Page 1


1


ตามที่ โรงเรียนไดดำเนินการจัดทำวารสารชงโค ในรูปแบบ วารสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดปญหาความสิ้นเปลืองทรัพยากร กระดาษที่เกินความจำเปน และเพื่อเปนการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศดานการศึกษา ซึ่งปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โรงเรียนจึงใช ระบบบริหารแบบใหม ดวยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เขามามีสวนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนใหมุงไปสูยุคดิจิทัลในอนาคต ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ ชางกล ขส.ทบ. ไดจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมในดานการมีระเบียบ วินัย การใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวย เพื่อเพิ่มประสบการณ ในการเรียนรู ใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง ดวยการสงเขารวมการแขงขันทั้งในสวน ของวิชาการและกีฬา เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณและเกิดทักษะ มากยิ่งขึ้น อันจะเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิต และพัฒนากำลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ ชางกล ขส.ทบ. มีความพรอม ที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ เพื่อเปนกลไกหนึ่ง ในการรวมพัฒนาคุณภาพของการศึกษา และพัฒนากำลังคนที่มี คุณคา ใหกับสังคมไทยตลอดไป

2


Profile for ATE สาระดี

ชงโคสาร ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2562