Page 1

Ě

45 

ÂÆÊÒÆμ

ÇæìâáĨüóüíæîçüìåáíåüĨü ïĦóġòóĄëíò

24 ÒģÔ¼Ñ ÇÜÌ

-3°.. -1°

ÓáĦáóôüòáĨáóíéîôó

+14°..+18°

:::$67$1$$.6+$0<.= 6+$0<.=

ËġîâáóôüòáĨáóíéîôó ËġîĪèáĬóüĨüòáĨáóíéîôó ÂĪìëġîäĄæĦüòóüĬáôá n&–çüì ÆĦòôüĬóæíðæñáóôñá n&–çüì

ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ ϮϱͲϮϲ˳ഉ˶˧˲˞˟ ͨʥ˧ˣʹ˙˧˲˵೵˵˘˳ ˺˘ˬ́೪˱́ˣ͊ͩ ˘˵˵́ ˈ౬೪˘ˬ˘ˬ́೪˹˟˳Ͳ ˵ˤ˚˘ˬ̂഑˵˟˞˧͘ ʤ˥˵˶ˬ́˾˘˲˘೦˘ ϭϵ̃˵ˮ˯˭ഉ˞˟ˮˤ ˙˧˲ˬ˟˳˵˧˪೪˘˵́˳˘˞́͘ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮ ʶഉ˳˧˱˯˞˘೪˵˘˲ ˹˟˞˟˲˘˻ˤ̆˳́ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘೦́ౢ˘˲˵˵˘˲ ˭˟ˮ˭೴˛˟˞˟˪˵˟˲˛˟ ˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ ˭˟˞ˤ˻ˤˮ˘ˬ́೪Ͳ ഉˬ˟˶˭˟˵˵˧˪˭˟˪˟˭˟˞˟˳˟ˮ˙˧ˬ˧˪ˢഉˮ˟ ೪˘˥́˲́˭˞́ˬ́೪ ˘˪˻ˤ̆˳́ˮ഑˵˪˧ˣ˟˞˧͘

ǂƼȽǗLjǀǗǂƼɍƼLJǗɅ

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

ǬDzǨǧǸȂǹǧǶǸȂǷȂǶǬǫʵ

ౢ˘ˣ˧˲೪˯೦˘˭˞́೪˪഑ˬ˧˪˵˟˲˞˟˙˟˥ˮ˟˪˘˭˟˲˘ˬ˘˲ ˯˲ˮ˘˵́ˬ೦˘ˮ́ˮ˪഑˲˧˱ˢ೴˲˭˧ˣ͘ಉˣ˧˭˧ˣ˪೴ˮ˞˟ˢ೴˲˟˵˧ˮ ϭϬͲ˾́ˮ഑˭˧˲ˬ˧˘˚˵˯˙˶˳˵˘˲˞˘˯˳́ˮ˞˘˥೪೵˲́ˬ೦́ˬ˘˲ ˟˪˧Ͳ˟˪˧˞˟ˮ˯˲ˮ˘˵́ˬ೦˘ˮ͘ʫˮ˞˧˘˚˵˯˙˶˳˵˘˲˞́˵˯˲˶́ˬ˞˘˱͕ഉ˭ˤ̆ˮ˭˟ˮ೵̆ˬ́˵˟ˬ˟˹˯ˮ˞́೪˯˥˭˘˥˵́ˮ೵˲́ˬ˘˲ ˘̆೦́ˮ˵˘˲˵˘ˢ೴˲˟˵˧ˮ˙˯ˬ˞́͘ʥ೵ˬʹ˟ˬ˯˲˞˘ˬ́೪˵˘˲˞́೮ ೪˘˶˧˱˳˧ˣ˞˧˛˧೴˾˧ˮˢ˘˳˘ˬ೦˘ˮ˾˘˲˶˘͘ʫˬ˙˘˳́˘˥˵೪˘ˮ˞˘˥͕ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘˶˧˱˳˧ˣˢഉˮ˟˵೵˲˶೦˘ˢ˘˥ˬ́˙˯ˬ˶೦˘˵ˤ˧˳͘ʽ˳́೦˘ˮ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́˟ˬ˯˲˞˘˞˘೪˯ˬ೦˘˘ˬ́ˮ೦˘ˮˢ೵˭́˳˵˘˲ ˙˘˲˾́ˬ́೪͘

âġIĢIĝĚěęI ěģĠĖĩIĥħIĝ ĠĖġĖ 4-бетте

ͨಁˮˢ೴˲˟˛˧˭ ʹʤ˳˵˘ˮ˘͊ͩ ˙˘˥೪˘˶́ˮ˘೪˘˵́˳˶೦˘ ˟ˬ˧˭˧ˣ˞˧೮˵೴˱˪˧˲Ͳ ˵೴˱˪˧˲˧ˮ˟ˮ഑˵˧ˮ˧˾˵˟˲ ˪഑˱˵˟˱˵೴˳˶˞˟͘ ʥ೵ˬ˙˘˥೪˘˶˞́೮ ˢ˟೮˧˭˱˘ˣ˞˘˲́ʤ˳˵˘ˮ˘˪೴ˮ˧ˮ˟˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ ˛˘ˬ˘Ͳ˪˯ˮ˻˟˲˵˵˟഑ˮ˟˲ ˪഑˲˳˟˵˟˵˧ˮ˙˯ˬ˘˞́͘

Ǹ˅ǼǨǧǹ

ʹʪഉ˲˧˛˟˲ˬ˟˲˞˧೮೪˘˙́ˬ˞˘˶͕́ഉ˲˵೴˲ˬ˧˳˘˲˘˱˵˘˭˘ˬ˘˲˞́˵˘˱˳́˲˶˭೵ˮ˞˘˘˥˵˘˲ˬ́೪˵˘˥೪́˭˙˘˵˟˭˟˳ ˳˟˪˧ˬ˞˧͘ʥ೵ˬ˯˲˵˘ˬ́೪˵˘˟˭˞˟ˬ˛˧˳˧˪˟ˬ˛˟ˮ˘ˣ˘˭˘˵˵˘˲ˁ˧ˣ˞˟˲˭˟ˮ೪˘ˬ˘˥˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˘˘ˬ˘˞͍́

ƽǁǀǁǏLJƲdžNjǁljƽǁLJǍƲǃǀƲdž

9-бетте

ʹʥ˧ˣ˞˧೮˞ഉ˲˧˛˟˲ˬ˟˲ˮ˘˶೪˘˳˵˘˲˞́ˢ˟˲˛˧ˬ˧˪˵˧ ˟˭˺˘ˮ˘ˬ˘˲˞́೮ˢ˯ˬ˞˘˭˘˳́ˮ˟˭˟˳˟˘ˬ˞́ˮ˘ˬ˘ˢ˘ˣ́ˬ˶˙˯˥́ˮ˾˘೪˘˙́ˬ˞˘˥˞́͘ ʥ˘˲ˬ́೪˘೪˱˘˲˘˵˵́43-27-25˘ˮ́೪˵˘˭˘ ˵˟ˬ˟˹˯ˮ́˘˲೪́ˬ́˙˧ˬ˶˛˟˙˯ˬ˘˞́͘

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


2 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ʃɧɾȬʃɧɾ ˌ˧ˬ˞˟˘˥́ˮ˘ˮ˙˘˳˵˘˱˘ˣ˘˭˘˵˵˘˲ˣ˟˥ˮ˟˵˘೪́˾˯˵́˵˶˲˘ˬ́ ˵˯ˬ́೪ ˘ˮ́೪˵˘˭˘ˮ́ ˈ˘ˬ́೪೪˘ ೪́ˣ˭˟˵ ˪഑˲˳˟˵˶ ˯˲˵˘ˬ́೪Ͳ ˵˘˲́ˮ˘ˮ˘ˬ˘˘ˬ˘˵́ˮ˙˯ˬ˘˞́͘ౢ˘ˣ˧˲ˢˤˮ˘ˬ೦˘ˮ˳˘ˬ́˭˞˘˲ ˯˲˵˘೪˭೵˲˘೦˘˵೪˘˵˧˲˪˟ˬ˧˱ˢ˘˵́˲͘ ʥ˧˲́೮೦˘˥ˣ˟˥ˮ˟˵˘೪́೪˯˲́ˮ˘ˢˤˮ˘ˬ೦˘ˮ೪˘˲˘ˢ˘˵˪഑ˬ˟˭˧ ˾˘˭˘˭˟ˮϰ˵˲ˬˮ˵˟೮˛˟˙˯ˬ́˱˯˵́˲͘ ΎΎΎ ͨʤ̆ˬ˘೦˘ˮ ʤ˳˵˘ˮ˘ͩ ೵ˬ˵˵́೪ ഉˮ ˙˘˥೪ ˘˶́ˮ ́೮˧˲˧˪˵˟˶˪˟ˣ˟೮˧ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳ ́ˮ˘ˮ ೴˭˧˵˪˟˲ˬ˟˲ ೴˾˧ˮ Ϯϲ ˳ഉ˶˧˲˪೴ˮ˧഑˵˪˧ˣ˧ˬ˟˞˧͘ʥ˘ˬ೦́ˮ഑ˮ˟˲Ͳ ˱˘ˣ˞˘˲˞́ ˢ೵ˬ˞́ˣ˞́ ˢ˟˵˟˪˾˧ˬ˟˲ ʹ ഉˮ˾˧ˬ˟˲ ˁ˘ˬ˵˘ˮ˘˵ ʥ˘೪˘˟˚˘ ˭˟ˮ D˳́ˮ˘೪˵˘ˮ഑˵˪˧ˣ˟˵˧ˮ˙˯ˬ˘˞́͘ ΎΎΎ ʥˤ́ˬʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮˳˯ˬˢ˘೦˘ˬ˘˶́˙഑ˬ˧˛˧ˮˢ́ˬ˶Ͳ ˭˟ˮ೪˘˭˵˘˭˘˳́ˣ˟˵˶೴˾˧ˮʮˑʽͲϮˢഉˮ˟ʮˑʽͲϯ˘˲೪́ˬ́ ഑˵˟˵˧ˮ ˵഑˲˵˧ˮ˾˧ ˢഉˮ˟ ˙˟˳˧ˮ˾˧ ˭˘˛ˤ˳˵˲˘ˬ̂˞˧ ˢ́ˬ˶ ˢ˟ˬ˧ˬ˟˲˧ˮ˧೮೪೵˲́ˬ́˳́˙˘˳˵˘ˬ˘˞́͘

ɧʘʛɭʛʃȱɧɹʊɾɧʃɮɧǯǯǯȱȱ

ΎΎΎ ʫˬ˯˲˞˘˞˘ͨʶ഑˲˭˟ͩ˯˲˵˘ˬ́೦́ˮ˞˘˘˾́ˬ೦˘ˮˈ˘ˬ́೪˘˲˘Ͳ ˬ́೪ ˛೴ˬ˞˟˲͕ ˬ˘ˮ˞˾˘˹˵́೪ ˳ഉ˶ˬ˟˵ ˢഉˮ˟ ˞ˤˣ˘˥ˮ ˪഑˲˭˟˳˧ ˢഉˮ˟ˈ˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪೪˘ˬ˘˳́˲˵́ˮ˞˘೦́೴˥೪೵˲́ˬ́˳́˭˟ˮ ˵೵˲೦́ˮˢ˘˥ˬ˘˲˞́ ˪഑˲˪˟˥˵˶ ˪഑˲˭˟˳˧ ˘˾́ˬ˞́͘ ʶ഑˲˭˟ ˢ೵˭́˳ ́ˮ˘ ˯˵˘ˮ˞́೪ ˢഉˮ˟ ˾˟˵˟ˬ˞˧˪ ˪˯˭˱˘ˮˤ̆ˬ˘˲ ೪˘˵́˳˶˞˘͘

«Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жүргізген зерттеулеріне сәйкес, спирт ішімдіктерін тұтыну деңгейі жөніндегі рейтингте Қазақстан 188 елдің арасында 34орынды иеленіп отыр. Еліміздің әрбір азаматы жылына орта есеппен шамамен 5,5 литр таза этил спиртін немесе 11 литр арақ тұтынады екен. Нәтижесінде Қазақстан Орталық Азия өңіріндегі арақты ең көп ішетін ел ретінде танылып отыр».

ʫ˶˲˘ˣˤ̆ˬ́೪˭˟˞ˤ˘˹˯˲˶˭˙˘˳˵˘ˬ˞́ ǩЮȋСȕǨșȚȈȕȈȌȈǽ,,ǭțȘȈȏȐȧȓȣШȔȍȌȐȈȜȖȘțȔкȏȎаȔȣșȣȕȉȈșȚȈȌȣǭȒС ȒЮȕȋȍșȖȏȣȓȈȚȣȕȌиșȚЮȘȓСȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȧȕȣЬȒЮȕȚиȘȚСȉСȕȌȍȋСȉȈșȚȣȔиșȍȓȍ ±ȎȈжȈȕȌȈȕțЮȌȍȘСșСȕȌȍȋСФȈȓȈȔȌȣШȥȒȖȕȖȔȐȒȈȓȣШȎȈФȌȈȑǹȖȕȌȈȑȈШ ȝȈȓȣШȈȘȈȓȣШȜȖȘțȔФȈȎȐȕȈȓФȈȕȌȈȘǰȘȈȕȕȣЬȧȌȘȖȓȣШȉȈФȌȈȘȓȈȔȈșȣȕ ǺȈȧț ȀȣФȣșȚȈФȣ șȈȧșȐ ȎȈФȌȈȑȌȣ ШȈȏСȘȋС ǻȒȘȈȐȕȈȕȣЬ ȈȝțȈȓȣ Ȕȍȕ ǭțȘȈȏȐȧȓȣШȐȕȚȍȋȘȈȞȐȧȔиșȍȓȍȓȍȘСȕȒȍЬСȕȍȕШȈȘȈșȚȣȘȔȈШ Әлемдегі жетекші журналистердің, саясаткерлердің, қоғамдық пікір көшбасшылары мен медиа-сарапшылардың жыл сайынғы кездесуіне ресми тіркеу кеше басталды. Жан-жақтан келген қатысушылар Тәуелсіздік сарайына ат басын бұрып, форум бағдарламасымен танысты. Айтулы шараның ашылу салтанатын танымал журналист Риз Хан жүргізеді. Спикерлердің қатарында Нобель сыйлығының лауреаты Мохамед әл-Барадеи, Ресей тележүргізушісі Владимир Познер және басқа да қатысушылар бар. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін бұл шараның маңызы айтпаса да түсінікті. Өйткені, Қазақстан әлемдік мәселелердің шешілуіне барынша үлес қосып келеді. Он екі жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан шараға талай танымал тұлғалар қатысып, жаһанды алаңдататын жайттар талқыланды. Сонымен, алғашқы пленарлық отырыста ғаламдық дағдарыстың

сал дары, жаңа әлемдік тәртіп мәселелері қарастырылады. Сессияның екінші отырысында «Иранның ядролық бағдарламасы. Кім ұтты, кім ұтылды?» тақырыбы ортаға салынбақ. Себебі, әлем алдында АҚШ пен Иран арасындағы бейбітшілікті сақтау мақсаты тұр. Сессияның үшінші отырысында талқыланатын мәселе – Таяу Шығыстағы ахуал. Соның ішінде «Сирияға химиялық қару қайдан келді?», «Өзге елдердің мемлекет ісіне араласуын Сирия қалай қабылдайды?» деген сауалдарға сарапшылар тарапынан жауап беріледі. Әрине, қоғамды алаңдатқан Украинадағы жағдай да тақырып арқауына айналмақ. «Украинадағы дағдарыс. Халық қандай жолды таңдайды?» деген сауалдың жауабы сессияның төртінші отырысында қаралады. Біртұтас экономикалық кеңістік құру, ортақ валюта енгізу мәселесі, жұмыссыздық, әлеуметтік бағдарла-

ʤ˶೪́˭˞́˭ഉ˳˟ˬ˟ˬ˟˲˵˘ˬ೪́ˬ˘ˮ˞́ ǩȈШȣȚǹЯdzǺǨǵǶǪ ЧǸǷȘȍȔȤȍȘ ǴȐȕȐșȚȘСȕСЬ ȖȘȣȕȉȈșȈȘȣЧȈȘȎȣ ȔȐȕȐșȚȘС

ǹȍȑșȍȕȉСȒЮȕСǶȘȚȈȓȣШȒȖȔȔțȕȐ ȒȈȞȐȧȓȈȘШȣȏȔȍȚСȈȓȈЬȣȕȌȈЧǸ ЭȒСȔȍȚСȕСЬȖȚȣȘȣșȣȕȌȈШȈȘȈȓФȈȕ ȔиșȍȓȍȓȍȘȌСȚЮșСȕȌСȘțȋȍ ȈȘȕȈȓФȈȕȉȘȐȜȐȕȋкȚȚС иында Экономика және б юд же т т і к жо с п а р л ау министрі Ерболат Досаев қор нарығына «KEGOC» компа ния сының акцияларын шығару мәселесі жөнінде

– Ол үшін Үкіметпен осы компания ұсынатын қызметтерге тариф белгілеу саясатын өзгерту бойынша жұмыс жүргізіледі. «KEGOC» компаниясы мемлекет үшін стратегиялық объект болғандықтан, оған мемлекет тің бақылауын күшейту үшін қол даныстағы заңнамаға өзгертулер енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жуырда «Халықтық IPO» бағдарламасында қатысу тәртібі мен шартта-

әңгімеледі. Оның айтуынша,Үкімет отырысында «Халықтық IPO» бағдарламасын іске асыру мәселесі кеңінен талқыланған. Осыған байланыс ты ағымдағы жылы отандық қор нарығына «KEGOC» АҚ-ның акцияларын шығару жоспарлануда.

ры бойынша түсіндіру жұмыстары, былайша айтқанда «road-show» қайтадан басталатын болады, – дейді ол. Сонымен қатар, Қазақстан халқы Ассамблеясының XXI сессиясында Президент берген тапсырмаларды жүзеге асыру туралы Мәдениет

Ж

ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ

594

Астана қаласында тұратын осынша жалғызбасты зейнеткерге Қазақстан халқы бірлігі күні мерекесіне орай бір реттік қаржылай көмек беріледі.

ɼɯʘɯdz «Дәулет» спорт кешенінде еркін, грекрим және әйелдер күресінен Азия чемпионаты басталды.

малар секілді күн тәртібіндегі түйткілді мәселелер де шет қалмақ емес. Кәрі де, жас та талқылайтын бұл тақырыптардың әу-жайын ендігі жерді нағыз мамандардың өзінен еститін боламыз. Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ

ɩʋɫʧʃǯǯǯ Астана медицина университетінде биылғы мектеп түлектеріне арналған «Бос орындар жәрмеңкесі» ұйымдастырылады. Басталуы: 09.00-де.

ɯʇʊɯʄdz «Шабыт» концерт залында күйші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанғали Жүзбайдың «Кертолғау» атты жеке концерті өтеді. Басталуы: 17.00-де.

министрі мен Білім және ғылым министрі мәлімдеді. Белгілі болғандай, Қазақстан халқы ассамблеясы мен Мәдениет министрлігі Достық үйлерін дамыту тұжырымдамасын бекітпек. Жобада Достық үйлерін бейбітшілік пен қоғамдық келісімнің орталығына айналдыру қарастырылған. Мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Елбасы тапсырмасына сәйкес Астана қаласы мен Атырау, Жамбыл, Павлодар, Ақтөбе, Ақмола, Қостанай облыстарында мамандандырылған Достық үйлері салынатынын жеткізді. Ал, Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша баяндама жасады. Елбасы өзінің Жолдауында жастарға жағдай жасау, студенттерге демалыс маусымында тұрғын үй құрылысы жасақтарында жұмыс берудің, елді көгалдандырудың «Жасыл ел» бағдарламасын өрістетіп, оған жастарды қатыстыру мәселесін шешуді тапсырғаны белгілі. Жиында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова көші-қон саласы мәсе ле ле рін, Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков ауыл шаруашылығын қаржыландыру кешені мәселелерін көтерді. Қысқа мазмұндағы баяндамалардан кейін журналистер тарапынан қойылған сауалдарға жауап берілді. Гүлмира ШАРХАНҚЫЗЫ


Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ʶ˟˾˟ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ ͨʥ˧ˣ ʹ ˤˮ˵˟˲ˮ˘˻ˤ˯Ͳ ˮ˘ˬˤ˳˵˟˲˭˧ˣ͊ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˘˪˻ˤ̆˳́ ˙˘˳˵˘ˬ˞́͘ౢˀʤ˶೦˘ˮ˳˵˘ˮ˳˯೦́˳́ˢഉˮ˟ ˢ˟˲˛˧ˬ˧˪˵˧˳˯೦́˳˘˲˞˘˛˟˲ˬ˟˲˧˯˞˘೦́ˮ́೮ ˙˘˳˵˘˭˘˳́˭˟ˮ ഑˵˧˱ ˢ˘˵೪˘ˮ ˘˪˻ˤ̆೦˘ ˙೵˲́ˮ೦́ʶ˟೮˟˳ʽ˞˘೦́ˮ́೮˙˘˲ˬ́೪˲˟˳˱˶Ͳ ˙ˬˤ˪˘ˬ˘˲́ˮ˘ˮ഑˪˧ˬ˞˟˲೪˘˵́˳˶˞˘͘

ʥಁˀʳʪʫʮʫ౦ʳˁʶʫ ʤˀʻʤʸʤʪˏ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ʮ˟೮˧˳˪೴ˮ˧ˮ˟˯˲˘˥ˬ˘˳˵́˲́ˬ೦˘ˮϲϬͲ ˵˘ˮ˘˳˵˘˭˭˟˲˟˪˟ˬ˧˪˧˳Ͳ˾˘˲˘೵˥́˭˞˘˳˵́˲́ˬ˘˞́͘ ʥ೵ˬ˵˶˲˘ˬ́ƒÝãƒÄƒ͘»þ˳˘˥˵́ˮ˘ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ ഉ˪˧˭˧˘˱˱˘˲˘˵́ˮ́೮˙˘˳˱˘˳഑ˣ೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˟ˮ˺˘Ͳ ˙˘˲ˬ˘˞́͘

А

ʰˮ˵˟˲ˮ˘˻ˤ˯ˮ˘ˬˤ˳˵˟˲˘˪˻ˤ̆˳́ келе жатқан татулық пен бірлік саясаты мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі болып отырғанын атап өтті. Осы бағытта Ауғанстан соғысын бастан кешкен қазақстандық интернационалистжауынгерлер де ел ішіндегі патриоттық шараларға үлкен үлес қосып жүргеніне

ризашылық білдірді. Мәжіліс соңында бірқатар азаматтарға «Кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 25 жыл» медальдары тапсырылды. Бүгін акция аясында митинг, соғыс құр бан дарына ас беру және әскерипатриоттық әндер концерті өтеді.

ǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣȕȣЬиȒСȔȌСȋСȔȍȕ©$FFRUGLGL$VWDQDªШȖФȈȔȌȣШШȖȘȣȕȣЬаȑȣȔȌȈșȚȣȘțȣȔȍȕ ȉȐȣȓȍȒСȕȠСȘȍȚкȚȍȚСȕ©$VWDQD3LDQR3DVVLRQªȝȈȓȣШȈȘȈȓȣШȒȓȈșșȐȒȈȓȣШȔțȏȣȒȈȜȍșȚȐȊȈȓС Ȕȍȕ ȎȈș ȗȐȈȕȐșȚȍȘ ȒȖȕȒțȘșȣ ȔȈȔȣȘ ȒЮȕС ©ЧȈȏȈШșȚȈȕª ȖȘȚȈȓȣШ ȒȖȕȞȍȘȚ ȏȈȓȣȕȌȈ ȠȣȔȣȓȌȣФȣȕȚЮȘȍȌСǩȈȑȘȈШȚȣȉȈȑШȈțȌȣЬȈȠȣȓțșȈȓȚȈȕȈȚȣȕȌȈȈȚȈШȚȣȖȣȕȌȈțȠȣȓȈȘ ǬȍȕȐșǴȈȞțȍȊǸțșȓȈȕǺțȘțȕȚȈȍȊȎиȕȍǰȓȤȧǩȈȝȚȐȕкȕȍȘȒкȘșȍȚȍȌС

˙˘˥˲˘೪˵́˙˘˥೪˘˶ Айтулы өнер сайысында та лант ты жас пианистердің шеберлігі ғана сыналып қоймай, түрлі рухани шаралар да ұйымдастырылмақ. Атап айтқанда, фестиваль қонақтары Астана қаласын тамашалайды, атақты музыканттар Мишель Берофф (Франция) пен ХюнгДжун Чанг (Оңтүстік Корея) қазақстандық жас музыканттар мен олардың педагогтары үшін мас тер -класс сабақ тарын өт кі зе тін

ͨ˃̜̙̬̼̭̌̌ͩ ̯̣̪̯̼̦̼̌̌ ̯̌ಪ̜̼̔̌̔ ǩȐȣȓЮȠСȕȠСȘȍȚкȚСȗȎȈȚШȈȕ©ǺȈȑȎȈȘȣșª ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȓȣШȉȈȓȈȓȈȘȘȈȌȐȖȜȍșȚȐȊȈȓСȕȍ ȍȓСȔСȏȌСЬȉȈȘȓȣШȈȑȔȈШȚȈȘȣȕȈȕȋȍȚȈȘ ȚȈкȕȍȘȗȈȏиȕȌȍȘСȕаșȣȕȌȣ Қазақ радиосы. «Шалқар» ұлттық радиосы және «Атадан – мұра» қоры бірлесіп өткізетін дәстүрлі байқауға түсіп, қазылар алқасының сынағынан өткен 100 ән осыған дейін радио эфирге шығып үлгерді. Ал, олардың арасынан 80-ге жуығы байқаудың ақтық кезеңіне жолдама алды. Ал, ақтық сындар 28-30 сәуір күндері Шучье қаласындағы «Балдәурен» республикалық оқушылардың сауықтыру орталығында өтетін болып отыр. Мұнда тек жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталып қоймай, өнерпаз балаларға өнер майталмандары шеберлік сабақтарын да өткізеді. Осы байқаудың тұрақты демеушілері «Атамекен» және «Нұр-ай» компаниялары жүзден жүйрік шыққан жеңімпазға жыл сайын Түркияда өтетін «ART OLIMPIA» халықаралық байқауына жолдама беретін болады.

болады. Сондай-ақ, фестиваль қонақтарына бірқатар танымал музыканттардың концерті ұсынылады. Кон курс қа қа ты су шыларды тыңдау және іріктеу Қазақ ұлттық өнер университетінің орган залында, ал финалдық сайыстар 14-15 мамыр күндері «Қазақстан» орталық концерт залында өтеді. Байрақты өнер байқауының жүлде қорына 60 мың АҚШ доллары тігіліп отыр.

ʶ˟˾˟ͨౢ˘ˣ˘೪˟ˬ˧ͩ˭˯ˮ˶˭˟ˮ˵˧ˮ˧೮˭˘೮́ˮ˘˞˟˪˯˲˘˻ˤ̆ˬ˘˲˭˟ˮ ˳˘˺ˮ˘ˬ˘˲˯˲ˮ˘˵́ˬ˞́͘ˁ˯೦˘ˮ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵͕́˙˘˲ˬ́೪˭˟˲˟˪˟ˬ˧˪˧˳Ͳ ˾˘˲˘ˬ˘˲˘̆೪˵˘ˬ೦˘ˮ˾˘͕ʥ˘˥˵೵˲˳́ˮ˯˚˪഑˾˟˳˧˭˟ˮʻഉˢ˧˭˟˞˟ˮ˯˚ ˪഑˾˟˳˧ˮ˞˟˛˧˪഑ˬ˧˪೪˯ˣ೦˘ˬ ́˳́˾˟˪˵˟ˬ˞˧͘

ʶ഑ˬ˧˪೪˯ˣ೦˘ˬ́˳́ ˾˟˪˵˟ˬ˟˞˧ 1 мамырда таңғы сағат 7-ден бастап, мерекелік іс-шаралар аяқталғанша, Тәуелсіздік даңғылы бойынша Қошқарбаев көшесінен Шәмші Қалдаяқов көшесіне дейін, Байтұрсынов көшесі бойынша Б.Момышұлы көшесінен Аманжолов көшесіне (бұрынғы Обаған көшесі) дейін, Аманжолов көшесі бойынша Қошқарбаев көшесінен Нәжімеденов көшесіне дейін, Шәмші Қалдаяқов көшесі бойынша Сығанақ - Орынбор көшесінің көлік торабынан Тәуелсіздік даңғылына дейінгі жолдар жабылады. Сонымен қатар, 2-7 мамырда әскери техниканың қатысуымен әскери шеруге дайындық жат ты ғулары өткізіледі. Соған бай ла нысты бірқатар көшелер жабылатын бола-

ды. Олар: Тәуелсіздік даңғылы бойынша Мұңайтпасов көшесінен №46 көшесіне (Хэлли Бэрри мектебі) дейін, Сарайшық көшесі бойынша Түркістан көшесінен М - 1 көпіріне дейін, Байтұрсынов көшесі бойынша Б.Момышұлы көшесінен Сарыкөл көшесіне дейін, Қошқарбаев көшесі бойынша Б.Момышұлы көшесінен Сарыкөл көшесіне дейін, Аманжолов көшесі бойынша Қошқарбаев көшесінен Нәжімеденов көшесіне дейін, Сығанақ көшесі бойынша Түркістан көшесінен М - 3 көпіріне дейін, Ш.Қалдаяқов М - 3 көпірінен Тәуелсіздік даңғылына дейін, Тоқпанов көшесі Шарль де Голль көшесінен Б.Момышұлы көшесіне дейін жабылады. Еркежан СӘТІМБЕК

Бетті дайындаған: Ғалым ҚОЖАБЕКОВ. Дереккөздері: www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz, www.24.kz

кцияның алғашқы күні ТМД елдерінің Үкімет басшылары жанындағы интернационалист-жауынгерлер істері жөніндегі Үйлестіру кеңесі комитетінің мүшелерін ҚР Премьерминистрі Кәрім Мәсімов пен Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов қабылдады. Түстен кейін «Нұр Отан» партиясы Орталық аппаратының конференция залында Үйлестіру кеңесі комитетінің кеңейтілген мәжілісі өтті. Комитет төрағасы, Кеңес Одағының батыры Руслан Аушев ТМД елдерінде интернационалистжауынгерлер істері бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндама жасады. Ол өз сөзінде Қазақстанда жүргізіліп

Дәстүр бойынша Ұлы Отан соғысында жарақат алып, қаза тапқан жауынгерлер бейітіне гүл шоқтарын қою рәсімі, Ұлы Жеңіс күніне арналған салтанатты концерт, жас орындаушылар мен шығармашылық ұжымдардың қатысуымен әскери-патриоттық әндер фестивалі, «Отан қорғаушылар» монументіне гүл қою рәсімі, әскери-шатыр қалашығында ардагерлерді салтанатты қабылдау және соғыс жылдары әндерінің мерекелік концерті өтеді. Астанада дәстүрге айналған «Ұлы Жеңіс батырларының тағдыры» акциясы аясында елорда көшелерінде соғыс ардагерлерінің портреттері бар билбордтар орнатылады. Сонымен қатар, Жеңіс күніне орай барлық Ұлы Отан соғысы ардагерлерлеріне – 150 мың, оларға теңестiрiлген адамдарға – 20 мың, тыл еңбеккерлеріне – 10 мың теңгеден бір реттік әлеуметтік көмек көрсетіледі.

ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ˮͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳʥ˶˲˘˙˘˥˪˶˲˯˲˵́ͩˢഉˮ˟ ͨʤ˳˵˘ˮ˘Ͳౢ˘˲˘೦˘ˮ˞́ͩ˙˘೦́˵́ˮ˞˘ͨʽ೪ˢ˟˵˱˟˳ͩ ˢഉˮ˟ ͨˁ˘˲́˘˲೪˘ͩ ˢ˘೮˘ ̃ˬ˟˪˵˲ ˱˯˥́ˣ˞˘˲́ ೪˘˵́ˮ˘˥˵́ˮ˙˯ˬ˘˞́͘

ͪʽౢʮʫ˃ʿʫˁͫʿʫʻ ͪˁʤˀˏʤˀౢʤͫ Халықаралық стандарттарға сәйкес жасалған электр пойыздарда барлық конструктивтік шешімдер, өнеркәсіптік эстетика мен өңдеудегі соңғы үрдістер ескерілген. Электр пойыздардың пайдалану мерзімі 28 жылға есептелген. Жаңа пойыздар ертеңнен бастап жүре бастайды.

ˁ˄ʥ౭ˀౢʤʱʪˏ ʺʤʺˏˀʪʤ ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘೦́ ˳˶˙೵˲೪˘೪˵˘˲ ˞ഉ˳˵೴˲ ˙˯˥́ˮ˾˘ϭ˭˘˭́˲˞˘ˮ˙˘˳˵˘˱˧˳˪˟೪˯˳́ˬ˘˞́͘ Бүгінде қалада 36 кешенге біріктірілген 120 субұ рқақ бар. Елордамыздың көркін ашатын субұрқақтарға «Астана-Зеленстрой» АҚ қызмет көрсетеді. Аталмыш кәсіпорын мамандары қазіргі кезде субұрқақтарды дайындауда тынымсыз жұмыс жүргізуде.


4 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǬDzǨǧǸȂǹǧǶǸȂǷȂǶǬǫʵ

ɰʂʨʃʨɷɯɰɬʨɰʅ ɿɨʎʨʇʉʨɷɿɨʂɨ

ͪˑʶʽͳ˃ʤʶˁʰͫ

̡̞̞̣̞̯̖̦̜̦̼̐̌̚ಢ̦̖̥̖̭̌ ʥ˧ˣ˞˧ ͨˑ˪˯Ͳ˵˘˪˳ˤͩ ˯˲˵˘ˬ́೦́ˮ́೮ ˙˘˳೪˘˲˶˾́ ˞ˤ˲˟˪˵˯˲́ ಁ˞˧ˬ˺˘ˮ ʮ˘೪́˱˙˟˪˯˚˵́೮ ഑ˣ˧ ˪೴˵˧˱ ˘ˬ೦˘ˮ ˙˯ˬ˘˵́ˮ͘ ʧ˘ˣ˟Ͳ ˵˧˭˧ˣ˞˧೮഑˵˪˟ˮˮ഑˭˧˲ˬ˟˲˧ˮ˞˟˞˟˯˳́˵˘೪́˲́˱೪˯ˣ೦˘ˬ೦˘ˮͲ ˞́೪˵˘ˮ˙˯ˬ˘˲͕ഉ˱˞˟˛˟ˮˮ˟ˮഉ೮˛˧˭˟˭˧ˣˢ˘˲˘˳˘˪˟˵˵˧͘ «Девальвацияға байланысты сатылымдағы барлық нәрсенің күрт қымбат тағанын білеміз. Автобөл шек тер ден бастап жанармай бағасы да аспандап кетті. Бірақ, біз сондай қиын жағдайларға қарамастан, такси тұтынушыларына арнап енгізген белгілі бір тұрақты тарифімізден әлі де болса бас тартпақ емеспіз. Соған бай ланысты тұтынушылардың да саны күн өткен сайын артып келеді. Тіпті, көліктеріміздің қаңтарылып қалған кезі кемде-кем. Елбасының Астананы экологиялық таза қалалардың қата рына қосу мақсатында құзырлы органдарға бірнеше тапсыр ма лар бергенін де білеміз. Сол мақсаттағы ауаға зиянды қалдықтар шығармайтын жолаушылар көліктері туралы жоспар дер уақытында қолға алынып отыр. Бұдан ешкім ұтылмайды. Халық денсаулығы да, экология да» деді Әділхан Жақыпбеков. Сондай-ақ, біз елордамызда 18 жанармай құю стансасы бар екенін білдік. Ал, оларға 5 ірі компанияны есепке алмағанда тағы да бірнеше шағын компаниялар газ жеткізу жұмыстарымен айналысады екен. Қазіргі уақытта жаңа көліктерге тапсырыс беріле қоймапты. Себебі, оның бәрі инвесторларға байланысты екенін білдік. Бірақ, қала ішінде 100 эко-таксидің елдің ойынан шығып жүргеніне өзіміз куәміз. Бұл туралы бұрын да айтқанбыз. Кейін бізге эко-такси жүргізу шілерінің бірімен сөйлесетін мүмкіндік туды. Оның айтуынша, кез келген тұтынушы әр бесінші шақырымға өз қалтасынан шамамен 750-800 теңге көлемдегі ақша шығындайды екен. Арнайы тапсырыс болған уақытта жүргізушілердің мойнына діттеген жерге 10 минут ішінде жету міндеттелген. Ал егер бұл көліктерді жолдан тоқтатар болсаңыз, көлікке отыр-

ғаныңыз үшін 200 теңге ұсынып, одан кейінгі әр шақырымға белгілі бір тарифпен есептелген ақша жұмсап отырасыз. Бүгінгі күні таксидің қала ішіндегі қозғалысы 10 секторға бөлініп қойған. Ереже бойынша, көліктер тұтынушыға кезекпен қызмет көрсетеді. Бұның бәрі бір орталықтан рет теліп отырғандықтан, басқа таксилердегідей әріптестердің алдын орап кететін жағдайға мүлде жол жоқ. Нұсқаушыдан жеткен тапсы рысқа бірінші таксиден бір минут ішінде жауап берілмесе, байланыс екіншісімен орнатылады. Кейде бір тәулік ішінде «Эко-таксидің» көмегіне жүгінген жолаушылардың саны 600-ге дейін жетеді екен. Ал солардың барлығына 70 шамалы такси қызмет көрсетеді. Жүргізушілер екі ауысыммен жұмыс істейді. Күндізгі бөлімдегілер таңғы сағат 5-тен түнгі 10-ға дейін еңбектенеді. Күн өткен сайын жолаушылардың көңілін тауып келе жатқан «Экотаксиге» жүргізушілік қызметке орналасқысы келетіндердің де қатары көбейген. Бір тәулік ішінде орташа есеппен 10-20 адам қажетті құжаттарын алып келіп жатады. Бірақ, бәріне бірдей оң қабақ танытыла бермейді. Өйткені, осы жұмысқа орналасу үшін арнайы күрделі медициналық тек се рістерден өтуі шарт. Дегенмен такси жүргізушісі болып жүргендердің арасында көп балалы әкелер де, жас жігіттер де жиі кездеседі екен. Ал бұл көліктерді үйге шақыру үшін қызмет көрсету нөмірлерінен бөлек ұялы телефондарға лайықтал ған арнайы бағдарламалар арқылы тапсырыс беруге болады. Бұл жөнінен iPad, iPhone және андроид қолданушыларына ыңғайлы жағдай жасалған. Нұрислам ҚҰСПАНҒАЛИ

2012 жылдан бері бас шаһарда қауіпсіздікті қамтамасыз ететін кешенді жүйе қолға алынғаны белгілі. Осы жобаның аясында қала тұрғындарының қауіпсіздігін сақтау үшін бірқатар жаңа жүйелер енгізіле бастады. Жоғарыда атап өткен бейнекамералар «Қауіпсіз автобус» жобасы бойынша қолданысқа еніп отыр. Бүгінде қала көшелерінде жүйткитін 10 автобус бейнекамералармен жабдықталды. Сонымен қатар осы қоғамдық көліктерде «Дабыл» түймелері де орнатылған. «Жолаушылар тасымалы орталығы» ЖШС директоры Бақытжан Ертаевтың айтуынша, бейнекамералар автобустардағы жолаушылардың қауіпсіздігін сақтап қана қоймай, қандай да бір дау-дамай, қауіп-қатер төнген кезде «Дабыл» түймесі арқылы көмек шақыруға да болады. Келешекте қаланың күллі автобустары осындай құрылғылармен қамтамасыз етілетін болады. Сондай-ақ, Бақытжан Ертаев автобустарда электронды табло орнатылатынын жеткізді. Жолаушылар осы таблода берілген мәліметтер арқылы автобустың қайда келе жатқанын, қандай аялдамаларға тоқтайтынын біліп отыратын болады. Жалпы Астана әлемнің ең ақылды 50 қаланың қатарына кіруге талпынып отыр. Еуропалық «ақылды қалалардың» даму моделіне көз жүгіртсек, олардың басты талабы – қауіпсіз қала болуында екен. Осы мәселеге Елбасымыздан бастап ерекше көңіл бөліп жатқаны сондықтан. Қала тірші-

лі гін кешенді қамтамасыз ету жүйесіндегі қауіпсіздікті сақтауға арналған тағы бір жоба– қоғамдық тәртіпті бақылау жүйесі. Соның негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүдделі мекемелер мен қызмет керлердің жұмысы бір жерден үйлестірілетін болады. Яғни, қоғамдық тәртіпті қадағалайтын органдар, соның ішінде жедел қызметтер бір орталықтан басқарылса, төтенше жағдайларды дер кезінде ауыздықтауға мүмкіндік туады. Инновациялық технологиялар негізінде жүзеге асырылатын жоба қаланың кез келген бұрышынан жылдам хабар алғызады. Бұл, әрине, бейнебақылаусыз мүмкін емес. Сондықтан жақын жылдары 500ге жуық мекеменің маңайында барлығы 30 мыңға жуық бейнекамера орнатылатын болады. Ол дегеніңіз қаланың әр бұрышында камера болады деген сөз. Осындай

ʮ˘ˬ˱́ʤ˳˵˘ˮ˘ഉˬ˟˭ˮ˧೮ ˟೮˘೪́ˬ˞́ϱϬ೪˘ˬ˘ˮ́೮ ೪˘˵˘˲́ˮ˘˪˧˲˶˛˟˵˘ˬ˱́ˮ́˱ ˯˵́˲͘ʫ˶˲˯˱˘ˬ́೪ͨ˘೪́ˬ˞́ ೪˘ˬ˘ˬ˘˲˞́೮ͩ˞˘˭˶˭˯˞˟ˬ˧ˮ˟ ˪഑ˣˢ೴˛˧˲˵˳˟˪͕˯ˬ˘˲˞́೮ ˙˘˳˵́˵˘ˬ˘˙́ʹ೪˘˶˧˱˳˧ˣ ೪˘ˬ˘˙˯ˬ˶́ˮ˞˘˟˪˟ˮ͘ʽ˳́ ˭ഉ˳˟ˬ˟˛˟ʫˬ˙˘˳́˭́ˣ˞˘ˮ ˙˘˳˵˘˱˟˲˟˪˾˟˪഑೮˧ˬ˙഑ˬ˧˱ ˢ˘˵೪˘ˮ́˳˯ˮ˞́೪˵˘ˮ͘ ౢ˘ˬ˘˵˧˲˾˧ˬ˧˛˧ˮ˪˟˾˟ˮ˞˧ ೪˘˭˵˘˭˘˳́ˣ˟˵˶ˢ೴˥˟˳˧ˮ˞˟˛˧ ೪˘˶˧˱˳˧ˣ˞˧˪˵˧˳˘೪˵˘˶೦˘ ˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ˵˘೦́˙˧˲ˢ˯˙˘ʹ ೪˯೦˘˭˞́೪˵ഉ˲˵˧˱˵˧˙˘೪́ˬ˘˶ ˢ೴˥˟˳˧͘

инновациялық жүйені орнатқан мемлекеттерде қылмыс түрі 30 пайызға азайған екен. Ал қылмысты дер кезінде ашу 50 пайызға артыпты. Қала тіршілігін қамтамасыз ететін кешенді жүйенің тағы бір жобасын айтпай кетуге болмас. Қазір өзі аласапыран кезең. Әлемде небір қақтығыстар болып жатқанын көргенде кейде қауіпсіздігімізге қауіп төне ме деген үрей де билейтіні рас. Алайда, «Ақылды Астана» жобасында бұл мәселе де қарастырылып отыр. Жоба бойынша бірыңғай құрылғылықбағдарламалық жүйе қалыптасып, соның арқасында кез келген мұрағат пен ғимараттан жылдам ақпарат алуға жол ашылады. Егер қандай да бір дабыл қағарлық жағдай болса, бұл туралы жұртшылықты жаппай хабардар етуге мүмкіндік туатын болады. Сондай-ақ, қаламыз үшін маңызды стратегиялық ғимараттардың қорғалуы да жоғары деңгейге жеткізілмек. Бұл бұл ма, келешекте көрінген қабырғаны сызып, небір жазбаларды жазып кететін вандалдардың іс-әрекеті де қатаң бақылауға алынады. Елбасының тапсырмасына сай, бүгінде Астана еліміздің ең қауіпсіз қаласына айналды. Тұтастай алғанда, мұнда тәулігіне тіркелетін әртүрлі сипаттағы құқықбұзушылықтың саны жиырмаға жетер-жетпес. Бұл 800 мыңнан астам халқы бар Астана үшін бірталай жетістік екені сөзсіз. Құқықбұзушылықтардың азаюына қалалық ІІД ұйымдастыратын «Қауіпсіз қала» жедел-алдын алу іс-шарасының да үлесі үлкен. Елордалық әкімдік қолға алған қала тіршілігін кешенді қамтамасыз ету жүйесінің жобалары толыққанды қолданысқа енгізілген сәтте Астананың қауіпсіздігі одан әрі арта түсетін болады. Қымбат НҰРҒАЛИ


5 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ʽǵʹǧdz

 ȱɭɧʈʛʇȱʂɸʈʈɸʠʈʛȱ ɼɯʄɯɹʂɯɼȱ ౢˀ˵೵೮೦́˾˱˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧ ˭೵˲˘ˢ˘˥́ˮ˞˘ ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪˺˘˵Ͳ ˾́ಁ͘ʮ˘೪˳́˙˟˪˯˚˵˧೮ ೪˘˵́˳˶́˭˟ˮʤ˳˳˘˭˙ˬ˟̆ ʶ˟೮˟˳˧ˮ˧೮˪˟೮˟˥˵˧ˬ˛˟ˮ ˭ഉˢ˧ˬ˧˳˧഑˵˵˧͘

ɯʄȱɩɧʈʊʛʈʛȱȮȱ ɯʁȱɩʧʇʁʧɫʧ ʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯˭˭˶ˮˤ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˞˟ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˺˘ˬ೪́˘˳˳˘˭˙ˬ˟̆˳́ ˃഑˲˘೦˘˳́ˮ́೮˯˲́ˮ˙˘˳˘˲͕́ˈ˘˵˾́ˬ́೪˭˟೮˛˟˲˶˾˧˳˧ʫ˲˘ˬ́˃˯೦ˢ˘ˮ˯˚˵́೮͕ ʤ˳˳˘˭˙ˬ˟̆˃഑˲˘೦˘˳́ˮ́೮˯˲́ˮ˙˘˳˘˲͕́ౢˀʿ˘˲ˬ˘˭˟ˮ˵ˁ˟ˮ˘˵́ˮ́೮˞˟˱˶˵˘˵́ ʤˮ˘˵˯ˬˤ˥ʥ˘˾˭˘˪˯˚˵́೮͕ʺഉˢ˧ˬ˧˳˞˟˱˶˵˘˵͕́ʤ˳˳˘˭˙ˬ˟̆˪˟೮˟˳˧ˮ˧೮˭೴˾˟˳˧ ʻ˘˞˟ˢ˞˘ʻ˟˳˵˟˲˯˚˘ˮ́೮೪˘˵́˳˶́˭˟ˮ˙˲ˤ˹ˤˮ˛഑˵˵˧͘ «Өздеріңіз куә болғандай, «Қазақстан-2050: бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті» атты тақырыппен Қазақстан халқы ассамблеясының XXI сессиясы өтті. Онда «Бүгінде біздің бірлігіміз – жаңа 2050 Стратегиясын жүзеге асырудың шешуші факторы» деп баса айтқан Елбасы қоғамдағы келісім мен бірлікті дамытудың басты бағыттары мен қағидаттарын айқындап берді. Оның ішіндегі ең негіз гісі, этностық, тілдік, діни және әлеу меттік айырмашы лығына қара мастан, бүкіл қазақстандықтардың тең құқылығы. Олар экономикамыздың дамуы, халықтың әл-ауқатының жақсаруы үшін ортақ жауапкершілік пен түрлі этнос мүшелерінің индус-

трияландыруға, шағын және орта бизнесті дамытуға, ғылымға, білім беруге, денсаулық сақтауға, спортқа бір кісідей атсалысатыны айтылды. Келесі бір маңызды бағыты деп, мемлекеттік тілдің рөлі, орыс тілінің ресми мәртебесін айшықтады. Конфессияаралық тағаттылық мәселелері басымдық берілген бағыттардың бірі болып табылады. «Ассамблея – бүкіл азаматтардың бүкілхалықтық өкілдері мүдделерінің инновациялық моделі және біздің жас демократияның табысты құралы» деп Елбасы оның ел бірлігін дамытудағы орны жайындағы ойын шегелеп айтып берді. Сонымен қатар, сессия жұмысында орталық органдар мен жергілікті

жерлердегі ұлтаралық қарымқатынас саласындағы қызметін жүйелендіру мәселесі айтылды. Тағы бір атап өтерлігі – келесі жыл – «Қазақстан халқы ассамблеясы жылы» деп аталып, ҚХА 20 жылдық мерейтойын қарсаңында өтетін айтулы шаралар алдағы уақыта да жалғасын табатынындығы. Бұл – мәні мен маңызы жағынан алғанда үлкен жаңалық. Ел бірлігінен асқан ешқандай құндылық жоқ. Бірлігі бар елдің экономикалық, әлеуметтік мәселелері шешіледі» деді Ералы Тоғжанов. ҚР Парламент Сенатының депутаты Анатолий Башмаков Ассамблея төрағасының орынбасары ретінде жоспарланған жұмыстармен таныстырып өтті.

ҚХА Кеңесінің жұмысына ҚР Парламентінің депутаттары, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, этномәдени бірлестіктер мен аймақтық ассамблея хатшылықтарының басшылары, министрліктер мен ведомстволардың, зиялы қауым, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. ҚР Мемлекет тік х атшысы «Қоғамдық келісім мен ел бірлігі Қазақстанның стратегиялық мақсаттарына жетудің ең басты шарттарының біріне айналды. Бұл сан мәрте дәлелденіп келеді және бұл – ассамблея жұмысының басты мақсаты. Аталған кеңесші орган жаңа жағдайларда жалпыазаматтық, саясаттан жоғары және жалпыұлттық инс титутқа

айналып, ал оның миссиясы XXI ғасырда кеңейе білуі қажет» деп мәлімдеді. Оның пікірінше, қойылған міндеттердің табысты іске асырылуына мемлекеттік этносаясаттың д а м у ы жә н е асс а м бл е я н ы ң инстит уционалдық, ең әуелі жергілікті деңгейде күшеюі негіз болады. Мемлекеттік хатшы өзінің б а я н д а м а с ы н д а Қ а з а қс т а н Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауын іске асыруда ассамблея мен оның Кеңесінің міндеттеріне жан-жақты тоқталды. Жұмыс қорытындысында Қазақстан халқы ассамблеясы Кеңесінің хаттамасы қабылданды.

Айгүл УАЙСОВА

ƼljǎDŽǛǀnjNJLJǗɅɅNJǃȽƼLJǗǍǂɛLjǗǍǗǂƼLJȽƼǍǏǀƼ ͨʻ˟˚˘˞˘ʹˁ˟˭˟˥ͩ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˘ˮ˵ˤ̆˞˲˯ˬ́೪೪˯ˣ೦˘ˬ́˳́ˮ́೮೪೵˲́ˬ೦˘ˮ́ˮ˘˙ˤ́ˬϮϱˢ́ˬ˵˯Ͳ ˬ́˱˯˵́˲͘ʥ˟ˬ˛˧ˬ˧˘೪́ˮ͕೪˯೦˘˭೪˘˥˲˘˵˪˟˲˧ʽˬˢ˘˳ˁ೴ˬ˟˥˭˟ˮ˯˚˙˘˳೪˘˲˘˵́ˮ೵˥́˭ˁ˟˭˟˥̆˞˲˯ˬ́೪ ˱˯ˬˤ˛˯ˮ́ˮˢ˘˙˶˭˘೪˳˘˵́ˮ˞˘೪೵˲́ˬ́˱͕഑ˣ˞˟˛˟ˮ˧ˮ˟ˢ˟˵˵˧͘ʫˬ˙˘˳́ʻ೵˲˳೵ˬ˵˘ˮʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˵́೮ ʮ˘˲ˬ́೦́˭˟ˮ˱˯ˬˤ˛˯ˮϭϵϵϭˢ́ˬ˞́೮Ϯϵ˵˘˭́ˣ́ˮ˞˘഑ˣˢ೵˭́˳́ˮ˵˯೪˵˘˵˵́͘ʤˬ˘˥˞˘͕೪˯ˣ೦˘ˬ́˳ ˭೴˾˟ˬ˟˲˧ഉˬ˧˞˟˵́ˮ́˭˵˘˙˘˲˟˭˟˳͘ʿ˯ˬˤ˛˯ˮˣ˘˲˞˘˱˵˘˲́ˮˢ˯̅˭˟ˮ˘˥ˮ˘ˬ́˳́˱˯˵́˲೦˘ˮ˯ˬ˘˲ ೪˘ˣ˧˲˛˧˵˘೮˞˘˳˯ˬ˘˥˭˘೪˺˘ˬ೪́ˮ˘˵೴˲ˬ˧˪഑˭˟˪˵˟˲˪഑˲˳˟˵˶˞˟͘ «Бүгінгі таңда қозғалыс туының астына екі миллионнан астам қазақстандық жиналған. Ұйымымыздың филиалдары Қазақстанның барлық облысында, көптеген қалаларда және әлемнің біраз елдерінде ашылған. Бүгінде филиалдарымыз көптеген Еуропа, Азия мен Америка мемлекеттерде жұмысын атқарып отыр» дейді қозғалыстың вице-президенті Сұлтан Қартоев.

Ұйым тарихына қысқаша тоқталсақ, осыдан ширек ғасыр бұрын 28 ақпан күні Алматыдағы Жазушылар үйінде 100 адамның қатысуымен қозғалыстың алғашқы жиналысы өткен. Осы жерде Олжас Сүлейменов Семей полигонын жабу туралы ұсынысын енгізіп, серіктестерінен қолдау тапты. Сол жылы-ақ олар 11 ядролық сынақ пен алда жоспарланған 18 жарылысты болдыртпай тастады. «Бүкіл әлемдегі осындай полигондар жабылмайынша біз күресімізді тоқтатпаймыз. Қазір ядролық сынақтарға мораторий жарияланса да. Екінші мақсатымыз – зардап шеккен аймақты әлеуметтік-экономикалық жағынан

сау ықтыру ісінде Елбасына қолдау көрсету. Ядролық сынақтардан зиян көрген соңғы азамат сауықпайынша полигон тақырыбының өзектілігі жойылмайды» дейді тағы да Сұлтан Қартоев. Айта кетейік, еліміздің Үкіметі анти ядролық қозғалыстың 25 жылдығын биыл ескерусіз қалдырмауды ұйғарды. Осының ішінде ядролық сынақтардан ең көп зардап шеккен Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарына назар аударылып отыр. Осы жылы аталмыш өңірлерде кең көлемдегі шараларды өткізу жоспарлануда. Аманғали ҚАЛЖАНОВ


6 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǫǧˁʽ

ĝÈÃÃÎÉ·Á· ĦÊÙÐÙÉʾÇÂÙ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ ˘೪˾˘˭́ͩ ˛˘ˣ˟˵˧ ഉ˲ ˮ഑˭˧˲ ˳˘˥́ˮ ˟ˬ˯˲˞˘ˬ́೪ ˘˲˞˘˛˟˲ˬ˟˲˞˧ ೵ˬ́೪˵˘˶˞˘͘ ʽˬ˘˲˞́೮ ഑˾˱˟˳ ˟˲ˬ˧˛˧ˮ ˢ˘˳ ೵˲˱˘೪೪˘ ഑ˮ˟˛˟ˬ˧ ˭˘೪˘ˬ˘ˬ˘˲ ˘˲೪́ˬ́ ˮ˘˳ˤ˺˘˵˵˘˶́ ˪഑೮˧ˬ ೪˶˘ˮ˵˘˞́͘ ʽ˳́ ˲˟˵˵˟ ˳˯೦́˳˵́೮ ˵˧˲˧ ˪˶ഉ˳˧ ഑ˣ˧˭ˮ˧೮ ഉ˪˟˭ ˵˶˲˘ˬ́ ˘˥˵೪˘ˮ˞́ ˢ഑ˮ˪഑˲˞˧˭͘ Әкем Жақан Сейсебаев 1925 жылы 10 наурызда дүниеге келген. Ел басына күн туғанда, яғни, 1942 жылы 20 қазанда Алматы облысы Қаратал әскери коммисариатына шақырылады. 1943 жылы 3-ші Белорусь майданында көздеуші болды. Өзінің айтуынша, 1945 жылы Жапон соғысы аяқталған кезге дейін көздеуші болып қатардан қалмаған. «Соғыста жараланбаған солдат – кемде-кем. 1943 жылы 12 наурызда мен де оң жақ бетімнен жараландым. 1944 жылы 12 маусымда сол аяғыма оқ тиді. Мәскеу қаласындағы госпитальда емделіп, ақ халатты абзал жандардың арқасында тәуір болдым. Бірақ, сол жылы 5 желтоқсанда сол қолымнан қайта жараландым. Минск қаласындағы әскери госпитальда ем-дом қабылдап, екінші топтағы мүгедек атандым» дейді әкем өзінің әңгімесінде.

Шүкір, әкемнің майдандағы ерлігі еленіп, бірнеше мәрте наградталды. «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Японии» және тағы басқа марапаттары жетерлік. 1948 жылы 17 сәуірде Владивостоктан елге оралған. Анаммен, Рыс Абейбековамен отбасын құрады. Өзі Алматы облысындағы Көксу ауданында МТФ меңгерушісі болып жұмыс істеді. 1985 жылы құрметті еңбек демалысына шықты. Бес бала тәрбиелеп, он екі немере, бірнеше шөбере сүйіп отырған әкемізге тек амандық тілейміз. Бейбіт күннің болашағы үшін жанын шүберекке түйіп, жаумен арпалысқан соғыстағы ерлігі бүгінгі ұрпағының жадында мәңгі жатталады. Роза СЕЙСЕБАЕВА

ʾǾËÁÃο¾ģÙÐÙ ಁˬ˧˭ ಁ˙˟ˮ˯˚ ϭϵϮϯ ˢ́ˬ˞́೮ ೪˘ˣ˘ˮ́ˮ˞˘ ʤ೪˭˯ˬ˘ ˯˙ˬ́˳͕́ ౢ˯˲೦˘ˬˢ́ˮ ˘˶˞˘ˮ͕́ ʤ˥˾˶˘೪˘˶́ˬ́ˮ˞˘˞೴ˮˤ˟˛˟˪˟ˬ˛˟ˮ͘ϭϵϰϮˢ́ˬ́˯ˮ˵˯೦́ˣˢ˘˳́ˮ˞˘˭˘˥˞˘ˮ೦˘˘˵˵˘ˮ˘˞́͘˄˹˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘೦́˟˪˧˘˥ˬ́೪˞˘˥́ˮ˞́೪˵˘ˮ˪˟˥˧ˮϵϳͲ˞ˤ˚ˤˣˤ̆ˮ́೮೪೵˲˘˭́ˮ˞˘ ˳˯೦́˳˘˞́͘ «Брянск қаласынан Батысты бетке алып жаяу ағылдық. Түн жамылып жортқан жолымызда кездескен жер-су атаулары нақты есімде қалмапты. Қатардағы солдат болып, Батыс майданда соғыстым» дейді Әлім ата өткен күндерін еске алып. Калининград маңындағы шайқаста аяғынан жараланады. Солдаттарын жау шебінде қалдырмайтын командирі Әлім атаны әскери госпитальге жеткізеді. Командирі «алаңдама, бәрі дұрыс болады» деп, жаралы аяғына гипс салдыртып, емделуін қадағалайды. Артынан, Архангельскідегі әскери госпитальға емделуге жіберді. Одан жазылып шыққан соң ол

Кандалакшадағы майдан шебіне келеді. Содан қатарынан қалмай, дұшпанмен кескілесіп, ерлік көрсеткен. Жеңісті 1945 жылы Норвегияда қарсы алады. Сұрапыл соғыс аяқталғаннан кейін елге оралып, еңбекке араласады. Бүгінде он баладан отыз немере мен қырық шөбере сүйіп отыр. «Аман-есен елге келгенімнен артығы жоқ. Міне, балаларымның ортасында мәз-мейрам болып отырмын!» деді бейбіт өмір бақытына бөленген майдангер қарт. Айгүл ӨЗЕКОВА, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенті

౭ˬ́ʽ˵˘ˮ˳˯೦́˳́˘̆೪˵˘ˬ೦˘ˮ˵೵˳˵˘ʤ˙˳˘ˮౢ೵ˬ˭˘ˮ˯˚ ˢˤ́˲˭˘ˢ˘˳೪˘ˢ˘೮˘˵˯ˬ೦˘ˮ˙˯ˣ˙˘ˬ˘˟˞˧͘ʥ˧˲˘೪ˢ˘˱Ͳ ˢ˘˳ˢ˧˛˧˵˵˧೮˪˟˶˞˟˳˧˳˯ˬ˪˟ˣ˞˧೮഑ˣ˧ˮ˞˟˯˲˞˟ˮ˭˟˞˘ˬ˛˟ ˵˯ˬ́˱೴ˬ˛˟˲˛˟ˮͲ˵˧ˮ͘

g¿·ÅÃÎÐÃ ÃÏÃÇ·Èo Ол 1925 Оңтүстік Қазақстан облысы Шәуілдір ауданында дүниеге келді. Соғыс басталмас бұрын туған жерінде еңбек етті. Әскер қатарына 1942 жылы шақырылды. – Өз басым телевизордан жаңалықтарды жібермей көремін. Әлемнің кейбір елдері атыс-шабыстан көз ашпай жатыр. Соны естіген сайын еліме тыныштық бере гөр деп күндіз-түні тілеумен боламын. Себебі, біз «соғыс» деген суық сөздің қандай болатынын ет-жүрегімізден өткіздік. Қанқұйлы қақтығыс талай отбасына қасірет әкелді. Соғыс бізді ерте есейтті. Ауылымыздағы арқа сүйер азаматтардың бірі қалмай майданға аттанғанда, 15-16 жастағы біз отбасымызға қорған болдық, – дейді Абсан Құлманов. Сол кездегі балалар алаңсыз асыр салып ойнаудың орнына майданға елін, жерін қорғауға аттаған әке, ағаларының қамын көбірек күйттейтін. Абсан да солардың бірі еді. Күндіз колхоздың жұмысын істесе, кешкісін шешесіне қолғабыс ететін. Әскерге баратын кезек бұған да жетті. «Ел басына күн туған кезде ер азамат қолына қару ұстап, елін қорғамай ма? Он жеті жасқа жетер-жетпес біз де майданға аттандық. Мені Қиыр Шығысқа бөлді», – дейді кейіпкеріміз әңгімесін жалғап. Абсан Құлманов Жапониямен соғыста Маньчжурия, Чаньчунь, Муждеи, Цицикар, Жэха қалаларын азат етуге қатысты. «Жеңіс!» деген қуанышты хабарды, біз осы елде естідік. Бір-бірімізден сүйінші сұрап,

мәз болыстық. Бірақ соғыс аяқталғанда бірден елге қайтқан жоқпыз. 1948 жылдың қаңтар айына дейін Сібірдегі Забайкалье әскери округінде қызмет еттік», – дейді қария. Еліне оралған жігіт оқуын әр қарай жалғастыруды жөн санап, Шымкент тау-кен техникумына оқуға түседі. Оны бітіргеннен кейін жолдамамен Кентаудағы «Мырғалымсай» кен орнына жібереді. Кенші болудың қызығына түскен ол қызметіне жан-тәнімен кіріседі. Тапсырылған жұмысты таптұйнақтай орындап жүретін жас маман көп ұзамай көтеріліп, таукен шебері, учаске басшысының көмекшісі болады. Сол кездегі Ащысай полиметалл кенішін байыту жұмыстары осы «Мерғалымсайға» тапсырылған болатын. Еңбеккерлердің күндізтүні еңбектенгенінің арқасында жер астынан қазылған небір пайдалы қазбалар кенішті байытып тастайды. Кеңес одағы кезінде Ленин сыйлығы дегеніңіз ілуде біреуге қана бұйыратын керемет марапат болатын. Дәл осы марапат ерекше еңбеккорлығы үшін Абсан Құлмановқа беріледі. «Маған «Мырғалымсай» поселкесі ерекше ыстық. Өйткені осында еңбектің алғашқы дәмін таттым. Осында болашақ жарымды тауып, екеуіміз отау құрдық. Бала қызығын да осында көрдім» дейді ақсақал. Қазір Абсан Құлманов балаларымен бірге, Астанада тұрады. Немере-шөберелерінің қызығын көріп жатқан жайы бар. Қымбат НҰРҒАЛИ


7 www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

ǫǧˁʽ

g¿¾ÇĤĦÏ¿¾É¾ËÙĥ ÃÉ·ËÃÓ¾ÐľÅÂÙÊo ʮ́ˬ˳˘˥́ˮϵ˭˘˭́˲˪೴ˮ˧˘˵˘˭ˮ́೮˙˘ˬ˘ˬ˘˲͕́˪˟ˬ˧ˮ˞˟˲˧͕ˮ˟˭˟˲˟ˬ˟˲˧ˢˤ́ˬ́˱˘˶́ˬ˘೪˳˘೪˘ˬ˞˘˲́ˮ˘˘˳˙˟˲˟˭˧ˣ͘˃˶೦˘ˮͲ ˵˶́˳˵˘˲ ˯ˮ́ ˭˟˲˟˪˟˳˧˭˟ˮ ೪೵˵˵́೪˵˘˱ ˪˟ˬ˧˱͕ ˳˯ˮ˘˶ ˳೵˲˘˱́ˬ ˢ́ˬ˞˘˲˞˘೦́ ˙˯ˬ೦˘ˮ ˯೪ˤ೦˘ˬ˘˲˞́ ഑ˣ ˘˶ˣ́ˮ˘ˮ ˟˳˵ˤ˞˧͘ ˁ˯೦́˳˵́೮˙˧˵˪˟ˮ˧ˮ˟ˢ˟˵˱˧˳ˢ́ˬ˞˘˥˶˘೪́˵˙˯ˬ˳˘˞˘͕˯ˬ˪˧˳˧ˮ˧೮˭˘˥˞˘ˮˢ˘˥ˬ́ഉ೮˛˧˭˟ˬ˟˲˧˟˾˭ഉˮ˧ˮˢ˯೦˘ˬ˵೪˘ˮ˟˭˟˳͘ ˃˟˱˳˟˵˟˭˧˲೴ˣ˟˵˧ˮˢ˘˳˵́೪˾˘೦́೪˘ˮ˞́˳˯೦́˳˵˘഑˵˪˟ˮ˘˵˘˭ˮ́೮഑ˣ˧೪˘˵˘˲ˬ́೪೵˲˞˘˳˵˘˲́ˮ͕˞˯˳˵˘˲́ˮ˟˳˪˟˘ˬ೦˘ˮ˞́೪˵˘ˮ ˙˘͕ˢ˘˳˘˶˲˘˱˪഑ˣ˧ˮ˟ˢ˘˳˪˟ˬ˟˞˧͘ˁ഑˥˵˧˱͕೪˘ˣ˧˲˛˧˙˟˥˙˧˵˪೴ˮ˛˟˾೴˪˧˲˾˧ˬ˧˪˟˵˧˱͕഑ˣ˧ˮ˳˘˙́˲೦˘˾˘೪́˲೦˘ˮ˞˘˥˙˯ˬ˘˞́͘ʺ˟ˮ ˘˵˘˭ˮ́೮೴ˬ˪˟ˮ˪˟ˬ˧ˮ˧˭˧ˮ͘ʺ˟˪˵˟˱˵˟˭೵೦˘ˬ˧˭˙˯ˬ೦˘ˮ˞́೪˵˘ˮ͕˯ˬ˪˧˳˧˵˶˲˘ˬ́೪˯ˬ́˭˘೪˘ˬ˘˭˘ˬ́˱͕˟˲ˬ˧˛˧ˮˢ˘ˣ೦́˭˪˟ˬ˞˧͘ Жеңсікбай Нәлібаев Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жаңатұрмыс ауылында дүниеге келген. 1942 жылы кәмелеттік жасқа толған бойда әскерге шақырылады. Алматыда үш ай әскери училищеде дайындықтан өтеді. Соғысқа аттанған алғашқы күні әлі есінен кетпейді. «Алматыдан күніне 3-4 эшелон солдаттар жөнелтіледі. Біз мінген эшелонға «Орынбор-Ташкент» темір жолында жол босамай, Сібір темір жолы бағытымен Новосибирск арқылы аттандық. Бір вагонда 47 адам болып келдік. Көбі 19 бен 25 жас аралығындағы жігіттер. Күн суық. Ортада пеш, соны айнала жатамыз. 1943 жылдың наурызында 138-атқыштар полкі құрамында Мәскеуден өтіп, 3-Белорусь майданына келіп түстік. Қолбасшымыз – Малиновский. Сол келген түні-ақ соғысқа кірдік. Тастай қараңғы. Кімнің кім екенін тану мүмкін емес, әйтеуір алға жылжып келеміз. Таң қылаң бере бір қаланың шетіне табан тіредік. Сәл тыныстаған әскер қайтадан жөңкіле, алға қарай ұмтылды. Жүгіріп келеміз. Кенет соңымда жас баланың еңкілдеп келе тұра қалды. Бәріміз жанталаса соған шықты. Кеткеннен кейін қарасам, Қалайда қаруларды тауып әкелу жатқанын естідім. «Көке, біз өзі қайда міндік. Түн ортасы ауа серіктеріміздің біздің солдаттардан ешкім жоқ. Ауыр қажеттігін айттым. Барсақ, ешқандай бара жатырмыз?» дейді айқайлап. көбінен тірідей айырылып әрең де- пулеметтерді бей-берекет тастап қару жоқ. «Енді мені де атады» деп Қарасам, кішкентай қазақтың баласы. генде жағаға жеттік. Алдымызда тағы қашып кетіпті. Өз пулеметімнің за- көз ілмей жатырмын. Таң ата кеудеме Иығындағы мылтықтың дүмбісі жер қиындық. Жағалаудың бұл беті жар творын алып, біздің шептің окопына оқ тиіп, қатты жараланыппын. Алты сызып жүр. Шамасы 14-15 жастағы екен. Жар астында ентігімізді біраз келіп құладым. Әлгі солдаттардың көбі күн «санчаста» жаттым. Бұл алғаш бала. «Мұны да соғысқа жіберген басып, бұйрық берілгеннен кейін осында екен. Содан генерал шақырды. жаралануым еді. Адамның жаны сірі бе?» деп таң қалдым. Сөйтсем шабуылға шықтық. Жауды батысқа Болған жайтты баяндадым. Тек екен, екінші рет аяғымнан жаралансемейлік екен. Шешесі комсомол қарай бірнеше ай қудық. Қай жер өзімнің қаруымды көтеруге шамам сам да, аман қалдым. Жараланған қатарына ертерек қабылдатамын мені арбамен әкеле жатыр. деп екі жас қосып жазған болып Кенет жолдың жиегінде екі ʽˬ˘˲ʺ೵˳˵˘˹˘ˌ˯೪˘˥ˢ˘˥ˬ́˙˧˲˘ˣഉ೮˛˧˭˟ˬ˟˲˘˥˵˵́͘ʶ഑˱˵˟˛˟ˮ аяқ-қолынан бірдей айырылған шықты құжатына. Артынша соғыс басталып, әскерге аттаныпты. ˭೵˳́ˬ˭˘ˮ˞˘˲˳˯ˬ˪˧˳˧ˮ˧೮˘˲೪˘˳́ˮ˞˘˘˭˘ˮ೪˘ˬ́˱˵́͘ʧ˟˲˭˘ˮˤ̆˞˘ тірі немісті көрдім. Жол Кенет әудем жерге ысқырып келіп ˘˲ˮ˘˶ˬ́˵˘˱˳́˲˭˘˭˟ˮ˙˧˲˪˧˳˧ˮ˧೮೴˥˧ˮ˞˟೪˯ˮ˘೪˵˘˙˯ˬ˞́˭͘ˁ˯ˮ- қапшығында бірдеңе бар жарылған снаряд жарықшағы ˞˘ ೴˥˞˧೮ ˟˛˟˳˧ ˵೴˲˪˧˳˵˘ˮ˞́೪ ˟˪˟ˮ˧˭˞˧ ˙˧ˬ˛˟ˮ˞˟ ˳˘೪˵˘˶ˬ́ ˵೵˲೦˘ˮ сияқты, әлгіні тісімен ашқысы тиіп, байғұс бала сол жерде тіл ʺ೵˳˵˘˹˘ˌ˯೪˘˥˞́೮˱˯˲˵˲˟˵˧ˮ˪഑˲˳˟˵˧˱͕ഉ˙˞˟ˮ˭˘೪˵˘˞́͘ кеп жанталасып жатыр. тартпай кетті. Кейін сол баланың «Қарны ашып, нан жегісі келді еліне хат жаздым» дейді атамыз ме екен» деген ой келді маған. көзіне жас алып. екені дәл есімде жоқ. Еуропаның жеткенін айттым. Олар кітапшаны Шіркін, өмір сүрудің қаншалықты Иә, сұм соғыс әкені баладан ай- бір еліндеміз. Блиндажда жатқан ашып, мен әкелген затвордың тәтті екенін сол кезде ұғындым» дейді ырды, қаншама отбасы қара жамы- бізге түнде ілгері басуға бұйрық нөмірін тексеріп, сөзімнің ақиқаты атамыз сұрапыл жылдарды еске алып. лып қалды. Атамыздың айтуынша, берілді. Бір батальон солдат қалың дәлелденді. Менен кейінгі сұрау Атамыз соғысты Германиясоғыстағы ең қиын сәт – Днепр- орман ішінде келеміз. Ай жарық кезегі батальон командиріне келді. да аяқтаған. 1945 жылы Шығыс ден өту болыпты. «Осы өзеннен болғанымен, орман іші қара көлеңке. «Шегінуге кім бұйрық берді? Неге Пруссия жерінде болған. Берлинге өтеміз деп біраз адам қырылды. Бір кезде артымыздан «Тоқтаңдар!» қаруларыңды тастап кеттіңдер?» жақындағанда «Соғыс бітті» деСодан уақыт намаздыгерден өте деп айқайлады. Сөйтсек, қарсы алды- деген сауалдарға жауап бере алмаған ген хабар келген. Кейіннен атамызжоғарыдан водовозбен арақ әкеліп, мызда қаумалаған неміс қаптап келеді оны табан астында атып тастады. Ал, ды, барлығы 17 солдат Ньюрнберг солдаттарға аямай ішкізді. Мақсат екен. Сасқанымнан жанымдағы үлкен маған екі сағатта пулеметтерді тауып қаласының шығысындағы үлкен тас – Днепрден өту. Артынша «тигач» қарағайға жабысып тұра қалдым. әкелуді бұйырды. Блиндажға келіп, жолдың бойындағы №1 концлагерге деген танкінің бір түрі өзен үстіне Олар байқамай жанымыздан өте болған оқиғаны жігіттерге жеткіздім. алып кетеді. Айтуынша, 27 мың адамға

арналған лагерь екен. Бұрын адам қамалған лагерде тірі пенде жоқ дейді. Басшылары майор Садиков деген орыс пен капитан Нұржанов деген қазақ болыпты. Бір күні Садиков «Тұтқындар келеді, соларды қабылдаймыз» дейді. Сол қыс ортасына жетпей лагерь неміс тұтқындарына толыпты. – Алғашында олардың жағдайы жаман болмады. Кейіннен аптасына 40-қа жуық неміс жан тәсілім ететін болды. Орға тасталып, өртелді. Кейін қалғандарын тамақтан қысты. Ақыры түгел аштан өлді. Кезінде немістердің тұтқынында болған біраз Кеңес солдаттары сатқын деген айыптан қорқып, Англияға өтіп кетіпті. Кейін сол жақтан келген өзіміздің адамдарды қабылдап, оларға үкімет тарапынан ешқандай қысым жасалмайтынын айтып, эшелонға тиеп, елге жіберіп жаттық. Сол адамдардың ішінен қазақтарды да көрдім. Олар Мұстафа Шоқай жайлы біраз әңгімелер айтты. Көптеген мұсылмандар сол кісінің арқасында аман қалыпты. Германияда арнаулы тапсырмамен бір кісінің үйінде қонақта болдым. Сонда үйдің егесі түркістандық екенімді білгенде сақтаулы тұрған Мұстафа Шоқайдың портретін көрсетіп, әбден мақтады, – дейді атамыз өзінің естелігінде. Атамыз екі жылдай Германияда жүріпті. Америкалық солдаттармен де дәм-тұздас болған. Елге 1947 жылы оралады. Кеудесі медаль, орденге толы. Мұнда келген соң жұрт қатарлы егін егіп, мал бағады. Жиырма жыл қой баққан. 1967 жылдан бастап Ыбырай Жақаевпен бірге күріш егіп, звеносында үш жыл еңбек етеді. Шиеліге Қажымұқан келгенде колхоз бастығы темір жолдың арғы бетіндегі Ақбалтан деген әйелдің үйіне түскен атақты палуанға екі мес қымыз жеткізуді атама тапсырыпты. Күш атасы атанған Қажымұқанмен де дәмдес болғанын мақтанышпен айтып отырады. Ия, соғыстың аты – соғыс. Сонау сұрапыл жылдарда Отанын қорғауға аттанған атамызды ылғи да мақтан тұтамыз. Немерелерінің тұсауын өзіне кестіріп, сол кісідей батыр болсын деп, аузына түкіртіп қоямыз. Жұбайы Әзиза апам да – «Алтын алқа» иегері. Бүгінде отыз немере, екі шөбере сүйіп отырған абзал шаңырақ иелері. Гүлманат ЖҮСІПОВА, мұғалім


8 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ȄDzǬDZǹǷǵǴǫȂʽ‫ز‬DZʵdzǫʵDZ ͔

ʃ͋

ɺɭɯʍɴɭɵ * ɲ ɲ͔ ɯ ʍɴ ɭ ɵ, ɺɧɳ

͘͘͘ౢʤʪʤ˄ˏౢʤౢʤʱˏʿ˃౭ˀ

ɧ

Диаз БАТАЛОВ

Қайырлы күн! Нұржолы көшесіндегі саябақ жанындағы тротуардың ортасында темір қадаудың қақайып тұрғанына, міне, төрт жылдан асып барады. Бұл саябақта ылғи балалар ойнайды, таяу маңдағы үйлердің тұрғындары, тіпті, қала қонақтары келіп тынығады.

ʹ ˁ̞̞̔̚೰ ̹̌೨̼̥̼೰̼̚ ̨̜̍Ͳ ̼̦̹̌ ̥̼̦̌ ̙ഋ̜̯̯̞ ̵̬̌̍̌Ͳ ̡̡̣̜̥̼̥̖̥̣̖̖̯̯̞̦̌͗̚ഓ̥̞̬̞ ϭϵϵ Ϭϭͨ˃̨̨̜̯̌ ˀ̴̌ ϰͩ ̯̌̏ ̨̛̥̹̦̭̼̦̼̌̌೰̙೶̬̞̱̹̞̭̞̐̚ ̡ഓ̡̣̞೬̌೰̯̬̱̯̌ഋ̬̯̞̞̦͕̍́೨̛̦͕ ̡ഓ̣̼̯̪̯̐̌̔̌̌೨̦̼̌೶̹̞̦ೇ̡̞̥Ͳ ̡̹̞̣̞೬೷೬̼೬̍೷̱̹̼̣̼̚೬̯̱̬̌Ͳ ̡̨̡̣̼̖̭̯̞̔೰ϰϲϯͲϰͲ̼̦̼̍̌̍೰ ϮͲ̯̬̥̌̌೬̹̭̼̌ ̨̜̼̦̹̍̌ ഋ̡̡̞̥̹̞̣̞ ̡̡̡̙̱̪̖̬̹̞̣̞̖̌̌ ̯̬̯̼̣̼̌̔͘

№4 емханада жалғыз стоматологдәрігер отыр, оған екі ай бұрын жазылуың керек, баланың бір тісін жұлып тастауға мұршасы жоқ... Осы қызметті тегін пайдалану үшін №3 емханаға ауыстық. Сағат 12.00-

ʫˁʳʸʤ˄ʪʤʻˏʻˏ౦ಁʶʳʺʪʳʧʳ͗ ʹ ನ೷̬̥̖̯̯̞ ˃̛̥̱̬͕ ̭̞̞̔̚೰ ̡̖̭̖̬̯̪̖೰̞̖̐̚ ೬̯̼̭̯̼̌ ʫ̭̞̣ ̱̦̼̌̔̌ ഋ̡̞̥̞̦̞೰̪̪̬̯̼̌̌̌ഋ̣̞̯̖̥̞̬̐೬̱̼̌̔̌̔೰ϮϬϭϰ̙̼̣೨̼Ϯϭ̭ഋ̱̞̬̖̣̼̦̼̪̔̌ ̯̭̯̣̌̌೨̵̦̼̦̬̣̜̼̌̌̍̌̌̔͘

ʥ౭ˀ౞ˏʸʤʿ͕˃ˏʻˏˌ˃ˏౢ˃ˏ ʥ౭ʯˏʿʮʤ˃ˏˀ

ден 17.30-ге дейін қабылдайды. Сол жағалаудан әр жерге көшіп жүрмейтін, бір орыннан табылатын, бүкіл маман-дәрігерлері бар қалыпты емхана ашыңыздаршы... Гаухар

М.Жұмабаев көшесі-12/1 мекен жайындағы Еуразия ұлттық университетінің №3 студенттер жатақханасында оқу кезінде қабырғаны қопара бұрғылап, құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мұның жатақханадағы студенттерге қауіпті екені өз алдына, тұрмыстық ахуалдарының күрт нашарлап кетуіне де әсер ететіні сөзсіз. Дәліз бойы қоқыс үйіліп жатыр, шаң мен батпақ, әртүрлі

Өтініш 21 сәуірде тіркеліп, сол күні жауап қайтарылған. ʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏʪʫʻˁʤ˄ʸˏౢˁʤౢ˃ʤ˄ʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗ ʹ ನ೷̬̥̖̯̯̞ ʧ̵̱̬̌̌͊ ζϰ ೬̣̣̼̌̌೬ ̵̖̥̦̌̌ ˌ̖̏Ͳ ̨̨̨̭̯̥̯̣̯̼̌̐೰ഓ̞̦̼̌̚೬̯̜̼̌̔͘ʫ̖̬̥̥̦̐̌̌Ͳ̔ഋ̬̞̖̬̐ ̸̡̨̖̦Ͳϭ ̡ഓ̹̖̭̞̦̖̔ ̨̬̦̣̭̌̌೬̦͕̌ ̨̦̼೰ ೬೷̬̥̼̦̌̌ ̵̛̛̬̱̬̣̼̐́೬̙ഋ̬̖̥̔;̯̞̭̯̞̙೷̣̱Ϳ̡̡̖̬̖̖̪̔೷̜೨̬̭͕̌̌ ˀ̼̭೬೷̨̡̣̏ഓ̹̖̭̞̦̖̞̔̐;ζϭ̛̪̖̬̦̯̣̼̌̌̔೬̨̬̯̣̼̌೬ ̣̍̌̌ͨˁ̨̨̨̨̛̯̥̯̣̌̐́ͩ೬̱Ͳ̡̡̛̛̣̦̣̼̌೬̨̬̯̣̼̌೨̼̦̌ ೨̛̥̬̯̼̦̌̌̔̌Ϳ ͨˌ̛̪̖̬̌̐ͩ ̯̯̼̌ ̙̣̪̼̌ ̖̥Ͳ̨̥̔ ̨̡̙̣̦̼̪͕̖̣̞̭̞̥̹̬̯̔̌̌೬̭̌ഋ̡̜̖̭͕̯̖̞̦̖̥̖̣̖̞̐̔̔͘ ೬̨̣̦̯̼̦̔̌̌̔ഋ̬̞̖̬̣̖̬̐̍ഓ̣̞̥̹̖̭̞̬̍̌͘ ನ̨̭̼̥̹̌̌೬̪̬̯̣̼̪͕̥̌̌̌ഋ̭̖̣̖̦̞̖̬̖̭̹̖̹̱̔̍೶̹̞̦ ʥ̨̖̜̞̦̞̥̥̦̬͕̭̦̼̔̌̌̔̌೰̨̨̨̞̹̞̦̖͕̭̯̥̯̣̯̬̔̌̐̌ ̭̍̌̔ഋ̬̞̖̬̞̐̔೰̨̬̼̦̭̬̼̍̌̌ʤ̜̥̦̌ನ̨̜̬̣̣̌̌೬̼̼̦̌̚ ̡̥̼̦̥̖̖̦̙̜̌̌̔̌͗ˌ̸̡̨̡̖̖̦̏ഓ̹̖̭̞̦̖̔೬̼̣̜̼̌̍̔̌̔͘ ̨̙̣̼೨̱̼೰̼̚೨̨̣̼͕̌̍̌̔ϯϬϭͲ̴̡̨̛̦̖̯͕̯̖̣̖̦̼̌̍͗ϱϳ ʥ̣̣̬̌̌̌೨̶̛̛̥̖̦̣̼̌̔̌೬̡ഓ̡̡̥̖ഓ̬̭̖̯̱̯ഋ̬̯̞̞̦̖̍ ϲϴϮϱ̡̦̖̥̖̭̖̥̼̦̥̖̖̦̙̜̌̌̔̌೨̼ʤ̭̯̦̌̌೬̣̭̼̌̌ ̭ഋ̡̨̨̨̜̖̭͕̭̯̥̯̣̌̐೬̸̡̡̱̭̖̣̞̌̌̔ഋ̨̬̞̖̬̙̣̥̖̬̖̞̐̔̌̌̍̔ ʪ̖̦̭̱̣̼̌೬̭̌೬̯̱̭̌̍̌೬̬̥̭̼̦̼̌̌೰̦̥̖̦̣̦̼̌̌̍̌̌ ̖͕̔೬̨̨̨̛̙̖̯̯̞̭̯̥̯̣̣̼̌̌̐́೬̙ഋ̬̖̥̦̞̔೰̱̌೬̼̥̼ ೬̨̬೨̱̌̍ഓ̵̣̞̥̞̦̖̬̣̭̼̌̍̌̌೰̼͗̚ʤ̭̯̦͕̌̌ʥ̡̖̜̞̯̹̞̣̞̍ ̥̖̦̯೶̬̞̦;̵̡̛̛̯̖̬̪̖̯̞̦̖̥̖̭̖̬̱̬̣̼̌̏̐́೬̙ഋ̬̖̥̔Ϳ ̡ഓ̹̖̭̞͕ϭϭ͕ϰϭϯͲ̡̛̦̖̯͕̯̖̣̌̍͗͘ϱϱϲϴϮϰ͘

Сарыарқа көшесіндегі 31/2-үйдің 10-кіреберісіндегі 10-қабатты нашақорлар жайлап алып, «шөп» шегеді де, отырған жерлерін жинамай кетеді... Жанна ИШМАМЕТОВА

Шағым 12 сәуірде тіркеліп, 6 күнде жауап қайтарылды

ʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏʳˌʶʳʳˁ˃ʫˀʪʫʿʤˀ˃ʤʺʫʻ˃ʳ͗ ʹ˃೶̡̭̖̦̌೬̡̪̬̯̯̼̯̖̭̖̬̱̥̌̌೬̭̯̼̦̌̔̌ ʻʶʥ೬̡̼̥̖̯̖̬̣̖̬̞̚ˁ̬̼̬̌̌೬̡̱̦̼̞̹̞̌̌̔̌ ̞̭̯̖̬ ̭̍̌೬̬̥̭̼̦̼̌̌೰ ೇನʥͲ̥̖̦ ̞̬̣̖̭̖̍ ̙̖̖̣̔Ͳ̣̼̦̣̱̹̬̣̬̼̦̌̔̌̌̌̌ഓ̡̯̞̞̔̚͘ʽ̭̼ ೶̜̖̞̔̐ζϯϰϵ͕ϯϱϲ͕ϯϱϯ͕ϯϱϰ͕ϯϱϭ̪ഋ̯̖̬̣̖̬̞̔೰ ̯೷̬೨̼̦̬̼̦̦̔̌̌ ̭೷̬̭̯̼̬̱̌ ̬̼̭̼̦̍̌̔̌ ̡̖̭̞̬̯̞̯೷̯̼̦̱̖̬̖̞̬̭̯̣̥̼͕̯̣̔̐̌̌̌̔̌̌Ͳ ೨̡̦̥̖̖̦̙̜̯̌̌೷̬೨̼̦̬̼̖̹̔̌೬̦̜̹̌̔̌̌೨̼̥ ̜̯̌೬̨̦̙̌೬͘ʶ̞̬̖̖̬̞̭̪̖̦̙̖̬̯̍ഓ̡̣̖̦̞̯̖Ͳ ̭̖̬̖̦̐ ̡̖̖̔̚ ̹̯̼̬̌ ̥̖̦ ̴̛̣̯ ̵̹̯̭̼̌̌ ̙̼̌̍೬ ̯೷̬̼͕̔ ೬೷̣̪̼ ̬͕̍̌ ̯̙̬̦̾̌̔̌̔̌ ̹̹̼̣̼̪̙̯̌̌೬̶̛̦̹̪̬̯̖̬̯̼̣̥̼̌̌̍̌̔͘ ͨʥ̯̼̬̌ͩ ʿʰʶͲ̦̞೰ ̯ഓ̬̌೨̭̼̥̖̦̌ ̯ഋ̬̯̞̪Ͳ ̡̭̞̞̯̞̔̚೰̣̼̦̣̱̯̱̬̣̼̌̔̌̌ഋ೰̞̥̖̐ഓ̡̯̞̞̣̞̔̚͘ ಲ̜̞̔೰ ̡̞̬̖̖̬̞̭̯̖̬̞̦̖̍ ʤ̭̯̦̌̌ ೬̣̭̼̌̌ ʳʳʪ ʻʶʥͲ̦̼೰ ̭̖̦̞̥ ̴̨̯̖̣̖̦̬̼̔̌ ̙̼̣̌̚೨̦͕̌ ̦̹̌̌೬̨̬̣̼೬೬̌ ೬̬̭̼̌ ̡೶̡̬̖̭̖ ೶̦̖̜̯̞̦̔ ̦̦̖̬̣̖̬̙̪̭̼̬̼̣̼̍̌̌̔͘ʮ̖̖̣̣̼̦̣̱̔̌̔̌ ̹̬̣̬̼̦̌̌̌ഓ̡̡̯̞̱̬̼̭̼̦̖̭̞̬̯̞̯̍̌̔̌̚೶̬Ͳ ̣̖̬̞̦ ̞̖̜̯̞̦̔̚ ̛̞̭̹̞̣ ̛̯ ̪̜̣̦̼̣̼̌̔̌̌̔͘ ʤ̯̣̌೨̡̦̥̖̖̦̙̜̌̌ʤ̭̯̦̌̌೬̣̭̼̌̌ʳʳʪʻʶʥͲ ̦̼೰̯೷̬̌೬̯̼̍̌೬̼̣̱̼̦̣̼̦̼̌̌̌̔͘

жабдықтардан айналып жүре алмайсыз, ешкім тазаламайды. Бөгде адамдар өріп жүреді, осының өзі-ақ жатақханада тұру ережесіне қайшы келеді, тұрғындардың зат-мүліктері жоғалып кетуі мүмкін ғой. Бұған қоса, еш ескертпестен олар бүгін (11.04.2014) бұрғылап, бөлмеге тесіп кірді, қабырғаның сылағы құлап, кесектері шашылып қалды... Евгения СЕМАКОВА

Шағым 11 сәуірде түсіп, 10 күн ішінде жауап қайтарылды.

Бетті дайындаған: Мақсот ІЗІМҰЛЫ

ʫˁʳˀ˃ʶʳʧʫ͘͘͘ ʫˌʶʳʺʻʳ౦ ˌʤ౞ˏʺˏʮʽౢ

Бұл темір кесігі жүргіншілердің бәріне қауіпті: оған біреу сүрініп қалуы, бір жерін соғып алуы, тіпті, үстіне құлауы мүмкін. Оны неге қақайтып қойғаны түсініксіз. Осыған көңіл аударып, бір шешімін тапсаңыздар екен. Тимур ЖАНСҰЛТАНОВ

Өтініш 19 сәуірде тіркеліп, 3 күн ішінде шешімін тапқан.

˃ʳˁʪಁˀʳʧʫˀʳ͵ʮʤʸ౞ˏʯ͕ʶʫ˃ʳʶ˃ʳˁ͵ʶಉʿ Сәлематсыздар ма! Мен бұған дейін де хат жазған едім, бірақ, өкінішке қарай, сұрағыма жауап берген жоқсыздар. Неге мемлекеттік емханаларда тіс емдетуге жағдай жасалмаған? Мәселен,

ɺ ʍ͋

ɷɺ

ǡnjǗǧʘǞǧʘǍnjʘǧǗnjǟ

ʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏʳˌʶʳʳˁ˃ʫˀ ʪʫʿʤˀ˃ʤʺʫʻ˃ʳ͗

Өтініш 15 сәуірде тіркеліп, 6 күн ішінде орындалды.

ɧ

͔ɷ

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 463-4бабының 2-тармақшасына сәйкес айыппұл салып, жаза қолданыңыздаршы.

͔ ɯ ʍ ɴ ɭ ɵ, ɺ ɧɳ

ɺɭɯʍɴɭ ɵ * ɲ

бұзушылық туралы хаттамалар толтырғанына қарамастан, қырын жүріп, қисық басатындар азаймай тұр. Астана қаласы Ішкі істер департаментінен өтінерім: мемлекеттік нөмірі 199 AZA 01 «TOYOTA RAV4» машинасының иесіне ҚР

ʍ͋ ɲ

ʃ͋

Желтоқсан көшесіндегі 2/2-үйдің маңындағы көгалға тоңмойын жү ргізу шілер көліктерін қаңтаруларын тоқтатар емес. ПИК тарапынан бірнеше рет ескерту жасағанына, Жол-полиция қызметкерлері келіп, тәртіп

ɷɺ

ɷɺ

˃౭ˀʤ౞ˏʻ˃ʤʿʿʤ౞ʤʻ ʤʱˏʿʿ౭ʸ౞ʤͪ˃ʽౢ˃ʤʱʪˏͫ

ʮʤˁ˃ʤˀˁʤ˔ˁʤ˃ˏʺಁˁʫʸʫʸʫˀʳʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗ ʹ ˁഋ̣̖̥̯̭̼̌̚ ͕̍̌ ʫ̛̖̦̏̐́ ˁ̖Ͳ ̡̨̥̌̏̌͊ˁ̞̞̔̚೰̵̯̼̌೰̨̼̜̼̦̹̍̌̚ ನ͘ʺ೷೰̨̜̯̪̭̌̌̏ ̡ഓ̹̖̭̞ ϱͲ೶̜̖̔ ̨̬̦̣̭̌̌೬̦̌ʸ͘ʻ͘ʧ̛̱̥̣̖̯̼̦̏̌̔̌೨̼ ʫಳ˄Ͳ̦̞೰ ̭̹̼̣̼̍̌೨̼̥̖̦ ̵̌̍ ̬̌Ͳ ̣̭̯̼̌೬͘ˁ̨೨̛̦̜̣̦̼̭̯̼̱̦̌̍̌̌Ͳ ̛̖̬̭̯̖̯̯̞̏೰೬̬̙̼̙̌೷̥̼̭̯̬̼̌ ̙ഓ̦̞̦̖̞̔̐ ̨̬̼̦̭̬̼̍̌̌ ʺ͘ˁ̼̬Ͳ ̣̼̖̍̌̏ ̙̹̌̍̌̌̚ ̯೶̬̖̔ ̙̱̪̌̌ ೬̜̯̬̼̌̌̔͘ˁഓ̜̯̭̖͕ʤ̭̯̦̌̌೬̣̭̼̌̌ ̡̡̥̖̥̣̖̖̯̯̞ˁ̛̦̯̬̣̼̌̌೬Ͳ̛̪̖̾̔Ͳ ̨̨̛̛̥̣̣̼̐́೬ ೬̌̔̌೨̣̱̌̌ ̖̪̬̔̌Ͳ ̯̥̖̦̯̞̌ ̙೶̬̞̖̦̐̐̚ ̡̯̖̭̖̬̱

̬̼̭̼̦̍̌̔̌ ʮ೷̥̖̌̍̌̏ ̡ഓ̹̖̭̞Ͳ ϭϮͬϭ̡̥̖̖̦̙̜̼̦̌̔̌ ̨̬̦̣̭̌̌೬̦̌ ͨζϯ̡̭̯̱̖̦̯̯̞̔೶̜̖̞̙̖̣̖̯̔̐ͩ̔Ͳ ̡̞̹ ̙̖̣̞̭̞ ̛̯̞̭̯̞ ̯̣̪̌̌೬̌ ̭̜̌ ̖̥̖̭̯ ̞̞̐ ̦̼̌೬̯̣̼̪͕̌ ̯̣̌̌೨̦̌ ̌೬̱̹̌ ̼̣̼೬̯̼ ̨̙̀೨̌ ̦̌೬̯̼ ̦೷̭೬̡̱̖̬̞̣̖̦̖̖̦̌̍̐͘ನ̡̞̬̞̖̌̐̚̚Ͳ ̖̔ ̙ഓ̦̖̱̔ ̙೷̥̼̭̯̬̼̌ ೬̨̣೨̌ ̣̼̦̼̪͕̌ ̙̖̣̖̯̱̔ ̙೶̜̖̭̞ ̯̌̌̚Ͳ ̣̦̼̪͕̌ ̍೷೬̼̬̣̦̱̌̔̌͘ ನ̙̖̯̯̞̌ ̙೷̥̼̭̯̬̼̌̔೰ ̬̣̼̍̌೨̼ ϮϬϭϰ ̙̼̣̼̔೰ ϮϬ ̭ഋ̱̞̬̞̦̖ ̖̜̞̦̔ ̌́೬Ͳ ̯̣̼̌̌̔͘


9 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ǫǬǴǸǧǺDzȂʽ – Әрине. Бедеулік пен белсіздіктің алдын алу жолдары бала кезден басталуы керек. Әр ата-ана баласының бойындағы әр өзгерістерді қалт жібермей, дер кезінде дәрігерге қарату керек. Әсіресе, жұқпалы инфекциялардың алдын алып, қандай да бір эндокринологиялық бұзылыстарды уақыт оздырмай қалыпқа келтірген жөн.

ˁ˵˘˵ˤ˳˵ˤ˪˘ˬ́೪˭ഉˬ˧˭˟˵˪˟ˢ೴˛˧ˮ˳˟˪͕ ˟ˬ˧˭˧ˣ˞˟˙˟˞˟˶ˬ˧˪˪഑˲˳˟˵˪˧˾˧ˢ́ˬ ˳˘˥́ˮϭϱ˱˘˥́ˣ೦˘˘˲˵́˱˯˵́˲˘Ͳ ˞́˟˪˟ˮ͘ʥ೴˛˧ˮ˞˟˲˟˳˱˶˙ˬˤ˪˘˙˯Ͳ ˥́ˮ˾˘ϯϱϬ˭́೮˯˵˙˘˳́˙˘ˬ˘˳೴̅ ˙˘೪́˵́ˮ˘ˮ˘˥́˲́ˬ೦˘ˮ͘ʥ˟˞˟˶ˬ˧˪ ˱˟ˮ˙˟ˬ˳˧ˣ˞˧˪˵˧೮˳˟˙˟˙˧ˮ˟˞˟͕˯ˮ́೮ ˘ˬ˞́ˮ˘ˬ˶ˢ˯ˬ˞˘˲́೪˘ˮ˞˘˥͍ʥ೵ˬ ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ ζϭ˱˟˲ˤˮ˘˵˘ˬ˞́೪˯˲˵˘ˬ́೦́ʽ˵˙˘Ͳ ˳́ˮˢ˯˳˱˘˲ˬ˘˶ˢഉˮ˟˲˟˱˲˯˞˶˪˻ˤ̆ ˙഑ˬ˧˭˾˟˳˧ˮ˧೮˭˟೮˛˟˲˶˾˧˳˧ʤ˥˛೴ˬ ʺ೵˳˘˙˘˟˚˘˭˟ˮഉ೮˛˧˭˟ˬ˟˳˪˟ˮ˟˞˧˪͘

ʪ೅̬̞̖̬̣̖̬̖̣̼̦̐̐̌̔ ̡̡̣̙̼̣̱̖̬̖̌̌̌̚

ǀǁLjNJƿnjƼǐDŽǛLjǗǃǀǗƼɅǍƼǎǗNjǂənjLjǁǍƲlj ʥ̌ದ̼̯̯̼ಪರ̡̣̖̦̞ʹ ̣̭̍̌̌ರ̀ – Айгүл Мұрсилямқызы, алдымен Астанадағы бедеулікті емдеумен айналысатын бірден бір орталық – Отбасын жоспарлау және репродукция бөлімшесі туралы айтып берсеңіз. – Әрбір адамға шаңырақ құрып, артына ұрпақ қалдыру – парыз. Бақыттың үлкені де бала сүю. Өкінішке қарай, нәрестенің іңгәлаған үнін есту бақыты некеге тұрған барлық отбасына бірдей бұйырмаған. Бүгінде жаңадан отау құрған отбасылардың 15 пайызы бедеуліктен зардап шегіп жүр. Жыл өткен сайын бедеулік пен белсіздік мәселесі тіптен ушығып барады. Біздің орталықтың басты мақсаты да сол – бала сүйе алмай жүрген отбасыларға ұрпақты болуға көмектесу. Жүкті бола алмаудан бастап, жүктіліктің жетілмей қалуы, ұрпақ өрбіту жүйесіндегі қабынулар, эндокриндік бұзылыстар, жиі түсік тастау сынды проблемаларды шешуге де орталығымыздың жоғары білікті мамандары көмекке келеді. Қазір Отбасын жоспарлау орталығында 3 дәрігер-эндокринолог, уроандролог, физиотерапевт, балалар гинекологы және ісік ауруларын емдейтін дәрігер-гинеколог жұмыс істейді. Мамандарымыздың бәрі де біліктілік талаптарынан өткен, өз саласын терең меңгерген жандар. Ресей, Чехия, Израиль сынды алыс-жақын шет мемлекеттерде тәжірибеден өткен дәрігерлеріміздің әрқайсысы бедеулік мәселелері мен жүктіліктің жетілмеуі жөнінде зерттеулер жазып, көптеген ғылыми еңбектің авторы атанды. Бедеулікті емдеудің тиімді тәсілдерін жетік меңгерген мамандар талай шаңырақта сәбидің үні естілуіне ұйытқы болды.

– Бүгінге дейін қанша отбасыға балалы болу бақытын сыйладыңыздар? – Соңғы бес жыл ішінде Отбасын жоспарлау және репродукция бөлімшесі дәрігерлерінің көмегімен 1 мыңға жуық отбасы нәрестелі болды. Бұл – олардың ғана емес, біздің де үлкен қуанышымыз. Қазіргі таңда 2 229 жұп емделіп жүр. Олар да балалы болу үмітін үзбек емес. Біз де қолымыздан келгенше көмектесеміз.

ϰϬϬͲ̖̦̭̯̥̔̌̌ ̭̯̦̣̼̌̌̌ದ̙̭̦̼̌̌̔ ಱ̬̼ದ̯̦̼̬̱̌̔ಢ̌ ̥ಱದ̯̙̌

– Өздігінен балалы болуға үмітін үзгендер жатырдан тыс ұрықтандыру әдісіне жүгі ніп жатады. Осыған мұқтаж астаналық тұрғындар сіздердің орталықтарыңыз арқылы экстракорпоральдық ұрықтандыру әдісіне жолдама ала алады екен. ЭКҰ-ға квота алудың жолдарын айта кетсеңіз. – Жасанды ұрықтандыру жолына жүгіну үшін алдымен Отбасын жоспарлау орталықтарында есепке тұру қажет және медицицналық көрсеткіштері болуы керек. Айталық, әйелдің жатыр түтікшелерінің екеуі де бітелген жағдайда немесе ер адамда белсіздік 2-3 дәрежелі (астеноолиготератозооспермия) болған жағдайда жасанды ұрықтандыру көмегіне иек артуға тура келеді. Бұл әдістің де ағзаға жақпайтын қарсы көрсеткіштері бар. Сондықтан ЭКҰға жүгінбес бұрын әйел мен еркек жан-жақты медициналық тексеруден өтеді. Барлық көрсеткіштер дұрыс болған жағдайда жұптар ЭКҰ-ға мұқтаждардың тізіміне енгізіледі. Жатырдан тыс ұрықтандыруға жіберілетін пациенттерді арнайы

комиссия іріктейді. Біздің №1 перинаталдық орталықтың қызметкерлері бұл комиссияның құрамына кірмейді. Бұл – өз алдына тәуелсіз комиссия. Олардың оң шешімінен кейін әйелдің сырқаттану себептері мен тарихы жазылған құжат және барлық медициналық тексерулердің нәтижелерімен бірге ЭКҰ жасалатын арнайы клиникаға жіберіледі. Бұл емдеу мекемесі де құжаттарды тексеріп, дұрыс деп тапқан жағдайда ЭКҰ жасайтын уақытты белгілейді. Мемлекеттен квота бөлінетіндіктен бұл әдіс науқасқа тегін жасалады. – Сонда бүгінге дейін Астанада ЭКҰ жасатуға қанша квота бөлінді? – Соңғы төрт жылдың ішінде Астана қаласына 99 квота бөлінді. Осы әдіс арқылы 27 жұп жүкті болды. Бүгінде елорда бойынша экстракорпоральдық ұрықтандыру әдісіне 363 әйел және 51 ер азамат мұқтаж болып отыр. Әрине, бұл – тіркелгендердің саны. Тіркелмей жүргендер қаншама. Оларды санасақ, бұл көрсеткіш бірнеше есе өсетіні сөзсіз.

ʽ̯̭̼̦̼̍̌ಪಢ̦̖̥̖̭͕̌̌ ದ̨ಢ̥̦̼̌ಪ̔̌ದ̭̞̬̖̯̞̌ – Бедеулік пен белсіздік – бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның да қасіреті. Ұрпақ сүйе алмаудан қаншама жұптардың шаңырағы ортаға түсіп жатады. Жалпы бедеулікке ұшыраудың себебі неде? Бұл мәселе бүгінде неге ушығып отыр? – Егер әйел мен еркек үйленіп, бір жыл бойы жүктілік пайда болмаса, бұл бедеулік болып саналады. Әйел бедеулігі екі түрлі. Біріншісі – іштен туа біткен, екіншісі жүре пайда болған бедеулік. Іштен туа біткен

бедеулікке жатыр түтігінің бітелуі, жыныс мүшелерінің, жатырдың жетілмей тууы – басты себеп. Жүре пайда болған бедеулік әртүрлі ауруларға, салауатты өмір салтын сақтамауға байланысты туындайды. Атап айтқанда, түсік жасату, жатыр мен жатыр түтікшелеріндегі патология, жыныс мү шелерінің қабынуы, эндометриоз, етеккірдің бұзылуы, гормондық бұзылыстар, жыныстық жолмен жұғатын аурулар, тағы көптеген факторлар себеп болады. Ал, еркектің белсіздігі ұрпақ өрбіту жүйесіндегі қабынулар: аталық бездің, қуық асты безінің қабынулары жыныс-несеп мүшелерінің дамуындағы ауытқулар; жүрекқан тамыр жүйесі сырқаты, қант диабеті, созылмалы жұқпалы аурулар, аталық ұрық безіндегі ісік және тағы да басқа жағдайлар әсер етеді. – Бедеуліктің алдын алу жолдары бар ма?

ˁ˯೮೦́˵഑˲˵ ˢ́ˬ˞́೮˧˾˧ˮ˞˟ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˘ ϵϵ˪˚˯˵˘˙഑ˬ˧ˮ˞˧͘ ʽ˳́ഉ˞˧˳˘˲೪́ˬ́ Ϯϳˢ೵˱ˢ೴˪˵˧ ˙˯ˬ˞́͘ʥ೴˛˧ˮ˞˟ ˟ˬ˯˲˞˘˙˯˥́ˮ˾˘ ̃˪˳˵˲˘˪˯˲˱˯Ͳ ˲˘ˬ̂˞́೪ ೵˲́೪˵˘ˮ˞́˲˶ ഉ˞˧˳˧ˮ˟ϯϲϯഉ˥˟ˬ ˢഉˮ˟ϱϭ˟˲˘ˣ˘˭˘˵ ˭೵೪˵˘ˢ˙˯ˬ́˱ ˯˵́˲͘

Сурет интернеттен алынған

ƽǁǀǁǏLJƲdžNjǁljƽǁLJǍƲǃǀƲdž

– Отбасын жоспарлау орталығы бүгінге дейін қызметін тегін көрсетіп келді. Биылғы ақпан айынан бастап дәрігедің қабылдауынан бастап, қан сараптамалары – бәрі ақылы болып кетіпті... – Бұл мәселе әлі де қарастырылып жатыр. Егер қайтадан тегін болса, емделушілер ғана емес, біз де қуанар едік. Өйткені, орталығымызға балалы болудан үмітін үзіп, әбден қиналған жандар ғана келеді. Сондықтан оларға қуаныш сыйлап жатсақ, үмітіміздің ақталғаны деп білеміз. – Байқағаным, дәрігерлердің қабылдауы, әртүрлі сараптамаларды тапсыру мұнда айтарлықтай қымбат емес секілді. Бұл орталықта емделгісі келген азаматтар Сіздермен қалай байланыса алады? – Біздің дәрігерлер науқастарды жергілікті емханалардың жолдамасы немесе алдын ала жазылу бойынша қабылдайды. Барлық ақпаратты 43-27-25 анықтама телефоны арқылы білуге болады. Әңгімелескен Қымбат ТОҚТАМҰРАТ


10 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZǢbǧǡǞǫǖǨDZǣDZhǎƻǎƭǂƭ Астана қаласы

27.03.2014

221/31-V ĭÁÈÁĭÒÓÁÎÑÆÒÐÔÂÌÉËÁÒÜģżÌÆÓÍÉÎÉÒÓÑ̼ļ ÁÒÓÁÎÁĭÁÌÁÒÜÎÜħģżÌÆÓÅÆÐÁÑÓÁÍÆÎÓ¼ ÎïñíáóéãóĄëĬĪĬüĬóüĬáëóçüìĨüòĢôĄñåæäĄ îïñíáóéãóĄëĬĪĬüĬóüĬëæòĄíåæñåĄÍæíìæëæóóĄëóĄñëæôåĄĦ óĄèĄìĄíĄîåæĚâïìüðóĄñëæìäæî

ʤˣ́೪Ͳ˵೴ˬ˧˪˪˟˙˘೦˘ˮ́೮೪́˭˙˘˵˵˘˶́ˮ˘˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘೦́˭೵೪˵˘ˢ ˘ˣ˘˭˘˵˵˘˲˞́೮ˢ˟˪˟ˬ˟˛˟ˮ˳˘ˮ˘˵˵˘˲́ˮ˘ഉˬ˟˶˭˟˵˵˧˪˪഑˭˟˪˪഑˲˳˟˵˶˵˶˲˘ˬ́ «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңына сәйкес, азықтүлікке бағалардың қымбаттауына байланысты мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсету мақсатында Астана қаласының мәслихаты ШЕШТІ: 1. Қоса беріліп Азық-түлікке бағалардың қымбаттауына байланысты Астана қаласындағы

мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсету қағидасы бекітілсін. 2. Осы шешім оны алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. Астана қаласы мәслихаты сессиясының төрағасы Қ. Жауханов Астана қаласы мәслихатының хатшысы С. Есілов Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 наурыздағы № 221/31-V шешіміне қосымша

ʤˣ́೪Ͳ˵೴ˬ˧˪˪˟˙˘೦˘ˮ́೮೪́˭˙˘˵˵˘˶́ˮ˘˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘೦́˭೵೪˵˘ˢ ˘ˣ˘˭˘˵˵˘˲˞́೮ˢ˟˪˟ˬ˟˛˟ˮ˳˘ˮ˘˵˵˘˲́ˮ˘ഉˬ˟˶˭˟˵˵˧˪˪഑˭˟˪˪഑˲˳˟˵˶೪˘೦ˤ˞˘˳́ 1. Осы Азық-түлікке бағаның қымбаттауына байланысты Астана қаласындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсету қағидасы (бұдан әрі – Қағида) «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, азықтүлікке бағаның қымбаттауына байланысты мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмектің қосымша шараларын көрсету мақсатында әзірленді. 2. Азық-түлікке бағаның қымбаттауына байланысты мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек (бұдан әрі – әлеуметтік көмек) Астана қаласында тіркелген және тұрақты тұратын азаматтардың мына санаттарына: 1) табысы аз азаматтар (отбасылар) – атаулы әлеуметтiк көмек және (немесе) он сегіз жасқа дейінгі балаларға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы алуға құқығы бар, еңбекке жарамды жастағы жеке тұлғалар; 2) жасы бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алушыларға ұсынылады. 3. Әлеуметтік көмектің қаржыландыру көзі Астана қаласының бюджеті болып табылады.

4. Әлеуметтік көмек «Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар басқармасы» мемлекеттiк мекемесi әкімші (бұдан әрi – Әкімші) болып табылатын «Жергiлiктi өкiлетті органдардың шешiмдерi бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтiк көмек» бюджеттік бағдарламасына сәйкес және қала бюджетінде осы мақсаттарға көзделген қаражат шегінде ұсынылады. 5. Әлеуметтік көмек көрсету үшін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң «Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорнының Астана қаласының қалалық филиалы ай сайын Қағиданың 2-тармағында көрсетілген санаттарға жататын азаматтар жөніндегі мәліметтерді Әкімшіге ұсынады (электрондық және қағаз жеткізгіштерде). 6. Әлеуметтік көмек 2014 жылдың 1 сәуірінен 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақшалай қаражатты Астана қаласының екінші деңгейдегі банктері бөлімшелеріндегі алушылардың дербес немесе карталық шоттарына аудару арқылы жүргізіледі.

ʤ̭̯̦̌̌ದ͘ʳ̡̹̞̞̭̯̖̬̖̪̬̯̥̖̦̯̞̙̦̼̦̔̌̌̌̔̌ಢ̶̨̛̛̼̪̣́ದ̼̥̖̯̞̦̖̍̌̚ದ̼̣̱̙̭̱̌̌̌ ̨̜̼̦̹̍̌ౢ̨ಢ̥̼̌̔ದ̡̖ಪ̖̭̞̦̞ಪ್̡̡̨̨̖̖̯̞̯̼̬̼̭̼̣̼̪̯̯̞̍̚ Іс-шара жұмысында Астана қ. ІІД жанындағы полиция қызметіне бақылау жасау бойынша Қоғамдық кеңесінің мүшелері – қоғамдық ұйым өкілдері, журналистер, қалалық мәслихат және ҚР Парламенті Сенаты депутаттары, ІІД бөлімшелерінің басшылары қатысты. Отырысты ашқан Қоғамдық кеңес төрағасы, қалалық Мәслихат депутаты Абай Байгенжин «Кез келген полиция қызметкерінен азаматтар қорғаушысы мен көмекшісін көруі керек» деп атап өтті. Мемлекет басшысы халыққа Жолдауында «пагондағы адамдар, үлкен міндет жүктегендер мінсіз тәртібі және өз ісінің жоғары кәсібилігімен ерекшеленіп тұруы керек» деп атап өткен. Кеңес жұмысы барысында Астана қ. ІІД жеке құрам арасындағы тәртіп пен заңдылық жағдайы және жемқорлықтың жолын кесуде атқарылатын шаралар сұрақтары талқыланды. Қатысушылар алдында сөз сөйлеген Астана қ. ІІД Өзіндік қауіпсіздік басқармасының бастығы полиция подполковнигі Самат Досов Қоғамдық кеңес мүшелерін Астана қ. ІІД бөлімшелері және органдағы жемқорлықтың жолын кесу, заңдылықтың бұзылуының алдын алуға бағытталған ұйымдастырушылық және тәжірибелік кешенін жүзеге асыру туралы ақпараттандырды. Полиция подполковнигі Самат Досовтың сөзінше Өзіндік қауіпсіздік басқармасы өз қатарындағы жемқорлық көріністерімен күресте жеткілікті тәжірибе мен мүмкіндікке қол жеткізген. Жемқорлыққа қарсы күресте атқарылатын шаралар жайында Қоғамдық кеңес мүшелерінің алдында Астана қ. ІІД Кадр жұмысы басқармасы бастығы полиция подполковнигі Андрей Харулин сөз сөйледі. Кадр жұмысы жетекшісінің ақпаратынша ІІД 23 офицерлік және 11 полиция жиыны өтіп, 26 тәртіптік іс қаралды. Өз сөзінің қорытындысында, Кадр қызметі басқармасының бастығы өз қызметінің негізгі

сұрақтарының бірі – полиция қатарын ішкі істер органдары қызметкерлерінің абыройына нұқсан келтіретін тұлғалардан тазарту екендігін баса айтты. Елордалық полиция басшысы Амантай Әубәкіров: «Орын алатын кемшіліктерге қарамай, ІІД қатарында күнделікті қызметте астаналықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жүрген өз ісінің кәсіби шеберлері де қызмет атқарады. Полиция қызметкерлерінің қатарында қызмет атқару барысында аса қауіпті қылмыскерлерді жалаңаш қолымен ұстайтын, өз өмірін қауіпке тіге отырып азаматтарды аман алып қалатын нағыз батырлар бар» деді. ҚР Президенті жанындағы адам құқықтары бойынша комиссиясының сарапшысы, Қоғамдық кеңес мүшесі Марат Башимов «Жемқорлықты болдырмау мақсатында республикада ең алғашқылардың бірі болып ҚР ІІО қызметінің қатарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді полиграфологиялық зеттеуден өткізуді Астана қ. ІІД қолға алды» деп атап өтті. Қорытындылай келе, Қоғамдық кеңестің жетекшісі Абай Байгенжин үнемі осындай шараны жүйелі түрде өткізетіндігі және полиция қызметінің негізгі мәселелерін талқылайтындығы жайында айта кетті. Жемқорлыққа қарсы әрекет, елордалық полиция қызметкерлерінің арасында тәртіп пен заңдылықты сақтау бойынша жүргізілетін шаралардың арқасында оң нәтижеге қол жеткізілді. Сонымен қатар, Астана қ. ІІД аталмыш бағытта жұмысын күшейтіп, оған қоса қызметкерлер арасында алдын алу және түсіндіру шараларын жалғастырмақ. Өз кезегінде Астана қаласы ІІД бастығы Амантай Әубәкіров Қоғамдық кеңес жұмысына қатысқан белсенділерге алғыс айтып, қызметкерлер арасында жемқорлық құқықбұзушылық және қылмысқа жол бермеу үшін тиісті шаралар қолданылып жатқандығын айтты.

ͨʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ʶഉ˳˧˱˪˟˲ˬ˧˪ˢഉˮ˟഑ˮ˟˲˪ഉ˳˧˱˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ͩʺʺ͕ϬϭϬϬϬϬʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ ʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪˞˘೮೦́ˬ͕́ϭϭ೴˥͕˵˟ˬ˟˹˯ˮ͗ϴ;ϳϭϳϮͿϱϱͲϲϵͲϬϰ͕˹˘˪˳ϴ;ϳϭϳϮͿϱϱͲϳϰͲϮϳ͕ƒÝãƒÄƒçÖÖΜî½͘Ùç ͨʥͩ˪˯˲˱˶˳́˙˯˳˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪ഉ˪˧˭˾˧ˬ˧˪ˬ˘˶˘ˣ́˭˞˘˲́ˮ˘˯˲ˮ˘ˬ˘˳˶೦˘˪˯ˮ˪˶˲˳ˢ˘˲ˤ̆ˬ˘˥˞́͗ 1) Ішкі бақылау бөлімінің басшысы (D-О-3 санаты, 1 бірлік) (негізгі қызметшінің бала күту демалысында болу кезеңіне). Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 84 563 теңгеден 114 032 теңгеге дейін. Негізгі функционалдық міндеттері: Басқарманың бақылау іс-шараларын жоспарлау және талдау жасауда қатысу, Басқарма жұмысының өнімділігі мен сапасын жоғарылату мақсатында қызметі бағыттары бойынша ішкі бақылауды жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының бюджеттік және басқа да заңдылықтарды сақталуын тексеруін бақылауды, мемлекеттік органның операциялық және стратегиялық жоспарларын іске асыруын, қорытындылар бағаларын бақылауды жүзеге асыру. Мемлекеттік орган есебі мен есептеу нәтижесін жүргізудің дұрыстығы мен анықтығын бақылауды жүзеге асыру. Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Жоғары білім: құқық, әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес, техникалық ғылымдар және технологиялар. Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес; 2) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарды жұмыс өтілі бір жылдан кем емес; 3) осы санаттағы лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес; 4) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы; 5) ғылыми дәрежесінің болуы. Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 1) белгіленген нысандағы өтініш; 2) 3х4 үлгідегі суретпен белгіленген нысанда толтырылған сауалнама; 3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi; 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi; 5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі; 7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен белгіленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариалдық куәландырылған сертификат көшiрмесі). Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады. Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді. Құжаттарды қабылдау мерзiмi конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы жарияланған күнінен бастап 10 жұмыс күннің ішінде («Вечерняя Астана» және «Астана ақшамы»), «Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ, 010000 Астана қаласы Бейбітшілік даңғылы, 11-үй, №616 кабинет мекен жайы бойынша тапсырылуы тиіс. Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекенжайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін. Үміткерлермен әңгімелесу «Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» мемлекеттік мекемесінде (Астана қаласы Бейбітшілік даңғылы, 11 үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді. Конкурс комиссиясының отырысына байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі. Байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады. Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына бір жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, жоғарыда аталған ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынуы қажет. «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді. D-O-3 cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

ʮ˟˪˟˪ഉ˳˧˱˪˟˲ˬ˧˪˳˶˙̀˟˪˵˧ˬ˟˲˧ˮ˧೮˙˧˲ˬ˟˳˵˧˪˵˟˲˧ˮ˟˘˪˪˲˟˞ˤ˵˵˟˶ ˵˶˲˘ˬ́˺˘˙˘˲ˬ˘ˮ˞́˲˶ «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес, «Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктеріне аккредиттеу жүргізу ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 31 мамырдағы № 477 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес «Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ Астана қаласы бойынша кәсіпкерлік мәселелері туралы Сараптамалық кеңеске қалалық жеке кәсіпкерлік субъектілер одағын енгізу үшін аккредиттеу өткізу туралы хабарлайды. Аккредиттеуді алу үшін арызданушылар Астана қаласы Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасына келесі құжаттарды ұсынады: 1) осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес өтiнiш; 2) салыстыру үшін түпнұсқаны ұсынбаған жағдайда құрылтайшылық құжаттардың, жарғының және бiрлестiктi заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған көшiрмелерi; 3) бiрлестiк мүшелерiнiң тiзiмi. Аккредитацияны алу үшін құжаттар топтамасы 2014 жылдың 29 сәуіріне дейін қабылданады. «Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ, Бейбітшілік көшесі, 11-үй, №524 бөлімі, жұмыс уақыты сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, телефон 55-69-19, 55-69-09.


Îòàí

îòáàñûíàí áàñòàëàäû!

©ǽȈȉȈȘªȚȍȓȍȈȘȕȈșȣȕȈȕ ©ǴȍȘȍȑȓȭȖȚȉȈșȣª ȎȈȓȗȣʘȓȚȚȣʐ ȉȈȑʐȈțȣȕ ȚȈȔȈȠȈȓȈʔȣȏȌȈȘ

ಉ̯̞̦̞̥ದ̼̣̱̌̍̔̌ ϭˁಁ˄ʳˀʪʫʻ̭̯̣̼̍̌̌̔ ˃̨̣̼ಢ̼̬̌ದwww.kaztube.kž̭̜̯̼̦̔̌ ౭̜̼̥̭̯̼̬̱̹̼̣̬̔̌̌͗ ౢˀʿ̛̬̖̖̦̯̞̙̦̼̦̔̌̔̌̚ಢ̼ಁ̜̖̣̖̬̞̭̯̖̬̞̙̔೅̦̖ ̨̯̭̼̣̼̍̌ದͲ̴̨̛̖̥̬̣̼̔̐̌́ದ್̭̭̯̙̦̞̦̖̞̌́̌̔̐ಱ̣̯̯̼ದ̡̨̛̛̥̭̭́ ౢˀʥ̜̣̦̼̭̙̌̌೅̦̖̌ದ̪̬̯̖̦̯̯̞̞̌̌̌̐̐ ౢˀʺ೅̛̛̛̖̦̖̯̥̦̭̯̬̣̞̞̔̐ ౢˀʫಪ̡̖̙̍೅̵̦̖̣̼̌ದ̯̼೅̡̣̖̱̥̖̯̯̞ದ̨̬ಢ̛̛̱̥̦̭̯̬̣̞̞̌̐ ౢˀಉಪ̡̛̛̞̬̣̞̥̱̥̦̭̯̬̣̞̞̔̌̐


12 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ˏǴǬǷǨǧȆǴ ʤ˲೪˘˵഑˳˧ˮ˧೮́ˣ೦˘˲́ ˟ˮ˞˧೦˘ˮ˘˟ˮ˵˧˛˧ˮ˙˘˳́˱͕ ˪഑˪˵˟˭ˮ˧೮˪೴ˬ˧˭˞˟˛˟ˮ ˪೴ˮ˧˪˟ˬ˧˱ˢ˘˵೪˘ˮ˞˘ ೪˘˳ˤ˟˵˵˧ʮ˘˭˙́ˬˢ˟˲˧ˮ˧೮ ഑ˮ˟˲ˢ೵ˬ˞́ˣ˞˘˲́ˮ˘ˮ ೪೵˲˘ˬ೦˘ˮ೵ˢ́˭ ˘˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˵˘˲೦˘˲˶˺˘ˮˤ ˳˟˲˱˧ˬ˧˳˳́˥ˬ˘˞́͘ ʫˬ˙˘˳́ʻ͘ʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˵́೮ ˙˘˳೪˘ˬ˘ʹʤ˳˵˘ˮ˘ˮ́ ˯˞˘ˮഉ˲˧˞˘˭́˵˶˙˯˥́ˮ˾˘˙˟˲˛˟ˮ˵˘˱˳́˲˭˘˳́ˮ˘ ˳ഉ˥˪˟˳͕˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೪ ೵ˢ́˭˞˘˲˞́೮˭ഉ˞˟ˮˤ ˾˘˲˘ˬ˘˲́ˮ഑˵˪˧ˣ˶ ˢ˯˳˱˘˲́˭˟ˮ˪˟ˬ˛˟ˮ഑ˮ˟˲˱˘ˣ˞˘˲ ˘˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˵˘˲೦˘˟೮˘ˬ˞́˭˟ˮˌ˟˲˺˘ˮʺ೵˲˵˘ˣ˘ˮ́೮ ͨʪ˯˭˘ˬ˘೪˘ˮ˘ͩ˱̂˟˳˘˳́ˮ೵˳́ˮ˞́͘

˃˘˲˘ˣ˵˯˱́˲˘೦́ˮ́೮˵˘ˬ˘ˮ˵˵́഑ˮ˟˲˱˘ˣ˞˘˲́ ʤ˳˵˘ˮ˘˵഑˲˧ˮ˞˟഑ˮ˟˲˪഑˲˳˟˵˵˧

ØăĊēąùýĉLûLą ąĊýĈùýûýą

«Біздің бұл сапарымыз еліміздің жүрегі саналатын Астананы одан әрі көркейту мақсатында жүзеге асып отыр. Елорданың мәдени өмірінде күнде түрлі жаңалықтар болады. Біз де осыған өзіндік үлесімізді қосқымыз келеді. «Домалақ ана» – жерлесіміз ғана емес, қазақ сөз өнерінің наркескені, Халық жазушысы Шерхан Мұртазаның туындысы. Қазақ тарихындағы Домалақ ана мен Бәйдібек бидің ерекше орнын сипаттап, суреттейтін драма аттары аңызға айналған тұлғалардың тапқырлығын, тіпті, өзіндік иірімі мол өмірдің кедір-бұдырын да жайып салады» деді шараның ашылу салтанатында сөз алған облыстық қазақ драма театрының директоры Ғани Садырбаев. Қ.Қуанышбаев атындағы академиялық мемлекеттік қазақ драма театрында өткен спектакльді көруге көрермен көп жиналды. Отбасының жарастығы мен ұрпақ өсіруді бірінші орынға қоятын қойылымның желісі қазақтың қасиетті қара шаңырағының астында өрбиді. «Білегімнен бірінші ұстаған жанды жар етем» деп даналық танытқан Нұрилә өзінің тектілігімен Домалақ ана атанады. Бәйбішенің күндестігі, қысастығы қатар өріліп жататын шығармада қызғаныш дейтін қызыл иттің жетегінде кетпеген ақылды әйел ошағының отын сөндірмеуді ойлайды. Қойылымда Нұриләнің рөлін сомдаған облыстық қазақ драма театрының әртісі Анар Сағымбекованың өнері көпшіліктің ерекше ықыласына бөленді. Малы мыңғырған байдың бекзат болмысын сақтаған, Бәйдібек бидің образын ашқан Құрақ Оразбаевтың да актерлік шеберлігі астаналықтарды тәнті етті. Бұл қойылымнан соң М.Горький атындағы Орыс драма театрында Жамбыл облыстық орыс драма театрының «Тұран Кентаврлары» символикалық драмасының көрсетілімі болды. Жамбылдықтардың елордадағы мәдени шаралары келесі күні Бейбітшілік және келісім сарайында жалғасты.

Астаналықтар мен қала қонақтары ең алдымен қазақ мәдениетінің алтын бесігі – қасиетті Әулиеата өңірінің өткеніне көз жүгіртіп, тарих қойнауына сүңгіді. Сарайдың фойесіне Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану мұражайынан әкелініп қойылған 150-ге жуық экспонат ежелгi Тараздың Ұлы Жiбек жолын жалғап жатып, тұрақты дипломатиялық және сауда-саттықтың күретамыры болғанын көрсетіп берді. Алуан турлi мәдениеттер мен халықтарды бiр-бiрiмен байланыстырып, сонау ежелгi заманнан берi идеялар алмасудың маңызды факторы ретiнде қызмет еткен Тараздың тарихынан сыр шерткен шежірелі көрмені Жамбыл облыстық қазақ және орыс драма театрларының әртістері жүргізді. Олар Тараздың өз заманында Жiбек жолы бойындағы жетi жұртқа даңқы жайылған iрi сауда, қолөнер кәсiпшiлiгi дамыған орталық болғанын келушілерге тәптіштеп түсіндіріп беріп жатты. Айша бибi, Қарахан, Тектұрмас сынды тарихи жәдiгерлерiмен әлемдi сүйсiнткен көне Таразға «Сергiтер жүрек жарасын, мөп-мөлдiр көздер қарасын Тараздан ғана табасың» деп шығыстың ұлы жұлдызы Фердаусидің өзі сүйсініп, оның табиғатына, тұрмыстiршiлiгiне, тарихы мен салт-дәстүрiне тәнті болған деседі. Тараздың бай тарихын, қазақ мәдениетiнiң, қазақ өркениетiнiң дамуына қосқан үлесiн, тигiзген жетiстiктерiн паш еткен көрмеде ортағасырлық қала тұрмысында қолданылған тоқыма, шыны, зергерлiк бұйымдар, ағаштан және сүйектен бедерленіп жасалынған қолөнер өндiрiсi де көрсетілді. Талайғы тарихы тереңде жатқан Тараздың

қазақ өркениетiнiң дамуына қосқан үлесiн, тигiзген жетiстiктерiн көріп, көңілі тойған көрермен сарайдың концерт залына қарай ағылды. Өйткені, оларды онда Жамбыл облыстық филармониясының өнер ұжымы күтіп тұр еді. Концерттің шымылдығын «Әулиеата сарыны» деп аталатын облыс композиторларының күйлерінен поппури түрді. Ықыластың «Жез киігін», Боранқұлдың «Кең жайлауын», Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқымын» топтаған композиция бұл кештің де тарихын тым тереңнен бастағандығының

белгісіндей еді. Одан әрі Нұрғиса Тілендиевтің «Әлқисса» күйіне республикалық би додаларында жиі көзге түсіп, топ жарып жүрген «Ақ кербез» би ансамблі «Шаттық» биін ұсынды. Ерке Есілдің жағасында бой көтерген әсем Астананы ән мен күйге тербетіп, думанды кешті қыздыра түскен тараздық өнерпаздар Жамбылдың да термесінен жыр төкті. Жамбылдың жырынан басталған ән шашу Әбубәкірдің термесі «Жиылған осы ағайынмен», халық әндері

«Секіртпе», «Ой көк», «Үкілі кәмшатпен» жалғасты. Дәстүрлі өнердің биігінде жүрген талантты өнерпаздар тыңдағанның құлақ құрышын қандырды. Жамбыл өңірі береке-бірлігі жарасым тапқан елдіктің тұғырлы мекені десек, оның сабақтасуын бүгінгі күнмен жалғап, қазақ әндерін әуелете шырқап, дәстүрлі әнді дәріптеп жүрген жерлесіміз, Жамбыл жерінің мақтанышы, осы концерттің көшін бастап келген Сәуле Жанпейісова халық әні «Гәккуді» шырқады. Оның орта толтырған осы бір әнін ыстық ықыласпен тыңдаған тыңдарман әншінің тағы бір ән айтуын сұрады. «Өзім тарихы тасқа қашалған, қасиетті Жамбыл жерінде туылдым. Елге келіп, еңбек етіп жүрмін. Киелі Тараз топырағы талай өнерпаздың көңіліне ән болып құйылып, жыр болып төгіліп, күй болып шертіліп тұратын қасиетке, үлкен мәнге ие. Мен де туған жеріме қайта табан тірегенімде Төлеген Айбергеновтің сөзіне жазылған «Ортаңа келді өз балаң» атты әнді өмірге әкелдім» деп, дархан даусымен сарайды сазға бөледі. Кеш бойына Кенен Әзірбаев, Боранқұл Көшмағамбетов бастаған өнер саңлақтары Әбдімомын Желдібаевтың, Мэльс Өзбековтің, Илья Жақановтың, Алтынбек Қоразбаевтың сазды күйлері мен әсем әндері жиналған жұртты өнердің алтын бесігінде тербеп тұрды. Сезімге бөлеп, сыршыл әуенмен тербеген керемет кештің соңы тәуелсіз еліміз тұғырлы болсын тілекке толы «Тұғыр» әнімен жабылды. Жамбылдық өнер жұлдыздарына елордалықтар ыстық ықыласын білдіріп, қошемет көрсетті. Астана әкімі атынан ықылас гүлі ұсынылды. Гүлжан РАХМАН

́ˮ˞˘೦́ʽ˲́˳ ˵ ˘ ˥ ˤ ˪ ̂ ˲ ˯ ͘ʧ ʮ˘೪́ˮ˞˘ʺ ˘ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˺˘ˬ೪́ˮ́೮ ˮ˞ ˞˲˘˭˘˵˟˘˵˲́ ˘ˬ೦˘ˮζϮ˙˘ˬ˘ˬ˘˲˭˶ˣ́ ˲ˮ ʥ˧˲ˬ˧˛˧˪೴ˮ˧ˮ˟˘ͨˌ˘ˬ೪́˳́ˮ˘˳೪˘೪ഉ˶˟ˮ˧˭ͩ ˪˘˭˟˪˵˟˙˧ˮ˧೮ ́೪˟˳˟˱˙˟˲˶˪˯ˮ˻˟˲˵˧഑˵˵˧͘ ˘˵˵́ˢ́ˬ˞

 Ȅ ǭ Ȅ á Ǵ ǩ ǡ á ǩ á ǩǺ ǹ Ǯ ǭ Ƕ ÝǼǮ

Есеп беру концертінің негізгі мақсаты – шеберлік шыңына талпынып, мектеп мерейін асырып жүрген жас өнерпаздардың өнерін көпшілікке таныстыру. Мектеп мақтаныштары – «Балдәурен» халық аспаптар оркестрі, «Фреско», «Көркем», «Самал», «Әсем-ай» хор ұжымдары, домбырашылар, қобызшылар, скрипкашылар және фортепиано, вокал бөлімдері мен орыс халық аспаптар бөлімінің жеке орындаушылары өнер көрсетті. Концертте қазақ, орыс, шетел классиктерінің және қазіргі заманғы композиторлардың шығармалары орындалды. Балалардың өнеріне тәнті болған көрермен әр орындалған ән-күйге ризашылықпен қол соқты. Орынбек ӨТЕМҰРАТ

45 (3102) 2014-04-23  

АСТАНА АҚШАМЫ 45 (3102) 23 сәуір 2014