Page 1

Ě

42 

ÂÆÊÒÆμ

ÇæìâáĨüóüíæîçüìåáíåüĨü âáóüòíò

17 ÒģÔ¼Ñ ÇÜÌ

+3°.. +6°

ÓáĦáóôüòáĨáóíéîôó

+12°..+14°

:::$67$1$$.6+$0<.= 6+$0<.=

ËġîâáóôüòáĨáóíéîôó ËġîĪèáĬóüĨüòáĨáóíéîôó ÂĪìëġîäĄæĦüòóüĬáôá n&–çüì ÆĦòôüĬóæíðæñáóôñá n&–çüì

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

½ÅÂÈ·Æ·ÈÒÄ ϼɼ»°ÁÁÅÃÆ·Ä¿Ö ¸·ĚÒ·À»Ò ʥˤ́ˬ˞˘ˮ˙˘˳˵˘˱೪˘ˬ˘˞˘ˢ೴˲˛˧ˣ˧ˬ˟˵˧ˮ ˢ˯ˬͲ೪೵˲́ˬ́˳ˢ೵˭́˳˵˘˲́ˮ́೮˳˘˱˘Ͳ ˳́ˮ˾˟˵˟ˬ˞˧˪˪˯˭˱˘ˮˤ̆˙˘೪́ˬ˘˥˵́ˮ ˙˯ˬ˘˞́͘

5-бетте

Атап айтқанда, бұл жұмысқа Bureau Veritas халықаралық компаниясы тартылып отыр. Бұдан басқа, компания салынып жатқан нысандарда техникалық қадағалауды жүзеге асыратын барлық ұйымдарда, асфальт-бетон зауыттарда, құрылыс кәсіпорындарында ревизия жүргізеді. Сонымен қатар, компания елорда климатының талаптарына сәйкес болатын асфальт- бетонның жоғарғы қабатының құрамын іріктеу бойынша бірнеше балама әзірлейді. Соның ішінде асфальт бетонға қажетті материалдарды өндірушілерді анықтайды. Бұл ретте компания сапаны бақылау жөніндегі зертхана ашуды жоспарлап отыр. Қаладағы жолдар желісінің жағдайын кешенді талдау барысында жабынның жоғарғы қабатын ауыстырып, абаттандыруды қажет ететін жалпы ұзындығы 111 шақырымдық 128 көше анықталды. Бұл тізімге жетекші әлеуметтік нысандардың, атап айтқанда, балабақшалардың және ауруханалардың жолдарын абаттандыру жұмыстары кіреді.

ɩʧʇʁʧɼʊʧʄȱʊʋʆȱɾɧɶʛɭʛȱȮȱ

ɾɧɶɧɾȱʒɧʁɾʛ

16

ʓǃɅNJɅǗǍǗLjǗǃǀƼ ǂǁǎǁǀƲʓǃƲLjƲǃƿǁ

ǹʵDzǹ˃ǮǬǷ

ȱ ǰ ʂ ɧ ʈ ʁ ɧ ȱ ʘ ȱ ɯ ɶ ɫ ʛ ɹ ȍɾʅɩ ʁʈʛʂȱɼʋ ʧʃȎ ʊʛ ɯʃɯʂ

7-бетте

ɯɪɧDZ ɧ ɩ ɶ ɧ ˑȱʅʇ ʇʲ˙˦ʲ

6-бетте

ˏǴǬǷǨǧȆǴ ˏǴǬǷǨ ǨǧȆǴ

ȄDzǬDZǹǷǵǴǫȂʽ‫ز‬DZʵdzǫʵDZ

-бетте

ʃnjƲNjǎǁnjǀƲɍ

ƼǀƼǍɅƼljʃLJǁLjƲ

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


2 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ DzȍȠȍ ǨșȚȈȕȈ ШȈȓȈșȣ ǺкȚȍȕȠȍ ȎȈФȌȈȑȓȈȘ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚСȕСЬ șȗȖȘȚȒȍȠȍȕСȕȌȍ©ǮȈșШаȚШȈȘț ȠȣȓȈȘªȎȈșȈШȚȈȘȣȕȣЬȈȘȈșȣȕ ȌȈȎȈȘȣșкȚȚС

ʃɧɾȬʃɧɾ ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˙˘˳˾́˳́ʻ೵˲˳೵ˬ˵˘ˮʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˵́೮ʮ˘˲ˬ́೦́˭˟ˮ ౢˀʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧ˢ˘ˮ́ˮ˞˘೦́ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮˳˵˲˘˵˟˛ˤ̆ˬ́೪ˣ˟˲˵˵˟˶ˬ˟˲ˤˮ˳˵ˤ˵˶˵́ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˘˪഑˾˧˲˧ˬ˟˞˧͘ ΎΎΎ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘೦́ζϲϮ˭˟˪˵˟˱Ͳˬˤ˻˟˥˞˟ˢ೵˭́˳˙˟˲˶˾˧ ˪ഉ˳˧˱˯˲́ˮ˞˘˲഑˪˧ˬ˞˟˲˧˭˟ˮ˯೪˶˾́ˬ˘˲ˢഉˮ˟˯ˬ˘˲˞́೮˘˵˘Ͳ ˘ˮ˘ˬ˘˲́˘˲˘˳́ˮ˞˘˪˟ˣ˞˟˳˶ˬ˟˲೵˥́˭˞˘˳˵́˲́ˬ˘˞́͘ʶഉ˳˧˙ˤ ˙˘೦˞˘˲˙˟˲˶˭˘೪˳˘˵́ˮ˞˘഑˵˪˧ˣ˧ˬ˟˵˧ˮ˾˘˲˘ˬ˘˲ϭϳͲϮϱ˳ഉ˶˧˲ ˘˲˘ˬ́೦́ˮ˞˘഑˵˟˞˧͘

ʪʽʪʤʪʤ

ʹͨʮ˘˳ ೪೵˵೪˘˲˶˾́ˬ˘˲ͩ

ΎΎΎ ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘ ˢ́ˬ́˵˶ ˭˘˶˳́˭́ ϮϬ ˳ഉ˶˧˲˞˟ ˘̆೪˵˘ˬ˘˞́͘ ΎΎΎ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮ʳ˾˪˧˧˳˵˟˲˞˟˱˘˲˵˘˭˟ˮ˵˧Ϯϭ˳ഉ˶˧˲˞˟ˮ ˙˘˳˵˘˱ ˵೵˲೦́ˮ˞˘˲˞˘ˮ ˣ˘೮˳́ˣ ˳˘೪˵˘ˬ́˱ ˪˟ˬ˛˟ˮ ೪˘˲˶Ͳ ˢ˘˲˘೪˵͕́˯೪Ͳ˞ഉ˲˧ˬ˟˲˞˧ˢഉˮ˟ˢ˘˲́ˬ೦́˾ˣ˘˵˵˘˲˞́˳˘˵́˱ ˘ˬ˶˞́೮˪˟ˣ˟˪˵˧˘˪˻ˤ̆˳́ˮ഑˵˪˧ˣ˟˞˧͘ ΎΎΎ ʺ˘˶˳́˭˘˥́ˮ˘ˮ˙˘˳˵˘˱ʤ˳˵˘ˮ˘ʹˌ́˭˪˟ˮ˵˙˘೦́˵́ˮ˞˘೦́ ˢ˘೮˘ˢ˯ˬ˘˶˾́ˬ˘˲˱˯˥́ˣ́ˢ˯ˬ೦˘˾́೦˘˞́͘ʮ೴˲˞˟˪˱˯˥́ˣ˞˘ϮϮ˚˘˛˯ˮ˙˯ˬ˘˞́͘ ΎΎΎ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘౭ˬ́ʮ˟೮˧˳˵˧೮ϲϵˢ́ˬ˞́೦́ˮ˘˯˲˘˥ഉ˳˪˟˲ˤͲ ˱˘˵˲ˤ˯˵˵́೪ഉˮ˞˟˲˞˧೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ̂Ͳ˙˘˥೪˘˶́഑˵˟˞˧͘ϭϵͲϮϬ˳ഉ˶˧˲ ˪೴ˮ˞˟˲˧ͨʮ˘˳˵˘˲ͩ˳˘˲˘˥́ˮ˞˘഑˵˟˵˧ˮ˾˘˲˘೦˘೪˘˵́˳˶೦˘ˮˤ˟˵ ˙˧ˬ˞˧˲˶˾˧ˬ˟˲ϵϲͲϱϭͲϯϲ͕ϱϱͲϲϲͲϯϬ͕ϯϮͲϴϲͲϵϲ͕ϴϳϬϭϭϮϴϱϯϯϯ˵˟ˬ˟˹˯ˮ˞˘˲́ˮ˟˭˟˳˟>d͘,D/EΜD/>͘Zh̃ˬ˟˪˵˲˯ˮ˞́ ˱˯˾˵˘˳́˘˲೪́ˬ́˺˘˙˘˲ˬ˘˳˶೦˘˙˯ˬ˘˞́͘

¼ÇË×IJ¼Ç¼Ç×IJÍÁɽ³Ç³Æ  ¼ ¼

ʮ˘˳˵˘˲˞́೮˞˧ˮˤ ˳˘˶˘˵́ˮˢ˟˵˧ˬ˞˧˲˞˧ ǨșȚȈȕȈȌȈȌСȕȐȥȒșȚȘȍȔȐȏȔȔȍȕȚȍȘȘȖȘȐȏȔȕСЬȈȓȌȣȕȈȓțФȈȉȈФȣȚȚȈȓФȈȕ СșȠȈȘȈȓȈȘȉȈșȚȈȓȌȣ©ЧȈȏȈШșȚȈȕȌȈФȣȌȍșȚȘțȒȚȐȊȚСȈФȣȔȌȈȘȌȣЬ СșиȘȍȒȍȚСªȈȚȚȣȎȈșȚȈȘȔȍȕȒȍȏȌȍșțȍȓȖȘȌȈȕȣЬǴȍȕȍȌȎȔȍȕȚȎиȕȍ ȉȐȏȕȍșȒȖȓȓȍȌȎСȕȌȍЧȈȏȈШȔȍȔȓȍȒȍȚȚСȒȏȈЬțȕȐȊȍȘșȐȚȍȚСȔȍȕȖȕȣЬ ȒȖȓȓȍȌȎСȕȌȍкȚȚС Шараны ұйымдастырушы – Астана қаласының жастар саясаты басқармасы мен «Рухани қоғам әлемі» қоры. Жиынға қатысқан дін саласының мамандары жастар арасындағы радикалды діни көзқарастың алдын алу, конфессияаралық келісімнің Қазақстандық моделін күшейту, ғаламторда өз насихатын жүргізетін теріс ағымдардан сақтандыру мәселелері туралы дәріс берді. «Президент айтқандай, біз діни радикализм мен экстремизмнің пайда болуын бейтараптандыру мақсатында заңдарымызды жетілдіруіміз керек. Дәстүрлі емес

секталар мен күмәнді жалған діни ағымдардың іс-әрекетін қатаң түрде тыйып отыру қажет. Жастардың көбі жалған діни көзқарасты көзсіз қабылдайды. Өйткені, олардың діни әсерлерге иммунитеті әлсіз болып келеді. Діни таңдауға келгенде үлкен жауапкершілік бар. Өйткені, адамның өмірлік салты, тұрмысы, көп жағдайда осыған байланысты. Сондықтан, жастарды ерте бастан сақтыққа тәрбиелегеніміз жөн» дейді жиында сөз алған «Рухани қоғам әлемі» қорының жетекшісі Лимана Құттыбек. Гүлмира ШАРХАНҚЫЗЫ

Алматы ауданындағы мектептер арасынан іріктеліп алынған алты команда төрт бағдарлама бойынша бақ сынады. Атап айтқанда, қатысушылар 100 метр қа шықтықты кедергілермен жүгіріп өтіп, оқу-жаттығу мұнарасының екінші қабатына өрмелеп, өрт сөн дірушілердің жауынгерлік киімін киді және медициналық сынақтар тапсырды, сонымен қатар, жарысушылар құтқарушы мамандығын насихаттайтын «ең үздік шығарма» және «ең үздік сурет» аталымдары бойынша да қосымша сайыстарға қатысты. Жарыс қорытындысында бірінші орынды № 30 орта мектептің «ММ» командасы, екінші орынды Астана қаласы әкімдігінің «Балалар үйі» командасы иеленсе, үшінші орынды №53 орта мектептің жас құтқарушылары иеленді. Сондай-ақ, №51 орта мектептің оқушыларына жас құтқарушы куәліктері табыс етілді. Өрт сөндіруші маман дардан арнайы жаттығ у жұмыс тарын үйренген оқушылар аудан намысын қалалық жарыстарда қорғайтын болады. Нұргүл АХАНҚЫЗЫ

DzȍȠȍ©ǩиȑȚȍȘȍȒªȔȍȌȐȈȖȘȚȈȓȣФȣȕȣЬȔиȎСȓСșȏȈȓȣȕȌȈǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣǺаȘФȣȕЮȑȉȈșШȈȘȔȈșȣȕȣЬȉȈș ȠȣșȣǹȍȘСȒǶșȗȈȕȖȊЧȈȓȈȓȣШȎȣȓȎȣȔȈȑȚȣȕȔЮȓСȒШȖȘȣȕȣЬȌȐȘȍȒȚȖȘȣǴȐȘȈșȀȍȒȍȕȖȊШȈȓȈиȒСȔȌСȋС ȈȗȗȈȘȈȚȣȕȣЬȉкȓСȔȉȈșȠȣșȣǬиțȓСȚǬȖșШаȓȖȊȉаШȈȘȈȓȣШȈШȗȈȘȈȚШаȘȈȓȌȈȘȣкȒСȓȌȍȘСȔȍȕȉȘȐȜȐȕȋкȚȒСȏȌС ǩȈșШȖșțȌȈȍȓȖȘȌȈȌȈФȣȔȍȔȓȍȒȍȚȚСȒШȈȎȍȚȚСȓСȒȚȍȘȋȍȈȘȕȈȓФȈȕȎȍȘȚȍȓСȔȌȍȘСȕȈȓțȎȈФȌȈȑȓȈȘȣȚЮșСȕȌСȘСȓȌС

ʮʫˀ˃ʫʸʳʺʪʫˀʳʻౢʤʱ˃ʤˀ˄ˌʤˀʤʸʤˀˏ ˃౬ˁʳʻʪʳˀʳʸʪʳ ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ

8500 ɼɯʘɯdz Қазіргі заманғы өнер мұражайында Таймас Мұқашевтың зергерлік бұйымдар көрмесі ашылды.

Астанада 19 сәуір күні өтетін жалпы қалалық сенбілікке осынша кәсіпорын мен ұйым қатысады.

ɩʋɫʧʃǯǯǯ Ұлттық академиялық кітапханада отандық кинотуындыларды насихаттайтын «Kinomuza» киноклубы ашылады. Басталуы: 15.00-де.

ɯʇʊɯʄdz Оқушылар сарайында (Б.Момышұлы даңғылы) Жастар театры «Шыңғысхан» драмасын сахналайды. Басталуы: 18.30-да.

Астана әкімдігі қала құрылысы мен Бас жоспарды дамыту мақсатында мемлекеттік қажеттілікке арналған жер телімдерін алу жөніндегі шараларды жүзеге асыруда. Олардың басым бөлігін бақша учаскелері құрайды. Жиында әкімдік өкілдері жер телімдерін алу процедуралары мен жер телімі иелерінің құқылары туралы айтып берді. «Алынатын жер телімдерін бағалау бойынша конкурс өткізіледі. Бағалауды әкімдік емес, осы қызметпен айналысуға барлық қажетті лицензиясы бар тәуелсіз бағалау компаниясы жүргізеді. Бағалау меншік иесін хабардар етіп, қолға алынады, содан кейін меншік иесі қойылған бағамен танысады. Ол аталған сомамен келіссе, келісімдердің бәрі мәслихат комиссиясына жолданады, жергілікті уәкілетті органмен қаралады.

«Мемлекеттік мүлік туралы» заңда да осылай жазылған. Тек содан кейін ғана сатып алу және қажетті өтемақыларды төлеу процедуралары жүргізіледі. Меншік иелерінің 80 пайыздан астамы ғана келісіп, енді ешқандай сот әрекеттерінсіз өз өтемақыларын алады» деді Қалалық жылжымайтын мүлік қорының директоры Мирас Шекенов. Оның айтуынша, кейбір адамдар осы шартпен келіспей, сотқа жүгінуде. Бұл ретте, кейбір меншік иелері жер телімін тұрақты өмір сүруге пайдаланып отырғандарын алға тартып, мемлекеттен тұрмысқа жайлы тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй құнына парапар өтемақы талап етуде. Олар ұқсас мақсаттағы жерлерден бас тартқан. Заңға сәйкес, бақша өсірілетін жер телімдеріндегі құрылыс нысаны

тұрғын үй болып табылмайды. Өйткені, уақытша салынған және тұрақты тұруға арналған болып саналмайды. Брифингке қатысушылар атап өткендей, қала аумағында бақша немесе саяжай құрылысын дамыту қарастырылмаған. Онда орын тепкен барлық бақша алаптары мемлекетке қайтарылу тиіс және сол аумақта болашақта түрлі әлеуметтік-мәдени-тұрмыстық нысандар (аурухана, балабақша, мектеп), жолтабандар, саябақтар, гүлзарлар және т.б. салу көзделген. Әкімдік өкілдері мемлекеттік қажеттіліктерге арналған жер телімдерін алу барысында заң талаптары сақталатынын әрі мемлекетке де, жер телімдерінің иелеріне де тиімді болуы үшін барлық жағдайлар жасалатынын айтты. Асхат РАЙҚҰЛ


Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ɳɯɮɯʁʈʣɶ

ʶ೴ˮ˵ഉ˲˵˧˙˧ˮ˞˟ʹ˙˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪ ˱˟ˮ˪˟ˬ˧˳˧˭˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵˧

ɼɯɶɯɼʈʣɶ

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ

– Ассамблеяны құру туралы идеяны алғаш рет Елбасы 1992 жылы Қазақстан халқының бірінші құрылтайында жариялаған болатын. Бүгінде Ассамблея конституциялық орган болып табылады. Ал оның жоғарғы органы – ел Президентінің төрағалығымен өтетін сессиясы. Қазақстан халқы ассамблеясының он тоғыз жылдық жұмысын да, оның сессияларын да мемлекет өміріндегі маңызды мәселелер қаралды, атап айтқанда, жаңа Конституцияны қабылдау жөнінде референдум бастамашылығы, Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасып, даму стратегиясы,

Қазақстан Республикасының тілдерді қолдану мен дамытудың мем ле кеттік бағдарламасы, «Қоғамның идеялық ұйысуы – Қазақстанның дамуының басты шарты» тұжырымдамасы, Қазақстанының Ел бірлігі доктринасы осы ассамблея сессияларында қаралғанын білесіздер. – Кезекті сессия жұмысына кімдер шақырылды? – Биылғы кезекті сессия «Қазақстан – 2050» стратегиясы: бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті» тақырыбында өтеді. Оның жұмысына барлық аймақтарғы ассамблея мүшелері, республикалық және өңірлік этно-

ˁ́˱˘˥́ ˢ೴˲˛˧ˣ˶˾˧˛˟ʹ ˳́˥ˬ́೪ DzȍȠȍǨșȚȈȕȈȒкȠȍȓȍȘСȕȌȍ©ǹȣȗȈȑȣ ȎЮȘȋСȏțȠСªȈȒȞȐȧșȣкȚȒСȏСȓȌС Жол-патрульдік полиция инспекторлары қозғалыс реттелмеген жолдарда жаяу жүргіншілерді, аулалар мен жанармай құю станцияларынан шығып келе жатқан басқа жүргізушілерді өткізіп жіберген, жол қозғалысында сыпайылық сақтайтын жүргізушілерді анықтады. Оларға «Сыпайы жүргізуші» деген жазуы бар карточкалар табыстап, сыйлықтар ұсынды. Үлгілі көрінген жүргізушілерге осы акцияны ұйымдастырған Астана қаласының Әкімшілік полиция басқармасы атынан «Авторадио» арқылы алғыс айтылды.

м әде н и б і рл е с т і к те рд і ң тө ра ға л ар ы , Парл а м е н т депу тат тары, орталық атқару шы органдардың, саяси партиялардың, діни бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың басшылары, шет елдердің дипломатиялық миссиялары, ғылыми және шығармашылық интеллигенция және БАҚ өкілдері, ұзын-саны 1300-ден астам адам қатыспақ. – Қалыптасқан дәстүр бойынша сессия қарсаңында да түрлі шаралар өткізіледі ғой. – Иә. ҚХА-ның ХХІ сессиясы қарсаңында Ассамблея кеңесінің кеңейтілген отырысы өтеді. Тұ рақты

қызмет ететін Қазақстан халқы ассамблеясы Кеңесіне республикалық этномәдени бірлестік өкілдерінен, қоғам қайраткерлерінен, Парламент депутаттарынан, министрлер мен облыс әкімдерінен құралған 64 адам мүше болады. Сессия бағдарламасы аясында аймақтардан келетін делегаттар үшін бекітілген орталық мемлекеттік органдар басшыларымен, Ассамблеядан сайланған ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарымен кездесулер өткізіліп, Астана қаласының көрікті жерлеріне экскурсиялар ұйымдастырылады. Айгүл УАЙСОВА

ǨșȚȈȕȈȌȈФȣ ȹ ȗȍȘȏȍȕȚȝȈȕȈȌȈ зȑȍȓȌȍȘȋȍ ȒȍЬȍș ȉȍȘȍȚСȕ ȖȘȚȈȓȣШ ȒЮȘȌȍȓСȎкȕȌȍțȌȍȕкȚСȗШȈȑȚȈȈȠȣȓȌȣǶȕȌȈȈȕȈȓȈȘФȈȎЮȒȚСȓСȒȉȖșȈȕțФȈ ȌȈȑȣȕȌȣШ ȗȍȘȐȕȈȚȈȓȌȣШ ȈȝțȈȓ ȔиșȍȓȍȓȍȘС ȉȖȑȣȕȠȈ ȔиȓСȔȍȚȚȍȘ ȉȍȘСȓȍȌСǬиȘСȋȍȘȓȍȘȎЮȒȚСȓСȒȒȍȏȍЬСȕСЬШȈȓȈȑкȚȍȚСȕСȕȚЮșСȕȌСȘСȗȉȖșȈȕțФȈ ȒкȔȍȒȚȍșȍȚСȕ șȍȘСȒȚȍȘȌС ȌȈȧȘȓȈȑȌȣ ЧȣșШȈșȣ ȈȕȈȓȈȘ ȉȈȓȈ ȚțțФȈ ШȈȚȣșȚȣȉЮȒСȓȈШȗȈȘȈȚШȈШȈȕȣФȈȌȣ

ʮ೴˪˵˧ഉ˥˟ˬ˞˟˲˛˟ ˪˟೮˟˳˙˟˲˧ˬ˞˧ Астана қаласы Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Айг үл Сегізбаеваның айтуынша, стационарда Балалар ауруларын интеграциялық жүргізу жөніндегі Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бағдарламасы енгізілген. Сондай-ақ, жаңа босанған жас аналарға сәбилерді емізуге, оларды бағып-күтуге, жөргекке орауға үйрететін, екпе жасау мерзімдерімен, босанғаннан кейін аурулардың алдын алумен таныстыратын «Жас ана мектебі» жұмыс істейді екен. «Алайда, фертильді жастағы әйелдердің санының өсуі, алдын ала гравидарлық дайындықтың болмауы және өз денсаулығына жауапкершілікпен қарамау, жүктілік кезінде босану және босанғаннан кейінгі кезеңде қиын жағдай пайда болуына әкеп соғады. 2011 жылы 116 жас босанған әйелдерде қиын жағдайлар орын алса, 2013 жылы 76

әйелде осындай оқиғалар байқалды» дейді орталықтың бас дәрігері Зайтуна Хамидуллина. Перзентхананың консультациялықдиагностикалық бөлімі қалалық емхана лармен өзара тығыз қарым-қатынаста. Үстіміздегі жылдың І тоқсанында қалалық емханалардың антенаталдық бақылауының екінші кезеңінде жоғары қауіп-қатер тобына жатқызылған 629 жүкті әйел анықталды. Бұдан басқа, қалалық перзентханада ауыр халде жеткізілген 9 әйел дағда рыс тық жағдайдан шығарылды. Босан ғаннан кейінгі психологиялық жағдайды бақылау, психологиялық ауыт қу шылықтар анықталған жағдайда оларға көмек көрсету мақсатында психологтармен сабақтастық орнатылды. І тоқсанда 1663 жаңа босанған әйел психологиялық тексеруден өтті. Еркежан СӘТІМБЕК

Бетті дайындаған: Ғалым ҚОЖАБЕКОВ. Дереккөздері: www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz, www.24.kz

ǭȘȚȍЬǺиțȍȓșСȏȌСȒșȈȘȈȑȣȕȌȈЧȈȏȈШșȚȈȕǸȍșȗțȉȓȐȒȈșȣȕȣЬǷȘȍȏȐȌȍȕȚС ǵаȘșаȓȚȈȕзȉСȠаȓȣǵȈȏȈȘȉȈȍȊȚȣЬȚкȘȈФȈȓȣФȣȔȍȕЧȈȏȈШșȚȈȕȝȈȓШȣ ȈșșȈȔȉȓȍȧșȣȕȣЬ©ЧȈȏȈШșȚȈȕ±ªșȚȘȈȚȍȋȐȧșȣȉȍȑȉСȚȠСȓСȒȘțȝȈȕȐȧȚ ȎиȕȍȒȍȓСșСȔȔиȌȍȕȐȍȚСªȈȚȚȣǽǽПșȍșșȐȧșȣкȚȍȌСǨȚȈțȓȣȠȈȘȈȕȣЬ аȑȣȔȌȈșȚȣȘțȉȈȘȣșȣȎȈȑȣȕȌȈЧȈȏȈШșȚȈȕȝȈȓШȣȈșșȈȔȉȓȍȧșȣ ȚкȘȈФȈșȣȕȣЬȖȘȣȕȉȈșȈȘȣ±ǽȈȚȠȣȓȣШȔȍЬȋȍȘțȠСșСǭȘȈȓȣǺȖФȎȈȕȖȊȚȈȕ șаȘȈȗȉСȓȋȍȕȍȌСȒ

ǴȍȕȌȍȒȍșȚȍȓȍȗȚȖШȣȓФȈȕ иȌȍȔС©ȈȑȕȈ ШȈȓȚȈª ȉȈȘǮȐȍȋСȕ ȠȈȠȈШȚȈȗ ȔȖȕȠȈШȗȍȕ ȒкȔȒȍȘСȗ ȒкȏȌСЬȎȈțȣȕ ȈȓȈȚȣȕȌȈȑ ʤ̜̐ರ̣˄ʤʱˁʽʦʤ ȍȚСȗȎȈșȈȓФȈȕ ƵĂŝƐŽǀĂ͘ĂΛŵĂŝů͘ƌƵ ШȈȓȚȈȕȣ ȓȈШȈȑȌȣЬȉСȘСșȔȍȘСȚȖШȣȗȚȣ ǭȋȍȘȖșȣШȈȓȚȈȉȖȓȔȈșȈȎȍȘ ȉȍȚСȕȌȍȖȕȌȈȑаȓȚȚȣЬȉȈȘȣȕ ȎиȕȍȖȓȈȘȌȣЬȚСȓСШȈȏȈШȚСȓСȕȍкȚȍ ȎȈШȣȕиȘСȚЮȘȒȍȓȉȍȚСȌȍаШșȈș ȒȍȓȍȚСȕСȕȉСȓȔȍșȗȍȍȌСȔ"

ʮʫˀ ˃౭˃ʤˁ˃ˏ౞ˏ͕ ʫʸʥ౬˃ʳʻʪʳʧʳʻʫ ಉʯʳʺʳʯ ʮʤ˄ʤʿ˃ˏʺˏʯ Жалпы, жер бетінде қанша халық, ұлт пен ұлыс бар? Жер бетінде үш мыңнан астам ұлт бар екен. «Ұлт» деп – өзіндік салт-дәстүрі, ортақ тілі мен мәдениеті қалыптасқан, белгілі бір аймаққа қоныстанған адамдар тобын айтады. Оның да санына жеткендер бар екен. Саны жағынан ең көп халық – қытайлар. Жалпы саны – 1,2 млрд. Тағы бір үлкен халық – үнділер, саны 219 млн адамға жетіп жығылады. Олардың өзі сан алуан тілде сөйлейді екен. ЮНЕСКО-ның мәліметтеріне қарағанда, сан жағынан ең аз халық –питкэрндер. Питкэрн аралдарын мекендейтін осынау ұлттың ұзын саны бар болғаны 60 адам ғана екен. Латвияда 150-ге тарта ливалар тұрады. Ресейде 180-нен астам ұлт бар. Ең көп ұлтты мемлекеттердің бірі саналатын мемлекет – АҚШ. Нью-Йорктің өзінде 177 ұлттың өкілдері тұрады. Ал, елімізде тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыстарды жөнінде не білеміз? Шынын айту керек, онша көп емес, аз деп айтуға да келмейді. Бірақ, әрқайсымыздың жақсы танысымыз бар. Ол неміс, ол – ұйғыр, шор немесе өзбек болуы мүмкін. Ұлтына мән бермейсіз, ең бастысы – жақсы адам. Демек, біздің ұлт тануымыздағы жақсы адам біздің көршіміз, туысымыз, құдамыздың досы, тағы басқа болып кете береді. Жалқыға қарап, жалпыны, яғни, шыққан тегін – ұлтын бағалаймыз. Расында да. Бұл – жақсы қасиет, өйткені бәріміз бір Жер шарының тұрғынымыз. Одан бөлек өз ұлтымыздың өкіліміз. Өз ұлтымыздың, шыққан тегіміз мен өскен ортамыз, «алтын ұямыздың» атына кір келтірмей, азамат атымызды биік алып жүру үшін осыны ұққанымыз жөн. Біз – өз топырағымызда, ата мекенімізде бірнеше ғасырлардан бері жасап келе жатқан, болашағы Мәңгіліктің төріне қонақтаған жасампаз халық – қазақтың ұрпағымыз. Жердің тұтастығы, елдің бірлігі мен берекесі алдымен, мына бізге байланысты. Өзге бауырлардың алаңсыз өміріне де біз жауаптымыз. Өйткені, біз – мемлекет құрушы ұлтпыз!..


4 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǫ‫ز‬ǴǬDZǬǷ

ǂƼljƼLjƼǍƼLJǗɅ ǍƼLJǗljƽƼɅ ʶ˟˾˟ʽ˲˵˘ˬ́೪೪˯˭˭˶ˮˤ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˧೮˙˲ˤ˹ˤˮ˛˧ˮ˟ ೪˘˵́˳೪˘ˮౢ˘˲ˢ́˚ˤ˻˟Ͳ˭ˤˮˤ˳˵˲˧ʥ˟˲˧˪ˌ˯ˬ˱˘ˮ೪೵ˬ˯˚˱˟ˮ ౢ˘˲ˢ́ ˭ˤˮˤ˳˵˲ˬ˧˛˧ ˁ˘ˬ́೪ ˪˯˭ˤ˵˟˵˧ˮ˧೮ ˵഑˲˘೦˘˳́ ಁˮ˶˘˲ ʮ೵˭˘˞˧ˬ˞˘˟˚ʶ˟˞˟ˮ˯˞˘೦́˘̆˳́ˮ˞˘೦́ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮഑ˣ˛˟ ˟ˬ˞˟˲˭˟ˮ೪˘˲́˭Ͳ೪˘˵́ˮ˘˳ˢ˘˥́ˮ˙˘̆ˮ˞˘˞́͘

DŽljǎǁƿnjƼǒDŽǛDŽƿƲLJƲƿƲlj džʓnjǏƲLjƲǃdžǁnjǁdž ˁഉ˲˳˟ˮ˙˧ ˪೴ˮ˧ ʽ˲˵˘ˬ́೪ ˪˯˭˭˶ˮˤ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲ ೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˞˟ ഑˵˪˟ˮ ˙˲ˤ˹ˤˮ˛˵˟ ʮ˯೦˘˲́ ˯೪˶˯˲́ˮ˞˘˲́೪˘˶́˭˞˘˳Ͳ˵́೦́ˮ́೮˱˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧ˀ˘˺˭˘ˮʤˬ˾˘ˮ˯˚˱˟ˮౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮ ˘ˣ˘˭˘˵˵́೪˘ˬ̂̆ˮ˳́ˮ́೮˱˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˧ʻ೵˲ˬ˘ˮʫ˲˧˭˙˟˵˯˚ˤˮ˵˟˛˲˘˻ˤ̆ˢ˯ˬ́ˮ˞˘೵ˬ˵˵́೪ ˪ഉ˳˧˱˪˟˲ˬ˧˪˵˧˞˘˭́˵˶˵˘೪́˲́˙́ˮ˞˘˳഑ˣ഑˲˙˧˵˵˧͘ «Бүгінгі таңда барлық озық елдер бір-біріне экономикалық т ұ рғыда тәуел ді. Біз өзіміз бай қамасақ та, күнделікті тұрмы сымызда инте г рациялық байланысқа түсіп жатырмыз. Бұл үрдіске жатырқай қарамай, болашақта дүниежүзілік сауда ұйымына өтетінімізді ескеріп, бүгінді ертеңмен сабақтастыра бизнес көздерін ашуды жоспарлауымыз қажет. Ол үшін өзіміздің Отандық инвесторлар Қазақстанда жаңа инновациялық кәсіпорындар салуы керек. Қазақстандық инвесторлар жаңа ұсыныстар білдіріп, кәсіпкерлерге қолдау көрсетуі тиіс. Мысалы, Шве циядағы шағын кәсіпорындардың 80 пайызы – инновациялық кәсіп-

орындар екен. Ал, бізде бұл көрсеткіш тек 5-6 пайызды ғана құрайды. Кедендік одаққа және Еуразиялық кеңістікке қосылу тұрғысынан алғанда, инвестиция салудың мүмкіндігі зор және нарық рентабельдігі артады. Ұлттық инвесторлар кеңесінің отырысында Мемлекет басшысы да отандық бизнес-қауымдастықтың өкілдерін ұлт т ық экономикаға үлес қосуға ша қырды. Яғни, елімізде инвестицияға сұраныс бар. Отандық бизнесте ресурс жеткілікті бола тұра, шетелдік инвесторларға сұраныс тудыруды тоқтатуымыз қажет» деді Рахман Алшанов. Оның бұл ойымен келіспеске болмайды. Осы орайда «өз қа-

заным қайнамай қарының тоймайды» деген аталарымыздың ақылды сөзі еріксіз еске түседі. «Бәсекелі ортаға кіру өзімізге де г е н т а л а п т ы к ү ш е й т ед і , д а м уд ы ы н т а л а н д ы р а д ы . Еу разиял ық эконо мика л ық одаққа деген көзқарас мәселесіне тек бизнес тұрғысынан емес, тұтынушылардың талабы мен с ұ ранысы бойынша зер салған жөн. Ең бас тысы, и н тег ра ц и я ұ лт т ы қ б р е н дтерімізді наси хаттап, ел дің экономикалық күшін бірік тіретін басты бағыт болуы тиіс» дейді Қазақстанның Азаматтық альянсының президенті Нұрлан Ерімбетов. Нұргүл МӘЛТІК

18%

12% 20%

Вице-министрдің айтуынша, Қазақстанда Кеден одағына мүше елдер үшін мемлекеттік сатып алудың ұлттық режимі уақытша тоқтатылған. Оның себебі, Ресейде электронды конкурс жоқ, ол мемлекет аталмыш жүйені әзірлеуді енді ғана қолға алыпты. Сондықтан, интеграциялау мәселесі жабық күйінде тұр. Оны ашу үшін Ресей мен Беларусь Республикасы тараптары белгілі бір шарттарды орындауы тиіс. Яғни, Ресей электронды алаңды құруы керек екен. Комитет төрағасы жанама салық салу жүйесі туралы жанжақты әңгімеледі. Оның сөзінен ұққанымыз – Кеден одағына мүше мемлекеттер өз тауарын одаққа мүше өзге елге импорттағанда, та-

уарды қабылдаушы ел белгіленген мөлшерлеме бойынша жанама салық сала алады. Қазақстандағы қосымша құн салығы ең төмен – 12 пайызды құраса, Ресей Федерациясында – 18 пайыз, ал Беларусь Республикасында – 20 пайыз. «Осылайша, Кедендік одаққа мүше мемлекеттердің әрқайсысы үшін жанама салықтардың өз мөлшерлемесін белгілеу мүмкіндігі қарастырылған. Кедендік одақтың негізгі басымдықтарына келер болсақ, олар: жанама салық төлеуді 1,5 айға дейін шегеру және импортталған тауарларды Одаққа мүше мемлекеттің аумағына әкеле салып сату» деді Әнуар Жұмаділдаев. Аманғали ШМИТҰЛЫ

ɛLJǎǎǗɅƽƼljdžƼdžǎDŽƾǎǁnjƲƼnjǎǎǗ ౭ˬ˵˵́೪˙˘ˮ˪ϮϬϭϯˢ́ˬ˞́೪˘ˮ˞˘˥˪഑˲˳˟˵˪˧˾˵˟˲˭˟ˮ˘̆೪˵˘˞͍́ʥˤ́ˬ೦́˘ˬ೦˘˾೪́˵˯೪˳˘ˮ˞˘೦́ˢ೵˭́˳́ˮ́೮ˮഉ˵ˤˢ˟ˬ˟˲˧೪˘ˮ˞˘˥͍ ʥ˘ˮ˪˵́೮˘˵೪˘˲́˱ˢ˘˵೪˘ˮ˘೪˾˘Ͳˮ˟˳ˤ˟ˬ˧˪˳˘̆˳˘˵́ˮ˟ˮ˧˪഑ˣ˞˟˥˞˧͍ʽˮ́೮೪˘˲ˢ́ˮ˘˲́೦́ˮ˞˘೦́ˢ˘೦˞˘˥́˵೵˲˘೪˵́˭˘͍ʽ˳́ ˳೵˲˘೪˵˘˲೦˘˪˟˾˟ʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯˭˭˶ˮˤ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲೪́ˣ˭˟˵˧˘ˬ˘೮́ˮ˘˪˟ˬ˛˟ˮ˙˘ˮ˪˵഑˲˘೦˘˳́ౢ˘˥˲˘˵ʶ˟ˬ˧˭˙˟˵˯˚ˢ˘˶˘˱˙˟˲˞˧͘ Оның келтірген мәліметтеріне сүйенсек, экономикадағы несиелер өткен жылмен салыстырғанда 13 пайызға өскен. Ал, халықтың депозиттерінің көлемі 11 триллион теңгеге жеткен. Ұлттық қордың қаражаты бір жыл ішінде 22 пайызға артып, 70 миллиард долларға ұлғайған. Сақтандыру нарығы да өсіп, оның активтері 18 пайызға артқан. Зейнетақы активтерін Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына біріктіру үдерісі де аяқталған. Қайрат Нематұлы Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп, Қаржы секторын дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеп жатқанын жеткізді. Оның айту-

ынша, осы құжаттың негізі 2008 және 2010 жылдардағы қаржылық дағдарыстың салдарын жою болып табылады. Бұл тұжырымдама бойынша 2016 жылы жұмыс істемейтін несиелердің көлемі 10%-ға дейін азаюы қажет екен. Ұлттық банк төрағасының сөзіне сенсек, Салық кодексі толықтырылып жатыр. Толықтыру нашар несиелерді есептен шығарған жағдайда банктерді салық төлеуден босатуға мүмкіндік беретін көрінеді. Сондай-ақ, ол проблемалық кредиттер қоры құрылғанын, оған шамамен 250 млрд теңге бөлу жоспарланып отырғанын айтты. Сонымен бірге Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырма ла-

рын орындау мақсатында жаңа тұжырымдамалық ақша-несиелік саясатын әзірлеу мәселесі де туындап тұрғанын атап өтті. Алдағы аптада Ұлттық банк пен Ұлт тық қордың жинақ резервтері 100 млрд долларға дейін өсу керектігін айтқан Қайрат Келімбетов ақпан айында валюта бағамына өзгеріс енгізілгенін еске салды. Нәтижесінде, ағымдағы жылдың қаңтар-наурыз айларында Ұлттық банктің алтын-валюта активтері 7,5 пайызға өсіп, 26,5 млрд долларды құраған. Қайрат Нематұлы тағы бір өзекті халықты қуантатын мәселенің шетін шығарды. Биыл Қазақстанда табиғи монополиялар тарифтерiнiң өсуiне

мораторий енгізілуі мүмкiндігін айтқан ол Ұлттық банк пен Үкіметтің негізгі міндеті – инфляция деңгейін 6-8 пайыз дәлізінде ұстап тұру екенін жеткізді. Ал, Елбасының шешімімен бюджет секторы жұмысшыларының әлеуметтік төлемдері 10 пайызға артқаны белгілі. Оған инфляцияның әсер етпеуі үшін шаралар қабылданып ж а т қ а н кө р і н ед і . Мұ н д а й шаралардың бiрi – табиғи монополиялар тарифiнiң өсуiне жол бермеу екен. Үкімет 1 мамырға дейiн бұл тарифтердi бiр деңгейде ұстап тұру туралы шешiмі шығарған. Тіпті, осы жылы тарифтердiң өсуiне мораторий салуды ойластырып қойыпты. Аманғали ҚАЛЖАНОВ


5 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ɩʧʇʁʧɼʊʧʄȱ ʊʋʆȱɾɧɶʛɭʛȱȮȱ Шавхат ИСМАИЛОВ, «ҚырғызстанАстана» этномәдени орталығының төрағасы

ɳɧɾʈʛȱʧʈʊɯʇȱ ɳɧʁɭɧʈɧɮʛ ಉ˵˪˟ˮˢ́ˬ˞́೮˳˯೮́ˮ˞˘ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˺˘ˬ೪́ʤ˳˳˘˭˙ˬ˟̆˳͕́ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮͲ ˀ˟˳˟˥˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˢഉˮ˟౭ˬ˵˵́೪˘˪˘˞˟˭ˤ̆ˬ́೪ ˪˧˵˘˱˺˘ˮ˘˘˲˘˳́ˮ˞˘˭೴˭˪˧ˮ˞˧˛˧˾˟˪˵˟˶ˬ˧ ˘ˣ˘˭˘˵˵˘˲೦˘೪˘˭೪˯˲ˬ́೪˪഑˲˳˟˵˶˵˶˲˘ˬ́ ʺ˟˭˯˲˘ˮ˞˶˭೦˘೪˯ˬ೪˯˥́ˬ˞́͘ Бастамашылардың мүддесі де, өзара келісімнің шарты да мұқтаж жандарды белгілі бір кәсіпке үйретіп, олардың қоғамға бейімделуіне ықпал ету болып табылады. Осыған байланысты компьютер меңгеру курстарын ашып, жастарды дизайнер, тігінші маманд ықтарына баулып, тіпті шет тілдеріне оқытат ын орта лықтар ашыл д ы . Кө п ұзамай, осы ын тымақтастық аясында 19 сертификат бөлініп, 135 адам даярлықтан өтті. Қалалық ассамблея мүшелерінің қолдауымен 12 компьютер сыйға берілді. Алты адам жұмысқа орналасты. Сондай-ақ, Есіл аудандық мүгедектер қоғамында т ігін цех ы іске қосылды. Оны тігін мәшинелерімен және керекті құралдармен жабдықтауды қалалық этномәдени орталықтары өз міндетіне алды. Қайырымдылық шаралары жалғасын тауып, 360 мүгедекке материалдық көмек көрсетілді. Қалалық ассамблея жетекшілері Қызыл жарты ай қоғамымен бірлесіп қайырымдылық акцияларын т ұ рақты түрде өткізуде. Көп балалы, аз қамтылған отбасылар мен мүгедек сәби өсіріп отырған жанұяларға сыйл ықтар тапсырып, бала ларға арналған түрлі қызықты бағдарламалар

ұйымдастырды. Қаладағы №69 орта мектептің жанында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту орталығы және спорт залы ашылды. Онда ден саулығында әртүрлі ауытқу шылығы бар балалар нұсқаушының қа дағалауымен жаттығу жасайды. Олардың бәрі маманның жеке бақылауында болып, арнайы оңалту бағдарламасынан өтеді. Алдағы уақытта осындай жандарға арналған сауда орнын ашу көзделуде. А з уақыт тың ішінде көп қаржылық шығынсыз, қолда бар мүмкіндігімізді тиімді ұйымдастырып, нақты іске бағыттау арқылы көп нәтижеге қол жеткіздік. Ассамблея мүшелерінің қатысуымен түрлі қайырымдылық шаралары, мүмкіндігі шектеулі жандарды өмірге икемдеу сияқты игілікті істер жалғасын табуда. Елордалық Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің күнделікті жұмысында әлеуметтік сала дағы Елбасы атап көрсеткен міндеттерді орын дау ға бір кісідей атсалысады. Мүмкіндігі шектеулі жандардың мүдделерін қор ғау, олардың жағдайына көбірек көңіл бөлу қажеттігі де кейінгі Жолдауда ерекше айтылып өтті. Мұқтаж жандарға қайырымдылық жасау арқылы біздің қоғамымыз ізгілене түспек.

ɾɧɶɧɾȱʒɧʁɾʛ ˃˯ˬ˟˲˘ˮ˵˵́೪ ʹ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵˧˭˧ˣ˞˧ ˙˧˲˧˪˵˧˲˟˵˧ˮ ˢഉˮ˟ ˞˘˭́˵˶˾́ ˹˘˪˵˯˲ˬ˘˲˞́೮ ˙˧˲˧͘ ʪ˟˳˟ ˞˟ ˾́ˮ˘˥́ ˵೴˳˧ˮ˧˳˵˧˪˱˟ˮ˳́˥ˬ˘˳˵́೪͕˘˞˘˭˞˘˲˞́೮˙˧˲Ͳ˙˧˲˧ˮ˟˞˟˛˟ˮ೪೵˲˭˟˵˧͕˲ˤ̆˳́ˣ˪഑೮˧ˬ˧ˢ˘ˮ́˭˘ˢ˘೪́ˮ͘ʺ೵ˮ˞˘˥ ೪˯೦˘˭˞˘ഉ˲˪˧˭഑ˣ˧ˮ˧೮೵ˬ˵˵́೪˙˯ˬ˭́˳́ˮ˳˘೪˵˘˶˘˲೪́ˬ́˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵˵˟˲˞˧೮˳˘ˮ˘ˬ˶˘ˮ˞́೦́഑˲˪˟ˮ˞˟˱͕ ˘ˣ˘˭˘˵˵˘˲˞́೮˵˟೮೪೵೪́೪˵́೦́ˮ೪˘˭˵˘˭˘˳́ˣ˟˵˶˛˟˭೴˭˪˧ˮ˞˧˪˘ˬ˘˞́͘ 2010 жылы қабылданған Ел бірлігі Доктринасында «Халықтың даналығы, кеңдігі мен сыйластығы этникалық тегіне, әлеуметтік, діни және де шығу тегіне қарамай жаңа мемлекеттің барша азаматының ұйысуына негіз болды. Тәуелсіздік орнығуының ең қиын жылдарында халықтың кемелдігі мен елдің Тұңғыш Президенті – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қайраткерлігі нәтижесінде Қазақстанда этносаралық жанжал мен қоғамның бөлінуіне жол берілген жоқ. Сол жылдары, кеңестік дәуірден қалған дағдарыстан өту, жаңа экономикалық және саяси қатынастарды қалыптастыру жағдайында, қоғамды ұйыстыру ісі: ішкі саяси тұрақтылық, азаматтық татулық және этносаралық келісім қағидалары негізінде жүзеге асқан еді»деп жазылуы да тегін емес. Осы жылдары шыққан тегі мен діни сеніміне қарап бөлмейтін ұлтаралық келісімнің айырықша үлгісі, сенім мен бірлікке негізделген іргелі қоғам қалыптасты. Әрине, ырыс алды – бірліктің түп қазығы – қазақ халқы. Осы халықтың кеңдігі мен ерлігінің арқасында ондаған ұлттар мен ұлыстардың баласын бауырына басып, олардың құнарлы қазақ топырағында өркен жаюына мүмкіндік берді. Осылайша, тағдырдың салуымен қазақ жерін тауып, кездескен ауыртпалықтың бәрін жеңіп, Отанымызға адал қызмет етудің, тату көрші болып өмір сүрудің даналығын игердік. Қазақстанның жетістігіне айналған қоғамдық келісім мен бірлігіміз әлеуметтік-экономикалық, қоғамдықсаяси дамуымыздың кепілі болып, мемлекетіміздің іргетасын нығайттық. Әлі күнге дейін ұлтаралық бірлікті нығайту біздің мемлекеттік саясаттың стартегиялық басымдықтары болып қалып отыр. Бұл ретте Қазақстан халқы ассамблеясының сан қырлы жұмысы мақтауға тұрарлық. Ол халықаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты салиқалы жүргізуде, мемлекеттік тілді меңгеруде, Қазақстан халқын бірік тіруде оң нәтижелі жұмысын жүргізіп келеді. Бүгінде ассамблея еліміздегі саяси, әлеуметтік, экономикалық жаңғыртулардың белсенді жол бастаушысы, тәжірибелі бастамашысы. Мәжіліске ҚХА мүдделерін алып жүретін тоғыз депутат сайланды. Бұл Ассамблеяға ерекше статус береді. Халық қалаулылары тек өз ұлтының мүддесін ғана емес, бүкіл

қазақстандықтардың да көзқарасын биік мінберден білдіріп отыр. Елдегі татулықты түлетуде түрлі этностардың ана тілі мен мәдениетін дамытып, тарихи отандарымен байланысының шектелмеуі де оң әсер етеді. Біздің елде әрбір этнос өкілдерінің өз тілін ғана біліп қоймай, қалаған оқу орнында білім алып, қалауынша қызмет жолын жалғастыруға барлық жағдай жасалған. Әрбір этнос өкілдері өз орта лықтарының мәдени өмірі айналасында шектеліп қалмай, өзге ұлт өкілдерінің мереке-тойларына қатысып, бірін-бірі жақсы тануына мол мүмкіндік бар. Ұлттар мен ұлыстар етене араласқан сайын өзара сыйластығы артатыны белгілі. Адамдардың шыдамсыздық танытып, орын алған оқиғаларды біржақты қабылдап, соның салдарынан қоғамдық пікірді ширықтыруға құмартып тұратын кездері де жеткілікті. Кейбір елдерде экстремизмнің ашықтан ашық насихатталып жатқаны да көңілді қатты алаңдатады. Бүгінде этника аралық, конфессия аралық келісім әлемдік қауымдастық үшін аса маңызды мәселенің бірі болып тұр. Байқағанымыздай, бір аймақты жалт ете қалған оттың бүкіл әлемді жалынға орап кетуі де әп-сәтте екен. Сол себепті де толеранттық, қоғамның ынтымағы мен халықтардың ауызбіршілігі мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басты факторға айналып отыр. Көптеген елдердің қазақстандық ноу-хау деп қабылдаған

ұлтаралық қатынастың жаңа үлгісі халықаралық деңгейде сұранысқа ие болып, оның нәтижелі тәжірибесін қолдануға ниет етіп жүргендердің саны көбеюі де сондықтан. Біз корейлердің әлемдік бизнес форумының мүшесіміз, басқа да бірқатар шетелдік бизнес құрылымдармен бірлесе жұмыс істейміз. Ірі қаларда шағын және орта бизнеске арналған іскерлік орталықтары құрылды. Оңтүстік Кореяның ірі компанияларымен байланыс орнатып, тиімді жобалардың қазақстандық нарыққа шығуына жол ашамыз. ҚХА қолдауымен Оңтүстік Кореяның жоғары оқу орындарының бірінде Қазақ мәдени орталығын ашып, қазақ тілі мен мәдениетін, тарихын білгісі келетіндерге жағдай жасадық. Жыл сайын мәдени, білім беру, әлеуметтік саладағы нақты жобалар оңтүстік корейлермен бірге іске асырылып жатқаны айта кету керек. Әрине, инновациялық технологиялар елімізге өздігінен келмейді. Пай далы жобалардың осы жақта қанат қағуына өзіміздің тарапымыздан қызығушылық танытып, қолдау көрсеткен жөн. Мүдделер тоғысатын ортақ алаңдардың нақ ортасында Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелерінің жүруі еліміздегі ұлтаралық саясаттың жаңа сипаты, кең өрісі деп бағаланған жөн. Роман КИМ, Мәжіліс депутаты, Қазақстандық корейлер Ассоциациясының төрағасы


6 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ɷ

ɲ ɺ ʍ͋

͔ ɯ ʍ ɴ ɭ ɵ, ɺ ɧɳ

ɧ ɷɺ

ʃ͋ ɺ ʍ͋

ʃ ɷɺ

˃౭ˀʤ౞ˏʻౢʤʱ˃ʫʱʳʻ͕ ˃౭ʻˌˏౢ˃ˏˀ౞ʤʻˏ ʥʤ˃ʤʪˏ

͔ɷ

ǡnjǗǧʘǞǧʘǍnjʘǧǗnjǟ

ɺɭɯʍɴɭ ɵ * ɲ

ɴ ͋ ɺɭɯʍ ɭɵ * ɲ͔

ȄDzǬDZǹǷǵǴǫȂʽ‫ز‬DZʵdzǫʵDZ

ɲ͔ ɯ ʍɴ ɭ ɵ, ɺɧɳ

ɧ

ʶಉˌʫʺʳʯʶಉʸʶʰʥʫˀʫʺʫ͍ Абылай хан және Жұмабаев көшелерінің арасындағы Күйші Дина көшесінің бөлігіне («Мирас» ТК , «Мирас» мектебі маңы) жол салынып біткен жоқ. Өткен жылдың күзінде қарқынды жүріп жатқан жұмыс тас төбеден ұрғандай тоқтап қалды. Сұрайын дегенім, 2014 жылы асфальт төсеп біте ме? Осы көшедегі мекемелерге бару мұң болды, жауын-шашын кезінде су көлкіп жатады... Ғизат КУЗНЕЦОВ Өтініш 11 сәуірде түсіп, 3 күн ішінде жауап қайтарылды.

ʮʽʸʤ˄ˌˏʸʤˀʶಉʸʳʧʳʮಁʻʫ ʤʦ˃ʽʺʽʥʰʸːʮʽʸʪʤˀˏ ʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗

Шағым 9 сәуірде түсіп, 6 күнде шешімін тапқан.

ʹತ̛̯̌̚ʦ̸̡̨̨̛̛̯̬͕̏ഓ̡̯̖̦ ̙̼̣̼ ͨʺ͘ʮ೷̥̖̌̍̌̏ ̔̌೰೨̼Ͳ ̣̼̦̦̌ʤ̵̼̣̜̦̍̌̌̔̌೰೨̼̣̼̦̌ ̖̜̞̦̞̔̐ ʶ೶̜̹̞ ʪ̛̦̌ ̡ഓ̹̖̭̞̦ ̨̭̣̱̙̭̼̭̼̦̙̖̣̞̣̖̬̌ͩ̍̌̌́̔̌ ̯ഓ̭̖̱̙೷̥̼̭̯̬̼̦̭̯̌̍̌̌೨̦̌ ̡̖̞̔͘ʥ̛̼̣̍೷̣̙೷̥̼̭೬̜̯̦̌̌̔̌ ̙̣̌೨̭̼̌̌̔͘೏̨̯̪̖̙̣̭̣̱̼̌̔ ϭ ̹̞̣̖̖̔̐ ̖̜̞̦̔ ̞̯̞̬̖̥̞̍̚͘ ʮ̨̨̭̼̦̯̣̼̍̌̌́̔̌೬̯̌̍̌Ͳ ̯̦̼̬̱̙̌̔೷̥̼̭̯̬̼̦̙̼̣̌ ̌́೨̼̦̹̖̜̞̦̯̌ഋ̥̥̜̥̼̌̔̌̚͘

ʳˌʶʳʳˁ˃ʫˀʪʫʿʤˀ˃ʤʺʫʻ˃ʳ͗ ʹʤ̭̯̦̌̌೬̣̭̼̌̌ʳʳʪഋ̶̡̡̨̛̛̞̥̹̞̣̞̪̣̭́̍̌೬̬̥̭̼̌̌ͨʤ̬̜̌ͩˁಲ̥̌೰̡̼̦̯̖̭̖̬̱̙̌೶̨̬̞̞͕̭̦̼̐̔̚೰̬̼̭̼̦̍̌Ͳ ̔̌೬̌೰̨̨̯̬̼̣̯̼̦̯̱̭̯̬̭̼̱̦̯̌̌̌̏̍̌̌̔̌̔̌೷̡̬̯̼̦̙̖̖̥̌̌̔̌೨̡̛̯̖̭̞̣̞̖̖̦̞̦̼̌̌೬̯̣̼̌̔͘ʽ̦̼̥̖̦ ̣̼̦̣̯̌̔̌̌೶̡̭̞̦̞̙೷̥̼̭̯̬̼̙̌೶̨̬̞̞̣̞̪͕̯̱̭̯̬̼̯̐̌̏̍̌̔̚೶̦̞̱̐̌೬̡̼̯̯̌ഓ̡̣̞̯̞೰̨̭̼̯೶̬̞̦̖̬̦̣̌̌೨̦̌ ̯೷̬̌೬̱̥̌̌೨̼̦̌೬̌೰̯̬̱̼̌೬̡̙̖̯̯̞̞̯̱̬̣̼̖̭̖̬̯̱̌̐̌೬̌೨̼̖̬̞̣̞̌̍̔̚͘

ಉʯౢʽౢˏˁˏʺˏʯʪʤʮʫ˃ʫʪʳಉʯʳʺʳʯʧʫ͘͘͘ Заңи тұлғалардың қоқысты қайда лақтыратынын кім бақылайды? Мәселен, 3-шағын ауданда орналасқан Медицина және аллергология орталығы өздерінің қоқыстарын жанындағы үй (Тәуелсіздік көшесі-24б) тұрғындары тұрмыс қалдықтарын салатын жәшікке әкеліп тастайды. Ауланы зейнет жасындағы апай тазалайды, жағалай балалар ойнап жүреді, ал аяқ астында бахилалар мен түрлі медициналық қорапшалар шашылып жатады. Мұндай қауіпті қоқыс ортасында ойнап жүрген бала қайдан сау болады? Өтінерім, бұған бір шара қолданыңыздар!

ˁˏˀ౞ˏ˃ʿʤʮʤ˄ʤʿ˃ˏ౦ ˁˏˀˏʻʤʱ˃ Мен, А.Байтұрсынов көшесі 17-үй 25-пәтердің тұрғыны – Әсия Тауашева, 19 наурызда сіздерге хат жолдап, «Комфорт-техсервис» ЖШС-нің (ПИК міндетін атқарушы) қыс бойы жауған қарды тазаламағанын, көктем шыға шатырдағы қар еріп, аула тұрғындарына қосымша қиындықтар туындататынын айтқан едім. Алайда, сол шағымыма «Тұрғын үй инс-

пекциясының қызмет керлері «Комфорт-техсервис» ЖШС өкілдерімен сөйлесті, бұл күндері олар аула ішіндегі, шатырдағы қарды тазартып бітірді» деген сырғытпа жауап алдым. Бірақ, сәуірдің басында да жағдай өзгерген жоқ, аула аумағы қыс бойы тазартылмайтынын айғақтайтын фотосурет те бар қолымда. Әсия ТАУАШЕВА

Өтініш 10 сәуірде түсіп, 4 күнде шешімін тапқан.

Айгүл ӘЛЖАНОВА

Бетті дайындаған: Мақсот ІЗІМҰЛЫ

ʤʸʺʤ˃ˏʤ˄ʪʤʻˏʻˏ౦ಁʶʳʺʪʳʧʳ͗ ʹ ʤ̱̦̼̔̌̔೬ ʳʳʥ ˃ʿʥ ̡̨̛̦̭̪̖̯̬̣̬̼̥̖̦̌ ̞̬̣̖̭̖̍ ̡̯̖̭̖̬̱ ̬̼̍̌Ͳ ̭̼̦̔̌ ̹̌೨̼̥̔̌ ̡ഓ̬̭̖̯̞̣̖̦̐ ̡̖̬̖̯̖̬̔ ̬̭̯̣̥̼̌̌̌̔͘ ͨʶ̴̨̨̥̬̯ ˁ̛̖̬̭̏ͩ ʮˌˁ ̭̹̼̣̬̼̦̍̌̌̌ ʤ̭̯̦̌̌ ೬̣̭̼̌̌ ̱̥̌̌೨̼̦̔̌ ̯̌̍̌Ͳ ̛̛̯̦̼̬̱͕̭̦̯̬̣̼̌̔̌̌́೬̡೶̯̞̪೷̭̯̱͕̯̣̱̙̌̌̌̌̚ഋ̦̖̯̣̼̌̌̚೬̯̼ ̭̌೬̯̱̌ ̖̬̖̙̖̣̖̬̞̦ ;ʤ̭̯̦̌̌ ೬̣̭̼̌̌ ̥ഋ̵̛̭̣̯̼̦̼̌೰ ϮϬϬϰ ̙̼̣೨̼ ϯϬ̦̱̬̼̌̔̌̚೨̼ζϮϴͬϲͲʳʳʳ̹̖̹̞̥̞Ϳ̍೷̱̚೨̨̙̣̖̬̖̦̞̌̍̐೶̡̹̞̦̖̭̖̬̯̱ ̙̭̣̼̌̌̔͘

«Арай» СҮ мен Республикалық гвардия бригадасы (Абылай хан даңғылындағы «Мирас» мектебіне қарсы) аралығындағы алаңқайда өздігінен пайда болған автобус паркіне көңіл аударуларыңызды сұраймын. Осы жерде күніне 3-4 автобус қаңтарылады. Таңертең жүргізушілер машиналарын қыздырған кезде будақтап шыққан түтіннен көк мұнар орнайды. Маңайда тұрғын үйлер, балабақша мен №37 мектеп бар, соларды улы түтінмен тұншықтырғандарымен қоймай, автобус жүргізушілері көліктерін жуып, жөндеу жұмыстарын жасап, асфальт үстіне қоқыс қаптатып кетеді. Талай ескерттік, бірақ олар сөзімізге құлақ аспайды, дауыс көтеріп, дөрекі тіл қатады... Амангелді ИМАНОВ

Өтініш 9 сәуірде түсіп, 2 күн ішінде жауап қайтарылған.

ʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏʻˏ౦˃ʤʥʰ౞ʰˀʫˁ˄ˀˁ˃ʤˀʮಁʻʫ˃ʤʥʰ౞ʤ˃ ʿʤʱʪʤʸʤʻ˄ʪˏˀʫ˃˃ʫ˄ʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗ Ͳ ͨʺ̶̛̛̖̦̔̌ ̙ഋ̦̖ ̨̨̛̣̣̖̬̣̌̐̐́ ̨̬̯̣̼̌೨̼ͩ ̡̥̖̖̥̖̭̞ ೬̯̌೬̼̣ ̯೷̬̥̼̭̯̼೬ ೬̣̼̌̔೬̯̬̼̌̔ ̯̭̼̪̌ ̹̼೨̬̱̌ ̙ഓ̦̞̦̖̔ ೬̨೬̼̭ ̯̬̯̱̌̌̚Ͳ ̹̼ ೷̜̼̥ Ͳ ͨʤ̭̯̦̌̌Ͳ˃̬̯̱̌̌ͩ̚ ʮˌˁͲ̥̖̦ ̡̖̣̞̭̞̥̹̬̯̌ ̙̭̭̌̌೬̦̌͘ ˁ̨̣ ̡̨̖̣̞̭̞̥̹̬̯̪̯̬̼̦̭̜̣̬̌̍̌̌̌̌̌ನ˃ನͲ̨̼̬̯̔̌೬̪̜̣̦̼̥̌̔̌̌̔̌೨̡̨̼̦Ͳ ̯̖̜̦̖̬̣̌̌೰೬̜̼̦̪̬̼̪̭̣̱̌̌̌̌̌೨̌೬̌೬̼̣̼͘

ʥʤʸʤʥʤౢˌʤʻˏ౦ ʥಁˀʳʤʸˏˁ Қ а й ы рл ы к ү н ! А й т ы ң ы з д а р ш ы , мемлекеттік тапсырыс бойынша жеке меншік балабақшаның қайсысына беруге болады баланы? Маған әкімдікте 66 жеке меншік бақшаның 49-ына мемлекеттік тапсырыс берілген деп еді, бірақ тізімнен тек 28 балабақшаны ғана көрдім және бірде-біреуі біздің ауданда емес, бәрі алыста орналасқан. Көмектесіңіздерші! Сәлеммен Әйгерім Сауал 11 сәуірде тіркеліп, сол күні жауап қайтарылған.

ʤˁ˃ʤʻʤౢʤʸʤˁˏʻˏ౦ʥʳʸʳʺʥʤˁౢʤˀʺʤˁˏ͗ Ͳೇ̡̡̜̖̬̞̥͕̥̖̯̖̪̖̖̜̞̦̞̞̣̞̥̖̬̱̞̭̞̐̔̐̍̍̌̚೰̨̜̼̦̹̍̌ ̡̡̥̞̦̖̯̯̞̥̖̥̣̖̖̯̯̞̔೬̼̥̖̯̯̚೶̡̬̞̭̦̣̥̜̼͕̯̖̌̌̌̔ ̨̡̡̣̭̼̬̯̭̼̣̬̼̥̖̥̣̖̖̯̯̞̍̌̌̍̌̍̌̌̔೬̨̣̱̯̔̌೶̬̞̦̖ ೨̦̙̯̼̌̌̌̌̔͘ʥ̣̌̌̍̌೬̹̌೨̬̥̌̍̌̌೨̦͕̙̭̼̌̌ϱͲ̡̨̖̯̣೨̦̌ ̡̡̣̣̬̼̥̖̯̖̪̖̬̣̱̍̌̌̌̔̔̌́̌೶̡̹̞̦̙̬̯̼̌೶̦̬̯̼̦̍̌̌ ̹̌೨̨̼̦̬̯̣̼̌೬̯̬̌೨̨̙̣̱̼̥̌̔̌೶̡̥̞̦͘ʥ೷೨̦̌೬̨̭͕̌̍̀̔Ͳ ̙̖̯̯̖̦̌೬̼̯ഓ̣̖̱̹̬̯̼̥̖̦̣̌̍̌̌೰̡̡̼̼̙̖̖̥̖̦̹̞̔̚ ̣̍̌̌̍̌೬̹̣̬̌̌೨̪̬̱̦̌̔̌̌̌೷̭೬̭̼̦̪̜̣̦̱̼̌̔̌̌̔̌̌೰̼̚೨̌ ̨̣̼̍̌̔͘ʽ̭̼̦̱̣̥̣̼̦̌̍̌̌̌೷̭೬̣̬̼̌̌̔೰̨̛̯̞̥̞̣̞̞̦̭̔̐೰೨̼ ̙̼̣̬̯̔̌ഋ̡̛̙̞̬̖̭̞̍ഓ̨̨̬̭̖̯̞̪̯̼̬͕̭̦̼̔೬̨̯̦̦̼̣̌̌̔̌೨̼ ̱̌೬̼̯̯̙̣̌̔̌̌೨̭̯̼̬̥̼̌̌̚͘ ʮ̨̣̥̔̌̌ ̣̱̌ ೶̹̞̦ ನ̬̯̣̼̌̌ ̡ഓ̹̖̭̞̦̖̞̔̐ ζϲϭ ೶̜̖̔ ̨̯̼̬̯̼̦̌ʮ೷̨̨̥̼̭̯̼̦̙̣̼̍̌೨̱̼೰̡̡̼̖̬̖̚͘ೇ̬̜̼̌̔೰ ̡̖̞̦̹̞̙ഋ̨̦̖̭೰೨̼̭ഋ̬̭̖̦̞̭̞̦̖̭̍̔̌೨̯̌ϭϬͲϭϴ͘ϬϬ̬̣̼̌̌೨̼̦̔̌ ೬̼̣̜̼̌̍̔̌̔͘ ʺ̡̡̖̥̣̖̖̯̯̞̯̪̭̼̬̼̭̹̖̌೰̡̡̖̬̞̦̖̣̦̼̙̖̖̥̖̦̹̞̍̔̍̌̌ ̣̍̌̌̍̌೬̹̌೨̨̬̦̣̭̯̼̬̱̌̌̌೶̹̞̦ǁǁǁ͘ďŝůŝŵ͘ĂƐƚĂŶĂ͘Ŭnǰ̭̜Ͳ ̯̼̦̯̞̞̥̖̣̖̦̣̔̌̔̐̍̌̌̍̌̚೬̹̦̼̌೰̞̬̞̦̯̍̌೰̜̭̼̔̌̚͘ʽ̦̔̌ ഋ̬̞̬̖̭̞̥̖̱̔೶̹̞̦೬̡̼̣̱̌̍̔̌೶̦̖̬̞̔ʤ̭̯̦̌̌೬̣̭̼̦̼̌̌೰ʥ̞̣̞̥ ̭̍̌೬̡̨̬̥̭̼̦̖̣̞̪̙̣̼̌̌̌೨̭̼̌̚͘


7 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

DZˏǷdzǬǰʵǴǫǬǸǬdzDZˏǮʵdzǨǧǷ

ʃnjƲNjǎǁnjǀƲɍ ʤˬ˭˘˵́˘˶˞˘ˮ́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˞˟ͨʻ೵˲ʽ˵˘ˮͩ ˱˘˲˵ˤ̆˳́ͨʮ˘˳ʽ˵˘ˮͩˢ˘˳˵˘˲೪˘ˮ˘˵́ˮ˘ˮ ˢ˘˳˵˘˲˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ˘˳˘˥ˬ˘ˮ೦˘ˮ˞˟˱˶˵˘˵Ͳ ˵˘˲˞́˳˘ˬ˵˘ˮ˘˵˵́೪˘˙́ˬ˞˘˶˲ഉ˳˧˭˧഑˵˵˧͘

ɳɧʈȱɮɯʆʍʊɧʊʊɧʇȱ ʧʈɼɯȱɼʧʇʧʈʊʧ Бұл шараға Алматы ауданының әкімі Бекбол Сағын, «Нұр Отан» партиясы Астана қалалық филиалы саяси кеңесінің мүшесі, қалалық мәслихат депутаты Сайфудин Хамхоев, «Нұр Отан» партиясы Астана қалалық филиалының Алматы аудандық бөлімшесінің төрағасы Абай Байгенжин қатысты. Елдің ертеңгі тірегі – бүгінгі жастар. Білімді де саналы жас азаматтарға үлкен сенім артқан Елбасы «Жас Отан» жастар қанатын құруға бастама көтеріп, бұл ұйымды «елдегі жастар қозғалысының басты ядросы» ретінде атап өткен болатын. Олардың алдында тұрған міндеттер де белгіленді. Енді міне, жастар депутат ретінде сайланып, өз өңірінде қордаланған мәселелерді шешуге қолғабыс етпек. Жастар мәслихатына депутаттар сайлау бастамасы алғаш рет 2007 жылы көтерілген болатын. «Астана қаласының жастар мәслихаты» жобасының басты мақсаты – білімді де белсенді әрі өзіне сенімді жастардың қоғам мәселелерін шешуіне мүмкіндік беру. Бұл идеяны алдымен Астана қаласы жүзеге асыра бастады. Жобаға қатысушылар білім мен тәжірибесін әрі қарай шыңдауға мүмкіндік алды. Мысалы, алдыңғы шақырылымдағы депутаттардың көпшілігі бүгінде өз ісінің шеберіне айналып, мемлекеттік органдарда, ұлттық компанияларда жемісті еңбек етіп жатыр. Демек, жоба қазірдің өзінде болашақ ел басқарушыларын даярлауға, сапалы кардрлық құрамды жасақтауға жол ашады деуге болады. Ал, биылғы жастар мәслихатының VI шақырылымына кезекті депутаттар сайлау 28 ақпанда өтті. Оған 16 мен 29 жас аралығындағы 358 жастан өтініш келіп түскен. Олардың ішінде елордадағы 13 жоғары және 27 орта арнайы оқу орындарының студенттері бар. Жастардың ішінен суырылып шыққан 34 жас депутаттық мандатқа ие болып, арнайы төсбелгі мен қызметтік куәлікті қолдарына алды. Жас депутаттардың төртеуі – жұмысшы болса, қалғаны студент екен. Бір жылға сайланған депутаттар жастарды толғандырып жүрген мәселелерді көтеріп, оның шешілуіне атсалыспақ. Қымбат НҰРҒАЛИ

ƼǀƼǍɅƼljʃLJǁLjƲ

2013 жылдың жаз айларында Астанадағы балаларға арналған дүкеннің алдына екі үлкен динозавр пайда болды. Әлбетте, тірісі емес. Осы заманғы технология арқылы тәуір материалдан жасалған мүсіндері. Осындай мүсіндерді қай бір жылы Қытайдың солтүстіктегі провинциясынан көргенбіз. Қалаға кіре берістегі қасқа жолдың екі жағындағы алып жануарлардың ескерткіштері бастарын түйістіріп тұрған онда. Астынан ағылған автомашиналар өтіп жатқан. Мына екеуінің тұрқы одан аласа. Бірақ,

ಁˬ˙˟˵˵˟͕ ೪́ˣ́ˬ˞́Ͳˢ˘˳́ˬ˞́ ˙˯ˬ೦˘ˮ˞́೦́ ʹ ˢ˘˳ ˙˘ˬ˘ˬ˘˲೦˘ ˘ ˲ ˮ ˘ ˬ ೦ ˘ ˮ ͘ ʽ ˥ ́ ˮ ˮ ́ ೮ ˘ ˵ ́ ͘ ͘ ͘ ˃೴˳˧ˮ˙˟˞˧˪ͨ͘˃˟ˬ˟˙഑˳˪˧˾˙˘ˬ́೪ͩ͘ʰഉ͕ ˙˘ˬ́೦́˵೴˳˧ˮ˧˪˵˧͘ʤˬͨ˵˟ˬ˟˙഑˳˪˧˾˧ͩ ˾˟͍ౢ˘ˣ˘೪˵́೮೴ˮ˞˟˭˟˥˵˧ˮ˘˞˘˭˞́ ˙˘ˬ́೪೪˘ ˵˟೮˟˥˵˧ˮ˧ ˙˘˲ ˟˞˧͘ ʺ́ˮ˘˶ ˳˯೦˘ˮ ˪˟˲˧˳˧ˮ˾˟ ˵˟ˬ˟˞ˤ˞˘˲˞˘ˮ ˙഑˳˟˵˧ˮ ˙˧˲˟˶ˬ˟˲˞˧ ˭˘ˣ˘೪˵˘˥˵́ˮ ˾́೦˘˲˞˟˱˯˥́ˮ˞́˘˾˵́೪͘ Қытай мен Қазақстанның сілтейтін құлаштарын салыстырып қарағанда бізге мынасы да жарап тұр. Астанадағы динозаврларға қызыққан көзіміз сосын қасындағы қалақшадағы жазуына түсті. «Міндеулеріңізді сұраймыз». Иә, қайталап оқыдық. «Міндеу». Бұл не қылған қожайындар дедік. Динозаврлардың соншалық жақсы мүсінін орнатады. Сосын оны сынауды сұрайды. Міне, мәдениет. Міне, сыпайылық. Қатты риза болғанбыз. «Міндемек» едік, екі мүсінді әрі-бері айналып қарап, еш кемшілік таппадық. Сол кезде миымыз зың ете түсті. Қалақшадағы орысшасын оқығанда қаншалық алданып қалғанымызды ұқтық. Сөйтсек, иелері көпшіліктен «міндеуді» емес, «мінбеуді» сұрап тұр екен. О-о, бір әріптің қатесі. Мұнымен бітсе қане... Осы Астанада екінші үйімізге айналған «Казмедиаорталықтағы» төртінші қабатта шаруашылық бөлмесі бар. Сыртына темірден ойылған «жадбықтар бөлмесі» деген маңдайша шегеленіпті. Басында бұл не жазу екенін түсінбедік. Тұрып-тұрып бөлменің ішінде қазақша аты «жабдықтар»

аталатын бірдеңелер тұрғанын бағамдадық. Маңдайшаларды, қаптамаларды, сілтемелерді қазақша жазғанда бір әріптің ауысып түсуі – біздің қоғамның күнделікті көрінісі. Етіміз үйренді. Жалпы, қазақша жазғанының өзі неге тұрады деп соған тәубе айтатынбыз! Шалағайлық – кешіруге болатын шаруа. «Битке өкпелеп тоныңды отқа жақпа» депті бабаларымыз. Сонда да «Хабар» мен «Қазақстанның» кілең журналистері жұмыс істейтін «Казмедиаорталығының» 4-қабатындағы темір қалақшадағы қате біздің маңдайымызға қағылғандай мазамыз кететін. Бұл шатпаққа наразы болып жүр едік. Енді «мұртқа өкпелеп жүргенде сақал шықтының» кері келді. Көз суармаққа іргедегі «Керуенге» он минутқа кіріп шықтық. Ертеректе, «Қостанай таңы» газетінде өндірістік тәжірибеде жүргенде Ғұбай Әбілов деген ақын кісі қызмет етті. «Жалын» альманахына «Аспаннан кәмпит жауған күн» атты балладасы шыққан. Өзі өмірі үйленбеген. Тамақты тек асханадан ішетін. Сол кісі түсте жарты сағат шағын көк базарды аралайтын. Бірақ үйінде тамақ жасалмайтындықтан, ештеңе сатып алмайтын. Бізбен оңаша сырласатыны бар еді. «Аға, ештеңе сатып алмасаңыз да неге көкөніс қатарында жүресіз» деп сұрайтынбыз сол кезде. «Інім-ау, мына ала қағаз көзді суырып тастайды ғой. Мен жанарымды тынықтыру үшін қызыл-жасыл базар аралаймын ғой» деген. Осы сөзі бізге керемет сабақ болған. Енді көк экраннан көзді тынықтыру үшін біз «Керуенге» кіріп шығамыз. Ештеңе алмасақ та. Жасымыз сол кездегі Ғұбекеңмен шамалас болып қалған да шығар. Осы жолы түрлі-түрлі жейделер тұрған бір бутикке бас сұқтық. Тәуір көйлек көзімізге түсті. Қолымызға ұстап, шошып кеттік. Өзінен емес, ілеспе қағазынан. Ондағы жазуынан. Сізге өтірік, бізге шын, «ертек көйлегі» деп жазылыпты. Сонымен, айналадағы аға-інілеріміз түгел енді ертекке айналыппыз! Ал, қызкеліншектерге енді еркек жоқ, ертекке алдануға тура келеді! Осындай бір ауыз әзілмен бұл

қатені де кешірдік дедік. Ауыр ойлармен сенбі күні кешке ұшаққа мінгенбіз. Астанадан Алматыға барып келмекке. Әйдік ұшақ. Өзі жапжаңа. Әрбір креслоның арқасына экран орнатылған. Жеті-сегіз жыл бұрын Стамбұл мен Париждің арасына ұшқанда көргенбіз. Ойыны көп, бағдар сілтегіші бар, киносы мен әуені жеткілікті осы қондырғы сонда алғаш алданыш болған. Басқа ұшақтағыдай бір экранға телміртіп қоймайды. Хош. Алдымен дойбы ойнадық. Қазақтың төл ойыны. Бірақ мынау арадағы бір ғана шаршымен басталатын ережесі өзгеше ойын екен. Тәртібін білмей, байқамай бастапқыда ұтылдық. Сосын үйренген соң теке-тірестік. Аздан кейін жалығып, басқа ойынға ауыстық. Баяғы Ғұбай жарықтық айтпақшы көзді суыра бастаған соң қызыл-жасылын іздедік. Бар екен. Айтпақшы, осы ұшаққа мінгенде іштегі сілтеменің бәрін тәп-тәуір қазақшалағанына риза болғанбыз. Көзіміз тиіпті. Бәрі әлгі ойыннан басталды. Оның да түсініктемесі мен аты үш тілде еді. Су жаңа лайнер үш тұғырлы тілдің тұлпары сияқты көрінген. Сонымен келесі ойын. Әлбетте, қызылды-жасылды болғандығы – жас балаларға арналған. Ойынның аты... Түсінбедік. «Телебөскіш балық». Иә, балығы түсінікті. Ал «телебөскіші» ше? Қазақтың үндемейтін адамды балыққа теңейтіні бар еді. Мынау соған керісінше теледидардан бөсетін біреулерді мазақтайтын шығар деп ойынды аштық. Жоқ, еш телевизиядан бөспейді. Кәдімгі судағы балық өзінен ұсақтарын қылғымай жұтады. Бірақ өзі акуланың азуы мен шаянның қысқашына ілініп қалмауы керек. Сонда қай жері «телебөскіш балық» болды? Апыр-ай! Қанша дегенмен өміріміз осы әріптердің арасында өтіп келеді. Дереу таптық. Ойынның аты – «Төбелескіш балық». Тек «телебөскіш балық» деп қате жазылған. Тағы да ауысып жүрген әріптер. Осылардың шытарманын шеше-шеше... өзіміз... Не болар екенбіз? Бізді қойшы, қайран қазақ тілі не болып кетті? Қайнар ОЛЖАЙ


8 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǫǧˁʽ

ÃÈ·ÎÃÐ gĨÉ·Í зηÉÁÃËo ౭ˬ́ ˯˵˘ˮ ˳˯೦́˳́ˮ́೮ ˘˲˞˘˛˟˲˧ ˁˤ˺́˭˙˘˥ ʺ˘˭́˲˯˚ ϭϵϮϬ ˢ́ˬ́ ʮ˘˭˙́ˬ ˯˙ˬ́˳́ˮ́೮ˌ˶˘˶˞˘ˮ́ˮ˘೪˘˲˘˳˵́ˁ˘˲́˙೵ˬ˘೪˘˶́ˬ́ˮ˞˘˵˶́˱Ͳ഑˳˪˟ˮ͘ˁ˯೦́˳ ˙˘˳˵˘ˬ೦˘ˮ ˶˘೪́˵˵˘ ഑ˣ ˟˲˪®˭˟ˮ ˭˘˥˞˘ˮ೦˘ ˘˵˵˘ˮ೦˘ˮ͘ ʤ˵˘೪˵́ ˱˘ˮ˹ˤˬ˯˚˾́ˬ˘˲ ˳˘˱́ˮ˞˘˳˯೦́˳˵́೮˳˯೮́ˮ˘˞˟˥˧ˮ˱˶ˬ˟˭˟˵˾®˙˯ˬ೦˘ˮ͘ Төрт жыл соғыс кезінде оның отбасына «Сихымбай Мамыров қайтыс болды» деген қаралы қағаз екі рет келген екен. 1942 жылы Мәскеу түбiндегi шайқаста ауыр жараланып, ес-түссiз жатқан жерiнен басқа бөлiмшенiң солдаттары тауып алған. Оны госпитальға әкеп, дәрігерлер жанын аман алып қалыпты. Ал, бұл оқиғадан бейхабар полк басшылығы оны өлдiге санап, үйiне қара қағаз жiберген. Бірінші қаралы қағаздың сыры осындай. Кейіннен емінің шипасы болып, сауығып шығады. Сихымбай өз полкiне қайта оралады. Алайда, Днепрдегi қанды шайқаста пулеметші тағы да жараланып, жолдастарынан адасып қалады. Полктас жолдастары таба алмай, тағы да өлдiге жорып, екінші рет үйiне қара қағаз жiбертедi. Бiрақ,

ол аман-есен науқасынан айыққан соң өз полкiн iздеп тауып, қатарға қайта қосылады. «Сұрапыл соғыстың бірінде Польшаға жеттік. Мина қойылған далаға тап болып, сол жерде абайламай мина басып кеттім. Майдандастарым мені ендi аман қалмайды деп қош айтыса бастаған екен. Алайда, көрер жарығым бар екен, әскери хирургтер аман алып қалды. 1944 жылы Украинадағы Михайловы Грабицы селосының түбiндегi сұрапыл шабуылдың кезiнде бірінші Даңқ орденiн алдым. Екiншi Даңқ орденiне 1945 жылы қол жеткiздім. Жеңiс күнiн Берлинде қарсы алдым» дейді ақсақал өзінің әңгімесінде. Айта кеткен жөн, 1985 жылы Сихымбайдың ауылдағы үйіне хат келеді. Ішінде кішкентай сурет

бар. Фотода ескерткіш тақта. Сол тақтада Сихымбайдың аты- жөні жазылған екен. – Соғыс бiткеннен кейiн Новосiбiр қаласының түбiндегi Холмск кентіндегі «Белгісіз солдат» ескертікіш тақтасында жылдар бойы аты-жөнім тұрыпты. Өлгендер қатарындағы қырық жауынгердің бірі екенімді қырық жылдан кейін білдім. Кейін Новосiбiрге қадiрмендi қонақ ретiнде шақырылып, әлгі тақтаны өз көзіммен көрдім. Содан аты-жөнімнің тұсына «Тiрi екенi анықталды» деген сөздi өз қолыммен орнатып кеттім» дейді ақсақал. Бүгінде Сихымбай ата 94 жасқа толды. Тоғыз бала тәрбиелеп, олардан 30 немере, бірнеше шөбере сүйiп отырған ардақты ата. Гүлмира ШАРХАНҚЫЗЫ

ÏÌÉÈħËÂÃÎ Ͼ˾¾ ľĥĤÙξÂÙ ϭϵϰϭˢ́ˬ͘ʪ೴ˮˤ˟˘˳˵˘೮Ͳ˪˟˳˵˟೮˙˯ˬ೦˘ˮ˾˘೪˟˞˧͘ಁ˲ഉ˳˪˟˲ ೴˭˧˵˱˟ˮ˪೴˭ഉˮ˘˲˘˳́ˮ˞˘೪˘ˬ́˱͕ͨ೪˘ˮ˭˘˥˞˘ˮ˞́೪˘˾˘ˮ ˢ˟೮˧˳˱˟ˮ˘̆೪˵˘˥˭́ˣͩ˞˟˱˘ˬ˘˳೵˲೦˘ˮˣ˘˭˘ˮ˙˯ˬ˘˵́ˮ͘ˁ˯ˬ ˪˟ˣ˟೮˞˟˳˯೦́˳഑˲˵˧˾˘˲˱́˭˘೦˘ˮ˳˘˭˘˥೪˘ˬ˭˘˞́͘˃೴ˮ˟˲˛˟ˮ ˘˳˱˘ˮ͕˵഑೮˪˟˲˧ˬ˛˟ˮ˵˘ˮ˪˵˟˲͘͘͘ Ауыл арасынан мойнына үлкен жауапкершілік артып Асан да әскерге аттанды. Жиырма екі жасар жапжас жігіт Отан қорғау жолында аянып қалмау керектігін жақсы түсініп, соғыстың екінші жылындаақ Оңтүстік Қазақстан облысына қарасты Бостандық ауданынан қан майданға жол тартты. Медетбек пен Қалыштың қос бірдей ұлы әскерге аттанған шақта әкешеше шыбын жандарын шүберекке түйіп, соғыстың соңын сарыла күтті. 1941 жылдың жазында отбасындағы екі ұлдың тұңғышы 28 жасар Оразалы соғысқа аттанса, ал араға жыл салып, сәуір айында әке-шеше кенже балаларын өз қолдарымен майданға шығарып салды. Бұл жағдай ата-анаға ауыр соққы болып тиді, әрине. Асанның алғашқы жолы Орал

қаласынан басталды. Туған топырақтан шығып, Батыс Қазақстан өңіріне жеткен ол кейін Башқұртстанның астанасы Уфа қаласында алты айлық дайындықтан өтті. Әскери іс-қимылдарды меңгерген соң, өзі сияқтылармен бірге Орал қаласына қайта келді. Сол жылдың қараша айында Мәскеуге аттанып, одақтың астанасынан Калинин облысы, Ржев қаласындағы ұрысқа келіп түсті. Көп ұзамай Украинаның солтүстігіндегі сұрапыл соғысқа маңдай тіреп, Ленинград бағытына қарай жылжып отырды. Алайда, Асан Медетбекұлы 1943 жылдың ақпан айында Старый Русь қаласындағы ұрыстардың бірінде мина жарылып, ауыр жарақаттанады. Осы шайқастан кейін үшінші дәрежелі «Даңқ»

орденімен марапатталып, әскери басшылықтың алғысына бөленеді. 1943-1945 жылдары әскери зауытта тер төккен майдангер 1946 жылдың қаңтар айында елге оралған. Ауылаймаққа келген соң колхоз ісіне араласып, есепші, ревизор қызметтерін атқарады. Жеңістің 40 жылдық тойында «Ұлы Отан соғысы» орденін кеудесіне тағып, ұрпақ алдындағы ерен еңбегі тағы бір мәрте адақталды. Бүгінде Астана қаласының тұрғындарының бірі де Асан ақсақал 1975 жылы Георгиевка, яғни қазіргі Төле би ауданынан зейнеткерлікке шығып, жұбайы Арапкүлмен бірге 6 ұл, 4 қыз тәрбиелеп өсірді. Он құрсақ көтерген әжеміз де «Батыр Ана» атанды. Кейіпкеріміздің кеудесіне таққан медальдардың саны бұл күні жиырмадан асады...

ľÏоÇÙ˾Ë ľÉÙËÈÃÖз ʫˬ ˙˘˳́ˮ˘ ˪೴ˮ ˵˶೦˘ˮ˞˘ ˢ˘˳́ˮ ೵ˬ೦˘˥˵́˱ ˢ˘ˣͲ ˞́˲́˱͕ ˯ˮ ˢ˟˵˧ ˢ˘˳́ˮ˞˘ ഑ˣ ˟˲˪˧˭˟ˮ ˭˘˥˞˘ˮ೦˘ ˘˵˵˘ˮ೦˘ˮ˞˘˲˞́೮ ˙˧˲˧ ʹ ʺ˧ˮ˘˥˞˘˲ ʥ˯˲˘ˮ˙˘˟˚͘ ʽˬ ϭϵϮϲ ˢ́ˬ́ ϭϬ ˭˘˭́˲˞˘ ౢ˯˳˵˘ˮ˘˥ ˯˙ˬ́˳͕́ ʤ˭˘ˮ˛˟ˬ˞˧˘˶˞˘ˮ́ˮ˞˘˞೴ˮˤ˟˛˟˪˟ˬ˛˟ˮ͘ «Ұлы Отан соғысы басталғанда әлі буыны бекімеген бозбала едік. Тылдағы ауыр жұмыстың әйелдер мен жас балаларға артылған ауыр кезді бастан кешірдік. 1944 жылы жасымды ұлғайтып жаздыртып, 17 жасымда майданға аттандым. Ол жақта ІІ Белорусь майданының жауынгерлері құрамына қосылдым. Алты ай ішінде Белоруссияның Белосток аймағынан еніп, Польшаның жеріне табан тіредік. Біз Одра өзенінің сағасында соғыстық. Дрезденді азат етуге қатыстық» дейді ақсақал. Майдангердің айтуынша, Балтық теңізі жағалауындағы Росток деген портты қаланы басқыншы фашистерден азат етуде кескілескен ұрыс болған. Кеңес армиясы осы порт арқылы ағылшындарға қашпақ болған неміс солдаттарын тұтқындап отырған екен. Сөйтіп, 1945 жылдың 8 мамырында генерал К.Рокоссовский бастаған армия жауынгерлері Жеңіс парадын өткізген. Мінайдар Боранбаев – осы шеруге қатысушы солдаттардың бірі. Ұрыс даласында ептілігімен көзге түскен ол аға сержант

дәрежесіне дейін көтерілген. Бірінші санаттағы радист-байланысшы соғыс біткеннен кейін Кавказ әскери округінде бес жылдай қызметін жалғастырыпты. «Кейін елге келдім. Радиобайланыстың бастығы болдым. Ол кезеңде соғыстан кейін тұралап қалған елдімекендерді қайта қалпына келтіру жұмыстары қызу жүріп жатты. Қолдан келгенше дамытуға, гүлдендіруге үлес қостық. Отбасын құрдық. Арқалық қаласында көп жылдар бойы мектеп директоры қызметін атқардым. Ауылдық партком, аудандық партия комитетінде идеология жөніндегі хатшы секілді көптеген жауапкершілігі мол қызметтерді атқара жүріп, зейнеткерлікке жеттім» дейді өзінің естелігінде. Ақсақалдың кеудесі орденмедальға толы. «Әскери ерлігі үшін», «Германияны азат ету», «Ерен еңбегі үшін» медальдары, «Құрмет» ордені және тағы да басқа отыздан астам марапаттары бар. Жұбайы Алма апа екеуі 64 жылдан бері жеті бала өсіріп, немере-шөбере сүйіп келеді. Гүлмира ШАРХАНҚЫЗЫ


9 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǫǧˁʽ

ˁ˯೦́˳˵˘ˮ˘˭˘ˮ೪˘˥˵೪˘ˮ˳˯ˬ˞˘˵˵˘˲˞́೮ ˙˧˲˧ʹʥ˟˥˳˟ˮ˙˟˪ʫ˳˧˭˙˟˪˯˚͘ʮ˘˳́˵˯೪˳˘ˮ೦˘ ˵˘̆೦˘ˮ˘೪́ˬ˛഑˥೪˘˲ˤ̆˯೮˵೴˳˵˧˪˵˧೮˵˶˭˘Ͳ ˳́͘ ʥ೴˛˧ˮ˞˟ ˘˳˵˘ˮ˘ˬ́೪ ˘೪˳˘೪˘ˬ˞˘˲˞́೮ ೪˘˵˘˲́ˮ˞˘͘ʤˣͲ˭˘ˣˢ˘ˮ˘˲́˵˘˥́˱͕ഉˢ˧˭˧ ˵˟˲˟೮˞˟˛˟ˮ˧˙˯ˬ˭˘˳˘͕˳഑ˣ˧ʹ˶ഉˬ˧͕೪ˤ˭́ˬ́ ʹ˾ˤ˲˘೪ͨ͘ʤ˲˭˘ˮ́˭˘˳೪˘೪˟˞˧͕Ͳ˞˟˱˙˘˳˵˘Ͳ ˞́ ഉ೮˛˧˭˟˳˧ˮ ʥ˟˥˳˟ˮ˙˟˪ ˘˵˘˥͕ ʹ ˵೵˱Ͳ˵˶˲˘ ˳˟˛˧ˣ˧ˮ˾˧ ˳́ˮ́˱˵́ ˵ഉ˭˘˭˞˘೦˘ˮ́˭˞˘ ˳˯೦́˳഑˲˵˧˙೵˲೪˟˵˵˧͘ˁ˯˞˘ˮ˪˟˥˧ˮ˯೪˶Ͳ˵˯೪˶ ೪˘˥˞˘ˮ˯೮˳́ˮ͍͊ͩʰഉ͕˯ˬ˙˶́ˮ́˙˟˪˧˭˟˥͕ ೪˘˙́˲೦˘˳́೪˘˵˱˘˥˪˯ˬ˺˯ˣ˞́೮˾˘˲˶˘˳́Ͳ ˮ˘ ˢ˟˛˧ˬ˞˧ ˳˯˞˘ˮ ˪˟˥˧ˮ͘ ʥ˧˲˘೪͕ ˞೵˾˱˘ˮ೦˘ ˞˟˛˟ˮ ˪˟˶˞˟˳˧ˮ˞˟˛˧ ˪˟˪ ˙˘ˬ˘ ʥ˟˥˳˟ˮ˙˟˪˵˧ ˟˲˵˟˟˳˟˥˵˵˧͘ʫ˳˟˥˛˟ˮ˳˘˥́ˮ˪˟˪˵˟೵ˬ೦˘˥˞́͘ ˀ˘˞ˤ˯˞˘ˮ ˪೴ˮ ˳˘˥́ˮ೦́ ˺˘˙˘˲˞˘ˮ ˮ˟˭˧˳ ˹˘˾ˤ˳˵˟˲˧ˮ˧೮˪೴˾˧˭́೦́˭˟˪˟ˮ˧ˮ͕˵˘˙˘ˮ́ ˁ˵˘ˬˤˮ˛˲˘˞ ˭˘೮́ˮ˘ ˵˘̆೦˘ˮ́ˮ ೪೵ˬ˘೦́ ˾˘ˬ೦˘ˮͲ˞́͘ʤ೪́˲͕́ϭϵϰϮˢ́ˬ˞́೮˳˯೮́ˮ ˘ˬ˘ˁ˘˥˲˘˭˘˶˞˘ˮ˞́೪ഉ˳˪˟˲ˤ˪˯˭ˤ˳˳˘˲ˤͲ ˘˵́ˮ˘ ˾˘೪́˲́ˬ˞́Ͳ˘˶͘ ʽˮ ˢ˟˵˧ ˢ˘˳˵˘೦́ ˙˯ˣ˙˘ˬ˘˯˳́ˬ˘˥˙˘˵́˳೪˘˙˟˵˘ˬ೦˘ˮ͘

ÂÃϾËÐÖÙ¿ÃÇÏÃË¿ÃÈ ˁ˯೦́˳೪˘˘˳́೪೪˘ˮ ˙˯ˣ˙˘ˬ˘ Оңтүстіктен жасақталған отрядты алдымен Петропавл қаласындағы саперлікинженерлік училищеге әкелді. Бір жыл бойы осында әскери айла-тәсілдерді меңгерген бұлар 1943 жылдың көктемінде Сталинград майданына бір-ақ түседі. «Менің де күткенім осы еді. Суворов және Кутузов орденді 23-бригаданың айрықша тапсырмаларды орындайтын 106-батальонында соғыстым. Дон, Ставраполь, Краснодор өлкесі, Ростов облыстарын жаудан азат ету операцияларына қатысқан біз Жоғары Бас қолбасшының тікелей назарында едік. Содан кейін Оңтүстік армияның құрамына еніп, Украинаның Донбасс аймағының ондаған қаласын жаудан тазарттық» дейді қарт жауынгер.

ͨʥഉ˲˧˞˟˪˟˾˟˛˧˞˟˥ ˪഑ˣ˘ˬ˞́˭˞˘ͩ Бейсенбек атаның жорық жолы дәл кешегідей көз алдында. «Севастополь қаласының шығысы мен солтүстігін айнала қоршаған Сафун, Макензи тауларына жау мықтап бекініс салыпты. Біздің десантшылар ебін тауып, қорғанға енді. Бар айламызды асырып, бекіністің бір шетін бұзғанымыз сол еді, тікелей

шабуылдаушы гвардияшыларымыз басып кіріп, дұшпанды тізе бүктірді». Қарияның осы секілді ерлік пен өрлікке толы әңгімелері таусылар емес. Қарт жауынгер құрамында болған 23-бригада Қырым түбегін қызыл қырғынмен жау қолынан босатып, Мәскеу түбіндегі Ногинск қаласына барады. Мұнда десантшылар жасағы Қазақстаннан барған жас сарбаздармен толықтырылып, жаңа шығарылған отандық, америкалық, тіпті, немістердің қаруымен, жылжымалы мототехникалармен жарақталады. Үш-төрт айдың ішінде бақайшақтарына дейін қаруланған жауынгерлер 1944 жылдың қараша, желтоқсан айларында еліміздің батыс шекарасында Висла өзенінің Сондомер аймағындағы Украина майданына түседі. Армия генералы Коневтің қарамағындағы десантшылар кеңес әскерінің алдыңғы шебінде жүріп, талай тажалмен бетпе-бет кездеседі. Алайда, соғыс тактикасын еркін меңгерген сайыпқырандардың айласы жаудан кем түскен емес. Висла, Одер, Нейс, Эльба маңында сұрапыл ұрыстарды бастан кешті. Польша мен Германия, Силезия аумағында ондаған жолды басып алды.

ʿ˲˘˛˘˞˘೦́ͨ˙˟ˬ˞˟˳˶ͩ «Шегініп бара жатқан фаши с т і к « Ц е н т р » т о б ы Чехославакияның астанасы Прага каласының тұрғындарын аяусыз қырды. Олардың жанайқайы біздің әскерлердің жүрегін сыздатқан. Оларды қалай да құтқаруды ойладық. Алайда, жауды Прагадан қуу оңайға соққан жоқ, жойқын соғыс болды. Бауырлас елдің төгілген қаны мен кеткен есесі бізді ақыры жеңіске жетеледі. Қатарымыз да сиреді, бірақ жеңдік» деп бір күрсінді майдангер. Бейсенбектің бригадасы соғыс біткеннен кейін де майдан даласынан алыстаған жоқ. Оккупациялық әскери топ құрамына еніп, 1949 жылдың мамырына дейін Австрияның астанасы Вена қаласында тұрақтайды. Ондағы тәртіпті, Ұлы Жеңістің тұрақтылығын қадағалады.

ͨʫ˪˧˲˟˵˟˳˵˟ˮ˵˘ˮͲ ˞́˭ͩ Майдан даласындағы осындай ұрыс-айқастарда қарт жауынгер жарақатсыз болған жоқ. Ауыр соққыдан екі рет есінен танып, госпитальға жатқаны бар. «1943 жылдың жазы еді, - дейді ол, – Донбасс қаласы үшін жан алысып, жан берісіп

жатырмыз. Айналамыз – қыпқызыл оқ пен өрт. Ана-а-ау жерге түсіп, жарылған бомбаның жарықшағы дәл мені іздеп табады деп кім ойлаған?.. Есімді Новочеркасск қаласындағы әскери госпиталда жинадым. Бірақ жата беруге намыс жібермейді. Шала емделіп, майдан даласына қайта аттандым». Иә, «Отан үшін отқа түс, күймейсің» деген осы-ау. Бейсенбек қария екінші жарақатын 1945 жылдың сәуірінде Германия жерінде алады. Циммерва қаласының төңірегіндегі соғыста тура жанына түскен ауыр снаряд қазақ сарбазын тағы да естен айырыпты. Бұдан бөлек, бірнеше рет жеңіл жараланады.

ౢ˘˲˶˞́˵˘˳˵˘˱͕ ೪˘ˬ˘˭˘ˬ˞́ Жеті жыл бойы майдан даласында болған Бейсенбек 1949 жылдың маусымында елге оралады. Әу бастан оқуға құштар болған ол Шымкенттегі педагогикалық училищені тәмамдап, ұстаздық қызметке кіріседі. Кейін білімін Алматы қаласындағы Абай атындағы педагогикалық институтта шыңдайды. Мамандығын мақтаныш тұтатын майдангер әрдайым ізденістен арылмаған. Соның арқасы болар, бірнеше

мектепте директор қызметін атқарады. Оның жастарды тәрбиелеудегі, оқытудағы, білім берудегі тәжірибесі талай әріптестеріне үлгі болғанын айту керек. Бейсенбек атай зейнет ке шыққаннан кейін де қол қусырып отырған жоқ, қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Соғыстағы, бейбіт замандағы ерліктері үшін жиырмадан астам орден-медальдармен, төсбелгілермен марапатталған. Ол – КСРО және Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздік қызметкері, Түлкібас ауданының Құрметті азаматы, Сталинград қаласындағы «Красный Октябрь» сапалы болат шығару зауытының Құрметті жұмысшысы. 2010 жылы Париж қаласында ЮНЕСКО ұйымдастырған іргелі жиынға Қазақстан ардагерлері атынан қатысқаны бар. Онда да халықаралық беделді ұйымның мерекелік медалін кеудесіне тағып қайтты. Жастарға үлгі боларлығы, жұбайы Бибайшамен отасқанына алпыс жылдан асып барады. Екеуі он екі ұл-қыз өсіріп, қырық екі немере, қырық шөбере сүйіп отыр. Асхат РАЙҚҰЛ


10 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǹǬDzǧʹȂǸ

А

байдың түр жағынан жаңалықтар берген өрнекті, өрісті жырлары 1889 жылдарға ауысады. Бұл жылы өз шығармалары мен аудармаларын қосқанда, жиырма жеті өлең жазады. Сөздің сиқырын, сырын, ырғағын, құйылысы мен кестесін сезіп, тұщына білген Абай мен Пушкин «Евгений Онегин» романы арқылы шүйіркелесіп, табысады десе де болады. А.Пушкиннің ішкі терең мазмұнымен ұғысып, ұйқас ағысын тапқан Абай оның сегіз өлеңін аударады. Олардың арасында жеті-сегіз буынды шалыс ұйқас пен он екі-он үш буындық қара өлең үлгісіндегі «Татьянаның Онегинге жазған хаты», «Онегиннің Татьянаға жауабы», «Онегин сөзі» сынды жырлары бар. Абайдың А.Пушкиннің «Евгений Онегин» романынан аударған, Онегиннің Татьянаны жұбатып айтқан сөзінің аудармалары түпнұсқада – 68 жол. Абай аударма-

ɨɪɨɺɴʟʄɰʇʎʙɽɹʄ сында – 76 жол. Бұл өлең ақынның алғашқы 1909 жылғы жинағында жарияланған. Ақын бұл өлеңіне ән шығарған. Әнді музыка зерттеушісі Қ.Жүзбасов 1984 жылы Мәкен Мұхаметжановадан таспаға жазып алып, нотаға түсірген. Әуен аралас өлшем ырғақ желісіне түсіп, баяу орындауды қажет етеді. Қарт Шыңғысты мекендеп келе жатқан сол кездегі Тобықты еліне Арқа әндерінің дендеп тарай бастағаны да Ұлы Абайдың ән, сән түзеген жастық-бозбалалық шағымен тұспа-тұс келетінін Мұхтар Әуезов әріден байыптап, суреткерлік шығармашылығында молынан пайдаланғаны оқырманға «Абай жолы» роман-эпопеясы арқылы белгілі. Абай «Евгений Онегин» романы бойынша Татьяна мен Онегиннің бірнеше хатын аударып, ән жазады. «Таңғажайып бұл қалай хат», «Хұп білемін сізге жақпас» аудармаларына жазған әндерін А.Затаевич пен А.Жұбанов нотаға түсіріп, «Қазақтың 1000 әні» жинағына енгізеді. Ән халық арасында кеңінен тарап, жұртшылыққа ерте танымал болды. Қазақстан мәдениетін зерттеуші А.Седельников: «Абай Құнанбаев қазақ поэзиясындағы жаңа ағымның өкілі, оның қаламынан «Евгений Онегин» дастанының және Лермонтовтың (қазақтарға ең түсінікті болған ақын) көптеген өлеңдерінің тамаша аудармасы туды. Семей әншілерінен «Татьяна сөзі» әнін естуге болады» деп жазды. Музыка зерттеушілері, фольклоршылар бұл әннің алты түрін халық әншілерінің орындауында жазып алды. Абайдың осы жылы Пушкиннен аударған «Амал

˃˘˙ˤ೦˘˵́ˮ˘˵˘˲˵˘ ˵˶˘˵́ˮ˘˳˘˞˘˲́ˮ˞́ ˘˞˘˭˞˘˲˙˧˲˧ˮͲ˙˧˲˧˟˳˵˧˱Ͳ ˙˧ˬ˭˟˳˟˞˟˯˲˘˥ˬ˘˳˯˥ ˪˟˾˧˱͕˙˧˲˧ˮͲ˙˧˲˧˙˘˥́˵́˱͕ ˵˯ˬ́೪˵́˲́˱ˢ˘˵˘˵́ˮ́ʹ ೦˘ˢ˘˱͘ౢ˘ˣ˘೪ഉ˞˟˙ˤ˟˵˧ˮ˟ ˢ˘೮˘೴˲˞˧˳ഉ˪˟ˬ˛˟ˮʤ˙˘˥ ˯˲́˳ഉ˞˟˙ˤ˟˵˧ˮϭϴϴϮ ˢ́ˬ˞˘˲˞˘ˮ˙˘˳˵˘˱˘˶˞˘˲˘ ˙˘˳˵˘˞́͘ʤˬ೦˘˾೪́˘˶˞˘˲Ͳ ˭˘˳́ʹʺ͘ʸ˟˲˭˘ˮ˵˯˚˵́೮ ͞ʥ˯˲˯˞ˤˮ˯͟˘˵˵́ ˱˘˵˲ˤ˯˵˵́೪഑ˬ˟೮˧͘ ʫ೮˳˯೮೦́˘˶˞˘˲˭˘˳́ ˞˘ʺ͘ʸ˟˲˭˘ˮ˵˯˚˵́೮ ͞ʦ˘˞ˤ˭͟˘˵˵́೵ˣ˘೪ ഉ೮˛˧˭˟˳˧ˮ˧೮ˢ˟ˬ˧˳˧͘ʽ˲́˳ ˘೪́ˮ́ˮ́೮˙˧˵˱˟˥೪˘ˬ೦˘ˮ ˲˯˭˘ˮ́ˮ́೮˘ˬ೦˘˾೪́ ˟˪˧˵˘˲˘˶́ˮ഑ˬ˟೮˭˟ˮ ˟˲˪˧ˮ˵ഉ˲ˢ˧˭˟ˬ˟˛˟ˮ͘ ʤ˶˞˘˲˭˘ˮ́೮˙˧˲˘ˣˢ˟˲˧ ೦˘ˮ˘˳˘೪˵˘ˬ೦˘ˮ͘ʥ೵ˬ ʺ೴˲˳˟˥˧˵೪˯ˬˢ˘ˣ˙˘˳́ ˮ˟˛˧ˣ˧ˮ˞˟ϭϵϯϯˢ́ˬ೦́ ˢˤˮ˘೪೪˘ˢ˘˲ˤ̆ˬ˘ˮ೦˘ˮ ˙˯ˬ˘˵́ˮ͘ жоқ, қайттым білдірмей» өлеңі – Татьянаның Онегинге жазған хаты. Мұның 1889 жылы Абай тудырған нұсқасы – 79 жол, түпнұсқада – 76 жол. Абай Татьянаның хатының терең мазмұнын толық жеткізуді көздей отырып, бұл мақсатын қазақ жастарының ұғым-түсінігіне орай жүзеге асыру қажеттігін түсінген. Татьянаның мінезін, еркіндігін, адалдығын өнеге ету үшін хатты қазақ қыздарының ұғымына сай келтірген. Қазақша нұсқадағы кейбір өзгешеліктер осыдан туған деп қарауымыз керек. Мысалы,

Шеш көңілімнің жұмбағын, Әлде, бәрі алданыс. Жас жүрек жайып саусағын, Ұмтылған шығар айға алыс, деген шумақтағы қыз жүрегін аспандағы айға саусағын жайып тұрған жанды бейне кейпінде алып сипаттағаны – Абайдың өзі тапқан көркемдік тәсіл. Өлең терең мағыналы болуымен бірге көңілге қонымды, тілге жеңіл болып шыққан. Оған Абайдың өзі әдемі ән шығарып, ел арасында кең тарап, айтылып келгені мәлім. Өлең – жеті-сегіз буынды шалыс ұйқас, Абайдың алғашқы өлеңдер жинағына енген. Қазақ оқушысына көптен мәлім ақынның бұл аудармалары Пушкиннің жазбасына қатты ұқсай қоймайды. Аударып отырған өлеңінің мағынасын бастан-аяқ дәл, тура жеткізуге де ұмтыла бермейді. Шығыс поэзиясына тән нәзира дәстүрі бойынша кейбір үзінділерін алып, кейде жақын, кейде жанай, еркін тәржімалаған. Ал, 1889 жылы Абай «Жарым жақсы киім киіп...» (Онегиннің өлердегі сөзі) өлеңін түгел дей өз жанынан шығарған деуге болады. Көлемі – он сегіз жол. «Евгений Онегин» романында Онегиннің өлімі жайында дәл ештеңе айтылмайды. Онегиннің; Атам, анам қара жер, Сен аша бер қойныңды. Сенен басқа еш жерден, Таба алмадым орнымды, деп өмірмен қоштасуы – Абайдың өзі тапқан көркемдік шешімі. Онегин тағдырын Абай трагедиялық бояуын қоюлатып, қиянатты көп көрген, азап шеккен адам етіп көрсетуге ұмтылған. Онегиннің Татьянаға жазған хатындағы: Сорлы адаммын жер жүзінде, Бір қуаныш көрмедім.

Не қыласың, ерік өзіңде, Қайғысы асқан шерлі едім, дейді. «Түзеле алман» дегеннің мағынасы «өмірден бір қуаныш көрмедім», «шерлі едім» дегенімен астасып жатқанын аңғарамыз. Жеті-сегіз буынды қара өлең ұйқа сы мен жазылған өлең ақын ның 1909 жылғы жинағында жарияланған.

Қаймақ еді көңілімде, Бізге қаспақ болды жем, деп Пушкинде жоқ кейбір жайларды қазақы тілмен, шебер көр кемдікпен қазақ қызына тән тамаша теңеуді қолданады: Рауверять, заставить верит, Казаться мрачным изнывать, деген жолдарды: Нанасың, не айтса да амалың жоқ, Түсінде бір кәдік жоқ алдар деген, деп түпнұсқаға сай етіп аударады. Бұл жөнінде М.Әуезовтің «Пушкинді дәл аударушылар бола берер, бірақ, оның романының ішіндегі үлкен ой, сирек сезімдерді Абайша жеткізіп, көріктеп беру көп табыла бермес» дегені бар. Осындай шеберлікке жету үшін Абай неше алуан теңеуді, шешендікті, қазақтың төл сөздерін түгел қолданады. Осылайша, Пушкиннің аса көркем халықтық шығармасына қазақ ақыны бірталай еркіндік жасайды. «Онегиннің өлердегі сөзі» атты өлеңін Абай өз жанынан шығарып, Онегин бейнесін сол кездегі қазақ жұртшылығына жақсы таныс шығыс поэзиясының дәстүріне жақындата, Пушкиннің сипаттауымен басқаша баяндайды. «Куда, куда вы удалились» деп басталатын Ленскийдің сөзін көп өзгертпей жеткізуге ұмтылғанымен Онегинді өмірімен қоштастырып: Атам, анам, қара жер, Сен аша бер қойныңды, деп өзі шығарып, өлердегі сөзін айтқызады.

ౢ˘˲˵ˌ́೮೦́˳˵́˭˟˪˟ˮ˞˟˱˪˟ˬ˟ˢ˘˵೪˘ˮ˳˯ˬ˪˟ˣ˞˟˛˧˃˯˙́೪˵́ ˟ˬ˧ˮ˟ʤ˲೪˘ഉˮ˞˟˲˧ˮ˧೮˞˟ˮ˞˟˱˵˘˲˘˥˙˘˳˵˘೦˘ˮ́˞˘౭ˬ́ʤ˙˘˥˞́೮ ഉˮ͕ ˳ഉˮ ˵೴ˣ˟˛˟ˮ ˢ˘˳˵́೪Ͳ˙˯ˣ˙˘ˬ˘ˬ́೪ ˾˘೦́˭˟ˮ ˵೵˳˱˘Ͳ˵೵˳ ˪˟ˬ˟˵˧ˮ˧ˮ ʺ೵˺˵˘˲ ಁ˶˟ˣ˯˚ ഉ˲˧˞˟ˮ ˙˘˥́˱˵˘˱͕ ˳˶˲˟˵˪˟˲ˬ˧˪ ˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೦́ˮ˞˘˭˯ˬ́ˮ˘ˮ˱˘˥˞˘ˬ˘ˮ೦˘ˮ́˯೪́˲˭˘ˮ೦˘ ͨʤ˙˘˥ˢ˯ˬ́ͩ˲˯˭˘ˮͲ̃˱˯˱˟̆˳́˘˲೪́ˬ́˙˟ˬ˛˧ˬ˧͘

Абай бұл өлеңіне ән шығарған, бірақ Абай әндерінің ішінде сирек орындалатын туындылардың бірі. Абайдың аударма өлеңдерін түпнұсқаға жақын аударма және еркін аударма деп жіктеудің қисыны бар. Қазіргі аудармашылардай, түп нұсқаны сол қалпында жеткізуді мақсат етпеген ақынның алдымен Пуш кин ге назар салғаны тегін емес. Орыс әдебиетіндегі жаңа дәуірдің мазмұны, тақырып идеялары мен көркемдік сапасы классикалық әдебиеттің басы болды. Пушкинді бөлек-бөлек үзінділер түрінде аударған Абай оның жанына терең үңіліп, екі жас арасындағы махаббаттың хал-құбылыстарын қазақ мәдениетіне жақын қылып көрсетеді. Пушкин қолданған теңеулерді дәл, шебер жеткізіп, өз жанынан қосылған шумақтар мен ой-сезімдерін үйлестіре түседі.

Татья на ны қазақша ойлатып, Пушкиннің Татьянасынан да аса алшақтатпай: Сен шошыдың ғашығыңнан, Өзге жұрттан қамшы жеп, дейді. Сол кездегі қазақ қауымының ұғымтүсінігіне сай көңілге қонатын сөздер айтады. М.Әуезов айтқан «Хат түріндегі эпис толяр лық роман» болғанымен, тұтастай алғанда, бір желіге түсірілген лирикалық драма. Қалай айтсақ та, Абай мен Пушкиннің біртұтастығының сарынымен жазылған ұлылықтың ажырамас жарқын көрінісі, М.Әуезов пікірінің құндылығы да осында. Екі алып ақынның ішкі сезім үндестігі шығармашылық байланысының сиқырлы сыры да осы. Алмахан МҰХАМЕТҚАЛИҚЫЗЫ, Қазақстан-Ресей университеті «Абайтану» ғылыми-танымдық орталығының директоры


11 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ǵʽȂǷdzǧǴǵǰȂ ˈ˘ˬ೪́˭́ˣ˞́೮˙˧˲˵˶˘˲೵ˬ͕́˘˲˞˘೪˵́˱˟˲ˣ˟ˮ˵˧ˌ˟˲˘೦˘೮˵˶˲˘Ͳ ˬ́˳˯ˮ˘˶˳˟˪˳˟ˮ˧ˮ˾˧ˢ́ˬ˞˘˲˞́೮೵˲˱˘೦́˳˘ˮ˘ˬ˘˵́ˮ˭˟ˮ˘ˬ˵́ ˵˯˭˞́೪˾́೦˘˲˭˘ˬ˘˲́ˮ˲˟˵Ͳ˲˟˵˧˭˟ˮ೪˘˥˵˘˯೪́˱˾́೪೪˘ˮˮ˘ˮ˳˯೮ ˲˘˺˘˵˵˘ˮ೦˘ˮ˪഑೮˧ˬͲ˪೴˥˭˟ˮ഑ˣ˱˧˪˧˲˧˭˞˧ˢ˟˵˪˧ˣ˛˧˭˪˟ˬ˞˧͘ಁ˵˵˟೮͕ ഉ˲˵˯˭́ˮ˟˙ഉ˲˧ϱϬϬϬ˞˘ˮ˘˭˟ˮ೦˘ˮ˘˾́೪೪˘ˮ͘ʶ˟ˬ˟˾˟˪೵˲˱˘೪ ೴˾˧ˮ೪́˲˶˘˲೪˘ˣ́ˮ˘˞˘˥˙೵ˬ˵˯˭˞˘˲˪˟˥˧ˮ˾˘˭˘ˬ́˱˧ˣ˞˟˳˟೮˞˟ ˵˘˙˘˘ˬ˭˘˥˵́ˮ˭೴˪ഉ˭˘ˬ˙˯ˬ́˱೪˘ˬ˭˘˳˱˘˟˪˟ˮ͍͊ಁ˲೪˘ˣ˘೪˵́೮ ˵഑˲˧ˮ˞˟͕ˢ˟˪˟˪˧˵˘˱˺˘ˮ˘˳́ˮ˞˘˵೵˲˶೦˘˵ˤ˧˳˵˯˭Ͳ˵˯˭˾́೦˘˲˭˘ˬ˘˲́ ˵೵ˮ೦˘ˮ˵˘˲ˤ˺೪˯˥͘ʤ೮˳˘˲́೮˘˶೦˘ˮ˞˘˘˾˘˳́೮˞˘˯೪ˤ˳́೮͘͘͘

«ASTANA STEM CHALLENGE» ǂǁɍƲLjNjƼǃǀƼnjǗ ƼljǗɅǎƼLJǀǗ ͨt®»®®½®Ãͩ೪˯೦˘˭˞́೪೪˯˲͕́ ͨ®½®ÃD›—®ƒ'ÙÊçÖͩˢഉˮ˟ͨ››½®Ä›ͩ ˪˯˭˱˘ˮˤ̆ˬ˘˲́˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ͨƒÙʽ®Äƒ®Ê½Ê¦®‘ƒ½^çÖÖ½ùͩ ˙˧ˬ˧˭˙˟˲˶೵˥́˭́˭˟ˮ˙˧˲˧˛˧˱ ˯೪˶˾́ˬ˘˲˘˲˘˳́ˮ˞˘˟ˬ˧˭˧ˣ˞˟ ˵೵೮೦́˾˲˟˵഑˵˪˟ˮͨÝãƒÄƒ^ã›Ã «ƒ½½›Ä¦›ͩ೦́ˬ́˭ˤ˪˯ˮ˪˶˲˳́ˮ́೮ ೪˯˲́˵́ˮ˞́˳́ˮˢ˘˲ˤ̆ˬ˘˞́͘ Stem – дүниежүзіндегі білім беру саласына жақсы таныс қысқарған сөз (аббревиатура), ол Ғылым, Технология, Инженерия және Математика (Since, Technology, Engineering and Mathematics) дегенді білдіреді. «Stem Challenge» мұғалімдерге оқушылардың назарын жаратылыстану пәндеріне аударуға және күрделі ғылыми тұжырымдарды тәжірибе жүзінде еркін игеруіне көмектесетін, әлемге кең таралған мектепаралық ғылыми жарыстардың бірі болып саналады. Қазақстанда тұңғыш ұйымдастырылған «Stem Challenge» байқауына Астана қаласындағы жетекші мектептердің командалары қатысты. 30 топтан жасақталған жас дарындар жел турбинасы, күн сәулесінен қуат алатын автокөліктер үлгілерін жасау, сондай-ақ электр және магнетизммен, қуатты сақтау заңдарымен байланысты тәжірибелермен жұмыс жасап, қысқа бейне-роликтер әзірлеп, қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды. Зияткерлік салаға зейінді оқушылардың ғылыми бәйгесінде топ жарған, үшінші және екінші орынды «Мирас» халықаралық мектебінің кішкентайлар тобы мен халықаралық «НұрОрда» мектебінің оқушылары иеленсе, екінші орын «Зерде» дарынды балалар мектебінің үлкендер тобына бұйырды. Бірінші орынды екі топта да халықаралық «Нұр Орда» мектебінің озат оқушылары иеленді. Инновацияны игеруге ұмтылған болашағынан зор үміт күттіретін оқушыларды «Carolina Biological Supply Company» өкілі Пол Брикер мен Қазақстандағы АҚШ елшілігінің жетекші атқарушысы Майкл Клечески құттықтап, ұстаздар және ата-аналар қауымына алғыстарын жеткізді. Келесі жылы байқауды республика көлемінде өткізетіндіктерін хабарлады. «Beeline Қазақстан» бірлескен коммуникациялар жүйесінің директоры Алексей Бендзь оқушыларға «Apple» және «Samsung» компанияларының бағалы сыйлықтарын табыс етті. Нұргүл АХАНҚЫЗЫ

9ĈåăÞĉâä ÙÜàà×Ýã9Ûâáö ȁȎșȞȉȖǵҺșțȉȐȉȡȤҮȉșȕȉȔȉșȤȖȤҶ țȉҮȤȔȤȕȤțȜșȉȔȤțȗȔҮȉȖȤȚ Ы.Алтынсарин атамыз айтқан ғой: «Кітап – білім бұлағы, білім – өмір шырағы» деп. Кітаптың да кітабы бар. Шерағаңның шығармалары бастауынан тұнған нәркес бұлақ суындай. Мейіріңді қандырады, жігеріңді жанып, жасампаз істерге жетелейді, жан дүниеңді алайдүлей қозғап, тыныштығыңды алады; тағылым алар нәрселер көп. Қазағыңның неше ғасырлық тарихы мен тұрмысына, даналығы мен қайсарлығына, тұрмыссалтына тәнті етіп, тоғышарлық пен кембағалдыққа, тіпті, бүгінгі егемендігін алған ел ішіндегі әлеуетсіз құлыққа қарсы күресуге шақырады. Міне, дәп солай. Шерағаңның әр шығармасы қазағына шаңқай шаң түсте ұйықтама, ояу бол дейді. Мәселен, «Тәуелсіздік толғамдары» (6том) бөлімінде Мөңке бидің айтқан сөзін келтіреді. Онысы «Абайлаңыздар» айдарымен берілген. Болашақ туралы Мөңке би баяғыда-ақ айтып кетті: Құралмалы-жалғалмалы үйің болады, Аумалы-төкпелі биің болады, Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, Күнде бас қосқан жиын болады, деп. Тіл туралы соңғы он жылдан бері сансапалақ жиын өтті. Қаншама заң шықты, қаншама қаулы шықты. Пайдасы шамалы. Біздің осы жиынымыз да сондай болмаса екен деп тілеймін. Мен осы жиыннан үміт күтемін. Тағы да Мөңке би айтты: Ішегіне шынашақ айналмайтын, Ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын, Кежірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін, Кекірей деген келінің болады. Ішкенің сары су болады, Итке берсең ішпейді, Бірақ адамдар оған құмар болады. Домалақ-домалақ түймедей дәрің болады, Жастары тіліңді алмайтын кәрің болады, Жағаңнан ала түсетін інің болады, Ала-шұбар тілің болады, Дүдамалдау дінің болады. Нострадамустың бір айтқаны келсе, бір

айтқаны келмейді. Ал, баяғы Мөңке бидің айтқанының бәрі келіп тұр. Ала-шұбар тілден арыла алмадық. Дүдамалдау дін деген қаптап кетті. Мұның бәрінің себебі: ұлттық рухтың азғандығынан. Рух азса, намыс тозады. Жүз жылдық құлдық дәуірді бастан кешкен халық-халық, бірақ біртұтас ұлттық дәрежеге жеткен жоқ. Құйтырқы сайқал саясат біртұтас ұлтты ірітті. Ұлт басын біріктіретін ұлыстар атылып кетті. Қалғандары құлақ кесті құл болды. Күнкөріс үшін жаппай орысшаға көшті..... Міне, Шерағаң бұдан он жыл бұрын қазағының ұлт ретінде жойылып кетпеуін, тіліміздің таңдай қаға кез келген трибунада, шет жерлерде сөйленуін, Конституцияға өзгеріс енгізіп, қазақ тілі дамуының ауыр жолын жеңілдетуін, мемлекет басшыларының, әсіресе, қазақтардың қазақшасын қатаң қадағалау, ұлттық сананы оятып, намыс пен рухтың тірілуін Мәжіліс депутаты қызметінде де, жазушылық еңбегінде де қайтпай күресумен болды, күресіп те келеді. Шерағаң, Шерағаң сынды шырқыраған көптеген арыстарымыздың, бүгінде Прези дентіміз Н.Назарбаевтың қатаң бақылауы арқасында, ол кісінің қыруар халықаралық деңгейде өткізіп жатқан көптеген іс-шараларынан барлық саладағы қиындықтардың сеңі сөгіліп келе жатқаны байқалады. Өмірде ресми қызмет пен жазушылық бейнеттің жүгін қатар көтерген Шерағаның бойынан қашанда ұлтжандылықтың болмысын көресің. Рысқұл мен Тұрар жайындағы шығармаларын оқығанда өз ұлтыңның, қазағыңның асқан биіктігін танисың. Әсіресе, кішкентай Тұрар мен оның әкесі Рысқұлдың өмір жолына жалғасып жатқан тараптан БаукеңіңБауыржан Момышұлының, ШерағаңШерхан Мұртазаның тұлғаларын қатар көріп шаттанам. Бір-біріне ұқсас, қазағы үшін отқа да түскен, суға да түскен қымбат бейнелер.

Егер Шерағаң Тұрар Рысқұлов жайында жазбаса, 19-ғасырдың соңы, 20-ғасырдың орта тұсындағы қазақтардың өмір жолын барынша көре білер ме едік (әрине, өзге жазушылардың да шығармаларында бар ғой, десе де...). Шіркін, қалай сипаттаған десеңші. Әкесі Рысқұлдың, баласы Тұрардың өмір жолын айта отырып, патшалық Ресейдің сонау І Петрден бастап қазақ даласына шиті мылтығымен көпестерін, ғалымдарын, каторжниктерін жіберу арқылы аяңдап жаулай бастағаны, руды руға айдап салу арқылы жерді иемденіп алғанын, қарапайым қалың қазақты салықтар арқылы діңкелетіп, итжеккенгесібірге айдауын және т.б. қамыға отырып оқисың. Намысыңды еріксіз қажайсың... Дегенмен, пессимизмге салыну қазақтың қанында жоқ. Неге, өйткені, халқымыздың қаны ежелден таза, Алла-тағаланың нұры түскен халық. Халқымыз сан ғасырларда небір зұлматтарды басынан өткерген. Шыдаған. Сондықтан да болар, тәуелсіздік шапағатын көруге, оның дәмін татуға жаратқан Иемнің жар болғаны. Міне, Шерағаң шығармаларынан осылардың бәрін оқисың да ойға шомасың, сөйтіп, әр ойыңның түйінін өзің шешесің. Шерағаңның бұрынғы шығармаларын айтпағанда, жиырма жыл ішінде тәуелсіз елдің іргетасын қаласуда да тынбай еңбек еткенін көреміз. Ол көріністері: «Ақындар мен әкімдер», «Елім саған айтам, елбасы, сен де тыңда!», «Тәуелсіздік толғамдары» (6том) шығармаларында айқын көрініс тапқан. Дархан ЖАБАЕВ, ҚР Журналистер одағының мүшесі, қаржы полициясының қызметкері


13 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ǙljǞǕljǖNJǎǙǍǀ ǛljǔàljǛljNJljǒèǔǤ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫ

14.04.2014

ͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾˧ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ ˾́೦˘˲˶;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ ϭϴ˘೪˱˘ˮ˞˘೦́ζϭϵϳͲϮϯϱ೪˘˶ˬ́˳́ˮ˘഑ˣ˛˟˲˧˳˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǯȄǴßȄǩáǸǩǶǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǶǩǵȄǶǩǭǩDzåǰǬǮǹȎǺǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ǯǷßǩǹȄǭǩdzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶáǩǼǴȄǶȄãǻǩǹǵǩßȄǶǭǩßȄ ˆǛçǹǩǶ˜ǭǮǬǮǶǺåǰˆǛÝǼǮǴǺȎǰǭȎdz˜ǭǮǬǮǶǺåǰǪǮǶǩǼȄǺ ǻȄǹȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǀȁdzȎǺǩȈǺǩǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǷǺȄáǩǼǴȄáǩǪȄǴǭǩǶßǩǶǺÝǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄáǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻǺȎǶ ǗǺȄ áǩǼǴȄǶȄã ǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶ ǪǩáȄǴǩǼ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãǪȎǹȎǶȁȎǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄǚǕǞǷǹǷȁǼǶßǩ ǯédzǻǮǴǺȎǶ

âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄ ǏǮǹ dzǷǭǮdzǺȎǶǮ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩ ǺȄǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄãǵÝǹǻǮǪǮǺȎǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵéǴȎdzǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄǰǩãǭǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼ ǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰǭǩßȄȯ áǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǪǩǺǯǷǺ ǸǩǹȄǶ ȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼ ǵǩáǺǩǻȄǶǭǩ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ  ˆǕǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁȎǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶ ǵÝǯǪéǹǴǮǸ DZǮǴȎdzǻǮǶ ȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸ ǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫ9

9.04.2014

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϭϯˢ́ˬ೦́ϭϬ೪́˲˪೴˥˟˪˵˟˛˧ζϭϳϮͬϮϮͲs ͨʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘ˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲˧ˮ˙˟˲˶ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟˛˧˪˯˭ˤ˳˳ˤ̆ˮ́೮ ೪೵˲˘˭́˵˶˲˘ˬ́ͩ˾˟˾˧˭˧ˮ˟˵˯ˬ́೪˵́˲˶˟ˮ˛˧ˣ˶˵˶˲˘ˬ́ ǭǩǯǮǹǼȀǩǺdzǮǴǮǹȎǶǪǮǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎdzǷǵDZǺǺDZȈǺȄǶȄã áçǹǩǵȄǶǩ ǷǭǩǶÝǹȎtǓǷǵDZǺǺDZȈ 

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãçǺȄǶȄǺȄǶáǩǹǩǸˆâǩǰǩá ǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪǩǺáǩǹǼ ǯÝǶǮ åǰȎǶåǰȎ ǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸ ǼǪǴDZdz ǩǺ ȄǶȄã ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ǐǩãǶȄãǪǩǪȄǶǪǩǺȁȄǴȄááǩǩǴǩǷǻȄǹȄǸljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǺǴDZǾǩǻȄǡǎǡǛǀ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǯȄǴßȄáȄǹ dzéDzǮdzǻǮǬȎȯ9ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶǭǩǯǮǹǼȀǩǺdzǮ ǴǮǹȎǶǪǮǹǼǯåǶȎǶǭǮǬȎdzǷǵDZǺǺDZȈǶȄãáçǹǩǵȄǻǼǹǩǴȄ˜ ȁǮȁȎǵȎǶǮdzǮǴǮǺȎǻǷǴȄáǻȄǹǼǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶȁǮȁȎǵǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶ

ǕÝǯDZǻǷǫǕǮDzȎǹǪǮdz       t ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǚǩǪȄǹçǴȄǓÝǺȎǸdzǮǹǴǮǹǸǩǴǩǻǩǺȄǶȄã ǭDZǹǮdzǻǷǹȄ dzǮǴȎǺȎǵǪǷDzȄǶȁǩ ǮǶǬȎǰȎǴǺȎǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǺǮǺǺDZȈǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄǚNJǷǬǩǻȄǹǮǫ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑǂcLJǁƾNjƶLjǑǃǑiǎƻǎƭǂƭ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫ9

9.04.2014

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ˢ˘ˮ́ˮ˞˘೦́˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪˲ഉ˭˧ˣ˞˟˲ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟˛˧ ˪˯˭ˤ˳˳ˤ̆ˮ́೮೪೵˲˘˭́˵˶˲˘ˬ́ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵȎǶȎãçǺȄǶȄǺȄǶáǩǹǩǸˆâǩǰǩá ǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄ ǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǪǩǺáǩǹǼ ǯÝǶǮ åǰȎǶåǰȎ ǪǩǺáǩǹǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸ ǼǪǴ DZdz ǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ áǩãǻǩǹǭǩßȄ ǐǩãǶȄãǪǩǪȄǶǪǩǺȁȄǴȄááǩǩǴǩǷǻȄǹȄǸljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãǵÝǺǴDZǾǩǻȄǡǎǡǛǀ âǷǺǩǪǮǹȎǴȎǸǷǻȄǹßǩǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ǯǩǶȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǹÝǵȎǰǭǮǹ ǯåǶȎǶǭǮǬȎ dzǷǵDZǺ ǺDZȈǶȄãáçǹǩǵȄǪǮdzȎǻȎǴǺȎǶ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǯȄǴßȄ ǶǩǼǹȄǰǭǩßȄ ȯ9 ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ǯǩǶȄǶǭǩßȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǹÝǵȎǰǭǮǹ ǯåǶȎǶǭǮǬȎ dzǷǵDZǺ ǺDZȈǶȄãáçǹǩǵȄǻǼǹǩǴȄ˜ȁǮȁȎǵȎǯǷDzȄǴǺȄǶ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǺǮǺǺDZȈǺȄǶȄãǻåǹǩßǩǺȄǚNJǷǬǩǻȄǹǮǫ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄãǾǩǻȁȄǺȄǚǎǺȎǴǷǫ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́˭ഉ˳ˬˤ˺˘˵́ˮ́೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ϵ˳ഉ˶˧˲˞˟˛˧ζϮϯϮͬϯϮͲs˾˟˾˧˭˧˭˟ˮ˙˟˪˧˵˧ˬ˛˟ˮ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ˢ˘ˮ́ˮ˞˘೦́˭˟˭ˬ˟˪˟˵˵˧˪˲ഉ˭˧ˣ˞˟˲ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟˛˧˪˯˭ˤ˳˳ˤ̆ˮ́೮ ౢ౭ˀʤʺˏ NJljǔljǎNjlj ljǑǍljàljǔǤǕâǤǐǤ

-

ljǚǛljǖljâljǔljǚǤÞǓǀǕǀǖǀäǗǙǤǖNJljǚljǙǤǓǗǕǑǚǚǑǨǛæǙljǒǤǕǤ

ǛǀǔǎǘǗNj NJǗǔljǛljǖljǘǑǨèǔǤ

-

ˆljǚǛljǖlj

ǎǔǜNJljǎNjlj njêǔǏljǖâèǙǕljǖàljǔǑâǤǐǤ

-

ˆljǚǛljǖlj

ljNJǔljǐǑǕǗNj ǕljâǚèǛǞljǖǖèàǕljǖèǔǤ

-

ˆâljǐljâǚǛljǖ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤ ǀǡǓǀ ǀǚǛǎǙ ǕǑǖǑǚǛǙǔǀnjǀ ljǚǛljǖlj âljǔljǚǤǖǤä ǀǡǓǀ ǍǎǘljǙǛljǕǎǖǛǀ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀNJljǚǡǤǚǤǖǤäǗǙǤǖNJljǚljǙǤ ǓǎǔǀǚǀǕNJǗǒǤǖǡlj

NJǎǓǛèǙǗNjlj ǕljǔǑǓljǎǙǔljǖâǤǐǤ

-

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǓÞǚǀǘǓǎǙǔǀǓǏÞǖǎæǖǎǙǓÞǚǀǘNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀä

ǍǗǚâèǔǗNj ǍÞǜǔǎǛNJǗǙljǖNJljǒèǔǤ

-

ˆljǚǛljǖlj âljǔljǚǤ NJæǔǀǕǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤ

ǎǙǎǓǎǡǗNj ǎǙǓǎNJèǔljǖǏljǖNJǗǔljǛèǔǤ

-

ljǚǛljǖljâljǔljǚǤǘǙǗǓǜǙljǛǜǙljǚǤǖǤäÞǔǎǜǕǎǛǛǀǓ-ǦǓǗǖǗǕǑǓljǔǤâǚljǔljǚǤǖǍljàǤǐljäǍǤǔǤâǛǤ âljǍljàljǔljǜNJljǚâljǙǕljǚǤǖǤäǘǙǗǓǜǙǗǙǤ ǓǎǔǀǚǀǕNJǗǒǤǖǡlj

âljNJǜǔǗNjlj ljâǕljǙljǔljNJǛǤǞljǔǑâǤǐǤ

-

âljǐljâǚǛljǖ ǙǎǚǘǜNJǔǑǓljǚǤ ǑǖǍǜǚǛǙǑǨ ǏÞǖǎ Ǐljälj ǛǎǞǖǗǔǗnjǑǨǔljǙ ǕǑǖǑǚǛǙǔǀnjǀ ˆǛǎǞǖǑǓljǔǤâ ǙǎǛǛǎǜ ǏÞǖǎ ǕǎǛǙǗǔǗnjǑǨ ǓǗǕǑǛǎǛǀǖǀäljǚǛljǖlj âljǔljǚǤ NJǗǒǤǖǡlj ljǜǕljâǛǤâ ǍǎǘljǙǛljǕǎǖǛǀ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀäNJljǚǕljǕljǖǤ ǓǎǔǀǚǀǕNJǗǒǤǖǡlj

âljǚǎǖǗNjlj njêǔǖÞǙâljǒǤǙNJǎǓâǤǐǤ

-

ljǚǛljǖljâljǔljǚǤˆǎǚǀǔ˜ljǜǍljǖǤÞǓǀǕǀǖǀäǗǙǤǖNJljǚljǙǤ

âǗǙàljǕNJljǎNj ljǒǛljǔljǘâljǔljNJljǒèǔǤ

-

ˆljǚǛljǖlj âljǔljǚǤǖǤä ǛǜǙǑǐǕ Ǎǎǖǎ ǛÞǙNJǑǎǚǀ ǏÞǖǎ ǚǘǗǙǛ NJljǚâljǙǕljǚǤ˜ ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓ ǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤ

ǕljǏljàèǔǗNj NJǗǔljǛNJljǜǤǙǏljǖèǔǤ

âljǔljǚǤǖǤä ǀǡǓǀ ǚljǨǚljǛ NJljǚâljǙǕljǚǤ˜ ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓ ǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀä NJljǚǡǤǚǤ

ǓǗǕǑǚǚǑǨǛæǙljǒǤǕǤǖǤäǗǙǤǖNJljǚljǙǤ âljǔljǚǤǖǤä

ǀǡǓǀ

ǚljǨǚljǛ NJljǚâljǙǕljǚǤ˜ ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓ ǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀä ǛljǔǍljǜ

ǕǗǖǑǛǗǙǑǖnjǏÞǖǎÞǍǀǚǛǎǕǎǔǀǓǏèǕǤǚNJæǔǀǕǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤǓǗǕǑǚǚǑǨǞljǛǡǤǚǤ ǀǚǛǎǙ

NJljǚǡǤǚǤ

-

ÞǓǀǕǀǖǀä ljǘǘljǙljǛǤ˜ ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓ ǕǎǓǎǕǎǚǀ ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓâèâǤâǛǤâ

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǕÞǍǎǖǑǎǛNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤ

ǕǜǚǑǖ âljǖljǛǚǎǙnjǎǒèǔǤ

-

ˆljǚǛljǖlj âljǔljǚǤǖǤä ÞǍǀǔǎǛ ǍǎǘljǙǛljǕǎǖǛǀ˜ ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓ ǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀä NJljǚǡǤǚǤ ǓǎǔǀǚǀǕ NJǗǒǤǖǡlj

ǖèǙàǗǏǑǖlj ǚÞǜǔǎǗǙǍljNJljǒâǤǐǤ

-

ljǚǛljǖljâljǔljǚǤˆǚljǙǤljǙâlj˜ljǜǍljǖǤÞǓǀǕǀǖǀäǗǙǤǖNJljǚljǙǤ

ǙljǕljǐljǖǗNj ǕljǖǚǜǙǛljnjǑǙèǔǤ

-

ˆljǚǛljǖljǖǤä ǍǑǙǎǓǛǗǙǤ

ǡljǙǜljǡǤǔǤâ

NJljǚâljǙǕljǚǤ˜

ǏljǜljǘǓǎǙǡǀǔǀnjǀ

ǡǎǓǛǎǜǔǀ

ǚǎǙǀǓǛǎǚǛǀnjǀǖǀä

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǏljǚǛljǙǚljǨǚljǛǤǕÞǚǎǔǎǔǎǙǀNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓ ǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤ

ǙǤǚǘǎǓǗNj ǛêǚǀǘǏǎǛǎǖèǔǤ

-

ljǚǛljǖljâljǔljǚǤˆljǔǕljǛǤ˜ljǜǍljǖǤÞǓǀǕǀǖǀäǗǙǤǖNJljǚljǙǤ

ǚǎnjǀǐNJljǎNjlj ljǒnjêǔǓǑǕâǤǐǤ

-

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǍǎǖǚljǜǔǤâǚljâǛljǜNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤ

ǚǎǖàljǐǤǎNj âljǚǤǕǞljǖǚǎǖàljǐǤèǔǤ

-

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäNJǀǔǀǕNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀNJljǚǡǤǚǤǖǤäǗǙǤǖNJljǚljǙǤ

ǚǑǔǎǟǓǑǒ NjǑǛljǔǑǒNJǙǗǖǑǚǔljNjǗNjǑǠ

-

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǚÞǜǔǎǛǏÞǖǎâljǔljâèǙǤǔǤǚǤNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀä

ǚǜǞljǖNJǎǙǍǑǎNjlj ǦǔǥǕǑǙljljǕljǖnjǎǔǍǀâǤǐǤ

-

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäNJǀǔǀǕNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤ

ǛǀǔǎǡǗNj ǎǙNJǗǔǎǙǍǎǖNJǎǓèǔǤ

-

ˆljǚǛljǖljâljǔljǚǤǖǤäǛǀǔǍǎǙǍǀǍljǕǤǛǜNJljǚâljǙǕljǚǤ˜ǕǎǕǔǎǓǎǛǛǀǓǕǎǓǎǕǎǚǀǖǀäNJljǚǡǤǚǤ

ǜǙljǐljǓǗNj ǛǑǕǜǙǕljǙljǛèǔǤ

-

ljǚǛljǖljâljǔljǚǤǕÞǚǔǑǞljǛǤǖǤäǍǎǘǜǛljǛǤ

NJljǚǡǤǚǤ

Ó¼È¼Í (Жалғасы. Басы газетіміздің №41 (3098) санында)

ÍæíìæëæóóĄëóĪñĨüîġêĬïñüîáîóĪñĨüî ġêäæíĪĬóáçåüìáñæòæâĄîåæóĪñĨáîöáìüĬóüĦ ĬáôĬáñòüèçáĨüîáîĬïñĨáìáóüîáèáíáóóáñóĄèĄíĄ Кезек нөмірі

ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑǂcLJǁƾNjƶLjǑǃǑiǎƻǎƭǂƭ

-

Т.А.Ж

Кезекке Санаты қою күні

 ǕǼdzǼǵǷǫǩǚǩǾǩǶǕ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǚǼǴǮDzǵǮǶǷǫǩǙǷǰǩǓ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǞǩǵǰDZǶǩǏǩǶǩǻ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮ ǓǩǺǮǶǷǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓǩDzȄǸǷǫǩǓǩǹDZǵǩǙ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǩǹDZǸǷǫǙǷǪǮǹǻǙ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǡǩǾǷǫǩǚǫǮǻǴǩǶǩNJ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǍǷǺȄǵǷǫǩǏǩǶǩǻǕ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩǺǮǶǷǫǓǩDZǹdzǮǶlj ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓǩǸǩǹǷǫǩǖǼǹȁǩDz ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǘDZȀǼǬDZǶǩnjǩǴDZǶǩlj ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǩǺǪǼǴǩǻǷǫǩǏlj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǏǼǺǼǸǷǫǩnjǗ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǼǴǵǩǶǪǮǻǷǫǩǏǕ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓDZǸȁǩdzǪǩǮǫǩ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǛǷdzǻǩǬǩǶ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǗǹǩǴǾǩǶǷǫǶǩ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ NJǮDzǺǮǶǪǮdzǷǫǩnjǓ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǡǩDzǵǮǹǭǮǶǷǫ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮ ǙǼǺǴǩǶ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǕǩdzǺǼǻǷǫDZȀ ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǼǹǬǼǵǪǩǮǫNJǛ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ   

ǎǭDZǴǷǫǩǕǮǹǼǮǹǻNJ ǕǩdzǩȁǕǩǹDZȈǕ ǚǩDzǽǼǻǭDZǶǷǫǩljǍ ǗǵǩǹǷǫǩǏǕ ǕǼǺǩǽDZǹǷǫǩ ǙǩǼǰǩǎǺdzǮǶdzǼǴǷǫǶǩ

  

  

ǓǼǻǻȄǪǩǮǫǩǛǩǻDZǵǩ ǕǩǴȁDZǮǫǩljǗ ǓǷǺȄǶWHVW ǚǻǹǮǴȅǶDZdzǷǫǩ ǙDZǵǵǩǝǮǭǷǹǷǫǶǩ

  

                   

ǙǩDZǺǷǫǗǴǯǩǺǚ NJǮǺǺǷǶǷǫǩǗǴȅǬǩlj ǓǩǭȄǹǪǮdzǷǫǩǚlj NJǩǺǩǶǷǫǩǐǴDZdzǩǖ ǚǾǩǬljDzǶǮǫ ǛǩǺdzǼǯDZǶǷǫǕ ǓǼǴǵǼǹǩǻǷǫǩǙNj ǓȄǭȄǹǪǮdzǷǫljǴDZǪǮdz ǝǼǹǺǷǫǩljǶǯǮǴǩǚ NJǷǬǭǩǶǷǫǩǕǩǹDZǶǩǚ ljǭǩǵǪǩǮǫǩǘǓ ǚǩǴǭǩǮǫǩǖǩǻǩǴȅȈNj ǖDZdzǷǴǩǮǫǩǓǖ ljǾǵǮǻǷǫǩǙǩȁǬǼǴȅlj ljǪǭǹǩDZǵǷǫǩnjǓ ǡǩDZǾDZǵǷǫǩljǺǮǴȅlj ǓǷǯǩǾǵǮǻǷǫǩǍǓ ǙǼǭDZǶǩǖǩǭǮǯǭǩNj ljǾǹǮǵǮǶdzǷǖNj ǖǼǹǻǩǰDZǶǩnjǕ njǩDzǺNjDZdzǻǷǹDZȈlj NJǩDzǵǼdzǩǶǷǫǩǍDZǶǩǚ ǜǵDZǹǻǩǮǫǩǐǏ NJǮdzǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩǚǐ ǛǮǺǴǮǶdzǷǑǹDZǶǩNJ ǚǩǭǫǩdzǩǺǷǫǩnjǓ ǕǼǾǩǶǪǮǻǷǫǩǚǜ ǓǩǺdzǩǻǩǮǫǩǛǷǴǮǼlj ǓǩǴDZǮǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩlj NJǷǴǪǩǺǛǩǻȅȈǶǩlj ǎǺǯǩǶǷǫǩljǴDZǵǩǓ ǓǷǴǭȄǪǩǮǫǩǓǓ njǩǪǭǼǴǴDZǶǩnjNj ǚǼǴǻǩǶǷǫǩnjǠ ǏǼǵǩǶǷǫǩNJǚ ǖǼǹǵǼǾǩǵǮǻǷǫǩljǖ ǏǼǺǼǸǷǫǩǕǩǹDZǶǩǛ ljǼǪǩdzDZǹǕNJ NJǩDzǵǼdzǩǵǪǮǻǷǫǩ ljǍ ǛǼǹǩǪǩǮǫ ǕȄdzǻȄǪǩDz ǎǹdzǮǪǩǮǫDZȀ

                    

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ

   

ǓǷdzǼȁǮǫǩǙǩDzǾǩǶǚ ǞǩǵǩǻǩǮǫǩljDzǵǩǶNJ ǍȎǶǵǼǾǩǵǮǻǎǹǵǼǹǩǻ ǍǯǩǵǸǮDzǺǷǫǏǏ ǝǩDzǰǹǩǾǵǩǶǷǫǩǦǖ ǍDZǶǵǼǾǩǵǮǻǎǹǵǼǹǩǻ ǓǼǭǩǪǮdzǷǫ ǕǩdzǺǼǻljǾǵǮǻǷǫDZȀ

  

ǓǷǹȀǩǬDZǶǩnjǩǴDZǶǩlj ǛǷdzǴǻǩǮǫǩǕǩDzǹǩǑ ǓǼǶǬǮDzǪǩǮǫǩljDzǶǼǹǛ NJǩDzǰǩdzǷǫǩ njǼǴȅǵDZǹǩ ljǵǩǶǻǩǮǫǶǩ

      

ǗǹȄǶǪǩǮǫljǛ ǑǺǼǸǷǫǎǹǴǩǶǙ ǕǩǺǴǷǫǩǔȇǭǵDZǴǩlj ljȇǸǷǫǩǔǩǰǰǩǻǐ ǑǺdzǩdzǷǫǩnjǏ ǚǼǶǭǮdzǮǮǫǩNJǩȈǶǛ ǖǩǹȄǵǪǩǮǫǩljǗ ǑǯǩǶǷǫǩljǴDZȈNJ ǙǩǾDZǵǯǩǶǷǫǩnjǛ ǗǵǩǹǷǫǩljDzǬǮǹDZǵlj ǑǺǵǩDZǴǷǫǩljǺǮǴȅǞ ǏǩǶǩǪǩǮǫǩǍǩǶǩǕ NJǷǬǭǩǶǷǫDZȀ ljǶǭǹǮDznjǹǩǶǭǷǫDZȀ

      

ǞǩǴǭǩǹǪǮdzǷǫǛǼǹǩǸ ǛǷǴȄdzǸǩǮǫǩǏNJ ǓǷǯǩǵdzǮǴǷǫNJǮǹDZdzlj ǖǼǹǵǩǶǷǫNJǜ ljDzǻǯǩǶǷǫǩNjǕ ǕǷǴǭǩǪǩǮǫǩǓǴǩǹǩǓ ljǯǼǴDZǮǫǩǍǯǼǴDZȈNJ ǑǺǴǩǵǬǩǴDZǮǫǎǚ ǕǩdzǩǮǫǩǕǩǶǺDZȈnj ǡǩǴǵǩǶǷǫǩljǴDZȈnj ljǴǮdzǺǮǮǫǩǛǕ ǚǩǪǭȄdzǮǮǫ ǏǩǶǭǼǴǴǩ njǩǪǭǼǴǷǫDZȀ ǖǼǹǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩ ǕǮDZǰ ǓǼǭǩDzǪǮǹǬǮǶǷǫǶǩ ǓǹǷǻǮǶdzǷ ǛǩǻȅȈǶǩ NjǴǩǭDZǵDZǹǷǫǶǩ ǖȄǬȄǵǩǶǷǫǩǍlj ǛǴǮǼǸǷǫǩljǴDZȈǓ ǓǩǹǩǪǩǮǫǩǎǶǴDZdzNJ ǓǩǰǩȀǮǶdzǷǕǼdzǩȁǛ ǓǩǴȇdzDZǶǩǖDZǶǩNj ljȈǰǪǩǮǫǩǑǶǶǩǹǩǍ NJǩǴǻǩǪǩǮǫljǴǵǩǺǪǩDz 

          

ljDzǵǩdzǷǫǩǚȄǵǪǩǻǕ ǏǩǶǭǷǺǷǫǩljDzǺǼǴǼ ǛǷǻǩǮǫǩǓǩǹȁȄǬǩ ǖǼǹǬǩǴDZǮǫǩǝnj ǎȁǵDZǹǰǩǮǫǩǚǕ ǗǹǵǩǶǑǶǭDZǹǩǕ NJǩǯǼǻDZǶǩǓǚ ǏǩǪǩǬDZǶǩǏǩǶǩǻlj ǖǼǹǩǴǪǩǮǫǩnjǗ ljǪǭǹǩǾǵǩǶǷǫǧnj ǍǷǺdzǮǶǷǫljDzǻǸǩDz ǕǼǹǩǻǪǮdzǷǫDZȀ

 ǚǩǴDZǵǬǷǯDZǶǷǫ ǖǼǹdzǩǺȄǵ

      

      

 ǏǼǵǩǬǼǴǷǫǩǓǩǴǩDzǓ  ǓǷǸǮǶǷǫǕǩǹǩǻ ǓǩDZǹDZǭǮǶǷǫDZȀ    

ǡDZǹȁDZdzǪǩǮǫǩljǙ ǗǵDZǹǰǩdzǍǮǵǮdzǹǩǻ ǗǹǩǴǪǩǮǫljǰǩǵǩǻNJ ǞǼǭǩǵǪǩǮǫljNJ ǎǹǯǩǶǷǫǩǛ ljǹȁǩǪǩǮǫǩǐǚ ǓǼǴȅǪǩǮǫǕǼǾDZǻǏ ǞǩǺǮǶǷǫǛǼǹǬǩǶ ljǪǭǹǩǾǵǩǶǷǫDZȀ

 ǚǮǹDZdzǪǩǮǫǩljǛ

    

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛåǻǮǶȁǮǯǩßǭǩDzǴǩǹ ǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶ ǩDzȄǹȄǴßǩǶǻçǴßǩǴǩǹ åǹǻ

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ


14 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǹʵǮʵdz 2896 ljDzǬǼǰǷǫǩ njǩǼǾǩǹ ljǵǩǶdzǮǴȅǭDZǶǷǫǶǩ 2897 ǚǼǴǮǮǫǚǩǶǩǻ ljǹǻǮǴȅǷǫDZȀ

16.09.2008 16.09.2008

2898 2899 2900 2901 2902

njǩǪDZǭǮǶǷǫǩǏǩDzǶǩǹnj 16.09.2008 ǕǼǹǩǻǷǫǩljǴDZȈǕ 17.09.2008 ǑǺǪǩǮǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩǍ 18.09.2008 ǍǷǺǩǮǫǩljǴǼǩǚ 19.09.2008 ljǶǩȁǪǩǮǫǩ 19.09.2008 ǙȄǺǯǩǶǍǷǺǩǶǪǮdzǷǫǶǩ

2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930

ǕǼǹǩǮǫǏǩǶǩǪǩDzǑ ljǪǼǻǷǴDZǪǷǫǩǘǦ ǕǼǹǰǩǮǫǏǩǶǩǪǩDzǑ ǡǩǹDZǸǷǫǩljǗ ljǪǭǼǴǴǩǮǫǩnjǓ ǚǩǹǺǮǶǷǫǩljlj ǓDZǴȄǪǩǮǫljǹǬȄǶǎ ǔǮȁǷǫǩljǺǮǵǬǼǴȅǛ ljǴDZǮǫǩnjǼǴȅǰDZǹǩlj ǓǷǯǩǾǵǮǻǷǫǩǓǕ ǚdzǩȀdzǷǫǩǎǧ ǓǩǵǰǮǶǷǫǩljȈǬǼǰǓ ǏǩǹdzDZǶǷǫǩljDzǯǩǶlj ljDzǻdzǼǴǷǫǩǙȄǺǯǩǶǛ ǓǩǰdzǮǶǷǫǩǚǕ ǚǵǩǬǼǴǷǫǙǩǾǩǻ ǕǼǾǩǶǯǩǹǷǫǓǩǶǩǻlj ǚDZǾȄǵǪǮdzǷǫǏdzǘ ǛǼǴǮǬǮǶǷǫǩǓǩǵǸǩ ǡǩǾǩǶǪǩǮǫǩǓǕ ǚǼǻǸǩǮǫǩǍDZǩǶǩlj njDZǴȅǵǩǶǷǫǙǖ ljǴȅǻǩǮǫǩǙǩǾDZǵǩǚ ǚǮǹǯǩǶǷǫǩǓǩǹǩǻǩDz ǓǼǺǩDZǶǷǫǩǛǩȁdzǼǴȅ NJǷǺǻǩǶǍǷǬǭȄǹdzǼǴǍ ǓǼǸȅȈǮǫǩǏǩǶǶǩǓ ǖǩǫǷǴȅǺdzǩȈ ǛǩǻȅȈǶǩǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ

19.09.2008 19.09.2008 19.09.2008 19.09.2008 22.09.2008 22.09.2008 22.09.2008 22.09.2008 22.09.2008 22.09.2008 23.09.2008 24.09.2008 24.09.2008 24.09.2008 24.09.2008 24.09.2008 24.09.2008 25.09.2008 25.09.2008 25.09.2008 25.09.2008 25.09.2008 26.09.2008 26.09.2008 26.09.2008 26.09.2008 26.09.2008 26.09.2008

2931 ǓǷǶȄǺǪǮdzǷǫǩǖǗ 2932 ǘǷǴǷǯǩDzǚǮǹǬǮDz NjǩǺDZǴȅǮǫDZȀ

29.09.2008 29.09.2008

2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939

29.09.2008 29.09.2008 30.09.2008 30.09.2008 30.09.2008 30.09.2008 01.10.2008

ǨdzDZȈǮǫǩǜǴǪǷǺȄǶǎ NJǮǬǩǴDZǶǩNJDZǰǼǹǩǎ ǛǩDzǺǩDzǵǩǺǷǫǩǓǏ ǚȄǰǭȄdzǷǫǩǚǩǬDZǴǩlj ǓǼȀǮǹǮǶdzǷNjlj ljǵDZǹǩǺǴǩǶǷǫǩǓǑ ǖǼǹǯDZǬDZǻǷǫ ǚǩǪDZǻǗǹǩǴǪǩǮǫDZȀ

2940 ǕǷǹǬǼǶǷǫǩǖǩǻǩǴȅȈlj 01.10.2008 2941 ǎǹǵǮdzǪǩǮǫǩnjǼǴȅǶǩǹǩ01.10.2008 ljǼǬǩǶǪǩǮǫǶǩ 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949

ǔȅȈǺǷǫǗǹȄǶǪǩDzǛ 01.10.2008 ǕǩǶǩǸǷǫǩNJlj 01.10.2008 NJǮǬǩǴDZǶǩǕǩDzȈǖ 02.10.2008 ǏǼǺǼǸǪǮdzǷǫǩǚǩǼǴǮǖ 02.10.2008 ǍDZǴȅnjǩǴDZǶǩǑ 03.10.2008 ǗǺǸǩǶǷǫǩǔǩǰǰǩǻlj 03.10.2008 ǓǼǺǩDZǶǷǫǩǕǼǶǺȄǰǎ 03.10.2008 ǏǩdzȄǸǷǫǩǔǩǰǰǩǻ 03.10.2008 ǕǼǺǩǬǩǴDZdzȄǰȄ

2950 njǷǹǷǭǶȈdzǷǫǘǮǹǻ ǕDZǾǩDzǴǷǫDZȀ

03.10.2008

2951 ǚǵǩDZǴǾǩǶǷǫǩǔǚ 2952 ljdzDZǯǩǶǷǫ ǓǼǭǩǪǩDzNJǮdzǷǫDZȀ

06.10.2008 06.10.2008

2953 2954 2955 2956 2957

ǓǩǰǪǮdzǷǫǩǦǴȅǵDZǹǩNJ 07.10.2008 ljǹȄǶǎǹǯǩǴȄǶ 07.10.2008 ǓǩǶǻǩǹǪǩǮǫǩljnj 08.10.2008 ǜǵǼǹǰǩdzǷǫǩǔǩǼǹǩnj 09.10.2008 ǚǩǭǼǩdzǩǺǷǫ ǚǩdzǻǩǬǩǶ09.10.2008 ǛǷǹǻǩǮǫDZȀ

2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964

ljȁDZǹǪǮdzǷǫǩǜǖ 09.10.2008 ǓǷǶǼǹǪǩǮǫǎǹǯǩǶǍ 09.10.2008 ǕǩǶǮdzǮǮǫǩǡǷǴǸǩǶǙ 09.10.2008 ǕǼǺǹǩǴDZǮǫǩǐǛ 10.10.2008 ǍǯǩǹǷǫǩnjǼǴȅǸǩǻȀǩlj 10.10.2008 ǜǺǮǶǷǫǩǙǷǰǩlj 10.10.2008 ǖǼǹǩǾǵǮǻǼǴȄ 10.10.2008 ǖǼǹǬǩǴȄǵ

2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982

NJǩDzǵǩǵȄǹǷǫǚǖ 10.10.2008 ǎǹǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩǜlj 10.10.2008 ǗǺǸǩǶǩǴDZǵǷǫǩNJǎ 10.10.2008 ǖǩǺDZǸǎǹǺDZǶ 10.10.2008 ǡǩdzǩǶǓǩǪǭDZdzǩǴȄǵ 10.10.2008 ǕǩDzdzǩǶWHVW 13.10.2008 ǙȄǯǷǫǩǎǫǬǮǶDZȈǓ 13.10.2008 ljǭǩǾǩǵǷǫǩǕǚ 13.10.2008 ǍǯǼǵǩǬǼǴǷǫǩǡǓ 14.10.2008 ǗǺǸǩǶǷǫljǺǾǩǻǚ 14.10.2008 NJǩȈǶǯǩǶǷǫǩljǴDZȈǚ 14.10.2008 ljǹȄǺǸǮǫǩljDzǬǼǴȅǍ 15.10.2008 ǡǩǴǬȄǵǪǩǮǫǩǚǛ 15.10.2008 ǖǼǹǩǾǵǮǻǷǫǩǚǩǬDZȈǚ 15.10.2008 ǍǮǵǮǶǻȅǮǫǩǎǫǮǶDZȈlj 15.10.2008 ǏǩǶǬǩǴDZǮǫǩǐǩǼǹǮǕ 16.10.2008 ǚǩǴȄdzǪǩǮǫǩljǏ 16.10.2008 ǓǷdzǩǮǫǩljǺǮǴȅǛ 16.10.2008

ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000

ǑǺǩǶǷǫǩljǴǻȄǶǩDzlj 17.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǏǩǶǬǩǴDZǮǫǩDZǦǕ 17.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǍǼDzǺǮǶǪǩǮǫǩljǺDZȈǓ 17.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljǾǵǮǭDZǶǩljDzǬǼǴǛ 17.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǘDZǹDZǵǪǮǻǷǫǩǏǚ 17.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǕǷǴǭǩdzǩǶǷǫǩljǙ 20.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǼdzdzǩǪǼǴǷǫǩljDzǬǼǴȅǚ 20.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǑǺdzǩdzǷǫǩnjǼǴȅǶǩǹǩlj 20.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǏǩǶǩǪǮǹǬǮǶǏǩǶǩǻǓ 20.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǮǶǯǮǬǩǴDZǮǫǩǐnj 20.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǙǩǾDZǵǯǩǶǷǫǩǚǩǹǩ 21.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǑǺdzǩdzǷǫǩǛǮǶǭDZdzǏ 21.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ NJDZǴDZǵǍǷǺȄǵǪǮdz 21.10.2008 ǗǹǩǴǵǩǶ ǚǼǴǮDzǵǮǶǷǫǎǹǴǩǶǕ 21.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǏǮdzǺǮǶǷǫǩǔǩǼǹǩǖ 21.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǑǵǩǶǪǮdzǷǫǩǐlj 22.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ NJǩǹǪǼǺDZǶǷǫǩǙǏ 22.10.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǚǮǹDZdzǷǫǩ ǏǩǶǩǬǼǴȅ22.10.2008 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǏǩǶǩǻǷǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ljǪǭǮǶǘǮǹǶǮǬǼǴǕ 22.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǍǩDZǹǷǫǩǔȈǰǰǩǻlj 22.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩǵȄǺǷǫǩǖǩǻǩǴȅȈǖ 22.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǾǵǮǻǬǩǴDZǮǫǩǡǛ 23.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǷȁǩǮǫǩnjǼǴȅǶǩǹǩǓ 23.10.2008 ǗǹǩǴǵǩǶ ǓǼȀǼdzǸǩǮǫǩǓlj 23.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 ǏǩDzǭǩǹǷǫ 23.10.2008 ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǓǩǪǭȄǼǩǾDZǻ ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǓǩǪǭǼǴǴDZǶǷǫDZȀ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ 3008 ǎǹǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩljǓ 23.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3009 ljǹDZǶǷǫǩnjǼǴȅǶǩǰǚ 23.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3010 ǚǵǩǬǼǴǷǫǩNJǩdzǮȁǡ 24.10.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ 3011 ǜǵǼǹǻǩǮǫǩǙǷǰǩǓ 24.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3012 ǛdzǩȀǮǫǩǗǴȅǬǩNJ 24.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3013 ǗǻȀDZdzǖǩǭǮǯǭǩNj 28.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3014 ǓǼǺǩDZǶǷǫǩ njǼǴȅǵDZǹǩ28.10.2008 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮljǵǩǶǪǩǮǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 3015 NJǩDzǾǩǶǷǫǩNJǩǾȄǻǞ 28.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3016 ǚǩǶǶDZdzǷǫǩǗdzǺǩǶǩǖ 29.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3017 ljdzǶDZȈǰǷǫǩǙǷǰǩNJ 29.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3018 ǛǹDZǰǷǶǷǫǩljǴǻȄǶǞ 29.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3019 NJǩDzǺǷǫǩǙǩǪDZǬǩǓ 29.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3020 ǎǹǯǩǶǷǫǩǓǩǶǰDZ 29.10.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ 3021 NJǮdzǮǶǷǫǩǓǩǶȁǩDZǵǓ 29.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3022 ǖǩǺȄǹǷǫǩNJǛ 29.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3023 ǛǩǴǻǩdzǩǮǫǩǛǩǴDZȈǡ 29.10.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3024 ǓǼǰǭDZǪǩǮǫǩǦǴǵDZǹǩlj 30.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3025 NJǩDzǺǼǴǻǩǶǷǫ 30.10.2008 ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá Ǖǩǹǩǻ ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ljdzǻǩǶǪǮǹǭDZǶǷǫDZȀ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ 3026 ǖǼǹǺǼǴǻǩǶljǵǩǶ 30.10.2008 ǗǹǩǴǵǩǶ 3027 ǍǷǶǮǶǪǩǮǫǩǡǓ 30.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3028 NJǮDzǺDZǵǪǮdzǷǫǩǡ 30.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3029 ǑǺǵǩǬǼǴǷǫǩ 30.10.2008 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL NJǩǴǻȄǹǬǩǶ ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ljǪǭǼǴǴǷǫǶǩ 3030 ǧǺǼǸǷǫǩnjǼǴȅǯǩǶǕ 30.10.2008 ǗǹǩǴǵǩǶ 3031 ǍǼDZǺǮǶǪǩDZljDZǭȄǶ 31.10.2008 ǗǹǩǴǵǩǶ 3032 ǕǼȁǻǩǹDZǮǫǩljǚ 31.10.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3033 ǎǹǵǼǾǩǶǷǫ NJǼǴǩǻǪǮdz31.10.2008 ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǖDZdzǷǴǩǮǫDZȀ ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ 3034 ljǺdzǩǹljDzǯǩǶ 31.10.2008 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 3035 ǓǮǶǪǮDzǴǕȄǹǰǩǪǩDz 31.10.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ 3036 ǜǺǵǩǶǷǫǩǓǩǴDZȈȁlj 31.10.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3037 ǙǩȁǩǻǷǫǩnjǼǴDZǵǩDzlj 03.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3038 ǑǪǩǭǼǴǴDZǶǩǎǹdzǮȁǛ 03.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3039 ǓǼȁǵǩǬǼǴǷǫǩljǴDZȈǓ 03.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3040 ljǴȅȁǷǹDZǶǩnjǩǽǼǹǩǛ 03.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3041 ǛǮǵǪǩǮǫǩǝǩǻDZǵǩǓ 04.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3042 ǚǩǸDZǶǩNJǩdzȄǻǕ 04.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3043 ljDzǻǯǩǶǷǫǩǏǩǶȄǴǕ 04.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3044 ǞǩǴDZǻǷǫǩǖǮǴǴDZǑ 04.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3045 ǙȄǪDZǶǗǴǮǬ 04.11.2008 ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá NjȈȀǮǺǴǩǫǷǫDZȀ ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ 3046 ljDzǻǯǩǶǷǫǩǏǩǵǩǴǕ 04.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3047 NJǮDzǺǮdzǮǮǫnjǩǴȄ 05.11.2008 ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǑǪǹȈȁǮǫDZȀ ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ 3048 ǓǩǺȄǵǾǩǶǷǫǩnjǏ 05.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3049 ǕǩǭDZȈǹǷǫǩǖǕ 05.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3050 ǞDZǻǹDZǶǩǑǶǶǩNj 05.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3051 ǜdzǩǮǫǩǓǩǭDZȁǩNJ 05.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3052 ljDzǵǩdzǷǫǩnjǩǼǾǩǹǏ 05.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3053 ǠȄǶȄǪǩǮǫǩǙǚ 06.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3054 ǕǼdzǼȁǮǫǩǚǩdzǩǶǏ 06.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3055 ljǾǵǮǻǯǩǶǷǫǩljǓ 06.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3056 ǛǷdzǻǩǹǷǫǓǩǰǪǮdz 06.11.2008 ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǗǹǩǰǪǮdzǷǫDZȀ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ 3057 ǗǹǩǴǪǩǮǫǩljDzǬǼǴȅǚ 06.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3058 NJǮdzǾǷǯDZǶljǹǵǩǶǕ 07.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071

ǕǩǵǪǮǻǷǫǩljǴǻȄǶǬǼǴ 07.11.2008 ǚǼȇǹǪǩǮǫǩljǺDZȈǑ 07.11.2008 njǼǬǼȀdzDZǶǩǎǴǮǶǩǑ 10.11.2008 NJǷǹǩǶǪǩǮǫljǺȄǴǾǩǶǛ 10.11.2008 ǏǼǹǩǪǩǮǫǩǙǩDzǾǩǶlj 10.11.2008 ljǾǵǮǻǷǫǩǏǩǭǹǩ 10.11.2008 ǏǩdzǼǸǷǫǩǐǩǼǹǮǓ 11.11.2008 ǓǼǺǩDZǶǷǫǩǓ 11.11.2008 ǞǩǯǩǻǪǩDzǕDZǶǩ 12.11.2008 ǡǩDzǵǮǹǭǮǶâǷǹǴǩǶǚ 12.11.2008 ǕǼǴǴǩǪǩǮǫǩǚǍ 13.11.2008 NJǮǴǷdzǷǸȄǻǷǫǶǩǖnj 13.11.2008 ǡǩDzǾDZǶǩǛǷǴdzȄǶǎ 13.11.2008

ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095

ǡǮǬǮǻǩǮǫǩljDzǬǼǴȅǓ 13.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǕǼdzǼȁǮǫNJǩǴǻǩǪǩDzǓ 14.11.2008 ǗǹǩǴǵǩǶ ǏǩǹǪǼǴǷǫǩljDzǺǼǴǼǖ 14.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǮǻǮǪǩǮǫǕǩǹǩǻǛ 14.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǻǮǬǮǶǷǫǩǏǩǵDZǴȈNJ 14.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕDZǾǩǴǮǫǺdzǩȈljDzǺǴǼǛ 17.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǰǷǫǩǙǩDzǾǩǶǏ 17.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓǩǪǩǮǫǩǙǩǾDZǵǩ 18.11.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕǼǺDZǶǩǡǩDzǭǩ 18.11.2008 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǓǩǴDZǮǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ NJǮdzǯǩǶǷǫǩ NJǩǾǻDZǬǼǴ18.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǖǼǹǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǶǩ ǛǷdzǺǩǶǷǫǩǓȄǵǪǩǻǛ 18.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓǼǫǩǶȄȁǮǫǩǍDZǶǩǓ 18.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǼǴǮǼǪǮdzǷǫǩnjǓ 18.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕǩdzǩȁǮǫǩnjǼǴǰǩǻǓ 18.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǖǼǸDZǹǷǫǓǩǵǪǩǹlj 19.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǹǵǩǶǷǫǩǓǩǵDZǴǩlj 19.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǡǩȈǾǵǮǻǷǫǩnjNJ 19.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǰǪǩǾǷǫǩǦǚ 20.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǏǩǶǸǮDZǺǷǫǩnjǚ 20.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǚǼǴǮDzǵǮǶǷǫǩNJlj 20.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǚǩǪDZǹǷǫǩǓ 20.11.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǶǭǹȇȂǮǶdzǷǑǹDZǶǩǖ 21.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǞǩǶǩǬǩǻNJǩǹȁǩǬǼǴ 21.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ NJǷǹȄǪǩǮǫǩǝǩǹDZǰǩǓ 24.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

3096 NJǼdzǩǮǫǩǕǩǭDZǶǩǚ 24.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3097 ǑǴȇǪǩǮǫǩ 24.11.2008 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǙǩǼȁǩǶǚǮǹǩǴȄǮǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ 3098 ǔǩǹDZǶǩǛǩǻȅȈǶǩǎ 24.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3099 NJǮǴȅǭǮǶǷǫǩnjlj 25.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3100 ǏǮǻǸDZǺǗǹȄǶǪǮdzǐ 25.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3101 ǓǼǺǩDZǶǷǫǩljDzǶǼǹǏ 25.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3102 ljǪǭȄdzǩǴȄdzǷǫǩǡǎ 26.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ 3103 NJǩǺǸǩdzǷǫǩljǴDZǵǩ 26.11.2008 ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǛǩǼdzǮǶǷǫǶǩ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ 3104 ǏǼǵǩǬǼǴǷǫǓǼǩǶǭȄdzlj 26.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ 3105 ǓǩDzǭǩǹǷǫǩǍDZǶǩǹǩǓ 27.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3106 NJǩǹǩǵȄȁǮǫǩǙǩǸDZȈ 27.11.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ 3107 NJǷǬǩȁǮǫǩljlj 27.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3108 ǏǩǬǸǩǹǷǫǩljǺȄǴǏ 27.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3109 ǞǩDzȄǹǪǮdzǷǫǩǓNJ 27.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3110 ǏǩǭǩǾǷǫǩnjǼǴȅǰDZǶǩlj 27.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ 3111 ǓDZǶǩȈǻǓǩDzǹǩǻ 27.11.2008 ǗǹǩǴǵǩǶ 3112 ǛǩȁǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩ 27.11.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǏ 3113 ljǫDZǴǾǩǶnjǼǴǶǩǹ 27.11.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122

3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153

ǕǼǺǩdzǩǶǷǫǩǐȄdzDZȈǛ 27.11.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǞDZdzDZǵǷǫǩǔȈǰǰǩǻǙ 28.11.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǞǷǶǬǷǹnjǼǴǯǩDzǶǩ 28.11.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ NJǴǩǯǮǮǫǺdzǩȈǧǴDZȈNj 01.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǚǻǮǸǩǶȇdzǛǩǻȅȈǶǩǓ 01.12.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǖǼǹǬǩǰDZǶǩǓǼǴDZǰǩǻNJ 01.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ NJǩDZǴǮǫǩǏǩǶǩǹǩǕ 01.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕǩǭDZȈǹǷǫǕ 01.12.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljdzǪǮǹǭDZǮǫǩljDzǶǼǹ 01.12.2008 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǎǹǵǩǾǩǶǷǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǜǶǬǩǹǪǩǮǫǕǼǾǻǩǹǙ 02.12.2008 ǗǹǩǴǵǩǶ ǔǮǺǶDZdzǷǫǩǛǩǻȅȈǶǩlj 02.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ NJǮǬDZȁǮǫǩǚǫǮǻǴǩǶǩNj 03.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljDzǭǩǹǪǮdzǷǫǩǚǩǹǩǕ 03.12.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǚǮDZǴȅǪǮdzǷǫǏlj 03.12.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǏǼdzǩǪǮǻǷǫǩǔǩǼǹǩlj 03.12.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓǩǪǭȄǬǩǴDZǮǫǩNJǕ 03.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǾǵǮǻǷǫǩnjǼǴȅǵDZǹǩǓ 03.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǏǼǶDZǺǷǫǩǘNJ 03.12.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǑǰDZǵǪǮǻǷǫǩǏǩǶǶǩǏ 04.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǔǷǰǮǶdzǷ NjǩǴǮǶǻDZǶǩ04.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǖDZdzǷǴǩǮǫǶǩ ljDzǻǯǩǶǷǫǩǓǼǴǯDZȈǶǓ 04.12.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕǷǴǭǩǪǮdzǷǫǩǍǎ 04.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǾǵǮǻǷǫǩNJǩǶǼǏ 04.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǺǸǩǶǷǫǩǏǚ 04.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǼǩǶȄȁǪǩǮǫǩljǑ 05.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǏǩǶǩǮǫǩNJǩdzȄǻǓ 05.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕǩǯǮǶǷǫǩnjǕ 05.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǏDZǮǶǪǩǮǫNJǚ 05.12.2008 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓǼǶǩdzǷǫǩǕǩǾǩǪǪǩǻǏ 09.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕǼǾǩǵǮǭǬǩǴDZǮǫǩljlj 09.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǖǼǹǺǮDzǻǷǫǩnjǚ 09.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǾǵǮǻǷǫǩǏlj 09.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǏǩǶǪȄǹǪǩǮǫǩǐǚ 09.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǎǹdzǮǻǩǮǫǩljNJ 09.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǠǼDzǪǮdzǷǫǩǍDZǶǩǹǩǛ 10.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕǩǶǩǻǷǫǩǓǴǩǹǩǓ 10.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljDzǻdzǷǯDZǶǩǓǼǴdzǮǶǏ 10.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǍǯǼǵǩǻǩǮǫǩǡǑ 10.12.2008 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ljǪǼǷǫǎǹǬǩǴDZǓ 10.12.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǺǸǩǶǷǫǩljǻDZǹdzǼǴǗ 10.12.2008 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166

ǕǼǾǩǵǮǭǯǩǶǷǫǩǙlj 11.12.2008 ǕǼǹǰǩǬǩǴDZǵǷǫǩǖǙ 11.12.2008 ljǪDZǴǬǩǴȄdzǷǫǩǜǵǼǻ 11.12.2008 ǏǼǵǩǪǮdzǷǫǩǍǩǵǮȁNJ 12.12.2008 ǏǼǵǩǬǼǴǷǫǩǓ 12.12.2008 ljǾǵǮǻǷǫǙǩǵǩǰǩǶNJ 12.12.2008 ljǴǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩljǞ 12.12.2008 ǓǼǺǩDZǶǷǫǩǓǚ 12.12.2008 ljDzǻdzǷǯDZǶǩnjǼǴȅǶǩǰǓ 18.12.2008 ǍǷȁǩǶǷǫǩNJlj 18.12.2008 ljȈǬǩǶǷǫǩnjǼǴȅǪǩǶǼǏ 18.12.2008 ljǴDZǵdzǩǶWHVW18.12.2008 NJǩDzǵǮǶǭDZǶǩljǏ 18.12.2008

3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

3167 ǛǩǯDZǪǩǮǫǩǙǩǼȁǩǶNJ 18.12.2008 3168 ljǻǩǪǩǮǫǩ 18.12.2008 ǓǼǶǭȄǰǩDzǚǮǹDZdzdzȄǰȄ 3169 NJǩDzǭǩǴDZǶǷǫǩljlj 3170 ǨǹȄǶDZȀNjDZdzǻǷǹ ǔǮǷǶDZǭǷǫDZȀ 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188

18.12.2008 18.12.2008

ljǴDZǵǪǩǮǫǩnjǼǴȅǶǩǰǔ 18.12.2008 ǎǴǮdzǮǶǷǫǩǖǼǹǰǩǭǩnj 18.12.2008 ǑǺdzǩdzǷǫǩljǺǮǵǬǼǴȅǚ 18.12.2008 ǚǮDzǭǼǩǴDZǮǫǩljǚ 19.12.2008 ǖǼǹǺǮDZǻǷǫǩljǓ 22.12.2008 ǖǼǹǬǩǴDZǮǫǩǚǩǫǴǮȁǐ 22.12.2008 ǜǩǴDZǮǫǩnjǩǼǾǩǹǛ 22.12.2008 NJǩdzDZǹǷǫǩǏǩǶǩǹǓ 22.12.2008 ǜȁǻǮǶǷǫǎǺǮǶǪǮdzǙ 22.12.2008 ǛǩǺǩǶǷǫǩljDzȁǩ 22.12.2008 ǍǯǼǵǩǬǼǴǷǫǩǏǓ 22.12.2008 ǏǼǬǼǶǼǺǷǫǚǡ 22.12.2008 ǚǮǹǬǩǰDZǶǩnjǩǴDZȈNJ 22.12.2008 njǹDZǿdzǷnjǩǴDZǶǩǕ 22.12.2008 NJǮǬDZǵǪǮǻǷǫǩǙǷǰǩǓ 22.12.2008 ǚǼǴǮDzǵǮǶǷǫǩNJǍ 22.12.2008 ljǴDZǪǮdzǷǫNJDZǯDZǬDZǻǓ 22.12.2008 ǛǼǹǩǵDZǮǫǩljDzǬǼǴ 22.12.2008 ǓǼǹǵǩǶǬǩǰDZǮǫǶǩ

3189 ǍǼǺǩǮǫǩǏǩǶǶǩǚ

23.12.2008 23.12.2008 23.12.2008 23.12.2008 23.12.2008 23.12.2008 23.12.2008 23.12.2008 24.12.2008

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197

ljǪǭDZǪǮdzǷǫǩǓǚ ǙǬǮǪǩǮǫǓǼǩǻǞ ǓǷǶǻǩǮǫǩǓǛ ǑǵǩǶǬǩǰDZǶǩǡǏ ǚȄǰǭȄdzǷǫǩnjǼǴȇǵǖ ljǪǭDZǹǷǫǎǹǴǩǶǓ ǚǩǬǩǻǷǫǩnjǼǴȅǶǩǹǛ ǚǼǴǻǩǶǬǩǴDZǮǫǩǓǓ

3198 3199 3200 3201

ǙǼdzǩǺǑǹDZǶǩlj 24.12.2008 ǚǮDzǭǩǴDZǮǫǩljDzǶǼǹǡ 24.12.2008 ǕǼǹǩǻǷǫljǪǩDzǡ 24.12.2008 ǏǩǹǵǼǴǭDZǶǷǫǩ 24.12.2008 ǕǩǹǯǩǶǩ ǏǩdzǺȄǴȄdzǷǫǶǩ ljǾǵǮǻǷǫǩǚǡ 26.12.2008 ǓǼǭǩǬǷǯDZǶǩ njǼǴȅǶǩǹ26.12.2008 njǩǪǭǼǴǓǩǵDZǻǷǫǶǩ ǎǹǬǩǴDZǮǫǩǜǹdzDZȈǐ 26.12.2008 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩǺȄǵǷǫǩǓǩǵǩǹNJǩǶǼ30.12.2008 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǑǭǩȁǮǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǡǼǫǩȁǮǫǩljǴDZȈNJ 05.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǼǻǻȄǬǮǴȅǭDZǶǩǏǓ 05.01.2009 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǍǷǺǵǩDZǴǷǫǩNJǖ 05.01.2009 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓǩǰǪǮdzǍǼDzǺǮǶdzǼǴǛ 05.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǷȁǮǹǪǩǮǫǩNJǩdzȄǻǓ 05.01.2009 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǚǷǫǹǼdzǷǫǩǛǷǴdzȄǶNJ 05.01.2009 ǡȄǬȄǹǪǩǮǫǩǕǚ 06.01.2009 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓǩǴDZǮǫǩljǵDZǶǩǏ 06.01.2009 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǖǼǹǯǩǶǷǫǩljǺDZȈǚ 06.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǺǩǶǷǫǩǏǩǶǩǹǬǼǴȅlj 06.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕǷǴǭǮdzǮǶǷǫǩǐǚ 06.01.2009 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǼǴǮǵDZǺǷǫǩljDzǬǼǴȅǚ 06.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǙȄǺǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩnjǓ 06.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǎǺDZǵdzǩǹǩǮǫǩǕǚ 06.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǜȁǩdzǷǫǩǗdzǺǩǶǩNj 06.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǏǩǶǬǩǰDZǶǩǕǩDzǹǩǖ 06.01.2009 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǾǵǮǻǷǫǩǓǓ 08.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǡǩdzǩǹDZǵǷǫǕǮǭǮǻ 08.01.2009 ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ljǪǭǮǴȅǖǩǺǮǹǷǫDZȀ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǓǼǹǵǩǶǷǫǩǓǼǴǵǩǶǼ 08.01.2009 èǗǚǻǮãǮǺǻȎǹȎǴǬǮǶǭǮǹ ǜǹǺǻǮǵǪǮdzǷǫljǼǪǩdzDZǹ08.01.2009 ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ljǴȅǯǩǶǷǫDZȀ ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǩǾǩǶǷǫǩ 09.01.2009 ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǙǩǼȁǩǶ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǖǼǹǪǩǰǩǹǷǫǶǩ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǜǺǵǩǶǷǫǩ ǎdzǩǻǮǹDZǶǩ09.01.2009 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮNjǩǺDZǴȅǮǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ljǴǯǩǶǷǫǕǼdzǺDZǶǚ 09.01.2009 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǍǩǼǴǮǶǷǫǩǖǛ 09.01.2009 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǸǹȄȁdzǷǑǹDZǶǩǕ 09.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩDzǹǪǮdzǷǫǩǘǎ 12.01.2009 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǏǩǶǪǷǺȄǶǷǫǩǓNJ 12.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ NJǮDzǺǮǵǪǮdzǷǫǩǕǛ 12.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǚȄǰǭȄdzǷǫǩǙǩǼǰǩǚ 12.01.2009 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕȄǺȄdzǪǩǮǫǩnjǗ 12.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩǴȄȁǪǮdzǷǫǩ 12.01.2009 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǏǼǴǭȄǰǎǹǭǮǶǷǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǎǺǯǩǶǷǫǩǛǩǰǩdzǼǴȅǚ 12.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǎǹǯǩǶǷǫǩnjǼǴǯǩǶǎ 13.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǏǼǺDZǸǪǮdzǷǫǩǏǏ 13.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǼǶǼǺǪǩǮǫǩljǖ 13.01.2009 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǏǼǵǩǪǩǮǫǩ 13.01.2009 ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ljDzǶǼǹǓǩǹȁȄǬǩǮǫǶǩ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǓǷǴDZǵǪǮǻǷǫǚǼǴǻǷǶǛ 13.01.2009 ǗǹǩǴǵǩǶ ǓǷǶǩdzǪǩǮǫǩljǛ 13.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǷǹǩǶǷǫǎǹǪǷǴǓ 13.01.2009 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ NjDZȁǶǮǫǮǿdzǩȈǎNj 15.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǜDzǵdzǩǶnjǼǴǯǩǶ 15.01.2009 ǗǹǩǴǵǩǶ ǡǩǴǮǫǺdzǩȈǎǖ 15.01.2009 ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩǹǩǪǮdzǷǫǩǚǩǪDZǹǩlj 15.01.2009 ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǼdzǼǪǩǮǫljǚ 15.01.2009 ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ njǩǪǪǩǺǷǫǩ ljǴǵǩǬǼǴȅ15.01.2009 ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄǪǩǹǶǮǐǮDzǶǼǴǴǷǫǶǩ ǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁL ǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ

3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223

3224 3225 3226

3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241

3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250

ɀɚɥΥɚɫɵɛɚɪ


15 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ˆǚǑǘǓ ǙljǞljǛ˜ Ǐǡǚ NJǚǖ ljǺǻǩǶǩ á ljǪǩDz ǭǩãßȄǴȄéDzǸǵǮdzǮǶǯǩDzȄǪǷDzȄǶȁǩǷǹǶǩǴǩǺáǩǶdzǷǶdzǼǹǺǻȄá ǪǩǺáǩǹǼȁȄǺȄ ǪǷǹȄȁdzǮǹǭȎã ǵéǴȎdzǻǮǹȎǶ ǩdzǻDZǫǻǮǹȎǶ ǺǩǻǼ ǪǷDzȄǶȁǩ ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻȄã ǯéǹǬȎǰȎǴǮǻȎǶǭȎǬȎ ǻǼǹǩǴȄ ǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ ǷǴ ljǺǻǩǶǩ á ǓǹǩǫǿǷǫdzǺȎéDzǪǵǮdzǮǶǯǩDzȄǪǷDzȄǶȁǩǯǺǩß ǭǩåǻdzȎǰȎǴǮǭȎǛǮǴ NJǷǹȄȁdzǮǹǭȎãǶǮǬȎǰǬȎáȄǰǵǮǻǪǮDzȎǶȎtáçǹȄǴȄǺǺǩǴǩǺȄǶǭǩDZǶǯǮǶǮǹǴȎdz áȄǰǵǮǻdzåǹǺǮǻǼ ǕéǴȎdzǻǮǹǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩ ǪȎǹ ǴǷǻǸǮǶáǷDzȄǴǩǭȄ ȯǴǷǻtǔǩǭǩǵǩǹdzǩǴȄǩǫǻǷdzåǴȎdzǯȄǴȄȁȄááǩǶ ǻǮǾǶDZdzǩǴȄá ǯǩßǭǩDzȄ áǩǶǩßǩǻǻǩǶßȄǺȄǰ ǬǷǴǴǩǶǭǻȄá ÝǭȎǺȎǵǮǶ ǴǷǻǻȄã ǪǩǺǻǩǸáȄǪǩßǩǺȄtǻǬǮãǻåǵǮǶǬȎǪǩßǩǺȄtǻǬ ǔǷǻǻȄãǬǷǴǴǩǶǭÝǭȎǺȎǶǭǮǬȎǮãǻåǵǮǶǬȎǪǩßǩǺȄǶȄãdzǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩ ǵȄǶǩ ǪǩǶdzǮǺǮǸȁǷǻáǩ ǮǶǬȎǰȎǴǮǭȎ ǑǑǓ .= NJǑǓ .&-%.=.;NJǚǖˆNJǩǶdzǟǮǶǻǹǓǹǮǭDZǻ˜ljâ

æǻȎǶȎǵǭǮǹǭȎáǩǪȄǴǭǩǼǯÝǶǮǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩáǩǻȄǺǼßǩǻȎǴǮdzǪȎǴǭȎǹǼȁȎ ǻçǴßǩǴǩǹǭȄǻȎǹdzǮǼǷǺȄǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹǼǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶdzéǶǶǮǶdzǮDzȎǶǬȎdzéǶǶǮǶ ǪǩǺǻǩǸ ǯçǵȄǺ dzéǶǭǮǹȎ Ǻǩß ßǩ ǭǮDzȎǶ ǻéǺdzȎ éǰȎǴȎǺ Ǻǩß ßǩǭǮDzȎǶǵȄǶǩǵǮdzǮǶǯǩDzǭǩǯéǹǬȎǰȎǴǮǭȎljǺǻǩǶǩáâǷȁáǩǹǪǩǮǫdzǺȎ æǻȎǶȎǵǭǮǹǭȎ áǩǪȄǴǭǩǼ ǯÝǶǮ ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩ áǩǻȄ ǺǼȁȄǴǩǹǭȄǻȎǹdzǮǼǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǪǩǺǻǩǴßǩǶßǩǪȎǹǺǩßǩǻǼǩáȄǻáǩǴßǩǶǭǩ ǻǷáǻǩǻȄǴǩǭȄǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩáǩǻȄǺǼȁȄǹǮǻȎǶǭǮǻȎǹdzǮǴǼéȁȎǶáçǯǩǻǻǩǹ åǰȎǵǮǶ ǶǮ éȁȎǶȁȎ ǻçǴßǩǶȄã ådzȎǴǮǻǻȎǬȎ ǪǷDzȄǶȁǩ ådzȎǴǭȎǬȎ ǻDZȎǺǻȎ ǻéǹǭǮ ǹÝǺȎǵǭǮǴǬǮǶǪǷǴǺǩǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻȄçDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼȁȄßǩçǺȄǶȄǴǩǭȄ âǷǺȄǵȁǩ ǩáǸǩǹǩǻǻǩǹǭȄ ǵȄǶǩ ǵǮdzǮǶǯǩDz ǪǷDzȄǶȁǩ ljǺǻǩǶǩ á âǷȁáǩǹǪǩǮǫdzǺȎǩǴǼßǩǪǷǴǩǭȄ ǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻȄ çDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼ ǪǷDzȄǶȁǩ ǻǩǴǩǸȁǩßȄǵǭǩǹ ǯçǵȄǺ dzéǶǭǮǹȎǺǩßßǩǭǮDzȎǶáǩǪȄǴǭǩǶǩǭȄǻéǺdzȎéǰȎǴȎǺ ǭǮDzȎǶǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǓǹǩǫǿǷǫdzǺȎǪåǴǵǮǻǮǴ ȆǴǵǮdzǮǶǯǩDzȄ]KPDQWDHY#DVWDQDPJGN]

ǓǷǶdzǼǹǺǶȄDz ǼǸǹǩǫǴȈȇȂDZDz ǛǗǗ ˆǚǑǘǓ ǙljǞljǛ˜ ǬljǺǻǩǶǩ ǹǩDzǷǶ ljǴǵǩǻȄǸǹljǪǩȈǭǷǵǷǽDZǺNJǑǖǺǷǷǪȂǩǮǻǷ ǸǹǷǫǮǭǮǶDZDZǻǷǹǬǷǫǸǷǹǮǩǴDZǰǩǿDZDZDZǵǼȂǮǺǻǫǩ ǩdzǻDZǫǷǫ ǭǷǴǯǶDZdzǩǛǗǗ ˆǚǑǘǓ ǙljǞljǛ˜ ǬljǺǻǩǶǩ ǹǩDzǷǶ ljǴǵǩǻȄ Ǹǹ ljǪǩȈ ǭǷǵ ǷǽDZǺ dzǷǻǷǹȄǮǺǷǺǻǷȈǻǺȈǬǫȀǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩǼǴ ǓǹǩǫǿǷǫǩǭdzǩǪǻǮǴ ǗǺǶǷǫǶǷDzǸǹǷǽDZǴȅǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻDZǭǷǴǯǶDZdzǩǫǷǪǴǩǺǻDZǩǹǾDZǻǮdzǻǼǹȄ DZǶǯǮǶǮǹǶǩȈ DZ ǻǮǾǶDZȀǮǺdzǩȈ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻȅ ǺǫȈǰǩǶǶǩȈ Ǻ ǬǹǩǯǭǩǶǺdzDZǵ ǺǻǹǷDZǻǮǴȅǺǻǫǷǵ ǑǵǼȂǮǺǻǫǷǫȄǺǻǩǫǴȈǮǻǺȈǶǩǻǷǹǬDZǴǷǻǷǵ ǔǷǻȯtljǫǻǷǵǩȁDZǶǩǵǩǹdzDZǔǩǭǩǬǫǻǮǾǶDZȀǮǺdzǷǮǺǷǺǻǷȈǶDZǮǶǮǼǭǷǫǴǮǻǫǷǹDZǻǮǴȅǶǷǮǬǷǴǴǩǶǭǺdzDZDzǵǮǻǷǭǸǹǷǫǮǭǮǶDZȈ ǻǷǹǬǷǫǺǻǩǹǻǷǫǩȈǿǮǶǩǴǷǻǩtǻǮǶǬǮǵDZǶDZǵǩǴȅǶǩȈǿǮǶǩǴǷǻǩ t njǩǹǩǶǻDZDzǶȄDzǫǰǶǷǺǫǶǷǺDZǻǺȈǶǩǪǩǶdzǷǫǺdzDZDzǺȀǮǻǑǑǓȯ.= ljǗˆNJǩǶdzǟǮǶǻǹǓǹǮǭDZǻ˜ǬljǺǻǩǶǩNJǑǖNJǑǓ

.&-%.=.;ǫǹǩǰǵǮǹǮǷǻǵDZǶDZǵǩǴȅǶǷDzǿǮǶȄǴǷǻǩ ǘǹDZǮǵǰǩȈǫǷdzDZǹǮǬDZǺǻǹǩǿDZȈǼȀǩǺǻǶDZdzǷǫǻǷǹǬǷǫǸǹǷDZǰǫǷǭDZǻǺȈǺǷǺǴǮǭǼȇȂǮǬǷǭǶȈǸǷǺǴǮǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶDZȈǶǩǺǻǷȈȂǮǬǷǷǪȃȈǫǴǮǶDZȈǫǹǩǪǷȀDZǮ ǭǶDZǺȀǩǺǷǫǭǷȀǩǺǷǫǸǮǹǮǹȄǫǶǩǷǪǮǭǺȀǩǺǷǫǭǷ ȀǩǺǷǫǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩǼǴǓǷȁdzǩǹǪǩǮǫǩǭǻǮǴ ǗdzǷǶȀǩǶDZǮ ǸǹDZǮǵǩ ǰǩȈǫǷdz DZ ǹǮǬDZǺǻǹǩǿDZDZ ǼȀǩǺǻǶDZdzǷǫ ǻǷǹǬǷǫ ǸǹǷDZǰǫǷǭDZǻǺȈ ǰǩ ȀǩǺ ǭǷ ǶǩȀǩǴǩ ǻǷǹǬǷǫ ǍǷdzǼǵǮǶǻȄ ǭǴȈ ǹǮǬDZǺǻǹǩǿDZDZ ǫ dzǩȀǮǺǻǫǮǼȀǩǺǻǶDZdzǩǻǷǹǬǷǫǸǹǮǭǺǻǩǫǴȈȇǻǺȈǷǹǬǩǶDZǰǩǻǷǹǼǻǷǹǬǷǫǴDZȀǶǷ ǴDZǪǷǸǹDZǶǩǴDZȀDZDZǶǩǭǴǮǯǩȂDZǵǷǪǹǩǰǷǵǷǽǷǹǵǴǮǶǶȄǾǸǷǴǶǷǵǷȀDZDzǸǷ ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅǺǻǫǼǻǹǮǻȅǮǬǷǴDZǿǩ ǍǷǸǷǴǶDZǻǮǴȅǶǼȇDZǶǽǷǹǵǩǿDZȇǵǷǯǶǷǸǷǴǼȀDZǻȅǸǷǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩ ǼǴǓǷȁdzǩǹǪǩǮǫǩǭǻǮǴ ǘǹǮǻǮǶǰDZDZǸǷǷǹǬǩǶDZǰǩǿDZDZǻǷǹǬǷǫǸǹDZǶDZǵǩȇǻǺȈǫǹǩǪǷȀDZǮǭǶDZǺ ȀǩǺǷǫǭǷȀǩǺǷǫǸǮǹǮǹȄǫǶǩǷǪǮǭǺȀǩǺǷǫǭǷȀǩǺǷǫǸǷ ǩǭǹǮǺǼǬljǺǻǩǶǩǼǴǓǹǩǫǿǷǫǩǭdzǩǪǻǮǴȆǴǩǭǹǮǺ ]KPDQWDHY#DVWDQDPJGN]

 ˆljǚǛljǖljNJljǒǛǎǙǎǓ˜ Ǐǡǚ ljNjǛǗǓæǔǀǓ ǛǎǙǍǀǏǎǓǎǡǎǔǎǖǍǀǙǜǏæǖǀǖǍǎǚljǜǍljǚljǛǛǤâ ljǜǓǟǑǗǖǤ njǗǔljǖǍǛǤâÞǍǀǚǀ ǏêǙnjǀǐǀǔǎǛǀǖǍǀnjǀ ǛǜǙljǔǤǞljNJljǙǔljǒǍǤ

ljǼdzǿDZǷǶǶȄã åǻdzȎǰȎǴǮǻȎǶ ǼǩáȄǻȄ ǯȄǴǭȄ㈘ǺÝǼȎǹȎǶǭǮǺǩßǩǻ ljǼdzǿDZǷǶǶȄã åǻdzȎǰȎǴǮǻȎǶ ǷǹǶȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǔǮǫǷǪǮǹǮǯȅǮdzåȁǮǺȎéDz ǔǷǻ+\XQGDL6DQDWD)Hǯȁ ǻéǺȎáǩǹǩȁǩǶǩáȯ.0+6+'38 dzåǴȎdzáçǹǩǴȄǶȄãǻȎǹdzǮǴǼdzǼÝǴȎǬȎǪǷDzȄǶȁǩ DZǮǺȎ ˆljǺǻǩǶǩNJÝDzǻǮǹǮdz˜ Ǐǡǚ ǵ ȯ =ǚ6ljǴßǩȁáȄǪǩßǩt ǷǶ ǪȎǹǵDZǴǴDZǷǶǪǮǺǯéǰáȄǹȄáéȁǵȄã ǻǮãǬǮǎãǻåǵǮǶǬȎǪǩßǩ ǪȎǹ ǵDZǴǴDZǷǶǪȎǹǯéǰǮǴǼǻåǹǻǵȄãéȁǯéǰ ǻǮãǬǮǓǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩǶȄãǺǷǵǩǺȄt éȁǯéǰáȄǹȄáǩǴǻȄǵȄãǮdzȎǯéǰ ǻǷáǺǩǶ ǻǮãǬǮ ǔǷǻ 7R\RWD $HQVLV ǯȁ ǻéǺȎ áǩǹǩ ǵǮǻǩǴǴDZdz ȁǩǶǩá ȯ%%5/ ( dzåǴȎdz áçǹǩǴȄǶȄã ǻȎǹdzǮǴǼ dzǼÝǴȎǬȎǪǷDzȄǶȁǩDZǮǺȎˆljǺǻǩǶǩNJÝDzǻǮǹǮdz˜ Ǐǡǚǵȯ=ljljljǴßǩȁáȄǪǩßǩ ǯǮǻȎ ǵDZǴǴDZǷǶ ǺǮǬȎǰ ǯéǰ ǯDZȄǹǵǩ ǻǷßȄǰǵȄã ǻǮãǬǮǎãǻåǵǮǶǬȎǪǩßǩ ǯǮǻȎǯéǰǺǮdzǺǮǶǮdzȎǵȄãǻǷßȄǰǯéǰ ǻǮãǬǮǓǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩǶȄãǺǷǵǩǺȄt ǮdzȎ ǯéǰ ǷǻȄǰ ǻåǹǻ ǵȄã ǺǮǬȎǰ ǯéǰ ǯǮǻǸȎǺ ǻǮãǬǮ âljǛǤǚǜǡǤǙǎǛǀǖǍǎǛǀǙǓǎǔǜ êǡǀǖ  ˆǏǮdzǮȁǮǴǮǶǭȎǹǼǬǮ ǯǩǻǩǻȄǶ ˆljǺǻǩǶǩNJÝDzǻǮǹǮdz˜ Ǐǡǚ ǷǪȃǮdzǻȎǴǮǹȎǶ ǺǩǻǼ ǯåǶȎǶǭǮ ǎǹǮǯǮǶȎ ǪǮdzȎǻǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ NJçDzǹȄá ǪǷDzȄǶȁǩ ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩ áǩǻȄǺǼßǩǩǹǶǩǴßǩǶåǻLǶLǵ

 ǯǮdzǮ ǻçǴßǩǴǩǹ éȁLǶ ǸǩǺǸǷǹǻǻȄã ǶǮǵǮǺǮ ǯǮdzǮ ǻçǴßǩǶȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶ dzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶ áçǯǩǻǻȄã dzåȁLǹǵǮǺLǶ ǺǩǴȄǺǻȄǹǼéȁLǶǻéǸǶçǺáǩǴǩǹȄǶǵLǶǭǮǻǻL ǻéǹǭǮ dzåǹǺǮǻǮ ǷǻȄǹȄǸ ǯǮdzǮ ǻçǴßǩǶȄ ǺǩǴȄáǻȄáǮǺǮǸdzǮáǷȇǽǩdzǻLǺLǶǹǩǺǻǩDzǻȄǶ ǺǩǴȄáǷǹǬǩǶȄǪǮǹǬǮǶáçǯǩǻǻȄãdzåȁLǹǵǮǺL ǶǮ ǩǻǩǴßǩǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǶǷǻǩǹDZǩǴǭȄá dz Ǽ Ý Ǵ ǩ Ƕ ǭ Ȅ ǹ Ȅ Ǵ ß ǩ Ƕ dz å ȁ L ǹ ǵ Ǯ Ǵ Ǯ ǹ L Ƕ ǺǷǶǭǩDzǩá ǩßȄǵǭǩßȄ ȁǷǻǻȄã ǪǷǴǼȄǶ ǹǩǺǻǩDzǻȄǶ ǪǩǶdzǻǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǶȄã ǻéǸǶçǺáǩǺȄǶâçǯǩǻǻǩǹǭȄãǻéǸǶçǺáǩǴǩǹȄ ǺǩǴȄǺǻȄǹßǩǶǶǩǶ dzǮDzLǶ ǯǮdzǮ ǻçǴßǩßǩ ǪLǹ ǯçǵȄǺǺǩßǩǻȄLȁLǶǭǮáǩDzǻǩǹȄǸǪǮǹLǴǮǭL ǐǩãǭȄ ǻçǴßǩǴǩǹ éȁLǶ ǺǩǴȄǺǻȄǹǼ éȁLǶ ǻéǸǶçǺáǩǴǩǹȄǶ ǵLǶǭǮǻǻL ǻéǹǭǮ dzåǹǺǮǻǮ ǷǻȄǹȄǸ ǯǩǹßȄǶȄã ǯÝǶǮ ǰǩãǭȄ ǻçǴßǩǶȄ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻLdz ǻLǹdzǮǼ ǻǼǹǩǴȄ dzǼÝǴLǬLǶLã dzåȁLǹǵǮǺLǶ ǰǩãǭȄ ǻçǴßǩǶȄ ǺǩǴȄáǻȄáǮǺǮǸdzǮáǷȇǽǩdzǻLǺLǶǹǩǺǻǩDzǻȄǶ ǺǩǴȄáǷǹǬǩǶȄǪǮǹǬǮǶáçǯǩǻǻȄãdzåȁLǹǵǮǺL ǶǮǵǮǺǮ ǩǻǩǴßǩǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǶǷǻǩǹDZǩǴǭȄ dzǼÝǴǩǶǭȄǹȄǴßǩǶ dzåȁLǹǵǮǴǮǹLǶ ǺǷǶǭǩDzǩá ǩßȄǵǭǩßȄ ȁǷǻǻȄã ǪǷǴǼȄǶ ǹǩǺǻǩDzǻȄǶ ǪǩǶdzǻǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǶȄã ǻéǸǶçǺáǩǺȄǶâçǯǩǻǻǩǹǭȄãǻéǸǶçǺáǩǴǩǹȄ ǺǩǴȄǺǻȄǹßǩǶǶǩǶdzǮDzLǶǰǩãǭȄǻçǴßǩßǩǪLǹ ǯçǵȄǺǺǩßǩǻȄLȁLǶǭǮáǩDzǻǩǹȄǸǪǮǹLǴǮǭL dzǮǸLǴǭLdzǯǩǹǶǩǶȄãǮǶǬLǰLǴǬǮǶLǶǹǩǺǻǩDzǻȄǶǻåǴǮǵáçǯǩǻȄǶȄãǻéǸǶçǺáǩǺȄǵǮǶ dzåȁLǹǵǮǺLǶ âǩǻȄǺǼȁȄ ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǻǩǶ dzǮDzLǶ ǯéǬLǶǬǮǶ dzǮǰǭǮ ǻåǴǮǵ áçǯǩǻȄǶȄã ǻéǸǶçǺáǩǺȄáǩDzǻǩǹȄǴǩǭȄ  ǰǩãǭȄ ǻçǴßǩ ådzLǴLǶLã ådzLǴǮǻǻ Ldzǻ Ǯ ǹLǶ dzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶ áçǯǩǻǻȄã ǻéǸǶçǺ áǩǺȄǶ ǺǷǶǭǩDzǩá ǺǩǴȄǺǻȄǹßǩǶǶǩǶ dzǮDzLǶ áǩDzǻǩǹȄǴȄǸ ǪǮǹLǴǮǻLǶ ǻéǸǶçǺáǩǺȄǶ áǷǺǩǪǮǹǮǷǻȄǹȄǸǰǩãǭȄǻçǴßǩǶȄãådzLǴL ǸǩǺǸǷǹǻȄǶȄã ǶǮǵǮǺǮ ǷǶȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶ

ǚǎǖǀǕǛǎǔǎǝǗǖǤ

ǷǬǸdzǯǬǹ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎǍȎǶǸǹǷǪǴǮǵǩǴǩǹȄǶǰǮǹǻǻǮǼǷǹǻǩǴȄßȄǶȄ㘠ǺǮǶȎǵ ǻǮǴǮǽǷǶȄǩǹáȄǴȄ ǭǮǺǻǹǼdzǻDZǫǻȎ ǯÝǶǮǹǩǭDZdzǩǴǭȄçDzȄǵǭǩǹßǩ áǩǻȄǺǻȄ ǵÝǺǮǴǮǴǮǹ ǪǷDzȄǶȁǩdzÝǺȎǪDZ ǵǩǵǩǶǭǩǹǭȄã dzåǵǮǬȎǶǮ ǯéǬȎǶǼȎãȎǰǬǮǪǷǴǩǭȄ

Îòàí

îòáàñûíàí áàñòàëàäû!

dzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶáçǯǩǻǻȄãdzåȁLǹǵǮǺLǶǶǮ ǰǩãǭȄ ǻçǴßǩǶȄã ådzLǴL ǸǩǺǸǷǹǻȄǶȄã ǶǮǵǮǺǮ ǷǶȄã ǯǮdzǮ ǪǩǺȄǶ dzǼÝǴǩǶǭȄǹǩǻȄǶ áçǯǩǻǻȄãǶǷǻǩǹDZǩǴǭȄádzǼÝǴǩǶǭȄǹȄǴßǩǶ dzåȁLǹǵǮǺLǶçǺȄǶǼáǩǯǮǻ ljdzǿDZǷǶǮǹǴLdzáǷßǩǵǭǩǹǷǴǩǹǭȄãǩdzǿDZȈǴǩǹȄǶǩDZǮǴLdzǮǻǮǻLǶǩdzǿDZǷǶǮǹǴLdzáǷßǩǵǭǩǹ ǻǼǹǩǴȄ ǩáǸǩǹǩǻǻȄ áǩǵǻDZǻȄǶ ǩdzǿDZǷǶǮǹǴǮǹ ǻLǰLǴLǵLǶǮǶ ǩáǸǩǹǩǻǻȄá ǾǩǪǩǹǴǩǵǩ ǯǩǹDZȈǴǩǶǼ ǺÝǻLǶǭǮǬL éǰLǶǭLdzåȁLǹǵǮǶLã ǻéǸǶçǺáǩǺȄǶçǺȄǶǩǭȄ ǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩáǩǻȄǺǼßǩǶDZǮǻǪLǴǭLǹǬǮǶ ǻçǴßǩǴǩǹǭȄãåǻLǶLȁǻǮǹLǶáǩǪȄǴǭǩǼǯÝǶǮ ǷǴǩǹǭȄǻLǹdzǮǼǻǩǴǩǸǮǻLǴǬǮǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǻǷǴȄáǯDZǶǩßȄǪǷǴßǩǶdzǮǰǭǮǯéǹǬLǰLǴǮǭL æǻLǶLǵǭȎ áǷǴǵǩáǷǴ ǻÝǺLǴǵǮǶ ǪǮǹǬǮǶ dzǮǰǭǮǻǩǴǩǸǮǻLǴǮǻLǶáçǯǩǻǻǩǹǭȄãǪǷǴǼȄǶ ǻǮdzǺǮǹǼǭLǺǩǻǼȁȄǺǷǴǯǮǹǭǮǪLǹǯçǵȄǺ ǺǩßǩǻȄ LȁLǶǭǮ ǯéǰǮǬǮ ǩǺȄǹǩǭȄ ǯÝǶǮ ǷǺȄǶǭǩ dzåǹǺǮǻLǴǬǮǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǪLǹǮǼL ǪǷǴǵǩßǩǶ ǯǩßǭǩDzǭǩ çǺȄǶȄǴßǩǶ åǻLǶLǵ ǻLǹdzǮǴǵǮDzǭLæǻLǶLǵǸǷȁǻǩǵǮǶdzǮǴLǸǻéǺdzǮǶ dzǮǰǭǮ ǷǺȄǶǭǩ dzåǹǺǮǻLǴǬǮǶ áçǯǩǻǻǩǹǭȄã ǪLǹǮǼL ǪǷǴǵǩßǩǶ ǯǩßǭǩDzǭǩ çǺȄǶȄǴßǩǶ åǻLǶLǵ ǻLǹdzǮǴǵǮDzǭL ǪçǴ ǻǼǹǩǴȄ ǺǩǻǼȁȄ åǻLǶLǵ ǪǮǹǬǮǶ ǻçǴßǩßǩ ǪǮǺ ǯçǵȄǺ dzéǶL LȁLǶǭǮǯǩǰǪǩȁǩǶȄǺǩǶǭǩǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ ljǼdzǿDZǷǶßǩ áǩǻȄǺǼȁȄǴǩǹǭȄ ǻȎǹdzǮǼ ǩǼdzǿDZǷǶ åǻdzȎǰǼ ǻǼǹǩǴȄ ǾǩǪǩǹǴǩǶǭȄǹǼ ǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶ dzéǶǶǮǶ ǪǩǺǻǩǸ åǻǮǭȎ ǯÝǶǮ ǩǼdzǿDZǷǶ åǻdzȎǰȎǴǬǮǶǬǮ Ǻǩßǩǻ áǩǴßǩǶǭǩ ǩȈáǻǩǴǩǭȄ ǓǮǸȎǴǭȎdzǯǩǹǶǩǴǩǹǭȄáǩǪȄǴǭǩǼ éȁȎǶ ǭǮǸǷǰDZǻǻȎdzȁǷǻˆljǺǻǩǶǩNJÝDzǻǮǹǮdz˜Ǐǡǚ NJǚǖNJǑǓ+6%..=.;,%$1 .= ljǶȄáǻǩǵǩ éȁȎǶ ǵȄǶǩǵǮdzǮǶǯǩDzßǩǾǩǪǩǹǴǩǺȄãȄǰljǺǻǩ Ƕǩ áǩǴǩǺȄ ǔǮǫǷǪǮǹǮǯȅǮ   

©ǽȈȉȈȘªȚȍȓȍȈȘȕȈșȣȕȈȕ ©ǴȍȘȍȑȓȭȖȚȉȈșȣª ȎȈȓȗȣʘȓȚȚȣʐ ȉȈȑʐȈțȣȕ ȚȈȔȈȠȈȓȈʔȣȏȌȈȘ

ಉ̯̞̦̞̥ದ̼̣̱̌̍̔̌ ϭˁಁ˄ʳˀʪʫʻ̭̯̣̼̍̌̌̔ ˃̨̣̼ಢ̼̬̌ದwww.kaztube.kž̭̜̯̼̦̔̌

ǞljNJljǙǔljǖǍǤǙǜ ǯȄǴßȄ ǺÝǼȎǹǭǮ ǺǩßǭǮ ǘǷǴDZǻǮǾǶDZdzǩǴȄá dzǷǴǴǮǭǯßDZǵǩǹǩǻȄǶǭǩ NJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdz áǩǴǩǻǼǹDZǺǻǮǹȎǶȎã dzǮǰǭǮǺǼȎåǻǮǭȎǏǩȈǼǯéǹǼȁǩãßȄǻǩǼǺǼǩǫǻǷǫǮǴǷǵǷǻǷ ǺǸǮǴǮǷǯÝǶǮǩǻǺǸǷǹǻǻǩǹȄǶȄãÝǼǮǺáǷDzǴǩǹȄȁǩáȄǹȄǴǩǭȄ èDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼdzǷǵDZǻǮǻȎǶȎãǻǮǴ 

âǩǰǩáǹǩǭDZǷǺȄǶȄãçǯȄǵȄǹǩǭDZǷǶȄãǓǷǶǿǮǹǻǻȎdz ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǴǩǹǭȄ ǭǩDzȄǶǭǩǼ ǪåǴȎǵȎǶȎã ǯǮǻǮdzȁȎǺȎ ǚǮǹßǩǰȄǛçǹǺȄǶǪǩǮǫáǩÝǸdzǮǺȎ ǚljǙljNJljǔǛljNJǎǓâǤǐǤǖǤä

ˁʳʯʧʫʮ౭ʺˏˁʶʫˀʫʶʿʫ͍ Астана қаласы әкімдігінің «Жұмыспен қамту орталығы» КМК-ге хабарласыңыз! Мекенжайы: Астана қаласы, Брусиловский көшесі, 17/3, Бизнес-орталық ғимаратының 2-қабаты. 104,5,14,34 автобустарымен келуге болады. Анықтама алу телефоны: 57-88-88.

áǩDzǻȄǺ ǪǷǴǼȄǶǩ ǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄ áǩDzßȄǺȄǶǩ Ƿǹǻǩá ǻǩǺȄǸdzåãȎǴǩDzǻǩǭȄ

ǯȄǴǭȄãǯǮǴǻǷáǺǩǶȄǶǭǩâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǘǹǮǰDZǭǮǶǻȎǶȎã ȯædzȎǵȎǵǮǶˆǕǮǹǮDzǴȎǷǻǪǩǺȄ˜çǴǻǻȄádzǷǶdzǼǹǺȄǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶǪǷǴǩǻȄǶ ǓǷǶdzǼǹǺéȁdzǮǰǮãǪǷDzȄǶȁǩåǻdzȎǰȎǴǮǭȎǪȎǹȎǶȁȎdzǮǰǮãtǩǼǭǩǶǭȄáǮdzȎǶȁȎ dzǮǰǮãtǷǪǴȄǺǻȄáéȁȎǶȁȎdzǮǰǮãtǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄá ǓǷǶdzǼǹǺáǩ áǩǻȄǺǼ éȁȎǶ ǻǩǸǺȄǹȄǺǻǩǹ áǩǯǮǻǻȎ áçǯǩǻǻǩǹ áǷǺȄǵȁǩǺȄǵǮǶǪȎǹǬǮǩǹǶǩDzȄǸȎȁȎǶǭǮǩǼǭǩǶǭȄá áǩǴǩǴȄá ÝdzȎǵǭȎdzǻǮǹǬǮ ǯȄǴǭȄãǺÝǼȎǹȎǩǹǩǴȄßȄǶǭǩǪǮǹȎǴǮǭȎ ǎǬǯǮDzǻǮǬǯǮDzǴȎ ǩáǸǩǹǩǻǻȄ ZZZDVWDQDQHZVN] ǺǩDzǻȄǶǩǶ ǩǴǩ ǩǴǩ ǺȄǰǭǩǹ

ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǛȎǴǭǮǹǭȎǭǩǵȄǻǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄǶȄã çǯȄǵȄ ˆljǴǭǩǺǸǩǶ˜ ǯǼǹǶǩǴȄǶȄã ǪǩǺȁȄǺȄ ǻȎǴ ǯǩǶǩȁȄǹȄǓéǴÝǶǛçǹȄǺǪǮdzáȄǰȄǶȄãǩßǩǺȄǺǷßȄǺ ǩǹǭǩǬǮǹȎ ǕljǜǚǤǕNJǎǓǛèǙǤǚNJǎǓèǔǤǖǤä áǩDzǻȄǺ ǪǷǴǼȄǶǩ ǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄ áǩDzßȄǺȄǶǩ ǷǹǻǩáǻǩǺȄǸdzåãȎǴǩDzǻǩǭȄ kx‰Šx…xxĭx„“v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ©¨L¢ª©ªL›L ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÐÅÄÀÊÒÎÐ }¨™¦£˜ªĭx„}…

yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ †ˆ“…yx‰xˆ“ ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“

౭̜̼̥̭̯̼̬̱̹̼̣̬̔̌̌͗ ౢˀʿ̛̬̖̖̦̯̞̙̦̼̦̔̌̔̌̚ಢ̼ಁ̜̖̣̖̬̞̭̯̖̬̞̙̔೅̦̖ ̨̯̭̼̣̼̍̌ದͲ̴̨̛̖̥̬̣̼̔̐̌́ದ್̭̭̯̙̦̞̦̖̞̌́̌̔̐ಱ̣̯̯̼ದ̡̨̛̛̥̭̭́ ౢˀʥ̜̣̦̼̭̙̌̌೅̦̖̌ದ̪̬̯̖̦̯̯̞̞̌̌̌̐̐ ౢˀʺ೅̛̛̛̖̦̖̯̥̦̭̯̬̣̞̞̔̐ ౢˀʫಪ̡̖̙̍೅̵̦̖̣̼̌ದ̯̼೅̡̣̖̱̥̖̯̯̞ದ̨̬ಢ̛̛̱̥̦̭̯̬̣̞̞̌̐ ౢˀಉಪ̡̛̛̞̬̣̞̥̱̥̦̭̯̬̣̞̞̔̌̐

ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ

ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ Ó¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ÎĪñäġìÁÖÁÎĭÜÈÜ ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ

ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ

ÅôìáóĭÁÇÜÂÁÊ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉÎ

ՆŠ†Š,ƒ, ‰Ī£ª˜¥‰},Ò

{˜Ÿªĭ˜Ÿ˜Ĭ©ª˜¥ˆ©§«™£ ¢˜©³¥³ĦxĬ§˜¨˜ª¤ ¥ ©ª¨£L›L¥œžªL¨¢£L§Ě{¢«Ģ£L›L™¨L£›¥ ˆœ˜¢® ·Ĭ¦£ž˜Ÿ™˜ £¨L¥LĦ§L¢L¨£¨L¤¥¢ĤŸĬ˜¨˜©³¥™Ĥ£L©«L°˜¨ª¤© {˜Ÿªkx©ª˜¥˜˜Ĭ°˜¤³v›˜ŸªL¨œ˜¢® ·©³¥³Ħ¢¦¤§´¶ª¨£L¢¦¨ª˜£³Ĩ³¥œ˜ª¨L£L§Ĭ˜ªª˜£œ³ËÆÈÆËÙ¼ÑÆÅÁËÓÏÑ — ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ

ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ

ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ

„¢¥ž˜¡³¤³Ÿ „¢¥ž˜¡³¤³Ÿ x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³ ÅïòóüĬ¢Ĥ°©L ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©L ª£¬˜¢© 

ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ËġîáêüíÒģËÆÎ

Ә¨˜£³¤³ 15100 Ҙ§©³¨³©Ě Ҙ§©³¨³©Ě Âáòðáöáîá x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³~Ī™˜¥¦š¢Ĥ°©L k€Ÿœ˜ª£´©ªš¦y„v~‰


16 Ě 

ÂæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ˏǴǬǷǨǧȆǴ ʥ೴˛˧ˮౢ˘ˣ˘೪೵ˬ˵˵́೪഑ˮ˟˲˶ˮˤ˚˟˲˳ˤ˵˟˵˧ˮ˧೮ʮ˘˭˙́ˬʮ˘˙˘˟˚˘˵́ˮ˞˘೦́೴ˬ˪˟ˮ˪˯ˮ˻˟˲˵ ˣ˘ˬ́ˮ˞˘˙˟ˬ˛˧ˬ˧೪˯˙́ˣ˾͕́˭ഉ˞˟ˮˤ˟˵೪˘˥˲˘˵˪˟˲˧ˀ˘˶˾˘ˮʽ˲˘ˣ˙˘˟˚˘ˮ́೮ͨʤ೪೪˶ͩ˘˵˵́ ˢ˟˪˟˪˯ˮ˻˟˲˵˧഑˵˟˞˧͘ౢ˘ˣ˘೪˵́೮˵഑ˬ˘˳˱˘˙́ˮ́೮˭˟˲˟˥˧ˮ˟ˬ˧˭˧ˣ˞˟೦˘ˮ˘˟˭˟˳͕˘ˬ́˳Ͳˢ˘೪́ˮ ˾˟˵˟ˬ˞˟˲˞˟˵˘˳́˵́˱ˢ೴˲˛˟ˮ഑ˮ˟˲ˤ˟˳˧˭˟ˮ˪˟˾˘ˬ˞́ˮ˞˘ഉ೮˛˧˭˟ˬ˟˳˪˟ˮ˟˞˧˪͘˃˟˪഑ˮ˟˲˞˧೮ ˵഑೮˧˲˟˛˧ˮ˞˟഑˲˙˧˛˟ˮ˳೵˺˙˘˵˵́˯೪́˲˭˘ˮˮ˘ˣ˘˲́ˮ˘೵˳́ˮ೦˘ˮ˞́ˢ഑ˮ˪഑˲˞˧˪͘͘͘ – Әнші-сазгерлердің арасында «Маған өнер анамнан дарыпты, нағашы жұртымнан сіңді немесе атамнан келген» дейтіндер көп. Ал сіздің бойыңыздағы дарын қалай ашылды? – Әкем Жұмабек Қамбарбайұлы «сегіз қырлы, бір сырлы» кісі еді. Домбырада жақсы ойнайды, шертпе күйдің шебері-тін. Алматының іргесіндегі Талғар ауданының атынан айтыстарға қатысып жүрді. Әсіресе, замандастарына есімі кеңінен таныс. Ол спорттан да кенде емес еді. Еркін күрестен талай додада топ жарған. Жазатыны да бар. Аудандық, облыстық басылымдарға мақалалары тұрақты шығып тұрды. Бес аспаптығы сондай, өзі қобыз оятын. Яғни, қолынан шыққан қобыздары әлі бар. Ал, әкеме мұндай өнер атамыздан дарыса керек. Әлшекей күйлерін бүгінге жалғаған Қамбарбай да домбыраны өте жақсы тартқан көрінеді. Ұлы Отан соғысына қатысқан ол өз бойындағы өнерін әкеме сіңірген екен. Біз де кішкене кезімізден домбыраның қоңыр үніне елтідік, қоңыр күймен тербелдік. Шаңырақта бес ағайындымыз ғой. Бәріміз қосыла күй шертетін күндеріміз көп еді. – Яғни, сізден басқа бауырларыңыз да өнерден кенде емес болды ғой? – Иә, осы шығармашылық концертімде халықаралық байқаулардың лауреаттары Маржан, Балжан есімді сіңлілерім сахнаның сәнін ашуға, кештің маңызын арттыруға септесетін болады. – Ал, сіз қылқобызды қалай қолыңызға алдыңыз? – Рас, Кеңес заманында қоғам қобыз атаулыға үрке қарайтын, құдіретін сезіне бермейтін, «Бақсының аспабы» деген сықылды басқаша көзқараста еді. Бірақ, мен өнер мектебінің табалдырығын аттағаннан қазақтың төл қобызын таңдадым. Ол кезде бар-жоғы үшінші сыныпта оқитын едім. Соның өзі өнерде кеш саналады. Ұстазым Әбдіманап Жұмабекұлы қолыма қарап, «Саусақтарың өте нәзік екен. Қобыз шалуға келер ме екен» деп күмәнданған да еді. Алайда, талпынысым мен құштарлығымның, қабілетімнің арқасында бірнеше жылда-ақ нәтиже шығардым. Қобызды еркін меңгеріп, тіпті, түрлі байқауларда бағымды сынап, жүлделі орындардан көріндім. – Ең үлкен жеңісіңізді есіңізге түсіріңізші. – 1990 жылы Атырау қаласында Құрманғазы атындағы екінші республикалық байқау ұйымдастырылды. Осы өнер додасы әлі мектеп қабырғасынан шықпаған менің бағымды ашты. Түбегейлі өнерді таңдауыма себеп болып, үлкен сахнаға жолдама берді. Ол сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен отыз бес жасқа дейінгі кілең «сен тұр, мен атайын» деген қобызшылар қатысты. Бірақ, қазылар менің ойнау шеберлігіме тәнті болып, дарынымды бағалап, бас жүлдені қанжығама байлады. Бұл – мен, оныншы сыныптың оқушысы үшін күтпеген жеңіс болатын. Сондықтан, бағасы да зор, құны да айрықша. Өмірлік мұратыма қобыздың жеткізетінін сезсем керек, мектеп бітіргеннен кейін, қай мамандықты таңдаймын деп ойланбастан Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясына құжат тапсырдым. Білім ордасында оқи жүріп, өнерімді «Мұрагер» ансамблінде шыңдадым. О-о, ол кезде бұл ансамбльдің құрамында нағыз өнер шеберлері, орындаушылар бар еді, беделі де мықты болатын. Соның арқасында әлемнің талай елін аралап, концерт бердік. – Әр өнерпаздың паспортына айналған бір туындысы болады. Сізді жұрт «Аққу» күйімен танитын сияқты... – Иә, әу баста «Аққу» күйімен танылдым, атым шықты. Бір қызығы, осы күйді

орындағанымда, шетелдіктер «Бұл қандай әдемі үн, әсерлі саз, қандай аспап?!» деп таңдай қағады, тамсанады. Тіпті, қобызға психологиялық емдеу аспабы ретін қарайды олар. Өзге мемлекетте өткен әр кешімнен қонақтарым сондай сергіп, рухани ләззат алып қайтатынын сезінемін. Ал, өзім қобыз шалсам, тылсым күйге енемін. Өткен жылдың қараша-желтоқсан айларында Германияның тоғыз қаласын аралап, концертімді берген едім. Тросин қаласындағы өнер университетінде көне аспаптар факультеті бар екен. Соның жетекшісі, профессор Том Шмит арнайы шақырып, студенттерге шеберлік сыныбын өткіздім. Неміс жастарына Қорқыттың күйлерінен бастап үйретіп, қазақ өнерінің інжумаржанын таныстырдым. «Аққу» күйінің елімізде де тыңдаушылары баршылық. Президент ең алғаш таққа отырған жылы, оркестрінде қызмет еткенімде қабылдауында болып, орындап бергенмін. Нұрсұлтан Әбішұлы қай кезде де ықылас қойып тыңдап, ризашылығын білдіріп жүреді. Әлі де жоғары деңгейдегі кештердің сахнасынан көрініп тұрамын. – Еліміздегі дәстүрлі өнердің дамуына қандай баға бересіз? Эстрада әлдеқашан ілгерілеп кетті. Олпы-солпысы болса да, біраз биіктегені рас. Ал ұлттық аспаптар... – Мен Қазақстандағы өнердің дамуына сырт көзбен қарап көрдім. Зер сала үңілдім. Қайран қалғаным, шетелдіктер қобыз үніне елітіп, өзгеше күйге бөленіп, тыңдай түседі. Ал, біздегі тыңдармандар арасында мән бере бермейтіндер көп әлі. – Бұл – қобыз аспабы болашақта тек мұражайларда тұрады деген күдік тудырмайды ма? – Олай деуге тағы аузым бармайды. Мен Астанаға жарты жыл бұрын ғана келдім. Өнер ордалары шәкірттерінің қобыз үйренуге деген қызығушылықтары жоғары. Тағы айтайын дегенім, менің шет елде де шәкірттерім бар. Осы жолғы концертіме солардың біреуі келіп, өнерін көрсететін болады. – Қобызда күй қалай туады? Көне аспапты бақсылықпен байланыстырып жатамыз...

– Бұл – рас. Қобыз күйлерінен бақсылық сарын байқалатынына көзім әбден жеткен. Қазақ қобызшыларынан, мәселен, Қорқыттан, Қойлыбайдан, Нышаннан бүгінге көп қазына қалмаған. Бірақ, торғайлық Қазыбек Әбенов көптеген күй шығарып кетті. Мен Ықыластың, Сүгірдің күйлерін орындағанды ұнатамын. Орындай отырып, күйдің болмысынан философиялық ойларды ұғамын. Осыған қарап, күйдің астарында тұтас өмір, дүние жатыр деп ойлаймын. Кейде, өзімнен де оңашада бір сарындар туады. Байырғы бақсылардай, болашақты көретін, сезетін қасиетім бар сыңайлы... Осы кеште «Арда» деген жаңа күйімді жұртшылық назарына ұсынбақпын. Тағы бір айтайын дегенім, бүгінгі сазгерлер күйді бір формаға бағындырғысы келеді. Ал меніңше, өнерде еркіндік керек. Шығарма қалай туады, солай жазылсын. – Қазақтың бас шаһарындағы тұңғыш шығармашылық концертіңізден тағы қандай жаңалық күтеміз? – Қазақ қобыздың киесі бар екенін айтады. Расында, қобыз – адамзаттың аспабы. Қобыздың құдіретіне, күйіне қарап, жат ұлттар қазақ халқының ұлылығына көз жеткізді. Бұған нық сенімдімін. Сондықтан, астаналықтар алдындағы шығармашылық кешіме зор жауапкершілікпен қарайтынымды айтқым келеді алдымен. Мұнда бұрын-соңды орындап жүрген күйлерімді, рояльмен Еуропа шығармаларын орындаймын. Көрерменге ұсынатын көп сыйымның бірі – композитор Базарбай Жұманиязовтың керемет бір туындысы. Бұл күй маған тек қылқобызда орындау үшін туған сияқты. Бұдан басқа да жаңа күйлерді тарту етемін. Концертті «Аққу» күйімен тәмамдамақпын. – Әңгімеңізге рахмет! Сұхбатты жүргізген: Асхат РАЙҚҰЛ

÷ ÚêýĂê ÊÏÌÊ üôïúď Ë ê ú Ñ ó ê Ê Ĵ Ú Ø òïü öľîï÷

 ş ų ř «ŢŦ ũŘŤò šśŝ Ä ţ Ţ Ř Ű ŪųţũųŤ ą

ĴøëąñĂ

» ť ŏ Ť ŝťŝ

42 (3099) 2014-04-17  

АСТАНА АҚШАМЫ 42 (3099) 17 сәуір 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you