Page 1

www.astrothesaurus.gr

Ωριαία ερώτηση: Θα βρεθεί ο σάκος µε τα ρούχα του Κώστα; 02z w 07'

i

23'

05z

08z

v 58'

) 03z i

48'

j 18z

18z

03' |

Y10z

u 32'

9

10

j 57'

8

11

|

>

7

12

24z

10z 05' u

24z

k

r

16'

16'

# 01z l

04'

1

6 2

5 3

18z

4

48'

l 23'

32'

43' 49'

! m

54' 26' p

18z

p 04z o o 01z 11z 29z

m 14z 08z

q

$

58'

&*

(

05z

23'

p

02z o 07' HORARY CHART 07/08/2010 – 02:40 π.µ. 23Ε43, 37Ν58 (ΕΕD -3)

Κυριαρχία

+5

Έξαρση

+4

Τριπλότητα

+3

Όρια

+2

∆εκανός

+1

Αδυναµία

-5

Πτώση

-4

Περιπλανώµενος

-5

Point Longitude Ruler Exalt ¢+ ¢ 14m23 ¡+ ¦+ ¡ 01l04 £+ £+ £ 11o43 £+ £+ ¤ 29o49 ¤+ §+ ¥ 04p54 ¥+ ¢+ ¦ 03i03| ¤+ £+ § 01p26 ¤+ ¡+ « 10u05 Asc £+ £+ 24k16 ¤+ ¡+ ° 10j57

-1-

Trip ¦+ ¥+ ¡+ ¡+ £+ ¦+ £+ ¡+ £+ ¡+

Term ¤+ ¥+ ¤+ ¥+ §+ ¦+ §+ £+ §+ £+

Face ¦ ¤+ ¤+ £+ ¡+ ¥+ ¡+ ¥+ ¢+ ¡+


www.astrothesaurus.gr

Ο Κώστας και η Ελένη, µαζί µε την κόρη τους, επέστρεψαν από τις διακοπές που έκαναν στο χωριό τους, το οποίο βρίσκεται σε ένα παραµεθόριο νησί. Φθάνοντας, όµως, πίσω στην Αθήνα, στο διαµέρισµά τους, διαπίστωσαν ότι δεν έβρισκαν έναν σκούρο ανθρακί σάκο, στον οποίο ο Κώστας τοποθετούσε δικά του ρούχα και µικροαντικείµενα.

Αφού έψαξαν παντού, η Ελένη, φοβούµενη ότι άφησαν το σάκο πίσω στο νησί ή στο καράβι ή κάπου άλλου, έθεσε την ανωτέρω ερώτηση.

Η Ελένη εκπροσωπείται από τον Ερµή, κυβερνήτη του 1ου οίκου, αφού ανατέλλει το ζώδιο των ∆ιδύµων. Ο Ερµής βρίσκεται πολύ καλά τοποθετηµένος στον γωνιακό 4ο οίκο, σε κυριαρχία και στο ζώδιο της χαράς του. Η εικόνα που παρουσιάζει, µόνο καλά, προµηνύµατα υπαινίσσεται. Εκείνη, όµως, που δείχνει, ότι θα διαδραµατίσει το σηµαντικότερο (και µάλιστα θετικό) ρόλο στις εξελίξεις, είναι η Σελήνη, η οποία είναι παρούσα στον 1ο οίκο, γωνιακή και δυνατή, στο δικό της ζώδιο. Ο άντρας της Ελένης, ο Κώστας, περιγράφεται από τον ∆ία, που είναι κυβερνήτης του 7ου οίκου, ο οποίος έχει ακµή στο ζώδιο του Τοξότη. Το γεγονός ότι ο ∆ίας (Κώστας) βρίσκεται ψηλά στο χάρτη, στη δική του τριπλότητα και τα δικά του όρια, ενισχύει τις ελπίδες για ανεύρεση του σάκου.

-2-


www.astrothesaurus.gr

Ο σάκος του Κώστα (το αντικείµενο που αναζητείται) περιγράφεται από τον 2ο παράγωγο οίκο του, δηλ. τον 8ο του χάρτη. Αφού η ακµή του 8ου είναι στο ζώδιο του Αιγόκερω, τότε ο σάκος σηµατοδοτείται από τον Κρόνο.

Ποιος θα µπορούσε να περιγράψει καλύτερα, από τον Κρόνο, το χαµένο, σκούρο ανθρακί σάκο; Θα βρεθεί ο σάκος; Ναι, θα βρεθεί. Στο βιβλίο

     

  σελίδα 283, αναφέρεται ότι

τα χαµένα ή παραπεταµένα αντικείµενα ανευρίσκονται, όταν τα φώτα ή ένα από τα φώτα βρίσκεται στον 1ο οίκο.

Εδώ έχουµε τη Σελήνη, όπως είπαµε πολύ δυνατή, τοποθετηµένη στον 1ο. Ας µην ξεχνάµε, επίσης, ότι η Σελήνη θεωρείται γενικός σηµειοδότης των χαµένων και των παραπεταµένων αντικειµένων.

Έτσι, κι έγινε. Όπως, ακριβώς, περιγράφεται στο χάρτη. Η Ελένη βρήκε το σάκο και τον παρέδωσε στον Κώστα και, µάλιστα, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, όπως καταµαρτυρεί η γρήγορη Σελήνη, που βρίσκεται σε παρορµητικό ζώδιο και γωνιακή θέση.

Η πρώτη όψη που σχηµατίζει η Σελήνη, είναι ένα τετράγωνο µε τον Κρόνο. Έχουµε δηλ. την επαφή των δύο, της Ελένης και του σάκου. Στη συνέχεια, η Σελήνη σχηµατίζει τετράγωνο µε τον ∆ία, τον άντρα της Ελένης. Η επαφή των δύο πλανητών µαρτυρεί την παράδοση του σάκου σ’ αυτόν. Η µεταφορά φωτός που πραγµατοποιεί η Σελήνη από τον Κρόνο (σάκος) προς τον ∆ία (Κώστας) είναι λαλίστατη: Η Ελένη (¡) βρίσκει το σάκο (§) και τον παραδίδει στον Κώστα (¦).

Το γεγονός ότι η ανεύρεση και η παράδοση του σάκου γίνεται µε "δύσκολες" όψεις είναι κάτι, που συµβαίνει συχνά και δεν µας παραξενεύει. Εκείνο που προβληµατίζει είναι, ότι συνήθως οι "δύσκολες" όψεις µεταξύ των σηµειοδοτών, συνοδεύονται και από πολύ καλές αµοιβαίες υποδοχές. Φαίνεται, όµως, πως και οι ισχνές µεικτές υποδοχές της Σελήνης µε τον Κρόνο, λειτούργησαν εξίσου καλά. -3-


www.astrothesaurus.gr Εκ των υστέρων

Ο σάκος βρέθηκε σε µια µεγάλη χάρτινη κούτα, όπου ήταν τοποθετηµένα τα παιχνίδια και άλλα προσωπικά αντικείµενα της κόρης του ζεύγους. Η κόρη, από απροσεξία, είχε τοποθετήσει και το σάκο του Κώστα, στο δικό της χαρτοκιβώτιο. Το γεγονός αυτό φαίνεται, µέσα στο χάρτη. Ο Κρόνος (σάκος) εξουσιάζεται από την Αφροδίτη, που σηµατοδοτεί την κόρη της ερωτούσας, αφού η ακµή του 5ου οίκου ανήκει στο ζώδιο του Ζυγού.

Μπορεί στο χάρτη, να περιγράφεται, ότι η κόρη είχε το σάκο στα δικά της πράγµατα (Κρόνος που εξουσιάζεται από την Αφροδίτη), αλλά αυτό δεν είναι κάτι, που γίνεται άµεσα αντιληπτό. Μόνο µε µια, εκ των υστέρων, µατιά "διαβάζεται" η πραγµατικότητα µέσα στο χάρτη. Εκείνο που ήταν εµφανέστατο και µπορούσε να απαντηθεί, ήταν η άµεση θετική απάντηση στην ερώτηση: "Ναι, ο σάκος θα βρεθεί, και µάλιστα γρήγορα".

Σηµειώσεις 1) Ο χάρτης έχει ερµηνευθεί εξετάζοντας τους 7 πλανήτες (¢, ¡, £, ¤, ¥, ¦, §) που χρησιµοποιούνται στην παραδοσιακή αστρολογία. Υπενθυµίζουµε εδώ, ότι ο Άρης κυβερνάει τα ζώδια του Κριού και του Σκορπιού, ο ∆ίας τα ζώδια του Τοξότη και των Ιχθύων και ο Κρόνος τα ζώδια του Αιγόκερω και του Υδροχόου. Αν όµως βρεθεί στο χάρτη κάποιος από τους εξωκρόνιους (¨, ©, À) να είναι πολύ κοντά ή σε σύνοδο ακριβείας µε την ακµή ενός γωνιακού οίκου, τότε λαµβάνονται υπόψη στην ερµηνεία του χάρτη µόνον οι ιδιότητές του ως πλανήτη και όχι ως κυβερνήτη ζωδίου (›, œ, ˜). 2) Ο χάρτης έχει µελετηθεί σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις δυνάµεις του ∆ωρόθεου της Σιδώνας.

-4-

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/THAVRE8EIOSAKKOS  
http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/THAVRE8EIOSAKKOS  

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/THAVRE8EIOSAKKOS.pdf