Page 1

Ě

68 

ÒÆμ

21 ÍÁÔÒÜÍ ÇÜÌ

+16°.. +14°

+30°..+28°

:::$67$1$$.6+$0<.= 6+$0<.=

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

ʥ೴˛˧ˮ˛˧ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮʹ̃˪˯ˮ˯˭ˤ˪˘˳́഑˲˪˟ˮ˞˟˛˟ˮ ˪˟˭˟ˬ˟ˬ͘ʤˬ˘˥˞˘͕ ˯ˬ˞ഉˬ˯˳́˪೴˥˧ˮ˞˟ ഉˬ˟˭ˮ˘ˣ˘˲́ˮ˘˧ˬ˧˛˧˱͕ ˞೵˾˱˘ˮ˪೴˥˧ˮ˧˱͕˞˯˳ ˳೴˥˧ˮ˟˵˧ˮ˞˟˥ˢ˘೦˞˘˥೦˘ ˙˧˲˞˟ˮˢ˟˵˟೪˯˥೦˘ˮ ˢ˯೪͘ʽˮ́೮ˢ˘ˮͲˢ˘೪˵́ ೪˘˲́˾˵˘˱೪˘˲೪́ˮ˘ˬ́˱͕ ഑˲ˬ˟˱͕˪˟˭˟ˬ˞˟ˮ˶˧ˮ˞˟ ˺˘ˬ೪́ˮˢ˘˳˘˭˱˘ˣ ˧˳˵˟˲˛˟˙˘˳˵˘˥˙˧ˬ˛˟ˮ ˵˶೵˳˵˘೦˘ˮ೪˘˥˲˘˵˪˟˲ ˵೵ˬ೦˘ˮ́೮˪഑˲˟˛˟ˮ˞˟˳˘˲˘˙˞˘ˬ˳˘̆˳˘˵́ˢ˘˵́˲͘ Нұрсұлтан Назарбаев 1989 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшылығына келгенде елдің жағдайы қандай еді? Сыртқа шикізат беруден жүдеп-жадаған экономика мен жалған уәдеден жалығып, ертеңі не боларын болжап білмейтін бұқараның болашаққа сенімдері тіпті әлсізтұғын. Ол осы күйзеле бастаған халықтың кеудесіне «әуелі – экономика, сосын саясат» деп үміт отын жақты. Мемлекеттің тізгінін тарихтың алмағайып, сынақты кезеңінде қолына ала тұрып, тығырықтан дамудың даңғылына бастайтын тың жолмен түрен тартты. (Жалғасы 4-бетте)

ЕЛБАСЫ – БIРЕУ, ЕЛ-ЖYРТЫ – ТIРЕУ

ϮϬϬϴˢ́ˬ́ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮˙˘˳˵˘˭˘˳́˭˟ˮͨʥഉ˥˵˟˲˟˪ͩ೪˘˥́˲́˭˞́ˬ́೪ ೪˯˲́೪೵˲́ˬ೦˘ˮ˙˯ˬ˘˵́ˮ͘ˌ˯˵೪˘೪˘˲ˢ́೪˘ˬ˘ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮˭೵˲́ˮ˞́೪˙˯ˬ˶́˭˟ˮ ೵˥́˭˞˘˳˵́˲೦˘ˮ ೪˘˥́˲́˭˞́ˬ́೪ ˘˪˻ˤ̆ˬ˘˲́ˮ˘ˮ ˵೴˳˟˞˧͘ ౢ˘ˣ˧˲ ˯˳́ ೪˘˲˘ˢ˘˵ ˭೴˭˪˧ˮ˞˧˛˧˾˟˪˵˟˶ˬ˧˭೵೪˵˘ˢ˙˘ˬ˘ˬ˘˲˞́೮˟˭˞˟ˬ˶˧ˮ˟ˢ೵˭˳˘ˬ˶˞˘͘

à×Ý×åăÞâÝÙċÙâäàâÝà×ÛĈăá×āå×þ

ƽƼǍɅƼLJƼǀƼ

mLJƼǍdžƼLJƼ} ʥ˧˲˟˲˪೴ˮ˞˟˘˵́˘೮́ˣ೦˘ ˘˥ˮ˘ˬ೦˘ˮ˭ˤˬ˘ˮ˞́೪ ˵˟˘˵˲೵ˢ́˭́ʤ˳˵˘ˮ˘೦˘ ˪˟ˬ˟˞˧͘

6

Акция өткізілген жылдары (2009-2013 жылдарды қоса есептегенде) 96 бала жалпы мөлшері 103 500 000 теңгенің ақшалай сертификатын алып, барлық балаларға ел ішінде де, одан тысқары (Қытай, Ресей, Израиль, Германия, тағы басқа мемлекеттерде) жерлерде жоғары білікті медициналық көмек көрсетілді. Одан әрі балалардың денсаулық жағдайлары жақсарып, ем-дом әсер еткені байқалады. Мәселен, Ксения Капиностың көзі на-

шар көретін еді, Новосібір қаласында ота жасалғаннан кейін көру қабілеті едәуір жақсарған. Ал, Айгүл Атабаева өздігінен тамақ іше алмайтын еді. Жақ сүйегіне пластина орнатқаннан кейін жағдайы біршама түзелді. Даниал Қасымовтың жағдайы тіптен ауыр болды. Өздігінен қозғала алмайтын. Көру жүйкесі де ауыр дертке ұшыраған болатын. Қытайға барып ота жасалып, аяғынан тік тұрды. Қазір Даниал өздігінен қадам жасай ала-

тын дәрежеге жетті. Осыған ұқсас ота Германияда Мәлика Дүйсебековаға да жасалды. Акцияның арқасында өмірге деген құштарлықтары оянған мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Әрбір акция сайын емделгісі келетін немесе оңалту кезеңінен өтуге тілек білдірушілер саны артып келеді. Бүгінгі күні кезекті акцияда қарау үшін жалпы мөлшері 41 935 000 теңгеге отыз төрт өтініш түсті.

Акцияның қорытындысы Астана күнінен кейін шығарылады. Сондықтан, әрбір қала тұрғыны мен елорда қонағы мерекелік іс-шараға билет сатып алып, қанатымен су сепкен қарлығаштай қайырымдылық шарасына өз үлесін қосып, науқас балалардың сауығып кетуіне септесе алады. Сағи ОРАЛ

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


2 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ

˃౭˃ˏʻ˄ˌˏʸʤˀ ౢ౭ౢˏ˃౬ˁʳʻʪʳˀʳʸʪʳ

ʃɧɾȬʃɧɾ ʶ̖̹̖ʥ̡̖̜̞̯̹̞̣̞̙̍೅̡̦̖̖̣̞̭̞̥̭̬̜̼̦̌̌̔̌ͨʤ̭̯̦̌̌ ̡̖̹̯̖̬̞ͩ///̵̣̼̌ದ̬̣̼̌̌ದ̴್̛̦̖̬̖̭̯̣̞̹̼̣̼̏̌̌̔͘ ౬̹ ̡ರ̦̖̐ ̙̣̌ಢ̭̯̼̦̌̌ ̹̬̌̌ಢ̌ ౢ̌̌̚ದ̭̯̦͕̌ ˀ̖̭̖̜͕ ಁ̖̬̜̙̦̙̍̌̌̚೅̦̖ʰ̛̯̣̦̼̌́ಪ̨̯̦̼̥̣̬̼̦̱̌̌̔̌Ͳ ̹̼̣̬̼̌ದ̯̼̭̼̌̌̔͘ ΎΎΎ ʥರ̞̦̐ͨʤ̭̯̦̌̌ʽ̪̖̬̯̖̯̬̼̣̌ͩ̌̌̌ಪ̼̦̔̌ͨǀŽůƵƚŝŽŶ ^ƵŵŵĞƌ&^dʹϮϬϭϰ̴̛̛̖̭̯̣̞̹̼̣̼ͩ̍̏̌̌̌̔͘ˇ̛̖̭̯Ͳ ̡̛̛̣̣̯̼̦̥̖̬̭̼̣̖̬̞̥̏̌̽̌̌̌̍೅̛̖̦̖̯̞̦̖̬̦̣̼̪̔̌̌ ̨̯̼̬͘ ΎΎΎ ʮ̌ದ̼̦̔̌ ̨̖̣̬̔̌̔̌ ͨʤ̭̯̦̌̌ ̜̥̌̌ದ̯̼ದ ̡̣̖̯̬̾ ̶̡̡̨̡̨̡̛̛̙̖̣̞̣̞̥̪̦̭̼̦̖̬̣̞̌́ͩ̌ದ̨ಢ̥̼̦̼̌ಪ̙̌ಪ̌ ೅̡̡̡̞̥̹̞̣̞̖̹̖̦̞̹̼̣̼̌̌̔͘ʮ̌ಪ̦̼̭̦̌̌ʪ̨̥̣̌̌ದ ್̡̨̦̹̖̭̞̦̖̬̦̣̭̌̌̔̌̌ದ̦̌͘ ΎΎΎ ʥ್̨̡̛̼̣̖̣̬̭̖̞̪̪̔̌̔̌̐̚೅̯̖̬̣̞̭̖̞̐̚ರ̜̞̔ಪ̨̡̦̖̞ ̙̖̖̣̭̯̼̭̼̦̔̌ ̱̼̭̯̼̬̱̌ ̨̙̭̪̬̣̦̌̌ಢ̦̌͘ ʥರ̞̦̞̐̐ ̯̌ಪ̔̌ ʤ̭̯̦̌̌̔̌ ್̯̬̯ ̥̼ಪ̦̦̌ ̭̯̥̌̌ ̙̖̖̣̭̯̼̔̌ ̙ಱ̥̼̭̞̭̯̖̜̞̔͘ʥ̭̌ದ್̡̣̪̪̌̌̔̌೅̯̖̬̣̞̯ಱ̬ಢ̼̦ರ̜ ್̡̡̖̹̖̦̖̬̞̪̯̖̪̭̣̼̦̼̪̙̯̔̌̌ದ̦̼̌̔ದ̨̯̦͕̦̼̌ಪ ̭̦̼̙̼̣̦̌̔̌̔̌Ͳ̙̼̣ಢ್̭̖̯̌ರ̭̱̖̔͘ ΎΎΎ ʤ̭̯̦̌̌̔̌ ̙̌ಪ̌ ̨̙̍̌ ್̥̞̬̖̐ ̡̖̣̞̔͘ ʫ̦̞̔ ದ̣̌̌ ̯ಱ̬ಢ̼̦̬̼̬̼̔̌̌̚Ͳ̹̌ಢ̼̥̬̼̦̔̌ౢ̌̌̚ದ̭̯̦̦̼̌ಪʥ̭̌ ̨̡̪̬̱̬̯̱̬̭̼̥̖̦̌̌ದ̣̦̼̌̌ಪ̨̡̨̪̬̱̬̯̱̬̬̦̌̌̐̌̔̌Ͳ ̵̬̼̦̣̼̌̌ದದ̌ದ್̡̨̼̥̖̯̬̭̖̯̱̬̯̣̼̌̚ದ̯̬̼̬̌̌ದ̼̣̼ ̨̙̣̜̣̼̔̌̌̌̔͘

ʶ˟˾˟ͨʫˈˀʽͲϮϬϭϳˢ˟೮˧˳˪˟ˢ˟˵˟ˬ˟˥˞˧ͩ˘˵˵́˘˪Ͳ ˻ˤ̆ ˘̆˳́ˮ˞˘ ͨˁ˘˲́˘˲೪˘ͩ ˘˶˞˘ˮ́ ˙˯˥́ˮ˾˘ ˢ˘˳഑˳˱˧˲˧˭˞˟˲˘˲˘˳́ˮ˞˘˾˘೦́ˮ˹˶˵˙˯ˬˢഉˮ˟ ˙˘˳˪˟˵˙˯ˬ˞˘ˮ˵˶˲ˮˤ˲˙˘˳˵˘ˬ˞́͘

ͪˁʤˀˏʤˀౢʤʪʤͫ ̨̨̭̪̬̯̯̜̼ Астана күні қарсаңында «Астана ЕХРО-17» ұлттық компаниясы және Астана қаласының Туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы бірлесе ұйымдастырған жарысқа қатысуға футболдан 30 және

баскетболдан 10 өтінім келіп түскен. Турнирдің алғашқы ойыны «Ниш» және «35» баскетбол командалары арасында өтті. Турнир 29 маусымда аяқталады. Сапарғали ҚАНАТ

ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ «Смарт Астана» жобасы аясында қала көшелері -нан аса бейнекамера мен мекемелеріне орнатылады.

30000

ɼɯʘɯdz Астаналықтар Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық Қазақ музыкалық драма театрында М.Әуезовтің «АйманШолпан» музыкалық комедиясын тамашалады.

ɩʋɫʧʃǯǯǯ «Сарыарқа» велотрегінде «ЕХРО – 2017» болашақ энергиясы» халықаралық көрмесін мойындау және көрме туын алу аясында концерт қойылады. Басталуы: 19.00.

ɯʇʊɯʄdz Қазіргі заманғы өнер мұражайында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Бапанованың қолөнер бұйымдары көрмесі өтеді.

ʶ˟˾˟ ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ ͨʤ˲˵˟˭͕ͩ ͨˌ˘˲́ˮͩ ೪˘˵˘˲ˬ́ ˳˘˶˞˘ ˯˲˵˘ˬ́೪˵˘˲́ ˭˟ˮ ˙˘ˣ˘˲ ˘˶˭˘೪˵˘˲́ˮ˞˘ͨಁ˲˙˧˲˵೵˵́ˮ˶˾́೦˘ʹ೪˘˶˧˱˳˧ˣ ˘ˣ́೪Ͳ˵೴ˬ˧˪ͩ˘˪˻ˤ̆˳́഑˵˪˧ˣ˧ˬ˞˧͘

ʶ˟˾˟ͨʤ˳˵˘ˮ˘˵˘೮˞˘˶́ͲϮϬϭϰͩ˙˘˥೪˘˶́ˮ˘೪˘˵́˳˶˾́ˬ˘˲೦˘ ˞˘˶́˳˙˟˲˶˲˟˳˭ˤ˵೴˲˞˟˘̆೪˵˘ˬ˞́͘

ʪʤ˄ˏˁʥʫˀ˄ʪʽ౞ʤˀˏʸʪˏ Енді берілген дауыстардың саны есептеледі. Ал оның қорытындысы бойынша үздік деп танылған мамандардың, атап айтқанда, педагог т ың , қоғамд ық көл ік жүргізушісінің, учаскелік полиция инспекторының, дәрігердің, энергетиктің, жол жөндеушінің және құрылысшының есімі жарияланады. Бұл туралы astana.kz сайтына «Бәйтерек» халықаралық медиа орталығынан хабарлады. Биылғы байқау ға қатыс у ға өтінімдер сәуір айының басынан мамыр айының соңына дейін қабылданды. Жалпы байқауға 250 өтінім келіп түсті, соның ішінде 195 үміткер іріктеліп, дауыс беру кезеңіне өтті. Байқау ережелеріне сәйкес, 20 күн бойы әр адам әлеуметтік саладағы

үздік маманға өзінің дауысын беру мүмкіндігіне ие болды. Байқауда ұсынылған санаттардың ішінде мұғалімдер саны көп болды – 65, екінші орында энергетиктер – 39 үміткер, үшінші орында дәрігерлер – 31 үміткер. Құрылысшылардан 25 адам, 14 жүргізуші, 13 учаскелік полиция инспекторы, сондай-ақ, 8 жол жөндеуші байқауға қатысуға ниет білдірді. «Астана таңдауы» байқауында топ жарған жеңімпаздар Астана қаласы әкімінің кубогы және дипломымен марапатталып, халықтың танымына ие болады. Сондай-ақ, республикалық арналардан «Астана таңдауы-2014» байқауының жүлдегерлері туралы шағын фильмдер көрсетіледі.

Акцияның мақсаты – тұтыну шы ларды қауіпсіз азық-түлікпен қамтамасыз ету, олардың құқықтарын қорғау әдістерін түсіндіру және құқықтық сауаттылықтарын арттыру. Акция барысында Астана қаласы т ұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің мамандары мен «Әділет» т ұтынушылардың құқықтарын қорғау қоғамдық бірлестігі тұтынушыларға түрлі кеңестер берді. Сатып алушылар азық-түліктердің сапасын және қауіпсіздігін сол жерде анықтай алды. Сонымен қатар санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы көкөністердегі нитраттың қалдығына, азық-түліктің микробтық ластануына, балдың табиғилығына және сүт өнімдерінің қышқылдығына тегін зертханалық зерттеулер жүргізді. Акция жеміс-жидек пен бақша өнімдерін сату мерзіміне байланысты үнемі өткізіліп тұрады.Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерді тексеруге тыйым салынуына бай ланысты осындай акцияларды өткізу кезінде қалада сатылатын азық-түліктердің нақты нұсқасын көрсетуге қол жеткізіледі және тұтынушылардың белсенділігі қажет екендігі анықталады. Жұма ҚАЗИЕВ

ಉ˵˪˟ˮˢ́ˬ́˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪˙̅˞ˢ˟˵೪˘ˬ˘˥˘˵೪˘˲́ˬ˞͍́ౢ˘ˮ˾˘೪˘˲ˢ́ˤ˛˟˲˧ˬ˭˟˥೪˘ˬ˞͍́ʶ˟˾˟ʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯˭˭˶Ͳ ˮˤ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˧೮˙˲ˤ˹ˤˮ˛˧ˮ˟˪˟ˬ˛˟ˮʫ˳˟˱˪˯˭ˤ˵˟˵˧ˮ˧೮˵഑˲˘೦˘˳́ౢ˯ˣ́Ͳʶ഑˲˱˟˾ʮ˘೮˙́˲˾ˤˮ˯˳́˳೵˲˘೪˵˘˲೦˘ ˢ˘˶˘˱˙˟˲˞˧͘

ˀʫˁʿ˄ʥʸʰʶʤʸˏౢʥ˓ʪʮʫ˃˃ʳ౦ʤ˃ౢʤˀˏʸ˄ˏౢʤʸʤʱ͍ Ә дегеннен сандарды сөйлеткен төраға: «2013 жылы Есеп комитеті 26 бақылау шарасын жүргізді. Бұзушылықтардың жалпы сомасы – 854, 4 млрд теңгені құрады. Оның 196, 2 млрд теңгесі – республикалық бюджет қаражаты. Құқық қорғау органдарына 24 бақылау материалын жібердік. Олардың алтауы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Өтелуге жататын 45 млрд 200 млн теңгеден 34 млрд 200 млн теңгесі бюджетке қайтарылды, қалған соманың өтелуі ерекше бақылауымызда тұр. Есептік кезеңде лауазымды адамдардың 139-ы тәртіптік, 55-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Есеп комитеті Үкіметке, орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар мен квазимемлекеттік сектор субьектілеріне 68 ұсыным мен 309 тапсырма жіберіп, олар 98 пайызға орындалды» деді. Оның айтуынша, бюджеттің атқарылуын тежейтін бірнеше проблема бар. Сол түйткілдерді жіпке тізсек: республикалық бюджет қаражатын сапасыз жоспарлау, бюджет қаражатын игермеу, салықтық және кедендік органдардың жіберген кемшіліктері, квазимемлекеттік сектор субьектілерінің қаражатты тиімсіз пайдалануы, стратегиялық және бағалау құжаттарын сапасыз іске асыру, инвестициялық жобалардың уақытылы іске асырылмауы, трансферттерді пайдалану кезіндегі бұзушылықтар болып кете береді. Осылардың ішіндегі инвестициялық жобаларға тоқталсақ, қаржыландырудың уақытылы жүзеге асырылмауы, конкурстық рәсімдерді өткізу мерзімінің созылуы, жобалау-сметалық құжаттаманың сапасыз

әзірленуі, салалық сараптамалардың тиісті деңгейде жүргізілмеуі сияқты түйткілдердің көлденең шығуы жобалардың іске асырылуына көлеңке түсіріп тұр. Мәселен, есептік кезеңде 208 инвестициялық жобаның 103-і ғана іс жүзінде аяқталған. Оларға бөлінген 328,6 млрд теңгенің 12,8 млрд теңгесі игерілмеген. Әсіресе, өңірлерде бұл іс өте баяу. Атап айтар болсақ, Шығыс Қазақстан облысында – 25, Солтүстік Қазақстан облысында – 15, Павлодар және Қарағанды облыстарында – 13, Ақмола облысында – 7, Алматы қаласында 6 инвестициялық жоба аяқталмаған. Жалпы, Үкіметтің есебі бойынша былтыр 43,2 млрд теңге игерілмеген. Осыншама қаржыны тек мемлекеттік органдар игере алмай қалған. Осыған Есеп комитетінің сандарын қоссақ, яғни жергілікті атқарушы органдары пайдаланбаған және қайтарған нысаналы трансферттерін, квазимемлекеттік сектор субьектілерінің

шоттарында қалған қаражатты - барлығы 131,8 млрд теңге болып шығады. Аталмыш түйткілдерді мемлекеттік аудит шешуі тиіс. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында озық әлемдік тәжірибе негізінде мемлекеттік аудит жүйесін құру тапсырмасын берген болатын. Бұл жөнінде Қозы-Көрпеш Жаңбыршин: «Қазір Парламентте «Мемлекеттік аудит және мемлекеттік бақылау туралы» Заңы жатыр. Бұл Заң биыл қабылданып, жұмыс істей бастаса, келесі жылы біз мемлекеттік аудитке көшеміз. Бірақ, Есеп комитеті осы Заң күшіне қашан енеді деп күтпей, осы Заңмен байланысы бар 60-тан астам нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуде» деген мәліметті бере кетті. Аманғали ШМИТҰЛЫ


3 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʥʤʸʤʸʤˀ౞ʤ˃ʤˀ˃˄ʥʤˀ

Атап айтқанда, 1 200 оқушыға арналған мектеп Түркістан, КерейЖәнібек хандар көшесі мен Орынбор көшесі аумағында орналасқан. Ал

ʤ ˬ ˭ ˘˵ ́ ˘˶˞ ˘ ˮ ˞ ́ ೪ ˃഑ ˵ ˟ ˮ ˾ ˟ ˢ˘೦˞˘˥ˬ˘˲ ˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ ͨౢ˘˶˧˱˳˧ˣ ˞˟˭˘ˬ́˳ͩ˘˪˻ˤ̆˳́˘̆˳́ˮ˞˘ˢ˘˲́˳ ഑˵˪˧ˣ˞˧͘ʽ೪˶˾́ˬ˘˲˞́೮೪˘˵́˳˶́˭˟ˮ ഑˵˪˟ˮͨʪഉ˲˭˟ˮͩ˳˘˥́˳́ˮ˘ζϯ͕ζϴ͕ ζϭϲ ˢഉˮ˟ ζϱϰ ˭˟˪˵˟˱ ˾ഉ˪˧˲˵˵˟˲˧ ೪˘˵́˳˵́͘

ʶʳˌʶʫʻ˃ʤʱ ౢ౭˃ౢʤˀ˄ˌˏʸʤˀ Жарыстың ашылу салтанатында сөз сөйлеген №54 мектеп-лицейдің директоры Ғалияш Қуанышбекқызы мен Алматы аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Марғұлан Аманбаев сайыс тың мақсатын түсіндіріп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Төрт кезеңнен тұратын сайыста таныстыру, сұрақ-жауап, көңілді старт және сурет салу өнері ортаға салынды. Әр кезеңде залда отырған жанкүйерлерге төтенше жағдайдың алдын алу жолдарын білуге септігін тигізетін көріністер қойылды. Төтенше жағдай кезінде алғашқы көмекті көрсету мен оның алдын алу жолдары түсіндірілді. Сонымен, сайыс қорытын дысында №16 мектептің кішкентай құтқарушылар тобы жеңімпаз атанды. Ажар АХМЕТОВА, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ журналистика және саясаттану факультетінің 1-курс студенті

ˁഉ˪˟ˮʮ೴ˮ˧˳˯˚ʹ഑ˮ˟˲˞˟ ˞˟͕ഉ˞˟˙ˤ˟˵˵˟˞˟ˢ˘˲೪́ˮ ˧ˣ೪˘ˬ˞́˲೦˘ˮ೪˘ˬ˘˭˛˟˲͘ ʥˤ́ˬ˵˶೦˘ˮ́ˮ˘˳˟˪Ͳ ˳˟ˮˢ́ˬ˵˯ˬ˘˵́ˮ ˢ˘ˣ˶˾́ˮ́೮˭˟˲˟˥Ͳ ˵˯˥́ˮ˘˯˲˘˥ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́˃˧ˬ˞˟˲˞˧˞˘˭́˵˶ ˙˘˳೪˘˲˭˘˳́˧˲˛˟ˬ˧˾˘˲˘ ೵˥́˭˞˘˳˵́˲˞́͘

екінші мектеп Ш.Қалдаяқов көшесінде ашылады. Сонымен қатар, И.Панфилов пен С.Торайғыров көшелерінің қиылысында

140 орындық балабақша, ал Е 233, Е 234, Е 237 көшелерінің қиылысында 190 орындық «BI - Village Comfort» жаңа балабақшасы пайдалануға беріледі.

ౢˏ˃ʤʱʪʤʽౢ˄ʪˏ౦ ౢˏʯˏ౞ʤˀʸˏౢ˃౭ˁˏʶಉʿ ʮ˘೪́ˮ˞˘ ˁ͘ˁ˟˥˹˶ˬˬˤˮ ˘˵́ˮ˞˘೦́ౢ˘ˣ˘೪ ˘˛˲˯˵˟˺ˮˤ˪˘ˬ́೪ ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˞˟ ͨౢˈˀ˯೪˶́ˮ́೮ ˪഑˲˭˟˳˧ͩ഑˵˵˧͘ Шараға Қазақстандағы Қытай Халық Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Лэ Ючэн, ҚХР шәкіртақысын бөлу жөніндегі кеңестің (China Scholarship Council) бас хатшысы Цао Шэхай қатысты. Университет ректоры А. Күрішбаев өз сөзінде оқу орны жанынан 2010 жылы құрылған Қытай білім және ғылым орталығының жұмыс барысы туралы айта келіп, Шыңжаңдағы аграрлық университетпен әріптестік байланыс орнатқан аталмыш орталық зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда, білім беру саласында біраз істі қолға алғанын жеткізді. Орталық ашылғалы бері 58 адам қытай тілін меңгеріп шықса, олардың ішінде 4 магистрант және 10 студент ҚХР-да білімдерін шыңдап қайту мүмкіндігіне ие болды.

Он екі студент Шанхай қаласындағы жазғы мектептерде тәжірибеден өтті. Сонымен қатар, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-дың 70 ұстазы күншығыс елінде қысқа мерзімді біліктілікті көтеру бағдарламасын игерді. Қатысушылар Қытайдың «Beihang University», «Beijing Jiaotong Universit y », «Harbin Normal University», «Changchun University of Science and Technology», «East China Normal University», «Shanghai International Studies University», «Shanghai University of Traditional Chinese Medicine» сынды 17 оқу орнының бакалавриат, магистратура, PhD деңгейіне шәкіртақы тағайындау бағдарламасымен танысуға мүмкіндік алды.

ˁಁʶʫʻˁʫˀʳʻʳʫˁʶʫʤʸʪˏ Қ.Қуанышбаев атындағы қазақ драма театрында өткен «Тіл өнері және тұлға» атты көше мерекесіне Парламент Сенатының депутаты Жабал Ерғалиев, ақын Серік Тұрғынбекұлы, Халық әртісі Қайрат Байбосынов, дәстүрлі әнші Ерлан Рысқали және басқа да зиялы қауым қатысты. Олар басқосуда ел ішінде сері атанған қаламгердің бірегей болмысы, шығармашылығы, өнері жайында естеліктер айтып, әңгіме қозғады.

Жиынға С.Жүнісовтің ұлы – Жанбота, немерелері – Әмір мен Әлихан және қарындасы Роза қонақ болды. Мереке барысында көпшілік театр әртістерінің сомдауымен Сәкеннің «Қысылғаннан қыз болдық» драмасынан және жазушы т у ралы түсірілген деректі фильмнен үзінді тамашалады. Сонымен қатар, қаламгердің кітаптарынан көрме ұйымдастырылды. Динара ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ

Бетті дайындаған: Таңатар ТӨЛЕУҒАЛИЕВ. Дерек көздері: www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz

ʤ˳˵˘ˮ˘˪೴ˮ˧ ˭˟˲˟˪˟˳˧ˮ˟˯˲˘˥ ˟˪˧ˢ˘ˬ˱́˙˧ˬ˧˭ ˙˟˲˶˭˟˪˵˟˙˧˭˟ˮ ˟˪˧˙˘ˬ˘˙˘೪˾˘ ˘˾́ˬ˘˞́͘ʥ೵ˬ ˵˶˲˘ˬ́ƒÝãƒÄƒ͘»þ ˳˘˥˵́ˮ˘ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˧ ˘˱˱˘˲˘˵́ˮ́೮ ˙˘˳˱˘˳഑ˣ ೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˟ˮ ˺˘˙˘˲ˬ˘˞́͘

ɧʈʊɧʃɧȱʂɯʃʊɧʁɸʊɯʊʧ

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ

ʤ̭̯̦̣̼̌̌ದ̔೅̭̯ರ̬̞ ದ̣̼̪̯̭̌̌ದ̦̖̪̌̔ದ̦̜̌̔̌ ̹̬̦̼̯̜̣̭̼͍̌̌̌̌̌̌̚ оларды тамашалау үшін басқа қалалар мен елдерден арнайы келетін қонақтар саны жыл өткен сайын артуда. Қалалық мәслихаттың депутаты ретінде мен қалалық ˁ̖̬̖̜̐ʥʽʧʤ˃ˏˀʫʦ͕ және республикалық деңгейದ̣̣̼̌̌ದ̥೅̵̛̭̣̯̯̼̌ಪ де ұйымдастырылып жүрген барлық шараларға, мәселен, ̖̪̱̯̯̼̔̌͗ Алматы ауданы әкім ді гі– Алдымен, бас қала күні мен бірлесе отырып Наумерекесін айтар едім. Соңғы рыз мерекесі, Қазақстан жылдары Елбасы Нұрсұлтан халықтарының бірлігі күні, Назарбаевтың туған күні Отан қорғаушылар және мен Астана күнін мерекелеу Жеңіс күні, саяси қуғынкезінде өз алдарына жеке сүргін құрбандарын еске шаңырақ құруды ниет еткен алу, Қала күні, Конс ти тужас жұбайлардың некесін ция, Мемлекеттік рәміздер, қию рәсімі дәстүрге айналып Тәуелсіздік күні өтетін баркеледі. Сондықтан да бұл лық шараларға қатысып жүркүнді, әсіресе, жастар жағы мін. Сол секілді әрбір тұрғын асыға күтеді. Астана күні мәдени іс-шараларға тікелей қалада бірін-бірі қайта ла- араласып, оның жоғарғы майтын жүздеген мәдени- деңгейде ұйымдастырылуына спорттық шаралар өтсе, себепкер болғаны абзал.

౞̛̣̹̌́ಁʺˀʰʻʤ͕ ζϱϰ̡̥̖̯̖̪Ͳ ̶̛̣̖̜̞̔ಪ ̡̨̛̬̖̯̬̼̔͗ – Жыл сайын қаламызда елорда әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің қатысуымен түлектерге «Алтын белгі» тапсыру салтанаты, сондай-ақ олимпиадалар мен ғылыми байқаулар дың жеңім паз дарына, Астанадағы дарынды бала-

лардың құрметіне бал өткізіліп жүр. Мен осы шараларды астаналық дәстүрі қалыптасқан шаралар деп айтар едім. Жалпы, қаладағы бірде-бір мерекелік шара мұғалімдердің қатысуынсыз өтпейді. Сол істердің басы-қасында жүрген ұстаздар көрген-түйгендерін үнемі шәкірттеріне айтып, жақсысын үлгі етіп отырады. Оған қатысуымыздың маңыздылығы да осында жатса керек. Жұрт театр, мұражай сияқты адамның ой-өрісі мен көкжиегін кеңейтіп, тереңдетуге ықпал ететін орындарға жиі барып тұрса, соның өзі айрықша әсер етеді. Негізі, Астана тұрғындарының мәдениеті дараланып тұруы тиіс деп ойлаймын.

ˁ̣̯̦̯̌̌̌ʥʫʱˁʫʻʽʦʤ͕ʸ͘ʧ̛̱̥̣̖̏ ̯̼̦̌̔̌ಢ̼ʫ̛̱̬̌́̚ಱ̣̯̯̼ದ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̞̦̞̏ಪ̭̯̱̖̦̯̞̔͗

– Астана қаласындағы жыл сайын өткізіліп жүрген, дәс түрі қалыптасқан ісшара ларға Наурыз мейрамын, Тәуелсіздік күнін, т.б мерекелерді атауға болады. Себебі, бұл – біздің төл мере келеріміз. Олар өте жоғары деңгейде өткізіледі. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті күніне арналған іс-шаралар да күн

сайын жаңарып, басымдық танытуда. Жалпы бұл іс-шаралардың маңызы өте зор. Еліміздің бас қаласында өткізіліп жатқан мерекелік шара ларға қолым тигенше қатысуға тырысамын. Бірақ, спорттық іс-шараларға белсене араласып жүрмін. Өйткені, бала кезімнен спортты ерекше ұнатамын. Тұңғыш Президентіміз Астананы ақ қалаға, бақ қалаға айналдыру үшін барлық мүмкіндікті жасап жатыр. Ендеше, Астана тұрғындары да осы талап үдесінен шықса екен деймін.

Сауалдаманы жүргізген Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ


4 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǫ‫ز‬ǴǬDZǬǷ (Басы 1-бетте) Енді, міне, жігіт жасы – жиырма бес жылға татитын аз ғана уақыттың ішінде еліміз кеңестік командалық жүйеден нарықтық экономикаға біржола көшіп, өзгелерге мүлде ұқсамайтын бағыт ұстады. Сол кездің өзінде-ақ Қазақстан Президенті Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріндегі ең көрнекті саяси жетекшілердің бірі екендігі мойындала бастады. «Біз кезінде өзіміз таңдаған жолмен, дамудың қазақстандық жолымен жүрдік. Әлемдік тәжірибені зерттеп, талдай отырып, эволюциялық жолды таңдадық. Біз демократияны қарқынды енгізуге қарсымыз. Біз ешкімді көшіруге тырыс паймыз. Елімізге және өз халқымызға қажет жұмыстарды тындырамыз. Бұл біздің қолымыздан келеді» деген сөзінде тұрды Елбасы. Орталық Азияға тартылған инвестициялардың сексен пайызы біздің елдің үлесіне тиді. Бұған қоса тағы бір стратегиялық болжампаздық 1997 жылдың қазан айында Қазақстанның өз дамуының 2030 жылдарға дейінгі ұзақ мерзімдік стратегиясын

ЕЛБАСЫ – БIРЕУ, ЕЛ-ЖYРТЫ – ТIРЕУ

қабылдауы еді. Біздер сөйтіп, кешегі Кеңестік елдердің арасында бірінші болып, әлемдік тәжірибеде мойындалған, мемлекеттік басқару мен үйлестірудің дара жоспарын жасадық.

Біздің Президент экономиканың тұрақты дамуын, әсіресе, жеке кәсіпкерліктің қамтамасыз ететінін әу баста-ақ білді. Сондықтан, өзінөзі жұмыспен қамтитындарға жұмыс істеуге қолайлы жағдай

ʥ˟˥˳˟ˮ˙˧˪೴ˮ˧ʫˬ˙˘˳́ʻ೵˲˳೵ˬ˵˘ˮʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˟ˬ˧˭˧ˣ˛˟˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪˳˘˱˘˲˭˟ˮ˪˟ˬ˛˟ˮ ʶ˯˲˟̆ˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ˮ́೮ʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧ʿ˘˪ʶ́ˮˈ˟˭˟ˮ˪˟ˣ˞˟˳˵˧͘

жасау қажеттігіне мән берілді. Бизнеске көрсетілген жан-жақты қолдаудың арқасында елдегі шағын және орта бизнестің өрісі кеңіді. Ал, өткен жылы «Қазақстан – 2050» стратегиясы» қабылданып,

тарихындағы жаңа кезеңнің басы болатынына сенім білдіріп, былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы бұрын-соңды болмаған рекордтық көрсеткішке жеткенін атап өтті. Айталық, былтыр екі ел арасындағы алыс-беріс 1,5 миллиард долларды құраған. Ал биылғы алғашқы үш айдың өзінде 400 миллионнан асқан. Бұған елімізде жұмыс істеп жатқан бірнеше жүздеген бірлескен кәсіпорынның үлесі үлкен. Қазақстан Оңтүстік Кореяға уран, мыс, алтын, темір жіберсе, ол жақтан электроника құрылғылары, машинаға қажетті құралжабдықтар, бөлшектер тасымалданады. Шағын құрамдағы кездесу барысында байланыстарды жоғары деңгейде нығайтудың, әртүрлі сала бойынша ынтымақтастықты арттырудың негізгі бағыттары жанжақты талқыланды.

IРКIЛIССIЗ IЛГЕРIЛЕУ IЗIМЕН Корея – әлемге «Азия жолбарысы» ретінде танылған мемлекет. Қарапайым аграрлық елден экономикасы қарқынды дамыған алпауытқа айналған Кореяның бүгінде жылдық сауда айналымы 1 триллион доллардан асады. Қысқа мерзім ішінде екпінді өркендеген ел қазір дүниежүзіндегі экономикасы ең озық жиырма елдің біріне айналып отыр. Қазақстан мен Корея арасындағы қарым-қатынас 90-жылдардың басынан баста-

лып, бүгінде барлық сала бойынша жарасымды байланыс орнықты. Елімізге алғаш рет мемлекеттік сапармен келіп отырған Пак Кын Хе – Корея Республикасының 11-інші президенті. Билік тізгінін былтырдан бері қолға алған. Қазақстан Президенті Пак Кын Хеның елімізге сапары елеулі оқиға екендігін атап өтті. – Біз тәуелсіздігіміздің алғашқы күндерінен бастап-ақ сіздің елдегі реформаларды қалт жібермей, зерделеп келеміз. Мен Ро Дэ Удан

бастап, Оңтүстік Кореяның барлық президенттерімен кездестім. Сол жылдары басталған екі ел қарымқатынасы қазір жоғары қарқынмен даму үстінде. Сіздің сапарыңыз өзара ынтымақтастығымызды арттыра түседі деген үміттемін. Біз Кореямен саяси және экономикалық тығыз қарым-қатынас орнатуға мүдделіміз, – деді Елбасы. Өз кезегінде Корея Республикасының Президенті Пак Кын Хе бұл сапары қазақкорей стратегиялық серіктестігі

Бұдан кейін Қазақстан және Корея Республикасының президенттері екіжақты мәміле рәсіміне қатысып, бірқатар құжаттарға қол қойды. Атап айтқанда, екі ел үкіметінің келісімі бойынша өзара визалық талаптарды жою мәселесі қарастырылды. Енді қазақстандық азаматтар өз төлқұжатымен Оңтүстік Кореяға визасыз-ақ бара алады. Тек сапарлау мерзімі бір айдан асып кетпесе болғаны.

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты белгіленді. Мемлекеттің қоғамдықсаяси ахуалының тұрақтылығын қалыптастыруда бұрын-соңды болмаған жетістікке жеттік. Президенттің ел тәуелсіздігінен кейінгі ең бір батыл шешімі – астананы Арқа төсіне көшіруі. Ерке Есілдің жағасына қоныс аударған елордаға бақ пен дәулет тілеген Елбасы: «Бұл болашағымызға керек, қызығын келер ұрпақтар көреді» деген еді. Міне, осы ақ жолтай арман жүзеге аса бастады. Астананың он алты жылдығын тойлағалы отырмыз. Кезінде белгілі пубицист-жазушы Сарыбас Ақтаев Қазақстан Президентінің халқы үшін, елі үшін жасаған ұшан-теңіз еңбегін сараптай келіп: «халқым, Елбасы – біреу, біз оған тіреу болайық!» деген еді. Осы сөздің мәнін бүгінгі жастар да терең ұғына біліп, іргесін Мемлекет басшысының өзі қалаған Астананың діңгегі мықты, мәртебесі биік болғай дейміз! Таңатар ТӨЛЕУҒАЛИЕВ

Бұған қоса, бөлек еліміздің Әділет, Білім және ғылым, Қоршаған орта және су ресурстары министрліктері де өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжаттарға қол қою рәсімінен кейін ел көшбасшылары бірлескен мәлімдеме жасады. Н ұ р с ұ л т а н Ә б і ш ұ л ы К орея президентімен бірлескен ірі жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылағанын, соның ішінде корейлік бизнестің Қазақстанның үдетілген индустриялық-инновациялық даму бағдарламасына қатысуы жайы кеңінен сөз болғанын атап өтті. Мемлекет басшысының айтуынша, биылғы қыркүйек айына «Қазақстан Республикасы – Корея Республикасы» іскерлік форумы жоспарланып отыр. Елбасы бизнеске жақсы мүмкіндіктер ұсынатын «Инвестициялар туралы» жаңа заңға қол қойылғанына да назар аударды. – Компаниялар корпоративтік және табыс салығынан – 10 жылға, мүлік салығынан 8 жылға босатылады. Олардың күрделі шығындарының 30 пайызы өтеледі. Жұмыс күшін тарту квотасыз және рұқсаттамаларсыз жүзеге асады, сондай-ақ біздің елдеріміз арасында визасыз режим орнатылды. Осының бәрі екі мемлекет үшін де ыңғайлы және тиімді бизнестік ахуал қалыптастырады, – деді Қазақстан Президенті. Бұдан кейін Нұрсұлтан Назарбаев пен Пак Кын Хе қазақкорей бизнес форумының ашылу рәсіміне қатысты. Қымбат НҰРҒАЛИ


5 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǭǧǸǹǧǷ

– Талғат Абайұлы, елордалық жастар саясатының жай-күйі қандай? Сөз еткелі отырған тұжырымдама бойынша нақты қандай істер тындырылуда? – ҚР мемлекеттік жастар саясатының «Қазақстан 2020: болашаққа жол» атты 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы – жас азаматтардың дамуына қатысты жан-жақты іс-шаралар қарастырылған өте жүйелі құжат. Жастарды оқыту, жұмысқа орналастыру, қайта даярлау, баспанамен қамту сияқты бірқатар мәселелерді шешіп, олардың бастамаларына қолдау көрсетеді. Қазіргі таңда 2015 жылға дейінгі арнаулы жоспар бойынша концепцияның бірінші бөлімін жүзеге асырып жатырмыз. 2015-2020 жылға дейінгі тұжырымдаманың екінші бөліміне сәйкес жұмыс жоспары да әзірленуде. Біз Астана қаласының деңгейінде осы тұжырымдаманың орындалуын бақылауда ұстаймыз. Қала бойынша жылына 80-нен аса түрлі іс-шара өткіземіз. Атап айтатын болсақ, мәдени орта қалыптастыруға бағытталған «Студенттік көктем» фестивалі, қазақ тілін насихаттайтын «Жайдарман» көңілділер мен тапқырлар сайысы, тұрғылықты жері бойынша балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыратын «Аула клубтары» және тағы басқа жобалар. Жылда жастар ұйымдарын, жастар идеяларын қолдау ниетімен байқау жариялаймыз. Байқауға қызығушылық танытып, белсене қатысатындар қатары да көбеймесе, азайған емес. Мысалы, былтыр «Студенттік көктемге» мыңнан аса жас өнерпаз қатысса, биыл олардың саны 3 мыңға жеткен. Өнер майталмандарының өздері де таңғалды. Көпшілігі жаңадан келген, бойында таланты бар1-курс студенттері ғой. Өз жолын тауып, өнер жұлдыздарымен бірге үлкен сахнаға шығу – олар үшін үлкен жеңіс. Жыл сайын бойында өнері бар жастарды іздеп, қабілетін ұштауға дайынбыз. Жеңімпаз атанғандар да, жалпы қатысушылар да алдағы уақытта болатын ауқымды іс-шараларда өз өнерлерін көрсетеді. Сонымен қатар, студенттер қатарына қабылдау рәсімін ұйымдастырдық. Былтыр ғана Астанаға 21 мың адам оқуға түсті. Соның 11 мыңы – асқақ арман қуып, талаптанып, еліміздің түкпір-түкпірінен келген жастар. Қарап отырсақ, романтикалық сәт қой. Сондай жастар өзара білісіп, белсенді болсын деп, оларды өзімізге тартамыз. – Ал, жастарды жұмыспен қамту мәселесі шешімін тауып жатыр ма? – Жастар жаз уақытында ауылға бармай, ата-анасына күш түсірмейін деп, осында қалып, жұмыс істейді. Студенттік құрылыс отряды мен «Жасыл ел» жастар еңбек жасағы сынды ұйымдар арқылы жастарға қолдау көрсетіп, жылына екіүш мың адамды жұмыспен қамтимыз. Олар көгалдандыру жұмыстарына ғана емес, EXPO қалашығының құрылысына да қатысады деген ойдамыз. Әзірше ол жұмыс ауыр техниканың көмегімен жүзеге асып жатыр ғой. Біраз жеңілдеп, адамның қол күші керек болғанда, атсалысатын болады. Жақында ғана теміржол вокзалы мен сапаржайда жаз айларында қызмет көрсететін жастарды жұмысқа орналастыру пункттерін аштық. Өйткені, күніне қаламызға поезд бен автобус арқылы отыз мың адам келеді. Олардың дені – жастар. Жастар жиі жүретін осындай жерде жұмысқа орналастыру

ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵ ˙˘˳˾́˳́ˮ́೮ ˵˘˱˳́˲˭˘˳́˭˟ˮ ˙́ˬ˵́˲ ౢˀ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪ ˢ˘˳˵˘˲ ˳˘̆˳˘˵́ˮ́೮ ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮϮϬϮϬ͗˙˯ˬ˘˾˘೪೪˘ˢ˯ˬͩ˘˵˵́ϮϬϮϬˢ́ˬ೦˘˞˟˥˧ˮ˛˧˵೵ˢ́˲́˭˞˘˭˘˳́೪˘˙́ˬ˞˘ˮ೦˘ˮ ˙˯ˬ˘˵́ˮ͘ ʮ˘ˬ˱́೵ˬ˵˵́೪ ˵˘ˬ೪́೦˘ ˳˘ˬ́ˮ೦˘ˮ ˙೵ˬ ˵೵ˢ́˲́˭˞˘˭˘˞˘ ˢ˘˳˵˘˲˞́೮ ഑ˣ˟˪˵˧ ˭ഉ˳˟ˬ˟ˬ˟˲˧˟˳˪˟˲˧ˬ˧˱͕˾˟˾˶ˢ˯ˬ˞˘˲́˞˘೪˘˲˘˳˵́˲́ˬ೦˘ˮ˟˞˧͘ʽ˳́೦˘ˮ˯˲˘˥˙˘˳˾˘೺˘˲˞˘ ˮ˘೪˵́ ೪˘ˮ˞˘˥ ˧˳Ͳ˾˘˲˘ˬ˘˲ ˢ೴˲˛˧ˣ˧ˬ˶˞˟͍ ˁ˯ˮ́ ˘ˮ́೪˵˘˶ ˭˘೪˳˘˵́˭˟ˮ ʮ˘˳˵˘˲ ˳˘̆˳˘˵́ ˭ഉ˳˟ˬ˟ˬ˟˲˧˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮˙˘˳˾́˳́˃˘ˬ೦˘˵ˀʤˈʺʤʻʥʫˀʪʳʺʫʻ˵˧ˬ˞˟˳˶˞˧ˢ഑ˮ˪഑˲˞˧˪͘

ʶಁˁʳʿʳʯʪʫʧʫʻʪʳ ౢʤʸʤౢʤౢʿʤˁˏʻʤʻ ౢʤˀˁˏʤʸʤʪˏ ౢ˘ˬ˘ˬ́೪ ˵˟˭˧˲ˢ˯ˬ ˚˯˪ˣ˘ˬ́ ˭˟ˮ ˳˘˱˘˲ˢ˘˥ ˘˶˭˘೦́ˮ˞˘ͨʮ˘˳˵˘˲˞́ˢ೵˭́˳೪˘˯˲ˮ˘ˬ˘˳˵́Ͳ ˲˶˱˶ˮ˪˵˧ͩ೪˘ˮ˘˵೪˘೪˵́ˢ˯˙˘˳́഑ˣˢ೵˭́˳́ˮ ˙˘˳˵˘˞́͘

ʮʤˁ˃ʤˀ౞ʤ

ʮʤʱʥʤˀʤౢʤ˃˃ˏౢ ʮʤˀʤˁʿʤʱʪˏ пунктін ашқанымыз да сондықтан. 138 компаниямен, сондай-ақ, қаладағы қызмет көрсету, тамақтану орындары, кинотеатрлармен келісім-шартқа отырдық. Бос орын болса, хабарын береді. Жалпы, істің аяқ алысы жаман емес. Жоба арқасында екі-үш күннің өзінде 14 адамды жұмысқа тұрғыздық. Ары қарай тіптен көп адам жұмыспен қамтылатындығына сенімдімін. – Талғат аға, өзіңіз нешедесіз? – Жасым жиырма тоғызда. – Елімізде 14-29 жас аралығындағыларды жастар қатарына қосады. Өзіңіз де жас екенсіз. Дегенмен, кейінгі толқынға аға ретінде көңіліз тола ма? – Астананың 31%-дан астамы – 14-29 жас аралығындағы жастар. Ресми статистика 250 мың деген дерек келтіреді, бірақ қазіргі күні жастардың саны одан да көп. Байқағаным, сол жастардың көпшілігінің мақсат айқындауында нақтылық жоқ. Ол – мамандық таңдай алмаудан басталады. Өкінішке қарай, беделі жоғары деп ойлап, керісінше, еңбек нарығындағы сұранысы төмен мамандықтарға қарай жүгіреді. Төрт жыл оқып, кейін жұмыссыз қалу осындайдан келіп шығады. Ал, әр жас өзінің болашағын жоспарлаған кезде бүгінгі күннің қажеттілігін ескеру керек. Оларға жөн сілтеп, дұрыс бағыт беруге барлық жағдайды жасап отырмыз. Астана қаласында қажетті мамандықтар тізімі құрылған, соны жанжақты насихаттап жатырмыз. Бұл жұмыс өз нәтижесін де берді. Есеп бойынша, 2012 жылмен салыстырғанда, 2013 жылы еңбек нарығындағы сұранысы төмен мамандықтарды таңдайтын мектеп бітіруші түлектердің саны 16%-ға азайған. – Бүгінде әлеуметтік желілер жастар арасында кеңінен қолданылады. Кей адамдар оған жіпсіз байланып, тәуелді

болып қалғандай. Өзіңіздің студенттік кезіңізді еске алыңызшы. Бір күніңіз қалай өтетін еді? – Астана жастарының 85%-ы әлеуметтік желілерде тіркелген. Елордалық екі жарым мың жас азаматтан осы тақырыпта сауалдама алдық. Сөйтсек, әрқайсысы күн сайын интернетке кемінде 4 сағат жұмсайды екен. 24 сағаттың 4 сағаты әлеуметтік желіде өтеді. Бос кетіп жатқан уақыт десеңізші.. Иә, заман бір орында тұрмайды ғой. Жаһандану процесі жүріп жатыр. Мен 2001 жылы оқуға түстім. Ол кезде интернет те, ұялы телефон да өмірімізге енді-енді ғана ене бастаған, ал қазір өз дамуының шырқау үстіне жетіп отырғандай. 1-курстан бастап университеттегі жастар комитетін басқардым. Ғылыми кеңестің мүшесі болдым. Әр күніміз өте тығыз өтетін. Таңғы сегізде сабақ басталады. Түске дейін сабақта, түстен кейін қоғамдық жұмыстармен, ауыр атлетика, үстел теннисі сияқты спорт түрлерімен айналысамыз. Университетаралық жарыстар жиі өтетін. Яғни, бәсеке мықты болатын. Үнемі еңбектенумен, алға талпынумен өтті көп уақытымыз. Студенттік кез – жастық дәуреннің ең асыл шағы ғой. Ұмытылмайтын, қайталанбас сәттер. Сондықтан, әр адам жайбарақат жүре бермей, өмірдің мәнін жете бағалап, уақытын текке жоғалтпай, қызықты өткізуге тырысу керек. – Сөз соңында еліміздің жарқын болашағына берер кеңесіңіз. – Бір нәрсе орындалмай жатса, мұңайып, еңсе түсіріп, артқа шегіну деген болмасын. Қайтпас қайсарлық керек. Алған білімін еңбекпен ұштастырса, кез келген адам жетістікке жетеді. Сұхбаттасқан Мәдина ЖАҚЫП

Кім-кімді де толғандыратын өзекті мәселелердің бірі – оқу аяқтаған соң, кәсіби маман иесі болу. Күн сайын жұмыс табу қамымен немесе өз кәсібін жетілдіру үшін қаламызға келушілер қарасы көп. Оларды, ең алдымен, елорданың еңбек нарығы жөніндегі ақпарат қызықтырады. Қала ішін жете білмейтін жанның босқа сандалып жүріп қалатыны, әлде кездейсоқ жұмысқа арандап қалатыны жасырын емес. Осыған орай Астана қаласы әкімдігі мен Жастар саясаты мәселелері басқармасы жастарды ақпараттандыру және жұмыспен қамту мәселесін шешуді қаланың қақпасынан бастауды жөн көріпті. Вокзал аумағында ашық кеңестер жүргізілсе, сапаржай мен жолаушылар пойыздарында ақпараттық стендтер орнатылып, кітапшалар таратылуда. «Мен бұл кітапшаны балам үшін алып отырмын. Ол – студент. Осы ақпараттар арқылы жұмыс тауып кетеді деген үміттемін» дейді Шығыс Қазақстан облысынан келген Баян Қайырбекова. Бұл іс-шара жастарға қаладағы бос жұмыс орындарын жылдам табуға, тәжірибеден өтуге және түлектерге елордада сұранысқа ие болашақ мамандықтарды таңдауға мүмкіндік береді. Жастар жұмыс берушілердің сауалдамаларын толтырып, келіссөздер барысында қысқа психологиялық кеңестер алып, құжаттарды дұрыс рәсімдеуді үйренеді. «Біз жұмыс беруші мекемелерге барып, қандай қызметкерлер, мамандықтар қажет екендігін сұрастырып, алдын ала келісеміз. Кейін ақпараттарды жастарға таратып, түйіндемелерін алып, екіжақты келісім орнатуға тырысамыз» дейді «Астана жастары» ұйымының жетекшісі Қайырболат Сахметов. Жұмысқа орналастыру пункттері жаз бойы ашық тұрады. Алғаш рет жүргізіліп жатқан бұл жоба оң нәтиже көрсетіп жатса, ұйымдастырушылар оны жыл бойы жалғастыруға да қарсы емес екен. Сапарғали ҚАНАТ


6

Ě 

ÒæîâĄíáôòüí çüì

www.astana-akshamy.kz www.astana-akshamy.k E-mail: info@astana-akshamy.kz info@astana-akshamy.k

ʥ˧˲˟˲˪೴ˮ˞˟˘˵́˘೮́ˣ೦˘˘˥ˮ˘ˬ೦˘ˮ˭ˤˬ˘ˮ˞́೪˵˟˘˵˲೵ˢ́˭́ʤ˳˵˘ˮ˘೦˘ ˪˟ˬ˟˞˧͘ʧ˘˳˵˲˯ˬ˞˧˪˳˘˱˘˲˘̆˳́ˮ˞˘ͨd›ƒãÙʃ½½ƒ^‘ƒ½ƒͩ˭˟ˮͨd›ƒãÙÊ —®^ƒÄƒÙ½Ê—®EƒÖʽ®ͩ˙˘˳˾́ˬ˘˲́ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˵˟˘˵˲́˭˟ˮ ഉ˲˧˱˵˟˳˵˧˪˭˟˭˯˲˘ˮ˞˶˭́ˮ˘೪˯ˬ೪˯̆˞́͘ еатр сүйер қауымға белгілі, өткен айда ғана елордалық өнер ұжымы «La Scala» театрымен бірігіп Дж. Пуччинидің «Тоска» операсын қойған еді. Енді алдағы күз айында қос өнер ордасы Дж. Вердидің «Аида» операсының тұсауын кеседі. Оның қоюшы режиссері – италиялық Франко Дзеффирелли. – «Астана Опера» театрымен танысып, шығармашылық байланыс орнату, әріптестігімізді арттыру – үлкен құрмет, – дейді «San Carlo» оопера театрының директоры Розанна Пуркиа. Пурки Оның айтуынша,

елордалықтарға алдағы жылы Моцарттың «Реквием» балетінің тұсауын кесу жоспарланған. Ал «Астана Опера» театрының труппасы қонақ ретінде «Teatro di San Carlo»-да «Күзгі Билер 2015» фестиваліне қатысады. Бұдан бөлек қос театр Г. Доницеттидің «Lucia di Lammermoor» қойылымын бірігіп қоюға уағдаласып отыр. Аталмыш қойылым ерекше болатыны сөзсіз. Себебі, қоюшы режиссері – «Оскар» сыйлығының үздік шетелдік фильмі бойынша номинанты Джанни Амелио. Ал, сценографы – Никола Робертелли.

ǎɜǬǭǷǩǝǡǦljɛnjɅƼLJDŽǁƾ

mƼǭǮǜǩǜNJǫǡǬǜ}ǮǡǜǮǬǷǝǜǧǡǮǮǬǯǫǫǜǭǷǩǷɎǢǡǮǡǦǴȂǭȂ ɅnjǡɎǝǡǦǭȂɎȂǬǟǡǩɆǜǥǬǜǮǦǡǬȂ

ӘЛЕМ ТЕАТРЛАРЫМЕН

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАМЫЗ

– Алдағы аптада «La Scala» театрының ұжымы бес күн бойы елорда халқын «Дон Кихот» балетімен қуантпақшы екен. Опера отанынан келетін мәртебелі меймандардың бұл сапары Астана күні қарсаңында келуі кездейсоқ емес шығар? – Шынтуайтында, әлемге әйгілі «La Scala» балетінің «Астана Опера» театрына гастрольмен дәл осы елорда күніне орай келуі кездейсоқ емес. Жас театрымыздың көрерменге есігін ашқанына 21 маусымда бір жыл толады. Естеріңізде болса, біз сахна шымылдығын операмыздың маржаны – «Біржан-Сарамен» ашқан едік. Қуанарлығы, осы аз ғана уақыт ішінде өнер ордасын әлем тани бастады. Оның ішінде миландық «La Scala» театры да бар. Осы ретте театр директорының шығармашылық сұрақтар жөніндегі кеңесшісі Уильям Грациозидің Италиядағы барлық театр басшыларымен жақсы қарымқатынаста екенін байқадық. Оның

үстіне біздің де осындай «La Scala» труппасы немесе «Grand Opera» сияқты әйгілі өнер ордаларынан аларымыз мол. Менің ойымша, бұл «Астана Опера» солистері үшін керемет шеберлік сабағы болады. Жай спектакль емес, олар бүкіл әлем білетін «Дон Кихот» спектаклін алып келді. Мұндай театр біздің сахнамызда өз аурасының кішкентай бөлігін қалдырса да, бізге үлкен олжа. Неге десеңіз, «Teatro alla Scala» – қаншама ғасырлық тарихы бар, опера мен балеттің жылнамасын тізген өнер ордасы. Аты мәшһүр театрдың Астана күніне орай өнер көрсету жөніндегі ұсынысымызға бірден келісе кеткені бізді қуантты. – Труппа қашан келеді ? – «La Scala» шығармашылық труппасы 25 маусымда елордаға келген бойда, репетицияға кіріседі. Жарықтарын, декорациясын қояды. Ал спектакльдерін халыққа 30 маусым мен 4 шілде аралығында ұсынады. Бүгінде декорациялар мен костюмдер Астанаға жеткізіліп қойды. – Театр неге «Дон Кихот» балетін таңдап алған? – 2007 жылы он адамнан тұратын біздің балет артистері біліктілігін

©ǬȖȕDzȐȝȖȚª ȔȈțșȣȔȠȭȓȌȍ

арттыру мақсатында Италияға барып, дәл осы «La Scala» театрының шеберлік сабағына қатысқан. Екі айдың көлемінде әртістеріміз Рудольф Нуриевтің қойылымындағы осы «Дон Кихот» балетінің па-де-десін орындады. Бұл қойылымның Мариус Петипа мен Александр Горский қойған нұсқалардан сәл айырмашылығы бар. Сонымен қатар, Рудольф бұл спектакльге жаңаша көзқарас пен өзіндік қолтаңбасын енгізді. Қанша дегенмен ол – еркектер биінің қымқуаттылығын қалаған XX ғасырдың бишісі. Спектакльге біздің оркестр қатысатындықтан, бұл қойылым «La Scala» театры мен «Астана Операның» біріккен қойылымы

болады. Әрі спектакльге біздің балет солистерінің де қатысып, 17 адамның көмекші рольдерде ойнауын «La Scala» театрының өзі ұсынды. – Біздің әртістер қанша дегенмен орыс балеттік мектебіне тән хореографияға машықтанған ғой. Ал, италиялық театрдың ерекшелігі қандай? – Әрине. Біріншіден, Нуриев – таза классиканы ұстанған биші. Оның қойылымында әйелдер партиясына қарағанда, ерлер биі басым. Және ешқандай заманауи би қимылын пайдаланбайды. Қойылымда өзгеше декорациялар мен костюмдер бар. Жалпы, «La Scala» театрынан 107

адам келеді. Ерекше қойылым болады деп ойлаймын. – Астанаға басқа осындай деңгейдегі театрларды шақыру жоспарда бар ма? – Иә, біз Үлкен театрмен гастроль алмасу жөнінде келістік, аталған шара 2018 жылға жоспарланған. Мұнымен қоса, тоғыз театрмен меморандумға қол қойдық. Биыл гастрольмен Санкт-Петербор қаласына барып келсек, күзде Мария театры елордаға қонаққа келеді. Жалпы, әлем театрларымен шығармашылық байланысымыз бар. – Әлбетте, шетке шығу үшін репертуар да әр алуан болуы керек... –Жоспар көп. Репертуарымызды күн санап толықтырудамыз. Күні кеше Юрий Григоровичтің қойылымындағы «Спартак» балетінің тұсауын кестік. Қазан айында «Травиата» операсын қоямыз. Қараша айында Джузеппе Вердидің «Аида» операсының тұсаукесері. Оның ғажап нұсқасын бізге италиялық режиссер Франко Дзефирелли ұсынады. Ұлттық балетті де назардан тыс қалдырмаймыз, 5 желтоқсанға Ғ.Жұбанованың «Қарагөз» балетін жоспарладық. Сонымен қатар, желтоқсан айының соңында «Шерткіш» балетін көрермен назарына ұсынамыз. Дайындаған Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ


7 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǭǧǴǧǮȂʽ

– Ауыт аға, «Дарабоз» байқауы на қатысып, ат оздырып отырсыз. Құтты болсын дейміз. Сыршыл ақын Тұманбай Мол да ғалиевтың шекпенінен шыққаныңызды білеміз. Ол кісі бірталай жыл, өмірінің соңғы күндеріне дейін «Балдырған» журналын басқарды. Сіз сол басылымның қызметкері бола жүріп, одан тәлім алдыңыз. Балалар тақырыбына осы кезде келдіңіз бе, әлде бұдан ертеректе ме? – Рахмет! Осы Тұмағаның кезінде келдім. Тұмаға мені жұмысқа алған күні «Бұрын қыздарға өлең жазып келдің ғой. Енді бүгіннен бастап сол қыздардың баласына арнап жазасың» деді. Журналдың әрбір қызметкері әр сан сайын бір бет материал беруі керек екен. Жылына он екі номер шығады. Мен өлең жазуға бірден бата алмадым. Сосын «Ұяластар» деген шағын әңгіме жаздым. Жаңа туған ұялас үш күшік жайлы. Туа салғанда үшеуі де сондай сүйкімді, көзін ашпаған, енесін таласа емеді. Бірбіріне тығылып жатып ұйықтайды. Көзін ашып, бауырын көтерген соң, алдымен туғаны тез есейіп, ана екеуіне мінез көрсете бастайды. Араны ашылып, тамақтын көбін жейді. Кеудемсоқтық жасап, жылы жерге жатып алады. Ортаншысын кеудемен соға бастайды. Кішісіне тырнағын тіпті көбірек батырып жібереді. Ал, ана екеуі «ағасының» бұл қылығына қанша құсаланғанымен, «сыйлап», құр іштен тынумен шектеледі. Сөйтіп жүргенде қойға қасқыр шабады. Бірінші болып жеткен үлкенін екі қасқыр екі жаққа керіп әкетеді. Жанын көзіне көрсетеді. Бұтына жіберіп қоя жаздайды. Дәл осы сәтте екі «іні» келіп араласады майданға. «Ағасын» талап жатқан екі көкжалдың далдұлын шығарады. Жан таппай қашқан екі қасқырды алты қырдан асырып қуып тастайды. Сондағы қайтқандағы үшеуінің қуанышын көрсең?! Әсіресе, манағы үлкенінің. Екі бауырының мойнына қайта-қайта асылып, бетінен кезек-кезек сүюмен болады арсалаңдап. Содан бастап, озбырлығын қояды, тату-тәтті күндер басталады... Оқып, Тұмаға қатты риза болды. Бірден қол қойып, кезекті нөмерге салғызды. Тіпті, «Балам, әңгімең мені көп ойларға жетеледі, шешімін әдемі шығарғансың. Не қыласың жауластырып, пойдёт! Жаза бер...» деп талайға дейін айтып жүрді. Келесі айға өлең жаздым. Бірақ, қатты қиналдым. Ескен аға Елубаев екеуміз бір бөлмеде отырдық. Ол кісі шылымды өте көп шегеді, бір сағатта далаға бірнеше мәрте жүгіреді. Бір қызығы, есік жаппай кететін әдеті бар екен шыққанда. Қайта-қайта

әдебиетіндегі орны. Мейірімді, кең адам ғой. Оның үстіне мен баласындай болып кеткен жанмын. Бірақ, балалар өлеңін жазғанда сілікпемді шығаратын. Безіп кеткің келетін бұл тақырыптан. Маған ғана емес, бәрімізге солай. Құл-Керім Елеместің жазғаны өтпей, қомпылдап отырғанын талай көрдім. Баланың көңілін бұзатын, тіліне ауыр дүниені жолатпайтын. Мысалы жылан жайлы жазылған керемет шығармаңды, «кәпірдің түсі суық, балалар осыдан өнеге алмай-ақ қойсыншы» деп, журналға баспайтын. Халтураға мүлде жол бермейтін. Соның арқасы болу керек, «Балдырғанның» таралымы қырық мыңға жетіп тұрды. – Қазірде балалар әдебиетіне атсалысып жүрген ақын-жазушылардан кімдердің есімдерін атай аласыз? Жалпы, ХХІ ғасырдағы балалар әдебиетінің даму үрдісіне көңі лі ңіз тола ма? Өзіңіз бала кезіңізде кімдердің, қандай шығармаларды оқып өстіңіз? – Жоғары да айттым ғой, балаға тек ақынның ақыны ғана жаза

өзім тұрып жабам. Сол есік әсер етіп: «Көмектесем анама, Тербетемін бесікті. Кіріп-шықсам далаға, Жауып жүрем есікті. Кілемдерді қақпасам, Шаң басады үнемі. Жазда есікті жаппасам, Үйге шыбын кіреді. Босағадан аттасам, Көрем әппақ даланы. Қыста есікті жаппасам, Атам тоңып қалады»

ʤ̱̼̯ʺ౭ౢʰʥʫʶ͗

ʥʤʸʤ౞ʤ˃ʫʶ ʤౢˏʻʻˏ౦ʤౢˏʻˏ ౞ʤʻʤʮʤʯʤʤʸʤʪˏ -деп, үш шумақтан тұратын «Есік» деген өлең жаздым... Сөйтіп, ақырындап балалар туралы жаза бастадым. – Ба л а л ар тақы ры бы на шығарма жазатындар бұл қиын тақырып дейді. Сіз үшін балалар әдебиетінің ерекшелігі неде? Оларға арнап бірдеңе жазамын дегеніңізде нені ескересіз? Тұманбай ағаның балалар шығармасына қойған талаптарын айта аласыз ба? – Жалпы өнердің оңайы жоқ. Ал, балалар әдебиетіне келсек, оны тек жазған адам ғана біледі. Үлкендерге арнап, қолына қалам ұстағанның бәрі жазады. Балаға тек ақынның ақыны ғана жаза алады. Бояуын қалыңдатып суреттеуге, ұзақ-сонар түсіндіруге келмейді. Өзің бала болып, күй кешуге тура келеді. Жүрегің, көңілің таза болу керек. Шеберлікті, тапқырлықты бек талап етеді. Сондықтан, оның қиындығы – дәлдігі мен шынайылығында. Тұманбай аға – қазақ өлеңіне мол олжа салған ақын. Ән сөзін жазудың да асқан шебері. Қара сөзге де қаламы ерен жүйрік болатын, егілдіріп, төгілдіріп жазатын. Ал, ел көзіне көп түспеген қыры – осы балалар

ʤˁ˃ʤʻʤ Жайқалып желегі, Кеңейіп көлемі, Астанам күн санап, Көркейіп келеді. Шабытым тұр тасып, Жүрмін ән шырқасып. Ақордам алыстан, Тұр, әне, нұр шашып. Кетпейтін мүлде естен, Менімен бірге өскен, Бәйтерек тағы бар, Аспанмен тілдескен. Бабалар мүсіні, Тартады кісіні. Гүлдер де жайқалды, Әр алуан пішіні... Баламыз бағы бар, Жоғымыз табылар, Бәрінде Нұр атам, Қолының табы бар.

алады деп. Әдебиетке қызыққан бала ғылымның бар саласына қызығады. Әдебиетті жақсы білген бала, басқа пәндерден қиналмайды. Бұл салаға арыс Ілияс Жансүгіров, Жүсіпбек Аймауытовтардан бастап ат салысқан. Қазіргі көзі тірі үлкендер – Қастек Баянбай, Сұлтан Қали, Ескен Елубайлар нағыз классиктер. Мұзағаң – балалар әдебиетінің атасы. Одан беріректердің ішінен мен нағыз шебері деп ара-тұра жазып жүрсе де Несіпбек Айтұлы мен Ақтөбеде тұратын ақын Ертай Ашықбаевты атар ем. Ал, менің құрдастарым, іні-қарындастарымның қатарында бұл салаға атбасын бұрғандар, бұрынғылармен салыстырғанда, тым аз. Көбінің жазып жүргені тақпақ. Балаларға жазудың сол баяғы қиындығынан болса керек. Менің балалық шағым Шығыс Түркістанда өтті. Ол жақта да нағыз балалар ақыны көп болды.

Жүнісхан Бақаев, Дутан Сәкеев, Сәли Сәдуақас ұлы, Төлеу бай Дошық қатарлы. Мен соларды оқып өстім. Мысалы, Ж.Бақаевтың «Жалқаубайдың жауаптары», «Қалақай», Т.Дошықтың «Қағаз қайық», «Кенгурудің баласы», «Езу мен құлақ», Сәлидің «Шыт», Дутанның «Үзеңгі» деген өлеңдерін әлі жатқа білемін... – «Дарабоз» байқауына жыл сайын қатысатын сияқтысыз. Екі жыл бұрын «Әже әлдиі немесе бүгінгі күннің бесік жыры» атты шығармаңызбен ынталандыру сыйлығына ие бол ғаныңыздан кейін солай пайымдап отырмыз. Бұл шығармадан бөлек «Бәйтерек» атты туындыңыз бар. Қоржыныңызда осы сияқты өлең-әңгімелер жиналып қалған шығар. Балаларға арналған шығармаларыңызды топтастырып, кітап етіп шығару жоспарыңызда бар ма? – Балалар әдебиеті үшін, «Дарабоз» байқауының орны бөлек. Жобаны жасап ұсынған – көрнекті балалар жазушысы Шәкен Күмісбаев. Қаржылай демеушісі - «Жер-Су» корпорациясы, оның басшысы Бауыржан Оспанов. Жүлде қоры да жаман емес. Биыл тоғызыншы рет өтті. Мен екі-ақ рет қатыстым. Алғашқы да 600 шығарманың ішінен ынталандыруға ие болсам, биыл 460 автордың арасынан «Алты Алаш» өлеңім үшін бірінші орынды жеңіп алдым. «Балдырғанда» істеп жүргенде, кейін де жазғандарымды қосып, «Әткеншек» деген кітап дайындап қойдым. Басып шығарам деушілер болса, берем. – Балаларға базарлық болсын, оларға арналған бір өлеңіңізді оқып берсеңіз. – Негізі маған балалар шығармашылығымен шындап айналысу керек. Қолымнан келеді. Жақында «Балалар шығармашылығын қолдау қорын» құрып, Әділет министрлігінен тіркеу куәлігін алдық. Алда Астана қаласы Ішкі саясат басқармасының қолдауымен сол қор аясында балаларға арнап, бір кемелді интернет сайтын ашқалы жатырмыз. Қаржы болса, менің дайындығым, мүмкіндігім жетеді оған. Он жылдан бері жинаған мол материалым бар. Көркемдік жағын өзім қараймын. Ал, техникалық, заңдық жағына Мақсат Нұрыпбаев деген жігіт жауапты. Ол өзі білікті заңгер, жұрт көзіне түсіп жүрген аса белсенді азамат. «Қазақстан жастарының бірлестігі» деген қоғамдық ұйымның жетекшісі болған. Қазір осы порталға қатысты жұмысты бастап та кетті. Ал, өз жоспарыма келсем, мұнда келгелі осы көркем Астананы асқақтата жырлап бақтым. Өткен жылы баспасөзде «Астана – арман қала» және «Астана – аңыз қала» деген екі сүйекті жыр топтамам шықты. Енді, бұйырса, сол Елордамызды балалар тілімен жан-жақтылы, әдемі етіп бір жырласам деймін. Міне, бастап та қойдым:

Сұхбаттасқан Аманғали ҚАЛЖАНОВ


8 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʽǧDzǧǹʵǷǿʵDzʵǪʵ

КОШЕГЕ ДЕ КYТIМ КЕРЕК ʮ́ˬ˯ˮ˟˪˧˘˥˙˯˥͕́˪೴ˮ˞˧ˣͲ˵೴ˮ˧˙˧˲˵́ˮ˙˘˥˵́ˮ˪഑ˬ˧˪೪˯ˣ೦˘ˬ́˳́ˮ́೮೪˘˶˧˱˳˧ˣഉ˲˧ˢ˘˥ˬ́˙˯ˬ˶́೪˘ˬ˘ˬ́೪ ˢ˯ˬ೪೵˲́ˬ́˭́ˮ́೮˞˘˭˶́˭˟ˮ˵́೦́ˣ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́͘ౢ˘ˬ˘ˬ́೪ʮ˯ˬ˘˶˾́ˬ˘˲˵˘˳́˭˘ˬ́ˢഉˮ˟˘˚˵˯˭˯˙ˤˬ̂ ˢ˯ˬ˞˘˲́˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮ˮ˟˛˧ˣ˛˧೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˟೪˘ˬ˘˪഑˾˟ˬ˟˲˧ˮ˧೮˪˟˱˵˟ˬ˧˳˵˶˞́˲˘˵́ˮ˪೴˲˞˟ˬ˧˵೴˥˧ˮ˞˟˲˧ˮ˾˟˾˶͕ ˾˘೦́ˮ˘˥ˮ˘ˬ˭˘ˢ˯ˬ˞˘˲˞́೮೪೵˲́ˬ́˳͕́˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˱˵˘˲́ˮ˞˘೦́ˢ˯ˬ˞́೮ˤˮ˹˲˘೪೵˲́ˬ́˭́ˮ˞˘˭́˵˶͕˟˳˪˧ ˪഑˾˟ˬ˟˲˞˧೮೪˘˥˵˘ˢ഑ˮ˞˟˶ˢഉˮ˟˘೦́˭˞˘೦́˵೴˲ˬ˧ˢ഑ˮ˞˟˶ˢ೵˭́˳˵˘˲́ˮˢ೴˲˛˧ˣ˶˪˧˲˟˞˧͘

Биылғы жол салу мен жөндеу жұмыстары 120 шақырымды қамтиды. Оның ішінде 46,4 км жол құрылысы жұмыстары болса, тұрғын үй алаптарына 19,2 км жол жеткізіп, 73,6 шақырым жолды қайта жөндеуден өткізгелі отыр. Бұл жұмыстардың дені Есілдің сол жағалауында жүргізіліуде. Қазіргі сәтте көктемде басталған Шабал Бейсекова атындағы көшені Н.Тілендиев даңғылына дейін созу жұмыстары жалғасын тауып, жол салушылардың қарбалас тірлігі еселене түсуде. Мамандардың айтуынша,

осы шағын айналма жолды салу арқылы Тілендиев, Сарыарқа, Тұран, Бөгенбай батыр даңғылдарындағы қозғалыс едәуір жеңілдейтін көрінеді. Ал, №14 көшені Абылай хан даңғылына дейін жеткізу Б.Момышұлы, Абылай хан даңғылы мен Айнакөл көшелеріндегі кептелістерді жеңілдетпек. Қазіргі таңда жол құрылысымен шектесетін жерлерді дайындау жұмыстары басталып кетті. Жалпы, қала көшелерін күтіп-баптаудың, оның техникалық ақауларын түзеудің басты

амалдары бар. Оның бірі – ағымдағы жөндеу жұмыстары. Бұл жолдың тозған бөліктерін жөндеп, пайда болған ой-шұқырын ғана толтыратын себепті жиі қайталанып тұрады. Жол төсемінің беткі қабатының сапасын жақсартып, қалпына келтіру жұмыстары бірнеше жылда бір-ақ рет атқарылады. Бұл ағымдағы жөндеуден гөрі ауқымды, аралықтағы жөндеу түрі болып есептеледі. Ал тозған жолдың қарыс қабатын ысырып тастап, жаңадан асфальт төсеп, тек күре жолды ғана емес, тротуардың да тасын қалап, жол жиегіне

көгал егу, сонымен бірге жол асты нысандарын, түрлі желілерді қайта салу жұмыстарын толық жөндеу деп атайды. Қаланың көптеген көшелері, әсіресе, оң жағалаудағы басты даңғылдар мен көне көшелер өз ретімен біртіндеп толық жөндеуден өтіп жатқаны бәрімізге мәлім. Уақытша қолайсыздық туғызса да, жұмыс біткеннен кейін кедір-бұдыры жоқ, теп-тегіс көшенің кейпі бәрін жуып-шайып жіберетіндей. Көшеге төсейтін материалдардың да түртүрі бар. Жолдардың көбіне асфальтбетонды ыстық күйінде құйып, қайта тегістейді. Бұл көп қаражатты қажет етпейтін, қарапайым әдіс ретінде барлық жерлерде кең таралған. Бүгінде жаңадан жол жүргізуде асфальттың жаңа түрі ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) пайдаланылады екен. Оның кәдімгі асфальтбетоннан айырмашылығы бар. Алдағы уақытта Бюро Веритас компаниясымен бірлесе отырып, біздің климатқа төзімді асфальттың жаңа түрін дайындауда. Әзірге тәжірибе ретінде «жылы асфальт» қолдануды ойластыруда. Жаңа технологияның нәтижесінде асфальтбетонның беткі қабатының тығыздығының пайдалану мерзімін шамамен 50 пайызға дейін созуға мүмкіндік береді. Жалпы, көлік ағынына шыдас беретін жол жөндеу жұмыстарының нәтижелі болуы күннің жылылығына да байланысты. Жолдың тегіс төселіп, беткі қабаты нығыз түсуіне әсер ететін күннің қызуы болса, ерте көктемнен қоңыр күзге дейін жөндеу жұмыстарының жалғасуы ең алдымен осы қажеттіліктен туындайды. Алайда, бұл жұмыстардың да маусымын ұзартатын жаңа әдіс ойлап табылыпты. «Жылы асфальт» арқылы осы маусымды біршама созуға болады екен. Мердігер компаниялардың жол құрылысына қатысты барлық жұмыстарының сапасын осы саладағы халықаралық тәжірибесі мол шетелдік «Бюро Веритас» компаниясы бағалап, бақылау жүргізеді екен. Түрлі сараптама жүргізу арқылы атқарылған жұмыстардың сапасын анықтап, құрылыс материалдары мен құрылыс жұмыстарының бекітілген нормативтер мен стандарттарға сай болуын қадағалайды. Кез келген қала үшін көшелер мен даңғылдары тек көлік қозғалысының емес, тынымсыз тірлігінің арқауындай. Елорда жол құрылысының байыбына барған сайын, әрбір тұрғынға қолайлы болу ниеті осы жолдармен бірге салынып жатқанының куәсі болдық. Айгүл УАЙСОВА

ʊɯʂʧʇɮɯɹȱʊʞʇʊʧʆȱ

ʊɯʂʧʇɳʅʁɮɧʃȱɼɯʊɼɯʃʧȱʂɯǵ ʫˬʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧ʻ͘ಁ͘ʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˵́೮˺˘ˬ́೪೪˘ʮ˯ˬ˞˘˶́ˮ˞˘˪˟೮ ˙˘˥˵˘೪ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ́˭́ˣ˞˘ ˢ˯ˬ˘˶˾́ˬ˘˲ ˪഑ˬ˧˛˧ˮ ˞˘˭́˵˶೦˘ ˣ˯˲˪഑೮˧ˬ˙഑ˬ˧ˮ˛˟ˮ͘ಁ˶˟೪˘˵́ˮ˘˳͕́˳˶˪഑ˬ˧˪˵˟˲˧͕˵˟˭˧˲ˢ˯ˬ ˵˲˘ˮ˳˱˯˲˵́೪˘˲೪́ˮ˞́˞˘˭́˱˪˟ˬ˟˞˧͘ʽˮ́˟ˬ˧˭˧ˣ˞˧೮ഉ˲˙˧˲ ˵೵˲೦́ˮ́˳˟ˣ˧ˮ˟˞˧͘ Осы үлкен істердің көлеңкесінде кейбір ұсақ-түйек кемістіктер байқалып қалады. Әрбір жолаушы жолда ыңғайсыздықтардың болмауын қалайды. Таяуда поезбен жол жүріп келуге тура келді. Луговая стансасының алдында саяси қайраткеріміз, қырық төрт жасында халқымыздың келешегі

үшін күресіп жүріп, сталиндік зұлматтың құрбаны болған Тұрар Рысқұловтың ескерткіші жолаушыларды көңілсіз қарсы алып тұрғандай болып көрінеді. Жер сілкінісінен кейін жаңа вокзал салыныпты. Станса арқылы жүк пойыздарын есептемегенде, елуге тарта жолаушылар пойызы өтеді. Осы үлкен

стансадан мынадай келеңсіздіктерді байқадым. Вокзалда жолаушылар жүгін сақтайтын орын жоқ. Әжетхананы жеке меншікке беріп жіберген, көбіне құлыптаулы тұрады. Кілті кімде екенін табу қиын. Жолаушылар отыратын залдың ішінде қоқыс салатын бірде-бір жәшік жоқ. Вокзалдың аумағы үлкен, жолаушылардың уақытын өткізетін орындар жоқ. Автобустар вокзал басына келмейді. Жалпы, кейінгі уақыттарда байқаймын, вагондардың рельстен шығып кетіп аударылып жатқандары және басқа да жол апаттары жиілеп бара жатқан сияқты. Біз барған пойыз да, қайтқан пойызымыз да осы стансаға кешігіп келді. Кеңес дәуірі кезінде, ертеректе темір жол қызметкерлерінде

әскери дәрежедегідей қатаң тәртіп болатын. Әрбір кемшілік төтенше жағдай ретінде қаралатын. «Осының бәрі тәртіптің төмендегені, жауапсыздықтың артқанынан болып жатыр ма?» деген ой келеді. Әлі де билетсіз жолаушыларды алу тиылған жоқ сияқты. Біз мінген пойыздарда жолсеріктің купесінде бөтен 2-3 адам жүрді. Бұл да жемқорлықтың бір көрінісі емес пе? Оңтүстікке жақындаған сайын әртүрлі тауар, көдисөди сатушылар ерсілі- қарсылы жүріп, жолаушылардың мазасын алады. Жолаушы діттеген жерге шаршамай жетіп, жолсерікпен жақсы көңіл-күймен қоштасып жатса, қандай тамаша. Бірақ, бізде бәрі баяғы, Байғожаның таяғы. Еркін ДӘУЕШҰЛЫ, зейнеткер Астана қаласы

Вокзал алдындағы Тұрар Рысқұловтың ескерткіші

ƼDžǎƼDžǗljǀǁƿǁljƲLj


9 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʽǧDzǧǹʵǷǿʵDzʵǪʵ

ɧɪʊʅɩʍʈ

ಁˬ˟˭˞˟˾˟˛˟˳˧ ˙˘˲˪഑ˬ˧˪˞഑೮˛˟ˬ˟˪˵˟˲˧ˮ ˱˘˥˞˘ˬ˘ˮ˶˵೴˲ˬ˧ ˱˧˪˧˲˵˘ˬ˘˳˵˶˞́˲˶˞˘͘ ʥ೵ˬʹ˙˧ˣ˞˧೮˟ˬ˛˟͕˳˯ˮ́೮ ˧˾˧ˮ˞˟ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˘˞˘ ೪˘˵́˳˵́഑ˣ˟˪˵˧ ˭ഉ˳˟ˬ˟͘

ɳʋʇɫʧɶʍʘʧʁɯʇʧʃɯȱ ɧɹʛʆʆʌʁȱʈɧʁʛʃɮʛ

Тiкендi донгелек

жол тоздырады

К

екенін көрсеткен. Жол төсемінің сапасы шегесі бар көліктердің жылдамдығына тікелей байланысты. Егер автомобиль көлігі сағатына 70 шақырым жылдамдықпен жүретін болса, онда асфальт төсемінің тозу көрсеткіші 0,27 текше сантиметрге тең болады. 110 км/сағ.жылдамдық – сәйкесінше 0,78 см3-ге тең. Тежеу кезінде жолдың тозуы 4 есеге дейін ұлғаяды. Жол бетінің тозу деңгейі суық мезгілде, яғни, нөл градустан төменгі температурада болатыны дәлелденген. Бұған, негізінен, көлік дөңгелегінің қыс мезгіліндегі қаттылығы мен жол төсемінің иілгіштік қасиетінің төмендеуі үлкен әсер етеді. Бұдан шығатын қорытынды: ауа райының төменгі температурасы кезінде тікенді дөңгелекті пайдалану тиімсіз. Тікенді дөңгелектер қар немесе мұзда қату нүктесіне жақын жерде ғана тиімді, ал төменгі температура кезінде ол өзінің барлық тарту күшін жоғалтады екен. Жол сапаʮ˯ˬ ˵഑˳˟˭˧ˮ˧೮ ˳˘˱˘˳́ ˾˟˛˟˳˧ ˙˘˲  ˪഑ˬ˧˪˵˟˲˞˧೮ ˢ́ˬ˞˘˭˞́೦́ˮ˘ ˵˧˪˟ˬ˟˥ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́͘ ʫ˛˟˲͕ ˘˚˵˯˭˯- с ы н қ а д а ғ а л а й т ы н ˙ˤˬ̂ ˪഑ˬ˧˛˧ ˳˘೦˘˵́ˮ˘ ϳϬ ˾˘೪́˲́˭ ˢ́ˬ˞˘˭˞́೪˱˟ˮ ೪˯ˣ೦˘ˬ˘˵́ˮ ˙˯ˬ˳˘͕ ˯ˮ˞˘ ˘˳˹˘ˬ̂˵ ˵഑˳˟˭˧ˮ˧೮ ˵˯ˣ˶ мамандардың айту˪഑˲˳˟˵˪˧˾˧Ϭ͕Ϯϳ˵˟˪˾˟˳˘ˮ˵ˤ˭˟˵˲˛˟˵˟೮˙˯ˬ˘˞́͘ϭϭϬ˪˭ͬ ынша, жолдың беткі ˳˘೦͘˳ഉ˥˪˟˳˧ˮ˾˟Ϭ͕ϳϴ˳˭ϯͲ˛˟˵˟೮͘˃˟ˢ˟˶˪˟ˣ˧ˮ˞˟ˢ˯ˬ˞́೮ қабатының тозу деңгейі ˵˯ˣ˶́ϰ˟˳˟˛˟˞˟˥˧ˮ೵ˬ೦˘̆˞́͘ жол төсемінің күйіне, төсемінің бұзылуына зиянын аз яғни, оның ылғалды немесе құрғақ тигізетін жеңіл дөңгелектерді ғана болуына және бетінің қармен немесе мұзбен қапталуына да байпайдалануға рұқсат берген. Дәл осы мәселеге қатысты ланысты. Зерттеу жұмыстары м а м а н д а р д ы ң з е р т т е у көрсеткеніндей, беті қармен және жұмыстарының қорытындысына мұзбен жабылған жол бетінің тосүйенейік. Жол төсемінің тозу- зуы әлдеқайда төмен. Бұл айтына тікелей әсер ететін тікенді паса да белгілі. Дегенмен, ылғал дөңгелектер экологияға және адам асфальттың құрғақ асфальтпен денсаулығының нашарлауына да салыстырғанда 2 есе тез тозатыны ықпалы зор. Норвегия ғалымдары таң қалдырады. Осы ретте тікенді дөңгелектің мұндай дөңгелектер жол апатының алдын алуға ешқандай табиғат пен адам ағзасына тигізетін да септігін тигізе алмайтынын кері әсерін атап өткен жөн. анықтаған. Олар дөңгелектің Дөңгелек шегесі мен жол бетінің қысқы жол апаттарына әсерін механикалық әрекеттесуінің байқау мақсатында арнаулы нәтижесінде адам денсаулығына зерттеу жүргізген. Нәтижесінде, қауіп төндіретін «сейілмес тозаң» шегелі және шегесіз дөңгелегі пайда болады. Жапон елінде бар автокөліктері тудырған жол жүргізілген бірнеше зерттеулер апаттарының үлес салмағында көрсеткеніндей, мұндай тозаң ауаға да ешқандай айырмашылық жоқ тікенді доңғалақтарды пайдаланған үн суыта бастаса болды, елорда көліктерінің барлығы дөңгелегін қысқы түріне ауыстырады. Өйткені, жүргізушілердің пікірінше, тікенді дөңгелек салу көлікті сенімді жүргізіп, маневр жасауға, жол-көлік апаттарының алдын алуға септігін тигізеді. Сондықтан, мұндай көлік иелері машина жүргізу кезінде өзін сенімді ұстайды. Тіпті, жолдың қауіпті бөліктерінде де жылдамдықты арттырып бұрылыс жасайтындары бар. Алайда, жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлікті оқыс тежеу жол төсеміне үлкен нұқсан келтіретінін көбі біле бермейді. Бұл әлемде дәлелденген. Кейбір елдер мұндай дөңгелектерді қолдануға заң жүзінде тыйым салса, енді бірі жол

кезде ерекше көп бөлінеді. Ауаның ауыршаң-тозаңнан ластануына байланысты Жапонияда 1990-жылдардың басында-ақ тікенді дөңгелекті пайдалануға жаппай тыйым салған. Сонымен қатар, тікенді дөңгелектер тудыратын шудың салдарынан қалада тыныштық бұзылып қана қоймай, көлік жанармайының шығыны15 пайызға дейін өсетіні дәлелденген. Бірақ, Астана жолдарын бүлдіретін тек тікенді дөңгелек қана емес. Жол төсемін тоздыруда үлкен әрі ауыр жүктерді тасуға арналған көліктер бірінші орында тұр. Астананың бас жоспары бойынша қаланы одан әрі үлкейту көзделген. Қазіргі таңда елордада 1300 құрылыс объектісі тіркеуде тұр. Күн сайын құрылыс нысандарына қызмет көрсету үшін қала көшелерімен жүк көліктері толассыз жүріп жатады. Күніне бірнеше рейс жасайтын олар жол сапасына да орасан зақым келтіреді. Бұған қоса, жерасты сулары да Астанада топырақтың беткі қабатына жақын орналасқан. Астана жолдарын төсеу кезінде жердің геологиялық ерекшеліктері ескерілсе де, жерасты суларының жол төсеміне әсері сақталуда. Жалпы, тікенді дөңгелектерді қолданыстан шығару жөнінде Кедендік Одақ аясындағы елдер де бір ұйғарымға келді. Нақтылай айтсақ, келесі жылдың басынан күшіне енетін Кеден одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінде доңғалақ жабынының тікенді түріне шектеу қоятын тармағы бар. Дегенмен, Қазақстан стандартизация және сертификация институтының жобаларды жетелеу бөлімінің бастығы Мирғали Омаровтың айтуынша, Қазақстанның Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінде мұндай нормалар әзірге кірістіріле қойған жоқ. Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ

ʫˬ˧˭˧ˣ˞˟ͨʤ˚˵˯˙˶˳ͩˢ˟˞˟ˬͲ˘ˬ˞́ˮ˘ˬ˶˧˳Ͳ˾˘˲˘˳́˙˘˳˵˘ˬ˞́͘ʽ˳́೦˘ˮ˯˲˘˥ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ʳ˾˪˧˧˳˵˟˲˞˟˱˘˲˵˘˭˟ˮ˵˧ ˙˘˳˾́ˬ˘˲́˘˲ˮ˘˶ˬ́˙˲ˤ˹ˤˮ˛഑˵˪˧ˣ˞˧͘ʮˤ́ˮ೦˘೪˘˵́˳೪˘ˮ ʳʳʪഉ˪˧˭˾˧ˬ˧˪˱˯ˬˤ˻ˤ̆˙˘˳೪˘˲˭˘˙഑ˬ˧˭˾˟˳˧ˮ˧೮˙˘˳˵́೦́ ʻ೵˲ˢ˘ˮ ಁ˞˧ˬ˯˚ ˱˟ˮ ˯ˮ́೮ ˯˲́ˮ˙˘˳˘˲́ ʻ೵˲ˬ˘ˮ ˄˚˘˟˚ ˢ˯ˬ˘˶˾́ˬ˘˲˪഑ˬ˧˛˧ˮ˧೮˪˟˳˧˲˧ˮ˟ˮ˯˲́ˮ˘ˬ˘˵́ˮˢ˯ˬͲ˪഑ˬ˧˪ ˯೪ˤ೦˘˳́˵˶˲˘ˬ́˙˘̆ˮ˞˘˞́͘

М

әселен, биыл бес ай ішінде қоғамдық көлік жүргізушілері арасында 700 рет жол жүру ережесі бұзылған. Техникалық ақауы бар автобустарды жолға шығарғаны үшін 24 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Нұрлан Уваевтің айтуынша, жедел алдын алу шарасы кезінде техникалық жай-күйі, конструкциясы жол қозғалысы қауіпсіздігінің белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін және заң талабын сақтамайтын автобустар мен жеңіл көліктерді әрі қарай пайдалануға тыйым салып, арнаулы жаза қолданылады. Сондай-ақ, екінші рет тәртіп бұзған автобус жүргізушілері қайтадан білімін тексеруге жіберіледі. Егер екі айдың ішінде емтиханды тапсыра алмаса «Жол қозғалысы туралы» заңға сәйкес көлік жүргізу құқын тоқтату туралы шешім қабылдау үшін сотқа жолданады. Брифингтен соң журналистер рейдке шықты. Олар Қарағанды тас жолы бағытындағы «Қызылжар» бекетінде болып, жол-патрульдік полиция жасақтарының жұмысын бақылады. Қоғамдық көліктердің соңғы тоқтайтын аялдамасының бірі – теміржол вокзалы. Жол техникалық инспекция бөлімінің

инспекторы Дастан Дармурзин осы автобус тұрағында ереже бұзған №21, 40 қоғамдық көлік жүргізушілерін тоқтатты. Инспектордың айтуынша №21 автобустың ішіндегі жарық шамдары істен шыққан. Және жаяу жүргіншілердің жолына тым жақын тоқтаған көрінеді. Ал жүргізуші жол жиегінде тұрған көліктердің кесірінен автобустарға тоқтайтын орын жоқ деп байбалам салды. Мұның бәріне автобус паркі кінәлі екендігін алға тартты. Инспектор жол ережесін бұзғаны үшін автобус жүргізушісінің көлік жүргізу құқығын растайтын құжатын алып қойды. Енді ол 5 АЕК көлемінде айыппұл төлейді. Бұл 9260 теңгені құрайды. Рейд барысында №40 автобустың жүргізушісіне 5 АЕК, автобус паркінің механигіне 20 АЕК көлемінде айыппұл салынды. Себебі, автобустың алдыңғы терезесі сынған, ішінде жарық шамдары істемейді. Осылайша, полиция қызметкерлері заң бұзғандардың жазасын беріп, құқық бұзушылықтың соңы неге душар қылатынын тағы бір мәрте ескертті. Айгүл ӨЗЕКОВА, студент


10 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

 âçǹȄǴȄǺ ǺǩǴǼȁȄ ǷǺȄ áǩǼǴȄ ǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶǶǩǶdzǮDzȎǶéȁdzéǶǻȎǰǪǮǴȎdzdzéǶǶǮǶ

1 

2 

1 

2 

ǙǷǰǼǪǩǮǫǛǩǾDZǹ NJǮdzǵǼǹǩǻǷǫDZȀˆ%LNRP5HDOW\˜ Ǐǡǚ

ˆ%LNRP5HDOW\˜ Ǐǡǚ

1 

2 

4 

5 6 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǛçǹǩáǻȄ ǯǮǹ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼ

3 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǓǷǵǵǼǶǩǴǭȄá ȁǩǹǼǩȁȄǴȄßȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǕǕ ˆ-1%˜ ǏǡǚNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǀȁdzȎ ǺǩȈǺǩǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄ áǩǼǴȄ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶ ǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸ éȁ ǯçǵȄǺ dzéǶȎ ȎȁȎǶǭǮ ǷǶȄ ǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ

ˆ-1%˜ ǏǡǚNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄǴǩǼljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ

ˆ-1%˜ ǏǡǚNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdzNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ˆǓǩǰǺǻǹǷDz DZǶǯDZǶDZǹDZǶǬ ǖǛ˜Ǐǡǚ ˆǓǩǰǺǻǹǷDz DZǶǯDZǶDZǹDZǶǬ ǖǛ˜Ǐǡǚ ǚdzǷǹǷǸǩǭ njǩǴDZǶǩ ǕDZǾǩDzǴǷǫǶǩ ǎǹǬǩǰDZǶǩ ǕǩǭDZǶǩ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ ǓǩǴDZǶǩǎǫǬǮǶDZȈ ǑǫǩǶǷǫǶǩ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ǛǼǹǮdzǮǮǫ NJǷǴǩǻǪǮdz ǓǷDzȁȄǪǩǮǫDZȀ ǝǩǻǻǩǾǷǫǩ ǐDZǶǮǹǩ ǕǼǻǩǬǩǹǩǮǫǶǩ NJǼǰǩǼȁDZǶ ǍǼDzǺǮǶǪǩDz ǙȄǺǪǮdzǷǫDZȀ ǕǮǶǴDZǪǩǮǫǩ ǝǩǻDZǵǩ ǓǼǴȅǪǩǮǫǶǩNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ǛȄǶȄȁǪǩǮǫǩ ljǺǮǴȅ ǚǩǪDZǻǪǮdzǷǫǶǩ ǔDZǵǚǮǹǬǮDz ǝǮǭǷǹǷǫDZȀNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎǺȄǰȄáȯ ǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄǜǹǷ ǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎǺȄǰȄáȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǚǶǩǪǯǮǶǮǿ˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǮ ǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎã ǻçǻȄǶǼȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎǓǷǶǿǮǫǩȈ dzåȁǮǺȎ ȯǺǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǚǻǹǷDZǻǮǴȅ˜ǚǕǘǪǩßǪǩǶǭȄá ǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǚǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎã ǻçǻȄǶǼȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯ ǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎã ǻçǻȄǶǼȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯ ǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǛçǹǩáǻȄ ǯǮǹ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼ

5 6 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎã ǻçǻȄǶǼȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯNJ ǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎǺȄǰȄáȯ ǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǚǶǩǪǯǮǶǮǿ˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǚǶǩǪǯǮǶǮǿ˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǚǶǩǪǯǮǶǮǿ˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǚǶǩǪǯǮǶǮǿ˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǹǩDzǷǶljǴǵǩǻȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǩǴǭǩǼ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

dzǮȁȎdzǻȎǹǵǮDzǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǵǮǶǯǮǹǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄǴǩǹßǩ ǵǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǯÝǶǮ ǪǩǺáǩ ǯȄǴǯȄǵǩDzǻȄǶǵéǴȎdzǩǴǭǩßȄǼǩáȄǻǻǩǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹȄǴǩǻȄǶǭȄßȄǻǼǹǩǴȄǯǩǰǪǩȁǩǾǩǪǩǹǴǩǵǩǯǷǴǭǩǸ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩǴȄ˜âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǐǩãȄǵǮǶdzåǰǭǮǴǬǮǶǺǷǶǭǩDzǩáǷǺȄáǩǼǴȄǭǩǶǻǼȄǶǭǩDzǻȄǶ ǪǩǺáǩǭǩÝǹǮdzǮǻǻǮǹǭȎǷǹȄǶǭǩǺȄǶ âǩǹǯȄǴǩǶǭȄǹǼǯÝǶǮǷǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǩ ǯǩǼǩǸdzǮǹȁȎǴȎdzâçǹȄǴȄǺǺǩǴǼȁȄßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ ǕǮǶȁȎdz DZǮǴǮǹȎ ǵǮǶ ǯǮǹ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄǴǩǹ ǩǴǭǩßȄ ǼǩáȄǻǻǩǯéǹǬȎǰȎǴǮǻȎǶǯǮǹǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ ǾǩǪǩǹǴǩǵǩ ǩǴßǩǶ ǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸ ǪȎǹ ǩDz ȎȁȎǶǭǮljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎǶǮǻDZȎǺǻȎåǻȎǶȎȁǪǮǹǼǯǷ ǴȄǵǮǶdzǮǴȎǺȎǵǻÝǹȎǸǻǮǵǮǴǮǹȎǶǮǪǩǺǻǩǵǩǯǩǺǩǼßǩáçáȄǴȄ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ǕǮǶȁȎdz DZǮǴǮǹȎǵǮǶ ǯǮǹǸǩDzǭǩ ǴǩǶǼȁȄǴǩǹ

ǏǮǹ ljǴȄǸ ǏǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎãǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǯǮǹȎ ǼȀǩǺdzǮ áǷDzȄ ǺȎǶȎã ǴǩǻȄǶ ǩǼǭǩǶȄ ǯǮǹ Ǭǩ

ǼȀǩǺdzǮ ǺȎǶȎã ǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ

3 4 5 6 ˆ-1%˜  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ Ǐǡǚ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǝǹǼdz ǻǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ˆǓǷǶǻDZǶǮǶǻ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ LQF˜Ǐǡǚ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ˆǘÝǻǮǹ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ǪȇǹǷǺȄ˜lj⠈ǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǝǹǼdzǻǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ǚǻǩȁǮǫǺdzǩȈ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ljǶǶǩ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯ ǚǮǫǮǹDZǶǷǫǶǩ ǼȀǩǺdzǮ ǜǰǪǮdzǷǫljDzǭǷǺ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ljǪǼǪǩdzDZǹǷǫDZȀ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄȯ ǼȀǩǺdzǮ NjǮǹǾǷǬǴȈǭǷǫ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ǚǮǹǬǮDz ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯ ǚǮǹǬǮǮǫDZȀ ǼȀǩǺdzǮ ǔDZǾǩǶǷǫǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ǗǴȅǬǩ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯ ǍǩǶDZǴǷǫǶǩ ǼȀǩǺdzǮ ǓDZǵǦǴȅǫDZǹǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ NjǴǩǭDZǺǴǩǫǷǫǶǩ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈ dzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ǕǩdzDZǵǷǫǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ljǵDZǶǩ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǕDZǾǩDzǴǷǫǶǩ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ǎǺǯǩǶǷǫ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ǙǼǺǻǮǵǪǮdz ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǚǮǫǮǹ ǓǩDZǸǻǩǮǫDZȀ ǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ǓǼǺǩDZǶǷǫǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ǖǼǹǬǼǴȅ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǕǩǹǩǻǷǫǶǩ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǩǼȀǩǺdzǮ ǕǼǹǩǻǾǩǶ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯ ǚǮǹDZdz ǼȀǩǺdzǮ 3 njǫDZǩǶDZǭǰǮ ǖDZǶǩ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ ǕǩdzǷǫDZDzǖDZǶǩ ljǶǩǻǷǴȅǮǫǶǩ

4 ǓǩǴȄdzǪǩǮǫ ǎǹǵǮdz ǛǼǹǬǼǶǩǴDZǮǫDZȀǠDZǶȀǩǴDZǶǷǫǩ ǛǩǶǺǴǼ NJǩǾȀǩǶǷǫǶǩǔDZǵǑǹDZǶǩ ljǶǭǹǮǮǫǶǩˆ%LNRP5HDOW\˜ ǏǡǚNJǮDzǺǮǶǪǩǮǫ ǓǩǪǭȄǺǩǪȄǹ NJǮDzǺǮǶǪǩǮǫDZȀˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǓǷǵǵǼǶǩǴǭȄá ȁǩǹǼǩȁȄǴȄßȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǕǕ ǓǼǴȅǪǮdzǷǫ ljǵǩǶǬǮǴȅǭȄ ǚǩǹǪǩǺǷǫDZȀ ǓǷǫǩǴǮǫǩ ǖǩǭǮǯǭǩ ǝǮǭǷǻǷǫǶǩ5 

6 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDzǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎãǻçǻȄǶǼȁȄǴȄá dzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯǚǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDzǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎãǻçǻȄǶǼȁȄǴȄá dzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDzǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎãǻçǻȄǶǼȁȄǴȄá dzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDzǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎãǻçǻȄǶǼȁȄǴȄá dzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDzǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎãǻçǻȄǶǼȁȄǴȄá dzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ

ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˵®˪˭೵೪˵˘ˢ́೴˾®ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲́ˬ˘˵́ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˧೮˃ʳʯʥʫˁʳ ǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã dzǩǭǩǺǻǹǴȄá ǶåǵȎǹȎ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ͨϮϬͩ˭˘˶˳́˭˞˘೦́ζϭϵϳͲϭϬϭϱ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘೪˯˳́˭˾˘ Ǻ Ǚ ȯljǶǭǹǷǶǷǫ NjDZdzǻǷǹ NjǩǺDZǴȅǮǫDZȀ ǙȄǯdzǷǛǩǻȅȈǶǩ ǝǮǭǷǹǷǫǶǩȫ

ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾®ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲®ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́

ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǏǷǴǩǼȁȄǴǩǹdzåǴȎǬȎǯÝǶǮǩǫǻǷ ǵǷǪDZǴȅǯǷǴǭǩǹȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǶǮ ǪçǭǩǶ ÝǹȎ t âçǹȄǴȄǺ ǺǩǴǼȁȄ áǷǺǩ ǪǮǹȎǴȎǸ ǷǻȄǹßǩǶ ǺȄǰǪǩßǩ ǯÝǶǮ áǷǺȄǵȁǩßǩ ǺÝDzdzǮǺ ǰǮǹǻǻǮǼ ȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶǯéǹǬȎǰǼǯÝǶǮȯǺǩȈǯǷǴǭȄǯǷǪǩǴǩǼǵǮǶ ǺǩǴǼ éȁȎǶ ǪǮǹȎǴǬǮǶ Ǚ âǷȁáǩǹǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǩǶ ȯ ǯǷǪǩǴȄáǩǻǩǼȄ dzåȁǮǬǮǭǮDzȎǶǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǯǩǴǸȄǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǯȄǴßȄ áȄǹdzéDzǮdzǻǮ ǺǩǻȄǸǩǴǼǯǷǴȄǵǮǶǵǮǵǴǮdzǮǻǵçáǻǩǯȄéȁȎǶǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹȄǴǺȄǶ

20.06.2014

âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǯȄǴßȄǵǩǼǺȄǵ ǭǩßȄ ǏǮǹ dzǷǭǮdzǺȎǶǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪǩǺáǩǹǼ ǯÝǶǮ åǰȎǶåǰȎ ǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄȁȎǴǭǮǭǮǬȎˆǕǮǵǴǮdzǮǻ ǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄǶǩǼǹȄǰǭǩßȄǰǩãǭǩǹȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄ ǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯ áǩǼǴȄǺȄǵǮǶ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãǪǩǺǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ

ǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮ ǺȎǶȎã ǶȄǺǩ ǶǩǴȄ ǵǩáǺǩǻȄ

âçáȄßȄ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǛçǹßȄǶéDz ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǕǕ

1 

2 

3 ljǪDZǴǭǩǮǫljDzǭȄǶ NJǮǹdzDZǶǪǩǮǫDZȀ

ǑǫǩǶǷǫǩ NJǼȁDZǶǩ ǔȇǪǷǫȅ ǕDZǾǩDzǴǷǫǶǩ

ˆǘÝǻǮǹǪȇǹǷǺȄ˜ ljânjǴǩǭdzDZǾǚǮǹǬǮDz njǮǷǹǬDZǮǫDZȀǡDZȁǴǮǫǺdzǩȈǨǶǩ ljǶǭǹǮǮǫǶǩ

ǛǩǹǩǺǷǫ NjǴǩǭDZǵDZǹ ǕDZǾǩDzǴǷǫDZȀ ˆǓǩǰǺǻǹǷDz DZǶǯDZǶDZǹDZǶǬǖǛ˜ Ǐǡǚ NJǩDzǪǩǻȄǹǷǫǩ ljǴǵǩ ǛǼǴǮǬǮǶǷǫǶǩ ǚǼǻǼǴǷǝǹDZǭǩ ǓǹǮǺǻȅȈǶǷǫǶǩnjDZǻȁǵDZǭǻ NjǩǺDZǴDZDz ǚǮǹǬǮǮǫDZȀ ˆǓǩǰǺǻǹǷDz DZǶǯDZǶDZǹDZǶǬǖǛ˜ Ǐǡǚ ˆ'L&2/'L 3DUWQHUV˜Ǐǡǚ

ǙǩǾDZǵǯǩǶǷǫǩ ǓǼǴȅǪǩǫDZǹǩ ǍǼǴǩǻǷǫǶǩ ǖǩǹǪDZǶǷǫljǺǾǩǻ njǩǹDZǽǼǴǴDZǶǷǫDZȀǕǩǭȅȈǹǷǫǩ ǓǼǴȅǯǩǶ ǏǩǬȄǸǩǹǷǫǶǩNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá ǏǩǴǭǩǼ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

Ǘǹǻǩá éǴǮǺǻȎdz ǵǮǶȁȎdz NJǩßǪǩǶǭȄá ǏǩǴǭǩǼ

4 NJǩßǪǩǶǭȄá

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdzljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNjDZȁǶǮ ǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǹǩDzǷǶljǴǵǩǻȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǚǮǫǮǹ ǶǩȈdzåȁǮǺȎȯéDz ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDzǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎãǻçǻȄǶǼȁȄǴȄá dzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz


11 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ 59.

21-318-093-400

60.

21-318-093-939

1 61.

2 21-318-093-138

62.

21-318-093-909

63.

21-318-093-869

64.

21-318-093-050

65.

21-318-093-053

66.

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz ljáǩǶǛǷǴáȄǶ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǩǴǭǩǼ

98.

5 6 0,0040 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0693 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0463 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0110 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0655 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ NJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0964 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0335 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄNjDZȁ ǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0630 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0030 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0222 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0568 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎã ǻçǻȄǶǼȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎ ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0520 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0098 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0028 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎã ǻçǻȄǶǼȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

99.

21-318-093-228 ǏǩdzǼǸǷǫǩljǴǻȄǶ 0,0584 ǐǼǴǾǩǹǶǩDZǶǷǫǶǩ ǏǩdzǼǸǷǫ ǚǮDZǴȅǪǮdz ǚǩǬǩǶǭȄdzǷǫDZȀ NJǼǹdzDZǻǪǩǮǫǩljǴǵǩ ǜǻǮǪǩǮǫǶǩ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

100.

21-318-093-040 ljDzǻǩǶǷǫǕǩǹǩǻ ǕǩǼdzǮǶǷǫDZȀNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

101.

21-318-093-258 ǐǩǬǹǮǪǩǶǮǿǧǹDZDz NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫDZȀNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

102.

21-318-093-162 NJǩǴǩȁǷǫNjDZdzǻǷǹ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫDZȀNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

103.

0,0616

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

104.

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

105.

21-318-093-219 ǙǮȁǮǭȅdzǷ NjǩǴǮǶǻDZǶǩ ǝǮǭǷǹǷǫǶǩ 21-318-093-266 ǖǩǹȄǵǪǮǻǷǫ ǞǩǵDZǭǼǴǴǩ NJǮdzǵǷǴǭDZǶǷǫDZȀ 21-318-093-200 ˆǓǕJURXS˜ Ǐǡǚ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

106.NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz21-318-093-924 ljáǵȄǹǰǩ ǚǩǸǩǹdzçǴ ǏǩǹȄǴáǩǸáȄǰȄ 21-318-089-992 NJǩǯǮǶǷǫǩǔȇǪǷǫȅ ǖǼǹǾǩǵDZǻǷǫǶǩ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz 108.

21-318-093-933 ˆ-1%˜Ǐǡǚ

0,0400

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz 109. ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

21-318-093-853 ˆǘÝǻǮǹǪȇǹǷǺȄ˜ ljâ

0,0822

NJǩßǪǩǶǭȄá

110. ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

21-318-093-855 ˆǘÝǻǮǹǪȇǹǷǺȄ˜ ljâ

0,0833

NJǩßǪǩǶǭȄá

1 111.

2 3 ǛǩǴǩdzǷǶǶDZdzǷǫǩ NjǩǴǮǶǻDZǶǩ ǕDZǾǩDzǴǷǫǶǩ 21-318-093-251 ǙȈǪȀǼdzNJǷǹDZǺ ljǶǻǷǶǷǫDZȀ

4 0,0651

21-318-093-250 ljǴǮdzǺǮǮǶdzǷ NjǴǩǭDZǵDZǹ ǘǮǻǹǷǫDZȀ 21-318-093-280 êǺǮǶǷǫƽǩǰDZǰ ǕȄǴǻȄáǪǩDzçǴȄ

0,0860

5 6 0,0158 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0250 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǝǹǼdzǻǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0311 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0140 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0810 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0602 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0612 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0262 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǩǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎãǻçǻȄǶǼ ȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0605 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0253 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0648 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ ǩǼǭǩǶȄˆǚǶǩǪǯǮǶǮǿ˜ǪǩßǪǩǶǭȄá ǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

118.

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǩǴǭǩǼ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǩǴǭǩǼ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

4 

5 6 0,0012 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

0,0695

0,0064 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ǚǩǫDZǿdzDZDz 0,0491 ljǴǮdzǺǩǶǭǹ ǑǫǩǶǷǫDZȀ ǛǷǹǬǩǮǫǩǚǩǴDZǵǩ 0,0295 NJDZǹǵǼǾǩǵǮǻǷǫǶǩ 3 4 NJǩǭǮǹǭDZǶǷǫ 0,0604 ǖǩDZǴȅ ǓǩǪǭǼǺǷǫDZȀ ǝǹǷǴǷǫǩǖǩǭǮǯǭǩ 0,0802 ǕDZǾǩDzǴǷǫǶǩ ǚǷǴǭǩǻǷǫ ljǶǩǻǷǴDZDz ǝǮǭǷǹǷǫDZȀ ǞǮǹǵǮǺ NJǩǪDZȀ NjȈȀǮǺǴǩǫ ǕDZǾǩDzǴǷǫDZȀ ǖǼǹǩǺȄǴǚǩǼǴǮ NJǩǹǴȄǪǩǮǫǶǩ21-318-093-268

ljDzǻǮǶǷǫNJǮDzǪDZǻ ǙDZǰǩǪǮdzǷǫDZȀ

0,059921-318-093-024

ǖǼǹǩǺȄǴNJǷǴǩǻ

0,0685

68.

21-318-093-051

ǘǩdzǓǴǩǫǭDZȈ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ

0,1029

69.

21-318-093-00821-318-093-169

njǩǫǼǹǺdzǩȈ NjǩǴǮǶǻDZǶǩ ǕǩǻǫǮǮǫǶǩ ljǺǩǭȀDZDzǛDZǵǷǽǮDz 0,0688 ǛDZǵǷǽǮǮǫDZȀ21-318-093-21821-318-093-306

0,0633

0,0620

ǏǼǶDZǺǷǫǩ njǼǴȅǪǩǹǩ NJǩǺǻǩǼǪǩǮǫǶǩ ǚǩǸǷǫǩNjǮǹǩ ǚǻǮǸǩǶǷǫǶǩljǪǭǼǾǩǴDZdzǷǫ njǩǴȄǵ ǕǩǾǩǵǪǮǻǩǴDZǮǫDZȀ0,058921-318-089-953

ǑǵǩǶǪǩǮǫǚǩǪDZǻ ǚǮǹDZdzǪǷǴǷǫDZȀ

21-318-089-003

ǕǩdzǩǹǷǫǖDZdzǷǴǩDz ǘǹǷdzǷǸȅǮǫDZȀ

0,052021-318-089-080

ǏǩǹDZǶljǶǭǹǮDz NjǩǴǮǶǻDZǶǷǫDZȀ

0,046221-318-089-009

ǘȈǹǻǮǴȅ NjǩǴǮǶǻDZǶǩ ǚǮǵǮǶǷǫǶǩ

0,1106

1 

2 3 ˆ-1%˜Ǐǡǚ

4 0,062121-318-093-851 ǘDZǴȇǬDZǶǩljǴǴǩ ljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫǶǩ

0,0819

80.

21-318-093-238 ljǪǮǶǷǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩ 0,0625 ǚǮǹDZdzǷǫǶǩ

81.

21-318-093-241 ǡǫǩǪǑǫǩǶ ǑǷǺDZǽǷǫDZȀ82.

21-318-093-236 ljǪǭǹǩǾǵǩǶǷǫ ǓȄǭȄǹǪǮdz NJǩǾȄǻǯǩǶǷǫDZȀ 21-318-093-245 NJǼǹȈdzNjǩǺDZǴDZDz NjǩǺDZǴȅǮǫDZȀ83.84.

21-318-093-160 ǧȂǮǶdzǷljǶǩǻǷǴDZDz 0,0605 ǚǮǹǬǮǮǫDZȀ

85.

21-318-093-164 ljǪǭǼǴǴDZǶǩ ǕǩǴDZdzǩ

0,0595

86.

21-318-093-225 ǓDZǹȇȁDZǶǩ ǔȇǪǷǫȅǑǫǩǶǷǫǶǩ

0,081021-318-093-259 ǝǩǻǻǩǾǷǫǩǐDZǶǮǹǩ ǕǼǻǩǬǩǹǩǮǫǶǩ

0,0884

88.

21-318-093-201 ljǪǮǶǷǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩ ǚǮǹDZdzǷǫǶǩ

89.

 NjǫǮǭǮǶǺdzǩȈǗǴȅǬǩ ljǴǮdzǺǮǮǫǶǩ

0,0449

90.

21-318-093-023 njéǴǶçǹ91.

21-318-089-136 ǎǴǩǵǩǶǕǩDzǹǩ ǕDZǰǩǵǪǮdzȔȄǰȄ

0,0851

92.

21-318-089-142 ǞǩdzDZǵǯǩǶǷǫǩ 0,0605 ǕǩǹǰDZǽǩ ljǪǭǹǩǾǵǩǶǷǫǶǩ ǚǼǴǻǩǶǪǮdzǷǫǩ 0,0800 njǼǴȅǶǩǹ NJǩǹǴȄǪǩǮǫǶǩ ǕǩǿdzǮǫDZȀǎǫǭǷdzDZȈ 0,0600 ǘǮǻǹǷǫǶǩ

93.

94.

1 95.

96.

2 21-318-0931061

3 ˆljǺǻǩǶǩǍǷǹ

ǑǶǭǼǺǻǹDZȈ˜Ǐǡǚ 21-318-093-012 ǚǩǬDZǵǪǮdzǷǫǩ ǡȄǹDZǶǪǼǪDZ ǓǼǵǩǶǷǫǶǩ

0,0491 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0261 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǪǼȀǩǺdzǮ0,0800

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǩǴǭǩǼ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

113.

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

114.

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

115.

21-318-093-165 ǛǷdzǩǪǩǮǫǩǖǩǺDZǵǩ 0,0614 ǖǩǺDZǸǷǴǴǩǮǫǶǩ

116.

21-318-093-052 ǕǷǹǷǰǷǫǎǫǬǮǶDZDz NJǷǹDZǺǷǫDZȀ

21-318-093-220 ǙǮȁǮǭȅdzǷ NjǩǴǮǶǻDZǶǩ ǝǮǭǷǹǷǫǶǩ 21-318-089-005 ljǶǼǩǹǪǮdzǷǫǩ ǓǩǴǩǵdzǩǺ ǏǩdzǺȄǴȄdzǷǫǶǩ119.

21-318-093-890 ljǹȄǺǻǩǶǪǩǮǫ ǑǪǹǩǬDZǵ ǚǩǪȄǹǷǫDZȀ

0,0849

120.

21-318-093-891 ǛǩǺǻǮǵDZǹǷǫǩ ǏǩǶǶǩ ǏǩDzǴǩǼǷǫǶǩ121.

 ǓǼǴȅǪǮdzǷǫǩ njǼǴȅǶǩǹǩ ǓǼǴȅǪǮdzǷǫ ljǵǩǶǬǮǴȅǭȄ ǚǩǹǪǩǺǷǫDZȀ112.

0,0645

0,06050,0699 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0584 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0209 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0005 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0015 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǚǮǫǮǹǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0355 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0469 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǚǻǹǷDZǻǮǴȅ˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0581 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎã ǻçǻȄǶǼȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎǖǷǫǩȈ dzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0610 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǝǹǼdzǻǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0833 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǝǹǼdzǻǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 5 6 0,0295 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0013 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0001 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0614 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ NjDZȁǶǮǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0616 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄááǷßǩǵȄ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǓǮǹǩǵDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0164 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǜǭǩǹǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǩȈǯǩDz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǵǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǶȎãǻçǻȄǶǼ ȁȄǴȄádzǷǷǸǮǹǩǻDZǫȎȯǼȀǩǺdzǮ 0,0648 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎǺȄǰȄáȯ ǼȀǩǺdzǮ 0,0828 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎǺȄǰȄá ȯǼȀǩǺdzǮ 0,0024 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆljǴǵǩǻȄ˜ǩǼǭǩǶȄ ˆǟǮǴDZǶǶDZdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǜǹǷǯǩDzǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǩǴǭǩǼ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǩǴǭǩǼ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ǛçǹßȄǶ éDzǭȎ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼ NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

Ǘǹǻǩá éǴǮǺǻȎdz ǵǮǶȁȎdz

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

20.06.2014

ȫ

ͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪೪˘ˢ˟˵˵˧ˬ˧˪೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟˳˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϭˢ́ˬ೦́ϯϬˮ˘˶˲́ˣ˞˘೦́ζϯϳͲϮϰϯ೪೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘ ഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄǏǮǹdzǷǭǮdzǺȎǶǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄãǵÝǹǻǮǪǮǺȎǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵéǴȎdz ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄǶǩǼǹȄǰǭǩßȄǰǩãǭǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ǪǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶ ȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼ ǵǩáǺǩǻȄǶǭǩ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáǩǯǮǻǻȎǴȎdzéȁȎǶǯǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸ ǩǴǼ ǻǼǹǩ ǴȄ˜ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ȯ á áǩǼǴȄǺȄǶǩ ǵȄǶǩǭǩDz åǰǬǮǹȎǺǻǮǹǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáǩǼǴȄßǩáǷǺȄǵȁǩǭǩ ˆǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã ǷǹǶǩǴǩǺáǩǶ ǯǮǹȎ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

ǻǩǹǵǩáǻǩßȄˆǖǩǪǮǹǮǯǶǩȈ˜ǭǮǬǮǶǺåǰˆǚǩǭǷ ǫǩȈ˜ǭǮǬǮǶǺåǰǪǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆȯ ǼȀǩǺdzǮ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ǵǮǶǺåǰˆǖǩǪǮǹǮǯǶǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆljǼǭǩǶȄ Ǭǩ ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹˆ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶ ǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǀȁdzȎǺǩȈǺǩǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄ áǩǼǴȄ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶ ǺÝǻǻǮǶǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩ ǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǺȎǶ ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄǴǩǼljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩ ǯédzǻǮǴǺȎǶ ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ


12 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ͨϮϬͩ˭˘˶˳́˭˞˘೦́ζϭϵϳͲϭϬϮϭ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘೪˯˳́˭˾˘

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

20.06.2014

ͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́Ϯϰ˘೪˱˘ˮ˞˘೦́ζϭϵϳͲϮϴϱ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘ ഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄǏǮǹdzǷǭǮdzǺȎǶǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǺȄǶ Ȅã ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄ ǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵéǴȎdz ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ǰǩãǭǩǹȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǪǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ  ˆǕǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸ ǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǯȄǴßȄǩáǸǩǶǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǶǩǵȄǶǩǭǩDzåǰǬǮǹȎǺǻǮǹǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáǩǼǴȄßǩáǷǺȄǵȁǩǭǩ ǻǩǹǵǩáǻǩ ˆǕǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǵǮǶǯǮǹǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄǴǩǹ˜ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄ ˆNJǷǶǭǩǹǮǶdzǷ ǓǺǮǶDZȈ ǘǮǻǹǷǫǶǩ˜ ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹ ˆNJǷǶǭǩǹǮǶdzǷ NjǩǺDZǴDZDz njǮǶǶǩǭDZǮǫDZȀ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

ǺåǰǭǮǹ ǵǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆǚǹǮǭǶȈȈ ȯ ǼȀǩǺdzǮ˜ ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄˆǏǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎãǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǯǮǹȎ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄ ˆljǛǦǘ˜ ǭǮǬǮǶ ÝǹȎǸǻǮǹ ǵǮǶ ǺǩǶ ˆljǛǘ ljǫǻǷǵǷǪDZǴDZǺǻ˜ ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶ ǯÝǶǮ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆljǛǦǘ˜ ǭǮǬǮǶ ÝǹȎǸǻǮǹ ǵǮǶ ǺǩǶ ˆljǛǦǘȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶ ǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄˆǍǷǹǷǯǶDZdzȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǺǩǶǭǩǹˆǘǹDZǹǷǭǩȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩ ˆǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã ǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶ ǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã ǶȄǺǩǶǩǴȄ ǵǩáǺǩǻȄ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄ ˆàDZǵǩǹǩǻǻȄ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼ˜ ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹ ˆNJǩßǪǩǶǭȄá˜ǭǮǬǮǶǺåǰǪǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆǕǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǵǮǶǯǮǹǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄǴǩǹ˜ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩ

ˆǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã ǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶ ǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

ǻǩǹǵǩáǻǩßȄˆǍǹǷǯǮǶdzǷǚǫǮǻǴǩǶǩǚǮǵǮǶǷǫǶǩ˜ ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹˆǐǼǪǩǹǮǫǚǮǹǬǮDzljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫDZȀ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

ˆǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã ǷǹǶǩǴǩǺáǩǶ ǯǮǹȎ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄ ˆljǛǘ ljǫǻǷǵǷǪDZǴDZǺǻ˜ ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹ ǵǮǶǺǩǶǭǩǹˆljǛǦǘ˜ǭǮǬǮǶÝǹȎǸǻǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶǵǮǶ ǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆǛǩǹǩǺǷǫ ljǴǮdzǺǩǶǭǹ ljǴǮdzǺǩǶ ǭǹǷǫDZȀ˜ ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹ ˆâǩǰǩá ǬǼǵǩǶDZǻǹǩǴȄá ǐǩã ǜǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎ˜ljâ˜ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮÝǹȎǸǻǮǹǵǮǶ ǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

ˆǏǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎãǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǯǮǹȎ˜ǭǮǬǮǶǪǩßǩǶǭǩ ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆljǛǘ ljǫǻǷǵǷǪDZǴDZǺǻ ȯ ǼȀǩ ǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǵǮǶǺǩǶǭǩǹˆljǛǦǘȯǼȀǩǺdzǮ˜ ǭǮǬǮǶÝǹȎǸǻǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǀȁdzȎ ǺǩȈǺǩǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǷǺȄáǩǼǴȄáǩǪȄǴǭǩǶßǩǶǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄáǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ

ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆȯ ǼȀǩǺdzǮ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶ ǯÝǶǮ ǺåǰǭǮǹ ˆǚǹǮǭǶȈȈ dzåȁǮǺȎ ȯ ǼȀǩǺdzǮ˜ ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

 ǗǺȄ áǩǼǴȄǶȄã ǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶ ǪǩáȄǴǩǼ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩ ǯédzǻǮǴǺȎǶ

ǻǩǹǵǩáǻǩßȄ ˆǟǫǮǻǷȀǶǩȈ ȯ ǼȀǩǺdzǮ˜ ǭǮǬǮǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

20.06.2014

ȫ

ͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ Ϯϴ˭˘˭́˲˞˘೦́ζϭϵϳͲϴϱϳ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄ ǏǮǹ dzǷǭǮdzǺȎǶǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǶȄã ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄ ǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵéǴȎdz ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ǰǩãǭǩǹȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǪǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ  ˆǕǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸ ǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǯȄǴßȄǵǩǵȄǹǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǶǩǵȄǶǩǭǩDzåǰǬǮǹȎǺǻǮǹǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ

ǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáǩǼǴȄßǩáǷǺȄǵȁǩǶǭǩ ǻǩǹǵǩáǻǩǹȄǶǭǩˆǕǮǶȁȎdzDZǮǺȎǵǮǶǯǮǹǸǩDz ǭǩǴǩǶǼȁȄ˜ǭǮǬǮǶǪǩßǩǶǭǩßȄˆǔDZǎǴǮǶǩNjDZǻǩǴȅǮǫǶǩ˜ ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹˆǙȄǯǮǪǩǙǩȁDZǭljǪǭǼǴǴǩǮǫDZȀ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǀȁdzȎ ǺǩȈǺǩǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǷǺȄáǩǼǴȄáǩǪȄǴǭǩǶßǩǶǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄáǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ ǗǺȄ áǩǼǴȄǶȄã ǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶ ǪǩáȄǴǩǼ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩ ǯédzǻǮǴǺȎǶ ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

20.06.2014

ȫ

ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾®ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǯȄǴßȄǵǩǼǺȄǵ ǭǩßȄǏǮǹdzǷǭǮdzǺȎǶǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩá ǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼ ǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵéǴȎdz ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ǰǩãǭǩǹȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ êdzȎǵǮǻȎǶȎã ǯȄǴßȄ ǻǩǵȄǰǭǩßȄȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǶȄãǪǩǺǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǓǷǵǵǼǶǩǴǭȄá ȁǩǹǼǩȁȄǴȄßȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎǶǮ áǷǺǩ ǪǮǹȎǴȎǸ ǷǻȄǹßǩǶ ǺȄǰǪǩßǩ ǯÝǶǮ áǷǺȄǵȁǩßǩ ǺÝDzdzǮǺ ǰǮǹǻǻǮǼ ȎǰǭǮǺǻȎǹǼǯçǵȄǺǻǩǹȄǶǯéǹǬȎǰǼǯÝǶǮ,,,,ǶåǺǮǹǩßȄǶǭǩǹȄǶ ǻǩǰǩǹǻǼáçǹȄǴßȄǴǩǹȄǶǯǷǪǩǴǩǼǵǮǶǺǩǴǼéȁȎǶǪǮǹȎǴǬǮǶ Ǭǩǰ ǩǸǸǩǹǩǻǼǹǩ ǩǼǭǩǶȄǶǭǩ ǷǹǶǩǴǩǺáǩǶ ǯǩǴǸȄ ǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǯȄǴßȄ áȄǹdzéDzǮdzǻǮ ǺǩǻȄǸǩǴǼǯǷǴȄǵǮǶǵǮǵǴǮdzǮǻǵçáǻǩǯȄéȁȎǶǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǛçǹßȄǶéDzǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǵǮǵ ǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǪçǭǩǶ ÝǹȎ t NJǩǺáǩǹǵǩ ǷǺȄ áǩǼǴȄ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶǶǩǶdzǮDzȎǶéȁdzéǶǻȎǰǪǮǴȎdzdzéǶǶǮǶdzǮȁȎdzǻȎǹǵǮDz

ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˵®˪˭೵೪˵˘ˢ́೴˾®ˮ;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲́ˬ˘˵́ˮˢ˟˲ ˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˧೮˃ʳʯʥʫˁʳ

ȫ

ǵǮǶȁȎdz DZǮǴǮǹȎ ǵǮǶ ǯǮǹ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄǴǩǹßǩ ǵǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǯÝǶǮ ǪǩǺáǩ ǯȄǴǯȄǵǩDz ǻȄǶ ǵéǴȎdz ǩǴǭǩßȄ ǼǩáȄǻǻǩ ǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩ ǹȄǴ ǩǻ ȄǶǭȄßȄ ǻǼǹǩǴȄ ǯǩǰǪǩȁǩ ǾǩǪǩǹǴǩǵǩ ǯǷǴǭǩǸ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩǴȄ˜âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǐǩãȄǶǭǩdzåǰǭǮǴǬǮǶǺǷǶǭǩDzǩáǷǺȄáǩǼǴȄǭǩǶǻǼȄǶǭǩDzǻȄǶ ǪǩǺáǩǭǩÝǹǮdzǮǻǻǮǹǭȎǷǹȄǶǭǩǺȄǶ âǩǹǯȄǴǩǶǭȄǹǼǯÝǶǮǷǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǩ ǯǩǼǩǸdzǮǹȁȎǴȎdzNJǩǺáǩǹǵǩßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ ǕǮǶȁȎdz DZǮǴǮǹȎ ǵǮǶ ǯǮǹ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄǴǩǹ ǩǴǭǩßȄ ǼǩáȄǻǻǩǯéǹǬȎǰȎǴǮǻȎǶǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹǼǻǼǹǩǴȄ ǾǩǪǩǹǴǩǵǩ ǩǴßǩǶ ǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸ ǪȎǹ ǩDz ȎȁȎǶǭǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎǶǮǻDZȎǺǻȎåǻȎǶȎȁǪǮǹǼǯǷǴȄǵǮǶdzǮǴȎǺȎǵ ǻÝǹȎǸǻǮǵǮǴǮǹȎǶǮǪǩǺǻǩǵǩǯǩǺǩǼßǩáçáȄǴȄ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǀȁdzȎ ǺǩȈǺǩǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄ áǩǼǴȄ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶ ǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸ éȁ ǯçǵȄǺ dzéǶȎ ȎȁȎǶǭǮ ǷǶȄ ǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄǴǩǼljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

 Ǻ Ǚ ȯ

ǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã dzǩǭǩǺǻǹǴȄá ǶåǵȎǹȎ

ǏǮǹ ǏǮǹ ljǴȄǸ ǏǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎãǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǯǮǹȎ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄ ǼȀǩǺdzǮ áǷDzȄ ǺȎǶȎã ǴǩǻȄǶ ǩǼǭǩǶȄ ǯǮǹ Ǭǩ

ǼȀǩǺdzǮ ǺȎǶȎã ǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ

1 2 3 4 5 6  ǓDZǺǮǴǮǫǩǖDZǶǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǎǵǮǴȅȈǶǷǫǶǩ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎȯ ǼȀǩǺdzǮ  ǛǩǹǩǺǷǫǑǬǷǹȅ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ NjȈȀǮǺǴǩǫǷǫDZȀ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ  NJǩDzǪǷǺȄǶǷǫǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ NJǩǾȄǻ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎȯ ǏǼǵǩǾǩǶǷǫǶǩ ǼȀǩǺdzǮ  ǖǷȂǮǶdzǷ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǛǩǻȅȈǶǩ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎȯ ljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫǶǩ ǼȀǩǺdzǮ  ǚǮǹDZdzǸǩǮǫ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ljDzǻǸǩDz ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ ǚǮǹDZdzǸǩǮǫDZȀ  ǍǮǹdzǩȀǗdzǺǩǶǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ NjǩǺDZǴȅǮǫǶǩ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ  ˆ lj Ǻ ǻ ǩ Ƕ ǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ á ǩ Ǵ ǩ Ǻ Ȅ Ƕ Ȅ ã ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎȯ ǛçǹßȄǶ éDz ǪǩǺ ǼȀǩǺdzǮ áǩǹǵǩǺȄ˜ǕǕ  ˆ lj Ǻ ǻ ǩ Ƕ ǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ á ǩ Ǵ ǩ Ǻ Ȅ Ƕ Ȅ ã ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ ǛçǹßȄǶ éDz ǪǩǺ áǩǹǵǩǺȄ˜ǕǕ  ljdzȄǴǪǩǮǫǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ njǩǼǾǩǹ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ǑǬǮǶǷǫǶǩ ǼȀȯ  ǦǺǮǶǶDZȈǰǷǫǩ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǔȈǰǰǩǻ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎȯ ǛǷǺǮǶǬǩǴDZǮǫǶǩ ǼȀǩǺdzǮ  ǓǴǷǿdzǩȈ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǖǩǻǩǴȅȈ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ǘǮǻǹǷǫǶǩ ȯǼȀǩǺdzǮ  ǚǮdzǺǮǵǪǩǮǫ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǚǮǹDZdz ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǮǹǮǬǷǫǩȈdzåȁǮǺȎ ǍǷǺǻǩǶǷǫDZȀ ȯǼȀǩǺdzǮ  ǓǷǹȁǼǶǷǫ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ NjǩǴǮǹDZDz ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫDZȀ ȯǼȀǩǺdzǮ  NJǩǯDZǶǑǬǷǹȅ  ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ NJǷǹDZǺǷǫDZȀ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

ǏǮǹ âçáȄßȄ ǼȀǩǺdzǮ ǺȎǶȎã ǶȄǺǩǶǩǴȄ ǵǩáǺǩǻȄ

1 2 3  ǚǴȄȁǕDZǾǩDZǴ ǕDZǾǩDzǴǷǫDZȀ

4 

5 

  

 

 

ljǾǵǮǭǷǫǩ ǚǩǽDZȈǻ ǍǩȁǷǮǫǶǩ njǹǩȀǮǫǩ NjDZdzǻǷǹDZȈ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ ǖǼǹǾǩDzǭǩǹǷǫ NJǮǹDZdz NJǩǴǻǩȁǮǫDZȀ ǎǴǮȁǮǫ NjǩǴǮǹDZDz NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫDZȀ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

6 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdzljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

Ǘǹǻǩá éǴǮǺǻȎdz ǵǮǶȁȎdzljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá ǏǩǴǭǩǼljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

6 ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ

7 NJǩßǪǩǶǭȄá

8 ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

 

ˆ lj Ǻ ǻ ǩ Ƕ ǩ á ǩ Ǵ ǩ Ǻ Ȅ Ƕ Ȅ ã ǛçǹßȄǶ éDz ǪǩǺ áǩǹǵǩǺȄ˜ǕǕ NJǷȈǹdzDZǶ ljǹdzǩǭDZDz NjDZdzǻǷǹǷǫDZȀ ǖǩDzǵǩǶǷǫǩ njǼǴȅǵDZǹǩ ǝǩǹDZǭǷǫǶǩ ˆâǩǰnjǐǜ˜ljâ 

 

ljǪDZȁǮǫ NJǩǼǹǯǩǶ ǓǩDzǹǩǻǷǫDZȀ  NJǷǶǭǩǹǮǶdzǷ NjDZdzǻǷǹ ǖDZdzǷǴǩǮǫDZȀ  ǚǩǬǭDZǮǫǕDZǹǩǻ ǏǩǶǺǮǹDZdzǷǫDZȀ  ǛǷdzǻǩǹǷǫ ǎǹdzǮǪǼǴǩǻ ǛǷdzǻǩǹǷǫDZȀ  ǛǩǴǩǴǩǮǫ NjǩǴǮǹDZDz ǘǩǫǴǷǫDZȀ  ǕǩdzǹǼȁDZǶǩ ǑǹDZǶǩ NjǩǺDZǴȅǮǫǶǩ  NJǮǴDZǶǺdzǩȈ ǖǩǻǩǴȅȈ ljǶǩǻǷǴȅǮǫǶǩ  ǓDZǺǮǴǮǫ NjǴǩǭDZǵDZǹ NjDZdzǻǷǹǷǫDZȀ  ljdzȄǴǪǩǮǫǩ njǩǼǾǩǹ ǑǬǮǶǷǫǶǩ  ǘǹǩǶdzǮǫDZȀ ǔDZǭDZȈ NjǩǺDZǴȅǮǫǶǩ  ǝǮǭǷǹǷǫǩ njǩǴDZǶǩ ljǴǮdzǺǮǮǫǶǩ

1 2 

4 

5 

 

 

3 ǙǩǭȀǮǶdzǷ ljǶǩǻǷǴDZDz ǖDZdzǷǴǩǮǫDZȀNJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz NJǩßǪǩǶǭȄá ǏǩǴǭǩǼ


Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

35. 21-320-107-649

ǔDZǶdzǷǫ NjǴǩǭDZǵDZǹ ǘǮǻǹǷǫDZȀ 36. 21-320-107-653 ǏǼǹǩǫǴǮǫ ǍǵDZǻǹDZDz ljǴǮdzǺǮǮǫDZȀ 37. 21-320-104-1020 ǑǫǩȁǷǫǙǷǵǩǶ ǚǮǹǬǮǮǫDZȀ 38. 21-320-104-952

39. 21-320-104-951

40. 21-320-107-670

41. 21-320-107-668

42. 21-320-107-114

43. 21-320-107-648

44. 21-320-104-350

45. 21-320-107-680

46. 21-320-107-655

0,0820

0,0800

0,0300

0,0087

0,0882

0,0540

ǚǻǮȂǮǶdzǷ ǎǫǬǮǶDZDz njǮǶǶǩǭȅǮǫDZȀ ǚǻǮȂǮǶdzǷ ǚǫǮǻǴǩǶǩ NjǩǺDZǴȅǮǫǶǩ ǡDZǸDZǴǷǫǧǹDZDz NjǩǹǴǩǵǷǫDZȀ

0,1056

0,1056

0,0722

0,0722

0,0800

0,0800

NJǩǹǼǻdzDZǶ ǚǮǹǬǮDz ǚǮǹǬǮǮǫDZȀ ǛǼǹǩǻǩǮǫǩ ǖǩDzǴȈ ǦǹǵǼǹǩǻǷǫǶǩ ǞǼǹǺǩǶǝǮǭǷǹ ljǴǮdzǺǮǮǫDZȀ

0,0870

0,0219

0,0800

0,0362

ǛǩǶǩǪǮǹǬǮǶǷǫ ǛDZǵǼǹ ǕǼǾǻǩǹǷǫDZȀ ǘǮǻǹǮǶdzǷ ǎǴǮǶǩ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ ǚǮǹǪDZǶ NjǴǩǭDZǵDZǹ njǹDZǬǷǹȅǮǫDZȀ ǚǼǾǷǿdzǩȈ ǍǩǹȅȈ ljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫǶǩ

0,0800

0,0321

0,01018

0,0718

0,1030

0,0878

0,0770

0,0042

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎȯ ǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǛǹǼǭ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎNJǹǷǭǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄˆǚǕǘ˜ ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎǔǮǺǶǩȈdzåȁǮǺȎ ȯǼȀǩǺdzǮ

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

20.06.2014

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

Ǘǹǻǩá éǴǮǺǻȎdz ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

NJǩßǪǩǶǭȄá

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ȫ

ͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶ ;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ ϭϴ˘೪˱˘ˮ˞˘೦́ζϭϵϳͲϮϯϲ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄ ǏǮǹ dzǷǭǮdzǺȎǶǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǶȄã ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄ ǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵéǴȎdz ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ǰǩãǭǩǹȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǪǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ  ˆǕǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸ ǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǯȄǴßȄǩáǸǩǶǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǶǩǵȄǶǩǭǩDzåǰǬǮǹȎǺǻǮǹǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáǩǼǴȄßǩáǷǺȄǵȁǩǭǩ

ÍæíìæëæóóĄëóĪñĨüîġêĬïñüîáîóĪñĨüî ġêäæíĪĬóáçåüìáñæòæâĄîåæóĪñĨáî öáìüĬóüĦĬáôĬáñòüèçáĨüîáîĬïñĨáìáóüî áèáíáóóáñóĄèĄíĄ

ǏǮdzǮ ǵǮǶȁȎdz

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

(Жалғасы. Басы газетіміздің №67 (3124) санында)

ǻǩǹǵǩáǻǩ ˆǏǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎãdzǩǭǩǺǻǹǴȄáǶåǵȎǹȎ˜ǭǮǬǮǶǪǩßǩǶ ǭǩßȄ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆ ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã ǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹǵǮǶ ǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǀȁdzȎ ǺǩȈǺǩǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǷǺȄáǩǼǴȄáǩǪȄǴǭǩǶßǩǶǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄáǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ ǗǺȄ áǩǼǴȄǶȄã ǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶ ǪǩáȄǴǩǼ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩ ǯédzǻǮǴǺȎǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

Кезекке қою күні

Санаты

22.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

22.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

22.06.2011 22.06.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8481 NJǮdzǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩ ǓǷǸǮDz 8482 ǡǩdzǮǮǫǕǼǹǩǻǾǩǶ ǚǮDzǴǾǩǶǷǫDZȀ

22.06.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

22.06.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8483 ljǪǮǶǷǫǩǐǩǵǰǩǬǼǴȅ ǚǮDzǴǾǩǶǷǫǶǩ

22.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8484 NjǩǼǴDZǶǩǎǴǮǶǩ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫǶǩ

22.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

Т.А.Ж

8477 ǑǺǩǮǫǩǓȄǵǪǩǻ ǕǼǹǩǻǷǫǶǩ 8478 ljǼǪǩdzDZǹǷǫǩǑǶǭDZǹǩ ǓǩǭȄǹǷǫǶǩ 8479 ǖǩǼǹȄǰǪǩǮǫǩNJǩǻǮǶ 8480 ǕǼǹǼǵǪǩǮǫǩǐǩǹDZǶǩ NJǮdzǪǩǻȄǹǷǫǶǩ

ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ͨʤ˙˘˵˵˘ˮ˞́˲˶͕˳˘ˮˤ˵˘˲ˬ́೪ˢ˘˙˞́೪˵˘˶͕ˢˤˮ˘˶ˢ೵˭́˳˵˘˲́ˮ೵˥́˭˞˘˳˵́˲˶ˢഉˮ˟ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮˘˶˭˘೦́ˮ˞˘˵˘ˣ˘ˬ́೪˵́೪˘˭˵˘˭˘˳́ˣ˟˵˶೪˘೦ˤ˞˘ˬ˘˲́˵˶˲˘ˬ́ͩ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϬϰˢ́ˬ೦́ϯϬˮ˘˶˲́ˣ˞˘೦́EϮϴͬϲͲ/// ˾˟˾®˭®ˮ˟഑ˣ˛˟˲®˳˵˟˲˭˟ˮ˵˯ˬ́೪˵́˲˶˟ˮ˛®ˣ˶˵˶˲˘ˬ́

8539 ǚǩǬǶǩǮǫǩljǺȄǴǻǩǺ ǛǷdzǻǩǵȄǺǷǫǶǩ

29.06.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ

8540 ljȂǮǹǪǮdzǷǫNJǩǴǻǩǪǮdz 29.06.2011 ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǚǮDzǴȅǪǮdzǷǫDZȀ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ 8541 ǕȄǹǰǩǴDZǮǫǩǔǩǰǰǩǻ 29.06.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǩǬǩDzǪǮdzdzȄǰȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8546 ǛǩǸǩǴǷǫǩǡǷǴǸǩǶ ljǺȄǴǪǮdzǷǫǶǩ

30.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8547 ǓǷǶǼǺǪǩǮǫǩǜǴǯǩǶ ǚǼDzǮǼdzǼǴǷǫǶǩ

30.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8548 ǚǩǬDZǶǭȄdzǷǫǩǩǴDZȈ ljǺdzǩǹǷǫǶǩ

30.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8549 ǎǴǮǼǷǫǩǏǩǶǩǹǩ 30.06.2011 ǖDZȈǰǪǮdzǷǫǶǩ 8550 ljDzǻǯǩǶǷǫǩljǶǩǹǬǼǴȅ 01.07.2011 ǖǼǹǴȄǪǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8551 ljǺȄǴǪǮdzǷǫǩljȈǬǷǰ ǛǩǴǭȄǪǩǮǫǶǩ

01.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8552 ǙǩǶǬǶǷljǶǩǺǻǩǺDZȈ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ

01.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8553 NJǴǷǾDZǶNjǩǴǮǶǻDZǶ ǚǻǮǸǩǶǷǫDZȀ

01.07.2011

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 8489 ǕǷǴǭǩǬǩǴDZǮǫǩ 23.06.2011 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǏǩǰDZǹǩǏǼǺǼǸǷǫǶǩ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 8490 NJǮǬDZǵǪǮǻǷǫǩǍDZǶǩǹǩ 23.06.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǡǩDzǵǮǹǭǮǶǷǫǶǩ 8491 ǛǷDzǴȄǪǩǮǫǩǍDZǶǩǹǩ 24.06.2011 ǍǷǴǭǩȁǮǫǶǩ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8492 ǙǩǾDZǵǷǫǩljdzǪǩǻǮǺ NJǮǹǻǩǮǫǶǩ

24.06.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8493 ǙǩǾDZǵǪǮdzǷǫǩnjǼǴȅǶǩ 24.06.2011 ǰDZǹǩǓǩDzȄǹǯǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8494 ljǭǩǵǪǮdzǷǫǩNJǩdzȄǻ ǬǼǴȅǚǮǹDZdzǪǩǮǫǶǩ

24.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8495 ǐǩdzǩǹDZȈǶǷǫǎǹǬǩǴDZ

24.06.2011

8496 ǓǼǴǵǩǶǛǩǶȁǷǴǸǩǶ ljǴǻȄǶǪǩDzdzȄǰȄ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 24.06.2011 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8497 ǙǩǾǵǩǶdzǼǴǷǫǩǕǮDz 24.06.2011 ǹǩǵdzǼǴljǹDZǸǯǩǶdzȄǰȄ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8498 ǕǼǾǩǵǮǭȅȈǹǷǫǩǚǩǴ 24.06.2011 ǻǩǶǩǻljDzǻǯǩǶǷǫǶǩ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8554 NJǩȁǮǮǫǩǛǷǴǮǼǻǩDz ǓǷǵǮdzǷǫDZȀ 8555 ǍǯǼǵǩǭDZǴȅǭDZǶǩ NJǩǾȄǻǓǩDzǹǷǫǶǩ

8499 NJǮDzǺǮǶǷǫǩǏǼǴǭȄǰ NJǷǴǩǻǷǫǶǩ

24.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8556 ǑǪǹǩǮǫǩǚǩǹdzȄǻ ljǪǭDZdzǩǹDZǵǷǫǶǩ

8500 ǑǺǩdzǷǫǩǚǫǮǻǴǩǶǩ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ

24.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8501 ljDzǻǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩ ǓǼǴǶǩǰDZȈ

24.06.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8502 ǖǼǹǴǩǶdzǼǴǷǫǩǦǴȅ ǵDZǹǩNJǩDzǺǮǹDZdzǷǫǶǩ

24.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8503 ljǺǩDZǶǷǫǩǓǼǴȅǯǩǵǩǴ 24.06.2011 8504 ǠǼǯǮǪǩǮǫǩljǴǵǩ ǡǼǬǩǮǫǶǩ 8505 ǕǩDzǴǮǪǩǮǫǩǑǹDZǶǩ ǏǼǵǩǪǩǮǫǶǩ

24.06.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

24.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ 01.07.2011 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 01.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

01.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8557 ǕǼdzǩǻǩǮǫǩǓǼǴȈȁ 01.07.2011 8558 ǑǵǩǶdzǼǴǷǫǩǛǷǴdzȄǶ 01.07.2011 ǖȄǬȄǭǩǶdzȄǰȄ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8559 ǚȄǴdzǩǚǮǹǬǮDz ǑǫǩǶǷǫDZȀ 8560 ǖǼǹǵǩȁǮǫljǴȅǯǩǶ ǗǵǩǹdzǼǴǷǫDZȀ

01.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

01.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8561 ǏǩǫǩǹǻǩDzǓǴǩǹǩ 8562 ǗȁǼǹǪǩǮǫǩǞǩǵDZǻ ljǺǮǶǷǫDZȀ

01.07.2011 01.07.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 01.07.2011 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 24.06.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8564 ǚǩǬDZǶǪǮdzǷǫǩǕǩǭDZǶǩ 01.07.2011 ǚǩDzǴǩǼǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

24.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8565 ǜǵǪǮǻǷǫǩǕǮǻǻǩǶǮǴȅ 02.07.2011 ǙȄǺǪǩǮǫǶǩ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8508 ǖǩǹǵǩǾǩǶǷǫǩǓǼǴǯǩǶ 24.06.2011 ǎǺdzǮǴǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8566 ǚǮDzǻǵǩǬǩǶǷǫǩǕǩǹ ǾǩǪǩǎǹǭǩǼǴǮǻǷǫǶǩ

02.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8509 NJǩDzǸǩdzǷǫǩǎǴǮǼǺDZǰ 24.06.2011 8510 ǡDZǶǬǷǯDZǶǷǫǩǕǼǶǴDZdz 24.06.2011 ǓǩDZǹǯǩǶǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8567 ǖǼǹǩǴȄǐǮDzǶǮǸ 8568 ǑǪǹǩǮǫǩljǴDZǵǩ njǩǴȄǵǷǫǶǩ

02.07.2011 02.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8511 ljǸǺǩǴȈǵǷǫǩǕǩǭDZǶǩ 27.06.2011 ǚǮǹDZdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8569 NJǩǮǴǷǫNJǩDzǺǮDzǻ ǓǷǯǩǶǷǫDZȀ

02.07.2011

8512 ǕǮǴȅdzǮǶǭȄǶǷǫǩ njǼǴȅǵDZǹǩ ǗǵǮǹǯǩǶǷǫǶǩ 8513 ljǪǭDZǬǷǯDZǶǩljǺǮǴ ǚǩǸǩǹǬǩǴDZǮǫǶǩ

27.06.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

27.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8514 ǛǼǴǮǪǩǮǫǩǚǩǬǭǩǻ ljDzǻdzǩǰDZǮǫǶǩ

27.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

27.06.2011

æǰ ǮǹdzȎǵǮǶ áǷǹȁǩǼǴǩǹ ǺǩǴȄǶßǩǶ ǯǩßǭǩDzǭǩ åǰ ǮǹdzȎǵǮǶ áçǹȄǴȄǺ ǺǩǴǼȁȄ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǶȄãáǷǴǭǩǶȄǺǻǩßȄǰǩãǶǩǵǩǺȄǶǩǺÝDzdzǮǺǯǩǼǩǸ dzǮǹȁȎǴȎdzdzǮǩǴǩǭȄ

8517 ǓǼǺǩDZǶǷǫǩnjǼǴȅǯǩǶ ǎǺǮǶǬǮǴȅǭDZǶǷǫǶǩ

 ǩǪǩǻǻǩǶǭȄǹǼ ǺǩǶDZǻǩǹǴȄá ǯǩǪǭȄáǻǩǼ ǯDZ ǶǩǼ ǯçǵȄǺǻ ǩǹȄǶ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ ǯÝǶǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǩǼǵǩßȄǶǭǩ ǻǩǰǩǴȄáǻȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǼ áǩßDZǭǩǴǩǹȄǶȄã ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǻȎǴǭǮǬȎ ǪǩǹǴȄá ǵÝǻȎǶȎ ǪǷDzȄǶȁǩˆǮǹǮǯǮǺȎ˜ˆǎǹǮǯǮǺȎ˜ˆǮǹǮǯǮǴǮǹ˜ˆǎǹǮ ǯǮ˜ˆǎǹǮǯǮǶȎã˜ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǻDZȎǺȎǶȁǮˆáǩßDZǭǩǺȄ˜ ˆâǩßDZǭǩǺȄ˜ ˆáǩßDZǭǩǴǩǹ˜ ˆâǩßDZǭǩ˜ ˆâǩßDZǭǩǶȄ㘠ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶǷǹȄǺǻȎǴȎǶǭǮǬȎǵÝǻȎǶȎ åǰǬǮǹǻȎǴǵǮDzǭȎ

 ǗǺȄâǩßDZǭǩǶȄãǻǩǹǵǩßȄǵǮǶǪǮǴǬȎ ǴǮǶǬǮǶǻǩǴǩǸǻǩǹǪçǰȄǴȄǸǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹȄǴßǩǶǵǩãǭǩDz ȁǩǴǩǹǯçǵȄǺǻÝǹǻȎǪȎǻǼǹǩǴȄǩáǸǩǹǩǻǺåǹǮǴǮǹǵǮǶ ǻǮǹǮǰǮǴǮǹǭȎǪǮǰǮǶǭȎǹǼǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǶȄã ǻǩǴǩǪȄǵǮǶǺǷǻǻÝǹǻȎǪȎǶǭǮǩǴȄǶȄǸǻǩǺǻǩǴǩǭȄ˜

ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

30.06.2011

23.06.2011

8516 ǏǩǶǭǷǺǷǫǩljDzǯǩǶ ǖǼǹǴǩǶǪǩǮǫǶǩ

ˆâǩǴǩǩǼǭǩǶǭǩǹȄǶǩǪǩǻǻǩǶǭȄǹǼ˜

8536 ǙȄǺǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫ 29.06.2011 ljǪǴǩDzǾǩǶ ǚǩǹǺǮǶǪǩǮǫDZȀ 8537 ǑǫǩǶǷǫǩǛǩǻȅȈǶǩ 29.06.2011 ljǶǩǻǷǴȅǮǫǶǩ 8538 ǚǼǴǮDzǵǮǶǷǫǩǙǩDzǾǩǶ 29.06.2011 ǓǴȄȁǪǮdzǷǫǶǩ

8488 ǎǹǻǩǮǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩ ǓǩDZǹǪǮdzǷǫǶǩ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ȯ,,, ˆljǪǩǻǻǩǶǭȄǹǼ ǺǩǶDZǻǩǹǴȄá ǯǩǪǭ Ȅáǻ ǩǼ ǯDZǶǩǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ ǯÝǶǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǩǼǵǩßȄǶǭǩ ǻǩǰǩǴȄáǻȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǼ áǩßDZǭǩǴǩǹȄ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁLǵLǶǮ ǖǷǹǵǩǻDZǫǻLdzáçáȄáǻȄáǩdzǻLǴǮǹǭLǵǮǵǴǮdzǮǻǻLdzǻLǹdzǮǼ ǛLǰLǴLǵLǶǭǮ ǯȄǴßȄ ǵǩǵȄǹǭǩ ǶåǵLǹǵǮǶ ǻLǹdzǮǴǬǮǶǯȄǴßȄǵǩǵȄǹǭǩȯˆljǺǻǩǶǩ ǾǩǪǩǹȄ˜ ǯȄǴßȄ ǵǩǵȄǹǭǩ ȯ ˆNjǮ ȀǮǹǶȈȈ ljǺǻǩǶǩ˜ ǬǩǰǮǻǻǮǹLǶǭǮ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ dzǮǴǮǺL åǰǬǮǹLǺǻǮǹǵǮǶǻǷǴȄáǻȄǹǼǮǶǬLǰLǴǺLǶ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

27.06.2011

ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄǚNJǷǬǩǻȄǹǮǫ

8535 ǓǮǶǯǮǺǩǹDZǮǫǩljDzǶǼǹ 29.06.2011 ljǹDZǸǷǫǶǩ

30.06.2011 30.06.2011

8515 ljǺdzǩǹǷǫǩNJǩǬDZǹǩ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8543 ǓǼǺǮǵDZǺǷǫǩǡǩǬǹ 8544 ǘDZǫǷǫǩǹǷǫǩ ǚǫǮǻǴǩǶǩ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫǶǩ 8545 ǛǼǴǮȁǷǫǩǍǩǶǩ ljǴǭǩǶǷǫǶǩ

ˆ âǷǹȁǩǼǭȄ ǻçǹßȄǰǼ ǯÝǶǮ ǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹǼ áçǹȄǴȄǺǯÝǶǮǺǩǶDZǻǩǹǴȄáǶǷǹǵǩǴǩǹßǩǺÝDzdzǮǺǪǷǴǼȄ ǯÝǶǮ ǚÝǼǴǮǻ ǯÝǶǮ áǩǴǩ áçǹǴȄǺȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄǵǮǶ dzǮǴȎǺȎǴǼȎǻDZȎǺ

âǩßDZǭǩǶȄã ˆǛçǹßȄǶ ǯǩDz ǷǹǩǵǭǩǹȄ ǵǮǶ ȁǩßȄǶ ǩǼǭǩǶǭǩǹǭȄ ǩǪǩǻǻǩǶǭȄǹǼ˜ ǭǮǬǮǶ ǻǩǹǩǼȄǶȄã ǩǻǩǼȄǶǵȄǶǩǭǩDzǹǮǭǩdzǿDZȈǭǩǯǩǰȄǴǺȄǶ

29.06.2011 29.06.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

âǩßDZǭǩǶȄã ǻǩǹǩǼȄ ǵȄǶǩǭǩDz ǵǩǰǵçǶǭǩßȄ ǻǩǹǵǩáǸǮǶǻǷǴȄáǻȄǹȄǴǺȄǶ

ǗǺȄȁǮȁȎǵǷǶȄãǩǴßǩȁáȄǹǮǺǵDZǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ dzéǶȎǶǮǶ dzǮDzȎǶ dzéǶǻȎǰǪǮǴȎdz ǷǶ dzéǶ åǻdzǮǶ ǺǷã dzéȁȎǶǮ ǮǶǮǭȎ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

30.06.2011

ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzLǵǭLǬLǶLã çǺȄǶȄǺȄǶ áǩǹǩǸ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǯȄǴßȄáǩãǻǩǹ ǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬLǴLdzǻL ǵǮǵǴǮdzǮǻǻLdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰLǶåǰLǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ ǐǩãȄǶǩǪǩǺȁȄǴȄááǩǩǴǩǷǻȄǹȄǸljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǡǎǡǛ,

 ǕǩãǭǩDzȁǩǴǩǹǭȄ ǯçǵȄǺ ǻÝǹǻȎǪȎ ǻǼǹǩǴȄ ǩáǸǩǹǩǻǻȄ ǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹǼ ǺåǹǮǴǮǹ ǵǮǶ ǻǮǹǮǰǮǴǮǹǭȎ ǪǮǰǮǶǭȎǹǼ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶǵǮǶ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹßǩ ǯÝǶǮ ǚÝǼǴǮǻ ǯÝǶǮ áǩǴǩ áçǹȄǴȄǺȄ ǯÝǶǮǛȎǴǭǮǹǭȎǭǩǵȄǻǼǪǩǺáǩǹǵǩǴǩǹȄǵǮǶdzǮǴȎǺȎǴǬǮǶ ǶǷǪǩDzßǩǺÝDzdzǮǺǯéǹǬȎǰȎǴǮǭȎ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8542 ljǪDZǴǷǫNJǷǴǩǻ NJǩDzǭǩǴDZǶǷǫDZȀ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 8486 ǡǷDzǪǩǺǷǫǩǗǻǩǹǪǩDz 23.06.2011 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ 8487 ǍȇǺDZǵǪǩǮǫǩǚǩǶDZȈ 23.06.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǚǮDZǻdzǩǰǷǫǶǩ

8507 ǡǩdzǮǮǫǩǐǩǼǹǮȁ ǓǼǩǶǭȄdzǷǫǶǩ

ƼDŽƷƶ

8533 ǎǭDZǬǮǮǫǩǞǩǭDZȁǩ 8534 ǜǵǪǮǻǷǫǩljDzǶǼǹ ǏǷǴǭǩǺǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8485 ǚǩǬȄǶǭȄdzǷǫǩljǴǻȄǶ 22.06.2011 dzǼǴǓȄǹǬȄǰǪǩDzdzȄǰȄ

8506 ǦǬǮǰǪǩǮǫǩǐDZȈǭǩ ǍǩǶDZȈǹǷǫǶǩ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑǂcLJǁƾNjƶLjǑǃǑiǎƻǎƭǂƭ

8530 ǖǩǪDZǮǫǩǍǩǶǩ 29.06.2011 ǚȄǹǩǯǩǭDZǶǷǫǶǩ 8531 ǑǺǵǩDzǴǷǫǩǗǹȄǶǻǩDz 29.06.2011 ǓǩǪDZǮǫǶǩ 8532 ǕǩǬǰǼǵǷǫǩǕǩǭDZǶǩ 29.06.2011 ǓǷDzȁȄǬǩǹDZǶǷǫǶǩ

8518 NJǮdzȁǷǹǩǮǫǩǚǩǸǩǹ ǬǼǴȅǖǩǴȁǮǮǫǶǩ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 27.06.2011 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 27.06.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8519 NjǩǾǹǼȁǮǫǩǙDZǵǵǩ ǘǮǻǹǷǫǶǩ

27.06.2011

8520 ǑǺdzǮǶǭDZǹǷǫǩ njǼǴȅǼǸǩǹ ǙǷǰǩǾǼǶǷǫǶǩ 8521 ǗǵǩǹǷǫǩǓǼǴǩDzǶǩ ǝǩDzǰǼǴǴǩǮǫǶǩ

27.06.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

27.06.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8522 ǑǺdzǩdzǷǫǩnjǼǴȅǪǩǹ 27.06.2011 ȁDZǶǚǩdzǮǶǷǫǶǩ 8523 ǡǩDzǵǮǹǭǮǶǷǫljǪǴǩDz 27.06.2011 ǾǩǶǛǷǴǮǼǪǩǮǫDZȀ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8524 NJǩǻȄǹǾǩǶǙǩȈ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

28.06.2011

ǗǹǩǴǵǩǶ

8525 ljǼǪǩdzDZǹǷǫǩljǵDZǶǩ 28.06.2011 ljǪDZǴȅǭDZǶǷǫǶǩ 8526 NJǮdzǺǮDZǻǷǫǩnjǼǴȅȁǩǻ 28.06.2011 ǓǩDzǵǩdzǪǩǮǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8527 ljǾǵǮǻǷǫǩǙǩǼȁǩǶ ǛǼǴǮǶǷǫǶǩ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 29.06.2011 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8528 ǚǵǩǬǼǴǷǫǩljǶǩǹ ǏǮdzǺǮǶǪǩDzdzȄǰȄ

29.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8529 ǓǩǴǪǩǮǫǩnjǼǴǰǷǭǩ ǓǩǰǩdzǪǩǮǫǶǩ

29.06.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8563 ǑǺDZǶǩǚǩǻDZǴȈ

8570 ǓǼȀǵǩǑǶǶǩ ljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫǶǩ 8571 ljǪDZǴǷǫǩnjǼǴȅǯǩǶ ǎǹdzǮǶǷǫǶǩ 8572 ljǹǾǩǹǷǫǩǏǩǵDZǴǩ 8573 ǔDZǙǩDZǺǩ ǝǩǹǾǼǻǭDZǶǷǫǶǩ 8574 ljǬǩǻǩǮǫǩǏǩǶǺǩȈ ǚǩǴDZǮǫǶǩ 8575 ǖǼǹǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩ ǐǩǹDZǶǩǓǩdzǮǶǪǩǮǫǶǩ 8576 ǓǩǴDZǮǫǩǙǩDzǾǩǶ 8577 ljǹǩǸǷǫǩljDzǶǼǹ ǡǩǶǯǩǹǾǩǶǷǫǶǩ

ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ 02.07.2011 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 02.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

02.07.2011 02.07.2011 03.07.2011

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 03.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 03.07.2011 07.07.2011

8578 ǛǩȁǮǶǷǫǩǏǩǶǩǹ 07.07.2011 ǖǩǺǮǹǷǫǶǩ 8579 ǓǩǹȄǵǺǩdzǷǫǩ 07.07.2011 ljǺǮǺǬǼǴȅljDzǺǩǶǷǫǶǩ 8580 ǜǵǩǹǷǫǩǓǩǶȄǵ ǗǹȄǵǪǩǮǫǶǩ

07.07.2011

8581 ǝǮǾǙǷǰǩljǶǭǹǮǮǫǶǩ 07.07.2011 8582 ǙǩǾDZǵǯǩǶǷǫǩ 07.07.2011 ljǺǮǵǬǼǴȅljȁDZǵǷǫǶǩ 8583 ǏǩǪȄdzǷǫǩNJǷǻǩǬǷǰ 08.07.2011 ljǪǰǩǴǷǫǶǩ 8584 NJǷǾǩǮǫǩǏǩǰDZǹǩ ljǪǭȄdzǼǴǷǫǶǩ

08.07.2011

8585 ǕǩǼǴǮǶdzǼǴǷǫǩǔǩǰǰǩǻ 08.07.2011 ǏǩǴǮǴǷǫǶǩ 8586 ǡǩǬǩǻǩDznjǼǴǰǩǭǩ 08.07.2011 ǏǼǵǩǯǩǶdzȄǰȄ 8587 ljǴǻǩǮǫǩljǺǮǴ 08.07.2011 njǩǪǭǼǴǵǩǯDZǻǷǫǶǩ 8588 ǏDZǴdzǩDzǭǩǹǷǫǩljDz 08.07.2011 ǬǼǴȅǚǩDzǴǩǼǪǩǮǫǶǩ 8589 ǚǩǵǮǻǷǫǩljDzǬǼǴȅ ǙȄǺdzǩǴDZǮǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

08.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ


14 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǹʵǮʵdz 8590 ǚȄǰǭȄdzǷǫǖǼǹdzǮȁ ljǴDZǵǯǩǶǷǫDZȀ

11.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8649 ǧǺǼǸǷǫǩǚǩǴǻǩǶǩǻ ǓǼǫǩǻǷǫǶǩ

15.07.2011

ǗǹǩǴǵǩǶ

8711 NJǩDzǮdzǮǶǷǫǩljDZǭǩ ǖǼǹǪǩǮǫǶǩ

22.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8591 ǚǩǹdzȄǻǪǩǮǫǩ ǛǼǹǺǩǻǩDz

11.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8650 ǎǶǺǮǪǩǮǫǓǩDZǹǯǩǶ ljǾǵǮǻǷǫDZȀ

15.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8712 ǕǼǴȅǭDZǶǷǫǩǕǩDzǬǼǴȅ 22.07.2011 ǓǼǩǶǭȄdzǷǫǶǩ

8592 ǚǵǩǬǼǴǷǫǩljDzǬǼǴȅ ǚǵǩǬǼǴǷǫǶǩ

11.07.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8651 ǓǩȁǮdzǷǫǩǖǼǹȁǩǪǩ ǾǩǻǏǩǸǩȁǷǫǶǩ

15.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8713 ǖǩdzǮǶǷǫǩljǺǮǵǬǼǴȅ ǑǺǾǩǶǷǫǶǩ 8714 ǗǺǸǩǶǷǫǩǛǴǮǼǴǮǺ 8715 ǚǩǹdzȄǻǪǩǮǫǩljǺǮǵ ǏǼǵǩȁǮǫǶǩ

8593 ǓǷǶǼǹdzǼǴȅǯDZǶǷǫNJǩ 11.07.2011 ǼǹǯǩǶǕǩǹǩǻǷǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8594 ljǸǩǶǩǺǮǶdzǷljǶǯǮǴǩ 11.07.2011 NjǩǴǮǹȅǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8595 ǍȇǺǮǶǪǮǶǷǫǚǩǶǭǫǩDz 11.07.2011 ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǞǼǺǩDZǶǷǫDZȀ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ 8596 ǕǮDzǹDZǵǷǫǩǕǩdzǸǩǴ 11.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴǮǼǪǮdzǷǫǶǩ 8597 NJǩdzǩǮǫǩNJǩdzȄǻǬǼǴȅ NJǩDzdzǮǶǷǫǶǩ

11.07.2011

8598 ǜǹǩǰǷǫǩǚǩǴǻǩǶǩǻ ǏǼǶǼǺǷǫǶǩ

11.07.2011

8599 ǓǩǻǹǮǶǷǫǩǙǩǾDZȈ 11.07.2011 8600 ǗǹǩdzǪǩǮǫǩljǺDZȈǾǩǶ 11.07.2011 ǏǷǴǭǩȁǮǫǶǩ 8601 njǷǹǭǩǶǷǫǩǕǩǹDZȈ ǚǼǴǻǩǶǷǫǶǩ

11.07.2011

8602 ǚǮDzǺǮǪǩǮǫNJǩǼǹǯǩǶ 11.07.2011 ljǶǫǩǹǷǫDZȀ 8603 NJǮdzǪǼǴǩǻǷǫǛǩDzǵȄǺ 11.07.2011 NJǩDzdzǮǶǷǫDZȀ 8604 ǕǼǺDZǶǓǩǶǩǻ ǚȄǹȄǵǪǮǻǷǫDZȀ 8605 NJǷǴǷǻǷǫǩǎǴǮǶǩ NjǩǴǮǹȅǮǫǶǩ

8607 NJǮdzǸǩǮǫǛǩǺǪǷǴǩǻ NJǩDzǪǷǴǩǻǷǫDZȀ

12.07.2011

12.07.2011

8611 ǓǩǹǩǪǩǮǫǩǏǩǶǩǹǩ ljǼǮǺǾǩǶǷǫǶǩ

12.07.2011

8612 ljǵǩǶǬǮǴȅǭDZǮǫǩljDz ǯǩǶǑǪǹǩǬDZǵǷǫǶǩ

12.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8613 ǚǼǴǻǩǶǷǫǩnjǼǴȅǯǩǶǩǻ 13.07.2011 ǚǩǬDZǶǭȄdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8614 ǓǷǺǼǪǩǮǫǩǔǩǰǰǩǻ ǎǹǵǮdzǷǫǶǩ

13.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8615 ǞǩǵǰDZǶǩljDzǬǮǹDZǵ ǓǩǰdzdzǶǷǫǶǩ

13.07.2011

8616 ǑǪǹǩǮǫǙǩǭDZdz ǙǩǾDZǵǰȈǶǷǫDZȀ

13.07.2011

8617 ǛǩǵǩǪǩǮǫǩljǴǼǩȁ ǕǼǹǩǻǷǫǶǩ 8618 ljǵǹǮȁǷǫǩǑǹDZǭǩ ǜǹǩǰǪǩǮǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 13.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8721 ǞǩǴǩdzǷǫǩǍǩǶǩǬǼǴȅ ǓǩǰȄǪǩǮǫǶǩ

25.07.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8722 ljdzȄǴǷǫǩljDzǻǯǩǶ

25.07.2011

8781 ljǵDZǹǾǩǶǷǫǩǍDZǶǩ ljǺdzǩǹǷǫǶǩ

01.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8782 NJǰǩǼǪǩǺǷǫǩljǴDZȈ ǎǹǺǩDZǶǷǫǶǩ

01.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8783 ǓǼǪDZǮǫǎǺǮǶǯǩǶ njǩǴǴǩǵǷǫDZȀ

01.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8724 ljDzǭǩǹǷǫǩǏǩǶǩǹ ǓǼǹǵǩǶǬǩǴDZǮǫǶǩ

25.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8725 ǏǩdzǼǸǷǫǩljǴǵǩǬǼǴȅ 25.07.2011 ǕǼǾǩǵǮǭdzǩǴDZǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

18.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8726 NJǩdzǩǪǩǮǫǩǕǮǹǼǮǹǻ 26.07.2011 ǏǩǶǩǻǷǫǶǩ

8666 ljǴDZǮǫǩNJǷǻǩǬǷǰ ǐǼǴǾǩDzǶǩDzdzȄǰȄ

18.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8667 NJǮdzǮǶǷǫǩnjǼǴȅǶǼǹ ǑǪǹǩǬDZǵdzȄǰȄ

18.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8668 ǏǩǶǩdzǼǴǷǫǩǏDZǪǮdz ǏǩǵǩǶǻǩǮǫǶǩ

18.07.2011

8669 NJǩDzǻǼǹǮǮǫǩnjǩǴDZȈ ǜǹǩǴǷǫǶǩ

18.07.2011

8670 ǡǮdzǮǹǷǫǩNJǩǴǯǩǶ ljǶǩǹǪǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8662 ǚǮǹDZdzdzȄǰȄǔǩǼǹǩ 8663 ǓǩǹDZnjǼǴȅǺǩǹǩ 8664 NJǮǬDZǶǪǮdzǷǫǩljǺǮǴȅ ǨdzǷǫǴǮǫǶǩ

18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011

8665 ǖǼǹǼǵǪǮǻǷǫǩǕǮǹǼ ǮǹǻǍȇǺǮǶǪǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

26.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8729 ǏǮǻȄǪǩǮǫǩnjǼǴǶǩǹ ǍDZǾǩǶǪǩǮǫǶǩ

26.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

18.07.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8730 ǑǺdzǩdzǷǫǩljǺǮǴȅ NJǩǾDZǻǯǩǶǷǫǶǩ

18.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8731 ǚǮDzǭǩǾǵǮǻǷǫǩljǴDZȈ 26.07.2011 ǕǼdzǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8671 ljǪǯǩǻǷǫǩljǺǮǴȅ NJǮǹDZdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8672 ǓǩǹDZǵǷǫǩnjǼǴȅǰǩǭǩ ǎǹǵǮdzǷǫǶǩ

18.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8732 ǕǩǾǩǶǪǮǻǷǫǩǏǩǹdzȄ 26.07.2011 ǶǩDzǕǼǹǩǻǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8673 njǩǪDZǻǷǫǩ NJǩdzȄǻǯǩǵǩǴ

18.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8733 NJǮǹDZdzǩȁǫDZǴDZljǰǩǵǩǻ 26.07.2011 ǘǮǸǷǫDZȀ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8674 ljǾǵǮǻǷǫǩǚǩǼǴǮ ǕǼǹǩǻdzǩǶǷǫǶǩ

18.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8734 ljdzǸǩǶǪǮǻǷǫǩǡǷǴ 26.07.2011 ǸǩǶǬǼǴȅljǵǩǶǻǩǮǫǶǩ 8735 ljȁDZǹǷǫǩǏǩǰDZǹǩ ǏǩDzǴǩǼǪǩǮǫǶǩ

27.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8736 ljǼǪǩdzDZǹǷǫǩǡȄǶǩǹ ǓǩǰǻǩǮǫǶǩ

27.07.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8786 ǙǩǾDZǵǯǩǶǷǫǩǍDZǶǩǹǩ 01.08.2011 ljǵǩǶǬǮǴȅǭDZǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8787 ljDzǻȄǪǩǮǫǗǵǮǹǻǩDz ǓǷǯǩǾǵǮǻǷǫDZȀ 8788 ljǫǪǩdzDZǹǷǫǩljǵDZǴȈ 8789 NJǷǪǷdzǼǴǷǫǩ ǏǩǶǩǹǬǼǴȅ ǕǩǶǩȁǮǫǶǩ 8790 ǖǼǹdzDZǶǕǩǹǩǻ ǕǼǾǩǵǮǻǯǩǶǷǫDZȀ

01.08.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

01.08.2011 01.08.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

01.08.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8791 ǎǹǵǮdzǪǩǮǫǩǙȄǺdzǮǶ 01.08.2011 ljȈǰǪǮdzǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8792 ǚǩǶǺȄǰǪǩǮǫǩǓǮǶǯǮ 01.08.2011 ǬǼǴȅǚǼǴǻǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8793 ǜǺǮǶǷǫǩǏǩǶǩǹǩ ǓǩDZǹǪǮdzǷǫǶǩ

01.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8794 ljǶǭǹȇȁǮǶdzǷǖǩǻǩǴȅȈ01.08.2011 ǑǫǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8795 ǖǮǭȇǯDZǶǩǛǩǻȅȈǶǩ ǧǹȅǮǫǶǩ

01.08.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8796 ljǴǻǩǮǫNJǩǾǻDZȈǹ ǕǮǭǬǩǻǷǫDZȀ

01.08.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8737 ǛǩǪǩǬǼǴǷǫǕǼǹǩǻǪǮdz 27.07.2011 ljǪǼȁǩǾǵǩǶǷǫDZȀ 27.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8679 ǏǼǵǩǬǼǴnjǼǴǯǩǶ ǏǩdzȄǸdzȄǰȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8738 NJǩǹǴȄǪǩǮǫǩljǴǵǩ ǬǼǴȅǓǩǯǩǾǵǮǻǷǫǶǩ

27.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8680 ǍǷǴǩǶǪǩǮǫǩǖǩǰDZǹǩ 19.07.2011 ǛǼǹǯǼǵǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8739 ǍǮǵȀǮǶdzǷǖDZǶǩ ǑǫǩǶǷǫǶǩ

27.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8740 ǞǩǺǮǶǷǫǩǏǩǶǩǹ ljǵǩǶǻǩǮǫǶǩ 8741 ǜǹǩǰǩǴDZǮǫǎǺǻǩDz ǚǩǻdzǷǴǴǩǮǫDZȀ

27.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8742 ǘǩǫǴǮǶdzǷljǶǬǮǴDZǶǩ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫǶǩ

27.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8743 ǗǵǩǹǷǫǩnjǩǴDZȈ ǏǮǶDZǺǷǫǶǩ

27.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8802 ǚǩǬǩǶǭȄdzǷǫǍǼǴǩǻ ǑǵǮǹǬǩǵǮǻǷǫDZȀ

ǗǹǩǴǵǩǶ

8744 ǓǼǰǮdzǷǫǩǚǩdzȄǸǯǩ ǵǩǴǕǷǴǭǩȁǮǫǶǩ

27.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8803 ǏǩdzǼǸǷǫǩǏǩǶǩǻ ǛǷDzǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8745 ljǪǰǩǴǷǫǩǖǼǹǺǼǴǼ ljǪǰǩǴǷǫǶǩ

27.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8804 NJǩDzǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩ 02.08.2011 ǕǩDzȈǙǩǾǵǮǻǯǩǶǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8746 ǛǼǻǩǹǷǫǍǵDZǻǹDZDz ljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫDZȀ

27.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8805 ǚǩǻǫǩǴǭDZǶǷǫǩǓǼǴȅ 02.08.2011 ǪǩǹȁDZǶǑǪǹǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8806 ǨǬǼǭDZǶǩǦǴȅǵDZǹǩ ljǪǭǼǴǴǩǮǫǶǩ

03.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8807 ǚǩǹǭǩǹǪǮdzǷǫǩǓǼǴ ǭǩDzȁǩǑǾǴǩǺǷǫǶǩ

03.08.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8808 ǓǷDzȁDZǪǩǮǫǩǍǩǶǩ ǬǼǴȅǚǩǸǩǹǪǩǮǫǶǩ

19.07.2011

13.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8682 ǓǼǩǶǪǩDzǏǩǹdzȄǶǪǮdz 19.07.2011 8683 ǏDZǭǮǪǮdzǷǫǩǛǩǾǵDZǶǩ 19.07.2011 ǕǮDzǹǩǵǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8684 ǏǼǭǼǹdzǷǫǩNJǩǬDZǻdzǼǴȅ 19.07.2011 ǍǷȂǩǶǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8785 ǚǩǭǼǩdzǩǺǖǮǺDZǪǮǴȅ 01.08.2011 ǭȄǕǩǵǪǮǻdzȄǰȄ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8620 ǓǮǶȁǪǩǮǫǩǚǩǼǴǮ ǙǩǾDZǵǷǫǶǩ

8624 ǍǩDzǹǩǪǩǮǫǩǛǩǯȄǾǩǶ 13.07.2011 8625 NJǷǻǩǮǫǩǚǩǶǭǼǬǩȁ 13.07.2011 ǓǮǶǮǺǷǫǶǩ 8626 ǛǼǴȄǵdzǷǯDZǶljǺǮǻ 13.07.2011 ǚǮǵǮDzǪǩǮǫDZȀ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 8784 ǍȇǺǮǶǷǫǩǕǩǾǩǪǪǩǻ 01.08.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩDZǹǬǮǴȅǭDZǶǷǫǶǩ

8677 NJǮǹdzDZǶǪǩǮǫǕǼǾǻǩǹ 19.07.2011 8678 ǜǺǮǹǪǩǮǫǩNJǩȈǶ 19.07.2011 ǛǷǪǩǮǫǶǩ

8681 NJǼǴǩǶdzDZǶǩǏǩǶǩǻ NjȈȀǮǺǴǩǫǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ 8780 ǛǷǹǩdzǼǴǷǫǩǍDZǴȅǶǷǰǩ 01.08.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǖǮǵǩǻǯǩǶǷǫǶǩ

ǗǹǩǴǵǩǶ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8623 NJǩǹǴȄdzǪǩǮǫǩǍDZǶǩǹǩ 13.07.2011 ǎǺǩǴȄdzȄǰȄ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8675 ǕǩȁǩǮǫǜǰǩdzǸǩDz 18.07.2011 8676 ǚǮǹǬǩǰDZǶǩǓǮǶǯǮdzǼǴȅ 18.07.2011 ǓǩDzǹdzǮǶǷǫǶǩ

13.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8727 ǙȈǺǶǷǫǔǮǷǶDZǭ NjǩǺDZǴȅǮǫDZȀ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 26.07.2011 ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ 26.07.2011 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8728 ljǪǭȄǬǩǴDZǮǫljǺǩǶ ǗǹǩǴǷǫDZȀ

8619 NJǮdzǻǼǹǷǫǩǚǩdzǼ ǚǩDzǭǩǾǵǮǻǷǫǶǩ

8622 ǏǩǹǪǷǴǷǫǩljdzǻǷǴdzȄǶ 13.07.2011 ǚǩǶǺȄǰǪǩǮǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8723 ǛDZǸǷǬǩǹǷǫǩǙǩǼȁǩǶ 25.07.2011 ljǰǩǵǩǻǷǫǶǩ

8661 ljdzǭǩǫǴǮǻǷǫǩǐǩǼǹǮȁ 18.07.2011 ǕǶǩDzǭǩǹǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

01.08.2011

13.07.2011

8621 ǓǩǴDZdzǪǮǹǬǮǶǷǫǩljǺDZȈ 13.07.2011 ǖǩǵǮǻDZǴǭǩǮǫǶǩ

29.07.2011 29.07.2011

8779 ljǾǵǮǻǷǫǜǵǼǹǰǩdz ǛǼǴǮǼǻǩǮǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

18.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

29.07.2011

8720 ǛǩǯǪǮǶǷǫǩljDzǬǮǹDZǵ 25.07.2011 ǛǩǶǩǻǩǹǷǫǶǩ

8660 ǛǷdzǮǶǷǫǖǼǹǯǩǶ ǓǩǪǭDZǴǩǮǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8776 ǏǼǶǼǺdzȄǰȄǍǩǹǯǩǶ 8777 NJǩǻǮǶǷǫǩǏǩǶǩǹ ljdzȄǴǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8778 ǘǼȁdzǩǹǮǫ 29.07.2011 ǓǷǶǺǻǩǶǻDZǶǧǹȅǮǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8609 ǛǮǴȅǸǮdzǪǩǮǫǩǖǮǺDZǸ 12.07.2011 ǪǩǴǩljǵDZǹǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

29.07.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

18.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8717 ǕǩǵȄǻǷǫǩǚǩǴǻǩǶǩǻ 25.07.2011 ǚǩǾǩǶǷǫǶǩ

8774 ǖǼǹǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩ NJǩdzȄǻǬǼǴȅ ǓǷǯǩǵǺǮDzǻǷǫǶǩ 8775 ǐǩdzDZǹljdzǵǩǹǩǴ ǛǼǴdzDZǪǩǮǫǶǩ

25.07.2011

8659 ǛǷdzǮǶǷǫǎǹǯǩǶ ǓǩǪǭDZǴǩǮǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8719 ljǵǹDZǶǩljǺǮǵǬǼǴȅ ǓǩǹǩdzǩǻǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8716 ǓǩǶǻǩǹǪǩǮǫǓȄǸȁǩdz 25.07.2011 ǪǩDzǏǼǵǩǪǮdzǷǫDZȀ

8773 ǏǩǵǸǮDZǺǷǫ ljǵǩǶǬǮǴȅǭȄ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

25.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

25.07.2011 25.07.2011

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 29.07.2011 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8718 ǏǩǪȄdzǸǩǮǫljǺǴǩǶ ljǴǻǩǮǫDZȀ

15.07.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8772 NJǮdzǪǩǮǫǩǕǩDzȈ ljǴǩǺdzǩǹǷǫǶǩ

29.07.2011

25.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

18.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

15.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8658 ǚǼǴǻǩǶǷǫǩljDzǶǼǹǩ ǚǮǹDZdzǷǫǶǩ

8608 ljǴǭǩǯǩǶǷǫǩǕǩǯǶǼǹ 12.07.2011 ǛǷǹǺǩǶǷǫǶǩ

8610 ǑǵǩǶǬǩǴDZǮǫǏǼǵǩ ǪǩDzǛǼǴǮȁǮǫDZȀ

8654 ǏǩDzǴǩǼǪǩǮǫǩNJǩǬDZǴǩ 15.07.2011 8655 ǓǼǵǼȁǪǮdzǷǫǩǝǩǹDZǭǩ 15.07.2011 ǚǮDzǭǮdzǮȁǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 12.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 12.07.2011

8653 ǚǼǴǻǩǶǬǩǰDZǶǷǫǕǼ ǹǩǻǪǮdzǕǼdzǩǻǩǮǫDZȀ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 15.07.2011 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8656 ljǾǵǮǻǯǩǶǷǫǩ ǛǷdzǵǮDZǴ 8657 ǖǼǹdzǮǮǫǩǓǼǶǰDZǴǩ

12.07.2011

8606 NJǩǻǸǮǶǷǫǩljDZǭǩ NJǩǴǻǩȁǷǫǶǩ

8652 ǓǩǺȄǵǷǫǩNJǩǾȄǻǬǼǴȅ 15.07.2011 ǛǩǴǬǩǻǪǮdzǷǫǶǩ

29.07.2011 29.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8770 ljǹDZǶǷǫǕȆǴǺ 8771 ǑǭǹDZǺǷǫǩǞǩǭǮȁǩ njǮǴȅǵǩǶǷǫǶǩ

8685 ǛǼǹǺǼǶǷǫǩljDzǰǩǭǩ ǎǹǪǷǴdzDZǰDZ

19.07.2011

19.07.2011

8686 ǎǺDZǴȅǪǩǮǫǩljǺȄǴǻǩǺ 20.07.2011 8687 ǗǵǩǹǷǫǩnjǼǴȅǶǩǹǩ 20.07.2011 ǕǩǹǩǻǷǫǶǩ 20.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8688 ǕǼǺǻǩǽDZǶljǼǪǩdzDZǹ ljǵǩǶǯǷǴǷǫDZȀ

20.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8747 NJǮdzǮǯǩǶǷǫǩǙǮǺǻȄ ljǴǻȄǶǪǮdzdzȄǰȄ

28.07.2011

8627 ǛȄǶȄȁǻȄdzǪǩǮǫǩNJDZ 13.07.2011 dzǮȁǖǩǼǹȄǰǪǩǮǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8689 ǓǩǺȄǵǷǫǩǚǩǪDZǴǩ ǎǺǻǮdzǷǫǶǩ

20.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8748 ljǾǵǮǻǯǩǶǷǫljDzǭǷǺ ǑǭǮȈǻǷǫDZȀ

28.07.2011

8628 ǓǩǴDZNJǩdzȄǻ ljDzǭǩǹǾǩǶdzȄǰȄ

14.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8690 ljǾǵǮǭǷǫǩǕǩǶǰǼǹǩ ǚǷDZǪǭǯǷǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8629 ǠǼdzǼǪǩǺǷǫǩljDzǬǼǴȅ ljǵǩǶǷǫǶǩ

14.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8691 ǚǩǻȄǴǬǩǶǷǫǩnjǼǴȅǶǩǰ 20.07.2011 NJǮdzǮǻǷǫǶǩ

8630 ǏǩǶǩǼǷǫǩǚǩǴDZǵǩ ǐǩǵǰDZǮǫǶǩ

14.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8692 ǍǯǼǺǼǸǷǫNJǩǰǩǹǖǮ ǺDZǸǪǩǮǫDZȀ

8631 ǓǩǴǭȄǪǮdzǷǫǩǙȄǺdzǼǴ 14.07.2011 ǖȄȁǩǶǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8693 ljǹȄdzdzǷǯDZǶǷǫǩǕǷǴȅ 20.07.2011 ǭDZǹljǹǵǩǶǷǫǶǩ

8632 ljǪǪǩǺǷǫǩǓǩǹǴȄǬǩȁ 14.07.2011 ǓǩDzǪǼǴǭǩȁǮǫǶǩ 8633 ǘǴǷǻǶDZdzǷǫǩǗǴȅǬǩ ǘǮǻǹǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8797 ǓǼǴȅǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫ 01.08.2011 ǏǩǵǩǶǏǩdzǺȄǪǩǮǫDZȀ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8798 ljǾǵǮǻǷǫǩljǴǵǩǬǼǴȅ 02.08.2011 ǜǺǮǹǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8799 ǡDZdzǩDzǞǩǰǩǹǾǩǶ 8800 ǍǼDzǺǮǪǩǮǫǩǙǷǰǩ ǛǩǺǻǮǵDZǹǷǫǶǩ

02.08.2011 02.08.2011

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8801 ǕǼǹǩǻǾǩǶǖǩǺǸǼǹǩ

02.08.2011

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 02.08.2011 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 02.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ 8749 ǓǼǴǼǪǮdzǷǫǩǕǩǹDZȈǵ 28.07.2011 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 8750 ǛǼǹǮǶDZȈǰǷǫǩǚǩǴǻǩ 28.07.2011 ǶǩǻǓǼǭǩDzǪǮǹǬǮǶǷǫǶǩ

03.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8809 ǗǹǩǰǩǴDZǵǷǫǩǚǩǼǴǮ 03.08.2011 ǗǹǩǰǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8751 ljǪȄǴǾǩǶǷǫǩljDzǬǼǴȅ 28.07.2011 ǓǮǶǮǺǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8810 ǛǼǴǮǼǷǫǩǍDZǶǩǹǩ ǓǮǶǮǺǷǫǶǩ

03.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8811 ǙǩǾǵǮǻǷǫǩǚǩǼǴǮ ljǵǩǶǯǷǴǷǫǶǩ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8752 ljDzǻǮǶǷǫǩnjǼǴȅǰǩǪDZǹǩ 28.07.2011 ljǶDZǺǷǫǶǩ

03.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8694 ǛǩǺǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩǑǶ 21.07.2011 ǭDZǹǩǍǷǺȄǵǪǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

28.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8812 NJǩDzǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫ ǚǩǪDZǻNJǮdzDZȁǷǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

21.07.2011

8753 ǕǩǴDZǬǷǫǩǞǩǭDZȁǩǻ ǚǮDzǻǞǼǺǮDzǶǷǫǶǩ

03.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8695 ǡǷǶǻǩǮǫǩǕǩǹǩǴ ǚǷǴǻǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8813 ǛǴǮǬǮǶǷǫǩǛǼǹǬǩǶ ǛȇǴǮǪǩǮǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

21.07.2011

8754 ǕǩDzǵǩdzǷǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩ 28.07.2011 ǙǩǺǼǴǵǮǻǷǫǶǩ

03.08.2011

8634 ǍǯǩǼdzǸǩǹǷǫǩljǺǮǴȅ 14.07.2011 ǚǮǹDZdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8696 njDZǹǮǮǫǩǛǩǻȅȈǶǩ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ

21.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8755 ǕǼǾǩǵǮǭȅȈǹǷǫǩnjǩǴȈ 28.07.2011 NJǷǹDZǺǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8635 ǛǷǵǸǩdzǷǫǩǚǩDzǴǩǼ 14.07.2011 dzǼǴȅǕǼǾǩǶǪǮǭǮǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8697 ǐǩdzǩǹDZǶǩljǺDZȈ ǛǩdzȄǪǩǮǫǶǩ 8698 ǓǩǹǸǮǴȇdzǗǴȅǬǩ ǑǫǩǶǷǫǶǩ

21.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8756 ǚǮDzǭǩǾǵǮǻǷǫǩ ǓǼǴȅǰǩǭǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8636 ǚǩǭdzǷǫǩǧǴDZȈ ǚǮǹǬǮǮǫǶǩ

14.07.2011

14.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

20.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

28.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8637 ljdzǻǼǪǮdzǷǫǩljǴȅǪDZǶǩ 14.07.2011 ǓǩǺdzȄǹǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8699 njǷǶȀǩǹǷǫǩNjǴǩǭDZǺǴǩ 21.07.2011 ǫǩnjǮǷǹǬDZǮǫǶǩ

8757 ljǪǭǹǩǾǵǩǶǷǫǩǡǷǴ 28.07.2011 ǸǩǶǏǼǵǩǪǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8638 ǓǮǶǮǪǩǮǫǩNJǩǾȄǻǬǼǴȅ 14.07.2011 ǛǼǪǮdzǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8700 ǛǹǼǪDZǶǩǑǹDZǶǩ ljǶǩǻǷǴȅǮǫǶǩ

8758 ǡǩǪǩǯǩǶǷǫǩǖǩǰDZǹǩ 28.07.2011 ǛǷdzǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8759 NJǩDzǰDZǴȅǭDZǶNJǷǹǩǶ ǪǮdzǍǯǩǵǩǴǷǫDZȀ

8639 ǑǺdzǩdzǷǫljǹǮǶ

14.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8640 ǏǼǵǩǬǩǴDZǮǫǩ ǏǩǰDZǹǩǎǴǼǪǩǮǫǶǩ

14.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8641 NJǩdzDZǶǩljǶǶǩ ǧǹȅǮǫǶǩ

14.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8642 ǘǷǸǷǫDZȀǗdzǺǩǶǩ ǑǫǩǶǷǫǶǩ

14.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8643 ljǪDZǮǫǩǡǷǴǸǩǶ ǕǼǾǩǻǮǺǷǫǶǩ

14.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8644 ǗǺdzDZǶǚǩǪDZǻ ljǪǭǼǩǴDZǮǫDZȀ

15.07.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8645 ǚǩdzǩǼǷǫǩljǶǩǹǩ NJǩǻȄǹǪǮdzǷǫǶǩ

15.07.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8646 ǏǩǹǵǩǾǩǶǪǮǻǷǫǩ 15.07.2011 ǚǩǴDZǵǩNJǩDzǪǷǴǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8647 ǕǩȁǩǮǫǩljǴDZȈ 8648 ǕǩǿDZǮǫǩǕDZǴǩǶǩ ǚǩǴǵǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

15.07.2011 15.07.2011

21.07.2011

8701 ǚǩǬȄǶǪǮdzǷǫǩǔǩǼǹǩ 21.07.2011 ǎǹǺȄǶdzȄǰȄ 8702 ǓǼǴȅǪǩǮǫǩnjǼǴȅǯǩǶǩǻ 21.07.2011 ǓǮǶǯǮǻǩǮǫǶǩ 8703 ǑǺdzǩdznjǼǴȅǶǩǹ 21.07.2011 8704 ǨǵǷǴDZǮǫǩǖǩǻǩǴȅȈ 21.07.2011 njǼǴȇǺǷǫǶǩ 8705 ljDzǵǼǾǩǵǮǻǷǫǗǵǩǹ 21.07.2011 ǏǩǶDZǪǮdzǷǫDZȀ 8706 ǕǩǾǩǵǪǮǻǷǫljDzǻǪǩDz 21.07.2011

8707 8708 8709 8710

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ ǑǺǵǩǬǼǴǷǫǩǕǩǭDZǶǩ 22.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǪȄǴǵǩǯDZǻǷǫǶǩ ǠǮǹǶǩǮǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩ 22.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǜǵDZǹdzǼǴǷǫǶǩ ljdzDZǵǮǮǫǩǓǮǶǯǮǾǩǶ 22.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǑǺǩǭǯǩǶǷǫǶǩ ǚǩǪǮǶǷǫǩǏǩǶǩǻ 22.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴǮǼǷǫǶǩ

28.07.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8760 ǚǩǴDZǵǪǩǮǫǩǕǩǶDZȈ 28.07.2011 8761 ljǴȅǯǩǶǷǫǩǚǩǼǴǮ 28.07.2011 ǜǺǵǩǶǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8762 ǖǼǹǻǩǰDZǶǩNJǩdzȄǻ 8763 ǖǷǺǷǫǩǖǩǭǮǯǭǩ NjDZdzǻǷǹǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

28.07.2011 28.07.2011

8764 ǏǼǾDZǶǓǷDzȁȄǪǩDz 28.07.2011 ǏǼdzǮǶǷǫDZȀ 8765 ljǹǺǻǩǵǪǮdzǷǫǩǚǩǼǴǮ 28.07.2011 ǙǩǾǵǮǻǷǴǴǩǮǫǶǩ 8766 ǓȄǰȄdzǮǶǷǫǩljǶǩǹ 28.07.2011 ǓǮǶǯǮǪǮdzǷǫǶǩ 8767 ǖǼǹǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩljDz 28.07.2011 ǶǩǬǼǴȅljǪDZǴȅǵǩǶǷǫǶǩ 8768 ǐǼǴdzǩǹǶǮǫǩNJǩǾȄǻ 29.07.2011 ǬǼǴȅljǶǼǩǹǪǮdzǷǫǶǩ 8769 ǘǩDzǰǷǫǩljDzǶǼǹ NJǮǹDZdzǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 29.07.2011 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8814 ljǵDZǹǬǩǰDZǶǩǓǩǴDZǵǩ 03.08.2011 8815 ǘǹǯǩǶǷǫǩǏǩǶǩǻ 03.08.2011 ǚǩǹǺǮǶǪǮdzǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

8816 ǡǩǼdzǮǶǷǫǩljǺǮǵ ǙǩǾDZǵǷǫǶǩ

03.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8817 ǕǩDzǴȄǪǩǮǫǦǹDZdz ǚǩdzǮǶǷǫDZȀ

03.08.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8818 ǚǮDzǻDZǵǷǫǩǙǩDzǹǩȁ ǚǼǴǻǩǶǪǮdzǷǫǶǩ

03.08.2011

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8819 ǕǷǴǭǩdzǷǫǛǼǴǮǼǪǩDz 03.08.2011 8820 NJǮdzǪǩǼǷǫǩljǴDZȈ 03.08.2011 ǓǼǭǩDzǪǮǹǬǮǶǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8821 ǓǩǭȄǹǷǫǩljǹǭǩdz ǕǩǹǩǻǷǫǶǩ 8822 ǖǼǹǺǷǴǻǩǶǚǮDzǻ 8823 NJǩǰȄdzDZǶǩljǴǮǶǩ ljǴDZǮǫǶǩ 8824 NJǼǰǭǩǶǷǫǩljǺǮǴȅ ǓǼǹǵǩǶǬǩǴDZǮǫǶǩ

03.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

03.08.2011 03.08.2011

ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

04.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8825 ǍǷǺȄǵǪǮdzǷǫǕǩǹǩǻ NJǮdzǮǯǮǶǷǫDZȀ

04.08.2011

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

8826 ǚǮǵDZǰǪǩǮǫǩ njǼǴȅǪǩǹǩǵ ǐǮDzǶǼǴǴǷǫǶǩ

04.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8827 ǖǷǫDZdzǔDZǴDZȈ ǎǵǮǴȅȈǶǷǫǶǩ

04.08.2011

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8828 ǓǮǵǸDZǹǪǩǮǫǓȄǺǻǩǼ 04.08.2011 ǪǩDzǓǮǵǸDZǹǪǩǮǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ


15 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǭǧǷǴǧdzǧ njǹǷǷǕDZǾǩDZǴ ǑǫǩǶǷǫDZȀ ǚǩǭǩǪǩǮǫǩǏǩdzǩǶ ǚǩǭȄdzǷǫǩǛǷǻǩ ǛǷdzǮǶǷǫǶǩljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǛǼǬǩǶǪǩǮǫǩǙȄǺdzǮȁ ǏǷǴǭǩǺǪǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ljǻǩǪǩǮǫǩNJǩǴǾDZȈ ǓǼǹǪǩǶǷǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǕDZǹǰǷǮǫǩǖǩǭǮǯǭǩ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǷdzǷǴȄNjǩǴǮǹDZȈ ljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǍǩǼǹǮǶǪǮdzǷǫǩljǺDZȈ ǕǩǾǩǶǪǮǻǷǫǶǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǚǩǭǫǩdzǩǺǷǫǏǼǴǭȄǰ ǚǼǴǮDzǵǮǶǷǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ljȇǪǩǮǫǩǚȄǵǪǩǻ ljDzǻdzǩǰDZǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǸǩǶǷǫǩǍǩǵǮȁ ǚǮǹdzǮǬdzȄǰȄǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǞǩǺǮǶǷǫǩǡǷǴǸǩǶ ljǵǩǶǭȄdzǷǫǶǩǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǖǼǹǩǮǫǩǔDZǩǶǩ ǍǩǹǫDZǺǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǛǩǼǹǪǮdzǷǫǩǚǩǶǭǼ ǬǩȁǚǮǹDZdzdzǼǴǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǩǬȄǶǪǮdzǷǫǩǔǮDzǴǩ ǎǹǺȄǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǑǪǹǩǬDZǵǷǫǩǐǮǵǽǼǹǩ NJǩDzǹǩǵǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NjǷǫdzǎǫǬǮǶDZDz NjǩǺDZǴȅǮǫDZȀ ǕǼǬǩǹǩǯǏǼǺDZǸ  ǍȇǺDZǶǪDZǶǷǫǩǕǩDzǹǩ ǞǩDzǹǾǩǶǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ

 ǚǩǹǪǩǺǷǫǩǔǩǰǰǩǻ ǓȄǭȄǹǪǩǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǙǩDzǵǪǮdzǷǫǩǕDZǹǩ ǛǼǹǮǪǩǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ljDzǵǷǴǭDZǶǩNJDZǪDZǬǼǴȅ ǏǩdzǮǶǷǫǶǩ ǎǺDZǴǷǫǏǩdzȄǸǪǮdz ǓǩǺȄǵǷǫDZȀ ǖǼǹǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩ NJǩȈǶǚǮǹDZdzǪǩǮǫǶǩ ǛǩȁǵǮǻǷǫǩljDzǺǼǴǼ ǘǩǰDZǴǪǮdzǷǫǶǩ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 NJǩDzdzǮǶǷǫǩNJDZǪDZǬǼǴȅ ǓǩDZǹdzǮȁǷǫǶǩ ljǵǹDZǶǕǩǹǩǻ ǕǼǻǩǴǴǩǸǷǫDZȀ ljǹȄǺǻǩǶǪǮdzǷǫǩ ljǺǮǴȅljǴDZǪǮdzǷǫǶǩ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǏǼdzǮǶǷǫǩnjǩǼǾǩǹǻǩǺ ljǵǩǶǻǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǍǩDzǶǮdzǷǛǩǻȅȈǶǩ ǑǫǩǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǑǵǩǶǬǩǰDZǶǷǫǩnjǼǴDZǵ ǑǹǩǺȄǴǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǎǺǪǮǹǬǮǶǷǫǩnjǼǴǩDzǶǩ ǛǼǹǩǹǪǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǮǹǬǩǰǭǮǶǷǫǩ ǖǩǰǬǼǴȅnjǩǰDZǰǷǫǶǩ

ʤˀʪʤʧʫˀʸʫˀʧʫʶಉʺʫʶʶಉˀˁʫ˃˃ʳ ౬˳˵˧˭˧ˣ˞˟˛˧ˢ́ˬ˞́೮˳ഉ˶˧˲ʹ˭˘˭́˲˘˥ˬ˘˲˘˲˘ˬ́೦́ˮ˞˘ʫ˳˧ˬ˘˶˞˘ˮ́ˮ˞˘౭ˬ́ʽ˵˘ˮ˳˯೦́˳́ ʮ˟೮˧˳˧ˮ˧೮ϲϵˢ́ˬ˞́೦́ˮ˘˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ˧˳Ͳ˾˘˲˘ˬ˘˲˘˲˞˘˛˟˲ˬ˟˲ʶ˟೮˟˳˧˭˟ˮ˙˧˲ˬ˟˳˟˯˵́˲́˱ ഑˵˪˧ˣ˧ˬ˞˧͘ Қазақстан Республикасы Өңірлерді дамыту министрлігі, «Мега», «Сарыарқа», «Керуен», «Хан Шатыр» ойын-сауық орталықтары, «Думан» қонақ үй кешені, «Зерде» Ұлттық ақпарат коммуникациялық холдингі, «Сарыарқа» рес публи калық велотрегі, «Арка» компаниясы, «Еуразиялық банк» АҚ, «Сбербанк» АҚ, «Нұр Отан» партиясының қалалық филиалының «Бірлік» филиалы, «Ұлт тық медициналық холдингі» АҚ, №1 Перинаталдық орталығы, «Дегдар» гуманитарлық қоры секілді мекемелердің қолдауымен 200-ге жуық адамға қайырымдылық көмек көрсетілді. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне тұрмыс техника, ақшалай сыйақы және азық-түлік қапшықтары табысталды. Ұлттық медициналық холдингінің қолдауымен 26 соғыс ардагерлері мен мүгедектері тегін медициналық тексерістен өтті. Ауданның барлық мектептерінде бір ай бойы ҰОС ардагерлерімен салтанатты кездесулер, дөңгелек үстелдер, патриоттық тәрбие бойынша сынып сағаттары өтті. «Дарын» балабақшасы тыл еңбеккерлеріне арнап концерттік бағдарламаны ұйымдастырды және естелікке сыйлықтар табыстады.

Назарбаев университетінің студенттері «Үйге барып құттықтау» атты акциясын ұйымдастырды. Соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне азық-түлік қапшықтарын табысталды. «Тengizсhevroil» компаниясының қолдауымен «RixosHotel», «Абай», «Традициональ» мейрамханалары және «Астана» Халықаралық әуежайы» АҚ соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне мерекелік түскі ас ұйымдастырды. Ауданның мердігерлік ұйымдары да ардагерлерді назардан тыс қалдырмады. Әр ардагерге тұрмыстық техника, азықтүлік қапшықтар және ақшалай конверттер табыстады. «Медтелеком» ЖШС-і ардагерлерге медициналық білезіктер сыйға табыстады. Жеңіс күні қарсанында «Хабар» телеканалы ҰОс ардагерлері Берниязова Зинаида Дүйсенқұлқызы және Садықов Тұрысбек туралы деректі фильм түсірді. Есіл ауданында барлығы 17 Ұлы Отан соғысының ардагерлері және 208 тыл еңбеккерлері тұрады.

ǗǹǩǴǵǩǶ

 ljDzǶǩǪǮdzǷǫǩǏǩǶǩǹ ǚǩǸǩǹǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǜǻǮǼǷǫǍȇǺǮǵǪǩDz ǓǼǺǩDZǶǷǫDZȀǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǕǩǵǩǶǷǫǩnjǼǴȅǶǩǹǩ ǕǩǶǩǸǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǩǴȄdzǷǫǩǍDZǶǩǹǩ ǏǼǵǩǻǩǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǛǷdzǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩ ǓǩǭDZȁǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǏǼǶǼǺǷǫǩǓǼǴȈȁ ǞǩDzǭǩǹǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ljǾǵǮǻǷǫǩǏǩǶǩǬǼǴȅ ǕǮǹǮdzDZǶǷǫǩ

ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÐÅÄÀÊÒÎÐ }¨™¦£˜ªĭx„}… }¨™¦£˜ªĭx„}…

yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ †ˆ“…yx‰xˆ“ †ˆ“…yx‰xˆ“ ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“

Астана қаласы әкімдігінің «Жұмыспен қамту орталығы» КМК-ге хабарласыңыз! Мекенжайы: Астана қаласы, Брусиловский көшесі, 17/3, Бизнес-орталық ғимаратының 2-қабаты. 104,5,14,34 автобустарымен келуге болады. Анықтама алу телефоны: 57-88-88.

æǛǜǗǙǖǤ

NJÞǴȎǪǩDzǭȄãˆljǻǩåǶǮǹȎ çǹǸǩááǩǵçǹǩ˜ǩǻǻȄdzåǹǵǮǺȎ

ǵǩǵȄǹ ǯǮǴǻǷáǺǩǶ

ǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǺǩǹǩDzȄ

ǵǩǼǺȄǵ 

ǕnjǷǹȅdzDZDz ǩǻȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǩdzǩǭǮǵDZȈǴȄáǗǹȄǺ ǭǹǩǵǩǻǮǩǻǹȄ

ǵǩǼǺȄǵ

ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ˜ǗǓǐ

ǚNJǩǴßǩǪǩǮǫˆǕǩǾǩǪǪǩǻ ǺDZáȄǹȄ˜dzǷǵǮǭDZȈ

ǵǩǼǺȄǵ

ââǼǩǶȄȁǪǩǮǫ ǩǻȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǩdzǩǭǮǵDZȈǴȄáâǩǰǩá ǵǼǰȄdzǩǴȄáǭǹǩǵǩ ǻǮǩǻǹȄ

ǓNjǖǏǩDzǭǩǹǵǩǶ

ǵǩǼǺȄǵ

ǓǷǶǬǹǮǺǺǞǷǴǴ

ǍǯǘǩǻǹDZdzˆâȄǵǪǩǻǻȄ ǘǩǵǮǴǴǩ˜dzǷǵǮǭDZȈ

ǵǩǼǺȄǵ

ââǼǩǶȄȁǪǩǮǫ ǩǻȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǩdzǩǭǮǵDZȈǴȄáâǩǰǩá ǵǼǰȄdzǩǴȄáǭǹǩǵǩ ǻǮǩǻǹȄ

ljǞǩDzǻˆǍǮǶȅǹǷǯǭǮǶDZȈǓǷǻǩ ǔǮǷǸǷǴȅǭǩ˜ǮǹǻǮǬȎNJǼǴǬǩdzǷǫ ˆǕǩǺǻǮǹDZǕǩǹǬǩǹDZǻǩ˜ ȆdzǴǮdzǻDZdzǩ ˆ(;32˜ǪǷǴǩȁǩá ȆǶǮǹǬDZȈǺȄ˜ǞǩǴȄáǩǹǩǴȄá dzåǹǵǮǺȎǶǮǩǹǶǩǴßǩǶdzǷǶǿǮǹǻ ǯÝǶǮdzåǹǵǮǯǩǴǩǼȄǶǩǴǼǹÝǺȎǵȎ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ

yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx…

ˁʳʯʧʫʮ౭ʺˏˁ ʶʫˀʫʶʿʫ͍

ǜljâǤǛǤ

ǯǩǴßǩǺȄǪǩǹ

kx‰Šx…xxĭx„“v kx‰Šx…xxĭx„“v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ©¨L¢ª©ªL›L ©¨L¢ª©ªL›L

ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǕÝǭǮǶDZǮǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǕǕáȄǰǵǮǻ dzǮǹǴǮǹȎǶȎãâǙǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻdzǮǹǴǮǹȎljǹǶǩǵȄǺ dzǷǭǮdzǺȎǶǪçǰßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩ ǺǮǶȎǵ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄǶǩǾǩǪǩǹǴǩǺǼ ǴǩǹȄãȄǰǭȄǺçǹǩDzǵȄǰ

ljǛljǜǤ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǛǩǪDZßDZ ǹǮǺǼǹǺǻǩǹ ǯÝǶǮ ǻǩǪDZßǩǻ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄ ǹǮǻǻǮǼ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǺǮǶȎǵ ǻǮǴǮǽǷǶȄǶ ǾǩǪǩǹ ǴǩDzǭȄ

ǖǎ"âljǒǍlj"âljǡljǖ"

ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷdzȁǩǹDZǶǷǫǩǔȇǪǷǫȅ ÞǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻLǶǶǮǵǮǺǮ NjǩǺDZǴȅǮǫǶǩ áǷßǩǵǭȄáǵLǶǭǮǻǻǮǹLǶ ǷǹȄǶǭǩǼdzǮǰLǶǭǮǩǭǩǵ åǵLǹLǶáçǻáǩǹǼdzǮǰLǶǭǮ áçáȄáǻÝǹǻLǪLǶáǷǹßǩǼ dzǮǰLǶǭǮáǩǰǩǻǩǸáǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǚǮDzǻdzǩǺȄǵǷǫǩljǴǵǩ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ NJDZǹDZǵǯǩǶǷǫǶǩ

 ǍǯǩǶǭǩǹǷǫǕǩǹǩǻ ǡǼdzǼǹǪǮdzǷǫDZȀ

ǚǎǖǀǕǛǎǔǎǝǗǖǤ

Рысты АТЫҒАЕВА Есіл аудандық ардагерлер кеңесінің төрайымы ljǻǩǵǮǻǷǫǩǍDZǴǽǼǰǩ ljǪǭǼdzǩǹDZǵǷǫǶǩ

ǞljNJljǙǔljǖǍǤǙǜ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǛǼǹDZǰǵǭǮǶǮǻÝǹǪDZǮǺȎ ǯÝǶǮ ǺǸǷǹǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǕǕ ˆǛǼǹDZǺǻǻȎdz ǩáǸǩǹǩǻǻȄáǷǹǻǩǴȄá˜ǏǡǚǪȎǹǴǮǺȎǸáǷǶǩáéDz ǯÝǶǮǵǮDzǹǩǵǾǩǶǩǪDZǰǶǮǺȎǯçǵȄǺȁȄǴǩǹȄǶȄã ȎȁdzȎ ǻǼǹDZǰǵ ǵǮǶǮǭǯǮǹǴǮǹȎǶȎã ǪȎǴȎdzǻȎǴȎǬȎǶ ǩǹǻǻȄǹǼ ǪǷDzȄǶȁǩ ǩáȄǺȄǰ ǻǮǬȎǶ ǻǹǮǶDZǶǬǻǮǹ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǩǭȄ ǛǷǴȄá ǩáǸǩǹǩǻǻȄ  ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ǩǹáȄǴȄ ǩǴǼßǩǪǷǴǩǭȄ

ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ

ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ Ó¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ӼÌÙ¼ÌÆÑ ÎĪñäġìÁÖÁÎĭÜÈÜ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ

ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÅôìáóĭÁÇÜÂÁÊ ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉÎ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉΠՆŠ†Š,ƒ, ՆŠ†Š,ƒ, ‰Ī£ª˜¥‰},Ò ‰Ī£ª˜¥‰},Ò

{˜Ÿªĭ˜Ÿ˜Ĭ©ª˜¥ˆ©§«™£ ¢˜©³¥³ĦxĬ§˜¨˜ª¤ ¥ ©ª¨£L›L¥œžªL¨¢£L§Ě{¢«Ģ£L›L™¨L£›¥ ˆœ˜¢® ·Ĭ¦£ž˜Ÿ™˜ £¨L¥LĦ§L¢L¨£¨L¤¥¢ĤŸĬ˜¨˜©³¥™Ĥ£L©«L°˜¨ª¤© — ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ {˜Ÿªkx©ª˜¥˜˜Ĭ°˜¤³v›˜ŸªL¨œ˜¢® ·©³¥³Ħ¢¦¤§´¶ª¨£L¢¦¨ª˜£³Ĩ³¥œ˜ª¨L£L§Ĭ˜ªª˜£œ³ËÆÈÆËÙ¼ÑÆÅÁËÓÏÑ {˜Ÿªkx©ª˜¥˜˜Ĭ°˜¤³v›˜ŸªL¨œ˜¢® ·©³¥³Ħ¢¦¤§´¶ª¨£L¢¦¨ª˜£³Ĩ³¥œ˜ª¨L£L§Ĭ˜ªª˜£œ³ËÆÈÆËÙ¼ÑÆÅÁËÓÏÑ — ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ

ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ

ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ

ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ

„¢¥ž˜¡³¤³Ÿ „¢¥ž˜¡³¤³Ÿ x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³ ÅïòóüĬ¢Ĥ°©L ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©L ª£¬˜¢© 

ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ

ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ËġîáêüíÒģËÆÎ ËġîáêüíÒģËÆÎ

Ә¨˜£³¤³ 15100 Ҙ§©³¨³©Ě Ҙ§©³¨³©Ě Âáòðáöáîá x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³~Ī™˜¥¦š¢Ĥ°©L k€Ÿœ˜ª£´©ªš¦y„v~‰


16

Ě 

ÒæîâĄíáôòüí çüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

» а л а қ ы т қ а у «Ш

шақырады

˧ˬ˞˟˘˲˘ˬ́೦́ˮ˞˘ ʤ˳˵˘ˮ˘˪೴ˮ˧ˮ˟˯˲˘˥͕ϱͲϳ˾ ˞˘೦́˘ˬ˘೮˞˘ ́ˮ ˬ˞ ˵˧˘ ˟ˮ ೪ ͨౢ˘ˣ˘೪˟ˬ˧ͩ˭˯ˮ˶˭ ˟˳˵ ˬ́೪˹ ˤ˚˘ˬ˧഑˵˟˞˧͘ʤ˾́ ͨˌ˶˘೪˵́೪˘ˬ˘ͩ˯˵˙˘˳́ ˳́˪೴ˮ˞˟˲˧ϭϬ͘ϯϬͲ˞˘ˮ ˘˳˱˘ˮ˘̆˳́ˮ˞˘೦́˾˘˲˘˯ ͘ ϮϮ͘ϯϬͲ೦˘˞˟˥˧ˮˢ˘ˬ೦˘˳˘˞́

«Қазақ елі» монументі алдындағы алаң бұқаралық әрі әсерлі шара өтетін біртұтас сахна ретінде жасалады. Ертегі ауанына ұқсас стиль мен ландшафтты дизайнның арқасында монументтің айналасы мерекелік күйге енеді. Аумақ 16 алаңға бөлінген. Оның әрқайсы – өз алдына бөлек безендірілген жеке кеңістік. Ойын-сауық алаңдары әр түрлі жас шамасындағы балаларға арналған. Балдырғандар тек ойын бағдарламасына қанығып қана қоймай, пайдалы танымдық білім алады. Күлкі шақыратын ойын-сауық түрлері әр адамның балалық шағын бір сәт еске түсіріп, тамаша әсерге бөлемек. «Шеберлер қаласы» – қолөнер шеберлерінің жұмыстары қойылған алаң. Мұнда кез келген адам қалаған кәдесыйын сатып алумен қатар, оны жасаудың шеберлік сабақтарына қатыса алады. «Мен Астанада тұрамын!» алаңындағы суретшілер қатысушылардың портреттері мен достық шарждар салады. Сонымен қатар, мұнда «Менің Астанам» картинасының нобайы салынған үлкен стенд қойылады. Онда кез келген қонақ картинаның кей бөліктерін бояй алады. Фестиваль қонақтары басты тосын сыйды мереке күндерінен күтеді.

ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘˘ˬ೦˘˾˲˟˵ഉ˶˟ ˢ́ˬ˘ˮ˞˘˲́˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ഑˵˟˞˧͊ ʫˬ˯˲˞˘˪೴ˮ˧ˮ˟ ˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ˾˘˲˘೪˘ˬ˘ ˵೵˲೦́ˮ˞˘˲́˭˟ˮ ೪˯ˮ˘೪˵˘˲́ˮ˘˵˘˭˘˾˘˵˘˲˵˶͕˟˲˟˪˾˟ ˶˘೪ˤ೦˘˙˯ˬ˭˘೪͘ʺ˟˲˟˪˟ˢ˘˳́ˬ̃˪˯ˮ˯˭ˤ˪˘೵˳˵˘ˮ́˭˞˘˲́ˮ ೪˯ˬ˞˘˶೦˘˙˘೦́˵˵˘ˬ೦˘ˮ͘ ʮ́ˬ˘ˮ˞˘˲˙˘˭˙˶˪˵˘ˮ ˢഉˮ˟ˢ೴ˣ˱˘˥́ˣ೪˘˥˵˘ ഑೮˞˟ˬ˟˵˧ˮ೪˘೦˘ˣ˞˘ˮ ˢ˘˳˘ˬ˭˘೪͘

Әуе

жыландарының

әні

Фестивальде әуе жыландарын бас қар уда н хал ықа рал ық деңгейдегі шеберлер өнер көрсетеді. Көп шіл ік таза ауа да жыл анд ар биіне қанығып қана қоймай, шараға өздері де қатысуға мүмкіндік алады. Сон дай -ақ, әуе жыл анд ары на құш тар шет ел клу бта рын ың өкіл дер імен арн айы әзір лен ген шоу -бағ дарл ама ны там аша лайд ы. Арн аулы шат ырл ард а кез келг ен

қат ысу шы қал аған жыл анд ары н нұсқаушылардың көмегімен жасап, ұшыра алады. 5 шілде күні сағат 12:00 мен 22:00 аралығында Ақбұлақ ауданындағы Саябақ аймағында өтетін фестиваль аясы нда бала ларғ а жән е басқ а да қатысушыларға арналған шеберлік сабақтары, қысқа шоу-бағдарламалар мен ойын-сауықтар, суреттер шеруі ұйымдастырылады.

˟˲˛˟˵ˤ˭˟˛˟ˮ˙˘ˬ˶˞˘˲́˭˟ˮ͕ˢ˘˶́˲́ˮ́ˢ ೪˯˥́ˮ˞˘˲́˭́ˣ೵ˬ ́˲ ́˭ ˾ ˟ˮ ˳˪ ˬ˟ ೴˥ ˟˲ ˭˟ˮ˙˘˵́ˬ˞́೦́˾˟˙ ˮ˘˳́ˬ೪˘˳ˤ˟˵˵˟˲೵ˬ˵˵́ ౢ˘ˣ˘೪˵˯˱́˲˘೦́˟˱˵˧ˬ˧˛˧ ˘˶́ˮ˛˟˲ˬ˟˲˧˭˟ˮ˞˘೮೪˵́͘ʻ˘೦́ˣ˟˲ˢ˧˛˧˵˪˟˵ഉ ˙˧˵˟೪˘˥ˮ˘˳೪˘ˮ೵ˬ˵˵́೪˪೴˲˟˳˭˘೪˵˘˶ˬ́ ˘ˮ˞˘˲́೺ഉ˭ˢ˘˶ˢ೴˲˟˪ˢ˘೪˺˘ˬ೪́ˮ́೮˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵˧˭˟ˮഉ˲˧˵೵˲˭́˳́˭˟ˮ ˮˢ˧˙˧೴ˣ˧ˬ˭˟˥˪˟ˬ˟˞˧͘ʶ೴ˮ˧˙೴˛˧ˮ˛˟˞˟˥˧ˮ ˞˟ ˘ˣ ˞˘˞˘˪഑˲˧ˮ˧˳˵˘˱೪˘ˮ͘ౢ ˘˵́˧˳˱˟˵˵˧͘ౢ˘ˣ˘೪˪೴˲˟˳˧͕˾́ˮ˭ഉˮ˧ˮ˞˟͕˟˲˵˟ ˧ˬ˶˞˟͘ˁ˯ˮ́೮˙˧˲˧ʹʤ˳˵˘ˮ˘˵˯˥́˘̆˳́ˮ˞˘ ೵ˢ ˪˧ˣ ˬ೪ ഑˵ ˵഑ ˟˲ ˯˙˘˳́͘ ೪˘˲˘ˬ́೪˵˶˲ˮˤ˲ˬ ೵ˬ˘ˮ˞˘˲́˭́ˣ˞́೮ ˘˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪͕˺˘ˬ́˲́ˬ˘˵́ˮͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˙˘˲́˳́ʹϮϬϭϰͩ೵ˬ˵˵́೪ˢ ˟ˬ˧˾˧ˮ˞˟೴ˬ˪˟ˮ˘˶೪́˭˞ ೵˥́˭˞˘˳˵́

ʛ ɮ ɧ ʇ ʛ ɮ ɶ ʛ ȱɾ ʃ ʧ ɫ ʊʅɹȱɼʣʇʧ

ɩʅɶɼʧʁɯʂ

33 балуан қатысады. Сонымен бірге «Шығыс барысы» атанған «Қазақстан Барысы – 2013» иегері Айбек Нұғымаров жүлдеге тігілген «Тайтұяқ» пен 150 мың АҚШ долларын, чемпион белдігін тағы да иелену үшін жекпе-жекке шықпақ. Оның үстіне, турнир ұйымдастырушылары биыл «Көрермен көзайымы» атты арнаулы сыйлық енгізіп отыр. Бұл – көрермендер мен жанкүйерлер ішінен жаңа автокөлік иесін анықтайды. Дүбірлі додада «Алтын белбеу» және «Тайтұяқ» иегері ғана емес, су жаңа «Hyundai Elantra» автокөлігінің иегері анықталады. Ол үшін құны 1000, 2000,

3000 теңгелік кіру билеттерін сатып алып, сәттілікке сену керек. Автокөлікпен қатар көрермендерді көп қызықтар күтуде. Бірегей жобаның демеушілері мен серіктестері – «Самұрық Қазына» әл-ауқат қоры» АҚ, «Kaspi bank», «SAT & Company» АҚ, «Hyundai» сауда маркасымен «Astana Motors», «Қазақтелеком» АҚ, «КазАгро» ҰБХ» АҚ, «ПетроКазахстан», A’SU, «Sulpak», «YOKOHAMА» ұйымдары.

Бетті дайындаған Асхат РАЙҚҰЛ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі үшін ұйымдастырылатын бәсеке елімізде төртінші мәрте өткізілмек. Мұнда «Қазақстан барысы» мәртебелі титулын иеленуге әр балуан барын салады. Алдыңғы үш жылда айтулы атаққа Ұлан Рысқұл, Бейбіт Ыстыбаев және Айбек Нұғымаров ие болды. Төрт кезеңнен тұратын биылғы жоба 100 мың қатысушының, 9 мыңнан астам онлайн көрермен мен 6 миллиондай офлайн жанкүйерлердің басын қоспақ. Жарыстың ақтық сайысы Астана күні аясында 29 маусымда сағат 13.00-де «Сарыарқа» республикалық велотрегінде өтеді. Турнир тікелей эфирде ұлттық және шетел телеарналарынан таратылады. Осылайша спорт жанкүйерлері еліміздің аузын айға білеген айтулы балуандарының бәсін тамашалайды. Әр облыстан және екі қаладан

68 (3125) 2014-06-21  

АСТАНА АҚШАМЫ №68 (3125) 21 маусым 2014