Page 1

Editie 05/2013

News

Afgiftedatum : december 2013 Afgiftekantoor : Hasselt 1 P2A8302 Verschijnt 6 maal per jaar

NEWSLETTER VAN DE VLAAMSE AUTOSPORTFEDERATIE vzw

31 december is in zicht ! Het Hageland lonkt ... Dit is dan de laatste News van dit jaar. Samen met de uitnodiging van de VAS Victory op 18 januari vormt hij het sluitstuk van een autosportjaar dat gekenmerkt werd door ups en downs. Af en toe was er wat turbulentie onder het wateroppervlak maar … het riviertje kabbelde toch rustig verder tot aan de monding. Ondertussen wenkt ‘Den Egger’ want Vlaams Brabant organiseert voor de VAS de Victory 2013. Het Hageland maakt zich op om zowel de Westhoek, het Meetjesland als de Kempen te ontvangen en te verbroederen rond de 231 bekers die zullen uitgereikt worden. Schrijf tijdig in, en zeker voor 10 januari. Dit kan ofwel via PB 88 in 3400 Landen, zoniet elektronisch via de site van de VAS Zonder onze schaduw voorbij te willen lopen, blikken wij in deze News ook reeds vooruit naar 2014. Kalenders en praktische weetjes zijn dan ook de belangrijkste ingrediënten van deze editie. Tot in Scherpenheuvel. Tjen

Carlens Tjen Neerlandenstraat 11 B-3400 Landen

Redactie en briefwisseling

VAS-News 05/2013 - 1

0475-464636 011-831417 vas.dynamiek@skynet.be


VAS-News 05/2013 - 2


MEDEDELINGEN RAAD VAN BESTUUR

Piloot versus baanpost Naar aanleiding van een vergadering in Nijvel, waaraan zowel de VAS, als ASAF en RACB deelnamen werd beslist af te zien van het idee om piloten te verplichten op te treden als baanpost. De federaties zullen proberen om piloten een opleiding te geven ‘on the field’, m.a.w. gedurende de proeven. Alle piloten die wensen bij te springen als baanpost zullen een boekje krijgen, identiek aan het bestaande model. Iedere prestatie zal dan ook een stempel in dit boekje betekenen. Na 4 prestaties binnen de 2 jaar zal er automatisch een vergunning BC toegekend worden. Gezien de evolutie van de afgelopen maanden hopen we dat de piloten zelf zullen inzien dat, indien ze veilige wedstrijden willen, ze hier en daar moeten bijspringen. Dit wordt heel waarschijnlijk de oplossing voor de komende jaren en als men de opleiding kan versoepelen moet het zeker lukken. De federaties zullen zo spoedig mogelijk een dossier samenstellen voor de Rallycommissie en tevens zullen zij proberen deze nieuwe aanpassingen in het KB te laten opnemen. Rode SOS en groene OK borden De rode SOS-borden worden algemeen verplicht en een sanctie van 250,00 euro zal worden toegepast wanneer er misbruik van gemaakt wordt. Alleen indien een medische interventie noodzakelijk blijkt mag dit gebruikt worden. Het groene OK-bord daarentegen moet altijd toegepast worden, zelfs bij een gewone sortie. Bij de technische controle voor de wedstrijd zal men nakijken of dit rood/groene bord wel degelijk aanwezig is in de wagen. Ook zal gekeken worden naar de gevarendriehoek, het geel kazuifel en de gordelsnijder om de veiligheidsgordels door te knippen. Uniform gebruik van de gele vlag De gele vlaggen worden overal, (Ieper uitgezonderd), op dezelfde manier toegepast en dit zoals het VAS-reglement het voorschrijft. Modaliteiten A3 vergunning ASAF vraagt om vanaf 2015 terug een praktijkervaring te verplichten om een A3 vergunning te verkrijgen. Momenteel denkt men aan min. 4 uitslagen tot 1600cc. Geen schrapresultaten meer in R/RS vanaf 2014 Na bespreking op het UC van 11 december werd beslist om in 2014 geen schrapresultaten meer toe te passen in Rally en Rallysprint. Volgend jaar vormen beide disciplines een gezamenlijk kampioenschap. Feest voor de trouwe BC’s In onze News van juni maakten wij melding van een motivatieprogramma voor onze baanposten. De VAS was zich bewust geworden van de noodzakelijkheid om de baanposten extra te motiveren en de provincie West Vlaanderen nam het heft in handen. Gezien het feit dat het steeds moeilijker werd als organisator om aan voldoende baanposten en stewards te geraken en de organisator toch zeer afhankelijk is van deze VAS-News 05/2013 - 3


medewerkers was het meer dan tijd om voor deze mensen iets extra te voorzien op het einde van het autosportjaar 2013. In grote lijnen kwam het erop neer dat de onkostenvergoeding fors werd verhoogd. Toen dit aan de oren kwam van sommige inrichters uit andere provincies begon de bal te rollen en ook zij wensten een soortgelijk voorstel uit te werken. Uiteindelijk werd er geopteerd om het West-Vlaamse idee uit te breiden naar alle provincies. De nieuwe aanpak sloeg langzaam aan en alzo voelden de inrichters zich toch wat beter in hun vel. Volgende maand, op 25 januari volgt de bekroning van deze actie en worden 140 baanposten in de bloemetjes gezet in Lauwe. Iedereen die dit jaar meegeholpen heeft aan drie wedstrijden wordt uitgenodigd om gratis te komen eten. Zij worden er om 18.00 uur verwacht voor een aperitiefje, waarna er aandacht zal zijn voor de innerlijke mens. Daarna volgt de uitbetaling van de verworven premies. Toch even duidelijk stellen dat er geen betaling zal geschieden voor baanposten welke niet aanwezig zijn op de feestavond. Hun betaling zal later uitgevoerd worden. Zichtbaarheid startnummers Even duidelijk stellen dat de startnummers (zie vorige News - Slalom/Rittensport) cfr het reglement 2013 (pag 120 art 12) 28 cm hoog moeten zijn. Startnummers met een hoogte van 10 cm zijn moeilijk leesbaar. Geen klassement in TBR Na het spijtige ongeval in de voorbije Rally TBR werd beslist om geen eindklassement op te stellen en deze wedstrijd niet te laten meetellen voor het regionaal kampioenschap. Hierdoor komen 9 wedstrijden in aanmerking voor het kampioenschap. Volgens (art 16, pag58) hoofdstuk 6 rally-sportreglement rangschikking regionaal kampioenschap: Weerhouden wedstrijden: het totaal aantal wedstrijden min 2. Aanvraagprocedure vergunning Tijdens de vergadering van 18 november ll., met de provinciale verantwoordelijken van de vergunningen werd beslist geen onvolledige formulieren meer door te sturen naar de regionale verantwoordelijke (Johnny Champagne). Dit betekent dat onvolledige aanvragen, met ontbrekende gegevens zoals, clubstempel, foto, gebrekkige invulling, betaling, etc.... teruggestuurd worden naar de clubs die dan de nodige aanvullingen dienen te verrichten. De stipte uitvoering van deze beslissing behoort tot de verantwoordelijkheid van iedere provincie. De nieuwe formulieren werden aangepast (vakje cardioloog en tarieven) en de regionale verantwoordelijke heeft de mogelijkheid om vergunningen uit te schrijven op pilotenhearings in de verschillende provincies. Het is wel de bedoeling dat de PAKverantwoordelijke aanwezig is op deze hearing zodat er kan samen gewerkt worden. Inschrijvingsrechten 2014 Rally en Raly Historic: 2,20€ per km KP en 1,70€ starttoelating per km KP Rallysprint: 2,20€ per km KP en 97€ starttoelating Karting: 150€ per wagen Rallycross: 90€ per wagen Rittensport: 30€ per wagen VAS Classic: 50€ per wagen Regularity: 120€ per wagen VASAF Slalom: 30€ per wagen, starttoelating 18,25€ VASAF Slalom Promo: 25€ per wagen, starttoelating 13,25€ VAS Slalom: 30€ per wagen, starttoelating 15,75€ VAS Slalom Promo: 25€, starttoelating 10,75€ Misschien toch even nadenken om die 0,25 en die 0,75 af te ronden. VAS-News 05/2013 - 4


Tarieven vergunningen 2014 In samenspraak met ASAF werd onderstaande aanpassing doorgevoerd : A1: 110€ Dagtoelatingen: A2: 110€ Rally: 60€ A3: 90€ Administratief Recht: 60€ A4: 80€ Slalom: 30€ B: 80€ Karting: 75€ C: 30€ Regularity: 30€ R: 30€ Rittensport: 15€ Technische Commissie De technische reglementen worden beheerd door de TC en niet door de specifieke werkgroepen. De verslaggever wordt eveneens gemachtigd om uitzonderlijk de cilinderinhoud te controleren bij terugkerende klachten over een deelnemer. De controle dient telkens te gebeuren in samenspraak en aanwezigheid van de sportcommissie. Rallycross Tijdens de Rallycrosswedstrijd Maasmechelen op 05.10.2013 deed zich een onregelmatigheid voor waarbij Dhr. Sven Scheepers deelnam met wagen 123. Dhr. Scheepers is niet in het bezit van een geldige vergunning voor deelname aan de wedstrijd. Wagen 123 (Opel Astra) behoort toe aan Ubben Mike (vergunning A7394 – RT Glosso). De RvB beslist om deze piloten te schorsen tot eind 2013. Na het opstarten van de nieuwe Regionale sportrechtbank 2014 zal deze zaak worden ingeleid zodat de nodige sancties kunnen genomen worden. WG Slalom Het UC en de RvB stellen vast dat er zich geen kandidaat heeft aangeboden om de functie van ontslagnemend verslaggever (D. Devylder) ad-interim waar te nemen tot eind 2014. Indien voor 1 januari 2014 geen melding gemaakt wordt van een officiële kandidatuur zal het reglement van inwendige orde toegepast worden. Dit betekent dat de huidige WG Slalom dan tot op het einde van de voorziene legislatuur op non-actief wordt geplaatst en voorlopig vervangen wordt door het bestaande WG VASAF Slalom. De bevoegdheden, de taken en de periode van activiteit van deze werkgroep VASAF slalom zijn: - zorgen voor een volwaardig VAS slalomreglement en VAS slalomkampioenschap 2014 - reglementen zo nauw mogelijk laten aansluiten bij de reglementen van ASAF. - aan deze werkgroep wordt het mandaat gegeven tot het einde van de voorziene legislatuur van de oude werkgroep slalom. VASAF Slalom - Divisie 4 : Kartcross en autocross voertuigen mogen niet starten in wedstrijden die onder het VAS reglement worden ingericht. - Er komt geen aparte klasse voor oldtimers welke niet voldoen aan de voorschriften van Div 1 - De afstand van verhaal is binnen ASAF niet meer van toepassing in 2014 - De weegschaal zal zoveel mogelijk gebruikt worden tijdens VASAF-wedstrijden - Het huidige systeem van nummering van wagens wordt behouden en dus komt er geen nummering volgens de klasse. Om praktische redenen gaat men maximum tot nummer 400. De vaste toegekende nummers worden gepubliceerd op de VASAF-site alsmede op de respectievelijke regionale sites. - Ongebruikte nummers moeten volledig afgeplakt worden - Het reglement 2013 m.b.t. de velgen blijft van kracht - Een overgrote meerderheid van de VASAF overlegcommissie vraagt aan Johnny VAS-News 05/2013 - 5


Champagne VAS als antenne te functioneren in ASAF wedstrijden, doch niet als plaatsvervangend sportcommissaris. - De configuratie op de ASAF site van het inschrijvingsformulier wordt aangepast tot een bruikbaar document. Verplichte vermelding van een mailadres in ieder particulier reglement. - Tolerantie m.b.t het gewicht wordt uit het ASAF-reglement gehaald - De organisatoren moeten maatregelen nemen om alcoholgebruik te verhinderen zowel t.o.v. de poortcontroleurs als naar de piloten toe. - Er is geen reglementering meer cfr ‘Gesloten Wagenpark’. Deze term wordt vervangen door ‘Rennerspark’. De ingeschreven wagens moeten in het Rennerspark blijven tot 30 minuten na aankomst van de laatste deelnemer. - Het Technisch Reglement van de VAS werd herwerkt door de Technische Commissie met in acht name van het ASAF-reglement. Uitlaat van de wagens steeds achteraan. - Div 1, div2 en div3 : minimum 2 zitplaatsen NAAST ELKAAR. (Renault Twizzy) - De actie ‘Making fun together’ wordt in 2014 verder gezet. - Het particulier reglement dient tweetalig te zijn en voldoende verspreid te worden onder de deelnemers. - Plaatsbeschrijving en timing van de prijsuitreiking dient duidelijk vermeld te worden in het particulier reglement. De timing dient gerespecteerd te worden. Rittensport Eventuele ex-aequo zullen gescheiden worden door hun bekomen aantal eerste, tweede, derde of verdere plaatsen van alle in rekening genomen wedstrijden (dus zonder schrapresultaten) voor het betrokken kampioenschap. Indien dit geen uitsluitsel geeft zal de verdere scheiding gebeuren door de bekomen eerste, tweede, derde of verdere plaatsen van de niet in rekening genomen wedstrijden (schrapresultaten). Indien nog steeds een ex-aequo wordt deze deelnemer eerst geklasseerd welke als eerste in de loop van het kampioenschap het hoogst aantal punten scoorde. In de Resultateneditie, welke veertien dagen geleden in jouw bus viel, heeft onze ‘kompetuter’ ons even in de steek gelaten. Wij hebben gewoon een vakje van vorig jaar overschreven terwijl de hoofding is blijven staan. De Ronde door Vlaanderen was geen VAS-wedstrijd. In feite staan de totalen onder de hoofding van Moustache. Om alle misverstanden te vermijden, hieronder nog even de juiste berekening van de top 5 en dit voor de verschillende klassen. Oldtimers 1 Buelens Pascal B4286 OCMB 2 Walschaers Robby B3534 OCMB Tips Eddy B3524 OCMB 3 Rackham Leo A1905 RT Titanic Rackham Inge A1904 RT Titanic 4 Bersipont Frank B5829 OCMB 5 Velghe Dirk W6533 ACP Bryghia

225 224 212 193 191

Youngtimers 1 Vandoorn Korneel W7880 AC Noordzee 2 Claeys Johan A6117 MAK 3 4 Bekaert Gregor W8248 TAC 5 Vrachten Guy L7365 RT Moustache

Vandoorn Karel Pessendorffer W. Mortelé Jurgen Deprez Dries Jaeken Hendrik

W7881 A3056 W8252 W8247 L7374

AC Noordzee MAK Atlantic TAC RT Moustache

229 228 204 195 194

Toertimers 1 Holemans Patrick A1155 RT Titanic Champagne J. A2603 RT Titanic 2 Meyfroot Francky W7829 AMC Staden 3 Meyfroot Amelieke W8251 AMC Staden 4 Verhaeghe Rudi W7103 TAC Rommens Filip W6946 TAC 5 Meeusen An A6113 Altena Meeusen François A1788 Altena VAS-News 05/2013 - 6

242 218 214 199 193


De geruchten werden bevestigd : Primeur voor Mettet ... Op de FIA kalender van het WK Rallycross vinden we, zoals eerdere geruchten reeds deden vermoeden, ook het Belgische circuit van Mettet terug. Tijdens het weekend van 12 en 13 juli bezoekt RallycrossRX inderdaad ons land. Dit gebeurt niet op de vertrouwde Duivelsberg in Maasmechelen, maar wel op het circuit Jules Tacheny in Mettet. Het Belgische publiek mag zich dus opmaken voor spektakel met toppers zoals onder meer Petter Solberg, en dit op een onuitgegeven piste in Mettet. Het WK Rallycross steekt ook tweemaal de grote plas over naar Canada en Argentinië.

De volledige kalender 03-04/05 PRT 24-25/05 GBR 14-15/06 NOR 28-29/06 FIN 05-06/07 SWE 12-13/07 BEL 07-08/08 CDN 06-07/09 FRA 20-21/09 DEU 27-28/09 ITA 11-12/10 TUR 22-23/11 ARG

Klik je vast, ook in de stad ! Wetenschappers laten er geen twijfel over bestaan en zijn overtuigd dat de gordel één van de goedkoopste en eenvoudigste manieren is om de gevolgen van een ongeval te reduceren. Hoewel iedereen wel overtuigd is van het nut van de gordel, vergeten veel inzittenden zich echter vast te klikken in de auto, vooral achterin. Mensen weten ook dat de gordel op alle plaatsen verplicht is, maar gaan daar vaak heel nonchalant mee om, vooral in de stad en bij korte ritten. Een nonchalance die levensgevaarlijke gevolgen kan hebben … De gordel biedt vooral bescherming bij lage snelheden. Daarom is het belangrijk om ook binnen de bebouwde kom de gordel te gebruiken. Ook tijdens korte ritten, al is het maar voor 5 minuten!

VAS-News 05/2013 - 7

Montalegre
 Lydden Hill 
 Hell-Lanke 
 Kouvola
 Höljes
 Mettet
 Trois-Rivières 
 Lohéac 
 Buxtehude 
 Franciacorta 
 Istanbul Park
 TBA


VAS Kalender 2014 Februari

1 W RiCl 22 VB R

14° Ronde door Vlaanderen Rally van Haspengouw

(14-12-2013)

Autostal Hemicuda TRCH

Maart 1 W Ri Leeuwenrit Tieltse Automobielclub L RC RC Duivelsbergcircuit BRCV 15 A RiCl 7° Antwerp Classic PAK Antwerpen 15-16 W RS 13° RS van Moorslede Autoclub Dadizele 23 W Sl Slalom van Oostende Autoclub Seagull 29 A Ri Titanic Rit RT Titanic April 12 W R TAC Rallt (Criterium) TAC 19 W RiCl Classic Bryghia All Car Promotions 21 W Sl Hemicuda Slalom Autostal Hemicuda A RC RC Arendonk RT Glosso Mei 4 W RS RS van de Monteberg Superstage 4 VB Sl TVC Slalom TVC 11 W RS 34° Rally TBR Team Bassin Roeselare 11 L Sl 3° Slalom van Zonhoven Nat. Renstal Trommelke 17 L R Sezoensrally RT Moustache A RC RC Arendonk RT Glosso Juni 1 W R ORC Canalrally Rally Events 1 VB Sl 29° Druivenslalom AK Zavelenborre 8 VB RiCl Retro 6 Uren van Leuven OCMB 8 VB Sl 5° Slalom van Zaventem AK Zavelenborre 13-14 W R 40° GEKO Rally Wervik Scuderia Vervica 22 L Sl 21° Slalom van Houthalen Nat. Renstal Trommelke 28 W RiCl Molenclassic Tieltse Automobielclub Juli L RC RC Duivelsbergcircuit BRCV 13 W Sl 3° Houtlandslalom Autoclub Noordzee Augustus 10 VB Sl Bietenslalom TVC A RC RC Arendonk RT Glosso 15 W R Rally van Staden Automobielclub Staden 31 A R Short Rally van Kasterlee RT Titanic September L RC RC Duivelsbergcircuit BRCV 20 O RiCl Belgian Westhoek Classic Autoclub Medina 21 A Sl 4° Slalom van Balen PAK Antwerpen Oktober L RC RC Duivelsbergcircuit BRCV 12 W R 14° Hemicuda Rally Autostal Hemicuda 18 A RiCl 6 U van de Noorderkempen Classic Race & Rally Team 25 VB Ri OCMB Begijnenrit 2014 OCMB November 8 W Ri 15-16 VB R 22-23 W R 29 L RiCl

8° Garnalenrit Rally van Sint Truiden 6 Uren van Kortrijk 5° Moustache Classic

Autoclub Noordzee TVC Autostal Groeninghe RT Moustache

VAS-News 05/2013 - 8

R R R R+H+OPEN R+VASAF R R R R R+H+OPEN R R+H+OPEN R+VASAF R R+H+OPEN R R R+VASAF R+H+OPEN R+VASAF R R R R R+H+OPEN R+H+OPEN R+H+OPEN R R+VASAF R R+H+OPEN R R R R+H+OPEN R+H+OPEN R


Interregionaal Slalomkampioenschap Maart Mei Juni Juli Augustus September

23 11 8 9 22 29 6 3 7 21

Slalom van Oostende 3° Slalom van Zonhoven 5° Slalom van Zaventem Slalom Abolens 21° Slalom van Houthalen Slalom Bierset - Cahottes Slalom Saint-Sauveur Slalom Hannut Slalom M. Pascual 4° Slalom van Balen

Autoclub Seagull Nat. Renstal Trommelke AK Zavelenborre MC Hannutois Nat. Renstal Trommelke Ec. Baudoin Visétoise RT des Collines Hesbaye MU Yvo Grauls PAK Antwerpen

059-320321 0474-606852 0498-405870 0476-436467 0474-606852 0474-406818 0479-328202 0475-813875 0496-534269 0495-512479

Nationaal en Internationaal Nationale kalender 22/02 Rally van Haspengouw 12/04 TAC Rally 25/04 Rallye de Wallonie 17/05 Sezoensrally 20/06 GEKO Ypres Rally 05/09 Omloop van vlaanderen 27/09 East Belgain Rally 31/10 Rallye du Condroz

F1 16/03 30/03 06/04 20/04 11/05 25/05 08/06 22/06 06/07 20/07 27/07 24/08 07/09 21/09 05/10 12/10 02/11 09/11 23/11

GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP

van van van van van van van van van van van van van van van van van van van

Australië Melbourne
 Maleisië Sepang
 Bahrein Sakhir
 China Shanghai
 Spanje Barcelona
 Monaco Monte Carlo
 Canada Montreal
 Oostenrijk Spielberg
 GB Silverstone
 Duitsland Hockenheim
 Hongarije Boedapest
 België Francorchamps
 Italië Monza
 Singapore
 Signapore Japan Suzuka
 Rusland Sochi
 USA Austin
 Brazilië Sao Paulo
 Abu Dhabi Abu Dhabi

WRC 16/01-19/01 07/02-09/02 07/03-09/03 04/04-06/04 09/05-11/05 30/05-01/06 27/06-29/06 01/08-03/08 22/08-24/08 12/09-14/09 03/10-05/10 24/10-26/10 14/11-16/11

Monte-Carlo Zweden Mexico Portugal Argentinië Italië/Sardinië Polen Finland Duitsland Australië Frankrijk Spanje/Catalonië Groot-Brittannië

ERC 03/01-05/01 Jännerrallye, Austria 31/01-02/02 Liepāja Latvia 27/02-01/03 Sibiu Rally Romania 28/03-30/03 Acropolis Rally Greece 17/04-19/04 Circuit of Ireland UK 15/05-17/05 SATA Rallye Açores Portugal 19/06-21/06 Geko Ypres Rally Belgium 17/07-19/07 Auto24 Rally Estonia 29/08-31/08 Barum Rally Czech Republic 19/09-21/09 Cyprus Rally Cyprus 23/10-25/10 Rallye du Valais Switzerland 06/11-08/11 Tour de Corse France

VAS-News 05/2013 - 9


ASAF Kalender 2014

(02-12-2013)

VAS-News 05/2013 - 10


VAS-News 05/2013 - 11


Hoe vraag je een VAS vergunning 2014 aan ? 1. Sluit je aan bij een door de VAS erkende autoclub of renstal. Om je hierbij nog even te helpen vindt u op het einde van dit artikel de lijst van de clubs van 2013. Heel waarschijnlijk zullen deze ook nog wel actief zijn volgend jaar zodat je ook bij hen terecht kunt. 2. Eens je in het bezit bent van een lidkaart van de club/renstal vraag je bij de clubverantwoordelijke de nodige documenten om in het bezit te komen van een VASvergunning. 3. De clubverantwoordelijke zal je dan 2 documenten meegeven. - een geel aanvraagformulier - een witte medische vragenlijst (Medisch geheim) Voor een vergunning rittensport (type “R”) is een medische vragenlijst niet nodig.

Het gele aanvraagformulier Vul op het geel aanvraagformulier de punten 1, 2, 3, 6 en 9 volledig in. Minderjarigen laten punt 7 invullen door de ouder of voogd.

Witte medische vragenlijst (Medisch geheim) Dit formulier bestaat uit 2 delen. Vul deel 2 volledig zelf in vooraleer je naar de door de autosportfederaties erkende dokter gaat. Om u hiermee te helpen vindt u op de volgende blz. de volledige lijst met de adressen en telefoonnummers van de dokters uit uw omgeving welke in 2014 erkend zijn door de Belgische federaties. Doorgaans kost dit bezoek u 20,00 à 25,00 euro. Ga vervolgens naar een erkende dokter en neem het volgende mee:

-

bloedgroepkaart vaccinatiekaart geel aanvraagformulier witte medische vragenlijst

De dokter zal deel 2 (wat je zelf hebt ingevuld) controleren op juistheid en tijdens het onderzoek zal hij deel 1 invullen. De medische vragenlijst blijft na het onderzoek in het bezit van de dokter. Deze stuurt deze gegevens door naar Dr. Luc NOPPEN - Jan De Donckerlaan 26 - 2870 Ruisbroek. Vergeet niet dat de dokter op je geel aanvraagformulier punt 4 moet invullen, stempelen en handtekenen. Het geel formulier krijg je terug mee. 4. Ga met het aanvraagformulier terug naar je club of renstal en geef het af ter controle. Om het formulier geldig te verklaren moet de clubverantwoordelijke er de clubstempel op plaatsen. 5. Stuur het geel aanvraagformulier samen met een recente pasfoto (geen fotokopie/ scan) naar de verantwoordelijk voor de vergunningen van de provincie waar je aan het kampioenschap wenst deel te nemen, zoals vermeld boven aan het gele aanvraagformulier. VAS-News 05/2013 - 12


6. Doe de betaling van het juiste bedrag op de rekening van de juiste provincie, zoals vermeld boven aan het gele aanvraagformulier. 7. Is alles in orde dan krijg je enkele dagen later je voorlopige vergunning (roze kaartje) dat maximum 1 maand geldig blijft. Binnen die termijn ontvang je in principe je officiële VAS vergunning (pvc-badge) die geldig blijft tot 31 december van het lopend jaar. Eens deze pvc-badge ontvangen dan kan het roze kaartje vernietigd worden. Indien je de definitieve vergunning na de vervaldag van het roze kaartje nog niet ontvangen hebt moet je de regionale verantwoordelijke voor de vergunningen onmiddellijk verwittigen. (Champagne Johnny: 0487 33 50 22) 8. Verlies je deze vergunning dan kan een duplicaat aangevraagd worden bij de regionale verantwoordelijke voor de vergunningen (Champagne Johnny: 0487 33 50 22) 9. Als buitenlander kan je enkel een VAS vergunning bekomen wanneer je verklaart niet in het bezit te zijn van een autosportvergunning in je eigen land. Het medisch onderzoek moet uitgevoerd worden door een door de Belgische autosportfederaties erkende dokter.

OPGEPAST, enkel volledig ingevulde formulieren worden behandeld.

Erkende dokters voor het medisch onderzoek per provincie Antwerpen

Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Bens Joeri - Olenseweg 375 - 2260 Westerlo De Bruyn Raf - Jules Moretuslei 204 - 2610 Wilrijk Mathieu Jan - De Merodelei 197/1 - 2300 Turnhout Noppen Luc - Jan De Donckerlaan 26 - 2870 Ruisbroek Verlinden Johan - Goswin De Stassartstraat 48 - 2800 Mechelen

014-26 03-827 014-41 0475-64 015-29

69 77 77 69 10

91 70 70 24 22

Limburg

Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Callebaut Walter - Nederstraat 6a - 3730 Hoeselt Debruyne André - Kiewitstraat 141 - 3500 Hasselt Geelen Edwin - Heide 81 - 3920 Lommel Leyssens Koen - Sint-Jobstraat 157 - 3550 Heusden-Zolder Piccart Frank - Sledderloweg 35 – 3600 Genk

089-49 011-26 011-54 011-23 089-30

19 51 30 06 62

84 00 05 70 22

Oost-Vlaanderen

Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Burm Jeff - Ferdinand Lousbergskaai 49 - 9000 Gent De Ruyck Dirk - Mispelbilk 21 - 9030 Mariakerke Hatse Luc - ’t Kruisken 38 – 9840 De Pinte Stevens Patrick - Kluizenstraat 42 - 9910 Knesselare Tempels Jetty - Lavendelstraat 56 - 9100 Sint-Niklaas Van Iersel Bruno - Lod. Mortelmansstraat 2 - 9250 Waasmunster

09-224 09-227 09-282 09-374 03-776 052-46

01 92 89 62 23 02

34 41 24 42 25 05

Vlaams-Brabant

Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Beirnaert Jan - Campus Mariëndal - 3300 Tienen 0477-50 07 19 De Romagnoli Guido - de Limburg Stirumlaan 15 - 1780 Wemmel 02-460 44 76 Mertens Frank - Galgstraat 220 - 1600 St. Pieters-Leeuw 0477-67 44 25 Pansaers Koen - Marktplein 10/A01 - 3400 Landen 011-88 32 12 Vandewynckele - st Lambertusstraat 30 - 3001 Heverlee 016-35 09 35 Vanempten Carl - Koophandelstraat 46 - 3270 Scherpenheuvel 013-77 66 95 Van Keerberghen Eddy - Jan Baptist De Keyserstr. 49 - 3090 Overijse 02-687 62 15

West-Vlaanderen

Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Boydens Carlo - Essex Scottishlaan 20 - 8440 Westende Derumeaux Philippe - D’Hondtstraat 60 - 8900 Ieper Geeroms Jan - Rijksweg 215 - 8710 Wielsbeke Janssens Peter - Heidebloemstraat 2 – 8300 Knokke-Heist Vandemoortele Griet - Belhuttebaan 7 - 8680 Koekelare Vandemoortele Henk - Lekestraat 96 - 8680 Koekelare Van Verre Dirk - Neerhofstraat 13 - 8560 Wevelgem VAS-News 05/2013 - 13

058-23 0474-92 0475-41 0495-21 051-58 051-58 056-41

63 65 05 07 20 98 16

93 73 65 50 30 32 22


Erkende VAS-clubs 2013 per provincie Provincie Antwerpen Antwerp Karting Racing team vzw Autoclub Altena vzw Classic Race & Rally Team vzw Mols Rally Team vzw Nationale Autoclub Excelsior vzw Nationale Autorenstal-Mechelse Auto Klub Oud Turnhout Rally Team vzw PAK Antwerpen vzw Racing Team Glosso vzw R.T. Titanic Kasterlee vzw

0477-836897 0486-530915 0495-509306 0494-788824 0475-719503 0497-380478 0477-592719 0495-512479 0472-997178 0478-584839

0479-803159

0477-571089 02-6408014 0472-386240 0473-344787 0476-403602 016-788687 0473-915128 0477-582888

0498-405870

089-763284 089-355565 0496-243619 0495-442545 0479-570346 011-858888

0475-428501

0475-241482 0477-390489 0498-868906

0477-984173 0495-521464 0497-154919

0495-211733 0495-673373 059-320321 0473-304735 0474-279047 0475-787105 0477-282315 0475-666051 09-2274789 0476-263106 0475-221795 0475-237898 0475-410565 0495-373663 0475-629510 0475-200253

0472-307539 0477-306875

0498-298936 0494-788824 0495-495139 0474-821229 0479-236051 0476-522720 0495-512479

Provincie Vlaams-Brabant Autoklub Zavelenborre vzw Belgian VW Club - Belgian Audi Club vzw Hagelands Rallysport Team vzw OriĂŤntatieclub Midden Brabant vzw Renstal Tempo Brabant vzw Tiense Veiligheidsclub vzw Topspeed Rally Club Haspengouw vzw Autoclub TRT vzw

013-774679 0496-078765 016-489042 0496-514374 0478-562140 0497-320157

Provincie Limburg Belgische Rallycross Vereniging vzw Limburg Karting vzw Limburg Racing vzw Nationale Renstal Trommelke vzw Racing Team Moustache vzw Terlamen vzw

0477-362150 0474-606852 0498-160738

Provincie Oost-Vlaanderen Cameleon Racing Club vzw Autoclub Medina vzw Slowly Sideways Belgium vzw

Provincie West-Vlaanderen All Car Promotions vzw Autoclub Noordzee vzw Autoclub Seagull vzw Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen vzw Automobielclub Staden vzw Superstage vzw Autostal Atlantic vzw Autostal Hemicuda vzw Autostal Duindistel vzw Rally Events vzw Scuderia Vervica vzw Team Bassin Roeselare vzw Tieltse Automobielclub vzw Rally Organisation and Services vzw Autostal Groeninghe vzw AC Dadizele vzw VAS-News 05/2013 - 14

056-412616 0477-458818 0477-485618 0495-435325 0494-569885 0479-752096 0473-747736 0494-810950 0475-596448 0498-868906 0473-990342 0475-596989 0496-881598


Belangrijke data in 2014 Prijsuitreikingen CSAP Namur PAK West-Vlaanderen CSAP Hainaut CSAP Liège VAS Viering BC’s PAK Oost-Vlaanderen PAK Vlaams-Brabant CSAP Luxuxemburg ASAF PAK Limburg PAK Antwerpen

4 janvier 11 januari 11 janvier 11 janvier 18 januari 25 januari 25 januari 25 januari 25 janvier 26 janvier 1 februari 7 februari

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

De prijsuitreiking van VASAF Slalom gaat door op 26 januari in het Centre Culturel Marcel Hicter “La Marlagne” Chemin des Marronniers 26 te 5100 Wépion. Ook de Top 3 van het BAROC kampioenschap (volledig VAS) zal hierop uitgenodigd worden om hun beker in ontvangst te nemen. Persoonlijke uitnodigingen volgen.

Pré-keuringen Rally 25/01 08/02 15/02 01/03 22/03 29/03 03/05 16/08 30/08

G&A Motors Banden Laudus Garage Degrijse VJB Motors Garage Degrijse Banden Laudus G&A Motors Colsoul Motorsport Autobedrijf Muylle

2300 3300 8480 3500 8480 3300 2300 3400 8800

Turnhout Tienen Eernegem Hasselt Eernegem Tienen Turnhout Landen Roeselare

Slalom 15/03 12/04

Garage Thienpont Banden Laudus

9820 Merelbeke 3300 Tienen

Rallycross 08/02 15/02 15/03 03/05 23/08

Carrosserie Claesen Garage M&M Garage Thienpont G&A Motors VDF Motors

2370 3590 9820 2300 3580

Arendonk Diepenbeek Merelbeke Turnhout Beringen

VAS-News 05/2013 - 15

De VAS en haar sponsors Alltec ASD Debackere Atlantic ATM Audi Club Bouchez CRRT D&F D’Hondt Kerckhof Duindistel Excelsior Hemicuda ING Moustache Classic Noordzee OCMB PAK Antwerpen Safety Devices Sezoens Staden Stand 21 TBR Titanic Trommelke Turbo Verschaeve VOC VW Club XRST


VAS-News 05/2013 - 16

Vas news052013