Page 1

Евентуален край за една звезда


Определение Неутронните звезди са последен стадий от еволюцията на звезда, чийто остатък след взрива има маса между 1,44 и 3 М. Поради техните свойства те проблясват на импулси и именно заради това се наричат още пулсари. М – масата на Слънцето

Къде сме ние?

Образуване

Строеж

Свойства


При <3 М почервенява до Червен гигант

Звезда в третата (критическа) възраст...

При >3 М еволюира в Свръхгигант

Гравитационен колапс

Свръхнова

Бяло жуже Остатъчна маса

Неутронна звезда (пулсар)

Черна дупка


Моменти след взрива...

протони неутрони

електрони

Неутронизирано звездно вещество


Плътността нараства

Огромното налягане на образувалия се неутронен газ спира понататъшния колапс

Възстановява се равновесието


Строеж


Свойства

Pulsars  

Presentation for Pulsars in Bulgarian

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you