__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


RESILIENCIA​.   Capacidade dos seres humanos para adaptarse positivamente ás  situacións adversas. 

ACRÓSTICO   Composición, en verso ou en prosa, nA cal certas letras de cada  verso ou frase, lidas en forma vertical, forman unha palabra ou  mensaxe. 

Traballos realizados polo alumnado de ​2ºESO​ durante o confinamento provocado pola pandemia do Covid-19. Marzo 2020.  CPR Salesianos A Mercé 


R​esistir pacientemente esta situación de confinamento E​ stimular os nosos sentidos   S​oñar cun mundo libre de pandemias    I​nventar xeitos diferentes de convivir   L ​ograr un clima de calma e respecto   I​ntensificar as emocións  E​ sforzarnos por ser mellores persoas  N ​egar os actos egoístas daqueles que non respectan as normas   C​ ontar historias e contos   I​maxinar o día que voltemos a bicarnos  A ​mar 


​Resistencia

lEaldade compromiSo  educacIón   soLidariedade  Independencia  Esperanza  uNión  Cultura  sorrIsos  pAixón 


Retrasar unha festa ata que pase o confinamento Esperar para poder abrazar  Saber que isto acabará  Idear actividades para non aburrirse  Lembrar esta experiencia no futuro  Intenta levalo o mellor posible   Experimenta novas sensacións  Non saír de casa   Crer que todo irá ben  Intentar saber cales son os erros para non facelos de novo  Adiantar traballos que pensabas facer despois 


R​esistir  

E​n familia  

S​empre  

I​ntentando  

L​oitar  

I​nxectando  

E​nerxía  

N​os  

C​orazóns  

I​mplementando  

A​mor  

S​empre


Recorda as cousas É optimista Sabe pedir axuda aos demais Independencia Ligada a outros Individual É bondadosa Necesita máis coidados Capacidade de adaptación Información Asume as consecuencias


R​espectar aos nosos maiores ​E​scribir aos teus amigos  ​S​aber seguir as normas  ​I​gnorando os comentarios abusrdos  L​er os libros que xa liches  I​niciar unha nova serie  Escoitar música mentres debuxas  Non enfadarte cos teus pais  Chinchar ás túas irmás  Ir ver películas no sofá  Aprender cousas entre a familia  Saír ao xardín e xogar 


R​esiste e todo acabará ben E​stas nun bo lugar  S​inte o que precises  I​ntensifica ese sorriso  L​Ibera  os  teus  pensamentos  e  sentimentos  I​ntenta que ninguén che faga dano  E​xpresa felicidade  C​omprende a situación   I​ntensifica as experiencias boas  A​dmira  a  alguén  e  faite  mirar  a  ti  mesmo/a   


Respectar a distancia entre persoas. Entender que isto pasará rápido.  Silenciar os pensamentos negativos.  Intentar poñernos no lugar das persoas que o pasan mal.  Listos para seguir loitando xuntos.  Intentar saír todos adiante.  Escoller calquera forma para non rendirse  Necesitaremos a forza de todos nós.  Con positividade e paciencia todo pasará máis rápido.  Iniciar un novo proxecto en común.  Axudar aos demais quedándonos na casa. 

   


R​ealzar os valores positivos. E​nfrontarse aos desafíos que pon a vida.  S​eguir adiante cun sorriso.  I​ntentar conseguir os teus propósitos.  L​ograr liberarse das dificultades.  I​ntentar desfacerse das malas enerxías.  E​sforzarse moito en todo.  N​on rendirse por nada.  C​oñecer as túas debilidades e superalas  I​nventar formas de pasalo ben.   A​preciar o que se ten.         


R​espectar a opinión da xente.  

E​studar para labrarse un futuro mellor S​aber e admitir que todos somos iguais.  I​ntentar levarse ben coa xente.  L​embrar que hai que ter un respecto polas persoas maiores.   I​nvolucrarse e admitir os erros.  E​sperar a que acabe o confinamiento.   N​on saír á rúa para previr o contaxio  C​umprir coas promesas que fagas.  I​ntentar dar o máximo dunde un mesmo todos os días.  A​prender que a vida non sempre vai a ser fácil e que temos  que facernos fortes e labrarnos un futuro. 

       


R​ecoñecer e aceptar a situación E​sforzarse para saír adiante S​uperar os teus límites I​nvestir​ t​ empo no que che gusta L​oitar para alcanzar as túas metas I​ntentar aprender algo novo E​vadir os malos pensamentos N​on ter medo a emprender un novo camiño C​rer​ e​ n ti mesmo I​nspirar confianza aos demais A​mar aos teus seres queridos


R​ecurso que utilizamos E​specialmente nos momentos S​úper complicados I​ncluso neses momentos L​ogramos superarnos I​nmensamente a todos E​ses problemas que se nos presentan N​otoriamente distinguimos C​amiños​ ​mellores cando a aplicamos I​nsistindo día a día A​puradamente loitando


Os valo​R​es positivos da resiliencia proporcionan a capacidade da

E​mpatía que nos dá S​eguridade para ter I​niciativa de acordo coa nosa mora​LI​ dade para con p​Er​ severancia xunto a nosa capacidade de i​Nt​ rospección ser capaces de C​olaborar cos outros favorecendo a nosa autoest​Im ​ a para conseguir a A​utonomía que todos necesitamos para ser felices.    


Resistiremos ante esta pandemia   Estamos xuntos nisto   Só nós podemos cambiar o noso futuro  Intenta facer cousas productivas   Lento é o progreso pero esperamos a  melloría   Imaxinemos un mundo mellor  Estamos cansos deste confinamento   Nada poderá pararnos   Cada un de nós aporta o mellor se si mesmo  Imos xuntos vencer a adversidade  Antes parecía imposible   


Respetar a tódolos nosos compañeiros Escoitar a todas as persoas Solucionar os problemas falando e sen violencia Intentar axudar á xente que o está pasando mal Levarse ben con todo o mundo Incorporarse ao traballo en grupos Empezar de cero coas persoas que tivemos algún problema Nunca burlarse de alguén polo seu aspecto ou polas súas dificultades Coidar os uns dos outros Intentar entablar conversación con tódalas persoas Axudar a tódalas persoas que o necesiten Sempre tratar a todos por igual


R​ecapacitar das cousas malas.   E​ncontrar a maneira de non aburrirse.    S​aber comportarse nunha cortentena.    I​ntentar non ter contacto físico.    L​evar máscara ou algo parecido.    E​star xuntos.    N​on saír da casa.    C​omprar o xusto.    I​ntentar que a xente non se aburra.    A​xudarnos​ entre nós.    S​er empáticos con outras persoas. 


Romper pedras mentres traballo Estar coa familia  Saír pasear o can  Insistir en que me deixen durmir   Lanzar pedras ao pozo  Insistir en que estou aburrido  Estar todo o día na casa  Non poder ver á miña sobriña  Canso de non poder saír   Insistir en que me deixen traballar  Antes de saír poñer máscarilla e guantes  

     


Resistir pase o que pase Escoitar  ás  outras  persoas  que  están  ao  teu  redor  Sentirte ben contigo mesmo  Ilusionarse con cada boa noticia que recibas  Levantarse cando pase algo malo  Implicarse na axuda a outras persoas  Empatizar con todo o mundo  Nunca darte por vencido  Crer que todo é posible  Inclinarse e botarlle unha man a outra persoa  Axudar á xente sexa cal sexa o problema 


Recuperar é o importante Esquecerse é impresionante Sufrir non é imposible Imposible é o insufrible Levantarse cada día Intentalo é ter sabiduría Enterarte do que está pasando Non é un indescifrable comando Comer para non morrer Insuperable non pode ser Ata aquí a enfermidade rematado


R​esisto pase o que pase porque son un gran campión. E​sfórzome con todo coraxe, sen ningúun medo a nada. S​into coa cabeza que son moi forte e podo con todo. I​nténtoo unha e outra vez, inda tendo o fracaso tocándome os talóns. L​evántome con máis forza que onte e menos que mañá. I​nsístome moito porque sei que valgo moitísimo. E​nterro as ganas de rendirme e resucito as ganas de intentalo unha e outra vez.

N​on contes comigo para rendirnos, conta comigo para loitar e superarnos a nós mesmos.

C​reo en min e nas miñas capacidades, ninguén me vai facer rendir. I​ncapacito o desexo de tirar a toalla e levántome con forzas para arrasar.

A​spiro a máis do que son cada día para demostrar o meu verdadeiro potencial.

 


Profile for Asuntesouro

Resiliencias  

Acrósticos coa palabra Resiliencias feitos polo alumnado de 2ºESO durante o confinamento provocado polo Covid-19. Marzo 2020.

Resiliencias  

Acrósticos coa palabra Resiliencias feitos polo alumnado de 2ºESO durante o confinamento provocado polo Covid-19. Marzo 2020.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded