Page 1

Neville Brody

ÂŹ


sz端le


1957 április 23

etett

London grafikus tipográfus mûvészeti igazgató nemzetközileg sikeres designer


egyéves szépmûvészeti alapkurzus

Hornsey College of Art

1975

1976

Három éves fôiskolai tanulmányait grafika szakon végezte. Amit csinált, minden szempontból jó volt az egész fôiskola alatt. Mindenki biztos volt abban, hogy a zárókiállítás plakátját ô fogja tervezni. Napjainkban az LCP meghívott professzora.

London College of Printing


Brody csatlakozott a Rocking Russian-hoz és számos lemezborítót tervezett.

Cabaret Voltaire Depeche Mode 23 Skidoo

A fôskola elvégzése után, 1979-ben a Stiffnek kezdett el dolgozni. A Stiff egy független lemezkiadó. Brody folytatta a vizuális határok kiterjesztését és áttörését új kreatív területekkel. Az itteni munkájának köszönhetôen a Fetish Records mûvészeti vezetôjévé vált, ahol a legnépszerûbb projektjeit hozta létre.

„ …Esténként, amikor mindenki felszedelôzködött, hogy elmenjem mulatni, Neville csak rajzolt, festett, tervezett. Egyszerûen ezt szerette a legjobban csinálni. (…) Egy designhoz három, négy, akár öt variációt is készített. Folyamatosan újraértékelte a munkáját, igyekezett felfedezni, hogyan javíthatna rajta…„


A The Face 1980-ban indult, a rock végsõ határai alcímmel. 1981-ben Neville Brody neve kezdett felbukkanni a munkatársak listáján is, a tervezõk között. Hatására, majd irányítása alatt egyre tudatosabb, játékosabb és merészebb lett a tipográfia. Az évtized közepére Brody már a folyóirat számára tervezett saját betûtípusokat. Brody úgy szórakozhatott kedvére a betûivel, ahogyan azt más kiadványoknál nem tûrték volna meg. Például a szavak az egyik oldal külsõ szélén kezdõdtek és a következôn folytatódtak, a teljes szöveg elolvasásához tehát lapozni kellett. A tartalomjegyzék címsorának betûi egymás után több számon át addig transzformálódtak, amíg végül pusztán absztrakt formák maradtak belôlük. Brody 1986-ban távozott.


The Guardian The Tatler The Observer

Actuel

Arena

City Limits Per Lui and Lei

A The Tatler Brodyt fusztárlta, amiért nem hagyták, hogy úgy tervezzen, ahogy ô akar, a második szám közepén lelépett. Az egyetlen borítója arról emlékezetes, hogy (a lap címétôl, árától és a szellemes keltezéstôl eltekintve) egyáltalán nincs rajta betû.


BBC 1987-benSony Playstation megalapítjaD&AD (London) a sajátThe Times (London) londoniNike designDom Perignon cégétParco (Japán) a The Studio-t,Bonfire Snowboarding ahol különbözõ(USA) arculatiThe Barbican (London) és divatAsics projektekenThe ICA (London) dolgozik.Apple Microsoft MTV (Európa) Issey Miyake A Research Stúdió Philips jelen van Bentley Barcelonában, Kenzo Párizsban, Chloe Berlinben Martell és New Yorkban. Salomon Fõ projektjei The Guardian közt szerepel Deutsche Bank különbözõ YSL márka Wallpaper arculatok, alkalmazások, csomagolások létrehozása, reklámok tervezése.

1994 – átnevezi a stúdióját Research Studios-ra,


Munkájával arra adott bátorítást, hogy a szükséges képességek birtokában mindenki létrehozhatja saját betûtípusát.

1988 -ban kiál lítás v ektí retr osp lond oni a nyíl t a mun káib ól , Vikt ória és Alb ert Múz eum ban illet ve ebb õl az alka lom ból kiad táka The Gra phic Lan gua ge of Nev ille Bro dy cím û kön yve t is, ame lyet kés õbb egy más odik köte t köv etet t. Az elad ás meg hala dta a 120. 000 péld ány t. A kiál lítás a töb b min t 40.0 00 láto gató t von zott , mie lõtt euró pai és japá n körú tra indu lt.

„Ki nem állhattam a betût… Úgy gondoltam, a tipográfia unalmas terület, olyan múlt súlya alatt nyög, amely minden változást elfojt (…) A tipográfia hagyománya cseppet sem szórakoztató: a kommunikációnak viszont szórakoztatónak kell lennie…”

ez egybeesik a második könyvének publikálásával a Thames & Hudson kiadó által.


Brody munkáját buzgón tanulmányozták, és egyre többen utánozták. Jelentôs hatást gyakorolt arra, hogy az emberek hogyan gondoljanak a tipográfiára és általában a designra.

abcdefghijkl 123456789

abcdefghijklmnopqrstu 123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

számtalan betűtípust terv


lmnopqrstuvwxyz

uvwxyz

vezett


¥ †‡ †‡ †‡†‡†‡ †‡ †‡ †‡

Balogh Attila – Neville Brody  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you