Page 1

VAS-Reglement 2012 - 155

11

VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT


VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier reglement. Het maximum inschrijvingsrecht is voorzien in bijlage 1 van het VAS Sportreglement en omvat de verzekering en alle wedstrijddocumenten. De inrichter voorziet een vermelding van het inschrijvingsrecht in zijn particulier reglement. De inrichter van een wedstrijd die meetelt voor het VAS-kampioenschap Classic Rittensport, moet bij het openen van de inschrijvingen plaats vrij houden voor de 20 (twintig) best geklasseerde teams in het meest recente algemene klassement van het kampioenschap. Pas twee weken voor de wedstrijd mag de inrichter dan die plaatsen verder bezetten met andere teams die op een “wachtlijst” staan. Art. 2 Aard van de wedstrijd “VAS-Classics” is een regelmatigheidswedstrijd waarbij de deelnemers trachten de juiste wegen te berijden die door de uitzetter zijn uitgestippeld. Door middel van controlebordjes langs de weg kunnen de inrichters uitmaken of het deelnemende team de juiste weg heeft bereden. De wegcode dient absoluut te worden gerespecteerd. De maximum duur van een organisatie rittensport en Classic Rittensport, vanaf het openen van de inschrijvingstafel tot en met de prijsuitreiking, is 24 uur. De teams moeten inschrijven in een van de volgende 3 klassen. De klasse wordt bepaald door het bouwjaar van het voertuig waarmee ze zullen deelnemen. Klasse - Old Timers Voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 1985 Klasse - Young Timers Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1985 tem 31 december 1996 Klasse - Toer Timers Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1997 Indien in een klasse minder dan 3 voertuigen gestart zijn, zullen deze bij de hogere (jongere) klasse ingedeeld worden. Art. 3 Roadbook De te volgen wegen worden in het roadbook kenbaar gemaakt op volgende wijze: - het traject zal bestaan uit situatietekeningen “bolleke-pijl” met of zonder meters en met of zonder herkenningspunten - het traject zal bestaan uit kaartleesopdrachten met schaal 1/10.000 – 1/20.000 - 1/25.000 of 1/50.000. De systemen waarbij de deelnemers zelf de route moeten uitstippelen (vb. blokkaderit, pijlen- en puntenrit) mogen nooit gebruikt worden in een regelmatigheidgedeelte “RT” en moeten een schaal hebben van 1/20.000 of 1/25.000. Art. 4 Gemiddelde snelheid De volgende gemiddelde snelheden dienen strikt gerespecteerd te worden: - bol-pijl systemen en ingetekende lijn: maximum 34 km/u - de systemen waarbij de deelnemers zelf de route moeten uitstippelen (eenvoudige blokkaderit, punten- en pijlenrit): maximum 32 km/u - de regelmatigheidsgedeelten (“RT”): maximum 36 km/u. Art. 5 Lengte van het traject Elke wedstrijd moet minimum 150 en mag maximum 300 kilometer traject bevatten, inclusief eventueel verbindingstraject, verdeeld in minimum twee delen. De wedstrijd zal enkel wegen bevatten die goed berijdbaar zijn. De aard van de wegen en de toegelaten wegen moeten vermeld worden in het particuliere reglement of in het roadbook. Art. 6 Bemanning Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een VAS of ASAF vergunning of een VAS dagtoelating. Alle deelnemende piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs. Deelnemende navigators moeten minimum 12 jaar oud zijn (dag van verjaren) en 1m35 groot zijn.

11

Art. 7 Voorstelling van de voertuigen De wagen waarmee wordt deelgenomen moet voldoen inzake technische keuring, inschrijving, verzekering, enz. Dit kan door de inrichter te allen tijde gecontroleerd worden. Art. 8 Omschrijving van de diverse systemen 1. Eenvoudig bolleke-pijl met of zonder meters en/of herkenningspunten. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan. Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, dan moet één beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden. VAS-Reglement 2012 - 156


- Het vertrek wordt gegeven met een interval van één minuut. - Bij het vertrek zal iedere deelnemer zijn roadbook met controlekaart ontvangen. Art. 10 Controles a. Aard van de controles: 1. Een rit wordt ingedeeld in trajecten, afgebakend door vaste tijdcontroleborden. 2. De bestuurders moeten elk traject tussen 2 tijdcontroles afleggen in de opgelegde tijd. 3. Tussen de tijdcontroles kunnen zich veiligheids- en baancontroles (stempelcontroles en geheime tijdcontroles) bevinden. 4. Zelfstempelcontroles zijn verboden. b. Signalisatie en plaats van de controles: 1. De controleborden zullen altijd rechts van de weg geplaatst worden. Zij zullen goed zichtbaar, ondubbelzinnig en haaks op de rijrichting geplaatst worden. Het is te allen tijde verboden om deze borden als deelnemer te manipuleren. 2. De bemande controles worden aangeduid door de officiële FIA-borden (zie bijlage 2 van het VAS Sportreglement ). 3. Alle andere controleborden dienen vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement en getoond aan de start. Deze borden moeten minstens 20 x 20 cm zijn met uitzondering van straatnaamborden. Zij dienen geplaatst op een hoogte van minstens 20 cm en maximum 200 cm boven het oppervlak van de rijweg. 4. De plaats van een controlebord mag nooit het onderwerp van een bestraffing uitmaken en de afmetingen van de gebruikte borden mogen nooit het voorwerp uitmaken van “valse” controles. c. Opening en sluiting van de controles - De controleposten moeten minimum 30 minuten voor de ideale tijd van de eerste deelnemer geopend zijn en 30 minuten na de ideale tijd van de laatste deelnemer gesloten worden, tenzij de wedstrijdleider deze tijden verlengt, rekening houdend met bijzondere omstandigheden. d. Werking van de controles 1. Tijdcontroles (TK), geheime tijdcontroles (GTK) en vaste tijdcontroles (VTK) - Tijdcontroles, geheime tijdcontroles en vaste tijdcontroles zijn bemande controles. - De commissarissen belast met deze controles zullen het aankomstuur, in uren en minuten, noteren op de controlekaart. De tijdregistratie begint op het ogenblik dat de wagen het gele controlebord aan de tijdcontrole voorbijrijdt. - Tussen het gele controlebord en de controlepost is het aan de ploeg verboden om stil te staan. - De tijdregistratie op de controlekaart zal enkel gebeuren indien de twee bemanningsleden en hun wagen zich in de onmiddellijke nabijheid van de controletafel bevinden. - Het geldende aankomstuur is het ogenblik waarop één van de leden van de ploeg de controlekaart overhandigt aan de tijdcontroleur. De ploeg zal niet bestraft worden, indien het uur van aankomst in de controlezone overeenstemt met het verloop van de minuut van aankomst: Voorbeeld: Ideaal uur van inklokken 12 uur 42 minuten. Pointage zonder straf tussen 12 uur 42 minuten 00 seconden en 12 uur 42 minuten 59 seconden. Pointage vóór 12 uur 42 minuten 00 seconden: strafpunten omwille van “te vroeg inklokken” Pointage na 12 uur 42 minuten 59 seconden: strafpunten omwille van “te laat inklokken” - In tegenstelling tot andere disciplines, is het bij VAS Classics niet toegelaten om de controlezone binnen te rijden in de loop van de minuut die het ideale inklokuur voorafgaat. Voorbeeld: Ideaal uur van inklokken 12 uur 42 minuten: het team mag de controlezone pas binnenVAS-Reglement 2012 - 157

VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

Art. 9 Verloop van de rit

11

2. Gestileerde bolleke-pijl. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan! Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, da moet één beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden. 3. Ingetekende lijn 4. Ingetekende lijn met eenvoudige genummerde blokkades 5. Eenvoudige pijlen- en puntenrit, volledig berijdbaar 6. Eenvoudige blinde lijn met herkenningstpunten (alle T’s en kruispunten getekend) In tegenstelling tot de rittensport, mag er bij een VAS-Classic nooit meer tegen richting gereden worden op een geconstrueerde route. Een gedetailleerde omschrijving “Aanvullende reglementen rittensport” van de verschillende systemen, geïllustreerd met voorbeelden, is te verkrijgen bij de inrichtende clubs en op de website van VAS: www.vas.be.


VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

2. 3. 4. 5. 6. 7.

rijden vanaf 12 uur 42 minuten 00 seconden. - Een voorsprong op het ideaal uur (te vroeg inklokken) kan niet in aanmerking genomen worden om vertragingen bij andere controles goed te maken. - De bemanning mag de officiële klok van de dienstdoende controleur raadplegen en is geheel verantwoordelijk voor de notering van het uur van afstempelen. De controleur mag in geen geval informatie verstrekken over het ideaal stempeluur. Er zal bij de tijdcontroles geen straf worden gegeven indien de bemanning op zijn ideaal uur de kaart laat stempelen. - Zodra de tijdregistratie beëindigd is zal de ploeg de controlezone verlaten. - Indien een VTK zich op een andere plaats bevindt dan de startplaats dient deze plaats bij de start aan de deelnemer gemeld te worden. - Aan een VTK mag men zijn ideale tijd vragen met een maximum van 15 minuten te vroeg, tenzij anders vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement. Regelmatigheidstraject - RT - Bij het vertrek van iedere regelmatigheidsproef zal de deelnemer één of meerdere gemiddelde snelheden in km/uur ontvangen. Hij zal zich in de mate van het mogelijke aan deze gemiddelden dienen te houden tot bij de aankomst van de regelmatigheidsproef. - Er kunnen tijdens de RT één of meerdere geheime secondecontroles (GSK) voorzien zijn. Een GSK van een regelmatigheidsgedeelte zal zich binnen een bepaalde afstandszone bevinden. Deze afstandszone zal bij de start aan de deelnemers worden meegedeeld of zal genoteerd staan in het roadbook. - De afstand tussen de start van een RT en een GSK of tussen 2 GSK’s onderling zal minstens 4 kilometer bedragen. - Het einde van een regelmatigheidstraject – RT wordt aangeduid door een bord met 3 transversalen. Geheime secondecontroles - GSK - Geheime secondecontroles zijn bemande controles die enkel voorkomen in een RT gedeelte. - De commissarissen belast met deze controles zullen het aankomstuur in uren, minuten en seconden noteren. De tijdregistratie begint op het ogenblik dat de wagen het controlebord aan de geheime secondecontrole voorbijrijdt. De ploeg zal bestraft worden per seconde, vermenigvuldigd met coëfficiënt 0,012. Stempelcontroles - SC - Voor meer info: zie aanvullende reglementen rittensport, hoofdstuk VAS Rittensport. Zelfcontroles - ZC - Voor meer info: zie aanvullende reglementen rittensport, hoofdstuk VAS Rittensport. Verboden voor rit - VVR - Voor meer info: zie aanvullende reglementen rittensport, hoofdstuk VAS Rittensport. Veiligheidscontrole - VK - Voor meer info: zie aanvullende reglementen rittensport, hoofdstuk VAS Rittensport.

Art. 11 Deelname in de kosten Iedere deelnemer wordt verzocht het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen. In het inschrijvingsgeld is begrepen: - de verplichte verzekering - een set roadbooks De verzekering bevat de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig en zijn passagiers tijdens de rit. Gelieve te noteren dat materiële schade tussen de deelnemers onderling alsook de eigen schade niet verzekerd zijn. Een formulier van ‘afstand van verhaal’ zal op het inschrijvingsformulier ter ondertekening (door rijder en bijrijder) voorgelegd worden. Aan de deelnemers met 1-O - nummerplaten is het aangeraden een kopie van het verzekeringsattest, het attest van de gouverneur en de toelating van de gemeenten te bezorgen. Art. 12 Prijzen en trofeeën - bekers of trofeeën voor de 3 best geklasseerde (piloot en copiloot) in de algemene rangschikking - bekers of trofeeën voor de 1ste in de klasse.

11

Art. 13 Bepaling van de strafpunten In blok verbeteren kan alleen in rittensport (klasse Toerisme en Sport). In een VAS-Classic Rittensport is er per gemiste of verkeerde controleletter altijd een bestraffing van 30 punten - - - - - -

Per minuut te vroeg aan een (vaste) tijdcontrole Per minuut te laat aan een (vaste) tijdcontrole Missen van een bemande doorgangscontrole Missen van een onbemande controle Missen van een tijdcontrole Meer dan 30 minuten te laat per deel VAS-Reglement 2012 - 158

2 punten 1 punt 30 punten 30 punten 30 punten 60 punten + 1 punt per minuut


Meer dan 1 uur te laat per deel Per seconde te vroeg bij een GSK in een RT Per seconde te laat bij een GSK in een RT Missen van een GSK in een RT In tegengestelde richting een bemande controlepost aandoen Eerste vastgestelde inbreuk op de wegcode Tweede vastgestelde inbreuk op de wegcode

niet geklasseerd 2 punten x 0,012 (= 0,024) 1 punt x 0,012 (=0,012) 3600 x 0.012 (=43,2) 300 punten 300 punten niet geklasseerd

Art. 14 Klachten en beroep Zie hoofdstuk Algemene Voorschriften van het VAS Sportreglement . Deelnemers hebben geen toegang tot de rekenkamer, zij moeten zich wenden tot de “Relatie deelnemers”. Diegene die de rekenkamer toch betreedt zonder hiertoe te zijn uitgenodigd zal 180 strafpunten krijgen. Art. 15 Klassementen Bij het einde van beide delen zullen er meerdere klassementen worden opgemaakt waarbij de ploegen beloond zullen worden die het minste aantal punten scoorden. Art.16 Uitslag Per rit wordt de uitslag bepaald aan de hand van de bekomen strafpunten. Winnaars worden zij die het minste aantal strafpunten hebben opgelopen. Bij gelijkheid wordt het team dat het minste strafpunten heeft aan de eerste GSK winnaar. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de volgende GSK genomen. De rangschikking wordt opgemaakt per klasse van de deelnemers die de rit hebben afgewerkt binnen de vooropgestelde rijtijd, gevolgd door de deelnemers die deze rijtijd overschreden, deze worden eveneens onderling gerangschikt volgens het opgelopen aantal strafpunten (controle + strafpunten). Daarna de deelnemers die een VTK hebben gemist. Een klacht tegen het klassement dient ten laatste 15 minuten na het uithangen van het klassement te gebeuren, vergezeld van een borg van 125,00 EUR. De prijsuitreiking zal gebeuren 15 minuten na het definitief officieel worden van de uitslag.

NOTITIES …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

- - - - - - -

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… VAS-Reglement 2012 - 159

11

……………………………………………………………………………………………………………


VAS-Reglement 2012 - 160


Deelname en kampioenschap Er kan deelgenomen worden door elke VAS of ASAF vergunninghouder mits de aanschaf van respectievelijk een R of L licentie op jaarbasis a rato van € 30. Alleen deze houders van een jaarlicentie worden opgenomen in het eindklassement waarvoor enkel de punten, verzameld in de bewuste klasse, in aanmerking worden genomen. Het kampioenschap is gemengd en/of individueel en heeft oog voor zowel rijder als bijrijder. Deze laatste moet de ouderdom van 12 jaar bereikt hebben op het moment van deelname aan de proef. Op deze manier beschikt elke deelnemer, zowel piloot als co-piloot over gelijke kansen, ongeacht het voertuig waarmee hij deelneemt.. Dagvergunningen kunnen bekomen worden de dag van de proef tijdens de administratieve controle en kosten € 15 bij VAS en € 10 bij ASAF. Deelnemen kan in drie verschillende klassen:

Old Timers Young Timers Tour Timers

voertuigen ingeschreven voor 01.01.1985 voertuigen ingeschreven tussen 01.01.1985 en 31.12.1996 voertuigen ingeschreven na 01.01.1997

De maximum gemiddelde snelheid op het Vlaamse grondgebied is vastgesteld op 36 km/uur en in Wallonië bedraagt deze 40 km/uur. Binnen de agglomeraties geldt er een maximum gemiddelde van 30/uur voor beide regio’s.

Deontologische code De fil rouge doorheen dit sportief verhaal is gebaseerd op het respect voor de bestaande wegcode en de bewoners op het traject, de fairplay tussen de deelnemers onderling en de parkoersbouwers; alsmede het wederzijds respect voor de authenticiteit van elke regio, inclusief het begrip voor de andere cultuur en taalgroep.

Deelnemende proeven 21.04 27.05 01.07 06.10 20.10 10.11 17.11 08.12

Vallées des Eaux Vivies Retro 6U Leuven Obsol’Ath Eau d’Heure 6U Noorderkempen Atlantic Classic Ronde du Hainaut Moustache Classic

Rally Event Partner OCMB Ath Racing Ec. Pays Noir CRRT AC Atlantic H.M.C. RT Moustache

0472-068593 0496-078765 069-689545 0498-081914 0495-509306 0495-435325 0497-678876 0479-570348

pierre.marmignon@skynet.be wilfried.leys@telenet.be eric.d.haenens@belgacom.net acpaysnoir@voo.be e.heirwegh@be.steinweg.com hindryckx.f@skyneet.be hainautmotorclub@hotmail.fr jeffsteensels@skynet.be

Voorlopige adviescommissie VASAF Classics VAS

Carlens Tjen ASAF Tuts Willy Verschaeve Daniël

Daubie Benoit Hayez Bernard Marmignon Pierre

Uitgebreid reglement beschikbaar vanaf maart 2012 + verspreid via VASNEWS VAS-Reglement 2012 - 161

VAS CLASSICS - INTRODUCTIE

Inrichtende macht Het kampioenschap wordt ingericht door de federaties VAS en ASAF onder de benaming VASAF Classics en wordt de eerste maal georganiseerd in 2012. Dit inter-regionaal kampioenschap bestaat uit 4 proeven uit de Noordelijke regio (VAS) en 4 proeven uit de Zuidelijke regio (ASAF)

11

CLASSICS 2012


NATIONALE AUTOCLUB

EXCELSIOR www.autoclubexcelsior.be

Maandelijkse ledenvergadering: elke eerste dinsdag van de maand! Iedereen welkom vanaf 21u! Clublokaal: Het Duvels Genot Sint-Aldegondiskaai 56/58 2000 Antwerpen Meer info op: info@autoclubexcelsior.be

VAS-Reglement 2012 - 162

11_VAS Reglement 2012  

11 VAS CLASSIC - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2011 - 149 Art. 6 Bemanning Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een VAS of ASAF vergu...

11_VAS Reglement 2012  

11 VAS CLASSIC - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2011 - 149 Art. 6 Bemanning Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een VAS of ASAF vergu...

Advertisement