Page 1

Ě

62 

ÒÆμ

ÍÁÔÒÜÍ ÇÜÌ ÇÜÌ

ÇæìâáĨüóüíæîçüìåáíåüĨü òïìóġòóĄëùüĨüòíò +10°.. +8°

ËġîùüĨôüòáĨáóíéîôó

+18°..+16°

ËġîâáóôüòáĨáóíéîôó

:::$67$1$$.6+$0<.= 6+$0<.=

ËġîĪèáĬóüĨüòáĨáóíéîôó ÂĪìëġîäĄæĦüòóüĬáôá n&–çüì ÆĦòôüĬóæíðæñáóôñá n&–çüì ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

ǂǗLJǗƽNJǍƼȽƼljNJnjǗljǀƼnjǍƼljǗ ʥ̬̣̼̌ದ ̨̭̍̌ಢ̦̌ ʶ̡̖̖̯̖̚ ʮ̖ಪ̡̞̣̞̯̖̬̔ ̨̬̼̦̬̔̌ ̯ಱ̬ಢ̦̬̌̔̌ ̨̜̼̦̹̍̌ ̭̦̼̌ 1777 1333 444 ϭϰϱϱ 1091 364 997 748 Ϯϰϵ 881 661 ϮϮϬ

˃̱ಢ̦̌ ̙̼̣̼ ϮϬϭϮ ϮϬϭϭ ϮϬϭϬ ϮϬϬϵ

ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘˙˘ˬ˘ˬ˘˲˞́˭˟˪˵˟˱˪˟˞˟˥˧ˮ˛˧˭˟˪˟˭˟ˬ˟˲˛˟ ೪˘˙́ˬ˞˘˶ˢ˘ˬ೦˘˳˶˞˘͘ ʮ́ˬ˳˘˥́ˮ˙˘ˬ˘˙˘೪˾˘˞˘ˮ ˭˟˪˵˟˱ˢ˘˳́ˮ˘ˢ˟˵˪˟ˮ ˙˘ˬ˘ˬ˘˲˪˟˵˪˟ˮ˳˯೮˭˟˪˟˭˟˭˟೮˛˟˲˶˾˧ˬ˟˲˧˙˯˳˘೦˘ˮ ˯˲́ˮ˞˘˲೦˘೪˘˙́ˬ˞˘ˮ˘˵́ˮ ˙˘ˬ˘ˬ˘˲˞́೮ˢ˘˳́˭˟ˮ ˳˘ˮ́˪഑˲˳˟˵˧ˬ˛˟ˮ഑˵˧ˮ˧˭˞˟˲ ˙˟˲˟˞˧͘ʥˤ́ˬ೦́˭ഉˬ˧˭˟˵ ˙˯˥́ˮ˾˘ϱϴϬ˯˲́ˮ˙˯˳˘˥˵́ˮ˙˯ˬ́˱˯˵́˲͘ʮ˘ˬ˱́ ˯˲́ˮ˞˘˲˳˘ˮ́ˮ́೮ϮϬͲϮϱ ˱˘˥́ˣ́ˢ˟೮˧ˬ˞˧˪˵˧˪˟ˣ˟˪ ˙˯˥́ˮ˾˘഑˵˟˵˧ˮ˙˘ˬ˘ˬ˘˲೦˘ ˙˟˲˧ˬ˟˞˧͕೪˘ˬ೦˘ˮ́ϮͲϲ ˢ˘˳˵˘೦́˙˘ˬ˘ˬ˘˲˘˲˘˳́ˮ˞˘ ˙഑ˬ˧ˮ˟˞˧͘ౢ˘ˣ˧˲˛˧˶˘೪́˵˵˘ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘˙˘ˬ˘ˮ́ ˙˘ˬ˘˙˘೪˾˘೦˘˯˲ˮ˘ˬ˘˳˵́˲˶ ˭ഉ˳˟ˬ˟˳˧഑˵˟഑ˣ˟˪˵˧˙˯ˬ́˱ ˯˵́˲͘ಉ˥˵˪˟ˮ˧͕ˢ́ˬ˳˘˥́ˮ ˙˘ˬ˘˵˶˶˪഑˲˳˟˵˪˧˾˧˯˲˵˘ ˟˳˟˱˱˟ˮϭ͕ϭ˱˘˥́ˣ೦˘;ϴϱϬͲ ϵϬϬ˙˘ˬ˘೦˘Ϳ˘˲˵́˱˯˵́˲͘ˁ˯ˮ́˭˟ˮ೪˘˵˘˲͕೪˘ˬ˘೦˘˪഑˾˧˱ ˪˟ˬ˛˟ˮ˘˞˘˭˞˘˲˳˘ˮ́˞˘ ˪഑˙˟˥˧˱˪˟ˬ˟˞˧͘ ;ʮ˘ˬബ˘˳́ϯͲ˙˟˵˵˟Ϳ

ϮϬϬϴ

706

ϱϯϬ

176

ʥ̬̣̼̌ಢ̼:

ϱϴϭϲ

4363

ϭϰϱϯ

ê×Ĉĉ/ċÛâÝê×ÿ×Ûă ǧDzǫǧʹȂǴˏdzʵǷǪǬǧˁǫǧǹǶǧ

ʶ˟˾˟ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˙˯˥́ˮ˾˘೵ˬ˵˵́೪˙˧˲́೮೦˘˥˵˟˳˵˧ˬ˟˶˘̆೪˵˘ˬ˞́͘ϯϱϴϴ˵೴ˬ˟˪˙˧ˬ˧˭ ˙ഉ˥˛˟˳˧ˮ˧೮˳́ˮ˘೦́ˮ˘ˮ഑˵˵˧͘౭ʥ˃೪˯˲́˵́ˮ˞́˳́˛˘ˣ˟˵˧˭˧ˣ˞˧೮˪˟ˬ˟˳˧˳˘ˮ́ˮ˞˘ˢ˘˲ˤ̆ˬ˘ˮ˘˞́͘

ƼǭǮǜǩǜǠǜɛƽǎǜǻɆǮǜǧǠǷ

ǷǬǸdzǯǬǹ

·ÈÉ·Ä·̷·ÈÒÄÒě ½ÒÂę··ÇÄ·Âę·Ä ¸Õ»½¼É°Ä°ě·ÉĚ·ÇÒÂÊÒ ÉÊÇ·ÂҼȼÆ

10

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


2 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ʃɧɾȬʃɧɾ ౢ̌̌̚ದ̭̯̦̌ʿ̛̬̖̖̦̯̞̔̚ʻಱ̬̭ಱ̣̯̦̌ʻ̬̖̌̌̍̌̏̚˃ರ̡̛̬̦̼́ಪʥ̨̬̱̥̔ ದ̣̭̼̦̌̌̔̌˃ರ̡̡̬̞̯̞̣̖̭̥̖̥̣̖̖̯̯̖̬̞̔̔ಪ̼̦̯̼̥̌ದ̯̭̯̼̌ದ̡̖ಪ̖̭̞̦̞ಪ ್̛̯̬̯̞̦̹̞̭̥̥̯̞̦̖̯̌̔ರ̡̡̡̬̞̯̞̣̖̭̥̖̥̣̖̖̯̯̖̬̖̞̬̣̖̭̖̦̯̖̣̖̔̐̍Ͳ ̬̦̌̌ದಱ̬̱̼̔ಱ̭̼̦̼̔͘ ΎΎΎ ʤ̭̯̦̦̼̌̌ಪͨʮ̭̼̣̖̣̖̱̞̦̖̌̍̔̔ͩͨʽ̬̥̦̙̌೅್್̦̖̣̬̯̞̦̭̦̞̬̱̔̌̌̔ͩ ̡̡̛̯̯̼̯̯̣̼̌̌̌ದ̨ದ̱Ͳ̙̯̯̼̌ಢ್̱̼̯̯̞͘ˌ್̬̯̯̼̬̯̯̞̱̼̼̌̌̔̚ದ̯̱̌ಢ̌ ̡̙̖̖ದಱ̬̥̦̦̌̌ϳϱ̥͕̌̔̌ʶʤͲϯϮ̡̯̞ಱ̹̌ಢ̼̙೅̦̖ϮϬ̵̡̛̯̖̦̯̬̯̼̣̼̌̌̔͘ ΎΎΎ ϭϭ̥̱̭̼̥̌̔̌ˈ̣̼̌ದ̬̣̼̌̌ದ್̡̨̬̥̖̣̖̬̬̭̼̍̀ʥ̭̭̭̥̣̖̭̼̦̼̌̌̌̍́ಪ ϭϱϱͲ̨̛̹̞̭̖̭̭̭̼̣̼́̍̌̔͘ʽ̦̔̌ౢ̌̌̚ದ̭̯̦̦̼̌ಪ̛̬̖̭̥̯ರ̬̖̯̦̼̣̱̼̔̌ ̙೅̦̖ˈʶʥ್̯̱̼̦̯̼̭̖̯̱̹̬̭̼̯̖̞̌̍̌̌̔͘ ΎΎΎ ʤ̭̯̦̌̌ ದ̣̭̼̦̌̌̔̌ಢ̼ ζϮϯ ̣̍̌̌̍̌ದ̹̦̼̌ಪ ̭̼̦̍̌̌̔̌̚ ̌̚ಢ̛̪ ̣̣̬̍̌̌̌ಢ̬̦̣̌̌̌ಢ̨̦̯̪̹̼̣̼̌̌̔͘ϮϬϭϱ̙̼̣̼̌̚ಢ̛̪̣̣̬̍̌̌̌ಢ̌ ̬̦̣̌̌ಢ̦̣̌̍̌̌̍̌ದ̹̪̜̣̦̱̌̌̔̌̌ಢ̖̬̞̣̖̞̌̍̔͘ ΎΎΎ ʤ̭̯̦̌̌̔̌ϮϬͲϮϭ̡̥̱̭̼̥̌ರ̦̖̬̞̔ͨʥ̞̬̯̥̹̼̌ದ̦̌ʹ̞̬̥̦̼̍̌̔̌ಪ ಢಱ̶್̡̛̥̼̬̼̭̼̯̖̞ͩ̌́̔͘

ʰʻ˃ʫʧˀʤˉʰ˔ʰʧʳʸʳʧʳ˃ʤʸౢˏʸʤʻʪˏ ͨʻ೵˲ʽ˵˘ˮͩ˱˘˲˵ˤ̆˳́ʤ˳˵˘Ͳ ˮ˘೪˘ˬ˘ˬ́೪˹ˤˬˤ˘ˬ́ˮ́೮ ͨʶ഑ˣ೪˘˲˘˳ͩ˱˘˲˵ˤ̆˘˲˘ˬ́೪ ˢഉˮ˟೪˯೦˘˭˞́೪˞ˤ˘ˬ˯˛ ˪ˬ˶˙́ˮ́೮˪˟ˣ˟˪˵˧˯˵́˲́˳́ˮͲ ˞˘ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪˲ഉ˭˧ˣ˞˟˲˞˧೮ ˭˘೮́ˣ́ˢഉˮ˟ʫ˶˲˘ˣˤ̆ˬ́೪ ̃˪˯ˮ˯˭ˤ˪˘ˬ́೪ˤˮ˵˟˛˲˘˻ˤ̆ ˭ഉ˳˟ˬ˟ˬ˟˲˧˵˘ˬ೪́ˬ˘ˮ˞́͘

Қ

алалық филиал төрағасының бірінші орынбасары Сапар Ахметов алдымен клуб мүшелерін Қазақстан Республикасының мемле кеттік рәміздер мерекесімен құттықтады. Осыған орай, күн тәртібіндегі алғашқы мәселе бойын ша Л .Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті Ж.Ибрагимов баяндама жасап, азамат тық пен патриотизмді н ы ғ а й т уд а ғ ы м е м л е к е т т і к рәміздердің маңызына тоқталды. Елбасы Н.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған биылғы Жолдауында жаңа қазақстандық патриотизмнің идеялық негізі осы мемлекет құраушы, жалпыұлттық құндылықтарда жатқанын атап өтті. Осыны ескере келе, Ж.Ибрагимов:

«Расында да мемлекет т ік рәмізіміз – біздің тәуелсіздігімізді, жасампаздығымызды көрсететін ең басты құндылықтарымыздың бірі. Сондықтан да біздің қоғамымыздағы адамдардың міндеті – осы мемлекеттік рәміздерге деген құрметпен қарау, оны сақтап, қастерлеу. Отанды сүю, отанға деген құрмет отбасынан басталады. Осы орайда мен балалардың бойына отанға деген сүйіспеншілікті дамытудың бірден бір құралы осы сүйіспеншіліктің әкелердің бойында болуы дер едім» дей келе, тәуелсіздік алған алғашқы күндерден-ақ Мемлекет басшысы ұлтаралық келісімді, бірлік пен ішкі саяси тұрақтылықты Қазақстанның негізгі басымдықтары етіп белгілегенін, бұл ретте жастарды патриоттыққа тәрбиелеу және өскелең ұрпақтың бойында мемлекеттік рәміздердің

м а ң ы з д ы л ы ғ ы н н а с и х а т т ау мәселелеріне де көңіл аудару керектігін баса айтты. Жалпы, 2009 жылы құрылған «Көзқарас» клубы саяси партиял ар мен қоғамдық ұ йым өкілдерінің ерікті бірлестігі болып табылады. Оның мүшелері бас қала мен қоғам дамуындағы қоғамдық-саяси және әлеуметтікэкономикалық мәселелер бойынша өзара пікір алмасады. Жақында ғана Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттерінің арасында Еуразиялық экономикалық одақ құру жөніндегі шартқа қол қойылуына байланысты клубтың кезекті отырысында Еуразиялық экономикалық интеграцияның маңызы мен келешегі туралы да кеңінен сөз болды. Шара соңында қатысушылар біздің мемлекетімізді мекендеген әрбір адам егемендігіміз бен тәуелсіздігіміздің жарқын белгісі іспеттес мемлекеттік рәміздерді – аспан түсті көк Туымызды, айбынды Елтаңбамыз бен асқақ Әнұранымызды құрметтеуі тиіс деген ортақ ой түйді. Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ

ʺ౬ʧʫʪʫʶ˃ʫˀ˃౭ˀʤ౞ˏʻʤ˃౭ˀ౞ˏʯʥʤʱʪˏ

ͪʶ౬ʸʶʳ˃ʫˀʤʿʰ˔ˁˏʻˏ౦ͫ ̡̖̬̖̥̖̯̞ ʤˮ˘ ˭˟ˮ ˙˘ˬ˘ ೵ˬ˵˵́೪ ೦́ˬ́˭ˤ ˯˲˵˘ˬ́೦́ˮ˞˘ ˯ˮ˪˯ˬ˯˛ˤ̆ˬ́೪ ˘˶˲˶ˬ˘˲೦˘˾˘ˬ˞́೪೪˘ˮ˙˘ˬ˘ˬ˘˲˞́೪˯ˬ˞˘˶೦˘˙˘೦́˵˵˘ˬ೦˘ˮͨʶ೴ˬ˪˧ ˵˟˲˘˱ˤ̆˳́ͩ˘˪˻ˤ̆˳́഑˵˵˧͘ Шара барысында балалар сайқымазақтармен ойнап, концертке қатысты. Белсенділік танытқан балаларға сыйлықтар таратылды. «Бұл әдістеме көптеген мемлекетте қолданысқа енгізілген. Емделушілерге дәстүрлі медициналық көмектен басқа, күлкі те-

рапиясы немесе сайқымазақтар терапиясы жүргізіледі. Бұл әдіс Қазақстанда да енгізіліп жатыр. Сондықтан осы акцияны өткізуді ұйғардық» дейді Астана қаласындағы Онкологиялық диспансердің бас дәрігерінің орынбасары Бағдаш Мұстафина.

ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ Елордада ең төменгі күнкөріс деңгейінің орташа теңгені құрады. Бұл – өткен аймен шамасы салыстырғанда 6,4 пайызға артық көрсеткіш.

 ʫˬ˯˲˞˘˞˘ ˭೴˛˟˞˟˪˵˟˲˛˟ ˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ ˵೵˲˘೪˵˘˲೦˘ ˪഑ˬ˧˪ ೪˯̅ ˟˲˟ˢ˟ˬ˟˲˧ˮ˙೵ˣ˶ˢ˘೦˞˘˥ˬ˘˲́ˮ˘ˮ́೪˵˘˶೦˘˙˘೦́˵˵˘ˬ೦˘ˮ˲˟˥˞ ೵˥́˭˞˘˳˵́˲́ˬ˞́͘ Аталмыш рейдті өткізуге мүгедек жүргізушілерден Астана қаласының ІІД және қала әкімінің сайтына келіп түскен өтініштер негіз болды. Рейд өткен екі күннің ішінде мүгедектерге арналған орындарға көлік қою немесе тоқтау ережелерін бұзғаны үшін 20-дан астам әкімшілік хаттама толтырылды, 6 мемлекеттік нөмір белгісі тәркіленді. Тәртіп

бұзушыларға 50 АЕК мөлшерінде айыппұл салынып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік полиция басқармасы көлік жүргізушілерге жоғарыда орын алған құқық бұзушылықтар әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жылда бірнеше рет қайталанған жағдайда, айыппұл мөлшері 70 АЕК-ты құрайтынын ескертеді.

ʺಁˀʫʧʫˌˏౢ˃ˏʺˏ౦ʥʤʸʤ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ʮ˘˳˵˘˲˳˘̆˳˘˵́ˮ೪˯ˬ˞˘˶˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪೪˯˲́ͨʤ˶ˬ˘˪ˬ˶˙˵˘˲́ˮ́೮˪഑˲˭˟˙˘˥೪˘˶́ͩ ˘˵˵́˪഑೮˧ˬ˞˧ˢ˘˲́˳೵˥́˭˞˘˳˵́˲˞́͘ʽ೦˘ˮϵ˘˶ˬ˘˪ˬ˶˙́ˮ́೮ϭϬϬϬͲ೦˘ˢ˶́೪˵ഉ˲˙ˤ˟ˬ˟ˮ˶˾˧˳˧೪˘˵́˳˵́͘

21 760

ɼɯʘɯdz Бейбітшілік және келісім сарайында «ХЭГЫМ PLUS» этно-фьюжн корей тобының концерті өтті.

ɩʋɫʧʃǯǯǯ Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ драма театрында «Махаббат сиқыры» комедиясы сахналанады. Басталуы: 18.30.

ɯʇʊɯʄdz «Дипломат» тұрғын үй кешенінде жас орындаушыларға арналған «Live» акустикалық музыка конкурсы өтеді. Басталуы: 17.00

Әрбір аула клубы атынан 20 баладан құрылған топтар алдын ала бекітілген ережеге сәйкес, «Күш атасын танымас», «Тапқыр болсаң, тауып көр», «Балалық шаққа саяхат», «Ән – көңілдің ажары», «Ертегілер

әлемі», «Ойлан, тап!», тағы басқа сайыстарда өзара бәйгеге түсті. Онда балалар кезең-кезең бойынша өздерінің актерлік шеберліктерін көрсетіп, ән айтып, би билеп, сурет салып, шығармашылықтарын шыңдады. Өз отаны мен қаласы туралы викториналық сұрақтарға жауап берді. Астана қаласы Жастар саясатын қолдау мемлекеттік қорының директоры Бақытжан Жүнісбековтің айтуынша, аула клубтары оқушылар арасында кеңінен танымал. Тәрбиеленушілер саны күн сайын артып келеді. Іс-шараның соңы мерекелік концертке ұласты. Онда аула клубтарының тәрбиеленушілері өз өнерлерін ортаға салды. Сайқымазақтар оқушыларға көңілді бағдарлама ұйымдастырып, түрлі ойындар ойнатылды. Соңында балаларға тәтті сыйлықтар үйлестірілді.


3 www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘೦́ ͨʪˤ̆˲ͩ ˳˘˶˞˘ ˯˲˵˘ˬ́೦́ˮ˞˘ ˢ˘೮˘ ζϮϭ ˱˯˽˵˘ˬ́೪ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳ ˙഑ˬ˧˭˾˟˳˧ ˘˾́ˬ˞́͘

ɳɯɮɯʁʈʣɶ

ˁ˄ʪˏ౦ౢʤ˃ʫˀʳʻౢʤʿʫˀʪʫʻˌˏ౞ʤˀʺʤ౦ˏʯ

– Ресми түрде шомылу маусымы ашылса да, судың әлі болса да салқындығы бар. Оның адам өміріне қаншалықты қаупі бар? – Салқын суға шомылудың, әсіресе сүңгігенде адамның қан тамырлары жиырылып, бұлшық еттері күрт тартылады. Сондай жағдайда адам есінен танып, тынысы бітеліп, жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Дені сау, шыныққан адамдардың қауіпсіз шомылуы үшін судың температурасы +18°С, ауа температурасы +22°С болу керек. Биылғы жаз салқындау болып тұрған себепті Есілге шомылуға әлі ертерек дер едім. – «Су ғ а к е т к е н т а л қармайды» деген сөз болса да, техниканың күші мен мамандардың біліктігі адам

құтқаруда басты орын алады ғой. Қызметтің техникалық базасы қалай жабдықталған? – Елордада жағажайда демалу қауіпсіздігін бақылаумен Астана қаласының ТЖД Суда құтқару қызметі айналысады. Биылғы жаз маусымына 13 моторлы қайық сақадай сай тұр. Сонымен қатар, төрт жедел автокөлік пен штаттағы он сүңгуір күндіз-түні Есілдің бойын қадағалайды. – Сайманыңыз сай болса да қатер қайдан келеді деп ойлайсыз? – Демалушылар көп жағдайда шомы латын жерге көңіл аудар майды. Ең бастысы, арнайы жабдықталған, суға түсуге рұқсат етілген орынды таңдау керек. Яғни, құтқарушылар патрульдік жасайтын жағажайлар мен арнайы белгі-

ленген орындарда ғана шомылу қажеттігін қаперден шығарады. Оның салдары қайғылы оқиғаларға алып келді. Өткен жылы қала аумағында 25 адам судан құтқарылды. Оның үшеуі – балалар. Сегіз адам судан ажал тапты. Статистикаға сүйенсек, зардап шеккендердің жалпы санының 70-75 пайызы 30 жасқа дейінгі жастар болса, 20 пайызы – балалар мен жасөспірімдер. – Жаңа шомылу маусымында төтенше жағдайлар болды ма? – Екі жігітті құтқарып, алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Ал, мамырдың орта шенінде тыйым салынған жерде шомылған бір адам суға батып кетті. Айта кетейік, қайғылы оқиғалардың басым бөлігі мас күйде шомылып, суда шомылудың ережелерін

білмеудің немесе сақтамаудың салдарынан орын алады. – Онда оқырмандарды басты ережелермен таныстыра кетсеңіз. – Суға түскенде жағажайдағы шектелген белгіден асып кетуге болмайды. Шомылуға жабдықталмаған және тыйым салынған орындарда шомылудың қатерлі екенін есте сақтаңыздар. Жүргінші және көлік көпірінен суға секіру қауіпті. Қала аумағында қалалық жағажайда суға түсуге рұқсат етілген. Осында кішкентай балаларға арналған арнайы қоршалған, суы таяз жер барын естеріңізге салайын. Өмірлеріңізді қатерге тікпей, қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Айгүл УАЙСОВА

(Басы 1-бетте)

ͨʮ̭̯̬̭̬̜̼̦̌̌ͩ̌̌̔̌ͨʥ೅̬̞̥̞̞̬̖̜̥̞̍̔̚̚ ʹ̡̖̥̭̞̯̱̞̞̣̥̖̜̥̞̜̔̍ͩ̍̌̚ದ̱̼̭̯̣̼̌̍̌̌̔͘ ʫ̭̯̖̬̞ಪ̨̞̖̣̭͕̼̣̯̼̬̥̔̍̌̍̚ರ̡̡̥̞̦̞̞̹̖̯̖̱̣̞̔̐ ್̡̡̛̙̦̬̬̭̼̦̯̖̦̬̖̭̪̱̣̣̼̌̔̌̌̌̔̌̍̌ದ ̭̜̼̭̯̌̌ͨʤ̣͕ದಱ̬̼̥̍ͩ೅̦̞̥̖̦̭̯̦̣̼̌̌̌ದ ʤ͘ʻಱಢ̨̼̥̦̌̏̌ͨ౬̡̨̞̬̼̦̱̹̼̯̣̼̥̼̔̔̌ͩ̌̌̚ ̨̜̼̦̹̍̌ϮͲ̨̬̼̦̼̣̔̌ಢ̦̖̞̌̔͘ʤ̣͕ͨʫಪ̯̯̱̌ ̨̯̭̼̜̍̌ͩ̍̌ದ̨̱̼̜̼̦̹̥̌̍̌ರ̡̖̖̣̐̔̍̌̌ ̯೅̨̛̬̖̣̖̪̯̼̬̍ಢ̦̌ʦ̨̬̱̣̖̯̖̬̯̭̼̍̏̍̌ದ̼̣̬̌̌̚ ̣̌ದ̭̼̦̼̌ಪ̭̼̜̣̼ಢ̨̛̼̦̖̥̖̦̖̦̣̯̼̦̔̐̍̌͘

˙˘ˬ˞ഉ˶˲˟ˮ˙˘ˣ˘˲́ ʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏʻˏ౦ ʺʫʶ˃ʫʿʶʫʪʫʱʳʻʧʳ ʺʫʶʫʺʫʸʫˀʳʻʫ ౢʤʥˏʸʪʤ˄ʮ౭ʺˏˁ ˃ಁˀ˃ʳʥʳ͗ʶ౬ʻˁʤʱˏʻ ˁʤ౞ʤ˃ϭϬ͘ϬϬͳϭϴ͘ϬϬ͕ ౬ʯʳʸʳˁ͗ˁʤ౞ʤ˃ ϭϯ͘ϬϬͳϭϰ͘ϬϬ͘ˁʫʻʥʳ͕ ʮʫʶˁʫʻʥʳ͵ʪʫʺʤʸˏˁ ʶ౬ʻʪʫˀʳ͘ ౢʤʥˏʸʪʤ˄ʶʫˁ˃ʫˁʳ͗

ͪʥಁˀʳʺʳʯʥʳˀʪʫʱʺʳʯ͵ ʶʫʺˁʳ˃˄ʪʳʥʳʸʺʫʱʺʳʯͫ ǏȄǴǭǩǹ

Биылғы жарыстың алғашқы кезеңінде де «Ең тату отбасы», «Ең үздік би», «Үздік орындаушы» және «Үздік жасампаз» аталымдары бойынша елуден астам үміткерлер өнерін ортаға салды. Конкурс ережесіне сай өнерімен озғандар іріктеліп, республикалық деңгейдегі сынаққа жолдама алады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың шығармашылық әлеуетін танытып, олардың оқшау өміріне өзгеріс алып келген ауқымды шара үлкен серпінмен қолдау тапқан болатын. Биылғы сайысқа қатысушылардың саны мен дайындығы осыны тағы да дәлелдеді деуге болады. Айгүл УАЙСОВА

ǓéǶȎ

ǓǮǰǮdzǶåǵȎǹȎ ǯǩǹǻȄdzéǶǭȎdzǻǮ

ǓǮǰǮdzǶåǵȎǹȎ ǯǩǹǻȄdzéǶǭȎdzǻǮ ȯȯ

ǯǻȯȯ

ǯǻȯȯ

ȯȯ

ǯǻȯȯ

ȯȯ

ǯǻáçǯǩǻǻǩǹǵǮǶ ǯçǵȄǺǯǩǺǩǼ

ǯǻȯȯ

ȯȯ

ǯǻȯȯ

ȯȯ

ǯǻáçǯǩǻǻǩǹǵǮǶ ǯçǵȄǺǯǩǺǩǼ

ǯǻȯȯ

ȯȯ

ǯǻȯȯ

ȯȯ

ǯǻáçǯǩǻǻǩǹǵǮǶ ǯçǵȄǺǯǩǺǩǼ

ǯǻȯȯ

ǯǻȯȯ

ǯǻáçǯǩǻǻǩǹǵǮǶ ǯçǵȄǺǯǩǺǩǼ

ȯȯ áçǯǩǻǻǩǹǵǮǶǯçǵȄǺ ǯǩǺǩǼ

Жұмыс комиссиясы №61 орта мектепте сағат 15.00-18.00-ге дейін күніне 300 адамды қабылдайды. Толық ақпаратты №61 орта мектептегі жұмыс комиссиясынан сағат 15.00-18.00 аралығында алуға болады.

Бетті дайындаған: Ғалым ҚОЖАБЕКОВ. Дерек көздері: www.akorda.kz, www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz, www.24.kz

ʮ̨̣̭̌̍̌̚ʫ̭̞̣̞̔೰ഓ̨̦̜̼̦̭̖̜̞̣̍̔̌೬೷̬̼̪͕̭̱೨̌೬̬̥̌̌೬̭̣̼̪̣̼̌̍̌೬̱̣̪͕̌̌ ̡ഓ̡̥̜̭̌̌೨̙̜̌̌೨̭̼̪̯̼̦̼̭̯̪͕̌̌ഓ̖̦̦̞̚೰̨̭̱̼̦̹̥̼̣̼̪̙̯̌̌೬̦̬̼̌̔̌̔೰ ̨̭̦̼̞̬̯̣̭̯̌̍̌̌೨̦̖̥̖̭̌͘ˌ̨̥̼̣̱̥̱̭̼̥̼̥̖̦̞̬̖̌̍̐೬̱̞̪̌Ͳ೬̯̖̬̞̌̔೰̖̔ ̖̭̖̣̖̦̖̯೶̭̖̯̞̦̞̖̣̞̣̞̍̐͘ʥ̨̨̞̭̼̬̜̌̔̌̚ʤ̭̯̦̌̌೬̣̭̼̌̌˃ഓ̯̖̦̹̖̙̌೨̜̣̬̔̌̌ ̖̪̬̯̥̖̦̯̞̦̞̔̌̌೰ͨˁ̱̔̌೬೷̯೬̬̱̌೬̡̡̡̼̥̖̯̞̥̖̥̣̖̖̯̯̞̥̖̖̥̖̭̞̦̞ͩ̚೰̭̯̼̍̌೨̼ ʫ̡̬̥̖ೇ̡̨̣̞̖̯̖̦̙̍̏̌೰̥̱̭̼̥̌̌೨̜̼̦̼̌̔̌̔೬̬̼̭̼̙̍̌ഓ̡̦̞̦̖̞̣̖̦̖̞̔̍̐̔͘

ʮ̌ಪ̸̨̪̯̌̌ ್̣̞̥̹̖̭̞̍ ̹̼̣̼̌̔ Жаңа өндірістік нысан – №21 почталық байланыс бөлімшесі «Қазпочта» АҚ фирмалық стиліндегі эргономикасы мен дизайнына сәйкес безендірілген. Почта байланысының жаңа бөлімшесінде клиенттер почта қызметінің толық тізімін қолдана алады: хат, сәлемдеме немесе бандероль жіберу, мерзімді баспасөз басылымдарына қолхат рәсімдеу, сонымен қатар коммуналдық төлемдер, салық төлемдерін жүргізу, ақшалай аударымдар, зейнетақы және жәрдемақы алу, банк және депозит шоттарын ашу, төлемдер қабылдау. «Қазпочта» АҚ басқарма төрағасы Асхат Бейсенбаевтың айтуынша, Астана дағы басқа бөлімшелер сияқты №21 бөлімшеде де клиенттерге кең тізбеде сапалық қызмет көрсету үшін барлық керекті жағдайдың бәрі жасалған.

ʤ̭̯̦̣̌̌̔̌̌̔̌ಢ̡̼̖̥̣̼̭̔̌ರ̡̦̖̬̞̙̖̣̔ರ̹̖̜̞̪͕ ̡ರ̵̦̭̱̼̯̼̖̪̬̣̜̼̌̔̔̌̍̌̌̔ͨౢ̨̛̬̥̖̯̌̐̔ͩ̚͘

ʤ˄ʤˀʤʱˏ ̭̣̌ದ̼̦̜̼̔̌̔ Мәлімет бойынша бүгін күндіз ауа температурасы +12+14°С, түнде +5+7°С болады. Көшпелі бұлт шығып, өткінші жаңбыр жаууы ықтимал, солтүстікшығыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Жексенбіде күн бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы күндіз +16+18°С, түнде +3+5°С болады. Солтүстік-батыстан 9-14м/с жылдамдықпен жел соғады, кей жерлерде екпіні 18 м/с жетеді. Алдағы аптаның басында да күн бұлтты, жауыншашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз ауа температурасы +20+22°С және түнде +3+5°С болады.


4 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʽǧDzǧǹʵǷǿʵDzʵǪʵ

ɳɧʈʛʁȱʅʇʂɧʃȱ ʊɧɶɧʇɮʛȱ ɼʋʁȬɾʅɾʛʈʊɧʃ ʪ೴ˮˤ˟ˢ೴ˣ˧ˬ˧˪ ೪˯˲˾˘೦˘ˮ ˯˲˵˘ˮ́ ೪˯˲೦˘˶ ˪೴ˮ˧ ˘̆˳́ˮ˞˘ ʿ˲˟Ͳ ˣˤ˞˟ˮ˵˙˘˳˵˘˭˘˳́˭˟ˮ೪೵˲́ˬ೦˘ˮ˟ˬ˯˲˞˘˞˘೦́ͨˢ˘˳́ˬ˙˟ˬ˞˟˶ͩ ˘˶˭˘೦́ˮ˞˘˳˘ˮˤ˵˘˲ˬ́೪˵˘ˣ˘ˬ˘˶ˢ೵˭́˳˵˘˲́ˢ೴˲˛˧ˣ˧ˬ˞˧͘

Þ×Ù×Þâÿ)âåäâÙ9ā)Ý ʫˬ˯˲˞˘ˬ́೪˵೵˲೦́ˮ˞˘˲˞́೮ͨ˳˘˲́˭˘˳˘˭˘ˣ˘ˮ́೪˘˾́˲˞́ͩ˵˘೪́ˬ˟˵˵˟˳ ˾˘೦́˭́˙೴˛˧ˮ˞˟˘ˣ˘˥೦˘ˮ˳˟˪˧ˬ˞˧͘ˁ˟˙˟˙˧͕˭˘˳˘͕˾́˙́ˮͲ˾˧˲˪˟˥˭˟ˮ ˪೴˲˟˳˶˾˘˲˘ˬ˘˲́ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘˪೴˾˟˥˟˵೴˳˵˧͘ Сіз кешкісін бірде болмаса бірде, гүрілдеген мотордың даусына ұқсас үнді естіген боларсыз? Бұл – масаларға қарсы ауқымды өңдеулер жүргізіп, арнайы препараттар сеуіп жатқан механикалық роторлы сепкіштердің дауысы. Астана қаласы бойынша Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің бөлім бастығы Нағима Шатаеваның айтуынша, елордада маса, шыбын-шіркеймен күрес шаралары он жылдан бері жүргізіліп келеді екен. Мамандар масалардың елді мекенге қарай ұшып келу мерзімін алдын ала анықтап, биыл жұмыстарын 25 сәуірден бастап кетіпті. «Қаланың ішінде дезинсекциялық жұмыстарды жүргізу үшін механикалық роторлы сепкіштер қолданылады. Ал жәндіктердің қала ішіне ұшып келуін болдырмас үшін термогенераторлар пайдаланылады. Ең алдымен тез жылынатын шағын су тоғандары мен шыбын-шіркейлер тез үймелейтін учаскелер өңделеді. Атап айтқанда, Астананың маңайындағы Талдыкөл, Есіл, Ақбұлақ, Нұра өзендері, Өндіріс кенті, теміржол төсемі сынды барлық бағыттар бойынша өңдеулер жүргізіліп келеді» дейді Нағима Түсенқызы. Санитариялық дәрігерлер жүргізген энтомологиялық мониторинг бойынша, қала маңында негізінен масалардың 4 түрі кездессе, соның culex, яғни ызыңдауық түрі елордада басым екен. Бұлар көбіне жағымсыз иісі мүңкіп жататын жертөлелерге келгіш көрінеді. Сондықтан, маса келіп мазаны кетірмес үшін тұрғындар жәндіктерге қарсы алдын ала өңдеулер жүргізу жөнінде арнайы мамандармен келісімшарт жасасуды өз ПИКтерінен талап етуге тиіс. Масаларға қарсы дезинсекциялық шаралар қыркүйек айына дейін жалғасатынын естеріңізге саламыз. Жұртшылық арасында маса мен шыбын-

шіркейді уландыратын препараттар адам ағзасына да зиян деген пікірлер бар. Бірақ санитариялық мамандар бұл сөзді жоққа шығарады. «Масаларға қарсы ауқымды өңдеулер жүргізу барысында тұрғындардың қауіпсіздігі үшін барлық шаралар жасалады» дейді Нағима Түсенқызы. Оның айтуынша, жәндіктерді жоюға қарсы препараттар арнайы мемлекеттік тіркеуден өткен, тиісті сертификаты бар

инсектицидтер. Соңғы үш жыл қатарынан Астана қаласында қолданылып келе жатқан циперхлор, фуфапон және мостин препараттары тез таралғыш, масаларға кері әсер етсе де, адамдарға ешқандай зияны жоқ көрінеді. Мұны мамандар өндірістердегі сынақтар мен топырақтағы қалдықтарына жүргізілген зертеулерге сүйене айтып отыр. Дезинфекциялық жұмыстарды да арнайы оқытылған, алғашқы медициналық тексеруден өткен мамандар жүргізеді. Себебі, өңдеу жұмыстары тиімді болу үшін дезинфекторлар айналадағы аумақпен жете таныс болуы шарт. Жалпы, маса мен шыбын-шіркей қауіпті вирустардың тасымалдағышы болып табылады. Сондықтан, оларға қарсы шараларды дер кезінде жүргізу – тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау деген сөз. Қымбат НҰРҒАЛИ

Кең ауқымды экологиялық акцияға министр Нұрлан Қаппаров бастаған ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің өкілдері, Астана қаласының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, қалалық Экология департаменті мен «Астана орманы», «Астана Эко-Полигон НС» ЖШС коммуналдық кәсіпорындары, «PosadiDerevoKZ» республикалық қоғамдық бірлестігі, ҚР Ұлттық гвардиясының әскери қызметкерлері

байланып қалған. Байқағанымыздай, «жасыл белдеудің» полигонға жақын жерінің бәрі күресінге толып, әбден ластанып кеткен екен. Қасындағы қоқыс полигоны тіптен адам шошытады. Қалдықтарды жем қылып қаптаған шағалалар шаңқылдап ұшып жүр. Ой бағамдасақ, бұл да үлкен қауіп емес пе?! Олардың вирус тасымалдаушы болмасына кім кепіл? «Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны жанындағы орманды тазалаудың мағынасы бар ма? Жиналған жерлер жел тұрса,

мен «Жас Отан» жастар қанатының мүшелері қатысты. Сондай-ақ, қала тұрғындары да ерікті түрде шараға белсене атсалысты. Санитарлық қорғауға алынған «Астана орманының» кіреберісінде ескерту тақтайшалары орнатылған екен. Ұққанымыздай, ормандағы ағаштарды рұқсатсыз кесуге, өзіңнен кейін қоқыс қалдыруға, от жағуға қатаң тыйым салынады. Табиғат аясында демалам деушілердің бәріне ортақ қарапайым ережелер. «Бірақ бұл орманда кім демалмақ?» деген сұрақ туды ойымызда. Орман маңайын қоқыр-соқырдан тазартуға келгендердің өзі ауызмұрындарын қымтап, медициналық маска тағып алғанын көрдік. Неге дейсіздер ғой: таяқ тастам жерде қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны орналасқан. Сірә, ауа арқылы күл-қоқыстың түрлі қауіпті вирустарын ағзаға жұқтырып аламыз деп қорыққандары болар. Дұрыс-ақ. Бірақ, іргелес орналасқан орманның ағаштары қоқыстың жағымсыз иісін сездірмей тұрғаны сезіледі. Жақсы ма, жаман ба, әйтеуір, жасыл желектің жағымды хош иісі де мұрынға келмейді. Орманның қатты ластанғанын байқамау мүмкін емес. Ағаштарға алыстан көз тастасаң, шүберекке толы әулиеағашқа ұқсайды. Ал, шын мәнінде бұтақтардың әр жеріне бір кезінде өзіміз қолданып, жарамсыз болып қалған целлофан пакеттер

қайтадан шашылмақ емес пе?» деген сұрақты «Астана Эко-Полигон НС» ЖШС коммуналдық кәсіпорынның директоры Дархан Досмағамбетовке қойғанымызда: «Бұл қоқыс жылдар бойы жиналғандықтан, тазарту жұмыстары аяқталмай келеді. Полигон маңайын ұшатын қалдықтардан әрдайым тазартып отырамыз. Арнайы регламент бойынша жұмыс істейміз. Қоқысты жер астына көміп, үстінен топырақ жаямыз. Жақын арада қоршауды үлкейту жоспарда бар. Жалпы, полигон әбден толған. Міне, дәл жанында үлкен қоқыс шұңқыры қазылуда. Осының бәрін сол шұңқырға көшіріп, көмеміз. Құрылысы жылдың аяғында аяқталмақ. Рекультивация жасап, шөп өсіреміз. Ақыр соңында, бұл жерде қоқыс полигонының ізі де қалмауға тиіс» деп жауап берді. Сенгіміз келеді. Нәтижесін де көре жатармыз. Жалпы, шараға бас-аяғы 700-ге жуық адам жұмылдырылып, нәтижесінде арнайы техника арқылы полигонға 16 рейс жасалып, 80 тонна қоқыс шығарылды. Сонда да, қолайсыз жерде орналасқан қоқыс полигоны Арқаның аңыраған желі соқса, «жасыл белдеуді» қайтадан ластамай ма? Адамдардың денсаулығына тікелей қатысты болғандықтан бұл ойландыратын мәселе болса керек. Мәдина ЖАҚЫП


5 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ˌ˧ˬ˞˟ˮ˧೮೴˾˧ˮ˞˟ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ ˪˟ˬ˧˳˧˭˳˘˲˘˥́ˮ˞˘˪ഉ˳˧˙ˤ˭˶ˣ́˪˘ˬ́೪ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʮ೵ˬ˞́ˣ́ͩ೵ˬ˵˵́೪˙ഉ˥˛˟˳˧˟˪˧ˮ˾˧ ˭ഉ˲˵˟഑˵˟˞˧͘ʽˮ́೮˙˘˳˵˘˭˘˾́˳́ʹʤ˳˵˘Ͳ ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧͘౭˥́˭˞˘˳˵́˲˶˾́ ʹͨ—ƒÃD›—®ƒ'ÙÊçÖͩ͘ʮ˯˙˘ˮ́೮˙˘˳˵́ ˭˘೪˳˘˵́ʹ˪ഉ˳˧˙ˤ˙˧ˬ˧˪˵˧˳˘˲˘˱˾́ˬ˘˲˞́೮ ˵˘೮˞˘˶́˘˲೪́ˬ́೵ˬ˵˵́೪˭˶ˣ́˪˘ˮ́೮ ഑˲˪˟ˮ˞˟˱͕഑˲ˬ˟˶˧ˮ˟́೪˱˘ˬ˟˵˶͕˳˘˱˘ˬ́ ˭˶ˣ́˪˘ˮ́೮˳೵˲˘ˮ́˳೪˘˪˟೮˧ˮ˟ˮˤ˟˙˯Ͳ ˬ˶́ˮ˘ˢ˘೦˞˘˥ˢ˘˳˘˶͘ʥഉ˥˛˟˙˯ˬ˘˾˘೪ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮ˢ˘˲೪́ˮ˪˟ˬ˙˟˵˧˭˟ˮ˙˘˥ˬ˘Ͳ ˮ́˳˵́˙˯ˬ˭˘೪͘

Б

ұл музыкалық бәйге алғаш рет Астана күнінің 15 жылдығына орай ұйымдастырылғаны белгілі. Жобаның бастамашылары кәсіби өнерпаздар арасында резонанс тудырған конкурстың отандық өнердің өркендеуіне тигізер оң әсерін ескере отырып, шараны жыл сайын өткізуді ұйғарды. Алғашқы қадамнан-ақ «Астана Жұлдызы» Қазақстан шоу-бизнесіндегі ең жарқын жобаға айналды. Былтыр Роза Рымбаева, Маржан Арапбаева сынды еліміздің танымал әншілері, «МузАрт», «Ұлытау», «Musicola», «КешYou» топтары, Әли Оқапов, ағайынды Задарновский-

лер секілді дарынды жастар бәйгенің жеңімпаздары атанды. Осы жылы аса маңызды бәйгені кім иеленеді? «Астана Жұлдызы-2014» бәйгесінің лауреаттары кімдер болмақ? «Астана Жұлдызы» әлемдегі ең танымал музыкалық бәйгелер ережесіне сай жүзеге асады. Жобаның басты ерекшелігі – жүлдегерлерді таңдаудағы кәсібилік. Отандық музыканың дамуына, жаңарып, жаңғыруына әсер еткен үздік өнерпаздарды құрамында 100 кәсіби маман – еңбегі сіңген әртістер, продюсерлер, композиторлар, ақындар, музыка және fashion-өндіріс мамандары, БАҚ өкілдері бар

Қазақстанның Музыкалық Академиясы таңдайды. Дауыс берудің осы жүйесі әлемдік деңгейде қолданылып жүр. Үздіктерді анықтау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қазылар алқасы 11 аталым бойынша 3 үміткерді лайық деп таниды. Екінші кезеңде сарапшылар әр аталымнан ең мықтыны таңдайды. 11 аталым жеңімпаздарының есімдері ресми марапаттау рәсімінде 3 шілдеде белгілі болады. Бұл күні Астанадағы жанкүйерлердің қолдауына лайықты отандық ең үздік танымал жандар мен өнер адамдары Бейбітшілік және келісім сарайы алдына төселген қызыл кілем үстімен жүріп өтеді.

ͪʤˁ˃ʤʻʤʮ౭ʸʪˏʯˏͫ ౬ʯʪʳʶ˃ʫˀʪʳʤʻˏౢ˃ʤʱʪˏ Бетті дайындаған: Аманғали ҚАЛЖАНОВ

ͪ˃ʳʸ˃ʤʥˏˁౢʤʻʪʤˀͫ

ʫˬ˯˲˞˘ ˵˟˘˵˲ˬ˘˲́ˢ˘೮˘ ೪˯˥́ˬ́˭˞˘˲˞́೮ ˵೵˳˘˶˪˟˳˟˲˧ˮ˟ ˞˘˥́ˮ˞́೪೴˳˵˧ˮ˞˟͘ ʥ೵ˬʤ˳˵˘ˮ˘˪೴ˮ˧ ˭˟˲˟˪˟˳˧ˮ˧೮ ೪˘˲˳˘೮́ˮ˞˘ ˪഑˲˟˲˭˟ˮ˞˟˲˛˟ ೵˳́ˮ́ˬ˘˵́ˮ˵˘˭˘˾˘ ˵˘˲˵˶˙˯ˬ˭˘೪͘

Қ. Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ драма театры «Тіл табысқандар» комедиясын ұсынады. Комедия авторы – қырғыз драматургы Мар Байжиев, қоюшы режиссері – ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, аталмыш театр сахнасында жиырма екіге тарта спектакль қойған Болат Ұзақов. Көрерменді күлдіре отырып, бүгінгі қоғамдағы өзекті мәселенің бірі – тіл жайын қозғайтын комедия арқылы Астана қаласының туған күні қарсаңында көптен көрмеген бауыры Мұқамбетті іздеп келген ауылдағы әпкесі Болдуқанның қызықты уақиғаға тап болуы суреттеледі

ͪ˃ʽˀ౞ʤʱʪˏ౦౭˔ˁˏͫ М.Горький атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры

осылай аталатын трагедияның тұсаукесерін өткізеді. Қойылымның қоюшы режиссері - ҚР Еңбек сіңірген әртісі Бекболат Парманов, қоюшы суретшісі – ҚР Мәдениет қайраткері Қанат Мақсұтов, басты рөлде – «Шабыт» халықаралық шығармашыл жастар фестивалінің лауреаты, Астана қаласы әкімі сыйлығының иегері (2008 ж) Светлана Фортуна. «Менің еркіндігім өзгенің еркіндігі басталған жерде тәмам болады». Бұл әлемге әйгілі франциялық әнші, әрі актриса Эдит Пиафпен ұқсас спектакль кейіпкерінің сөзі. Бет пердесінің астарына өз-өзінен жасырынған басты рөл сомдаушыға Эдит Пиаф өмір сүруге күш береді. Бірінші жақтан әншінің тағдырын баяндайтын ол өз психиатрына әндерін орындайды. Осындай әрекеттермен көрермендерді бау-

ʋɰɨʋʈʂɨʈɯʜʅ ʋɨʈʋʎʜ

рап алып, біртіндеп асыл ой ұшығын шығарады. Адамға өмір сүруге күш беретін - үміт пен сенім екенін ұғындырады. Спектакльде Эдит Пиафтың музыкасы мен әндері жанды дауыста орындалады.

ͪʺʫˀʫʶʫͫ Астана қаласының Қуыршақ театры кішкентай көрермендерді «Мереке» қойылымымен қуантады. Қойылым авторы – өнерге енді ғана қадам басып келе жатқан жас дарын Қуат Ежембеков, режиссері ҚР Еңбек сіңірген әртісі Құралай Ешмұратова. Жыл – он екі ай нышандары мерекелік шаңырақ астына бас қосып, әрқайсысы өзі туралы сыр шертеді. Әр кейіпкер сонымен бірге түрлі ұлттардың дәстүрін тілге тиек етеді. Сол арқылы

кішкентай көрермендер ойын түрінде түрлі елдердің мерекелік дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарымен танысады. Бірегей қойылым әр елдің мәдениетімен таныстырып қана қоймай, өз мәдениетіне деген құрмет пен сүйіспеншілікті оятуға бағытталған. Спектакль барысында кішкентай көрермендер кейіпкерлерге көмектесу арқылы өздері де қойылым қатысушылары атанады.

ͪʺಁ౦ʧʳʸʳʶʫʸͫ ʺ౬ˌಁʱˀʤˁˏ 1 шілдеде Конгресс-Холл сарайында Астана күні мерекесіне орайластырылған «Мәңгілік ел – ұлт мұраты» поэзия кешінде «Мәңгілік ел» республикалық мүшәйрасының қорытындысы шығарылады. Әдеби кеште қазіргі қазақ поэзиясының туған ел мен Астанаға арналған үздік туындылары оқылып, байқау жеңімпаздары марапатталады. Сондай-ақ, байқау қатысушыларының барлық шығармалары топтастырылған кітапты шығару жоспарлануда. Байқаудың мақсаты - өзге елдермен иық тірестірген тәуелсіз Қазақ елін және оның ай дидарлы Астанасын жырға қосу, үздік туындыларды жинақтау болса, міндеті - байқаудың үздік туындыларын кеңінен дәріптеу, жүректен шыққан әсерлі шығармалар арқылы келер ұрпақ бойына туған елге, Астанаға деген сүйіспеншілік сезімін ұялату.


6 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

voxpopuli.kz

˅Dzǹ˅ǶǧǰȂ

ˀ˘˞ˤ˯͕˵˟ˬ˟˞ˤ˞˘˲͕˪˯˭˱̂̅˵˟˲͕೵̆ˬ́˵˟ˬ˟˹˯ˮˢ˯೪˞ഉ˶˧˲˞˟೪˘ˣ˘೪˙˘ˬ˘˳́೴ˬ˪˟ˮ˞˟˲˞˧೮˟˲˵˟˛˧ˬ˟˲˧ˮ͕˘˶́ˬ˞˘೦́ ˮ˟˭˟˳˟˳́˲˵˵˘ˮ೪˯ˮ˘೪˵˘˱˪˟ˬ˛˟ˮ഑ˮ˟˲˱˘ˣ˞˘˲˞́೮ഉˮͲ˪೴˥ˬ˟˲˧ˮ͕˙˘˵́˲ˬ́೪˞˘˳˵˘ˮ˞˘˲́˭˟ˮˢ́˲ˬ˘˲́ˮ˵́೮˞˘˱͕ ˙˟˳˧˪ˢ́˲́˭˟ˮ˶˘ˮ́˱͕೵ˬ˵˵́೪˵˘˭́˲˞˘ˮ˘ˢ́˲˘˭˘˥഑˳˵˧͘

Қ

азіргі инновациялық технологиялар заманында балаларымыз санамызға мүлде жат тәрбие жетегінде кетіп жатыр. Мұндайда не істеу керек? Әрине, ата-бабаларымыздың әдісімен өскелең ұрпақтың жан-жүрегіне рухани мұрамызды жаңа заманға бейімдеп құю қажет. Ол дегеніміз – бүгінгі әлемдік ғылымитехнологиялық жетістіктерді қазақы ұғымға сай келетіндей етіп қолдану. Осыны білсек-тағы, істен гөрі сөзге жақынбыз. Қыдырәлі Болманов сынды бірен-саран азаматтарымызды ғана бұл іс алаңдататындай. Соның өзінде Қыдырәлінің «Бал-бала» фирмасы жасап шығаратын әнші-биші қуыршақтардың кейбірін сатып алуға қарапайым қазақ отбасының қалтасы көтермейді. Мәселен, «Қарақат» қуыршағының бағасы 100 мың теңгенің үстінде. Тіпті, одан да асып кетеді... Ұлттық академиялық кітапханада тұсауы кесілген «Абайтану әліппесі», «Даналық әліппесі» және «Электронды қазақ үй» интерактивті өнімдерінің бағалары жоба авторларының айтуынша, қымбат болмайды. Солай болса екен

дейміз, себебі, тұсаукесерде қоғам және мемлекет қайраткері Мырзатай Жолдасбеков айтпақшы, қазақтың шекесі шылқып жүрген жоқ. Мәдениет министрлігінің Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында шығарылып отырған бұл өнімдерге тоқталар болсақ,

әліппесі» оқу-тәрбие кешенінде де сөйлейтін қалам бар. Оған қобыз бен домбыра күйлері, бесік жыры, халық әндері мен аңыздары, ертегілер мен тағылымдар, жырлар мен мақалмәтелдер, билер сөздері мен бабалар батасы енгізілген. Көпшіліктің тарапынан қызығушылық тудырған «Электронды қазақ үй» жобасы

ʥ˧ˣ ೪˘ˣ˧˲ ˙˘ˬ˘ˬ˘˲ ഉˮ˞˟˲˧ ˭˟ˮ ˱˘˵˲ˤ˯˵˵́೪ ഉˮ˞˟˲ ˢ˯೪ ˞˟˱͕ ˘˶ˣ́˭́ˣ˞́ ೪˶ ˾഑˱˱˟ˮ ˳೴˲˵˧˱ ˢ೴˲˟˪˟ˮ˙˧ˣͨ͘ˑˬ˟˪˵˲˯ˮ˞́೪˘ˣ˘೪೴˥˞˧ͩ೪˯ˬ́೮́ˣ೦˘ ˵೴˳˧˲˳˟೮˧ˣ͕ ˯ˮ́೮ ˭˯ˬ ˟˪˟ˮ˧ˮ˟ ˪഑ˣ ˢ˟˵˪˧ˣ˟˳˧ˣ͘ ʽˮ˞˘ ˙˘˲ˬ́೦́˭́ˣ೦˘ ˙˘ˬ˘ ˪˟ˣ˞˟ˮ ˵˘ˮ́˳ ͨʤ೪ ˪഑˛˟˲˾˧ˮ͕ͩ ͨʤ˥˛഑ˬ˟˪͕ͩ ͨౢ˯˾˘೪˘ˮ́˭ ೪˘˥˞˘ ˟˪˟ˮ͍͕ͩ ͨʮ˘ˬ೪˘˶˙˟˪͕ͩ ͨౢ˶́˲͕ ೪˶́˲͕ ೪˶́˲˭˘˾ͩ ഉˮ˞˟˲˧ˮ˟ˮ˙഑ˬ˟˪͕഑ˣ˛˟˞˟ˢ೴ˣ˞˟˛˟ˮഉˮ˙˘˲͘ «Абайтану әліппесі» кешені «Жақсы бала», «Жақсы ұстаз», «Жақсы ата-ана», «Жақсы құрбы-құрдас» деп аталатын 4 кітаптан тұрады. Ішіне жинақталған материалдар сөйлейтін қаламның көмегімен дыбысталады. Бір атап өтерлігі, бұл жобаға белгілі әдебиеттанушы-абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметұлы атсалысқан. 12 кітаптан тұратын «Даналық

бала түгілі үлкенге қажет өнім екен. Көп кешікпей Астанада сатылымға шығуы тиіс, «ҰласЭлектрон» ЖШС (авторлары Ғалымбек Қызырбекұлы мен Жарқын Сәленұлы) шығарған бұл өнімде барлығы 1200 шығарма топтастырылған. Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері –Айдос Бектемір мен Сауық Жақан оқыған ертігілермен ашылатын жоба әрі қарай балалар әндері, күйлермен, халық және халық

композиторларының әндерімен, терме-толғаулармен, патриоттық әндермен, бесік жырларымен жалғасып, Абайдың «Қара сөздерімен» аяқталады. Осыларға тереңірек тоқталғанды жөн көрдік. Біз қазір балалар әндері мен патриоттық әндер жоқ деп, аузымызды қу шөппен сүртіп жүр екенбіз. «Электронды қазақ үйді» қолыңызға түсірсеңіз, оның мол екеніне көз жеткізесіз. Онда барлығымызға бала кезден таныс «Ақ көгершін», «Айгөлек», «Қошақаным қайда екен?», «Жалқаубек», «Қуыр, қуыр, қуырмаш» әндерінен бөлек, өзге де жүздеген ән бар. Әсіресе, кейінгі кезде көрнекті композитор Әсет Бейсеуовтің балалар тақырыбына жазған әндерін естімей жүрген біз жоба ішінен оның ақын Серік Тұрғынбекұлымен бірлесіп жазған «Құралай» мен «Томпаңбай» әндерін көріп қуандық. Патриоттық әндер Мемлекеттік Әнұранымызбен ашылады. Одан кейін Ескендір Хасанғалиевтың «Атамекенімен», Жанбота Тұяқбаевтың осы аттас әнімен, Нұрғиса Тілендиевтің «Өз елім», «Саржайлау», «Алатау» әндерімен жалғасады. Мұхтар

Шахановтың «Рух пен тіл», «Желтоқсан тағылымы» әндері де қисынды енгізілген. Сондайақ, «Қара бауыр қасқалдақ», «Көк тудың желбірегені» сынды сүйікті әндер табылады. Кейінгі шыққан туындылардан мұнда Ержан Серікбаевтың «Жаса, Қазақстан!», жас әнші-композитор Ибрагим Ескендірдің «Аманат», Руслан Мамытовтың «Жаса, қазағым!» әндері топтастырылған. Халқымызда тек домбыра күйлері ғана емес, қобыз, сыбызғы күйлері де бар. Сонымен бірге сазсырнай мен жетіген, шаңқобыз, адырна, шертер сынды көне саз аспаптарында орындалатын болса, әуенділігі бұзылмайтын шығармалар да мол. Осылардың барлығын майталман күйшілер мен орындаушылар жеткізеді тыңдармандарға. Халық және халық композиторларының әндері бөлімінен жұртты сағындырған Кенен Әзірбаев, Жүсіпбек Елебеков, Дәнеш Рақышев, Жамал Омарова, Манарбек Ержанов, Жәнібек Кәрменов секілді дүлдүл әншілердің дауыстарын тыңдауға

болады. Терме-толғаулар да ойландырмай қоймайды. Ал, белгілі актер Болат Әбділманов оқыған Абайдың «Қара сөздерін» тыңдап, терең ой құшағына батасыздар. Жалпы алғанда аталған жобалардың қазақ баласына берері мол. Оған дуалы ауыздардан шыққан төмендегі пікірлер куә. ǚǷǴdzéǶȎÝǭǮǻǻǮǬȎȁǮ ǩǫǻǷǪǼǺǸǮǶéDzȎǵȎǰǬǮ áǩDzǻǻȄá ǏǩǶ ǯǩßȄǵȄǰǭǩßȄ ǯǷǴǩǼȁȄǴǩǹ áǷǴȄǵȄǰǭǩßȄ ˆǦǴǮdzǻǹǷǶǭȄ áǩǰǩá éDzȎǶǮ˜ áȄǰȄááǩǶȄǶ ǪǩDzáǩǭȄá ljáȄǹȄ ǪȎǹ ǩǸǩ ǵȄǰ ȁȄǭǩǵǩDz ǶǮ çǺǻǩǸ Ǫ ǩ ǹ ǩ ǯ ǩ ǻ á ǩ Ƕ Ȅ ǵ Ȅ ǰ ǭ Ȅ áǩDzǭǩǶǩǴßǩǶȄǵȄǰǭȄǺçǹǩǭȄ Ǜ é Ǻ Ȏ Ƕ ǭ Ȏ ǹ Ȏ Ǹ ǩ Dz ǻ ǻ Ȅ á  Ǘ Ǵ áǷǹǩǸǻȄãǺȄǹǻȄǶǭǩßȄǯǷ ǪǩǶȄ ǯǩǺǩßǩǶ ǩǭǩǵǭǩǹǭȄã ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄǶǯǩǰȄǸǩǴǭȄ ê Dz Ǭ Ǯ dz Ǯ Ǵ Ǭ Ǯ Ƕ Ȏ ǵ Ȏ ǰ ǭ Ǯ Ƕ dzǮDzȎǶ ȎȁȎǶǭǮǬȎ ǭéǶDZǮǴǮǹǭȎ ǻȄãǭǩǭȄáNJǮǹȎǴǬǮǶȎǵȎǰǺǷǶ ȁǩdzéǶǭǮdzǮȁdzǮdzåǹǮǻȎǶǻǮ ǴǮǭDZǭǩǹȄǵȄǰǭǩǴǩǭǩáǩǴǭȄ

Аманғали ҚАЛЖАНОВ


7 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

˅Dzǹ˅ǶǧǰȂ ʺ˘೪˳˘˵ˁౢʤౢʽʦ͕ ʺഉ˞˟ˮˤ˟˵˭ˤˮˤ˳˵˲ˬ˧˛˧˃˧ˬ˪˯˭ˤ˵˟˵˧ˮ˧೮˵഑˲˘೦˘˳́͗

ɩɯɮɯʁʈʣɶ

Киіз үй форматындағы жобада 1200 шығарма бар. Белгілі қоғам қайраткері Сейілбек Шаухаманов ағамыздың «Жүгіріп шығар белес көп, Алуға асқар шың қиын. Шал-шауқан болу оп-оңай, Ақсақал болу тым қиын» деген әдемі сөзі бар еді. Ұлтты тәрбиелейтін кешегі ақ жаулықты аналарымыз бен ақ сақалды аталар болатын. Бірақ, олар бүгінгі таңда азайып қалды. Үйінде ақсақалы мен әжесі жоқ балдырғандарымыз бар. Мына өнімдер солардың әрқайсысының жастығының басында тұрсын деген ниетпен жасалды. Қазақ айтады екен: «Баланы тәрбиелеп әуре болма, бәрібір өзіңе ұқсайды, өзіңді тәрбиеле» деп. Сондықтан, мұның барлығының Мәңгілік ел болуымыз үшін атқаратын ролі өте зор деп ойлаймын.

ʺ́˲ˣ˘˵˘˥ʮʽʸʪʤˁʥʫʶʽʦ͕ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵ˢഉˮ˟೪˯೦˘˭೪˘˥˲˘˵˪˟˲˧͗

Құдайға тәуба, кейінгі кезде қазақтың эпостары, қазақтың мың күйі, қазақтың мың әні сияқты асыл мұраларымыз жарық көріп жатыр. Кезінде далада мектеп, университет, академия болған жоқ – осылардың бәрі біздің дала мектептеріміз, даланың ұлы университеттері, даланың ұлы академиясы еді. Өте сорақы, сойқан саясаттың салдарынан тарихымыздан, асыл мұраларымыздың барлығынан айырылуға шақ қалдық. Бұл нәрестені уызынан айырғанмен бірдей еді. Жынынан айырылған бақсыдай бола жаздадық. Бірақ, Құдайдың құдіретімен одан аман қалдық. Қазақ халқының рухы күшті екен... «Абайтану әліппесін», «Даналық әліппесін» көргенде, үндерін тыңдағанда, өзім балаша қуандым. Алла көп көрмесін, менің екі шөберем бар. Біреуі – 12-ден, біреуі – 8-ден асты. Олар таңертеңнен кешке дейін айпад дейді, анау дейді, мынау дейді... телефон... орындарынан тұрмай жер-дүниенің машақатын көреді ғой. Соның ішінде қазақша жоқ. Телефонға міндетті түрде салу керек. Екі-үш жыл бұрын бір балалар менің кабинетіме келіп, осы киіз үйдің жобасын көрсетіп, батамды алып еді. «Мыналарың рас па, ертегі емес пе?» дегенмін. Олар: «Жоқ, аға, мұны жүзеге асырамыз» деген. Құдайға тәуба, мұны да көрдік. Менің енді бір өтінішім: бұл тек осы тұсаукесерде ғана жарқ етіп көрініп, жоқ болып кетпесін. Бұл халыққа жетуі, бағасы арзан болуы керек. Қазақтың жағдайын білесіңдер ғой – шекесі шылқып отырған жоқ. Қалада біз талтаңдап жүрміз, ауылдағылардың жағдайы белгілі. Сондықтан, бұлар алдымен ауылдағы қазақтарға қолжетімді болуы керек.

ʻ೵˲ˬ˘ˮʽˀʤʯʤʸʰʻ͕ʿ˘˲ˬ˘˭˟ˮ˵ˁ˟ˮ˘˵́ˮ́೮˞˟˱˶˵˘˵́͗

Қандай жаңалық болсын, қандай өзгеріс болсын, заманына сай болуы керек. Әсіресе, ұлттың өсуіне, ұлттың қанаттануына тікелей себеп болатын дүниелер. Қазақ үйі деген қандай жақсы! Оның тетігін баса қалсаң, қазақша сөйлей жөнелетіні қуантады. Экономикамыз бен саясатымыздың дамуы жаман емес. Біздің ендігі саяси тұтастығымызды шегелеп, этносты, ұлтты алға жетелейтін идеология деген сала. Ал, идеологияның алтын бауы, алтын қазығы ол – Мәдениет министрлігі. Жаңа министрдің жұмысы бала тәрбиесінен басталып отыр екен, ал баланың санасы сергек болса, бала – ұлтшыл болса, ол – ақылды болады. Ұрпақ ақылды болды деген сөз – ұлт ақылды болады деген сөз. Үш мыңжылдық тарихы бар халықпыз. Не көрмедік біз? Қандай үлкен тарихи оқиғалардан, сүргіндерден өтпедік? Қалыптасу кезеңдерімізге қарасақ, уақыттың бізді сынап келе жатқанын көреміз. Сол сыннан сүріндірмей өткізетін жақсы ұрпақты тәрбиелеуге осы жасалған өнімдер қызмет етеді деп ойлаймын.

ʽ˲˘ˣ˪೴ˬʤˁʤʻ౞ʤʯˏ͕ʿ˘˲ˬ˘˭˟ˮ˵ʺഉˢ˧ˬ˧˳˧ˮ˧೮˞˟˱˶˵˘˵́͗

«Бітер істің басына жақсы келер қасына» дейді. Мұхтар Шахановтың шырылдап айтатыны бар еді: «Үш ұлтты қойыпты. Біреуі – неміс, біреуі – ағылшын, біреу – француз. Әрқайсысы өз музыкасына қимылдапты» деп. Сондықтан, әр қазақтың үйінде тұратындай дүниелерді жасаған азаматтарға Алла риза болсын дегім келеді. Сәттілік тілеймін! «Балаңды бесіктен түзе, келінді есіктен түзе» демекші, мына жобалардың ішінде балаға да, келінге де арналғаны бар екен. Бұлар әр қазақстандықтың үйіне жететіндей болып шықса деймін. Ол үшін осы жобалар бойынша Мәдениет, Білім және ғылым министрліктері бірігіп жұмыс істеуі керек. Мен жақында ғана Ақтөбе облысының ең шалғай ауданында болдым. Соның балабақшасында Ресей ән-күйінің нотасымен шыққан жиырма кітап тұр. Сонау қазақтың шеткі ауылындағы балабақшадан сондайды көрдім. Біздің жарты кітабымыз да жоқ. Мектептің оқушысы «Ауырмайды жүрек» деп конкурсқа шығады. Бала кінәлі емес, бірде-бір мектепте ноталық қазақ әндері жоқ... Әрбір министрге шығарған өнімдеріңізді көрсетіңіздер. Бір-біріне кәдесый ретінде таратсын. Қазақтың баласына «Кім боласың?» десең, «Министр боламын» деп жауап береді. Біздің министрлердің ішінде бір-екеуінен басқасы өзіміздің ұлтымыздың өкілі ғой, өзінің тілін үйренуге мүмкіншіліктері бар. Балаларына апарып берсінші. Өздері білмесе, енді мақұл, солардың орыс пен ағылшынша ән жаттап жүрген балаларына мынау таптырмайтын нәрсе. Кәдеге жарасын. Халқымыздың тілінің өз биігіне көтерілуіне ықпал етсін.


8 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧǸǹǧǴǧǭ‫ز‬ǴǬǧǸǹǧǴǧDzȂʽǹǧǷ ʤ˲˭˘ˮ ˭˟ˮ ೪ˤ̆ˬ ೪˘ˮ˘˵́ˮ˘ ˭˧ˮ˧˱͕ ˙˧ˬ˧˭ ˧ˣ˞˟˛˟ˮ ೪˘ˣ˘೪ ˢ˘˳˵˘˲́˙˯ˬ˘˾˘೦́ˮ೪˘˾˘ˮ˞˘ˢ˯೦˘˲೦́˯೪˶˯˲́ˮ˞˘˲́˭˟ˮ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́˲˘˵́ˮ˞́೦́˙˟ˬ˛˧ˬ˧͘ʥ˧ˬ˧˭೪˶೦˘ˮ˘ˬ́˳˵˘೦́˘˶́ˬ ˙˘ˬ˘˳́ ʹ ˭˟ˮ˧೮ ˞˟ ೴ˬ˪˟ˮ ೪˘ˬ˘˞˘೦́ ˘ˬ೦˘˾೪́ ೪˘˞˘˭́˭ ೪˘˲˘ ˾˘೮́˲˘೪ ഉˬͲˇ˘˲˘˙ˤ ˘˵́ˮ˞˘೦́ ౢ˘ˣ˘೪ ೵ˬ˵˵́೪ ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ ˵˘˙˘ˬ˞́˲́೦́ˮ ˘˵˵˘˶˞˘ˮ ˙˘˳˵˘ˬ˞́͘ ʽ˞˘ˮ ˙˟˲˧˞˟˯˵́ˣˢ́ˬ˞́೮ˢ೴ˣ˧˙˯ˬ́˱˵́͘ʽˬ˪˟ˣ˞˟˟ˬ˧˭˧ˣ˞˟˛˧ ˢ˘ˬ೦́ˣ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˵˧೮೪˘˙́˲೦˘˳́ˮ˞˘˙˧ˬ˧˭˘ˬ˶˪഑˱˵˟˛˟ˮ ˢ˘˳˵˘˲˞́೮˙˘˳˵́˘˲˭˘ˮ́Ͳ˵೵೦́ˮ͘

С

ол жылы мен қалаған мамандықтың алғашқы емтиханы география пәнінен болатын. Бірінші емтихан қашан да қиын. Емтихан – ауызша. Билетке дайындалып болғаннан кейін жауап беру кезеңі де келді. Емтихан қабылдаушы екі оқытушы, бірі – көзілдірік таққан аққұба ағай, екіншісі – түр-түсі қаталдау, көп үндемейтін апай екен. Сол апай – бұл күндері 70 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан, география ғылымының докторы, профессор, көптеген шетел ғылыми қоғамдарының мүшесі, қазақтың ерекше дара туған қыздарының бірі Гүлжан Мұхитқызы Жаналиева. Г.Жаналиева – тағдыры ерекше жандардың бірі. Ол кісі 1944 жылдың 9 маусымында Ресейдің қиыр солтүстігіндегі Түмен облысының Ямал ауданына қарасты Жаңа Порт поселкесінде дүниеге келген. Бұл – Солтүстік Мұзды мұхитының жағасы. Оның ата-анасы 1932 жылы Астрахан облысынан конфискацияға ұшырап, жер аударылған орта шаруа адамдары болатын. Туған топырақтан алыс жырақта туып-өскен батыл да намысшыл қыз өзінің тамыры тараған туған топырағына деген сағынышын бала кезінен сезініп өсті. Оның туған жерге оралсам деген арманы сол кездегі ел көсемі дүниеден қайтқаннан кейін ғана жүзеге асты. 1954 жылы Гүлжан Мұхитқызының отбасы өзінің туған топырағы Астрахан облысының Образцово-Травино ауылына көшіп келді. Осы ауылда болашақ ғалым-ұстаз орта мектепті бітіріп, үрімдей он алты жасында білім іздеп, Орал қаласына жол тартты. Жолы болып сол жылы А.С.Пушкин атындағы Орал педагогика инситутының жаратылыстанугеография факультетінің студенті болып қабылданды. Бұл кез соғыстың

зардабы әлі де толық бітпеген қиынқыстау заман болатын. Отан соғысы кезінде эвакуациямен келген сол кездегі алдыңғы қатарлы ғылыми мектептің өкілдері бұл қалада да көп еді. Әсіресе, қашан да география саласының беделді ғылыми мектебі саналатын Ленинград географтар мектебінің көптеген мүшелері Орал педагогика институтының профессор-оқытушылар құрамының көрнекті өкілдері болатын. Гүлжан Мұхитқызына сол оқытушығалымдардан тәлім-тәрбие алып өсу бағы бұйырыпты. Бұл оның болашақ жолын айқындаған басты жағдайдың бірі еді. Жоғарғы оқу орнын сәтті тәмамдаған жас маман осыдан кейін, яғни, 1965-67 жылдары Ескі Өзен ауылында география пәнінің мүғалімі болып ұстаздық жолын бастады. Өжет те батыл, әрі қайсар қыз сол кездегі кеңес-партия ұйымдарының назарынан тыс қалмады. 1967 жылы сол кездегі Шевченко қаласының комсомол комитетін басқаруға шақырылды. Бірнеше жыл қарқынды дамып келе жатқан жас қаланың жастар саясатын басқару, әрине, болашақ ұйымдастырушылық шеберлігін арттырып, үлкен өмір мектебінен өткізді. Бірақ, өзінің бойындағы ізденушілікке деген құштарлығы оны 1971 жылы сол кездегі С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік унивеситетінің аспирантурасына алып келді. Бала кездегі туған топыраққа деген сағыныш пен жастық шақтағы туған өлкесінің табиғатын жетік білуі Гүлжан апамыздың болашақ ғылыми тақырыбының аясын анықтап берді. Аспирантурадағы жылдары ғылыми жетекшісі КазГУ-дің сол кездегі ғылыми істер жөніндегі проректоры, география ғылымының кандидаты, доцент А.В.Чигаркиннің жетекшілігімен кандидаттық дис-

сертация қорғаумен аяқталды. Міне, осы уақыттан бастап Гүлжан Мұхитқызының қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі ұзақ та абыройлы ұстаздық және ғылыми жұмысы өзінің жалғасын тапты. Гүлжан Мұхитқызының барлық ғылыми жұмыстарының негізгі бағыты табиғат географиясының темірқазығы ландшафтанумен тығыз байланысты. 1970 жылдардың ортасынан бастап оның ғылыми жұмыстарының тақырыбы –ландшафтаудың ғылыми теориялық және әдістемелік негіздері мен әсіресе біздің еліміз үшін аса өзекті бо-

лып табылатын ішкіконтиненттік бассейндік мәселелер. Оның зерттеу жұмыстары тек теориялық ізденістен тұрған жоқ, негізінен далалық экспедициялық зерттеулер болды. Ол кісінің ғылыми жетекшілігімен 80-ші жылдардың ортасынан бастап Іле өзені алабы мен оның атырауындағы ландшафт түзеуші процестер мен ондағы антропогендік өзгерістерге ғылыми тұрғыдан түбегейлі үлкен зерттеу жұмыстары жүргізіле бастады. Бұл зерттеудің ойдағыдай

(PhD) докторанттарына ғылыми жетекшілік жасауда. Оның 19882005 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың физикалық география кафедрасының меңгерушілігі қызметін атқарған кез – факультетіміз бен бұл күндері өзінің сексен жылдығын атап өтіп отырған университетіміз үшін алтын әріппен жазылатын кезең. Әрине, шәкірттері біздер үшін Гүлжан Мұхитқызы тек қана белгілі ғалым, білімді ұстаз ғана емес, ол кісі үлкен жүректі азамат. Кез келген ұжымда, әсіресе, шығармашылық пен ғылыми-ізденіспен айналысатын ортада өзінің ерекше бітімі мен басқаларға ұқсамайтын жеке дара мінезімен дараланатын адамдар болады. Ондай тұлғалар әрқашанда өз саласының көшбасшылары қатарында. Біз білім алған кеңес заманы кезінде факультетіміздегі ұстаздардың көпшілігі өзге ұлт өкілдері болатын, тіпті, қазақ топтары да жоқ еді. Әрине, шет топырақта туып өскен Гүлжан апамыздың сол кезде ана тіліне жүйрік болмаса да, қазақ жастарына деген қамқорлығы ерекше болатын. Ол кісі – сырт көзге тым қатал көрінгенімен, өзінің шәкірттеріне деген қамқорлығы ерекше жан. Аракідік әңгімеде ол өзінің атаанасын, әсіресе, олардың Қиыр солтүстіктегі өмірлерін жиі еске алатын. Содан болар, қазақтың халық әндеріне деген көңілі ерекше. «Бозторғай» әні айтылғанда ол кісінің көзіне жас та үйірілетін, оның себебін сұрағанымызда, бұл менің анамның солтүстікте нақышына келтіріп айтатын әні

ʧ͘ʮ˘ˮ˘ˬˤ˟˚˘ʹ˵˘೦˞́˲́˟˲˟˪˾˟ˢ˘ˮ˞˘˲˞́೮˙˧˲˧͘ʽˬ˪˧˳˧ ϭϵϰϰ ˢ́ˬ˞́೮ ϵ ˭˘˶˳́˭́ˮ˞˘ ˀ˟˳˟˥˞˧೮ ೪ˤ́˲ ˳˯ˬ˵೴˳˵˧˛˧ˮ˞˟˛˧ ˃೴˭˟ˮ ˯˙ˬ́˳́ˮ́೮ ˔˭˘ˬ ˘˶˞˘ˮ́ˮ˘ ೪˘˲˘˳˵́ ʮ˘೮˘ ʿ˯˲˵ ˱˯˳˟ˬ˪˟˳˧ˮ˞˟˞೴ˮˤ˟˛˟˪˟ˬ˛˟ˮ͘ʥ೵ˬˁ˯ˬ˵೴˳˵˧˪ʺ೵ˣ˞́˭೵˺ˤ˵́ˮ́೮ ˢ˘೦˘˳́͘ ʽˮ́೮ ˘˵˘Ͳ˘ˮ˘˳́ ϭϵϯϮ ˢ́ˬ́ ʤ˳˵˲˘˺˘ˮ ˯˙ˬ́˳́ˮ˘ˮ ˪˯ˮ˹ˤ˳˪˘˻ˤ̆೦˘೵˾́˲˘˱ˢ˟˲˘˶˞˘˲́ˬ೦˘ˮ˯˲˵˘˾˘˲˶˘˘˞˘˭˞˘˲́ ˙˯ˬ˘˵́ˮ͘˃˶೦˘ˮ˵˯˱́˲˘೪˵˘ˮ˘ˬ́˳ˢ́˲˘೪˵˘˵˶́˱Ͳ഑˳˪˟ˮ˙˘˵́ˬ ˞˘ˮ˘˭́˳˾́ˬ೪́ˣ഑ˣ˧ˮ˧೮˵˘˭́˲́˵˘˲˘೦˘ˮ˵˶೦˘ˮ˵˯˱́˲˘೦́ˮ˘ ˞˟˛˟ˮ˳˘೦́ˮ́˾́ˮ˙˘ˬ˘˪˟ˣ˧ˮ˟ˮ˳˟ˣ˧ˮ˧˱഑˳˵˧͘

аяқталуына, әсіресе, профессор А.А.Тұрсыновтың ықпалы мен көмегі зор болды. Көптеген жылғы ғылыми ізденістердің нәтижесі 1993 жылғы география ғылымының докторы диссертациясын қорғаумен өз нәтижесін көсетті. Гүлжан Мұхитқызы – еліміздегі ландшафтанушылардың көрнекті өкілі ғана емес, осы саладағы көптеген ғылым кандидаттары мен докторларын дайындаған ұлағатты ұстаз да. Ол кісінің Ұлттық университеттегі табысты еңбек жылдарының ең шоқтығы биік көрінісі – әрине, оның шәкірттері. Атап айтсақ, О.Мұхамеджанов, Н.Керімбай, Г.Оразымбетова, Б.Ақтымбаева, М.Қуанов, Е.Баймақова, С.Баяндинова, С.Түгелбаев, Т.Базарбаева және тағы басқалар. Гүлжан Мұхитқызының жетекшілігімен әр жылдары кандидаттық және докторлық диссертацияларын сәтті қорғап шықты. Бүгінгі таңда да Гүлжан апамыз Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде бірнеше

еді дейтін. Шет жүрген анасының еліне деген сағынышын еске салатын әннің мәтіні мен ырғағы бойында өшпестей із қалдырғанының куәсіміз. Бүгінде мерейтойлық жасын жоғары деңгейде атап өтіп жатқан Гүлжан Мұхитқызы әсем Астанадағы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы география және геоэкология ғылыми-зерттеу институтына табысты жетекшілік етуде. Өзінің Алла және Элла қыздарынан бірнеше немере сүйген мерейлі әже – шәкірттері мен әріптестеріне абыройлы ұстаз. Мерейтой иесіне еліміздегі көптеген шәкірттерінің атынан мыңдаған алғыс пен денінің саулығын және отбасының қызығына тоймай арамызда ұзақ жасауын шын жүректен тілейміз. Санат ТҮГЕЛБАЕВ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті, география ғылымының кандидаты.


9 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǸˏǮˏǴǬǷʵ

˃೴˲˧˪˭˟ˮഉ˞˟˙ˤ˟˵˧ˮ˧೮ˢ˘˲́೪ˢ೵ˬ˞́ˣ͕́೵ˬ́˘೪́ˮ ʺ˘೪˵́˭೪೵ˬ́ʿ́˲˘೦́ϭϳϯϯͲϭϳϵϬˢ́ˬ˞˘˲˞˘ˑ˵˲˟˪͕ʧ೴˲˛˟ˮ ˢഉˮ˟ʧ˘˲˲́˛˘ˬ˘˘˶˭˘೪˵˘˲́ˮ˞˘഑˭˧˲˳೴˲˛˟ˮ˞˟ˬ˧ˮ˟˞˧͘ ʤ˲˘˙˵˧ˬ˧ˮ˞˟ˢ˘˲́೪˪഑˲˛˟ˮ˪˧˵˘˙́ˮ˞˘˯ˮ́೮˘˵́ʺ˘˺Ͳ ˞ˤ˭˪˶ˬ́˙˯ˬ́˱˘˵˘ˬ೦˘ˮ͘ʶ˟˥˙˧˲഑ˬ˟೮˞˟˲˞˟ʿ́˲˘೦́ ;ˇ˲˘˛ˤͿˬ˘೪˘˱˘˵́೪˯ˬ˞˘ˮ́ˬ೦˘ˮ͘

ʊʋʇʧɼʂɯʃʃʧʄ

ȱȱʅɹȬɳʌʁɮʛɶʛ М

ахтымқұлының шын аты Геркез, жұрты Этрек екендігін оның мына бір шумақтарынан көруге болады: «Бірінші атым – Геркез де, елім – Этрек, Табан жетпес жерлерге жырым жетпек. Мақтымқұлы атандым бүгін міне. Өзім – аңыз, өзім – күй, өзім – ертек». Ұлы ақын алғашқы дәрістерін әкесі Девлетмехмет Азадиден алған, сол кісінің ілімін және ақындық өнерін жалғастырған. Мақтымқұлы жас кезінен өнер-білімге құштар болып, Халач ауданындағы Ыдырыс баба медресесінде оқиды. Одан соң Хиуа қаласындағы Ширғазы медресесінде және Бұхара қаласындағы Гөгелдаш медреселерінде шамалы уақыт білім алып, араб-парсы тілдерімен қатар шығыс түрік тілін үйренген. Жазылған деректерге қарағанда, жиырмадан асқан шағынан бастап өлеңдерінде «Мақтымқұлы»деген атын қолдана бастаған секілді. Мақтымқұлы дін тақырыбындағы шығармаларында Мұхаммед Пайғамбарымыз, басқа да пайғамбарлар туралы махаббат пен сүйіспеншілік, жалпы адамдық қасиет пен ұлттық құндылықтар, адамның материалдық және рухани өмірін шынайы жырлап, айналасына өнеге-өсиет айтып отырған. Жақсылық пен жамандық, ерлік пен қорқаулық, аштық пен тоқтық, сұлулық пен жауыздық психологиялық паралеллизммен жырланады. Ойшыл ақын өз шығармаларында дұрыс құлшылықты, ақиқатты насихаттаған. Түрік әдебиетінің алғашқы тізбелік классификациясын жасаған

әдебиеттанушы ғалым Мехмет Фуат Көпрүлү Мақтымқұлыны Ахмет Йассауидің ізбасары Накши бенди шейхының дәрісін тыңдаған деген дерек айтады. Мақтымқұлы бір өлеңінде «Ауа райымның иесі – Ахмет Йассауи» деп жазған. Ахмет Йассауи, Фирдоуси, Юнус Емре, Әлішер Науаи секілді ұлы ақындар Мақтымқұлы шығармашылығының дамуына және ақындық табиғатының қалыптасуына айрықша әсер еткен. Мақтымқұлы жырлары терең ойымен, философиялық және дидактикалық сарынымен ерекшеленеді. Ол – өзі өмір сүрген дәуірінің әлеуметтік және мәдени қасиетқағидаларын жырларында дәріптеп, ғасырдан ғасырға жеткізген ойшыл ақын. Заманымыздың заңғар жазушысы Шыңғыс Айтматов: «XVIII ғасыр Мақтымқұлы өлеңдерінің ғасыры болды. Мақтымқұлының ғасырдан ғасырға жеткен жыр мұрасы халықаралық өлең әлемінде өзінің лайықты бағасын алды. Ол – жүрегі сөйлеген философ болатын» деген екен. Бұл – Мақтымқұлы шығармашылығына дәл берілген баға. Басынан өткізген сан қилы замандарда да түрікмен халқы әдебирухани құндылықтарын жоғалтқан емес. «Көрғұлы», «ШахсенемҒаріп», «Ләйлі-Мәжнүн», «ТахирЗухра», «Қорқыт ата» секілді халық дастандары тілдің жоғалмауына және әдебиеттің жалғасуына негіз болды. Осы уақыттың философ ақындары Девлетмехмет Азади мен Мақтымқұлы түрікмен халқын бірлікке шақырып, бір мемлекет болуға, бір ту астында тату-тәтті өмір сүруге үндеген. «Бар адамға ортақ болса дастархан, Көңілдер де шығар еді бір жерден» деген Мақтымқұлы жыры өз

заманында аңызға айналды. Махтымқұлының тілі жеңіл және түсінікті болғандықтан, оның жазған өлеңдері осы күнге дейін ауыздан ауызға тарап, ел ішінде сақталып қалған. Шығармаларында Шағатай әдебиетінің әсері бар делінеді. Түрікмен әдебиетінің негізін салған Мақтымқұлы өз заманындағы адамдардың күнделікті өмірде қолданған сөздерін, кешкен тірлігін ілмекпен іліп отырып жазғандай, мысалы, бір өлеңінде ол: «Жаманға сабыр бер, мың кере, Жақсыға шүкір бер, күндеме. Имансыз жүректен шырайлы жүз күтпе Таппасаң тәтті сөз... үндеме» деп жырлайды. Мақтымқұлы – түрікмен

халықтың жүрегіне ізгілік отын таратқан. Мақтымқұлы Мұхаммед (с.а.с.), Ибраһим, Мұса, Дәуіт, Иса және де басқа да пайғамбарларымыз туралы көптеген ұлағатты сөздер жазып, жан дертінің шипасын солардан іздеген. «Нұх Пайғамбар, бір жұтым-ақ ауа берші, қысылдым, Өмір – мәнсіз, жүрек – жансыз, Көңілім – шер, ішім – мұң! Қызыр, Ілияс, Зәкәрия , Қабус, Мұса пайғамбарым, Қияс, Ғимран пірлерім! Шапағатпен шипа берші, менің дертті жаныма, жарығыңды түсіргін!» Мақтымқұлы Құрандағы кейбір мәселелерді меңзеген және кейбір

ʺ˘೪˵́˭೪೵ˬ́ ʹ ˵೴˲˧˪˭˟ˮ ഉ˞˟˙ˤ˟˵˧ˮ˧೮ ೦˘ˮ˘ ˟˭˟˳͕˵೴˲˧˪˭˟ˮ˺˘ˬ೪́ˮ́೮˞˘˞˘ˮ˘˛഑˥೵˳˵˘ˣ́͘ʤ೪́ˮ ˞ഉ˳˵೴˲ˬ˧˵೴˲˧˪˭˟ˮഉ˞˟˙ˤ˟˵˧ˮ˞˘˭́˵́˱೪˘ˮ˘೪˯˥˭˘˥͕ ˳˯ˬˣ˘˭˘ˮ˞˘೦́˵೴˲˧˪˭˟ˮ˺˘ˬ೪́ˮ́೮˲˶˺́ˮˢ˘ˮ˞˘ˮͲ ˞́˲˞́͘ˇˤˬ˯˳˯˹˘೪́ˮϭϱϬˢ́ˬ˞˘ˮ˪˟˥˧ˮ˙˯ˬ˘˵́ˮ ˵೴˲˧˪˭˟ˮ˙˧˲ˬ˧˛˧ˮ˵೴˳˧ˮ˞˟˥˪഑˲˟˙˧ˬ˛˟ˮ˞˟ˬ˧ˮ˟˞˧͘ әдебиетінің ғана емес, түрікмен халқының да данагөй ұстазы. Ақын дәстүрлі түрікмен әдебиетін дамытып қана қоймай, сол замандағы түрікмен халқының рухын жандандырды. Философ ақын 150 жылдан кейін болатын түрікмен бірлігін түсіндей көре білген делінеді. Оның шығармаларынан XVIII ғасырдағы түрікмендердің әдеби және мәдени өмірлері кесте секілді көре аласыз. Ақын шығармаларында халықты жақсылыққа және ақиқатқа үндеген, дінге, құлшылық етуге шақырған. Алла тағалаға сенген әр құлдың көңілінің және ақыретте төрт жағының тең болуын жырлап,

пайғамбарлардың нақылдарында қолданылған сүре аяттарын өлеңдерінде қолданып, олардың өмірлерінде болған оқиғаларды жазған. Олардың әңгімелеріне орын берген. «Өмір кешті» өлеңінде ақын «Адем пайғамбарынан бастап, Нұх, Ибраһим, Ыдырыс, Иса, Аюб, Сүлеймен, Жүніс, Мұса, Жүсіп, Жақып және басқа пайғамбарлар туралы «Құранда» берілген мәліметтерді қолданған. Пенденің дүниеде пайдалы істер жасау керектігін, бес күндік пәни жалғанның тек бір ғана егін даласы екендігін және ертеңгі күні

Алланың алдына барғанда еккен жемісінің өзіңнен бұрын жететінін бір өлеңінде былай келтірген: «Арғымақ-дүние көрген түстей, Ұқпассың ауырды иыққа түспей. Бос келіп, бос кеткендердің Жалғандағы тірлігі жаман істей». Тағы бір шығармасында жамандардың орны жаһаннам екендігі, жақсылардың ісінің өзінен бұрын жететіндігі баяндалады: «Адассаң жолдан – Баратын жерің тарылар, Қайырлы іс қылсаң – Кеудеңе лағыл тағылар. Залымның ойы – Лаулап жанғанда от болып, Жақсыға дәйім – Жәннаттың бұйырар бағы бар». Түрікменнің ұлы ақыны Мақтымқұлы Пырағының жырлары тақырыптық ауқымдылығы жағынан тал бесіктен бастап, жер бесікке дейінгі аралықты қамтиды. Сондықтан да оның шығармалары халық жүрегіне жақын. Түрікмендер арасында Мақтымқұлы жырлары мақалға, қанатты сөзге айналып кеткен. Ұлтжанды, сабыр пен рақымды, қанағат пен тоқтамды жан-жүрегіне сіңдірген, рухани бай, тақуа, сабырлы, жомарт, дұрыс деп сенген шындықтарын қорықпай айта білген, жүрегі таза ақын Мақтымқұлы Пырағының өлеңдері өзінің өмір сүрген дәуірінің мәдениетін, өмірнамасын, өнернамасын көрсетеді. Мақтымқұлы шығармаларының бүгінгі дәуірде де кеңінен қанат жайып, оқырмандарын ойландырып келе жатқаны да, оның данышпан ойлы, парасатты жырларында жатса керек. Маржан ЕРШУ, ақын.


10 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ͨϮϴ˭˘˭́˲́ˮ˞˘೦́ͩζϮϰϬͬϯϰͲsͨʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ ϮϬϭϯˢ́ˬ೦˘˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ˙̅˞ˢ˟˵˧ˮ˧೮˘˵೪˘˲́ˬ˶́˵˶˲˘ˬ́˟˳˟˱˵˧˙˟˪˧˵˶˵˶˲˘ˬ́ͩ˾˟˾˧˭˧ˮ˟೪˯˳́˭˾˘

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑǂcLJǁƾNjƶLjǑǃǑiǎƻǎƭǂƭ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϭϮˢ́ˬ೦́Ϯϱ೪˘೮˵˘˲˞˘೦́ζϯͬϭͲsͨʥ˟˳˧ˮ˾˧ ˾˘೪́˲́ˬ́˭ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́೪˘ˬ˘ˬ́೪˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮˵೵˲˘೪˵́˪˯˭ˤ˳˳ˤ̆ˬ˘˲́ˮ ˳˘˥ˬ˘˶˵˶˲˘ˬ́ͩ˾˟˾˧˭˧ˮ˟഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪǩǺáǩǹǼ ǯÝǶǮ åǰȎǶåǰȎ ǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩ ǴȄ˜ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ǐǩãȄǶȄã ǪǩǪȄǶ ǪǩǺȁȄǴȄááǩ ǩǴǩ ǷǻȄǹȄǸljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǺǴDZǾǩǻȄǡǎǡǛǀ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄȯ9ˆNJǮǺȎǶȁȎȁǩáȄǹȄǴȄǵljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄáǩǴǩǴȄáǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǻçǹǩáǻȄdzǷǵDZǺǺDZȈ ǴǩǹȄǶǺǩDzǴǩǼǻǼǹǩǴȄ˜ȁǮȁȎǵȎǶǮdzǮǴǮǺȎåǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄáǩǴǩǴȄáǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãÝǴǮǼǵǮǻ ǻȎdzǵÝǭǮǶDZ ǭǩǵȄǻǼ ǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎ ǯåǶȎǶǭǮǬȎ ǻçǹǩáǻȄ

dzǷǵDZǺǺDZȈǶȄãáçǹǩǵȄǶǩ ǪçǭǩǶÝǹȎǓǷǵDZǺǺDZȈ ǏéǺȎǸǷǫǩǐÝǼǹǮàDZǶǩȈǻáȄǰȄǺǩDzǴǩǼǷdzǹǼǬȎǶȎã ǭǮǸǼǻǩǻȄǺǩDzǴǩǶǺȄǶ ǓǷǵDZǺǺDZȈ áçǹǩǵȄǶǩǶ Ǧlj ǚǼǾǩǶǪǮǹǭDZǮǫǩ ȁȄßǩǹȄǴǺȄǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǺǮǺǺDZȈǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄǚNJǷǬǩǻȄǹǮǫ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑǂcLJǁƾNjƶLjǑǃǑiǎƻǎƭǂƭ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZȫ9

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ϮϬϭϯˢ́ˬ೦́˙̅˞ˢ˟˵˧ˮ˧೮˘˵೪˘˲́ˬ˶́˵˶˲˘ˬ́˟˳˟˙˧ˮ˙˟˪˧˵˶˵˶˲˘ˬ́ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǪȇǭǯǮǻȎǶȎã ǩǻáǩǹȄǴǼȄ ǻǼǹǩǴȄ ǮǺǮǸǻȎ áǩǹǩǺǻȄǹȄǸ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩ ǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǯȄǴǭǩǹßǩǩǹǶǩǴßǩǶ ǪȇǭǯǮǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎǵǮǶ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãǪȇǭǯǮǻȎljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ȯ 9 ǯȄǴßȄǵǩǼǺȄǵǭǩßȄȯ9ǯȄǴßȄ áȄǹdzéDzǮdzǻǮǬȎȯ9ǯȄǴßȄáǩǹǩȁǩ ǭǩßȄȯ9ȁǮȁȎǵǭǮǹȎǵǮǶǮǶǬȎǰȎǴǬǮǶåǰǬǮǹȎǺ ǻǮǹǭȎǮǺdzǮǹǮǷǻȄǹȄǸǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶǻDZȎǺǻȎdzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹ ǭǮǶdzȎǹȎǺǪǷDzȄǶȁǩǸǩDzȄǰßǩ ǯǷǺǸǩǹ ǵȄã ǻǮãǬǮ  ǵȄã ǻǮãǬǮ ǻéǺǻȎ ȁȄßȄǶǭǩǹǪǷDzȄǶȁǩtǸǩDzȄǰßǩ ǯǷǺǸǩǹt ǵȄãǻǮãǬǮǩǻáǩǹȄǴßǩǶȄ ǵȄãǻǮãǬǮ ǷǹȄǶǭǩǴßǩǶǭȄßȄǶǩǻǩǸdzåǹǺǮǻǻȎ Ǜǩǰǩ ǪȇǭǯǮǻǻȎdz dzǹǮǭDZǻǻǮǼ  ǵȄã ǻǮãǬǮǶȎ áçǹǩǭȄǷǶȄãȎȁȎǶǭǮǪȇǭǯǮǻǻȎdzdzǹǮǭDZǻǻǮǹǭȎ åǻǮǼǵȄãǻǮãǬǮǶȎ áçǹǩǭȄ âǩǹǯȄ ǩdzǻDZǫǻǮǹȎǵǮǶ ǯǩǺǩǴǩǻȄǶ ǷǸǮǹǩǿDZȈǴǩǹ ǪǷDzȄǶȁǩǺǩǴȅǭǷǵȄãǻǮãǬǮǶȎáçǹǩǭȄ ǷǶȄãȎȁȎǶǭǮáǩǹǯȄǩdzǻDZǫǻǮǹȎǶǺǩǻȄǸǩǴǼ ǵȄãǻǮãǬǮǺǷǵǩǺȄǶǭǩǯéǰǮǬǮǩǺȄǹȄǴǭȄ  NJȇǭǯǮǻǻȎãǭǮǽDZǿDZǻȎ ǵȄãǻǮãǬǮǶȎ áçǹǩǭȄ âǩǹǯȄǯȄǴȄȎȁȎǶǭǮǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǶȄã  ǵȄã ǻǮãǬǮ ǺǷǵǩǺȄǶǭǩ áǩǹȄǰȄǶ åǻǮǼ ǯéǹǬȎǰȎǴǭȎ ǏȄǴǭȄãǺǷãȄǶǩǪȇǭǯǮǻáǩǹǩǯǩǻȄǶȄãáǩǴǭȄßȄ ǵȄãǻǮãǬǮǶȎáçǹǩǭȄ ǚǷǶȄǵǮǶ ǪȎǹǬǮ ǵÝǺǴDZǾǩǻ ǺǮǺǺDZȈǺȄ ǯǮdzǮ ǪȇǭǯǮǻǻȎdz ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩ ÝdzȎǵȁȎǴǮǹȎǶȎã ǻǮdzǺǮǹǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãçǺȄǶȄǵǭǩǹȄǶǷǹȄǶǭǩǼǩǶȄáǻǩǴ ßǩǶ ǪçǰǼȁȄǴȄáǻǩǹ ǺǷǵǩǺȄǶ ǼǩáǻȄǴȄ áǩDzǻǩ áǩǴǸȄǶǩdzǮǴǻȎǹǼǯÝǶǮǪȇǭǯǮǻdzǮáǩDzǻǩǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎ ȁǩǹǩǴǩǹǭȄǻDZȎǺǻȎǭǮãǬǮDzǭǮáǩǪȄǴǭǩǵǩDzǻȄǶǭȄßȄǶ ǩǻǩǸdzåǹǺǮǻǻȎ NJȇǭǯǮǻǻȎdzDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄáǯǷǪǩǴǩǹǭȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ dzǮǰȎǶǭǮ ǩǺǻǩǶǩ ÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶǭǩǹȄ ǩǹǩǺȄǶǭǩßȄåǰǩǹǩȎǺáDZǵȄǴǭȄãǪǷǴǵǩǼȄǪȇǭǯǮǻ

áǩǹǩǯǩǻǻǩǹȄǶ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼ ǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶȎã ǩDzǹȄáȁǩ ǻåǵǮǶǭǮǼȎǶǮÝdzǮǴȎǸǺǷßǩǭȄ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǺǴDZǾǩǻȄǡǎǡǛǀ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǪȇǭǯǮǻȎǶȎã dzǩǺǺǩǴȄáǩǻáǩǹȄǴǼȄǻǼǹǩǴȄǮǺǮǸdzȎǹȎǺǻǮǹǪǷDzȄǶȁǩ ǵȄãǻǮãǬǮȁȄßȄǶǭǩǹǪǷDzȄǶȁǩ  ǵȄã ǻǮãǬǮ ǺǷǵǩǺȄǶǭǩ ǻǩǰǩ ǪȇǭǯǮǻǻȎdz ǶǮǺDZǮǴǮǼ ǪǷDzȄǶȁǩ ǷǹȄǶǭǩǴǼȄ  ǵȄã ǻǮãǬǮ áǩǹǯȄ ǩdzǻDZǫǻǮǹȎǵǮǶ ǯǩǺǩǴǩǻȄǶ ǷǸǮǹǩǿDZȈ Ǵǩǹ ǪǷDzȄǶȁǩ ǺǩǴȅǭǷǶȄã ǷǹȄǶǭǩǴǼȄ  ǵȄãǻǮãǬǮǪȇǭǯǮǻǸǹǷǽDZǿDZǻǻǮǹȎǪǷDzȄǶȁǩ  ǵȄãǻǮãǬǮǪǷǴȄǸǪǮdzȎǻȎǴǺȎǶ áǷǺǩǪǮǹȎǴǮǭȎ áǷǺȄǵȁǩ  ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǪȇǭǯǮǻȎǶȎã ǩǻáǩǹȄǴǼȄǻǼǹǩǴȄǛǮdzǺǮǹǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǮǺǮǪȎ ǪǮdzȎǻȎǴǺȎǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎǶǮ ǪȇǭǯǮǻǻȎdz DZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄ ȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼdzǮǰȎǶǭǮǪȇǭǯǮǻǻȎdzǪǩßǭǩǹǴǩǵǩÝdzȎǵȁȎǴǮǹȎǶȎã ǩǹǩǺȄǶǭǩßȄǯçǵȄǺǻȄéDzǴǮǺǻȎǹǼǭȎǯǩáǺǩǹǻǼǯåǶȎǶǭǮ ȁǩǹǩǴǩǹǭȄáǩǪȄǴǭǩǼçǺȄǶȄǴǺȄǶ  Ǐ Ǯ ǹ Ǭ Ȏ Ǵ Ȏ dz ǻ Ȏ Ǫ ȇ ǭ ǯ Ǯ ǻ ǻ Ȏ dz Ǫ ǩ ß ǭ ǩ ǹ Ǵ ǩ ǵ ǩ Ǵ ǩ ǹ ÝdzȎǵȁȎǴǮǹȎǶǮ ǶÝǻDZǯǮǬǮ áǷǴ ǯǮǻdzȎǰǼǵǮǶ ǪçǴ ǹǮǻǻǮ ǪȇǭǯǮǻ ǰǩãǶǩǵǩǺȄǶȄãǯÝǶǮǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩǻȄǸǩǴǼǻǼǹǩǴȄ ǰǩãǶǩǵǩǶȄã ǺǩáǻǩǴǼȄǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǮ ǷǻȄǹȄǸ ǪȇǭǯǮǻǻȎdzǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹǭȄãǺǩǸǩǴȄǯÝǶǮǻDZȎǵǭȎ ǷǹȄǶǭǩǴǼȄǪǷDzȄǶȁǩáǩǯǮǻǻȎȁǩǹǩǴǩǹǭȄáǩǪȄǴǭǩǼ ǩǶȄáǻǩǴßǩǶ ǪçǰǼȁȄǴȄáǻǩǹǭȄ ǯǷȇ ǪǷDzȄǶȁǩ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩǛǮdzǺǮǹǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄã çǺȄǶȄǵǭǩǹȄǶǷǹȄǶǭǩǼǯåǶȎǶǭǮȁǩǹǩǴǩǹáǩǪȄǴǭǩǼ çǺȄǶȄǴǺȄǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã dzǮDzǪȎǹ ȁǮȁȎǵǭǮǹȎǻȎǰȎǵǪǷDzȄǶȁǩǷǺȄȁǮȁȎǵǬǮáǷǺȄǵȁǩßǩ ǺÝDzdzǮǺdzéȁȎǯǷDzȄǴßǩǶǭǮǸǻǩǶȄǴǺȄǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǺǮǺǺDZȈǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄǚNJǷǬǩǻȄǹǮǫ

 ȇǭǯǮǻǻȎdz NJ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǶȄã dzǷǭǻǩǹȄ

ljǻǩǼȄʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮˪೴˾˧ˮˢ˯˥೦˘ˮ˪˟˥˙˧˲˾˟˾˧˭˞˟˲˧ˮ˧೮˃ʳʯʥʫˁʳ ȁȎǴǭǮǭǮȯǪǷǴȄǸǻȎǹdzǮǴǬǮǶǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎȯˆljǺǻǩǶǩǩáȁǩǵȄ˜ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ȯ ˆNjǮȀǮǹǶȈȈ ljǺǻǩǶǩ˜ ǬǩǰǮǻǻǮǹȎǶǭǮ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ  ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ áȄǹdzéDzǮdzǻǮǬȎ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴǭǩǹßǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ǪȇǭǯǮǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎǶǮ åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎ ǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzáçáȄáǻȄá ǩdzǻȎǴǮǹǭȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǻȎǹdzǮǼǻȎǰȎǴȎǵȎǶǭǮǯȄǴßȄ áǩǰǩǶǭǩȯǪǷǴȄǸǻȎǹdzǮǴǬǮǶǯȄǴßȄ áǩǰǩǶǭǩßȄȯˆljǺǻǩǶǩǩáȁǩǵȄ˜ǯȄǴßȄ áǩǰǩǶǭǩßȄȯˆNjǮȀǮǹǶȈȈljǺǻǩǶǩ˜ǬǩǰǮǻǻǮǹȎǶǭǮ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ  ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ dzǩǹǩȁǩǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴǭǩǹßǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ǪȇǭǯǮǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎǶǮ åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎ ǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzáçáȄáǻȄá ǩdzǻȎǴǮǹǭȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǻȎǹdzǮǼǻȎǰȎǴȎǵȎǶǭǮǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩȯǪǷǴȄǸǻȎǹdzǮǴǬǮǶǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄȯˆljǺǻǩǶǩǩáȁǩǵȄ˜ ǯȄǴßȄǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄȯˆNjǮȀǮǹǶȈȈljǺǻǩǶǩ˜ ǬǩǰǮǻǻǮǹȎǶǭǮǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ 

;ʺˏ౦˃ʫ౦ʧʫͿ

ǯȄǴßǩ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ǪȇǭǯǮǻ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩ ǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷá ǺǩǶǭǩßȄ ȯ9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴǭǩǹßǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ǪȇǭǯǮǻȎǻǼǹǩ ǴȄ˜ȁǮȁȎǵȎ

 ǯȄǴßǩ ǶǩáǻȄ ǴǩǶßǩǶ ǪȇǭǯǮǻ ǯȄǴßȄ áǩǹǩȁǩ ǺȄǶǭǩßȄ ȯ 9 ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZ ǾǩǻȄǶȄã ȁǮȁȎǵȎ

NJȇǭǯǮǻ ǻéǺȎǵ ǭǮǹȎǶȎã ǩǻáǩǹȄǴǼȄ ǯÝǶǮǶǮǵǮ ǺǮǪȇǭǯǮǻ ǛȎǹdzǮǴ ǛåǴǮǶ ǯȄǴßǩ ǬǮǶ ǻȎdzǪǩßǭǩǹ ǪǮǬǮǶ ǻéǰǮ ǴǩǵǩǴǩǹ ǵȎǶǭǮǻ ǵȎǶǭǮǻ ǻȎǴǬǮǶ dzȎȁȎ ǪȇǭǯǮǻ ǻǮǵǮǴǮǹ ǻǮǵǮǴǮǹ Ǫǩßǭǩǹ ǴǩǵǩǴǩǹ ǪǷDzȄǶȁǩ ǻåǴǮǶǬǮǶ ǵȎǶǭǮǻǻǮ ǵǮǴǮǹ

ǛéǰǮ ǻȎǴǬǮǶ Ǫȇǭ ǯǮǻǻǮǶ ǩǼȄǻáǼ 

ǛéǰǮ ǻȎǴ ǬǮǶ Ǫȇǭ ǯǮǻ ǻȎã ǩǻáǩ ǹȄ ǴǼȄ

,ǓǀǙǀǚǛǎǙ  

 

 ǚljǔǤâǛêǚǀǕǍǎǙǀ  

 

 1ǚǩǴȄáǻȄáǻéǺȎǵǭǮǹ  

 

 ǛǩǪȄǺǺǩǴȄßȄ 

 

 

 ǏǮdzǮǻǩǪȄǺǺǩǴȄßȄ 

 

 

 

 

 ÞǴǮǼǵǮǻǻLdzǺǩǴȄá 

 

ÞǴǮǼǵǮǻǻȎdzǺǩǴȄá 

 

 

 ǕǮǶȁLdzdzǮǺǩǴȄǶǩǻȄǶǺǩǴȄáǻǩǹ 

 

 

 ǕéǴLdzdzǮǺǩǴȄǶǩǻȄǶǺǩǴȄáǻǩǹ 

 

 

 ǏǮǹǺǩǴȄßȄ 

  ǓåǴLdzáçǹǩǴǭǩǹȄǶǩǺǩǴȄǶǩǻȄǶǺǩǴȄá 

  NJȎǹȄãßǩDzǯǮǹǺǩǴȄßȄ

ǛǩǼǩǹǴǩǹßǩǯçǵȄǺǻǩǹßǩǯÝǶǮ áȄǰǵǮǻǻǮǹǬǮǺǩǴȄǶǩǻȄǶLȁdzLǺǩǴȄáǻǩǹ 

  ljdzǿDZǰǭǮǹ 

  

 

  

 

  ǛǩǪDZßDZǯÝǶǮǪǩǺáǩǭǩǹǮǺǼǹǺǻǩǹǭȄ ǸǩDzǭǩǴǩǶßǩǶȄéȁLǶǻéǺǮǻLǶǻéǺLǵǭǮǹ

ǓÝǺLǸdzǮǹǴLdzǯÝǶǮdzÝǺLǪDZáȄǰǵǮǻǻL ǯéǹǬLǰǬǮǶLéȁLǶǩǴȄǶǩǻȄǶǩǴȄǵǭǩǹ

ǗDzȄǶǪDZǰǶǮǺȎǶǮǺǩǴȄá 

 NJǩǺáǩǭǩǺǩǴȄáǻǩǹ

NJǩǺáǩǭǩǺǩǴȄáǻǩǹ

 

   

ǐǩãǭȄáǵÝǶǭȎȎǺÝǹǮdzǮǻǻǮǹǭȎǯǩǺǩßǩǶȄ ǯÝǶǮ ǶǮǵǮǺǮ ǷßǩǶǼÝdzȎǴǮǻǻȎǬȎǪǩǹ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǭǩǹǶǮǵǮǺǮǴǩǼǩǰȄǵǭȄ ǩǭǩǵǭǩǹáçǯǩǻǻǩǹǪǮǹǬǮǶȎéȁȎǶǩǴȄǶǩǻȄǶ ǵȎǶǭǮǻǻȎǻåǴǮǵǭǮǹ

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǯ 

  ǚljǔǤâǛljǖǛǤǚǛêǚǀǕǍǎǙ 

  ǚǩǴȄáǻȄáǮǵǮǺǻéǺLǵǭǮǹ 

  ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮǶȁȎdzǻǮǶǻéǺǮǻȎǶdzȎǹȎǺǻǮǹ 

  ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzdzÝǺȎǸǷǹȄǶǭǩǹǭȄãǻǩǰǩdzȎǹȎǺȎ ǪåǴȎǬȎǶȎãǻéǺȎǵǭǮǹȎ

 

   ǕǮǵǴǮdzǮǻǵǮǶȁȎǬȎǶǭǮǬȎǩdzǿDZȈǴǩǹǭȄã ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǸǩdzǮǻǻǮǹȎǶǮǭDZǫDZǭǮǶǭǻǮǹ

ǕǮǵǴǮdzǮǻǵǮǶȁȎǬȎǶǭǮǬȎǰǩãǭȄ ǻçǴßǩǴǩǹǭǩßȄáǩǻȄǺǼéǴǮǺȎǶǮdzȎǹȎǺǻǮǹǕǮǵǴǮdzǮǻǵǮǶȁȎǬȎǶǭǮǬȎǵéǴȎdzǻȎǯǩǴßǩ ǪǮǹǼǭǮǶǻéǺǮǻȎǶdzȎǹȎǺǻǮǹNJȇǭǯǮǻáǩǹǩǯǩǻȄǶǪǩǶdzȁǷǻǻǩǹȄǶǩ ǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹßǩǶȄéȁȎǶǺȄDzǩáȄǴǩǹ

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȇǭǯǮǻǻǮǶǪǮǹȎǴǬǮǶ dzǹǮǭDZǻǻǮǹǪǷDzȄǶȁǩǺȄDzǩáȄǴǩǹ 

   

 

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȇǭǯǮǻǻǮǶáǩǹǯȄǴǩǶ ǭȄǹȄǴǩǻȄǶǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭȎã ǻǩǼǩǹǴǩǹǭȄ ǯçǵȄǺǻǩǹǭȄáȄǰǵǮǻǻǮǹǭȎ åǻdzȎǰǼȎǶǮǶǻéǺǮǻȎǶǻéǺȎǵǭǮǹ

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȇǭǯǮǻǻǮǶáǩǹǯȄǴǩǶ ǭȄǹȄǴǩǻȄǶǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭȎã ǻǩǼǩǹǴǩǹǭȄ ǯçǵȄǺǻǩǹǭȄáȄǰǵǮǻǻǮǹǭȎ åǻdzȎǰǼȎǶǮǶǻéǺǮǻȎǶǻéǺȎǵǭǮǹ

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȇǭǯǮǻǻǮǶáǩǹǯȄǴǩǶ ǭȄǹȄǴǩǻȄǶǺǷǶǭǩDzǩáâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄèǴǻǻȄáNJǩǶdzȎǶȎã ǪȇǭǯǮǻȎǶǮǶ ȁȄßȄǺǻǩǹǺǵǮǻǩǺȄǶǩǶ çǺǻǩǴǩǻȄǶǯÝǶǮáǩǹǯȄǴǩǶǭȄǹȄǴǩǻȄǶ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹǺǩǴǩǻȄǶ ǩDzȄǸǸçǴǭǩǹåǺȎǵǸçǴǭǩǹǺǩǶdzǿDZȈǴǩǹ åǶǭȎǹȎǸǩǴǼǴǩǹ 

  

 

  

 

   

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́Ϯϴ˭˘˭́˲́ˮ˞˘೦́ ζϮϰϬͬϯϰͲs˾˟˾˧˭˧ˮ˟Ϯ೪˯˳́˭˾˘  ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴǭǩǹßǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ǪȇǭǯǮǻȎ ǻǼǹǩ ǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎ ǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzáçáȄáǻȄá ǩdzǻȎǴǮǹǭȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǻȎǹdzǮǼ ǻȎǰȎǴȎǵȎǶǭǮ ǯȄǴßȄ áǩǶǻǩǹǭǩȯǪǷǴȄǸǻȎǹdzǮǴǬǮǶǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ȯ ˆljǺǻǩǶǩ ǩáȁǩǵȄ˜ ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄȯǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄȯ ˆNjǮȀǮǹǶȈȈljǺǻǩǶǩ˜ǬǩǰǮǻǻǮǹȎǶǭǮǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ  ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴǭǩǹßǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ǪȇǭǯǮǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎǶǮ åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǵǮǶǻǷǴȄáǻȄǹǼǮǶǬȎǰǼǻǼǹǩǴȄ˜ȁǮȁȎǵȎ ǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdz áçáȄáǻȄá ǩdzǻȎǴǮǹǭȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǻȎǹdzǮǼ ǻȎǰȎǴȎǵȎǶǭǮ ǯȄǴßȄ ǺÝǼȎǹǭǮ ȯ ǪǷǴȄǸ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǯȄǴßȄǺÝǼȎǹǭǮǬȎȯˆljǺǻǩǶǩǩáȁǩǵȄ˜ ǯȄǴßȄǺÝǼȎǹǭǮǬȎȯˆNjǮȀǮǹǶȈȈljǺǻǩǶǩ˜ ǬǩǰǮǻǻǮǹȎǶǭǮǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ  ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǯǮǴǻǷáǺǩǶǭǩßȄ ȯ 9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǯȄǴǭǩǹßǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ǪȇǭǯǮǻȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎǶǮ åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎ ǖǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzáçáȄáǻȄá ǩdzǻȎǴǮǹǭȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǻȎǹdzǮǼǻȎǰȎǴȎǵȎǶǭǮǯȄǴßȄ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ϮϬϭϯˢ́ˬ೦˘˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ˙̅˞ˢ˟˵˧ˮ˧೮˘˵೪˘˲́ˬ˶́˵˶˲˘ˬ́˟˳˟˱

ȫ9

ǕçǶǩDzǺǮdzǻǷǹȄçDzȄǵǭǩǹȄǶǩǶǻéǺǮǻȎǶ ǻéǺȎǵǭǮǹǭȎáǷǺǸǩßǩǶǭǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪȇǭǯǮǻǻǮǶáǩǹǯȄǴǩǶǭȄǹȄǴǩǻȄǶ ǺǷǶǭǩDzǩáâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ èǴǻǻȄáNJǩǶdzȎǶȎãǪȇǭǯǮǻȎǶǮǶ ȁȄßȄǺǻǩǹ ǺǵǮǻǩǺȄǶǩǶ çǺǻǩǴǩǻȄǶǯÝǶǮáǩǹǯȄǴǩǶ ǭȄǹȄǴǩǻȄǶǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹ ǺǩǴǩǻȄǶǩDzȄǸǸçǴǭǩǹåǺȎǵǸçǴǭǩǹ ǺǩǶdzǿDZȈǴǩǹåǶǭȎǹȎǸǩǴǼǴǩǹ

NJǩǺáǩǭǩǺǩǴȄáǻȄáǮǵǮǺǻéǺLǵǭǮǹ

NJǩǺáǩǭǩǺǩǴȄáǻȄáǮǵǮǺǻéǺLǵǭǮǹ  

ǖǎnjǀǐnjǀǓljǘǑǛljǔǍǤǚljǛǜǍljǖ ǛêǚǓǎǖǛêǚǀǕǍǎǙ 

 

 

 3ǖǮǬȎǰǬȎdzǩǸDZǻǩǴǭȄǺǩǻǼǭǩǶǻéǺǮǻȎǶ ǻéǺȎǵǭǮǹ 

 

 

 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹǬǮǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻȎǺǩǻǼ 

  ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹǬǮǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻȎǺǩǻǼ 

  ǏǮǹǭLǯÝǶǮǵǩǻǮǹDZǩǴǭȄáǮǵǮǺ ǩdzǻDZǫǻǮǹǭLǺǩǻǼ 

  ǏǮǹǭȎǺǩǻǼ 

   

 

 

  

   

 

 

 

ǕǩǻǮǹDZǩǴǭȄáǮǵǮǺǩdzǻDZǫǻǮǹǭȎǺǩǻǼǛǙljǖǚǝǎǙǛǛǎǙǍǀäǛêǚǀǕǍǎǙǀǛǹǩǶǺǽǮǹǻǻǮǹǭȎãǻéǺȎǵǭǮǹȎ

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻLdzǪǩǺáǩǹǼǭȄãǯǷßǩǹȄǻçǹßǩǶ ǷǹǬǩǶǭǩǹȄǶǩǶǻéǺǮǻLǶǻǹǩǶǺǽǮǹǻǻǮǹ  

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǪȇǭǯǮǻǻǮǶǻéǺǮǻLǶ ǻǹǩǶǺǽǮǹǻǻǮǹ     

 

 

  

 

 

 

  ,,ǡǤàǤǖǍljǙ

ǏǩǴǸȄǺDZǸǩǻǻǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻLdzáȄǰǵǮǻǻǮǹ 

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǩǸǸǩǹǩǻȄǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩ ǩǺǻǩǶǩǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãáȄǰǵǮǻȎǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ ÝdzȎǵȎǶȎãǩǸǸǩǹǩǻȄ

 

 

 

 

 ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ ÝdzȎǵȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

 

 

 


11 www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

ǷǬǸdzǯǬǹ 002 ljáǸǩǹǩǻǻȄáǯéDzǮǴǮǹáçǹǼ

63 864,0

140 700,0

140 700,0

137 262,1

0,0

137 262,1

-3 437,9

97,6

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

25 400,0

104 968,0

104 968,0

101 189,2

22 321,4

78 867,7

-26 100,3

75,1

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶȄǹǮǰǮǹǫȎǶȎã 115 áǩǹǩǯǩǻȄǮǺǮǪȎǶǮǶǺǷǻǻǩǹǭȄã ȁǮȁȎǵǭǮǹȎǪǷDzȄǶȁǩǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶǷǹȄǶǭǩǼ 123

âǩǴǩǭǩßȄǩǼǭǩǶǩǼǭǩǶǭȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹ áǩǴǩdzǮǶǻǩǼȄǴǩǼȄǴǭȄáǷdzǹǼǬÝdzȎǵȎǶȎã ǩǸǸǩǹǩǻȄ âǩǴǩǭǩßȄǩǼǭǩǶǩǼǭǩǶǭȄáǵǩãȄǰȄ 001 ǪǩǹáǩǴǩǶȄãdzǮǶǻǩǼȄǴǩǼȄǴǭȄá ǷdzǹǼǬÝdzȎǵȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ 022 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǶȄãȁçßȄǴ 107 ȁȄßȄǶǭǩǹßǩǩǹǶǩǴßǩǶǹǮǰǮǹǫȎǶȎã ǮǺǮǪȎǶǮǶȎǺȁǩǹǩǴǩǹåǻdzȎǰǼ

356

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãáǩǹǯȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǪȇǭǯǮǻǻȎǩǻáǩǹǼǯÝǶǮ 001 dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáǵǮǶȁȎdzǻȎǪǩǺáǩǹǼ ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

5 746,0

28 678,0

28 678,0

28 675,8

0,0

28 675,8

-2,2

100,0

0,0

0,0

87 413,4

87 413,3

0,0

87 413,3

-0,1

100,0

527 570,3

-447,7

771 491,8

0,0

771 491,8

-0,2

100,0

36 433 254,0

38 637 335,0

39 009 610,0

38 958 634,9

21 200,1

38 937 434,9

-72 175,1

99,8

4 933 873,0

6 086 552,0

6 086 552,0

6 085 975,0

1 651,7

2 137 423,0

2 499 026,0

2 499 026,0

2 498 449,6

201,8

2 796 450,0

3 587 526,0

3 587 526,0

3 587 525,5

1 449,9

16 997,0

16 997,0

16 839,7

3,7

8 391,0

6 084 323,3 -2 228,7 100,0 2 498 247,8

-778,2

100,0

3 586 075,6 -1 450,4 100,0 16 836,0

-161,0

99,1

8 391,0

16 997,0

16 997,0

16 839,7

3,7

16 836,0

-161,0

99,1

522 931,0

515 656,0

515 656,0

515 656,0

0,0

515 656,0

0,0

100,0

325 422,0

198,7

325 223,2

-922,8

99,7

170 142,0

170 142,0

170 142,0

170 142,0

0,0

170 142,0

0,0

100,0

261 103,0

276 263,0

276 263,0

276 259,5

89,3

276 170,2

-92,8

100,0

ǛǮǾǶDZdzǩǴȄáǯÝǶǮdzÝǺȎǸǻȎdzǷǹǻǩǪȎǴȎǵǶǮǶ 043 dzǮDzȎǶǬȎǪȎǴȎǵǪǮǹǼǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶǭǮ ǵǩǵǩǶǭǩǹǭǩȈǹǴǩǼ

279 111,0

279 111,0

279 111,0

279 111,0

0,0

279 111,0

0,0

100,0

100,0

ǛǮǾǶDZdzǩǴȄáǯÝǶǮdzÝǺȎǸǻȎdzǷǹǻǩǪȎǴȎǵǶǮǶ 044 dzǮDzȎǶǬȎǪȎǴȎǵǪǮǹǼǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹȄ ǪǷDzȄǶȁǩǷáDZǻȄǶǭǩǹßǩÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzáǷǴǭǩǼ dzåǹǺǮǻǼ

73 678,0

66 403,0

66 403,0

66 403,0

0,0

66 403,0

0,0

100,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǻǼǹDZǰǵǭǮǶǮ ȁȄǶȄáǻȄǹǼǯÝǶǮǺǸǷǹǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

1 293 388,0

1 328 518,0

1 328 518,0

1 328 518,0

0,0

1 328 518,0

0,0

100,0

1 293 388,0

1 328 518,0

1 328 518,0

1 328 518,0

0,0

1 328 518,0

0,0

100,0

18 135 374,0

18 914 394,0

19 286 669,0

19 239 243,3

12 725,1

19 226 518,2

-60 150,8

99,7

166 268,0

165 368,0

165 368,0

164 936,9

0,0

164 936,9

-431,1

99,7

12 644 689,0

12 470 494,0

12 470 494,0

12 443 901,6

8 219,9

12 435 681,7

-34 812,3

99,7

004 ljǹǶǩǼǴȄǪLǴLǵǪǮǹǼǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹȄ ǪǷDzȄǶȁǩǯǩǴǸȄǪLǴLǵǪǮǹǼ

163 527,0

165 482,0

165 482,0

165 376,9

14,4

165 362,5

-119,5

99,9

ǕǩǵǩǶǭǩǶǭȄǹȄǴßǩǶǪLǴLǵǪǮǹǼ 005 çDzȄǵǭǩǹȄǶǭǩǭǩǹȄǶǭȄǪǩǴǩǴǩǹßǩ ǯǩǴǸȄǪLǴLǵǪǮǹǼ

170 234,0

199 719,0

199 719,0

198 859,8

0,0

198 859,8

-859,2

99,6

6 667,0

5 925,0

5 925,0

5 924,7

0,0

5 924,7

-0,3

100,0

411 038,0

507 038,0

507 038,0

507 037,2

0,0

507 037,2

-0,8

100,0

17 282,8

-717,2

96,0

014 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

3 000,0

483,0

483,0

482,3

0,0

482,3

-0,7

99,9

7 652,0

7 652,0

7 651,9

0,0

7 651,9

-0,1

003 ǓǩǭǹǴǩǹǭȄãǪȎǴȎdzǻȎǴȎǬȎǶǩǹǻǻȄǹǼǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄáǩDzǻǩǭǩȈǹǴǩǼ

359

15 786,0

257 410,0

15 691,0

272 073,0

15 691,0

15 688,4

272 073,0

272 036,7

0,0

15 688,4

-2,6

006 NJǩǴǩǴǩǹǵǮǶǯǩǺåǺǸȎǹȎǵǭǮǹǬǮǺǸǷǹǻ ǪǷDzȄǶȁǩáǷǺȄǵȁǩǪȎǴȎǵǪǮǹǼ 360

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǪȎǴȎǵǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǪȎǴȎǵǪǮǹǼ 001 ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

100,0

003 ǏǩǴǸȄǪȎǴȎǵǪǮǹǼ

0,1

272 036,6

-36,4

100,0

254 410,0

270 336,0

270 336,0

270 300,4

0,1

270 300,2

-35,8

100,0

3 000,0

1 737,0

1 737,0

1 736,4

0,0

1 736,4

-0,6

100,0

10 000,0

2 019 505,0

2 019 505,0

2 016 077,4

0,0

2 016 077,4 -3 427,6

10 000,0

2 019 505,0

2 019 505,0

2 016 077,4

0,0

774 708,0

1 930 593,0

1 930 593,0

1 930 591,2

0,0

774 708,0

1 930 593,0

1 930 593,0

1 930 591,2

0,0

53 835,0

0,0

0,0

53 835,0

0,0

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǻǮdzǺǮǹǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄ

169 620,0

184 421,0

184 421,0

184 128,1

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã 001 ǩǺǻǩǶǩǶȄãǻǮdzǺǮǹǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄã áȄǰǵǮǻȎǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼǯåǶȎǶǭǮǬȎ áȄǰǵǮǻǻǮǹ

166 276,0

182 457,0

182 457,0

3 344,0

1 964,0

854 193,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã 006 ǩǺǻǩǶǩǶȄãǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȎǴȎǵǪǮǹǼ ǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶǭǮǪȎǴȎǵǪǮǹǼǯéDzǮǺȎǶ ǩáǸǩǹǩǻǻǩǶǭȄǹǼ

99,8

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȎǴȎǵǪǮǹǼ 007 ǵǮdzǮǵǮǴǮǹéȁȎǶǷáǼǴȄáǻǩǹǵǮǶǷáǼ ÝǭLǺǻǮǵǮǴLdzdzǮȁǮǶǭǮǹǭȎǺǩǻȄǸǩǴǼǯÝǶǮ ǯǮǻdzȎǰǼ

2 016 077,4 -3 427,6

99,8

008 NJǩǴǩǴǩǹáǷǺȄǵȁǩǪȎǴȎǵǪǮǹǼ

1 075 956,0

1 234 759,0

1 234 759,0

1 234 752,0

0,1

1 234 751,9

-7,1

100,0

1 930 591,2

-1,8

100,0

36 660,0

44 670,0

0,0

44 670,0

0,0

100,0

-1,8

100,0

44 670,0

44 670,0

1 930 591,2

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ 009 ǩǼáȄǵȄǶǭǩßȄǵǮdzǻǮǸǷǴDZǵǸDZǩǭǩǴǩǹȄǶ ǯÝǶǮǵǮdzǻǮǸǻǮǶǻȄǺȎǺȁǩǹǩǴǩǹǭȄåǻdzLǰǼ

0,0

0,0

0,0

011 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

2 290,0

3 990,0

3 990,0

3 877,9

0,0

3 877,9

-112,1

97,2

NJǩǴǩǴǩǹǵǮǶǯǮǻdzȎǶȁǮdzǻǮǹǭȎã ǸǺDZǾDZdzǩǴȄáǭǮǶǺǩǼǴȄßȄǶǰǮǹǻǻǮǼǯÝǶǮ 013 ǾǩǴȄááǩǸǺDZǾǷǴǷǬDZȈǴȄáǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄá ǸǮǭǩǬǷǬDZdzǩǴȄádzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄádzåǵǮdz dzåǹǺǮǻǼ

40 752,0

39 407,0

39 407,0

39 351,7

0,0

39 351,7

-55,3

99,9

ǍǩǵǼȄǶǭǩǸǹǷǪǴǮǵǩǴǩǹȄǪǩǹǪǩǴǩǴǩǹ 014 ǵǮǶǯǮǻdzȎǶȁǮdzǻǮǹǭȎãǷãǩǴǻǼǯÝǶǮ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǪǮDzȎǵǭǮǼ

52 227,0

49 227,0

49 227,0

49 205,9

19,4

49 186,6

-40,4

99,9

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã 019 ǩǺǻǩǶǩǶȄãǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȎǴȎǵǪǮǹǼ ǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶǮǯçǵȄǺǻǩßȄǯǷßǩǹȄ dzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹȎéȁȎǶǬǹǩǶǻǻǩǹǭȄǻǩǪȄǺǮǻǼ

5 539,0

17 223,0

17 223,0

16 945,1

420,0

16 525,1

-697,9

95,9

100 630,0

100 630,0

100 630,0

100 540,6

0,0

100 540,6

-89,4

99,9

2 785 132,0

2 695 246,0

2 695 246,0

2 680 436,7

1 851,0

2 678 585,7

-16 660,3

99,4

1 750,0

1 750,0

1 750,0

0,0

0,0

0,0

-1 750,0

0,0

51 270,0

51 270,0

51 096,8

0,0

51 096,8

-173,2

99,7

371 195,5

0,0

371 195,5

-1 079,5

99,7

2 200,4

1 154 469,3 -3 261,7

99,7

0,0

0,0

0,0

600,0

183 528,1

-892,9

99,5

182 224,4

0,0

182 224,4

-232,6

99,9

1 964,0

1 903,7

600,0

1 303,7

-660,3

66,4

920 809,0

1 274 083,9

1 272 414,0

1 408,6

0,0

222 462,0

222 462,0

221 501,4

700,2

220 801,2

-1 660,8

99,3

ˆǏǮǻȎǵǪǩǴǩǶȄ ǯǮǻȎǵǪǩǴǩǴǩǹǭȄ ǯÝǶǮ ǩǻǩǩǶǩǴǩǹȄǶȄãáǩǵáǷǹȄǶǺȄǰáǩǴßǩǶ 021 ǪǩǴǩǶȄ ǪǩǴǩǴǩǹǭȄ dzéǻȎǸçǺǻǩǼßǩ ǩǺȄǹǩǼȁȄǴǩǹȄǶǩǩDzǺǩDzȄǶßȄǩáȁǩǴǩDz áǩǹǩǯǩǻǻåǴǮǵǭǮǹȎ˜

0,0

125 571,0

125 571,0

124 810,3

699,6

124 110,6

-1 460,4

98,8

024 ǛǮǾǶDZdzǩǴȄáǯÝǶǮdzÝǺȎǸǻȎdzǪȎǴȎǵǪǮǹǼ çDzȄǵǭǩǹȄǶǭǩǵǩǵǩǶǭǩǹǭǩȈǹǴǩǼ

98,3

ˆêDzǭǮǷáȄǻȄǴǩǻȄǶǵéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹǭȄ 026 ǯǩǪǭȄáǸǮǶǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴȄááǩǵǻȄǵǵǮǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ˜

0,0

ǏçǵȄǴǭȄǹǼǭǩDzȄǶǭȄßȄǯÝǶǮ 012 ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄ ǩǺǻǩǶǩǶȄǯçǵȄǴǭȄǹǼ

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǴǩǹ 014 ǩǺǻǩǶǩǩǼáȄǵȄǶǭǩßȄǻåǻǮǶȁǮǯǩßǭǩDz ǴǩǹǭȄãǩǴǭȄǶǩǴǼǯÝǶǮǷǴǩǹǭȄǯǷȇ

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǯçǵȄǴǭȄǹǼǭǩDzȄǶǭȄßȄ ǩǰǩǵǩǻǻȄááǷǹßǩǶȄǺǩǫǩǹDZȈǴǩǹǵǮǶ ǭéǴǮDzǩǸǩǻǻǩǹǭȄãǩǴǭȄǶǩǴǼǭȄǯÝǶǮ ǯǷȇǭȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǭǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

771 492,0

326 146,0

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ ÝdzȎǵȎǶȎãǩǸǸǩǹǩǻȄ

006 ǓǩǭǹǴǩǹǭȄãǪȎǴȎdzǻȎǴȎǬȎǶǩǹǻǻȄǹǼǯÝǶǮ áǩDzǻǩǭǩȈǹǴǩǼ

771 492,0

326 146,0

17 282,8

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǛçǹßȄǶéDz ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǪȇǭǯǮǻȎǶǮǶáǩǹǯȄǴǩǶ ǭȄǹȄǴǩǻȄǶǩǻáǩǹǼȁȄȎȁdzȎȎǺǻǮǹǷǹǬǩǶȄ

771 492,0

329 941,0

18 000,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

ˆǕǮdzǻǮǸdzǮǭǮDzȎǶǬȎǪȎǴȎǵǪǮǹǼ 041 çDzȄǵǭǩǹȄǶǭǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȎǴȎǵǪǮǹǼ ǻǩǸǺȄǹȄǺȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼßǩ˜

353

18 000,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǯǷǴǩǼȁȄǴǩǹdzåǴȎǬȎ ǯÝǶǮǩǫǻǷǵǷǪDZǴȅǯǷǴǭǩǹȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

âǩǴǩǭǩßȄǩǼǭǩǶǩǼǭǩǶǭȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹ áǩǴǩdzǮǶǻǩǼȄǴǩǼȄǴǭȄáǷdzǹǼǬÝdzȎǵȎǶȎã ǩǸǸǩǹǩǻȄ 004 ǕǮdzǻǮǸdzǮǭǮDzȎǶǬȎǻÝǹǪDZǮçDzȄǵǭǩǹȄǶȄã áȄǰǵǮǻȎǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

352

21 000,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãȆdzǷǶǷǵDZdzǩǯÝǶǮǪȇǭǯǮǻǻȎdz ǯǷǺǸǩǹǴǩǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

123

99,9

011 ǓǷǵǵǼǶǩǴǭȄáǵǮǶȁȎdzdzǮǻéǺdzǮǶǵéǴȎdzǻȎ ǮǺǮǸdzǮǩǴǼǺǩáǻǩǼǪǩßǩǴǩǼǯÝǶǮǺǩǻǼ

854 193,0

10 000,0 42 831,0 44 060,0

698 347,0

10 000,0 42 831,0

9 829,4 42 825,8

44 060,0

44 035,9

1 051 621,9

1 050 912,6

0,0 0,6 0,0

708,4

1 271 005,4 -3 078,5

9 829,4 42 825,2 44 035,9

-170,6 -5,8 -24,1

1 050 204,2 -1 417,7

99,8

029 ÞǭȎǺǻǮǵǮǴȎdzǯçǵȄǺ

100,0 99,9

99,9

42 885,0

003 ǏǩǴǸȄßǩǪLǹǭǮDzÝǺdzǮǹDZǵLǶǭǮǻǻLǩǻáǩǹǼ ȁǮãǪǮǹLǶǭǮǬLLǺȁǩǹǩǴǩǹ

154 224,0

0,0

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǴǩǹ 004 ǩǺǻǩǶǩǶȄãǩǰǩǵǩǻǻȄááǷǹßǩǶȄǺȎǺ ȁǩǹǩǴǩǹȄ

498 241,0

487 169,0

487 169,0

487 167,7

ǏçǵȄǴǭȄǹǼǭǩDzȄǶǭȄßȄǯÝǶǮ 005 ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄ ǩǺǻǩǶǩǶȄǯçǵȄǴǭȄǹǼ

105 058,0

71 454,0

71 454,0

71 452,6 86 903,9

0,0

86 903,9

-1,1

9 422,7

0,0

9 422,7

-0,3

42 885,0

42 885,0

42 181,1

708,3

41 472,8

-1 412,2

96,7 374

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǴǩǹ 006 ǩǺǻǩǶǩǩǼáȄǵȄǶǭǩßȄǻåǻǮǶȁǮǯǩßǭǩDz ǴǩǹǭȄãǩǴǭȄǶǩǴǼǯÝǶǮǷǴǩǹǭȄǯǷȇ

44 060,0

86 905,0

86 905,0

ljǼǵǩáǻȄááǷǹßǩǶȄǺǻȄǭǩȈǹǴǩǼǯÝǶǮ 007 ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǩǼǵǩáǻȄááǷǹßǩǶȄǺȄ

8 655,0

9 423,0

9 423,0

1 070,0

511,0

511,0

509,8

0,0

0,0

0,0

0,0

487 167,7

-1,3

100,0

0,0

71 452,6

-1,4

100,0

0,0

509,8

-1,2

47 015,0

ǏçǵȄǺǸǮǶáǩǵǻǼǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄǶȎǺdzǮ 038 ǩǺȄǹǼȁǮãǪǮǹȎǶǭǮdzǩǭǹǴǩǹǭȄãǪȎǴȎdzǻȎǴȎǬȎǶ ǩǹǻǻȄǹǼǭǩȈǹǴǩǼǯÝǶǮáǩDzǻǩǭǩȈǹǴǩǼ

0,0

0,0

372 275,0

NjǮǭǷǵǺǻǫǷǴȄáǪǩßȄǶȄǺǻǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz 067 ǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶȎãǯÝǶǮçDzȄǵǭǩǹȄǶȄã dzéǹǭǮǴȎȁȄßȄǺǻǩǹȄ

425 000,0

1 157 731,0

1 157 731,0

1 156 669,6

068 ˆǞǩǴȄáǻȄãdzǷǵǸȅȇǻǮǹǴȎdzǺǩǼǩǻǻȄǴȄßȄǶ ǩǹǻǻȄǹǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ˜ 373

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǯçǵȄǴǭȄǹǼ ǭǩDzȄǶǭȄßȄǩǰǩǵǩǻǻȄááǷǹßǩǶȄǺ 001 ǩǫǩǹDZȈǴǩǹǵǮǶǭéǴǮDzǩǸǩǻǻǩǹǭȄã ǩǴǭȄǶǩǴǼǭȄǯÝǶǮǯǷȇǭȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

0,0

4 465,0

4 465,0

4 464,3

0,0

4 464,3

10 453 345,0

11 017 116,0

11 017 116,0

11 014 367,2

1 871,9

11 012 495,3

037 NJȎǴȎǵǪǮǹǼǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶǺǩǴǼǯÝǶǮ ǹǮdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZȈǴǩǼ

10 453 345,0

11 017 116,0

11 017 116,0

11 014 367,2

1 871,9

11 012 495,3

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǛçǹßȄǶéDz ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

1 085 952,0

738 363,0

738 363,0

738 303,2

4 947,6

733 355,6

-5 007,4

99,3

1 085 952,0

738 363,0

738 363,0

738 303,2

4 947,6

733 355,6

-5 007,4

99,3

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

ǔǷǵǷǶǷǺǷǫǩǻȄǶǭǩßȄǕÝǺdzǮǼǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎǶǮǩǹǶǩǴßǩǶnjǼǵDZǴǮǫ 075 ǩǻȄǶǭǩßȄǎèǜǯǩǻǩáǾǩǶǩǺȄǶȄã ǖǩǰǩǹǪǩǮǫǐDZȈǻdzǮǹǴȎdzǵǮdzǻǮǸǻǮǹȎǶȎãǯÝǶǮ ǷáǼǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶáçǹȄǴȄǺǻǩǹȄǶǩǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶǩǴǼ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǪǩǴǩǴǩǹáçáȄáǻǩǹȄǶáǷǹßǩǼ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

-0,7

100,0

-4 620,7 100,0 -4 620,7 100,0

0,0

19 739,0

19 739,0

19 732,4

0,0

19 732,4

-6,6

100,0

100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǪǩǴǩǴǩǹáçáȄáǻǩǹȄǶ 001 áǷǹßǩǼǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

0,0

15 997,0

15 997,0

15 991,0

0,0

15 991,0

-6,0

100,0

100,0

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

0,0

3 742,0

3 742,0

3 741,4

0,0

3 741,4

-0,6

100,0

ǍǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼ

33 227 578,0

36 257 404,0

36 268 760,0

36 249 872,7

366,3

36 249 506,4

-19 253,6

99,9

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǭǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

23 555 860,0

24 984 038,0

24 984 864,0

24 972 983,7

50,3

24 972 933,4

-11 930,6

100,0

99,8

376

05

ǛǩǪDZßDZǯÝǶǮǻǮǾǶǷǬǮǶǭȎdzǺDZǸǩǻǻǩßȄ 106 ǻåǻǮǶȁǮǯǩßǭǩDzǴǩǹǭȄǯǷȇéȁȎǶ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǶȄãǻåǻǮǶȁǮ ǹǮǰǮǹǫȎǶȎãǮǺǮǪȎǶǮǶȎǺȁǩǹǩǴǩǹåǻdzȎǰǼ

0,0

0,0

344 520,9

344 520,8

0,0

344 520,8

-0,1

100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǶȄãȁçßȄǴ 107 ȁȄßȄǶǭǩǹßǩǩǹǶǩǴßǩǶǹǮǰǮǹǫȎǶȎã ǮǺǮǪȎǶǮǶȎǺȁǩǹǩǴǩǹåǻdzȎǰǼ

99,8

0,0

8 754,0

0,0

100,0

123 689,7

-280,5

8 754,0

123 920,0

123 639,5

8 754,0

123 920,0

50,1

0,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮǶǬǮDzǭǮǭǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼ 001 ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

110 765,0

0,0

99,8

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼçDzȄǵǭǩǹȄ 005 éȁȎǶáǩǶǭȄǷǶȄãáçǹǩǵǭǩǹȄǶǯÝǶǮ ǸǹǮǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄåǶǭȎǹǼ

663 211,0

783 775,0

783 775,0

783 775,0

0,0

783 775,0

0,0

100,0

99,7

006 ljǶǩǵǮǶǪǩǴǩǶȄáǷǹßǩǼǯåǶȎǶǭǮǬȎ áȄǰǵǮǻǻǮǹ

245 703,0

238 487,0

238 487,0

238 484,3

0,1

238 484,2

-2,8

100,0

007 ǚǩǴǩǼǩǻǻȄåǵȎǹǺǩǴǻȄǶǶǩǺDZǾǩǻǻǩǼ

166 846,0

169 935,0

169 935,0

169 935,0

0,0

169 935,0

0,0

100,0

256 516,0

256 311,0

0,0

256 311,0

-205,0

99,9

0,0

100,0

âǷßǩǵǭȄáǻÝǹǻȎǸáǩǼȎǸǺȎǰǭȎdzáçáȄáǻȄá ǺǷǻáȄǴǵȄǺǻȄáǩǻáǩǹǼáȄǰǵǮǻȎ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǪȇǭǯǮǻȎǶǮǶáǩǹǯȄǴǩǶ ǭȄǹȄǴǩǻȄǶǩǻáǩǹǼȁȄȎȁdzȎȎǺǻǮǹǷǹǬǩǶȄ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩ ǩǺǻǩǶǩǩǼǵǩßȄǶǭǩáǷßǩǵǭȄáǻÝǹǻȎǸ 001 ǸǮǶáǩǼȎǸǺȎǰǭȎdzǻȎǺǩáǻǩǼǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

8 496 077,0 6 761 737,0

6 004 618,0

9 534 933,0 6 639 909,0 5 811 249,0

9 534 933,0 6 639 909,0 5 811 249,0

9 516 799,3 6 624 630,0 5 797 165,6

2 229,2 2 229,2

6,6

9 514 570,0 6 622 400,8

5 797 159,0

-20 363,0 -17 508,2 -14 090,0

99,8

003 âǷßǩǵǭȄáǻÝǹǻȎǸǻȎáǷǹßǩǼßǩáǩǻȄǺǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄdzåǻǮǹǵǮǴǮǼ

13 000,0

13 000,0

13 000,0

12 975,0

0,0

12 975,0

-25,0

99,8

ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩǶǩȁǩáǷǹǴȄáǻȄã 004 ǯÝǶǮǮǺȎǹǻdzȎǪDZǰǶǮǺȎǶȎãǩǴǭȄǶǩǴǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ˜

14 578,0

13 166,0

13 166,0

12 694,2

0,0

12 694,2

-471,8

96,4

007 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

625 172,0

701 429,0

701 429,0

701 137,7

2 221,2

698 916,5

-2 512,5

99,6

012 NJǮǴǬȎǴȎǻçǹǩǻȄǶǯǮǹȎǯÝǶǮáçǯǩǻǻǩǹȄǯǷá ǩǭǩǵǭǩǹǭȄǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹǼáȄǰǵǮǻǻǮǹȎ

66 546,0

64 619,0

64 619,0

64 242,8

1,4

64 241,4

-377,6

99,4

013 ÞdzȎǵȁȎǴȎdzǻÝǹǻȎǸǻǮçǺǻǩǴßǩǶǩǭǩǵǭǩǹǭȄ çǺǻǩǼǭȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ

28 927,0

27 550,0

27 550,0

27 521,9

0,0

27 521,9

-28,1

99,9

023 ˆǏǷǴáǷǰßǩǴȄǺȄáǩǼȎǸǺȎǰǭȎǬȎǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǼˆ

8 896,0

8 896,0

8 896,0

8 892,8

0,0

8 892,8

-3,2

100,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǯǷǴǩǼȁȄǴǩǹdzåǴȎǬȎ ǯÝǶǮǩǫǻǷǵǷǪDZǴȅǯǷǴǭǩǹȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ 007 ˆǎǴǭLǵǮdzǮǶǭǮǹǭǮǯǷǴáǷǰßǩǴȄǺȄ áǩǼLǸǺLǰǭLǬȎǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ˜

373

0,0

98,6

010 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

368

527 570,3

-109,5

ljǼǵǩáǻȄááǷǹßǩǶȄǺǻȄǭǩȈǹǴǩǼǯÝǶǮ 011 ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǩǼǵǩáǻȄááǷǹßǩǶȄǺ

352

528 018,0

7 947,5

010 ǏǩǴǸȄßǩǪȎǹǭǮDzÝǺdzǮǹDZǵȎǶǭǮǻǻȎǩǻáǩǹǼ ȁǮãǪǮǹȎǶǭǮǬȎȎǺȁǩǹǩǴǩǹ

03

528 018,0

409 304,0

NJLǴLǵǪǮǹǼ

99,9

109,5

âǷǹßǩǶȄǺ

350

-450,0

04

100,0

8 057,0

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

121

643 659,4

-0,1

8 057,0

ǡǮǻǵǮǵǴǮdzǮǻǻǮǹǭȎãǭDZǸǴǷǵǩǻDZȈǴȄá 011 ådzȎǴǭȎdzǻǮǹȎǶȎãáçǹȄǴȄǺȄéȁȎǶǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶǺǩǻȄǸǩǴǼ

02

0,0

159,6

8 057,0

061 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶ ǭǩǵȄǻǼ

379

643 659,4

0,0

21 400,0

080 ǕǩǵǩǶǭǩǶǭȄǹȄǴßǩǶǾǩǴȄááǩáȄǰǵǮǻ dzåǹǺǮǻǼǷǹǻǩǴȄáǻǩǹȄǶáçǹǼ

374

644 109,4

159,6

7 652,0

004 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

373

556 696,0

159,7

ǏǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼdzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáǵǮǶȁȎdzǻȎ 010 ǪǩǺáǩǹǼǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼǭǮǶdzǮDzȎǶǬȎ áȄǰǵǮǻǯÝǶǮǷǺȄßǩǶǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄ ǭǩǼǴǩǹǭȄǹǮǻǻǮǼ

ǦdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄáǺǩȈǺǩǻǻȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǯǷǺǸǩǹǴǩǼǯéDzǮǺȎǶáǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǵǮǶ 001 ǭǩǵȄǻǼǯÝǶǮǹǮǺǸǼǪǴDZáǩǴȄáǵǩãȄǰȄ ǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩǪǩǺáǩǹǼǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

368

415 050,0

0,0

003 ǚǩǴȄáǺǩǴǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩǵéǴȎdzǻȎ ǪǩßǩǴǩǼǭȄǯéǹǬȎǰǼ

NJȎǹǯǷǴßȄǻǩǴǷǶǭǩǹǭȄǪǮǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎ ǯçǵȄǺǻȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮǪȎǹǯǷǴßȄ ǻǩǴǷǶǭǩǹǭȄǺǩǻǼǭǩǶǻéǺdzǮǶǺǷǵǩǴǩǹǭȄ 033 ǻǷǴȄáǩǴȄǶǼȄǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼǯåǶȎǶǭǮǬȎ ǯçǵȄǺǻǩǹǭȄǯéǹǬȎǰǬǮǶǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǶȎǻǩǹǩǻǼǪǷDzȄǶȁǩȎǺȁǩǹǩǴǩǹ åǻdzȎǰǼ 357

0,0

044 âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄNJǩǺǸǹǷdzǼǹǩǻǼ ǹǩǺȄǶȄãÝdzȎǵȁȎǴȎdzßDZǵǩǹǩǻȄǶǺǩǴǼ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ 004 ǀȁdzȎȎǺǻǮǹǷǹǬǩǶǭǩǹȄǶȄãǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶ ǭǩǵȄǻǼ

353

âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩǏâǛNJ 008 ȎǶǭǮǻȎǶȎãǩǴǭȄǶǩǴǼǯÝǶǮáǩǹǺȄdzéǹǮǺ ǯåǶȎǶǭǮǬȎȎǺȁǩǹǩǴǩǹǭȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ

250 200,0

256 516,0

ǛǼǪǮǹdzǼǴǮǰǭǮǶǯçáǸǩǴȄǯÝǶǮ ǸǺDZǾDZdzǩǴȄáǩǼǹǼǴǩǹǭǩǶǯÝǶǮǯéDzdzǮǺȎ 009 ǪçǰȄǴǼȄǶǩǶǺǷǶȄãȎȁȎǶǭǮǯéDzdzǮǬǮ ÝǺǮǹǮǻǮǻȎǶǰǩǻǻǩǹǭȄáǷǴǭǩǶȄǴǼȄǵǮǶ ǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄǰǩǹǭǩǸȁǮǬǮǻȎǶǩǭǩǵǭǩǹßǩ ǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄádzåǵǮdzdzåǹǺǮǻǼ

3 521 258,0

3 609 367,0

3 609 367,0

3 609 367,0

0,0

3 609 367,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǪȇǭǯǮǻǮǶáǩǹǩǯǩǻȄ ǮǺǮǪȎǶǮǶdzåǹǺǮǻȎǴǮǻȎǶǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄá 010 dzåǵǮdzǻȎáǷǺǸǩßǩǶǭǩǾǩǴȄááǩ ǩǵǪǼǴǩǻǷǹǴȄáǮǵǾǩǶǩǴȄádzåǵǮdzdzåǹǺǮǻǼ

7 449 309,0

8 017 738,0

8 017 738,0

8 010 994,3

0,0

8 010 994,3 -6 743,7

99,9

ˆǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǪȇǭǯǮǻǻȎãáǩǹǩǯǩǻȄ 011 ǮǺǮǪȎǶǮǶdzåǹǺǮǻȎǴǮǻȎǶǭȎáǷǺǸǩßǩǶǭǩ ǯǮǭǮǴǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄádzåǵǮdzdzåǹǺǮǻǼǯÝǶǮ ǺǩǶDZǻǩǹǴȄáǩǫDZǩǿDZȈ˜

2 130 619,0

2 156 102,0

2 156 102,0

2 156 102,0

0,0

2 156 102,0

0,0

100,0

0,0

0,0

826,0

825,4

0,0

825,4

-0,6

99,9

138 530,0

163 404,0

163 404,0

163 404,0

0,0

163 404,0

0,0

100,0

694 938,0

1 674 938,0

1 674 938,0

1 672 084,5

0,0

1 672 084,5 -2 853,5

99,8

694 938,0

1 674 938,0

1 674 938,0

1 672 084,5

0,0

1 672 084,5 -2 853,5

99,8

1 039 402,0

1 220 086,0

1 220 086,0

1 220 084,8

0,0

1 220 084,8

-1,2

100,0

ǯȄǴǭǩǹßǩǩǹǶǩǴßǩǶˆǚǩ ǴǩǵǩǻǻȄâǩǰǩáǺǻǩǶ˜ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹǩȈǺȄǶǭǩǪǷǺǻǩǶǭȄáǻǩǶ 012 ǩDzȄǹǼǷǹȄǶǭǩǹȄǶǭǩǷǻȄǹßǩǶǯÝǶǮ ǪǷǺǩǸȁȄááǩǶǻçǴßǩǴǩǹǩǹǩǺȄǶǭǩljâǛâ DZǶǽǮdzǿDZȈǴǩǹȄǶȄãǩǴǭȄǶǩǴǼÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ǯǷǪǩǴǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼ

267 910,0

448 594,0

448 594,0

448 593,0

0,0

448 593,0

-1,0

100,0

013 ǘǩǻǷǴǷǬǷǩǶǩǻǷǵDZȈǴȄáǺǷȇǭȄǯéǹǬȎǰǼ


12 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ǞǩǴȄáǻȄãǯǮdzǮǴǮǬǮǶǺǩǶǩǻǻǩǹȄǶ ǩǵǪǼǴǩǻǷǹDZȈǴȄáǭǮãǬǮDzǭǮǭÝǹȎǴȎdz 014 ǰǩǻǻǩǹǵǮǶǯÝǶǮǵǩǵǩǶǭǩǶǭȄǹȄǴßǩǶ ǪǩǴǩǴǩǹǯÝǶǮǮǵǭȎdzǻǩǵǩáåǶȎǵǭǮǹȎǵǮǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ ǎǴǭȎǵǮdzǮǶȁǮǬȎǶǮǶǻȄǺǯǮǹǴǮǹǭǮ 016 ǮǵǭǮǴǼǬǮǻǮǬȎǶǯÝǶǮǯǮãȎǴǭǮǻȎǴǬǮǶǯǷǴ ǯéǹǼǵǮǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ 017 ǡǷǴßȄǶȁȄȆǸDZǭǮǵDZǷǴǷǬDZȈǴȄááǩǭǩßǩǴǩǼ ǯéǹǬȎǰǼéȁȎǶǻǮǺǻǯéDzǮǴǮǹȎǶǺǩǻȄǸǩǴǼ

100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǪǩǴǩǴǩǹáçáȄáǻǩǹȄǶáǷǹßǩǼ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

1 906,0

1 906,0

1 735,6

âǩǴǩǭǩßȄǩǼǭǩǶǩǼǭǩǶǭȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹ áǩǴǩdzǮǶǻǩǼȄǴǩǼȄǴǭȄáǷdzǹǼǬÝdzȎǵȎǶȎã ǩǸǸǩǹǩǻȄ

0,0

100,0

12 726 871,6

-0,4

100,0

100,0

0,0

993 467,7

-2 125,3

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǻǩǪDZßDZǹǮǺǼǹǺǻǩǹǯÝǶǮ ǻǩǪDZßǩǻǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄǹǮǻǻǮǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ 017 âǩǴǩǶȄdzåǹdzǮDzǻǼǭȎǭǩǵȄǻǼ

367

993 467,7

100,0

1 312 173,0

99,8

354

995 593,0

-0,5

0,0

100,0

995 593,0

29 463 459,5

0,0

010 ǏǮǹǴǮǼǷǹȄǶǭǩǹȄǶdzéǻȎǸçǺǻǩǼǯÝǶǮ ǻǼȄǺȄǯǷáǩǭǩǵǭǩǹǭȄǯǮǹǴǮǼ

987 053,0

98,1

29 463 460,0

12 726 871,6

011 ǎǴǭȎǵǮdzǮǶǭǮǹǭȎǩǪǩǻǻǩǶǭȄǹǼǵǮǶ dzåǬǩǴǭǩǶǭȄǹǼ

-0,6

100,0

-1 390 887,0

12 726 872,0

100,0

388 882,4

-0,4

72 174 024,9

12 726 872,0

-0,5

0,0

36 861,6

428 546,3

8 975 399,0

194 746,5

388 882,4

0,0

72 602 571,2

1 197 173,0

0,0

388 883,0

36 861,6

73 564 911,9

009 ǎǴǭȎǵǮdzǮǶǭǮǹǭȎãǺǩǶDZǻǩǹDZȈǺȄǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

194 746,5

388 883,0

36 862,0

72 977 809,8

100,0

194 747,0

-3,7

36 862,0

100,0

194 747,0

422 766,3

0,0 46 826 724,0

0,0

-1,0

0,0

100,0

1 312 173,0

-1,0

422 766,3

-0,4

1 312 173,0

51 391,0

422 770,0

36 861,6

1 312 173,0

250 736,0

422 770,0

0,0

20 459 437,0

0,0

-0,4

36 861,6

008 ǎǴǭȎǵǮdzǮǶǭǮǹǭǮdzåȁǮǴǮǹǭȎ ǯǩǹȄáǻǩǶǭȄǹǼ

123

0,0

116 304,6

36 862,0

29 463 459,5

250 736,0

0,0

36 862,0

29 463 460,0

51 391,0

116 304,6

-2,3

91,1

250 737,0

116 305,0

1 093,8

-170,4

250 737,0

116 305,0

0,0

1 735,6

ǛçǹßȄǶéDzdzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄá

51 392,0

118 953,0

1 093,8

0,0

07

0,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǻçǹßȄǶéDz dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮdzǷǵǵǼǶǩǴǭȄá 001 ȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

100,0

99,8

98 443,0

98 443,0

98 443,0

98 443,0

0,0

98 443,0

0,0

100,0

10 188 422,0

15 325 972,0

15 325 972,0

15 325 971,9

0,0

15 325 971,9

-0,1

100,0

145 056,0

1 159 491,0

1 159 491,0

1 159 040,5

0,0

1 159 040,5

-450,5

100,0

145 056,0

1 159 491,0

1 159 491,0

1 159 040,5

0,0

1 159 040,5

-450,5

100,0

0,0

22 165 386,6

22 181 241,8

22 057 559,9

118 348,4

21 939 211,5

-242 030,3

98,9

78 631,8

0,0

78 631,8

-698,2

99,1 98,7

0,0

79 330,0

79 330,0

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

0,0

9 686,0

9 686,0

9 569,5

10,0

9 559,5

-126,5

005 ǓǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǻȄǭǩǵȄǻǼ

0,0

5 678 401,0

5 678 401,0

5 664 570,1

19 593,4

5 644 976,7

-33 424,3

99,4

1 380 211,0

273 851,0

273 851,0

273 849,8

0,0

273 849,8

-1,2

100,0

0,0

105 997,0

105 997,0

105 996,4

3,3

105 993,1

-3,9

100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã 029 ǩǺǻǩǶǩǶȄãǩǹǶǩDzȄǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄá ǯǩǪǭȄáǻǩǼǪǩǰǩǴǩǹȄ

006 ǚǼǵǮǶǯǩǪǭȄáǻǩǼǯÝǶǮǺǼǪåǴǼǯéDzǮǺLǶLã ǯçǵȄǺȎǺǻǮǼȎ

66 057,0

59 755,0

59 755,0

59 754,3

0,0

59 754,3

-0,7

100,0

007 ǚǼǵǮǶǯǩǪǭȄáǻǩǼǯÝǶǮǺǼǪçǹǼǯéDzǮǺȎǶ ǭǩǵȄǻǼ

0,0

11 798 143,6

11 794 364,8

11 757 075,1

51 137,2

11 705 937,9

-88 426,9

99,3

030 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

1 145,0

58 437,0

58 437,0

58 050,3

0,0

58 050,3

-386,7

99,3

0,0

4 493 829,0

4 493 829,0

4 422 137,0

47 158,0

4 374 979,0

-118 850,0

97,4

033 ǍǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼǭȄãǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄá çDzȄǵǭǩǹȄǶȄãdzéǹǭǮǴȎȁȄßȄǺǻǩǹȄ

1 307 957,0

1 744 011,0

1 744 011,0

1 742 410,2

ǑǶǯǮǶǮǹǴȎdzdzǷǵǵǼǶDZdzǩǿDZȈǴȄá 008 DZǶǽǹǩáçǹȄǴȄǵǭȄǯǷǪǩǴǩǼǭǩǵȄǻǼ ǯǩDzǴǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮ ǶǮǵǮǺǮ ǺǩǻȄǸǩǴǼ

0,0

ǏȎǻȎǵDZǷdzǩǹǭDZǶǽǩǹdzǻǺȄǹáǩǻǻǩǹȄǶ 036 ǻǹǷǵǪǷǴDZǻDZdzǩǴȄáǸǹǮǸǩǹǩǻǻǩǹǵǮǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

25 542,0

25 287,0

25 287,0

25 286,7

0,0

25 286,7

-0,3

100,0

0,0

0,0

19 634,0

19 580,0

446,4

19 133,6

-500,4

97,5

ljǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄãǯǮdzǮǴǮǬǮǶǺǩǶǩǻǻǩǹȄǶ 045 ǩǵǪǼǴǩǻǷǹDZȈǴȄáǮǵǭǮǼǭǮãǬǮDzȎǶǭǮ ǯǮãȎǴǭȎdzǻȎǯǩßǭǩDzǴǩǹǭǩǭÝǹȎǴȎdzǰǩǻǻǩǹǵǮǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǪȇǭǯǮǻǻȎdzDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǯÝǶǮdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá 108 ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǻǮǾǶDZdzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄá ǶǮǬȎǰǭǮǵǮǺȎǶÝǰȎǹǴǮǼǶǮǵǮǺǮǻéǰǮǻǼǯÝǶǮ ǺǩǹǩǸǻǩǵǩǺȄǶǯéǹǬȎǰǼdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄdzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄáǺéDzǮǵǮǴǭǮǼ

370 789,0

449 108,0

449 108,0

449 108,0

0,0

449 108,0

0,0

100,0

9 785 147,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ljáȄǺȄǰǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄádzåǵǮdzǻȎã 046 dzǮǸȎǴǭǮǶǭȎǹȎǴǬǮǶdzåǴǮǵȎȁǮãǪǮǹȎǶǭǮ áǩǻǮǹǴȎȎǺȎdzǩǼǹǼǴǩǹȄǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶǭǩǹßǩ ǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄádzåǵǮdzdzåǹǺǮǻǼ

1 991 848,0

3 061 939,0

3 061 939,0

3 061 939,0

0,0

3 061 939,0

0,0

100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩǯÝǶǮ 001 dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

130 386,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 530,0

10 529,1

0,0

10 529,1

-0,9

100,0

005 ǓǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǭǩǵȄǻǼ

637 501,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 530,0

10 529,1

100,0

006 ǚǼǵǮǶǯǩǪǭȄáǻǩǼǯÝǶǮǺǼǪåǴǼǯéDzǮǺLǶLã áȄǰǵǮǻǮǻǼL

195 002,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007 ǚǼǵǮǶǯǩǪǭȄáǻǩǼǯÝǶǮǺǼǪçǹǼǯéDzǮǺȎǶ ǭǩǵȄǻǼ

5 999 604,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ǑǶǯǮǶǮǹǴȎdzdzǷǵǵǼǶDZdzǩǿDZȈǴȄá 008 DZǶǽǹǩáçǹȄǴȄǵǭȄǯǷǪǩǴǩǼǭǩǵȄǻǼ ǯǩDzǴǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮ ǶǮǵǮǺǮ ǺǩǻȄǸǩǴǼ

2 820 364,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 873 561,0

13 142 316,2

13 142 316,2

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǪȎǴȎǵǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

0,0

0,0

1 742 410,2 -1 600,8

10 529,1

-0,9

99,9

371

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǦǶǮǹǬǮǻDZdzǩǯÝǶǮ dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

9 671 718,0

11 273 366,0

11 273 366,0

11 266 359,9

316,1

11 266 043,9

-7 322,1

99,9

9 671 718,0

11 273 366,0

11 273 366,0

11 266 359,9

316,1

11 266 043,9

-7 322,1

99,9

6 171 817,0

6 305 733,0

6 271 502,9

3 315,1

6 268 187,8

-37 545,2

99,4

160 968,0

182 278,0

182 278,0

181 961,5

181,6

181 779,9

-498,1

99,7

160 968,0

182 278,0

182 278,0

181 961,5

181,6

181 779,9

-498,1

99,7

4 651 634,0

5 085 265,0

5 219 181,0

5 188 476,6

3 043,1

5 185 433,5

-33 747,5

99,4

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǷǪǴȄǺǻȄãǯçǵȄǺǸǮǶ áǩǵǻǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼǯÝǶǮéȁȎǶ 001 ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹǭȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

173 483,0

182 786,0

182 786,0

182 489,0

ǏǩǴǸȄéǴǬȎǭǮǬȎǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄáÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz 002 ǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭǮ çDzȄǵǭǩǹǭǩ áǩǹǻǻǩǹ ǵǮǶǵéǬǮǭǮdzǻǮǹǬǮǩǹǶǩǼǴȄÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻǻǮǹdzåǹǺǮǻǼ

438 222,0

434 894,0

434 894,0

434 879,8

1 108,7

433 771,1

-1 122,9

99,7

003 ǎãǪǮdzǸǮǶáǩǵǻǼǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄ

462 713,0

516 374,0

591 190,0

571 968,5

0,0

571 968,5

-19 221,5

96,7

006 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǩǻǩǼǴȄÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzdzåǵǮdz

30 597,0

21 597,0

21 597,0

21 276,5

0,0

21 276,5

-320,5

98,5

007 ǛçǹßȄǶéDzdzåǵǮǬȎ

283 819,0

59 019,0

59 019,0

58 229,9

687,4

57 542,5

-1 476,5

97,5

006 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǻçǹßȄǶéDzáǷǹȄǶǺǩáǻǩǼǭȄ éDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ

1 757 465,0

1 861 572,0

1 861 572,0

1 861 185,5

0,2

1 861 185,3

-386,7

100,0

008 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

231 847,0

254 489,0

254 489,0

250 619,7

0,0

250 619,7

-3 869,3

98,5

âǩǴǩǭǩßȄǩǼǭǩǶǩǼǭǩǶǭȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹ áǩǴǩdzǮǶǻǩǼȄǴǩǼȄǴǭȄáǷdzǹǼǬÝdzȎǵȎǶȎã ǩǸǸǩǹǩǻȄ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǯçǵȄǺǸǮǶáǩǵǻǼǯÝǶǮ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

009 ǕéǬǮǭǮdzǻǮǹǭȎÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzáǷǴǭǩǼ

5 656 513,0

0,0

182 489,0

-297,0

016 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ 373

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ˆǓǷǵǵǼǶǩǴǭȄáǻçǹßȄǶéDzáǷǹȄǶȄã 012 ǻçǹßȄǶéDzȎǶǯǷǪǩǴǩǼǺǩǴǼǯÝǶǮ ǶǮǵǮǺǮ ǺǩǻȄǸǩǴǼ˜ 013 âǩǴǩdzåǹdzǮDzǻǼȄǶȄãǭǩǵȄǻǼ ǑǶǯǮǶǮǹǴȎdzdzǷǵǵǼǶDZdzǩǿDZȈǴȄá 017 DZǶǽǹǩáçǹȄǴȄǵǭȄǯǷǪǩǴǩǼǭǩǵȄǻǼ ǯǩDzǴǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮ ǶǮǵǮǺǮ ǺǩǻȄǸǩǴǼ

99,8

374

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǛçǹßȄǶéDz ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

13 105 742,7

305 337,8

12 800 404,9

-341 911,3

97,4

8 456 581,0

9 297 245,9

9 297 245,9

9 260 936,8

303 341,3

8 957 595,5

-339 650,4

96,3

3 559 309,0

2 459 215,7

2 459 215,7

2 459 211,8

0,0

2 459 211,8

-3,9

100,0

1 857 671,0

1 385 854,6

1 385 854,6

1 385 594,0

1 996,4

7 464 415,2

6 662 788,5

1 383 597,6 -2 257,0

99,8

2 465 227,0

6 911 393,0

4 860,2

6 657 928,4

-806 486,8

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǻçǹßȄǶéDzǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎ 001 ǪǷDzȄǶȁǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

60 053,0

75 286,0

75 286,0

75 223,8

0,6

75 223,2

-62,8

99,9

004 ljǫǩǹDZȈǴȄáǯÝǶǮǮǺdzLǹǬǮǶǻçǹßȄǶéDzǴǮǹǭL ǪçǰǼ

127 313,0

22 624,0

22 624,0

22 622,9

0,0

22 622,9

-1,1

100,0

2 100 286,0

2 637 710,0

2 637 710,0

2 637 439,5

543,8

2 636 895,8

-814,2

100,0

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻLdzáǩǯǮǻǻLǴLdzǻǮǹéȁLǶǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹLǶǩǴȄǸáǷȇǺǷǶȄãLȁLǶǭǮ 005 ǺǩǻȄǸǩǴǼǯǷǴȄǵǮǶǩǴȄǸáǷȇǯÝǶǮ ǷǺȄßǩǶǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄǯȄǴǯȄǵǩDzǻȄǶ ǵéǴLdzǻLDZǮǴLdzǻǮǶǩDzȄǹǼ

89,2

176 201,0

169 137,0

169 137,0

160 467,9

4 315,8

156 152,0

-12 985,0

92,3

1 374,0

2 137,0

2 137,0

2 136,0

0,0

2 136,0

-1,0

100,0

012 NJǷǻǩǶDZdzǩǴȄáǪǩáǻȄãáçǹȄǴȄǺȄéȁȎǶǯǮǹ ǻǮǴȎǵǭǮǹȎǶǺǩǻȄǸǩǴǼ

0,0

4 004 499,0

4 004 499,0

3 211 876,4

0,0

3 211 876,4

-792 622,6

80,2

âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎã 109 ȁçßȄǴȁȄßȄǶǭǩǹßǩǩǹǶǩǴßǩǶǹǮǰǮǹǫȎǶȎã ǮǺǮǪȎǶǮǶȎǺȁǩǹǩǴǩǹåǻdzȎǰǼ

0,0

0,0

518 421,4

518 421,3

0,0

518 421,3

-0,1

100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶȄǹǮǰǮǹǫȎǶȎã 115 áǩǹǩǯǩǻȄǮǺǮǪȎǶǮǶǺǷǻǻǩǹǭȄã ȁǮȁȎǵǭǮǹȎǪǷDzȄǶȁǩǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶǷǹȄǶǭǩǼ

0,0

0,0

34 600,8

34 600,7

0,0

34 600,7

-0,1

100,0

98 296,0

135 763,0

153 987,7

153 980,1

0,0

153 980,1

-7,6

100,0

43 296,0

43 296,0

43 290,4

0,0

43 290,4

-5,6

100,0

012 ǯǩǺáǩǭǮDzȎǶǬȎǪǩǴǩǴǩǹßǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǯÝǹǭǮǵǩáȄǴǩǹ

43 125,0

28 125,0

28 125,0

28 124,4

0,0

28 124,4

-0,6

100,0

ǏÝǹǭǮǵǩáȄǴǩǹǭȄǯÝǶǮǪǩǺáǩǭǩÝǴǮǼ 013 ǵǮǻǻȎdzǻåǴǮǵǭǮǹǭȎǮǺǮǸǻǮǼǻåǴǮǼǵǮǶ ǯǮǻdzȎǰǼǪǷDzȄǶȁǩáȄǰǵǮǻǻǮǹǬǮǩáȄǻåǴǮǼ

4 425,0

4 425,0

4 425,0

3 629,6

0,0

3 629,6

-795,4

82,0

ǕéǬǮǭǮdzǻǮǹǭȎǷãǩǴǻǼǯǮdzǮ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǶǩǺÝDzdzǮǺǵçáǻǩǯ 015 ǵéǬǮǭǮdzǻǮǹǭȎǵȎǶǭǮǻǻȎǬDZǬDZǮǶǩǴȄá áçǹǩǴǭǩǹǵǮǶǯÝǶǮȄǵǭǩǼǻȎǴȎ ǵǩǵǩǶǭǩǹȄǶȄãáȄǰǵǮǻdzåǹǺǮǻǼȎǶǯǮdzǮ dzåǵǮdzȁȎǴǮǹǵǮǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

215 185,0

273 132,0

273 132,0

273 122,4

0,4

273 121,9

-10,1

100,0

016 NJǮǴǬȎǴȎǪȎǹǻçǹßȄǴȄáǻȄǯǮǹȎǯǷá ǩǭǩǵǭǩǹǭȄÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǪǮDzȎǵǭǮǼ

120 517,0

119 273,0

119 273,0

119 221,8

0,0

119 221,8

-51,2

100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã 001 ǩǺǻǩǶǩǶȄãǩǼǵǩßȄǶǭǩǻçǹßȄǶéDzáǷǹȄ ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

019 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǻǩǸǺȄǹȄǺǻȄ édzȎǵǮǻǻȎdzǮǵǮǺǺǮdzǻǷǹǴǩǹßǩǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹǼ

35 948,0

53 032,0

53 032,0

52 319,6

3,3

52 316,3

-715,7

98,7

005 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

5 000,0

4 860,0

4 860,0

4 859,2

0,0

4 859,2

-0,8

100,0

ǗǹǻǩáǵéǴȎdzǻȎǻǮǾǶDZdzǩǴȄáǻǮdzǺǮǹǼ 006 ǯÝǶǮdzǷǶǭǷǵDZǶDZǼǵǭǩǹǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶǮ ǻǮǾǶDZdzǩǴȄáǸǩǺǸǷǹǻǻǩǹǭȄÝǰȎǹǴǮǼ

50 000,0

87 607,0

87 607,0

87 605,8

0,0

87 605,8

-1,2

100,0

0,0

0,0

18 224,7

18 224,7

0,0

18 224,7

0,0

100,0

9 854 100,0

18 723 200,0

18 723 200,0

18 720 234,8

0,0

18 720 234,8

106 159,0

117 759,0

117 759,0

117 758,6

0,0

117 758,6

-0,4

100,0

46 873,0

46 873,0

46 872,9

0,0

46 872,9

-0,1

100,0

ǘǺDZǾǷǶǮǫǹǷǴǷǬDZȈǴȄáǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄá ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭǮ çDzȄǵǭǩǹǭǩ 020 ǸǺDZǾǷǶǮǫǹǷǴǷǬDZȈǴȄáǩǼǹǼǴǩǹǵǮǶ ǩǼȄǹǩǻȄǶǵéǬǮǭǮdzǻǮǹéȁȎǶǩǹǶǩǼǴȄ ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzáȄǰǵǮǻǻǮǹdzåǹǺǮǻǼ

385 544,0

403 188,0

403 188,0

403 128,9

0,0

403 128,9

-59,1

100,0

ǗãǩǴǻǼǷǹǻǩǴȄáǻǩǹȄǶǭǩáǩǹǻǻǩǹßǩ 021 ǵéǬǮǭǮdzǻǮǹǬǮǷǶȄãȎȁȎǶǭǮǵéǬǮǭǮdz ǪǩǴǩǴǩǹßǩǩǹǶǩǼǴȄÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻǻǮǹdzåǹǺǮǻǼ

57 292,0

140 247,0

140 247,0

138 780,3

889,0

137 891,3

-2 355,7

98,3

ǘǺDZǾǷǶǮǫǹǷǴǷǬDZȈǴȄáǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄá 022 ÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭǮ çDzȄǵǭǩǹǭǩ ǯéDzdzǮǺȎǪçǰȄǴßǩǶǵéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹéȁȎǶ ǩǹǶǩǼǴȄÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzáȄǰǵǮǻǻǮǹdzåǹǺǮǻǼ 026 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

395 996,0 2 290,0

ǓéȁdzåǹǺǮǻǼǶǮǵǮǺǮdzéȁdzåǹǺǮǻǼáǩǼȎǸȎ 028 ǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶáDZȄǶǯǩßǭǩDzǴǩǹßǩǻǩǸ ǪǷǴßǩǶǻÝǼǮdzǮǴǭǮǹǻǷǪȄǶǭǩßȄǩǭǩǵǭǩǹßǩ áȄǰǵǮǻǻǮǹ

0,0

030 ǏçǵȄǺǸǮǶáǩǵǻǼǷǹǻǩǴȄáǻǩǹȄǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

0,0

044 ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮdzåȁȎáǷǶȎǺ ȁǩǹǩǴǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼ

0,0

NjǮǭǷǵǺǻǫǷǴȄáǪǩßȄǶȄǺǻǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz 067 ǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶȎãǯÝǶǮçDzȄǵǭǩǹȄǶȄã dzéǹǭǮǴȎȁȄßȄǺǻǩǹȄ

406 371,0 3 926,0

406 371,0 3 926,0

406 124,9 3 924,3

0,0 0,0

406 124,9 3 924,3

-246,1 -1,7

99,9

15 529,0

15 519,1

8 213,0

67 313,0

66 086,9

0,0

66 086,9

-1 226,1

98,2

2 144,0

2 144,0

1 901,8

0,0

1 901,8

-242,2

88,7

15 529,0

0,0

15 519,1

-9,9

295 943,7

354,0

295 589,7

-1 339,3

99,5

840 911,0

795 771,0

795 771,0

792 565,1

90,4

792 474,7

-3 296,3

99,6

ǏǮǻLǵǪǩǴǩǴǩǹǭȄǩǻǩǩǶǩǺȄǶȄã 016 áǩǵáǷǹǴȄßȄǶǺȄǰáǩǴßǩǶǪǩǴǩǴǩǹǭȄ ÝǴǮǼǵǮǻǻLdzáǩǵǺȄǰǭǩǶǭȄǹǼ

598 868,0

582 954,0

582 954,0

579 748,9

90,4

579 658,5

-3 295,5

99,4

NJȎǴȎǵǪǮǹǼçDzȄǵǭǩǹȄǶȄãdzéǶǭȎǰǬȎ 017 ǷáǼǶȄǺǩǶȄǶȄãǷáǼȁȄǴǩǹȄǵǮǶ ǻÝǹǪDZǮǴǮǶǼȁȎǴǮǹȎǶÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzáǷǴǭǩǼ

196 631,0

212 817,0

212 817,0

212 816,2

0,0

037 ÞǴǮǼǵǮǻǻȎdzǺǩǼȄáǻǩǶǭȄǹǼ

45 412,0

0,0

0,0

0,0

36 438,0

36 438,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǮãǪǮdzDZǶǺǸǮdzǿDZȈǺȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ 039 ÞǴǮǼǵǮǻǻȎdzáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶ ǺǩǴǼǯÝǶǮǹǮdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZȈǴǩǼ

0,0

29 725,0

29 725,0

36 436,1 29 724,4

0,0 0,0

212 816,2

-0,8

100,0

0,0

0,0

0,0

36 436,1

-1,9

100,0

29 724,4

-0,6

0,0

6 713,0

6 713,0

6 711,7

0,0

6 711,7

-1,3

100,0

35 203,0

35 203,0

35 202,0

0,0

35 202,0

-1,0

100,0

35 203,0

35 203,0

35 202,0

358

0,0

35 202,0

-1,0

100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǵçǹǩßǩǻǻǩǹǯÝǶǮáçǯǩǻǻǩǵǩ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ǏǮǹǬLǴLdzǻLǭǮãǬǮDzǭǮǵȕǹǩßǩǻȎǺLǶǪǩǺáǩǹǼ 001 ǪǷDzȄǶȁǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

361

43 296,0

37 673,0

-2 965,2 100,0

002 ǕçǹǩßǩǻǻȄááǷǹǭȄãǺǩáǻǩǴǼȄǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

65 685,0

68 085,0

68 085,0

68 084,8

0,0

68 084,8

-0,2

100,0

005 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

801,0

801,0

801,0

801,0

0,0

801,0

0,0

100,0

NjǮǭǷǵǺǻǫǷǴȄáǪǩßȄǶȄǺǻǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz 032 ǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶȎãǯÝǶǮçDzȄǵǭǩǹȄǶȄã dzéǹǭǮǴȎȁȄßȄǺǻǩǹȄ

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

100,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǻǼǹDZǰǵǭǮǶǮ ȁȄǶȄáǻȄǹǼǯÝǶǮǺǸǷǹǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

3 522 297,0

3 608 724,0

3 608 724,0

3 608 712,6

0,0

3 608 712,6

-11,4

100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǻǼǹDZǰǵǭǮǶǮ 001 ȁȄǶȄáǻȄǹǼǯÝǶǮǺǸǷǹǻǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

55 976,0

62 976,0

62 976,0

62 973,7

0,0

62 973,7

-2,3

100,0

003 ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ ǭǮãǬǮDzȎǶǭǮǺǸǷǹǻǻȄáǯǩǹȄǺǻǩǹåǻdzLǰǼ

82 497,0

93 188,0

93 188,0

93 188,0

0,0

93 188,0

0,0

100,0

ÞǹǻéǹǴLǺǸǷǹǻǻéǹǴǮǹLǪǷDzȄǶȁǩ ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ 004 áçǹǩǵǩdzǷǵǩǶǭǩǴǩǹȄǶȄãǵéȁǮǴǮǹLǶ ǭǩDzȄǶǭǩǼǯÝǶǮǷǴǩǹǭȄãǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄá ǯÝǶǮǾǩǴȄáǩǹǩǴȄáǺǸǷǹǻǯǩǹȄǺǻǩǹȄǶǩ áǩǻȄǺǼȄ

3 302 580,0

3 335 895,0

3 335 895,0

3 335 894,1

0,0

3 335 894,1

-0,9

100,0

1 374,0

1 374,0

1 374,0

1 373,4

0,0

1 373,4

-0,6

100,0

008 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

100,0

3 000,0 3 000,0

ǕÝǭǮǶDZǮǻǺǸǷǹǻǻǼǹDZǰǵǯÝǶǮ ǩáǸǩǹǩǻǻȄádzǮãȎǺǻLdz

08

359

296 929,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǻçǹßȄǶéDz DZǶǺǸǮdzǿDZȈǺȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

ǛǩǪDZßDZǯÝǶǮǻǮǾǶǷǬǮǶǭȎdzǺDZǸǩǻǻǩßȄ 106 ǻåǻǮǶȁǮǯǩßǭǩDzǴǩǹǭȄǯǷȇéȁȎǶ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǶȄãǻåǻǮǶȁǮ ǹǮǰǮǹǫȎǶȎãǮǺǮǪȎǶǮǶȎǺȁǩǹǩǴǩǹåǻdzȎǰǼ

99,9

296 929,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǪȎǴȎǵǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

382

100,0

13 166,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǮãǪǮdzáǩǻȄǶǩǺǻǩǹȄǶ 001 ǹǮǻǻǮǼǺǩǴǩǺȄǶǭǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄ ȎǺdzǮǩǺȄǹǼǪǷDzȄǶȁǩáȄǰǵǮǻǻǮǹ

373

-403,2

51 541,0

395 024,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎådzȎǴǭȎǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãȁǮȁȎǵȎ 008 ǪǷDzȄǶȁǩǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄãǯǮdzǮǴǮǬǮǶ ǺǩǶǩǻǻǩǹȄǶǩÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzdzåǵǮdz

370

1 368 573,8

265 536,0

njǮǵǷǽDZǴDZȈǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶǶǩǼáǩǺǻǩǹǭȄ 026 áǩǶǭȄçDzȄǻǼǽǩdzǻǷǹǴǩǹȄǵǮǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

003 ǕçáǻǩǯǩǰǩǵǩǻǻǩǹßǩéDzȎǶǭǮÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz dzåǵǮdzdzåǹǺǮǻǼ

360

376 0,0

51 392,0

391 879,0

ÞǴǮǼǵǮǻǻLdzdzåǵǮdzǯÝǶǮÝǴǮǼǵǮǻǻLdz áǩǵǺȄǰǭǩǶǭȄǹǼ

355

1 368 573,8

1 096,0

NJéDzǹǮdzǽǼǶdzǿDZȈǺȄǶȄãǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǯǮǻdzȎǴȎdzǺȎǰǭȎǬȎǩǼǻǷDZǵǵǼǶǭȄǷǹǽǩǶǭȄá ǩǼǹǼǴǩǹǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶDZǵǵǼǶDZǻǮǻȎ 022 ǯǮǻdzȎǴȎdzǺȎǰǶǩǼáǩǺǻǩǹǭȄǺǷǶǭǩDzǩá ǪéDzǹǮǬȎǻǹǩǶǺǸǴǩǶǻǻǩǼǭǩǶdzǮDzȎǶǬȎ ǶǩǼáǩǺǻǩǹǭȄǭÝǹȎǴȎdzǰǩǻǻǩǹǵǮǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

038 ǍǮãǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶǺǩǴǼ ǯÝǶǮǹǮdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZȈǴǩǼ

123

1 368 977,0

1 096,0

160 898,0

ˆˆǚǩǴǩǵǩǻǻȄâǩǰǩáǺǻǩǶ˜ 028 ǯȄǴǭǩǹßǩǩǹǶǩǴßǩǶǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǩȈǺȄǶǭǩßȄȎǺȁǩǹǩǴǩǹǭȄ ȎǺdzǮǩǺȄǹǼ˜

06

1 096,0

020 ǍDZǩǪǮǻǩǼǹǼǴǩǹȄǶǭDZǩǪǮǻdzǮáǩǹǺȄ ǸǹǮǸǩǹǩǻǻǩǹȄǵǮǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

028 ǏǩãǩǭǩǶLǺdzǮáǷǺȄǴǩǻȄǶǭǮǶǺǩǼǴȄá ǺǩáǻǩǼǷǪȃǮdzǻLǴǮǹLǶçǺǻǩǼ

373

2 906,0

ǛǼǪǮǹdzǼǴǮǰǩǼǹǼǴǩǹȄǶǻǼǪǮǹdzǼǴǮǰ 019 ǩǼǹǼǴǩǹȄǶǩáǩǹǺȄǸǹǮǸǩǹǩǻǻǩǹȄǵǮǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

ǞǩǴȄááǩDZǵǵǼǶǭȄǩǴǭȄǶǩǴǼǯéǹǬȎǰǼ 027 éȁȎǶǫǩdzǿDZǶǩǴǩǹǭȄǯÝǶǮǪǩǺáǩ DZǵǵǼǶǭȄáǪDZǷǴǷǬDZȈǴȄáǸǹǮǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄ ǷǹǻǩǴȄáǻǩǶǭȄǹȄǴßǩǶǺǩǻȄǸǩǴǼ

1 368 977,0

006 ÞǴǮǼǵǮǻǻȎdzǷãǩǴǻǼ

018 ǍǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄ ǩáǸǩǹǩǻǻȄáǻǩǴǭǩǵǩǴȄááȄǰǵǮǻǻǮǹ

021 ǗǶdzǷǬǮǵǷǻǷǴǷǬDZȈǴȄáǩǼǹǼǴǩǹǭȄǾDZǵDZȈ ǴȄáǸǹǮǸǩǹǩǻǻǩǹǵǮǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

360

1 360 984,0

013 ǛǼǹDZǺǻȎdzáȄǰǵǮǻǻȎǹǮǻǻǮǼ

70 828,0

58 757,0

58 757,0

58 756,2

0,0

58 756,2

-0,8

100,0

NjǮǭǷǵǺǻǫǷǴȄáǪǩßȄǶȄǺǻǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz 032 ǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶȎãǯÝǶǮçDzȄǵǭǩǹȄǶȄã dzéǹǭǮǴȎȁȄßȄǺǻǩǹȄ

9 042,0

56 534,0

56 534,0

56 527,3

0,0

56 527,3

-6,7

100,0

4 270 202,0

13 009 672,0

13 009 672,0

13 009 076,6

0,0

13 009 076,6

-595,4

100,0

68 515,0

68 515,0

68 416,2

0,0

68 416,2

-98,8

99,9

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǵÝǭǮǶDZǮǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ǏǮǹǬLǴLdzǻLǭǮãǬǮDzǭǮǵȐǭǮǶDZǮǻ 001 ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

68 478,0


13 www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

ǷǬǸdzǯǬǹ 2 297 510,0

10 613 255,0

10 613 255,0

10 613 248,2

0,0

10 613 248,2100,0

277 341,0

299 377,0

299 377,0

299 377,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǺÝǼǴǮǻǯÝǶǮ 001 áçǹȄǴȄǺȄǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

0,0

299 377,0

0,0

100,0

002 ǎǴǭȎǵǮdzǮǶǭǮǹǭǮǬȎáçǹȄǴȄǺǻǩǹǭȄãǪǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶÝǰȎǹǴǮǼ

1 464 795,0

1 635 067,0

1 635 067,0

1 635 067,0

0,0

1 635 067,0

0,0

100,0

005 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

139 575,0

131 636,0

131 636,0

131 215,0

0,0

131 215,099,7

010 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

1 374,0

1 337,0

1 337,0

1 337,0

0,0

1 337,0

0,0

100,0

NjǮǭǷǵǺǻǫǷǴȄáǪǩßȄǶȄǺǻǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz 032 ǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶȎãǯÝǶǮçDzȄǵǭǩǹȄǶȄã dzéǹǭǮǴȎȁȄßȄǺǻǩǹȄ

21 129,0

260 485,0

260 485,0

260 416,1

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮáçǹȄǴȄǺ 001 ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

0,0

260 416,1100,0

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

1 051 230,0

1 174 091,0

1 174 091,0

1 171 826,7

0,0

99,8

001 ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzȎȁdzȎ ǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

259 803,0

317 803,0

317 803,0

316 240,6

0,0

316 240,699,5

njǩǰǮǻǻǮǹǵǮǶǯǼǹǶǩǴǭǩǹǩǹáȄǴȄ 005 ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǩáǸǩǹǩǻǻȄáǺǩȈǺǩǻǯéǹǬȎǰǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

489 611,0

455 611,0

455 611,0

455 395,6

0,0

455 395,6100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǪȇǭǯǮǻǻȎdzDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǯÝǶǮdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá 108 ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǻǮǾǶDZdzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄá ǶǮǬȎǰǭǮǵǮǺȎǶÝǰȎǹǴǮǼǶǮǵǮǺǮǻéǰǮǻǼǯÝǶǮ ǺǩǹǩǸǻǩǵǩǺȄǶǯéǹǬȎǰǼdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄdzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄáǺéDzǮǵǮǴǭǮǼ

ǛǮǴǮǹǩǭDZǷǾǩǪǩǹǴǩǹȄǶǻǩǹǩǻǼǩǹáȄǴȄ 006 ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǩáǸǩǹǩǻǻȄáǺǩȈǺǩǻǻȄǯéǹǬȎǰǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

300 442,0

399 303,0

399 303,0

399 302,5

0,0

399 302,5100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶȄǹǮǰǮǹǫȎǶȎã 115 áǩǹǩǯǩǻȄǮǺǮǪȎǶǮǶǺǷǻǻǩǹǭȄã ȁǮȁȎǵǭǮǹȎǪǷDzȄǶȁǩǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶǷǹȄǶǭǩǼ

1 374,0

1 374,0

1 374,0

888,0

0,0

888,064,6

198 531,0

213 502,0

213 502,0

213 478,8

53 167,0

53 167,0

003 ǕÝǭǮǶDZǭǮǵǩǴȄǺǯçǵȄǺȄǶáǷǴǭǩǼ ǛǩǹDZǾDZǵÝǭǮǶDZǵçǹǩǮǺdzǮǹǻdzȎȁǻǮǹȎǶ 005 ǺǩáǻǩǼǭȄǯÝǶǮǷǴǩǹßǩáǷǴǯǮǻȎǵǭȎǴȎdzǻȎ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ 007 ǛǮǩǻǹǯÝǶǮǵǼǰȄdzǩåǶǮǹLǶáǷǴǭǩǼ 009 âǩǴǩǴȄádzLǻǩǸǾǩǶǩǴǩǹǭȄãǯçǵȄǺLǺǻǮǼLǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

362

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãȎȁdzȎǺǩȈǺǩǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

007 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ 363

373

377

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǻȎǴǭǮǹǭȎǭǩǵȄǻǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

371

145 021,0

160 335,0

160 335,0

160 315,9

0,0

160 315,9100,0

475 681,0

281 452,0

281 452,0

281 449,8

0,0

281 449,8100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

368

81 494,0

670 359,0

0,0

1 717,0

1 717,0

1 717,0

1 716,9

0,0

149 116,0

191 671,0

273 066,1

272 780,3

146 976,0

189 888,0

189 888,0

2 140,0

1 783,0

0,0100,0

1 214 228,0

0,0

100,0

1 716,9100,0

6,6

272 773,699,9

189 603,1

6,6

189 596,499,8

1 783,0

1 782,2

0,0

1 782,2100,0

0,0

50 555,0

50 554,9

0,0

50 554,9100,0

0,0

0,0

30 840,1

30 840,1

0,0

30 840,1

0,0

100,0

0,0

174 203,0

174 203,0

174 202,4

0,0

174 202,4100,0

174 203,0

174 202,4

100,0

0,0

174 203,0

0,0

174 202,4ǓåǴLdzǯÝǶǮdzǷǵǵǼǶDZdzǩǿDZȈ

17 921 066,0

34 480 902,0

40 657 157,4

40 633 680,9

522,6

40 633 158,3

 999,1

99,9

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǯǷǴǩǼȁȄǴǩǹdzåǴȎǬȎ ǯÝǶǮǩǫǻǷǵǷǪDZǴȅǯǷǴǭǩǹȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

17 921 066,0

34 480 902,0

40 657 157,4

40 633 680,9

522,6

40 633 158,3

 999,1

99,9

72 942,0

86 547,0

86 547,0

86 234,8

0,2

86 234,699,6

27 473 739,0

27 452 956,0

 304,7

99,9

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮdzåǴȎdzǯÝǶǮ 001 dzǷǵǵǼǶDZdzǩǿDZȈǺǩǴǩǺȄǶǭǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

356 000,0

51 000,0

50 998,7

0,0

50 998,7100,0

002 ǓåǴȎdzDZǶǽǹǩáçǹȄǴȄǵȄǶǭǩǵȄǻǼ

16 833 702,0

521,8

015 &ǸǷǹǻǯÝǶǮǻǼǹDZǰǵǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶǭǩǵȄǻǼ

119 681,0

230 452,0

230 452,0

230 451,1

0,0

230 451,1100,0

003 ljǫǻǷǵǷǪDZǴȅǯǷǴǭǩǹȄǶȄãǯçǵȄǺȎǺǻǮǼȎǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

754 525,0

6 566 727,0

6 566 727,0

6 566 387,5

0,0

6 566 387,5100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǯǩǺǻǩǹǺǩȈǺǩǻȄǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

230 000,0

318 000,0

318 000,0

317 931,7

0,0

317 931,7100,0

ÞǴǮǼǵǮǻǻLdzǵǩãȄǰȄǪǩǹLȁdzLáǩǻȄǶǩǺǻǩǹ 005 ǪǷDzȄǶȁǩǯǷǴǩǼȁȄǴǩǹǻǩǺȄǵǩǴǭǩǹȄǶ ǺǼǪǺDZǭDZȈǴǩǼ

258 292,0

353 889,0

353 889,0

353 889,0

0,0

353 889,0

0,0

100,0

99,9

010 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

0,0

0,0

0,0

56 115,0

56 047,2

9 500,0

9 500,0

9 499,9

0,0

9 499,9100,0

252 385,0

252 385,0

252 384,5

0,0

252 384,5100,0

52 816 914,0

49 879 971,0

50 145 756,0

50 108 908,7

76 507,3

50 032 401,4

 354,6

99,8

52 816 914,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 816 914,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 879 971,0

50 145 756,0

50 108 908,7

50 032 401,4

 354,6

0,0

164 803,0

164 803,0

164 326,3

220 500,0

004 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

9 500,0

005 ǏǩǺǻǩǹǺǩȈǺǩǻȄǺǩǴǩǺȄǶǭǩȎǺ ȁǩǹǩǴǩǹǭȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ

0,0

ǗǻȄǶȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩdzǮȁǮǶLǯÝǶǮǯǮǹ áǷDzǶǩǼȄǶǸǩDzǭǩǴǩǶǼ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǦǶǮǹǬǮǻDZdzǩǯÝǶǮ dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

56 115,0

0,0

76 507,3 0,0

56 047,2

164 326,3

99,8 99,7

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

0,0

2 794,0

2 794,0

2 096,8

0,0

2 096,875,0

012 ǏȄǴǼȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩǴȄáǯéDzǮǶȎǭǩǵȄǻǼ

0,0

49 712 374,0

49 712 374,0

49 696 701,1

76 507,3

49 620 193,8

 180,2

99,8

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǪȇǭǯǮǻǻȎdzDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǯÝǶǮdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá 108 ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǻǮǾǶDZdzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄá ǶǮǬȎǰǭǮǵǮǺȎǶÝǰȎǹǴǮǼǶǮǵǮǺǮǻéǰǮǻǼǯÝǶǮ ǺǩǹǩǸǻǩǵǩǺȄǶǯéǹǬȎǰǼdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄdzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄáǺéDzǮǵǮǴǭǮǼ

0,0

0,0

178 366,0

158 365,6

0,0

158 365,6

 000,4

88,8

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǹǮǰǮǹǫȎǶȎã 115 áǩǹǩǯǩǻȄǮǺǮǪȎǶǮǶǺǷǻǻǩǹǭȄã ȁǮȁȎǵǭǮǹȎǪǷDzȄǶȁǩǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶǷǹȄǶǭǩǼȄ

0,0

87 419,0

87 418,9

0,0100,0

2 415 282,0

0,0

2 823 925,0

2 818 552,7

3 970,0

75 179,6

0,0

75 179,6100,0

74 386,2

0,0

74 386,2100,0

74 242,0

75 191,0

75 191,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZáǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ 001 ǩǼǵǩßȄǶǭǩǯǮǹáǩǻȄǶǩǺǻǩǹȄǶǹǮǻǻǮǼ ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

62 152,0

74 390,0

74 390,0

004 ǏǮǹǭLǩDzǵǩáǻǩǹßǩǪåǴǼǯåǶLǶǭǮǬL ǯçǵȄǺǻǩǹǭȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ

11 289,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǻǩǪDZßDZǹǮǺǼǹǺǻǩǹǯÝǶǮ ǻǩǪDZßǩǻǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄǹǮǻǻǮǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

87 418,9

2 771 991,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǯǮǹáǩǻȄǶǩǺǻǩǹȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

0,0

0,0

2 814 582,7 

0,0

801,0

801,0

801,0

793,4

0,0

2 245 997,0

2 557 818,0

2 609 752,0

2 606 283,1

0,0

793,4

0,0 

2 606 283,1 

64 886,0

63 738,9

0,0

63 738,998,2

211 536,0

379 364,0

378 712,2

0,0

378 712,299,8

005 âǷǹȁǩßǩǶǷǹǻǩǶȄáǷǹßǩǼǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶ ǭǩǵȄǻǼ

325 500,0

393 318,0

393 318,0

393 281,7

0,0

393 281,7100,0

801,0

2 366,0

2 366,0

2 366,0

0,0

2 366,0

0,0

100,0

1 646 730,0

1 615 276,0

1 615 276,0

1 615 198,8

0,0

1 615 198,8100,0

NjǮǭǷǵǺǻǫǷǴȄáǪǩßȄǶȄǺǻǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz 032 ǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶȎãǯÝǶǮçDzȄǵǭǩǹȄǶȄã dzéǹǭǮǴȎȁȄßȄǺǻǩǹȄ

0,0

102 608,0

102 608,0

101 066,0

0,0

101 066,098,5

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǪȇǭǯǮǻǻȎdzDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǯÝǶǮdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá 108 ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǻǮǾǶDZdzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄá ǶǮǬȎǰǭǮǵǮǺȎǶÝǰȎǹǴǮǼǶǮǵǮǺǮǻéǰǮǻǼǯÝǶǮ ǺǩǹǩǸǻǩǵǩǺȄǶǯéǹǬȎǰǼdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄdzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄáǺéDzǮǵǮǴǭǮǼ

0,0

0,0

51 934,0

51 919,6

0,0

51 919,6100,0

138 982,0

137 089,9

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻǮǭǮãǬǮDzǭǮǩǼȄǴȁǩǹǼǩȁȄǴȄßȄ 001 ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

37 954,0

138 982,0 39 538,0

39 538,0

39 164,6

0,0

133 119,9 39 164,6

 

99,1

5 183,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

008 ljǼǹǼǯǩǶǼǩǹǴǩǹǭȄǺǩǶDZǻǩǹǴȄáǺǷȇǭȄ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ

17 227,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 713,0

7 713,0

7 713,0

0,0

100,0

014 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

7 713,0

0,0

573,0

573,0

573,0

573,0

0,0

573,0

0,0

100,0

016 ǦǸDZǰǷǷǻDZȈßǩáǩǹǺȄȎǺȁǩǹǩǴǩǹǯéǹǬȎǰǼ

12 460,0

12 460,0

12 460,0

12 460,0

0,0

12 460,0

0,0

100,0

ǓådzǻǮǵǬȎǮǬȎǺǯÝǶǮǮǬȎǶǯDZǶǩǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶǯéǹǬȎǰǼéȁȎǶáǩǯǮǻǻȎ 020 ǯǩǶǩǹǯǩßǩǹǵǩDzǯÝǶǮǪǩǺáǩǭǩǻǩǼǩǹ ǵǩǻǮǹDZǩǴǭȄááçǶǭȄǴȄáǻǩǹȄǶȄãáçǶȄǶ ǩǹǰǩǶǭǩǻǼ

2 008,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ljǼȄǴȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǭǩáȄǴǭǩǹȄǶȄã 021 ǰDZȈǶǭȄǷǹǬǩǶDZǰǵǭǮǹȎǶǮáǩǹǺȄdzéǹǮǺ ǯåǶȎǶǭǮǬȎȎǺȁǩǹǩǴǩǹ

6 023,0

467,0

467,0

466,699,9

466,6

0,0

024 ˆǎǺȎǴåǰǮǶȎǶȎãǼȀǩǺdzǮǺȎǶǭǮǪDZǷǴǷǬDZȈǴȄá ǵǮǴDZǷǹǩǿDZȈǴǩǼ˜

0,0

10 000,0

10 000,0

9 999,6

0,0

9 999,6100,0

025 âǩãßȄǪǩǺDZǻǻǮǹǵǮǶǵȄǺȄáǻǩǹǭȄ ǩǼǴǩǼǭȄǯÝǶǮǯǷȇǭȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ

0,0

54 427,0

54 427,0

54 427,0

0,0

54 427,0

0,0

100,0

13 615,0

13 804,0

13 804,0

12 286,2

3 970,0

8 316,260,2

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǫǮǻǮǹDZǶǩǹDZȈǴȄáçDzȄǵǭǩǹǭȄ ǵǩǻǮǹDZǩǴǭȄáǻǮǾǶDZdzǩǴȄáǯǩǪǭȄáǻǩǼ 040 éȁȎǶáȄǰǵǮǻdzǮǴǮǹǭȎãǯǮdzǮáǷǹßǩǶǼ ǰǩǻǻǩǹȄǶǩǺǸǩǸǻǩǹǭȄáçǹǩǴǭǩǹǭȄ ǻǮǾǶDZdzǩǶȄǯǩǪǭȄáǻǩǹǭȄǯÝǶǮ DZǶǫǮǶǻǩǹǭȄǷǹǻǩǴȄáǻǩǶǭȄǹȄǸǺǩǻȄǸǩǴǼ

369

æǶǮǹdzÝǺȎǸǺÝǼǴǮǻáǩǴǩáçǹȄǴȄǺȄǯÝǶǮ áçǹȄǴȄǺáȄǰǵǮǻȎ

900 868,0

1 663 316,0

1 744 711,1

1 744 421,6

6,7

1 744 414,9100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǺÝǼǴǮǻǯÝǶǮáǩǴǩáçǹȄǴȄǺȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

751 752,0

1 297 442,0

1 297 442,0

1 297 438,9

0,1

1 297 438,8100,0

0,0

0,0

0,0

50 001,0

47 959,5

0,0

47 959,595,9

âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎã 109 ȁçßȄǴȁȄßȄǶǭǩǹßǩǩǹǶǩǴßǩǶǹǮǰǮǹǫȎǶȎã ǮǺǮǪȎǶǮǶȎǺȁǩǹǩǴǩǹåǻdzȎǰǼ

0,0

0,0

6 000 000,0

6 000 000,0

0,7

5 999 999,3100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶȄǹǮǰǮǹǫȎǶȎã 115 áǩǹǩǯǩǻȄǮǺǮǪȎǶǮǶǺǷǻǻǩǹǭȄã ȁǮȁȎǵǭǮǹȎǪǷDzȄǶȁǩǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶǷǹȄǶǭǩǼ

0,0

0,0

126 254,4

126 254,1

0,0

126 254,1100,0

3 660 894,0

25 818 503,0

24 729 826,0

24 616 427,6

1 140,5

24 615 287,1

 538,9

99,5

683 555,0

847 283,0

109 096,0

0,0

0,0

0,0

 096,0

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã 013 ǩǺǻǩǶǩǶȄãǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶȄǶȄãǹǮǰǮǹǫL

683 555,0

847 283,0

109 096,0

0,0

 096,0

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãȆdzǷǶǷǵDZdzǩǯÝǶǮǪȇǭǯǮǻǻȎdz ǯǷǺǸǩǹǴǩǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

417 000,0

460 490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

417 000,0

460 490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãdzÝǺȎǸdzǮǹǴȎdzǯÝǶǮåǶǮǹdzÝǺȎǸ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

940 490,0

2 399 421,0

2 399 421,0

2 396 070,4

29,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮdzÝǺȎǸdzǮǹǴȎdzǻȎǯÝǶǮ 001 åǶǮǹdzÝǺȎǸǻȎǭǩǵȄǻǼǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

91 854,0

91 854,0

91 854,0

91 529,9

29,0

91 500,999,6

ˆNJDZǰǶǮǺǻȎãǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄ˜ 002 ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮǯǮdzǮ dzÝǺȎǸdzǮǹǴȎdzǻȎáǷǴǭǩǼ

24 000,0

27 000,0

27 000,0

27 000,0

0,0

27 000,0

0,0

100,0 100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãáǩǹǯȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

372

99,9

4 826,0

4 826,0

4 825,4

0,0

4 825,41 605,0

3 210,0

3 210,0

185,1

0,0

185,15,8

ǑǶǭǼǺǻǹDZȈǴȄáDZǶǶǷǫǩǿDZȈǴȄááȄǰǵǮǻǻȎ 007 ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáǷǴǭǩǼȁǮãǪǮǹȎǶǭǮȎǺ ȁǩǹǩǴǩǹǭȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ

8 731,0

2 390,0

2 390,0

2 390,0

0,0

2 390,0

0,0

100,0

ˆNJDZǰǶǮǺǻȎãǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄ˜ 017 ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮdzǹǮǭDZǻǻǮǹ ǪǷDzȄǶȁǩǸǹǷǿǮǶǻǻȎdzǺǻǩǫdzǩǴǩǹǭȄ ǺǼǪǺDZǭDZȈǴǩǼ

681 627,0

2 181 627,0

2 181 627,0

2 181 627,0

0,0

2 181 627,0

0,0

100,0

ˆNJDZǰǶǮǺǻȎãǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄ˜ 018 ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮȁǩßȄǶǯÝǶǮ ǷǹǻǩǪDZǰǶǮǺdzǮdzǹǮǭDZǻǻǮǹǭȎȎȁȎǶǩǹǩ dzǮǸȎǴǭǮǶǭȎǹǼ

70 000,0

67 000,0

67 000,0

67 000,0

0,0

67 000,0

0,0

100,0

ˆNJDZǰǶǮǺǻȎãǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄ˜ 019 ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮǪDZǰǶǮǺǻȎ ǯéǹǬȎǰǼǭȎǺǮǹǫDZǺǻȎdzáǷǴǭǩǼ

50 000,0

21 514,0

21 514,0

21 513,0

0,0

21 513,0100,0

94 388,0

94 388,0

93 587,1

1 111,5

92 475,698,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǭȎǶȎǺǻǮǹȎǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

0,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǭȎǶáȄǰǵǮǻȎ 001 ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

0,0

12 507,0

12 507,0

12 459,1

0,0

12 459,199,6

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

0,0

4 881,0

4 881,0

4 863,8

1 111,5

3 752,376,9

005 æãȎǹǭǮǭȎǶDZǩǾǼǩǴǭȄǰǮǹǭǮǴǮǼǯÝǶǮ ǻǩǴǭǩǼ

0,0

77 000,0

77 000,0

76 264,2

0,0

76 264,299,0

922 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

922 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

697 849,0

1 239 622,0

1 349 622,0

1 349 472,5

0,0

1 349 472,5100,0

72 100,0

72 100,0

72 100,0

72 077,7

0,0

72 077,7100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǦǶǮǹǬǮǻDZdzǩǯÝǶǮ dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

ˆljǺǻǩǶǩtǯǩãǩáǩǴǩ˜ǩǹǶǩDzȄ ȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄáǩDzǵǩßȄǶÝdzȎǵȁȎǴǮǶǭȎǹǼ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

749,0

2 522,0

2 522,0

2 395,0

0,0

2 395,095,0

625 000,0

825 000,0

825 000,0

824 999,9

0,0

824 999,9100,0

005 ˆ(;32˜ǍéǶDZǮǯéǰȎǴȎdzdzåǹǵǮǺȎǶ åǻdzȎǰǼǬǮǭǩDzȄǭȄá

0,0

340 000,0

340 000,0

339 999,9

0,0

339 999,9100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǪȇǭǯǮǻǻȎdzDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǯÝǶǮdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá 108 ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǻǮǾǶDZdzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄá ǶǮǬȎǰǭǮǵǮǺȎǶÝǰȎǹǴǮǼǶǮǵǮǺǮǻéǰǮǻǼǯÝǶǮ ǺǩǹǩǸǻǩǵǩǺȄǶǯéǹǬȎǰǼdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄdzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄáǺéDzǮǵǮǴǭǮǼ

0,0

0,0

110 000,0

110 000,0

0,0

110 000,0

0,0

100,0

0,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

0,0

20 000 000,0

0,0

100,0

0,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

0,0

20 000 000,0

0,0

100,0

0,0

561 939,0

561 939,0

561 937,8

0,0

561 937,8100,0

0,0

561 939,0

561 939,0

561 937,8

0,0

561 937,8100,0

0,0

215 360,0

215 360,0

215 359,7

0,0

215 359,7100,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãDZǶǶǷǫǩǿDZȈáȄǰǵǮǻȎǶȎã 004 ǭǩǵǼȄǶdzǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼǯåǶȎǶǭǮǬȎ áȄǰǵǮǻǻǮǹ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ˆâǷǴǯǮǻȎǵǭȎǻçǹßȄǶéDzt˜ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǩǫǩǹDZȈǴȄáǻçǹßȄǶéDzǴǮǹǭȎ 045 ǪçǰǼǪǷDzȄǶȁǩǸDZǴǷǻǻȄáǯǷǪǩǶȄǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹǼȁǮãǪǮǹȎǶǭǮljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎ ǼÝdzȎǴǮǻǻȎçDzȄǵȄǶȄãˆǚǩǵçǹȄáâǩǰȄǶǩ˜ çǴǻǻȄáÝǴǩǼáǩǻáǷǹȄ˜ljâǩǴǭȄǶǭǩ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶåǻǮǼ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǛçǹßȄǶéDz ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩˆljǪǼǍǩǪDZǘǴǩǰǩ˜ 014 dzåǸǽǼǶdzǿDZǷǶǩǴǭȄádzǮȁǮǶLǶǺǩǴǼ˜ ǯǷǪǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩȎǺȁǩǹǩǴǩǹǭȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼ

386

2 396 041,4 

12 673,0

003 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

374

0,0

003 ǓÝǺȎǸdzǮǹǴȎdzáȄǰǵǮǻǻȎáǷǴǭǩǼ

ǞǩǴȄáǩǹǩǴȄáǭǮãǬǮDzǭǮǯǩãǩǩǺǻǩǶǩ 001 ǹǮǻȎǶǭǮljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶDZǵDZǭǯȎǶ ǩǹǻǻȄǹǼǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼ ǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

373

0,0

004 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

ˆNJDZǰǶǮǺǻȎãǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄ˜ 020 ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮDZǶǭǼǺǻǹDZȈǴȄá DZǶǽǹǩáçǹȄǴȄǵǭȄǭǩǵȄǻǼ

95,8

æǶǭȎǹȎǴǮǻȎǶǩǼȄǴȁǩǹǼǩȁȄǴȄßȄ 004 ǭǩáȄǴǭǩǹȄǶȄãȁȄßȄǶǭȄǴȄßȄǵǮǶ ǺǩǸǩǺȄǶǩǹǻǻȄǹǼǭȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáǷǴǭǩǼ

ǕǩǴdzåǵȎǶǭȎǴǮǹȎǶȎã ǪDZǷǻǮǹǵDZȈǴȄá 010 ȁçãáȄǹǴǩǹǭȄã ǯçǵȄǺȎǺǻǮǼȎǶ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǼ

364

371 3 970,0

0,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǪȇǭǯǮǻǻȎdzDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǯÝǶǮdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá 003 ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǻǮǾǶDZdzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄá ǶǮǬȎǰǭǮǵǮǺȎǶÝǰȎǹǴǮǼǶǮǵǮǺǮǻéǰǮǻǼǯÝǶǮ ǺǩǹǩǸǻǩǵǩǺȄǶǯéǹǬȎǰǼdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄdzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄáǺéDzǮǵǮǴǭǮǼ

99,9

379 364,0

95 043,0

357

99,1

64 886,0

1 605,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǪȇǭǯǮǻǻȎdzDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǯÝǶǮdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá 108 ǯǷǪǩǴǩǹǭȄãǻǮǾǶDZdzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄá ǶǮǬȎǰǭǮǵǮǺȎǶÝǰȎǹǴǮǼǶǮǵǮǺǮǻéǰǮǻǼǯÝǶǮ ǺǩǹǩǸǻǩǵǩǺȄǶǯéǹǬȎǰǼdzǷǶǿǮǺǺDZȈǴȄá ǯǷǪǩǴǩǹǭȄdzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄáǺéDzǮǵǮǴǭǮǼ

NJǩǺáǩǴǩǹ 356

0,0

61 430,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǩǼȄǴȁǩǹǼǩȁȄǴȄßȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

13

99,7

004 âǷǹȁǩßǩǶǷǹǻǩǶȄáǷǹßǩǼǪǷDzȄǶȁǩȎǺ ȁǩǹǩǴǩǹ

016 ˆǏǩǺȄǴǪǮǴǭǮǼǭȎ˜ǺǩǴǼßǩ

365

100,0

0,1

1 214 228,0

014 ǕÝǭǮǶDZǮǻǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶǭǩǵȄǻǼ

012 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ

1112

81 494,1

1 214 228,0

27 452 434,3

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮáǷǹȁǩßǩǶǷǹǻǩǶȄ 001 áǷǹßǩǼǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

375

53 162,9

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ ˆǑǶǫǮǺǻǷǹ˜ǪǩßȄǻȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮ 040 DZǶǭǼǺǻǹDZǩǴǭȄáDZǶǶǷǫǩǿDZȈǴȄá DZǶǽǹǩáçǹȄǴȄǵǭȄǭǩǵȄǻǼ

81 497,0

1 214 228,0

27 473 739,0

008 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǶȄãdzéǹǭǮǴȎ ȁȄßȄǺǻǩǹȄ 354

0,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

81 497,0

51 000,0

ljǼȄǴǺǼǷǹǵǩǶǪǩǴȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄßȄ ǮǹǮdzȁǮáǷǹßǩǴǩǻȄǶǻǩǪDZßDZǩǼǵǩáǻǩǹ áǷǹȁǩßǩǶǷǹǻǩǶȄǯÝǶǮǯǩǶǼǩǹǴǩǹ ǭéǶDZǮǺȎǶáǷǹßǩǼǯǮǹáǩǻȄǶǩǺǻǩǹȄ 351

53 162,9

386

100,0

002 ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǻȎǴǭȎǯÝǶǮâǩǰǩáǺǻǩǶ ǾǩǴȄáǻǩǹȄǶȄãǪǩǺáǩǭǩǻȎǴǭǮǹȎǶǭǩǵȄǻǼ

ǏǮǹǬLǴLdzǻLǭǮãǬǮDzǭǮȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩ 001 ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

1053 510,0

012 ǏȄǴǼȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩǴȄáǯéDzǮǶȎǭǩǵȄǻǼ 386

213 478,8

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǻȎǴǭǮǹǭȎǭǩǵȄǻǼ 001 ǺǩǴǩǺȄǶǭǩßȄǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǺǩȈǺǩǻǻȄȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻǻȎǭǮãǬǮDzǭǮǯǩǺǻǩǹǺǩȈǺǩǻȄ 001 ǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎǪǷDzȄǶȁǩǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǺǩȈǺȄǻǻȄȎǺdzǮǩǺȄǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎáȄǰǵǮǻǻǮǹ

09

0,0

1 171 826,7 

373

79 676,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ


14 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ˆNJDZǰǶǮǺǻȎãǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄ˜ 020 ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮDZǶǭǼǺǻǹDZȈǴȄá DZǶǽǹǩáçǹȄǴȄǵǭȄǭǩǵȄǻǼ 14 356

0,0

215 360,0

215 360,0

215 359,7

0,0

215 359,7100,0

NJǷǹȄȁáǩáȄǰǵǮǻdzåǹǺǮǻǼ

794,0

1 230,0

1 230,0

966,5

0,0

966,578,6

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãáǩǹǯȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

794,0

1 230,0

1 230,0

966,5

0,0

966,578,6

794,0

1 230,0

1 230,0

966,5

0,0

966,578,6

2 334 731,0

8 507 131,7

8 510 910,5

8 510 910,0

0,0

8 510 910,0100,0

2 334 731,0

8 507 131,7

8 510 910,5

8 510 910,0

0,0

8 510 910,0100,0

ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄã ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǪȇǭǯǮǻǻǮǶáǩǹȄǰǭǩǹ 018 ǪǷDzȄǶȁǩǺȄDzǩáȄǴǩǹǵǮǶåǰǬǮǭǮ ǻåǴǮǵǭǮǹǭȎǻåǴǮǼǪǷDzȄǶȁǩǪǷǹȄȁȄǶǩ áȄǰǵǮǻdzåǹǺǮǻǼ 15

ǛǹǩǶǺǽǮǹǻǻǮǹ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãáǩǹǯȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

356

ǖȄǺǩǶǩǴȄǸǩDzǭǩǴǩǶȄǴǵǩßǩǶ ǻǷǴȄá 006 ǸǩDzǭǩǴǩǶȄǴǵǩßǩǶ ǻǹǩǶǺǽǮǹǻǻǮǹǭȎ áǩDzǻǩǹǼ

0,0

6 172 400,7

6 176 179,5

6 176 179,0

0,0

6 176 179,0100,0

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄãǽǼǶdzǿDZȈǴǩǹȄǶ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǭȄãǻåǵǮǶǻçǹßǩǶ 024 ǭǮãǬǮDzǴǮǹȎǶǮǶǯǷßǩǹßȄǭǮãǬǮDzǴǮǹǬǮ ǪǮǹǼǬǮǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄǯǷßǩǹȄǻçǹßǩǶ ǪȇǭǯǮǻǻǮǹǬǮǪǮǹȎǴǮǻȎǶǩßȄǵǭǩßȄ ǶȄǺǩǶǩǴȄǻǹǩǶǺǽǮǹǻǻǮǹ

2 334 731,0

2 334 731,0

2 334 731,0

2 334 731,0

0,0

2 334 731,0

0,0

100,0

,,,ǛljǐljNJǧǍǏǎǛǛǀǓǓǙǎǍǑǛNJǎǙǜ 968,0

 968,00,1

851 968,0

851 967,9100,0

851 967,9100,0

5 01 1 06

08 373

NJǧǍǏǎǛǛǀǓǓǙǎǍǑǛǛǎǙǍǀæǛǎǜ

851 968,0

851 968,0

NJȇǭǯǮǻǻȎdzdzǹǮǭDZǻǻǮǹǭȎåǻǮǼ

851 968,0

851 968,0

851 968,0

NJȇǭǯǮǻǻȎdzdzǹǮǭDZǻǻǮǹǭȎåǻǮǼ

851 968,0

851 968,0

851 968,0

851 967,9100,0

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪȇǭǯǮǻǻǮǶǪǮǹȎǴǬǮǶ ǪȇǭǯǮǻǻȎdzdzǹǮǭDZǻǻǮǹǭȎåǻǮǼ

851 968,0

851 968,0

851 968,0

851 967,9100,0

âǩǹȄǰǩǴǼȁȄǪǩǶdzǻǮǹǬǮǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǪȇǭǯǮǻǻǮǶǪǮǹȎǴǬǮǶǪȇǭǯǮǻǻȎdz dzǹǮǭDZǻǻǮǹǭȎåǻǮǼ

851 968,0

851 968,0

851 968,0

851 967,9100,0

,9âljǙǏǤǔǤâljǓǛǑNjǛǎǙǕǎǖNJǗ ǔljǛǤǖǗǘǎǙljǟǑǨǔljǙNJǗǒǤǖǡlj ǚljǔǥǍǗ

1 328 968,0

3 932 024,0

3 932 024,0

3 931 995,4âljǙǏǤǔǤâljǓǛǑNjǛǎǙǍǀǚljǛǤǘljǔǜ

1 328 968,0

3 932 024,0

3 932 024,0

3 932 023,5

0,0

3 932 023,5100,0

ǕÝǭǮǶDZǮǻǺǸǷǹǻǻǼǹDZǰǵǯÝǶǮ ǩáǸǩǹǩǻǻȄádzǮãȎǺǻLdz

828 968,0

828 956,0

828 956,0

828 956,0

0,0

828 956,0

0,0

100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãâçǹȄǴȄǺǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

828 968,0

828 956,0

828 956,0

828 956,0

0,0

828 956,0

0,0

100,0

828 968,0

828 956,0

828 956,0

828 956,0

0,0

828 956,0

0,0

100,0

022 ǗǸǮǹǩǯÝǶǮǪǩǴǮǻǻǮǩǻǹȄ˜Ǐǡǚ ǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶçǴßǩDzǻǼßǩ

500 000,0

3 103 068,0

3 103 068,0

3 103 067,5

0,0

3 103 067,5100,0

0,0

1 557 930,0

1 557 930,0

1 557 929,5

0,0

1 557 929,5100,0

065 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮ ǶǮǵǮǺǮ çǴßǩDzǻǼ

0,0

1 557 930,0

1 557 930,0

1 557 929,5

0,0

1 557 929,5100,0

0,0

126 081,0

126 081,0

126 081,0

0,0

126 081,0

0,0

100,0

0,0

126 081,0

126 081,0

126 081,0

0,0

126 081,0

0,0

100,0

NJǩǺáǩǴǩǹ 121

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǻǩǪDZßDZǹǮǺǼǹǺǻǩǹǯÝǶǮ ǻǩǪDZßǩǻǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄǹǮǻǻǮǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

354

065 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮ ǶǮǵǮǺǮ çǴßǩDzǻǼ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãáǩǹǯȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

500 000,0

1 731,0

1 731,0

1 731,0

0,0

1 731,0

0,0

100,0

012 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǶǮǵǮǺǮçǴßǩDzǻǼ

500 000,0

1 731,0

1 731,0

1 731,0

0,0

1 731,0

0,0

100,0

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǻǼǹDZǰǵǭǮǶǮ ȁȄǶȄáǻȄǹǼǯÝǶǮǺǸǷǹǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

0,0

64 000,0

64 000,0

64 000,0

0,0

64 000,0

0,0

100,0

065 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǶǮǵǮǺǮçǴßǩDzǻǼ

0,0

64 000,0

64 000,0

64 000,0

0,0

64 000,0

0,0

100,0

0,0

27 800,0

27 800,0

27 800,0

0,0

27 800,0

0,0

100,0

0,0

27 800,0

27 800,0

27 800,0

0,0

27 800,0

0,0

100,0

0,0

829 296,0

829 296,0

829 296,0

0,0

829 296,0

0,0

100,0

0,0

829 296,0

829 296,0

829 296,0

0,0

829 296,0

0,0

100,0

0,0

238 230,0

238 230,0

238 230,0

0,0

238 230,0

0,0

100,0

0,0

238 230,0

238 230,0

238 230,0

0,0

238 230,0

0,0

100,0

0,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

100,0

0,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

100,0

0,0

208 000,0

208 000,0

208 000,0

0,0

208 000,0

0,0

100,0

0,0

208 000,0

208 000,0

208 000,0

0,0

208 000,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

28,1

28,1

0,0

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎãáǩǹǯȄǩdzǻDZǫǻǮǹȎǶǺǩǻǼǭǩǶ ǻéǺǮǻȎǶǻéǺȎǵǭǮǹ

0,0

0,0

0,0

28,1

28,1

0,0

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎãáǩǹǯȄǩdzǻDZǫǻǮǹȎǶǺǩǻǼǭǩǶ ǻéǺǮǻȎǶǻéǺȎǵǭǮǹ

0,0

0,0

0,0

28,1

28,1

0,0

âǩǹǯȄǩdzǻDZǫǻǮǹȎǶǮǴȎȁȎǶǭǮǺǩǻǼǭǩǶ ǻéǺǮǻȎǶǻéǺȎǵǭǮǹ

0,0

0,0

0,0

28,1

28,1

0,0

ǕéǴȎdzǻȎdzdzǮȁǮǶǻéǹȎǶǭǮǬȎdzǷǵǵǼǶǩǴǭȄá ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǴǮǹǵǮǶǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz dzÝǺȎǸǷǹȄǶǭǩǹǭȄǯÝǶǮdzǷǵǵǼǶǩǴǭȄá ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzdzÝǺȎǸǷǹȄǶǭǩǹǭȄãǯǮǭǮǴ ǪǩǺáǩǹǼȄǶǭǩßȄǶǮǵǮǺǮȁǩǹǼǩȁȄǴȄá ǯȎǹǬȎǰǼȎǶǭǮǬȎåǰǬǮǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻȎ ǺǩǻǼǭǩǶǻéǺǮǻȎǶǻéǺȎǵǭǮǹ

0,0

0,0

0,0

28,1

28,1

0,0

9NJǧǍǏǎǛǛǀäǛljǘǡǤǔǤàǤ ǘǙǗǝǑǟǑǛǀ

13 236 793,0

 416,5

 416,5

356

359

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãdzÝǺȎǸdzǮǹǴȎdzǯÝǶǮåǶǮǹdzÝǺȎǸ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

364

065 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǶǮǵǮǺǮçǴßǩDzǻǼ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãǺÝǼǴǮǻǯÝǶǮáǩǴǩáçǹȄǴȄǺȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

365

065 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǯÝǶǮ ǶǮǵǮǺǮ çǴßǩDzǻǼ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǻçǹßȄǶéDz dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

367

065 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǶǮǵǮǺǮçǴßǩDzǻǼ ˆljǺǻǩǶǩtǯǩãǩáǩǴǩ˜ǩǹǶǩDzȄ ȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄáǩDzǵǩßȄǶÝdzȎǵȁȎǴǮǶǭȎǹǼ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

372

065 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǶǮǵǮǺǮçǴßǩDzǻǼ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãȆǶǮǹǬǮǻDZdzǩ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

386

065 ǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶ áǩǴȄǸǻǩǺǻȄǹǼǶǮǵǮǺǮçǴßǩDzǻǼ ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀäâljǙǏǤǔǤâ ljǓǛǑNjǛǎǙǀǖǚljǛǜǍljǖǛêǚǓǎǖ ǛêǚǀǕǍǎǙ 6 01 1

05

 308,5

6 648 108,0

10 172 416,5

ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪೪˘ˢ˟˵˵˧ˬ˧˪೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟˳˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϮˢ́ˬ೦́Ϯϯ˾˧ˬ˞˟˞˟˛˧ζϭϵϳͲϭϬϮϬ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘ ഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄ ǏǮǹ dzǷǭǮdzǺȎǶǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄȁȎǴǭǮǭǮǬȎˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩ ǴȄ˜ǯȄǴßȄǶǩǼǹȄǰǭǩßȄǰǩãǭǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄ ǻǩǵȄǰǭǩßȄȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãǪǩǺǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ  ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áǩǯǮǻǻȎǴȎdz éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǯȄǴßȄȁȎǴǭǮǭǮǬȎ

ȯ áǩǼǴȄǺȄǶǩ ǵȄǶǩǭǩDz åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáǩǼǴȄǶȄãǻǩǹǵǩßȄǶǭǩßȄ ˆǯȄǴßȄáǩǰǩǶǭǩ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǺåǰǭǮǹ ˆǯȄǴßȄáȄǹdzéDzǮdzǻǮ˜ǭǮǬǮǶǺǩǶǭǩǹǵǮǶǯÝǶǮ ǺåǰǭǮǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǀȁdzȎǺǩȈǺǩǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄ áǩǼǴȄ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶ ǺÝǻǻǮǶǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩ ǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǺȎǶ ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄǴǩǼljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩ ǯédzǻǮǴǺȎǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǩǺǻǩǶǩ ÝdzȎǵȎǶȎãǩǸǸǩǹǩǻȄ

13

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ

ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ϭϴ˘೪˱˘ˮ˞˘೦́ζϭϵϳͲϮϯϴ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘ ഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄ ǏǮǹ dzǷǭǮdzǺȎǶǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄȁȎǴǭǮǭǮǬȎˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩ ǴȄ˜ǯȄǴßȄǶǩǼǹȄǰǭǩßȄǰǩãǭǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄ ǻǩǵȄǰǭǩßȄȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãǪǩǺǯǷǺǸǩǹȄǶȎǺdzǮǩǺȄǹǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ  ˆǕǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǯȄǴßȄǩáǸǩǶǭǩßȄ ȯ áǩǼǴȄǺȄǶǩ ǵȄǶǩǭǩDz åǰǬǮǹȎǺǻǮǹ ǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶ áǩǼǴȄßǩ áǷǺȄǵȁǩǶȄã ǻǩǹǵǩßȄǶǭǩ

ˆǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã ǷǹǶǩǴǩǺáǩǶ ǯǮǹȎ˜ ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄ ˆ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶǭǩǹ ˆǩ˜ ǭǮǬǮǶ ǺǩǶ ǭǩǹǵǮǶǯÝǶǮÝǹȎǸǸǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ǻǩǹǵǩáǻǩ ˆǕǮǶȁȎdzDZǮǴǮǹȎǵǮǶǯǮǹǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄǴǩǹ˜ǭǮǬǮǶ ǪǩßǩǶǭǩßȄˆǛǷǺǻǩǶǷǫǺdzǩȈǑǹDZǶǩnjǮǷǹǬDZǮǫǶǩ˜ǭǮǬǮǶ ǺåǰǭǮǹˆǘÝǻǮǹǪȇǹǷǺȄ˜ljâ˜ǭǮǬǮǶǺåǰǭǮǹǵǮǶǯÝǶǮ ÝǹȎǸǻǮǹǵǮǶǩǼȄǺǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǀȁdzȎǺǩȈǺǩǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄ áǩǼǴȄ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶ ǺÝǻǻǮǶǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩ ǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǺȎǶ ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄǴǩǼljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩ ǯédzǻǮǴǺȎǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫʮ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˲˟ˣ˟˲˚˪˟೪˯̅˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄǏǮǹdzǷǭǮdzǺȎǶǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄãǵÝǹǻǮǪǮǺȎǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ǰǩãǭǩǹȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ ǮǴǭȎ ǵǮdzǮǶǭǮǹǭȎ ǭǩǵȄǻǼǭȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǼ ǵǩáǺǩǻȄǶǭǩ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǯǮǹǰǩãǶǩǵǩǺȄǶȄã ǶǷǹǵǩǴǩǹȄ ǵǮǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹȄ ǺǩáǻǩǴßǩǶ ǯǩßǭǩDzǭǩ ǮǴǭȎ ǵǮdzǮǶǭǮǹǭȎã ǯǮǹȎ ǺǩǶǩǻȄǶǩǶ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz

ǵǮǶȁȎdzǻǮǬȎǯǩǴǸȄǩǼǭǩǶȄǬǩǯǮǹǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ áǷǺǩǪǮǹȎǴȎǸǷǻȄǹßǩǶǺȄǰǪǩǵǮǶáǷǺȄǵȁǩßǩǺÝDzdzǮǺ ǯDZȄǹǵǩǯȄǴßǩǭǮDzȎǶǬȎǵǮǹǰȎǵǬǮǹǮǰǮǹǫdzǮáǷDzȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǀȁdzȎǺǩȈǺǩǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄ áǩǼǴȄ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶ ǺÝǻǻǮǶǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩ ǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǺȎǶ ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄǴǩǼljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩ ǯédzǻǮǴǺȎǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ͨϱͩ˭˘˶˳́˭˞˘೦́ζϭϵϳͲϴϵϵ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘೪˯˳́˭˾˘ 9,NJǧǍǏǎǛǛǀäǛljǘǡǤǔǤàǤǖ âljǙǏǤǔljǖǍǤǙǜ ǘǙǗǝǑǟǑǛǛǀ ǘljǒǍljǔljǖǜ10 172 416,5

3 524 308,5

 108,0

âljǙǤǐǍljǙǍǤäǛêǚǀǕǀ

4 350 000,0

5 462 957,0

5 462 957,0

5 462 957,0

0,0

100,0

âǩǹȄǰǭǩǹǻéǺȎǵȎ

4 350 000,0

5 462 957,0

5 462 957,0

5 462 957,0

0,0

100,0

ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzȎȁdzȎáǩǹȄǰǭǩǹ

4 350 000,0

5 462 957,0

5 462 957,0

5 462 957,0

0,0

100,0

âǩǹȄǰǩǴǼdzǮǴȎǺȎǵȁǩǹǻǻǩǹȄ

4 350 000,0

5 462 957,0

5 462 957,0

5 462 957,0

0,0

100,0

ǗǪǴȄǺǻȄãǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹ áǩǴǩǶȄãǩǺǻǩǶǩǶȄãǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶȄǩǴǩǻȄǶáǩǹȄǰǭǩǹ

4 350 000,0

5 462 957,0

5 462 957,0

5 462 957,0

0,0

100,0

âljǙǤǐǍljǙǍǤæǛǎǜ

17 586 793,0

8 661 165,0

8 661 165,0

8 661 164,1

0,0

8 661 164,1100,0

âǩǹȄǰǭǩǹǭȄåǻǮǼ

17 586 793,0

8 661 165,0

8 661 165,0

8 661 164,1

0,0

8 661 164,1100,0

17 586 793,0

8 661 165,0

8 661 165,0

8 661 164,1

0,0

8 661 164,1100,0

009 ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǩǻáǩǹǼȁȄǷǹǬǩǶǶȄãǯǷßǩǹȄ ǻçǹßǩǶǪȇǭǯǮǻǩǴǭȄǶǭǩßȄǪǷǹȄȁȄǶåǻǮǼ

17 586 793,0

8 661 164,0

8 661 164,0

8 661 163,2

0,0

8 661 163,2100,0

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǪȇǭǯǮǻǻǮǶǪåǴȎǶǬǮǶ 019 ǸǩDzǭǩǴǩǶȄǴǵǩßǩǶǪȇǭǯǮǻǻȎdzdzǹǮǭDZǻǻǮǹǭȎ áǩDzǻǩǹǼ

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

97,2

0,0

13 370 624,5

13 370 624,5

7 01 2 02

16 356

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄáǵǩãȄǰȄǪǩǹáǩǴǩǶȄã ǩǺǻǩǶǩǶȄãáǩǹǯȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ

NJǧǍǏǎǛâljǙljǏljǛǛljǙǤǖǤä âǗǔǍljǖǤǔljǛǤǖâljǔǍǤâǛljǙǤ

ǎǺǮǸǻȎdzǮǰǮãǺǷãȄǶǭǩßȄǪȇǭǯǮǻ áǩǹǩǯǩǻǻǩǹȄǶȄãáǩǴǭȄáǻǩǹȄ

ǙǺȯ

ǏǮǹ ǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎã ǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ

ǏǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǶȎãǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǯǮǹȎ

1.

6,1262

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄæǶǭȎǹȎǺǻǩǺǯǷǴȄȯdzåȁǮǩǼǭǩǶȄ

2.

41,6155

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǛǮǴȅǵǩǶǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄǶǩǶǷãǻéǺǻȎdzdzǮáǩǹǩDz

3.

0,9240

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄljǺǻǩǶǩâǩǹǩßǩǶǭȄǻǩǺǯǷǴȄȯlj ǯǷǪǩǴȄáǩǻǩǼȄ dzåȁǮǩǼǭǩǶȄ

ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǍǮǶǺǩǼǴȄáǺǩáǻǩǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǕǕǯȄǴßǩǻǮǬȎǶǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄádzåǵǮdzǻȎã dzǮǸȎǴǭȎdzåǴǮǵȎǶdzåǹǺǮǻǼǩȈǺȄǶǭǩdzǮǴǮǺȎǯǩǪǭȄáǻǩǼȁȄǴǩǹǵǮǶdzǮǴȎǺȎǵȁǩǹǻǯǩǺǩDzǻȄǶǭȄßȄǻǼǹǩǴȄ ǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ ÞǴǮǼǮǻǻȎǯǩǪǭȄáǻǩǼȁȄǶȄãǩǻǩǼȄ

ǕǮǭDZǿDZǶǩǴȄádzåǵǮdzǻȎã ǻéǹȎ

ǕǮǭDZǿDZǶǩǴȄá dzåǵǮdzǻȎãǶȄǺǩǶȄ

ˆǘǺDZǾDZdzǩǴȄáǭǮǶǺǩǼǴȄáǸǹǷǪǴǮǵǩǴǩǹȄǶȄã ǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄáǷǹǻǩǴȄßȄ˜ǕǓâǓ

NJȎǴȎdzǻȎǵǩǵǩǶǭȄǹȄǴßǩǶ ǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄádzåǵǮdz

ǓǷǶǺǼǴȅǻǩǻDZǫǻȎdz ǭDZǩǬǶǷǺǻDZdzǩǴȄádzåǵǮdz

6 722 515,7

ljǶȄáǻǩǵǩǴȄá NJȇǭǯǮǻáǩǹǩǯǩǻǻǩǹȄǶȄãáǩǴǭȄáǻǩǹȄ âǩǹǯȄǯȄǴȄǶȄãǪǩǺȄǶǭǩßȄǪȇǭǯǮǻ áǩǹǩǯǩǻǻǩǹȄǶȄãáǩǴǭȄáǻǩǹȄ

ˀ˟ˣ˟˲˚˪˟೪˯˥́ˬ˘˵́ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˧೮˃ʳʯʥʫˁʳ

13 370 624,5 6 648 108,9

1

âǷǺȄǵȁǩǩáǸǩǹǩǻǻȄǯÝǶǮǩǶȄáǻǩǵǩǶȄ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄǩǹáȄǴȄǩǴǼßǩ ǪǷǴǩǭȄ


15 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǭǧǷǴǧdzǧ ʤˁ˃ʤʻʤౢ͘ʳˌʶʳʳˁ˃ʫˀʪʫʿʤˀ˃ʤʺʫʻ˃ʳʥʫʱʥʳ˃ˌʳʸʳʶʶͳˁʳϭϵ͕ʥʽˁʸʤ˄ʤʯˏʺʪˏౢʽˀˏʻʪʤˀˏʻʤʶʽʻʶ˄ˀˁʮʤˀʰ˔ʸʤʱʪˏ͘ ljǴǵǩǻȄǎǺȎǴǩǼǭǩǶȄǀǀNJǻǮǹǬǮǼȁȎǺȎ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ  ǛǮǹǬǮǼȁȎ åǰ ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ ǩǻáǩǹǩ ǷǻȄǹȄǸ âǙǶȄãǰǩãǭǩǹȄǶǀǀǕǪçDzǹȄßȄǶáǩǻǩãǺǩáǻǩǼȄ dzǮǹǮdz æǰǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶǩǻáǩǹǩǷǻȄǹȄǸåǰáçáȄßȄǶ áǷǹßǩǼǷǹȄǶǭǩǼ âȄǰǵǮǻǻȎdzǯÝǶǮǮãǪǮdzǻÝǹǻȎǪȎǶǺǩáǻǩǼ âǙǰǩãȄǶǩǺÝDzdzǮǺáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩǶǷǹǵǩ ǴǩǹȄǶǺǩáǻǩǼ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǭǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ âȄǴǵȄǺǻȄá ȎǺǸǮǶ áǷǺǩ áǩDzǻǩ ǻǮǹǬǮǼǭ Ȏ ǻǮǹǬǮǼ ǪǩǹȄǺȄǶǭǩ ǼǩáȄǻȄǴȄ dzǮǹǮdzǻȎ ǻǮǹǬǮǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶ ǯéǹǬȎǰǼ ǯǩǶ ǯǩáǻȄǴȄá ǻǷǴȄá ǷǪȃdzǻDZǫǻȎǻéǹǭǮáȄǴǵȄǺǻȄáȎǺǻǮǻǮǹǬǮǼǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮáǩǹǩǴȄǸǯǩǻáǩǶȎǺǻǮǹǪǷDzȄǶȁǩǯǮdzǮǪǩ ǺǻȄǻǮǹǬǮǼȎǰǬǮǻéǺǼǯǩǺǩßǩǶáȄǴǵȄǺǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄáǭǮǹǮdzǻǮǹǭȎǩǶȄáǻǩǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎǯǷßǩǹȄǰǩãǬǮǹǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ǶǮǵǮǺǮ ǰǩǸǩǺǻǩßȄ ǷǽDZǿǮǹǴǮǹ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩǻȎǹdzǮǴǬǮǶǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ 

ǏǮdzǮǻçǴßǩǴǩǹǭȄãåǻȎǶȎȁǻǮǹȎǶçDzȄǵǭǩǹǵǮǶ ǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭǮǶǻéǺdzǮǶǾǩǪǩǹǵǮǶǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄ áǩǪȄǴǭǩDzǭȄǯÝǶǮǷǴǩǹǪǷDzȄǶȁǩǰǩãǭȄȁǮȁȎǵ áǩǪȄǴǭǩDzǭȄ æǰ ǯçǵȄǺȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǯǮǭǮǴǪǩáȄǴǩǼ ǯÝǶǮ ǯǮǭǮǴȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǮǺǮǸ ǯéǹǬȎǰǮǭȎ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄã ǸǹǩdzǻDZdzǩǴȄá áȄǰǵǮǻǻǮ ǻǷǴȄßȄǵǮǶ ǸǩDzǭǩǴǩǶǩǭȄ ǏǮǭǮǴǼÝdzȎǴåǰȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǶǭǮâǙǀǀǕǯÝǶǮ âǙǰǩãǭǩǹǵǮǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdz ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ åǰȎǶǮ ǪǮǹȎǴǬǮǶ ǰǩã ǪǷDzȄǶȁǩǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ǏǮǭǮǴǻǷǸǸǮǶǪȎǹǬǮáȄǴǵȄǺǪǷǴßǩǶǯǮǹǬǮ ǪȎǹǬǮȁȄßȄǸǯÝǶǮȎǰȎǶǺǼȄǻǸǩDzáȄǴǵȄǺǻȄǩȁǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎǯǷßǩǹȄǰǩãǬǮǹǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ǶǮǵǮǺǮ ǰǩǸǩǺǻǩßȄ ǷǽDZǿǮǹǴǮǹ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩǻȎǹdzǮǴǬǮǶǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ 

ljǴǵǩǻȄǎǺȎǴǩǼǭǩǶȄǀǀNJǩǶȄáǻǩǼȁȄǺȄ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ ljǶȄáǻǩǼȁȄåǰǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶǩǻáǩǹǩǷǻȄǹȄǸ âǙǶȄãǰǩãǭǩǹȄǶǀǀǕǪçDzǹȄßȄǶáǩǻǩãǺǩáǻǩǼȄ dzǮǹǮdz æǰǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶǩǻáǩǹǩǷǻȄǹȄǸåǰáçáȄßȄǶ áǷǹßǩǼǷǹȄǶǭǩǼ âȄǰǵǮǻǻȎdzǯÝǶǮǮãǪǮdzǻÝǹǻȎǪȎǶǺǩáǻǩǼ âǙǰǩãȄǶǩǺÝDzdzǮǺáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩǶǷǹǵǩ ǴǩǹȄǶǺǩáǻǩǼ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǭǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ âȄǴǵȄǺǻȄá ȎǺǸǮǶ áǷǺǩ áǩDzǻǩ ǻǮǹǬǮǼǭȎ ǻǮǹǬǮǼ ǪǩǹȄǺȄǶǭǩ ǼǩáȄǻȄǴȄ dzǮǹǮdzǻȎ ǻǮǹǬǮǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶ ǯéǹǬȎǰǼ ǯǩǶ ǯǩáǻȄǴȄá ǻǷǴȄá ǷǪȃdzǻDZǫǻȎǻéǹǭǮáȄǴǵȄǺǻȄáȎǺǻǮǻǮǹǬǮǼǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮáǩǹǩǴȄǸǯǩǻáǩǶȎǺǻǮǹǪǷDzȄǶȁǩǯǮdzǮǪǩ ǺǻȄǻǮǹǬǮǼȎǰǬǮǻéǺǼǯǩǺǩßǩǶáȄǴǵȄǺǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄáǭǮǹǮdzǻǮǹǭȎǩǶȄáǻǩǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎǯǷßǩǹȄǰǩãǬǮǹǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ǶǮǵǮǺǮ ǰǩǸǩǺǻǩßȄ ǷǽDZǿǮǹǴǮǹ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩǻȎǹdzǮǴǬǮǶǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ 

 ljǴǵǩǻȄ ǎǺȎǴ ǩǼǭǩǶȄ ǀǀNJ dzǹDZǵDZǶǩǴDZǺǻȎ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ ǓǩǵǩǼßǩǩǴȄǶßǩǶáȄǴǵȄǺǯǩǺǩǭȄǭǮǸdzéǭȎdz ǻǼßȄǰßǩǶǯÝǶǮáȄǴǵȄǺǯǩǺǩǭȄǭǮǸǩDzȄǸǻǩǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹǭȄãǺǩǼǺǩáǪǮǭǮǹȎǰǭǮǹȎǶǩǴȄǸǺǼǹǮǻdzǮ ǻéǺȎǹǼǪǮDzǶǮǯǩǰǪǩßǩǯǩǰǼǯÝǶǮǻȎǹdzǮǼ æǰǯçǵȄǺȄǪǷDzȄǶȁǩǯǮǭǮǴǪǩáȄǴǩǼǯÝǶǮ ǯǮǭǮǴȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǮǺǮǸ ǯéǹǬȎǰǮǭȎ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄã ǸǹǩdzǻDZdzǩǴȄááȄǰǵǮǻǻǮǻǷǴȄßȄǵǮǶǸǩDzǭǩǴǩǶǩǭȄ ǏǮǭǮǴǼÝdzȎǴåǰȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǶǭǮâǙǀǀǕǯÝǶǮ âǙǰǩãǭǩǹǵǮǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdz ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ åǰȎǶǮ ǪǮǹȎǴǬǮǶ ǰǩã ǪǷDzȄǶȁǩǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ǏǮǭǮǴǻǷǸǸǮǶǪȎǹǬǮáȄǴǵȄǺǪǷǴßǩǶǯǮǹǬǮ ǪȎǹǬǮȁȄßȄǸǯÝǶǮȎǰȎǶǺǼȄǻǸǩDzáȄǴǵȄǺǻȄǩȁǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩ áǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ ǯǷßǩǹȄ ǰǩãǬǮǹ ǽDZǰDZdzǩ ǽDZǴǷǺǷǽDZȈ ǸǺDZǾǷǴǷǬDZȈǾDZǵDZȈȆdzǷǶǷǵDZdzǩȆdzǷǴǷǬDZȈǵǮǻǩǴ ǴǼǹǬDZȈ ǵǩǴ ǭÝǹȎǬǮǹȎ DZǶǽǷǹǵǩǻDZdzǩ ǪǷDzȄ ǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶ ǮǵǮǺ ǭǮǶǮǺȎ ȁȄǶȄááǩǶ ÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶåǻdzǮǶǶǮǵǮǺǮǰǩǸǩǺǻǩßȄǷǽDZ ǿǮǹǴǮǹljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩǻȎǹdzǮǴǬǮǶǩǶȄáǻǩǵǩ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ

 ǎǺȎǴ ǩǼǭǩǶȄ ǀǀNJ ǯǮǭǮǴ ǼÝdzȎǴȎ ǪȎǹǴȎdz 695ǺǩǶǩǻȄ 

ǚǩǹȄǩǹáǩǎǺȎǴǩǼǭǩǶȄǀǀNJǼȀǩǺdzǮǴȎdzǸǷ ǴDZǿDZȈDZǶǺǸǮdzǻǷǹȄ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ ǏǮdzǮǻçǴßǩǴǩǹǭȄãåǻȎǶȎȁǻǮǹȎǶçDzȄǵǭǩǹǵǮǶ ǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭǮǶǻéǺdzǮǶǾǩǪǩǹǵǮǶǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄ áǩǪȄǴǭǩDzǭȄǯÝǶǮǷǴǩǹǪǷDzȄǶȁǩǰǩãǭȄȁǮȁȎǵ áǩǪȄǴǭǩDzǭȄ æǰ ǯçǵȄǺȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǯǮǭǮǴǪǩáȄǴǩǼ ǯÝǶǮ ǯǮǭǮǴȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǮǺǮǸ ǯéǹǬȎǰǮǭȎ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄã ǸǹǩdzǻDZdzǩǴȄá áȄǰǵǮǻǻǮ ǻǷǴȄßȄǵǮǶ ǸǩDzǭǩǴǩǶǩǭȄ ǏǮǭǮǴǼÝdzȎǴåǰȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǶǭǮâǙǀǀǕǯÝǶǮ âǙǰǩãǭǩǹǵǮǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdz ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ åǰȎǶǮ ǪǮǹȎǴǬǮǶ ǰǩã ǪǷDzȄǶȁǩǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ áȄǴǵȄǺǪǷǴßǩǶǯǮǹǬǮȁȄßȄǸȎǰȎǶǺǼȄǻǸǩDz áȄǴǵȄǺǻȄǩȁǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ ǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄ ǯÝǶǮ ǯǷßǩǹȄ ǰǩãǬǮǹ ǸǮǭǩǬǷǬDZdzǩ ǯÝǶǮ ǸǺDZǾǷǴǷǬDZȈ ǩǴßǩȁáȄ ÝǺdzǮǹDZ ǭǩDzȄǶǭȄá ǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶǻåǵǮǶǮǵǮǺ ǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶåǻdzǮǶǶǮ ǵǮǺǮǰǩǸǩǺǻǩßȄǷǽDZǿǮǹǴǮǹljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ  ljǴǵǩǻȄ ǩǼǭǩǶȄ ǀǀNJ dzÝǵǮǴǮǻǻȎdz ǯǩǺáǩ ǻǷǴǵǩßǩǶǭǩǹ ȎǺǻǮǹȎ ǯåǶȎǶǭǮǬȎ ǼȀǩǺdzǮǴȎdz DZǶ ǺǸǮdzǻǷǹȄ ǪȎǹǴȎdz695ǺǩǶǩǻȄ  dzÝǵǮǴǮǻǻȎdz ǯǩǺáǩ ǻǷǴǵǩßǩǶǭǩǹ ǩǹǩǺȄǶǭǩ ǻÝǹǪDZǮǯçǵȄǺȄǶåǻdzȎǰǮǭȎ dzÝǵǮǴǮǻdzǮ ǻǷǴǵǩßǩǶ ǪǩǴǩǴǩǹ ǩǹǩǺȄǶǭǩ ǯǮdzǮ ǩǴǭȄǶ ǩǴǼ ȁǩǹǩǴǩǹȄǶ åǰ ǼǩáȄǻȄǶǭǩ áǩǪȄǴǭǩǼ åǰȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǶǭǮâǙǀǀǕǯÝǶǮâǙǰǩãǭǩǹǵǮǶ ǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdz ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ åǰȎǶǮ ǪǮǹȎǴǬǮǶ ǰǩã ǪǷDzȄǶȁǩǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ ǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄ ǯÝǶǮ ǯǷßǩǹȄ ǰǩãǬǮǹ ǸǮǭǩǬǷǬDZdzǩ ǯÝǶǮ ǸǺDZǾǷǴǷǬDZȈ ǩǴßǩȁáȄ ÝǺdzǮǹDZ ǭǩDzȄǶǭȄá ǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶǻåǵǮǶǮǵǮǺ ǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶåǻdzǮǶǶǮ ǵǮǺǮǰǩǸǩǺǻǩßȄǷǽDZǿǮǹǴǮǹljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ

ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̌̌೅̡̞̥̞̞̦̞̔̐ಪ «ʿ̵̡̛̛̭̣̼̌ದ̖̦̭̱̣̼̔̌ದ̨̪̬̣̖̥̣̬̼̦̼̍̌̌ಪ̶̛̛̥̖̦̣̼̔̌ದ̨̬̯̣̼̌ಢ̼» ʺʶౢʶ – 1953 ̙̼̣̼ ̦̖̞̞̐̚ ದ̣̦̌̌ಢ̦̌, ౢ̌̌̚ದ̭̯̦̦̼̌ಪ ̖ಪ ̜̼̬̍̌ಢ̼ ̶̛̛̥̖̦̣̼̔̌ದ ̡̥̖̖̥̖̣̖̬̞̦̞ಪ ̞̬̞̍. ౢ̡̨̞̬̞̖̖̖̣̬̌̐̔̔̌̔̌̚̚ಢ̡̼೅̵̛̛̛̭̞̪̭̯̬̣̼̍̌ದ್್̡̡̡̥̖̬̭̖̯̖̯̞̦̙̣̌ಢ̡̼̥̖̖̥̖̚͘

ʻ̖̞̞̐̐̚ದ̼̥̖̯̪̖̦̚ದ̯̬̌̌ʽ̬̯̣̼̌ದ̥̥̦̬̼̌̌̔̌̔ಪ̡̖ಪ̖̭̞̙೅̦̖ ̴̨̨̡̛̛̹̬̣̬̜̼̦̹̖̣̖̭̞̌̌̌̍̌̚ದ̼̥̖̯̯̚ರ̬̣̖̬̞̦ಱ̭̼̦̼̌̔͘ ˁ̨̦̼̥̖̦ದ̯̬͕̌̌ʽ̬̯̣̼̌ದ̯̌̔̌ಢ್̬̼̭̣̞̥̹̖̭̞̙̔̌̍೅̦̖̭̖̦̞̥ ̴̨̯̖̣̖̦̬̼̙̔̌ಱ̥̼̭̞̭̯̖̜̞̔͘ʶ೅̡̛̭̞̞̣̞̯̞̥̥̦̬̍̍̌̌̔̌ˁ̞̖̐̚ ̡ರ̵̨̨̛̛̬̖̣̞̪̭̣̣̼̔̐́ದ̭ಱ̬̌ದ̯̬̥̖̦̥̌೅̭̖̣̖̣̖̬̞̔ಪ̹̖̹̞̥̞̦ ̯̱̌̍ಢ್̡̡̥̖̯̖̭̖̞̌̔͘ /͘ʺ̡̥̦̬̖̌̌̔̌ಪ̖̭̞ ʮ̨ಢ̵̛̛̬̼̭̦̯̯̼̪̭̯̬̌̌̌̌ ̔೅̬̞̖̬̣̖̬̞̐̔ಪ̡̖ಪ̖̭̞ ʮ̨ಢ̵̛̛̬̼̭̦̯̯̼̪̭̯̖̬̪̖̯̌̌̌̌̌̏ ̔೅̬̞̖̬̣̖̬̞̐̔ಪ̡̖ಪ̖̭̞ ʿ̵̨̨̡̛̭̣̯̬̖̐̌ಪ̖̭̞ II. ˇ̨̛̛̹̬̣̬̌̌̌̚ ˑ̡̨̣̖̯̬ಱ̜ದ̼ ʰ̶̛̦̣̐̌́́ ʺ̨̛̛̦̯̖̬̪̌̐̌́ ʪ̶̨̛̛̬̭̦̣̌̏̌̌́̚ ˑ̴̶̡̨̛̛̣̖̯̬̬̖͕̣̦̌̐̌̽̏̌̌́̚̚ ʤ̛̛̥̪̣̪̱̣̭̯̖̬̪̽̌́ ˀ̴̡̨̛̖̣̖̭̯̖̬̪̌́;̡̡̱̪̱̦̯̱̬̌̌Ϳ

///͘ʺ̶̛̛̖̦̣̼̔̌ದ̦̼̌ದ̯̥̣̬̼̌̌̌̔ಱ̭̼̦̱ ˃̡̞̬̖̱̯̱̬̣̼̦̼̌̌ದ̯̥̌̌ ʽದ̨̱̬̼̦̬̼̦̯̔̌̌ರ̭̱͕̙ಱ̥̼̭ದ̌ ̨̬̦̣̭̱̌̌ರ̹̞̦̙̬̥̼̣̼̌̌̔ದ̯̱̬̣̼̦̼̌̌ದ̯̥̌̌ ʶ್̡̣̞̯̞̙ರ̬̞̱̖̬̐̐̚ಱದ̭̯̖̯̱̌ರ̹̞̦̦̼̌ದ̯̥̌̌ ౢ̛̬̱̼̖̣̖̦̱̌̔ರ̹̞̦̦̼̌ದ̯̥̌̌ ʶರ̨̡̛̛̬̖̣̞̦̭̯̣̼̔̔̌̐̌ದ̙̌ಢ̜̔̌ ̡̖̞̦̖̖̬̞̣̖̯̞̦̦̼̔̍̌̚ದ̯̥̌̌ IV͘ˑ̡̭̪̖̬̯Ͳ̥̥̦̬̼̌̌̔̌̔ಪ̯ಱ̙̼̬̼̥̥̭̼̦̔̌̌ ̖̬̱̥̖̦̍ದ̨̬ಢ̡̱̹̼̣̬̖̌̌ಪ̖̭̞͖ V͘ˁ̶್̨̡̛̯̦̬̙̖̖̣̥̖̌̌̔̌̍ ್̡̖̬̞̪̬̭̖̯̞̣̖̯̞̦̍ದ̼̥̖̯̯̖̬̞̔̚ಱ̭̼̦̱.

ʥ̞̞̔̚ಪ̡̥̖̖̦̙̜̼̥̼̌͗̚ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼͕̌̌ʳ̛̣̭́ʮ̦̭̌ರ̞̬̐ಱ್̡̣̼̹̖̭̞͕ϭϮ ˁ̴̨̖̦̞̥̯̖̣̖̦̼͗нϳ;ϳϭϳϮͿϱϳͲϭϱͲϭϯ͕˃್̡̞̬̖̱̣̞̥̞̍͗нϳ;ϳϭϳϮͿϱϰͲϳϲͲϭϳ ʮ̖̖̣̙̔೅̬̖̥̔͗нϳ;ϳϭϳϮͿϱϰͲϳϲͲϮϯ͕ʪ̌ಢ್̬̼̭̣̞̥̹̖̭̞̦̞̔̌̍ಪ̴̨̯̖̣̖̦̼͗нϳ;ϳϭϳϮͿϱϰͲϳϲͲϬϯ ˁ̜̯̌: www.mcppz.kz E-mail: mcppz@mail.ru

kx‰Šx…xxĭx„“v kx‰Šx…xxĭx„“v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ©¨L¢ª©ªL›L ©¨L¢ª©ªL›L ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÐÅÄÀÊÒÎÐ }¨™¦£˜ªĭx„}… }¨™¦£˜ªĭx„}…

yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ †ˆ“…yx‰xˆ“ †ˆ“…yx‰xˆ“ ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“

ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ

ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ Ó¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ӼÌÙ¼ÌÆÑ ÎĪñäġìÁÖÁÎĭÜÈÜ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ

àDZǵǩǹǩǻǻǻǩǹáéǰǮǻǼǫǰǫǷǭȄǶȄãǸǷǴDZǿǮDzȎ ǪȎǹǴȎdz69ǺǩǶǩǻȄ ßDZǵǩǹǩǻǻǩǹßǩdzȎǹǬǮǶǯÝǶǮȁȄááǩǶǩǭǩǵǭǩǹ ǭȄǪǩáȄǴǩǼßǩǩǴȄǸǻȎǹdzǮǸǷǻȄǹǩǭȄ åǰȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǶǭǮâǙǀǀǕǯÝǶǮâǙǰǩãǭǩǹǵǮǶ ǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdz ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ åǰȎǶǮ ǪǮǹȎǴǬǮǶ ǰǩã ǪǷDzȄǶȁǩǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ ǮǹǴǮǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ Ƿǹǻǩ ǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄ ǪǷDzȄ ǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ǏéǹǬȎǰǼȁȎáȄǰǵǮǻdzǮǹȎ ǪȎǹǴȎdz 69 ǺǩǶǩǻȄ  ǴǩǼǩǰȄǵǭȄá ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǵǮǶ ǺÝDzdzǮǺ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹßǩ ǪǮǹȎǴǬǮǶ áçáȄßȄ ǶǮǬȎǰȎǶǭǮ ådzȎǴǮǻǻȎǴȎǬȎǶ ǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǩǭȄ ǎãǪǮdzǯÝǶǮáȄǰǵǮǻǻȎdzǻÝǹǻȎǸǻȎǺǩáǻǩǼ âǷDzȄǴßǩǶ ǰǩãǭȄǴȄáǻǩǹ áȄǰǵǮǻǻȎdz ȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩǼ ǔǩǼǩǰȄǵǭȄáǻçǴßǩǴǩǹǯǷßǩǹßȄǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄã ǮǹǮǯǮǴǮǹȎǶ áǩǹǩǵǩßȄǶǭǩßȄ ǪǩǺȁȄǴȄáǻȄã ȁǮȁȎǵȎǶ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄã ådzȎǴǮǻǻȎǴȎǬȎ ǶǮǬȎǰȎǶǭǮ ȁȄßǩǹȄǴßǩǶǰǩãǭȄǪçDzǹȄáǻǩǹȄǶǺǩáǻǩǼ áçáȄá ǪçǰǼȁȄǴȄá ǯǩǺǩßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹǭȄ ÝdzȎǵȁȎǴȎdz ǼȀǩǺdzǮǴǮǹǭǮ ǩDzáȄǶǭǩǼ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹßǩ åǰǼǩáȄǻȄǶǭǩǩǹǶǩDzȄǸǹǷǽDZǴǩdzǻDZdzǩǴȄáȁǩǹǩ ǴǩǹǭȄáǷǴǭǩǶǼ ǗǻȄǶǯÝǶǮǵǩDzǴǩǼǵǩǻǮǹDZǩǴǭǩǹȄǶéǶǮǵǭǮǸ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄdzåǴȎdzáçǹǩǴǭǩǹȄǶǻǷǴȄáÝǹȎǭçǹȄǺ dzéDzȎǶǭǮǯDZǶǩáǻǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǮǪȎǴǼ ǡȄßǩǹǭǩǶ ǩǴǭȄǶ dzåǴȎdz áçǹǩǴȄǶȄã ǭçǹȄǺ ǯÝǶǮǺȄǹǻáȄǻéǹȎǶȎãçáȄǸǻȄǴȄßȄǶǩdzåǰǯǮǻdzȎǰȎǸ ǯçǵȄǺǼǩáȄǻȄǶǭǩǷǶȄãǯǩßǭǩDzȄǶǩǵÝǶǪǮǹǼ NJǮdzȎǻȎǴǬǮǶ dzåǴȎdz áçǹǩǴǭǩǹȄǶ ǺǮǶȎǵǭȎǴȎdzǸǮǶ ǯéǹǬȎǰǼ éǶǮǵȎ ǯéǹǬȎǰǼ ȁǮǪǮǹǴȎǬȎǶ ǩǹǻǻȄǹȄǸ ǷǻȄǹǼ ǓåǴȎdzǻȎ ǯéǹǬȎǰǼ dzǮǰȎǶǭǮ ǰǮDzȎǶǭȎ ǯÝǶǮ ǩǴǭȄǩǹǻáȄ ǪǩDzáǩßȄȁ áǷǰßǩǴȄǺáǩ ǪåǬǮǻ ǯǩ ǺǩǵǩǼǩǭǩǵǭǩǹßǩáǩǼȎǸǻåǶǭȎǹǵǮǼǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǵǩǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǯÝǶǮ áǷßǩǵǭȄá çDzȄǵǭǩǹǭȄã ǵéǴȎdzǻǮǹȎǶǮǶçáǺǩǶdzǮǴǻȎǹǵǮǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩáǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ ǮǹǴǮǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎ Ƿǹǻǩ ǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄ ǪǷDzȄ ǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ˆNjǚ˜ ǺǩǶǩǻǻǩßȄ ǯéǹǬȎǰǼȁȎ dzǼÝǴȎǬȎ Ǫǩǹ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩ ǻǮǴǮ ǽǷǶǭǩǹȄ ljǴǵǩǻȄǩǼǭǩǶȄǀǀNJǻǮǾǶDZǬȎ ǪȎǹǴȎdz69 ǺǩǶǩǻȄ  ǻǮǾǶDZdz åǰȎǶȎã áȄǰǵǮǻȎǶǭǮ âǙ ǀǀǕ ǯÝǶǮ âǙ

ʫ̣ದ̨̬ಢ̌ಢ̦̌ʫ̬ʮ೅̡̦̞̖̍

ǰǩãǭǩǹǵǮǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdz ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ åǰȎǶǮ ǪǮǹȎǴǬǮǶ ǰǩã ǪǷDzȄǶȁǩǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ljǼǵǩdzǻǩßȄ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǷáDZßǩǴǩǹ ǵǮǶ áȄǴǵȄǺǻǩǹǻǼǹǩǴȄåǻȎǶȎȁǻǮǹǵǮǶǾǩǪǩǹǴǩǵǩǴǩǹ ǪǷDzȄǶȁǩǯǮǭǮǴǻÝǼǴȎdzǻȎdzǵÝǴȎǵǮǻǻǮǹǭȎǯǩǰǩǭȄ ǓǷǶdzǼǹǺáǩ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩ áǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹǮǹǯÝǶǮÝDzǮǴǩǰǩǵǩǻǻǩǹǯǩǺȄdzǮ ǭǮDzȎǶǪȎǴȎǵȎǷǹǻǩǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄǪǷDzȄǺǩǶǻDZ ǵǮǻǹǭǮǶǻåǵǮǶǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZ áȄǰǵǮǻǻǮǶåǻdzǮǶ ǮǹǴǮǹéȁȎǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶǩǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ljǴǵǩǻȄ ǩǼǭǩǶȄ ǀǀNJ dzȎȁȎ ǯǮǭǮǴ ǼÝdzȎǴ ǪȎǹǴȎdz69ǺǩǶǩǻȄ ǏǮdzǮǻçǴßǩǴǩǹǭȄãåǻȎǶȎȁǻǮǹȎǶçDzȄǵǭǩǹǵǮǶ ǵǮdzǮǵǮǴǮǹǭǮǶǻéǺdzǮǶǾǩǪǩǹǵǮǶǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄ áǩǪȄǴǭǩDzǭȄǯÝǶǮǷǴǩǹǪǷDzȄǶȁǩǰǩãǭȄȁǮȁȎǵ áǩǪȄǴǭǩDzǭȄ æǰǯçǵȄǺȄǪǷDzȄǶȁǩǯǮǭǮǴǪǩáȄǴǩǼǯÝǶǮ ǯǮǭǮǴȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǮǺǮǸ ǯéǹǬȎǰǮǭȎ ǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄã ǸǹǩdzǻDZdzǩǴȄááȄǰǵǮǻǻǮǻǷǴȄßȄǵǮǶǸǩDzǭǩǴǩǶǩǭȄ ǏǮǭǮǴǼÝdzȎǴåǰȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǶǭǮâǙǀǀǕǯÝǶǮâǙ ǰǩãǭǩǹǵǮǶǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǪȄǴǭǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdz ǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶ åǰȎǶǮ ǪǮǹȎǴǬǮǶ ǰǩã ǪǷDzȄǶȁǩǵȎǶǭǮǻǻǮǵǮǴǮǹȎǶáǷǴǭǩǶǩǭȄ âȄǰǵǮǻǻȎdzǭDZǺǿDZǸǴDZǶǩǶȄǺǩáǻǩDzǭȄ âǙǰǩãǶǩǵǩǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶáȄǰǵǮǻǻȎdzȆǻDZdzǩ ǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶǺǩáǻǩDzǭȄ âȄǰǵǮǻ ǪǩǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǪǩǹǴȄá ǵÝǶ ǯǩDzǴǩǹǭȄ ǺǷǶȄã ȎȁȎǶǭǮ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹǭȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶǩáǩǻȄǺǻȄǵÝǶǯǩDzǴǩǹǭȄáçǸDZȈǺǩáǻǩǼ ǏǮǭǮǴ ǻǷǸǸǮǶ ǪȎǹǬǮ áȄǴǵȄǺ ǪǷǴßǩǶ ǯǮǹǬǮ ǪȎǹǬǮȁȄßȄǸǯÝǶǮȎǰȎǶǺǼȄǻǸǩDzáȄǴǵȄǺǻȄǩȁǼ ǓǷǶdzǼǹǺáǩ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹßǩ áǷDzȄǴǩǻȄǶ ǻǩǴǩǸǻǩǹ Ǯǹ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǯǩǺȄ dzǮ ǭǮDzȎǶ ǪȎǴȎǵȎǷǹǻǩǷǹǻǩǩǹǶǩDzȄǪǷDzȄǺǩǶǻDZǵǮǻǹǭǮǶ ǻåǵǮǶǮǵǮǺǭǮǶǮǺȎȁȄǶȄááǩǶÝǺdzǮǹDZáȄǰǵǮǻǻǮǶ åǻdzǮǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶǭǩ ǻȎǹdzǮǴǬǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩ ǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ǓǷǶdzǼǹǺâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄȎȁdzȎȎǺǻǮǹ ǷǹǬǩǶǭǩǹȄǶȄãáȄǰǵǮǻȎǶǮáǩǪȄǴǭǩǼǮǹǮǯǮǺȎǶȎã ǶǮǬȎǰȎǶǭǮåǻdzȎǰȎǴǮǭȎ ǏǷßǩǹȄǭǩ ǩǻǩǴßǩǶ ǵǮdzǮǶǯǩDz ǪǷDzȄǶȁǩ dzǷǶdzǼǹǺ åǻdzȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ ǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩ ǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹǼ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ dzéǶǶǮǶ ǪǩǺǻǩǸ dzéǶ ȎȁȎǶǭǮ ljǺǻǩǶǩ á ǀǀǍ ǓǩǭǹǯçǵȄǺȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄǶǩdzǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼ åǻȎǶȎȁǻǮǹȎǵǮǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄçǺȄǶǼáǩǯǮǻ êǵȎǻdzǮǹǴǮǹ dzǷǶdzǼǹǺǻǩǶ åǻǼȎ éȁȎǶ ǭǮǶǮ ǭǩȈǹǴȄßȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǶǷǹǵǩǻDZǫǻǮǹǭȎ ǯÝǶǮ ǶǷǹǵǩǻDZǫǻȎdzáçáȄáǻȄáǩdzǻȎǴǮǹǪǷDzȄǶȁǩǻǮǺǻ ǻǩǸǺȄǹǩǭȄ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǶȄãǪǩǺǪǩǻȄǹǴǩǹȄǶȄãǪȎǹȎtǎǹǏÝǶȎǪǮdz NJǮǹǭÝǼǴǮǻçǴȄǶȄã ǻǼßǩǶȄǶǩ ǯȄǴ ǻǷǴǭȄ ǗǺȄßǩǶ ǷǹǩDzljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩßȄNJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdzǯÝǶǮdzǮǴȎǺȎǵ ˆǘDZ ǹǩǵDZǭǩ˜ ǺǩǹǩDzȄǶǭǩ ǩǴǩǵǩǶ ǩDzǻȄǺ åǻǮǭȎ ǗßǩǶ âȄǻǩDz ǞǩǴȄáǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǩǶâǩǶǩǻǪǮdzǐÝDzǻǷǴǴǩçǴȄljǶǩǹǬéǴ NJÝǭǮǴǾǩǶáȄǰȄ ǕǷãßǷǴDZȈǭǩǶ ǚÝǻǯǩǶ ǛȎǴǩȁáǩǶçǴȄ ǺǷǶǭǩDzǩá ǩDzǻǼǴȄ ǩDzǻȄǺdzǮǹǴǮǹȎǵȎǰ ÞǺǮǵ ǎǹǮǯǮáȄǰȄ ljǺǻǩǶǩ âǩǹǴȄßǩȁ ÞǼǪÝdzȎǹǷǫǩ ǚǮǵǮDz ljDzǪǮdz âǩǴDZǮǫ ljǹáǩǴȄá ǑǹǩǶßǩDzȄǸǓéǰǮǵǪǩǮǫǎǹdzǮǪçǴǩǶâǩDzǶǩǰǩǹǷǫ ǕǮDzȎǹǪǮdzǚçǴǻǩǶǾǩǶǏǩáǺȄǴȄáǗǹȄǶǪǩǺǩǹǷǫ ljǺǻǩǶǩ 

ǙDZǶǩǻǐǩDzȄǻǷǫ ljǴǵǩǻȄ ǎǹǯǮãȎǺÞǪǭDZǮǫ âȄǰȄǴǷǹǭǩ NJǩǼȄǹǯǩǶǞǩǴDZǷǴǴǩ ǗǹǩǴ ǕǩáǺǩǻljáǩǶǷǫ âǩǹǩßǩǶǭȄ áǩǻȄǺǩǭȄNJǩǺǯéǴǭǮtǻǮǵȎǹǻçǴǸǩǹ ljDzǻȄǺǻȄâǩǰǩáǺǻǩǶßǩǮãǪǮdzǺȎãȎǹǬǮǶáǩDzǹǩǻdzǮǹǏéǹǺȎǶ ǎǹǵǩǶǪǩǺáǩǹǩǭȄ âǩǰȄǴǩǹǩǴáǩǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄtǸǹǷǽǮǺǺǷǹǛçǹǺȄǶǪǮdz ǓÝdzȎȁǮǫ æǻǮǻȎǶdzéǶȎǵǩǼǺȄǵ NJǩǺǻǩǴǼȄǺǩß ljDzǻȄǺáǩǩǺȄßȄãȄǰǭǩǹ! 36æǰȎǶȎãáȄǰǵǮǻȎǺǻǮDzǻȎǶǬǩǰǮǻȎǶǭǮǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶǷǺȄ ǯǩǹǶǩǵǩǶȄáǷǴȄǶǩçǺǻǩǸdzǮǴǬǮǶǻȎǴȁȎǴǮǹǻǮǬȎǶdzȎǹǬȎǰȎǴǮǭȎ

 ǯȄǴǭȄã ǵǩǼǺȄǵ ǩDzȄǶȄã ǯçǴǭȄǰȄǶǭǩ Ǻǩßǩǻ ǭǮljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǚǩǹȄǩǹáǩǩǼǭǩǶȄǶȄãǸǹǷdzǼǹǩǻǼǹǩ ǺȄßDZǵǩǹǩǻȄǶǭǩáçáȄááǷǹßǩǼǯÝǶǮǼÝdzȎǴǮǻǻȎǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄã ǺǷǶȄǵǮǶáǩǻǩǹédzȎǵǮǻǻȎdzǮǵǮǺçDzȄǵǭǩǹǭȄãáǩǻȄǺȄǵǮǶ ǚǩǹȄǩǹȄǩǹáǩ ǩǼǭǩǶȄǶȄã ǻçǹßȄǶǭǩǹȄǶǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ȄǶ ǻǩǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶǺçǹǩáǻǩǹǪǷDzȄǶȁǩǰǩãǶǩǵǩǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶ ǻéǺȎǶǭȎǹǼǩȁȄádzǮãǮǺǺǩǼǩǴǭǩǹȄǶǪǮǹǼdzéǶȎåǻǮǭȎ

âǩǹǻ dzȎǺȎǴǮǹǭȎã ǩǻǩǴǵȄȁ ȁǩǹǩßǩ áǩǻȄǺǼßǩ ǵéǵdzȎǶǭȎǬȎ ǪǷǴǵǩßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩǩǹǶǩDzȄǵǷǪDZǴȅǭȎdzǻǷǸǵǮdzǮǶǯǩDzǴǩǹȄǶǩ ǯǷǴǺǩǸǩǹǯǩǺǩDzǻȄǶȄǶǾǩǪǩǹǴǩDzǵȄǰ ǏǮdzǮdzǼÝǴȎǬȎãȎǰåǰȎãȎǰǭǮǪǷǴǼȄǻDZȎǺ ǛǷǴȄá ǩáǸǩǹǩǻǻȄ dzǮǴǮǺȎ ǻǮǴǮǽǷǶ ǶåǵȎǹǴǮǹȎǶǮǶ ǩǴǼȄãȄǰßǩ ǪǷǴǩǭȄ   

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãdzÝǺȎǸdzǮǹǴǮǹǸǩǴǩǻǩǺȄˆNJDZǰǶǮǺǻȎã ǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄ˜NJǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǶȄãˆǓÝǺȎǸdzǮǹǴȎdz ÝǴǮǼǮǻǻȎdzéȁǮDzǻǼ˜ǻåǹǻȎǶȁȎǪǩßȄǻȄǩȈǺȄǶǭǩˆǏçǵȄǺ ȎǺǻǮǸ ǻçǹßǩǶ ǪDZǰǶǮǺǻȎ ǯéǹǬȎǰǼǭȎ ǺǮǹǫDZǺǻȎdz áǷǴǭǩǼ dzåǹǺǮǻǼ˜ áçǹǩǵǭǩǼȄȁȄ ǪǷDzȄǶȁǩ dzÝǺȎǸdzǮǹǴǮǹǬǮ áȄǰǵǮǻ dzåǹǺǮǻǼ éȁȎǶ ǺǮǹǫDZǺǻȎdz dzǷǵǸǩǶDZȈ ǹǮǻȎǶǭǮ ȎǹȎdzǻǮǼǯéǹǬȎǰǼǪǩǺǻǩǴßǩǶȄǶǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ æǻȎǶȎǵdzǷǶǺǼǴȅǻǩǿDZȈǴȄááȄǰǵǮǻǺǩǴǩǺȄǶǭǩǯçǵȄǺ ǩǻáǩǹǩǻȄǶǯǮdzǮdzÝǺȎǸdzǮǹǴǮǹǭǮǶdzǷǵǵǮǹǿDZȈǴȄáǶǮǵǮ ǺǮdzǷǵǵǮǹǿDZȈǴȄáǮǵǮǺçDzȄǵǭǩǹǭǩǶǯȄǴßȄˆ˜ ǵǩǼǺȄǵǺǩßǩǻǬǮǭǮDzȎǶáǩǪȄǴǭǩǶǩǭȄ ǚǮǹǫDZǺǻȎdzdzǷǵǸǩǶDZȈǶȄȎǹȎdzǻǮǼǯåǶȎǶǭǮǬȎǓǷǵDZǺǺDZȈßǩ dzǮǴȎǸ ǻéǺdzǮǶ åǻȎǶȎǵǭǮǹǭȎ ǩȁǼ ǯÝǶǮ áǩǹǩǼ ǪǷDzȄǶȁǩ

ǷǻȄǹȄǺáçǯǩǻǻǩǹȄǶǯǷǴǭǩßǩǶåǻȎǶȎǵǪǮǹǼȁȎådzȎǴǭǮǹǭȎã ǵȎǶǭǮǻǻȎǻéǹǭǮáǩǻȄǺǼȄǵǮǶǯȄǴßȄˆ˜ǵǩǼǺȄǵ Ǻǩßǩǻ ǭǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ âǩǯȄǵçáǩǶ dzǺȎ lj ßDZǵǩǹǩǻȄǶǭǩáǩǪǩǻǻǩåǻdzȎǰȎǴǮǭȎ æǻȎǶȎǵǽǷǹǵǩǺȄǶǯÝǶǮȎǹȎdzǻǮǼǬǮáǩǻȄǺǼȁǩǹǻǻǩǹȄǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ âǩǯȄǵçáǩǶ dzǺȎ lj áǩǪǩǻ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã dzÝǺȎǸdzǮǹǴǮǹ ǸǩǴǩǻǩǺȄ dzǮãǺǮǺȎǶǮǶ áǩßǩǰ ǯéǰȎǶǭǮ ǶǮǵǮǺǮ astana@palata.kz ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ǵǮ dzǮǶǯǩDzȄǶǩǺçǹǩǶȄǺǯǷǴǭǩǼǩǹáȄǴȄǩǴǼßǩǪǷǴǩǭȄ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãdzÝǺȎǸdzǮǹǴǮǹǸǩǴǩǻǩǺȄǪǩDzǴǩǶȄǺ ǻçǴßǩǺȄtǏǩáǺȄǴȄáljǪǭǹǩȁǮǫ ǻǮǴ 

ˆǕçǶǩDzǺǩáǻǩǶǭȄǹǼdzǷǵǸǩǶDZȈǺȄ˜ljâǶȄãljǺǻǩǶǩáǽDZǴDZǩǴȄǰǩãǭȄǵǮdzǮǶǯǩDzȄåǰǬǮǹǬǮǶ ǻǼǹǩǴȄǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄtljǺǻǩǶǩáljǴǵǩǻȄǩǼǭǩǶȄâǩǯȄǵçáǩǶdzNjéDzǓ ǚȀDZǻǩǻȅǶǮǭǮDzǺǻǫDZǻǮǴȅǶȄǵǭǷǬǷǫǷǹdzǼǸǴDZtǸǹǷǭǩǯDZǰǩȯ Ǒǘ ǗǵǩǹǷǫǩ ljǴǻȄǶǬǼǴȅ ǜǵDZǹǰǩdzǷǫǶǩ ǺǫDZǭǮǻǮǴȅǺǻǫǷ ǺǮǹDZDZ ǷǻǬǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩǚǩǹȄǩǹdzDZǶǺdzDZDzǹǩDzǷǶǼǴǘǷǻǩ ȯǩǭǹǮǺǚǩǹȄǩǹdzDZǶǺdzDZDzǹǩDzǷǶǼǴljǼȆǰǷǫǩ ǶDZǶǩǭdzǫǶǩDZǵȈǖǼǹǵǩǬǩǰǼǵǷǫǩǛǷdzǻǩǹǪǩȈǖǼǹǯǩdzǼǸǷǫDZȀǩ ǺǷǷǪȂǩǮǻǷǺǫǷǮǵǰǩdzǹȄǻDZDZ

ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÅôìáóĭÁÇÜÂÁÊ ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉÎ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉΠՆŠ†Š,ƒ, ՆŠ†Š,ƒ, ‰Ī£ª˜¥‰},Ò ‰Ī£ª˜¥‰},Ò

{˜Ÿªĭ˜Ÿ˜Ĭ©ª˜¥ˆ©§«™£ ¢˜©³¥³ĦxĬ§˜¨˜ª¤ ¥ ©ª¨£L›L¥œžªL¨¢£L§Ě{¢«Ģ£L›L™¨L£›¥ ˆœ˜¢® ·Ĭ¦£ž˜Ÿ™˜ £¨L¥LĦ§L¢L¨£¨L¤¥¢ĤŸĬ˜¨˜©³¥™Ĥ£L©«L°˜¨ª¤© {˜Ÿªkx©ª˜¥˜˜Ĭ°˜¤³v›˜ŸªL¨œ˜¢® ·©³¥³Ħ¢¦¤§´¶ª¨£L¢¦¨ª˜£³Ĩ³¥œ˜ª¨L£L§Ĭ˜ªª˜£œ³ËÆÈÆËÙ¼ÑÆÅÁËÓÏÑ — }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ

ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ

ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ

ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ

„¢¥ž˜¡³¤³Ÿ „¢¥ž˜¡³¤³Ÿ x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³ ÅïòóüĬ¢Ĥ°©L ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©L ª£¬˜¢© 

ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ

ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ËġîáêüíÒģËÆÎ ËġîáêüíÒģËÆÎ

Ә¨˜£³¤³ 15100 Ҙ§©³¨³©Ě Ҙ§©³¨³©Ě Âáòðáöáîá x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³~Ī™˜¥¦š¢Ĥ°©L k€Ÿœ˜ª£´©ªš¦y„v~‰


16 Ě 

ÒæîâĄíáôòüíçüì

www.astana-akshamy.kz ww w ww w...aaassta t na-akshamy.kz EE-mail: Emaailill:: iin info@astana-akshamy.kz nfo@ ffoo@a @assttan ta a-akshamy.kz

ˏǴǬǷ ʶ˟˾˟ʸ͘ʧ˶˭ˤˬ˟˚˘˵́ˮ˞˘೦́ʫ˶˲˘ˣˤ̆೵ˬ˵˵́೪ ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˞˟೪˘ˬ˘ˬ́೪˃˧ˬ˞˟˲˞˧˞˘˭́˵˶ ˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮೵˥́˵೪́˙˯ˬ˶́˭˟ˮ˯˲́˳˵́೮ ೵ˬ́˘೪́ˮ́ʤ͘ˁ͘ʿ˶˾˪ˤˮˮ˧೮˵˶೦˘ˮ˪೴ˮ˧ˮ˟˯˲˘˥ౢˀ ˟೮˙˟˪˳˧೮˧˲˛˟ˮഉ˲˵˧˳˧ʶ˟ˮˢ˟೦˘ˬˤʺ́˲ˢ́೪˙˘˥˞́೮ ͨʤ˙˘˥ˢഉˮ˟ʿ˶˾˪ˤˮͩ˘˵˵́ഉˮ˪˟˾˧഑˵˵˧͘

Ü¡±¡–¦ Û£š›§¨™ Ü¡±Ù¨–¡š±

Абай топырағында туып, Пушкин елінде білім алған әнші екі ұлы тұлғаның сөздеріне жазылған қазақ және орыс композиторларының вокалдық шығармаларын орындады. Дәстүрге айналған бұл концерттің биылғы концертмейстері Любовь Глинка Кенжеғали Мыржықбайдың өзі айтқандай, онымен бірге сахнада бірінші рет өнер көрсетіп отыр. «Шынымды айтсам, Любовь үшін қобалжыдым. Сүйемелдеу деген оңай емес. Бірақ, өзінің міндетін жақсы атқарып шықты» дейді әнші. Бір жарым сағат бойы зор дауыста біресе әуелете, біресе шаттана, енді бірде мұңая шырқалған 18 ән тыңдарманды еріксіз баурап алды. Поэзия құдіретін түсініп, сөздің сиқырын терең сезіне білетін өрелі өнерпаз әр әннің басында Абай мен Пушкин өлеңдерінен үзінді шумақтарды мәнерлеп оқып отырды. Бұл оның өзіндік стилі іспетті. «Еркеғали Рахмадиев есіме еріксіз түсіп тұр. Осы сахнада шығармашылық кешін өткізген едік. Сонда ол «қанша көрермен жиналды екен?» деп сұрады. «Шамамен 600-700 адам» дедім мен. «Міне, есті студенттердің есінде қалады» деді. Сол сияқты классикалық шығармалар орындалатын бұл тақырыптық концерттің жүгі ауыр. Өйткені Абай мен Пушкинді түсіну үшін өре керек» деп, Еркеғали Рахмадиевтің «Қазағым, қайран жұртым» әнін орындады. Осы ән тыңдарманның зор қошеметіне бөленгені бірден байқалды. Себебі, әнші

ˣ˘˵ˣ˘ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͩ˯˲˵˘ˬ́೪˪˯ˮ˻˟˲˵ ́ ˶ˬ́ ˘˥˵˶ˬ ˟˲˧ˮ˧೮ ˧˙ˤ഑ˮ ˬ́ˮ˞˘˙೴˛˧ˮ˛ ೮ ́ˮ́೮ ́ˣ́ˮ́ ˲೦˘ˬˤ೪ ˘ˁ˘˱˘ ഑˪˧ˬ˧ˌ೵೦́ˬ ͩ ˧ˮͩ͘͘͘ ˳˟ˮ೴˾ ˘˲́˭ ͨౢ˘ˣ˘೦́˭͕˙ ˪˟˾˧ ˘˵˵́ˢ˟˪˟˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೪˪˟˾˧ ˣ ˶́ˮ˳́ ഑˵˵˧͘ʥ೵˲́ˮ˙ ˙ˤ˾˧ˬ˧˛˧˭˟ˮ˵˘ˮ́ˬ೦˘ˮ ˌ೵೦́ˬ˘˙೵ˬˢ˯ˬ́ ഉˮ˾˧ˬ˧˛˧˭˟ˮ˞˟˪഑ˣ˛˟ ˵೴˳˵˧͘

®ÞãÑÁ¶

áÃÎÑÆ׶ºÑ

«Үкілі ару», «Бөртенің биі», «Ай нұры» сияқты билерім ен баршағ а таныма л өнер иесінің кешіне көрермендер көп келді. Оның қойылымдық билері өнерсүйер қауымды тәнті етті. Кештегі ән мен би, оны толықтырып отырған экрандағы көріністер жиналғандарды әдемі әсерге бөледі. Сондай-ақ, Шұғыла опера әншілерімен бірге Италия классикаларынан үзінділер орында п, тағы бір таланты н танытт ы. Патриоттық, лирикалық, заманауи әндерді қиналмай шырқаған би шебері түріктің әнін өз тілінде орындап, тәжіктің әнін қытайша тамылж ытты. Өзінің айтуын ша, өнер адамының ән мен биді қатар алып жүруге шамасы жетеді. Осы кештегі тағы бір ерекше көрініс бишіде н тәлім-т әрбие алып жатқан шәкірт терінің өнер көрсет уі болды. Жаста рына қарама й, биші

Абай ақынның өлеңіндегі әр сөзді жүректен өткізіп айтқанда, ұлы ақынның ашынған дауысы, халқына күйінген ащы сөзі толықтай ашылды. «Қазағым» деген бір ғана сөзді созып айтқанның өзінде тұла бойың шымырлап кетеді. Ерлан Сыдықов, Ербол Тілешов, Серік Тұрғынбекұлы, Ғаділбек Шалахметов сынды зиялы қауым өкілдері сахна төріне шығып, Абай мен Пушкин шығармаларының үйлесімді үндестігі жайында сөз қозғап, әсерлі әңгімелер айтты. Кеш соңында Ғаділбек Шалахметов қалың көпшілікке былай деді: «Менің пайымдауымша, Абайдың ең «жанды» ескерткіші – Мәскеуде. Түр-әлпеті дәлме-дәл берілгендей. Ал, Пушкиннің қалыптан тыс ең еркін ескерткіші – Астанада, осы университет алдында. Бір аяғын көтеріп, секіріп бара жатқандай. Бұл шабыттанып, ойға бір өлең келгендігін, жаңа ой табылғандығын білдіреді. Пушкин өзіне деген ризашылығын күнделігіндегі «Ай да Пушкин!» тіркесімен жеткізеді. Ал, қазақтар «Айда, Пушкин!» деп басқа мағынада қолданады. Сол сияқты сіздер де, айдап жүріп, жаңалықтар ашуға тырысыңдар». Мәдина ЖАҚЫП

қыздардың өздерінің қойылымдарына үлкен жауапк ершілік пен қараған дары байқал ды. Олардың қимылдары, талпыныстары өздеріне жарасып-ақ тұрды. Ал, биші Шұғыла Сапарғалиқызы өз кезегінде болаша қ жоспар ларыме н бөлісті . «Алдағ ы уақытт а елімізд ің іші-сыр тында көптег ен кештер ім өтпекш і. Оған қоса, күз айында тұңғыш ән жинағымды халыққа ұсынамын», дейді ол. Көрерменді сұлулыққа еліттіріп, бірде ойға шомғызып, бірде делебе қоздырған бағдарлама елордал ықтарғ а ерекше ұнады. Бұған өнер жұлдызына арналған құшақ-құшақ гүлдер мен бисүйер қауымның ыстық ықыласы дәлел. Еркежан СӘТІМБЕК

೮ ˟˘˵˲́ˮ́˵́ˮ ˵ ˵ ˟ ˬ ˘ ˙ ഉˮ˟ ˵˘ˬ˘ ˯˱˟˲˘ˢ ˟ˢ˧˲˟˳˧ͩ˞˟˱˘೪˳˵˘ˮˮ́೮ ͩ ˘ ˲ ˟ ˱ ʽ ˾ ˘ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ ˥́ˮ˞˘ͨˁ˘˺ˮ˘́͘ʶ഑˲˭˟˛˟ౢ˘ˣ ˘ ˧ ˞ ˵ ˢ ˬ ˪ ˘ ˭೵˲ ˭˟˘˾́ ˮ˟˲˧ˮ˧೮˪഑˲ˮ˟ ೪˪˯˳˵̅˭˞˟˲˧ ˲ ഑ ˪ ˟ ˾ ˟˲˟˪ ˟˙˘ˬ˟˵഑˘˲ˤ˺ˤ˵˟˘˵˲ˬ́ ́͘ ˮ ഉ ˢ ˘ ˲ ˞ ˯˱˟ ˬ˟˲˧ˮ˧೮˵ˬ˞˘˲́೪˯˥́ˬ ˲ ˟ ˪ ˵ ˘ ˲ ˤ˘ ೪˘˥ ˵˯˭˘˵˟˲ ˭˟ˮ˹˯

Ú £  ¦ › š ¢ ž – £ §–«

 § › ¢ ¦ à Мұнда қала тұрғындары мен қонақтары Ғарифолла Құрманғалиев, Роза Бағланова, Ермек Серкебаев, Әзірбайжан Мәмбетов, Еркеғали Рахмадиев, Роза Жаманова, Мыңжасар Маңғытаев, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Дінішев, Нұржамал Үсенбаева, Майра Мұхамедқызы сынды өнер тарландарының сахналық киімдерін көре алады. Театр мұражайының меңгерушісі Априза Құсайынованың айтуынша, бұл костюмдер мен тұрмыстық бұйымдар, жұмыс құралдары әртістерден қалған естелік, солардың көзі. Олардың есімдері сахна шежіресіне жазылып, өскелең ұрпаққа мұра болып қалады. Бұл заттар өткен күннің белгілерін сақтайды.

«Біз бүкіл Қазақстанның опера және балетіне тікелей қатысы бар экспонаттарды жинап, театрдың қорын құруды ұйғардық. Театрлық костюмдерді, мұражай құжаттарын, фотоматериалдарды ақпан айынан жинай бастадық. Тек солистер ғана емес, жалпы еліміздің опера және балетінің қалыптасуына ықпал еткен барлық қайраткерлер жайлы да материалдарды жинаймыз», - дейді ол. Аталмыш мұражайға Абай атындағы опера және балет театры белгілі өнер қайраткерлері бейнеленген 11 картинаны және олардың сахнада киген костюмдерін сыйға тартыпты. Бүгінде мұражай қорында 21 театрлық костюм және мыңнан астам фотоматериалдар бар. Еркежан СӘТІМБЕК

62 (3119) 2014-06-07  

АСТАНА АҚШАМЫ №62 (3119) 7 маусым 2014

62 (3119) 2014-06-07  

АСТАНА АҚШАМЫ №62 (3119) 7 маусым 2014

Advertisement