Page 1

Φσγάδες και ηστόν επιζηροθή ηοσς ηης Δέζποινας Γιαννακοπούλοσ

Πώο θαηαιαβαίλνπκε κε κηα πξώηε καηηά ζηνλ ωριαίο τάρηη αλ θάπνηνο θπγάο: α) ζα μαλαβξεζεί από απηνύο πνπ ηνλ αλαδεηνύλ β) ζα μαλαγπξίζεη κε ηε ζέιεζή ηνπ Επίζεο, πσο βιέπνπκε αλ ν εξσηώλ ζα μαλαβξεζεί κε θάπνην αλαδεηνύκελν πξόζσπν – αζρέησο αλ ην άηνκν απηό έρεη θύγεη νηθεηνζειώο ή έρεη ραζεί.

Η πξώηε θίλεζε, όπσο πνιιάθηο έρεη δηεπθξηληζηεί ζην παξειζόλ, είλαη ν ζσζηόο εληνπηζκόο ησλ νίθσλ. Αο ππνζέζνπκε όηη ζε κηα ωριαία ερώηηζη έρνπκε θαηαιήμεη όηη ν εξσηώλ αλήθεη ζηνλ 1ν νίθν θαη ην αλαδεηνύκελν πξόζσπν ζηνλ 7ν. Άξα, ν 1νο νίθνο θαη ν θπβεξλήηεο ηνπ

-1-


ζεκαηνδνηνύλ ηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ αλαδεηά ηνλ θπγάδα ή ηνλ δξαπέηε ν νπνίνο εθπξνζσπείηαη από ηνλ 7ν νίθν. Ο πην γξήγνξνο ηξόπνο, γηα λα έρνπκε ηηο πξώηεο απαληήζεηο πνπ ηπρόλ δίλεη ν ράξηεο, είλαη λα δνύκε αλ ζρεκαηίδεηαη θάπνηα όςε αλάκεζά ηνπο (εξσηώλ-θπγάο), δηόηη απηό δείρλεη επαθή ησλ δπν ηνπο. Αλ δειαδή ππάξρεη θάπνην είδνο "δεζκνύ" ησλ θπβεξλεηώλ 1νπ & 7νπ νίθνπ, κε ζύλνδν, εμάγσλν ή ηξίγσλν. Σηελ όςε πνπ ζα δώζνπκε κεγαιύηεξε πξνζνρή είλαη ε ζύλνδνο, δηόηη καο κηιάεη γηα «ζσκαηηθή επαθή». Είλαη ζαλ λα καο δειώλεη, όηη ηα δύν κέξε ζα έξζνπλ θνληά - ή ζα (μαλα)ζπλαληεζνύλ ή ζα επηθνηλσλήζνπλ. Αλ ζε έλαλ σξηαίν ράξηε, ηνπ νπνίνπ ην ζέκα αθνξά θάπνηνλ πνπ δξαπέηεπζε θαη βξίζθεηαη καθξηά, βξνύκε ηνλ θπβεξλήηε ηνπ 1νπ λα ζπλαληά ηνλ θπβεξλήηε ηνπ 7νπ κε ζύλνδν, ηόηε ππνζέηνπκε όηη νη δηώθηεο ηνπ ηνλ βξίζθνπλ θαη ηνλ ζπιιακβάλνπλ.

Αλ ε εηθόλα είλαη δηαθνξεηηθή, θαη βξνύκε ηνλ θπβεξλήηε ηνπ 1νπ λα βξίζθεηαη κέζα ζηνλ 7ν, ζα κπνξνύζε λα ζεκαίλεη όηη νη δηώθηεο γλσξίδνπλ ην θξεζθύγεην ησλ δξαπεηώλ θαη πάλε λα ηνπο ζπιιάβνπλ.

Αλ ν θπγάο-θπβεξλήηεο ηνπ 7νπ δελ είλαη δξαπέηεο, αιιά έρεη "θύγεη" από θάπνηα ζρέζε πνπ είρε κε ηνλ εξσηώληα ή απ’ όηη, ηέινο πάλησλ, εθπξνζσπεί ν 1νο νίθνο θαη βξεζεί ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ 1ν νίθν, ζεκαίλεη όηη κεηά ηελ θπγή ηνπ κεηάλησζε -γηα δηθνύο ηνπ ιόγνπο- θαη επηζηξέθεη θνληά ζηνλ εξσηώληα. Τνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γπξίδεη πίζσ, κπνξνύκε εύθνια λα ηνπο κάζνπκε, δηόηη ζα θαλνύλ από ηηο απνθιίλνπζεο όςεηο πνπ ζρεκάηηζε ν θπβεξλήηεο ηνπ. Δειαδή, κε πνηνπο πιαλήηεο, πνηώλ νίθσλ θπβεξλήηεο ήηαλ θαη ηη είδνπο όςεηο ήηαλ απηέο – ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. Αλ, πάιη, ππάξρεη κεηαθνξά θσηόο πνπ ελώλεη ηνπο δύν εκπιεθόκελνπο πιαλήηεο, δείρλεη κεγάιε επθνιία ζηελ επαλαζύλδεζε ησλ δύν πιεπξώλ, όπνηεο θη αλ είλαη απηέο. Ο πιαλήηεο πνπ θάλεη ηε κεηαθνξά θσηόο παίδεη ζπνπδαίν ξόιν, δηόηη αλ είλαη ζην ίδην -2-


δώδην (δει. ε κεηαθνξά γίλεηαη κε ζύλνδν) ζεκαίλεη όηη γλσξίδεη πνιύ θαιά ηη πξεζβεύεη ε θάζε πιεπξά θαη ηειηθά «ηνπο ηα βξίζθεη». Η ινγηθή εδώ είλαη ε εμήο: Αθνύ θαη νη ηξεηο βξίζθνληαη ζην ίδην δώδην, θπβεξλώληαη από ηνλ ίδην πιαλήηε θαη ζπλεπώο "κηιάλε" ηελ ίδηα γιώζζα. Αλ ε κεηαθνξά θσηόο πξαγκαηνπνηείηαη κε άιιε όςε, ζα κπνξνύζε λα πεξηγξάθεη έλαλ πιεξνθνξηνδόηε, ν νπνίνο κε απηά πνπ γλσξίδεη κπνξεί λα θέξεη ζε επαθή ηηο δύν πιεπξέο.

Όπσο πάληα, δελ μερλάκε ηε Σειήλε. Δηόηη, σο ην γξεγνξόηεξα θηλνύκελν νπξάλην ζώκα, κεηαηξέπεηαη ζε θπζηθή ζεκεηνδόηε ησλ δξαπεηώλ, ησλ θπγάδσλ, ησλ εμαθαληζκέλσλ θ.ιπ…

Σηελ πεξίπησζε πνπ βξεζεί σξηαίνο ράξηεο, ζηνλ νπνίν ε Σειήλε είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεη ηνλ θπγά θαιύηεξα -θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ έρνπκε εθιάβεη σο ζεκεηνδόηε ηνπνθείινπκε λα εμεηάζνπκε πξνζεθηηθά ηηο πξνζερείο όςεηο ηεο. Δηόηη, αλ νη ζπγθιίλνπζεο όςεηο ηεο είλαη δπζκελείο ή ζρεκαηίδνληαη κε ηνπο ιεγόκελνπο θαθνπνηνύο ελδέρεηαη λα ζεκαίλεη όηη νη ζπλζήθεο πνπ βξίζθεη κεηά ηε θπγή ηνπ είλαη ηόζν δύζθνιεο γηα εθείλνλ θαη ζα ζπλαληήζεη ηέηνηα εκπόδηα, πνπ ζα ηνλ αλαγθάζνπλ λα γπξίζεη πίζσ.

Χρόνος Μηα παξαηήξεζε εδώ: Τν θσο ηεο Σειήλεο, δειαδή ζε ηη θάζε βξίζθεηαη, είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζε ηέηνηνπ είδνπο ράξηεο, δηόηη δίλεη ζαθείο απαληήζεηο σο πξνο ηνλ ρξόλν εύξεζεο ηνπ αγλννπκέλνπ. - Αλ ηελ ώξα πνπ έγηλε ε σξηαία εξώηεζε ε Σειήλε ήηαλ ζε αύμεζε θσηόο, ν αγλννύκελνο ζα αξγήζεη λα βξεζεί. - Αλ ε Σειήλε ήηαλ ιεηςηθσηνύζα ηόηε ν απώλ ζα βξεζεί γξήγνξα, ίζσο θαη κε ιηγόηεξε πξνζπάζεηα.

-3-


- Αλ όκσο ε Σειήλε θαίγεηαη, δει. πάεη γηα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην εληόο 17 κνηξώλ, ζεσξείηαη πνιύ θαθή έλδεημε γηα ηνλ απόληα. Καηαιαβαίλνπκε ηόηε, όηη βξίζθεηαη ζε δεηλή θαηάζηαζε θαη ε επαθή ηνπ κε ηνλ Ήιην (αξζεληθόο πιαλήηεο) κπνξεί λα ζεκαίλεη ηε ζύιιεςή ηνπ από ηηο αξρέο.



-4-

/%20%CE%A6%CF%85%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82%20%CE  

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/%20%CE%A6%CF%85%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%85%CF%87%CF%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you