Page 1

4e ANTWERP CLASSIC. Bijzonder Wedstrijdreglement. __________________________________________________________________________ De 4e Antwerp Classic wordt ingericht door PAK Antwerpen vzw. op 19 maart 2011 met start te 2460 Kasterlee.

A. PROGRAMMA TIMING 15.12.2010 14.03.2011 19.03.2011

Verschijnen reglement en aanvang inschrijvingen 24u00 Afsluiten van de voorinschrijvingen 07u30 Opening secretariaat en aanvang documentencontrole Feestzaal “De Druif” – Markt- Kasterlee – Antwerpen. 09u00 Sluiting van de administratieve controle 09u15 Uithangen lijst “deelnemers toegelaten tot start” / indien nodig mondelinge briefing 09u31 Vertrek eerste wagen Markt Kasterlee 19u00 Voorziene aankomst eerste deelnemer Markt Kasterlee

Uitslagen Prijsuitreiking

Officiële uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer Definitieve uitslag 15 minuten na officiële uitslag 21u00

Feestzaal “De Druif”,Markt, 2460 Kasterlee

Start en finishplaats: Feestzaal “De Druif” Markt 2460 Kasterlee Start van de eerste wagen om 09:31 uur Aankomst van de eerste wagen om 19u00 Prijsuitreiking en avondmaal: Feestzaal “De Druif” Markt 2460 Kasterlee

B. ORGANISATIE Art. 1.1 Definitie Deze wedstrijd zal betwist worden in overeenstemming met de reglementen van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw), het provinciale reglement en het onderstaand standaardreglement. De wedstrijd telt mee voor het VAS Classic kampioenschap en diverse PAK kampioenschappen 2011. De wagens worden ingedeeld in volgende klassen : - Klasse 1 Old Timers Voertuigen ingeschreven voor 1 januari 1986 - Klasse 2 Young Timers Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1986 en 31 december 1995 - Klasse 3 Toer Timers Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1996.

Art. 1.2 Inrichtende organisatie Pak Antwerpen vzw Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuursleden:

Peeters Kris Aerts Dirk De Busser Peggy Stoffels Staf – Wellens Peter

www.pakantwerpen.be Wedstrijdsecretariaat / Permanentie voor de wedstrijd : 4de Antwerp Classic 2011 Wedstrijdsecretariaat Peggy De Busser Stenenstraat 33 2460 Lichtaart 0477 55 94 28 Permanentie tijdens de wedstrijd : Aerts Dirk – 0479 23 60 51 (zal op elke tussenstop aanwezig zijn).


Art. 1.3 Officials van de wedstrijd Sportcommissie VAS Voorzitter van het College Lid

Nog aan te duiden Nog aan te duiden

licentie licentie

Wedstrijdleider Adjunct wedstrijdleider Adjunct wedstrijdleider Adjunct wedstrijdleider Secretaris Relatie deelnemers

Wellens Peter De Swart Adrianus Dionys Steven Aerts Patrick De Busser Peggy Aerts Dirk

licentie

licentie licentie

C. BIJZONDERE BEPALINGEN Art. 2 Beschrijving / omschrijving Navigatiesystemen - Eenvoudig bolleke-pijl met en zonder afstanden - Gestileerde bol - pijl - Ingetekende lijn op kaart - Ingetekende lijn op kaart, met eenvoudig genummerde blokkades - Eenvoudige pijlenrit en/ of puntenrit op kaart - Eenvoudige blinde lijn Lengte van het parcours Het parcours heeft een afstand van om en bij de 250 km. De wedstrijd zal worden opgedeeld in 3 trajecten.

Art. 3 Inschrijvingen De aanvraag tot deelname aan de rit moet volledig ingevuld toekomen bij de verantwoordelijke voor de inschrijvingen. Er zal prioriteit verleend worden aan deelnemers die zich vooraf ingeschreven hebben. Inschrijven op de dag van de wedstrijd is mogelijk op voorwaarde dat er een supplement van 20% op het inschrijvingsrecht betaald wordt. De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren na schriftelijke afgifte van de gemotiveerde reden aan het college van sportcommissarissen. Door het invullen van het inschrijvingsformulier verbinden de piloten en copiloten zich er toe om het huidig reglement na te leven. Inschrijven kan via mail – via de website of door het inschrijvingsformulier te bezorgen aan Steven Dionys, de verantwoordelijke van de inschrijvingen en dit ten laatste op 14 maart om 24u00. Via website: www.antwerpclassic.org Via mail: inschrijvingen@antwerpclassic.org Voor meer info: info@antwerpclassic.org

Art. 4 Inschrijvingsrecht en verzekering De inrichter heeft een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten conform de Belgische wet van 21 november 1989 op de verplichte verzekering. De verzekering begint voor iedere deelnemer bij de start (administratieve controle) en eindigt na het afgeven van de controlekaart op het einde van de wedstrijd. (verzekeringsmaatschappij: AXA Belgium – polis:700.558.685 Voor deelnemers die vóór het bovengenoemde tijdstip, om welke reden ook, ophouden deel te nemen op grond van bepalingen in dit reglement worden beschouwd als niet meer deelnemend en zijn dusdanig niet meer gedekt door bovenvermelde verzekering. Deelname in de kosten: hierin zijn inbegrepen de bijdragen aan VAS en PAK, verzekering, roadbook,... Het inschrijvingsrecht is bepaald op 40,00 Euro per team.  Men heeft de keuze uit:

• Pakket 1: Deelname – roadbook – verzekering – rallyplaat € 40.00 per team • Pakket 2: Pakket 1 + ontbijt + lunch + een 4 uurtje en een consumptie op de tussenstop € 55.00 per team


• Avondmaal: Men kan na de wedstrijd deelnemen aan een avondmaal op de eindlocatie. € 17.50 per persoon Het inschrijvingsrecht en de eventuele extra pakketten dienen betaald te worden op rek. nr.733-0435004-86 op naam van PAK Antwerpen. met vermelding van “het team” en “welk pakket men verkiest”. IBAN: BE78 7330 4350 0486 BIC: KREDBEBB

Art. 5 Toegelaten wagens Alle deelnemende wagens moeten in orde zijn met de voorschriften van de wegcode en dus voorzien zijn van: een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig groen verzekeringsattest en een geldige keuringskaart. Bij het ontbreken van één van de hierboven vermelde documenten of bij fraude zullen de betrokken piloten en copiloten de start tot de wedstrijd geweigerd worden. Bij fraude, onder welke vorm dan ook, sluit deze startweigering geen verdere sancties uit.

Art. 6 Toegelaten piloten / copiloten Een team dat deelneemt aan een rittensport dient te bestaan uit piloot en copiloot. Alle piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs. Alle piloten en copiloten moeten beschikken over een lidkaart van een erkende club of renstal van het jaar 2011 en een geldige VAS of ASAF vergunning 2011. De dag van de wedstrijd kan er een dagtoelating bekomen worden (15,00€/per persoon). Copiloten kunnen deelnemen vanaf de dag dat ze 12 jaar oud zijn. Voor zover zij de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben moeten zij over de schriftelijke toelating van de ouders of voogd beschikken.

Art. 7 Controlekaart Bij de start zal iedere deelnemer een controlekaart ontvangen voorzien van startnummer, klasse en starttijd. De controleletters, -cijfers en stempels die langs het parkoers staan opgesteld moeten met onuitwisbaar materiaal ingevuld worden in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart. Overschrijvingen, schrappingen, meerlijnig of dubbel-dik schrijven zullen steeds als fout aanzien worden. Alle controles zullen rechts van de weg staan. De plaats van een controle kan nooit aanleiding geven tot het indienen van een klacht dienaangaande. Alle bemande controles worden geopend 30 minuten voor de ideale doortocht van de eerste deelnemer en sluiten 30 minuten na de ideale doortocht van de laatste deelnemer. Tijdcontroles (vast en geheim), stempel- en zelfcontroles staan beschreven in het VAS sportreglement . De controlekaart zal bij elke tijdcontrole ter aftekening aangeboden worden.

Art. 8 Tijden en tussenstanden, officieel uithangbord Alle officiële mededelingen, addenda, vaststellingen, beslissingen en tussenstanden worden geafficheerd op het officieel uithangbord in feestzaal “De Druif” Markt Kasterlee. Tussentijden kunnen geafficheerd worden op de verschillende tussenstops.

Art. 9 Wijzigingen Alle addenda, vaststellingen en beslissingen zullen op het officieel uithangbord geafficheerd worden. Deze documenten maken integraal deel uit van het particulier reglement. In het geval van addenda en vaststellingen zullen de betrokken deelnemers schriftelijk op de hoogte gebracht worden en zij zullen voor kennisname moeten aftekenen. Addenda en vaststellingen worden door de wedstrijdleider getekend, beslissingen worden door de wedstrijdleider en het college van sportcommissarissen getekend.

Art. 10 Reglement en klachten De wedstrijdleiding is belast met de toepassing van het huidig reglement gedurende het verloop van de wedstrijd. Elke klacht over deze toepassing moet ter inlichting en besluit overgemaakt worden aan het college van sportcommissarissen. Elk geval niet voorzien door dit reglement zal onderzocht worden door het college van sportcommissarissen die in samenspraak met de wedstrijdleiding een beslissing zullen nemen. Indien men een klacht / opmerking / vraag heeft kan dit schriftelijk via het daarvoor voorziene formulier bezorgd worden aan één der organisatoren. We proberen zo snel mogelijk een antwoord te geven via de relatie deelnemers: Dirk Aerts. Zie ook VAS sportreglement - hoofdstuk 4 Algemene Voorschriften.


Art. 11 Bestraffingen Volgens het VAS sportreglement , de “Aanvullende Reglementen Rittensport” en de geschreven briefing.

Art. 12 Prijzen en bekers Er zijn bekers voorzien voor: 1e , 2e en 3e algemeen (piloot en copiloot) 1e van elke klasse (piloot en copiloot) 1e dame 1e renstal

Art. 13 Bijkomende bepalingen Alle niet in dit reglement opgenomen gevallen zijn voorzien door het VAS sportreglement. De piloten, copiloten en hun rechthebbenden zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de inrichters, alsook van elke burgerlijke of strafrechterlijke vervolging tegen de inrichters, medewerkers of officials van de wedstrijd. Indien bijzondere gevallen dit rechtvaardigen behoudt de inrichter zich het recht voor, in akkoord met het college van sportcommissarissen, aan huidig reglement de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht. Elk schadegeval door de deelnemer veroorzaakt voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover derden, andere deelnemers of inrichters, moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de wedstrijdleiding worden gemeld. Indien de wedstrijd afgelast zou worden kan de inrichter niet verantwoordelijk gesteld worden en is hij alleen gehouden de inschrijfgelden terug te betalen mits aftrek van 25% algemene kosten.

Art. 14 – Varia. Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement rittensport. Voor het volledige reglement : zie VAS sportreglementen 2011 (o.a. hoofdstuk 10 Rittensport en hoofdstuk 11 VAS Classics), officiële mededelingen en de aanvullende reglementen rittensport.

Bijzonder Wedstrijdreglement goedgekeurd op 24.01.2011 onder nummer B.W.2011.003.2401 door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz. : 4.

reglement classic11  

Pak Antwerpen vzw Voorzitter: Peeters Kris Secretaris: Aerts Dirk Penningmeester: De Busser Peggy Bestuursleden: Stoffels Staf – Wellens Pet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you