As You [12]

Page 1

! ÆÝãå»ë ¹áõ As you

N 12 2015


!

ÆÝãå»ë ¹áõ As you

¾É»ÏïñáݳÛÇÝ å³ñµ»ñ³Ï³Ý

E-magazine

N 12 / 2015


ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

civil society

ºñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍáõÙ. §àõïáådzݳ.³Ù¦ ÐÎ-Ç Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Realization of imagination: the concerns of "Utopiana.am" NGO سñ½»ñÇ ¨ ºñ¨³ÝÇ ÙÇç¨ ³ÝÇíÝ»ñáí ϳÙáõñçÁ` §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦ "Transformer": the bridge with wheels between Yerevan and Regions

ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ

How the disability issues are being covered in Armenia

Loneliness in art through 365 sex dates. Mischa Badasyan’s performance

The untouchables of penitentiary facilities: the one who communicates with homosexuals finds himself in the same situation. Report

HIV biological and behavioural surveillance in Armenia

20

Beatle born Adrineh of "Bavakan"

gender

²ß˳ñÑÁ ÷áË³Í ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñÁ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍãÇó ÙÇÝ㨠áõëáõóÇã Trans people, who changed the world: from politicians to teaches

׳ݳå³ñÑáñ¹ ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ Æï³Édz A trip to Italy

18

inspiration

§´³í³Ï³Ý¦-Ç ´ÇÃÉ ÍÝí³Í ²¹ñÇÝ»Ý

·»Ý¹»ñ

16

sexual health

г۳ëï³ÝáõÙ ØƲì í³ñ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ¨ í³ñù³·Í³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ

á·»ßÝãáõÙ

14

human rights

øÎÐ-Ý»ñÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇÝ»ñÁ. ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷íáÕÁ ѳÛïÝíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ï³ñ·³íÇ׳ÏáõÙ. ½»ÏáõÛó

ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝ

10

culture

ØdzÛÝáõÃÛáõÝÝ ³ñí»ëïáõÙ` 365 ë»ùë ųٳ¹ñáõÃÛ³Ùµ. ØÇß³ ´³¹³ëÛ³ÝÇ å»ñýáñÙ³ÝëÁ

Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ

7

social justice

гßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ËݹÇñÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ

Ùß³ÏáõÛÃ

4

24

traveller

26


´³ñ¨, ³ß˳ñÑÇ ³Ù»Ý³É³í ÁÝûñóáÕ: γñáï»É ¿Çñ, 㿱: àõñ³Ë³óÇ’ñ, ³Ùë³·ñÇ Ýáñ ѳٳñÝ ³ñ¹»Ý Ññ³å³ñ³Ïí»É ¿: Øï³ÍáõÙ »ë` ¿, Ñ»ïá DZÝã: àõñ»ÙÝ, ï»’ë: ü³Ýï³ëïÇÏ ýÇÉÙ»ñÇó µ³óÇ áõñÇß ï»Õ »ñµ¨¿ ï»ë»±É »ë Ó¨³÷áËíáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñ: ƱÝã ϳë»ë, »Ã» åݹ»Ù, áñ г۳ëï³ÝáõÙ ßñçáõÙ ¿ ¹ñ³ÝóÇó` §àõïáådzݳ¦ ÐÎ-Ç Íñ³·ñ»ñÇó Ù»ÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ÆëÏ Ùïùáí¹ Ï³ÝóÝ»±ñ, áñ ï³ñí³ Ù»ç ³Ù»Ý ûñ ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ëÇñ³ÛÇÝ Å³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»ÉÁ ϳñáÕ ¿ ³ñí»ëïÇ ·áñÍ ÉÇÝ»É, áõ ³ñí»ëï³·»ïÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ Ñ»éáõ 㿠ѳÛáõÃÛáõÝÇó, ݳ ·»ñٳݳµÝ³Ï ØÇß³ ´³¹³ëÛ³ÝÝ ¿: ´³Ûó ³ñ¹Ûá±ù г۳ëï³ÝáõÙ ¨ë ë»ùë-ųٳ¹ñáõÃÛáõÝ Ïáõݻݳ, ϳñ¹³ ÏÇٳݳë: γ٠·áõó» ù»½ Ñ»ï³ùñùñÇ, û ÇÝãå»±ë ¿ Ñݳñ³íáñ µ³ñ»Ï»óÇÏ »ñÏñÝ»ñÁ ÃáÕÝ»É áõ ·³É г۳ëï³Ý` ϳݳÝó ËݹÇñÝ»ñáí ½µ³Õí»Éáõ: ´³, ³Û¹å»ë ¿É ¿ ÉÇÝáõÙ, ã»±ë ѳí³ïáõÙ, ï»ë í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñÇ é»ÅÇëáñ ²¹ñÇÝ» ¶ñ»·áñÛ³ÝÇ Ñ»ï ѳñó³½ñáõÛóÁ: γñÍáõÙ »Ù, áñ ù»½ ÏÑ»ï³ùñùñÇ Ý³¨ г۳ëï³ÝáõÙ ³é³í»É íï³Ý·Ç »ÝóñÏíáÕ µÝϳãáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ØƲì ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ϳÙ, û ÇÝã å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »Ý ³åñáõÙ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ È¶´î ³ÝÓÇÝù, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÇÙ³Ý³É Ï³ñÍÇù ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝã Ùáï»óáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÁ ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ËݹÇñÝ»ñÁ Éáõë³µ³Ý»ÉÇë: ê³ ¿É ¹»é ³Ù»ÝÁ ã¿: ºÃ» áõ½áõÙ »ë ÇٳݳÉ, û ÇÝãå»ë »Õ³í, áñ ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Ûɨë Ñá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ, ¹³ ¿É ϳñáÕ »ë ³Ûëï»Õ ·ïÝ»É: ²Û, »Ã» ÑÇÙ³ ûñÃ»ë ³Ûë ³Ù»ÝÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñáÕ »ë ͳÝáÃ³Ý³É §ÆÝãå»ë ¹áõ¦ ³Ùë³·ñÇ ³Ûë ѳٳñáõÙ: ºí ÇÝãå»ë ¹áõ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù»Ýù Ïëå³ë»Ýù ѳçáñ¹ §ÆÝãå»ë ¹áõ¦-ÇÝ:


Hello, world’s best reader. You missed us, didn’t you? Be happy, the new edition of the magazine is in your hands. You wonder: so what? So look. Except in fantastic movies have you ever seen transforming truks? What you’ll say if I insist, that one of those is moving around Armenia within "Utopiana.am" NGO’s programs. Or did you ever think that dating a different people every day in a year might be an art work, and the artist is not far from Armenians, he is German based Mischa Badasyan. But will he try to make a sex date in Armenia? read and you’ll know. Or maybe it will be interesting for you to know, how is it possible to leave prosperous countries and to come to Armenia to raise women issues. Well, it can happen too, you don’t believe? Then have a look to the interview with documentarian Adrineh Gregorian. I guess, that you’ll also be interested to know the HIV prevalence rate among vulnerable groups in Armenia or in what conditions are living LGBT prisoners, as well as to learn an opinion about what approaches has Armenia media while covering issues concerning people with disabilities. This is not all yet. If you want to know how it happened that homosexuality is not considered as a mental disorder, it can be found here as well. Well, if you take a leaf out the magazine, all this you might learn now. And as you, so we will wait for the next "As you".


ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ civil society

ºñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍáõÙ. §àõïáådzݳ.³Ù¦ ÐÎ-Ç Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Realization of imagination: the concerns of "Utopiana.am" NGO

öáÕáóáõÙ ³ãùÝ»ñáí¹ ÁÝÏ»±É ¿ Ù»Ï Ýáï³Ûáí ɳñ³Í ¹³ßݳÙáõñÝ»ñ, Ó¨³÷áËíáÕ µ»éݳï³ñ ϳ٠ٳñ¹ÇÏ, áñáÝù Ù»ïñáÛÇ Ùáï Þáõß³ÝÇÏ ÎáõñÕÇÝÛ³Ý »Ý ÁÝûñóáõÙ: ²Û¹ §àõïáådzݳ.³Ù¦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÝ ³Û¹å»ë ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñáõÙ Çñ»Ý ³Ýѳݷëï³óÝáÕ ËݹÇñÝ»ñÇÝ: 7 ¹³ßݳÙáõñ γñ³åÇ É×Ç Ùáï, ãÝ³Û³Í Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ñ ï»Õ³¹ñ»É ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, ¹³ßݳÙáõñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` ɳñ³Í Ù»Ï Ýáï³Ûáí, ÙÛáõëÝ»ñÁ`ãɳñ³Í, û¨ µáÉáñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ÇÝ Ù»Ï Ýáï³Ûáí, áñå»ë½Ç ³ñï³óáÉ»ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Ó³ÛÝ»ñÇ ÙdzɳñáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó §àõïáådzݳ.³Ù¦-Ç Ý³Ë³·³Ñ Üáé³ ¶³Éý³Û³ÝÇ ·Ý³Ñ³ïٳٵ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ ²Ýݳ ´³ñë»ÕÛ³ÝÇ ¨ гñáõÃÛáõÝ ²Éå»ïÛ³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í §¸³ßݳÙáõñ ɳñáÕÁ¦ Íñ³·ÇñÁ ëË³É ÁÝϳÉí»ó: §¸ÇÙ»É ¿ÇÝù ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý` ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõ: âÃáÕ»óÇÝ, ³ë³óÇÝ` ¹ñ»ù γñ³åÇ É×Ç Ùáï: лïá гñáõÃÁ

4

Have you ever noticed pianos tuned on a single note, transformed truck in streets or people who read Shushanik Kurghinyan near the metro stations? That is the non-governmental organization “Utopiana.am” drawing attention to the issues of its concern. 7 pianos installed near the Swan Lake, though it was planned to place them in Freedom Square, one of the pianos tuned on a single note and the rest- not tuned, even though it was planned for all of them to be tuned on a single note to reflect the monotony of voices in the political life of Armenia. But according to the president of “Utopiana.am” Nora Galfayan “The Piano Tuner” – project by Anna Barseghian & Harutyun Alpetyan was perceived wrong. “We applied to Yerevan Municipality in order to place them in Freedom Square. They rejected and told us to place them near the Swan Lake. And then Harut didn’t manage to tune all the pianos on a single note. Piano turned into something totally different, it was interpreted as an aesthetic project as if


ã¿ñ ѳëóñ»É µáÉáñ ¹³ßݳÙáõñÝ»ñÁ ÙÇ Ýáï³Ûáí ɳñ»É: ¸³ßݳÙáõñÁ ÉñÇí ³ÛÉ µ³Ý ¹³ñÓ³í, Ù»Ïݳµ³Ýí»ó áñå»ë ¿ëûïÇÏ Ý³Ë³·ÇÍ` û ¹³ßݳÙáõñÝ»ñÁ ¹ñ³Í ¿ÇÝ, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ·³Ý Ýí³·»Ý, ѳ×áõÛù ëï³Ý³Ý¦, - å³ïÙáõÙ ¿ ¶³Éý³Û³ÝÁ: ²ñí»ëï³·»ïÝ»ñ ²Ýݳ ´³ñë»ÕÛ³ÝÇ ¨ êï»ý³Ý ÎñÇëï»Ýë»ÝÇ 2001Ã. ÑÇÙÝ³Í §àõïáådzݳ.³Ù¦ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Ç ëϽµ³Ý» Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ë»ñÝ¹Ç ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇÝ Ù»Ïáõë³óáõÙÇó ¹áõñë ѳݻÉ: ê»ñݹ³÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³Û¹ ËݹÇñÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý ÉáõÍí»ó, ¨, ÇÝãå»ë ¶³Éý³Û³ÝÝ ¿ ³ëáõÙ, ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ë»ñáõݹÁ Çñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí` ÑÇÙݳϳÝáõÙ É»½íÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ùµ, ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ Çñ ׳ñÁ ï»ëÝ»É áõ Ý»ñ·ñ³íí»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: 2007Ã. ëÏë³Í §àõïáådzݳ¦-Ý Çñ ³éç¨ Ã»Ù³ïÇÏ ËݹÇñÝ»ñ ¿ ¹ÝáõÙ: ²ÛÅ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ ³ñËÇíÁ, ÏñÃáõÃÛáõÝÝ áõ ë»ñݹ³÷áËáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝÏ³Ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹³ßïáõ٠ϳéáõÛóÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ûñ³Ï³ñ· Ó¨³íáñ»Éáõ ѳñóÁ: §Ø»ñ ûñ³Ï³ñ·Á Ó¨³íáñáõÙ »Ý ýáݹ»ñÁ, áñáÝù Ù»½ ·áõÙ³ñ »Ý ï³ÉÇë: ¸³ Éáõñç ËݹÇñ ¿, áñ å»ïù ¿ áñå»ë ¹ÇñùáñáßáõÙ áõ áñå»ë ³ß˳ï»Éá× ÁݹáõÝ»Ýù, ÷áñÓ»Ýù ÇÝã-áñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³ñϻɦ, ³ëáõÙ ¿ Üáé³ ¶³Éý³Û³ÝÁ` µ³ó³ïñ»Éáí ³ÝÏ³Ë ûñ³Ï³ñ· Ó¨³íáñ»Éáõ ϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: ê»ñݹ³÷áËáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³éÝãíáÕ §Ø»¹Ç³É³µ¦ Íñ³·ÇñÁ, áñÝ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ áõëáõóáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, Çñ ÙÇçáóÝ»ñÁ ѳÛóÛÃ»É ¿ µ³½ÙáõÃÛ³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ùµ (crowd-funding): ì»ó ³ÙëÛ³ ³½³ï ÏñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ áõëáõó³ÝáõÙ ¿ Éáõë³ÝϳñãáõÃÛ³ÝÁ, ÙáÝï³ÅÇÝ, ûå»ñ³ïáñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇÝ ¨ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ·ñ»É³Ó¨ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³é³ñϳݻñ: §àõïáådzݳ¦-Ç áñáß ·³Õ³÷³ñÝ»ñ ͳ·»É »Ý سßïáóÇ åáõñ³ÏÇ ß³ñÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³Û¹ ÃíáõÙ` §ACTV¦ Íñ³·ÇñÁ, áñÝ ³éÝãíáõÙ ¿ ³ñËÇíÇ Ñ»ï: 2012Ã. ·áñÍáÕ ³éó³Ýó íǹ»á ݳ˳·ÇÍÝ áõÕÕí³Í ¿ ѳÝñ³ÛÇÝ áÉáñï ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÇÙ³ëï³íáñ»ÉáõÝ: §àãÇÝã, áñ Ù»ñ »ñÏñáõÙ Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ëáóÇ³É³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ: ºë ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇó »Ï³Í ÇÙ

the pianos were installed for people to come, play and enjoy”, tells Galfayan. “Utopiana.am”, a cultural creative non-governmental organization founded by Anna Barseghian and Steve Christensen in 2001 initially aimed to take the artists from Soviet generation out of the isolation. As a result of generation change that problem had been solved by its own, and as Nora Galfayan says, the generation of independent Armenia is being able to foresee and get engaged in international framework mainly due to language knowledge. Starting from 2007 “Utopiana” identifies thematic problems to be accomplished. Now the focus of the organization is on archive, education and change of generations, and the matter of forming own agenda for institutions in independent public sphere. “Our agenda is being formed with funds. It is a serious problem we shall accept as a stance and work style, and try to find solutions”, says Nora Galfayan, explaining the importance of forming independent agenda. The project “Medialab” linked with generation change and education, which is providing an alternative education for youth, procured its financial means through crowd-funding. This charge free educational project lasts six months and teaches

5


ÑÛáõñ»ñÇÝ Ï³ñáÕ »Ù µ»ñ»É ¨ óáõÛó ï³É ³Ûë µáëï³Ý ¹³ßݳÙáõñÁ: γñ¨áñÁ óáõÛó ï³Éáõ µ³Ý ÉÇÝǦ,- ³ëíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ¿ëûïÇÏ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ»·ÝáÕ` §ACTV¦-Ç å³ïñ³ëï³Í §ÆÙ Õ³éÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù¦-Á ï»ë³ÝÛáõÃáõÙ` óáõÛó ï³Éáí γñ³åÇ É×Ç Ùáï ï»Õ³¹ñí³Í Ëáï³Í³ÍÏ áõ ͳÕÇÏÝ»ñáí å³ïí³Í ¹³ßݳÙáõñÁ: γñ¨áñ»Éáí ѳÝñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ í»ñ³ÇÙ³ëï³íáñ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ, ѳïϳå»ë` ѳßíÇ ³éÝ»Éáí г۳ëï³ÝÇ ³Ýϳ˳óáõÙÇó Ñ»ïá ß³ï ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑáõÙÁ` §àõïáådzݳ¦-Ý ³ñí»ëïÇ ï³ñµ»ñ ÙÇçáóÝ»ñ ¿ Ó»éݳñÏáõ٠ѳÝñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ íñ³ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»Éáõ ѳٳñ: êáóÇáÉá· ²ñ¨ÇÏ Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ ѳÝñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ §ê÷»ÛëÇë¦ Ý³Ë³·ÍÇ ßñç³Ý³Ïáõ٠гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ðñ³å³ñ³ÏÇ Ø»ïñáÛÇ ß³ïñí³ÝÝ»ñÇ Ùáï 2013Ã. ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ý»ÙÇÝÇëï ·ñáÕ Þáõß³ÝÇÏ ÎáõñÕÇÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝûñóáõÙ: ¶³Éý³Û³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ ï³ñ³ÍùÁ í»ñ³ÑëÏáÕ ³ÝÓÇù ÃáõÛÉ ã¿ÇÝ ï³ÉÇë Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÁ` ³ë»Éáí, áñ ³ÛÝ Ù»ïñáåáÉÇï»ÝÇ ï³ñ³ÍùÝ ¿, µ³Ûó ݳ ѳí³ïáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý ÷áùñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñݳñ³íáñ ¿ ѳëÝ»É Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý. §¾¹ ÁÙµáëïáõÃÛ³Ý ù³ÛÉ»ñáí ÷áñÓáõÙ »ë ûÏáõ½ ųٳݳϳíáñ ѳëï³ï»É ¿¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ùá Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: ºÃ» ݳ˳¹»å»ñ ÉÇÝ»Ý, Ñݳñ³íáñ ¿ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ ³í»ÉÇ »ñϳñ ¹³éÝ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇݦ, - ϳñÍáõÙ ¿ §àõïáådzݳ¦-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ: ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹ»ñÓ, §àõïáådzݳ¦-Ý ãÇ Ëáõë³÷áõÙ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÇó: Øß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý §Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñí»ëïÇ ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñÑ»ëïÝ»ñǦ í³ñãáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ êáݳ гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ §àõïáådzݳ¦-Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»É Ñ³Û Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñí»ëïÇ ¹³ßïÇ ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¨ í³ñãáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ùÝݳñÏáõÙÁ áñ¨¿ ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ã¿ñ ïí»É: ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³Ý

6

subjects on photography, editing, camera work and creative writing. Some of the “Utopiana.am” ideas were originated during the Mashtots Park movement, including the project “ACTV”, which relates to archive. The online video project which operates since 2012 is aimed at reinventing the concept of the public space. “It’s ok that there are many social problems in our country. I can bring my guests from abroad and show this piano garden. The important thing is to have something to show” is said in the sneering video “The Capital of my Spade” by “ACTV”, which is directed at the municipality’s aesthetic initiatives by showing the piano covered by grass and flowers near Swan Lake. Highlighting the idea of reinventing public spaces, especially taking into account the privatization of many territories after the Armenia’s independence, “Utopiana.am” undertakes various art means to draw attention to public areas. In frames of the project related to public areas “Spaces” sociologist Arevik Martirosyan organized a poetry reading of feminist writer Shushanik Kurghinian near the fountains of Republic Square metro station in 2013. Galfayan tells that the guards would not let carry out that activity, saying that it is the territory of the subway, but she believes that it is possible to achieve success with such little actions. “With those steps of rebellion you try to establish your rights in those areas, at least temporarily. If there are precedents, it is possible that these areas become public for a longer period of time”, thinks the president of “Utopiana.am” Despite the contradictions with state officials “Utopiana.am” does not avoid cooperation with authorities. With the initiation of the Head of Modern Art Department of the RA Ministry of Culture Sona Harutyunyan “Utopiana” organized a meeting with contemporary art figures and representatives of the Department, but the discussion did not give any positive results. Hovhannes Ishkhanyan Translated by Kolya Hovhannisyan


"Transformer": the bridge with wheels between Yerevan and Regions سñ½»ñÇ ¨ ºñ¨³ÝÇ ÙÇç¨ ³ÝÇíÝ»ñáí ϳÙáõñçÁ` §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦ ´»éݳï³ñÁ Ó¨³÷áËíáõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ ÏÇÝáóïñáÝ, ѳٻñ·Ç µ»Ù, ËáѳÝáó ϳ٠ѳٳϳñ·ÇãÝ»ñáí ѳ·»ó³Í ¹³ë³ë»ÝÛ³Ï: Îáõ½»ë ·Çï»ÉÇùÝ»ñ¹ ÷á˳ÝóÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, Ïáõ½»ë ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñǹ Ñ»ï Ùïù»ñáí ÷á˳ݳÏíÇ Ï³Ù Ù³ñ½»ñ ϳñïáýÇÉ ï»Õ³÷áËÇ: §ÆÝãá”õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³í³ùÝ»ñÁ ÙáµÇÉ ãÉÇݻݦ: سßïáóÇ åáõñ³ÏÇ ß³ñÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï §àõïáådzݳ.³Ù¦-Ç Ùáï ͳ·³Í ³Ûë ÙÇïùÁ Ó¨³íáñí»ó »ñ»ù ï³ñÇ áõ ³ñ¹»Ý ³ÝÇíÝ»ñÇ íñ³ ßñçáõÙ ¿ ù³Õ³ùÇó ù³Õ³ù, ³ÝáõÝÝ ¿É` §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦: γåáõÛï µ»éݳï³ñÁ ¹³ñÓ³í ׳ñï³ñ³å»ï êï»ý³Ý äñ»ëëÇ áõ ³ñí»ëï³·»ï ²Ýݳ ´³ñë»ÕÛ³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÁ, áñÁ

The truck transforms into a cinema, concert stage, kitchen or a classroom equipped with computers. You can pass knowledge to children, exchange thoughts with colleagues or deliver potatoes to regions if you want. “Why not give a chance for civil gatherings to be mobile?” This thought was originated during the Mashtots Park movement in “Utopiana.am” and it took three years for it to be formed and it is now travelling on wheels from town to town with the name “Transformer”. The blue truck became the public space authored by architect Stefan Press and artist Anna Barseghyan, which goes around regions in Armenia and gives people an opportunity to share their ideas and calls

7


ßñçáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ù³ñ½»ñáí áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ÉÇë ÏÇëí»Éáõ Çñ»Ýó Ùï³Ñ³Õ³óáõÙÝ»ñáí áõ Ñ»ï³ùñùñ³ë»ñÝ»ñÇÝ Ï³ÝãáõÙ` Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ»Ýó Íñ³·ñ»ñÇÝ: §²ñí»ëï³·»ï ì³Ññ³Ù ²Õ³ëÛ³ÝÁ, Íñ³·Çñ ¿ñ Ý»ñϳ۳óñ»É, áñ ·Ý³Ý ï³ñµ»ñ ï»Õ»ñ, ѳݹÇå»Ý ¿Ýï»ÕÇ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï áõ [µ»éݳï³ñÇ] ËáѳÝáóáõÙ Ýëï»Ý ѳó áõï»Ý¦,- å³ïÙáõÙ ¿ §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ü³Ýáñ ä»ïñáëÛ³ÝÁ` Ýß»Éáí, áñ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ·ÛáõÕ»ñáõÙ 8 Íñ³·Çñ »Ý ³ñ»É, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù»ÏÝ»É »Ý ìñ³ëï³Ý` Ù³ëݳÏó»Éáõ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ Ñ³ñ³íÏáíϳëÛ³Ý §Ø»Ï ÎáíÏ³ë¦ ÷³é³ïáÝÇÝ: ØdzÛÝ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÁ ã»Ý, áñ ϳñáÕ »Ý Çñ»Ýó ·³Õ³÷³ñáí Ý»ñÏ³Û³Ý³É §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦-ÇÝ: ´»éݳï³ñÇ ÙÇçáóáí ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É ѳٻñ·Ý»ñ, Éáõë³Ýϳñã³Ï³Ý, Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý áõ ³ÛÉ ¹³ëÁÝóóÝ»ñ, ½³Ý³½³Ý ûٳݻñáí ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñ ¨ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ, ýÇÉÙÇ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³Õ³ùóÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÝ»ñ: §Â»ÑÙÇÝ» ºÝáùÛ³ÝÁ Ö³Ùµ³ñ³ÏáõÙ Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ñ³Ý (workshop) ¿ñ ³ÝáõÙ¦,å³ïÙáõÙ ¿ ä»ïñáëÛ³ÝÁ,- §Æñ³ ¿ñ»Ë»ùÇó Ù»ÏÁ ù³Õ³ùáõÙ ³ëí³ÉïÇ áõ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ËݹñÇ Ù³ëÇÝ íǹ»á ¿ñ ë³ñù»É, áñÁ ¹ñ»É ¿ÇÝù Ù»ñ ϳÛùáõÙ: ´³Ûó ѳí³Ý³µ³ñ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ å³Ñ³Ýçáí, Ù³ëݳÏÇóÁ Ëݹñ»ó ѳݻɦ: ä»ïñáëÛ³ÝÝ ³ëáõÙ ¿, áñ §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦-Ç Íñ³·ñ»ñÁ ݳ¨ ÷áñÓ»É ¿ÇÝ ·ñ³ùÝÝ»É ì³Ý³ÓáñáõÙ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ï³å³Éí»É ¿ñ µ»éݳï³ñÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ: ²Û¹áõѳݹ»ñÓ, áã µáÉáñ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÝ »Ý µ³ó³ë³µ³ñ í»ñ³µ»ñíáõÙ Ó¨³÷áËíáÕ Ù»ù»Ý³ÛÇÝ: úñÇݳÏ, ¶ÛáõÙñÇáõÙ ÃáõÛÉï³ñ»É »Ý µ»éݳï³ñÁ Ï³Û³Ý»É Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: §Ø»ñ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ 100-150 Ñá·Ç ³Ù»Ý ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ÉÇÝÇ: ºÕ»É ¿ 50 Ñá·Ç ¿ Ýëï³Í »Õ»É, »Õ»É ¿ 3 Ñá·Ç, »Õ»É ¿ Íñ³·ÇñÁ Ñ³Ý»É »Ýù: ´³Ûó ·áõó» ¿ëå»ë ¿É åÇïÇ ÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, áñáíÑ»ï¨ Ù³ñ¹ÇÏ áõÝ»Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù»Í ËݹÇñÝ»ñ áõ ¹ñ³ å³ï׳éáí ¿ëåÇëÇ µ³Ý»ñÁ Çñ»Ýó ³Ù»Ý¨ÇÝ ã»Ý Ñ»ï³ùñùñáõÙ¦,- ³ëáõÙ ¿ ä»ïñáëÛ³ÝÁ` ³í»É³óÝ»Éáí, áñ ³Ûë ï³ñÇ Çñ»Ýù ³í»ÉÇ Áݹ·ñÏáõÝ ·áñÍ ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý,

8

the curious ones to take part in its projects. The project coordinator or “Transformer” Nanor Petrosyan tells: “Artist Vahram Aghasyan introduced a project to go to different places, meet local artists and have something to eat in the kitchen [of the truck]”, mentioning that they have conducted 8 projects in different towns and villages, as well as went to Georgia to take part in “One Caucasus” international festival. It is not only the artists who are able to present their ideas to “Transformer”. Concerts, photography, journalism and other trainings, conferences and lectures on various topics, movie screenings, and civil society meetings took place by means of the truck. “Tehmine Yenoqyan was conducting a journalistic workshop in Chambarak” – tells Petrosyan, “One of the participants prepared a video about the problems of roads, which we shared in our website. However, allegedly under the pressure of the village municipality participant asked to take it off.” Petrosyan says that there was also an attempt to censor the programs of “Transformer” in Vanadzor, as a result of which the placement of the truck in that city failed.

Nevertheless, not all the settlements have a negative attitude towards the transforming vehicle. For instance, it was permitted in Gyumri to park the truck in the central square. “Our wish is to have 100-150 people attended for each event. There were cases when 50 people were present, or 3 people, and cases when we canceled the program. But maybe that is the way it should have been in Armenia as people have big social problems and because of it such things do not interest them at all” says Petrosyan, adding,


áñÇÝ ÏÝ»ñ·ñ³íí»Ý ³ÏïÇíÇëïÝ»ñ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ, ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ï»ëÝáõÙ »Ý §îñ³ÝëýáñÙ»ñǦ ³å³·³Ý áõ Çñ»Ýó »Ý å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ Ù»ù»Ý³ÛÇ Ù»ç: ´³óÇ ¹³, §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦-Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ݳ˳ï»ëíáõÙ ¿ ³éó³Ýó µÉá· ëï»ÕÍ»É, áñå»ë½Ç Íñ³·ñÇ ¹³ëÁÝóó³í³ñÝ»ñÇ áõ Ù³ëݳÏÇó »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ï³åÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÉÇÝÇ. §¾Ýå»ë ãÉÇÝÇ, áñ ¿Ï³Ýù, ï»ë³Ýù, ·Ý³óÇÝù¦,ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ ä»ïñáëÛ³ÝÁ: §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦-Á µ³ó ¿ ó³Ýϳó³Í ·³Õ³÷³ñÇ Ñ³Ù³ñ: ä³ñ½³å»ë å»ïù ¿ ³ÛÝ áõÕ³ñÏ»É §àõïáådzݳ.³Ù¦-ÇÝ, áñÇ ËáñÑáõñ¹Á Ïíáñá-ßÇ` ³ñ¹Ûáù ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ §îñ³ÝëýáñÙ»ñ¦-Ç ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³ÝÁ áõ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, û áã: ÀÝñï»ó ÁÝïñ»ó, ãÁÝïñ»ó, áõñÇß Íñ³·ñáí ¹ÇÙ»ù: ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³Ý

that this year they aim to do a more extensive work, in which they will involve activists, public figures, people who see the future of “Transformer” and picture themselves in the vehicle. In addition, it is planned to create an online blog in frames of “Transformer” in order to make the communication between trainers and participants of the programs ongoing: “So it is not the way we just came, saw and left” says Petrosyan. “Transformer” is open for any idea. It is just needed to send it to “Utopiana.am”, the board of which will decide whether it coincides with the ideology of “Transformer” and if it is appropriate to be implemented or not. It’s good if it gets approved, and if not, apply with another project. Hovhannes Ishkhanyan Translated by Kolya Hovhannisyan

9


ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ social justice

гßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ËݹÇñÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ How the disability issues are being covered in Armenia

Üáñ½»É³Ý¹³óÇ ÑáñÇó ¨ Ñ³Û ÙáñÇó ÍÝí³Í ¹³áõÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßáí »ñ»Ë³ÛÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý1 Éáõë³µ³ÝáõÙÁ ÷áË»É ¿ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳñÍÇùÁ: ܳË` áñ Ù³ñ¹ÇÏ ÇÙ³ÝáõÙ »Ý, û ÇÝã ¿ ¹³áõÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ, Ñ»ïá` ÍÝáÕÝ»ñÁ, áñáÝù ÝÙ³Ý »ñ»Ë³ áõÝ»Ý, ï»ëÝáõÙ »Ý, áñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, ϳñÍáõÙ ¿ §ÐáõÛëÇ Ï³Ùáõñç¦ ÐÎ-Ç Ñ³ßٳݹ³Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó ߳ѻñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å³ï³ë˳ݳïáõ ¼³é³ ´³ÃáÛ³ÝÁ: §Î³ñÍÇùÝ»ñ ÑÝã»óÇÝ, û ѳÛñÁ ·óáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ í³ñϳÝÇßÁ, áñáíÑ»ï¨ ÝßíáõÙ ¿ñ, áñ ѳÛÝ ¿ (Ù³ÛñÁ) Ññ³Å³ñí»É »ñ»Ë³ÛÇó, ¨ û г۳ëï³ÝáõÙ 8090%-Á Ññ³Å³ñíáõÙ »Ý ¹³áõÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßáí »ñ»Ë³Ý»ñÇó: Üñ³Ýù ÉéáõÙ ¿ÇÝ, »ñµ ѳñóÝáõÙ ¿Ç` ÇëÏ Ç”Ýã ¿, ³Û¹å»ë ã¿”¦, - ³ëáõÙ ¿ ´³ÃáÛ³ÝÁ` Ýß»Éáí, áñ »Ã» ³Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇó Ññ³Å³ñí³Í ãÉÇÝ»ÇÝ, ³å³ Ù»Ýù Ïï»ëÝ»ÇÝù Ýñ³Ýó ³éÝí³½Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ:

10

The coverage of the story1 about the child who was born with Down syndrome in New Zealander father’s and Armenian mother’s family has changed the public opinion. Firstly, because people learn what Down syndrome is, secondly, that parents who have such children understood that society accepts them, says Zara Batoyan, advocate for the rights of people with disabilities at Bridge of Hope NGO. “Opinions were expressed, that father harms the reputation of Armenia, because it was mentioned, that Armenian [mother] refused the child and that in Armenia the 80-90% of parents, who have children with Down syndrome, refuse them. They remained silent when I was


¼ÈØ-Ý»ñáõÙ ³Ù»Ý³ß³ï Éáõë³µ³ÝíáÕ Ã»Ù³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ ´³ÃáÛ³ÝÁ, ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ ¨ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÐÎ-Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Íñ³·ñ»ñÇ ßÝáñÑÇí ³í»ÉÇ ¿ ³×»É ³Û¹ ûٳÛÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ. §´³Ûó Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñ, áñáÝó Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ã»Ý ïÇñ³å»ïáõÙ: úñÇݳÏ, »ñµ Ù»Ýù ËáëáõÙ »Ýù ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝóÇó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ Ññ³Å³ñíáõÙ »Ý, ³Ûë ¹»åùáõÙ ß³ï ³í»ÉÇ ¿ÙáóÇáÝ³É ¹³ßï »Ý ÙïÝáõÙ, ù³Ý ËáëáõÙ »Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó, ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñ åÇïÇ áõݻݳ å»ïáõÃÛáõÝÁ¦, - ³ëáõÙ ¿ ݳ`³í»É³óÝ»Éáí, áñ ɳí ÏÉÇÝ»ñ ùÝݳñí»ÇÝ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñó»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý`³ñ¹Ûá”ù ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Á »ñ»Ë³ áñ¹»·ñ»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ï³Ù ³ñ¹Ûá”ù ѳßíÇ ³éÝíáõÙ »Ý Ùï³íáñ ËݹÇñÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³åñ»Éáõ ϳ٠µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ áñáß»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ: §ì»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¸³íÃÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ѳݹÇå»É »ñ¨³ÝÛ³Ý µ³Ï»ñáõÙ ³íïáïݳÏÝ»ñ, å³ï»ñ Ýϳñ³½³ñ¹»ÉÇë: 2 ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ Ùáï 24 ï³ñ³Íù ¿ ݳ Ýϳñ³½³ñ¹»É¦,- ß³ï ÃáõÛÉ ÉëáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¸³íÇà ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ §Ð»ïù¦-Ç ³Ûë ÝÛáõÃÁ2 Ù»ÏÝ ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ, áñáÝù áõݻݳÉáí ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ, ³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýù ¿É »Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉdzñÅ»ù ³Ý¹³Ù: гÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïí³Ï³Ý ¹³ßïÁ áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ÏÝϳï»Ýù, áñ ³ÛëåÇëÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½ÇçáõÙ »Ý ѳßٳݹ³ÙáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÛÉ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ: ´³ÃáÛ³ÝÁ, ûñÇÝ³Ï µ»ñ»Éáí µñÇï³Ý³Ï³Ý §¸»ÛÉÇ Ø»Ûɦ ûñÃÁ, áñÝ ³Ù»Ý ß³µ³Ã ³éÝí³½Ý Ù»Ï Ñá¹í³Í ¿ Ññ³å³ñ³Ïáõ٠ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÝϳïáõÙ ¿, áñ ËݹñÇÝ Í³ÝáóóÝ»Éáõ É³í³·áõÛÝ ÙÇçáóÁ ³Û¹åÇëÇ Ñ»ñáëÝ»ñ ·ïÝ»ÉÝ áõ Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ å³ïÙ»ÉÝ ¿. §Ø»½ ѳٳñ Ñ»ßï ¿. Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ¿` ·Ý³Ýù Éáõë³µ³Ý»Ýù, µ³Ûó û ¿¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ¿, ß³ï ùã»ñÝ »Ý ·ñáõÙ¦,- ³ëáõÙ ¿ ݳ ¨ Áݹ·ÍáõÙ, áñ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÁ ϳñáÕ³ó»É »Ý ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ï»Õ ·ï³Í áñáß Ï³ñÍñ³ïÇå»ñ Ïáïñ»É, ë³Ï³ÛÝ »ñµ Ñ»ñÃÁ ѳëÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ùµ óáõÛó ï³ÉáõÝ, ³Û¹ï»Õ ¹»é µ³ó ϳ - §³ëáõÙ »Ý` ѳ, ß³ï É³í ¿, áñ

asking to them: isn’t it like that?,” – says Batoyan, noting that we would see those children at least in schools, if they won’t be refused. The most themes which are covered by media, as Batoyan mentions, are about people with disabilities. The coverage of that topic increased in last years due to NGO’s activities. “There are themes that journalists are not fully aware of. For example, when we talk about children with disabilities, who are refused by their families, mostly they cover it emotionally, instead of speaking about rights, services, State’s responsibilities”. She adds that it would be better to discuss questions like this: do people with disabilities have the right to adopt children? Are the rights of people with mental disabilities taken into consideration, when we are coming across the rights of living in the family, or simply deciding the place of residence? “For the last two years you can find Davit painting garages, walls in Yerevan’s yards. During two years he has painted 24 areas,” – “Hetq” newspaper’s story2 about Davit Gabrielyan, who has hard of hearing, is about one of those people, who have disability, but prove that they are also full members of society. If we look through Armenian media we can notice that these kinds of stories are being covered at lower extent comparing other disabilityrelated publications. By bringing an example of British Daily Mail newspaper, which every week publishes at least one story about persons with disabilities, Batoyan remarks, that the best way to introduce the problem is to find these types of heroes and tell their stories. “For us it is easy: there is an event, let’s go and cover it, but what is the purpose behind that event, very few reports.” Nevertheless, she stresses that media managed to break some sorts of stereotypes about people with disabilities, but when it comes to prove people’s attitude through their actions, there is a gap still. People say: “yes, it is very good, if child with

11


ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý ëáíáñÇ ¹åñáóáõÙ, µ³Ûó ÃáÕ ÇÙ »ñ»Ë³ÛÇ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ãÉÇÝÇ: γÙ` ×Çßï ¿, áñ ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ý ³ß˳ïÇ, µ³Ûó »ë Çñ»Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ã»Ù í»ñóÝÇ»: öá÷áËáõÃÛáõÝ ¿ ³éϳ ݳ¨ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ß˳ï»É³á×áõÙ, »Ã» ݳËÏÇÝáõ٠ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇù ã¿ÇÝ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ Çñ»Ýó í»ñ³µ»ñáÕ ËݹÇñÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ, ³å³ ÑÇÙ³, ´³ÃáÛ³ÝÝ ³ëáõÙ ¿, áñ ëÏë»É »Ý ѳßíÇ ³éÝ»É Ýñ³Ýó ϳñÍÇùÁ. §²ÛÉ Ñ³ñó ¿, û ³Û¹ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ áñù³Ý ³é³çÁÝÃ³ó ¿ ·ñ³ÝóíáõÙ, µ³Ûó ÷³ëï ¿, áñ Çñ»Ýù ·áÝ» ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý ϳñÍÇù »Ý ѳñóÝáõÙ: ¸³ Ù»Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¿¦: Àëï Ýñ³, ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ËݹÇñÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ѳٳñ ϳ Ù»Ï ã³÷Ù³Ý Ùdzíáñ` û ù³ÝÇ ³Û¹åÇëÇ Ù³ñ¹ »Ýù ѳݹÇåáõ٠ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý í³Ûñ»ñáõÙ: ºÃ» ï»ëÝáõÙ »Ýù Ýñ³Ýó, ³å³ ϳ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, »Ã» ã»Ýù ï»ëÝáõÙ, ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, áñ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ ãϳÝ:

disability will study at school, but I don’t want them to be in the same class with my kid. Or: it is right that persons with disabilities have the right to work, but I won’t employ them.” You can witness changes in the work style of State institutions. If persons with disabilities previously were not involved in discussions of the issues concerning them, now, Batoyan notes, that their opinion is being taken into consideration. “Another question is how much progress is being recorded as a result of those discussions, but, in fact, they have started theoretically ask for an opinion. It’s a big change.” According to her, there is only one unit to assess the problems of people with disabilities, which is how many such people we meet in public places. If we meet them, it means that there is a change, if we don’t, it doesn’t mean they do not exist. Hovhannes Ishkhanyan

ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³Ý

__________________ Üáñ½³É³Ý¹³óÇÝ åݹáõÙ ¿, áñ Çñ ÏÇÝÁ, ÇٳݳÉáí »ñ»Ë³ÛÇ ¹³áõÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß áõݻݳÉáõ Ù³ëÇÝ, Ññ³Å³ñí»É ¿ Ýñ³ÝÇó, ÙÇÝã¹»é ÏÝáç ³ë»Éáí` ݳ å³ñ½³å»ë áõ½áõÙ ¿ñ, áñ »ñ»Ë³Ý Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³Ûáõ٠ٻͳݳ, ù³ÝÇ áñ г۳ëï³ÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ãϳÝ: 2 §Ø³ñ¹, áí Ýϳñ³½³ñ¹áõÙ ¿ ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ùÁ¦, 26.05.2014, hetq.am 1

12

__________________ New Zealander insists, that learning that the child has Down syndrome his wife refused to grow him, whereas wife says that she just wanted the child to grow in New Zealand as in Armenia there are not enough conditions for him. 2 “A person, who illustrates Yeravan”, 26.05.2014 hetq.am 1


开 ¶Ìºð HOTLINES ÀÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Domestic violence

094 565 626 010 542 828 099 887 808 ²ñ³· ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý ËáõÙµ Rapid Response Unit

Âñ³ýÇÏÇÝ·Ç ½áÑ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý For the victims of trafficking

0800 50 558 0800 80 801 ºñ»Ë³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Children protection

0800 61 111

rru.swv.am

ØƲì-Ç Ýϳïٳٵ ³é³í»É íï³Ý·Ç »ÝóñÏí³Í µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ å³ÉdzïÇí ËݳÙùÇ Ñ³Ù³ñ For most at risk population toward HIV and palliative care 099 522 533

13


Ùß³ÏáõÛà culture

ØdzÛÝáõÃÛáõÝÝ ³ñí»ëïáõÙ` 365 ë»ùë ųٳ¹ñáõÃÛ³Ùµ. ØÇß³ ´³¹³ëÛ³ÝÇ å»ñýáñÙ³ÝëÁ Loneliness in art through 365 sex dates. Mischa Badasyan’s performance ØÇß³ÛÇ Ñ»ï ½ñáõó»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ³Û¹ ûñÁ ¹»é áã áùÇ Ñ»ï ë»ùë ã¿ñ ³ñ»É, µ³Ûó å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ñ: 6 ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ 182 Ñá·áõ Ñ»ï ųٳ¹ñí³Í ³ñí»ëï³·»ï ØÇß³ ´³¹³ëÛ³ÝÁ ¹»é ³Û¹ù³Ý Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ¿É å»ïù ¿ ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõݻݳ` áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»Éáõ ÙdzÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ë»ùëÇ ÙÇç¨ Ï³åÇÝ: üñ³ÝëdzóÇ Ù³ñ¹³µ³Ý سñÏ úÅ»Ç §³Ýáñáß í³Ûñ»ñǦ ï»ëáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙù ¿ ¹³ñÓ»É, áñå»ë½Ç ·»ñٳݳµÝ³Ï ´³¹³ëÛ³ÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ §÷ñÏÇñ ųٳ¹ñáõÃÛáõÝÁ¦ (Save the Date) ݳ˳·ÇÍÁ` Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ, ³Ù»Ý ûñ ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï: úÅ»Ý ³Ýáñáß í³Ûñ»ñ ¿ ³Ýí³ÝáõÙ ³ÛÝ ï»Õ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó Ù»ç µ³í³ñ³ñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÇÝùÝáõÃÛáõÝ ã»Ý å³ñáõݳÏáõÙ (ëáõå»ñÙ³ñÏ»ï, û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý, Ù»ïñá ¨ ³ÛÉÝ), áñï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý ß÷íáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, ÇÝãÁ ÙdzÛÝáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñï ¿ ëï»ÕÍáõÙ: ØÇß³Ý ³Ûë ÙÇïùÁ ³ñï³ÍáõÙ ¿ ë»é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïáí §³Ýáñáß í³Ûñ»ñǦ íñ³, áñï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ß÷íáõÙ »Ý, µ³Ûó ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ã»Ý ½µ³ÕíáõÙ, ûñÇݳÏ` µ³ñ»ñ, ³Û·ÇÝ»ñ áõ Ñ»Ýó ³Û¹ ï»Õ»ñáõÙ ¿ ݳ Ññ³íÇñáõ٠ųٳ¹ñí»Éáõ: ê»ñµÇ³, Üǹ»ñɳݹݻñ, ¶»ñÙ³Ýdz, ³é³ÛÅÙ ³Ûë »ñÏñÝ»ñáõÙ ¿ ݳ ųٳ¹ñí»É: ܳ˳ï»ëáõÙ ¿ ³Ûó»É»É â»Ëdz, ¸³Ýdz, ÇëÏ Ð³Û³ëï³±Ý: §²åñÇÉÇÝ áõ½áõÙ »Ù г۳ëï³Ý ·³É, Ñáõëáí »Ù áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ Ï³ñáÕ »Ù ųٳ¹ñ»É ³Û¹ï»Õ¦,³ëáõÙ ¿ ØÇß³Ý` Ãí³ñÏ»Éáí ºñ¨³ÝÇ í³Ûñ»ñÁ, áñï»Õ ݳ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ë»ùë ³Ý»É. ÎáÙ³Û·áõ٠ϳ٠гÕóݳÏÇ Ï³ÙñçÇ Ùáï, û¨ ÝßáõÙ ¿, áñ г۳ëï³ÝáõÙ µ³ñ¹ ÏÉÇÝÇ Çñ ѳٳñ, ù³ÝÇ áñ

14

During the day of our conversation Mischa didn’t have sex yet, but was planning. For 6 months artist Mischa Badasyan dated 182 people and still he has to have sexual relations with so many people to stress the connection between loneliness and sex. French anthropologist Marc Augé’s “Non-Places” theory became the grounding for German based Badasyan to implement “Save the Date” project: each day during a year to have make sex with a different man. Auge calls non-places those territories which doesn’t have enough memory or identity (supermarkets, airports, metro etc.), where people do not socialize to each other, thus creating an atmosphere of loneliness. This idea Mischa transforms to the non-places within the meaning of sexuality, where people gather together, have conversation, but don’t have sex, for example bars, pubs, parks, that is where he invites people for a date. Serbia, Netherlands, Germany, these are the countries he had dates so far. He plans to visit Czech Republic, Denmark. What about Armenia? “In April I want to come to Armenia. I hope I can


µáÉáñÁ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï »Ý ³åñáõÙ: ܳ˳·ÇÍÁ ëÏë»Éáõó ØÇß³Ý áñáᯐ ¿ñ, áñ ÙdzÛÝ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ¿ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÅÙ ³ëáõÙ ¿. §ºë Ñá·Ý»É »Ù ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó, ³·ñ»ëÇí »Ù ¹³ñӻɦ,- áõ áñáᯐ ¿ ݳ¨ ϳݳÝó Ñ»ï ѳݹÇå»É ¨ Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿, áñ ³Ûë ݳ˳·ÇÍÁ ù³ÙáõÙ ¿ Çñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ: ²ÛÝ Ùï³í³ËáõÃÛ³ÝÁ, û ³ñ¹Ûáù ³Ûë ݳ˳·ÇÍÁ µ³ó³ë³µ³ñ ãÇ ³½¹Ç ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇ íñ³, ³ñí»ëï³·»ïÝ ³ëáõÙ ¿. §ê³ ÇÙ ¨ Ç٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿, »ë å³ï³ë˳ݳïáõ ã»Ù µáÉáñÇ ³éç¨: лï»ñáë»ùëáõÉÝ»ñÁ ÝáõÛÝ µ³ÝÝ »Ý ³ÝáõÙ, å³ñ½³å»ë áã áù ãÇ ËáëáõÙ ¹ñ³ Ù³ëÇݦ: ܳ˳·ÍÇ í»ñçáõÙ ØÇß³Ý å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ ù³Ý¹³Ï ë³ñù»É µáÉáñ ë³í³ÝÝ»ñáí, áñáÝó íñ³ ݳ ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É: ¸ñ³Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ïϳåí»Ý ÷³ÛïÇÏÝ»ñáí áõ Ïß³ñÅí»Ý ù³Ùáõ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇó:

date someone there,” – says Mischa and lists the places in Yerevan where he would like have sex: in Komaygi or near Victory bridge, although he admits that it will be hard for him to date someone in Armenia, because mostly people here are living with their parents. At the beginning of the project Mischa told that he will date only men, but now he says: “I became tired of men, I became aggressive,” – he decided to date women as well. Besides, he confesses that this project kills him emotionally. The concerns about that this project might negatively affect on public opinion toward LGBT people, artist comments: “This is about me and my feelings; I am not responsible to everyone. Heterosexuals do the same things, but no one talks about it.” At the end of the project Mischa is going to make a sculpture from the bed sheets on which he had sexual relations. Sheets will be fixed by wood sticks and will be shook by wind.

ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³Ý

Hovhannes Ishkhanyan

15


Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ human rights

øÎÐ-Ý»ñÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇÝ»ñÁ. ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷íáÕÁ ѳÛïÝíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ï³ñ·³íÇ׳ÏáõÙ. ½»ÏáõÛó

The untouchables of penitentiary facilities: the one who communicates with homosexuals finds himself in the same situation. Report

pmg.am

øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñáõÙ ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ³Ù»Ý³Ýí³ëï³óáõóÇã ѳٳñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ: Üñ³Ýó Ñ»ï áã áù ãÇ ß÷íáõÙ ¨ ϳó³ñ³ÝÝ»ñÁ, ëå³ëùÁ áõ Çñ»ñÝ ³é³ÝÓݳóí³Í »Ý ÙÛáõë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇó: ²Ûëå»ë ¿ Ýßí³Í ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý øÎÐ-Ý»ñáõÙ ¨ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹Çïáñ¹³Ï³Ý ËÙµÇ 2013Ã. ½»ÏáõÛóáõÙ, áñÁ ÷³ëïáõÙ ¿, áñ øÎÐ-Ý»ñáõÙ ³Ù»Ý³Ëáó»ÉÇ ËÙµ»ñÁ ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý: ÎáÛáõÕÇ, ½áõ·³ñ³Ý, µ³ÕÝÇù Ù³ùñ»ÉÁ øÎÐ-Ý»ñáõÙ ³Ù»Ý³Ýí³ëï³óáõóÇã ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÝ »Ý ѳٳñíáõÙ, áñáÝù ϳï³ñáõÙ »Ý ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÁ: àõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÁ í³ï í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ »Ý ³ñųݳÝáõÙ áã ÙdzÛÝ ¹³ï³å³ñï۳ɻñÇ, ³Ûɨ øÎÐ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

16

In penitentiary facilities homosexuals are utilized for the most insulting activities. No one communicates with them and their prison cells, utensils and personal belongings are separated from other inmates. This observation is mentioned in Public Monitoring Group’s Monitoring Report (2013), which has been conducted in the penitentiary facilities and organs of the Ministry of Justice of RA. The report proves that in penitentiary facilities the most vulnerable groups are homosexuals. The cleaning of drainage, toilets and baths in penitentiaries are considered the most humiliating activities which are done by homosexuals. The report indicates that homosexuals are illtreated not only from other prisoners as well as from the staff and guards of the prisons.


¼»ÏáõóáÕÝ»ñÁ å³ïÙáõÙ »Ý, áñ ¹»åù»ñ »Ý »Õ»É, »ñµ Çñ»Ýù áõ½»É »Ý ³Ûó»É»É ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ëó»ñ ϳ٠ѳݹÇå»É Ýñ³Ýó Ñ»ï, µ³Ûó ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ ѳïáõÏ ½·áõß³óñ»É »Ý, áñ ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ ÝáõÛݳë»é³Ï³Ý »Ý ¨ ËáñÑáõñ¹ ïí»É` §Ñ»éáõ Ùݳɦ Ýñ³ÝóÇó: ÜßíáõÙ ¿, áñ ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ëó»ñÝ áõ ϳó³ñ³ÝÝ»ñÁ ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ í³ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ: ØdzÛÝ §Îáߦ øÎÐ-áõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù ³ÛÉ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ÝáõÛÝ Ï³ó³ñ³ÝÝ»ñáõÙ »Ý µÝ³ÏíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ¨ë ³é³ÝÓݳóí³Í »Ý ÁݹѳÝáõñÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ýñ³Ýó ëå³ëùÝ áõ Çñ»ñÁ: ¸Çïáñ¹³Ï³Ý ËÙµÇ Ñ»ï ½ñáõÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝ »Ý ѳÛïÝ»É Çñ»Ýó Ýϳïٳٵ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó, Ù³ëݳíáñ³å»ë Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ³ë»É ¿. §Ø»Ýù ³¹ÙÇÝÇëïñ³ódzÛÇ ëÇñïÝ »Ýù, ÷áË³Ý³Ï É³í ݳۻÝ, ÙÇ Ñ³ï ¿É Çñ»Ýù »Ý Ù»½ ×ÝßáõÙ, Ù»Ýù µáÉáñë ¿É ³ß˳ïáÕ ïÕ»ñù »Ýù, Ù»½ ѳٳñ ѳñÙ³ñí»É »Ýù, DZÝã »Ý áõ½áõÙ Ù»½ÝÇó¦: Ø»Ï áõñÇßÁ å³ïÙ»É ¿. §ÜáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý û° Ëó³ÏÇóÝ»ñÇó áÙ³Ýó ÏáÕÙÇó ë»é³Ï³Ý ߳ѳ·áñÍÙ³Ý ¨ û° øÎÐ-áõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëïáñ³óáõóÇã ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç Ý»ñ·ñ³í»Éáõ ѳٳñ` ½áõ·³ñ³Ý Ù³ùñ»É, µ³ÕÝÇù Ù³ùñ»É, øÎÐ-Ç ï³ñ³ÍùÁ Ù³ùñ»É ¨ ³ÛÉݦ: ¸Çïáñ¹³Ï³Ý ËáõÙµÁ ³ñӳݳ·ñáõÙ ¿, áñ øÎÐÝ»ñáõÙ ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ áõÝ»ó³Í ϳñÍñ³ïÇå»ñÝ ³í»ÉÇ ëáõñ »Ý, ù³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇëÏ Ýñ³Ýó ëå³ëùÇó ϳ٠Çñ»ñÇó û·ïíáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ѳÛïÝí»É ÝáõÛÝ Ï³ñ·³íÇ׳ÏáõÙ` øÎÐ-Ý»ñáõÙ ïÇñáÕ §ùñ»³Ï³Ý¦ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ¸Çïáñ¹³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ëáó»ÉÇ ËÙµ»ñÇ Ýϳïٳٵ ϳñÍñ³ïÇå»ñÁ Ïáïñ»Éáõ ѳٳñ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÷áË»É í³ñã³Ï³½ÙÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ, áñÝ, Áëï Ýñ³Ýó, ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ Ï÷áËÇ Ý³¨ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ: ²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ݳ¨ Ýí³ëï³óáõóÇã ѳٳñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõó ³½³ï»É ÝáõÛݳë»é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ÷á˳ñ»ÝÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³í»É: ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³Ý

The rapporteurs tell that there had been cases, when the monitors wanted to visit the cells of homosexual prisoners, or to meet them, however the staff has warned them about the prisoners being homosexual and advised them to “stay away” from them. It is mentioned that the cells of homosexuals are in worse condition than other inmates. Only in “Kosh” penitentiary facility which solitary confinement is not practiced, nevertheless, the homosexual inmates are separated from others as well as their utensils and personal belongings. While having a conversation with the monitoring group, homosexual prisoners sometimes complained about the behavior they are encountering, in particular one of them said: “We are the heart of the administration, instead of taking care of us, they are suppressing us: we are all hard working boys, we have adapted here, what do they want from us?”. Another one has told: “Homosexuals are used not only for sexual intentions from some inmates but also they are given degrading works in the penitentiary facilities like washing and cleaning toilets, bathrooms, the general area of the prison and etc.” The monitoring group records that in penitentiary facilities the stereotypes relating homosexuals are more sharp and problematic rather than in the society. Moreover, people who use their utensils and belongings can come across the same situation confirming the penal codes regulating the prisons. In order to break the stereotypes existing for the vulnerable groups the monitoring group suggests first of all changing the behavior of the administration that, in their opinion, should eventually change the behavior of the inmates accordingly. It is suggested that homosexuals should be exhumed from doing activities that are considered insulting and instead should hire civilian employees. Hovhannes Ishkhanyan Translated by Ejmin Shahbazyan

17


ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝ sexual health

г۳ëï³ÝáõÙ ØƲì í³ñ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ¨ í³ñù³·Í³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ HIV biological and behavioural surveillance in Armenia

2014

г۳ëï³ÝáõÙ ØƲì í³ñ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ¨ í³ñù³·Í³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 2014Ã. ½»ÏáõÛóÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ µ³ñ»É³í»É ѳٳ׳ñ³Ï³µ³Ý³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ` ØƲì í³ñ³ÏÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ ϳë»óÝ»Éáõ ѳٳñ: àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÒƲÐ-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ: лﳽáïáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ýóí»É ¿ ÐÐ »ñ»ù ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ` ºñ¨³ÝáõÙ, ¶ÛáõÙñÇáõÙ ¨ ì³Ý³ÓáñáõÙ` Áݹ·ñÏ»Éáí µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ØƲì-Ç Ýϳïٳٵ Ëáó»ÉÇ Ñ»ï¨Û³É ËÙµ»ñÁ` ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ³ñϳÛÇÝ û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇÝ (ÂÜú), ÏáÙ»ñóÇáÝ ë»é³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñáÕ Ï³Ý³Ýó (ÎêÎ), ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»-

18

Based on results of HIV biological and behavioral research in Armenia 2014 conducted by the National Center for AIDS Prevention of Ministry of Health recommends to improve the epidemiological surveillance to suspend the spread of HIV infection. The research was conducted in three cities of Armenia: Yerevan, Gyumri, Vanadzor by including most at risk population toward HIV: people who injection drugs (PWID), sex workers (SW), men who have sex with men (MSM), prisoners, migrants and young people aged 15-24. Most cases of HIV prevalence among PWID is recorded in Yerevan (4%), second is Gyumri (3, 8%), in Vanadzor HIV-positive cases have not been re-


ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó (îêî), ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕÝ»ñ, ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñ, 15-24 ï³ñ»Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ: ÂÜú-Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ØƲì ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÝ ³Ù»Ý³ß³ïÁ ºñ¨³ÝáõÙ »Ý ·ñ³Ýóí»É` 4%, ¶ÛáõÙñÇáõÙ ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 3,8%, ÇëÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ÙÛáõë ù³Õ³ùáõÙ` ì³Ý³ÓáñáõÙ, ØƲì-Ç ¹ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñ ã»Ý ·ñ³Ýóí»É: ÎêÎ-Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ù³Õ³ùÝ»ñÇó áã Ù»ÏáõÙ ØƲì-Ç ¹ñ³Ï³Ý ¹»åù ãÇ ·ñ³Ýóí»É: ºñ¨³ÝáõÙ îêî-Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ØƲì-Ç ï³ñ³Í-í³ÍáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 0,4%, ¶ÛáõÙñÇáõÙ` 1,4%, ÇëÏ ì³Ý³ÓáñáõÙ` 1,9%: àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÂÜúÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ØƲì-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó ³Ù»Ý³ï»Õ»Ï³óí³ÍÁ ¶ÛáõÙñÇáõÙ »Ý, áñï»Õ í³ñ³ÏÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇßÁ (¶¶ò) ϳ½ÙáõÙ ¿ 88,9%: ì³Ý³ÓáñáõÙ ³Ù»Ý³ùÇãÝ »Ý ï»Õ»Ï³óí³Í`59,2%: ÆëÏ ºñ¨³ÝáõÙ ¶¶ò-Ý 60,9% ¿: ÜáõÛÝ óáõó³ÝÇßÁ ÎêÎ-Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ µ³ñÓñ ¿ ì³Ý³ÓáñáõÙ ¨ ¶ÛáõÙñÇáõÙ` 95,5% ¨ 94,6% ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ: سÛñ³ù³Õ³ùáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ ½·³ÉÇ ½ÇçáõÙ ¿ ÙÛáõë ù³Õ³ùÝ»ñÇÝ` ϳ½Ù»Éáí 58,9%: ²Ûë óáõó³ÝÇßÁ îêî-Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ¶ÛáõÙñÇáõ٠ϳ½ÙáõÙ ¿ 69,8%, ºñ¨³ÝáõÙ` 78,9%, ì³Ý³ÓáñáõÙ` 85,7%: ¶¶ò-Ý ³é³í»É ó³Íñ ¿ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñáõÙ, ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: ²ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 38,4%, 24,4% ¨ 22,4% ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ: лﳽáïáõÃÛ³ÝÁ ºñ¨³ÝÇó Ù³ëÝÏó»É »Ý 300³Ï³Ý Ñá·Ç ÂÜú, îêî ¨ ÎêÎ ËÙµ»ñÇó: ì³ÝÓáñÇó ¨ ¶ÛáõÙñáõó` 50-³Ï³Ý: øÎÐ-Ý»ñáõÙ ·ïÝíáÕÝ»ñÇó Ù³ëݳÏó»É »Ý 350, ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇó 550, ÇëÏ Ñ³ñóí³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 1200 ¿:

corded. Among SW HIV-positive cases have not been recorded in none of three cities. In Yerevan among MSM HIV prevalence is 0,4%, in Gyumri 1,4%, in Vanadzor 1,9%. Report indicates, that PWID are most informed about HIV prevention measures in Gyumri, where Infection Control Assessment Tool (ICAT) amounts to 88,9%. In Vanadzor PWID are least informed with 59,2% and in Yerevan ICAT amounts to 60,9%. The same index for SW is high in Vanadzor and in Gyumri: 95,5% and 94,6% accordingly. In capital the index is significantly inferior to other cities and amounts to 58,9%. This index among MSM in Gyumri is 69,8%, in Yerevan 78,9%, in Vanadzor 85%. ICAT is much lower among prisoners, migrants and young people. It amounts to 38,4%, 24,4% and 22,4% accordingly. The survey was conducted among 300 people from each PWID, SW, MSM groups in Yerevan. From Gyumri and from Vanadzor 50 people from each group attended the survey. 350 prisoners, 550 migrants and 1200 young people is the quantity of participators in this research.

ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³Ý

Hovhannes Ishkhanyan

19


á·»ßÝãáõÙ inspiration

§´³í³Ï³Ý¦-Ç ´ÇÃÉ ÍÝí³Í ²¹ñÇÝ»Ý Beatle born Adrineh of "Bavakan" ²¹ñÇÝ» ¶ñ»·áñÛ³ÝÇ ÍÝáõÝ¹Ý ÁݹáõÝáÕ µÅÇßÏÁ Ýñ³Ý ѳٻٳï»É ¿ñ ´ÇÃÉë ËÙµÇ ïճݻñÇ Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ ÉáõÛë ³ß˳ñÑ »Ï³Í ³ÕçÇÏÁ ã÷áñÓ»ó ²ØÜ-Ç »ñ·³ñí»ëïáõ٠ѳçáÕáõÃÛáõÝ ÷Ýïñ»É: ºÏ³í г۳ëï³Ý áõ ³Ûëï»ÕÇ ËݹÇñÝ»ñÇÝ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ýÇÉÙ»ñáí: Üñ³ Ýϳñ³Ñ³Ý³Í »ñÏáõ ýÇÉÙ»ñÇó §ì»ñ³¹³ñÓ ¶áõñáõݦ-áõÙ ²¹ñÇÝ»Ý Ù»ÏÝáõÙ ¿ Âáõñùdz` ·ïÝ»Éáõ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñÁ: ØÛáõëÁ` §´³í³Ï³Ý¦ ýÇÉÙÁ, å³ïÙáõÙ ¿ г۳ëï³ÝáõÙ ë»éáí å³Ûٳݳíáñí³Í ÑÕÇáõÃÛ³Ý ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÁݹѳïÙ³Ý Ù³ëÇÝ: - ºñµ »ë ÍÝí»É »Ù, µÅÇßÏÁ Ùáñë ³ë»É ¿` ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù, ¹áõù ´ÇÃÉ »ù ÍÝݹ³µ»ñ»É, áñáíÑ»ï¨ ÇÙ Ù³½»ñÁ ÝÙ³Ý ¿ÇÝ Ýñ³Ýó ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ë³Ýñí³ÍùÇÝ: àÝó áñ æáÝ È»ÝáÝÇ, ·áõó» æáñç гñÇëáÝÇÝ ³í»ÉÇ ß³ï: ´ÅÇßÏÁ Ñ³Û ¿ñ áõ áõñ³Ë³ó»É ¿ñ, áñ ѳÛÇ ÍÝáõݹ ¿ ÁݹáõÝáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß³ï ѳۻñ ãϳÛÇÝ Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ: - à±Ýó »Õ³í, áñ г۳ëï³Ý »Ï³ñ: - 18 ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç, µáÉáñ ½³ñÙÇÏÝ»ñë ·³ÉÇë ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³Ý: ÌÝáÕÝ»ñë ³ë³óÇÝ` Çñ»Ýù ·ÝáõÙ »Ý, ¹áõ ¿É å»ïù ¿ ·Ý³ë: ¾Ý Å³Ù³Ý³Ï ·³Õ³÷³ñ ãáõÝ»ÇÝù г۳ëï³ÝÝ ÇÝã ¿, å³ï»ñ³½Ù ¿ñ, ÷áùñ ¿ÇÝù: àõ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ Ï³Ý·Ý»É ¿Ç î³Ã¨Ç í³ÝùÇ Ùáï³Ï³Ûùáõ٠ųÛéÇ íñ³, áñï»ÕÇó »ñ¨áõÙ ¿ñ ²¹ñµ»ç³ÝÝ áõ ²ñ³Ù³½¹ É»éÁ, áõ Ùï³ÍáõÙ ¿Ç` »ë DZÝã »Ù ³ÝáõÙ ¿ëï»Õ, á±õñ »Ù ѳë»É, ÇÝãù³±Ý Ñ»éáõ »Ù »Ï»É: ÀÝÏ»ñÝ»ñë Íáí³÷áõÙ` Ýáñ Ù»ù»Ý³Ý»ñáí, ÇëÏ »ë ÙÇ ³ÙÇë ¿ ã»Ù ÉáÕ³ó»É: ÎÛ³ÝùÇë ·ñ»Ã» Ï»ëÁ г۳ëï³ÝáõÙ »Ù ³Ýóϳóñ»É, µ³Ûó »ë ÇÝãù³Ý ¿É ³åñ»Ù ³Ûëï»Õ, ÇÝÓ ÙÇßï ûï³ñ »Ý ѳٳñ»Éáõ: â»Ù ϳñáÕ µáÕáù»É г۳ëï³ÝÇó: γñáÕ »Ù ³ë»É` ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïáõ٠ɳí ã»Ý í³ñíáõÙ, ϳñáÕ ¿ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ µ³ñϳݳÙ, µ³Ûó »Ã» ëÏë»Ýù Ëáë»É å»ïáõÃÛáõ-

20

When Adrineh Gregoryan was born she was compared to Beatles band’s members by the doctor, but the girl,who grew up in Los Angeles, did not even try to find success in show business in USA. She came to Armenia, where she is highlighting the local problems by her movies. In one of her two films “Back to Gurun”, Adrineh travels to Turkey to reveal the traces of her ancestors. The other one, “Bavakan” is about sex selective abortion in Armenia. - When I was born, the doctor said to my mother: “Congratulations. You’ve just gave birth to a Beatle”, because my hair looked like the band members’ hair style. Like John Lenon, maybe more George Harrison’s.


ÝÇó, »ë ѳݷÇëï ã»Ù ½·áõÙ ÇÙ Ó³ÛÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõó, áñáíÑ»ï¨ Ï³ñáÕ »Ù ÙÇßï û¹³Ý³í Ýëï»É áõ í»ñ³¹³éÝ³É ²ØÜ: ´³Ûó ßáõïáí Ϲ³éݳ٠г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ áõ ¿¹ ûñÇó Çëϳå»ë ϵáÕáù»Ù, »Ã» ϳñÇùÁ ½·³Ù: - ºÃ» ù»½ ÑÇÙ³ áõÕ³ñÏ»ÇÝ Ð³Û³ëï³Ý, Ï·³ÛDZñ: - η³ÛÇ: г۳ëï³ÝÝ ³ÛÝù³Ý ɳí ï»Õ ¿, áñ ÝáõÛÝÝ ¿ ·Ý³Ù ºíñáå³ÛáõÙ åïïí»Ù: ²éÇà áõÝ»ó»É »Ù ºíñáå³ÛáõÙ åïïí»Ù, ³éÇà áõÝ»ó»É »Ù ÏÕ½ÇÝ»ñ ·Ý³É áõ ³éÇà áõÝ»ó»É »Ù ·Ý³Ù г۳ëï³ÝÇ ·ÛáõÕáõÙ ³ß˳ï»Ù, Ù³ïë Ïáïñ»Ù, ÃÃÇ ûÕÇ ËÙ»Ù áõ ÙÇ ³ÙÇë ãÉáճݳÙ: г۳ëï³ÝáõÙ »Ù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ËÙ»É: - Ø³ï¹ á±Ýó »ë Ïáïñ»É: - ÞÇݳñ³ñáõÃÛáõÝ ¿ÇÝù ³ÝáõÙ êáõñµ ØÇÝ³ë »Ï»Õ»óáõÙ, ¹³ñå³ë ¿ÇÝù ë³ñùáõÙ: Øáõñ×áí Ù»ÏÁ Ë÷áõÙ ¿ñ, áñ ³Ùñ³óÝÇ: ÆÝùÁ ïÕ³ ¿ñ áõ ÷áñÓáõÙ ¿ñ óáõÛó ï³É, áñ ³í»ÉÇ É³í ϳñáÕ ¿ ³Ý»É áõ Ù³ïÇë Ë÷»ó: - ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá± áñáß»óÇñ ë»éáí å³Ûٳݳíáñí³Í ³µáñïÇ Ù³ëÇÝ ýÇÉÙ Ýϳñ³Ñ³Ý»É: - àã: üÇÉÙÇ ³éÇÃÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó ¿ÇÝ ï³ÉÇë, áñ г۳ëï³ÝáõÙ ÁÝïñáíÇ ³µáñïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ã³÷³½³Ýó µ³ñÓñ ¿: ºë ³µáñïÇÝ ¹»Ù ã»Ù, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ ¿ Çñ Ù³ñÙÇÝÁ ïÝûñÇÝ»ÉÁ: ´³Ûó »Ã» ¹áõ »ñ»Ë³ »ë

Doctor was Armenian and he was happy to receive birth of an Armenian, because there were not much Armenians living in Los Angeles back to that time. - How it happened that you came to Armenia? - I was 18; all my cousins were coming to Armenia. My parents told me, that if they are going, so I must go as well. That time we didn’t know anything about Armenia. There was war, we were small. The most interesting was when I was standing on a mountain near Tatev Monsetry from where Azerbaijan and Aramazd mountain were visible, I was thinking: “What am I doing here? Where did I reach to? How far I came to? My friends are at seashore with new cars, while I didn’t take shower for a month.” Almost half of my life I lived in Armenia, but it doesn’t matter how long I will live here, I will be always perceived as a foreigner. I can’t complain about Armenia. I can say, that service is bad in supermarket, get angry how people are driving cars, but when it comes to state, I don’t feel comfortable to rise my voice, because I can always sit an airplane and go back to USA. But soon I will get Armenian citizenship and from that point I will really start to complain. - If your parents would send you to Armenia now, would you come? - I would have come. Armenia is such a nice place; it is like the same for me to go to Europe. I had a

21


áõ½áõÙ, µ³Ûó ³ÕçÇÏ ã»ë áõ½áõÙ, ¹³ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ËݹñÇ Ù³ëÇÝ ¿ ËáëáõÙ: ²ëáõÙ »Ý, û ïÕ³Ù³ñ¹Á ·áõÙ³ñ µ»ñáÕÝ ¿, µ³Ý³Ï ·Ý³óáÕÝ ¿, ³½·³ÝáõÝÁ ÷á˳ÝóáÕÝ ¿, ¹ñ³Ýù Áݹ³Ù»ÝÁ å³ï׳éÝ»ñ »Ý, áñáÝóáí áõ½áõÙ »Ý ³ñ¹³ñ³óÝ»Ý Çñ»Ýó: ÆÙ ³½·³ÝáõÝÁ ¶ñ»·áñÛ³Ý ¿, ¿, ÏáñÇ, ÏáñÇ, DZÝã ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, ÉÇùÁ áõñÇß ³½·³ÝáõÝÝ»ñ ϳÝ: γñ¨áñÁ Ù³ñ¹Ý ³åñÇ:

- §´³í³Ï³Ý¦ ýÇÉÙáõ٠ϳݳÛù Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÝåÇëÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ »Ý å³ïÙáõÙ, áñ ¹Åí³ñ ¿ ³ÝͳÝáÃÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÇëí»É, ÇÝãå»±ë »ë Ýñ³Ýó ѳÙá½»É Ëáë»É: - 5 ï³ñÇ ³ß˳ï»É »Ýù Çñ»Ýó Ñ»ï: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ó³ÛÝÁ µ³ñÓñ³óñ»É »Ý, áñáíÑ»ï¨ Çñ»Ýù áõ½áõÙ ¿ÇÝ ÉÇÝ»É ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù»ÏݳñÏÁ: Æñ»Ýù ÙÇßï Ùï³Í»É »Ý, áñ ³ÕçÇÏ áõݻݳÉÁ ×Çßï ã¿, ûÏáõ½ Çñ»Ýù ³ÕçÇÏ »Ý, µ³Ûó ·Çï»Ý, áñå»ë½Ç Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÁ áõñ³Ë ÉÇÝÇ Çñ»Ýù å»ïù ¿ ïÕ³ áõݻݳÝ: ØÇ ù³ÝÇ ¹»åù»ñáõÙ, 40 ï³ñ»Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, Ñ»ï »Ý Ý³ÛáõÙ áõ ³ëáõÙ` »ë ã¿Ç áõ½Ç ³Ý»É ¹³ áõ »ñµ»ù ã»Ù áõ½»Ý³, áñ ÇÙ ³ÕçÇÏÁ ÝáõÛÝ ×³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝÇ: Æñ³Ýù áã û ÇÙ ýÇÉÙÇ, ³ÛÉ ³Ûë ËݹñÇ Ñ»ñáëÝ»ñÝ »Ý: - ÆëÏ ¹áõ ïÕ³ Ïáõ½»Ç±ñ, û ³ÕçÇÏ:

22

chance to travel to Europe, I had chance to go to Islands and I had chance to come and work in an Armenian village, break my finger, drink mulberry vodka and to live without having a shower for a month. First alcohol I drank in Armenia. - How did you break your finger? - We were working on a construction of Saint Minas church, making a gate. One of us was hitting with hammer. He was a guy and was trying to show off that he can do better than we can: as a result he hit my finger. - After that you decided to make a film about sex selective abortion? - No. The occasion of the film were those studies which showed that the rate of sex selective abortion is too high in Armenia. I am not against abortion, it is person’s right to treat with her body as she wants. But if you want to have a child, but not a girl, that shows that there is a problem in society. They say, that man is the one who brings money in family, that goes to army, that he transfers the surname, these all are reasons for people to justify themselves. My surname is Gregoryan, so what’s the difference if it will disappear? There are many other surnames. What is important is human’s life. - In “Bavakan” women are telling details which are hard to talk with strangers. How did you bring them to talk? - We have worked with them five years. They have raised their voices, because they wanted to bring change. They always thought that giving birth to a girl is not right, although they are girls, but they know that they have give a birth to a boy to make their families happy. For some cases, people who are 40 years old, look back and think that they won’t like to do that and they would never want their girls to go the same way which they went through. They are not the heroes of my film, but the heroes of this issue. - Would you prefer to have a girl or boy?


- î³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ãϳ: ºë åÇïÇ ÙdzÛÝ ë»ñ ½·³Ù áõ ·áÑáõݳÏáõÃÛáõÝ, áñ ³Û¹ Ññ³ßùÝ áõÝ»Ù: - г۳ëï³Ýá±õÙ ¿ ٻͳݳÉáõ: - гëï³ï г۳ëï³ÝáõÙ å»ïù ¿ ٻͳݳ, ¹³ ãÇ ¿É ùÝݳñÏíáõÙ: - ÆÝãåÇëÇ±Ý Ïáõ½»Çñ ÉÇÝ»ñ г۳ëï³ÝÁ, áñï»Õ å»ïù ¿ ٻͳݳ ùá »ñ»Ë³Ý: - Ü³Ë »ñ»Ë³ë ³ß˳ñÑÁ ÏÇٳݳ, áã û ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ: Îáõ½»Ç »ñ»Ë³ë ٻͳݳñ ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, áñÁ Ë³Õ³Õ ¿, áñÝ ³Ù»Ý ³ÝÓÇ ÁݹáõÝáõÙ ¿` ³ÕçÇÏ, û ïÕ³, µáÛáí, û ÏáÉáï, ó³Ýϳó³Í ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý Ï³Ù ÏñáÝ³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÇ: Îáõ½»Ç å»ïáõÃÛáõÝÁ Ùï³ÍÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, Ùï³ÍÇ, û ÇÝã »ñÏÇñ ëï»ÕÍÇ, áñ »ñµ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ٻͳݳÝ, Çñ»Ýó ÃáÕ³Í Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ É³í »ñ¨³, áñ ³ë»Ý` ¿¹ Ç~Ýã ɳí ݳ˳·³Ñ áõÝ»ó³Ýù: ÐÇÙ³ ݳ˳·³ÑÁ áñ ϳ Çñ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ, ÇëÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ÏÇٳݳÝù, »ñµ ͳÕÇÏÁ ÍÉÇ, »Ã» ÍÉÇ: - ¶áõó» ³Û¹ ݳ˳·³ÑÁ ùá± »ñ»Ë³Ý ÉÇÝÇ: - г, ÇÝãá±õ ã¿:

- There is no difference. I have to only feel love toward the child and be pleased that I have that miracle. - Will your child grow in Armenia? - Of course in Armenia. It’s not even a question to be discussed. - What kind of Armenia would you like for your child to grow? - Firstly, my child should know the world, not only Armenia. I would like my child to grow in Armenia which is peaceful, which accepts all kinds of people, male or female, high or short, with any sexual orientation or religious belief. I want the State to think about children, to think what kind of country they are building, so the heritage which they will leave would look good, that our children will say: “Such a good president we had.” Now president is planting the roots, we will know the result when the flower will sprout, if it will sprout. - Maybe your child will be that president? - Yes, why not?

ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³Ý

Hovhannes Ishkhanyan

23


·»Ý¹»ñ gender

²ß˳ñÑÁ ÷áË³Í ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñÁ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍãÇó ÙÇÝ㨠áõëáõóÇã Trans people, who changed the world: from politicians to teaches

îñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ¹áõñë »Ý ÙÝáõÙ Ù»ñ ï»ë³¹³ßïÇó: ²ñí»ëïÇ áñáß ÝÙáõßÝ»ñáõ٠ϳñáÕ »Ýù ï»ëÝ»É, û ÇÝãå»ë »Ý Éáõë³ÝϳñÇãÝ»ñÝ áõ ÏÇÝá³ñï³¹ñáÕÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ, Ýñ³Ýó Ï»Ýë³Ï»ñåÁ, ³ß˳ï³ÝùÁ ¨ ³ÛÉÝ: ºñµ»ÙÝ, »ñµ ÇÝã-áñ µ³Ý ³ñӳݳ·ñíáõÙ ¿, ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ ¹áõñë ¿ ÙÝáõ٠ѳٳï»ùëïÇó áõ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ, ï³ñµ»ñíáÕ áõ Éáõë³ÝóùÇó ¹áõñë ÙÇ µ³Ý, áõ, ³Û¹åÇëáí, ³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ §ÁݹáõÝí³Í ϳñ·»ñÇó¦ ¹áõñë: ²ÛÉ Ëáëù»ñáí` ϳñ¨áñ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ëå»ÏïÝ»ñÝ »Ý ¹áõñë ÙÝáõÙ, ³ÛÝ ¿` ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ óáõÛó ï³É, áñ µáÉáñë ѳí³ë³ñ »Ýù ¨, ûñÇݳÏ, Ù»Ýù µáÉáñë áõÝ»Ýù ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³í³ë³ñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Û¹ å³ï׳éáí ϳñ¨áñ ¿ ï»ëÝ»É, û ÇÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É ïñ³Ýëë»ùëáõÉÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõ٠ѳÕóѳñíÇ Ýñ³Ýó ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ, ³ÛÉ áã û í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÏÛ³ÝùÁ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ³åñ»Éáõ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ó¨: ²ß˳ñÑáõÙ Ù»Ýù ϳñáÕ »Ýù ѳݹÇå»É ïñ³Ýëë»ùëáõ³É áõëáõóÇãÝ»ñÇ, ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¨ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ, áñáÝù Ý߳ݳϳÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³: ²Ûë ¹»åù»ñÝ Ç óáõÛó ¹Ý»Éáí` ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ Ýå³ëï»Ý ³í»ÉÇ Ñ³í³ë³ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ, áñï»Õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ñ³Ý¹áõñųճϳÝáõÃÛáõÝÝ, ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ: êáíáñ³µ³ñ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñÍáõÙ »Ý, áñ ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï »Ý »Ï»É í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, µ³Ûó Ù»Ýù ϳñáÕ »Ýù ûñÇݳÏÝ»ñáí óáõÛó ï³É, áñ Ýñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ ¹»é 20ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ: ²ØÜ-áõ٠ѳÝñáõÃÛ³ÝÁ ѳÛïÝÇ ³é³çÇÝ ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÁ ²ØÜ µ³Ý³ÏÇ ß³ñù³ÛÇÝ Ý³ËÏÇÝ ½ÇÝíáñ øñÇëï»Ý Úáñ·»Ýë»ÝÝ ¿, áñÁ ë»é³÷áËÙ³Ý íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ ¿ñ ³ñ»É 1952Ã. ¸³ÝdzÛáõÙ: ²ñí»ëïÇ ¹³ßïáõÙ Ñݳñ³íáñ ¿ ³é³ÝÓݳóÝ»É Ý߳ݳíáñ ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñÇ: úñÇݳÏ, ȳí»ñÝ øáùëÁ û·ï³·áñÍ»ó Çñ

24

Most of the time trans people and their image has been relegated to mere registration. In art there are several examples, where we can see how different photographers or filmmakers have recorded the life of the trans people, their lifestyle, work, etc. Sometimes when taking record of something, the subject is taken out of its context and is exposed as something alternative, different and marginal and therefore outside the “norm”. In other words, they have been avoiding an essential and primary aspect, this would be to show to the society we are all equal and for example we can all aspire to the same job opportunities. That’s why it would be more interesting to have a look at the trans influence in the society not as an alternative way of living but as a way of overcome that moment when it looks different and open it to the society. We can have a look at different cases worldwide of teachers, artists, politicians and trans athletes that have significantly influenced society. Showing these cases as an example and role model should favor the employment of trans people and create a more equal society, in which tolerance, freedom and fairness can be the main values. Usually in the mind of many people this is something that has been happening only for a couple of years, but in fact we can see examples dating back to mid twentieth century. Christine Jorgensen, a former army private, became the first known publicly transsexual in the US after having sex reassignment surgery in Denmark in 1952. In the art field we can see several prominent trans people. For example Laverne Cox has used her growing celebrity as a star of the


ѳÝñ³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÁ µ³½ÙÇóë ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í Ü»ÃýÉÇùë ë»ñdzÉáõÙ ¨ §Ü³ñÝç³·áõÛÝÁ` Ýáñ 먦 ýÇÉÙáõÙ` ³Û¹åÇëáí ¹³éݳÉáí ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÝáñ¹: ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳçáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ÍÝ»ñÇó ²Û³ γíÇϳí³Ý ¿, áñÁ îáÏÇáÛáõÙ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ѳÕÃ³Í ³é³çÇÝ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ѳÛïÝÇ ïñ³Ý뷻ݹ»ñÝ ¿: ܳ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ å³ßïáÝÛ³ ¿ ÁÝïñí»É 2003Ã. ³åñÇÉÇÝ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, 35-³ÙÛ³ ·ñáÕ Î³ÙÇϳí³Ý ݳËÁÝïñ³Ï³Ý ûñÃÇÏÇ íñ³ ë»éÁ Ýß»Éáõ ï³ñ³ÍùÁ ¹³ï³ñÏ ¿ñ ÃáÕ»É: îñ³Ýëë»ùëáõÉÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ ëåáñïáõÙ: Üñ³ÝóÇó ûÝÇëÇëï èÁÝ» èÇã³ñ¹ëÁ 1977Ã. ïñ³Ýëë»ùëáõÉÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍ Ñ³Õûó, »ñµ ÜÛáõ ÚáñùÇ ·»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ í×é»ó, áñ ݳ ϳñáÕ ¿ Ùñó³ß³ñ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»É áñå»ë ÏÇÝ: êåáñïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ßñç³¹³ñÓ Ï³ï³ñ³Í ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ ø³Û ²É³ÙëÁ, áñÁ NCAA-áõÙ (²½·³ÛÇÝ ²Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ²ïÉ»ïÇÏ ²ëáódzódz) µ³ëÏ»ïµáÉ Ë³Õ³ó³Í ³é³çÇÝ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ѳÛïÝÇ ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ ¿: ²ÛÅÙ ²É³ÙëÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ ȶ´î Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùµ: ¶È²²¸-ÇÝ (·»Û»ñÇ ¨ É»ëµÇÝ»ñÇ ¹³ßÇÝù` Áݹ¹»Ù ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý) ïí³Í ѳñó³½ñáõÛóáõÙ ²É³ÙëÁ å³ïÙ»É ¿` ÇÝãå»ë ¿ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ó³Ñ³Ûï»É Çñ ïñ³Ý뷻ݹ»ñ ÉÇÝ»ÉÁ, »ñµ ¹»é µ³ëÏ»ïµáÉ ¿ñ ˳ÕáõÙ: ¸Åí³ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ÉÇÝ»ÉÝ ¿ñ. §ºë ÝáõÛÝÇëÏ ã¿Ç ϳñáÕ³ÝáõÙ ù³ÛÉ»É ÷áÕáóáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿ñ, áñ Ù»ÏÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï׳ݳãÇ ÇÝÓ… ºë ÙdzÛÝ áõ½áõÙ ¿Ç Ï»ÝïñáÝ³Ý³É µ³ëÏ»ïµáÉÇ íñ³¦,- å³ïÙ»É ¿ ݳ: ´³ëÏ»ïµáÉÁ ÃáÕÝ»Éáõó Ñ»ïá ²É³ÙëÁ ëÏë»ó ßñç»É ²Ù»ñÇϳÛÇ ¹åñáóÝ»ñáí` Çñ` ïñ³Ý뷻ݹ»ñ µ³ëÏ»ïµáÉÇëïÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ÏÇë»Éáõ ѳٳñ: γñ¨áñ ¿ Ýß»É, áñ ÙdzÛÝ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã Ù³ñ¹Ï³Ýó ßñç³ÝáõÙ ã¿, áñ Ï³Ý ïñ³Ýëë»ùëáõ³ÉÝ»ñ: Üñ³Ýó Ñݳñ³íáñ ¿ ѳݹÇå»É ³Ù»Ý ï»Õ, ó³Ýϳó³Í áÉáñïáõÙ: úñÇݳÏ, Ø»ÉÇë³ ¸’úñáÝ ²ñ·»ÝïÇݳÛáõÙ ³é³çÇÝ ïñ³Ý뷻ݹ»ñ áõëáõóÇãÝ ¿: Þ³ËÙ³ïÇ áõëáõóãÇÝ ë»é³÷áËí»Éáõ ·áñÍáõÙ û·Ý»É »Ý Ýñ³ »ñÏáõ ¹ëïñ»ñÁ, ¨, ûå»ï, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áñáß ÍÝáÕÝ»ñ ã·Çï»ÇÝ, û ÇÝãå»ë µ³ó³ïñ»Ý Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³Û¹ »ñ¨áõÛÃÁ, ë³Ï³ÛÝ µáÉáñÁ ѳٳӳÛÝ»óÇÝ, áñ ݳ ÑdzݳÉÇ áõëáõóÇã ¿: ä³ïñÇëÇá î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý Â³ñ·Ù³Ý»ó ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³ÝÁ

critically acclaimed Netflix series, Orange is the New Black, to become an outspoken leader of the trans rights movement. In politics, Aya Kamikawa is a Laverne Cox municipal official and the first openly transgender person to seek or win elected office in Japan. She was elected in April 2003. Kamikawa, then a 35-year-old writer, submitted her election application papers with a blank space for “sex.” While in sports, the pro tennis Aya Kamikawa player Renee Richards won a landmark decision for trans rights in 1977, when the New York Supreme Court ruled that she could compete in tournaments as a woman. Kye Allums in many ways made sports history: he is the first publicly transgender person to play NCAA Division (college basketball) . Allums is a pioneer in the LGBT community. In an Interview with GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), Allums remembered how it was to come out as transgender while still a player: the difficulty was mainly due to the constant media attention: “I felt I could not even walk outside because I felt someone would recognize me... All I wanted to do was focus on basketball.” After basketball, Allums travelled to high schools across America to share his story of being a transgender athlete. It is also important to emphasize that trans influence is not just among celebrities, this reality happens everywhere, across all different kinds of work places, as is the case of Argentina’s first trans teacher. Melisa D’Oro a chess teacher at a school in Buenos Aires who prepared her transition with the help of her two daughters and even though some school parents weren’t sure how to explain it to their children, they all agree she is a great teacher. Is by this kind of examples that society as a whole can benefits immeasurably from an environment in which all persons, regardless their sexual identity. Patricio Derkrikorian

25


׳ݳå³ñÑáñ¹ traveller

ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ Æï³Édz A trip to Italy

î³ÝÁ ÝÝçáõÙ ¿Ç, »ñµ ½³Ý· ëï³ó³ öÆÜø-Çó, ÎáÉÛ³Ý ¿ñ. §²ÛÅ٠ϳñáÕ »Ù ù»½ å³ßïáݳå»ë ³ë»É` ѳí³ùÇñ ׳ÙåñáõϹ: ¸áõ ·ÝáõÙ »ë Æï³Édz` Ù³ëݳÏó»Éáõ ë»ÙÇݳñǦ: ÈáõñÁ ëï³Ý³Éáí` »ë 5 ų٠³é³Ýó ¹³¹³ñÇ ÃéãÏáïáõÙ ¿Ç: ºë µ³Ëï³íáñ ¿Ç, áñ Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ ÇÙ Çñ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓݳ·ñáõ٠޻ݷ»ÝÛ³Ý íǽ³ ëï³ó³ áõ ͳÝáÃ³ó³ ·»Õ»óÇÏ, Ñ»ï³ùñùÇñ ¨ §ÃáõÛݦ ׳Ù÷áñ¹³ÏóÇë` ¶³Û³Ý»Ç Ñ»ï: ºñ¨³ÝáõÙ ÷»ïñí³ñÛ³Ý óáõñï ûñ ¿ñ: ºë í»ñóñÇ ¶³Û³Ý»ÇÝ áõ ß³ñÅí»óÇÝù û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý: Ø»ñ ׳ݳå³ñÑÝ ³ÛÝù³Ý ¿É áõÕÇÕ ã¿ñ: ºñ¨³ÝÇó ÎǨ` 2-3 ų٠ϳݷ³éáí, ³å³ ÎǨÇó ÐéáÙ: ê³Ï³ÛÝ Æï³ÉdzÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ Ù»ñ í»ñçݳϻïÁ ã¿ñ, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë Ù»Ýù 4 ų٠áõÝ»ÇÝù ³Û¹ ù³Õ³ùÇ ·»Õ³ï»ÉÇë í³Ûñ»ñáí ëù³Ýã³Ý³Éáõ ѳٳñ: ºë áõ ¶³Û³Ý»Ý Æï³ÉdzÛáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï µ³Ý»ñ ³Ý»Éáõ ó³ÝÏ Ï³½Ù»óÇÝù, áñÝ ³ÛëåÇëÇ ï»ëù áõÝ»ñ, áñù³Ýáí »ë ÑÇßáõÙ »Ù ³ÛÝ ÑÇÙ³. 1. áõï»É Çï³É³Ï³Ý åÇóó³, 2. áõï»É Çï³É³Ï³Ý å³ëï³, 3. áõï»É Çï³É³Ï³Ý Żɳïá, 4. ËÙ»É Çï³É³Ï³Ý ϳåáõãÇÝá, 5. ѳëÝ»É È»ãã» Ù»ÏÝáÕ ·Ý³óùÇÝ: ¸áõù ×Çßï »ù: ÐéáÙáõÙ Ù»Ýù å»ïù ¿ ·Ý³óù Ýëï»ÇÝù ¨ áõÕ¨áñí»ÇÝù Æï³ÉdzÛÇ Ñ³ñ³íáõÙ ·ïÝíáÕ ÷áùñÇÏ È»ãã» ù³Õ³ùÁ, áñÝ áõÝ»ñ Ññ³ß³ÉÇ Ñݳ¹³ñÛ³ ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¨ Íáí³÷: ²é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 12-Ý ¿ñ, »ñµ ѳë³Ýù È»ãã»: ö³éù ²ëïÍá, ê³ÉíÇÝ` Íñ³·ñÇ Õ»Ï³í³ñÁ, ëå³ëáõÙ ¿ñ Ù»½ ³ÛÝï»Õ:

26

I was at home taking a nap when I received a call from PINK, it was Kolya. He told me: “I can now officially tell you to pack your suitcase or suitcases if you know what I mean! You are going to Italy to take part in Seminar!” My reaction to that news can be considered odd as I jumped for 5 hours con-


ºë ϳñÍáõÙ ¿Ç` Ù»½ Ïï³Ý»Ý ÑÛáõñ³Ýáó ϳ٠ÝÙ³Ý ÙÇ ï»Õ, µ³Ûó ³Û ù»½ ½³ñÙ³Ýù. µ»ñ»óÇÝ ÙdzÝÓÝáõÑÇÝ»ñÇ Ù»Ý³ëï³Ý: ²é³çÇÝ µ³ÝÁ, áñ Ùïùáíë ³Ýó³í, Ù»Í Ë³ãÝ ¿ñ ¨ ³ÛÝ, û ÇÝãå»ë »Ý ÙdzÝÓÝáõÑÇÝ»ñÁ ëïÇåáõÙ, áñ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ³ÕáûÝù ѳó áõï»Éáõó ³é³ç, ÇÝãå»ë »Ý Éé»óÝáõÙ Ù»½, »ñµ ³ÕÙáõÏ »Ýù ³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë »Ý ëáí³Ù³Ñ ³ÝáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ß³ï áõï»ÉÝ ³Û¹ù³Ý ¿É ³ëïí³Í³ÛÇÝ ã¿: ´³Ûó Ñ»ïá å³ñ½í»ó ëË³É ¿Ç: ØdzÓÝáõÑÇÝ»ñÁ »ñµ¨¿ ï»ë³Íë ³Ù»Ý³Ñá·³ï³ñ áõ ·Ã³ëÇñï Ù³ñ¹ÇÏ »Ý: Üñ³Ýù ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ñ³Ý¹»å µ³ó³éÇÏ Ñ³ñ·³Ýùáí áõ µ³ñáõÃÛ³Ùµ »Ý Éóí³Í: ä»ïù ¿ ³ÝÏ»ÕÍ ÉÇÝ»Ù, Ù»Ýù ë³ñë³÷»ÉÇ ÑÛáõñ»ñ ¿ÇÝù: ØÇßï áõß ¿ÇÝù ·³ÉÇë, ë»Õ³ÝÁ Ñ»ï¨Ý»ñÇóë ã¿ÇÝù ѳí³ùáõÙ áõ ³ÝÁݹѳï ï³ù çáõñ ¿ÇÝù å³Ñ³ÝçáõÙ ÉáճݳÉáõ ѳٳñ: ´³Ûó Ýñ³Ýù »ñµ»ù ã¿ÇÝ µáÕáùáõÙ, áõ ÑdzݳÉÇ ¿ñ ³Û¹ ÙÃÝáÉáñïáõÙ ÉÇÝ»ÉÁ: ØÇ³Ï ³ÝѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ »ñµ ßáñ»ñ¹ ÷áËáõÙ ¿Çñ, ÐÇëáõëÁ, سñdzÙÁ áõ µáÉáñ ÐéáÙÇ å³å»ñÁ å³ïÇ íñ³ÛÇó ù»½ ¿ÇÝ Ý³ÛáõÙ: ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Íñ³·ñÇ §Ø³ñï³Ññ³í»ñ. DZÝã ¿ å»ïù ¹ñ³ ѳٳñ¦ ÏáãíáÕ ë»ÙÇݳñÇ ³é³çÇÝ Ñ³í³ùÁ ѳçáñ¹ ³é³íáï ¿ñ, áñÝ ³Ýí³Ý»É ¿ÇÝ §´áÝçáñÝᦠ(ºë ÙÇßï ϳñÍáõÙ ¿Ç, áñ Çï³É»ñ»Ý ³ÛÝ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §µ³ñ¨¦ ϳ٠§áÕçáõÛݦ, µ³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÙ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §µ³ñÇ ÉáõÛë¦): ²ÛÝ ÉÇáíÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ ¿ñ` 26 å³Ûͳé Ù³ñ¹, áñáÝù »Ï»É ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó, ìñ³ëï³ÝÇó, ²¹ñµ»ç³ÝÇó, Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇó, ´»É³éáõëÇó, Êáñí³ÃdzÛÇó, Ðáõݳëï³ÝÇó, ÎÇåñáëÇó, èáõÙdzÝdzÛÇó, Øáɹáí³ÛÇó ¨ Æï³ÉdzÛÇó: ØÇ µ³Ý ϳñáÕ »Ù Ñëï³Ï ³ë»É, »ë ãÑdzëó÷í»óÇ: 4 ûñí³ ÁÝóóùáõÙ Ù»Ýù ÙÇ ß³ñù Ñ»ï³ùñùÇñ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ ͳí³É»óÇÝù áõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ϳï³ñ»óÇÝù, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ù»¹Çï³óÇ³Ý ¨ ³½³ï ëï»Õͳ·áñÍ»ÉÁ: ´³Ûó Ù»ñ ë»ÙÇݳñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ùÝݳñÏÙ³Ý Ñ³ñóÝ ¿ñ, û ÇÝãå»ë Ñá·³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝ µ»ñáÕÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ: Ø»Ýù å»ïù ¿ Ù»ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ÏÇëí»ÇÝù, û ÇÝã ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ, ÇÝã ¿ ³ç³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÇÝã ¿ »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ áõ ϳÛáõÝ ½³ñ·³óáõÙÁ: Ø»ñ ËáõÙµÁ áñáß»ó ÙÇ Íñ³·Çñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ðáõݳëï³ÝáõÙ, áñï»Õ ëå³éáÕÁ ·ÝáõÙÝ»ñ å»ïù

stantly, without taking a break. Within a month, I was lucky enough to get a Schengen visa on my Iranian passport and I also met my beautiful, interesting and very cool fellow traveler Gayaneh. It was a cold day at Yerevan. 22nd of February, I picked up Gayaneh and we headed towards the Airport. Our path was not as straight forward as you might think. From Yerevan to Kiev International Airport with 2-3 hours of stop and then Kiev to Rome. But the capital of Italy was not our final destination, nevertheless within 4 hours, we took our chance to benefit from the beauties of Rome. Gayaneh and I prepared a to-do list which seemed like this as far as I remember: 1. eat Italian Pizza, 2. eat Italian Pasta, 3. eat Italian Gelato, 4. drink Italian Cappuccino, 5. get to the Lecce train! Your guess is right! After Rome we had to catch our train to a little town in the southern part of Italy called Lecce. It had some great ancient architecture and a seaside. It was almost 12 A.M. when we arrived at Lecce. Thanks God, Salvi (our head-organizer) was there to pick us up. I was thinking we would go to a Motel or something, but surprise, surprise! It was a nun’s convent! First thought pumping in my head was a big cross and nuns forcing us to pray on each meal, shushing us for making too much noise, starving us to death because obviously eating too much was not considered Godly. But later on, I was proven wrong, the nuns were the most caring and gracious people I’ve ever seen. They had this genuine respect and kindness towards you. To be very honest, we were horrible guests, we always came late at night, we wiped out the table full of food and we had an endless demand for more hot water to take shower and not once I heard them complain. They were absolutely amazing and I think it was for the best to be in such ambiance. The only inconvenience was when you were trying to change your clothes, there was Jesus, Marry and all the last Popes staring at you from the wall! The next morning was our first actual gathering in the frames of Youth in Action project titled

27


¿ ϳï³ñÇ ³ÝÙÇç³å»ë ·ÛáõÕ³óáõó, áõ ³Û¹åÇëáí ÏËóÝíÇ ï»Õ³Ï³Ý µÇ½Ý»ëÁ, ٳݳí³Ý¹, áñ ·ÛáõÕ³óÇÝ ³í»ÉÇ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ϳñáÕ ¿ í³×³é»É Çñ ³åñ³ÝùÁ: ²Ù»Ý ûñ Ù»½ ³½³ï Å³Ù³Ý³Ï ¿ÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ, áñå»ë½Ç ßñç»Ýù ù³Õ³ùáí áõ µ³ó³Ñ³Ûï»Ýù Ýñ³ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñÁ ϳ٠÷áùñ-ÇÝã ѳݷëï³Ý³Ýù: ¶Çß»ñÁ ËÝçáõÛùÇ Å³ÙÝ ¿ñ: ²ÙµáÕç ËÙµáí ¹áõñë ¿ÇÝù ·³ÉÇë`ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõ٠ɳí é»ëïáñ³ÝÝ»ñ áõ ÷³µ»ñ ·ïÝ»Éáõ: ºë ß³ï µ³Ý ëáíáñ»óÇ, ϳñÍ»ë ëï»Õͳñ³ñ é»ÅÇÙÇ íñ³ ¿Ç ¹ñí³Í: ºñµ Ù»Ýù í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ÇÝù, ëñïáõÙë ÇÝã-áñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¿Ç ½·áõÙ: ¼·áõÙ ¿Ç, áñ ³í»ÉÇ ÇÙ³ëïáõÝ »Ù, ³í»ÉÇ Ñ³ëáõÝ áõ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ÉÇ: ´³Ûó ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ` »ë

“CHAlleNGE-what does it take”. The first session was called “Buongiorno” (I always thought that in Italian it means “hello” or “hi”, but it actually means “good-morning”). It was truly an international event: Armenia, Georgia, Azerbaijan, UK, Belarus, Croatia, Greece, Cyprus, Romania, Italy and Moldova. All I can say now is that I am not disappointed at all. Within the next 4 days we carried out series of interesting discussions and activities like meditation and free writing. But our principle issue was: How to fulfill the needs of a change-maker. We would share our knowledge about what is change, what is a support-system, what is infrastructure and sustainable development. Our group decided to organise an event in Greece, where consumers will bye products directly from farmers, so the whole money would stay with farmers, as a result of which the local buisness will develop especially that farmers can sell their products with better conditions. Each day we were given free time to scout around and discover the wonders of the city or to rest a little. At nights, it was party time! We would head out with the whole group, hunting down the good restaurants and pubs in the town center. I’ve learned a lot, it was like I switched to my creative mode. When we were leaving, I was not feeling bad but rather I felt changed in my heart. I felt I was wiser, more mature and more knowledgeable. But most importantly I knew that I would see these

§ÆÝãå»ë ¹áõ¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇó ÝÛáõûñ û·ï³·áñÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÑÕáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿ Materials taken from "As you" magazine need to be referenced ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ ³ÝÏ³Ë ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ ¿, Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ç, ·áñÍÁÝÏ»ñÇ ¨ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí Üáñí»·Ç³ÛÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: The magazine is an independent information source published by efforts of Public Information and Need of Knowledge NGO, partners and activists, by financial support of Norwegian Ministry of Foreign Affairs.


íëï³Ñ ¿Ç, áñ ÝáñÇó ÏѳݹÇå»Ù ³Ûë Ù³ñ¹Ï³Ýó, áã ÙdzÛÝ Ýñ³ ѳٳñ, áñ Ù»Ýù ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ µ»ñáÕ Íñ³·Çñ ¿ÇÝù ·ñ»É (áñÝ ³Ûë ë»ÙÇݳñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ), ³ÛÉ Ýñ³ ѳٳñ, áñ »ë ÇÝÓ áõÅ»Õ ¿Ç ½·áõÙ, »ñµ ßñç³å³ïí³Í ¿Ç ÇÙ Ýáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáí:

wonderful people once again in my life, not only because we managed to write down a project aiming to change something for good (which is the goal of the contact-making seminar) but because I knew I felt good, empowered and supported whenever I was surrounded with my new friends.

¾çÙÇÝ Þ³Ñµ³½Û³Ý

Ejmin Shahbazian

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ` Üí³ñ¹ سñ·³ñÛ³Ý ÎáÉÛ³ ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý Ø³ÙÇÏáÝ Ðáíë»÷Û³Ý

Working group: ä³ïñÇëÇá î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ¾çÙÇÝ Þ³Ñµ³½Û³Ý ê³Ùí»É سÝóßÛ³Ý ÐáíѳÝÝ»ë Æß˳ÝÛ³Ý

Nvard Margaryan Kolya Hovhannisyan Mamikon Hovsepyan

Ñ»é./tel. +374 60 377277 email: editor@pinkarmenia.org

Patricio Derkrikorian Ejmin Shahbazyan Samvel Mantashyan Hovhannes Ishkhanyan

asyou.pinkarmenia.org


a s y o u p i n k a r m e n i a o r g

ÐáõÝí³ñ, 2015Ã. January, 2015