__MAIN_TEXT__

Page 1

ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA SKRÁTENÁ VERZIA

Inštitút priestorového plánovania © 2019


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA SKRÁTENÁ VERZIA

Inštitút priestorového plánovania © 2019


objednávateľ a obstarávateľ

Nitriansky samosprávny kraj odbor strategických činností oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Územný generel dopravy Nitrianskeho kraja V roku 2017 Nitriansky samosprávny kraj obstaral spracovanie Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako územno-technického podkladu prehlbujúceho riešenie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja. Pre účely rýchlejšieho a efektívneho šírenia informácií o tomto profesijne orientovanom materiáli pre odbornú i laickú verejnosť, je spracovaná jeho skrátená verzia. Jej predmetom je vypracovanie stručného a pre širokú verejnosť zrozumiteľného znenia, informujúceho o podstatných častiach jeho analytickej i návrhovej časti. Doplnený je ukážkami jednotlivých výkresov grafickej časti, ako aj množstvom ilustračných schém. Úplné znenie Územného generelu dopravy je zverejnené na webovom sídle Nitrianskeho kraja. www.unsk.sk/zobraz/sekciu/uzemnoplanovacie-dokumenty-a-uzemnoplanovacie-podklady-kraja

spracovateľ územného generelu dopravy

zhotoviteľ skrátenej verzie ÚGD-NSK

11/2017

10/2019

inštitút priestorového plánovania AUREX spol. s r.o.

Inštitút priestorového plánovania


M = 1 : 250 000

dy

10

15

20

km

N ov é

Sľ až a

2,5

Choča

5

10

15

a le itr p N k om ro

Tesárske Mlyňany

x

g -A

Šalgovce - Orešany Veľké Ripňany

" Z

7 539

om na d c -T rn ov e a ť tra hl .

Zbehy

07 9 Štitáre

l

Horná Seč

a

Horný Pial

Tekovský Hrádok

Nitra

(1

ár

ec

) 30

124

,1 3 30

40,150 ,1

5)

né Ze m

5

39 Štefanovičová 8

Horný Jatov

SA1

5

y

va n

120 (1

35)

Ba l

ko la

2399

ár no

ce

Ko m

Komárno - zriaďovacia stanica

kapitola 7 o rn ica á n

m ra Komárno Ko t. h vodná a intermodálna doprava ................................................... 40 - Dunaj -š

2)

Malá Mužla

(15

H ad ov

5

l ín

98 23

kapitola NZ9

10

99 53

Zemné Kamenný Most nad Hronom Andovce

9 11

Komárno

kapitola 9

07

Palárikovo

Kamenín

Gbelce

Chotín

98 23

Mojzesovo

52 ........................................................................... cyklistická doprava

železničná doprava .......................................................................... 36 Zlatná na Ostrove

Horná Zlatná

3)

Bíňa

Strekov

ná doprava cestná ič ................................................................................. 26 0 en 08 m

kapitola 6

(15

" Z

Rúbaň

Nová Vieska

Ka

Kmeťovo

0 00

124 (136)

alo Č

c

Ka Černík

Tvrdošovce

Hurbanovo

ve

07 9

Michal nad Žitavou

verejná hromadná doprava Šurany 48 ......................................................... Bíňa - zastávka Šurany ŠURANY

širšie dopravné vzťahy a väzby ................................................... 22 kapitola 5

Vráble

Šahy

SA3

2398

30 )

Zalaba

Čata

119

Pastovce

07

(1

Vinodol

VRÁBLE

5398

Bielovce

SA2

0 00

Pohronský Ruskov

9 239

12 0

Kubáňovo

Hrkovce

Preseľany Vyškovce nad Ipľom nad Ipľom

Ipeľský Sokolec

Hronovce

Bajč

Paňa

Veľký Kýr

ŠAĽA

Dvory nad Žitavou

kapitola 4

Vio

Branč

Kalná nad Hronom

Tupá

Veľký Cetín

2)

(1

N ed ed

5 (1

0 12

122 (1

4)

9 11

( 13

Svätoplukovo

Želiezovce

Klasov

Malý Cetín

Mojmírovce

d

Babindol

Čechynce

Cabaj-Čápor Ivanka pri Nitre

Nové

Slatina

"Z Z

Golianovo

080

Tekovské Lužany

Podhájska

Radava

priestorová štruktúra a faktory rozvoja Pribeta Nitrianskeho kraja ........................................................................... 14

a ľk

Malý Lapáš Dolné Obdokovce

Veľké Janíkovce Veľký Lapáš Nitra "

51)

Hul

239 6

NITRA

Beša

Pozba

Ú)lany nad Žitavou

ZLATÉ MORAVCE

Choča

Nitrianske Hrnčiarovce Pohranice

Dolná Seč

Bánov

Kolárovo

na Ostrove

31 )

Šurany

kapitola 3

á Kr

Čakajovce

Lužianky

Zámky obsah, členenie a štruktúra územnoplánovacieho podkladu .................................................. 10 e ež lá

Čab

yb ň

0)

Kmeťovo

Levice

Kalná nad Hronom

Vý h

123 (1

) 50

Pia

51)

x

(1

úvod ....................................................................................................... 06

M

TO1

cesta 1. triedy - štvorpruh

mestská komunikácia

Hronské Kľačany

0)

(14

0 12

Tvrdošovce

a

cesta 1. triedy

cesta 3. triedy

2396

kapitola 2

Kovarce

cesta 2. triedy

( 15

122

Komjatice

1 12

2396

Šurany - zast.

Ľudovítov

rýchlostná cesta

Tlmače

Martinová Michal nad Žitavou

Maňa - zastávka

Vlčany

Čeľadince

Lúčnica nad Žitavou

Ondrochov

0) ( 13 121 Šurany - Kopec

" Z

atómová elektráreň Moch

CESTNÁ DOPRAVA

Ludanice

1 12

Vá h

Kozárovce - zast.

Dyčka Branč

kapitola 1 Palárikovo

Ludanice

vybrané centrá dochádzk Územného generelu dopr

rýchlostná cesta podľa Ú

Vráble

Malá Maňa

in ed D

5397

rieka / potok

(Ù̧

Chrabrany

Horné Obdokovce

Kozárovce

5397

Ni tr

Veľké Ripňany

Ludanice

Maňa

Žihárec - zastávka

" Z

Nemčice

Veľké Kozmálovce

Ivanka pri Nitre

Veľký Kýr

Jatov

Nemčice

Slepčany

Dolné Krškany

vo

km

Volkovce

Nová Ves nad Žitavou

Trnovec nad Váhom

zeleň

119 (153)

Nitra

20

Urmince

" Z

Nitra - zast.

" Z

vodná plocha

Tovarníky TOPOĽČANY Topoľčany

Šalgovce

Zlaté Moravce - Prílepy

Orešany

Mlynárce

Bojná

2395

ny

c en e Je l

ic e

0

123 (141)

D ra žo v

ce

pr Po i L dh už or ia an nk y ac h

Čakajovce

Lužianky

Radošina Ardanovce

Zlaté Moravce - závody

Malé Bielice plochy dopravy

obsah

Krušovce

M = 1 : 250 000

Topoľčianky

Zlaté Moravce

La d

Zbehy - obec

plochy rekreácie, CR a šp Rajčany

080

ny

) 41

Alekšince

a Žir

Jelšovce

(1

123 (141 )

zastavané územie

Horné Chlebany

3 12

Zbehy

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

Výčapy - Opatovce

Čab - Sila

Andač

°

Piešťany

23 95

Sa

5

Koniarovce

Čab - Sila - zastávka

Rišňovce

2,5

" Z

2395

0

53 97

08

Ka p

in

122 (1

c

Kamanová Preseľany nad Nitrou - zastávka

NOVÉ ZÁMKY

Zemné

" Z

Nové Zámky

a ic 000075 ann/Žitavou Dvory hr na át t Dvory nad Žitavou -š

kapitola 11

000075

Jasová

NZ1

KOLÁROVO

kapitola 8

NZ6

[· vyhodnotenie o ekonomických dôsledkov Komoča Kováčov Nové Zámky ov Mužla úr Št " Z prognózovaného rozvoja ) 0 3 NZ5 (1 Štúrovo 120 a vyhodnotenie Kolárovo Nesvady dopadov na životné prostredie 56 ................................................... Bajč Kmanica nad Hronom

Hurbanovo

99 53

Imeľ kapitola 12 HURBANOVO KN5 KN1 KN4 odporúčania a návrh priorít 60 .........................................................

letecká doprava ................................................................................ 44

KN6 2399 0 08

Svätý Peter

079

5

Tek


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

1

6

ÚVOD


určenie účelu generelu a definovanie hlavných cieľov spracovania 1) zadanie určenie účelu územného generelu Účelom spracovania Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej aj ako ÚGD-NSK) bolo vytvorenie územnoplánovacieho podkladu motorovej i nemotorovej dopravy na území Nitrianskeho kraja, ktorý by mal byť komplexným nástrojom pre koordinované riadenie územného rozvoja motorovej (cestnej, železničnej, leteckej a vodnej) i nemotorovej (cyklistickej) dopravy a ktorý by posúdil územie Nitrianskeho kraja z hľadiska možností rozvoja dopravnej infraštruktúry a cyklotrás. Dokument bol spracovaný v intenciách §5 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacích dokumentáciách. Pozostáva zo zadania, analytickej časti a návrhovej časti. Zadanie určilo rozsah a hĺbku spracovávanej problematiky, v analytickej časti je následne posúdený existujúci stav a v návrhovej časti sú stanovené odporúčania, resp. doplnenie a spresnenie regulatívov podporujúcich rozvoj motorovej i nemotorovej dopravy v kraji.

určenie hlavných cieľov spracovania ÚGD-NSK určuje hlavné koncepčné smery vyváženého rozvoja všetkých systémov dopráv s ich priemetom do územia. Navrhuje prevádzkovo racionálnu, funkcieschopnú, ekologicky únosnú a ekonomicky rentabilnú sieť všetkých druhov a foriem dopravy, vrátane ich potrebnej infraštruktúry, vybavenosti, ako aj intermodálnych konexií. Zároveň určuje prognózované, dopravnoinžiniersky zdôvodnené a výhľadovo postačujúce kapacitné rezervy. Obsahovú stránku územnoplánovacieho podkladu tvoria odborné okruhy, ktoré sú vyjadrené v textovej a grafickej časti tohto územnoplánovacieho podkladu. Z hľadiska motorovej dopravy vychádza z aktuálneho stavu infraštruktúry, pričom reflektuje aj vplyvy pripravovaných rýchlostných ciest, ktorých trasovanie je variantne navrhnuté cez Nitriansky kraj. Ide najmä o rýchlostné cesty R3, R7 a R8. Na druhej strane, z hľadiska nemotorovej dopravy je úlohou ÚGD posúdenie územia Nitrianskeho kraja z hľadiska možností rozvoja cyklotrás rekreačného a cykloturistického významu. Výsledný návrh určuje hlavné smery rozvoja dopravnej infraštruktúry v regióne v súlade s dopravnou politikou štátu, ako aj Koncepciou územného rozvoja Slovenska, pričom prehlbuje riešenia dopravnej infraštruktúry v kontexte Územného plánu regiónu v platnom znení, ako aj platnými územnými plánmi miest a obcí na území riešeného územia.

analytická časť (2 analýza, posúdenie a zhodnotenie stavu dopravy v kraji Analytická časť sumarizuje a hodnotí všetky priestorové informácie, ktoré sú relevantné pre rozvoj rôznych druhov a foriem a dopravy, vrátane ich vzájomnej previazanosti. Vychádza z medzi- národných súvislostí, rešpektuje národné koncepcie a tiež reflektuje regionálne vzťahy a väzby, pričom podrobne vyhodnocuje dopravnú infraštruktúru územia Nitrianskeho kraja. V analytickej časti sú štruktúrovane popísané všetky druhy a formy dopravy kraja, najmä cestná doprava, ale aj letecká, vodná, železničná, hromadná a cyklistická, vrátane ich intermodálnych prepojení v priestore kraja.

návrhová časť (3 návrh riešenia Navrhované riešenia vychádzajú z identifikácie problémov dopravnej infraštruktúry pre modelové overenie a hodnotenie, ktoré sa nachádza v závere analytickej časti. Návrhová časť tieto problémy preveruje prostredníctvom modelovania rôznych scenárov budúceho rozvoja dopravných a prepravných pomerov dopravného regiónu. Dopad rozvoja dopravnej infraštruktúry kraja je preverený aj s ohľadom na podporu mikroregiónov.

ÚGD-NSK predstavuje praktický dokument, ktorý pomôže pri rozhodovaní o rozvoji dopravy v celom Nitrianskom kraji Pre dopravné modelovanie sú spracované tri varianty rozvoja cestnej siete, ktoré sú charakterizované, a ku ktorým sú priradené aj pripravované nové úseky cestnej siete, resp. nové dopravné stavby. • Variant 0 - Súčasný stav dopravy v kraji • Variant 1 - Návrhový stav podľa platného ÚPN-R • Variant 2 - Modelovo ideálny stav dopravy v kraji

Skrátená verzia, 2019

7


Ľudovítová Bádice

e

Jelšovce

Podhorany

Žirany Alekšince

Zbehy

Čakajovce

Štitáre

Nitrianske Hrnčiarovce

Lužianky

H Pohranice Veľké Zálužie

Lehota

NITRA Malý Lapáš

Ob Jarok Veľký Lapáš

Goli Cabaj-Čápor Čechynce

Močenok Ivanka pri Nitre

Malý Cetín

Svätoplukovo

8

Veľký Cetín


Martin nad Žitavou

výkres č. 2 koordinačný výkres všetkých druhov dopráv

Ladice

Machulince

Žitavany

Jelenec

M = 1 : 100 000

Sľažany

ZLATÉ MORAVCE

Neverice

Kolíňany

Choča

Hosťová

Čierne Kľačany Beladice Tesárske Mlyňany Čeľadice

Volkovce Veľké

Dolné bdokovce

NaVozokany území Nitrianskeho kraja

Vieska nad Žitavou

Malé Chyndice

sa nachádzajú

Červený Hrádok

Slepčany Babindol

Malé všetky Vozokany

druhy a fromy dopravy. Nemčiňany

Letecká, vodná, železničná, Klasov

Veľké Chyndice Nevidzany

Nová Ves nad Žitavou

cestná, cyklistická, ako aj ich intermodálne konexie.

ianovo triedy komunikácií stav

Kalná

návrh

výhľad

rýchlostné cesty nad Hronom

Tajná

rýchlostné cesty návrh ÚPN-R cesty I. triedy

AE Mochovce

cesty II. triedy

Paňa

cesty III. triedy miestne

VRÁBLE Čifáre

N

9


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

2

10

obsah, členenie a štruktúra územnoplánovacieho podkladu


obsah, členenie a štruktúra územnoplánovacieho podkladu obsah dokumentu 1) zadanie 1.A 1.B 1.C 1.D 1.E

Určenie účelu územného generelu Určenie hlavných cieľov spracovania územného generelu Požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie Vymedzenie riešeného územia Požiadavky na obsah územného generelu 1.E.1 Štruktúra územnoplánovacie podkladu 1.E.2 Obsah analytickej časti 1.E.3 Obsah návrhovej časti

1.F Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti územného generelu

2) analytická časť 2.A Základná charakteristika riešeného územia 2.B Širšie dopravné vzťahy a dopravná regionalizácia 2.B.1 2.B.2 2.B.3 2.B.4

Medzinárodné väzby Nadnárodná koncepcia rozvoja dopravy Národná koncepcia rozvoja dopravy Regionálna koncepcia rozvoja dopravy

2.C Charakteristika priestorovej štruktúry 2.C.1 2.C.2 2.C.3 2.C.4

Územná štruktúra Demografická štruktúra Socioekonomická štruktúra Krajinná štruktúra

2.D Faktory rozvoja regiónu 2.D.1 Priestorové faktory rozvoja 2.D.2 Hospodárske faktory rozvoja 2.D.3 Územnoplánovacie faktory rozvoja

2.E Definovanie hlavných cieľov územného plánovania 2.E.1 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2.E.2 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

2.F Analýza stavu a zámery dopravnej infraštruktúry regiónu 2.F.1 2.F.2 2.F.3 2.F.4 2.F.5 2.F.6 2.F.7

Analýza a zámery rozvoja cestnej dopravy Analýza a zámery rozvoja železničnej dopravy Analýza a zámery rozvoja vodnej dopravy Analýza a zámery rozvoja leteckej dopravy Analýza a zámery rozvoja intermodálnej nákladnej dopravy Analýza a zámery rozvoja hromadnej autobusovej dopravy Analýza a zámery rozvoja cyklistickej dopravy

2.G Analýza zámerov rozvoja dopravnej infraštruktúry 2.G.1

Prehľad existujúcich a pripravovaných dokumentácií real izovaných a pripravovaných dopravných stavieb a iných veľkých investičných zámerov

2.H Zhodnotenie dopravných podkladov a ich použiteľnosť 2.I Problémy dopravnej infraštruktúry pre modelové overenie a

3.A Teoretické východiská návrhu

návrhová časť (3

3.A.1 Súčasné trendy rozvoja dopravy 3.A.2 Prognóza vývoja obyvateľstva Nitrianskeho kraja

3.B Dopravné modelovanie 3.B.1 Varianty modelového riešenia cestnej siete 3.B.2 Dostupnosť jednotlivých územných častí regiónu 3.B.3 Dopad rozvoja dopravnej infraštruktúry kraja na rozvoj územia s ohľadom na podporu mikroregiónov 3.B.4 Zaťaženie, priepustnosť cestnej siete a kvalita dopravného prúdu

3.C Návrh riešenia dopravy 3.C.1 Vyhodnotenie variantov dopravného modelovania 3.C.2 Prognóza rozvoja dopravy

3.D Návrh verejného dopravného vybavenia a usporiadania dopravnej infraštruktúry 3.D.1 3.D.2 3.D.3 3.D.4 3.D.5 3.D.6 3.D.7

Návrh riešenia cestnej dopravy Návrh riešenia železničnej dopravy Návrh riešenia vodnej dopravy Návrh riešenia leteckej dopravy Návrh riešenia intermodálnej nákladnej dopravy Návrh riešenia integrovanej hromadnej dopravy Návrh riešenia cyklistickej dopravy

3.E Vyhodnotenie ekonomických dôsledkov prognózneho rozvoja dopravy 3.E.1 Ekonomické vyhodnotenie potreby šírkovej úpravy 3.E.2 Ekonomické vyhodnotenie potreby vybudovania nových úsekov cestnej siete 3.E.3 Ekonomické vyhodnotenie homologizácie parametrov cestnej siete v dôsledku prekročenej kapacity sčítacích úsekov 3.E.4 Ekonomické vyhodnotenie výstavby nových úsekov železničnej siete

3.F Vyhodnotenie dôsledkov prognózneho rozvoja dopravy na životné prostredie 3.G Odporúčania a návrh priorít pre ďalší postup rozvoja dopravnej infraštruktúry kraja 3.G.1 Návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja cestnej dopravy 3.G.2 Návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja železničnej dopravy 3.G.3 Návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja vodnej dopravy 3.G.4 Návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja leteckej dopravy 3.G.5 Návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja intermodálnej nákladnej dopravy 3.G.6 Návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja hromadnej dopravy 3.G.7 Návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy 3.G.8 Prioritné ciele pre rozvoj dopravnej sústavy NSK

Skrátená verzia, 2019

11


obsah, členenie a štruktúra územnoplánovacieho podkladu, vrátane vymedzenia riešeného územia obsah dokumentu 4) prílohy 5.A.1

PRÍLOHA Č. 1

5.A.5 PRÍLOHA Č. 5

Nové číslovanie ciest III. triedy na území NSK platné od 1. 5. 2015 Prevodník z pôvodného čísla cestnej komunikácie na nové číslo

Zoznam maloplošných chránených území v Nitrianskom kraji a jeho bezprostrednom okolí

5.A.6 PRÍLOHA Č. 6

5.A.2 PRÍLOHA Č. 2 Výsledky celoštátneho sčítania dopravy 2015 na území Nitrianskeho kraja

5.A.3 PRÍLOHA Č. 3

Zoznam území európskeho významu spoločnej európskej siete chránených území NATURA2000 v Nitrianskom kraji a jeho bezprostrednom okolí

5.A.7 PRÍLOHA Č. 7

Počet obyvateľov za obce Nitrianskeho kraja k dňu k 31.12. 2016

5.A.4 PRÍLOHA Č. 4 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo, dochádzka a odchádzka do zamestnania a školy podľa výsledkov SODB 2011 (21.5.) a odhad počtu pracovných príležitostí za obce Nitrianskeho kraja

Návrhové a výhľadové zaťaženie sčítacích úsekov cestnej siete na základe výsledkov celoštátneho sčítania cestnej dopravy 2015 v kontexte prognózovaných koeficientov rastu dopravy podľa SSC do roku 2040

POĽSKO ČESKÁ REPUBLIKA ŽILINSKÝ KRAJ PREŠOVSKÝ KRAJ

TRENČIANSKY KRAJ

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Topoľčany BRATISLAVSKÝ KRAJ

TRNAVSKÝ KRAJ

KOŠICKÝ KRAJ

UKRAJINA

Zlaté Moravce Nitra

RAKÚSKO

Šaľa

Levice Nové Zámky

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Komárno

MAĎARSKO

12

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

vymedzenie riešeného územia


zoznam výkresov a hlavné okruhy spracovania zoznam výkresov grafickej časti

kľúčové okruhy spracovania

1) zadanie 1.

V úplnej, t.j. neskrátenej verzii tohto Územného generelu dopravy Nitrianskeho kraja, sú popísané a detailne riešené hlavne nasledujúce témy:

Schéma vymedzenie riešeného územia M = 1: 1 000 000

2) analytická časť

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.

Analytický výkres všetkých druhov dopráv M = 1 : 100 000 2. Krajinná štruktúra M = 1 : 100 000

3) návrhová časť 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Širšie vzťahy M = 1 : 500 000 Koordinačný výkres všetkých druhov dopráv M = 1 : 100 000 Cestná doprava M = 1 : 100 000 Železničná doprava M = 1 : 250 000 Vodná doprava M = 1 : 250 000 Letecká doprava M = 1 : 250 000 Cyklistická doprava M = 1 : 250 000 Dostupnosť územia a rozvoj mikroregiónov M = 1 : 250 000 Vyhodnotenie dopadov na Životné prostredie M = 1 : 250 000

355

str. textu

59

schém

Medzinárodné vzťahy a väzby Priestorové usporiadanie Nitrianskeho kraja Krajinná štruktúra regiónu Demografické predpoklady rozvoja dopravy Faktory rozvoja Nitrianskeho kraja Ohrozenia a problémy rozvoja Kľúčoví aktéri rozvoja dopravy v regióne Vybrané centrá dochádzky (15) Prognóza a scenáre rozvoja dopravy Štátne zámery rozvoja dorpavy Dva varianty budúceho usporiadania cestnej siete Návrhové obdobie nových úsekov cestnej siete 2025 Výhľadové obdobie nových úsekov cestnej siete 2035 Šírkové pomery cestnej siete Dopravná nehodovosť Sčítanie dopravy Aktuálne a výhľadové zaťaženie cestnej siete Kvalita dopravného prúdu QSV Ročný priemer dennej intenzity dopravy (RPDI) Priepustnosť cestnej siete Výrazne preťažené lokality Vývoj automobilizácie a motorizácie Dochádza za prácou a vzdelaním Dostupnosť jednotlivých častí regiónu Dostupnosť nadradenej cestnej infraštruktúry Dopravné regióny a dopravné obvody kraja Dostupnosť železničnej dopravy Zaťaženie železničnej dopravy Frekvencia cestujúcich vo vlakoch Intenzita verejnej autobusovej dopravy Integrácia verejnej dopravy Optimalizácia cyklodopravy a cykloturizmu Dopady zmien dopravy na mikroregióny a systémy obcí Vyhodnotenie ekonomických dôsledkov Vyhodnotenie dôsledkov prognózneho rozvoja dopravy na životné prostredie

11

výkresov

Skrátená verzia, 2019

13


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

priestorová štruktúra a faktory rozvoja Nitrianskeho kraja

Topoľčany

3 Zlaté Moravce Lužianky

Nitra

Tlmače

Vráble

JE Mochovce

Levice Kalná nad Hronom

Šaľa

Šurany

Šahy

Nové Zámky

Hurbanovo

Komárno

14

Štúrovo


priestorová štruktúra a faktory rozvoja Nitrianskeho kraja priestorová štruktúra územná štruktúra • • •

historicky významné osy osídlenia rozvoj bodového osídlenia špecifické formy osídlenia

krajinná štruktúra • • •

prírodné podmienky krajinná štruktúra ochrana prírody a tvorba krajiny

• • • •

počet obyvateľov bilancia pohybu obyvateľstva regionálne ukazovatele veková štruktúra obyvateľstva

územnoplánovacie faktory rozvoja • • • •

demografická štruktúra

územný rozvoj vyvoláva rozvoj dopravy, no zároveň rozvoj dopravnej infraštruktúry vyvoláva rozvoj územný

socioekonomická štruktúra • • • •

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov počet pracovných miest dochádzka za prácou identifikácia centier dochádzky

faktory rozvoja hospodárske faktory rozvoja • • •

úrodná poľnohospodárska pôda priemyselné parky a logistické centrá veda, výskum, inovácie

priestorové faktory rozvoja • • •

systém urbanizovaného územia sídelné pásy špecifické tradičné kultúrno-historické regióny • • • • • •

Ponitriansky – ako základná časť veľkého nitrianskeho regiónu na strednom Ponitrí v okolí Nitry ako bývalej centrálnej časti východného kniežatstva Veľkej Moravy, Tríbečský – na strednom a hornom Ponitrí v okolí Topoľčian Požitavský – na dolnom Ponitrí a hornom Podunajsku v okolí Nových Zámkov a Šurian, Tekovský – v okolí Levíc a Zlatých Moraviec s väzbou na Topoľčianky a Skýcov Podunajský – v povodí Váhu, Nitry a medzipovodí Dunaja v okolí Komárna – Štúrova ako väzba na Rímsku ríšu a jej Limes Romanum Prelínajúce sa malé častí hontianskeho (severovýchodne od Štúrova) a dudvážskeho (v okolí Šale) regiónu.“

zachovanie historicky vyvinutej osnovy osídlenia kraja využitie potenciálnych možností tranzitného charakteru kraja so zameraním na dobudovanie a rozvoj nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry rozvoj nadregionálnych väzieb vo vzťahu k susedným krajom, či župám na národnej a medzinárodnej úrovni zachovanie a podpora existujúcich centier osídlenia v smere stimulátorov ekonomického rozvoja kraja a garantov rovnomerných rozvojových podmienok ostatných obcí a rovnocennej dostupnosti k sociálnej infraštruktúre

• • • • •

využitie atraktívneho prírodného prostredia a zachovaného kultúrneho dedičstva ochrana poľnohospodársky najvýznamnejšieho územia Slovenskej republiky dotvárania ekologicky vyváženého prírodného prostredia a ochrana prírodných zdrojov a krajiny rozvoj turizmu a rekreácie ako významných ekonomických aktivít a pracovných príležitostí vytvorenie životného prostredia zabezpečujúce kvalitné prostredie a zdravie obyvateľstva

koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) • centrá osídlenia • ťažiská osídlenia • rozvojové osi

Skrátená verzia, 2019

15


identifikácia centier dochádzky za prácou a do škôl ako generátor hodnotenia zaťaženia úsekov cestnej siete identifikácia centier

Lužianky už dnes vykazujú hodnoty generujúce vyššiu intenzitu dopravy, čo sa po etablovaní investorov v priemyselnom parku Nitra-Sever, ktorý sa rozprestiera na území obcí Nitra, Zbehy, Čakajovce a Lužianky, ešte zvýši. Najväčším investorom v tomto parku je z hľadiska tvorby pracovných príležitostí automobilka Jaguar – Landrover. Podľa údajov od spoločnosti MH Invest s.r.o. sa počty zamestnancov ku koncu roku 2018 budú pohybovať na úrovni 1800 a v polovici roku 2019 už na vyše 2800. V Strategickom parku však pribudnú aj ďalší investori. Pre účely spracovania ÚGD-NSK je z uvedených dôvodov vnímaný strategický park Nitra-sever považovaný ako vybrané centrum dochádzky.

V Nitrianskom kraji sa na základe podkladov ŠÚ SR o počte trvale bývajúcich obyvateľov, o počte ekonomicky aktívnych obyvateľov, o počte uchádzačov o zamestnanie, o dochádzke a odchádzke do zamestnania a školy podľa výsledkov SODB 2011, na základe vlastného odhadu počtu pracovných príležitostí v jednotlivých obciach Nitrianskeho kraja a s ohľadom na KURS 2001 – záväzná časť v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 identifikovalo 15 centier ako nosných rozvojových centier pre pracovné príležitosti, a teda aj pre obyvateľstvo.

Hurbanovo

7 751

3 802

999

831

755

2 879

368

346

1 367

1 177

-190

Kalná/Hronom *

2 022

1 019

372

3 223

169

3 701

165

248

537

3 471

2 934

Komárno

34 349

17 301

3 131

5 115

2 585

16 700

1 040

2 663

4 171

7 778

3 607

Levice

34 844

17 213

3 916

6 399

2 273

17 423

1 285

2 445

5 201

8 844

3 643

2 749

1 358

660

975

288

1 385

263

6

923

981

58

Nitra

78 916

40 454

6 381

22 371

4 829

51 615

1 393

16 377

7 774

38 748

30 974

Nové Zámky

3 862

Lužianky **

39 646

20 331

4 343

6 706

2 677

20 017

1 251

2 750

5 594

9 456

Šahy

7 624

3 776

903

1 144

692

3 325

248

729

1 151

1 873

722

Šaľa

23 554

12 114

4 097

3 404

1 536

9 885

966

828

5 063

4 232

-831

Štúrovo

10 919

5 501

1 427

1 537

939

4 672

445

673

1 872

2 210

338

Šurany

10 177

4 981

1 773

1 399

707

3 900

440

785

2 213

2 184

-29

Tlmače

3 823

1 919

670

1 723

281

2 691

209

239

879

1 962

1 083

27 177

13 951

3 108

7 118

1 946

16 015

871

2 799

3 979

9 917

5 938

8 970

4 830

1 267

3 624

550

6 637

526

549

1 793

4 173

2 380

12 337

6 225

1 813

3 444

922

6 934

501

1 570

2 314

5 014

2 700

Topoľčany Vráble Zlaté Moravce

Údaje o ostatných mestách a obciach Nitrianskeho kraja sú v rámci týchto tabuľkovo uvedených ukazovateľov socioekonomickej štruktúry Nitrianskeho kraja uvedené v prílohye č. 4. plnej verzie ÚGD-NSK.

16

Saldo dochádzky

Dochádzka spolu

Odchádzka spolu

Dochádzajúci žiaci a študenti

Odhadovaný počet pracovných príležitostí

Počet nezamestnaných

Počet EAO dochádzajúcich do zamestnania

Počet EAO odchádzajúcich do zamestnania

Počet ekonomicky aktívnych osôb

Počet obyvateľov

Vybrané centrum dochádzky ÚGD - NSK

Odchádzajúci žiaci a študenti

Kalná nad Hronom * Územné vymedzenie vybraného centra dochádzky Kalná nad Hronom je lokalizované ako jadrová elektráreň Mochovce. Lužianky ** Územné vymedzenie vybraného centra dochádzky Lužianky je lokalizované ako do budúceho strategického parku Nitra-Sever s pracovným označením Jaguar – Landrover.

Okrem miest NSK, ktoré sú dlhodobo nositeľmi zamestnanosti kraja, sú tu vymedzené aj obce Kalná nad Hronom, reprezentujúca zamestnanosť jadrovej elektrárne Mochovce a obec Lužianky.

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja


Schéma znázorňuje priestorovú situáciu smerovania dochádzky za prácou a do škôl do všetkých vybraných centier NSK. Reflektuje tak intenzitu cestných úsekov na báze denných tokov dochádzajúcich obyvateľov do jednotlivých centier podľa SODB 2011.

zaťaženie úsekov cestnej siete na báze dochádzky za prácou Počet ekonomicky aktívnych dochádzajúcich do vybraného centra dochádzky po cestnej sieti

Jednotlivé línie znázorňujú existujúci vzťah dochádzky medzi obcou a centrom dochádzky. Čím hrubšia línia, tým vyšší počet dochádzajúcich obyvateľov. Znázornené sú len vzťahy, kde podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádzajúcich z obce do daného centra dochádzky dosahoval aspoň 10 % celkového počtu odchádzajúcich ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádzajúcich z obce.

Skrátená verzia, 2019

17


vybrané centrá dostupnosti a zmeny dostupnosti jednotlivých územných častí regiónu v čase, ako aj prostredníctvom plánovaných úsekov nadradenej dopravnej infraštruktúry dochádzka za prácou

1991

počet dochádzajúcich 5 - 100

101 - 200

2001

201 - 300

dostupnosť Nitry po cestnej sieti variant 1 - návrh v roku 2025

dochádzka za prácou

301 - 600

2011

601 - 1333

dostupnosť Nitry po cestnej sieti variant 2 - výhľad v roku 2035 dostupnosť mesta Nitra

dostupnosť Nitry po cestnej sieti variant 0 - stav v roku 2017

dochádzka za prácou

18

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja


LEGENDA

dostupnosť sídiel Dostupnosť k vybraným sídiel NSK k centrám vybraným centrám prostredníctvom osobného automobilu po cestnej s po cestnej sietiv minútach podľa časových horizontov dostupnosti

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! Topoľčany !

!

! #

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! #

!

!

!

! !

!

!

!

!

! #

! !

!

!

!

! # ! #

!

!

!

!

!

!

Jaguar - Landrover !

!

! #

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Šaľa

! #

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! #

Šaľa

! !

! #

!

! #

!

!

!

!

!! !

!

! !

!

!

!

!

!

Šaľa

!

!

!

Nové Zámky

!

!

!

! #

! !

! ! !

Nové!Zámky

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

Hurbanovo

! #

!

!!

! !

! !!

Komárno

!

! !

!

!

!

!!

!

!

!

Komárno

!

!

!

!

!

! #

!

!!

!

! !

! #

!

!

!

!

! #

! !

!

!

!

!

! !

!

!

Štúrovo!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

Hurbanovo

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Štúrovo

! !

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

! #

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! #

!

! # !

!

!

Nové Zámky ! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

Komárno

!

!

!

!

! #

!

!

!

! !

Šahy !

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! #

!

!

!

!

Hurbanovo

!

!

!

! !

!

!

!

Šahy

! #

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! #

!

! #

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

Šurany !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

! !

!

!

! !

!

!

!!

!

!

! !

!!

!

!

! # !

!

! ! !

!

! !

Šahy !

!

! !

!

!

! !

!

! !

!

! ! !

!

! #

! ! ! !

! !

!

!

!

!

!

!

Levice

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

! ! !

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!!

!! !

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

! !

Šurany

!

!

!

!

!

!

! #

!

!

!

JE Mochovce

!

!

!

!

! !

!

!

! #

!

!

!

!

!

! # ! #

!

! #

! Vráble

!

!

!

!

!

!

! !

!

! #

!

!

Levice

! !

!

!

Tlmače

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

! !

!

! !

!

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !

! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

Šurany

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

! !

!!

!

! !

!

! ! !

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

! #! #

!

cestná sieť !

!

!

Tlmače Levice ! ! ! !

! !

!

!

! !

! #

!

! !

!

!

!

!

!

JE Mochovce

!

Vráble

!

!

!

!

!

! #

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

časovo optimálna trasa dostupnosti

!

!

!

Do

sídla NSK

!

!

Zlaté Moravce

! !

!

!!

!

!

! #

!

!

!

Nitra

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

! !

!

!

!

! #

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! #

!

!

! !

Jaguar - !Landrover ! !

!

!

JE Mochovce

# ! # !

Vráble

! ! !

!

Tlmače !

!

!

cestná sieť vybrané centrum dostupnosti

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

! ! !

!

!

! !! !

!

!

!

! #

!

! #

! !

Dostupnosť vybraných centier

!

!

!

!

!

Zlaté Moravce ! !

časovo optimálna trasa dostupnosti

!

!

!

!! !!

!

!

!

! !

!

!

! ! !

Nitra !

!

!

Hr

hranica riešeného územia NSK vybrané centrum dostupnosti hranice kraja SR sídla NSK

!

!

!

! ! !

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! #

!

!

! !

!

! ! !

! !!

!

!

!

! #

!

!

!

!

Zlaté Moravce

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

Nitra

!

! !

!

! !

Hranice Dostupnosť vybraných centier SR Dostupnosťhranica vybraných centier

!

!

!

!

!

! !

!

!! !

! !

!

!

!

! !

!

!

Jaguar - Landrover !

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

10 - 15 min.

hranica SR 15 - 20 min. hranica riešeného územia NSK > 20 min, hranice kraja SR

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

! #

! !

!

Hranice

! Topoľčany

!

! !

!

!

!

!

!

! ! !!

!

!

! !

!

!

!

!

> 205min, - 10 min.

!

!

!

!

! !

! !

! !

!

!

!

! !

!

! !

! Topoľčany

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

15 - 20 min. 0 - 5 min.

!

!

! !

!

!

!

po

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

LE

Dostupnosť sídiel NSK k vybraným centrám Dostupnosť 5 - 10sídiel min. NSK k vybraným centrám Do prostredníctvom osobného automobilu po cestnej sieti, po cestn prostredníctvom osobného automobilu pr podľa časových horizontov dostupnosti v minútach 10 15 min. podľa časových horizontov dostupnosti v minút

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

LEGENDA 0 - 5 min.

!

!

!

! !

Štúrovo

!

! #

!

!

!

!

!

! !

!

! !

! #

Hodnotená bola v dvoch podobách. Jednak pre všetky vybrané centrá, t.j. ako celková dostupnosť, ktorá predstavuje najoptimálnejšiu dostupnosť najbližšieho centra z pomedzi všetkých 15 vybraných centier zo všetkých 354 sídiel NSK súčasne. V druhej podobe bola dostupnosť hodnotená aj individuálne pre všetkých pätnásť vybraných centier, t.j. dostupnosť len jedného centra v pôsobení 354 sídiel celého regiónu NSK.

Skrátená verzia, 2019

dostupnosť všetkých centier

Základným princípom hodnotenia je hľadanie najvýhodnejších spojení bodov po cestnej sieti, čo je vyjadrené najkratším časom prejazdu. Dostupnosť tak bola generovaná v modelovo optimálnej trase v časových jednotkách ako dostupnosť sídiel NSK do vybraného centra v minútach.

19


počet obyvateľov ako hlavný generátor pohybu obyvateľstva po cestnej sieti, a tiež potreba zabezpečenia dopravnej obsluhy nadradenou infraštruktúrou počet obyvateľov v mestách a obciach Kartogram vyjadrujúci trvalo bývajúce obyvateľstvo v mestách a obciach NSK ku 31. 12. 2016 v kategóriách počtu obyvateľov. Čím tmavšia farba, tým väčší počet obyvateľov. Číselné údaje sú uvedené v prílohe č. 3 úplného znenia ÚGD-NSK.

vyhodnocovanie dostupnosti obyvateľov dostupnosť k rýchlostnej ceste R1 Dostupnosť k rýchlostným cestám bola sledovaná ako dostupnosť obcí k najbližším križovatkám diaľnic a rýchlostných ciest s ostatnou cestnou sieťou. Cieľom hodnotenia dostupnosti bolo posúdenie výhodnosti predpokladaných modelov rozvoja cestnej siete voči podpore rozvoja sídelných systémov. Aktuálna dostupnosť obyvateľstva k nadradenej cestnej sieti SR je hodnotená vo vzťahu k mimoúrovňovým kriţovaniam rýchlostnej cesty R1 na území Nitrianskeho kraja, ako aj na Diaľnici D1 prechádzajúcej v kontaktnej polohe v susednom Trnavskom kraji.

Číselné údaje sú uvedené v prílohe č. 3 úplného znenia ÚGD-NSK.

Dostupnosť vybraných centier, ako aj varianty alternatívne pripravovaných úsekov rýchlostných ciest R3, R7 a R8 boli modelovo hodnotené z hľadiska dostupnosti všetkých sídiel NSK ku pripravovaným variantom jednotlivých koridorov podľa časových horizontov v minútach, vyjadrené počtom dopravne obslúžených obyvateľov. Viď kapitola cestná doprava.

V sledovanom roku 2017 bolo možné saturovať potrebu napojenia 109 767 obyvateľov na diaľnice a rýchlostné cesty v časovom horizonte do 5 minút. Do 10 minút sa napájalo už 50 545 obyvateľov. Do 15 minút sa tak vedelo napojiť potenciálne až 234 269 obyvateľov.

dostupnosť obyvateľov k rýchlostnej ceste R1

20

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja


! P

Šaľa

výkres č. 8 dostupnosť územia a rozvoj mikroregiónov

Vážsko-šaliansky dopravný obvod

M = 1 : 250 000

! P

Šurany

Novozámocký dopravný obvod

! P

Nové Zámky

Vyhodnotením dlhodobo sledovaných ukazovateľov o dochádzke za prácou sme ilustrovali dopravné mikroregióny kraja

! P

Hurbanovo

aj širšie dopravné obvody. Podunajský dopravný obvod

dopravné mikroregióny vybraných centier dostupsnosti dostupnosť územia

! P

Komárno

počet ekonomicky aktívnych dochádzajúcich do vybraného centra po cestnej sieti

21


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

4

22

širšie dopravné vzťahy a väzby


širšie dopravné vzťahy a väzby

medzinárodné väzby Na území kraja sa nachádza dopravná infraštruktúra všetkých sledovaných funkčných úrovní. Na najvyššej funkčnej pozícii ide o úroveň medzištátneho, resp. európskeho významu, ktorá sa riadi cieľmi zosúladenej dopravnej politiky EÚ. V medzinárodných súvislostiach rozvoja je územie NSK v rámci dopravy determinované vytvorením Paneurópskej siete dopravných koridorov a dopravných oblastí. Územie NSK je napojené na európske multimodálne koridory: •

Multimodálny koridor č. IV. (Berlín/Norimberg – Praha) – Kúty – Bratislava/Rusovce – (Budapešť – Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovaný pre cesty siete TEN-T, (Berlín/Norimberg – Praha) – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo – (Budapešť – Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovaný pre konvenčné trate železničnej a kombinovanej dopravy siete TEN-T. Multimodálny koridor č. VII. vodná cesta Dunaj s verejnými prístavmi v Bratislave, Komárne a Štúrove.

NSK je tiež napojený na koridory siete konvenčnej železničnej a kombinovanej dopravy TEN-T: • • •

Nové Zámky – Komárno – (Komárom). Nové Zámky/Palárikovo – Levice – Zvolen – Lučenec – Košice. Nové Zámky - Štúrovo

Súčasťou systému ciest zaradených do systému podľa dohody AGR (UNEC: European Agreement on Main International Traffic Arteries) je R1: • •

• •

Diaľnica D1 a Rýchlostná cesta R1 (Bratislava – Trnava – Sereď – Nitra), ako vedľajšia cesta E58 a doplnková cesta E571. Súčasťou systému konvenčných železničných tratí zaradených do systému podľa dohody AGC (UNEC: European Agreement on Main International Railway Lines) a konvenčných železničných tratí zaradených do systému podľa dohody o kombinovanej doprave AGTC (UNEC) Konvenčná železničná trať č. 110 (št. hranica SR/ČR Kúty – Bratislava a trať č.120 – Galanta – Nové Zámky – Štúrovo) ako E61 a C-E61. Konvenčná železničná trať č. 120 (Bratislava – Galanta – Štúrovo) ako E52 a C-E52.

Súčasťou systému vnútrozemských vodných ciest zaradených do systému podľa dohody AGN (UNEC: European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) a vnútrozemských vodných ciest zaradených do systému podľa dohody o kombinovanej doprave AGTC (UNEC: Protocol on Combined Transport on Inland Waterways to the European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations) sú vodné cesty: • • •

Rieka Dunaj, v kompletnej dĺžke na území kraja, zaradená ako E80, C-E80. Vážska vodná cesta v koridore rieky Váh od ústia do Dunaja po Žilinu s prepojením na Odru, zaradená ako E81, C-E81. Existujúce a plánované prístavy (P) s terminálmi kombinovanej dopravy (C) v Komárne a Štúrove.

nadnárodná koncepcia rozvoja dopravy Strategický plán rozvoja dopravy SR vychádza z nadnárodných vzťahov Európskej dopravnej politiky, ktorej cieľom je odstrániť závislosť dopravného systému od ropy bez toho, aby bolo treba obetovať jeho účinnosť a ohroziť mobilitu. Základným cieľom je pomôcť vytvoriť systém, ktorý podporuje európsky hospodársky pokrok, zvyšuje konkurencieschopnosť a ponúka vysoko kvalitné služby mobility a zároveň účinnejšie využíva zdroje.

NSK leží v atraktívnej polohe medzi dvoma najvýznamnejšími aglomeráciami Európy, Viedenskou a Budapeštianskou Základné východiskové podklady EU v oblasti tvorby nadnárodnej koncepcie rozvoja dopravy, sú najmä európske stratégie, plány a agendy.

národná koncepcia rozvoja dopravy Dopravnú regionalizáciu kraja formujú národné dopravné politiky a koncepcie rozvoja dopravy. V nadväznosti na vyššie uvedené koncepčné materiály Európskeho dopravného priestoru uvádzame aj kľúčové strategické a koncepčné dokumenty národnej úrovne SR. Ide predovšetkým o nasledujúce dokumenty: • • • • • •

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) v platnom znení. Dopravná politika SR do roku 2015. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020. Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020. Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2030

Strategický plán je strategickým dokumentom dlhodobého charakteru, ktorý si do roku 2030 kladie za cieľ nastaviť efektívny smer rozvoja dopravného sektora a určuje spôsob realizácie jeho rozvojovej vízie. V globálnom pohľade je nutné spomenúť jeden zo základných problémov dopravného sektora na Slovensku, a teda aj územia Nitrianskeho kraja, ktorým je dlhodobo nepriaznivý vývoj deľby prepravnej práce v prospech cestnej, a to predovšetkým individuálnej (neverejnej) dopravy.

Skrátená verzia, 2019

23


Breclav

"&

širšie dopravné vzťahy a väzby "

&

regionálna koncepcia rozvoja dopravy rýchlostné cesty Bratislava - Banská Bystrica Šahy - Zvolen Dunajská Streda – Nové Zámky Nové Zámky - Čaka Čaka - Veľký Krtíš Nitra - Jelšovce Jelšovce - Križovatka R2

Bratislavský kraj

"&

-

Pezinok

67,319 km rýchlostných ciest

Hainburg Bratislava

"&

Rýchlostné cesty má v kompetencii Národná diaľničná spoločnosť. Územný generel dopravy NSK overuje a argumentuje, ktoré alternatívy pripravovaných úsekov sú pre územie Nitrianskeho kraja z dopravno urbanistického hľadiska optimálne.

!

"&

V súlade so zámermi národnej dopravnej politiky štátu v otázkach výstavby nadradenej cestnej infraštruktúry sa predpokladá budovanie nadradených celoštátnych a medzinárodných ciest aj na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ide najmä o existujúcu rýchlostnú cestu R1, ako aj pripravovaná úseky troch nových rýchlostných ciest. Rýchlostná cesta R7 v smere Dunajská Streda – Nové Zámky - Šahy, R3 Šahy - Zvolen a R8 v smere od R1 v Nitre severne cez Topoľčany až po pripojenie na plánovanú rýchlostnú cestu R2 v Trenčianskom kraji.

R1 R3 R7 R7 R7 R8 R8

# #

Regionálna koncepcia rozvoja dopravy je formovaná predovšetkým na základe platnej územnoplánovacej dokumentácie regiónu Nitrianskeho kraja. Územný generel dopravy regiónuje následne ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre územný plán regiónu (ďalej aj ako ÚPN-R) spracovaný pre spodrobnenie stavu poznania, ako aj pre overenie jeho návrhovej časti. Na rozdiel od ÚPN-R môže preto ÚGD uvádzať aj variantné riešenia.

Cesty I. triedy sú nosnou zložkou regiónu zabezpečujúcou bez prerušenia vzájomné prepojenia všetkých 354 sídiel, ako aj prepojenia hraničných priechodov s Maďarskom, pričom majú význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu. Z charakteristiky ciest I. triedy I/51, I/63, I/64, I/65, I/66, I/75 a I/76 vyplýva, že by mali vzhľadom na technické parametre zabezpečovať rýchlu a bezpečnú, najmä tranzitnú dopravu a obchádzať najmä mestá a obce, s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy dopravy. Majú význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označujú sa dvojmiestnym číslom.

cesty II. a III. triedy Cesty II. a III. triedy sú primárne určené na obsluhu územia regionálnou a lokálnou dopravou, pričom vo väčšine prípadov ide o zdrojovú a cieľovú dopravu v rámci riešeného územia Nitrianskeho kraja. Tieto komunikácie má v kompetencii samosprávny kraj. Ich rekonštrukcie, postupné dobudovávanie a realizácia obchvatov bude závisieť od finančných možností, ako aj od partnerstiev s jednotlivými mestami a obcami. Viaceré zamýšľané stavby cestných obchvatov miest a obcí sú totiž bez štúdií opodstatnenosti s náležitým dopravnoinžinierskym zdôvodnením.

24

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

I/51 I/63 I/64 I/65 I/66 I/75 I/76

-

Nitra - Levice - BBSK TTSK - Komárno - Štúrovo Topoľčany - Nitra - Komárno Nitra - Čaradice Šahy - Zvolen Šaľa - Šahy Tlmače - Štúrovo

Wien

"&

cesty I. triedy

Mosonma

488,473 km ciest I. triedy

Cesty I. triedy, vrátane budovania obchvatov má v kompetencii Slovenská správa ciest.

Győr-Moson-S

498,033 km ciest II. triedy 1 536,954 km ciest III. triedy

Cesty II. a III. triedy sú v majetku a v správe kraja. Majú prioritu v zlepšovaní dopravných podmienok, najmä z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a prevádzkovania hromadnej osobnej dopravy.

Kapuvar

Csorna


! (

Trenčín

Trenčiansky kraj

# #

Senica

Nové Mesto nad Váhom

výkres č. 1 širšie vzťahy

Prievidza

Bánovce nad Bebravou

! (

M = 1 : 500 000

Banská Bystrica

? Piešťany Partizánske

# #

Topoľčany

? Žiar nad Hronom

Hlohovec

# # Trnava

Banská Štiavnica Nitra

! (

# # Šaľa

# #

Levice

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

Balassagyarmat

Szé

Medzinárodné súvislosti rozvoja

Nógrád

"&

Nové Zámky

"&

Dunajská Streda

agyarovár

dopravy sú determinované "&

vytvorením Paneurópskej siete Komárno

"

# #

Esztergom

&

"&

# #

Sopron

Zvolen

Győr

Komárom

Dorog

Tata

dopravných koridorov, dopravných Vác oblastí, ako aj multimodálnych

koridorov, projektov ECMT a TINA,

Komárom-Esztergom

Szentendre

či sietí AGR, AGTC alebo TEN-T. Dunakeszi

Aszod

Tatabánya Gödöllö Kisbér Bicske Budapest

25


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

5

26

cestná doprava


cestná doprava

multikriteriálne hodnotenie cestnej siete maximálna povolená rýchlosť nehodovosť stav vozovky

šírkové usporiadanie vozovky varianty budúceho usporiadania cestnej siete

pre komplexné vyhodnotenie cestnej siete kraja bolo vytvorené multikriteriálne hodnotenie

zámery rozvoja cestnej siete prognóza a rozvoj dopravy

intenzita dopravy sčítacích úsekov

Národné rozvojové zámery rýchlostných ciest NDS a ciest prvej triedy SSC sme hodnotili s cieľom nájsť optimálne usporiadanie ciest Nitrianskeho kraja. Zohľadnené boli samozrejme aj cestné obchvaty a nové vedenia dopravných koridorov lokálnej úrovne, ktoré determinujú platné územné plány miest a obcí NSK.

kvalita dopravného prúdu dochádzka za prácou po cestnej sieti

Pre regionálnu koncepciu rozvoja dopravy, ktorá je obsiahnutá v Územnom pláne regiónu Nitrianskeho kraja, sme na základe evaluácie výsledkov všetkých sledovaných kritérií sformulovali celý rád priorít a odporúčaní. ÚGD-NSK tak vytvoril praktický dokument v dvoch polohách:

dostupnosť vybraných centier po cestnej sieti

1.

variant

2.

variant

stav

návrh

výhľad

2017

2025

2035

2017

návrh riešenia dopravy

2025

Pre komplexné vyhodnotenie cestnej siete sme vytvorili multikriteriálne hodnotenie. Paralelne sme monitorovali viacero priestorových informácií, geo-databáz a štatistických ukazovateľov. Následne bola konfrontovaná nie len s príslušnými normami či technickými predpismi, ale aj s princípmi tvorby dopravno–urbanistických nástrojov či podkladov regionálnej úrovne plánovania. Všetky dáta boli zosumarizované, syntetizované do jedného dokumentu a pre potreby kraja zhodnotili tak, aby mohli byť následne priamo integrované do rozhodovacích procesov rozvoja dopravy.

2035

ÚGD-NSK vytvára profesionálny dopravno – technický materiál, na základe ktorého môže NSK alokovať finančné prostriedky do tých úsekov cestnej siete, kde sú najpotrebnejšie. Rekonštrukcie, modernizácia, technická homologizácia, či výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy.

ÚGD-NSK je moderný územno-plánovací podklad, ktorý dáva predstaviteľom úradu NSK silnú argumentačnú bázu pre budúcu negociáciu so štátnymi organizáciami rozvoja dopravy o prípadných trasovaniach koridorov rýchlostných ciest a ciest I. prvej triedy, vrátane ich intermodálnych konexií.

výber optimáleno usporiadania cestnej siete v návrhovom 2025 aj výhľadovom 2035 období Skrátená verzia, 2019

27


maximálna povovelná rýchlosť

nehodovosť Každému úseku cestnej siete bola vygenerovaná nie len jeho dĺžka v kilometroch, ale následne aj osobitne priradená rýchlosť v km/h ako maximálna povolená rýchlosť optimalizovaná podľa reálnych výsledkov prejazdu.

šírkové usporiadanie vozovky

varianty budúceho usporiadania cestnej siete Červenou farbou označená šírka vozovky do 6 m je v rozpore s STN požiadavkami na prevádzku nákladnej, ale najmä autobusovej verejnej dopravy. Tieto úseky možno charakterizovať ako potenciálne miesta dopravných nehôd.

28

SSC každoročne monitoruje bezpečnostné dáta Policajného zboru o nehodovosti a vyhodnocuje ich vo vzťahu k úsekom cestnej siete. Za týmto účelom sú zavedené pojmy kritická nehodová lokalita a opakujúca sa kritická nehodová lokalita.

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pre racionálne usmerňovanie rozvoja dopravy kraja definuje ÚGD dva modelové varianty, ktoré porovnáva s tzv. nulovým variantom, t.j. so stavom roku 2017. Oba varianty sú následne prerozdelené na návrhové obdobie 2025 a na výhľadový horizont 2035.


intenzita dopravy sčítacích úsekov

kvalita dopravného prúdu QSV Zaťaženie úsekov cestnej siete na báze počtu skutočných vozidiel podľa celoštátneho sčítania dopravy SSC v roku 2015, prepočítané pre NSK skrz prognózované koeficienty rastu vozidiel pre návrh roku 2025 a výhľad roku 2035.

dochádzka za prácou po cestnej sieti

Stupne kvality QSV sú určené pre úsekové dopravné zaťaženia porovnávaním ich predpokladaného stavu v roku 2025 a 2035 s limitnou kapacitou priepustnosti cestnej siete v zmysle STN a TP, resp. pre danú hustotu prúdu v jednotlivých stupňoch.

dostupnosť vybraných centier po cestnej sieti Hrúbka čiary predstavuje počet ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádzajúcich denne do vybraného centra po cestnej sieti, čím pentlogram ilustruje zaťaženie cestnej siete na báze dochádzky za prácou.

Dostup nosť sídiel NSK k vybraným centrám prostredníctvom osobného automobilu po cestnej sieti, podľa časových horizontov dostupnosti v minútach. Komárno do 10, 20, 30, 45 a do 60, resp. nad 60 minút.

Skrátená verzia, 2019

29


varianty rozvoja cestnej siete a prehľad pripravovaných stavieb na cestnej sieti Nitrianskeho kraja varianty rozvoja cestnej sieti variant 1 Nakoľko sa územný generel dopravy (ÚGD) spracováva v časovej nadväznosti na riadne schválený Územný plánu regiónu v platnom znení, má charakter spodrobňovacieho územnoplánovacieho podkladu. Vo Variante 1 ÚGD je preto v plnej miere rešpektovaná dopravná koncepcia regiónu. Jednotlivé dopravné riešenia prerozdeľuje na návrh do roku 2025 a výhľad do 2035 podľa reálnych predpokladov začatia výstavby, resp. ich uvedenia do prevádzky. Vo variante 1 je uplatnený vyvážený polycentrický koncept sídelnej štruktúry, založený na princípe synergického fungovania a harmonickej organizácie riešeného územia v dopravnej nadväznosti na tri susedné kraje, Trnavský, Trenčiansky a Banskobystrický samosprávny kraj, ako aj susedné Maďarsko.

variant 2 Zdôrazňuje regionálnu podporou na krajské mesto Nitra. A to nie len v západo – východnom smere pozdĺž jestvujúcej R1, ale aj severo – južnom prepojení. Severne od mesta Nitra už v návrhu akceptuje potrebu rýchlostnej cesty R8 Nitra – Topoľčany, ale aj vo výhľade ponúka možnosti realizácie R8 južným smerom od Nitry, cez napojenie na pripravovanú R7 až po Komárno. Uvažuje s prebudovaním návrhovej I/64 v úseku Komárno – Nové Zámky – Nitra na rýchlostnú cestu R8. Vo výhľade je navrhnuté prekategorizovanie cesty III/1543 na II. triedu, ako aj jej modernizácia do podoby budúceho privádzača mesta Levice na R7, ktorá je v tomto variante riešená v najsevernejšej alternatíve podľa zámeru EIA. Pre optimalizáciu dostupnosti Levíc k nadradenej cestnej sieti je navrhnutý aj obchvat obce Starý Hrádok a Jur nad Hronom tak, aby sa následne v obci Šarovce napojila na budúce križovanie na R7, resp. na plánové nové vedenie cesty I/76.

prehľad pripravovaných stavieb na cestnej sieti Nitrianskeho kraja

30

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja


Lokalizácia

Tr.

Cesta

Popis

Rýchlostná cesta R3

R

R3

Rýchlostná cesta v smere Šahy – Hokovce – (Zvolen)

Rýchlostná cesta R7

R

R7

Rýchlostná cesta v smere Nové Zámky – Šahy

Rýchlostná cesta R8

R

R8

Rýchlostná cesta v smere Nitra – Topoľčany

64

Súčasťou zámeru EIA: Cesta I/64 KN – hranica – NR – HC – D1 (štvorpruh od križovatky s novým úsekom rýchlostnej cesty R8)

Nitra, Lužianky, Zbehy, Lehota, Alekšince, Rišňovce, Nitra, Ivanka pri Nitre, Branč, Štefanovičová, Komjatice, Lipová, Šurany. Bánov, Nové Zámky, Bajč, Hurbanovo, Svätý Peter, Chotín, Komárno, Iža Nitra Nitra Jelšovce Čakajovce Nové Zámky Nitra, Veľký Lapáš, Golianovo Vráble Telince, Čifáre Veľký Ďur

1

1 (R) 64 (R8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 Bez ozn. 64 64 64 51 51 51 51

Nový Tekov, Malé Kozmálovce

1

76

Levice Horná Seč Kalná nad Hronom Šaľa, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Trnovec nad Váhom Šarovce, Želiezovce, Hronovce, Pohronský Ruskov, Čata, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Nána, Štúrovo

1 1 1

Súčasťou zámeru EIA: Cesta I/64 KN – hranica – NR – HC – D1 s odporúčaním na riešenie ako rýchlostná cesty R8 NR – NZ – KN.

Etapa

km

Výhľad Návrh - úsek Dunajská Streda – Nové Zámky Výhľad – úsek Nové Zámky – Čaka – Veľký Krtíš Návrh – úsek Nitra R1 – Jelšovce privádzač Výhľad – úsek Jelšovce – Topoľčany – R2.

16,7

Návrh

13,7

1. trieda (návrh) Rýchlostná cesta (výhľad)

90,4 40,7

66,89

Návrh Výhľad Návrh Návrh Návrh Výhľad Návrh Výhľad Výhľad

3,9 2,2 1,3 1,3 4,5 9,0 4,7 4,1 4,0

Výhľad

7,0

51 51 76

Západný obchvat časti Dražovce Východný obchvat mesta Nitra Nové prepojenie cesty I/64 a pripravovanej komunikácie R8 Východný obchvat obce Čakajovce Východný obchvat mesta Nové Zámky Západný obchvat časti Janíkovce a južný obchvat obce Veľký Lapáš Severný obchvat mesta Vráble Severný obchvat obce Telince a Južný obchvat obce Čifáre Severný obchvat obce Veľký Ďur Východný obchvat obce Malé Kozmálovce a vyrovnanie oblúkov na cesty 1. triedy v Novom Tekove Severný obchvat mesta Levice Severný obchvat obce Horná Seč Západný obchvat obce Kalná nad Hronom

Návrh Výhľad Výhľad

5,3 1,9 1,3

1

75

Severný obchvat mesta Šaľa

Návrh

11,3

1

76

Nové vedenie cesty I/76

Výhľad

38,7

Želiezovce

1

76

Južný obchvat mesta Želiezovce

Šahy, Hrkovce Bodza Tôň, Zemianska Olča Komárno Komárno Iža Patince Mužla Radvaň nad Dunajom, Moča, Búč Tlmače, Rybník Zlaté Moravce Bojná Nemčice, Chrabany Beladice Šurany Dolný Ohaj Bešeňov Kolárovo Kameničná Gbelce Štúrovo Prašice

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

66 63 63 63 63 63 63 63 63 564 511 499 Bez ozn. 1669 580 511 511 573 573 509 564 1722

Šarovce, Jur nad Hronom, Starý Hrádok

3

1543

Lukáčovce, Nové Sady Tajná, Nevidzany Dolné Otrokovce, Babindol Krškany, Levice – Horša Čechy, Veľké Lovce, Podhájska Hurbanovo

3 3 3 3 3 3

Bez ozn. Bez ozn. Bez ozn. 1591 Bez ozn. 1470

Chľaba

3

Bez ozn.

Návrh – medzi existujúcimi úsekmi I/76 Výhľad – úsek po nové výhľadové vedenie I/76 Nové prepojenie cesty I/66 na pripravovanú komunikáciu R3 Výhľad Západný obchvat obce Bodza Výhľad Východný obchvat obce Tôň Výhľad Severný obchvat mesta Komárno Návrh Severný obchvat časti Komárno – Nová Stráž Výhľad Južný obchvat obce Iža Výhľad Južný obchvat obce Patince Výhľad Južný obchvat obce Mužla Výhľad Severný obchvat obcí Radvaň nad Dunajom a Moča Výhľad Severovýchodný obchvat mesta Tlmače Návrh Východný obchvat mesta Zlaté Moravce Návrh Juhozápadný obchvat obce Bojná Výhľad Nové prepojenie ciest č. II/499 a I/64 Výhľad Prekategorizovanie III. triedy na II. triedu, vrátane napojenia na cestu R1 Výhľad Južný obchvat mesta Šurany Výhľad Východný obchvat obce Dolný Ohaj Výhľad Východný obchvat obce Bešeňov Výhľad Juhozápadný obchvat mesta Kolárovo Výhľad Západný obchvat obce Kameničná Výhľad Juhozápadný obchvat obce Gbelce Výhľad Severný obchvat mesta Štúrovo Návrh Východný obchvat obce Prašice Výhľad Prekategorizovanie cesty III/1543 na II. triedu a modernizácia do podoby budúceho privádzača okresného mesta Levice na rýchlostnú cestu Výhľad R7. Zahŕňa aj obchvat Starého Hrádku a Jura nad Hronom. Nové prepojenie obcí Lukáčovce a Nové Sady v okrese Nitra Výhľad Nové prepojenie obcí Tajná a Nevidzany Výhľad Nové prepojenie obcí Dolné Otrokovce a Babindol Výhľad Nové prepojenie obcí Krškany a časti Levice – Horša Výhľad Nové prepojenie obcí Čechy, Veľké Lovce a Podhájska Výhľad Severný obchvat mesta Hurbanovo Výhľad Vytvorenie nového hraničného priechodu s Maďarskom a juhovýchodný Výhľad obchvat obce Chľaba

Skrátená verzia, 2019

2,9 1,0 1,9 1,8 12,1 5,3 3,9 2,2 1,7 9,6 1,3 3,2 1,8 2,6 2,3 6,7 2,4 4,2 5,0 6,2 3,4 1,4 5,4 3,3 3,4 3,1 3,7 3,1 8,5 1,6 3,1

31


vyhodnotenie alternatívnych koridorov trasovania rýchlostných ciest cez územie kraja rýchlostná cesta R7 ZVÁ

ŽIŤ

OD

PO

RU

ČIŤ

Dostupnosť k rýchlostným cestám bola sledovaná ako dostupnosť obcí k najbližším križovatkám diaľnic a rýchlostných ciest s ostatnou cestnou sieťou. Cieľom hodnotenia dostupnosti bolo posúdenie výhodnosti predpokladaných modelov rozvoja cestnej siete voči podpore rozvoja sídelných systémov.

Dostupnosť sídiel NSK ku pripravovaným variantom Rýchlostnej cesty R7 Dunasjká Streda - Nové Zámky - Čaka - Veľký Krtíš podľa časových horizontov v minútach vyjadrená počtom dopravne obslúžených obyvateľov.

rýchlostná cesta R8 - Topoľčany - Nitra - Komárno OD

PO

OD

RU

ČIŤ

PO

RU

ČIŤ

V roku 2017 bolo možné saturovať potrebu napojenia 109 767 obyvateľov v časovom horizonte do 5 minút. Do 10 minút sa napája už 50 545 obyvateľov. Do 15 minút sa vedelo napojiť potenciálne až 234 269 obyvateľov.

Dostupnosť sídiel NSK k potenciálnym alternatívam Rýchlostnej cesty R8 Nitra – Topoľčany a Nitra – Komárno, podľa časových horizontov v minútach vyjadrená počtom dopravne obslúžených obyvateľov.

32

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja


cestná doprava

cieľové usporiadanie cestnej siete, podľa odporúčaní ÚGD-NSK Zabezpečenie proporcionálneho rozvoja diaľnic a rýchlostných ciest v kontexte s uvažovanými medzinárodnými cestnými ťahmi v nadväznosti na realizované cezhraničné prepojenia so susediacimi štátmi bude viesť k zaradeniu cestnej siete SR do jednotného európskeho dopravného systému. Vzhľadom k metodickej potrebe invariantného riešenia ÚPN-R NSK je potrebné konštatovať, že najmä pri plánovaných rýchlostných cestách R7 a R3 nemožno v tejto fáze poznania označiť ich trasy v územnom pláne za definitívne. Počas procesu spracovania ÚPN-R boli v etapách Koncept a Návrh uvádzané aj variantné riešenia úsekov tejto nadradenej dopravnej infraštruktúry. Vzhľadom k neukončenému procesu prípravy predprojektových a projektových prác boli do spracovania ÚGD-NSK nie len opätovne zaradené, ale podrobnejšie preskúmané. Popri postupne prebiehajúcej výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sú základným riešením pri odstraňovaní disproporcií v kapacitách ciest s ohľadom na súčasné a prognózované objemy dopravy, bude z polohy štátnych orgánov pozornosť venovaná tiež modernizácií cestnej siete nižšej triedy – cesty I. triedy, ktoré zabezpečujú rovnomernejšie pokrytie exponovaných dopravných trás. Cesty I. triedy sú totiž nosnou zložkou zabezpečujúcou bez prerušenia vzájomné prepojenia sídiel ako aj prepojenia hraničných priechodov, pričom majú význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu. Z charakteristiky ciest I. triedy vyplýva, že by mali vzhľadom na technické parametre zabezpečovať rýchlu a bezpečnú, najmä tranzitnú dopravu a obchádzať najmä mestá a obce, s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy dopravy. Potrebné je odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov cestnej siete II. a III. tried, odstraňovanie kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov, zlepšovanie parametrov a čiastočne výstavba nových trás, čím sa výraznou mierou prispeje k zvyšovaniu bezpečnosti premávky. Cestné komunikácie sa delia podľa dopravného významu, podľa charakteru premávky a podľa výkonu správy, čo ovplyvňuje aj náležitosti rozvoja.V priestorovom systéme cestných komunikácií Nitrianskeho samosprávneho kraja sa odráža vzájomná synergia sídelnej, hospodárskej a krajinnej štruktúry kraja s Trnavským, Trenčianskym a čiastočne aj Banskobystrickým krajom. V širších súvislostiach dokonca aj s Bratislavským samosprávnym krajom, resp. hlavným mestom SR Bratislavou.

rýchlostná cesta

cesty 1. triedy

cesty 2. triedy

cesty 3. triedy

rýchlostná cesta - návrh

cesty 1. triedy - návrh

cesty 2. triedy - návrh

cesty 3. triedy - návrh

Skrátená verzia, 2019

33


64

00 05 93

Štitáre

80502

81 16 0

R1A

80 50 3

00 00 64 00 05 62

825 91

00 05 62

825 90

00 00 65 3 164

Goli

Malý Cetín

41 16

825 97

1642 1642

00 05 62

51

6 19 83

0 14 86

64 00 00

60 16

9 49 80

Veľký Cetín

1646

1

05 62

0000

41 16

6 19 83

5 8050 R8

Svätoplukovo

34

Ob

Čechynce

Ivanka pri Nitre

87 16

0 99 84

1368

83 92 0

Malý Lapáš

81 17 0

51

Močenok

16 89

00 00 51

Veľký Lapáš

64 0000

90 16 Cabaj-Čápor

6

64 00 00

1 50 80

1690

8034 4 3

41 16

Jarok

000051

1 19 83

1655

R1 164 0

2 34 80

41 16

NITRA

1 167

Lehota

8 166

1668

???

1655

64 00 00

H

Pohranice

50 803

31 833

80 50 4

0 164

065 000

1 166

1674

80 35 7

R1

Veľké Zálužie

61 16

Nitrianske Hrnčiarovce

Lužianky

8

1662

11 805

064 000

80 35 7

1663

0 8338

64

64

Žirany

1662

1681

80 53 8

4 166

63 16

1677

83350

R8

00 05 13

30 805

Čakajovce

166 3

64 16

Zbehy

1. tr.

Podhorany 93 0005

1677

85190

064 000

Alekšince

Bádice

Jelšovce

7 8519

5 167

00 05 13

8 167

1683

1675

166 5

64 16

64 00 00

76 16

e

Ľudovítová


2

1614

1612 000 065

1611

161 4

82 42 1

Kolíňany

Choča

162 7

R1

82 40 7 11

82401 348

1626

1626

?? ?

nad Hronom

Tajná

kapacitne nevyhovujúci stav - preťaženie úseku do roku 2025

16

AE Mochovce

26stav kapacitne nevyhovujúci - preťaženie úseku do roku 2035

VRÁBLE

16 57

000 051

kapacitne nevyhovujúci stav 52 16 - preťaženie úseku po roku 2035

1651

1650

kapacitne nevyhovujúci stav Kalná - preťažený úsek v roku 2017

51

92 811

650

15

Kvalita dopravného prúdu

850 21

051 000

811 91

6 - 6,5 m > 6,5 m

6 02 85

1651

1645

162 7

Šírka vozovka <6m

Nevidzany

27 16

ianovo

Paňa

Nemčiňany

85300

82 40 0

81180

158 2

85620

Nová Ves nad Žitavou

00 05 11

Veľké Chyndice

1582

Malé Vozokany

82 40 7

00 05 11

1673

1648 16 48

Klasov

1649

Veľké Vozokany

1626

000051

3 164

1649

Červený Hrádok

Slepčany

16 29

Volkovce

85010

47 16

47 16

4 164

Vieska nad Žitavou

Malé Chyndice

82 15

?? Dolné ? bdokovce

1628

850 20

00 05 11

Tesárske Mlyňany

všetky sledované javy.

85010

70 803

Beladice

8039

R1

162 7

80370

0 8501

0 167

69 16

Čierne Kľačany reflektuje

1630

Babindol

39 0

85017

9 166

1619

166 9

000065

Čeľadice

051

00 0

06 sa premietli do80 výkresu, 5

ktorý názorným spôsobom

1669

R1

Výsledky

multikriteriálneho hodnotenia

0 38 80

72 16

Hosťová

M = 1 : 100 000

83 91 1 1626

00

Žitavany

ZLATÉ MORAVCE

16 25

4 82 0065

Machulince

24

6 3 1 1 42 2 90 83 51 8 1

11 05 00 22

7 32 83

1618

803 60

30 833

61 16

8332 1 51 1

Neverice

0 8332

11 05 00

1 01 85

1610

833 26

Sľažany

0 00 85

24 16

166 1

1661

22 16

výkres č. 3 cestná doprava

?? ?

13 16

1661

Jelenec

82430

1612

10 16

Martin nad Žitavou

Ladice

1 166

16 20

9 20 81

812 00

N

Čifáre

81

00 00 5

35


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA R

oš ad

a in

Krušovce Topoľčany

123 (14 2)

KAPITOLA

Chrabrany Veľké Ripňany

Ludanice

železničná doprava

Mýtna Nová Ves Kamanová Preseľany nad Nitrou - zastávka

ce

i pr

d La

e ic

a až

Topoľčianky

ny

Zlaté Moravce - závody

D

) 41

ov

ny

ch

(1

ra ž

ra

ka

3 12

1)

o dh Po

n ia

pl ex

Choča

Zlaté Moravce - Prílepy

Tesárske Mlyňany

Volkovce

Slepčany

N

Nitra

itr a

-A

gr

ok om

Mlynárce

123 (141)

Andač 123 (14

ž Lu

c

Koniarovce

Čab - Sila - zastávka

en e

é ov

y

Je l

N

d Sa

0)

6

e nc

122 (14

pi Ka

Kozárovce

Nová Ves nad Žitavou

Dolné Krškany

Tlmače

om

Veľké Kozmálovce

-T rn ov e

c

( 15

na d

Vráble

1 12

Vá h

Ivanka pri Nitre

0)

Dyčka

Ni tr

a

Hronské Kľačany

Lúčnica nad Žitavou

hl .

tra

ť

Branč

(14

123 (1

122

Trnovec nad Váhom

0)

Komjatice

Diakovce

Ondrochov

0 12

Tešedíkovo c re há Ži

Michal nad Žitavou

1 12

(1

) 50

Levice Horná Seč

Kmeťovo

Maňa

Horný Pial

Malá Maňa

Dolná Seč Tekovský Hrádok

Beša

(1 ) 30

Tvrdošovce

Žihárec - zastávka (13

0)

Hul

Slatina

Tekovské Lužany

Tupá

(1

122 (1

Bánov

Hrkovce

2)

0 12

ed ed

5 (1

40,150 ,1

4)

,13 30

N

9 11

(13

51)

124

121

Šurany

Pozba Radava Podhájska

119 (153)

Šaľa

Martinová 51)

x

Veľký Kýr

5)

M

Ipeľský Sokolec

ed in

a

Hronovce Dvory nad Žitavou

D

l Ko ka

Čata

3)

Pastovce

Bíňa - zastávka

Rúbaň

Bíňa

Strekov

Kamenín

tn a

ic a an hr tá

tn a

Kamenný Most nad Hronom

Malá Mužla

Ko m

ár no

Horná Zlatná

Gbelce Chotín

o

la

Komárno - zriaďovacia stanica

Komárno

Mužla 120

(13

0)

Kováčov

Št úr ov

ko

Nová Vieska

2)

-š ce ov rno á ad H om K

120 (13

5)

á

hr

n ič

ic a

ec al ov Č

m Ka

en

Komárno - Dunaj

36

30 )

(15

1)

(1

9 11

( 13

Pribeta

Zalaba

5 9 (1

Hurbanovo

Zemianska Olča 12 4

Bajč

12 0

124 (136)

Bodza

11

Pohronský Ruskov

o

an

áľ Kr

ov ár

Šahy

Kubáňovo

Nové Zámky

de že

Ze m

Želiezovce


železničná doprava

železničné dráhy Železničná sieť v kraji predstavuje 134 tratí, ktoré majú celkovú dĺžku 782 km. Tvar železničnej siete síce sleduje hlavné osi urbanistického osídlenia kraja, ale technické parametre jestvujúcich tratí nie sú na vysokej úrovni a nedovoľujú vyššie jazdné rýchlosti a tým aj intenzívnejšiu ponuku dopravy.

rozvoj železničnej infraštruktúry je základ ekologickej mobility Obsluha riešeného územia železničnou dopravou nie je vzhľadom na jeho hospodársky význam dostatočná a uspokojivá, čo vidieť aj na deľbe prepravnej práce medzi automobilovou a železničnou dopravou a tiež aj v rozdelení prepravných množstiev v prímestskej hromadnej doprave.

územné usporiadanie železničných tratí hlavná trať vedlajšia trať vedlajšia trať - asanovaná dráha vedlajšia trať - nevyužívaná dráha číslo CP trate číslo trate

Tento fakt môže mať za následok presun cestujúcich na verejnú autobusovú dopravu a individuálnu automobilovú dopravu a zníženie požiadaviek na železničnú dopravu. Regionálne železničné trate však majú veľký rozvojový potenciál za predpokladu ich modernizácie, ako najmä zrýchlenie dopravy, zvýšenie početnosti spojení a modernizácie vozového parku.

rozvoj železničných tratí Návrh železničnej dopravy predpokladá podľa plánov ŽSR modernizáciu a opravu nasledujúcich železničných tratí. • • •

Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany. Návrh predstavuje výstavbu novej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom s cestovným časom Nitra – Bratislava 60 min. Základná pozornosť ŽSR na železničné trate je prioritne venovaná trati č. 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo, ktorá je dominantnou v celom regióne svojou trasou, ale najmä výkonmi.

Výhľadovo je potrebné opätovne prevádzkovať prepravu na úsekoch tratí Lužianky – Radošina (trať 123), Šaľa – Neded (trať 124A) a na zrušenej trati v úseku Komárno – Kolárovo (trať 124A).

dostupnosť železničných uzlov Dostupnosť sídiel NSK k železničným uzlom NSK prostredníctvom osobného automobilu po cestnej sieti, podľa časových horizontov dostupnosti v minútach

< 5 min. 5 - 10 min. 10 - 15 min. 15 - 20 min.

Skrátená verzia, 2019

37


železničná doprava

V budúcnosti, najmä v súvislosti so zavedením integrácie v prímestskej hromadnej doprave, bude potrebné posúdiť použiteľnosť regionálnych tratí pre tento účel. Jedná sa najmä o nasledujúce železničné trate: • • •

Lužianky – Topoľčany Šurany – Podhájska – Levice Levice - Zlaté Moravce – Jelšovce. Na tejto trati bol zrušený úsek Nitra-Dražovce – Lužianky, ktorý je potrebné nahradiť novým úsekom Nitra-Dražovce – Jelšovce na trati Lužianky – Topoľčany.

železničná trať Nitra - Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko v súčasnosti spolupracuje s manažérom infraštruktúry, resp. so ŽSR, a poskytuje podklady pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti výstavby novej železničnej trate Nitra – Trnovec nad Váhom, ktorá umožní viesť priame a rýchle vlakové spojenie do Bratislavy. Spojenie zvýši konkurencieschopnosť ekologického koľajového systému a uvoľní najvyťaženejšie úseky cestných komunikácií R1 a D1. ZSSK vzhľadom na predpokladaný rozsah vlakovej dopravy a napojenie nového traťového úseku na koridorovú trať Štúrovo - Bratislava požaduje prehodnotenie zvýšenia traťovej rýchlosti nového traťového úseku a zdvojkoľajnenie úseku Nitra – odb. Dolné Krškany Zároveň navrhujeme traťový úsek Trnovec nad Váhom - Dolné Krškany projektovať ako dvojkoľajný. na traťovú rýchlosť minimálne 160 km/h vzhľadom na dlhodobú koncepciu rozvoja železničnej siete v NSK a diaľkovej dopravy v SR.

Zámery v modernizácii železničnej dopravy v NSK sú podľa územného plánu regiónu nasledovné: • • •

trať 120 Galanta – Štúrovo – HU (IV. koridor) modernizácia na jazdnú rýchlosť 160km/h s odstránením všetkých úrovňových krížení s traťou, (štúdia SUDOP 1995) úsek Nitra – Nové Zámky (časť trate č. 124) – elektrifikácia úsek Nitra – Leopoldov (časť trate č. 123) – elektrifikácia, spracováva sa DÚR pre elektrifikáciu

Cieľom elektrifikovaných úsekov je dosiahnutie priameho elektrifikovaného prepojenia medzi Nitrou a Bratislavou s podstatným znížením času na túto prepravu a dosiahnutie konkurenčného spojenia voči autobusom a individuálnej automobilovej doprave. • • • • • • • • •

úsek Komárno - Bratislava (časť trate č. 124) – privatizácia prepravy na tejto trati spoločnosťou RegioJet, od 2012. Trať č.119, Levice - Štúrovo jednokoľajná, nelektrifikovaná, osobná a nákladná doprava v prevádzke úsek Levice – Čata, max traťová rýchlosť 90 km/h úsek Čata – Štúrovo, max traťová rýchlosť 80 km/h Trať č.119, Levice - Štúrovo – Čata – Šahy, jednokoľajná, neelektrifikovaná, osobná doprava je zrušená, občasná nákladná doprava úsek Šahy – Čata, max traťová rýchlosť 70 km/h úsek Šahy – Zvolen, max traťová rýchlosť 70 km/h Vysokorýchlostná trať Širokorozchodná trať

V rámci prípravy projektov z aktuálneho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je v zásobníku projektov súvisiacich s Nitrianskym krajom zahrnutý projekt Zavedenie ERTMS na koridore č. IV BA - Nové Zámky - Štúrovo/Komárno.

Prehľad a sumarizácia zámerov rozvoja železničnej dopravy podľa Územného plánu regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja

38

Lokalizácia

Dráha

č. trate

Popis

Etapa

Orientačná vzdialenosť v km

Štúrovo, Nána

vedľajšia

Bez ozn.

Nové medzinárodné železničné prepojenie SR – HU

Výhľad

3,4

Kolárovo, Dedina Mládeže, Zemné, Neded - Šaľa

vedľajšia

124 (134) – 124 (136)

Nové prepojenie železničných tratí č. 124 (obec Neded) a č. 124 (mesto Kolárovo) . Posúdenie jej využitia pre dopravnú obslužnosť

Výhľad

12,2

Nitra, Jelšovce

vedľajšia

123 (131 CP)

Nové prepojenie vedľajšou železničnou traťou Dražovce – Jelšovce, miesto asanovaj ćasti trate pre premyslený park Nitra – Severe (Jaguar Land Rover)

Výhľad

3,08

Lužianky

vedľajšia

Bez ozn.

Napojenie priemyselného areálu Jaguar – Landrover v smere do stanice Lužianky

Výhľad

2,9

Nitra, Cabaj-Čápor, Trnovec nad Váhom, Šaľa, Diakovce

hlavná

Bez ozn.

Nové prepojenie železničných tratí č. 122 (mesto Nitra) a č. 120 (obce Trnovec nad Váhom a mesto Šaľa) ako priame železničné napojenie krajského mesta Nitra na Bratislavu.

Výhľad

21,9

Zlaté Moravce, Žitavany

vedľajšia

141

Posúdenie jej využitia pre dopravnú obslužnosť, vrátane vyrovnania oblúkov na železničnej dráhe

Výhľad

1,5

Komárno

vedľajšia

120

Nová železničná vlečka Komárno – transkontinentálne prekladisko Veľký Harčáš

Výhľad

3,33

Nitra

vedľajšia

Bez ozn.

Nová železničná vlečka železničná vlečka Nitra - Juh

Výhľad

2,62

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

Bodza


Martinová

Maňa

Diakovce

Maňa - zastávka Malá Maňa Jatov

Horný Pial

Beša

M = 1 : 250 000

Ondrochov

0 12

Tešedíkovo

Pi al

výkres č. 4 železničná doprava

Kmeťovo

a

Komjatice

yb ň

0)

Trnovec nad Váhom

1 12

Michal nad Žitavou

Vý h

( 14

Šaľa

123 ( 1

122

51)

x

Veľký Kýr

(1

Ži há

re

c

) 30

Šurany - zast.

Tvrdošovce

( 13

Šurany - Kopec

4)

(1

N ed ed

0 12

Ľudovítov

Pozba

Ú)lany nad Žitavou

Hul

V súčasnosti sa pripravuje priame Bánov

,1 3 30

železničné spojenie z Bratislavy

5)

do Nitry, ktoré by po vybudovaní

Ze m

Nové Zámky

in ed D

a

M

d lá

Podhájska

Radava

51)

124

Vlčany

Šurany

0)

0,150 ,1

12

Palárikovo

13 1(

122 (1 4

Žihárec - zastávka

úseku Nitra – Dolné Krškany – Trnovec nad Váhom – Šaľa,

e

skrátilo čas cestovania medzi

Dvory nad Žitavou

krajskými mestami na 60 minút. Pribeta

Kolárovo

Idea z ÚPN VÚC NSK

Bajč 12 0

a ľk

(AUREX spol. s r.o., 1998)

Rúbaň

sa tak môže dostať

Strekov

do realizačnej fázy. Nová Vieska

y

á

5)

n ič

120 (1 3

m Ka

Gbelce

železničná dráha stav

H ad ov

ce

Okoličná na Ostrove 12 4( 13 1) Horná Zlatná

Komárno no a ár i c m ran o K t. h -š

Chotín

návrh

hlavná trať vedľajšia trať

Ko m

Zlatná na Ostrove

ko la

Zemianska Olča

en

ec

ár no

ov al Č

va n

ín

124 (136)

Vi ol

30 )

Hurbanovo

Ba l

á Kr

(1

Komárno - zriaďovacia stanica

vedľajšia trať, asanovaná dráha vedlajšia trať, opätovná prevádzka

Komárno - Dunaj

vlečka

119 (153)

39

(1

) 50


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

vodná a intermodálna doprava

7

prístav Šaľa

n vod sta á ce

kompa Vlčany

VIa - Vá vodná cesta VIa - Váh

h

osobný prístav Štúrovo

prístav Komárno prekladisko Komárno kompa Iža

40

kompa Štúrovo prístav Štúrovo

vodná

cesta

unaj VII - D

kompa Kravany nad Dunajom


vodná a intermodálna doprava

vnútrozemská plavba

Váh

Vnútrozemskú vodnú cestu predstavuje vodný tok alebo iná vodná plocha, ako sú povrchové, podzemné a banské vody, ktoré sú splavné pre daný typ plavidla v zmysle Vyhlášky č. 22/2001 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Vodné cesty sa zaraďujú do tried podľa klasifikácie vodných ciest miestneho významu a medzinárodného významu. Trieda vodnej cesty určuje, pre aké najväčšie plavidlo alebo zostavu plavidiel sú na vodnej ceste utvorené podmienky na ich bezpečnú a plynulú prevádzku. Vodné cesty, na ktorých je sledovaná a udržiavaná splavnosť, sa považujú za sledované vodné cesty. Ostatné vodné cesty sa považujú za nesledované.

Vodná cesta Váh E 81 je podľa dohody AGN vnútrozemskou vodnou cestou pripojenou na magistrálnu vodnú cestu Dunaj E 80. Vodná cesta je rozdelená na dva úseky jej realizácie, pričom územia Nitrianskeho samosprávneho kraja sa týka len prvá etapa Komárno - Sereď v dĺžke 75 km. Druhá pokračuje v úseku Sereď - Púchov o dĺžke 124 km. V úsek Vážskej vodnej cesty Komárno – Sereď je v súčasnosti vodná cesta splavná len podmienečne. Tento problém sa plánuje vyriešiť Vodným dielom Kolárovo. Tento úsek bude dosahovať vodnú cestu parametrov VIa., evidovanú podľa klasifikácie európskych vodných ciest. Pre vytvorenie kvalitnej plavebnej dráhy je však potrebné realizovať stavby splavnenia a s tým súvisiace investície.

vodné cesty Sledované vodné cesty na území NSK v zmysle č. 22/2001 Z. z. • • •

Dunaj na úseku od riečneho kilometra 1880,20 po riečny kilometer 1867,00, klasifikačná trieda VIb. Dunaj na úseku od riečneho kilometra 1867,00 po riečny kilometer 1708,20, klasifikačná trieda VII. Váh na úseku od riečneho kilometra 0,00 po riečny kilometer 70,00, klasifikačná trieda VIa.

Vodné cesty, ktoré sú určené na splavnenie, sa považujú za výhľadovo sledované. • • • •

Nitra, Hron, Ipeľ

Vyhláške

V Koncepcii rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky sa v NSK ako Ostatné vodné cesty Slovenskej republiky uvádza, že splavnenie dolných úsekov vodných ciest NITRA, HRON, IPEĽ. Keďže ide o úseky vodných ciest, ktoré nadväzujú na vodné cesty Dunaj a Váh, termíny prípravy a začatie výstavby, sú podmienené zosúladením postupov s výstavbou dunajskej a vážskej vodnej cesty, vrátane zhodnotenia efektívnosti a ekonomickej opodstatnenosti výstavby splavnenia dolných úsekov vodných ciest Nitra, Hron a Ipeľ.

Váh na úseku od riečneho kilometra 70,00 po riečny kilometer 240,00, klasifikačné triedy Va a Vb. Hron klasifikačné triedy I až III. Ipeľ klasifikačné triedy I až III. Nitra v úseku od zaústenia do Váhu po mesto Nitra, klasifikačná trieda Va.

intermodálne systémy predstavujú progresívny princíp rozvoja nákladnej dopravy

Dunaj Vodná cesta Dunaj s označením E 80 je klasifikovaná ako multimodálny koridor č. VII. Na väčšine územia Nitrianskeho kraja je Vodná cesta Dunaj situovaná v osi plavebnej dráhy, ako aj v priamej nadväznosti na vodné dielo Gabčíkovo v Trnavskom kraji. Slovenská republika má v rámci infraštruktúry vodnej dopravy účasť na prioritných projektoch európskeho záujmu, ktoré sú súčasťou alebo bezprostredne sa dotýkajú územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vplyv na územie kraja bude mať prioritný projekt č. 18. Vnútrozemská vodná os Rýn /Meuse – Mohan – Dunaj, cezhraničný úsek Wien – Bratislava. Súčasťou európskeho projektu prioritného záujmu č.18 je i zlepšenie plavebných pomerov v úseku Sap/Palkovičovo – Moháč. Úsek sa začína pod vodným dielom Gabčíkovo, na území Trnavského kraja, cez územie kraja Nitrianskeho pokračuje do Maďarska.

prístavy • • • • • •

Komárno - bazén lodeníc pri Alžbetinom Ostrove Komárno - osobný prístav na Dunaji Komárno - nákladný prístav na Dunaji Štúrov - osobný prístav na Dunaji Štúrovo - nákladný prístav na Dunaji Šaľa - návrh prístavu na Váhu

Skrátená verzia, 2019

41


vodná a intermodálna doprava

intermodálne prekladiská

turistické vodné cesty

Funkciu intermodálnych nákladných prekladísk v kraji plnia prístavy v Komárne a Štúrove, ako aj uvažované lokality v Šali, Kolárove a v Nitre. Špecializované zariadenie pre intermodálnu nákladnú sa v kraji nenachádza. • • • • •

Región má veľký potenciál na vodný turizmus vzhľadom na rozsiahlu sieť vodných plôch s turistickou využiteľnosťou. Väčšina vodných plôch na riečnych tokoch Nitra, Váh a Hron je splavná pre turistické lode do ponoru 0,5 m. V návrhu je potrebné definovať polohy turistických marín aj vo väzbe na cestnú sieť. Maríny musia mať priestor pre príslušné nábrežné zariadenia.

Komárno - návrh transkontinentálneho prekladiska Veľký Harčáš Šaľa - návrh prekladiska na Váhu Kolárovo - návrh prekladiska na Váhu Nitra - návrh prekladiska na rieke Nitra Nitra - terminál kominovanej prepravy Nitra-sever

Malý Dunaj Najväčší potenciál pre rozvoj turistickej vodnej plavby má Malý Dunaj. I keď sa pomerne intenzívne využíva pre organizáciu splavov, či pre rekreačnú plavbu drobných motorových člnov, predstavuje nesledovanú vodnú cestu. Podľa Štúdie uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení v území medzi Bratislavou a Komárnom (AUREX spol, s r.o.; 09/2014) existujú rôznorodé myšlienky o rozvoji vodného toku Malý Dunaj. Je preto potrebné hľadať ideu, resp. víziu, do ktorej bude rozvoj Malého Dunaja usmerňovaný udržateľným spôsobom. Na základe analýzy požiadaviek kľúčových aktérov môžeme bezpochyby hovoriť o štyroch rozhodujúcich faktoroch rozvoja. Environmentálne, rekreačné, vodohospodárske a priestorové faktory rozvoja vodnej dopravy na Malom Dunaji. Obdobný postup je možné aplikovať aj na ostatné nesledované vodné cesty NSK, prípadne iniciovať spracovanie štúdie využitia pre konkrétny vodný tok.

kompy ÚPN-R navrhuje vytvoriť, v súlade aj so zámermi maďarskej strany, prepojenia kompou na Dunaji v lokalite katastrálneho územia obce Iža a Kravany nad Dunajom. Išlo by o kompy pre osobnú prepravu obyvateľov a osobných áut. Lokality pre kompy by mohli súčasne slúžiť ako malé prístaviská pre pristávanie vyhliadkových lodí a malých plavidiel. Do vybudovania nového mosta cez Dunaj v lokalite mesta Štúrovo sa odporúča prevádzka nákladnej kompy medzi mestami Štúrovo a Ostrihom. • • • •

Štúrovo - Ostrihom (Dunaj) Iža - Almásfüzitő (Dunaj) Kravany nad Dunajom - Lábatlan (Dunaj) Vlčany (Váh)

prehľad rozvoja vodnej dopravy na území Nitrianskeho kraja vodná cesta (VC)

povolená plavba od r.km

povolená plavba do r.km

klasifikačná trieda vodnej cesty

upravuje plavebné opatrenie (PO)

Dunaj

1880,2

1708,2

VIb, VII

PO č. 57/2013

sledovaná

Dunaj – VD Gabčíkovo

38,45

0

-

PO č. 33/2009

-

Hron

181

114,5

I, III

PO č. 20/2010

výhľadovo sledovaná

Nitra

-

-

Va

-

výhľadovo sledovaná

Váh

271,4

264

I, III

PO č. 22/2010

výhľadovo sledovaná

Váh

0

63,36

VIa

PO č. 57/2013

sledovaná

Váh

0

70

VIa

-

sledovaná

Váh

70

240

Va, Vb

-

výhľadovo sledovaná

Váh

-

-

Va, Vb

-

výhľadovo sledovaná

Poznámka: Vymedzenie VC úseku, ako aj podmienky zákazu plavby či povelenia skútrov a vodného lyžovania sú v plnom znení územného generelu dopravy.

42

sledovanosť vodnej cesty

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja


výkres č. 5 vodná doprava M = 1 : 250 000

Intermodálna preprava je preprava VODNÁ DOPRAVA

viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej istej nákladovej jednotky

prístav

riečna komp

SLEDOVANÁ VODNÁ CESTA kombinovanej dopravy

bez manipulácií s jej obsahom počas prepravy.

klasifikačná

klasifikačná

klasifikačná

INTERMODÁLNA DOPRAVA

terminál kom prekladisko

vodná a inermodálna doprava stav

návrh

prístav kompa sledovaná vodná cesta klasifikačná trieda VII sledovaná vodná cesta klasifikačná trieda VIa sledovaná vodná cesta klasifikačná trieda I-III terminál kombinovanej prepravy prekladisko

43


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

8

Piešťany

Rajčany Horné Chlebany Krušovce Bojná

Ardanovce

Tovarníky

Radošina

Nemčice

Šalgovce

Topoľčany Nemčice

Urmince

Šalgovce - Orešany Veľké Ripňany

letecká doprava

Malé Bielice

Chrabrany

Orešany Veľké Ripňany Horné Obdokovce

Ludanice Čeľadince Kovarce

Ludanice

Čab

Zbehy Čakajovce Choča

Štitáre

Lužianky

Nitrianske Hrnčiarovce Pohranice Nitra

Malý Lapáš Dolné Obdokovce

Veľké Janíkovce Veľký Lapáš

Nitra

Cabaj-Čápor

Kalná nad Hronom

Ivanka pri Nitre Malý Cetín

Svätoplukovo Branč

Horný Jatov

Babindol

Golianovo Klasov Čechynce

Veľký Cetín

Mojmírovce Štefanovičová

Paňa

Vráble

Vinodol Michal nad Žitavou

Veľký Kýr

Horná Seč Kalná nad Hronom

Černík Kmeťovo

Tekovský Hrádok

Dolná Seč

Tekovský Hrádok Vyšné nad Hronom Mojzesovo

Tvrdošovce

Šurany

Šarovce

Šurany

Palárikovo

Zemné Zemné

Andovce

Dvory n/Žitavou

Nové Zámky Nové Zámky

Komoča

Dvory nad Žitavou

Jasová

Hronovce

Šalov Pohronský Ruskov

Malé Ludince Pohronský Ruskov Kolárovo

Nesvady

Bajč

Imeľ

Hurbanovo

Svätý Peter Chotín

Komárno

44

Chotín Komárno

Kamenný most

Plášťovce


letecká doprava

medzinárodné letiská Najbližšími medzinárodnými letiskami sú bratislavské Letisko M. R. Štefánika a budapeštianske letisko Ferenca Liszta. Väčšina obcí NSK spáduje k Bratislave s výnimkou južných a juhovýchodných častí okresov Komárno, Nové Zámky a Levice, ktorým cesta osobným automobilov vyjde rýchlejšie do Budapešti. Najbližšie letiská hlavnej siete SR pre medzinárodnú dopravu sa nachádzajú v Piešťanoch a Sliači v susedných krajoch NSK.

spádovosť obcí k letiskám Bratislava a Budapešť

Ďalšie dve letiská sú umiestnené pri Nových Zámkoch (LZNZ) a Šuranoch (LZSY), obe s dennou prevádzkou VFR. LZNZ je verejné vnútroštátne letisko s VPD 1001x 69 m s trávnatým povrchom. Slúži pre motorovú aj bezmotorovú leteckú prevádzku. LZSY je neverejné vnútroštátne letisko s VPD 640x30 m s trávnatým povrchom. Slúži pre motorovú leteckú prevádzku najmä pre UL a pre lietadlá do maximálnej vzletovej hmotnosti 2 700 kg.

letecká doprava bude naberať na význame v budúcnosti v rôznych formách pre každodenných užívateľov Do riešeného územia NSK zasahujú aj ochranné a bezpečnostné pásma letísk Piešťany a Malé Bielice–Partizánske.

Letisko Bratislava

letiská Nitrianskeho kraja

Letisko Budapešť

letiská Nitrianskeho kraja Najvýznamnejším je medzinárodné letisko Nitra (ICAO skratka LZNI) pre nepravidelnú leteckú dopravu s dennou prevádzkou. K dispozícií sú dve paralelné trávnaté VPD 150/330 (vzletovú a pristávaciu dráhu orientovanú v smere 150/330 stupňov) a jedna dráha 470 x 15m pre letecké práce. Dráha je dlhá 1080 m v šírkach 50 a 100m s trávnatým povrchom a je uspôsobená pre prevádzku lietadiel do maximálnej vzletovej hmotnosti 5600 kg. Letisko je významným strediskom pre bezmotorové lietanie a parašutizmus a je prevádzkované Aeroklubom Nitra.

Skrátená verzia, 2019

45


letecká doprava

rozvoj leteckej dopravy Rastúca ekonomická aktivita mesta Nitry, najmä s väzbou na zahraničných investorov je možné očakávať po zvýšenom dopyte na tento druh regionálnej leteckej dopravy s prepojením Nitry do spádových letísk. •

Na letisku Nitra sa uvažuje zavedenie nepravidelnej civilnej medzinárodnej leteckej prevádzky lietadlami pre 20-30 cestujúcich. Pre tento účel bude potrebné s vybudovaním spevnenej VPD v dĺžke 1800 m. V meste Nitra je plánovaná výstavba heliportu Fakultnej nemocnice Nitra. V rámci územného plánu mesta Komárno sa uvažuje s vytvorením nového regionálneho letiska Výhľadovo je možné využívať poľnohospodárske letiská na malú a nepravidelnú verejnú leteckú dopravu pre cca 4 osoby (aerotaxi); do úvahy môžu pripadať len existujúca letiská so zázemím (hangáre, sklady PHM,...) za predpokladu, že parametre letiska a VPD sa prebudujú na letové vlastnosti lietadiel, ktoré ho budú využívať.

• • •

V rámci rozvoja leteckej dopravy možno odporučiť, aby štát venoval zvláštnu pozornosť a ochranu letísk a plôch pre vzlety a pristátia (PVP) LŠZ s VPD dĺžky 600 m a viac. Tieto VPD môžu

slúžiť v rámci systému civilnej ochrany ako oporné body pri živelných pohromách (povodne, lesné požiare a pod.) na záchranu životov a ochranu majetku.

športové letiská • • • • •

Jasová Čab Horné Obdokovce Choča Šarovce

• • • • •

Bojná Dvory nad Žitavov Horný Jatov Kamenný most Vráble

Etablovanie nových technológií môže priniesť celo systémové zmeny plánovania dopravy ako takej. Lietajúce autá, autonómne vozidlá, elektrifikácia motorov, či bezpilotné drony a podobne môže generovať hľadanie nových inovatívnych riešení. Je preto potrebné využívať poľnohospodárske letiská na malú a nepravidelnú verejnú leteckú dopravu pre cca 4 osoby (aerotaxi). Do úvahy môžu pripadať len existujúca letiská so zázemím (hangáre, sklady PHM) za predpokladu, že parametre letiska a VPD sa prebudujú na letové vlastnosti lietadiel, ktoré ho budú využívať.

Základné charakteristiky letísk na území kraja

názov letiska

46

kód ICAO

okres

povolený druh leteckej prevádzky

použiteľnosť pre leteckú prevádzku po získaní povolenia na prevádzkovanie letiska od DÚ

územia miest a obcí Nitrianskeho kraja, do ktorých zasahujú ochranné alebo bezpečnostné pásma letíska

Nitra

LZNI

NR

medzinárodné

verejné

-

Nitra, Černík, Vinodol, Veľký Cetín, Paňa, Branč, Mojzesovo, Kmeťovo, Klasov, Babindol, Veľký Lapáš, Golianovo, Čechynce, Malý Cetín, Ivanka pri Nitre, Mojmírovce, Svätoplukovo, Cabaj-Čápor, Malý Lapáš, Štitáre, Zbehy, Lužianky, Čakajovce, Veľký Kýr, Michal nad Žitavou, Štefanovičová, Dolné Obdokovce, Pohranice a Nitrianske Hrnčiarovce

Nové Zámky

LZNZ

NZ

vnútroštátne

verejné

-

Nové Zámky, Dvory nad Žitavou, Hurbanovo, Bajč, Nesvady a Imeľ

Šurany

LZSY

NZ

vnútroštátne

neverejné

-

Tvrdošovce, Šurany, Palárikovo, Nové Zámky a Bánov

Chotín

-

TO

vnútroštátne

neverejné

nepoužiteľné

Chotín, Svätý Peter, Komárno

Ludanice

-

TO

vnútroštátne

neverejné

nepoužiteľné

Ludanice, Kovarce, Chrabrany, Čeľadince, Urmince

Nemčice

-

TO

vnútroštátne

neverejné

nepoužiteľné

Nemčice, Urmince, Chrabrany, Topoľčany, Tovarníky

Pohronský Ruskov

-

LV

vnútroštátne

neverejné

nepoužiteľné

Pohronský Ruskov, Malé Ludince, Šalov, Hronovce

Šalgovce - Orešany

-

TO

vnútroštátne

neverejné

použiteľné

Orešany, Šalgovce, Radošina, Veľké Ripňany

Tekovský Hrádok

-

LV

vnútroštátne

neverejné

nepoužiteľné

Tekovský Hrádok, Dolná Seč, Horná Seč, Kalná nad Hronom

Veľké Janíkovce

-

NR

vnútroštátne

neverejné

použiteľné

Nitra

Veľké Ripňany

-

TO

vnútroštátne

neverejné

použiteľné

Veľké Ripňany, Radošina, Orešany

Zemné

-

NZ

vnútroštátne

neverejné

nepoužiteľné

Zemné, Kolárovo, Komoča, Andovce

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja


Vinodol

Horný Jatov

Veľký Kýr

Michal nad Žitavou

Kaln

ŠAĽA Černík

Kmeťovo

Mojzesovo 0 00

výkres č. 6 letecká doprava

Tekov

07

M = 1 : 250 000

5

Tvrdošovce

Šurany

" Z

Lietajúce autá, autonómne vozidlá,

Šurany ŠURANY

elektrifikácia motorov, či bezpilotné drony a podobne

0 00 07

Palárikovo

5

môže generovať hľadanie nových inovatívnych riešení dorpavy

Zemné

Zemné

NOVÉ ZÁMKY

Andovce

000075 Dvory n/Žitavou

" Z

Dvory nad Žitavou

Komoča

" Z

Kolárovo

ako takej.

000075

Nové Zámky

Nové Zámky

Nesvady

Jasová

Bajč

KOLÁROVO

Imeľ HURBANOVO

LETECKÁ DOPRAVA Hurbanovo

letecká doprava stav návrh

medzinárodné verejné letisko národné neverejné letisko Svätý Peter letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve

" Z Komárno

" Z

Chotín

športové letisko Chotín

medzinárodné verejné letisko národné neverejné letisko letecké práce hospodárske športové letisko ochranné a bezpečnostné pásma všetkých druhov

Komárno KOMÁRNO

monobloky terén prekážkou

47


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

verejná hromadná doprava

Topoľčany

9

Zlaté Moravce

Lužianky

Nitra Kozárovce

Vráble

Levice Šaľa

Šurany

Podhájska

Palárikovo

Želiezovce Nové Zámky

Kolárovo Hurbanovo

Gbelce

Komárno

48

Štúrovo

Šahy


verejná hromadná železničná doprava verejná železničná doprava Železničná sieť v Nitrianskom samosprávnom kraji predstavuje 134 tratí, ktoré majú celkovú dĺžku 782 km. Železničná doprava musí sa postupne stať nosným článkom v sieti Integrovaného dopravného systému (IDS). Rozvoj tratí a zariadení železničnej dopravy, vrátane vozového parku, musí vytvárať podmienky pre kvalitatívne lepšie zabezpečovanie prepravných vzťahov medzi centrami osídlenia v NSK. Samostatnou požiadavkou na železničnú dopravu je vytvorenie vhodných podmienok pre zrýchlenie železničného prepojenia Nitra – Bratislava v konkurenčnej polohe voči autobusovej doprave. V súčasnosti je na najvyužívanejších železničných staniciach nutné zriadenie vhodných prestupových podmienok medzi autobusmi a železnicou s vytváraním subregionálnych autobusových sietí s ich postupným prebudovaním do tzv. terminálov integrovanej dopravy.

intenzita verejnej železničnej dopravy

počet cestujúcich nastupujúcich a vystupujúcich v železničnej stanici za 24 hod. v priemerný pracovný deň 10 000

počet spojov (vlakov) na železničných tratiach za 24 hod. 10 25 50

10 00 100 10

75

vybrané centrum popis - vybrané centrum nad 2 000 cestujúcich popis - vybrané centrum 200 až 2 000 cestujúcich popis - ostatné sídlo 200 až 2 000 cestujúcich popis - vybrané centrum do 200 cestujúcich popis - ostatné sídlo do 200 cestujúcich

Schéma znázorňuje počet cestujúcich využívajúcich železničnú dopravu v kraji, na báze dát poskytnutých Železničnou spoločnosťou ZSSK. To je vyjadrené kartodiagramom, ktorý predstavuje počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich na konkrétnej železničnej stanici, resp. zastávke. Tento údaj doplňujú čiary smerov pohybu medzi jednotlivými stanicami, ktoré vyjadrujú počet vlakov, ktoré na danom úseku premávajú. Najsilnejším smerom ako z hľadiska prepravy osôb, tak z pohľadu počtu vlakov, sú úseky na trati Bratislava - Nové Zámky, nasledujú úseky na tratiach Nové Zámky, resp. Šurany - Kozárovce (- Zvolen), Nitra - Lužianky, či Nové Zámky - Štúrovo. Významný počet vlakov premáva aj na úsekoch Šurany - Nitra, Lužianky Topoľčany (- Prievidza), Lužianky - Leopoldov a Nové Zámky - Komárno. Najfrekventovanejšími stanicami sú Nové Zámky, nasleduje Nitra, Topoľčany, Šaľa a Šurany. Najmenej frekventovanými sú stanice a úseky na trati Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce a Štúrovo - Levice a Čata - Šahy. V prípade Komárna neboli do počtu cestujúcich zarátaní cestujúci využívajúci trať Komárno – Dunajská Streda – Bratislava (keďže je prevádzkovaná dopravcom RegioJet a neboli získané dáta), pri hrubom prepočte (na základe počtu vlakov a ich kapacity) by sa hodnoty mohli pohybovať na úrovni železničného uzla Nitra. V súčasnosti žiaľ neexistuje pravidelná osobná preprava na úsekoch železničných tratí Lužianky – Radošina (súčasť trate 123), Šaľa – Neded (súčasť trate 124A) a na zrušenej trati v úseku Komárno – Kolárovo (súčasť trate 124A).

Skrátená verzia, 2019

49


verejná hromadná autobusová doprava prímestská verejná autobusová doprava Prímestská verejná autobusová doprava využíva takmer celú sieť ciest I., II. a III. triedy. Obsluhovaných je všetkých 354 obcí. Cez územie kraja prechádza 30 diaľkových a medzinárodných liniek. Sieť prímestských autobusových liniek je pomerne hustá. • • • • •

najviac autobusových liniek je trasovaných cez mesto Nitru veľký podiel diaľkových a medzinárodných liniek potvrdzuje nedostatočnú železničnú ponuku v osobnej doprave najmä v severnej časti NSK v južnej časti NSK sa prejavuje vplyv kvalitnejšej železničnej osobnej dopravy, čo je badateľné na menších počtoch autobusových liniek a úplnou absenciou diaľkových a medzinárodných liniek dominantné postavenie prímestskej aj mestskej autobusovej dopravy má dopravca ARRIVA. prímestská hromadná doprava nie je koordinovaná a integrovaná v celom systéme. Každý dopravca má svoje linky ktoré sú medzi sebou nadväzujúce, ale nadväznosť na tranzitnú hromadnú dopravu alebo medzi rôznymi dopravcami nie je zabezpečená. V celom systéme chýba koncepcia integrovanej dopravy.

mestská hromadná doprava Mestskú autobusovú dopravu v mestách NSK zabezpečujú autobusoví dopravcovia na základe zmluvných vzťahov o službách vo verejnom záujme s príslušným mestom. V mestách Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a Vráble ju zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Nitra, a.s.. V mestách Komárno, Levice, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo a Šurany ju vykonáva dopravca ARRIVA Nové Zámky, a.s.

intenzita verejnej prímestskej autobusovej dopravy Schéma znázorňuje počet cestujúcich využívajúcich prímestskú autobusovú dopravu, čo je vyjadrené kartodiagramom, ktorý predstavuje počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich v obci, na báze dát poskytnutých z palubných počítačov. Najvyšším počtom cestujúcich sa vyznačuje mesto Nitra, nasledujú okresné mestá, najmä Levice a Nové Zámky. Významné hodnoty dosahujú mestá Vráble a Štúrovo. Z hľadiska počtu spojov sú najvyťaženejšie úseky prirodzene v bezprostrednom okolí miest. Najviac spojov premáva v úsekoch Topoľčany – Tovarníky a Levice – Kalná nad Hronom. Z koridorov významné hodnoty dosahujú úseky Nitra – Vráble – Levice – Šahy, Levice – Štúrovo, Nitra – Šurany – Nové Zámky, Nitra – Šaľa – Komárno, Nitra – Zlaté Moravce – Vráble, Nitra - Topoľčany. Absencia diaľkovej a medzinárodnej autobusovej dopravy je v okresoch Šaľa, Nové Zámky a Komárno, kde táto forma dopravy je zabezpečovaná železničnou dopravou.

50

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

počet cestujúcich nastupujúcich a vystupujúcich v obci za 24 hod. v priemerný pracovný deň 16 000 10 000 1 000 500 100 10

počet spojov za 24 hod. 1 10 50 100 200

kvalitná hromadná doprava je základom environmentálnej udražateľnosti, ako aj zmierňovania vplyvov na klimatické zmeny


integrácia verejnej dopravy integrácia verejnej dopravy

terminály integrovanej dopravy

V záujme využitia všetkých druhov dopravných módov je nutné vytvárať integrované dopravné systémy v osobnej doprave, ktoré ponúkajú občanovi využitie všetkých druhov dopráv pri použití jednotnej tarify, za jednotných prepravných podmienok, pri vzájomnej nadväznosti spojov a pri pravidelnom a ľahko zapamätateľnom intervale. Zavedenie Integrovaného dopravného systému (IDS) NSK predstavuje prvý krok pri napĺňaní dlhodobého cieľa jednotlivých zúčastnených subjektov. V nasledujúcom období je nutné počítať s trvalým rozvoj individuálnej automobilovej dopravy, čo bude príčinou preťaženia cestnej siete, najmä v okolí väčších miest v špičkových obdobiach pracovných dní. Je preto nutné navrhnúť a realizovať opatrenia na rozvoj hromadných dopráv, ktoré by vytvárali konkurencie schopnú alternatívu v osobnej doprave.

12 terminálov integrovanej dopravy Nitra

počet vlakov (spojov) priemerný pracovný deň za oba smery 10 25 50 75 100

terminál integrovanej dopravy - návrh počet cestujúcich nastupujúcich a vystupujúcich v železničnej stanici za 24 hod. 10 000 5 000 1 000 500 100

terminál integrovanej dopravy - výhľad železničná trať - existujúca s prepravou osôb železničná trať - návrh na opätovnú prevádzku železničná trať - výhľad

Topoľčany Levice Komárno Lužianky Nové Zámky Štúrovo Šaľa Šurany Šahy Hurbanovo Zlaté Moravce

V prípade obcí Kolárovo a Zlaté Moravce sa jedná o výhľadové hodnoty.

priority integrovaného systému hromadnej dopravy • •

• • • • •

Pozornosť zamerať predovšetkým na okolie mesta Nitra s možnosťou prepojenia na Trnavu a Bratislavu. Rozvíjať železničné uzly Šaľa, Palárikovo, Nové Zámky Gbelce, Štúrovo, Zlaté Moravce, Vráble, Želiezovce, Komárno, Šurany, Nitra, Lužianky, Šahy, Topoľčany, Podhájska, Levice, Kozárovce Hurbanovo ako hlavné terminály. Výhľadovo rozvíjať aj železničný uzol Kolárovo. Spracovanie integračnej štúdie s riešením cieľov a postupu realizácie. Vo vybraných urbanizačných centrách bude potrebné vytvorenie lokálnych sietí s presnou väzbou na regionálne linky. Podporiť väzby medzi železničnou a autobusovou hromadnou dopravou. Cieľom je vytvorenie vzájomne spolupracujúce siete integrovanej dopravy na území NSK, TTSK a BSK.

Vráble Kozárovce Podhájska Gbelce Palárikovo Želiezovce Kolárovo

_centrum dochádzky s najvyšším počtom dochádzajúcich v kraji _väzba na REx _väzba na rýchlik _strategický park Jaguar – Land Rover _väzba na medzinárodné vlaky typu EC/EN _väzba na medzinárodné vlaky typu EC/EN _väzba na rýchlik _väzba na rýchlik _predpokladom je rekonštrukcia trate Lužianky _Zlaté Moravce – Kozárovce s dobudovaním úseku Podhorany pri Lužiankach – Jelšovce) _platí to, čo pri Zlatých Moravciach _väzba na rýchlik a väzba na vybrané centrá Tlmače a JE Mochovce _významné centrum cestovného ruchu s väzbou na rýchlik _väzba na 3 obce s > 2 000 obyvateľmi _železničný uzol a väzba na rýchlik _sídlo > 7 000 obyv. _sídlo > 10 000 obyv. – podmienkou je však opätovné sprevádzkovanie tratí Šaľa – Neded a Kolárovo – Komárno, ako aj ich následné prepojenie novou železničnou traťou)

Skrátená verzia, 2019

51


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

cyklistická doprava

08 0

KAPITOLA 2395

53 97

080

10 7 539

23 95

2395

5397

07 9

5397

2396

239 6

2396

97 23

080

07 9

53 98

5398

5398

2398

9 239

98 23

8 239

98 23

99 53

0 08

5399

2399

99 53

2399 0 08

079

001

001

52

001


cyklistická doprava

cyklodoprava na regionálnej úrovni Cyklistickú infraštruktúru na území Nitrianskeho kraja delíme na mestskú cyklodopravnú infraštruktúru, cyklodopravnú infraštruktúru medzi mestami (sídlami) a cykloturistickú infraštruktúru. •

V prípade cyklodopravnej infraštruktúry medzi mestami (sídlami) sa táto infraštruktúra môže sekundárne využívať aj na cykloturistiku. Minimálne k presunu do nástupných miest integrácie s výlučne cykloturistickými trasami. Cyklistická doprava v rámci príchodu k zamestnaniu nie je v NSK osobitne vyčlenená. Cyklisti sú riadnymi účastníkmi cestnej premávky a z tohto dôvodu nie je rozšírená medzimestská cyklodoprava za zamestnaním. Vzhľadom na chýbajúce komplexné cyklotrasy spájajúce významné miesta v regióne, je cyklistická doprava regiónu tvorená väčšinou cyklistami na úrovní miest a obcí. Cyklisti sú tak často krát vedení ako riadny účastníci cestnej premávky. Turistická cyklodoprava je sústredená hlavne k toku rieky Dunaj s využitím medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 6 a jej napojenie na susednú krajinu Maďarsko. Cyklotrasy pre turistov sú vedené aj v okolí mesta Nitra ale na existujúcich turistických cestách. Vybavenosť pre cyklistov však absentuje. Cykloturistické značenie je v regióne zastúpene, ale nie je hierarchicky začlenené, okrem medzinárodného ťahu a jeho napojenia. Cykloturistické značenie je pri turistických chodníčkoch v pohorí Tribeč a Štiavnických vrchoch. V mestách a obciach kraja sa cykloturistické značenie nachádza výnimočne.

diaľkové cykloturistické magistrály Z hľadiska cykloturistického sú v kraji strategické červeno značené diaľkové cyklomagistrály, ktoré sa delia na cyklomagistrály určené pre cestné bicykle a cyklomagistrály určené pre horské (MTB) bicykle. Podľa evidencie Slovenského cykloklubu sa v kraji nachádzajú nasledujúce diaľkové cykloturistické magistrály. • • • • • • • • • • • •

Eurovelo 6 Vážska cyklomagistrála Ipeľská cyklomagistrála Pohronská cyklomagistrála Ponitrianska cyklomagistrála Naprieč Považským Inovcom Hrebeňom Považského Inovca Okolo Považského Inovca Požitavská cyklomagistrála Hrebeňovka Tríbeča Cyklomagistrála Dr. Téryho MTB Bikepark

rozdelenie cyklotrás cyklotrasy podľa významu •

• •

• •

Medzinárodné cyklotrasy v NSK reprezentuje EuroVelo 6 ako diaľková transeurópska trasa, ktorá vedie z východu na západ. Niekoľko tisíc kilometrov dlhá cyklotrasa je pod patronátom ECF (európska cyklistická federácia) Národné cyklotrasy sú cyklomagistrály nadregionálneho významu, väčšinou prechádzajúcimi viacerými okresmi, či krajmi. Ich dĺžka je viac ako 100 km. Regionálne cyklotrasy sú napojené na sieť národných cyklotrás, majú kratšiu vzdialenosť. Ich cieľom je, aby cykloturista, ktorý príde po cyklomagistrále, sa v danej oblasti ubytoval a strávil niekoľko dní jazdením po týchto trasách. Miestne cyklotrasy sú trasy miestneho významu, väčšinou spájajú regionálne trasy so zaujímavým miestom. Spojky, obecné cyklotrasy dotvárajú sieť cyklotrás, väčšinou na krátke vzdialenosti, či len krátke spojky jednotlivých trás.

cyklistická doprava je ekologická mobilita s bonusom, v zdravom tele zdravý duch cyklotrasy podľa náročnosti •

REKREAČNÉ – sú menej náročné cyklotrasy a okruhy pre oboznámenie sa s jazdou na bicykli. Vyžaduje základy jazdy techniky na bicykli a základný fyzický fond. Označuje sa na mapách zeleným piktogramom, zvlášť pre cestnú cyklistiku a zvlášť pre horskú cyklistiku. ŠPORT – sú náročnejšie športové okruhy alebo cyklotrasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu. Označuje sa na mapách bledo modrým piktogramom, zvlášť pre cestnú cyklistiku a zvlášť pre horskú cyklistiku. EXPERT – sú náročné trasy a okruhy pre cyklistov, ktorí venujú tomuto koníčku dostatok času. Musia mať veľmi dobre zvládnutú techniku jazdy na bicykli a veľmi dobrú kondíciu. Trasy takéhoto charakteru sú vedené väčšinou po prírodných cestách v horskom prostredí, určených pre MTB. Označuje sa na mapách červeným piktogramom, zvlášť pre cestnú cyklistiku a zvlášť pre horskú cyklistiku.

Skrátená verzia, 2019

53


cyklistická doprava

cyklotrasy podľa farieb Cyklotrasy sa značia podľa farieb. Všeobecne klesá priorita dôležitosti cyklotrasy v smere červená – modrá – zelená – žltá. •

• • •

Červenou farbou sú výlučne značené cyklotrasy medzinárodné (EuroVelo) a cyklomagistrály (národné cyklotrasy), ktoré vedú viacerými okresmi a často i krajmi. Najčastejšie vedú údoliami riek alebo prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu najzaujímavejšími miestami kraja, pričom sa kladie dôraz na nenáročnosť trás. V rozmedzí 30 – 80 km by na nich mala sa nachádzať možnosť ubytovania a stravovania. Modrou farbou sú označené paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie trasy mimo magistrálu, resp. náročnejšie trasy mimo magistrálu. Zelenou farbou sa značia stredne a nenáročné trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy. Žltou farbou sú značené ľahké trasy a spojky medzi cyklotrasami, alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam.

cyklotrasy podľa povrchov Toto rozdelenie sa používa výlučne v mapách a cyklosprievodcoch. Rozpoznávame štyri druhov povrchov – asfaltový, penetrovaný, makadamový a prírodný. Pre prvé tri platí, že sú zjazdné i po období dažďov, posledný je v týchto prípadoch nezjazdný (blato a kaluže). • •

Asfaltový povrch – kvalitný asfaltový povrch štátnych ciest II. a III. triedy a niektorých hrádzi a účelových komunikácii. Penetrovaný povrch – jedná sa o nekvalitný asfaltový povrch, hrubozrnný asfalt sekundárne použitý. Do tejto kategórie obyčajne patria účelové cesty a asfaltové lesné cesty. Makadamový povrch - patria sem spevnené cesty a hrádze, ktorých povrch je upravený bez penetrácia – asfaltovania. Obyčajne podklad tvoria ujazdené a ubité vrstvy kamenistého a štrkového podkladu. Prírodný povrch – patria sem neupravené cesty a chodníčky s prírodným povrchom. Je to väčšina poľných a lesných ciest, ako i časť zjazdných turistických chodníkov a cestičiek.

evidencia a číslovanie cyklotrás Každá legalizovaná cyklotrasa má svoje evidenčné číslo, ktoré prideľuje Ústredie SCK (Slovenský cykloklub) v Piešťanoch, kde sa vytvorený i archív dokumentácie legalizovaných cyklotrás. V systéme evidencie cyklotrás platí zásada, že pri diaľkových cyklotrasách (EuroVelo a národné cyklomagistrály) sa používa

54

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

trojmiestny číselný kód bez ohľadu na územnosprávne členenie SR. Pri regionálnych a lokálnych trasách sa používa štvorčíselné označenie s ohľadom na územnosprávne členenie. Pri ňom prvá číslica označuje farbu trasy (2,3 – modrá, 5,6 – zelená, 8,9 – žltá. Ďalšie trojčíslie označuje evidenčné číslo trasy. Pre značenie cykloturistických trás na Slovensku vytvoril SCK (Slovenský cykloklub ) v spolupráci s odborníkmi v tejto oblasti systém jednotného cykloznačenia na Slovensku. Tento systém schválilo Ministerstvo dopravy SR a Prezídium policajného zboru SR, odbor dopravnej polície. V súčasnosti sa tento systém aplikuje na celom území Slovenskej republiky pri budovaní cyklotrás.

budovanie cyklotrás v kraji Návrh cyklotrás v UGD-NSK je vytvorenie kostrovej siete hlavných cyklotrás vo farebnej hierarchii tak aby bol pokrytý celý región NSK. Prepojenie je navrhované aj na susediace kraje. Značenie cyklotrás vychádza z ich funkčného významu, zatriedenia, počtu ako aj dĺžky jednotlivých cyklotrás. V UGD NSK je navrhnutá celková úprava cyklotrás s číselným popisom, smerovaním a farebným označením. Návrh je ucelený a napája sa už na existujúce a navrhované cyklotrasy v TTSK, TRSK a BBSK. Celkovo je popísaných 20 cyklotrás v dĺžke 1308,8 km. Cyklotrasy sú navrhované tak aby tvorili kostrovú sieť cyklotrás v regióne. Cyklotrasy rešpektujú významné miesta zamestnanosti, kultúrnych pamiatok, prestupných bodov a zaujímavých lokalít. Sieť navrhovaných cyklotrás je spracovaná v súlade s rozvojom cyklotrás NSK a dopĺňa už existujúcu sieť cyklotrás. Každá navrhovaná trasa je doplnená o jej predbežné číslo, farebný kód. • • • • • •

Červené cyklotrasy sú navrhované 2 cyklotrasy a napájajúce sa na existujúcu červenú cyklotrasu EuroVelo 6. Modrých cyklotrás je navrhovaných 5 cyklotrás. Modré cyklotrasy sa napájajú predovšetkým na cyklotrasy v susediacich krajoch a tvoria prepojenie medzi krajmi. Dĺžka cyklotrás je 443,5 km Zelené cyklotrasy sú navrhované v počte 3 cyklotrasy a spájajú cyklotrasy naprieč regiónom. Zelené cyklotrasy kopírujú existujúce cyklotrasy v regióne a spájajú ich do uceleného celku. Modrých cyklotrás je navrhovaných 5 cyklotrás. Modré cyklotrasy sa napájajú predovšetkým na cyklotrasy v susediacich krajoch a tvoria prepojenie medzi krajmi. Dĺžka cyklotrás je 443,5 km Žltých cyklotrás je navrhovaných 9. Žlté cyklotrasy sú miestne, lokálne, ktoré spájajú cyklotrasy s v vyšším významom a vytváraj ucelenú kostru cyklotrás v regióne. Sivé cyklotrasy nie sú popísané označením len sú naznačené, kde je možnosť vybudovať cyklotrasu. Tieto cyklotrasy sú lokálneho významu za kultúrnou pamiatkou, táborisku, významnému stromu a pod.. Sivé cyklotrasy sú navrhované aj ako cyklotrasy ku zamestnaním k zastávkam hromadnej dopravy a vytvárajú časť integrovanej dopravy.


výkres č. 7 cyklistická doprava

53 98

M = 1 : 250 000 Územný generel dopravy 2398

9 239

2

systematizuje a hierarchizuje cyklotrasy v zmysle platného územného plánu egiónu a prijatej StratégieCYKLISTICKÁ rozvoja cyklotrás DOPRAVA

CYKLISTICKÁ DOPRAVA turistická tra

a cyklodopravy v NSK na 2016-2020, 99 53

0 08

ktoré dopĺňa o známe projektové zámery.

2399

turistická tras medzinárod - červené zn medzinárodn - regionálna červené zna c - modré zna regionálna cy - miesta modré znač cyk l - zelené zna miesta cyk lo - spojovacia zelené značc - žlté značen spojovacia cy - lokálna žlté značen cykl - fialové zna lokálna cyklo - fialové znač

ČÍSLOVANIE CYKLODOPRAVY

ČÍSLOVANIE CYKLODOPRAVY číslovanie c 001 5395 001

5395

číslovanie cy

cyklistická doprava stav

návrh

EUROVELO medzinárodné a národné regionálne 2399

0 08

miestne spojovacie

001

lokálne číslovanie cyklotrás

001

001 001

5395 5395

55


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

11

56

vyhodnotenie ekonomických dôsledkov prognózovaného rozvoja a vyhodnotenie dopadov na životné prostredie


vyhodnotenie ekonomických dôsledkov prognózovaného rozvoja dopravy ekonomické dôsledky

vyhodnotenie potreby vybudovania nových úsekov

V ÚGD-NSK sú vyčíslené rozsahy jednotlivých navrhovaných stavieb v každom dopravnom druhu. • • • •

Koľko kilometrov cestnej siete Nitrianskeho kraja je potrebné šírkovo upraviť? Koľko kilometrov nových úsekov cestnej siete Nitrianskeho kraja je potrebné novo vybudovať? Koľko kilometrov cestnej siete Nitrianskeho kraja je potrebné homologizovať v dôsledku prekročenej kapacity sčítacích úsekov? Koľko kilometrov nových úsekov železničnej siete Nitrianskeho kraja je potrebné novo vybudovať?

vyhodnotenie potreby šírkovej úpravy

Podľa týchto zistení sú uvedené rozsahy, najmä ciest III. triedy, ktoré sú v správe NSK, ktoré je potrebné opraviť, prípadne rekonštruovať, vyčíslené naseldovne:

1. trieda

2. trieda

3. trieda

šírka vozovka <6m

etapa

rýchlostná cesta

1. trieda - štvorpruh

2. trieda

3. trieda

cena spolu v mil. EUR

227,150

<6m

100,874 479,451

<6m

8 694,531

6 - 6,5 m

5 652,000

vyhodnotenie výstavby nových úsekov železničnej siete V železničnej doprave sa navrhuje niekoľko stavieb nových tratí, najmä v súvislosti so zvýšením konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči autobusovej osobnej doprave a najmä individuálnej automobilovej doprave. Súčasťou opatrení pre zvýšenie kvality železničnej dopravy, bude aj realizácia integrovanej osobnej dopravy v celom západoslovenskom regióne. Ekonomické vyhodnotenie výstavby ôsmich nových úsekov železničnej siete NSK predstavuje 494,715 mil. EUR.

návrh výhľad

cena spolu v mil. EUR 309,075 1 565,450

návrh

238,480

výhľad

659,460

návrh

66,040

výhľad

0

návrh

99,900

výhľad

7,160

návrh výhľad

0 166,572

vyhodnotenie homologizácie parametrov v dôsledku prekročenej kapacity sčítacích úsekov

21,450

6 - 6,5 m

6 - 6,5 m

trieda

1. trieda

V zmysle vykonanej analýzy bolo identifikvoaných viacero úsekov, ktoré svojimi šírkovými parametrami nevyhovujú normovým požiadavkám na bezpečnú premávku, najmä nákladnej automobilovej dopravy a autobusovej dopravy v sieti prímestskej hromadnej dopravy.

trieda

Návrh nových úsekov cestnej siete, ktorú musí investovať a realizovať NSK sa dotýka iba ciest II. a III. triedy. Najväčší rozsah návrhu je v rámci rýchlostných ciest NDS alebo ciest I. triedy SSC. Najmenší rozsah potrebných nových úsekov sa dotýka ciest II. a III. triedy, kde sú zahrnuté úseky prevzaté predovšetkým z ÚPN príslušných obcí. Investičné ohodnotenie potreby finančných prostriedkov bolo vypočítané prostredníctvom odhadnutých jednotkových cien na realizáciu 1 km predmetnej cesty.

V zmysle vykonanej analýzy údajov o zaťažení cestnej siete bolo zistených a lokalizovaných viacero úsekov, ktoré sú dopravne preťažované a je potrebná ich rekonštrukcia, prípadne oprava, aby bola dosiahnutá primeraná kvalita dopravného prúdu. etapa prekročenie kapacity v súčasnom stave roku 2007

prekročenie kapacity v návrhu roku 2025

prekročenie kapacity vo výhľade roku 2035

trieda

cena spolu mil. EUR

1. trieda

188,58

2. trieda

18,63

3. trieda

0

1. trieda

185,395

2. trieda

29,349

3. trieda

0

1. trieda

86,4

2. trieda

11,067

3. trieda

0

Skrátená verzia, 2019

57


vyhodnotenie dopadov prognózovaného rozvoja dopravy na životné prostredie dopady na životné prostredie hodnotenie vplyvov Vyhodnotenie predpokladaných dôsledkov rozvoja dopravy v Nitrianskom kraji na životné prostredie je spracované pomocou najvýznamnejších konfliktných bodov alebo plôch navrhovaných líniových dopravných stavieb s územnou ochranou prírody a krajiny. Pri spracovaní boli využité poznatky z územnoplánovacej dokumentácie kraja a z vybraných dokumentácii k procesu posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie, ktoré sú súčasťou Informačného systému EIA/SEA. Vzhľadom k mierke spracovania a rozsahu územia je potrebné doplniť, že zoznam vytipovaných javov nemusí byť nemenný a môže byť rozšírený prípadne upravený podľa informácií z podrobnejších územnoplánovacích dokumentácii a priamych terénnych prieskumov alebo meraní z územia dotknutého stavebným zámerom. Vymedzením konfliktných javov dopravných stavieb s územnou ochranou prírody nie je v žiadnom prípade snahou zabrániť ich realizácii, ale skôr na uvedené problémy upozorniť a tam, kde to bude možné prijať opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na jednotlivé časti krajiny (voda, pôda, ovzdušie, významné biotopy a ďalšie), ktoré boli alebo budú definované v procese posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Konfliktné javy boli rozdelené do troch kategórii a to javy s nízkou prioritou (stret záujmov dopravy a prvkov územného systému ekologickej stability), strednou prioritou (stret záujmov dopravy s chráneným vtáčím územím alebo viacerými prvkami územného systému ekologickej stability) a vysokou prioritou (stret záujmov dopravy a chránených území s vyšším stupňom ochrany ako maloplošné chránené územia alebo územia európskeho významu spoločnej európskej siete chránených území).

rýchlostné cesty Hodnotenie najdôležitejších navrhovaných dopravných úsekov vyplývajúcich z procesu posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie z informácií, ktoré sú súčasťou Informačného systému EIA/SEA: • • • • •

Trasa rýchlostnej cesty R3 v úseku Šahy – Zvolen Trasa rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Streda – Nové Zámky Trasa rýchlostnej cesty R7 v úseku Nové Zámky – Čaka Trasa rýchlostnej cesty R7 v úseku Čaka – Veľký Krtíš Trasa rýchlostnej cesty R8 v úseku Nitra - Topoľčany

potreba overovania a doskúmania vplyvov V zmysle zadania tejto úlohy je súčasťou návrhu aj vyhodnotenie ekonomických dôsledkov navrhovaného riešenia rozvoja dopravy a osobitne aj vyhodnotenie možných environmentálnych dôsledkov životné prostredie.

pre každý definovaný úsek cesty je potrebné spracovať lokálnu analýzu potrebnosti a realizovateľnosti stavebnej činnosti, ako aj vlastné posuzdovanie vplyvov na životné prostredie v o vlastnom procese EIA

konfliktné javy Konfliktné javy rozvoja dopravy všetkých funkčných úrovní, druhov dopravy či tried komunikácií sú vzhľadom na územnú ochranu prírody v Nitrianskom kraji vyhodnotené tabuľkovo. Obsahuje označenie konfliktného javu, jeho popis, ako aj kategóriu pvlyvu v rozmedzí nízka – stredná – vysoká.

58

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

Environmentálne hodnotenie konfrontuje navrhované riešenia dopravy s územiami ochrany prírody a tvorby krajiny národného, ako aj európskemu významu. Ekonomické vyhodnotenie dôsledkov navrhovaného riešenia rozvoja dopravy v kraji štruktúrovane odhaduje fyzické a čiastočne zjednodušene finančné náklady spojené s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciu navrhovaných aktivít a opatrení.


SA3

L

výkres č. 9 vyhodnotenie dopadov na životné prostredie M = 1 : 250 000 NZ9

NZ8

Vyhodnotenie predpokladaných NZ6

dôsledkov rozvoja dopravy na životné prostredie NZ2

NZ5

je spracované pomocou konfliktných bodov navrhovaných NZ1

s územnou ochranou

KN5

KN1

líniových dopravných stavieb KN4

prírody a krajiny.

KN6

ochrana prírody a krajiny veĺkoplošné chránené územie maloplošné chránené územie NATURA 2000 - vtáčie územie NATURA 2000 - európkeho významu mokrade územný systém ekologickej stability

KN2

biocentrá biokoridory

KN3

problémové javy strety záujmov dopravy NR1 a územnej ochrany prírody

KN7 KN8

KN9

59


ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KAPITOLA

odporúčania a návrh priorít

12

AE Mochovce

60


odporúčania a návrh priorít

prioritné ciele pre rozvoj dopravnej sústavy Zhodnotením súčasného stavu a v územnom pláne regiónu navrhovaného rozvoja dopravnej sústavy NSK, Územný generel dopravy NSK navrhuje zásahy do dopravnej sústavy veľkého územného celku v jednotlivých druhoch dopráv v nasledovných súhrnných cieľoch rozvoja. Tieto je potrebné vnútorne hierarchizovať a pre jednotlivé dopravné počiny určiť priority pre ich napĺňanie.

1.

integrácia dopravy

Integrovanie hromadnej osobnej prímestskej dopravy v NSK všetkých módov s priamymi väzbami, ako aj väzbami na susediace VÚC ležiace na západnom Slovensku, ako sú BSK a TTSK. IDS je absolútnou prioritou pri snahe o zlepšovanie dopravného systému NSK, pretože nie sú priestorové a finančné možnosti pre extenzívny rozvoj dopravných trás, aby mohli byť uspokojované nároky automobilovej dopravy. Súčasťou priority vytvorenia IDS je aj podstatné zlepšenie funkcionality železničných tratí a zariadení.

2.

obnova ciest II. a III. triedy

Obnova ciest II. a III. triedy, ktoré sú v majetku a v správe NSK. V tejto priorite ide o zlepšenie dopravných podmienok na týchto cestách, najmä z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a prevádzkovania hromadnej osobnej dopravy.

3.

rozvoj cyklotrás

Rozvoj cyklotrás na celom území NSK. Ide najmä o extravilánové cyklotrasy, ktoré sú spojnicami obcí a významných územných častí v NSK. Niektoré navrhované cyklotrasy sú aj súčasťou medzinárodných cyklociest. V nadradených dopravných druhoch, ako sú železničné trasy a zariadenia, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, bude potrebné využívať vplyv NSK pri predkladaní celoštátnych zámerov na ich realizáciu podľa ich potrebnosti v rámci celej SR najmä podľa tohto ÚGD-NSK.

odporúčaní a priorít pre ďalší postup rozvoja dopravnej infraštruktúry kraja

10

priorít a opatrení v oblasti rozvoja cestnej dopravy

8 6 19 6

prioritných úsekov rozvoja cestnej siete odporúčaní na prekategorizovanie ciest odporúčaní pre trasovanie ciest odporúčaní naliehavosti rekonštrukcií ciest

16 20 10 6

priorít a opatrení v oblasti rozvoja železničnej dopravy

7

priorít a opatrení v oblasti rozvoja hromadnej dopravy

20 3

priorít a opatrení v oblasti rozvoja vodnej dopravy priorít a opatrení v oblasti rozvoja leteckej dopravy priorít a opatrení v oblasti rozvoja intermodálnej dopravy

11 6

odporúčaný postup pri zriaďovaní integrovaného dopravného systému (IDS) zásad integrovanej dopravy

priorít a opatrení v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy prioritné ciele pre rozvoj dopravnej sústavy NSK

ÚGD formuluje 148 odporúčaní, hierachizuje 60 prioritných úsekov rozvoja a popisuje 56 pripravovaných stavieb ciest Skrátená verzia, 2019

61


odporúčania a návrh priorít

návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja cestnej dopravy

odporúčania na prekategorizovanie ciest

• • • • •

Preklasifikovať cestu III/1543 na cestu druhej triedy s príslušnými technickými parametrami a šírkovým usporiadaním a po realizácii rýchlostnej cesty R7 Čaka – Veľký Krtíš ju užívať ako privádzač mesta Levice. Po vybudovaní obchvatov miest Komárno, Nové Zámky, Štúrovo prekategorizovať pôvodné koridory ciest I. triedy na mestské komunikácie. Po vybudovaní obchvatov miest Šaľa, Levice, Želiezovce a Topoľčany prekategorizovať pôvodné koridory ciest I. triedy na cesty II. triedy. Po vybudovaní obchvatov miest a obcí prekategorizovať pôvodné koridory na cesty III. triedy alebo do mestských komunikácií. Povýšiť II/509 v úseku Nové Zámky – Štúrovo na cestu prvej triedy. Prekategorizovať a zmodernizovať cestu III. triedy č. 1710 na cestu prvej triedy ako súčasť juhovýchodného obchvatu mesta Topoľčany.

odporúčania pre trasovanie ciest Trasovanie navrhovaných komunikácií viesť v zmysle grafickej časti tohto územného generelu dopravy, výkres č. 2 – Koordinačný výkres všetkých druhov dopráv. •

Obchvaty miest a obcí na cestách II. a III. triedy alebo ich preložky riešiť len v opodstatnených a odôvodnených prípadoch, ktoré budú deklarované nie len náležitým dopravnoinžinierskym zdôvodnením, ale aj štúdiou opodstatnenosti v širších hospodárskych súvislostiach.

odporúčania naliehavosti rekonštrukcií ciest •

• •

62

Rekonštruovať komunikácie, ktorých šírka vozovky je menšia ako 6,00 metrov, pretože v zmysle ustanovení príslušnej STN nie je spôsobilá pre prevádzku pravidelnej verejnej autobusovej dopravy. Rekonštruovať komunikácie, ktorých šírka vozovky je v rozmedzí 6,0 – 6,5 metrov, nakoľko môžu byť potenciálnym zdrojom dopravných nehôd. Kombináciou dopravnoinžinierkych a technických opatrení eliminovať negatívne účinky kritických nehodových úsekov a kriticky nehodových lokalít.

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

prioritné úseky rozvoja cestnej siete

• • • •

Výstavba rýchlostnej cesty R7, minimálne v úseku Dunajská Streda – Nové Zámky. Prestavbu cesty I/64 a jej prepojenie na diaľnicu D1 k mestu Hlohovec. Výstavba rýchlostnej cesty R8, minimálne v úseku Nitra (R1) – privádzač Jelšovce. Rekonštrukcia ciest II. triedy – II/499, II/511, II/513, II/562, II/580. Rekonštrukcia cesty III/1543, ako privádzač k výhľadovému trasovaniu rýchlostnej ceste R7. Opravy kapacitne nevyhovujúcich a nebezpečných úsekov na cestách II. a III. triedy.

stanovenie prioritných úsekov rozvoja cestnej siete je vyhodnotené na základe multikriteriálneho hodnotenia Prioritne riešiť dopravno–inžinierskymi opatreniami komunikácie, ktoré sú v nasledujúcej tabuľke definované na základe priestorového spolupôsobenia kapacitne preťažených úsekov a nedostatočnej šírky vozovky. Zoradené sú zostupne podľa celkového počtu vozidiel, resp. podľa kvality dopravného prúdu QSV. Každý nevyhovujúci úsek cestnej siete všetkých tried musí byť samostatne analyzovaný a projekčne pripravovaný.

prioritné úseky rozvoja cestnej ciete vytvárajú hierarchizovaný zoznam, kam treba alokovať finančné prostriedky na rekonštrukciu, budovanie obchvatov, či technickú homologizáciu Lokalizácia týchto prioritných úsekov ciest, ako aj návrh nových komunikácií je premietnutý v grafickej časti tohto územného generelu dopravy vo výkrese č. 3 – Cestá doprava.


S

2 860 3 503 2 068 2 171 2 848 2 977 2 162 2 791 2 747 2 757 2 757 2 242 2 159 2 064 1 870 930 2 268 2 242 1 490 2 245 2 069 2 319 1 928 1 751 1 180 2 060 1 654 785 1 853 2 033 1 643 2 145 1 467 1 460 966 1 424 1 443 656 906 1 039 974 1 741 949 1 590 1 445 2 077 1 521 1 551 1 352 1 017 1 415 1 730 1 680 1 163 1 013 1 911 1 043

20 960 19 798 20 234 19 573 17 045 15 360 15 146 14 045 13 192 13 056 13 056 13 294 12 484 12 206 12 215 13 092 11 698 11 499 12 200 11 351 11 097 9 624 9 575 9 681 10 042 9 127 9 440 10 160 8 853 8 570 8 602 7 896 8 587 8 517 8 945 8 088 7 772 8 642 8 378 8 058 7 904 7 093 7 857 7 215 7 236 6 612 7 162 7 016 7 240 7 570 7 116 6 340 6 321 6 812 6 940 5 913 6 621

132 135 76 103 126 77 59 70 57 124 124 123 89 117 59 73 31 146 117 84 88 38 50 45 63 49 47 31 51 62 34 46 30 55 71 48 277 37 36 62 25 25 47 35 53 29 33 101 59 42 36 23 50 31 35 33 18

21 092 19 933 20 310 19 676 17 171 15 437 15 205 14 115 13 249 13 180 13 180 13 417 12 573 12 323 12 274 13 165 11 729 11 645 12 317 11 435 11 185 9 662 9 625 9 726 10 105 9 176 9 487 10 191 8 904 8 632 8 636 7 942 8 617 8 572 9 016 8 136 8 049 8 679 8 414 8 120 7 929 7 118 7 904 7 250 7 289 6 641 7 195 7 117 7 299 7 612 7 152 6 363 6 371 6 843 6 975 5 946 6 639

23 952 23 436 22 378 21 847 20 019 18 414 17 367 16 906 15 996 15 937 15 937 15 659 14 732 14 387 14 144 14 095 13 997 13 887 13 807 13 680 13 254 11 981 11 553 11 477 11 285 11 236 11 141 10 976 10 757 10 665 10 279 10 087 10 084 10 032 9 982 9 560 9 492 9 335 9 320 9 159 8 903 8 859 8 853 8 840 8 734 8 718 8 716 8 668 8 651 8 629 8 567 8 093 8 051 8 006 7 988 7 857 7 682

F F F F F F E E E E E E E E E E E E E D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2035 2025 2035 2035 2035 2035 2035 2035

> 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m <6m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m <6m 6 – 6,5 m 6 – 6,5 m <6m > 6,5 m <6m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m <6m > 6,5 m > 6,5 m <6m 6 – 6,5 m < 6,0 > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m < 6,0 > 6,5 m > 6,5 m < 6,0 > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m < 6,0 > 6,5 m > 6,5 m < 6,0 > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m <6m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m > 6,5 m

Nitra Nitra Nitra Komárno Komárno Nitra Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Šaľa Vráble Nové Zámky Komárno Nitra Topoľčany Nové Zámky Nové Zámky Topoľčany Šaľa Nitra Šaľa, Trnovec nad Váhom Nitra Chrabany Levice, Hronské Kľačany Nitra Levice, Horná Seč Nové Zámky Vráble Kráľová nad Váhom Šahy Krušovce Komárno, Svätý Peter Topoľčany,Továrniky,Nemčice Komárno Zlatná na Ostrove Šahy Zlaté Moravce Topoľčany Nitra Tlmače Veľký Lapaš Tlmače Nitra, Čakajovce Nové Zámky Rajčany Pohranice Hurbanovo Hurbanovo Zlaté Moravce Bajč Palárikovo, Tvrdošovce Ludanice, Chrabany Komjatice Tlmače Tvrdošovce, Jatov Kozárovce, Tlmače

1,33 1,44 0,46 2,25 0,96 1,1 0,79 0,62 0,85 0,88 0,67 0,6 0,94 2,08 1,23 0,48 0,2 0,13 0,32 1,49 0,89 1,7 0,24 0,31 0,61 1,3 2,08 0,59 0,53 1,59 1,28 0,16 5,03 2,87 1,48 0,32 0,08 0,76 2,15 0,83 0,74 0,14 0,41 2,02 0,95 0,26 0,27 0,12 1,4 2,52 2,79 2,79 3,62 1,11 1,05 3,35 2,15

46 19 15 2 262 85 60 38 43 1 600 45 42 23 316 25 30 -

poznámka

Ľ

dĺžka sčítacieho úseku (km) dĺžka problém. šírkového usporiadania

lokalizácia v okrese NR NR NR KN SA NR LV NR NZ SA SA NR NZ KN NR TO NZ NZ TO SA NR SA NR TO LV NR LV NZ NR GA LV TO KN TO KN KN LV ZM TO NR LV NR LV NR NZ TO NR KN KN ZM KN NZ TO NZ LV NZ LV

M

dotknutá obec

číslo sčítacieho úsek 80503 80501 80342 81572 81352 80504 81726 80511 80453 81354 81355 81192 80451 80412 80343 80563 80455 80454 83711 81353 80505 81360 81170 80560 80901 82591 81720 80452 81181 81350 81632 80570 80420 83712 80411 81570 81631 82421 80562 82590 80892 81180 80891 80530 80459 80590 80350 80432 80431 82423 80458 81386 80550 80480 80890 81380 80880

O

šírka vozovky

číslo cesty 64 64 64 63 75 51 51 64 64 75 75 51 64 63 51 499 64 64 499 75 64 75 51 64 564 562 51 563 51 75 66 64 64 499 64 63 66 511 64 562 564 51 564 64 64 64 65 64 64 511 64 75 64 64 564 75 76

Ť

kvalita doprav. prúdu QSV rok prekročenia prípustnej intenzity

trieda cesty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Počet vozidiel podľa celoštátneho sčítania

Kruhový objazd I/63 a I/64 Kruhový objazd I/64 a I/75 Kruhový objazd I/75 a II/573 Križovania cesty I/51 s II/511 Kruhový objazd I/63 a I/64 Križovanie ciest I/64 a III/1503 Kruhový objazd Kruhový objazd Kruhový objazd Kruhový objazd Kruhový objazd Kruh. obj. II/511 a III/1661 -

Skrátená verzia, 2019

63


odporúčania a návrh priorít

návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja železničnej dopravy • •

• • •

Trať č. 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo je prioritnou a dominantnou v celom regióne trasou aj výkonmi. Opätovne zaviesť do prevádzky nevyužívané železničné dráhy na tratiach č. 124 Komárno - Kolárovo a č. 141 Zlaté Moravce – Nitra-Dražovce s následným pokračovaním do obcí Jelšovce a Lužianky. Elektrifikácia existujúcej jednokoľajnej železničnej trate Leopoldov – Nitra – Šurany. Výstavba novej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom s cestovným časom Nitra – Bratislava 60 min, ako konkurencia automobilovej doprave v tejto destinácii. Posúdiť použiteľnosť všetkých regionálnych tratí pre účel integrácie dopravy, najmä: • • •

• • •

• • •

Lužianky – Topoľčany Šurany – Podhájska – Levice Levice - Zlaté Moravce – Jelšovce. Na tejto trati bol zrušený úsek Nitra-Dražovce – Lužianky, ktorý je potrebné nahradiť novým úsekom Nitra-Dražovce – Jelšovce na trati Lužianky – Topoľčany.

Vytvoriť integrovaný systém prímestskej hromadnej dopravy s výraznejším podielom železničnej dopravy. Realizovať nové železničné prepojenie tratí 134 a 136 medzi sídlami Kolárovo a Neded, čím vznikne nové priame prepojenie Komárno – Kolárovo – Šaľa. Rozvíjať železničné uzly Šaľa, Palárikovo, Nové Zámky Gbelce, Štúrovo, Zlaté Moravce, Vráble, Želiezovce, Komárno, Šurany, Nitra, Lužianky, Šahy, Topoľčany, Podhájska, Levice, Kozárovce Hurbanovo ako hlavné terminály integrovanej dopravy. Výhľadovo rozvíjať železničný uzol Kolárovo ako nový terminály integrovanej dopravy. Iniciovať prepojenia namiesto časti asanovanej dráhy na trati č. 141 pri strategickom parku Nitra-Sever (Jaguar – Land Rover) medzi obcami Nitra-Dražovce a Jelšovce. Iniciovať a pripomienkovať štúdiu uskutočniteľnosti zámeru širokorozchodnej železničnej trate cez územie NSK.

Trasovanie jestvujúcich, ako aj navrhovaných železničných tratí viesť v zmysle grafickej časti tohto územného generelu dopravy, výkres č. 4 – Železničná doprava.

64

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja vodnej dopravy • • • • • • •

Rešpektovať rozvoj vnútrozemskej plavby na sledovaných vodných cestách Dunaj, Váh, Nitra, Hron a Ipeľ. Považovať rieku Dunaj za hlavnú dopravnú tepnu vodnej dopravy celoeurópskej úrovne. Zabezpečiť celoročnú splavnosť rieky Váh v úseku Komárno – Sereď. Splavnenie dolných úsekov vodných ciest Nitra, Hron, Ipeľ koordinovať v ekonomickej a efektívnostnej súčinnosti na vodné cesty Dunaj a Váh. Iniciovať koncepciu rozvoja rekreačnej a turistickej plavby na nesledovaných vodných cestách. Podporovať vodnú cestu – Váh zaradenú podľa AGN medzi vnútrozemské vodné cesty medzinárodného významu s označením E81. Podporovať nové Transkontinentálne logistické centrum v priestore Komárno - Malá Iža – Veľký Harčáš, s cieľom vytvorenia významného celoeurópskeho uzla kombinovanej dopravy s prepojením cestnej, železničnej a lodnej dopravy. • •

• • • •

Štúdia realizovateľnosti stanoví, či bude efektívnejšie modernizovať existujúci prístav, alebo výstavbu realizovať v novej lokalite Harčáš. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravuje strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno, od ktorej sa očakáva stanovenie postupov a riešení pre presun aktivít prístavu do prekladiska Veľký Harčáš, voda-železnica.

Rekonštruovať, skvalitňovať a modernizovať osobné prístavy Komárno a Štúrovo. Umožniť využitie Váhu malými športovými plavidlami. Vo východnom „cípe“ Alžbetinho ostrova v meste Komárno bude zriadený súkromný prístav pre malé lode. Rezervovať priestor pre: • • • • •

Vybudovanie nového nákladného a osobného prístavu v Štúrove. Prevádzka kompy v Štúrove v nadväznosti na nový prístav v Štúrove. Vybudovanie nového prístavu v Šali. Výhľadové vybudovanie prístaviska v Kolárove. Vybudovanie malých prístavov pre rekreačnú plavbu a priestory pre kompy pre obyvateľov a osobné automobily v priestoroch obcí Iža a Kravany nad Dunajom.

Trasovanie vodných ciest, ako aj infraštruktúry vodnej dopravy rozvíjať v zmysle grafickej časti tohto územného generelu dopravy, výkres č. 5 –Vodná doprava.


odporúčania a návrh priorít

návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja leteckej dopravy •

• • •

• •

• •

Na letisku Nitra sa uvažuje zavedenie nepravidelnej civilnej medzinárodnej leteckej prevádzky lietadlami pre 20-30 cestujúcich. Pre tento účel bude potrebné s vybudovaním spevnenej VPD v dĺžke 1800 m. V meste Nitra je plánovaná výstavba heliportu. V rámci územného plánu mesta Komárno sa uvažuje s vytvorením nového regionálneho letiska. Výhľadovo je možné využívať poľnohospodárske letiská na malú a nepravidelnú verejnú leteckú dopravu pre cca 4 osoby (aerotaxi); do úvahy môžu pripadať len existujúce letiská so zázemím (hangáre, sklady PHM,...) za predpokladu, že parametre letiska a VPD sa prebudujú na letové vlastnosti lietadiel, ktoré ho budú využívať. Rešpektovať ochranné pásma a prekážkové roviny letísk nachádzajúcich sa alebo zasahujúcich do územia Nitrianskeho kraja. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej infraštruktúry leteckej dopravy, letísk Nitra, Nové Zámky, Šurany, Chotín, Ludanice, Nemčice, Pohronský Ruskov, Šalgovce-Orešany, Tekovský Hrádok, Veľké Janíkovce, Veľké Ripňany, Zemné, ako aj letiská Piešťany, Malé Bielice a Partizánske v susedných krajoch. Zachovať plochy pre vzlet a pristátie lietajúcich športových zariadení (LŠZ, alebo ultraľahkých lietadiel – ULL), na ktorých sa vykonáva neverejná letecká činnosť, s možnosťou výhľadového vytvorenia podmienok pre vzlet a pristávanie lietajúcich vozidiel. Podporovať vznik nových letísk pre individuálnu dopravu tovarov a služieb. Podporovať realizáciu heliportov pre vzlet a pristávanie dronov s prepravou osôb.

návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja intermodálnej dopravy • • • • • •

Rezervovať priestor pre vybudovanie nového transkontinentálneho prekladiska voda-cesta-železnica v lokalite Komárno – Veľký Harčáš. Rezervovať priestor pre vybudovanie nového nákladného prístavu s prekladiskom v Štúrove. Rezervovať priestor pre prevádzku nového prístavu s prekladiskom v Šali. Rezervovať priestor pre výhľadové vybudovanie prístaviska s prekladiskom v Kolárove. Usmerňovať rozvoj intermodálnej dopravy na základe analýzy deľby prepravnej práce podľa aktuálnych podmienok. Rezervovať priestor pre lokalizáciu a ďalší rozvoj terminálov kombinovanej dopravy v mestách Nitra, Nové Zámky, Komárno a Štúrovo, s možnosťou budovania logistických centier.

poznámky

Lokalizácia letísk, ako aj vyhlásených ochranných a bezpečnostných pásiem leteckej dopravy rozvíjať v zmysle grafickej časti tohto územného generelu dopravy, výkres č. 6 –Letecká doprava.

Výkresy grafickej časti !

Skrátená verzia, 2019

65


odporúčania a návrh priorít

návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja hromadnej dopravy V nasledujúcom období sa predpokladá (zatiaľ min. 5 rokov) je nutné naďalej počítať s trvalým rozvoj individuálnej automobilovej dopravy, čo bude príčinou preťaženia cestnej siete, najmä v okolí väčších miest v špičkových obdobiach pracovných dní. Z uvedených faktov je nutné navrhnúť a realizovať opatrenia na rozvoj hromadných dopráv, ktoré by vytvárali konkurencie schopnú alternatívu v osobnej doprave.

zásady integrovanej dopravy • • • • • •

Musí byť prehľadná. Štruktúra zastávok a prestupných uzlov musí byť ľahko dostupná. Systém by mal navzájom koordinovať jednotlivé druhy dopravy. Musí byť komfortnejšia, pohodlnejšia a menej nákladná ako iné kombinácie dopravy. Musí byť jasne čitateľná a marketingovo popularizovaná. Mikroregionálna doplnkovosť.

priority v rozvoji hromadných dopráv • •

• • • • •

Pozornosť zamerať na vytvorenie integrovaného systému hromadnej dopravy (IDS), predovšetkým v okolí mesta Nitra s možnosťou prepojenia na Trnavu a Bratislavu. Rozvíjať železničné uzly Šaľa, Palárikovo, Nové Zámky Gbelce, Štúrovo, Zlaté Moravce, Vráble, Želiezovce, Komárno, Šurany, Nitra, Lužianky, Šahy, Topoľčany, Podhájska, Levice, Kozárovce Hurbanovo ako hlavné terminály integrovanej dopravy. Výhľadovo rozvíjať železničný uzol Kolárovo ako nový terminál integrovanej dopravy. Spracovanie integračnej štúdie hromadnej dopravy v ktorej bude navrhnuté riešenie cieľov a postupu realizácie IDS. Vo vybraných urbanizačných centrách bude potrebné vytvorenie lokálnych sietí IDS s presnou väzbou na regionálne linky hromadnej dopravy (tiež zaradené do IDS). Podporiť vzájomné väzby medzi železničnou a autobusovou hromadnou dopravou v rámci IDS. Cieľom IDS je vytvorenie vzájomne spolupracujúcich sietí integrovanej dopravy na území západoslovenských samosprávnych krajov (NSK, TTSK a BSK).

vývoj motorizácie v okresoch NSK •

odporúčaný postup pri zriaďovaní integrovaného dopravného systému (IDS) • • • • • • • • • • •

66

Prvotný problém je komunálno-regionálno-politický. Nasleduje riešenie technického a dopravného zabezpečenia. Riešenie všetkých oblastí musí ísť ruka v ruke paralelne. Spracovanie podrobnej štúdie IDS založenej na prieskume všetkých hlavných prepravných prúdov u všetkých zúčastnených dopravcov. Pripraviť podrobný projekt a harmonogram realizácie IDS. IDS nesmie byť uzavretá voči žiadnemu prepravcovi, ktorý má záujem. Od začiatku prípravy je potrebné zapojiť všetky obce, ktorých sa preprava IDS dotýka. Pripraviť jednotný alebo kompatibilný systém snímačov cestovných lístkov. Vypracovať podrobné zásady prípravy IDS, možno v prvom kroku len pre VÚC. Integrovaná doprava sa netýka len sídla VÚC, ale všetkých väčších sídelných centier aj subregionálneho významu. Integrovanú dopravu je potrebné organizovať nielen samostatne na území NSK, ale jej územie je nutné rozšíriť aj na územia susediacich VÚC, najmä BSK a TTSK.

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja

Priemerný stupeň automobilizácie v SR je 336 OA/1000 obyvateľov, čo znamená, že NSK s 409 OA/1000 obyvateľov je nad celoslovenským priemerom v počte evidovaných osobných vozidiel.

Počet osobných automobilov (OA) v rokoch 1995, 2010 - 2016

• • • •

Najviac osobných vozidiel je registrovaných v okrese Nitra v počte 70 236 OA Najmenej osobných vozidiel je registrovaným v okrese Zlaté Moravce v počte 16 529 OA. Celkovo je v NSK evidovaných 281 509 OA. Stupeň automobilizácie v roku 2016 bol v NSK 1 osobné vozidlo na 2,44 obyvateľa alebo 409 osobných vozidiel na 1000 obyvateľov NSK.


odporúčania a návrh priorít

návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy • • •

Zabezpečiť prípravu a realizáciu siete cyklotrás nadregionálneho a regionálneho charakteru v zmysle textu ÚGD NSK. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej siete cyklistických trás a cyklistickú trasu EuroVelo 6. Považovať navrhovanú sieť cyklotrás ako kostrový systém rozvoja cyklodopravy v kraji, ku ktorému môžu byť následne dopĺňané aj ďalšie lokálne cyklotrasy.

• • •

Budovať cyklotrasy s mobiliárom pri prestupných bodoch hromadnej dopravy. Šíriť osvetu medzi cyklistami z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky. Šíriť osvetu medzi cyklistami aby rešpektovali slabších účastníkov premávky – chodci. Trasovanie cyklodopravy, ako aj jej farebné značenie či odporúčané číslovanie rozvíjať v zmysle grafickej časti tohto územného generelu dopravy, výkres č. 7 – Cyklistická doprava.

kostrový systém cyklodopravy

• • • •

Červené značenie cyklotrás národného významu: 001 – Dunajská cyklotrasa, 080 a 079.

Modré značenie cyklotrás regionálneho významu: 2399, 2398, 2397, 2396 a 2395.

Zelené značenie cyklotrás miestneho až regionálneho významu: 5399, 5398 a 5397.

Žlté značenie miestneho významu: 8399, 8398, 8397, 8396, 8395, 8394, 8393, 8392 a 8391.

poznámky

Osobitným prístupom rozvíjať budovanie cyklotrás s turistickým významom a cyklotrasy za každodennou dochádzkou za prácou či do škôl. UGD NSK nerieši intravilánové cyklocestičky za prácou alebo školou. Návrh je zameraný na extravilánové trasy. Rezervovať územný koridor pre výstavbu cyklomagistrál medzinárodného až regionálneho významu na segregovanom telese pozemných komunikácií, vyhradených pre cyklistickú dopravu. Vo všeobecnosti je možné v zmysle navrhovaného ÚGD NSK pripraviť detailné dokumentácie pre rozvoj cyklodopravy v extravilánových úsekoch so zameraním na realizáciu týchto trás v logických a ucelených celkoch vzájomne sa prepájajúcich. Zabezpečiť prípravu a realizáciu siete cyklotrás nadregionálneho a regionálneho charakteru v zmysle textu ÚGD NSK s priamymi väzbami na susediace územia ako je TTSK, TSK a BBSK. Vzhľadom na polohu NSK je potrebné prepájanie cyklotrás aj v cezhraničných smeroch do susedného Maďarska. Budovať cyklotrasy v ucelených úsekoch. Riadne vyznačiť cyklotrasy v teréne. Budovať cyklotrasy do zamestnania.

Skrátená verzia, 2019

67


problematické úseky ciest šírkové usporiadanie vozovky, vysoká intenzita, nehody a analogicky nadviazané dopravné riešenia obchvatov miest a obcí a tiež trasovania nadradenej infraštruktúry

AE Mochovce

68


koordinačná situácia " Z

cieľovo odporúčané usporiadanie cestnej siete v kontexte ostatných druhov a foriem dopravy

" Z

!

[ · # !

! #

" Z !

!

" Z

" Z !

[ ·

!

" Z

!

!

!

! !

! # ! !

! !

! # !

! !

[ ·

!

! ! !

! !

! !

!

! ! !

! ! !

!

! !

! !

# !

! !

! ! !

! !

# !

! !

[ ·

! !

!

!

!

!

# !

! ! !

!

" Z

# !

!

" Z

! ! ! !

!

!

!

! !

!

AE Mochovce

Ù̧ ! !

[ ·

!

!

! !

"" Î (

# !

# !

! !

!

[ ·

! !

!

# !

!

! ! !

!

" Z

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

! !

! !

!

! !

! !

! #

# ! !

!

! !

!

# !

# !

" Z

[ ·

" Z

! ! !

! !

!

# !

4 ! !

!

! ! ! #

! !

!

!

!

! !

! !

b "

# !

b " ,

# !

! !

[ ·

" Z

!

[ ·

" Z

! !

" Z

! !

!

! !

! !

!

b "

# !

! !

!

! #

!

! ! !

!

# !

! !

# ! ! !

b " , ! !

! ! !

! #

[ ·

! !

! !

! !

!

!

!

" Z

!

! ! !

" Z

! !

b "

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! ! !

!!

# !

!

! !

b, " b "

# !

í

í,"b

b í! " , í !

í!4"b"b b ! ,

4 ! "

4 ! "

69


riešiteľský kolektív

spracovateľ územného generelu dopravy

zhotoviteľ skrátenej verzie

AUREX spol. s.r.o.

inštitút priestorového plánovania

Ateliér pre výskumnú a projektovú činnosť v oblasti architektúry, územného rozvoja, ekológie a informatiky GIS.

a životné prostredie, geografické informačné systémy, doprava a

Ateliér AUREX poskytuje širokú škálu projekčných prác i odborného poradenstva v oblasti priestorového rozvoja. Ide predovšetkým o kompletný servis pri obstarávaní a spracovaní územných plánov a územnoplánovacích podkladov na všetkých hierarchických úrovniach, ale aj o spracovanie urbanisticko – architektonických, dopravných či iných špecializovaných štúdií. Taktiež sa zaoberáme zabezpečením transferu know-how, poskytovaním poradenstva a organizovaním školení z implementácie stavebného zákona s doplňujúcimi právnymi predpismi. Osobitú pozornosť však venujeme aj informatizácii verejnej správy a budovaniu Geografických informačných systémov.

Inštitút priestorového plánovania (IPP) je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a udržateľnej mobility a tvorby webových mapových aplikácií a služieb. IPP bol založený v roku 2001 ako občianske združenie (registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 4.1.2001 číslo spisu: VVS/1-900/90-17890). Členmi Inštitútu sú 13 špecialisti z rôznych oblastí ako urbanizmus, územné plánovanie, regionálny rozvoj, verejná správa, ekológia a životné prostredie a geografické informačné systémy. Sídlom Inštitútu je Bratislava. Inštitút je zaregistrovaný v „Zozname hospodárskych subjektov“ vedený Úradom pre verejné obstarávanie.

11/2017

10/2019

hlavný riešiteľ Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD. zodpovedný riešiteľ Ing. Matúš Bizoň, PhD. hlavný dopravný konzultant Ing. Dr. Milan Skýva dopravné modelovanie Mgr. Filip Polonský, Ph.D. Ing. Matúš Bizoň, PhD. letecká doprava Ing. Fedor Zverko Mgr. Filip Polonský, Ph.D. železničná doprava Ing. Dr. Milan Skýva hromadná doprava Ing. Dr. Milan Skýva Mgr. Filip Polonský, Ph.D.

integrovaná doprava Ing. Dr. Milan Skýva Mgr. Filip Polonský, Ph.D.

Územné plánovanie, regionálny rozvoj, ekológia udržateľná mobilita.

koordinátor projektu

text skrátenej verzie

Ing. Ľubomír Macák

Ing. Matúš Bizoň, PhD.

vodná doprava Ing. Matúš Bizoň, PhD.

hlavný riešiteľ Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.

grafický dizajn Ing. Matúš Bizoň, PhD.

intermodnálna doprava

zodpovedný riešiteľ

DTP

Ing. Matúš Bizoň, PhD. cyklistická doprava Ing. Andrej Vachaja Ing. Matúš Bizoň, PhD. cestovný ruch a cykloturizmus Ing. arch. Zdenka Mrázová demografia a socioekonomická štruktúra Mgr. Tatiana Lachová životné prostredie Ing. Michal Štiffel

Ing. Matúš Bizoň, PhD.

Lucia Horineková


Územný generel dopravy Nitrianskeho kraja V roku 2017 Nitriansky samosprávny kraj obstaral spracovanie Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako územno-technického podkladu prehlbujúceho riešenie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja. Tento UGD-NSK je obsiahly materiál obsahujúci textový elaborát a 11 výkresov grafickej časti. Textová časť v rozsahu 355 strán je doplnená tabuľkami, ako aj 59 schémami. Pre účely rýchlejšieho a efektívneho šírenia informácií o tomto profesijne orientovanom materiáli pre odbornú i laickú verejnosť, je spracovaná jeho skrátená verzia. Jej predmetom je vypracovanie stručného a pre širokú verejnosť zrozumiteľného znenia, informujúceho o podstatných častiach jeho analytickej i návrhovej časti. Doplnený je ukážkami jednotlivých výkresov grafickej časti, ako aj množstvom ilustračných schém.

Publikácia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Náklad 100 ks printovej podoby.

spracovateľ územného generelu dopravy

zhotoviteľ skrátenej verzie

objednávateľ a obstarávateľ

AUREX spol. s r.o.

Inštitút priestorového plánovania

Nitriansky samosprávny kraj

11/2017

10/2019

Odbor strategických činností

Profile for Cecyl Totschnyk

Skrátená verzia Územného generelu dopravy Nitrianskeho kraja ako sexy brožúrka...  

V roku 2017 Nitriansky samosprávny kraj obstaral spracovanie Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako územno-technick...

Skrátená verzia Územného generelu dopravy Nitrianskeho kraja ako sexy brožúrka...  

V roku 2017 Nitriansky samosprávny kraj obstaral spracovanie Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako územno-technick...

Advertisement