Page 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม Chandrakasem Rajabhat University

Technology For Visual Communication Desing ARTI 3319 Light of love By Atchima Janamrung E-mail : atchima55@gmail.com Blog http://atchima-arti3319.blogger.com


คานา ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีบทบาทในการดาเนินชีวิตเป็ นอย่างมาก รวมไปถึงการดาเนินธุรกิจแทบทุกขันตอนของการท ้ างาน จะต้ องผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีทงนั ั ้ น้ ในรายวิชา Arti 3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี ้ อาจาย์ได้ ชี ้แนะให้ ร้ ูถึงการใช้ เทคโนโลยีแบบประยุกต์ให้ สามารถใช้ ได้ ในชีวิตประจาวัน ให้ เกิดความสะดวกสบาย รวมทังสามารถน ้ าความรู้มาประกอบอาชีพได้ ดังนันการเรี ้ ยนการสอนตามกระบวนการ ที่กาหนดผลิตชิ ้นงานสาหรับการขายงาน Gift on the moon ของสาขา ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชื ้นงานจะต้ องผ่านกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อเข้ ามาช่วยในการผลิตชิ ้นงาน รายงานเล่มนี ้รวบรวมเนื ้อหา การผลิตชิ ้นงาน คือการ์ ดไวท์บอร์ ด จนบทสรุป การขายจริง งาน Gift on moon หากเนื ้อหาใน รายงานเล่นนี ้เกิดผิดพลาดประการไหน ขออภัยมา ณ ที่นี ้ด้ วย นางสาวอัจจิมาจันทร์ อารุง ผู้จดั ทา


สารบัญ หน้ า บทที่1 โครงการออกแบบสินค้ า การ์ ดแรงดึงดูด

3

- ที่มาและความสาคัญของโครงการ - วัตถุประสงค์ - แนวความคิด บทที่ 2 กระบวนการออกแบบ

4

- แนวความคิดการออกแบบ - ความต้ องการแบะจุดมุง่ หมาย - การเลือกวัสดุ บทที่ 3 การผลิตผลงาน

6

- การออกแบบ ตัวงาน บทที่ 4 การนาไปขายในงาน Gift on the moon - สรุปบอดขาย -สรปปั ญหาที่พบบ่อย

12


บทที่ 1 โครงการออกแบบของที่ระลึกเพื่อความทรงจาสาหรับเทศการวันแห่ งความรั ก ที่มาและความสาคัญของโครงการ เนื่องการวันวาเลนไทน์กาลังใกล้ เข้ ามา จนเป็ นเหตุผลที่ต้องยอมรับว่าในสังคมสมัยนี ้ให้ ความสาคัญกับวันวาเลนไลน์มาก โดยเฉพาะคูร่ ัก หรื อแม้ แต่ครอบครัว เพื่อน พี่น้อง ต่างก็จะมอบของขวัญให้ เป็ นที่ระลึก สิ่งของแทนใจ เราจาคานึงถึง ความสาคัญของสิ่งของที่จะมอบให้ แก่กนั ว่าหากสิ่งนัน้ มีคณ ุ ค่าและสามารถใช้ งานได้ จริง ก็จะทาให้ สิ่งค้ ามีคณ ุ ค่ามากขึ ้น วัตถุปะสงค์ 1.เพื่อผลิต/จัดทา จาหน่ายในงาน Gift on the moon วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 2.เพื่อประมวณความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ 3.เพื่อศึกษาคุณสมบัตขิ องวุตถูอปุ รณ์ตา่ งๆ พื่อนามาประดิษฐ์ เป็ นสนค้ าตามรูปแบบที่คิดไว้ แนวความคิด การ์ ดนี ้ นอกจากมอบให้ ในโอกาศต่างๆ เป็ นแบบจดบันทึกเตือนความจา บอกเล่าความในใจ สามารถนามาติดผนัง ติด ตู้เย็น การ์ ดเสียบตามของขวัญต่างๆได้ การ์ ดใบนี ้แตกต่างจากจากการ์ ดธรรมดาทัว่ ไปแล้ ว ที่สามารถนามาติดในที่ตา่ งๆๆด้ การ์ ดบนี ้ยังเป็ น ไวท์บอร์ ด ที่สามารถเขียนแล้ วลบได้ เพิ่มคณค่ามากยิ่งขึ ้น ที่เลือกใช้ รูปสัตว์นนั ้ เป็ นเพราะสัตว์ที่นามาใช้ เป็ นเหือนราศี หรื อ ปี เกิดตามรูปสัตว์ สามารถเลือกให้ คล้ องกัคนซื ้อได้


บทที่ 2 การดาเนินการออกแบบ 1.ความต้ องการและจุดหมายในการออกแบบ ( Concept ) ต้ องการออกแบบการ์ ดที่ไม่เหมือนตามท้ องตลาด เลยคิดลูกเล่นของการ์ ดให้ มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ ้น การออกแบบใช้ คอม ออกแบบสักส่วนใหญ่ ออกแบบเสร็จแล้ ว Print ออกมา แปะสติกเกอร์ ใสที่ตวั งาน เพื่อที่จะเป็ นไวท์บอร์ ด ที่เชียนได้ ลบได้ แล้ วนามาติดกับกระดาษ ชานอ้ อย 2.รูปลักษณ์ที่ต้องการ ( Design Briefs ) 2.1การ์ ดที่เกิดจากวัสดุหาง่าย ราคาไม่แพง มีความคงทน 2.2 สามารถมอบให้ ป็นชองชวัญได้ หลากหลายโอกาศ 2.3เป็ นการ์ ดที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยมีขนตอนการออกแบบ ั้ การแก้ ปัญหาและพัฒนารูปแบบจนกระทัง่ สาเร็จป็ นผลงานออกแบบที่ใช้ ได้ จริง ภาพตัวอย่างที่ 1

http://www.olrepublic.com/careerlab/Rakuchin-Studio/1205-Doko-Demo-Sheet.html ไวท์บอร์ ดแบบเคลื่อนที่ สามากางแล้ วติดตรงไหนห็ได้ ใช้ งานได้ ปกติ


ภาพตัวอย่างที่ 2

http://dailygizmo.wordpress.com/2011/10/29/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9 A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA %E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81/ เป็ นกระดาษไวท์บอร์ ดแปะที่ คอมพิวเตอร์ สามารถเขียนได้ ลบได้

http://diy-zone.blogspot.com/2011_05_01_archive.html เป็ นกรอบรูปไวท์บอร์ ด


บทที่ 3 2.กระบวนการผลิตสินค้ า Tools เครื่ องมือหลัก อุปกรณ์ในการผลิต 1.ตัวการ์ ด = การะดาษ เคลือบมันกันน ้า inkjet 180 แกรม 2.สติกเกอร์ ใส Sticker หลังขาว ขนาด 107 x 70 cm 3.กระดาษชางอ้ อย 40 แกรม 4.อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี - การออกแบบ โปรแกรม adobe illustrator - การพิมพ์ เครื่ อง Print CANON PIXMA IP2770 - เมาส์ปากกา Bamboo CTL 470 5. อุปกรณ์การทาการ์ ดไวท์บอร์ ด กาว UHU คัตเตอร์ กรรไกร แผ่นรองกรี ด แม่เหล็ก 5.Packgagin ถุงพลาสติกใส ขนาด 3*10 นิ ้ว ตาไก่ทองเหลือง ที่เจาะ และหนีบตสาไก่


ขัน้ ตอนการออกแบบการ์ ดไวท์ บอร์ ด เริ่มจากการออกแบบ รู ปสัตว์ ท่ เี ราวางแผนไว้ เริ่มการสร้ างตัวการ์ ตนู การใช้ โปรแกรม Ai วาด หลักการวาดนัน้ คือ ต้ องวาดจากล่าง ถึงมาด้ านบน ซึง่ การวาดจะยากวาดกว่า PhoToshop


ทาพื ้นหลังให้ ดสู วยงามยิ่งขึ ้น

นาทังสองมารวมกั ้ น


ตกแต่ง ให้ ใช้ งานได้ โดยทาที่วา่ งไว้ ที่เขียน

ปริน้ ออกมาแล้ วตัดตามแบบ


นามาติดกับกระดาษชานอ้ อย

เตรี ยมติดสติกเกอร์ ใส


ติดสติกเกอร์ สเรี ยบร้ อย


บทที่ 4 สรุปการทางาน การนาไปขายจริงในงาน Gift on the moon 11-13 กุมภาพันธ์


สรุ ปยอดขาย ลาดับ วันที่ 1 11

ชื่อสินค้ า

รหัสสินค้ า

จานวน

LL0011

1

ราคา 20.-

2

11

LL0012

1

20.-

3

13

LL0013

1

20.-

4

13

LL0014

1

20.-

5

การ์ ดไวท์บอร์ ด แรงดึงดูด

LL0015

6

12

LL0016

1

20.-

7

12

LL0017

1

20.-

8

13

LL0018

1

20.-

1

20.-

9 10

LL0019 13

LL0020 สรุปยอดขาย 11/02/2013

40.-

สรุปยอดขาย 12/02/2013

40.-

สรุปยอดขาย 13/02/2013

160.-

รวม

240.-


สรุ ปปั ญหาที่พบ มีรูปแบบการใช้ ไม่ชดั เจน ขนาดอาจเล็กไป เขียนเนื ้อความอาจไม่ได้ ยาวนัก

อุปสรรคของการทางาน การเลือกกระดาษที่ปริน้ ตัวการ์ ดตอนแรกเป็ ฯกระดาษบางๆ ทาให้ ไม่มีน ้าหนัก การติดสติกเกอร์ ใสลงบนตัวงาน มีฝนเข้ ุ่ าไปติด บ้ าง ติดไม่เรี ยบบ้ าง เลยเปลี่ยนขนาดของกระดาษ จาก 130 แกรม มาเป็ น 200 แกรม ทาให้ กระดาษมีน ้าหนักมากขึ ้นทาให้ ตดิ สติกเกอร์ ใสได้ อย่างง่ายได้

รวบรวมงานกิ๊บ  

นางสาวอัจจิมา จันทร์อำรุง

Advertisement