Page 1

MĚLNÍK CESTY MĚSTA


ATU 1 JULIE KOPECKÁ I ŠTĚPÁN MAREŠ I KAROLÍNA URBÁNKOVÁ LS 2017/2018 I FA ČVUT ATELIER CIKÁN VEDOUCÍ: DOC. ING. ARCH. MIROSLAV CIKÁN ODBORNÝ ASISTENT: ING. ARCH. VOJTĚCH ERTL MAPOVÝ PODKLAD © ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ


NÁVRH Mělník je město velmi různorodých charakterů zástavby. V historickém centru najdeme kompaktní zástavbu, na kterou navazují vilové čtvrti, které poté střídá zástavba panelových sídlišt. Tato sídliště vytváří barieru na rozhraní města a krajiny a přechod do krajiny je tak velmi nedefinovaný. Cílem je tedy stabilizovat a zahustit centrum města tak, aby se Mělník stal městem krátkých vzdáleností a zároveň definovat hranici města a způsob, jakým se k hranici město bude přibližovat- tedy postupný přechod města do krajiny. Zároveň chceme poukázat na lokální centra nebo na místa, kde by mohla vzniknout a lépe je propojit s centrem města. Jako hlavní nosiče naší myšlenky jsme zvolili koncept sedmi významných “cest”. Jedná se o cesty okružní a dostředné. Na těchto cestách jsme rozpracovávali jednotlivé body, linie a plochy tak, aby každá cesta měla předem definovaný charakter, který bude fungovat v rámci celkového konceptu. Někde jsme dotvořili samotné místo, jinde uliční profil či celou plochu lokality. V návaznosti na tyto cesty jsme pak definovali jak a kam by se mělo město rozrůstat či kde a jak by se mělo přetvářet.


KONCEPT 1. CÍLE A PROSTŘEDKY

kompaktnost prostupnost srozumitelnost identifikace s místem znovunalezení identity

2. STRATEGIE

koncepce strun koncept hlavních cest lokality nástroje

3. CESTY

Ringstrasse

řeka Pšovka

viniční stezka

Chloumecká

Nádražní

Pražská

Fügnerova


CÍLE


CÍLE A PROSTŘEDKY kompaktnost- město krátkých vzdáleností prostupnost srozumitelnost identifikace s místem znovunalezení identity

Pro kompaktní město tedy město krátkých vzdáleností, je důležitá četnost vstupů do domů, která umožňuje vznik aktivního parteru.

Použití pro Mělník typického principu využívaní dvorků i v návrhu nové zástavby. Právě tento princip totiž velmi silně určuje genius loci centra Mělníka.


Prostupnost města i rámci bloků zajistí pulsující a živé město.

Postupný přechod městské zástavby do krajiny. Definování hranice města, do které se město může rozrůstat a definování charakteru rozhraní.


STRATEGIE


ZVOLENÉ CESTY

3 VINIČNÍ STEZKA poznání a turistika

3

7 FÜGNEROVA sportovní a klidná

2 OKRUH KOLEM PŠOVKY rekreace a sport

4 CHLOUMECKÁ poutní a turistická cesta do krajiny

2

4 7

1 RINGSTRASSE historie

1 5

5 NÁDRAŽNÍ komunikační a dopravní

6 6 PRAŽSKÁ občanská vybavenost a vzdělání


NÁSTROJE VYMEZENÍ

body

vyznačení míst úprav malými zásahy / např. obnova křížku /

linie

vyznačení liniových úprav / např. nový uličí profil /

plochy

označení navrhovaných ploch přestavby / např. dostavba celého bloku, či nová lokalita /

ATRAKTORY Systém vyznačení atraktorů nám ukazuje živost a funkčnost ulice, případně celého města. Atraktor je brán jako místo, kde jsou zajímavé, či ojedinělé děje, které dávající místu speciální význam. Ať se jedná pouze o výhled, či například dotvoření prostoru s novou funkcí generující nové děje. Atraktory rozdělujeme na stávající a nové.

1.1

typ atraktoru bydlení / kino / památka / výhled ... číslo 1.11

1.11

označení cesty (např. Rignstrasse je číslo 1)

číslo přiřazené dle počtu atraktorů na dané cestě

LOKALITY Charakterizujeme veškeré lokality v naší řešené části Mělníka. Ukazujeme tak plochy přestaveb, plochy bez velkých zásahů a plochy stabilní. Lokality rozdělujeme na S stabilizované / T transformační / R rezervy označení typu lokality

S. 1

T.1

R. 1

číslo přiřazené dle počtu lokalit stejného typu


vinice a park Na Svini

Tyršův dům- Sokol sad vinice a park Na Aušperku

Historické centrum (Zámek, Kostel sv. Petra a Pavla, náměstí Míru, Radnice atd.)

Hořínský park

Sady Na Polabí

přírodní památka Úpor- Černínovsko


býv. Polabský mlýn aústí řeky Pšovky do Labe

STRUNY Kostel sv. Vavřince a bývalý klášter Augustiánů

Náměstí Boženy Němcové poutní cesta na Chloumek a do Máchova kraje

Koncept strun jednoduše ilustruje fungování města. Živé pulsující město je reprezentováno tamvě modrou strunou, zatímco světle modrá struna zobrazuje systém městské zeleně a její návaznost na okolní krajinu.

koupaliště sportoviště zimní stadion poliklinika nová venkovní hřiště kolem Pšovky

park Na Podolí Mateřská škola nově obnovený pivovar Gymnázium Pražská brána (galerie) Vodárenská vež

nádraží Kostel sv. Ludmily

Masarykův kulturní dům Evangelický kostel

Střední průmyslová škola stavební nemocnice Česká zahradnická akademie Základní škola Hřbitov

park u nové lokality

Dům dětí a mládeže

Tmavě modrá struna propojuje významné objekty občanské vybavenosti ve městě jako jsou školy, úřady, nádraží nebo sportoviště. Je tedy strunou, která propojuje důležité budovy a instituce města a je prostředkem k provázanosti centra města a dalších jeho částí. Zároveň jejich současných a navrhovaných lokálních center. Světle modrá struna propojuje městskou zeleň a rekreační plochy v rámci města a zároveň napojuje městskou zeleň na krajinu. Stávající i nově vzniklé rekreační plochy se promítají i do celkového konceptu cest města, kde se zelená struna překrývá zejména s cestou č. 2 kolem řeky Pšovky.


LOKALITY


LOKALITY

Celé řešené širší centrum Mělníka rozdělujeme do lokalit, které mají různý charakter a třídíme je do třech kategorií. První kategorií jsou plochy stabilní, do kterých patří hlavně nejužší historické centrum a částečně i vilové čtvrti. Druhou kategorií jsou plochy transformační- tedy území, které by měly být určitým způsobem přestavěny či dotvořeny. Sem spadají převážně panelová sídliště. Poslední kategorií je vymezení územních rezerv v širším centru Mělníka, které by měly být dostavěny. Tyto rezervy jsou ve většině případů navázány na cestu č. 2 kolem řeky Pšovky, která tvoří jakýsi zelený pás kolem širšího centra města. Viz následující tabulka.


STABILIZOVANÉ ÚZEMÍ

S.1

S.2

S.3

Historická zástavba centra města ohraničená tvarem původních hradeb a viničním svahem při Labi. Najdeme zde gotický kostel, zámek rodu Lobkowiczů a historické náměstí Míru. Bytové domy mají v přízemí většinou parter s menšími obchůdky , kavárnami a restauracemi, které většinou využívají i vnitřní dvůr.

Zástavba rodinných domků a vilek se nachází blízko historického centra města. Orientace domů je do zahrady, která přísluší každému. Lokalita se nachází na západním svahu, orientována k soutoku Labe a Vltavy.

Oblast na západní straně Mělníka, otevírající se do parku Na Podolí obsahuje převážně budovy občanské vybavenosti - škola, střední škola, DDM, dětský domov, apod.

Cílem je posílit charakter zástavby a dějů, které se zde odehrávají.

Dodržení typologie staveb a odstupů při nových zásazích.

Umožnění stálého výhledu do krajiny, podpoření výhledů a prostupnosti. Dobrá dopravní dostupnost.

historická

vilová

modernistická

14,2 ha

7,1 ha

15,7 ha

zastavitelnost

zastavitelná

zastavitelná

zastavitelná

využití území

obytné

obytné

vzdělávací

počet obyvatel/ha

300

70

220

KZ koeficient zeleně

0,28

0,5

0,8

KZP koef. zastavěné pl.

0,6

0,2

0,7

KPP koef. podlažních pl.

1,4

0,5

0,07

2/3 NP

3 NP

2 NP

vyznačení

popis

cíle

fotografie /stávající stav/

základní charakteristika typ struktury rozloha

koeficienty

podlažnost


S.4

S.5

S.6

S.7

Městská zástavba činžovních domů s podlažím maximálně do 3 NP se společným vnitroblokem. Oblast je ve svažitém terénu, klesající podel ulice Pražská, která svým charakterem značně ovlivňuje Nedílnou součástí je historicky významný kostel sv. Ludmily.

Oblast rodinných domů a vilek ve středu města. Těžištěm lokality je Masarykův kulturní dům jako centrum kultury, divadla a různých kulturních akcí.

Lokalita vilových a rodinných domů na severní straně města. Nejblíže k městu vévodí čtvrti reprezentativní domy z 18.století.

Okrajová lokalita, kde se objevuje vesměs pouze vesnická typologie domů, návsi apod. Nachází se na severu Mělníka, přiléhá k řece Pšovce a kolem prochází silnice I. třídy a železnice. Těžiště lokality je na jedné straně klášter a jeho okolí a na druhé straně náměstí Boženy Němcové.

Zklidnění okolních ulic a zapojení parteru do chodu města. Vypíchnutí historických míst a jejich rekultivizaci.

Zobytnění ulic k nádraží a podpoření osy vedoucí z náměstí k Masarykově domu.

Dobrá dostupnost MHD a podpoření průchodů k řece Labe.

Podpoření nověvzikuvších funkcí mlýna a kláštera. Obnova vztahu lokalit k řece.

městská

vilová městská

vilová

historická / vesnická

6,8 ha

13,5 ha

9,4 ha

22,7 ha

zastavitelná

zastavitelná

zastavitelná

zastavitelná

obytné

obytné

obytné

obytné

250

80

68

100

0,2

0,6

0,8

0,8

0,6

0,4

0,2

0,7

1,4

0,5

0,5

0,07

3/4 NP

2 NP

2/3 NP

2 NP


TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ

T.1

T.2 / T.4 / T.7

T.3

V současné době nefunkční náměstí Karla IV. a nevyužité budovy v jeho blízkém okolí. Navrhujeme přestavbu těchto domů na kompaktní a prostupné bloky s živým parterem a vnitroblokem. Parkování z náměstí přesunujeme do podzemních gařáží.

Paneláková výstavba z minulého století tvoří vysokou hradbu města. Návrhem chceme zjemnit tuto hradbu pomocí několika principů - dostavba domů do bloku, kultivace bytů či dostavba parteru s občanskou vybaveností. Zásahy mají pomoci definovat soukromé a veřejné.

Lokalita v centrální části města obsahující základní a mateřsku školu a finanční úřad. V návrhu dostavujeme lokalitu z části terasovými obytnými domy a blokem domů, kam přesouváme ostatní úřady. Vytváříme tak těžiště městské správy, dobře dostupné z centra. Viz další strany.

Přesně definovat tvar náměstí, oživit ho a zjemnit využití prostoru pro automobilovou dopravu.

Zjemnit přechod do krajiny a přetvořit “hradbu” v obytné a srozumitelné místo.

Udržení výhledů z lokality (terasové domy) a památnou hodnotu tohoto místa. Využití pro správu.

moderní

moderistická

moderní

3,7 ha

52 ha

7,1 ha

zastavitelnost

zastavitelná

zastavitelná

zastavitelná

využití území

obytné

obytné

obytné

počet obyvatel/ha

200

350

100

KZ koeficient zeleně

0,02

0,67

0,52

KZP koef. zastavěné pl.

0,27

0,18

0,28

KPP koef. podlažních pl.

1,08

0,94

0,84

podlažnost

4 NP

4-10 NP

3 NP

vyznačení

popis

cíle

fotografie /stávající stav/

/navrhovaný stav/

základní charakteristika typ struktury rozloha

koeficienty


T.5

T.6

T.8

T.9

Lokalita u řeky Pšovky s velkým parkem Na Podolí nyní zastavěna halami výrobních objektů a zdravotních středisek. Navrhujeme doplnit lokalitu domy s živým parterem směrem do ulice Bezručova. Dále přidáváme parkovací dům kvůli návaznosti na autobusové a vlakové nádraží.

Zástavba lemována řekou Pšovkou a železnicí. Z větší části obsahuje průmyslové objekty. U řeky Pšovky dostavujeme rodinné domy a podporujeme život u vody novým sadem a mostem na druhou stranu do parku.

Oblast sportovního a rekreačního vyžití sousedící s řekou Pšovkou a železnicí. Je zde kemp, plavecký bazén, dvě fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště. Navrhujeme doplnění venkovní posilovny a prostup k řece.

Odlehlé místo od centra ohraničené železnicí a silnicí 1.třídy. Lokalita průmyslových objektů. Doplňujeme zde nákupní středisko přesunuté z lokality T6.

Jasné stanovení uliční čáry v ulici Bezručova. Zajištění parkování v blízkosti autobusového a vlakového nádraží.

Zobytnění břehu Pšovky, rozmělnění do krajiny a doplnění obchodů.

Dobrá dostupnost MHD ke sportovnímu středisku, přístup k Pšovce a doplnění atraktorů u řeky.

Doplnění struktury obchody, ponechání hlavních funkce. Zlepšení dopravní i pěší dostupnosti a lepší propojení se zbyloou částí města.

moderní

výrobní haly, moderní

modernistická

modernistická

9,4 ha

29 ha

18,6 ha

8,6 ha

zastavitelná

zastavitelná

zastavitelná

zastavitelná

občanská vybavenost

průmyslové

rekreační a sportovní

obytné

10

30

2

1

0,85

0,48

0,9

0,7

0,7

0,12

0,04

0,7

0,22

0,36

0,07

0,25

2/3 NP

2/3 NP

2/3 NP

2/3 NP


TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ

T.10

T.11

T.12

Západní svah Mělníka nad soutokem Labe a Vltavy. Část je obsazena vinicemi, část nadbale zarostlá. Navrhujeme zarostlou část využít z části jako sad a částečně obnovit vinice, které zde dříve byly. Vytváříme stezky pro procházení vinic. Park na Aušperku vyčišťujeme a doplňujeme mobiliář.

Říční lokalita obsahující nevyužité travní plochy a vinice s viniční lisem rodu Lobkowiczů. Volné plochy využíváme jako ornou půdu a cesty zpevňujeme. Vytváříme pěší a cyklostezku kolem řeky.

Západní svah nad soutokem Labe a Vltavy. Nalezneme zde sady na Polabí, postupně přecházející ve vilovou čtvrť. Zbytek svahu je zalesněn a je neprůchozí až k řece. Zde navrhujeme propojení s okolními cestami plovoucích pontonem. Ten navazuje na již existující pláž, kde vzniká menší zázemí k cyklotrase.

Čisté a volně přístupné zelené plochy - viniční, parkove a sadové, utvářející reprezentativní charakter Mělníka.

Doplnění stezky podél vody, rekultivace prázdných ploch na vinice. Podtržení historické zástavby domů v osadě Rybáře.

Propojení cest kolem soutoku a napojení na cyklostezku. Zachování výhledů z parku na Polabí. Umožnění přístupu k vodě.

zatravněné plochy

přírodní plochy

přírodní plochy

10 ha

4 ha

10,9 ha

zastavitelnost

nezastavitelná

nezastavitelná

nezastavitelná

využití území

vinice, sad a park

rekreační

rekreační, sportovní

počet obyvatel/ha

0,1

2

0

KZ koeficient zeleně

0,95

0,5

0,95

KZP koef. zastavěné pl.

0,06

0,12

0,01

KPP koef. podlažních pl.

0,012

0,25

0,01

podlažnost

2NP

2 NP

1NP

vyznačení

popis

cíle

fotografie /stávající stav/

/navrhovaný stav/

základní charakteristika typ struktury rozloha

koeficienty


ÚZEMNÍ REZERVY

R.1

R.2

R.3

Oblast JV k Praze sousedí s rušnou silnicí a na severu s paneláky. Navrhujeme kompletní přestavbu této lokality, odstranění garáží a náletové zeleně. Vytváříme park, který postupně přechází do bytové vystavby a cloní ji od silnice na jihu. Parkem vede cesta č. 2, ta dále pokračuje k Labi a k novému přívozu.

Oblast sousedící s řekou Pšovkou je v současnosti zastavěna supermarkety či prodejními budovami velkých rozměrů. Navrhujeme vytvořit oblast pracovních příležitostí v návaznosti na dopravní uzel a zakomponovaní obchodních jednotek do nové výstavby, která komunikuje s řekou Pšovkou a navazuje na panelovou výstavbu.

Zpracovaná ulice Chloumecká, řeka Pšovka a Bezručova ohraničují prostor zahrádkářské kolonie a zelených ploch v současnosti využívaných jen pro pouťové atrakce. Vzhledem k důležitosti Chloumecké ulice a Pšovky, transformujeme území na obytné s nízkou zástavbou přecházející pozvolna do krajiny. Návrh viz další strany.

Začlenění nevyužité lokality do chodu města a vytvoření příjemného obytné lokality a místa. Propojení jednou z našich navrhovaných cest a napojení na město.

Vytvoření nových pracovních příležitostí a začlenění obchodů do nových budov. Podpoření funkce řeky a navázání na ní. Zástavba s plynulým přechodem do krajiny.

Podpoření zahrádkářského fenoménu spolu s dotvořením nízké obytné zástavby. Vyzdvyhnutí charakteru poutní ulice Chloumecká jakožto hlavního vstupu z Mělníka do krajiny.

moderní

vilová

moderní

11 ha

14 ha

18,6 ha

zastavitelnost

zastavitelná

zastavitelná

zastavitelná

využití území

obytné

obytné

obytné

počet obyvatel/ha

200

125

85

KZ koeficient zeleně

0,55

0,7

0,7

KZP koef. zastavěné pl.

0,7

0,55

0,7

KPP koef. podlažních pl.

1,4

0,8

1,1

4-7 NP

2/3 NP

2-4 NP

vyznačení

popis

cíle

fotografie /stávající stav/

/navrhovaný stav/

základní charakteristika typ struktury rozloha

koeficienty

podlažnost


R.4

R.5

R.6

Lokalitě vévodí rozlehlá budova Kauflandu a potenciál u řeky je nyní potlačen mnoha garážemi. Budovu Kauflandu přesouváme do lokality T10. Nové využití území by mělo být obytné a sportovní s otevřením k řece Pšovce.

Průmyslová oblast u řeky Pšovky uzavřena železnicí a silnici 1.třídy. Využití území zachováváme nadále, pouze přidáváme další průmyslové objekty a rozšiřujeme koryto řeky. Nevyužívané objekty lze přeměnit např. na obchody s dobrou dopravní dostupností do centra.

Oblast v severozápadní části Mělníka u ústí řeky Pšovky do Labe je nyní využita jako logistické místo pro přístav, nebo nemá využití. Navrhujeme kompletní přestavbu na novou čtvrt kde vzniknou nové pracovní příležitosti i byty. Čtvrt je nejvíce otevřena k vodě, kde zpevňujeme pobytové plochy. Přes lokalitu vede cyklostezka.

Vyčištění oblasti od garáží a obchodního střediska. Navázání na městskou zástavbu a propojení k řece.

Posílení využití lokality a dobrá dopravní dostupnost nejen MHD, ale i automobilovou dopravou.

Oživení prostoru u řeky a vyzdvižení potenciálu obou řek Pšovky a Labe.

moderní

průmyslové haly

moderní

4,9 ha

4,2 ha

32,2 ha

zastavitelná

zastavitelná

zastavitelná

obytné

průmyslové, komerční

obytné a pracovní

120

-

220

0,7

0,35

0,4

0,6

0,5

0,55

0,07

1,0

1,3

2/3 NP

2/3 NP

4-6 NP


1 RINGSTRASSE


1. 5

1.8

1.7

1. 7

1. 6

1. 8

1.6

1.2

1. 4

D/2

1.1

1. 3

D/1 1. 3

1.4

1.5

D/4 D/3


1 RINGSTRASSE Významná okružní ulice na místě původních hradeb, na kterou je navázaná nejdůležitějších kulturní část města. Ohraničuje historické centrum se starým náměstím- Náměstím Míru. Zároveň odděluje toto centrum od zbytku města. Vytváří tedy jakousi hranici mezi starým a novým. Na tomto rozhraní je i náměstí Karla IV., které v současné době funguje jako parkoviště. Navrhujeme novou podobu náměstí a doplňujeme budovy kolem něj a kolem celé ulice Ringstrasse, abychom zcelili městskou strukturu.

ATRAKTORY nové 1.1 kinosál 1.2 interierová tržnice 1.3 společenský sál 1.4 dům vína/ infocentrum / galerie 1.5 knihovna 1.6 průchozí obnovené vinice 1.7 vznik sadu u parku na Aušperku 1.8 komunitní centrum

stávající 1.1 historická budova základní školy 1.2 výhled na soutok Labe a Vltavy 1.3 historické centrum Mělníka - zámek rodu Lobkowiczů, kostel sv. Petra a Pavla a socha Viktora Dyka 1.4 socha Karla IV. jakožto zakladatele největších vinic na Mělnicku 1.5 Tyršův dům - významný sportovně kulturní bod města 1.6 Jungmannovy sady 1.7 památník Jana Palacha 1.8 budova pošty

DOMINANTY D/1 D/2 D/3 D/4

Pražská brána vodárenská věž kostel sv. Ludmily kostel sv. Petra a Pavla

1.5

1.2

D/4


KOMUNITNÍ CENTRUM

TYRŠŮV DŮM JUNGMANNOVY SADY 1.8

Komunitní centrum na Ringstrasse Na Ringstrasse , která obepíná nejužší centrum Mělníka navrhujeme komunitní centrum, které společně s nově navrženou lokalitou doplňuje hranu Ringstrasse. Nové komunitní centrum je navrženo vedle Tyršova domu, kde je sídlo Sokola a společně tak vytvářejí podmínky pro sportovní a společenské akce v centru města pro místní obyvatele.


1.6

Vinice- fenomén Mělníka- zobytňujeme a navrhujeme nové stezky, které jednotlivé vinice propojují. Do vinic navrhujeme sezení, kamenné stolky a některé zpevněné pochozí plochy.


R TY ŠO VA NO

A

V TYRŠO

D

VO

KPT

28.

LA OS JA R

ROŠ

E

FIBICHOVA

VA

SE

IFE

RT

A

. JA

NS

E ÁR

B U S

ŘÍJN

A

KRO

MBH

OLC

OVA

M 1:1500

PR Á SK


1 Tyršova

3.3 1.0 3.0 3.0 1.5 3.3 1.0 3.0 3.0 26.3 1.5

1 Tyršova

D

VO

NS

E ÁR

ROŠKPT E .

VO

14.5 26.3

Á

SK

EN

R DÁ

14.5

3.6

3 Nová

4.1

JAR

OŠE

2.8 1.0 3.0 3.6 1.0 3.0 10.4 10.4

2.8

3.0 1.0 1.0 2.5 2.9 4.114.5 3.0 1.0 1.0 2.5 14.5

2.9

4 Fibichova LEGENDA

navrhované stromy rozhraní povrchů

NA

1.0 3.0 2.5 1.0 7.7 9.0 2.5 1.0 24.21.0 3.0 24.2

9.0

7.7

rozhraní vozovky a chodníku navrhované domy

5 Pražská

čedičová dlažba 40x40 mm žulová dlažba 40x40 mm

žulová dlažba 100x100 mm 3.3

M 1:1500

1.5

3.0 2.0 3.3 16.0 1.5 3.0

6.2 2.0 16.0

6.2

stávající domy


Bytový dům s aktivním parterem

Polyfunkční dům se sálem a tržnicí

Polyfunkční dům

NÁMĚSTÍ KARLA IV.- NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE- NAVRŽENÉ OBJEKTY

Bytový dům s aktivním parterem

Knihovna


vstupy do vnitrobloku

Galerie

Dům vína

Infocentrum

Ateliéry

Studio

Kanceláře

Bydlení

Bydlení

Obchod v parteru, bydlení

Obchody a bydlení

POPIS D/2

LEGENDA

Koncepce rozdělení bloků na Karlově náměstí vychází z propojení hlavních dominant tohoto náměstí. Rozdělením nám vznikají průhledy a průchody jednotlivými bloky.

D/1

DOMINANTY

D/3

D/4

D/1 D/2 D/3 D/4

Pražská brána vodárenská věž kostel sv. Ludmily Masarykův dům

řešený blok pochozí střechy a terasy terasa vnitrobloku v úrovni Karlova náměstí terasa vnitrobloku v úrovni ulice Fibichova navrhované domy


Vodárenská věž

Masarykův kulturní dům

průhled č. 1 z Náměstí Karla IV. na Vodárenskou věž a Masarykův kulturní dům

VYZNAČENÍ MÍST POHLEDŮ

D/2 D/1 1

D/3

Pr až

sk

á

3 Fibichova

4

2

D/4 DOMINANTY D/1 D/2 D/3 D/4

Pražská brána vodárenská věž kostel sv. Ludmily Masarykův kulturní dům

NÁMĚSTÍ KARLA IV.- PRŮHLEDY/ KOMPOZICIČNÍ OSY

Průhledy z Náměstí Karla IV. nebo naopak na náměstí dokládají kompoziční osy a odůvodňují uspořádání bloků vzhledem k okolním dominantám- Pražské bráně, vodárenské věži, kostelu sv. Ludmily a Masarykově kultunímu domu.


kostel sv. Ludmily

Pražská brána

Vodárenská věž

průhled č. 2 Přažskou ulicí směrěm k náměstí na Pražskou bránu a Fibichovou ulicí na Vodárenskou věž

Pražská brána

průhled č. 3 ulicí 28. října směrem na náměstí Karla IV.

Vodárenská věž

průhled č. 4 z ulice 28. Října skrz blok na Vodárenskou věž


POD

VRC

NA

PO

DH

Í

HEM

A OV RŠ

TY NO

M 1:1500

NOVÁ LOKALITA NA RINGSTRASSE- SITUACE A ŘEZ

M 1:1500


Správa sociálního zabezpečení Bytové domy

Terasové domy

Rodinné vily

Sad s novou cestou k centru

Centrum památkové píče a historie

Finanční úřad

Administrativa

Administrativa pg

11.j

111

k\11

elni

b_m

r_ur

telie

1_a

18\0

S20

ni\L

ts\u

men

ocu

an\D

\urb

sers

C:\U

POPIS Hlavní cíl byl udržet uliční čáru navazující na stávající historické budovy a nenarušit důležité průhledy do krajiny. U ulice se nachází památník, kterému uskočenou dostavbou necháváme prostor. V horní části se nachází hlavní funkční budovy finanční správy apod. Terasové domy kopírují morfologii terénu a umožňují všem obyvatelům výhledy do krajiny. U administrativních a správních budov vytváříme zpevněné plochy, jak pro čekání tak i odpočinek pracujících.

průhledy

Komunitní centrum

soukromé


2 PÅ OVKA


2. 6

2. 7

2. 3

2. 8

2. 1

2. 2 2. 1

2. 5

2. 4

2. 2

2. 3


2 PŠOVKA Druhou cestou je okruh kolem řeky Pšovky, který se následně napojuje na cestu podél řeky k soutoku Labe a Vltavy. Celý okruh je brán jako rekreační a sportovní. Na stezce se nachází několik zastavení jako jsou venkovní posilovna, posezení u řeky, pláž či kulturní centrum u Polabského mlýna. Snažíme se o přiblížení vodní plochy obyvatelům Mělníka, proto navrhujeme nové přístupy k vodě, cyklo a inline okruh po celé délce a snažíme se tak upozornit na potenciál této říčky, který je v současnosti nevyužit.

ATRAKTORY nové 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

vstup k Pšovce s kavárnou a posezením u řeky nově navržená lokalita, bydlení v parku- viz tabulka územních rezerv- R.1 cyklostezka kolem celé cesty 2, napojena na přívoz pláž u řeky s občerstvením a zázemím rozšíření průchodu na plovoucí ponton u soutoku Labe a Vltavy rozšíření města k řece, vznik nového lokálního centra, zpevněné pobytové plochy, nová pracovní místa a administrativa- viz tabulka územních rezerv- R.6 kulturní centrum na řece u kláštera a Polabského mlýna

stávající 2.1 2.2 2.3

park na Podolí oblast Rybáře / historická zástavba rodinných či rybářských domů autokemp a rozliv řeky

2.1

2.3

2.2


2. 8

Vytvoření nových pobytových ploch u řeky. Pobytové schodiště, rozšíření vodního toku pro hraní ve vodě a kultivace okolních cest mlatovým materiálem.


2. 5

V části, kde nelze kvůli příliš strmému terénu projít podél vody, navrhujeme pontonovou lávku. Propojuje tak pěšiny u vody a uzavírá okruh stezky kolem Pšovky. Plovoucí chodník je široký 3 metry, vede přes něj cyklostezka a na několika místech z něj můžete seskočit na pevninu.


3 VINIČNÍ STEZKA


3. 9 3.10

3. 9

3. 8

3.11

3. 8

3.10

3.12 3. 1 3. 2 3. 7

3. 1

3. 4

3. 3

3. 6

3. 5 3. 7

3. 2

3. 5 3. 3

3. 6

3. 4


3 VINIČNÍ STEZKA V rámci návrhu propojení města s krajinou jsme rozšířili návrhovou část i do krajiny a to k fenoménu Mělníka - vinicím. Jedná se o cestu, která propojuje tři významné vinařské lokality - Klamovku, Turbovice a Trojslavu. Celková délka okruhu je 15 km. Vinice k Mělníku neodmyslitelně patří, takže jejich podpoření formuje celkový život a chod města. Nejznámější jsou ty, které nalezneme přímo na svahu nad soutokem Labe a Vltavy. Avšak na Mělnicku se jedná o 150 ha viničních ploch, které obepínají město ze všech stran. Viniční stezka je propojením těchto vinic různě rozesetých v krajině. Spojuje všechny lisy a pozemky místních vinařů, kterých je zde celkem 15. Vznikají tak místa střetnutí návštěvníků a vinařů. Stezku je možné projít celou, část, či se jen na chvilku připojit.

ATRAKTORY nové 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Klamovka - viniční lis, centrum mělnických vinařů, těžiště vinařských akcí mimo město Kartuziánský lis - obnova lisu s výhledem na dominanty Mělníka výhled na Mělník, doplnění mobiliáře doplnění aleje Turbovice - obnovený viniční lis, vinárna, možnost ubytování, vzdělávání nový sad s výhledem do krajiny přírodní rezervace Úpor Černínovsko - stezka skrz rezervaci, nové lávky a pozorovací místa Malý Koráb - viniční lis Trojslava - bývalý viniční lis, dotvoření jemnými intervencemi a oživení kulturními akcemi, koncerty, divadlem apod výhled na horu Říp, posezení

stávající 3.1 zámek Neuberk - viniční vzdělávací centrum, školní statek 3.2 socha sv. Jana Nepomuckého 3.3 výhled do vinic a do vesnice 3.4 výhled do krajiny 3.5 Hořín zdymadla 3.6 Hořín zámek 3.7 lom a koupaliště Baraba 3.8 kostel sv. Jana Křtitele 3.9 Liběchovský mlýn - nově vzniklé kulturní centrum v obnoveném mlýně 3.10 Liběchov - zámek, kostel sv. Ducha, výhled na Želízy, Říp a Mělník 3.11 Kozí rokle - tajemná cesta zalesněným údolím 3.12 Sirotčí - historický viniční lis, stará zvonička

3.1

3.6

3.9


VINIČNÍ STEZKA

V rámci celé viniční stezky určujeme 3 hlavní body - zastávky , které jsou hlavním těžištěm s rozdílnými charaktery. Tato zastavení se nachází v bývalých a již se rozpadajících viničních lisech uprostřed vinic.

3. 9

3. 1

3. 5


TROJSLAVA Nejsevernější zastávka na stezce - viniční lis Trojslava, která se jako jediná nachází v prudkém svahu, je nyní spíše zarostlou zříceninou. Nalezneme ji na viničních svazích u Liběchova - významného kulturního města se zámkem, křížovou cestou a výhledy na Mělník či skalní sochy v Želízech. V návaznosti na toto město a na celou koncepci stezky navrhujeme pouze statické zajištění obou objektů lisu a ponecháváme dojem zříceniny. Náplň celého objektu a okolních prostorů jsou kulturní akce, divadla, koncerty apod.

KLAMOVKA Prostřední zastávka a zároveň i hlavní těžiště celé viniční stezky se odehrává na Klamovce - viničním lisu, který je v současnosti v nejlepším stavu z vybraných míst a také má nejblíže k rekonstrukci. Náplní tohoto místa je střetávání návštěvníků s vinaři, degustace, přednášky o víně, pěstování a workshopy. Nabízí místa k sezení, odpočinku a občerstvení. Je také místem konání viničních slavností mimo město.

TURBOVICE Nejjižnější viniční lis, Turbovice, se nachází nedaleko obce Kly a je dobře přístupný na cestě z Prahy. Stav objektu je katastrofální, přitom se v interieru nachází krásný dřevěný oltář. Navrhujeme proto rozsáhlou rekonstrukci a obnovu hlavního objektu včetně oltáře. Do celého areálu vnášíme vzdělávací funkci spolu s možným ubytováním a to i kvůli dobrému umístění na cestě z Prahy. Turbovice mohou být novým místem táborů, srazů, či workshopů.


3. 9

Trojslava je bývalý viniční lis nedaleko Liběchova. Nachází se ve svahu mezi vinicemi, které stále fungují. Genius loci je zde velmi silné, proto se v návrhu zaměřujeme na statické zabezpečení objektu a dosazení objektů dovnitř stávajících hmot, aby nebyl porušen vzhled a zážitek ze “zříceniny”. Navrhujeme zde kulturní centrum - volné plochy pro tanec, divadla a různá umělecká setkání.


3. 5

3. 7

Navrhujeme přírodní stezku skrz přírodní rezervací Úpor Černínovsko, které je jedním mála zachovalých lužních lesů v České republice. Součástí jsou i nové lávky a pozorovací místa.

Turbovice jako jeden ze třech hlavních bodů na viniční cestě navrhujeme hlavně pro účely ubytování a to nejen pro návštěvníky Mělníka, ale i jako výchozí bod pro cestu do Máchova kraje nebo jako zastavení na cyklostezce vedoucí podél Labe až do Hamburku,


4 CHLOUMECKÁ


ek ou m ěr Ch l sm 4. 6

2. 1

4.5

4.4

2. 1 4.3

4.2

4. 1

D/2

4. 7


4 CHLOUMECKÁ Nejdůležitější ulice dostředného typu, vedoucí z centra města do krajiny na poutní vršek Chloumek a dále do Máchova kraje. Při jejím řešení pracujeme s rozdrobovaním zástavby do krajiny. Na cestě potkáváme mnoho charakterů a v současné době její využití není příliš reprezentativní. Zpracováním se snažíme podpořit poutní význam ulice, přechod do krajiny a naopak reprezentativní vstup do města. Každoročně touto ulicí prochází poutníci na třech poutích a na této ulici je několik poutních zastavení, které revitalizujeme. Pro podtržení významu ulice jsme zpracovali návrh nové lokality v místě územní rezervy mezi ulicí Bezručova a řekou Pšovkou. Stávající zástavba je tvořena především supermarkety, které přesouváme do průmyslovější lokality na okraji Mělníka. Nově navržená čtvrť obsahuje různou typologii bydlení, pracovní příležitosti, supermarket začleněný do zástavby a základní občanskou vybavenost včetně mateřské i základní školy.

ATRAKTORY nové 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

nová zástavba s živým parterem obnova pivovaru veřejný prostor lokálního náměstí / při poutích místo pro pouťové stánky a slavnosti nová škola a školka pro navrhovanou lokalitu přístup k vodě, napojení na cyklostezku obnova poutního místa - křížku na křížení cest revitalizace ulice a veřejného prostoru u poutní sochy sv. Jana Nepomuckého

2.1

kavárna, přístup k vodě a posezení u vody // viz cesta č. 2 //

stávající 2.1 2.2

park na Podolí // viz cesta číslo 2 // Chloumek- kostel Nejsvětější Trojice

DOMINANTY D/2

vodárenská věž

2.1

2.2

D/2


4. 1

Nová zástavba s živým parterem. Dostavba bloku řadovými domy navazující na charakter okolní zástavby. Obnova stromořadí vedoucí celou Chloumeckou ulicí z krajiny až do centra města a zdůraznení tak jejího významu v kontextu celého města.


4.2

4.3

4.2 a 4.3 Obnova mětského pivovaru a nový veřejný prostor V rámci nové lokality na Chloumecké ulici navrhujeme nový veřejný prostor náměstí za obnoveným pivovarem, který bude jednak lokálním centrem nově navržené lokality a zároveň novým zastavením na poutích směřujících na Chloumek.


ře k

aP šo vk

a

no

oe m ra vé no k ře vk šo yP

A OV UČ

ZR

BE KÁ

EC

UM

LO

CH

NOVÁ LOKALITA- SITUACE

M 1:1500


zahradnictví

obnovený pivovar mateřská škola

základní škola hřiště k základní škole

rodinné domy

supermarket integrovaný do zástavby viladomů

Nová lokalita je navržena mezi ulicí Bezručovou a řekou Pšovkou na místě, kde v současné době převažuje zástavba supermarketů, které částečně přesouváme do průmyslových zón na okraji města a částečně integrujeme do nově navržené struktury. Nejblíže do centra města u Bezručovy ulice navrhujeme zástavbu čtyřpodlažních bytových domů, které vytváří z Bezručovy ulice městskou třídu. Směrem ven z města se zástvba rozmělňuje v nízkopodlažní zástavbu rodinných domů. Součástí navržené lokality je i základní a mateřská škola.

snižování zástavby do krajiny

stávající zahrádářská kolonie rodinné řadové domy

rozmělnění struktury do krajiny

parkovací dům bytové domy s aktivním parterem

viladomy


3.8 1.02.0 3.0 1.0 3.2 14.0 3.8 1.02.0 3.0 1.0 3.2 14.0

ULIČNÍ PROFIL 1- CENTRUM MĚSTA

5.2

1.5 3.0

3.0 2.0 1.5 4.2 20.4

5.2

1.5 3.0

3.0 2.0 1.5 4.2 20.4

ULIČNÍ PROFIL 2- NOVÁ LOKALITA


3.0 2.0 3.0 1.5

5.0 1.5 3.0 2.0 18.0 2.0 3.0 1.5 5.0 1.5 3.0 2.0 18.0

ULIČNÍ PROFIL 3- ROZHRANÍ MĚSTA A KRAJINY

3.0

ULIČNÍ PROFIL 4- V KRAJINĚ

5.0 1.5 3.0 12.5 1.5 3.0 5.0 12.5


5 NÁDRAŽNÍ


2. 1

D/2

5. 1

5.4

5. 1 5. 3

5. 2


5 NÁDRAŽNÍ Významná historická komunikační cesta směřující na Mladou Boleslav. Na této ulici jsou navázána významná dopravní spojení s širším okolím - hlavně autobusové a vlakové nádraží. V návrhu podporujeme její využití pro chodce, doplňujeme stromořadí a cyklostezku. Stromořadím navigujeme návštěvníky do centra města a zdůrazňujeme průhledy na hlavní dominanty. Kultivujeme a doplňujeme alej u autobusového nádraží, která je zároveň i rozhraním mezi nádražím a parkem Na Podolí. U autobusového nádraží navrhujeme nový parkovací dům pro zajištění dostatečné kapacity parkování na tomto dopravním uzlu.

ATRAKTORY nové 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

živý parter, doplnění obchodů a kaváren revitalizace autobusového nádraží parkovací dům doplnění aleje revitalizace prostoru u vlakového nádraží

stávající 5. 5

2.1 5.1

Park Na Podolí Masarykův dům - centrum kulturních akcí

DOMINANTY D/2

vodárenská věž

2.1

5.1

D/2


Doplnění aleje a podpoření tak významu cesty od vlakového nádraží, přes autobusové nádraží do centra města jako jednoho ze vstupů do města. 5.4


3.3 1.5 3.0 2.0 3.1 12.9

ULIČNÍ PROFIL- CENTRUM MĚSTA


6 PRAŽSKÁ


D/1

D/3 6.1

6. 1

6. 2

6. 3 6.3 6.2

2. 2

2. 3

6. 4


6 PRAŽSKÁ V současnosti hlavní dopravní tepna směřující z centra města do Prahy. Denně zde projede tisíce aut a velká část z nich končí na parkovišti na Karlově náměstí. Ponecháváme ulici její významný dopravní charakter, ale snažíme se regulovat množství aut jedoucích do centra města pomocí užší komunikace, širších chodníků, doplněním cyklostezky do uličního profilu a zároveň zavedením placených parkovacích zón v centru města. Na ulici je napojeno několik důležitých budov občanské vybavenosti - základní, průmyslová a zahradní škola, nemocnice a domov dětí a mládeže. Ulice se pro nás tak stává významnou linií.

ATRAKTORY nové 6.1 6.2 6.3 6.4

park u kostela, předprostor historického centra oživení parteru česká zahradnická akademie - pořádání přednášek a vzdělávacích akcí konverze cukrovaru

2.2 2.3

nová lokalita // viz Pšovka napojení na inline a cyklostezku kolem řeky

stávající 6.1 Evangelický kostel - novorenesanční stavba s prvky gotiky; uzavírá parčík 6.2 areál školy 6.3 nemocnice 6.4 dům dětí a mládeže

DOMINANTY D/1

Pražská brána

D/3

kostel sv. Ludmily

D/1

D/3


6.1

Park u kostela- předprostor historického centra Park před vstupem do evangelického kostela navrhujeme rekultivovat nejen kvůli kostelu samotnému ale i pro podtržení důležitosti vstupu do nejužšího centra města.


3.0 1.5 2.0 3.0 3.0 1.5 3.0 17.0 3.0 1.5 2.0 3.0 3.0 1.5 3.0 17.0

ULIČNÍ PROFIL 1- CENTRUM MĚSTA- PARK U KOSTELA

7.8 7.8

1.5 2.0 3.0 1.5 2.023.6 3.0

3.0 1.5 2.7 2.2 3.0 1.5 2.7 2.2

23.6

ULIČNÍ PROFIL 2- CENTRUM MĚSTA- ROZŠÍŘENÍ ULICE


7 FÜGNEROVA / SPORTOVNÍ


7. 4

2. 3

7. 3

7. 3

7. 2

7. 1 7. 1

7. 2


7 FÜGNEROVA Dostředná ulice napojující se na historické centrum nejvíce na severu, která začíná u důležitého sportovního Tyršova domu a pokračuje přes veškerá významná sportoviště až do vesnické struktury na Náměstí Boženy Němcové. Náš návrh reaguje na sportovní využití cesty a jednotlivá místa jako jsou vstupy na sportoviště zdůrazňuje a otevírá je. V oblasti řeky Pšovky vyznačujeme rezervu v území a počítáme s výstavbou domů pro bydlení. Z této lokality odsouváme velké supermarkety do okrajových částí města. Tato cesta je tedy důležitá právě z hlediska budoucího napojení této nově vzniklé lokality na centrum města.

ATRAKTORY nové 7.1 7.2 7.3

kultivace vstupu na sportoviště, doplnění vybavenosti nová obytná budova s obchodními jednotkami v parteru nová lokalita, převážně pro bydlení, otevírající se k řece

stávající 7.1 7.2 7.3 7.4

výhled do krajiny na Chloumek zdravotní středisko sportovní areál / stadion, plavecký bazén a fotbalová hřiště, venkovní posilovna / historická zástavba vesnického charakteru náměstí Boženy Němcové

2.3 autokemp

7.1

7.3

2.3


7. 1

Tento boční vstup na sportoviště je v současné době poměrně zarostlý a nekultivovaný. Navrhujeme obnovu a doplnění malého občerstvení a posezení pro návštěvníky sportovních akcí.


2.2 2.8 2.8 2.2 10.0

ULIČNÍ PROFIL- CENTRUM MĚSTA


Mělník - ATU1 urbanistická studie vol. I  

Kopecká, Mareš, Urbánková

Mělník - ATU1 urbanistická studie vol. I  

Kopecká, Mareš, Urbánková

Advertisement