Page 1

MĚLNÍK periferie centra I obnova místa

iveta kopecká I atss


analýza ubranismu - historické mapy

Císařské otisky z roku 1840

Mapy z konce 19. století

Současná situace - torzo budovy VVS

Studované území, náměstí Karla IV. patřilo již dlouho k významné součásti městské struktury a k definování hlavních dopravních tahů na Náměstí Míru, jakožto hlavní shromaždiště Mělníka. Svou uliční čárou náměstí jasně vyzdvihovalo exponovanou jižní část, ta severní nebyla v historii tolik zastavěná. I přes jasnou prioritu Vodárenské ulice ubíhající se dolů do údolí, i zde se časem zformoval blok, lemován ulicemi Tyršova a Nová. Tento fungující urbanismus byl v 80. letech 20. století narušen plány minulého režimu a překvapivě unáhlenou realizací návrhu tří bloků - Vzdělávacího Střediska (studované území), občanského domu a domu služeb. Výstavbě nových “bloků” předcházela demolice původních nájemních domů. Dnes většina z realizací chátrá, je nevyhovující a do většinové rozlohy vzdělávacího střediska je pro špatné technické podmínky vstup odepřen. Naším cílem je zaměřit toto místo a navrátit na náměstí Karla IV. život, který se z dřívě atraktivního místa musel přesunout jinam.


periferie centra - náměstí karla iv. - historie a současnot

2018

1870-1950

Filiálka Živnostenské banky v Praze s byty v horním podlaží

torzo nikdy nedostavěného výchovně vzdělávacího střediska

Pražská brána Vodárenská ulice

Pražská brána Vodárenská ulice

Řadové nájemní domky ve Vodárenské ulici zbourané v 80. letech 20. století

Nová zástavba Dům služeb

Křižovatka Pražské Krombholcovy - Fibichovy a vinice Šafranice s ohradní zdí a strážnou věží a restaurací Záložna

okresní soud - arch. Emil Králíček - a okresní hospodářská záložna s restaurací - dnes česká pojišťovna


analýza ubranismu - radiální a liniový systém na současné situaci mělníka

Ze zahuštěného k rozvolněnému Z kopce do údolí Od věží k domkům Od městského k vesnickému

Koncepční analýza

současné radiály a osy

- tvorba města na základě pravidelné geometrie rozpínající se směrem z centra dále do Mělníka.

navrhované radiály a osy - tvorba bloků a staveb odpovídajícího měřítka s četností prostupů a průhledů. významné budovy v okolí - průhedy městem-


KONCEPT

blok s vnitroblokem

prostupy směrem od centra ven

inspirace historickou zástavbou - důraz na variaci a měřítko malého města

blok ve znamení prostupnosti - vertikální i horizontální stratifikace


architektonické řešení

BLOKY - bydlení invidiuální a komunitní - 1+kk, 3+kk, 5+kk společenské místnosti bloků aktivní parter

BLOK A + tržnice

spoLečenský sáL

bistrO + muLTIspOrtOvní prostory + baR


BLOK D BLOK B

BLOK c

+6,000 m

+-0,000 m


DOPRAVA V KLIDU

SOUČASNÝ STAV Parkování je jedním z nejvíce skloňovaných slov v kontextu územního plánování města Mělník. V současné době parkování naplňuje hlavní funkci náměstí Karla IV., placené parkoviště je stále plné i přesto, že cena za hodinu parkování je srovnatelná s hodinovou parkovací sazbou v Praze. Automobilová doprava v Mělníce obecně převažuje nad jinou dopravou, je tedy na místě se zamyslet nad její regulací ve prospěch chodců a cyklistů. Dle regulačního návrhu spolužáku proto navrhuji kryté parkovací stání v částečně zahloubeném podlaží bloku, přístupné z Nové ulice. Nad garážemi se nachází pobytová zóna bytové části, která navazuje ve stejné výškové úrovni na ulici Tyršovu.

NÁVRH doporučená kapacita: byty - 3000 m2 restaurace - 600 m2 tržnice - 1500 m2 společenský sál - 850 m2

-> 36 stání -> 15 stání -> 38 stání -> 22 stání

celkem - min. 112 stání -> 112 x 30 m2 / auto = 3360 m2 čistá podlažní plocha - 1980 m2 x 2 podlaží = 3960 m2


1.np a

VÁ NO

TYRŠO VA

0

5m

10m

20m


parter

SOUČASNÝ STAV Náměstí Karla IV. sloužilo ještě na začátku 20. století koňským trhům a trhům s potravinami, jednalo se významnou křižovatku hlavních dopravních tepen Vodárenské a Pražské ulice vedoucích do centra Mělníka. Domy lemující tyto dvě ulice patřily k nejfrekventovanějším ve městě, nacházelo mnoho společensky významných budov jako obchodní domy, klenoty, zlatnictví, obchod se sklem, hostince a hospody, vinárny, dobrou polohu využívaly i instituce jako spořitelna, banky, školy nebo zdravotní středisko. V 80. letech však došlo významné reorganizaci budov, staré bloky byly zbourány a nahradily je nové, které ve svém parteru neposkytovaly žádné z výše uvedených náplní.

NÁVRH Cílem nového zásahu je obnovení aktivity na náměstí, obnovit historií ověřenou strukturu budov s aktivním parterem a četností vstupů spolu s prostupy do vnitrobloku a zároveň distribuovat tyto děje z náměstí směrem dál dolů do Vodárenské ulice a dál do Mělníka. Toho se snažím docílit návrhem tří občanských budov tržnice na rohu Tyršové, „obecním“ domem s tanečním sálem v centrální pozici náměstí a domem komečních služeb s prostornou restaurací, volnočasovými prostory a diskotékou na rohu Nové ulice.

NÁMĚSTÍ KARLA IV.


1.np b

VÁ NO

VA TYRŠO

0

5m

10m

20m


nadstavba - bydlení

SOUČASNÝ STAV Současná budova nacházející se na řešeném pozemku je budova VVS neboli vzdělávací středisko, které však nikdy plně nenabylo svojí plánované funkce. Objekt nikdy nebyl řádně dostavěn a nyní se v něm nachází diskotéka, obchod s levným zbožím, fitness a nejnavštěvovanější místo bankomat. Tento skrovný výčet služeb je přístupný defakto ze 4 nároží objektu, dům jako takový není prostupný a dnes se můžeme jen dohadovat, zda měl objekt někdy disponovat více podlažími s různými funkcemi.

modul 5x10 m

1+kk

NÁVRH Spolu s uliční čárou obnovuji novým návrhem i horizontální stratifikaci bloku. Nad parterem se nachází několik podlaží bytů, které jsou rozděleny do 4 domů s jednou vertikální komunikací a jednou až dvěma pavlačemi. Základní stavební a dispoziční jednotku tvoří modul 5x10 m, jehož skládáním na sebe a k sobě vytvářím objem hmoty, který by nejlépe odpovídal diversitě sousedních domů na periferii centra. Blok disponuje byty 1+kk, 3+1 a cohousingovým bytem 5+kk. V každé budově se zároveň nachází společný prostor, kde je možné sdílet sousedskou komunitu v rámci budovy, v exteriéru k navazování kontaktů slouží vnitroblok mezi byty.

mezonet 3+kk

1.np

2.np


2.np

0

5m

10m

20m


3.np


4.np

0

5m

10m

20m


5.np


výkres střechy

0

5m

10m

20m


BYTY M 1:200

3+kk (M 1:200)

cohousing 5+kk (m 1:200)


SPOLEČENSKÝ SÁL (M 1:200)

GALERIE

FOYER

ZVUK FOYER

ŠATNA


TRŽNICEL (M 1:200)


MATERIÁLY

dřevěné lakované / olejované parkety taneční podlaha, podlaha některých bytů

perforovaný plech stínění pavlačí

pískovcový obklad tvarosloví domů

čedičové dlaždičky exteriérová dlažba pohozího parteru a dvorů


pohledy

západní pohled

východní pohled

jižní pohled


nadhledovรก vizualizace


Mělník - periferie centra - blok C  

Kopecká Iveta

Mělník - periferie centra - blok C  

Kopecká Iveta

Advertisement