Page 1

editie 01/2010 afgiftedatum Hasselt : februari 2010

P2A8302 - Verschijnt 8 maal per jaar

Edito

Afgiftekantoor 3500 Hasselt 1

En hop … wij zijn opnieuw gestart voor een nieuw seizoen en analoog met het reglement in quadri-look. Traditiegetrouw beginnen wij met een VAS NEWS exclusief bestaande uit leuk beeldmateriaal van de afgelopen vieringen boven en beneden de taalgrens, aangevuld met onze specifieke reglementswijzigingen welke in 2010 voor het eerst in voege zullen treden. Het wordt dus een NEWS met 50% kijkplezier en 50% ernstige lectuur. Ja geef toe, autosport zonder regeltjes zou toch maar al te chaotisch overkomen.

De volgende NEWS zal dan weer het provinciale feestgebeuren in de kijker stellen, samen met de broodnodige mededelingen die vanaf dan, langzaam maar zeker, de kop zullen opsteken. Enfin, zoals de aanhef van dit edito weergaf, zijn we weer eens vertrokken voor een jaar. Laat ons hopen dat het een sportief maar kommerloos seizoen wordt waarin wij, touchons du bois, gespaard blijven van ongevallen en menselijk leed Tjen

REGLEMENTSWIJZINGEN 2010 Hieronder volgen de specifieke wijzigingen (in het rood) welke vanaf 2010 in voege gaan.

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN “B-” (B min) vergunning Om een “B-“ (B min) vergunning (discipline Karting) te verkrijgen dient men de leeftijd van 8 jaar bereikt te hebben. Dagtoelating Omloop - leeftijd van 16 jaar bereikt hebben (dag van verjaren) - rijbewijs niet verplicht - in het bezit zijn van een geldige nationale vergunning die toelaat om op omloop te rijden Rally-examen tot het bekomen van een “B+ vergunning” of “A3 vergunning” Wanneer de aanvrager binnen de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag geen 3 rally-, rallysprint- of rallycrossuitslagen behaald heeft en hij wil een “B+ vergunning” of een “A3 vergunning” bekomen om te mogen deelnemen aan rally- en rallysprintwedstrijden, dan moet hij deelnemen aan het examen tot het bekomen van het desbetreffende “Rallyattest”, bij een door de VAS erkend examencentrum. Een klacht indienen tegen een technische niet-conformiteit Een klacht tegen een technische niet-conformiteit moet ten laatste 30 minuten na aankomst van de laatste deelnemer in het (gesloten) wagenpark ingediend worden, vergezeld van een borg van € 125,00. Indien er geen reglementering wagenpark geldt, kan men een klacht tegen de technische niet-conformiteit indienen tot 30 min na het verschijnen van de officiële uitslag. Recht van herziening Ingeval een nieuw element wordt ontdekt, zullen de sportcommissarissen die hebben geoordeeld/beslist (of indien noodzakelijk diegene aangeduid door de RVB), op verzoek van een betrokken partij of ambtshalve, samenkomen om te oordelen over het nieuwe element, na de partij of partijen die in de zaak betrokken zijn te hebben opgeroepen teneinde alle nuttige toelichtingen te ontvangen. Zij zullen oordelen, rekening houdende met alle feiten, waaronder het nieuwe element. De (nieuwe) beslissing van de sportcommissarissen kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Indien de eerste beslissing reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een beroep, zal de beroepsinstantie van rechtswege bevoegd zijn om haar vorige uitspraak eventueel te herzien. Een verhaal tot herziening kan niet worden ingediend na 30 november van het lopende jaar.

Behalve voor de RVB en de gerechtelijke verslaggever, moet bij het indienen van een beroep een verhaalrecht van € 750,00 betaald worden. Beeldopname toestellen Alle beeldopname toestellen moeten voor de Technische Controle van de wedstrijd in het voertuig gemonteerd worden en dienen op een dusdanige manier bevestigd, dat deze geen gevaar vormen voor de piloten.

2. KLASSE INDELING Rally / Rallysprint Klasse H5 alle wagens met motoren met meerdere kleppen en/of nokkenassen alle 4x4 wagens en/of wagens met drukvulling voorzien van een regionale of nationale homologatie. Div. 2 wagens, verplicht uitgerust met turborestrictor van max 32 mm worden in Div. 2 ingedeeld. Div. 2 wagens, verplicht uitgerust met turborestrictor groter dan 32 mm en met een max van 34 mm worden in Div. 3 ingedeeld. Rallycross Regionaal Klasse A Klasse B Promo Klasse C

tot en met 1600 cc meer dan 1600 cc met een max. van 3600 cc cilinderinhoud max 2500 cc, max. 4 kleppen per cilinder tot 1600 cc, twee kleppen per cilinder voor meer dan 1600 cc.

3. RALLY / RALLYSPRINT Permanente controlekaart / Attest voor competitiewagens De permanente controlekaart vormt samen met het “Attest voor competitiewagens” (geel boekje) het paspoort van de wagen. In Div. 2 wordt deze aangevuld met homologatiefiche en in Div. 4 met Historic Paspoort. De opmerkingen en redenen tot startweigering worden hierin genoteerd. Voor de start van elke wedstrijd (tijdens de technische controle) worden de “controlekaart” en het ”attest” aan de technische commissie afgegeven. Iedere deelnemer ontvangt in ruil het formulier T014. Voor het terugkrijgen van beide documenten is het volledig ingevuld en ondertekend formulier T014 noodzakelijk. Bij een opgave tijdens de wedstrijd (zie ook “ongevallenstaat rally- rallysprintvoertuigen in België) is

V.U. Verschaeve D. 8930 Lauwe


het GSM-nummer van de verantwoordelijke op het formulier terug te vinden. De verantwoordelijke dient gecontacteerd te worden voor een afspraak voor de teruggave van de documenten. Bij het beëindigen van de wedstrijd worden de documenten terugbezorgd (in ruil voor het ingevuld en ondertekende formulier T014) bij het binnenrijden van het gesloten wagenpark. De documenten blijven ter beschikking tot het binnenrijden van de laatste deelnemer in het gesloten wagenpark. Er wordt een boete aangerekend van € 25,00 bij het niet tijdig afhalen van deze documenten. Formulieren die niet tijdig worden afgehaald kunnen achteraf bekomen worden bij de verantwoordelijke TC. Nekbescherming voor copiloten Voor copiloten is een nekbescherming verplicht. Deze nekbeschermer moet voor deze functie zijn ontworpen en op de correcte manier gedragen worden. Voor piloten is een nekbeschermer aan te raden. Het HANS systeem wordt sterk aanbevolen en zal binnen afzienbare tijd verplicht worden. Turbo’s De turbo’s dienen voorzien te worden van een restrictor van 32 mm voor benzinemotoren en 35 mm voor dieselmotoren of 34 mm voor benzinemotoren en 37 mm voor dieselmotoren en dit naargelang hun indeling in de respectievelijke divisies. Turbomotoren uitgerust met een restrictor van 33 mm worden ingedeeld in Div. 3. Alle wagens met turbo zijn verplicht een turborestrictor te voorzien met een max. van 32 mm. Wagens met turborestrictor groter dan 32 mm en max 34 mm worden ingedeeld in Div.3.

Toegelaten wagens Deelname met auto’s voorzien van Z, ZZ,ZX,ZY … platen is niet toegestaan. Toegelaten deelnemers Indien een deelnemer door een technisch defect de eerste reeks niet kan uitrijden, mag hij voor de andere reeksen overstappen op een andere, voor de wedstrijd ingeschreven wagen, van dezelfde klasse. Eventuele andere deelnemers op de defecte wagen mogen ook overstappen op een andere, voor de wedstrijd ingeschreven wagen, van dezelfde klasse. Prekeuring De prekeuring is verplicht voor de wagens van alle vergunninghouders die willen opgenomen worden in het VAS slalom kampioenschap (alg. voorschriften hoofdstuk 4 art. 4b) ivm dagtoelatingen mag toegepast worden. Indien een piloot na deelnames zonder prekeuring deze alsnog laat uitvoeren, zullen maximum 3 van de voordien behaalde resultaten in rekening worden gebracht. De afgevaardigde van de technische commissie bezorgt via digitale weg een lijst van de geprékeurde wagens aan de verantwoordelijke voor het berekenen van het kampioenschap. Dit gebeurt binnen de week na een uitgevoerde prekeuring. In de discipline slalom vervallen alle uitgereikte attesten van prekeuring op 31 december van het jaar van uitreiking. Ereprijzen, bekers, trofeeën, premies Ereprijzen, bekers, trofeeën of premies zullen voorzien worden voor de eerste drie algemeen en de eerste drie in elke klasse evenals voor de eerste dame en de eerste in de promotiechallenge. De laureaten dienen wel persoonlijk aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. Eventuele premies worden als volgt verdeeld: eerste algemeen tweede algemeen derde algemeen eerste in elke klasse tweede in elke klasse derde in elke klasse

€ 15.00 € 15.00

Demonstratieritten Indien er na een wedstrijd een demonstratierit plaatsvindt, zal dit gebeuren onder volgende strikte voorwaarden : - maximum 5 deelnemende wagens. - één rit per auto die het hele parkoers afwerkt in numeriek oplopende volgorde. - premie van € 5,00 per copiloot, te betalen aan de vertegenwoordiger van de verzekering (sportcommissie). - de betrokken wagens moeten pas na het beëindigen van hun demorit in het wagenpark geplaatst worden en daar blijven tot 30 minuten na de aankomst van de laatste deelnemer van de wedstrijd. Inschrijven Inschrijven op de dag van de wedstrijd is enkel mogelijk tot 1.30 uur voor de theoretische start van de eerste deelnemer. Eindnazicht Elke organisator dient een geschikte plaats te voorzien om na de wedstrijd een eventueel eindnazicht te houden. Het adres van deze locatie moet vermeld worden in het particuliere wedstrijdreglement. Gesloten wagenpark Na de wedstrijd blijven de wagens in het wagenpark tot 30 minuten na de aankomst van de laatste deelnemer.

5. RALLYCROSS

4. SLALOM

-

- eerste dame - eerste promotiechallenge

€ 15.00 € 10.00 € 5.00 € 15.00 € 10.00 € 5.00

Finales Indien er na 3 reeksen meer dan 30 deelnemers geklasseerd zijn, zal er eveneens een D-finale georganiseerd worden. Er starten dan 4 piloten rechtstreeks in de C-finale en 6 in de D-finale, waarvan de eerste 2 overgaan naar de C-finale. Klasse-indeling De deelnemende wagens zullen in volgende klassen worden ingedeeld: Regionaal Klasse A tot en met 1600 cc Klasse B meer dan 1600 cc met een max van 3600 cc Promo Klasse C cilinderinhoud max 2500 cc, max 4 kleppen per cilinder tot 1600 cc, twee kleppen per cilinder voor meer dan 1600 cc. Spoorverbreders De oorspronkelijke spoorbreedte mag met max 140 mm verbreed worden. Ruiten Op de voorruit mag enkel een strook van 12 centimeter aan de bovenkant afgedekt zijn. Op de achterruit mag enkel een strook van 10 centimeter bovenaan afgedekt zijn. Briefing Tussen de trainingen en de start van de eerste schiftingsreeks kan er een briefing plaatsvinden waarop elke piloot verplicht moet aanwezig zijn.

6. VAS CLASSIC Lengte van het traject Elke wedstrijd moet minimum 150 km en mag maximum 300 km traject bevatten, verdeeld in minimum twee delen.

Met dank aan Peggy voor de geleverde teksten.


De VAS op z’n best Op 16 januari ll vond in de provincie Antwerpen de jaarlijkse prijsuitreiking plaats van de VAS-laureaten 2009. De feestzaal ’t Spijker van de aanhorige Hotelschool in Hoogstraten was die avond the place to be voor de feestvarkens van dienst. De presentatie van de winnaars verliep uiterst vlot dankzij het knappe voorbereidingswerk van bestuurslid Peter Wellens maar eveneens door de vlotte presentatie van de VTM-crew Catherine Moerkerke en Marc Geenen. De 500 aanwezigen zorgden ondertussen voor de goede sfeer, spontaan en ongedwongen, met hier en daar een tafelspringer die zowel beneden als op het podium de show stal en alzo zijn slag binnenhaalde, tot en met een kus van de aantrekkelijke presentatrice. Alles was goed uitgebalanceerd want ondertussen konden 350 genodigden zich te goed doen aan het smakelijk 3-gangenbuffet en kwam het huisorkest van PAK Antwerpen ‘ The Head Liners ‘ langzaam maar heavy op gang en … om 23.30 uur was de laatste beker op het podium uitgedeeld. Ook dit is belangrijk want sommigen moeten dan nog ettelijke kilometertjes rijden eer ze hun bedje zien. Waren er ook minder goede facetten aan deze viering ? De eerlijkheid gebiedt ons ook hier melding van te maken en in deze optiek dienen wij eens goed na te denken hoe we volgend jaar de receptie zullen organiseren en wie we hierop allemaal wensen uit te nodigen. Ook de DVD, die het palmares moest vervangen, was niet voor iedereen een meevaller, integendeel. Aanvullend op een mooi boekje kan dit echter als een meerwaarde beschouwd worden. Zoals bij vele organisaties passeert al dit grote werk voornamelijk door de handen van één man en hier in Antwerpen was dit hun voorzitter Kris Peeters. Heel normaal dus dat wij ons licht ook even bij hem opstaken en hierdoor kwamen wij te weten dat er van de 350 bekers niet minder dan 58 niet persoonlijk afgehaald werden door de winnaars en erger nog … 38 laureaten lieten zelfs niets horen en hun bekers bleven gewoon zonder boe of bah staan! Vlug uitgerekend komt deze laatste groep neer op een equivalent van 38 x € 25 = € 950 !!! Ook verwonderlijk was de hoge aanwezigheidsgraad van de kartcross-piloten en de disciplines karting en omloop schitterden door hun afwezigheden. Afsluiten doen we met een leuke anekdote die eeuwig verbonden zal blijven met deze Antwerpse viering. Toen het orkest op zaterdagnamiddag arriveerde constateerde men dat de stopcontacten in de zaal maximum 16 Ampère aan konden. Conclusie, men moest onmiddellijk op zoek naar een grote stroomgroep. Op minder dan één uur tijd werd deze gevonden en geïnstalleerd buiten op de parking en… de decibels van het orkest schoten uit de boxen. Reactie van Kris : ‘ Veel in ’t leven hangt af van wie je kent ! ‘

met dank aan PAK Antwerpen voor de organisatie


VASAF vierde dit jaar in WalloniÍ De jaarlijkse viering van het VASAF-kampioenschap SLALOM vond dit jaar plaats gelijktijdig met de ASAF-ceremonie op 23 januari ll. in Huy. Traditioneel gebeurt dit bij onze zuiderburen op een meer academische manier en dit was ook dit jaar niet anders. Huidig voorzitter Bernard Hayez opende de zitting en maakte onverbloemd melding van de problematiek binnen de ASAF-federatie en analyseerde kritisch de moeilijke verhouding met RACB. Daarna sprak hij verzoenende taal om binnen ASAF allen samen aan dezelfde kar te trekken teneinde de federatie overeind te houden. Wetende dat RACB principieel de bevoegdheden van ASAF vanaf 2011 op de helling zet is dit in de huidige omstandigheden zeker geen overbodige luxe. Ondertussen stonden op het podium meer dan 650 bekers die op minder dan twee uur van eigenaar dienden te veranderen en ‌ dat lukte dankzij de vlotte presentatie van de jongens van RTL. De VASAF-prijsuitreiking werd, tussen al dat blinkend gebeker door, in handen genomen door Pierre Pirotte en Tjen Carlens die, afwisselend in beide landstalen het geheel orchestreerden. Ondertussen deelde Dick Devylder op zijn gekende en gemoedelijke manier de bekers uit aan de winnaars en zorgde Johnny Champagne voor zijn gekende kiekjes. Last but not least werd Monique Thibaut, de Momo van de VASAF Newsbrief, in de bloemetjes gezet voor haar spontane hulp en vertalingen. Een mooi beeld dat velen zal bijblijven is de tweeling van Eric die oordeelde er goed aan te doen om de bekers best zelf heen en weer te sjouwen.

Fotografie Johnny Champagne

VAS News 01-10  
VAS News 01-10  

VAS News 01-10

Advertisement