Asti Leku / Aldizkaria 01 / maiatza 2018

Page 1

dizkaria

A ST I

I K U S I

1 .

M A K U S I ,

Z E N BA K I A

/

L E K U

H AU

I R A K U R R I

M A I AT Z A

/

2 0 1 8


ASTI LEKU ALdizkaria

2

IKASTOLAREN ALDIZKARI DIGITALAK ASTI LEKU OSATZEN DUGUNENTZAKO HEDABIDE BERRIA DA. “IKUSI MAKUSI” BERE AURREKARIA BEZALA, IKASTOLAREN ONENAREN ERAKUSLEIHO EUSKALDUN ETA HEZITZAILEA. HIRUHILERO GURE PANTAILETAN.

KOOPERATIBAREN AHOTSAK 4 IKASTOLAREN AHOTSAK 12

IKASLE OHIAK AGENDA 21 ETAPAK BEHATOKIA

KULTUR ETA SORMEN EKARPENAK 16 PELIKULAK ETA ANTZEZLANAK

ALBISTEAK 18 ELKARREKIN IKASIZ 20 NUTRIZIOA ETA OSASUNA LANGILEENAK GURASOENTZAKO LAGUNTZA

AISIALDIA 26 IKASTOLEN ELKARTEKO ESKAINTZA IBILALDIA

DENBORA-PASAK 30


AURKEZPENA

3

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

IKUSI MAKUSI, ZER IKUSI? ALDIZKARI BERRI BAT! Hona hemen, zuen pantailetan, Asti Lekuko aldizkari be­ rria. Ikastola osatzen dugun guztiok lotzen gaituen komu­ nikazio bide berri edo berritua. Berritua diogu, ez baita oraingo hau gure ikastolan izan dugun lehenengo aldiz­ karia. Zuetako askok seguruenik urteetan izan genuen “ikusi makusi” izeneko argitalpena gogoratuko duzue. Formatua oraingoan digitala da, baina aurrekoarekin oinarrizko balioak konpartitzen ditu: komunikazioa, elkar­ lana, Asti Lekun daukagun onena erakusteko asmoa eta ikastolarekiko begirada baikorra. Aldizkariaren maiztasunak ikastolaren bizitzaren errit­ moarekin bat egingo du, hau da, ikasturtean hiru ale plazaratuko dira: lehenengoa -abendu partean- gabo­ nak arteko albisteekin aterako da, bigarrena Kooperati­ bako Batzar Nagusiaren garaian Urteko Txostena bertan txertatua egongo delarik, eta hirugarrena ikasturtearen bukaerarekin batera igoko dugu webgunera. Oraingo ale honek, Urteko Txostena dakar bere baitan 2017 eki­ taldiko datu garrantzitsuak bazkide guztien eskuetan la­ gatzeko. Asti Lekuk 2017-2020 plan estrategikoan, aurreko plana­ ren bideari jarraituz, komunikazioa berrindartzearen al­ deko apustua egin du eta horren haritik dator aldizkari hau. Ildo beretik ere ostiralero educamos bidez guztion­ gana hel­tzen da Astiberri albistegi ezaguna. Azken horre­ tan asteko gertakizunik interesgarrienak ezagutarazten ditugu eta gure ikasleen jardunaren isla helarazten die­ gu familiei. Edukien aldetik, aldizkari digitalean, Errektore Kontseilua­ ren, Eskola Kontseiluaren eta Zuzendaritzaren informa­ zioaz gain, ikasleen eta familien ahotsak entzuteko lekua izango da. Hau da, Aldizkariak informazio instituzionalaz gain parte hartzeko bide berria eskainiko digu eta Asti Leku osatzen dugun pertsona guztiok bertan edukiko dugu parte hartzeko modua. Honetaz gain, kulturarako, euskeraren erabilera zuzenerako eta, zergatik ez, dibul­ gaziozko zenbait artikulu labur plazaratzeko lekua ere izango da. Nola ez, hezkuntzak eta euskerak, gure bi zu­ tabeek, leku propioa izango dute publikazio honetan. Artikuluak, ekarpenak, gaiak orokorrean, modu labur eta argian tratatuko dira; aldizkari irakurgarri, entreteni­ garri, ulergarri eta modernoa nahi dugu. Askoren artean egina eta guztiek irakurtzen dutena, nekatu gabe. Argaz­ kiak, bideoak, estekak eskeintzen dizkiguna, gure ikas­ leei gustatzen zaien bezala. Asti Lekuk gure ikasle “astile­ kutarrak” komunikatzen diren bezala komunikatzen jakin behar duelako. Laburbilduz, oraingoan berriro ere komunikazioa areago­ tzeko hedabide bat sortu dugu. “Ikusi makusi”, gure aldiz­kari zaharraren ondorengo berritua lehengo izpiritu euskaldun, kooperatibo eta hezitzaileari jarraituz, baina garai honen erara. Ikusi Makusi, zer ikusi? Ikastola eder bat!

JESÚS MARÍA BILBAO

IKASTOLAKO ZUZENDARI OROKORRA

Aquí tenéis, en vuestras pantallas, la nueva revista de Asti Leku. Una nueva, o renovada, vía de comunicación que nos une a todos y todas los que formamos la Ikastola. Decimos renovada, porque esta no es la primera revista que publicamos en la ikastola. Seguramente muchos/as de vosotros/as recordaréis aquella otra publicación “Ikusi makusi” que tuvimos durante años. En esta ocasión el formato es digital, pero comparte los mismos valores básicos de la anterior publicación: comunicación, colaboración, con la intención de mostrar lo mejor que tenemos Asti Leku, con una mirada optimista. La frecuencia de la revista estará acorde con el ritmo de vida de la ikastola, es decir, cada curso se publicarán tres ejemplares: el primero –en diciembre– se publicará con las noticias ocurridas hasta las Navidades; el segundo verá la luz en la época de la Asamblea General de la Cooperativa, y recogerá el Informe Anual; y el tercer ejemplar se subirá a la web al finalizar el curso. El número que ve la luz en este momento recoge el Informe Anual, para hacer llegar los principales datos del ejercicio 2017 a todos los socios y socias. Asti Leku ha apostado por reforzar la comunicación, siguiendo el camino del anterior plan, y esa es la razón de esta publicación. Siguiendo la misma línea, cada viernes nos llega a todos/as la conocida publicación AstiBerri mediante la plataforma Educamos. En dicha publicación hacemos llegar los acontecimientos más relevantes de la semana, y mostramos a las familias el reflejo de la actividad de nuestros alumnos y alumnas. En lo que respecta a los contenidos, además de las informaciones relacionadas con el Consejo Rector, el Consejo Escolar y la Dirección, habrá espacio para recoger la voz de los y las estudiantes y las familias. Es decir, la revista, además de la información institucional, nos ofrecerá otra vía para la participación, y todos/as los/las que formamos Asti Leku tendremos la posibilidad de tomar parte. Además de ello, habrá sitio, también, para la cultura, la utilización del euskera y también, por qué no, para la publicación de artículos breves. Y, cómo no, la educación y el euskera, nuestros dos pilares, tendrán su lugar propio en la publicación. Los artículos, las aportaciones, los temas, en general, se tratarán de forma breve y clara; queremos una revista cómoda de leer, entretenida, fácil de entender y moderna. Elaborada entre muchos/as y leída por todos/as. Una publicación que nos ofrecerá fotografías, vídeos, enlaces, tal y como gusta a nuestros/as alumnos/as. Porque Asti Leku debe saber comunicarse de la misma forma en la que se comunican los/as alumnos/as de nuestros ikastola, nuestros/as “astilekutarras”. Resumiendo, hemos creado de nuevo un medio para impulsar la comunicación. “Ikusi makusi”, la herencia renovada de nuestra antigua revista, pero con el mismo espíritu euskaldun, cooperativo y educativo, adecuada a los nuevos tiempos. Ikusi makusi, zer ikusi? Una hermosa ikastola!


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK ERREKTORE BATZORDEA

LURZORUAREN KALITATEARI BURUZKO ADIERAZPENA

JOAN DEN ABENDUAN IKASTOLAK LURZORUAREN KALITATEARI BURUZKO ADIERAZPENA JASO ZUEN EUSKO JAURLARITZATIK, BESTE PAUSO BAT IKASTOLAREN INSTALAZIO BERRIAK GAUZATU AURREKO KUDEAKETAN.

Joan den abenduaren 22an ikastolak, bertako lur-zorua­ ren kalitatea adierazten duen ebazpena lortu zuen esku­ menak dituen ingurumen arloko erakundearen aldetik (Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Saila). Kooperatibaren Batzarretan emandako informazioaren bitartez ondo dakizuen bezala, betelanak, isurketak edo lur mugimen­ duak jaso dituzten lurzoruak dauden guneetan ezinbes­ tean bete beharreko izapidea da, eta ebazpenak ber­ matzen duenez, lurzoru hori egokia da planteamenduan aurreikusitako erabileretarako.

ur filtrazioak saihestuko lituzkeen ehun geo-testila jartzea komenigarria dela dirudien gune bat iragazgaizteko proposamen bat ere eraman zuen Asti Lekuk Jaurlari­ tzara. Etorkizunari begira ingurumen arloko hobekuntza den neurri hori, gune horretara lur garbiak eta landareak eramanez egingo da.

Gure kasuan, adierazpen hori aurrerapausoa da gure inbertsio plana gauzatu ahal izateko beharrezkoak diren hirigintza arloko gestioetan: Batxilergoko eraikin berria eta kirol instalazioen zaharberritzea. Bere ebazpenaren bitartez, Eusko Jaurlaritzak lurzoruaren azterketari buruzko ondorioak abalatu ditu. Ikastolak zenbait hilabetez zun­ daketa eta neurketa lanak egin ondoren aurkeztu du azterketa, eta bertan lurraren egokitasuna eta, jakina, gunearen osasungarritasuna egiaztatuta geratzen dira. Dokumentazioarekin batera, beheragoko uretan, Ba­ llonti ingururantz, nolabaiteko zikinkeriarekin zihoazen

Ekarpen hori egiteko xedez, futbol zelaiaren hegoaldean baimendutako erakunde batek abalatutako garbike­ tako lurrak metatu ditugu. Horiek izango dira aipatutako iragazgaizpenerako erabiliko direnak. Metaketa lanak amaituta daude jadanik, kamioien tra­ fikoa etenda, eta ikastolako aparkalekua bere jatorrizko egoerara itzuli da. Hori dela eta, beti ere saihesteko zai­ lak diren trafiko arloko eragozpenak, azken hilabetean baino txikiagoak izango dira. Dena den, benetan garrantzitsua, Lurzoruaren Kalitateari buruzko Adierazpena lortzeak gure helburura pixka bat gehiago hurbiltzen gaituela da, hau da, ikastolari ahalik eta instalazio hoberenak ematea, gure ikasleen mese­ derako.

4


5

KOOPERATIBAREN AHOTSAK CONSEJO RECTOR

DECLARACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO EN DICIEMBRE PASADO LA IKASTOLA HA OBTENIDO DEL GOBIERNO VASCO LA DECLARACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO, UN PASO MÁS EN LA GESTIÓN PREVIA A LA MATERIALIZACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA IKASTOLA. El pasado 22 de diciembre la ikastola obtuvo del órgano medioambiental competente (Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco), la resolución por la que se declara la calidad del suelo de la ikastola. Como ya conocéis por la información facilitada en las Asambleas de la Cooperativa, se trata de un trámite que ha de llevarse a cabo en los enclaves cuyos suelos están alterados por rellenos, vertidos o movimientos de tierra y que garantiza que dicho suelo es apto para los usos previstos en el planeamiento. En nuestro caso la citada declaración supone un avance en las gestiones urbanísticas necesarias previas a llevar a cabo nuestro plan de inversiones: nuevo edificio de Bachillerato y renovación de las instalaciones deportivas. Con su resolución el Gobierno Vasco avala las conclusiones relativas al análisis del suelo que la ikastola ha presentado tras varios meses de sondeos y mediciones en las que quedan comprobadas tanto la idoneidad del terreno como, por supuesto, la salubridad del enclave. Asti Leku junto con la documentación elevó también al Gobierno una propuesta de impermeabilización de una zona del terreno en la que parece conveniente colocar un tejido geotextil que impida que las filtraciones de lluvia discurran aguas abajo, hacia el Ballonti, con algún tipo de suciedad. Esta medida, que supone una mejora medioambiental de cara al futuro, se hará con aporte de tierras limpias y vegetales sobre la zona afectada. A fin de realizar dicho aporte, hemos acopiado en la zona sur del campo de fútbol unas tierras de limpieza avaladas por entidad autorizada y que serán las que se utilicen en la impermeabilización citada. Las labores de acopio han concluido ya, el tráfico de camiones se ha interrumpido y el parking de la ikastola ha vuelto a su estado inicial, con lo que las molestias de tráfico, siempre difíciles de evitar, serán menores que en el último mes. Lo importante, en cualquier caso, es que la obtención de la Declaración de la Calidad del Suelo nos acerca un poco más a nuestro objetivo que no es otro que dotar a la ikastola de las mejores instalaciones posibles para nuestros alumnos y alumnas.

JESÚS MARÍA BILBAO

IKASTOLAKO ZUZENDARI OROKORRA

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK ESKOLA KONTSEILUA ALDIZKARI BERRI HONEK EREMU BAT UTZI BEHAR DIO ESKOLA KONTSEILUARI. IZAN ERE, HEZKUNTZA KOMUNITATE OSOA ORDEZKATZEN DUEN ERAKUNDE HONEK IKASTOLAREN FUNTZIONAMENDURAKO ETA BIZITZARAKO HARTZEN DIREN ERABAKI GUZTIEN BERRI JASO BEHAR DU: IKASTURTEKO HELBURUEN DEFINIZIOA ETA JARRAIPENA, EMAITZA AKADEMIKOAK, EKINTZA PEDAGOGIKOAK, ELKARBIZITZA… Asti Leku Ikastolan, itunpeko ikastetxe guztietan bezala, Eskola Kontseiluko kideak hurrengoak dira: - Zuzendaria. - Artezkaritza Batzordeko 3 kide. - 4 irakasle. - 4 guraso. - 2 ikasle. - Administrazioa eta Zerbitzuetako langile 1. Ikasturte honetan egin dugun bileran, urtarrilaren 16an, kide berriak aurkeztu genituen: ikasleen artean bi or­ dezkariak eta 18/19 ikasturtetik aurrera Ikastolako zuzen­ daria izango dena, Iñaki Vázquez. ACTUALMENTE SON MIEMBROS DEL CONSEJO: Juan Carlos Naberan, Iñaki Vazquez, Estibaliz Solatxi, Goizargi García, Karmele Martitegi, Olaia Teresa, Oskar García, Josefina San Miguel, Cristina Roy, Edurne Encinas, Leire Agirre, y Seine García Mota, Juan Ramón García, Sara Susial y las alumnas de 2º de Bachiller Nerea Berlanga y Uxue Diaz de Otazu que se incorporan este curso.

JUAN CARLOS NABERAN IKASTOLAKO ZUZENDARIA

6


7

KOOPERATIBAREN AHOTSAK

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

CONSEJO ESCOLAR

EN LA ÚLTIMA REUNIÓN (16-01-2018) SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS DATOS DEL CURSO 2017/2018 OBJETIVOS Se repasaron los datos más relevantes del curso 2017/2018. Entre otros: • Nº de alumnos (2017/2018): 1.660 • Altas de alumnos: incorporación de 158 alumnos nuevos. • Nº de trabajadores: 159 aproximadamente Docentes: 127 No docentes: 37 • Oferta educativa: de 2 a 18 años: - Educación Infantil: HH (de 2 a 6 años) · Primer ciclo: “2 años” · Segundo ciclo. “3, 4 y 5” años - Educación Primaria: LH (de 6 a 12años) · Primer ciclo (1º, 2º) · Segundo ciclo (3º, 4º) · Tercer ciclo (5º, 6º) - Educación Secundaria: DBH (de 12 a 16años) · Primer ciclo (1º, 2º) · Segundo ciclo (3º, 4º) - Bachillerato: BATX (de 16 a 18 años) • Nivel de ocupación de la ikastola para el curso 17/18. • Objetivos para 2017/2018: Se informó al consejo de los objetivos planteados para el curso 17/18 reflejados en los documentos: · Plan Estrategikoa 2017/2020. · 2017/18 Ikasturteko Kudeaketa Plana.

MEJORA PEDAGÓGICA CONTINUA MPC-HPI

COMENTARIOS SOBRE EL PRIMER TRIMESTRE Se pone a disposición de los consejeros, por medio del SITE de Educamos, el documento “Lehenengo Hiruhilabetearen Txostena” donde se refleja, etapa por etapa, el grado de cumplimiento de los objetivos anuales así como los diversos hechos relevantes sucedidos durante el Primer trimestre del curso. Se informa que el trimestre ha transcurrido con normalidad en todos los aspectos y en todas las etapas.

REUNIONES DE PADRES Asimismo se informa que se realizaron las primeras Reuniones de Padres de todas las aulas de la ikastola con normalidad y en las fechas programadas sin nada que destacar a parte de los comentarios habituales según los distintos niveles habiendo sido buena la asistencia a las mismas.

PLATAFORMA “EDUCAMOS” Se presenta al Consejo el Nuevo SITE para los alumnos y las familias: “Asti Leku On Line”. En dicho “site” se podrá encontrar la información general de la ikastola, la información específica de cada etapa y los materiales digitales que se utilizan en las clases clasificados por niveles y áreas.

PRESUPUESTOS DE AUTOBÚS Y COMEDOR Se informa al Consejo del presupuesto del servicio de autobús con la actualización de las cuotas de para el ejercicio 2018 y el mantenimiento de las del comedor.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2017 Se presentaron los resultados de la ED realizada el curso pasado en 4º de Primaria (alumnos de 5º este curso) y de 2º de Secundaria (alumnos de 3º este curso). En ambos niveles los resultados han sido buenos.

Se trató de la participación de Asti Leku, junto con otras ikastolas, en un programa organizado por EHI con la colaboración de la empresa ESCALAE de Federico Malpica que busca la “Mejora Pedagógica continua”.

Se informa de que a las familias de esos niveles se les presentarán los resultados en las Reuniones de Clase a realizar las próximas semanas y asi mismo se les entregarán los resultados individuales obtenidos por sus hijos/as con una guía para su interpretación.

Se han celebrado dos claustros de profesores en lo que va de curso habiendo finalizado la redacción de documento “Perfil de Salida del Alumno de Asti Leku”.

PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN SE PREVÉ TRATAR, ENTRE OTROS, LOS PUNTOS:

Para comprobar la coherencia interna en la Ikastola se les propone a los miembros del consejo la elaboración de un borrador de PSA trabajando en parejas. Tras realizarlo y comprobar los resultados se ve que dicha coherencia es grande.

• Calendario Escolar para el curso 2018-1019. • Valoración del segundo trimestre. • Pruebas externas: PISA 2018, Evaluación Diagnóstica de Final de Etapas… • Matriculaciones….


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK ZUZENDARITZA TALDEA

JESÚS MARÍA BILBAO

IKASTOLAKO ZUZENDARI OROKORRA

IKASTOLAREN PROIEKTUA ERAKARGARRIA DA EZKERRALDEAN ETA, ONDORIOZ GURE MATRIKULA DATUAK POSITIBOAK DIRA. HALA ERE, JAIOTZA-TASA GAINBEHERA BATEAN DAGO AZKEN URTEETAN ETA HORREK ARRISKUA EKAR DIEZAIOKE GURE SENDOTASUNARI. KOMENIGARRIA DA, BERAZ, IKASTOLA GUZTION ARTEAN EZAGUTZERA EMAN.

8


9

KOOPERATIBAREN AHOTSAK

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

EQUIPO DE DIRECCIÓN

2018-19 IKASTURTEKO MATRIKULAZIOA ETA DEMOGRAFIA

MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2018-19 Y DEMOGRAFÍA

Demografiak, edo zehatzago esanda, jaiotza-tasak era­ gin zuzena dauka eskola edo ikastetxe ezberdinek duten ikasle kopuruan. Ikastolak ere, logikoa denez, demogra­ fian ikusten ari garen jaitsiera pairatu ahal du.

La demografía, o más concretamente, la tasa de nacimientos, influye directamente en la cantidad de estudiantes de las escuelas o centros educativos. La ikastola también puede, como es lógico, sufrir el descenso que estamos apreciando en la demografía.

Azken urte hauetan, 2014tik 2016ra hain zuzen ere, Ezke­ rraldean (Sestao, Santurtzi, Barakaldo eta Portugalete kontuan hartzen baditugu soilik) jaiotzen beherakada nabarmena da. 2014an aipaturiko lau herri horietan guztira 1839 ume jaio ziren; 2016an, aldiz, 1652 baino ez. Beste era batez esanda, hiru urteotan 187 ume gutxiago jaio dira Ezkerraldean. Jaiotza-tasaren jaitsiera hori ikasgeletara ekarrita, age­ rian dago 7 edo 8 ikasgela gutxiago beharko dituela sistemak Ezkerralde osoan ume horiek guztiak atenditze­ ko. Ez da harritzekoa izan, beraz, zenbait zentrutan gelen itxiera gertatu izana ezta itunen galera ere. Asti Lekun, gure aldetik, oso adi egon behar dugu arazo honen aurrean gure hezkuntza itunak oso osorik manten­ du ahal izateko. Momentuz ez dugu larritzeko arrazoirik baina ikastola osatzen dugun guztion artean ikastolaren promozioa bultzatu behar dugu eta gure proiektua eza­ gutzera eman, bere egonkortasuna bermatze aldera. Datorren ikasturteko matrikulari dagokionez, otsailean Haur Hezkuntza (HH), Lehen Hezkuntza (LH) eta Derri­ gorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) etapetarako aurre­ matrikula epea izan zen. Epe horren barnean, ikastolak matrikulazio sendoa jaso zuen orokorrean, nahiz eta 2 urtekoen geletarako ikaspostu batzuk libre gelditu ziren. 2016an jaiotako ikasleen promozioa sakonago analiza­ turik, honelako datuak eskaintzen dizkigu: • 67 ikasle matrikulatu dira, 32 neska eta 35 mutil. • Horien artean 24k anai-arrebak dituzte jadanik ikastolan • Gurasoen erdiak, euskaldunak dira. • Familien jatorria, kopuruz ordenaturik, hauxe da: Portugalete, Santurtzi, Barakaldo, Sestao eta bes­ teak DBHko gelak, hau da 2006an jaiotakoen promozioare­ nak, beteko dira berriro ere, eta gure Eki proiektuan in­ tegratuko dira. BATXILERGOARI dagokionez, aurrematrikula epea maia­ tzaren 2tik 14ra bitartean egongo da zabalik. Espero dugu honetan ere ikasle eta familia askok gure proiek­ tuaren aldeko hautua egitea. Interesaturik egon litekeen edonor ezagutuz gero, ikastolara bideratu dudarik gabe.

Estos últimos años, más concretamente entre 2014 y 2016, el descenso de la natalidad en la Margen Izquierda (tomando en cuenta Sestao, Santurtzi, Barakaldo y Portugalete) ha sido notable. En 2014 nacieron un total de 1.839 niños/as en los mencionados municipios; en 2016, en cambio, solo 1.652. Dicho de otro modo, en estos tres años ha bajado en 187 el número de niños/as nacidos/as en la Margen Izquierda. Trasladando ese descenso de la tasa de natalidad a las aulas, está claro que el sistema necesitará 7 u 8 aulas menos en la Margen Izquierda para atender a todos/as esos niños/as. No es de extrañar, pues, que se hayan cerrado aulas en algunos centros y se hayan perdido pactos. En Asti Leku, por nuestra parte, debemos estar muy atentos ante este problema para poder mantener íntegros los pactos educativos. De momento, no tenemos motivos para preocuparnos pero debemos fomentar la promoción de la ikastola entre todos/as y dar a conocer nuestro proyecto, con el objetivo de garantizar su estabilidad. En lo referente a la matriculación del próximo curso, en febrero fue el período de pre-matrícula para las etapas de Educación infantil (EI), Educación Primaria (EP) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Dentro de ese período, la ikastola obtuvo una buena matriculación en general, aunque quedaron algunas plazas libres en las aulas de 2 años. El análisis en más profundidad de la promoción de los/as alumnos/as nacidos en 2016, nos ofrece los siguientes datos • Se han matriculado 67 alumnos/as, 32 chicas y 35 chicos. • De entre ellos/as 24 tienen hermanos/as en la ikastola. • La mitad de los padres/madres son euskaldunes. • El origen de las familias, ordenado cuantitativamente es el siguiente: Portugalete, Santurtzi, Barakaldo, Sestao y otros. Las aulas de ESO, es decir, las de los/las nacidos/das en la promoción de 2006, se volverán a llenar, y se integrarán en nuestro proyecto Eki. En lo que al BACHILLERATO se refiere, el período de pre-matrícula permanecerá abierto del 2 al 14 de mayo. Esperamos que también aquí muchos/as alumnos/as y familias elijan nuestro proyecto. Si conocierais a alguien interesado, no dudéis y dirigidlo a la ikastola.


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK KLUBA

AITOR VILLAR

KIROL ARDURADUNA

10


11

KOOPERATIBAREN AHOTSAK

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

ASTI-LEKU ETA SASKIBALOIA ELKARREKIN AURRERA ASTI LEKU KIROL ELKARTEA Asti-Leku Ikastolak urteak daramatza saskibaloiaren praktika sustatzen, hala adierazten dute azken urteotan izandako kopuruek. Zenbateraino harrigarriak, non kirol honetan ari diren ikasleen parte-hartzea ia bikoiztu egin den hiru urtean; 50 jokalari inguru izatetik, astebururo Biz­ kaiko kantxetan 100 jokalari saskibaloian aritzen izatera. Urtez urte talde kopurua handitzen doa eta honekin ba­ tera entrenatzaileena ere bai. Teknikari kopurua igotzeaz gain hauen prestakuntza maila hobetzen ere dihardugu. Hauetako gehienak ikastolako ikasleak dira, hasieran laguntzaile gisa aritzen direnak eta behin eskarmentua zein prestakuntza jasotakoan, talde baten arduradun. Hain da handia saskibaloiaren azkeneko urteotako zale­ tasunaren gorakada, zein egun bi talde federatu, eskola kiroleko 6 talde eta txikitxoen saski eskola dauzkagun. Maila federatuari dagokienez, batetik, mutilen kadetea atera ahal izateko, Asti Leku Kluba eta Oribeltza Saskiba­

loi Kluba elkartu dira lankidetza-akordio baten bitartez. Akordio honi esker aurtengo denboraldian Asti Leku OSK kadete mailako taldea osatu da, aurreko denboraldian Bizkaiko eta Euskadiko Txapelduna izan zen taldeko mu­ tilei aurrera jarraitzeko aukera ematearren. Honetaz gain, partiden antolakuntzan, instalakuntzen erabilera eta klub bakoitzak antolatutako ekitaldietan ere laguntzen diote elkarri. Baita, entrenatzaile eta kirolarien teknifika­ zioan ere. Bestetik, senior mailako emakumezkoen taldea ere atera dugu denboraldi honetan, Asti Lekuko ikasle eta jokalari ohiek osatutakoa –hauetako batzuk, gaur egungo Asti Lekuko irakasleak-. Izan ere, euren propo­ samena izan zen, ikastolako saskibaloiaren gorakadak abiatuta. Datozen urteotan ere saskibaloiaren parte-hartzea are­ agotzen jarrai dezan, jo eta ke jarraituko dugu proiektu honetan lan egiten dihardugunok.


ASTI LEKU ALdizkaria

IKASTOLAREN AHOTSAK IKASLE OHIAK

BAL PROIEKTUA

LEIHO BAT ETORKIZUNARI BEGIRA ETORKIZUNARI BEGIRA ETA GURE IKASLEEN JAKIN-MINA SUSTATZEKO AURTEN, AZKENEKO URTEETAN BEZALA, BAL BATXILERGOKO PROIEKTUA GARATU DUGU. BAI BATXILERGOKO 1. MAILAKO IKASLEEK BAI 2. MAILAKOEK PARTE HARTU DUTE ETA EMAITZAK OSO ONAK IZAN DIRA. ASTI LEKUK 5 URTE DARAMATZA BAL PROIEKTUA AURRERA EGITEN, LEHENENGO BELAUNALDITIK HONA ETENGABEKO HOBEKUNTZAK EGIN DIRA. EKINTZAK, BISITALDIAK, JARDUERAK EGITEN… JOAN GARA OSATZEN AURTENGO PROIEKTUA ETA HORRELAXE JARRAITUKO DUGU LAN EGITEN HURRENGO IKASTURTEETAN. Hasteko, aurtengo batxilergoko le­ henengo mailako ikasleak 10 min­ tegi ezberdinetan banandu dira: Arte, Ekonomia, Gizarte zientziak, Heziketa fisikoa, Hezkuntza, Hizkuntza, Ingeniaritza, Osasungintza, Zientziak eta Zuzenbidea. Mintegi bakoitzean ikasleek, ikasle ohien, gurasoen eta orokorrean profesional ezberdinen esperientziak eta bizipenak entzun eta ikusi dituzte. Alde batetik, aurten egindako ekin­ tzen artean, lehenengoz bisita aipa­ garrienak, Metro Bilbao, EITB, Quirón, Fadura Kiroldegia, Barakaldoko Epaitegia eta EHUko Zientzia fakul­ tateko laborategiak izan ditugu. Bi­ garrenez, Portugaleteko Udalaren Hezkuntza eta Gazteriaren sailak antolatutako GaztEkin izeneko pro­ graman hartu dute parte mintegi

BAL PROIEKTUAREN ARDURADUNEN TALDEA

ezberdineko ikasleek. Hirugarrenez, ingeniaritza mintegian ere, EHUko In­ geniaritza Eskolatik, Formula Student Bizkaiako aurtengo kotxea ikastola­ ra ekarri zuten ikasleei erakusteko. Beste aldetik, batxilergo 2. mailako ikasleek, lan idatziak gauzatu dituz­ te eta martxoaren 5ean epaimahai baten aurrean defendatu zituzten. Aurten ikasleen lanetan emakumea­ ren irudiak izan duen garrantzia ai­ patzekoa da. Azkenik, proiektu honen garapenak batxilergoko lehenengo eta biga­ rren mailetan zehar ikasleari bere adimenak, gaitasunak eta jakingu­ rak zabaltzen laguntzen dio, horrexe­ gatik datozen urteetan, ikastolak BAL proiektua zaintzen eta hobetzen ja­ rraituko du.

AL IGUAL QUE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN 2017-2018 HEMOS SEGUIDO TRABAJADO CON EL PROYECTO CREADO POR ASTI LEKU PARA BACHILLERATO, BAL, CUYO OBJETIVO ES ABRIRLES A NUESTROS ALUMNOS UNA VENTANA AL FUTURO, AYUDÁNDOLES A CONOCERSE MEJOR, INVESTIGANDO EN SU PROPIO INTERIOR PARA PODER TOMAR LAS MEJORES DECISIONES SOBRE EL MAÑANA. PARTICIPAN TANTO LOS ALUMNOS DE 1º COMO LOS DE 2º Y PODEMOS DECIR, QUE CON MUY BUENOS RESULTADOS. ASTI LEKU LLEVA YA 5 AÑOS CON ESTE INNOVADOR PROYECTO PROPIO, BAL, QUE AUNQUE JOVEN, ESTÁ EN CONSTANTE RENOVACIÓN. ACTIVIDADES DE TODO TIPO, VISITAS, CONFERENCIAS, JORNADAS PRÁCTICAS, REFLEXIÓN, PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS FINALES… TODO ELLO CONFORMA BAL, NUESTRO PROYECTO, UNA NUEVA FORMA DE MIRAR AL FUTURO.

12


IKASTOLAREN AHOTSAK

13

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

AGENDA 21

AGENDA 21 TALDEAREN LINDANOARI BURUZKO IKERKETA ASTI LEKU AGENDA 21EKO TALDEAK LINDANOAREN INGURUKO ARTIKULU INTERESGARRI BAT GARATU DU GURE ALDIZKARI BERRIAREN LEHENENGO ALE HONETARAKO. DBH ETA BATXILERGOKO 1. MAILAKO IKASLEEK OSATUTAKO LAN TALDE HONEK ARTIKULUA IDAZTEAZ GAIN IKERKETA BAT EGIN DU KALEAN ETA HONEN EMAITZAK BIDEO BATEAN ERAKUTSI NAHI DIZKIGUTE. AGENDA 21EKO IKASLEEK OSO LAN KOORDINATUA EGIN DUTE ARTIKULU HAU BURUTZEKO: JATORRIZKO TESTUA ETA BIDEOAREN GRABAKETA BATXILERGOKOEN ARDURA IZAN DA. DBHKO 1., 2. ETA 3. MAILAKOEK TESTU EGOKITZAPENA EGIN DUTE ETA 4. EKOAK BIDEOA EDITATZEAZ ARDURATU DIRA.

AGENDA 21EKO IKASLE TALDEA

Duela 5 hamarkada hasi zen erabiltzen gaur egun debekatuta dagoen lin足 dano izeneko intsektizida hau. Lehen pestizida moduan erabiltzen zen, lan足 dareen intsektuak hiltzeko. Baina, oso kutsakorra denez, landareen inguruan zegoen guztia kontaminatu zen eta orain, bakteriak hiltzeko erabiltzen dute albaitaritzan eta medikuntzan askoz kontu handiagoarekin. Kutsakorra zela konturatu orduko, lindano-lantegiak itxi zituzten eta lindanoa gordetzen saiatu ziren lur azpiko kontainer batzuetan. Hala ere, 180.000 tona gelditu ziren gure inguruan. Ura ere kontaminatu egiten zen intsektizida-lan足 tegietako hondakinak ibaira botatzen zituztelako. Honen ondorioz bularretako minbizia areagotu omen zen, itsaso-animalia gutxiago omen daude, lurraren kalitatea murriztu zen... Hau guztia ekiditeko ez dago atzera egiterik; gertatutakoa gertatua dago eta kutsatutakoa ku足 tsatua. Zoritxarrez, lindanoak gure inguruan jarraitzen duela frogatzen duten hainbat adibide izan ditugu.

BIDEO HONETAN EKARRI DIZKIZUEGU KALEKOA HOTSAK HEMEN


ASTI LEKU ALdizkaria

IKASTOLAREN AHOTSAK

14

ETAPAK

HAUR HEZKUNTZAKOAK

HAUR HEZKUNTZARAKO

PROIEKTU BERRIA Haur Hezkuntzaren xede nagusia da dimentsio guztietan laguntzea haurraren garapena, familiekin eta ingurunearekin lankidetza estuan jardunda. Irakatsi eta ikasteko proze­ suak lantzeko, ezinbesteko dira, lan­ kidetza eta elkarren onarpena. Oi­ narrizko konpetentziak, zeharkakoak eta espezifikoak, lantzen hastea da Haur Hezkuntzako etaparen hel­ burua, pertsona guztiek landu baiti­ tuzte, gerora bizitzan zehar. Haurraren garapen osoaren ikus­ pegitik, haurra ulertzeko modua oinarriz­ko printzipio metodologikoak dira ondorengoak: Errespetua izan behar diogu haurraren izate osoari, bizitzako lehen unetik pertsona aktiboa, bizia, sentikorra dela kontutan hartuz, eta bakoitzaren gara­ pen erritmoa errespetatuz. Konfiantza izan behar dugu haurraren berezko gara­ pen-ahalmenean, bere jar­ duera autonomoak ahalbide­ tu eta errespetatuz, prozesuak ez aurreratuz, eta haurra bere bizitzako protagonista dela onartuz. Haurraren ziurtasun fisikoa eta emozionala bermatu be­ har dugu, mugimendu eta eskaintza autonomo librean

garatzeko behar dituen bal­ dintzak eskainiz eta bere beha­ rrekiko sentikortasuna adieraziz. Hau da, Ikastolak testuinguru egokia eskaini behar dio ikasle bakoitzari, bere berezko senak eta gaitasuna modu osasun­ tsuan gara ditzan. Bere gogo, plazer, interes eta be­ harrizanetatik abiatuta dauden jar­ duera eta ekintza autonomoak dira haurren ikaskuntza eta garapen psi­ komotor, afektibo, sozial zein kogniti­ boaren oinarria. Horrexegatik ematen diogu garran­ tzia ekintzan oinarritutako ikaskuntza­ ri. Ekintzan joaten baita haurra des­ kubritzen zer estrategia erabili gero eta autonomoagoa izateko, soziali­ zatzeko, etab. Eta ondorengo beste ekintza batean integratzen ditu aurrez eskuratutako ikaskuntzak, trebea iza­ teko urratsak ematen ditu horrela. Horretarako gure proiektu berri ho­ netan, umeek esperimentazioaren bitartez, haien ikaskuntza prozesuan aurrera pausuak emango dituzte, gu bidelagun gaituztelarik. Hezitzaileon umeenganako begirada ere, apur­ ka-apurka aldatzen doa, prestakun­ tzari esker, Hezkuntza paradigma be­ rriak dakarren onurak ikusten ari gara, eta aldi berean, kontziente gara gure eskuetatik pasatzen diren ikasleek etorkizuneko gizartea osotuko dutela.

Gure ikasleak, gaur egun existitzen ez diren lanbideetarako, prestatu be­ harko ditugu. Hori dela eta, edukiaz aparte, garrantzi handiagoa ematen diogu, gaitasunen garapenari. Oraindik bidearen hasieran egon arren, HH2n eraldaketa handia egin dugu. Jardunaren heren bat, jolas li­ breari dedikatzen diogu, eta umeek, haien interesetatik abiatuta, nahiago duten gunera doaz jolastera. Honek sortzen duen gelen arteko umeen na­ hasketa oso positibotzat jotzen dugu, guztiontzat aberasgarria delakoan gaude. Umeei eskaintzen diegun jar­ dueren izaera ere, eraberritzen goaz. HH3n Urtxintxa Proiektuan oinarri­ tzen gara, sakonki ezagutzen dugun proiektua delako, baina jardue­ ra-aukeraketan dator aldaketarik nabarmenena. Ekintza bakoitza ze­ hazki diseinatuta dago, goian aipa­ tu ditugun irizpideei erreparatuta. 17/18 ikasturtean zehar proiektu be­ rri hau, HH2 eta HH3ko geletan inple­ mentatzen ari gara. Bidea hasi bai­ no ez dugu egin, oraindik ibilbide luzea eduki arren, Haur Hezkuntzako profesionalok gogotsu eta motibatu­ ta gaude, paradigma aldaketa ho­ netan aktiboki parte hartzeko. Argazki hauetan laburbildu daiteke gure proiektuaren xedea, esperi­ mentazioan oinarritutako ikaskuntza.


IKASTOLAREN AHOTSAK

15

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

BEHATOKIA BERRIKUNTZA BEHATOKIA SORTU BERRI DA ASTI LEKUN. IRAKASLE TALDE BATEK HEZKUNTZA KOMUNITATEETAN EZARRITAKO EKIMEN ETA PROIEKTUAK JASO, GURE IKASTOLAKOAK AZTERTU ETA PROPOSAMEN BERRIAK EGITEAZ ARDURATUKO DA.

BERRIKUNTZA BEHATOKIAREN TALDEA

BERRIKUNTZA BEHATOKIA HEMOS CREADO EN ASTI LEKU UN OBSERVATORIO DE LA INNOVACIÓN, “BERRIKUNTZA BEHATOKIA”, INTEGRADO POR VARIOS PROFESIONALES DE LA IKASTOLA, QUE ANALIZAN, MONITORIZAN Y EVALÚAN LAS NOVEDADES MÁS RELEVANTES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN, CON EL FIN DE INCORPORAR A LA IKASTOLA –DEBIDAMENTE ADAPTADAS- LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE VAYAN APARECIENDO EN NUESTRO SECTOR. ESTE EQUIPO SE OCUPA TAMBIÉN DE QUE NUESTRAS MEJORES PRÁCTICAS SE GENERALICEN PARA TODA LA IKASTOLA. ES, EN DEFINITIVA, UN GRUPO DE ESTUDIO E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA.

Asti Leku ikastolako 2017-2020 Plan Estrategikoaren kudeaketaren ba­ rruan, berrikuntza behatokiaren beharra ikusi zen. Horretarako eta­ pa bakoitzeko ordezkari moduan irakasle bat aukeratu zen. Iñaki Váz­ quez, María San Martín, Janire Ura­ ga, Román Beristain eta Saray de Casas hain zuzen ere osatzen dugu lan talde hau. Gure Hezkuntza Komunitatearen ba­ rruan zein Hezkuntza Komunitate za­ balean dauden errealitate, ekimen, proiektu eta praktika onak jaso, aztertu eta orokortzea, baita geure berrikuntza proposamenak ere ko­ mentatzea eta, dagokionean, gure ikastolan bideratzea dira gure hel­ buru nagusiak. Urtarriletik hasita, hilero elkartzen gara jasotako informazioa parteka­ tu, komentatu eta, hala balegokio, erabakiak hartzera. Baita hurrengo bilerari begirako ideia berriak plaza­ ratzera. Argibide guztiak Educamo­ sen sortutako site batean biltzen dira. Behatokian hainbat gai ezberdine­ tan murgilduta gabiltza, haietako bat hezkuntza pertsonalizatua izanik; ikasle bakoitzari egokitutako irakas­ kuntza beharrezkoa dela uste dugu, ikasgela batean ikasle guztien errit­

moak, ahalmenak eta heldutasuna ezberdinak direlako. Banan banako atentzioarekin norberaren puntu onak, zein txarrak, erraztasunak zein zailtasunak, indarra zein ahulezia, azken finean bere nortasunaren e­ zaugarriak, aise somatzen dira eta behar espezifikoak errazago elika­ tzen dira. Bestalde, etorkinen harrera planean zentratuta gaude. Azken urteotan hainbat ikasle berri izan ditugu Asti Le­ kun eta beren ongizatea premiazkoa da guretzat; horretarako, irakasleen esperientziak eta ezarritako protoko­ loak jasotzen gabiltza harrera plan egokia sortu ahal izateko. Azkenik, irakurketa kooperatiboan ere gabiltza murgilduta. Gure ikas­ leen egunerokotasunaren barruan irakurketaren garrantzia nabaria da eta proiektu honen helburu nagusia honekiko arreta deitzea da, gazte eta nagusien arteko irakurketa tal­ deak sortuz. Hau guztia eta beste hainbeste gai­ ren inguruko proposamenak mahai gainean jartzeko bidea da Berrikun­ tza Behatokia eta denon laguntzare­ kin aurrera eramateko aukera izan­ go dugu.


ASTI LEKU ALdizkaria

KULTUR ETA SORMEN EKARPENAK

ELKARRIZKETA

NAHIKARI YUBERO IKASLE OHIA “ESM” ANTZERKI KONPAINIAREN SORTZAILEA ETA ZUZENDARIA, GUREKIN SOLASEAN

NAHIKARI YUBERO, ALUMNA DE ASTI LEKU DE LA GENERACIÓN DEL 2004 CREÓ LA ASOCIACIÓN TEATRAL ENCARNI SAN MILLÁN -SKENÉ TEATROEN 2013, COMO UNA INICIATIVA “QUE PRETENDE ANIMAR, FOMENTAR, IMPULSAR Y PROMOVER LA CULTURA TEATRAL EN PARTICULAR ENTRE LOS MÁS JÓVENES”. LA COMPAÑÍA SURGIÓ EN RECONOCIMIENTO A UNA FIGURA INDISPENSABLE EN EL MUNDO DEL TEATRO GRECOLATINO EN EUSKADI, ENCARNI SAN MILLÁN, A LA QUE NAHIKARI CONOCIÓ COMO PROFESORA DE ASTI LEKU, Y A QUIEN DESDE ENTONCES UNIÓ UNA GRAN AMISTAD. “SE ESFORZÓ SIEMPRE EN PROMOVER Y DIFUNDIR

CRISTINA ROY

LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA ENTRE LOS MÁS JÓVENES Y SIEMPRE HA CREYÓ Y VALORÓ LAS INICIATIVAS DE QUIENES COMO ESPECTADORES QUERÍAMOS ACERCARNOS AL MUNDO QUE CONTEMPLÁBAMOS EN ESCENA. JAMÁS DEJÓ DE CONFIAR EN QUE, LO QUE HABÍA SEMBRADO, DARÍA SIEMPRE RESULTADOS SATISFACTORIOS QUE HOY PODEMOS COMPARTIR” -DESTACA NAHIKARI. LA COMPAÑÍA SE COMPONE DE INTEGRANTES DE DISTINTAS EDADES (ESPECIALMENTE DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO), PROFESIONES Y CONCEPCIONES DE LA VIDA Y EL ARTE, CON UN GUSTO COMÚN POR EL TEATRO EN TODAS SUS FORMAS.

16


17

KULTUR ETA SORMEN EKARPENAK

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

NAHIKARI YUBERO IKASTOLAKO IKASLE OHIA DA, 2004. URTEKO PROMOZIOKOA, ETA IRAKURTZEKO ZALETASUNA TXIKITATIK BAZUEN ERE, ENCARNI SAN MILLÁN ASTI LEKUKO IRAKASLEARI ESKER MAITEMINDU ZEN LITERATURAREKIN ERABAT. IZAN ERE, BATXILERGOA ZIENTZIETATIK EGIN ARREN HISPANIAR FILOLOGIA IKASI ZUEN ETA 2013AN “ENCARNI SAN MILLÁN ANTZERKI ELKARTEA/ESM” SORTU ZUEN BERAREN OHOREAN. Nahikari Yuberoren ESM antzerki elkartearen zuzenda­ ria izateaz gain, “Skené Teatro/ Instituto Vasco del Teatro Clásico”-ren arduraduna da, Ercarni zendutakoan haren lekukoa hartu zuenetik. Instituto honek, urtean behin, “Festival de Teatro Joven Grecolatino de Euskadi” izene­ ko ekitaldia antolatzen du Campos Elíseos antzokian eta bertan Nahikariren konpainiak, ESM, ere hartzen du parte. Ekimen honekin antzerkia gazteenganaino eraman nahi dute, honen zaletasuna eta literaturarena pizteko asmoz. Orain arte DBHko 4. mailatik gorako ikasleei zuzentzen zitzaizkien antzezlan hauek baina aurten DBHko 1. mai­ latik gorakoen aurrean antzeztera pasatu dira eta oso harrera ona izan duela aldaketak esan digu Nahikarik. Asti Lekuko ikasleei dagokienez, urtero joaten dira Cam­ pos Elíseos antzokira zuzendari gazte honen lana ikustera eta aurtengo martxoan “La Casa de Bernarda Alba” ikusi zuten. Nahikarekin berba hitz egiteko aprobetxatu dugu. AL- Asti Lekuko ikasle zinelarik Encarni San Millán irakasleari esker sendotu zenuen irakurtzeko zaletasuna, baina nola hasi zen zure harremana antzerkiarekin? NY- Salamancako Unibertsitatean Hispaniar Filologiako 3. kurtsoan nengoela lan asko ahoz aurkeztu behar zirenez, antzerki eskolan apuntatu nintzen lotsa kendu eta jende aurrean berba egiten trebatzeko. Esperientzia asko gus­ tatu zitzaidanez hona itzuli nintzenean Barakaldoko “Bai Antzerki” eskolan hasi nintzen. AL- Nola eman zenuen jauzia antzerki ikasle izatetik zure konpainia sortzera? NY- 2011. urtean Encarni San Millán Instituto Vasco del

Teatro Clásico/Skené Teatro-ren presidentea zenez Eus­ kadiko Antzerki Greko-latindar Gaztearen jaialdia an­ tolatzeaz arduratzen zen eta niri eskatu zidan “La Casa de Bernarda Alba” lanarekin parte hatzeko. Horretarako nire konpainia sortu behar izan nuen eta horrela hasi zen nire ibilbide profesionala. “2013an estreinatu genuen eta konpainiak izena izan behar zuenez, ESM jarri nion Encar­ niri eskertzeko nigatik egindako guztia. AL- Oso pertsona inportantea izan zen Encarni zure bizitzan, ezta? NY- Bai, ez bakarrik arlo profesionalean, pertsonalean batez ere. Nire senidea balitz bezala maite izan dut beti eta horrelaxe daukat gogoan. AL- Eta etorkizunari begira, zeintzuk dira zure helburuak? NY- Epe laburrera, konpainia sendotu eta aurrera jarrai­ tzea. Konpainiako kideak oso gazteak dira, batez ere DBH eta Batxilergokoak, eta ilusio handia daukate ikas­ ten segitzeko. Epe luzera, eta neure buruari dagokionez, ez dakit hel­ burua ala ametsa den, baina antzerkitik bizi nahiko nuke. Badakit ez dela erraza, diru-laguntzarik ez daukagunez espektakulu batekin ateratzen dugun guztia hurrengo proiektuan inbertitzen dugu-eta. AL- Eta bitartean? NY- Bitartean, jarraituko dut Lauaxeta ikastolan Literatu­ ra eta Gaztelera irakasle lan egiten eta nire aisialdian antzerkiari eskatzen didan guztia ematen (zuzendaria, gidoilaria, antzezlea, jostuna…).


ASTI LEKU ALdizkaria

ALBISTEAK

18

ASTIBERRIREN LABURPENA

ASTI LEKU, MUGITZEN DEN IKASTOLA BAT

CRISTINA ROY

HAUR HEZKUNTZAN denetarikoak izan ditugu: margolariak, nekaza­ riak, bidaiariak, sukaldariak, lorazai­ nak… Urtaroz urtaro eraman gaituzte kakanarruek eta munduko kulturak ere erakutsi dizkigute. Gainera gure herriak hobeto ezagutzen lagundu digute inguruko eraikin eta leku ede­ rrak erakutsiz.

“Eskeletoa” inauterietan, kirol egu­ nean eta behar diren guztietan mu­ giarazteaz gain, txangoz ere eraman gaituzte euren argazki eta bideoen bitartez. LEHEN HEZKUNTZAKOAK ere ez dira geldirik egon. Aro batetik bestera eraman gaituzte denboraren ma­ kinan eta munduko kultura ezber­ dinak aurkeztu dizkigute. Unibertso zabala erakusteraino ere heldu dira neska-mutil ausart hauek.

ASTI LEKU BIZI-BIZIRIK DAGOEN IKASTOLA DAGOELA EZ DA FROGATU BEHARREKO KONTUA BAINA NOIZEAN BEHIN ONGI DATOR AURREKO HILABETEETAN EGINDAKOARI BEGIRADA BAT BOTATZEA ZENBAT ETA NOLAKOAK IZAN DIREN IKASTOLAK BURUTUTAKO EKINTZAK IKUSTEKO. HONEK GURE IKASTOLAREN EGUNEROKOA ERAKUSTEAZ GAIN, ASTI LEKU OSATZEN DUGUN GUZTIOK ELKAR HOBETO EZAGUTZEKO AUKERA POLITA ERE EMATEN DIGU. LHkoekin bisitaldi asko egin ditugu: museoak, natura inguruneak, ga­ rraioak, baserri eskolak… era ani­ tzeko tokiak ezagutu ditugu haie­ kin. Gurean ere jaso ditugu bisitak: idazleak, aktoreak, bertsolariak… Gosari osasungarriak nolakoak di­ ren irakatsi digute eta sukaldaritzan ere animatu, batzuk taloa egiten, beste batzuk Asti Lekuko ingelesezko masterchef txapelketa propioan parte hartzen. Eta ingelesaren hari­ ra antzezlan ederrak ere eskaini diz­ kigute ikasle hauek. Honez guztiaz gain, gorputza mugitzera gonbidatu gaituzte, euskal dantzari ezin hobeak direla erakutsiz.


19

ALBISTEAK

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

DBHKO NESKA-MUTILAK nazioarte­ ko ibiltari peto-petoak dauzkagu: Gotenburg, Normandia, Treviso… Euren bidaien lekuko egiteaz gain atzerrian egindako lagunak ekarri dizkigute Asti Lekura esperientzia aberasgarri honen parte ere izan gaitezen.

asko eskola ordutegiz kanpoko kirol eta kultur ekintzetan ere aritzen dira ikastolan (atletismo, gimnasia, kirol anitz, xake, judo, futbol eta saskiba­ loian, kirolari dagokionez eta Aloha, antzerki, dantza, euskara –EGArako prestakuntza-, ingelesa -Cambridge­ ko azterketak - eta margolaritza.

Atzerrira bidaiatzeaz gainera, 4. mailakoek ikasketa bidaia ere egin dute. Bost egunean zehar esperien­ tzia pilo batekin gozatu dute, Jakan, Bartzelonan eta Saloun, aurreko ur­ teetan bezala, kirolak protagonismo handia izan duen irteera aberasga­ rri honetan.

GURASOEI dagokienez, batetik Asti Lekuk hitzaldiak eta prestakuntza saioak eskaini dizkie: Yarima Etxe­ barria, Hilario Garrudo, Iurgi Cristó­ bal, Jesús Cabrero… Hezkuntza eta Psikologiaren arloetako aditu hauek gurera hurbildu dira familiei ohiko kezka eta arazoekin laguntzera: ha­ rremanak, sentimenduen adierazpe­ na, nerabezaroa, ikasketekin orien­ tazioa…

Kultura ere gureganatu digute, aste beteko ekintzen bitartez: mintzodro­ moak, euskal dantzak, kultur bisitaldi eta hitzaldiak, zientzia tailerrak, ikas­ leen arteko ezaguera-trukea, pintu­ ra…

Bestetik, gurasoen parte-hartze ak­ tiboa ere izaten dugu Asti Lekun, Ikastola eta Kooperatibaren orga­ noetan (Errektore Batzordea, Eskola Kontseilua, Zaintza Batzordea… zein ekintza berezietan (Guraso Gunea, Gurasolagun, Asti Leku eguna, Kirol eguna…). LANGILEAK ere ez gara aspertzen Asti Lekun; honen guztiaren eragileak izanik, eten gabe dihardugu Asti Le­ kun, irakasten, laguntzen, kudea­tzen eta baita ikasten ere –azken hau, bai elkarrengandik bai kanpoko pres­ takuntza eta ekarpenen bidez–.

BATXILERGOAK buru belarri ibili dira BAL proiektuarekin, lehenengo mailakoak zein bigarrenekoak. Hi­ tzaldiak ikastolan, bisitaldiak hain­ bat unibertsitate eta enpresatara, bukaerako lanen aurkezpena, selek­ tibitate probaren prestaketa…

Proiektu berritzaileak, euskal kultu­ ra, azterketak, teknologia berriak, irteerak, ikasle trukeak, familiekiko harremanak, ekintza bereziak, kultu­ ra, kirola, zerbitzuak, komunikazioa, praktika onak… Asti Leku mugitzen den ikastola da, zalantzarik gabe.

Proiektuarekin oso lanpetuta egon arren, beste hainbat ekintzatarako ere izan dute denbora. Batzuk ai­ patzearren: frantsesa ikasten dute­ nak Tolousera joan dira martxoaren bukaeran bertoko kultura, ohitura eta hizkuntzaz gehiago ikasteko; so­ lidaritateari ere ekin diote Gabone­ tako kanpainan Elikagaien Bankuari lagunduz, eta hau guztia praktika onak ahaztu gabe, esate baterako, ikasle txikiagoekin euren eskarmen­ tua eta jakinduriaren partekatzea eta agenda 21eko proiektuan parte hartzea.

Eta mugitze horrek, tamalez, agur esa­ tera ere eraman gaitu. Arantza, Nerea eta Fernando, Agur t’erdi!

Ikusi duzuenez oso ikasle langile, aktibo, solidario eta parte-hartzai­ leak ditugu. Gainera, gauza hauek guztiak egitearekin batera, haietako

Fernando, Nerea ta Arantza bakoitza bere bidetik patuak nahi du egon zaitezten bertso honetan baturik. Tamalez ondo dakigu baina ez duzuela aditzerik joandakoan gure barruan utzi duzuen hutsunik. Gurekin jarraitzen duzuenez ez agur, ez adiorik. JABI SANTA CRUZ


ASTI LEKU ALdizkaria

ELKARREKIN IKASIZ NUTRIZIOA ETA OSASUNA

CONSEJOS NUTRICIONALES PARA UN DEPORTISTA VEREMOS UNA SERIE DE CONSEJOS A NIVEL GENERAL QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA DIETA DE UN DEPORTISTA, TENIENDO SIEMPRE EN CUENTA QUE CADA INDIVIDUO SOMOS DIFERENTES, NUESTROS ENTRENAMIENTOS SON DIFERENTES Y A NIVEL NUTRICIONAL OCURRE LO MISMO. Todo lo que ingiere un deportista influye en nuestro rendimiento, así que la alimentación es clave para abordar con garantías cualquier entrenamiento o competición que realicemos y de esta manera evitar acciones perjudiciales como fatiga, lesiones, etc. La importancia de una correcta alimentación: • • • •

Mejora el estado de salud general. Previene enfermedades. Reduce el riesgo de lesiones y dolores. Una buena alimentación aumenta notablemente el rendimiento mental y físico.

AITOR VILLAR

Síntomas de una alimentación desequilibrada: • Sensación cansancio continua. • Dolores de cabeza frecuentes. • Estreñimiento. • Irritabilidad y cambios de humor. • Enfermedades constantes. • Fluctuaciones de peso. • Irregular rendimiento físico y mental. • Mala recuperación tras actividad física.

20


ELKARREKIN IKASIZ

21

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

REPARTO CALÓRICO DE LAS COMIDAS El reparto calórico a nivel general deber ser: • • • • •

20 - 25% la primera comida del día. 10% un tentempié a media mañana. 35% la comida principal. 10% la merienda. 20 - 25% la última comida del día.

DESAYUNO COMPLETO Y SALUDABLE • Primera dosis de energía para comenzar nuestro día, muchos no lo hacen y es un gran error. • Activa nuestro metabolismo • Debe contener fruta, lácteos y cereales Mejorar el desayuno, repercute positivamente en la salud de las personas.

ALIMENTOS PRIORITARIOS Y PROHIBIDOS PARA LOS DEPORTISTAS Por lo anteriormente expuesto, los alimentos que no pueden faltar en nuestra alimentación son: frutas, verduras, hortalizas, cereales (arroz, avena…), legumbres, pescado azul (salmón, sardina…), aceite de oliva, zumos y el agua. Otro tipo de alimentos que podemos incluir en nuestra dieta, pero no abusar de ellos son: las carnes y los lácteos. Y, por último, los alimentos prohibidos, que nunca debemos tomar son: grasas saturadas e hidrogenadas (bollería), embutidos, dulces, carne en exceso, y por supuesto, eliminar de nuestras vidas el tabaco y el alcohol.

CONSEJOS GENERALES - De ser posible, realizar una dieta mediterránea (variada y equilibrada) nos ayuda a evitar la monotonía, e ingeriremos los nutrientes y minerales adecuados; además aumentaremos la ingesta de verduras y frutas; y bajaremos tanto el consumo de grasas saturadas como de sal. - También, es más adecuado para nuestro organismo el consumo de hidratos complejos (arroz, pasta, cereales…) que los simples (dulces, golosinas…).


ASTI LEKU ALdizkaria

ELKARREKIN IKASIZ LANGILEENAK

BERRIKUNTZA BEHATOKIAREN TALDEA

IKASTOLA ARE GEHIAGO HOBETZEA DA BERRIKUNTZA BEHATOKIKO LANTALDE BERRIAREN KIDEOK DAUKAGUN GRINA. HORRETARAKO BEHARREZKOAK IKUSTEN DITUGU, ALDE BATETIK, BESTE ZENTRUETAN EGITEN DIREN PRAKTIKA ONETATIK IKASTEA ETA, BESTETIK ETA EZ GARRANTZI GUTXIAGOKOA, GUK JADANIK ABIAN DITUGUNETAZ JAKITUN IZATEA ETA HAUEK INDARTZEA.

ASTI LEKUKO PRAKTIKA ONAK

22


ELKARREKIN IKASIZ

23

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

DESDE EL OBSERVATORIO DE LA INNOVACIÓN DE ASTI LEKU, DE RECIENTE CREACIÓN Y CONOCIDO COMO BERRIKUNTZA BEHATOKIA, TENEMOS CLARA LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR A NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO LO QUE SE CONOCE COMO BUENAS PRÁCTICAS: “UN CONJUNTO COHERENTE DE ACCIONES QUE HAN RENDIDO BUEN O INCLUSO EXCELENTE SERVICIO EN UN DETERMINADO CONTEXTO Y QUE SE ESPERA QUE, EN CONTEXTOS SIMILARES, RINDAN SIMILARES RESULTADOS”. PARA ELLO TRABAJAMOS, POR UN LADO OBSERVANDO NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO PARA SELECCIONAR AQUELLAS ACCIONES QUE PUDIERAN APORTARNOS MEJORAS, Y POR OTRO, RECOGIENDO AQUELLAS BUENAS PRÁCTICAS QUE YA SE VIENEN DESARROLLANDO EN ASTI LEKU –EN DETERMINADOS PROYECTOS, ETAPAS…PARA COMPARTIRLAS DE FORMA GENERALIZADA CON EL RESTO DE LA IKASTOLA. Ugariak dira geure ikastolako espa­ rru ezberdinetan martxan dauden ekintza edo funtzionamendu apro­ posak, aldatu edo utzi behar ez di­ renak. Hauek proiektu ala metodo­ logia erraldoiak zein geletan egiten diren jarduera txikiak izan daitezke, azken finean, hauek dira ikas komu­ nitate bat astiro-astiro aurrera era­ matea eragiten duten gauzak. Hona hemen geure ikastolaren izakera islatzen duten praktika onen adibide batzuk: - BIRZIKLAPENA SUSTATZEA: Gai hau hainbat jardueratan ikus daiteke, ikastolan garrantzi handia ema­ ten baitzaio. Adibide moduan, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mai­ lakoak etapako beste mailakoen geletako paperontziak husteaz arduratzen dira. Astero maila hauetako ikasle batzuk txikien geletara jaisten dira laguntza hau ematera eta horren truke txikiek gaileta batzuk ematen dizkiete. Orain dela urte batzuk egiten den ekintza honen bitar­ tez, birziklapena bultzatzeaz gain,

adin ezberdinetako ikasleen ha­ rremana sustatzen da eta prakti­ ka sinple bat izan arren, oso posi­ tiboa dela esan genezake.

Jarduera hau ere orain dela urte dexente hasi zela gauzatzen, eta hain aproposa iruditzen zaigunez ez dago zertan aldatu.

- IKASLEEN ARTEKO INFORMAZIO TRUKEA: Hau ere oso garrantzi­tsua iruditzen zaigu, hain zuzen ere ikasleak noizean behin irakasle bihurtzea beste adinetako ikasleei informazio espezifikoak azaltzeko. Adibidez, Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailakoek Txanelako gai konkretuekin loturiko (Txina eta Amerikaren aurkikuntza) agerral­ diak egiten dizkiete 1. eta 2. mai­ lakoei. Ekintza honek abantaila asko ditu: alde batetik, nagusiek inguruneko gai horiek motibazio handiagoarekin ikasten dituz­ te erakusketa bat egin beharko dutela jakiten dutenean; beste­ tik, txikiek ere informazio berriak ezagutzeko aukera izaten dute ohikoa ez den era batean, an­ tzerkitxo baten bidez; horrez gain, truke honek ahalbidetzen du tuto­ reak euren aurreko ikastaldekoen gela berrira sartzea eta haiekin harremana mantentzen jarraitzea.

- GURASOEN PARTE-HARTZEA: Ikas­ tolak betidanik izan du argi fami­ lien inplikazioa eta eskuhartzea guztiz beharrezkoa direla. Harre­ man hau hainbeste aspektutan ikus daiteke, baina ez soilik alor akademikoan (irakasleek gura­ soekin izaten dituzten elkarrizke­ tetan, esaterako), baizik eta ikas­ tolako beste hainbat ekintzatan ere. Adibidez, Lehen Hezkuntzako liburutegian edo jantokian Gu­ raso Gunea deituriko taldetxo bat elkartzen da arratsaldeetan umeekin tailerrak eta jarduera dibertigarriak egiteko helburua­ rekin. Honi esker gurasoek eta baita gela ezberdinetako ikas­ leek ere elkar ezagutzeko aukera izaten dute, kuadrilla politak era­ turik. Ekintza hau plan ona izan daiteke eguraldi txarraren on­ dorioz umeak parkera joan ezin direnerako, beste ume batzuekin erlazionatzeko aukera izanik.


ASTI LEKU ALdizkaria

ELKARREKIN IKASIZ

24

GURASOENTZAKO LAGUNTZA

ASTI LEKU ON-LINE HOBETO EZAGUTU ASTI LEKU ON-LINE SITE-A IKASTOLAKO FAMILIEK ETA IKASLEEK IKASTURTE GUZTIETAKO ARGIBIDEAK ETA IKAS-MATERIALA, HURRENEZ HURREN, ESKURAGARRI IZAN DITZATEN JAIOTAKO GUNEA DA. Educamos plataforma erabiltzen hasi ginenetik Office 365 tresnak eskuraga­ rri genituen. Tresna hauek errazten dizkigute ikastolako agente guztien arteko komunikazioa bideratzea; informazioa elkarri ematea; dokumentazioa sortu, bildu eta partekatzea…eta hau guztia irakasle eta ikasleen arteko lanari be­ gira antolatuta geneukan. Ikasturte honen hasieratik Asti Lekuren helburuetariko bat izan da gurasoen­ tzat ere leku egokia sortzea, bertan biltzeko ikasle zein gurasoentzako esan­ guratsua izan daitekeen informazioa, orokorra zein etapa ezberdinei dago­ kiena. Asmo horrekin sortu da ASTI LEKU ON-LINE izeneko SITEa eta artikulu honen bidez saiatuko gara laburbiltzen zertan datzan eta nola funtzionatzen duen: Bertara heltzeko bidea oso erraza da: Guraso bakoitzaren erabiltzaile eta gakoarekin EDUCAMOSen sartu eta hasierako orriko ezkerrean “nire lan-ere­ muak” atalaren barnean) Ikasleak-Guraso eta Asti Leku On-line barruan sar­ tuko gara. Asti Leku On-line hasierako orria: Ezkerreko zutabean agertzen diren este­ ketan klikaturik, maila bakoitzean ikasleekin erabiltzen ditugun materialak ikusi eta mailaren arabera ikaskuntza-irakaskuntzako prozesuak garatzeko ditugun plataformetan (Txanela, IKASYS, Blink, EKI, Moodle) sartzeko auke­ ra izango dugu. Ikasleek ere hemen daukate sarbidea euren materialetara heltzeko. Bestalde, erdiko eremuan arreta jarriz gero, gurasoentzako informazio eremu ezberdinetara hel gaitezke. Alde batetik Ikastola osoko dokumentazioa, eta etapa bakoitzari dagokiona. Informazio Orokorra atalean dokumentu, argibide eta informazio ezberdi­ nak eskura izango ditugu, beheko argazkian agertzen den bezala. Haur Hezkuntzako gurasoentzat prestatu ditugun ataletan etapako Hezkun­ tza proiektua azaltzen duten dokumentuen bilduma, eta urteko egutegiak sartzea komenigarria ikusi dugu. Lehen Hezkuntzan, aldiz, Hezkuntza Proiektua eta Egutegiaz aparte, IKASYS proiektuaren azalpena eta Nire Asterokoan sartzeko bidea jarri ditugu. DBHrako sarreran EKI proiektuaren ezaugarriak, Orientazio Blogaren sarrera, arautegiak, arlo guztietako programazio didaktikoak eta Moodle platafor­ marako bidea irekitzen zaizkigu. Eta batxilergoan, etapa osoaren informazioaz gain, garrantzia ematen die­ gu amaieran egin behar duten ebaluazioaren tramite eta ezaugarriei (USE edo Selektibitatea). Horrela ikastolako familia guztiek ikasturte bakoitzeko argibide guztietarako bide egonkorra izan dezakete. Guri dagokigu hau guztia eguneratzea.

IÑAKI VÁZQUEZ

IKASTOLAKO ZUZENDARI LAGUNTZAILEA


25

ELKARREKIN IKASIZ

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

CONOCE MEJOR ASTI LEKU ON-LINE EL SITE ASTI LEKU ON-LINE ES EL ESPACIO SURGIDO PARA QUE LAS FAMILIAS Y LOS/AS ALUMNOS/ AS DE LA IKASTOLA TENGAN ACCESO A LAS INFORMACIONES Y MATERIAL ESCOLAR DE TODOS LOS CURSOS. Desde que comenzamos a utilizar la plataforma Educamos hemos tenido acceso a las herramientas de Office 365. Dichas herramientas nos facilitan la canalización de la comunicación entre todos los agentes de la ikastola; compartir la información; crear, recopilar y compartir la documentación… Y todo ello lo teníamos organizado teniendo en cuenta el trabajo realizado por los/as profesores/as y alumnos/as. Desde principios de este curso, uno de los objetivos de Asti Leku ha sido la creación de un espacio adecuado para los padres y madres, para recoger en él la información que pueda ser importante para los alumnos y profesores, tanto la información general como la correspondiente a cada etapa. Con dicho objetivo ha nacido el SITE ASTI LEKU ON-LINE, y mediante este artículo intentaremos resumir de qué se trata y cómo funciona: La forma de acceso es muy sencilla: Con el usuario y contraseña de cada padre/madre, entraremos en EDUCAMOS y en la parte izquierda de la página de inicio, en el apartado “nire lan-eremuak”, entraremos en Alumnos-Padres y en Asti Leku On-line. Página de inicio de Asti Leku On-line: Haciendo click en los enlaces de la columna de la izquierda, tendremos la posibilidad de entrar en las plataformas que tenemos para poder ver los materiales que utilizamos en cada curso con los/as alumnos/as y para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje por cada curso (Txanela, IKASYS, Blink, EKI, Moodle). Los/as alumnos/as también disponen de modos para acceder a sus materiales. Por otra parte, si nos fijamos en la zona central, podremos acceder a los diferentes campos de información para los/as padres/madres. Por una parte, la documentación correspondiente a toda la Ikastola, y, por otra, la de cada etapa. En el apartado Información General tendremos acceso a diferente documentación e información, tal y como se ve en la imagen inferior. En los apartados preparados para los padres/madres de Educación Infantil, hemos considerado conveniente posibilitar el acceso a los documentos explicativos del Proyecto Educativo y el calendario anual. En Educación Primaria, además del Proyecto Educativo y el calendario anual, hemos insertado la explicación del proyecto IKASYS y la manera de entrar en Mi Semana***. En la entrada a la ESO, se nos abren las características del proyecto EKI, la entrada al Blog de Orientación, las programaciones didácticas de todas las áreas y el acceso a la plataforma Moodle. Y en Bachillerato, además de la información relativa a toda la etapa, damos importancia a los trámites y características de la evaluación a realizar al finalizar el ciclo (USE o Selectividad). De esa forma, todas las familias de la ikastola pueden disponer de un canal de acceso permanente a la información relativa a cada curso. Nos corresponde a nosotros tener todo ello actualizado.


ASTI LEKU ALdizkaria

AISIALDIA

IKASTOLEN ELKARTEKO ESKAINTZA

IKASTOLEN ELKARTEAREN AISIALDI ESKAINTZA

IKASTOLEN ELKARTEA, URTERO BEZALA, OSO ESKAINTZA ZABALA KALERATU DU UDA HONETARAKO: ATZERRIKO EGONALDIAK, EUSKARA MUGARA, ENJOY ENGLISH, GAZTE EGONALDIAK, SURF UDALEKUAK, MENDIA ETA PILOTA, ITSASOA ETA KULTURA UDALEKUAK…

Ekintza hauek Euskal Herriko toki ezberdinetan garatzen dira, Iparraldean zein Hegoaldean. Ikastolen barruan burutzen direnak ere antolatzen dituzte, Udaleku Irekiak, alegia. Honen adibide, Asti Lekun ditugunak, UDASTI ize­ nekoak. Ikastolen Elkarteko Aisialdiko arduradunen uste­ tan umeen astiaren erabilera ona oso garrantzitsua da eta honen harira Udaleku Irekien inguruko argibideak partekatu nahi dituzte gurekin:

eta dibertimenduarekin lotuta dauden behar pertsona­ lak asetzeko denbora librea da.

“Egun, udaleku irekiek gero eta leku garrantzitsuagoa betetzen dute udako aisialdi eskaintzen barruan. Ikas­ tolako proiektu hezitzaileari jarraipena emateaz gain, egungo errealitateari erantzunez, guraso eta familien­ tzako zerbitzu bat ere badira. Egitasmo hau, Ikastolaren ekimenez, aisialdi hezitzailean kokatutako proiektua da eta udaleku ireki honen hel­ buru nagusia euskararen erabilera sustatzea da. Aisia edozein gauza eginda ere aukeraketa autonomoa, burutzapen librea eta gozamenarekin, atsedenarekin

Aisialdia= Denbora Librea + Askatasuna + Gozamena Aisialdi hezitzailea berriz, modu esplizituan gozamena eta pertsonen garapen librea helburu duen aisia da. Ho­ nen adibide dira udalekuak orokorrean, eta kasu zehatz honetan udaleku irekiak. Udalekuetan harremanen as­ katasuna, denbora eta mugak esanahi zabalagoa dute. Euskararen normalizazioan lanean ari diren eragileek lan horretan aisialdiak duen garrantzia azpimarratu eta hizkuntza geletatik ateratzeko beharra azpimarratu dute. Gure proposamenak euskara eta norbanakoaren espa­ rru ezberdinak lotzea du helburu. Maila pertsonalean, harremanetan… euskara gure bizitzako esparru guztie­ tan presente egotea posible dela ikustarazi nahi dugu. Honetarako gure lanabesa jolasa da. Jolasak haurren

26


AISIALDIA

27

hazkunde eta garapen osoan duen garrantzia nabar­ mendu behar da”. Esan bezala, Asti Lekun urte asko daramagu UDASTI ize­ neko udaleku irekiak Ikastolen Elkartearekin batera an­ tolatzen eta gure esperientzia onetik animatzen zaituz­ tegu euren webgunea bisitatu eta daukaten eskaintza zabalean “kuxkuxean aritzera”: www.aisialdia.eus/eskaintza_2018

CRISTINA ROY

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8


ASTI LEKU ALdizkaria

AISIALDIA IBILALDIA

IBILALDIA SANTURTZIRA DATOR BERRIRO ERE!

MAIATZAREN 27AN OSPATUKO DU BIHOTZ GAZTEA IKASTOLAK BIZKAIKO IKASTOLEN JAIALDIA Gure ikastola 1966. urtean jaio zen eta, ordutik, bere bi­ hotzak indar handiz ponpatzen ditu ilusioa eta euskara Santurtziko txoko guztietara. Bihotz Gaztea ikastolaren his­ toria Santurtzi herrian erabat errotuta egon da betidanik eta, orain, Ibilaldiari esker lotura hori sendotzeko aukera aparta dugu. Santurtziko Bihotz Gaztea Ikastolak Ibilaldiaren antola­ menduan buru belarri darama iazko ekainetik, gure ikas­ tolaren hezkuntza egitasmoa guztiz garatzeko helburu konkretu batzuk lortu nahi ditugulako: • EUSKARA. Ikastola izan dadila Santurtzitik euskara punpatzen duen bihotza. • ELKARLANA. Parte hartzea sustatu eta ikastolaren baitako batasunak gure proiektuarekiko ilusioa bermatu. • DIRU SARRERA. Aurreikusten dugun proiektua eli­ katuko duen azpiegitura aurrerakoiaz eratu. LOGOA ETA LELOA Guztiok gogoratzen dugu 1995eko ibilaldia Serantes mendian zehar: Exkizu taldearen “sinestezina” abestia eta, nola ez, gure herriko hain adierazgarriak diren sar­ dinak. Berriz ere, irudiak eta esanahiak garrantzi handia izan dute Bihotz Gaztea Ikastolaren irudiarekin, esana­ hiarekin, ilusio, grina eta pasioarekin bat egiten baitute:

Ze Esatek! taldeak jarri dio musika. Rock, reggae eta ska taldea direla diote: ”Bandaren filosofia joaten garen lekuan festa eta parranda sortzea da, taldearen estilo «ganberroa»-rekin, jendea giroan sartu eta mugiaraz­ tea.” Letrari dagokionez, Sustrai Colina bertsolariarena da, aurtengo Bertsolari Txapelketa Nagusiko 3. sailkatua, eta guretzat ohore handia izan da bere partaidetzare­ kin kontatu izana. Gainera, LA BASUk, Etxebarriko Rap abeslariak, emakumeak eta euskaldunak, eta Joane Larroak ere parte hartu dute. NOLA LAGUNDU? Gogo handiz antolatzen ari garen jai horren partai­ de egin nahi zaitugu, guztion bihotzek batera eta ozen TAUP! egin dezaten. ASTIBERRIn argitaratu zen moduan, Asti Lekun boluntario talde bat osatzen ari dira txosnan goizeko txandan laguntzeko. Prest bazaude, bidali emai­ lez izena, telefonoa eta eposta helbide honetara ahalik eta lasterren: mcroy@astileku.eus Espero zaitugu!

• Bihotzaren taupadaren onomatopeiaren indarra dauka. • Bizirik eta martxan, “taupaka” dagoen hezkuntza egitasmoa daukagu. • Bihotzaren barruari, sentimenduei, begiratzen dion proiektua da. • Bihotzaren barrutik hoberena ateratzera gonbi­ datzen du. • Santurtzin sakon errotuta, Santurtziko ikur eta ele­ mentu nagusia den sardinaren protagonismoa. • Batera, elkartuta dagoen komunitatea, bata bes­ tearen alboan, sardinak bezala. ABESTIA: TAUP! Abestiaren aukeraketa ere erronka handia izan da, eta asmatu dugulakoan gaude. Gure ikastolaren lan egite­ ko moduari jarraituz, abestiaren konposizioa ere elkarla­ naren ondorioa izan da, non parte hartzaile bakoitzak bere onena eman duen:

GIXANE SERRANO

28


AISIALDIA

29

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

¡IBILALDIA VUELVE OTRA VEZ A SANTURTZI!

EL 27 DE MAYO BIHOTZ GAZTEA IKASTOLA CELEBRARÁ LA FIESTA DE LAS IKASTOLAS DE BIZKAIA Nuestra ikastola nació en 1966 y desde entonces su corazón ha proyectado con fuerza la ilusión y el euskara a todos los rincones de Santurtzi. La historia de Bihotz Gaztea Ikastola ha estado siempre enraizada en el pueblo, y la organización del Ibilaldia es una ocasión inmejorable para seguir afianzando esta relación. Las tareas de organización de ibilaldia empezaron en junio y seguimos trabajando duro con el fin de conseguir los objetivos que nos ayuden a desarrollar el proyecto educativo innovador que tenemos entre manos: • EUSKARA. Queremos que la ikastola siga siendo el corazón que bombea el euskara en Santurtzi. • ELKARLANA. Fomentar la participación y la unión de toda la ikastola y contagiar la ILUSIÓN de nuestro proyecto. • DIRU SARRERA. Generar recursos para dotar de infraestructuras vanguardistas a nuestro proyecto educativo. LOGO Y LEMA Todavía recordamos la celebración de ibilaldia de 1995 en el monte Serantes, la canción del grupo Exkizu “sinestezina” y el logo donde, cómo no, estaba presente uno de los símbolos de nuestro pueblo, la sardina. De nuevo, hemos querido dar importancia al logotipo y al lema, ya que aúna algunas de las cualidades que tiene el renovado proyecto de la ikastola Bihotz Gaztea y el pueblo de Santurtzi. • El uso de la onomatopeya “TAUP!”, que da todavía más fuerza al sonido del latido del corazón. • Tenemos un proyecto que está vivo,“latiendo” y en marcha.

• Es un proyecto en el que los sentimientos son importantes, que mira dentro del corazón. • Que invita a sacar lo mejor de nuestro corazón. • Tiene el protagonismo de la sardina, símbolo de Santurtzi. • Como las sardinas, una junto a la otra, trabajando unidos. CANCIÓN: TAUP! Uno de los valores importantes de la ikastola es el trabajo en equipo y la cooperación, y esto se puede ver también en la canción, donde artistas diferentes han colaborado dando lo mejor de su trabajo: El grupo de música rock, reggae y ska Ze Esatek! ha puesto la música, y fieles a su estilo, es una canción divertida que hace que la gente se contagie del ambiente festivo de este día. Además, hemos tenido la gran suerte de que el bertsolari Sustrai Colina, tercer puesto en la Bertsolari Txapelketa Nagusia de este año, haya escrito la letra de la canción. También hemos contado con una de las únicas mujeres raperas en euskara, LA BASU, cantante Rap de Etxebarri, y de Joane Larroa. CÓMO COLABORAR Queremos que seas parte de esta fiesta que estamos preparando con tanta ilusión y que todos nuestros corazones, al unísono, hagan TAUP! Puedes colaborar con nosotros apuntándote de manera voluntaria para hacer turno de txozna en el formulario que se publicó en ASTIBERRI. Para ello, envía lo antes posible por correo electrónico tus datos a mcroy@astileku.eus. ¡Te esperamos!


ASTI LEKU ALdizkaria

DENBORA-PASAK JOLASAK ONLINE

DENBORAPASAK

EUSKAREKIN EUSKARAZ JOLASTU Oraingo honetarako Euskal Jakintzak jorratutako erderakadak lantzeko proposamen hau aukeratu dugu: “Euskaldunok, beste hizkuntzetako hiztunek bezalaxe, akatsak egiten ditugu hizkuntza erabiltzen dugunean. Batzuk ezjakintasunez, beste batzuk utzikeriaz. Euskararen kasuan hainbat faktorek akatsak egiteko arriskua han­ ditzen du: hizkuntza berandu eta partez bakarrik arautu izanak, denbora laburrean euskaldun berri asko egin di­ relako, euskara luzaro baztertuta egon delako eskolatik nahiz komunikabide eta gizarteko erabilera formalene­ tatik… Hori horrela izanik, erdarakada horiez jabetu, gogoeta egin eta zuzentzeko jarduera batzuk prestatu ditugu. Zenbakien gainean klik eginez, aukera anitzeko galdeketak topatuko dituzu. Okerrak zuzentzeko azalpenak ere hortxe dituzu, erabilera makurrez gogoeta egin de­ zazun…”.

30


31

1. ZE N BA K I A MAIATZA / 2 0 1 8

ALDIZKARIAREN ATAL HONETAN ERA LUDIKOAN ETA ENTRETENIGARRIAN ZURE EUSKARA MAILA HOBETZEN LAGUNTZEN SAIATUKO GARA. HORRETARAKO EUSKARA LANTZEKO INTERNETEN DAUDEN JOLASAK, HITZ JOKOAK, ESAMOLDEAK… HONA EKARRIKO DITUGU ZUEKIN PARTEKATZEKO. BATZUETAN NAGUSIEI ZUZENDUTAKOAK IZANGO DIRA ETA BESTE BATZUETAN FAMILIA OSOA ELKARREKIN JOLAS DADIN.


IKASTOLA KOOPERATIBA

IKASTOLA Grumete Diego 19 48920 Portugalete HAUR ESKOLA Miguel de Unamuno 33-35 48920 Portugalete 944 937 020 www.astileku.eus astileku@ikastola.eus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.