Page 1

Astma Fonds Jaarrekening 23 april 2009


2


Inhoudsopgave

Pagina Jaarrekening FinanciĂŤle ontwikkelingen

4-5

Geconsolideerde balans per 31 december 2008

6-7

Geconsolideerde rekening van baten en lasten 2008

8-9

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

10

Toelichting op de geconsolideerde balans

11 - 17

Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten

18 - 27

Lastenverdeling: specificatie en verdeling van de kosten

28 - 30

Verschillenanalyse rekening versus begroting 2008

31 - 33

Kasstroom overzicht

34

Toelichting enkelvoudige jaarstukken

35

Balans Astma Fonds Longstichting per 31 december 2008

36 - 37

Rekening van baten en lasten 2008 Astma Fonds Longstichting

38

Rekening van baten en lasten 2008 Astma Fonds LongpatiĂŤntenvereniging

39

Jaarrekening Vereniging tot Steun aan het Nederlands Astma Fonds

40

Jaarrekening Stichting het Nederlands Astma Fonds

41

Overige gegevens Vaststelling

42

Resultaatverdeling

42

Gebeurtenissen na balansdatum

42

Verantwoordingsverklaring

43 - 44

Accountantsverklaring

45 - 46

Begroting 2009

47

3


Financiën

Inkomsten, uitgaven en vooruitzichten

• • •

Inkomstengroei ten opzichte van 2007 Relatieve daling van kosten voor de werving van financiële middelen Directe bestedingen aan de doelstellingen gestegen van 75 procent naar 76 procent

Recessie Het jaar 2008 was een bijzonder jaar. Door de economische ontwikkelingen in de wereld om ons heen, raakte Nederland in een recessie. De beurskoersen daalden, de huizenmarkt stagneerde en de consumenten werden terughoudender in hun uitgaven. Daarnaast bleken de banken niet allemaal even solide en moesten diverse bedrijven werknemers ontslaan, omdat de vraag naar hun producten afnam. Ondanks de onrust in de wereld, heeft het Astma Fonds een inkomstengroei kunnen realiseren ten opzichte van 2007. De begroting voor 2008 is echter niet gehaald. Met name de opbrengst uit de nalatenschappen bleef achter. Daar staat echter tegenover dat op de beleggingen een bijzonder goed rendement is behaald.

Jaarrekening 2008 De eind 2007 opgerichte Astma Fonds Longpatiëntenvereniging is in 2008 verder ingericht. Daarnaast heeft de samenwerking tussen de Longpatiëntenvereniging en de Longstichting vorm en inhoud gekregen. Beide organisaties blijven nauw met elkaar verbonden door het gezamenlijke meerjaren beleidsplan en de meerjarenbegroting. De jaarrekening van het Astma Fonds is vanaf het boekjaar 2008 geconsolideerd en daardoor vergelijkbaar met de oudere jaarrekeningen. De enkelvoudige balansen en rekeningen van baten en lasten zijn eveneens opgenomen in de jaarrekening. Inkomsten Meer geld voor de doelbesteding is een belangrijk speerpunt van het Astma Fonds. Om dat te kunnen realiseren, moeten de inkomsten groeien, liefst tegen gelijkblijvende kosten. In 2008 zijn de inkomsten ten opzichte van 2007 met 337.000 gestegen, mede door de eenmalige vrijval van de verplichtingen aan de Stichting Ketenkwaliteit COPD ( 249.000) en een ongerealiseerd koersresultaat op de beleggingen, van 418.000. De totale opbrengst bedroeg 14.576.000.

Opbrengst 2002 - 2008 (* ! 1.000) 15000 14500 14000 13500 13000 12500 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ten opzichte van 2003 zijn de inkomsten met bijna 1,2 miljoen euro gestegen. Het meerjaren beleidsplan gaat uit van 16 miljoen euro inkomsten in 2010. Ondanks de stijgende lijn, wordt dit waarschijnlijk niet gehaald. De meest onvoorspelbare bron van inkomsten zijn de nalatenschappen. In 2005 brachten deze 1,5 miljoen euro meer op dan in andere jaren. Dit leidt direct tot een uitschieter in de grafiek. De afgelopen jaren heeft het Astma Fonds veel geïnvesteerd in de werving van machtigingsdonateurs. De opbrengst van donateurs is daardoor in 2008 opnieuw gestegen. In 2007 is een actieve start gemaakt 4


met de werving van nalatenschappen. Dit heeft nog niet geleid tot hogere opbrengsten. Door een lagere gemiddelde opbrengst per ontvangen nalatenschap is de opbrengst uit de nalatenschappen zelfs 481.000 lager uitgekomen dan in 2007. Dalende beurskoersen, een stagnerende onroerendgoedmarkt en de trend om meer verschillende goede doelen dan voorheen in het testament op te nemen spelen hierbij een rol. De totale eigen fondsenwerving heeft in totaal 378.000 minder opgebracht dan in 2007. Hiertoe behoren onder andere de inkomsten van donateurs, leden, de collecte en nalatenschappen. De beleggingen hebben het in 2008 goed gedaan. Het Astma Fonds belegt uitsluitend in producten met eindwaardegarantie en in vastrentende waarden (obligaties). Met name de laatste zijn het afgelopen jaar in waarde gestegen. Uitgaven De inkomsten in 2008 zijn voor 76 procent besteed aan de directe doelbesteding. In 2007 was dit 75 procent. De stijging hangt samen met de relatieve daling van de kosten die gemaakt worden voor de werving van de baten. In 2008 is meer geld besteed aan onderzoek en aan voorlichting. De kosten voor de voorlichting zijn gestegen omdat in het kader van het project ‘Begrip sociale omgeving’ een derde voorlichtingscampagne is gevoerd. Aan de projecten in de aandachtsgebieden is minder besteed. Door de afronding van de inrichting van de patiëntenvereniging, zijn ook de bestedingen aan de eigen activiteiten van de patiëntenvereniging gestegen. In 2008 is aan de doelbestedingen in totaal 11.047.000 besteed. Dit is 354.000 meer dan in 2007. De inkomsten van het Astma Fonds zijn als volgt besteed:

Resultaat, reserves en beleggingen Het Astma Fonds heeft het jaar 2008 afgesloten met een negatief resultaat van 46.250. Dit bedrag is in mindering gebracht op de continuïteitsreserve. Door een aantal mutaties in de overige reserves en fondsen, is de continuïteitsreserve echter per saldo gestegen tot 3.056.000. De omvang van deze reserve voldoet daarmee aan de richtlijn Reserves Goede Doelen die de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) formuleert voor haar leden. De richtlijn geeft ook advies over de wijze waarop charitatieve instellingen kunnen omgaan met hun beleggingen. Het Astma Fonds heeft een gedeelte van de liquide middelen belegd. Deze beleggingen voldoen aan de VFI-richtlijn.

Vooruitzichten 2009 Wat het jaar 2009 gaat brengen is onzeker. Het Astma Fonds heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de relatie met donateurs, leden, collectanten en andere giftgevers. De verwachting is dat deze relaties het Astma Fonds tijdens het 50-jarige jubileum blijven steunen. Onzeker blijven de inkomsten uit de nalatenschappen en de beleggingen. Eind 2008 heeft het Astma Fonds daarom scenario’s ontwikkeld waarin maatregelen zijn opgenomen die kunnen worden uitgevoerd als de inkomsten lager uitvallen dan begroot. 5


Balans per 31 december 2008 (in hele euro's)

Activa

1.

Immateriële vaste activa

2.

Materiële vaste activa

31 december 2008

31 december 2007

0

0

Bedrijfsmiddelen 2.1

Pand

2.2

Inventaris

2.238.150

2.305.822

317.261

359.404

2.555.411

2.665.226

54.734

38.160

In gebruik voor doelstelling 2.3

3.

Voorlichtingsmiddelen e.d.

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

4.

5.

2.610.145

2.703.386

7.813.593

6.897.231

10.423.738

9.600.617

Vorderingen en overlopende activa 4.1

Voorschotten

105.690

169.510

4.2

Acties door derden

517.458

362.453

4.3

Lopende renten

56.563

54.884

4.4

Overige vorderingen

2.320.313

3.249.525

4.5

Vooruitbetaalde lasten

Liquide middelen

311.239

193.758

3.311.263

4.030.130

4.025.163

4.393.650

6

7.336.426

8.423.780

17.760.164

18.024.397


Passiva

6.

31 december 2008

31 december 2007

Reserves en fondsen Reserves 6.1

- continu誰teitsreserve

3.056.153

6.2

- bestemmingsreserves

2.610.265

3.009.162 2.703.506 5.666.418

5.712.668

20.622

20.622

5.687.040

5.733.290

Fondsen 6.3

7.

8.

Voorzieningen 7.1

Voorziening onderhoud kantoorpand

7.2

Voorziening jubilea

207.400

274.142

30.000

15.000 237.400

289.142

3.612.967

3.045.799

Schulden op lange termijn 8.1

9.

- bestemmingsfondsen

Subsidieverplichtingen 2010 en volgende jaren

Schulden op korte termijn 9.1

Kortlopende subsidieverplichtingen

5.129.941

6.155.177

9.2

Crediteuren en nog te betalen kosten

2.601.107

1.892.872

9.3

Belastingen en premies sociale verzekeringen

337.676

315.516

9.4

Schuld aan derden

154.033

592.601

7

8.222.757

8.956.166

17.760.164

18.024.397


Rekening van baten en lasten 2008 (in hele euro's)

Baten

1.

rekening 2008

begroting 2008

rekening 2007

Baten uit eigen Fondsenwerving 1.1

Collecte

3.118.246

3.300.000

3.142.226

1.2

Donateurs en giften

5.622.055

5.620.000

5.496.890

1.3

Leden

937.410

1.000.000

955.698

1.4

Sponsoring

287.850

600.000

243.039

1.5

Nalatenschappen

2.251.273

3.100.000

2.732.393

1.6

Overige baten eigen FW

39.570

63.000

63.905

12.256.404

13.683.000

12.634.151

1.306.911

1.400.000

1.190.934

Totaal baten uit eigen Fondsenwerving

2.

Baten uit acties van derden

3.

Baten uit beleggingen

703.633

350.000

397.956

4.

Overige baten en lasten

308.985

0

15.585

14.575.933

15.433.000

14.238.626

SOM DER BATEN

8


Lasten

5.

6.

begroting 2008

rekening 2007

Besteed aan doelstellingen 5.1

PatiĂŤntenvereniging

1.352.221

1.437.000

1.230.045

5.2

Onderzoek & Innovatie

3.747.003

4.066.000

3.693.199

5.3

Aandachtsgebieden

2.219.906

2.437.000

2.319.254

5.4

Voorlichting

3.728.040

4.016.750

3.450.625

11.047.170

11.956.750

10.693.123

2.805.044

2.907.500

2.682.606 103.867

Werving baten 6.1

7.

rekening 2008

Kosten eigen fondsenwerving

6.2

Kosten acties derden

10.726

100.000

6.3

Kosten van beleggingen

30.914

29.000

27.561

2.846.684

3.036.500

2.814.034

728.329

714.750

771.362

14.622.183

15.708.000

14.278.519

-46.250

-275.000

-39.893

Beheer en administratie

SOM DER LASTEN

RESULTAAT

Resultaatbestemming 2008 Overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan: -

ContinuĂŻteitsreserve

46.991

-108.592

-

Bestemmingsreserve t.b.v. Realisering doelstelling

16.574

-5.132

-

Bestemmingsreserve t.b.v. Bedrijfsvoering

-109.815

53.209

-

Bestemmingsfonds

0

20.622

-46.250

9

0

-39.893


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen In 2007 is de Richtlijn Verslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen herzien. Organisaties met het CBF Keurmerk zijn verplicht het jaarverslag- en de jaarrekening over 2008 conform de herziene richtlijn in te richten. Het Astma Fonds volgt deze richtlijn met ingang van het boekjaar 2007.

Algemeen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld.

Vastgelegde middelen De vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.

Beleggingen Het Astma Fonds heeft een gedeelte van de reserves belegd. Hierbij is gekozen voor participatie in een beleggingsfonds met daarin vastrentende effecten die voldoen aan de VFI-richtlijn ‘Vermogensvorming bij Goede Doelen’. Conform de richtlijn ‘verslaglegging Fondsenwervende instellingen’, wordt deze participatie gewaardeerd tegen marktwaarde. Daarnaast is een gedeelte ondergebracht in een zogenaamd ‘Garantie-Fixplus Fonds’ dat in 2013 tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de beurskoers, maar bedraagt minimaal de inleg. Gezien de vaste looptijd en de onzekerheid over de hoogte van de uitkering is het Garantie-Fix fonds nominaal gewaardeerd.

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening onderhoud kantoorpand De voorziening onderhoud kantoorpand wordt gevormd voor toekomstig groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van de exploitatie aan de voorziening toegevoegd. In 2006 is het onderhoudsplan voor de jaren 2006 – 2014 bijgesteld. Dit heeft geresulteerd in een aangepast onderhoudsplan 2006 - 2014. In 2008 is het besluit genomen om het kantoorpand te verkopen. De omvang van de onderhoudsreserve is daarom omlaag gebracht naar het bedrag dat nodig is voor de komende 3 jaar. Hierbij is er vanuit gegaan dat het pand nog maximaal 3 jaar in eigendom is.

Subsidieverplichtingen De aangegane subsidieverplichtingen voor maximaal één jaar na de balansdatum worden op de Balans als schuld op korte termijn opgenomen. Subsidieverplichtingen voor langer dan één jaar, worden opgenomen als schulden op lange termijn. De toename of afname van deze verplichtingen wordt jaarlijks ten laste, respectievelijk ten gunste van de Rekening van baten en lasten gebracht. Lopende verplichtingen worden jaarlijks beoordeeld en indien nodig wordt de hoogte van de resterende verplichting aangepast.

Baten en lasten De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd De lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn uitgegeven en/of voorzienbaar zijn. Conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen worden de baten uit nalatenschappen verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld en zijn eigen bijdragen van de doelgroep in mindering gebracht op de kosten van de betreffende activiteit.

Lastenverdeling De lasten van het Astma Fonds worden op basis van de raming van de werkelijke urenbesteding toegerekend aan de doelbestedingen, werving baten en beheer & administratie.

10


Toelichting op de balans (in hele euro's)

ACTIVA

2.

MATERIテ記E VASTE ACTIVA

2.1

Pand Speelkamp 28, Leusden Aanschafwaarde 1 januari 2008

3.526.003

Investeringen, interne verbouwing

0

Desinvestering installaties

0 0

Aanschafwaarde 31 december 2008

3.526.003

Afschrijving t/m 2007

1.220.181

Afschrijving 2008 (opstal 2%, installatie 10%)

67.672

Desinvestering installaties

0 1.287.853

Balanswaarde per 31 december 2008

2.238.150

Aanschaf 16 september 1991, ingebruikname 16 januari 1992. De verzekerde herbouwwaarde van het pand bedraagt 4.530.000.

2.2 t/m 2.3 Overige materiテォle vaste activa

Inventaris

Voorlichtingsmiddelen

2.163.770

892.416

133.065

38.988

36.919

0

2.259.916

931.404

1.804.366

854.256

175.208

22.414

36.919

0

1.942.655

876.670

Balanswaarde per 31 december 2008

317.261

54.734

Cijfers 2007

359.404

38.160

10-33,3%

20-33,3%

Aanschafwaarde 1 januari 2008 BIJ: investeringen 2008 AF:

desinvesteringen 2008

Aanschafwaarde per 31 december 2008 Afschrijving t/m 2007 BIJ: afschrijvingen 2008 AF:

desinvesteringen 2008

Afschrijving t/m 2008

Toegepaste afschrijvingspercentages

11


Toelichting op de balans (vervolg)

3.

FinanciĂŤle vaste activa

Duurzame Fixplus

BeleggingsPool

Obligaties

Totaal

Stand per 1 januari 2008 Aanschafwaarde

1.736.600

5.141.472

0

6.878.072

0

19.159

0

19.159

1.736.600

5.160.631

0

6.897.231

Aankopen

0

0

498.000

498.000

Verkopen

0

0

0

0

Gerealiseerd koersverschil

0

0

0

0

0

0

498.000

498.000

1.736.600

5.141.472

498.000

7.376.072

0

437.521

0

437.521

1.736.600

5.578.993

498.000

7.813.593

0

418.362

0

418.362

Ongerealiseerd waardeverschil

Mutaties in 2008

Stand per 31 december 2008 Aanschafwaarde Ongerealiseerd waardeverschil Balanswaarde per 31 december 2008 Mutatie ongerealiseerd waardeverschil

Verantwoord beleggen Om ook op langere termijn aan de subsidieverplichtingen te kunnen voldoen, zijn voldoende financiĂŤle reserves nodig. Een gedeelte van deze reserves wordt belegd omdat hiermee naar verwachting een hoger rendement kan worden behaald dan via reguliere bankproducten. Het beleggingsbeleid van het Astma Fonds is gebaseerd op de VFI Richtlijn 'Reserves Goede Doelen'. Het uitgangspunt van de Richtlijn is de instandhouding van de waarde van de hoofdsom. Het Astma Fonds belegt daarom niet in individuele aandelen. In 2006 zijn de individuele (staats) obligaties verkocht en hiervoor in de plaats is een participatie gekocht in een beleggingspool. Deze pool wordt door de vermogensbeheerder Kempen Capital Management, onderdeel van Van Lanschot Bankiers, actief beheerd en de hierin opgenomen effecten voldoen aan de Richtlijn. Daarnaast heeft het Astma Fonds in 2007 een Duurzame Garantie-Fixplus aangekocht bij Fortis MeesPierson. Deze Fixplus loopt tot medio 2013 en heeft een gegarandeerde einduitkering van het aankoop bedrag. Tussentijdse waardestijgingen kunnen worden vastgeklikt. Deze 'kliks' verhogen de garantiewaarde. In september 2008 heeft het Astma Fonds voor 498.000 obligaties kreditans.wieder 3,5% aangekocht. Deze obligaties zijn in beheer bij Fortis MeesPierson en hebben een looptijd tot 15 juli 2009. De nominale waarde is 500.000. Per 31 december 2008 bedraagt de beurswaarde inclusief opgelopen rente 505.653. De obligaties zijn op de balans opgenomen tegen aankoopwaarde.

12


Toelichting op de balans (vervolg)

31 december 2008 4.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

4.1

Voorschotten Rayons

51.354

57.012

Werkgroepen

48.733

106.791

5.603

5.707

105.690

169.510

Lotto en Toto

78.836

100.000

Instantloterij (krasloten)

14.210

0

424.412

262.453

517.458

362.453

2.182.756

3.092.891

115.259

139.151

4.221

5.656

13.241

13.096

4.836

-1.269

2.320.313

3.249.525

Overige voorschotten Balanswaarde per 31 december 2008

4.2

Acties door derden

Sponsor Bingo Loterij Balanswaarde per 31 december 2008

4.4

Overige vorderingen Nalatenschappen Inzake baten Inzake sociale voorzieningen e.d. Waarborgsommen Diversen Balanswaarde per 31 december 2008

4.5

Vooruitbetaalde lasten Voorlichtingsactiviteiten Fondsenwerving Algemene kosten Balanswaarde per 31 december 2008

5.

31 december 2007

31.216

20.025

237.024

124.814

42.999

48.919

311.239

193.758

LIQUIDE MIDDELEN Rekening courant saldi banken

3.013.145

2.381.198

Deposito's

1.000.000

2.000.000

Kapitaalrekening

8.910

8.632

Kas

3.108

3.820

4.025.163

4.393.650

Balanswaarde per 31 december 2008

13


Toelichting op de balans (vervolg)

PASSIVA

6.

RESERVES EN FONDSEN

6.1

Continuïteitsreserve Stand per 1 januari 2008

31 december 2008

31 december 2007

3.009.162

3.117.757

93.241

-48.080

Mutatie in bestemmingsreserves Mutatie in bestemmingsfondsen

0

-20.622

-46.250

-39.893

3.056.153

3.009.162

Af: resultaat 2008

Balanswaarde per 31 december 2008

Beleid inzake de continuïteitsreserve De vorming van een financiële reserve is belangrijk om de continuïteit van het werk van het Astma Fonds zeker te stellen. Daardoor kan zij de belangen van haar snel groeiende doelgroep, mensen met Astma en COPD en hun omgeving, ook in de toekomst adequaat blijven behartigen. In 2004 heeft de VFI (Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen) de richtlijn 'Reserves Goede Doelen' vastgesteld. Hierin staat onder andere dat de vorming van een continuïteitsreserve wenselijk is. Als maximale hoogte geldt hiervoor 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Voor het Astma Fonds betekent dat maximaal 7,5 miljoen euro. In navolging van de richtlijn is het beleid van het Astma Fonds erop gericht de continuïteitsreserve de komende jaren te laten groeien naar ongeveer 7,5 miljoen euro.

6.2 6.2.1

Bestemmingsreserves Reserves financiering activa ten behoeve van de doelstelling Stand per 1 januari 2008

38.280

Mutatie 2008 Balanswaarde per 31 december 2008

6.2.2

43.412

16.574

-5.132

54.854

38.280

Reserve financiering activa ten behoeve van de bedrijfsvoering Stand per 1 januari 2008 Mutatie pand 2008 Mutatie inventaris 2008 Balanswaarde per 31 december 2008 Balanswaarde Bestemmingsreserves per 31 december 2008

14

2.665.226

2.612.017

-67.672

-74.473

-42.143

127.682

2.555.411

2.665.226

2.610.265

2.703.506


Toelichting op de balans (vervolg)

31 december 2008

31 december 2007

54.854

38.280

2.238.150

2.305.822

Samenstelling balanspost 'Bestemmingsreserves' - voorlichtingsmaterialen - pand - inventaris

317.261

359.404

2.610.265

2.703.506

5.666.418

5.712.668

20.622 0

0 20.622

20.622

20.622

Stand per 1 januari 2008

274.142

288.311

Bij: dotatie 2008

-66.742

0

0

14.169

207.400

274.142

Balanswaarde per 31 december 2008

Totaal Reserves

6.3

Fondsen Bestemmingsfonds 'Begrip kinderen' Stand per 1 januari 2008 BIJ: in 2007 ontvangen maar nog niet bestede gelden Balanswaarde per 31 december 2008

7.

VOORZIENINGEN

7.1

Voorziening onderhoud kantoorpand

Af:

besteed in 2008

Balanswaarde per 31 december 2008

In 2008 is besloten dat het kantoorpand in Leusden wordt verkocht. Dat betekent dat de hoogte van de voorziening kan worden verlaagd. Omdat niet duidelijk is wanneer het pand wordt verkocht, is rekening gehouden met groot onderhoud tot en met 2011. Bij eerdere verkoop, valt het restant van de voorziening vrij ten gunste van het resultaat

7.2

Voorziening jubilea Stand per 1 januari 2008

15.000

19.000

Bij:

dotatie 2008

16.914

-2.062

Af:

besteed in 2008

1.914

1.938

30.000

15.000

Balanswaarde per 31 december 2008

Sinds 2005 zijn organisaties verplicht om voor toekomstige, in de CAO of het arbeidscontract afgesproken uitkeringen aan personeel een voorziening op te nemen. Voor het Astma Fonds betreft het de jubileumuitkeringen. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van de lengte van de dienstverbanden, de verwachte blijfkans en de hoogte van de diverse jubileumuitkeringen.

15


Toelichting op de balans (vervolg)

8

31 december 2008

31 december 2007

3.612.967

3.045.799

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Subsidieverplichtingen 2010 en volgende jaren

Subsidieverplichtingen Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek worden toegekend voor (deel)projecten die over het algemeen langer dan één jaar duren. In het jaar van toekenning wordt de gehele subsidieverplichting ten laste van de 'Rekening van baten en lasten' gebracht. Op balansniveau worden de verplichtingen gesplitst in kort- en langlopend. Verplichtingen welke maximaal één jaar na balansdatum verschuldigd zijn, worden als kortlopende schuld opgenomen. Alle overige verplichtingen worden als langlopende schuld verantwoord.

9.

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

9.1

Kortlopende subsidieverplichtingen

5.129.941

6.155.177

Dit betreft de in 2008 verschuldigde, maar nog niet opgevraagde subsidies voor wetenschappelijk onderzoek alsmede de subsidieverplichtingen die volgens overeenkomst in 2009 verschuldigd zijn.

9.2

Crediteuren en nog te betalen kosten Crediteuren per 31 december 2008

9.3

1.841.286

1.159.552

Nog te verwachten kosten

499.821

476.220

Nog te betalen vakantietoeslag personeel

260.000

257.100

2.601.107

1.892.872

Belastingen en sociale verzekeringen Loonbelasting en premies sociale verzekeringen

189.980

189.343

BTW

147.696

126.173

337.676

315.516

16


Toelichting op de balans (vervolg)

9.4

Schuld aan derden, stichting Ketenkwaliteit COPD

31 december 2008

31 december 2007

154.033

592.601

Stichting Ketenkwaliteit COPD In 2004 is de Stichting Ketenkwaliteit COPD opgericht. Het Astma Fonds heeft zitting in het bestuur van deze stichting. Daarnaast ondersteunt het Astma Fonds de Stichting Ketenkwaliteit COPD door te zorgen voor de programma- en de secretariële ondersteuning en het beheer van de financiële middelen. In het verleden heeft het Astma Fonds de stichting ook financieel ondersteund. Door de verbondenheid tussen Astma Fonds en de Stichting Ketenkwaliteit COPD is deze Stichting aan te merken als Verbonden partij van het Astma Fonds. In 2008 is het besluit genomen tot beëindiging van de Stichting Ketenkwaliteit COPD. Hierbij is overeengekomen dat de niet-bestede gelden van de Stichting terugvloeien naar het Astma Fonds. Dit betreft een bedrag van ruim 249.000. Dit bedrag is verantwoord in de verlies & winstrekening onder de 'overige baten en lasten'. Het bedrag dat resteert als schuld aan de Stichting Ketenkwaliteit COPD, betreft de door de stichting Ketenkwaliteit aangegane verplichtingen aan derden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het Astma Fonds is contractueel overeengekomen om jaarlijks een bijdrage te leveren aan Stivoro ter dekking van de algemene kosten. Het contract heeft een looptijd tot eind 2010. De jaarlijkse verplichting bedraagt 504.000 + indexatie op basis van prijscompensatie in 2009 en 2010. Het Astma Fonds heeft de LAN (Long Alliantie Nederland) een garantstelling toegezegd ter grootte van maximaal 150.000 voor de opstartkosten van deze organisatie. Daarnaast heeft het Astma Fonds een aantal langlopende verplichtingen ten aanzien van het onderhoud gebouw en de kantoorbenodigdheden. Autobar Holland, huur van de koffieapparaten. Contract tot 1-1-2010. Jaarlijkse verplichting 2.323 Dalkia gebouwen beheer. Onderhoudscontract gebouwenbeheer. Contract tot 1-12-2009. Jaarlijkse verplichting na indexatie 9.000. Lomans Groep. Onderhoudscontract elektra. Contract tot maart 2011. Jaarlijkse verplichting na indexatie 4.150. Océ. Diverse huurcontracten kopieerapparaten. Contract tot 30-9-2009. Jaarlijkse verplichting 23.800 (reproprinter) Contract tot 31-7-2009. Jaarlijkse verplichting 7.300 (reproprinter) Contract tot 31-3-2010. Jaarlijkse verplichting 4.100 (kleurenprinter) Contract tot 30-6-2011. Jaarlijkse verplichting 21.750 (4x kantoorprinters)

17


Toelichting op de rekening van baten en lasten (in hele euro's)

1.

1.1

BATEN UIT EIGEN ACTIVITEITEN

Collecte

2008

Begroting

2007

3.118.246

3.300.000

3.142.226

De collecte werd in 2008 georganiseerd door 3.244 (2007: 3.172) organisatoren/trices. Het aantal collectanten bedroeg 49.398. Dit is aantal is 474 collectanten minder dan in 2007. De gemiddelde busopbrengst is gestegen naar 63,13.

1.2

Donateurs Opbrengst donateurs 2008 NotariĂŤle akten particulieren Giften particulieren Giften bedrijven Totaal

5.300.442 81.277 50.669 189.667

5.335.000 85.000 145.000 55.000

5.155.002 181.290 59.737 100.861

5.622.055

5.620.000

5.496.890

De stijging van de inkomsten van donateurs komt voornamelijk door de stijging van het aantal donateurs dat ons een automatische incasso heeft gegeven. Eind december 2008 had het Astma Fonds 87.334 machtigingsdonateurs; dit is een toename van 8% ten opzichte van vorig jaar (80.724). Deze stijging is het gevolg van een actieve werving van nieuwe donateurs via direct dialog (straat- en deur-aan-deur-werving).

1.3

Leden Contributies Lokale fondsenwerving

937.410 0

950.000 50.000

955.698 0

937.410

1.000.000

955.698

Het aantal leden van het Astma Fonds is in 2008 gedaald met 1.915 leden van 40.663 naar 38.748. In de loop van 2008 zijn alle niet-betalende leden gebeld. Een deel van de gebelde leden heeft de contributie alsnog voldaan en de overige leden hebben te kennen gegeven hun lidmaatschap te willen beĂŤindigen. In november 2008 is op beperkte schaal leden geworven in aansluiting op de COPD-campagne. De opbrengst leden bestaat uit de betaalde contributie en de ontvangen extra giften.

18


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

1.4

2008

Begroting

2007

287.500 350

300.000 300.000

222.417 20.622

287.850

600.000

243.039

Sponsoring Sponsoring Luchtbus Totaal

Het Astma Fonds heeft in 2008 sponsor bijdragen ontvangen van GlaxoSmithKline, Pfizer, AstraZeneca, MSD, Intec, Teva Pharma NL en Mediq Apotheken. De sponsorbijdragen zijn met name ontvangen ter ondersteuning van de publiekscampagnes.

1.5

Nalatenschappen Ontvangen uit 109 nieuwe nalatenschappen (2007: 109) Nagekomen uitkeringen uit 141 nalatenschappen vorige jaren (2007: 120) Totaal

1.046.491

1.870.815

1.204.782

861.578

2.251.273

3.100.000

2.732.393

In 2008 zijn evenveel nieuwe nalatenschappen ontvangen als in 2007, namelijk 109. De gemiddelde opbrengst per nalatenschap is echter gedaald, waardoor de totale opbrengst in 2008 481.120 lager is uitgekomen dan in 2007. In 2007 is gestart met een wervingsprogramma voor nalatenschappen. Dit heeft er mogelijk toe geleid dat het aantal ontvangen nalatenschappen niet langer daalt.

1.6

Overige baten eigen fondsenwerving Gemeentelijke subsidies Advertenties Lucht Wijzer Puzzel Lucht Wijzer Voorlichtingsbijeenkomsten Workshops Baten met een incidenteel karakter

109 26.580 9.617 475 -50 2.839

Totaal

2.

39.570

426 52.698 9.138 670 620 353 63.000

63.905

736.524 222.367 13.067 0 971.958 276.600 58.353

1.050.000 300.000 50.000

701.435 185.154 -54.685 20.000 851.904 287.898 51.132

1.306.911

1.400.000

1.190.934

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN

Sponsor Bingo Loterij Opbrengst niet-geoormerkte loten Opbrengst geoormerkte loten Afrekening voorgaande jaren Verwachte slotuitkering 2008 Totaal Sponsor Bingo Loterij Lotto en Toto Instantloterij (krasloten) Totaal

19


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

2008

Begroting

2007

Sponsor Bingo Loterij Het Astma Fonds ontvangt sinds 2004 een bijdrage van de opbrengst van de Sponsor Bingo Loterij. Deze opbrengst bestaat uit 2 gedeelten. Uit de algemene opbrengst van de Sponsor Bingo Loterij heeft het Astma Fonds in 2008 een bedrag van 736.524 ontvangen. Daarnaast heeft het Astma Fonds een bedrag van 222.367 ontvangen van deelnemers die het Astma Fonds als begunstigde hebben benoemd. Voor de werving van deze laatste groep deelnemers maakt het Astma Fonds kosten. Deze worden toegelicht bij het onderdeel 6.2 in de toelichting op de rekening van baten en lasten.

3.

BATEN UIT EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Coupon- en dividend opbrengst Gerealiseerde koerswinst Ongerealiseerd koersresultaat beleggingsfonds Rente bank- en depositorekeningen

84.460 0 418.362 200.811

Totaal

703.633

122.500 177.462 -63.749 161.743 350.000

397.956

Opbrengst effecten De Coupon- en dividend opbrengst betreft de uitkering van de Kempen Euro Highgrade Pool. Het ongerealiseerde koersresultaat heeft betrekking op de waardestijging van de betreffende pool. Daarnaast zijn in 2008 obligaties aangekocht ter waarde van 498.000. Deze effecten hebben een looptijd tot medio 2009. Hierop is geen (on)gerealiseerd koersverschil gerealiseerd. De Duurzame Garantie Fixplus heeft een looptijd van 6 jaar en de uitkering die dan wordt ontvangen bedraagt minimaal de waarde van de inleg. Per 31 december 2008 is de werkelijke waarde 255.978 lager dan de garantiewaarde. De koersresultaten van de Duurzame Garantie Fixplus worden niet opgenomen in het resultaat omdat deze niets zeggen over de uiteindelijke uitkering in 2013. De eventuele tussentijdse waardestijgingen die worden 'vastgeklikt' en leiden tot een hogere gegarandeerde einduitkering, worden uiteraard wel verwerkt in het resultaat. In 2008 is dit niet gebeurd. Behaalde resultaten In 2008 zijn de beurskoersen van de aandelen aanzienlijk gedaald en dit leidde ertoe dat de koersen van de vastrentendewaarden stegen. De van Kempen Euro Highgrade Pool, waarin het Astma Fonds participeert, bestaat uit vastrentende waarden. In 2008 is hierop een nietgerealiseerde koerswinst gerealiseerd van 418.362. Hiervan is ruim 318.000 gerealiseerd in november en december. Het behaalde rendement in 2008 op obligatiepool bedraagt 8,1%. Doordat er geen (on)gerealiseerde koerswinst is geboekt op de Duurzame Garantie Fixplus, is het totale beleggingsresultaat in 2008 uitgekomen op 6,7%.

20


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

Rendement

Beleggingsresultaat 2004 - 2008 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

3,5

5,3

2004

2005

4,7

3,1

6,7

2006

2007

2008

-2,0

Jaar

2008 4.

Begroting

2007

OVERIGE BATEN EN LASTEN

Mutatie voorziening onderhoud Vrijval verplichtingen SKK Mutatie voorziening jubilea Overige baten Teruggave energiebelasting voorgaande jaren Teruggave diverse instanties inzake oud personeel Teruggave BTW voorgaande jaren Nabetaling Pensioenfonds Afboeking oude voorraad boeken Correctie nalatenschappen voorgaande jaren Totaal

66.742 249.492 -15.000 7.751 -

4.000 1.275 4.061 8.610 14.849 -953 -6.257

-

-10.000

308.985

0

15.585

Overige baten en lasten In het verleden heeft het Astma fonds een reserve opgebouwd voor het groot onderhoud van het kantoor pand in Leusden. In 2008 is echter besloten om het pand te verkopen. Zodra het pand is verkocht, zal het Astma Fonds kantoorruimte gaan huren in het nog op te richten 'Huis voor de Gezondheid' in Amersfoort. Gezien de voorgenomen verkoop, is de voorziening groot onderhoud omlaag gebracht tot het niveau van 3 jaar onderhoud. Het Astma Fonds heeft de afgelopen jaren een subsidie verstrekt aan de Stichting Ketenkwaliteit COPD, de SKK. In 2008 heeft de SKK het besluit genomen om een nieuwe samenwerkingsvorm op te richten, waarin alle partijen die te maken hebben met de zorg voor longpatiĂŤnten samenkomen. Deze organisatie, de Long Alliantie Nederland (LAN) is eind 2008 opgericht. De SKK wordt in 2009 opgeheven. Hierbij is overeengekomen dat de gelden die het Astma Fonds in het verleden ter beschikking heeft gesteld aan de SKK maar nog niet waren besteed, terugvloeien naar het Astma Fonds.

21


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

2008

Begroting

2007

111.905 121.075 17.615 15.514 7.417 15.000 48.414 6.000 36.789 972.492

108.000 179.000 15.000 28.000 61.000 20.000 48.000 25.000 953.000

100.047 86.526 14.153 9.805 20.600 30.000 48.000 47.906 873.008

1.352.221

1.437.000

1.230.045

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

5.1

Patiëntenvereniging

Verstrekte subsidies en eigen activiteiten Kosten vereniging Afdelingsactiviteiten Lidmaatschappen Vrijwilligers Communicatie Bijdrage Vbba Bijdrage ANGO Incidentele subsidies derden Overige kosten vereniging Kosten eigen activiteiten Totaal Patiëntenvereniging

Patiëntenvereniging 2008 is een jaar geweest van het versterken van de pas opgerichte vereniging. De beleidsthema's zijn lokaal verder uitgewerkt en enkele rayons hebben het beleidsplan vertaald voor hun eigen werkgebied. Dat resulteerde in vele activiteiten en betere belangenbehartiging. Nadat de vereniging was opgericht, zijn vrijwilligers per provincie bij elkaar gekomen om de geografische grenzen van het rayon vast te stellen en om daarna taken te verdelen. Zo werd vastgesteld welke werkgroepen er nodig waren en wie er namens het rayon zou worden voorgesteld als vertegenwoordiger in de Ledenraad. Zodoende zijn 21 rayons tot stand gekomen die zijn vastgesteld in de Ledenraad in april 2008. Daarna zijn bestuursleden voor de landelijke vereniging aangezocht die in de junivergadering zijn benoemd. De eerste rayoncommissieleden voor de meeste van de 21 rayons zijn door het bestuur benoemd. Hiermee is een stevige basis gelegd om in elk rayon te werken aan zaken die van waarde en betekenis zijn voor mensen met een chronische longziekte. Dat is vertaald in aandachtsgebieden zoals belangenbehartiging op thema's, voorlichting en lotgenotencontact. In 2008 is verder gewerkt aan de voorbereiding van de fusie met de zustervereniging VbbA/LCP. Dit leidde tot een besluit voor fusie in de decembervergadering van de ledenraad. Hiermee is een traject van vele jaren positief afgesloten. Het integreren van twee verschillende verenigingen zal ook in 2009 nog aandacht vragen. De voormalige voorzitter van de VbbA/LCP heeft vanaf 1 januari 2009 zitting in het bestuur van de vereniging. Lokaal zijn er diverse zaken die het waard zijn expliciet te noemen. Zo zijn de COPD lunches rond Wereld COPD dag op 27 plekken gehouden. Er zijn velen actief met thema's als zorgverbetering en binnenmilieu scholen en er wordt geëxperimenteerd met een voetbalclinic voor kinderen met astma. De integratie met de lokale activiteiten van de VbbA/LCP heeft vorm gekregen.

22


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

5.2

2008

Begroting

2007

3.137.550 -6.911 10.690 15.564 -10.089 19.483 442.891

3.275.00 25.000 18.000 -12.000 23.000 452.000

3.110.549 -12.088 17.000 16.152 -15.454 39.185 420.812

3.609.178

3.781.000

3.576.156

39.305 55.319 19.975 3.013 15.514 14.787 -10.088 0

115.000 100.000 25.000 17.000 28.000 0 0 0

31.959 45.183 22.603 13.027 9.805 0 0 -5.534

3.747.003

4.066.000

3.693.199

Onderzoek & Innovatie Verstrekte projectsubsidies Vrijval afgeronde onderzoeksprojecten Stagebeurzen, reissubsidies, proefschriften Jaarsymposium Bijdrage deelnemers jaarsymposium Overige kosten Kosten eigen activiteiten Totaal Onderzoek Communicatie met het zorgveld Monitoring Infocentrum & Documentatie Lidmaatschappen Vrijwilligers algemeen Lobby algemeen Vergoeding bijdrage Europese projecten Afwikkeling oude, afgebouwde activiteiten Totaal Onderzoek & Innovatie

Onderzoek Onderzoek is belangrijk om in de toekomst uiteindelijk patiënten te kunnen genezen en te voorkomen dat mensen met een risico op een chronische longziekte dit ook krijgen of hieraan dood gaan. Financiering en ondersteuning door het Astma Fonds in het verleden heeft al geleid tot betere behandelmethoden, meer inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van astma en COPD, en een betere en eerdere diagnosestelling van astma en COPD. Dit is echter niet voldoende om ons doel te bereiken. Hiervoor is meer kennis nodig wat vraagt om meer en gerichtere ondersteuning van onderzoek. Het Astma Fonds doet dit niet alleen door middel van subsidies maar ook door structureel samen te werken met onderzoekers en zorgverleners via gerichte allianties, langere termijn einddoelen voor onderzoek te benoemen en betrokken te zijn bij de beïnvloeding van onderzoeksbeleid van overheden en politiek. Waar nodig wordt bovendien internationale samenwerking met onderzoekers nagestreefd en worden patiënten met een chronische longziekte actief bij deze activiteiten betrokken. Het Astma Fonds streeft er naar 25% van haar bruto inkomsten te besteden aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek en versterking van de onderzoeksinfrastructuur. In 2008 is 22,2% van de bruto inkomsten (exclusief de overige, eenmalige baten) direct naar onderzoek gegaan. Inclusief de kosten van de afhandeling bedraagt het percentage 25,7%. In 2007 waren de percentages 22,3% respectievelijk 25,2%. Monitoring Het Astma Fonds brengt samen met het Nivel jaarlijks in kaart wat de behoeften en verwachtingen zijn van mensen met chronische longziekten, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, maatschappelijke participatie en preventie. Daarnaast doet het Astma Fonds jaarlijks onderzoek naar de specifieke wensen en behoeften van de leden. Door de uitkomsten van deze onderzoeken is het Astma Fonds in staat haar beleid en activiteiten aan te passen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen.

23


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

5.3

2008

Begroting

2007

20.459 69.233 2.050 56.257 -11.545

90.000 61.000 0 60.000 0

5.484 117.820 87 65.961 -53.244

136.454

211.000

136.108

Aandachtsgebieden Kwaliteit van Zorg Vergoedingen Zorg Kwaliteit van Zorg Co-Morbiditeit Overige activiteiten Bijdrage deelnemers eigen activiteiten

Kwaliteit van Zorg Het Astma Fonds is in 2008 begonnen met een andere benadering van zorgverzekeraars; niet voornamelijk sturen op collectiviteiten, maar overleg op inhoudelijk vlak. In dat kader is een verschuiving naar kwaliteit van zorg waarneembaar. Hierin is gestart met de ontwikkeling van kwaliteitscriteria. Deze gaan dienen voor adequate zorginkoop. Het beeld van de zorggebruiker (patiĂŤnt) over de ontvangen kwaliteit van zorg is de basis voor het verder verbeteren van die kwaliteit. De mening van de patiĂŤnt kan in kaart gebracht worden met de CQ index (klantervaringen zorg). Deze CQ index is ontwikkeld voor astma en COPD. Om enerzijds leden te informeren over de WMO en anderzijds vrijwilligers te mobiliseren om lokaal invloed uit te oefenen bij gemeentes ter verbetering van de WMO is een aantal informatieavonden georganiseerd.

Kwaliteit van leven Begrip sociale omgeving Begrip kinderen Zelfmanagement Meeroken Achterstandsgroepen

82.699 78.981 2.050 264.088 15.273

151.000 150.000 8.000 287.000 12.000

8.873 136.625 3.159 264.038 11.782

443.091

608.000

424.477

Kwaliteit van Leven Het Astma Fonds wil waar mogelijk een bijdrage leveren aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longziekten. En zeker voor kinderen met astma en mensen met deze ziekten die tot de achterstandsgroepen gerekend worden. Er is weinig begrip in de samenleving voor de onzichtbare verwoesting van de longen. Benauwdheid, ziekte en overlijden zijn dwingend aanwezig in het leven van velen met chronische longziekten. In 2008 hebben we om meer begrip te kweken een landelijke campagne gevoerd. Daarnaast is expositie-/beursmateriaal ontwikkeld en een doe het zelf pakket voor leden. Gedurende een jaar loopt een pilot voor de caravan. Deze wordt ingezet op landelijke en lokale beurzen. Voor de doelgroep kinderen is een nieuw lespakket ontwikkeld, met daarnaast ook een werkstuk- en spreekbeurtpakket. Een belangrijk resultaat is de invoering van de rookvrije horeca per 1 juli 2008. Daardoor zijn mensen met chronische longziekten beter in staat om deel te nemen aan het normale sociale verkeer. Bovendien is de rookvrije horeca een bewezen stimulans voor het stoppen met roken en door het verminderen van het meeroken een belangrijke bijdrage in het verbeteren van de gezondheid van mensen met chronische longziekten. Uitgebreide beĂŻnvloeding van beleidsmakers en politici, in nauwe samenwerking met leden van het Astma Fonds (en de partners KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Stivoro) heeft een

24


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

doorslaggevende invloed gehad in het bereiken van dit resultaat. Voor zelfmanagement is in 2008 deelgenomen aan landelijke overleggen onder meer met VWS. Resultaten zijn nog niet gerealiseerd.

Preventie Stoppen met roken Buitenlucht Binnenmilieu scholen Bewegen Afwikkeling 'Gezonde Lucht Werkt Beter'

409.490 4.416 23.536 30.185 0

287.000 2.000 46.000 152.000 0

672.000 4.254 11.489 54.560 -34.555

467.627

487.000

707.748

Preventie Belangrijk doel van het aandachtsgebied preventie is uiteraard het voorkomen van chronische longziekten. Door de zware inzet bij het ondersteunen van mensen die roken bij het stoppen met roken in samenwerking met Stivoro, Ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting is veel bereikt. De ambitie, daling naar 20% rokers in de Nederlandse samenleving, is nog niet gerealiseerd. Door hogere investeringen zou meer bereikt kunnen worden. De politiek zou meer moeten investeren in dit belangrijkste middel om de gezondheid van de Nederlanders (en dus ook van mensen met chronisch longziekten) te bevorderen. Net zo belangrijk is de gezondheid van kinderen in scholen. Het CO2 gehalte is een indicator voor vervuiling van de lucht in klaslokalen. In 80% van de ca 70.000 Nederlandse klassen is de lucht 2- tot 3x viezer dan is toegestaan (middels de ARBO wet) in kantoren. Er is dus werkelijk een probleem. Kinderen en leerkrachten zijn onnodig vaak ziek. Rond 8% van de kinderen in die klassen heeft al astma. Het Astma Fonds wil deze situatie keren in nauwe samenwerking met relevante partners. In 2008 is hard gewerkt aan een adoptieschool; hierbij zijn gemeente, provincie en andere belanghebbenden betrokken. Doel is om van deze school een gezonde school te maken waarbij het binnenmilieu aanzienlijk verbetert. Tijdens de realisatiefase wordt een handreiking ontwikkeld waarmee een landelijke navolging mogelijk wordt. Daarnaast is in 2008 actief gelobbyd richting de landelijke politiek. Mede als gevolg hiervan is een kabinetsvisie ten aanzien van het binnenmilieu op scholen aangenomen. Onderdeel van het maatregelenpakket is dat het merendeel van de scholen een CO2 meter ontvangt. Het Astma Fonds heeft in 2008 een samenwerking met een bedrijf gestart voor de ontwikkeling van CO2 meters. Gezond en genoeg bewegen is voor mensen met chronische longziekten een belangrijke manier om erger te voorkomen. Het Astma Fonds wil zo veel mogelijk mensen met een chronische longziekte helpen om gezond te bewegen. Bewegen moet daar gebeuren waar de beste begeleiding voor handen is. Het Astma Fonds smeedt allianties en verwijst mensen naar de juiste plek. De lange termijn doelstelling van 6% meer mensen met chronische longziekten die bewegen is nog niet in zicht. Om tot een meer gerichte aanpak te komen is eind 2008 een belactie in gang gezet. Met de bevindingen die hieruit volgen kan het plan bijgesteld worden.

Totaal directe kosten aandachtgebieden

1.047.172

1.306.000

1.268.333

Kosten eigen activiteiten

1.172.734

1.131.000

1.050.921

Totaal Aandachtsgebieden

2.219.906

2.437.000

2.319.254

25


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

5.4

Voorlichting Public Health Campagne (COPD-campagne) Begripscampagne rond Wereld Astma Dag Begripscampagne oktober Informatieverstrekking algemeen publiek Informatieverstrekking Patiënten Informatieverstrekking Leden (Luchtwijzer) Internet Publieksvoorlichting Afschrijving stands/vlaggen/spandoeken/luchtballon Eigen bijdrage informatie aanvragers Kosten eigen activiteiten Totaal Voorlichting

405.552 307.634 316.621 1.378.840 122.540 277.836 7.926 1.216

380.000 262.500 250.000 1.502.250 185.000 300.000 50.000 5.000

426.175 264.957 0 1.362.076 95.637 279.832 21.462 1.493

4.988 -8.332 913.219

4.000 0 1.078.000

6.807 -13.807 1.005.993

3.728.040

4.016.750

3.450.625

Voorlichting Voorlichting gericht op specifieke doel- of risicogroepen en het algemene publiek is een belangrijk middel om de doelstellingen van het Astma Fonds te bereiken. Voorlichting aan het algemene publiek vindt plaats door middel van multimediale publiekcampagnes, maar ook alle fondsenwervende acties worden aangewend om voorlichting te geven over astma en COPD aan het algemene publiek. Voor specifieke doelgroepen, zoals patiënten en leden wordt zoveel mogelijk informatie op maat verstrekt in de vorm van informatieve folders en brochures en het ledenblad 'Luchtwijzer'. In 2008 zijn er drie publiekscampagnes gevoerd. Naast de campagne rond Wereld Astmadag en de collecte in mei met als thema ‘erfelijkheid’, is er aandacht geweest voor Begrip en COPD. De Begripscampagne in oktober, een samenwerking tussen het Astma Fonds en Intratuin, is positief ontvangen door onze achterban (leden, donateurs) en het algemene publiek. De campagne heeft veel publiciteit opgeleverd en aandacht voor mensen met een chronische longziekte. In 2008 is er naast de campagnes ook gewerkt aan zichtbaarheid in de landelijke en regionale pers. Dit heeft geresulteerd in maandelijkse persaandacht met veel inhoudelijke onderwerpen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en inhoudelijke onderwerpen. Een aantal voorbeelden hiervan is COPD campagne, astma bij kleuters te laat ontdekt, rookvrije horeca, ongezonde woningen in Vathorst en schone scholen.

26


Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

6.

Werving baten

6.1

Kosten eigen fondsenwerving Kosten leden Kosten collecte Kosten donateurs

2008

Begroting

2007

89.766

105.000

49.233

653.950

660.500

636.695

1.104.827

1.183.000

1.131.408

Kosten nalatenschappen

20.201

50.000

43.506

Overige directe kosten

67.167

82.000

49.040

869.133

827.000

772.724

2.805.044

2.907.500

2.682.606

Kosten eigen activiteiten Totaal

CBF-percentage Het Astma Fonds heeft in 1996 als eerste organisatie het CBF-Keurmerk gekregen. Onderdeel van dit keurmerk is het CBF percentage. Dit percentage wordt berekend door de totale kosten voor de eigen fondsenwerving te delen door de totale opbrengst uit de eigen fondsenwerving. Het gemiddelde percentage over 3 opeenvolgende jaren mag niet hoger uitkomen dan 25%. Het CBF-percentage over 2008 bedraagt 22,9%. In 2007 was het percentage 21,2%. Het 3jaarsgemiddelde over de jaren 2006 tot en met 2008 komt op 22,6%.

6.2

Kosten acties derden Werving Sponsor Bingo Loterij

10.726

100.000

103.867

Sponsor Bingo Loterij Sinds 2004 ontvangt het Astma Fonds een bijdrage uit de opbrengst van de Sponsor Bingo Loterij. Deelnemers aan deze loterij kunnen ervoor kiezen om voor een bepaald goed doel te spelen. Sinds 2007 benadert het Astma Fonds hiervoor jaarlijks een gedeelte van de eigen achterban met de vraag of zij deel ten gunste van het Astma Fonds willen nemen aan de Sponsor Bingo Loterij. In 2008 is in de maanden juni, juli en augustus een belactie gehouden onder de donateurs van het Astma Fonds. De kosten van deze actie bedroegen 10.726. Hierbij zijn ongeveer 10.000 donateurs benaderd. Omdat de wervingsactie in de loop van het jaar 2008 heeft plaatsgevonden, is het effect op de opbrengst pas in 2009 volledig merkbaar. Door de belacties in 2007 en 2008, is de geoormerkte opbrengst ten opzichte van 2006 met ruim 105.000 gestegen.

6.3

Kosten van beleggingen Beleggingskosten Bankkosten Totaal

27

27.779

24.000

24.238

3.135

5.000

3.323

30.914

29.000

27.561


2.219.904

11.047.167

3.747.003

22.349

46.736

1.352.220

333.938 61.978 1.001.205 34.560 82.166

70.106 89.664 372.939 14.094 33.509

59.720 826.210 29.473 70.072 54.802

651.255

3.144.342

320.009

PatiĂŤnten Kennis & Aandachtsvereniging Innovatie gebieden

Doelstelling

3.728.040

48.598

1.170.203 1.644.618 761.108 30.648 72.865

Voorlichting

4.185.397

3.043.713 255.002 417.789 468.893

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten

Totaal personeelskosten

2008

Personeelskosten

4.164.000

3.146.000 199.000 435.000 384.000

Begroot 2008

3.942.036

2.992.888 227.473 403.508 318.167

2007

De lastenpost personeelskosten bestaat uit de volgende onderdelen:

Totaal

Totaal

Subsidies en bijdragen Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Publ & Comm Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijving

Lasten

Bestemmingen

(in hele euro's)

Lastenverdeling: specificatie en verdeling van de kosten

10.726

10.726

728.331

728.331

494.554 16.032 38.115 154.208 25.422

Beheer & Administratie

15.708.000

15.708.000

3.040.625 3.245.625 4.164.000 173.000 370.000 136.750 312.000

4.266.000

Begroot 2008

14.278.520

14.278.520

4.422.674 6.000 2.280.989 2.674.038 3.942.036 157.327 370.344 230.561 194.552

Totaal lasten 2007

11,9 5,7 14,0 12,4 11,4 6,5

61,9 61,7

PatiĂŤntenvereniging Onderzoek & Innovatie Aandachtsgebieden Voorlichting Fondsenwerving Beheer & Administratie

Gemiddelde bezetting 2008 Gemiddelde bezetting 2007

gemiddelde bezetting

14.622.183

14.622.183

4.115.606 0 2.640.976 2.766.802 4.185.397 152.965 363.672 154.208 242.557

Totaal lasten 2008

Personeelsbezetting in fte

30.914

30.914

Acties Belegderden gingen

2.846.685

2.805.045

44.650

1.025.089 910.822 729.381 28.158 66.945

Eigen Fondsen werving

Werving baten


Toelichting op de Lastenverdeling In de Lastenverdeling worden de kosten die het Astma Fonds maakt, verdeeld over de verschillende doelstellingen, de werving baten en de kosten voor Beheer en Administratie. De totalen van de verschillende kolommen komen overeen met de totaal bedragen die zijn opgenomen in de Staat van Baten en Lasten en in de toelichting daarop. Uit de lastenverdeling wordt duidelijk hoe de eerder vermelde kosten zijn besteed.

Berekeningswijze De gemaakte kosten zijn overeenkomstig de voorgeschreven indeling verdeeld over de verschillende kostensoorten. Hierbij zijn de direct toerekenbare kosten, de kosten waarvoor een factuur is ontvangen of een contractuele verplichting is aangegaan, direct ten laste van de betreffende kostensoort gebracht. De personeelskosten zijn verdeeld op basis van de gemaakte uren voor de verschillende bestemmingen. Om de huisvestingskosten, kantoorkosten, algemene kosten en afschrijvingen per bestemming te bepalen, is gerekend met het aantal medewerkers dat werkzaam is voor de betreffende bestemming.

Doelstellingen In december 2006 heeft de Ledenraad van het Astma Fonds het beleidsplan voor de jaren 2007 2011 goedgekeurd. De hierboven gekozen indeling van de doelstellingen is gebaseerd op het beleidsplan. Het wetenschappelijk onderzoek dat door het Astma Fonds wordt gefinancierd, valt onder de doelstelling 'Onderzoek & Innovatie'. De projecten die het Astma Fonds uitvoert in het kader van de 3 aandachtsgebieden 'Kwaliteit van Zorg', 'Kwaliteit van Leven', en 'Preventie', zijn getotaliseerd onder de kolom 'Aandachtsgebieden'. Voor sommige activiteiten vraagt het Astma Fonds een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor de brochures of voor de patiĂŤntenboeken. De opbrengst hiervan is overeenkomstig de regelgeving, in mindering gebracht op de kosten van de betreffende activiteit. In 2008 bedroegen de totale baten van het Astma Fonds 14.575.933. Hiervan is een bedrag van 11.047.170 besteed aan de doelstellingen. Dat betekent dat 75,8% van de baten rechtstreeks ten gunste is gekomen van de doelstellingen. In 2007 was dit 75,1% terwijl de begroting 2009 voorziet in 77,4%. Voor de komende jaren worden verder stijgende inkomsten verwacht terwijl de overige kosten, de kosten voor de werving van de baten en de kosten voor Beheer & Administratie naar verwachting niet of nauwelijks zullen stijgen. Dat betekent dat het percentage dat rechtstreeks ten gunste komt aan de doelstellingen zal stijgen.

Werving baten Het Astma Fonds is een Fondsenwervende instelling. Om deze fondsen te werven, zoekt het Astma Fonds contact met mogelijke giftgevers. Dit kan via de post, maar ook via telemarketing of internet, de collectant of in een persoonlijk gesprek. Deze contactmomenten worden niet alleen gebruikt om een vraag te stellen, maar ook om een boodschap te brengen. Bijvoorbeeld om mensen te wijzen op de gevaren van (mee)roken en het belang van stoppen met roken, of om uit te leggen dat mensen met Astma en COPD een ziekte hebben die je beperkt in je mogelijkheden en waarvoor begrip van je omgeving belangrijk en noodzakelijk is, of om ouders, scholen en de politiek erop te wijzen dat een schone schoolomgeving belangrijk is voor kinderen met Astma, maar ook voor niet-zieke kinderen.


Omdat de fondsenwervende activiteiten van het Astma Fonds altijd een inhoudelijke boodschap hebben, wordt een gedeelte van de gemaakte kosten ten laste gebracht van voorlichting. Per onderdeel wordt individueel beoordeeld wat een reële verdeling is. De kosten voor de collecteorganisatie bijvoorbeeld, worden slechts heel beperkt ten laste van voorlichting gebracht. De kosten van de voorlichtingscampagne rond Wereld Astma Dag en de collecte in mei daarentegen komen voor 75% ten laste van voorlichting. De kosten van de donateurs-mailingen komen voor 50% ten laste van voorlichting maar de kosten die worden gemaakt voor de verwerking van de giften, bijvoorbeeld de bankkosten, komen uiteraard volledig voor rekening van de post 'Eigen Fondsenwerving’.

Beheer & Administratie De post 'Beheer & Administratie' zijn de kosten die het Astma Fonds maakt voor de (interne) beheersing en administratievoering. De VFI, vereniging voor Fondsenwervende Instelling, heeft in januari 2008 een aanbeveling gedaan voor de toepassing van deze kostenpost om tot zoveel mogelijk vergelijkbaarheid te komen tussen de Fondsenwervende instellingen. Het Astma Fonds heeft de post 'Beheer & Administratie' overeenkomstig deze aanbeveling berekend. Tot de kosten voor 'Beheer & Administratie' horen de kosten voor bestuur, Raad van Toezicht en de algemene kosten. Ook de kosten voor de directie en de afdeling financiën horen hierbij, met uitzondering van de directe inspanningen ten behoeve van de doelstellingen. Bij het Astma Fonds betekent dit bijvoorbeeld dat de uren die de directeur besteedt aan politieke lobby of overleg met zorgverzekeraars ten laste komen van de doelstellingen. De personele kosten zijn ten laste gebracht van de bestemming waaraan de betreffende medewerker zijn beschikbare tijd heeft besteed. De kosten voor ICT, huisvesting, kantoorkosten en personeelszaken zijn verdeeld op basis van het aantal medewerkers. De totale lasten van het Astma Fonds bedroegen in 2008 14.622.183. hiervan is een bedrag van 728.329 besteed aan Beheer & Administratie. Procentueel gezien is dus 5% van de lasten besteed aan Beheer & Administratie. Het percentage is met 0,4% gedaald ten opzichte van 2007. Het Astma Fonds heeft zich als norm gesteld dat het percentage kosten voor Beheer & Administratie niet hoger mag zijn dan 5,5%.

Toezichthouders en Bestuur De Raad van Toezicht van het Astma Fonds doet haar werk op vrijwillige basis en behalve een eventuele tegemoetkoming voor reis- en verblijfkosten is hiervoor geen andere vergoeding verstrekt. Aan de toezichthouders zijn evenmin leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De bestuurder van het Astma Fonds, de heer M. Rutgers, is in 2006 aangesteld bij de vereniging het Nederlands Astma Fonds. Met ingang van 27 december 2007, de datum waarop oprichting van de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging heeft plaatsgevonden en waarop de Vereniging het Nederlands Astma Fonds is gewijzigd in de Astma Fonds Longstichting, is hij bestuurder van de laatst genoemde stichting. Tevens is hij tot 1 juli 2009 voorzitter van de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging. Het aan de heer Rutgers toegekende jaarsalaris inclusief vakantiegeld en vaste eindejaarsuitkering voldoet aan de VFI advies salarisregeling zoals opgenomen in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Salariskosten 2008

Dhr. M.R. Rutgers

Vast inkomen

Vaste onkosten vergoeding

Sociale lasten

Pensioen premie

Tegemoetkoming ziektekosten

125.000

2.400

5.612

20.970

384

Aan de bestuurder zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

30


Verschillenanalyse rekening versus begroting 2008 (in hele euro's)

BATEN 1.

rekening 2008

begroot

verschil

Baten uit eigen activiteiten 1.1

Collecte

3.118.246

3.300.000

-181.754

1.2

Donateurs en giften

5.622.055

5.620.000

2.055

1.3

Leden

937.410

1.000.000

-62.590

1.4

Sponsoring

287.850

600.000

-312.150

1.5

Nalatenschappen

2.251.273

3.100.000

-848.727

1.6

Overige baten uit eigen fondsenwerving

39.570

63.000

-23.430

12.256.404

13.683.000

-1.426.596

1.306.911

1.400.000

-93.089

Totaal baten uit eigen activiteiten 2.

Baten uit acties van derden

3.

Baten uit beleggingen

703.633

350.000

353.633

4.

Overige baten en lasten

308.985

0

308.985

14.575.933

15.433.000

-857.067

SOM DER BATEN

LASTEN 5.

6.

7.

Besteed aan doelstellingen 5.1

PatiĂŤntenvereniging

1.352.221

1.437.000

-84.779

5.2

Onderzoek & Innovatie

3.747.003

4.066.000

-318.997

5.3

Aandachtsgebieden

2.219.906

2.437.000

-217.094

5.4

Voorlichting

3.728.040

4.016.750

-288.710

11.047.170

11.956.750

-909.580

Werving baten 6.1

Kosten eigen fondsenwerving

2.805.044

2.907.500

-102.456

6.2

Kosten acties derden

10.726

100.000

-89.274

6.3

Kosten van beleggingen

30.914

29.000

1.914

2.846.684

3.036.500

-189.816

728.329

714.750

13.579

14.622.183

15.708.000

-1.085.817

-46.250

-275.000

228.750

Beheer en administratie

SOM DER LASTEN

RESULTAAT

31


De verschillen verklaard Baten uit eigen fondsenwerving De baten uit de eigen fondsenwerving hebben in totaal ruim 1,4 miljoen euro minder opgeleverd dan begroot. De belangrijkste verklaring is de achterblijvende opbrengst in de nalatenschappen. Er was 3,1 miljoen euro begroot, en er is uiteindelijk 2,25 miljoen euro ontvangen doordat de gemiddelde opbrengst is gedaald. Het aantal ontvangen nalatenschappen is in 2008 gelijk gebleven aan 2007 en hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de jaren van dalende aantallen. Begin 2008 is het besluit genomen om de 'Luchtbus' niet te vervangen. De 'Luchtbus' werd ingezet om voorlichting te geven aan de bovenbouw van de basisschool. Voor de vervanging zou een bedrag van 300.000 aan sponsorbijdragen worden geworven. De collecte van het Astma Fonds wordt traditioneel gehouden in de maand mei. Door de samenloop van de feestdagen in en rondom de collecteweek, is het in 2008 niet gelukt om meer collectanten op pad te sturen. Omdat zich in 2009 dezelfde situatie voordoet, wordt organisatoren en promotoren nadrukkelijker gewezen op het belang van een tijdige start van de organisatie en het verspreiden van de collectebussen.

Aandeel in acties van derden (Loterijen) De begroting 2008 is opgesteld in het najaar van 2007. Op dat moment was de opbrengst over het 1e kwartaal 2007 bekend, maar dit was onvoldoende om de begroting voor 2008 op te baseren. Als uitgangspunt voor de begroting 2008 is daarom gekeken naar de opbrengst in 2006 en die bedroeg 1,4 miljoen euro. In 2007 werd uiteindelijk 1,2 miljoen euro ontvangen. Ten opzichte van 2007 is de opbrengst in 2008 met 116.000 gestegen, maar dus wel 93.000 lager uitgekomen dan begroot doordat de begroting feitelijk te hoog was vastgesteld.

Doelstellingen Het jaar 2008 was voor het Astma Fonds het 2e jaar van de beleidsperiode 2007 - 2010. In 2007 zijn de plannen voor de verschillende aandachtsgebieden opgesteld. Het jaar 2008 stond in het teken van uitvoering en waar nodig bijstelling. In het oog springende resultaten zijn de realisatie van de rookvrije horeca, de Begripscampagne in oktober en de aandacht voor het binnenmilieu van scholen. Daarnaast heeft de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging die op 27 december 2007 is opgericht, zijn eerste bestuur gekozen en is de vereniging gefuseerd met Astma patiëntenvereniging VbbA/LCP. Patiëntenvereniging De kosten voor de Patiëntenvereniging zijn 85.000 lager uitgekomen dan begroot. Voor de rayon- en werkgroepactiviteiten was een bedrag begroot van 179.000. Hiervan is ongeveer 121.000 besteed en dit is 35.000 meer dan in 2007. De hoogte van de begroting 2008 werd mede bepaald door de verwachte afronding van de uitplaatsing van de sportgroepen. Hiervoor bleek echter minder geld nodig dan voorzien. De uitgavengroei hangt verder samen met de toename van het aantal activiteiten. In 2007 is veel aandacht gegaan naar de inrichting van de nieuwe rayons en werkgroepen waardoor er in dat jaar verhoudingsgewijs minder activiteiten zijn geweest. In 2008 is de inrichting afgerond en konden de nieuwe rayoncommissies en werkgroepen zich meer gaan richten op de organisatie van lokale activiteiten. Onderzoek en Innovatie In het beleidsplan 2007 - 2010 is bepaald dat het Astma Fonds 25% van zijn bruto inkomsten besteedt aan Wetenschappelijk Onderzoek. De begroting voor het onderzoek was hierop gebaseerd. De bruto inkomsten in 2008 zijn echter ongeveer 850.000 lager uitgekomen. Er was daarom minder geld beschikbaar voor onderzoek dan begroot. Daarnaast is minder besteed aan monitoring omdat de kosten voor onderzoek ten behoeve van de tussentijds evaluatie van het beleidsplan lager uitvielen dan verwacht.

32


Aandachtsgebieden In het beleidsplan zijn 3 aandachtsgebieden benoemd: Kwaliteit van Zorg, Kwaliteit van Leven en Preventie. In 2008 is hieraan in totaal 217.000 minder besteed dan begroot. De voornaamste onderbestedingen zijn de projecten 'Vergoedingen zorg' ( 70.000), 'Bewegen' ( 122.000), 'Begrip kinderen' en 'Begrip sociale omgeving' (totaal 131.000). Een gedeelte van het budget 'Begrip sociale omgeving' en 'Begrip kinderen' ( 67.000) toegevoegd aan het budget voor de Begrips-campagne in oktober. Aan het project 'Meeroken' is 122.000 meer besteed dan begroot. Dit geld is toegekend aan Stivoro ten behoeve van de publiekscampagne inzake 'Stoppen met roken'. Binnen alle projecten blijkt dat lobbyactiviteiten van groot belang zijn. Afgezien van de inhuur van een betaalde lobbyist ten behoeve van de landelijke politiek, betekent dat eerder inzet van mensuren van zowel medewerkers van het bureau als vrijwilligers, dan van geld. De onderbestedingen bij 'Vergoedingen Zorg' en 'Bewegen' worden hierdoor verklaard. Voorlichting De kosten voor Voorlichting zijn 289.000 lager uitgevallen dan begroot. Aan de 3 grote publiekcampagnes is in totaal 137.000 meer besteed dan gepland. Hiervan is een bedrag van 67.000 afkomstig van het projectbudget 'Begrip sociale omgeving'. Aan de post 'informatieverstrekking algemeen publiek' is 124.000 minder besteed. De hoogte van deze post hangt nauw samen met de bestedingen aan de kosten voor de werving eigen fondsenwerving. Zie hiervoor de toelichting de lastenverdeling op pagina 29 en 30. Aan 'voorlichting patiënten' is 62.000 minder besteed dan begroot. Voor de vernieuwing van de patiëntenvoorlichting stond 85.000 begroot maar dit bedrag is slechts gedeeltelijk besteed. Het traject naar een nieuwe positionering van het Astma Fonds heeft meer tijd gekost dan verwacht en de vernieuwing van de patiëntenvoorlichting kan pas goed worden uitgevoerd als de positionering helemaal duidelijk is. Hierdoor is slechts 27.000 van het beschikbare budget van 85.000 besteed. Ook de onderbesteding aan 'internet' van 42.000 heeft te maken met het positioneringtraject. De website van het Astma Fonds is verouderd maar de bouw van een nieuwe, eigentijdse website kan pas starten als de nieuwe positionering rond is.

Fondsenwerving en kosten acties derden Voor de eigen fondsenwerving is op alle onderdelen in 2008 minder uitgegeven dan begroot. In totaal 102.000. De grootste onderbesteding is gerealiseerd bij de Donateurs. Met name aan de indirecte kosten zoals database beheer en overig/onvoorzien is minder uitgegeven, namelijk 98.000. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt voor het donateursblad 'Lucht en Leven' en is minder geld besteed aan de werving van nalatenschappen. In 2008 is een begin gemaakt met de werving van nieuwe leden, maar het hiervoor begrote bedrag is niet volledig gebruikt. Verder voorzag de begroting 2008 is de aanschaf van laptops ten behoeve van de collecte promotoren. Omdat de hiervoor benodigde software nog niet gereed is, is dit echter uitgesteld naar een latere datum. De kosten acties derden hebben betrekking op de kosten die het Astma Fonds maakt voor de werving van nieuwe, geoormerkte deelnemers aan de SponsorBingoLoterij. Van iedere begunstigde van deze loterij wordt verwacht dat zij jaarlijks nieuwe deelnemers werven onder de eigen achterban. Het Astma Fonds heeft in de zomer geworven onder een gedeelte van de donateurs. Omdat het resultaat van deze werving tegenviel, is besloten de belacties voortijdig te beëindigen. Beheer en Administratie De kosten voor beheer en administratie zijn 13.000 hoger uitgekomen dan begroot. In 2008 heeft het Astma Fonds het besluit genomen om de mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting tezamen met een aantal gezondheidsfondsen en -verenigingen te onderzoeken. Hiervoor zijn kosten gemaakt door de inhuur van externe adviseurs op het gebied van aanhuur pand, juridische/fiscale- en economische aangelegenheden en procesbegeleiding. Deze kosten zijn naar rato verdeeld onder de deelnemende organisaties. Omdat deze kosten niet waren begroot, heeft dit geleid tot overschrijding van de begroting 2008.

33


Kasstroomoverzicht

Boekjaar 2008

Boekjaar 2007

Operationele activiteiten Saldo baten en lasten

-46.250

-39.893

Aanpassing voor posten die geen mutatie in het werkkapitaaal veroorzaken: Afschrijvingen

265.294

192.748

Mutaties voorzieningen

-51.742

-18.169

Mutaties ongerealiseerde koersverschillen

-418.362

63.749 -204.810

238.328

Veranderingen in het werkkapitaal Mutaties voorraden Mutaties vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Mutaties schulden op korte termijn

0

0

718.867

-130.276

-733.409

601.816 -14.542

471.540

Investeringsactiviteiten Netto investering in materiĂŤle vaste activa

-172.053

Mutatie beleggingen Aan- en verkoop beleggingen

-240.828

0

0

-498.000

-176.600 -670.053

-417.428

567.168

749.116

-368.487

1.001.663

Financieringsactiviteiten Mutatie schulden op lange termijn

Toename liquide middelen

Liquide middelen 1 januari 2008

4.393.650

3.391.987

Liquide middelen 31 december 2008

4.025.163

4.393.650

Mutatie liquide middelen

-368.487

1.001.663

De liquide middelen zijn in 2008 afgenomen met 368.487. Door de investeringen in zowel materiĂŤle vaste activa als beleggingen, zijn de middelen afgenomen met 670.000. De afschrijvingen en de nietgerealiseerde koerswinst, hebben wel bijgedragen aan het resultaat 2008, maar hebben niet geleid tot een mutatie in de beschikbare gelden. Het totaalbedrag aan kort- en langlopende schulden is met 166.000 toegenomen. Dit leidt op zich tot een stijging van de beschikbare liquide middelen maar per saldo zijn de liquide middelen toch afgenomen met 368.487 tot ruim 4 miljoen euro. Dit is ruimschoots voldoende om te voldoen aan de kortlopende verplichtingen. Daarnaast is een bedrag van 7,8 miljoen belegd omdat hiermee een hoger rendement wordt bereikt dan op de gewone bankrekeningen. Als het nodig is om aan de externe verplichtingen te voldoen, kunnen deze effecten worden verkocht.

34


Enkelvoudige Balans en Rekening van baten en lasten De Astma Fonds groep bestaat uit de volgende rechtspersonen: 1. 2. 3. 4.

Astma Fonds Longstichting Astma Fonds LongpatiĂŤntenvereniging De Vereniging tot steun aan het Nederlands Astma Fonds De Stichting het Nederlands Astma Fonds.

Gezien de grote samenhang tussen deze organisaties, is in de jaarrekening een geconsolideerde balans en rekening van baten en lasten opgenomen. De Astma Fonds Longstichting treedt daarbij op als groephoofd. De Vereniging tot steun aan het Nederlands Astma Fonds en de Stichting het Nederlands Astma Fonds zijn steunorganisaties zonder eigen activiteiten behoudens de ontvangst van nalatenschappen. Deze komen ten gunste van de Astma Fonds Longstichting. Het bestuur van de Astma Fonds Longstichting vormt tevens het bestuur van deze rechtspersonen. De Astma Fonds Longstichting en de Astma Fonds LongpatiĂŤntenvereniging zijn met elkaar verbonden door het gezamenlijke meerjaren beleidsplan en de meerjaren begroting. De projecten die in het meerjaren beleidsplan zijn benoemd, horen afhankelijk van de aard en doelgroep van het project tot de vereniging of de stichting. De werkzaamheden voor de vereniging worden uitgevoerd door personeel van de stichting; de vereniging heeft geen eigen personeel in dienst. Voor de vereniging is alleen de enkelvoudige rekening van baten en lasten opgenomen. De vereniging heeft geen eigen balans omdat ze geen bezittingen, schulden of vermogen heeft. De vereniging wordt financieel ondersteund door de stichting. Van de Astma Fonds Longstichting, de Vereniging tot steun aan het Nederlands Astma Fonds en de Stichting het Nederlands Astma Fonds zijn zowel de enkelvoudige balansen als de enkelvoudige rekeningen van baten en lasten opgenomen.

35


Balans Astma Fonds Longstichting per 31 december 2008 (in hele euro's)

Activa

1.

Immateriële vaste activa

2.

Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen 2.1

Pand

2.2

Inventaris

31 december 2008

31 december 2007

0

0

2.238.150

2.305.822

317.261

359.404

2.555.411

2.665.226

54.734

38.160

In gebruik voor doelstelling 2.3

3.

Voorlichtingsmiddelen e.d.

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

4.

5.

2.610.145

2.703.386

7.813.593

6.897.231

10.423.738

9.600.617

Vorderingen en overlopende activa 4.1

Voorschotten

105.690

169.510

4.2

Acties door derden

517.458

362.453

4.3

Lopende renten

4.4

Overige vorderingen

4.5

Vooruitbetaalde lasten

Liquide middelen

56.563

54.884

2.320.223

3.249.435

311.239

193.758

3.311.173

4.030.040

4.025.163

4.393.650 7.336.336

8.423.690

17.760.074

18.024.307

Deze balans geeft de bezittingen en schulden weer van de Astma Fonds Longstichting. Dat betekent dat de vermogens van de Vereniging tot Steun aan het Astma Fonds en de Stichting het Astma Fonds eruit zijn gehaald. De Astma Fonds Longpatiëntenvereniging heeft geen bezitting, schulden en vermogen en dus geen zelfstandige balans.

36


Passiva

6.

31 december 2008

31 december 2007

3.056.153

3.009.162

Reserves en fondsen Reserves 6.1

-

6.2

- bestemmingsreserves

continu誰teitsreserve

2.610.175

2.703.416 5.666.328

5.712.578

20.622

20.622

5.686.950

5.733.200

Fondsen 6.3

7.

8.

Voorzieningen 7.1

Voorziening onderhoud kantoorpand

7.2

Voorziening jubilea

207.400

274.142

30.000

15.000 237.400

289.142

3.612.967

3.045.799

Schulden op lange termijn 8.1

9.

- bestemmingsfondsen

Subsidieverplichtingen 2010 en volgende jaren

Schulden op korte termijn 9.1

Kortlopende subsidieverplichtingen

5.129.941

6.155.177

9.2

Crediteuren en nog te betalen kosten

2.601.107

1.892.872

9.3

Belastingen en premies sociale verzekeringen

337.676

315.516

9.4

Schuld aan derden

154.033

592.601

37

8.222.757

8.956.166

17.760.074

18.024.307


Rekening van baten en lasten 2008 Astma Fonds Longstichting (in hele euro's)

Baten 1.

rekening 2008

begroting 2008

rekening 2007

Baten uit eigen Fondsenwerving 1.1

Collecte

3.118.246

3.300.000

3.142.226

1.2

Donateurs en giften

5.619.555

5.620.000

5.496.890

1.4

Sponsoring

1.5

Nalatenschappen

1.6

Overige baten eigen FW

Totaal baten uit eigen Fondsenwerving

287.850

600.000

243.039

2.251.273

3.100.000

2.732.393

2.898

13.000

1.399

11.279.822

12.633.000

11.615.947

1.306.911

1.400.000

1.190.934

2.

Baten uit acties van derden

3.

Baten uit beleggingen

703.633

350.000

397.956

4.

Overige baten en lasten

308.985

0

15.585

13.599.351

14.383.000

13.220.422

rekening 2008

begroting 2008

rekening 2007

SOM DER BATEN

Lasten 5.

6.

7.

Besteed aan doelstellingen 5.1

PatiĂŤntenvereniging

1.946.025

2.147.130

1.317.818

5.2

Onderzoek & Innovatie

3.747.003

4.066.000

3.693.199

5.3

Aandachtsgebieden

1.343.034

1.326.880

1.507.859

5.4

Voorlichting

3.124.292

3.471.740

3.205.276

10.160.354

11.011.750

9.724.152

Werving baten 6.1

Kosten eigen fondsenwerving

2.715.278

2.802.500

2.633.373

6.2

Kosten acties derden

10.726

100.000

103.867

6.3

Kosten van beleggingen

30.914

29.000

27.561

2.756.918

2.931.500

2.764.801

728.329

714.750

771.362

13.645.601

14.658.000

13.260.315

-46.250

-275.000

-39.893

Beheer en administratie

SOM DER LASTEN

RESULTAAT

De rekening van baten en lasten van de Astma Fonds Longstichting heeft betrekking op de baten en lasten van de Stichting. De baten en lasten van de Astma Fonds LongpatiĂŤntenvereniging zijn opgenomen in de separate rekening van baten en lasten van de LongpatiĂŤntenvereniging.

38


Astma Fonds Longpatiëntenvereniging Rekening van baten en lasten 2008 (in hele euro's)

Baten 1.

begroting 2008

937.410

1.000.000

39.172

50.000

976.582

1.050.000

Inkomsten 1.3

Leden

1.6

Overige inkomsten

Totaal inkomsten

2.

rekening 2008

Bijdrage Astma Fonds Longstichting 2.1

Organisatiekosten Vereniging

972.492

953.000

2.2

Organisatiekosten Projecten

613.724

588.120

2.3

Subsidie tbv de projecten Vereniging

359.809

606.010

1.946.025

2.147.130

SOM DER BATEN

2.922.607

3.197.130

Lasten

rekening 2008

begroting 2008

Totaal bijdrage Astma Fonds Longstichting

3.

Besteed aan doelstellingen 3.1

Eigen activiteiten Vereniging

1.729.114

1.837.010

3.2

Projecten Aandachtsgebieden

1.193.493

1.360.120

2.922.607

3.197.130

0

0

SOM DER LASTEN

RESULTAAT

De rekening van baten en lasten van de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging geeft inzicht in eigen inkomsten en bestedingen van de vereniging. Voor de Longpatiëntenvereniging is een separate jaarrekening beschikbaar.

39


Jaarrekening Vereniging tot steun aan het Nederlands Astma Fonds Balans per 31 december 2008 (in hele euro's) Activa Te vorderen uit nog niet geheel afgewikkelde nalatenschappen

2008

2007 Passiva Kapitaal

118.505

Postbanknr. 332892

2007

45

45

118.505

449.502

118.550

449.547

2008

2007

1

0

220.549

308.116

220.550

308.116

449.502

Rekening courant 45 Nederlands Astma Fonds

45 118.550

2008

449.547

Exploitatierekening 2008 (in hele euro's) Lasten

2008

2007 Baten

Reeds afgedragen/nog af te dragen aan het Nederlands Astma Fonds

Aandeel in nalatenschappen met vruchtgebruik of 308.116 onbekende omvang

220.550

Aandeel in 10 geheel of gedeeltelijk afgewikkelde nalatenschappen 220.550

308.116

Balans Te vorderen uit nog niet geheel afgewikkelde nalatenschappen Betreft 8 nalatenschappen waarvan het aandeel voor de Vereniging tot steun aan het Nederlands Astma Fonds aan de hand van opgaven van de desbetreffende notarissen is opgenomen. Nalatenschappen waarvan nog geen opbrengst bekend is, of welke belast zijn met een recht op vruchtgebruik, zijn opgenomen voor 1,00 per nalatenschap. Dit betreft 4 van de 5 nalatenschappen. Het kapitaal van de nalatenschappen die belast zijn met vruchtgebruik bedraagt ongeveer 7.000.

-

Rekening courant Nederlands Astma Fonds Dit betreft het nog aan het Nederlands Astma Fonds af te dragen bedrag inzake ontvangen nalatenschappen.

Het verloop was: Stand per 1-1-2008 BIJ: in 2008 ontvangen nalatenschappen

449.502 220.550 670.052 551.547

AF: afgedragen aan het Nederlands Astma Fonds Saldo per 31 december 2008

118.505

Exploitatierekening Aandeel in nalatenschappen met onbekende omvang. Betreft 1 in 2008 ontvangen nalatenschap waarvan het aandeel voor de Stichting het Nederlands Astma Fonds nog niet bekend is.

Per 28 augustus 1972 heeft de Vereniging tot Steun aan het Nederlands Astma Fonds al haar bezittingen en schulden, met uitzondering van 45 stichtingskapitaal en de nog niet afgewikkelde nalatenschappen, overgedragen aan de Vereniging Nederlands Astma Fonds. Met uitzondering van het kapitaal hebben alle activa en passiva en baten en lasten betrekking op ontvangen nalatenschappen. Alle inkomsten worden direct aan de Vereniging Nederlands Astma Fonds afgedragen. Het bestuur van de Vereniging Nederlands Astma Fonds vormt tevens het bestuur van de Vereniging tot Steun aan het Nederlands Astma Fonds.

40


Jaarrekening Stichting het Nederlands Astma Fonds Balans per 31 december 2008 (in hele euro's) Activa Te vorderen uit nog niet geheel afgewikkelde nalatenschappen

2008

2007 Passiva Kapitaal

627.898

Postbanknr. 332690

2007

45

45

627.898

876.206

627.943

876.251

2008

2007

3

1

673.980

706.158

673.983

706.159

876.206

Rekening courant 45 Nederlands Astma Fonds

45 627.943

2008

876.251

Exploitatierekening 2008 (in hele euro's) Lasten Reeds afgedragen/nog af te dragen aan het Nederlands Astma Fonds

2008

2007 Baten Aandeel in nalatenschappen met 706.159 vruchtgebruik of onbekende omvang

673.983

Aandeel in 95 geheel of gedeeltelijk afgewikkelde nalatenschappen 673.983

706.159

Balans Te vorderen uit nog niet geheel afgewikkelde nalatenschappen Betreft 39 nalatenschappen waarvan het aandeel voor de Stichting het Nederlands Astma Fonds aan de hand van opgaven van de desbetreffende notarissen is opgenomen. Nalatenschappen waarvan nog geen opbrengst bekend is, of welke belast zijn met een recht op vruchtgebruik, zijn opgenomen voor 1,00 per nalatenschap. Dit betreft 9 van de 39 nalatenschappen. Het kapitaal van de 5 nalatenschappen die belast zijn met vruchtgebruik bedraagt ongeveer 672.000.

-

Rekening courant Nederlands Astma Fonds Dit betreft het nog aan het Nederlands Astma Fonds af te dragen bedrag inzake ontvangen nalatenschappen.

Het verloop was: Stand per 1-1-2008 BIJ: in 2008 ontvangen nalatenschappen

876.206 673.983 1.550.189 922.291

Af: afgedragen aan het Nederlands Astma Fonds Saldo per 31 december 2008

627.898

Exploitatierekening Aandeel in nalatenschappen met onbekende omvang. Betreft 3 in 2008 ontvangen nalatenschappen waarvan het aandeel voor de Stichting het Nederlands Astma Fonds nog niet bekend is.

Per 28 augustus 1972 heeft de Stichting het Nederlands Astma Fonds al haar bezittingen en schulden, met uitzondering van 45 stichtingskapitaal en de nog niet afgewikkelde nalatenschappen, overgedragen aan de Vereniging Nederlands Astma Fonds. Met uitzondering van het kapitaal hebben alle activa en passiva en baten en lasten betrekking op ontvangen nalatenschappen. Alle inkomsten worden direct aan de Vereniging Nederlands Astma Fonds afgedragen. Het bestuur van de Vereniging Nederlands Astma Fonds vormt tevens het bestuur van de Stichting het Nederlands Astma Fonds.

41


Overige gegevens

Vaststelling Goedkeuring van de jaarrekening 2008 heeft plaatsgevonden in de gezamenlijke vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Astma Fonds Longstichting van 23 april 2009.

Resultaatverdeling De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de in de jaarrekening 2008 opgenomen resultaatverdeling vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld moeten worden.

42


Verantwoordingsverklaring Sinds 1 juli 2008 zijn de nieuwe CBF-richtlijnen van kracht. Een belangrijke wijziging hierin is de vervlechting met de VFI-richtlijn Goed Bestuur voor Goede Doelen. Dit heeft ertoe geleid dat elke organisatie met het CBF-keurmerk een verantwoordingsverklaring moet opstellen waarin wordt beschreven op welke wijze de organisatie omgaat met de drie principes van goed bestuur. Deze verklaring moet ook worden opgenomen in de jaarrekening, eventueel in een verkorte vorm. Het CBF gebruikt deze verklaringen om in gesprek te treden met de organisaties over de wijze waarop zij omgaan met de algemene principes. De drie algemene principes van goed zijn bestuur zijn als volgt geformuleerd: 1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Over Toezicht houden De Raad van Toezicht van de Astma Fonds Longstichting verleent goedkeuring over de beleidplannen, meerjarenbegrotingen alsmede de jaarplannen en de jaarbegroting. De Ledenraad van de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging keurt de meerjarenbeleidplannen en de meerjarenbegroting goed. Het eenkoppige bestuur van de Astma Fonds Longstichting bestuurt de stichting en wordt daarbij gesteund door een bureau. Het meerkoppige bestuur van de Astma Fonds Longpatiëntenverenging bestuurt de vereniging en wordt daarbij ondersteund door de stichting en haar medewerkers. De bestuurder van de stichting is tot 1 juli 2009 ook betaald voorzitter van de vereniging. Daarna zal het bestuur uit onbetaalde krachten bestaan. Dit is zo geregeld om de nieuwe en unieke constructie van een goede doelen organisatie en een patiëntenorganisatie, die samen optrekken en nauw verbonden zijn, te borgen. De bestuursorganen van beide organisaties werken op basis van functieprofielen, en functioneren geheel volgens de voorschriften van de Code Wijffels. Over optimale besteding van middelen Jaarlijks laat het Astma Fonds onderzoeken wat de wensen en verwachtingen zijn van de leden over de organisatie. Ook bij de niet-leden wordt dit in kaart gebracht. De beoogde resultaten zijn daartoe SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). De beoogde doelstellingen zijn per definitie relevant voor de achterban.

Over optimale relatie met belanghebbenden De relatie van de Astma Fonds Longstichting met de primair belanghebbenden, de patiënten met chronische longziekten, is geborgd in de in 2007 ingevoerde unieke constructie met de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging. Uit onderzoek blijkt dat 40.000 leden van de Astma 43


Fonds Longpatiëntenvereniging nut en meerwaarde ervaren van hun lidmaatschap. Er is een periodieke uitgave waarin leden op de hoogte gehouden worden van voor hen relevante medische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn e-mail nieuwsbrieven voor vrijwilligers. Het beleid wordt daarop aangepast. De circa 200.000 donateurs worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de projecten. De donateurs zijn nog niet actief betrokken bij de projecten en onderwerpen. De Astma Fonds Longstichting wil dit echter wel ontwikkelen. Er is een intensieve relatie tussen de Astma Fonds Longstichting, de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging en de vele honderden vrijwilligers. Zowel op strategisch niveau, bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid en positionering, als op lokaal en landelijk uitvoerend niveau. De waarde van deze samenwerking kan niet hoog genoeg ingeschat worden. Alleen zó wordt een gedragen beleid ook effectief en met draagvlak uitgevoerd. De Astma Fonds Longstichting en de Longpatiëntenvereniging onderhouden relaties met wetenschappers en het medische veld via formele werkverbanden. Maar ook daarnaast wordt intensief met elkaar op getrokken om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren en onderzoek te financieren dat relevant is in relatie tot de vragen en behoeften van de patiënt met chronische longziekten. Uiteraard beschikken de organisaties over een klachtenprocedure en die functioneert naar wens. Daarmee is natuurlijk niet iedere klacht inhoudelijk naar volle tevredenheid opgelost, maar die klacht is dan wel volgens de procedure afgehandeld. De Astma Fonds Longstichting kent de volgende organen: Raad van Toezicht, Bestuur en Wetenschappelijke Advies Raad. De Astma Fonds Longpatiëntenvereniging kent de volgende organen: Ledenraad en Bestuur.

Michael R. Rutgers, M.Sc. Bestuurder / algemeen directeur Astma Fonds Longstichting Voorzitter Astma Fonds Longpatiëntenvereniging

44


45


46


Geconsolideerde Begroting 2009 (in hele euro's)

Baten

1.

begroting 2009

rekening 2008

3.350.000

3.118.246

Baten uit eigen Fondsenwerving 1.1

Collecte

1.2

Donateurs en giften

5.690.000

5.622.055

1.3

Leden

1.076.000

937.410

1.4

Sponsoring

1.5

600.000

287.850

Nalatenschappen

3.000.000

2.251.273

1.6

Subsidies derden

340.000

0

1.7

Diverse baten

665.000

39.570

14.721.000

12.256.404

1.300.000

1.306.911

326.000

703.633

0

308.985

SOM DER BATEN

16.347.000

14.575.933

Lasten

begroting 2008

rekening 2008

Totaal baten uit eigen Fondsenwerving

2.

Baten uit acties van derden

3.

Baten uit beleggingen

4.

Overige baten en lasten

5.

6.

7.

Besteed aan doelstellingen 5.1

PatiĂŤntenvereniging

1.637.000

1.352.221

5.2

Onderzoek & Innovatie

4.586.000

3.747.003

5.3

Aandachtsgebieden

2.626.000

2.219.906

5.4

Voorlichting

4.148.000

3.728.040

12.997.000

11.047.170

Werving baten 6.1

Kosten eigen fondsenwerving

2.842.000

2.805.044

6.2

Kosten acties derden

40.000

10.726

6.3

Kosten van beleggingen

25.000

30.914

2.907.000

2.846.684

675.000

728.329

16.579.000

14.622.183

-232.000

-46.250

Beheer en administratie

SOM DER LASTEN

RESULTAAT

47

Jaarrekening 2008 Astma Fonds  
Jaarrekening 2008 Astma Fonds  

Dit is de jaarrekening behorende bij het jaarverslag 2008 van het Astma Fonds.

Advertisement