Page 1

Technologie

Special industrial cleansing

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Facility management

Speciální úklidové práce v průmyslu

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis

Facility management

Úklid, hygiena Správa budov

Sewer cleaning, waste

Ostraha

Dále nabízíme speciální úklidové práce jako jsou:

Recepce

Čištění kanalizace, odpady

We further offer special cleansing, such as:

čištění strojů a technologického vybavení (obráběcí centra, lisy, vstřikolisy apod.)

Cleaning machines and technological equipment (machining centres, presses, injection presses, etc.);

čištění obráběcích center

Cleansing machining centres;

výškové práce

Working at heights;

čištění fasád a opláštění budov

Cleaning facades and building casings;

odstraňování následků požárů

Removing fire damages;

generální technologické úklidy a další

Overall technological cleansing and others.

Čištění technologií a lakoven

Čistota techologií a lakoven je naše radost Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Technologies and paint shops cleaning

Průmyslové stroje, technologická vybavení či lakovny mají oproti jiným výrobním provozům svá specifika. A ta se týkají i jejich čištění. Díky letitým zkušenostem v nejnáročnějších výrobních provozech se právě my můžeme prohlašovat za specialisty na technologická čištění v průmyslových podnicích.

As compared to other production facilities, industrial machinery, technology equipment, or paint shops have their specific requirements. These requirements also

Centrála | Head office Mladá Boleslav

Pobočky | Branches

17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz

- Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava

relate to their cleaning. Thanks to our multiyear experience in the most demanding industrial facilities, we can denote ourselves as specialists in technological cleaning in industrial plants.

www.atalian.cz


Services for paint shops

Cleaning and disinfection of air-conditioning systems

Nabízíme kompletní čištění lakovacích kabin a linek a další související činnosti.

Službu čistění a dezinfekce provádíme na vzduchotechnických potrubích, výustcích, tlumičích hluku, požárních klapkách, filtračních systémech a ostatních vzduchotechnických zařízeních jako jsou VZT jednotky, ventilátory, výměníky tepla a zvlhčovače.

We offer complete cleaning of painting booths and lines, as well as additional related activities.

Naše služby výměny a dodávky veškerých filtrů a jejich prodej, zajištění ekologické likvidace použitých filtrů ošetření stěn a technologických zařízení ochrannými přípravky ochrana stěn a podlah foliemi odlakování roštů a přípravků (zajišťujeme odlakování chemické, termické i vysokým tlakem vody) čištění rekuperátorů čištění na místě pomocí neabrazivní metody tryskání peletkami CO2 (suchým ledem)

Our Services Replacement, delivery and sale of all filters, provision of ecological disposal of used filters; Treatment of walls and technology equipment with protective agents; Protection of walls and floors with foils; Paint removal from gratings and fixtures (we ensure chemical and thermal, as well as high-pressure water, paint removal); Cleaning recuperators; On-site cleansing using non-abrasive methods of carbon dioxide pellet (dry ice) blasting.

This cleaning and disinfection service is performed on air-conditioning pipes, outlets, silencers, fire dampers, filtration systems, and other air-conditioning equipment, such as VZT (HVAC) units, ventilators, heat exchangers, and humidifiers.

Proč čistit vzduchotechnické rozvody?

Why should HVAC distributions be cleaned?

Prachová vrstva ve vzduchovodech může být živnou půdou pro bakterie, houby nebo plísně schopné negativně ovlivňovat zdravotní stav člověka. Mikroorganismy jsou rozptylovány do ovzduší klimatizovaného prostoru a přispívají k vyššímu výskytu zdravotních potíži - migrén, podráždění sliznic a jsou spolu s prachem příčinou tzv. SBS - syndromu nemocných budov. V nemocnicích mohou mikroorganismy způsobit pooperační komplikace (infekce). Odstraněním prachové vrstvy dojde k likvidaci živného prostředí pro škodlivé mikroorganismy.

The dust layer inside HVAC ducts may represent a perfect environment for bacteria, fungi, or moulds that may seriously affect human health. Microorganisms spread into the atmosphere of the air-conditioned areas and contribute to a higher occurrence of health problems - migraines, irritation of soft tissue and, in combination with dust, they cause SBS - the Sick Building Syndrome. In hospitals, microorganisms may lead to post-operation complications (infections). Dust layer removal destroys the nutrient medium of harmful microorganisms.

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Čištění a dezinfekce vzduchotechnických systémů

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Služby pro lakovny

Moderní technika Modern Technology

Inspekce vzduchotechnických rozvodů pomocí kamerového systému (zjištění stupně znečištění). Na základě provedené inspekce zpracujeme doporučující zprávu a vypracujeme cenovou nabídku na vlastní čištění.

Čištění vzduchotechnických rozvodů pomocí technologie firmy DANDUCT. Součástí systému je dálkově ovládaný robot, zařízení na čištění vertikálních rozvodů a rozvodů malých průměrů, ventilátor na odsávání uvolněného prachu a nečistot s vysoce účinným HEPA filtrem (možnost použití i ve zdravotnických zařízeních) a další příslušenství. Po každém čištění je provedena inspekce, aby bylo možné doložit výsledky čištění.

Continuous build-up of dust in critical components of HVAC systems (exchangers, fans, etc) results in higher resistance against air flow, causing the overall reduction of performance of the entire system. Thus, all generated loss must be compensated with a higher input, which leads to the higher energy demands and consumption of the system. Dust also represents a risk from the fire prevention point of view. It ignites easily, with some types of dust being Postupným zanášením prachem kritických částí dangerously explosive by themselves. Dust-clogged vzduchotechnických systémů (výměníků, ventilátorů HVAC installations may not only be the source of fire, apod.) dochází ke zvýšení odporu vůči procházejícímu they may also act as the “vehicle of transportation” vzduchu a k poklesu účinnosti celého systému. of fire all over the building. The highest risk is associated Takto vzniklé ztráty je nutné vyrovnávat zvýšením with extraction vents, the inlet of which is not protected příkonu, čímž stoupá energetická náročnost systému. by any filtration elements. Prach je nebezpečný i z požárního hlediska. Lehce se vznítí, přičemž některé druhy prachu jsou přímo nebezpečnou výbušninou. Zaprášené vzduchovody mohou být nejen zdrojem požáru, ale i jeho rychlým „přepravním prostředkem“ po celé budově. Rizikové jsou zejména odtahové vzduchovody, které nejsou na vstupu chráněny filtračním elementem.

Inspection of HVAC ducts with a TV-camera system (detection of degree of dust build-up). Based on the inspection performed, we elaborate a recommending report and prepare a quotation for the actual cleaning.

HVAC distribution cleaning with technology made by the DANDUCT company. The system includes a remote-controlled robot, equipment for cleaning vertical piping and piping of small diameters, a ventilator for exhausting released dust and impurities with the highly effective HEPA filter (it can be also used in health-care facilities) and other accessories. The system is inspected after each cleaning to provide evidence of the cleaning results.


Services for paint shops

Cleaning and disinfection of air-conditioning systems

Nabízíme kompletní čištění lakovacích kabin a linek a další související činnosti.

Službu čistění a dezinfekce provádíme na vzduchotechnických potrubích, výustcích, tlumičích hluku, požárních klapkách, filtračních systémech a ostatních vzduchotechnických zařízeních jako jsou VZT jednotky, ventilátory, výměníky tepla a zvlhčovače.

We offer complete cleaning of painting booths and lines, as well as additional related activities.

Naše služby výměny a dodávky veškerých filtrů a jejich prodej, zajištění ekologické likvidace použitých filtrů ošetření stěn a technologických zařízení ochrannými přípravky ochrana stěn a podlah foliemi odlakování roštů a přípravků (zajišťujeme odlakování chemické, termické i vysokým tlakem vody) čištění rekuperátorů čištění na místě pomocí neabrazivní metody tryskání peletkami CO2 (suchým ledem)

Our Services Replacement, delivery and sale of all filters, provision of ecological disposal of used filters; Treatment of walls and technology equipment with protective agents; Protection of walls and floors with foils; Paint removal from gratings and fixtures (we ensure chemical and thermal, as well as high-pressure water, paint removal); Cleaning recuperators; On-site cleansing using non-abrasive methods of carbon dioxide pellet (dry ice) blasting.

This cleaning and disinfection service is performed on air-conditioning pipes, outlets, silencers, fire dampers, filtration systems, and other air-conditioning equipment, such as VZT (HVAC) units, ventilators, heat exchangers, and humidifiers.

Proč čistit vzduchotechnické rozvody?

Why should HVAC distributions be cleaned?

Prachová vrstva ve vzduchovodech může být živnou půdou pro bakterie, houby nebo plísně schopné negativně ovlivňovat zdravotní stav člověka. Mikroorganismy jsou rozptylovány do ovzduší klimatizovaného prostoru a přispívají k vyššímu výskytu zdravotních potíži - migrén, podráždění sliznic a jsou spolu s prachem příčinou tzv. SBS - syndromu nemocných budov. V nemocnicích mohou mikroorganismy způsobit pooperační komplikace (infekce). Odstraněním prachové vrstvy dojde k likvidaci živného prostředí pro škodlivé mikroorganismy.

The dust layer inside HVAC ducts may represent a perfect environment for bacteria, fungi, or moulds that may seriously affect human health. Microorganisms spread into the atmosphere of the air-conditioned areas and contribute to a higher occurrence of health problems - migraines, irritation of soft tissue and, in combination with dust, they cause SBS - the Sick Building Syndrome. In hospitals, microorganisms may lead to post-operation complications (infections). Dust layer removal destroys the nutrient medium of harmful microorganisms.

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Čištění a dezinfekce vzduchotechnických systémů

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Služby pro lakovny

Moderní technika Modern Technology

Inspekce vzduchotechnických rozvodů pomocí kamerového systému (zjištění stupně znečištění). Na základě provedené inspekce zpracujeme doporučující zprávu a vypracujeme cenovou nabídku na vlastní čištění.

Čištění vzduchotechnických rozvodů pomocí technologie firmy DANDUCT. Součástí systému je dálkově ovládaný robot, zařízení na čištění vertikálních rozvodů a rozvodů malých průměrů, ventilátor na odsávání uvolněného prachu a nečistot s vysoce účinným HEPA filtrem (možnost použití i ve zdravotnických zařízeních) a další příslušenství. Po každém čištění je provedena inspekce, aby bylo možné doložit výsledky čištění.

Continuous build-up of dust in critical components of HVAC systems (exchangers, fans, etc) results in higher resistance against air flow, causing the overall reduction of performance of the entire system. Thus, all generated loss must be compensated with a higher input, which leads to the higher energy demands and consumption of the system. Dust also represents a risk from the fire prevention point of view. It ignites easily, with some types of dust being Postupným zanášením prachem kritických částí dangerously explosive by themselves. Dust-clogged vzduchotechnických systémů (výměníků, ventilátorů HVAC installations may not only be the source of fire, apod.) dochází ke zvýšení odporu vůči procházejícímu they may also act as the “vehicle of transportation” vzduchu a k poklesu účinnosti celého systému. of fire all over the building. The highest risk is associated Takto vzniklé ztráty je nutné vyrovnávat zvýšením with extraction vents, the inlet of which is not protected příkonu, čímž stoupá energetická náročnost systému. by any filtration elements. Prach je nebezpečný i z požárního hlediska. Lehce se vznítí, přičemž některé druhy prachu jsou přímo nebezpečnou výbušninou. Zaprášené vzduchovody mohou být nejen zdrojem požáru, ale i jeho rychlým „přepravním prostředkem“ po celé budově. Rizikové jsou zejména odtahové vzduchovody, které nejsou na vstupu chráněny filtračním elementem.

Inspection of HVAC ducts with a TV-camera system (detection of degree of dust build-up). Based on the inspection performed, we elaborate a recommending report and prepare a quotation for the actual cleaning.

HVAC distribution cleaning with technology made by the DANDUCT company. The system includes a remote-controlled robot, equipment for cleaning vertical piping and piping of small diameters, a ventilator for exhausting released dust and impurities with the highly effective HEPA filter (it can be also used in health-care facilities) and other accessories. The system is inspected after each cleaning to provide evidence of the cleaning results.


Services for paint shops

Cleaning and disinfection of air-conditioning systems

Nabízíme kompletní čištění lakovacích kabin a linek a další související činnosti.

Službu čistění a dezinfekce provádíme na vzduchotechnických potrubích, výustcích, tlumičích hluku, požárních klapkách, filtračních systémech a ostatních vzduchotechnických zařízeních jako jsou VZT jednotky, ventilátory, výměníky tepla a zvlhčovače.

We offer complete cleaning of painting booths and lines, as well as additional related activities.

Naše služby výměny a dodávky veškerých filtrů a jejich prodej, zajištění ekologické likvidace použitých filtrů ošetření stěn a technologických zařízení ochrannými přípravky ochrana stěn a podlah foliemi odlakování roštů a přípravků (zajišťujeme odlakování chemické, termické i vysokým tlakem vody) čištění rekuperátorů čištění na místě pomocí neabrazivní metody tryskání peletkami CO2 (suchým ledem)

Our Services Replacement, delivery and sale of all filters, provision of ecological disposal of used filters; Treatment of walls and technology equipment with protective agents; Protection of walls and floors with foils; Paint removal from gratings and fixtures (we ensure chemical and thermal, as well as high-pressure water, paint removal); Cleaning recuperators; On-site cleansing using non-abrasive methods of carbon dioxide pellet (dry ice) blasting.

This cleaning and disinfection service is performed on air-conditioning pipes, outlets, silencers, fire dampers, filtration systems, and other air-conditioning equipment, such as VZT (HVAC) units, ventilators, heat exchangers, and humidifiers.

Proč čistit vzduchotechnické rozvody?

Why should HVAC distributions be cleaned?

Prachová vrstva ve vzduchovodech může být živnou půdou pro bakterie, houby nebo plísně schopné negativně ovlivňovat zdravotní stav člověka. Mikroorganismy jsou rozptylovány do ovzduší klimatizovaného prostoru a přispívají k vyššímu výskytu zdravotních potíži - migrén, podráždění sliznic a jsou spolu s prachem příčinou tzv. SBS - syndromu nemocných budov. V nemocnicích mohou mikroorganismy způsobit pooperační komplikace (infekce). Odstraněním prachové vrstvy dojde k likvidaci živného prostředí pro škodlivé mikroorganismy.

The dust layer inside HVAC ducts may represent a perfect environment for bacteria, fungi, or moulds that may seriously affect human health. Microorganisms spread into the atmosphere of the air-conditioned areas and contribute to a higher occurrence of health problems - migraines, irritation of soft tissue and, in combination with dust, they cause SBS - the Sick Building Syndrome. In hospitals, microorganisms may lead to post-operation complications (infections). Dust layer removal destroys the nutrient medium of harmful microorganisms.

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Čištění a dezinfekce vzduchotechnických systémů

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Služby pro lakovny

Moderní technika Modern Technology

Inspekce vzduchotechnických rozvodů pomocí kamerového systému (zjištění stupně znečištění). Na základě provedené inspekce zpracujeme doporučující zprávu a vypracujeme cenovou nabídku na vlastní čištění.

Čištění vzduchotechnických rozvodů pomocí technologie firmy DANDUCT. Součástí systému je dálkově ovládaný robot, zařízení na čištění vertikálních rozvodů a rozvodů malých průměrů, ventilátor na odsávání uvolněného prachu a nečistot s vysoce účinným HEPA filtrem (možnost použití i ve zdravotnických zařízeních) a další příslušenství. Po každém čištění je provedena inspekce, aby bylo možné doložit výsledky čištění.

Continuous build-up of dust in critical components of HVAC systems (exchangers, fans, etc) results in higher resistance against air flow, causing the overall reduction of performance of the entire system. Thus, all generated loss must be compensated with a higher input, which leads to the higher energy demands and consumption of the system. Dust also represents a risk from the fire prevention point of view. It ignites easily, with some types of dust being Postupným zanášením prachem kritických částí dangerously explosive by themselves. Dust-clogged vzduchotechnických systémů (výměníků, ventilátorů HVAC installations may not only be the source of fire, apod.) dochází ke zvýšení odporu vůči procházejícímu they may also act as the “vehicle of transportation” vzduchu a k poklesu účinnosti celého systému. of fire all over the building. The highest risk is associated Takto vzniklé ztráty je nutné vyrovnávat zvýšením with extraction vents, the inlet of which is not protected příkonu, čímž stoupá energetická náročnost systému. by any filtration elements. Prach je nebezpečný i z požárního hlediska. Lehce se vznítí, přičemž některé druhy prachu jsou přímo nebezpečnou výbušninou. Zaprášené vzduchovody mohou být nejen zdrojem požáru, ale i jeho rychlým „přepravním prostředkem“ po celé budově. Rizikové jsou zejména odtahové vzduchovody, které nejsou na vstupu chráněny filtračním elementem.

Inspection of HVAC ducts with a TV-camera system (detection of degree of dust build-up). Based on the inspection performed, we elaborate a recommending report and prepare a quotation for the actual cleaning.

HVAC distribution cleaning with technology made by the DANDUCT company. The system includes a remote-controlled robot, equipment for cleaning vertical piping and piping of small diameters, a ventilator for exhausting released dust and impurities with the highly effective HEPA filter (it can be also used in health-care facilities) and other accessories. The system is inspected after each cleaning to provide evidence of the cleaning results.


Technologie

Special industrial cleansing

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Facility management

Speciální úklidové práce v průmyslu

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis

Facility management

Úklid, hygiena Správa budov

Sewer cleaning, waste

Ostraha

Dále nabízíme speciální úklidové práce jako jsou:

Recepce

Čištění kanalizace, odpady

We further offer special cleansing, such as:

čištění strojů a technologického vybavení (obráběcí centra, lisy, vstřikolisy apod.)

Cleaning machines and technological equipment (machining centres, presses, injection presses, etc.);

čištění obráběcích center

Cleansing machining centres;

výškové práce

Working at heights;

čištění fasád a opláštění budov

Cleaning facades and building casings;

odstraňování následků požárů

Removing fire damages;

generální technologické úklidy a další

Overall technological cleansing and others.

Čištění technologií a lakoven

Čistota techologií a lakoven je naše radost Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Technologies and paint shops cleaning

Průmyslové stroje, technologická vybavení či lakovny mají oproti jiným výrobním provozům svá specifika. A ta se týkají i jejich čištění. Díky letitým zkušenostem v nejnáročnějších výrobních provozech se právě my můžeme prohlašovat za specialisty na technologická čištění v průmyslových podnicích.

As compared to other production facilities, industrial machinery, technology equipment, or paint shops have their specific requirements. These requirements also

Centrála | Head office Mladá Boleslav

Pobočky | Branches

17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz

- Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava

relate to their cleaning. Thanks to our multiyear experience in the most demanding industrial facilities, we can denote ourselves as specialists in technological cleaning in industrial plants.

www.atalian.cz


Technologie

Special industrial cleansing

Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Facility management

Speciální úklidové práce v průmyslu

Čistota techologií a lakoven je naše radost

Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis

Facility management

Úklid, hygiena Správa budov

Sewer cleaning, waste

Ostraha

Dále nabízíme speciální úklidové práce jako jsou:

Recepce

Čištění kanalizace, odpady

We further offer special cleansing, such as:

čištění strojů a technologického vybavení (obráběcí centra, lisy, vstřikolisy apod.)

Cleaning machines and technological equipment (machining centres, presses, injection presses, etc.);

čištění obráběcích center

Cleansing machining centres;

výškové práce

Working at heights;

čištění fasád a opláštění budov

Cleaning facades and building casings;

odstraňování následků požárů

Removing fire damages;

generální technologické úklidy a další

Overall technological cleansing and others.

Čištění technologií a lakoven

Čistota techologií a lakoven je naše radost Cleaning of technical facilities and paint shops is what we take care of

Technologies and paint shops cleaning

Průmyslové stroje, technologická vybavení či lakovny mají oproti jiným výrobním provozům svá specifika. A ta se týkají i jejich čištění. Díky letitým zkušenostem v nejnáročnějších výrobních provozech se právě my můžeme prohlašovat za specialisty na technologická čištění v průmyslových podnicích.

As compared to other production facilities, industrial machinery, technology equipment, or paint shops have their specific requirements. These requirements also

Centrála | Head office Mladá Boleslav

Pobočky | Branches

17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz

- Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava

relate to their cleaning. Thanks to our multiyear experience in the most demanding industrial facilities, we can denote ourselves as specialists in technological cleaning in industrial plants.

www.atalian.cz

PRODUKTOVÝ LIST ATALIAN - ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGIÍ A LAKOVEN  
Advertisement