Page 1

Σηµείωση για τον αναγνώστη Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται οι µετοχές που συνέθεταν το δείκτη Dow Jones µέχρι το 1999

-1-


49

DOW JONES: Η ΜΕΚ­ΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗ­ΜΑ­ΤΟΣ

Με ποιον τρό­πο θα μπο­ρού­σε κά­ποιος να προ­βλέ­ψει ό­τι οι ε­ται­ρί­ες που συ­γκρο­τούν το δεί­κτη του Dow Jones θα ε­ξε­λίσ­σο­νταν στους γί­γα­ντες που εί­ναι σή­με­ρα; Ποια εί­ναι τα στοι­χεί­α ε­κεί­να που δί­ νουν τη δυ­να­τό­τη­τα στη με­το­χή μιας ε­ται­ρί­ας που ει­σά­γε­ται σή­με­ρα στο χρη­μα­τι­στή­ριο να ε­ξε­λι­χθεί σε μια α­πό τις πιο στα­θε­ρά α­νερ­χό­με­νες και ε­πι­τυ­ χη­μέ­νες με­το­χές του αύ­ριο; Υ­πάρ­χουν 30 ε­ται­ρί­ες που συν­θέ­τουν το δεί­κτη του Dow Jones και α­ντι­ προ­σω­πεύ­ουν έ­ναν ό­μι­λο στα­θε­ρών και ε­πι­τυ­χη­ μέ­νων ε­ται­ριών, εκ­προ­σωπώντας το υ­γιές κομ­μά­τι της οι­κο­νο­μί­ας της α­με­ρι­κα­νι­κής α­γο­ράς.

Στα­τι­στι­κή α­στρο­λο­γι­κή έ­ρευ­να των 30 με­το­χών που δια­μορ­φώ­νουν το δεί­κτη Dow Jones

Η έ­ρευ­να που α­κο­λου­θεί πε­ρι­λαμ­βά­νει τα στα­τι­στι­ κά δε­δο­μέ­να που προ­κύ­πτουν α­πό τα γε­νέ­θλια ω­ρο­σκό­πια της ο­μά­δας των 30 με­το­χών, οι ο­ποί­ες δια­μορ­φώ­νουν το δεί­κτη του Dow Jones. Έ­χουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί οι τε­χνι­κές της πα­ρα­δο­σια­κής α­στρο­λο­γί­ας, οι πα­ρα­δο­σια­κοί κυ­βερ­νή­τες των ζω­ δί­ων, οι θε­με­λιώ­δεις δυ­νά­μεις* των πλα­νη­τών, τα τε­ταρ­τη­μό­ρια, οι ε­πι­κυ­ρί­αρ­χοι κ.λπ. Πριν προ­χω­ρή­σου­με στην έ­ρευ­να των ω­ρο­σκο­πί­ ων των με­το­χών που α­κο­λου­θούν, πρέ­πει να λη­φθούν υ­πό­ψη ο­ρι­σμέ­να ση­μεί­α: * βλ. Ω­ριαί­α Α­στρο­λο­γί­α, κεφ. 7, σελ. 137.


50

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

• Ό­πως γνω­ρί­ζου­με, τα ω­ρο­σκό­πια χω­ρί­ζο­νται σε 4 τε­ταρ­τη­μό­ρια, κα­θέ­να α­πό τα ο­ποί­α πε­ριέ­χει 3 οί­ κους. Το 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο α­πο­τε­λεί­ται α­πό τους 12ο, 11ο και 10ο οί­κο, το 2ο α­πό τους 9ο, 8ο και 7ο, το 3ο α­πό τους 6ο, 5ο και 4ο και το 4ο τε­ταρ­­τη­μό­ριο α­πό τους 3ο, 2ο και 1ο οί­κο (βλ. σχή­μα). Στη χρη­μα­τι­στη­ ρια­κή α­στρο­λο­γί­α το 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο εί­ναι το ση­μα­ ντι­κό­τε­ρο ό­λων, ε­πει­δή ο 10ος οί­κος (Με­σου­ρά­νη­μα) α­ντι­προ­σω­πεύ­ει την κοινωνική καταξίωση ή μη της ε­πί­χει­ρη­σης, καθώς και ό­σους τη διοι­κούν και ο 11ος, που εί­ναι ο πα­ρά­γω­γος 2ος του 10ου, τα οι­κο­νο­μι­κά της. Τα ί­δια α­κρι­βώς ι­σχύ­ουν και για το ω­ρο­σκό­πιο της με­το­χής μιας ε­ται­ρί­ας. Έ­τσι, λό­γω της πρω­ι­νής ώ­ρας έ­ναρ­ξης του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου, ο Ή­λιος σε ό­λους τους χάρ­τες των με­το­χών βρί­σκε­ται στον 11ο οί­κο και αρ­κε­τές φο­ρές στο 10ο. Συ­νε­πώς, η Α­φρο­δί­τη και ο Ερ­μής βρί­σκο­νται τυ­πι­κά κά­που στο 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο. Η το­πο­θέ­τη­ση των δύ­ο αυ­τών πλα­νη­τών στους οί­κους, αν και πα­ρα­τί­θε­ται πλη­ ρο­φο­ρια­κά, δεν θα πρέ­πει να λη­φθεί υ­πό­ψη.

• Εί­ναι φυ­σι­κό, ε­φό­σον ό­λοι οι χάρ­τες εί­ναι η­με­ρή­σιοι, μό­νο η­με­ρή­σιοι πλα­νή­τες να μπο­ρούν να βρε­θούν σε Hayz*, ε­νώ οι νυ­κτε­ρι­νοί εί­ναι πά­ντο­τε ε­κτός ο­μά­δας. Ο μό­νος πλα­νή­της που δεν α­κο­λου­θεί αυ­τόν τον κα­νό­να εί­ναι ο Ερ­μής. Συ­νε­πώς, ό­σον α­φο­ρά στα στα­τι­στι­κά στοι­χεί­α για τους πλα­νή­τες ε­ντός ή ε­κτός ο­μά­δας, δεν μπο­ρού­με να κα­τα­λή­ξου­με σε τε­λι­κά συ­μπε­ρά­σμα­τα.

• Εί­ναι ευ­νό­η­το ό­τι οι κυ­βερ­νή­τες των οί­κων δεν συ­γκε­ντρώ­νουν πο­σο­στό 100%, α­φού έ­νας πλα­νή­της μπο­ρεί να κυ­βερ­νά πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό έ­ναν οί­κο, ε­νώ κά­ ποιος άλ­λος μπο­ρεί να μην κυ­βερ­νά κα­νέ­ναν.

• Άλ­λο ση­μεί­ο ά­ξιο προ­σο­χής εί­ναι οι στά­σι­μοι πλα­νή­τες. Σε με­ρι­κούς χάρ­τες οι

πλα­νή­τες γυ­ρί­ζουν εί­τε α­νά­δρο­μοι εί­τε ορ­θό­δρο­μοι σε διά­στη­μα λί­γων μό­νο η­με­ρών. Σε άλ­λους χάρ­τες, ό­μως, αυ­τό συμ­βαί­νει μέ­σα στο διά­στη­μα των δύ­ο ε­πό­με­ νων ε­βδο­μά­δων, α­φού οι αρ­γοί πλα­νή­τες πα­ρα­μέ­νουν στά­σι­μοι στο ί­διο λε­πτό της μοί­ρας για αρ­κε­τές μέ­ρες.

• Σ’ αυ­τήν την έ­ρευ­να έ­χουν λη­φθεί υ­πό­ψη κυ­ρί­ως οι κύ­κλοι που κά­νουν οι γρή­γο­ροι πλα­νή­τες προς τους πιο αρ­γούς. Ε­ξαι­τί­ας του σχε­τι­κά μι­κρού χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος που έ­χει πα­ρέλ­θει α­πό την ί­δρυ­ση των ε­ται­ριών, οι κύ­κλοι του Δί­α και του Κρό­νου με τους ε­ξω­κρό­νιους πα­ρα­τί­θε­νται πλη­ρο­φο­ρια­κά α­φού, ως γνω­στόν, για να με­λε­τη­θούν τέ­τοιοι κύ­κλοι α­παι­τού­νται πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρα χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα. Ση­μειώ­νου­με ε­δώ ό­τι η αρ­χαιό­τε­ρη α­πό τις ε­ται­ρί­ες που δια­μορ­φώ­νουν το δεί­κτη του Dow Jones ει­σή­χθη στο χρη­μα­τι­στή­ριο το 1905 και η νε­ό­τε­ρη το 1985.

* βλ. Ω­ριαί­α Α­στρο­λο­γί­α, κεφ. 9, σελ. 187.


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

51

TA ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΩΡΟΣΚΟΠΙA ΤΩΝ 30 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ DOW JONES

Επειδή το βιβλίο εκδόθηκε στις αρχές του 2000, παρακαλείται ο αναγνώστης να κατανοήσει ότι αυτές οι συγκεκριμένες εταιρείες ήταν που αποτελούσαν τον δείκτη της εποχής.


52 ALLIED SIGNAL (ALD) 19 Σεπτεμβρίου 1985 10 π.μ. (+EDT 4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

AMERICAN EXPRESS (AXP) 18 Μαΐου 1977 10 π.μ. (+EDT 4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ALUMINUM COMPANY (AA) 11 Ιουνίου 1951 10 π.μ. (+EDT 4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

NEW TELEPHONE (ATT) 15 Φεβρουαρίου 1984 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ BOEING AIRLINE (BA) 4 Σεπτεμβρίου 1935 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

CHEVRON (CHV) 24 Ιουνίου 1961 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

53 CATERPILLAR (CAT) 2 Δεκεμβρίου 1929 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

COCA COLA (KO) 26 Σεπτεμβρίου 1929 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus


54 DISNEY (DIS) 12 Νοεμβρίου 1957 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

EASTMAN KODAK (EK) 12 Απριλίου 1905 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ DUPONT (DD) 25 Μαΐου 1922 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

EXXON (XON) 25 Μαρτίου 1920 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ GENERAL ELECTRIC (GE) 27 Μαΐου 1926 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

GOODYEAR (GT) 5 Αυγούστου 1927 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

55 GENERAL MOTORS (GM) 20 Δεκεμβρίου 1916 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

HEWLETT PACKARD (HWP) 17 Μαρτίου 1961 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus


56 ΙΒΜ COMPUTER (ΙΒΜ) 14 Φεβρουαρίου 1924 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

JOHNSON & JOHNSON (JNJ) 25 Σεπτεμβρίου 1944 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ INTERNATIONAL PAPER (IP) 23 Ιουνίου 1941 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

Mc DONALDS (MCD) 5 Ιουλίου 1966 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ MERCK (MRK) 15 Μαΐου 1946 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

MORGAN J.P. (JPM) 1 Απριλίου 1969 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

57 MINESSOTA MINING (MMM) 14 Ιανουαρίου 1966 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

PHLLIP MORRIS (MO) 15 Μαρτίου 1923 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus


58 PROCTOR & GAMBLE (PG) 12 Σεπτεμβρίου 1929 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

TRAVELLER’S GROUP INS. 26 Ιουλίου 1965 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ SEARS ROEBUCK (S) 3 Μαρτίου 1910 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

UNION CARBIDE (UK) 1 Μαρτίου 1926 10 π.μ. (EST +5) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus


59

DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ UNITED TECHNOLOGIES (UTX) 5 Σεπτεμβρίου 1934 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

WALMART (WMT) 25 Αυγούστου 1972 10 π.μ. (EDT +4) 73W57, 40N45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Geocentric Tropical Regiomontanus

Ο Κλή­ρος της Τύ­χης και η ση­μα­σί­α του στα ω­ρο­σκό­πια του Dow Jones Γνω­ρί­ζο­ντας τον κυ­ρί­αρ­χο ρό­λο που παί­ζει ο Κλή­ρος της Τύ­χης σε οι­κο­νο­μι­κά θέ­μα­τα, ας ξε­κι­νή­σου­με την έ­ρευ­νά μας α­πό το ση­μεί­ο αυ­τό. Ο Κλή­ρος υ­πο­λο­γί­ζε­ται πά­ντο­τε α­νά­λο­γα με το αν ο χάρ­της εί­ναι η­με­ρή­σιος ή νυ­κτε­ρι­νός. Τα 30 ω­ρο­σκό­πια του Dow Jones εί­ναι ό­λα η­με­ρή­σια, λό­γω της πρω­ι­νής ώ­ρας έ­ναρ­ξης του χρη­μα­τι­ στη­ρί­ου. Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι ο Κλή­ρος της Τύ­χης βρί­σκε­ται ε­λά­χι­στα στα ζώ­δια του νε­ρού με 7%. Τα “προ­τι­μώ­με­να” ζώ­δια εί­ναι ο Αι­γό­κε­ρως και ο Υ­δρο­χό­ος με 17% το κα­θέ­να, α­κο­λου­θούν ο Το­ξό­της και ο Λέ­ο­ντας με 13% το κα­θέ­να και ο Κριός, η Παρ­θέ­νος και ο Ζυ­γός με 10%. Δεν βρί­σκου­με κα­θό­λου τον Κλή­ρο στους Ι­χθύς ε­νώ, πε­ριέρ­γως, μέ­νει μα­κριά α­πό τα ζώ­δια που σχε­τί­ζο­νται με τα οι­κο­νο­μι­κά, δη­λα­δή τον Ταύ­ρο και το Σκορ­πιό, ό­πως ε­πί­σης και α­πό τον Καρ­κί­νο και τους Δι­δύ­μους, ό­που συ­να­ντά­ται μό­λις με έ­να 3% σε κά­θε ζώ­διο. Α­πό τους οί­κους προ­η­γού­νται οι 3ος, 4ος και 12ος με 13%, α­κο­λου­θούν οι 1ος, 6ος, 7ος και 10ος με 10% και οι 5ος, 8ος και 11ος με 7%. Δεν βρί­σκου­με κα­θό­λου τον Κλή­ρο στο 2ο και τον 9ο οί­κο. Εί­ναι το­πο­θε­τη­μέ­νος σε γω­νια­κούς οί­κους με 43%, σε κα­τιό­ντες με 37% και σε διά­δο­χους με 20%. Τον βρί­σκου­με στους οί­κους του χρή­μα­τος με 20%, στους α­φε­τι­κούς με 30%, και στους ά­τυ­χους ε­πί­σης με 30%. Αυ­τές οι


60

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

θέ­σεις του Κλή­ρου α­ναι­ρούν σε με­γά­λο βαθ­μό τη μέ­χρι τώ­ρα ε­ντύ­πω­ση ό­τι τις πε­ ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές βρί­σκε­ται στους οί­κους των χρη­μά­των, ε­νώ η το­πο­θέ­τη­σή του α­πο­δει­κνύ­ε­ται προ­τι­μό­τε­ρη σε έ­να γω­νια­κό. Α­πό τη με­λέ­τη προ­κύ­πτει ό­τι οι 5 στις 6 ε­ται­ρί­ες έ­χουν τον Κλή­ρο της Τύ­χης σε κα­λή ό­ψη με τον κυ­βερ­νή­τη του ή με τον κυ­βερ­νή­τη του ω­ρο­σκο­πί­ου. Υ­πάρ­χει μό­νο έ­νας χάρ­της στον ο­ποί­ο ο Κλή­ρος βρί­σκε­ται σε κα­τιό­ντα οί­κο και χω­ρίς ό­ψεις με τον κυ­ βερ­νή­τη του, ε­κεί, ό­μως, έ­χει ε­ξά­γω­νο με τον Δί­α στο 10 οί­κο.

Πα­ρα­τη­ρή­σεις σχε­τι­κά με τις θέ­σεις των πλα­νη­τών Ή­λιος (¢) Ζώδια

Μεταβλητά: 47%, Παρορμητικά 30%, Σταθερά: 23% Στοιχεία: από 27% γη & νερό, από 23% αέρας & φωτιά - 54% θηλυκά ζώδια 17% ì - 14% ã- 10% î, ð, ñ - 7% ï, ô, í, ÷, ö - 3% ê, å - 30% άξονας ì/ã

Οίκοι

96,6% σε διάδοχους - 3,3% σε γωνιακούς - 0% σε κατιόντες (δεν λαμβάνεται υπόψη στην έρευνα αυτή λόγω ώρας έναρξης του χρηματιστηρίου Τεταρτημόρια: 100% στο 1ο (λόγω της ώρας έναρξης του χρηματιστηρίου)

Τοποθέτηση

(δεν λαμβάνεται υπόψη λόγω ώρας έναρξης του χρηματιστηρίου)

Κυβερνά

20% το 10ο - 17% τους 1ο, 2ο, 3ο - 13% τον 4ο και το 12ο - 7% τους 5ο, 7ο &11ο - 3% τους 6ο & 8ο - 0% τον 9ο Οίκους χρήματος: 30% - Γωνιακούς: 53,3% - Διάδοχους: 33% - Κατιόντες 30% Άτυχους οίκους (6ος, 8ος, 12ος): 17% Αφετικούς οίκους: (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 40%

Θεμελιώδεις Δυνάμεις

Καμιά: 70% - Έξαρση: 10% - Αδυναμία 7% - Πτώση: 7% - Κατοικία: 7%

Ο Ή­λιος δεί­χνει να προ­τι­μά τα με­τα­βλη­τά ζώ­δια, ει­δι­κά τον ά­ξο­να Παρ­θέ­νου/Ι­χθύ­ων με 30% ε­πί του συ­νό­λου των χαρ­τών. Ό­πως συμ­βαί­νει και με τον Ερ­μή, δεν εί­ναι δυ­να­τή η ε­ξα­γω­γή συ­μπε­ρα­σμά­των σχε­τι­κά με την οι­κο­θε­σί­α που προ­τι­μά ο Ή­λιος, α­φού ό­λα τα ω­ρο­σκό­πια εί­ναι η­με­ρή­σια λό­γω της πρω­ι­νής ώ­ρας έ­ναρ­ξης του χρη­ μα­τι­στη­ρί­ου. Κυ­βερ­νά πρω­τί­στως το 10ο με 20%, τους 1ο, 2ο και 3ο οί­κο με 17% το κα­θέ­να, και στην πλειο­νό­τη­τα των χαρ­τών τον βρί­σκου­με το­πο­θε­τη­μέ­νο στον 11ο οίκο που δη­ λώ­νει τα οι­κο­νο­μι­κά μιας ε­πι­χεί­ρη­σης. Γε­νι­κά, κυ­βερ­νά τους γω­νια­κούς οί­κους με 53,3%, σπα­νί­ως τους ά­τυ­χους οί­κους (16,6%) και πο­τέ τον 9ο (0%). Ε­πί­σης, κυ­βερ­νά α­φε­τι­κούς τό­πους με 40% και τους οί­κους του χρή­μα­τος με 30%. Συ­μπε­ρα­σμα­τι­ κά, στην πλειο­νό­τη­τα των χαρ­τών, ο Ή­λιος εί­ναι κυ­βερ­νή­της του 1ου, του 2ου ή του


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

61

10ου, κά­τι πο­λύ φυ­σιο­λο­γι­κό, α­φού ο κύ­ριος σκο­πός μιας ε­πι­χεί­ρη­σης που ει­σά­γε­ται στο χρη­μα­τι­στή­ριο εί­ναι να αυ­ξή­σει τις πη­γές των ε­σό­δων της. Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι χάρ­τες των με­το­χών έ­χουν έ­ναν γε­μά­το 11ο οί­κο, που θε­ω­ρεί­ται η πη­γή των ε­σό­δων και γε­νι­κό­τε­ρα των οι­κο­νο­μι­κών (ο πα­ρά­γω­γος 2ος του 10ου) της ε­πι­χεί­ρη­σης, και αυ­τό ο­φεί­λε­ται, βέ­βαια, στην πρω­ι­νή ώ­ρα έ­ναρ­ ξης του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου. Κύ­κλοι: Εν­δια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζουν οι κύ­κλοι του Ή­λιου με τον Κρό­νο και τους ε­ξω­ κρό­νιους πλα­νή­τες. Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι με τον Κρό­νο προ­τι­μά τις φθί­νου­σες φά­σεις (53%), με τον Ου­ρα­νό τις αύ­ξου­σες φά­σεις (60%), ε­νώ με τον Πο­σει­δώ­να και τον Πλού­τω­να τις φθί­νου­σες με 66% και 64% α­ντί­στοι­χα. Σε­λή­νη (¡) Ζώδια

Μεταβλητά: 43%, Σταθερά: 33%, Παρορμητικά 23% Στοιχεία: 37% νερό - 23% φωτιά - 20% γη & αέρας 20% ê - 13% ð, ÷ - 10% ì, ñ - 7% ô, å, ã - 3% î, ï, í, ö

Οίκοι

40% σε γωνιακούς - 40% σε διάδοχους - 20% σε κατιόντες Τεταρτημόρια: 33% στο 1ο - 23% στο 2ο - 13% στο 3ο - 30% στο 4ο

Τοποθέτηση

20% στο 10ο - 13% στον 5ο - 7% στους 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 7ο, 8ο, 11ο & 12ο - 3% στον 6ο - 0% στον 9ο Άτυχοι οίκοι (6, 8, 12): 17% - Οίκοι χρήματος (2, 5, 8, 11): 43% - Αφετικά σημεία (1, 7, 10, 9): 33%

Κυβερνά

17% τον 2ο & τον 9ο - 13% τους 1ο, 3ο, 11ο & 12ο - 10% το 10ο - 7% τους 4ο & 7ο - 3% τους 5ο & 6ο - 0% τον 8ο Οίκους χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 37% - Άτυχους οίκους (6ος, 8ος, 12ος): 17% - Αφετικούς οίκους (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 47% Γωνιακούς 37% - Διάδοχους 33% - Κατιόντες 43%

Θεμελιώδεις Δυνάμεις

Καμιά: 60% - Πτώση: 20% - Κυβέρνηση: 10% - Αδυναμία: 7% - Έξαρση: 3%

Ε­δώ πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι τα ζώ­δια στα ο­ποί­α έ­χει ει­δι­κή προ­τί­μη­ση η Σε­λή­νη εί­ναι του Σκορ­πιού με 20%, και του Το­ξό­τη και των Δι­δύ­μων με 14% το κα­θέ­να. Έ­τσι, οι θέ­ σεις αυ­τές α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν το 47% της προ­τι­μώ­με­νης το­πο­θέ­τη­σης της Σε­λή­νης. Το στοι­χεί­ο που δεί­χνει να προ­τι­μά εί­ναι το νε­ρό με 37%, ε­νώ λι­γό­τε­ρο ε­πι­θυ­μη­τές θέ­σεις γι’ αυ­τήν δεί­χνουν να εί­ναι ο Κριός, ο Ταύ­ρος, ο Ζυ­γός και ο Υ­δρο­χό­ος, μό­λις με έ­να 3%. Τη βρί­σκου­με, ως ε­πί το πλεί­στον, το­πο­θε­τη­μέ­νη σε με­τα­βλη­τά ζώ­δια με 43% και αρ­κε­τά συ­χνά σε πτώ­ση, α­δυ­να­μί­α ή και χω­ρίς κα­θό­λου θε­με­λιώ­δεις δυ­νά­ μεις. Ε­ξε­τά­ζο­ντας την οι­κο­θε­σί­α που προ­τι­μά η Σε­λή­νη, πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι την πρώ­τη θέ­ ση κα­τέ­χει ο 10ος οί­κος με 20% και α­κο­λου­θούν ο 2ος με 17% και ο 5ος με 13%.


62

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Ι­διαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζει η α­πο­φυ­γή το­πο­θέ­τη­σής της στους κα­κο­ποιούς οί­κους 6ο (3%), 8ο (7%) και 12ο (7%), ε­νώ στον 9ο έ­χου­με 0%. Ε­ντυ­πω­σια­κή εί­ναι η πα­ρου­σί­α της στο 1ο (33%) και στο 4ο τε­ταρ­τη­μό­ριο (30%). Συ­μπε­ρα­σμα­τι­κά, τη βρίσκου­με το­πο­θε­τη­μέ­νη ως ε­πί το πλεί­στον σε γω­νια­κούς ή διά­δο­χους οί­κους (40%), αλ­λά να κυ­βερ­νά κυ­ρί­ως τους κα­τιό­ντες (43%). Α­ξιο­πρό­σε­κτη εί­ναι η πα­ρου­σί­α της σε α­φε­τι­κά ση­μεί­α στο 47% των χαρ­τών, σε οί­κους χρή­μα­τος με 37% και σε ά­τυ­χους οί­κους με 17%. Οι οί­κοι που εμ­φα­νί­ζο­νται να κυ­βερ­νώ­νται ε­λά­χι­στα α­πό τη Σε­λή­νη εί­ναι ο 5ος και ο 6ος με 3%, ε­νώ ο 8ος κα­θό­λου (0%). Ω­στό­σο, η Σε­λή­νη κυ­βερ­νά τον 3ο και το 12ο με 13%. Κύ­κλοι: Στο 30% των χαρ­τών βρί­σκε­ται σε α­πό­στα­ση 45° α­πό τον Ή­λιο, εί­τε πριν εί­τε με­τά α­πό Νέ­α Σε­λή­νη. Οι λι­γό­τε­ρο εμ­φα­νι­ζό­με­νες φά­σεις της με τον Ή­λιο εί­ναι οι φθί­νου­σες ό­ψεις των 150° και των 90°. Το ί­διο μο­τί­βο ε­πα­να­λαμ­βά­νε­ται και στον κύ­κλο Σε­λή­νης-Α­φρο­δί­της. Στους κύ­κλους της με τον Ά­ρη, τη βρί­σκου­με κυ­ρί­ως σε αύ­ξου­σες ή φθί­νου­σες ό­ψεις των 45° ή των 90° (54%), με τον Δί­α σε α­ντί­θε­ση (23%) ή σε φθί­νον τε­τρά­γω­νο (20%) και με τον Κρό­νο σε φθί­νον τε­τρά­γω­νο (20%). Κα­τά τα άλ­λα, οι συ­χνό­τε­ρα εμ­φα­νι­ζό­με­νες φά­σεις της Σε­λή­νης έ­χουν ως ε­ξής: α­ντί­θε­ση ή φθί­νου­σα ό­ψη 150° με τον Ου­ρα­νό (40%), αύ­ξον τε­τρά­γω­νο με τον Πο­σει­δώ­να (34%) και αύ­ξου­σα ό­ψη 150° με τον Πλού­τω­να (23%).

Ερ­μής (£) Ζώδια

Μεταβλητά: 37% - Παρορμητικά 36% - Σταθερά: 27% Στοιχεία: 33% γη - 27% αέρας - 20% νερό ή φωτιά 13% ï, ì, ö - 10% ñ, ô, ã - 7% ð, í, ÷, å - 3% î - 0% ê

Οίκοι

50% σε γωνιακούς - 37% σε διάδοχους - 13% σε κατιόντες (δεν λαμβάνεται υπόψη λόγω ώρας έναρξης του χρηματιστηρίου) Τεταρτημόρια: δεν λαμβάνονται υπόψη στην έρευνα

Τοποθέτηση

50% στο 10ο - 37% στον 11ο - 13% στο 12ο.

Κυβερνά

20% τον 11ο - 13% τον 1ο - 12% τον 2ο - 10% τους 5ο & 8ο - 8% τους 3ο & 4ο - 7% τους 6ο, 9ο & 12ο - 5% τον 10ο - 2% τον 7ο Διάδοχους: 52% - Γωνιακούς: 28% - Κατιόντες 28% Άτυχους οίκους (6ος, 8ος, 12ος): 22% - Οίκους χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 50% - Αφετικούς οίκους (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 27%

Θεμελιώδεις Δυνάμεις

Καμιά: 63% - Κυβέρνηση: 20% - Αδυναμία: 17% - Έξαρση: 13% Πτώση: 10%

Ο Ερ­μής εμ­φα­νί­ζε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο στα γή­ι­να ζώ­δια με 33%, ι­διαί­τε­ρα στον Ταύ­ρο και την Παρ­θέ­νο με 13% στο κα­θέ­να. Δεν δεί­χνει να συ­μπα­θεί τα ζώ­δια του Ά­ρη, α­φού έ­χου­με μό­λις έ­να 3% στον Κριό και 0% στο Σκορ­πιό. Δεν μπο­ρού­με να κρί­νου­


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

63

με την οι­κο­θε­σί­α που προ­τι­μά ο Ερ­μής, λό­γω του ό­τι ό­λοι οι χάρ­τες εί­ναι πρω­ι­νοί. Τον βρί­σκου­με κυ­ρί­ως το­πο­θε­τη­μέ­νο σε γω­νια­κούς οί­κους (50%) και με θε­με­λιώ­δεις δυ­νά­μεις (33%). Η κυ­βέρ­νη­ση των οί­κων α­πό τον Ερ­μή εί­ναι πο­λύ εν­δια­φέ­ρου­σα. Κυ­βερ­νά τον 1ο οί­κο με 13% και τους 2ο και 8ο με 12% και 10% α­ντί­στοι­χα. Συ­νο­πτι­κά, η δια­κυ­βέρ­νη­ση των οί­κων α­πό τον Ερ­μή έ­χει ως ε­ξής: Γω­νια­κοί 28%, διά­δο­χοι 52% και κα­τιό­ ντες 28%. Κυ­βερ­νά τους ά­τυ­χους οί­κους με 22% και τους α­φε­τι­κούς με 27%. Πά­νω απ’ ό­λα ό­μως κυ­βερ­νά οί­κους του χρή­μα­τος με 50%. Κύ­κλοι: Ο Ερ­μής συ­να­ντά­ται με τον Ά­ρη εί­τε σε αύ­ξου­σες εί­τε σε φθί­νου­σες φά­σεις (α­πό 50%), ε­νώ με τον Δί­α δεί­χνει να προ­τι­μά πε­ρισ­σό­τε­ρο τις αύ­ξου­σες (53%). Eί­ναι ε­πί­σης α­ξιο­ση­μεί­ω­το ό­τι στους 30 χάρ­τες που ε­ξε­τά­στη­καν, ο Ερ­μής δεν κά­νει σχε­δόν πο­τέ α­πο­κλί­νου­σα ό­ψη συ­νό­δου με τον Κρό­νο (3%) – δεν τον συ­να­ντά­με δη­λα­δή στις αρ­χές ε­νός νέ­ου κύ­κλου με τον Κρό­νο. Α­φρο­δί­τη (¤) Ζώδια

Σταθερά: 43% - Παρορμητικά 33% - Μεταβλητά: 23% Στοιχεία: 33% φωτιά - 27% αέρας - 23% γη - 17% νερό - Αρσενικά ζώδια: 60% 17% î, ô - 13% ö - 10% ð, ì - 7% ï, ñ, ê, å - 3% í, ã - 0% ÷ 30% ο άξονας ô/ö

Οίκοι

50% σε γωνιακούς - 27% σε κατιόντες - 23% σε διάδοχους Τεταρτημόρια: δεν λαμβάνονται υπόψη λόγω ώρας έναρξης του χρηματιστηρίου

Τοποθέτηση

Κυρίως στους 10ο, 11ο & 12ο, λόγω της ώρας έναρξης χρηματιστηρίου. Αφετικά σημεία: 60% στους 10ο & 11ο (δεν λαμβάνεται υπόψη λόγω ώρας έναρξης του χρηματιστηρίου)

Κυβερνά

18% τον 12ο - 10% τον 5ο, 8% τους 1ο, 3ο, 4ο, 7ο & 10ο - 7% τους 6ο, 9ο & 11ο - 5% τους 2ο & 8ο. Κατιόντες 40% - Γωνιακοί 33% - Διάδοχοι 28% - τον άξονα 6ου/12ου: 25% Άτυχους οίκους (6ος, 8ος, 12ος): 32% - Οίκους χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 28% Αφετικούς οίκους: (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 32%

Θεμελιώδεις Δυνάμεις

Καμιά: 53% - Αδυναμία: 23% - Κυβέρνηση: 10% - Πτώση: 10% - Έξαρση: 3%

Ό­πως η Σε­λή­νη, έ­τσι και η Α­φρο­δί­τη δεν α­κο­λου­θεί τα πρό­τυ­πα που κά­ποιος θα πε­ρί­με­νε. Τη βρί­σκου­με πρω­τί­στως σε αρ­σε­νι­κά ζώ­δια με 60% και ει­δι­κά σε αυ­τά της φω­τιάς με 34%. Ο ά­ξο­νας του Λέ­ο­ντα/Υ­δρο­χό­ου εί­ναι αυ­τός που κατ’ ε­ξο­χήν προ­τι­μά με 30% και γε­νι­κό­τε­ρα τα στα­θε­ρά ζώ­δια με 43%. Βρέ­θη­κε σε ζώ­δια ό­που έ­χει α­δυ­να­μί­α ή πτώ­ση με 34% και χω­ρίς κα­θό­λου θε­με­λιώ­δεις δυ­νά­μεις με 0%. Δεν μπο­ρού­με να σχο­λιά­σου­με την οι­κο­θε­σί­α σ’ αυ­τή τη με­λέ­τη, διό­τι οι χάρ­τες εί­ναι


64

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ό­λοι πρω­ι­νοί, ο­πό­τε η Α­φρο­δί­τη εί­ναι το­πο­θε­τη­μέ­νη πά­ντο­τε πά­νω α­πό τον ο­ρί­ζο­ντα. Έ­χου­με, δη­λα­δή, την πε­ρί­πτω­ση ε­νός νυ­κτε­ρι­νού πλα­νή­τη σε η­με­ρή­σιους χάρ­τες, ο ο­ποί­ος βρί­σκε­ται ε­κτός ο­μά­δας στους πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό αυ­τούς (Ω­ριαί­α Α­στρο­ λο­γί­α, σελ. 183). Κυ­βερ­νά κυ­ρί­ως κα­τιό­ντες οί­κους με 40% και α­κο­λου­θούν οι γω­νια­κοί με 33% και οι διά­δο­χοι με 28%. Α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα, έ­χου­με: με 18% τον 12ο, 10% τον 5ο, 8% τους 1ο, 3ο, 4ο, 7ο και 10ο, 7% τους 6ο, 9ο και 11ο, 5% τους 2ο και 8ο. Οι οί­κοι του χρή­ μα­τος κυ­βερ­νώ­νται α­πό την Α­φρο­δί­τη με 28%, ε­νώ οι α­φε­τι­κοί τό­ποι και οι ά­τυ­χοι οί­κοι με 32%. Κύ­κλοι: Με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζουν οι κύ­κλοι της Α­φρο­δί­της με τον Δί­α και τον Ου­ρα­νό, ε­πει­δή οι ό­ψεις που σχη­μα­τί­ζει και με τους δύ­ο πλα­νή­τες εί­ναι αύ­ξου­ σες (dexter). Ό­πως ή­ταν, βέ­βαια, α­να­με­νό­με­νο η Α­φρο­δί­τη πα­ρα­μέ­νει μα­κριά α­πό σύ­νο­δο ή α­ντί­θε­ση με τον Κρό­νο* έ­χο­ντας μό­νο 7% με την κά­θε ό­ψη, ε­νώ α­ντί­θε­τα φαί­νε­ται να προ­τι­μά το τε­τρά­γω­νο με 34%. Τέ­λος, οι κύ­κλοι της Α­φρο­δί­της με τον Ά­ρη και τους δύ­ο αρ­γούς, Πο­σει­δώ­να και Πλού­τω­να, εμ­φα­νί­ζο­νται πε­ρισ­σό­τε­ρο σε φθί­νου­σες φά­σεις. Ά­ρης (¥) Ζώδια

Σταθερά: 40% - Μεταβλητά: 37% - Παρορμητικά 23% Στοιχεία: 27% φωτιά ή νερό - 23% γη ή αέρας 17% ê - 13% ÷ - 10% ô, ì, í - 7% ï, ð, å, ö, ã - 3% î, ñ

Οίκοι

37% σε γωνιακούς - 33% σε διάδοχους - 30% σε κατιόντες Τεταρτημόρια: 50% στο 1ο - 17% στο 3ο & 4ο - 13% στο 2ο

Τοποθέτηση

23% στο12ο - 17% στο 10ο - 13% στον 1ο - 10% στους 5ο, 8ο & 11ο - 3% στους 2ο, 4ο, 6ο, 7ο & 9ο - 0% στον 3ο Οίκοι χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 33% - Άτυχοι οίκοι (6ος, 8ος, 12ος): 37% Αφετικά σημεία (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 37%

Κυβερνά

18% τον 6ο - 10% τον 11ο - 8% τους 1ο, 2ο, 4ο, 7ο, 9ο & 10ο - 7% τους 3ο, 5ο & 12ο - 5% τον 8ο Γωνιακούς: 33% - Διάδοχους: 30% - Κατιόντες 40% Άτυχους οίκους (6ος, 8ος, 12ος): 28% - Αφετικά σημεία: (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 35% - Οίκους χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 28%

Θεμελιώδεις Δυνάμεις

Καμιά: 53% - Κυβέρνηση: 20% - Αδυναμία: 17% - Έξαρση: 7% - Πτώση: 3%

Τεί­νει να εί­ναι ο πλα­νή­της που παί­ζει το σπου­δαιό­τε­ρο ρό­λο σε έ­να χάρ­τη. Τον συ­να­ντά­με στο ζώ­διο του Σκορ­πιού και του Το­ξό­τη με 30%, ε­νώ στα ζώ­δια του Κριού και του Καρ­κί­νου συ­να­ντά­ται μό­λις με έ­να 3%. Στους μι­σούς χάρ­τες του Dow Jones * βλ. χάρ­τη IVIL (σελ. 109)


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

65

βρί­σκε­ται το­πο­θε­τη­μέ­νος στο 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο. Οι προ­τι­μώ­με­νες θέ­σεις του, ό­πως φαί­νε­ται, εί­ναι ο 12ος οί­κος με 23%, ο 10ος με 17%, ο 1ος με 13% και οι 5ος, 8ος και 11ος με 10% ο κα­θέ­νας τους. Ο οί­κος ό­που τον βρί­σκου­με σπα­νιό­τε­ρα το­πο­θε­τη­μέ­νο (με 0%) εί­ναι ο 3ος. Στους 2ο, 4ο, 6ο, 7ο και 9ο τον βρί­σκου­με μό­νο α­πό μί­α φο­ρά στον κα­θέ­να. Χαί­ρε­ται ι­διαί­τε­ρα να εί­ναι γω­νια­κός με 37%, ε­νώ στους διά­δο­χους τον βρί­σκου­με με 33% και στους κα­τιό­ντες με 30%. Τον συ­να­ντά­με στους ά­τυ­χους, κα­θώς και στους α­φε­τι­κούς οί­κους με 37% και σε οί­κους χρή­μα­τος με 33%. Ο Ά­ρης δεί­χνει ό­τι χαί­ρε­ται να κυ­βερ­νά τον οί­κο της χα­ράς του, τον 6ο, με 18%. Α­κο­λου­θεί ο 11ος με 10% και οι 1ος, 2ος, 4ος, 7ος, 9ος και 10ος συ­γκε­ντρώ­νουν 8%. Οι 3ος, 5ος και 12ος, 7% και ο 8ος, 5%. Τον βλέ­που­με ως ε­πί το πλεί­στον να κυ­βερ­νά τους κα­τιό­ντες οί­κους με 40%, τους γω­νια­κούς με 33% και τους διά­δο­χους με 30%. Ε­πί­σης, κυ­βερ­νά πο­λύ συ­χνά α­φε­τι­κούς τό­πους (35%), ε­νώ οι οί­κοι του χρή­μα­τος, αλ­λά και οι ά­τυ­χοι, κυ­βερ­νώ­νται με 28%. Κύ­κλοι: Ε­ξε­τά­ζο­ντας τους κύ­κλους του Ά­ρη με τον Ή­λιο, βλέ­που­με ό­τι προ­τι­μά να βρί­σκε­ται εί­τε α­να­το­λι­κά εί­τε δυ­τι­κά του Η­λί­ου ε­ντός 45 μοί­ρων τό­ξου –σε αύ­ξου­σα ή σε φθί­νου­σα φά­ση– συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της συ­νό­δου. Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι μό­ νο σε έ­να χάρ­τη (ΑΤΤ) ο Ά­ρης βρί­σκε­ται σε α­πο­κλί­νου­σα ό­ψη συ­νό­δου ι­διο­μοι­ρί­ας με τον Κρό­νο, στην αρ­χή, δη­λα­δή, ε­νός νέ­ου κύ­κλου τους, ε­νώ σε νέ­ο κύ­κλο με τον Πλού­τω­να τον βρί­σκου­με ε­πί­σης μί­α φο­ρά. Δί­ας (¦) Ζώδια

Μεταβλητά: 37% - Παρορμητικά 33% - Σταθερά: 30% Στοιχεία: 53% αέρας - 23% φωτιά - 13% γη - 10% νερό - 76%: αρσενικά ζώδια 20% ð - 17% í, ö - 10% î, ÷ - 7% ì, ê - 3% ï, ñ, ô, å - 0% ã

Οίκοι

37% σε κατιόντες - 33% σε διάδοχους - 33% σε γωνιακούς Τεταρτημόρια: 30% στο 4ο - 27% στο 1ο - 23% στο 2ο - 20% στο 3ο

Τοποθέτηση

Οίκοι χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 33% - Άτυχοι οίκοι (6ος, 8ος, 12ος): 13% Αφετικά σημεία (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 37% - 27% στον άξονα 3ου/9ου

Κυβερνά

20% τον 5ο - 13% τον 8ο - 12% τον 7ο - 10% το 2ο - 8% τους 6ο, 9ο & 11ο 7% τους 3ο, 10ο & 12ο - 5% τον 4ο - 2% τον 1ο Διάδοχους: 50% - Κατιόντες: 30% - Γωνιακούς: 27% Οίκους χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 50% - Αφετικά σημεία (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 30% - Άτυχους οίκους (6ος, 8ος, 12ος): 27%

Θεμελιώδεις Δυνάμεις

Καμιά: 57% - Αδυναμία: 27% - Κυβέρνηση: 10% - Έξαρση & Πτώση: 3%

Ο Δί­ας εί­ναι ο πλα­νή­της ε­κεί­νος που τον βρί­σκου­με πε­ρισ­σό­τε­ρο ι­σό­τι­μα κα­τα­νε­μη­μέ­νο α­πό ό­λους τους άλ­λους πλα­νή­τες. Ε­ντού­τοις, πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι προ­τι­μά τα


66

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

α­έ­ρι­να ζώ­δια με πο­σο­στό 53%, έ­χο­ντας ε­κεί τις πε­ρισ­σό­τε­ρες θε­με­λιώ­δεις δυ­νά­μεις, και με πο­σο­στό 76% τα αρ­σε­νι­κά ζώ­δια. Οι το­πο­θε­τή­σεις αυ­τές έρ­χο­νται να προσ­δώσουν κά­ποια ε­γκυ­ρό­τη­τα στην ά­πο­ψη, σύμ­φω­να με την ο­ποί­α ο Δί­ας ε­κλαμ­βά­νε­ται ως κοι­νός κυ­βερ­νή­της της τρι­πλό­τη­τας του α­έ­ρα (Ω­ριαί­α Α­στρο­λο­γί­α, σελ. 138140). Α­πό την άλ­λη με­ριά, πο­τέ δεν τον βρί­σκου­με στους Ι­χθύς (0%) ό­πως και τον Κλή­ρο, ε­νώ στον Καρ­κί­νο, τον Ταύ­ρο, το Λέ­ο­ντα και τον Αι­γό­κε­ρω μό­λις με 3% στο κα­θέ­να. Α­πό­λυ­τα ται­ρια­στή φαί­νε­ται η το­πο­θέ­τη­σή του στο ζώ­διο του Καρ­κί­νου, στο χάρ­τη της Mc Donald’s Corporation, θέ­ση που εγ­γυά­ται την ε­πι­τυ­χί­α της με­το­χής (¦), α­φού το α­ντι­κεί­με­νό της εί­ναι η εμπορία τρο­φί­μων (”). Η συ­χνό­τη­τα με την ο­ποί­α βρί­σκε­ται το­πο­θε­τη­μέ­νος στα τε­ταρ­τη­μό­ρια εί­ναι η ε­ξής: 4ο: 30%, 1ο: 27%, 2ο: 23% και 3ο: 20%. Οι οί­κοι που δεί­χνει ό­τι προ­τι­μά να βρί­σκε­ται το­πο­θε­τη­μέ­νος εί­ναι: ο 3ος και ο 10ος με 17%, ο 8ος, ο 9ος και ο 11ος με 10%, οι 1ος, 2ος, 4ος, 5ος, 6ος και 7ος με 7%. Δεν συ­να­ντά­ται πο­τέ το­πο­θε­τη­μέ­νος (και πο­λύ σω­στά) στον ά­τυ­χο 12ο οί­κο (0%). Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι προ­τι­μά τους κα­τιό­ντες με 37%, ε­νώ μοι­ρά­ζε­ται ι­σο­δύ­να­μα στους διά­δο­χους και τους γω­νια­κούς με 33%. Δεν προ­ξε­νεί έκ­πλη­ξη ό­τι τον βρί­σκου­με πολύ συ­χνά σε α­φε­τι­κούς οί­κους με 37% και στους οί­κους του χρή­μα­τος με 33%, ε­νώ στους ά­τυ­χους τον συ­να­ντά­με μό­λις με 13%. Ό­σο για την κυ­βέρ­νη­ση των οί­κων, δεί­χνει προ­τί­μη­ση στον 5ο με 20%, τον 8ο με 13%, τον 7ο με 12% και το 2ο με 10%. Κυ­βερ­νά τον 1ο οί­κο μό­νο μί­α και μο­να­δι­κή φο­ρά, τους 6ο, 9ο και 11ο με 8%, τους 3ο, 10ο και 12ο με 7% και τον 4ο οί­κο μό­λις με 5%. Γνω­ρί­ζο­ντας ό­τι οι διά­δο­χοι οί­κοι α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν τις πη­γές των ει­σο­δη­μά­των, εί­ναι πο­λύ λο­γι­κό να βρί­σκου­με κυ­βερ­νή­τη τους τον Δί­α με 50%, ε­νώ α­κο­λου­θούν οι κα­τιό­ντες με 30% και οι γω­νια­κοί με 27%. Οι οί­κοι του χρή­μα­τος δέ­χο­νται ε­πίσης την ευερ­γε­τι­κή ε­πί­δρα­ση του Δί­α, α­φού κυ­βερ­νώ­νται απ’ αυ­τόν με το εκ­πλη­ κτικό 50%. Τον βλέ­που­με, ε­πί­σης, να κυ­βερ­νά ά­τυ­χους οί­κους με 27% και, πο­λύ λο­γι­κά, α­φε­τι­κούς τό­πους με 30%. Κύ­κλοι: Με τη Σε­λή­νη τον συ­να­ντά­με κυ­ρί­ως σε φθί­νου­σες φά­σεις του κύ­κλου τους (43%), ε­νώ με τον Ερ­μή σε αύ­ξου­σες φά­σεις (23%). Δεν εκ­πλήσ­σει το γε­γο­νός ό­τι ο Δί­ας βρί­σκε­ται ε­πί­σης σε αύ­ξου­σα φά­ση στον κύ­κλο του με τον Κρό­νο, στην πλειο­ νό­τη­τα των χαρ­τών (73%), κα­θώς και με τους Ου­ρα­νό (53%), Πο­σει­δώ­να (34%) και Πλού­τω­να (60%).


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

67

Κρό­νος (§) Ζώδια

Παρορμητικά 33% - Σταθερά: 33% - Μεταβλητά: 33% Στοιχεία: 43% νερό - 20% φωτιά & γη - 17% αέρας - 63% σε θηλυκά ζώδια 20% ê - 13% ã - 10% ñ, ÷, å - 7% î, ì, í, ö - 3% ï, ð, ô

Οίκοι

47% σε κατιόντες - 27% σε γωνιακούς ή διάδοχους Τεταρτημόρια: 30% στο 3ο - 27% στο 1ο - 23% στο 2ο - 20% στο 4ο

Τοποθέτηση

20% στον 12ο - 13% στον 4ο - 10% στους 3ο, 6ο & 9ο - 7% στους 1ο, 5ο, 7ο & 8ο - 3% στους 2ο, 10ο & 11ο Οίκοι χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 20% Άτυχοι οίκοι (6ος, 8ος, 12ος): 37% Αφετικά σημεία (1ος, 7ος, 10ος, 9ς): 27%

Κυβερνά

17% τον 8ο - 13% τους 4ο, 6ο, 7ο & 9ο - 8% τους 5ο & 10ο - 7% τον 3ο - 5% τους 1ο & 11ο - 3% το 12ο - 2% το 2ο. Γωνιακούς: 40% - Κατιόντες: 37% - Διάδοχους 30% Αφετικούς οίκους: (1ος, 7ος, 10ος, 9ος): 38% - Άτυχους οίκους (6ος, 8ος, 12ος): 33% - Οίκους χρήματος (2ος, 5ος, 8ος, 11ος): 32%

Θεμελιώδεις Δυνάμεις

Καμιά: 57% - Κυβέρνηση: 17% - Αδυναμία: 13% - Έξαρση 7% - Πτώση: 7%

Α­ντί­θε­τα με τον Δί­α, ο Κρό­νος έ­χει προ­τί­μη­ση στα ζώ­δια του νε­ρού με 43% και στα θη­λυ­κά ζώ­δια με 63%. Τον βρί­σκου­με το­πο­θε­τη­μέ­νο στο ζώ­διο του Σκορ­πιού με 20%, α­κο­λου­θούν οι Ι­χθύ­ες με 13%, ε­νώ στον Καρ­κί­νο, τον Το­ξό­τη και τον Αι­γό­κε­ρω συ­να­ντά­ται με 10% στον κα­θέ­να. Εί­ναι ε­νι­σχυ­μέ­νος με θε­με­λιώ­δεις δυ­νά­μεις στο 24% των χαρ­τών. Εί­ναι το­πο­θε­τη­μέ­νος με το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό (20%) στον οί­κο της χα­ράς του, το 12ο και με 13% στον 4ο. Α­κο­λου­θούν στις προ­τι­μή­σεις του οι 3ος, 6ος και 9ος με 10% και οι 1ος, 5ος, 7ος και 8ος με 7%, ε­νώ οι 2ος, 10ος και 11ος συ­γκε­ντρώ­νουν μό­λις 3%. Εί­ναι κα­τα­νε­μη­μέ­νος σχε­δόν ι­σο­με­ρώς και στα τέσ­σε­ρα τε­ταρ­τη­μό­ρια, α­φού τον βρί­σκου­με με 30% στο 3ο, 27% στο 1ο, 23% στο 2ο και 20% στο 4ο. Οι κα­τιό­ντες οί­κοι συ­γκε­ντρώ­νουν την προ­τί­μη­ση του Κρό­νου με 43%, ε­νώ βρί­σκε­ται στους γω­νια­κούς με 30% και στους διά­δο­χους με 27%. Στο 37% των χαρ­τών τον συ­να­ντά­με σε ά­τυ­χους οί­κους, στο 27% σε α­φε­τι­κούς και στο 20% σε οί­κους χρή­μα­ τος. Κυ­βερ­νά με το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό τον 8ο οί­κο (17%) και α­κο­λου­θούν οι 4ος, 6ος, 7ος & 9ος με 13%, οι 5ος και 10ος με 8% και ο 3ος με 7%. Ως προς τη δια­κυ­βέρ­νη­ση των οί­κων δεί­χνει να προ­τι­μά ε­λά­χι­στα τους 1ο & 11ο (5%), το 12ο (3%) και το 2ο (2%). Οι γω­νια­κοί οί­κοι κυ­βερ­νώ­νται α­πό τον Κρό­νο με 40%, α­κο­λου­θούν οι κα­τιό­ ντες με 37% και οι διά­δο­χοι με 30%. Τέ­λος, ο Κρό­νος πο­λύ συ­χνά κυ­βερ­νά α­φε­τι­κούς οί­κους (38%), οί­κους του χρή­μα­τος με 32% και ά­τυ­χους με 33%. Κύ­κλοι: Ο Κρό­νος βρί­σκε­ται κα­τά κύ­ριο λό­γο σε φθί­νου­σες φά­σεις με τον Ου­ρα­νό (65%) και σε αύ­ξου­σες με τον Πο­σει­δώ­να και τον Πλού­τω­να (62% ο κα­θέ­νας).


DOW JONES Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

75

Πρώ­τα συ­μπε­ρά­σμα­τα α­πό τους συν­δυα­σμούς των πλα­νη­τών στα ω­ρο­σκό­πια του Dow Jones Ο πιο α­ξιο­πρό­σε­κτος ό­μι­λος πλα­νη­τών βρί­σκε­ται εμ­φα­νώς στο 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο των χαρ­τών, ε­πει­δή ο Ή­λιος και ο Ερ­μής βρί­σκο­νται πά­ντο­τε σ’ αυ­τή την πε­ριο­χή του χάρ­τη. Α­πό τους 30 χάρ­τες που ε­ξε­τά­στη­καν, οι 13 έ­χουν τον Ά­ρη στο 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο και οι 3 στον 1ο οί­κο, ε­νώ η Σε­λή­νη βρέ­θη­κε σε 9 χάρ­τες στο 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο και μό­νο σε 2 πε­ρι­πτώ­σεις στον 1ο οί­κο. Στους κα­νό­νες του Δω­ρό­θε­ου της Σι­δώ­νας τους σχε­τι­κούς με τύ­χη, πλού­το και ευ­η­ με­ρί­α, α­να­φέ­ρε­ται ό­τι ο Κρό­νος με τον Ά­ρη κα­λό εί­ναι να μη συ­νυ­πάρ­χουν στο ί­διο τε­ταρ­τη­μό­ριο. Στην ο­μά­δα των χαρ­τών που ε­ξε­τά­στη­καν, ο Κρό­νος βρέ­θη­κε μα­ζί με τον Ά­ρη στο 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο μό­νο σε 3 χάρ­τες, της Caterpillar Machinery, της Minessota Mining και της Disney Entertainment, η ο­ποί­α ό­μως έ­χει τους Κρό­νο και Ά­ρη ε­νι­σχυ­μέ­νους με θε­με­λιώ­δεις δυ­νά­μεις και με α­μοι­βαί­α υ­πο­δο­χή*. Στους άλ­λους δύ­ο χάρ­τες, ο Ά­ρης και ο Κρό­νος συνδέο­νται ά­με­σα, ως φυ­σι­κοί ση­μειο­δό­τες, με το εί­δος της ε­πι­χεί­ρη­σης, α­φού πρό­κει­ται για τις μό­νες ε­πι­χει­ρή­σεις που συμ­με­τέ­ χουν στη δια­μόρ­φω­ση του δεί­κτη, και σχε­τί­ζο­νται με με­ταλ­λεύ­μα­τα και κα­τα­σκευές. Ε­πι­προ­σθέ­τως, οι δύ­ο πλα­νή­τες εί­ναι κα­τά πο­λύ εν­δυ­να­μω­μέ­νοι, έ­τσι ώ­στε να α­κυ­ρώ­νουν το δι­κό τους δυ­σμε­νή συν­δυα­σμό. Στην πε­ρί­πτω­ση, δε, της Disney θα μπο­ ρού­σε κά­ποιος να υ­πο­στη­ρί­ξει ό­τι ο Κρό­νος και ο Ά­ρης αιτιολογούν τις κα­τα­σκευα­ στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις της ε­ται­ρί­ας.

Α­στρο­λο­γι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μια ε­πι­τυ­χη­μέ­νη ε­πι­χεί­ρη­ση Α­πό την α­στρο­λο­γι­κή έ­ρευ­να των 30 χαρ­τών του Dow Jones, φαίνεται ό­τι το “ι­δε­ώ­δες” ω­ρο­σκό­πιο μιας με­το­χής θα πρέ­πει συ­νο­πτι­κά να πλη­ροί τα πα­ρα­κά­τω: Ο Ά­ρης να βρί­σκε­ται στο 1ο τε­ταρ­τη­μό­ριο α­πό τον 1ο μέ­χρι το 10ο οί­κο ε­ντός 45° τό­ξου α­πό τον Ή­λιο και τον Ερ­μή. Η Σε­λή­νη καλό είναι να βρί­σκε­ται στο Σκορ­πιό ή τον Το­ξό­τη, το­πο­θε­τη­μέ­νη σε γω­νια­κό, αλ­λά κυ­βερ­νή­της κα­τιό­ντα οί­κου, ε­νώ ο Κρό­νος σε υ­δά­τι­νο ζώ­διο, σε κα­τιό­ντα οί­κο και κυ­βερ­νή­της κά­ποιου γω­νια­κού. Ο Κλή­ ρος της Τύ­χης να εί­ναι γω­νια­κός και να βρί­σκε­ται σε ο­ποιο­δή­πο­τε στοι­χεί­ο ε­κτός του νε­ρού. Η Α­φρο­δί­τη να εί­ναι σε φω­τιά, να κυ­βερ­νά το 12ο οί­κο και να σχη­μα­τί­ζει ό­ψη 45° ή αύ­ξον (dexter) τε­τρά­γω­νο με τον Ου­ρα­νό. Ο Ερ­μής να εί­ναι σε ζώ­διο της γης, να κυ­βερ­νά έ­ναν α­πό τους οί­κους του χρή­μα­τος και να βρί­σκε­ται ε­ντός 45° τό­ξου

* βλ. Ω­ριαί­α Α­στρο­λο­γί­α, κεφ. 8, σελ. 156.


76

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

α­πό τον Ά­ρη και τον Δί­α. Ο Ή­λιος να εί­ναι σε με­τα­βλη­τό ζώ­διο και να κυ­βερ­νά γω­νια­κό οί­κο. Ο Δί­ας να βρί­σκε­ται σε ζώ­διο του α­έ­ρα, στον ά­ξο­να 3ου/9ου, να κυ­βερ­νά έ­ναν οί­κο του χρή­μα­τος και να σχη­μα­τί­ζει αύ­ξου­σα ό­ψη με τον Κρό­νο.­ Ση­μεί­ω­ση: Οι 30 ε­ται­ρί­ες που α­να­φέ­ρο­νται πα­ρα­πά­νω συ­νέ­θε­ταν το δεί­κτη του Dow Jones την ε­πο­χή που έ­γι­νε η έ­ρευ­να αυ­τή. Εν τω με­τα­ξύ, με την πά­ρο­δο του χρό­νου, με­ρι­κές νέ­ες ε­ται­ρί­ες έ­χουν α­ντι­κα­τα­στή­σει κά­ποιες άλ­λες. Πα­ρα­θέ­του­με, λοι­πόν, έ­ναν πί­να­κα με τις ε­ται­ρί­ες που συν­θέ­τουν το δεί­κτη του Dow σή­με­ρα, για την κα­λύ­τε­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση των α­να­γνω­στών.

ΔΕΙΚΤΗΣ DOW JONES Alcoa (AA) - 11/6/51 10:00 π.μ. EDT +4

Goodyear (GT) - 5/8/27 10:00 π.μ. EDT +4

Allied Signal (ALD) - 19/9/85 10:00 π.μ. EDT +4

Intl. Bus Machines (IBM) -14/2/24 10:00 π.μ. EST +5

American Express (AXP) - 18/5/77 10:00 π.μ. EDT +4

International Paper (IP) - 23/6/41 10:00 π.μ. EDT +4

AT&T (T) - 15/2/84 10:00 π.μ. EST +5

J.P. Morgan (JPM) - 1/4/69 10:00 π.μ. EST +5

Bethlehem Steel (BS) - 27/2/36 10:00 π.μ. EST +5

Mcdonalds (MCD) - 5/7/66 10:00 π.μ. EDT +4

Boeing (BA) - 4/9/35 10:00 π.μ. EDT +5

Merck (MRK) - 15/5/46 10:00 π.μ. EDT +4

Caterpillar (CAT) - 2/12/29 10:00 π.μ. EST +5

Minn. Mining & Man. (MMM) - 14/1/66 10:00 π.μ. EST +5

Chevron (CHV) - 24/6/61 10:00 π.μ. EDT +4

Philip Morris (MO) - 15/3/23 10:00 π.μ. EST +5

Coca Cola (KO) - 26/9/24 10:00 π.μ. EDT +4

Procter & Gamble (PG) - 12/9/29 10:00 π.μ. EDT +4

Disney (DIS) - 12/11/57 10:00 π.μ. EST +5

Sears (S) - 3/3/10 10:00 π.μ. EST +5

Dupont (DD) - 25/5//22 10:00 π.μ. EDT +4

Texaco (TX) - 28/10/26 10:00 π.μ. EST +5

Eastman Kodak (EK) - 12/4/05 10:00 π.μ. EST +5

Union Carbide (UK) - 1/3/26 10:00 π.μ. EST +5

Excel Commun. (ECI) - 10/5/96 9:30 π.μ. EDT +4

United Technologies (UTX) - 5/9/34 10:00 π.μ. EDT +4

Exxon (XON) - 25/3/20 10:00 π.μ. EST +5

Westinghouse (WX) - 11/5/45 10:00 π.μ. EDT +4

General Electric (GE) - 27/5/26 10:00 π.μ. EDT +4

Woolworth (Z) - 18/6/64 10:00 π.μ. EDT +4

General Motors (GM) - 20/12/16 10:00 π.μ. EST +5

Σηµείωση για τον αναγνώστη Στο κεφάλαιο αυτό  
Σηµείωση για τον αναγνώστη Στο κεφάλαιο αυτό  

Στα­τι­στι­κή α­στρο­λο­γι­κή έ­ρευ­να­ των 30 μετο­χών πο­υ­ δι­α­μο­ρφώνο­υ­ν το­ δεί­κτη Dow Jones

Advertisement