Page 1

CARTA VALORILOR PROIECTUL GIANT Guidance: Innovative Actions and New Tools (Acţiuni inovative şi noi instrumente în consiliere)

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care la conţine. 1


CARTA VALORILOR Principiile stabilite în cadrul parteneriatului: - În ceea ce priveş priveşte utilizatorii:  

Compatibilizarea serviciilor cu nevoile utilizatorilor Crearea şi implementarea serviciilor de consiliere şi orientare trebuie axate pe urmărirea scopului de creş creştere a gradului de conş conştientizare şi dezvoltare a abilităţ abilităţilor indivizilor implicaţ implicaţi în procesul de planificare a formării continue şi a procedurilor de ocupare a forţ forţei de muncă. muncă. Capacită Capacităţţile de coordonare activă sunt bazate pe dezvoltarea continuă a propriilor abilităţ abilităţi ale indivizilor, prin dezvoltarea lor personală şi cu suportul acţ acţiunilor externe de consiliere şi orientare.

 

În ceea ce priveş priveşte practicienii: practicienii: Îmbunătăţ mbunătăţirea abilităţ abilităţilor practicienilor printrprintr-un limbaj comun Competenţ Competenţele diversificate ale sistemelor şi practicienilor reprezintă un aspect important în a veni în întâmpinarea nevoilor sociale diferite ale grupurilor ţintă şi diferitelor misiuni sociale şi instituţ instituţionale (politici de educaţ educaţie şi formare, politici active pentru forţ forţa de muncă şi politici sociale). sociale). Este Este adevărat şi că, că, pentru pentru a oferi cetăţ cetăţenilor servicii consistente şi integrate, sistemul trebuie să investească în definirea unui cadru de referinţ referinţă comun pentru o declinare eficientă a serviciilor şi funcţ funcţiilor de consiliere şi orientare.

Raportat la servicii: servicii: Reţeaua „câştigă” în faţă serviciilor individuale şi evaluează rezultatele obţinute. Sistemul de consiliere şi orientare trebuie să contribuie la o mai bună folosire a resurselor şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor individuale. De aici, evaluarea trebuie promovată pentru a obţine credibilitate externă, dar şi pentru a oferi practicienilor şi serviciilor o reacţie inversă sistematică la rezultatele obţinute, pentru a se asigura atingerea obiectivelor şi pentru a învăţa din experienţa de lucru a fiecăruia.

 

Raportat la sistem: Cercetare şi practică: o compatibilitate pentru a promova dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare. Este necesară promovarea dialogului între sistemul de dezvoltare a cunoaş cunoaşterii şi sistemul serviciilor. Cercetarea Cercetarea trebuie să se implice în a răspunde întrebărilor apărute în practică; practică; pe pe de altă parte, parte, practica practica trebuie să poată cuprinde indicaţ indicaţiile cercetării pentru a crea şi oferi servicii care să vină cel mai bine în întâmpinarea nevoilor cetăţ cetăţenilor.

2


CARTA VALORILOR Proceduri 1.

Îmbunătăţirea consilierii şi orientării.. Într-un scenariu complex, diferenţiat din punct de vedere socio-economic şi organizaţional, în care cererea socială pentru consiliere şi orientare a crescut substanţial şi a apărut o mai mare conştientizare în ce priveşte dublul rol jucat de consiliere şi orientare în promovarea, consolidarea potenţialului individual şi creării de abilităţi şi în procedurile de susţinere şi de acompaniere conectate nevoilor specifice, este necesară investiţia în conectarea serviciilor locale pentru a crea un sistem integrat, care se va dovedi capabil de a colecta toate experienţele din sectoarele educaţionale, de formare profesională şi de ocupare a forţei de muncă, evidenţiind legătura importantă între serviciile sociale şi sistemul de asistenţă socială. 2. Răspunsul la cererea complexă de consiliere şi orientare.. Nevoia de a diversifica oferta serviciilor de consiliere şi orientare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice grupului ţintă a contribuit la crearea scenariului caracterizat prin pluralitatea practicilor şi contextelor unde sunt implementate acţiunile. Se crede că cel mai bun mod de a conduce o astfel de complexitate este metoda de conectare pe două niveluri, care oferă suport tehnic serviciilor de bază şi serveşte ca legătură între nivelul local şi cel naţional (Forum) şi prin el cu nivelul european (reţeaua Euroguidance). 3. Recunoaş Recunoaşterea nevoii de inovaţ inovaţie. ie. Analiza contextului European care a stat la baza proiectului GIRC (Guidance Innovation Relays Centres) a permis permis identificarea principalelor limite ale sistemului de consiliere şi orientare, care pot fi depăş depăşite graţ graţie dezvoltării metodei de conectare: conectare:  – fragmentarea competenţ competenţelor legislative între diferite instituţ instituţii (pentru început, la  - nivel naţ naţional, între Ministerul Educaţ Educaţiei şi Ministerul Muncii);  – lipsa standardelor de calitate care să fie aplicate performanţ performanţelor, dată dată fiind prezenţ prezenţa şi numărul mare de servicii de consiliere şi orientare/ furnizori de acţ acţiuni;  – problema educaţ educaţiei, formării formării profesionale şi abilitării diferitelor profile ocupaţ ocupaţionale în domeniu;  – lipsa unei culturi a evaluării aplicată practicilor consilierii şi orientării. orientării.

3


CARTA VALORILOR Proceduri 4. Promovarea calităţii prin integrare. Modelul GIRC a fost dezvoltat şi menit în principal pentru a realiza integrarea la nivele multiple:  – între instituţiile responsabile de creare a normelor sistemului de consiliere şi orientare, programe şi guvernare;  – între diferiţii furnizori de servicii de consiliere şi orientare, ocupare a forţei de muncă, educaţie şi formare profesională;  – între facilităţile care oferă consiliere şi orientare şi practicieni;  – între partenerii responsabili de facilităţile de furnizare a serviciilor de consiliere şi orientare. 5. Sprijinirea eficacităţii sistemului ca întreg dincolo de vizibilitatea serviciilor individuale. Proiectul GIANT (Innovative Actions and New Tools) a fost creat pentru a transfera modelul de conectare GIRC către patru administraţii publice italiene şi a realiza un studiu de fezabilitate pentru transferarea modelului la nivel european. Procesul de transfer se bazează pe câteva ipoteze comune:  este necesară restructurarea ciclului de organizare a serviciilor, luând în calcul mai întâi nevoile cetăţenilor, în raport cu cele ale organizaţiilor care oferă servicii de consiliere şi orientare;  consilierea şi orientarea trebuie considerate parte integrantă în cadrul sistemelor de educaţie, formare profesională şi ocupare a forţei de muncă şi devine astfel modalitatea fundamentală de a promova strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii;  este fundamentală stabilirea clară responsabilităţilor pentru a garanta dezvoltarea calitativă a serviciilor de bază.

4


CARTA VALORILOR Produsul Valorile sunt resursele care pot fi folosite de către sistem pentru a-şi atinge scopurile instituţionale: 1. Coordonarea. Este o valoare deoarece permite atingerea atât a scopului de a veni în întâmpinarea nevoilor de consiliere şi orientare a cetăţenilor într-un mod clar şi consistent, cât şi de a crea un sistem raţional şi eficient de coordonare a resurselor. 2. Competenţa. Este o valoare deoarece permite răspunsul efectiv la cererile cetăţenilor despre abilitatea practicienilor de a împărtăşi un cadru de referinţă comun, menţinându-şi totuşi competenţele specifice profilului lor profesional. În acest scop, este important să se investească în dezvoltarea de programe de formare continuă pentru practicienii de consiliere şi orientare, care lucrează în domeniu, la nivel european. 3. Calitatea. Este o valoare care poate fi urmărită prin investiţia în definirea standardelor de serviciu care le fac măsurabile, comparabile şi astfel „exportabile” prin diseminarea şi comunicarea de bune practici. 4. Cercetarea şi dezvoltarea. Este o valoare deoarece dezvoltarea sistemului de consiliere şi orientare nu poate fi văzută doar ca mijloc de a veni în întâmpinarea nevoilor emergente ale contextului socio-economic. Diseminarea rezultatelor cercetării, ale practicii şi ale testării, urmăreşte dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la o comunitate profesională a practicienilor din domeniul consilierii şi orientării.

5

CARTA VALORILOR  

PROIECTUL GIANT Guidance: Innovative Actions and New Tools (Acţiuni inovative şi noi instrumente în consiliere)

Advertisement