Asti Leku/Aldizkaria/abendua 2019

Page 1

dizkaria

A ST I

I K U S I

5 .

L E K U

M A K U S I ,

Z E N BA K I A

/

H AU

I R A K U R R I

A B E N D UA

/

2 0 1 9


ASTI LEKU ALdizkaria

2

ASTI LEKU ALDIZKARIA GURE PANTAILETAN DAGO BERRIRO, IKASTURTEKO LEHEN HIRUHILEKO HONETAN IKASTOLAKO GAI GARRANTZITSUENEN BERRI EMATEKO. ARTIKULU HAU EZ DA AURRERAGO XEHETASUN HANDIAGOZ IRAKUR DEZAKEZUENA LABURBILTZEKO TOKIA, BESTELA TINTONTZIAN GERA LITEZKEEN ZENBAIT GAI ZIRRIBORRATZEKO LEKUA BAIZIK. LA REVISTA ASTI LEKU ESTÁ NUEVAMENTE EN NUESTRAS PANTALLAS PARA PONERNOS AL DÍA DE LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA IKASTOLA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO. NO ES ESTE ARTÍCULO UN LUGAR PARA RESUMIR LO QUE PODÉIS LEER MÁS ADELANTE CON MÁS DETALLE, SINO MÁS BIEN UN SITIO PARA ESBOZAR ALGUNOS TEMAS QUE, DE OTRO MODO, PODRÍAN QUEDAR EN EL TINTERO.

KOOPERATIBAREN AHOTSAK 4 ERREKTORE BATZORDEA ESKOLA KONTSEILUA ZUZENDARI TALDEA KLUBA

IKASTOLAREN AHOTSAK 12 AGENDA 21

KULTUR ETA SORMEN EKARPENAK 14 LANGILEENAK

ALBISTEAK 16 ESKOLAZ KANPOKOAK DENETARIKOAK

ELKARREKIN IKASIZ 20 LANGILEENAK

AISIALDIA 22 BESTELAKOAK

DENBORA-PASAK 24 JOLASAK


5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

3

IKASTURTEKO LEHENENGO ALDIZKARIA

PRIMERA REVISTA DEL CURSO

Gertueneko gauzetatik hasita, zuzendaritzatik jakinarazi gura dizuegu, aldaketa batzuk egin diren eta beste zenbait egin barik geratu diren arren, ikastolako ekipo profesionalak 2017/2020 plan estrategikoa diseinatu genuenean aurreikusi genuen moduan ari direla funtzionatzen.

Empezando por las cosas más cercanas, desde la dirección nos gustaría transmitiros que aunque se hayan producido cambios y queden algunas otras pendientes, los equipos profesionales de la ikastola están funcionando tal y como preveíamos cuando diseñamos el plan estratégico 2017/2020.

Zuzendaritza taldea asko berritu da eta beste talde batzuk prestatu dira, Berrikuntza Behatokia edo, duela denbora gutxiago, Hezkidetza Taldea, besteak beste. Azken horrek gure ikasleak pertsona guztien berdintasun balioetan hezten lagunduko digu, haien generoa eta orientazioa edozein bada ere. Balio horiek ikastola sortu zenetik ditugu gurekin, baina horrek ez du esan gura hainbeste gaitan inboluzioa gertatzen ari den garai hauetan horiek lantzen jarraitu behar ez dugunik.

Se ha renovado el equipo directivo ampliamente y se han formado otros como Berrikuntza Behatokia (nuestro observatorio de la innovación) o más recientemente Hezkidetza Taldea. Éste último nos ayudará a seguir formando a nuestros alumnos y alumnas en los valores de la igualdad entre todas las personas independientemente de su género y orientación. Estos valores son fundacionales en la ikastola, pero no por ello hay que perder de vista que en estos tiempos de involución en tantos temas hay que seguir trabajándolos.

Gure inguru hurbilean, baina esparru zabalagoan, jakinarazi gura dizuet, baita ere, ikastola guztien eta EHIren beraren epe ertaineko erronkei buruzko gogoeta prozesua ireki dela Euskal Herriko Ikastoletan. Duela hamarkada bat egin zen hausnarketaren ondorioz, gaur egun federazioa enpresa kooperatibo gisa dago egituratuta, eta –ziurrenez garrantzitsuagoa dena– lan handia egin da hezkuntza materialak sortzen eta Euskal Curriculuma gauzatzen.

En nuestro círculo próximo pero en un ámbito más amplio me gustaría también informaros de que en Euskal Herriko Ikastolak se ha abierto un proceso de reflexión sobre los retos a medio plazo de todas las ikastolas y de la propia EHI. Fruto de la reflexión que se llevó a cabo hace una década tenemos hoy la Federación estructurada como una empresa cooperativa y –lo que seguramente es más importante- un ingente trabajo realizado entorno a la creación de materiales educativos y la materialización del Euskal Curriculuma.

Orain irekitzen den azterketa berri honetan, zalantzarik gabe, beste gai batzuk ere jorratu beharko dira, euskararen erabilera besteak beste, ikasleek eskola eremutik kanpo komunikatzeko tresna gisa, eta horrekin batera, erabiltzen den euskararen kalitatea eta zuzentasuna. Aztertu beharko diren beste erronka batzuk immigrazioa eta bizitzen ari garen jaiotza-tasaren beherakada handiaren ondoriozko arazoak dira, baita gure zentroek, euren lanarekin bat etorriko den finantzaketa publikoa merezi duen zerbitzu publiko gisa duten eginkizuna ere.

En esta nueva prospección que se abre ahora indudablemente habrá que tratar temas como el uso del euskera como opción comunicativa fuera del ámbito lectivo por parte de las y los alumnos, y junto con esto la calidad y corrección del euskera utilizado. Otros retos que habrán de ser analizados son la inmigración y los problemas derivados de la fuerte bajada de la natalidad que estamos viviendo, así como el papel de nuestros centros como servicio público merecedor de una financiación pública acorde con su labor.

Eta finantzaketaz ari garela, gure sektorean gertatu diren edo gertatzen ari diren lan arloko gatazkak etortzen zaiz­ kit burura (ez dakit zelan egongo diren gauzak aldizkari hau irakurtzen duzuenean). Ikastolen barruan hitzarmen kolektibo berria sinatu da, 2019rako soldata taulekin, eta uda ondoren taula horiek gorantz aldatu dira, finan­ tzaketa publikoan hobekuntza txiki bat izan delako. Hala ere, idazten ari naizen egunean itunpeko irakaskuntzako beste sektore batzuetan gatazka zabalik dago; ikastoletan, ordea, une honetan, lan egiteko aukera ematen duen lan giro baketsua dago, baina egia da itunpeko ikastetxeen finantzaketaren arazoari heltzen ez zaion bitartean ezin izango dela arazoa konponduta dagoenik esan.

Y hablando de financiación me vienen a la cabeza las turbulencias laborales que se han producido o están produciendo en nuestro sector (no sé cómo estarán las cosas cuando leáis esta revista). En el seno de las ikastolas se ha firmado ya un nuevo Convenio Colectivo con unas tablas salariales para el año 2019 que tras el verano se han modificado al alza a causa de la llegada de una pequeña mejora en la financiación pública. Sin embargo, en otros sectores de enseñanza concertada, el conflicto está abierto a la fecha en la que escribo, mientras en las ikastolas ahora mismo hay una paz laboral que permite trabajar, si bien es cierto que en tanto no se aborde el problema de la financiación de los centros concertados, no se podrá decir que el problema está resuelto.

Gai orokorren errepaso labur honen ondoren, urte amaiera bikaina eta 2019/2020 ikasturtea oso onuragarria izatea opa dizuet.

Tras este breve repaso de temas generales, no me queda más que desearos un estupendo cierre de año y que el curso 2019/2020 sea muy provechoso.

TXUS BILBAO

ASTI LEKUKO ZUZENDARI NAGUSIA


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK ERREKTORE BATZORDEA

ERREKTORE BATZORDEAREN INFORMAZIOA TXUS BILBAO

ASTI LEKUKO ZUZENDARI NAGUSIA

eta ikastolako taldeekin kontrastatzen ari dira. Proiektu horiek laster prest izatea aurreikusten dugu, beharrezkoak diren lizentziak eskatu ahal izateko. Batzordearen lanaren beste esparru bat aurten ugari izan diren udako obrak ixtea da: sukaldean egin den eta aldizkari honetako beste artikulu batean azaldu den inbertsioaz aparte, LHko eraikineko ateak eta leihoak aldatu dira, eta horrek energia asko aurreztea ekarriko du. Horrez gain, beste hainbat lan ere egin dira: pintura, iturgintza, etab.

IKASTURTEKO LEHEN HIRUHILEKO HONETAN, KOOPERATIBAREN ERREKTORE BATZORDEAK AIPATZEA MEREZI DUTEN GAI GARRANTZITSU ASKO DITU MAHAI GAINEAN, ETA, LABUR-LABUR BADA ERE, HEMEN AIPATUKO DITUGU, BAZKIDEEN INFORMAZIORAKO. Uztaileko sutearen ondorioz jasandako kalteak konpondu beharrak markatutako udaren ondoren, Batzordeak gai konplexuz eta interesgarriz betetako mahaiarekin ekingo dio ikasturteari. Artikulu honetan gai garrantzitsuenak aipatzen dira, hirigintza arloko kudeaketa eta ikastolak aurrera eraman behar dituen inbertsioen eraikuntza proiektuak, besteak beste. Urtarrilean lantzen hasiko den plan estrategiko berriaz ere hitz egiten da, eta, gainera, ikastolaren egoeraren alderdi orokorrak ukitzen dira, matrikularen bilakaera, adibidez. Hirigintza kudeaketari dagozkion alderdietan, PANeko testu bategina entregatu da Udalean, behin betiko onarpena eraginkorra izan dadin. Ikastolako urbanizazio eta instalazio berrietarako obra lizentziak eskatu aurreko Birpartzelazio Proiektua onartzeko prozesua ere izapidetzen ari da. Batxilergoko eraikin berriaren eta behar ditugun gainerako gizarte eta kirol arloko instalazioen eraikuntza proiektuak eta ingurua urbanizatzeko proiektua lantzen

Baina, inolako zalantzarik gabe, udako obren artean, uztailaren 16ko suteak HHko eraikinean eragin zituen kalteen konponketa lanak nabarmendu behar dira. Irailaren 1ean lanak amaituta zeuden, baina aseguruek kalte-ordainak ordaintzeko izapideak amaitu barik zeuden oraindik. Puntu horretan ere Kontseiluak lanean jarraitzen du ikastolari dagokion kalte-ordaina lortzeko. Batzordeak 2019/2020 ikasturterako dituen lehentasun nagusien artean, 2017/2020 plan estrategikoaren ebaluazioa eta hurrengo hiru urteetarako beste plan bat egitea dago. Bi zeregin horietako lehena martxan da dagoeneko. Bukatzen ari den hirurtekoan Ikastolak eman dituen aurrerapausoen memoria edo ebaluazioa urtea amaitu baino lehen egitea aurreikusten da. Urtarriletik aurrera hasiko da zati garrantzitsuena eta parte-hartzaileena; izan ere, beste plan bat prestatzen saiatuko gara. Bertan, pedagogia berriak eta ikastolari eman beharreko baliabideak uztartu beharko dira, ikasleen beharrei erantzun ahal izateko. Horrez gain, Batzordea arreta handiz ari da jarraitzen matrikulak azken urte hauetan izan duen bilakaera. Joan den ikasturtean Asti Lekuk errekor historikoa izan zuen ikasle kopuruari dagokionez, eta aldi berean beherakada handia nabaritu zuen bi urteko geletako matrikulan. Ezkerraldeko familiek ondo hartzen dute Ikastolaren hezkuntza eskaintza, baina jaiotza-tasa jaisten ari denez, gure inguruan dagoen ikasgela eskaintza orokorra gehiegizkoa izaten ari da. Horregatik, beharrezkoa da bazkide eta familia guztien ahalegina Asti Lekuko proiektua gure inguru osoan ezagutarazteko. Gai horiez gain, Errektore Batzordearen lan agendan beste asko daude, kooperatibaren kontrol ekonomikoa, bazkideen alten eta bajen kudeaketa, urteko planaren onarpena, ikastolaren bizitzaren alderdi garrantzitsuenen azterketa eta erakundeekiko harremanak, besteak bete. Hori guztia kontuan izanda, lanez betetako ikasturte interesgarria eta bizia aurreikusten dugu. Gure aldizkariaren bidez eta bazkideen batzarrean informazioa ematen jarraituko dugu.

4


5

KOOPERATIBAREN AHOTSAK

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

CONSEJO RECTOR

INFORMACIÓN DEL CONSEJO RECTOR EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO, EL CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA TIENE MUCHOS TEMAS DE CALADO ENCIMA DE LA MESA QUE MERECE LA PEÑA RESEÑAR, SIQUIERA RESUMIDAMENTE PARA INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS. Tras un verano marcado por la necesidad de reparar los daños sufridos a causa del incendio de julio, el Consejo arranca el curso con una mesa repleta de asuntos complejos e interesantes. En este artículo se citan los temas más relevantes como la gestión urbanística y la elaboración de los proyectos constructivos de las inversiones que la ikastola tiene que llevar a cabo. Se habla también del nuevo plan estratégico que empezará a elaborarse en enero y además tocan aspectos generales de la situación de la ikastola, como la evolución de la matrícula. En los aspectos de gestión urbanística, se ha entregado en el Ayuntamiento el texto refundido del PAU para la eficacia de su aprobación definitiva. También está ya en trámite el proceso que nos conduce a la aprobación del Proyecto de Reparcelación previo a la solicitud de las licencias de obra para la urbanización y nuevas instalaciones de la ikastola. Los proyectos constructivos tanto del nuevo edificio de bachillerato como del resto de las instalaciones sociales y deportivas que necesitamos, así como el proyecto de urbanización del área se están trabajando y contrastando con los diferentes equipos de la ikastola. Esperamos contar con esos proyectos en breve para poder solicitar las licencias correspondientes. Otro ámbito de trabajo del Consejo es el cierre de las obras del verano que este año no han sido pocas: al margen de la inversión en la cocina, ya explicada en otro artículo de esta revista, se han cambiado las puertas y ventanas del edificio de LH, actuación que conllevará a buen seguro un considerable ahorro de energía. Además de esto se han llevado a cabo otros muchos trabajos de pintura, fontanería etc. Pero sin duda entre las obras del verano, hay que resaltar la reparación de los daños sufridos por el incendio del 16 de julio en el edificio de HH. El día 1 de septiembre las obras habían terminado, no así los trámites para la obtención de la indemnización por parte de los seguros

implicados. En este punto también el Consejo continúa trabajando para conseguir la reparación que corresponde a la ikastola. Dentro de las grandes prioridades del Consejo para el curso 19/20 está también la evaluación del plan estratégico 17/20 y la elaboración de uno nuevo para el próximo trienio. La primera de esas dos tareas está ya en marcha. Se espera que para antes de final de año tengamos redactada una memoria o evaluación de lo que la Ikastola ha avanzado en el trienio que termina. A partir de enero comenzará la parte más importante y participativa pues se tratará de alumbrar un nuevo plan en el que habrá que conjugar las nuevas pedagogías con los medios de los que se ha de dotar a la Ikastola para poder responder a las necesidades de los alumnos-as. El Consejo está también siguiendo con mucha atención la evolución de la matrícula en estos últimos años. El curso pasado Asti Leku tuvo el récord histórico en número de alumnos y simultáneamente notó un gran descenso en la matrícula de las aulas de dos años. La oferta educativa de la ikastola es bien recibida por las familias de Ezkerraldea pero la tasa de natalidad está bajando de tal manera que la oferta general de aulas en nuestro entorno está quedando sobredimensionada. Es por ello que resulta necesario un esfuerzo de todos los socios y las familias para dar a conocer el proyecto de Asti Leku en todo nuestro entorno. Además de estos temas, hay muchos otros que están en la agenda de trabajo del Consejo, tales como el control económico de la cooperativa, la gestión de altas y bajas de socios, la aprobación del plan anual, el análisis de los aspectos más importantes de la vida de la ikastola y las relaciones institucionales. Con todo ello esperamos un curso interesante e intenso de trabajo. Os seguiremos informando por medio de nuestra revista y en la Asamblea de socios.


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK ESKOLA KONTSEILUA

ESKOLA KONTSEILUAREN 102. BILERA PASA DEN URRIAREN 22AN, ASTEARTE ARRATSALDEKO 18:30EAN, 2019-2020 IKASTURTEKO ESKOLA KONTSEILUAREN 1. BILERA EGIN GENUEN. AURTENGOAN KIDE BERRIA DAUKAGU, MILENA RIOBELLO IKASLE ORDEZKARIA. HONEK LEKUKOA HARTU DIO JUNE JAUREGIBEITIA TERESARI ZEINEK ASTI LEKUKO IBILBIDE AKADEMIKOA AMAITU DUEN, OSO ONDO GAINERA, 2. BATXILERGOA GAINDITU OSTEAN. MILA ESKER JUNE! Hasteko, ikasturteko 1. bilera honetan Eskola Kontseiluaren bileren egutegia adostu genuen; hiruhilekoan bi bilera egingo ditugu eta, bilerak berariazkoak izate aldera, gai-zerrendak uneko beharrizanen arabera zehaztuko dira, gai batzuk behin baino gehiagotan agertuko diren arren. Jarraian, ikasturte hasierako gaiei ekin genien. Hona hemen, laburbilduta: • Helburu orokorrak: ikastola osoari dagozkionak eta etapa ezberdinetakoak. • Ikasle kopurua (1617 ikasle) eta geletako okupazioa: - Ikasle kopurua apur bat jaitsi da eta… - …nahiz eta Haur Hezkuntzako matrikula gutxitu den, beste etapetan gain ratioak ditugu. • Irakasle berriak eta langile guztien formazioa: - Irakasle berriak, “hain” berriak izan ez arren, etapa guztietako 7 inkorporazio eduki ditugu. - Formazioari dagokionez, gai hauek aipatu genituen: berrikuntza metodologikoak bideratzeko eta gaitasun informatikoak eta honen erabilerak ekar ditzakeen segurtasun arazoak, Hezkidetza planaren barruan dauden ikastaroetan parte hartzea bai eta geletan gai hauek sakontzea… • Ikasturteko 1. Guraso Bileren egutegia eta etapa bakoitzean gurasoek egiten dituzten ekarpen,

galdera eta kezka ezberdinak ere aipatu genituen. Hauek biziki ezberdinak izaten dira, oso zabalak eta etaparen araberakoak. Ikasle txikien gurasoen kezkak, esate baterako, haurren oinarriz­ ko beharrizanen ingurukoak izaten dira eta batxilergoko familienak, aldiz, “akademikoagoak”. • Udan zehar burutu diren lanak eta egiteko ditugunak 1. hiru hilabetean: - alde batetik aurreikusita zeudenak: LHko ateak eta leihoak; DBHko liburutegia eta margoketa lanak; sukaldeko lan handia; kanpoko konponketa batzuk… - Eta, bestetik, uztailaren 16an Haur Hezkuntzako eraikineko sutearen ondorioz egin behar izandakoak. - Honetaz guztiaz gain, beti izaten dugu aparteko gaiak tratatzeko tartea, eta oraingo honetan ALADINO ikerketa programa aipatu zen, parte hartzea gonbidatuak izan baikarela. ALADINO ikerketa Osasunaren Mundu Erakundeak koordinatzen duen programa da eta bertan aztertu nahi dira umeen osasun ohiturak (loa, elikadura eta ariketa fisikoaren ingurukoak) bai eta hauek garapen fisiologikoan duten eragina. Amaitzeko, hurrengo bileraren data jarri genuen. Abenduaren 10ean izango da, aurrekoak bezain atsegina, seguru.

6


KOOPERATIBAREN AHOTSAK

7

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

CONSEJO ESCOLAR

REUNIÓN 102ª DEL CONSEJO ESCOLAR EL PASADO 22 DE OCTUBRE, A LAS 18:30 HORAS, SE CELEBRÓ LA 1ª REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CURSO 2019-2020. ESTE AÑO CONTAMOS CON UN NUEVO MIEMBRO, LA ALUMNA DELEGADA MILENA RIOBELLO, QUE HA TOMADO EL TESTIGO A JUNE JAUREGIBEITIA TERESA, QUIEN HA COMPLETADO LA TRAYECTORIA ACADÉMICA EN ASTI LEKU, Y MUY BIEN ADEMÁS, DESPUÉS DE HABER SUPERADO 2º DE BACHILLERATO. ¡ESKERRIK ASKO JUNE! En primer lugar, en esta 1ª reunión del curso se acordó el calendario de reuniones del Consejo Escolar, con dos reuniones trimestrales y, con el fin de que las reuniones sean específicas, los órdenes del día se fijarán en función de las necesidades del momento, aunque algunos temas aparecerán en más de una ocasión. A continuación, empezamos con los temas de comienzo de curso. Los resumimos a continuación: • Objetivos generales: correspondientes a toda la ikastola y a diferentes etapas. • Número de alumnos y alumnas (1.617 alumnos y alumnas) y ocupación de las aulas: - El número de alumnos y alumnas ha descendido ligeramente y… - …aunque ha disminuido la matrícula en Educación Infantil, tenemos ratios superiores en otras etapas. • Nuevo profesorado y formación de todo el personal: - Nuevos profesores, aunque no sean “tan” nuevos, hemos tenido 7 incorporaciones entre todas las etapas. - En cuanto a la formación, mencionamos los siguientes temas: para encauzar las innovaciones metodológicas y las capacidades informáticas y los problemas de seguridad que puede acarrear la utilización de las citadas capacidades informáticas, participación en los cursos que forman parte del plan de coeducación, así como la profundización de estos temas en las aulas … • Comentamos el calendario de la 1ª Reunión de padres y madres y las diferentes aportaciones, pre-

IÑAKI VÁZQUEZ

IKASTOLAKO ZUZENDARIA

guntas e inquietudes que muestran estos en cada etapa. Dichas aportaciones, preguntas e inquietudes son muy variadas, muy amplias y dependen de la etapa. Las preocupaciones de los padres de los alumnos pequeños, por ejemplo, giran en torno a las necesidades básicas de los niños, mientras que las de las familias de bachillerato son más “académicas”. • Trabajos realizados a lo largo del verano y los que nos quedan por realizar en el 1º trimestre: - Por un lado, los previstos: puertas y ventanas de Educación Primaria; biblioteca de ESO y trabajos de pintura; gran trabajo en la cocina; algunas reparaciones exteriores… - Y por otro lado, las necesidades surgidas el 16 de julio como consecuencia del incendio en el edificio de Educación Infantil. - Además de todo ello, siempre tenemos margen para tratar temas extraordinarios, y en esta ocasión se mencionó el programa de investigación ALADINO, ya que hemos sido invitados a participar. La investigación ALADINO es un programa coordinado por la Organización Mundial de la Salud para analizar los hábitos de salud de los niños y niñas (sueño, alimentación y ejercicio físico) y su influencia en el desarrollo fisiológico. Para finalizar, pusimos la fecha para la próxima reunión. Será el 10 de diciembre, y será tan agradable como las anteriores, seguro.


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK ZUZENDARITZA TALDEA

KONTRATU BERRIZTATUA SUKALDE BERRIZTATUAREKIN UDA HONETAN AKORDIOA ITXI DA AUSOLAN ENPRESAREKIN (AUZO LAGUN), HURRENGO SEI IKASTURTEETAN, 2024-2025 IKASTURTEA AMAITU ARTE, IKASTOLAN JANTOKI ZERBITZUA EMATEN JARRAI DEZAN. ASPALDIKO LANKIDETZA DA, ETA FRUITU ONAK EMAN DIZKIE BI ALDEEI: IKASTOLARA, ZEHAZKI, GUZTION BEHARREI ERANTZUTEN DIEN ZERBITZU EGOKIA ETA OSO OSASUNGARRIA EKARRI DIGU, ARRAZOIZKO PREZIOAN. AUSOLANekin beste kontratu bat itxi da hurrengo sei urteetarako. Ziur gaude, aurreko kontratuak bezala, honek ere lankidetza eta zerbitzu ona ekarriko dizkigula. Akordioak inbertsioei buruzko atal bat ere jasotzen du, eta, horri esker, gure instalazioek eta sukaldeko makinek berrikuntza sakona jaso dute. Zerbitzuaren neurriaz jabetzeko, komeni da gogoraraztea Asti Lekun egunero 1.400 pertsona inguruk jaten dutela, eta hori, ikasturte honetan, adibidez, zerbitzua ematen den 164 egunetan errepikatzen dela. Auzo Lagunekin edo Ausolanekin egindako akordioak, gainera, abantaila gehigarri bat dakar: dagoeneko eguneratzeko beharrarekin zeuden sukaldeko instalazioak berritzeko aukera eman digu. Urteek eta erabilera intentsiboak narriadura dakarte, jakina, eta guk geldituko ez den sukaldea behar dugu, janari osasuntsuz betetako 235.000 erretiluko urteko zerbitzuari aurre egin behar zaiolako. Udako inbertsioan oso esku-hartze garrantzitsuak egin dira, eta hurrengo sei urteetarako ondo prestatutako instalazioak utzi dizkigute: • Lurzoruaren saneamendua, baldosa berriekin. • Bi eltze industrial berri. • Sukaldeko frijigailuak eta suak ordeztu dira. • Airea ateratzeko eta sartzeko sistema ordeztu da.

• Hozkailuak saneatu dira. • Erretiluak eta tresnak garbitzeko zinta eta eremua hobetu dira. • Oraindik ordeztu behar ez diren ekipoak (baskulatzaileak) berrikusi dira. Inbertsioaren zenbateko osoa 150.000 eurokoa da. Horietatik Ausolanek 25.000 euro hartzen ditu bere gain, eta diru hori ez diogu itzuli behar, eta gainerako kopuruaren itzulketa finantzatuko dio ikastolari. Itzulketa, kontratuak irauten duen urteetan egingo da, eta, azkenean, ekipo guztiak Asti Lekuren esku geratuko dira. Argi dago, instalazioez gain, zerbitzuaren kalitatea dela garrantzitsuena, eta hori bermatzen jarraituko da esleipendunak orain arte erakutsi duen lan onaren eta gure nutrizionistak eta bere taldeak ikastolan egiten duten lanaren bitartez. Bide batez, norbaitek Ausolan zer den eta nortzuk osa­ tzen duten jakiteko jakinmina badu, bere webgunean ikertzeko esango nioke. Aurten 50. urteurrenera iritsi direla eta, euren proiektua zelan sortu zen kontatzen duen historia argitaratu dute. Merezi du ezagutzea. Lana, balioak eta kontrako inguruabarrak gainditu behar izana. Guztia emakumez osatutako enpresa batean. Ez dizuet gehiago kontatuko.

8


KOOPERATIBAREN AHOTSAK

9

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

EQUIPO DIRECTIVO

UN CONTRATO RENOVADO CON UNA COCINA RENOVADA ESTE VERANO SE HA CERRADO UN ACUERDO CON LA EMPRESA AUSOLAN (AUZO LAGUN) PARA QUE SIGAN PRESTANDO EL SERVICIO DE COMEDOR EN LA IKASTOLA DURANTE LOS PRÓXIMOS SEIS CURSOS, HASTA EL FINAL DEL CURSO 24-25. SE TRATA DE UNA COLABORACIÓN VETERANA Y QUE HA DADO BUENOS FRUTOS A AMBAS PARTES: A LA IKASTOLA EN CONCRETO NOS HA TRAÍDO UN SERVICIO SATISFACTORIO Y MUY SALUDABLE QUE ATIENDE LAS NECESIDADES DIVERSAS DE TODOS Y TODAS A UN PRECIO ASEQUIBLE. Se ha cerrado un nuevo contrato con AUSOLAN para el próximo sexenio. Estamos seguros de que, como el anterior contrato, éste también nos va a deparar un periodo de buena colaboración y buen servicio. El acuerdo contempla un apartado de inversiones que ha propiciado una renovación muy profunda de nuestras instalaciones y maquinaria de concina.

• Sustitución del sistema de extracción y aportación de aire. • Saneado de las cámaras frigoríficas • Mejora de la cinta y zona de lavado de bandejas y enseres. • Revisión de los equipos que aún no corresponde sustituir (basculantes).

Por poner en su tamaño el servicio, conviene recordar que en Asti Leku comen diariamente unas 1400 personas y que esto se repite, por ejemplo, en el presente curso durante 164 días en los que se presta este servicio.

El montante total de la inversión es de 150.000 euros, de los cuales Ausolan asume 25.000 a fondo perdido y financia a la ikastola la devolución del resto, que se irá haciendo en los años que dura el contrato, quedando finalmente todos los equipos en poder de Asti Leku.

El acuerdo con Auzo Lagun o Ausolan aporta además una ventaja adicional: nos ha permitido renovar las instalaciones de la cocina que estaba ya con la necesidad de actualizarse. Evidentemente los años y el uso intensivo traen el consiguiente deterioro y nosotros necesitamos una cocina que no se pare, porque hay que hacer frente a un servicio anual de 235.000 bandejas de comida sana. La inversión del verano ha constado de varias intervenciones muy importantes que nos dejan unas instalaciones bien dispuestas para el próximo sexenio: • Saneamiento del suelo con embaldosado nuevo. • Dos nuevas ollas industriales. • Sustitución de las freidoras y de los fuegos de la cocina.

TXUS BILBAO

DIRECTOR GENERAL DE ASTI LEKU

Evidentemente, además de las instalaciones, lo importante es la calidad del servicio que seguirá garantizándose por el buen hacer que la adjudicataria ha demostrado hasta ahora y por el trabajo que nuestra nutricionista y su equipo prestan en la ikastola. Por cierto, si alguien tiene curiosidad para saber sobre qué es Ausolan y quiénes la conforman, les diría que investiguen en su web. Con motivo de que este año han llegado a su 50 aniversario han publicado la historia de cómo nació su proyecto y que merece la pena conocerlo. Trabajo, valores y superación de las circunstancias adversas. Todo en una empresa de mujeres. No os cuento más.


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK KLUBA

DENBORALDI BERRIA MARTXAN DA DENBORALDI BERRIA MARTXAN DUGU DAGOENEKO. IZAN ERE AURREDENBORALDIKO ENTRENAMENDUAK IRAILEAN HASI ZIREN, TALDE FEDERATUEK URRIKO LEHEN ASTEAN HASITAKO LIGAKO LEHIAKETEI AHALIK ETA SASOI ONENEAN AURRE EGITEKO.

AITOR VILLAR

Garrantzitsuak dira lehiaketen hasierak denboraldiaren amaierako helburuak lortu ahal izateko. Momentuz talde federatuek ondo ekin diote ligei, esate baterako, igo berri den kadeteen A taldea gogotsu hasi da eta zenbait puntu eskuratu ditu, kadeteen lehentasunezko maila mantentzeko garrantzitsuak direnak. Gazteen talde biek, zein lurraldeko taldeek partida gehienak irabaztea lortu dute eta momentuz sailkapeneko aurreneko postuetan daude. Talde hauetaz gain kadeteen bigarren mailan beste talde bat daukagu. Federazioak talde bakarra onartzen duenez kategoriako, Alberri izeneko kluba sortu behar izan dugu ikasle gazte hauek gurekin jokatzen jarraitu ahal izateko. Ahalegin berezi honek entrenatzeko dauzkagun espazio eta zelaietara moldatzera behartu gaitu, baina gustura egin dugu. Asti Lekuko II. Futbol Eguna Iaz bezala, futbolzale guztiek elkarrekin egun ederra pasa zezaten, iraileko azken asteburuan Asti Lekuko Fut-

10


KOOPERATIBAREN AHOTSAK

11

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

CLUB bol egunaren 2. edizioa ospatu genuen ikastolan. Familiak, entrenatzaileak, jokalariak -txikiak zein nagusiakbildu ziren futbolaren inguruko hainbat ekintzaz gain indaba jan ederra ere eskaintzen zuen jardunaldi honetan parte hartzera. Eskola kirolekoak ere, abian dira Eskola kirolean esku hartzen duten taldeek, futbolekoek zein saskibaloikoek, urrian hasi zituzten entrenamenduak. Uda bukatutakoan irrikan zeuden entrenatzen hasteko. Baloi bana hartu eta… ekin lanari! Gure neska-mutilak urriko azken astetik daude lehiatzen. Eskola kiroleko lehiaketek, ez daukate federatuenek besteko garrantzirik, euren helburua hobetzea, etapa bakoi­ tzean landu beharreko abilezia ezberdinak lantzea, parte hartzea eta ondo pasatzea da-eta. Saskibaloiko jokalarien kopuruak handitzen jarrai­ tzen du Duela bost urte saskibaloia bultzatzeko plana abiatu genuen jokalari eta talde kopurua areagotzeko helburuarekin. Garai horretan 40 ikaslek egiten zuten saskibaloia ikastolan, gehienak talde heterogeneoetan, ez baitzegoen behar beste ume maila guztietan talde homogeneoak ateratzeko. Badirudi ahaleginek eta lanak onura ekarri izan dutela, ikasturte honetan 120 jokalari ditugu-eta. Saskibaloiaren gorakada honek bederatzi talde izatera eraman gaitu, eta honen ondorioz, eskas samar geratu zaizkigu baliabideak eta espazioak. Egoera berri honi aurre egiteko espazioak berrantolatu eta saski berri bi erosi ditugu. Zaletasunaren igoera honek patioetan aspalditik ikusten ez genuena ere berreskuratzeko balio izan du: egun edozein momentutan entzuten da saskibaloiaren hotsa, boteak eta mateak nonahi jaurtitzen diren bitartean. Horrela da bai, saskibaloia ikastolan berriro errotzen ari den kirola da; gure erronka lortu dugula esan genezake, baina ez gara geldituko. Hobetzeko ahaleginak egiten jarraituko dugu. Aupa Asti Leku!

YA ESTAMOS DE LLENO SUMERGIDOS EN LA NUEVA TEMPORADA 2019/2020. COMENZARON LOS EQUIPOS FEDERADOS CON LA PRETEMPORADA EN SEPTIEMBRE Y POCO A POCO SE HAN IDO SUMANDO TODOS LOS EQUIPOS DE DEPORTE ESCOLAR. Hay que mencionar, una vez más, el notable aumento de participantes, en baloncesto, en particular -donde ya contamos con 9 equipos, tras haber pasado de 88 a 120 jugadoras y jugadores- y en actividades deportivas, en general, que este curso cuentan con 108 participantes más que el anterior. Este aumento de deportistas se refleja también en los recreos, donde cada vez se ven más niñas y niños haciendo deporte, destacando el baloncesto, que continúa ganando terreno. Asti Lekuko II. Futbol Eguna Respecto a las celebraciones deportivas, el pistoletazo de salida ya lo han dado los futbolistas, con su 2ª celebración de Asti Lekuko Futbol Eguna el 28 de septiembre. Al igual que el año anterior familias, entrenadores, alumnos y alumnas de todas las edades se reunieron en la ikastola para disfrutar de una bonita jornada en torno a este deporte, acompañada de juegos, buena mesa y, sobre todo, muy buen ambiente.


ASTI LEKU ALdizkaria

IKASTOLAREN AHOTSAK AGENDA 21

MARÍA LUISA BENGOETXEA AGENDA 21

AGENDA 21EKOEK

INGURUAREN ABERASTASUNA HOBETO EZAGUT DEZAGUN, MURAL ABORIGEN IKUSGARRIA EGIN DUTE IKASTOLAN - Aizak!! Zer nolako galdera da hori? Ezkerraldekoa ez zara zu, ala? - Bai, jakina! Santurtziar peto-petoa. Baina, ez diozu nire galderari erantzun… - : . … eh… beno, ba… eh... - Tira ba! Ziur nago zer edo zer jakingo duzula… - Ba, beno, utzidazu pentsatzen… Bada, Serantes mendia Kantauri itsaso eta Abrako badiaren gaineko talaia da. Bertatik Bilboko Itsasadarra, Santurtzi, Portua, kostaldea … ikus daitezke. - Bale, ondo zoaz, segi! - 400 metro inguru ditu. - Bai, 451 metro zehatz-mehatz. - Utziko didazu nire azalpenarekin jarraitzen, mesedez!!?? - Bai, bai, jakina!! - Hainbat kobazulo daude, Kobazulo txikia edo ar­ tzainaren kobazuloa, Kobazulo nagusia, Zaldien kobazuloa, Ermitauaren kobazuloa, Kapitainaren kobazuloa... Horretaz aparte, gogoratzen dut ikastolan Gizarte eskoletan kontatu zigutela oso leku estrategikoan dagoenez, historian zehar babesleku moduan erabili egin zela gudetako eraso militarren aurrean. Eta irakasleak egia esan zuen, eh!! Serantesera igo naizenean gotorlekuak bisitatu ditut, nahiz eta gaur

- - - -

- - - - - - -

egun aterpe, erakusketa-gela eta interpretazio-zentroa jarriko diren. Badirudi Santurtziko Turismo bulegoan lan egiten duzula... Zuk galdetu didazu, eta nik erantzun dizut, ez zaitez miz­kina izan!! Ez, ez!! Barkadazu!! Jarraitu, mesedez. Joe!! Ez dakit zer gehiago esan ahal dizudan… Ah, bai!! Aste Santuan “Kornites” ospatzen dugu!! Pazko astelehenean mendira igotzen gara egun-pasa lagunekin edo familiarekin, oinez, noski!! Askok ogitartekoa eramaten dugu bazkaltzeko, eta beste hainbestek “kornite” deritzon opil berezia, ogia, arrautza eta txorizoz eginda dagoena. Ez ahaztu orain dela urte nahikotxo Ibilaldia bertan ospatu egin zela!! Egia!! Baina orain dela asko!! Zenbat urte dituzu ba? Hori ez da gura gaia… Jarraitu Kar-kar-kar… Ok, ba, mendia izanda, kirola egiteko ere aukera paregabea ematen digu. Hainbat ibilbide egin daitezke “trekkinga” praktikatzeko. Oso ondo motel! Zerbait gehiago bururatzen zaizu? Datu gutxi eman dizkizula uste duzu!!?? Wikipediak ere ez lizuke horrenbesteko informazioa emango. Bai, zuzen zaude baina, lehen esan duzun moduan,

12


IKASTOLAREN AHOTSAK

13

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

AGENDA 21

SERANTES HITZA ENTZUTEN DUGUNEAN, BEREHALA “SANTURTZIKO MENDIA” DATORKIGU BURURA, GUZTIONTZAT EZAGUNA BAITA. BAINA, ZER DAKIGU BENETAN MENDI HONEN INGURUAN? mendi bat izanda, ez duzu zerbait faltan botatzen? Ba… ez. Ziur zaude? … Bai? Eta izaki bizidunak? Egia!!!!!! Behiak, ardiak, aiurri txarreko txakurrak, oso jenio txarreko oiloak, ... eta halakoak ikusi ditut mendian gorako bidean, oraingoan ere zuzen! Ondo egin duzu hori gogoratzearekin. - Bai baina, horiek ez dute balio!! Horiek guztiak abereak baino ez dira!! Gizakiok eramandako animaliak dira eta ez nengoen horiei buruz hitz egiten. - Ba orduan, hurrengoan zehatzagoa izan eta galdera egokiak egin… - Tximeleta 20 espezie baino gehiago dago; azeriak; orkatzak; zenbait anfibio espezie, horien artean apoak, igelak, uhandreak eta arrabioak; 30 hegazti espezie inguru; satorrak; katajinetak; erbinudeak; saguak; lepazuriak; katagorriak; narrastiak, hauen artean, ziraunak, sugeak, sugegorriak, muskerrak, sugandilak, … - Horiek guztiak Serantes mendian daude?! Gure Serantes mendian? - Bai. - Horren inguruan ez nekien ezer!! - Eta zuri gertatzen zaizun bezala, hainbati ere gerta­ tzen zaie. - Baina, hori ez dago bat ere ondo, munduak jakin behar du gure herrian dagoen hain biodibertsitate handiko ekosistemari buruz, ezagutzeko, ikasteko, errespetatzeko, babesteko… Baina, nola egin dezakegu? - Zer deritzozu “Mural aborigen” bat egiteari? - Mural aborigen bat?? Eta zer da hori?? Eta noren gidaritzapean egingo genuke?? - Serantes Natur Eskolak lagunduko digu eta ez dakit deskribatzen baina, erakutsi diezazuket …. - - - - -


ASTI LEKU ALdizkaria

KULTUR ETA SORMEN EKARPENAK LANGILEENAK

PROYECTO PROPIO

INSPIRADO EN DIFERENTES METODOLOGÍAS NUESTRO PROYECTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL ES UN PROGRAMA EDUCATIVO QUE FAVORECE LA ORGANIZACIÓN NEUROLÓGICA, FÍSICA Y EMOCIONAL QUE LES AYUDARÁ EN LA ADQUISICIÓN DE FUTUROS APRENDIZAJES

Apostamos por una amplia estimulación sensorial y por la adquisición e interiorización del conocimiento, a través del movimiento, la observación, la manipulación, la experimentación, y vertebrado tanto por sesiones de juego por rincones como por el juego libre. Este proyecto se desarrolla en un entorno lúdico y personalizado, que favorece la diversidad de ritmos de aprendizaje, la creatividad y fomenta la adquisición de hábitos. Somos conscientes de las nuevas necesidades educativas en los tiempos actuales y también creemos en una pedagogía basada en la experimentación y en el juego, y para ello estamos construyendo nuestro proyecto inspirado en diferentes metodologías, Urtxintxa Proiektua, Pedagogia de la Confianza, Ready for a Story principalmente. Urtxintxa Metodologia Aporta una estructura que integra todos los aprendizajes mediante un método globalizado e impulsa la adquisición del euskera. Está basado en el desarrollo de capacidades cognitivas, de equilibrio personal, motoras, comunicativas y de inserción social. Es un proceso de aprendizaje basado en la vivencia, experiencia y actividades lúdicas que pone al niño/a ante los conflictos cognitivos y que impulsa el aprendizaje autónomo y compartido. El proyecto valora la formación integral del alumnado y presta una atención especial, sistemática y consciente a la educación en principios universales y básicos (la igualdad de derechos, la solidaridad la justicia, la valoración de la salud, la libertad…etc). La Pedagogía de la Confianza La persona es un ser humano dotado de todo lo que necesita para desarrollarse en plenitud y ser feliz. La labor del educador/a y el entorno es acompañarle a la distancia justa en ese proceso, y darle seguridad para que confíe en sí misma y se desarrolle de forma óptima. Las principales características de esta pedagogía son desarrollar al niño/ como persona, reorganización del espacio físico y la funcionalidad de los materiales y remarcando la importancia de la familia. La familia junto con la escuela son los cimientos de la educación. El éxito de la misma, residen en la coherencia de criterios de los agentes implicados. Ready for a story Un método de introducción temprana del inglés, el cual propicia la adquisición de la tercera lengua, de forma gradual dentro de un entorno de juego.

14


15

KULTUR ETA SORMEN EKARPENAK

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

TRABAJADORES

ASTI LEKUKO BEREZKO PROIEKTUA

METODOLOGIA EZBERDINETATIK ABIATUTA GAUR EGUNGO HEZKUNTZA-BEHARRAK AINTZAT HARTZEAZ GAIN ESPERIMENTAZIOAN ETA JOLASEAN OINARRITUTAKO PEDAGOGIAN SINESTEN DUGU. HORREGATIK GURE PROIEKTU PROPIOA SORTZEN ARI GARA, METODOLOGIA EZBERDINETATIK ABIATUTAKOA, URTXINTXA, KONFIANTZAREN PEDAGOGIA ETA READY FOR A STORY, BEREZIKI. Gure proiektuari esker Haur Hezkuntzako etapan zehar pen­ tsamendu logiko matematikoa pizten dugu jolasaren bidez. Garapen emozionala ere bultzatzen dugu, adimen emozionalaren oinarria 2-6 adin tartean finkatzen dugularik. Esperimentazioan eta manipulazioan oinarritutako ikaskuntzan sinesten dugu, euren inguruaren eta gauzen ezaugarriez ohartzeko bide eraginkorrena delakoan gaudelako. Aristotelesek zioenez “ez dago buruan zen­ tzumenetan lehenago egon ez denik”. Etapa honetan garrantzi handia ematen diogu jolasari, bat gatozelako Francesco Tonucciren hitz hauekin: “Ume batentzat jolastea munduaren zati bat hartu eta manipulatzeko aukera izatea da, bakarrik zein lagunduta, eta ondo jakinda ere, toki batera heldu ezin denean beti izango duela asmatzeko aukera. Horrela definitzen da jolasa, jolas librea, umearen benetako beharra dena”.

JOSUNE LÓPEZ DE VERGARA

LA BASE DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO ES SIEMPRE LA OBSERVACIÓN Gracias al nuestro proyecto, durante la etapa de Educación Infantil estimulamos el pensamiento lógico matemático mediante el juego. El desarrollo de la lógica es fundamental para fomentar el pensamiento crítico y científico, y lo basamos en la verbalización, la observación el razonamiento, la experimentación, y la manipulación. EDUCACIÓN EMOCIONAL Y AUTONOMÍA Impulsamos el desarrollo, y fijamos la base de la inteligencia emocional entre los 2-6 años, enseñando progresivamente a dar nombre a sus propias emociones, a reconocer e identificar los signos de expresión emocional propios y ajenos, que posibiliten una reacción adecuada, para regular correctamente sus emociones. Se les dota también de un vocabulario emocional, se favorece el contacto personal y se habla de emociones de forma natural asociándolo a sus vivencias y se colabora estrechamente con las familias. Dentro y fuera del aula se trabajan de manera sistemática valores que les dotan de buenas estrategias, y les va preparan para la vida. APRENDIZAJE BASADO EN EL JUEGO Y LA EXPERIMENTACIÓN Creemos en un aprendizaje basado en la experimentación y en la manipulación porque “No hay nada en la mente, que no haya estado antes en los sentidos.” (Aristóteles). Y porque es la forma más eficaz que tienen los niños y las niñas de descubrir las propiedades y cualidades tanto de las cosas como del entorno. Durante la etapa de Educación Infantil, dedicamos mucho tiempo al juego. “Jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo, solo o acompañado, sabiendo que donde no puede llegar, lo puede inventar. Así se define el juego, el juego libre que es la verdadera necesidad del niño.” (Francesco Tonucci).


ASTI LEKU ALdizkaria

ALBISTEAK ESKOLAZ KANPOKOAK

CRISTINA ROY

ASTI LEKU

CENTRO FORMADOR DE CAMBRIDGE DESDE 2015 GRACIAS AL ACUERDO ALCANZADO CON EL BRITISH COUNCIL DE BILBAO EL ALUMNADO DE ASTI LEKU PUEDE REALIZAR LOS EXÁMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE EN LA PROPIA IKASTOLA.

Este acuerdo permite a todos los estudiantes de Asti Leku realizar las pruebas a partir de 4º de primaria en la propia ikastola a través de la modalidad Cambridge for School, mucho más cómoda y amable para los estudiantes. Normalmente se realizan en junio, en horario escolar para los exámenes YLE (Starters, Movers y Flyers) y en sábado para KET, PET y FIRST, buscando siempre las fechas que mejor se adapten a las necesidades de nuestro alumnado. Asti Leku también se encarga de tramitar la matrícula, normalmente entre marzo y abril. Cada estudiante, con la orientación de su profesor, elige el nivel más adecuado. Aunque no es necesario examinarse de todos los niveles, es aconsejable comenzar a edad temprana. Todos los alumnos presentados reciben el diploma oficial de Cambridge acreditativo del nivel alcanzado. Dichos diplomas se envían a la ikastola durante la 2ª quincena de septiembre y son entregados en los días posteriores en un acto celebrado en la Sala de Conferencias de infantil.

16


17

ALBISTEAK

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

EXTRAESCOLARES ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS EXÁMENES FOR SCHOOLS DE LOS EXÁMENES PARA ADULTOS? El nivel, el diploma, las partes, la duración y el precio son exactamente los mismos, pero el tema de las preguntas en los exámenes for Schools está adaptado a los intereses y experiencias de escolares y jóvenes menores de 18 años, por lo que les resultan más amables y accesibles. El diploma, como decíamos, es idéntico al de la versión para adultos. Es decir, hay un único diploma pra cada nivel. ¿CUÁL ES LA VENTAJA DE LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE FRENTE A OTRAS TITULACIONES? Los exámenes de Cambridge Assessment son conocidos y reconocidos por colegios, universidades y empresas públicas y privadas de todo el mundo angloparlante. CONOZCAMOS MÁS A FONDO ESTOS EXÁMENES Y SUS DIFERENTES NIVELES En Asti Leku llevamos desde 2015 realizando exámenes de Cambridge correspondientes a los siguientes niveles: • YOUNG LEARNERS (YLE): CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS Diseñados para evaluar las competencias lingüísticas de los escolares de siete a doce años, los exámenes Young Learners (YLE) están disponibles en tres niveles (Starters, Movers y Flyers) y ayudan a los niños a iniciar su camino en el aprendizaje del inglés de forma divertida; son un excelente medio para que adquieran confianza y mejoren su inglés y animan a los niños a seguir trabajando a través del control de sus progresos. • STARTERS Es el primero de tres exámenes de YLE. Ayuda a los estudiantes a disfrutar de libros, canciones, programas de televisión, dibujos animados y películas en inglés, a comprender contenidos básicos de inglés y a hacer amigos en todo el mundo. Además les anima a aprender inglés desde una edad temprana y a tener una actitud positiva ante los exámenes. Los escolares que hacen este examen tienen 7 u 8 años y han hecho unas 100 horas de clases de inglés. • A1 MOVERS Es el segundo de tres exámenes YLE. Ayuda a los estudiantes a comprender instrucciones básicas, participar en conversaciones sencillas, comprender avisos, instrucciones o informaciones básicas, completar formularios básicos y escribir notas que incluyan horas, fechas y lugares. Este examen animará al estudiante a comunicarse en inglés en situaciones de la vida real y a tener una actitud positiva ante los exámenes. Los escolares que hacen este examen tienen entre 8 y 11 años y han hecho unas 175 horas de clases de inglés. • A2 FLYERS Es el examen de nivel más alto de los YLE. Ayuda a los estudiantes a comprender el inglés escrito elemental, comunicarse en situaciones que resulten

familiares, comprender y usar frases y expresiones básicas e interactuar con personas que hablen inglés despacio y con claridad. Este examen demuestra que el alumno puede entender el inglés sencillo del día a día y puede comunicarse en un inglés básico. Este examen normalmente lo realizan estudiantes de entre 9 y 12 años que hace dos o tres años que están estudiando inglés como segunda lengua (unas 250 horas de clases de inglés). • A2 KEY ENGLISH TESTE (KET) La titulación A2 Key for Schools demuestra que el alumno puede comunicarse en inglés en situaciones simples y cotidianas. Es el siguiente paso después de los exámenes Starters, Movers y Flyers y proporciona a los alumnos la confianza necesaria para la preparación de exámenes de inglés de nivel superior, como B1 Preliminary for Schools. Deberían hacer el KET quienes hayan realizado alrededor de 250 horas de teoría o práctica y puedan hablar, escribir y entender un inglés de nivel básico. Este examen es el primer paso en el desarrollo de sus competencias lingüísticas en inglés para trabajar o estudiar en el futuro. En el examen deberán ser capaces de: comprender frases y utilizar expresiones básicas, comprender y utilizar el inglés escrito elemental, presentarse y responder preguntas básicas sobre ellos mismos, interactuar en inglés a un nivel básico, comprender noticias cortas e instrucciones sencillas y escribir notas cortas y sencillas. • B1 PRELIMINARY ENGLISH (PET) La titulación B1 Preliminary for Schools demuestra que el alumno domina los aspectos fundamentales del inglés y ose elas destrezas lingüísticas necesarias para un uso cotidiano: - leer libros de texto y artículos sencillos en inglés; - escribir cartas y correos electrónicos sobre asuntos cotidianos; - comprender información objetiva; - tomar conciencia de opiniones y estados de ánimo en el inglés hablado y escrito. • B2 FIRST CERTIFICATE B2 First es una de las titulaciones más conocidas de Cambridge English y está reconocida mundialmente por miles de empresas e instituciones educativas. Con la titulación B2 First, demuestras ante el mundo que posees las destrezas lingüísticas necesarias para vivir y trabajar de manera independiente en un país angloparlante, así como, para estudiar cursos impartidos en inglés: - una comunicación clara y efectiva; - estar informado con las noticias actuales; - escribir un inglés claro y preciso, así como, expresar tus opiniones y entender diferentes puntos de vista; - escribir cartas, informes, historias y muchos otros tipos de textos. Prepararse para uno de estos exámenes te ayuda a comunicarte en la vida real, a aprender inglés y a demostrarlo ante el mundo.


ASTI LEKU ALdizkaria

ALBISTEAK ESKOLAZ KANPOKOAK

CAMBRIDGEKO ZENTRO HEZITZAILEA 2015. URTETIK Akordio honi esker Asti Lekuko ikasle guztiek dute aukera, LHko 4. mailatik gora, proba ofizialak ikastolan bertan egiteko. Gainera, ikasleentzat askoz atseginago eta erosoagoa den Cambridge for School modalitatearen bidez egiten dira. Azterketak normalean ekainean izaten dira –eskola egunetan, YLE-koak (Starters, Movers eta Flyers) eta larunbatez KET, PET eta FIRST mailakoak- ikasleei ongien datorkien data beti aukeratzen delarik.

BILBOKO BRITISH COUNCIL-EKIN EGINIKO AKORDIOARI ESKER ASTI LEKUKO IKASLEEK CAMBRIDGE-KO AZTERKETA OFIZIALAK IKASTOLAN BERTAN EGITEKO AUKERA DAUKATE.

Asti Leku matrikula tramitatzeaz ere arduratzen da –martxoaren bukaeran edo apirilaren hasieran-. Ikasleek ingeles-irakasleak lagunduta aukeratzen dute zein mailatako proba egin. Maila guztietako azterketak egitea beharrezkoa ez bada ere, ahalik eta gazteen hastea gomendatzen da. Azterketa egin duten guzti-guztiek jasoko dute lortutako maila zirtatzen duen Cambridge-ko diploma ofiziala. Diploma hauek ikastolara bidaltzen dira irailaren 2. Hamabostaldian eta hainbat lasterren banatzen zaizkie ikasleei haur hezkuntzako Hitzaldi Aretoan.

18


ALBISTEAK

19

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

DENETARIKOAK

2019/2020

IKASTURTEKO IRAKASLE BERRIAK

AZKENENGO IKASTURTEETAN GERTATU ZAIGUN BEZALA, ARRAZOI EZBERDINENGATIK LANKIDE BERRIAK IZANGO DITUGU AURTEN GURE ARTEAN. EZ DA IZAN 18/19KO IKASTURTEAN IZAN GENUEN ALDAKETA 14 IRAKASLE BERRI SARTU ZIRELAKO; BAINA EZ DAGO DUDARIK 7 IRAKASLE BERRI IZATEAK BADAUKALA BERE GARRANTZIA. ETAPA GUZTIETAKO IRAKASLEAK DIRA ETA HURRENGOAK DITUGU… ARGAZKIAN AGERTZEN DIREN ORDENAN EZKERRETIK ESKUMARA. Igone Calvo, Karmelo Iriondoren aurrejubilazioa dela eta pasa den ikasturtean gurekin hasi zen Lehen Hezkun­ tzako ingeleseko klaseak ematen. Ikasle ohi honek lana oso ondo bete zuen eta ikastolan jarraitzeko abagunea badauka. Ane Rodriguezek, Haur Hezkuntzako ingeleseko irakasleak, etapa honetan daukagun proiektu berria garatzeko laguntzen digu. Ikasle ohia ere bada eta esperientzia hau baliogarria izaten ari da berarentzat. Oihane Rengelek, ikasle ohia ere, pasa den ikasturtean beste motako funtzioak bete zituen Lehen Hezkuntzan, baina 19/20 honetan Haur Hezkuntzako tutorea da 4 urteko gela batean. Ziur gaude gela honetako ikasleak eta gurasoak oso pozik daudela berarekin. Xabier Otiñano, Haur Hezkuntzako 5 urteko gelako tutorea argazkian da hurrengoa. Ikasle ohia eta Lehen Hezkuntzan ere esperientziaduna, lasaitasuna eta oreka emango dizkie ikasleei.

AL IGUAL QUE EN CURSOS ANTERIORES, TENEMOS QUE DAR LA BIENVENIDA A VARIAS PROFESORAS Y PROFESORES QUE SE HAN INCORPORADO A LA IKASTOLA, SIETE, EN CONCRETO. Son diversos los motivos (prejubilaciones, nuevos proyectos…) por los que que se han producido estas incorporaciones, pero estamos seguros que todos ellos y ellas realizarán una excelente labor en sus diferentes etapas: Igone Calvo en primaria, Ane Rodríguez, Oihane Rengel y Xabier Otiñano en infantil, María Mendieta en secundaria y, para terminar, Itxaso Núñez y Nerea Arbizu en secundaria y bachillerato. ONGI ETORRI! IÑAKI VÁZQUEZ

Bigarren Hezkuntzara pasatzen gara: María Mendieta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ingeleseko eskolak ematen ditu. Gurekin daukagu lehenengo aldiz eta Eli Mendiolak aurrejubilazioagatik utzi duen lekua betetzen du Ingeles Mintegian. Itxaso Núñezek Informatika, Teknologia eta Plastikako klaseak ematen ditu Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan. Jose Angel Mentxaka ere aurrejubilatu denez, irakasle bat behar genuen Informatika Mintegian. Ikasle ohia ere bada. Eta zerrenda honekin amaitzeko, Nerea Arbizu daukagu. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan Matematika eta Balio Etiko eskolak ematen ditu eta Batxilergoko 1. eta 2. mailan Ekonomia arloko irakaslea da. Ezin dugu ahaztu 7 irakasle hauek Asti Lekun badaudela beste batzuen ordez sartu direlako: Karmelo, Eli eta Jose Angel aipatu ditut gorago … baina Juan Carlos eta Go­ tzone ere pasa den ikasturtean zehar aurrejubilazioara heldu ziren. Ibilbide luzea egin duzue … zorionak!! Bestalde, Maríak, Naroak eta Patriciak beste bide bat hartu dute, Ianirerekin batera, Hezkuntza mundu zoragarri honetan: mila esker eta zorte on … berriro elkar ikusiko dugulakoan.


ASTI LEKU ALdizkaria

ELKARREKIN IKASIZ LANGILEENAK

MIRIAM ESTÉVEZ HEZKIDETZA TALDEA

HEZKIDETZAN OINARRITUTAKO ESKOLA HELBURU HEZKIDETZAK ETA BERDINTASUNAK AURRE EGIN NAHI DIOTE GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO DESBERDINTASUNARI, BAI ETA GIZARTEAN EMATEN DIREN BAZTERKERIA GUZTIEI. IKASTOLAN HORIEK BIAK BULTZATZEA NAHI BADUGU, ELKARREKIN MODU DEMOKRATIKO BATEAN BIZITZEKO OINARRIZKO BALIOAK, ESTRATEGIAK ETA EDUKIAK LANDU BEHAR DITUGU, ANIZTASUNA ERRESPETATUTA, JAKINA.

Hori dela-eta, 2019-2020 ikasturteko lehenengo hiru hilabetean honako programazio eta plangintza hauek jarri ditugu martxan: Lehenik eta behin, DBHko 1. mailako ikasleekin Inspira steam programan murgilduta gaude. Deustuko Uniber­ tsitateak sortutako programa honen bitartez, gazteek hausnarketa egiten dute, zientzia eta teknologiaren esparruan emakumeek bizi duten egoeraz. Sei saiotan burutuko da programa, kanpotik datozen bi mentore eta ikastolako irakasleen laguntzaz. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako lagun­ tzari esker, DBHko 2. mailako ikasleek “Parez pareko harremana sendotzen” ikastaroa egingo dute;

20


21

ELKARREKIN IKASIZ

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

TRABAJADORES ildo berean guraso eta irakasleentzat, “Eguneroko eskola praktiketan berdintasuna txertatzen” eta “Gatazken bideraketa hezkidetzaren ikuspuntutik” formakuntza saioak egingo dira, Amelia Barquin hiz­ lariak gidatuta.

deoak prestatzen ari dira. Nahiko programa, ordea, berdintasunean bizitzeko balioak lantzen dituen programa da. Hori aurrera eramateko, Lehen Hezkuntzako irakasleak formakuntza saio berezietan parte hartzen ibiliko dira datozen hilabeteetan.

Honez gain, Emakundek bideratutako Beldur barik eta Nahiko programetan parte hartuko dugu. Beldur barik programak gazteria indarkeria matxistaren aurka inplikatzea du helburu, eta berdintasunean, askatasunean eta autonomian oinarritutako jarrerak eta jokabideak sustatzea. DBHko 3. mailako ikasleak murgilduta daude proiektu honetan, eta 10. edizioaren lehiaketarako bi-

Azkenik Zure taldekoak gara kirol arloan sexu eta abusu jazarpenen aurkako arreta zerbitzuak DBHko 4. mailako ikasleei hitzaldi bat emango die, kirol esparruan ematen diren diskriminazio eta indarkerien inguruko sen­ tsibilizazioa egiteko asmoz. Bestalde, Pantallas Amigas erakundeak “Zibersegurtasunaren” inguruko formazioa eskainiko die Batxilergoko 1. mailako ikasleei.

A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN BASADA EN LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN SE PRETENDE HACER FRENTE A LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, ASÍ COMO A TODO TIPO DE EXCLUSIONES PRESENTES AÚN EN NUESTRA SOCIEDAD. EN ASTI LEKU TAMBIÉN IMPULSAMOS LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN Y PARA ELLO TRATAMOS DE TRANSMITIR A NUESTRAS ALUMNAS Y ALUMNOS LOS VALORES BÁSICOS NECESARIOS PARA CONVIVIR DEMOCRÁTICAMENTE, RESPETANDO LA PLURALIDAD.

El departamento de Hezkidetza (Convivencia) de Asti Leku ha seleccionado varios programas para el primer trimestre de este curso 2019-2020, como por ejemplo: Inspira Steam en 1º de ESO, Parez pareko harremana sendotzen (formación ofrecida porla Diputación) en 2º de ESO y los programas de Emakunde Beldur barik y Nahiko en 3º de secundaria. Además, en 4º curso de esta misma etapa recibirán, a través del programa Zure taldekoak gara, una charla de sensibilización sobre agresiones, abusos y comportamientos sexistas en el ámbito deportivo. En 1º de bachillerato seguirán trabajando con Pantallas Amigas en torno a cyberseguridad y cyberbulling.


ASTI LEKU ALdizkaria

AISIALDIA AISIALDIKO PRESTAKUNTZA

AISIOLA

2001. URTETIK AISIALDIKO BEGIRALE EUSKALDUNAK PRESTATZEN AISIOLA Ikastolen Elkarteak bultzatutako aisialdiko eskola da. Kalitatezko proiektu hezitzailea da, integrala, euskalduna eta ikastoletan lantzen diren balioetan oinarritutakoa. Eremu teoriko eta praktikoa duen proiektu honen helburua aisialdiko hezitzaileak heztea da Ikastolen Elkarteak ikastoletan bertan zein bestelako egoitzetan antolatzen dituen aisialdiko ekintzetarako: aisialdiko taldeak, udalekuak, eskolaz kanpoko ekintzak, jantokien dinamizazioa, kirola, tailerrak… Iraultza Urrutia Aisiola Begirale Eskolako arduradunak dioenez “proiektua urtero sendotzen doa eta dagoeneko aisialdiko esparruan eta bereziki astialdiko formazioan, erreferentzia garrantzitsua bihurtu da. Izan ere, aurreko ikasturtean AISIOLAk kudeatutako ikasle kopurua 348 ikaslekoa izan zen, hamasei talde ezberdinetan banatuta Bizkaia (hauetako bat Asti Lekukoa), Araba eta Gipuzkoan, orain arte izandako ikasle kopururik handiena izanik.” Asti Lekun 2010/2011 ikasturtetik izaten dute aukera batxilergoko ikasleek ikastolan bertan AISIOLAK bideratutako begirale ikastaroa egiteko. Urritik maiatzera bitartean batxilergoko hainbat ikaslek jarduten dute ostiral arra­ tsaldeetan ikasturtero.

CRISTINA ROY

ASTI LEKUN 9 URTE DARAMAGU AISIOLAKO PRESTAKUNTZA IKASTOLAN BERTAN ESKAINTZEN IKASTOLEN ELKARTEA URTE ASKOAN ARITU DA AISIALDIAN ERAGILE GISA, ARE GEHIAGO 2001. URTETIK AISIOLA IZENEKO AISIALDI ESKOLA SORTU ZUENETIK. ASTI LEKUN 2010. URTETIK EMATEN ZAIE AUKERA BATXILERGOKO IKASLEEI AISIOLA ESKOLAKO PRESTAKUNTZA IKASTOLAN BERTAN JASOTZEKO.

Hauetako batzuk, sarritan, prestakuntza bukatu eta titulua lortutakoan Asti Lekun lan egiten dute, bai udalekuetan (begirale zein zuzendari) edo eskolaz kanpoko ekintzetan, bai jantokia edo zerbitzua dinamizatzen… Badira ere egun AISIOLA eskolako irakasle lan egiten dutenak. AISIOLA PROIEKTUAREN HELBURU ZEHATZAK “AISIOLA bezalako proiektu hezitzaile batean helburu zehatzen gainean hausnartu eta zeintzuk diren zehaztea merezi du” dio Iraultzak. “Honako hauek ditugu”: • Euskalduna eta euskara lan hizkuntza izango duen aisialdiko heziketa ikastaroak sortzea. • Aisialdiko begirale eta zuzendariei -ikastola eremuan- heziketa integrala eskaintzea aisialdiko heziketaren bidez. • Umeen eta gazteen aisialdian eginiko lan hezitzaileari esker, heziketa integral horren transmisiorako mekanismoak eskaintzea . • Kalitatezko aisialdiko hezitzaileak izatea bai ezagutza teoriko eta praktikoen aldetik. • Ikastolako ikasleei, sujetu aktibo bezala ikastolako proiektu hezitzaileari lotuta jarraitzeko aukera ematea.

22


AISIALDIA

23

5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

FORMACIÓN TIEMPO LIBRE • Ikastolak egun eta etorkizun batean aisialdian bultzatuko dituen eskolaz kanpoko ekintzetan, ekintza osagarrietan, nahiz ekintza sozio-hezitzaileetan, langile kualifikatuen gero eta behar handiagoa betetzea. • Aisiola eskolako titulua jasoko duten hezitzaileak, ikastolan lan egiten duten gainontzekoen heziketa ereduaz eta profilaz janztea. Hau da, Ikastolek duten Ideariora egokitzen diren aisialdiko hezitzaileak lortzea nahi da, honela lortuko baitugu etorkizun batean ikastolaren balioak aisialdian ere transmititzea. IKASTAROAREN HELBURUAK OROKORRAK • Aisia euskaraz janztea. • Hezitzaile gaiek aisialdi heziketaren planteamendu hezitzaile, pedagogiko eta metodologikoak ezagutzea. • Hezitzaile gaiek haur eta gazteei zuzendutako aisialdiko ekimenak aurrera ateratzeko eta talde zein elkarteak dinamizatzeko ezagupen teoriko eta baliabide praktikoak ezagutzea. • Begirale taldeetan garatzen den heziketa estiloa eta izaera bizitzea. ZEHATZAK • Heziketa kontzeptuaren inguruan hausnartzea. • Hezitzaile izatearen arrazoietan sakontzea. • Aisialdian zertarako hezten dugun hausnartzea. • Ingurugiroak hezkuntzan duen garrantziaz jabe­ tzea. • Pertsonaren eta bere ingurunearen arteko harremana aztertzea. • Planifikazioaren elementuak ezagutzea. • Aisialdian psikologia ebolutiboak duen garran­ tziaz konturatzea. AUKERA BERDINTASUNA ETA HEZKIDETZA AISIOLAN “AISIOLAn hezkidetza zeharkako lerro bat bilakatu da” dio Iraultzak, “eta aisialdiko hezitzailearen formazioan lantzen diren eduki eta metodologia guztietan txertatu da. Hau da, genero ikuspegia Hezkuntza proiektu osoan sartzen da, programazio didaktikoen helburu eduki, metodologia eta ebaluaketetan. Gainera –jarraitzen du- genero azterketa berak zeharkakotasunaren arloko beste gai batzuk lantzeko aukera ematen du, hala nola, ekologia, bakea edo kontsumo arduratsua”. IKASTAROAREN ALDE PRAKTIKOA Formazio teorikoaz gain, begirale titulua lortzeko 160 orduko praktikak egin behar dira eta horretarako bi aukera daude: ikastaroan zehar edo aisialdiko ekimenetan modu intentsiboan (udalekuetan, kanpamentuetan…). BUKATZEKO, IKUS DEZAGUN NOLA GARATZEN DEN SAIO BAT

AISIOLA

FORMANDO MONITORES EUSKALDUNES DE TIEMPO LIBRE DESDE 2001 LA FEDERACIÓN DE IKASTOLAS LLEVA MUCHOS AÑOS TRABAJANDO EN EL ÁMBITO DEL TIEMPO LIBRE, ESPECIALMENTE DESDE QUE EN EL AÑO 2001 CREÓ LA ESCUELA DE MONITORES AISIOLA. ASTI LEKU, POR SU PARTE, COMENZÓ HACE 9 AÑOS A OFRECER AL ALUMNADO DE BACHILLERATO LA OPCIÓN DE FORMARSE Y OBTENER LA TITULACIÓN CON AISIOLA EN LA PROPIA IKASTOLA.

Azaldutako guztia ulertzen lagungarria izango delakoan ikusiko dugu nola garatzen den saio oso bat.

Con el fin de entender mejor todo lo que hemos explicado hasta ahora veamos cómo se desarrolla una jornada de formación paso a paso.

Hona hemen aukeratu duguna: INKLUSIBITATEA/ikuspegi feminista deritzon saioa.

Para ello hemos elegido: INCLUSIVIDAD/punto de vista feminista.


ASTI LEKU ALdizkaria

DENBORA-PASAK JOLASAK

DENBORAPASAK

ZURE EUSKARA MAILA HOBETZEN

ALDIZKARIAREN ATAL HONETAN ERA LUDIKOAN ETA ENTRETENIGARRIAN ZURE EUSKARA MAILA HOBETZEN LAGUNTZEN SAIATUKO GARA. HORRETARAKO EUSKARA LANTZEKO INTERNETEN DAUDEN JOLASAK, HITZ JOKOAK, ESAMOLDEAK… HONA EKARRIKO DITUGU ZUEKIN PARTEKATZEKO. BATZUETAN NAGUSIEI ZUZENDUTAKOAK IZANGO DIRA ETA BESTE BATZUETAN FAMILIA OSOA ELKARREKIN JOLAS DADIN.

EN ESTA SECCIÓN DE LA REVISTA INTENTAREMOS AYUDARTE A MEJORAR TU NIVEL DE EUSKERA DE UNA MANERA LÚDICA Y DIVERTIDA. PARA ELLO TRAEREMOS AQUÍ ENLACES DE JUEGOS, PASATIEMPOS, REFRANES… DISPONIBLES EN INTERNET PARA COMPARTIRLOS CONTIGO. HABRÁ PARA TODAS LAS EDADES Y NIVELES DE EUSKERA Y PARA QUE PODÁIS DISFRUTARLOS EN FAMILIA.

24


5. ZE N BA K I A ABEND UA / 2 0 1 9

25

EUSKALJAKINTZA Euskera maila hobetu nahi dutenentzat aurreko aleetan bezala, Euskaljakintzak eskaintzen dituen jokoetatik ba­ tzuk ekarri dizkizuegu oraingo honetarako, hiztegia, ortografia eta sinonimoak lantzekoak, hain zuzen ere. HIZTEGIA

SINONIMOAK (EGA)

ORTOGRAFIA

17

18

19

Ortografia (ohiko akatsak)

ONLINE JOKOAK

20


IKASTOLA KOOPERATIBA

IKASTOLA Grumete Diego 19 48920 Portugalete HAUR ESKOLA Miguel de Unamuno 33-35 48920 Portugalete 944 937 020 www.astileku.eus astileku@ikastola.eus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.