ATENSUS Inrichting reestdal Schrapveen publicatie Meppeler Courant

Page 1

-r

38

v,i¡o.g

Meppeler Gourant

16 september 2016

OPMERKELIJK De kans is groot dat op twee plekken in het Rabbingerveld overblijfselen van prehistoriscfre bewoning zijn te vinden.

Reportage Hond erd vo etbalvelden nieuwe Het Reestdal aan de Drentse kant is begin volgend jaar 56 hectare nieuwe na-

tuur rijker, dat ziin honderdvoetbaþelden.

De provincie Drenthe, waterschap Drents Overijsselse Delta, Het Drentse Landschap en gemeen-

te De Wolden bundelen de lsach-

ten voor dit nanluonnvilkelingsproject dat 1,4 miljoen euro kost. Uitvoeringsorganisatie Prolander is

Tekst en foto's Eelco Kuiken

verantwoordelijkvoor de klus. Door de Ruilverkaveling Zuidwolde

T T I I n I I

lreeg

eide met hooglanders

de provincie de gronden in handen

en schapen in ñet Pabbmserveici, een meanderende Reest met natur¡rwiendelijke oevers, mooie

voor natuurontwilkeling en kon-

wandelpaden

bij

Drogteropslagen en ruimte voor natte natuur bij Schrapveen, de monsterklus om dit allemaal te realiseren is nu in volle gang. Paarse Heide zover het oog reikt

onder een azuren Drentse hemel.

Zo net het Rabbingerveld aan de Nieuwe Dijk er staks uit Strals, want nu is het nog een dor ma¿urlandschap waar machines doorheen br¡lderen. Grommend en rokend vullen stalen bakken in totaal 3000 raachtwagens met aarde. Daama denderen ze over de Nieuwe Dijk naar Schrapveen om daar te 'losserf De bovenste dertig centimeter r¡mchtbare grond verdwijnt De schrale zandgrond die overblijft, is geschikt voor heide. TWee plelc ken laten de machines onaangeroerd. De kans is zeer groot dat hier restanten van nederzettingen uit de steentijd liggen, zo wees onderzoek uit. Helemaal zeker is het niet m¿ìar

hier reshetvermoeden bestaat dat .bewoning ten van prehistorische in de bodem liggen. Prolander laat deze twee locaties dan ook ongemoeid.

den agrariërs elders aan de slag. Woest en ledig Een kleine dertig hectare van het Rabbingerveld wordt weer zoals het woeger was. Woest, ledig en mooi, een parel in Zuidwest-Drenthe. Een gebied om lelker doorheen te stuinen. Even verderop, bij de Tälikenhoogle, is het al tien jaar zo mooi. Toen zette Het Drentse Landschap grasland om in schrale natuur De

bemeste bovenlaag werd verwijderd en op het schrale zand ontwikkelde zich, net als woeger, heide. Schapen en hooglanders scharrelen er nu rond. Het is een prachtig glooiend gebiedwaar natuu¡ en recreatie hand in hand gaan. In deze nieuwnatuur ontstond een bijzonder soortenrüke heidevegetatie. Het

gebied is rijk aan woHsklauwen. Niet alleen de moeraswoHsklauw maar ook de zeldzarrte grote woHsklauwkomt hier op enkele plekken voor. De laatste jaren worden er toenemende aantallen gevlekte orchissen gezien. Andere bijzonderheden

die hier te vinden zijn: dwergvilt'lcuid, moeraskartelblad, bleeþele droogbloem en twee soorten zonnedauw. Nu is Het Drentse Landschap be-

Proiectleider van Prolander Arjan van Lubek in het werkgebied. Nu nog een dor maanlandschap, maar straks uigestrekte gonnen met fase trvee: naastliggend grasland in het Rabbingerveld om-

zetten in nieuwe natuur. Van hetzelfde laken een pak ds üs¡ jaar geleden. 'Het duurtnog een paarjaar

voordat de heide hier ook bloeit, maar als het zover is, ligt er op de flanken van het Reestdal een uitgesfrekt heidegebied dat aansluit op de bestaande natuur. De heide ontstaat op twee manieren. Oude zaden van begin 20e eeuw die nog altijd in de bodem rusten, zullen weer ontkiemen en we importeren

ook heide van de Thlfcenhoogtei zegt de projectleider van Prolan-

der, Arjan van Lubek Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe natuur. Een hele klus, vooral ook omdat buurtbewoners meegenomen moesten worden in de plaruren. 'Voorlichting en goede communicatie zijn essentieel. We hebben metveel mensen te maken. Waarschijnlijk houden we aa¡r het eind van het jaar nog een excursie

voorbuufibewonersi 0phogen Even verderop bij Schrapveen realiseert Prolander ook 17 hectare

nieuwe natuur. Hier stijgt het wa-

Bij de Takkenhoogte, ook aan de Nieuwe Dijk tieil de heide al tien jaar welig. Zo moet het Rabbingerveld er ook uit gaan zien

terpeil, zodat er meer water naar de Reest gaat. Dat is hét grote doel van het project in Schrapveen: meer water naar de Reest en het riviertje meer de ruimte geven. Dat is niet al-

leen gunstig voor de natuur, maar door het water langer vast te houden in dit gebied houden Meppel en omgeving droge voeten bij exteme neerslag. Vanwege de klimaatverandering en het extemere weer dat vaker voorkomt is dit belansljk De grondwaterstand gaat daarom omhoog maar daardoor moeten heel wat percelen van boeren in de buurt met tientallen centime-


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.