Page 1

!

ÆÝãå»ë ¹áõ As you N 6 / 2012


!

ÆÝãå»ë ¹áõ As you

N 6 / 2012


ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

civil society

§¸ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳÛÏ³Ï³Ý ó³Ýó¦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

”Positive People Armenian Network” non-governmental organization

4

§Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

“Women’s Support Center” non-governmental organization

8

·»Ý¹»ñ

gender

§¶»Ý¹»ñ¦ ·³Õ³÷³ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ

The history of the concept of “Gender”

Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ

human rights

ȶ´î Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·

LGBT rights monitoring

ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝ

sexual health

γݳÛù ¨ ØƲì/ÒƲÐ-Á

Women and HIV/AIDS

Ùß³ÏáõÛÃ

culture

§¸»ÙùÁ ͳÝáà ¿¦. ÒƲÐ-Ç Ñ»ï ϳåí³Í å³ï׳éÝ»ñÇó ٳѳó³Í ѳÛïÝÇÝ»ñÁ

”I think I know him”: the famous that passed away because of AIDS-related causes

á·»ßÝãáõÙ

inspiration

ܳñÇÝ» ØáíëÇëÛ³Ý

Narine Mosvisyan

ֳݳå³ñÑáñ¹

traveler

¸»åÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ

Towards changes

³Ýó³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

past events

Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ³Ýí³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃáõÝ. §ÈáõÛë»ñ 2012¦

International Hrant Dink Award “Inspirations 2012”

42

§ÎÛ³Ýù ³é³Ýó ó³íǦ ù³ñá½³ñß³íÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

Events implemented in the scope of “Life Without Pain” campaign

43

ÐÐ-áõ٠ѳϳËïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ßáõñç ùÝݳñÏáõÙ

Discussion on anti-discrimination legislation advocacy in RA

44

ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 25` γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ

November 25: International Day Against Gender-based Violence

45

ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³³ß˳ñѳÛÇÝ ûñ 2012

World AIDS Day 2012

46

γٳíáñÝ»ñÇ ûñÁ öÆÜø-áõÙ

Volunteers’ Day at PINK

48

§Ð³ÛïÝÇ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ Áݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃ۳ݦ óáõó³Ñ³Ý¹»ë

“Famous men against gender-based violence”: photo exhibition

49

§¶áñÍÇ°ñ¦ óáõó³Ñ³Ý¹»ë-ÙñóáõÛÃ

“Act” exhibition-competition

Üáñ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ëÏǽµÁ

The beginning of a new era

50 52

12 18 22 28 34 40


§ÆÝãå»ë ¹áõ¦ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ ëÇñ»ÉÇ ÁÝûñóáÕÝ»ñ, ëÇñáí Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù Ó»½ í»ó»ñáñ¹ ѳٳñÁ: ²Ûë ѳٳñáõ٠ϳñáÕ »ù ͳÝáÃ³Ý³É µ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³ùñùÇñ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ï³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ØƲì/ ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ Ýáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: §¶»Ý¹»ñ¦ µ³ÅÝáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í ¿ §·»Ý¹»ñ¦ ѳëϳóáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á ¨ û ÇÝãå»ë ³ÛÝ Ùï³í ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç: §Øß³ÏáõÛæ µ³ÅÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ÛïÝÇÝ»ñÝ »Ý, áíù»ñ ٳѳó»É »Ý ÒƲÐ-Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ¨ áíù»ñ Çñ»Ýó ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ¹»ñÝ áõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Ûë ѳٳñÇ §à·»ßÝãáõÙÁ¦ ºñ¨³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý ´ÅßÏ³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³Ý»ëû½ÇáÉá·Ç³ÛÇ ¨ ÇÝï»ÝëÇí ûñ³ådzÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï, å³ÉdzïÇí ËݳÙùÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ³Ý¹³Ù ܳñÇÝ» ØáíëÇëÛ³ÝÝ ¿, áí §ÎÛ³Ýù ³é³Ýó ó³íǦ ù³ñá½³ñß³íÇ ³ÏïÇí ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ¿: §ÆÝãå»ë ¹áõ¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ í»ó»ñáñ¹ ѳٳñÁ 2012 Ãí³Ï³ÝÇ »½ñ³÷³ÏÇã` í»ñçÇÝ Ñ³Ù³ñÝ ¿: ²ÝóÛ³É` 2012 Ãí³Ï³ÝÁ, ÉÇ ¿ñ µ³½Ù³ÃÇí Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáí ¨ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Âá ° Õ áñ 2013 Ãí³Ï³ÝÁ ÉÇÝÇ ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨ Ýáñ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ï³ñÇ: ²Ù»Ý µ³ñÇ µ³Ý, áñ ¹áõù ³ÝáõÙ »ù, ϳݹñ³¹³éݳ Ó»½ ÙÇ ûñ. ¹³ñÓ»ù ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÁ ¨ û·Ý»ù áõñÇßÝ»ñÇÝ Ó»ñ ßáõñçÁ:

²Ù»ÝÁ ÇÝã ³ÝáõÙ »ù ÏÛ³ÝùáõÙ ÏÉÇÝÇ ³ÝÝß³Ý, µ³Ûó ß³ï ϳñ¨áñ ¿, áñ ³ÝáõÙ »ù ³ÛÝ: ~ سѳÃÙ³ ¶³Ý¹Ç


Dearest readers of "As You!" e-mag, we are happy to bestow upon you the sixth edition of our magazine. In this edition of the magazine you may read numerous interesting articles on women’s rights protection and new developments regarding the problem of HIV/AIDS. In the category of "Gender" the concept of gender and how it entered into circulation is presented. The "Culture" category is about famous people that have passed away due to AIDS-related complications and diseases, and who have their unique role and importance in world culture and history. The "Inspiration" of this edition is the assistant of the Academic Department of Anesthesiology and Intensive Care of Yerevan State Medical University, a working group member of palliative care Narine Movsisyan who is one of the active members of "Life Without Pain" campaign. The sixth edition of "As You!" magazine is the conclusive edition of year 2012. The past year of 2012 was full of actions, events and successes. May 2013 be a year of positive changes, of the strengthening of democracy, new successes, and achievements! Any good action you take will come back to you one day: become the part of the change and help others around you.

Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it. ~ Mahatma Gandhi


ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ civil society

§¸ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳÛÏ³Ï³Ý ó³Ýó¦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ "Positive People Armenian Network" non-governmental organization

§¸ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳÛÏ³Ï³Ý ó³Ýó¦ ÐÎ-Ý ÑÇÙݳ¹ñí»É ¿ 2006Ã-ÇÝ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ëï»ÕÍ»É ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó Ͻ·³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉÇÇñ³í ³Ý¹³Ù ¨ ã»Ý Ëáõë³÷Ç µ³ó³Ñ³Ûï»É Çñ»Ýó ϳñ·³íÇ׳ÏÁ` ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³é³í»É ɳÛÝ Ñ³ÝñáõÛÃÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ 먻é»Éáí ØƲì/ÒƲÐ-Ç ¨ ¹ñ³ÝÇó ³é³ç³ó³Í ËݹñÇ íñ³: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Íñ³·ñ»É ɳÛݳٳëßï³µ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, áñÝ ¿É ϳñáÕ ¿ ÷áË»É Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ýϳïٳٵ: 2007Ã-Çó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §ÊݳÙùÇ ¨ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó¦ Íñ³·ÇñÁ ÒƲÐ-Ç, ïáõµ»ñÏáõÉá½Ç ¨ ٳɳñdzÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ¶Éáµ³É ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³Ñ³éáõÝ»ñÁ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý: Ìñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñáÕ ß³ñÅ³Ï³Ý ËÙµÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: Þ³ñÅ³Ï³Ý ËÙµÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ ³Ûó»ÉáõÙ »Ý ߳ѳéáõÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñáõÙ, ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÇ, ëÝݹ³Ï³ñ·Ç, µáõÅÙ³Ý ¨ ËݳÙùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: Ìñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ÒƲÐ-Ç Ï³Ý˳ñ-

4

“Positive People Armenian Network” NGO was founded in 2006. The mission of the organization is to create a society, where people living with HIV will feel themselves as a full member of the society and won’t avoid disclosing their status and focusing the attention of the society and wider community on HIV/AIDS and issues caused by it. The main mission of the organization is to plan large-scale events among the society, which can change the stereotypes about people living with HIV. Starting from 2007 the organization implements the “Providing care and support to people living with HIV” project by the financial support of Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. The main beneficiaries of the organization are people living with HIV. The work of mobile team, who provide services are planned and implemented in frames of the project. The


·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó µ³ßËíáÕ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ Ù³ñ½»ñáõÙ µÝ³ÏíáÕ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó: Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ݳ¨ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³ß˳ï³ï»Õ»ñ ëï»ÕÍ»É ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù áñå»ë ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Íñ³·ñ»ñáõÙ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ý»ñáõÅÁ ï³ÉÇë ¿ Çñ ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ëáódzÉ-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ, ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÷áËû·ÝáõÃÛ³Ý ËÙµ»ñ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ ³Ýѳï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ »Ý óáõó³µ»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ Ýϳïٳٵ, û·ÝáõÙ »Ý ÉáõÍ»É Ï³Ù Ñ³Õóѳñ»É ËݹÇñÝ»ñÁ: öáËû·ÝáõÃÛ³Ý ËÙµ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »Õ»É »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ý¹Çå»É, ׳ݳã»É »Ý Çñ³ñ ¨ ÁÝï³ÝÇù »Ý ϳ½Ù»É:

mobile team specialists visit beneficiaries in their places of residence, provide counseling on healthy lifestyle, meal plan, treatment and care to people living with HIV and their families. In frames of the project the organization provides medicine, which is distributed by the National Center for AIDS prevention, to people living with HIV in the regions. The realization of the project also gives an opportunity to create job positions for people living with HIV, as they are involved in projects implemented by the organization. The potential of people living with HIV, who are involved in the organization, gives positive results. Social and psychological counseling is provided to people living with HIV, mutual support groups are organized and implemented. The staff of the organization demonstrates individual approach towards each person, they help to solve or overcome the problems. There were cases during the mutual support groups, when people met, got to know each other and formed families.


γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ë»ñïáñ»Ý ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ áÉáñïáõÙ ·áñÍáÕ ÙÇ ß³ñù å»ï³Ï³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: 2009Ã-ÇÝ 3 ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ` §Æñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑ, Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇϦ, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ¨ §Î³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»Ýïñáݦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍ»É ¿ §ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ËáõÙµÁ¦: ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ËáõÙµÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ³Ïódzݻñ, µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ å»ï³Ï³Ý ٳϳñ¹³Ïáí, ÷áñÓáõÙ ÉáõÍ»É ËݹÇñÝ»ñÁ, áñáÝó µ³ËíáõÙ »Ý ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ݳ¨ ë»ñïáñ»Ý ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ»ï` ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ËݹÇñÝ»ñÁ ³é³í»É ɳÛÝ Ù³ëßﳵݻñáí Éáõë³µ³Ý»Éáõ ѳٳñ: ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ µ³ËíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ËݹÇñÝ»ñÇ Çñ»Ýó ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷í»ÉÇë: г۳ëï³ÝáõÙ ß³ï Ñ³×³Ë ³ÝÓÇ ØÆ²ì ¹ñ³Ï³Ý ϳñ·³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ ãÇ ÇÙ³ÝáõÙ áã áù: ²é³ÝÓݳѳïáõÏ ËݹÇñ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, ϳ٠»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÇ Ñ³ÛïÝáõÙÁ: ²Ûë ¨ ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñ ÑÇÙù »Ý ѳݹÇë³ÝáõÙ Ý»ñÑá·»Ï³Ý ¨ ÙÇç³ÝÓݳÛÇÝ É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý, áñÁ í³ï ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÇÝãå»ë »ñ»Ë³-ÍÝáÕ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³: ²ÛëåÇëÇ ÁÝóóùÁ ϳÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ýñ³Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï: ²Û¹ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ѳݹÇåáõÙÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ É³í ³ñ¹ÛáõÝù ïí»óÇÝ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ íϳÛáõÙ ¿ ݳ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ ·áÑáõݳÏáõÃÛáõÝÁ: гݹÇåáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñ»Ë³Ý»ñÁ ëáíáñ»óÇÝ ×Çßï ѳëϳݳÉ

6

γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ` ²Ý³ÑÇï гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Anahit Harutyunyan, head of the organization

The organization closely cooperates with several governmental, international and local organizations, who work in this sphere. In 2009, together with 3 other NGOs, “Real World, Real People”, “Public Information and Need of Knowledge” and “Women’s resource center” the organization formed the “Advocacy Group on AIDS”. The Advocacy Group on AIDS implements various events, campaigns, raises issues at the state level, tries to solve the issues to which people living with HIV face. The organization also closely cooperates with local mass media to cover the issues of people living with HIV in a wider scale. People living with HIV face various issues in communication with their relatives and friends. It often happens in Armenia, when no one gets to know about one’s HIV positive status. Disclosing of kid’s status or disclosing of kids’ parents status is a special problem. These and other problems are the basis of interpersonal and psychological tension, which has negative impact as on a child-parent relationship, as well as on person’s health. In order to prevent such a process, the organization conducted psychological work with people living with HIV and their kids. These regular meetings gave quite good results, which is evidenced by the


ë»÷³Ï³Ý ÑáõÛ½»ñÁ, ÷áñÓ»É ï»ëÝ»É Çñ»Ýó ÏáÕùÇó` ѳݷ³Ù³Ý³ÉÇó ѳëϳݳÉáõ ѳٳñ ¹ÇÙ³óÇÝÇ é»³ÏódzÝ: ÌÝáÕÝ»ñÁ ¨ë ÝßáõÙ ¿ÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ û° Çñ»Ýó Ñ»ï ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ¨ û° ¹åñáó³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ò³Ýϳó³Í ËáãÁݹáï, áñ ѳÕóѳñáõÙ ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Á, ¹³ ³ñ¹»Ý ÷áùñÇÏ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ¿: ²ÛÝ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ¿ áã ÙdzÛÝ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹áõ ѳٳñ, ³Ûɨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºí ¿³Ï³Ý ã¿, û áí ¿ û·Ý»É, ¿³Ï³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Á ѳëϳÝáõÙ ¨ í»ñ·ïÝáõÙ ¿ Çñ»Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³åñ»É ¨ ëï»Õͳ·áñÍ»É: ¸³ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ Ó»éùµ»ñáõÙÁ:

parents’ satisfaction. During the meetings kids learnt to understand better their own emotions, tried to see themselves from aside to thoroughly understand others’ reaction. Parents also mentioned about positive changes both in kids’ relationship with them and in school environment. Any obstacle that a person living with HIV overcomes in his/her life is already a small victory. And it is not a victory for person living with HIV only, but for the organization’s coworkers as well. And it is not important, who helped him/ her, but the important part is that a person living with HIV understands and finds his/her place again in the society, continues to live and create. That is the main achievement of the organization.

ܳñÇÝ» ¶ñÇ·áñÛ³Ý Üí³ñ¹ سñ·³ñÛ³Ý

Narine Grigoryan Nvard Margaryan


ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ civil society

§Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ "Women’s Support Center" non-governmental organization

§Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ ÐÎ-Ç ÑÇÙݳ¹Çñ ¨ ïÝûñ»Ý سñá سÃáëÛ³ÝÁ г۳ëï³Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù »Ï³í ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï 1991 Ãí³Ï³ÝÇÝ` ÐÐ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÇó ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ³Ýó: îÇÏÇÝ Ø³ÃáëÛ³ÝÁ г۳ëï³Ý ¿ñ »Ï»É Ù»Í »é³Ý¹áí ¨ á·¨áñáõÃÛ³Ùµ, ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ É³í µ³Ý ³Ý»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ùµ, ù³Ý½Ç, Çñ ÇëÏ åݹٳٵ, ÙdzÛÝ ³Ûëï»Õ ϳñáÕ ¿ñ ·ïÝ»É Çñ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ: 1996-97 ÃÃ.-ÇÝ »ñÏñáõÙ ïÇñáÕ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ëïÇå»ó Ýñ³Ý í»ñ³¹³éÝ³É ²ØÜ, áñï»ÕÇó ¨ »Ï»É ¿ñ: ´³Ûó ãϳñáճݳÉáí ³Ûɨë ѳñÙ³ñí»É ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ` ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³Ýó »ï »Ï³í ѳÛñ»ÝÇù` Çñ ÉáõÙ³Ý »ñÏñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ý»ñ¹Ý»Éáõ ѳٳñ: ²Ûëï»ÕÇó ¿É ëÏǽµ ³é³í ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ýñ³ µáõéÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, áñÝ ¿É ѻﳷ³ÛáõÙ Ù³ñÙÇÝ ³é³í, ¨ áñå»ë ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ëï»ÕÍí»ó §Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ: îÇÏÇÝ Ø³ÃáëÛ³ÝÁ ÝϳïáõÙ ¿, áñ ųٳݳÏÇÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÁ ï³µáõ ¿ñ ѳٳñíáõÙ: ÖÇßï ¿, г۳ëï³Ýáõ٠ûٳÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñ¹»Ý ÇëÏ áñáß³ÏÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳÝ, µ³Ûó ³ÛÝáõѳݹ»ñÓ Ï³ñÇù ϳ ·Çï»Ý³Éáõ, û ÇÝã Ù»Ãá¹Ý»ñáí å»ïù ¿ ³ß˳ï»É ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ½áÑ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí ϳï³ñí»ó µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ³ß˳ï³Ýù` áõëáõÙݳëÇñí»ó ѳïáõÏ

8

The founding director of “Women’s Support Center” NGO Maro Matosian first time came to Armenia with her family in 1991, after few months from RA declaration of independence. Mrs. Matosian came to Armenia with great energy and enthusiasm, with intention to do a good thing for her motherland, because, as she claimed, only here she could find her identity. The continuous despair in the country in 199697 made her go back to USA, from where she came. But not being able to adapt to American society no longer, after few years she came back to Armenia to have her own input for contributing to her motherland’s development. Hence her intense activity in the sphere of women’s rights began, and later, in the result of cooperation “Women’s Support Center” NGO was created. Mrs. Matosian notes that not long ago speaking up about domestic violence was considered as a taboo. It’s true that there are already some studies about the topic in Armenia, but


·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÁÝïñí»óÇÝ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ¿É å³ñµ»ñ³µ³ñ Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ ÇÝãå»ë ²ØÜ-áõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É г۳ëï³ÝáõÙ: ²Ñ³ ³Ûëå»ë 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ §Âáõý»ÝÏÛ³Ý µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù¦-Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ²ØÜ ØÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñͳϳÉáõÃÛ³Ý ¨ §Ð³Û ϳݳÝó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëáódzódzÛǦ Ñ»ï ѳٳï»Õ ëï»ÕÍí»ó §Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ ÐÎ-Ý, áñÝ Çñ ³éç¨ Ýå³ï³Ï ¹ñ»ó ³ç³Ïó»Éáõ ÐÐ-áõÙ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ½áÑ ¹³ñÓ³Í Ï³Ý³Ýó: λÝïñáÝÝ áõÝÇ Ã»Å ·ÇÍ, ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ ï³ñ³µÝáõÛà ûٳݻñáí ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßï ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÛÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÙ ¿ §Î³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»Ýïñáݦ ÐÎ-Ç Ñ»ï` ÷áñÓ»Éáí ³ñÙ³ï³íáñ»É »ñÇï³ë³ñ¹ ϳݳÝó ßñç³Ýáõ٠ѳٳå³ñ÷³Ï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ñÅ»ùÝ»ñ ³éáÕç ÁÝï³ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ, áñáõÙ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ˳ñëËí³Í »Ý áã û í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý áõ µéÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý áõ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý íñ³: §Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ ÐÎ-Ý Ý³¨ §Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛǦ ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³Ù ¿: Îá³ÉÇóÇ³Ý Ûáà ÐÎ-Ý»ñÇ` ý»ÙÇÝÇëï³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ËÙµ»ñÇ ¹³ßÇÝù ¿, áñÁ Éë»ÉÇ ¿ ¹³ñÓÝáõ٠ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÁ, ËݹÇñÝ»ñÁ, µáÕáùÇ Ó³ÛÝ ¿ µ³ñÓñ³óÝáõÙ Ù³ëݳíáñ ¹»åù»ñÇ Éáõë³µ³ÝÙ³Ý ÙÇçáóáí` Ëáë»Éáí ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳËݹñÇ Ù³ëÇÝ: §Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ-Ç Ñ³ñÏÇ Ý»ñùá ·áñÍáõÙ ¿ ݳ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ÃÇñ³Ë ¹³ñÓ³Í Ï³Ý³Ýó ³å³ëï³ñ³Ý, áñï»Õ ³Ýí׳ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ

however there is still a need to realize, what methods should be used to work directly with victims of domestic violence. A great amount of work was conducted upon this purpose, specific literature was studied, specialists were chosen for the work, who constantly participate in various retraining courses both in US and in Armenia. This is how in 2010, with the initiative of “Tufenkian Charitable Foundation” and in cooperation with U.S. Agency for International Development and “Armenian International Women’s Association” “Women’s Support Center” NGO was created, which set the goal to support women, who became victims of domestic violence in Armenia. The center has a hotline, it provides legal and psychological counseling, as well as it organizes and implements retraining courses in various topics and provides other necessary services. It cooperates with “Women’s Resource Center” NGO, trying to implant comprehensive information and values among young women about a healthy family, where relationships are not based on violence and control, but on solidarity and cooperation. “Women’s Support Center” is also a cofounder and member of “Coalition to stop violence against women”. The coalition is an alliance of seven NGOs, who conduct their work in spheres of feminism, social issues and women’s rights, and it makes the voice of violence cases against women, their issues to be raised and be heard through reporting on private cases, through speaking up and raising issues on domestic violence. “Women’s Support Center” also has a shelter for women, who became victims of violence, where they can find support for free. As Mrs. Matosian says, mainly middle aged women (25-45) and sometimes their kids use the service of shelter. If it comes clear, that kids were also psychologically affected from domestic violence, then they also receive psychological

9


»Ý ·ïÝ»É µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í µáÉáñ ϳݳÛù: îÇÏÇÝ Ø³ÃáëÛ³ÝÇ ÷á˳Ýóٳٵ, ³å³ëï³ñ³ÝÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáõÙ »Ý ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÇ (25-Çó 45 ï³ñ»Ï³Ý) ϳݳÛù, Ñ³×³Ë Ý³¨ Ýñ³Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÁ: ºÃ» ³ÏÝѳÛï ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µÁéÝáõÃÛáõÝÇó Ñá·»µ³Ýáñ»Ý ïáõÅ»É »Ý ݳ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, ³å³ Ýñ³Ýù ¨ë ³å³ëï³ñ³Ý »Ý ·ïÝáõÙ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³ÝáõÙ Ï»ÝïñáÝÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ÆëÏ »Ã» ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ å³ñ½íáõÙ ¿, áñ »ñ»Ë³Ý ݳ¨ ë»é³Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ½áÑ ¿, ϳ٠³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñ áõÝÇ, ³å³ Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ Ýñ³Ý áõÕÕáñ¹áõÙ ¿ Çñ³í³ëáõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ` ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ: ²å³ëï³ñ³ÝÇó ϳËí³ÍáõÃÛáõÝÁ µ³ó³é»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¿, áñ ϳݳÛù Ýñ³ ѳñÏÇ ï³Ï ϳñáÕ »Ý ÙÝ³É áã ³í»É, ù³Ý »ñ»ù ³ÙÇë: ºñµ ÏÝáç ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ϳ٠ÏÛ³ÝùÁ íï³Ý·í³Í »Ý, »ñµ ݳ í»ñç³å»ë ¹³¹³ñáõÙ ¿ ½áÑ ·Ý³É ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñ ï¨³Í í³ËÇ ÙÃÝáÉáñïÇÝ, §áõÕ»ÕÇ Éí³óáõÙÝ»ñÇݦ ¨ Ç í»ñçá ѳٳñÓ³ÏíáõÙ ¿ ¹áõñë ·³É µéÝáõÃÛ³Ý ×Çñ³ÝÝ»ñÇó, ݳ ·³ÉÇë ¿ ³å³ëï³ñ³Ý, áñï»Õ ·ïÝáõÙ ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ³é³ÝÓÝáõÃÛáõÝ áõ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ: гٳå³ï³ëË³Ý Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ` ϳݳÛù Çñ»Ýó ³éç¨ ¹ÝáõÙ »Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ ¨ Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ÷áñÓáõÙ Çñ³·áñÍ»É ¹ñ³Ýù: ²å³ëï³ñ³ÝÁ áõÕÕáñ¹Çã ¹»ñ áõÝÇ. ³Ûëï»Õ ÙݳÉáõ ÁÝóóùáõÙ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ÏÝáç ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ݳ ëÏëáõÙ ¿ Ñëï³Ï ·Çï³Ïó»É, û ÇÝã µ³Ý ¿ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë

10

support from specialists that work in the center. And if during the counseling it turn out that the child is a victim of sexual violence as well, or has other problems, then the staff of the center refers him/her to competent organizations and bodies, to receive relevant support.

In order to exclude the dependency from the shelter, women can stay there no longer, than three month. When women’s life or health is in danger, when she finally stops being a victim of fear atmosphere that last for decades, from brainwashing and finally gets courage to leave the violence behind, she comes to the shelter, where she finds safety, privacy and support. In the result of work with relevant specialists, women set goals for themselves and try to reach them with the help of the staff of the center. The shelter has a router role: during the time women stay there, the level of their awareness and legal consciousness raises, she starts to clearly realize what is domestic violence, how to prevent it and how to make effective decisions after undergoing a violent assault, how to fight the issues facing them and start a new life. In words of Mrs. Matosian, the Armenian soci-


ϳÝË»É ³ÛÝ ¨ ÇÝãå»ë ³ñ¹Ûáõݳí»ï áñáßáõÙÝ»ñ ϳ۳óÝ»É µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí»Éáõó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë å³Ûù³ñ»É Çñ»Ýó ³éç¨ Í³é³ó³Í ËݹÇñÝ»ñÇ ¹»Ù ¨ Ýáñ ÏÛ³Ýù ëÏë»É: îÇÏÇÝ Ø³ÃáëÛ³ÝÇ Ëáëù»ñáí, ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÉÇ ¿ ·»ñÇßËáÕ Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý ϳñÍñ³ïÇå»ñáí: ä»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ç³Ýù»ñ Ý»ñ¹ÝÇ Ï³Ý³Ýó áñ³ÏÛ³É áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, µáÉáñ Ñݳñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñáí ù³ç³É»ñÇ Ýñ³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Áݹ·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ` ³Û¹åÇëáí ÇëÏ Ýå³ëï»Éáí Ñ³Û ÏÝáç Ý»ñϳ۳ݳÉÇ Ï»ñå³ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ, ïÇÏÇÝ Ø³ÃáëÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí, ³Ûëûñ ¹»é ãáõÝ»Ýù: Àݹ áñáõÙ å»ïù ¿ ÷á÷áË»É Ã»° ÏÝáç å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ë»÷³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ, û° ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ: ê³ Ù»Ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËݹÇñ ã¿, ³ÛÉ áÕç ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·»ñËݹÇñÁ: ÀÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ѳٳå³ñ÷³Ï Çñ³í³Ï³Ý ϳñ·³íáñáõÙ ëï³Ý³ ѳٳå³ï³ë³Ë³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïáõÙ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ýí³½»óÝ»É ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ¹ñ³Ýù í»ñ³ÑëÏ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É ¨ ³å³Ñáí»É µéÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ å³ïß³× å³ßïå³ÝáõÃáõÝÁ: ê³ ¿ ³éáÕç ¨ ³Ýíï³Ý· ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·ñ³í³Ï³ÝÁ: ÂáõÛÉ ÙÇ° ïí»ù, áñå»ë½Ç Ó»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ˳Ëïí»Ý, ¹áõù å³ñï³íáñ ã»ù ѳݹáõñÅ»É µéÝáõÃÛáõÝÁ, ÃáõÛÉ ÙÇ° ïí»ù, áñå»ë½Ç Ó»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¹³ëïdzñ³Ïí»Ý ÝÙ³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ, µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»°ù Ó»ñ ËݹÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí»Éáõ ¹»åùáõÙ ½³Ý·³Ñ³ñ»ù 08000 11 00 ûŠ·Íáí ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³Ýí׳ñ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ:

ety is full of dominant patriarchal stereotypes. The state must put efforts for women’s qualified education, it must encourage their political and social involvement in all possible means and contribute for creation of Armenian women’s presentable image, which, in words of Mrs. Matosian, we don’t have today. Moreover, both women’s own perceptions about their roles and the society’s mentality must be changed. It’s not a problem of one organization, but it’s the greatest issue of the whole society. Domestic violence must get a comprehensive legal regulation in a relevant legal act, which will lead in decreasing of domestic violence cases, will make them controllable and ensure a proper protection of victims of violence. This is the guarantee of creating healthy and safe public atmosphere. Do not let your rights be violated; you do not have to tolerate the violence, do not let your children be raised in such atmosphere, raise your problems, call to hotline 08000 11 00 in case of violence was used against you to receive a charge free counseling and needed support.

ÈéáõÃÛáõÝÁ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ã¿, ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»É ÙÇßï ¿É Ñݳñ³íáñ ¿:

Silence is not a salvation, finding solutions are always possible.

ÈÇÉÇà ê³ñ·ëÛ³Ý

Lilit Sargsyan

11


·»Ý¹»ñ gender

§¶»Ý¹»ñ¦ ·³Õ³÷³ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ The History of the concept of "Gender"

ì»ñç»ñë ·»Ý¹»ñ µ³éÁ Ùï³í ѳۻñ»Ý É»½íÇ µ³é³ó³ÝÏÇ Ù»ç: ØÇÝã ³Û¹ ϳñ ÙdzÛÝ ë»é µ³éÁ (áñÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ë»é): ²ñ³Ï³Ý ¨ Ç·³Ï³Ý ë»é»ñÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ ϳݳÝó ¹»ñ»ñÁ ùÝݳñÏíáõÙ ¿ÇÝ` û·ï³·áñÍ»Éáí ³Û¹ ÝáõÛÝ »½ñáõÛÃÁ: ²ÛÅÙ, áñáß Ï³ñ¨áñ å³ï׳éÝ»ñáí, »ñÏáõ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»É »Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó, áñáÝù ¿É ÏùÝݳñÏí»Ý ³Ûë Ñá¹í³ÍáõÙ: ØÇÝ㨠20-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ù³éáñ¹Á ãϳñ áñ¨¿ É»½áõ, áñÇ ÙÇçáóáí ·ÇïݳϳÝÝ»ñÝ áõ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÁ ϳñáճݳÛÇÝ ùÝݳñÏ»É, û ë»é³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÇÝãåÇëÇ ¹»ñ »Ý ˳ÕáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: §ê»é¦ µ³éÁ µ³í³ñ³ñ ã¿ñ Ùß³ÏáõÛÃáõÙ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ ¨ ³ÝÓݳϳݳå»ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿³ÏÝ»ñÇ í³ñù³·ÇÍÝ ³ñï³Ñ³Ûï»ÉÁ Ýϳñ³·ñ»Éáõ ѳٳñ: ²ÛëÇÝùÝ, §³ñ³Ï³Ý ë»é¦ ¨ §Ç·³Ï³Ý ë»é¦ »½ñáõÛÃÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ùÝÝ»ÉÇ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ, áíù»ñ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ÇÝ Ëáë»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë »Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÝáñÙ»ñÁ ϳ٠³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ ëï»ÕÍíáõÙ ¨ ÇÝãå»ë ¹ñ³Ýù ϳñáÕ »Ý ÷áËí»É: سñ¹áõ ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÇÝÁ, Ç í»ñçá, ãÇ Ï³ñáÕ µ³ó³ïñ»É, û ÇÝãå»ë ¿ ݳ ³åñáõÙ ¨ ÇÝãå»ë ¿ ³ÏÝϳÉíáõÙ ³åñ»É ³Ûëù³Ý ï³ñµ»ñ ÏÛ³Ýù»ñ: ²Ûë ÇëÏ å³ï׳éÝ»ñáí, §·»Ý¹»ñǦ ·³Õ³÷³ñÝ ³Ûëûñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ Ýϳñ³·ñ»Éáõ ѳٳñ, û ÇÝãå»ë ¿, áñ §ïÕ³Ù³ñ¹ÇϦ ¨ §Ï³Ý³Ûù¦ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍ³Í Ï³ï»·áñdzݻñ »Ý, áñáÝó Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³Å³Ý»É Ýñ³Ýó ¹»ñ»ñÁ, Ñëï³Ï»ó-

12

Recently the word gender has entered the Armenian vocabulary. Before that there was only ser (meaning sex). The physical bodies of males and females and social roles of men and women were discussed using this same term. The two concepts have now been separated for some important reasons, which this article will explore. Until about the last quarter of the 20th century – there was no language with which scholars or activists could discuss how sex differences played social roles. “Sex” was not enough to describe the many ways in which human beings express their behavior in culture, their social environment, and personally. That is to say, “male” and “female,” became questionable terms and ways of understanding difference for those who wanted to talk about the ways in which cultural norms or traditions are created and how they can change. One’s physical body, after all, cannot explain how they live and are expected to live such different lives. For these reasons, the concept of “gender” is now used to describe the ways in which “men” and “women” are categories created by society in order to separate what men and women are supposed to do, how they are supposed to behave, and what value is given to each. In the 1930s, anthropologist Margaret Mead did a study of three Samoan societies (in the South Pacific Ocean). She found that while females and males were present in all three societies, each society assigned different gender


Ý»É, û ÇÝãåÇëÇ í³ñù³·ÇÍ å»ïù ¿ ¹ñë¨áñ»Ý ¨ ÇÝãåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý Ýñ³Ýó ïñí³Í: 1930-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ù³ñ¹³µ³Ý سñ·³ñ»Ã ØǹÁ ê³Ùá³ÛÇ 3 (Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáëÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ) ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó: ܳ µ³ó³Ñ³Ûï»ó, áñ ãÝ³Û³Í »ñ»ù ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¿É ϳÛÇÝ Ã»° ³ñ³Ï³Ý, û° Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ³ÝѳïÝ»ñ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿É Ýñ³Ýó ï³ñµ»ñ ¹»ñ»ñ ¿ñ ïí»É: γݳÛù áõ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ »ñ»ù ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¿É ß³ï ï³ñµ»ñ í³ñù³·ÇÍ ¿ÇÝ ¹ñë¨áñáõÙ, ÇÝãÁ ØǹÁ Ïáã»ó ˳éÝí³Íù: êñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ ݳ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ ³ñ»ó, áñ ãÝ³Û³Í ³ñ³Ï³Ý áõ Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ³ÝѳïÝ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ×Çßï ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É, áñ §ïÕ³Ù³ñ¹Á¦ ¨ §ÏÇÝÁ¦ µÝ³Ï³Ý ϳﻷáñdzݻñ »Ý, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ï³ñµ»ñ »Ý: л勉µ³ñ ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ áõݻݳÉÁ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, áñ Ï³Ý µÝ³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñ, áñáíÑ»ï¨ »Ã» ¹³ ×Çßï ÉÇÝ»ñ, ³å³ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñÁ ÝáõÛÝÁ ÏÉÇÝ»ÇÝ ó³Ýϳó³Í Ùß³ÏáõÛÃáõÙ: úñÇݳÏ` ѳÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ Ù»½ ëïÇåáõÙ ¿ ϳݳÝó ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë Ñá·³ï³ñ áõ ÷³÷áõÏ, ÇëÏ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó` áõÅ»Õ: ²Ûë å³ï׳éáí, ØÇ¹Ý ³é³ç³ñÏ»ó, áñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ·ÇïݳϳÝÝ»ñÁ ëÏë»Ý ³ß˳ï»É áã û §ë»éǦ, ³ÛÉ ë»éÇ §Ë³éÝí³ÍùǦ íñ³: ê³ ÃáõÛÉ Ïï³ñ ï»ëÝ»É ·»Ý¹»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñ³µÝáõÛà Ө»ñÁ: ØǹÁ ݳ¨ åݹáõÙ ¿ñ, áñ ·»Ý¹»ñÁ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ, ¨ áñ ÇÝãù³Ý ß³ï ·»Ý¹»ñ ÉÇÝÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³ÛÝù³Ý Ùß³ÏáõÛÃÝ ³í»ÉÇ ÏͳÕÏÇ: ØÇ¹Ç ³ß˳ï³ÝùÁ Ñ»ï³-

roles to males and females. Women and men across the three societies had very different ways of behaving, which Mead called temperament. From this, she concluded that while males and females exist, it cannot be true that “man” and “woman” are natural categories because they differ in every society. Therefore, the physical body does not mean that there are natural social roles because if this were true, social roles would have been the same in every culture. Armenian culture is what makes us understand women as caring and soft and men as strong, for example. For this reason, Mead proposed that social scientists start working with the concept of sex “temperament” instead of “sex.” This would enable them to see all the many ways for gender to be expressed. Mead also insisted that gender makes culture more interesting and that the more genders available to choose from, the more culture could thrive. What made Mead’s work so interesting

13


ùÁñùÇñ ¿ñ Ýñ³Ýáí, áñ Çñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ, ÙÇÝã¹»é §Ï³Ý³Ûù¦ ùÝݳñÏíáõÙ ¿ÇÝ ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ ¨ Ù³ñ¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó, áñ¨¿ ³ß˳ï³Ýù ã¿ñ ³ñí»É, áñÁ ÉÇáíÇÝ ÝíÇñí³Í ÉÇÝ»ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ¹»ñ»ñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ: ê³Ï³ÛÝ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï å³Ñ³Ýçí»ó, áñå»ë½Ç ûٳÛÇÝ Éáõñç ëÏë»Ý í»ñ³µ»ñ»É, ¨ ³Ý·³Ù ¹³ Ñ»ßï ã¿ñ: 1975 Ã.-ÇÝ ¶»ÛÉ èáõµÇÝÁ, Ù»Ï ³ÛÉ Ù³ñ¹³µ³Ý, ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó ï³ñµ»ñ ÉÇÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³ å³ï׳éáí ï³ñµ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñ áõݻݳÉáõ ·³Õ³÷³ñÁ ѳëï³ïí»É ¿ñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ëϽµáõÙ: ²í»ÉÇÝ, ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÍÝí»É ¿ÇÝ Ï³Ý³Ýó áñå»ë ûµÛ»Ïï í»ñ³µ»ñ»Éáõ ÙÇçáóáí, áñáÝó ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ϳñ»ÉÇ ¿ñ ÷áË³Ý³Ï»É ³ÛÉ ËÙµ»ñÇ Ñ»ï: سñ¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë »ñ¨áõÛÃÁ ÏáãáõÙ »Ý §³ñï³ÙáõëÝáõÃÛáõݦ: ܳ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÁ, áñ ϳݳÝó ³Ûë ÷á˳ݳÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñµ»ñ Ó¨»ñáí ÁÝϳɻÉ` ϳݳÝó áñå»ë ûµÛ»ÏïÝ»ñ, ÇëÏ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó áñå»ë ϳݳÝó Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõ٠ϳ۳óÝáÕÝ»ñ: ²Ûë ÷³ëï³ñÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³Û¹åÇëáí, ·»Ý¹»ñÁ ëï»ÕÍí»ó ³ÛÝ å³ÑÇÝ, »ñµ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó ï³ñµ»ñ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ¹»ñ»ñ í»ñ³·ñí»óÇÝ, ¨ ³Û¹ ¹»ñ»ñÁ ѳí³ë³ñ ã¿ÇÝ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ èáõµÇÝÁ ·ñáõÙ ¿ñ Çñ ³Û¹ ¿ëë»ÛÁ, §·»Ý¹»ñ¦ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë Ýáñ

14

in her time was that while “women” had been discussed in sociological and anthropological work up to this point, no text had been written that was wholly devoted to understanding how society creates gender roles. In fact, it was a long time until the topic was taken seriously and even that did not happen easily.

In 1975 Gayle Rubin, another anthropologist, argued that the idea that men and women were different and should thus have different social roles was established in the very beginning of human civilization. In fact, civilization was born through women being treated as objects that could be exchanged through marriage with other groups. In anthropology, this is called out-marriage. She argued that because of this


¿ñ Ý»ñÙáõÍíáõÙ ·Çï³Ï³Ý µ³é³å³ß³ñ. ³ÛÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ñ áÙ³Ýó ÏáÕÙÇó, µ³Ûó ¹»é¨ë ï³ñ³Íí³Í ã¿ñ: 1970-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ý»ÙÇÝÇëïÝ»ñÁ Ñ³×³Ë û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ §ÏÝáç¦ µÝ³Ï³ÝÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ` ÝϳïÇ áõݻݳÉáí ÏÝáç ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñÁ Ýñ³ Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: ²Û¹ ·³Õ³÷³ñÝ ³í»ÉÇ áõß ùÝݳ¹³ïí»ó áñå»ë ¿ë»ÝódzÉÇëï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ ÙdzÙÇï ¿ñ »Ýó¹ñ»É, û ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ϳñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É µÝ³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ: гë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß ·ÇïݳϳÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Þ»ñÇ úñÃÝ»ñÁ, µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»óÇÝ Çñ»Ýó ³ÝѳٳϳñÍÇù ÉÇÝ»ÉÁ ·»Ý¹»ñÇ ³Ûë Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛ³ÝÁ` åݹ»Éáí, áñ ÝáõÛÝÇëÏ ãÝ³Û³Í §Ï³Ý³Ûù¦ ÁݹѳÝáõñ ÇÙ³ëïáí ϳñáÕ ¿ ¨ ÙdzíáñáÕ áãÇÝã ¿É ãáõÝ»Ý, Ýñ³Ýó ÙdzíáñáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ýñ³Ýù ×Ýßí³Í »Ý ³Ù»Ý ï»Õ: ²Ûë ·³Õ³÷³ñÝ ¿É ³í»ÉÇ áõß ùÝݳ¹³ïí»ó, áñáíÑ»ï¨ áñáß ý»ÙÇÝÇëï ·ÇïݳϳÝÝ»ñ ϳñÍÇù ѳÛïÝ»óÇÝ, áñ ÙÇ·áõó» ϳݳÛù ³Ù»Ý ï»Õ ×Ýßí³Í ã»Ý ¨ áñ ë³ Ï³ñáÕ ¿ áõÕÕ³ÏÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ý»ÙÇÝÇëïÝ»ñÇ ÁÝϳÉáõÙÝ ¿: ²ÛÉ Ëáëùáí ³ë³Í, áÕç ³ß˳ñÑáõÙ ·»Ý¹»ñ ¨ §Ï³Ý³Ýó¦ áõ §ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó¦ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѻﳽáïáÕÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ Ñ³ñó ï³É, û ÇÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ: 1980-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ý»ÙÇÝÇëïÝ»ñÁ ½³ñ·³óñ»óÇÝ ï³ñµ»ñ ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é ³ÛÝ, û ÇÝãå»ë ¿ §ÏÇÝÁ¦ ëï»ÕÍí»É ¨ ëÏë»óÇÝ û·ï³·áñÍ»É §·»Ý¹»ñ¦ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ë»éÇ ÷á˳ñ»Ý, áñå»ë ϳݳÝó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáó: àñáß ·ÇïݳϳÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ø»ÛÃñÇÝ Ø³ùÎÇÝáÝÁ, íÇ׳ñÏáõÙ ¿ÇÝ, áñ ÏÇÝÁ ݳ ¿, áí ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳë³Ý»ÉÇ ¿ áñå»ë ë»ùëáõ³É ûµÛ»Ïï ¨ ÏÇÝ ¿ ¹³éÝáõÙ ³é³ñϳ۳óÙ³Ý ³Ûë ·áñÍÁÝóóÇ ÙÇçáóáí: àõëïÇ, ß³ï ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ ¨ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ³½³ï»É

exchange of women, societies started thinking of men and women as different from each other – women as objects to be traded, and men as those who could make decisions over women’s bodies. In this argument, then, gender was created at the moment when men and women were thought to have separate roles and these roles were not equal.

At the time that Rubin was writing this essay, the concept of “gender” was still being introduced into scholarly vocabulary – being used by some but not fully taken up yet. Feminists in the 1970s often used a naturalistic notion of “woman” – to understand woman’s social role through her biology. This concept later became criticized as essentialist – as naively believing that one’s physical body can have natural social meaning. Some scholars in the social

15


§ÏÝáçÁ¦ ¨ ³Û¹ ϳﻷáñdzÛÇó ÁݹѳÝñ³å»ë Ññ³Å³ñí»É: àñáß ÷ÇÉÇë÷á³Ý»ñ, ûñÇÝ³Ï ØáÝÇù àõÇÃÇÝ·Á, ³ëáõÙ ¿ÇÝ, áñ É»ëµáõÑÇÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ³½³ïí»É ¿ÇÝ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ ë»ùëáõ³É ûµÛ»ÏïÝ»ñ ÉÇÝ»Éáõó ¨ ³Û¹åÇëáí ÏÇÝ ã¿ÇÝ: öá˳ñ»ÝÁ, §É»ëµáõÑÇݦ ÇÝùÝ Çñ»Ýáí ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ï³ï»·áñdz ¿ Ýñ³Ýó ѳٳñ, áíù»ñ ³½³ï³·ñí»É »Ý ÏÇÝ ÉÇÝ»Éáõó, µ³Ûó ïÕ³Ù³ñ¹ ã»Ý: ²Ûë ÷áõÉáõÙ ·»Ý¹»ñ µ³éÁ ¹³éÝáõÙ ¿ñ ÝáñÙ³ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ݳ¨ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ñ ÁÝûñóíáÕ áõ Éë»ÉÇ ¼ÈØ-Ý»ñÇ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï Ã»ñûñÇ, Ñ»éáõëï³ßááõÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ ÏáÕÙÇó ²ñ¨ÙïÛ³Ý ºíñáå³ÛáõÙ ¨ ²Ù»ñÇϳÛáõÙ: ÆÝ㨿, ϳñ (¨ ÑÇÙ³ ¿É ϳ) ÁݹѳÝáõñ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝ ³é ³ÛÝ, áñ »ñµ §·»Ý¹»ñ¦ µ³éÝ ¿ û·ï³·áñÍíáõÙ, Ç ÝϳïÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ §ÏÝáçÁ¦ (ûñÇÝ³Ï ·»Ý¹»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÙ): Þ³ï ·ÇïݳϳÝÝ»ñ ¨ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñ ³ß˳ï»É »Ý §·»Ý¹»ñǦ ÇÙ³ëïÁ ɳÛݳóÝ»É ¨ ùÝݳ¹³ï»É §ÏÇݦ ¨ §ïÕ³Ù³ñ¹¦ »½ñáõÛÃÝ»ñÁ` óáõÛó ï³Éáí, áñ ß³ï»ñÝ ³Ûë ³ñÏÕ»ñÇ Ù»ç ã»Ý ï»Õ³íáñíáõÙ ¨ áñ ãϳ ³Ûë ϳﻷáñdzݻñÇ Ñ³ÙÁݹѳÝáõñ ÁÝϳÉáõÙ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑáõÙ: îñ³Ý뷻ݹ»ñ ϳ٠ÇÝï»ñë»ùëáõ³É Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏáÕÙÇó §ÇÝùݳµ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ¦ áõ Ëáë»ÉÝ ³Ûëûñ ¹»é¨ë ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ·»Ý¹»ñÇ áõ ë»éÇ ÁݹѳÝáõñ ÙÇ ï³ñ³Íí³Í »Ýó¹ñáõÃÛ³Ý ýáÝÇ íñ³. áñ ¹ñ³ÝóÇó Áݹ³Ù»ÝÁ »ñÏáõëÁ ϳ: 1990-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ åáëïÙá¹»éÝ ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ·»Ý¹»ñÇ ·³Õ³÷³ñÝ ³í»ÉÇ ×»Õùí»ó (ÇëÏ áÙ³Ýù ¿É ³ëáõÙ »Ý, áñ Ïáïñí»ó): ü»ÙÇÝÇëï ÷ÇÉÇëá÷³ æáõ¹Çà ´³ÃÉ»ñÁ ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ ·»Ý¹»ñÁ Ý»ñϳ۳óáõÙ ¿: ²ÛÝ µ»Ù³¹ñíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ³ÝѳïÇ ¹»ñ³Ë³ÕÇ ÙÇçáóáí` Ýëï»Éáõ Ó¨áí, Í˳ËáïÁ ÍË»Éáõ Ó¨áí, Ïñ³Í ѳ·áõëïÇ ÙÇçáóáí, Ëáë»Éáõ Ó¨áí ¨ ³ÛÉÝ: ºÃ» ãÉÇÝ»ÇÝ ³Ûë Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñÁ, ´³ÃÉ»ñÝ

16

sciences, like Sherry Ortner, tried to distance themselves from this biological understanding of gender by claiming that even though “women” globally may have nothing else in common, they do have in common the fact that they are oppressed everywhere. This idea was later criticized because some feminist scholars found that it may not be true that women are oppressed everywhere and that this may just be the way Western feminists understand it. In other words, those studying gender and the relationship between “women” and “men” around the world began to question what it means to have power. By the 1980s, feminists developed different theories of how “woman” was created and began to use “gender,” rather than sex, as the main way of discussing the relationship between women and men. Some scholars, like Catherine MacKinnon, argued that woman is that who is available as a sexual object for men and becomes woman by this process of objectification. Therefore, the goal for many activists and scholars was to free “woman” and get rid of the category altogether. Some philosophers, like Monique Wittig, said that lesbians have already been freed from being sexual objects for men and thus are not women. Instead, “lesbian” itself is a gender category of those who are liberated from being women, but are not men. At this point, gender was becoming the norm for those within the humanities and social sciences and was also being used by popular media in Western Europe and the Americas, such as in magazines, television shows, etc. However, there was (and still is) a general criticism that often when the word “gender” is used, what is really implied is “woman” – such as in “Gender Studies.” Many scholars and activists have worked to make bigger what “gender” means and to be critical of terms like “woman” and “man” by showing that many do


³ëáõÙ ¿, ·»Ý¹»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ·áÛáõÃÛáõÝ ã¿ñ áõݻݳ: ܳ ݳ¨ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, áñ §ë»éÁ¦` ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ, ÇÝùÝ Çñ»Ýáí Ù»½ ï»ë³Ý»ÉÇ ¿ ÙdzÛÝ ·»Ý¹»ñÇ å³ï׳éáí: ¶»Ý¹»ñÇ ·³Õ³÷³ñÝ ¿ Ý³Ë ¨ ³é³ç (³ÛÝ, áñ ϳ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÏÝáç ¨ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ÙÇç¨), áñ Ù»½ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ë»éÁ Ýϳï»É:

¶»Ý¹»ñÇ ·³Õ³÷³ñÁ ã¿ñ ϳñáÕ Ó¨³íáñí»É ³é³Ýó ý»ÙÇÝǽÙÇ, ý»ÙÇÝÇëï ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇ ¨ ϳݳÝó å³Ñ³ÝçÇ` ѳëϳݳÉáõ, û ÇÝãå»ë »Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõ٠ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ëï»ÕÍí»É Çñ»Ýó ¹»ñ»ñÁ: ¶»Ý¹»ñÁ Ù»½ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³Ý»É ¨ ï»ëÝ»É ³ÛÝ, ÇÝãÁ §ë»éǦ ë³Ñٳݳ÷³Ï ·³Õ³÷³ñÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë: ¶»Ý¹»ñÝ ³ñ³Ï³Ý ¨ Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ³ÝѳïÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ: ¶»Ý¹»ñÁ Ù»½ ëïÇåáõÙ ¿ µáÉáñÇÝ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ïÕ³Ù³ñ¹ ϳ٠ÏÇÝ: ´³Ûó, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ·»Ý¹»ñÁ Ù»½ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ѳëϳݳÉ, áñ Ù»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñÁ ѳí»ñÅ ã»Ý ¨ áñ ¹ñ³Ýù ϳñáÕ »Ý ÷áËí»É:

not fit within these boxes and that the understanding of these categories do not exist in the same way throughout the world. The “coming out” and spreading of knowledge by those who are transgendered or intersexed is today still taking apart what is most commonly assumed about gender or sex: that there are only two. In the 1990s, the development of postmodern theories in the humanities further cracked open (and some argue, broke) the concept of gender. Feminist philosopher, Judith Butler, argued that gender is a performance. It is performed from moment to moment by the way one acts: the way they sit, the way they may smoke a cigarette, the clothes that they wear, the way they talk, etc. If it was not for these performances, Butler argues, gender would not exist at all. She also argued that what is considered “sex” – the physical body - is already in itself only visible to us because of gender. It is the concept of gender – that there is difference between woman and man – that allows us to see sex in the first place. The concept of gender could not have come about without feminism, feminist scholarship and the demand of women to understand how their roles in society had been created throughout history. Gender allows us to do and see what the limited concept of “sex” does not. Gender creates differences between males and females. Gender makes us see everyone as man or woman. But, on the other hand, gender allows us to understand that our social roles are not forever and that they can be changed.

³ٳñ ÞÇñÇÝÛ³Ý

Tamar Shirinyan

17


Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ human rights

2012Ã. ë»åï»Ùµ»ñ, ÑáÏï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»ó ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·: ØáÝÇÃáñÇÝ·Ý áõÕÕí³Í ¿ г۳ëï³Ýáõ٠ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ßáõñç Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³ÝÁ` Ï»Ýïñ³Ý³Ý³Éáí í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇ íñ³: êáõÛÝ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Á Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ñ³Ù³Éñ»Éáõ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ݳËÏÇÝáõÙ ³ñí³Í »ñÏáõ ѻﳽáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý §Ø»Ýù ¨ Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç ÁÝóóùáõ٠ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áïݳѳñáõÙÝ»ñÁ áõëáõÙݳëÇñí»É »Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÝåÇëÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ ¨ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ, ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÁÝï³ÝÇùÁ, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á, áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ, µ³Ý³ÏÁ, ÏñáÝÁ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ßñç³å³ïÁ: ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ ѳñóÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ 111 Ù³ñ¹, áñáÝóÇó 13-Ý Ç·³Ï³Ý ¨ 98-Ý ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ »Ý: лﳽáïáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ»ï³ùñùÇñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ ¹áõñë µ»ñí»óÇÝ ï³ñµ»ñ áõëáõÙݳëÇñíáÕ áÉáñïÝ»ñáõ٠ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áïݳѳñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

ÎñÃáõÃÛáõÝ È¶´î ³ÝÓ³Ýó Ùáï ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ í³ËÝ ³é ³ÛÝ, áñ Ýñ³Ýó ѳݹ»å Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ

18

During September-October 2012 “Public Information and Need of Knowledge” NGO implemented LGBT rights monitoring. The monitoring aims to study the situation of LGBT rights in Armenia focusing on the last two years. This monitoring is intended to supplement two reasearches conducted earlier by “Public Information and Need of Knowledge” NGO, which were implemented in the frames of “We and Our Rights” project. During the monitoring LGBT rights violations were studied in institutions and spheres of life such as education, employment, family, healthcare, police, army, religion and social life. Overall, 111 people took part in the survey, from which 13 are females and 98 are males. During the monitoring of the survey some interesting details were brought out about LGBT people’s rights violations in different spheres that were studied.

Education The fear that discrimination against them is inevitable, if their sexual orientation or gender identity is disclosed in an educational institution, prevails for LGBT people. Moreover, in most cases LGBT


¿, »Ã» áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ ÇÙ³Ý³Ý í»ñçÇÝÝ»ñÇë ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý Ï³Ù ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Àݹ áñáõÙ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ȶ´î ³ÝÓÇù ³í»ÉÇ ß³ï Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »Ý »ÝóñÏíáõÙ ³ÛÉ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ù»ÝÇó ß³ï ѳݹÇåáÕ Ó¨Á, Áëï ѳñóí³ÍÝ»ñÇ, ³ï»ÉáõÃÛ³Ý Ïáã»ñÝ »Ý, áñáÝù ÑÝã»É »Ý Çñ»Ýó ѳëó»ÇÝ` »ÉÝ»Éáí Ýñ³Ýó ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÇó ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÇó (³ÛëáõÑ»ï` êζÆ): лï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ, áñ ë³Ñٳݳ÷³Ïáõ٠ϳ ÝáõÛÝÇëÏ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõ٠ȶ´î ûٳݻñÝ ³ñͳñÍ»Éáõ Ñ»ï ϳåí³Í: ²Ûë ³Ù»ÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ÝáõÛÝÇëÏ ³Ýѳï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ïÝûñÇÝÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ áõë³ÝáÕÁ ë³Ñٳݳ÷³Ïí³Í ¿, ÇëÏ È¶´î ³ÝÓ³Ýó í»ñ³µ»ñáÕ Ã»Ù³Ý»ñÁ ¹»é¨ë ³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ »Ý ѳٳñíáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

¼µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝ ²é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó ϳñáÕ ¿ Ãí³É, û ȶ´î ³ÝÓÇù áã ÙÇ ËݹÇñ ãáõÝ»Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ, ù³ÝÇ áñ êζÆ-Ç ÑÇÙùáí Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ϳñÍ»ë û, ÑÇÙݳϳÝáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë »ñ¨áõÛÃÇÝ ³ÛÉ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ Ï³: гñóí³ÍÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ êζÆ-Ý ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñáõÙ Ùßï³å»ë óùóÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ½·áõÙ: лï³ùñùÇñ ¿ ݳ¨ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ù³ëݳíáñ áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ Ñ³ñóí³ÍÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ñ³Ïí³Í »Ý óùóÝ»Éáõ ë»÷³Ï³Ý êζÆ-Ý (54%), ù³Ý ÙÛáõë áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáÕÝ»ñÁ: ²Ûë ³éáõÙáí, ³í»ÉÇ ³½³ï »Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ë»ÏïáñáõÙ ³ß˳ïáÕÝ»ñÁ:

ÀÝï³ÝÇù ÀÝï³ÝÇùÝ»ñáõ٠ȶ´î ³ÝÓÇù ݳËÁÝïñáõÙ »Ý Éé»É Çñ»Ýó êÎ¶Æ Ù³ëÇÝ: ²Ûëå»ë, ѳñóí³Í ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ` 54%-Á, ãÇ µ³ó³Ñ³Ûï»É Çñ êζÆ-Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ, ÇÝãÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Ùáï ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ í³ËÇ ½·³óáõÙÝ ³é ³ÛÝ, áñ Ýñ³Ýù Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝóñÏí»Ý, Ïûï³ñí»Ý

people get subjected to discrimination by other students in educational institutions. The most common type of discrimination in educational institution is hate speech, which was addressed to them based on their sexual orientation and gender identity (hereinafter SOGI). It is interesting that there is even a limit of scientific research work related to LGBT topics. According to this, the student is limited in their own work and that topics related to LGBT people are still considered to be impermissible in educational institutions.

Employment At first sight it may seem that LGBT people do not have any problems in the labor sphere, as discrimination based on SOGI seems to mostly not exist. However, there is another explanation to this phenomenon. The overwhelming majority of respondents feel the need to conceal their SOGI in the workplace. It is interesting that private sector employees are more inclined to hide their SOGI (54%), than the employees of other sectors. In this sense, non-governmental organization employees are more open.

Family In families LGBT people prefer to keep silent about their SOGI. So, more than half of the respondents (54%) did not come out about their SOGI in families, which means that the fear of being discriminated and alienated from their families prevails for LGBT people, if their family members get to know their SOGI. Psychological pressure is one of the most encountered forms of discrimination in the family. The second most popular form of

19


Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó, »Ã» ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ÇÙ³Ý³Ý Ýñ³Ýó êÎ¶Æ Ù³ëÇÝ: ÀÝï³ÝÇùáõÙ ³é³í»É ѳݹÇåáÕ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇó »Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñÁ: ºñÏñáñ¹, ³é³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ êζÆ-Ý ÷áË»Éáõ ×ÝßáõÙÝ»ñÝ »Ý: ºÕ»É »Ý ݳ¨ ¹»åù»ñ, »ñµ ȶ´î ³ÝÓÇÝ ï³ÝÇó ¹áõñë »Ý Ñ³Ý»É` ÇٳݳÉáí Ýñ³ êÎ¶Æ Ù³ëÇÝ:

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ù»ÝÇó ß³ï ѳݹÇåáÕ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Á ³Ýѳñ·³ÉÇó, Ñ»·Ý³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ¿:

àëïÇϳÝáõÃÛáõÝ àëïÇϳÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇó ¿, áñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ϳå áõÝÇ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó ßáõñç ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³ñóáõÙ: ØdzųٳݳÏ, ³ÛÝ Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ Ï³éáõÛó ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ, áñï»Õ ¨ë ȶ´î ³ÝÓÇù Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ý: àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Ýϳïٳٵ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ý ¹»åù»ñÝ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٻٳï³Í ³Ù»Ý³ß³ïÝ »Ý: гñóí³Í ȶ´î ³ÝÓ³Ýó ·ñ»Ã» Ï»ëÁ` 41 Ñá·Ç, ѳݹÇå»É ¿ ³Ýѳñ·³ÉÇó, Ñ»·Ý³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãÇ ÏáÕÙÇó: 21-Ç Ýϳïٳٵ ËÇëï ³ÝÓÝ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ »Ý ϳï³ñ»É: øÇã ã»Ý ݳ¨ ¹»åù»ñÁ, »ñµ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³½Ùí»É ˳Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, »ñµ ȶ´î ³ÝÓÁ ¹ÇÙ»É ¿ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝ:

´³Ý³Ï г۳ëï³Ýáõ٠ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ¿, ÇÝãÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ý»ñϳ۳óáõóÇã, áí åÇï³ÝÇ ¿ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý, å»ïù ¿ ͳé³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏáõÙ: ºÝó¹ñíáõÙ ¿, áñ ¶´î ³ÝÓÇù ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ³ÝóÝ»Ý µ³Ý³ÏáõÙ, ë³Ï³ÛÝ »Ã» ѳÛïÝÇ ¿ ¹³éÝáõÙ Ýñ³Ýó êÎ¶Æ Ù³ëÇÝ,

20

discrimination in the family are the pressures to change one’s SOGI. There were also cases, when, finding out about the LGBT person’s SOGI, they were kicked out of their home.

Healthcare The most common form of discrimination within healthcare institutions are mockery and ridicule.

Police Police is one of the institutions which is directly related to detection of discrimination cases and the work done around the issues. At the same time it is also considered to be a separate institution, where LGBT people often face manifestations of discrimination. Comparing to other spheres, forms of discrimination towards LGBT people in this sphere manifest the most. Almost half of the respondents, 41 people, faced a disrespectful and ironic attitude by police officers. 21 were asked very personal questions. Cases where LGBT people applied and were refused to sign a protocol about their violated rights were common as well.

Military Military service is compulsory in Armenia, which means that every male citizen, who is eligible to military service, must serve in the Armenian military. It is assumed that GBT people must serve in the military as well, but if their SOGI is disclosed then they are exempted from compulsory military service. As a reason a person’s men-


³å³ Ýñ³Ýù ³½³ïíáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÇó: àñå»ë å³ï׳é ÝßíáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ÝÓ³Ýó Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñ áõݻݳÉÁ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ѳñóí³Í ¶´î ³ÝÓ³ÝóÇó 34-Á ³Ýó»É ¿ å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý: 65 ѳñóí³Í ¶´î ãÇ ³Ýó»É å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝóÇó ÙdzÛÝ 13-Ý »Ý å³ï׳鳵³Ý»É ³ÛÝ Çñ»Ýó êζÆ-áí: øÇã ã»Ý ݳ¨ ¹»åù»ñÁ, »ñµ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñdzïáõÙ, ÇٳݳÉáí ³ÝÓÇ êζÆ-Ç Ù³ëÇÝ, Ýñ³ ѳݹ»å Ëïñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù »Ý óáõó³µ»ñ»É: ÆÝãå»ë ¨ ëå³ë»ÉÇ ¿ñ, ¶´î ѳñóíáÕÝ»ñÇó 10-Á ѳÛïÝáõÙ »Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñdzïáõÙ Çñ»Ýó êζÆ-Ý ¹Çï³ñÏí»É ¿ áñå»ë ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ: ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñdzïáõÙ Çñ»Ýó êζÆ-Ç Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ³Í 18 ¶´î ³ÝÓ³Ýó Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ Ýϳï»É ¿, áñ Çñ êζÆ-Ý ½ÇÝ. ÏáÙÇë³ñdzïÇ ³ß˳ï³ÏÇóÁ ùÝݳñÏ»É ¿ ³ÛÉ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï` ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ë³Ëï»Éáí Ýñ³ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Çñ³íáõÝùÁ: ²ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Çñ³íáõÝùÇ Ù»Ï ³ÛÉ Ë³ËïáõÙ ¿É ·ñ³óÝí»É ¿ 9 ѳñóíáÕÝ»ñÇ Ùáï, »ñµ Ýñ³Ýó ËÇëï ³ÝÓÝ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ »Ý ³ñ»É: ȶ´î ³ÝÓÇù ë»÷³Ï³Ý Ëáó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ å³ÛٳݳíáñáõÙ »Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý É³ÛÝ ß»ñï»ñÇ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ï³ëáí, ³ÝѳݹáõÅáճϳÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ȶ´î ³ÝÓ³Ýó ·é»ÑÇÏ áõ ûñÇݳ˳Ëï í³ñù³·Íáí: ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ, ȶ´î ³ÝÓÇù Çñ»Ýó »ñç³ÝÇÏ »Ý ѳٳñáõÙ, áõÝ»Ý Ùï»ñÇÙ Ù³ñ¹ÇÏ, ßñç³å³ïí³Í »Ý ѳñ³½³ï Ù³ñ¹Ï³Ýóáí áõ ¹³ï³ñÏáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ ãáõÝ»Ý: سñ¹áõ Çñ³íáõÝù»ñÇ áïݳѳñáõÙÝ»ñÁ ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ùÇã ÃÇí »Ý Ï³½ÙáõÙ, ¨ ϳñáÕ ¿ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍíÇ, áñ ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ å³ßïå³Ýí³Í »Ý: ê³Ï³ÛÝ ë³ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ȶ´î ³ÝÓÇù ݳËÁÝïñáõÙ »Ý óùóÝ»É Çñ»Ýó êζÆ-Ý ßñç³å³ïÇó: ÈáõëÇÝ» ê³ÕáõÙÛ³Ý

tal health problems are mentioned. However, 34 of GBT respondents have served in compulsory military service. 65 GBT people did not complete compulsory military service, but only 13 of them brought up their SOGI as a reason for their exemption. There are also cases when a person was subjected to a discriminatory attitude during military service after their SOGI was revealed. As it was expected, 10 of the GBT respondents report that their SOGI was considered a disease at the military commission. More than half of the 18 GBT respondents whose SOGI was revealed within the military commission noticed that their SOGI has been discussed with other military commission co-workers, so their right of private life had been violated. 9 respondents reported about another violation of right of private life when they were asked very personal questions. LGBT people explain their own vulnerability as the result of the lack of public awareness, intolerance, and with LGBT people’s vulgar and offensive behavior. Overall, LGBT people consider themselves happy, they have people towards whom they feel close, are surrounded with loved ones and do not have a feeling of emptiness. Human rights violations form a small number in the results of the survey, which may lead to the assumption that LGBT people are fully protected. However, this is conditioned by the fact that LGBT people prefer to conceal their sexual orientation and gender identity. Lusine Saghumyan

21


ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝ sexual health

γݳÛù ¨ ØƲì/ÒƲÐ-Á Women and HIV/AIDS

ØÇÝ㨠2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Á ÐÐ-áõÙ áõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ ØƲì í³ñ³ÏÇ 228 Ýáñ ¹»åù, ÇÝãÝ ³é³í»É³·áõÛÝÝ ¿ µáÉáñ ݳËáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï: ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ ÐÐ-áõÙ ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó 29.7%-Ý ³Ûëûñ ϳݳÛù »Ý` 410 Ñá·Ç: ÆëÏ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑáõÙ ØƲì-áí í³ñ³ÏÙ³Ý ¹»åù»ñÇ Ùáï Ï»ëÝ ³ñ¹»Ý ³ñӳݳ·ñíáõÙ ¿ ϳݳÝó Ùáï, Áݹ áñáõÙ` »Ýóë³Ñ³ñÛ³Ý ²ýñÇϳÛáõ٠ϳݳÛù ØƲì-Ç ·ñ³ÝóÙ³Ý ¹»åù»ñáõ٠ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ: ²Ûëï»Õ ѳñó ¿ Í³·áõÙ. »ñµ íÇ׳ϳ·ñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ éÇëϳÛÇÝ í³ñù³·ÇÍ »Ý óáõó³µ»ñáõÙ, ù³Ý ϳݳÛù, ³å³ ÇÝãå»±ë ¿ ëï³óíáõÙ, áñ ØƲì-áí ³åñáÕ Ï³Ý³Ûù ³í»ÉÇ ß³ï »Ý ³ß˳ñÑáõÙ, ù³Ý ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ: ä³ï׳éÁ ϳݳÝó ËáñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáódzɳϳÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ë»é³Ï³Ý ëïáñ³¹³ëáõÙÝ ¿` ݳ˳ï»ëí³Í ûñ»ÝùÝ»ñáí ¨ ³ñï³óáÉí³Í Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Ï»Ýë³Ï»ñåÇ Ù»ç: Êïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ˳ñ³ÝÁ ¨ µéÝáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ³éûñÛ³ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ØƲì/ÒƲÐ-áí ³åñáÕ µ³½Ù³ÃÇí ϳݳÝó ѳٳñ: γݳÝó Ëáó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ØƲì/ÒƲÐ-Ç Ýϳïٳٵ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó`

22

Until December 31, 2012 there were 228 new HIV cases registered in the RA, and the number is higher than during the past years. Generally, 29.7% of people living with HIV, 410 individuals, are women in Armenia. And in the whole world nearly half of all HIV-positive cases are already registered among women; as a matter of fact, in sub-Saharan Africa women are the majority among new registered HIV-positive cases. A question arises then: when the statistics show that men engage in more risky behaviors than women, then how come that there are more women living with HIV than men? The reason is the profound political, social, economic and sexual subordination, provisioned by laws and mirrored in cultures and lifestyles. Discrimination, stigma and violence are also everyday phenomena for many women living with HIV. The vulnerability of women toward HIV/AIDS may be regarded by two main perspectives: 1. biological factors, 2. social factors .


1. Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ, 2. ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ: λÝë³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó` ϳݳÝó` ØƲì-áí í³ñ³Ï»Éáõ ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó í³ñ³Ïí»Éáõ éÇëÏÇó` »ÉÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó. • ë»ñÙݳѻÕáõÏÇ Ù»ç íÇñáõë³ÛÇÝ Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿, ù³Ý Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ³ñï³½³ïáõÏáõÙ, • ë»ßïáóÇ Ã³Õ³ÝÃÝ ³í»ÉÇ µ³ñ³Ï ¿, ù³Ý ³éݳݹ³ÙÇ Ù³ßÏÁ, • ë»ñÙݳѻÕáõÏÁ Ñ»ßïáóÇ Ù»ç ³í»ÉÇ »ñϳñ ¿ ÙÝáõÙ, • »ñÇï³ë³ñ¹ ϳݳÝó Ùáï ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë »Ý ѳݹÇåáõÙ ÙÇÏñá×»Õùí³ÍùÝ»ñ, • ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÝáç ûñ·³ÝǽÙÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ÁݹáõÝáÕ ÏáÕÙÁ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ¹»ñ»ñÁ ¨ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ØƲì/ ÒƲÐ-Ç ÁÝóóùÇ ¨ ѻ勉ÝùÝ»ñÇ íñ³: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ÒƲÐ-Ç ï³ñ³ÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÇó ¿: ´áÉáñ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹»ñ»ñÁ, áñáÝù ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ³é³ÝÓݳóÝáõÙ ¿ ϳݳÝó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ, ß³ï ¹»åù»ñáõ٠ݳ¨ ³ÛÝ áõÕÇÝ»ñÝ »Ý, áñáñÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ØƲì/ÒƲÐ-Çó å³ßïå³Ýí»Éáõ ¨ ѻ勉ÝùÝ»ñÁ ѳÕóѳñ»Éáõ ѳٳñ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí, áñå»ë½Ç ϳÝË»Ýù ØƲì-Ç ï³ñ³ÍáõÙÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÝáçÝ ÁÝÓ»éÝ»É Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙÇ ß³ñù ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý ϳݳÝó ¨ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ëáó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ØƲì-Ç Ýϳïٳٵ: ²Ûëï»Õ ϳñ»ÉÇ ¿ Ýᯐ ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñáÁ, áñáÝù ã»Ý ÃáõÛɳïñáõ٠ϳݳÝó ëï³Ý³É ³ÝÑñ³Å»ßï

From the perspective of biology, the risk of women becoming HIV-infected is twice as higher as that of men because of the following factors: • sperm is more overloaded with virus than the vaginal discharge, • the tunic of vagina is thinner than the foreskin, • sperm stays in the vagina longer, • micro cracks meet among young women more often, • during sexual intercourse, the woman’s body is the receiver. Gender roles and relationships greatly affect on the process and consequences of HIV/ AIDS. Gender inequality is one of the main powers contributing to the spread of AIDS. All the particularities and roles that the society distinguishes for women and men often become the ways that are needed to protect oneself against HIV/AIDS and overcome the consequences of it. For that particular reason, in order to prevent the spread of HIV, it is necessary to grant women equal rights and opportunities in all spheres. A number of factors exist that make women and girls more vulnerable towards HIV. Here we may mention those social norms and factors that don’t allow women to get the necessary knowledge and information on sexual health, to be the owners of their bodies and their sexual lives.

»

By laws of a number of states, the rights of women such as the right to be a proprietor, to inherit property and dispose it, are limited. Women become victims of inequality and face it while getting education, loans, work and divorce. Legal and social inequality makes women economically depended from their husbands by compelling them to

23


·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ïÝûñÇÝ»É Çñ»Ýó Ù³ñÙÇÝÁ ¨ Ñ»ï¨»É Çñ»Ýó ë»é³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ:

»

´³½Ù³ÃÇí å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ»ÝùÝ»ñáí ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ »Ý ·áõÛùÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ ÉÇÝ»Éáõ, ·áõÛù ųé³Ý·»Éáõ ¨ ·áõÛù ïÝûñÇÝ»Éáõ` ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: γݳÛù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ½áÑ »Ý ¹³éÝáõÙ ¨ µ³ËíáõÙ »Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ, í³ñÏ»ñ, ³ß˳ï³Ýù ¨ ³ÙáõëݳÉáõÍáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ѳñóáõÙ: Æñ³í³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ϳݳÝó ïÝï»ë³Ï³Ý ϳËí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ·óáõÙ Çñ»Ýó ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇó` ëïÇåí³Í ÉÇÝ»Éáí ѳٳϻñåí»É ³ÛÝåÇëÇ Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇÝ, »ñµ ã»Ý ϳñáÕ³ÝáõÙ Ù»ñÅ»É ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳ٠åݹ»É, áñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï å³Ñå³Ý³Ï û·ï³·áñÍíÇ: ÆÝãå»ë ÝϳïáõÙ ¿ §Æñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑ, Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇϦ ÐÎ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ß˳ïáÕ ²Ýݳ ²í»ïÇëÛ³ÝÁ, §²Ûë Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ѳïϳå»ë ³Ïݳéáõ ¿ Ù»ñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: ÆÝãå»ë ݳ¨ å³ïÏ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ï³ñµ»ñ ¿ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É г۳ëï³ÝÇ µáÉáñ Ù³ñ½»ñáõÙ, ѳݹÇå»É »Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ¨ ϳݳÝó Ñ»ï, ïñ³Ù³¹ñ»É Ýñ³Ýó ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ, ÏñÃáõÃÛáõÝÝ áõ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë »ñ³ßËÇù ã»Ý ³éáÕç ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: γݳÛù ³é³í»É Ñ³×³Ë ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë ë»é³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ñÅáõÙÁ ϳ٠å³Ñå³Ý³Ï û·ï³·áñÍ»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ ϳñáÕ ¿ áõÕ»Ïóí»É µéÝáõÃÛ³Ùµ (ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ ³ÙáõëÇÝÁ éÇëϳÛÇÝ í³ñù³·ÇÍ ¿ ¹ñë¨áñáõÙ ¨ ϳݳÛù ï»ÕÛ³Ï »Ý

24

conform in situations when they can’t refuse having sexual intercourse with them or to use condoms during the intercourse. As social worker of “Real World, Real People” NGO Anna Avetisyan notes: “This situation is especially palpable in our country. The prospects are, above all, different in rural and urban communities. Workers of the organization have held informative campaigns in all marzes of Armenia, they’ve met with girls and women of rural communities and given counseling to them. Yet, education and the fact of being informed do not guarantee for healthy relationships. Women are more often regarded as sexual objects, they could also be subjected to violence if they reject having sexual intercourse or suggest using a condom (even if the husband exhibits some risky behavior and the wife knows about that). Women often end up in poverty after the death or divorce from their husbands because of which their choices and opportunities grow to be so restricted that they unwittingly start having sexual acts in exchange for money, or become victims of sexual exploitation or violence in domestic or working situations. Each of the abovementioned factors arise the risk of contracting HIV for women.

»

Violence against women in itself is a phenomenon spread throughout the world which is also a cause of high rates of new cases of HIV. In the case of women the risk of contracting HIV is higher when sexual intercourses take place with compulsion rather by mutual agreement. Violence and the fear of becoming a victim of it may make women abstain from getting tested for HIV, from requiring using condoms or from informing about their HIV status to their sexual partners. “In many Armenian families, when women be-


³Û¹ Ù³ëÇÝ)¦: γݳÛù ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇ Ù³ÑÇó ϳ٠³ÙáõëݳÉáõÍáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ñ³×³Ë Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ýñ³Ýó ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý »Ý ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ, áñ ·á۳層Éáõ ѳٳñ ëïÇåí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ í׳ñÇ ¹ÇÙ³ó ÙïÝ»É ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ϳ٠µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Ï³Ù ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ï³ñ³µÝáõÛà Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ ¹³éÝ³É ë»é³Ï³Ý ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý Ï³Ù µéÝáõÃÛ³Ý ½áÑ: Âí³ñÏí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ØƲì-Ç Ó»éù µ»ñÙ³Ý éÇëÏÁ ϳݳÝó ßñç³ÝáõÙ:

»

γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÝÇÝ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑáí Ù»Ï ï³ñ³Íí³Í »ñ¨áõÛà ¿, áñÁ ÝáõÛÝå»ë ϳݳÝó ßñç³ÝáõÙ ØƲì-áí í³ñ³Ï³Ù³Ý µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ å³ï×³é ¿: γݳÝó å³ñ³·³ÛáõÙ ØƲì-áí í³ñ³ÏÙ³Ý éÇëÏÝ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ ѳñϳ¹ñ³Ýùáí, ù³Ý` ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: ´éÝáõÃÛáõÝÁ ¨ µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí»Éáõ í³ËÁ ϳñáÕ »Ý ϳݳÝó »ï å³Ñ»É ØƲì-Ç Ýϳïٳٵ ѻﳽáïáõÃÛáõÝ ³ÝóÝ»Éáõó, å³Ñå³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáõó ϳ٠Çñ»Ýó ØƲì ϳñ·³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ ë»é³Ï³Ý ½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõó: §Þ³ï ѳÛÏ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ, »ñµ ϳݳÛù í³ñ³ÏíáõÙ »Ý ØƲì-áí, ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÇÙ³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ ¨ ³ÙáõëÝáõ ÁÝï³ÝÇùÁ: âÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ ÐÐ-áõÙ ØƲì-áí ³åñáÕ Ï³Ý³Ýó 98%-Á í³ñ³Ïí»É ¿ ØƲì-áí Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½áõ·ÁÝÏ»ñáçÇó, ë³Ï³ÛÝ ÏÝáç ØƲì ϳñ·³íÇ׳ÏÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÇó Ñ»ïá ϳݳÛù »Ý, áñ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »Ý »ÝóñÏíáõÙ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³Ù»ÝÇó ß³ï: ÆëÏ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µéÝáõÃÛ³Ý

26

come HIV-positive, it is their husbands and the family of the husband that are informed about that. Regardless the fact that 98% of women living with HIV got it from their primary partners in the RA, yet it is mostly women that are subjected to discrimination in their families after disclosing their HIV status. And it is their mothers in law who mainly discriminate them. And the members of the family of the girl mostly are not informed about the HIV status of their daughters: they prefer to hide it from their own parents. In a situation like that, even the issue of divorce becomes a trouble”, adds A. Avetisyan. For a number of women living with HIV/AIDS, healthcare system is not a place of treatment and care; it is rather a place where they deal with prejudice and discrimination. In any region of the world the availability of re-


Ýñ³Ýó »ÝóñÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó ëÏ»ëáõñÝ»ñÁ: ÆëÏ ³Õçϳ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ï»ÕÛ³Ï ã»Ý Çñ»Ýó ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ØƲì ϳñ·³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ. Ýñ³Ýù ݳËÁÝïñáõÙ »Ý ³ÛÝ Ã³ùóÝ»É ë»÷³Ï³Ý ÍÝáÕÝ»ñÇó: ÆëÏ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ, µéÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÙáõëݳÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ¦,- ѳí»ÉáõÙ ¿ ². ²í»ïÇëÛ³ÝÁ:

»

ØƲì/ÒƲÐ-áí ³åñáÕ ¨ Ëáó»ÉÇ µ³½Ù³ÃÇí ϳݳÝó ѳٳñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á áã û µáõÅÙ³Ý ¨ ËݳÙùÇ, ³ÛÉ, ݳËÏÇÝÇ å»ë, ݳ˳å³ß³ñÙáõÝùÇ ¨ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³Ûñ ¿: γݳÝó ¨ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ØƲì-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÇ` í»ñ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÝ ³ß˳ñÑÇ ó³Ýϳó³Í ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ áã ÙdzÛÝ Í³Ûñ³Ñ»Õ ó³Íñ ¿, ³ÛÉ Ý³¨` ë³Ñٳݳ÷³Ïí³Í ¿ ûñ»Ýùáí ¨ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñáí: ØƲì áõݻݳÉáõ ÷³ëïÁ ѳÛïݳµ»ñ»Éáõ ¹»åùáõ٠ϳݳÛù »ÝóñÏíáõÙ »Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ¨ µéÝáõÃÛ³Ý, áñÁ Ýñ³Ýó ëïÇåáõÙ ¿ ã¹ÇÙ»É ØƲì-Ç Ýϳïٳٳµ ѻﳽáïáõÃÛ³Ý Ï³Ù µáõÅÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ØƲìáí ³åñ»Éáõ ÁÝóóùáõÙ ÑÕdzóáÕ Ï³Ý³Ýó µáõųß˳ïáÕÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ùÝݳ¹³ïáõ٠ϳ٠å³Ë³ñ³ÏáõÙ »Ý` ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ ØƲì-Ç ÷á˳ÝóáõÙÁ ϳÝ˳ñ·»ÉáÕ ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý ³å³óáõóí³Í µáõÅáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ÷á˳ñ»Ý: Üí³ñ¹ سñ·³ñÛ³Ý

ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ` §Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ØƲì/ÒƲÐ-Á. ²ÛÅÙ` ³í»ÉÇ, ù³Ý »ñµ¨¿¦ - 10 ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñ, û ÇÝãáõ å»ïù ¿ ÒƲÐ-Ç ¹»Ù ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³Ûù³ñáõÙ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ï»Õ ½µ³Õ»óÝ»Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ

productive health services for women and girls, the most vital of prerequisites to prevent HIV, is not only very low, but it is also limited in terms of laws and functions. If the woman is found to be HIV-positive, she then is subjected to accusations and violence which avoids her from HIV testing and treatment services. Nurses sometimes judge or disparage women who are expectant and live with HIV, instead of preventing the transmission of HIV to child, which is a proven scientific treatment. Nvard Margaryan Sources: “Human Rights and HIV/AIDS: Now, More than Ever” 10 reasons why human rights should occupy the center of the global AIDS struggle

27


Ùß³ÏáõÛà culture

§¸»ÙùÁ ͳÝáà ¿¦ ÒƲÐ-Ç Ñ»ï ϳåí³Í å³ï׳éÝ»ñÇó ٳѳó³Í ѳÛïÝÇÝ»ñÁ "I think I know him" the famous that passed away because of AIDS-related causes ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 1-Á ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñÝ ¿: γñ»ÉÇ ¿ »Ýó¹ñ»É, û ÒƲÐ-Á ÇÝã-áñ Ñ»é³íáñ, ûï³ñ µ³Ý ¿, áñÁ Ù»ñ ¹áõéÁ ãÇ Ã³Ï»Éáõ: ò³Ûëûñ ¿É Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ³ëïÕ»ñÁ, ûÏáõ½ ýǽÇϳå»ë Ñ»é³ó³Í, Ù»½ áõñ³Ë³óÝáõÙ »Ý, ѳ×áõÛù »Ý å³ï׳éáõÙ, áõÅ »Ý ï³ÉÇë, á·»ßÝãáõÙ »Ý: ÐÇß»°Ýù Ù»ñ Ïáõéù»ñÇÝ, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ëÇñ»ÉÇÝ»ñÇÝ, Çñ»ÝóÇó Ñ»ïá Ùß³ÏáõóÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ ÃáÕ³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó: ÆÝ㨿, ÙdzÛÝ µáÉáñÇ ÏáÕÙÇó ëÇñ»ÉÇ, ѳÛïÝÇ Ù³ñ¹ÇÏ ã¿, áñ ÒƲÐ-Ç Ñ»ï ϳåí³Í å³ï׳éÝ»ñÇó »Ý ٳѳó»É, ¨ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ ¿É ÏÇٳݳÝù:

üñ»¹Ç Ø»ñùáõñÇ (1946 - 1991) üñ»¹ÇÇ ÇëÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝ-³½·³ÝáõÝÁ ü³éáË ´áõÉë³ñ³ ¿ñ, ÍÝí»É ¿ ¼³Ý½Çµ³ñáõÙ (²ýñÇϳ), å³ñëÇ (ÐÝ¹Ï³Ï³Ý »ÝóٳÛñó³Ù³ùáõÙ ½ñ³¹³ßï³Ï³Ý ѳٳÛÝù) ÙÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: §Queen¦ ËÙµÇ É»·»Ý¹³ñ íáϳÉÇëïÇ ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃíÇÝ »Ý å³ïϳÝáõÙ ³ÛÝåÇëÇ ëÇñ»ÉÇ ÑÇûñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý. “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen”, “Somebody to Love”, “Don’t Stop Me Now”, “Crazy Little Thing Called Love” ¨ “We Are the Champions”. Üñ³Ý Ïáã»óÇÝ §´ñÇï³ÝdzÛÇ ³é³çÇÝ éáù ³ëïÕÁ¦: 2002Ã. BBC-Ç ÏáÕÙÇó Ý»ñϳ۳óí³Í ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ݳ §100 ٻͳ·áõÛÝ µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÁ¦ ß³ñùáõÙ ½µ³-

28

First of December is World AIDS Day. We may assume that AIDS is something remote, foreign that won’t tap on our windows, won’t knock our doors. Even today our favorite stars, though physically gone, make us happy, bring pleasure into our lives, give strength and inspire us. Let us remember our idols, the faves of the humanity, those who’ve left cultural heritage and trace after themselves. However it is not only the favorite and famous that died because of AIDSrelated causes, and we shall know of such individuals as well.

Freddie Mercury (1946 - 1991) Freddie’s real name was Farrokh Bulsara; he was born in Zanzibar (Africa), to a parsi (a Zoroastrian community of the Indian Subcontinent) family. Among the creations of the legendary vocalist of Queen are hits like “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen”, “Somebody to Love”, “Don’t Stop Me Now”, “Crazy Little Thing Called Love” and “We Are the Champions.” He was named to be “The First Rock Star of Britain.” By the results of a 2002 BBC poll, he took the 58th place among the “100 Greatest Britons.” In 2006 Time Asia magazine named him one of the most influential Asian heroes of the last 60 years. In 2008 Rolling Stone magazine put him 18th among “The Greatest Sing-


Õ»óñ»ó 58-ñ¹ ï»ÕÁ: 2006 Ã. Time Asia Éñ³ïí³Ï³Ý ³Ùë³·ÇñÁ Ýñ³Ý ³Ýí³Ý»ó §²Ýó³Í 60 ï³ñÇÝ»ñÇ ³Ù»Ý³³½¹»óÇÏ ³ëdzóÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ¦: 2008Ã. Rolling Stone ûñÃáõÙ Ýñ³Ý §´áÉáñ ųٳݳÏÝ»ñÇ É³í³·áõÛÝ 100 »ñ·ÇãÝ»ñǦ ó³ÝÏáõ٠ѳïϳóí»ó 18-ñ¹ ï»ÕÁ: ÒƲÐ-Ç å³ï׳éáí ³é³ç³ó³Í µñáÝ˳ÛÇÝ Ãáù³µáñµÁ (åݨÙáÝdzÝ) ¹³ñÓ³í Ýñ³ Ù³Ñí³Ý å³ï׳éÁ:

ØÇᯐ üáõÏá (1926 - 1984) ØÇᯐ üáõÏáÝ ýñ³ÝëdzóÇ ÷ÇÉÇëá÷³ ¿ñ, ·ñ³ùÝݳ¹³ï, ·³Õ³÷³ñ³·»ï: Üñ³ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ñ »é³Ñ³ïáñ §ê»é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦: øÝݳ¹³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýñ³ ³Ù»Ý³Ý߳ݳíáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÝ ¿, áñ ë»é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ùá¹»éÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý (Ýáñ³·áõÛÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý) ÑáñÇÝí³Í ·³Õ³÷³ñ ¿: âÝ³Û³Í Ýñ³Ý Ýϳñ³·ñáõÙ »Ý ݳ¨ áñå»ë åáëïëïñáõÏïáõñ³ÉÇëï ¨ åáëïÙá¹»éÝÇëï, ݳ ÇÝ㨿 ݳËÁÝïñáõÙ ¿ñ Çñ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ µÝáñáᯐ áñå»ë Ùá¹»éÝáõÃÛ³Ý ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ: üáõÏáÛÇ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá Ýñ³ ½áõ·ÁÝÏ»ñÁ` ¸³ÝÇ»É ¸»ý»ñÁ, ÑÇÙݳ¹ñ»ó AIDES µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ` Ç ÑÇß³ï³Ï üáõÏáÛÇ, áñÁ å³Ûù³ñáõÙ ¿ ØƲì-Ç ¨ ïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç ï³ñ³ÍÙ³Ý ¹»Ù: üáõÏáÝ ³é³çÇÝ Ý߳ݳíáñ ýñ³ÝëdzóÇÝ ¿ñ, áí ٳѳó³í ÒƲÐ-Ç Ñ»ï ϳåí³Í ³éáÕç³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇó: 2007Ã. üáõÏáÝ »Õ»É ¿ ³Ù»Ý³Ù»çµ»ñíáÕ Ñ»ÕÇݳÏÁ ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ

ers of All Time.” Bronchial pneumonia caused by AIDS was the cause of his death.

Michel Foucault (1926 - 1984) Michel Foucault was a French philosopher, social theorist and literary critic. One of his works is the three-volume “History of Sexuality.” His most prominent contribution to critical thought was the concept that sexuality is an invention of modern times. Although he is also described as a post-structuralist and postmodernist, he himself preferred to present his thought as a critical history of modernity. After Foucault’s death, his partner, Daniel Defert, has founded AIDES charity in his memory which fights the spread of AIDS and tuberculosis. Foucault was the first

29


ISI Web of Science ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ³éó³Ýó ѳٳϳñ·áõÙ:

úýñ³ г½³ (ݳ»õ` ʳ½³) (1957 - 2000) úýñ³ ʳ½³Ý »Ù»Ý³Ññ»³Ï³Ý ͳ·áõÙáí Çëñ³Û»ÉóÇ ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ ¨ »ñ·ãáõÑÇ ¿ñ: ºÙ»Ý³Ï³Ý Çñ Ùß³ÏáõÛÃÁ ëÇñ»Éáí ¨ ³ÛÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí` ݳ ϳñáÕ³ó³í áñáß ã³÷áí ϳÙñç»É Çëñ³Û»É³Ï³Ý ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý µ³Å³Ýí³Í Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÁ: Shir Ha’frecha »ñ·Á, áñÁ ·ñí»É ¿ñ §ÞÉÛ³·»ñ¦ ýÇÉÙÇ Ñ³Ù³ñ, áñáõÙ úýñ³Ý ·É˳íáñ ¹»ñáõÙ ¿ñ, áã ÙÇ é³¹ÇáÏ³Û³Ý Æëñ³Û»ÉáõÙ ã¿ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »ñ·Ç µ³é»ñÇ å³ï׳éáí: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ϳñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ »ñ·Á ¹³éÝáõÙ ¿ ß³ï ѳÝñ³Ñ³Ûï, ¨ ÑÇÝ· ß³µ³Ã ³ÝÁÝ¹Ù»ç ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ï»ÕÝ Æëñ³Û»ÉÇ »ñ³ÅÁßï³Ï³Ý Ãá÷-ßù»ñÃÝ»ñáõÙ: Üñ³ ³é³çÇÝ, ÇÝãå»ë ¨ »ñÏñáñ¹, »ññáñ¹ áõ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ ëϳí³é³ÏÝ»ñ ¹³ñÓ³Ý áëÏ»: Oýñ³Ý »ñ·»É ¿ سÛùÉ æ»ùëáÝÇ, àõÇÃÝÇ ÐÛáõëÃáÝÇ, ʳɻ¹Ç, ê³ñ³ ´ñ³ÛÃÙ³ÝÇ ¨ ß³ï áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï: ÒƲÐ-Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ñ¹³ó³Í Ãáù³µáñµÁ ï³ñ³í Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ, ÇÝãÁ ¹³ñÓ³í ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ³éÇà Æëñ³Û»ÉáõÙ: Üñ³ ³ÙáõëÝáõÝ ëÏë»óÇÝ Ù»Õ³¹ñ»É г½³ÛÇ Ù³Ñí³Ý Ù»ç: ²ÙáõëÝáõ åݹٳٵ ʳ½³Ý ØÆ²ì ¿ñ Ó»éù µ»ñ»É ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ íÇÅ»Éáõó Ñ»ïá ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 2005Ã. §200 ³Ù»Ý³Ý߳ݳíáñ Çëñ³Û»ÉóÇÝ»ñÁ¦ óáõó³ÏáõÙ úýñ³ÛÇ û·ïÇÝ ùí»³ñÏáÕÝ»ñÁ Ýñ³Ý ѳëóñ»óÇÝ 32-ñ¹ ÑáñǽáݳϳÝÇÝ Çëñ³Û»É³Ï³Ý Ynet ϳÛùáõÙ:

§úýñ³Ý í»ñ ËáÛ³ó³í гïÇÏí³ÛÇ Ñ»ïݳËáñß»ñÇó, áñå»ë½Ç ѳëÝÇ Çëñ³Û»ÉÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ·³·³ÃÇÝ: ܳ Ñ»ïù ¿ ÃáÕ»É µáÉáñÇë íñ³¦: ~ ¾Ñáõ¹ ´³ñ³Ï, Æëñ³Û»ÉÇ Ý³ËÏÇÝ í³ñã³å»ï:

30

prominent French individual to die from health issues caused by AIDS. In 2007 Foucault was listed as the most cited scholar in the humanities by the online research platform ISI Web of Science.

Ofra Haza (also Chaza) (1957 - 2000)

Ofra Haza was an Israeli actress and singer of Yemenite Jewish origin. She was successful in somewhat bridging segregated Israeli and Arabic cultures by presenting her beloved Yemenite culture. The song Shir Ha’frecha which was written for a movie Schlager in which Ofra had a leading role, was not played by any radio station in Israel because of the lyrics. Nevertheless, the song became very popular in a short period of time, and it turned into number one hit


ì³ëÇÉÇ ²É»ùë³ÝÛ³Ý (1971 - 2011) èáõë³Ñ³Û ÷³ëï³µ³Ý, µÇ½Ý»ëÙ»Ý ¨ ÚáõÏáë ݳíóÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý³ËÏÇÝ ÷áËݳ˳·³Ñ ì³ëÇÉÇÝ Ï³É³Ý³íáñí»ó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¨ áõñÇßÇ áõÝ»óí³ÍùÇ Ñ³÷ßï³ÏÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù³ëݳÏÇó ÉÇÝ»Éáõ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí: ¸³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ݳ ѳ÷Áßï³Ï»É ¿ñ îáÙëÏÝ»ýï ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áõÝ»óí³ÍùÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇ ù³ÝÇ Ý³íóñ¹ÛáõݳѳÝÙ³Ý ¨ ݳíóí»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ïódzݻñ` 2008Ã. ºíñáå³ÛÇ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ áñáßáõ٠ϳ۳óñ»ó, ѳٳӳÛÝ áñÇ èáõë³ëï³ÝÁ سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ÏáÝí»ÝódzÛÇ ãáñë Ñá¹í³Í ¿ñ ˳Ëï»É` Ó»ñµ³Ï³É»Éáí ²É»ùë³ÝÛ³ÝÇÝ: ¸³ï³ñ³ÝÁ áñáß»ó, áñ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁ å»ïù ¿ ³½³ï ³ñÓ³ÏíÇ ³Ýѳå³Õ: Üñ³Ý ³½³ï ³ñӳϻóÇÝ Ñ³çáñ¹ ï³ñÇ` 50.000.000 éáõµÉÇ (³í»ÉÇ, ù³Ý 1.5 ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áɳñ) ·ñ³íÇ ¹ÇÙ³ó: سѳó³í 2011Ã. ÒƲÐ-Ç Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç »Ï³Í µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï׳éáí: ò³Ûëûñ ¿É ï³ñµ»ñ »Ý ϳñÍÇùÝ»ñÝ ³é ³ÛÝ, û ì³ëÇÉÇ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Ýï³ñÏÛ³É »Õ»±É ¿, û± áã:

§Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ѳïáõÏ ÁÝóó³Ï³ñ·áí »ñ»ù ³Ý·³Ù áñáßáõÙÝ»ñ ¿ ϳ۳óñ»É, áñ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÝ ³Ýѳå³Õ ³½³ï ³ñÓ³ÏíÇ: ´³Ûó ѳٳϳñ·Á ¹ÇÙ³¹ñáõÙ ¿ñ: ¸³ Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Çñ³í³å³ßïå³Ý ѳٳϳñ·Ç ¹³Å³ÝáõÃÛ³Ý í³é óáõó³¹ñáõÙÝ ¿ñ…¦: ~ §Ð³ÝáõÝ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñǦ ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÝáñ¹ Ȩ äáÝáÙ³ñÛáí

for five weeks unceasingly. Ofra’s first, as well as second, third and some other albums have reached gold status. Ofra sang with Mickael Jackson, Whitney Houston, Khaled, Sara Brightman and others. AIDS-related pneumonia took her life which became a matter of discussions in Israel. Her husband got blamed for the death of Haza. As her husband claimed, Haza got HIV through a blood transfusion in a hospital following a miscarriage. In 2005 she was voted to be 32nd in the list of “200 most prominent Israelis” in the Israeli Ynet online web site.

“Ofra emerged from the Hatikvah slums to reach the peak of Israeli culture. She has left a mark on us all”. ~ Ehud Barak, ex Prime Minister of Israel.

Vasily Aleksanyan (1971 - 2011)

Russian attorney, businessman and former president of Yukos oil company of Armenian origin, Vasily was arrested for being suspected to be an accomplice to tax evasion and money laundering. According to the information of a prosecutor, he stole the property of Tomsknefts Company,

31


سÛùÉ ÎÛáõÝ»Ý (1955 - 1991) سÛùÉÁ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ý»áݳóÇëï³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇó ¿ñ: ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ ³é³çÇÝÝ»ñÇó ¿ñ, áñ ºñÏñáñ¹ ³ß˳ñѳٳñïÇó Ñ»ïá ÝáñÇó µ³ó³Ñ³Ûï Ó¨áí ÁݹáõÝáõÙ ¿ñ ݳóǽ٠¨ Ïáã ¿ñ ³Ýáõ٠ϳ½Ù³íáñ»É âáññáñ¹ è»ÛË: Æß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ ×Ýß»É Ý»áݳóÇëï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ, ß÷áûóÝ»Éáõ ѳٳñ ݳ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ù³ÝÇ Ý»áݳóÇëï³Ï³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñ ¿ñ ÑÇÙݳ¹ñ»É: ºñµ 1986Ã. »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ¿ñ µ³Ýï³ñÏí³Í, ݳ ÇÝùݳϳ٠µ³ó³Ñ³Ûï»ó Çñ ÝáõÛݳë»é³Ï³Ý ÉÇÝ»ÉÁ: ºñµ Ý»áݳóÇëï³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç Ýñ³Ý Ù»Õ³¹ñáõÙ áõ ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ÇÝ, ݳ å³ï³ëË³Ý Ñ³Ï³÷³ëï³ñÏÝ»ñáí ÝßáõÙ ¿ñ, áñ` – ÀÝï³ÝÇù ãáõݻݳÉÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ñ, áñ ÇÝùÁ ϳñáÕ ¿ñ ³í»ÉÇ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñ»É å³Ûù³ñÇÝ, – ¾éÝ»ëï èÛáõÙÝ ¿É ¿ñ ÝáõÛݳë»é³Ï³Ý: ÎÛáõÝ»ÝÁ Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý ³ñ¨ÙïÛ³Ý ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ý»áݳóÇëï³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇó ³Ù»Ý³Ë³ñǽٳïÇÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, ¨ ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ áõ ÒƲÐÇó ѳñáõóí³Í Ýñ³ Ù³ÑÝ ³éÇà ¹³ñÓ³Ý Ý»áݳóÇëï³Ï³Ý ËÇëï ÑáÙáýáµÇÏ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ã»Ù³ÛÇ ùÝݳñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÜáõÛÝÇëÏ Ýñ³ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá Ý»áݳóÇëï³Ï³Ý ýñáÝïÇ ³é³çÝáñ¹ ¹³ñÓ³í ³ÛÝ Ù³ñ¹Á, áñÇÝ ³é³çÝáñ¹ ÁÝïñ»É å³ï·³Ù»É ¿ñ ÎÛáõÝ»ÝÁ:

32

as well as some shares of a few other oil producing and recycling companies. In 2008 the Court of Human Rights of Europe decided that Russia broke four articles of the European Convention on Human Rights by imprisoning Aleksanyan. The court decided that Aleksanyan was to be set free immediately. He was released with a bond of 50 million rubles (more than 1.5 million USD) the next year. He passed away in 2011, because of AIDS-related complications. Until today there are various opinions on whether Vasily Aleksanyan was a political prisoner or not.

“European Court on Human Rights have taken decisions in special procedure three times that Aleksanyan should have been sent free immediately. But the system was resisting. It was a clear demonstration of the inhumanity of our political and law enforcement system…” ~ Leader of the movement “For Human Rights”, Lev Ponomaryov

Michael Kuhnen (1955 - 1991) Michael was one of the leaders of German Neonazi movement. He was one of the first in postwar Germany to openly embrace Nazism and to call for the formation of a Fourth Reich. In order to confuse the officials that wanted to suppress the neo-Nazi move-


ment, he founded several neo-Nazi groups at the time. When he was imprisoned for the second time 60al. When he would get accusations in neoNazi movement, he’d argue that: – Having no family would mean that he could spend more time on the militancy, – Ernst Rohm was gay, too. Kuhnen was one of the most charismatic neoNazi leaders of post-war Germany, and his coming out and the death caused by AIDS-related issues sparked discussions about homosexuality amongst the very homophobic neoNazi milieu. Even after his death, the leader of the neo-Nazi front became the person that Kuhnen himself ordered to.

ØƲì-Á áã ÙÇ ¹»åùáõÙ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ã¿, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³ÛÝ Ù³Ñí³Ý ÏÝÇù ã¿, ÇÝãå»ë áñ ß³ï»ñÝ »Ý ϳñÍáõÙ. ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñáÕ »Ý ³í»ÉÇ »ñç³ÝÇÏ ³åñ»É` ß³ñáõݳϻÉáí ³ÙµáÕç³å»ë ÇÝï»·ñí³Í ÉÇÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç: ØƲì/ÒƲÐ-Ç Ëݹñáí ½µ³ÕíáÕ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ ¨ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ù»Í³·áõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿.

HIV is in no way a plus, yet it is not necessarily a death mark the way many people think of it: people living with HIV can lead happier lives, continuing to be a fully integrated part of the society. The great aim of activists and professionals addressing HIV/AIDS is:

§Ð³ëÝ»É ½ñáÛǦ - 0 ØƲì-Ç Ýáñ ¹»åù, - 0 Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, - 0 Ù³Ñ ÒƲÐ-Çó

“Getting to zero” - 0 new cases of HIV infection, - 0 cases of discrimination, - 0 AIDS-related deaths.

ìÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñ` ÒƲÐ-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ (www.armaids.am)

Source of statistical data: National Center for AIDS Prevention (www.armaids.am)

ê¨³Ï ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý

Sevak Kirakosyan

33


á·»ßÝãáõÙ inspiration

ܳñÇÝ» ØáíëÇëÛ³Ý Narine Movsisyan ÌÝí»É ¿` 26 ÑáõÝÇë 1958à ºñ¨³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý ´ÅßÏ³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³Ý»ëû½ÇáÉá·Ç³ÛÇ ¨ ÇÝï»ÝëÇí ûñ³ådzÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï ä³ÉdzïÇí ËݳÙùÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ³Ý¹³Ù

Born June 26, 1958 Yerevan State Medical University, Assistant in the department of Anesthesiology and Intensive Care Palliative Care working group member

ºñµ ÷áÕáóáõÙ §ÎÛ³Ýù ³é³Ýó ó³íǦ ù³ñá½³ñß³íÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ÏóÇ³Ý ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ, ϳñ»ÉÇ ¿ñ Ýϳï»É ÙÇ ÏÝáç, áí ѳٵ»ñ³ï³ñ Ó¨áí µáÉáñÇÝ µ³ó³ïñáõÙ ¿ñ, û ÇÝã ¿ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ å³É»³ïÇí ËݳÙùÁ, áíù»ñ áõÝ»Ý ¹ñ³ ϳñÇùÁ, ¨ ÇÝãáõ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ѳë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É ó³í³½ñÏáÕÝ»ñÁ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ, áíù»ñ áõÝ»Ý ¹ñ³ ϳñÇùÁ: гïϳå»ë ³½¹»óÇÏ ¿ñ ³ÛÝ å³ÑÁ, »ñµ ݳ Ýëï»ó Ëáßï³Ý·Ù³Ý ³ÃáéÇÝ` ë»÷³Ï³Ý ûñÇݳÏáí óáõÛó ï³Éáõ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·»íÇ׳ÏÝ áõ ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ, áíù»ñ ϳñÇù áõÝ»Ý ó³í³½ñÏÙ³Ý, áñÁ Ýñ³Ýó ¹»é¨ë ³Ýѳë³Ý»ÉÇ ¿: ÜÙ³Ý ³ÝÓÝáõñ³ó ³ß˳ï³ÝùÇ ûñÇݳÏáí ¿, áñ ܳñÇÝ» ØáíëÇëÛ³ÝÁ á·¨áñáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ѳë³ñ³Ï ³Ýóáñ¹Ý»ñÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ï³ñµ»ñ áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ¨

34

When there was a campaign of “Life Without Pain” in the street, you could notice a woman, who was patiently explaining everyone, what palliative care is, who has the need for it, and why it is needed to make the access to painkillers available for those, who have the need for it. Especially the moment when she sat in the chair of torture was influential, to show on her own example the psychosis and suffering of those people, who need painkillers, which are not available for them yet. With such a dedicated work example Narine inspires to ordinary passersby, specialists working in various spheres and instills a way to treat good in her students. - Would you speak a little about palliative care? What is it and who has the need for it?


³åñáõÙ³ÏóáÕ í»ñ³µ»ñÙáõÝù ë»ñÙ³ÝáõÙ Çñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù»ç: - ØÇ ÷áùñ å³ïÙ»ù å³ÉdzïÇí ËݳÙùÇ Ù³ëÇÝ, DZÝã ¿ ³ÛÝ, á±õÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï: - ä³É»³ïÇí ËݳÙùÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ý»ñ¹ñí»É ¿ ê»ëÇÉÇ ê³áõݹ»ñëÇ ÏáÕÙÇó ÈáݹáÝáõÙ: ܳ ÑÇÙÝ»ó §êáõñµ øñÇëïáý»ñ¦ ÑáëåÇëÁ, áñï»Õ ѳí³ùíáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ áõÝ»ÇÝ ó³í ϳ٠ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß: îÇÏÇÝ ê»ëëÇÉÇ ê³áõݹ»ñëÇ ï»ë³Ï»ïÇó ó³íÝ ³Ù»Ý ÇÝãÝ ¿ñ` áã ÙdzÛÝ ýǽÇÏ³Ï³Ý ó³íÁ, ³ÛÉ Ý³¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ϳ٠Ñá·¨áñ ó³íÁ: ÐáëåÇëáõÙ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ³ñ¹»Ý µÅßÏáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³Ýû·Ý³Ï³Ý ¿ÇÝ ¨ áíù»ñ ¹áõñë ¿ÇÝ ÙÕí³Í ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó: ²Û¹ ÑáëåÇëáõÙ ÑÇÙݳßϳÝáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ÇÝ ù³ÕóÏ»Õáí ÑÇí³Ý¹ Ù³ñ¹ÇÏ, ÇëÏ Ýñ³Ýó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ËݳÙùÁ ëÏë»ó Ïáãí»É §ÑáëåÇë³ÛÇݦ: ø³ÝÇ áñ ýñ³ÝÏáýáÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ §ÑáëåÇë¦ µ³éÝ ³ÛÉ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ¿ ÏÇñ³éíáõÙ, Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÝ ³Û¹ ³éÃÇí »Ï³Ý »½ñ³Ñ³Ý·Ù³Ý` ³Û¹ ËݳÙùÇ ï»ë³ÏÝ ³Ýí³Ý»Éáí §å³É»³ïÇí¦: ä³É»ï³Çí ËݳÙùÁ å³Édzñ» ϳ٠å³ÉÇáõÙ µ³éÇó ¿ (ɳï. palliare), áñÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ùáÕ³ñÏ»É, ùáÕ: ê³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ ³éϳ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ãÇ µáõÅíáõÙ, ³ÛÉ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ùáÕ³ñÏíáõÙ »Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ: ê³áõݹ»ñëÇ Ï³ñ·³ËáëÝ ¿É Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ñ. §²ñųݳí³Û»É ÏÛ³Ýù` ÙÇÝã ٳѦ: - ÆÝãå»±ë ¨ ÇÝãá±õ ëÏë»óÇù ½µ³Õí»É å³ÉdzïÇí ËݳÙùáí, ÇÝãá±õ »ù ³ÛÝ Ï³ñ¨áñáõÙ: - ²é³çÇÝ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùµ »ë ³Ý»ëû½ÇáÉá·-黳ÝÇÙ³ïáÉá· »Ù` Ù³ñ¹, áí ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ½µ³ÕíáõÙ ¿ ó³íáí, ó³í³½ñÏáõÙ ¿, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ó³íÁ: ø³Õ³ù³ÏÇñà »ñÏñÝ»ñáõÙ í³Õáõó ³ñ¹»Ý Ý»ñ¹ñí³Í ¿ ó³íÇ Ï³é³í³ñ³Ù³Ý ·³Õ³÷³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ:

- Palliative care was first introduced by Cicely Saunders in London. She created the “Saint Christopher” hospis, where people who had pain or pain syndrome gathered. In Mrs. Cicely Saunders opinion, pain was everything, not only physical pain, but also psychological and spiritual pain. Those people, who were already helpless from medical perspective and who were alienated from society were involved in the hospis. Mainly people with cancer were involved in the hospis and the care they were getting there started to be called “hospis care”. Because in Francophone countries the word “hospis” has another meaning, in connection with that specialists came to conclusion to call that type of care a “palliative”. Palliative care comes from the word “palliate” or “pallium” (palliare in latin), which means to conceal, dissemble. This means, that the disease cannot be healed, but mainly the symptoms get treated. Saunders’ slogan was the following: “A decent life until death”. - How and why did you start doing palliative care? Why do find it important? - My first profession is anesthesiologist-reanimatologist, a person who’s directly dealing with pain, does anesthesia, who controls pain after surgery. In civilized countries the idea of pain management and the relevant specialty has been invested long ago. When in case of a acute pain a surgery can be held on, the cause or inflammation may be eliminated, the chronic pain becomes a disease or a pain syndrome itself, which is a peccant condition and leads to work disability, decline in life quality and as well as pushes out the person from his/her balanced life. Being retrained in Austria on the topic of palliative care for three times I came to conclusion, that it can also be established here. Knowing that I deal with it, my colleague involved me in that work. Accordingly our working group

35


ºÃ» ëáõñ ó³íÇ å³ñ³·³Ûáõ٠ϳñáÕ »ë íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóÝ»É, í»ñ³óÝ»É å³ï׳éÁ, ϳ٠µáñµáùáõÙÁ í»ñ³óÝ»É, ³å³ ËñáÝÇÏ ó³íÝ ÇÝùÝÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿ ¹³éÝáõÙ` ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß, áñÁ ÑÇí³Ý¹³·ÇÝ íÇ×³Ï ¿, ÇÝãÝ ¿É µ»ñáõÙ ¿ ³Ý³ß˳ïáõݳÏáõÃÛ³Ý, ÏÛ³ÝùÇ áñ³ÏÇ ³ÝÏÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹áõñë ¿ ÙÕáõÙ Ù³ñ¹áõÝ Ñ³Ù³ã³÷ ÏÛ³ÝùÇó: ºñ»ù ³Ý·³Ù å³É»³ïÇí ËݳÙùÇ Ã»Ù³Ûáí í»ñ³å³ïñ³ëïí»Éáí ²íëïñdzÛáõÙ` »Ï³ ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ ÇÝãáõ áã, ³Ûëï»Õ ¿É ϳñ»ÉÇ ¿ ³ÛÝ ÑÇÙÝ»É: ÆٳݳÉáí, áñ »ë ¹ñ³Ýáí ½µ³ÕíáõÙ »Ù, ÇÙ Ïáɳ·³Ý ÇÝÓ Ý»ñ·ñ³í»ó ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ: Àëï ³Û¹Ù ¿É Ù»ñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµÁ ëï»ÕÍí»ó, áñï»Õ Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ½µ³ÕíáõÙ »Ý å³É»³ïÇí ËݳÙùáí, Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇó ¨ ³ÛÉÝ: ²Û¹ ËÙµáõÙ »ë å³ï³ë˳ݳïáõÝ »Ù ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ »Ù ݳ¨ ºñ¨³ÝÇ Ø. лñ³óáõ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: ä³É»³ïÇí ËݳÙùÁ áñå»ë µÅßÏ³Ï³Ý µÝ³·³í³é г۳ëï³ÝáõÙ Ý»ñ¹Ý»Éáõ ѳٳñ ¹»é¨ë ß³ï ³Ý»ÉÇùÝ»ñ ϳÝ, Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ËáãÁݹáïÝ»ñ ¹ñ³Ýó ѳëÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ÜáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ å³É»³ïÇí ËݳÙùÇ µÝ³·³í³éÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ½³ñ·³ó³Í ¿, ¹»é¨ë û÷ÇáǹݻñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í µ³½Ù³ÃÇí ݳ˳å³ß³ñÙáõÝùÝ»ñ ϳÝ: гïϳå»ë ï³ñ³Íí³Í ϳñÍñ³ïÇå ¿, áñ ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍáõÙÁ ù»½ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ϳËÛ³É: ´³Ûó ÝÙ³Ý µ³Ý Çñ³Ï³ÝáõÙ ãϳ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù ÏÇñ³éíáõÙ »Ý µÅßϳϳÝ, ó³í³½ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ¨ ³ÛÝ Ï³å áõÝÇ ÁÝϳÉÇãÝ»ñÇ Ñ»ï: ÂÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ³åûñÇÝÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ ³Ûëå»ë û ³ÛÝå»ë ϳ ¨ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿: ÆëÏ å³É»³ïÇí ËݳÙùÇ

36

was created, where people who directly deal with palliative care, specialists from the Ministry of Health, legislative bodies and others are involved. In that group I am the responsible person for education, as I also teach at State Medical University named after M. Heratsi. There is a lot of things still need to be done and there are many obstacles in the sphere of investing palliative care in Armenia. Even in the countries, where the sphere of palliative care is quite developed, there are still many prejudices concerning the use of opioids. Especially the stereotype that using opioids make you addicted is widespread. But in reality there is no such thing, as they are being used for medical, painkilling purposes and it depends on receptors. Illegal drug circulation exists and develops anyway. In the case of palliative care the pain is being evaluated according to scale, which is developed by World Health Organization (WHO), and according to which the amount of medicine is assigned (moreover, various opioid derivatives are presented as different types of medicine in the list of drugs of WHO). The dose may be increased because there is a physiological basis for that, and not because the person becomes addicted.

According to need assessment of Ministry of Health, 3500 persons a day need a palliative care in Armenia, from which 70-80% need anesthesia. However, currently anesthesia is available for only around 200 persons.


å³ñ³·³ÛáõÙ ó³íÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Áëï ë³Ý¹Õ³ÏÇ` Ùß³Ïí³Í ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ¨ ¹ñ³Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Ý߳ݳÏíáõÙ ¿ ¹»Õ³ã³÷Á (Áݹ áñáõÙ, ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¹»Õ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ û÷ÇáǹݻñÇ ï³ñµ»ñ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý áñå»ë ¹»Õ»ñ): γñáÕ ¿ ¹á½³ã³÷Á ³í»É³Ý³É áã û Ýñ³ ѳٳñ, áñ Ù³ñ¹Á ϳËÛ³É ¿ ¹³ñÓ»É ¹ñ³ÝóÇó, ³ÛÉ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³ ѳٳñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ýǽÇáÉá·Ç³Ï³Ý ÑÇÙù: гٳӳÛÝ ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý` ÐÐ-áõÙ ûñ³Ï³Ý 3500 Ù³ñ¹ ϳñÇù áõÝÇ å³É»³ïÇí ËݳÙùÇ, áñáÝóÇó 70-80%-Á ϳñÇù áõÝÇ ó³í³½ñÏÙ³Ý: ê³Ï³ÛÝ ó³í³½ñÏáõÙÝ ³Ûëûñ ѳë³Ý»ÉÇ ¿ ÙdzÛÝ Ùáï 200 Ñá·áõ: - §ÎÛ³Ýù ³é³Ýó ó³íǦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³Ï³Ý»ñáõ٠ݳ¨ ѳݹ»ë »ù ·³ÉÇë áñå»ë ³ÏïÇí ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã, ÇÝãåÇëDZ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ù ³Û¹ ³éÃÇí, DZÝã ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ù ѳë»É: - ÆÙ µÝáõÛÃÝ ¿ ³Û¹ÇåÇëÇÝ, »Ã» »ë ÙÇ µ³Ý ·Çï»Ù, ¹³ å»ïù ¿ ï³ñ³ÍíÇ: ºí »ë áõݻ٠Ç٠ϳñÍÇùÁ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ. ³ÛÝ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÏÇñ³é»ÉÇ: ºë ã»Ù ϳݷÝÇ ¹ñáß³Ïáí ¨ ·áé³Ù, áñ ëÇñáõÙ »Ù Ç٠ѳÛñ»ÝÇùÁ, ³ÛÉ ¹ñ³ ÷á˳ñ»Ý ݳËÁÝïñáõÙ »Ù é»³É ù³ÛÉ»ñ ³Ý»É: ºÃ» »ë ϳñáÕ »Ù ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï ѳÛÇ ÏÛ³ÝùÇ áñ³ÏÁ ÇÝãáñ µ³Ýáí ÷áË»É, »ë ¹³ ³ÝáõÙ »Ù, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÇÝã-áñ ã³÷áí ÷áËíáõÙ ¿ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» ³Ûëûñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç

- You also appear to be an active public figure, civil society representative in frames of “Life Without Pain” project. How do you feel about it, and what successes have you achieved so far? - That is my nature; if I know something, it must be shared. And I have my opinion about patriotism: it should be applicable. I won’t stand with a flag and shout that I love my country, but instead I prefer to make real steps. If I can somehow change the life quality of an ordinary armenian, then I do it, in a result of which in some extent the welfare of the society changes. If there’s an opportunity today to change something in the society, then I do it no matter how it is implemented: from tribune of university or during the campaigns. That is my mission. And my last name coincides with my mission. - Besides being a practical doctor you also teach in Yerevan State Medical University: How can you combine these two difficult jobs? - It’s not only these two jobs that I combine. About two years ago I applied to an international project “Leadership Development Initiative for Palliative Care”, which makes leaders from all around the world in the sphere of palliative care. I won that competition and now I receive online education, we meet three times in a year

37


ÇÝã-áñ µ³Ý ÷áË»Éáõ, ³å³ »ë ¹³ ³ÝáõÙ »Ù` Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, û ÇÝãå»ë ¿ ¹³ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ` ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý ³ÙµÇáÝÇó, û ³ÏódzݻñÇ Å³Ù³Ý³Ï: ê³ ÇÙ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿: ²½·³ÝáõÝë ¿É Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÇÙ ³Û¹ ³é³ù»ÉáõÃÛ³ÝÁ: - ´³óÇ åñ³ÏïÇÏ µÅÇßÏ ÉÇÝ»Éáõó, ݳ¨ ¹³ë³ËáëáõÙ »ù ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ. ÇÝãå»±ë »ù ϳñáÕ³Ýáõ٠ѳٳï»Õ»É ³Û¹ »ñÏáõ ¹Åí³ñÇÝ ³ß˳ï³ÝùÁ: - ²Ûë »ñÏáõëÁ ã¿, áñ ÙdzÛÝ Ñ³Ù³ï»ÕáõÙ »Ù: Øáï »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç ¹ÇÙ»óÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ` §²é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ å³É»³ïÇí ËݳÙùÇ Ñ³Ù³ñ¦, áñÁ Éǹ»ñÝ»ñÇ ¿ å³ïñ³ëïáõÙ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑÇó å³É»³ïÇí ËݳÙùÇ áÉáñïáõÙ: ºë ߳ѻóÇ ³Û¹ ÙñóáõÛÃÁ ¨ ³ÛÅÙ ëï³ÝáõÙ »Ù ûÝɳÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, »ñ»ù ³Ý·³Ù ѳݹÇåáõÙ »Ýù ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ë»ÙÇݳñÝ»ñÇ ¨ ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏÙ³Ý, 2013Ã-ÇÝ Ïëï³Ý³Ù ÷áñÓ³·»ïÇ ¹ÇåÉáÙ å³É»³ïÇí û·ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Ûë Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¿ ѳí³ùíáõÙ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑáõÙ å³É»³ïÇí ËݳÙùÇ ¿ÉÇï³Ý: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ѳݹ»ë »Ù »Ï»É ݳ¨ ³Ýѳï³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ` ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ, êÇëdzÝáõÙ ¨ ¶áñÇëáõÙ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ù ϳñ¹³ó»É §ä³É»³ïÇí ËݳÙùÁ áñå»ë ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ËݹÇñ ¨ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõݦ ûٳÛáí: ÆÝãå»ë ݳ¨ ݳ˳ӻéÝ»É »Ù Ý»ñ¹Ý»É ºñ¨³ÝÇ Ø. лñ³óáõ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ å³É»³ïÇí ËݳÙùÇ Ù³ëÇÝ Ïáõñë ¨ ÑáõÛë áõÝ»Ù, áñ 2013-2014Ãà ÏÇñ³Ï³Ýóí»Ý ³ñ¹»Ý ³Û¹ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ ÏÛ³ÝùÝ ³Û¹åÇëÇÝ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ, ÇÝãù³Ý ÉdzñÅ»ù, ³Û¹ù³Ý ³í»ÉÇ É³í: - à±ñÝ »ù ѳٳñáõÙ Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ ³Ù»Ý³Ù»Í Ýí³×áõÙÁ: - ²é³çÇÝ Ýí³×áõÙÁ ÇÙ ÏÛ³Ýùáõ٠ѳٳñáõÙ »Ù ³ÛÝ, áñ ÉÇÝ»Éáí ³Ý»ëû½ÇáÉá·` 黳É

38

for trainings and experience exchange. In 2013 I will get a diploma in palliative assistance. In frames of this project the elite of palliative care gathers worldwide. Besides, I also came up with my individual initiative; I’ve read lectures in Dilijan, Sisian and Goris in topic of “Palliative care as healthcare problem and a profession”. I’ve also initiated to make a course on palliative care in Yerevan State Medical University named after M. Heratsi and I hope that those lectures will be conducted in 2013-2014. I think that life should work that way, the more complete, the better.

- What do you consider to be the greatest achievement in your life? - The first achievement I think of is that being anesthesiologist I’ve saved people’s lives. There were cases, when people got injuries dangerous for life and even a slight mistake could cause a person death. Years ago there


Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³Ýù »Ù ÷ñÏ»É: ÈÇÝáõÙ ¿ÇÝ ¹»åù»ñ, »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï ³Ýѳٳï»Õ»ÉÇ íݳëí³Íù ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ, ûè ÙÇ ë˳ÉÇó ³Ý·³Ù Ñݳñ³íáñ ¿ñ ÏáñóÝ»É Ù³ñ¹áõÝ: î³ñÇÝ»ñ ³é³ç ÙÇ ¹»åù »Õ³í, áñ »ë ѳëϳó³, û ÇÝãÇ »Ù ³åñáõÙ: 17-18 ï³ñ»Ï³Ý ïÕ³ÛÇ µ»ñ»óÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó` ͳÝñ ¹³Ý³Ï³Ñ³ñáõÃÛ³Ùµ: Üñ³Ý ³Ý»ëû½Ç³ ³ÝóϳóÝ»ÉÁ ß³ï Ù»Í ËݹÇñ ¿ñ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ ³Ù»Ý ÇÝã ³ñí»ó, ³Û¹ ïÕ³Ý ³å³ùÇÝí»ó, ·Ý³ó: î³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Ý: î»Õ³÷áËí»óÇ Øáõñ³ó³ÝÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó, ³ÛÝï»Õ ³ß˳ïáõÙ ¿Ç »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï: ØÇ ïÕ³Ù³ñ¹ ¿ Ùáï»ÝáõÙ ÇÝÓ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ. §´³ñ¨ Ò»½, µÅßÏáõÑÇ, ã»±ù ÑÇßáõÙ ÇÝÓ¦: ¸» ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ ³ÛÝù³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ »Ù ³Ý»ëû½Ç³ ³Ýóϳóñ»É, ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï ¿ ϳåí³Í »Õ»É ¹»åùÁ. §ÎÑÇß»óÝ»±ù, ã»Ù ϳñáÕ³ÝáõÙ ï»ÕÁ µ»ñ»É »ñ»Ë³ÛÇݦ: ¸³ ³ÛÝ ïÕ³Ý ¿ñ, áñ ³åñ»ó, ÇëÏ Ñ»ïá ݳ¨ ÁÝï³ÝÇù ϳ½Ù»ó: ê³ ¿ Ýí³×áõÙÁ: ²éáÕç Ù³ñ¹ÇÏ »Ý Ýí³×áõÙ, Ýí³×áõÙ »Ý ݳ¨ Ýñ³Ýù, áñ ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý ѳݷÇëï ٳѳÝáõÙ »Ý: Üí³×áõÙ ¿ ݳ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ï³é»ñÇÝ Ïå³Í ã»Ýù, ³ß˳ïáõÙ »Ù Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ Ýñ³Ýó í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ÷áË»É, áñ ѳëϳݳÝ, áñ »Ï»É »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ͳé³Û»Éáõ ѳٳñ: ´ÅßÏáõÃÛáõÝÁ Ù»Í µ³Ý ¿: ºí »ë ã»Ù ѳݹáõñÅáõÙ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, íÇñ³íáñíáõÙ »Ù, áñáíÑ»ï¨ ³ÙµáÕç ÏÛ³Ýùë µÅßÏáõÃÛ³ÝÝ »Ù ÝíÇñ»É, ß³ï ³ñ·»ÉùÝ»ñáí »Ù ³Ýó»É, é»ëáõñë »Ù Ý»ñ¹ñ»É: ºÃ» Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áñ³ÏÝ ³Ý·³Ù ÷áËí»É ¿, ³å³ ÃáõÛÉ ã»Ù ï³ÉÇë, áñ ¹³ ï³ñ³ÍíÇ µÅßÏáõÃÛ³Ý íñ³:

was a case, when I understood what I am living for. 17-18y/o boy was heavily stabbed and brought to hospital. It was a big problem to hold anesthesia for him. Of course everything was done and the boy got recovered and left the hospital. Years passed. I moved to “Muratsan” hospital and was working there with kids. A man approaches to me in the hospital: “Hello doctor, don’t you remember me?” Well, I’ve held anesthesia with so many kids during that time, I thought the case was related with a kid: “Would you please remind me? I can’t remember the child.” That was the guy who was recovered and later made a family. That is an achievement. Healthy people make achievements; those who already die without pain also make achievements. Changes made in educational institutions are also achievements. We are not just reading lectures for students. I try to change their attitude towards their profession, so they understand that they came to serve for the people. Medicine is a great thing. And I do not tolerate the ignorance. I’m offended with that, because I devoted all my life to medicine, I’ve gone through many barriers, I’ve put many resources. Even if human quality is changed, I won’t let it to cover medicine.

ºñµ ѳó »ù áõïáõÙ, ÙÇ° Ùáé³ó»ù, áñ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ã»Ý ϳñáÕ³Ýáõ٠ѳó áõï»É: Ø°³ñ¹ ÙݳÝù:

When you eat, do not forget, that there are people, who cannot eat. Stay human.

Üí³ñ¹ سñ·³ñÛ³Ý

Nvard Margaryan

39


׳ݳå³ñÑáñ¹ traveler

¸»åÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Towards changes ºñµ »ë ϳñ¹³óÇ ³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ëáóÇ³É³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ã¿Ç ϳñáÕ ãÑ»ï³ùñùñí»É Ç٠ѳÛñ»ÝÇùáõÙ` г۳ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³ÝóÇó µËáÕ Ùß³ÏáõóÛÇÝ áõ ³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ϳï³ñíáÕ ³é³çÁÝóóÇ Ù³ëÇÝ: ºë ãµ³í³ñ³ñí»óÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáí, áñáÝù ѳ·»ó³Í ¿ÇÝ ë»Ýë³óÇáݳÉǽÙáí: гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇÝ, µáÕáùÇ óáõÛó»ñÇÝ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ųٳݳϳíáñ Ù»ÕÙ³óñ»ó Ç٠ϳñáïÁ, µ³Ûó »ë ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ½·³óÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ÷áñÓ»Éáõ ÇÙ ÇëÏ ³ãù»ñáí: ºë ϳݷݻóÇ »ñÏÁÝïñ³ÝùÇ ³é³ç ¨ ³ñ¹»Ý Ñá·Ý»É ¿Ç Ç٠ѳÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝÝ ²Ù»ñÇϳÛáõÙ å³Ñå³Ý»Éáõó áõ ËóݻÉáõó: ²Û¹åÇëáí, »ë ï»Õ³÷áËí»óÇ Ð³Û³ëï³Ý: Ðݳñ³íáñ ã¿ ÅËï»É г۳ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ, ¨ öÆÜø-Ý ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñ ËóÝáõÙ ¿ ³Û¹ ß³ñÅáõÙÁ: §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý (öÆÜø), áñÁ ËóÝáõÙ ¿ ³å³Ñáí ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ, û·Ý»ó ÇÝÓ Ñ³ëϳݳÉ, û ÇÝãåÇëÇÝ »Ýù Ù»Ýù áñå»ë ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Ç Ñ³Ù»Ù³ï ³ÛÝ å³ïÏ»ñÇ, û ÇÝãåÇëÇÝ Ï³ñáÕ »Ýù Ù»Ýù ÉÇÝ»É: âÝ³Û³Í Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ÏáÕÙÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ù³ñá½ãáõÃÛ³ÝÁ` áõÕÕí³Í Ýñ³Ýó ç³Ýù»ñÁ ËáãÁݹáï»ÉáõÝ ¨ íݳë»ÉáõÝ, öÆÜø-Á ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ áõŻճóÝ»É Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ áõ µ³ñÓñ³óÝ»É Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý, ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ, ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ, µ³Ý³í»×»ñÇ, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ áõëáõóÙ³Ý, ýÇÉÙÇ ¹ÇïáõÙÝ»ñÇ, ýÉ»ß-Ùáµ»ñÇ, Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ, »ñûñÇ ¨ óáõÛó»ñÇ ÙÇçáóáí: ºí öÆÜø-Ý ³í»ÉÇÝ ¿, ù³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ` ÝíÇñí³Í ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÇÝ, ѳí³ë³ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ˳ճÕáõÃÛ³ÝÁ: Üå³ï³Ï³ëÉ³ó ¨ ïáÏáõÝ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÁ, ÏñÃáÕ-

40

When I’d read about the social movements taking place in various countries around the world, I couldn’t help but wonder about the events unfolding in my own homeland of Armenia and the progress it was making on a cultural and national level. Relying on online news sources that were saturated with sensationalism left me dissatisfied. Attending lectures, seminars, protests and social events organized by the Armenians in my community only temporarily relieved me from the longing I felt to experience the homeland first-hand, with my own eyes. I was facing a dilemma and was tired of preserving and promoting my Armenian identity in America. So, I moved to Armenia. There is no denying the cultural revolution that’s taking place in Armenia and PINK is one of the organizations that’s catalyzing this movement. A nonprofit organization that promotes sexual health, human rights and diversity, “Public Information and Need of Knowledge” NGO (PINK) helped me realize the reality of what we are as a society coalesced with the image of what we can be. Despite the opposition’s widespread campaign to harm and interrupt their efforts, PINK continues to reinforce its mission and raise awareness through education, seminars, conferences, debates, youth training, film screenings, flash mobs, publications, parades and protests. And PINK is more than just a nonprofit organization committed to the strug-


Ý»ñÝ áõ ϳٳíáñÝ»ñÁ ϳÙáíÇÝ Çñ»Ýó ¹³ë»É »Ý ß³ñù»ñáõÙ, áñï»Õ µ³ËíáõÙ »Ý ͳÕñÇ, íï³Ý·Ç ¨ ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³Ý, áñå»ë½Ç ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ѳëï³ïí»Ý ÙÇ ³½·áõÙ, áñ Ýñ³Ýù áõ½áõÙ »Ý ï»ëÝ»É ³í»ÉÇ µ³ñ·³í³×, ãÝ³Û³Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý ËáãÁݹáïÝ»ñÇÝ (áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ÏáÕÙÇ Ñ»ï µéÝÇ µ³ËáõÙÝ»ñ), áñáÝù ß³ï Ñ³×³Ë åë³ÏíáõÙ »Ý ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ: γëϳÍÇ ï³Ï ¹Ý»Éáí áñáß³ÏÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ ¨ ËóݻÉáí ³Ýѳï³Ï³Ý ÙïùÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ÙÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÁ ãÇ ó³ÝϳÝáõÙ ÁݹáõÝ»É §³ñ¨Ùï۳ݦ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ` å³Ñå³Ý³Í ѳ½³ñ³ÙÛ³ Ùß³ÏáõÛÃÁ ÏáñóÝ»Éáõ í³ËÇ å³ï׳éáí. ¹³ ³ß˳ï³Ýù ã¿, ¹³ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ ¿: ºÃ» ¹áõù Ñ»ï³ùñùñí³Í »ù г۳ëï³ÝáõÙ ØƲì í³ñ³ÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ ó³ÝϳÝáõÙ »ù ÇٳݳÉ, û ÇÝãå»ë å³ßïå³Ýí»É ØƲì-Çó` Ù³ëݳÏó»ù öÆÜø-Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇÝ: ºÃ» Ó»½ å»ïù »Ý µñáßÛáõñÝ»ñ, áñå»ë½Ç ϳñáճݳù ³éáÕç ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ï³ñ³Í»É` û·ïí»ù Ýñ³Ýó ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùÇó: ºÃ» ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ù г۳ëï³ÝÇ È¶´î (É»ëµáõÑÇ, ·»Û, µÇë»ùëáõ³É, ïñ³Ý뷻ݹ»ñ) ûٳïÇÏ ÙÇçáó³éáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñå»É` öÆÜø-Á Ïѳٳ·áñͳÏóÇ: ºÃ» ¹áõù ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ½áÑ »ù ¹³ñÓ»É ¨ ó³ÝϳÝáõÙ »ù ѳÛó Ý»ñϳ۳óÝ»É` ½³Ý·³Ñ³ñ»ù Ýñ³Ýó ·ñ³ë»ÝÛ³Ï: ºÃ» ·ïÝíáõÙ »ù ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ׳ÏáõÙ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»ù` ½³Ý·³Ñ³ñ»ù Ýñ³Ýó ûŠ·ÍÇÝ: ºÃ» Ó»ñ Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éí»É ¿ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ϳ٠ýǽÇÏ³Ï³Ý µéÝáõÃÛáõÝ ¨ ϳñÇù áõÝ»ù ³é³Ýó Ó»ñ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»É Ó»ñ ËݹÇñÁ` óϻù Ýñ³Ýó ¹áõéÁ: öÆÜø-Ý ³Ûëûñ ÝßáõÙ ¿ Çñ 5-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ, ¨ »ë ó³ÝϳÝáõÙ »Ù ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Ù³ÕÃ»É ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ï»ÉáõÃÛ³Ý ¨ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñ»ÉÇë, ³ÝÓ³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ öÆ°Üø, Ù»ñ ³½·Ç ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ, ¨ Ýñ³ ѳٳñ, áñ ÃáõÛÉ ïí»óÇù ÇÝÓ ÉÇÝ»É Ó»ñ ÑdzݳÉÇ ÃÇÙÇ ÙÇ Ù³ëÁ:

gle toward justice, equality and peace. The fierce and resilient activists, educators and volunteers have willingly placed themselves at the forefront of mockery, danger and criticism to instill democratic principles in a nation they want to see thrive, despite formidable barriers (that include violent clashes with the opposition) that are all-too-often taken for granted. Questioning certain cultural traditions and promoting individual thought, in a population that’s hesitant to accept or embrace “western” ideals for fear of losing the culture they’ve preserved for thousands of years, is not a job; it’s a journey. If you’re interested in learning about Armenia’s increasing HIV rate and how to prevent becoming a statistic yourself, attend a PINK organized seminar. If you need pamphlets to help spread information about safe sex practices, check out their website. If you are organizing an event centered on Armenia’s lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community, PINK will cooperate. If you are a victim of injustice and wish to make a claim, call their office. If you’ve found yourself in an emergency situation and need protection or assistance, call their hotline. If you’re experiencing emotional or physical abuse and need someone to voice your struggle while concealing your identity, knock on their door. PINK is celebrating its 5th birthday today, and I want to wish the organization continued success in introducing and defending the civil rights of individuals in the face of hostility and discrimination. Thank you, PINK, for recognizing the democratic potential of our nation, for protecting the rights of its citizens and for allowing me to be a part of your incredible team.

ÈÇÉÇ³Ý ²í»¹Ç³Ý

Lilian Avedian

41


³Ýó³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ past events

Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ³Ýí³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃáõÝ. §ÈáõÛë»ñ 2012¦

ê»åï»Ùµ»ñÇ 15-Á ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ûñ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ. ³Û¹ ûñÁ Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÝ ¿: ²ñ¹»Ý 4-ñ¹ ³Ý·³Ù êï³ÙµáõÉáõÙ (Âáõñùdz) ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ³Ýí³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ: Ø»½ ѳٳñ Ù»Í å³ïÇí ¿ Ðñ³Ýï ¸ÇÝù ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇó ëï³Ý³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ³ëíáõÙ ¿. §Æ ÉñáõÙÝ µ³ßËíáÕ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇ` 2010Ã. ëÏë³Í, §ÈáõÛë»ñ¦ Ëáñ³·ñÇ Ý»ñùá, Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ³Ýí³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁ áÕçáõÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Íñ³·ñ»ñÇÝ, áñáÝó Ù»Ýù ëñï³Ýó ³ç³ÏóáõÙ »Ýù, áõÙ Ñ»ï áõñ³Ë »Ýù ÝáõÛÝ ³ß˳ñÑÁ ÏÇë»Éáõ ¨ ÝáõÛÝ ×³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝ»Éáõ ѳٳñ: Ø»Ýù ó³ÝϳÝáõÙ »Ýù Ù»ñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ѳÛïÝ»É, ³é ³ÛÝ, áñ Ó»ñ Ó·ïٳٵ ¨ ѳëï³ï³Ï³ÙáõÃÛ³Ùµ Ù»½ ³å³óáõó»É »ù ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ »ñµ»ÙÝ ÷áùñ ù³ÛÉ»ñÁ ³í»ÉÇ ³½³ï ¨ ³ñ¹³ñ ³ß˳ñÑ áõݻݳÉáõ ѳٳñ ϳñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ß³ï ³ñųݳíáñ: Ø»Ýù ß³ï áõñ³Ë »Ýù, áñ Ó»½ ¹³ëáõÙ »Ýù 2012Ã-Ç Ù»ñ §ÈáõÛë»ñ¦ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·áõÙ: ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ó»½: Ø»Ýù áõÝ»Ýù ³í»ÉÇ Ù»Í ÑáõÛë»ñ ³ß˳ñÑÇ Ýϳïٳٵ¦:

42

International Hrant Dink Award "Inspirations 2012"

September 15 is an unforgettable day for Armenians, it is Hrant Dink‘s birthday. Already the 4th time International Hrant Dink Awards Ceremony is taking place in Istanbul, Turkey. It is an honor for us to receive a message from Hrant Dink Foundation, in which it is mentioned: “Since 2010 in addition to the granted awards, under the title “Inspirations”, the International Hrant Dink Award Ceremony cherishes and salutes those people, organizations, initiatives and projects that we support wholeheartedly, those that make us happy for sharing the same world and walking the same path. We would like to express our gratitude to you for your ambition and persistence in proving us the very fact that sometimes small steps taken for a more free and just world can be very precious. We are very happy to have you among our “Inspirations” in 2012. Thanks to you, we have greater hopes about the world.”


§ÎÛ³Ýù ³é³Ýó ó³íǦ ù³ñá½³ñß³íÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

Events implemented in the scope of "Life Without Pain" campaign

ê»åï»Ùµ»ñÇ 18-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ³é³çÇÝ ÏÉáñ ë»Õ³Ý-ùÝݳñÏáõÙÁ, áñÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ §ò³í³½ÁñÏÙ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ ÐÐáõÙ¦ ûٳÛÇÝ: ÎÉáñ ë»Õ³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ùÝݳñÏ»É ÐÐ-áõÙ ³éϳ ó³í³½ñÏÙ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ËáãÁݹáïÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÎÉáñ ë»Õ³ÝÇÝ »ÉáõÛà áõÝ»ó³Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ, áíù»ñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý å³ÉdzïÇí ËݳÙù ëï³Ý³ÉÇë å³óÇ»ÝïÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ó³íÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ËáãÁݹáïÝ»ñÁ, ó³íÇ í»ñ³ÑëÏáõÙÁ áñå»ë Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝù ¨ ³ÛÉÝ: ÎÉáñ ë»Õ³ÝÇÝ Ý»ñϳ ¿ÇÝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý áÉáñïÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ, Çñ³í³µ³ÝÝ»ñ, µÅÇßÏÝ»ñ, ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ ¨ ³ÛÉ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ: ÆëÏ ë»åï»Ùµ»ñÇ 14-Çó ÙÇÝ㨠28-Á Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ï³ñµ»ñ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ ó³íÇ Ù»ÕÙ³óÙ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñß³íÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»óÇÝ` ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: §ì»ñç ó³íÇݦ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÏïÇíÇïÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ Ëáßï³Ý·Ù³Ý ³Ãáé ¿ÇÝ ï»Õ³¹ñ»É ¨ ëïáñ³·ñ³Ñ³í³ù ¿ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÐÐ-áõÙ ó³í³½ñÏÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ѳë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: §²Ýó»°ù, Ýëï»°ù Ù»Ï ñáå» Ëáßï³Ý·Ù³Ý µ³½Ï³ÃáéÇÝ` ½·³Éáõ ÙÇÉÇáݳíáñ Ù³ññ¹Ï³Ýó í»ñ³åñ³Í ó³íÁ ¨ ³ç³Ïó»Éáõ ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³ÝÁ¦:

The first round table-discussion took place on September 18th on the topic of “Challenges of the availability of anesthesia in RA”. The main purpose of the round table was to discuss the problem of availability of anesthesia and accordingly possible solutions and suggestions of the problem. A number of specialists have spoken during the round table discussion who presented, in detail, problems like patients’ rights while receiving palliative care, obstacles in availability of controlling pain, the control of pain as a human right etc. Healthcare workers, lawyers, doctors, representatives of ministries and other professionals were present to the round table discussion. And a number of events were organized from September 14 – 28 in various streets of the capital of Armenia to spread information in the scope of world campaign on the availability for mitigating the pain. Activists that were involved in the series of events “Stop the pain!” would place chair of torture and would collect signatures for making pain killing drugs available to people in need of it in Armenia. “Feel free to take a seat for a minute on the chair of torture to feel the pain that millions of individuals suffer and to support this initiative!”

43


ÐÐ-áõ٠ѳϳËïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ßáõñç ùÝݳñÏáõÙ

ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 16-ÇÝ` гݹáõñÅáճϳÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ùÝݳñÏáõÙ ÐÐ-áõ٠ѳϳËïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝÙ³Ý, Ùß³ÏÙ³Ý ¨ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ßáõñç: ²ÝíÇ×»ÉÇ ¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõݻݳ ûñÇÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí å³ßïå³Ý»Éáõ ë»÷³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ` Çñ ³ÝÓÇ Ñ³Ý¹»å Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ: г۳ëï³ÝÁ Ùdzó»É ¨/ϳ٠í³í»ñ³óñ»É ¿ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í µáÉáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ: ²Û¹áõѳݹ»ñÓ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ »ñµ¨¿ Ñ»ï¨áճϳÝáñ»Ý ãÇ ùÝݳñÏí»É ¨ ³ÝÓÇ Ýϳïٳٵ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ¨ å³ïÁÅÙ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ï Çñ³í³Ï³Ý ٻ˳ÝǽÙÝ»ñ ãϳÝ: ²Ûë ѳٳï»ùëïáõ٠ѳñÏ ¿ Ó¨³íáñ»É Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³ÝѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛɳïÛ³óáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý, ¹ñ³Ýó ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇÝ å³ïß³× ³ñÓ³·³ÝùÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñ: гϳËïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝÙ³Ý, Ùß³ÏÙ³Ý ¨ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ßáõñç ѳݹÇåÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 20 Çñ³í³å³ßïå³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ г۳ëï³ÝáõÙ ³åñáÕ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó (Ù³ëݳíáñ³å»ë ÑáõÝ³Ï³Ý ¨ »½¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÛùÝ»ñÇó), ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇ ·ñ³ë»Ý³ÛÏÇó Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: гݹÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ` ³é³í»É ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ ³ÏïÇí Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõ ³Û¹ ûñÇݳ·ÍÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ»ï³·³ ÷áõÉ»ñáõÙ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ØÆä ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇÝ å³Ñ³Ýç Ý»ñϳ۳óí»ó` »ñ³ß˳íáñ»Éáõ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÝ áõ ѳÝñ³ÛݳóáõÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÐÎ-Ý»ñÇÝ Ïáã ³ñí»ó ѳٳËÙµ»É ç³Ýù»ñÝ ³é³í»É ѳÙÁݹ·ñÏáõÝ Ñ³Ï³Ëïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍ áõݻݳÉáõ ¨ ¹ñ³ ³¹íáϳóÇ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ:

44

Discussion on anti-discrimination legislation advocacy in RA

On the occasion of the International Day of Tolerance, on November 16 “Public Information and Need of Knowledge” NGO organized a discussion which aimed to undertake, elaborate and advocate for anti-discrimination legislation in the Republic of Armenia. It is undeniable that anyone should have the real opportunity to protect their rights legally in case of discrimination against themselves. Armenia has joined and/or ratified all the main international tools to eradicate discrimination. Nevertheless, the problem of discrimination has never been discussed consistently, and there are no effective legal mechanisms to prevent and punish discrimination against individuals. It is important to shape operational mechanisms in this context to prevent discrimination, intolerance and xenophobia, as well as to respond appropriately to such manifestations. There were representatives of more than twenty human rights organizations, representatives of national minorities living in the territory of Armenia (mostly of Greek and Ezidi communities), as well as representatives from the Office of Human Rights Defender. Close to the end of the meeting the present organizations stated once more the need of being directly and actively involved in the further stages of the elaboration of that legislation, for which there was a requirement set before the HRD office to ensure the transparency and publicity of their activity. They have also urged NGOs to unify their efforts in having as inclusive anti-discrimination legislation as possible and to carry out its advocacy.


ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 25` γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ

November 25: International Day Against Gender-based Violence

ÜáÛÙ»µ»ñÇ 25-Á ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñÝ ¿ ¨ ³Û¹ ûñÝ ³ñ¹»Ý 7 ï³ñÇ ¿ γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ »ñÃ: ²Ûë ï³ñÇ »ñÃÁ Ù»ÏݳñÏ»ó Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÇ ÙáïÇó ¨ ³í³ñïí»ó §ØáëÏí³¦ ÏÇÝáóïñáÝÇ ³éç¨: ºñÃÇ ³í³ñïÇÝ ÷áùñÇÏ å³ïÏ»ñ³Ã³ïñáÝ ¿ñ: ºñÃÇÝ ³Ûë ï³ñÇ Ùdzó³Ý Ñ»ï¨Û³É ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` §Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ, §ÐáõÛëÇ Ï³Ùáõñç¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý»ñÁ ¨ ä³ï»ñ³½ÙÇ ¨ ˳ճÕáõÃÛ³Ý Éáõë³µ³ÝÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ µéÝáõÃÛáõÝÝ ³Ûëûñ Éáõñç ÑÇÙݳËݹÇñ ¿ ÐÐ-áõÙ. ÙÇ ß³ñù ûŠ·Í»ñ ³Ùë»Ï³Ý ëï³ÝáõÙ »Ý ѳñÛáõñ³íáñ ½³Ý·»ñ: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Áݹ³Ù»ÝÁ »ñÏáõ ³å³ëï³ñ³ÝÝ»ñ ºñ¨³ÝáõÙ, áñï»Õ ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ·ñ»Ã» ÙÇßï ³½³ï ï»Õ»ñ ã»Ý ÙÝáõÙ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ µéÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ µáÉáñÇë áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ áõÝÇ:

November 25 is the International Day for the Elimination of Violence against Women and it has been seven years since Women’s Resource Center carries out a march on this occasion. This year the march started by Isahakyan’s statue and ended in front of “Moscow” cinema. A small image theater performance was staged at the end of the march. The following organizations joined the march this year: “Women’s Support Center”, “Bridge of Hope”, “Public Information and Need of Knowledge” NGOs and Institute for War and Peace Reporting. Gender-based violence is a serious trouble in RA nowadays: a number of hotlines get hundreds of calls every month. Only two shelters exist in Yerevan where anually almost always there is not much room for all those in need. The attention and participation of all of us is needed to solve the problem of genderbased violence.

45


ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñ 2012

46

World AIDS Day 2012

гÝáõÝ ³é³Ýó ÒƲРë»ñݹÇ

For an AIDS-free generation

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 1-Á ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñÝ ¿, ¨ ³Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ §ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ËáõÙµÁ¦ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` Ýå³ëï»Éáí »ñÏñáõÙ ØƲì-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõ ËݹñÇ ßáõñç Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù»ÏݳñÏÁ ïñí»ó §ÜáÛÛ³Ý î³å³Ý¦ Éñ³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ, áñï»Õ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ §ØƲì/ÒƲÐ-Á ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ¦ ûٳÛáí Ù³ÙÉá ³ëáõÉÇë: ÊáëݳÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ §Æñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑ, Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇϦ, §¸ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳÛÏ³Ï³Ý ó³Ýó¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý»ñÇ ¨ Æñ³í³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳ Íñ³·ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨, 14:00-Çó ÙÇÝ㨠16:00 Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í ÇÝï»ñ³ÏïÇí Ë³Õ ¿ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ëݳÏóÇÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏí»óÇÝ Ã»Ù³ïÇÏ Ñ³ñó»ñ, ¨ ¹ñ³Ýó ×Çßï å³ï³ë˳ݻÉáõó Ñ»ïá Ýñ³Ýù Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý Éáõë³Ýϳñí»É ѳÛïÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï: ÜáõÛÝ ûñÁ γٻñ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ï³ÝÁ ï»ÕÇ

December the 1st is World AIDS Day and on that occasion the Advocacy Group on AIDS implemented series of events in Yerevan to promote HIV prevention and awareness raising in the country. Events started in “Noyan Tapan” news agency where a press conference was held on the topic of “HIV/AIDS and Human Rights”. The speakers were representatives of “Real World, Real People”, “Positive People Armenian Network”, “Public Information and Need of Knowledge” NGOs and the Legal Clinic project. Afterwards, from 2 – 4pm, people were playing an interactive game on Charles Aznavour square for World AIDS Day, during which the participants were asked thematic questions and those whose answers were right had an opportunity to take pictures with celebrities. On the same day a movie screening entitled “I am+” was held in Musical Chamber Theatre and letters of gratitude from people living with HIV were handed to those who had ever served with their profession-


áõÝ»ó³í §ºë+¦ ýÇÉÙÇ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ¨ ØƲìáí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÝáõÝÇó ßÝáñÑϳɳ·ñ»ñ ѳÝÓÝí»óÇÝ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ »Ý »ñµ¨¿ óáõó³µ»ñ»É ØƲì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ, ·Ã³ëñïáñ»Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»É ¨ ³ç³Ïó»É »Ý Ýñ³Ýó ѳÕóѳñ»É ËݹÇñÝ»ñÁ: êáݳ ʳã³ïñÛ³ÝÁ (гÝñ³å»ï³Ï³Ý ÍÝݹ³ï³Ý µ³ÅÝÇ í³ñÇã), ²ñß³Ï ä³åáÛ³ÝÁ (ÒƲÐ-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ³Ù³×³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ í³ñÇã), ¶³Û³Ý» ܳ½³ñÛ³ÝÁ (гϳïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ ¹Çëå³Ýë»ñÇ µ³ÅÝÇ í³ñÇã), ²ñÙ³Ý Øáíë»ëÛ³ÝÁ (гϳïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ ¹Çëå³Ýë»ñÇ µÅÇßÏýǽdzïáñ), ¶³Û³Ý» ÂáíÙ³ëÛ³ÝÁ (ØƲì-Ç áÉáñïáõÙ µ³½Ù³ÃÇí Íñ³ñ·ñ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ), ¨ ÒƲÐ-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ §áëÏǦ µÅÇßÏÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ·áñÍÇÝ ÝíÇñí³Í ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ ³ñųݳó³Ý §ÞÝáñѳϳÉáõÃ۳ݦ:

al assistance to people living with HIV and to their families, who mercifully provided services and supported them in overcoming problems. Sona Khachatryan (head of department of National Maternity Hospital, Arshak Papoyan (head of department of Epidemiological department in National Center for AIDS Prevention), Gayane Nazaryan (head of department of National Anti tuberculosis Dispensary), Arman Movsesyan (a doctor-fiziator from National Anti tuberculosis Dispensary), Gayane Tovmasyan (project coordinator of numerous HIV/AIDS-related projects) and “golden” (i.e. great) doctors of National Center for AIDS Prevention received a special “Thank you” for being devout professionals of their trades.

47


γٳíáñÝ»ñÇ ûñÁ öÆÜø-áõÙ

1985Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ Ø²Î-Ç ¶É˳íáñ ³ë³ÙµÉ»³Ý ³é³ç³ñÏ»ó ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ù»Ý ï³ñÇ ³Ûë ûñÁ Ýᯐ áñå»ë ϳٳíáñáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ` ѳÝáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý: γٳíáñÝ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, áíù»ñ Çñ»Ýó ³½³ï ųٳݳÏÝ áõ ç³Ýù»ñÁ ã»Ý ËݳÛáõÙ` ѳÝáõÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ: Æñ ϳٳíáñÝ»ñÇÝ ³ÝßÝáñѳíáñ³Ýù ãÃáÕ»ó ݳ¨ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý: §Ð³Û ³é³ç³¹»Ù »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõݦ ÐÎ-Ç Ñ»ï ѳٳï»Õ` ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ç ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ϳٳíáñÝ»ñÇ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙ: ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ »ñÏáõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù³íáñÝ»ñÁ: γٳíáñÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý ͳÝáÃ³Ý³É ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, Ý»ñϳ۳óÝ»É Çñ»Ýó ϳٳíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ ßÝáñѳݹ»ëÝ»ñ, Ë³Õ³É ËÙµ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ ¨ ß÷í»É ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï áã ýáñÙ³É ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ØÇçáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³é³í»É ³ÏïÇí ¨ ÝíÇñí³Í ϳٳíáñÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»óÇÝ Ý³¨ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý å³ïíá·ñ»ñ: ²Ûë ѳݹÇåáõÙÁ ٻͳå»ë á·¨áñ»ó ¨ ÙáïÇí³óñ»ó ϳٳíáñÝ»ñÇÝ Ñ»ï³·³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûñÇÝ³Ï Ñ³Ý¹Çë³ó³í ³ÛÝ Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ Ýáñ »Ý Ý»ñ·ñ³ííáõ٠ϳٳíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç:

48

Volunteers’ Day at PINK

On December 5, 1985, UN General Assembly proposed governments to celebrate this day every year as International Volunteer Day for Economic and Social Development. Volunteers are those people who contribute their free time and efforts for the production of ‘public good’. “Public Information and Need of Knowledge” NGO, too, congratulated its volunteers. On December the 5th, together with “Armenian Progressive Youth” NGO an event was hosted at the office of “Public Information and Need of Knowledge” on the occasion of International Volunteer Day. Volunteers of the two organizations attended the event. The volunteers had an opportunity to get to know one another, to make presentations telling about their volunteer experience, to have fun and communicate with one another in a non-formal environment. The organizations handed certificates of appreciation to the most active and devoted volunteers during the event. This gathering was quite inspiring and motivated volunteers to undertake new activities, as well as served an example for those who were just getting involved in volunteer activism.


§Ð³ÛïÝÇ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ "Famous men against genderÁݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃ۳ݦ ýáïáóáõó³Ñ³Ý¹»ë based violence": photo exhibition

§Î³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»Ýïñáݦ ÐÎ-Ý Ï³Ý³Ýó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³Ûù³ñÇ 16-ûñÛ³ÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ݳ˳ӻéÝ»É ¿ñ ýáïáóáõó³Ñ³Ý¹»ë: §Ð³ÛïÝÇ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ Áݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃ۳ݦ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ ýáïáóáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ØáëÏí³ ÏÇÝáóïñáÝáõÙ: ´³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ` ï³ñµ»ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ѳÕáñ¹³í³ñÝ»ñ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, »ñ³ÅÇßïÝ»ñ ¨ ³ÛÉáù: üáïáóáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ Çñ³½»Ï»É ѳÝñáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ µéÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳËݹñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É §Ñ³ÛïÝǦ ïÕÙ³ñ³¹Ï³Ýó û·ÝáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ý»ñ·ñ³í»É ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ù»ç:

“Women’s Resource Center” NGO launched a photo exhibition in the scope of World 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign. The photo exhibition entitled “Famous men against gender based violence” was hosted in Moscow cinema. The participants of the exhibition – representatives of various political parties, broadcasters, representatives of international and local organizations, musicians etc, were present during the opening ceremony. The aim of the photo exhibition was to raise awareness among general public on the problem of gender-based violence with the help of “famous” men, as well as to engage men into the fight against gender-based violence.

49


§¶áñÍÇ°ñ¦ óáõó³Ñ³Ý¹»ë-ÙñóáõÛà ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ` Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ûñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ §ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ËáõÙµÁ¦ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ §¶áñÍÇ°ñ¦ óáõó³Ñ³Ý¹»ë-ÙñóáõÛÃÁ` ÝíÇñí³Í ØƲì/ÒƲÐ-Ç ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇÝ: §¶áñÍÇ°ñ¦ ÙñóáõÛà – óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ñ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ñ³ñóÏ, áñÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝ»É ØƲì/ÒƲÐ-Ç ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ íǽáõ³É Ù»Ãá¹Ý»ñáí: Ü»ñϳ۳óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ï»ñå ³ñͳñÍáõÙ ¿ÇÝ ØƲì/ÒƲÐ-Ç ÑÇÙݳËݹÇñÁ, ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³Ù»ÝûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇ íñ³: Ø»Ýù ѳÙá½í³Í »Ýù, áñ ³ñí»ëïÁ ѽáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ ¿, ¨ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éÝáõÙ` óáõÛó ï³Éáõ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, áñáí ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ØƲì/ÒƲÐ-ÇÝ ³éÝãíáÕ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝÙ³Ý áõ ϳñ¨áñÙ³Ý íñ³: ØñóáõÛÃ-óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ Ý»ñϳ۳óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, ÷áË»Éáí Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ØƲì/ÒƲÐ-ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ ßáõñç, óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Ý»ñϳ۳óñ³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ýó³Ý ߳ѻÉáõ Ùñó³Ý³Ï: ÄÛáõñÇÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í ¨ ѳݹÇë³ï»ëÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í É³í³·áõÛÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ å³ñ·¨³ïñí»óÇÝ Ý»Ãµáõùáí (ÅÛáõñÇÇ ÏáÕÙÇó É³í³·áõÛÝÝ ¿ñ ׳ݳãí»É Äáñ³ ²É»ùÛ³ÝÇ ³ß˳ï³ÝùÁ, ÇëÏ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïÁñí³Í É³í³·áõÛÝ ³ß˳ï³ÝùÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ñ سñ½å»ïáõÝÇ Êáõ¹³í»ñ¹Û³ÝÇÝ): سñdz٠¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ÝϳñÁ »ñÏñáñ¹Ý ¿ñ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ÕÇݳÏÁ ëï³ó³í ѳïáõÏ Ùñó³Ý³Ï:

50

"Act" exhibition-competition On the occasion of Human Rights Day, December 10, Advocacy Group on AIDS organized “Act” exhibition-competition dedicated to the problems of HIV/AIDS and human rights.

“Act” competition-exhibition was a creative platform which aimed to show the problems of HIV/AIDS and human rights via visual methods. The presented works expressed the problem of HIV/AIDS, its influence on human rights and everyday life. We believe that art is a powerful political and social environment, and it gives an opportunity to show the ways by which it can influence on bringing to light issues concerning HIV/AIDS. By the works presented during the competition-exhibition, by changing people’s perceptions on issues concerning HIV/AIDS and human rights, the participants had opportunity to win a present. Authors of best artworks that were chosen by the decision of the jury and by beolders were awarded with a netbook (the jury decided that Zhora Alekyan’s artwork was the best one, and the beholders chose the artwork of Marzpetuhi Khudaverdyan as the best one). The artwork of Mariam Grigoryan took the second place by the results of votes, for which the author was awarded with a special prize.


开 ¶Ìºð HOTLINES γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Violence against women

08000 11 00 Âñ³ýÇÏÇÝ·Ç ½áÑ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý For the victims of trafficking

0800 50 558 0800 80 801

ºñ»Ë³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Children protection

0800 61 111 ÀÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Domestic violence

0800 80 850 010 542 828 ¶³í³é / Gavar 0264 26 919 ì³Ý³Óáñ / Vanadzor 0322 25 088 Æç¨³Ý / Ijevan 0263 40 114 γå³Ý / Kapan 0285 23 140

ØƲì-Ç Ýϳïٳٵ ³é³í»É íï³Ý·Ç »ÝóñÏí³Í µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ å³ÉdzïÇí ËݳÙùÇ Ñ³Ù³ñ For most at risk population toward HIV and palliative care 099 522 533

ØÆ ° вܸàôðÄÆð ´èÜàôÂÚàôÜÀ DO NOT TOLERATE THE VIOLENCE

51


52

Üáñ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ëÏǽµ

The beginning of a new era

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý ÝßáõÙ ¿ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 5-³ÙÛ³ÏÁ` §Üáñ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ëÏǽµÁ¦ Ëáñ³·ñáí: 2007Ã-Á ¹³ñÓ³í ³ÛÝ ï³ñÇÝ, »ñµ »ñ»ù ˳ݹ³í³é »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ áñáßáõ٠ϳ۳óñÇÝ ëï»ÕÍ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, áñÁ ¹Åí³ñ ׳ݳå³ñÑ å»ïù ¿ ³ÝóÝ»ñ` Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ³ÛÝ ³ß˳ï³ÝùÁ, áñÁ ¹»é¨ë ³Û¹ Ù³ëßï³µáí ã¿ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É г۳ëï³ÝáõÙ: 2007Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ, ëï³Ý³Éáí ·ñ³ÝóÙ³Ý íϳ۳ϳÝÁ, ѳëϳó³Ýù, áñ Ñ»ï ׳ݳå³ñÑ ³Ûɨë ãϳ. öÆÜø-Á å»ïù ¿ Çñ Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõݻݳ г۳ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï»ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

On December the 21st “Public Information and Need of Knowledge” NGO was celebrating its 5th anniversary which headline was “The beginning of new era”. 2007 was the year when three enthusiastic guys decided to create an organization which was supposed to go through a difficult way, and a work should have been done that had


²Ù»Ý ï³ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³ÝóíáÕ Íñ³·ñ»ñÝ áõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ³í»É³ó»É »Ý, ѳٳÉñí»É ¿ ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ ï³ñµ»ñ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñáí: êï»ÕÍÙ³Ý ûñí³ÝÇó ϳٳϻñåáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ³ÏïÇí ٳݳÏóáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É »ñÇï³ë³ñ¹ ϳٳíáñÝ»ñ, ÇëÏ 2010Ã-Çó Ù»ñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí»É »Ý ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³Ù³íáñÝ»ñ Þí»¹Ç³ÛÇó, ²ØÜÇó, ²Ý·ÉdzÛÇó, ¶»ñÙ³ÝdzÛÇó, êÉáí³ÏdzÛÇó ¨ ³ÛÉÝ:

î³ñÇÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ öÆÜøÁ Ý»ñ·ñ³íí»É ¿ ï»Õ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñ ó³Ýó»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ ¨ ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý ÙdzóÛ³É Íñ³·ñ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ áÉáñïáõÙ ÷áñÓ³éáõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: öÆÜø-Á ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ §Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛǦ, §ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ËٵǦ, §Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ï³Ý¦ ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: àÕç ³Ûë ÁÝóóùáõÙ Ù»½ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý ïñ³Ù³¹ñ»É µ³½Ù³ÃÇí ¹áÝáñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ßÝáñÑÇí Ïñóï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåí»É г۳ëï³ÝáõÙ, Çñ³Ï³Ý³óñ»É ë»é³í³ñ³ÏÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñ:

not been implemented in this scope yet. On December 14th, 2007 receiving registration certificate, we understood, that there is no way back, that PINK should have its big input for development of civil society and establishment of democracy in Armenia. Each year the organization’s programs and activities have increased, the staff replenished with various specialists. From the first day young volunteers had their active involvement in organization’s activities, and since 2010 we have been hosting international volunteers from Sweden, USA, UK, Germany, Slovakia and other countries. In the result of work PINK has done throughout the years, PINK got involved in local and international important networks’ work and today we already implement joint projects with expe-

53


²é³ÝÓݳѳïáõÏ ¹»ñ áõÝÇ Ù»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝÙ³Ý ¨ ³é³çÁÝóóÇ Ñ³ñóáõÙ Üáñí»·Ç³ÛÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí ëï»ÕÍí»É ¿ §î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, ÏñÃáõÃÛ³Ý, ѳÕáñ¹³ÏóáõÃ۳ݦ Ï»ÝïñáÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ ¨ ï³ñ³Í»É Ù»ñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ Ù³ñ½»ñáõÙ: Ø»½ ѳٳñ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõ٠ͳí³É³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ³ÝÏÛáõݳù³ñ³ÛÇÝ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇٳݹñáõÙÁ ÇÝùÝÇÝ Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åݹ»É ѳëó»³·ñ»É Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³éϳ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µáõéÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ýó³Í ׳ݳå³ñÑÁ ÙÇßï ã¿, áñ ѳñà ¿ »Õ»É. µ³½Ù³ÃÇí ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó Ù»Ýù ѳݹÇå»óÇÝù ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Ùßï³å»ë Çñ»Ýó Ñ»ï Ýáñ ѳñó»ñ ¨ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ

rienced organizations in the sphere. PINK is a co-founder and a member of “Coalition to stop violence against women”, “Advocacy group on AIDS” and “Human Rights House”. Several donor organizations provided financial support during this period, due to which we organized

informational-educational events in Armenia, implemented projects regarding prevention of sexually transmitted infections and human rights protection. Norwegian Ministry of Foreign Affairs has a special role in establishment and the development of our organization, which helped us to create “Information, Education, Communication” center and to expand our work in the regions of Armenia. Human rights protection is of vital importance for our organization. The foundation of the organization has always pursued the objective of addressing human rights issues in our society. The path of the organization during its 5 years of activities hasn’t always been smooth: Many

§ÆÝãå»ë ¹áõ¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇó ÝÛáõûñ û·ï³·áñÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÑÕáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿ Materials taken from "As you" magazine need to be referenced ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ ³ÝÏ³Ë ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ ¿, Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ç, ·áñÍÁÝÏ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí Üáñí»·Ç³ÛÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: The magazine is an independent information source published by efforts of Public Information and Need of Knowledge NGO, partner organizations and activists, by financial support of Norwegian Ministry of Foreign Affairs.


µ»ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ å³ï³ë˳ÝÝ ³ÏÝѳÛï ¿. §²ÛÝ ³Ù»ÝÝ ÇÝã Ù»½ ãÇ ëå³ÝáõÙ, ³í»ÉÇ áõÅ»Õ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ¦,- ÇÝãå»ë ϳë»ñ ýñǹñÇË ÜÇóß»Ý: ºí ³Ñ³ »Ï»É ¿ Ýáñ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ëÏǽµÁ` ³ñŨáñ»Éáõ ³Ýó³ÍÇ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÑÇÙù ¹Ý»Éáõ Ýáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³å³·³ åɳÝÝ»ñÇ: Ø»Ýù ³ñ¹»Ý ëÏë»É »Ýù г۳ëï³Ýáõ٠ѳϳËïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ, ¨ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ Ù»ñ Íñ³·ñ»ñáõÙ ÏÝ»ñ³éíÇ Ý³¨ ߳ѳéáõÝ»ñÇÝ ëáódzÉ-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÁ: ÂáÕ áñ ³Ûë ûñÁ ¹³éݳ áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ïáÝ ¨ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ³ë³Í ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ` Üí³ñ¹ سñ·³ñÛ³Ý Ü³ñÇÝ» ¶ñÇ·áñÛ³Ý ÈÇÉÇà ê³ñ·ëÛ³Ý ê¨³Ï ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý Â³Ù³ñ ÞÇñÇÝÛ³Ý

challenges that we faced during these years constantly brought with them new questions and concerns. But the answer is obvious: “that which does not kill us makes us stronger”, – as Friedrich Nietzsche would say. And here it is the beginning of new era, time to evaluate past experiences and successes, as well as time to lay the basis for new activities and future plans. We have already started the process of advocating for anti-discrimination law in Armenia, and in our future plans the component of having social-psychological support center for our beneficiaries is included. May today mark the beginning of many new joys and accomplishments… and a continuation of all of the good things that have already been achieved.

Working group: ÈáõëÇÝ» ê³ÕáõÙÛ³Ý ÈÇÉÇ³Ý ²í»¹Ç³Ý سÙÇÏáÝ Ðáíë»÷Û³Ý ²ñïáõß èáõß³ÝÛ³Ý ÎáÉÛ³ ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý

Nvard Margaryan Narine Grigoryan Lilit Sargsyan Sevak Kirakosyan Tamar Shirinian

Ñ»é./tel. +374 60 377277 email: editor@pinkarmenia.org

Lusine Saghumyan Lilian Avedian Mamikon Hovsepyan Artush Rushanyan Kolya Hovhannisyan

asyou.pinkarmenia.org


asyou.pinkarmenia.org

¸»Ïï»Ùµ»ñ, 2012Ã. December, 2012

As You [6]  

In this edition of the magazine you may read numerous interesting articles on women’s rights protection and new developments regarding the p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you