Page 1

ǴǭǸǭDzǭdz,DzȀǨǸǨdzǨǸ ϭϱͲϮϬ̦̱̬̼̌̚ ʶ౬ʻʳ ˄ʤౢˏ˃ˏ

ˌʤˀʤʤ˃ʤ˄ˏ

15-16.03 19:00 17.03 19:00 18.03 19:00 19.03 11:00

ͨౢ̌̌̚ದ̬̱̼̭̌ͩಱ̣̱̣̼ದ̭̜̼̭̼̌

ͨౢ̌̌̚ದ̭̯̦̌ͩʽʶʯ

ͨ˃̥̹̌̌̌ͩ೅̞̣̚Ͳ̭̼ದ̌ದ̯̖̯̬̼̦̼̌ಪ̶̡̨̦̖̬̯̞

ͨౢ̌̌̚ದ̭̯̦̌ͩʽʶʯ

19.03 15:00

ͨʪ̨̛̖̦̬̙̖̦̽̔́ʶ̨̯̌ʸ̨̨̖̪̣̽̔̌ͩ ̡̡̭̪̖̯̣̞̦̞̌̽ಪ̪̬̖̥̖̬̭̼̽̌

ͨʤ̬̥̼̭̼ಪ͕೅̚ʻ್̡̱̬̼̬̥̖̭̞̌͊ͩ̚ ͨಁ̶̡̨̦̹̹̱̦̖̬̯̞̌ͩ

19.03 18:30

ͨʪ̨̦ʮ̱̦̦̼̌ಪ̡̨̛̱̥̦̼̥̖̔̌ͩͬ̔́ͬ

20.03 11:00

ͨʪ̨̛̖̦̬̙̖̦̽̔́ʶ̨̯̌ʸ̨̨̖̪̣̽̔̌ͩ ̡̡̭̪̖̯̣̞̌

20.03 12:00 20.03 11:00 20.03 15:00

ͨʫ̣̞̥̦̞ಪ̼̬̼̭̼Ͳʻ̶̡̨̱̬̼̦̖̬̯̞̌ͩ̚

20.03 18:30 19-25.03 10:0020:00 14.0314.04 ʻ̱̬̼̌̚ 17.0325.03

ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ˁ͘ˁ̴̛̖̜̱̣̣̦̯̼̦̌̔̌ಢ̼ ౢ̌̌̚ದ̵̨̡̛̬̯̖̦̣̼̌̐̌ದ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̞̏ ͨʤ̭̯̦̌̌Ͳʽ̪̖̬̌ͩ ʺ̡̡̨̖̥̣̖̖̯̯̞̪̖̬̌ ̙೅̦̖̣̖̯̯̖̯̬̼̦̼̍̌̌ಪ ̡̥̖̬̣̼̌̌ದ̣̼̌̚ ౢ͘ౢ̱̦̼̹̖̯̼̦̌̍̌̏̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ౢ̌̌̚ದ̡̥̱̼̣̼̌̚ದ̬̥̔̌̌ ̯̖̯̬̼̌ ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ʮ̭̯̬̭̬̜̼̌̌̌̌

ౢ̌̌̚ದ̵̭̯̦̣̌̌ದ̼̭̭̥̣̖̭̼̦̼̌̌̍́ಪ ದ̜̼̬̼̥̼̣̼̌̔ದ̹̬̭̼̌̌

ౢ̬̯̯̬̌̌ರ̜̞

ͨʻಱ̬ʽ̛̯̦̪̬̯̭̼̦̼̌ͩ̌́ಪ ಱ̜̼̥̭̯̼̬̱̼̥̖̦̥̔̌ರ̡̡̥̞̦̞̞̹̖̯̖̱̣̞̔̐ ̙̦̬̌̔̌ಢ̬̦̣̌̌̌ಢ̦̞̭̌Ͳ̹̬̌̌͘

ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳ̵̨̣̣

͞ʻ̱̬̼̌̚ʹˌ̼ಢ̼̭̯̼ಪ̡̹̼̬̜̣̼̥̖̬̖̖̭̞̌͟ ;̶̡̨̦̖̬̯͕ಱ̣̯̯̼ದ̡̛̞̥͕̭̥̌೅̞̬̞̦̞̚ಪ ್̡̬̥̖̭̞Ϳ ͞ʥ̨̨̯̬̚ಢ̜̬̥̌ͬ̔̌̌ͬ͘͟ʿ̬̖̥̖̬̽̌͘

͞ˁ̵̵̛̣̥̖̜̬̥̦̭̼̌̽̌̌̌͟

10:0016:00 10:0014:00

ʥಱದ̬̣̼̌̌ದ̶̡̡̡̨̱̥̦͕̥̖̬̖̖̣̞̦̖̬̯̔̌

ͨʽ̡̨̯̦̬̌ಢ̱̹̼̣̬̌̌ͩ ̣̌̌ಪ̼

ʥಱದ̬̣̼̌̌ದ̶̡̡̡̨̱̥̦͕̥̖̬̖̖̣̞̦̖̬̯̔̌

10:00

ʮ̖̯̞̥̙೅̦̖̥ರ̡̖̖̣̣̬̐̔̍̌̌̌ಢ̬̦̣̌̌̌ಢ̦̌ ̹̬̌̌

ͨʪ̨̱̥̦̜̼̦̌ͩͲ̭̱̼̌ದ ̨̬̯̣̼̌ಢ̼

16:00

ʤ̜̥̌ದ್̡̯̬̦̖̣̖̦̦̖̬̌̔̌̐ಱ̙̼̥̬̼̦̼̔̌ಪ ̶̡̨̦̖̬̯̞

ʥ̡̖̜̞̯̹̞̣̞̙̍೅̡̦̖̖̣̞̭̞̥ ̭̬̜̼̌̌

ϭϲ͗ϬϬ͕ 18:30 18:30

ͨಁ̦̥̖̦೅̶̡̨̡̦̹̞̦̖̬̯̯̞ͩ̍̌ಢ̬̣̥̭̼̔̌̌̌

ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳ̵̨̣̣

ʫ͘ʮ̡̱̭̖̌̍ͨˁ̖̦ರ̡̨̛̹̞̦̥̖ͩͬ̔́ͬ

19:00

ͨʿ̖̬̖̦̯̯̞̣̖̞̯̯̼̐ͩ̌̌̚ದ̼̦ˁ̡̖̬̞̯̌̚ ʪರ̜̭̖̦ಢ̛̦̦̞̌̚ಪ̹̼ಢ̬̥̹̼̣̼̌̌ದ̡̖̹̞

ౢ͘ౢ̱̦̼̹̖̯̼̦̌̍̌̏̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ౢ̌̌̚ದ̡̥̱̼̣̼̌̚ದ̬̥̔̌̌ ̯̖̯̬̼̌ ͨౢ̌̌̚ದ̭̯̦̌ͩʽʶʯ

19:00 «Gamalelfaṇ̣̬̬̭̼̦ͩ̍̌̌̌̌̌̔̌ಢ̼̹̼ಢ̼̭ ̸̨̛̛̞̦̖̦̖̥̪̦̯̯̼̍̌ಪ̣̐̌̌Ͳ̶̡̨̦̖̬̯̞

19:00

ʺ̶̡̡̡̨̖̬̖̖̣̞̦̖̬̯̙೅̦̖̙̭̯̬̌̌ಢ̌ ̬̦̣̌̌ಢ̡̨̡̛̦̭̯̖̌̔̌

11:00

ͨʪ̨̛̖̦̬̙̖̦̽̔́ʶ̨̯̌ʸ̨̨̖̪̣̽̔̌ͩ ̡̡̭̪̖̯̣̞̌

17:00

ౢˀ̖ಪ̡̖̭̞̍ಪ̞̬̖̦̐ದ̡̜̬̯̖̬̞̌̌˃̯̦̌̽́̌ ˈ̨̭̦̦̼̌̽́̏̌ಪ̶̨̨̡̨̭̣̦̖̬̯̞ ͨʻ̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̯̖̯̬̼̦̼̌ͩ̍̌̚ಪ̶̡̨̦̖̬̯̞

˃ಱಪಢ̼̹ʿ̛̬̖̖̦̯̔̚ ̥ಱ̬̙̜̼̌̌

18:30

͞ౢ̡̨̛̼̼̣̣̥̥̖̌̌ͬ̔́ͬ̚͟

ʺರ̭̞̦̹̞ʫ̡̬̞̦ʺ̨̖̬̖̦̯̼̐̏ಪ್̡̬̥̖̭̞ ;ʤ̣̥̯̼̌Ϳ ౢ̞̬̞̥̦̌̐̌̌̚̚ಢ್̼̦̖̬̥ಱ̬̙̜̼̌̌ ̛̙̦̌ಢ̼̦̦̌ͨʻ̱̬̼̌̚ದಱ̨̯̯̼̣̭̼̦̍͊ͩ ್̡̬̥̖̭̞

ౢ̞̬̞̥̦̌̐̌̌̚̚ಢ್̼̦̖̬ ̥ಱ̬̙̜̼̌̌ ͨʮ̭̌ಱ̡̛̣̦̬̖̭̪̱̣̣̼̌ͩ̍̌ದ ̡̥̖̯̖̞̍

19:00

͞ಉ̦̖̬ದ̼̬̦̬̼̌̔̌͟೅̞̣̚Ͳ̭̼ದ̌ದ̙೅̦̖ ̡̛̭̯̬̖̹̞̌̌

ʥಱದ̬̣̼̌̌ದ̱̥̦͕̯̖̯̬̣̦̼̬̼̣̔̌̌̌̔ಢ̦̌ ̶್̡̡̡̡̨̬̞̦̞̭͕̥̖̬̖̖̣̞̦̖̬̯

ͨౢ̌̌̚ದ̖̣̞ͩ ̣̌̌ಪ̼

ͨʪ̨̛̖̦̬̙̖̦̽̔́ʶ̨̯̌ʸ̨̨̖̪̣̽̔̌ͩ ̡̡̭̪̖̯̣̞̌

18:00 18:30

ʶ˃ʶ̴̛̖̭̯̣̞̏̌

ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ʮ̭̯̬̭̬̜̼̌̌̌̌

͞ʥ̡̞̬̖̥̔ರ̛̦̖̬̥ͬ̔̌̌ͬ͟

ͨʻ̌ಢ̼̚ದ̌̌̚ದʹ̨̥̼̬̯̯̼̔̍̌ͩ̌ʤ̭̯̦̌̌ ದ̣̣̼̌̌ದ̴̡̡̨̛̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̣̬̥̦̭̼̦̼̌́ಪ ̶̡̨̦̖̬̯̞ ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̣̼̌̌ದʺ̡̡̖̥̣̖̖̯̯̞ ̴̨̛̛̣̬̥̦̭̼̌́ಱ̙̼̥̼̦̼ಪದ̯̼̭̱̼̥̖̦̌ ̵̣̼̌ದ̯̼ದ೅̡̱̖̦̖̬̖̹̞̔

ౢ̣̣̌̌̌̌ಪ̼

17:00 18:00

ౢ̌̌̚ದ̭̯̬̙̾̌̔̌ಱ̣̼̬̼̦̼̔̔̌̚ಪ ದ̯̼̭̱̼̥̖̦̌ದ̜̼̬̼̥̼̣̼̌̔ದ̶̡̨̦̖̬̯̞ ʻ͘ʿ̡̛̯̱̹̦ͨ͘ʥ̨̬͕̌̏ʸ̛̱̬̖̦̭̌́͊ͩͬ ̡̨̛̥̖̔́ͬ

ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ʻ̨̬̖̬̯̣̼̌̌̍̌̏̌̚ಢ̼ ʶ್̡̯̣̯̌ಱ̬ಢ̼̦̣̼͕̌̌̍ ͨʻ̛̯̖̯̬̼̌ͩ̍̌̚ ͨౢ̌̌̚ದ̭̯̦̌ͩʽʶʯ ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ౢ͘ౢ̱̦̼̹̖̯̼̦̌̍̌̏̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ౢ̌̌̚ದ̡̥̱̼̣̼̌̚ದ̬̥̔̌̌ ̯̖̯̬̼̌ ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳˈ̨̣̣

Ϯϰ̦̱̬̼͕̌̔̚ರ̜̭̖̦̞̍ ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳ̵̨̣̣

ͨˁಱ̣̯̦̌ʥ̖̜̬̼̭̍̌ͩ͘ˀ̵̵̼̥̦̌̌ʽ̯̬̖̌̍̌̏͘ ʤಪ̼̚

ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌

Ϯϯ̡̦̱̬̼͕̙̖̭̖̦̞̌̍̚

ͨʤದ̵̨̨̛̥̣̯̬̯̌͗̌ಢ̼̭̼̦̔̌ಢ್̡̼̣̖ͩ ್̡̬̥̖̭̞

ͨʻ̱̬̼̌̚ʹ౭̣̼̭̯̼ಪಱ̡̣̼ರ̦̞ͩ ʶ್̬̥̖̭̞̥̖̦̭̣̜̯̼̌̔̔೅̬̞̭̞

ʶ್̡̯̣͕̌ಉ̦̞̬̞̭͕̔ ʿ̨̨̛̬̬̦̼̜͕̐̔౬̡̬̖̬͕ ʰ̶̨̛̦̯̖̬̦̦̣̦̼̜̯̌̌̽ಱ̬ಢ̼̦ ̣̪̯̬̼̌̌̌ ͨʤ̡̯̥̖̖̦̌ͩౢ̌̌̚ದ̭̯̦̌ ̡̨̨̛̬̯̭̼̯̦̥̖̥̬̣̼̌̌ͩ̾̌̔ ̡̖̹̖̦̞

11:00

17:00

ͨʻ̱̬̼̥̖̜̬̥̼̌̌̚ʹϮϬϭϰ̡̥̖̬̖̖̭̞̦̖ͩ ̬̦̣̌̌ಢ್̡̦̬̥̖̌

18:30

ౢ̣̣̌̌̌̌ಪ̼

ౢ͘ౢ̱̦̼̹̖̯̼̦̌̍̌̏̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ౢ̌̌̚ದ̡̥̱̼̣̼̌̚ದ̬̥̔̌̌ ̯̖̯̬̼̌ ͞ʤʸʮʰˀ̥̱̖̜̞̚͟

10:0020:00 10:0016:00 11:00

19:00

ʥಱದ̬̣̼̌̌ದ̶̡̡̡̨̱̥̦͕̥̖̬̖̖̣̞̦̖̬̯̔̌

ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳ̵̨̣̣

Ϯϭ̦̱̬̼͕̙̌̚ಱ̥̌

18:30

10:0016:00

ʻ̱̬̼̥̖̜̬̥̼̦̬̦̣̌̌̌̌̌̚ಢ̦̞̭̌Ͳ̹̬̣̬̌̌̌ ಁ̦̹̞ʫ̡̬̞̦ʻಱ̬̙̦̦̼̌ಪ̶̡̨̦̖̬̯̞

19.03 19:30

20.03 16:00

ಉ˃ʫ˃ʳʻʽˀʻˏ

ϮϮ̦̱̬̼͕̭̖̦̞̌̍̚

ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ౢ͘ౢ̱̦̼̹̖̯̼̦̌̍̌̏̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ౢ̌̌̚ದ̡̥̱̼̣̼̌̚ದ̬̥̔̌̌ ̯̖̯̬̼̌ ౢ̌̚౭ಉ˄ʽ̬̦̣̼̐̌̌̚

ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳ̵̨̣̣

9:00 ϭϮ͗ϬϬ͕ 14:00 ϭϭ͗ϬϬ͕ 15:00 18:30 19:30 19:00

19:00

ͨʤದ̵್̡̖̬̹̞̦̣̼̐ͩ̌ದ̬̣̼̌̌ದ̴̛̖̭̯̣̞̏̌

ʮ̭̯̬̭̬̜̼̌̌̌̌

ͨʺ̡̭̬̣̣̬̌̔̌̐̌̌ͩ̍̌̌̌ಢ̬̦̣̌̌̌ಢ̦̖̬̯̖̞̌̐Ͳ ̡̡̭̪̖̯̣̌̽

ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳˈ̨̣̣

ͨʿ̛̖̯́ʦ̨̡̣̣̣̬ͩ̍̌̌̌ಢ̬̦̣̌̌̌ಢ̦̌ ̴̨̛̛̭̥̦̣̼́ದ̖̬̯̖̞̐

ͨʤ̭̯̦̌̌ʽ̪̖̬̌ͩ

ͨౢ̨̼̚ʶ್̬̪̖̹Ͳʥ̦̌́ˁಱ̡̛̣̱̥̣̞ͩ̀̚

ʥ̡̖̜̞̯̹̞̣̞̙̍೅̡̦̖̖̣̞̭̞̥ ̭̬̜̼̌̌ ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳˈ̨̣̣

͟ʤ̣̬̭̪̦̔̌̌̌͟೅̞̣̚Ͳ̭̼ದ̌ದ̯̖̯̬̼̦̼̌ಪ ̶̡̨̦̖̬̯̞ ͨʤದ̙̱̼̦̌ͩ͘ˁ̡̖̖̦˃ಱ̡̨̬̼̭̖̪̖̦̍̏ ̨̡̬̖̭̯̬̞̔ಪ̶̡̨̦̖̬̯̞ ͨʺ̛̭̯̖̬̌ʺ̡̛̬̬̯̭̪̖̯̣̞̥̖̦̌̐̌̌ͩ̌ ʺ೅̡̭̖̱̯೅̱̖̣̭̞̯̖̯̬̼̌̚ʦ̛̛̣̥̬̌̔̌ ˁ̡̨̯̖̣̯̼̏ಪದ̯̼̭̱̼̥̖̦̌

ͨౢ̌̌̚ದ̭̯̦̌ͩʽʶʯ ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌

Ϯϱ̦̱̬̼͕̭̖̜̭̖̦̞̌̍̚ 18:00

ͨˈ̡̦̱̥̥̱̼̣̼̌̌ͩ̌̚ದ̡̨̛̥̖̭̼̔́

18:30

ʤ͘ʪ̱̬̖͕̔̌̏ͨʶ̖̹̬̥̭̼ͩ̔̌̌

19:00

ʿ̛̖̬̯̌̚˃ಱ̨̬̬̦̼̌̏̌ಪ̶̡̡̨̙̖̖̦̖̬̯̞

ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ౢ͘ౢ̱̦̼̹̖̯̼̦̌̍̌̏̌̔̌ಢ̼ ̡̡̡̛̥̖̥̣̖̖̯̯̞̖̥̣̼̌̌̔́ದ ౢ̌̌̚ದ̡̥̱̼̣̼̌̚ದ̬̥̔̌̌ ̯̖̯̬̼̌ ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳ̵̨̣̣

Ϯϲ̦̱̬̼͕̭̌̚೅̬̭̖̦̞̍ 19:00

ͨʻಱ̬̭೅̱̣̖̥Ͳ̜̦̭̥̣̞̦̞̌ͩ̌̌̍ಪ̶̡̨̦̖̬̯̞

ʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳˈ̨̣̣

Не қайда қашан  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you