Page 1

Η “ΜΟ­ΝΑ­ΧΙ­ΚΗ” ΑΥ­ΤΟ­ΚΡΑ­ΤΟ­ΡΙΑ ΤΟΥ BILL GATES

Θα ή­ταν με­γά­λη πα­ρά­λει­ψη για έ­να βι­βλί­ο που ε­ξε­ τά­ζει τη σχέση χρή­ματος και α­στρο­λο­γί­ας να μην α­να­φερ­θεί στους πα­ρά­γο­ντες ε­κεί­νους που δη­μιούρ­γη­σαν τις συν­θή­κες για τη ρα­γδαί­α οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή ά­νο­δο μιας α­πό τις πιο πο­λυ­συ­ζη­τη­μέ­νες προ­σω­πι­κό­τη­τες της τε­λευ­ταί­ας δε­κα­ε­τί­ας: του Bill Gates, ι­δρυ­τή της ε­ται­ρί­ας Microsoft και ε­μπνευ­στή του πε­ρι­βάλ­λο­ντος Windows.

Σε­μνός δη­μιουρ­γός ή ευ­φυ­ής κροί­σος;

Στα νε­α­νι­κά του χρό­νια ο Bill Gates ε­γκα­τέ­λει­ψε τις σπου­δές του στο Harvard για να α­φιε­ρω­θεί στις προ­σπά­θειές του για την ί­δρυ­ση της Microsoft, μιας ε­ται­ρί­ας που ξε­κί­νη­σε το 1975 και έ­χει ε­ξε­λι­χθεί σή­ με­ρα στον με­γα­λύ­τε­ρο ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό γί­γα­ντα του πλα­νή­τη. Η προ­νο­η­τι­κό­τη­τα και η ο­ξυ­δέρ­κεια του Bill Gates, τον ώθησε να υποστηρίξει τη χρή­ση των προ­σω­πι­κών υ­πο­λο­γι­στών (PC’s), ο­δη­γού­με­νος α­πό την πε­ποί­θη­ση ό­τι εί­ναι έ­να πο­λύ­τι­μο ερ­γα­λεί­ο σε κά­θε ε­ται­ρί­α και σε κά­θε σπί­τι. Η επιχειρημα­τική του ευφυΐα α­πο­δεί­χθη­κε τε­λι­κά κα­θο­ρι­στι­κός πα­ρά­γο­ντας για την α­νά­πτυ­ξη της Microsoft και της βιο­μη­χα­νί­ας λει­τουρ­γι­κών συ­στη­μά­των, κα­θώς και άλ­λων προ­γραμ­μά­των της α­γο­ράς. Ο Bill Gates υ-


94

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

­ η­ρέ­τη­σε ε­πί 25 χρό­νια ως διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος τη Microsoft και τον Ια­νουά­ριο π του 2000 πα­ρέ­δω­σε τη δια­κυ­βέρ­νη­σή της σε άλ­λον, πα­ρα­μέ­νο­ντας πρό­ε­δρος της ε­ται­ρί­ας και, φυ­σι­κά, ο κο­ρυ­φαί­ος αρ­χι­τέ­κτο­νας του λο­γι­σμι­κού της. Μό­νι­μος σκο­πός και ε­πι­δί­ω­ξη του πο­λυ­μή­χα­νου Bill Gates εί­ναι να α­φιε­ρω­θεί σ’ αυ­τό που τον έλ­κει πιο πο­λύ: τη βελ­τί­ω­ση των ε­φαρ­μο­γών της Microsoft και την α­νά­πτυ­ξη νέ­ων τε­χνο­λο­γιών έ­τοι­μων να α­ντα­πο­κρι­θούν στη νέ­α ε­πο­χή του Ί­ντερ­νετ. Σή­με­ρα η ε­ται­ρί­α της Microsoft έ­χει δε­σμευ­θεί σε σχέ­δια με­γά­λης εμ­βέ­λειας, κά­τι που φαί­νε­ται α­πό τις ε­πεν­δύ­σεις αλ­λά και α­πό τα κέρ­δη της, τα ο­ποί­α α­νέρ­χο­νται σε πολ­λά δι­σε­ κα­τομ­μύ­ρια δολ­ά­ρια. Α­πό α­στρο­λο­γι­κή σκο­πιά, με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζουν οι “μοι­ραί­ες” αλ­λη­λε­πι­ δρά­σεις του γε­νέ­θλιου χάρ­τη του Bill Gates με τα ω­ρο­σκό­πια του τό­που γέν­νη­σής του, του Seattle, κα­θώς και της με­το­χής του “α­γα­πη­μέ­νου του παι­διού”, της Microsoft. Η σύ­ντο­μη με­λέ­τη που α­κο­λου­θεί έ­χει σκο­πό να ε­πι­ση­μά­νει αυ­τούς τους συσχετισμούς. Το ωροσκόπιο που σφραγίζεται από τους κανόνες της αρχαίας ελληνικής αστρολογίας

BILL GATES 28 Οκτωβρίου 1955 9:15 μ.μ. (PSΤ +8) 122W20, 47Ν36 Seattle, Washington

Geocentric Tropical Placidus

Η­μέ­ρα: ¤ Πλα­νη­τι­κή ώ­ρα: £ ¢: 0 £: +16 ¥:+12 §: -2

¡: +9 ¤: +10 ¦: +17

Κλή­ρος της Τύ­χης: 15°› 26΄ Κλή­ρος του Πνεύ­μα­τος: 21°™01΄ Στον οί­κο της χα­ράς της: ¤ ¦ & À Â Βα­σι­λί­σκο


Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BILL GATES

95

Πρό­κει­ται για το ω­ρο­σκό­πιο του Bill Gates –πρώ­του και με δια­φο­ρά στη λί­στα των πλου­σιό­τε­ρων αν­θρώ­πων ό­λου του κό­σμου– πρωτεργάτη της νέ­ας ψη­φια­κής ε­πο­χής και του ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κού κο­λοσ­σού της Microsoft. Είναι μια ε­ται­ρί­α που έ­χει αλ­λά­ξει κα­θο­ρι­στι­κά τη ζω­ή μας και φαί­νε­ται ό­τι θα συ­νε­χί­σει να την αλ­λά­ζει, με τη συ­νε­χή τε­χνο­λο­γι­κή ε­ξέ­λι­ξη των συ­στη­μά­των της στον το­μέ­α της πλη­ρο­φο­ρι­κής. Μια ε­πι­χεί­ρη­ση που συν­δέ­ει πολ­λά ε­κα­τομ­μύ­ρια αν­θρώ­πων σ’ αυ­τόν τον πλα­νή­τη. Ο Bill Gates έ­χει, τι άλ­λο, Ή­λιο στο Σκορ­πιό, το ζώ­διο του χρή­μα­τος, και Σε­λή­νη στον Κριό. Δια­θέ­τει, δη­λα­δή, έ­ναν ι­σχυ­ρό συν­δυα­σμό Ά­ρη-Πλού­τω­να. Ο Ω­ρο­σκό­πος του στον Καρ­κί­νο κυ­βερ­νά­ται α­πό τη Σε­λή­νη η ο­ποί­α, το­πο­θε­τη­μέ­νη στο 10ο οί­κο της φή­μης και της δό­ξας, α­πο­τε­λεί ισχυρή έν­δει­ξη ό­τι θα γι­νό­ταν πα­γκο­σμί­ως γνω­στός. Ο Ου­ρα­νός στον πρώ­το του οί­κο δεί­χνει την τε­χνο­λο­γι­κή ε­πα­νά­στα­ση που ε­πήλ­θε στον πλα­νή­τη, για την ο­ποί­α υ­πήρ­ξε ο βα­σι­κός κι­νη­τή­ριος νους. Ο Gates, άλ­λω­στε, εί­ναι γεν­νη­μέ­νος στην πλα­νη­τι­κή ώ­ρα του ευ­φυέ­στα­του Ερ­μή, ε­νός πλα­νή­τη που κα­θό­ρι­σε την πο­ρεί­α της αυ­το­κρα­το­ρί­ας του και τη ζω­ή του ο­λό­κλη­ρη. Μια πο­λύ ση­μα­ντι­κή ό­ψη στο ω­ρο­σκό­πιο του Gates εί­ναι και η σύ­νο­δος Δί­α-Πλού­ τω­να. Εί­ναι γνω­στό ό­τι η σύ­νο­δος αυ­τή σε έ­να γε­νέ­θλιο ω­ρο­σκό­πιο προσ­δί­δει στο ά­το­μο μια χροιά θρη­σκευ­τι­κό­τη­τας, ό­ταν ό­μως δε­χτεί δυ­σαρ­μο­νι­κές ε­πιρ­ρο­ές μπο­ρεί να φέ­ρει προ­βλή­μα­τα με το νό­μο. Πράγ­μα­τι ο –ου­σια­στι­κός πλα­νη­τάρ­χης– Gates κα­τη­γο­ρή­θη­κε α­πό τις δι­κα­στι­κές αρ­χές των Η­ΠΑ για πα­ρά­βα­ση της νο­μο­θε­σί­ας πε­ρί μο­νο­πω­λί­ων. Ο Ω­ρο­σκό­πος του στο ευαί­σθη­το ζώ­διο του Καρ­κί­νου δι­καιο­λο­γεί την α­πό­φα­σή του να δρα­στη­ριο­ποι­η­θεί κοι­νω­νι­κά με δω­ρε­ές πολ­λών δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δο­λα­ρί­ων για φι­λαν­θρω­πι­κούς σκο­πούς. Προ­κει­μέ­νου να ε­ρευ­νή­σου­με θέ­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τα οι­κο­νο­μι­κά σε έ­να γε­νέ­θλιο ω­ρο­σκό­πιο, ε­ξε­τά­ζου­με πά­ντο­τε, με­τα­ξύ άλ­λων, τη θέ­ση του Κλή­ρου της Τύ­χης (Ωριαία Αστρολογία, κεφ. 11, σελ. 212), ο ο­ποί­ος στο χάρ­τη του Bill Gates βρί­σκε­ται στις 15°›26΄, μέ­σα στον 8ο οί­κο, που α­ντι­προ­σω­πεύ­ει τα χρή­μα­τα των άλ­λων. Χρή­μα­τα που προ­έρ­χο­νται α­πό τη βιο­μη­χα­νί­α η­λε­κτρο­νι­κών (Υ­δρο­χό­ος) υ­ψη­λής τε­χνο­λο­γί­ας. Ό­μως ο πα­ρα­δο­σια­κός κυ­βερ­νή­της του Κλή­ρου εί­ναι ο Κρό­νος που βρί­σκε­ται στον 5ο οί­κο, στο ζώ­διο του Σκορ­πιού. Α­πό τα κεί­με­να των αρ­χαί­ων Ελ­λή­νων α­στρο­λό­γων μα­θαί­νου­με ό­τι αν ο κυ­βερ­νή­της του Κλή­ρου της Τύ­χης βρε­θεί το­πο­θε­ τη­μέ­νος στο δι­κό του πα­ρά­γω­γο 10ο οί­κο, εί­ναι σα­φής έν­δει­ξη ό­τι το ά­το­μο θα γί­νει ε­ξέ­χου­σα προ­σω­πι­κό­τη­τα. Ο Κρό­νος του Gates στο Σκορ­πιό, λοι­πόν, πλη­ροί ό­ντως αυ­τή την προ­ϋ­πό­θε­ση· ε­πι­πλέ­ον, ό­πως πα­ρα­τη­ρού­με, η πρώ­τη ό­ψη που δέ­χε­ται ο Κρό­νος εί­ναι η συ­γκλί­νου­σα σύ­νο­δος α­πό την ευ­νο­ϊ­κή Α­φρο­δί­τη. Μια Α­φρο­δί­τη, η ο­ποί­α εί­ναι το­πο­θε­τη­μέ­νη στον 5ο που θε­ω­ρεί­ται ο οί­κος της χα­ράς της, και συ­γκε­ ντρώ­νει τε­λι­κή βαθ­μο­λο­γί­α +12.


96

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Το ση­μεί­ο που πρέ­πει να ε­ξε­τα­στεί α­μέ­σως με­τά εί­ναι ο Κλή­ρος του Πνεύ­μα­τος, που βρί­σκε­ται στις 21°™01΄ στον 6ο οί­κο. Ο κυ­βερ­νή­της του, ο Δί­ας, πλα­νή­της της ε­πέ­κτα­σης και της υ­περ­βο­λής, κά­νει σύ­νο­δο με τον πλα­νή­τη που σχε­τί­ζε­ται με τα χρή­μα­τα των άλ­λων, τον Πλού­τω­να, και με το με­γα­λύ­τε­ρο α­πλα­νή, το Βα­σι­λί­σκο (Regulus), κά­τι που α­πο­τε­λεί άλ­λη μια δυ­να­τή έν­δει­ξη ό­τι το ά­το­μο θα ε­ξε­λι­χθεί σε δια­κε­κρι­μέ­ νη προ­σω­πι­κό­τη­τα. Ο κλή­ρος του Πνεύ­μα­τος, ο ο­ποί­ος α­ντι­προ­σω­πεύ­ει τη φή­μη, τις ε­παγ­γελ­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και τα υ­λι­κά α­γα­θά (Ωριαία Αστρολογία, κεφ. 11, σελ. 213), το­πο­θε­τη­μέ­νος μέ­σα στον 6ο οί­κο, δη­λώ­νει άν­θρω­πο που εί­ναι α­ει­κί­νη­τος και ερ­γα­σιο­μα­νής. Η Σε­λή­νη του, που βρί­σκε­ται στο ψη­λό­τε­ρο ση­μεί­ο του ω­ρο­σκο­πί­ου στο 10ο οί­κο, εί­ναι ο πλα­νή­της που ευ­θύ­νε­ται για το ό­τι ο Gates έ­γι­νε γνω­στός α­νά την υ­φή­λιο. Ό­μως, έ­χο­ντας τον Ή­λιο στο Σκορ­πιό και ό­λους τους πλα­νή­τες του κά­τω α­πό τον ο­ρί­ζο­ντα, εμ­φα­νί­ζε­ται χα­μη­λών τό­νων άν­θρω­πος και, πα­ρό­τι εί­ναι διά­ση­μος, δί­νει σκλη­ρή μά­χη για να προ­στα­τεύ­ει την ι­διω­τι­κή του ζω­ή κρα­τώ­ντας την ό­σο το δυ­να­ τόν πιο μα­κριά α­πό τη δη­μο­σιό­τη­τα. Α­πό ό­σα γνω­ρί­ζου­με μέ­χρι σή­με­ρα για τον Bill Gates α­πό τον Τύ­πο και τα μέ­σα μα­ζι­κής ε­νη­μέ­ρω­σης, δια­πι­στώ­νου­με ό­τι το ω­ρο­σκό­πιο αυ­τό του ται­ριά­ζει α­πό­λυ­τα.

Seattle, Washington: Η γε­νέ­τει­ρα ε­νός ε­πι­τυ­χη­μέ­νου Υ­πάρ­χει μια α­στρο­λο­γι­κή ε­φαρ­μο­γή, η α­στρο­γε­ω­γρα­φί­α, α­πο­τέ­λε­σμα της ο­ποί­ας εί­ναι ο λε­γό­με­νος γε­ω­δαι­τι­κός χάρ­της, που κα­τα­στρώ­νε­ται σύμ­φω­να με το γε­ω­γρα­ φι­κό μή­κος και πλά­τος ε­νός τό­που και, ου­σια­στι­κά, εί­ναι μια προ­βο­λή του ζω­δια­κού κύ­κλου πά­νω στη Γη. Με τη βο­ή­θεια της α­στρο­γε­ω­γρα­φί­ας, μπο­ρεί κά­ποιος να ε­ξε­τά­σει το γε­νέ­θλιο χάρ­τη του και να δει α­πό ποιες χώ­ρες ή πό­λεις διέρ­χο­νται οι πλα­ νή­τες του. Με τη μέ­θο­δο αυ­τή δί­νε­ται ε­πί­σης η δυ­να­τό­τη­τα, σε ό­ποιον ε­πι­θυ­μεί να δια­κρι­θεί πα­γκο­σμί­ως ή να προ­βά­λει τις ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κές του δρα­στη­ριό­τη­τες, να βρει μια το­πο­θε­σί­α ή χώ­ρα στο Με­σου­ρά­νη­μά της ο­ποί­ας να το­πο­θε­τεί­ται ο γε­νέ­θλιος Ή­λιος του με ευ­νο­ϊ­κές ό­ψεις. Ε­ξε­τά­ζο­ντας το γε­νέ­θλιο χάρ­τη του Bill Gates, δεν μας εκ­πλήσ­σει κα­θό­λου το “μοι­ραί­ο” γε­γο­νός ό­τι ο Ή­λιος του διέρ­χε­ται α­πό το Με­σου­ρά­νη­ μα του Seattle*.

* ΠΗ­ΓΗ: Marc Penfield, Horoscopes of the USA and CANADA, σελ. 252, AFA, Tempe AZ, 1996.


97

Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BILL GATES

Ο α­στρο­γε­ω­γρα­φι­κός χάρ­της του Seattle, της πό­λης ό­που γεν­νή­θη­κε και με­γα­λούρ­γη­σε ο Bill Gates (13/11/1851, 10:40 π.μ., +8 PST, 47N36 122W20)

SEATTLE 13 Νοεμβρίου 1851 10:40 π.μ. (PSΤ +8) 122W20, 47Ν36 Seattle, Washington Geocentric Tropical Placidus

Ο γε­νέ­θλιος χάρ­της του Seattle.

Α­ξί­ζει να ση­μειω­θεί ό­τι και η υ­πό­λοι­πη συ­να­στρί­α του Gates με τη γε­νέ­τει­ρά του πα­ρου­σιά­ζει πο­λύ δυ­να­τά ση­μεί­α, ό­πως άλ­λω­στε φαί­νε­ται και στο δι­πλό χάρ­τη που α­κο­λου­θεί.


98

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Εσωτερικός χάρτης: Seattle Εξωτερικός χάρτης: Bill Gates Geocentric Tropical Placidus

Δι­πλός χάρ­της, στον ο­ποί­ο α­πει­κο­νί­ζε­ται η συ­να­στρί­α του Bill Gates με την πό­λη του Seattle

Η συ­να­στρί­α του Bill Gates με τη με­το­χή της Microsoft (MSFT) Η Microsoft, η με­το­χή της ι­σχυ­ρό­τε­ρης ε­ται­ρί­ας του πλα­νή­τη, ει­σήλ­θε στο χρη­μα­τι­στή­ριο στις 13/3/1986. Κα­τω­τέ­ρω πα­ρα­τί­θε­ται η ε­ντυ­πω­σια­κή συ­να­στρί­α του γε­νέ­θλιου ω­ρο­σκο­πί­ου του Bill Gates με το ω­ρο­σκό­πιο της με­το­χής, κα­θώς και έ­να διά­γραμ­μα που δεί­χνει τη στα­θε­ρή α­νο­δι­κή πο­ρεί­α της με­το­χής αυ­τής. Ε­δώ δεν ε­πι­χει­ ρεί­ται μια συ­νή­θης ερ­μη­νεί­α της συ­να­στρί­ας του Gates με τη Μicrosoft, αλ­λά πα­ρα­ τί­θε­νται τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα και πιο “ε­πί­μα­χα” ση­μεί­α της – ό­σα, δη­λα­δή, έ­χουν ά­με­ση σχέ­ση με το α­ντι­κεί­με­νο με­λέ­της του βι­βλί­ου αυ­τού:  Ο Ή­λιος της Μicrosoft σε ό­ψη συ­νό­δου ι­διο­μοι­ρί­ας με το Με­σου­ρά­νη­μα του Gates (¢ 22°œ  MC 22°œ).  Η Σε­λή­νη της Microsoft σε τρί­γω­νο ι­διο­μοι­ρί­ας με τον Δί­α του Gates (¡ 27°‘ Ä ¦ 27°•). Ας μην ξε­χνά­με ό­τι στο ω­ρο­σκό­πιο του Gates ο Δί­ας βρί­σκε­ται σε σύ­νο­δο με τον Πλού­τω­να.  Ο Δί­ας της Microsoft σε τρί­γω­νο ι­διο­μοι­ρί­ας με το γε­νέ­θλιο Ή­λιο του Gates (¦ 5°œ Ä ¢ 5°˜). Εί­ναι ε­πί­σης α­ξιο­ση­μεί­ω­το ό­τι οι δύ­ο πλα­νή­τες Δί­ας και Πλού­τω­νας που έ­χουν δυ­να­τή συ­γκλί­νου­σα ό­ψη συ­νό­δου στο γε­νέ­θλιο χάρ­τη του Gates, στο ω­ρο­σκό­πιο της Microsoft σχη­μα­τί­ζουν α­μοι­βαί­α συ­γκλί­νου­σα ό­ψη τρι­γώ­νου.


Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BILL GATES

99

MICROSOFT 13 Μαρτίου 1986 9:30 π.μ. (ΕSΤ +5) 73W57, 40Ν45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Geocentric Tropical Placidus

Ο γε­νέ­θλιος χάρ­της της με­το­χής Microsoft. Ε­ντε­λώς… τυ­χαί­α, ο Κλή­ρος της Τύ­χης βρί­σκε­ται στον Καρ­κί­νο και το 2ο οί­κο των οι­κο­νο­μι­κών.

Εσωτερικός χάρτης: Microsoft Εξωτερικός χάρτης: Bill Gates Geocentric Tropical Placidus

Δι­πλός χάρ­της, στον ο­ποί­ο α­πει­κο­νί­ζε­ται η συ­να­στρί­α του Bill Gates με τη μετοχή της Microsoft


100

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ Διάγραμμα MSFT

Splits: 21-Sep-87 [2:1], 16-Apr-90 [2:1], 27-Jun-91 [3:2], 15-Jun-92 [3:2], 23-May-94 [2:1], 9-Dec-96 [2:1], 23-Feb-98 [2:1], 29-Mar-99 [2:1]

Έ­μπει­ρος ε­πεν­δυ­τής: Α­πό τό­τε που παί­ζω στο χρη­μα­τι­στή­ριο, κοι­μά­μαι σαν μω­ρό: Το βρά­δυ ξυ­πνώ και κά­θε δύ­ο ώ­ρες κλαί­ω!..

Η “ΜΟ­ΝΑ­ΧΙ­ΚΗ” Α­Υ­ΤΟ­ΚΡΑ­ΤΟ­ΡΙ­Α­ ΤΟ­Υ­ BILL  

του, του Seattle, καθώς και­ της με­τοχή­ς του “αγαπημέ­νου του παι­δι­ού”, της του 2000 παρέ­δω­σε­ τη δι­ακυβέ­ρνησή­ της σε­ ά­λλον, παρ...