Page 1

Ě

67 

ÂÆÊÒÆμ

19 ÍÁÔÒÜÍ ÜÍ ÇÜÌ

+18°.. +16°

+30°..+28°

:::$67$1$$.6+$0<.= 6+$0<.=

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

МЕРЕКЕЛIК ШАРАЛАР кестесi

ʶ˟˾˟ͨౢ˘ˣ˘೪˟ˬ˧ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧˘ˬ˘೮́ˮ˞˘˙ˤ́ˬ೦́˭˟˪˵˟˱ ˵೴ˬ˟˪˵˟˲˧ˮ˧೮˳˘ˬ˵˘ˮ˘˵˵́ˢˤ́ˮ́഑˵˵˧͘ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ ഉ˪˧˭˧ʰ˭˘ˮ೦˘ˬˤ˃˘˳˭˘೦˘˭˙˟˵˯˚౭ˬ˵˵́೪˙˧˲́೮೦˘˥˵˟˳˵˧ˬ˟˶ ೪˯˲́˵́ˮ˞́˳́˙˯˥́ˮ˾˘഑ˣ˙˧ˬ˧˭˞˟˲˧ˮ˞ഉˬ˟ˬ˞˟˛˟ˮ˵˯೪˳˘ˮ˟˪˧ ͨʤˬ˵́ˮ˙˟ˬ˛˧ͩˤ˟˛˟˲˧ˮ˟˵഑˳˙˟ˬ˛˧ˬ˟˲˧ˮ˵˘˱˳́˲˞́͘

ʊʅɹʁɧʆ ɾɧʃɧ ɾʅɹʂɧɹʂʛɶǯǯǯ ʶ˟˾˟ʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯˭˭˶Ͳ ˮˤ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˟ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˧˾˪˧ ˳˘̆˳˘˵˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮ ˢ˟˵˟˪˾˧˳˧ʥ˯ˬ˘˵˃˧ˬ˟˱˯˚ ೪˘˵́˳́˱͕ˢ˶˲ˮ˘ˬˤ˳˵˟˲Ͳ ˭˟ˮ˪˟ˣ˞˟˳˶഑˵˪˧ˣ˞˧͘ ʽˬ˘ˬ˞˘˪˟ˬ˟ˢ˘˵೪˘ˮ ʤ˳˵˘ˮ˘˪೴ˮ˧ˮ˟˯˲˘˥ ೵˥́˭˞˘˳˵́˲́ˬ˘˵́ˮ ˧˳Ͳ˾˘˲˘ˬ˘˲˵˶˲˘ˬ́ ˪˟೮˧ˮ˟ˮഉ೮˛˧˭˟ˬ˟˱͕ ˵˯˳́ˮ˳́˥ˬ˘˲೦˘ ˵˯ˬ́˭˟˲˟˪˟ˬ˧˪ ˙˘೦˞˘˲ˬ˘˭˘ˬ˘˲˞́೮ ˵೵˲೦́ˮ˞˘˲೴˾˧ˮ˭˘೮́ˣ́ ˣ˯˲˟˪˟ˮ˧ˮ˘˥˵˵́͘ «Бүгінде Астана – жай ғана елорда емес. Шын мәнінде, ол – тәуелсіз мемлекетімізге тән ұлттық идеяның ең басты тұғырларының бірі. Сондықтан, «Астана күні» дегенде біз елорданың тарихи жолынан бұрын бас қаланың ел дамуындағы орны мен мемлекетіміздің біртұтас болуындағы рөліне назар аударуымыз керек. Олай болса, елорда күнін атап өтуде ұйымдастырушылар ұсынып отырған әр іс-шараның мерекелік мазмұнынан басқа олардың идеологиялық маңызы құнды болмақ» деді Болат Анапияұлы. (Жалғасы 2-бетте)

2

АЛТЫН ТАККАНДАР АЛЫСКА САМГАЙДЫ

ƼɅǂNJLJǎƼDžƼɅNjƼnjƼǎ

ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˞˟ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ˀ˟˳Ͳ ˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ ˁ˱˯˲˵ ˢഉˮ˟ ˞˟ˮ˟ ˾́ˮ́೪˵́˲˶ ˧˳˵˟˲˧ ˘˛˟ˮ˵˵˧˛˧͕ͨˁ˘˭೵˲́೪Ͳౢ˘ˣ́ˮ˘ͩ೵ˬ˵˵́೪ഉˬͲ˘˶೪˘˵೪˯˲́ͩ ˘˪˻ˤ˯ˮ˟˲ˬ˧˪ ೪˯೦˘˭́ ˢഉˮ˟ ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ ഉ˪˧˭˞˧˛˧ ˘˲˘˳́ˮ˞˘ ˚˟ˬ˯ˢ˯ˬ ˤˮ˹˲˘೪೵˲́ˬ́˭́ˮ ˞˘˭́˵˶ ˳˘ˬ˘˳́ˮ˞˘ ഑ˣ˘˲˘ ഉ˲˟˪˟˵ ˟˵˶ ˵˶˲˘ˬ́ ʺ˟˭˯˲˘ˮ˞˶˭೦˘೪˯ˬ೪˯˥́ˬ˞́͘

3

ƾǁLJNJǂNJLJ ƽǗLJƼDžȽǗǂNJLJǀƼljʓǃƿǁnjǁdž

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


2 Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ʃɧɾȬʃɧɾ

ʍʛɶȱʁɯɩʧɶ

ʺ೅̙̞̣̞̭̯̞ಪ ̡̡̖̖̯̞̚ ̙̣̪̼̌ ̨̯̼̬̼̭̼̦̔̌ ˁ̖̦̯̌ ಱ̭̼̦ಢ್̨̦̖̬̞̭̯̖̬̥̖̦̯̣̼̌̐̚ದ̯̼̬̱̣̬̖̦̞̞̣̖̦̌̐̐̚ ౢ̼̣̥̼̭̯̼ದͲ̞̭ ̙ರ̬̞̱̐̚ ̡̨̡̖̭̞̔ ̥̌ದಱ̣̦̼̪͕̔̌ ʫ̣̭̼̦̼̍̌ಪದ̨̣ದ̨̼̦̙̞̖̬̞̣̞̀̌̍̔͘

ಁ̜̖̬̞̥̐ౢʽʮʤʥʤʱ͕ ζϱϰ̡̥̖̯̖̪Ͳ̶̛̣̖̜̞̔ಪ ̯ರ̣̖̞͕̐ͨʤ̣̯̼̦̖̣̞̍̐ͩ ̛̖̖̬̞̐͗

ΎΎΎ ϲ ̹̞̣̖̖̔̔ ್̯̖̯̞̦ ̣̣̬̍̌̌̌ಢ̌ ̬̦̣̌̌ಢ̦̌ ͨʤ̣́̌ಢ̦̌ ʤ̭̯̦̌̌ͩಱ̣̯̯̼ದ̡̥̱̼̣̼̌̚ದ̜̍̌ದ̱̼̦̼̌ಪ̴̛̦̣̼̦̌̌ ್̡̨̞̬̞̯̖̱̖̦̦̙̖̯̞̣̯̯̞̔̍̌̌͘

– Ұстаздарымызға үлкен алғыс білдіреміз. Себебі, біздің білім деңгейіміз – олардың жұмысының жемісі. Ұстаздарымыздың берген сапалы білімінің арқасында ҰБТ-ға дайын дық барысында қосымша сабақтарға бару қажеттілігі де туындаған жоқ. Ал Астана әкімінің қолынан «Алтын белгіні» алу – мен үшін үлкен құрмет. Біздің еңбегіміз бүгін жанды деуге болады. Білім нәрімен сусындау жолында төккен теріміз текке кеткен жоқ. Бізге артылған үмітті ақтай білдік. Ата-анамызға, Елбасымызға осындай жақсы білім алуға жағдай жасап, біздерге қолдау көрсетіп отырғаны үшін үлкен алғысымды білдіремін. Енді армандаған оқу орнымның табалдырығын аттап, көп ұзамай туған халқымның арқа сүйер қызына айналатыныма сендіргім келеді.

ΎΎΎ Ϯϭ̥̱̭̼̥̌̔̌ͨyWKͲϮϬϭϳ̵̣̼ͩ̌ದ̬̣̼̌̌ದ̥̥̦̦̌̌̔̌Ͳ ̼̬̼̣̔ಢ್̡̦̬̥̖̭̞̦̞̌ಪ̨̥̜̼̦̣̱̼̥̖̦̯̱̣̱̭̣̔̌̌̌Ͳ ̯̦̯̼̌̌ದಱ̬̥̖̯̞̦̖ʤ̭̯̦̌̌̔̌ౢ̌̌̚ದ̭̯̦͕̌ˀ̖̭̖̜̙೅̦̖ ೅̵̣̖̥̭̦̭̼̦̼̌̌ಪ̙ಱ̶̡̨̣̼̬̼̯̖̞̦̦̖̬̯̖̬̖̞̔̔̌̐̍̔̚͘ ΎΎΎ ʫ̨̣̬̣̼̔̌ದ̙ಱ̥̼̭̹̼ʤ̨̜̭̔ʰ್̬̖̞̦̞̍̌̏̚ಪͨʶ̦̖̯̌̚Ͳ ̛̛̯̖̣̖̱ͩ̍̍ದ̞̣̖̯̞̬̌̍̌ದ̼̣̼೅̣̖̥̙̭̯̬̼̦̼̌̌ಪ̦̌̌̚Ͳ ̨̬̼̦̱̬̼̪̯̼̬̌̔̌͘ʽ̣̯̱̬̣̼̯̞̪̯̞͕̌౭̛̛̣̼̬̯̦̦̼̍̌́ಪ ̖ಪ್̡̯̬̣̼̥̼̪̭̼̣̼̥̬̼̦̼̌̌̍̌̔̌ಪ̞̬̞̍ʹͨĂŝůLJ DĂŝů̖̯̞̖̙̼̪̯̼ͩ̐̌̔̌̚̚͘ ΎΎΎ ʤ̭̯̦̦̼̌̌ಪ̙̭̼̣̖̣̖̱̞̱̥̌̍̔̌̌ಢ̼̦̔̌ದ̼̬ಢ̱̼̣̌ ್̭̞̬̱ದ̨̣ಢ̣̼̦̼̌̌̔͘ౢ̨̞̬̣̬̌̌̚ಢ̬̦̣̼̪̌̌̌ˀ̨̙̖̭̔Ͳ ̡̨̯̖̦̭̯̭̙̣̼̦̏̌̌̔̌ಢ̨̡̨̨̡̼̬̥̦̬̦̼̙̦̼̦̦̖̞̌̔̌̌ ದ̼̭ದ̼̪̦̭̣̼̦̼̌̌̌̔͘ʽ̭̼̙̼̣̼̔ಪ̭೅̱̞̬̜̼̦̌̔̌ ̙̭̼̣̖̣̖̱̖̙̖̯̞̙̌̍̔̐ರ್̯̬̯̚ದ̼̬ಢ̱̼̣̙̞̖̬̞̣̖̦̌̍̐͘

ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ Астанада «Қолжетімді баспана-2020» бағдарламасы бойынша 5424 жас отбасы өтініш берді. ɼɯʘɯdz Оқушылар сарайында Жастар театры «Наурыз-ару» қойылымын сахналады.

ɩʋɫʧʃǯǯǯ «Конгресс холда» ресейлік «Генерал» ансамблінің концерті өтеді. Басталуы: 19.00

ɯʇʊɯʄdz Бейбітшілік пен келісім сарайында «Астана кештері» халықаралық өнер фестивалі есік ашады. Басталуы: 19.00

ɨʂʋʜʄʋɨɿɿɨʄɯɨʈ ɨʂʜʉɿɨʉɨʃɮɨɺɯʜ (Басы 1-бетте) Марапаттау рәсімінде қала әкімі Иманғали Нұрғалиұлы мектеп бітірушілер мен ұстаздарды, ата-аналарды мерекемен құттықтап, сөз сөйледі. «Арғы ғасырда Ұлы Абай «Баланы оқытуға әркім құштар, Десе де ол бір арман қолдан ұшқан» деп тебіренген екен. Расында, бүгінгідей сауатты ұрпақ тәрбиелеу кешегі ата-бабаның сан ғасырлық аңсары еді. Енді, міне, біздің ұрпақ үшін бұл – тағдырдың берген бағасыз мүмкіндігі, тәуелсіз мемлекетіміздің мәртебелі міндеті. Сондықтан, бүгінгі заман баланы «Қайда оқытамын?» деген арманнан емес, «Қайда оқытамын?» деген таңдаудан тұрады. Осы күні бұл таңдау еліміздің бас қаласында Елбасының өсиетімен білім алып, тәлім жинаған, тәрбие көріп, арман қуған ұлқыздарымыздың алдында тұр. Әрине, оның нақты бағасы оқушының білім нәтижесінен көрінеді. Ал, оның бірегей көрсеткіші – «Алтын белгі» деді қала басшысы. Кешегі жылдарды саралаған елорда әкімі

˃̨̜̣̪̌ದ̦̌̌ದ̨̜̥̜̥̼̌̚͘͘͘

(Басы 1-бетте) Сонымен қатар, ол Астана күнінде жылда ел көңілінен шығып жүрген дәстүрлі іс-шаралардан бөлек, бағыты жаңа, мазмұны тың мерекелік бастамалардың бар екенін тілге тиек етті. Басқарма жетекшісінің айтуынша, Астананың тойына жалпы саны 70-ке жуық түрлі шаралар жоспарланып отыр. Қала күніне орай «Аялаған Астана» республикалық телевизиялық балалар байқауы, жыл сайынғы театр фестивалі, «Мәңгілік ел» тақырыбындағы республикалық мүшайра және отандық орындаушылардың қатысуымен өтетін «Астанаға тарту», «Ән жүрегім Астана!» концерттік бағдарламалары ұйымдастырылады. «Қазақ елі» мону-

менті алаңындағы «Шуақты қала» концерті де көпшілік көңілінен шығады деп күтілуде. Болат Тілепов осылардың бәрін тізе келе аспаздық және тағам фестивалі, поэзия және кітап мерекесі сияқты тағы да басқа жастарға арналған бағдарламалардың болатынын айтты. Жиын барысында Болат Тілепов «Мерекелік шаралардың аясында қала тұрғындарының еркін қыдыруына қолайлы жағдай жасалады. Мерекелік бағдарламалар өтетін барлық алаңда сауда-саттық және қолөнер бұйымдарының көрмесі өтеді. Әрине, мұның бәрі мерекелей келген көрермендерге тамаша көңіл-күй сыйлау үшін жасалып отыр. Десек те, Астана күнін думандатып қана өткізуге болмайды. Мейрам аясында әр адамның жайлы өмір сүруін қамтамасыз ету үшін тұрғын үй, аулааралық аумақ, кіреберіс жолдарын абаттандыру сияқты барлық шаруашылық жұмыстар жасалады» деп, әлеуметтік жағдайлардың шешілуі де мереке қарсаңында тұрғындардың қуанышына сеп болады деген өз ойын білдірді. Нұрислам ҚҰСПАНҒАЛИ

«Осыдан он алты жыл бұрын Астанада бұл төсбелгіні тек 1 оқушы иеленсе, биыл 92 түлек «Алтын белгі» тағып, ақжолтай үмітті ақтап шықты. Ал, жалпы, күні кеше өткен Ұлттық бірыңғай тестілеуді қаламыздан ұзын саны 3252 оқушы тапсырып, оның ішінде 1081 бала 100-ден жоғары балл жинады» деп, мұның өзі үлкен көрсеткіш, зор мақтаныш екенін айтты. «Ардақты жастар, бұл жетістіктеріңіз өздеріңізден кейінгі іні-қарындастарыңыздың ынтасын оятады, «Мен – астаналық оқушымын» деген сезіміне серпін беретін үлкен үлгі, мақтан тұтар өнеге, өткен өмірлеріңіздің алғашқы межесі. Ендігі тағдыр тек өз қолдарыңызда. Десе де, зайырлы өмір үздіксіз талап-талпыныс пен ұмтылыстан, үйрену мен ізденуден, жаңару мен жаңғырудан тұрады. Бұл – әрбіріңіз үнемі есте ұстайтын ұранды ақиқат! Өз басым әлемнің озық көшінен қалмай, уақыттың талабынан талмай, талай табыстың биігінен көрінетіндіктеріңізге

кәміл сенімдімін. Өйткені, сіздердің бойларыңызда Астананың асқақ рухы мен жүректеріңізде Елбасының жаққан жалыны бар. Осыны естен шығармағайсыздар!» деген И.Тасмағамбетов түлектерге тілекші екендігін де жеткізді. Айта кету керек, биылғы оқу жылында Астана мектептерін 4042 оқушы тәмамдады. Оның 3252-сі немесе 80,5 пайызы ҰБТ-ға жіберілген. Қала бойынша 2014 жылы орташа балл 87,58 пайызды көрсетті. Үш түлек – 124, 1081 оқушы 100-ден жоғары балл жинады. №9 «Зерде» мектебі мен №48 мектеплицейді бітірушілер арасында «Алтын белгі» иегерлері басымырақ. Асхат РАЙҚҰЛ

ౢ̣̣̼̌̌ದ̥೅̵̛̭̣̯̖̪̱̯̯̯̬̼̦̼̌̔̌̌ಪ̙೅̦̖ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̌̌ ̯ಱ̬ಢ̼̦̬̼̦̼̔̌ಪ̦̬̼̦̌̌̌̚ ȎȣȓȌȣЬ ȔȈțșȣȔȣȕȌȈ șȈФȈȚ Ȍȍ ШȈȓȈȓȣШ ȔиșȓȐȝȈȚȚȣЬ ȔиȎСȓСș ȏȈȓȣȕȌȈ ǩȍȑȉСȚȠСȓСȒȒșСȒȈȉȐȕȍȚ ȉȍșСȕȠСȠȈШȣȘȣȓФȈȕǨșȚȈȕȈШȈȓȈȓȣШȔиșȓȐȝȈȚȚȣЬȒȍȏȍȒȚС șȍșșȐȧșȣȠȈШȣȘȣȓȈȌȣ ˁʫˁˁʰ˔ʻˏ౦ౢʤˀʤ˄ˏʻʤʶʫʸʫˁʳ ʺಁˁʫʸʫʸʫˀʫʻʧʳʯʳʸʫʪʳ͗ ǎǴǷǹǭǩǭǩßȄ ȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩ dzÝǺȎǸǷǹȄǶ ǭǩǹȄǶȄã ǯǩDzdzéDzȎ ǵǮǶ ǷǴǩǹǭȄ ǭǩǵȄǻǼ ǯÝǶǮáȄǰǵǮǻȎǶȎãǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶǩǹǻǻȄǹǼȁǩǹǩ ǴǩǹȄǻǼǹǩǴȄ âǩǴǩǴȄá ǵÝǺǴDZǾǩǻǻȄã ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ǵÝǭǮǶDZ ǭǩǵȄǻǼ ǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎ ǯåǶȎǶǭǮǬȎ ǻçǹǩáǻȄdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǮǺǮǪȎ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩ ǺȄǶȄã ǯȄǴǭǩǹßǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ǪȇǭǯǮǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎǶǮ åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰǼǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǯȄǴȄǻǼ ǵǩǼǺȄ ǵȄǶǩ ǭǩDzȄǶǭǩǴǼ ǯÝǶǮ åǻdzȎǰǼ áǩßDZǭǩǺȄ ǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzdzåǵǮdz dzåǹǺǮǻǼǷǶȄãǵåǴȁǮǹǴǮǹȎǶǪǮǴǬȎǴǮǼǯÝǶǮ ǵçáǻǩǯ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮǴǮǬǮǶ ǺǩǶǩǻ ǻǩǹȄǶȄã ǻȎǰǪǮǺȎǶ ǩDzáȄǶǭǩǼ áǩßDZǭǩǺȄ ǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹȄǶȄã ǯǮ dzǮǴǮǬǮǶ ǺǩǶǩǻǻǩǹȄǶǩ áǩǴǩǴȄá ǪǩßȄǻǻǩßȄ ǯǷǴǩǼȁȄǴǩǹ dzåǴLǬLǶǭǮ ǯǷǴ ǯéǹǼǬǮ ǻåǴǮǵ ǻåǴǮǼǭǮǶǪǷǺǩǻǼǻéǹȎǶǭǮǬȎÝǴǮǼǵǮǻǻLdzdzåǵǮdz dzåǹǺǮǻǼáǩßDZǭǩǺȄǻǼǹǩǴȄ

 ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǺȄǹǻáȄ dzåǹǶǮdzȎ ǯǩǹǶǩǵǩǶȄǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹǼǻÝǹǻȎǪȎǵǮǶȁǩǹǻ ǻǩǹȄǻǼǹǩǴȄáǩßDZǭǩǺȄǶȄãǪǮdzȎǻǼǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄǶǩǼǹȄǰǭǩßȄˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶ ǭǩßȄ ǯǩǺȄǴ ǯǮǴǮdzǻǮǹǭȎ dzéǻȎǸ çǺǻǩǼ ǵǮǶ áǷǹßǩǼ áǩßDZǭǩǴǩǹȄ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎǶǮ åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǵǮǶ ǻǷǴȄáǻȄǹǼǴǩǹ ǮǶǬȎǰǼ ǻǼ ǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ˆljǪǩǻǻǩǶǭȄǹǼ ǺǩǶDZǻǩǹǴȄá ǯǩǪǭȄáǻǩǼ ǯDZǶǩǼ ǯçǵȄǺ ǻǩǹȄǶçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǶȄãǩǼǵǩßȄǶǭǩǻǩǰǩǴȄáǻȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ áǩßDZǭǩǴǩǹȄǻǼǹǩǴȄ˜ȁǮȁȎǵȎǶǮåǰǬǮǹȎǺǸǮǶ ǻǷǴȄáǻȄǹǼǮǶǬȎǰǼǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄáǩǹǩȁǩǭǩßȄˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã áçǹǵǮǻǻȎ ǩǰǩǵǩǻȄ˜ ǩǻǩßȄǶ ǪǮǹǼ ǮǹǮǯǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ȁǮȁȎǵȎǶǮåǰǬǮǹȎǺǻǮǹǮǶǬȎǰǼǻǼǹǩǴȄ ǕǮǵǴǮdzǮǻǵçáǻǩǯȄéȁȎǶǯǮǹǼȀǩǺdzǮ ǴǮǹȎǶǩǴǼßǩǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄǯǮǹǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶ ǶǮǵǮǺǮ ǯȄǴǯȄǵǩDzǻȄǶ åǰǬǮ ǵéǴȎdzǻǮǹǭȎ ǺǩǻȄǸǩǴǼǻǼǹǩǴȄȁǩǹǻǻǩǹǭȄãǯǷǪǩǴǩǹȄǶ dzǮǴȎǺǼǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã dzåȁǮǺȎǶǮ ǩǻǩǼ ǪǮǹǼǻǼǹǩǴȄ

 ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄã ǯȄǴßȄǺÝǼȎǹǭǮǬȎˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩßȄ áçǹȄǴȄǺȄ ǩȈáǻǩǴǵǩßǩǶ ǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹǭǮǶ ǻçǹßȄǶ éDz ǺǩǻȄǸ ǩǴǼǭȄ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ ǮǹǮǯǮǺȎǻǼǹǩǴȄ˜ȁǮȁȎǵȎǶȎãdzéȁȎǯǷDzȄǴǭȄ ǭǮǸǻǩǶǼǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎ ǯǩǶȄǶ ǭǩßȄdzǮDzǪȎǹǫǮǭǷǵǺǻǫǷǩǹǩǴȄádzǷǵDZǺǺDZȈ ǴǩǹȄǶȄã áçǹǩǵǭǩǹȄǶǩ åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã dzǮDzǪȎǹ ȁǮȁȎǵǭǮǹȎǶǮ åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ âǩǴǩǴȄáǵÝǺǴDZǾǩǻǻȄãǺǮǺǺDZȈǺȄǶǭǩ ǩDzǻȄǴßǩǶǺȄǶǸȎdzȎǹǴǮǹǵǮǶçǺȄǶȄǺǻǩǹǭȄã ǷǹȄǶǭǩǴǼǪǩǹȄǺȄǻǼǹǩǴȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǴȄá ǵÝǺǴDZǾǩǻǻȄã dzǮǰǮdzǻȎ ǺǮǺǺDZȈǺȄǶȄã áǩǹǩǼȄǶǩ ǮǶǬȎǰȎǴǬǮǶ ǶǮǬȎǰǬȎǵÝǺǮǴǮǴǮǹǻǼǹǩǴȄ âǩǴǩǴȄá ǵÝǺǴDZǾǩǻǻȄã dzǮǰǮdzǻȎ ǺǮǺǺDZȈǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄǻǼǹǩǴȄ ljǶȄáǻǩǵǩ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ  ǚǎǺȎǴǷǫ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄ


3 Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ɳɯɮɯʁʈʣɶ ǩЮȋСȕȋСȎȍȌȍȓșкȏȈȑȌȈȘȣȕȈǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣǴиȌȍȕȐȍȚȉȈșШȈȘȔȈșȣȕȣЬȉȈșȠȣșȣ ǩȖȓȈȚǴȈȎȈФаȓȖȊȚȣЬǶȘȚȈȓȣШȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȧȓȈȘШȣȏȔȍȚСȕȌȍȍȓȖȘȌȈȚȖȑȣȕȈ ШȈȚȣșȚȣȚСȓȠСȓȍȘȋȍȉȍȘȋȍȕȎȈțȈȉȣȕаșȣȕȣȗȖȚȣȘȔȣȏ

ʤˁ˃ʤʻʤʶ౬ʻʳ ౢʤʱˏˀˏʺʪˏʸˏౢʿʫʻ ʮʤʸ౞ʤˁʤʪˏ

ౢಱ̬̥̖̯̯̞ ʤ̭̯̦̌̌ ದ̣̭̼̦̼̌̌ಪ ̯ಱ̬ಢ̼̦̬̼̔̌ ̥̖̦ ದ̨̦̌ದ̯̬̼̌͊ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 23 маусым – мемлекеттік қызметші күнінің тұңғыш рет аталып өтілуіне орай «Ашық есік» күні өткізілетінін хабарлайды. Мекенжайы: Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі №11, 646-652 кабинеттер.

қорлармен бірлесе отырып, биылғы көмектің нақты кімдерге берілетіні жөнінде шешім шығаратын боламыз. Онымен қазіргі уақытта комиссия мүшелері айналысып жатыр. – Мерекелік шараларды телеарналар арқылы тікелей эфирде тамашалау мүмкіндігі бола ма? – Осы мәселені қарастырып көргенбіз. Концерттік бағдарламалардың барлығы дерлік жанды дауыста өтетіндіктен, тікелей телетрансляция жүргізген кезде көрсетілімдердің сапасыз болатыны анық. Сол себепті, телекөрермендерді бейне және дыбыстық жағынан сапасыз дүниелермен қамтамасыз еткіміз келмеді.

Бірақ кейін әрқайсыңыз телеарналар арқылы монтаждалған нұсқасын тамашалай аласыздар. – Қала күнін мерекелеу үшін ұйымдас ты рушылар қанша адамның көмегіне жүгініп отыр? – Ол туралы нақты ештеңе айта алмаймыз. Бірақ астаналық өнер ұжымдары, тағы да басқа көптеген қызметкерлер және әр түрлі жастар мен ересектер қала күнін атап өтуге бір кісідей атсалыспақ. Сонымен қатар, шетелдік өнерпаздар әрі олардың көмекшілерін қоса есепке алғанда шамамен барлығы 20 мыңдай адам мейрамның мазмұнды, есте қаларлықтай болуына үлес қосады. Нұрислам ҚҰСПАНҒАЛИ

ʦʫʸʽʮʽʸʥˏʸʤʱ౞ˏ ʮʽʸʪʤʻಉʯʧʫˀʫʶ

(Басы 1-бетте) Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев велосипед сынды экологиялық көлік мәселесін үнемі көтеріп келеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі өткен жылы Премьерминистрге Астана қаласында «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесіне дайындық барысында велоинфрақұрылымын дамыту туралы ұсыныс жасағанын айта келе, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының бас директоры Ерлан Даримов бұл ұсыныс «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен Астана қаласы

әкімдігі тарапынан толықтай қолдау тапқанын жеткізді. Оның айтуынша, үш кезеңнен тұратын бұл жоба шілде айының басында іске асырыла бастайды. 2015 жылы Есіл өзенінің сол жағалауы мен оң жағалау толықтай қамтылмақшы. Ал, ең соңғы кезең – «ЭКСПО-2017» қалашығының аумағында орналасады. Жалпы алғанда, қала бойынша 40 велобекет болады және оның барлығы сол жағалаудағы Министрліктер үйінен бастап ірі-ірі сауда ойынсауық кешендерінің алдарына қойылады. 2017 жылға қарай

велобекеттер қатары 100-ге және велосипедтер саны 1000-ға жетеді деп күтілуде. Бү гінгі таңда әлемде қала жағдайында көліктің осы түріне ойысу үрдісі байқалады. Қытайда бір автомобильге 250 велосипедтен келсе, Дания, Германия, Нидерланд сияқты дамыған мемлекеттерде сапардың 30 пайызы велосипед арқылы жүзеге асырылады. Жапонияда жұмысбасты халықтың 15 пайызы қызметіне осы транспорт арқылы қатынайды. Болашақта біздің еліміз де осыған аққұла көшетініне сенім бар. Сонымен қатар, веложолдар инфрақұрылымын дамыту қосымша жұмыс орындарын ашып қана қоймайды, еліміздің ірі қалаларындағы экологиялық жағдайды жақсартып, жолдағы кептелектің де азаюына әсерін тигізеді. Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ

ˁ̞̞̔̚ಪ̯̌ಢ̼̬̼̔ಪ̼̭̍̌̚ ದ̣̥̖̦̌̌ದ̦̹̣̼̌̌ದ̯̼ ̜̣̦̼̭̯̼͍̍̌̌ʤ̭̯̦̭̞̖̌̌̐̚ ̦̖̭̞̥̖̦̼̭̯̼ದ͕̦̖̭̞̥̖̦ ದ್̡̼̥̯̬̞̦̖̞͍̍̌̔

ˁ̖̯̣̦̏̌̌ ʮʤʸʺʤ౞ʤʻʥʫ˃ʽʦʤ͕ ̨̭̖̦̯̬̌

Бетті дайындаған: Таңатар ТӨЛЕУҒАЛИЕВ. Дерек көздері: www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz

– Астана күніне орай ұйымдастырылған іс-шараларға қанша ақша бөлінді және билеттерден түскен қаржы қайда жұмсалады? – Биылғы мерекеге 700 млн теңге бөлінгенін айтқым келеді. Ал сатылымдағы билеттердің ақшасы, ең алдымен, концерттік бағдарламаларға жұмсалған шығынның орнын жабуға кетеді. Оның ішіне техникалық жабдықтау секілді бірнеше жұмыстар кіреді. Сондай-ақ, қаржының белгілі бір бөлігі қайырымдылық шараларына бөлінетін болады. Былтырғы қала күнінен кейін 15 млн теңге әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен мүгедек балаларға көмек ретінде жұмсалды. Біз қайырымдылық

ɧʈʊɧʃɧȱʂɯʃʊɧʁɸʊɯʊʧ

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ

– Астана – туған қалам. Балалық шағымның куәсі – Ақмола болсын, қазіргі Астана болсын, атауын өзгертсе де, маған бұл жер сондай қымбат, сондай ыстық. Еуразия төңірегіндегі ең әсем, ең көркем, күллі әлемді мойындатып отырған Астанаммен мақтанамын, қуанамын. Көркіне көз тоймайтын Астанамды көріп, ең алдымен, Аллаға, екіншіден, Елбасына ризашылық біл ді ремін. 1998 жылы бас қала мыз ды Астанаға көшіріп, қазақ халқына таңғажайып шаһар сыйлағаны үшін елордалық тар көш бас шы мыз ға өмір бақи қарыздар деп ойлаймын. Ашық аспан астында, Астана қаласында өмір сүріп жатқаным үшін бақыттымын.

ʫ̨̬̣̍˃ʳʸʫˌʽʦ͕ ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̌̌˃̞̣̖̬̞̥̼̯̱̔̔̔̌ ̭̍̌ದ̬̥̭̼̦̼̌̌ಪ̭̹̼̭̼̍̌͗ – Астана мен үшін елімнің дамуының мысалындай. Себебі, біз Ақмолаға 1992 жылы келдік. Бұл жылдың ел экономикасы үшін де, руханияты үшін де өрлеу кезеңі болмағаны түсінікті. Еліміздің бірте-бірте ілгерлеуімен сол кездегі Ақмола да ілгерілей бастады. Ал, бұл қаланың астаналық мәртебеге ие болуы оның қадамын ашып, жұлдызын жақты. Қаланың дамуына қалай үлкен мақсаттар қойыла бастауымен, тұрғындарының да өмірге құлшынысы арта түсті. Сөйтіп, Астанамен бірге біз де алға жылжыдық. Ел өркендеді, елорда көркейді, біз де есейдік. Астана ұлтымыздың ұясы, біздің тағдырымыз, ұрпағымыздың болашағы болуымен әрі ыстық, әрі қымбат!

ʧರ̣̙̦̯̌̌ˁʤʱʸˏʥʤʫʦʤ͕ ̨̪̹̯̌ದ̡̼̥̖̯̖̬̞͗̚ – Балаларымның болашағы үшін 2008 жылы Алматы облысынан елордаға көшіп келдік. Сол уақыттан бері пошташы болып еңбек етіп келемін. Күн сайын Астана көшелерін аралап, әрбір мекемеге хат-хабар, газет-журнал тасимын. Шүкір, Астана көз алдымызда көркейіп келеді. Бұрын 5-6 ғимаратқа ғана қызмет көрсетсем, қазіргі уақытта 15 бизнес орталығына хабар-ошар жеткізу менің міндетіме кіреді. Астана отбасымыз үшін жақсы қуаныштардың бастауы болды. Осында бесінші қызым дүниеге келді. Бүгінде екі қызым өз білімдерінің арқасында елорданың іргелі оқу ордасында тегін білім алуда. Әрбір астаналық елорданы жан-тәнімен сүйіп, дамуына қандай да бір үлес қосса деген ізгі тілегім де жоқ емес.

Сауалнаманы жүргізген: Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ


4 Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǿǧˁȂǷǧʽ

ʓɨʂʜɿɪʨʈʂʨɬʨt

ˋʻˑʻːʵ˔ːʳ˧ʳʹ˪ˑ˪˅ʺ˪˓ˋʻ˕˳ː˳

ʥ˧˲˪˟ˣ˞˟ʰˣ˲˘ˤˬ̂˭˟˭ˬ˟˪˟˵˧ˮ˪഑˱ˢ́ˬ˞˘˲˙˯˥́˙˘˳೪˘˲೦˘ˮʧ˯ˬ˞́ʺ˟ˤ˲˞˧೮˟˳˵˟ˬ˧˛˧ˮ˯೪́೦˘ˮ˟˞˧˭͘ʽˮ́೮͗ͨಉ˭˧˲˞˟˛˧ ˟೮ ˙˘೪́˵˵́ ˾˘೦́˭ ʹ ʥ౭౭Ͳˮ́೮ ˾˟˾˧˭˧˭˟ˮ ʰˣ˲˘ˤˬ̂˞˧೮ ഑ˣ ˘ˬ˞́ˮ˘ ˞˟˲˙˟˳ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵ ˙˯ˬ́˱ ೪೵˲́ˬ೦˘ˮ́ˮ ˟˳˵˧˛˟ˮ ೪˘˲˘˱˘˥́˭˟˚˲˟˥ˬ˟˲˪഑ˣ˞˟˲˧ˮ˧೮ˢ˘˳́ˮ˵́̆˘ˬ˭˘˥͕ˢ˟˲˞˧˘˥˭˘ˬ˘˥೪೵˾́˱˳೴˥˛˟ˮ˞˟˲˧ˮ˪഑˲˛˟ˮ˵೵˳́˭ͩ˞˟˱˘೦́ˮ˘ˮ ˢ˘˲́ˬ೦˘ˮ́˟˳˧˭˞˟೪˘ˬ́˱˵́͘ʽ˵˘ˮ˳೴˥˛˧˾˵˧˪˵˧೮ˮ˘೦́ˣ೴ˬ˛˧˳˧˟˭˟˳˱˟˙೵ˬ͍͊ʫ˚˲˟˥ˬ˟˲˞˧೮˯˳́೪˘˳ˤ˟˵˧˪഑ˬ˧ˮ˟ˮ˾഑ˬ˧ ˙˘˳́˭೪೵˭˞́˘˥˭˘೪˵́˙೴˛˧ˮ˞˟˛೴ˬ˞˟ˮ˛˟ˮ˘ˬ˞́೮೦́೪˘˵˘˲ˬ́˭˟˭ˬ˟˪˟˵˪˟˘˥ˮ˘ˬ˞́˲́˱˯˵́˲͘

Т

әуелсіздіктің тәтті дәмін тат уды тағдыр Қазақ еліне де жазыпты. «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» деп аталатын Елбасының Қазақстан халқына арнаған биылғы Жолдауында мынадай тұжырым бар: «Ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргетасын қаладық. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз мәңгілік мұраттарына қол жеткізе алды». Ендігі қасиетті де қастерлі міндет – Қазақтың Мәңгілік ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік болашағын баянды ету. Әрине, осы түпкілікті мақсатқа қол жеткізудің сан алуан жолы, әр кезеңге лайық өзінің тактикасы бар. Сол көп жолдардың бірі әрі қарабайыры – тек қазақтың ғана жоғын жоқтау, «мен қазақпын, сондықтан, қазақты ғана қолдаймын. Өзге ұлттар қазақтың ыңғайымен өмір сүріп, жұмыс істеуі тиіс» деген принципке сүйену. Төменгі буында кей тұста ғана іске асыруға болатын бұл принцип мемлекеттік деңгейде үлкен қан төгіске алып келеді. Украинада болып жатқан қайғылы жағдайлар соның айқын бір көрінісі. Республикамыздағы халықтың қырық пайызға жуығын құрап отырған өзге ұлт өкілдері – тықсыруға, төмендетуге шыдап отыра беретін қарабайыр тобыр емес, қазіргі заманның білімді, қажырлы

адамдары. Сонымен қатар, қазір кейбір адамдар тек қазақжақтас (проказахский) саясат жүргізу керек дейді. Бұл әлі саяси сауатымыздың төмендігінен болу керек. Тек қазақтың ғана мүддесін есепке алу ниеті республикамыздың демографиялық, геосаяси жағдайларына сәйкес белгілі дәрежеге дейін ғана орындалуы мүмкін екендігін де ұмытпағанымыз жөн. Демек, бұл мәселені шешудің өзге жолдарын іздестіру керек. Мынаны да есте ұстаған ләзім: Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл – әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жанжаққа тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген. Сондықтан, біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. та-бабаларымыз ежелден ел бірлігін, қара қазан, сары ауыз баланың тыныштығын, ағайынның татулығын мақсат тұтқан. Бүгінде осынау игі ниет көне көз қарияларымыздың: «ымырабірлігімізден айырмасын» деген батасымен жалғасып жатқаны да тегін емес. Ендеше, еліміздің сыртқы және ішкі қалыптылығын тұрақты түрде қамтамасыз ету мәселесі Елбасымыздың ұдайы назарында болуын кездейсоқ деп айта алмайсың. Осы тұста есіме «И» деп аталатын аңыз әңгіме түсіп отыр. Әңгіме желісі мынаған саяды. Памир тауларында «И» деген бір әріп атауымен

А

ата латын шағын тайпа мекендеп, ұстап, түтінін түзу ұшыру елдік олар тек өз тілдерінде түсінісіп, өз мақсат екендігін ескерте отырып, салт-дәстүрлерін ғана ұстанатын сонда ғана «Қазақстан – 2050» көрінеді. Ал, осы бір шағын тайпаны стратегиясында айтылған үздік 30 бар болмысымен сақтап қалу өздерін елдің қатарынан табыларымызға өркениетті қоғам санайтын ортаға назар аударды. үлкен сын әрі парыз екен. Иә, «дамудың сыры – бірлікте, Мүмкін, мұны соншама баяндай- табыстың сыры – тірлікте» екендігі тын уақиға деп те айтуға болмас. бәрімізге белгілі. Мұратқа жолын Десек те, елімізде жүргізіліп жатқан тапқан жетеді. Еңбегіміздің жанбағы ұлттық саясат тұрғысынан келген- біздің ортақ үйімізді бейбітшіліктің де, бұл әңгіме қазір өз мазмұнын бесігі етіп, барды мейлінше бағалай терең ашып отырғандай. Қазақстан білуімізге байланысты. Әлгінде тәрізді басым екі тілді, екі дінді, ғана айтқандай, біздің отанымыз – екі менталитетті елді басқару оңай ортақ, тілегіміз – бір, мақсатыемес. Олай болса, қазақ жерінде мыз – жалғыз. 140 ұлт пен ұлыстың өкілдері Ол – жері сүттей ұйып гүлденген, отырғаны төбеден елі түрлен ̖̐ ̬̣̖̭̱ ̞ топ етіп т үсе ген, дамуы ̡ ̞ ̪ ̖ ̖̯̞̦̔ қалған әлдеқандай жедел, ̍ ̯ ̜ ̭̌ ̬ ̨ ̯ сый-сияпат емес, ̏ ұрпағы ʤ ̬̼̌̔ керісінше, Нұрсұлтан кемел Мәңгі̹̌ದ̼ Назарбаевтың өте лік Қазақстан! Осы ойдың көрегендік саясатыіске асуының басты кепілі – халықның тікелей жемісі деп қабыл да- тың бірлігі, елдің тыныштығы. ғанымыз абзал. Өз бастамасымен Сонымен қатар, әлемдік экономиөмірге келген Қазақстан халқы калық және саяси кеңістіктің бір Ассамблеясының үстіміздегі жылғы бөлігі ретінде танылатын Қазақстан 18 сәуірде болып өткен ХХІ сесси- үшін қауіпсіздік мәселесі өте келелі ясы барысында Елбасы мына бір де өзекті мәселе екендігін тағы мәселелерге ерекше назар аударды. айтпасқа болмайды. Сондықтан Ұлы Жамбыл ақынның «Жігерлі елдің қауіп сіздік және тұтастық болса – ер болар, бірлікті болса – ел мәселелерінде біз үнемі қырағы болар» деген ұлағатты сөзін тілге болуға тиіспіз. Бұлайша тұжырым тиек ете келе, Мемлекет басшысы айтуға толық негіз бар. Білікті келісім мәдениетін дәстүр ретінде мамандардың арнайы зерттеулеріне ұрпаққа мұра етуге тиіспіз деп атап сүйенсек, екінші дүниежүзілік өтті. Сонымен бірге, Президент соғыстан бері әлемде 170 рет ортақ ордамыз –Қазақстанның соғыс өрті тұтаныпты. Бүгінгі күні босағасын берік, шаңырағын биік төрт құрылықта 24 жерде соғыс

сипатындағы қақтығыстар орын алуда. Алаңдатарлығы сол, қарулы қақтығыстар бізбен көршілес елдерден де бой көрсетіп жатқандығы, саяси және діни экстремизмнің елімізде бел алып кету қаупі жоқ емес екендігін ұмытпағанымыз абзал. Сондай-ақ, Қазақстанды есірткі тасымалдау алаңына айналдыруға мүдделі күштердің күн өткен сайын көбейіп отырғанын қаперде ұстағанымыз жөн. Сайып келгенде, осылардың барлығы таяу жылдарда біздің қауіпсіздігімізге салынар басты сынақ болары айдан анық. Ендеше, бәріне де дайын болуымыз керек. Яғни, қалыптасқан мемлекеттік жүйені өркендету, рухани жағынан саналы көзқарас танытып, ақ пен қараны айыру жағынан келгенде өз ішімізде ықпалы мол жұмыстар жүргізе беруіміз керек. Әділдігіне жүгінсек, Елбасы Н.Назарбаевтың тікелей басшылығымен осы ретте мемлекет тарапынан елдің болашағы үшін маңызы ерекше іс-шаралар жүзеге асырылуда. Қазақстан өз тарихында тұңғыш рет Қытаймен заңды түрде бекітілген шекараға ие болды және ол достық шекар а с ы н а а й н а л д ы . Ре с е й м е н арақатынасымыздың сипаты да көңіл толарлықтай. Өйткені, Ресей бізге көп көршінің бірі емес. Тамыры тереңге кеткен байланысты жадымыздан шығармауымыз керек. Ресеймен серіктестік қарым-қатынасымыз қазір біздің елдің стратегиялық қауіпсіздігі шарттарының бірі болып отыр. Бұған бес ірі мемлекет державаларының Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берген кепілдігін қосыңыз. лімізде ұзақ мерзімді инвестиция тарту үшін ыңғайлы жағдайлар жасалынуда. Мәселен, қазір Қазақстандағы инвестицияның үштен бірі АҚШ мемлекетіне тиесілі. Американдық бизнестің Қазақстанға қатысын кеңейте түсу, демократиясы дамыған елдермен сан салалы байланыс жасау да біздің ұлттық қауіпсіздігіміздің кепілі екенін айта кету абзал. Дей т ұ рғанмен, бұл т ұста барлығымыздың белді бекем буып кірісуіміздің керектігін де еске сала кетсем артық болмас. Бұған негіз де жоқ емес. Демократия берілді деп артық сөйлеп, ауыс қадамдар жасап жатқанымыз баршылық. Қазақ халқының белі көтере бермейтін талаптарға үндейтіндер табылып жатыр. Билік тарапынан небір атқарылып жатқан жұмыстарға тек сыни тұрғыдан ғана баға беретіндер де жеткілікті. Осындайда кейбір отандастарымыздың «өсер елдің арманы көп, өшер елдің жанжалы көп» деген ұлағатты ұғымды қаперлеріне ілмейтіні қынжылтады. Тағы да қайталап айтар болсам, бізге сүттей ұйыған тыныштық, бекем тұрақтылық қажет. Бүгінгі таңдағы төзім мен сабыр, ертеңге жетелеген үміт пен сенім, бойымыздағы кісілік пен біліктілік тәуелсіздігімізді баянды етуге бағытталса игі. Олай болса, байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білейік, ағайын!

Е

Кенжеболат ЖОЛДЫБАЙ, саясаттанушы.


5 www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

åIħIħĖĩĚıģfĚěģIħĖĩ

ʫˬ˯˲˞˘˪೴ˮ˧˭˟˲˟˪˟˳˧ˮ˟˯˲˘˥೪˘ˬ˘ˮ́೮˙˧˲೪˘˵˘˲˭˟˞ˤ˻ˤˮ˘ˬ́೪˭˟˪˟˭˟ˬ˟˲˧ˮ˞˟ͨ˃˧˳˧ ˳˘˶˞́೮ ʹ ˞˟ˮ˧ ˳˘˶ͩ ˘˵˵́ ˘˪˻ˤ̆ ೵˥́˭˞˘˳˵́˲́ˬ˞́͘ ʫˬ˯˲˞˘˞˘೦́ ˵˧˳ ˞ഉ˲˧˛˟˲ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ೪˘˶́˭˞˘˳˵́೦́˘˥˵˶ˬ́˭˟˲˟˪˟˛˟഑ˣ೴ˬ˟˳˵˟˲˧ˮ೪˯˳˶ˮˤ˟˵˧˭˟ˮ೪˯ˬ೦˘˘ˬ೦˘ˮˤ˛˧˾˘˲˘ˮ́ ˵˧ˬ˾˧ˬ˟˲˧˭˧ˣ഑ˣ˪഑ˣ˧˭˟ˮ˪഑˲˧˱೪˘˥˵˵́͘ – Жалпы, балалар кішкене кезінен бастап өздерінің денсаулықтарына көңіл бөлуге дағдылануы керек. Мұны отбасында ата-аналар балаларына айтып отырса, емханада біз,

дәрігерлер кез келген аурудың алдын алып, насихат-түсінік жұмыстарын жиі жүргізуге тиіспіз. Сонымен бірге сырқат адамға алғашқы медициналық көмек көрсету –

біздің басты міндетіміз, - дейді №8 қалалық емхананың тіс дәрігері Алмаз Өтетілеуов. Акция аясында аталмыш емханада астаналық 40 көп балалы отбасына

ɩɧʁɭʛʃɮɧʇȱʈɧɹʛʈʛʃʛʄȱ ȍɩɧɶɧʇʁʛɭʛȎȱɼʣʆ

Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüí çüì

ауыз қуысын қалай тазалап, тісті қалай сақтау керектігі жөнінде тегін кеңес беріліп, тіс күтімін қызықты иллюстрациялар арқылы түсіндіретін, мультфильмдердің кейіпкерлері бейнеленген түрлі-түсті брошюралар таратылды. Қалалық №4 емханада да көп балалы, тұрмысы төмен он төрт отбасының кәмелеттік жасқа толмаған балаларын тіс дәрігері кезексіз, тегін қабылдады. Жалпы, емханаға көмек көрсетілуі қажет деп танылған сексенге жуық бала тіркелген екен. Тіс дәрігерлері Тимур Жармұхамбетов пен Меруерт Әбжанова мұндай акциялардың пайдасы зор екенін айтады. Мұнда да акция қатысушыларына балаларға арналған тіс пастасы мен кітапшалар таратылды. Тіпті, кейбір медицина мекемелерінде мұндай тегін стоматологиялық көмек бұдан бұрын да көрсетілген екен. Мәселен, №2 қалалық балалар ауруханасының меңгерушісі Қоңырат Ақсағатқызы 31 мамыр күні өткен осы тектес акцияға 900-ге тарта бала келгенін айтады. Ал, бұл жолы тек жарты күнде 150-дей жасөспірімге ауыз

қуысының гигиенасы асқазанмен тікелей байланысты екені жайында дәріс оқылып, тегін кеңестер берілді. Бір айта кетерлігі, ашылғанына көп бола қоймаған аталмыш ауруханада аппараттардың барлығы дерлік жаңа, сондықтан мұнда қызмет сапасы да жоғары саналады. Ал, №5 қалалық емханада ұйымдастырылған дәл осындай акцияның басы-қасында жүрген емхананың әлеуметтік қызметкері Гүлназ Шанбаеваның айтуынша, бұл жерде тұрғылықты жеріне қарай бар-жоғы сегіз көп балалы отбасы қаралады екен, дей тұрғанмен, дәрігерлер келушілердің санына шек қоймады. Тіпті, емхана стамотологы Сапар Кукиев балалардың ғана емес, ата-аналардың да өтінішін жерге қалдырмады. Шараға «Сибирское здоровье» компаниясы да атсасылып, өзінің табиғи өнімдерін көпшілікке ұсынды. Сондай-ақ, акция өткен барлық жерде «Colgate», «0ral-B», «Blend-a-med» брендті тіс пасталары таратылды. Динара ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ, Сапарғали ҚАНАТ, Айгүл ӨЗЕКОВА ǏǗǃLJǁƽƲǃ

౞˘ˬˤ˭೵˲˘˵ಁ˙˞˧˭˘ˮ˘˱˯˚͕ϭϯˢ˘˳˵˘͗

hIJ¼Ì¼IJ¼ÎmÈÁÆÎÁËÍÎÏÀÄÛÍ×ÉÀ¼ Ô×ĶÀ¼ÇÀ×È – Ән айту – маған нағашыларымнан дарыған өнер. Екінші сыныпта оқып жүргенде пианино үйірмесіне бардым, сондағы педагогтер маған дауысымның жақсы екенін, хорда ән айтып жүре бермей, жеке ән айту керектігін айтты. Бірақ ата-анам да, мен де аса мән берген жоқпыз. Кейін 2011 жылы «Қарақат» мектеп-студиясына бардым, сол мектепте оқығаныма биыл үшінші жыл.

ʺ˘ˬˤ˪˘ˁ˭˘೦೵ˬ˯˚˘͕ϭϬˢ˘˳˵˘͗

ĴųԳȳýÁÉĻÉÁÌ¿Á¼IJ×ɽ×Ã

ͨʤ̆ˬ˘೦˘ˮʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˙˘˥೪˘˶́ˮ́೮೪˘˵́˳˶˾́ˬ˘˲́೪́ˣ˶˞˘˥́ˮ˞́೪೴˳˵˧ˮ˞˟

Б

алаларға арналған «Аялаған Астана» ұлттық музыкалық телевизиялық байқауы биыл екінші рет өткелі отыр. Оның ұйымдастырушылары – «Нұр Отан» ХДП, Астана қаласы әкімдігі, Игорь Крутой жетекшілік ететін «АРС» продюсерлік компаниясы және «Еуразия» бірінші арнасы. Байқаудың іріктеу кезеңінде еліміздің 16 қаласынан 8-12 жас аралығындағы 1000-нан аса бала бақ сынап, орталарынан 17 бала озып шыққанын ілгеріде хабарлаған едік. Қазір финалистер қызу дайындық үстінде. Байқаудың ақтық сыны Астана қаласында 4-6 шілде елорда тойына орай өткізіледі. Бас жүлдеге ие болған жас дарын «Детская Новая Волна» байқауында Қазақстанды танысты-

ру мүмкіндігіне және 1 миллион теңге көлеміндегі ақшалай сыйақыға (ол баланың шығармашылық дамуына жұмсалады) ие болады. Бұған қоса, 1, 2, 3 орындарға және «Көрермендер көзайымы» аталымына лайық деп танылған балалар да құралақан қалмайды дейді ұйымдастырушылар. Қазір Қазақстанның түкпіртүкпірінен іріктелген жеткіншектер әншілік қабілеттерін шыңдап, вокал, сольфеджио, актерлік шеберлік бойынша ресейлік Лина Арифулина шеберханасының білгір мамандарынан, педагогтарынан сабақ алуда. Байқаудың негізгі мақсаты да тасада қалған талантты іздеп тауып, кәсіби әншілік жолға салу десек, жүлде алсын-алмасын, бірақ білікті мамандардан сабақ алудың өзі балғындар үшін үлкен олжа екені анық.

«Шоу түрінде өтетін байқау үш күн бойы тікелей эфирде көрсетіледі. Арнайы іріктеліп алынған 12 концерттік нөмір дайындалып жатыр. Әділқазылар алқасының ұйғарымымен, SMS арқылы жолдаған халықтың дауысы да ескеріледі, балалар «Zaratushtra Band» оркестрінің сүйемелдеуімен жанды дауыста ән салатын болады. Қатысушы міндетті түрде қазақ және ағылшын тілдерінде ән айтуы тиіс. Жеке орындаумен қатар, М.Арапбаева, А.Кішкенбаев, С.Бақаева сынды әншілермен дуэт болады» дейді бағдарламаны ұйымдастырушы ресейлік мамандар. Айжан ҚАСЫМОВА, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенті

– Мен Павлодар қаласынан келдім. Ең алғаш кастингке келгенде Адельдің «Rolling in the deep» әнін орындадым. Арманым – сол әншімен кездесіп, дуэт айту. Ол үшін көп еңбек етіп, тер төгу қажет. Менің әпкем Аида Смағұлова кезінде «Voyage» тобының әншісі болды, қазір де музыкамен айналысады, ағам Мерген Смағұлов озық DJ-лердің қатарында. Әкем музыкалық аспаптардың құлағында ойнайды. Мен де осы байқаудан жүлделі орын алып, ата-ана үмітін ақтайтыныма сенімдімін, себебі, өзіне сенбеген адамға ешкім сенбейді.

ʯ˘˭ˤ˲˘ˁ˘೦˘˞ˤ˟˚˘͕ϭϮˢ˘˳˵˘͗

ĵɼÅÎÏÀ×ĵÂÁÈÉÁÉĴÅÌÁÉÀ³È – Мен Ақмола облысының Зеренді ауданынан келдім. «Аялаған Астана» – бізге берілген үлкен мүмкіндік, мұнда біз өз дарынымызды бүкіл елге таныта аламыз. Астанадағы күндерім қызықты өтуде, бәріміз «Думан» ойынсауық орталығына, «Астаналық циркке» бардық, Есіл өзенінде пароходпен жүрдік. Атақты спортшы Денис Теннің өнерін тамашаладық. Күн сайын вокалдан, биден сабақ аламыз, йогаға барамыз. Маған ән айтуды әжем үйретті, анам да өнерден құралақан емес. Болашақта мен де өнер ауылынан алыс кетпеймін, танымал әнші болғым келеді.


6 Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǯdzǧǴǹǧǷǧǮȂ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˭೵˳́ˬ˭˘ˮ˞˘˲́˞˧ˮˤ˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮˵഑˲˘೦˘˳͕́ ʥ˘˳˭೴˹˵ˤʫ˲ˢ˘ˮ೪˘ˢ́ʺʤʸ౞ʤʮˏ౭ʸˏ˺˘ˣ˲˟˵˵˧೮೪˘˳ˤ˟˵˵˧ˀ˘˭˘ˣ˘ˮ ˘˥́ˮ˘˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́˺˘ˬ́೪೪˘೴ˮ˞˟˶˧

ʺ˟˥˧˲˧˭˞˧͕˲˘೪́˭˞́ʤˬˬ˘ˮ́೮˘˵́˭˟ˮ˙˘˳˵˘˥˭́ˮ͊

DŽLjƼljǗLjǗǃƽǁljƽƲnjLJƲƿƲLjƲǃƿǁ ƽǁdžǁLjƽNJLJƼDžǗɅ

мен татулығының арқасында нәсіп болған басты байлығымыз. Халқымыздың кең пейілі, қонақжай, бауырмал, дархан мінезі кең-байтақ даламызда достық пен бірліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына негіз болды. Қадірлі ағайын! Діннің мақсаты – ізгілік, береке мен бірлік. Ислам діні мемлекетте, қоғамда тыныштық, әділдік болуын көздейді. Адамды соған тәрбиелейді. Алла тағала адамзат баласын: «Бөлінбеңдер» деп бауырмал болуға бұйырған. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.ғ.с.) басшыға бағынып, бүлік шығармауды үгіттеуінде үлкен мән бар. Алла Елшісі (с.ғ.с.) өз өсиетінде қамшының сабындай қысқа өмірді рухани құндылықтарды байытуға арнау қажеттігін өсиет еткен. Ол (с.ғ.с.) қоштасу құтбасында: «Мен орталарыңнан кеткеннен кейін баяғы бітпейтін ұрыс-керіске, дау-дамайға қайта бой алдырмаңдар» деген. Әлхамдулилла, ата-бабамыз сан ғасырлардан бері аңсап өткен Тәуелсіздікке қол жеткізудің арқасында асыл дініміздің қайнар бұлақтарымен қайта қауыштық. Халқымыз дербестікпен бірге дәстүрлі мәдениетіне, тілі мен дініне толыққанды ие болып, оларды заманға сай дамытуға мүмкіндік алды. Өшкеніміз жанып, ұмытқанымыз жадымызда жаңғырды. Мұның барлығы Қазақ елінің бүгінгі ұстанған бағытбағдарының дұрыстығын, ата-баба жолынан айнымағандығын білдіреді. Енді ұлт жадынан ұмытыла бастаған имани құндылықтарды қайта жандандырудың реті келді. Біз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының аясында 2014 жылды «Дін мен дәстүр» жылы деп жарияладық. Мақсатымыз – ұлттық табиғатымызбен сабақтас шариғаттағы мәзһабымыз бен танымдық мектебімізді тұғырлап, асыл

ʂʅʁɮɧʁʛɾȱ–ȱ ʂɸʁʁʞʊɾɧȱɾʛɶʂɯʊ ʫˬ˯˲˞˘˭́ˣ˞́೮ ˘˥˾́೪˵́ ೪೵ˬ˾́ˬ́೪ ೴˥˧ ͨಁˣ˧˲˟˵ ˁ೵ˬ˵˘ˮͩ ˭˟˾˧˵˧ˮ˞˟ ˘೪˳˘೪˘ˬ˞˘˲ ˘ˬ೪˘˳́ˮ́೮ ϮͲ˪˟ˣ˟˪˵˧ ˯˵́˲́˳́ ˙˯ˬ́˱ ഑˵˵˧͘ ౢ˯೦˘˭ ˢഉˮ˟ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵ ೪˘˥˲˘˵˪˟˲ˬ˟˲˧ˮ˟ˮ ೪೵˲˘ˬ೦˘ˮ ˘ˬ೪˘ ˭ഉˢ˧ˬ˧˳˧ˮ˞˟ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ˭೵˳́ˬ˭˘ˮ˞˘˲́˞˧ˮˤ˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́˙˯˥́ˮ˾˘഑˪˧ˬ˧͕ͨʻ೵˲ʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˯˲˵˘ˬ́೪ ˭˟˾˧˵˧ˮ˧೮ ˙˘˳ ˤ˭˘˭́ ʻ˘˶˲́ˣ˙˘˥ ೪˘ˢ́ ˃˘೦˘ˮ೵ˬ́˙ˤ́ˬ೦́ˢ˘˲˵́ˢ́ˬ˞́೪˵˘˟ˬ˯˲˞˘ˬ́೪ ˭˟˾˧˵˵˟˲˞˟˘˵೪˘˲́ˬ೦˘ˮˢ೵˭́˳˵˘˲ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟˛˧ ˟˳˟˙˧ˢ˘˥ˬ́˭ഉˬ˧˭˞˟˞˧͘

Бетті дайындаған: Жайық НАҒЫМАШ

Құрметті бауырлар! Мұсылман қауымы үшін аса ұлық қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болғай! Оразаға аманесен жеткізген Алла тағалаға сансыз шүкірлер мен мадақтар болсын! Жаратушы Иеміздің жер бетіндегі барша адам баласын әртүрлі ұлттарға бөліп жаратуы – Оның шексіз даналығы. Қасиетті Құранда: «...Бірбірлеріңді танып-білулерің үшін сендерді ұлттар мен ұлыстар етіп жараттық» («Хұжурат» сүресі, 13аят) деп баяндалған. Бәрімізге жер, мекен, ғаламшар, Отан ортақ. Бізді біріктіретін ортақ мақсаттар көп. Баршамыз Жаратқаннан деніміздің саулығын, болашағымыздың жарқын, өміріміздің тыныш болғанын тілейміз. Осынау игіліктердің орындалуы бірлікке байланысты екені белгілі. Ынтымағы ыдырап, бірлігінен береке кеткен елдің болашағы да бұлыңғыр болмақ. Қаншама жұрттың жер бетінен жоғалып, тегі мен тұтастығынан айырылуының негізгі себебі – бауырмалдықтың болмауы. Мекке мен Мәдина халқын татуластырып, бір-біріне бауырмал еткен Алла Елшісі (с.ғ.с.) мұсылмандықтың іргесін бірлікпен бекемдеген. Халқымызда: «Байлық – байлық емес, бірлік – байлық» деген нақыл бар. Құдайға шүкір, сайын даланы мекендеген сан алуан ұлт пен ұлыстың тату-тәтті ғұмыр кешуі – бұл халқымызға Алланың берген сыйы, өлшеусіз рақымы. Ұлт өкілдерін бірлікке бастаған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев дін қайраткерлерін де ынтымақ пен ымыраға үндеп, татулық пен тұрақтылыққа шақырды. Астана бейбітшіліктің алтын бесігіне айналды. Бұл – бейбіт жолды басты бағдар еткен отандастарымыздың достығы

дүниелерімізді, жауһарларымызды жарыққа шығару, үзілгенімізді жалғап, жоғалтқанымызды түгендеу, сан ғасырлық тарихы бар діни дәстүрлерімізді қалпына келтіру. Сол арқылы Қазақ елінің іргелі елге айналуы үшін қолдан келгенше үлес қосу. Бүгінде дәстүрмен сабақтас рухани құндылықтарымызды жаңғырту мақсатында республика деңгейінде игілікті іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Рамазан – тәлім мен тәрбие, жасаған жақсылықтардың сауабы еселеніп жазылатын, Жаратушы Иеміздің жарылқауына, рақымына бөленетін ай. Олай болса, Алланың теңдессіз сыйына ізгі де, қайырымды іс-әрекеттерімізбен қол жеткізуде аянып қалмайық! Имандылығымызды күшейте түсейік! Қасиетті айда күнәға жетелейтін, Алланың ашуына шақыратын барлық жаман істерге жол бермесек екен. Қоғамдық көліктерде жол ақысы арзандатылса, күнделікті тұтынатын заттарға жеңілдіктер жасалса, асханаларда ауызашар мезгілінде қайырымдылық акциялар ұйымдастырылса, ұжымда, кәсіпорындарда, әсіресе, құрылыс салаларында ауыз бекіте жүріп жұмыс істейтін бауырларымызға құрмет көрсетіліп, түсіністік танытылып жатса, нұр үстіне нұр дер едік. Рамазан айында берілетін Құдайы тамақтар ауызашар уақытында ұйымдастырылса. Асыл дінімізде әрбір қайырлы амал – садақа. Адасқанға жол көрсету де – садақа, жабыққанды жұбатып, жылы сөз айту да – сауапты амал. Рамазан айында осындай ізгі істерге ден қойғанымыз абзал, ағайын! Қымбатты отандастар! Иман бұлағынан сусындаған адам арына дақ түсірмейді. Өйткені, Ислам адамгершілік құндылықтарды қастерлеуге үндейді. Осы орайда баршаңызды қасиетті Рамазан айын мұқтаж жандарға көмектесумен, жетім мен жесірге, қарттар мен мүгедектерге мейірім көрсетіп, сауапты амалдармен, ізгі істермен өткізуге шақырамын. Алла тағала қасиетті Құранда: «Жақсылықта, тақуалықта бір-біріңе көмектесіңдер» деп бұйырған («Мәида» сүресі, 2-аят). Жарылқаушы айда жасаған амалдарыңыз бен ізгі ниеттеріңіз басқа да айларда жалғаса бергей! Алла тағала баршамыздың екі дүниеде де жүзімізді жарық, әр қадамымызды берекелі еткей! Тілегіміз қабыл, мұратымыз асыл болғай! Байлығымыз – иманымыз бен бірлігімізге бекем болайық!

Өкіл имамның сөзіне сүйенсек, ҚМДБ жариялаған «Дін мен дәстүр» жылы аясында құрылған республикалық және ақпараттық насихат топтары бүгінге дейін 18 840 адамды қамтыған. «Тәрбие мен білім – егіз» жобасы аясында ЖОО-дарына қарасты 9 жатақханада тәрбие сағаттары өткізілсе, мектеп түлектеріне арналған «Жолың болсын, жас түлек» атты рухани кешке 1800-ге жуық оқушы қатысқан. Ал, әр жұма сайын 78500 уағыз парақшалары таратылып, каладағы 7 мешітте орналастырылған нүктелер арқылы 32 онлайн-дәрістер аптаның дүйсенбі және сейсенбі күндері жүргізіледі. «Әзірет Сұлтан» мешітінде ашылған «Хикмет» телерадио кешенінде «Халық даналығы», «Балаларға базарлық», «Шешендік сөздер», «Ақ бата», «Ғибратнама» секілді бағдарламалар ашылып, 8550 СD таспалар таратылды. Бұқаралық ақпарат құралдарында 11 мақала жарияланып, 7 бейнеуағыз, 5 әлеуметтік ролик түсірілген. Осы айтылған ақпараттарға көңілі толған алқа мүшелері мешіт ұжымы атқарып жатқан істерге оң бағасын беріп, өз ұсыныс, пікірлерін де ортаға тастады. Алқа төрағасы профессор, философия ғылымының докторы Ғарифолла Есім атқарылған істерге тоқтала өтіп, «Дін саласындағы қызмет шындығында базбіреулер ойлағандай оңай іс емес екенін бүгінгі елорда мешіттерінің жартыжылдық есебінен байқап отырған боларсыздар. Кейбір адамдар молданың ісі тек Құран оқып, халықтың садақасын қағып отыру деген таяз пікір айтады. Мен мешіт қызметкерлері тарапынан атқарылып жатқан, әсіресе, қайырымдылық шараларына баса назар аударғым келеді. Мүмкіншілігі шектеулі, мұқтаж отбасыларға 5 млн теңге сомасында көмек көрсетілді. Бұл дегеніміз – үлкен еңбек» деді. Өз кезегінде «Нұр Астана» мешітінің бас имамы Наурызбай Тағанұлы қаладағы үлкен мешіттерде ғана қаржылық мүмкіндіктер болатынын, ал одан өзге, қаладан тысқары орналасқан мешіттерде, шындығында, мешіт қызметкерлеріне төленер жалақының өзі мардымсыз екенін айтты. Әсіресе, жыл сайын келетін қасиетті Рамазан айында әр кеште жамағатқа арналып жайылатын ауызашар дастарханына жұмсалар қаражат 250-300 мың теңге шамасында болса, отыз күн бойы ауызашар дайындау оңай шаруа емес екені бесенеден белгілі. Осы ретте, дін жанашырлары, кәсіпкер азаматтардың аянбай атсалысып жатқанының өзі елдегі ахуалдың алға жылжып келе жатқандығының көрінісі екенін атап өтті өкіл имам.


5.07 11 00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ˌ˘˵˵́೪ͩ˘˚˵˯˪˟˲˶˟ˮ˧

11 00

ʤ˳˱˘ˣ˞́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

12 00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘˘˳˱˘ˮ́ͩഉ˶˟ˢ́ˬ˘ˮ˞˘˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

14

ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳˁ˘˭˘ˬ́ͩ೴˲˭˟ˬ˧˘˳˱˘˱˵˘˲˯˲˪˟˳˵˲ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

00

ͨʶ഑˪˵˘ˬͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙͕́ͨʮ˟ˬ˟ˣˮ˯˞˯˲˯ˢˮ́˥ͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙͕́ͨʰˬ̂ˤˮ˪˘ͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙́

ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮ ʫ˳˧ˬ഑ˣ˟ˮ˧ˮ˧೮ˢ˘೦˘ˬ˘˶́;ʤ೪˙೵ˬ˘೪˾ͬ˘˭˘೮˘˥́Ϳ

ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮

15 00

ͨʤ̆ˬ˘೦˘ˮʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪˙˘˥೪˘˶́ˮ́೮˛˘ˬ˘Ͳ˪˯ˮ˻˟˲˵˧

16

00

ʺ˟˥˲˘˭˙˟˪ʥ˟˳˙˘˟˚˵́೮˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೪˪˟˾˧

16

00

ˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

16

00

ͨʤˣˤ̆ˢ˘೮೦́˲́೦́ͩ˻ˤ˲˪഑ˮ˟˲˧ˮ˧೮˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

17

00

ͨDƒ¦®‘ÝãƒÄƒͩˈ˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ˤˬˬ̅ˣˤ˯ˮˤ˳˵˵˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

17

30

ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳʤ˲೪˘˶ͩ˵೴˲˪˧˭˶ˣ́˪˘˳́ˮ́೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

19

00

ͨಁˮˢ೴˲˟˛˧˭Ͳʤ˳˵˘ˮ˘͊ͩʧ˘ˬ˘Ͳ˪˯ˮ˻˟˲˵˧

19

00

ʤ͘ʻ˟˵˲˟˙˪˯೪˘˵́˳˶́˭˟ˮ഑˵˟˵˧ˮͨ>ƒ^‘ƒ½ƒͩ˵˟˘˵˲́ˮ́೮˛˘ˬ˘Ͳ

19

00

ʽ˱˟˲˘ഉˬ˟˭ˢ೵ˬ˞́ˣ˞˘˲́ͨʽ˱˟˲˘ˬˤ̆ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ˮ˞˟

19

00

ͨ/Äã›Ùăã®Êă½^ãٛ›ãƒÄ‘›^›ÝÝ®ÊÄ®ÄÝãƒÄƒͩ ˪഑˾˟˙ˤ˧˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

19

00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

ʤ˳˵˘ˮ˘ʺ˟˞ˤ˘Ͳʽ˲˵˘ˬ́೦́

ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͩʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵ˣ˘ˬ́ ʺ͘ʧ˯˲̂˪ˤ˥˘˵́ˮ˞˘೦́ʽ˲́˳˞˘˭˘˵˟˘˵˲́ ʤ˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˻ˤ˲˪ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ʶ˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ˮ́೮ʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˵˧˪˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵˯˲˵˘ˬ́೦́ ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ ˃ഉ˶˟ˬ˳˧ˣ˞˧˪˳˘˲˘˥́

ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮

ౢ͘ౢ˶˘ˮ́˾˙˘˟˚˘˵́ˮ˞˘೦́ౢ˘ˣ˘೪˭˶ˣ́˪˘ˬ́೪ ˞˲˘˭˘˵˟˘˵˲́

20 00

ʺ˟˥˲˘˭˙˟˪ʥ˟˳˙˘˟˚˵́೮˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೪˪˟˾˧

20

00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳʤ˲೪˘˶ͩ˵೴˲˪˧˭˶ˣ́˪˘˳́ˮ́೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

21

00

ͨಉˣ˟ˮഉ˶˟ˮ˞˟˲˧ͩ˪ˬ˘˳˳ˤ˪˘ˬ́೪˭˶ˣ́˪˘˪˟˾˵˟˲˧

22

00

ϰDƒÖ֮ĦͲ^«Êó;˱˲˯˟˪˻ˤ̆ˬ́೪˾˯˶Ϳ

ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͩ˯˲˵˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵ˣ˘ˬ́ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ˮ́೮ʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˵˧˪˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵˯˲˵˘ˬ́೦́ ʫ˳˧ˬ഑ˣ˟ˮ˧ˮ೮ˢ˘೦˘ˬ˘˶́ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ˮ́೮˘ˬ˘೮́

6.07 9 00

10

00

ˌ́೦́˳˙˘ˣ˘˲́

ͨˌ˘˱˘೦˘˵ͩˁʽ˪഑ˬ˧˪˵೵˲˘೦́

˃೵೮೦́˾೪˘ˬ˘ˬ́೪˳˘̆˙˘೪˵˘˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ͨˁ˵˶˞˟ˮ˵˵˟˲ͩ˳˘̆˙˘೦͕́ͨʮ˟˲೵˥́೪ͩ˳˘̆˙˘೦͕́ʽ˲˵˘ˬ́೪˳˘̆˙˘೪͕ ౞˘˾́೪˵˘˲˳˘̆˙˘೦́

10 30

ʥ೵೪˘˲˘ˬ́೪˾˟˲˶ˢഉˮ˟ͨˌ˶˘೪˵́೪˘ˬ˘ͩ ˘˵˵́˭˟˲˟˪˟ˬ˧˪˪˯ˮ˻˟˲˵

11

ͨˌ˘˵˵́೪ͩˢ˘˳˵˘ˬ˘ˮ˵˵˘˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

ͨౢ˘ˣ˘೪ʫˬ˧ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˘ˬ˞́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮ 00

ͨʥ˘˥˵˟˲˟˪ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˘ˬ˘೮́

11 00

ͨʺ́೮ˢ́ˬ˞́೪˵˘˲˵˯೦́˳́ˮ˞˘೦́ʤ˳˵˘ˮ˘ͩ ˪഑˾˱˟ˬ˧ˬ˟˲഑˲˪˟ˮˤ˟˵˧ˮ˧೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

11

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ˌ˘˵˵́೪ͩ˘˚˵˯˪˟˲˶˟ˮ˧

ͨˈ˘ˮͲˌ˘˵́˲ͩˁʽˁʽˢ˘ˮ́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮ 00

ͨʶ഑˪˵˘ˬͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙͕́ͨʮ˟ˬ˟ˣˮ˯˞˯˲˯ˢˮ́˥ͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙͕́ ͨʰˬ̂ˤˮ˪˘ͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙́

11 00

ʤ˳˱˘ˣ˞́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

11

00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳˁ˘˭˘ˬ́ͩ೴˲˭˟ˬ˧˘˳˱˘˱˵˘˲˯˲˪˟˳˵˲ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

12

00

ͨDƒ¦®‘ÝãƒÄƒͩˈ˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ˤˬˬ̅ˣˤ˯ˮˤ˳˵˵˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

12

00

ʻ˟˪˟೪ˤ̅˳˘ˬ˵˘ˮ˘˵˵́˲ഉ˳˧˭˧

15

00

ͨʤ̆ˬ˘೦˘ˮʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪˙˘˥೪˘˶́ˮ́೮˛˘ˬ˘Ͳ˪˯ˮ˻˟˲˵˧

16

00

ͨʤˣˤ̆ˢ˘೮೦́˲́೦́ͩ˻ˤ˲˪഑ˮ˟˲˧ˮ˧೮˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

16

00

ͨʶ഑೮˧ˬ˞˧ʤ˳˵˘ˮ˘ͩഉˣ˧ˬͲ˳́೪˘೪˪˟˾˧

17

00

ͨDƒ¦®‘ÝãƒÄƒͩˈ˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ˤˬˬ̅ˣˤ˯ˮˤ˳˵˵˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

17

00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʹ˭˟˽˵́˳˙́˚˘̅˵˳̆ͩ˲˟˵˲˯Ͳ˪˯ˮ˻˟˲˵˧

17

30

ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳʤ˲೪˘˶ͩ˵೴˲˪˧˭˶ˣ́˪˘˳́ˮ́೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

18

00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳˁ˘˭˘ˬ́ͩ೴˲˭˟ˬ˧˘˳˱˘˱˵˘˲˯˲˪˟˳˵˲ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

19

00

ͨ/Äã›Ùăã®Êă½^ãٛ›ãƒÄ‘›^›ÝÝ®ÊÄ®ÄÝãƒÄƒͩ ˪഑˾˟˙ˤ˧˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

19

00

ͨʤ˳೪˘೪˵˘˥˙˟˲͕ʤ˳˵˘ˮ˘͊ͩ˞ˤ˳˪˯˵˟˪˘˳́

ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮

ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ʶ˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́

ͨʪ˶˭˘ˮͩʽˁʽ͕ͨʤ˵˘˭˟˪˟ˮͩˑ˵ˮ˯Ͳ˭˟˭˯˲ˤ˘ˬ˞́೪˪˟˾˟ˮ˧ ʤ˳˵˘ˮ˘ʺ˟˞ˤ˘Ͳʽ˲˵˘ˬ́೦́ ʤ˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˻ˤ˲˪ ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ

ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ʶ˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́

ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͩʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵ˣ˘ˬ́

ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ˮ́೮ʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˵˧˪˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵˯˲˵˘ˬ́೦́

ͨʥ˘˥˵˟˲˟˪ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˘ˬ˘೮́

ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮ ͨˁ˘˲́˘˲೪˘ͩ˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪˚˟ˬ˯˵˲˟˛˧


20.06 19 00

21.06 14 00 19 00

22.06 14 00 19 00

23.06 19 00

27.06 12 00 19 00

29.06 9 00 13 00

30.06 19 00

1.07

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

ƽDŽLJǁǎǎǁnjǨǷǩǜǢǡǬǧǡǬǠǡǭǜǮǷǧǜǠǷ ͞ౢ̌̌̚ದ̭̯̦̌Ηʽʶʯ Ηʶ̖̬̱̖̦Ηˁʽˁʽ Ηˁ̡̬̼̬̌̌̌Ηˁʽˁʽ ͞ʺ̖̐̌͟KO Ηʮ̭̯̬̌̌Η̭̬̜̼̌̌ Ηʶ̨̦̬̖̭̭̐Ͳˈ̨̣̣Η Ηʺ̨̖̣̥̦̌Ἡರ̡̖̦̞ Ηʤ̭̯̦̌̌ˉ̡̛̬Η Ηʤ̙̬̌Ͳ^TED>>Ηˁʽˁʽ ΗDzdOtEΗ̵̥̖̜̬̥̦̭̼̌̌̌ ౢ͘ౢ̱̦̼̹̪̖̯̼̦̌̌̏̌̔̌ಢ̼ౢ̌̌̚ದ̡̥̱̼̣̼̌̚ದ̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ʺ͘ʧ̨̡̛̬̜̯̼̦̽̌̔̌ಢ̼ʽ̬̼̭̬̥̯̖̯̬̼̔̌̌̌ ʥ̡̖̜̞̯̹̞̣̞̙̍೅̡̦̖̖̣̞̭̞̥̭̬̜̼̌̌ Ηˀ̨̥̭̯̬̌͟ˁʽ Ηˁ̨̛̦̖̯̖̥̪̬̖Ηʽಁʪ

ʮ̱̪̯̼̌̌Ͳ̡̭̭̌̌͗

www͘Ŭoncertyastany͘Ŭnj Call Center;ϳϭϳϮͿϱϱͲϲϲͲϱϱ

ͨʤ˳˵˘ˮ˘˪˟˾˵˟˲˧ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪഑ˮ˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ʶ˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́

ͨʤ˳˵˘ˮ˘˪˟˾˵˟˲˧ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪഑ˮ˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́

ͨʤ˳˵˘ˮ˘˪˟˾˵˟˲˧ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪഑ˮ˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ʶ˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́

ͨʤ˳˵˘ˮ˘˪˟˾˵˟˲˧ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪഑ˮ˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́

ͨʤ˳˵˘ˮ˘˪˟˾˵˟˲˧ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪഑ˮ˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ʶ˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́

ͨʽ˱˟˲˘ˬˤ̆ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˙˘ˬ˟˵˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͩʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵ˣ˘ˬ́

ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳ˞೴ˮˤ˟ˢ೴ˣ˧ˬ˧˪˳˘˱˘˯˲˞˘˳́ͩ˙˘˥೪˘˶Ͳ˪഑˲˭˟˳˧ ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮

ʤ˳˵˘ˮ˘ʥ˘ˬ˟˵͗ͨಁˬ˟˭ͩ˘˵˵́˙˧˲˘˪˵˧ˬ˧˙˧˲˟˛˟˥˙˘ˬ˟˵˵˧೮˵೵˳˘˶˪˟˳˟˲˧ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ʶ˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́

ͨౢ˘˥˳˘˲˪˟˲˶˟ˮͩ೪˘˥́˲́˭˞́ˬ́೪˙೵೪˘˲˘ˬ́೪˚˟ˬ˯ˢ˘˲́˳́ ͨˁ˘ˬ˵˘ˮ˘˵˳˘˲˘˥́ͩ˭˘೮́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮

ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮʥ˘˲́˳́ͩౢ˘ˣ˘೪˾˘˪೴˲˟˳˵˟ˮ˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪˵˶˲ˮˤ˲ ͨˁ˘˲́˘˲೪˘ͩ˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪˚˟ˬ˯˵˲˟˛˧

ͨ>ƒ^‘ƒ½ƒͩ˵˟˘˵˲́ˮ́೮ͨʪ˯ˮʶˤ˺˯˵ͩ೪˯˥́ˬ́˭́ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́

12 00 16 00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ˮ˧೮˘˾́ˬ˶́

16

00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

18

00

ͨʺഉ೮˛˧ˬ˧˪˟ˬʹ೵ˬ˵˭೵˲˘˵́ͩ˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪˭೴˾ഉ˥˲˘˳́

19

00

ͨ>ƒ^‘ƒ½ƒͩ˵˟˘˵˲́ˮ́೮ͨʪ˯ˮʶˤ˺˯˵ͩ೪˯˥́ˬ́˭́

19

00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

ʽ೪˶˾́ˬ˘˲˳˘˲˘˥́

ͨʤˣˤ̆ˢ˘೮೦́˲́೦́ͩ˻ˤ˲˪഑ˮ˟˲˧ˮ˧೮˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ʤ˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˻ˤ˲˪

ౢ͘ౢ˶˘ˮ́˾˙˘˟˚˘˵́ˮ˞˘೦́ౢ˘ˣ˘೪˭˶ˣ́˪˘ˬ́೪˞˲˘˭˘˵˟˘˵˲́ ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ ʺ͘ʧ˯˲̂˪ˤ˥˘˵́ˮ˞˘೦́ʽ˲́˳˞˘˭˘˵˟˘˵˲́


2.07

10 00 12 00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ˮ́೮೴ˣ˞˧˪˵˘˶˘˲́ͩ˙˘˥೪˘˶́ˮ́೮˪഑˲˭˟˳˧

16 00

ͨʤˣˤ̆ˢ˘೮೦́˲́೦́ͩ˻ˤ˲˪഑ˮ˟˲˧ˮ˧೮˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

16

00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

18

00

ͨಁˮ˭˟ˮ˪೴˥ഉˬ˞ˤˬ˟˥˞˧ʤ˳˵˘ˮ˘ˮ́ͩ˪˯ˮ˻˟˲˵˧

19

00

ͨ>ƒ^‘ƒ½ƒͩ˵˟˘˵˲́ˮ́೮ͨʪ˯ˮʶˤ˺˯˵ͩ೪˯˥́ˬ́˭́

19

00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ౢ͘ౢ˶˘ˮ́˾˙˘˟˚˘˵́ˮ˞˘೦́ౢ˘ˣ˘೪˭˶ˣ́˪˘ˬ́೪˞˲˘˭˘˵˟˘˵˲́

ʤ˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˻ˤ˲˪

ʽ೪˶˾́ˬ˘˲˳˘˲˘˥́ ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ ʺ͘ʧ˯˲̂˪ˤ˥˘˵́ˮ˞˘೦́ʽ˲́˳˞˘˭˘˵˟˘˵˲́

3.07

10 00 16 00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ˮ́೮೴ˣ˞˧˪˵˘˶˘˲́ͩ˙˘˥೪˘˶́ˮ́೮˪഑˲˭˟˳˧

16 00

ͨʤˣˤ̆ˢ˘೮೦́˲́೦́ͩ˻ˤ˲˪഑ˮ˟˲˧ˮ˧೮˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

18

00

ͨʤ˳˵˘ˮ˘˪˶˙˯˛́ͩʶ˃ʶ˯˥́ˮ˞˘˲́ˮ́೮˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ˬˤ˛˘˳́

19

00

ͨ>ƒ^‘ƒ½ƒͩ˵˟˘˵˲́ˮ́೮ͨʪ˯ˮʶˤ˺˯˵ͩ೪˯˥́ˬ́˭́

19

00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ౢ͘ౢ˶˘ˮ́˾˙˘˟˚˘˵́ˮ˞˘೦́ౢ˘ˣ˘೪˭˶ˣ́˪˘ˬ́೪˞˲˘˭˘˵˟˘˵˲́

ʤ˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˻ˤ˲˪ ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ ʺ͘ʧ˯˲̂˪ˤ˥˘˵́ˮ˞˘೦́ʽ˲́˳˞˘˭˘˵˟˘˵˲́

4.07

10 00 10 00

ʶ˯ˮ˞ˤ˵˟˲ˬ˟˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

10

00

ͨÝãƒÄƒçÖͩ೴˳˵˟ˬ˵˟ˮˮˤ˳˭˘˲˘˹˯ˮ́

11

00

ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ

ͨʺ˘˺˘˙˙˘˵́˭ʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˳˘ˬ˵˘ˮ˘˵˵́˾˟˲˶˧

ʺ͘ಉ˵˟˭˧˳˯˚˘˵Ͳ೦́ʽ೪˶˾́ˬ˘˲ˁ˘˲˘˥́˘ˬ˞́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮ ͨʤˬ˘˶ͩ˭೵ˣ˘˥˞́ˮ́˳˘˲˘˥́

ͨʺ́೮ˢ́ˬ˞́೪˵˘˲˵˯೦́˳́ˮ˞˘೦́ʤ˳˵˘ˮ˘ͩ ˪഑˾˱˟ˬ˧ˬ˟˲഑˲˪˟ˮˤ˟˵˧ˮ˧೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ͨˈ˘ˮͲˌ˘˵́˲ͩˁʽˁʽˢ˘ˮ́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮

12 00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ౢ͘ౢ˶˘ˮ́˾˙˘˟˚˘˵́ˮ˞˘೦́ౢ˘ˣ˘೪˭˶ˣ́˪˘ˬ́೪˞˲˘˭˘˵˟˘˵˲́


4.07

15 00 15 00

ˌ͘ౢ˘ˬ˞˘̆೪˯˚˵́೮˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೦́ˮ˘˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ˪˯ˮ˻˟˲˵

16

00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

16

00

ͨʤˣˤ̆ˢ˘೮೦́˲́೦́ͩ˻ˤ˲˪഑ˮ˟˲˧ˮ˧೮˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

17

00

17

30

ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳʤ˲೪˘˶ͩ˵೴˲˪˧˭˶ˣ́˪˘˳́ˮ́೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

18

30

ͨʤ˳˵˘ˮ˘೦˘˵˘˲˵˶ͩ˪˯ˮ˻˟˲˵˧

19

00

ͨ>ƒ^‘ƒ½ƒͩ˵˟˘˵˲́ˮ́೮ͨʪ˯ˮʶˤ˺˯˵ͩ೪˯˥́ˬ́˭́

19

00

ˌ͘ౢ˘ˬ˞˘̆೪˯˚˵́೮˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೦́ˮ˘˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ˪˯ˮ˻˟˲˵

ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͩʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵ˣ˘ˬ́

ͨʤ̆ˬ˘೦˘ˮʤ˳˵˘ˮ˘ͩˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘ˬ́೪˙˘˥೪˘˶́ˮ́೮˛˘ˬ˘Ͳ˪˯ˮ˻˟˲˵˧ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʺ˟˞ˤ˘ͩ˯˲˵˘ˬ́೦́ ʽ೪˶˾́ˬ˘˲˳˘˲˘˥́ ʤ˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˻ˤ˲˪

ͨˌ˘˵˵́೪ͩˢ˘˳˵˘ˬ˘ˮ˵˵˘˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ˮ˧೮˘˾́ˬ˶́ ͨʥ˘˥˵˟˲˟˪ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˘ˬ˘೮́ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ˮ́೮ʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˵˧˪˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵˯˲˵˘ˬ́೦́ ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͩʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵ˣ˘ˬ́

19 00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ʺ͘ʧ˯˲̂˪ˤ˥˘˵́ˮ˞˘೦́ʽ˲́˳˞˘˭˘˵˟˘˵˲́

5.07 9 00

ˌ́೦́˳˙˘ˣ˘˲́ ͨˌ˘˱˘೦˘˵ͩˁʽ˪഑ˬ˧˪˵೵˲˘೦́

10 00

˃೵೮೦́˾೪˘ˬ˘ˬ́೪˳˘̆˙˘೪˵˘˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

10

00

ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪˵˶˞́˪഑˵˟˲˶˳˘ˬ˵˘ˮ˘˵˵́˲ഉ˳˧˭˧͘

10

30

ʥ೵೪˘˲˘ˬ́೪˾˟˲˶ˢഉˮ˟ͨˌ˶˘೪˵́೪˘ˬ˘ͩ˘˵˵́˭˟˲˟˪˟ˬ˧˪˪˯ˮ˻˟˲˵ ;ͨ˃ഉ˶˟˪˟ˬ˵˯ˬ೪́ˮ́ͩ˳˱˯˲˵˵́೪˞˟˭˘ˬ́˳́Ϳ

11

00

ͨˁ˘˺ˮ˘˞˘ˮ˳ഉˬ˟˭͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˵˟˘˵˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

11

00

ͨÝãƒÄƒçÖͩ೴˳˵˟ˬ˵˟ˮˮˤ˳˭˘˲˘˹˯ˮ́

ͨˁ˵˶˞˟ˮ˵˵˟˲ͩ˳˘̆˙˘೦͕́ͨʮ˟˲೵˥́೪ͩ˳˘̆˙˘೦͕́ʽ˲˵˘ˬ́೪˳˘̆˙˘೪͕౞˘˾́೪˵˘˲˳˘̆˙˘೦́ ͨʤ˵˘˭˟˪˟ˮͩ̃˵ˮ˯Ͳ˭˟˭˯˲ˤ˘ˬ˞́೪˪˟˾˟ˮ˧

ͨౢ˘ˣ˘೪ʫˬ˧ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˘ˬ˞́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮ ʽ೪˶˾́ˬ˘˲˳˘˲˘˥́

ͨʤˬ˘˶ͩ˭೵ˣ˘˥˞́ˮ́˳˘˲˘˥́

11 00

ͨˌ˘˵˵́೪ͩˢ˘˳˵˘ˬ˘ˮ˵˵˘˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

11

ͨʺ́೮ˢ́ˬ˞́೪˵˘˲˵˯೦́˳́ˮ˞˘೦́ʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˪഑˾˱˟ˬ˧ˬ˟˲ ഑˲˪˟ˮˤ˟˵˧ˮ˧೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

00

ͨʥ˘˥˵˟˲˟˪ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˘ˬ˘೮́

ͨˈ˘ˮͲˌ˘˵́˲ͩˁʽˁʽˢ˘ˮ́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮

6.07

20 00

ͨʶ഑೮˧ˬ˞˧ʤ˳˵˘ˮ˘ͩഉˣ˧ˬͲ˳́೪˘೪˪˟˾˧

20

00

ͨ˃˶೦˘ˮ˟ˬ˞˟˛˧˪˯ˮ˻˟˲˵ͩ˘˵˵́˪ˬ˘˳˳ˤ˪˘ˬ́೪˭˶ˣ́˪˘˪˟˾˧

21

00

ͨಉˣ˟ˮഉ˶˟ˮ˞˟˲˧ͩ˪ˬ˘˳˳ˤ˪˘ˬ́೪˭˶ˣ́˪˘˪˟˾˵˟˲˧

22

00

ϰDƒÖ֮ĦͲ^«Êó;˱˲˯˟˪˻ˤ̆ˬ́೪˾˯˶Ϳ

22

00

ʺ˟˲˟˪˟ˬ˧˪˯˵˾˘˾˶͊

ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ ʫ˳˧ˬ഑ˣ˟ˮ˧ˮ˧೮ˢ˘೦˘ˬ˘˶́ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ˮ́೮˘ˬ˘೮́ ͨౢ˘ˣ˘೪ʫˬ˧ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˘ˬ˞́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮

7.07 9 00

ˌ́೦́˳˙˘ˣ˘˲́

ͨˌ˘˱˘೦˘˵ͩˁʽ˪഑ˬ˧˪˵೵˲˘೦́

10

00

˃೵೮೦́˾೪˘ˬ˘ˬ́೪˳˘̆˙˘೪˵˘˲˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

10

00

ͨʤ˥ˮ˘ˬ˘˥́ˮʤ˳˵˘ˮ˘˭͕˘˳೪˘೪ഉˮ˧˭ͩ˭˟˲˟˪˟ˬ˧˪˙˘೦˞˘˲ˬ˘˭˘˳́

10

00

ͨʤ˾́೪˟˳˧˪˪೴ˮ˧ͩ

ͨˁ˵˶˞˟ˮ˵˵˟˲ͩ˳˘̆˙˘೦͕́ͨʮ˟˲೵˥́೪ͩ˳˘̆˙˘೦͕́ʽ˲˵˘ˬ́೪˳˘̆˙˘೪͕౞˘˾́೪˵˘˲˳˘̆˙˘೦́ ʽ೪˶˾́ˬ˘˲˳˘˲˘˥́˘ˬ˞́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮

ͨʤ˵˘˭˟˪˟ˮͩˑ˵ˮ˯Ͳ˭˟˭˯˲ˤ˘ˬ˞́೪˪˟˾˟ˮ˧͕ˁ͘ˁ˟˥˹˶ˬˬˤˮ˘˵́ˮ˞˘೦́˭೵˲˘ˢ˘˥͕ ͨʤʸʮʰˀͩ˭˟˭˯˲ˤ˘ˬ˞́೪Ͳ˭೵˲˘ˢ˘˥˪˟˾˟ˮ˧

10 30

ʥ೵೪˘˲˘ˬ́೪˾˟˲˶ˢഉˮ˟ͨˌ˶˘೪˵́೪˘ˬ˘ͩ˘˵˵́˭˟˲˟˪˟ˬ˧˪˪˯ˮ˻˟˲˵

11

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ˌ˘˵˵́೪ͩ˘˚˵˯˪˟˲˶˟ˮ˧

00

11 00 11

00

ͨౢ˘ˣ˘೪ʫˬ˧ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˘ˬ˞́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮

ͨʶ഑˪˵˘ˬͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙͕́ͨʮ˟ˬ˟ˣˮ˯˞˯˲˯ˢˮ́˥ͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙͕́ ͨʰˬ̂ˤˮ˪˘ͩ˵೵˲೦́ˮ೴˥˘ˬ˘˙́

ʤ˳˱˘ˣ˞́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮ ͨʺ́೮ˢ́ˬ˞́೪˵˘˲˵˯೦́˳́ˮ˞˘೦́ʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˪഑˾˱˟ˬ˧ˬ˟˲഑˲˪˟ˮˤ˟˵˧ˮ˧೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ͨˈ˘ˮͲˌ˘˵́˲ͩˁʽˁʽˢ˘ˮ́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮

16 00

ͨʤˣˤ̆ˢ˘೮೦́˲́೦́ͩ˻ˤ˲˪഑ˮ˟˲˧ˮ˧೮˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

17

00

ͨ^çÃÛÙ:ƒþþÝãƒÄƒͩ˞ˢ˘ˣ˭˶ˣ́˪˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵˧

19

00

ͨౢ˘ˬ˘ˬ˘˲˾˘˥೪˘˳́ͩ˘˵˵́ˈ˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ഉˣ˧ˬ˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧

19

00

ͨʤ೪೪˶˪഑ˬ˧ͩ

20

00

ͨ^ã痮Êͩ˵˯˙́ˮ́೮˪˯ˮ˻˟˲˵˧

ʤ˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˻ˤ˲˪ ʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ʶ˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͩʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵ˣ˘ˬ́

20 00

ͨౢ˘˥́˲ˬ́˪˟˾͕ʤ˳˵˘ˮ˘͊ͩ˘˵˵́ˢ˘˳˵˘˲೦˘˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ˙˘೦˞˘˲ˬ˘˭˘

21

00

ͨಉˣ˟ˮഉ˶˟ˮ˞˟˲˧ͩ˪ˬ˘˳˳ˤ˪˘ˬ́೪˭˶ˣ́˪˘˪˟˾˵˟˲˧

22

00

ϰDƒÖ֮ĦͲ^«Êó;˱˲˯˟˪˻ˤ̆ˬ́೪˾˯˶Ϳ

ౢ˘ˬ˘ˬ́೪˘ˬ˘೮ ʫ˳˧ˬ഑ˣ˟ˮ˧ˮ೮ˢ˘೦˘ˬ˘˶́ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˯˱˟˲˘ˢഉˮ˟˙˘ˬ˟˵˵˟˘˵˲́ˮ́೮˘ˬ˘೮́


11 Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧǰǨȂǴ - Есім Кәрібайұлы, еңбек жолыңыздың қалай басталғандығы жайында баяндап берсеңіз. - Мен 1938 жылы 15 қазанда Ақмола облысында қарапайым отбасында дү ниеге кел д ім. Ауылымдағы орта мектептен білім алып, 1957 жылы Мәскеу түбінде байланысшы болып әскерге алындым. Қарапайым қазақтың қара домалақ баласы едік. Бірақ, арман қуып, мамандық таңдайтындай мүмкіндік те болмады. Әскердегі борышымды өтеп, 1960 жылы Ақмолаға келіп, автожол техникумына түсіп, 1963 жылы автотехник-механик мамандығын алдым. Техникумды бітіре салысымен комиссия көбімізді ауылдық жерлерге жұмысқа жіберіп жатты. Қалада туыстар тұратындықтан әрі Ақмолаға бауыр басып қалғандықтан, ауылға баруға зауқым соқпады. Бірақ, амал нешік, шешім шығаратын комиссия. Сөйтіп, жағдайымды түсіндіріп

төраға болдым. Сондықтан, басталған істі абыроймен соңына дейін жеткізу керек деп ойлаймын. - Денсаулығыңызға қалай көңіл бөлесіз? Спорттың қандай түрлерімен айналастыңыз? - « Де н і с ауд ы ң – ж а н ы сау» демекші, денсаулыққа әр кезде де көңіл бөлу керек. Бұл – менің өмірлік қағидам. Қазір де спортқа үлкен көңіл бөлем. Бала кезімде қазақша күреске қатыстым. Кейіннен самбомен де шұғылдандым. «Динамо» қоғамдық бірлестігінің жүлдегері атанған кездерім болды. Бір сөзбен айтқанда, еш уақыт спорттан алыстағаным емес. Соның арқасы болуы керек, 75 жылда бірде-бір рет ауыр сырқаттанып көрмедім. Шүкір, қазір де салауатты өмір салтын ұстанамын. Таңғы жаттығулар мен жаяу жүру өзінді сергек сезінуге көмегін тигізеді. - Еңбек жолыңыз жайында біршама хабардар болдық. Отбасыңыз жайында айтып берсеңіз. ʫ̭̞̥˃ʤʻʤʥʫˀʧʫʻʽʦ͕ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̌̌ʳ̡̡̹̞̞̭̯̖̬̖̪̬̯̥̖̦̯̞̬̖̬̣̖̬̖̔̌̌̌̔̌̐ಪ̖̭̞̦̞ಪ್̯̬̌ಢ̭̼̌͗ - Жұбайым екеуміз екі ұл мен бір қызды тәрбиеледік. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырдық. Қазір, Аллаға шүкір, алты немереміз бен екі шөбереміздің қызықтарына кенелудеміз. Сондықтан, өзімді бақытты адамдар қатарыныа қосамын. - Қандай марапаттарыңыз бар? - Бес медальмен марапатталдым. Қазақстан Республи касы Ішкі істер департаментінің Ардақты ардагері ˟ˮ атандым. Басқа да ˭ ́ ˘˲ ˞ ʤ˳˵˘ˮ˘˵೵˲೦́ˮ ́˲˘˭́ˣ͊ алғыс хаттар мен мақететіні рас. Қызықты да қиын ˵˘˲́ˮ˾˘೪ ˘೪ ˮ ೪˯ тау қағаздарым бар. жағдайлар олардың қызметінде ́೦ ́ˮ ˞˘ ˘ˬ - Кәсіби мереке˘˲ ͘ϬϬ Ͳϭϱ ͘ϬϬ ϭϬ ೦˘ ˵ жиі кездеседі. Мен де небір Ϯϭ ˭˘ ˶˳ ́˭ ˪೴ ˮ˧ ˳˘ ˘ˢ́˭೵೪˘ˮ˪഑˾˟˳˧ϭ͕ͨˀ˟ˮ˟˳Ͳ леріңіз – Қазақстан ;ౢ ˞˟ ˪˧ˮ ˲˞˘˛˟˲ʹ˘˲˞˘೪˵́˟˳˧˭͘౭ˬ́ʽ˵˘ˮ͕ʤ˶೦˘ˮ˳˯೦́˳˵˘˲͕́ ˘˲ қызықты уақиғалардың орта˟˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ ͨˁ˵˶˞˟ˮ˵˵˧˪ͩ˱ ˭˘೮́Ϳʿ˯ˬˤ˻ˤ̆˪೴ˮ˧ˮ полиция сы күнінде ́೮ ́ˮ ́೦ ˵˘ˬ ˯˲ ˳ͩ ˳˘ˮ ˵́ˬ˟೮˙˟˛˧˘˲˞˘˛˟˲ˬ˟˲˧˭˟ˮ೪˘˵˘˲೪೵೪́೪೪˯˲೦˘˶˯˲˛˘ˮͲ сында болдым. Ол уақытта біз жас әріп тес те˲˘഑˵˟˞˧͘ ˾˘ мәшинамен емес, мотоциклмен ˞˘˲́ˮ˞˘೵ˣ˘೪ˢ́ˬ˞˘˲೪˘ˢ́˲ˬ́˟೮˙˟˪˟˵˧˱͕೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˧೮ ріңізге не тілер жүреміз. Бірде бір азамат мас ʥ˘೦˞˘˲ˬ˘˭˘˞˘͗ ೪́ˣ́೦́˭˟ˮ ೪˘˵˘˲ ˙˟˥ˮ˟˵˧ˮ ˪഑˲˧˱͕ ˣ˟˥ˮ˟˵˪˟ ˢ˟˵˪˟ˮ ˘˲˞˘Ͳ ар қт ара у-ж едіңіз? ары мен қар күйінде «КамАЗ» жүк көлігін - Арнаулы техника құралд ˛˟˲ˬ˟˲˙˘˲˾́ˬ́೪͘ˁ˯ˬ˘˲˞́೮˙˧˲˧ʹ˵́೮഑ˬ˪˟˳˧ˮ˧೮ʳ˾˪˧˧˳˵˟˲ - Кү н і - т ү н і , і; жоғары жылдамдықпен жүркөрмес ІІД ЖҚАЖ қ алы қал ана Аст не жаздың ыстығы жә ˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮˘˚˵˯ˤˮ˳˱˟˪˻ˤ̆˙഑ˬ˧˭˧ˮ˞˟Ϯϴˢ́ˬ˵́ˮ́˭Ͳ - «Арлан» АМБ гізіп, зырылдап келеді екен. Біз і; ілім сет көр ң ны ары мен қыстың суыұрысшыл ˳́ˣ೪́ˣ˭˟˵˟˵˪˟ˮʫ˳˧˭˃˘ˮ˘˙˟˲˛˟ˮ˯˚͘ౢ˘ˣ˧˲˛˧˵˘೮˞˘˞˘ʫ˳˧˭ оның артынан қуып, тоқтата орталығының арнайы ізКинологиялық қызмет ғ ы на қ а ра мас алмай әлекпіз. Қанша тырыссақ ілімі; ʶഉ˲˧˙˘˥೵ˬ́ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ʳ˾˪˧˧˳˵˟˲˞˟˱˘˲˵˘˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮ кесуші иттерімен көрсет ицейлер хорының, ІІД тан өз қызметін пол та, оның тоқтайтын түрі жоқ. ʤ˲˞˘˛˟˲ˬ˟˲ ˪˟೮˟˳˧ˮ˟ ˵഑˲˘೦˘ˬ́೪ ˟˵˟˞˧͘ ʮ˟˵˱˧˳ ˘ˬ˵́ ˢ˘˳೪˘ - Астана қалалық ІІД атқа рып жатқан амблінің және эстрада анс лы лор льк фо Әріптесім екеуміз күшпен » ігер «Ж церт; кон ін ˵˘̆೦˘ˮ́˭˟ˮ ೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˟ ˳˟˲˛˟˪͕ ೪˯೦˘˭˞́೪ ˢ೵˭́˳˵˘˲೦˘ ет өт ен ым ысу астаналық политоқтатуға кірістік. Қасымдағы жұлдыздарының қат елі батут, атпен үрм ы: ион акц ˵ˤ̆ˮ˘೪˵́ˬ́೪˱˟ˮ ˘˲˘ˬ˘˳́˱ ˢ೴˲͘ ʤ˲˞˘೪˵́ ˘˲˞˘˛˟˲˞˧೮ ʳ˾˪˧ тр ция қызметкерат - Балалар р шопыр досым мотоциклді ңіл кө те рет ін ба ла ла кө лі үр әрт , деу уен леріне абырой, сер ˧˳˵˟˲೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˞˟˛˧ˢ˟˵˧˳˵˧˪˵˟˲˧͕೦೵˭́˲́˭˟ˮ˟೮˙˟˪ˢ˯ˬ́ˮ˞˘ «КамАЗдың» дәл артына тірей бағдарламалары; , еру адал дық, ізгілік, гір тасын көт айдап келеді. Бір бұрылысқа ˢˤˮ˘೪˵˘೦˘ˮ˵ഉˢ˧˲˙ˤ˟˳˧ˢ˘˳˙˶́ˮ೦˘೴ˬ˛˧˙˯ˬ˘˲˞˟˛˟ˮ˯˥˭˟ˮ - Спорттық жарыстар: н блиц-турнир. ел т ы н ы ш т ы келгенде мен лезде секіріп ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˀ˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˳́ˮ́೮˱˯ˬˤ˻ˤ̆˳́˪೴ˮ˧೪˘˲˳˘೮́ˮ˞˘ армрестлинг, шахматта ғ ы н қо р ғау д а мініп, әупіріммен төбесінен ˳೵˺˙˘˵˵˘˳೪˘ˮ˟˞˧˪͘ ай рық ша жігер кеп, күртешеммен алдыңғы ˵˵́ ೪ ˭˘ ˬ˘ ˲́ ˭˟ ˮ ˳˱ ˯˲ ˬ˘ ˘˲ ೦˞ ˙˘ ˲ ˬ˘ тілеймін! Ең басˬ˘ ʥ˘ терезені жауып жібердім. Еріксіз ˳˶ ˾́ ˬ˘ ˲́ ˙˘ ೦˘ ˬ́ ˥́ ˳˵ ˘˲ ˞́ ೮ ೪˘ ˵́ ˳˘ тысы, қоғамды тоқтады. Сол көріністі айтып ˘˱˘˵˵˘ˬ˘˞́͘ ˳́˥ˬ́೪˵˘˲˭˟ˮ˭˘˲ бірлікпен көтеем, сонда комиссияның мүшесі, екен. Иә, өмірден де, қызметтен де жеткізу қиын, расында естен ру керек. Бірлік капитан «саған тың өлкесінің Ішкі үйренгенім мол. кетпес оқиға болды. бар да – тірлік бар. Кез келген қызметтің қиыністер департаментінде автоинспек- Көліктегі мас адамды дәл Жылы лебізіңіз бен сұхбатциядағы қызметті ұсынсам, қалай дығымен қатар қызығы да болаЗейнеткерлікке шықсаңыз да сіздің әдісіңізбен тоқтату ты ңызға рахмет! қарайсың?» деді. Мен де келісе тыны рас. Автоинспекцияда екінің бірінің қолынан келе еңбектен қол үзбей келесіз. Мұның кеттім. Кейін инженерлік инсти- қызмет етіп жүрген кезде сіздің бермейді. Мұндай қауіп ті себебі неде? Әңгімелескен тутты тәмамдап, автоинспекция- жадыңызда жатталып қалған, - Осы сауалды қоятындар көп жағдайда кәсіби шеберлік София ҚЫЛЫШБЕКОВА, да орынбасар қызметін атқарып, таң қалдырған уақиғаны айтып маған. Тағы айтайын, ең алдымен, керек-ақ. Сондықтан, бұл Астана қаласы ішкі істер демалысқа шықтым. Содан бері әр берсеңіз. әрекетіңіз қызметіңізге адал- күш-қуатың болса, қанша жасқа - Әрине, кез келген құқық департаментінің жерде, әртүрлі қызмет атқардым. келсең де еңбек еткеннің еш айыбы дық пен қоғам алдында жауапбаспасөз қызметі Ғұмырымда көкейіме түйгенім – қорғаушы үшін қоғамдағы тәртіпті ты лықты аңғартатыны жоқ. Ардагер замандастарымның өмірден асқан тәрбиелеуші жоқ реттеу асқан жауапкершілікті талап қалауымен, сенімімен ұйымға анық.

ʳˌʶʳʳˁ˃ʫˀౢˏʯʺʫ˃ʳʻʪʫ ʫˀʫʶˌʫʮʤ˄ʤʿʶʫˀˌʳʸʳʶ ʶʫˀʫʶ

ʶʳˀ ˃ ʫ ʧ ʳ ʻ ˄

ʤ


13 Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫ

16.06.2014

ͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪೪˘ˢ˟˵˵˧ˬ˧˪˵˟˲೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟˳˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶ ;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϬϵˢ́ˬ೦́Ϯϴ೪́˲˪೴˥˟˪˵˟˛˧ ζϯϳͲϴϴϳ೪೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǯȄǴßȄǵǩǼǺȄǵ ǭǩßȄǏǮǹdzǷǭǮdzǺȎǶǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩá ǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼ ǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵéǴȎdz ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ǰǩãǭǩǹȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰ ǭǩßȄȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ǪǩǺǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ  ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áǩǯǮǻǻȎǴȎdzǻǮǹ éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǯȄǴßȄáȄǹdzéDzǮdzǻǮǬȎȯá áǩǼǴȄǺȄǶǩǵȄǶǩǭǩDzåǰǬǮǹȎǺǻǮǹǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáǩǼǴȄßǩáǷǺȄǵȁǩǭǩ ˆǏǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎãǵǮdzǮǶǯǩDzȄ˜ǭǮǬǮǶǪǩßǩǶǭǩ ǻǩǹǵǩáǻǩˆNJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹ ǵǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆǖǩǪǮǹǮǯǶǩȈ dzåȁǮǺȎ ȯ ǼȀǩǺdzǮ˜ ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩˆNJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǺǩǶǭǩǹˆȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǯÝǶǮ ǺåǰǪǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩˆNJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǺǩǶǭǩǹˆȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǯÝǶǮ ǺåǰǪǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ

ǻǩǹǵǩáǻǩˆNJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǺǩǶǭǩǹˆȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǯÝǶǮ ǺåǰǪǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩˆNJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǺǩǶǭǩǹˆȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǯÝǶǮ ǺåǰǪǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩˆNJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎȯǼȀǩǺdzǮ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹ ǵǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆǖǩǪǮǹǮǯǶǩȈ dzåȁǮǺȎ ȯ ǼȀǩǺdzǮ˜ ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩˆNJǮǹǮǰǷǫǩȈdzåȁǮǺȎ˜ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǩǴȄ ǶȄǸǻǩǺǻǩǴǺȄǶ ˆǏǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎãdzǩǭǩǺǻǹǴȄáǶåǵȎǹȎ˜ǭǮǬǮǶǪǩßǩǶǭǩßȄ ǻǩǹǵǩáǻǩˆ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹˆ ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩˆ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹˆ ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǀȁdzȎ ǺǩȈǺǩǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄ áǩǼǴȄ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶ ǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸ éȁ ǯçǵȄǺ dzéǶȎ ȎȁȎǶǭǮ ǷǶȄ ǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄǴǩǼljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫ

16.06.2014

ͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶ ;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́Ϯϰ˘೪˱˘ˮ˞˘೦́ ζϭϵϳͲϮϴϱ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘˵˯ˬ́೪˵́˲˶˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǯȄǴßȄǵǩǼǺȄǵǭǩßȄǏǮǹdzǷǭǮdzǺȎǶǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄãǵÝǹǻǮǪǮǺȎǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄȁȎǴǭǮǭǮǬȎˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄǰǩãǭǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰǭǩßȄȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǪǩǺǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǵçáǻǩǯȄéȁȎǶǯǮǹǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ǯȄǴßȄǩáǸǩǶǭǩßȄȯáǩǼǴȄǺȄǶǩǵȄǶǩǭǩDzǻǷǴȄáǻȄǹǼǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáǩǼǴȄßǩáǷǺȄǵȁǩǵȄǶǩǭǩDzǵǩǰǵçǶǭǩßȄǹǮǻǻȎdzǶåǵȎǹȎǯǷǴǵǮǶǻǷǴȄáǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆ  ǝǼǹǵǩǶȀǼdz ǔDZǭDZȈ ǛDZǵǷǽǮǮǫǶǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄˆǎǺȎǴ˜ǩǼǭǩǶȄ NJǩßǪǩǶ ǏǮdzǮ ˆǕǩȈdz˜ǪǩßǪǩǶǭȄáǺǮǹȎdzǻǮǺǻȎǬȎ ǭȄá ǵǮǶȁȎdz ȯǼȀǩǺdzǮ

ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǀȁdzȎǺǩȈǺǩǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǷǺȄáǩǼǴȄáǩǪȄǴǭǩǶßǩǶǺÝǻǻǮǶǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺ dzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄáǩáǸǩǹǩǻáçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄǴǩǼljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ 

ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ƼDŽƷƶ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϬϰˢ́ˬ೦́ϯϬˮ˘˶˲́ˣ˞˘೦́EϮϴͬϲͲ///ͨʤ˙˘˵˵˘ˮ˞́˲˶͕˳˘ˮˤ˵˘˲ˬ́೪ ˢ˘˙˞́೪˵˘˶͕ˢˤˮ˘˶ˢ೵˭́˳˵˘˲́ˮ೵˥́˭˞˘˳˵́˲˶ˢഉˮ˟ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮˘˶˭˘೦́ˮ˞˘˵˘ˣ˘ˬ́೪˵́ ೪˘˭˵˘˭˘˳́ˣ˟˵˶೪˘೦ˤ˞˘ˬ˘˲́˵˶˲˘ˬ́ͩ˾˟˾®˭®ˮ˟˵˯ˬ́೪˵́˲˶˭˟ˮ഑ˣ˛˟˲®˳˟ˮ˛®ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzLǵǭLǬLǶLãçǺȄǶȄǺȄǶáǩǹǩǸâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬLǴLdzǻL ǵǮǵǴǮdzǮǻǻLdz ǪǩǺáǩǹǼ ǯÝǶǮ åǰLǶåǰL ǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǐǩãȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǺǴDZǾǩǻȄǡǎǡǛ, ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ȯ ,,, ˆljǪǩǻǻǩǶǭȄǹǼ ǺǩǶDZǻǩǹǴȄá ǯǩǪǭȄáǻǩǼ ǯDZǶǩǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ ǯÝǶǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǩǼǵǩßȄǶǭǩ ǻǩǰǩǴȄáǻȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǼáǩßDZǭǩǴǩǹȄǻǼǹǩǴȄ˜ȁǮȁLǵLǶǮ ǖǷǹǵǩǻDZǫǻLdzáçáȄáǻȄá ǩdzǻLǴǮǹǭLǵǮǵǴǮdzǮǻǻLdzǻLǹdzǮǼǛLǰLǴLǵLǶǭǮǯȄǴßȄ ǵǩǵȄǹǭǩǶåǵLǹǵǮǶǻLǹdzǮǴǬǮǶǯȄǴßȄǵǩǵȄǹ ǭǩȯˆljǺǻǩǶǩǾǩǪǩǹȄ˜ǯȄǴßȄǵǩǵȄǹǭǩ ȯˆNjǮȀǮǹǶȈȈljǺǻǩǶǩ˜ǬǩǰǮǻǻǮǹLǶǭǮǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ dzǮǴǮǺLǻǷǴȄáǻȄǹǼǵǮǶåǰǬǮǹLǺǮǶǬLǰLǴǺLǶ ǩǪǩǻǻǩǶǭȄǹǼǺǩǶDZǻǩǹǴȄáǯǩǪǭȄáǻǩǼǯDZǶǩǼǯçǵȄǺ ǻǩǹȄǶçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǩǼǵǩßȄǶǭǩ ǻǩǰǩǴȄáǻȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼâǩßDZǭǩǴǩǹȄǶǭǩǪédzȎǴǵÝǻȎǶ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪçǭǩǶ ÝǹȎâǩßDZǭǩ ǪédzȎǴ ǵÝǻȎǶȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǻȎǴǭǮǬȎ ǺåǰȎ ˆǮǹǮǯǮǺȎ˜ ˆǎǹǮǯǮǺȎ˜ ˆǮǹǮ ǯǮǴǮǹ˜ ˆǎǹǮǯǮ˜ ˆǎǹǮǯǮǶȎ㘠ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹ ǻDZȎǺȎǶȁǮ ˆáǩßDZǭǩǺȄ˜ ˆâǩßDZǭǩǺȄ˜ ˆáǩßDZǭǩǴǩǹ˜ ˆâǩßDZǭǩ˜ ˆâǩßDZǭǩǶȄ㘠ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹǵǮǶ ǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǷǹȄǺ ǻȎǴȎǶǭǮǬȎǵÝǻȎǶȎåǰǬǮǹǻȎǴǵǮDzǭȎ

(Жалғасы. Басы газетіміздің №65 (3122) санында)

ÍæíìæëæóóĄëóĪñĨüîġêĬïñüîáîóĪñĨüî ġêäæíĪĬóáçåüìáñæòæâĄîåæóĪñĨáî öáìüĬóüĦĬáôĬáñòüèçáĨüîáîĬïñĨáìáóüî áèáíáóóáñóĄèĄíĄ №

Т.А.Ж

 ǓǩǹDZǵǷǫǩNJǩǬǭǩǻǓ

Кезекке қою күні

СанатыǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ˆǛçǹßȄǶǯǩDzǷǹǩǵǭǩǹȄǵǮǶȁǩßȄǶǩǼǭǩǶǭǩǹǭȄljǪǩǻ ǻǩǶǭȄǹǼ˜ǩǻȄǶáǩßDZǭǩǺȄǶåãǭǮǼǵȄǶǩǭǩDzǹǮǭǩdzǿDZȈǭǩ ǯǩǰȄǴǺȄǶ ˆáǩǴǩǩǼǭǩǶǭǩǹǭȄǩǪǪǩǻǩǶǭȄǹǼ˜ ǎǹǮǯǮǶȎã ǻǩǹǩǼȄǶ ǻǩǹǵǩßȄǵǮǶ dzǮǴǮǺȎǭǮDz ǵǩǰǵçǶǵǮǶǻǷǴȄáǻȄǹǼáǩǯǮǻ ˆǻçǹßȄǰǼǯÝǶǮáǷǹȁǩǼǭȄǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹǼáçǹȄǴȄǺ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǵǮǶ ǯÝǶǮ ǺǩǶDZǻǩǹǴȄá ǶǷǹǵǩǴǩǹǵǮǶ ǺÝDzdzǮǺ dzǮǴǼ ǯÝǶǮ ǺÝǼǴǮǻ ǯÝǶǮ áǩǴǩ áçǹǴȄǺȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄǵǮǶ ǼDzǴǮǺǻȎǹǼ ǎǬǮǹǭǮåǰǮǹdzȎǵǮǶáǷǹȁǩǼǴǩǹǺǩǴȄǶǺǩáǷǹȁǩǼǴǩǹǭȄ ǺǩǴßǩǶ áçǹȄǴȄǺ ǺǩǴǼȁȄ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã áǷǴǭǩǶȄǺǻǩßȄ ǰǩãǶǩǵǩǺȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ ǯǩǼǩǸdzǮǹȁȎǴȎdzdzǮ ǻǩǹǻȄǴǩǭȄ˜ ǗǺȄ ȁǮȁȎǵ ǷǶȄã ǩǴßǩȁáȄ ǹǮǺǵDZ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ dzéǶȎǶǮǶdzǮDzȎǶdzéǶǻȎǰǪǮǴȎdzǷǶdzéǶåǻdzǮǶǺǷãdzéȁȎǶǮǮǶǮǭȎ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǺǮǺǺDZȈǺȄǶȄã ǻåǹǩßǩǺȄǚNJǷǬǩǻȄǹǮǫ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ ǚȄǰǭȄdzǷǫǩljDzǬǼǴ ljǻȄǬǩǮǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǛǼǴdzDZǪǮdzǷǫǩǍǩǵǮǻǮǹ ǗǴǯǩǪǩǮǫǶǩ ǓDZǸȁǩdzǪǩǮǫǩ ǕǩǬǹDZǸǩ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ljǴȅǯǩǶǷǫǩljǺǮǴȅ ǎǹǵǩǾǩǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǑǭǹDZǺǷǫǩǚǩǪDZǹǩ ljǻȄǬǩǮǫǩ ǓǼǹǩǴǩDz

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ

 NJǩDzǬǩǰDZǮǫǩljDzǵ ǑǪǹǩǮǫǩǏǩǶǩǬǼǴȅ ǛǩǶǩǻdzǩǶǷǫǶǩ ǏǩdzǼǭDZǶǷǫǩljǹǭǩdz ǚǩǪȄǹǷǫǶǩ ǎǹǬDZǪǩǮǫǩNJǩǴǩǸǩǶ NJǷǪǮǹnjǩǴDZǶǩ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫǶǩ NJǩDzǻǮǶǷǫǩǏǪǮdz ǛǮǻǮǹDZǶljǴǮdzǺǩǶǭǹ NjDZǻǩǴȅǮǫDZȀ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǑǺdzǩdzǷǫǩǚǩǼǴǮ ǗǹǩǴǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǛǼǹǬǩǮǫǩǝǩǶDZȈ ǝǩDzǰDZǮǫǶǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǕǼǺǩdzǩǶǷǫǩljǺǮǴȅ ljǴǴǩǪǮǹǬǮǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǏǩdzǼǸǷǫǩljǴDZȈ ǚȄǹȄǵǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǩDzdzǼǯDZǶǷǫǩǚǩǹdzȄǻ ǚǮdzǺǮǵǪǩǮǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ljǾǵǮǻǺǩǽDZǶǩǔDZǴDZȈ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǙDZǶǩǻǷǫǶǩ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǏǩǶǭȄǪǩǮǫǩ Ǔǩǹǩȁǩȁ NJǩDzǺǩǴǪǩǮǫǩǓǼǴǰDZȈ ǓǷǸǪǷǺȄǶǷǫǶǩ NJǷǴǩǻǪǮdzǷǫǩǐǩǵDZǹǩ ljǪǭDZǪǮdzǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǚǵǩǬǼǴNJǩǾȄǻǪǮdz ǗǵǩǹǷǫljǹǵǩǶ ljǺdzǩǹǷǫDZȀ

 

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 NJǩǬǼǴDZǶǩNJDZǪDZǬǼǴȅ ǚǮDzǻǪǮdzǷǫǶǩ ǑǺdzǩdzǷǫǩljǺǮǴȅǬǼǴȅ ǖǼǹǩǴȄǮǫǶǩ

 ǚǼǴǻǩǶǷǫǩǚǩǶǩǬǼǴȅ ǚǮǹDZdzǷǫǶǩ

 ǛǷǸǩǮǫǩǍǩǶǩ NJǷǴǩǻǷǫǶǩ ǍǷǺǯǩǶǷǫǎǹǴǩǶ ǚǩǬDZǻǷǫDZȀǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǏǩǹǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩ ljDZǭǩǓǩǭȄǹǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǗǴǯǩǪǩǮǫljǴDZǪǮdz ljDzǻdzǩǰDZǶǷǫDZȀǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǍǩǼǻǪǩǮǫǩNJǩǾȄǻ ǍǼǴǩǻǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǏǩǶǩǺǸǩǮǫǩ ljǶǩǹǬǼǴȅǑǭǹDZǺǷǫǶǩ ljǶǩǮǫǚǩǪȄǹǯǩǶ ǠǩǸǩǮǫDZȀ ǓǷǯǩǪǮdzǷǫǩǓǩǶDZǸǩ ǚǮDzǻNJǮDzǺǮǶǪDZǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ljǺdzǩǹǷǫǩǍDZǶǩǹǩ ǓljDzǹǯǩǶǷǫǶǩ

 ǗǻȄǶȁDZǮǫǩǕǩDzǹǩ ljǶǩǪǮdzǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǛǷǴǮǼǪǩǮǫǩljDzǰǩǻ ǍȇǺǮǶǾǩǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǩDzǯǩǶǷǫǩǓǩǹǴȄǬǩȁ ǓǷǯǩǾǵǮǻǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǩǰǩǹǪǩǮǫǩǔǩǼǹǩ ljǪǭDZdzǩǴDZǵǷǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǍǯǼǵǩǬǼǴǷǫǩ ǦǴȅǵDZǹǩ ǓǮǴǮǺǪǩǮǫǶǩ ljDzǺǮǶǷǫǩnjǼǴȅǪǩǶǼ ljǵǩǶǻǩǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚȄǰǭȄdzǷǫǩǚǩǴǻǩǶǩǻ ljǵǩǶǬǮǴȅǭDZǮǫǩǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǓǩǺDZǵǷǫljDzǻǼǬǩǶ NJǩǹǩǰǪǩǮǫDZȀǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǙȄǺǸǩDzljǺǮǴ ljǺȄǴǪǮdzdzȄǰȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǗǹǩǴǵǩǶ

 njǩDZǸǷǫǩǔǩǰǰǩǻ ljǪǭǼǺǩǪDZǹǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǗǹǩǴǵǩǶ

 ǖǼǹǬǩǴDZǮǫǩnjǼǴȅǶǩǹǩ ǗǵǼǹǰǩdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ljǻǩǴȄdzǷǫǩljDzǶǩȁ ǕǮDzǹǩǵǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǕǼdzǩǶǷǫǩnjǼǴȅǶǩǹ ǛǼǴǮǼǷǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǡǩǵǮDzǎǹǬǩǴDZ ǕǩǻǩǮǫǩljǺDZȈ ljǴȅǪǼǺȄǶǷǫǶǩ

 

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǚǼǴǮDzǵǮǶǷǫǩǕǮǹǮdzǮ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǎǹǺDZǶdzȄǰȄ ljDzǺǩǪǩǮǫǩǎǴǮǶǩ ǦǴȅǵǩǹǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǩǴDZǵǷǫǩǝǩǻDZǵǩ ǑǺǵǩDZǴǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ljǪǭǹǩǾǵǩǶǏǼǪǩǻdzǩǶ ljdzǪǩDzdzȄǰȄ ǑǵǩǵǷǫǩljǴǽDZȈ ǙǩǫDZǴǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǮdzǮǻǷǫǩNJǩǬǭǩǬǼǴȅ  ǚǩǬDZǮǫǎǹǯǩǶ ǗǹǩǰǬǩǪDZǭǮǶǷǫDZȀ ǑǵǩǵǷǫǩNjǮǶǮǹǩ ǙǩǫDZǴǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǑǵǷǵǷǫǩnjǼǴǯǷǾǷǶ ǚǩǹǺǮǶǪǩǮǫǶǩ ǏǷǴǭȄǪǩǮǫǩǚǩǼǴǮ ǕǼǾǩǻǩǮǫǶǩ ljǪǭǼǾǩǵǮǻǚǩǵǩǴ ljǪǭǼǩǾǵǮǻdzȄǰȄ ǏǩdzǼǸǷǫǩljDzǬǼǴȅ ljǾǵǮǻǷǫǶǩ ǝǹǷǴǷǫǩljdzǺǩǶǩ ljǶǩǻǷǴȅǮǫǶǩ ǡǩǴǬǩǺdzDZǶǩljDzǵǩǶ NJǩȈǶǷǫǶǩ

ǗǹǩǴǵǩǶ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǮDzǻǸǮdzǷǫǩǏǩǶǩǻ ǚǼǴǻǩǶǷǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǓǩǰDZǰǷǫǩǡǷǴǸǩǶ ǓǩǰǪǮdzǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǩǴǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫ ǕǩǹǩǻǓǩǸǸǩǺǷǫDZȀǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǑǹDZǺǪǩǮǫǩljǴǵǩǬǼǴ ǓǼǭǩǪǮdzǷǫǶǩ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑǂcLJǁƾNjƶLjǑǃǑiǎƻǎƭǂƭ

 ǓǼȀǮǹǮǶdzǷǗdzǺǩǶǩ ljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫǶǩ

 ljdzǩǯǩǶǷǫǩǐǼǹǩ ǖǼǹǺǩǬDZǖǼǹǪǩdzȄǻ

 ǙǩǾDZǵǷǫǖǼǹȄǵǪǮdz ǏǼǵǩǪǮdzǷǫDZȀǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǮdzǻǼǹǺȄǶǷǫǩ ǓǩǹǩȁǩȁǎǹǵǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǜǵǩǹǷǫǩljDzǺǼǴǼ ǞǼǹǫǩǶǩǴDZdzȄǰȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ NJǮdzǻǮǵDZǺǷǫǩnjǼǴȅǶǩǹ njǩǰǮǰǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǗǹǩǰǪǮdzǷǫǩnjǼǴǰDZǹǩ ǚǮǹDZdzǷǫǶǩ ǛǩǬǩǶǪǩǮǫǓǩǶǩǻ ǕǩDzǬǮǴȅǭDZǪǩǮǫDZȀ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǓǼǴǯǩǶǷǫǩǜǵDZǻ  ljǪǭǹǩǾǵǩǶǷǫǩ ǐǩǼǹǮȁNJǩǴǻǩǪǩǮǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǏǼǵǩȁǮǫǩǐǩǵǰǩǬǼǴȅ ǚǩDzǴǩǼǪǮdzǷǫǶǩ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ljȁDZǹǷǫǩǓǩǵȁǩǻ ǕǩǾǵǼǻǯǩǶǷǫǶǩ

 ǛǮǵDZǹǩǴDZǮǫǩnjǼǴǶǩǹ NJǷǹDZǺǷǫǶǩ NJǩdzǻDZȈǹǷǫǩljǴȅǪDZǶǩ ǖǩǯǵǩǭDZǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǖǼǹǸǮDZǺǷǫǖǼǹȄǵ ǍȇǺǮǵǪǩǮǫDZȀǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǎǹǯǩǶǷǫǩǍǩǹDZǾǩ ǙǩǾDZǵǪǮdzǷǫǶǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǏǩǶǭDZǴȅǭDZǶǩ ǍDZǶǩǹǩǚǮǹDZdzǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǷȈǹdzDZǶǩnjǼǴȅǶǩǹǩ ǓǷǺǩǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǏȄǴdzȄǪǩǮǫǩǜǴȄȁ ǗǺǸǩǶǷǫǚǼǹǩǬǩǶ ljǪDZǴdzǩDzȄǹǷǫDZȀ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ljǪDZǴdzǩǭȄǹǷǫǩ ǡǷǴǸǩǶǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǕǼǾǩǵǮǭDZǶǩǡǩǩǭǩǻ  NJǮdzǼǯǩǶǷǫǚǮǹDZdzǪǩDz ǙǩǾDZǵǪǮdzǷǫDZȀ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǚǩǭǼǩdzǩǺǷǫǩǏǩǶȄǴ  ǓǼǩǶǭȄdzǷǫǩ ǛǷǴdzȄǶǩDzǚǮǹDZdzǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǩDzǭǩǴDZǶǕǮDzǹǩǵ ǖǼǹǮdzǮǮǫDZȀǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǚǩǬǩDzǶǎǴǭǷǺ ǛDZǴǮǼǼǴȄǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ljǵǩǶǷǫǩǏǩǰDZǹǩ ǗǹǩǰdzǩǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǑǴȅȈǺǷǫǩǖǼǹǺǼǴǼ ǐǮDzǶDZǴǓǩǪDZǭǮǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǧǺǼǸǷǫNJǩdzDZǻǯǩǶ ǖǩǵǩǰǪǩǮǫDZȀǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǖǼǹǬǩǰDZǶǩǓǩǵǩǴDZȈ ǏǩǶǩǪȄǴǷǫǶǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǑǪǩǭǼǴǴǩǮǫǖǼǹǪǮdz ǕǩǾǵǼǻǼǴȄ ǕǼǹǰǩdzǩǵǩǴǷǫ ǚǼǴǻǩǶǬǩǴDZ ǚǼǴǻǩǶǪǩǮǫDZȀ ǡǷǸǩǶǷǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩ ǛǴǮǵDZǺǷǫǶǩ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǍǯǷǴǭǩǺǷǫǩ ǓǩǹǴDZǬǩȁ ǍǩǶǮǪǮdzǷǫǶǩ ljǴDZǵǯǩǶǷǫǩnjǼǴȅǰǩǻ ǕǩǯDZǻǷǫǶǩ

 ljǵǮǹǬǩǴDZǍǩǵDZǹǩ ǓǩǪDZǪǷǴǴǩǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǮDzǭǼǴǴǩǮǫǩǏǼǴǭȄ ǰǩDzǖǩǺǹǼǴǴǩǮǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 NJǼǬDZǪǩǮǫǩljǴǻȄǶ ǕǼǾǩǵǮǭǬǩǵǮǻǷǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 NJǮǹdzǮǮǫǩǓǼǴȅǯǩǵǩǴ  njǩǴǼǾǍDZǶǩǘǮǻǹǷǫǶǩ 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǛǮǵDZǹǬǩǴDZǮǫǩnjǼǴȅ ǶǩǹǩǓǩǪǭDZǬǩǶDZǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ljǹȄdzǸǩǮǫǓȄǭȄǹǪǮdz ǛǮǵǮȁǸǩǮǫDZȀ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǓǩǹǩǪǩǻȄǹǷǫǩljǹǭǩdz ǓǼǩǻǪǩDzdzȄǰȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǓǼǩǶȄȁǮǫǩǙǩǪDZǬǩ ǖǼǹǵǼǾǩǶǪǮǻǷǫ ǓǩDzǹǷǴǭǩ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǓǮǶǯǮǪǮdzǷǫǩ ǏǼǴǭȄǰǩDz ǓǼǭǩǪǮdzǷǫǶǩ ǓȄǺǻǩǼǪǩǮǫǩ ǕǮǶǺǼǴǼ ǗǹǩǰǬǩǴDZǮǫǶǩ ǓǮǺǸǩǶǷǫǩ ǏǼǹǺDZǶdzǼǴ ǓǩǶǯǩǹǪǮdzdzȄǰȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǐǮDzǶǮǻdzǮǹǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǼǸǪǮdzǷǫǩǏǩǶǩǹ ljǪDZǴǭǩȁǮǫǶǩ ǏǩǶȄǺǷǫNJǷǴǩǻ ǏǩǴǬǩǺǪǩǮǫDZȀ

 ǓǷǫǩǴǮǫǩǐDZǶǩDZǭǩ ǑǫǩǶǷǫǶǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ljǹDZǶǷǫǩǐǩǮǵǾǩǶ ǍȇǺǮdzǮǮǫǩǛDZȁdzǮǶ ǝǩǰȄǴǓǼǹǪǩǶdzǼǴ ǡǮǹDZǸǪǮdzdzȄǰȄ ǑǵǩǵǪǩǮǫǩljǰDZǬǼǴȅ ǚǮǹDZdzǪǩǮǫǶǩ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹǗǹǩǴǵǩǶ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ


14 Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ NJǮǹDZdzǩȁǫDZǴDZǔǼDZǰǩ ǘǮǸǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǚǵǩǬǼǴǷǫǩǏǩǵȄȁ ǜǵDZǹǩǴDZǮǫǩljDzǶǼǹ NJǩǻDZǾǩǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǮDzǺǮǶǪǩǮǫǍǩǶDZȈǹ ljǵǩǶǬǮǴȅǭȄǶǷǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 NJǮdzǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩ ǓǩǵDZǰǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

8388 ljǾǩǻǷǫǩǚǫǮǻǴǩǶǩ NJǷǴǩǻǪǩǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NJǩDzǻǼǹǮǮǫǩǕǩDzǹǩ ljDzǻǼǬǩǶǷǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ljǴǸǮǺǪǩǮǫǩljǴǻȄǶ ǓǩǺǩǶǷǫǶǩǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǙǩǭǯǩǪǷǫǩǛǩǺdzDZǹǩ  ljǼȁǩǾǵǩǶǷǫǩljǺǮǴȅ NJǩǴǻǩǪǩǮǫǶǩ ǓǩDzȄǹǴǩǸǷǫǩǕǩǭDZǶǩ ǕȄǹǰǩǬǩǴDZdzȄǰȄ ǕǼǾǩǵǮǻdzǩǴDZǮǫǩ ǙǩǾDZǵǩ

 ǏDZǴǩDzǻǮǶǮ ǎdzǩǻǮǹDZǶǩ NjDZdzǻǷǹǷǫǶǩ NJǩǰǩǹǪǩǮǫǏǷǴǭǩǺ ǪǮdzNJǮdzǵǼǹǰǩǮǫDZȀ

 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljdzDZȁDZǶǩǑǹDZǶǩ ǚǮǹǬǮǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǡDZǴǮǶdzǷǫǩljǶǶǩ ljǴǮdzǺǮǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚDZǭDZdzǷǫǩǙǩDZǺǩ ǙǩȁDZǻǷǫǶǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

8385 ljǭDZǴǪǮdzNJǷǻǩǬǷǰ ǛǩǼǮdzǮǴdzȄǰȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǓǩǺȄǵǷǫǩljǶǩǹ ǓǩǺȄǵǷǫǶǩ ǚǩǻdzǮǮǫǩǚǩǴǻǩǶǩǻ ǕǩǹǩǻǷǫǶǩ

 ǛǼǬDZǪǩǮǫǩnjǼǴȅǶǩǹǩ ǚǮǹDZdzǯǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǎǺDZǵǷǫǩǏǩǶǩǹ ǏǮdzǺǮǵǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǩDzǶǼǴDZǶǩǙǩDzǴȈ ǖǩǹDZǵǩǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǕǩdzǼǴǷǫǩNjǮǶǮǹǩ ljǵǩǶǬǮǴȅǭDZǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǔȇǿDZǼǺǛǩǻȅȈǶǩ ljǴǮdzǺǩǶǭǹǷǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǓǼǺǻǩDzǪǮdzǷǫǩ ǎǹdzǮǻǩDzǐǩǹdzǼǵǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ljǺǮǻǷǫǩnjǼǴǯǩDzǶǩ ǜǺǮǶǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 NJǮǴǷǼǺǷǫǩǎǴǮǶǩ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫǶǩ ǙǩǾDZǵǷǫǩNjǩǴǮǶǻDZǶǩ ǑǫǩǶǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǗȁǩdzǪǩǮǫǩǏǩǶǩǹ ǞǩǭǯDZǕǼǹǩǻǷǫǶǩ

 ǖDZȈǰǪǮdzǷǫǩNJǩǰDZǴȈ ǎǺǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩ ǖǩǰǬǼǴȅǓǩǹǩǻǩǮǫǶǩ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ljǴDZǶǷǫǩǚǩǼǴǮ ljǵǩǶǯǷǴǷǫǶǩ

 ǕǩǵǩǭǩǴDZǮǫǩǐǩǹDZǶǩ ǕǼǹǩǻǪǮdzǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ǗǹǩǴǵǩǶ

 ǏǩDZdzǪǩǮǫǩǚǩǪDZǹǩ ljǫǬǼǺǻǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǔȈǸǼǶǷǫǩǘǷǴDZǶǩ ǘǮǻǹǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚȄǰǭȄdzǷǫǩǖǩǰǬǼǴȅ ǑǪǹǩǬDZǵǷǫǶǩ

 ǕDZǹǵǩǶǷǫǩljȇǯǩǶ ǓǩǶǩǬǩǻǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǓǩǸǩǹǷǫǩnjǼǴȅǶǩǹǩ ǎǹǶǩǰǩǹǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 njǩǴDZǶǩǐDZǪǩǬǼǴȅ ǛDZȁǻȄdzǪǩǮǫǶǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

 ǛǼǻdzǼȁǪǩǮǫǩǓǼǴǸǩ ǹǩǵNJǷǹǩǶǪǩǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǛǩǾǩǶǷǫǩǙǩǼǩǶǩ ljǪDZǪǼǴǴǩǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǑǺdzǩdzǷǫǕǩdzǺDZǵ ǚǮǹǬǮǮǫDZȀǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǛǮǹǮdzǷǫǩǏǩǶǩǻ ǏǼǵǩǯǩǶǷǫǶǩ ǓǩǹDZǵǷǫǩǏǩǶǩǹǬǼǴȅ ǏǮǶDZǺǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 NjDZǭǮǹȁǸǩǶǔȇǪǷǫȅ ǧǹȅǮǫǶǩ

 ljǬDZǵǷǫǗǹǩǴǪǮdz ǓǩǴǩǼǷǫDZȀ ǕǩǾǩǶǪǮǻǷǫǓǩǪǭǼǴǩ ǕǼǻǩǴǩǶǷǫDZȀ ǚǩǴǻǩǶǪǩǮǫǩNJǩȈǶ ǗǹǩǰǩǴDZǶǷǫǶǩ ǚǩǹǺǮǶǪǮdzǷǫljǵǩǶ ǬǮǴǭȄljǴǸȄǺǼǴȄ ǕǼdzǼȁǮǫǩǖǼǹǺǼǴǼ ǚǩǬDZǶǪǩǮǫǶǩ ǓǩǴǭȄdzǩǹǩǮǫǩljǴDZǵǩ ljǶǩǹdzǼǴǷǫǶǩ ǑǺdzǩdzǷǫǩǍDZǩǶǩ ǓǩDzǹǩǻǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǮDzǺǮǸǷǫǩǍǩǵǮǻǩDz  ǎǹǵǮdzǷǫǩljDzǯǩǶ ljǪDZǴǷǫǶǩ

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǎǹdzDZǵǪǮdzǷǫǩǑǶǭDZǹǩ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ NJǩǾǻDZȈǹǷǫǶǩ ǘǼȁdzǩǹǮǫǩljǶǩǺǻǩ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǺDZȈNjǩǴǮǹDZǮǫǶǩ ǙǩǾDZǵǷǫǩǙǷǰǩ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǏǼǵǩǹǻǷǫǶǩ

 ǛǼǵǩǹǪǩǮǫǎǴǻǩDz ǚǩǪȄǹǷǫDZȀ NJǷDZȁDZǪǩǮǫNJǮDzǪDZǻ ljǪǮǼǷǫDZȀ

 

 ǚDZǭǩǾǵǮǻǷǫǩǗǹȄǶ ǪǩǺǩǹǕǩǫǴȇȁǷǫǶǩ NJǩǴȄdzǪǩǮǫǩ ǛȄǶȄȁǻȄdz ǓǼǩǶȄȁǮǫǩǍDZǶǩǹǩ ǎǭDZǴȅǪǩǮǫǶǩǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǚǩǴǵǩǶǷǫǩ njǼǴǯǩǵDZǴǩ ǏǩǴDZǪǩǮǫǶǩ ǓǮǶǯǮǪǩǮǫǕǩǹǩǴ ǛǼǴǮǬǮǶǷǫDZȀǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 NJǩDzǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫ ǓǩǴdzǩǵǩǶǓǩǸȄȁǮǫDZȀ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǍǷǺȄǵǪǮdzǷǫǩ njǼǴȅǫDZǹǩǎǹDZdzǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǑǺdzǮǶǭDZǹǷǫǩǡǷǴǸǩǶ ǕǩǭǮǶǷǫǶǩ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǓǷǶǭǹǩǻǮǶdzǷNjǮǹǩ ǚǮǹǬǮǮǫǶǩ NJǩDzǯǼǵǩǶǷǫǩljǶǩǹ ǓǼǹǪǩǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǏǼdzǷǫǩǖǩǻǩǴȅȈ ǚǮǹǬǮǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 njǩǴǮǶdzǷǑǹDZǶǩ ǕDZǾǩDzǴǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǚǩǬDZǴǷǫǩǏǩǶǶǩ ǓǩǪǭDZǴǮǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǍǷǺdzǮǮǫNJǮǹDZdz NJǩdzǻȄǪǩǮǫDZȀǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǛȇǴȇǪǩǮǫǙǩǾǩǻ ǖǼǹǩǾǵǮǻǷǫDZȀǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ljǪǰǮǴǷǫǩljǺȄǴ ǓǩǶǩǴǪǩǮǫǶǩǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 NJǩDzǪǩȀǮǶǷǫǩǓǩǹǴȄ ǬǩȁljǵǩǶǻǩǮǫǶǩ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 ǓǹȄǯǶȈȈǎdzǩǻǮǹDZǶǩ NjǩǺDZǴȅǮǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǛǩǶǩǪǮdzǷǫǩ ǚǩǶǭǼǬǩȁǗǻǩǶǷǫǶǩǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǓǷǶȄǹǪǩǮǫǩnjǼǴȅǬǩDz ȁǩnjǩǪDZǻǷǫǶǩ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

 NJǩȈǹǴDZǶǩǐǼǹǩ ǙǩǾDZǵǯǩǶǷǫǶǩǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǖǼǹǾǩǵǮǻ WHVWǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǛǼȈdzǪǩǮǫǩǏDZǪǮdz ljdzȄǵǪǮdzǷǫǶǩ ǓǩǹǩǯDZǬDZǻǷǫǩljǺǮǴȅ ǓǩǴǭȄǪǩǮǫǶǩ

 ǖǩǹǫDZǶǩǧǴDZȈ ljǴǮdzǺǮǮǫǶǩǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ͨʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ ʺഉ˞˟ˮˤ˟˵ ˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ͩ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵˧˪ ˭˟˪˟˭˟˳˧ ͨʥͩ ˪˯˲˱˶˳́ˮ́೮ ˙˯˳ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪ ഉ˪˧˭˾˧ˬ˧˪ˬ˘˶˘ˣ́˭́ˮ˘ʶʽʻʶ˄ˀˁʮʤˀʰ˔ʸʤʱʪˏ͗;ˤˮ˞͘ϬϭϬϬϬϬ͕ʤ˳˵˘ˮ˘ര˘ˬ˘˳͕́ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪˪ൗ˾˟˳˧͕ϭϭ͕˘ˮ́ര˵˘˭˘ ˵˟ˬ˟˹˯ˮ́͗ϴ;ϳϭϳϮͿϱϱͲϲϳͲϳϱ͕˹˘˪˳ϴ;ϳϭϳϮͿϱϱͲϳϰͲϭϭ͕ϳϱϳ˪˘˙ˤˮ˟˵͕;óóó͘כĮ›ãΜƒÝãƒÄƒ͘»þͿ NJǩǺȁȄǶȄã ǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄ 'Ǘ ǺǩǶǩǻȄ ǪȎǹǴȎdz ǴǩǼǩǰȄǵǭȄáǮãǪǮdzǩáȄǺȄáȄǰǵǮǻǩǻáǩǹßǩǶǯȄǴǭǩǹȄǶǩǪǩDzǴǩ ǶȄǺǻȄǻǮãǬǮǭǮǶǻǮãǬǮǬǮǭǮDzȎǶ ǖǮǬȎǰǬȎǽǼǶdzǿDZǷǶǩǴǭȄáǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎNJǩáȄǴǩǼǵǮǹǰȎǵǭǮǹȎ ǪǩǹǯÝǶǮåǰådzȎǴǮǻǻȎǴȎǬȎȁǮãǪǮǹȎǶǮǮǶǮǻȎǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄãǷǹȄǶ ǭǩǴǼȄǶǩ ǪǩáȄǴǩǼǭȄ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹǩǭȄ ǪǩǺȁȄǴȄá ǮǻǮǭȎ èDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼǪǩáȄǴǩǼ ǯǮdzǮ ǷǹȄǶǭǩǼ ǯÝǶǮ ǪǩǺǻȄáǻȄã ǻǩǸǺȄǹǵǩǺȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǹǮǻǻǮǼȁȎ áȄǰǵǮǻǻǮǹǭȎ ǷǹȄǶǭǩDzǭȄ NJǩǺáǩǹǵǩáȄǰǵǮǻȎǶȎãǻǩǴǭǩǼǯçǵȄǺǻǩǹȄǶåǻdzȎǰȎǸǯÝǶǮNJǩǺáǩǹǵǩ ǷǹǬǩǶȄǶǩdzǮǴȎǸǻéǺǮǻȎǶáçǯǩǻǻǩǹǯǷǪǩǺȄǶȄãáǷǹȄǻȄǶǭȄǴǩǹȄǶ ÝǰȎǹǴǮǼǭȎ ǸȎdzȎǹ ǹǮǿǮǶǰDZȈ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǩǭȄ ljǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã åǻȎǶȎȁǾǩǻǻǩǹȄǶ áǩǹǩǺǻȄǹǼßǩ áǩǻȄǺǩǭȄ NJǩǺáǩǹǵǩǶȄã ȎǺ ǯéǹǬȎǰǼȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ǶçǺáǩǼǴȄáǻǩǹȄǶ åãǭǮDzǭȎ NJǩǺáǩǹǵǩǭǩßȄ ȎǺ ǯéǹǬȎǰǼǬǮǪǩǺȁȄǴȄáǮǻǮǭȎNJǩǺáǩǹǵǩáȄǰǵǮǻȎǶǪǩßǩǴǩǼǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎ ǮǺǮǪȎǶȎãáǩǴȄǸǻǩǺǼȄǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǮǭȎˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄ ǘǹǮǰDZǭǮǶǻȎǶȎã âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǘǹǮǰDZǭǮǶǻȎǶȎã ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǾǩǻȁȄǺȄǶȄãâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎã âǙǘÝdzȎǵȁȎǴȎǬȎǶȎãǩdzǻȎǴǮǹȎǵǮǶǻǩǸǺȄǹǵǩǴǩǹȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǻǼ ǹǩǴȄ˜ǪǩßȄǻǻǩǹȄǪǷDzȄǶȁǩǪǩǺáǩǹǵǩáȄǰǵǮǻȎǶǪǩßǩǴǩǼǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎ ǮǺǮǪȎǶȎãáǩǴȄǸǻǩǺǼȄǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǮǭȎˆljǺǻǩǶǩtǮǺȎǹǻdzȎǺȎǰ áǩǴǩ˜æãȎǹǴȎdzǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǶǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǼßǩǯǩǼǩǸǻȄǯÝǶǮǷǺȄ ǪǩßȄǻǻǩßȄáȄǰǵǮǻȎǻǼǹǩǴȄǩáǸǩǹǩǻǭǩDzȄǶǭǩDzǭȄǕÝǭǮǶDZǮǻǺǩ ǴǩǺȄǶǭǩǾǩǴȄáǩǹǩǴȄáǯÝǶǮǩDzǵǩáǩǹǩǴȄááǩǻȄǶǩǺǻǩǹǭȄǷǹǶǩ ǻǼǯçǵȄǺǻǩǹȄǶǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǩǭȄNJǩáȄǴǩǼǭǩǻçǹßǩǶáçǯǩǻǻǩǹßǩ ǯÝǶǮ áǩǰǩá ǻȎǴȎǶǮ ǯǩǼǩǸǻȄ NJǩǺáǩǹǵǩǶȄã ǯçǵȄǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǭǮǶDZǭǩǵǼǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǶáçǹǼǵÝǭǮǶDZǮǻ ǺǩǴǩǺȄǶǭǩ ǾǩǴȄáǩǹǩǴȄá ǯÝǶǮ ǩDzǵǩáǩǹǩǴȄá áǩǻȄǶǩǺǻǩǹǭȄ ǷǹǶǩǻǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹǩǭȄ NJǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹ ǯÝǶǮ ǯǷǺǸǩǹǴǩǹßǩǺÝDzdzǮǺǵÝǭǮǶDZȎǺȁǩǹǩǴǩǹǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼǭȎ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼßǩǯǮdzǮǯǩǼǩǸǻȄÞdzȎǵǶȎãNJǩDzǴǩǶȄǺǷǹǻǩǴȄßȄǶǩ dzǮǴȎǸ ǻéǺǮǻȎǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã åǻȎǶȎȁǻǮǹȎǶǮ ǯǮǭǮǴ ǯÝǶǮ ǺǮǶȎǵǭȎ ǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄÝǰȎǹǴǮǼǬǮǯǩǼǩǸǻȄ ǓǷǶdzǼǹǺ éǵȎǻdzǮǹǴǮǹȎǶǮ áǷDzȄǴǩǻȄǶ ǶǮǬȎǰǬȎ ǻǩ ǴǩǸǻǩǹ æǶǮǹ NJȎǴȎǵ njǼǵǩǶDZǻǩǹǴȄá ßȄǴȄǵǭǩǹ ǻǩǹDZǾ ǵÝǭǮǶDZǮǻǻǩǶǼ ÞǴǮǼǵǮǻǻȎdz ßȄǴȄǵǭǩǹ ȆdzǷǶǷǵDZdzǩ ǯÝǶǮ ǪDZǰ ǶǮǺ âȄǰǵǮǻ ǵÝǭǮǶDZǮǻ ǯÝǶǮ ǪǷǺ ǼǩáȄǻ áȄǰǵǮǻȎ dzȎǻǩǸǾǩǶǩ ȎǺȎ âçáȄá ǰǩãǬǮǹǴȎdz ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǷßǩǹȄ ǪȎǴȎǵ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãˆǕÝǭǮǶDZǮǻǻǼǹǩǴȄ˜ǐǩãȄǶǪȎǴǼ ǏçǵȄǺ ǻÝǯȎǹDZǪǮǺȎ dzǮǴǮǺȎ ǻǩǴǩǸǻǩǹǭȄã ǪȎǹȎǶǮ ǺÝDzdzǮǺ ǪǷǴǼȄǻDZȎǺ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻLdzáȄǰǵǮǻåǻLǴLéȁǯȄǴǭǩǶdzǮǵǮǵǮǺ ǯǷßǩǹȄ ǷáǼ ǷǹȄǶǭǩǹȄǶǩǶ dzǮDzȎǶǬȎ ǪȎǴȎǵ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹȄ ǪǷDzȄǶȁǩ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǘǹǮǰDZǭǮǶǻȎǶȎãǯǩǶȄǶǭǩßȄǪȎǴȎǵǪǮǹǼ çDzȄǵǭǩǹȄǶǭǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǻǩǸǺȄǹȄǺǶǮǬȎǰȎǶǭǮǶǮǵǮǺǮȁǮǻǮǴǭȎã ǯǷßǩǹȄǷáǼǷǹȄǶǭǩǹȄǶǭǩǡǮǻǮǴǭǮdzǩǭǹǴǩǹǭǩȈǹǴǩǼǯåǶLǶǭǮǬL ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄádzǷǵDZǺǺDZȈǪǮdzLǻǮǻLǶǪǩǺȄǵǵǩǵǩǶǭȄáǻǩǹǪǷDzȄǶ ȁǩǷáǼǭȄǩȈáǻǩßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáȄǰǵǮǻåǻȎǴȎǪȎǹǯȄǴ ǭǩǶdzǮǵǮǵǮǺǶǮǵǮǺǮßȄǴȄǵDZǭÝǹǮǯǮǺȎǶȎãǪǷǴǼȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻLdz ǷǹǬǩǶǭǩǹǭǩǪǩǺȁȄǴȄáǶǮǵǮǺǮåǰǬǮǴǩǼǩǰȄǵǭǩǹǭǩǯçǵȄǺåǻȎǴȎ ǪȎǹ ǯȄǴǭǩǶ dzǮǵ ǮǵǮǺ  ǷǺȄ ǺǩǶǩǻǻǩßȄ ǶǩáǻȄ ǴǩǼǩǰȄǵǶȄã ǽǼǶdzǿDZǷǶǩǴǭȄáǪǩßȄǻǻǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺǷǪǴȄǺǻǩǹǭǩǯçǵȄǺåǻȎǴȎ ǻåǹǻǯȄǴǭǩǶdzǮǵǮǵǮǺǷǶȄãLȁLǶǭǮǪǩǺȁȄǴȄáǴǩǼǩǰȄǵǭǩǹǭǩ ǪLǹǯȄǴǭǩǶdzǮǵǮǵǮǺ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼßǩáǩǯǮǻǻȎáçǯǩǻǻǩǹ ǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶ ǶȄǺǩǶǭǩßȄåǻȎǶȎȁ ǾéǴǬȎǭǮǬȎǺǼǹǮǻǸǮǶǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶǶȄǺǩǶǭǩ ǻǷǴǻȄǹȄǴßǩǶ ǺǩǼǩǴǶǩǵǩ  ǶǷǻǩǹDZǩǴǭȄá dzǼÝǴǩǶǭȄǹȄǴßǩǶ ǪȎǴȎǵȎ ǻǼǹǩǴȄ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã dzåȁȎǹǵǮǴǮǹȎ  ǶǷǻǩǹDZǩǴǭȄá dzǼÝǴǩǶǭȄǹȄǴßǩǶǮãǪǮdzáȄǰǵǮǻȎǶǹǩǺǻǩDzǻȄǶáçǯǩǻǻȄãdzåȁȎǹǵǮǺȎ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǍǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎã ǯȄǴßȄ áǩǹǩȁǩǭǩßȄ ȯ ǪçDzǹȄßȄǵǮǶ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzáçáȄáǻȄáǩdzǻȎǴǮǹǭȎã ǻȎǰȎǴȎǵȎǶǭǮǯȄǴȄǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩȯǪǷǴȄǸǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǶȄǺǩǶǭǩßȄ ǭǮǶǺǩǼǴȄßȄ ǻǼǹǩǴȄ ǩǶȄáǻǩǵǩ  âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺ ǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǩǰǩǵǩǻȄ ǯǮdzǮ dzǼÝǴȎǬȎǶȎã dzåȁȎǹǵǮǺȎ  áçǯǩǻǻǩǹǭȄ ǻǩǸǺȄǹǼǺÝǻȎǶǭǮǼÝdzȎǴǮǻǻȎǷǹǬǩǶǵǮǶǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶȁǮdzǻȎǵÝǶǶǮǶ ǻåǵǮǶǮǵǮǺǶÝǻDZǯǮǵǮǶǻǮǺǻȎǴǮǼǭǮǶåǻdzǮǶȎǻǼǹǩǴȄáǷǴǭǩǶȄǺǻǩßȄ ǺǮǹǻDZǽDZdzǩǻ ǶǮǵǮǺǮǶǷǻǩǹDZǩǻǻȄdzǼÝǴǩǶǭȄǹȄǴßǩǶdzåȁȎǹǵǮǺȎ âçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǻǷǴȄá ǮǵǮǺ ǸǩdzǮǻȎǶ çǺȄǶǼ dzǷǶdzǼǹǺ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǷǴǩǹǭȄáǩǹǩǼǭǩǶǪǩǺǻǩǹǻǼȄéȁȎǶǶǮǬȎǰǪǷǴȄǸ ǻǩǪȄǴǩǭȄ ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻȁȎǴǮǹǵǮǶ ǻǩǸǺȄǹȄǴǩǻȄǶ  ǯÝǶǮ ǻǩǹǵǩáȁǩǴǩǹȄǶǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄǷǴǩǹǯçǵȄǺ ȎǺǻǮDzǻȎǶǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǸǮǹǺǷǶǩǴǭȄǪǩǺáǩǹǼáȄǰǵǮǻȎ dzǩǭǹáȄǰǵǮǻȎ dzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǩǴǩǭȄ

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

 ǑǺǩǮǫǩljǺǮǵǬǼǴ ǓǩǪDZǮǫǶǩ

ljǰǩǵǩǻǻǩǹǪȎǴȎǵȎǶǮǯçǵȄǺǻÝǯȎǹDZǪǮǺȎǶǮdzÝǺȎǪDZȁǮǪǮǹǴȎǬȎǶǮ ǯÝǶǮǪǮǭǮǴȎǶǮáǩǻȄǺǻȄ ǪȎǴȎdzǻȎǴȎǬȎǶǩǹǻǻȄǹǼßȄǴȄǵDZǭÝǹǮǯǮǴǮǹ ǵǮǶ ǩǻǩáǻǩǹ ǪǮǹȎǴǼȎ ǻǼǹǩǴȄ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã dzåȁȎǹǵǮǴǮǹȎ ǵȎǶǮǰǭǮǵǮǴǮǹçǺȄǶȄǵǭǩǹßȄǴȄǵDZǭÝǹǮǯǮǴǮǹǯǩǹDZȈǴǩǶȄǵǭǩǹ ǯÝǶǮåǰǬǮǭǮǷǴǩǹǭȄãdzÝǺȎǪDZáȄǰǵǮǻȎǶǪȎǴȎdzǻȎǴȎǬȎǶǺDZǸǩǻǻǩDzǻȄǶ ǵÝǴȎǵǮǻǻǮǹ áǷǺȄǵȁǩ ǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄ ǪǮǹǮ ǩǴǩǭȄ ljǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǷßǩǹȄǭǩǩǻǩǴßǩǶáçǯǩǻǻȎǬȎǴǮǻȎǶǵçáǩǪǩǭǩǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹȄǴßǩǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄ áǷǴǵǩáǷǴ ǻÝǹǻȎǸǻǮ ǶǮǵǮǺǮ ǸǷȁǻǩ ǩǹáȄǴȄ áçǯǩǻǻǩǹǭȄ áǩǪȄǴǭǩǼ ǵǮǹǰȎǵȎǶǭǮ ǪǮǹǮ ǩǴǩǭȄ ljǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǷßǩǹȄǭǩ ǩǻǩǴßǩǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄ ǾǩǪǩǹǴǩǵǩǭǩ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶ ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄáǸǷȀǻǩǵǮdzǮǶǯǩDzȄǶǩȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄǻéǹǭǮǪǮǹǮǩǴǩ ǭȄǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼéȁȎǶǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄ ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ǸǷȁǻǩ ǩǹáȄǴȄ ǪǮǹǬǮǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǻéǸǶçǺáǩǺȄǶÝãǬȎǵǮǴǮǺǼǪǩǺǻǩǴßǩǶßǩǭǮDzȎǶǪȎǹǯçǵȄǺdzéǶǪçǹȄǶ dzǮȁȎdzǻȎǹǵǮDz ǪǮǹǼȎ áǩǯǮǻ ǏǷßǩǹȄǭǩ ǩǻǩǴßǩǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǻéǸǶçǺáǩǺȄ ǪǮǹȎǴǵǮǬǮǶ ǯǩßǭǩDzǭǩ ǻçǴßǩ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼǭǮǶ åǻǼǬǮ ǯȎǪǮǹȎǴǵǮDzǭȎ âçǯǩǻǻǩǹǭȄ dzǷǶdzǼǹǺ åǻdzȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ ǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹǼ NJljâ ǻǩ ˆljǺǻǩǶǩ ǩáȁǩǵȄ˜ ǯÝǶǮ ˆNjǮȀǮǹǶȈȈ ljǺǻǩǶǩ˜ ǺǷãßȄ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶdzéǶǶǮǶǪǩǺǻǩǸǯçǵȄǺdzéǶǶȎãȎȁȎǶǭǮˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǕÝǭǮǶDZǮǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǕǕ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ NJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdz dzåȁǮǺȎ ȯ ßDZǵǩǹǩǻ dzǩǪDZǶǮǻǻǮ áǩǪȄǴǭǩǶǩǭȄ ÞãǬȎǵǮǴǮǺǼǬǮ ǯȎǪǮǹȎǴǬǮǶ dzǩǶǭDZǭǩǻǻǩǹ dzǷǶdzǼǹǺ dzǷǵDZǺǺDZȈ ȁǮȁȎǵ áǩǪȄǴǭǩßǩǶ dzéǶǶǮǶ ǪǩǺǻǩǸ ǮdzȎ ǯçǵȄǺ dzéǶ ȎȁȎǶǭǮ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼåǻdzȎǰǼdzéǶȎǻǼǹǩǴȄdzǷǶdzǼǹǺdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǾǩǻȁȄ ǺȄǵǮǶǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹȄǴǩǭȄǞǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹǼáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄã ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ǵǮdzǮǶǯǩDzǴǩǹȄǶǩ ǯÝǶǮ çȈǴȄ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩ ǹȄǶǩ ǩáǸǩǹǩǻ ǯȎǪǮǹǼ ǯǷǴȄǵǮǶ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹȄǴǼȄ ǵéǵdzȎǶ êǵȎǻdzǮǹǴǮǹǵǮǶ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǕÝǭǮǶDZǮǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎǶǭǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ NJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdz dzåȁǮǺȎ  dzǩǪDZǶǮǻ éǵȎǻdzǮǹǴǮǹǭȎ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼǬǮȁǩáȄǹßǩǶdzéǶǶǮǶǪǩǺǻǩǸǪǮǺǯçǵȄǺdzéǶȎȁȎǶǭǮ åǻǮǭȎ ǓǷǶdzǼǹǺ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄã ǷǻȄǹȄǺȄǶǩ ǪǩDzáǩǼȁȄǴǩǹǭȄ áǩǻȄǺǻȄǹǼßǩ ǯǷǴ ǪǮǹȎǴǮǭȎ NJǩDzáǩǼȁȄǴǩǹ ǹǮǻȎǶǭǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǘǩǹǴǩǵǮǶǻȎǶȎãǯÝǶǮǪǩǹǴȄáǭǮãǬǮDzǭǮǬȎǵÝǺǴDZǾǩǻ ǭǮǸǼǻǩǻǻǩǹȄǶȄã âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǰǩãǶǩǵǩǺȄǶǭǩ ǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶ ǻÝǹǻȎǸǻǮ ǩdzdzǹǮǭDZǻǻǮǴǬǮǶ ǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶȄã ǪǩǺáǩ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄã áǷßǩǵǭȄá ǪȎǹǴǮǺǻȎdzǻǮǹǭȎã édzȎǵǮǻǻȎdz ǮǵǮǺ çDzȄǵǭǩǹǭȄã dzǷǵǵǮǹǿDZȈǴȄá çDzȄǵǭǩǹǭȄã ǯÝǶǮ ǺǩȈǺDZ ǸǩǹǻDZȈǴǩǹǭȄã ådzȎǴǭǮǹȎ ǼÝdzȎǴǮǻǻȎ ǷǹǬǩǶǶȄãáȄǰǵǮǻdzǮǹǴǮǹȎáǩǻȄǺǩǩǴǩǭȄ NJǩDzáǩǼȁȄ ǹǮǻȎǶǭǮ dzǷǶdzǼǹǺ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄã ǷǻȄǹȄǺȄǶǩ áǩǻȄǺǼ éȁȎǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼ ǪǩǺǻǩǴǼȄǶǩ ǯçǵȄǺ dzéǶȎ áǩǴßǩǶßǩ ǭǮDzȎǶ dzǮȁȎdzǻȎǹǵǮDz ǸǮǹǺǷǶǩǴǭȄ ǪǩǺáǩǹǼ áȄǰǵǮǻȎǶǮ dzǩǭǹáȄǰǵǮǻȎǶǮ ǻȎǹdzǮǴǮǭȎǛȎǹdzǮǴǼéȁȎǶǻçǴßǩǴǩǹǸǮǹǺǷǶǩǴǭȄ ǪǩǺáǩǹǼáȄǰǵǮǻȎǶǮ dzǩǭǹáȄǰǵǮǻȎǶǮ ǯǮdzǮǪǩǺȄǶdzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶ áçǯǩǻǻȄãdzåȁȎǹǵǮǺȎǶǯǷßǩǹȄǭǩǩǻǩǴßǩǶçDzȄǵǭǩǹßǩǻDZǮǺȎǴȎǴȎǬȎǶ ǹǩǺǻǩDzǻȄǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǻéǸǶçǺáǩǺȄǶ ǶǮǵǮǺǮ dzåȁȎǹǵǮǴǮǹȎǶ çǺȄǶǼȄáǩǯǮǻ ˆNJ˜ dzǷǹǸǼǺȄǶȄã ǪǷǺ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ÝdzȎǵȁȎǴȎdz ǴǩǼǩǰȄǵȄǶǩ éǵȎǻdzǮǹǴǮǹâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǕǮǵǴǮdzǻǻȎdzáȄǰǵǮǻȎǺǻǮǹȎ ǩǬǮǶǻǻȎǬȎǶȎã ljǺǻǩǶǩ ljǴǵǩǻȄ ljǻȄǹǩǼ ǓådzȁǮǻǩǼ ǘǩǫǴǷǭǩǹ Ǜǩǹǩǰ æǺdzǮǵǮǶ ǗǹǩǴ ǘǮǻǹǷǸǩǫǴ âǷǺǻǩǶǩDz âȄǰȄǴǷǹǭǩ âǩǹǩßǩǶǭȄ ǛǩǴǭȄáǷǹßǩǶ ljáǻåǪǮ ljáǻǩǼ ǯÝǶǮ ǡȄǵdzǮǶǻ áǩǴǩǴǩǹȄǶǭǩßȄǩDzǵǩáǻȄáǻǮǺǻȎǴǮǼǷǹǻǩǴȄáǻǩǹȄǶǭǩǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶ ǻÝǹǻȎǸǸǮǶåǻǮǭȎ ' ǺǩǶǩǻȄ éȁȎǶ ǻǮǺǻȎǴǮǼ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǻȎǴǭȎǪȎǴǼǬǮǻǮǺǻ ǻǩǸǺȄǹǵǩ ǴǷǬDZdzǩǴȄáǻǮǺǻ ǻǩǸǺȄǹǵǩ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǰǩãǶǩǵǩǺȄǶǪȎǴǼǬǮǩǹǶǩǴßǩǶǻǮǺǻ ǻǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈǺȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǘǹǮǰDZǭǮǶǻȎǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã êdzȎǵǮǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã dzǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈǴȄá ǰǩãǭǩǹȄ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆǚȄǪǩDzǴǩǺ ǯǮǵáǷǹǴȄááǩ áǩǹǺȄ dzéǹǮǺ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆÞdzȎǵȁȎǴȎdz ǹÝǺȎǵǭǮǹ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdz áçáȄáǻȄá ǩdzǻȎǴǮǹ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆǏǮdzǮ ǯÝǶǮ ǰǩãǭȄ ǻçǴßǩǴǩǹǭȄã åǻLǶLȁǻǮǹLǶ áǩǹǩǼ ǻÝǹǻLǪL ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz dzåǹǺǮǻȎǴǮǻȎǶ áȄǰǵǮǻǻǮǹ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǰǩãǭǩǹȄǶ ǪȎǴǼǬǮǩǹǶǩǴßǩǶǻǮǺǻǺçǹǩáǻǩǹȄdzȎǹǮǭȎ

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǕǼdzǩǯǩǶǷǫǓǩDZǹǪǩDz ljǼßǩǶǺǻǩǶ ǚǮDZǻdzǩǴDZǮǫDZȀ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ ǛDZǾǷǶDZǶNjǴǩǭDZǵDZǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶ njǮǶǶǩǭȅǮǫDZȀ ǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄáǹǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȁȄ

 ǜǭǩȀDZǶǩNjDZdzǻǷǹDZȈ ljǶǩǻǷǴȅǮǫǶǩ ǚǮǹDZdzǪǮdz WHVW ǘǷǻȈǶǷǫǩǧǴDZȈ ǕDZǾǩDzǴǷǫǶǩ ǓǼǹǷǵǯǩǶǷǫǩǔǩǰǰǩǻ ǚǩǻǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǶǩ ǏǩdzǼǸǷǫǩljǺǮǵǬǼǴȅ ǛǩǴǬǩǻǷǫǶǩ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

ǏǩǴßǩǺȄǪǩǹ

ljâǘljǙljǛǛǤâǞljNJljǙǔljǕlj ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã âǩǹǯȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǕǕ ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄ ǩǼdzǿDZǷǶ ǬǷǴǴǩǶǭǻȄá ÝǭȎǺȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ˆǎǴǷǹǭǩǏǩǹǶǩǵǩ˜ǏǡǚǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶǭǩßȄ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãéǴǮǺȎǶǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǯåǶȎǶǭǮǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǯéǹǬȎǰǼǻǼǹǩǴȄǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ ǷǪȃǮdzǻȎǶȎã ǰǩãǭȄ ǵǮdzǮǶǯǩDzȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ lj ǘǼȁdzDZǶdzåȁǮǺȎéDzljǴßǩȁáȄǪǩßǩt ǪȎǹǵDZǴǴDZǩǹǭǺǮǬȎǰǯéǰǷǶǪȎǹǵDZǴǴDZǷǶǯǮǻȎǯéǰ ǯǮǻǸȎǺ ǵȄã ǻǮãǬǮ ǎã ǻåǵǮǶǬȎ Ǫǩßǩ t  ǻǷáǺǩǶǵDZǴǴDZǷǶǪǮǺǯéǰǺǮdzǺǮǶǺǮǬȎǰǵȄãǪǮǺǯéǰ ǻǮãǬǮǓǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩǶȄãdzåǴǮǵȎt ǮǴǼ ǻåǹǻǵDZǴǴDZǷǶéȁǯéǰǮǴǼéȁǵȄãǪȎǹǯéǰ ǻǮãǬǮ ljǼdzǿDZǷǶǶȄã åǻdzȎǰȎǴǮǻȎǶ ǼǩáȄǻȄ ǯȄǴ ˆ˜ ȁȎǴǭǮǺǩßǩǻǭǮǶǺǩßǩǻǬǮǭǮDzȎǶ ǓǷǵǵǼǶǩǴǭȄáǵǮǶȁȎdzǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶǺǩǻǼâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ êdzȎǵǮǻȎǶȎã ǯȄǴßȄ ǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯ áǩǼǴȄǺȄǵǮǶ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ǏǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶ ǺǩǻǼ áǩßDZǭǩǺȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹȄ ǴǩǭȄ ljǼdzǿDZǷǶßǩáǩǻȄǺǼéȁȎǶǵȄǶǩǴǩǹǭȄdzåǹǺǮǻǮǷǻȄǹȄǸ ǻȎǰȎǴȎǵǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩǩǴǭȄǶǩǴǩǻȎǹdzǮǴǼáǩǯǮǻ ǯǮdzǮǻçǴßǩǴǩǹéȁȎǶǯǮdzǮǺÝDzdzǮǺǻǮǶǭȎǹǼǶåǵȎǹȎǶ ǪçǭǩǶ ÝǹȎ t Ǐǚǖ ǻǮǬȎǶ ǩǻȄǶ ÝdzǮǺȎǶȎã ǩǻȄǶ Ǫǩǹ ǪǷǴßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩ  ǰǩãǭȄ ǻçǴßǩǴǩǹ éȁȎǶ ǪDZǰǶǮǺ ǺÝDzdzǮǺǻǮǶǭȎǹǼ ǶåǵȎǹȎǶ ǪçǭǩǶ ÝǹȎ t NJǚǖ ǻǷǴȄá ǩǻǩǼȄǶ ǪȎǹȎǶȁȎ ǪǩǺȁȄǶȄã ǻǮǬȎǶ ǩǻȄǶ ÝdzǮǺȎǶȎã ǩǻȄǶ Ǫǩǹ ǪǷǴßǩǶ ǯǩßǭǩDzǭǩ  dzǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩǶȄáǩDzǻǩǹǼéȁȎǶǮdzȎǶȁȎǭǮãǬǮDzǭǮǬȎ ǪǩǶdzǻǮǬȎǮǺǮǸǩDzȄǹȄǺǼȁǷǻȄǶȄãǭǮǹǮdzǻǮǵǮǴǮǹȎǶ  ǪǩDzǴǩǶȄǺ ǭǮǹǮdzǻǮǹȎǶ ǸǷȁǻǩǴȄá ǵǮdzǮǶǯǩDzȄ ǻǮǴǮǽǷǶȄǽǩdzǺǮPDLO  çǴǻǻȄádzǼÝǴǩǶǭȄǹǼȁȄǷǹǻǩǴȄáǪǮǹǬǮǶǦǟâǶȄã ǯǩǹǩǵǭȄǴȄßȄǵǮǹǰȎǵȎǶdzåǹǺǮǻǮǷǻȄǹȄǸǛȎǰȎǴȎǵǶȎãǫǮǪ ǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩǩǴǭȄǶǩǴǩǻȎǹdzǮǴǼáǩǯǮǻ ǏǷßǩǹȄǭǩ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶ ǭǮǹǮdzǻǮǹ åǰǬǮǹǬǮǶ dzǮǰǭǮ áǩǻȄǺǼȁȄ ǪȎǹ ǯçǵȄǺ dzéǶȎ ȎȁȎǶǭǮ ǛȎǰȎǴȎǵǶȎã ǫǮǪ ǸǷǹǻǩǴȄǶǩǮǶǬȎǰȎǴǬǮǶǭǮǹǮdzǻǮǹǭȎåǰǬǮǹǻǮǭȎ ljǼdzǿDZǷǶßǩ áǩǻȄǺǼȁȄ ǹǮǻȎǶǭǮ ǻȎǹdzǮǴǼ éȁȎǶ áǩǻȄǺǼȁȄǶȄãǦǟâǺȄáǷDzȄǴßǩǶǩǼdzǿDZǷǶßǩáǩǻȄǺǼßǩ åǻȎǶȎǵǭȎâǩßDZǭǩǭǩßȄáǷǺȄǵȁǩßǩǺÝDzdzǮǺǶȄǺǩǶǪǷDzȄǶȁǩ ǻȎǰȎǴȎǵǶȎãǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩǻȎǹdzǮǼáǩǯǮǻ ljǼdzǿDZǷǶßǩáǩǻȄǺǼßǩåǻȎǶȎǵǻȎǹdzǮǴǬǮǶǶǮǶdzǮDzȎǶǻȎǰȎǴȎǵ ǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩéȁǵDZǶǼǻȎȁȎǶǭǮåǻȎǶȎǵǪǮǹȎǴǬǮǶǺǩǻǼ ǷǪȃǮdzǻȎǺȎ ǪǷDzȄǶȁǩ dzǮǸȎǴǭȎdz ǯǩǹǶǩǶȄã ǻéǺǼȎ ǻǼǹǩǴȄ ǵÝǴȎǵǮǻǻǮǹǭȎãǻȎǰȎǴȎǵǭǮǹǮdzáǷǹȄǶǭǩǪǷǴǼȄǻçǹßȄǺȄǶǩǶ ǩǫǻǷǵǩǻǻȄǻéǹǭǮǻǮdzǺǮǹǼǯéǹǬȎǰȎǴǮǭȎ ǛȎǰȎǴȎǵǭǮǹǮdzáǷǹȄǶǭǩǺǩǻǼȁȄǶȄãȁǷǻȄǶǩdzǮǸȎǴǭȎdz ǯǩǹǶǩǶȄãǻéǺdzǮǶȎǻǼǹǩǴȄǵÝǴȎǵǮǻǪǷǴßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩ ǻȎǰȎǴȎǵ ǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩ åǻȎǶȎǵǭȎ áǩǪȄǴǭǩǼ ǯÝǶǮ áǩǻȄǺǼȁȄǶȄǩǼdzǿDZǷǶßǩǯȎǪǮǹǼǯéǰǮǬǮǩǺȄǹȄǴǩǭȄ ǛȎǰȎǴȎǵǭǮǹǮdzáǷǹȄǶǭǩǺǩǻǼȁȄǶȄãȁǷǻȄǶǩdzǮǸȎǴǭȎdz ǯǩǹǶǩǶȄãǻéǺdzǮǶȎǻǼǹǩǴȄǵÝǴȎǵǮǻǪǷǴǵǩßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩ ǻȎǰȎǴȎǵ ǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩ áǩǻȄǺǼȁȄǶȄã åǻȎǶȎǵȎ dzǮǹȎ áǩDzǻǩǹȄǴǩǭȄ ljǫǻǷǵǩǻǻȄ ǻéǹǭǮǬȎ ǻǮdzǺǮǹǼ ǶÝǻDZǯǮǴǮǹȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ǻȎǰȎǴȎǵ ǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩ áǩǻȄǺǼȁȄǶȄã åǻȎǶȎǵȎǶǭǮ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶ ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ǵǮdzǮǶǯǩDzȄǶǩ åǻȎǶȎǵǭȎ áǩǪȄǴǭǩǼǻǼǹǩǴȄȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄáǾǩǪǩǹǴǩǵǩǶǮåǻȎǶȎǵǭȎ áǩǪȄǴǭǩǼǭǩǶǪǩǺǻǩǹǻǼǺǮǪǮǸǻǮǹȎǻǼǹǩǴȄȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ǾǩǪǩǹǴǩǵǩǯȎǪǮǹȎǴǮǭȎ ljǼdzǿDZǷǶßǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǩǼdzǿDZǷǶǪǩǺǻǩǴßǩǶßǩǭǮDzȎǶ ǪȎǹǺǩßǩǻȎȁȎǶǭǮǦǟâǵǮǶǩǼdzǿDZǷǶǶåǵȎǹȎǶǸǩDzǭǩǴǩǶǩ ǷǻȄǹȄǸǩǼdzǿDZǷǶǰǩǴȄǶǩdzȎǹǮǭȎljǼdzǿDZǷǶǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ

ǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶȎãǪǩǺǻǩǸáȄáçǶȄǶǩǼdzǿDZǷǶǰǩǴȄǶǭǩǩǫǻǷǵǩǻ ǻȄǻéǹǭǮǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹǼǯǷǴȄǵǮǶǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻȄåǻdzȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄǾǩǪǩǹǴǩǵǩǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ǼǩáȄǻȄǪǷDzȄǶȁǩǪǩǺǻǩǴǩǭȄ ǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻȄã ǬǷǴǴǩǶǭǻȄá ÝǭȎǺȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄáǩǼdzǿDZǷǶǮǹǮǯǮǺȎ  ǮǬǮǹ ǩǼdzǿDZǷǶ ǪǩǺǻǩǴßǩǶ ǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸ ǪǮǺ ǵDZ ǶǼǻ ȎȁȎǶǭǮ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄã ǪȎǹǭǮǪȎǹǮǼȎ ǩǼdzǿDZǷǶǭǩ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶ ǺǩǻȄǸ ǩǴǼ ǶDZǮǻȎǶ ǹǩǺǻǩ ǵǩDzǻȄǶǪǷǴǺǩǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶȎãǪǩǺǻǩǸáȄ ǪǩßǩǺȄâǩßDZǭǩǶȄãǻǩǹǵǩßȄǶǩǺÝDzdzǮǺǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶ áǩǭǩǵßǩǩǰǩȈǭȄ  ǮǬǮǹ Ǫǩßǩ ǩǰǩDzßǩǶǶǩǶ dzǮDzȎǶ ǪǮǺ ǵDZǶǼǻ ȎȁȎǶǭǮ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄã ǪȎǹǭǮǪȎǹǮǼȎ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶ ǺǩǻȄǸ ǩǴǼ ǶDZǮǻȎǶ ǹǩǺǻǩǵǩDzǻȄǶ ǪǷǴǺǩ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶȎãǺǷãßȄǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶǪǩßǩǺȄ ǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶáǩǭǩǵǵǮǶǩǰǩȈǭȄ ǏǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ Ǫǩßǩ ǪǷDzȄǶȁǩ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶ ǺǩǻȄǸ ǩǴǼ ǶDZǮǻȎǶ ǪȎǹȎǶȁȎ ǪǷǴȄǸ ǹǩǺǻǩßǩǶ áǩǻȄǺǼȁȄǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻȄãǬǷǴǴǩǶǭǻȄáÝǭȎǺȎǪǷDzȄǶ ȁǩ ǩǼdzǿDZǷǶ ǯǮãȎǵǸǩǰȄ ǪǷǴȄǸ ǻǩǶȄǴǩǭȄ ǯÝǶǮ ǷǺȄ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼǷǪȃǮdzǻȎǺȎǪǷDzȄǶȁǩǩǼdzǿDZǷǶåǻdzȎǰȎǴǬǮǶ ǪǷǴȄǸǻǩǶȄǴǩǭȄ  ǮǬǮǹ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶȎã ǪǩßǩǺȄ ǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶ Ǯã ǻåǵǮǶǬȎ ǵåǴȁǮǹǬǮ ǯǮǻǺǮ ǯÝǶǮ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄã ǪȎǹǭǮǪȎǹǮǼȎ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶǺǩǻȄǸǩǴǼǶDZǮǻȎǶǹǩǺǻǩǵǩǺǩǷǶǭǩǩǼdzǿDZǷǶ åǻdzȎǰȎǴǵǮǬǮǶǪǷǴȄǸǻǩǶȄǴǩǭȄ ÞǹǪȎǹ ǺǩǻȄǴßǩǶ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǷǪȃǮdzǻȎǺȎ ǪǷDzȄǶ ȁǩ ǩǼdzǿDZǷǶ ǶÝǻDZǯǮǴǮǹȎ ǩǼdzǿDZǷǶ ǶÝǻDZǯǮǴǮǹȎ ǻǼǹǩǴȄ ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄ ǾǩǻǻǩǵǩǵǮǶ ǹǮǺȎǵǭǮǴǮǭȎ ǷßǩǶ ǺǩǻǼȁȄ ǯÝǶǮ ǯǮãȎǵǸǩǰ ǦǟâǶȄ ǸǩDzǭǩǴǩǶǩ ǷǻȄǹȄǸ ǩǼdzǿDZǷǶ ǩȈáǻǩǴßǩǶǶǩǶdzǮDzȎǶǯDZȄǹǵǩǻåǹǻǺǩßǩǻȎȁȎǶǭǮǻȎǰȎǴȎǵǶȎã ǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩáǷǴáǷȈǭȄ ljǼdzǿDZǷǶ ǶÝǻDZǯǮǴǮǹȎ ǻǼǹǩǴȄ Ǿǩǻǻǩǵǩ ǩǼdzǿDZ ǷǶ ǶÝǻDZǯǮǴǮǹȎǶ ǯÝǶǮ ǯǮãȎǵǸǩǰ ǪǮǶ ǺǩǻǼȁȄǶȄã ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼǷǪȃǮdzǻȎǺȎǶǺǩǻǼǪǩßǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩǺǩǻȄǸ ǩǴǼǺǩǻǼ ȁǩǹǻȄǶǩ áǷǴ áǷȇ ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ ǪǮǴǬȎǴǮDzǻȎǶ áçǯǩǻǪǷǴȄǸǻǩǪȄǴǩǭȄ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄNJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdzdzåȁǮǺȎdzǩǪDZǶǮǻ ǵǮdzǮǶǯǩDzȄǶǭǩǏǮãȎǵǸǩǰǪǮǶǺǩǻȄǸǩǴǼǺǩǻǼȁǩǹǻȄǶǩ ǩǼdzǿDZǷǶåǻdzȎǰȎǴǬǮǶdzéǶǶǮǶǪǩǺǻǩǸdzéǶǻȎǰǪǮǴȎdzǷǶdzéǶǶǮǶ ǩǺǸǩDzǻȄǶǵǮǹǰȎǵǭǮáǷǴáǷDzȄǴǩǭȄ NJçǴǹǮǻǻǮǩǼdzǿDZǷǶǶȄãǯǮãȎǵǸǩǰȄǺǩǻȄǸǩǴǼǺǩǻǼ ȁǩǹǻȄǶǩáǷǴáǷDzßǩǶdzǮǰǭǮǺǩǻǼȁȄßǩǺǩǴȄǺǻȄǹǼéȁȎǶ ǵȄǶǩǭǩDzáçǯǩǻǻǩǹǭȄã  ǯǮdzǮ ǻçǴßǩǴǩǹ éȁȎǶ ǸǩǺǸǷǹǻǻȄã ǶǮǵǮǺǮ ǯǮdzǮ ǻçǴßǩǶȄãǯǮdzǮǪǩǺȄǶdzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶáçǯǩǻǻȄã ǰǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹéȁȎǶǰǩãǭȄǻçǴßǩǶȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǻȎǹdzǮǼ áǩDzǻǩǻȎǹdzǮǼ ǻǼǹǩǴȄdzǼÝǴȎdzǻȎãǶǮǩǶȄáǻǩǵǩǶȄã ǰǩãǭȄǻçǴßǩådzȎǴȎǶȎãådzȎǴǮǻǻȎdzǻǮǹȎǶdzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶ áçǯǩǻǻȄãǺǷǶǭǩDzǩáǰǩãǭȄǻçǴßǩǶȄãådzȎǴȎǸǩǺǸǷǹǻȄǶȄã ǶǮǵǮǺǮ ǷǶȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶ dzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶ áçǯǩǻǻȄã ǻéǸǶçǺáǩǴǩǹȄǶ ǵȎǶǭǮǻǻȎ ǻéǹǭǮ dzåǹǺǮǻǮ ǷǻȄǹȄǸ ǷǴǩǹǭȄã dzåȁȎǹǵǮǴǮǹȎǶ ǶǮ ǶǷǻǩǹDZǩǻ dzǼÝǴǩǶǭȄǹßǩǶ dzåȁȎǹǵǮǴǮǹȎǶçǺȄǶǩǭȄ ǓǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩǴǩǹǭȄáǩǪȄǴǭǩǼéȁȎǶǭǮǸǷǰDZǻǻȎdz ȁǷǻ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã âǩǹǯȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǕǕ NJǚǖ NJǑǓ ..0).=$ ,%$1 .=ˆâǙâǩǹǯȄǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎã âǩǰȄǶǩȁȄǴȄádzǷǵDZǻǮǻȎ˜ǕǕ77.ǓǪǮ ljǶȄáǻǩǵǩ éȁȎǶ ǵȄǶǩ ǵǮdzǮǶǯǩDzßǩ ǾǩǪǩǹ ǴǩǺȄãȄǰ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ NJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdz dzåȁǮǺȎ éDzȯdzǩǪDZǶǮǻǻǮǴ


15 Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǭǧǷǴǧdzǧ ౢʤʯʤౢˁ˃ʤʻˀʫˁʿ˄ʥʸʰʶʤˁˏ౭ʸ˃˃ˏౢʥʤʻʶʳʻʳ౦ʽˀ˃ʤʸˏౢˇʰʸʰʤʸˏΈʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏΉ

ϮϬϭϰʮˏʸ౞ˏϭʺʤ˄ˁˏʺʪʤ౞ˏʮʤ౞ʪʤʱʥʽʱˏʻˌʤ ʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏʻˏ౦ౢʤˀʮˏʻʤˀˏ౞ˏʻʪʤ౞ˏʤˈ˄ʤʸ˃˄ˀʤʸˏ

ʰʻˇʸ˔ˉʰ˔ Астана қаласы Статистика департаментінің ресми деректері бойынша 2014 жылғы мамырда инфляция 1,0% (2013 жылғы мамырда – 0,2%) болды. Бұл ретте азық-түлік тауарларының бағасы 1,5%-ға (0,4%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 1,0%-ға (0,1%-ға) өсті. Ақылы қызмет көрсету тарифтері 0,3%-ға (0,1%-ға) өсті.

ʦʤʸ˓˃ʤʻʤˀˏ౞ˏ 2014 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша қолмақол шетел валютасының нарығында банктердің 139 айырбастау пункті және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуге лицензиясы бар уәкілетті ұйымдардың 66 валюта айырбастау пункті жұмыс істейді. Астана қаласының айырбастау пункттерінде АҚШ долларын және ресей рублін сатып алу көлемі мамырда 10,5%-ға және 18,8%-ға ұлғайды, тиісінше, еуро – 4,7%-ға азайды. АҚШ долларын және ресей рублін сату көлемі – 2,5% -ға және 2%-ға азайды, ал еуро – 17,7% -ға ұлғайды. Мамырда сатып алу-сату бағамының орташа алынған мәні: АҚШ доллары 181,78 теңге /182,78 теңге; еуро 249,98 теңге /251,21 теңге; ресей рублі бойынша 5,18 теңге /5,29 теңге болды.

ʪʫʿʽʯʰ˃ʻʤˀˏ౞ˏ Резиденттердің екінші деңгейдегі банктердегі депозиттерінің жалпы көлемі 2014 жылғы сəуірде 2 182 824 млн. теңгеге дейін 0,7%-ға ұлғайды. Заңды тұлғалардың депозиттерінің көлемі бір айда 1 751 538 млн. теңгеге дейін 0,7%-ға, жеке тұлғалардың 431 286 млн. теңгеге дейін 1,2%-ға ұлғайды. Ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі 2014 жылғы сəуірде 1 263 902 млн. теңгеге дейін 6,9%-ға ұлғайды, шетел валютасында– 918 922 млн. теңгеге дейін 6,5%-ға азайды. Теңгемен берілген депозиттердің үлес салмағы бір айда 54,6%-дан 57,9%-ға дейін өсті.

2014 жылғы сəуірде банктік емес заңды тұлғалардың теңгемен берілген мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 6,2% (2014 жылғы наурызда – 6,1%), ал жеке тұлғалардың депозиттері бойынша – 8,5% (8,5%) болды.

ʶˀʫʪʰ˃ʻʤˀˏ౞ˏ Банктердің экономиканы кредиттеуі бойынша негізгі борышының жалпы көлемі 2014 жылғы сəуірде 1 370 670 млн. теңге болып, 2,1%-ға ұлғайды. Ұлттық валютадағы кредиттердің көлемі 882 623 млн. теңгеге дейін 1,5%-ға ұлғайды, шетел валютасында - 488 047 млн. теңге болып, 3,2%-ға ұлғайды. Теңгемен берілген кредиттердің үлес салмағы бір айда 64,8%-дан 64,4%-ға азайды. Ұзақ мерзімді кредиттеу 2014 жылғы сəуірде 996 334 млн. теңге болып, 1,1%-ға азайды, қысқа мерзімді - 374 326 млн. теңгеге дейін 4,9%-ға артты. Ұзақ мерзімді кредиттердің үлес салмағы бір айда 73,4%-дан 72,1%-ға дейін азайды. Заңды тұлғаларға берілген кредиттердің көлемі 2014 жылғы сəуірде 981 915 млн. теңгеге дейін 2,4%-ға ұлғайды, жеке тұлғаларға - 388 755 млн. теңгеге дейін 1,2%-ға ұлғайды. Жеке тұлғаларға берілген кредиттердің үлес салмағы бір айда 28,6%-дан 28,3%-ға дейін азайды. Шағын кəсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2014 жылғы сəуірде 170918 млн. теңгеге дейін 10,2%-ға көбейді, бұл экономикаға берілген кредиттердің жалпы көлемінің 12,5%-ын құрайды. Салалар бойынша банктердің экономикаға берілген кредиттерінің анағұрлым айтарлықтай сомасы сауда (жалпы көлемдегі үлесі – 23,1%), ауылшаруашылығы (15,9%), құрылыс (14,3%), өнеркəсіп (6,4%) сияқты салаларға тиесілі.

ౢʤʯʤౢˁ˃ʤʻˀʫˁʿ˄ʥʸʰʶʤˁˏʻʪʤ౞ˏʻʤˌʤౢʽˀʸˏౢౢʤౢʤˀˁˏʶ౬ˀʫˁ NJéǬȎǶǬȎǻǩãǭǩǶǩȁǩáǷǹǴȄátǩǭǩǵ ǰǩǻǻȄǼǩDzȄǵßǩǺǩǴǩǻȄǶǵÝǺǮǴǮǴǮǹǭȎã ǪȎǹȎ âǩǰȎǹǬȎ ǼǩáȄǻǻǩ NJȎǹȎdzdzǮǶ èǴǻǻǩǹ èDzȄǵȄ ǮǴȎǵȎǰǬǮ ǮǺȎǹǻdzȎ ǪDZǰǶǮǺȎǵǮǶ dzéǹǮǺǼéȁȎǶáǩǹǩǯǩǻǪåǴǼǭǮåDzǻdzǮǶȎ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǮǺȎǹǻdzȎ ǻǩǺȄǵǩǴȄǶȄã éǺǻȎǶǭǮǯǩǻȄǹljǻǩǸǩDzǻáǩǶǭǩljǼßǩǶ ǺǻǩǶǮǴǭǮǹȎǶǮǶǙǮǺǮDzǬǮǷǭǩǶÝǹȎNJǩ ǻȄǺǎǼǹǷǸǩßǩǩǺȄǹȄǴǩǻȄǶǮǺȎǹǻdzȎǰǩǻ ǻǩǹǮǴȎǵȎǰǭȎãdzǮãǭǩǴǩǺȄǶåǻȎǸȁȄßǼǭǩ NJçǴáǩǴȄǸǻǩǺȄǸáǩǴßǩǶǻǹǩǶǰDZǻåǰȎǶǮ ˆǏȎǪǮdzǏǷǴȄ˜ǭǮǬǮǶǩǻǩǼǭȄȎǴȎǸǷǻȄǹ NJȎǹǩá ǪçǴ ǩǹǶǩDzȄ áȄǰǵǮǻdzǮǹǴǮǹǭȎã ȎǺáDZǵȄǴǭǩǹȄ ǷDzǭǩßȄǭǩDz ǮǵǮǺǻȎǬȎǶ ǪȎǴǭȎǹǵǮDzǭȎ åDzǻdzǮǶȎ ǯȄǴǭǩǶ ǯȄǴßǩ ǮǺȎǹǻdzȎǪDZǰǶǮǺȎǶǮáǩǹǺȄǯǮǭǮǴǯçǵȄǺ ǻǩǹǯéǹǬȎǰȎǴǼǭǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǯȄǴǭȄã ǩDzǩǼáȄǻǩǹǩǴȄßȄǶǭǩáçáȄááǷǹßǩǼ ǷǹǬǩǶǭǩǹȄǵǮǶ ǶǩȁǩáǷǹǴȄááǩ áǩǹǺȄ áȄǴǵȄǺǻȄáȎǺǻȎǹdzǮǴȎǸǬǹ ǮǺȎǹǻdzȎǻÝǹdzȎǴǮǶǭȎNJçǴǯȄǴǭȄã ǩDzȄǵǮǶǺǩǴȄǺǻȄǹßǩǶǭǩáȄǴǵȄǺǻȄá ȎǺdzǮ ǩǹǻȄá ȈßǶDZ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǩǹǶǩDzȄ ǷǹǬǩǶǭǩǹȄǶȄã ǯçǵȄǺȄǶȄã ǩǹǻáǩǶȄǶdzåǹǺǮǻǮǭȎ ǎǴȎǵȎǰǭȎãǪǩǺáǩǴǩǺȄljǺǻǩǶǩáǩǴǩ ǺȄǶǭǩ ǶǩȁǩáǷǹǴȄááǩ ǯÝǶǮ ǮǺȎǹǻdzȎ ǪDZǰǶǮǺȎǶǮ áǩǹǺȄ ǯǮǭǮǴ ȎǺÝǹǮdzǮǻǻǮǹ ǯDZȎçDzȄǵǭǩǺǻȄǹȄǴȄǸǷǻȄǹǩǭȄ ǚǷǶȄǵǮǶáǩǻǩǹǯȄǴǺǩDzȄǶåǻdzȎǰȎ ǴǮǻȎǶ ˆNJǩǹȅǮǹ˜ ˆǓåǪȎdz˜ ˆǛǹǩǺǺǩ˜ ˆǍǷǸDZǶǬ˜ ˆljǹǶǩ˜ ˆǛǷǺáǩǼȄǴ˜ ǯÝǶǮ ˆǑǬǴǩ˜ ǸǹǷǽDZǴǩdzǻDZdzǩǴȄá ǺDZǸǩǻǻǩßȄ ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄá ǷǸǮǹǩǿDZȈǴǩǹȄǵǮǶ áǩǻǩǹ ǀȁdzȎ ȎǺǻǮǹ ǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎ ǯÝǶǮ

ǓǮǭǮǶǪǩáȄǴǩǼdzǷǵDZǻǮǻȎǪȎǹǴǮǺǮǷǻȄ ǹȄǸ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǩǼǵǩßȄǶǭǩ ˆǓǩǶǩǴ˜ ǩǻǻȄ ǾǩǴȄáǩǹǩǴȄá ǷǸǮǹǩǿDZȈǺ ȄǶ åǻdzȎǰǮǻȎǶǭȎǬȎǶ ǯÝǶǮ ǪçǴ ǷǸǮǹǩǿDZȈ ǙǮǺǮDz âǩǰǩáǺǻǩǶ ljǹǵǮǶDZȈ NJǮǴǷ ǹǼǺǺDZȈ âȄǹßȄǰǺǻǩǶ ǯÝǶǮ ǛÝǯȎdzǺǻǩǶ áçáȄá áǷǹßǩǼ ǷǹǬǩǶǭǩǹȄ ǵǮǶ ǩǹ ǶǩDzȄ áȄǰǵǮǻdzǮǹǴǮǹȎǶȎã áǩǻȄǺǼȄǵǮǶ åǻdzȎǰȎǴǮǻȎǶ ǩǴ ǷǺȄ ǯȄǴǭǩǶ ǪǩǺǻǩǸ ǮǺȎǹǻdzȎǬǮ áǩǹǺȄ ˆǓǩǶǩǴ˜ ǸǹǷǽDZǴǩdz ǻDZdzǩǴȄá ǷǸǮǹǩǿDZȈǺȄ ǻçǹǩáǻȄ ǯçǵȄǺ ȎǺǻǮDzǻȎǶȎǶǾǩǪǩǹǴǩDzǵȄǰ ǕǮǵǴǮdzǮǻȎǵȎǰǭȎã ǯǩǹáȄǶ ǪǷǴǩȁǩ ßȄǶȄã dzǮǸȎǴȎ ǮǴȎǵȎǰǭȎã ǮǹǻǮãȎ t ;;, ßǩǺȄǹǯǩǺǻǩǹȄǭǮǺǮdzǩǹǻȄáǪǷǴǵǩǺ ;;, ßǩǺȄǹ ǯǩãǩ ǻǮǾǶǷǴǷǬDZȈǴǩǹǭȄã ßǩǺȄǹȄ ǪǷǴßǩǶǭȄáǻǩǶ dzéǶǭǮǴȎdzǻȎ dzǮǰǭǮǺǻȎǹȎǸǯéǹǮǻȎǶǯǩßȄǵǺȄǰȎǺǻǮǹǭȎã ǪǩǹǴȄßȄ dzåǪȎǶǮǺǮ ßǩǴǩǵǻǷǹ ǻǮǴǮ ǭDZǭǩǹǩǹáȄǴȄǯǩǺǻǩǹȄǵȄǰåǰǪǷDzǴǩ ǹȄǶǩǺȎãȎǹǮǭȎǏǩǴǸȄǴǩǵǩǩDzǻáǩǶǭǩ dzéǶ ǺǩDzȄǶ ȁȄßǩǻȄǶ ǻǮǾǶǷǴǷǬDZȈǴȄá ǯǮǻȎǺǻȎdzǻǮǹ ǯǩǺåǺǸȎǹȎǵǭǮǹǭȎã áȄǰȄßǼ ȁȄǴ ȄßȄǶ ǻǷǴǻȄǹǼǭǩ ǯÝǶǮ ǷǴ åǰ dzǮǰǮǬȎǶǭǮ ǪǩǹßǩǶ ǺǩDzȄǶ ǯǩǺ ǯǮǻdzȎǶ ȁǮdzǻǮǹǭȎãǻÝǹǪDZǮǺȎǶǮǪȎǴȎǵȎǶǮǮãǪǩǺ ǻȄǺȄǭǮǶǺǩǼǴȄßȄǶǩǰǩáȄǵdzǮǴǻȎǹǮǭȎ NJçǶǭǩDz ǵÝǺǮǴǮǴǮǹǭȎã ǻǼǵǩǼȄǶǩ ǯǷǴ ǪǮǹǵǮǼ éȁȎǶ dzéǶǭǮǴȎdzǻȎ áǷǴǭǩǶȄǺáǩ ǮǶǮǻȎǶ ǵǩßǴçǵǩǻǻǩǹǭȄ áǩǭǩßǩǴǩDz ǷǻȄǹȄǸǻǷǴȄáǻǩDzǮǴȎǵȎǰǬǮǰDZȈǶdzǮǴǻȎ ǹǮǻȎǶ ǶÝǹǺǮǴǮǹǭȎ ǻǩǶȄǻǩ ǪȎǴǼȎǵȎǰ áǩǯǮǻǚǷǶȄãȎȁȎǶǭǮǪǩǺǻȄǺȄtǮǺȎǹǻdzȎ ǰǩǻǻǩǹßǩǯǷǴǪǮǹǵǮǼ êǴǬȎ ǹǮǻȎǶǭǮ dzǮǴǮǺȎ ǩdzǿDZȈǴǩǹǭȄ ǩDzǻǺǩáǪǷǴǩǭȄˆNJȎǰtǺǩǴǩǼǩǻǻȄåǵȎǹ

ǺǩǴǻȄéȁȎǶ˜ˆǕǮǶåǵȎǹǭȎáǩǴǩDzǵȄǶ˜ ˆǍǮǶȎǺǩǼǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻǻǮǹ˜ˆǎǺȎǹǻdzȎǬǮ ǯǷǴ ǯǷᘠǯÝǶǮ ǻǪ NJçǴ ǺDZȈáǻȄ ȎǺ ȁǩǹǩǴǩǹǷáǼȁȄǴǩǹǺǻǼǭǮǶǻǻǮǹǯÝǶǮ ǯçǵȄǺ ȎǺǻǮDzǻȎǶ ǯǩǺǻǩǹ ǩǹǩǺȄǶǭǩ ǯDZȎǹǮdzçDzȄǵǭǩǺǻȄǹȄǴǼȄǻDZȎǺ âǷǹȄǻȄǶǭȄǴǩDz dzǮǴǺǮǵ ǯǷßǩǹȄǭǩ ǩDzǻáǩǶȄǵǭǩDz ǶǩȁǩáǷǹǴȄááǩ áǩǹǺȄ dzéǹǮǺ ȁǩǹǩǴǩǹȄ ǯéǹǬȎǰȎǴǬǮǶȎǵǮǶ ǶÝǻDZǯǮǺȎ ǺǷǶǭǩ ǭǩ dzåãȎǴǭǮǶ ȁȄßǩ ǻȄǶǭǩDzǮǵǮǺǺǷǴǺǮǪǮǸǻȎǪȎǹǯǩßǩǭǩǶ ǪǩǺǪȎǹǯǮãǶǮǶáǷǴȁȄßǩǹȄǸǮǴȎǵȎǰǭȎã ǺǩǴǩǼǩǻȄ çǹǸǩßȄǵȄǰǭȄã ǪǷǴǩȁǩßȄ éȁȎǶǮǺȎǹǻdzȎǬǮǯǷǴǪǮǹǵǮǼǬǮǻDZȎǺǸȎǰ âçǹǵǮǻǻȎljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãáǷǶǩá ǻǩǹȄ ǵǮǶ ǻçǹßȄǶǭǩǹȄ ǮǬǮǹ ǭǮ ǺȎǰ áǩǶǭǩDz ǭǩ ǪȎǹ ǮǺȎǹǻdzȎǬǮ ǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄ ǰǩãǺȄǰȎǺÝǹǮdzǮǻǻȎãdzǼÝǬǮǹȎǪǷǴǺǩãȄǰ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǀȁdzȎ ȎǺǻǮǹ ǭǮǸǩǹ ǻǩǵǮǶǻȎǶȎã ǮǺȎǹǻdzȎ ǪDZǰǶǮǺȎǵǮǶ dzéǹǮǺ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄǶȄãǺǮǶȎǵǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄǶǩ ǾǩǪǩǹǴ ǩǺǼȄãȄǰǭȄ ǺçǹǩDzǵȄǰ   ǶǮǵǮǺǮ ǚȎǰǭǮǹǭȎã ÝǹǪȎǹ áǷãȄǹǩǼǴǩǹȄãȄǰ ǶǩȁǩáǷǹǴȄááǩáǩǹǺȄdzéǹǮǺǻǮǵǩãȄǰȄ ǰǷǹ ǎǺȎǹǻdzȎ ǰǩǻǻǩǹǵǮǶ ǪǷǴǩȁǩßȄǵȄǰ éȁȎǶdzéǹǮǺǼǬǮȁǩáȄǹǩǵȄǰ ljNJljǙâǤǛǗNj ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩ NJǩǺǸǹǷdzǼǹǩǻǼǹǩǶȄã âçáȄáǻȄáǺǻǩǻDZǺǻDZdzǩǯÝǶǮ ǩǹǶǩDzȄǮǺǮǸdzǮǩǴǼǯåǶȎǶǭǮǬȎ dzǷǵDZǻǮǻȎǪǩǺáǩǹǵǩǺȄǶȄã ǸǹǷdzǼǹǷǹȄ

ǞljNJljǙǔljǖǍǤǙǜ ǚljǜǍljǚljǛǛǤâæǛǓǀǐǜǏæǖǀǖǍǎǞljNJljǙǔljǕlj ǏǮdzǮǺǷǻǷǹȄǶǭǩǼȁȄǺȄNJǷǴǩǻǷǫǕǞǯǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄá åǻdzȎǰǮǻȎǶȎǶǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ ǩßȄǴȁȄǶǭȄáÝǭȎǺȎǵǮǶǺǩßǩǻǭǩȯǴǷǻˆljdzǵǷǴǩnjǷǴǭ˜ Ǐǡǚ ǵéǴdzȎ t ǯȄǴȄ ȁȄßǩǹȄǴßǩǶ ˆ7R\RWD /DQG &UXLVHU˜ ǩǫǻǷdzåǴȎǬȎNJǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄǻǮãǬǮ ǩßȄǴȁȄǶǭȄá ÝǭȎǺȎǵǮǶ Ǻǩßǩǻ ǭǩ ȯ ǴǷǻ ǚǩǹǺǮǵǪǩǮǫ ǏǕǵéǴdzȎtǯȄǴȄȁȄßǩǹȄǴßǩǶˆ1LVVDQ;7UDLO˜ǩǫǻǷdzåǴȎǬȎ NJǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄǻǮãǬǮ ǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄáljǺǻǩǶǩáǚǮǽǼǴǴDZǶdzdzǮãǺǮǵǮdzǮǶǯǩDzǭǩ åǻǮǭȎ ǗǺȄ ǩǻǩǴßǩǶ ǵǮdzǮǶǯǩDzǭǩ åǻȎǶȎȁǻǮǹǭȎ áǩǪȄǴǭǩǼ ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄá åǻdzȎǰǼǬǮǺǩßǩǻáǩǴßǩǶǭǩǩȈáǻǩǴǩǭȄǻǮǴǯÝǶǮçȈǴȄǻǮǴǮ ǽǷǶǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩáǩǻȄǺǼéȁȎǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮ ǪǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǭǩǶdzǮǸȎǴǯǩǹǶǩǺȄǶdzǮǴǮǺȎȁǷǻáǩǻåǴǮǼáǩǯǮǻ ˆNJǛljNJǩǶdz˜ljâȁǷǻ.=<Ǐǚǖ ǚǮǶȎǵǻǮǴǮǽǷǶȄ 

ǚǗǗNJǢǎǖǑǎǗǘǙǗNjǎǍǎǖǑǑǛǗǙnjǗNj ǠǩǺǻǶȄDzǺǼǭǮǪǶȄDzDZǺǸǷǴǶDZǻǮǴȅNJǷǴǩǻǷǫǕǞǬǷǭǩ ǷǪȃȈǫǴȈǮǻǻǷǹǬDZǸǷǹǮǩǴDZǰǩǿDZDZǺǴǮǭǼȇȂǮǬǷDZǵǼȂǮǺǻǫǩ ǸǷǩǶǬǴDZDzǺdzǷǵǼǵǮǻǷǭǼǫȀǩǺǷǫǴǷǻȯDZǵǼȂǮǺǻǫǷ ǛǗǗˆljdzǵǷǴǩnjǷǴǭ˜tǩǫǻǷǻǹǩǶǺǸǷǹǻǶǷǮǺǹǮǭǺǻǫǷǵǩǹdzDZˆ7R\RWD /DQG &UXLVHU˜ ǬǷǭǩ ǫȄǸǼǺdzǩ ǚǻǩǹǻǷǫǩȈ ǺǻǷDZǵǷǺǻȅ  ǻǮǶǬǮ ǸǷǩǶǬǴDZDzǺdzǷǵǼǵǮǻǷǭǼǫȀǩǺǷǫǴǷǻȯDZǵǼȂǮǺǻǫǷ ǚǩǹǺǮǵǪǩǮǫǩǏǕtǩǫǻǷǻǹǩǶǺǸǷǹǻǶǷǮǺǹǮǭǺǻǫǷǵǩǹdzDZˆ1LVVDQ ;7UDLO˜ǬǷǭǩǫȄǸǼǺdzǩǚǻǩǹǻǷǫǩȈǺǻǷDZǵǷǺǻȅǻǮǶǬǮ ǛǷǹǬDZ ǺǷǺǻǷȈǻǺȈ ǸǷ ǩǭǹǮǺǼ Ǭ ljǺǻǩǶǩ ǼǴ ǚǮDzǽǼǴǴDZǶǩ ǷǽDZǺ ǘǹDZǮǵǰǩȈǫǷdzǰǩdzǩǶȀDZǫǩǮǻǺȈǰǩȀǩǺǩǭǷǸǹǷǫǮǭǮǶDZȈǻǷǹǬǷǫ ǸǷǫȄȁǮǼdzǩǰǩǶǶǷǵǼǩǭǹǮǺǼǻǮǴǻǮǴǵǷǪ ǍǴȈǼȀǩǺǻDZȈǫǻǷǹǬǩǾǶǮǷǪǾǷǭDZǵǷǫǶǮǺǻDZǰǩǭǩǻǷdzǫǹǩǰǵǮǹǮ Ƿǻ ǺǻǩǹǻǷǫǷDz ǺǻǷDZǵǷǺǻDZ Ƕǩ ǺȀǮǻ .=< ǑǑǖ ǫljǗˆNJǛljNJǩǶdz˜ǛǮǴǮǽǷǶǭǷǫǮǹDZȈ 

ǞljNJljǙǔljǖǍǤǙǜ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǏçǵȄǺǸǮǶáǩǵǻǼǯÝǶǮÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǡǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎáǩǪǩǻdzǩǪDZǶǮǻǩǶȄáǻǩǵǩéȁȎǶǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ  ǽǩdzǺ  '(3758'#$67$1$7(/(&20.=ˆNJ˜dzǷǹǸǼǺȄǪǷǺǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzÝdzȎǵȁȎǴȎdzǴǩǼǩǰȄǵǭǩǹȄǶǩǷǹǶǩǴǩǺǼßǩǓǗǖǓǜǙǚǏljǙǑǨǔljǒǍǤ ÞdzȎǵȁȎǴȎdzǪåǴȎǵȎǶȎãǪǩǺǵǩǵǩǶȄ 'ǗǺǩǶǩǻȄ ǪȎǹǴȎdzǶǮǬȎǰǬȎáȄǰǵǮǻȁȎǶȎãǪǩǴǩdzéǻȎǵȎǪǷDzȄǶȁǩǭǮǵǩǴȄǺȄ dzǮǰǮãȎǶǮ ǔǩǼǩǰȄǵǭȄáǮãǪǮdzǩáȄáȄǰǵǮǻǩǻáǩǹßǩǶǯȄǴǭǩ ǹȄǶǩǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄǻǮãǬǮǭǮǶǻǮãǬǮǬǮǭǮDzȎǶ ǖǮǬȎǰǬȎ ǽǼǶdzǿDZǷǶǩǴǭȄá ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎ NJǩǺáǩǹǵǩǭǩ ȎǺ áǩßǩǰǭǩǹǭȄ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ ǯÝǶǮ ǯéǹǬȎǰǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹǼ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭǩǶ dzǮǴȎǸ ǻéǺdzǮǶ ȁǩßȄǵǭǩǹ ǵǮǶ ǩǹȄǰǭǩǹǭȄǻȎǹdzǮǼǷǴǩǹßǩǯǩǼǩǸǪǮǹǼȎǶáǩǭǩßǩǴǩǼˆ/RWXV˜ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǶǯéǹǬȎǰǼȁȄßȄǺǯÝǶǮdzȎǹȎǺáçǯǩǻǻǩǹȄǶǯǮdzǮ ǻçǴßǩǴǩǹǭǩǶdzǮǴȎǸǻéǺdzǮǶåǻȎǶȎȁǻǮǹǵǮǶȁǩßȄǵǭǩǹȄǶǻȎǹdzǮǼ êǵȎǻdzǮǹǴǮǹǬǮáǷDzȄǴǩǻȄǶǶǮǬȎǰǬȎǻǩǴǩǸǻǩǹǯǷßǩǹȄ ǪȎǴȎǵ áȄǰǵǮǻ dzåǹǺǮǻǼ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ǯçǵȄǺ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ßȄǴȄǵǭǩǹ ȆdzǷǶǷǵDZdzǩ ǯÝǶǮ ǪDZǰǶǮǺ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǯÝǶǮ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǪǩǺáǩǹǼ ȆdzǷǶǷǵDZdzǩ ǵçǹǩßǩǻǻǩǶǼ áçǯǩǻǻǩǹ ǯéǹǬȎǰǼǯÝǶǮáçǯǩǻǻǩǵǩǴȄááǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ ǬǼǵǩǶDZǻǩǹǴȄá ßȄǴȄǵǭǩǹ ǩǼǭǩǹǵǩȎǺȎ áçáȄá áçáȄáǻǩǶǼ ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻ åǻȎǴȎ ǪȎǹ ǯȄǴǭǩǶ dzǮǵ ǮǵǮǺ ǶǮ ǵǮǺǮ ǷǺȄ ǺǩǶǩǻǻǩßȄ ǶǩáǻȄ ǴǩǼǩǰȄǵǶȄã ǽǼǶdzǿDZǷǶǩǴǭȄá ǪǩßȄǻȄǶǩǺÝDzdzǮǺǺǩǴǩǴǩǹǭǩǮdzȎǯȄǴǭǩǶdzǮǵǮǵǮǺǯçǵȄǺ åǻȎǴȎ Ǫǩǹ ǪǷǴßǩǶ ǯǩßǭǩDzǭǩ ǷǹǻǩǭǩǶ dzǮDzȎǶǬȎ ǪȎǴȎǵǵǮǶ ǭǮ ǹçáǺǩǻǮǻȎǴǮǭȎ ÞǴǮǼǵǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭȎã áȄǰǵǮǻȎǶ éDzǴǮǺǻȎǹǼ ǪåǴȎǵȎǶȎã ǪǩǺ ǵǩǵǩǶȄ ǪȎǹǴȎdz 'Ǘ ǺǩǶǩǻȄ ǶǮǬȎǰǬȎ áȄǰǵǮǻȁȎǶȎã ǪǩǴǩ dzéǻȎǵȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ǭǮǵǩǴȄǺȄ dzǮǰǮãȎǶǮ ǔǩǼǩǰȄǵǭȄáǮãǪǮdzǩáȄáȄǰǵǮǻǩǻáǩǹßǩǶǯȄǴǭǩǹȄǶǩǪǩDz ǴǩǶȄǺǻȄǻǮãǬǮǭǮǶǻǮãǬǮǬǮǭǮDzȎǶ ǖǮǬȎǰǬȎ ǽǼǶdzǿDZǷǶǩǴǭȄá ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎ áǷǹßǩǶȁȄǴȄá ǯÝǶǮáǩǵáǷǹȁȄǴȄáǪǷDzȄǶȁǩǯçǵȄǺǻǩǹǭȄǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǼ ǫǮǭǷǵǺǻǫǷßǩ áǩǹǩǺǻȄ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭȎã áȄǰǵǮǻȎǶ éDzǴǮǺǻȎǹǼǯÝǶǮǪǩáȄǴǩǼǯǷßǩǹȄǷǹǬǩǶǭǩǹßǩǺǻǩǻDZǺǻDZdzǩǴȄá ǮǺǮǸǻǮǹǭǩDzȄǶǭǩǼǪåǴȎǵáçǰȄǹǮǻȎǶǮdzȎǹǮǻȎǶǵÝǺǮǴǮǴǮǹǪǷDz ȄǶȁǩdzǮǴȎǸǻéǺdzǮǶåǻȎǶȎȁǻǮǹǵǮǶǯçǵȄǺǯéǹǬȎǰǼáçǯǩǻǻǩǹǭȄ ǹǮǺȎǵǭǮǼ ǯÝǶǮ ǩǭǩǵǭǩǹǭȄ ǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄáÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ǵǮ dzǮǵǮǴǮǹǬǮÞǴǮǼǵǮǻǻȎdzǪǮDzȎǵǭǮǴǼǷǹǻǩǴȄáǻǩǹȄǶǩǯȎǪǮǹǼ êǵȎǻdzǮǹǴǮǹǬǮ áǷDzȄǴǩǻȄǶ ǶǮǬȎǰǬȎ ǻǩǴǩǸǻǩǹ ǯǷßǩǹȄ ǪȎǴȎǵ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ßȄǴȄǵǭǩǹ ȆdzǷǶǷǵDZdzǩ ǯÝǶǮ

kx‰Šx…xxĭx„“v kx‰Šx…xxĭx„“v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ©¨L¢ª©ªL›L ©¨L¢ª©ªL›L ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÐÅÄÀÊÒÎÐ }¨™¦£˜ªĭx„}… }¨™¦£˜ªĭx„}…

yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ †ˆ“…yx‰xˆ“ †ˆ“…yx‰xˆ“ ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“

ǪDZǰǶǮǺ ȆdzǷǶǷǵDZdzǩǵǮǶǮǭǯǵǮǶǻáǩǹǯȄǮǺǮǸǯÝǶǮǩǼǭDZǻ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǯÝǶǮ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǪǩǺáǩǹǼ  áȄǰǵǮǻ dzåǹǺǮǻǼ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǯçǵȄǺ áçáȄá áçáȄáǻǩǶǼ ǪȎǴȎǵ ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáȄǰǵǮǻåǻȎǴȎǪȎǹǯȄǴǭǩǶdzǮǵǮǵǮǺǶǮǵǮǺǮ ǷǺȄǺǩǶǩǻǻǩßȄǶǩáǻȄǴǩǼǩǰȄǵǶȄãǽǼǶdzǿDZǷǶǩǴǭȄáǪǩßȄǻȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺǺǩǴǩǴǩǹǭǩǮdzȎǯȄǴǭǩǶdzǮǵǮǵǮǺǯçǵȄǺåǻȎǴȎǪǩǹǪǷǴßǩǶ ǯǩßǭǩDzǭǩǷǹǻǩǭǩǶdzǮDzȎǶǬȎǪȎǴȎǵǵǮǶǭǮǹçáǺǩǻǮǻȎǴǮǭȎ ǓǷǶdzǼǹǺáǩ áǩǻȄǺǼ éȁȎǶ áǩǯǮǻǻȎ áçǯǩǻǻǩǹ  ǶȄǺǩǶßǩ ǺÝDzdzǮǺ åǻȎǶȎȁ  Ǿ éǴǬȎǭǮǬȎ ǺǼǹǮǻǸǮǶ ǶȄǺǩǶßǩ ǺÝDzdzǮǺ ǻǷǴǻȄǹȄǴßǩǶ ǺǩǼǩǴǶǩǵǩ  ǪLǴLǵL ǻǼǹǩǴȄ áçǯǩǻǻǩǹǭȄãǶǷǻǩǹDZǩǴǭȄádzǼÝǴǩǶǭȄǹȄǴßǩǶdzåȁLǹǵǮǴǮǹL  ǮãǪǮdz áȄǰǵǮǻȎǶ ǹǩǺǻǩDzǻȄǶ áçǯǩǻǻȄã ǶǷǻǩǹDZǩǴǭȄá dzǼÝǴǩǶǭȄǹȄǴßǩǶ dzåȁLǹǵǮǺL  âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄ ǍǮǶǺǩǼǴȄá ǺǩáǻǩǼ ǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎã ǯȄǴßȄ áǩǹǩȁǩǭǩßȄȯǪçDzǹȄßȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺ ǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzáçáȄáǻȄáǩdzǻȎǴǮǹǭȎãǻȎǰȎǴȎǵȎǶǭǮ ǯȄǴȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩ ȯ ǪǷǴȄǸ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǶȄǺǩǶǭǩßȄ ǭǮǶǺǩǼǴȄßȄ ǻǼǹǩǴȄ ǩǶȄáǻǩǵǩ  âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǩǰǩǵǩǻȄǶȄã ǯǮdzǮ dzǼÝǴȎǬȎǶȎã dzåȁȎǹǵǮǺȎ  áçǯǩǻǻǩǹǭȄ ǻǩǸǺȄǹǼ ǺÝǻȎǶǭǮ ȁǮdzǻȎ ǵÝǶǶǮǶ ǻåǵǮǶ ǮǵǮǺ ǶÝǻDZǯǮǵǮǶǻǮǺǻȎǴǮǼǭǮǶåǻdzǮǶȎǻǼǹǩǴȄáǷǴǭǩǶȄǺǻǩßȄǺǮǹ ǻDZǽDZdzǩǻ ǶǮǵǮǺǮǶǷǻǩǹDZǩǻǻȄdzǼÝǴǩǶǭȄǹȄǴßǩǶdzåȁȎǹǵǮǺȎ

ǎǬǮǹǩǰǩǵǩǻǮãǪǮdzáȄǰǵǮǻȎǶǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǵǩßǩǶǯÝǶǮdzǷǶ dzǼǹǺǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶǪǷǺǴǩǼǩǰȄǵǪǷDzȄǶȁǩǯçǵȄǺåǻȎǴȎǻǩǴǩǸ ǮǻȎǴǵǮDzǻȎǶ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǭǩ  ǻǩǹǵǩáȁǩǺȄǶǭǩ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶ áçǯǩǻǻȄçǺȄǶǼǻǩǴǩǸǮǻȎǴǵǮDzǭȎâçǯǩǻǻǩǹǭȄãǻǷǴȄáǮǵǮǺ ǸǩdzǮǻȎǶçǺȄǶǼdzǷǶdzǼǹǺdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǷǴǩǹǭȄáǩǹǩǼǭǩǶǪǩǺ ǻǩǹǻǼȄéȁȎǶǶǮǬȎǰǪǷǴȄǸǻǩǪȄǴǩǭȄǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáȄǰǵǮǻ ȁȎǴǮǹǵǮǶ ǻǩǸǺȄǹȄǴǩǻȄǶ  ǯÝǶǮ  ǻǩǹǵǩáȁǩǴǩǹȄǶǭǩ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄǷǴǩǹǯçǵȄǺȎǺǻǮDzǻȎǶǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǸǮǹǺǷǶǩǴǭȄǪǩǺáǩǹǼáȄǰǵǮǻȎ dzǩǭǹáȄǰǵǮǻȎ dzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǩǴǩǭȄ ljǰǩǵǩǻǻǩǹǪLǴLǵLǶǮǯçǵȄǺǻÝǯLǹDZǪǮǺLǶǮdzÝǺLǪDZȁǮǪǮǹ ǴLǬLǶǮǯÝǶǮǪǮǭǮǴȎǶǮáǩǻȄǺǻȄ ǪLǴLdzǻLǴLǬLǶǩǹǻǻȄǹǼßȄǴȄǵDZ ǭÝǹǮǯǮǴǮǹ ǵǮǶ ǩǻǩáǻǩǹ ǪǮǹLǴǼL ǻǼǹǩǴȄ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã dzåȁLǹǵǮǴǮǹLǵLǶǮǰǭǮǵǮǴǮǹçǺȄǶȄǵǭǩǹßȄǴȄǵDZǯǩǹDZȈǴǩ

ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ

ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ Ó¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ӼÌÙ¼ÌÆÑ ÎĪñäġìÁÖÁÎĭÜÈÜ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ

ǶȄǵǭǩǹǯÝǶǮåǰǬǮǭǮǷǴǩǹǭȄãdzÝǺȎǪDZáȄǰǵǮǻȎǶǪȎǴȎdzǻȎǴȎǬȎǶ ǺDZǸǩǻǻǩDzǻȄǶ ǵÝǴȎǵǮǻǻǮǹ áǷǺȄǵȁǩ ǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄ ǪǮǹǮ ǩǴǩǭȄ ljǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǷßǩǹȄǭǩ ǩǻǩǴßǩǶ áçǯǩǻ ǻȎǬȎǴǮǻȎǶ ǵçáǩǪǩǭǩǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹȄǴßǩǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄáǷǴǵǩáǷǴǻÝǹǻȎǸǻǮ ǶǮǵǮǺǮ ǸǷȀǻǩ ǩǹáȄǴȄ áçǯǩǻǻǩǹǭȄ áǩǪȄǴǭǩǼ ǵǮǹǰLǵLǶǭǮ ǪǮǹǮǩǴǩǭȄ ljǰǩǵǩǻǻǩǹǯǷßǩǹȄǭǩǩǻǩǴßǩǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄǾǩǪǩǹǴǩǵǩǭǩ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶ ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ǸǷȀǻǩ ǵǮdzǮǶǯǩDzȄǶǩ ȆǴǮdzǻǹǷǶ ǭȄ ǻéǹǭǮ ǪǮǹǮ ǩǴǩǭȄ ǓǷǶdzǼǹǺáǩ áǩǻȄǺǼ éȁȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄ ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ǸǷȀǻǩ ǩǹáȄǴȄ ǪǮǹǬǮǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǻéǸǶçǺáǩǺȄǶ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼ ǪǩǺǻǩǴßǩǶßǩǭǮDzȎǶǪȎǹǯçǵȄǺdzéǶǪçǹȄǶdzǮȁȎdzǻȎǹȎǴǵǮDzǪǮǹǮǭȎ ǏǷßǩǹȄǭǩ ǩǻǩǴßǩǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǻéǸǶçǺáǩǺȄ ǪǮǹȎǴǵǮǬǮǶ ǯǩßǭǩDzǭǩǻçǴßǩÝãǬȎǵǮǴǮǺǼǭǮǶåǻǼǬǮǯȎǪǮǹȎǴǵǮDzǭȎ âçǯǩǻǻǩǹdzǷǶdzǼǹǺåǻdzȎǰǼǻǼǹǩǴȄǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹǼNJljâǻǩ ˆNjǮȀǮǹǶȈȈljǺǻǩǶǩ˜ǯÝǶǮˆljǺǻǩǶǩǩáȁǩǵȄ˜ ǺǷãßȄǯǩǹDZȈ ǴǩǶßǩǶdzéǶǶǮǶǪǩǺǻǩǸǷǶǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩ ǺȄǶȄãǏçǵȄǺǸǮǶáǩǵǻǼǯÝǶǮÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǶǭǮ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǡ ǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎáǩǪǩǻdzǩǪDZǶǮǻ áǩǪȄǴǭǩǶǩǭȄ ÞãǬȎǵǮǴǮǺǼǬǮ ǯȎǪǮǹȎǴǬǮǶ éǵȎǻdzǮǹǴǮǹ dzǷǶdzǼǹǺ dzǷǵDZǺ ǺDZȈǺȄ ȁǮȁȎǵ áǩǪȄǴǭǩßǩǶ dzéǶǶǮǶ ǪǩǺǻǩǸ ǮdzȎ ǯçǵȄǺ dzéǶȎ ȎȁȎǶǭǮ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼ åǻdzȎǰǼ dzéǶȎ ǻǼǹǩǴȄ dzǷǶdzǼǹǺ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǵǮǶǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹȄǴǩǭȄǞǩǪǩǹ ǴǩǶǭȄǹǼáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄãȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄáǵǮdzǮǶǯǩDzǴǩǹȄǶǩ ǯÝǶǮ çȈǴȄ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄǶǩ ǩáǸǩǹǩǻ ǯȎǪǮǹǼ ǯǷǴȄǵǮǶ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹȄǴǼȄ ǵéǵdzȎǶ êǵȎǻdzǮǹǴǮǹǵǮǶ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǏçǵȄǺǸǮǶ áǩǵǻǼ ǯÝǶǮ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎǶǭǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǡ ǑǵǩǶǪǩǮǫǩ dzåȁǮǺȎ  áǩǪǩǻ dzǩǪDZǶǮǻ ÝãǬȎǵǮǴǮǺǼǬǮȁǩáȄǹßǩǶdzéǶǶǮǶǪǩǺǻǩǸǪǮǺǯçǵȄǺ dzéǶȎȎȁȎǶǭǮåǻǮǭȎ ǓǷǶdzǼǹǺ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄã ǷǻȄǹȄǺȄǶǩ ǪǩDzáǩǼȁȄǴǩǹǭȄ áǩǻȄǺǻȄǹǼßǩǯǷǴǪǮǹȎǴǮǭȎNJǩDzáǩǼȁȄǴǩǹǹǮǻȎǶǭǮâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǘǩǹǴǩǵǮǶǻȎǶȎã ǯÝǶǮ ǪǩǹǴȄá ǭǮãǬǮDzǭǮǬȎ ǵÝǺǴDZǾǩǻ ǭǮǸǼǻǩǻǻǩǹȄǶȄã âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ

ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÅôìáóĭÁÇÜÂÁÊ ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉÎ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉΠՆŠ†Š,ƒ, ՆŠ†Š,ƒ, ‰Ī£ª˜¥‰},Ò ‰Ī£ª˜¥‰},Ò

{˜Ÿªĭ˜Ÿ˜Ĭ©ª˜¥ˆ©§«™£ ¢˜©³¥³ĦxĬ§˜¨˜ª¤ ¥ ©ª¨£L›L¥œžªL¨¢£L§Ě{¢«Ģ£L›L™¨L£›¥ ˆœ˜¢® ·Ĭ¦£ž˜Ÿ™˜ £¨L¥LĦ§L¢L¨£¨L¤¥¢ĤŸĬ˜¨˜©³¥™Ĥ£L©«L°˜¨ª¤© {˜Ÿªkx©ª˜¥˜˜Ĭ°˜¤³v›˜ŸªL¨œ˜¢® ·©³¥³Ħ¢¦¤§´¶ª¨£L¢¦¨ª˜£³Ĩ³¥œ˜ª¨L£L§Ĭ˜ªª˜£œ³ËÆÈÆËÙ¼ÑÆÅÁËÓÏÑ — ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ

ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ

ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ

ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ

ǰǩãǶǩǵǩǺȄǶǭǩ ǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶ ǻÝǹǻȎǸǻǮ ǩdzdzǹǮǭDZǻǻǮǴǬǮǶ ǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶȄã ǪǩǺáǩ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄã áǷßǩǵǭȄá ǪȎǹǴǮǺǻȎdzǻǮǹǭȎã édzȎǵǮǻǻȎdz ǮǵǮǺ çDzȄǵǭǩǹǭȄã dzǷǵǵǮǹǿDZȈǴȄá çDzȄǵǭǩǹǭȄã ǯÝǶǮ ǺǩȈǺDZ ǸǩǹǻDZȈǴǩǹǭȄãådzȎǴǭǮǹȎǼÝdzȎǴǮǻǻȎǷǹǬǩǶǶȄãáȄǰǵǮǻdzǮǹǴǮǹȎ áǩǻȄǺǩǩǴǩǭȄ NJǩDzáǩǼȁȄǹǮǻȎǶǭǮdzǷǶdzǼǹǺdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǷǻȄǹȄǺȄǶǩ áǩǻȄǺǼéȁȎǶǻçǴßǩǴǩǹÝãǬȎǵǮǴǮǺǼǪǩǺǻǩǴǼȄǶǩǯçǵȄǺdzéǶȎ áǩǴßǩǶßǩǭǮDzȎǶdzǮȁȎdzǻȎǹǵǮDzǸǮǹǺǷǶǩǴǭȄǪǩǺáǩǹǼáȄǰǵǮǻȎǶǮ dzǩǭǹ áȄǰǵǮǻȎǶǮ ǻȎǹdzǮǴǮǭȎ ǛȎǹdzǮǴǼ éȁȎǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǸǮǹǺǷ ǶǩǴǭȄ ǪǩǺáǩǹǼ áȄǰǵǮǻȎǶǮ dzǩǭǹ áȄǰǵǮǻȎǶǮ ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶ dzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶ áçǯǩǻǻȄã dzåȁȎǹǵǮǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩ ǩǻǩǴßǩǶ çDzȄǵǭǩǹßǩǻDZǮǺȎǴȎǴȎǬȎǶǹǩǺǻǩDzǻȄǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄãǻéǸǶçǺáǩǺȄǶ ǶǮǵǮǺǮdzåȁȎǹǵǮǴǮǹȎǶçǺȄǶǼȄáǩǯǮǻ ˆNJ˜dzǷǹǸǼǺȄǶȄãǪǷǺǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzÝdzȎǵȁȎǴȎdzǴǩǼǩǰȄǵȄǶǩ éǵȎǻdzǮǹǴǮǹ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻ ȎǺǻǮǹȎǩǬǮǶǻǻȎǬȎǶȎãljǺǻǩǶǩljǴǵǩǻȄljǻȄǹǩǼǓådzȁǮǻǩǼǘǩǫǴǷ ǭǩǹǛǩǹǩǰæǺdzǮǵǮǶǗǹǩǴǘǮǻǹǷǸǩǫǴâǷǺǻǩǶǩDzâȄǰȄǴ ǷǹǭǩâǩǹǩßǩǶǭȄǛǩǴǭȄáǷǹßǩǶljáǻåǪǮljáǻǩǼǯÝǶǮǡȄǵ dzǮǶǻ áǩǴǩǴǩǹȄǶǭǩßȄ ǩDzǵǩáǻȄá ǻǮǺǻȎǴǮǼ ǷǹǻǩǴȄáǻǩǹȄǶǭǩ ǪǮǴǬȎǴǮǶǬǮǶǻÝǹǻȎǸǸǮǶåǻǮǭȎ '2FǩǶǩǻȄéȁȎǶǻǮǺǻȎǴǮǼǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǻȎǴǭȎ ǪȎǴǼǬǮ ǻǮǺǻ ǻǩǸǺȄǹǵǩ ǴǷǬDZdzǩǴȄá ǻǮǺǻ ǻǩǸ ǺȄǹǵǩ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǰǩãǶǩǵǩǺȄǶ ǪȎǴǼǬǮ ǩǹǶǩǴßǩǶǻǮǺǻdzǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZ ȈǺȄ Ǻçǹǩá ˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãǘǹǮǰDZǭǮǶǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã êdzȎǵǮǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã dzǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈǴȄá ǰǩãǭǩǹȄ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆǚȄǪǩDzǴǩǺ ǯǮǵáǷǹǴȄááǩ áǩǹǺȄ dzéǹǮǺ ǻǼǹǩ ǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆÞdzȎǵȁȎǴȎdz ǹÝǺȎǵǭǮǹ ǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzáçáȄáǻȄáǩdzǻȎǴǮǹǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆǏǮdzǮ ǯÝǶǮǰǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãåǻLǶLȁǻǮǹLǶáǩǹǩǼǻÝǹǻLǪLǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzdzåǹǺǮǻȎǴǮǻȎǶáȄǰǵǮǻǻǮǹǻǼǹǩǴȄ˜ Ǻçǹǩá âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǰǩãǭǩǹȄǶ ǪLǴǼǬǮ ǩǹǶǩǴßǩǶǻǮǺǻǺçǹǩáǻǩǹȄdzLǹǮǭL

„¢¥ž˜¡³¤³Ÿ „¢¥ž˜¡³¤³Ÿ x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³ ÅïòóüĬ¢Ĥ°©L ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©L ª£¬˜¢© 

ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ

ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ËġîáêüíÒģËÆÎ ËġîáêüíÒģËÆÎ

Ә¨˜£³¤³ 15100 Ҙ§©³¨³©Ě Ҙ§©³¨³©Ě Âáòðáöáîá x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³~Ī™˜¥¦š¢Ĥ°©L k€Ÿœ˜ª£´©ªš¦y„v~‰


Ě 

ÂæêòæîâĄíáôòüí çüì

16 www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʤ˳˵˘ˮ˘˵˯˥́ˮ˞˘ͨಉˣ˟ˮഉ˶˟ˮ˞˟˲˧ͩ ˾́˲೪˘ˬ˘˞́͘ʪഉ˳˵೴˲ˬ˧˪ˬ˘˳˳ˤ˪˘ˬ́೪˭˶ˣ́˪˘ ˪˟˾˵˟˲˧ϱͲϳ˾˧ˬ˞˟˘˲˘ˬ́೦́ˮ˞˘˳˘೦˘˵Ϯϭ͗ϬϬͲ˞˟ ʫ˳˧ˬ഑ˣ˟ˮ˧೴˳˵˧ˮ˞˟഑˵˟˞˧͘ Ашық аспан аясындағы «Өзен әуендері» мерекесі жеті жылдан бері елорда думанының ажырамас бөлігіне айналды. Бұл фестивальді бүгінде Астананың мыңдаған қарапайым тұрғыны мен қонақтары асыға күтеді. Өйткені, мұндағы музыканың академиялық жанры көрермендеріне керемет әсер сыйлайды. Сахна әдепкі дәстүрмен өзен үстіне құрылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ол шығыс стилінде бой көтереді. Көрермендердің бірі оны шатыр іспетті қабылдаса, енді бірі шығыс сарайына теңейтіні сөзсіз. Оның сыртқы пішінінен сиқырр мен көне аңызға жетелейтін шығыс ыс реңкі байқалады. «Өзен әуендері» классикалық сикалық музыка кештерінің бағдарламасы рламасы былай өрбиді: 5 шілде күні кеш шымылдығын лдығын симфониялық музыка концерті нцерті ашады. Биыл Түркиядан келген арнайы қонақтар – таныанымал дирижер Зафер Гюндогдудің дудің жетекшілігімен Анкара қаласының сының Мемлекеттік опера жәнее балет театры оркестрі өнер көрсетеді. рсетеді. Анадолының бай музыкалық ыкалық мұрасының інжу-маржанын терген оркестр классикалық және ұлттық лттық туындыларды шебер біріктіріп, тіріп, тыңдарманның құлақ құрышын ышын қандырады.

» е д н і р е д н е у ә н е «Өз р а б р ы с өзгеше 6 шілде күнінде көрермендер табиғат аясындағы тамылжыған музыка мен әсем бидің үйлесіміне куә болмақ. Дәл осы күні Абай атындағы Мемлекеттік академиялық опера және балет театры танымал балет труппасының орындауында екі балет қойылымы көрсетіледі. Олар – екі көріністі, бір актілі «Шехерезада» (Н.Римский-Корсаковтың музыкасына жазылған А.Бенуаның либреттосы) қойылымы және Ж.Бизе мен Р.Щедриннің музыкасына жазылған

бір көріністі «Кармен-сюита» балеті. 7 шілде күні «Өзен әуендері» кеші камералық музыка концертімен жалғасады. Биыл Халық әртісі, көрнекті скрипкашы Гаухар Мырзабекованың жетекшілігімен Мемлекеттік камералық оркестр сахнаға шығады. Ерке Есіл үстінде қалықтаған ән кешінде көрермендер сан алуан сәулелі жарық ғажайыптарын тамашалап, әртүрлі образдарға қанығады. 5-7 шілде күндері «Өзен әуендері» аясындағы көріністер «3D mapping» жарық шоуымен сүйемелденеді.

ϰͲϳ˾˧ˬ˞˟˪೴ˮ˞˟˲˧ͨˈ˘ˮ˾˘˵́˲ͩ˳˘˶˞˘ˢഉˮ˟˯˥́ˮͲ˳˘˶́೪˯˲˵˘ˬ́೦́ˮ́೮˭˘೮́ˮ˞˘೦́˘ˬ˘೮˞˘ ഑˵˟˵˧ˮͨʺ́೮ˢ́ˬ˞́೪˵˘˲˵˯೦́˳́ˮ˞˘೦́ʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˪഑˾˱˟ˬ˧ˬ˟˲഑˲˪˟ˮˤ˟˵˧ˮ˧೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧˙ˤ́ˬ˞˘ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˶˭˘ˮ́ˮ˘ഉ˲೪˯˳˘˞́͘ʶ഑˱˾˧ˬ˧˪˘˳́೦˘˪೴˵˟˵˧ˮ˾˘˲˘˳˘೦˘˵ϭϭ͗ϬϬͲ˞˟˙˘˳˵˘ˬ˘˞́͘ʮ˟˵˧ ˢ́ˬ˞˘ˮ˙˟˲˧೴ˣ˙˟˥഑˵˪˧ˣ˧˱˪˟ˬ˟ˢ˘˵೪˘ˮ˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ̂˙೴˛˧ˮ˞˟˟ˬ˯˲˞˘˵˯˥́ˮ́೮˘˥˵˶ˬ́˭˟˲˟˪˟˳˧ ˲˟˵˧ˮ˞˟೪˘ˬ́˱˵˘˳́˱೴ˬ˛˟˲˞˧͘ Дала төсін емген көшпелілер өмірі, тұрмыс-тіршілігі қандай? Күнкөріс көзі не? Қолданбалы өнер түрлері қандай? Қандай үйде тұрған, қандай киім киген? Осы сынды қарапайым да қызықты сауалдарға көшпелілердің салт-тұрмысының шынайы суреттемесі іспетті жәдігерлер жайылған ашық аспан аясындағы фестиваль жауап береді. Ұйымдастырушылар биылғы фестивальде экспозиция баий түскенін, ойын-сауық бағдарламасы түрленгенін айтады. Әсіресе, шара Қырғызстаннан келген ағайынды Диқамбаевтардың жетекшілігімен атышулы каскадерлардың қатысуымен ерекшеленбек. Сағатқа созылатын театрландырылған шоу кезінде қонақтар алыстан ескен аңыз әлеміне еніп, арудың жүрегін жаулауға тырысқан жігіттердің алаулаған сезіміне куә болады. Каскадерлар

арнайы дайындалған алаңда «Ат үстіндегі жекпе-жек», «Шыңдағы турнир», «Қыз қуу», «Көкпар» сынды сайыстарда өз ептіліктерін ортаға салмақ. Сонымен қатар, «Жамбы ату» қазақ ұлттық спорт ойынында қатысушылар өз мергендіктерін сынайтын болады. Биылғы фестиваль маусымының басты жаңалығы – салт-дәстүрлердің голографиялық театры. Көшпелілер өміріндегі бала туу мен оның алғашқы қадамы, үлкен өмірге араласуы, үйлену тойы сынды салт-жоралғылар маңызды уақиғалармен өрбиді. Шараның басты ұстанымы шынайы актерлар мен виртуалды нысандардың өзара әрекеттесуінде жатыр. Яғни, виртуалды сахна кеңістігінде актерлар мен модельдер салт-дәстүр түрлерінен көрініс табады. Оның үстіне, көрерменді бірде өзен жағасына, бірде киіз үйге әкелетін әр уақиғаның өз голографиялық де-

корациясы жасалған. Көрермендер актерлармен бірге қыр қазағының өмір жолын бірге бастан өткергендей күй кешеді. Қолөнердің дамуы дәстүрлі қоғамның көшпелі өмір салтымен, мәдени және тарихи үдерістермен тығыз байланысты. Шатыр іспетті жәрмеңке павильондарына түркі халықтарының сан алуан өнер туындылары жайылады. Биыл Өзбекстан (ағаш жону, металл балқыту, тоқымашылық), Түркия (каллиграфия), Қазақстан (зергерлік өнер, кілем тоқу, кесте тігу, былғары өңдеу, киіз басу, ұлттық музыкалық аспаптар, ағаш жону), Әзербайжан (кілем тоқу) және Якутия (зергерлік өнер, хомус жасау) елдерінің шеберлері өз туындыларын ала келді. Жәрмеңке барысында қолөнер, әсіресе, киіз басу, сырмақ тігу, ши тоқу түрлерінен шеберлік сағаттары өтеді.

Көшпелілер өркениеті фестивалінің жабылатын күні (6 шілде) «Мұра» арнайы әлеуметтік акциясы өтеді. Фестиваль қонақтары – қолөнер шеберлері туындыларын Астана қаласындағы балалар үйлері мен мектептерге сыйға тартады. Осылайша, өскелең ұрпақтың ұлттық мұраға қызығушылығын арттырып, қолөнер түрлерінің дамуына жол ашуды көздейді. Фестиваль кезінде дәстүрлі түркі музыкалық мұрасының жанрлық сан алуандығын ашатын концерт өтеді. Онда домбырадан күй есіп, қобыз үні әуелейді, ұлттық әндер шарықтап, толғау-термелер құлақ құрышын қандырады. Шара қонақтары – Юлия Руцкая, «Ордо Сахна» тобы (Қырғызстан), Куннэй, «Эйгэ» ұлттық салт-дәстүр театры (Якутия), «Кешью» тобы, Ақылбек Жеменей, «Қоңыр» этно-тобы, «Kobyz project», «Сазген сазы», «Ақжарма», «Хассак» фольклорлықэтнографиялық ансамбльдері (Қазақстан), «Sema Dance» (Түркия), «Сабо» (Өзбекстан),

«Наз» (Қазақстан) би ұжымдары. Сонымен қатар ақындар айтысы ұйымдастырылады. Ұлттық тағамдар түркі халықтарының жеңсік ас жасаудағы шеберліктерін ғана емес, салауатты өмір салтын ұстанатындықтарын айғақтайды. Фестиваль кезінде келушілер қазақ, ұйғыр, түрік ұлттық тағамдарының алуан түрлерімен таныса алады. Фестиваль бағдарламасына қатысушылар ең белгілі тағамдардың дәмін татып, шеберлік сағаттарына қатысады. «Мыңжылдықтар тоғысындағы Астана» фестивалінде «Менің кішкентай киіз үйім» атты балаларға арналған шеберлік сағатын, «Алтын сақа» спорттық сайысын, музыкалық аспаптар, қыран бүркіт пен жүйрік тазы көрмелерін, «Киіз басу» этношоуын, көшпелі цирк қойылымын өткізу дәстүрге айналған. Көшпелілер өмірінен сыр тартатын кеш 4-7 шілде күндері «Ханшатырдың» оң қапталындағы алаңда сағат 11.00-ден 22.30-ға дейін жалғасады.

Бетті әзірлеген: Асхат РАЙҚҰЛ

ɭɧʈʛʇʁɧʇȱʊʅɭʛʈɧɮʛȱɩʌʁȱɾɧʁɧɮɧ

67 (3124) 2014-06-19  
67 (3124) 2014-06-19  

АСТАНА АҚШАМЫ №67 (3124) 19 маусым 2014

Advertisement