Page 1

Ě

51 

ÒÆÊÒÆμ

ÇæìâáĨüóüíæîçüìåáíåüĨü

ÍÁÍÜÑ ÜÑ ÇÜÌ

ÒïìóġòóĄëâáóüòíò нϭϴΣ͘͘нϭϱΣ

нϮϴΣ͘͘нϮϲΣ

6+$0<.= :::$67$1$$.6+$0<.=

ËġîîĄĦùüĨôüòáĨáóíéîôó ËġîâáóôüòáĨáóíéîôó ËġîĪèáĬóüĨüòáĨáóíéîôó ÂĪìëġîäĄæĦüòóüĬáôá n&–çüì ÆĦòôüĬóæíðæñáóôñá n&–çüì

ʫ˲˵˟೮ˢഉˮ˟ ˙೴˲˳˧˛೴ˮ˧ౢ˘ˬˬ˟˪ˤ ˵˟˘˵˲́ˮ˞˘ˢ˘೮˘ ೪˯˥́ˬ́˭ˮ́೮ ˱˲˟˭̂˟˲˘˳́˙˯ˬ˘˞́͘ˁ೵ˬ˵˘ˮഉˬ˧ ʥ˘ˬ೦˘˙˘˟˚˵́೮ ͨಁ˥˟ˬ˞˟˲ഉˬ˟˭˧ ˮ˟˭˟˳˟˟೮ˢ˘೪˳́ ˟˲˪˟˪ͩ˱̂˟˳˘˳́ˮ ˲˟ˢˤ˳˳˟˲ʥ˯ˬ˘˵ ౭ˣ˘೪˯˚ͨʺ˘˺˘˙˙˘˵ ˳ˤ೪́˲́ͩ˘˵˘˶́˭˟ˮ ˳˘˺ˮ˘ˬ˘˥˞́͘

ƼɅǂNJLJǎƼDžƼɅNjƼnjƼǎǎƼnj

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

Ϯϭ˭˘˭́˲˞˘ ͨÝãƒÄƒ/Äò›Ýã 2014» sˈ˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ˤˮ˚˟˳˵ˤ˻ˤ̆ˬ́೪ ˹˯˲˶˭́഑˵˟˞˧͘ ˄˪˲˘ˤˮ˘ˮ́೮ ˈ˘˲̂˪˯˚˯˙ˬ́˳́ˮ˘ ೪˘˲˘˳˵́ʶ˲˘˳ˮ˯˛˲˘˞೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘ ౭ˬ́ʽ˵˘ˮ˳˯೦́˳́ˮ˘ ೪˘˵́˳೪˘ˮϭϬϲͲ ˾́ʤ೪˭˯ˬ˘ ˪˘˚˘ˬ˟˲ˤ̆ˬ́೪˞ˤ˚ˤͲ ˣˤ̆ˢ˘˶́ˮ˛˟˲ˬ˟˲˧ˮ˟ ˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ೪೵˲˭˟˵ ˳˵˟ˬˬ˘˳́˘˾́ˬ˞́͘ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ ϮϭͲϮϱ˭˘˭́˲ ˘˲˘ˬ́೦́ˮ˞˘ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ͕ʤౢˌ͕ ˃೴˲˪ˤ̆ˢഉˮ˟ˇ˲˘ˮͲ ˻ˤ̆ഉ˳˪˟˲ˤ೴˲˭˟ˬ˧ ˯˲˪˟˳˵˲ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ೪˘˵́˳˶́˭˟ˮ˟˪˧ˮ˾˧ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˹˟˳Ͳ ˵ˤ˚˘ˬ̂഑˵˟˞˧͘

à ê û ç ó Ì

ʫˬ˯˲˞˘˞˘ ͨÝãƒÄƒW®ƒÄÊ WƒÝÝ®ÊÄͩ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ˪ˬ˘˳˳ˤ˪˘ˬ́೪˭˶ˣ́˪˘˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ˭˟ˮˢ˘˳˱ˤ˘ˮˤ˳˵˟˲˙˘˥೪˘˶́ ˙˘˳˵˘ˬ˞́͘ʽ˳́˭˟ˮ˟˪˧ˮ˾˧˲˟˵ ഑˵˪˧ˣ˧ˬ˧˱˯˵́˲೦˘ˮ ˳˘˥́˳˙ˤ́ˬϲ ˪೴ˮ˛˟˳˯ˣ́ˬ˘˞́͘ ʽ೦˘ˮౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ͕ ˀ˟˳˟˥͕ౢ́˵˘˥͕ ˁ˟˲˙ˤ͕̆ʮ˘˱˯ˮˤ͕̆ʰ˵˘ˬˤ̆ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˟˲˧ˮ˧೮ ˟೮೴ˣ˞˧˪ˢ˘˳ ˭˶ˣ́˪˘ˮ˵˵˘˲́ ˧˲˧˪˵˟ˬ˧˱˘ˬ́ˮ˞́͘

5

ʺ˘˭́˲˘˥́ˮ́೮ϭϳͲϭϴˢ೵ˬ˞́ˣ́ˮ˞˘഑˵˟˵˧ˮʤ˳˵˘ˮ˘ˮ́೮ ˁ˘ˮ˪˵Ͳʿ˟˵˟˲˙˶˲˛˵˟˛˧˭ഉ˞˟ˮˤ˪೴ˮ˞˟˲˧˘̆˳́ˮ˞˘ʺˤ˺˘˥ˬ˯˚˵˟˘˵˲́ˮ˞˘ͨÝãƒÄƒƒ½½›ãͩ˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೪ ೵ˢ́˭́഑ˮ˟˲˪഑˲˳˟˵˟˞˧͘

«Оқырманнан – он сұрақ» айдарының кезекті қонағы – «Астана Опера» театрының жетекші солисі, «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Жұпар ҒАБДУЛЛИНА. Көкейіңізде жүрген сауалдарыңыз болса, 70-32-35 нөміріне хабарласыңыздар. Сауал – сізден, жауап – бізден!

ȍʘʛɭʛʈȱ ʇɧʆʈʅɮɸʠʈʛȎȱ Ȯȱɧɾȱʊʋʃɮɯʇȱ ɾɧʁɧʈʛʃɮɧ

5

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


2 Ě 

ÒæêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ʃɧɾȬʃɧɾ

ˁʤʻʶ˃ͳ ʿʫ˃ʫˀʥ˄ˀʧ˃ʫ ౢʤʯʤౢ˃ˏ౦ ˑ˃ʻʽʤ˄ˏʸˏ ʤˌˏʸʤʪˏ

ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ ϭϱ ˭˘˭́˲ ˪೴ˮ˧ ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮ ഑೮˧˲ˬ˟˲˧ˮ ˞˘˭́˵˶˞́೮ ˭೴˭˪˧ˮ˞˧˪˵˟˲˧͕ ˾˘˲˵˵˘˲́ ˭˟ˮ ೵˳́ˮ́˳˵˘˲́ͩ ˘˵˵́˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˪˯ˮ˹˟˲˟ˮ˻ˤ̆഑˵˟˞˧͘ ΎΎΎ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ʽ˱˟˲˘ͩ˵˟˘˵˲́ˮ˞˘ഉˬ˟˭ˮ˧೮೴ˣ˞˧˪˯˱˟˲˘ˬ˘˲́ˮ́೮˙˧˲˧ ʪˢ͘ʿ˶˽˽ˤˮˤ˞˧೮ͨ˃˯˳˪˘ͩ˯˱˟˲˘˳́ˮ́೮˵೵˳˘˶˪˟˳˟˲˧഑˵˵˧͘ ΎΎΎ ʫ˲˵˟೮ ʰˮ˞˯ˮ˟ˣˤ̆ ˘˳˵˘ˮ˘˳́ ʪˢ˘˪˘˲˵˘˞˘ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮ ˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵ ˪೴ˮ˞˟˲˧ ˙˘˳˵˘ˬ˘˞́͘ ˌ˘˲˘ ˘̆˳́ˮ˞˘ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ˢ˘˥ˬ́˹˯˵˯˪഑˲˭˟͕ͨʫˬ˙˘˳́ˢ˯ˬ͕́ͩͨʮ˘˶ˢ೴˲˟˪˭́೮˙˘ˬ˘ͩ ˹ˤˬ̂˭˞˟˲˧ˢഉˮ˟೪˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˞́೪഑ˮ˟˲˾˟˙˟˲ˬ˟˲˧ˮ˧೮˪˯ˮ˻˟˲˵˧ ˪഑˲˳˟˵˧ˬ˟˞˧͘ ΎΎΎ

ʥʤʸʤʥʤౢˌʤ౞ʤ ౢʤʥˏʸʪʤ˄ʥʤˁ˃ʤʸʤʪˏ

ʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚ ˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˧೮ ˙˘ˣ˘˳́ˮ˞˘ ೪˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˞́೪ ˳˱˯˲˵ ˙˲˟ˮ˞˵˟˲˧ˮ˧೮ ˙˧˲́೮೦˘˥ ˹˘ˮͲ˪ˬ˶˙́ ˘˾́ˬ˞́͘ ʶˬ˶˙ ˭೴˾˟ˬ˟˲˧ͨʤ˳˵˘ˮ˘ͩ˱˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˵˧˪˪ഉ˳˧˙ˤ˳˱˯˲˵˪ˬ˶˙́ˮ˘˭೴˾˟ ˪˯˭˘ˮ˞˘ˬ˘˲೦˘೪˯ˬ˞˘˶˪഑˲˳˟˵˟˵˧ˮ˙˯ˬ˘˞́͘

ǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣǩСȓСȔȉȈșШȈȘȔȈșȣȕȣЬȝȈȉȈȘȓȈțȣȕȠȈȉȐȣȓ ȉȈȓȈȓȈȘȌȣШȈȉȣȓȌȈțȔȈțșȣȔȕȈȕȠСȓȌȍȋȍȌȍȑСȕкȚȍȌСǹȖ ȌȈȕȒȍȑСȕȈȚȈȈȕȈȓȈȘФȈȉȈȓȈȉȈШȠȈФȈȎȖȓȌȈȔȈȓȈȘȉȍȘСȓȍȌС

ΎΎΎ ʫˬ˯˲˞˘˞˘ʫ˳˧ˬ഑ˣ˟ˮ˧ˮ˞˟˪˟˭˟˞˟ˢ೴ˣ˶˭˘˶˳́˭́ϭϱ˭˘˭́˲ ˪೴ˮ˧˘˾́ˬ˘˞́͘ʥ೵ˬ˪೴ˮ˧౭ˬ́ʽ˵˘ˮ˳˯೦́˳́ˮ́೮˭˘˥˞˘ˮ˛˟˲ˬ˟˲˧ ˭˟ˮ ˭೴˛˟˞˟˪ ˙˘˙˘ˬ˘˲ ೴˥˧ˮ˧೮ ˵ഉ˲˙ˤ˟ˬ˟ˮ˶˾˧ˬ˟˲˧ˮ˟ ˵˟˛˧ˮ ೪́ˣ˭˟˵˪഑˲˳˟˵˧ˬ˟˞˧͘

ͪˁʤˀˏʤˀౢʤͫʮʽʸ౞ʤˌˏౢ˃ˏ ǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣȕȈȕ ©ǨșȚȈȕȈЧȈȘȈФȈȕȌȣª ȉȈФȣȚȣȕȌȈФȣ©ǹȈȘȣȈȘШȈª ȎȈЬȈȥȓȍȒȚȘȖȗȖȑȣȏȣȕȣЬ ȍȒСȕȠСȎȈЬȈȘȚȣȓФȈȕ ШаȘȈȔȣȎȖȓФȈȠȣШȚȣ Әлемдік стандарттарға сәйкес келетін жаңа электропойыздар электр қуатын үнемдейтін болады. Барлық конструкциялық шешімдер тапсырыс беруші «Қазақстан темір жолы» ұлттық компа ния сының талаптары мен тілегіне орай орындалған. Электропойыз-

дарды пайдалану мерзімі 28 жылға есептелген. «Сарыарқа» пойызы Қарағанды стан сасына күн сайын 2 рет Астанадан 10.45-те шығып, Қарағандыға 13.55те, ал екінші рейс Астанадан 19.35-те шығып, Қарағандыға 22.45-те жететін болады.

168 609

ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ

Астана қаласындағы бір жұмыскердің орташа айлық номиналдық еңбекақысы осынша болып отыр.

ɼɯʘɯdz Тәуелсіздік сарайында «Цесна» корпорациясының салтанатты кеші өтті.

ɩʋɫʧʃǯǯǯ Астанадағы №12 кітапханада І.Жансүгіровтің 120 жылдығына арналған әдебикомпозициялық шара өтеді. Басталуы: 10.00-де.

ɯʇʊɯʄdz «Астана Арена» стадионында Қазақстан кубогының плей-офф ойыны. «Астана» – «Астана-1964» Басталуы: 19.00-де.

Жұмыс комиссиясы баланың жасына қарай кезектілік бойынша қабылдайды. Мысалы, 2012 жылы туған балаларды қабылдау 2-5 маусымда (2 маусымда түске дейін №1-150; 2 маусымда түстен кейін №151-300; 3 маусымда түске дейін №301-№450; 3 маусымда түстен кейін №451-600; 4 маусымда түске дейін №601-750; 4 маусымда түстен кейін №751-900; 5 маусымда түске дейін №9011050); 2011 ж.т. – 9-12 маусымда (9 маусымда түске дейін №1-150; 9 маусымда түстен кейін №151-300; 10 маусымда №301-450; 10 маусымда түстен кейін №451-600; 11 маусымда түске дейін №601-750; 11 маусымда түстен кейін №7511091); 2010 ж.т. – 13-16 маусымда (13 маусымда түске дейін №1-150; 13 маусымда түстен кейін №151300; 16 маусымда түске дейін №301-450; 16 маусымда түстен кейін №451-748); 2009 ж.т. – 18-

19 маусымда (18 маусымда түске дейін №1-150; 18 маусымда түстен кейін №151-300; 19 маусымда түске дейін №301-450; 19 маусымда түстен кейін №451-661); 2008 ж.т. 23-24 маусымда (23 маусымда түске дейін №1-150; 23 маусымда түстен кейін №151-300; 24 маусымда түске дейін №301-530) жүргізіледі. Қалған уақытта жұмыс комиссиясы құжаттармен жұмыс істейді. Жұмыс комиссиясы №61 орта мектепте сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін күніне 300 адам қабылдайды. Жеңілдікті санаттар бойынша азаматтар құжаттары ағымдағы жылдың 25 мамырына дейін тапсырылуы керек. Ал, кешіккен жағдайда құжаттар тек келесі қабылдау кезінде, яғни, 2015 жылы ғана қаралатын болады. Толық ақпаратты №61 орта мектептегі жұмыс комиссиясынан сағат 15.00-ден 18.00 алуға болады.

ǨȓȌȈФȣșȍȕȉСȔȈȔȣȘȒЮȕС ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋШȈȓȈșȣȕȌȈ ǨșȚȈȕȈȕȣЬȔиȌȍȕȐȒЮȕȌȍȘСȉȈș ȚȈȓȈȌȣǭȒСШȈȓȈȈȘȈșȣȕȌȈФȣ ȔиȌȍȕȐȎиȕȍСșȒȍȘȓСȒȉȈȑȓȈȕȣșȚȣ ȕȣФȈȑȚțФȈȉȈФȣȚȚȈȓФȈȕȠȈȘȈȉȈ ȘȣșȣȕȌȈȈșȚȈȕȈȓȣШȚȈȘШȈȏȈШȚȣЬ ȥȚȕȖȈțȣȓȣȕȒкȘșȍȚȍȚСȕȉȖȓȈȌȣ

Этноауылдың тыныс-тіршілігімен танысуға келетін Санкт-Петербург қаласының тұрғындары қазақ қолөнершілерінің шеберлік сағаттарын көріп, оған өздері де қатысуға мүмкіндік алады. Ол үшін арнайы «Қазақ ауылы» экспозициясы құрылады. Ши, басқұр тоқуға, сырмақ сырып, кесте тігуге ниеттілер осы алаңда өздерінің қызығушылығын тудырған дүниелермен танысады. Қамшы өріп, кілем тоқып, жіп иіріп қазақ халқының дара болмысын терең ұғады. Бұдан басқа да салт-дәстүрлеріміз көрсетіледі. Сонымен қатар, этноауылдың қонақтары үшін «Astana ballet» би ұжымы мен «Солистер академиясы» мемлекеттік камералық оркестрі өнер көрсетеді.

ͪˌ౭౞ˏʸʤͫˌˏʻ౭ˁ˃ʤʯʪˏʥʤ౞ʤʸʤʱʪˏ DzȍȠȍǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣǩСȓСȔȉȈșШȈȘȔȈșȣȕȣЬ ©ǨșȚȈȕȈȌȈȘȣȕȣªкЬСȘȓСȒФȣȓȣȔȐȗȘȈȒȚȐȒȈȓȣШ ȖȘȚȈȓȣФȣȕȣЬаȑȣȔȌȈșȚȣȘțȣȔȍȕ ȹȔȍȒȚȍȗȓȐȞȍȑȌȍаșȚȈȏȌȈȘШȈțȣȔȣȕȈ ȈȘȕȈȓФȈȕ©ȀаФȣȓȈªȜȍșȚȐȊȈȓСкȚȚС Шараның мақсаты – елордалық білім беру мекемелерінде тер төгіп жатқан ұстаздар еңбегін жұртшылыққа көрсету, инемен құдық қазған мұғалімдердің имиджін көтеру, лайықты бағасын беру еді. Осындай құрметке ие болып отырған білім мекемелері қатарында қалалық, республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми, интеллектуалдық жарыстарда топ жарып, жүлделі орындарды иеленген, Лондон қаласында

өткен білім сайысында үздік жетістіктері үшін «Алтын тәж» иегері атанған №38 мектеп-лицейі, «Ұрпаққа ұлағат» бағдарламасы бойынша сан салада көш бастаған №40 орта мектеп, ер балаларға арналған қазақ-түрік лицейлері, дарынды балаларға арналған «Зерде» мектептері бар. Фестивальді өткізуге ұйытқы болған «Астана дарыны» орталығы директорының орынбасары Гүлмира Мырзалиева «Жарқын болашағымыздың мұрагері жастар десек, жастарға дұрыс білім мен тәрбие беру – мұғалімдерге жүктелген ауыр міндет. Осы себепті бұл фестиваль елордалық білім мекемелерінің үздік деген 408 жоғары санатты педагогінің құрметіне өткізілуде» деп, ұстаздар қауымын құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Ал, №63 орта мектептің мұғалімі Алма Мүкинова еңбектерінің еленіп, салтанатты түрде құрмет көрсетіліп жатқанына шын ризашылығын білдіріп, жеткен жетістіктерінен алда алар асуларының көп екенін айтты. Ұстаздық қызметке 30 жылын сарп еткен, өзі қазақ күресі мен дзюдодан спорт шебері М.Мусин: «Азия чемпионатында 2012 жылы қола жүлдесін алған шәкіртім Н.Адамбек – дзюдодан еліміздің 4 дүркін чемпионы» деп, шәкірттерінің Астана абыройына өзіндік үлес қосып жатқанын әңгімеледі. Осылайша ұстаздарды ұлықтауға арналған «Шұғыла» фестивалі салтанатты құттықтау, ізгі тілектер мен балғын жеткіншектердің ән шашуына ұласты. Жайық НАҒЫМАШ


3 Ě 

ÒæêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ɳɯɮɯʁʈʣɶ ǮȍЬСșȔȍȘȍȒȍșСШȈȘșȈЬȣȕȌȈȹȍȔȝȈȕȈȕȣЬ аȎȣȔȣЯȓȣǶȚȈȕșȖФȣșȣȕȈШȈȚȣșШȈȕ ШȈȓȈȌȈФȣȉСȘȚȖȗȈȘȌȈȋȍȘȌСЬЮȑСȕȍȉȈȘȣȗ ȖȓȈȘȌȣȔȍȘȍȒȍȓȍȘСȔȍȕШаȚȚȣШȚȈȌȣ

ʥʰˏʸϮϬ˃౭ˀ౞ˏʻ౬ʱˁʤʸˏʻˏʿʥʳ˃ʫʪʳ ǭșȚȍȘСЬСȏȌȍȉȖȓșȈȋȈȏȍȚСȔСȏȌСЬȹșȈȕȣȕȌȈ©ЧȖȓȎȍȚСȔȌСȉȈșȗȈȕȈ±ª ȉȈФȌȈȘȓȈȔȈșȣȉȖȑȣȕȠȈ©ЧȈȏȈШșȚȈȕȕȣЬȚаȘФȣȕЮȑШаȘȣȓȣșȎȐȕȈШȉȈȕȒСȕСЬª ȎȖȓȌȈȔȈșȣȉȖȑȣȕȠȈȎȈșȖȚȉȈșȣȓȈȘФȈȈȘȕȈȓФȈȕȉȈФȌȈȘȓȈȔȈȕȣȎЮȏȍȋȍȈșȣȘț ȚиșСȔСȎȈȘȐȧȓȈȕФȈȕȍȌСЭȒСȔȍȚȎȣȓȣȉȍȒСȚȒȍȕȈȚȈȓȔȣȠȉȈФȌȈȘȓȈȔȈȕȣЬ ©ȎȍȒȍȔȍȕȠСȒȒȍкȚȍȚСȕȈȘȍȕȌȈȓȣШȉȈșȗȈȕȈªȚȈȘȔȈФȣȕȣЬȕȍȋСȏȋСȖȗȍȘȈȚȖȘȣ ±©ЧȈȏȈШșȚȈȕȐȗȖȚȍȒȈȓȣШȒȖȔȗȈȕȐȧșȣǰЯªǨЧǶșȣȖȘȈȑȌȈȒȖȔȗȈȕȐȧȕȣЬ ȎȈȕȣȕȈȕȈȘȕȈȑȣШаȘȣȓФȈȕ©ЧȈȏȈШșȚȈȕȕȣЬȚаȘФȣȕЮȑ±ШаȘȣȓȣșȒȖȘȗȖȘȈȞȐȧ șȣª ǨЧ ȉȈșШȈȘȔȈ ȚкȘȈФȈșȣȕȣЬ ȖȘȣȕȉȈșȈȘȣ ǩȈȚȣȘȎȈȕ ЧǨǸǨDzйǯǶǪǺǭǵ ȈȏȈȔȈȚȚȈȘФȈ ȉȈФȈșȣȕȈ șȈȑȓȣ ȉȈșȗȈȕȈ аșȣȕț ȎȖȓȣȕȌȈ ШȈȕȌȈȑ СșȚȍȘ ȈȚШȈ ȘȣȓФȈȕȣȕșаȘȈȗȉСȓȋȍȕȍȌСȒ – Атап айтқанда, қай аймақтар? – Санамалап айтсақ, Алматы қаласында жалпы аумағы 6022 шаршы метрді құрайтын 108 пәтерлік 2 тұрғын үй, Шымкент қаласында 56 195 шаршы метрлік немесе 1080 пәтерлік, тоғыз қабатты 15 тұрғын үй және Қарағанды қаласында 20 176 м2 құрайтын, 325 пәтерлік бес қабатты 3 тұрғын үй және Павлодар қаласында 9 450 м2 құрайтын 180 пәтерлік тоғыз қабатты 1 тұрғын үй салынып бітеді. – Енді арендалық баспананың берілу тәртібін айта кетсеңіз. – Арендалық баспана арендаторға 15 жыл мерзімге беріледі. 1 шаршы метрдің құны шамамен 1000 – 1 300 теңге. Он жылдан кейін арендатор баспананы уақытынан бұрын төлемін жасап сатып алуына болады. Оған қоса, жалға алу мерзімі кезінде арендатордың өтініші негізінде пәтерін кеңейтуге жағдай жасалған. Ескере кетерлігі, Қазақстанның тұрғын үй-құрылыс корпорациясы тұрғызған арендалық баспана жергілікті

әкімдіктің тізімі бойынша беріледі. Яғни, баспананы алуға үміткерлерді тіркеу кезінде алдымен шын мұқтаж топтардың мүддесі ескеріледі. – Жалпы, корпорацияның «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы аясында салынатын үйлері еліміздің бүкіл аумағын қамти ма? – Әрине, биыл тағы еліміздің бірнеше аймағында тұрғын үй құрылысын бастамақшымыз. Анығырақ айтсақ, Орал, Ақтөбе, Петропавл, Қостанай, Өскемен, Тараз, Қызылорда, Көкшетау және Астанада көп қабатты үйлер салынады. Егер санмен сөйлетсек, «Қазақстан тұрғын үй – құрылыс корпорациясы» бағдарламаның «жеке меншікке өтетін арендалық баспана» тармағы бойынша ағымдағы жылы 136 000 шаршы метр, 2015 жылы 250 000 ш.м тұрғын үйді пайдалануға бермек. Ал, 2016 жылдан бастап бағдарлама аясында жыл сайын 530 000 м2 баспана салу көзделіп отыр. Бұл дегеніміз – 9-9,5 мың пәтер. Әділбек ЖАПАҚ

ʺʫʱʳˀʥʰʶʫʸʫˀʪʳ౦ ʺʫˀʫʶʫˁʳಉ˃˃ʳ

ʤˁ˃ʤʻʤʸˏౢ˃ʤˀ ౬ʯʪʳʶ˃ʫˀʳʻʤʻˏౢ˃ʤʱʪˏ ǮȣȓșȈȑȣȕȍȓȖȘȌȈȒЮȕСШȈȘșȈЬȣȕȌȈǨșȚȈȕȈиȒСȔȌСȋСȍȓСȔСȏȌСЬ ȉȈșШȈȓȈșȣȕȌȈФȣȔȈȔȈȕȌȈȘȌȣȈȕȣШȚȈțȌȣȉȈșȚȈȑȌȣǩȐȣȓ ȌȈ ©ǨșȚȈȕȈ ȚȈЬȌȈțȣª ȉȈȑШȈțȣȕȌȈ ЮȏȌСȒ ȔаФȈȓСȔ ȌиȘСȋȍȘ ШȖФȈȔȌȣШȒкȓСȒȎЮȘȋСȏțȠСșСШаȘȣȓȣșȠȣȥȕȍȘȋȍȚȐȒȎȖȓșȈ ȓțȠȣȎиȕȍȗȖȓȐȞȐȧȕȣЬțȟȈșȒȍȓСȒȐȕșȗȍȒȚȖȘȣȈȕȣШȚȈȓȈȚȣȕ ȉȖȓȈȌȣǩаȓȚțȘȈȓȣDVWDQDN]șȈȑȚȣȕȈ©ǩиȑȚȍȘȍȒªȝȈȓȣШ ȈȘȈȓȣШȔȍȌȐȈȖȘȚȈȓȣФȣȕȈȕȝȈȉȈȘȓȈȕȌȣ « Ас тана таңдау ы» байқауына өтініштерді қа былдау 31 мамырға дейін жүргізіледі. Ал, 1-20 маусымда байқаудың ке л е с і ке з е ң і б а с т а л а д ы , www.astana.gov.kz сайтында

үзд ік маман иес іне дау ыс беру өтеді. Бай қау жеңімпаздары Астана күні қарсаңында халықтың қошеметіне ие болып, бағалы сыйлықтар алады.

ǨșȚȈȕȈȓȣШ ȔȍȌȐȞȐȕȈ șȈȓȈșȣȕȣЬ ШȣȏȔȍȚȒȍȘȓȍȘС ǴȍȑСȘȉȐȒȍ ȒЮȕСȕ ȔȍȘȍ ȒȍȓȍȌС ȹ ШȈȓȈȓȣШ ȉȈȓȈȓȈȘ ȈțȘțȝȈ ȕȈșȣȕȌȈкȚȒȍȕșȈȓȚȈȕȈȚȚȣȎȐȕȈȓȣșȚȈ ǬȍȕșȈțȓȣШ șȈШȚȈț ȉȈșШȈȘȔȈșȣȕȣЬ ȉȈșȠȣșȣǨȑȋЮȓǹȍȋСȏȉȈȍȊȈȖȘȚȈȔȍȌȐ ȞȐȕȈШȣȏȔȍȚȒȍȘȓȍȘСȕȒиșСȉȐȔȍȘȍȒȍșСȔȍȕ ШаȚȚȣШȚȈȗȌȍȕșȈțȓȣШșȈШȚȈțСșСȕȍШȖșШȈȕ ЮȓȍșȚȍȘСȍȘȍȒȠȍȈȚȈȗкȚȚС Бүгінде қалалық денсаулық сақтау басқармасына қарасты 33 медициналық ұйымда бес мыңнан астам орта медицина қызметкері еңбек етеді. Олардың 41 пайызының аттестациялық біліктілік санаттары бар. – Дәрігерлердің қолқанаты бола жүріп, науқастың жазылып кетуіне адал қызмет ететін абзал жандарға құрметімізді білдіргіміз келеді. Елордалық үш мейірбике денсаулық сақтау ісінің үздігі атанды. Жетпістен астам ақ халатты абзал жандарымызға алғыс айтып, еңбегін еледік, - деді Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Айгүл Сегізбаева. Шара соңында денсаулық сақтау ісінің үздігі атанған мейірбикелер Зәуреш Әбдіхалықова, Әлия Ақубасова және Гүлзи Әбенова әріптестерінің құрмет-қошеметіне бөленді. Айгүл УАЙСОВА

А л д ы м е н Л.Абрамовтың үйіне бас сұққан дә рігерлер тоқсан екідегі қарияның хал-жағдайын сұрады. Содан соң ардагерді Ұлы Жеңіс мерекесімен шын жүректен құттықтап, гүл шоқтары мен басқа да сыйлықтарын тапсырды. Қалалық №6 емхананың бас дәрігері Лариса Бухановская болса сонау сұрапыл жылдарда бүгінгі бейбіт тірлігіміз үшін жаумен жан аямай бетпе-бет шайқасқан жауынгердің ерлігіне бас иетінін айтып, емхана

Бетті дайындаған: Ғалым ҚОЖАБЕКОВ. Дереккөздері: www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz

– Батыржан Көмекбайұлы, Елбасы өзінің Жолдауында жыл сайын елімізде кем дегенде 6 млн шаршы метр жаңа үй пайдалануға берілуі керектігін тапсырғаны мәлім. Осы меженің орындалуына «Қазақстан ипотекалық компаниясы» қандай үлес қосып жатыр? – Өзімізге артылған міндетке жауапкершілік танытып, тұрғын үй құрылысын сапалы әрі дер кезінде орындау үшін 2012 жылдың тамызында «Қазақстанның тұрғын үй – құрылыс корпорациясы» құрылды. Корпорацияға құрылыс тың барлық технологиялық процесін бақылау, яғни, жобалаудан бастап тұрғын үйді қабылдауға дейінгі барлық қызмет міндеті жүктелді. Осы мақсатта республикалық бюджеттен былтыр 15 млрд теңге бөлінді. Атқарған жұмыстың нәтижесі ретінде корпорация 2014 жылдың бірінші жартыжылдығында еліміздің 4 аймағында 20 тұрғын үй нысанын тапсыруға ниетті екенін баса айтқымыз келеді.

ʤˀʪʤʧʫˀʸʫˀʤʸ౞ˏˁˏ ұжымының атынан ізгі тілегін жеткізді. Ұлы Отан соғысының ардагерлері Н.Асадчая мен А.Одноралова сексен төртте екен. Дегенмен, олар әлі тың, қ и м ы л д а р ы ш и ра қ . Өздерінің бастан кешкен ауыр күндері, сол жылдардың қиындығы туралы әңгімелей келе, әжейлер осы жасқа жетіп, бейбіт күнге куә болып отырғандары ақ халатты абзал жандардың арқасы екенін атап өтті. Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ

ͪಉˀ˃˃ʫʻͫʯʤˀʪʤʿ ˌʫʶʶʫʻʮʽౢ DzȍȠȍǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣȕȌȈФȣȹȔȍȒȚȍȗ ȓȐȞȍȑȌȍкȘȚШȈțСȗșСȏȌСȋСȕȚȍȒșȍȘțȔȈШșȈȚȣȕȌȈ ȚкȚȍȕȠȍȎȈФȌȈȑȓȈȘȎȈȚȚȣФțȣкȚȚС

Мектепке алдын ала келген Алматы аудандық Төтенше жағдайлар басқармасының мамандары сағат тілі тура 12.00-ді соққанда дабыл қақты. Бұл кезде мектепте 1153 адам болған. Осыған дейін мектепте бірнеше рет өрт қауіпсіздігі бойынша жаттығулар ұйымдастырылған еді. Сол дайындықтардың әсері болар, дабыл қаққыштың дауысы шыққан сәттен-ақ мектептің бес жағынан оқытушылар бастаған балалар лег-легімен сыртқа шыға бастады. Бір айтарлығы, 5 минутта мектеп ішіндегі 1153 адам сыртқа шығып, белгілі орындарына тізіліп үлгерді. Ал, шартты түрде мектептің үшінші қабатында күйік шалып қалып қойған бір адамды өрт сөндірушілер мен құтқарушылар арнайы техника күшімен құтқарып алды. Алматы аудандық Төтенше жағдайлар басқармасы өрт сөндіру қызметінің бас маманы Айдар Құсайынов мектеп ұжымының «өрт кезіндегі» қимыл-әрекетіне жоғары баға берді. Өрт қауіпсіздігі бойынша жүргізілген жаттығулардың жақсы нәтиже бергені үшін мектеп директоры Ғалияш Әмринаға алғысын білдірді.


4 Ě 

ÒæêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

‫ز‬DzǬǺdzǬǹ ɧʃʛɾȬɾɧʃʛɭʛ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘ˬ́೪ʮ˯ˬ˘˶˾́ˬ˘˲˵˘˳́˭˘ˬ́ˢഉˮ˟˘˚˵˯˭˯˙ˤˬ̂ ˢ˯ˬ˞˘˲́˙˘˳೪˘˲˭˘˳́˟ˬ˯˲˞˘˞˘೦́೪˯೦˘˭˞́೪˪഑ˬ˧˪˵˧೮ˢ೴˥˟ˬ˧ˢ೵˭́˳˧˳˵˟˶˧೴˾˧ˮ˘˚˵˯Ͳ ˙˶˳˵˘˲˞˘ˢ೴˲˶˘೪́˳́ˮ˟˲˟˳˟˪˵˟˲೴˾˧ˮʹϭϬϬ˵˟೮˛˟˛˟͕˙˘ˬ˘ˬ˘˲೦˘ʹϰϬ˵˟೮˛˟˛˟˪഑˵˟˲˶˞˧ ೵˳́ˮ́˱˯˵́˲͘ʥ೵ˬ˭ഉ˳˟ˬ˟೪˘ˬ˘ˬ́೪ഉ˪˧˭˞˧˪˵˟഑˵˪˟ˮ೪˯೦˘˭˞́೪˵́೮˞˘˶˞˘˵˘ˬ೪́ˬ˘ˮ˞́͘

ɧʈʊɧʃɧɮɧȱɳʅʁɧɾʛ

ɾʛʂɩɧʊʊɧɹȱʂɧǵ Басқарма басшысының орынбасары Әбдіхамит Тамабаевтың айтуынша, бұл ҚР Көлік және коммуникация министрлігі бекіткен жолаушылар мен жүк тасымалдау бойынша қызмет көрсету тарифтерін есептеу әдістемесіне сәйкес белгіленіп отыр. Әдістеме кестесіне жүгінсек, сыйымдылығы жоғары автобустардың қызметі үшін бір реттік жүру ақысы – 106,6

теңге, сыйымдылығы шағын автобустар қызметі үшін 112,4 теңге белгіленген. Жоғарыда аталған тариф осыған негізделіп отыр. Осы орайда, қалалық мәслихаттың шешімімен жеңілдікпен жол жүретін азаматтардың жол жүру тәртібі өзгеріссіз қалатын болады. Астана қаласында қоғамдық көліктегі бір реттік жолақы құны 2008 жылдан бері өзгермей, 60-65

«Қазақстан – теңіздерден қашықтықта жатқан ел. Сондықтан ұлттық экономиканы әлемдік экономикамен тығыз байланыста ұстау және тауарларымызды халықаралық нарыққа шығару үшін интеграцияға жүгініп отырмыз. Бұл үдерістің ел экономикасының дамуына әсері мол» деген Ернар Бакенов ең алдымен Кедендік Одақ пен Еуразиялық экономикалық кеңістік отандық өңдеу өнеркәсібінің ілгерілеуіне, соның арқасында нарықтың кеңеюіне және инвестициялық тартымдылықтың артуына әкелетінін жеткізді. Оның айтуынша, қазірдің өзінде интеграцияның игілігін молынан көріп отырмыз. Мәселен, Қазақстанның өңдеу өнеркәсібіне құйылатын шетелдік тікелей инвестиция көлемі едәуір артқан. Сандарды сөйлетсек, 2009 жылдан бастап 2012 жылға дейін бұл көрсеткіш 88 пайызға, 1,8 млрд доллардан 3,4 млрд долларға, ал, жалпы инвестиция 34 пайызға, яғни, 21,4 млрд доллардан 28,4 млрд долларға өскен. «Қазақстан тиімді салық саясаты мен жақсы инвестициялық климаттың арқасында Кедендік Одақ пен Еуразиялық экономикалық кеңістіктегі серік тестеріне қарағанда шетелдік капиталды және бірлескен кәсіпорындарды құруға мүмкіндік беретін Кедендік Одақтағы өзге елдерден қаржыны молынан тарта алады» деді департамент директоры.

теңге болып келгенін атап өткен басқарма басшысы Рашид Аманжолов қазіргі таңда жанар жағар май мен қосалқы бөлшектердің қымбаттауына байланысты бұл тариф көлік саласын дамытуға, оның жылжымалы құрамын жаңартып, күтіпбаптауға жұмсалатын шығынды өтемей отырғанын жеткізді. Атап айтқанда, 2008 жылдан бері дизель отынының 1 литрі 75 теңгеден 115

теңгеге дейін, яғни, 65 пайызға өскен. Ал қосалқы бөлшектер мен жиынтық материалдарға жұмсалатын шығын 80 пайызға артқан. Бүгінде Астананың қоғамдық көлік саласында 50 бағыт бойынша қызмет көрсететін 8 компания бар. Автопарктердегі 890 автобустың 734-і күнделікті желіге тұрақты түрде шығады. 2008 жылдан бері елордаға 406 автобус сатып алынған екен. Бұдан өзге, 76 бағытты құрайтын жаңа маршруттық желі жасалып, экспресс-маршруттар іске қосылған. «Астана халқының көбейіп келе жатқанына сәйкес, елордада автобустар тапшылығы әлі де бар. Соның бір себебі – жүргізушілердің жетіспеуінде болып отыр. Қыста бірқатар жолаушылар көліктерінің қаңтарылып тұруына жүргізушілердің аяқ астынан кетіп қалуы себеп болды. Жалақылардың аздығына байланысты бұл мамандар да бізде тұрақтамайды. Сондықтан тарифті көтеру қажеттіліктен туындап отыр» деді Рашид Аманжолов. Оның айтуынша, қазіргі күні елорданың қоғамдық көліктеріне 250 жүргізуші жетіспейді екен. Бұдан кейін қалалық жолаушылар көлігі саласында қолға алынған жобалар төңірегінде әңгіме қозғаған басқарма басшысы бүгінге дейін газбен жүретін 350 жаңа автобус сатып алынғанын, кейін арнаулы жолдармен жүретін жүрдек автобустар желісі, көліктердің жүрісін реттейтін жаңа бағдаршамдық бағдарлама іске қосылатынын, мұның бәрі қосымша шығынды қажет ететінін атап көрсетті. Қоғамдық көлікте бір реттік жол жүру ақысын көтеру мәселесі әлі де талқыланады. Қымбат НҰРҒАЛИ

DŽljƾǁǍǎDŽǒDŽǛǂƼȽǗljƼlj

ǎƼnjǎǗLjǀǗǁLJLjƲǃ

ʶ˟˞˟ˮ˞˧˪ ʽ˞˘೪ ˘̆˳́ˮ˞˘ ˯˲˵˘೪ ˚˘ˬ̅˵˘ ˟ˮ˛˧ˣ˧ˬ˭˟˥˞˧͘ ʥˤˬ˧˪ ˵˘˲˭˘೦́ˮ˞˘ ˙೵ˬ ˭ഉ˳˟ˬ˟˙˯˥́ˮ˾˘˟˾˵˘ˬ೪́ˬ˘˶˞˘ˢ೴˲˛˧ˣ˧ˬ˭˟˛˟ˮ͘ʶ˟˾˟ʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯˭˭˶ˮˤ˪˘˻ˤ̆Ͳ ˬ˘˲ ೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˧೮ ˙˲ˤ˹ˤˮ˛˧ˮ˟ ೪˘˵́˳೪˘ˮ ˈ˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ̃˪˯ˮ˯˭ˤ˪˘ˬ́೪ ˤˮ˵˟˛˲˘˻ˤ̆ ˞˟˱˘˲˵˘˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮ ˞ˤ˲˟˪˵˯˲́ ʫ˲ˮ˘˲ ʥ˘˪˟ˮ˯˚ ˯˳́ˬ˘˥ ˞˟˞˧͘ ˁ˯ˮ́˭˟ˮ ˙˧˲˛˟͕ ˯ˬ ʫ˶˲˘ˣˤ̆ˬ́೪ˤˮ˵˟˛˲˘˻ˤ̆˭˘೪˳˘˵́ˮ˘˾˘˵೴˳˧˱͕˳˯ˬ˵഑೮˧˲˟˪˵˟˧˳˵˟ˬ˧˱ˢ˘˵೪˘ˮˢ೵˭́˳˵˘˲ ˢ˘˥́ˮ˘ˮ˺˘˙˘˲˞˘˲˟˵˵˧͘

ɾɧʍʧʆʈʧɶȱ ʣʃʧʂȱ ɧɼʔɸʠʈʛ

2014 жылдың 16, 23, 30 мамыр күндері қаламыздағы «Артем» (Сейфуллин көшесі 47), «Шапағат» (Бөгембай даңғылы 69), «Шарын» (Алаш тас жолы 4), «Әсем» (Дүкенұлы көшесі 31) сауда орталықтары мен базарларда «Әрбір тұтынушы үшін қауіпсіз өнім» акциясын өткізіледі. Акция барысында Астана қаласының Тұтынушылар құқықтарын қорғау департаменті мамандарынан кеңес алуларыңызға болады және алған өнімдеріңіздегі нитраттың қалдық мөлшерін, микробтармен ластануын, сонымен қатар, балдың табиғилығын, қымыздың қышқылдығын тегін тексерте аласыздар. Астана қаласы Тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы

Оған сенсек, Кедендік Одақ елдеріне экспорт көлемі де 62,7 пайызға өсе түскен. Соның ішінде жүк көліктері, қара металдан, пластамассадан, рәзіңкеден, қағаздан жасалған дайын бұйымдарды және тұрмыстық техниканы экспорттауда оң тенденциялар байқалған. Мәселен, Кедендік Одақ елдеріне Қазақстанда құрастырылған жүк көліктерінің экспорты 1,4 млн доллардан 14,8 млн долларға өскен екен. Оған қоса, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту ісі де экономикамызға инвестициялардың құйылуына және инвестициялық климаттың жақсаруына әсер етуде. Брифингте Қазақстанның түрлі рейтингтерде көш соңында ілбіп келе жатпағандығы да айтылды. Мәселен, Дүниежүзілік банктің «Doing Business» аталатын бизнесті жеңіл жүргізудің индексі бойынша 185 елдің арасында еліміз 50ші орында тұр. Соның ішінде «Инвесторларды қорғау» тармағы бойынша Қазақстан 10-шы орында тұрса, «Салық салу» тармағында 17-ші және «Кәсіпорындарды тіркеуден» 25-ші орындарда. Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекелестік индексі рейтингісінде 144 елдің ішінде Қазақстан 51-ші орында. Менеджментті дамытудың халықаралық институтының әлемдік бәсекелестік индексінде 60 мемлекеттің ішінде еліміз 34-ші орында. Сондайақ, инвестиция жағынан Дүниежүзілік банк Қазақстанды 20 тартымды елдің қатарына қосқан. Аманғали ҚАЛЖАНОВ


5 Ě 

ÒæêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǫ‫ز‬ǴǬDZǬǷ

ʺʫˀʫʱʳ౬ˁ˃ʫʺʺ˄ʯˏʶʤ (Басы 1-бетте)

Е

лімізде «Astana Piano Passion» байқауы былтыр көрермен арасында зор қолдауға ие болды. Бүкіл музыка әлемі үшін айтулы оқиғаға айналды. Оны 3 құрлықтан 100 мыңнан астам адам тамашалады. Ал, биыл оған қатысуға 23 елден 120 ұсыныс келіп түсіпті. Арасынан 30 үздік, ең өнерлілері іріктеліп алынды. Бүгінде олар әлемнің 11 елінен қатысып жатыр. Сондай-ақ, дарындыларды даралау үшін Қазақстан, Ресей, Франция және Оңтүстік Корея елдерінің үздік пианистері шақырылды. Олардың арасында ҚР Халық әртісі, Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық

консерваториясының ректоры Жәния Әубәкірова, «Астана-Опера» опера және балет театрының бас директоры Төлеген Мұхамеджанов, РФ Президенті жанындағы мәдениет және өнер жөніндегі Кеңестің мүшесі Екатерина Мечетина, Сеулдегі Ұлттық университеттің профессоры ХюнгДжун Чанг, үздік күйтабақ Гран-приінің бес мәрте иегері, Париж консерваториясының мұғалімі Мишель Берофф, Ресейдің еңбек сіңірген әртісі, П.И.Чайковский атындағы Ресей мемлекеттік консерваториясының ректоры Валерий Пясецкий және Қазылар алқасының құрметті мүшесі Денис Мацуев бар. Денис Мацуев байқауғ байқауға қатысушы қ балалардың орындауындағы қазақ авторларының ры ның шығармалары өзіне ұн ұнайтынын атап репер өтті. Олардың бірін өз репертуарына қосу шығармайд мүмкіндігін жоққа шығармайды. м Ал, қазылар алқасының мүшесі Жәния Әубәкірова: «Қатысушылард «Қатысушылардың деңгейі өте жоғары, әсіресе, орта топтың топтың. Менің ойымша, өткен жылғы байқаудан айтарлықтай

айырмашылығы жоқ. Биыл да лайықты үміткерлерді іріктеу қиын болмақ», - дейді. Айтпақшы, қатысушылардың өнеріне тек қана қазылар алқасы емес, сондай-ақ, кез келген адам онлайн режимінде дауыс бере алады. Бұл жарыстың әділетті өтетініне кепілдік береді дейді мамандар. Жас музыканттардың шығар машылық тұрғыдан қалыптасуына жол ашатын байқаудың жүлде қоры – 60 мың АҚШ доллары. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ешкім сыйлықсыз қалмайды. Әрине, олар үшін ең басты сый – осы жарыс арқылы өнер әлеміне жолдама алу. 10 жастағы Санжарәлі Көпбаев бұл өнер додасына екінші рет қатысып отыр. Былтыр ол екінші орын алып, лауреат атанды. Биыл бірінші орыннан дәмелі. «Мен осы конкурсқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Биыл жеңуге тырысамын», - дейді үкілі үміт иесі. Бұл фестиваль мәдениет саласындағы халықаралық байланыстарды жақсартып, жас таланттарды қолдап қана қоймай, сонымен қатар, қазақ композиторларының музыкасын насихаттауға үлкен мүмкіншілік береді. Өйткені, олардың шығармалары байқау қатысушыларының бағдарламасына енуге міндеттелген. Оған қоса, осы фестиваль аясында әр күні түрлі іс-шаралар өткізіліп отырады. Мәселен, 10 мамыр күні «Astana Piano Passion-2013» лауреаттарының концерт і болса , кеше Мәскеу филармониясының әншісі Екатерина Мечетинаның кеші ұйымдастырылды. Алдағы уақытта Денис Мацуевтің және жартылай финалға жолдама алған өнерпаздардың кеші өтеді. Бұдан бөлек, жас дарындар мен олардың оқытушыларына шеберлік сыныбы жүргізіледі. Оны Grand Prix du Disque сыйлығының бес дүркін иегері Мишель Берофф және Сеулдегі ұлттық университеттің профессоры ХюнгДжун Чанг өткізеді. Еркежан СӘТІМБЕК

ɩɯɮɯʁʈʣɶ ʰ̥̦̌ಢ̛̣̌˃ʤˁʺʤ౞ʤʺʥʫ˃ʽʦ͕ ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̦̼̌̌ಪ೅̡̞̥̞͗ – Өткен жы лы бұл байқау таң қалдырарлық дәрежеде қатысушылар жинап, классикалық музыкаға бейжай қарамайтын әлемнің барлық өнерлі өрендерін шақырды. «Astana Piano Passion» өнер кеңістігінде жастардың жұлдызын жағып, олар он шақты концерт беріп, әлемнің түрлі сахналарында өнер көрсетіп үлгергендігі көңіл қуантады. Мінекей, сол уақыттан бері біз жас өрендердің өнерлерін тамашалап, қазақтың және әлем классиктерінің шығармаларын тыңдаудамыз, бұл – өнерлі жастардың таланттарын шыңдап, кеңінен қанат қақтыруға үлкен мүмкіндік деп білемін.

ʪ̛̖̦̭ʺʤˉ˄ʫʦ͕ ˀ̖̭̖̜̞̔ಪˈ̣̼̌ದ೅̬̯̞̭̞͗ – Айтулы өнер сайысында талантты жас пианистердің шеберлігі ғана сыналып қоймай, түрлі рухани шаралар да ұйымдастырылуда. Басты мақсатымыз – талантты балаларды қолдап, Қазақстанның ұлттық фортепиано мектебі дәстүрін нығайту. Сонымен қатар, халықаралық деңгейде тәжірибе алмасу. Ең алдымен, бұл Қазақстанда кәсіби музыкалық білім деңгейін көтеруге оң ықпал етеді.

ͪˌˏ౞ˏˁˀʤʿˁʽʪʰ˔ˁˏͫ͵ʤౢ˃౬ʻʪʫˀౢʤʸʤˁˏʻʪʤ ʫˀౢ ౢ ʤʸ ʸ ʤˁˏʻʪʤ (Басы 1-бетте)

Әсіресе би мен музыканы шебер шен дес тірген бекзат өнер – опера мен балетке келгенде ерекше ынтызар петерборлықтардың театрға да, талғамға да бай шаһар екені рас. Революцияға дейін бір орталықтан, императорлық театр дирекциясы арқылы басқарылған атақты Мария, Александр театрла ры ның қатарына кенже қосылған Михайловканың тарихының өзі әріден тартып сөйлейді. Алғашқы кездері өз труппасы болмаса да, I Павел патшаның ұлы князь Михайлдың атымен қалған сахнада сол замандарда француз, неміс оперетталары жиі қойылатын. Ол жерге Иоганн Штраус, Жак Оффенбах сынды

композиторлардың табаны тиді, Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин сияқты сырбаздар мен сұңғақтар «паһ!» дегізіп таңдай қақтырды. Осынау қасиетті сахнаға елордамыздың жас өнер ұжымы «Astana Ballet» әдепкіден алабөтен концерт бағдарламасынан «базарлық» алып бара жатыр. «Шығыс Рапсодиясы». Қазақ халқының ұлттық биін, арасында әлем халықтарының дәстүрлі және заманауи би үлгілерін, орыс классикасын таныстыратын хореографиялық миниатюралар арқылы біздің өнерпаздар мәдени аралас-құраластығы бар, бүкіл әлеммен тамыр бүлкілі бір жайдары елдің өкілдері екенін Петербор жұртына

паш етпек. Қазақстаннан, Астанадан ат терлетіп келетін өнерпаздардың афишасын күні бұрын аңдатпалап қойған Михайлов театрының сайтына бізде ерінбейжалықпай кіріп шықтық. Шынтуайтында, хореографиялық нөмірлер жұмбаққа толы шығыс дүниесін әр қырынан танытатындай-ақ. Брусиловскийдің «Қазақ вальсі», Карл Дженкинстің «Қарлығашы», үндінің сарисвати, қытайдың тао йао, жапонның майко биі, «Chemirani» , «Тұран» сынды этнофольклорлық топтардың музыкасына қойылған көз сүйсіндірерлік композициялар бұйыртса сүттей аппақ түндер қаласын сұлу сазымен әлдилейді. Әділбек ЖАПАҚ


6 Ě 

&æêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǸǧȆǸǧǹ

Ě·¾·ĚÈÉ·Ä ½ĘļÁĜÇÏ°üüÁ¼ÉÉ¼Ç ////////ƽǁnjƲdžǀNJǍǎǗɅǎƼǎǗȽǗǃɅƼnjǗLjɅƼǎǗljƼǍǎƼʓLjƲnjǍənjǏƲɅƼǂǁǎ////////// әуелсіздігін жариялағанына жиырма үш жылға аяқ басқан Қазақстан – әлем картасынан ойып тұрып орын алған кемел мемлекет. Сыртқы, ішкі саясатын өзі айқындайтын, жер үсті, топырақ асты байлығы мол, өзін-өзі асырауға мүмкіндігі жетерлік ел. Шекарамыз солтүстікте – ормандай орыс елімен, шығыста – қаптағай қытаймен, оңтүстікте – бауырлас қырғыз және өзбек ағайындармен түйісіп жатыр. Бүгінгі таңда мемлекеттік шекарамызды халықаралық талаптарға сай заңдастырып, бекітіп те алдық. Көпвекторлы саясат ұстанамыз. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандаған егемендікке тағдырдың сыйымен қол жеткізген бақытты ұрпақпыз. Ендігі мақсат – сол жетістіктерімізді баянды ете отырып, елді ғаламдық өркениет көшінің алдыңғы легінен көрсету. Ол үшін не істемек керек? Әрине, ыңғайлы ықпалдастық, ымыралы ынтымақтастық қажет. Дербес мемлекетпіз десек те, жаһандану заманында жан-жағымыздағы көрші мемлекеттермен экономикалық байланыстан мүлде тәуелсіз бола алмаймыз. Тіпті, ол мүмкін де емес. Сондықтан, біз көршілерімізбен берік достықта, шынайы қарымқатынаста өмір сүруіміз аса қажет. Осыған орай, Қазақстан Президенті: «Мемлекеттер интеграцияға жеке-дара,

үнемі ескеріп отыру артықтық етпейді. оқшауланып қол жеткізе алмайтын Расы керек, қытай компанияларының дүниені иелену үшін барады, ал қазақстандық шикізат кәсіпорындарын мұндай жағдайда ықпалдасу үдерісі сатып алуға талпынысы көпшілікке ұнай эволюциялық жолмен, сатылап жүзеге бермесі анық. Ал, қазіргі кезде біздегі жер асқаны абзал. Біз өз күштерімізді қойнауын пайдаланушы қытайлықтар біріктіргенде ортақ мүддеге қол туралы, олардың экологиялық талаптар жеткізуді көздеп, бұл істі кезеңмен еңбек тәртіптерін толық сақтай кезеңімен атқаруға тиіспіз. Бүгінге бермейтіні хақындағы мәліметтер бұл садейін біз осы жолмен жүріп, алдымен лада қордаланған мәселелердің жеткілікті Кеден одағын құрдық, одан Біртұтас екендігін көрсетеді. Тіпті, олардың экономикалық кеңістікті құруды Қазақстанның ауыл шаруашылығы аяқтауға жақындадық. Алдымызда жерлерін жалға алу, азық-түлік таЕуразиялық экономикалық одақ құру уарларын экспорттау төңірегіндегі кезеңі тұр» деген еді сәуір айының ұмтылыстары да бірқатар наразылықтарға соңында Минскіде өткен алқалы жиұшырады. Бейжіңдік ында. жеке фирмалардың Қазақстан – халықаралық құқық ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ʹ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ೪೵೪́೪ Алматы, Қызылорда, субъектісі. Ел аумағында ˳˶˙̀˟˪˵˧˳˧͘ ʫˬ ˘˶˭˘೦́ˮ˞˘ ˧˲˧ ˵˲˘ˮ˳೵ˬ˵˵́೪ Ж а м б ы л , Ш ы ғ ы с ірі трансұлттық корпо˪˯˲˱˯˲˘˻ˤ̆ˬ˘˲ˢ೵˭́˳˧˳˵˟˱˵೵˲͘ˁ˯ˮ˞́೪˵˘ˮ͕ Қазақстан облыстарациялар жұмыс істеп ഉˬ˟˭˞˧˪ ̃ˬˤ˵˘ˬ˘˲˭˟ˮ ˵́೦́ˣ ́ˮ˵́˭˘೪ рынан 1 миллион гекжерді жалға алуын тұр. Сондықтан, әлемдік ೪೵˲˭˘˥͕ ˯ˬ˘˲˭˟ˮ ˵˯ˮˮ́೮ ˧˾˪˧ ˙˘˶́ˮ˞˘˥ тар қазақстандықтардың элиталармен тығыз ೪˘˲́˭Ͳ೪˘˵́ˮ˘˳ˢ˘˳˘˭˘˥͕˞˘˭˶˞́೮˞˘೮೦́ˬ б а с ы м к ө п ш і л і г і ынтымақ құрмай, оларˢ˯ˬ́ˮ˘˵೴˳˶˭೴˭˪˧ˮ˞˧˛˧ഉˬ˳˧˲˟˥˞˧͘ қолдамады. Тек мен тонның ішкі бауынсарабдал саясат дай қарым-қатынас жаарқылы тең құқылы, самай, дамудың даңғыл ынтымақтастық орнатып, түйткілді жолына түсу мүмкіндігі әлсірейді. мәселенің түйіні тарқатылған сыңайлы. Оның үстіне, біздің жоғарыда аталған Оның бір көрінісі – шикізат саласында көршілерімізден іргені аулақ салуыҚазақстан кеніштеріндегі шетелдік үлесті мызды іштей тілеп, араға от салудың 25-30 пайыздық деңгейден асырмау оңтайлы сәтін күтіп жүрген кейбір жолы белгіленгені. мысықтілеу күштердің бар екендігі де Иә, осы негізде шығыстағы жасырын емес. Ал, осындай кезде дакөршілерімізбен достық қарым-қатынас мып келе жатқан мемлекеттің өз алдына пен іскерлік ынтымақтастықты нығайта оқшаулануы, стратегиялық жоспарларбергеніміз тиімді. Дамудың даңғыл жодан бас тартуы қалай болады? Қазақ лына түскен бұл елдің әскери әлеуеті атам бағзы заманнан «көршіңмен тату ғана емес, геосаяси дәрежедегі орны бол» демей ме? да бізден осы мүмкіндіктерді уыстан Бұл қағиданы миллиард жарымға шығармауды талап етеді. Бір ғана мыжуық халқы бар аспанасты елімен арада

сал, Қазақстан аумағы арқылы аса ірі Түркіменстан-Қытай газ құбыры өтеді. Әрі біздің мұнай қорымыздың үштен бірі қытай компанияларының бақылауында. Сондықтан, осы тұрғыдағы ынтымақтастықтың қыры мен сырын жіті зерттеп, ықтимал қолайсыздықтардан алдын ала құтылып отыруымыз қажет-ақ. Ал, енді солтүстіктегі шекарамыздың жайына келсек, Ресей – федерациялық ел. Жер көлемі жағынан дүниежүзінде бірінші орын алады. Жүз елу миллионға тарта халқы бар. Қорғанысына жыл сайын 70-80 миллиард доллар қаржы бөледі. Оған қоса, әлемнің алпыс алты мемлекетінде әскери базасы мен техникасы бар екендігін мақтан тұтады. Әсіресе, кейінгі кездегі Украина төңірегінде қалыптасқан жағдайға байланысты Ресейдің ұстанымы жиі сынға ұшырап тұр. Аймақтық қауіпсіздіктің бірден-бір құқықтық негіздері болып есептелетін 1994 жылдың 5 желтоқсанында Будапештте қабылданған меморандумда АҚШ, Ресей және Ұлыбритания сияқты алпауыт мемлекеттер Украина, Белоруссия және Қазақстан шекараларының беріктігіне, аумақтық тұтастығы мен қауіпсіздігіне кепілдік берген болатын. Бірақ, Ресейдің күні кешегі Қырымға қарулы күштерін кіргізу жөніндегі шешімі кейде қауіпсіздікке қатысты құқықтық қағидалар мен халықаралық келісімдердің де қағаз бетінде қалып қоятынын аңғартты. Батыстың Ресейге енгізіліп жатқан санкциялары Қазақстанға қалай әсер етуі мүмкін деген сауалдар бар. Бірақ, бұл туралы билік тармақтары: «Оның бізге еш әсері жоқ. Ол санкциялар әзірге жекелеген адамдарға қатысты жасалуда» деп жұбатады. Алайда, Украинаның Донецк, Луганск облыстарындағы, әсіресе, Славянск мен Мариуполь қалаларындағы қақтығыстар адам шығынына алып келді. Ол ол ма, 11 мамырда осы аталған екі облыста референдум өтіп, өздерін «тәуелсіз халық республикасы» деп жариялауда. Мұны Батыс елдері, Еуроодақ заңсыз деп танып, мойындамады әрі Ресейдің «арандатушылығы» ретінде бағалады. Әсіресе, АҚШ Президенті Б.Обама: «Осы қадамдар Украинада 25 мамырдағы президент сайлауына кедергі келтірілетін болса, біз Ресейге жаңа санкцияларды бұрынғыдан да күшейтеміз» деп дөңайбат көрсетті. Осыларды қаперге ала отырып, бізге енді сыртқы саясатта мейлінше тең құқылы, салмақты әрі салиқалы әрекетке көшу, сондайақ, екіжақты қарым-қатынастарды дамыта отырып, түпкі мүддені естен шығармау қажеттігі сезіледі. Таңатар ТӨЛЕУҒАЛИЕВ


7 Ě 

&æêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǫǧˁʽ

¼ě¸¼º°¼Âº¼ĝº°

ĞÇÆ·ĚĚ·Ĝļº¼

ʫˬ ˙˘˳́ˮ˘ ˪೴ˮ ˵˶೦˘ˮ ˳˯ˬ ˙˧˲ ˳೵˲˘˱́ˬ ˳˯೦́˳ ˙˘˳˵˘ˬ೦˘ˮ˞˘ ౢ˘˙˟ˮ ʽ˳˱˘ˮ೵ˬ́ ˯ˮ ೴˾ ˢ˘˳˵˘ ೦˘ˮ˘ ˟˞˧͘ ʥ˶́ˮ́ ˙˟˪˧˭˟˛˟ˮ˧ˮ˟ ೪˘˲˘˭˘˳˵˘ˮ ೴ˬ˪˟ˮ˞˟˲˞˟ˮ˙˧˲˟ˬ˧೪˘ˬ́˳˱˘˥͕˵˘೮ˮ́೮˘˵́˳́ˮ˘ˮ˪೴ˮˮ˧೮˙˘˵́˳́ˮ˘˞˟˥˧ˮ ͨʥഉ˲˧ ˭˘˥˞˘ˮ ೴˾˧ˮ͊ͩ ˞˟˛˟ˮ ೵˲˘ˮ˭˟ˮ ˟೮˙˟˪ ˟˵˪˟ˮ ˯ˬ ˳˯೦́˳ ˘̆೪˵˘ˬ೦˘ˮ ˳˯೮͕ϭϵϰϲˢ́ˬ˞́೮೪́˲˪೴˥˟˪˘˥́ˮ˞˘ͨϭϵϰϭͲϭϵϰϱˢ͘ˢ͘౭ˬ́ʽ˵˘ˮ˳˯೦́˳́ ˪˟ˣ˧ˮ˞˟˛˧೪˘ˢ́˲ˬ́˟೮˙˟˛˧೴˾˧ˮͩ˭˟˞˘ˬ˧˭˟ˮ˭˘˲˘˱˘˵˵˘ˬ˞́͘

½¼ě°ÈÉ°½·ĚÒÄ»·ÉĚ·Ä ʥ˘˵́˳˵˘೦́೪˘ˣ˘೪́೪́ˬ́˭ ˣ˘˭˘ˮˮ˘ˮ ˙˟˲˧ ೪˘˲˘ ˢ˟˲˞˧ ೪˯˱˘˲́˱͕ ͨ೪˘˲˘ ˘ˬ˵́ˮ́ˮͩ ˤ˛˟˲˧˱ ˪˟ˬ˟˞˧͘ ʥ೵ˬ ˢ˟˲˞˟ ˵˶́˱Ͳ഑˳˪˟ˮ˞˟˲˞˧೮͕ˤഉ೪˯ˮ́˳ ˘ ˶ ˞ ˘ ˲ ́ ˱ ˪ ˟ ˬ ˛ ˟ ˮ ˞ ˟ ˲ ˞ ˧ ೮ ˙˧˲˘ˣ́ ഑˭˧˲˧ˮ ˭೵ˮ˘˥˭˟ˮ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́˲೦˘ˮ́˙˟ˬ˛˧ˬ˧͘ Жылыой жағында Ұлы Отан соғысының ардагері, белгілі мұнайшы Хасан Алдақов есімін жақсы біледі. Ол қан майданнан аман оралып, талай қазыналы кен орындарын ашуға белсене қатысқан азамат, бар саналы ғұмырын халқына қызмет етуге арнаған мұнайшы еді. Ол 1920 жылы бірінші тамызда Мақат кентінде өмірге келді. Содан 19 жасында әскерге алынған жас елге Ұлы Отан соғысы аяқталған соң, яғни 1945 жылдың қарашасында жетеді. Жеті жыл бойы солдат шинелін иығынан тастамаған Хасан талай шайқасты басынан кешкен. Жүздеген боздақ қас қағым сәтте опат болып, майдан даласында жер жастанғанда, оның пешенесіне елге аман оралу жазылған екен. Ардагердің майдан жолына көз жүгіртсек: қатардағы жауынгерден бастап Ленинград пен Карель майдандарында бөлімше командиріне дейін көтеріледі. Майдан ортасында жүріп, 1942 жылы компартия қатарына өтеді. Ал, 1945 жылы Омбы қаласында офицерлер курсын тәмамдайды. Зұлмат жылдардан соң ел экономикасы тұралап қалса да, бейбіт өмірмен қауышқан елдің қуанышында шек болмады. Алайда, етігімен қан кешіп келген сарбаздарды елде де жеңіл тұрмыс күтіп тұрмады. Жауыр арқалар тағы да ауыр еңбектен қайыса түсті. Майданның локомотиві болған Доссор мен Жылыойдың мұнайы соғыстан кейін де барша одақтас елдің экономикасын көтерді. Хасан Жауылбайұлы елге келген соң, ата кәсібімен қайта табысады. Сөйтіп, бастапқыда екі жылдай «Ембімұнайгаз» бірлестігі Құлсары мұнай кәсіпшілігінде техник қызметін атқарады. 1946-1948 жылдары сауатты жігіт Жылыой аудандық компартия комитетінде нұсқаушылық жұмысын жасайды. Әйтсе де, қара алтын өндірушілер

½·Ä»·Ç

қатарына тарта береді. Сөйтіп, 1948 жылы Мәскеудегі академик Губкин атындағы мұнай институтына түсіп, өз мамандығының хас шебері атанғандардың қара шаңырағын 1953 жылы ойдағыдай бітіріп шығады. Қазірдің өзінде іргелі оқу орны саналатын бұл институтқа, шалғай ауылдағы қазақ жігіттерінің ілуде біреуі қабылданатын еді. Қолына дипломын алған жас маман теориялық білімін кен орындарында тәжірибемен ұштастыруға кіріседі. Жылыой мен Мақат аудандарындағы кеніштерде алдымен бұрғышының көмекшісі, бұрғышы мастер, кейін инженер және бөлім бастығы болады. «Қазақстанмұнайбарлау» бұрғылау шебері қызметін атқарады. «Маңғыстаумұнайгазбарлау» тресінде Түбежек, Жетібай кеніштерін игеріп, тер төгеді. Ал, 1965-1975 жылдары Өзен бұрғылау басқармасында учаске бастығы, инженерліктехнологиялық орталықта ауысым жетекшісі міндеттерін де атқарады. Ұлы Отан соғысы мен бейбіт тірлікте алған марапаттары азаматтың тұлғасын одан әрі айқындай түседі. Хасан Алдақов Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасын алған. Оның омырауында «Қызыл

жұлдыз» ордені, «Ерлігі үшін», «Ұлы Отан соғысында жеңіске жеткені үшін» медальдары жарқырады. Байырғы майдангер, білікті мұнайшы 1981 жылдың қарашасында өмірден өтті. Есімі Қазақстан мұнай энциклопедиясына енді. Айта кетерлігі, Хасан ардагердің әкесі Жауылбай Алдақов қазақ мұнайының бастапқы жылдарында еңбек еткен ер еді. Осындай әкеден тәлім алған ұлы Хасан Алдақов та өмірінің соңына дейін халқына адал қызмет етті. Өмірдің ащы-тұщы дәмін қатар татып, соғыстың бейнетін басынан кешірген ақсақал еңбегінің зейнетін көріп, отбасының қызығына да кенеледі. Артында қос ұлы мен үш қызы қалды. Олар ата-баба жолынан таймай, өмірлерін мұнаймен байланыстырады. Сол ұрпақтарының ендігі арманы – елім, жерім деп өткен әкелерінің есімін асқақтату. Осы орайда, Ұлы Отан соғысы ардагерінің есімі Жылыой жеріндегі бір көшеге берілсе дейді. Бізде не көп?! Көз сүрінетін мағына-мәнсіз көше атаулары көп. Сондықтан ел мен жерді қорғап, азаматтық борышын қанмен өтеуге аттанған азаматқа бір көше атауын беру артық етпейтін тәрізді. Асхат РАЙҚҰЛ

ʥ˧ˣ˞˧೮˘˵˘Ͳ˙˘˙˘˭́ˣ˵೴˲ˬ˧ ೪˘ˮ೪೵˥ˬ́˳˯೦́˳˵́˙˘˳́Ͳ ˮ˘ˮ഑˵˪˟˲˞˧͘ʽˬ˘˲˞́೮˟೮ ˳˯೮೦́˳́౭ˬ́ʽ˵˘ˮ˳˯೦́˳́ ˙˯ˬ˞́͘ˁ˯೦́˳೪˘೪˘˵́˳೪˘ˮ ˘˵˘ˬ˘˲́˭́ˣʹ೵˲˱˘೪˵˘˲́ˮ́೮͕ ̆೦ˮˤ͕˙˧ˣ˞˧೮˙˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪˵˟ ഑˭˧˲˳೴˲˶˧˭˧ˣ˞˧೪˘ˬ˘˞́͘ ˄˘೪́˵഑˵˪˟ˮ˳˘˥́ˮʮ˟೮˧˳˵˧೮ ˭˘೮́ˣ́˘˲˵́˱˪˟ˬ˟˞˧͘ ʤ˵˘ˬ˘˲˞́೮˟˲ˬ˧˪˵˟˲˧ʹ˙೴˛˧ˮ˛˧ ೵˲˱˘೪೪˘഑ˮ˟˛˟͘

Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында туып-өскен Қабен Маусымбаев кейін отбасымен Қараөткелге, яғни қазіргі Ақмолаға қоныс аударады. Осындағы насос зауытының жанында сол тұста орта мектеп болды. Осы мектептің жетінші сыныбын бітіргеннен кейін соғыс басталады да, комсомол комитеті ересек балаларды зауытқа жұмысқа жібереді. Олардың арасында Қабен ата да болды. Сол жерде еңбек ете жүріп, білімін жетілдіріп, темірден түйін түйген токарь болып шыға келеді. Бүгінде тоқсаннан асқан ақсақалдың айтуынша, әкесі Оспан мен шешесі Бибіжан өте ақылды, көпшіл адамдар болған. Бір үзім нанды көршілермен бөлісіп жейтін олар: «Өмірде әрқашан бір-біріңмен ұйымшыл, тату болыңдар. Еңбектен әсте бас тартпаңдар» деп отырады екен балаларына. Осындай сөздерді құлағына құйып өскен балалар жұмысты жанына серік етіп, еңбекке ерте араласады. «Соғыс басталған кезде апайым Ризабану он жетіде, ал қарындасым Күлтай бес жаста еді. Әкеміздің берген тәлімінің арқасында бір-бірімізден бір елі ажырамадық. Үлкенге ізетті, кішіге қамқор болып ер жеттік. Кейін соғыс аяқталатын жылы әкей қайтыс болды. Бірақ, ұрпағына қалдырған өсиетін өмір бойы жадымыздан шығарған жоқпыз: жастай еңбекке араластық, енді міне қартайғанда сол бейнетіміздің зейнетін көріп отырмыз» дейді Қабен Оспанұлы. Өз ойы соғыс біткен соң оқуға түсіп, мұғалім болу еді. Дегенмен, комсомол комитеті келешегіне сенім артып, алдымен Астрахан ауданына мемлекеттік қауіпсіздік қызметкері етіп жұмысқа жібереді. Бір жылдан соң Алматыдағы КСРО МҚМ мектебіне оқуға түсіп, оны ойдағыдай аяқтағаннан кейін 1956 жылы өтініші бойынша милицияға ауысып, Атбасар ауданына қызметке барған ол бастапқыда жол бойының милициясында болып, артынан аудандық милиция бастығының орынбасары қызметін атқарады.

Менің де үлкен атам Өтепбек Тастанбеков 1920 жылы қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысының Бәйдібек ауданындағы Арыстанды өзені бойындағы Қызыларық деген жерде туылған. Алты жасынан әке-шесінен бірдей жетім қалып, туысқандарының қолында тәрбиеленеді. Содан жетім балалар үйінде тәрбиелене жүріп, Шымкент қаласындағы Қорғасын зауытында жұмыс істейді. 1940-1941 жылдары арнаулы әскери дайындық мектебінен өткеннен кейін майданға жіберіледі. 1941 жылы жау қолында қалған Украина жерін азат етуге аттандырылады. Партизан қозғалысының

Қай жерде, қай қызметте жүрсе де өзін барынша адал ұстап, жұмысын ерінбей, тиянақты атқарды. Қызметтестер мен қарамағындағылар арасында, халық алдында да зор беделге ие болды. Ешкімнің ала жібін аттамады, қанына сіңген қасиетінен танбай қашан да адал өмір сүруге, маңайындағыларды қолынан келгенінше қолдап-демеуге, қолұшын беріп, көмектесуге тырысты. «Содан да болар, қай жерде жүрсем де, кездесе қалса, жас-кәрісіне қарамай, бұрынғы қызметтестерім мен қарамағымда істегендер барлығы амандасып, сәлем беріп тұрады. Сонда ойға қалам: бұл дүниеде ыстық ықылас пен кең пейілден, қарапайым көңілден асқан еш нәрсе жоқ екен дейді ақсақал ағынан жарылып. Өзі үш мәрте ардагер: Ұлы Отан соғысының, тылдың және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ардагері. Бірақ, қарап отыруды білмейді. Құрметті демалысқа шықса да, жоғарыдағылардың шақыртуымен құқықтық салада қызмет етіп, бас қалада тәртіптің орнауына атсалысты. Тіпті, күні бүгінге дейін жас келіп, денсаулық сыр бере бастағанына қарамастан, Қабен ақсақал аудандық, қалалық және Ішкі істер министрлігі ардагерлер комитетінің мүшелік жұмыстарынан бас тартып көрген емес. Атқарған жұмысына жалақы да сұрамайды, тек Жаратқаннан халықтың, елдің амандығын тілеумен келеді. Еңбек жолында төккен тері мен ерікжігері ескерусіз қалмады. Осы жылдарда он бір мәрте үкіметтің орден, медальдарымен марапатталыпты. Олары жарқ-жұрқ етіп кеудесінде жарқырап тұр. Алтын, тіпті гауһар тойларын бірге атап өтіп, аттай алпыс үш жыл бір шаңырақтың астында жарасымды ғұмыр кешіп келе жатқан өмірлік жары Рашида Шәметқызы екеуінің өсіріп-тәрбиелеген балалары бүгінде бір-бір үйдің түтінін түтетіп, ата, әкелері құсап ел үшін еңбек етіп жүр. Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ

·¾·ÉÉÒĚ

½·ÊÒĺ¼Ç° құрамында болып Закарпатья, Молдавия, Румыния, Чехословакия жерін неміс басқыншыларынан азат етуге қатысып, көптеген күрделі операцияларды жүзеге асыруға атсалысты. Атам Өтепбек Тастанбеков өзін өжет, тапқыр және қайтпас қайсар жауынгер ретінде көрсетті. Ол құрамында болған отряд көптеген операцияларды сәтті жүзеге асырып жауға соққы берді. Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерліктері үшін көптеген орден және медальдармен марапатталды. Соғыстан кейін бейбіт еңбекке араласып, қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында құрылған Алғабас

совхозында көп жылдар еңбек етті. Үлкен әжем Айнаш Сүлейменқызымен бірге екі ұл, екі қыз өсіріп, он екі немере, қырықтан астам шөберелері іздерін жалғастыруда. Біздерге осындай жаймашуақ, бейбіт өмір мен бақытты сәттерді сыйлаған аталарымыз бен апаларымызға әр кезде де борыштармыз. Бабаларымыздың біздер үшін жасаған ерен ерліктеріне әркез тағзым етуден жалықпаймыз. Бақдаулет МҰРАТБЕКОВ, Ғ.Орманов атындағы мектеп-гимназияның 3-сынып оқушысы


ме, әйтеуір, олардың көпшілігі Әулие атанады. Көп жылдар этнографиялық зерттеулер кезінде Баянауладағы «Қоңыр әулие», Балқаштың Сарыарқа жағындағы «Бектау ата», т.б. үңгірлерде болған кезімде қазақтың ескі дәстүрмен үңгірлерге түнеуге келіп жүргенін көрдім. Әсіресе, Құдай тағаладан бала тілеген немесе денсаулығына байланысты келген әйел адамдар көп болады. Баянаула жерінің көне тарихынан сыр шертетін аяулы ескерткіші – «Қоңыр әулие» немесе «Әулие тас» үңгірі Жасыбай көлінен үш шақырым жерде орналасқан. Ертеден бері адамзат баласының анасы – Байананың құт мекені осы жер деп есептеледі. Аңыздың бір нұсқасында Қоңыр деген әулие осы маңда жер бетін топан су басқан заманда өмір сүрген-мыс делінеді: «Алла тағала пиғыл-пейілі бұзылған халықты топан суына қарық кылғанда, өмір бойы өз бастарына пайда іздемей, біреудің жоғын жоқтап, қауіп-қатерден сақтандырып, дамыл алмайтын, отбасын құрмайтын үш ағайынды: Қоңыр, Қыран, Құлан дегендер Нұқ пайғамбардың кемесіне мінсек, ауыр болып кетер, қырсығымыз тиер, оған да жасаған жақсылығымыз болсын деп екі тақтайды құрап мініп, суда қалқып жүре беріпті. Аллаға бәрі мағлұм, аяушылығына алып, су қайтқанда, оларды осы Баянаула тауынан шығарыпты. Қоңыр әулие қазіргі Жамбақы жеріндегі тауларды, Қыран Баянтаудың ұшар басын, Құлан Қызылтауды мекендегені туралы аңыздар бар. Қоңыр әулие әркімнің сұраған тілегін беріп, Қыран әулие әркімнің жоғын тауып беріп, келе жатқан жауды күншілік жерден көріп, адам болып хабар беріп, сағым болып жоғалып кетеді екен. Іздегенге оңай таптырмапты. Құлан әулие кейде құлан, кейде адам бейнесінде көрініп, халық малының амандығына, өсіп-өнуіне жәрдем жасайды екен».

Қазақ халқының табиғат құбылыстарына қатысты ерекше сенімдерінің бірі үңгірлермен байланысты. Бұл тас дәуіріндегі алғашқы адам қоныстары болғандықтан ба, жоқ әлде үңгірлердің қазіргі адам сезіне бермейтін тылсым қасиеттері

ǮǜǬǤDZȾǷǧǷǨǠǜǬǷǩǷɎ ǠǪǦǮǪǬǷ

ǂǜǨǝǷǧƼnjǎǗɅƽƼǁƾ

ǹǧDzǧǰʹȂǹǧǷǯǼ

8

Ɇɚԕɚɥɚɧɵԙ ɵɧ ɬɨɥɵԕɧԝɫԕɚɫ ɵɡɞɚɪ ɫɚɣɬɬɚɧɨԕɵԙ

z www.astana-akshamy.k

қояды-мыс. Күндерден күн өткенде Құдайберлі баласын іздеп жолға шығады. Бір пәле келсе осыдан келді ғой деп, Жақсы Көң бойындағы үңгірге жақындаса, Айдаһар төбенің басында жатыр екен, Құдайберліні көре сала үңгірге ұмтылады. Құдайберлі үңгірге бар екпінімен шауып келіп, айдаһардың құйрығы үңгірге жаңа еніп бара жатыр екен, қылышымен шауып жіберді дейді. Содан бір мезгілде Айдаһар үңгірдің ішінен «Сен Құдайберлі балаңды ұмытпассың, мен құйрығымды ұмытпаспын, осыменен қош-сау бол» деп дауыстап, енді қайтып жер бетіне шықпады дейді». Қазақтың аңыз-әңгімесі осы. Жергілікті жер танитын қариялар Құдайберлінің бұл өмірде болғанының дәлелі ретінде биік бір жотаны көрсетеді. Бұл – Құдайберлі аталатын жота. Сол жотаның басына шықсаңыз, ерте бір заманның қорымын көресіз. Соңғы екі-үш ғасырдың ескерткіші емес екені тастан үйілген обалардан, әр жерде шошайып тұрған құлпытастардан-ақ білінеді. 1816 жылы қазақ даласындағы кен орындарын іздеп шыққан И.Шангин басқарған экспедиция осы жерде болған екен. Жолбасшылық қылған қазақтар оларға да біраз әңгімені айтқан болуы керек: «...р.Якши-кун орошает весьма узкую долину, граничащую с обеих сторон горами известкового камня...В одной из таковых гор, скалой над левым берегом возвышающейся, показали нам проводники киргизцы (қазақтар-Ж.А.) пещеру, в которой, по мнению их всего народа, обитает чрезмерной величины

Талдысайдан әрі Шөптікөл аталатын кішкене ауыл бар болатын. Жанжағы толған ескерткіш. Сізге, әсіресе, Талдысай мен Шөптікөл арасында бірнеше шақырымға созылып, қатарқатар жатқан көне түркі дәуірінің сынтастары әсер етпей қоймайды. Шөптікөлден әрі Жақсы Көңнің бойын өрлей жүрсеңіз, өзеннің сол қабырғасында, төбенің баурайында Айдаһарлы үңгірі кездеседі. Жергілікті қариялар ықылым заманда Айдаһар бұл өңірдің иесі де, киесі де болған екен-мыс дейді. Осы қамқорлығы үшін Құдайберлі аталатын бай жылына Айдаһарға деп бірер жылқыны сыбағаға алып келеді екен. Айдаһар мен Құдайберлінің достығы көп жылдарға созылады. Жылдардан жыл, айлардан ай өтеді, бір жылы Құдайберлі уақытында Айдаһарға сыбағасын жеткізбейді-мыс. Жақсы Көңнің жағасында, биік төбенің басында Айдаһар досын көп тосып қалады. Қарны ашып, досына ашулы жатқан кезінде Құдайберлі байдың баласы аң қуып жүріп Айдаһардың алдына келіп қалады. Айдаһар оның досының баласы екенін таныса да, ашуын баса алмай ат-матымен жұтып

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

Бұл аңыз әлі де егжей-тегжейлі зерттеуді қажет ететін ғажап мазмұнымен қызықтырады. Нұқ пайғамбардың топан суға қатысты әңгімесі басы Таурат болып барлық ескі шежіреде белгілі, бірақ Нұқпен бірге сол ғаламат топан судан құтылған үш әулие туралы аңыз тек қазақта ғана бар. Олай болса, Қоңыр әулие үңгірінің қасиетіне табыну – тас дәуірінің көне қатпарларынан келе жатқан адамзат баласының ең көне ғұрыптарының бірі. Осындай аңыздар біздің қазақ тарихының ең көне, ең тұңғиық, мөлдір бастауларына нұсқайды. Бұл – адамзаттың балалық шағы. Әулиетас киелі үңгірі туОт некоторых я слышал ралы белгілі өлкетанушы ʮ˟˲˛˧ˬ˧˪˵˧ ˢ˟˲ ˵˘ˮˤ˵́ˮ ೪˘˲ˤ̆ˬ˘˲ рассказ о святом, котоН.Коншин XIX ғасырдың с о ң ы н д а « К е р е к у д е н ౢ೵˞˘˥˙˟˲ˬ˧ˮ˧೮ ˙೵ˬ ഑˭˧˲˞˟ ˙˯ˬ೦˘ˮ́ˮ́೮ рый жил в пещере - на Қарқаралыға дейін» атала- ˞ഉˬ˟ˬ˧ ˲˟˵˧ˮ˞˟ ˙ˤ˧˪ ˙˧˲ ˢ˯˵˘ˮ́ ˪഑˲˳˟˵˟˞˧͘ высоком потолке ея и тын жол жазбасында тамса- ʥ೵ˬ ʹ ౢ೵˞˘˥˙˟˲ˬ˧ ˘˵˘ˬ˘˵́ˮ ˢ˯˵˘͘ ˁ˯ˬ теперь витает, будто бы душа, а по словам на жазады: ˢ˯˵˘ˮ́೮ ˙˘˳́ˮ˘ ˾́೪˳˘೮́ˣ͕  ˟˲˵˟ ˙˧˲ его других, там есть даже “На Аулие-тас ездят молиться больные и просто ˣ˘˭˘ˮˮ́೮ ೪˯˲́˭́ˮ ˪഑˲˟˳˧ˣ͘ ˁ˯೮೦́ ˟˪˧Ͳ опочивальня святого...» ೴˾೦˘˳́˲˞́೮˟˳˪˟˲˵˪˧˾˧˟˭˟˳˟˪˟ˮ˧˵˘˳˵˘ˮ Біз сөз еткелі бедные киргизы, а главным образом бездетные жен- ೴˥˧ˬ˛˟ˮ ˯˙˘ˬ˘˲˞˘ˮ͕ ഉ˲ ˢ˟˲˞˟ ˾˯˾˘˥́˱ отырған АйдаһарлыҚұдайберлі үңгірі щины. Приезжают обык- ˵೵˲೦˘ˮ೪೵ˬ˱́˵˘˳˵˘˲˞˘ˮͲ˘೪˙˧ˬ˧ˮ˟˞˧͘ Баянауладағы Қоңыр новенно под вечер и ночь әулиеге ұқсамайды, проводят или в пещере, или где-нибудь вблизи ее. Богатые около пещеры, можно судить ис- әңгімесі тіпті бөлек. Ең алдымен колят барана и мясо его варят, раз- полнится или нет просимое. Бедные, бұл үңгірдің Жақсы Көң аталатын ложив костер у входа в пещеру. Мясо в знак жертвы, вешают повсюду лос- Сарыарқаның кішкене өзенінің биік, варится непременно в воде из казана кутки, а богатые как я сказал, колят жарлауыт жағасында екенін айтқан в пещере, оттуда же берут воду для барана и кладут на казан в пещере жөн. Жақсы Көң мен Жаман Көң омовения, пьют ее и особенно поли- деньги. Эти деньги, по словам того же қосылып бұл өзен Көң аталады және вают ею больные части тела. Вода эта Чагыбая, бедняки имеют право взять Сарыарқаның тағы бір белгілі өзені по мнению киргиз имеет целебные себе, но при этом непременно надо Құланөтпеске құяды. Ұзындығы 300 свойства. Как мне потом рассказывал обратиться к святому духу пещеры со шақырымдай болатын Құланөтпестің один баянаульский старик - Чагыбай словами «таксыр, не сердись, позволь аты мыңжылдықтармен астасып, сонау Алаша хан, Дабу соқыр, Домбауыл Тасыбаев, молящие делают еще мне взять эти деньги». свечи из чия, обвернув его ватой или Глубокой, немагометанской ста- мерген заманына барады. Құланөтпес тряпками, пропитанным жиром от за- риной вьет, конечно, от всех описан- өз кезегінде Қорғалжын көліне ене колотого барана; эти свечи (шырак) ных обрядов. Татары не почитают бере Нұра өзенімен қосылады. Егер сіз Астанадан Айдаһарлы жгутся в пещере, причем показывают пещеры и если когда и ездят к ней, вид, что умываются огнем и потирают то из простого любопытства, как и үңгірін іздеп жолға шықсаңыз, алим больное место на теле. Чем больше русские. Несмотря на расспросы дымен Қорғалжынға соғасыз, одан сжигаются свечи, тем лучше. По тем многих из киргиз, я не мог хорошо вы- Талдысай ауылына баратын жолды снам, какие снятся во время спанья яснить, кому молятся они в Аулие-тас. сұрап анықтап алуыңыз керек. Ертеде

Ě 

&æêòæîâĄíáíüñçüì

сияющий. Приняв сие известие за сказку, послал прапорщика...осмотреть сие место, который пройдя около версты пешком с 12 казаками, нашел пещеру, в которую ходил с двумя казаками с зажженными свечами. По сделанному им измерению оказалось, пещера сия длиною на 10 сажен (бір сажын-2 м 134 см-Ж.А.), ширины различной, в некоторых местах так тесна, что с трудом можно было проходить только ползком, но в других столь обширна, что несколько человек помещались и ходить свободно могли. Но ни змея, ни же какого другого призрака к подтверждению существования оного он не нашел» дейді. И.Шангин Айдаһарлы үңгірінде шығатын дауысты оның екі ауызы болуымен байланыстырады. Жел соққан кезде екі жақтан үрлеп неше түрлі дыбыс шығады. Ал, енді үңгірдің ішінен сәуле шығып, қабырғалары жарқырап тұратынын экспедиция мүшелері дәйекті түсіндіре алмаған. Біздің ойымызша, ысқырған дауыстың шығуына, үңгір ішінде жарық сәуленің ойнауына үңгірдің төбесіндегі «түндік» аталатын тесіктің әсері бар. Өкінішке қарай, қазіргі күні Айдаһарлы үңгірі аталатын атақты ескерткіштің аты бар, заты жоқ. Біздің бала кезімізде әкелеріміз «Қорғалжын-Теңіз жағында Айдаһарлы аталатын қасиетті үңгір бар екен. Оның ішіне кірсеңіз шымылдық кездеседі, оның ар жағында алтын-күміс қазына бар екен» деп өздерінің бала кездерінде естіген әңгімелерін ертегі қылып айтып отырушы еді. Қазір көрсеңіз, үңгірдің іші қопарылып құлаған, кіреберісінде екі-үш метр ғана жүре аласыз, ал арғы жағына өту мүмкін емес. Жергілікті адамдар Совет заманында геологтар үңгірдің ішін динамитпен жарып, түбіне баратын жолды әдейі бекітіп тастады дейді. Олар Айдаһарлы үңгірінен неге осыншама қорықты екен?

змей. Ему выползающему каждое утро к устью ее для отдохновения, предшествует блистательное пещеры сей освещение, от сонм адских духов происходящее. Во время сие свист, слышимый в дальном расстоянии от оной, приводит в оцепенелость все чувства, и многих дерзких, покушавшихся любопытством слышать оный, лишил вечно слуха, а яркое освещение – зрения. Разнообразие свиста сего приписывают они разнообразию голосов адских духов, извещающих Владыку своего о всем на земле творящемся, последующий за сим глухой грохот-повелениям, им отдаваемым, распространяющуюся мало по малу затем тень-удалению принявших приказания» (с.134). Экспедицияның әскери және шаруашылық жағын басқарған Ф.Набоков өз жазбаларында И.Шангин сипаттамасында жоқ бірсыпыра деректі қосады: «Он же Бийбул сказывал, что в виду лагеря...в прежние времена жил большой змей, который будто бы поедал иногда и скота, и что по временам казахи видели в жилище его свет, чрезвычайно

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ɅƼLJƼLjǁljǍƼLJƼ

Ě 

&æêòæîâĄíáíüñçüì

«Көк көзді, шабдан мұртты, ақсұр, қушық бетті түрін байырғы орыстан айырып ала алмайтын бұл жігіттің бойындағы бар қасиеті атбегілігі мен құсбегілігі. (С.Мұқанов) ಁ˙˟೪˯೮́˲ – жұпыны, жадау. «Әбілқайыр осы бей-берекет кездегі әбеқоңыр дастарқанның басындағы мөлтек мәжілістен тоғайып тұрды.» (Ә.Кекілбаев) ˁ˘˙́˵ – тауқымет, ауыртпалық. «Содан кейін бар сабытымды мемлекет көтерді. Интернаттың тамағын іштім, киімін кидім. (С.Шәймерденов).

тар бөлігі.

Әзірлеген Бодаухан ТОҚАНҰЛЫ

«Қарындасың Бикешжан әбдестесі қолында, Қызылбасты елінде, Белдемшесі белінде, Шай қайнатып жүр екен.» («Қобыланды батыр» жыры) ʥ˘˞́˲˘೪ – қуырылып, қауызынан тазартылған жүгері, арпа. ʪ˘೦˘ˬ˘೮– егіз туған лақтың соңғысы.

ಁ˙˞˟˳˵˟ – мойны ұзын әрі жіңішке жез құман.

«Аббар көшіп, шет қонған, Жау алдына бет қонған.» (Шалкиіз жырау)

džʓljǁǍʓǃǀǁnjdžʓLjƽǁǍƲ

Аманғали ҚАЛЖАНОВ

мен тұлғаларға, дәстүрлі және географиялық атауларға байланысты көшелер көптеп саналады. Алдағы уақытта ескерілмей қалған қандай тұлғаларға, тарихи оқиғаларға байланысты атаулар қою жоспарланған? – Негізінен, қаламызда сан ғасырлық тарихымыздың әр кезеңіндегі оқиғалар, орындар, тұлғалар құрметіне көше атаулары берілген. Сонымен бірге кең-байтақ Қазақстанның географиялық атаулары, байырғы дәстүрлі құндылықтарымыз да көрініс тапқан. Бұл тұрғыдан келгенде Астананың ономастикалық ажары ешбір қалаға ұқсамайды, өзінше бір тарихи-этнографиялық, мәдени әлем десе болар. Әлбетте, ономастикалық комиссия өз бетімен нақты жоспар жасап, атаулар бере алмайды. Баршасы халықтың сұранысымен жүзеге асырылады. Қазіргі кезеңде Керей, Жәнібек хандар мен Абылай хан арасындағы қазақ мемлекетін нығайтуға айрықша тарихи үлес қосқан Қасым хан, Есім хан, Хақназар хан, Тәуекел хан, Тәуке хан және қазақтың ұлы билерінің есімдері берілуі керек сияқты. Оны уақыт көрсетеді, халық шешеді. – Әңгімеңізге рахмет!

ˌ˘˙˞˘ˮ – сирек, селдір.

басқармасынан көшенің сызбасы алынады да, өтініш пен көше сызбасы алдымен қалалық мәслихаттың тұрақты комиссиясында қаралады. Мәслихат комиссиясынан кейін жеті жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органдардың интернетресурстарында және бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. Бұдан соң оны қалалық ономастика комиссиясы қарайды, осы комиссия мақұлдаса, қажетті құжаттармен бірге республикалық комиссияға жолданады, егер мұнда оң шешімін тапса, қала әкімдігі мен мәслихаттың бірлескен шешімі қабылданады. – Ал, мектептерге және нысандарға атау беру қалай жүзеге асырылады? – Түскен өтініш ең алдымен сол нысанның келісімін алудан басталады. Мәселен, мектеп болса мектеп басшылығының келісім хаты алынып, алдымен қалалық ономастикалық комиссияда қаралады, бұл комиссия қолдаса, мәслихат сессиясына барады, депутаттар келісім берген жағдайда республикалық ономастикалық комиссияда қаралады, егер мұнда оң шешім қабылданса, нысан атауы Үкімет қаулысымен бекітіледі. – Астана – ай санап, жыл санап өсіп келе жатқан қала. Қазірде қаламызда тарихи оқиғалар

ʤ˙˙˘˲ – суыт, үдере.

едәуір бөлігінде сол өңірлерге ғана еңбегі сіңген немесе кешегі кеңестік заманда республикада, облыстарда партия қызметтерінде болған азаматтардың есімдері сұралады. Әлбетте, ондай кісілердің еңбектерін жоққа шығара алмаймыз, дегенмен кеңестік дәуірде облыстық партия комитеттерінде, тағы да қаншама билік орындарында жұмыс істегендердің баршасына атау бере берсек, онда кешегі кеңестік идеологиядан алшақтай қоймағанымыз. Сол азаматтардың ішінде, кеңестік саясаттың ішінде жүріп, айрықша тарихи жадымен, ұлттық позициясымен байқалған Жұмабек Тәшенов, Ілияс Омаров, Өзбекәлі Жәнібеков сынды тұлғалар болды. Мұндай тұлғалар қандай құрметке де лайық. Біздің тарихи жадымыздың мықтылығы – тарихқа деген көзқарасымыздың шынайылығында. Елбасы өз Жарлығына ономастика саласында әділеттілік салтанат құру үшін қол қойды. Үкімет қаулысы осыны реттейді. – Осыны мейлінше таратыңқырап түсіндіріп берсеңіз. – Үкімет қаулысы бойынша ұсынылған атау бірнеше кезеңнен өтеді. Айталық, көше атауын беру жөнінде өтініш келіп түскеннен кейін, Сәулет және қала құрылысы

ʤ˙˘೪ – аудың орта тұсындағы кірген балық кері қайта алмайтын

– Ербол Ердембекұлы, Елбасы Жарлығы күшіне енген уақыттан бергі ономастикалық комиссияның жұмыс барысы жөнінде әңгімелесеңіз. – Президент Жарлығы жарияланғаннан кейін осы саладағы жұмыстарды реттейтін Үкімет қаулысы үстіміздегі жылдың 24 ақпанында қабылданды. Осы қаулыда ономастикалық атаулар берудің тетіктері мен тәртібі бекітілді. Аталған кезеңде ономастикалық комиссия өз отырыстарында негізінен алғанда, мекемелерден, азаматтардан келген ұсыныстарды қарады. Қаламыздың астаналық мәртебесіне орай, бірқатар ұсыныстар мақұлданды, кейбіреулері қанағаттандырылмады. Осы арада көпшіліктің назарына Астана қаласында жалпы ұлттық, мемлекеттік деңгейде қызмет еткен азаматтарға, ірі тарихи оқиғалардың қаһармандарына, руханиятымыздың аса көрнекті тұлғаларына, бір өңірдің емес, тұтас елдің өркендеуіне үлес қосқан аса көрнекті, баршаға танымал тұлғаларға ғана көше немесе нысан атауы берілетіндігін айтқым келеді. Бізге өңірлерден белгілі бір азаматтарға көше, мектеп атауын беру жөнінде ұсыныстар келіп жатады. Мұндай ұсыныстардың

¼Ï¸°Ç̷·ę·ĞĚȷ÷À»Ò

·ÈÉ·Ä·ÄÒěÅÄÅ÷ÈÉ¿Á·ÂÒĚ·½·ÇÒ

///////////ǁǬǝǪǧǎƲLJǁǔNJƾ/////////////////////////////////

ˁഉ˶˧˲˘˥́ˮ˞˘˯ˮ˯˭˘˳˵ˤ˪˘ˬ́೪ ˘˵˘˶ˬ˘˲˙˟˲˶˞˧೮ˢ˘೮˘ ˵ഉ˲˵˧˙˧ˮ˟˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́ʫˬ˙˘˳́ ʮ˘˲ˬ́೦́ˮ́೮˪೴˾˧ˮ˟˟ˮ˛˟ˮ˧ˮ˟ ˙˧˲ˢ́ˬ˵˯ˬ˞́͘ʽ˳́˞˘ˮ˪˟˥˧ˮ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘˵ˤ˧˳˵˧˳˘ˬ˘˞˘ ˮ˟˧˳˵˟ˬ˞˧͍ʽ˳́ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟˃˧ˬ˞˟˲˞˧ ˞˘˭́˵˶˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮˙˘˳Ͳ ˾́˳́ʫ˲˙˯ˬ˃ʳʸʫˌʽʦʿʫʻ ˳೵˺˙˘˵˵˘˳೪˘ˮ˟˞˧˪͘

9


10 Ě 

ÒæêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZbǠǻǢǚǻǙǻǣǻhgƶljǁǑLJǑ Астана қаласы 11.05.2014 №197-758

5.

21-318032-301

ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾®ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲®ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄ ǏǮǹ dzǷǭǮdzǺȎǶǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ˆâǩǰǩá ǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǵǮǵ ǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄã ǵÝǹǻǮǪǮǺȎ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ǰǩãǭǩǹȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ êdzȎ ǵǮǻ ȎǶ Ȏã ǯȄǴßȄ ǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯ áǩǼǴȄǺȄǵǮǶ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǪǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶ ȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼ ǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎ âljǜǔǤǎǛǎǍǀ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄâǩǹǯȄ ǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎã ǚǩǴȄá dzǷǵDZǻǮǻȎ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩǚǩǴȄáǭǮǸǩǹǻǩǵǮǶǻȎ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎǶǮ áǷǺǩ ǪǮǹȎǴȎǸ ǷǻȄǹßǩǶ ǺȄǰǪǩßǩ ǯÝǶǮ áǷǺȄǵȁǩßǩ ǺÝDzdzǮǺ ǰǮǹǻǻǮǼ ȎǰǭǮǺǻȎǹǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶ ǯéǹǬȎǰǼǯÝǶǮǩǫǻǷǻçǹǩáǻȄǯǷǪǩǴǩǼǵǮǶ ǺǩǴǼ éȁȎǶ ǪǮǹȎǴǬǮǶ lj ǏçǪǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎ ǪǷDzȄǶǭǩ ǷǹǶǩǴǩǺáǩǶ ǯǩǴǸȄ ǩǼǭǩǶȄ Ǭǩ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎ ǯȄǴßȄ ǵǩǵȄǹǭǩǺǩǻȄǸǩǴǼǯǷǴȄǵǮǶǵǮǵǴǮ dzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǛçǹßȄǶ éDz ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǪçǭǩǶ ÝǹȎ t NJǩǺáǩǹǵǩ ǷǺȄ áǩǼǴȄ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶǶǩǶ dzǮDzȎǶ éȁ dzéǶǻȎǰǪǮǴȎdz

dzéǶǶǮǶ dzǮȁȎdzǻȎǹǵǮDz ǵǮǶȁȎdz DZǮǴǮǹȎ ǵǮǶ ǯǮǹ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼȁȄǴǩǹßǩ ǵǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄéȁȎǶǯǮǹǼȀǩǺdzǮǺȎǯÝǶǮǪǩǺáǩ ǯȄǴǯȄǵǩDzǻȄǶ ǵéǴȎdz ǩǴǭǩßȄ ǼǩáȄǻǻǩ ǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹȄǴǩǻȄǶǭȄßȄ ǻǼǹǩǴȄ ǯǩǰǪǩȁǩ ǾǩǪǩǹǴǩǵǩ ǯǷǴǭǩǸ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩǴȄ˜âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǐǩãȄǶǭǩ dzåǰǭǮǴǬǮǶ ǺǷǶǭǩDzǩá ǷǺȄ áǩǼǴȄǭǩǶ ǻǼȄǶǭǩDzǻȄǶ ǪǩǺáǩǭǩÝǹǮdzǮǻǻǮǹǭȎǷǹȄǶǭǩǺȄǶ âǩǹǯȄǴǩǶǭȄǹǼ ǯÝǶǮ ǷǺȄ áǩǼ ǴȄǶ Ȅã ǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǩ ǯǩǼǩǸdz Ǯǹȁ ȎǴ Ȏdz NJǩǺáǩǹǵǩßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ ǕǮǶȁȎdz DZǮǴǮǹȎ ǵǮǶ ǯǮǹ ǸǩDzǭǩǴǩ ǶǼȁȄǴǩǹ ǩǴǭǩßȄ ǼǩáȄǻǻǩ ǯéǹǬȎǰȎǴǮǻȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹǼǻǼǹǩǴȄǾǩǪǩǹǴǩǵǩǩǴßǩǶǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸǪȎǹǩDzȎȁȎǶǭǮljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ÝdzȎǵǭȎǬȎǶǮ ǻDZȎǺǻȎ åǻȎǶȎȁ ǪǮǹǼ ǯǷǴȄ ǵǮǶ dzǮǴȎǺȎǵ ǻÝǹȎǸǻǮǵǮǴǮǹȎǶǮ ǪǩǺǻǩǵǩ ǯǩǺǩǼßǩáçáȄǴȄ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǀȁdzȎ ǺǩȈǺǩǻ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄáǩǼǴȄáǩǪȄǴǭǩǶßǩǶǺÝǻǻǮǶǪǩǺǻǩǸ éȁ ǯçǵȄǺ dzéǶȎ ȎȁȎǶǭǮ ǷǶȄ ǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩ ǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ ǗǺȄáǩǼǴȄǶȄãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄ ǴǩǼ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵȎǶȎã ǪȎǹȎǶȁ Ȏ ǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ljǚǛljǖljâljǔljǚǤÞǓǀǕǍǀnjǀǖǀä ǏǤǔàǤˆ˜ǕljǕǤǙǍljàǤ ȯâljǜǔǤǚǤǖlj âǗǚǤǕǡlj

ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾®ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ ˾́೦˘˲́ˬ˘˵́ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ˃ʳʯʥʫˁʳ Ǚ/ǚ ȯ

ǏǎǙ ǜǠljǚ

Ǔǎǚǀǖǀä

ǕǎǖǡǀǓǑǎǔǎǙǀ ǕǎǖǏǎǙǘljǒǍlj ǔljǖǜǡǤǔljǙ

ǓljǍljǚ

ǏǎǙ

ǜǠljǚǓǎ ǚǀǖǀä

ljǜǍljǖǤ

ǛǙǔǤâ

(njlj)

ǖæǕǀǙǀ

ǏǎǙǜǠljǚǓǎ ǚǀǖǀäǗǙǖljǔljǚ âljǖǏǎǙǀ

6

ljǚǛljǖlj

ǛèǙàǤǖ êǒǍǀ ǘljǒǍlj

êǔǎǚǛǀǓ1.

21-318032-120

ǓljǕǐǑǖ NJǗǔljǛ ǏǎǛǎǖǗNjǑǠ, ǕǎǒǙǕljǖǗNjlj ǓljǕǐǑǖlj njǜǔǥǞljǖ NJǗǔljǛǗNjǖlj NJǎǒǚǑǕNJǎǓǗNj ǙljǞljǛ ǕǜNJljǙljǓǗNjǑǠ ǏljǓǜǘNJǎǓǗNjljǖǜǙǚǜǔǜ ǛǜǚǜǘNJljǎNjǖlj NJǎǒǚǑǕNJǎǓǗNj ǖljǙǑǕljǖ ǙljǞljǛǗNjǑǠ ljǓǑǕNJǎǓǗNjǕljǏǑǛljǓǑǕNJǎǓǗNjlj ǓljǛljǙǑǖlj ǎǓljǛǎǙǑǖlj ǍǑǍǑnjǗNjljǕljǙǑǖlj ljǔǎǓǚljǖǍǙǗNjǖlj njǗǙǡǎǖǑǖlj NjljǔǎǖǛǑǖlj njǎǖǖljǍǥǎNjǖlj ǏǕljǎNjlj ljǖljǚǛljǚǑǨ NjǔljǍǑǕǑǙǗNjǖlj

0,0741

0,0562

NJǎǒǚǑǕNJǎǓǗNj ǏljǓǚǤǔǤǓ ǕǜNJljǙljǓǗNjǑǠ NJǎǒǚǑǕNJǎǓǗNjlj ǑǖǍǑǙlj ǏljǓǚǤǔǤǓǓǤǐǤ NJǎǒǚǑǕNJǎǓǗNj ǖǜǙǕǜǞljǖ ǏljǓǚǤǔǤǓǗNjǑǠ NJǎǒǚǑǕNJǎǓǗNjlj ǛljNJǑnjljǛ ljǞljǖǗNjǖlj ǓǜǕǘljǖǖǑǓǗǔljǒ ljǔǎǓǚljǖǍǙǗNjǑǠ ǡǜǚǛǙǗNjlj ǎNjǍǗǓǑǨ NjljǚǑǔǥǎNjǖlj

0,1021

ˆǝljNJǙǑǓlj

0,1366

2.

3.

21-318032-266

21-318

ǖǎǍNjǑǏǑǕǗǚǛǑ˜

âèâǤàǤ

Ǔǎǚǀǖǀä ǖǤǚlj

ǖljǔǤ Ǖljâ

ˆljǔǕljǛǤ˜ ljNJljǒ ǍljäàǤǔǤ ȯêǒ

ljǜǍljǖǤ,

ǗǙǛljâ

ǕǎǖǡǀǓ

ǔljǖǜ

2

4.

21-318032-608

ǞǗǏǑǖ ǕǑǖljljǞǕǎǛ

êǒǍǀ ǘljǒǍlj

ǗǙǛljâ

êǔǎǚǛǀǓ ǕǎǖǡǀǓ

ǔljǖǜ

ljǚǛljǖljâljǔljǚǤ, ˆljǔǕljǛǤ˜ ljǜǍljǖǤ, ǕǑǖǚǓǑǒâǤǚâlj Ǔæǡǎǚǀȯêǒ

ǛèǙàǤǖ êǒǍǀ ǘljǒǍlj

ǗǙǛljâ

êǔǎǚǛǀǓ ǕǎǖǡǀǓ

ǔljǖǜ

ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZbǠǻǢǚǻǙǻǣǻhǎƻǎƭǂƭ Астана қаласы 11.04.2014 №03-11 ĭÁÈÁĭÒÓÁÎÑÆÒÐÔÂÌÉËÁÒÜģżÌÆÓÍÉÎÉÒÓÑ̼ļÁÒÓÁÎÁĭÁÌÁÒÜÎÜħģżÌÆÓ ÅÆÐÁÑÓÁÍÆÎÓ¼ÎïñíáóéãóĄëĬĪĬüĬóüĬáëóçüìĨüòĢôĄñåæäĄîïñíáóéãóĄë ĬĪĬüĬóüĬëæòĄíåæñåĄÍæíìæëæóóĄëóĄñëæôåĄĦóĄèĄìĄíĄîåæĚâïìüðóĄñëæìäæî

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˙˯˥́ˮ˾˘˳˘˥ˬ˘˶˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ˾˟˪˘˲˘ˬ˘˲́˵˶˲˘ˬ́ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǺǩDzǴǩǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ áȄǹdzéDzǮdzǻǮǬȎ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈǴȄá ǰǩãȄǶǩ ǯÝǶǮ ˆâǩǰǩá ǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎǵǮǵ ǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ǐǩãȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵȎǡǎǡǛǀ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǩǼǵǩß ȄǶǭ ǩ ǺǩDzǴǩǼǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎáǷǺȄǵȁǩǴǩǹßǩ ǺÝDzdzǮǺȁǮdzǩǹǩǴǩǹǭǩáçǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵȎǶȎã ǩǸǸǩǹǩ ǻȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎǶȎã ǵǮǵǴǮ dzǮǻǻ ȎdzáçáȄáǻȄá ǪåǴȎǵȎ ǷǺȄ ȁǮȁȎǵǭȎ dzǮDzȎǶǶǮǶ ǹǮǺǵDZ ǯÝǶǮ ǵǮǹǰȎǵǭȎ ǪǩǺǸ ǩ ǪǩǺȄǴȄǵǭǩǹȄǶǭǩǺǷǶǭǩDzǩáâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸ ǼǪǴ DZdzǩǺȄǶȄã êdzȎǵǮǻȎ ǩDzáȄǶǭ ǩDz ǻȄǶ DZǶǻǮǹǶǮǻǹǮǺǼǹǺǻǩ ǯÝǶǮ ljǺǻǩǶǩ

áǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǺǩDzǻȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼ ǵǮǶ ÝǭȎǴǮǻ ǷǹǬǩǶǭǩǹȄǶǭǩ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǻȎǹdzǮǼǭȎǯéǹǬȎǰǺȎǶ ǗǺȄȁǮȁȎǵǶȎãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǪǩáȄ ǴǩǼljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄ ljàNJǩǴǩǮǫǩßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ ǗǺȄ ȁǮȁȎǵ ǩǴßǩȁáȄ ǹǮǺǵDZ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶdzéǶǶǮǶǪǩǺǻǩǸdzéǶǻȎǰǪǮǴȎdz ǷǶ dzéǶ åǻdzǮǶǶǮǶ dzǮDzȎǶ áǷǴǭǩǶȄǺáǩ ǮǶǬȎǰȎǴǮǭȎ

ÞdzȎǵ

ǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ǓǮǴȎǺȎǴǭȎ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄáǩǴǩǴȄá ǺǩDzǴǩǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄ BBBBBBBBBBBBBǕÞǼǪÝdzȎǹǷǫ ǯȄǴßȄˆ˜ǺÝǼȎǹ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ʤˬ˭˘˵́˘˶˞˘ˮ́˳˘˥ˬ˘˶ ˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˧೮˾˟˪˘˲˘ˬ˘˲́ ǘǩǶǽDZǴǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJåǬǮǶǪǩDzǪǩǻȄǹ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ NJåǬǮǶǪǩDz ǪǩǻȄǹ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǡ ǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǚ ǚǮDzǽǼǴǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǡ ljDzǵǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǡ ljDzǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞǏǩǶǬǮǴǭDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶÞǏǩǶǬǮǴǭDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǚǛǷǹǩDzßȄǹǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǚǛǷǹǩDzßȄǹǷǫdzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǘǩǶǽDZǴǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǘǩǶǽDZǴǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄǦdzǷǶǷǵDZdzǩǰǩãdzǷǴǴǮǭǯȎljǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎ

0,0615

ljǚǛljǖlj âljǔljǚǤ, ˆljǔǕljǛǤ˜ ljǜǍljǖǤ, ljNJljǒ ǍljäàǤǔǤ ȯêǒ

ǛèǙàǤǖ êǒǍǀ ǘljǒǍlj

ǗǙǛljâ

êǔǎǚǛǀǓ

ǡ ǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǶ NJåǬǮǶǪǩDz ǪǩǻȄǹ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǡ ǏDZǮǶáçǴǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǏDZǮǶáçǴǷǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞǚǮǵǪDZǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶÞǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǔǛǷǴǺǻǷDzdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ǔǛǷǴǺǻǷDzdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞǏǩǶǬǮǴǭDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶÞǏǩǶǬǮǴǭDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJåǬǮǶǪǩDzǪǩǻȄǹǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ

ǕǎǖǡǀǓ

ǔljǖǜ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtˆǏǩǺǻǩǹ˜ǺǩǹǩDzȄǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄ

àǩǪǭǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǵǮǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǭǩǔǘǩǺǻǮǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǔǼDZǘǩǺǻǮǹ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǭǩ ǚǙǩǾDZǵǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǚǙǩǾDZǵǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǗǻȄǹǩǹdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǗǻȄǹǩǹdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǕàǩǪǭǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕàǩǪǭǼǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶljǚǛljǖlj

âljǔljǚǤ,

ˆljǔǕljǛǤ˜ ljǜǍljǖǤ, ǕǑǖǚǓǑǒ

ǛèǙàǤǖ êǒǍǀ ǘljǒǍlj

ǗǙǛljâ

êǔǎǚǛǀǓ ǕǎǖǡǀǓ

ǔljǖǜ

âǤǚâljǓæǡǎǚǀ

ȯêǒ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtˆǏǩǺǻǩǹ˜ǺǩǹǩDzȄǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄǶǩǶǘǩǶǽDZǴǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǚǛǷǹǩDzßȄǹǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǚǛǷǹǩDzßȄǹǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞǏǩǶǬǮǴǭDZǶdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶÞǏǩǶǬǮǴǭDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡljDzǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡ ljDzǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǚǛǷǹǩDzßȄǹǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǚǛǷǹǩDzßȄǹǷǫdzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǏǗǵǩǹǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǏǗǵǩǹǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶ ǕàǩǪǭǼǴǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ Ǖ àǩǪǭǼǴǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǗǻȄǹǩǹ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǗǻȄǹǩǹdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǘǩǶǽDZǴǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ

5

6

7

ljǚǛljǖlj âljǔljǚǤ, ˆljǔǕljǛǤ˜ ljǜǍljǖǤ, ǕǑǖǚǓǑǒâǤǚâlj Ǔæǡǎǚǀȯêǒ

ǛèǙàǤǖ êǒǍǀ ǘljǒǍlj ǔljǖǜ

8 ǗǙǛljâ

êǔǎǚǛǀǓ ǕǎǖǡǀǓ

ǡ ǑǵǩǶǪǩǮǫǩ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǑǵǩǶǪǩǮǫǩ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzȎǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎǶǮǺǮǸdzǮǩǴǵǩßǩǶǭǩǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎǶáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈâǷǹáȄǻdzåȁǮǺȎ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶǩǶ ǙǩǵǩǰǩǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǑǵǩǶǪǩǮǫǩ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǑǵǩǶǪǩǮǫǩ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljNJǩǹǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljNJǩǹǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǭǩßȄ ȯéDzǴǮǹǭȎáǷǺǸǩßǩǶǭǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈâǷǹáȄǻdzåȁǮǺȎ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄǶǩǶljßȄǪǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡǑǵǩǶǪǩ ǮǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǙǩǵǩǰǩǶdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǙǩǵǩǰǩǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǙǮǺǸǼ ǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljßȄǪǩDz ǪǩǻȄǹ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ȯ éDzǴǮǹȎǶ ǡǑǵǩǶǪǩǮǫǩ dzåȁǮǺȎǶȎã ȯǫǬ éDzǴǮǹȎǶáǷǺǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtâǩǰǩáǻéǹȎdzǴDZǿǮDzȎǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎ

ljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶǩǶÞÞǴȎǵǯǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǔǛǷǴǺǻǷDzdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǔǛǷǴǺǻǷDzdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶÞǚǮǵ ǪDZǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljǪǩDz ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ljǪǩDz ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞÞǴȎǵǯǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtâǩǰǩáǻéǹȎdzǴDZǿǮDzȎǚÝdzǮǶǚǮDzǽǼǴDZǶdzåȁǮǺȎ

ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞÞǴȎǵǯǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶÞÞǴȎǵǯǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ljǪǩDz ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǡ ǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtǚǩǼǭǩȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄádzǷǴǴǮǭǯȎǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎ

ÞǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǎǬǮǵǮǶâǩǰǩáǺǻǩǶ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǎǬǮǵǮǶâǩǰǩáǺǻǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǎ NJǹǼǺDZǴǷǫǺdzDZDz dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǎ NJǹǼǺDZǴǷǫǺdzDZDzdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶÞǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎ

ǏÝǶȎǪǮdz ǻǩǹǾǩǶ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ljǺǩǶ áǩDzßȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ lj ǑǵǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǎǬǮǵǮǶâǩǰǩáǺǻǩǶdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǎǬǮǵǮǶâǩǰǩáǺǻǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǮ ǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶNJNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǺǩǶáǩDzßȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎǶNJǩáǻȄǷǹǩǰNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzȎǶǎǬǮǵǮǶâǩǰǩáǺǻǩǶdzåȁǮǺȎǶȎã éDzȎǶǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǶáǷǺǸǩßǩǶǭǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎ

ÞǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶǔǛǷǴǺǻǷDzdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǎNJǹǼǺDZǴǷǫǺdzDZDz dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǎNJǹǼǺDZǴǷǫǺdzDZDzdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ljǪǩDz ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ Þ ǚǮǵǪDZǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljǚǮǵǪDZǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǔǛǷǴǺǻǷDzdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎ

ljǘǼȁdzDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎljǏçǪǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ ljǓǹǩǫǿǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎ

ljǓǹǩǫǿǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶȎã ȯéDzǴǮǹȎljǺǩǶáǩDzßȄdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtâǩǰǩáȆdzǷǶǷǵDZdzǩáǩǹǯȄǯÝǶǮǾǩǴȄáǩǹǩǴȄáǺǩǼǭǩ ǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎljǭǷǴȅǽǨǶǼȁdzǮǫDZȀdzåȁǮǺȎ

NJǩáǻȄǷǹǩǰNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǮǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǭǷǴȅǽ ǨǶǼȁdzǮǫDZȀdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǭǷǴȅǽǨǶǼȁdzǮǫDZȀdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǏÝǶȎǪǮdz ǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶNJNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ljǘǼȁdzDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǶáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄǔǖnjǼǵDZǴǮǫǩǻȄǶǭǩßȄǎǼǹǩǰDZȈçǴǻǻȄá ǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎljǘǼȁdzDZǶdzåȁǮǺȎ

ljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶljǏçǪǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljǘǼȁdzDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljǘǼȁdzDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶljǏçǪǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎǶljǘǼȁdzDZǶdzåȁǮǺȎǶȎã ȯéDzȎǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶȄãȯǩéDzǴǮǹȎǶáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄǔǖnjǼǵDZǴǮǫǩǻȄǶǭǩßȄǎǼǹǩǰDZȈçǴǻǻȄáǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎ ljǘǼȁdzDZǶdzåȁǮǺȎ

ǡ ǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ljǪǩDz ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ Þ ǚǮǵǪDZǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶÞǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJǩȈǶǩǼȄǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ NJǩȈǶǩǼȄǴdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ

NJ NJǮDzǺǮdzǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljǏçǪǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǏçǪǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶNJNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǎǬǮǵǮǶâǩǰǩáǺǻǩǶdzåȁǮǺȎǶȎã ȯéDzȎǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǶNJNJǮDzǺǮdzǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯ éDzȎǶáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄǔǖnjǼǵDZǴǮǫǩǻȄǶǭǩßȄǎǼǹǩǰDZȈçǴǻǻȄáǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎ âǩǯȄǵçáǩǶdzåȁǮǺȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸljǺǩǶáǩDzßȄdzåȁǮǺȎ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄǶȄãȯǩéDzǴǮǹȎ âǩǯȄǵçáǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎ

ǡ ǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǶ NJǩȈǶǩǼȄǴ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ Þ ǚǮǵǪDZǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶÞǚǮǵǪDZǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ lj ǑǵǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljǺǩǶ áǩDzßȄ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljǺǩǶ áǩDzßȄ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶNJǩȈǶǩǼȄǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtǔǖnjǼǵDZǴǮǫǩǻȄǶǭǩßȄǎǼǹǩǰDZȈçǴǻǻȄáǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎ ˆǚǻǼǭǮǶǻǻǮǹéDzȎ˜ǕǩßǯǩǶǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸljǺǩǶáǩDzßȄdzåȁǮǺȎ

4

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎ

ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄǶǩǶǗǻȄǹǩǹdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljßȄǪǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljßȄǪǩDz ǪǩǻȄǹ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãȯǬǫàǩǪǭǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎã ȯéDzǴǮǹȎǶǮǺǮǸdzǮǩǴǵǩDzǗǻȄǹǩǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǡljDzǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎ

ǛèǙàǤǖêǒ âèǙǤǔǤǚ ǓǗǗǘǎǙljǛǑNjǀ NJǗǨǙǚǓljǨ ǔǧNJǗNjǥ NJǗǙǑǚǗNjǖlj NJǗǨǙǚǓǑǒǑnjǗǙǥ ǔǥNjǗNjǑǠ NJǗǨǙǚǓǑǒ NjǨǠǎǚǔljNj ǑnjǗǙǎNjǑǠ NJǗǨǙǚǓǑǒ ljǖǍǙǎǒ ǑnjǗǙǎNjǑǠ ǚǓǗǙǗǞǗǍǗNjlj ǐǗǨNjljǚǑǔǥǎNjǖlj ˆǝljNJǙǑǓlj ǖǎǍNjǑǏǑǕǗǚǛǑ˜ ǏljǜljǘǓǎǙǡǀǔǀnjǀ ǡǎǓǛǎǜǔǀ

3

0,0807

0,0817

ǛèǙàǤǖ

ǡljDzǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǵǮǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ljǪǩDz ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǡ ljDzǵǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǡ ljDzǵǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǚ ǚǮDzǽǼǴǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎ ȯ éDzǭȎ Ǐ ǗǵǩǹǷǫ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǭȎáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ

ǚǎǙǀǓǛǎǚǛǀnjǀ

1

ǓǗǖǍǙljǛǥǎNjlj ljǖǖlj ǕǑǞljǒǔǗNjǖlj

ljǚǛljǖlj âljǔljǚǤ, ˆljǔǕljǛǤ˜ ljǜǍljǖǤ, ǕǑǖǚǓǑǒâǤǚâlj Ǔæǡǎǚǀȯêǒ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǡljDzǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎ

ǚljǛǤ

âljǔljǚǤ,

21-318ljǚǛljǖljâljǔljǚǤÞǓǀǕǀǖǀäǏǤǔàǤˆ˜ǚÞǜǀǙȯǡǎǡǀǕǀǖǎ âǗǚǤǕǡlj

ljǔǤǘ âǗǒǤ ǔljǛǤǖ ǏǎǙ ǜǠljǚǓǎ ǚǀǖǀä ljǜǍljǖǤ njlj

ǏǎǙ ǜǠljǚ

6.

ǚljǕǗǞNjljǔǗNj ǚǎǙnjǎǒ NjǔljǍǑǕǑǙǗNjǑǠ ǞljǚǎǖǗNjljǚǓljǙ ǞljǕǑǍǜǔǔǗNjǑǠ ǡljǕǑǖNjǔljǍǑǕǑǙ ǑNjljǖǗNjǑǠ ǡljǕǑǖljǑǙǑǖlj ǧǔǥǨǖǗNjǖlj ǚǛǜNJǙǗNjlj ǖljǛljǔǥǨ NjǔljǍǑǕǑǙǗNjǖlj ǡljǕǑǖǑnjǗǙǥ NjǔljǍǑǕǑǙǗNjǑǠ

ǕǩßǯǩǶ ǏçǵǩǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄ ȯ  ǩ    éDzǴǮǹȎ


11 Ě 

ÒæêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎ

ljǪȄǴǩDz ǾǩǶ ǭǩãßȄǴȄ ȯ ǩ Ǫ ǭ éDzǴǮǹȎ Ǖ ǏçǵǩǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDz

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯǩǪǻçǹßȄǶ éDzǴǮǹȎǀǏǩǶǺéǬȎǹçǴȄdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ ǡâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDzǴǮǹȎ

ǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ NJǮDzȎǵǪǮǻǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄˆljǺǻǩǶǩǺǼǩǹǶǩǺȄ˜ǕǓǓljǪǩDzǭǩãßȄǴȄ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄ

ǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶǮǶ lj ǏçǪǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǻǮǵȎǹ ǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǭǮDzȎǶǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǪǷDzȄǵǮǶljǘǼȁdzDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǘǼȁdzDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩá ǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǏçǪǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎǶljǘǼȁdzDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎǶljǪǩDzǭǩãßȄǴȄǶȄãȯǩéDzǴǮǹȎǶáǷǺǸǩßǩǶǭǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtâçǹȄǴȄǺǻǮǾǶDZdzǩǴȄádzǷǴǴǮǭǯȎljáǯǷǴdzåȁǮǺȎǪ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄȯéDzǴǮǹȎǕǩǶǩǺdzåȁǮǺȎǶȎã ǕǩáǻȄǵáçǴȄ ȯ éDzǴǮǹȎǡâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶȄãȯ éDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtǔnjǼǵDZǴǮǫǩǻȄǶǭǩßȄǎǼǹǩǰDZȈǴȄáçǴǻǻȄáǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎ ˆǚǻǼǭǮǶǻǻǮǹéDzȎ˜ǕǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄ

ljǴǩȁǻǩǺǯǷǴȄǶǩǶǏǮǻȎǬǮǶdzåȁǮǺȎǶǮǶǏǩëǩǶȁǩǍǷǺǵçǾǩǵǮǭçǴȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ǏǩëǩǶȁǩ ǍǷǺǵçǾǩǵǮǭçǴȄ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǻǮǵȎǹ ǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǻǮǵȎǹ ǯǷǴȄ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǵǮǶ ǏǩëǩǶȁǩ ǍǷǺǵçǾǩǵǮǭçǴȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ȯ   éDzǴǮǹȎǶ áǷǺǩ ǩǴßǩǶǭǩljǴǩȁǻǩǺǯǷǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǏǍǷǺǵçǾǩǵǮǭçǴȄdzåȁǮǺȎ

Ǐ ǍǷǺǵçǾǩǵǮǭçǴȄ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǻǮǵȎǹ ǯǷǴ ǪǷDzȄǵǮǶ lj ǘǼȁdzDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ lj ǘǼȁdzDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǏǮǻȎǬǮǶ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǏǮǻȎǬǮǶ dzåȁǮǺȎǶǮǶ Ǐ ǍǷǺǵçǾǩǵǮǭçǴȄ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǏǍǷǺǵçǾǩǵǮǭçǴȄdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǻǮǵȎǹǯǷǴßǩǭǮDzȎǶ ǏǍǷǺǵçǾǩǵǮǭçǴȄdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǶáǷǺǸǩßǩǶǭǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzǛǩǾǩǞǼǺǮDzǶdzåȁǮǺȎ

ljNJǩǹǩǮǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯǩǪ éDzǴǮǹȎljǓǹǩǫǿǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯȯéDzǴǮǹȎǏǛÝȁǮǶǷǫ áȄǺáǩdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ

ǕǩǶǩǺ ǕǩáǻçǵáçǴȄ dzåȁǮǺL ȯ   éDzǴǮǹȎ âǩDzǹǩǻ ǙȄǺáçǴǪǮdzǷǫdzåȁǮǺȎȯéDzȎǡÝdzÝǹȎǵâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶȄãȯ éDzǴǮǹȎǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎ

âǙȄǺáçǴǪǮdzǷǫdzåȁǮǺȎȯ éDzǴǮǹȎǡÝdzÝǹȎǵâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶȄãȯ éDzǴǮǹȎǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎȯéDzȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄȯéDzǴǮǹȎǓéDzȁȎǍDZǶǩ dzåȁǮǺȎȯǩéDzǴǮǹȎ ȯǺǩDzǴǩǼǼȀǩǺdzǮǺȎ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸàǩǪDZǻǕéǺȎǹǮǸǷǫdzåȁǮǺȎ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄȯéDzǴǮǹȎàǩǪDZǻǕéǺȎǹǮǸǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎǡÝdzÝǹȎǵâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶȄãȯéDzȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzǛǩǾǩǞǼǺǮDzǶdzåȁǮǺȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸàǩǪDZǻǕéǺȎǹǮǸǷǫdzåȁǮǺȎ

Ǐ ǛÝȁǮǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ȯ    ǏçǵǩǪǮdz ǛÝȁǮǶǷǫ áȄǺáǩ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ

àǩǪDZǻǕéǺȎǹǮǸǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎǡÝdzÝǹȎǵâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDzǴǮǹȎljǪȄǴǩDzǾǩǶ ǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDzǴǮǹȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãdzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáǵǮǶȁȎdzáǷǹȄ˜ǕǓǓ ǏçǵǩǪǮdzǛÝȁǮǶǷǫdzåȁǮǺȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄˆǏǷǴǩǼȁȄǴǩǹǭȄǻǩǺȄǵǩǴǭǩǼǷǹǻǩǴȄßȄ˜Ǐǡǚ ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄ

ljǺǩǶáǩDzßȄdzåȁǮǺȎǶǮǶljǴǮdzǺǩǶǭǹǓǹǩǫǿǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǏçǵǩǪǮdz ǛÝȁǮǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǏçǵǩǪǮdzǛÝȁǮǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǛǩǾǩǞǼǺǮDzǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǛǩǾǩǞǼǺǮDzǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǴǮdzǺǩǶǭǹǓǹǩǫǿǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ

ljǪȄǴǩDz ǾǩǶ ǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄ ȯ   éDzǴǮǹ àǩǪDZǭǮǶ ǕçǺǻǩǽDZǶ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎàǩǪDZǻǕéǺȎǹǮǸǷǫ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtǓǩǹǩǻȆǷǹǻǩǴȄßȄǏçǵǩǪǮdzǛÝȁǮǶǷǫdzåȁǮǺȎ

ǏçǵǩǪǮdzǛÝȁǮǶǷǫdzåȁǮǺȎȯǩ éDzǴǮǹȎǛǩǾǩǞǼǺǮDzǶdzåȁǮǺȎȯǩǩ éDzǴǮǹȎljǴǮdzǺǩǶǭǹǓǹǩǫǿǷǫdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDz ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtâǷßǩǵǭȄáǻǩǵǩáǻǩǶǭȄǹǼǯÝǶǮǺǮǹǫDZǺdzǷǴǴǮǭǯȎNJǮDzȎǵǪǮǻ ǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎ

NJǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǶǕǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶȄãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJǕǷǵȄȁçǴȄ ǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶNJǕǷǵȄȁçǴȄǭǩãßȄǴȄǶȄãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǔǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǔǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕDZǹǰǷȈǶ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǶáǷǺǩNJǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸ ǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǕǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtâǷßǩǵǭȄáǻǩǵǩáǻǩǶǭȄǹǼǯÝǶǮǺǮǹǫDZǺdzǷǴǴǮǭǯȎNJǮDzȎǵǪǮǻ ǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎ ǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎȯ éDzǴǮǹȎǛÝǼǮǴǺLǰǭLdzǭǩãßȄǴȄȯéDzȎNJǕǷǵȄȁçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯ ǩǩéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǘǮǻǹǷǫdzåȁǮǺȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸNJǼǹǩǪǩDzdzåȁǮǺȎ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄǶǩǶàǕçǺǻǩǽDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶâǷǪȄǴǩǶǭȄ ǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶâǷǪȄǴǩǶǭȄǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǎǺȎǴdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǎǺȎǴdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶljǪȄǴǩDzǾǩǶ ǭǩãßȄǴȄǶȄãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶàǕçǺǻǩǽDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtâǙǀǀǕǵǮdzǻǮǪȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǺǩǼȄáǻȄǹǼdzǮȁǮǶȎ ǏǮǴǮǰǶǷǭǷǹǷǯǶȄDzǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄ

ǏǮǴǮǰǶǷǭǷǹǷǯǶȄDzǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄǶǭǩßȄNjǕǩȈdzǷǫǺdzDZDzljáǻǩǺǻȄǏǏǩǪǩǮǫNjǷdzǰǩǴȅǶǩȈljȂȄǺǩDzǓådzǯǩǰȄáǛÞǼǪÝdzȎǹǷǫljáǯǩǹǕnjǷǹȅdzDZDzǛǕçǺǩǪǩǮǫǓǮǹǮǬǮǻǩǺ ǘǮǹǫǷǵǩDzǺdzǩȈǖǛåǹǮáçǴçǴȄdzåȁǮǴǮǹȎǶȎãǻçǹßȄǶéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǏǮǴǮǰǶǷǭǷǹǷǯǶȄDzǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄ

ǏǮǴǮǰǶǷǭǷǹǷǯǶȄDzǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄȁǮdzǩǹǩǺȄǶǭǩßȄǻçǹßȄǶéDzǴǮǹljáǵǮȁȎǻdzåȁǮǺȎ ǑǵǩǶǩádzåȁǮǺȎÞǕǷǴǭǩßçǴǷǫǩdzåȁǮǺȎǚǕǜNJȎǹǴȎdzǡǩǴáǩǹdzåȁǮǴǮǹȎÝǪ ǯǷǴǩDzǹȄßȄˆǡçǪǩǹ˜ǵǮǾǩǶDZdzǩǴȄáǷǹǵǩǶȁǩǹǼǩȁȄǴȄßȄ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸˆǘǹǷǵȄȁǴǮǶǶȄDz˜ǻçǹßȄǶéDzǩǴǩǪȄ

âǩǯȄǵçáǩǶdzåȁǮǺȎȯéDzǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄȯ éDzǴǮǹȎljǘǮǻǹǷǫdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎ

ǘǹǷǵȄȁǴǮǶǶȄDz ǻçǹßȄǶ ǩǴǩǪȄǶȄã NJÝDzȁǮȁǮdz ǓådzǩǹǩǴ ǓådzǯǮǴǮdz NJǚǮǹȎdzǪǩǮǫ dzåȁǮǴǮǹȎǶǭǮǬȎéDzǴǮǹǗãǻéǺǻȎdzǡȄßȄǺǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄǶǭǩßȄâǷǪǭǩdzåȁǮǺȎǶǮǶǕǛåǴǮǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎ ǩǹáȄǴȄ ljDzǶǩdzåǴ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljDzǶǩdzåǴ dzåȁǮǺȎǶǮǶ âǷǹǭǩDz dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ âǷǹǭǩDzdzåȁǮǺȎǶǮǶǕçǺǻǩǽǩǡǷáǩDzdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕçǺǻǩǽǩǡǷáǩDzdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǓådzǯǮǴǮdzdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓådzǯǮǴǮdzdzåȁǮǺȎǶǮǶǕǛåǴǮǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǘǮǻǹǷǫdzåȁǮǺȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸˆǘǹǷǵȄȁǴǮǶǶȄDz˜ǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄ

ǘǮǻǹǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ȯ      éDzǴǮǹȎ âǩǯȄǵçáǩǶ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtˆâǩǰǩáǺǻǩǶ˜ǺǸǷǹǻǺǩǹǩDzȄâǩǯȄǵçáǩǶdzåȁǮǺȎ

ǡǩǴdzåǭǮ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎ ȯ     ǩ éDzǴǮǹȎ âǩǹǩǺǼ dzåȁǮǺȎ ǕçǺǻǩǽǩǡǷáǩDzdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹȄǶáǷǺǩǕǩǹdzǷǫǑǬȎȁǮǫǢǮǪǺdzǴǩǭNJǩǺǻåǪǮ ǏȎǬǮǹáȄǺáǩdzåȁǮǴǮǹȎǶȎãéDzǴǮǹȎ

âǩǯȄǵçáǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯǩǪǫéDzǴǮǹȎǔǕDZǹǰǷȈǶ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǘǮǻǹǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǘǮǻǹǷǫdzåȁǮǺȎ

ǔǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǘǮǻǹǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǘǮǻǹǷǫdzåȁǮǺȎ

ǔǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǘǮǻǹǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǏǩǶǩDzǭǩǹǏDZǹǮǶǻǩǮǫdzåȁǮǺȎ

âǩǯȄǵçáǩǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ȯ  éDzǴǮǹȎ ǏǩǶǩDzǭǩǹ ǏDZǹǮǶǻǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ȯ  éDzǴǮǹȎ ǕǩßǯǩǶ ǏçǵǩǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ȯ  éDzǴǮǹȎ ǘǮǻǹǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈǏǩǶǩDzǭǩǹǏDZǹǮǶǻǩǮǫdzåȁǮǺȎ

 ǕǩßǯǩǶ ǏçǵǩǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄ ȯ    éDzǴǮǹȎ ǘǮǻǹǷǫ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄǎǼǹǩǰDZȈǬǼǵǩǶDZǻǩǹǴȄáDZǶǺǻDZǻǼǻȄ ǕǩßǯǩǶǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǩ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄȯǩéDzǴǮǹȎǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎ ȯéDzǴǮǹȎǕǩßǯǩǶǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDzǴǮǹȎǕǛåǴǮǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎ9,3áǩǴǩȁȄßȄǶȄã ȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄnjǼǵǩǶDZǻǩǹǴȄádzǷǴǴǮǭǯǀǏǩǶǺéǬȎǹçǴȄdzåȁǮǺȎ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄȯéDzǴǮǹȎ ǡâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶȄãȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄnjǼǵǩǶDZǻǩǹǴȄádzǷǴǴǮǭǯǀǏǩǶǺéǬȎǹçǴȄdzåȁǮǺȎ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄȯéDzǴǮǹȎ ǕǩßǯǩǶǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDzǴǮǹȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸˆǘǹǷǵȄȁǴǮǶǶȄDz˜ǻçǹßȄǶéDzǩǴǩǪȄ ǡǩǹǪǩáǻȄdzåȁǮǺȎ

ljǻǩǵçǹǩǡǩǹǪǩáǻȄNJǩǴǼǩǶǡǷǴǩáâǩǸǩǴdzåȁǮǴǮǹȎǵǮǶˆǘǹǷǵȄȁǴǮǶǶȄDz˜ǻçǹßȄǶ ǩǴǩǪȄǶȄãǪǩǼtǪǩáȁǩǴǩǹáǷßǩǵǭǩǺǻȄáǻǩǹȄ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǕDZȀǼǹDZǶǷǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄ

ˆǕDZȀǼǹDZǶ˜ǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮǬȎǻçǹßȄǶéDzǴǮǹ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸˆǑǶǻǮǹǶǩǿDZǷǶǩǴȅǶȄDz˜ǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄ

ˆǑǶǻǮǹǶǩǿDZǷǶǩǴȅǶȄDz˜ ǻçǹßȄǶ ǩǴǩǪȄ ˆǍǷǺǻȄᘠȁǩßȄǶ ǩǼǭǩǶȄ ȁǮãǪǮǹȎǶǭǮǬȎ ǻçǹßȄǶéDzǴǮǹ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸˆǓéDzǬǮǶǯǩǹ˜ǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄ

ˆǓéDzǬǮǶǯǩǹ˜ǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄǶȄãéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄˆǟǮǴDZǶǬDZǭǹǷǵǩȁ˜æǓǏǗǵǩǹǷǫdzåȁǮǺȎ

ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶÞǏǩǶǬǮǴǭDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljÞǴȎǵǯǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljÞǴȎǵǯǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǚǚǮDzǽǼǴǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶÞǏǩǶǬǮǴǭDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtǬǼǵǩǶDZǻǩǹǴȄáǻǮǾǶDZdzǩǴȄádzǷǴǴǮǭǯȎ ǟDZǷǴdzǷǫǺdzDZDzdzåȁǮǺȎ

ǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǎ NJǹǼǺDZǴǷǫǺdzDZDz dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǔ ǛǷǴǺǻǷDz dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǔ ǛǷǴǺǻǷDz dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ Þ ǚǮǵǪDZǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ Þ ǚǮǵǪDZǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǡ ǏDZǮǶáçǴǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǡǏDZǮǶáçǴǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ NJåǬǮǶǪǩDz ǪǩǻȄǹ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ NJåǬǮǶǪǩDzǪǩǻȄǹǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǻǮǵȎǹǯǷǴßǩǭǮDzȎǶǻǮǵȎǹǯǷǴǪǷDzȄǶǩǶljǏçǪǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǏçǪǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǓǮǶǮǺǩǹȄ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǮǶǮǺǩǹȄdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǎNJǹǼǺDZǴǷǫǺdzDZDzdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎ

ǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄǶȄãȯéDzǴǮǹȎǓéDzȁȎǍDZǶǩ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎNjǘǮǻǹǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzǏǩǶǩDzǭǩǹǏDZǹǮǶǻǩǮǫdzåȁǮǺȎ

âǩǯȄǵçáǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎǏǏDZǹǮǶǻǩǮǫdzåȁǮǺȎǶȎã ȯéDzǴǮǹȎǔǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzǏǩǶǩDzǭǩǹǏDZǹǮǶǻǩǮǫdzåȁǮǺȎ

 Ǐ ǏDZǹǮǶǻǩǮǫ dzåȁǮǺȎã ȯ  éDzǴǮǹȎ ǘǮǻǹǷǫ dzåȁǮǺȎ ȯ éDzǴǮǹȎǕǩßǯǩǶǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶȄãȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄǕǮǭDZǿDZǶǩǴȄádzǷǴǴǮǭǯȎǡÝdzÝǹȎǵâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄ ǭǩãßȄǴȄ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄãȯéDzǴǮǹȎǕǩǶǩǺdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸljǵǩǶǩǻdzåȁǮǺȎ

ljDzǶǩdzåǴdzåȁǮǺȎǶǮǶǕǛåǴǮǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǵǮǶNJǩǼȄǹǯǩǶǕǷǵȄȁçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ NJǩǼȄǹǯǩǶ ǕǷǵȄȁçǴȄ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ Ǖ ǏçǵǩǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶǕǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljDzǶǩdzåǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljDzǶǩdzåǴ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ Ǖ ǛåǴǮǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǓéDzȁȎ ǍDZǶǩ dzåȁǮǺȎǶȎã ȯǩéDzǴǮǹȎǶNJǮDzȎǵǪǮǻǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎǶáǷǺǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸljǵǩǶǩǻdzåȁǮǺȎ

ǓéDzȁȎǍDZǶǩdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎǏǏDZǹǮǶǻǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎNJǮDzȎǵǪǮǻǕǩDzǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzâǩǹáǩǪǩǻdzåȁǮǺȎ

NJǕǷǵȄȁçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǩǶǕǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǗǪǩßǩǶ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǗǪǩßǩǶdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎǻǩáǺǩǶǭȄéDzǴǮǹǯǩßȄǶǩǶǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJǕǷǵȄȁçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶNJǕǷǵȄȁçǴȄ ǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǕǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzâǩǹáǩǪǩǻdzåȁǮǺȎ

ǕDZǹǰǷȈǶ dzåȁǮǺȎǶǮǶ NJǕǷǵȄȁçǴȄ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdz ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdz ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǏǩǶdzǮǶǻ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǏǩǶdzǮǶǻ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǔǕDZǹǰǷȈǶ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǕDZǹǰǷȈǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ NJ ǕǷǵȄȁçǴȄ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǏǩDzǭǩǹǵǩǶ áȄǺáǩ dzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎǶáǷǺǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzǡǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎ

ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǑǵǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǡ ǑǵǩǶǪǩǮǫǩ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǑǵǩǶǪǩǮǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljNJǩǹǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ljNJǩǹǩǮǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzȎǶljǑǵǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎǶǏÝǶȎǪǮdzǻǩǹǾǩǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯǩǪǬǭ éDzǴǮǹȎǶáǷǺǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzȎàǩǪDZǻǕéǺȎǹǮǸǷǫdzåȁǮǺȎ

àǩǪDZǭǮǶ ǕçǺǻǩǽDZǶ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎ ȯ ǩ  éDzǴǮǹȎ ǡÝdzÝǹȎǵ âçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǴDZǿǮDzȎàǩǪDZǻǕéǺǹǮǸǷǫdzåȁǮǺȎ

âǩDzǹǩǻǙȄǺáçǴǪǮdzǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯéDzȎàǩǪDZǭǮǶǕçǺǻǩǽDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄtˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǷǹǻǩǴȄáǻǩǶǭȄǹȄǴßǩǶdzȎǻǩǸǾǩǶǩǯéDzǮǺȎ˜ dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǡÝdzÝǹȎǵâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDzȎâǩDzǹǩǻǙȄǺáçǴǪǮdzǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãȯ éDzǴǮǹȎǡÝdzÝǹȎǵâçǭǩDzǪǮǹǭȎçǴȄǭǩãßȄǴȄǶȄãȯ éDzȎàǩǪDZǻǕéǺǹǮǸǷǫdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹȎ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǔǮǸǺȎdzåȁǮǺȎ

ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄǶǩǶǎǺȎǴdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶâǷǪȄǴǩǶǭȄǪǩǻȄǹ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶâǷǪȄǴǩǶǭȄǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶâǷǪǭǩáȄǺáǩdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ âǷǪǭǩ áȄǺáǩ dzåȁǮǺȎǶǮǶ Ǖ ǛåǴǮǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ Ǖ ǛåǴǮǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶNJǕǷǵȄȁçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶNJǕǷǵȄȁçǴȄǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸ ǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶǎǺȎǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄátâǩǰǩáǻéǹȎdzǴDZǿǮDzȎâǩǹǩǺǩǰdzåȁǮǺȎ

ǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǶǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljáȄǹǻǩǺ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljáȄǹǻǩǺdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǏǩǶdzǮǶǻdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǏǩǶdzǮǶǻdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕDZǹǰǷȈǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸ ǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǗǪǩßǩǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǗǪǩßǩǶdzåȁǮǺȎǶǮǶǕǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶǕǏçǵǩǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶȄãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶljDzǶǩdzåǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljDzǶǩdzåǴ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶâǷǹǭǩDzdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶâǷǹǭǩDzdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǕǏçǵǩǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǕǏçǵǩǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdz ǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄ9,3áǩǴǩȁȄßȄéDzǴǮǹȎǶáǷǺǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮǻǮǸǕǩDzáǩDzȄǶdzåȁǮǺȎ

ljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄǶȄãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡâǩǴǭǩȈáǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡâǩǴǭǩȈáǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǎǺȎǴåǰǮǶȎǶȎãǩǹǶǩǺȄǶǩ ǭǮDzȎǶǎǺȎǴåǰǮǶȎǶȎãǩǹǶǩǺȄǪǷDzȄǵǮǶǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǡâǩǴǭǩȈáǷǫdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎ ȯéDzǴǮǹȎǶáǷǺǩ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǕǩDzáǩDzȄǶdzåȁǮǺȎ

ǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdz ǭǩãßȄǴȄǶǩǶ NJǕǷǵȄȁçǴȄ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǶljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄǶȄãǯçǸǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶNJǕǷǵȄȁçǴȄǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǷǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫdzåȁǮǺȎ

ǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǩǶ ǕǏçǵǩǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǻǩá ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljNJǩDzǻçǹǺȄǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶâǷǹǭǩDz dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶâǷǹǭǩDzdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǡâǩǴǭǩȈáǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ǡâǩǴǭǩȈáǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǺǩǶǭǩǹǯǩßȄǶǩǶǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdzǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdz ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǺǩǶǭǩǹ ǯǩßȄǶǩǶ ǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǙâǷȁáǩǹǪǩǮǫ


12 ─Ъ 

├Т├ж├к├▓├ж├о├в─Д├н├б├н├╝├▒├з├╝├м

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

╟╖╟м╟╕╟│╟п╟м╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕ ╟║╟й╟╢╟н╟й╟╣ ╟п╟й├Я╚Д╟╢╟й╟╢ ╟Х╟П├з╟╡╟й╟к╟й╟о╟л ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ы├Э╟╝╟о╟┤╟║╚О╟░╟н╚О╟│ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д9,3├б╟й╟┤╟й╚Б╚Д├Я╚Д╟╢╚Д├г├й╟▓╟┤╟о╟╣╚О╟╢├б╟╖╟║╟й ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Ч├б╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣╟║╟й╟╣╟й╟▓╚Д╟К╟Х╟╖╟╡╚Д╚Б├з╟┤╚Д╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д

╟Й├б ╟к├з╟┤╟й├б ├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╟о╟╢ ╟Ы├Э╟╝╟о╟┤╟║╚О╟░╟н╚О╟│ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟║╟й╟╢╟н╟й╟╣ ╟п╟й├Я╚Д╟╢╟й╟╢ ╟К╟Х╟╖╟╡╚Д╚Б├з╟┤╚Д ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟К╟Х╟╖╟╡╚Д╚Б├з╟┤╚Д ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟║╟й╟╢╟н╟й╟╣ ╟п╟й├Я╚Д╟╢╟й╟╢ ╟Щ├в╟╖╚Б├б╟й╟╣╟к╟й╟о╟л ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Щ├в╟╖╚Б├б╟й╟╣╟к╟й╟о╟л ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟║╟й╟╢╟н╟й╟╣ ╟п╟й├Я╚Д╟╢╟й╟╢ ╟О╟║╚О╟┤ ├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г ╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟Й├б╟к├з╟┤╟й├б├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Й├б╟к├з╟┤╟й├б├е╟░╟о╟╢╚О╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д ╟к╟╖╟▓╚Д╟Ы├Э╟╝╟о╟┤╟║╚О╟░╟н╚О╟│╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К╟Х╟й╟▓╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╚п├й╟▓╟┤╟о╟╣╚О╟╢├б╟╖╟║╟й ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Ч├б╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣╟║╟й╟╣╟й╟▓╚Д╟К╟Х╟╖╟╡╚Д╚Б├з╟┤╚Д╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д

╟Ы├Э╟╝╟о╟┤╟║╚О╟░╟н╚О╟│╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╚п╟й╟к├й╟▓╟┤╟о╟╣╚О╟У├й╟▓╚Б╚О╟Н╟▒╟╢╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╚п╚п├й╟▓╟┤╟о╟╣╚О ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟П├й╟▓╟│╟о╟п├й╟▓╟о╟┤╟о╟╣╚О╟й╟╝╟╣╟╝╟┤╟й╟╣╚Д╟╢╚Д├г╟й╟╝╟╣╟╝╟╛╟й╟╢╟й╟║╚Д ╟А╟П╟й╟╢╟║├й╟м╚О╟╣├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt├и╟┤╟╗╟╗╚Д├б╟й╟│╟й╟н╟о╟╡╟▒╚И╟┤╚Д├б╟│╚О╟╗╟й╟╕╟╛╟й╟╢╟й╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О ╟│├е╟╕╚О╟╣╟н╟о╟╢ ╟О╟║╚О╟┤ ├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г ╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟й╟л╟╗╟╖╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├б├б╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟й╟╗╟й╟╝╟║╚Д╟░╟│├е╚Б╟о╟н╟о╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ы├з╟╣╟й╟╢ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ч╟╣╚Д╟╢╟к╟╖╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ч╟╣╚Д╟╢╟к╟╖╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Й├в├з╟╣╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И ├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╟Н├в╟╖╟╢╟й╟о╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟С╟╣╟й╟╢╟С╟║╟┤╟й╟╡╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ы╟о╟м╟о╟╣╟й╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟Х╟о╟н╟▒╟│╟й╟┤╚Д├б├Э╟┤╟о╟╝╟╡╟о╟╗╟╗╚О╟│╟╖├г╟й╟┤╟╗╟╝╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д ╟А╟П╟й╟╢╟║├й╟м╚О╟╣├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╚п╟│├е╚Б╟о╚п 

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟Ч╟╢╟│╟╖╟┤╟╖╟м╟▒╚И╟┤╚Д├б╟н╟▒╟║╟╕╟й╟╢╟║╟о╟╣╟Х╟й├б╟╗╚Д╟╡├б├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О

╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟О╟║╚О╟┤ ├е╟░╟о╟╢╚О ╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г ╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢ ╟б ╟К╟о╟▓╟║╟о╟│╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟б ╟К╟о╟▓╟║╟о╟│╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Ы╟╣╟й╟л╟╡╟й╟╗╟╖╟┤╟╖╟м╟▒╚И╟п├Э╟╢╟о╟╖╟╣╟╗╟╖╟╕╟о╟н╟▒╚И├а╟Р╟С ╟Й╟к╚Д╟┤╟й╟▓╟╛╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒╟к├е╟┤╚О╟╡╚О╟П╟й├л╟й╟╢╚Б╟й╟Н╟╖╟║╟╡├з╟╛╟й╟╡╟о╟н├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒╟к├е╟┤╚О╟╡╚О┬И╟П╟о╟┤╟о╟░╟╢╟╖╟н╟╖╟╣╟╖╟п╟╢╚Д╟▓┬Ш ╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢├й╟▓╟й╟┤╟й╟к╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Ы╟о╟╣╟м╟о╟╝╟▒╟░╟╖╟┤╚И╟╗╟╖╟╣╚Д╟Н╟╖╟╣╟╖╟п╟╢╟й╚И╟│├е╚Б╟о╟║╚О

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п├Э╟║╟│╟о╟╣╟▒╟к├е╟┤╚О╟╡╚О╟Й╟к╚Д╟┤╟й╟▓╟╛╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟А╚Б╟│╚О╚О╟║╟╗╟о╟╣╟н╟о╟╕╟й╟╣╟╗╟й╟╡╟о╟╢╟╗╚О╟╢╚О├г╟╝╟й├б╚Д╟╗╚Б╟й├з╟║╟╗╟й╟╝╟╖├б╚Б╟й╟╝╟┤╟й├Я╚Д╚Б╚Д ├ж╟╢╟н╚О╟╣╚О╟║╟╗╚О╟│╟й╟▓╟╡╟й├б

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д┬И╚п├б╟й╟┤╟й╟┤╚Д├б╟й╟╝╟╣╟╝╟╛╟й╟╢╟й╟║╚Д┬Ш╟б╟П├в╟Х╟У╟У ╟Щ├в╟╖╚Б├б╟й╟╣╟к╟й╟о╟л╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д┬И╚п├б╟й╟┤╟й╟┤╚Д├б╟к╟й╟┤╟й╟┤╟й╟╣╟й╟╝╟╣╟╝╟╛╟й╟╢╟й╟║╚Д┬Ш╟б╟П├в╟Х╟У╟У ╟Щ├в╟╖╚Б├б╟й╟╣╟к╟й╟о╟л╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟С╟║╟й╟╗╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п ├в╟╖╟╣├Я╟й╟┤╟п╚Д╟╢╟╗╟й╟║╟п╟╖╟┤╚Д╟╢╟й╟╢╟б╟К╟о╟▓╟║╟о╟│╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟О╟║╚О╟┤ ├е╟░╟о╟╢╚О ╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г ╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢ ├в╟╖╟╣├Я╟й╟┤╟п╚Д╟╢ ╟╗╟й╟║ ╟п╟╖╟┤╚Д ╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟║╟й╚И╟п╟й╟▓ ╟й╟┤├б╟й╟╕╟╗╟й╟╣╚Д╟╢ ╟С╟┤╚Е╟▒╟╢╟│╟й ╟п├Э╟╢╟о ├к╟╣╟│╟о╟╣ ╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢ ╟й╟┤╟й╟╕╟╗╟й╟╣╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О ├б╟╖╟║╟й ╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й ├в╟╖╟╣├Я╟й╟┤╟п╚Д╟╢ ╟╗╟й╟║ ╟п╟╖╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ├в╟╖╟╣├Я╟й╟┤╟п╚Д╟╢ ╟╗╟й╟║ ╟п╟╖╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢ ╟б ╟К╟о╟▓╟║╟о╟│╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О ╚п ├й╟▓╟м╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О ╚п ├й╟▓╟н╟о╟╢ ├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟У╟о╟╣╟о╟▓╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п├й╟▓╟м╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п├й╟▓╟н╟о╟╢╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟У╟о╟╣╟о╟▓╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Ц╟й╟░╟й╟╣╟к╟й╟о╟л╟░╟▒╚И╟╗╟│╟о╟╣╟┤╚О╟│╟╡╟о╟│╟╗╟о╟к╚О╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟У╟о╟╣╟о╟▓ ╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│ ╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟У╟о╟╣╟о╟▓╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ╟й╟╝╟╣╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟Ц╟й╟░╟й╟╣╟к╟й╟о╟л╟╝╟╢╟▒╟л╟о╟╣╟║╟▒╟╗╟о╟╗╚О├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╟Й╟Ъ╟Ы╟Й╟Ц╟Й├в╟Й╟Ф╟Й╟Ъ╟д├Ю╟У╟А╟Х╟А╟Ц╟А├д╟П╟д╟Ф├а╟д┬И┬Ш╟Ъ├Ю╟Ь╟А╟Щ╚п╟б╟О╟б╟А╟Х╟А╟Ц╟О ├в╟Ч╟Ъ╟д╟Х╟б╟Й

╩д╦│╦╡╦Ш╦о╦Шр│к╦Ш╦м╦Ш╦│╠Б═и╩л╦│╦з╦м═й╦Ш╦╢╦Ю╦Ш╦о╠Б╦│╦Ш╦е╦м╦Ш╦╢ ╦╢╦╜╦Ш╦│╦к╦Я╦м╦Я╦▓╦з╦о╦зр│о╦╛╦Я╦к╦Ш╦▓╦Ш╦м╦Ш╦▓╠Б ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟Й├б╟й╟╢├в├з╟╣╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И ├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й╟╢├Я╚Д╟┤╚Д╚п ╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п ╟│├е╟╕├б╟й╟к╟й╟╗╟╗╚Д ├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О├в╟й╟┤├б╟й╟╡╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╚п╟й├й╟▓╟н╚О╟п├Э╟╢╟о╟У╟╖╟║╟╡╟╖╟╢╟й╟л╟╗╟й╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╚п├й╟▓╟н╚О ├б╟╖╟║╟й╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt├в╟й╟░╟й├б╟Щ╟о╟║╟о╟▓╟╝╟╢╟▒╟л╟о╟╣╟║╟▒╟╗╟о╟╗╚О├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟б├з╟к╟й╟╣╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢╟й╟┤╟й╟к╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟п╟о╟│╟о├й╟▓╟┤╟о╟╣├б├з╟╣╚Д╟┤╚Д╟║╚Д╟╢ ├б╟╖╟║╟й╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п ╟│├е╟╕├б╟й╟к╟й╟╗╟╗╚Д├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О├в╟й╟┤├б╟й╟╡╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О ╚п╟й├й╟▓╟н╚О╟п├Э╟╢╟о╟У╟╖╟║╟╡╟╖╟╢╟й╟л╟╗╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╚п├й╟▓╟н╚О├б╟╖╟║╟╕╟й├Я╟й╟╢╟н╟й╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├в╟й╟╣╟й├е╟╗╟│╟о╟┤╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├в╟й╟╣╟й├е╟╗╟│╟о╟┤╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟▒╟о╟╡╟к╟о╟╗╟п╚Д╟╣╟й╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟▒╟о╟╡╟к╟о╟╗╟п╚Д╟╣╟й╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ├в╟й╟┤╟й╟╡╟╕╚Д╟╣╟╖╟╣╟й╟╡╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢├в╟й╟┤╟й╟╡╟╕╚Д╟╣╟╖╟╣╟й╟╡╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟╖╟╣╟╗╟й╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟Ш╟╣╟▒╟м╟╖╟╣╟╖╟н╟╢╚Д╟▓╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢╟й╟┤╟й╟к╚Д ╟Й╟╣╟╢╟й╟║╟й╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Ш╟╣╟▒╟м╟╖╟╣╟╖╟н╟╢╚Д╟▓╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢╟й╟┤╟й╟к╚Д╟╢╚Д├г╚Б╟о╟│╟й╟╣╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д├й╟▓╟┤╟о╟╣╟п├Э╟╢╟о╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й╟╛╟й╟┤╚Д├б╟й╟╣╟й╟┤╚Д├б ├Э╟╝╟о╟п╟й╟▓╟к╟й├Я╚Д╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟║╟й╚И╟п╟й╟▓╟й╟┤├б╟й╟к╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Ц╟й╟░╟й╟╣╟к╟й╟о╟л╟░╟▒╚И╟╗╟│╟о╟╣╟┤╚О╟│╟╡╟о╟│╟╗╟о╟к╚О╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟О├г╟к╟о╟│╚Б╚О╟┤╟о╟╣ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟У╟о╟╣╟о╟▓ ╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│ ╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟У╟о╟╣╟о╟▓ ╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│ ╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╚Д├Я╟й╟╢╟й├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟О├г╟к╟о╟│╚Б╚О╟┤╟о╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╖╟╣╟╗╟й╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟Р╟й╟╣╟о╚А╟╢╚Д╟▓╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢╟й╟┤╟й╟к╚Д ├и╚Б├б╚Д╚Б╟╗╟й╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟О├г╟к╟о╟│╚Б╚О╟┤╟о╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы╟о╟┤╚Е╟╡╟й╟╢╟Р╟й╟╣╟о╚А╟╢╚Д╟▓╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢╟й╟┤╟й╟╕╟╗╟й╟╣╚Д╟╢╚Д├г├й╟▓╟┤╟о╟╣╚О╟╢├б╟╖╟║╟й╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й╟Ч╟╣╚Д╟╢╟к╟╖╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ч╟╣╚Д╟╢╟к╟╖╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟У╟о╟╣╟о╟▓╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟У╟о╟╣╟о╟▓╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│ ╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟О├г╟к╟о╟│╚Б╚О╟┤╟о╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╟Н├в╟╖╟╢╟й╟о╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╚п├й╟▓╟м╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О ╚п ├й╟▓╟н╟о╟╢ ╟Ц├з╟╣╟п╟╖╟┤ ╟п╟о╟┤╟о╟│╟п╟╖╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ц├з╟╣╟п╟╖╟┤ ╟п╟о╟┤╟о╟│╟п╟╖╟┤╚Д╟╢╟й╟╢╟Н├в╟╖╟╢╟й╟о╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Н├в╟╖╟╢╟й╟о╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п├й╟▓╟м╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п├й╟▓╟н╟о╟╢╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├в╟й╟╣╟й├е╟╗╟│╟о╟┤╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├в╟й╟╣╟й├е╟╗╟│╟о╟┤ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟П╟▒╟о╟╡╟к╟о╟╗ ╟п╚Д╟╣╟й╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟П╟▒╟о╟╡╟к╟о╟╗ ╟п╚Д╟╣╟й╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├в╟й╟┤╟й╟╡╟╕╚Д╟╣╟╖╟╣╟й╟╡╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢├в╟й╟┤╟й╟╡╟╕╚Д╟╣╟╖╟╣╟й╟╡╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К├и├и╟╗├з╟╣╟й├б╟╗╚Д├е╟│╚О╟┤╟о╟╗╟╗╚О╟┤╚О╟м╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ц╚Е╚З╟Т╟╖╟╣╟│├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К╚О╟╣╚О╟│╟│╟о╟╢╟Й╟╣╟й╟к├Ю╟╡╚О╟╣╟┤╚О╟│╟╗╟о╟╣╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟У╟й╟▒╟╣├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╟й╟▓╚Б╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Ч╟╣╚Д╟╢╟к╟╖╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ч╟╣╚Д╟╢╟к╟╖╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Н╟╖╟║╟╗╚Д├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Ы├й╟╣╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt├и╟┤╟╗╟╗╚Д├б├Я╚Д╟┤╚Д╟╡╟▒╟╡╟о╟н╟▒╟┐╟▒╟╢╟й╟┤╚Д├б╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├б ╟Й╟к╚Д╟┤╟й╟▓╟╛╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Й╟╡╟о╟╣╟▒╟│╟й├в├з╟╣╟й╟╡╟й╟б╟╗╟й╟╗╟╗╟й╟╣╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Л╟й╚Б╟▒╟╢╟м╟╗╟╖╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Н ├в╟╖╟╢╟й╟о╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Н ├в╟╖╟╢╟й╟о╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Ы╟╝╟к╟о╟╣╟│╟╝╟┤╟о╟░╟м╟о├б╟й╟╣╟║╚Д╟н╟▒╟║╟╕╟й╟╢╟║╟о╟╣╟Х╟й├б╟╗╚Д╟╡├б├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟Ш╟о╟╣╟▒╟╢╟й╟╗╟й╟┤╟н╚Д├б╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├б╟Ы├Э╟╝╟о╟┤╟║╚О╟░╟н╚О╟│╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟б╟л╟о╟▓╟┐╟й╟╣╟▒╚И╟У╟╖╟╢╟╜╟о╟н╟о╟╣╟й╟┐╟▒╚И╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟К╟о╟╣╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╟Ы├з╟╣╟й╟╢ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢ ╟У╟о╟╣╟о╟▓ ╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│ ╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ч╟╣╚Д╟╢╟к╟╖╟╣ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ч╟╣╚Д╟╢╟к╟╖╟╣ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ы ╟Щ╚Д╟║├б├з╟┤╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ы ╟Щ╚Д╟║├б├з╟┤╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣

╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Й╟╢╟й╟╡╟о╟╢╟к╟й╟┤╟й├з╟┤╟╗╟╗╚Д├б├Я╚Д╟┤╚Д╟╡╟▒╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д ╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟┤╚Д├б╟╢╟о╟▓╟╣╟╖╟╛╟▒╟╣╟╝╟╣╟м╟▒╚И├Я╚Д╟┤╚Д╟╡╟▒╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д ╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟С╟░╟╣╟й╟▒╟┤╚Е╟Х╟о╟╡╟┤╟о╟│╟о╟╗╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ы╟о╟┤╚Е╟Й╟л╟▒╟л├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ъ╟й╟╝╟н╟Й╟╣╟й╟к╟▒╚И╟║╚Д╟У╟╖╟╣╟╖╟┤╚Е╟н╚О╟м╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟ж╟╣╟Щ╟▒╟й╟н├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ы├й╟╣╟│╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Й╟╢╟│╟й╟╣╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ъ╟╗╟й╟╡╟к╟╝╟┤├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟У╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г├к╟╢╟н╚О╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Н╟о╟┤╟▒├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г├в╚Д╟╗╟й╟▓╟Ю╟й╟┤╚Д├б╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Ш╟о╟│╟▒╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟У╟╖╟╣╟о╟▓╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ъ╟о╟╝╟┤├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Х╟й╟┤╟й╟▓╟░╟▒╚И╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟У╟╝╟й╟┤╟й╟Ф╟╝╟╡╟╕╟╝╟╣ ├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ш├Э╟│╚О╟║╟╗╟й╟╢╟С╟║╟┤╟й╟╡╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟С╟║╟┤╟й╟╡╟й╟к╟й╟н├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟П╟й╟╕╟╖╟╢╟▒╚И╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Ы╟╖╟│╟▒╟╖├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г├Ю╟░╚О╟╣╟к╟й╟▓╟п╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟К╟й╟│╟╝├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К╟о╟┤╟й╟╣╟╝╟║╚Е╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Х╟▒╟╢╟║╟│├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г├в╚Д╟╣├Я╚Д╟░╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟К╚О╚Б╟│╟о╟│├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Щ╟о╟║╟о╟▓╟Э╟о╟н╟о╟╣╟й╟┐╟▒╚И╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt├и╟┤╟╗╟╗╚Д├б├Я╚Д╟┤╚Д╟╡╟▒╟╡╟о╟н╟▒╟┐╟▒╟╢╟й╟┤╚Д├б╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟╢╚Д├г╟к╟й╟┤╟й╟┤╟й╟╣ ╟│╟й╟╣╟н╟▒╟╖╟╛╟▒╟╣╟╝╟╣╟м╟▒╚И╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д├в╟й╟к╟й╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ы├й╟╣╚О╟│╟╡╟о╟╢╟║╟╗╟й╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Й╚Б╟╛╟й╟к╟й╟н ├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟┤╚Д├б╟к╟й╟┤╟й╟┤╟й╟╣╟н╚Д╟╖├г╟й╟┤╟╗╟╝╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д ╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г├ж╟░╟к╟о╟│╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ы╟й╚Б╟│╟о╟╢╟╗├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п├б╟й╟┤╟й╟┤╚Д├б╟й╟╝╟╣╟╝╟╛╟й╟╢╟й╟Ы╟Щ╚Д╟║╟│├з╟┤╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ь╟│╟╣╟й╟▒╟╢╟й╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟У╟▒╟о╟л├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟╕╟о╟╣╟▒╟╢╟й╟╗╟й╟┤╟н╚Д├б╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├б╟Ы╟Щ╚Д╟║╟│├з╟┤╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╚п╟║╟й╟▓╟┤╟й╟╝╟╝╚А╟й╟║╟│╟о╟║╚О ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟П╟о╟н╟о╟┤╟╡╟о╟н╟▒╟┐╟▒╟╢╟й╟┤╚Д├б╟п├Э╟╣╟н╟о╟╡╟╣╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟┤╚Д├б├Я╚Д╟┤╚Д╟╡╟▒ ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟У╟о╟╣╟о╟▓╟П├Э╟╢╚О╟к╟о╟│╟╛╟й╟╢╟н╟й╟╣╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

├в╟Й╟Р╟Й├в╟Ъ╟Ы╟Й╟Ц╟Щ╟О╟Ъ╟Ш╟Ь╟К╟Ф╟С╟У╟Й╟Ъ╟д╟Ц╟д├д╟б╟О╟Ы╟Х╟О╟Х╟Ф╟О╟У╟О╟Ы╟Ы╟О╟Щ├ж╟У╟А╟Ф╟Н╟А╟У╟Ы╟О╟Щ╟А╟Ц╟Н╟О╟М╟А ╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ф╟О╟Щ╟А ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Й╟л╟║╟╗╟╣╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Л╟о╟╢╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К╟о╟┤╚Е╟м╟▒╚И╟У╟╖╟╣╟╖╟┤╚Е╟н╚О╟м╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟К╟╣╚З╟║ ╟║╟о╟┤╚Е├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ф╟▒╟╗╟л╟й╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Л╟▒╟┤╚Е╟╢╚З╟║├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Э╟╣╟й╟╢╟│╟╜╟╝╟╣╟╗╟╢╟й╟Х╟й╟▓╟╢╟о├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟к╟й╟║ ╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟С╟║╟╕╟й╟╢╟▒╚И╟У╟╖╟╣╟╖╟┤╚Е╟н╚О╟м╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Х╟й╟н╟╣╟▒╟н├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ш╟╖╟┤╚Е╚Б╟й╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Л╟й╟╣╚Б╟й╟л╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ы├Э╟п╚О╟│╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Н╟╝╚Б╟й╟╢╟к╟о├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟а╟о╟╛╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ш╟╣╟й╟м╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Л╟о╟╢╟м╟╣╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟К╟╝╟н╟й╟╕╟о╚Б╟╗├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К╚О╟╣╚О╟│╟│╟о╟╢╟Й╟╣╟й╟к├Ю╟╡╚О╟╣╟┤╚О╟│╟╗╟о╟╣╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟к╟й╟║ ╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д╟Н╟╝╟к╟й╟▓├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г├и╟┤╚Д╟к╟╣╟▒╟╗╟й╟╢╟▒╚И╟п├Э╟╢╟о╟Ъ╟╖╟┤╟╗├й╟║╟╗╚О╟│╟С╟╣╟┤╟й╟╢╟н╟▒╚И ╟К╚О╟╣╚О╟│╟│╟о╟╢╟У╟╖╟╣╟╖╟┤╚Е╟н╚О╟м╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Ф╟╖╟╢╟н╟╖╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Й╟╣╟╡╟о╟╢╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟О╟╣╟о╟л╟й╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟С╟╗╟й╟┤╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Щ╟▒╟╡├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟М╟╣╟о╟│╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Й╟╜╟▒╟╢╚Д├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Э╟╣╟й╟╢╟┐╟╝╟░╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ш╟й╟╣╟▒╟п├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟М╟╣╟╝╟░╟▒╚И╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Ы╟к╟▒╟┤╟▒╟║╟▒├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟М╟о╟╣╟╡╟й╟╢╟▒╚И╟Э╟о╟н╟о╟╣╟й╟╗╟▒╟л╟╗╚О╟│ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟К╟о╟╣╟┤╟▒╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟С╟╖╟╣╟н╟й╟╢╟Ю╟й╚Б╟▒╟╡╟▒╟╗╟╗╚О╟│╟У╟╖╟╣╟╖╟┤╚Е╟н╚О╟м╚О╟╢╟н╟о╟м╚О ╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Й╟╡╟╡╟й╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д


13 ─Ъ 

├Т├ж├к├▓├ж├о├в─Д├н├б├н├╝├▒├з├╝├м

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

╟╖╟м╟╕╟│╟п╟м╟╣ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟У╟й╟╢╟й╟н╟й╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Ч╟╗╟╗╟й╟л╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟У╟й╟╗╟й╟╣╟Х╟о╟╡╟┤╟о╟│╟о╟╗╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟Н╟╖╟╛╟й ├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Х╟╖╟╢├Я╟╖╟┤╟▒╚И╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ├и╟┤╟й╟╢╟К╟й╟╗╚Д╟╣├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ц╟▒╟н╟о╟╣╟┤╟й╟╢╟н╚Д╟У╟╖╟╣╟╖╟┤╚Е╟н╚О╟м╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Й╟╡╟║╟╗╟о╟╣╟н╟й╟╡├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К╚О╟╣╚О╟│╟│╟о╟╢╟Й╟╣╟й╟к├Ю╟╡╚О╟╣╟┤╚О╟│╟╗╟о╟╣╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Й╟к╟╝╟Н╟й╟к╟▒├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ч╟╡╟й╟╢╟Ъ├з╟┤╟╗╟й╟╢╟н╚Д├Я╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Х╟й╟║╟│╟й╟╗├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ъ╟▒╟╢╟м╟й╟╕╟╝╟╣╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ъ╟▒╟╢╟м╟й╟╕╟╝╟╣├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ы├й╟╣╟│╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Й╟╢╟│╟й╟╣╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ю╟╖╟╣╟л╟й╟╗╟▒╚И╟н╟й├Я╚Д╟н╟▒╟╕╟┤╟╖╟╡╟й╟╗╟▒╚И╟┤╚Д├б ╟╡╟▒╟║╟║╟▒╚И╟║╚Д╟Р╟й╟м╟╣╟о╟к├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟Х╟М╟╖╟╣╚Е╟│╟▒╟▓╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟Х╟о╟╡╟┤╟о╟│╟о╟╗╟╗╚О╟│╟й╟│╟й╟н╟о╟╡╟▒╚И╟┤╚Д├б╟╖╟╣╚Д╟║╟н╟╣╟й╟╡╟й ╟╗╟о╟й╟╗╟╣╚Д╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

 ╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д ╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╚п ├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О ├Ю ╟К├е╟│╟о╟▓╟╛╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О ╚п  ├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О ├б╟╖╟║├б╟й╟╢╟н╟й├а├в╟й╟╣╟й╚Б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├а├в╟й╟╣╟й╚Б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕├Ю╟К├е╟│╟о╟▓╟╛╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟К├е╟│╟о╟▓╟╛╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ы╟Щ╚Д╟║├б├з╟┤╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ы╟Щ╚Д╟║├б├з╟┤╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟У╟╖╟╢╟м╟╣╟о╟║╟║╟╛╟╖╟┤╟┤╟У╟о╟╢╟оF╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Й╟к╟й╟▓╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Й╟к╟й╟▓ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟П╟о├г╚О╟║ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟П╟о├г╚О╟║ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟О╟║╚О╟┤ ├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г ╟п╟й├Я╟й╟┤╟й╟╝╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟О╟║╚О╟┤ ├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г ╟п╟й├Я╟й╟┤╟й╟╝╚Д╟╡╟о╟╢ ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟н╟й╟╣╚Д╟╢╟н╚Д╟к╟й╟┤╟й╟┤╟й╟╣├Я╟й╟й╟╣╟╢╟й╟┤├Я╟й╟╢┬И╟Р╟о╟╣╟н╟о┬Ш╟╡╟о╟│╟╗╟о╟к╚О╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Й╟к╟й╟▓╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Й╟к╟й╟▓ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Й╟▓╟╕╟й╟╣╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Й╟▓╟╕╟й╟╣╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╡╟о╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╟Ъ╟а╟о╟┤╚З╟║╟│╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟б╚Д├Я╟й╟╢╟й├б ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟б╚Д├Я╟й╟╢╟й├б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╡╟о╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟У╟о╟╢╟о╟║╟й╟╣╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟╖╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╟Й╟к╟й╟▓╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К╟╖╟┤╟м╟й╟╣╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟н╟▒╟╕╟┤╟╖╟╡╟й╟╗╟▒╚И╟┤╚Д├б╟╡╟▒╟║╟║╟▒╚И╟║╚Д╟Ъ╟╖╟╜╟▒╚И├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╟Й╟к╟й╟▓ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟Ъ ╟а╟о╟┤╚З╟║╟│╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Х├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Х ├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ ╟У╟╝╟к╟╣╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ ╟У╟╝╟к╟╣╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟У╟У├й╟╡╚О╟║╟к╟о╟│╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟У╟У├й╟╡╚О╟║╟к╟о╟│╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Й╟к╟й╟▓╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Й╟к╟й╟▓╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟а╟о╟┤╚З╟║╟│╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ы╟й╟▓╟┤╟й╟╢╟н╟╗╟й├Я╚Д╟н╟▒╟╕╟┤╟╖╟╡╟й╟╗╟▒╚И╟┤╚Д├б╟╡╟▒╟║╟║╟▒╚И╟║╚Д ╟К╟й╟╢╟м╟│╟╖╟│├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ш╟╣╟о╟░╟▒╟н╟о╟╢╟╗╚О╟п╟й╟╢╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟Х╟о╟╡╟┤╟о╟│╟о╟╗╟╗╚О╟│╟к╟й╟║├б╟й╟╣╟╝╟й╟│╟й╟н╟о╟╡╟▒╚И╟║╚Д╟Й╟к╟й╟▓╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п╟й

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ъ╟й╟╢╟│╟╗╟Ш╟о╟╗╟о╟╣╟к╟╝╟╣╟м├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟к╟й╟║╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ╟Щ╟о╟║╟о╟▓╟Э╟о╟н╟о╟╣╟й╟┐╟▒╚И╟║╚Д

╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Й╟к╟й╟▓╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Й╟к╟й╟▓ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ ╟а╟о╟┤╚З╟║╟│╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ ╟а╟о╟┤╚З╟║╟│╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Й╟║╟╗╟╣╟й╟╛╟й╟╢╚Е├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ╟Щ╟о╟║╟о╟▓╟Э╟о╟н╟о╟╣╟й╟┐╟▒╚И╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt├в├в╟╝╟й╟╢╚Д╚Б╟к╟й╟о╟л╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д├б╟й╟░╟й├б╟╡╟╝╟░╚Д╟│╟й╟┤╚Д├б╟н╟╣╟й╟╡╟й╟╗╟о╟й╟╗╟╣╚Д╟П ╟Ч╟╡╟й╟╣╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п╟к

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ч╟╡╟║╟│├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ╟Щ╟о╟║╟о╟▓╟Э╟о╟н╟о╟╣╟й╟┐╟▒╚И╟║╚Д

├Ю ╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟П ╟Ч╟╡╟й╟╣╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟П ╟Ч╟╡╟й╟╣╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ├Ю ╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ├Ю ╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟║╚Д╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟М╟╖╟╢╟│╟╖╟╢╟м├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟к╟й╟║╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ├в╚Д╟╗╟й╟▓╟Ю╟й╟┤╚Д├б╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟б╟й╟╢╟╛╟й╟▓├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟к╟й╟║╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ├в╚Д╟╗╟й╟▓╟Ю╟й╟┤╚Д├б╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Н╟п╟▒╟н╟н╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ╟К╚О╟╣╚О╟│╟│╟о╟╢╟Й╟╣╟й╟к├Ю╟╡╚О╟╣╟┤╚О╟│╟╗╟о╟╣╚О

├Ю ╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Й╟к╟й╟▓ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Й╟к╟й╟▓╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟Ч╟╡╟й╟╣╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟Ч╟╡╟й╟╣╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt├а├в╟й╟▓╚Д╟╣╟к╟о╟│╟╖╟л╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟║╚Д ╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Й╟╢╟╗╟й╟┤╚Е╚И├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ╟Ы├й╟╣╚О╟│╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д

├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К╟╣╟й╟░╟▒╟┤╟▒╚И╟Э╟о╟н╟о╟╣╟й╟╗╟▒╟л╟╗╚О╟│ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟К╟╣╟й╟░╟▒╟┤╟▒╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й╟Х╟о╟н╟▒╟┐╟▒╟╢╟й╟╝╟╢╟▒╟л╟о╟╣╟║╟▒╟╗╟о╟╗╚О╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟К╟о╟┤╟й╟╣╟╝╟║╚Е╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д╟К╟╣╟о╟║╟╗├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Щ╟╝╟╡╚Д╟╢╟▒╚И╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О╟К╟╝╟╛╟й╟╣╟о╟║╟╗├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟С╟╢╟н╟╖╟╢╟о╟░╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Н╟п╟й╟│╟й╟╣╟╗╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Щ╟о╟║╟о╟▓╟Э╟о╟н╟о╟╣╟й╟┐╟▒╚И╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟к╟й╟║ ╟│╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д╟У╟й╟░╟й╟╢╚Е├б╟й╟┤╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Ы╟й╟┤╟┤╟▒╟╢├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟У╟╖╟╢╟║╟╝╟┤╟н╚Д├Я╚Д ╟ж╟║╟╗╟╖╟╢╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟Ъ╚Д╟╣╟╗├б╚Д╟А╟║╟╗╟о╟╣╟Х╟▒╟╢╟▒╟╗╟║╟╗╟╣╟┤╚О╟м╚О╟╢╚О├г├к╟╣╚О╟╡╚Б╚О├б╟й╟┤╟й ╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟╕╟й╟║╟╕╟╖╟╣╟╗╟╗╚Д├б╟л╟▒╟░╟й╟┤╚Д├б├б╚Д╟░╟╡╟о╟╗╚О ├в╚Д╟╗╟й╟▓╟Ю╟й╟┤╚Д├б╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ├в╟й╟░╟й├б╟║╟╗╟й╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╚Д├г╟Э╟▒╟╢╟┤╚И╟╢╟н╟▒╚И╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟║╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟О╟┤╚Б╚О╟┤╚О╟м╚О ╟Ю╟о╟┤╚Е╟║╟▒╟╢╟│╟▒├б╟й╟┤╟й╟║╚Д

╟Й╟Ъ╟Ы╟Й╟Ц╟Й├в╟Й╟Ф╟Й╟Ъ╟д├Ю╟У╟А╟Х╟А╟Ц╟А├д╟П╟д╟Ф├а╟д┬И┬Ш╟Ъ├Ю╟Ь╟А╟Щ╚п╟б╟О╟б╟А╟Х╟А╟Ц╟О ├в╟Ч╟Ъ╟д╟Х╟б╟Й

╩д╦│╦╡╦Ш╦о╦Шр│к╦Ш╦м╦Ш╦│╠Б═и╦Б╦Ш╦▓╠Б╦Ш╦▓р│к╦Ш═й╦Ш╦╢╦Ю╦Ш╦о╠Б╦│╦Ш╦е╦м╦Ш╦╢ ╦╢╦╜╦Ш╦│╦к╦Я╦м╦Я╦▓╦з╦о╦зр│о╦╛╦Я╦к╦Ш╦▓╦Ш╦м╦Ш╦▓╠Б ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟Х├ж╟╗╟о╟╡╚О╟║╟╖╟л╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟Ч├б╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣╟║╟й╟╣╟й╟▓╚Д ├Ю╟К├е╟│╟о╟▓╟╛╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Й ╟К╟й╟╣╟й╟о╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й╟╖╟╣╟╢╟й╟┤╟й╟║├б╟й╟╢╚п├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О├Ю╟К├е╟│╟о╟▓╟╛╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟н╟о╟м╚О╚п ├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О├б╟╖╟║╟╕╟й├Я╟й╟╢╟н╟й├а├в╟й╟╣╟й╚Б╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟К├е╟│╟о╟▓╟╛╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Й ╟С╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Й╟С╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Х├ж╟╗╟о╟╡╚О╟║╟╖╟л╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╟Ч├б╟╝╚Б╚Д╟┤╟й╟╣╟║╟й╟╣╟й╟▓╚Д╟╢ ├б╟╖╟║╟й╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟п╟й├Я╟й╟┤╟й╟╝╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟О╟║╚О╟┤├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟п╟й├Я╟й╟┤╟й╟╝╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╡╟й╟┤ ╚Б╟й├Я╚Д╟╢╟й╟╝╟н╟й╟╢╚Д╟╢├б╟╖╟║╟й╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й╟Й╟К╟й╟╣╟й╟о╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢

╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Х ├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Х├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟У╟╝╟к╟╣╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ъ╟У╟╝╟к╟╣╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ы├Э╟╗╟╗╚О╟╡╟к╟о╟╗ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ы├Э╟╗╟╗╚О╟╡╟к╟о╟╗ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt├а╟Ч╟╣╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟║╚Д ╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╟д ╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟Х ├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟б ╟Й╟▓╟╡╟й╟╢╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟б ╟Й╟▓╟╡╟й╟╢╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О ╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п╟й?├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О╟п├Э╟╢╟о╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п├й╟▓╟н╚О ├б╟╖╟║╟й╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Х ├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╚п╟к╟й╟┤╟й╟┤╟й╟╣╟╡╟╝╟░╚Д╟│╟й╟┤╚Д├б╟╡╟о╟│╟╗╟о╟к╚О╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п ├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д├в╟й╟░╟й├б├з╟┤╟╗╟╗╚Д├б├е╟╢╟о╟╣╟╝╟╢╟▒╟л╟о╟╣╟║╟▒╟╗╟о╟╗╚О╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ├Ю ╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟о╟┤╟╗╟╖├б╟║╟й╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╖╟╣╟╗╟й╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╟Ъ ╟Щ╟й╟░╟▒╟╢ ╚п ├б╚Д╟║├б╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ ╟Щ╟й╟░╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ ╟Щ╟й╟░╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟й╟╡╟к╚Д╟┤╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟й╟╡╟к╚Д╟┤╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ ╟Щ╟й╟░╟▒╟╢ ╚п ├б╚Д╟║├б╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Ъ ╟Щ╟й╟░╟▒╟╢ ╚п ├б╚Д╟║├б╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╖╟╣╟╗╟й╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п

╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟Ъ╟Щ╟й╟░╟▒╟╢╚п├б╚Д╟║├б╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟й╟╡╟к╚Д╟┤╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟й╟╡╟к╚Д╟┤╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢

╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟║╚Д╚п╟│├е╚Б╟о╚п

╟Ъ╟й╟╣╚Д╟к├з╟┤╟й├б╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ц╟в╟╖╟╣╟║╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ц╟в╟╖╟╣╟║╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Ы├Э╟╗╟╗╚О╟╡╟к╟о╟╗╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ы├Э╟╗╟╗╚О╟╡╟к╟о╟╗╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟К╟╖╟╗╟й╟┤╚Д ╟│├е╚Б╟о╟║╚О ╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╚п ╟й ╟й ├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О ╟П╟й╟╡╟к╚Д╟┤ ╟Й╟┤╟╡╟й╟╗╚Д ╟│├е╚Б╟о╟┤╟о╟╣╚О╟╢╚О├г ╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╟к╟й╟╣╟┤╚Д├б ├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О ├б╟╖╟║╟й ╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й ╟К╟╖╟╗╟й╟┤╚Д ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟╖╟н╟й╟╢ ├Э╟╣╚О ╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╚п╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

 ╟Ц ╟Ы╚О╟┤╟о╟╢╟н╟▒╟о╟л ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢ ╟Ъ╟й╟╣╚Д╟к├з╟┤╟й├б ╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д ╟к╟╖╟▓╚Д╟╡╟о╟╢ ╟О╟║╚О╟┤ ├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟О╟║╚О╟┤ ├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╚О├г╟╖├г╟п╟й├Я╟й╟┤╟й╟╝╚Д╟╡╟о╟╢╟к╟й╟╗╚Д╟║├б╟й├б╟й╟╣╟й╟▓╟У├е╟│╟╗╟й╟┤╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢╟й╟┤╟й╟к╚Д╟╢╚Д├г╚Б╚Д├Я╚Д╟║╚Б╟о╟│╟й╟╣╟й╟║╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟У├е╟│╟╗╟й╟┤ ╟╗├з╟╣├Я╚Д╟╢ ╟й╟┤╟й╟к╚Д╟╢╚Д├г ╚Б╚Д├Я╚Д╟║ ╚Б╟о╟│╟й╟╣╟й╟║╚Д╟╢╟й╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ┬И╟Ш╟╖╟┤╚И╟╢╟│╟й┬Ш ┬И╟Р╟о╟┤╟о╟╢╟й╚И ╟╣╟╖╚В╟й┬Ш╟║╟й╚И╟п╟й╟▓╟к╚О╟╣╟┤╟о╟║╟╗╚О╟│╟╗╟о╟╣╚О╟╢╟й╟▓╟╢╟й╟┤╚Д╟╕├е╟╗╚О╟╕╟Ц╟Ы╚О╟┤╟о╟╢╟н╟▒╟о╟л╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ц╟Ы╚О╟┤╟о╟╢╟н╟▒╟о╟л ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟║╟╖╟┤╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ъ╟й╟╣╚Д╟к├з╟┤╟й├б╟й╟╣╟╢╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟з╟М╟╝╟╣╟╖╟л╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟Х├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п ├Ю ╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟д ╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟д ╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Х ├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Х ├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟П╟й╟╢╟м╟о╟┤╟н╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й├б╟й╟┤╟й╟║╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╚Б╟й╟ж╟│╟╖╟┤╟╖╟м╟▒╚И╟н╟о╟╕╟й╟╣╟╗╟й╟╡╟о╟╢╟╗╚О ╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟Х├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟╖╟║╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д ╚п├й╟▓╟м╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟╖╟╢╚Д├б╟╖╟║╟╕╟й├Я╟й╟╢╟н╟й╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢┬И╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й╟╗╟о╟╛╟╢╟╖╟╕╟й╟╣╟│┬Ш ╟Й├в╟╢╚Д├г╟╖├г╟╗├й╟║╟╗╚О╟│╚Б╟о╟│╟й╟╣╟й╟║╚Д╟╡╟о╟╢╟б╟Й╟▓╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟б╟Й╟▓╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Х├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п├б╟й╟┤╟й╟┤╚Д├б╟о╟╡╟╛╟й╟╢╟й╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п ╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О├б╟╖╟║╟й ╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й ╟б╟о╟╣├б╟й╟┤╟й ╟╖╟╣╟й╟╡╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟б╟о╟╣├б╟й╟┤╟й ╟╖╟╣╟й╟╡╚Д╟╢╟й╟╢ ╟Х ├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Х ├Ю╟╝╟о╟░╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╟Ш╟╖╟┤╟▒╟╗╟о╟╛╟╢╟▒╟│╟й╟┤╚Д├б╟│╟╖╟┤╟┤╟о╟н╟п╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╚п ├й╟▓╟м╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟╖╟╢╚Д├б╟╖╟║╟╕╟й├Я╟й╟╢╟н╟й╚Б╚Д├Я╚Д╟║├б╟й├б╟й╟╣╟й╟▓ ╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟к╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й╟Х╟о╟н╟▒╟┐╟▒╟╢╟й╟╝╟╢╟▒╟л╟о╟╣╟║╟▒╟╗╟о╟╗╚О╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟Ъ╟Щ╟й╟░╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟║╟╗╟о╟╣╟о╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟К╟о╟║╟╗╟о╟╣╟о╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟Ъ╟й╟╣╚Д╟й╟╣├б╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓ ╟к╟й╟╗╚Д╟╣ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Ъ╟Щ╟й╟░╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟║╚Д╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Ъ╟й╟╣╚Д╟к├з╟┤╟й├б├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟Й╟Р╟й╟╗╟й╟о╟л╟▒╚А╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟│╟о╟╗╟й╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К╟о╟│╟о╟╗╟й╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟Ю╟╡╟о╟┤╚Е╟╢╟▒╟┐╟│╟▒╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К╟Ю╟╡╟о╟┤╚Е╟╢╟▒╟┐╟│╟▒╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Ц╟Ы╚О╟┤╟о╟╢╟н╟▒╟о╟л╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Ц╟Ы╚О╟┤╟о╟╢╟н╟▒╟о╟л╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢╟Ъ╟й╟╣╚Д╟к├з╟┤╟й├б├е╟░╟о╟╢╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟║╚Д╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п ╟Й╟Р╟й╟╗╟й╟о╟л╟▒╚А╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╚п├й╟▓╟н╚О├б╟╖╟║╟╕╟й╟▓╟М╟Ш╟╖╟╗╟й╟╢╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟Ю╟╡╟о╟┤╚Е╟╢╟▒╟┐╟│╟▒╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К ╟Ю╟╡╟о╟┤╚Е╟╢╟▒╟┐╟│╟▒╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟│╟о╟╗╟й╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К╟о╟│╟о╟╗╟й╟▓╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Й╟Р╟й╟╗╟й╟о╟л╟▒╚А╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt┬И╟Й╟░╚Д├б╟╗├й╟┤╚О╟│╟│╟о╟┤╚О╟║╚О╟╡╚Б╟й╟╣╟╗╟│╟╖╟╣╟╕╟╖╟╣╟й╟┐╟▒╚И╟║╚Д┬Ш├и╟У╟Й├в ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟М ╟Ш╟╖╟╗╟й╟╢╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ├Ю ╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟о├г╚О╟║ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟М ╟Ш╟╖╟╗╟й╟╢╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д┬И╟У╟й╟░╟н╟╖╟╣╟╕╟╣╟╖╟о╟│╟╗┬Ш╟П╟б╟Ъ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟┤╟▒╟┐╟о╟▓╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ├Ю ╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟Х├Э╟║╟│╟о╟╝ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Д╚п╟к╟й╟┤╟й╟к╟й├б╚Б╟й╟╡╟о╟│╟╗╟о╟╕╟м╟▒╟╡╟╢╟й╟░╟▒╚И╟║╚Д ├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟А╟О╟║╟о╟╢╟к╟о╟╣╟┤╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╟А ╟О╟║╟о╟╢╟к╟о╟╣╟┤╟▒╟╢ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟п├з╟╕ ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й ╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п├й╟▓╟┤╟о╟╣╟н╚О├б╟╖╟║╟й╟й╟┤├Я╟й╟╢╟н╟й╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt┬И╟Ы├з╟╣╟й╟╢╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й┬Ш╟╝╟╢╟▒╟л╟о╟╣╟║╟▒╟╗╟о╟╗╚О╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╚п

╟Щ╟о╟║╟╕╟╝╟к╟┤╟▒╟│╟й╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕┬И╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й╟╗╟о╟╛╟╢╟╖╟╕╟й╟╣╟│┬Ш╟Й├в╟╢╚Д├г╟╖├г╟╗├й╟║╟╗╚О╟│╚Б╟о╟│╟й╟╣╟й╟║╚Д╟╡╟о╟╢ ╟╗╟о╟╡╚О╟╣╟п╟╖╟┤╟╡╟й╟м╟▒╟║╟╗╟╣╟й╟┤╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟╗╟о╟╡╚О╟╣╟п╟╖╟┤╟╡╟й╟м╟▒╟║╟╗╟╣╟й╟┤╚О╟╢╟о╟╢╟Й╟┤╟й╚Б╟╗╟й╟║╟п╟╖╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟Й╟┤╟й╚Б╟╗╟й╟║ ╟п╟╖╟┤╚Д╟╢╟й╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К├е╟м╟о╟╢╟к╟й╟▓╟к╟й╟╗╚Д╟╣╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟╢╟б╟Й╟▓╟╡╟й╟╢╟╖╟л ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟б╟Й╟▓╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟б╟Й╟▓╟╡╟й╟╢╟╖╟л╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╚п╟й ├й╟▓╟┤╟о╟╣╚О╟╢╟п├Э╟╢╟о╟д╟Н├й╟│╟о╟╢├з╟┤╚Д╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п├й╟▓╟н╚О├б╟╖╟║╟╕╟й├Я╟й╟╢╟н╟й┬И╟Й╟║╟╗╟й╟╢╟й╟╗╟о╟╛╟╢╟╖╟╕╟й╟╣╟│┬Ш╟Й├в╟╢╚Д├г╟╖├г╟╗├й╟║╟╗╚О╟│╚Б╟о╟│╟й╟╣╟й╟║╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢ ╚п╟Ъ╟Й╟Т╟Ф╟Й╟Ь╟Ь╟а╟Й╟Ъ╟У╟О╟Ъ╟А ╟Ч╟╣╟╗╟й╟┤╚Д├Я╚Дt╟Ъ╟Ъ╟о╟▓╟╜╟╝╟┤╟┤╟▒╟╢╟й╟╗╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д├в╟й╟░╟й├б╟й╟м╟╣╟╖╟╗╟о╟╛╟╢╟▒╟│╟й╟┤╚Д├б ╟╝╟╢╟▒╟л╟о╟╣╟║╟▒╟╗╟о╟╗╚О╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╚п ╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│ ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟╢ ╟к╟й╟║╟╗╟й╟╕ ├Ю ╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й ╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г ╟╗╟й├б ╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢ ╟П╟о├г╚О╟║ ╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╟й╟н╟о╟▓╚О╟╢╟П╟о├г╚О╟║╟н╟й├г├Я╚Д╟┤╚Д╟╢╚Д├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟д╟Й╟┤╟╗╚Д╟╢╟║╟й╟╣╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢╟д ╟Й╟┤╟╗╚Д╟╢╟║╟й╟╣╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟п├з╟╕╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢╟д╟Й╟┤╟╗╚Д╟╢╟║╟й╟╣╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п╟й├й╟▓╟н╚О ╟п├Э╟╢╟о╟А╟О╟║╟о╟╢╟к╟о╟╣╟┤╟▒╟╢╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟к╟╖╟▓╚Д╟╢╟н╟й├Я╚Д╚п╟й├й╟▓╟н╚О├б╟╖╟║╟╕╟й├Я╟й╟╢╟н╟й╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о ╟н╟о╟▓╚О╟╢╟К╟о╟▓╟к╚О╟╗╚Б╚О╟┤╚О╟│╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╚О├г╟╗╟й├б╟п╟й├Я╚Д╟╡╟о╟╢├Ю╟Х╟╖╟┤╟н╟й├Я├з╟┤╟╖╟л╟й╟│├е╚Б╟о╟║╚О╟╢╟о╟н╟о╟▓╚О╟╢


14 Ě 

ÒæêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄˆǍDZǶǩǵǷ˜ǺǸǷǹǻdzǮȁǮǶȎnjǘǷǻǩǶDZǶdzåȁǮǺȎȯ ÞǕǷǴǭǩßçǴǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǶǪǩǺǻǩǸnjǘǷǻǩǶDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶnjǘǷǻǩǶDZǶ dzåȁǮǺȎǪǷDzȄǶǭǩßȄȯǩǪéDzǴǮǹǭȎáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩˆǍDZǶǩǵǷ˜ǺǸǷǹǻdzǮȁǮǶȎǶǮǭǮDzȎǶ ǏǮãȎǺǭǩãßȄǴȄǪǷDzȄǶǭǩßȄȯéDzǬǮǭǮDzȎǶǷǶȄáǷǺǸǩßǩǶǭǩǏǮãȎǺǭǩãßȄǴȄǶȄãǻǩá ǯǩßȄǵǮǶǏǮãȎǺǭǩãßȄǴȄǶǭǩßȄȯéDzǴǮǹǭȎáǷǺǸǩßǩǶǭǩÞǕǷǴǭǩßçǴǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶÞǕǷǴǭǩßçǴǷǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶnjǘǷǻǩǶDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩǩǻȄǶǭǩßȄèǴǻǻȄáǷǸǮǹǩǯÝǶǮǪǩǴǮǻǻǮǩǻǹȄ ǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎȯ

ǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǶǏǮãȎǺǭǩãßȄǴȄǶȄãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǏǮãȎǺǭǩãßȄǴȄǪǷDzȄǵǮǶ ȯǯÝǶǮéDzǴǮǹǭȎáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩǤljǴǻȄǶǺǩǹDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶˆǍDZǶǩǵǷ˜ǚǓ áǷǺǸǩßǩǶǭǩnjǘǷǻǩǶDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶnjǘǷǻǩǶDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶljǐǩǻǩǮǫDZȀ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǐǩǻǩǮǫDZȀdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩǩǻȄǶǭǩßȄèǴǻǻȄá ǷǸǮǹǩǯÝǶǮǪǩǴǮǻǻǮǩǻǹȄǶáǷǺáǩǶǭǩǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄǕǮǶǮǭǯǵǮǶǻǯÝǶǮǪDZǰǶǮǺdzǷǴǴǮǭǯȎǏǮãȎǺǭǩãßȄǴȄȯǩ

 ǏǮãȎǺ ǭǩãßȄǴȄǶǩǶ ǪǩǺǻǩǸ ǀ ǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ NJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdz dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯǩéDzǭȎǯÝǶǮǤljǴǻȄǶǺǩǹDZǶdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎ ȯǩ éDzǭȎ áǷǺáǩǶǭǩ Ǥ ljǴǻȄǶǺǩǹDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ Ǥ ljǴǻȄǶǺǩǹDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ǏǮãȎǺ ǭǩãßȄǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǏǮãȎǺ ǭǩãßȄǴȄǶȄã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ǀ ǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄtâǩǹǯȄǩdzǩǭǮǵDZȈǺȄǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎȯ

ǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǶǪǩǺǻǩǸǤljǴǻȄǶǺǩǹDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǑâçǻǸǩǶǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǑâçǻǸǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶljǴǻȄǶǮǵǮǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǴǻȄ ǶǮǵǮǴdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǭǮDzȎǶǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǪǷDz ȄǵǮǶǚǩǹȄåǰǮdzdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǚǩǹȄåǰǮdzdzåȁǮǺȎǶǮǶȯéDzǭȎáǷǺáǩǶǭǩǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǤljǴǻȄǶǺǩǹDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǤljǴǻȄǶǺǩǹDZǶdzåȁǮǺȎȯ

ǀ ǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǪǩǺǻǩǸ NJȎǹǯǩǶ ǺǩǴ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ǻǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǻǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǶ ljǴǻȄǶǮǵǮǴ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljǴǻȄǶǮǵǮǴ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǑâçǻǸǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǑâçǻǸǩǶǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶ ǤljǴǻȄǶǺǩǹDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǤljǴǻȄǶǺǩǹDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶNJȎǹǯǩǶǺǩǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄtljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄâǷǹßǩǶȄǺȎǺǻǮǹȎǯåǶȎǶǭǮǬȎǭǮǸǩǹǻǩǵǮǶǻȎ ǏǮãȎǺǭǩãßȄǴȄȯ

ǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǶǮǶ ǪǩǺǻǩǸ Ǖ ǛȄǶȄȁǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶ NJȎǹǯǩǶ ǺǩǴ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ NJȎǹǯǩǶ ǺǩǴ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶ ǀ ǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǀ ǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶ ǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǶǮǶ ǕǛȄǶȄȁǪǩǮǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸâǩǹǩǺǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎȯ

ǛǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǶâǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶâǩǹǩǺǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶâǩǹǩǺǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶNJȎǹǯǩǶǺǩǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶNJȎǹǯǩǶǺǩǴ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶ ǻǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǻǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎ ǪǷDzȄǵǮǶ âǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩǩǻȄǶǭǩßȄèǴǻǻȄáǷǸǮǹǩǯÝǶǮǪǩǴǮǻǻǮǩǻǹȄ ǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎȯ

ǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǶǮǶ ǪǩǺǻǩǸ ǀ ǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ lj ǐǩǻǩǮǫDZȀ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǐǩǻǩǮǫDZȀdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǚǩǹȄǪçǴǩáåǰǮǶȎǶǮǭǮDzȎǶǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǪǷDzȄǵǮǶǀǎǺǮǶǪǮǹǴDZǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸâǩǹǩǺǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎȯ

ǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǶǪǩǺǻǩǸâǩǹǩǺǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǶȎã Ƿã ǯǩá ǯǩßǩǴǩǼȄǵǮǶ ǗßȄǴǩǶǭȄ ǷǹǩǵȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǗßȄǴǩǶǭȄ ǷǹǩǵȄǶȄã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ǡ NJǮDzǺǮdzǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǡ NJǮDzǺǮdzǷǫǩ ǷǹǩǵȄǶȄã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶâǩǹǩǺǩDz ǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄáȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǓǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎǶåǵȎǹǺȎǰ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǶǮǶǪǩǺǻǩǸâǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎ ǶǮǭǮDzȎǶǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶljǺǸǩǹǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǺǸǩǹǩdzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩáǯǩßȄǵǮǶǗáǯǮǻǸǮǺdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǗáǯǮǻǸǮǺdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǡNJådzǮǮǫ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡNJådzǮǮǫǯÝǶǮǗDzǯǩDzǴǩǼdzåȁǮǴǮǹȎǶȎãǪǩǹǴȄáéDzǴǮǹȎǶáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩ ǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǭǮDzȎǶǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǶâǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶâǩǹǻǩǴȄ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶâǩǹǩǺǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶâǩǹǩǺǩDzǪǩǻȄǹdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩá ǯǩßȄǵǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǓǷǶ ǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎ ǪǷDzȄǶǭǩßȄȯéDzǭȎǯÝǶǮǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǪǷDzȄǶǭǩßȄȯǩéDzǴǮǹǭȎ áǷǺǸǩßǩǶǭǩâǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄtȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǓǓǮǵǮãǬǮǹçǴȄdzåȁǮǺȎȯ

ljáǪDZǭǩDzdzåȁǮǺȎǶǮǶǚǩǹȄǩǭȄǹǷǹǩǵȄǶȄãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǓǓǮǵǮãǬǮǹçǴȄdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ Ǔ ǓǮǵǮãǬǮǹçǴȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶ ǡǷǹǻǩǶǭȄ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǡǷǹǻǩǶǭȄ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǡDZǮǴȎdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡDZǮǴȎdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǚǩǹǯǩDz ǴǩǼdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǚǩǹǯǩDzǴǩǼdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǭǮDzȎǶ ǻǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǵǮǶ ljáǪDZǭǩDz dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljáǪDZǭǩDz dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶ ljáǪDZǭǩDzdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎȯéDzǴǮǹǭȎáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩǚǩǹȄǩǭȄǹǷǹǩǵȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄǓåǴȎdzǯÝǶǮdzǷǵǵǼǶDZdzǩǿDZȈǴǩǹdzǷǴǴǮǭǯȎ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎȯ

ǡNJǮDzǺǮdzǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǶǪǩǺǻǩǸǗßȄǴǩǶǭȄǷǹǩǵȄǶȄãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǷǶ ǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǡNJǮDzǺǮdzǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡNJǮDzǺǮdzǷǫǩdzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩáǯǩßȄǵǮǶǗßȄǴǩǶǭȄǷǹǩǵȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄˆâȄǰǵǮǻǚǮǹǫDZǺlj˜ljâǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄȯ

 ǗßȄǴǩǶǭȄ ǷǹǩǵȄǶǩǶ ǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǶȎã Ƿã ǯǩßǩǴǩǼȄǵǮǶ Ǖ ǏÝǴǮǴ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǕǏÝǴǮǴdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǗßȄǴǩǶǭȄǷǹǩǵȄǶǩǭǮDzȎǶǗßȄǴǩǶǭȄǷǹǩǵȄǶȄãǻǩáǯǩßȄǵǮǶ ǚǩǹȄǪçǴǩáåǰǮǶȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈljáǩǶǺǮǹȎdzåȁǮǺȎȯ

ǕǏÝǴǮǴdzåȁǮǺȎǶǮǶǚǩǹȄǪçǴǩáåǰǮǶȎǶȎãǷãǯǩßȄǵǮǶǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ǖ ǛȎǴǮǶǭDZǮǫ ǭǩãßȄǴȄǵǮǶ Ǔ NJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ Ǔ NJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩáǯǩßȄǵǮǶǕǏÝǴǮǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕǏÝǴǮǴdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǚǩǹȄǪçǴǩá åǰǮǶȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄǓåǴȎdzǯÝǶǮdzǷǵǵǼǶDZdzǩǿDZȈǴǩǹdzǷǴǴǮǭǯȎ ǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎȯ

Ǔ NJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ Ǖ ǍǼǴǩǻǷǫ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ Ǖ ǍǼǴǩǻǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶâǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶâǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǓǷǶ ǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǓǷǶǺǻDZǻǼǿDZȈdzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎ ȯ  ǩ éDzǴǮǹǭȎ Ǔ NJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎ ȯ éDzǭȎ áǷǺǩ ǩǴßǩǶǭǩ Ǔ NJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸǬDZǵǶǩǰDZȈljáǩǶǺǮǹȎdzåȁǮǺȎȯ ǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǕǏÝǴǮǴdzåȁǮǺȎǶǮ

ǭǮDzȎǶǕǏÝǴǮǴdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶȯåǻǼǯǷǴȄǶǩǭǮDzȎǶȯåǻǼǯǷǴȄǶȄãǻǩá ǯǩßȄǵǮǶǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸâǩǹǻǩǴȄdzåȁǮǺȎȯ ǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǶǪǩǺǻǩǸljǠǮǾǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǍǓǩǹǪȄȁǮǫdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǍǓǩǹǪȄȁǮǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶljnjǮǹǿǮǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljnjǮǹǿǮǶdzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶ ǗáǯǮǻǸǮǺ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǗáǯǮǻǸǮǺ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ljǺǸǩǹǩ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǺǸǩǹǩdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕǍǼǴǩǻǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶljǠǮǾǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄˆǟǮǴDZǶǭǷǹǺǻǹǷDz˜ǏǡǚǙǩǼǩǶáȄǺáǩdzåȁǮǺȎȯ ǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǶǪǩǺǻǩǸȯåǻǼǯǷǴȄǵǮǶǕǏÝǴǮǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕ ǏÝǴǮǴdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓNJǩDzǺǮDzȎǻǷǫǩdzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸǯǩßȄǵǮǶǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǶȯåǻǼǯǷǴȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǛǩǵȁǩǴȄdzåȁǮǺȎȯ

ȯåǻǼǯǷǴȄǵǮǶǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǵǮǶǓådzǻǩǴ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓådzǻǩǴdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕǍǼǴǩǻǷǫ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶljnjǮǹǿǮǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljnjǮǹǿǮǶdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǍ ǓǩǹǪȄȁǮǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǍǓǩǹǪȄȁǮǫdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶȯåǻǼǯǷǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǛǩǵȁǩǴȄdzåȁǮǺȎȯ

ǛǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǵǮǶǏǮǹçDzȄádzåȁǮǺȎǶǮǶǏǮǹçDzȄádzåȁǮǺȎǶǭǮǬȎǪǩǹǴȄáéDzǴǮǹǭȎ áǷǺǩǩǴßǩǶǭǩǗáǯǮǻǸǮǺdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǗáǯǮǻǸǮǺdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶljnjǮǹǿǮǶ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljnjǮǹǿǮǶdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǕǍǼǴǩǻǷǫdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǕǍǼǴǩ ǻǷǫdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǓådzǻǩǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓådzǻǩǴdzåȁǮǺȎǶǮǶȯǹǩǰȃǮǰǭȎ ǯÝǶǮljǫǩǹDZDzǶȄDzdzǮǶǻȎǶȎãéDzǴǮǹȎǶáǷǺǩǩǴßǩǶǭǩǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǭǮDzȎǶǻǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǪǷDzȄǵǮǶǏǮǹçDzȄádzåȁǮǺȎǵǮǶáDZȄǴȄǺȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄtÞǕǩǹßçǴǩǶǩǻȄǶǭǩßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸ ǍNJǩǪǩǻǩDzçǴȄdzåȁǮǺȎȯ ǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǶǓådzǻǩǴǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄǶȄãǪǩǻȄǺǯÝǶǮǺǷǴǻéǺǻȎdzȁǮdzǩǹǩ ǴǩǹȄǪǷDzȄǵǮǶǓådzǻǩǴdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǓådzǻǩǴdzåȁǮǺȎǶǮǶǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǶǓådzǻǩǴǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄǶȄãȁȄßȄǺȁǮdzǩǹǩǺȄǶǩǭǮDzȎǶǓådzǻǩǴ ǻçǹßȄǶ ǩǴǩǪȄǶȄã ȁǮdzǩǹǩǺȄǵǮǶ ljǹǭǩǬǮǹǴǮǹ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljǹǭǩǬǮǹǴǮǹ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ǖǛȎǴǮǶǭDZǮǫǭǩãßȄǴȄǶǩǭǮDzȎǶ

ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZǢbǧǡǞǫǖǨDZǣDZhǎƻǎƭǂƭ Астана қаласы 24.04.2014 №235/33-V ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϬϴˢ́ˬ೦́ϭϴ˵˘˭́ˣ˞˘೦́ ζϭϯϵͬϮϭͲ/sͨʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˘˾˟˵˟ˬ˞˧˪ˢ೵˭́˳˪೴˾˧ˮ ˵˘˲˵˶೦˘˲೵೪˳˘˵˙˟˲˶ˢഉˮ˟˯ˮ́೵ˣ˘˲˵˶ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟˛˧˪˯˭ˤ˳˳ˤ̆ ˵˶˲˘ˬ́ͩ˾˟˾˧˭˧ˮ˟഑ˣ˛˟˲˧˳˵˟˲˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãçǺȄǶȄǺȄǶáǩǹǩǸâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ˆâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪǩǺáǩǹǼ ǯÝǶǮ åǰȎǶåǰȎ ǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ǐǩãǶȄã ǪǩǪȄǶ ǪǩǺȁȄǴȄááǩǩǴǩǷǻȄǹȄǸljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǺǴDZǾǩǻȄǡǎǡǛǀ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǯȄǴßȄǶǩǼǹȄǰǭǩßȄȯ,9 ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǩȁǮǻǮǴǭȎdzǯçǵȄǺdzéȁȎǶǻǩǹǻǼßǩǹçáǺǩǻǪǮǹǼǯÝǶǮǷǶȄ çǰǩǹǻǼǯåǶȎǶǭǮǬȎdzǷǵDZǺǺDZȈǻǼǹǩǴȄ˜ȁǮȁȎǵȎǶǮdzǮǴǮǺȎåǰǬǮǹȎǺǻǮǹǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶȁǮȁȎǵǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǩȁǮǻǮǴǭȎdzǯçǵȄǺdzéȁȎǶ ǻǩǹǻǼßǩǹçáǺǩǻǪǮǹǼǯÝǶǮǷǶȄçǰǩǹǻǼǯåǶȎǶǭǮǬȎdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄãáçǹǩǵȄǶǩ ǷǭǩǶÝǹȎtǓǷǵDZǺǺDZȈ ǚǛǎǘljǖǗNjlj ǖljǛljǔǥǨ NjǔljǍǑǕǑǙǗNjǖlj

-

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǏèǕǤǚǘǎǖâljǕǛǜǏÞǖǎ ÞǔǎǜǕǎǛǛǀǓNJljàǍljǙǔljǕljǔljǙNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀäǡǎǛǎǔǍǀǓǏèǕǤǚ ǏæǖǀǖǍǎnjǀNJæǔǀǕǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤ

ǑǚǓljǓǗNj âljǒǙljǛ ǐǎǒǖǎǔàljNJǑèǔǤ

-

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǎäNJǎǓǑǖǚǘǎǓǟǑǨǚǤ ǏæǖǀǖǍǎnjǀNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀ NJljǚǡǤǚǤǗǙǤǖNJljǚljǙǤǖǤäǕǀǖǍǎǛljǛâljǙǜǡǤ ǎǖnjǀǐǀǔǚǀǖ

ǓǷǵDZǺǺDZȈáçǹǩǵȄǶǩǶljǗǕǩǾǵǮǻǷǫȁȄßǩǹȄǴǺȄǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǺǮǺǺDZȈǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄǚNJǷǬǩǻȄǹǮǫ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸljǹǭǩǬǮǹǴǮǹdzåȁǮǺȎȯǩ ljǹǭǩǬǮǹǴǮǹdzåȁǮǺȎǶȎãǷãǻéǺǻȎdzǯǩßȄǶǩǶǏǩãǩáǷǶȄǺdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǓådzǻǩǴ ǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄǶȄãȁǮdzǩǹǩǺȄǶǩǭǮDzȎǶǓådzǻǩǴǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄȁǮdzǩǹǩǺȄǶȄãǷãǻéǺǻȎdzǯÝǶǮ ǪǩǻȄǺǯǩßȄǵǮǶǎãǴȎdzǓǮǪǮdzdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶljǪǩDzǭȄãǯȄǴǭȄßȄdzåȁǮǺȎǶȎãǪǩǻȄǺ ǯǩßȄǵǮǶljǹǭǩǬǮǹǴǮǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǚǩǹȄǩǭȄǹáȄǺáǩdzåȁǮǺȎȯ

 ǛǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǶ ǚǩǹǯǩDzǴǩǼ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǚǩǹǯǩDzǴǩǼ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶǡDZǮǴȎdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡDZǮǴȎdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǑǓǹȄǴǷǫáȄǺáǩdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ Ǒ ǓǹȄǴǷǫ áȄǺáǩ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ǚǼǺǩǵȄǹ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǚǼǺǩǵȄǹ dzåȁǮǺȎǶȎã ǻǩá ǯǩßȄǵǮǶ æǰǮǶ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljǫǻǷǵǩǻDZdzǩ ǻçǹßȄǶ ǩǴǩǪȄǶȄã ȯ ǹǩǰȃǮǰȎǶ ǯÝǶǮ ǷßǩǶ ǯǩáȄǶ ǷǹǶǩǴǩǺáǩǶ ȎǹǬǮǴǮǺ éDzǴǮǹǭȎ áǷǺǩ ǻǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮ ǭǮDzȎǶǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǶǚǩǹǯǩDzǴǩǼdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯdzÝǺȎǸǻȎdzǴDZǿǮDzâǓǮǵǮãǬǮǹçǴȄdzåȁǮǺȎȯ âǓǮǵǮãǬǮǹçǴȄdzåȁǮǺȎǶǮǶǚǩǹȄǩǭȄǹáȄǺáǩdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶljáǪDZǭǩDzdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶljáǪDZǭǩDzdzåȁǮǺȎǶǮǶæǶǭȎǹȎǺdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶæǶǭȎǹȎǺdzåȁǮǺȎǶǮǶæǶǭȎǹȎǺdzåȁǮǺȎǶǮ ȎǹǬǮǴǮǺǯǩǻáǩǶéDzǴǮǹǭȎáǷǺǩæǰǮǶdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶæǰǮǶdzåȁǮǺȎǶǮǶǚǼǺǩǵȄǹdzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶǚǼǺǩǵȄǹdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǑǓǹȄǴǷǫáȄǺáǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǑǓǹȄǴǷǫáȄǺáǩ dzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǡDZǮǴȎdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡDZǮǴȎdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶǡǷǹǻǩǶǭȄ dzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǡǷǹǻǩǶǭȄdzåȁǮǺȎǶȎãǻǩáǯǩßȄǵǮǶâǓǮǵǮãǬǮǹçǴȄdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶâ ǓǮǵǮãǬǮǹçǴȄ dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ǕçǶǩDzȁȄǴǩǹ ǻçǹßȄǶ ǩǴǩǪȄǶ áǷǺǩ ǩǴßǩǶǭǩ ǚǩǹȄǩǭȄǹáȄǺáǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸâǓǮǵǮãǬǮǹçǴȄdzåȁǮǺȎȯ

ǚǩǹȄǩǭȄǹáȄǺáǩdzåȁǮǺȎǶǮǶljáǪDZǭǩDzdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶˆâǛâǚ˜áǩǴǩǴȄá ǻåǵǮǶǭǮǻǼ áǷǺǩǴáȄ ǺǻǩǶǿDZȈǺȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǷǶȄã ǩǼǵǩßȄǶǭǩßȄ éDzǴǮǹǭȎ áǷǺǩ ǩǴßǩǶǭǩ êȁáǷãȄǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶêȁáǷãȄǹdzåȁǮǺȎǶǮǶǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǭǮDzȎǶǻǮǵȎǹǯǷǴ ǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǶ ljáǪDZǭǩDz dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ljáǪDZǭǩDz dzåȁǮǺȎǶȎã ǯçǸ ǯǩßȄǵǮǶ ǚǩǹȄǩǭȄǹ áȄǺáǩdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǛǩDzǪçǹȄǴdzåȁǮǺȎȯ

ǛǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǶǛǡǷǶǩǶçǴȄdzåȁǮǺȎǵǮǶǛǩȁdzǮǶǻdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶǛǩDzǪçǹȄǴ dzåȁǮǺȎǶǮǶêȁáǷãȄǹdzåȁǮǺȎǶǮǭǮDzȎǶæǶǭȎǹȎǺdzåȁǮǺȎǶǮǶêȁáǷãȄǹdzåȁǮǺȎǶȎãǯçǸǯǩßȄǵǮǶ ǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǷǹǻǩǵǮdzǻǮǸǛǩDzǪçǹȄǴdzåȁǮǺȎȯ

ǛǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǶǛǡǷǶǩǶçǴȄdzåȁǮǺȎǵǮǶǛǩȁdzǮǶǻâçǹǵǩǶßǩǰȄǓådzǻǷǵǩǹ dzåȁǮǴǮǹȎǶǮǭǮDzȎǶljáǺǩDzdzåȁǮǺȎǶǮǶljǴǩȁǻǩǺǯǷǴȄǶȄãǻǩáǯǩßȄǵǮǶǏǩãǩǯǷǴdzåȁǮǺȎǶǮǶ ǻǮǵȎǹǯǷǴǵǩǬDZǺǻǹǩǴȎǶǮǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄßȄȯǵǮdzǻǮǸdzǮȁǮǶȎâǩǵȄǺǻȄdzåȁǮǺȎȯ

ljǴǩȁ ǻǩǺ ǯǷǴȄǶǩǶ ǗDzȄǴ dzåȁǮǺȎǶǮ ǭǮDzȎǶ ǗDzȄǴ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ȯ ǕǮǾdzǷǴǷǶǶǩßǩ ǭǮDzȎǶ ǓådzǺǮãǬȎǹ dzåȁǮǺȎǶǮǶ ljǴǩȁ ǻǩǺ ǯǷǴȄǵǮǶ ljDzǶǩǻǩǺ dzåȁǮǺȎǶ áǩǵǻǼǵǮǶ ljǴǩȁ ǻǩǺ ǯǷǴȄǶǩǭǮDzȎǶ ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ èǴȄǗǻǩǶǺǷßȄǺȄǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎǶȎãǷǹǻǩǴȄádzǴDZǶDZdzǩǴȄáǬǷǺǸDZǻǩǴȎ ÞNJådzǮDzǾǩǶdzåȁǮǺȎȯ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ âǩǴǩǴȄáDZǶǽǮdzǿDZȈǴȄáǩǼǹǼǾǩǶǩǓǓéǵȎǺǪǮdzǷǫdzåȁǮǺȎȯ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄâǷǹßǩǶȄǺǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎãNJǩǺÝǺdzǮǹDZdzǴDZǶDZdzǩǴȄá ǬǷǺǸDZǻǩǴȎNJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdzdzåȁǮǺȎȯǩ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǍǮǹǵǩǻǷǴǷǬDZȈǯÝǶǮǯȄǶȄǺáǩǻȄǶǩǺȄǩǼǹǼǴǩǹȄǶ ǩǴǭȄǶǩǴǩǮǵǭǮǼǷǹǻǩǴȄßȄǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǭǩãßȄǴȄȯ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ âǩǴǩǴȄáǸǮǹǰǮǶǻǾǩǶǩÞǕǷǴǭǩßçǴǷǫǩdzåȁǮǺȎȯ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ǗǹǻǩǴȄáǯǷǴǩǼǹǼǾǩǶǩǺȄǏǮãȎǺǭǩãßȄǴȄȯ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ âǩǹǻǻǩǹǵǮǶǵéǬǮǭǮdzǻǮǹǬǮǩǹǶǩǴßǩǶÝǴǮǼǵǮǻǻȎdzǵǮǭDZǿDZǶǩǴȄáǵǮdzǮǵǮǺȎ ǓådzǻǩǴǻçǹßȄǶǩǴǩǪȄljááǷǹßǩǶdzåȁǮǺȎȯ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ȯÝǺdzǮǹDZǪåǴȎǵȎǚǩǹȄǩǹáǩǭǩãßȄǴȄȯǩ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ȯÝǺdzǮǹDZǪåǴȎǵȎNJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdzdzåȁǮǺȎȯ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ ȯÝǺdzǮǹDZǪåǴȎǵȎÞǍDZǫǩǮǫdzåȁǮǺȎȯ

ȯǚljǒǔljǜǜǠljǚǓǎǚǀ âǙèâǓǛǮǹǬǮǼDZǰǷǴȈǻǷǹȄǡȄãǻǩǺǷǹǩǵȄȯ

ǞljNJljǙǔljǖǍǤǙǜ ˆǚǓ ljǴǵǩǶ ǚǻǹǷDz˜ Ǐǡǚ dzǷǶdzǼǹǺǻȄá ǪǩǺáǩǹǼȁȄǺȄ ǚǛǖ NJǚǖǰǩãǭȄǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǚǩǹȄǩǹáǩǩǼǭǩǶȄǓådzǻǩǴ dzǮǶǻȎdzéDzǯȄǴȄǵǩǼǺȄǵdzéǶȎǺǩßǩǻǭǮǪǷǹȄȁdzǮǹˆǚǓ ljǴǵǩǶǚǻǹǷDz˜ǏǡǚljǺǻǩǶǩáǚǩǹȄǩǹáǩǩǼǭǩǶȄǓådzǻǩǴdzǮǶǻȎdzéDz ǵéǴdzȎǶ ǩdzǻDZǫǻǮǹȎǶ ǺǩǻǼǪǷDzȄǶȁǩǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáåǻdzȎǰȎǴǮǻȎǶȎǻǼǹǩǴȄǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ ǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǓǹǩǫǿǷǫdzǪåǴǵǮǻǮǴ NJǷǹȄȁ dzǮǹáȄǰǵǮǻȎǶȎãǶǮǬȎǰǬȎǪǮDzȎǶȎáçǹȄǴȄǺǕéǴȎdzǺǩǼǭǩßǩǴǷǻǸǮǶáǷDzȄǴǩǭȄȯ ǴǷǻǻçǹßȄǶǮǵǮǺßDZǵǩǹǩǻǯǩǴǸȄǩǴǩãȄȁǵǯǮǹǻǮǴȎǵȎǵǮǶǩǴǩãȄ ǬǩǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǚǩǹȄǩǹáǩǩǼǭǩǶȄâǩǵáǩǴȄdzǺȎ ǩßȄǴȁȄǶǭȄáǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáÝǭȎǺȎǪǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄǻǮãǬǮȯ ǴǷǻǺǼáçȈǻȄǶǿǮǾáǷǶǭȄǹßȄǺȄǺǼȄáǺǼǮǺǮǸǻǮǼȎȁȎDZǵǮdzǻȎãǯÝǶǮǽǩǰǩǴǩǹǭȄã ǪȎǹáǩǴȄǸǻȄßȄǶȄã ǹǮǴǮ áǼǩǻȄ áȄǺȄǵ åǴȁǮǼȎȁǻȎ ǻéǹǴǮǶǭȎǹǼȁȎ t ǭǩǶǩ áȄǺȄǵǭȄǯǷßǩǹȄǴǩǻǼßǩǩǹǶǩǴßǩǶǺǷǹßȄǺǻǩǶǿDZȈǺȄåǴȁǮǼȎȁáçǹǩǴǭǩǹȄǺǼǭȄ ǷǰǷǶǵǮǶǻǩǰǩǴǩǼáǷǶǭȄǹßȄǺȄáǼǩǻdzåǰȎNJǘǍǐáçǹǩǴȄdzǷǵǸǹǮǺǺǷǹǴǩǹ t ǭǩǶǩ ǘȆǻ ǻǩǹȄǶȄã éǹǴǮǹǬǮǶ ǯǷǴǩßȄ ǩßȄǴȁȄǶǭȄá ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄá ÝǭȎǺȎ ǪǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄǻǮãǬǮȯǴǷǻljǫǻǷdzåǴȎdznjǩǰǵǶ=&( ȁǯǪǷǹǻǻȄáǻéǹȎáǩǶǩßǩǻǻǩǶßȄǺȄǰǻǮǾǶDZdzǩǴȄáǯǩßǭǩDzǭǩǩßȄǴȁȄǶǭȄá ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáÝǭȎǺȎǪǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄǻǮãǬǮȯǴǷǻljǫǻǷdzåǴȎdznjǩǰ ǵǶ=&.ȁǯǵDZdzǹǷǩǫǻǷǪǼǺáǩǶǩßǩǻǻǩǶßȄǺȄǰǻǮǾǶDZdzǩǴȄá ǯǩßǭǩDzǭǩǩßȄǴȁȄǶǭȄáǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáÝǭȎǺȎǪǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄǻǮãǬǮ ȯ ǴǷǻ ljǫǻǷdzåǴȎdz njǩǰ njǩǰ ǵǶ =&+ ǯȁ ǵDZdzǹǷǩǫǻǷǪǼǺ áǩǶǩßǩǻǻǩǶßȄǺȄǰ ǻǮǾǶDZdzǩǴȄá ǯǩßǭǩDzǭǩ ǩßȄǴȁȄǶǭȄá ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄá ÝǭȎǺȎ ǪǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄǻǮãǬǮǓǮǸȎǴǭȎǯǩǹǶǩǴǷǻǻȄãǪǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄǶȄã ǵåǴȁǮǹȎǶǭǮǵȄǶǩȁǷǻȄǶǩǮǶǬȎǰȎǴǮǭȎ.=.=ˆǖǜǙNJljǖǓ˜ ljâ NJǚǓ 1856.=.; NJǚǖ ǚǩǼǭǩßǩ áǩǻȄǺǼ éȁȎǶ åǻȎǶȎǵǭǮǹǭȎ áǩǪȄǴǭǩǼǯÝǶǮáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄǻLǹdzǮǼǷǺȄǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹǼǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶdzéǶǶȎã ǮǹǻǮãȎǶǮǶǪǩǺǻǩǸǯçǵȄǺdzéǶǭǮǹȎǺǩßǩǻǭǩǶǭǮDzȎǶǻéǺdzȎéǰȎǴȎǺ ǭǮǶßǩǭǮDzȎǶǵȄǶǩǵǮdzǮǶǯǩDzǭǩǯéǹǬȎǰȎǴǮǭȎljǺǻǩǶǩáNJǮDzǺǮdzǷǫdz dzǮãǺǮ ǚǩǼǭǩßǩ áǩǻȄǺǼ éȁȎǶ åǻȎǶȎǵǭǮǹǭȎ áǩǪȄǴǭǩǼ ǯÝǶǮ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄ ǻȎǹdzǮǼǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǪǩǺǻǩǴǼȄǶǩǪLǹǺǩßǩǻáǩǴßǩǶǭǩǯçǹǬȎǰȎǴǮǭȎǚǩǼǭǩßǩáǩǻȄǺǼ éȁȎǶåǻȎǶȎǵǭǮǹǭȎáǩǪȄǴǭǩǼǯÝǶǮǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǩáǩǻȄǺǼȁȄǹǮǻȎǶǭǮǻȎǹdzǮǴǼéȁȎǶ áçǯǩǻǻǩǹ åǰȎǵǮǶ ǶǮ éȁȎǶȁȎ ǻçǴßǩǶȄã ådzȎǴǮǻǻȎǬȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ådzȎǴǭȎǬȎ ǻDZȎǺǻȎ ǻéǹǭǮ ǹÝǺȎǵǭǮǴǬǮǶǪǷǴǺǩǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼȁȄßǩçǺȄǶȄǴǩǭȄâǷǺȄǵȁǩ ǩáǸǩǹǩǻǻȄǵȄǶǩǵǮdzǮǶǯǩDzǭǩǶǩǴǼßǩǪǷǴǩǭȄljǺǻǩǶǩáNJǮDzǺǮdzǷǫǩdz dzǮãǺǮǻǮǴ ǚǩǼǭǩǶȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼǪǷDzȄǶȁǩ ȁǩßȄǵǭǩǹǯçǵȄǺdzéǶǭǮǹȎǺǩßǩǻǭǮǶßǩǭǮDzȎǶǻéǺdzȎéǰȎǴȎǺǭǮǶ ßǩǭǮDzȎǶǵȄǶǩǵǮdzǮǶǯǩDzǭǩáǩǪȄǴǭǩǶǩǭȄljǺǻǩǶǩáǓǹǩǫǿǷǫǩdzéDz ǸǻǮǴHPDLODVDQV\]EDHY#DVWDQDPJGN] ǓǷǶdzǼǹǺǶȄDzǼǸǹǩǫǴȈȇȂDZDzǛǗǗˆǚǓljǴǵǩǶǚǻǹǷDz˜ǙǖǖNJǑǖ ȇǹDZǭDZȀǮǺdzDZDzǩǭǹǮǺǬljǺǻǩǶǩǹǶǚǩǹȄǩǹdzǩǸǷǺǓǷdzǻǩǴǼǴ ǭǷǵǺǷǷǪȂǩǮǻǷǸǹǷǫǮǭǮǶDZDZǻǷǹǬǷǫǸǷǹǮǩǴDZǰǩǿDZDZDZǵǼȂǮǺǻǫǩ ǩdzǻDZǫǷǫ ǭǷǴǯǶDZdzǩǛǗǗˆǚǓljǴǵǩǶǚǻǹǷDz˜ǬljǺǻǩǶǩǹǶǚǩǹȄǩǹdzǩǸǷǺǓǷdzǻǩǴǼǴ ǭǷǵdzǷǻǷǹȄǮǺǷǺǻǷȈǻǺȈDZȇǶȈǬǫȀǩǺǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩ ǼǴǓǹǩǫǿǷǫǩdzǩǪǻǮǴ ǗǺǶǷǫǶǷDzǸǹǷǽDZǴȅǭǮȈǻǮǴȅ ǶǷǺǻDZǭǷǴǯǶDZdzǩtǺǻǹǷDZǻǮǴȅǺǻǫǷǑǵǼȂǮǺǻǫǷǫȄǺǻǩǫǴȈǮǻǺȈǶǩǻǷǹǬDZǴǷǻǩǵDZ ǔǷǻȯtǶǮǯDZǴǷǮǸǷǵǮȂǮǶDZǮǷǪȂǮDzǸǴǷȂǩǭȅȇdzǫǵǺǰǮǵǮǴȅǶȄǵ ǼȀǩǺǻdzǷǵǸǴǷȂǩǭȅȇǬǩǹǩǺǸǷǴǷǯǮǶǶȄDzǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩǹǶǚǩ ǹȄǩǹdzǩǸǮǹǓǩǵdzǩǴȄǵǮǻǷǭǸǹǷǫǮǭǮǶDZȈǻǷǹǬǷǫtǩǶǬǴDZDzǺdzDZDzǺǻǩǹǻǷǫǩȈ ǿǮǶǩtǻǮǶǬǮǔǷǻȯǷǪǷǹǼǭǷǫǩǶDZǮǿǮǾǩǸǷǹǩǰǴDZǫǼǫǷǭȄtǺȀǮǻȀDZdz ǾǷǴǷǭǶǷDzǫǷǭȄǹǮǴǮǶǩǸǹȈǯǮǶDZȈǸǮǹǮdzǷǺǩDZǸǷǺǴǮǭǷǫǩǻǮǴȅǶǷǺǻDZǽǩǰǸǹǮǷǪ ǹǩǰǷǫǩǻǮǴȅǭǩǫǴǮǶDZȈDZǰǵǮǹDZǻǮǴȅǶȄDztȁǻǶǩǺǷǺǶǩȈǺǻǩǶǿDZȈǭǴȈǸǷǫȄȁǮǶDZȈ ǭǩǫǴǮǶDZȈǸǹDZǪǷǹȄDZǰǵǮǹDZǻǮǴȅǶȄǮǼǺǻǩǶǷǫdzǩǷǰǷǶǷǫǷDzǷȀDZǺǻdzDZǫǷǭȄǪǴǷdz ǸDZǻǩǶDZȈǸǹDZǪǷǹNJǘǍǐdzǷǵǸǹǮǺǺǷǹȄȁǻǴDZǶDZȈǫȄǭǼǫdzDZǘǦǛǻǩǹȄ ǵǮǻǷǭǸǹǷǫǮǭǮǶDZȈǻǷǹǬǷǫtǩǶǬǴDZDzǺdzDZDzǺǻǩǹǻǷǫǩȈǿǮǶǩtǻǮǶǬǮǔǷǻ ȯ t ljǫǻǷǻǹǩǶǺǸǷǹǻ t njǩǰ  ǬǶ =&( Ǭǫ ǻDZǸǪǷǹǻǷǫǷDz ǻǮǾǶDZȀǮǺdzǷǮ ǺǷǺǻǷȈǶDZǮ t ǶǮǼǭǷǫǴǮǻǫǷǹDZǻǮǴȅǶǷǮ ǵǮǻǷǭ ǸǹǷǫǮǭǮǶDZȈ ǻǷǹǬǷǫ tǩǶǬǴDZDzǺdzDZDzǺǻǩǹǻǷǫǩȈǿǮǶǩtǻǮǶǬǮǔǷǻȯtǩǫǻǷǻǹǩǶǺǸǷǹǻtnjǩǰ  ǬǶ =&. Ǭǫ ǻDZǸǵDZdzǹǷǩǫǻǷǪǼǺ ǻǮǾǶDZȀǮǺdzǷǮ ǺǷǺǻǷȈǶDZǮ t ǶǮǼǭǷǫǴǮǻǫǷǹDZǻǮǴȅǶǷǮ ǵǮǻǷǭ ǸǹǷǫǮǭǮǶDZȈ ǻǷǹǬǷǫ t ǩǶǬǴDZDzǺdzDZDz ǺǻǩǹǻǷǫǩȈ ǿǮǶǩtǻǮǶǬǮǔǷǻȯtǩǫǻǷǻǹǩǶǺǸǷǹǻnjǩǰǬǶ=&+Ǭǫ ǻDZǸǵDZdzǹǷǩǫǻǷǪǼǺ ǻǮǾǶDZȀǮǺdzǷǮ ǺǷǺǻǷȈǶDZǮtǶǮǼǭǷǫǴǮǻǫǷǹDZǻǮǴȅǶǷǮ ǵǮǻǷǭ ǸǹǷǫǮǭǮǶDZȈǻǷǹǬǷǫtǩǶǬǴDZDzǺdzDZDzǺǻǩǹǻǷǫǩȈǿǮǶǩtǻǮǶǬǮnjǩǹǩǶǻDZDzǶȄDz ǫǰǶǷǺǫǶǷǺDZǻǺȈǶǩǪǩǶdzǷǫǺdzDZDzǺȀǮǻ.=.=ǫljǗˆǖǜǙNJljǖǓ˜ NJǑǓ1856.=.;NJǑǖǫǹǩǰǵǮǹǮǷǻǺǻǩǹǻǷǫǷDzǿǮǶȄǴǷǻǩ ǘǹDZǮǵǰǩȈǫǷdzDZǹǮǬDZǺǻǹǩǿDZȈǼȀǩǺǻǶDZdzǷǫǻǷǹǬǷǫǸǹǷDZǰǫǷǭDZǻǺȈǺǷǺǴǮǭǼȇȂǮǬǷ ǭǶȈǸǷǺǴǮǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶDZȈǶǩǺǻǷȈȂǮǬǷǷǪȃȈǫǴǮǶDZȈǫǹǩǪǷȀDZǮǭǶDZǺȀ ǸǮǹǮǹȄǫǶǩǷǪǮǭǺǭǷȀǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩǼǴNJǮDzǺǮdzǷǫǩǷǽ ǗdzǷǶȀǩǶDZǮǸǹDZǮǵǩǰǩȈǫǷdzDZǹǮǬDZǺǻǹǩǿDZȈǼȀǩǺǻǶDZdzǷǫǻǷǹǬǷǫǸǹǷDZǰǫǷǭDZǻǺȈǰǩ ȀǩǺǭǷǶǩȀǩǴǩǻǷǹǬǷǫǍǷdzǼǵǮǶǻȄǭǴȈǹǮǬDZǺǻǹǩǿDZDZǫdzǩȀǮǺǻǫǮǼȀǩǺǻǶDZdzǩǻǷǹǬǷǫ ǸǹǮǭǺǻǩǫǴȈȇǻǺȈǷǹǬǩǶDZǰǩǻǷǹǼǻǷǹǬǷǫǴDZȀǶǷǴDZǪǷǸǹDZǶǩǴDZȀDZDZǶǩǭǴǮǯǩȂDZǵ ǷǪǹǩǰǷǵǷǽǷǹǵǴǮǶǶȄǾǸǷǴǶǷǵǷȀDZDzǸǷǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅǺǻǫǼǻǹǮǻȅǮǬǷǴDZǿǩǍǷ ǸǷǴǶDZǻǮǴȅǶǼȇDZǶǽǷǹǵǩǿDZȇǵǷǯǶǷǸǷǴǼȀDZǻȅǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩǼǴNJǮDzǺǮdzǷǫǩ ǷǽǻǮǴ ǘǹǮǻǮǶǰDZDZǸǷǷǹǬǩǶDZǰǩǿDZDZ ǻǷǹǬǷǫǸǹDZǶDZǵǩȇǻǺȈǫǹǩǪǷȀDZǮǭǶDZǺȀǸǮǹǮǹȄǫǶǩǷǪǮǭǺ ǭǷȀǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩǼǴǓǹǩǫǿǷǫǩdzǩǪǻHPDLO DVDQV\]EDHY#DVWDQDPJGN]


15 Ě 

ÒæêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏʥʽʱˏʻˌʤ˃ʫʶˁʫˀ˄ʶʽʺʰˁˁʰ˔ˁˏʻˏ౦ ϮϬϭϰʮˏʸ౞ˏϭ˃ʽౢˁʤʻʪʤ౞ˏౢˏʯʺʫ˃ʳʻʳ౦ౢˏˁౢʤˌʤౢʽˀˏ˃ˏʻʪˏˁˏ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩǛǮdzǺǮǹǼdzǷǵDZǺǺDZȈ ǺȄ ǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ ǯǷǺǸǩǹßǩ ǺÝDzdzǮǺ ǯȄǴ ǭȄã ǻǷáǺǩǶȄǶǭǩ ǯǩǴǸȄ ǵǴǹǭ ǻǮãǬǮ ǺǷǵǩǭ ǩ Ǫǩá ȄǴ ǩǼǵǮǶ áǩǵǻȄǴßǩǶ áǩǹǩǯǩǻ dzåǴǮǵ Ȏǵ ǮǶ ǪǩǹǴȄßȄ ǪǩáȄǴǩǼ ȎǺȁǩǹǩǺȄǶ ǯéǹǬȎǰǭȎ ǏéǹǬȎǰȎǴǬǮǶ ǪǩáȄǴǩǼ ȎǺȁǩǹǩǴǩǹȄ ǮǴǷǹǭǩ ÝdzȎǵ ǭȎǬȎǶȎã áçǹȄǴȄǵǭȄá ǪåǴȎǵȁǮǴǮǹȎǵǮǶ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǯÝǶǮ ǺǩǴǩǴȄá ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹǭȄ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹǼ ǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶǪǩßǩǴǩǼßǩǺǷǶǭǩDzǩáǪȇǭǯǮǻáǩǹǩǯǩǻȄǶ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄã âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǰǩãǶǩ ǵǩǺȄǶǩǺÝDzdzǮǺdzǮǴǼȎǶǮǪǩßȄǻǻǩǴßǩǶ ljǻǩǸåǻǺǮdzljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǚÝǼǴǮǻǯÝǶǮáǩǴǩ áçǹȄǴȄǺȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄǶǩǪåǴȎǶǬǮǶǪȇǭǯǮǻáǩǹǩǯǩ ǻȄǶȄãǯÝǶǮˆljǺǻǩǶǩǬǷǹǩǹǾDZǻǮdzǻǼǹǩ˜ǏǡǚǵǮǵǴǮdzǮǻ ǩdzǻDZǫǻǮǹȎǶȎã ǸǩDzǭǩǴǩǶȄǴǼ ǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶ ǪǩáȄǴǩǼǵǮǶ ǎǴǷǹǭǩǶȄ ǭǩǵȄǻǼǭȄã NJǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶȄã ǻǮǾǶDZ dzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄá dzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹǭǮǶ ǻçǹǩǻȄǶ ǶǮǬȎǰǬȎǪǩßȄǻáǩǪåǴȎǶǬǮǶǶǮǬȎǰǬȎǻǮǾǶDZdzǩǴȄáȆdzǷǶǷǵDZdzǩ ǴȄádzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹǭȎãǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶǩǻǩǴǭǩǼǯéǹǬȎǰȎǴǭȎ ǷǴǩǹǩDzǵǩáǾǩǴȄáǻçǹßȄǶéDzáçǹȄǴȄǺȄÝǴǮǼǵǮǻǻȎdz ȁǩǹǼǩȁȄǴȄáǵǩáǺǩǻǻǩßȄdzÝǺȎǸǷǹȄǶǭǩǹdzåǴȎdzǯÝǶǮ ǯǷǴǭǩǹDZǶǯǮǶǮǹǴȎdzǯǩǪǭȄááǷǹȁǩßǩǶǷǹǻǩ ǮǺǮǸǻȎdz ǯȄǴßǩ áǩǹǩǺǻȄǹȄǴßǩǶ ǯǷǺǸǩǹǴȄá ǵǩãȄǰǭǩßȄdzǮDzǪȎǹdzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹǬǮáǷǴǯǮǻdzȎǰȎǴǵǮǬǮǶǭȎǬȎ ǩǻǩǸåǻȎǴǮǭȎ ǕȄǺǩǴȄNJǩǺǯǷǺǸǩǹßǩǺÝDzdzǮǺǯȄǴßǩáǩǹǩDz ǮǴǷǹǭǩ ǻçǹßȄǶ éDz áǷǹȄǶȄã  ǵȄã ȁǩǹȁȄ ǵǮǻǹȎǶǮáǷǴǯǮǻdzȎǰǼǯǷǺǸǩǹǴǩǶßǩǶǪǷǴǩǻȄǶǩǴǩDzǭǩ ǯȄǴȄǮǴǷǹǭǩǻçǹßȄǶéDzáǷǹȄǶȄãǯǩǴǸȄdzåǴǮǵȎ ǵȄãȁǩǹȁȄǵǮǻǹáçǹǩǭȄ ljǻǩǴßǩǶǵȎǶǭǮǻǻȎǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǼéȁȎǶǯȄǴ ǭǩǹßǩ ǩǹǶǩǴßǩǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶ ǭǩǵȄǻǼ ǪǩßǭǩǹǴǩ ǵǩǺȄǵǮǶˆǻçǹßȄǶéDzáçǹȄǴȄǺȄǶǭǩǵȄǻǼ˜dzåǹǺǮǻdzȎȁȎ áǩǹǩǺǻȄǹȄǴßǩǶǷǴǪǷDzȄǶȁǩǩǴßǩȁáȄǭǩǯȄǴßǩ ǵȄãȁǩǹȁȄǵǮǻǹǯȄǴßǩǵȄã ȁǩǹȁȄǵǮǻǹǯÝǶǮǯȄǴßǩǵȄãȁǩǹȁȄ ǵǮǻǹǯǷǺǸǩǹǴǩǶßǩǶǪǷǴǩǻȄǶdzǮDzȎǶǶǮǶǷǴǩǹǮdzȎǹǮǻ áǩDzǻǩǻéǰǮǻǼǬǮçȁȄǹǩßǩǶǶǩáǻȄǹǩáǩDzǻǺǩáǺÝDzdzǮǺȎǶ ȁǮ  ǵȄã ȁǩǹȁȄ ǵǮǻǹ  ǵȄã ȁǩǹȁȄ ǵǮǻǹǯÝǶǮǵȄãȁǩǹȁȄǵǮǻǹǪǷǴȄǸǻéǰǮǻȎǴǭȎ ljǻǩǴßǩǶǿDZǽǹǩǴǩǹǭǩǶdzåǹȎǸǻçǹßǩǶȄǵȄǰǭǩDzáǩǴǩ ǾǩǴáȄǶȄãǺǩǶȄéǶǮǵȎåǺȎǸǷǻȄǹßǩǶȄǶǩáǩǹǩǵǩǺǻǩǶ

ǮǶǬȎǰȎǴǮǻȎǶǻçǹßȄǶéDzǴǮǹǭȎãǯǷǺǸǩǹǴǩǶßǩǶdzåǴǮǵȎǯȄǴ ǺǩDzȄǶ ǻåǵǮǶǭǮǼǭǮ ǪçǴ ǎǴǷǹǭǩǶȄ ǭǩǵȄǻǼǭȄã NJǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶȄãǻDZȎǺǻȎdzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹȎǶȎãáǷǴǯǮǻdzȎǰȎǴǵǮǼȎǶǮ ǩǴȄǸdzǮǴǮǭȎ ǗǺȄǼǩáȄǻáǩǭǮDzȎǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãáǩǴǩǵǩãȄ ǩDzǵǩßȄǶȄãáǩǴǩáçǹȄǴȄǺȄǶǯǷǺǸǩǹǴǩǼǭȄãdzǮȁǮǶǭȎ ǺǾǮǵǩǺȄáǩǪȄǴǭǩǶǪǩDzǩßȄǵǭǩßȄǯȄǴǭȄãǺÝǼȎǹȎǶǭǮ ßǩǶǩǪǮdzȎǻȎǴǭȎ NJǩǹǴȄáȎǹȎáǩǴǩǴǩǹǭǩßȄǭǩDzǮǴǷǹǭǩǭǩǩǫǻǷdzåǴȎdzǻǮǹ ǺǩǶȄǶȄã çǴßǩȇȄǶǩ ǩǰǩǵǩǻǻȄá ǵǩáǺǩǻǻǩßȄ ǶȄǺǩǶ ǭǩǹȄǶȄãǯǩǸǸǩDzáçǹȄǴȄǺȄǶǩǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄljǺǻǩǶǩǭǩ ǯȄǴǭǩǶ ǯȄǴßǩ ǩǫǻǷdzåǴȎdzǻǮǹ ǻçǹǩáǻǩǹȄ ǵÝǺǮǴǮǺȎ áDZȄǶǭǩǸǪǩǹǩǭȄ ljǴǩDzǭǩ ǻǩǴǭǩǼ ǪǩǹǴȄá ǺǩǴȄǶȄǸ ǯǩǻáǩǶ ǻçǹßȄǶ éDzdzǮȁǮǶǭǮǹȎǩǫǻǷdzåǴȎdzǻǮǹéȁȎǶǸǩǹdzDZǶǬǻǮǹǵǮǶáǩǵ ǻǩǵǩǺȄǰǮǻȎǴǵǮDzǻȎǶȎǶdzåǹǺǮǻǻȎǯȄǴǭǩǹßǩ ǸǩDzǭǩǴǩǶǼßǩǪǮǹȎǴǬǮǶǸÝǻǮǹǴǮǹǵǮǶǮǴǷǹǭǩǸǩǹdzDZǶǬ ǻǮǹȎǶȎãǩǹǩáǩǻȄǶǩǺȄǸÝǻǮǹǬǮǵǩȁDZǶǩǷǹȄǶ ǶǮǵǮǺǮǸÝǻǮǹǬǮǵǩȁDZǶǩǷǹȄǶǭȄáçǹǩDzǭȄ ǛDZȎǺǻȎǹçáǺǩǻǺȄǰǷǹǶǩǴǩǺǻȄǹȄǴßǩǶǰǩãǺȄǰǺȄǹǻáȄ dzåǰǪǮdzåǰ ǯǩǹǶǩǵǩǵǮǶǵÝǺǮǴǮdzéǹǭǮǴȎǪǷǴȄǸǻçǹ ǪçǴ dzåǸ ǯǩßǭǩDzǭǩ ǯǩDzßǩǺǻȄǹǼ éȁȎǶ ǺǩǴȄáǻǩǹǭȄã ǻéǺǸǮǼȎǶǮ ǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǪȇǭǯǮǻǻȎã ǩDzǻǩǹ ǴȄáǻǩDzȁȄßȄǶǭǩǹȄǶǩÝdzǮǴȎǸǺǷßǩǭȄ ǛǮdzǺǮǹǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǵǮǶ ǺǷǶǭǩDzǩá ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩ ǺȄǶǭ ǩ DZǶǽǷdzǷǵǵǼǶDZdzǩǿDZȈǴȄá ǻǮǾǶǷǴǷǬDZȈǴ ǩǹǭȄ ǮǶǬȎǰǼ ǯÝǶǮ ǸǩDzǭǩǴǩǶȄǴǼ ǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶǮ ǻǩǴǭǩǼ ǯéǹ ǬȎǰȎǴǭȎ ǷǴǩǹǭȄ ǮǶǬȎǰǼ ǯǩǴǸȄ ǩǴßǩǶǭǩ ˆǮÝdzȎǵǭȎdzǻȎ㘠ǯǷǪǩǴȄááçǯǩǻǻǩǹȄǵǮǶǵǩáǺǩǻǻǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺdzǮǴǮǭȎ ˆǮÝdzȎǵǭȎǬȎǶ˜ǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǼǶÝǻDZǯǮǺȎǶǭǮåǰǸǩDzǭǩǴǩ ǶǼȁȄǴǩǹȄǶǩǺåǰǺȎǰǯǩDzǴȄǴȄáǻǼǭȄǹǩǻȄǶǯǮdzǮǴǮǬǮǶ ǩáǸǩǹǩǻǻȄá ǯéDzǮǴǮǹǭȎã DZǶǻǮǬǹǩǿDZȈǺȄ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹȄǴßǩǶ ljǻǩǸ ǩDzǻǺǩá ǵȄǺǩǴȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá áȄǰǵǮǻ ǸǷǹǻǩǴȄ ǩǹáȄǴȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻǻǮǹǭȎdzåǹǺǮǻǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵ ǭȎǬȎǶȎãǩáǸǩǹǩǻǻȄáǯéDzǮǴǮǹȎǶȎãˆǏǮdzǮǻçǴßǩǴǩǹ˜ǕǍ ˆǐǩãǭȄǻçǴßǩǴǩǹ˜ǕǍˆǏȄǴǯȄǵǩDzǻȄǶǵéǴȎdzǻȎǹdzǮǴȎ ǵȎ˜ǕǍâǯÝǶǮˆljǰǩǵǩǻǻȄáǾǩǴǩdzǻȎǴǮǹȎǶȎãǯǩǰǪǩǺȄ˜ ljǏǵǮǶáǩǹȄǵáǩǻȄǶǩǺǻǩǹȄǯéǰǮǬǮǩǺȄǹȄǴǭȄ ǚǷǶȄǵǮǶ áǩǻǩǹ ǻǩǴǭǩǼ ˆǦǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ÝdzȎǵǭȎdzǻȎ ǭǩǵȄǻǼ˜ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǶȄã ǻéǸdzȎǴȎdzǻȎ ǶÝǻDZǯǮǺȎǶȎã dzǮDzǪȎǹ dzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹȎ ǺǩǶǭȄá ǻéǹǭǮ åǴȁǮǵǺȎǰ ǮdzǮ ǶȎǶ dzåǹǺǮǻǻȎ ǏǮdzǮǴǮǬǮǶ ǵǩáǺǩǻǻȄ DZǶǭDZdzǩǻǷǹǴǩǹ

ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̌̌೅̡̞̥̞̞̦̞̔̐ಪ «ʿ̵̡̛̛̭̣̼̌ದ̖̦̭̱̣̼̔̌ದ̨̪̬̣̖̥̣̬̼̦̼̍̌̌ಪ̶̛̛̥̖̦̣̼̔̌ದ̨̬̯̣̼̌ಢ̼» ʺʶౢʶ – 1953 ̙̼̣̼ ̦̖̞̞̐̚ ದ̣̦̌̌ಢ̦̌, ౢ̌̌̚ದ̭̯̦̦̼̌ಪ ̖ಪ ̜̼̬̍̌ಢ̼ ̶̛̛̥̖̦̣̼̔̌ದ ̡̥̖̖̥̖̣̖̬̞̦̞ಪ ̞̬̞̍. ౢ̡̨̞̬̞̖̖̖̣̬̌̐̔̔̌̔̌̚̚ಢ̡̼೅̵̛̛̛̭̞̪̭̯̬̣̼̍̌ದ್್̡̡̡̥̖̬̭̖̯̖̯̞̦̙̣̌ಢ̡̼̥̖̖̥̖̚͘

ʻ̖̞̞̐̐̚ದ̼̥̖̯̪̖̦̚ದ̯̬̌̌ʽ̬̯̣̼̌ದ̥̥̦̬̼̌̌̔̌̔ಪ̡̖ಪ̖̭̞̙೅̦̖ ̴̨̨̡̛̛̹̬̣̬̜̼̦̹̖̣̖̭̞̌̌̌̍̌̚ದ̼̥̖̯̯̚ರ̬̣̖̬̞̦ಱ̭̼̦̼̌̔͘ ˁ̨̦̼̥̖̦ದ̯̬͕̌̌ʽ̬̯̣̼̌ದ̯̌̔̌ಢ್̬̼̭̣̞̥̹̖̭̞̦̞̔̌̍ಪ̙೅̦̖̭̖̦̞̥ ̴̨̯̖̣̖̦̬̼̙̔̌ಱ̥̼̭̞̭̯̖̜̞̔͘ʶ೅̡̛̭̞̞̣̞̯̞̥̥̦̬̍̍̌̌̔̌ˁ̞̖̐̚ ̡ರ̵̨̨̛̛̬̖̣̞̪̭̣̣̼̔̐́ದ̭ಱ̬̌ದ̯̬̥̖̦̥̌೅̭̖̣̖̣̖̬̞̔ಪ̹̖̹̞̥̞̦ ̯̱̌̍ಢ್̡̡̥̖̯̖̭̖̞̌̔͘ /͘ʺ̡̥̦̬̖̌̌̔̌ಪ̖̭̞ ʮ̨ಢ̬̌ಢ̵̛̛̼̭̦̯̯̼̪̭̯̬̌̌̌ ̔೅̬̞̖̬̣̖̬̞̐̔ಪ̡̖ಪ̖̭̞ ʮ̨ಢ̬̌ಢ̵̛̛̼̭̦̯̯̼̪̭̯̖̬̪̖̯̌̌̌̌̏ ̔೅̬̞̖̬̣̖̬̞̐̔ಪ̡̖ಪ̖̭̞ ʿ̵̨̨̡̛̭̣̯̬̖̐̌ಪ̖̭̞ II. ˇ̨̛̛̹̬̣̬̌̌̌̚ ˑ̡̨̣̖̯̬ಱ̜ದ̼ ʰ̶̛̦̣̐̌́́ ʺ̨̛̛̦̯̖̬̪̌̐̌́ ʪ̶̨̛̛̬̭̦̣̌̏̌̌́̚ ˑ̴̶̡̨̛̛̣̖̯̬̬̖͕̣̦̌̐̌̽̏̌̌́̚̚ ʤ̛̛̥̪̣̪̱̣̭̯̖̬̪̽̌́ ˀ̴̡̨̛̖̣̖̭̯̖̬̪̌́;̡̡̱̪̱̦̯̱̬̌̌Ϳ

///͘ʺ̶̛̛̖̦̣̼̔̌ದ̦̼̌ದ̯̥̣̬̼̌̌̌̔ಱ̭̼̦̱ ˃̡̞̬̖̱̯̱̬̣̼̦̼̌̌ದ̯̥̌̌ ʽದ̨̱̬̼̦̬̼̦̯̔̌̌ರ̭̱͕̙ಱ̥̼̭ದ̌ ̨̬̦̣̭̱̌̌ರ̹̞̦̙̬̥̼̣̼̌̌̔ದ̯̱̬̣̼̦̼̌̌ದ̯̥̌̌ ʶ್̡̣̞̯̞̙ರ̬̞̱̖̬̐̐̚ಱದ̭̯̖̯̱̌ರ̹̞̦̦̼̌ದ̯̥̌̌ ౢ̛̬̱̼̖̣̖̦̱̌̔ರ̹̞̦̦̼̌ದ̯̥̌̌ ʶರ̨̡̛̛̬̖̣̞̦̭̯̣̼̔̔̌̐̌ದ̙̌ಢ̜̔̌ ̡̖̞̦̖̖̬̞̣̖̯̞̦̦̼̔̍̌̚ದ̯̥̌̌ IV͘ˑ̡̭̪̖̬̯Ͳ̥̥̦̬̼̌̌̔̌̔ಪ̯ಱ̙̼̬̼̥̥̭̼̦̔̌̌ ̖̬̱̥̖̦̍ದ̨̬ಢ̡̱̹̼̣̬̖̌̌ಪ̖̭̞͖ V͘ˁ̶್̨̡̛̯̦̬̙̖̖̣̥̖̌̌̔̌̍ ್̡̖̬̞̪̬̭̖̯̞̣̖̯̞̦̍ದ̼̥̖̯̯̖̬̞̔̚ಱ̭̼̦̱.

ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǷǹǬǩǶǭǩǹ áȄǰǵǮǻȎǶȎã ǶÝǻDZǯǮǴǮǹȎǶ dzåǹ ǺǮǻǸǮDzǭȎ ǯÝǶǮ Ýǹ ǻéǹǴȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǷǹǬǩǶǭǩǹǭȄã dzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹȎǶȎãáǷǺǩǹǴǩǶǼȁȄǴȄßȄǷǹȄǶǩǴȄǸǷǻȄǹ ǕȄǺǩǴßǩˆǻçǹßȄǶǭǩǹǭȄãdzǷǵǸȅȇǻǮǹǴȎdzǺǩǼǩǻǻȄǴȄá ǭǮãǬǮDzȎǶßǩǭǮDzȎǶǩǹǻǻȄǹǼ˜dzåǹǺǮǻdzȎȁȎÞdzȎǵǩǸ ǸǩǹǩǻȄǶǭǩǺǷǶǭǩDzǩáljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãNJȎǴȎǵǪǩǺ áǩǹǵǩǺȄǶǭǩǭǩdzåǰǭǮǴǬǮǶ ǚǷǶȄǵǮǶ ǪȎǹǬǮ ǮǺǮǸǻȎdz dzǮǰǮãǭǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺ ǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄãéǭǮǵǮǴȎDZǶǭǼǺǻǹDZȈǴȄáDZǶǶǷǫǩǿDZȈǴȄá ǭǩǵǼȄǶȄãǯȄǴǭǩǹßǩǩǹǶǩǴßǩǶǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǯÝǶǮǏçǵȄǺǸǮǶáǩǵǻǼǭȄãǯǷǴdzǩǹǻǩ ǺȄȁǮãǪǮǹȎǶǭǮȎǺȁǩǹǩǴǩǹǭȄãȎǺdzǮǩǺȄǹȄǴǼȄǶǩ ǪåǴȎǶǬǮǶ ǪȇǭǯǮǻ áǩǹǩǯǩǻǻǩǹȄǶȄã ǸǩDzǭǩǴǩǶȄǴǼ ǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶǪǩßǩǴǩǼǺǷǶǭǩDzǩáǑǶǭǼǺǻǹDZǩǴǭȄáǸǩǹdzǻȎã ǭǩǵǼǭǮãǬǮDzȎǶǪǩßǩǴǩǼǯéǹǬȎǰȎǴǭȎ êǑǑǍǕNJǯéǰǮǬǮǩǺȄǹȄǴßǩǶǯȄǴȎȁȎǶǭǮǮǴǷǹǭǩǭǩ ǭǮǶǩǹǻȄáȁǩßȄǶǯÝǶǮǷǹǻǩǪDZǰǶǮǺǺǼǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎ áǷǴǭǩǼ ǩǴȄǸ ǵȄã ǯǩãǩ ǯçǵȄǺ ǷǹȄǶǭǩǹȄǶȄã áçǹȄǴǼȄǶǩǺǮǪǮǸȁȎǪǷǴßǩǶȄǶǩǻǩǸåǻǼáǩǯǮǻ ǗǺȄǯÝǶǮǪǩǺáǩǭǩǸÝǹǵǮǶǭȎȁǩǹǩǴǩǹNJDZǰǶǮǺǻȎã ǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹȄǶȄãǺǩǴȄáǻȄáǻåǴǮǼǴǮǹȎǶ çǴßǩDzǻǼßǩ ǵéǵdzȎǶǭȎdz ǪǮǹȎǸ ǪçǴ ǻǮdz ǯȄǴȄ ǵǴǹǭ ǻǮãǬǮǶȎ áçǹǩǸ ǯȄǴǭȄã dzåǹǺǮǻdzȎȁȎǶǮǶ ßǩǩǹǻǻȄ ǚǷǶȄǵǮǶǪȎǹǬǮǮǴǷǹǭǩǶȄãDZǶǭǼǺǻǹDZǩǴǭȄáǭǩǵǼȄ ǶȄã Ǐljæ áçǹȄǴȄǵȄǶǭǩ åǶǮǹdzÝǺȎǸ éǴǮǺȎ ǶǮǬȎǰǬȎ dzǩǸDZǻǩǴßǩDZǶǫǮǺǻDZǿDZȈǴǩǹdzåǴǮǵȎåǶǮǹdzÝǺȎǸåǶȎǵȎǶȎã ǯǮdzǮdzåǴǮǵȎǶȎãåǶǭǮǼȁȎåǶǮǹdzÝǺȎǸǻȎãǯÝǶǮǵǩȁDZǶǩ ǯǩǺǩǼǭȄã DZǶǭǮdzǺǻǮǹȎ ȁDZdzȎǰǩǻǻȄá ǮǵǮǺ ȆdzǺǸǷǹǻ éǴǮǺȎǶȎã çǴßǩȇȄ ǺDZȈáǻȄ ǶǮǬȎǰǬȎ dzåǹǺǮǻdzȎȁǻǮǹȎǶǮ áǷǴ ǯǮǻdzȎǰǼǭȎãÝǴǺȎǰǭDZǶǩǵDZdzǩǺȄǪǩDzáǩǴǼǭǩ NJDZǰǶǮǺǻȎãǯǷǴdzǩǹǻǩǺȄǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄȁǮã ǪǮǹȎǶǭǮ ǯǷǪǩǴǩǹǭȄã ǪǩǺȄǵ ǪåǴȎǬȎ áȄǰǵǮǻ dzåǹǺǮǻǼ ǺǩǴǩǺȄǶǭǩ ǯéǰǮǬǮǩǺȄǹȄǴǩǭȄǪçǴêǑǑǍǪǩß ǭǩǹǴǩǵǩǺȄǶȄãǶǮǬȎǰǬȎǵȎǶǭǮǻǻǮǹȎǶǮǺÝDzdzǮǺdzǮǴǵǮDzǭȎ ǏǮǹǬȎǴȎdzǻȎǭǮãǬǮDzǭǮêǑǑǍNJǏǓǯÝǶǮǏâǏǓ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹȄǶȄãéDzǴǮǺǻȎǹǼȁȎǺȎǪǷǴȄǸǻǩǪȄ ǴǩǻȄǶǵéǭǭǮǴȎǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǷǹǬǩǶǭǩǹǩǹǩǺȄǶǭǩǶǩáǻȄ áǩǹȄǵáǩǻȄǶǩǺǻǩǹǺǷǶǭǩDzǩáǷǴǩǹǭȄǯéǰǮǬǮǩǺȄǹǼ ǪǷDzȄǶȁǩ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǩǻáǩǹǼȁȄ ǷǹǬǩǶ áçǹȄǴȄǵȄǶȄã ǩǹǩǺ ȄǶǭǩ áǩǹȄǵáǩǻȄǶǩǺǻǩǹǭȄã ǯǷáǻȄßȄ ǷǹȄǶ ǩǴȄǸǷǻȄǹ ǕǩǵǩǶǭǩǹǭȄǭǩȈǹǴǩǼǯÝǶǮáǩDzǻǩǭǩȈǹǴǩǼǮǴǷǹǭ ǩ ǶȄãǮãǪǮdzǶǩǹȄßȄǶǭǩǷǴǩǹǭȄãáǩǯǮǻǻȎǴȎǬȎǮǺǮǪȎǶǺȎǰ

ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÐÅÄÀÊÒÎÐ }¨™¦£˜ªĭx„}… }¨™¦£˜ªĭx„}… }¨™¦£˜ªĭx„}…

yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ †ˆ“…yx‰xˆ“ †ˆ“…yx‰xˆ“ ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“

ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ

ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ Ó¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ӼÌÙ¼ÌÆÑ ÎĪñäġìÁÖÁÎĭÜÈÜ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩ ǛǮdzǺǮǹǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄ

ljâǘljǙljǛǛǤâǞljNJljǙǔljǕlj ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãâǩǹǯȄǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǕǕȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄ ǩǼdzǿDZǷǶ ǬǷǴǴǩǶǭȄáÝǭȎǺȎ ǪǷDzȄǶȁǩˆǎǴǷǹǭǩǏǩǹǶǩǵǩ˜Ǐǡǚ ǯǩǹßȄǴȄádzǩǸDZǻǩǴȄǶǭǩßȄljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãéǴǮǺȎǶ ǯǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǯåǶȎǶǭǮ ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄá ǯéǹǬȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ ǾǩǪǩǹ ǴǩDzǭȄǷǪȃǮdzǻȎǶȎãǰǩãǭȄǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄljǘǼȁdzDZǶ dzåȁǮǺȎéDzljǴßǩȁáȄǪǩßǩt ǪȎǹǵDZǴǴDZǩǹǭ ǺǮǬȎǰ ǯéǰ ǷǶ ǪȎǹ ǵDZǴǴDZǷǶ ǯǮǻȎ ǯéǰ ǯǮǻǸȎǺ ǵȄã ǻǮãǬǮ ǎã ǻåǵǮǶǬȎǪǩßǩ ǪȎǹǯéǰǺǮdzǺǮǶǪȎǹǵDZǴǴDZǷǶǪȎǹ ǯéǰǯǮǻǸȎǺǯǮǻȎǵȄã ǻǮãǬǮǓǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩǶȄãdzåǴǮǵȎt ǮǴǼǻåǹǻǵDZǴǴDZǷǶéȁǯéǰǮǴǼéȁǵȄãǪȎǹǯéǰ ǻǮãǬǮ ǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻȄãåǻǮǻȎǶǼǩáȄǻȄǯȄǴǭȄãǵǩǼǺȄ ǵȄǶǭǩǺǩßǩǻ ljǼdzǿDZǷǶßǩáǩǻȄǺǼéȁȎǶǵȄǶǩǴǩǹǭȄdzåǹǺǮǻǮǷǻȄǹȄǸǻȎǰȎǴȎǵ ǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩǩǴǭȄǶǩǴǩǻȎǹdzǮǴǼáǩǯǮǻ ǯǮdzǮǻçǴßǩǴǩǹéȁȎǶǯǮdzǮǺÝDzdzǮǺǻǮǶǭȎǹǼǶåǵȎǹȎǶ ǪçǭǩǶ ÝǹȎtǏǚǖ ǻǮǬȎǶǩǻȄǶÝdzǮǺȎǶȎãǩǻȄǶ ǪǩǹǪǷǴßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩ   ǰǩãǭȄ ǻçǴßǩǴǩǹ éȁȎǶ ǪDZǰǶǮǺ ǺÝDzdzǮǺǻǮǶǭȎǹǼ ǶåǵȎǹȎǶ ǪçǭǩǶÝǹȎtNJǚǖ ǻǷǴȄáǩǻǩǼȄǶǪȎǹȎǶȁȎǪǩǺȁȄǶȄãǻǮǬȎǶǩǻȄǶ ÝdzǮǺȎǶȎãǩǻȄǶ ǪǩǹǪǷǴßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩ  dzǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩǶȄáǩDzǻǩǹǼéȁȎǶǮdzȎǶȁȎǭǮãǬǮDzǭǮǬȎǪǩǶdzǻǮǬȎ ǮǺǮǸǩDzȄǹȄǺǼȁǷǻȄǶȄãǭǮǹǮdzǻǮǵǮǴǮǹȎǶ ǪǩDzǴǩǶȄǺǭǮǹǮdzǻǮǹȎǶ ǸǷȁǻǩǴȄáǵǮdzǮǶǯǩDzȄǻǮǴǮǽǷǶȄ ǽǩdzǺǮPDLO 

  çǴǻǻȄá dzǼÝǴǩǶǭȄǹǼȁȄ ǷǹǻǩǴȄá ǪǮǹǬǮǶ ǦǟâǶȄã ǯǩǹǩǵǭȄǴȄßȄ ǵǮǹǰȎǵȎǶ dzåǹǺǮǻǮ ǷǻȄǹȄǸ ǛȎǰȎǴȎǵǶȎã ǫǮǪ ǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩǩǴǭȄǶǩǴǩǻȎǹdzǮǴǼáǩǯǮǻ ǏǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶǭǮǹǮdzǻǮǹåǰǬǮǹǬǮǶdzǮǰǭǮáǩǻȄǺǼȁȄ ǪȎǹ ǯçǵȄǺ dzéǶȎ ȎȁȎǶǭǮ ǛȎǰȎǴȎǵǶȎã ǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǩ ǮǶǬȎǰȎǴǬǮǶ ǭǮǹǮdzǻǮǹǭȎåǰǬǮǹǻǮǭȎljǼdzǿDZǷǶßǩáǩǻȄǺǼȁȄǹǮǻȎǶǭǮǻȎǹdzǮǴǼéȁȎǶ áǩǻȄǺǼȁȄǶȄãǦǟâǺȄáǷDzȄǴßǩǶǩǼdzǿDZǷǶßǩáǩǻȄǺǼßǩåǻȎǶȎǵǭȎ ǏǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼ ǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶ ǺǩǻǼ áǩßDZǭǩǺȄǶ ǪǮdzȎǻǼ ǻǼǹǩǴȄ âǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯ âǩǼǴȄǺȄǶȄã áǷǺȄǵȁǩǺȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ ǶȄǺǩǶ ǪǷDzȄǶȁǩ ǻȎǰȎǴȎǵǶȎãǫǮǪǸǷǹǻǩǴȄǶǭǩǻȎǹdzǮǼáǩǯǮǻ ljǼdzǿDZǷǶßǩ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄ ǻȎǹdzǮǼ ǩǼdzǿDZǷǶ åǻdzȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ ǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹǼǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶdzéǶǶǮǶǪǩǺǻǩǸåǻǮǭȎǯÝǶǮǩǼdzǿDZǷǶ åǻdzȎǰȎǴǬǮǶǬǮǺǩßǩǻáǩǴßǩǶǭǩǩȈáǻǩǴǩǭȄ ǓǮǸȎǴǭȎdz ǯǩǹǶǩǴǩǹǭȄ áǩǪȄǴǭǩǼ éȁȎǶ ǭǮǸǷǰDZǻǻȎdz ȁǷǻ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã âǩǹǯȄ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǕǕ NJǚǖ NJǑǓ..0).=$,%$1.= ˆâǙâǩǹǯȄǵDZǶDZǺǻȎǹǴȎǬȎǶȎãâǩǰȄǶǩȁȄǴȄádzǷǵDZǻǮǻȎ˜ǕǕ 77.ǓǪǮ ljǶȄáǻǩǵǩ éȁȎǶ ǵȄǶǩ ǵǮdzǮǶǯǩDzßǩ ǾǩǪǩǹǴǩǺȄãȄǰ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄNJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdzdzåȁǮǺȎéDzȯdzǩǪDZǶǮǻ ǻǮǴ

ǚǎǖǀǕǛǎǔǎǝǗǖǤ «Астана қаласы мәслихатының аппараты» ММ Астана қаласы мәслихаты аппаратының мемлекеттік қызметшілері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасын, «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен Ар-намыс кодексі нормаларын бұзу мәселелері бойынша хабарлау үшін сенім телефоны нөмірін хабарлайды: 55-66-35

ʥ̞̞̔̚ಪ̡̥̖̖̦̙̜̼̥̼̌͗̚ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼͕̌̌ʳ̛̣̭́ʮ̦̭̌ರ̞̬̐ಱ್̡̣̼̹̖̭̞͕ϭϮ ˁ̴̨̖̦̞̥̯̖̣̖̦̼͗нϳ;ϳϭϳϮͿϱϰͲϭϱͲϭϯ͕˃್̡̞̬̖̱̣̞̥̞̍͗нϳ;ϳϭϳϮͿϱϰͲϳϲͲϭϳ ʮ̖̖̣̙̔೅̬̖̥̔͗нϳ;ϳϭϳϮͿϱϰͲϳϲͲϮϯ͕ʪ̌ಢ್̬̼̭̣̞̥̹̖̭̞̦̞̔̌̍ಪ̴̨̯̖̣̖̦̼͗нϳ;ϳϭϳϮͿϱϰͲϳϲͲϬϯ ˁ̜̯̌: www.mcppz.kz E-mail: mcppz@mail.ru kx‰Šx…xxĭx„“v kx‰Šx…xxĭx„“v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ©¨L¢ª©ªL›L ©¨L¢ª©ªL›L

ǯéǰǮǬǮǩǺȄǹȄǴǩǭȄǪçǴǪåǴȎǶǬǮǶǪȇǭǯǮǻáǩǹǩǯǩǻȄ ǶȄã ǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶ ǪȎǹȁǩǵǩ ǻåǵǮǶǭǮǻǮǭȎ ǖÝǻDZǯǮǺȎǶǭǮ ǪȎǴȎǵǩǴßǩǶǵǩǵǩǶǭȄáǻǩǹȄǪǷDzȄǶȁǩǯçǵȄǺǸǮǶáǩǵ ǻȄǴßǩǶǩǰǩǵǩǻǻǩǹéǴǮǺȎǻåǵǮǶǪǷǴȄǸǻçǹ ljDzǵǩáǻȄáDZǶǭǼǺǻǹDZǩǴǩǼdzǩǹǻǩǺȄǶȄãdzåǸǻǮǬǮǶdzÝǺȎǸ ǷǹȄǶǭǩǹȄǯǷǪǩǴȄááǼǩǻǻȄǴȄááǩáǷǴǯǮǻdzȎǰǬǮǶǯǷá ǑǶǫǮǺǻǷǹǴǩǹǭȄǻǩǹǻǼǵǩáǺǩǻȄǶǭǩǩǹǶǩDzȄȆdzǷǶǷ ǵDZdzǩǴȄá ǩDzǵǩá ǩǼǵǩßȄǶǭǩ ǸǷǻǮǶǿDZǩǴǭȄ DZǶǫǮǺǻǷǹ Ǵǩǹßǩ ǪǩǹǴȄá DZǶǽǹǩáçǹȄǴȄǵȄǵǮǶ ǯǮǹ ǻǮǴȎǵǭǮǹȎ ǪǮǹȎǴǮǭȎ ljǴǩDzǭǩ ǯǮǹ ǻǮǴȎǵǭǮǹȎǶ ǪåǴǼ ǹÝǺȎǵȎ çǰǩá ǼǩáȄǻǻȄǩǴǩǭȄǚǷǴǩDzǷǺȄǶǮǵǮǺǮǪǩǺáǩǭǩǺǮǪǮǸ ǻǮǹǵǮǶǯȄǴǭǩǶǪǮǹȎˆ%60HGLNDOVXUJHU\˜Ǐǡǚ ˆ$67$1$ %/2&$,'˜ Ǐǡǚ ˆ$67$1$ 0(',.$/ (*8,30(17˜ǏǡǚǯÝǶǮˆljǺáǩǹǛǩǼ.=˜ǏǡǚǵǮǶ ǯǮǹǻǮǴȎǵǭǮǹȎǶǹÝǺȎǵǭǮǼǸǹǷǿǮǭǼǹǩǺȄǩȈáǻǩǴßǩǶǯǷá ǚǷǶǭǩDzǩáljǦljdzǮDzǪȎǹáǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹȄǵǮǶáçǹȄ ǴȄǺǵǷǶǻǩǯǭȄá ǯçǵȄǺǻǩǹǭȄ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹǼ ǯÝǶǮ ǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹǭȎdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶǵǮǹǰȎǵǭǮǹǭǮǸǩDzǭǩǴǩǶǼßǩ ǪǮǹǼǪǷDzȄǶȁǩáǩǪȄǴǭǩǶßǩǶdzǮǴȎǺȎǵȁǩǹǻǻȄáǵȎǶǭǮǻ ǻǮǵǮǴǮǹǺǩáǻǩǴǵǩDzǷǻȄǹ ǛǮdzǺǮǹǼdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǵǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãNJȎǴȎǵ ǪǩǺáǩǹǵǩǺȄǶǩǯÝǶǮǷǶȄãǫǮǭǷǵǺǻǫǷǴȄáǪǩßȄǶȄǺǻȄ çDzȄǵǭǩǹȄǶǩǯǩǴǸȄǪȎǴȎǵǪǮǹǼǵǮdzǮǵǮǴǮǹȎǶáǩǵǻǩǵǩ ǺȄǰǮǻǼǬǮǪåǴȎǶǬǮǶǪȇǭǯǮǻáǩǹǩǯǩǻȄǶȄãǸǩDzǭǩǴǩǶǼ ǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶȎãǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎáǩǹǩǺǻȄǹȄǴǭȄ ǎǴǷǹǭǩǶȄã ǯǩǴǸȄ ǪȎǴȎǵ ǪǮǹǼǭȎã áǷǴǭǩǶȄǺǻǩßȄ ǯéDzǮǺȎǶȎãdzådzǮDzdzǮǺǻȎǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎǶȎãǪȎǹȎǪçǴǷáǼȁȄǴǩǹ ǷǹȄǶǭǩǹȄǶȄãǻǩǸȁȄǴȄßȄǵǮdzǻǮǸßDZǵǩǹǩǻǻǩǹȄǶȄã ȁǩǵǩǵǮǶȄǸǩDzǭǩǴǩǶǼáȄǰǵǮǻȎǶȎãǹçáǺǩǻǮǻȎǴǬǮǶ ǵǮǹǰȎǵȎǶǮǶ ǩǺȄǸ dzǮǻdzǮǶ ǺǷǶǭǩDzǩá ǵçßǩǴȎǵǭǮǹǭȎã ǻǩǸȁȄǴȄßȄǭǩǪǩDzáǩǴǩǭȄ ǕǮdzǻǮǸǻǮǹǭǮǬȎdzǷǵǸȅȇǻǮǹǴȎdzǯÝǶǮǪǩǺáǩǭǩǻǮǾǶDZdzǩ ǷáǼ ǯçǵȄǺǻǩǹȄǶȄã ǻéǹǴǮǹȎ ǵǮǶ ÝǭȎǺǻǮǹȎǶ ǯǮǻȎǴǭȎǹǼ éȁȎǶ ǰǩǵǩǶǩǼDZ ǩáǸǩǹǩǻǻȄá ǻǮǾǶǷǴǷǬDZȈǴǩǹǭȄ ǻǷǴȄá ǵåǴȁǮǹǭǮǸǩDzǭǩǴǩǶǼßǩǺǷǶǭǩDzǩáǪȎǴȎǵǯéDzǮǺȎǶȎãǪǩǺ áǩǹǼǻDZȎǵǭȎǴȎǬȎǶǩǹǻǻȄǹǼéȁȎǶǵéǵdzȎǶǭȎdzǪǮǹǵǮDzǷǻȄǹ ǖÝǻDZǯǮǺȎǶǭǮ ǪȎǹȎǶȁȎ ǻǷáǺǩǶǶȄã áǷǹȄǻȄǶǭȄǺȄ ǪǷDzȄǶȁǩǩǶȄáǻǩǴßǩǶǪçǰǼȁȄǴȄáǻǩǹǭȄãdzåǴǮǵȎ ǵǴǶǻǮãǬǮǶȎáçǹǩǭȄǷǶȄãdzåǸȁȎǴȎǬȎáǩǴǸȄǶǩdzǮǴǻȎǹȎǴǭȎ ǶǮǵǮǺǮǪȇǭǯǮǻdzǮåǻǮǴǭȎ ljǶȄáǻǩǴßǩǶ åǰǮdzǻȎ ǵÝǺǮǴǮǴǮǹ ǯÝǶǮ ǩǶȄáǻǩǴßǩǶ ǪçǰǼȁȄǴȄáǻǩǹ ǪǷDzȄǶȁǩ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǛǮdzǺǮǹǼ dzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǵǮǶ ǪǩǹǴȄá ǵéǭǭǮǴȎ ǫǮǭǷǵ ǺǻǫǷǴǩǹ ǵǮǶ ǵǮdzǮǵǮǴǮǹǬǮ ǻDZȎǺǻȎ ǻǩǸǺȄǹǵǩǴǩǹ ǵǮǶ çǺȄǶȄǺǻǩǹǪǮǹȎǴǭȎ

«Астана қаласы Мәдениет басқармасы» ММ қызметкерлерінің ҚР мемлекеттік қызметкерлері Ар-намыс кодексін бұзған жағдайда 55-67-75, 55-67-74 сенім телефондарына хабарласуларыңызды сұраймыз. ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ÅôìáóĭÁÇÜÂÁÊ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉÎ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ՆŠ†Š,ƒ, ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉÎ ‰Ī£ª˜¥‰},Ò Õ†Š†Š,ƒ, ‰Ī£ª˜¥‰},Ò

{˜Ÿªĭ˜Ÿ˜Ĭ©ª˜¥ˆ©§«™£ ¢˜©³¥³ĦxĬ§˜¨˜ª¤ ¥ ©ª¨£L›L¥œžªL¨¢£L§Ě{¢«Ģ£L›L™¨L£›¥ ˆœ˜¢® ·Ĭ¦£ž˜Ÿ™˜ £¨L¥LĦ§L¢L¨£¨L¤¥¢ĤŸĬ˜¨˜©³¥™Ĥ£L©«L°˜¨ª¤© ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ {˜Ÿªkx©ª˜¥˜˜Ĭ°˜¤³v›˜ŸªL¨œ˜¢® ·©³¥³Ħ¢¦¤§´¶ª¨£L¢¦¨ª˜£³Ĩ³¥œ˜ª¨L£L§Ĭ˜ªª˜£œ³ËÆÈÆËÙ¼ÑÆÅÁËÓÏÑ — ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏÃ

ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ

ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ

ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ

„¢¥ž˜¡³¤³Ÿ „¢¥ž˜¡³¤³Ÿ x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³ ÅïòóüĬ¢Ĥ°©L ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©L ª£¬˜¢© 

ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ

ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ËġîáêüíÒģËÆÎ ËġîáêüíÒģËÆÎ

Ә¨˜£³¤³ 15100 Ҙ§©³¨³©Ě Ҙ§©³¨³©Ě Âáòðáöáîá x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³~Ī™˜¥¦š¢Ĥ°©L k€Ÿœ˜ª£´©ªš¦y„v~‰


16 Ě 

&æêòæîâĄíáíüñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǸǶǵǷǹ

ОТАНДЫҚ ТЕЛЕАРНАЛАР

УАҚИҒА ОРНЫНАН БАЯНДАЙДЫ ˇ˶˵˙˯ˬ˞˘ˮ ഉˬ˟˭ ˽˟˭ˤ˯ˮ˘˵́ˮ˘ ˙˧˲ ˘˥೦˘ ˢ˶́೪ ˶˘೪́˵ ೪˘ˬ˞́͘ ʻ഑˭˧˲˧ ˙˧˲˧ˮ˾˧˳˘ˮ˘ˬ˘˵́ˮ˳˱˯˲˵˵́೮˙೵ˬ˵೴˲˧ˮ˟ˮ ഑˵˟˵˧ˮ˟೮˭˘೮́ˣ˞́ˢ˘˲́˳˵഑˲˵ˢ́ˬ˞˘ ˙˧˲ ˳˯೦́˱ ˯˵́˲˘˞́͘ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˞́೪ ˪˯˭˭˟ˮ˵˘˵˯˲ˬ˘˲ ˭˟ˮ ˢ˶˲ˮ˘ˬˤ˳˵˟˲ ˳˱˯˲˵˵́೪ ˢ˶˲ˮ˘ˬˤ˳˵ˤ˪˘ ˵˘˲ˤ˺́ˮ˞˘ ˘ˬ೦˘˾ ˲˟˵ ˧˳Ͳ˾˘˲˘ˮ́ ˶˘೪ˤ೦˘ ˯˲ˮ́ˮ˘ˮ ˙˘̆ˮ˞˘˥˵́ˮ˙˯ˬ˘˞́͘ Телекөрермендер «Қазақстан» телеарнасының тікелей эфирінен 33 матчтың, «Еуразия 1» арнасынан және «КAZsport» телеарналарынан 32 матчтың трансляциясын көре алады. Сонымен қатар, телекөрермендер әлем чемпионатының ашылу салтанатын «Қазақстан» және «КAZsport» телеарналарынан көру мүмкіндігіне ие. Жабылу салтанатын 2014 жылғы 13 шілдеде «Қазақстан» және «Еуразия 1» телеарналарынан тамашалауға болады. Матчтардың толық кестесін

БЕРДІҚҰЛОВ БӘЙГЕСІН «АЛМАТЫ» АЛЫП КЕТТІ 1995 жылдан бері Алматыда өткізіліп келген жарысты ұйымдастырушылар еліміздегі орталық басылымдардың, сондайақ, басқа да газет-журналдардың, телеарналардың, интернет сайттардың бас қалада шоғырлануы себепті «Астана-аренада» өткізуге шешім қабылдаған екен. 12 құрама қатысқан додаға алматылық, шымкенттік және жергілікті журналистер қатысты. Өз тобынан оза шапқан үш команда жартылай финалға тікелей жолдама алса, әр топтағы екінші

орындағылардың үздік нәтиже көрсеткені ақтық ойынға таласатын төрт құраманың бірі атанды. Жартылай финалдың алғашқы ойыны оңтүстікқазақстандық журналистер мен «Хабар» арнасының алматылық қосыны арасында өтіп, «хабарлықтар» ақтық сынға шықты. Олардың ізінше астаналық «Хабарды» қапы қалдырған «Алматы» телеарнасының ұжымы да финал жолдамасын қалтаға басты. Сонымен, үшінші орынға талас барысында Оңтүстік Қазақстан

облысының өкілдері қарсыластарын 4:3 есебімен ұтса, финалда «Алматы» телеарнасы өз жерлестері саналатын «Хабарды» пенальтиден сүріндіріп, турнирдің бас жүлдесін жеңіп алды. Жеңімпаздарға ұйымдастырушылар тарапынан медаль, диплом және т.б. бағалы сыйлықтар табыс етілді. Бұл турнир бастапқыда Байланыс және ақпарат министрлігінің, кейін 2008 жылдан бастап Туризм және спорт министрлігінің ұйытқы болуымен жолынан жаңылмай келе жатыр. Сондай-ақ, ол 2011 жылы Спорт және денешынықтыру істері агенттігінің бастамасымен Шымкент қаласында спорттың бес түрінен алғаш рет БАҚ арасында С.Бердіқұловты еске алуға арналған І спартакиаданың өтуіне түрткі болды.

ʺˤˮ˳˪ ೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘ ഑˵˧˱ ˢ˘˵೪˘ˮ ˺˯˪˪˟˥˞˟ˮ ഉˬ˟˭ ˙˧˲˧ˮ˾˧ˬ˧˛˧ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ೪೵˲˘˭˘˪˯˭˘ˮ˞˘˳́೴˾˧ˮ ೪೵˵˙˯ˬ˭˘˥˵೵˲͘

ХОККЕЙШІЛЕРІМІЗ АЙДЫНДЫ ЖАТЫРҚАП ЖҮР МЕ? Алғашқы кездесуде Германия хоккейшілерімен айдынға шыққан біздің жігіттер бірінші болып есеп ашқанмен, өз қақпаларына қарымта шайба соққызып алып, 60 минутты тең есеппен аяқтады. Кейін қос құрама қосымша уақытта да жеңімпазды анықтай алмай, буллитке жүгінуге тура келді. Бірақ бағымыз шаппады ма, әлде бабымыз

келмеді ме, әйтеуір, Ари-Пекка Селин шәкірттері қолда тұрған жеңістен айырылып қалды. Ал, екінші ойынды айдын иелеріне қарсы өткізген Қазақстан құрамасы 1:4 есебімен ойсырай жеңіліп, тағы да тауымызды шаққандай болды. Бірінші кезеңде бір шайбамен алда тұрған хоккейшілеріміздің екінші және үшінші кезеңдерде өз

қақпаларына соғылған төрт шайбаға жауап қайтаруға шамалары жетпеді. Осылайша, қазір біздің құраманың қоржынында 1 ғана ұпай бар. Алда Финляндия, Ресей, АҚШ, Швейцария және Латвия құрамаларымен болатын кездесулер тосып тұр. Олардың да оңай шағылар жаңғақ емес екенін бәріміз білеміз...

ЖАҢА КІТАПТАР –

ҰЛТТЫҚ СПОРТ ЖАРШЫСЫ ౢ˘ˣ˘೪ ˵഑ˬ ˳˱˯˲˵˵˘ˮ ೪˘˾˘ˮ˞˘ ˪˟ˮ˞˟ ˙˯ˬ೦˘ˮ ˟˭˟˳͘ ˁ˯ˬ˘˲˞́೮ ˙˧˲˧ ʹ ˘˞˘˭ˮ́೮ ˘೪́ˬ́ˮ ˞˘˭́˵́˱͕ ˯˥Ͳ഑˲˧˳˧ˮ ˪˟೮˟˥˵˶˛˟˳˟˙˟˱˾˧˙˯ˬ˘˵́ˮ˵˯೦́ˣ೪೵˭˘ˬ˘೪͘

Бетті дайындаған: Нұрислам ҚҰСПАНҒАЛИ

ʺ˘˭́˲˞́೮ϵͲϭϬ˪೴ˮ˞˟˲˧ˁ˱˯˲˵ˢഉˮ˟˞˟ˮ˟˾́ˮ́೪˵́˲˶˧˳˵˟˲˧ ˘˛˟ˮ˵˵˧˛˧ˮ˧೮೵˥́˭˞˘˳˵́˲˶́˭˟ˮˁ˟˥˞˘˺˭˟˵ʥ˟˲˞˧೪೵ˬ˯˚˵́˟˳˪˟ ˘ˬ˶೦˘ ˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ ˞ഉ˳˵೴˲ˬ˧ ˾˘೦́ˮ ˹˶˵˙˯ˬ ˵˶˲ˮˤ˲˧ ˵೵೮೦́˾ ˲˟˵ ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳ˘˲˟ˮ˘ͩ˳˵˘˞ˤ˯ˮ́ˮ˞˘˙˯ˬ́˱഑˵˵˧͘ʽ೦˘ˮ˟ˬ˧˭˧ˣ˞˧೮ഉ˲ ഑೮˧˲˧ˮ˟ˮ˪഑˱˵˟˛˟ˮʥʤౢ഑˪˧ˬ˞˟˲˧೪˘˵́˳́˱͕ˢ˶˲ˮ˘ˬˤ˳˵˟˲˞˧೮˞˟ ˞˯˱˵˟˙˟˘ˬ˘˵́ˮ́ˮ˪഑˲˳˟˵˵˧͘

«Қазақстан» РТРК» АҚ сайтынан алуға болады. Аймақтық іріктеу жарыстарын қоса есептегенде әлем чемпионаты 3 жыл жалғасады. 2014 жылғы біріншіліктің іріктеу жарыстарына 204 құрама қатысты. Бір ай ішінде өткізілетін ақтық додаға 32 команда қатысады. Оның 31-і іріктеу турнирінің қорытындысы бойынша жолдама иеленсе, біреуі – жарыс иесі Бразилия. Тарихта Пеленің отандастары дүбірлі доданы өткізуді өз мойындарына бесінші рет алғалы отыр.

Ежелгі дәуірлерден өзіне сай ережесі қалыптасқан төл ойынымызды қазіргі дойбы, шахмат сықылды спорт түрлерімен тең дәрежеде көрсек те болады. Қазіргі уақытта ұлттық спорттың шашбауын көтеріп, қай салада болмасын, қазақтың да төрт құбыласы түгел екенін танытып жүрген азаматтарымыз бар. Солардың бірі ретінде «Тоғызқұмалақ есептері мен этюдтері», «Тоғызқұмалақтың теледидарлық сабақтары» сынды жаңа кітаптардың авторы Мақсат Шотаевты атауға болады. Ол сиясы әлі кеуіп үлгермеген кітаптарында тоғызқұмалақтың теледидарлық сабақтары мен шығармашылығы тура-

лы кеңінен тоқталған. Сондай-ақ, есеп пен этюд жанрының өзіндік ерекшеліктерін нақты мысалдармен көрсетіп, осы спорттың негізгі теориясын қалаған Ә.Ақшораев еңбектерінің құнды тұстарына тоқталады. Қос кітап ұлттық ойынға қызығатын әрі шұғылданатын және шеберлігін арттырғысы келетін оқырмандарға арналған.

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚШЫ ЖАСТАР ЖАРАП ТҰР ʽ˳́ˢ́ˬ˞́೮ϭϳͲϮϴ˳ഉ˶˧˲˘˲˘ˬ́೦́ˮ˞˘ʿ˘˚ˬ˯˞˘˲೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘ ˵˯೦́ˣ೪೵˭˘ˬ˘೪˵˘ˮ ഑˵˪˟ˮ ˢ˟˪˟ˬ˟˥ ˽˟˭˱ˤ˯ˮ˘˵˵˘ ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮˳˱˯˲˵˾˟˙˟˲˧ˁ˘ˬ˵˘ˮ˘˵ౢ೵˳˘˥́ˮ˯˚˘˲˘˱ˤ˞˙˯˥Ͳ ́ˮ˾˘ϯ˯˲́ˮ˘ˬ˳˘͕˘ˬ˾˘˱˾˘೮˯˥ˮ˘˶˞˘ˮ˳˱˯˲˵˾˟˙˟˲ˬ˧˛˧ˮ˟ ೴˭˧˵˪˟˲ʥ˘೪́˵ˢ˘ˮˈ˘˞́ˬ˙˟˪˪೴˭˧˳˭˟˞˘ˬ̂ˢ˟೮˧˱˘ˬ˞́͘ Ал 1-7 мамыр аралығында Бішкек қаласында өткен ІІ Орта Азия Кубогына арналған халықаралық жарысқа Қазақстан мен Қырғызстан елдерінен жалпы саны 120 спортшы қатысқан болатын. 7 кезеңнен тұратын жарыс ерлер және қыздар арасында швейцар жүйесімен өтті.

Командалық есепте Қазақстан құрамасы ерлер және әйелдер арасында да жеңімпаз атанды. Қазақстан құрамасының сапында астаналық Нұрбек Құрманов және Гүлжан Мағауовалар бар екенін айта кеткен жөн. Алғашқысы – спорт шебері.

51 (3108) 2014-05-13  

АСТАНА АҚШАМЫ №51 (3108) 13 мамыр 2014

51 (3108) 2014-05-13  

АСТАНА АҚШАМЫ №51 (3108) 13 мамыр 2014

Advertisement