Page 1

Ě

17 

ÂÆÊÒÆμ

ÇæìâáĨüóüíæîçüìåáíåüĨü

13 ÁĭÐÁÎÎ ÇÜÌ

ïĦóġòóĄëíò -21°.. -18°

-28°..-19°

:::$67$1$$.6+$0<.= 6+$0<.=

ÓáĦáóôüòáĨáóíéîôó ËġîâáóôüòáĨáóíéîôó ËġîĪèáĬóüĨüòáĨáóíéîôó ÂĪìëġîäĄæĦüòóüĬáôá n&–çüì ÆĦòôüĬóæíðæñáóôñá n&–çüì

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

ƽƼȽƼ

ƽƼɅǗLJƼǏȽƼƼLJǗljƼǀǗ

ʤ ˳ ˵ ˘ ˮ ˘ ೪ ˘ ˬ ˘ ˳ ́ ˮ ́ ೮ ഉ ˪ ˧ ˭ ˧ ʰ˭˘ˮ೦˘ˬˤ˃˘˳˭˘೦˘˭˙˟˵˯˚೵ˬ˵˵́೪ ˚˘ˬ̅˵˘ Ͳ ˵˟೮˛˟ˮ˧೮ ˞˟˚˘ˬ̂˚˘˻ˤ̆˳́ˮ˘ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́ ˙˘೦˘ˬ˘˲˞́ ˵೵˲˘೪˵˘ˮ˞́˲˶˭ഉ˳˟ˬ˟ˬ˟˲˧˙˯˥́ˮ˾˘ˢˤ́ˮ഑˵˪˧ˣ˞˧͕˞˟˱˺˘˙˘˲ˬ˘˥˞́ óóó͘ƒÝãƒÄƒ͘»þ˳˘˥˵́͘

Жиын барысында ұлттық валютаның девальвациясымен байланысты мәселелер талқыланып, ұлттық валютаның құнсыздануының жағымсыз салдарына жол бермеуге бағытталған ісқимылдардың бірлескен жоспары әзірленді. (Жалғасы 3-бетте)

6-бетте

ȄDZǵǴǵdzǯDZǧDzȂʽǨǧǰȂǶǹǧdzǧ

Ě·ÂÒÆÉÒ ½·ę»·À»ÒÁĝÉÊ Ě·½¼É ˑ˪˯ˮ˯˭ˤ˳˵˟˲˞˟˚˘ˬ̂˚˘˻ˤ̆˵˶˲˘ˬ́

8-9-беттерде

ǭ‫ز‬ǫʵǪǬǷ

ÁĜļ Á·ÇÉ·ÄÒě ĚĞÆ¿ÖÈÒ

«IVECO BUS» Ǯ<ǸǭǬ,ǨǹǺǨǵǨǬǨ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˞˟ͨʤ˳˵˘ˮ˘>Zdͩʤౢ˙˘˳೪˘˲˭˘ ˵഑˲˘೦˘˳́˃˘ˬ೦˘˵ʤ˲˞˘ˮ˭˟ˮͨ/sKh^ͩ˪˯˭˱˘ˮˤ̆˳́ˮ́೮ ೮ ˱˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧ʿ̂˟˲ʸ˘˶˵ͨϯϱϬ/sKͩ೪˘ˬ˘ˬ́೪˘˚˵˯˙˶˳˵˘˲́ˮ ˢ˟˵˪˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́˪˟ˬ˧˳˧˭˾˘˲˵೪˘೪˯ˬ೪˯˥˞́͘ౢ˯ˬ೪˯̅˲ഉ˳˧˭˧ˮ˟ ˭˧ˮ˟ ˟ˬ˯˲˞˘ഉ˪˧˭˧ʰ˭˘ˮ೦˘ˬˤ˃˘˳˭˘೦˘˭˙˟˵˯˚ˢഉˮ˟ˇ˲˘ˮ˻ˤ̆ˮ́೮ ́೮ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ˮ˞˘೦́˟ˬ˾˧˳˧ˇ˲˘ˮ˳ˤ˳ʫ˵̂˟ˮ ೪˘˵́˳˵́͘ «Астана LRT» АҚ басқарма төрағасы Талғат Арданның айтуынша, қазіргі заман талабына сай бұл автобустардың басты ерекшелігі – барлық жолаушыларға, әсіресе, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, егде адамдар мен балалы аналарға өте ыңғайлы. Жолаушылар тасымалындағы сапаны жақсартумен бірге, бұл көліктер экологияға да зиянсыз. Себебі, табиғи газбен жүреді. (Жалғасы 3-бетте)

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


2 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ɯʁʅʇɮɧʁɧʇȱɯʃɮʧɫʧ

ʃɧɾȬʃɧɾ ʥˤ́ˬ೦́sʳʳʤ˳˵˘ˮ˘̃˪˯ˮ˯˭ˤ˪˘ˬ́೪˹˯˲˶˭́˘̆˳́ˮ˞˘ϮϭͲϮϯ ˭˘˭́˲˪೴ˮ˞˟˲˧ͨʥഉ˳˟˪˟ˬ˟˳˵˧˪ˢ˘೺˘ˮ˞˘ˮ˶ˢ˘೦˞˘˥́ˮ˞˘ͩ˘˵˵́ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ˪˯ˮ˹˟˲˟ˮ˻ˤ̆ ഑˵˟˞˧͘ ʤ˳˵˘ˮ˘ ̃˪˯ˮ˯˭ˤ˪˘ˬ́೪ ˹˯˲˶˭́ʫˬ˙˘˳́ʻ೵˲˳೵ˬ˵˘ˮʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˵́೮೪˘˵́˳˶́˭˟ˮˢ́ˬ ˳˘˥́ˮ഑˵˪˧ˣ˧ˬ˟˵˧ˮ˟೮೴ˬ˪˟ˮ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˯˲˶˭ˮ́೮˙˧˲˧˙˯Ͳ ˬ́˱˳˘ˮ˘ˬ˘˞́͘ಉ˵˪˟ˮˢ́ˬ೦́˹˯˲˶˭೦˘ഉˬ˟˭ˮ˧೮ϭϯϲ˟ˬ˧ˮ˟ˮϭϮ ˭́೮ˮ˘ˮ˘˳˵˘˭˞˟ˬ˟˛˘˵೪˘˵́˳೪˘ˮ͘ ΎΎΎ ˃೴˲˪˧˘˪˘˞˟˭ˤ̆˳́ˮ́೮˱˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧˙˯ˬ́˱˵˘˲ˤ˺೦́ˬ́˭˞˘˲́ˮ́೮ ˞˯˪˵˯˲́ʪ˘˲˺˘ˮౢ́˞́˲ഉˬ˧˵˘೦˘˥́ˮ˞˘ˬ˞́͘ʽˬ˙೵೦˘ˮ˞˟˥˧ˮ ˃೴˲˪˧ ˪˟೮˟˳˧ ʥ˘˳ ˺˘˵˾́˳́ˮ́೮ ˯˲́ˮ˙˘˳˘˲́ ˙˯ˬ́˱ ˧˳˵˟˛˟ˮ͘ ʤ˥˵˘ ˪˟˵˟˥˧˪͕ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ ೪೵˲́ˬ೦˘ˮ ˙೵ˬ ೦́ˬ́˭ˤ ˯˲˵˘ˬ́೪ ౢˀ ʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧ʻ͘ʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˵́೮˙˘˳˵˘˭˘˳́˭˟ˮϮϬϭϬˢ́ˬ́Ϯϱ˭˘Ͳ ˭́˲˞˘˃೴˲˪ˤ̆ˢഉˮ˟ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˱˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˵˟˲˧ˮ˧೮೪˘˵́˳˶́˭˟ˮ ˳˘ˬ˵˘ˮ˘˵˵́ˢ˘೦˞˘˥˞˘˘˾́ˬ೦˘ˮ˟˞˧͘ ΎΎΎ ϭϱ ˘೪˱˘ˮ ˪೴ˮ˧ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ ˢഉˮ˟ ˪˟ˬ˧˳˧˭ ˳˘˲˘˥́ˮ˞˘ ʶ˟೮˟˳ ഉ˳˪˟˲˧ˮ˧೮ʤ˶೦˘ˮ˳˵˘ˮˮ˘ˮ˾́೦˘˲́ˬ೦˘ˮ́ˮ˘Ϯϱˢ́ˬ˵˯ˬ˶́ˮ˘˯˲˘˥ ˱˘˵˲ˤ˯˵˵́೪˪˯ˮ˻˟˲˵഑˵˟˞˧͘ʽ˳́˪೴ˮ˧ˢ˘˶́ˮ˛˟˲Ͳˤˮ˵˟˲ˮ˘˻ˤ˯ˮ˘Ͳ ˬˤ˳˵˟˲˭˟˾˧˵˵˟ˢഉˮ˟˾˧˲˪˟˶˞˟˙˯ˬ́˱͕˳˯೦́˳˞˘ˬ˘˳́ˮ˞˘೪˘ˣ˘ ˙˯ˬ೦˘ˮ˭˘˥˞˘ˮ˞˘˳˵˘˲˲˶˺́ˮ˘˞೵೦˘˙˘೦́˾˵˘˥˞́͘ʫ˳˪˟˲˵˪˧˾Ͳ ˭˟˭˯˲ˤ˘ˬ೦˘˛೴ˬ˾˯೪˵˘˲́ˮ೪˯̆˞́͘ ΎΎΎ

ʿʤˀʰʮ͘ Франция астанасының такси жүргізушілері кәсіподақтардың шақыртуы бойынша жаппай ереуілге шықты. Акция кезінде шамамен 5-6 мың машина қала көшелерінде кептелек туғызған. Такси жүргізушілері салық мөлшерінің өскеніне осылайша наразылық білдірген. ʥˀ˓ˁˁʫʸː͘ Бельгия астанасында бұрын болмаған шоколад жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Үш күнге созылған шараға 30 мыңға жуық адам қатысқан. Жәрмеңкеге Бельгияда өндірілетін 90-ға жуық шоколад брендтері ұсынылған. ʤˌˈʤʥʤʪ͘ Түркіменстан президенті Гурбанқұлы Бердімұхамедов әйелдерге арналған жаңа «Zenan kalby» орденін бекіту туралы заңға қол қойды. Бұл бұрынғы президент С.Ниязовтың анасының құрметіне1996 жылы белгіленген «Gurbansoltan eje» орденін алмастыратын болады. ʶʤʻʥʫˀˀʤ͘ «Тойота» компаниясы 2017 жылдың соңына қарай Австралияда автокөлік пен қозғалтқыштар өндірісін тоқтатуды жоспарлап отыр. Елдің премьерминистрі Тони Эббот компания өкілдерін осы шешімдерін өзгертуге шақырды. Сарапшылардың пікірінше, бұл жағдай елде мыңдаған жұмыс орындарының жабылуына әкеліп соғады.

ౢ̜̬̯̌̌ʶʫʸʳʺʥʫ˃ʽʦ͕౭̣̯̯̼ದ್̡̦̯̬̍̌̌ಢ̭̼̌͗

ǙdžNJljNJLjDŽdžƼǍǁnjNjƲLJƲNj

ǙdžǍNjNJnjǎƼnjǎƼǀǗ

DzȍȠȍǶȘȚȈȓȣШȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȧȓȈȘШȣȏȔȍȚСȕСЬȉȘȐȜȐȕȋСȕȍȒȍȓȋȍȕЯȓȚȚȣШȉȈȕȒȚкȘȈФȈșȣ ЧȈȑȘȈȚDzȍȓСȔȉȍȚȖȊȌȖȓȓȈȘȉȈФȈȔȣȕȍȋȍкșȒȍȕСȕȎȈȕȎȈШȚȣȚЮșСȕȌСȘȌС

ʤ˳˵˘ˮ˘˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ഉ˶˟ˢ˘˥́ϮϬϭϳˢ́ˬ೦˘˞˟˥˧ˮ˭೴˭˪˧ˮ˞˧˛˧ ˾˟˪˵˟˶ˬ˧ ˘˞˘˭˞˘˲೦˘ ೪˘ˢ˟˵˵˧ ೪˯ˮ˞́˲೦́ˬ˘˲˭˟ˮ ˵˯ˬ́೪˵˘˥ ˢ˘˙˞́೪˵˘ˬ˘˵́ˮ˙˯ˬ˘˞́͘ಉ˵˪˟ˮˢ́ˬ́ഉ˶˟ˢ˘˥˘˲˙˘˭˟ˮˢ೴˲˟˵˧ˮ ϭϴϬϬ˭೴˛˟˞˟˪˘˞˘˭೦˘೪́ˣ˭˟˵˪഑˲˳˟˵˵˧͘ ΎΎΎ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ϭϴ˘೪˱˘ˮ˞˘˘ˬ೦˘˾˲˟˵˳˘ˬ́೪˵഑ˬ˟˶˾˧ˬ˟˲˛˟˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ ˘˾́೪˟˳˧˪˪೴ˮ˧഑˵˟˞˧͘ౢ˘ˬ˘˵೵˲೦́ˮ˞˘˲́˭˘˭˘ˮ˞˘˲೦˘˙˘˲́˱͕ ˳˘ˬ́೪˵഑ˬ˟˶˛˟೪˘˵́˳˵́˵˶́ˮ˞˘೦˘ˮ˳೵˲˘೪˵˘˲́ˮ೪˯̆˘ˬ˘˞́͘

ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ

553

Биылғы жылдың алғашқы айында Астана қаласы бойынша жаңадан осынша кәсіпорын мен ұйым тіркелген.

ɼɯʘɯdz Астана қаласының кәсіпкерлер палатасы «Жеңіс тарихы» жобасы аясында студенттер мен Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаевтың кездесуін өткізді.

ɩʋɫʧʃǯǯǯ Сочи олимпиадасында мәнерлеп сырғанаудан ерлер арасында қысқа бағдарлама бойынша бәсеке басталады. Сайысқа қазақстандық Денис Тен шығады. «Қазспорт» және «Хабар» арналарынан көрсетіледі. Басталуы 21.00-де.

ɯʇʊɯʄdz Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында Ж.Шевренің «Ізгілік формуласы» комедиясы сахналанады. Басталуы: 18.30-да.

Төрағаның айтуынша, мұның бірнеше себебі бар екен. Біріншіден, бұған дамыған елдердегі, әсіресе, БРИКС мемлекеттеріндегі жағдай әсер еткен. Атап айтсақ, қазір дамушы елдерден дамыған елдерге қаржы ағылуда. Мұның әсерінен осы елдердің валютасына қысым жасалуда. Әлемдік экономика өзінің әрі қарайғы даму жолын таба алмағандықтан әлемдік қаржы және тауар нарықтарында құбылмалылық күшейді. Екіншіден, Қазақстан Кедендік одаққа кіргеннен кейін оның өзге мүшелері валютасындағы өзгерістер теңгемізге әсер етпей қоймайды. Ал, 2013 жылы Ресей рублі доллардан 7,1 пайыз әлсіреген екен. Үшіншіден, соңғы жылдары елімізде экспортқа қарағанда импорт артып кеткен. Төртінші себеп - спекулятивтік операциялардың күшеюі болып отырса, бесіншісі – Ұлттық банк инфляция деңгейін болашақта 3-4 пайызға төмендету үшін бұл қадамға барған. – Валюта бағамын реттеудің бірнеше әдісі бар. Біз реттеудің бір сәттік әдісін қолдандық. Себебі, осы әдіс 2009 жылы жақсы нәтижесін берген. Бұл, меніңше, Қазақстан секілді елдер үшін ең тиімді әдіс. Соңғы 6-7 айда біз әлемдік нарықтағы жағдайды бақылап, бағамды реттеу қажеттілігі туғаны жөніндегі шешімге келдік, - деді Қайрат Келімбетов. Оның т үсіндіруінше, валюта бағамын реттеу экономикаға

серпін беріп, экспортты арттырады. Сонымен бірге, импорт ты алмастыру өндірісінің дамуына жол ашады. «Ел экономикасында импорттың арт уы байқал са, әлемдік экономикаға тәуел ділі гіміз күшейе түседі. Ал, бізге әлеу меттік маңызды тауарларды шығаруды, мұнай өндірісін күшейтуді нықтау керек. Мәселен, Үкіметтің төртінші мұнай өндеу зауытын салу жоспары бар. Ауыл шаруашылығы тауарларының өндірісін де күшейтуіміз қажет. Түптің түбінде отандық тауар өндірушілерді, шағын және орта бизнесті қолдауымыз керек. Ал, мемлекет тарапынан ең үлкен қолдау – валюта саясатын жүргізу. Біз соған деген алғашқы қадамды жасадық. Мұның басқа жолы жоқ» деді Ұлттық банк төрағасы. Қайрат Нематұлы теңгенің құнсыздануынан кейін Үкіметтің қойған міндеттеріне тоқталды.

«Ең басты міндет – бағаның өсуіне жол бермеу, соның ішінде азық-түлік пен жанар-жағар май бағаларының. Үкімет басшысы Мұнай және газ министріне және Ауыл шаруашылығы министріне тиісті тапсырмалар берді. Сонымен бірге, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне әлеуметтік әлжуаз топтарды демеу жүктелді. Сондықтан, халықты дүрліктірудің қажеті жоқ» деді ол. Жағдайды пайдаланып кеткісі келген саудагерлер мен валюта айырбастау пунктерінің иелері әкімшілік тұрғыдан қатаң жазаланады. Ұлттық банк 2014 жылдың 11 ақпанынан шетел валютасын сату-сатып алу бағамынан ауытқуды долларға – 2 теңге, евроға – 3 теңге шегінде белгіледі. Мұны сақтамайтындардың иеліктеріндегі нысанды жабуға дейін барамыз, – деді Қайрат Келімбетов. Аманғали ҚАЛЖАНОВ


3 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ

m,9(&2%86}ǂənjǁǀƲƼǍǎƼljƼǀƼ (Жалғасы. Басы 1-бетте) Замануи қоғамдық көлікте электронды билет беру, бейнебақылау, тіпті мүгедек жандардың кіріп-шығуы үшін пандус та қарастырылған. Инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін аталмыш компания «CAFAS» компа ниясының франциялық с а қ т а н д ы р у ке п і л д і г і м е н н е м і с т і ң «Commer zbank » қарж ы ұж ымынан қарыз алады. Келісімшарттың сомасы 91 млн евроны құ райды екен. Келісім шартқа сәйкес, «IVECO» автобус тарының 200-і Астанаға 2014 жылдың 1 тамызына дейін, ал қалған 150-і 1 қа зан ға дейін жет кізіледі. «IVECO BUS» ком па ниясының президенті Пьер Лаут болса, Қазақстан астанасында «ЭКСПО-2017» көрмесіне дайындық жұ мыстарының жүргізілуіне байланысты «Болашақ энергиясы» жобасына үлес қосып отырғандарына ризашылығын білдіре келе, өздерінің газбен жүретін

автобустарды шығаруда көшбасшы болып саналатындарын жеткізді. Сонымен бірге, Пьер Лаут күзге салым Астанаға соңғы үлгідегі автобустардың әкелінетінін, бұл ретте жеткізілген автобустардың алғашқы легі Францияда шығарылғанымен, кейінгілері Қазақстанда, яғни Қостанайда құ рас тыры латынын жеткізді. Жалпы, бүгінгі таңда бас қалада барлығы 8 көлік компаниясы жұмыс істейді. Қала тұрғындарына жалпы ұзындығы 2444 шақырымды құрайтын 49 маршрут қызмет көрсетеді. Күн сайын елордалық автопарктер 669 мың жолаушы тасымалдайды. Осыған қарамастан, қазіргі кезде қоғамдық көлік тапшылығы сезіліп отыр. Атап айтсақ, Астанаға бүгінгі күнде 357 автобус қажет. Аталмыш келісімшартты жүзеге асыру барысында алдағы уа қытта бұл зәрулік жойылатын болады. Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ

ƽƼȽƼƽƼɅǗLJƼǏȽƼ ƼLJǗljƼǀǗ

Елорда әкімі Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына апта соңына дейін автопарктер мен таксопарктердің өкілдерімен көрсетілетін қызметтердің бағаларын қалыптасқан деңгейде ұстау қажеттілігі бойынша жұмыстар жүргізуді тапсырды. Халықтың әлеуметтік осал топтары да назардан тыс қалған жоқ. Әкім тиісті басқармаларға осы топқа жататын адам дар үшін дәрі-дәрмек тердің бағасы ның өсуіне жол бермеуді, сондай-ақ, жұмыс орын дарының қысқартылуын және еңбек ақы төлеу бойынша еңбек заңнамасын негізсіз бұзу жағдайларына апта сайын мониторинг жүргізуді тапсырды. Алақол кәсіпкерлердің үнемдеу мақсатында сапасыз өнімдерді сату фактілерін болдырмау үшін қоғамдық тамақтану желісінде, сондай-ақ, ауруханаларда, мектептерде, балабақшалар мен ЖОО-ларда пайдаланылатын азық-түліктердің сапасы бақылауға алынды.

Астанада электр энергиясы, сумен және жылумен қамту тарифтерін көтеру жоспарланбаған. Елордада реттелетін коммуналдық қызметтер көрсететін табиғи монополиялардың барлық базалық субъектілері негізгі қаражатты қалпына келтіруге және модернизациялауға бағытталған орташа мерзімді бағдарламалар бойынша жұмыс істейді. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ҚР Премьерминистрінің орынбасары - Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов Қазақстанның валюта нарығындағы жағдайды түсіндіре келе, коммуналдық қызметтерге тарифтердің қосымша көтерілмейтінін мәлім етті.

«Коммуналдық қызмет ақысының тарифтерінің қосымша өсуі қарас тырылмаған. Ақылы қызметтердің инфляциядағы үлесі бұрын бекітілген 1,2% деңгейінде қалады. Сонда да болса, биыл зейнетақы инфляцияның орта деңгейін 2%-ға басып озып 9% болғанын, әлеуметтік жәрдемақылар 7% артқанын атап өту керек», - деді вице-премьер. Сонымен қатар ол, азық-түлік өнімдерінің өсуіне жол бермеу үшін, әлеуметтік-маңызды тауарларға тұрақтандыру қоры тетіктерін қолдану және шектік баға қою арқылы баға өсуін ұстау шаралары қабылданатынын да жеткізді.

ǨșȚȈȕȈȌȈ ȉСȓСȔ ȚțȘȈȓȣ ШаȎȈȚȚȈȘȌȣЬ Țȍȓ ȕаșШȈșȣȕ ȍȕȌС ǽȈȓȣШШȈ ШȣȏȔȍȚ ȒкȘșȍȚț ȖȘȚȈȓȣШȚȈȘȣȈȘШȣȓȣȈȓțФȈȉȖȓȈȌȣ

Бетті дайындаған: Ғалым ҚОЖАБЕКОВ. Дерек көздері: www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz

(Жалғасы. Басы 1-бетте) И.Тасмағамбетов Астана қаласы әкімінің орынбасары Ерсайын Нағаспаевқа Ауыл шаруашылығы, Кәсіпкерлік пен өнеркәсіп басқармаларымен бірлесіп, негізгі азық-түліктердің бағаларына күн сайын мониторинг жүргізуді тапсырды. «Бағаның өсуіне жол бермеу жөніндегі шараларды қабылдап, баға келісімін болдырмау керек. Бұдан басқа, ірі сауда орталықтарында есеп теуді шетелдік валютамен байланыстыруға және жалға алу ақысын көтеруге жол бермеу керек. Жергілікті тауар өндірушілердің өз өнімдерінің бағасын жасанды түрде өсіруіне жол бермеу бойынша жекелеген жұмыстар жүргізіп, қаланың азық-түліктік қорын уақытылы толтыруға бағытталған шаралар қабыл дансын» деді қала басшысы. Сонымен қатар, азық-түлік белдеуі аясында ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз етушілермен жұмыс жандандырылады.

džNJLjLjǏljƼLJǀǗɅɅǗǃLjǁǎǎǁnj ǎƼnjDŽǐƲdžʓǎǁnjƲLJLjǁDžǀƲ

ǎǁLJljɛǍɅƼ ƽǁnjƲLJǁƽƼǍǎƼǀǗ

ɩɯɮɯʁʈʣɶ ʰ̥̦̌ಢ̛̣̌˃ʤˁʺʤ౞ʤʺʥʫ˃ʽʦ͕ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̦̼̌̌ಪ೅̡̞̥̞͗ Тарифтерді назардан тыс қалдырмау керек, әсіресе, жанар-жағармай бағасын ұстау бойынша шаралар қабылдануы тиіс. Мұнымен қоса, ком муналдық қызметтер назарға алынады. Осыған байланысты, Алматы, Есіл және Сарыарқа аудандарының әкімдеріне Тұрғын үй инспекциясы басқармасымен бірлесіп, тариф қалыптастыру мәселесін қатаң бақылауға алуды, ПИК тарапынан қызметтерге тарифтерді көтеру бойынша іс-әрекеттердің жолын қиюды тапсырамын.

ǨșȚȈȕȈȌȈȘȍȚȚȍȓȍȚСȕȒȖȔȔțȕȈȓȌȣШ ШȣȏȔȍȚȚȍȘȌСЬȚȈȘȐȜȚȍȘС ȒкȚȍȘСȓȔȍȑȌСǩаȓȚțȘȈȓȣDVWDQD N]șȈȑȚȣȕȈЧǸǺȈȉȐФȐȔȖȕȖȗȖȓȐȧ ȓȈȘȌȣȘȍȚȚȍțȈȋȍȕȚȚСȋСȕСЬШȈȓȈȓȣШ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚСȕȍȕȝȈȉȈȘȓȈȕȌȣ

20 қаңтардан бастап «Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» және «Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқасын беру» мемлекеттік қызметтері халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жүзеге асырыла бастады. Бұған дейін жоғалған құжаттарды қалпына келтірумен білім мекемелері (мектеп, колледж, университет) айналысса, енді бұл қызметті халыққа қызмет көрсету орталығы «бір терезе»қағидасымен жүзеге асырылатын болады. Құжаттардың түпнұсқаларын жасау мерзімі 10 күн. 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап елімізде халыққа қызмет көрсету орталықтарында 25 жаңа қызмет түрі пилоттық режимде жүзеге асырылып келеді. Қазіргі уақытта ХҚКО 171 мемлекеттік қызмет ұсынады.

əǔƲljǔƲnjǁǎǂənjǁdž ƼLJLjƼǍǎǗnjǗLJǀǗ ǨșȚȈȕȈȌȈФȣ ЯȓȚȚȣШ ФȣȓȣȔȐ ȒȈȘȌȐȖȝȐȘțȘȋȐȧȓȣШ ȖȘȚȈȓȣШȚȣЬȌиȘСȋȍȘȓȍȘСȖȚȈȕȌȣШȔȍȌȐȞȐȕȈȚȈȘȐ ȝȣȕȌȈЮȠСȕȠСȘȍȚȎЮȘȍȒȈȓȔȈșȚȣȘțȖȚȈșȣȕȎȈșȈȌȣ Ағымдағы жылдың 1 ақпанында орталыққа теміржол ауруханасынан 47 жастағы науқастың бас миының өлімі белгілегені туралы ақпарат түскен. Қаза болған азаматтың анасы қайғыға қарамастан, баласының органдарын донор ретінде пайдалануға рұқсатын берген. Белгілі болғандай, марқұм отбасын құрмаған жалғызбасты жан болып шықты. Туыстарынан анасы, жалғыз ағасы мен қарындасы бар екен. Артында қалған туғандары марқұмның органдарын донор ретінде пайдалануға келісімді өздері берген. Соның арқасында үш әйелге реципиент жасалып, тағы бір ер адамға жүрек алмастырылды. Қазір ота жасалған науқастардың жағдайы қалыпты.

mǔƼǎǎǗɅ} ǔǏƼȽǗljǔƼǔǎǗ

ǴȈȝȈȔȉȍȚ йȚȍȔСșаȓȣ ȈȚȣȕȌȈФȣ ȖШțȠȣȓȈȘ șȈȘȈȑȣȕȌȈ ЯȓȚȚȣШ ǬȍȓȤȜȐȑ ȖȑȣȕȌȈȘȣ ȉȈФȌȈȘȓȈȔȈșȣȈȧșȣȕȌȈ9,,,©ȀȈȚȚȣШªШȈȓȈȓȣШ ȉȈȑШȈțȣȕȣЬȈȠȣȓțșȈȓȚȈȕȈȚȣкȚȚС

Қаламыздың барлық мектеп, лицейлерінен жиналған алты мыңнан аса жас өнерпаздар он үш номинация бойынша бақ сынайды. Атап айтсақ, халық аспаптары, хор әні, эстрада әні, халық биі, аспапты соло, фотосурет, бейнелеу өнері, поэзиядан өнерлерін паш етпек. «Шаттық» байқауы ұлттық нақыштарымызды дәріптеуге, халықтар достығын нығайтуға, дарынды өрендерді қолдауға жол ашады. Байқаудың марапаттау рәсімі 27 ақпанда Конгресс-Холлда өтпек. Жеңімпаздар қалалық Дельфий ойындарына қатысуға мүмкіндік алады. Нұргүл АХАНҚЫЗЫ


4 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ˑ̛̣̥̬̽̌ˁ˄ˈʤʻʥʫˀʪʰʫʦʤ͕

ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̞̣̞̥̭̌̌̍̍̌ದ̬̥̭̼̭̹̼̭̼̦̼̌̌̍̌ಪ̥̞̦̖̯̞̦̯̔̌ದ̬̱̹̼̌͗

ɅƼLJƼǙdžNJljNJLjDŽdžƼǍǗljƼ ǃʃnjǏLjƼLjƼljǀǗɅǎƼnjǀǗ

DŽƿǁnjǏdžǁnjǁdž ʫˬ˙˘˳́ʻ೵˲˳೵ˬ˵˘ˮʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮϮϬϱϬ͗˙˧˲˭˘೪˳˘˵͕˙˧˲˭೴˞˞˟͕˙˧˲˙˯ˬ˘˾˘೪ͩ ʮ˯ˬ˞˘˶́ˮ˞˘ ഑˳˪˟ˬ˟೮ ೵˲˱˘೪೪˘ ˙˧ˬ˧˭ ˭˟ˮ ˱˘˵˲ˤ˯˵˵́೪ ˵ഉ˲˙ˤ˟ ˙˟˲˶˞˧೮ ˢ˘೮˘ ഉ˞˧˳Ͳ˵ഉ˳˧ˬ˞˟˲˧ ˭˟ˮ ˵ˤ˧˭˞˧ˬ˧˛˧ˮ ˘˲˵˵́˲˶ ˢ˯ˬ˞˘˲́ˮ ೪˘˲˘˳˵́˲˶˞́ ˢ೴˪˵˟˛˟ˮ ˟˞˧͘ ʽ˳́˲˟˵˵˟˙˘˳೪˘ˬ˘ˮ́೮˙˧ˬ˧˭˙˟˲˶˳˘ˬ˘˳́ˮ˞˘೦́˘˶೪́˭˞́ˢ೵˭́˳˵˘˲́˵˶˲˘ˬ́ ˙˧ˬ˧˭˙˘˳೪˘˲˭˘˳́˙˘˳˾́˳́ˮ́೮˭˧ˮ˞˟˵˧ˮ˘˵೪˘˲˶˾́ˑˬ̂˭ˤ˲˘ʤ˭˘ˮ˛˟ˬ˞˧೪́ˣ́ ഉ೮˛˧˭˟ˬ˟˱˙˟˲˞˧͘ – Алдымен елорданың білім Соңғы жылдары қаламыздағы беру жүйесін дамытудағы басым білім мекемелерінің саны біршама бағыттар туралы айтып берсеңіз... өсті. Бүгінде барлығы 287 білім – Астана қаласындағы барлық беру мекемесі бар. Демографиялық білім мен тәрбие беру мекеме- ахуалдың жақсаруы мен көші-қон лері басшыларының қатысуымен үрдісінің арқасында оқушы саны да өткен қалалық кеңесте Пре- артты. Дегенмен, қаладағы 83 мекзидент Жолдауынан туындай- теп (71 мемлекеттік және 12 жеке тын міндеттер талқыланды. Әр меншік) тұрғылықты жері бойынша мекеме бойынша білім сапасын балаларды оқуға барынша қамтып, арттыру мақсатындағы басым орын тапшылығын төмендетті. бағыттар белгіленді. «Жұ мыла – Осы саладағы күйіп тұрған көтерген жүк жеңіл» дегендей, мәселенің бірі – балабақша бірлесе атқаратын іс-шаралар жос- тапшылығы. Қаншама ата-ана пары жасалды. Мәселен, 3-6 жас баласының кезе гін күту мен аралығындағы балаларды мектепке келеді?! Елордалық бүлдіршіндейінгі біліммен қамтамасыз ету дерді мектепке дейінгі біліммен мәселесін шешу, бәсекеге қабілетті, қамтуда қандай жоспарларыңыз дұрыс шешім қабылдай алатын бар? оқушы тұлғасын қалыптастыруға – Біздің балабақшаларда мектепжан-жақты жағдай жасау, заманауи ке дейінгі даярлық, тамақтандыру, педагогикалық әдістемелерді жүйелі медициналық қызмет көрсету, тіл енгізу, қала мектептеріндегі орын жетіспеушілік пен үш ауысымды оқыту www.astana-akshamy.kz мәселелерін шешу жолдарын қарастыру, Ɍɚԕɵɪɵɩɬɵ мұғалімдердің және ɫɚɣɬɬɚ мектеп басшыларының ɬɚɥԕɵɥɚɣɦɵɡ деңгейлік курстардан өтуін қамтамасыз ету және білім сапасын жүйелі бақылап үйрену бойынша бірдей жағдай жасаотыратын мектепішілік бақылаудың луда. Бұл – сапалы адами капиталды әдіс-тәсілдерін енгізу жұмыстары қалыптастырудағы маңызды қадам. Биыл мектепке дейінгі мекемеқолға алынды. – Президент 2017 жылға лер саны 148-ге жетті. «Балапан» қарай елдегі барлық мектепті екі бағдарламасын жүзеге асыру баауысыммен оқытуға көшіруді рысында балаларды мектепалды тапсырғаны белгілі. Күн санап даярлықпен қамтуды 94 пайызға халқы көбейіп келе жатқан бас жеткіздік. Бірақ, орын тапшылығы қалада бұл мәселе қалай шешімін әлі де бар. Осы ретте айта кетейін, қазіргі таппақ? – Жалпы орта білім беретін уақытта қысқа мерзімді топтарға мекемелердің әрқайсысы бүгінгі 3688 бала қабылданды. Жаңа бакүннің талаптарына сәйкес бо- лабақшалар ашылған күнде де, луды көздейді. Елорданың әрбір мұндай топтарды ашу жұмыстары оқушысына қоғамның белсенді жалғаса береді. Бүгінде жекеменшік балабақмүшесі ретінде еліміздің әлеуметтік, мәдени және экономикалық шалардан 4510 орын мемлекеттік дамуына өз үлесін қосуына барынша тапсырыс берілді. 2016 жылға дейін 7260 балаға арналған 30 мемлекеттік мүмкіндік жасалуы тиіс.

ͨಳ̣̯̯̼೬̞̣̞̥̖̬̱̞̍̍̔೰ ̬̣̼̍̌೬̱̼̦̼̦̼̍೰̭̪̌̌Ͳ ̭̼̦̙̌೬̭̬̯̱̞̞̌̔̌̍̔̚ ̱̌೬̼̥̼̙̔೷̡̥̼̭೶̯̞̪ ̯೷̬͘ϮϬϮϬ̙̼̣೨̌೬̬̜̌̌ ನ̌̌̚೬̭̯̦̌̔̌೨̼ϯͲϲ̙̭̌ ̬̣̼̌̌೨̼̦̔̌೨̼̣̍̌̌Ͳ ̡̡̣̬̼̥̖̯̖̪̖̖̜̞̦̞̌̔̔̐ ̞̣̞̥̥̖̦̍ϭϬϬ̪̜̼̌̚ ೬̨̥̯̱̙̭̪̬̣̦̱̌̌̌̔̌͘ ˁ̨̦̼̔೬̨̯̦̣̬̌̌೨̥̌̌̌̚Ͳ ̛̦̱̌̍̌೨̬̣̥̣̬̥̖̦̔̌̌̌̌ ̨೬̼̯̱ഋ̞̭̯̖̥̖̣̖̬̞̦͕̔ ̡̞̣̞̯̞̥̥̦̬̍̌̌̔̌೷̭̼̦̱ ̥̌೰̼̼̔̚͘ʽ̬̯̞̣̞̥̌̍ ̙೶̜̖̭̞̦̖̙̣̪̼̞̣̞̥̔̌̍ ̡̖̬̖̯̞̦̥̖̯̖̪̯̖̬̞̍̔ ʻ̡̡̛̬̖̯̖̬̣̞̌̌̍̌̏́̚̚ ̡̨̥̖̯̖̪̯̖̬̞̦̖̞̔̐೬̼̯̱ ̖̔೰̡̡̡̖̜̞̦̖̙̖̯̞̱̖̬̖̐̚͘ ʺ̡̖̯̖̪̯೶̡̣̖̯̖̬̞ ೬̌̌̚೬̨͕̬̼̭̙ഋ̦̖ ̌೨̼̣̹̼̦̯̞̣̖̬̞̦̞̣̱̖̔̍̐ ̛̯̞̭͘ʽ̨̣̬̼̌̔೬̼̯̱ ̦ഋ̨̛̯̙̖̭̞೬̱̹̼̣̬̼̌̔೰ ̨̭̼̦̬̣̼̜̣̱͕̔̌̌ഓ̡̞̦̞̔̚ ̞̖̦̞̭̪̖̦̔̌̚೬̪̬̯̯̼̌̌ ̯̖̬̖೰̯̣̱̥̹̼̌̔̌̌೨̼̦ ̨̛̖̬̱̣̱̐̍೨̛̯̞̭̌ͩ͘ ʻ͘ʻʤʯʤˀʥʤʫʦ ͨನ̌̌̚೬̨̭̯̦̙̣̼̌ʹϮϬϱϬ͗ ̞̬̥̍̌೬̭̯͕̞̬̥̌̍೶̖͕̞̬̔̔̍ ̨̣̹̍̌̌೬ͩʮ̨̣̱̼̦̦̔̌̌

балабақша және бір жапсаржай құрылысы, сондай-ақ ұлттық компаниялар мен холдингтердің 1400 орынға арналған алты ведомстволық балабақшасын ашу жоспарлануда. – Сапалы білім беру қызметінде мұғалімнің кәсіптік деңгейі маңызды рөл атқарады. Сіздің ойыңызша астаналық ұстаз қандай болуы керек? – Астананың білім беру жүйесінде 11 856 педагог жұмыс істейді. Олардың 46,5 пайызы – жоғары және бірінші санатты мұғалімдер. Менің ойымша, қазіргі заманғы мұғалім

– сыни тұрғыда ойлай білетін, теориялық білімі терең, оқытудың жаңа әдістерін меңгерген, сандық технологиялар мен интернет-ресурстарды еркін игере алатын тұлға. Өзінің кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін әр педагог үнемі шығармашылық ізденісте болуы керек. – Олардың кәсіби біліктілігін арттыруға жағдай жасалған ба? – Әрине, мәселен елорда мектептерінің басшылары мен мұғалімдері Кембридж университетінің бағдарламасы бойынша біліктілік арттыру курстарына белсенді түрде қатысады. Өткен оқу жылы ішінде біліктілігін арттырудың үшінші базалық деңгейін – 410, екінші деңгейін – 81, бірінші деңгейін – 50 мұғалім игерді. Бұған қоса, «Өрлеу» АҚ тарапынан 2860 қызметкер өз білімін шыңдады, ал биыл 1827 педагог арнаулы курстан өтеді. Сонымен қатар, «Балапан» бағдарламасы аясында 1242 мұғалім жаңа модуль бойынша оқыды. Инклюзивтік білім беру, электрондық оқыту жүйесін қолдану, көп тілді білім беру бағыттары бойынша 903 педагог арнаулы курстан өтті. Педагогтардың кәсіптік біліктілігін арттыруды үнемі назарда ұстаймыз. Өйткені оқыту сапасы, білім беру үдерісінің инновациялық мазмұны, мектеп оқушыларының оқу ісәрекетін ынталандыру педагогтың кәсіби сауаттылығына байланысты. – Қазір ақылды технологияның заманы. Президент алдағы екіүш жылда дуальдік, техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесін қалыптастыруды ескертті. Бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізілетін болады? – Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытудағы басым бағыттардың бірі – оның қала экономикасының қажеттілігіне бағытталуы. Биыл мемлекеттік тапсырыс – 870 орынға, оның ішінде жергілікті бюджет есебінен – 270, рес-

публикалық қаржы есебінен 600 орынға артты. Иә, өзіңіз айтқандай Білім басқармасы дуальдік дайындық элементтерін оқу үдерісіне енгізу жөнінде жұмыстарды бастады. Қаладағы төрт колледжде жеті мамандық бойынша экспериментальды бағдарлама іске асырылуда. Және он колледжге де дуальдік оқыту элементтері енгізілуде. – Нақты қандай мамандықтар бар? – Дуальдік оқыту енгізілген мамандықтар тізбесіне негізінен құрылыс, теміржол және электрмен жабдықтау мамандықтары кіреді. Бұл бағытта политехникалық колледж жұмыс істейді. Үш мамандық бойынша дуальдік оқытуға 1000нан астам студент қатысады. Оқыт у а ясында коллед ждер 8 мемо рандумға және студенттердің тә жірибеден өтуі үшін 225 келісімге қол қойды. Нәтижесінде 20 шақты студент атаулы шәкіртақы және жұмыс берушіден жалақы алады. Ал, 225 студент «КНАУФ» фирмасынан біліктілігін жетілдіргені жөнінде сертификат алды. Ең бастысы дуальдік оқыту кезінде түлектерді еңбекпен қамту жүз пайызды құрайды. – Бұл қызметке келгеніңізге көп бола қойған жоқ. Астаналық білім беруді дамыту бұдан әрі қалай жүргізіледі? – Біз осы уақытқа дейін жақсы нәтижелерге қол жеткіздік. Бұдан әрі қарай да білім, тәрбие беру сапасын және балаларды сауықтыру деңгейін арттыруға тиіспіз. Елордалық білім жүйесі алдыңғы орында болуы керек. Заманауи балабақшалар, мектептер, колледждер – Астананың ең басты байлығы. Білім беру жүйесі қызметкерлеріне артылған жауапкершілікті жақсы түсінеміз және сенімнен шығуға бар тәжірибемізді жұмсайтын боламыз. – Әңгімеңізге рахмет! Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ


5 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʃ͋

ɷɺ

ɲ͔ ɯ ʍɴ ɭ ɵ, ɺɧɳ

ɧ

Ͳ̞̞̔̚೰ϭϵϵϵ̙̼̣̼Ϯϯ̦̱̬̼̌̔̌̔̚೶̡̛̦̖̖̖̣̖̦̞̦̞̐̐೰̞̚ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔ʸ̸̡̡̱̦̱̽́ϮϬϬϵ̙̼̣̦̖̬̞̔̌̍ϭͲ̛̯̪̯̞೬̦̯̌ ̡̡̛̛̖̯̞̥̖̦̭̪̦̭̖̬̣̞̯̞̬̖̱̖̯̔̌̍̔̌̔೷̬͘ˁ̨೰೨̼̬̖̯ ̛̼̣͕̍Ϯϴ೬̌೰̨̡̨̨̛̯̬̦̬̦̣̌̔̌̾̔̐ʻ͘ʦ͘ʮ̨̛̜̣̦̐̌̏̌̔̌ ̡̯̖̭̖̬̱̖̦̔ ഓ̡̯̖̦ ̡̖̖̔̚ ϯ ̥̣ ˈ̨̱̥̣̯̼̌̐೰ ϭϬ ̶̡̡̛̬̯̬̙̞̦̖̬̱̖̬̖̖̪̯̙̼̪̖̬̖̦̖̖̦̌̔̍̐̌̍̐̚͘ ʥ̣̌̌೰̼̚೨̯̌ഋ̱̣̞̞̦̖̐ˈ̨̱̥̣̯̼̌̐೰ϯϯ̦̭̼̦̔̌̌ ೬̡̡̼̣̱̖̬̖̌̍̔̌͘˔೨̨̡̛̦͕̭̼̖̭̖̪̖̹̌೬೬̦͕̜̌̔̌̌Ͳ ̼̦̌ϵϵϵ̦̦̖̥̖̭̖̔̌̌ϰ̡̡̡̛̬̯̬̙̖̬̖̌̔͘ʤ೬̪̦̌ ̜̼̦̼̌೰ϰͲ̸̡̡̞̦̖̱̭̖̬̣̞̔̌̔ഋ̬̞̖̬̐ˁ͘ʮ͘ʥ̨̡̨̯̖̌̍̏̌ϱ ̡̛̬̯̬̙̞̯̖̞̦̣̱̌̔̔̐̌೨̌೬̨̣೬̨̜̼̪̖̬̞̍̔͘ʤ̜̣̼೬̨̔̌̚ ʹϰ̡̡̡̡̛̬̯̬̙̖̖̦̞̦̖̭̖̬̭̖͕̌̔̔ഋ̬̞̬̯̼̌೨̼̥̖̦̖̬̞̣̞̪̍ ̨̯̼̬͘ˀ̶̖̖̪̯̍ഓ̣̞̥̥̖೰̖̬̱̹̞̭̞̐ʥ͘ʻ͘ʮ̬̭̖̥̖̦̌̌̍̌̏̌ ̡̖̣̞̭̞̣̖̦̐͘ʺ̥̌̌೰̼̚೨̥̌ഋ̦Ͳ̙̜̯̌೶̭̞̦̞̬̞̣̞̔̔͘

ʥ౭ˀʤʸౢˏʰ˃˃ʫˀʥ౭ʯʤʪˏ ˌˏˀౢˏʺˏʯʪˏ Үйіміздің маңайында бұралқы иттер шұбырып жүр. Түнеукүні шана жетектеген бір әйелдің соңынан екі-үш ит шабалана үргенін көрдім. Баламен көшеде еркін жүруден қалдық. Ол аздай, қоқыс жәшіктерін ақтарып кетеді. Жанар Ержанова

ʤ˄ˏʸˌʤˀ˄ʤˌˏʸˏ౞ˏʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗

Ағартушы, Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы көшесінің бойында іргесі қаланып жатқан жаңа мектеп туралы қосымша мағлұмат беріңіздерші. Орта мектеп пе, әлде белгілі бір бағыт бойынша тереңдетіп оқытатын лицей, гимназия бола ма? Баламызды алысқа сабылтпай, жақын жердегі мектепке берсек деп едік. Биыл бала қабылдай ма өзі? Құжатты қайда өткізсек екен? Алтынай

ʮʽʸʤ˄ˌˏʸʤˀʶಉʸʳʧʳʮಁʻʫʤʦ˃ʽʺʽʥʰʸːʮʽʸʪʤˀˏ ʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗ ʹ ʤ ̯ ̌ ̣ ೨ ̌ ̦ ̌ ̏ ̯ ̨ ̍ ̱ ̭ ̯ ̼ ೰ ̬̭̼̦̌̔̌ ̖̣̞̍̐ ̨̬̦̯̼̣̥̌̌೨̦̌͘ ̔ ഋ̣ ̭ ̨̣ ̡೶ ̦̐ ̞ ̙೶̬̞̱̹̞̭̞̐̚ ʮ̣̪̼͕̌ ˀ̼̭೬೷̡̨̣̖̍̏ ̡ഓ̹̖̭̞̦̞೰ ʥ͘ೇ̱̍ഋ̡̨̡̞̬̖̏ ഓ̚ ೬̼̥̖̯̞̦̖̔̚ ʤ̵̼̣̜̦̥̖̦̍̌̌ˌ͘ನ೷̜̖̬̞̔̌̍̔೷̣̼ ̔ഓ̡̬̖̞೬̼̣̼೬̡ഓ̛̬̭̖̯̞̪͕̣̖̯̭̞̍̚ ̬̣̼̌̌೨̼̦̔̌೨̼ ̍ഓ̣̞̞̦̐ ̙ഓ̦̖̱̔ ̌೬̛̹̙̦̌̌೨̦̼̌೶̹̞̦̯ഋ̡̬̯̞̪̯̞ ̙೷̥̼̭̯̬̼̌ ϮϬϭϰ ̙̼̣̼̔೰ ̙̌̌̚೬̨̣̦̼̣̼̔̌̔͘ʤ̣͕̣̥̌́̔̌̌ ̙೷̨̥̼̭̙̭̪̬̼̦̖̦̞̞̣̞̌̌̐̔̚͘ˁ̨̣ ̥ഋ̭̖̣̖̭̞̦̖ ̡̡̖̣̭̖͕ ˀ̼̭೬೷̡̨̣̖̍̏ ̡̖̖͕̬̭̼̣̹̔̌̌̌̌̚೬̣̥̣̬̌́̔̌̌̌ ̡ഓ̹̖̭̞̦̞೰̭̞̥̖̚೰̖̖̦̯̐̚೷̭̼̦̔̌ ̥ഋ̭̖̣̖̭̞̖̹̖̹̞̥̞̦̯̼̔̌̍̌̔͘

Бетті дайындаған: Әділбек ЖАПАҚ

̨̭̍ ̙೶̬̖̦̐ ೶̜ ̙̦̱̬̣̬̼̦̌̌̌ ̡ഓ̬̭̖೰̞͕̚ ͨʤ̭̯̦̌̌ ̛̖̯̭̖̬̭̏̏ͩ ̡̥̖̖̥̖̭̞̦̖̦̖̥̖̭̖̭̍̌೬̬̥̦̼̌̌೰ ̴̨̯̖̣̖̦̼̦̌ ̵̬̌̍̌ ̖̬̱̞̍೰̞̖̐̚ ̨̣̼̍̌̔͘˃̖̣͗ϱϱͲϱϰͲϴϱ͕ϰϰͲϱϳͲϭϳ͘

Өтініш 7 ақпанда түсіп, 2 күнде жауап берілді

೏̡̜̯̖̦̞ʪ̖̦̭̱̣̼̌೬̭̌೬̛̛̯̱̥̦̭̯̬̣̞̞̦̞̌̐೰ϮϬϭϮ ̙̼̣೨̼ϭϳ̌೬̪̦̌̔̌೨̼̍೷̜̬̼೨̨̡̼̜̼̦̹̥̖̥̣̖̖̯̍̌ ̶̡̛̛̯̬̪̼̦̦̖̪̞̣̖̦̖̦̞̬̞̣̖̦̯̖̞̦̥̖̦̣̼̌̌̌̔̔̔̐̐̔̌೬ ೬̵̡̼̥̖̯̭̼̦̖̞̯̞̣̖̦̣̼̌́̔̌̍̐̌̚೬̯̼̔ഋ̬̞Ͳ̔ഋ̡̬̥̖̪̖̦ ೬̥̯̥̭̼̖̯̱̦̌̌̌̚೷̭೬̱̣̼̌೨̼̦̭̌ഋ̡̜̖̭̔ഋ̬̞Ͳ̔ഋ̡̬̥̖ ̦̱̌೬̭̌೬̌ ̞̬̍ ̜̌೨̌ ̙̖̯̖̯̞̦̖̜̔ ೬̼̣̼̪ ̖̬̞̣̖̞̍̔͘ ˁ̨̦̼̔೬̸̡̡̯̦̣̜̭̜̼̦̱̭̖̣̞̌̍̌̌̌̌̌̔ഋ̬̞̖̬̖̦̖̐̐Ͳ ̨̡̨̨̛̥̖̭̖̦̬̦̣̾̔̐೬̡̌ഓ̬̞̦̞̪̯೷̛̬̱̼̯̞̭͘ˁ̞̞̔̚೰ ̙̌೨̜̼̔̌೰̼̔̌̚ϮϬϭϯ೬̬̹̌̌̌̔̌೨̶̼̬̖̖̪̯̯̖̔ഋ̬̞̖̬̐ ̛̛̦̭̱̣̦̞̔ϭϬ̡̛̬̯̬̙̖̪̌̔̔೬̡̯̖̌ഓ̡̬̭̖̯̖̦̞̥ഋ̣̞̥ ̨̣̼̍̔͘ʥ೷̣ʹ̡̞̬̖̥̖̭͕̖̞̙̬̼̥̜̼̍̌̌̔೰̨̦̬̥̭̼̌͘ ನ̨̭̼̥̹̭̱̣̼̌̌̌೰̨̼̣̭͕̍̌̚ζϰ̵̖̥̦̦̼̌̌೰̭̍̌̍̌Ͳ ̣̣̬̌̌̔ഋ̬̞̖̬̞̐ʤ͘ˈʪഋ̡̨̱̣̖̯̖̍̏̌೨̵̬̣̭̱̼̌̌̍̌̌೰̼̼̔̚ ̭೷̬̜̥̼̌̚͘˃̖̣͗ϱϳͲϮϴͲϲϱ

ʺʫʶ˃ʫʿ˃ʳ౦ʺಁˀ˃ʫʥʫˁʳ ౢʤʻʪʤʱʥʽʸʤʪˏ͍

Өтініш 4 ақпанда түсіп, 2 күнде шешімін тапты.

тоқтамаймын, бұрын да тоқтамағам. Өйткені аялдама белгісі жоқ» деп, ақыры зырғып өте шықты. Ол аздай, салонның алдыңғы жағындағы адамдардан жолақыны өзі жинап, билет жыртпады. Айтқанына сене қоймадым. Себебі, сол жерден ылғи да №37 автобуспен қатынайтынмын. Г.К.Наетов

Дарья Лукьянчук

ʪʫʻˁʤ˄ʸˏౢˁʤౢ˃ʤ˄ʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗

ʹʤ̭̯̦̌̌೬̣̭̼̦̼̌̌೰ഋ̡̞̥̞̞̯̣̔̐̌̌೨̦̌೶̜̞̔೰̡̨̨̛̱̣̭̼̦̥̬̯̱̭̯̬̌̌̌̏̍̌ ೬̨̨̯̼̦̯̯́̌̏೷̬̌೬೬̜̦̣̼̬̱̌̌̌̔೨̖̹̌೬̦̜̬̌̔̌೷೬̭̯̌೬೷̙̯̼̦̖̬̖̦̌̍̐ ̖̥̖̭͘ʽ̭̼೨̨̦̬̜͕̌̌ʤ̭̯̦̌̌೬̨̣̭̼̜̼̦̹̱̥̌̌̍̌̌̌೬̯̼೬̡̛̙̖̬̦̭̪̖Ͳ ̶̛̭̼̦̥́̌ഋ̭̖̣̖̦̞೬̬̭̯̼̬̼̪͕̌̌ನˀ̌̚೰̬̼̦̭̔̌̌ഋ̡̜̖̭̹̬̌̌೬̨̣̦̱̼̔̌̔ ̭೷̬̌೨̵̦̯̙̌̌ഓ̡̦̖̣̯̯̞͘

Абылай хан даңғылы мен Ш.Құдайбердіұлы аралығындағы Рысқұлбеков көшесінде аялдама бар ма? Өйткені, кеше кешқұрым, шамамен сағат 20:00-де №9 бағыттағы автобусқа мініп, Республикалық ұлан немесе Рысқұлбеков көшесінен түспекші болғанмын. Бірақ жүргізуші «Мен ол жерге

дәрігер «Бұл менің шаруам емес» деп анамның уәжіне құлақ аспаған. Емхананың меңгерушісі де тегін дәріні қызғанғандай қалып танытыпты. Сонда оларға эндокринологтың белгілеп берген дозасын өз беттерінше өзгертетіндей кім құқық берді? Бала онсыз да емхана дәрігерлерінің немқұрайдылығы, қатты ауырғанда әрнені сылтауратып, уақтылы келмегендігінің кесіренен жан сақтау бөліміне түсіп, бір өлімнен аман қалған.

Өтініш 8 ақпанда түсіп, 2 күнде жауап берілді

ˁಁ˄ʸʫ˃ʮಁʻʫౢʤʸʤౢ౭ˀˏʸˏˁˏʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗

˃ʽ౞ˏʯˏʻˌˏʤʦ˃ʽʥ˄ˁ ˃ʽౢ˃ʤʺʤʱʪˏ

ɺ ʍ͋

Өтініш 9 ақпанда түсіп, 2 күнде жауап берілді.

Ͳ ˁ̞̞̔̚೰ ̹̌೨̼̥̼೰̼̚೨̌ ̨̬̜̌ ͨʤ̭̯̦̌̌ ̛̖̯̭̖̬̭̏̏ͩ ̡̥̖̖̥̖̭̞ ̨̙೨̬̼̜̯̼̣̌̔̌̌೨̦̌ϭϴϴͲ̡ഓ̹̖̦̞೰ ̨̜̼̦̭̍೶̞̪̹̼̚೨̼̪͕̖̭̍̍೷̬̣̌೬̼ ̛̯̯̞೬̨̣೨̯̌೶̵̭̞̬̖̦̞̦̬̣̜̐̌̍̌̌Ͳ ̥̼̚͘˃ഓ೰̡̞̬̖̯̖̦̯̌೨̛̼̖̭̞͕̔̌̚

Осы айдың төртінші жұлдызында менің анам Светлана Лукьянчук №4 емхананың балалар бөлімшесіне қант диабетіне шалдыққан ініме қажет инсулин алу үшін барған. Інімнің жасы он төртте. Эндокринолог дәрігердің белгілеп берген дозасына сай педиатр 10 картриджден беру керектұғын. Бірақ «дәрі өте қымбат, үнемдеу керек» деген сылтаумен бесеуге қысқартыпты. Үнемдемек түгіл, кейде қанты қатты көтеріліп кеткен кезде екіүшеуін бірден егетін кездер болады. Бірақ педиатр

ǡnjǗǧʘǞǧʘǍnjʘǧǗnjǟ

қояды. Ал, біз жекеменшік көлігімізді ошаратын орын таппаймыз. Cәкен Бұралқиев

˃ʫʧʳʻʪಁˀʳʻʳౢˏʯ౞ʤʻ౞ʤʻʪʤʱ ౢʤʸˏʿ˃ʤʻˏ˃˃ˏ

͔ɷ

Сарайшық көшесіндегі 34-үйдің («Дипломат» тұрғын үй кешені) ауласына әлдекім микроавтобустарын

ɧ ɺɭɯʍɴɭ ɵ * ɲ

ʺʰʶˀʽʤʦ˃ʽʥ˄ˁ˃ˏ౦ʺʫʻˌʳʶ˃ʳ ˃౭ˀʤ౞ˏʻʤʤʱʻʤʸʪˏˀʪˏ

ɲ͔ ɯ ʍ ɴ ɭ ɵ, ɺ ɧɳ

ʃ͋

ɺɭɯʍɴɭɵ * ɲ

ʍ͋ ɷɺ

ɷɺ

͔

ȄDzǬDZǹǷǵǴǫȂʽ‫ز‬DZʵdzǫʵDZ

Cауал 8 ақпанда қойылып, 2 күнде жауап берілді. ʤʸʺʤ˃ˏʤ˄ʪʤʻˏಁʶʳʺʪʳʧʳ͗ ʹ ʰഋ͕ ʥ̜̯̌೷̬̭̼̦೷̣̼ ̡ഓ̹̖̭̞̦̞೰ ̨̜̍Ͳ ̼̦̔̌ ϭϮϬϬ ̨೬̱̹̼೨̌ ̣̜̼̌೬̯̣̌೨̦̌ ζϳϮ ̡̥̖̯̖̪̯̞೰೬೷̬̼̣̼̭̼̌́೬̯̣̱̌೨̙̌̌೬̼̦͘ ʽ೬̱ ̯ഓ̬̯̞̦̹̞ ̨̯೬̭̦̦̦̌̌ ̭̯̣̼̍̌̌̌̔͘ ˃̨̣̼೨̬̌̌೬ ̥̌೨̣೷̥̯̌ ̣̌೨̼೰̼̚ ̡̖̣̭̖͕ ʤ̭̯̦̌̌೬̣̭̼̦̼̌̌೰ʥ̞̣̞̥̭̍̌೬̬̥̭̼̦̌̌̌ ̨̙̣̼೨̱̼೰̼̚೨̌ ̨̣̼̍̌̔͘ ʺ̡̖̖̦Ͳ̙̜̼̌͗ ʥ̡̖̜̞̯̹̞̣̞̍̔Ͳ̣̼ϭϭ͕̯̖̣͗ϱϱͲϲϴͲϱϭ

ʿʰʶʮʽౢ͕ ʿಁ˃ʫˀˌʳʶಉʿ Айманов көшесіндегі жатақха наның т ұ рғындарын әлі күнге қызмет көрсетететін ПИК-тің табылмауы қынжыл тады. Кіреберіс жуыптазаланбағанына біршама болды. Қоқыстан ыбырсып жатады. Тұрғындардың тең жартысы – пәтершілер болғандықтан, оларға «екі сомың – бір тиын». Ішкен-жегендерін өздері күнде өтетін баспалдақ аумағына тастап кете береді. Дегенмен бізге түсініксізі – төле қабатқа әлдекімдер кімнен рұқсат алып қоныстанып жатыр? Соған қарағанда, оған біреу басиелік етіп тұр. Осының анық-қанығын біліп берсеңіздер екен... Наталья Матюшина

Өтініш 5 ақпанда түсіп, 5 күнде шешімін тапты ʳˌʶʳʳˁ˃ʫˀʪʫʿʤˀ˃ʤʺʫʻ˃ʳ͗ ʹ˃̡̖̭̖̬̞̭̦ഋ̛̯̙̖̭̞̦̖̔೬̨೨̥̌Ͳ ̼̔೬̯ഋ̬̯̞̪̯̞̍೷̴̡̱̯̞̭̞̦̌̌̚೬Ͳ ̯̼̣̦̼̌̔͘ˀ̖̜̬̼̭̼̦̔̍̌̔̌೷̭̯̣̌Ͳ ೨̦̥̯̯̬̌̌̌̌̌̚ೇ̡̡̞̥̹̞̣̞೬೷೬̼೬ ̍೷̱̹̼̣̼̚೬ ̯̱̬̣̼̌ ̡̨̡̖̭̯̞̔೰ ϯϯϲͲ̼̦̹̼ ;೬̨೨̥̼̌̔೬ ̨̬̯̌̔ ̌ ̡̨̨̣̣̞̌̐̽̔ ̡̞̹̞̥̞̔ ̡̞̹̖̦̞ ೶̹̞̦Ϳ͕ ϯϯϳͲ̞̦̹̞ ;೬̣̌̌ ̥̖̦ ̖̣̞̔ ̡̥̖̖̦Ͳ ̖̬̞̔̔೰̯̯̦̼̬̼̣̱̼̦̦̌̍̌̌̔̌೷೬Ͳ ̭̦̌ ̡̖̣̯ ̞̬̖̦̐ ೶̹̞̦Ϳ ̪̯̬̼̍̌̌ ̨̜̼̦̹̍̌ ̙̱̪̌̌೬̌ ̯̬̯̼̣̼̌̔͘

ʥ̖̣̞̣̞̐ ̯೷̬̌೨̼ ̨̙೬ ̡̖̞ ̥̯̌̌̌̚ ̱̌೬̨̼̯̹̖̜̞̥̖̱̬̯̣̼̌̍̔̌೨̼̦̌ ̨̬̦̣̭̯̼̬̼̣̼̌̌̔͘ʤ̣͕̙̯̌̌೬̵̦̌̌ ̯೷̬೨̼̦̬̼̦̯̔̌̌೶̡̭̞̦̞̙೷̥̼̭̯̌Ͳ ̬̼̙೶̬̞̞̣̞̐̔̚͘ನ̨೨̥̼̌̔೬̯ഋ̬̯̞̪̯̞ ̍೷̱̚ ̙̌೨̜̼̔̌ ̯̌೨̼ ̔̌ ೬̜̯̌̌Ͳ ̣̦̬̌̌ ̨̣̭͕̍̌ ̸̡̡̱̭̖̣̞̌ ̶̨̛̛̪̣́ ʻ͘ʤ͘ʮ̛̖̦̯̖̌̏೬̌ ̵̬̣̭̭̌̍̌̌̌೰̼̚ ̨̣̼̍̌̔͘˃̴̨̖̣̖̦̬̼̔̌͗ϴϳϬϭͲϯϲϲͲ ϵϴͲϭϮ̦̖̥̖̭̖ϭϬϮ


6 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ȄDZǵǴǵdzǯDZǧDzȂʽǨǧǰȂǶǹǧdzǧ

ˁ̪̬̜̌̌̍̌ʮʽʥʤʫʦ͕ ˑ̡̨̨̡̛̦̥̌ಢ̼̣̼̥̬̼̦̼̔̌ಪ ̡̛̦̯̼͕̌̔̔̌ʸ͘ʻ͘ʧ̛̱̥̣̖̏ ̯̼̦̌̔̌ಢ̼ʫ̛̱̬̌́̚౭̣̯̯̼ದ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̞̦̞̏ಪ̨ದ̼̯̱̹̼̭̼͗

Ұлттық банктің мәлімдемесіне сүйенсек, 11 ақпаннан бастап теңгеміз еркін «жүзуге» жіберілмейді. Бұдан былай, 1 АҚШ доллары бағамын 150 теңге деңгейін 145 теңгеден түсірмей (теңгеміздің қуаттануына жол бермей) және 155 теңгеден асырмай (теңгеміздің әлсізденуіне жол бермей) бір қалыпта ұстап тұру – дәлізден шықпау саясаты тоқтатылады. Ұлттық банктің иелігіндегі алтын – валюта қоры (бүгінгі күні 25 млрд АҚШ доллар көлемінде) қаражатынан пайдаланып, интервенция жасау арқылы теңгенің тұрақтылығын қамтамасыз етілмейтін саясатқа, яғни экономикамыздың өзі сұраныс пен ұсыныс арқылы бағамды белгілейтін жолға өтеді. Бұл – әлемдік тәжірибе. Әлемдік экономика қаржы дағдарысынан шығу жолында мүмкін болған жағдайдың барлығын жасады. Мәселен, АҚШ экономикасы инфляцияға әсер етпейтін «көлемдік еркіндік», орыс тілінде «количественное смягчение» деген саясатын ұстанды. Кәсіпорындардың қолындағы бағалы қағаздарды сатып алу жолымен оларға шет елден қарызға алынған ақша берілді. Соның әсерінен Нью-Йорк биржасындағы Доу-Джонс индексі рекордтық дәреже – 15500 ден асып кетті. Бұл – АҚШ экономикасының дағдарыстан шығып, қалыпты дамуға түскенінің белгісі. Ресей болса, өз экономикасын қолдау мақсатында рубльді өткен жылдан бері еркін «жүзуге» жіберді. Ресей Орталық банкінің төрайымы

ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ ౭ˬ˵˵́೪˙˘ˮ˪˧ˮ˧೮˵˟೮˛˟ ˙˘೦˘˭́˵˶˲˘ˬ́˺˘˙˘˲́ ഉ˞˟˵˵˟˛˧˞˟˥˪˟ˣ˞˟˥˳˯೪ ˵˘˲˘˱͕೪˘˲˘˱˘˥́˭˺˘ˬ́೪˵́ ˙˧˲˾˘˭˘˘˙˞́˲˘˵́˱ ˵˘˳˵˘೦˘ˮ́˲˘˳͘ʥ˧˲˘೪͕ ౭ˬ˵˵́೪˙˘ˮ˪˵˧೮˭೵ˮ˞˘˥ ഉ˲˟˪˟˵˵˟˲˧ˮ˟˟˵˧˭˧ˣ೴˥˲˟ˮ˧˱ ˵˟೪˘ˬ˞́͘ϭϵϵϴˢ́ˬ́ϭ ˞˯ˬˬ˘˲˞́೮˙˘೦˘˭́ϳϱ ˵˟೮˛˟˞˟ˮϭϮϬ˵˟೮˛˟˛˟͕ ϮϬϬϵˢ́ˬϰ˘೪˱˘ˮ˞˘ϭϮϬ ˞˯ˬˬ˘˲˞˘ˮϭϱϬ˞˯ˬˬ˘˲೦˘ ˞˟˚˘ˬ̂˚˘˻ˤ̆˙˯ˬ೦˘ˮ͕́ ̆೦ˮˤ˵˟೮˛˟˭˧ˣ˞˧೮˪˟ˮ˟˵ ೪೵ˮ˳́ˣ˞˘ˮ೦˘ˮ́ഉˬ˧˪೴ˮ˛˟ ˙˘˲˾˘ˮ́೮˟˳˧ˮ˞˟͘

à×Ĉăäåăã×áĉ×þĉăà9åċà×ãâå Эльвира Набиуллинаның еркін саясаты «нәтижесінде» рубль жарты жылда 10 пайызға, 1 доллар 32 рубльден 35 рубльге дейін құнсызданды.

елімізге қарай бұрудың жалғыз жолы – кәсіпорындарымыздың бәсекелестігін асырып, табыс көлемін арттыру. Нәтижесінде, шетел капита-

ˀ˟˳˟˥ ˲˶˙ˬ˧ˮ˧೮ ೪೵ˮ˳́ˣ˞˘ˮ˶́ˮ˘ˮ ˙˧ˣ˞˧೮ ഑ˮͲ ˞˧˲˛˟ˮ ˣ˘˵˵˘˲́˭́ˣ˞˘ˮ ˙ഉ˳˟˪˟ˬ˟˳˵˧˛˧ ˘˲˵˘ ˙˘˳Ͳ ˵˘೦˘ˮ͘ʽ˳́ˮ́೮˘ˬ˞́ˮ˘ˬ˶˵˟˪೪˘ˮ˘೵ˬ˵˵́೪˚˘Ͳ ˬ̅˵˘˭́ˣʹ˵˟೮˛˟ˮ˧೪೵ˮ˳́ˣ˞˘ˮ˞́˲˶˘˲೪́ˬ́೦˘ˮ˘ ˢ೴ˣ˟˛˟˘˳́˲́ˬ˶́˭೴˭˪˧ˮ˟˞˧͘ʶ഑˲˾˧˭˧ˣౢ́˵˘˥ ˯˳́˳˘̆˳˘˵˵́೪˘˵˘೮೵˳˵˘ˮ˶˞˘͘ʻഉ˵ˤˢ˟˳˧˙˟ˬ˛˧ˬ˧͘

ʻ̖ರ̹̞̦ϭϴϱ͍ Біріншіден, отандық кәсіпорындардың бәсекелестігін арттыруды қолдау. Экспорттық әлеуетімізді асырып, алтын валюта қоры көлемін өткен жылғы 30 млрд деңгейіне қайтадан жеткізу. Екіншіден, елімізге шетел капиталын және инвестициясын тартуды ынталандыру. Дағдарыс кезінде елімізден жыл сайын 20-25 млрд доллар капитал кетуші еді. Осы жағдайда капитал ағымын

ʮ̡̦̖̣̞̌̔ ˌˏʺˌˏౢʽʦ͕ ̡̨̨̡̛̦̥̾̌ ಢ̼̣̼̥̬̼̦̼̔̌ಪ ̡̛̦̯̼͕̌̔̔̌ ̴̨̨̪̬̖̭̭̬͗

Жалпы, доллар мен теңгенің бір-біріне шаққандағы өлшемін валюта курсы дейтін болсақ, оның бағамы сұраныс пен ұсыныс арқылы анықталады. Сұраныс дегеніміз – долларға қажеттілік. Ал, долларға деген сұранысты шетелге қыдыруға бара жатқан туристер, шетелдің жоғары оқу орындарында білім алатын студенттер, шетелдегі дипломатиялық қызметтегі адамдар, шетелге тәжірибе алмасуға немесе іс-сапармен барған адамдар, бизнесі сырт елмен байланыстылар қалыптастырады. Сонымен қатар, өз еліне сенбейтін, Қазақстанның патриоты емес кәсіпкерлер бар. Олар өздерінің

лына дивидендті тұрақты төлеп тұру. Үшіншіден, Ресей рублінің құнсыздануынан біздің өндірген заттарымыздан бәсекелестігі арта бастаған. Осының алдын алу тек қана ұлттық валютамыз – теңгені құнсыздандыру арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін еді. Көршіміз Қытай осы саясатты қатаң ұстануда. Нәтижесі белгілі. Төртіншіден, Қазақстан Республикасының төлем балансы оң нәтижелілігін қамтамасыз ету. Бізде сауда

балансы оң нәтиже бергенімен (+3035 млрд доллар), қызметтер балансы (-8 млрд доллар), дивидендтер және табыстан пайыз төлеу баланстары (-25 млрд доллар), сонымен бірге, капитал ағымы баланстары (-10 млрд доллар) теріс нәтижесі, сауда балансының оң нәтижесін жоққа шығаруда. Бұл үдерісті тоқтатудың жолы валютамыздың бағамын құнсыздандыру, экспортты ұлғайту, экономикамыздың өндірістік салаларын дамыту.

ˈ̣̼̌ದದ̌೅̭̖̬̞ದ̦̜͍̌̔̌ Біріншіден, дәулетті адамдардың банктердегі теңге салымдары долларға шаққанда құнсызданды. Сондықтан, Ұлттық банктің бұрынғы төрағасы Григорий Марченко салымдарды үш түрлі валютада ұстаңдар деп алдын ала кеңес берген болатын. Кім осы ақылды ұстанаған болса, олар еш нәрсе жоғалтқан жоқ. Теңгедегі жоғалтқанын, доллар мен евро арқылы орнын толтырып отыр. Екінші, импорттық тауарларға тәуелді азаматтар мен кәсіпорын-

ǎǁɍƿǁljƲɍɅɛljǍǗǃǀƼljǏǗ DŽljǐLJǛǒDŽǛȽƼƽƼDžLJƼljǗǍǎǗ ʥ˧ˣ ʹ ೴ˬ˪˟ˮ ˘˶́ˬ˾˘˲˶˘˾́ˬ́೪ ˞˟˲ˢ˘˚˘˳́˭́ˣ͕ ˘˶˭˘೦́˭́ˣ ˢ˘೦́ˮ˘ˮ ˞೴ˮˤ˟ ˢ೴ˣ˧ˮ˞˟˵˯೦́ˣ́ˮ˾́˯˲́ˮ˘ˬ˘˭́ˣ͘ˁ˯೦˘ˮ೪˘˲˘˭˘˳˵˘ˮ˘ˣ́೪Ͳ˵೴ˬ˧˪˵˧೮ϰϵ˱˘˥́ˣ́ˮ ˾˟˵˟ˬ˞˟ˮ˞˯ˬˬˬ˘˲೦˘˳˘˵́˱˘ˬ˘˵́ˮ́˭́ˣ഑˪˧ˮ˧˾˵˧͘ ақшасын өз Отанына салғысы келмейді, жылжымайтын мүлік сатып алғысы келмейді. Қысқасы, ондай адамдар өздерінің бар өмірін шетелмен байланыстырады. Долларға деген ұсыныс қайдан келеді? Оның көзі – тек қана экспорт, яғни біздің сыртқа шығаратын тауарларымыз. Шетел доллармен есептеседі. Сол долларларды елімізге алып келеміз. Біреуге доллар керек болса, екінші біреуге теңге керек. Долларға деген сұраныс неғұрлым жоғары болып, оны қамтамасыз ете алмаса, теңге құнсызданған үстіне құнсыздана береді. Теңге сыртқа шығаратын тауарымыздың

арзандауынан құнсызданады. Біздің негізгі экспортымыз – шикізат. Бірінші кезекте, мұнай, газ, қара металлургия өнімдерінен: шойын мен болат немесе болат прокаты. Түрлі-түсті металл: мыс, қалайы, хром, т.б. Қарап отырсақ, мұнай бағасының 1 баррелі қаңтар айында 112 доллар болса, қаңтардың аяғына қарай 106 долларға түсті. Жүз доллардан төмендемеген жағдайда қалыпты деп есептеледі. 7 ақпаннан бастап доллардың бағасы қымбаттай бастаған. Шамамен 0,37-ге қымбаттаған. Бұл тұста бізде ықпал ететіндей ешқандай күш жоқ. Рас, 2013 жылдың жазында мыстың, жездің

дардың сатып алу мүмкіндігі азайды. Мәселен, зейнеттегі адамдар шетелдік дәрі-дәрмекке тәуелді болған болса және табысының 5-10 пайызын осыған жұмсаса, олардың сатып алу қабілеті 2-3 пайызға кемиді. Меніңше, девальвация кезінде жәрдемге мұқтаж топтағы адамдардың табысын 3-4 пайызға бюджет есебінен көбейту арқылы қолдауды тәжірибеге ендіру қажет.

ʫ̡̡̦̞̦̖̞̭̯̖̱̖̬̖͍̔ Валюта айырбастау орындарын айналып өтіп, ақшаларыңызды сақтау керек. Бір-екі күн ішінде біз үшін кенет болған жағдай сабырына түсіп, қалыпты жағдайға келгенше күту қажет. Өткен жылы жаз маусымында да айырбастау орындарының әсерінен 1 доллар аз уақыт ішінде 180-190 теңгеге шыққан еді. Біраздан кейін орнына келген болатын. Бүгінгі жағдайда, Ұлттық банк белгілеген 185 теңге деңгейі сақталады деп ойлаймын, бірақ кеше валюта айырбастау орындарында доллар бағамы 163,9 көрсетіп тұр.

бағалары түсті. Бірақ ол анау айтарлықтай 20-10 пайызға емес, сәл-пәл ғана төмендеді. Ол да біздің теңгеміздің құнсыздануына әкеліп соғады деп ешкім айта алмайды. Бұл жерде тағы да бір назар аударарлық мәселе: теңгенің құнсыздануы ішкі мәселелерге, инфляцияға байланысты. 2012 жылы инфляция 6 пайыз болса, 2013 жылы 4,8 пайыз ғана болған. Бұл қалыпты болып есептеледі. Ендеше, теңге неден құнсызданды? Бәлки, Ұлттық банктің инфляцияны өлшеп отырған әдістемесі дұрыс емес, бір қателіктерге жол берілген немесе таза көзбояушылық. Ақша бірліктерінің өсуі құнсызданудың ең бірінші көрсеткіші десек, Ұлттық банк елден жасырып, 20 мыңдық купюрадан 2 млрд теңге шығарып, айналысқа енгізуге дайындалып отыр деген сыбыс естідік. Бұл олардың инфляцияның анағұрлым жоғары екенін алдын ала білгенін, бірақ халықтан жасырып келгенін аңғартпай ма? «Ауруын жасырған өледі» дейді. Ұлттық банк халықты соңғы күнге дейін алдаусыратып келді.


7 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǺǼǧǴǯȆǹ

ʥ˟ˬ˛˧ˬ˧˵˟˘˵˲˳́ˮ˾́˳́ೇ˾˧˲˙˟˪ ˁ́ബ˘˥ͨര˘ˣ˘രൗˮ˟˲˧ˮ˧ഴ˘ര ˢ˟ˬ˪˟ˮ˧ˮ˟ͩ˵˟ഴ˟˛˟ˮˁ൏˙ˤ˲˘ ʺ˘˥ര˘ˮ˯˚˘ˮ́ഴ˵˶ബ˘ˮ́ˮ˘˙ˤ́ˬ ˢഺˣˢ́ˬ˵˯ˬ˞́͘ˌ˟ˢ˧˲˟ˬ˧ˁ́˲ ൗഴ˧˲˧ˮ˧ഴ˵˯˱́˲˘ബ́ˮ˘ˮ˵ഺˬ˟˛˟ˮ ˙˧˲˟˛˟˥˵˘ˬ˘ˮ˵ˤ˟˳˧ˮ˧ഴ˭˟˲˟˥˵˯˥́ˢ́ˬ˙˘˳́ˮ˘ˮ˙˟˲˧˟ˬ˧˭˧ˣ˞˧ഴ ˢ˟˲Ͳˢ˟˲˧ˮ˞˟˘˵˘ˬ́˱ൗ˵˶˞˟͘ʶ˟˾˟ ˘˳˵˘ˮ˘ˬ́രൗˮ˟˲˳ഺ˥˟˲ര˘˶́˭˞˘ ˳˘˺ˮ˘˭˘˥˵˘ˬ˭˘ˮ́ˮ˟˳˪˟˘ˬ́˱͕ ˣ˘˭˘ˮ˞˘˳˵˘˲́ˮ́ഴ˘˶ˣ́ˮ˘ˮ ˵˘˲˵́˭˞́˟˳˵˟ˬ˧˪˵˟˲˵́ഴ˞˘˞́͘ ˁൗˣ˙˘˳́ˮ˞˘ˁ൏˙ˤ˲˘ ʺ˘˥ര˘ˮ˯˚˘ˮ́ഴൗ˭˧˲ˢ˯ˬ́ˮ˘ ഺഴ˧ˬ˧˱͕ൗˮ˟˲˛˟˞˟˛˟ˮ˭˘˺˘˙˙˘˵́ˮ ˵˘˲˘ˣ́ˬ˘˳˘ര͘͘͘

˃ʫʤ˃ˀʤʻʤˁˏ ౢʤʯʤౢಁʱʫʸʪʫˀʳʻʳ౦ ʧʤʸʫˀʫ˔ˁˏʻˁʽʺʪʤ౞ʤʻ

Ата-анасынан ерте айырылған қаршадай қыз интернатта тәрбиеленеді. 1930 жылы Алматы кооперативтік техникумына оқуға түсіп, одан кейін біршама уақыт сауда саласында жұмыс істейді. Алайда, өнерге деген құштарлығы оны Қазақ мемлекеттік драма театрына әкеледі. Әу баста сахналық қойылымдарға көпшілікпен бірге қатысып, алғаш рет Бейімбет Майлиннің «Майдан» драмасындағы

«Абайындағы» Ұлжан, «Қарагөзіндегі» Мө рж а н , С. Мұ қ а н о в т ы ң « Шо қ а н Уәлихановындағы» Зейнеп, Ғ.Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш – Баян сұлуындағы» Мақпал, «Ақан сері – Ақтоқтысындағы» Дәмелі, Э.Раннеттің «Адасқан ұлындағы» Леэна Туйск, Н.Хикметтің «Фархад – Шырынындағы» Сүтана, Ш.Айтматовтың «Ана – Жер-Анасындағы» Толғанай, В.Куприяновтың «Вьетнам жұлдызындағы» Тхань, О.Иоселианидің «Арбаң аман болсынындағы» Кесария, С.Ахмадтың

ʽˬ ˵˶˲˘ˬ́ ˣ˘˭˘ˮ˞˘˳˵˘˲́ˮ́೮ ˱˧˪˧˲˧ ˞˟ ഉ˲˘ˬ˶˘ˮ ˢഉˮ˟ ˘˥˲́೪˾˘͘ ʤ˥˵˘ˬ́೪͕ ഑ˣ˧ ˣ˯˲ ೪೵˲˭˟˵˱˟ˮ ೪˘˲˘೦˘ˮ ಁˣ˧˲˙˘˥ˢ˘ˮ ʺഉ˭˙˟˵˯˚͗ͨ͘͘͘ʥ˧˲˞˟ͨʤˮ˘ʹʮ˟˲Ͳ˘ˮ˘ͩ˳˱˟˪˵˘˪ˬ˧ˮ˟ˮ˪˟˥˧ˮ˙˧˲ ˳˵˶˞˟ˮ˵˙˘ˬ˘˳˯ˬ೪́ˬ˞˘˱ˢ́ˬ˘˱͗ͨ˟ˮ˞˧˭˟ˮ˘ˮ˘˭˘˺˘˵ˢ˘ˣ˘˵́ˮ ˙˯ˬ˘˭́ˮͩ˞˟˭˟˳˧˙˘˲˭˘͘ʺ˧ˮ˟͕ʺ˘˥೪˘ˮ˯˚˘˯˥ˮ˘೦˘ˮ˃˯ˬ೦˘ˮ˘˥ ˪഑˲˟˲˭˟ˮ˪഑ˣ˘ˬ˞́ˮ˞˘˯˳́ˬ˘˥೪˘ˬ೦˘ˮ͕೪˘ˬ˘˙˟˲˟˞˧˞˟ͩ͘͘͘˞˟˥˞˧͘ А лтынайдың рөлін ойнайды. Осы дан кейін кәсіби сахна өнерінің негізін қалаған аға ұрпақпен әріптес бола жүріп, қара шаңырақта алпыс жылдан аса үзіліссіз еңбек етеді. Жарқын да шоқтықты бейнелердің, қазақ әйелдерінің тұтас бір галереясын жасайды. Мұны М.Әуезовтің

«Келіндер көтерілісіндегі» Формон бибі, Д.Исабековтің «Мұрагерлеріндегі» Салиха, Дельмардың «Өкінішті өміріндегі» Люси сынды рөлдерін айшықтағанынан көреміз. Бұлар арқылы актрисаның талант қуаты, адами болмысы мен азаматтық тұлғасы айқындала түскені рас. Әсіресе, Шыңғыс

Айтматовтың «Ана – Жер-анасындағы» Толғанай бейнесін шығармашылығының шыңы деп бағалауға лайық. Осы еңбегі үшін оған 1967 жылы Мемлекеттік сыйлық берілді. Әртістің ұлттық және әлемдік классикада орындаған рөлдері бүгінде ұлттық сахна өнерінің алтын қорына енді. Рухты таланты мен биік азаматтық болмысымен «театрдың анасы» атанған, аса көрнекті актриса айналасына ізет-ілтипатымен, бауырмалдығымен өнер әріптестерінің де, халқының да сүйіспеншілігіне бөленді. Оның жарқын ғұмыры халқына, өнерге қалтқысыз қызмет етудің жарқын үлгісі, ал өнері одан әрі жасай бермек.

ಁˀʳʿ˃ʫˁ˃ʫˀʳʻʳ౦ʿʳʶʳˀʳಁˀʤʸ˄ʤʻ «...Менің шығармашылық өмірімде күрт бетбұрыс жасаған адам – Әзірбайжан Мәмбетов. Талантты режиссер – жарты бақытың. Менің аренаға шығуым Толғанайдың, Әзірбайжанның арқасы. Толғанайды қанша рет ойнасам да, сахнаға шыққанда қатты толқимын. Көрермен алдындағы орасан жауапкершілігімді сезінемін...» деген Сәбира Майқанова енді бірде: «...Менің бір әдетім, рөлді түсінбейінше, образға әбден еніп, бойыма сіңірмейінше, сөз жаттамаймын. Кеш жаттаймын. Жаттамайын демейсің,

әбден түсінген соң сөздің өзі ағыл-тегіл келеді де тұрады...» деп ағынан жарылған екен. Ол туралы замандастарының пікірі де әралуан және айрықша. Айталық, өзі зор құрметпен қараған Әзірбайжан Мәмбетов: «...Бірде «Ана – Жер-ана» спектаклінен кейін бір студент бала солқылдап жылап: «Енді мен анама хат жазатын боламын» демесі бар ма?! Міне, Майқанова ойнаған Толғанай көрермен көз алдында осылай қалған, қала береді де...» дейді. Хадиша Бөкеева: «...Театрдың анасы саналған әріптесім, сыйласым Сәбираны шын өнер қадірін білетін театр қауымы да, қалың көрермені де хан көтеруі заңды еді...» Фарида Шәріпова: «...Сәбира апайдан даланың иісі аңқып тұрады. Ұлттық драматургиямыздың небір күрделі бейнелерін жасауда тайға таңба басқандай дөп түседі. Мөржан, Зейнеп, Мамық, Дәмелі – қандай қайталанбас бейнелер, характерлер...»

ౢʤʯʤౢಉʻʫˀʳʻʳ౦ʤౢʮʫʸʶʫʻʳʫʪʳ Кеше елордадағы Ұлттық академиялық кітапханада КСРО және Қазақ КСР Халық әртісі Сәбира Майқанованың туғанына 100 жыл толуына арналған әдеби-сазды кеш өтті. «Қазақтың ақ кемесі» атты шара «Ұлы актриса – Сәбира Майқанова» атты кітап көрмесімен басталды. Онда қазақ сахнасының аға буыны жайында жазылған еңбектер мен суреттер қойылған. Кеш барысында көпшілік әртістің өз дауысы басылған үнтаспаны және Қазақ ұлттық өнер университеті студенттерінің өнерін тамашалады. Басқосуды кітапхана директоры, жазушы Әлібек Асқаров ашып, сөз сөйледі. Театр сыншысы, профессор Әшірбек Сығай Сәбираның болмысын, тік мінезін, дара талантын әңгімеледі. «Майқанованы айтқанда, үш алыптың есімі ойға оралады. Алғашқысы – биыл туғанына 110 жыл толатын Қапан Бадыров, ол қазақ сахнасының негізін қалаған, драма өнеріне түрен салған тұңғыш кәсіби актер, ақтаңгер. Екіншісі – биыл туғанына 100 жыл толатын Шәкен Айманов. Ол – қазақ өнерінің ақ кемесі. Ал Сәбира Майқанова – қазақ өнерінің ақ желкені. Желкен жолды бағыттайды, бағдарды айқындайды, желкенді кеме суға батпайды» деді Ә.Сығай. Осы кеште Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рымкеш Омарханова, сатирик Көпен Әмірбек, режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәулебек Асылханов және басқа да замандастары сөз сөйлеп, әртіс өмірінің жарқын шақтарын тілге тиек етті.

ͨౢʤʻˁʽʻʤˀʪʤͩౢˏʯˏౢʶಉʿ ʶ̖̹̖౭̣̯̯̼ದ̡̛̖̥̣̼̌̌̔́ದ̵̡̞̯̪̦̌̌̌̔̌ͨౢ̨̦̭̦̬̙̱̬̦̣̼̦̼̌̌ͩ̌ಪ̯ಱ̡̭̱̖̭̖̬̌ ̬೅̭̞̥̞ ̭̣̯̦̯̯̼̌̌̌ ̙̌ಢ̜̔̌̔̌ ್̯̯̞͘ ˌ̬̦̼̌̌ ̭̼̣̼̥̍̌ ̖̥̖̱̹̞̭̞̔ ʹ ͨౢ̨̦̭̦̬̌̌ͩ ̡̛̬̖̭̪̱̣̣̼̍̌ದ ದ̱̼̥̭̯̼̌̔̌ಢ̼̦̼ಪ ್̯̬̌ಢ̭̼̌ ʽ̬̣̜̌̍̌ ಁ̡̞̍̔೅̨̬̞̥̏ ̹̼̪͕̌ ̙ರ̨̬̞̞̪̯̼̬̼̐̔̚͘ Алғашқы саны оқырманға жол тартқан басылымның бас редакторы – Сағидолла Көшімбаев. Қазақ баспасөзін тың тақырыппен толықтырған үнжария аңшылар мен табиғат жанашырларына арналған. Онда саятшылық, аңшылық өнердің қыр-сыры мен еліміздегі сан түрлі жануарлар, жыртқыш аңдар жайында кеңінен жазылмақ.

Сонымен қатар, аңшылық құрал-саймандар, қансонардың қызықтары сынды танымдық мақалалар, салаға қатысты ресми құжаттар мен заңдар жарияланады. «Қансонарлықтар» аңшылық шаруашылықтарда зерттеулер жүргізіп, оның ауыл халқының әл-ауқатына оң ықпал етуіне, дәстүрлі аң аулауды қолдауға, өңіріміздегі және шет елдегі

ʈʋɹʧʃʘʧȱɮɧʃɧ

аңшылық тәжірибелерді, браконьерлермен күресті насихаттауға қолғабыс етеді. Сондай-ақ, жануарлар мен кеміргіштер арасында залалды аурулардың таралмауына септігімізді тигізетін боламыз» дейді басылымның бас редакторы С.Көшімбаев. Ол рәсімге қатысқан қаламгерлер мен журналистерді шығармашылық бірлікке шақырды. Журнал жылына төрт мәрте шығады және республика аумағында тарайды. Басылым ұжымы алдағы уақытта халықаралық ақпарат алаңынан көріну жоспарлары бар екенін айтады. Бетті дайындаған Асхат РАЙҚҰЛ


8

9

Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǭ‫ز‬ǫʵǪǬǷ

ǭǧǴǧǮȂʽ

ʻ೵˲ˬ˘ˮ ʶʫʻʮʫʤˈʺʫ˃ ʹ ˳́˲˵ ೪˯ˮ́˱͕ ˾˟˵ ˢ˘˥ˬ˘೦˘ˮ ˪഑ˣ˧ ೪˘˲˘೪˵͕́ ˪഑˪˧˲˟˛˧ ˳˘˲˘ ˳˘ˮ˘˶ˬ́ ೪˘ˮ˞˘˳˵˘˲́˭́ˣ˞́೮ ˙˧˲˧͘ౢ́˵˘˥˵˯˱́˲˘೦́ˮ˞˘˾˧ˬ˞˟˳˶́˵഑˛˧ˬ˛˟ˮ˯ˬͨ˾́೦́˳ʧ˘˲˚˘˲˞́ͩ˘˵˘ˮ೦˘ˮʿ˟˪ˤˮ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˙˧˵˧˲˧˱͕˳˯ˮ˞˘ ೦́ˬ́˭ˤͲˣ˟˲˵˵˟˶ ˢ೵˭́˳˵˘˲˭˟ˮ ˘˥ˮ˘ˬ́˳́˱͕ ˵೴˲˪˧˵˘ˮ˶ ˵˘೪́˲́˙́ ˙˯˥́ˮ˾˘ ˞˯˪˵˯˲ˬ́೦́ˮ ೪˯˲೦˘೦˘ˮ͘ ˁ˯˞˘ˮ ˳˯೮ ˘˲ˮ˘˥́˾˘೪́˲˵˶˭˟ˮʮ˘˱˯ˮˤ̆ˮ́೮೦́ˬ́˭ˤ˯˲˞˘˳́ʹʶˤ˯˵˯೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘ˢ೵˭́˳˧˳˵˟˛˟ˮ͘ʥ˧˲ˮ˟˾˟˾˟˵˟ˬ˵˧ˬ˞˟˲˧ˮ ˢ˟˵˧˪˭˟೮˛˟˲˛˟ˮˢ˘˳೦˘ˬ́˭ϮϬϬϴˢ́ˬ́˘˵˘ˢ೵˲˵ʹౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ೦˘˯˲˘ˬ́˱͕ˢ˯೦˘˲́˯೪˶˯˲́ˮ˞˘˲́ˮ˞˘˞ഉ˲˧˳˯೪́˞͕́ ˣ˟˲˵˵˟˶ˢ೵˭́˳˵˘˲́˭˟ˮ˘˥ˮ˘ˬ́˳˵́͘ʽˮ́೮˯˲˵˘೦˘˳́˲ˬ˘˲˞˘೦́˵೴˲˪˧೪˘ˬ˘ˬ˘˲́˭˟ˮ˪഑˪˵೴˲˧˪˵˟˲ˮ˶˭ˤˣ˭˘˵ˤ˪˘˳͕́ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˵˘˲ˤ˺́ˮ˘೪˘˵́˳˵́೪́˵˘˥˞˟˲˟˪˵˟˭˟ˬ˟˲˧˵˶˲˘ˬ́˵́೮˵೵ˢ́˲́˭͕˙˘˥́˱˵́˙˯ˬˢ˘˭˞˘˲́˭˟ˮ˟˲˟˪˾˟ˬ˟ˮ˧˱͕ ೦́ˬ́˭ˤ˯˲˵˘ˮ́˟ˬ˟೮˟˵˪˧ˣ˛˟ˮ˭˘೪˘ˬ˘ˬ˘˲́˘ˬ೦˘˾˲˟˵˯˳́˙˘˳́ˬ́˭˞˘ʹͨʤ˳˵˘ˮ˘˘೪˾˘˭́ˮ˞˘ͩˢ˘˲ˤ̆ˬ˘ˮ೦˘ˮ˟˞˧͘ ϮϬϭϭˢ́ˬ́ʻ೵˲ˬ˘ˮʧ˟˲˭˘ˮˤ̆˞˘೦́ʧ˶˭˙˯ˬ̂˞˵೪˯˲́ˮ́೮˳˵ˤ˱˟ˮ˞ˤ̆˳́ˮˢ˟೮˧˱˘ˬ́˱͕˵˘೪́˲́˱˵́೪ˣ˟˲˵˵˟˶ˢ೴˲˛˧ˣ˶˛˟ ʥ˯ˮˮ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˟˾˘೪́˲́ˬ˞́͘ʤ˵˘ˬ˭́˾೪˯˲೪˘˭೪˯˲ˬ́೦́ˮ˘˧ˬ˧˪˪˟ˮ˵೵೮೦́˾೪˘ˣ˘೪˳ˤˮ˯ˬ˯˛́;˪഑ˮ˟೪́˵˘˥ˢ˘ˣͲ ˙˘˞˟˲˟˪˵˟˲˧ˮ˟˛˧ˣ˧ˮ˞˟ഉˬ˟˭˵˘˲ˤ˺́ˮˣ˟˲˵˵˟˥˵˧ˮ೦́ˬ́˭˳˘ˬ˘˳́Ϳ˲˟˵˧ˮ˞˟ʻ೵˲ˬ˘ˮ˟ˮ˞˧ʧ˟˲˭˘ˮˤ̆˞˘೦́ʧ˟˲˞˘ˈ˟ˮ˪˟ˬ̂ ೪˯˲́ˮ́೮೪˘˲ˢ́ˬ˘ˮ˞́˲˶́˭˟ˮౢ˘ˣ˘೪˺˘ˮ˞́೦́ˮ́೮೪೵˲́ˬ˶˵˘˲ˤ˺́ˮˣ˟˲˵˵˟˶˛˟˪˧˲˧˳˵˧͘ ʽˮ́೮˲˟˞˘˪˻ˤ̆೦˘೦˘ˬ˘˭˵˯˲˘˲೪́ˬ́ˢ˯ˬ˞˘ˮ೦˘ˮ˯˲˵˘೦˘˳́˲˞˘೦́ʽ˲˵˘ʤˣˤ̆˟ˬ˞˟˲˧ˮ˟͕ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˢ˟˲˧ˮ˟೪˘˵́˳˵́ ˯˥˵೴˲˵˪˧˙˯ˬ˘˲ˬ́೪˞˟˲˟˛˧˭˯ˬ˭́ˮ˘˭˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˯೪́˲˭˘ˮˮ˘ˣ˘˲́ˮ˘೵˳́ˮ೦˘ˮ˞́ˢ഑ˮ˪഑˲˞˧˪͘

2011 жылы қазан айында Гумбольдт қорының стипендиясына ие болып, Германияға келген едім. Оқырмандар үшін тарата айтқан жөн шығар, аталмыш қордың 1860 жылы негізі қаланып, оның қолдауымен Берлин және Париж ғалымдары Еуропа елдерін, Оңтүстік Американы зерттей бастады. Қор 1953 жылы Конрад Аденауэрдың нұсқауы бойынша қайта құрылып, алуан түрлі сала ғалымдарының зерттеулеріне мол мүмкіндіктер кеңістігін ашты. Қазіргі кезде әлемнің жүз отыздан аса елінде қордың 20000-дай бұрынғы стипендиаты ғылыми жұмыстармен айналысуда. Біз де солардың бірі ретінде Гумбольдт қорының «Eurasian Historical Geography Reflected in the Geographical Literature and Maps of the Yuan and Ming Dynasties» («Юань және Мин патшалықтары тұсындағы Географиялық әдебиеттер мен Карталарда бейнеленген Еуразияның Тарихи Географиясы») тақырыбындағы ғылыми жобасын жүзеге асыруға атсалысып жатқан жайымыз бар. Аталмыш жоба аясында осы аттас монография жазылды. Арнаулы зерттеу жұмыстарының қорытындысы ретінде үстіміздегі жылдың 10-11 қаңтар күндері Бонн қаласында «Қытай және Шығыс Азия елдерінің Орталық Азия және оған шектес жатқан аймақтар жөніндегі географиялықкартографиялық көзқарастары (Chinese and East Asian Geographical and Cartographical Views on Central Asia and its Adjacent Regions)» атты халықаралық конференциясы өтті. Онда негізінен Қытайда, Кореяда, Жапонияда сызылған орта ғасырлық карталарда бейнеленген

«Монғолдың жер-су картасындағы» орта ғасырлық Самарқанд қаласы

Еуразия даласының тарихи географиясы талқыланды. Аталмыш конференцияны ұйымдастырушылардың бірі, Бонн университеті Шығыстану институтының профессоры Ралф Кауцбен ақылдасып, «Монғолдың жер-су картасындағы» Самарқанд бейнеленген тұсты конференцияның көрнекі құралы ретінде белгіледік. Аталмыш карта 2002 жылға дейін Жапонияның Киото қаласындағы жеке мұражайда сақталған. 2002 жылы Қытайдың И Сухау деген атақты мұра жинаушысы қомақты ақшаға осы картаны жапондық жи-

дашыдан сатып алады. Жапондық жидашы оны Цин патшалығы (16441911) тұсында салынған қытайша сурет деп түсініп келген. Қытайға әкелген соң Пекин университетінің профессоры Линь Мэйцунь мұның аса құнды көне карта екенін, ол қытайдың Мин патшалығы тұсында, шамамен 1524-1539 жылдар аралығында сызылғанын зерттеп дәлелдейді. Карта орама жібекке сызылған, ұзындығы шамамен 30 метр. 2013 жылы Пекиндегі Баоли акционерлік компаниясының кескен бағасы бойынша аталмыш картаның

құны 80 миллион юань (шамамен 13 миллион доллар немесе 10 миллион еуро) болған. Алайда, И Сухау оны 100 миллион қытай юанінен (шамамен 16 миллион доллар, 12 миллион еуро) аса бағаға сататынын мәлімдеген. Пекин университетінде оқып жүрген кезімде аталмыш картаны ұстазым Линь Мэйцуньмен бірлесіп зерттеген едім. Қытайша иероглифтермен жазылса да, ондағы топонимдердің – жер-су аттарының барлығы түркі, парсы, арабша еді. Онда сол кездегі Мин патшалығының

батыс шекарасы Цзяюйгуаньнан (Ганьсу өлкесінде) Ұрымға (қазіргі Ыстанбұл) дейінгі қалалар мен елді мекендер белгіленген. 2010 жылы Линь Мэйцунь «Монғолдың жер-су картасы» (Пекин) атты монографиясын қытай тілінде жариялады. Алайда, асығыс жазылғандықтан, кітапта көп олқылықтар кездеседі: кей жер аттары қате түсіндірілген; ол орта ғасырлық араб картасы әдебімен сызылғаны ескерілмеген (үсті – оңтүстік , асты – солтүстік); картаның соңы жоғалған деп тұжырымдаған, іс жүзінде карта бүтін, еш бөлігі жоғалмаған. Линь Мэйцуньның қолында аталмыш картаның кездемеге басылған бірнеше көшірмесі бар екен. Оны карта иесі И Сухау сыйға тартқан екен. Көшірменің көлемі түпнұсқасынан шағындау болғанымен, жаңа технология бойынша өте әдемі жасалған. Бір нұсқасын конференцияда ғалымдарға көрсету үшін арнайы ала келіпті; Ралф Кауц қызыққандықтан, достық пейілмен Бонн университетінің Шығыстану институтына сыйға тартты. Ұстазымды әуежайға шығарып салып, қоштасар сәтте «Монғолдың жер-су картасының» көшірмесін мүмкін болса маған да бір нұсқасын беруін өтіндім. Ол кісі ойланыңқырап барып, көңілімді қайтара алмады, «бірақ өз қолыңа бермеймін, қазір сен Қазақстан азаматысың, сен осы картаға қызығатын адамдармен байланыс жаса, Қазақстанның Тарих-археология ғылыми-зерттеу институтына немесе мұражайларының біріне сыйлайын» деп уәде берді. Төбем көкке жеткендей қуандым. «Монғолдың жер-су картасы» XV-XVI ғасырларда Ұлы Жібек жолы бойына орналасқан қалалар, елді-мекендер жөнінде құнды дерек беріп қана қоймай, сол тұста шаңырақ көтерген Моғолстан, Шайбанилер мемлекеті, Қазақ хандығы, Ирандағы Сефеви мемлекеті жөнінде де тың мәліметтер береді. Мысалы, Моғолстан аумағына «А-и-дили» деген қала сызылған. А-и-дили – Моғолстанның астанасы Ардабил. Аталмыш атау тек тұрғылықты халық арасында XIX ғасырға дейін сақталып келген, одан соң ұмыт болған. Орта ғасырларда тек қазіргі Ақсудың (Шынжаңдағы) өзгеше бір атауы ретінде ішінара парсы-түркі дереккөздерінде ғана кезігеді; Самарқанд маңында Вансинлу деген ғимарат сызылған, Вансинлу – Жұлдыздарды бақылау ғимараты деген мағынада, Ұлығбек салдырған расатхананы (обсерваторияны) меңзеп тұр. Самарқанд маңына тағы Шираз, Бағдат, Матурит қалалары сызылған. Бұл Шираз бен Бағдат – Әмір Темірдің жарлығымен Самарқанд маңына салынған қалалар. Қазақстанның Сыр бойы қалаларынан Хазірет-ата (Түркістанның орта ғасырлық аталуы), Иассы, Сайрам, Сауран және Йаңы (Тараз) қалалары аталады. «Монғолдың жер-су картасының» тағы бір варианты – «Сиюй туди жэнь-у ту» (Батыс өңірдің жер-су

картасы) картасында сол тұстағы Қазақ хандығының астанасы Тұра қаласы немесе Тұран жері сызылған. «Монғолдың жер-су картасында» Қашқардың батысындағы Осала деген жердің аты белгіленіп, қасына жебенің суреті сызылған. Шах-Махмұд ибн Мирза Фазил Чурастың дерегіне сүйенсек, УкСалар – Қашқардан Ошқа баратын керуен жолындағы мекен. Автор УкСалар туралы мынадай аңыз жазады: «Расказывают, что, когда [во время похода на Кашгар] военачальники узбекского войска Узбек-султан и Ходжам-Кули кошбеги достигли Ук-Салара, судьба так молвила их языком: «из каждого колчана оставьте здесь одну стрелу, дабы [установить], сколько на͘͘͘೪˯˾˵˘˳˘˲ ˳ഉ˵˵˟ ͨʺ˯ˮͲ роду погибнет». В Ук೦˯ˬ˞́೮ ˢ˟˲Ͳ˳˶ ˪˘˲˵˘˳́ˮ́೮ͩ Саларе [на обратном пути] ˪഑˾˧˲˭˟˳˧ˮ˭೴˭˪˧ˮ˙˯ˬ˳˘˭˘೦˘ˮ узбеки насчитали сорок ˞˘˙˧˲ˮ೵˳೪˘˳́ˮ˙˟˲˶˧ˮ഑˵˧ˮ˞˧˭͘ тысяч бесхозных стрел» ʽˬ ˪˧˳˧ ˯˥ˬ˘ˮ́೮೪́˲˘˱ ˙˘˲́˱͕ (Шах-Махмуд ибн Мирза ˪഑೮˧ˬ˧˭˞˧ ೪˘˥˵˘˲˘ ˘ˬ˭˘˞͕́ Фазил Чурас. 2010: 158). ͨ˙˧˲˘೪ ഑ˣ ೪˯ˬ́೮˘ ˙˟˲˭˟˥˭˧ˮ͕ Осыдан Осала немесе Ук೪˘ˣ˧˲˳˟ˮౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˘ˣ˘˭˘˵́˳́೮͕ Салардың топонимінің ˳˟ˮ ˯˳́ ˪˘˲˵˘೦˘ ೪́ˣ́೦˘˵́ˮ түрікше атауы Оқ-Салар ˘˞˘˭˞˘˲˭˟ˮ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳ ˢ˘˳˘͕ екенін аңғарамыз. «Монғолдың ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮˃˘˲ˤ˺Ͳ˘˲˺˟˯ˬ˯˛ˤ̆ жер-су картасы» тек ೦́ˬ́˭ˤͲˣ˟˲˵˵˟˶ ˤˮ˳˵ˤ˵˶˵́ˮ˘ картографиялық еңбек ˮ˟˭˟˳˟˭೵˲˘ˢ˘˥ˬ˘˲́ˮ́೮˙˧˲˧ˮ˟ ˳́˥ˬ˘˥́ˮͩ˞˟˱˶ഉ˞˟˙˟˲˞˧͘˃഑˙˟˭ қ а н а е м е с , X V - X V I ғасырлардағы Орталық ˪഑˪˪˟ˢ˟˵˪˟ˮ˞˟˥೪˶˘ˮ˞́˭͘ Азиядағы мемлекеттерінің шекарасы мен аумағы жөнінде аса құнды деректерді қолға ұстататын маңызды мұра. Сол тұстағы Мин патшалығының батыс шекарасы Цзяюйгуаньмен шектелген. Мин патшалығы этникалық қытайлардан құралған, әлсіз патшалық болғандықтан, жер аумағы қытай қорғанының ішімен ғана шектелді. Солтүстігіндегі және батысындағы монғол-түркі тілдес көршілерінен қатты қауіптенді. Сол тұста Құмыл қаласы Моғолстан хандары мен Мин патшалығының таласатын түйініне айналды. Моғолстан ханы Ахмет сұлтан (?-1504, ол Алаша хан деген атпен әйгілі) бірнеше рет қалмақтарға жеңісті жорық жасап, оларды талай қырғынға ұшыратты. Ол Құмылдағы

Германия президенті Йоахим Гаук пен түркітанушығалым Нұрлан Кенжеахмет, 2012 жылы 19 маусым, Бельвю сарайы, Берлин

Мин патшалығының ықпалын жойып, оны басқаруға өз өкілін қойды. Сонымен, Мин патшалығы 4 жыл бойы шекараны жауып, сауда жолын кесуге мәжбүр болды. 1504 жылы Моғолстан тағына Ахмет сұлтанның үлкен ұлы Мансұр (?-1544) хан болады. «Тарих-и Рашидидің» дерегіне сүйенсек, Мансұр хан бірнеше рет қалмақтар мен Қытайға ғазауат соғысын жүргізген. Бәрінде де жеңіспен оралған. Осы соғыстардың бірінде, 1524 жылы Қожа Тажаддин Мұхаммед шәһид болды. 1516 жылы Қожа Тажаддин Мұхаммед Шачжоу, Сучжоу қалаларын шабады. Мин патшалығы кеденді жауып, сауда жолын кеседі. Осы оқиғалар қытай деректерінде де өз көрінісін тапты. Сол тұста Цзяюйгуань қамалының батысындағы Куюй (Күйүк) қалалары Мансұр ханға бағынды. Ал, Мин патшалығы Цзяюйгуань қамалына шегініп, қорғаныс шебін құрды. «Монғолдың жер-су картасында» Цзяюйгуань Мин патшалығының батыс шекара қақпасы болғаны, оның батысындағы қалалардың шетел қалалары ретінде баяндалуы осы тарихи шындықтың дәлелі саналады. Линь Мэйцуньның монографиясы жарияланған соң, ондағы олқылықтарды ескеріп, аталмыш карта мен оның өзге нұсқалары жөнінде ағылшын және қазақ тілдерінде «Монғолдың жер-су картасы және Cиюй туди жэнь-у ту» (Батыс елдерінің жер-суы мен ел-жұрты картасы) – Қытайдың XVXVI ғасырлардағы географиялықкартографиялық дерегі бойынша зерттеулер» атты монография жаздым. Сәті түсіп, «Монғолдың жер-су картасының» көшірмесі Қазақстанға апарылса, осы монографиямның қазақ оқырмандарына, әсіресе, зерттеуші ғалымдарына көмегі мол болар деген ойдамын. Нұрлан КЕНЖЕАХМЕТ, тарих ғылымының докторы, Бонн университеті Азиятану институтының профессоры. Германия

ʈɯʇʧɼȱɧɾʛʃ

ɳʛʇȱʈɯʁɮɯʊɼɯʃȱɼɯɶɮɯʈʍ ʸ ͘ ʧ ˶ ˭ ˤ ˬ ˟ ˚ ˘ ˵ ́ ˮ ˞ ˘ ೦ ́ ʫ ˶ ˲ ˘ ˣ ˤ ̆ ೵ ˬ ˵ ˵ ́ ೪ ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˞˟ ͨʶഉ˶˳˘˲ͩ ˭ഉ˞˟ˮˤͲ˵˘ˮ́˭˞́೪ ˙˧˲ˬ˟˳˵˧˛˧ˮ˧೮ˢ˟˵˟˪˾˧˳˧ʶ˟ˮˢ˟೦˘ˬˤʺ́˲ˢ́೪˙˘˥˞́೮ ೵˥́˭˞˘˳˵́˲˶́˭˟ˮ ͨಉ˭˧˲Ͳ഑ˬ˟೮ͩ ˘˵˵́ ˢ́˲ ˪˟˾˧ ഑˵˵˧͘ ʶ˟˾ ೪˯ˮ˘೦́ ʹ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ͨʤˬ˘˾ͩ ഉ˞˟˙ˤ ˳́˥ˬ́೦́ˮ́೮ ˬ˘˶˲˟˘˵͕́ ˘೪́ˮ͕ ˞˲˘˭˘˵˶˲˛ ˁ˟˲˧˪ ˃೵˲೦́ˮ˙˟˪೵ˬ́͘ Кешке университет басшылығы, студенттері мен оқытушылары, белгілі шығармашыл интеллигенция өкілдері қатысты. Кенжеғали кеш басында жиылған қонақтарды ақынның өмірбаянымен қысқаша таныстырып, сөз тізгінін кездесу кейіпкеріне берді. Серік Тұрғынбекұлы: «Еуразия ұлттық университеті басшылығы мен ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Бүгінгі әңгіме заман, адам, жастық шақ және тұлғалар туралы болмақ» деді де, өзі айтқандай, заман жайында екі өлеңін оқып берді. Содан кейін студенттер тарапынан түскен өмірі, шығармашылығы, тіпті саясат, Сәкен Сейфуллин, Мұқағали Мақатаев туралы, махаббат пен достық жайындағы сұрақтарға қызықты жауап қайтарып, әсерлі әңгіме өрбітіп отырды. Әрбір екі сұрақтан кейін кеш иесі өз өлеңдерін оқып, Кенжеғали Мыржықбай ақынның сөзіне жазылған көп әндердің ішінен

екеуін орындады. Ал қаламдас інісі Бақытжан Тобаяқов пен студент қарындасы Кәмшат Жұбатханованың арнау өлеңдері өз алдына бір сый. Кеш соңына қарай университет ректоры тарих ғылымының докторы, профессор Ерлан Бәтташұлы сөз сөйлеп, «аңқылдаған арқалы ақынға» оқу орны атынан сый-сияпат табыстады. Сайлау Батыршаұлы, Ғаділбек Шалахметов, Әшірбек Сығай сияқты үзеңгілес, пікірлес жолдастары да сөз алып, пікір білдірді. «Кәусар» мәдени-танымдық бірлестігі 3 наурызда Алматыдан келетін балетмейстер Болат Аюхановпен және 5 наурызда Оралдан арнайы шақырылған ақын Аққұштап Бақтыгереевамен кездесу кештерін өткізеді. Данияр ҚАЙЫРТАЕВ, журналистика және саясаттану факультетінің 2-курс студенті


8

9

Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǭ‫ز‬ǫʵǪǬǷ

ǭǧǴǧǮȂʽ

ʻ೵˲ˬ˘ˮ ʶʫʻʮʫʤˈʺʫ˃ ʹ ˳́˲˵ ೪˯ˮ́˱͕ ˾˟˵ ˢ˘˥ˬ˘೦˘ˮ ˪഑ˣ˧ ೪˘˲˘೪˵͕́ ˪഑˪˧˲˟˛˧ ˳˘˲˘ ˳˘ˮ˘˶ˬ́ ೪˘ˮ˞˘˳˵˘˲́˭́ˣ˞́೮ ˙˧˲˧͘ౢ́˵˘˥˵˯˱́˲˘೦́ˮ˞˘˾˧ˬ˞˟˳˶́˵഑˛˧ˬ˛˟ˮ˯ˬͨ˾́೦́˳ʧ˘˲˚˘˲˞́ͩ˘˵˘ˮ೦˘ˮʿ˟˪ˤˮ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˙˧˵˧˲˧˱͕˳˯ˮ˞˘ ೦́ˬ́˭ˤͲˣ˟˲˵˵˟˶ ˢ೵˭́˳˵˘˲˭˟ˮ ˘˥ˮ˘ˬ́˳́˱͕ ˵೴˲˪˧˵˘ˮ˶ ˵˘೪́˲́˙́ ˙˯˥́ˮ˾˘ ˞˯˪˵˯˲ˬ́೦́ˮ ೪˯˲೦˘೦˘ˮ͘ ˁ˯˞˘ˮ ˳˯೮ ˘˲ˮ˘˥́˾˘೪́˲˵˶˭˟ˮʮ˘˱˯ˮˤ̆ˮ́೮೦́ˬ́˭ˤ˯˲˞˘˳́ʹʶˤ˯˵˯೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘ˢ೵˭́˳˧˳˵˟˛˟ˮ͘ʥ˧˲ˮ˟˾˟˾˟˵˟ˬ˵˧ˬ˞˟˲˧ˮ ˢ˟˵˧˪˭˟೮˛˟˲˛˟ˮˢ˘˳೦˘ˬ́˭ϮϬϬϴˢ́ˬ́˘˵˘ˢ೵˲˵ʹౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ೦˘˯˲˘ˬ́˱͕ˢ˯೦˘˲́˯೪˶˯˲́ˮ˞˘˲́ˮ˞˘˞ഉ˲˧˳˯೪́˞͕́ ˣ˟˲˵˵˟˶ˢ೵˭́˳˵˘˲́˭˟ˮ˘˥ˮ˘ˬ́˳˵́͘ʽˮ́೮˯˲˵˘೦˘˳́˲ˬ˘˲˞˘೦́˵೴˲˪˧೪˘ˬ˘ˬ˘˲́˭˟ˮ˪഑˪˵೴˲˧˪˵˟˲ˮ˶˭ˤˣ˭˘˵ˤ˪˘˳͕́ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˵˘˲ˤ˺́ˮ˘೪˘˵́˳˵́೪́˵˘˥˞˟˲˟˪˵˟˭˟ˬ˟˲˧˵˶˲˘ˬ́˵́೮˵೵ˢ́˲́˭͕˙˘˥́˱˵́˙˯ˬˢ˘˭˞˘˲́˭˟ˮ˟˲˟˪˾˟ˬ˟ˮ˧˱͕ ೦́ˬ́˭ˤ˯˲˵˘ˮ́˟ˬ˟೮˟˵˪˧ˣ˛˟ˮ˭˘೪˘ˬ˘ˬ˘˲́˘ˬ೦˘˾˲˟˵˯˳́˙˘˳́ˬ́˭˞˘ʹͨʤ˳˵˘ˮ˘˘೪˾˘˭́ˮ˞˘ͩˢ˘˲ˤ̆ˬ˘ˮ೦˘ˮ˟˞˧͘ ϮϬϭϭˢ́ˬ́ʻ೵˲ˬ˘ˮʧ˟˲˭˘ˮˤ̆˞˘೦́ʧ˶˭˙˯ˬ̂˞˵೪˯˲́ˮ́೮˳˵ˤ˱˟ˮ˞ˤ̆˳́ˮˢ˟೮˧˱˘ˬ́˱͕˵˘೪́˲́˱˵́೪ˣ˟˲˵˵˟˶ˢ೴˲˛˧ˣ˶˛˟ ʥ˯ˮˮ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˟˾˘೪́˲́ˬ˞́͘ʤ˵˘ˬ˭́˾೪˯˲೪˘˭೪˯˲ˬ́೦́ˮ˘˧ˬ˧˪˪˟ˮ˵೵೮೦́˾೪˘ˣ˘೪˳ˤˮ˯ˬ˯˛́;˪഑ˮ˟೪́˵˘˥ˢ˘ˣͲ ˙˘˞˟˲˟˪˵˟˲˧ˮ˟˛˧ˣ˧ˮ˞˟ഉˬ˟˭˵˘˲ˤ˺́ˮˣ˟˲˵˵˟˥˵˧ˮ೦́ˬ́˭˳˘ˬ˘˳́Ϳ˲˟˵˧ˮ˞˟ʻ೵˲ˬ˘ˮ˟ˮ˞˧ʧ˟˲˭˘ˮˤ̆˞˘೦́ʧ˟˲˞˘ˈ˟ˮ˪˟ˬ̂ ೪˯˲́ˮ́೮೪˘˲ˢ́ˬ˘ˮ˞́˲˶́˭˟ˮౢ˘ˣ˘೪˺˘ˮ˞́೦́ˮ́೮೪೵˲́ˬ˶˵˘˲ˤ˺́ˮˣ˟˲˵˵˟˶˛˟˪˧˲˧˳˵˧͘ ʽˮ́೮˲˟˞˘˪˻ˤ̆೦˘೦˘ˬ˘˭˵˯˲˘˲೪́ˬ́ˢ˯ˬ˞˘ˮ೦˘ˮ˯˲˵˘೦˘˳́˲˞˘೦́ʽ˲˵˘ʤˣˤ̆˟ˬ˞˟˲˧ˮ˟͕ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˢ˟˲˧ˮ˟೪˘˵́˳˵́ ˯˥˵೴˲˵˪˧˙˯ˬ˘˲ˬ́೪˞˟˲˟˛˧˭˯ˬ˭́ˮ˘˭˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˯೪́˲˭˘ˮˮ˘ˣ˘˲́ˮ˘೵˳́ˮ೦˘ˮ˞́ˢ഑ˮ˪഑˲˞˧˪͘

2011 жылы қазан айында Гумбольдт қорының стипендиясына ие болып, Германияға келген едім. Оқырмандар үшін тарата айтқан жөн шығар, аталмыш қордың 1860 жылы негізі қаланып, оның қолдауымен Берлин және Париж ғалымдары Еуропа елдерін, Оңтүстік Американы зерттей бастады. Қор 1953 жылы Конрад Аденауэрдың нұсқауы бойынша қайта құрылып, алуан түрлі сала ғалымдарының зерттеулеріне мол мүмкіндіктер кеңістігін ашты. Қазіргі кезде әлемнің жүз отыздан аса елінде қордың 20000-дай бұрынғы стипендиаты ғылыми жұмыстармен айналысуда. Біз де солардың бірі ретінде Гумбольдт қорының «Eurasian Historical Geography Reflected in the Geographical Literature and Maps of the Yuan and Ming Dynasties» («Юань және Мин патшалықтары тұсындағы Географиялық әдебиеттер мен Карталарда бейнеленген Еуразияның Тарихи Географиясы») тақырыбындағы ғылыми жобасын жүзеге асыруға атсалысып жатқан жайымыз бар. Аталмыш жоба аясында осы аттас монография жазылды. Арнаулы зерттеу жұмыстарының қорытындысы ретінде үстіміздегі жылдың 10-11 қаңтар күндері Бонн қаласында «Қытай және Шығыс Азия елдерінің Орталық Азия және оған шектес жатқан аймақтар жөніндегі географиялықкартографиялық көзқарастары (Chinese and East Asian Geographical and Cartographical Views on Central Asia and its Adjacent Regions)» атты халықаралық конференциясы өтті. Онда негізінен Қытайда, Кореяда, Жапонияда сызылған орта ғасырлық карталарда бейнеленген

«Монғолдың жер-су картасындағы» орта ғасырлық Самарқанд қаласы

Еуразия даласының тарихи географиясы талқыланды. Аталмыш конференцияны ұйымдастырушылардың бірі, Бонн университеті Шығыстану институтының профессоры Ралф Кауцбен ақылдасып, «Монғолдың жер-су картасындағы» Самарқанд бейнеленген тұсты конференцияның көрнекі құралы ретінде белгіледік. Аталмыш карта 2002 жылға дейін Жапонияның Киото қаласындағы жеке мұражайда сақталған. 2002 жылы Қытайдың И Сухау деген атақты мұра жинаушысы қомақты ақшаға осы картаны жапондық жи-

дашыдан сатып алады. Жапондық жидашы оны Цин патшалығы (16441911) тұсында салынған қытайша сурет деп түсініп келген. Қытайға әкелген соң Пекин университетінің профессоры Линь Мэйцунь мұның аса құнды көне карта екенін, ол қытайдың Мин патшалығы тұсында, шамамен 1524-1539 жылдар аралығында сызылғанын зерттеп дәлелдейді. Карта орама жібекке сызылған, ұзындығы шамамен 30 метр. 2013 жылы Пекиндегі Баоли акционерлік компаниясының кескен бағасы бойынша аталмыш картаның

құны 80 миллион юань (шамамен 13 миллион доллар немесе 10 миллион еуро) болған. Алайда, И Сухау оны 100 миллион қытай юанінен (шамамен 16 миллион доллар, 12 миллион еуро) аса бағаға сататынын мәлімдеген. Пекин университетінде оқып жүрген кезімде аталмыш картаны ұстазым Линь Мэйцуньмен бірлесіп зерттеген едім. Қытайша иероглифтермен жазылса да, ондағы топонимдердің – жер-су аттарының барлығы түркі, парсы, арабша еді. Онда сол кездегі Мин патшалығының

батыс шекарасы Цзяюйгуаньнан (Ганьсу өлкесінде) Ұрымға (қазіргі Ыстанбұл) дейінгі қалалар мен елді мекендер белгіленген. 2010 жылы Линь Мэйцунь «Монғолдың жер-су картасы» (Пекин) атты монографиясын қытай тілінде жариялады. Алайда, асығыс жазылғандықтан, кітапта көп олқылықтар кездеседі: кей жер аттары қате түсіндірілген; ол орта ғасырлық араб картасы әдебімен сызылғаны ескерілмеген (үсті – оңтүстік , асты – солтүстік); картаның соңы жоғалған деп тұжырымдаған, іс жүзінде карта бүтін, еш бөлігі жоғалмаған. Линь Мэйцуньның қолында аталмыш картаның кездемеге басылған бірнеше көшірмесі бар екен. Оны карта иесі И Сухау сыйға тартқан екен. Көшірменің көлемі түпнұсқасынан шағындау болғанымен, жаңа технология бойынша өте әдемі жасалған. Бір нұсқасын конференцияда ғалымдарға көрсету үшін арнайы ала келіпті; Ралф Кауц қызыққандықтан, достық пейілмен Бонн университетінің Шығыстану институтына сыйға тартты. Ұстазымды әуежайға шығарып салып, қоштасар сәтте «Монғолдың жер-су картасының» көшірмесін мүмкін болса маған да бір нұсқасын беруін өтіндім. Ол кісі ойланыңқырап барып, көңілімді қайтара алмады, «бірақ өз қолыңа бермеймін, қазір сен Қазақстан азаматысың, сен осы картаға қызығатын адамдармен байланыс жаса, Қазақстанның Тарих-археология ғылыми-зерттеу институтына немесе мұражайларының біріне сыйлайын» деп уәде берді. Төбем көкке жеткендей қуандым. «Монғолдың жер-су картасы» XV-XVI ғасырларда Ұлы Жібек жолы бойына орналасқан қалалар, елді-мекендер жөнінде құнды дерек беріп қана қоймай, сол тұста шаңырақ көтерген Моғолстан, Шайбанилер мемлекеті, Қазақ хандығы, Ирандағы Сефеви мемлекеті жөнінде де тың мәліметтер береді. Мысалы, Моғолстан аумағына «А-и-дили» деген қала сызылған. А-и-дили – Моғолстанның астанасы Ардабил. Аталмыш атау тек тұрғылықты халық арасында XIX ғасырға дейін сақталып келген, одан соң ұмыт болған. Орта ғасырларда тек қазіргі Ақсудың (Шынжаңдағы) өзгеше бір атауы ретінде ішінара парсы-түркі дереккөздерінде ғана кезігеді; Самарқанд маңында Вансинлу деген ғимарат сызылған, Вансинлу – Жұлдыздарды бақылау ғимараты деген мағынада, Ұлығбек салдырған расатхананы (обсерваторияны) меңзеп тұр. Самарқанд маңына тағы Шираз, Бағдат, Матурит қалалары сызылған. Бұл Шираз бен Бағдат – Әмір Темірдің жарлығымен Самарқанд маңына салынған қалалар. Қазақстанның Сыр бойы қалаларынан Хазірет-ата (Түркістанның орта ғасырлық аталуы), Иассы, Сайрам, Сауран және Йаңы (Тараз) қалалары аталады. «Монғолдың жер-су картасының» тағы бір варианты – «Сиюй туди жэнь-у ту» (Батыс өңірдің жер-су

картасы) картасында сол тұстағы Қазақ хандығының астанасы Тұра қаласы немесе Тұран жері сызылған. «Монғолдың жер-су картасында» Қашқардың батысындағы Осала деген жердің аты белгіленіп, қасына жебенің суреті сызылған. Шах-Махмұд ибн Мирза Фазил Чурастың дерегіне сүйенсек, УкСалар – Қашқардан Ошқа баратын керуен жолындағы мекен. Автор УкСалар туралы мынадай аңыз жазады: «Расказывают, что, когда [во время похода на Кашгар] военачальники узбекского войска Узбек-султан и Ходжам-Кули кошбеги достигли Ук-Салара, судьба так молвила их языком: «из каждого колчана оставьте здесь одну стрелу, дабы [установить], сколько на͘͘͘೪˯˾˵˘˳˘˲ ˳ഉ˵˵˟ ͨʺ˯ˮͲ роду погибнет». В Ук೦˯ˬ˞́೮ ˢ˟˲Ͳ˳˶ ˪˘˲˵˘˳́ˮ́೮ͩ Саларе [на обратном пути] ˪഑˾˧˲˭˟˳˧ˮ˭೴˭˪˧ˮ˙˯ˬ˳˘˭˘೦˘ˮ узбеки насчитали сорок ˞˘˙˧˲ˮ೵˳೪˘˳́ˮ˙˟˲˶˧ˮ഑˵˧ˮ˞˧˭͘ тысяч бесхозных стрел» ʽˬ ˪˧˳˧ ˯˥ˬ˘ˮ́೮೪́˲˘˱ ˙˘˲́˱͕ (Шах-Махмуд ибн Мирза ˪഑೮˧ˬ˧˭˞˧ ೪˘˥˵˘˲˘ ˘ˬ˭˘˞͕́ Фазил Чурас. 2010: 158). ͨ˙˧˲˘೪ ഑ˣ ೪˯ˬ́೮˘ ˙˟˲˭˟˥˭˧ˮ͕ Осыдан Осала немесе Ук೪˘ˣ˧˲˳˟ˮౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˘ˣ˘˭˘˵́˳́೮͕ Салардың топонимінің ˳˟ˮ ˯˳́ ˪˘˲˵˘೦˘ ೪́ˣ́೦˘˵́ˮ түрікше атауы Оқ-Салар ˘˞˘˭˞˘˲˭˟ˮ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳ ˢ˘˳˘͕ екенін аңғарамыз. «Монғолдың ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮˃˘˲ˤ˺Ͳ˘˲˺˟˯ˬ˯˛ˤ̆ жер-су картасы» тек ೦́ˬ́˭ˤͲˣ˟˲˵˵˟˶ ˤˮ˳˵ˤ˵˶˵́ˮ˘ картографиялық еңбек ˮ˟˭˟˳˟˭೵˲˘ˢ˘˥ˬ˘˲́ˮ́೮˙˧˲˧ˮ˟ ˳́˥ˬ˘˥́ˮͩ˞˟˱˶ഉ˞˟˙˟˲˞˧͘˃഑˙˟˭ қ а н а е м е с , X V - X V I ғасырлардағы Орталық ˪഑˪˪˟ˢ˟˵˪˟ˮ˞˟˥೪˶˘ˮ˞́˭͘ Азиядағы мемлекеттерінің шекарасы мен аумағы жөнінде аса құнды деректерді қолға ұстататын маңызды мұра. Сол тұстағы Мин патшалығының батыс шекарасы Цзяюйгуаньмен шектелген. Мин патшалығы этникалық қытайлардан құралған, әлсіз патшалық болғандықтан, жер аумағы қытай қорғанының ішімен ғана шектелді. Солтүстігіндегі және батысындағы монғол-түркі тілдес көршілерінен қатты қауіптенді. Сол тұста Құмыл қаласы Моғолстан хандары мен Мин патшалығының таласатын түйініне айналды. Моғолстан ханы Ахмет сұлтан (?-1504, ол Алаша хан деген атпен әйгілі) бірнеше рет қалмақтарға жеңісті жорық жасап, оларды талай қырғынға ұшыратты. Ол Құмылдағы

Германия президенті Йоахим Гаук пен түркітанушығалым Нұрлан Кенжеахмет, 2012 жылы 19 маусым, Бельвю сарайы, Берлин

Мин патшалығының ықпалын жойып, оны басқаруға өз өкілін қойды. Сонымен, Мин патшалығы 4 жыл бойы шекараны жауып, сауда жолын кесуге мәжбүр болды. 1504 жылы Моғолстан тағына Ахмет сұлтанның үлкен ұлы Мансұр (?-1544) хан болады. «Тарих-и Рашидидің» дерегіне сүйенсек, Мансұр хан бірнеше рет қалмақтар мен Қытайға ғазауат соғысын жүргізген. Бәрінде де жеңіспен оралған. Осы соғыстардың бірінде, 1524 жылы Қожа Тажаддин Мұхаммед шәһид болды. 1516 жылы Қожа Тажаддин Мұхаммед Шачжоу, Сучжоу қалаларын шабады. Мин патшалығы кеденді жауып, сауда жолын кеседі. Осы оқиғалар қытай деректерінде де өз көрінісін тапты. Сол тұста Цзяюйгуань қамалының батысындағы Куюй (Күйүк) қалалары Мансұр ханға бағынды. Ал, Мин патшалығы Цзяюйгуань қамалына шегініп, қорғаныс шебін құрды. «Монғолдың жер-су картасында» Цзяюйгуань Мин патшалығының батыс шекара қақпасы болғаны, оның батысындағы қалалардың шетел қалалары ретінде баяндалуы осы тарихи шындықтың дәлелі саналады. Линь Мэйцуньның монографиясы жарияланған соң, ондағы олқылықтарды ескеріп, аталмыш карта мен оның өзге нұсқалары жөнінде ағылшын және қазақ тілдерінде «Монғолдың жер-су картасы және Cиюй туди жэнь-у ту» (Батыс елдерінің жер-суы мен ел-жұрты картасы) – Қытайдың XVXVI ғасырлардағы географиялықкартографиялық дерегі бойынша зерттеулер» атты монография жаздым. Сәті түсіп, «Монғолдың жер-су картасының» көшірмесі Қазақстанға апарылса, осы монографиямның қазақ оқырмандарына, әсіресе, зерттеуші ғалымдарына көмегі мол болар деген ойдамын. Нұрлан КЕНЖЕАХМЕТ, тарих ғылымының докторы, Бонн университеті Азиятану институтының профессоры. Германия

ʈɯʇʧɼȱɧɾʛʃ

ɳʛʇȱʈɯʁɮɯʊɼɯʃȱɼɯɶɮɯʈʍ ʸ ͘ ʧ ˶ ˭ ˤ ˬ ˟ ˚ ˘ ˵ ́ ˮ ˞ ˘ ೦ ́ ʫ ˶ ˲ ˘ ˣ ˤ ̆ ೵ ˬ ˵ ˵ ́ ೪ ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˞˟ ͨʶഉ˶˳˘˲ͩ ˭ഉ˞˟ˮˤͲ˵˘ˮ́˭˞́೪ ˙˧˲ˬ˟˳˵˧˛˧ˮ˧೮ˢ˟˵˟˪˾˧˳˧ʶ˟ˮˢ˟೦˘ˬˤʺ́˲ˢ́೪˙˘˥˞́೮ ೵˥́˭˞˘˳˵́˲˶́˭˟ˮ ͨಉ˭˧˲Ͳ഑ˬ˟೮ͩ ˘˵˵́ ˢ́˲ ˪˟˾˧ ഑˵˵˧͘ ʶ˟˾ ೪˯ˮ˘೦́ ʹ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ͨʤˬ˘˾ͩ ഉ˞˟˙ˤ ˳́˥ˬ́೦́ˮ́೮ ˬ˘˶˲˟˘˵͕́ ˘೪́ˮ͕ ˞˲˘˭˘˵˶˲˛ ˁ˟˲˧˪ ˃೵˲೦́ˮ˙˟˪೵ˬ́͘ Кешке университет басшылығы, студенттері мен оқытушылары, белгілі шығармашыл интеллигенция өкілдері қатысты. Кенжеғали кеш басында жиылған қонақтарды ақынның өмірбаянымен қысқаша таныстырып, сөз тізгінін кездесу кейіпкеріне берді. Серік Тұрғынбекұлы: «Еуразия ұлттық университеті басшылығы мен ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Бүгінгі әңгіме заман, адам, жастық шақ және тұлғалар туралы болмақ» деді де, өзі айтқандай, заман жайында екі өлеңін оқып берді. Содан кейін студенттер тарапынан түскен өмірі, шығармашылығы, тіпті саясат, Сәкен Сейфуллин, Мұқағали Мақатаев туралы, махаббат пен достық жайындағы сұрақтарға қызықты жауап қайтарып, әсерлі әңгіме өрбітіп отырды. Әрбір екі сұрақтан кейін кеш иесі өз өлеңдерін оқып, Кенжеғали Мыржықбай ақынның сөзіне жазылған көп әндердің ішінен

екеуін орындады. Ал қаламдас інісі Бақытжан Тобаяқов пен студент қарындасы Кәмшат Жұбатханованың арнау өлеңдері өз алдына бір сый. Кеш соңына қарай университет ректоры тарих ғылымының докторы, профессор Ерлан Бәтташұлы сөз сөйлеп, «аңқылдаған арқалы ақынға» оқу орны атынан сый-сияпат табыстады. Сайлау Батыршаұлы, Ғаділбек Шалахметов, Әшірбек Сығай сияқты үзеңгілес, пікірлес жолдастары да сөз алып, пікір білдірді. «Кәусар» мәдени-танымдық бірлестігі 3 наурызда Алматыдан келетін балетмейстер Болат Аюхановпен және 5 наурызда Оралдан арнайы шақырылған ақын Аққұштап Бақтыгереевамен кездесу кештерін өткізеді. Данияр ҚАЙЫРТАЕВ, журналистика және саясаттану факультетінің 2-курс студенті


10 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǹǧˁǫǧʽǹǧǷǧʽǯʽǧǹȂ

ʤ˭˘ˮ˵˘˥ʶಁʶʫʻ (Соңы. Басы №11 (3069), №14 (3072))

ʮ́˲˵́ˬ೦˘ˮˢ˘˥́ˬ́˭͘ ౢ೵ˬ˘˵́ˬ೦˘ˮ೪೵ˬ˱́˵˘˳͘ ʤ˵́഑ˣ˛˟˲˛˟ˮ˘˶́ˬ͘ Егін шығымдылығы жылдан-жылға кеми бастаған соң 80-жылдардың басында билік сортаң топырақты жерлерге көз тікті. Кейбір белсенділер бұл жолы ширақ қимылдады. Обкомның бұйрығымен Ақмола облысының бұрынғы Теңіз ауданындағы (қазір Қарағанды облысы) сортаң жерлерде ауылхимия үш жылдай ойран салды. Жаз шығысымен жүз «К-700» алып тракторы іске кірісіп, 150 мың гектар жердің ойран ботқасын шығарды. Қазір ол жерлерде даланың адал шөбі өспейді. Егер мұндай факт бірен-саран болса айтпаса да болар еді. Солтүстік өңірдегі жер аумағының басым көпшілігі орынды-орынсыз жыртылып қалғандықтан жайылымдық шұғыл азайды, жеке меншіктегі малды өсіру тежелді, халықтың әл-ауқаты төмендеді. Бұрынғы ата-бабасы қоныстанған ауылдарда тіршілік қиындаған соң ел адамдары совхоз орталығына, не басқа жаққа көшуге мәжүбір болды. Соған қарамастан Ресей, Украина, Белоруссиядан жүздеген мың адамдар лек-легімен келіп жатты. Өйткені, оларды лайықты жұмыспен, тұрғын үймен қамтамасыз етуді өкімет өз мойнына алған. Бұрынғы шағын селолар мен қазақ ауылдары шетке қағылды, келешегі жоқ деген сылтаумен мүлдем жойылды. Мөлшерлі жерді жоспарлы түрде біртіндеп, өз күшімізбен ойластырып игеруге болатын еді. Бірақ, империялық отаршылдық пиғыл, коммунистік ұраншыл саясат онымен есептеспеді. Адам өмірінің ұзақтығы, сәбилердің өлім-жітімі, қылмыстың көбеюі, жергілікті халықтың көңіл-күйі, маскүнемдіктің молаюы, кадрлардың тұрақтамауы, экологиялық жағдайдың нашарлауы сияқты маңызды мәселелерге назар аударылмады. Бұл – «бөліп ал да билей бер» саясатының нағыз іс жүзіндегі көрінісі болатын. «НЕГЕ ОЛАЙ БОЛДЫ?» деп, өткенге, сонау «тыңға шабуыл» деген ұран көтерілген тұсқа тағы да көз салсақ, тіпті өзгесін айтпағанда, ескі зираттарды да тегістеп жыртып тастағанын қалай түсінер едіңіз? Соны көрген қарттар жанталаса қимылдай жүріп кейбір қорымдарын орлап, сыммен қоршап, аман алып қалған. Ертедегі бабаларымыз ата зиратын қадір тұтып, сол қорымдарды басқыншы жаудың қорлауына бермей жанкештілікпен қорғаған ғой. Тарихшы әрі ақын, географ және экономист С. Н. Марков Қазақстанға «жаңа өмір» әкелушілердің ісқимылдары туралы шындықты сонау

ɾɧʈʧʇɯʊʧȱȱɼʣʆȱȱȱȱ 1931 жылы жазып қалдырыпты. «Олар, – дейді Сергей Николаевич, – тарихи қорған төбелерді бұзып, халық батырлары жерленген ескерткіш мавзолейлерді, бейіттерді болат сүңгімен қирата алмаған соң оқ-дәрімен түбірінен қопарған». Осыған орай белгілі қаламгер Нұрғожа Оразовтың жазбаларына үңіліп көрейік. «Зират демекші, жетпісінші жылдардың орта кезінде қазақстандық көрнекті жазушы, «Петербурский посол» романының авторы Александр Николаевич Сергеев, ақын Нұтфолла Шакенов үшеуміз Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданында командировкада жүр едік. Дос көлінің жанынан өтіп бара жатқанда сол жерде қазақ халқының атақты жазушысы Сәбит Мұқановтың әкешешесі зиратының басына орнатқан ескерткішін көре кетпекші болып бұрылдық... өз көзімізге өзіміз сенбей, біресе мәрмәрден қашап орнатылған зират үстіндегі ескерткішке, біресе бірбірімізге қарасып жаутаңдасып қалдық. Қазақ тілін жетік білетін Саша ағай бізден ұялғандай төмен қарады. Аудан орталығына келіп, райкомға кірдік. Бірінші хатшының аты-жөнін ұмыттым, украин фамилиялас еді, ал идеология хатшысы Қарақан Сейітов деген азамат болатын. Көргенімізді айтқанда, аудан басшысы: «Сіздерден кешірім сұраймын! Бір бейбастақтар өзге қарауыл таба алмағандай сол зиратты нысана етіп атқылап тастапты. Тыңға талай амнистиямен келген бұзақылар бар емес пе?» деп, сөз аяғын күмілжіте төмен қарады. Иә, тың жерде болып жатқан қолапайсыз құбылыстар талай азаматтарды төмен қаратты. Қайсы бірін айта берерсің» деп жазады ол («Жұлдыз», № 3, 1991 ж.). Еңбек ардагері, республикалық дәрежедегі дербес зейнеткер, ал тың игеру жылдарында басшы қызмет атқарған Қасым Тәукетегі өзі көріп-білген кейбір деректер жөнінде қынжыла сөз етеді. «Ақмола аймағындағы

қаншама әруақтарымыздың, арғы бабамыз Белгібайдың, атақты Ыбырай Жайықбаевтың да бейіттері жыртылып кетті» дейді. Сонымен бірге Қасекең бұрынғы Торғай облысының «Ишимский» совхозының ен байтақ даласындағы көне зиратты шаруашылықтың көрсоқыр басшылары, сиыр сауатын орынға айналдырғанын, онда құлап, қисайып жатқан құлпытастарды көріп қайран қалған. Сол уақыттағы Тың өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы Т.И. Соколовтың «Қазақ халық емес, оларды немістермен будандастыру керек» деген сандырағын өзімізге айтқызу үшін қазақтың ішінен шыққан кейбір босбелбеу зиялысымақтарымызды сарнатып, оны іс жүзіне де асыра бастағанын қалай естен шығаруға болады? Дәмелі Жақсылықоваға шошқа бақтырып, неміс жігітіне тұрмысқа шығартып, сол үшін Социалистік Еңбек Ері атағын бергізуі соның айғағы. Осыдан барлық қазақ қыздары үлгі алыңдар деп насихаттады. Газет-журналдарға жазды («Егемен Қазақстан», 28.01.2004 ж.). Тың игеру жылдарында қазақ мамандарын шеттету ашық түрде жүргізілді. Соңғы қырық жыл бойы бірде-бір қазақ облыстық ауылшаруашылық басқармасына басшы бола алмауы соған дәлел болса керек. Бұл саясат кейін де жойыла қойған жоқ. Н.С. Хрущев құрған өлке келмеске кетсе де, одан кейінгі отыз жылда облыстық әкімшілікке қарасты оқу, мәдениет, денсаулық сақтау басқармаларын, облыс орталығындағы «Казахсельмаш», «Целинсельмаш», насос зауыттарын, «Целинтрансстрой», «Целинтяжстрой» тағы басқа ірі кәсіпорындар мен құрылыс трестерін қазақ баласы басқарып көрген емес. Мамандардың жоқтығынан емес, әрине. Ал кезінде солтүстіктегі бірнеше облысқа қызмет еткен «Целинэнерго» тресінің басқару аппаратында көптен бері қатардағы қызмет атқарып жүрген

бір инженерге осы мекемедегі жалғыз қазақ болғандықтан жора-жолдастары «сені қызыл кітапқа жазу керек» деп әзілдейді екен. Айтса айтқандай. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы өлке тарағаннан кейін де тәуелсіздікке дейінгі ширек ғасырдай уақыт ішінде қазақтарды облыстық аппаратына жолатпады. Бізде радиоинженерлер, әскери кадрлар, космос саласындағы мамандар аз болған шығар, өйткені коммунистік жүйе қазақтарды бұл салаға жақындатпады. Бірақ, Құдайға шүкір, қазақта ауыл шаруашылығы мамандары – зоотехниктер, мал дәрігерлері, агрономдар, экономистер, механиктер әрқашан жеткілікті болатын. Соған қарамастан, олар колхоз-совхоз, әрі кетсе ауданның орта буындағы қызметінен артық жоғарылай қоймайтын. Бірақ, сол кезде совхоздарға мамандығы сай келмесе де батыс өңірден келгендер директорлық қызметке тағайындалып жатты. Келімсектердің ішіндегі шовинист шенеуніктердің қысастығының өзі мың батпан жүк. Олар біздің өңірдегі қазақ азаматтарының ішінде ұлтының қамын ойлап, жоғын жоқтаған Ғарифолла Амансүгіров, Хамида Тұрысбеков, Хамидолла Сылқымбеков сияқты ағайындарымыздың басына әңгір-таяқ ойнатып, қуғын-сүргінге түсірді. Қорғалжын ауданында «Қорғалжын» совхозының директоры болып істеген Хамидолла Сылқымбеков деген азамат шаруашылықты басқара жүріп, ғылымизерттеу жұмыстарымен айналысады. Сосын кандидаттық диссертация қорғап, ғылыми дәрежеге ие болады. Обкомның бірінші хатшысы тың игеруші Н.Е. Кручина мұны білген соң «саған біз директорлық қызметті сеніп тапсырсақ, сен академик болмақшы екенсің ғой» деп кекетіп-мұқатып, соңына түседі, талқыға салып, қуғын көрсетеді. Содан соң Хамекең директорлық қызметін тастап, сол кезде жаңадан құрылып жатқан Жезқазған облысына көшіп кетуге мәжүбір болады.

Жетпісінші жылдардың орта кезі болар, жазушы Әскен Нәбиевтің Ақкөл ауданындағы бір фактіге арнап жазған фельетоны газетке шықты. Онда жайылымы жоқ ауылдың жылқылары егінге түседі екен, совхоз активистері оны қуып апарып қораға қамайды да қожаларынан штраф ақша талап етеді. Бірер күн тұрып ашыққан малын айыбын төлеп сатып алады. Оны місе тұтпаған совхоз директоры егінге түскен жылқыға әбден ыза болса керек, жылқыны енді қораға қамамай-ақ егісте жүрген жерінде ата бастаған! Міне, ғажап! Адам ба, адам болса жүрегі қайда? Жұмысшыларға жасаған қамқорлығы ма, ессіз хайуанмен ұстасқаны несі? Өрісі тарылып біткен ел малын қайда жаймақ, соны неге ойламайды? Ол ол ма, сорақысы кейін шықты. Әлгі совхоз директоры газетке шыққан фельетоннан қорғануға кірісіп, куәлардың бірін қорқытып, бірінің «аузын майлап», ақыры фельетон жазған Әсекең партия жиналысында сөгіс алып шыға келді. Кейіннен уақыт өткен соң, «ау, ағайындар-ау, сендердің қамқоршың боламын деп бір сөгіс «байладым», бұларың не?» деген жазушыға «кезінде қорықтық, жұмыссыз қаламыз, алакөз боламыз, аш құлақтан тиыш құлақ одан да «көрген жоқпыз деп құтылдық» десті. Екі оттың ортасында қалған ол ағайынды да кінәлауға болмайды, заман солай: директорлар – шексіз билік иелері және ол – тыңға келген «патриот», ал жергілікті тұрғындар мал басын, әсіресе жылқыны өсірмеуі керек. Дегенмен, сол делқұлы директор көп кешікпей басқа жаққа тайып тұрды. Кеткен бағытын ешкім білмей де қалды. Калинин атындағы совхозда Борамбаев Хамза деген өз күнін өзі көріп жүрген зейнеткер, момын ақсақал малына шөп шауып келе жатқанда: «Сен неге ерте шөп шаптың, кім рұқсат берді?» деп ен даланың құрағын қызғанып, сол шаруашылықтың П.И. Еренков деген директоры әлгі


11 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǹǧˁǫǧʽǹǧǷǧʽǯʽǧǹȂ ақсақалдың шөбін өртеп жібереді. Сол Еренков осындай жауыздық қылығы үшін ешқандай жаза алған жоқ, қайта осы әрекетіңнен тайма дегендей оның мәртебесін жоғарылатып, облыс басшылары аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметіне дейін өсірді. ӨТКЕН ҒАСЫРДА еліміз талай қиямет-қайымды басынан өткізді. Әсіресе, кеңес өкіметі кезінде. Қолдан жасалған екі дүркін аштық, коллективтендіру сергелдеңі, жаппай репрессия, неміс фашистерімен болған соғыс қазақ халқын есеңгіретіп тастады. Жұрт есін жияр-жимаста «тың игеру эпопеясы» басталып, ұлан байтақ жеріміз орынды орынсыз жыртылды. Келімсектер көбейді. Академик Манаш Қозыбаевтың деректеріне сүйенсек, большевиктер билеген 20-30 жылдардың ойраны кезінде қазақтар қырылып, жойылып қана қойған жоқ, шаруашылық та керемет күйреді: ірі қара мал 7 есе, ұсақ мал 14 есе, жылқы 4 есе, түйе 16 есе кеміді. Көптеген қазақ ауылдарының тозтозы шықты. Тың игеру басталғанда

лып жүргені сияқты сан қилы адам танығысыз, ажыратып алуы қиын өзгеріске ұшырағандықтан таңданып таңдай қағатын жер аттары көп-ақ. Жер, су, елді мекен атауларын бір ретке келтіріп, бұрынғы орынсыз жасалған әділетсіздікті жою – тәуелсіздік талаптарының бірі. Алайда, мәселенің мәнісі тереңде көрінеді. Бұрын отаршылылардың ыңғайы, коммунистердің саясаты деуші едік. Қазір оған кедергілер жоқ сияқты. Шындығында жағдай мүлде басқаша көрінеді. Мәселен, ақ патшаның қатардағы шенеунігі Алексеев атындағы қала мен аудан орталығын өзгерту үшін қырғын соғыс болды десе де болады. Ұрыс-керіс бірнеше жылға созылды. Елді мекендерде өткен жиналыстарда, тіпті аудандық кеңестің сессиясында (мәслихаттың алдындағы) депутаттар оң шешім қабылдағанына қарамастан қала, аудан аты өзгермеді. Өйткені, аудан әкімі ескі пиғылдағы тың игеруші В. Кириченко бұған қарсы, қазақша атауына жаны қас. Халық пікірін, сессия қаулысын,

кетушілік пен жаза басушылықты саралай келіп, өз тұжырымын білдірді. – Даланы жаппай жырту бірқатар келеңсіз экологиялық апаттар әкелді. Жел эрозиясы ең үлкен қасіретке айналды. Қазақстанның жиырма алты миллион гектар тың жерін аудара жыртудың салдарынан сегіз миллионы құнарлылығын жоғалтып, айналыстан шығарылды. ... Шаруалар өз өнімдерінің қожасы саналмады. Астықтың бағасы оның өзіндік құнынан әлдеқайда төмен болды. Егін орағы экономиканың мүлде басқа салаларынан орасан көп техника мен адамдарды қатыстыра отырып, аттандау әдісімен жүргізілді. Бұл басқарудың өте-мөте шығынды әдістері болатын, олар өзін-өзі ақтамады. ... Халықты ойластырылмастан орналастыру жаңа мыңжылдықтың алғашқы екі жылында республикада үш жүзге жуық елді мекеннің өз-өзінен тарауына соқтырды. Бүгінде әкімшілік анықтамалықтарда тұрғындары үдере көшкен жүз отыз шақты ауыл аттары әлі де бар. Өткеннің бұл қателіктері үшін осы кезге дейін бізге жауап беру-

ȱȱȱʃɧʍɾɧʃ бұрыннан бар қазақ ауылдарын менсінбей, айдаладағы желдің өтінде, көбінесе қардың астында қалатын жерлерге жаппай совхоз орталықтары салынды. Соның салдарынан қазақ ауылдарының саны күрт кеміп, қалғандары көрші шаруашылықтарға қосылып басқаша аталатын болды. Мысалы, бұрынғы Қызыл топырақ болысына (қазіргі Ақмола облысының Ақкөл және Ерейментау аудандарына кіретін Сілеті бойындағы елді мекендер) 133 ауыл қарайтын. Әр ауылда кемінде 70-80 үй болатын. Кейін олардың орнына «Изобильный», «Мирный», КазЦИК, «Минский», «Ивановский», «Степногорский», «Одесский», Черняховский, «Новорыбинский» деген совхоздар құрылды. Сол жылдары қазақша аталатын бұрынғы колхоздар екі рет біріктіріліп ірілендірілді, кейін олар да совхозға айналды. Көптеген елді мекендер қазақы атауынан осы кезде айырылды. Орталықтың осындай өктемдігінен қазақтың ел, жер аттары жаппай жойыла бастады. Көбінесе жүрекке жылы тиетін ауыл атаулары өзгеріп кетті. Көктал ауылы Киров атындағы село болып, Қостомар – «Херсон», Нұралы – «Павловкаға» айналды. «Новомарковский» совхозына тәуелді болып қалған Бұжық, Кіші Майлан ауылдары, «Краснояр» совхозының Жаңа ауыл елді мекені, «Ленинский» совхозының Ортақшыл ауылы аз уақыттың ішінде ойрантопыры шығып жермен жексен болды. Астрахан ауданының Баянды, Талап, Мереке тағы басқа ауылдары да осының кебін киді. Шолақша (екі шолақ өзен қосылып бір өзен болып кететін тұс – аша тәрізді) – Челгаши деп, Қосшоқы – Касчеку деп, Құсмұрын – Кушмурун деп, Қалқұтан – Колутон деп ата-

баспасөзде – «Ана тілі», жергілікті «Арқа ажары», «Қараөткел» газеттерінде талай айтылған ұсыныспікірлерге пысқырып та қарамайды. Ал, аудан әкімінің келісімінсіз мәселе шешілмейді екен. Сөйтіп, қала мен аудан Ақкөл болып Кириченко қызметінен кеткеннен кейін ғана әзер өзгертілді. Оны айтасыз, өлке тұсында Хрущевтің тікелей нұсқауымен бір сәтте Целиноград атанған шаһардың байырғы есімін қайтару жолында қазақ азаматтарының жанкешті еңбегі бір кітапқа жүк боларлық хикаяға айналғанын Астананың көзі қарақты белсенділері күні бүгінге дейін жыр ғып айтады.

౭ˬ˵˵́೪೪೵ˮ˞́ˬ́೪˵˘˲ ೪೵ˬ˘ˣ́೦˘ˮ˞˘ Тың игерудің 50 жылдығына орай өткен салтанатты жиында сөйлеген сөзінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы атышулы науқанда атқарылған шаруаларды қорытындылады, сонымен бірге «қазақстандық миллиардтың» көлеңкесінде орын алған елеулі кемшіліктерді, мүлт

ге тура келуде, – деді ел Президенті. Еліміздің қоғамдықне саяси өміріне белсене ері, араласқан соғыс ардагері, ың тың игеру науқанының ған, басы-қасында болған, атында партия-кеңес аппаратында ұзақ жылдар лауазымды қызмет атқарған Аманжол Қалықов ақсақал Елбасының орынды сынын қолдайды, қоштайды. Бұдан тиісті қорытынды шығарылуы қажеттігін сөз етеді. «... тыңның қазаққа әкелген зардабы да аз емес екенін айту жөн. Біріншіден, бұл науқан дайындықсыз басталды. Алғашқы жылдарда жүз мыңдаған адамдардың орналасуы, жатын орны, ішер тамағы деген мәселелер қиынға түсті. Екіншіден, егістікке лайықты жерді де, жайылымға лайықты жерді де шетінен жыртып тастадық. Шаңды борандар басталды. Осы жөніндегі қаупін абайлап қана айта бастап еді, еліміздің сол кездегі басшысы Жұмабай Шаяхметовті ұлтшылсың деп қуып жіберді, мен айтар едім – қорлады. Үшіншіден, алғашында тың жерге партия, совет, комсомол органдарының жолдамасымен дұрыс

адамдар келгенімен, кейіннен кім көрінген қаптап кетті. Ақша іздеген адамдарды айтпағанда, тыңға баратыны үшін амнистия алып түрмеден шыққандар да бізге келе бастады. Сондай сорақылықтардың салдарынан, 1959 жылғы санақта қазақ өз елінде, өз жерінде халықтың үштен бірінен де кем (29%) болып қалды. Мектептер жабылды, тілімізге, дәстүрімізге қауіп төнді. Халық ретінде сақталуымыз екі талай кезең болды. Мұны біз ашық айтуымыз керек. Мұны айтпай кетсек, кейінгі ұрпақ бізді орынды, заңды түрде кінәлауы мүмкін» («Егемен Қазақстан», 20.08.2011). Белгілі қазақ журналисі, жазушы, ғалым Сауытбек Абдрахманов бір кез-

www.astana-akshamy.kz Ɇɚԕɚɥɚɧɵԙ ɬɨɥɵԕɧԝɫԕɚɫɵɧ ɫɚɣɬɬɚɧɨԕɵԙɵɡɞɚɪ

де «Комсомольская правда» газеті мен «Роман-газетаның» бас редакторы болып істеген Валерий Ганичевпен жасаған сұхбатында «Русские писатели ХХ века» деген жинақта атақты жазушы Михаил Шолоховтың қазақ даласындағы өмірі туралы шығарма жазуды ойластырғаны жөнінде әңгіме қозғайды. Сол кітапта Шолоховтың билікке күйінген сәттерінде отқа жағып жіберген қолжазбалары туралы хабарлай келіп, «Такая же участь постигла и рукопись, повествующая о зверских методах освоения казахстанской целины» деп нақты жазылғанын атап өтеді. Мәскеу белгілеген іс-шараның негізгі аумағы дәл Қазақстанның өзінде жүзеге асырылуы тиіс болатын. Мұның өзі бүкіл елді, оның ішінде Қазақстанды, ерекше өркендетуге ықпал жасайды деп жыртылған алаң мен өндіріс көлемін жай ұлғайта берейік деген ұраншыл жалған пікірмен тұжырымдалған ескі көзқарастың жалғасы сияқты еді. Ал экстенсивтік басымдылық жағдайында ауыл шаруашылық өндірісін жаңарту, жаңғырту процесі, әлемдік технологиялық тасқынға қосылуы көп уақыт кейінге шегерілетіні түсінікті. кей Екіншіден, басқа өңірлердің қажеттілігі ескерілмей тың игеруге әкімшілік-әміршілдік жолмен мемлекеттік ққазынадан шамадан тыс қаржы құйылып, яғни одақтық, қар республикалық бюджетке үлкен ре салмақ түсті, ел экономикасы сал едәуір едәу күрделендірілді, сөйтіп халықтың әлеуметтік жағдайының халықт өсуіне біраз тосқауыл жасалды. Өкінішке қарай, бүкілхалықтық науқанды егжей-тегжейлі есепқисабын жасамаған, топырақ, ауа райының ерекшелігін, су қорының бар-жоғын зерттемеген, жалпы бұл проблемадан көпшілігінің хабары аз кісілер ұйымдастырып жүргені жасырын емес болатын. Ештеңеден қысылмай, қимылқозғалысының еркіндігімен көзге түскен, өздерін кең далада бостан өскендей сезінетін әр қиырдан жиылған жастардың қаптап кетуі жергілікті салт-дәстүрді, оның ішінде отаншылдық (патриоттық) тұрғыдағы қадір-қасиетті бірсыпыра әлсіретіп тастады. Саяси маңызы бар «тыңгер», «тың игеруші», «целинник» деген сөз айналымға кірді, халық пен оның жергілікті дәстүрлеріне құрметпен қараудан

алыстау тұратын, сын айтуға болмайтын ерекше топтардың қатары қалыптасты. Танымал тарихшы Л. Ахметова өзінің «Патриотизм в ракурсе истории» деген монографиясында атап өткеніндей, одақтас республикалардың түпкір-түпкірінен осыншама топтың қотарыла қоныс аударуы, оларға саяси тұрғыдан ерекше ынта-ықылас көрсетілуі келімсектердің ғана емес, қазақ жеріне ХХ ғасырдың бірінші жартысында орналасып, жергілікті өңірге сіңісіп үлгерген орыстар мен украиндардың да сана-сезімін өзгертіп жіберді. «Қазақстандық» деген түсінік ығыстырылып, оның орнын «тың игеруші» («целинник») сияқты ұғым басып алды. Басқа аймақтарға қарағанда Қазақстанның солтүстігі Ресейдің көшіп-қону объектісіне бұрынырақ айналды. Солтүстік өлкеге мәдени ықпал жасау оңтүстіктен жүз жылдай ертерек басталған. Ал ауылдық жерге орыс мұжықтарының қаптап кетуі этникалық жүйені, ең алдымен қазақ халқының село тұрғындарының ішінде алатын орнын өзгертіп жіберді. Жаңа этно-саяси факторларға байланысты оқу, мәдениет, денсаулық сақтау жүйелерін қайта құру қолға алынды. Оны айтасыз, Мәскеу тың эпопеясына қатысушылардың атақдәрежесін, мерейін көтере бастады. Заман қаһарманына айналдырылған олар саяси сахнаның алдыңғы қатарына шықты. Тыңгерлер ішінде бөтен ұлттардың өкілі басым, ал жергілікті тұрғындардың сан жағынан аз болуы себепті қазақтың ұлттық тарихына, мәдениетіне деген қызығушылық төмендей берді. Өткен мен бүгінгінің арасындағы алшақтық ұлғая түсті, отаншылдықтың (патриотизмнің) ұлттық тамырына балта шабыла басталды. Қоғамдық-саяси өмірде ұлттық құндылық дегеннің бәрі құлазып кетті, ол «целинник», «интернационалист» деген сөздердің тасасында қалды. Бұл компартияның үгіт-насихат жұмысының, ғылым мен білімнің, әсіресе, бүкіл ақпарат құралдарының негізгі өзекті тақырыбына айналды. Тың игеру мен қазақ тілі қоғамдық өмірдің өркениетті даму жолында соқтығысты, бұл қақтығыста тың игеру саясаты жеңіп шықты, алайда ол басқа ұлттық қауымдастықтың өкілдеріне болсын, тыңгерлерге де, қазақтарға да жақсылық әкеле қоймады. Өйткені, бір этносқа қысымшылық көрсету, тіпті ойластырылмаған жағдайдың өзінде басқаларға да әсері болған, солай бола береді де. Тайқып барып өткен заманнан ұшқын атқан дәл осы құбылыстың өзі бүгінгі күннің проблемасындағы күрделі қайшалықтармен ұштасып жатқанын кейінгі іс-тәжірибеміз көрсетіп отыр. Өткен ғасырдың 50-60-шы жылдарындағы тың игеру эпопеясы – отаршылдық саясаттың айқын көрінісі. Мақсат – биліктің ойынша бұратана қауымның санатына жатқан алаш жұртын қайтсе де уысынан шығармау, азаттық алып, тәуелсіз ел болуына жол бермеу. Сол үшін қазақ халқының өз еліндегі, өз жеріндегі үлес салмағы барынша азайтылды, жеріміз жыртқыштық әдіспен игерілді, ұлттық кадрлар мүмкіндігінше шеттетілді. Нәтижесінде рухани құндылықтарымыз құлазыды, ел тарихы бұрмаланды, тіліміз, дініміз, салтдәстүріміз мансұқталды. Бұл кеңес заманындағы қайғы-қасіреті мол көп науқанның бірі еді. Енді бұдан тиісті қорытынды шығаратын кез де келді.


12 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʽ˅ʽȂʽ

ʮ˶́˲˞˘ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵ ˙˘˳˾́˳́˺˘ˬ́೪೪˘ ˘˲ˮ˘೦˘ˮʮ˯ˬ˞˘˶́ˮ˞˘ഉ˪˧˭˾˧ˬ˧˪ ˲˟˹˯˲˭˘ˮ́ ˢ೴˲˛˧ˣ˶˭ഉ˳˟ˬ˟˳˧ˮ˟ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́ ೪೵ˢ˘˵˘˥ˮ˘ˬ́˭́ˮ೪́˳೪˘˲˵́˱͕ ೪˘೦˘ˣ˙˘˳˵́ˬ́೪˵˘ˮ ˘˲́ˬ˶ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪ ˯˲˛˘ˮ˞˘˲೦˘˵˘˱˳́˲˭˘˙˟˲˞˧͘

ʘnjʠnjǓnjǝǞǧǙnjǙ ǤǧʘʘnjǙʘnjǜǒǧ ǛǚǗǔǢǔǫǝǧ

Қ

аржы полициясы органдары қағазбастылықтан құтылу үшін электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесіне көшті. Осылайша орталық аппаратпен, аумақтық бөлімшелермен, сондай-ақ, басқа да мемлекеттік органдармен байланысатын бірыңғай ақпараттық кеңістік құрылып, іс жүргізу тиімділігі жоғарылады. Яғни, құжаттардың қабылдануы мен жөнелтілу мерзімі қысқарып, жұмыс ауқымы жеңілдеді. Қазіргі уақытта «Электронды үкімет» порталы арқылы агенттік пен төраға блогына жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштерді қарау, жауабын беру жүйелі жолға қойылды. Азаматтарды онлайн-конференция арқылы қабылдау қаржы полициясы органдары қызметкерлерінің жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, тұрғындардың да уақытын үнемдейді. Шалғай ауылдың халқы интернеттің көмегімен сала жұмысына қатысты сауалдарын еркін жолдай алады. Сонымен қатар, өтініштердің тіркелу сәтінен бастап соңғы шешім қабылдағанға дейінгі аралықты бақылау мүмкіндігі қарастырылған. Ал, электрондық құжаттарды жөнелту тәртібі жұмыстың орындалу мерзімін ба-

ʈɧʍɧʁʛʃɧȱȬȱɳɧʍɧɩʛȱ ನ˘ˣ˧˲ˤˮ˵˟˲ˮ˟˵Ͳ˞ഺ˪˟ˮ˞˟˲ര˘˱˵˘˱˪˟˵˵˧͘ ʮ˯ˬ˞˘˳́˭ഺ˥˞˟˯˵́˲́˱Ͳ˘ര˾˟˵˟ˬ˛˟ ˪ˤ˧˭Ͳ˪˟˾˟˪˪˟˵˘˱˳́˲́˳˙˟˲˧˱ˢഺ˲͘ʮ˶Ͳ ́˲˞˘ʧ˟˲˭˘ˮˤ̆ബ˘˵˘˱˳́˲́˳ര˘˙́ˬ˞˘˶ ˶˘ര́˵˾˘˵˯ര˵˘˵́ˬ˞́˞˟˛˟ˮ˞˧˟˳˵˧˱˟˞˧˪͘ ʮ˘ˬ˱͕́˭഻ˮ˞˘˥˳൏ˬ˟˭˞˟˭˟ˬ˟˲˞˧˪˧˭ ˙˘ര́ˬ˘˥˞͍́ನ˘ˣ˘ര˳˵˘ˮ˞˘ബ˘ˬ˘˭˵˯˲ ˘˲ര́ˬ́ര˘˥˟ˬ˞˟˲˛˟˵˘˱˳́˲́˳˙˟˲˶˛˟ ˙˯ˬ˘˞́ˢ൏ˮ˟˵́˥́˭˳˘ˬ́ˮബ˘ˮ˵˘˶˘˲ˬ˘˲ ˙˘˲˭˘͍ ʮഉˮ˧˙˟˪ʤ೪˭˯ˬ˞˘˟˚͕ದ̣̯̌̌ಱ̬ಢ̼̦̼

ˁഉˬ˟˭˞˟˭˟ˢ˟˵˪˧ˣ˶˞˧೮˵ഉ˲˵˧˙˧˙˘˲ ˈ̣̼̌ದ̬̣̼̌̌ದ್್̨̡̡̡̪̹̯̙̦̖̣̯̞̣̞̥̞̥̖̦̯̱̬̣̬̼̯̞̱̖̬̖̹̖̣̞̯̖̬̞̯̱̬̣̼̌̌̌̌̔̌̚ʤ̭̯̦̌̌ ದ̨̣̭̼̜̼̦̹̌̌̍̌ʶ̡̖̖̦̞̔̔̍̌ದ̼̣̱̖̪̬̯̥̖̦̯̞̦̞̌̔̌̌ಪ̥̥̦̼̌̌ʯ̵̬̦̌̌ ಉʺʫˌʽʦ̙̱̪̌̌ ̖̬̖̞̍̔͗ – Интернет-дүкеннен сатып алған кез келген тауар мен пошта арқылы жолданған сәлемдеме кедендік бақылауға жатады. Біздің елде пошта жөнелтілімі Халықаралық пошта алмасу орындарында жүргізіледі. Мұндай қызметпен «Қазпочта», «Янцен-Экспресс», «Бурабай-Экспресс» және «ДХЛ Интернешнл Қазақстан» байланыс операторлары айналысады. Аталмыш ұйымдар тауарыңызды рәсімдеуге және сізге жақын пошта байланыс операторының бөлімшесіне жеткізуге жауапты. Егер, сәлемдеме құны 1000 евродан аспаса және салмағы 31 келіден аз болса, оны жазбаша декларациялаудың қажеті жоқ. Сақтау, жеткізу, сондай-ақ, транзит бойынша кедендік рәсімдерді жүргізу байланыс операторының міндетіне кіреді. Сәлемдеменің құны немесе салмағы

көрсетілген нормадан асып кетсе, әр келісіне 4 евродан кем емес қосымша баж алынады. Бүгінде әлемдік пошта байланысы қарқынды дамыған. Пошта операторлары және курьерлік қызметтер арасында сәлемдемелерді жеткізуде айырмашылық бар екенін ескеру қажет. Егер курьер қызметін пайдаланғыңыз келсе, сәлемдеме жеткізу тәртібін сұрауды ұмытпаңыз. Интернет бойынша тауарды сатып алған азамат салмағы мен құнына қарамастан оны жазбаша декларациялау керек. Мұны сізге курьерлік қызмет орындайды. Арақ-шараптарға, темекінің кез келген түрі мен шегуге арналған қоспаларға, кез келген қару түрі мен олардың бөлшектеріне, азаматтық және қызметтік қаруларға ұқсас заттар мен

бұйымдарға, мәдени құндылықтарға, жылдам бұзылатын тауарларға, кез келген өсімдік түріне, тұқымдарына, кез келген түр мен жағдайдағы бағалы тастарға, есірткі заттарына, уытты заттар мен олардың құрамдас заттарына, оның ішінде дәрілік заттарды пошта арқылы жөнелтуге тыйым салынған. Тауарларға «онлайн» режимде тапсырыс қабылдап, оны жеткізуде Қытай, Еуропа елдері және АҚШ көш бастап тұр. Интернет-сауда әдеттегідей әртүрлі тауарларды сатып алудың ең тиімді тәсілі. Сондықтан, тауарларды жеткізу саласында түрлі ұйымдар ұсынатын қызмет мүмкіндігі мен шамашарқын дұрыс бағалай білу қажет. Дайындаған Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ

рынша қысқартқанын атап өткен жөн. Қызметтік жазбалар, анықтамалар, баянаттар, баянжазбалар секілді ішкі құжат айналымы электрондық цифрлық қолтаңба тетігімен жүзеге асуда. Мәселен, бұрын басшылық тарапынан орындаушыларға берілген тапсырма құжатының бірнеше рет көшірмесі жасалып, жеке-жеке қол қойдыру арқылы таралатын. Қазір бірыңғай жүйе арқылы оңтайландырылды. Электрондық ресурстарға келіп түсетін өтініштерді қабылдау, есепке алу және қарау жұмыстарын одан әрі жетілдіру мақсатында биылдан бастап азаматтардың электрондық форматта жүгінулеріне арналған «144. kz» порталы құрылды. Құжат айналымын қысқарту және қызметкерлердің уақытын үнемдеу үшін тұрақты түрде тексерістер жүргізіледі. Мұхтар ЫСМАЙЫЛОВ, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Құпиялықты қамтамасыз ету және құжат айналымы басқармасының бастығы

ǂǪǧ ǡǬǡǢǡǭȂǩ ǝǜǧǜǮȂǧȂǨǡǩ ɚǥǬǡǮǡǠȂ ʶ˟˾˟˟ˬ˯˲˞˘ˬ́೪˙˘ˬ˘˙˘೪˾˘ˬ˘˲˘˲˘˳́ˮ˞˘ˢ˯ˬ೪˯ˣ೦˘ˬ́˳́˟˲˟ˢ˟ˬ˟˲˧ˮ˟˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ ˙˲˟˥ˮͲ˲ˤˮ˛ˢ˘˲́˳˵˘˲́˙˘˳˵˘ˬ˞́͘ Әкімшілік полиция мен Білім басқармасы бірлесе ұйымдастырған шара барысында бүлдіршіндер «Мен жол қозғалысы ережелерін сақтаймын!» сахналық қойылымын көрсетіп, ребустар, жұмбақтар шешеді, практикалық тапсырмалар орындайды. «Ересектердің бәрі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырысатыны белгілі. Өйткені, бала көшеде түрлі жағдайларға тап болады. Кейде абдырап қалуы да мүмкін. Сондықтан, қауіпсіздік ережесін ересектер балаға өз тілінде түсіндіріп, дағдыландыруы тиіс» дейді әкімшілік полиция қызметкерлері. Брейн-ринг жарыстары 18 ақпанға дейін жалғасады.


13 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ ʳˢ˘˲˵́ˢ́ˬ˞́೪˵˘˳˘˥ˬ˘˶˪˯˭ˤ˳˳ˤ̆ˬ˘˲́ˮ́೮ ˢ˘೮˘೪೵˲˘˭́ˮ೪೵˲˘˵́ˮ˞́೦́˵˶˲˘ˬ́ ˈʤʥʤˀʸʤʺʤ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǺǩDzǴǩǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺ ǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈǴȄá ǰǩãȄǶȄã ǪçǭǩǶ ÝǹȎ t ǚǩDzǴǩǼ ǻǼǹǩǴȄ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈǴȄáǰǩã ǪǩǪȄǶǩǺÝDzdzǮǺljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǯȄǴßȄǀǯǩǹǻȄǯȄǴǭȄáǻǩǩǼǵǩáǻȄáǷdzǹǼǬǻȎdzǯÝǶǮǼȀǩǺdzǮǴȎdzǺǩDzǴǩǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǶȄãǯǩãǩáçǹǩǵȄǶáçǹǩǻȄǶǭȄßȄǻǼǹǩǴȄǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ ljǼǵǩáǻȄáǷdzǹǼǬǻȎdzǯÝǶǮǼȀǩǺdzǮǴȎdzǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǯǮǻȎǵéȁǮǭǮǶ ǻçǹǩǻȄǶáçǹǩǵǭǩáçǹȄǴǩǭȄǚǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǶȄãådzȎǴǮǻǻȎdzǵǮǹǰȎǵȎ ǪǮǺǯȄǴǭȄáçǹǩDzǭȄ ǚǩȈǺDZǸǩǹǻDZȈǴǩǹåǰǬǮǭǮáǷßǩǵǭȄáǪȎǹǴǮǺǻȎdzǻǮǹǷǴǩǹǭȄãáçǹȄǴȄǵǭȄá ǪåǴȎǵȁǮǴǮǹȎǯÝǶǮáçǹȄǴǩǻȄǶǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǶǩǶǯǷßǩǹȄǻçǹßǩǶ ǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǯȄǴßȄǩáǸǩǶǶǩǶǪǩǺǻǩǸǶǩǼǹȄǰßǩ ǭǮDzȎǶǻDZȎǺǻȎǵÝǺǴDZǾǩǻáǩǵȄǶǩǭǩDzáçǯǩǻǻǩǹǭȄǻǩǸǺȄǹǩǭȄ  ǻDZȎǺǻȎ ǺǩDzǴǩǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǶȄã áçǹǩǵȄǶǩ dzǩǶǭDZǭǩǻǻǩǹ çǺȄǶǼ ǻǼǹǩǴȄ ǺǩȈǺDZ ǸǩǹǻDZȈ ǷǹǬǩǶȄǶȄã åǰǬǮ áǷßǩǵǭȄá ǪȎǹǴǮǺǻȎdzǻȎã ǷǴǩǹǭȄã áçǹȄǴȄǵǭȄá ǪåǴȎǵȁǮǴǮǹȎǶȎã ǷǻȄǹȄǺȄ ǾǩǻǻǩǵǩǺȄǶǩǶ éǰȎǶǭȎ dzåȁȎǹǵǮ ǯǷßǩǹȄǻçǹßǩǶǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãȁǮȁȎǵȎǶǮǶéǰȎǶǭȎdzåȁȎǹǵǮ ǺǩȈǺDZǸǩǹǻDZȈǶȄãåǰǬǮáǷßǩǵǭȄáǪȎǹǴǮǺǻȎdzǻȎãǷǴǩǹǭȄãáçǹȄǴȄǵǭȄá ǪåǴȎǵȁǮǴǮǹȎǶȎã ÝǭȎǴǮǻ ǷǹǬǩǶǭǩǹȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶȎ ǻǼǹǩǴȄ áçǯǩǻǻȄã dzåȁȎǹǵǮǺȎ dzǩǶǭDZǭǩǻǻȄãǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǯçǵȄǺȄǶǩáǩǻȄǺǼßǩdzǮǴȎǺȎǵȎ ǻǼǹǩǴȄǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶǶȄǺǩǶǭǩßȄåǻȎǶȎȁȎ  ǺǩDzǴǩǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǶȄã áçǹǩǵȄǶǩ dzǩǶǭDZǭǩǻǻǩǹ ǻǼǹǩǴȄ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴȄááǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼǩǹáȄǴȄȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄáǯÝǶǮáǩßǩǰǽǷǹ ǵǩǻǻǩǯǩǺǩǴßǩǶǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶǶȄǺǩǶǭǩßȄǵÝǴȎǵǮǻǻǮǹ ÞǹǪLǹǺǩȈǺDZǸǩǹǻDZȈǻDZLǺǻLǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãáçǹǩǵȄǶǩǪLǹdzǩǶ ǭDZǭǩǻǼǹǩçǺȄǶǼßǩáçáȄǴȄ ǚǩȈǺDZǸǩǹǻDZȈǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãáçǹǩǵȄǶǩǷǺȄǺǩȈǺDZǸǩǹǻDZȈǶȄã ǵéȁǮǺLǪǷǴȄǸǻǩǪȄǴǵǩDzǻȄǶdzǩǶǭDZǭǩǻǼǹǩçǺȄǶǼßǩáçáȄǴȄ ǚǩȈǺDZǸǩǹǻDZȈǴǩǹǭȄãçǺȄǶȄǺǻǩǹȄǪǷǴǵǩßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩǵÝǺǴDZǾǩǻǻǩǹ ǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶåǰǬǮáǷßǩǵǭȄáǪLǹǴǮǺǻLdzǻǮǹǭLãǯÝǶǮǯǷßǩǹȄǻçǹßǩǶ ǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǶȄãçǺȄǶȄǺȄǪǷDzȄǶȁǩǺǩDzǴǩDzǭȄ ǚǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãáçǹǩǵȄǶǩçǺȄǶȄǴǩǻȄǶǩǭǩǵǚǩDzǴǩǼǻǼǹǩǴȄ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈǴȄáǰǩãǶȄãǻǩǴǩǸǻǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺdzǮǴǼȎǻDZȎǺ ǚǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǵéȁǮǺLljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǩǼǵǩßȄǶǭǩǻçǹǼȄ ǻDZLǺ ǚǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄǻåǹǩßǩǶȄãǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǾǩǻȁȄǺȄ ǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄáçǹȄǴßǩǶǶǩǶdzǮDzȎǶǯǮǻȎdzéǶǭȎdzǵǮǹǰȎǵǶǮǶdzǮȁȎdzǻȎǹǵǮDz åǻdzȎǰȎǴǮǻȎǶǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǩǴßǩȁáȄǷǻȄǹȄǺȄǶǭǩǺǩDzǴǩǶǩǭȄ ǕÝǺǴDZǾǩǻáǩ çǺȄǶȄǴǩǻȄǶ áǩßǩǰ ǽǷǹǵǩǻǻǩßȄ ǪǩǹǴȄá áçǯǩǻǻǩǹßǩ áǷǴ áǷDzȄǴßǩǶǵåǹǵǮǶǹǩǺǻǩǴßǩǶǪǷǴǼßǩǯÝǶǮǷǹȄǶǭǩǴßǩǶdzéǶȎǶǷǹȄǶǭǩǼȁȄ ǻǼǹǩǴȄǷǶȄãǩǻȄǯåǶȎǵǮǶǻǮǴǮǽǷǶǶåǵȎǹȎdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶǪǮǴǬȎǶȎáǩǵǻǼßǩ ǻDZȎǺ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǩǼǵǩáǻȄá ǷdzǹǼǬǻȎdz ǯÝǶǮ ǼȀǩǺdzǮǴȎdz ǺǩDzǴǩǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶ ǺǩDzǴǩDzǭȄ ǚǩDzǴǩǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǶȄã ǻȎǰǪǮǺȎǵǮǶǷǴǩǹǭȄãǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǷǹǶȄǻåǵǮǶǭǮǯǩǹDZȈǴǩǶǩǭȄ ǚǩDzǴǩǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǴǩǹȄǶȄã áçǹǩǵȄǶǩ dzǩǶǭDZǭǩǻǼǹǩǴǩǹ ǪǷDzȄǶȁǩ çǺȄǶȄǺǻǩǹljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǺǴDZǾǩǻȄǩǸǸǩǹǩǻȄǶǭǩǯȄǴǭȄã ǩáǸǩǶȄǶǩǶǶǩǼǹȄǰȄǶǩǭǮDzȎǶdzéǶǭǮǴȎdzǻȎǺǩßǩǻǭǮǶǬǮǭǮDzȎǶ éǰȎǴȎǺǭǮǶǪǩǺǻǩǸǬǮǭǮDzȎǶǺǮǶǪȎǯÝǶǮǭǮǵǩǴȄǺdzéǶǭǮǹȎǶǮǶ ǪǩǺáǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄNJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdzdzåȁǮǺȎdzǩǪDZǶǮǻǻǮǴ ǩǹáȄǴȄáǩǪȄǴǭǩǶǩǭȄ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́˭˟ˮϮϬϭϰˢ́ˬ́˳˘˥ˬ˘ˮ˘˵́ˮ ˳˘˥ˬ˘˶˪˯˭ˤ˳˳ˤ̆ˬ˘˲́ˮ́೮˃˧ˣ˧˭˧ ȯ ǚljǒǔljǜǓǗǕǑǚǚǑǨǚǤǖǤäljǛljǜǤǖæǕǀǙǀ ǙǙ 2

ǚljǒǔljǜǓǗǕǑǚǚǑǨǚǤ ǗǙǖljǔljǚâljǖǏǎǙǀ ǗǙǛljǔǤàǤ

ljǜǕljâǛǤâǚljǒǔljǜǓǗǕǑǚǚǑǨǔljǙǤ NJǎǒNJǀǛǡǀǔǀǓǓ âljǔljǔǤâǚljǒǔljǜǓǗǕǑǚǚǑǨǚǤ ˆǚljǙǤljǙâlj˜ljǜǍljǖǤǖǤäljǜǍljǖǍǤâǚljǒǔljǜ ǚljǙǤljǙâljljǜǍljǖǤ ǓǗǕǑǚǚǑǨǚǤ

 

ljǔǕljǛǤ˜ljǜǍljǖǤǖǤäljǜǍljǖǍǤâǚljǒǔljǜǓǗǕǑǚǚǑǨǚǤ ljǔǕljǛǤljǜǍljǖǤ ˆǎǚǀǔ˜ljǜǍljǖǤǖǤäljǜǍljǖǍǤâǚljǒǔljǜǓǗǕǑǚǚǑǨǚǤ ǎǚǀǔljǜǍljǖǤ

1   

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

    14 

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

  21 

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

 ȯ ȯ ȯ

ǗǓǙǜnjǛǀǓǚljǒǔljǜǓǗǕǑǚǚǑǨǔljǙǤ ǕæǛǎǕǀǚǗNjljǛǤǖǍljàǤǗâǜǡǤǔljǙǚljǙljǒǤÞNJæǓǎǒǞljǖǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǍljäàǤǔǤ âljǐljâèǔǛǛǤâæǖǎǙǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀǏǎäǀǚǍljäàǤǔǤ ˆljǚǛljǖlj˜ǕǎǍǑǟǑǖljǔǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀNJǎǒNJǀǛǡǀǔǀǓǓæǡǎǚǀlj ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǀǕÞǚǓǎǜǓæǡǎǚǀ ǚǚǎǒǝǜǔǔǑǖljǛǤǖǍljàǤâljǐljâljnjǙǗǛǎǞǖǑǓljǔǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀ ǏǎäǀǚǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǤljǔǛǤǖǚljǙǑǖǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘâljǙǛljǔǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘâèǚǕèǙǤǖǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǚljǙǤljǍǤǙǛèǒǤâǓæǡǎǚǀ ȯǓÞǚǀǘǛǀǓǔǑǟǎǒǀâǗǙàljǔǏǤǖǛljǚǏǗǔǤ âljǐljâǛêǙǀǓǔǑǟǎǒǀâljǙljǚljǐǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤljǒǕljǖǗNjǓæǡǎǚǀǜǔǓǎǖǎǚljǙǤ ȯǕǜǐǤǓljǔǤâǕǎǓǛǎNJǀǓǎǖǎǚljǙǤǓæǡǎǚǀ ǚljǜǍljǦǓǗǖǗǕǑǓljǔǤâǓǗǔǔǎǍǏǀǓǎǖǎǚljǙǤǓæǡǎǚǀ ǔǖnjǜǕǑǔǎNjljǛǤǖǍljàǤǎǜǙljǐǑǨǔǤâèǔǛǛǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀǘǜǡǓǑǖ Ǔæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤljNJǤǔljǒǞljǖǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎNJǀǛljǞljǞǜǚǎǒǖǓæǡǎǚǀ ǖljǐljǙNJljǎNjǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀâljNJljǖNJljǒNJljǛǤǙǍljäàǤǔǤ ˆâljǐljâǚǛljǖ˜ǚǘǗǙǛǚljǙljǒǤâljǏǤǕèâljǖǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǀǓêǒǡǀǍǑǖljǓæǡǎǚǀ ǔǖnjǜǕǑǔǎNjljǛǤǖǍljàǤǎǜǙljǐǑǨèǔǛǛǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀ ˆǚǛǜǍǎǖǛǛǎǙêǒǀ˜ǕǏèǕljNJljǎNjǓæǡǎǚǀ ǕǎǍǑǟǑǖljǔǤâǓǗǔǔǎǍǏǀǡâèǍljǒNJǎǙǍǀèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎNJǀNJǜǙljNJljǒǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎNJǀǡljǔǓæǍǎǓæǡǎǚǀ

ȯ ǖ/ǖ

ǚljǒ ǔljǜ ǜǠljǚ

ǜǠljǚǓǎǔǀǓǚljǒǔljǜǓǗǕǑǚǚǑǨǔljǙǤ ǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀǖǀäǗǙǛljǔǤàǤ

Ǔǎǚǀǖǀä ǖæǕǀǙǀ

1 2 4  7 8  11 12 14  17 18  21 22 24  27 28       41 42 44  47 48            71 72 74  77 78  81 82 

ljǔǕljǛǤljǜǍljǖǤ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǡljǒǕljǖǗNjǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǡljǒǕljǖǗNjǓæǡǎǚǀ ǦǓǗǖǗǕǑǓljǐljäǓǗǔǔǎǍǏǀljǚǎǕNJǑǖǗNjǓæǡǎǚǀ ˆǏljǚǛljǙ˜ǚljǙljǒǤǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǍljäàǤǔǤ ˆǏljǚǛljǙ˜ǚljǙljǒǤǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘljǚljǖâljǒàǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘljǚljǖâljǒàǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓǎǖǎǚljǙǤǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǓǎǖǎǚljǙǤǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨâǗǙâǤǛǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨâǗǙâǤǛǓæǡǎǚǀ âljǐljâǛêǙǀǓǔǑǟǎǒǀǚǚǎǒǝǜǔǔǑǖǓæǡǎǚǀ âljǐljâǛêǙǀǓǔǑǟǎǒǀǚÞǓǎǖǚǎǒǝǜǔǑǖǓæǡǎǚǀ ǚljǜǍljǦǓǗǖǗǕǑǓljǔǤâǓǗǔǔǎǍǏǀǓǎǖǎǚljǙǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓǎǖǎǚljǙǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓǎǖǎǚljǙǤǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǏÞǖǀNJǎǓǛljǙǞljǖǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǏÞǖǀNJǎǓǛljǙǞljǖǓæǡǎǚǀ âljǐljâǦǓǗǖǗǕǑǓljâljǙǏǤǏÞǖǎǞljǔǤâljǙljǔǤâǚljǜǍlj ǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀljǍǗǔǥǝǨǖǜǡǓǎNjǑǠǓæǡǎǚǀ ȯ ǔǖnjǜǕǑǔǎNjljǛǤǖǍljàǤǎǜǙljǐǑǨèǔǛǛǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀlj ǘǜǡǓǑǖǓæǡǎǚǀ ȯ ǔǖnjǜǕǑǔǎNjljǛǤǖǍljàǤǎǜǙljǐǑǨèǔǛǛǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀlj ǘǜǡǓǑǖǓæǡǎǚǀ ȯ ǔǖnjǜǕǑǔǎNjljǛǤǖǍljàǤǎǜǙljǐǑǨèǔǛǛǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀ âljǏǤǕèâljǖǓæǡǎǚǀ ȯ ǔǖnjǜǕǑǔǎNjljǛǤǖǍljàǤǎǜǙljǐǑǨèǔǛǛǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀ ˆǚǛǜǍǎǖǛǛǎǙêǒǀ˜ǕljàǏljǖǏèǕljNJljǎNjǍljäàǤǔǤ ȯ ǔǖnjǜǕǑǔǎNjljǛǤǖǍljàǤǎǜǙljǐǑǨǔǤâèǔǛǛǤâǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀ ˆǚǛǜǍǎǖǛǛǎǙêǒǀ˜ǕǏèǕljNJljǎNjǍljäàǤǔǤ ȯ ˆljǚǛljǖljǚǜljǙǖljǚǤ˜ǕǓǓljNJljǒǍljäàǤǔǤ ȯ âèǙǤǔǤǚǛǎǞǖǑǓljǔǤâǓǗǔǔǎǍǏǀljâǏǗǔǓæǡǎǚǀNJ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǏǍǗǚǕèǞljǕǎǍèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǛljǞljǞǜǚǎǒǖǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǛljǞljǞǜǚǎǒǖǓæǡǎǚǀ ȯ ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǓǗǕǕǜǖljǔǍǤâǕǎǖǡǀǓâǗǙǤ˜ǕǓǓǏèǕljNJǎǓ ǛÞǡǎǖǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ǓljǙljǛǦǗǙǛljǔǤàǤǏèǕljNJǎǓǛÞǡǎǖǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ âǗàljǕǍǤâǛljǕljâǛljǖǍǤǙǜǏÞǖǎǚǎǙNjǑǚǓǗǔǔǎǍǏǀNJǎǒǀǕNJǎǛ ǕljǒǔǑǖǓæǡǎǚǀ ȯ âǗàljǕǍǤâǛljǕljâǛljǖǍǤǙǜǏÞǖǎǚǎǙNjǑǚǓǗǔǔǎǍǏǀNJǎǒǀǕNJǎǛ ǕljǒǔǑǖǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǘǎǛǙǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǘǎǛǙǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ˆâljǐljâǚǛljǖ˜ǚǘǗǙǛǚljǙljǒǤâljǏǤǕèâljǖǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǘǎǛǙǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǘǎǛǙǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǏljǖljǒǍljǙǏǑǙǎǖǛljǎNjǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǏljǖljǒǍljǙǏǑǙǎǖǛljǎNjǓæǡǎǚǀ ȯ ǎǜǙljǐǑǨnjǜǕljǖǑǛljǙǔǤâǑǖǚǛǑǛǜǛǤǕljàǏljǖǏèǕljNJljǎNjǍljäàǤǔǤlj ȯ njǜǕljǖǑǛljǙǔǤâǓǗǔǔǎǍǏǀǏljǖǚênjǀǙèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯ njǜǕljǖǑǛljǙǔǤâǓǗǔǔǎǍǏǀǏljǖǚênjǀǙèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨljNJǤǔljǒǞljǖǍljäàǤǔǤ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨljNJǤǔljǒǞljǖǍljäàǤǔǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓêǒǡǀǍǑǖljǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓêǒǡǀǍǑǖljǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓêǒǡǀǍǑǖljǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘàljNJǑǛǕêǚǀǙǎǘǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘàljNJǑǛǕêǚǀǙǎǘǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ˆǏǗǔljǜǡǤǔljǙǍǤǛljǚǤǕljǔǍljǜǗǙǛljǔǤàǤ˜Ǐǡǚ ljNJǤǔljǒǞljǖǍljäàǤǔǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘNJǜǙljNJljǒǓæǡǎǚǀ ȯ âǙǀǀǕǕǎǓǛǎNJǀǖǀäNJǀǙǀǖǡǀǚljǜǤâǛǤǙǜǓǎǡǎǖǀ ǏǎǔǎǐǖǗǍǗǙǗǏǖǤǒǛèǙàǤǖljǔljNJǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǏǎǔǎǐǖǗǍǗǙǗǏǖǤǒǛèǙàǤǖljǔljNJǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘˆǘǙǗǕǤǡǔǎǖǖǤǒ˜ǛèǙàǤǖêǒljǔljNJǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘˆǘǙǗǕǤǡǔǎǖǖǤǒ˜ǛèǙàǤǖljǔljNJǤǡljǙNJljâǛǤǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘˆǘǙǗǕǤǡǔǎǖǖǤǒ˜ǛèǙàǤǖêǒljǔljNJǤ ǡljǙNJljâǛǤǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǕǑǠǜǙǑǖǗǛèǙàǤǖljǔljNJǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘˆǑǖǛǎǙǖljǟǑǗǖljǔǥǖǤǒ˜ǛèǙàǤǖljǔljNJǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘˆǓêǒnjǎǖǏljǙ˜ǛèǙàǤǖljǔljNJǤ ȯ ˆǟǎǔǑǖnjǑǍǙǗǕljǡ˜æǓǏǗǕljǙǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ njǜǕljǖǑǛljǙǔǤâǛǎǞǖǑǓljǔǤâǓǗǔǔǎǍǏǀǟǑǗǔǓǗNjǚǓǑǒǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǓêǒǡǀǍǑǖljǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǓêǒǡǀǍǑǖljǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǏljǖljǒǍljǙǏǑǙǎǖǛljǎNjǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǏljǖljǒǍljǙǏǑǙǎǖǛljǎNjǓæǡǎǚǀ ȯ ǕǎǍǑǟǑǖljǔǤâǓǗǔǔǎǍǏǀǡÞǓÞǙǀǕâèǍljǒNJǎǙǍǀèǔǤǍljäàǤǔǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘljǕljǖljǛǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘljǕljǖljǛǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒâljǙâljNJljǛǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒâljǙâljNJljǛǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǡǑǕljǖNJljǎNjljǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǀàljNJǑǛǕêǚǀǙǎǘǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǀàljNJǑǛǕêǚǙǎǘǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǗǙǛljǔǤâǛljǖǍǤǙǤǔàljǖǓǀǛljǘǞljǖljǏêǒǎǚǀ˜ ǓǗǕǕǜǖljǔǍǤâǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǡÞǓÞǙǀǕâèǍljǒNJǎǙǍǀèǔǤ ǍljäàǤǔǤ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǔǎǘǚǀǓæǡǎǚǀ ȯ âljǐljâǛêǙǀǓǔǑǟǎǒǀâljǙljǚljǐǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǛǎǘǕljǒâljǒǤǖǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǛǎǘǕljǒâljǒǤǖǓæǡǎǚǀ ȯ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘljNJljǒǛèǙǚǤǖǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ ǗâǜǡǤǔljǙǚljǙljǒǤNJǕǗǕǤǡèǔǤǍljäàǤǔǤ ȯ ǗâǜǡǤǔljǙǚljǙljǒǤNJǕǗǕǤǡèǔǤǍljäàǤǔǤ ȯ ǏêǒǓǎǏêǒǎǔǎǙǀljǜǙǜǔljǙǤǖǤäljǜǙǜǞljǖljǚǤǀǏljǖǚênjǀǙèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

84  87 88  

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

  

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

 

ȯ ȯ ȯȯȯ

    

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

111 112 

ȯ ȯ ȯ1

114

ȯ

 117 118

ȯ ȯ ȯ ȯȯ

 121 122 124 

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯȯ

127 128     

ȯ ȯ7 ȯ ȯ1 ȯ ȯ ȯ112 ȯ1 ȯ114 ȯ1 ȯ ȯ

 141 142 144 

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

 147 148

ȯ ȯ ȯ

 

ȯ ȯ

 

ȯ ȯ

  

ȯ ȯ ȯ ȯ

 

ȯ ȯ

    

ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

ǛǜNJǎǙǓǜǔǎǐnjǎâljǙǚǤǍǑǚǘljǖǚǎǙǕljâǛǤǕâèǔǤǓæǡǎǚǀ ǕǎǍǑǓljǔǤâÞǔǎǜǕǎǛǛǀǓǗäljǔǛǜǗǙǛljǔǤàǤǀǏljǖǚênjǀǙèǔǤǓæǡǎǚǀ ǗǖǓǗǔǗnjǑǨǔǤâǍǑǚǘljǖǚǎǙǕljâǛǤǕâèǔǤǓæǡǎǚǀ ǘǎǙǑǖljǛljǔǍǤâǗǙǛljǔǤâǛÞǜǎǔǚǀǐǍǀǓǍljäàǤǔǤ èǔǛǛǤâàǤǔǤǕǑǕǎǍǑǟǑǖljǔǤâǗǙǛljǔǤâljNJǤǔljǒǞljǖǍljäàǤǔǤ42 ǛǙljNjǕljǛǗǔǗnjǑǨǏÞǖǎǗǙǛǗǘǎǍǑǨàǐǑljNJǤǔljǒǞljǖǍljäàǤǔǤ ˆȯâljǔljǔǤâljǜǙǜǞljǖljǚǤ˜ǡǏâǕǓǓǙâǗǡâljǙNJljǎNjǍljäàǤǔǤ ˆȯâljǔljǔǤâNJljǔljǔljǙljǜǙǜǞljǖljǚǤ˜ǡǏâǕǓǓ ǙâǗǡâljǙNJljǎNjǍljäàǤǔǤ ȯÞǚǓǎǙǑNJæǔǀǕǀǏljìljǖǡljǍǗǚǕèǞljǕǎǍèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯÞǚǓǎǙǑNJæǔǀǕǀˆǏǎǔǎǐǖǗǍǗǙǗǏǖǤǒ˜ǛèǙàǤǖêǒljǔljNJǤ ȯÞǚǓǎǙǑNJæǔǀǕǀljNJǤǔljǒǞljǖǍljäàǤǔǤ ǛǎǙnjǎǜǑǐǗǔǨǛǗǙǤǍǗǙǗǏǖljǨǓæǡǎǚǀ ljǚǛljǖljâljǔljǚǤǀǡǓǀǀǚǛǎǙǍǎǘljǙǛljǕǎǖǛǀǖǀäǜljâǤǛǡljèǚǛljǜ ǗâǡljǜǔljàǤǡǤæǖǍǀǙǀǚǛǀǓljǒǕljâ ǎǚǀǔljǜǍljǖǤ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤâljNJljǖNJljǒNJljǛǤǙǍljǖàǤǔǤ âljǐljâǙǎǚǎǒǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀâljNJljǖNJljǒNJljǛǤǙǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘˆǘǙǑnjǗǙǗǍǖǤǒ˜ǛèǙàǤǖljǔljNJǤljǙǖljǚljǒ Ǔæǡǎǚǀ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǛèäàǤǡǘǙǎǐǑǍǎǖǛǀǖǀäǐǑǨǛǓǎǙǔǀǓ ǕǎǓǛǎNJǀǛêǙǓǀǚǛljǖǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘˆǐljǙǎǠǖǤǒ˜ǛèǙàǤǖljǔljNJǤèǡâǤǡǛljǙ Ǔæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǀǍâǗǖljǎNjǓæǡǎǚǀ èǔǛǛǤâljǓljǍǎǕǑǨǔǤâǓǀǛljǘǞljǖljǍǗǚǛǤâǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤâljNJljǖNJljǒNJljǛǤǙǍljäàǤǔǤ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǀǍâǗǖljǎNjǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤǓæǡǎȯ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤǑǚljǛljǒNJljǛǤǙǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǀǚljǜǙljǖǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǀǚljǜǙljǖǓæǡǎǚǀ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǛèäàǤǡǘǙǎǐǑǍǎǖǛǀǖǀäǐǑǨǛǓǎǙǔǀǓ ǕǎǓǛǎNJǀǛêǙǓǀǚǛljǖǓæǡǎǚǀ ǖljǐljǙNJljǎNjǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀâljNJljǖNJljǒNJljǛǤǙǍljäàǤǔǤ ljǖljǕǎǖNJljǔljèǔǛǛǤâàǤǔǤǕǑǗǙǛljǔǤàǤǛèǙljǖǍljäàǤǔǤ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǔǤâǖǎǒǙǗǞǑǙǜǙnjǑǨàǤǔǤǕǑǗǙǛljǔǤàǤǛèǙljǖ ǍljäàǤǔǤ èǔǛǛǤâàǤǔǤǕǑǕǎǍǑǟǑǖljǔǤâǗǙǛljǔǤàǤǖǤäNJljǔljǔljǙ ǓljǙǍǑǗǞǑǙǜǙnjǑǨǗǙǛljǔǤàǤâljNJljǖNJljǒNJljǛǤǙǍljäàǤǔǤ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǔǤâNJljǔljǔljǙǍǤǗäljǔǛǜǗǙǛljǔǤàǤǛèǙljǖǍljäàǤǔǤ ȯâljǔljǔǤâljǜǙǜǞljǖljǛèǙljǙǙǤǚǓèǔǗNjǓæǡǎǚǀ ȯǘǎǙǑǖljǛljǔǍǤâǗǙǛljǔǤâǛèǙljǙǙǤǚǓèǔǗNjǓæǡǎǚǀ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǔǤâǏǎǍǎǔǕǎǍǑǟǑǖljǔǤâǏÞǙǍǎǕàǤǔǤǕǑǗǙǛljǔǤàǤ ǜǔǓǎǙǎǒǏÞǖǀNJǎǓǞljǖǍljǙ ǚljǙǤljǙâljljǜǍljǖǤ ǕæǛǎǕǀǚǗNjljǛǤǖǍljàǤǗâǜǡǤǔljǙǚljǙljǒǤ ÞǔǑǞljǖNJæǓǎǒǞljǖǓæǡǎǚǀ ǕnjǗǙǥǓǑǒljǛǤǖǍljàǤǗǙǤǚǍǙljǕljǛǎljǛǙǤǏǎǔǛǗâǚljǖǓæǡǎǚǀ ǓǗǖnjǙǎǚǚǞǗǔǔǓǎǖǎ&ljǙǤǓæǡǎǚǀ ǐǎǙǍǎǕǎǓǛǎNJǀǚljǙǤljǙâljǍljäàǤǔǤ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǠǎǔǧǚǓǑǖǟǎNjǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒljNJljǒǍljäàǤǔǤ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǘǙǎǐǑǍǎǖǛǀǏljǖǤǖǍljàǤǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓ NJljǚâljǙǜljǓljǍǎǕǑǨǚǤljNJljǒǍljäàǤǔǤlj ââǜljǖǤǡNJljǎNjljǛǤǖǍljàǤâljǐljâǕǜǐǤǓljǔǤâǍǙljǕljǛǎljǛǙǤ ǏǗǕljǙǗNjǓæǡǎǚǀNJ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǍljäàǤǔǤ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤǚÞǓǎǖǚǎǒǝǜǔǔǑǖǓæǡǎǚǀ ˆljǚǛljǖlj˜ǕǎǍǑǟǑǖljǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀǚljǙǤljǙâljǍljäàǤǔǤ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤNJænjǎǖNJljǒNJljǛǤǙǍljäàǤǔǤ ˆȯNJljǔljǔljǙǕǜǐǤǓljǔǤâǕǎǓǛǎNJǀ˜ǕǓâǓǏǎǔǛǗâǚljǖǓæǡǎǚǀ âljǐljâèǔǛǛǤâæǖǎǙǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀǏǎäǀǚǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘNJænjǎǖNJljǒNJljǛǤǙǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘNJænjǎǖNJljǒNJljǛǤǙǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓæǡǎ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓæǡǎêǒ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘÞǜǎǐǗNjǓæǡǎǚǀ ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤNJǗǒǤǖǡljǦǓǗǔǗnjǑǨǍǎǘljǙǛljǕǎǖǛǀ˜ǕǕ ǤâǤǔljǚǍêǓǎǖèǔǤǓæǡǎǚǀ ˆȯâljǔljǔǤâǎǕǞljǖlj˜ǕâǓǓǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǍljäàǤǔǤ ǘǗǔǑǛǎǞǖǑǓljǔǤâǓǗǔǔǎǍǏNJǎǒNJǀǛǡǀǔǀǓǓæǡǎǚǀ ˆljǚǛljǖlj˜ǕǎǍǑǟǑǖljǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀNJǎǒNJǀǛǡǀǔǀǓǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǚljǙǤljǙâljǍljäàǤǔǤ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤǕÞǚǓǎǜǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤǕÞǚǓǎǜǓæǡǎǚǀ ˆljǐǤâǛêǔǀǓǓǎǔǀǚǀǕǡljǙǛǓǗǙǘǗǙljǟǑǨǚǤ˜èǓljâ ǕÞǚǓǎǜǓæǡǎǚǀ ˆǓljǐǍǗǙǘǙǗǎǓǛ˜ǏǡǚǕÞǚǓǎǜǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘǔǑǟǎǒǕÞǚǓǎǜǓæǡǎǚǀ ȯNJljǔljNJljâǡljǕǎǓǛǎǘnjǑǕǖljǐǑǨǚǤÞǔǑǨǕǗǔǍljàèǔǗNjlj Ǔæǡǎǚǀ ˆǛèǙljǖljǚǛljǖlj˜ǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀǤǍêǓǎǖèǔǤǓæǡǎǚǀ ǚÞǓǎǖǚǎǒǝǜǔǔǑǖljǛǤǖǍljàǤâljǐljâljnjǙǗǛǎǞǖǑǓljǔǤâ ǜǖǑNjǎǙǚǑǛǎǛǀǏǎäǀǚǍljäàǤǔǤ ˆǍǑǖljǕǗ˜ǚǘǗǙǛǓǎǡǎǖǀnjǙǑnjǗǙǑǒǘǗǛljǖǑǖǓæǡǎǚǀ ǓNJljǒǚǎǒǀǛǗNjljljǛǤǖǍljàǤèǔǛǛǤâǗǘǎǙljǏÞǖǎNJljǔǎǛǛǎljǛǙǤ ǀǔǑǨǚǎǚǎǖNJǎǙǔǑǖǓæǡǎǚǀ ǕǎǖǎǍǏǕǎǖǛǏÞǖǎNJǑǐǖǎǚǓǗǔǔǎǍǏǤǏǎäǀǚǍljäàǤǔǤlj ˆâljǙǏǤljǓljǍǎǕǑǚǤ˜ljâǀǔǑǨǚǎǚǎǖNJǎǙǔǑǖǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǤNJǤǙljǒljǔǛǤǖǚljǙǑǖǓæǡǎǚǀ ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤâǗǙàljǖǤǚǀǚǛǎǙǀǏæǖǀǖǍǎnjǀNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǕ ǏǎäǀǚǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘâljǙljǚljǒNJljǛǤǙǓæǡǎǚǀ ǓNJljǒǚǎǒǀǛǗNjljljǛǤǖǍljàǤèǔǛǛǤâǗǘǎǙljǏÞǖǎNJljǔǎǛǛǎljǛǙǤ ǀǔǑǨǚǎǚǎǖNJǎǙǔǑǖǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘâljǙljǚljǒNJljǛǤǙǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǓljǙǛljǔǤǓæǡǎǚǀǖæǕǀǙǚǀǐ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎNJǀǓæǡǓǎǓǎǕǎänjǎǙèǔǤǓæǡǎǚǀ ǓæǔǀǓǏÞǖǎǓǗǕǕǜǖǑǓljǟǑǨǔljǙǓǗǔǔǎǍǏǀǓǗǖǚǛǑǛǜǟǑǨǓæǡǎǚǀ ˆâǤǐǕǎǛǚǎǙNjǑǚlj˜ljâǖǛǀǔǎǖǍǑǎNjǍljäàǤǔǤ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘljâljǖǚǎǙǀǓæǡǎǚǀ ǓæǔǀǓǏÞǖǎǓǗǕǕǜǖǑǓljǟǑǨǔljǙǓǗǔǔǎǍǏǀǓǗǖǚǛǑǛǜǟǑǨǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘljâljǖǚǎǙǀǓæǡǎǚǀ


14 Ě 

ÂæêòæîâĄáĬðáîçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ 167 168 169 171   176 177 178 179 181   186 187 188 189

 191   196 197 198 199   ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ ȯ

ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘâljǙǛljǔǤǓæǡǎǚǀ ˆǟǎǔǑǖǍǗǙǚǛǙǗǒ˜ǏǡǚǙljǜljǖǛèǒǤâǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǛljǕǡljǔǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǛljǕǡljǔǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǍNJljNJljǛljǒèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘljǙǍljnjǎǙǔǎǙǓæǡǎǚǀlj ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǚljǙǤljǍǤǙǛèǒǤâǓæǡǎǚǀ ȯǓÞǚǀǘǛǀǓǔǑǟǎǒâǗǡǓǎǓǎǕǎänjǎǙèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘâǗǡǓǎǓǎǕǎänjǎǙèǔǤǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǛljǒNJèǙǤǔǓæǡǎǚǀ ȯǗǙǛljǕǎǓǛǎǘǛljǒNJèǙǤǔǓæǡǎǚǀ ȯǕǎǓǛǎǘǓǎǡǎǖǀâljǕǤǚǛǤǓæǡǎǚǀ èǔǤǗǛljǖǚǗàǤǚǤǕênjǎǍǎǓǛǎǙǀǖǀäǗǙǛljǔǤâǓǔǑǖǑǓljǔǤânjǗǚǘǑǛljǔǀ ÞǔǑǞljǖNJæǓǎǒǞljǖǓæǡǎǚǀ ȯ âljǔljǔǤâǑǖǝǎǓǟǑǨǔǤâljǜǙǜǞljǖljǓǎǖǏǎNJǎǓǓêǕǀǚNJǎǓǗNjǓæǡǎǚǀ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤâǗǙàljǖǤǚǕǑǖǑǚǛǙǔǀnjǀǖǀäNJljǚÞǚǓǎǙǑ ǓǔǑǖǑǓljǔǤânjǗǚǘǑǛljǔǀNJǎǒNJǀǛǡǀǔǀǓǓæǡǎǚǀlj ȯ ǍǎǙǕǗǛǗǔǗnjǑǨǏÞǖǎǏǤǖǤǚǛǤââljǛǤǖljǚljǙâǤǔǤǏèàljǛǤǖljǜǙǜǔljǙ ǗǙǛljǔǤàǤǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǍljäàǤǔǤ ȯ ȯǘǎǙǐǎǖǛǞljǖljÞǔǑǨǕǗǔǍljàèǔǗNjljǓæǡǎǚǀ ȯ ǗǙǛljǔǤâǏǗǔljǜǙǜǞljǖljǚǤǏǎäǀǚǍljäàǤǔǤ ȯ ljǚǛljǖljâljǔljǚǤâljǙǛǛljǙǕǎǖǕênjǎǍǎǓǛǎǙnjǎljǙǖljǔàljǖÞǔǎǜǕǎǛǛǀǓ ǕǎǓǎǕǎǚǀǓæǓǛljǔǛèǙàǤǖljǔljNJǤljââǗǙàljǖǓæǡǎǚǀ ȯ ȯÞǚǓǎǙǑNJæǔǀǕǡǎǚǀǚljǙǤljǙâljǍljäàǤǔǤlj ȯ ȯÞǚǓǎǙǑNJæǔǀǕǡǎǚǀNJǎǒNJǀǛǡǀǔǀǓǓæǡǎǚǀ ȯ ȯÞǚǓǎǙǑNJæǔǀǕǡǎǚǀÞNJǜNJÞǓǀǙǍǑNjljǎNjǓæǡǎǚǀ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤèǔǛǛǤââljǜǀǘǚǀǐǍǀǓǓǗǕǑǛǎǛǀǖǀäǛǎǙnjǎǜ ǑǐǗǔǨǛǗǙǤǡǤäǛljǚǗǙljǕǤ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǡǎǛǕǎǕǔǎǓǎǛǛǎǙǍǎnjǀæǓǀǔǍǀǓǛǎǙǀǖǍǎnjǀ ǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǔǎǙǀ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäljNjǚǛǙǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀNjǎǖljâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNJǎǔǥnjǑǨǓǗǙǗǔǥǍǀnjǀǖǍǎnjǀǎǔǡǀǔǀnjǀ NJǙǧǚǚǎǔǥâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǔǑǛNjljǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀNjǑǔǥǖǧǚâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNjǎǖnjǙǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀNJǜǍljǘǎǡǛ âljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäèǔǤNJǙǑǛljǖǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀ ǔǗǖǍǗǖâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǑǛljǔǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǙǑǕâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǝǙljǖǟǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǘljǙǑǏâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤänjǎǙǕljǖǑǨǝǎǍǎǙljǟǑǨǔǤâ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀNJǎǙǔǑǖâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǡNjǎǒǟljǙǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀNJǎǙǖ âljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäljǕǎǙǑǓljâèǙljǕljǡǛljǛǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀNjljǡǑǖnjǛǗǖâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNJèèǛèǙljâǛǤæǓǀǔǎǛǛǀǔǀnjǀǖǍǎnjǀ ǎǔǡǀǔǀnjǀǖǥǧǒǗǙǓâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäljǙljNJǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǓljǑǙâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǑǙljǖǑǚǔljǕǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǛǎnjǎǙljǖâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǑǐǙljǑǔǥǕǎǕǔǎǓǎǛǀǖǍǎnjǀǎǔǡǀǔǀnjǀ ǛǎǔǥljNjǑNjâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǚljǜǍljǙljNjǑǨǚǤǓǗǙǗǔǥǍǀnjǀǖǍǎnjǀ ǎǔǡǀǔǀnjǀǦǙǙǑljǍâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǛêǙǓǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀljǖǓljǙljâljǔljǚǤǚǗǖǤǕǎǖâljǛljǙâljǐljâǚǛljǖ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǚǛljǕNJǜǔâljǔljǚǤǖǍljàǤǓǗǖǚǜǔǍǤàǤȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǑǖǍǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǍǎǔǑâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäâǤǛljǒǞljǔǤâ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀǘǎǓǑǖâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǓǗǙǎǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǚǎǜǔâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǕljǔljǒǐǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀǓǜljǔlj ǔǜǕǘǜǙâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǘÞǓǀǚǛljǖǑǚǔljǕǍǤâ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀǑǚǔljǕljNJljǍâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǏljǘǗǖǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀ ǛǗǓǑǗâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäÞǐǎǙNJljǒǏljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀNJljǓǜâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNJǎǔljǙǜǚǚǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǕǑǖǚǓâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäâǤǙàǤǐǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀNJǀǡǓǎǓâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǙǎǚǎǒǝǎǍǎǙljǟǑǨǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǕÞǚǓǎǜâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǛêǙǓǀǕǎǖǚǛljǖǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀ ljǡǞljNJljǍâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäæǐNJǎǓǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǛljǡǓǎǖǛâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǜǓǙljǑǖljǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀǓǑǎNj âljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǝǙljǖǓǝǜǙǛǖljǕljǒǖǎ âljǔljǚǤǖǍljàǤNJljǚǓǗǖǚǜǔǍǤàǤǖǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǑǚǘljǖǑǨǓǗǙǗǔǥǍǀnjǀǖǍǎnjǀ ǎǔǡǀǔǀnjǀǕljǍǙǑǍâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǘǗǔǥǡljǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀNjljǙǡljNjljâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǛÞǏǀǓǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǍǜǡljǖNJǎâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǠǎǞǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǘǙljnjljâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNJǀǙǀǓǓǎǖljǙljNJÞǕǀǙǔǀnjǀǖǍǎnjǀNJljǚ ǓǗǖǚǜǔǍǤàǤǍǜNJljǒâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäljǙǕǎǖǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǎǙǎNjljǖâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤänjǙǎǟǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀljǝǑǖǤȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤänjǙǜǐǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀǛNJǑǔǑǚǑȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǑǗǙǍljǖǑǨǓǗǙǗǔǥǍǀnjǀǖǍǎnjǀ ǎǔǡǀǔǀnjǀljǕǕljǖâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǓljǖljǍljǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀǗǛǛljNjlj

         

âljǔljǚǤ âljǔljǚǤâljǔljǚǤ

  

ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǓljǛljǙǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀǍǗǞljâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǕǗǖàǗǔǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǜǔljǖNJljǛǗǙâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǖǑǍǎǙǔljǖǍǓǗǙǗǔǥǍǀnjǀǖǍǎnjǀ ǎǔǡǀǔǀnjǀljǕǚǛǎǙǍljǕâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNJǀǙǀǓǓǎǖljǙljNJÞǕǀǙǔǀnjǀǖǍǎnjǀ ǎǔǡǀǔǀnjǀljNJǜǍljNJǑâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǗǕljǖǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀǕljǚǓljǛ âljǔljǚǤ

ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǚǑǖnjljǘǜǙǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀǚǑǖnjljǘǜǙâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǛêǙǓǑǨǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǍljàǤ ǎǔǡǀǔǀnjǀljǖǓljǙljâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǙǜǕǤǖǑǨǍljàǤǍǑǘǔǗǕljǛǑǨǔǤâ ǕǑǚǚǑǨǚǤNJǜǞljǙǎǚǛâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNJǗǔnjljǙǑǨǍljàǤǍǑǘǔǗǕljǛǑǨǔǤâ ǕǑǚǚǑǨǚǤǚǗǝǑǨâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǛljǒǔljǖǍǛljàǤǍǑǘǔǗǕljǛǑǨǔǤâ ǕǑǚǚǑǨǚǤNJljǖnjǓǗǓâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǚljǖǓǛǘǎǛǎǙNJǜǙnj Ǚǎǚǎǒ) âljǔljǚǤǖǍljàǤNJljǚǓǗǖǚǜǔǍǤàǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäljǚǛǙljǞljǖǥ Ǚǎǚǎǒ)âljǔljǚǤǖǍljàǤȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǗǕǚǓâljǔljǚǤǖǍljàǤ Ǚǎǚǎǒ)ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤänjǗǖǓǗǖnjâljǔljǚǤǖǍljàǤ âǤǛljǒ NJljǚǓǗǖǚǜǔǍǤàǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǡljǖǞljǒâljǔljǚǤǖǍljàǤ(âǤǛljǒ NJljǚǓǗǖǚǜǔǍǤàǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǍǏǑǍǍljâljǔljǚǤǖǍljàǤ ǓǗǖǚǜǔǍǤàǤ(NJǀǙǀǓǓǎǖljǙljNJÞǕǀǙǔǀnjǀ) ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäljǖǛljǔǥǨâljǔljǚǤǖǍljàǤ ǓǗǖǚǜǔǍǤàǤljǖǛljǔǥǨâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNJǙljǐǑǔǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀNJǙljǐǑǔǑǨ

  

ǓǗǖǚǜǔǍǤàǤ ǓǗǖǚǜǔǍǤàǤ

  

âljǔljǚǤ

 

ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäNJǎǔljǙǜǚǚǑǨǍljàǤǓǗǖǚǜǔǍǤàǤ NJǙǎǚǛâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǙǜǕǤǖǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀNJǜǞljǙǎǚǛ âljǔljǚǤ

   

ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǑǖǍǗǖǎǐǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀ ǍǏljǓljǙǛljâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǙǎǚǎǒǝǎǍǎǙljǟǑǨǚǤǖǍljàǤNJljǚ ǓǗǖǚǜǔǍǤàǤǓljǐljǖǥâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǡNjǎǒǟljǙǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀ ǚǛǗǓnjǗǔǥǕâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǛljǔǔǑǖâljǔljǚǤǖǍljàǤ ǓǗǖǚǜǔǍǤàǤǛljǔǔǑǖâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǚǀǕǖǀäâǞǙêǙǀǕǡǀâljǔljǚǤǖǍljàǤ ǘljǚǘǗǙǛǛǤâNjǑǐljǔǤââǤǐǕǎǛǀêǙǀǕǡǀâljǔljǚǤ ȯ âljǐljâǚǛljǖǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤǖǤäǝǑǖǔǨǖǍǑǨǍljàǤǎǔǡǀǔǀnjǀ ǞǎǔǥǚǑǖǓǑâljǔljǚǤ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ

ǚǎǖǀǕǛǎǔǎǝǗǖǤ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǩǸǸǩǹǩǻȄ˜ ǕǕ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǩǸǸǩǹǩǻȄǶȄãǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáȄǰǵǮǻȁȎǴǮǹȎ ǺȄǪǩDzǴǩǺ ǯǮǵáǷǹǴȄááǩ áǩǹǺȄ dzéǹǮǺ ǰǩãǶǩǵǩǺȄǶ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻ ǻǼǹǩǴȄ˜ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǐǩãȄ ǵǮǶ ljǹǶǩǵȄǺ dzǷǭǮdzǺȎ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶ ǪçǰǼ ǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ǾǩǪǩǹǴǩǼ éȁȎǶ ǺǮǶȎǵ ǻǮǴǮǽǷǶȄǶåǵȎǹȎǶǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ

ʤര˱˘˲˘˵˵́ര˺˘˙˘˲ˬ˘˭˘ ljǚǛljǖljâǀǡǓǀǀǚǛǎǙǍǎǘljǙǛljǕǎǖǛǀNJǎǒNJǀǛǡǀǔǀǓ Ǔǚǀ NJǗǚ ǔljǜljǐǤǕǍǤâ ǗǙǤǖǍljǙǤǖlj ǓǗǖǓǜǙǚ ǏljǙǑǨǔljǒǍǤ

ljǴǵǩǻȄǚǩǹȄǩǹáǩǎǺȎǴǩǼǭǩǶȄǀǀNJǻǮǹǬǮǼȁȎǺȎ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ ǛǮǹǬǮǼȁȎåǰǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶǩǻáǩǹǩǷǻȄǹȄǸâǙǶȄã ǰǩãǭǩǹȄǶǀǀǕǪçDzǹȄßȄǶáǩǻǩãǺǩáǻǩǼȄdzǮǹǮdz æǰǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶǩǻáǩǹǩǷǻȄǹȄǸåǰáçáȄßȄǶáǷǹßǩǼ ǷǹȄǶǭǩǼ âȄǰǵǮǻǻȎdzǯÝǶǮǮãǪǮdzǻÝǹǻȎǪȎǶǺǩáǻǩǼ âǙǰǩãȄǶǩǺÝDzdzǮǺáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶ ǺǩáǻǩǼ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩ áǩǻȄǺǻȄ ǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ âȄǴǵȄǺǻȄáȎǺǸǮǶáǷǺǩáǩDzǻǩǻǮǹǬǮǼǭȎǻǮǹǬǮǼǪǩ ǹȄǺȄǶǭǩǼǩáǻȄǴȄdzǮǹǮdzǻȎǻǮǹǬǮǼǯçǵȄǺǻǩǹȄǶǯéǹǬȎǰǼ ǯǩǶǯǩáǻȄǴȄáǻǷǴȄáǷǪȃdzǻDZǫǻȎǻéǹǭǮáȄǴǵȄǺǻȄáȎǺǻǮ ǻǮǹǬǮǼǺǷǶȄãȎȁȎǶǭǮáǩǹǩǴȄǸǯǩǻáǩǶȎǺǻǮǹǪǷDzȄǶȁǩ ǯǮdzǮǪǩǺǻȄǻǮǹǬǮǼȎǰǬǮǻéǺǼǯǩǺǩßǩǶáȄǴǵȄǺǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄáǭǮǹǮdzǻǮǹǭȎǩǶȄáǻǩǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ ǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄ ǯÝǶǮǯǷßǩǹȄǰǩãǬǮǹǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶǻåǵǮǶ ǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶåǻdzǮǶǶǮǵǮ ǺǮǰǩǸǩǺǻǩßȄǷǽDZǿǮǹǴǮǹljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ljǴǵǩǻȄ ǚǩǹȄǩǹáǩ ǎǺȎǴ ǩǼǭǩǶȄ ǀǀNJ ǯǮǭǮǴ ǼÝdzȎǴȎ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ ǏǮdzǮǻçǴßǩǴǩǹǭȄãåǻȎǶȎȁǻǮǹȎǶçDzȄǵǭǩǹǵǮǶǵǮdzǮ ǵǮǴǮǹǭǮǶǻéǺdzǮǶǾǩǪǩǹǵǮǶǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ ǯÝǶǮǷǴǩǹǪǷDzȄǶȁǩǰǩãǭȄȁǮȁȎǵáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ æǰǯçǵȄǺȄǪǷDzȄǶȁǩǯǮǭǮǴǪǩáȄǴǩǼǯÝǶǮǯǮǭǮǴ ȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǮǺǮǸ ǯéǹǬȎǰǮǭȎ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄã ǸǹǩdzǻDZdzǩǴȄá áȄǰǵǮǻǻǮǻǷǴȄßȄǵǮǶǸǩDzǭǩǴǩǶǩǭȄ ǏǮǭǮǴ ǼÝdzȎǴ åǰȎǶȎã áȄǰǵǮǻȎǶǭǮ âǙ ǀǀǕ ǯÝǶǮ âǙ ǰǩãǭǩǹǵǮǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶåǰȎǶǮǪǮǹȎǴǬǮǶǰǩãǪǷDzȄǶȁǩ ǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙ ǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ áȄǰǵǮǻǻȎdz ȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩ áǩǻȄǺǻȄ ǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ǏǮǭǮǴ ǻǷǸǸǮǶ ǪȎǹǬǮ áȄǴǵȄǺ ǪǷǴßǩǶ ǯǮǹǬǮ ǪȎǹǬǮ ȁȄßȄǸǯÝǶǮȎǰȎǶǺǼȄǻǸǩDzáȄǴǵȄǺǻȄǩȁǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ ǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄ ǯÝǶǮǯǷßǩǹȄǰǩãǬǮǹǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶǻåǵǮǶ ǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶåǻdzǮǶǶǮǵǮ ǺǮǰǩǸǩǺǻǩßȄǷǽDZǿǮǹǴǮǹljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ljǴǵǩǻȄ ǚǩǹȄǩǹáǩ ǎǺȎǴ ǩǼǭǩǶȄ ǀǀNJ dzǹDZǵDZ ǶǩǴDZǺǻȎ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ  âǩǵǩǼßǩ ǩǴȄǶßǩǶ áȄǴǵȄǺ ǯǩǺǩǭȄ ǭǮǸ dzéǭȎdz ǻǼßȄǰßǩǶ ǯÝǶǮ áȄǴǵȄǺ ǯǩǺǩǭȄ ǭǮǸ ǩDzȄǸǻǩǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǺǩǼǺǩáǪǮǭǮǹȎǰǭǮǹȎǶǩǴȄǸǺǼǹǮǻdzǮǻéǺȎǹǼ ǪǮDzǶǮǯǩǰǪǩßǩǯǩǰǼǯÝǶǮǻȎǹdzǮǼ

æǰǯçǵȄǺȄǪǷDzȄǶȁǩǯǮǭǮǴǪǩáȄǴǩǼǯÝǶǮǯǮǭǮǴ ȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǮǺǮǸ ǯéǹǬȎǰǮǭȎ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄã ǸǹǩdzǻDZdzǩǴȄá áȄǰǵǮǻǻǮǻǷǴȄßȄǵǮǶǸǩDzǭǩǴǩǶǩǭȄ ǏǮǭǮǴ ǼÝdzȎǴ åǰȎǶȎã áȄǰǵǮǻȎǶǭǮ âǙ ǀǀǕ ǯÝǶǮ âǙ ǰǩãǭǩǹǵǮǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶåǰȎǶǮǪǮǹȎǴǬǮǶǰǩãǪǷDzȄǶȁǩ ǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙ ǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ áȄǰǵǮǻǻȎdz ȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩ áǩǻȄǺǻȄ ǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ǏǮǭǮǴ ǻǷǸǸǮǶ ǪȎǹǬǮ áȄǴǵȄǺ ǪǷǴßǩǶ ǯǮǹǬǮ ǪȎǹǬǮ ȁȄßȄǸǯÝǶǮȎǰȎǶǺǼȄǻǸǩDzáȄǴǵȄǺǻȄǩȁǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ ǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄ ǯÝǶǮǯǷßǩǹȄ ǰǩãǬǮǹǽDZǰDZdzǩǽDZǴǷǺǷǽDZȈǸǺDZǾǷǴǷǬDZȈ ǾDZǵDZȈȆdzǷǶǷǵDZdzǩȆdzǷǴǷǬDZȈǵǮǻǩǴǴǼǹǬDZȈǵǩǴǭÝǹȎǬǮǹȎ DZǶǽǷǹǵǩǻDZdzǩ ǪǷDzȄ ǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶ ǮǵǮǺ ǭǮǶǮǺȎ ȁȄǶȄááǩǶ ÝǺdzǮǹDZ áȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ǶǮǵǮǺǮ ǰǩǸǩǺǻǩßȄ ǷǽDZǿǮǹǴǮǹ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ǏǷǴ ǸǩǻǹǼǴǭȎdz ǸǷǴDZǿDZȈ ǸǷǴdzȎǶȎã áȄǰǵǮǻ DZǶǺǸǮdzǻǷǹȄ ǪȎǹǴȎdzǚ66ǙǺǩǶǩǻȄ

ǴǩǼǩǰȄǵǭȄáǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǵǮǶǺÝDzdzǮǺǯÝǶǮǷǴǩǹßǩ ǪǮǹȎǴǬǮǶáçáȄßȄǶǮǬȎǰȎǶǭǮådzȎǴǮǻǻȎǴȎǬȎǶǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǩǭȄ áǷßǩǵǭȄá áǩǼȎǸǺȎǰǭȎdzǻȎ ǯÝǶǮ áǷßǩǵǭȄá ǻÝǹǻȎǸǻȎ ǺǩáǻǩǼǭȄ ǩDzǵǩáǻȄá ǸǷǴDZǿDZȈ ǪåǴȎǵȁǮǺȎǶȎã ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ǭǮǵǷǬǹǩǽDZȈǴȄá ǯÝǶǮ dzǹDZǵDZǶǩǴǭȄá ǮǹǮdzȁǮǴȎdzǻǮǹȎǶ éDzǹǮǶǼǯÝǶǮǺǷǶǭǩßȄǪǷǴȄǸǯǩǻáǩǶåǰǬǮǹȎǺǻǮǹǭȎǪȎǴǼ áçáȄáǪçǰǼȁȄǴȄáǯǩǺǩßǩǶǻçǴßǩǴǩǹǭȄÝdzȎǵȁȎǴȎdz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹǭǮ ǩDzáȄǶǭǩǼ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹßǩ åǰ ǼǩáȄǻȄǶǭǩ ǩǹǶǩDzȄǸǹǷǽDZǴǩdzǻDZdzǩǴȄáȁǩǹǩǴǩǹǭȄáǷǴǭǩǶǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩ áǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹǮǹǩǰǩǵǩǻǻǩǹǯǩǺȄdzǮǭǮDzȎǶǪȎǴȎǵȎǯǷßǩǹȄ ǰǩãǬǮǹǶǮǵǮǺǮǯǷǴáǷǰßǩǴȄǺȄǶçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼǪǷDzȄ ǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶ ǮǵǮǺ ǭǮǶǮǺȎ ȁȄǶȄááǩǶ ÝǺdzǮǹDZ áȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ǶǮǵǮǺǮ ǰǩǸǩǺǻǩßȄ ǷǽDZǿǮǹ ǴǮǹ ˆNjǚ˜ ǺǩǶǩǻǻǩßȄ ǯéǹǬȎǰǼȁȎ dzǼÝǴȎǬȎ Ǫǩǹ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ǏȄǴǭǩǵáDZǵȄǴǭǩDzǻȄǶǩǹǶǩDzȄǯǩǺǩáDZǶǺǸǮdzǻǷǹȄ ǪȎǹǴȎdzǚ61 ǺǩǶǩǻȄ

 âǷßǩǵǭȄá áǩǼȎǸǺȎǰǭȎdzǻȎ ǯÝǶǮ áǷßǩǵǭȄá ǻÝǹǻȎǸǻȎ áǷǹßǩǼǭǩ ǏâljǏ DZǶǺǸǮdzǻǷǹȄ ǹǮǻǻǮǵǮ áȄǰǵǮǻ ǯÝǶǮ ÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǩǻáǩǹǼdzǮǰȎǶǭǮǶǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzǩdzǻȎǴǮǹǭȎã ǻǩǴǩǸǻǩǹȄǶǺǩáǻǩǼȄǻDZȎǺ ǏǩǸǸǩDz ǻÝǹǻȎǸǺȎǰǭȎdzǻȎ áǷßǩǵǭȄá ǻÝǹǻȎǸǻȎ ǪçǰßǩǶ ǻǷǸǻǩǹǭȄ ǻǷáǻǩǻǼ ßDZǵǩǹǩǻ ǯÝǶǮ ǻǪ ǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹǭȎ ǪǷǺǩǻǼ áȄǴǵȄǺdzǮǹǴǮǹǭȎ ǻǩǪǼ áǩǵǩǼ çǺǻǩǼ ȎǺ ȁǩǹǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǩǭȄ ǛǩǪDZßDZǩǸǩǻǯÝǶǮǪǩǺáǩǭǩǻåǻǮǶȁǮǯǩßǭǩDzǺǩǴ ǭǩǹȄǶǻǩǹǻǼßǩáǩǻȄǺǩǭȄ âȄǰǵǮǻ ǩǻáǩǹßǩǶ ǯǮǹǭǮ ǯǩßǭǩDzǭȄ ǵǮãǬǮǹǼ ǶǮǬȎǰȎǶǭǮǻDZȎǺǻȎǻǩdzǻDZdzǩǴȄáȎǺÝǹǮdzǮǻǻȎǪǮǴǬȎǴǮDzǭȎ âǷDzȄǴßǩǶ ǵȎǶǭǮǻǻǮǹǭȎ ǷǹȄǶǭǩǼǭǩ åǰȎǶ ǻÝǹǻȎǸǻȎ ǻǩǸáȄǹǪǩǻȄǴȎǺdzǮǹǯǩßȄǶǩǶdzǮǹȎáȄǴȄáǻǩǹǭǩǶǭǷǺȄǶ ǯÝǶǮåǰȎǶǩǼǴǩáçǺǻǩǼȄǻDZȎǺ

 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǯÝǶǮ áȄǰǵǮǻǻȎdz áçǸDZȈǴǩǹǭȄ áǩǻǩã ǻéǹǭǮǺǩáǻǩǼdzǮǹǮdz ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ ǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄ ǯÝǶǮǯǷßǩǹȄ ǰǩãǬǮǹǩǴßǩȁáȄÝǺdzǮǹDZǭǩDzȄǶǭȄáǭǮǶǮ ȁȄǶȄáǻȄǹǼǯÝǶǮǺǸǷǹǻ ǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶǻåǵǮǶ ǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶåǻdzǮǶǶǮǵǮ ǺǮǰǩǸǩǺǻǩßȄǷǽDZǿǮǹǴǮǹljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ljǴǵǩǻȄǚǩǹȄǩǹáǩǎǺȎǴǩǼǭǩǶȄǀǀNJǼȀǩǺdzǮǴȎdz ǸǷǴDZǿDZȈDZǶǺǸǮdzǻǷǹȄ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ ǏǮdzǮǻçǴßǩǴǩǹǭȄãåǻȎǶȎȁǻǮǹȎǶçDzȄǵǭǩǹǵǮǶǵǮdzǮ ǵǮǴǮǹǭǮǶǻéǺdzǮǶǾǩǪǩǹǵǮǶǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ ǯÝǶǮǷǴǩǹǪǷDzȄǶȁǩǰǩãǭȄȁǮȁȎǵáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ æǰǯçǵȄǺȄǪǷDzȄǶȁǩǯǮǭǮǴǪǩáȄǴǩǼǯÝǶǮǯǮǭǮǴ ȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǮǺǮǸ ǯéǹǬȎǰǮǭȎ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄã ǸǹǩdzǻDZdzǩǴȄá áȄǰǵǮǻǻǮǻǷǴȄßȄǵǮǶǸǩDzǭǩǴǩǶǩǭȄ ǏǮǭǮǴ ǼÝdzȎǴ åǰȎǶȎã áȄǰǵǮǻȎǶǭǮ âǙ ǀǀǕ ǯÝǶǮ âǙ ǰǩãǭǩǹǵǮǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶåǰȎǶǮǪǮǹȎǴǬǮǶǰǩãǪǷDzȄǶȁǩ ǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩǶǷǹ ǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄãȎȁȎǶǭǮǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄãǯǮdzǮǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ áȄǴǵȄǺǪǷǴßǩǶǯǮǹǬǮȁȄßȄǸȎǰȎǶǺǼȄǻǸǩDzáȄǴǵȄǺǻȄ ǩȁǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶǻǩǴǩǸǻǩǹ ǮǹǩǰǩǵǩǻǻǩǹǯǩǺȄdzǮǭǮDzȎǶǪȎǴȎǵȎǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄǯÝǶǮ ǯǷßǩǹȄ ǰǩãǬǮǹǸǮǭǩǬǷǬDZdzǩǯÝǶǮǸǺDZǾǷǴǷǬDZȈǩǴßǩȁáȄ ÝǺdzǮǹDZǭǩDzȄǶǭȄá ǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶǻåǵǮǶǮǵǮǺ ǭǮǶǮǺȎ ȁȄǶȄááǩǶ ÝǺdzǮǹDZ áȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ǶǮǵǮǺǮ ǰǩǸǩǺǻǩßȄ ǷǽDZǿǮǹǴǮǹ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ljǴǵǩǻȄǚǩǹȄǩǹáǩǎǺȎǴǩǼǭǩǶȄǀǀNJdzÝǵǮǴǮǻǻȎdz ǯǩǺáǩ ǻǷǴǵǩßǩǶǭǩǹ ȎǺǻǮǹȎ ǯåǶȎǶǭǮǬȎ ǼȀǩǺdzǮǴȎdz DZǶǺǸǮdzǻǷǹȄ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ  dzÝǵǮǴǮǻǻȎdz ǯǩǺáǩ ǻǷǴǵǩßǩǶǭǩǹ ǩǹǩǺȄǶǭǩ ǻÝǹǪDZǮ ǯçǵȄǺȄǶåǻdzȎǰǮǭȎ dzÝǵǮǴǮǻdzǮǻǷǴǵǩßǩǶǪǩǴǩǴǩǹǩǹǩǺȄǶǭǩǯǮdzǮǩǴǭȄǶ ǩǴǼȁǩǹǩǴǩǹȄǶåǰǼǩáȄǻȄǶǭǩáǩǪȄǴǭǩǼ åǰȎǶȎã áȄǰǵǮǻȎǶǭǮ âǙ ǀǀǕ ǯÝǶǮ âǙ ǰǩãǭǩǹǵǮǶ ǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶåǰȎǶǮǪǮǹȎǴǬǮǶǰǩãǪǷDzȄǶȁǩ ǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩǶǷǹ ǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄãȎȁȎǶǭǮǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄãǯǮdzǮǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶǻǩǴǩǸǻǩǹ ǮǹǩǰǩǵǩǻǻǩǹǯǩǺȄdzǮǭǮDzȎǶǪȎǴȎǵȎǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄǯÝǶǮ ǯǷßǩǹȄ ǰǩãǬǮǹǸǮǭǩǬǷǬDZdzǩǯÝǶǮǸǺDZǾǷǴǷǬDZȈǩǴßǩȁáȄ ÝǺdzǮǹDZǭǩDzȄǶǭȄá ǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶǻåǵǮǶǮǵǮǺ ǭǮǶǮǺȎ ȁȄǶȄááǩǶ ÝǺdzǮǹDZ áȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ǶǮǵǮǺǮ ǰǩǸǩǺǻǩßȄ ǷǽDZǿǮǹǴǮǹ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ


15 ─Ъ 

├В├ж├к├▓├ж├о├в─Д├б─м├░├б├о├з├╝├м

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

╟н╟з╟╖╟┤╟з╟│╟з ╩др┤░╦▒╦Ш╦▓╦Ш╦╡╦╡╠Бр┤░╦║╦Ш╦Щ╦Ш╦▓╦м╦Ш╦н╦Ш ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟Ы├е╟╗╟о╟╢╚Б╟о╟п╟й├Я╟н╟й╟▓╟┤╟й╟╣ ╟╡╟▒╟╢╟▒╟║╟╗╟╣╟┤╚О╟м╚О╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟Ы├е╟╗╟о╟╢╚Б╟о╟п╟й├Я╟н╟й╟▓╟┤╟й╟╣ ╟н╟о╟╕╟й╟╣╟╗╟й╟╡╟о╟╢╟╗╚О╟╢╚О├г┬И├ж╟╣╟╗╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝╟п├Э╟╢╟о╟й╟л╟й╟╣╟▒╚И╟┤╚Д├б ├б├з╟╗├б╟й╟╣╟╝╟п├з╟╡╚Д╟║╟╗╟й╟╣╚Д├б╚Д╟░╟╡╟о╟╗╚О┬Ш╟╡╟о╟╡╟┤╟о╟│╟о╟╗╟╗╚О╟│╟╡╟о╟│╟о ╟╡╟о╟║╚О╟▒╟╢╟н╟о╟│╟║╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й├б╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й╟й╟╝╟н╟й╟╢╚Д ╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д ╟й╟╢╚Д├б╟╗╟й╟╡╟й ╟╗╟о╟┤╟о ╟╜╟╖╟╢╟н╟й╟╣╚Д ╟╡╟о╟╡╟┤╟о╟│╟о╟╗╟╗╚О╟│ ├е╟╣╟╗╟│╟о├б╟й╟╣╟║╚Д├б╚Д╟░╟╡╟о╟╗╟╖╟╣╟м╟й╟╢╟н╟й╟╣╚Д├б╚Д╟░╟╡╟о╟╗╟│╟о╟╣╟┤╟о╟╣╚О╟╢╚О├г ╟к╟╖╟║╟п├з╟╡╚Д╟║╟╖╟╣╟╢╚Д╟╢╟й╟│╟╖╟╢╟│╟╝╟╣╟║╟п╟й╟╣╟▒╚И╟┤╟й╟▓╟н╚Д ╟Ъ6*8╟║╟й╟╢╟й╟╗╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╚Б╟й╟к╚О╟╣╟┤╚О╟│╚п ╚п╚п╚п╟╡╟й╟╡╟й╟╢╟н╟й╟╢╟н╚Д╟╣╚Д╟┤├Я╟й╟╢├е╟╣╟╗╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝ ╟к├е╟┤╚О╟╡╟н╟о╟╣╚О╟╢╚О├г╟н├Э╟╣╚О╟м╟о╟╣╟╗╟о╟╣╟й╟╕╟о╟л╟╗╟┤╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╚Д╟╢╟й ╟Ф╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╟н╚Д├б╟п╟й╟┤╟й├б╚Д╟║╚Д╟о├г╟к╟о╟│╟║╚О├г╚О╟╣╟м╟о╟╢╟п╚Д╟┤╟н╟й╟╣╚Д╟╢╟й ╟к╟й╟▓╟┤╟й╟╢╚Д╟║╟╗╚Д╟╗╟о├г╟м╟о╟н╟о╟╢╟╗╟о├г╟м╟о ╟Э╟╝╟╢╟│╟┐╟▒╟╖╟╢╟й╟┤╟н╚Д├б╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╚О├е╟╣╟╗╟╗╟о╟╣╟н╟о╟п├Э╟╢╟о╟╗├е╟╗╟о╟╢╚Б╟о ╟п╟й├Я╟н╟й╟▓╟┤╟й╟╣╟н╟й ╟░╟й╟╣╟н╟й╟╕ ╚Б╟о╟│╟│╟о╟╢╟н╟о╟╣╟м╟о ╟й╟┤├Я╟й╚Б├б╚Д ╟╡╟о╟н╟▒ ╟┐╟▒╟╢╟й╟┤╚Д├б ╟│├е╟╡╟о╟│ ╟│├е╟╣╟║╟о╟╗╟╝ ╟й╟л╟╗╟╖╟╡╟╖╟к╟▒╟┤╚Е ╟║╟й╟┤╟╖╟╢╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й╟░╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟╢ ╟к╟й├б╚Д╟┤╟й╟╝╟н╚Д ╟п├Э╟╢╟о ╟й├Я╚Д╟╡╟н╟й├Я╚Д ╟╗╟й╟░╟й╟┤╚Д├б ╟п├й╟╣╟м╚О╟░╟╝╟н╚О ╟п├й╟░╟о╟м╟о ╟й╟║╚Д╟╣╟й╟н╚Д ╟Н├Э╟╣╚О╟н├Э╟╣╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╣╟╡╟о╟╢ ╟п├Э╟╢╟о ╟╗╟й╟к╟о╟┤╟н╚О ╟╗├е╟║╟о╟╡╟о╟┤╟о╟╣╟н╚О ╟╗╟й├г╟╝ ╟╡╟й╟╗╟о╟╣╟▒╟й╟┤╟н╟й╟╣╚Д╟╡╟о╟╢ ╟╝╟й├б╚Д╟╗╚Д╟┤╚Д╟╗╟╖╟┤╚Д├б╟╗╚Д╟╣╚Д╟┤╟╝╚Д╟╢├б╟й╟н╟й├Я╟й╟┤╟й╟▓╟н╚Д ╟У╟╖╟╢╟│╟╝╟╣╟║├б╟й ├б╟й╟╗╚Д╟║╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣├Я╟й ╟╗╟й╟┤╟й╟╕ ╟п╟й╟║╚Д ╟п╟й╟║╟╗╟й╟╢ ╟й╟║╟╕╟й├Я╟й╟╢ ├в╟Щ ╟░╟й├г╟╢╟й╟╡╟й╟║╚Д╟╢╟й ╟║├Э╟▓╟│╟о╟║ ├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒ ├б╚Д╟░╟╡╟о╟╗╟╗╟о╟╢ ├е╟╗╟│╟о╟╢ ╟╢╟о╟╡╟о╟║╟о ╟н╟о╟╣╟о╟╝ ├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒ ╚Б╟й├б╚Д╟╣╟╗╚Д ╟┤╟╝╟н╟й╟╢╟│╟о╟▓╚О╟╢╟м╟о├б╟й╟┤╟н╚Д╟╣╚Д╟┤├Я╟й╟╢╟й╟░╟й╟╡╟й╟╗╟╗╟й╟╣╟Ш╟о╟н╟▒╟й╟╗╟╣╟▒╚И ╟м╟▒╟╢╟о╟│╟╖╟┤╟╖╟м╟▒╚И╟п├Э╟╢╟о╟║╟╗╟╖╟╡╟й╟╗╟╖╟┤╟╖╟м╟▒╚И╟н╟й╟╢╟к╟й╟║├б╟й╟н╟о╟╢╟║╟й╟╝╟┤╚Д├б

╟║╟й├б╟╗╟й╟╝╟п├Э╟╢╟о├Э╟┤╟о╟╝╟╡╟о╟╗╟╗╚О╟│├б╟й╟╡╟╗╟й╟╡╟й╟║╚Д╟░╟о╟╗╟╝╟║╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й ╟п╟╖├Я╟й╟╣╚Д╟к╚О╟┤╚О╟╡╚О╟к╟й╟╣ ╟Э╟╝╟╢╟│╟┐╟▒╟╖╟╢╟й╟┤╟н╚Д├б╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╟╗╟о╟╣╚О╟╢╟╖╟╣╚Д╟╢╟н╟й╟╝├й╚Б╚О╟╢├б╟й╟п╟о╟╗╟╗╚О ╟к╚О╟┤╚О╟╡╟╢╚О├г╟▒╟│╟о╟╡╟н╚О╟┤╚О╟│╟╗╚О├г╟п├Э╟╢╟о╟н╟й├Я╟н╚Д╟╢╚Д├г╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╟╗╚О╟╗├й╟╣╟н╟о ╟к╟╖╟┤╟╝╚Д ╟Ъ6*8╟║╟й╟╢╟й╟╗╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╚Б╟й╟к╚О╟╣╟┤╚О╟│╚п ╚п ╚п ├е╟╣╟╗ ╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝ ╟к├е╟┤╚О╟╡╟н╟о╟╣╚О╟╢╚О├г ╟й╟н╚Д╟╢ ╟й╟┤╟╝ ╟╗╟╖╟к╚Д╟╢╚Д├г╟▒╟╢╟║╟╕╟о╟│╟╗╟╖╟╣╚Д╟┤╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╚Д╟╢╟й ╟Ф╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╟н╚Д├б╟п╟й╟┤╟й├б╚Д╟║╚Д╟о├г╟к╟о╟│╟║╚О├г╚О╟╣╟м╟о╟╢╟п╚Д╟┤╟н╟й╟╣╚Д╟╢╟й ╟к╟й╟▓╟┤╟й╟╢╚Д╟║╟╗╚Дt╟╗╟о├г╟м╟о╟н╟о╟╢╟╗╟о├г╟м╟о ╟Э╟╝╟╢╟│╟┐╟▒╟╖╟╢╟й╟┤╟н╚Д├б ╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╚О ╟╡╟о╟╢╚Б╚О╟│ ╟╢╚Д╟║╟й╟╢╚Д╟╢╟й ╟п├Э╟╢╟о ╟л╟о╟н╟╖╟╡╟║╟╗╟л╟╖├Я╟й ├б╟й╟╣╟й╟║╟╗╚Д ╟╗╟▒╚О╟║╟╗╚О╟┤╚О╟│╟│╟о ├б╟й╟╣╟й╟╡╟й╟║╟╗╟й╟╢ ├е╟╢╟н╚О╟╣╚О╟║╟╗╚О╟│ ╟╖╟к╚Г╟о╟│╚О╟┤╟о╟╣╚О╟╢╟н╟о ╟╗├е╟╗╟о╟╢╚Б╟о ╟п╟й├Я╟н╟й╟▓╟┤╟й╟╣╟н╚Д├г ╟й╟┤╟н╚Д╟╢╟й╟┤╟╝├Я╟й╟п├Э╟╢╟о╟п╟╖╚З├Я╟й├б╟й╟╗╚Д╟║╟╝╟П├з╟╡╚Д╟║╚Б╚Д╟┤╟й╟╣╟╡╟о╟╢ ├е╟╣╟╗ ├б╟й╟╝╚О╟╕╟║╚О╟░╟н╚О╟м╚О ╚Б╟й╟╣╟й╟┤╟й╟╣╚Д ╟╗╟╝╟╣╟й╟┤╚Д ├е╟╣╟╗╟│╟о ├б╟й╟╣╟║╚Д ├й╟м╚О╟╗ ╟╢╟й╟║╟▒╟╛╟й╟╗ ╟╢├з╟║├б╟й╟╝╟┤╚Д├б╟╗╟й╟╣ ├е╟╗╟│╚О╟░╟╝ ├ж╟╣╟╗ ├б╟й╟╝╚О╟╕╟║╚О╟░╟н╚О╟м╚О ╟о╟╣╟о╟п╟о╟║╚О╟╢╟║╟й├б╟╗╟й╟╝╟н╚Д├б╟й╟н╟й├Я╟й╟┤╟й╟╝ ╟У╟╖╟╢╟│╟╝╟╣╟║├б╟й ├б╟й╟╗╚Д╟║╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣├Я╟й ╟╗╟й╟┤╟й╟╕ ╟п╟й╟║╚Д ╟п╟й╟║╟╗╟й╟╢ ╟й╟║╟╕╟й├Я╟й╟╢ ├в╟Щ ╟░╟й├г╟╢╟й╟╡╟й╟║╚Д╟╢╟й ╟║├Э╟▓╟│╟о╟║ ├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒ ├б╚Д╟░╟╡╟о╟╗╟╗╟о╟╢ ├е╟╗╟│╟о╟╢ ╟╢╟о╟╡╟о╟║╟о ╟н╟о╟╣╟о╟╝ ├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒ ╚Б╟й├б╚Д╟╣╟╗╚Д ╟┤╟╝╟н╟й╟╢╟│╟о╟▓╚О╟╢╟м╟о├б╟й╟┤╟н╚Д╟╣╚Д╟┤├Я╟й╟╢╟й╟░╟й╟╡╟й╟╗╟╗╟й╟╣╟П╟╖├Я╟й╟╣╚Д╟╢╟о ╟╡╟о╟║╟о╟╖╟╣╟╗╟й╟й╟╣╟╢╟й╟╝╟┤╚Д├б├з╟╣╚Д╟┤╚Д╟║╟й╟л╟╗╟╖╟╡╟й╟╗╟▒╟░╟й╟┐╟▒╚И╟п├Э╟╢╟о ╟к╟й╟║├б╟й╟╣╟╝ ╟о╟║╟о╟╕╟╗╟о╟╝ ╟╗╟о╟╛╟╢╟▒╟│╟й╟║╚Д ╟п├Э╟╢╟о ╟к╟й├Я╟н╟й╟╣╟┤╟й╟╡╟й╟┤╚Д├б ├б╟й╟╡╟╗╟й╟╡╟й╟║╚Д╟░╟о╟╗╟╝╟п╚Д╟┤╟╝╚Ж╟╢╟о╟╣╟м╟о╟╗╟▒╟│╟й╚Ж╟┤╟о╟│╟╗╟╣╟╖╚Ж╟╢╟о╟╣╟м╟о╟╗╟▒ ╟│╟й╟╣╟й╟н╟▒╟╖╟╗╟о╟╛╟╢╟▒╟│╟й╚Ж╟┤╟о╟│╟╗╟╣╟╖╟╢╟▒╟│╟й╟╗╟о╟┤╟о╟│╟╖╟╡╟╡╟╝╟╢╟▒╟│╟й╟┐╟▒╚И ├б├з╟╣╚Д╟┤╚Д╟║ ╟╡╟й╟╗╟о╟╣╟▒╟й╟┤╟н╟й╟╣╚Д╟╢╚Д├г ╟к├з╟▓╚Д╟╡╟н╟й╟╣╟н╚Д├г ╟п├Э╟╢╟о

├б├з╟╣╚Д╟┤╚Д╟╡╟н╟й╟╣╟н╚Д├г ├е╟╢╟н╚О╟╣╚О╟║╚О ╟╡├з╟╢╟й╟▓╟м╟й╟░ ╚О╟║╚О ╟╗╚О╟╣╚Б╚О╟┤╚О╟│╟╗╚О ├б╟й╟╡╟╗╟й╟╡╟й╟║╚Д╟░╟о╟╗╟╝├б╟╖╟╣╚Б╟й├Я╟й╟╢╟╖╟╣╟╗╟й╟╢╚Д├б╟╖╟╣├Я╟й╟╝╟╗├е╟╗╟о╟╢╚Б╟о ╟п╟й├Я╟н╟й╟▓╟┤╟й╟╣╟н╚Д├б╟╖╟╣├Я╟й╟╝╟║╟й╟┤╟й╟║╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╚Б╟й╟к╚О╟┤╚О╟╡╚О╟к╟й╟╣ ╟Э╟╝╟╢╟│╟┐╟▒╟╖╟╢╟й╟┤╟н╚Д├б╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╟╗╟о╟╣╚О╟╢╟╖╟╣╚Д╟╢╟н╟й╟╝├й╚Б╚О╟╢├б╟й╟п╟о╟╗╟╗╚О ╟к╚О╟┤╚О╟╡╟╢╚О├г╟▒╟│╟о╟╡╟н╚О╟┤╚О╟│╟╗╚О├г╟п├Э╟╢╟о╟н╟й├Я╟н╚Д╟╢╚Д├г╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╟╗╚О╟╗├й╟╣╟н╟о ╟к╟╖╟┤╟╝╚Д ╟Ъ69╟║╟й╟╢╟й╟╗╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╚Б╟й╟к╚О╟╣╟┤╚О╟│╚п╚п ╚п╚п╚п╚п╚п╚п╚п╚п╚п├е╟╣╟╗ ╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝╟к├е╟┤╚О╟╡╟н╟о╟╣╚О╟╢╚О├г┬И├в╟Щ╟Ш╟й╟╣╟┤╟й╟╡╟о╟╢╟╗╚О╟б╟й╟╣╟╝╟й╚Б╚Д ╟┤╚Д├б╟к╟й╟║├б╟й╟╣╟╡╟й╟й╟л╟╗╟╖╚Б╟й╟╣╟╝╟й╚Б╚Д╟┤╚Д├Я╚Д┬Ш├е╟╣╟╗╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝ ╟к╟о╟│╟о╟╗╚О╟╢╚О├г╟п├й╟╣╟м╚О╟░╟╝╚Б╚О╟║╚О╟┤╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╚Д╟╢╟й ╟Ф╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╟н╚Д├б╟п╟й╟┤╟й├б╚Д╟║╚Д╟о├г╟к╟о╟│╟║╚О├г╚О╟╣╟м╟о╟╢╟п╚Д╟┤╟н╟й╟╣╚Д╟╢╟й ╟к╟й╟▓╟┤╟й╟╢╚Д╟║╟╗╚Дt╟╗╟о├г╟м╟о╟н╟о╟╢╟╗╟о├г╟м╟о ╟Э╟╝╟╢╟│╟┐╟▒╟╖╟╢╟й╟┤╟н╚Д├б ╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╚О ├е╟╣╟╗ ╟╖╟╣╟╢╚Д╟╢╟й ╟п╟о╟│╟о ├б├з╟╣╟й╟╡╟н╚Д ╟п├Э╟╢╟о ├е╟╣╟╗ ╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝ ╟░╟й╟╗╟╗╟й╟╣╚Д╟╢ ╟╝╟й├б╚Д╟╗╚Д╟┤╚Д ╟п├Э╟╢╟о ├б╟й╟╝╚О╟╕╟║╚О╟░ ╟п╟о╟╗╟│╚О╟░╟╝ ╟п├Э╟╢╟о ╟й╟л╟й╟╣╟▒╚И╟┤╚Д├б├б├з╟╗├б╟й╟╣╟╝ ╟п├з╟╡╚Д╟║╟╗╟й╟╣╚Д╟╢ ╟п├й╟╣╟м╚О╟░╟╝ ╟К╟о╟│╚О╟╗╚О╟┤╟м╟о╟╢ ╟й╟л╟╗╟╖╟╡╟й╚Б╟▒╟╢╟й╟╢╚Д├г ╟╗╟о╟╛╟╢╟▒╟│╟й╟┤╚Д├б╟п├е╟╢╟н╟о╟╝╟п╟й├Я╟н╟й╟▓╚Д╟╢├б╟й╟╡╟╗╟й╟╡╟й╟║╚Д╟░╟о╟╗╟╝ ╟У╟╖╟╢╟│╟╝╟╣╟║├б╟й ├б╟й╟╗╚Д╟║╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣├Я╟й ╟╗╟й╟┤╟й╟╕ ╟п╟й╟║╚Д ╟п├Э╟╢╟о ╟п╟й╟║╟╗╟й╟╢ ╟п╟╖├Я╟й╟╣╚Д ├в╟Щ ╟░╟й├г╟╢╟й╟╡╟й╟║╚Д╟╢╟й ╟║├Э╟▓╟│╟о╟║ ├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒ ├б╚Д╟░╟╡╟о╟╗╟╗╟о╟╢ ├е╟╗╟│╟о╟╢ ╟╢╟о╟╡╟о╟║╟о ╟н╟о╟╣╟о╟╝ ├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒ ╚Б╟й├б╚Д╟╣╟╗╚Д╟┤╟╝╟н╟й╟╢ ╟│╟о╟▓╚О╟╢╟м╟о ├б╟й╟┤╟н╚Д╟╣╚Д╟┤├Я╟й╟╢ ╟й╟░╟й╟╡╟й╟╗╟╗╟й╟╣ ╟К╚О╟┤╚О╟╡╚О╟╖╟╣╟╗╟й╟к╚О╟┤╚О╟╡╟╢╟о╟╢╟╗├е╟╡╟о╟╢╟о╟╡╟о╟║ ╟Ъ69 ╟║╟й╟╢╟й╟╗╚Д ╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╚Б╟й ╟к╚О╟╣╟┤╚О╟│ ╚п ╚п╚п╚п╚п├е╟╣╟╗╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝╟к├е╟┤╚О╟╡╟н╟о╟╣╚О╟╢╚О├г ┬И├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д ╟Ш╟╣╟о╟░╟▒╟н╟о╟╢╟╗╚О ╟А╟║╟╗╟о╟╣╚О

╟к╟й╟║├б╟й╟╣╟╡╟й╟║╚Д ╟Й╟л╟╗╟╖╚Б╟й╟╣╟╝╟й╚Б╚Д╟┤╚Д├б ╟к╟й╟║├б╟й╟╣╟╡╟й╟║╚Д┬Ш ├е╟╣╟╗ ╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝ ╟к╟о╟│╟о╟╗╚О╟╢╚О├г ┬И╟Ц├з╟╣╟й┬Ш ├е╟╣╟╗ ╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝ ╟к╟о╟│╟о╟╗╚О╟╢╚О├г├е╟╣╟╗╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝╚Б╚О╟║╚О╟┤╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╚Д╟╢╟й ╟Ф╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╟н╚Д├б╟п╟й╟┤╟й├б╚Д╟║╚Д╟о├г╟к╟о╟│╟║╚О├г╚О╟╣╟м╟о╟╢╟п╚Д╟┤╟н╟й╟╣╚Д╟╢╟й ╟к╟й╟▓╟┤╟й╟╢╚Д╟║╟╗╚Дt╟╗╟о├г╟м╟о╟н╟о╟╢╟╗╟о├г╟м╟о ╟У╟╖╟╢╟│╟╝╟╣╟║├б╟й ├б╟й╟╗╚Д╟║╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣├Я╟й ╟╗╟й╟┤╟й╟╕ ╟п╟й╟║╚Д ╟п├Э╟╢╟о ╟п╟й╟║╟╗╟й╟╢ ╟п╟╖├Я╟й╟╣╚Д ├в╟Щ ╟░╟й├г╟╢╟й╟╡╟й╟║╚Д╟╢╟й ╟║├Э╟▓╟│╟о╟║ ├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒ ├б╚Д╟░╟╡╟о╟╗╟╗╟о╟╢ ├е╟╗╟│╟о╟╢ ╟╢╟о╟╡╟о╟║╟о ╟н╟о╟╣╟о╟╝ ├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒ ╚Б╟й├б╚Д╟╣╟╗╚Д╟┤╟╝╟н╟й╟╢ ╟│╟о╟▓╚О╟╢╟м╟о ├б╟й╟┤╟н╚Д╟╣╚Д╟┤├Я╟й╟╢ ╟й╟░╟й╟╡╟й╟╗╟╗╟й╟╣ ╟К╚О╟┤╚О╟╡╚О╟╖╟╣╟╗╟й╟к╚О╟┤╚О╟╡╟╢╟о╟╢╟╗├е╟╡╟о╟╢╟о╟╡╟о╟║ ╟Э╟╝╟╢╟│╟┐╟▒╟╖╟╢╟й╟┤╟н╚Д├б ╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╚О ├е╟╣╟╗╟╗╟о╟╣╟н╚О ╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝╟м╟о ╟п├Э╟╢╟о ╟й╟л╟й╟╣╟▒╚И╟┤╚Д├б├б├з╟╗├б╟й╟╣╟╝ ╟п├з╟╡╚Д╟║╟╗╟й╟╣╚Д╟╢ ├е╟╗╟│╚О╟░╟╝╟м╟о ├б╟й╟╗╚Д╟║╟╝ ╟У╟╖╟╢╟│╟╝╟╣╟║├б╟й ├б╟й╟╗╚Д╟║╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣├Я╟й ╟╗╟й╟┤╟й╟╕ ╟К╚О╟┤╚О╟╡╚О ╟╖╟╣╟╗╟й ╟к╚О╟┤╚О╟╡╟╢╟о╟╢╟╗├е╟╡╟о╟╢╟о╟╡╟о╟║ ╟Ъ69 ╟║╟й╟╢╟й╟╗╚Д ╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╚Б╟й ╟к╟й╟┤╟й ╟│├й╟╗╚О╟╡╚О╟╢╟о ╟п├Э╟╢╟о ╟п╟й╟║├б╟й ╟╗╟╖╟┤├Я╟й╟╢╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟м╚О ╟н╟о╟╡╟й╟┤╚Д╟║ ╟│╟о╟░╟о├г╚О╟╢╟н╟о ╟╡╟й╟╡╟й╟╢╟н╟й╟╢╟н╚Д╟╣╚Д╟┤├Я╟й╟╢├е╟╣╟╗╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝ ╟к├е╟┤╚О╟╡╚О╟╢╚О├г╟╣╟й╟н╟▒╟╖╟╗╟о╟┤╟о╟╜╟╖╟╢╚Б╚Д╟║╚Д╟┤╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╚Д╟╢╟й ╟Ф╟й╟╝╟й╟░╚Д╟╡╟н╚Д├б╟п╟й╟┤╟й├б╚Д╟║╚Дt╟╗╟о├г╟м╟о ╟Э╟╝╟╢╟│╟┐╟▒╟╖╟╢╟й╟┤╟н╚Д├б╟╡╚О╟╢╟н╟о╟╗╚О├е╟╣╟╗╟п├Э╟╢╟о╟й╟л╟й╟╣╟▒╚И╟┤╚Д├б ├б├з╟╗├б╟й╟╣╟╝ ╟п├з╟╡╚Д╟║╟╗╟й╟╣╚Д ╟╗╟╝╟╣╟й╟┤╚Д ╟╛╟й╟к╟й╟╣╟┤╟й╟╡╟й╟┤╟й╟╣╟н╚Д ├б╟й╟к╚Д╟┤╟н╟й╟╝ ╟п├Э╟╢╟о ├б╟й╟╣╟й╟║╟╗╚Д╟╣╟╝ ╟б╟й├б╚Д╟╣╟╗╟╝ ╟╖╟╣╟╢╚Д╟╢╟й ├е╟╣╟╗ ╟║├е╟╢╟н╚О╟╣╟╝╟к├е╟┤╚О╟╡╚Б╟о╟┤╟о╟╣╚О╟╢╟╝╟й├б╚Д╟╗╚Д╟┤╚Д╟п╚О╟к╟о╟╣╟╝ ╟У╟╖╟╢╟│╟╝╟╣╟║├б╟й├б╟й╟╗╚Д╟║╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣├Я╟й╟╗╟й╟┤╟й╟╕╟К╚О╟┤╚О╟╡╚О╟╖╟╣╟╗╟й ╟к╚О╟┤╚О╟╡╟╢╟о╟╢╟╗├е╟╡╟о╟╢╟о╟╡╟о╟║

╩ер▓│╦А╦П╩╗╩о╩д╦А╩░╦Ф╩╕╩д╩╗р▓д╩д╩╗╩║╩л╩║╩╕╩л╩╢╩л╦Г╩╢╩л╩┐╩│╩╕╩к╩│╩╢╩е╩л╦А╩з╩л╩╗╩п╩др▓м╩╢р│П╩║╩л╩з╩│╩╗╩╢р│П╦А╦Б╩л╦Г╦Д╩ор▓▓╩▒╩л╦Б╩│╩╗╩лр▓и╩д╦Г╦П╦Б╩д╦Г╦П╩╗╩д╦Б╦Г╩д╩╗╩др▓и╩д╩╕╩д╦Б╦П ╩д╩к╩ж╩╜╩╢╩д╦Г╦Г╩д╦А╦П╩╗╦Пр▓м╦Г╩│╩п╩│╩║╩│╩╗╩лр▓и╩╜╦Б╦П╩╕р▓д╩д╩╗╩д╩к╩ж╩╜╩╢╩д╦Г╦Г╩д╦А╦Г╩│╩п╩│╩║╩│═Ш ╚п

╟Ы╟О╟М╟А

╟Й╟Ы╟д

├Ю╟У╟О╟Ъ╟А╟Ц╟А├д╟Й╟Ы╟д

╟Й╟Н╟Л╟Ч╟У╟Й╟Ы╟Ы╟д├в ├в╟д╟Р╟Х╟О╟Ы╟Ш╟О╟Ц ╟Й╟Т╟Ц╟Й╟Ф╟д╟Ъ╟Ь├а╟Й ╟Й╟Щ╟Ц╟Й╟Ф├а╟Й╟Ц

╟Й╟Н╟Л╟Ч╟У╟Й╟Ы╟Ы╟д├в├в╟д╟Р╟Х╟О╟Ы╟Ы╟А ├и╟Т╟д╟Х╟Н╟Й╟Ъ╟Ы╟д╟Щ╟Ь╟Ц╟д╟Ъ╟Й╟Ц╟д

╟Й╟Н╟Л╟Ч╟У╟Й╟Ы╟Ы╟д├в ╟К╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ц╟д╟Ъ╟Ы╟О╟Ф╟О╟Э╟Ч╟Ц╟д ├в╟д╟Р╟Х╟О╟Ы╟Ы╟А╟П├к╟Р╟О╟М╟О ╟Й╟Ъ╟д╟Щ╟Ь╟Ч╟Щ╟Ц╟д

╟Ч╟Щ╟Ы╟Й╟Ф╟д├в╟Й╟Ь╟Н╟Й╟Ц╟д╟Ц╟д├д╟Р╟Й├д

╟Й╟Ъ╟Ы╟Й╟Ц╟Й├в ╟П╟О╟Ф╟Ы╟Ч├в╟Ъ╟Й╟Ц ╟У├ж╟б,27 ╟Й╟Ъ╟Ы╟Й╟Ц╟Й├в ╟Щ╟О╟Ъ╟Ш╟Ь╟К╟Ф╟С╟У╟Й ╟Н╟Й├д├а,61 ╟Й╟Ъ╟Ы╟Й╟Ц╟Й├в ╟Щ╟О╟Ъ╟Ш╟Ь╟К╟Ф╟С╟У╟Й ╟Н╟Й├д├а,61

╟Ф╟С╟Я╟О╟Ц╟Р╟С╟и╟Ц╟д├д ╟Ц├ж╟Х╟А╟Щ╟А╟Х╟О╟Ц ╟К╟О╟Щ╟А╟Ф╟М╟О╟Ц╟У├к╟Ц╟А

╨Ъ╨╛╨╜╤Ж╨╡╤А╤В ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤Б╤П ╨╜╨░ 21 ╨░╨┐╤А╨╡╨╗╤П

1.

2.

3.

╟Й╟Т╟Ъ╟С╟Ц╟Й

╟Ъ╟Й╟Ь╟Ф╟О╟б

╟У╟О╟Ц╟П╟О╟К╟О╟У╟Ч╟Л

╟Х╟Ь╟У╟Ъ╟Ь╟Ф╟Ч╟Л

╟Н╟О╟Х╟О╟Ь╟К╟Й╟О╟Л╟Ц╟Й

╟Й╟Щ╟Х╟Й╟Ц

╟Щ╟Й╟Ю╟С╟Х╟П╟Й╟Ц╟Ч╟Л╟С╟а

╟П╟Й╟Ц╟Ъ╟О╟Щ╟С╟У

╟М╟Й╟Р╟С╟Ъ╟Ч╟Л╟С╟а

0003298 ╟П

╟У╟О├д╟О╟Ъ╟А

╟Й╟Ф╟Х╟Й╟Ы╟д╟Й╟Ь╟Н╟Й╟Ц╟д╟Ц╟д├д╟Р╟Й├д

12000321 ╟П

╟У╟О├д╟О╟Ъ╟А

12000430 ╟П

╟У╟О├д╟О╟Ъ╟А

╟Й╟Ф╟Х╟Й╟Ы╟д╟Й╟Ь╟Н╟Й╟Ц╟д╟Ц╟д├д╟Р╟Й├д

32-89-54 8777-999-17-03 39-59-99 8701-517-31-02 39-59-99 8701-888-82-27

╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д├Ю╟н╚О╟┤╟о╟╗╟н╟о╟╕╟й╟╣╟╗╟й╟╡╟о╟╢╟╗╚О╟╢╚О├г├б├з├б╚Д├б╟╗╚Д├б╟╗├й╟║╚О╟╢╟н╚О╟╣╟╝╟п├Э╟╢╟о╟╛╟й╟┤╚Д├б├б╟й╟░╟й├г╟│├е╟╡╟о╟м╚О╟╢╟│├е╟╣╟║╟о╟╗╟╝╟к├е╟┤╚О╟╡╚О ╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й├б╟Х╟Й╟ж╟Ъ╟╢╚О├г╚Б╟о╚Б╚О╟╡╚О╟╡╟о╟╢┬И╟Й╟╣╟╛╟▒╟Н╟▒╟░╟й╟▓╟╢╟Ъ╟╗╟╣╟╖╟▓╟м╟╣╟╝╟╕╟╕┬Ш╟П╟Ъ╟б╟К╟Ъ╟Ц ┬И╟Й╟┤╟о╟▓┬Ш╟П╟б╟Ъ╟К╟Ъ╟Ц┬И╟Щ╟й╟╝╟Ы╟╝╟╣┬Ш╟П╟б╟Ъ╟К╟Ъ╟Ц ┬И╟У╟й╟░╟Й╟л╟╗╟╖╟Ы╟╣╟й╟╢╟║┬Ш ╟Й├в ╟К╟Ъ╟Ц ╟к╟й╟╢╟│╟╣╟╖╟╗ ╟╣╟о╟╗╚О╟╢╟н╟о ╟╗╟й╟╢╚Д╟┤╟н╚Д ╟Ы╟й╟┤╟й╟╕╚Б╟й├Я╚Д╟╡╟н╟й╟╣ ╟╖╟║╚Д ╟╛╟й╟к╟й╟╣╟┤╟й╟╢╟н╚Д╟╣╟╝ ╟п╟й╟╣╟▒╚И╟┤╟й╟╢├Я╟й╟╢ ╟│├й╟╢╟╢╟о╟╢ ╟к╟й ╟║╟╗╟й╟╕╟й╟▓╟╡╟о╟╣╟░╚О╟╡╚О╚Б╚О╟╢╟н╟о╟╡╚Д╟╢╟й╟╡╟о╟│╟о╟╢╟п╟й╟▓╟н╟й╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й├б╟У╟╣╟й╟л╟┐╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О├й╟▓╟к├е╟┤╟╡╟о╟н╟о├б╟й╟к╚Д╟┤╟н╟й╟╢╟й╟н╚Д╟╗╟о╟┤ ╟Щ╟о╚Б╟о╟╢╟▒╚И╟╡╟▒ ╟Ъ╟Х╟ж╟Ъ ╟м ╟Й╟║╟╗╟й╟╢╚Д ╟Ы╟Ч╟Ч ┬И╟Й╟╣╟╛╟▒ ╟Н╟▒╟░╟й╟▓╟╢ ╟Ъ╟╗╟╣╟╖╟▓ ╟м╟╣╟╝╟╕╟╕┬Ш ╟К╟С╟Ц ╟Ы╟Ч╟Ч ┬И╟Й╟┤╟о╟▓┬Ш ╟К╟С╟Ц ╟Ы╟Ч╟Ч ┬И╟Щ╟й╟╝╟Ы╟╝╟╣┬Ш ╟К╟С╟Ц ╟Й╟Ч┬И╟У╟й╟░╟Й╟л╟╗╟╖╟Ы╟╣╟й╟╢╟║┬Ш╟К╟С╟Ц╟╕╟╣╟▒╟░╟╢╟й╟╢╚Д╟к╟й╟╢╟│╟╣╟╖ ╟╗╟й╟╡╟▒╟Ш╟╣╟о╟╗╟о╟╢╟░╟▒╟▒╟╕╟╣╟▒╟╢╟▒╟╡╟й╚З╟╗╟║╚И╟л╟╗╟о╚А╟о╟╢╟▒╟▒╟╛╟╡╟о╟║╚И╟┐╟о╟л╟║╟╖╟н╟╢╚И╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟┐╟▒╟▒ ╟╖╟к╚Г╚И╟л╟┤╟о╟╢╟▒╚И╟╕╟╖╟й╟н╟╣╟о╟║╟╝╟м╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й╟╝╟┤╟У╟╣╟й╟л╟┐╟╖╟л╟й╟│╟й╟к╟╗╟о╟┤ 

╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й ├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╟Х╟Й╟ж╟Ъ╟╢╚Д├г ╟Й╟к╟й╟▓ ╟н╟й├г├Я  ╟п╚Д╟┤├Я╚Д├з╟▓├Я╟й╟╣╚Д╟╡╚Д╟╡╟о╟╢┬И╟Ы╟о╟╢╟н╟о╟╣ ╟│╟╖╟╢╟║╟й╟┤╟╗╟▒╟╢╟м┬Ш ╟П╟б╟Ъ ╟К╟Ъ╟Ц  ╟к╟й╟╢╟│╟╣╟╖╟╗╟н╟о╟╕╟╗╟й╟╢╟╝ ╟╗╟╝╟╣╟й╟┤╚Д╟й╟░╟й╟╡╟й╟╗╟╗╚Д├б╚О╟║├б╟╖╟░├Я╟й╟┤╟н╚Д

├Д├И├Р├Е├К├Т├О├Р-├Б├А├С ├Р├Е├Д├А├К├Т├О├Р }┬и┬Щ┬ж┬г┬Ш┬к─нx┬Д}┬Е

yx┬Й┬И}|x┬В┬К┬Ж┬И|┬У─з y,┬И,┬Е┬Р,┬Ж┬И┬У┬Еyx┬Йx┬И┬У ┬К┬Ш┬г─и┬Ш┬кyx┬К┬У┬И┬Нx┬Е yx┬Й┬И}|x┬В┬К┬Ж┬И|┬У─з ┬Ж┬И┬У┬Еyx┬Йx┬И┬У ─й┬Ш┬г┬│┬д─н┬Ж~xy}┬В┬Жz ─г├Е├Ж├В├Й├С├Ж├Е├Б├Л├У├П├С ┬Д┬Ш─м┬й┬ж┬к,,┬Д─л┬Г┬У

├З├Б├Ф├Б├Р├У├Ь├Ц├Б├У├Щ├Ь ─г├е─Д├м├в├ж├л├З├Б├Р├Б─н ├Г├Ж├В├С├Ж├Е├Б├Л├У├П├С ├У├б─ж├б├│├б├▒├У─е├М├Ж├Ф─й├Б├М├Й├Ж├Г ├Щ├П├М├Ф├Щ├Ь├М├Б├С ├Д─б├м├н├й├▒├б├Б├К├Н├Б─й├Б├О├В├Ж├У {─б┬г┬Щ┬Ш┬и┬░┬│┬е─е┬В}┬Р─н┬У┬У ─н├╝├н├в├б├│├У├П─н├У├Б├Н─л├С├Б├У ├Б├▓├╢├б├│├С├Б├К─н─л├М

╨Р╤Б╤В╨░╨╜╨░ ╥Ы╨░╨╗╨░╤Б╤Л ╙Щ╨║╤Ц╨╝╨┤╤Ц╨│╤Ц╨╜╤Ц╥г ┬л╨Ц╥▒╨╝╤Л╤Б╨┐╨╡╨╜ ╥Ы╨░╨╝╤В╤Г ╨╛╤А╤В╨░╨╗╤Л╥У╤Л┬╗ ╨Ъ╨Ь╨Ъ╨│╨╡ ╤Е╨░╨▒╨░╤А╨╗╨░╤Б╤Л╥г╤Л╨╖! ╨Ь╨╡╨║╨╡╨╜╨╢╨░╨╣╤Л: ╨Р╤Б╤В╨░╨╜╨░ ╥Ы╨░╨╗╨░╤Б╤Л, ╨С╤А╤Г╤Б╨╕╨╗╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╣ ╨║╙й╤И╨╡╤Б╤Ц, 17/3, ╨С╨╕╨╖╨╜╨╡╤Б-╨╛╤А╤В╨░╨╗╤Л╥Ы ╥У╨╕╨╝╨░╤А╨░╤В╤Л╨╜╤Л╥г 2-╥Ы╨░╨▒╨░╤В╤Л. 104,5,14,34 ╨░╨▓╤В╨╛╨▒╤Г╤Б╤В╨░╤А╤Л╨╝╨╡╨╜ ╨║╨╡╨╗╤Г╨│╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨░╨┤╤Л. ╨Р╨╜╤Л╥Ы╤В╨░╨╝╨░ ╨░╨╗╤Г ╤В╨╡╨╗╨╡╤Д╨╛╨╜╤Л: 57-88-88.

╟Ч╟╕╟╣╟о╟н╟о╟┤╟о╟╢╟▒╟о╟╡ ╟Ъ╟Х╟ж╟Ъ ╟м╟╖ ╟╣╟╖╟н╟й ╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й ╟╕╟╣╟Й╟к╟й╚И  ╟╖╟╗ ╟м╟╖╟н╟й ╟л╟╖╟░╟к╟╝╟п╟н╟о╟╢╟╖ ╟м╟╣╟й╟п╟н╟й╟╢╟║╟│╟╖╟о ╟н╟о╟┤╟╖ ╟╖ ╟╕╟╣╟▒╟░╟╢╟й╟╢╟▒╟▒ ╟к╟й╟╢╟│╟╣╟╖╟╗╟╖╟╡ ╟Ы╟Ч╟Ч ┬И╟Ы╟о╟╢╟н╟о╟╣╟│╟╖╟╢ ╟║╟й╟┤╟╗╟▒╟╢╟м┬Ш ╟К╟С╟Ц 

╨Р╤Б╤В╨░╨╜╨░ ╥Ы╨░╨╗╨░╤Б╤Л ╙Щ╨║╤Ц╨╝╤Ц ╨░╨┐╨┐╨░╤А╨░╤В╤Л╨╜╤Л╥г ╨▒╨░╤Б╨┐╨░╤Б╙й╨╖ ╥Ы╤Л╨╖╨╝╨╡╤В╤Ц ┬л╨Ы╨╕╤В╨╡╤А┬╗ ╨│╨░╨╖╨╡╤В╤Ц┬╗ ╨Ц╨и╨б ╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤В╨╛╤А╤Л ╥Ъ╨░╨╣╤Б╨░╤А ╨Ц╨░╨╜╨░╤Е╨░╨╜╨╛╨▓╥Ы╨░ ╙Щ╨║╨╡╤Б╤Ц ╥Ъ╨░╨┤╤Л╤А ╨б╙Щ╤А╤Б╨╡╨╜╥▒╨╗╤Л╨╜╤Л╥г ╥Ы╨░╨╣╤В╤Л╤Б ╨▒╨╛╨╗╤Г╤Л╨╜╨░ ╨▒╨░╨╣╨╗╨░╨╜╤Л╤Б╤В╤Л ╥Ы╨░╨╣╥У╤Л╤А╤Л╨┐, ╨║╙й╥г╤Ц╨╗ ╨░╨╣╤В╨░╨┤╤Л. kx┬Й┬Кx┬Еxx─н┬Рx┬Д┬Уv ┬Ы┬Ш┬Я┬Э┬кL┬еL─ж┬и┬Э┬Ь┬Ш┬в┬о┬а┬╖┬й┬│v ┬Ю┬Ш┬л┬Ш┬з┬в┬Э┬и┬░L┬гL┬ЫL┬░┬Э┬в┬к┬Э┬л┬гL ┬й┬Э┬иL┬в┬к┬Э┬й┬кL┬ЫL

╦Б╩│╩п╩з╩л╩ор▒н╩║╦П╦Б╩╢╩л╦А╩л╩╢╩┐╩л═Н

├Б─й├Б├У┬╝├М├Щ┬╝├М├Ж├С ├Б├к├д─б├м├Ф├Б├К├Т├П├Г├Б }┬и┬в┬Э┬Ю┬Ш┬е┬Й─г┬К,┬Дy}┬В ├О─к├▒├й├▓├м├б├н─н─л├Т├Р├Б├О─й├Б├М├Й ├У┬╝├М├Щ┬╝├М├Ж├С ├Б├н├б├о─и├б├м├й─н├Б├М├З├Б├О├П├Г ├О─к├▒├д─б├м├Б├Ц├Б├О─н├Ь├И├Ь ├Н─в├е├й├о├б├З├Б─н├Ь├Р

├В├А├С ├Д├И├З├А├Й├Н├Е├Р

├Е├┤├м├б├│─н├Б├З├Ь├В├Б├К ├Е├Й├И├Б├К├О├Ж├С├В├Ж├У ─н├Б├У├У├Б├Ф├Щ├Ь├М├Б├С ├Г├ж├о├ж├▒├б─н├Б├В├Й├Ж├Г├Б ├Б─м├╝├м├в├ж├л├Ф─г├М├Й├Ж├Г ├Ж├м├│├б├к├О─л├С─й├Б├И├Й├О

├Х┬Ж┬К┬Ж┬К,┬Г┬Р, ┬Й─к┬г┬к┬Ш┬е┬Й}┬Б,├Т

{┬Ш┬Я┬Э┬к─н┬Ш┬Я┬Ш─м┬й┬к┬Ш┬е┬И┬Э┬й┬з┬л┬Щ┬г┬а┬в┬Ш┬й┬│┬е┬│─жx─м┬з┬Ш┬и┬Ш┬к┬д┬а┬е┬а┬й┬к┬и┬гL┬ЫL┬е┬Ь┬Э┬Ю┬кL┬и┬в┬Э┬гL┬з─Ъ{┬в┬л─в┬гL┬ЫL┬Щ┬Э┬иL┬г┬Ы┬Э┬е ┬И┬Э┬Ь┬Ш┬в┬о┬а┬╖─м┬ж┬г┬Ю┬Ш┬Я┬Щ┬Ш┬а┬Э┬г┬Э┬иL┬еL─ж┬зL┬вL┬и┬г┬Э┬иL┬д┬Э┬е┬в─д┬Я─м┬Ш┬и┬Ш┬й┬│┬е┬Щ─д┬гL┬й┬лL┬░┬Ш┬и┬к┬Э┬д┬Э┬й {┬Ш┬Я┬Э┬кkx┬й┬к┬Ш┬е┬Ш┬Ш─м┬░┬Ш┬д┬│v┬Ы┬Ш┬Я┬Э┬кL┬и┬Э┬Ь┬Ш┬в┬о┬а┬╖┬й┬│┬е┬│─ж┬в┬ж┬д┬з┬┤┬╢┬к┬Э┬и┬гL┬в┬ж┬и┬к┬Ш┬г┬│─и┬│┬е┬Ь┬Ш┬к┬Э┬иL┬гL┬з─м┬Ш┬к┬к┬Ш┬г┬Ь┬│├Л├Ж├И├Ж├Л├Щ┬╝├С├Ж├Е├Б├Л├У├П├С тАФ ├О─к├▒├й├▓├м├б├н─н─л├Т├Р├Б├О─й├Б├М├Й

┬л╨Р╤Б╤В╨░╨╜╨░ ╨░╥Ы╤И╨░╨╝╤Л┬╗ ╨│╨░╨╖╨╡╤В╤Ц╨╜╤Ц╥г ╥▒╨╢╤Л╨╝╤Л ┬л╨Ы╨╕╤В╨╡╤А┬╗ ╨│╨░╨╖╨╡╤В╤Ц┬╗ ╨Ц╨и╨б ╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤В╨╛╤А╤Л ╥Ъ╨░╨╣╤Б╨░╤А ╨Ц╨░╨╜╨░╤Е╨░╨╜╨╛╨▓╥Ы╨░ ╙Щ╨║╨╡╤Б╤Ц ╥Ъ╨░╨┤╤Л╤А ╨б╙Щ╤А╤Б╨╡╨╜╥▒╨╗╤Л╨╜╤Л╥г ╥Ы╨░╨╣╤В╤Л╤Б ╨▒╨╛╨╗╤Г╤Л╨╜╨░ ╨▒╨░╨╣╨╗╨░╨╜╤Л╤Б╤В╤Л ╥Ы╨░╨╣╥У╤Л╤Б╤Л╨╜╨░ ╨╛╤А╤В╨░╥Ы╤В╨░╤Б╤Л╨┐, ╨║╙й╥г╤Ц╨╗ ╨░╨╣╤В╨░╨┤╤Л.

─н├Б├У├Ж├Д├Ж├С├М├Ж├С ├Т├б├о├е├┤─и├б├╣ ├У┬╝├М├Ж├Л├П├Г├Б

├П├▒├╝├о├в├ж├л─е├У├Ж├Н─л├С├Б├У ├З├б├к├╝─м├О├Б─й├Ь├Н├Б├Щ ├У├Ж├С┬╝├Н├Щ┬╝├П├Р├Ж├С├Б├У├П├С

┬Д┬Э┬в┬Э┬е┬Ю┬Ш┬б┬│┬д┬│┬Я x┬й┬к┬Ш┬е┬Ш─м┬Ш┬г┬Ш┬й┬│ ├Е├п├▓├│├╝─м┬в─д┬░┬Э┬йL ─н┬Ш┬Щ┬│┬г┬Ь┬Ш┬л┬Щ─д┬г┬д┬Э┬йL ┬к┬Э┬г┬м┬Ш┬в┬й 

├С├б├┤├╣├б├о├Е├П├Т─н├П├З├Б ─а├К├М├Ж├Т├У┬╝├С├Ф├Щ┬╝├Ц├Б├У├Щ├Ь ├Л─б├о├б├к├╝├н├Т─г├Л├Ж├О

├У┬Ш┬и┬Ш┬г┬│┬д┬│ 15100 ├Т┬Ш┬з┬й┬│┬и┬│┬й─Ъ ├В├б├▓├░├б├╢├б├о├б x┬й┬к┬Ш┬е┬Ш─м┬Ш┬г┬Ш┬й┬│~─к┬Щ┬Ш┬е┬ж┬Ъ┬в─д┬░┬Э┬йL k┬А┬Я┬Ь┬Ш┬к┬Э┬г┬┤┬й┬к┬Ъ┬жy┬Дv~┬Р┬Й


16 ฤš 

ฤš 

ร’รฆรชรฒรฆรฎรขฤ„ฤฌรกรฑรกรนรกรงรผรฌ ร‚รฆรชรฒรฆรฎรขฤ„รกฤฌรฐรกรฎรงรผรฌ

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

หวดวฌวทวจวงศ†วด

อจเฑขห˜หฃห˜เณชอดหขฬหฌเณชฬหญหงหฎหŸหฃหžหงหบห˜หฌฬเณชอฉอ˜หหถหฒหŸหตหพหงหฌหŸหฒสฝหžห˜เณฆฬหฎฬเณฎ หญเณดหพหŸหณหงสฎหŸเณฎหงหณสถเด‰หชหŸหฎเณตหฌฬหฎฬเณฎเฑขห€หƒเณตเณฎเณฆฬหพสฟหฒหŸหฃหคหžหŸหฎหตหง หญหถหฃหŸหฅหงหฎหžหŸห˜หพฬหฌเณฆห˜หฎอจหเด‰หฅห›เณดหฌหงหชหณหŸหญห˜หฎหตหคหชห˜หณฬอฒฯฐอฉ หชเด‘หฒหญหŸหณหงหฎหตห˜หญห˜หพห˜หฌห˜เณฆห˜หฎหชเด‘หฒหŸหฒหญหŸหฎหฎหงเณฎหณห˜หฎห˜หณฬหฎหžห˜หฏหณฬ หณเด‘หฃหขห˜เณฎเณฆฬหฒห˜หžฬอ˜หหถหฒหŸหตหพหงเณชห˜หฃห˜หฎห˜หตเณตเณฆฬหญฬหฎเณชห˜หฃห˜เณชห™หฏหฌอฒ หญฬหณฬหฎห˜หฎห™เด‘หฌหงหฑเณชห˜หฒห˜หญห˜หฅอ•หขฬหฌเณชฬหญหŸหฎห˜หžห˜หญห™หŸหฅหฎหŸหฌหŸหฒหงหฎ หตเณตหตห˜หณหตฬหฒหถห˜หฒเณชฬหฌฬเฑขห˜หญห™ห˜หฒห˜หตห˜หตเณดหฌหงห›หงหฎเณชห˜หฅฬหฒฬหญหžฬหณหŸหฒหงหชอ• หณหŸหฎหงหญหžหงหžหฏหณหฒหŸหตหงหฎหžหŸห™หŸหฅหฎหŸหฌหŸห›หŸหฎอ˜

ะš

ำฉั€ะผะตะณะต า›ะพะนั‹ะปา“ะฐะฝ ะตะปัƒ ั‚ัƒั‹ะฝะดั‹ะดะฐะฝ ำ™ะปะผะธัะฐา›ั‚ะฐะฝ ะฐะดะฐะผะทะฐั‚ ะฑะฐะปะฐัั‹ะฝะฐ ั‚ำ™ะฝ ัะตะทั–ะผะดะตั€ะดั–าฃ: ะผะฐั…ะฐะฑะฑะฐั‚ั‚ั‹าฃ, ะผาฑาฃ ะผะตะฝ ะฝะฐะปะฐะฝั‹าฃ ะปะตะฑั– ะตัะตะดั–. ะกัƒั€ะตั‚ั‚ะตั€ ะดะต ัะพา“ะฐะฝ ัะฐะน ยซะœะฐั…ะฐะฑะฑะฐั‚ ะฟะตะฝ า“ะฐะดะฐัƒะฐั‚ยป, ยซะšะตะฝั‚ะฐะฒั€ะดั‹าฃ า“ะฐัˆั‹า“ั‹ยป, ยซะšาฏะดะตั€ยป ั‚.ะฑ. ะจำ™ะบำ™ั€ั–ะผะฝั–าฃ ยซำ™ะฝ โ€“ ำฉะปัˆะตัƒั–ัˆ, ำฉะปะตาฃ โ€“ ะบาฏะผั–ั, า›ะพัะฟะฐาฃั‹ะท ะผั‹ั ะฐั€ะฐะปะฐัยป ะดะตะณะตะฝ ำฉะปะตาฃ ะถะพะปะดะฐั€ั‹ะผะตะฝ าฏะฝะดะตัั–ะฟ ั‚าฑั€า“ะฐะฝะดะฐะน. ะฏา“ะฝะธ, ะฑาฑะปะฐั€ ะถะฐะน า“ะฐะฝะฐ ััƒั€ะตั‚ั‚ะตั€ ะตะผะตั, ะฐะฒั‚ะพั€ะดั‹าฃ ะฑั–ั€ะฝะตัˆะต ำฉะฝะตั€ะดะตะฝ ั…ะฐะฑะฐั€ั‹ ะฑะฐั€ ะตะบะตะฝั–ะฝ ะฑั–ะปะดั–ั€ะตะดั–. ะžะฝั‹ ัำฉะท ะฑะตะฝ ำ™ะฝะฝั–าฃ ะพะนะฐัั‚ะฐั€ั‹ะฝ ะฑะตะนะฝะตะปะตัƒ ำฉะฝะตั€ั–ะผะตะฝ ะฑั–ั€ั–ะบั‚ั–ั€ั–ะฟ ะถั–ะฑะตั€ะณะตะฝั–ะฝะตะฝ ะบำฉั€ัƒะณะต ะฑะพะปะฐะดั‹. ะœำ™ัะตะปะตะฝ, ยซะะปั‚ะฐะนะดั‹าฃ ะšะตั€ะฑาฑา“ั‹ัั‹ยป ะฐั‚ะฐะฝา“ะฐะฝ ะžั€ะฐะปั…ะฐะฝ ะ‘ำฉะบะตะนะดั–าฃ ัˆั‹า“ะฐั€ะผะฐัˆั‹ะปั‹า“ั‹ ะ–ะตาฃั–ั ะšำ™ะบะตะฝาฑะปั‹ะฝะฐ ำ™ัะตั€ ะตั‚ั–ะฟ, ยซะžั€ะฐะปั…ะฐะฝ ะ‘ำฉะบะตะนะดั– ะพา›ั‹า“ะฐะฝะดะฐยป ั‚ัƒั‹ะฝะดั‹ัั‹ะฝั‹าฃ ะดาฏะฝะธะตะณะต ะบะตะปัƒั–ะฝะต ัะตะฑะตะฟัˆั– ะฑะพะปั‹ะฟั‚ั‹. ยซ11 ะบาฏะฝะดั– ะตัะบะต ะฐะปัƒยป ะฐั‚ั‚ั‹ ั‚ัƒั‹ะฝะดั‹ัั‹ ะ‘ะฐั‚ั‹ั€ะฐัˆั‚ั‹าฃ ะฑะฐะปั‚ะฐัั‹ ะถะฐะนั€ะฐั‚า›ะฐะฝ าšาฑะปะฐะณะตั€ะดั– ะตะปะตัั‚ะตั‚ะตะดั–. ยซะ‘ะฐะนัˆาฑะฑะฐั€ยป ััƒั€ะตั‚ั– ะปะธั€ะพ-ัะฟะพั ะทะฐะผะฐะฝั‹ะฝะฐ ะถะตั‚ะตะปะตะฟ, ยซะะปะฟะฐะผั‹ั ะฑะฐั‚ั‹ั€ยป ะดะฐัั‚ะฐะฝั‹ะฝ ะตั€ั–ะบัั–ะท ะตัะบะต ั‚าฏัั–ั€ะตะดั–.

ะั…ะฐัƒ, ะตะบั– ะถะธั€ะตะฝ, ะ–ะฐะปั‹ะฝ ั‚าฏะนะณะตะฝ. ะ–ะฐะปา“ะฐะฝะดะฐ า“ะฐัˆั‹า“ั‹ะผัั‹าฃ-ะฐัƒ ะถะฐะฝั‹ะผ ัาฏะนะณะตะฝ... ยซะ•ะบั– ะถะธั€ะตะฝยป ััƒั€ะตั‚ั–ะฝ ะบำฉั€ะณะตะฝะดะต ะพัั‹ะปะฐะน ำ™ะฝะดะตั‚ั–ะฟ ะบะตั‚ะบั–าฃ ะบะตะปะตะดั–. ะ”ำ™ัั‚าฏั€ะปั– ำ™ะฝ ำฉะฝะตั€ั–ะผั–ะทะดั–าฃ ะถะฐั€ั‹า› ะถาฑะปะดั‹ะทะดะฐั€ั‹ะฝั‹าฃ ะฑั–ั€ั– ะ‘ั–ั€ะถะฐะฝ ัะฐะป าšะพะถะฐา“าฑะปาฑะปั‹ะฝั‹าฃ ยซะะนะฑะพะทั‹ะผยป ะดะตะณะตะฝ ัˆะพา›ั‚ั‹า“ั‹ ะฑะธั–ะบ ำ™ะฝั– ะฑะฐั€. ะ–ะตาฃั–ั ะšำ™ะบะตะฝาฑะปั‹ะฝั‹าฃ ะพัั‹ ะฐั‚ั‚ะฐั ััƒั€ะตั‚ั–ะฝ ะดะต ะบำฉั€ะดั–ะบ ะบำฉั€ะผะตะดะตะฝ. ะšาฏะนัˆั–ะปั–ะบ ำฉะฝะตั€ะดะตะฝ ะตัˆะบั–ะผะณะต ะดะตั ะฑะตั€ะผะตะณะตะฝ า›ะฐะทะฐา› ะฅะ†ะฅ า“ะฐัั‹ั€ะดะฐ ะ”ำ™ัƒะปะตั‚ะบะตั€ะตะน ะจั‹า“ะฐะนาฑะปั‹ ัะตะบั–ะปะดั– ะดะฐั€ั‹ะฝะดั‹ าฑะปะดั‹ ะดาฏะฝะธะตะณะต ำ™ะบะตะปะณะตะฝ. ะžัั‹ ะ”ำ™ัƒะปะตั‚ะบะตั€ะตะนะดั–าฃ ะฑะฐั€ะผะฐา“ั‹ะฝะฐะฝ ะพะฝะดะฐา“ะฐะฝ ะบาฏะนะปะตั€ ั‚ัƒัะฐ, ัะพะฝั‹าฃ ะฑั–ั€ั– โ€“ ยซาšะพั ะฐะปา›ะฐยป ะบาฏะนั–. ะ–ะตาฃั–ั ััƒั€ะตั‚ัˆั– ะพะฝั‹ ะดะฐ า›ั‹ะปา›ะฐะปะฐะผั‹ะฝะฐ ะฐั€า›ะฐัƒ า›ั‹ะปา“ะฐะฝ. ...ะกะตะฝั–าฃ ะถะฐะฝั‹าฃ ะถาฏั€ะตะณั–ะผะต ะพั€ะฐัƒะปั‹, ะœะตะฝั–าฃ ะถะฐะฝั‹ะผ ะถะฐัƒะปั‹า“ั‹าฃะฐ ั‚าฏัŽะปั–. ะกัƒั€ะตั‚ัˆั–ะฝั–าฃ ยซะ–ะฐะปั‹าฃะฐ ะพั€ะฐัƒะปั‹ยป ััƒั€ะตั‚ั– ะพัั‹ะปะฐะน ำ™ะฝ ัะฐะปะดั‹ั€ั‚ะฐะดั‹. ะกัƒั€ะตั‚ั‚ะตั€ั–ะฝั–าฃ ัำฉะท ะฑะตะฝ ำ™ะฝ ำฉะฝะตั€ั–ะผะตะฝ ะฑะฐะนะปะฐะฝั‹ัั‹ ะถะฐะนั‹ะฝะดะฐ ะฐะฒั‚ะพั€ะดั‹าฃ ำฉะทั– ยซะœะตะฝั–าฃ ัˆั‹า“ะฐั€ะผะฐัˆั‹ะปั‹า“ั‹ะผ ัำฉะท ะฑะตะฝ ัะฐะท ำฉะฝะตั€ั–ะผะตะฝ ั‚ั‹า“ั‹ะท ะฑะฐะนะปะฐะฝั‹ัั‚ั‹. ะšาฏะฝั– ะฑะพะนั‹ ั‚ั‹าฃะดะฐะนั‚ั‹ะฝั‹ะผ โ€“ า›ะฐะทะฐา›ั‚ั‹าฃ ะผัƒะทั‹ะบะฐัั‹. ะžะป ะฑะพะปะผะฐัะฐ ะผะตะฝ ำฉะทั–ะผะดั– ะถะฐะปา“ั‹ะท ัะตะทั–ะฝั–ะฟ า›ะฐะปะฐะผั‹ะฝ.

ะœัƒะทั‹ะบะฐะฝั‹าฃ ำฉะทั– ะบะตะน ะบะตะทะดะต ะฑั‹ะปะฐะน ัะฐะป, ะพะปะฐะน ัะฐะป ะดะตะฟ ั‹ั€า“ะฐา›า›ะฐ ัะฐะปั‹ะฟ ะถั–ะฑะตั€ะตะดั–ยป ะดะตะนะดั–. ะ–ะตาฃั–ัั‚ั–าฃ ะบะตะน ะบะฐั€ั‚ะธะฝะฐะปะฐั€ั‹ าฑะปั‚ั‚ั‹า› ัะฐะป-ะดำ™ัั‚าฏั€ะปะตั€ั–ะผั–ะทะดะตะฝ ั…ะฐะฑะฐั€ ะฑะตั€ะตะดั–. ำ˜ัั–ั€ะตัะต, ยซะ‘ำ™ัั–ั€ะตะดะตยป ะฐั‚ะฐัั‹ ำฉะผั–ั€ั–ะฝ ะถะฐะปา“ะฐั€ าฑั€ะฟะฐา“ั‹ โ€“ ะฝะตะผะตั€ะตัั–ะฝ ะฑะพะท า›าฑะปั‹ะฝา“ะฐ ะผั–ะฝะณั–ะทั–ะฟ, ะถะตั‚ะตะบั‚ะตะณะตะฝ ัำ™ั‚ั– ะฑะตะนะฝะตะปะตะฝะณะตะฝ. ะ‘ั‹ะปะฐะน า›ะฐั€ะฐัะฐาฃ, ะถะตาฃั–ะป ะบำฉั€ั–ะฝั–ั ัะธัา›ั‚ั‹. ะะปะฐะนะดะฐ, ะฐะฒั‚ะพั€ะดั‹ ะตาฃ า›ะฐั‚ั‚ั‹ ั‚ะพะปา“ะฐะฝะดั‹ั€า“ะฐะฝ ะพัั‹ ะบะฐั€ั‚ะธะฝะฐ ะตะบะตะฝ. ะขั–ะฟั‚ั–, า›ะฐะนั‚ะฐ ัะฐะปั‹ะฟ ัˆั‹า›า›ะฐะฝ. าšะฐะนั‚ะฐ ัะฐะปา“ะฐะฝะฝะฐะฝ ะบะตะนั–ะฝ ะดะต ำ™ั€ ั‚าฏั€ะปั– ัˆั‚ั€ะธั…ั‚ะฐั€ า›ะพัั‹ะฟ ะพั‚ั‹ั€า“ะฐะฝ. ะกำฉะนั‚ั–ะฟ, ะพัั‹ ะบะฐั€ั‚ะธะฝะฐะฝั‹ ะถะฐะทัƒา“ะฐ ะฑั–ั€ ะถั‹ะปะดะฐะน ัƒะฐา›ั‹ั‚ั‹ะฝ ะถาฑะผัะฐะฟั‚ั‹. ะะป, ะตะฝะดั– ะฐะฒั‚ะพั€ ะถั‹ะปา›ั‹ ั‚ะฐา›ั‹ั€ั‹ะฑั‹ะฝะฐ า›ะฐะปะฐะน ะบะตะปะณะตะฝ? ยซะœะตะฝ โ€“ ะผะฐะปัˆั‹ะฝั‹าฃ ะฑะฐะปะฐัั‹ะผั‹ะฝ. ะšั–ัˆะบะตะฝั‚ะฐะน ะบาฏะฝั–ะผะฝะตะฝ ะฐั‚ ะผั–ะฝะณะตะฝ ะฐะดะฐะผะผั‹ะฝ. ำ˜ะบะตะผ ะถั‹ะปา›ั‹ะฝั‹ า›ะฐั‚ั‚ั‹ ะถะฐา›ัั‹ ะบำฉั€ะณะตะฝ. ะœะฐา“ะฐะฝ า›าฑัˆั‚ะฐั€ะปั‹า› า›ะฐะฝ ะฐั€า›ั‹ะปั‹ ะดะฐั€ั‹า“ะฐะฝยป ะดะตะดั–. ะะปะฐะนะดะฐ, ะฑาฑะป ั‚ะฐา›ั‹ั€ั‹ะฟั‚ั‹ า›ั‹ั€ั‹า› ะถะฐัั‚ั‹าฃ ะฑะตะป ะพั€ั‚ะฐัั‹ะฝะฐ ะบะตะปะณะตะฝะดะต, ะพัั‹ะดะฐะฝ 4-5 ะถั‹ะป ะฑาฑั€ั‹ะฝ า“ะฐะฝะฐ ะผั‹า›ั‚ะฐะฟ า›ะพะปา“ะฐ ะฐะปั‹ะฟั‚ั‹. ะกะพะดะฐะฝ 2011 ะถั‹ะปั‹ ะัั‚ะฐะฝะฐ า›ะฐะปะฐัั‹ะฝั‹าฃ ะกัƒั€ะตั‚ัˆั–ะปะตั€ ะžะดะฐา“ั‹ะฝั‹าฃ ะบำฉั€ะผะต ะทะฐะปั‹ะฝะดะฐ ยซะกำ™ะนะณาฏะปั–ะบ ัะตะผะฐะฝั‚ะธะบะฐัั‹ยป ะฐั‚ะฐัƒั‹ะผะตะฝ ะฐะปา“ะฐัˆา›ั‹ ั€ะตั‚ ะบำฉั€ะผะต ำฉั‚ะบั–ะทะณะตะฝ. ะ‘ั‹ะปั‚ั‹ั€ าฐะปั‚ั‚ั‹า› ะฐะบะฐะดะตะผะธัะปั‹า› ะบั–ั‚ะฐะฟั…ะฐะฝะฐะฝั‹าฃ ะบำฉั€ะผะต

ะทะฐะปั‹ ะผะตะฝ าšะฐะทั–ั€ะณั– ะทะฐะผะฐะฝ ำฉะฝะตั€ ะผาฑั€ะฐะถะฐะนั‹ะฝะดะฐ ะถะฐะปา“ะฐัั‚ั‹ั€ะดั‹. ะžัั‹ะผะตะฝ ัำ™ะนะณาฏะปั–ะบ ั‚ะฐา›ั‹ั€ั‹ะฑั‹ะฝะฐ ั‚ำฉั€ั‚ั–ะฝัˆั– ะบำฉั€ะผะต ำฉั‚ะบั–ะทั–ะฟ ะพั‚ั‹ั€. ยซะ‘าฑะป ั‚ะฐา›ั‹ั€ั‹ะฟั‚ั‹าฃ ั‚าฏะฑั–ะฝะต ะถะตั‚ั‚ั–ะผ, ั‚าฏะณะตัั‚ั–ะผ ะดะตะฟ ะฐะนั‚ะฐ ะฐะปะผะฐะนะผั‹ะฝ. ะจั‹า“ะฐั€ะผะฐัˆั‹ะปั‹า“ั‹ะผะดะฐ ยซาšาฑัั‚ะฐั€ยป, ยซะœัƒะทั‹ะบะฐยป ัะตั€ะธัะปะฐั€ั‹ ะฑะฐั€. ะกะพะปะฐั€า“ะฐ ะพั€ะฐะปัƒั‹ะผ ะผาฏะผะบั–ะฝ, ะฑั–ั€ะฐา› ั‚ะฐะฟ า›ะฐะทั–ั€ ะถั‹ะปา›ั‹ะปะฐั€ ัะตั€ะธััั‹ะฝะฐะฝ ะฐะถั‹ั€ะฐะน า›ะพะนะผะฐัะฟั‹ะฝยป ะดะตะนะดั– ำฉะทั– ะฑาฑะป ะถำฉะฝั–ะฝะดะต. ะžัั‹ะฝะดะฐะน ะบำฉั€ะผะต ำฉั‚ะตะดั– ะดะตะณะตะฝะดะต ะตัั–ะผั–ะทะณะต ะฐา›ั‹ะฝ ะกะฒะตั‚า›ะฐะปะธ ะาฑั€ะถะฐะฝะฝั‹าฃ า›ะฐะปะฐะผั‹ะฝะฐะฝ ั‚ัƒั‹ะฟ, ะผะฐั€า›าฑะผ ะขะฐะฑั‹ะปะดั‹ ะ”ะพัั‹ะผะพะฒ ะฐั€า›ั‹ะปั‹ ะตะปะณะต ะถะตั‚ะบะตะฝ: ะšะตะทะดะตั€ะดะต ะบะตะนะดะต า›ะฐั€ะฐ ะฑาฑะปั‚ ะฐะนะดั‹ ะฑาฏะบั‚ะตะณะตะฝ, าฎะนั–ะผะต าฏะฝัั–ะท ั‚าฑะฝะถั‹ั€ะฐะฟ า›ะฐะนา“ั‹ั€ั‹ะฟ ะบะตะปะตะผ. ะขะฐะปั‹า›ัั‹ะฟ ะถะฐั‚ั‹ะฟ, ัะพะดะฐะฝ ัะพาฃ ะบะตั‚ะตะผั–ะฝ าฑะนั‹า›ั‚ะฐะฟ, าฐะนั‹า›ั‚ะฐะฟ ะบะตั‚ัะตะผ ั‚าฏัั–ะผะดะต ัำ™ะนะณาฏะปั–ะบ ะบำฉั€ะตะผ โ€“ ะดะตะณะตะฝ ำ™ะฝ ะถะพะปะดะฐั€ั‹ ะพั€ะฐะปะฐ ะบะตั‚ะบะตะฝ ะตะดั–... ะะผะฐะฝา“ะฐะปะธ าšะะ›ะ–ะะะžะ’

№17  

АСТАНА АҚШАМЫ №17 (3075) 13 ақпан 2014 ж.

Advertisement