Page 1

         w i

01'

27z v 50' 05z

)& !

00z

21'

05z 29z 22z w v v

$ # >

01z v 23z 31' u 54' u20z

38' 56' 36'

35'

j 13z

10

v

9

15z

u 03'

56'

Y21z

|

8

11

j 35'

7

12

20z

20z

k

r

18'

18'

1

6 2

15z

| 01'

l 03'

5 3

4

35'

| 55'

q 13z

p 03z

m 05z

*

( 05z

01'

m

21'

00z 27z m 50'

o

 !" 11/02/2010 - 12:59:36 µ.µ. 23Ε43, 37Ν58 (ΕΕΤ -2)

#$%&'%()' ,-'%./ 1%&2345/5' 7 %&' 9:;'<4= ?@$<'A)' C5D./ C:%&23'<DA:<E=

*+ *0 *6 *8 *> B+ B0 B+

p


Η κόρη της Ελένης, που διανύει τα χρόνια της εφηβείας, έχει ζητήσει από τη µητέρα της να κάνει ένα µικρό πάρτι στο σπίτι, στις 14/2/2010. Η Ελένη, όµως, γνωρίζει πολύ καλά ότι, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η επιθυµία της κόρης της, πρέπει να ξεπεραστούν πολλά εµπόδια. Η ανωτέρω ερώτηση, λοιπόν, προέκυψε φυσιολογικά εκ µέρους της. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ...................................................................... Η αστρολογική ανάλυση της ανωτέρω ερώτησης θα αναρτηθεί στις 16/2/2010, στην ιστοσελίδα: w ww ww w..aassttrrootthheessaauurruuss..ggrr -- Α Αννάάλλυυσ σηη Ω Ωρριιααίίω ωνν Χ Χααρρττώ ώνν.

Πρόκειται για έναν ωριαίο χάρτη, που δίνει, σε όσους το επιθυµούν, µια καλή ευκαιρία για εξάσκηση στους κανόνες της ωριαίας.

Σηµ. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, αναφέρεται εδώ ότι, τρεις διαφορετικοί αστρολογικοί δείκτες επιβεβαιώνουν την απάντηση που δίνει ο χάρτης.

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/PARTY  
http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/PARTY  

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/PARTY.pdf