Page 1

Ě

40 

ÒÆμ

12 ÒģÔ¼Ñ ÇÜÌ ÇÜÌ

ÇæìâáĨüóüíæîçüìåáíåüĨü òïìóġòóĄëíò -3°.. -2°

ÓáĦáóôüòáĨáóíéîôó

0°..+2°

:::$67$1$$.6+$0<.= 6+$0<.=

ËġîâáóôüòáĨáóíéîôó ËġîĪèáĬóüĨüòáĨáóíéîôó ÂĪìëġîäĄæĦüòóüĬáôá n&–çüì ÆĦòôüĬóæíðæñáóôñá n&–çüì

2-бетте

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

ʶ˟˾˟ʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˙˘˳˾́˳́ ʻ೵˲˳೵ˬ˵˘ˮʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˵́೮ ˵഑˲˘೦˘ˬ́೦́˭˟ˮ౭ˬ˵˵́೪ ˤˮ˚˟˳˵˯˲ˬ˘˲˪˟೮˟˳˧ˮ˧೮˯˵́˲́˳́഑˵˵˧͘ʽˮ˞˘˯˵˘ˮ˞́೪ ˪ഉ˳˧˱˪˟˲ˬ˧˪˵˧˞˘˭́˵˶˞́೮ ഑ˣ˟˪˵˧˭ഉ˳˟ˬ˟ˬ˟˲˧ˢ˘ˮͲ ˢ˘೪˵́˵˘ˬ೪́ˬ˘ˮ˞́͘ ʮˤ́ˮ˞́˘˾೪˘ˮʫˬ˙˘˳́ ˟ˬ˧˭˧ˣ˞˟˙ˤˣˮ˟˳˳˘ˬ˘˳́ˮ ഑˲˪˟ˮ˞˟˵˶೴˾˧ˮ˪഑˱˵˟˛˟ˮ ˾˘˲˶˘ˬ˘˲ˢ˘˳˘ˬ́˱ ˢ˘˵೪˘ˮ́ˮ˘ˮ˺˘˙˘˲˞˘˲˟˵˵˧͘ ʶഉ˳˧˱˪˟˲ˬ˧˪ˮ́˳˘ˮ˞˘˲́ˮ˘ ˵˟˪˳˟˲˶˾˟˪˵˟ˬ˧˱͕˙˧˲ˮ˟˾˟˲˟˵ ˭˯˲˘˵˯˲ˤ˥ˢ˘˲ˤ̆ˬ˘ˮ೦˘ˮ́ˮ ˘˥˵೪˘ˮʿ˲˟ˣˤ˞˟ˮ˵˙ˤˣˮ˟˳˵˧ ഑˲˪˟ˮ˞˟˵˱˟˥˧ˮ˾˟͕̃˪˯ˮ˯˭ˤ˪˘ˮ́˘ˬ೦˘ˢ́ˬˢ́˵˶˭೴˭˪˧ˮ ˟˭˟˳˵˧˛˧ˮ˘˵˘˱഑˵˵˧͘

ʂɧɹɮɧʃȱ ɮɧʁɧʈʛʃɮɧɭʛȱ ʂɧʒɧɩɩɧʊ

12-бетте

¼ÇË×IJ¼Ç¼Ç×IJÍÁɽ³Ç³Æ  ¼ ¼

DZˏǷǪǬǴǨʵDzǪǬǴ

9-бетте

ǫǧˁʽ

ɳɧʆʅʃȱ ɳʌʂɩɧɭʛ

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


3 Ě 

&æîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǫ‫ز‬ǴǬDZǬǷ

9ġĠěģĜĖĩĖĥĠěĦĮIġIĠ

ĜYĠĨěğĚI ʫˬ˙˘˳́ˮ́೮ ͨౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ˢ˯ˬ́ͲϮϬϱϬ͗ ˙˧˲˭˘೪˳˘˵͕˙˧˲˭೴˞˞˟͕ ˙˧˲˙˯ˬ˘˾˘೪ͩʮ˯ˬͲ ˞˘˶́ˮ˞˘˭೴˭˪˧ˮ˞˧˛˧ ˾˟˪˵˟˶ˬ˧˘ˣ˘˭˘˵˵˘˲೦˘ ˪഑˙˧˲˟˪˪഑೮˧ˬ˙഑ˬ˶ ˪˟˲˟˪˵˧˛˧ˮ˙˘˳˘˘˥˵˵́͘ Астана қаласының балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесі Манас көшесіндегі 19-үйде, екі қабатты ғимаратта орналасқан. 1981 жылы ол ақыл-есі кем балаларға арналған балалар үйі ретінде ашылса, кейін мекеме базасында балалардың күндізгі уақыттарын осында өткізуіне мүмкіндіктер қарастырылып, күндізгі бөлімшесі ашылды. Қазіргі кезде Астана қаласы әкімдігінің балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесінде 210 бала тәрбиеленуде. Стационар бөлімшесінде 120 бала болса, күндізгі бөлімшеде үш жастан он сегіз жасқа дейінгі созылмалы ауруларға ұшыраған, аутизмі, Даун синдромы бар 90 тәрбиеленуші бар. Біз оларды белсенді өмірге тартамыз. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөліп, олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуына күш жұмылдырудамыз. Мүгедектер тек жәрдемақы алып қана қоймайды, сонымен бірге өздерін қоғамның мүшесі, пайдалы еңбеккер ретінде сезінуі үшін мекемедегі балаларды еңбекке баулып, мүмкіндіктеріне қарай жұмыс істеуге, келешекте өмірден өз орындарын табуға тәрбиелейміз. Елбасы «Мүмкіндігі шектеулі адамдар тұрмыстық қызмет көрсету, тағам өнеркәсібі,

ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында жұмыс істей алады» дей келе, барлық кәсіпкерлерге оларды жұмысқа орналастыруға көмектесуге шақырды. Сонымен бірге Жолдауда Мемлекет басшысы Мәңгілік Ел идеясын көтерді. Онда Мәңгілік Елдің егемендігін тұғырлы ету мәселесіне назар аударды. Мемлекетіміздің болашағын дұрыс бағдарлап, қазіргі замандағы даму үрдістерінен қалып қоймай, әлемдегі өзіміздің лайықты орнымызды иеленуге тиіспіз. Енді бұдан былай тәуелсіздігімізді, мемлекеттігімізді сәт сайын нығайта беруіміз керек. Идеологиялық жұмыстарды жетілдіріп, халқымызды Мәңгілік Ел идеясына жұмылдыруымыз қажет. Негізі, еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бергі басты мақсатымыз – Мәңгілік Ел құру болатын. Мемлекет басшысы бұл Жолдауында ол мақсатқа жетудің жолдары мен тетіктерін көрсетіп, кезеңдерін белгілеп берді. Енді Үкімет пен Парламент палаталары, сондай-ақ, басқа да қоғамдық ұйымдардың бәрі осы Мәңгілік Ел идеясының қасынан табылып, кемел келешек жолына жұмылуға тиіс. Құралай ҚОЖАМҚҰЛОВА, Астана қаласының балалар психоневрологиялық медициналықәлеуметтік мекемесі бас директорының орынбасары

ˈ˘ˬ́೪ ˘˲˘˳́ˮ˞˘ ʶ˟˞˟ˮ ˯˞˘೦́ˮ˘ ೪˘˵́˳˵́ ˵೴˲ˬ˧ ˳́ˮͲ˱˧˪˧˲ˬ˟˲ ˪഑˱͘ ˑ˪˯ˮ˯˭ˤ˳˵ ೦˘ˬ́˭˞˘˲ ˯˞˘೪˵́೮ ˵ˤ˧˭˞˧ ˵೵˳˵˘˲́ˮ ˵˘˲೪˘˵́˱ ˘˥˵˳˘͕ ˣ˘೮˛˟˲ˬ˟˲ ೪˘˶́˭́ ˢ˘೮˘ ˣ˘˭˘ˮ೦˘ ˬ˘˥́೪ ೪೵೪́೪˵́೪ ˙˘ˣ˘ ೪˘ˬ́˱˵˘˳́˱ ˪˟ˬ˟ ˢ˘˵೪˘ˮ́ˮ ˘ˬ೦˘ ˵˘˲˵˘˞́͘ ʥ೴˛˧ˮ˞˟ ೴˾ ˟ˬ ˘˲˘˳́ˮ˞˘೦́ ˳˘˶˞˘Ͳ˳˘˵˵́೪ ˭ഉ˳˟ˬ˟˳˧ˮ˞˟ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˮ́೮ ˘ˬ˘Ͳ ˵́ˮ ˯˲ˮ́ ˭˟ˮ ˙ഉ˳˟˪˟˛˟ ೪˘˙˧ˬ˟˵˵˧ˬ˧˛˧ ೪˘ˮ˞˘˥͍ ˃˘˶˘˲ ˘˥ˮ˘ˬ́˭́ ೪˘ˮ˾˘ˬ́೪˵́ ˘˲˵˵͍́ ʰˮˮ˯˚˘˻ˤ̆ˬ́೪ ˪ഉ˳˧˱˯˲́ˮ˞˘˲ ˾ˤ˪˧ˣ˘˵೪˘ ˵ഉ˶˟ˬ˞˧˟˭˟˳˱˟͍ʫˮ˞˟˾˟͕˪೴ˮ˵ഉ˲˵˧˙˧ˮ˞˟˵೵˲೦˘ˮ഑ˣ˟˪˵˧˭ഉ˳˟ˬ˟ˬ˟˲˞˧ ˪˟೮˧ˮ˟ˮ೪˘˲˘˳˵́˲˘˥́೪͘

DŽljǎǁƿnjƼǒDŽǛLJǗɅdžǁɍƲǍǎƲdž

džǁɍǁDžǁƽǁnjLjǁdž ʫˬ˶˞˟ˮ˘˳˵˘˭˪˟ˬ˧˳˧˭˛˟ ೪˯ˬ೪˯˥́ˬ˞́

1995 жылы Қазақстан, Ресей, Беларусь президенттері Кедендік Одақ құру туралы келісімге қол қойған болатын. Одаққа 1996 жылы Қырғызстан, 1999 жылы Тәжікстан қосылды. Уақыт өте келе, интеграциялық үдерістерді әрі қарай дамыту қаржылық экономикалық дағдарыс кезінде айқын біліне бастады. Сондықтан Еуразиялық экономикалық қауымдастық алдында экономикалық ынтымақтастықты күшейту міндеті қойылып, нақты қадам жасау қажеттілігі заман талабынан туындады. Ал, 2007 жылдың қазан айында ЕурАзЭҚ-тың Тәжікстан астанасы Душанбеде өткен мемлекетаралық кеңестің отырысында Кедендік Одақ құру туралы шешім қабылданды. Сол уақытта үш елдің – Ресей, Беларусь және Қазақстанның ғана экономикасы мен заңнамалық базасы дайын болып шықты. Душанбе бас қосуында аталған үш елдің басшылары ЕурАзЭҚ шеңберіндегі аумақта бірыңғай кедендік кеңістік құру туралы келісімшартқа қол қойып, 2008-2010 жылдары Кедендік Одақ құру жөніндегі іс-әрекет жоспарын бекітті. Ол жоспарға сәйкес, екі жыл бойы Кедентік Одақтың келісімшарттыққұқықтық базасы жасақталды. Бұл ретте 50-ден астам халықаралық келісімге қол қойылғанын біреу білсе, біреу білмес. Үш елдің мемлекет басшылары ортақ кедендік тариф, кедендік реттеу саласындағы нормативтік-құқықтық база дайындау жөніндегі өкілеттілікті Кедендік Одақ комиссиясына беру туралы шешім қабылдады. Осылайша, 2009 жылдың қаңтарынан бастап үш елдің үкімет басшыларынан құрылған комиссия белсене іске кірісті. Тәуелсіз сарапшылар мен зерттеушілер Кедендік Одақтың басты кемшілігі ретінде баға саясатының өсуіне тікелей әсер ететін кедендік баж

салықтарының көтерілуін алға тартып келеді. Өйткені, Қазақстанның Кедендік Одаққа кіргенге дейінгі кезеңінде азықтүлік тауарлары бағасының қымбаттауы қалыпты жағдайда болған. Одан кейінгі күрт қымбаттауын әлемдік дағдарыспен байланыстырдық. Десек те, Кедендік Одақ күшіне енген уақытта, бағаның шарықтауы жалғасын тапты. Ресми деректер бұл қарқынды дағдарыс кезіндегі бағалардың өсуінен әлдеқайда жоғары болғанын көрсетеді. Тәуелділік, импорт, банкрот мәселесіне қатысты да көп нәрсе айтуға болады. Осы ретте Кедендік Одақ туралы түбегейлі зерттеп жүрген ғалымдардың пікірімен санасуға тура келеді. Сонымен, Ресей мен Қазақстанның импортқа тәуелділігі жоғары. Яғни, сәйкесінше, 60-80%-ды құрайды. Бұл туралы сарапшы Толқын Тәшімов өзінің жариялаған зерттеу мақаласында құнды мәліметтер ұсынған. Оның айтуынша, Дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен кейін, ресейлік және қазақстандық экономиканың тұтастай салаларын банкроттық күтіп тұруы мүмкін. Қол қусырып, қарап отырмайтынымыз тағы бар. Ресеймен бірлесіп, қорғаныс шараларын жүзеге асыратынмыз сөзсіз. Ұлттық экономикамыздың негізгі салаларын біраз уақыт дамыта алатын да шығармыз. Атап айтсақ, агроөнеркәсіп кешенін, қара металлургия саласын. Бірақ шикізатқа тәуелділік бәрібір күшейеді. Өйткені, келешекте әлем Ресей мен Қазақстанды дайын өнім жеткізушілер ретінде қабылдауға әзір емес. Әдеттегідей, мұнай, газ және металл жеткізушілер ретінде қабылдайды. Кедендік Одақ шеңберінде көлемі мен мүмкіндіктері салыстыруға келмейтін нарықтар бірігіп жатыр. Билік мәлімдегендей, Кедендік Одақтың 180 миллиондық нарығына Қазақстан ие болмайтыны белгілі. Керісінше, Ресей еліміздің 16 миллиондық нарығын

алады. Бұл жерде жоғары технологиялар мен бизнестің тиімділігін айтып шатастыруға тағы болмайды. Қаржылық массасы көбірек ресейлік өндірушілер тарапынан болатын қысым шағын және орта қазақстандық компанияларды жаппай банкротқа ұшыратады. Ал ірі қазақстандық компаниялар ірі ресейлік компаниялармен кооперацияға келіседі, өйткені, аман қалудың басқа амалы болмайды. Әрине, мұны уақыт көрсете жатар...

ʥ˘˳˵́ˢ˟˵˧˳˵˧˪ʹ ˵˘˶˘˲˘˥ˮ˘ˬ́˭́

Әзірге, басты жетістігіміз – тауар айналымы. Кедендік Одаққа кіретін мемлекеттер арасындағы сауда айналымы 2011 жылы 100 млрд АҚШ долларынан асқан екен. Бұл бірлескен өндіріс ошақтарын ашу арқылы одаққа мүше елдердің индустрияландыру саясатына ықпал етуге болатынын көрсетеді. Тауар айналымының қарқынды дамуының өзіндік бірнеше себебі бар. Біріншіден, одаққа мүше елдер арасында төленетін кедендік төлемдер ретке келтірілді. Бірыңғай кедендік аумақ құру арқылы әртүрлі бағыттағы ынтымақтастыққа кеңінен жол ашылды. Тіпті, үш елдің 2 трлн долларға бағаланған нарығы әлі де кеңейе бермек. Қазақстан инвестициялық тартымдылығымен ерекшеленеді десек, тауар айналымындағы жетістік әлі де табысты нәтиже көрсететіні ақиқат. Еліміздің кәсіпорындарына түрлі жеңілдіктер қарастырылып, баға саясатында елеулі өзгерістер орын алады. Өз кезегінде, отандық өнім өндірушілер саннан сапаға мән беруде. Салтанатты жағдайда ашылып, кейіннен тұралап қалған инновациялық типтегі отандық кәсіпорындардың да бойына қан жүгіруі ықтимал. Алдын ала болжам бойынша Кедендік Одаққа мүше елдердің ішкі жалпы өнімі 2015 жылға қарай 15 пайызға артады деп күтілуде. Оның үстіне, еліміздегі бизнесқоғамдастықтар Кедендік Одақтан нақты пайда көре бастағанын айтып, алдағы уақытта бұл үрдіс жаңаша сипат алатынына сенімді көзбен қарайды. Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ


4 Ě 

ÒæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ʃɧɾȬʃɧɾ ౢˀ ౬˪˧˭˟˵˧ ʤ˳˵˘ˮ˘ ೪˘ˬ˘Ͳ ˳́ˮ˞˘ ˵೵˲೦́ˮ ೴˥˞˧೮ ˙˘Ͳ ೦˘˳́ˮ ˯೮˵˘˥ˬ˘ˮ˞́˲˶ ˢ഑Ͳ ˮ˧ˮ˞˟˛˧˪˟˾˟ˮ˞˧ˢ˯˳˱˘˲˞́ ˙˟˪˧˵˵˧͘ ʶ˟˾˟ˮ˞˧ ˢ˯˳˱˘˲ ϭϳ ˧˳Ͳ˾˘˲˘ˮ́ ೪˘˭˵ˤ˞́͘ ʽˬ˘˲˞́˧˳˪˟˘˳́˲˶˵೵˲೦́ˮ ೴˥ˮ˘˲́೦́ˮ˞˘೦́˙˘೦˘˞˟೮Ͳ ˛˟˥˧ˮ˵೵˲˘೪˵˘ˮ˞́˲˶೦˘˭೴˭Ͳ ˪˧ˮ˞˧˪˙˟˲˟˞˧͘

౭ʸ˃˃ˏౢʿʤʻ˃ʫʽʻʻˏ౦ ౬ʯʪʳʶʮʽʥʤʸʤˀˏ˃ʤʻˏˁ˃ˏˀˏʸʪˏ ǺиțȍȓșСȏȌСȒșȈȘȈȑȣȕȌȈЧȈȉȈȕȉȈȑȉȈȚȣȘȒȍȕȚСȈțȌȈȕȣȕ ȌȈȖȘȕȈȓȈșȈȚȣȕЧȈȏȈШșȚȈȕǸȍșȗțȉȓȐȒȈșȣȕȣЬЯȓȚȚȣШ ȗȈȕȚȍȖȕȣȕȣЬЮȏȌСȒȥșȒȐȏȐȌȍȧșȣȕȈȎȈȘȐȧȓȈȕФȈȕ ȝȈȓȣШȈȘȈȓȣШșиțȓȍȚȉȈȑШȈțȣȕȈȚЮșȒȍȕȎаȔȣșȚȈȘ ȚȈȕȣșȚȣȘȣȓȌȣǨȚȈȓФȈȕСșȠȈȘȈǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣȕȣЬ иȒСȔСǰȔȈȕФȈȓȐǺȈșȔȈФȈȔȉȍȚȖȊȚСЬȚкȘȈФȈȓȣФȣȔȍȕкȚȚС ǩаȓȚțȘȈȓȣDVWDQDN]șȈȑȚȣȕȈǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣиȒСȔС ȈȗȗȈȘȈȚȣȕȣЬȉȈșȗȈșкȏШȣȏȔȍȚСȕȍȕȝȈȉȈȘȓȈȌȣ

ΎΎΎ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘೦́ζϭ೪˘ˬ˘ˬ́೪˘˶˲˶˺˘ˮ˘˞˘˱˯ˬˤ˵˲˘˚˭˘ˢഉˮ˟˯˲˵˯˺ˤͲ ˲˶˲˛ˤ̆˙഑ˬ˧˭˾˟˳˧˘˾́ˬ˞́͘ʥ഑ˬ˧˭˾˟ϮϬ˵഑˳˟˪Ͳ˯˲́ˮ೦˘˘˲ˮ˘ˬ೦˘ˮ͘ ˃˟˛˧ˮ˭˟˞ˤ˻ˤˮ˘ˬ́೪˪഑˭˟˪˵˧೮˪˟˱˧ˬ˞˧˪˙˟˲˧ˬ˛˟ˮ˪഑ˬ˟˭˧ˮ˞˟ˢഉˮ˟ ˘೪́ˬ́ˮ˟˛˧ˣ˞˟೪́ˣ˭˟˵˪഑˲˳˟˵˟˵˧ˮ˙˯ˬ˘˞́͘ ΎΎΎ ʥˤ́ˬʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ́೮˭˘೮́ˮ˞˘೦́˵೵˲೦́ˮ˘ˬ˘˱˵˘˲೦˘ϭϵ͕ϲ ˪ˤˬ˯˭˟˵˲ˢ˯ˬ˳˘ˬ́ˮ́˱͕ϱϳ͕ϭ˪ˤˬ˯˭˟˵˲ˤˮˢ˟ˮ˟˲ˬ˧˪ˢ˟ˬ˧ˬ˟˲ ˵˘˲˵́ˬ˘˞́͘ ΎΎΎ ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘౭ˬ́ʮ˟೮˧˳˵˧೮ϲϵˢ́ˬ˞́೦́ˮ˘˯˲˘˥ഉ˳˪˟˲ˤͲ˱˘˵˲ˤ˯˵˵́೪ ഉˮ˞˟˲˞˧೮˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ̂Ͳ˙˘˥೪˘˶́഑˵˟˞˧͘ϭϵͲϮϬ˳ഉ˶˧˲˪೴ˮ˞˟˲˧ͨʮ˘˳Ͳ ˵˘˲ͩ ˳˘˲˘˥́ˮ˞˘ ഑˵˟˵˧ˮ ˾˘˲˘೦˘ ೪˘˵́˳˶೦˘ ˮˤ˟˵ ˙˧ˬ˞˧˲˶˾˧ˬ˟˲ ϵϲͲϱϭͲϯϲ͕ϱϱͲϲϲͲϯϬ͕ϯϮͲϴϲͲϵϲ͕ϴϳϬϭϭϮϴϱϯϯϯ˵˟ˬ˟˹˯ˮ˞˘˲́ˮ˟Ͳ ˭˟˳˟>d͘,D/EΜD/>͘Zh̃ˬ˟˵˲˯ˮ˞́˱˯˾˵˘˳́˘˲೪́ˬ́ ˺˘˙˘˲ˬ˘˳˶೦˘˙˯ˬ˘˞́͘

ʺʤʱʪʤʻʧʫˀʸʫˀʪʳ౦ ౬ʱʸʫˀʳʮಉʻʪʫʸʫʪʳ ǨșȚȈȕȈȌȈȚаȘȈȚȣȕЯȓȣǶȚȈȕșȖФȣșȣȈȘȌȈȋȍȘȓȍȘСȕСЬ ȗиȚȍȘȓȍȘСȕȍȎкȕȌȍțȎЮȘȋСȏСȓȍȌС Жұмыспен қамт у және әлеуметтік бағдарламалар басқармасынан хабарлағандай, ардагерлердің пәтерлері мен үйлеріндегі материалдықтұрмыстық жағдайларды тексерудің қорытындысы бойынша жөндеу және абаттандыру жұмыстары қолға алынады.

Жеңіс күніне орайлас тырылған «Мейірімділіктің кө к т е м г і к ү н д е р і » ке ң ауқымды акциясы аясында елордалық оқушылар мен колледж студенттері ардагерлерге үй аумағын абаттандыруға және шаруашылықта көмектеседі.

ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ

2950

Астана қаласында 19 сәуірде өтетін жалпықалалық сенбілік күні осынша терек, тал, қайың, қарағай, мойыл ағаштары отырғызылады.

ɼɯʘɯdz Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық Қазақ музыкалық драма театрында І.Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрының гастролі басталды.

ɩʋɫʧʃǯǯǯ «Жастар» сарайында «Жайдарман» (КВН) қалалық чемпионатының ширек финалы өтеді. Басталуы: 18.00-де.

ɯʇʊɯʄdz «Астана Арена» стадионы. Қазақстан чемпионаты. 6 тур. «Астана» - «Тобыл» (Қостанай). Басталуы: 15.00-де.

Байқауға осындай нысандарды жобалауда тәжірибелері бар 7 үздік компания, соның ішінде 3 шетелдік (АҚШ, Италия, Иран) және 4 қазақстандық компания қатысты. Атап айтқанда, «KAZGOR» ЖШС, Қазақстанның сәулетшілер одағы, Қазақстанның дизайнерлер одағы, «Астана бас жоспары ҒЗЖИ» ЖШС, EDAW AECOM (АҚШ), Марио Кучинелла (Италия), Курош Рафией (Иран). Байқау талаптарына сәйкес келетін 20 жоба іріктелді, соның ішінде 7 жоба тапсырыспен жасалса, 13 жоба – бастамашыл жұмыстар. Қазақстан Республикасының Ұлттық пантеонының үздік жобалары байқауының қорытындысы Астана қала сы ның Қала құрылысы кеңесінің мүшелерімен қарастырылғаннан кейін, сондай-ақ, Мемлекет басшысының қатысуы мен өтетін Астананың даму мәселелеріне арналған жиналыс қорытындысы бойынша жарияланатын болады.

ʪʤʻʰ˔ʸˏౢ˃ʤˀʺʫʻಁˀʳʿ˃ʫˁ˃ʳʶʽˀʻʤ˃˃ˏ ǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣȕȈǬȈȕȐȧȕȣЬǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋШȈȓȈșȣȕȌȈФȣȉȈșȒȖȕșțȓȣDzȓȈțșǹȍȘȍȕșȖȕ ȉȈșȚȈФȈȕȌȍȓȍȋȈȞȐȧȒȍȓȌС Дания делегациясы алдымен елорданың ірі энергетика нысандары ЖЭО-2 және ЖЭО-3 кәсіпорындарының жұмысымен танысты. Сондайақ «Хайвилл Астана» тұрғын үй кешенінде болып, «ақылды үйдің» жылу беру және сақтау жүйесіне аса мән берді. Астана қаласы әкімінің орынбасары Василий Крыловтың төрағалығымен өткен дөңгелек үстел

мәжілісінде екі жақтың мамандары жылумен қамтудың орталықтандырылған жүйесін инновациялық тұрғыдан жетілдірудің жолдарын талқылады. Жоғары технологиялық, энергиялық тиімді және инновациялық компаниялардың қазақстандық қауымдастығы мен Жылумен қамту жөніндегі даниялық кеңес арасында өзара түсіністік пен әріптестікті нығайту жөніндегі меморандумға қол қойылды.

˃ʤʺʤౢ˃ʤʻʪˏˀ˄ʻˏˁʤʻʪʤˀˏ ˃౬ʧʫʻʪʫʸʫʪʳ ǨșȚȈȕȈȌȈșиțСȘȌȍȕȔȈȔȣȘФȈȌȍȑСȕ©(;32ª ȝȈȓȣШȈȘȈȓȣШȔȈȔȈȕȌȈȕȌȣȘȣȓФȈȕȒкȘȔȍȋȍȌȈȑȣȕȌȈȓțФȈ ȉȈȑȓȈȕȣșȚȣШȖФȈȔȌȣШȚȈȔȈШȚȈȕȌȣȘțȕȣșȈȕȌȈȘȣȕ ȚЮȋȍȕȌȍțȎЮȘȋСȏСȓȍȌС Бұл шара көрмені өткізуге тар тылатын кәсіпорындардың мәліметтер базасын жасау үшін сауалдама түрінде өткізіледі. Жобаны жүзеге асыру ү шін алдағы көрмені дайындауға және дамытуға өз еркімен үлес қосуға дайын еріктілер тартылады. Түгендеу шаралары дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9:00-ден 19:00-ге дейін жүргізіледі. Аталған жобаға халықаралық шараны өткізу үшін қалалық қызметтер

саласын дайындау жөніндегі әкімдіктің үш бағдарламасы аясында қызмет ететін «ЕХРО-2017» халықаралық мамандандырылған көрмесіне дайындық жүргізу және оны өткізу дирекциясы» ЖШС бастамашы болып отыр. Атап айтқанда, «Astana Green City» - елорда үшін энергетикалық тиімділік және жаңартылатын қуат көздерін пайдалануға қатысты мәселен і шеше т ін жо баны, «Astana mobility» - «EXPO-

2017» аясында қаланың көліктік инфрақұрылымы және логистика саласын жаңарту жобасын және «Welcome to Astana!» - «EXPO2017» көрмесін өткізу барысында және оны өткізгеннен кейін елорда тұрғындары мен қо нақтарының тұратын орнының жайлы болуын қамтамасыз етіп, қонақжайлылық инстит утын дамыт у жобасын жүзеге асыратын болады. Ж.КЕНЖЕБЕК


5 Ě 

ÒæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ǴȍȔȓȍȒȍȚȚСȒȘиȔСȏȌȍȘȌС ШаȘȔȍȚȚȍț±иȘȉСȘЧȈȏȈШșȚȈȕ ȈȏȈȔȈȚȣȕȣЬȔСȕȌȍȚС ǴȍȔȓȍȒȍȚȚСȒǺțзȕаȘȈȕȔȍȕ ǭȓȚȈЬȉȈ±ȚиțȍȓșСȏȌСȒȚСЬȚСȘȍȋС ȉȈȉȈȓȈȘȌȣЬȈșШȈШȈȘȔȈȕȣ ȔȍȕȈșȣȓȔаȘȈȚȣǶȕȣȉСȓСȗ ȒкЬСȓȋȍȚЮȑȋȍȕȉСȘȉкȓȍȒȈȓ ȔȍȔȓȍȒȍȚȚСȒȘиȔСȏȌȍȘȌСȌаȘȣș ȖȘȕȈȓȈșȚȣȘȈȉСȓțȌСЬȎкȕСȉȈșШȈ ǶșȣȖȘȈȑȌȈȔȍȔȓȍȒȍȚȚСȒ ȘиȔСȏȌȍȘȌСЬȉȍȓȋСȓȍȕȋȍȕ șȚȈȕȌȈȘȚȚȈȘФȈșȈȑȒȍȓțС ȔȍȕȖȘȕȈȓȈșțȚиȘȚСȉСȕ ȚȍȒșȍȘțȔȈШșȈȚȣȕȌȈ ǨșȚȈȕȈȌȈȘȍȑȌкȚȚС

ʺʫʺʸʫʶʫ˃˃ʳʶˀಁʺʳʯʪʫˀʪʳ ౢ౭ˀʺʫ˃˃ʫ˄͵ʺʫˀʫʱʸʳʺʳʻʪʫ˃ Айтулы шараның нәтижесі жайында Астана қаласы Ішкі саясат басқар масы Талдау, мониторинг және әдістемелік жұмыс бөлімінің басшысы Гүлжан Елубаева баяндап берді: «ҚР Үкіметінің 2007 жылғы қаулысы бойынша Мемлекеттік Ту мен Елтаңба ұлттық стандарттарға сәйкес болуы тиіс. Осы стандарттар 2008 жылдың 1 сәуірінен бастап енгізілген. Мемлекеттік стандарттардың тағы бір талабы – мемлекеттік рәміздер түнгі уақытта

жарықтандырылуы керек. Тексеру барысында техникалық және басқа да талаптарға сай келмейтін бірнеше факт анықталды. Заң бұзушылыққа жол берген барлық мекеме басшыларына арнайы ескерту жасалып, хат жолданды. Олар бір күннің ішінде заң бұзушылықты жоюы керек. Егер бұл талап орындалмаса, материал Астана қаласының сотына жіберіледі. Егер дерек расталса, мекеме 200 АЕК-ке дейін айыппұл төлейді».

ɼɯɶɯɼʈʣɶ

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ

ʻಱ̛̬̭̣̥̌ౢ౭ˁʿʤʻ౞ʤʸʰ nurislam.k@mail.ru

ʌʇʆɧɾȱ ʋʘʧʃȱʌɩʊȱ ʌʊʛʂɮʛȱʂɧǵ

ʶಁˁʳʿʽʪʤౢ ౭ʱˏʺˏ ౢ౭ˀˏʸʪˏ

Делегаттардың алдында Құрылыс кешені қызметкерлері республикалық кәсіподағының төрағасы Құсейн Есенғазин сөз сөйлеп, кәсіподақтың жарғылық мәселелері, мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, жұмыс берушімен әлеуметтік әріптестік ұйымдастыру жолдары туралы әңгімеледі. Басқосуда Қазақстан кәсіподақтары қауымдастығы төрағасының орынбасары, қалалық кәсіподақтар кеңесінің төрағасы Сәрсенбай Мыңбаев ойын ортаға салды. Шараға қатысушылар арасынан бригадирлер Сәкен Мұқанғалиев пен Толыбай Ысқақов жарыссөзге шығып, бастаманы қолдайтындарын жеткізді. Делегаттар ұйымды құру туралы шешім қабылдап, кәсіподақ комитетінің төрағалығына Айтжан Байшүкеновті сайлады. Жұмысшылар кәсіподаққа алғашқы талап-тілектерін білдірді.

ͪʮʤˁ˃ʤˀʮʤʸˏʻˏͫ ʮʤʸ౞ʤˁ˄ʪʤ ǮȈșȚȈȘ șȈȧșȈȚȣ ȔиșȍȓȍȓȍȘС ȉȈșШȈȘȔȈșȣȕȣЬ аȑȣȔȌȈșȚȣȘțȣȔȍȕ кȚСȗ ȎȈȚШȈȕ©ǮȈșȚȈȘȎȈȓȣȕȣªȜȍșȚȐȊȈȓСȕȌȍȍȓȖȘȌȈȌȈФȣȎȖФȈȘȣȖШț ȖȘȕȣȕȣЬȠȣФȈȘȔȈȠȣȓȎȈșȚȈȘȣȕȖȔȐȕȈȞȐȧȉȖȑȣȕȠȈșȈȑȣșШȈȚЮșțȌȍ Байқаудың «Көктем нұрын төккен!» эстрадалық әндер мен «Көктем иірімдері» би номинациялары бойынша сайыстар Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қабырғасында, ал, «Жылы маусым» тақырыбындағы «Жайдарман» және «Махаббат – мәңгі ертегі» жыр номинациялары С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде өткізілді. Алда «Үздік жанкүйерлер командасы», «Үздік блоггер-студент» және «Сезім сама-

лы» тақырыбындағы фотобайқаулар қазылар алқасынан өз бағаларын күтуде. Биыл «Жастар жалыны2014» фестивалі 1000-ға жуық дарынды жастардың басын қосып, 5000-нан астам көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп отыр. Қазылар алқасы әрбір номинация бойынша жекелеп құрылған. Фестивальдің қорытынды телевизиялық гала-концерті 29 сәуір күні Бейбітшілік және келісім сарайында өтеді.

ʥʤʱౢʤʿʮ౬ˀ͕ʥʤʸʤʽ˃ˏˀˁʤʶಉʸʳʧʳ౦ʪʫ ǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣȎȖȓȗȈȚȘțȓȤȌСȒȗȖȓȐȞȐȧ ШȣȏȔȍȚȒȍȘȓȍȘСșиțСȘȈȘȈȓȣФȣȕȌȈ©ǵȈ ȏȈȘȈțȌȈȘȣЬȣȏȉȈФȌȈȘȠȈȔªȘȍșȗțȉȓȐȒȈȓȣШ ȠȈȘȈșȣȕȣЬȍȒСȕȠСșСșȈȚȣșȣȈȧșȣȕȌȈȎȖȓȒкȓСȒ ȎȈȘȈШȈȚȣȕȣЬȈȓȌȣȕȈȓțФȈȉȈФȣȚȚȈȓФȈȕ©ǹСȏȌСЬ ȎȖȓȈțȠȣЬȣȏ±ȉȈȓȈªȈȚȚȣȜȓȥȠȔȖȉкȚȒСȏȍȌС

Іс-шара, негізінен, жолаушы балалар ұшырайтын автокөлік апаттары санын азайту, қоғам мен көлік құралдары иелерінің назарын қауіпсіздік белдігін қолдану мен тасымалдау кезінде автокөлік салонында балаларға арнаулы құрылғылардың болуы қажеттілігіне аудартуды мақсат тұтады. Жол-патрульдік полиция қызметкерлері, жол қозғалысының жас инспекторлары отряды және автокреслолар сататын дүкеннің өкілі бірлесіп ақпараттық бүктемелер таратады. Қауіпсіздік белдігін қолданбайтын жүргізушілерді анықтауға бағытталған рейдтік шаралар өткізеді. Ал, арнайы жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде, автокреслоларды қолдану кезінде жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен балалар арасындағы өлім 80 %-ға, ауыр дене жарақаттары саны - 64-80%-ға, ал, жеңіл жарақаттар 70%-ға азаяды. Жолда оқыс жағдайлар орын алуы мүмкін, сол себепті, сондайда әлгі құралдар бала өмірін сақтап қалады. Іс-шара аясында елорданың барлық 72 мектебінде бір мезгілде бастауыш сынып оқушылары назарына «Жолдас көмекке асығады» анимациялы сериал көрсетіліп, кешкі мезгілде мектептерге жиналған атааналарға краш-тестердің бейнекөрсетілімі мен жеңіл автокөліктермен балаларды тасымалдау ережелері түсіндірілді. С.ОРАЛ

Бетті дайындаған: Ғалым ҚОЖАБЕКОВ. Дерек көздері: www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz

DzȍȠȍǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣȕȌȈФȣ©ǨȉțǬȈȉȐ ǷȓȈȏȈªȒкȗШȈȉȈȚȚȣФȐȔȈȘȈȚȣȕȣЬ ШаȘȣȓȣșȣȕȎЮȘȋСȏțȠС©$UDYWHN &RQVRODGDWHG&RQWUDFWRUV/LPLWHGª ȒȖȔȗȈȕȐȧșȣШȣȏȔȍȚȒȍȘȓȍȘСȕСЬ ȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȧșȣкȚȚСǶȕȌȈȒиșСȗȖȌȈШ ШаȘțȔиșȍȓȍșСШȈȘȈȓȌȣ

ǶȕȎȣȓǶȘȚȈȔȍȒȚȍȗȚСȚиȔȈȔȌȈФȈȕȣȔȣȏФȈ ȉȈШȈȕȌȈȑȖȕȎȣȓкȚСȗȚСǶȑȣȔȣȏȌȈФȣ иȘȒȍȓȒСȌЮȕȐȍȓȍȘȔȍȕиȓȍȒȉȖȓȣȗȎЮȘСȗ ȖșȣȕȠȈțȈШȣȚȚȣЬШȈȓȈȑȠȈȏȣȔȣȘȈȑ ȠȣШШȈȕȣȕȉȈȑШȈȔȈȗȗȣȏǹȖȓȒȍȏȌȍȉСȘСȕȠС șȣȕȣȗШȈȉȈȘФȈȕȉȈȓȈȕȣЬȉȖȑȚЮȏȍȗȈȑȕȈФȈ ШȈȘȈȑȓȈȑȚȣȕȠȈФȣ±ȉаȓǵȍșСȕȈȑȚȈȔȣȏ șȖЬФȣШȖЬȣȘȈțȌȣЬșȣЬФȣȘȣȔȍȕ ȈȓФȈȠШȣЯǩǺȒȍȏСȕȌȍȋСȈțȔȈȓȣȚкȒȗȍȓС ȒкЬСȓȌСЬȒЮȑСȌȍȎȈȌȣȔȣȏȌȈ Бәрі есімде. Жоғары оқу орнына бару үшін мектеп бітіруші түлектердің алдына ұлттық бірыңғай тесттен өту талаптары қойылған кезде әлеумет әп дегенненақ жікке бөлінген. Қолдағандар мен қарсы болғандар қоғамның әр түкпірінен қылтиып шыға келді. Жаңаны жақтаушылар бұрынғы жүйенің жұмысы көптігін алға тартса, ескіні жоқтаушылар ҰБТ-ны жаңа министрдің жылт етпе жаңалықтарының бірі санап, оны білімді ұрпақтың сорына айналады деп сендіріп бақты. Рас, алғашқыларының айқайы орынды. Мектеп бітірердегі емтихан мен ЖОО алдындағы тағы бір сынақтың кез келген түлекке тиімді болмағаны анық. Он бір жылдықтың табалдырығын тәп-тәуір аттап шыққан жастардың университет, институттарға келгенде именіп қалатын жағдайлары көп кездескен-ді. Кейін білім саласында жаңа реформа жасалып, жұртшылықтың тең жартысы тынысын терең алғандай болған. «Бір оқпен екі қоян атып алдық» десе керек. Бірақ өз арамыздан ҰБТ-ға тыжырына қарағандар да табылды. Себебі, оқушының ой-өрісін тест сұрақтарымен ғана шектеп қою ұлт болашағы үшін ұтымды әдіс емес еді. Олар солай дейді. Тіпті еркін ойлы ұрпақтан айырылып қалу қаупі туды деп, жаңа реформаға басыбайлы қарсылық білдіріп жатты. Бізге салса, қай-қайсысын да түсінуге болады. Сыңаржақ пікірмен шектеліп қалғанымыз өзімізге сын болар. Десек те, соңғы жылдардағы ҰБТ алдында болатын жағдайлар тәмәм елді түрлі күдікке итермелеген. Өйткені, мектеп бітірушілердің емтиханға дейінгі психологиялық дайындығы өте нашар болып шықты. Мектептегі оқушыға мұғалімдер тарапынан түрлі қысым көрсетіліп жатқаны да жазылып жүр. Шыны керек, қазіргі түлектер сол сынақтан кейін өмір жоқтай көреді. Оларға ҰБТ-ның ғұмырдағы ең маңызды сәт емес екенін түсіндіріп жатқан ұстаздар қатары тым сирек болса керек, жылап-сықтау былай тұрсын, емтиханнан кейін өз-өзіне қол жұмсауға әрекеттенген жастар жер-жерден төбе көрсете бастады. Бұған енді кімді кінәлаймыз? Оның үстіне, сынақ алдындағы тексеру жұмыстарын қосып қойыңыз. Ұл-қызға қарамай, бәрін бірдей шешіндіреді екен. Ұят-ақ. Айтқымыз келгені осы-тын. Мамыр айы жақындаған сайын мектептер ішінде дірілдеген тізелер де көбейеді деген сөз.


6 Ě 

ÒæîâĄòĢôĄñçüì

– Сұм соғыстан қайтпаған боздақтардың төгілген қасық қанының қайтарымы, қиылып түскен өмірінің өтемі болсын деп серт етіп, қолыма қалам алдым. Содан бері майдангерлердің өшпес ерлігін әңгімелеп, қағаз бетіне түсіру мен үшін қастерлі міндетке айналды. Аз жасаған жоқпын, журналистік жолында талай тұлғалармен жүздесудің сәті түсті. Олардың арасында майдангерлердің орны бөлек. Қайда жүрсем де қазақ жерінен ат танған майдангерлердің ізін тауып, ерлігін елге жеткізуді жөн санадым. Менің кейіпкерлерім ерлігімен де, өшпес даңқымен де жалқы емес. Әрқайысының сыртында отан үшін жанын пида еткен бізге белгісіз солдаттардың ерлігі тұр. Менің жазғандарым миллиондаған майдангердің өмірі мен өлімінің бір үзігі деп түсінген жөн, - дейді Моисей Михайлович.

ಁˁʶʫʻʻʳ౦ʫˀʸʳʧʳ

Журналист майдангер 64-армияның қолбасшысы маршал Михаил Шуми ловпен кездеседі. Оның әскері Сталинград шайқасында Паулюстың армиясын тізе бүктіріп, атақты фельдмаршалды тұтқынға түсіргені тарихтан белгілі. Оның Мәскеудегі пәтеріне іздеп келіп, кездесуінің себебін сұрағанда: «Сіздің армияда көптеген қазақстандықтар соғысты» деп жауап береді. Сонда Шумилов ойланбастан: «Иә, қазақстандық 29 дивизия болды. Шетінен ержүрек батырлар еді. Дивизияны полковник Колобутин басқарды. Ол Ставканың алдында жақсы көріну үшін қоластындағыларды жалаң қолмен оттың астына жібермейтін қамқор шы басшы еді» деген екен. Ақмолалық 29-шы дивизияда соғыс қан әскерлердің арасынан Михаил Алексеев, Олесь Гончар, Андрей Дубицкий сияқты көптеген әдебиетшілер шығыпты. «Осылар дың ішінде Әскен Набиев – Сталинград шайқасында ерлігімен көзге түскен ержүрек батырлардың бірегейі еді» дейді қарт қаламгер жылылықпен еске алып. Ол Сталинград шайқасына Сергей Гороховтың 124-ші атқыштар бригадасының құрамында қатысады. Еділ бойындағы қаланың әрбір тұтам жері үшін жан берісіп, жан алысқан соғыста ерлігімен көзге түскен жерлес жауынгер туралы Гольдберг былай әңгімелейді: «Шайқастың ауыр күндері. Бригада комиссары Владимир Греков блиндажда бұқпай алдыңғы шепте қалың қолдың жанында жүреді. Ол Әскенге жақындап келіп: «Мына өзеннің арғы жағынан сенің өскен жерің басталады. Мына кеулеп бара жатқан фашизм індетін жоюға сіз бен біздің күшіміз жете ме екен?» деп сұрапты. Сонда Әскен: «Нәби атама хат жаздым.

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

барлық роталар мен батальон қаралы шерумен тағзым етіп өтеді. Көптеген газеттерде «Кек аламыз!» атты тақырыппен мақалалар басылады. Невельдіктер қазақтың қызын қасиетті құтқарушымыз деп еске алады екен.

˃ʤ౞ʪˏˀʮʽʸˏౢ˃ˏˀ౞ʤʻ ʮʤʻʪʤˀ

ɿɨɷɨɿʋʜɯʟʈʨʇʋɰɬɰʄ

ɿɨʂɨʃɬɰʈ

ʺ˯ˤ˳˟˥ʺˤ˺˘˥ˬ˯˚ˤ˽ʧ˯ˬ̂˞˙˟˲˛͘ʺ˘˥˞˘ˮ˛˟˲͘ౢ˘ˬ˘˭˛˟˲ͨ͘ʤˬ˟˹ͩ˟˚˲˟˥˭ഉ˞˟ˮˤͲ˘೦˘˲˵˶͕ ೪˯೦˘˭˞́೪Ͳ˳˘̆˳ˤ೪˯೦˘˭́ˮ́೮˵഑˲˘೦˘˳́͘ ˁ˯೦́˳˘ˬ˞́ˮ˞˘ʿ˘˚ˬ˯˞˘˲˯˙ˬ́˳́ˮ˘˄˪˲˘ˤˮ˘˞˘ˮ˪഑˾˧˲˧ˬ˧˱˪˟ˬ˛˟ˮ͘ϭϵϰϯˢ́ˬ́ʺ˯ˤ˳˟˥ ʧ˯ˬ̂˞˙˟˲˛ഉ˳˪˟˲೪˘˵˘˲́ˮ˘˾˘೪́˲́ˬ˘˞́͘ʽ˞˟˳˳˘˞˘೦́೵˾೪́˾˵˘˲˞˘̆˲ˬ˘˥˵́ˮ˭˟˪˵˟˱˵˧೮ ˪˶˲˳˘ˮ˵́˙˯ˬ́˱ˢ೴˲˛˟ˮ˞˟ˢ˘˲˘೪˘˵˘ˬ́˱͕ʿ˘˚ˬ˯˞˘˲೦˘˯˲˘ˬ˘˞́ͨ͘ʥ˯ˬ̂˾˟˚ˤ˳˵˳˪ˤ˥˱˶˵̂ͩ ˘˵˵́˯˙ˬ́˳˵́೪˛˘ˣ˟˵˵˟ˢ˶˲ˮ˘ˬˤ˳˵˧˪ˢ˯ˬ́ˮ˙˘˳˵˘˱͕ϭϵϱϱˢ́ˬ́˃ʤˁˁͲ˵́೮ʤ೪˭˯ˬ˘˯˙ˬ́˳́ ˙˯˥́ˮ˾˘˭˟ˮ˾˧˪˵˧˵˧ˬ˾˧˳˧˙˯ˬ˘˞́͘ʽ˞˘ˮ˪˟˥˧ˮˉ˟ˬˤˮ˯˛˲˘˞˯˙ˬ́˳˵́೪˲˘˞ˤ˯˳́ˮϭϱˢ́ˬ ˙˘˳೪˘˲˘˞́͘౭ˣ́ˮͲ́˲೦˘˳́ϳϬˢ́ˬ˙˯˥́ˮ˘ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮˢ˶˲ˮ˘ˬˤ˳˵ˤ˪˘˳́ˮ˘˘˞˘ˬ೪́ˣ˭˟˵˟˵˪˟ˮ ˯ˬ೪˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˞́೪ഉ˳˪˟˲ˬ˟˲˞˧೮˭˘˥˞˘ˮˢ˯ˬ́ˮ˞˘೦́˞˘೮೪Ͳ˾˟ˢ˧˲˟˳˧ˮˢ˘˳˘˞́͘ Біздің даланың батырларын ұятқа қалдырмаймын деп ант беріп, ауылыма жеңіспен ораламын деп уәде еттім» деген екен. Моисей Михаилович деректі әңгімесінде Әскеннің соңғы шайқасы туралы жақсы суреттейді. «Оқ тиіп жараланған жас өрімнің қанша жатқаны белгісіз, бір мезетте көзін ашса, әскердің кейін шегінгенін біледі. Жауға тірідей берілмес үшін, соңғы күшін жинап, екі тәулік бойына жер бауырлап жылжып, өзіміздің шепке жетеді. «Әскен айналайын, көзіңді аш, тірі екенсің ғой!» деген взвод командирінің даусын естігенде, басынан алған жарақатының салдарынан есінен танып құлайды. Дәрігерлер оның денесіндегі бірнеше жарақатты таңады. Атақты Павловтың шәкірті сексен жастағы еврей-хируг соғыс жағдайында өте күрделі нейрохирургиялық операция жасап, басынан қадалған снарядтың жарықшағын алады. Операциядан кейін көзін ашысымен қайтадан соғысқа жіберуді сұрапты жас батыр. Әскеннің соғыстан кейінгі өмірі жайында Гольдберг былай әңгімелейді. Бірде сол кездегі Целиногард облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Николай Кручинаға

генерал-полковник Греков телефон шалады. Бұл майдан шебінде Әскенмен бір ауыз тілдескен комиссар Греков екен. Ол Әскеннің тұрмыс жағдайының онша емес екенін майдандас достарынан естіп біліп, облыс басшысымен байланысқан беті екен. Осыдан кейін көп ұзамай Ә.Нәбиев отбасымен жаңа пәтерге көшеді. Кейіннен балалары өсіп, одан да жақсы үйге көшудің реті болса да, жарықтық Грековтың қолдауымен қолы жеткен үйінде тұруды жөн санапты.

ʺಁʻˌ౬ʶʮಁʻʫʺʽʰˁʫʱ

Қазақтың батыр қызы мен Моисей Михаиловичтің қандай байланысы болуы мүмкін дерсіз. Тікелей. Майдангер журналист Гольдберг Мәншүк Мәметованың даңқты жолымен жүріп өтіп, оның қарулас достарымен кездесіп, соғыс тарихын ерен ерліктің тағы бір баянымен толықтырған еді. Мәншүктің полктасы, байланыс офицері Шүкіржан Сыздықовпен көп жылдар бірге жұмыс істейді. Оның естелігі арқылы Мәншүктің нәзік болмысын, ерлікке бастаған өрлігін танып, қағазға түсіреді. Мәншүктің соңғы шайқасын былай

суреттепті. ...Ұрыстың ең қызған сәтінде Мәншүк жанындағы екі «максимканың» үнсіз қалғанын байқайды. Артынша бәрі жау қолынан ажал құшқанын түсінеді. Ал, Мәншүк болса серіктерінің қаза тапқанын білдірмес үшін, бірінен екіншісіне еңбектеп барып, үнсіз қалған пулеметтерге жан бітіріп, жаудың шебіне қарай оқ жаудыруды тоқтатпайды. Сөйтіп, бірнеше сағат бойына соғысты жалғастырады. «Оның өлімі соғыстың қанды тарихының өшпес жолдары деп санаймын» дейді Гольдберг. ...Мәншүктің дәл жанынан ауыр мина жарылды. Беті қанға боялып, бір сәтке дүние төңкеріліп кеткендей болады. Кенеттен төбеге жапатармағай көтерілген гитлершілдердің дарылдаған дауысынан оқыс басын көтеріп алып, тағы да пулеметін жауға қарсы кезенеді. Дұш пан ның жолын бөгеген батыр қыз қос қолымен «максимді» құшақтаған күйінде мәңгілікке аттанады. Бұл 1943 жылдың 15 қазаны еді. Осы оқиғаны майдан қолбасшысына мәлімдегенде, батыр қызды жоғары әскери құрметпен жерлеуге бұйрық беріледі. Оның қабірінің тұсынан

Берлиндегі жеті мыңнан астам жауынгер жерленген Трептов паркіндегі азат етуші жауынгерге қойылған ескерткіш бар. Қолында немістің қызын көтеріп, фашизмнің белгісін табанымен таптап тұрған кеңес әскерінің жиынтық образын мүсінші Е.Вучетич жасаған. Ескерткіш 1949 жылы 8 мамырда салтанаты түрде ашылған болатын. Қаламгердің журналистік жолы осы ескерткішті сомдауға үлгі болған кеңес армиясының сержанты Иван Степанович Одарченкомен кездестіреді. Ол Ақмоланың азаматы болатын, кейіннен Тамбовқа көшіп, сексеннен асқан шағында дүниеден өтті. Моисей Михаилович жерлес майдангерді іздеп тауып, хабарласып ол туралы да естелік жазды. Соңғы хабарласқанында мына жаңалықтарды білген еді. Бірде Иван Степанович қалалық бақта немересімен қыдырып жүреді. Олардың жанына өткен тағы бір мүсінші келіп, атасы мен немересінің демалып отырған сәтін сомдауға келісуін сұрайды. Осы жаңалықпен бөліскен Одарченко бейнесінде майдангердің шау тартқан шағының да көрінісі тұрғанын айтты. Ардагерлерге қандай белгі қойып, ерлігін қалай дәріптесек те артық етпейді. Өйткені, олар майдан даласында қалған жауынгерлердің арман үмітін, өмірге құштарлығын аманат етіп елге ала келді. Моисей Михаиловичпен кездесу кезінде КСРО халық әртісі, дирижер Владимир Спиваков батасын берген Руслан Тұрынтаевтың шығармашылығына бас-көз болып, қолына келсе, қаржылай қол ұшын беріп жүргенін білдім. Сексеннің сегізіндегі қария дарынды қазақ баласына қамқоршы болғанын мақтан тұтады. Соғыстың сұрапыл өрті баяғыда басылды. Сол кезеңнің солдаттары фашизмді жеңді. Бүгінде бейбіт өмірдің тынышын алып, елдің ынтымағына сына қаққысы келгендердің қарап жатпайтынына қарт жауынгер қатты алаңдайды. Алайда, бірлігі мықтыны жау алмайды дейді. Осы сенімді ту етіп, этносаралық қаты нас тың беки түсуіне барын салып жүр. Моисей Гольдберг бірлікті нығайтып, кез келген зұлымдыққа қарсы тұратын игі істермен өнеге көрсетіп, қоғамды ізгілендіре түсуді қарт майдангерлердің ақырғы міндеті деп санайды. Айгүл УАЙСОВА


7 Ě 

ÒæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʽǵʹǧdz

ಉ౦ʳˀʸʫˀʪʳ౦ಉʻʫʧʫʸʳ ʳˁ˃ʫˀʳ

ౢ˯˳˵˘ˮ˘˥ ˢഉˮ˟ ʽ೮˵೴˳˵˧˪ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ˯˙ˬ́˳˵˘˲́ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˺˘ˬ೪́˘˳˳˘˭Ͳ ˙ˬ˟̆˳́഑˪˧ˬ˞˟˲˧ʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯˭˭˶ˮˤͲ ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲ ೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˧೮ ˙˲ˤ˹ˤˮ˛˧ˮ˞˟ ˙˘˳೪˯˳˵́͘ Ал, Қостанай облыстық Достық Оңтүстік Қазақстан облысында 20 этномәдени бірлестік және қалалар үйінің директоры Антон Трухамен облыстарда елуден астам фи- нов өңірде іске асырылып жатқан лиалдары жұмыс істейді. Қазіргі толеранттылыққа тәрбиелеу жөнінтаңда екі жүзден астам бұқаралық дегі жобалар туралы әңгімелеп ақпарат құралдарының 21-і орыс, берді. «Қостанай қалалық Білім бөлімі 9-і өзбек тілінде шығады. Өңірдегі 1022 орта мектептің 56-сы мектепте толеранттылыққа тәрбиелеу жөнінөзбек, үшеуі тәжік, 9 мектепте орыс дегі үлкен жоба әзірледі және ол тілінде оқытылады. 213 аралас тілде тек мектепалды және кіші мектеп оқытатын мектеп жұмыс істейді. жасындағы сыныптарға ғана арнаОблыстық қазақ, орыс, өзбек драма лып отырған жоқ. Бұл курс бүкіл театрлары бар. Осы жөнінде облыс- мектеп бағдарламасын қамтып тың Қазақстан халқы ассамблеясы отыр» деді А.Труханов өз сөзінде. Оның айтуынша, Ассамблея өкілдері журналистерге мәлім етті.

мұнымен қатар өңірде де белсенді жұмыс жүргізуде. «Осыдан бірнеше жыл бұрын «Этномәдени экспедиция» деген жобаны қолға алған болатынбыз. Ондағы мақсат облыстағы аудандар мен қалаларда жұмыс істейтін этномәдени бірлестік термен танысу болды. Кесте бойынша аудандар мен қалаларға шығып, этномәдени бірлестіктердің өкілдерімен «дөңгелек үстел» отырыстарын өткізіп отырдық» дейді Достық үйінің директоры. Айгүл УАЙСОВА

ɩʲ˄ʲ˕ˏʲ˕ʹʲʸ˩ȱ ˄ʲ˒˖˩˄ʹ˩ˌˌʲȱˊ˲ːȱˊ˲ˑˬˏ˲ǵ

ͨʻ೵˲ʽ˵˘ˮͩ˱˘˲˵ˤ̆˳́೪˘ˬ˘ˬ́೪˹ˤˬˤ˘ˬ́ˮ́೮ˢ˟˭೪˯˲Ͳ ˬ́೪೪˘೪˘˲˳́ഉ˲˟˪˟˵ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟˛˧೪˯೦˘˭˞́೪˪˟೮˟˳˧ˮ˧೮˪˟೮˟˥Ͳ ˵˧ˬ˛˟ˮ˭ഉˢ˧ˬ˧˳˧഑˵˵˧͘ Алқалы жиынды ашқан аталмыш қоғамдық кеңестің төрағасы, Парламент Мәжілісінің депутаты Рамазан Сәрпеков жұртшылықты күн тәртібімен таныстырды. Бұл жолы кеңес мүшелері Астана қаласын дағы базарлардың жұмысын қадағалайтын өкілетті мемлекеттік органдардың жұмысын талқылады. Баяндама жасаған «Нұр Отан» партиясы филиалы жанындағы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қоғамдық кеңес төрағасының орынбасары Дәулеткерей Рахметуллин елорда аумағында барлығы 24 базар

жұмыс ісетйтінін, олардың көпшілігі жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген міндеттемелерін орындамай отырғанын сынға алды. «Сауда нүктелерінің көпшілігінде өрт қауіпсіздігі сақталмаған. Санитарлық талаптарға да сай келмейді. «Он олжа», «Ажар», «Нұр», «Бақ» сынды базарлардың қызметі тіптен заңсыз. Бұлардың бәрі бұрыннан жұмыс істеп келе жатқанын ескерсек, мұнда сыбайлас жемқорлыққа жағдай жасалуы ықтимал» дейді Дәулеткерей Рахметуллин.

Әнеугүні Астананың Орталық базарында сауда жасайтын жеке кәсіпкерлер жөн-жосықсыз салынған айыппұл мен арендалық төлемнің орынсыз қымбаттауына наразылығын білдірген еді. Осыған байланысты партияның елордалық филиалы көшпелі мәжіліс өткізгенін атап өткен Дәулеткерей Рахметуллин мәселе кәсіпкерлердің ыңғайына қарай шешілгенін жеткізді. Сондайақ, жарыққа байланысты төленетін артық төлемнің дауы да басылып, әр кәсіпкерге жеке есептегіш құрылғысын орнатуға құжаттамалар әзірлене бастапты. Жиында Астана қаласы Төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Барат Дұзақбаев, Астана қаласы бойынша Тұтынушылардың құықтарын қорғау департаменті басшысының орынбасары міндетін атқарушы Федор Пеев және елордалық Сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Виталий Силецкий өз салаларына қатысты атқарылып жатқан іс-шаралар туралы баяндады. Бұдан кейін «Нұр Отан» партиясы Астана қалалық филиалы жемқорлыққа қарсы әрекет жөніндегі қоғамдық кеңестің төрағасы Рамазан Сәрпеков жиында қабылданған қаулыны жария етті. Бұл құжат бойынша бақылау-тексеру жұмыстары нәтижесінде Астана қаласының маман дандырылған ауданаралық экономикалық сотына базарлардың жұмысын тоқтату туралы 8 арыз жіберілгені айтылған. Сондай-ақ, уәкілетті мемлекеттік органдарға кемшіліктерді уақтылы жою бойынша бақылауды күшейту ұсынылып, базар әкімшіліктеріне де бірқатар тапсырмалар жүктелді. Қымбат НҰРҒАЛИ

WELCOME TO ASTANA! ʶ˟˾˟ ͨyWKͲϮϬϭϳͩ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ ˭˘˭˘ˮ˞˘ˮ˞́˲́ˬ೦˘ˮ ˪഑˲˭˟˳˧ˮ ˞˘˥́ˮ˞˘˶ ˢഉˮ˟ ˯ˮ́ ഑˵˪˧ˣ˶ ˢ഑ˮ˧ˮ˞˟˛˧ ˞ˤ˲˟˪˻ˤ̆ ഑˪˧ˬ˞˟˲˧ ˟ˬ˯˲˞˘ˬ́೪ ˪ഉ˳˧˱˪˟˲ˬ˟˲˭˟ˮ ˪˟ˣ˞˟˳˵˧͘ ˁ˘˲́˘˲೪˘ ˘˶Ͳ ˞˘ˮ́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˞˟഑˵˪˟ˮˢˤ́ˮ˞́˘˶˞˘ˮ˙˘˳˾́˳́ʫ˲˭˘೦˘ˮ˙˟˵ ʥ഑ˬ˟˪˱˘˟˚˘˾˵́͘ Бүгінде айтулы шараға дайындық басталып кетті. Көрмені өткізу үшін елордада үш жоба мықтап қолға алынған. Оның бірі –«Astana Greеn City». Астана әкімдігінің «EXPO2017» көрмесіне дайындық және оны өткізу дирекциясының басшысы Бауыржан Жансейітовтің айтуынша, жоба жаңартылған энергия көздерін тиімді пайдалануды көздейді. Екінші жоба – «Astana mobility». Бұл қаланың инфрақұрылымы мен көлік логистикасы сапасын жақсартуды діттейді. Ал, «Welcome to Astana!» жобасы аясында көрме өткізу кезінде қала қонақтары мен тұрғындарына қонақжайлық институтын дамыту жүзеге асырылмақ. Әрбір жобаның дайындық барысы туралы кеңінен мәлімдеген Бауыржан Жансейітов оны іске асыруда азаматтардан ұсыныстар қабылданатынын жеткізді. «Еліміздің абыройын танытатын халықаралық шараны өткізу тек мемлекеттің мойнындағы шаруа емес. Оған қоғам болып атсалысқанымыз абзал. Жүз елден келетін қонақтарды қарсы алу, қонақжайлық таныту, қала мыз ды көрсету, шығарып салу жұмыс та рына осы бастан

дайын дық жүруде. Осы ретте келу ші лерге қызмет көр се те тін кәсіпорындардың дерек қо рын жасақтау қажет. Жобаны іске асыру дың бірінші кезеңі ағымдағы жылдың сәуір айында басталады» дейді Б. Жансейітов. Аталмыш дирекцияның Жобаларды дамыту секторының бас маманы Рузат Әбілдинова «Астана қаласындағы қоғамдық тамақтандыру объектілерін түгендеу» жобасы туралы таныстырды. Айтуынша, көрмені өткізу кезінде қызмет көрсететін кез келген мейрамхана, дәмхана, асхана және тағы басқа қоғамдық тамақтану орындары осы бастан жұмыстарын жетілдіру керек. «Ас мәзірінде қандай тағамдар болады, жұмыс уақыты нешеге дейін және жобаға қатысушы еріктілердің белсенділігі сұрастыру формасында жүргізіледі» дейді ол. Жиында «EXPO-2017» көрмесіне дайындық жұмыстары аясында басқа да мәселелер талқыланды. Аудан басшысы Ермағанбет Бөлекпаев халықаралық жобаны өткізуде барлық бизнес өкілдерін белсенді жұмыс жасауға шақырды. Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ

౬˾˭́೮೦˘ˢ˶́೪˪഑˾˟˵ ˯˵́˲೦́ˣ́ˬ˘˞́ ʫˬ˯˲˞˘˞˘ϭϵ˳ഉ˶˧˲˞˟഑˵˟˵˧ˮ˳˟ˮ˙˧ˬ˧˪˵˟೪˘ˬ˘˪഑˾˟ˬ˟˲˧ˮ˟ ˵˟˲˟˪͕˵˘ˬ͕೪˘˥́೮͕೪˘˲˘೦˘˥͕˭˯˥́ˬ˘೦˘˾˵˘˲́ˮ́೮ϮϵϱϬ ˪഑˾˟˵˧˯˵́˲೦́ˣ́ˬ˘˞́͘ «Астана-Зеленстрой» АҚ хабар лауынша, экологиялық сенбілікке қатысушылар қажетті құрал-саймандармен қамтамасыз етіледі. Көгалдандыру жұмыстарына арналған құнарлы топырақ, құм, қарашірік секілді қажетті заттар дайын. Бұған қоса, аудан әкімдіктерінің өтініштері бой ын ша ПИК пен басқа да ұйымдарға ағаш пен бұтақтардың 2100 көшеті, 3,5 тонна әк пен

қоқыс жинауға арналған 3600 қап бөлінген. Қала аумағын абаттандыру кезінде ағаштарды әктеу, саябақтар мен скверлерді қоқыстан тазарту жұмыстары жүргізіледі. Айта кеткен жөн, «Біз таза қаланы қолдаймыз!» атты дәстүр лі сенбілікке 93000 адам қатысады деп жоспарлануда. Гүлмира ШАРХАНҚЫЗЫ


8 Ě 

&æîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz ww.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz @astana-akshamy.kz

ǫǧˁʽ

ಉ˲˧˭˞˟˥˵˘ˬ˘˥ˢ˘˳˵́೮഑˭˧˲˧ˮ೪ˤ೦˘ˮ˳೵˭˳˯೦́˳˵́೮ ˣ˘˲˞˘˙́ˮ˃഑˪˟ˮʶ೴ˣ˟˭˙˘˥೵ˬ́˞˘˘ˣ˵˘˲˵೪˘ˮˢ˯೪͘ ಉˣ˧˭˟ˮ೪˘˵˘˲ʿ˘˚ˬ˯˞˘˲˯˙ˬ́˳́ˮ˘೪˘˲˘˳˵́ˌ˘˲˙˘೪˵́ ˘˶́ˬ́ˮ˘ˮ˘˵˵˘ˮ೦˘ˮ೪˘ˮ˞́˪഑˥ˬ˟˪˞˯˳˵˘˲́ˮ́೮˙ഉ˲˧ ೪˘ˮ˭˘˥˞˘ˮ˞˘˟˲ˬ˧˪˱˟ˮ೪˘ˣ˘˵˘˱˵́͘ʮ˘೦˘˳́ˮ˞˘˥˙˯ˬ೦˘ˮ ೴˾˘೦˘˳́ʸ˟ˮˤˮ˛˲˘˞˵೴˙˧ˮ˞˟ˢ˘˵́˲͘ౢ˯˳ˮ˘೦˘˾́˳́˭˟ˮ ˢˤ˟ˮ˧˞˟˪഑ˣˢ೵˭˞́͘ಉˣ˧˞˟ϲ˲˟˵ˢ˘˲˘ˬ˘ˮ́˱͕഑ˬ˧˭˘˶ˣ́ˮ˘ˮ೪˘ˬ˞́͘

¾ÉÐÙÎÃÐ¾Ä¾É ¾ÑÅÙ˾Ëģ¾ÉĤ¾Ë Төкен Күзембайұлы соғыс даласына аттанғанда әлі 18 жасқа да тола қоймаған бозбала еді. «1942 жылдың қараша айында Воронежге келдік. Мен бірден пулеметші болдым. Содан соғыс біткенше шайқастық қой» дейді Төкен ақсақал өткенді еске алып. Нар тұлғалы, еңгезердей қазақ жігіті ауыр қаруды шүлдік құрлы көрмей, асынып жүретін. Ұрыс даласында жаумен жан аямай айқасқан ол алғаш рет Воронежде жараланады. Дұшпанның оғы аяғының етін жұлып әкетіпті. Қайта сүйегіне тимей, сүйкей өткен екен. Жарасы тез жазылды. Майдан даласына қайта оралған ол өзіндей әскерлермен бірге Украинаға жетті. Кейін Польша, Чехославакияда соғысты. «Германия шекарасына жақын Одра өзенінің

тұсындағы шабуыл кезінде жаудың оғы оң қолымды жұлып әкетті. Алайда «қырық жыл қырғын болса да ажалды өледі» екен. Омыртқама да оқ тиді. Әйтеуір, аман-есен бүгінгі бейбіт заманға жеттік. Мұндай бақытты күнді көре алмай талай боздақ кетті. Дүниежүзін қасіреттен теңселткен мұндай қанды қасапты енді ешкімнің басына бермесін. Біз үшін «жеңіс» деген – киелі сөз. Бүгінгі ұрпақ бейбіт күннің қадірін біліп, елін, жерін сүйе білсін» дейді Төкен ата. Майдан даласынан еліне екінші топтағы мүгедек болып оралған Төкен Күзембайұлы бірден еңбекке араласып кетеді. Соғыстан кейінгі қиын кезеңдерде колхоз партия ұйымының жетекшісі, қой фермасының меңгерушісі сын-

ды шаруашылық жұмыстарды абыроймен атқарады. Мәрия әжемізбен бірге 8 бала тәрбиелеп өсірген Төкен ақсақал балаларын да еңбекқор болуға баулыды. Оларды ел қатарынан қалдырмай, әрқайсысының білімді азамат болып өсуіне жағдай жасады. Қазір Төкен ақсақалдан өрбіген ұрпақ бір-бір шаңырақтың иесі. Әрқайсысы әртүрлі салада еңбек етіп жүр. Биыл Төкен Күзембайұлы 90 жасқа толды. Әлі де тың, сергек. Өткен өмірінің естеліктерін айту арқылы немерелері мен шөберелерін Отанды сүюге шақырып, олардың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіруден жалыққан емес. Қымбат НҰРҒАЛИ

ÄÃĥ·ÏзľÍÌË ÄÃηËÂÃģ¾ÎÏÙ¾ÉÂÙ ʮ˟೮˧˳˪˟ˢ˟˵˶ˢ˯ˬ́ˮ˞˘೪˘ˣ˘೪ˢ˘˶́ˮ˛˟˲ˬ˟˲˧೪˘ˮ˭˘˥˞˘ˮ˞˘˙˘˲́ˮ˳˘ˬ́˱͕ʽ˵˘ˮ೴˾˧ˮ ˯˵˪˟˾˵˧͘˃˘ˬ˘˥೪˘ˣ˘೪˙˘ˬ˘˳́˙˘˵́˲˘˵˘ˮ́˱͕˟ˬˢ˘˞́ˮ˞˘ˢ˘˵˵˘ˬ˞́͘ˁ˯ˮ˘˶ϭϵϰϯ ˢ́ˬ́ϭϲˢ˘˳́ˮ˞˘ʥ˘೪˵́˙˘˥ʤˬ˭˘˙˟˪˯˚˵˟ഉ˳˪˟˲೪˘˵˘˲́ˮ˘˘ˬ́ˮ೦˘ˮ˟˞˧͘ʦˣ˚˯˞ ˪˯˭˘ˮ˞ˤ˲˧˙˯ˬ˘ˢ೴˲˧˱͕˯˵˱˟ˮ˯೪˵́೮˯˲˵˘˳́ˮ˞˘˟ˬ˧ˮ೪˯˲೦˘˞́͘ Ішкі Монғолияны жапондардан азат етуге қатысты. Сол кезде Үлкен және Кіші Хинган тауларынан асып, Жапон және Каранор қамалдарын алуға қатысқаны әлі есінде. Сол бекіністерді алған кезде соғыс бітті деген хабар келеді. Жиырма бесінші механикаландырылған бригадада жүріп, тұтқынға алған жапондарды Қиыр Шығысқа, Чита қаласына жеткізді. 1945 жылдың үшінші қыркүйегінде елге оралып, кейін курсант, №48 бөлімшенің командирі болды. «Соғыстың аты соғыс қой. Отан алдындағы парызымызды қалтқысыз орындау үшін жауға есемізді жібермеуді ойладық. Сол кезде қаншама қазақ жауынгерлері тамаша ерліктің, шыдамдылық пен қажырлылықтың үлгісін көрсетті» деп еске алады соғыс ардагері. Қан майданның жорықты жолдарынан аман-есен елге оралған Бақтыбай ата соғыс басталғанға дейін өзі оқыған Еңбекшіқазақ

ауданындағы кіші мамандардың агромектебін одан әрі жалғастыруға кіріседі. Оқуын ойдағыдай аяқтап, алғашқы еңбек жолын өзі туып-өскен сол Қаракемер ауылында агроном болып бастайды. Содан тың және тыңайған жерлерді игеру басталған шақта комсомолдық тапсырмамен Ақмола облысына келіп, Краснознамен ауданында отыз екі жыл ауыл шаруашылығын дамыту ісіне өзінің елеулі үлесін қосқан қария құрметті демалысқа шыққаннан кейін елордасы Астанаға көшіп келіп, баспаналы болады. Бүгінде қосағы Базкен Сәрсекейқызы екеуі ұл-қыз өсіріп, он бес немере, жеті шөберенің қуанышын қызықтап отыр. Бақытты заманға жету жолында өлім мен өмір ортасында жүріп, неміс фашистеріне қарсы ерлікпен шайқасқан, жауынгерлердің Отан қорғау жолындағы қаһармандық ерліктері ешқашан ұмтылмақ емес. Туған жер үшін жанын құрбан етіп,

кеудесін оққа төсеген майдангер ардагерлер арамызда әлі де көп жасап, жүре берсін дейміз. Еркежан СӘТІМБЕК

¿ÃÉÌÎÑÏÏÆݾË ¿ÃÎÉÆËÁà ÂÃÇ·Ë ˃˯೪˳˘ˮˮ́೮˵഑˲˧ˮ˟˵˘̆˳˘˞˘˵˟˪˵˧ˬ˧˛˧ˮˢ˯೦˘ˬ˵˱˘೦˘ˮ͘ ʫ೮˳˟˛˟˥ ˙˯˥ˬ́ ˟˲˞˧೮ ഑ˣ˧͘ ʫ˪˧ ˤ́೦́ˮ ˵˧˱Ͳ˵˧˪ ೵˳˵˘೦˘ˮ ˪೴˥˧ ˟˲˪˧ˮ ˢ೴˲˟˞˧͕ ˾ˤ˲˘೪ ೪ˤ˭́ˬ˞˘˥˞́͘ ʶ˟˶˞˟˳˧ˮ˞˟ ˢ˘˲೪́˲˘೦˘ˮ ˯˲˞˟ˮͲ˭˟˞˘ˬ̂˞˘˲́ˮ˘ ೪˘˲˘˱͕ ౭ˬ́ ʽ˵˘ˮ ˳˯೦́˳́ˮ́೮˘˲˞˘˛˟˲˧˟˪˟ˮ˧ˮ˵˘ˮˤ˳́ˣ͘ ʤ˳˵˘ˮ˘ˬ́೪˙೵ˬ˘˵˘˥˞́೮˟˳˧˭˧ʹˌഉ˲˧˱˙˘˥͘˃˘˾˪˟ˮ˵˵˟ ˵˶́˱˵́ͨ͘ʽˬ೪˘ˣ˘೪˵́೮˾˘೺˘˲́ͩ˞˟˥˞˧˳˟ˮ˧˭˞˧˪˟˥˧˱˵˟͘ ʮഉ͕˙೵ˬ˙˘˳೪˘ഉ೮˛˧˭˟͘͘͘ ʥ˧ˣ˭˘˥˞˘ˮ˛˟˲೪˘˲ˤ̆˞˘ˮ˳˯೦́˳ˢ˯ˬ́ˮ˳೵˲˘˞́೪͘ ...1943 жылдың 14 қаңтары күні үйден ұзап шықтым, - деп бастады әңгімесін Шәріпбай ата. – Ташкенттен шыққан пойыз Қиыр Шығысқа алып барды. Сол жақта Свободный деген әскери қалашық бар екен. Мұнда қырық күн аялдап, шекарадағы атты әскерге барып қосылдық. Біраз уақыттан кейін он сегіз жастағы жігіттерді Мәскеу маңында орын тепкен артиллериялық-әскери училищеге оқытуға алып қалды. Қып-қызыл ұрысқа осы жерден аттандық. Мен оқыған оқу орнынан майдан даласына аттанған жауынгерлердің талайы батыр атанды. Иә, жас сарбаз ең алғаш қаруын Белоруссияның батысындағы Висла өзенінің жағасында болған соғыста жауына қарсы кезеніп еді. Алғашқы оғын осында атып, дұшпан көзін құрта бастаған ол атақты Жуковтың қолбасшылығындағы майданда соғысады. 189-бригадада барлаушы болады. Соғыстың ақырына дейін осылай алғы шептен таймаған екен. «Қолымнан дүрбі, иығымнан қару түспейтін еді. Жау қай шепте, қай жерде зеңбірек атылды, қай тұстан мылтық даусы естілді, дұшпанның ойы қандай, бәрін бақылаумен болдым» дейді сұрапыл өрт жылдарын есіне алған ақсақал. Шалт қимылы мен зеректігінің арқасы болар, майдангердің бір жері майып болмаған екен. Өзі үш-ақ сынып бітіргенін, алайда, карта мен компасты жетік меңгергенін айтады. Шәріпбай атадан майдан даласындағы қазақтар жайында сұраған едік. «Алғаш соғысқа аттанғанда қандастарым көп еді. Бірақ, кейін бәрімізді бөліп тастады. Мұның себебін кейін білдім ғой, он

қазақ бірге соғысса, бірі өліп қалған жағдайда қалғанының бәрі соны аза тұтып, жаназасын шығарамыз деп, күштерін әлсіретіп алады екен. Содан кейін әскери басшылық кілең қазақты бір бригадада қалдырмайды. Біз жеті жүзге тарта солдаттың ішінде үш-ақ мұсылман едік. Бірі – Жиенбаев деген Алматының қазағы, бір ауыз қазақшасы жоқ-тын, орысша сөйлейтін. Екіншісі – Самарқанның тәжігі. Үшеуміз де соғыстың соңына дейін бірге болдық» дейді. ...Кейіпкеріміздің жасағы Жеңіс күнін Берлиннің іргесіндегі қарағайлы орманда қарсы алады. Бірақ, Шәріпбай үшін қуаныш көпке созылмады. Ол Германияда қалып, тағы төрт жылын өткізді. Дұшпандарды жөнге салып, 1949 жылдың көктемінде оралады туған жерге. «Жүрегім алып-ұшып, шаңырағыма келгенде, үлкен қайғының үстінен түстім. Әкем де, анам да қайтпас сапарға аттаныпты» деп әлдебір жаққа жанарын қадады қария. Соғыстан қайтқан солдат бұл отбасының жалғыз тұяғы еді. Жанына батқаны, әкесі Төлеп ұлының артынан жыл салып, майдан даласына шақырылған. Көп ұзамай жарынан келген қара қағаздың қайғысын көтере алмай, анасы өткен өмірден. «Уақыт – емші» ғой. Жас жауынгердің өзі үйленді, отау тікті. Ұл өсірді, қыз тәрбиеледі. «Жиырма бес немерем бар» деп мақтанады қазір. Қарияның соғыстан оралған – 24 сәуір күнін ұл-қыздары, немерелері қуанышпен атап өтуді дәстүрге айналдырған. Асхат РАЙҚҰЛ


9 Ě 

&æîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-aksham www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astanainfo@astana-akshamy.kz

ǫǧˁʽ

ʾǾ˾ɾÏÙ˾ĤÙ

ʾӾ¿¿¾Ð

౭ˬ́ ʽ˵˘ˮ ˳˯೦́˳́ˮ́೮ ˘˲˞˘˛˟˲˧ ʤ˳́ˬ˺˘ˮ ʥ˟˪˙˘˟˚˵́೮ ഑ˮ˟˛˟ˬ˧ ೦೵˭́˲́ ˙˧˲ ˟˭˟˳͕ ˙˧˲ˮ˟˾˟ ˾́೦˘˲˭˘೦˘ ˘˲೪˘˶ ˙˯ˬ˘˲ˬ́೪˵˘˥͘ ʽˮ́೮ ʺ೵˺˵˘˲ ಁ˶˟ˣ˯˚͕ ౢ˘ˮ́˾ ˁഉ˵˙˘˟˚͕ ಁˬ˪˟˥ ʺ˘˲೦೵ˬ˘ˮ͕ ಁˣ˧ˬ˺˘ˮʻ೵˲˾˘˥́೪˯˚͕ˁഉ˙ˤ˵ʺ೵೪˘ˮ˯˚͕ʥ˘˶́˲ˢ˘ˮʺ˯˭́˾೵ˬ́˳́ˮ˞́೵ˬ˵́˭́ˣ˞́೮ˣ˘೮೦˘˲ ˵೵ˬ೦˘ˬ˘˲́˭˟ˮ˪˟ˣ˞˟˳˪˟ˮ˳ഉ˵˵˟˲˧ˮ˧೮഑ˣ˧ˮ˟ˮ˙˧˲˪˧˵˘˱˾́೦˘˲˶೦˘˙˯ˬ˘˞́͘ Қазаққа ұлы Абайды танытқан жазушы да, Қазақстан Ғылым академиясының тұңғыш президенті де, ұлттық археология негізін қалаушы ғалым да, «Махаббат қызық мол жылдар», «Ақиқат пен аңыз» сияқты әдебиетіміздегі теңдесіз шығармалардың авторы да кезінде тарихы жүз жылдан асатын Мұхтар Әуезов атындағы Семей педагогикалық колледжінде оқыған. Ал, Асылхан ата бұл оқу орнының директоры қызметін ширек ғасыр атқарған. Әрине, аталған тұлғалар Семейге келгенде өздерін білім нәрімен сусындатқан ордаға соқпай кетпейтін. Сол кезде Асылхан Табылдыұлы бастаған ұжым оларды бар құрметімен қарсы алатын. Семей топырағын басқан Сәбең мен Баукең де байырғы оқу орнын кие тұтып, кіріп шықпауды өздеріне ар санаған. Асекең Семейде тек оларды қарсы алып қоймай, Алматыға барғанда кейбіреуінің үйінде қонақта болған. Әлкей Хақанұлымен оның 8 март көшесіндегі пәтерінде ұзақ әңгімелескені есінде. Мұхтар Омарханұлы о дүниелік болғанда топырақ салған көптеген адамдардың бірі де – Асылхан Бекбаев. Осылардың барлығын көркем тілмен кестелей алсақ, тамаша болар еді. Қолымызға түскен семейлік қаламгер Қабдысләм Тортайұлының «Асылхан – Татьяна» деректі хикаятынан соған талпыныс та байқалады. Алайда, шығарманың атауы айтып тұрғандай, мұнда негізінен Асылхан мен жары Татьяна арасындағы махаббат, бір отбасының өзгелерге үлгі боларлықтай өмірі баяндалады. Олардың тағдырын тоғыстырған да соғыс болатын... Асылхан Бекбаев әскер қатарына 1942 шақырылып, Ленинградтан Петропавл қаласына көшірілген авиамектепке қабылданады. Оны ойдағыдай бітіріп, механик мамандығын алған соң 6-гвардиялық әуе дивизиясының құрамында Бобруйск қаласында тұрған авиаполкке жіберіледі. Осы жерде ПЭ-2 аталатын бомбылау ұшақтарының моторын жөндеу, қарау, тексеру, техникалық күту жұмыстарын жүргізді. Жақсы жұмысы үшін кейде командирлері оған қаланы аралауға рұқсат ететін. Мұндай кезде әскери клубта немесе қаладағы мәдениет үйінде өтетін сауық кештеріне баратын. Сондай кештердің бірінде ғой

қазақ жігіті мен белорус қызының көздері шарпысып, арты үлкен сезімге ұласқаны. Ақыры екі жас 1946 жылы отбасын құрып, 58 жыл бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүрді. Дүниеге 5 перзент әкелді. Татьяна әжей қазаққа жақсы келін болып, аз уақыттың ішінде қазақ тілін меңгерді. Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында алтын тойларына байланысты екеуі Семейдегі мешітке барып, некелерін де қидырған. Осыдан-ақ, Татьяна әжей бар болмысымен мұсылманшылықты қабылдағаны көрініп тұр. Әттең, ол осыдан он жыл бұрын дүниеден өтіп кетті. Әйтпесе, газетіміз шыққан күні жарының 90 жасқа толуына байланысты Семейде өтетін тойға қатысар еді. Сол кезде соғыс жылдары қалай табысқандарын да айтып берер еді. Иә, ақын Қасым Аманжоловтың қызға деген бүр атқан сезімін білдіруге бұрқ ете қалған сұрапыл соғыс мұрша бермесе, Асылхан махаббатын майдан даласынан тапты. Радиодан Мәскеуді қорғап қалған қазақтар туралы, Төлеген Тоқтаров, Мәлік Ғабдуллин, Мәншүк Мәметова сынды Кеңес Одағы Батырларының ерліктерін естіген, Александр Бектің

«Волокаламск тас жолы» романын оқыған Татьяна да оны тағдырым деп таныды. Асылхан жау бомбысынан жараланып, госпитальға түскенде Татьянаның отырып-тұрарға жер таппай, жетіп келгенін айтсаңыздаршы! Сол кезде төсекке таңылып жатқан махаббатын құшақтап, жылапты да. Жаралы адамды күтіп, күнұзын жанында болып, керегін әкеп беріп тұрған да өзі. Осы сезім Асылханға күш берген шығар, ол тез аяғынан тұрып, майданға қайтадан кірді. Госпитальдан шыққаннан кейін авиадивизияның Балтық жағалауына жіберілуіне байланысты өз әскери бөлімімен сол жаққа кетті. Балтық жағалауы мен Шығыс Пруссияда 3 жыл қызмет етті. Қайда барса да, соңынан Татьяна келетін. Асылханнның әскери бөлімі ұлы жеңісті Кенигсберг қаласында қарсы алды. Асылхан Бекбаев майдандағы әскери тапсырмаларды нәтижелі орындағаны үшін «Ұлы Отан соғысы» орденімен, ондаған медальдермен марапатталды. Алайда, әскери ұшақтарды жөндеуді жете меңгерген оны бірден ауылына жібере қоймады. Сөйтіп, соғыс аяқталғаннан кейін тағы да 5 жыл әскер қатарында қызмет етті. ...Аштық жылдары туған бауыры

Жұматайдан айырылған еді. Ұлдан жалғыз болғаннан кейін және атаанасының қартайғандығына байланысты әскери қызметтен босатуын қанша сұраса да, оны әрең жіберді. Соғыстың алдында орталау мектепті ғана бітірген Асылхан елге оралысымен орта мектеп емтихандарын қиналмай тапсырды. Одан кейін Семей педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті факультетіне түсті. Сталиндік стипендиант атанып, атағы облысқа жайылды. Институтты қызыл дипломмен бітіріп, осы қаладағы педагогикалық техникумға жұмысқа жіберілді. Кейіннен Мұхтар Әуезов атындағы Семей педагогикалық колледжі атанған оқу орнында табан аудармай 30 жыл жас ұрпаққа білім мен тәрбие берсе, ширек ғасыр оған басшылық етті. Осы білім ордасына жаңа ғимарат алып беру, оны жабдықтау үшін қалай жүгіргенінің, жалпы ондағы еңбек жылдарының өзі тағы бір кітапқа жүк боларлықтай. Осыны ескерген жерлестері бірнеше жыл бұрын педколледжде Асылхан Бекбаев атындағы дәрісхананы ашты. «Семей қаласының құрметті азаматы» атағын берді. Білім беру ісінің үздігі Асылхан ақсақал соған ырза. Қазір, сіздер – құрметті оқырмандар, ол жайлы жазған мақаламызды оқып отырғандарыңызда ардагер ұжымының ортасында жүзінен нұр төгіліп, 90 жасын атап отырған болар. «Сенбі күні педколледж ұжымы мерейтойыма байланысты шақырды» деген еді... ...Алайда, Татьянасын сағынады. Зайыбы 2004 жылдың көктемінде дүниеден өтсе, күзге қарай Асылхан ақсақал Шығыс Қазақстан облысының 5 ардагерлерінен тұрған делегация құрамында Белоруссияның Гомель облысына, өзі соғысқан Могилев облысының Бобруйск ауданына барды. Сол кезде баяғы сұрапыл жылдарды еске алып, махаббат кешкен жерлерді аралап, Татьянаға деген сағынышы мазалаған еді... Аманғали ҚАЛЖАНОВ


10 Ě 

ÒæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧǶǹǧǧǰǴǧǸȂ ɧʆʊɧȱɳʅʇɧʂɧʁʛ

ɧʆʊɧȱʈɧʍɧʁʛ

ʆɯɨɿʋʜʅʆʈʋɨɿɨɿʙɨʉʜ ‡ɨʂʋʜʄ–ɪʆʂʎʜʃʌʃɽʨʄɪɰ"

౭ˬ˵˵́೪˙˘ˮ˪˟ˬ˞˟˛˧˙˘ˮ˪˵˟˲˞˧೮ ˞˟˱˯ˣˤ˵˙˘ˣ˘˳́ˮ́೮ˢ˘೦˞˘˥́ ˵˶˲˘ˬ́˭ഉˬ˧˭˟˵˵˟˲˞˧ˢ˘˲ˤ̆Ͳ ˬ˘˞́͘ˀ˟˳˭ˤ˭ഉˬ˧˭˟˵˵˟˲˛˟ ˳೴˥˟ˮ˳˟˪͕˙ˤ́ˬ೦́˘೪˱˘ˮ˘˥́ˮͲ ˞˘ÝÃÝͲ˾˘˙˶́ˬ೦˘೵˾́˲˘೦˘ˮ ೴˾˙˘ˮ˪˵˟ˮ˵೵˵́ˮ˶˾́ˬ˘˲˪˟˲˧ ˘ˬ೦˘ˮ˳˘ˬ́˭˪഑ˬ˟˭˧ϭϲϵ˭ˬ˲˞ ˵˟೮˛˟ˮ˧೪೵˲˘೦˘ˮ͘ʽˮ́೮˧˾˧ˮ˞˟ ͨͨʥ˘ˮ˪ˉ˟ˮ˵˲ʶ˲˟˞ˤ˵ͩʹϭϰ͕ϳй͕ ͨ<ƒÝÖ®ƒÄ»ͩʹϭϲ͕ϴй͕ͨʤˬ̂̆ˮ˳ ˙˘ˮ˪ͩϯϬ͕ϵй˞˟˱˯ˣˤ˵೪˯˲ˢ́ˮ́ˮ ೪˘˥˵˘˲೦˘ˮ͘ʽ˳́˲˟˵˵˟˙˘ˮ˪ ഑˪˧ˬ˞˟˲˧ˮ˟˺˘˙˘˲ˬ˘˳́˱͕˘˵˘ˬͲ ˭́˾˭ഉ˳˟ˬ˟˛˟೪˘˵́˳˵́˱˧˪˧˲˧ˮ ˙˧ˬ˛˟ˮ˟˞˧˪͘

Бұл жорамалды 2025 жылға таман қадеге жарату жоспарланған екен, алайда, АҚШ пен Батыс елдері Ресейге қарсы экономикалық санкция қоюына байланысты оны енгізу барысы жеделдей түсуі мүмкін дейді мамандар. «lifenews.ru» ақпарат көзінің жорамалына қарағанда, 2015 жылдан бастап Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісімшартқа аталған үш елдің президенттері қол қойғаннан кейін осынау жаңа қаржылық-экономикалық кеңіс-

ɯʌʈɪɰʂɰʅʄɰʄ ɽɰɺʨʄɬʨɯɰʇʆɷɹʋʋʨʅ ɴɨɺʜɿɨʂɨɺ"

ʍɷɨɿʤʃʨʈʉʌʈʎtʤɷɿʆʂʜʅɯɨ ʽ˳́˘˱˵˘˞˘˟ˬ˯˲˞˘ˬ́೪˵˘˲ʪ೴ˮˤ˟ˢ೴ˣ˧ˬ˧˪˞˟ˮ˳˘˶ˬ́೪˳˘೪˵˘˶˪೴ˮ˧ˮ˘˵˘˱഑˵˵˧͘ౢ˘ˬ˘ˮ́೮˭˟˞ˤ˻ˤˮ˘ˬ́೪ ˭˟˪˟˭˟ˬ˟˲˧ˮ˞˟ഉ˲˵೴˲ˬ˧˾˘˲˘ˬ˘˲͕˘˾́೪˟˳˧˪˪೴ˮ˞˟˲˧˭˟ˮͨ౭ˣ˘೪഑˭˧˲˳೴˲˶˧೮ʹ഑ˣ೪˯ˬ́೮˞˘͊ͩ˘˵˵́ ˭˘˲˘˹˯ˮ೵˥́˭˞˘˳˵́˲́ˬ˞́͘

ʉʟʎʨʈtɮʜʂʜʃ ɿʜɷʃɰʋɽɰʈʂɰʈʨɽʌʄʨ Бүгін Қазақстан ғалымдары кәсіби мерекесін атап өтеді. Осыған байланысты Білім және ғылым министрлігінде Қазақстанның бәсекелестікке қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін ғылым саласын дамытудың маңызды мәселелері талқыланады. Сонымен қатар, «Қазақстан-2050» стратегиясы аясында ғылымды одан әрі дамыту перспективаларын анықтауға бағытталған бірқатар шара өткізіледі.

Денсаулық сақтау күніне арналған іс-шаралар алдымен «Ажар» сауда ойын-сауық орталығында басталды. Онда спорт мектептерінің шеберлік сыныптары, флеш-моб, концерттік бағдарлама өткізілді. Ал, денсаулық марафоны аясында дәрігерлер мектептерге және оқу орындарына арнайы барып, денсаулықты ерте бастан нығайту, салауатты өмір салтын сақтау, отбасын жоспарлау, дұрыс тамақтану сынды тақырыптарға байланысты дәрістер оқып, ақылкеңестерін берді.

ɧʆʊɧȱɧɾɳʅʁʊɧɹʛ

ɿɨɺʜʈʜʃɯʜ ɴɨʄɯɨʈɯʜʅ ɿɨʃɿʆʈʂʜɮʜ ʫˬ˯˲˞˘ˮ́೮ͨˁഉ˞˶˘೪˘˳೪˘ˢ́౞́ˬ˭˘ˮˤͩ˭˟˾˧˵˧˭೵೪˵˘ˢ ˢ˘ˮ˞˘˲೦˘೪˘˥́˲́˭˞́ˬ́೪˾˘˲˘˳́ˮ೵˥́˭˞˘˳˵́˲˞́͘

Бетті дайындаған: Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ

ɧʆʊɧʃʛʄȱɧʊɧʍʁʛȱɼʋʃʧ

Ал Премьер-министрдің бірінші орынбасары Б.Сағынтаевтың мәлімдеуінше, Одаққа мүше елдер арасында ортақ валюта енгізу мәселесі қарастырылмаған. «Бұл әңгімелердің қайдан шығып жатқанын білмеймін. Біз ортақ валюта құру сұрағын мүлде талқыламадық және жоба келісімшартында ол мүлдем жоқ. Яғни, ешқандай ортақ валюта болмайды, теңгеміз қалады» деді вицепремьер ағымдағы аптада өткізген брифингте.

ɧʆʊɧȱʂɧʇɧʑʅʃʛ

ʦ̛̣̭̣̌̔̌̏ʸʰ͕ ͨʥ̡̦̌ˉ̖̦̯̬ʶ̛̬̖̯̔ͩʤౢ̭̍̌ದ್̬̥̯̬̌̌̌ಢ̭̼̌: – Наурыз айының қорытындысына көз жіберсек, біздің банкке түскен салымдар бойынша көрсеткіш жағдайдың тұрақты екенін білдіреді. Жеке тұлғалар депозиттен алған қаражаттың шамамен үштен бір бөлігін қайтарды. Заңды тұлғалар депозитіндегі қаржы көлемі айтарлықтай өсті. Қазіргі таңда нақты болжам айтуға дайын емеспіз. Себебі, мұндай жағдайда депозиттік базаның ұлғаюы клиенттердің сабыр сақтап, ақпан айындағыдай анықталмаған, тіпті белгісіз көздерден тараған қауесетке емес, банкке, біздің ресми ақпаратымыз бен қаржылық көрсеткіштерімізге қайта сенім арта бастауына қарай жүзеге асады. Әрбір клиентке уақыт пен шынайы ақпарат қажет. Біздің стратегиялық инвесторымыз «Кукмин Банк» қажет болған жағдайда, кез келген уақытта көмек көрсетуге әзір. Әйтсе де, жағдайды өз күшімізбен реттеп, қиындықтан шықтық. ʺ̵̛̛̣̌ʸʽʺ˃ʤʪʯʫ͕ ͨʶĂƐƉŝďĂŶŬͩʤౢ̭̍̌ದ್̬̥̯̬̌̌̌ಢ̭̼̌͗ – Қазақстанның банк секторы биылғы ақпан айында бұған дейін болмаған ақпараттық шабуыл салдарынан төзімділік тестін тапсырды. Біз күн сайын депозит өсімін байқап отырмыз. Жаңа клиенттермен қатар дүрбелеңге ілескен клиенттеріміз де қайта келіп жатыр. Наурыз айында салымдардың кетуі 22%-ға, 16.8%-дан 12.9%-ға төмендеді. Ал, сәуір айының бірінші аптасында кері қайтуы 35%-ды құрады. Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, мұндай жағдайда депозиттің төмендеуі 20-30%-ды құрайды. Біздің жағдайда бұл көрсеткіш екі есеге төмен. Бізді, әсіресе, наурыз, сәуір айларындағы депозит көрсеткіші қуантты. Жаңа клиенттермен қатар дүрбелеңге ілескен клиенттеріміз де қайта келіп жатыр. Сәуір айының бірінші аптасында қайта салынған депозит көлемі 35% құрады. Осы қарқыннан таймаса алынған салымдардың негізгі бөлігі алдағы 3-4 айда қайта оралмақ.

тікке Қырғызия, Армения және Тәжікстан қосылуы ықтимал. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған бірегей валютаны тұтыну жөніндегі идеяны 2012 жылы Ресей басшысы В.Путин қолдаған еді. Одақ жобасында бірегей валюта тұтынуды реттеп отыратын ұлттық құрылымдардан үстем орган – Еуразиялық орталық банк құру ниеті де бар, ол тікелей Одаққа кіретін мемлекеттер президенттерінің немесе премьер-министрлерінің кеңесіне бағынуы мүмкін.

Елбасы кезекті Жолдауында: «Мүмкіндігі шектеулі жандардың толыққанды өмір сүруіне Қазақстанда ешқандай кедергі болмауы тиіс» деп қазақ қоғамына үндеу тастағаны белгілі. Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы ел аумағындағы мешіттерге қайырымдылық шараларын көптеп ұйымдастыру жөнінде арнаулы тапсырма берген еді. Осындай ізгі мұраттар аясында елордалық мешіт қайырымдылық шараларын жиі ұйымдастыруды қолға алды. Мәселен, Астана қаласындағы №36 орта мектепте әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларынан шыққан жеткіншектердің ата-аналарына көмек көрсетілді. Мешіт тарапынан 40 отбасына қажетті азық-түлік және мүмкіндігі шектеулі жасөспірімге мүгедек арбасы сыйланды. Бас имам Жұманазар Садырхановтың айтуынша, мұқтаж жандарға қайырымдылық көрсету жұмыстары әлі де жалғасады. Игі шара аясында «Академия» мектепке дейінгі білім беру мекемесі де 20 отбасыға демеушілік танытты.

ɧʆʊɧȱʅɾɸɭɧʈʛ ʥ˟˥˳˟ˮ˙˧˪೴ˮ˧˵˘೮೦́˳˘೦˘˵ Ϭϰ͗ϬϬͲ˞˟ʤˬ˭˘˵́˘˶˞˘ˮ˞́೪ʳ˾˪˧ ˧˳˵˟˲˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮˪˟ˣ˟˪˾˧ ˙഑ˬ˧˭˧ˮ˟೪˯೪́˳ˢഉ˾˧˛˧ˮ˟ˮˢ˘೮˘ ˵˶೦˘ˮ˳ഉ˙ˤ˞˧೮˵˘˙́ˬ೦˘ˮ́˵˶˲˘ˬ́ ˺˘˙˘˲ˬ˘˭˘˪˟ˬ˧˱˵೴˳˪˟ˮ͘

ʉʟɪɹʨʄ ɿʆɿʜʉɿɨʋɨʉ ʋɨʇɽɰʋɽɰʄ

Белгілі болғандай, ерлі-зайыптылар түнделетіп кетіп бара жатып, қоқыс контейнерінен жылаған сәбидің даусын естиді. Анықтап қараса, пакетке оралған шақалақ екен. Оқиға орнына жеткен жедел-жәрдем қызметкерлері нәрестеге алғашқы медициналық көмек көрсетіп, бөлімшеге алып кетеді. Дәрігерлер қыз баланың 2-3 сағат бұрын ғана туылғанын анықтаған. Елордалық полиция қызметкерлері жедел алдын алу шаралары барысында сәбидің анасын ұстады. Аталмыш дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.


11 Ě 

ÒæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ǹʵDZǬDzǬǰǹʵDzǫǬǸǺ Ұлданай: ʹˁഉ˶ˬ˟ಁˢ˭೵˺˘˭˙˟˵೪́ˣ͕́˭˟ˮˢˤ˧˘˶́˲˘˭́ˮ͘ʪഉ˲˧Ͳ˞ഉ˲˭˟˪˵˟˲˞˧೴ˮ˟˭˧˞ഉ˲˧˺˘ˮ˘˞˘ˮ˳˘˵́˱ ˘ˬ˘˭́ˮ͘ಉˣ˧೮˧ˣ˙˧ˬ˟˳˧ˣ͕೪˘ˣ˧˲˛˧˪˟ˣ˞˟˘˲ˣ˘ˮ˞ഉ˲˧ˢ˯೪͕˘ˣ˞˘˱೪˘ˮ˘˘ˬ೦˘ˮˮ́೮഑ˣ˧ˮ˞˟˪഑˱˘೪˾˘˪˟˵˟˞˧͘ ʤˬ͕˟˭˺˘ˮ˘˞˘ˮ˵˟˛˧ˮ˞ഉ˲˧Ͳ˞ഉ˲˭˟˪˘ˬ˶೦˘˙˯ˬ˘˞́˞˟˛˟ˮ˞˧˟˳˵˧˞˧˭͘ʺ˟ˮ˧೮˞˟˵˟˛˧ˮ˞ഉ˲˧˘ˬ˶́˭˘˙˯ˬ˘˭˘͍ – Қай мекенжайда тұрасыз? Емханаға бекітілдіңіз бе? ʹζϵ˟˭˺˘ˮ˘ˮ́೮˘˶˭˘೦́ˮ˞˘ ˵೵˲˘˭́ˮ͘ ʥ˧˲˘೪͕ ഉˬ˧ ˟˭˺˘ˮ˘೦˘ ˵˧˲˪˟ˬ˛˟ˮ ˢ˯೪˱́ˮ͘ ʮ˘೪́ˮ˞˘ ˵˧˲˪˟ˬ˟˥˧ˮ˞˟˱˟˞˧˭͘ – Міндетті түрде алдымен емханаға келіп, бекітілуіңіз керек. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 жылғы 14 қарашадағы №786 бұйрығына сәйкес, белгілі

аурулармен ауыратын адамдар амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмек көрсетудің кепіл д і көлемі шеңберінде тегін дәрі-дәрмектермен және мед ицина лық мақсат тағы бұйымдармен қамтамасыз етіледі. Сырқатыңызға байланысты диспансерлік есепте тіркелген болсаңыз, тегін медициналық көмек көрсетудің кепіл д і көлемі шеңберінде

учас келік дәрігер сізге дәрідәрмектерге рецепт жазып береді. Сол бойынша «Гиппократ» дәріханасынан өзіңізге қажетті дәрілерді тегін ала аласыз. Тегін берілетін дәрі-дәрмек тердің тізбесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, Астана қаласы Денсаулық сақтау басқармасы мен №9 қалалық емхананың сайт тарында бар.

ǹӂțȓȍұҹǸǴǨǵǶǪǨǨșȚȈȕȈҲȈȓȈșȣȹȍȔȝȈȕȈȕȣҶȉȈșȌӂȘȭȋȍȘȭ

ɼʋʃɮʧɶɫʧȱ ʈʊɧʔɸʅʃɧʇɮɧȱ ɧɾʛʈʛɶȱ ɯʂɮɯʁʍɫɯȱ ɩʅʁɧɮʛ

Серік: ʹౢ˘˥́˲ˬ́˪೴ˮ͕ˁഉ˶ˬ˟ಁˢ˭೵˺˘˭˙˟˵೪́ˣ́͊ˁ˧ˣ˞˧೮˟˭˺˘ˮ˘೦˘ ˵˧˲˪˟ˬ˶೴˾˧ˮ഑ˣ˧˭˭˟ˮ˙˧˲˛˟೪˘ˮ˞˘˥೪೵ˢ˘˵˵˘˲˙˯ˬ˶́˪˟˲˟˪͍ – Емханаға тіркелу үшін алдымен сол емхананың бас дәрігерінің атына өтініш жазуыңыз керек және жеке басыңызды куәландыратын құжатыңыздың көшірмесі болса жеткілікті.

Гүлсара: ʹౢ́˲೪́ˮ˾́˳˵˘ˮ˻ˤ̆Ͳ ˳́ˮ˞˘ ˵೵˲˘˭́ˮ͘ ʶ˘˲˞ˤ˯ˬ˯˛ ˞ഉ˲˧˛˟˲˛˟˪഑˲˧ˮ˶˧˭˪˟˲˟˪˟˞˧͘ ʤˬ͕˙˧ˣ˞˧೮ˢ˟˲˛˧ˬ˧˪˵˧˘˭˙˶ˬ˘Ͳ ˵˯˲ˤ̆˞˘˭೵ˮ˞˘˥˭˘˭˘ˮˢ˯೪͘ ˁ˯ˮ˞˘˭˟ˮ೪˘˥˞˘˙˘˲˘˭́ˮ͍ – Қырқыншы станциясының тұрғындары мекенжайлары бойынша №9 қалалық емханаға қаралады. Норматив бойынша бір кардиолог-дәрігер 25 мың адамға есептеледі, ал Қырқыншыда 6 500 тұрғын бар. Сондықтан, мамандандырылған кардиолог-дәрігерге №9 емханада көріне аласыз. Қырқыншы станция да ғы амбулаторияда маман дан дырылған дәрігерлердің қабылдауына жазылу кестесі және алдын ала жазылу телефондары бар, солар арқылы мамандандырылған дәрігерлердің қабылдауына жазылуыңызға болады.

Манар: ʹ ʫ˭˺˘ˮ˘೦˘ ˵˧˲˪˟ˬ˶ ˪˟ˣ˧ˮ˞˟˛˧ ೴˥˞˟ˮ ೪˘˲˘˶˞́೮ ˪˟˱˧ˬ˞˟ˮ˞˧˲˧ˬ˛˟ˮˢഉˮ˟˪˟˱˧ˬ˞˟ˮ˞˧˲˧ˬ˭˟˛˟ˮ˵೴˲ˬ˟˲˧ˮ೪˘ˬ˘˥ ˵೴˳˧ˮ˶˛˟˙˯ˬ˘˞͍́ – Егер азамат Астана қаласынан тыс жерде немесе тіркелген емханаға қатысы жоқ ауданда тұратын болса, үйде қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Себебі, ара қашықтық пен қызмет көрсету радиусы үлкен, сондай-ақ қазіргі таңда орын алып отырған көлікпен қамтамасыз ету проблемалары, халық санының артуы және емханалардың шамадан тыс жүктемелері тағы бар. Осы себептермен үйден қарау кепілдендірілмейді. Егер азамат емханаға қарайтын ауданда тұратын болса, онда үйден қарау кепілдендіріледі. Меруерт: ʹౢ˘ˮ˵˘ˬ˞˘˶͕˄ʯʰˢഉˮ˟ˑʶʧ഑˵˶˧˭˪˟Ͳ ˲˟˪͘ʽˬ೴˾˧ˮ˪˧˭˛˟೪˘˲˘ˬ˶́˭೪˘ˢ˟˵͍ – Медициналық тексерулерден өту үшін бірінші өзіңіздің аймақтық дәрігеріңізге барасыз. Дәрігер сізді қарағаннан кейін бағыттама бойынша зерттеулерге жібереді. Денсаулығыңызға уақытында көңіл бөлгеніңіз құптарлық нәрсе. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстанып, денсаулығыңызды үнемі бақылап отыруға кеңес беремін.

Бақытгүл: ʹౢ́ˣ˭˟˵˙˘˙́˭˟ˮʤ˳˵˘ˮ˘˞˘ˮ˙˘˳೪˘೪˘ˬ˘೦˘˪഑˾˶˞˧ˢ˯˳˱˘˲ˬ˘˱ˢ೴˲˭˧ˮ͘ ʫ˭˺˘ˮ˘˞˘ˮ˾́೦˶˵˘ˬ˯ˮ́ˮ೪˘ˬ˘˥˘ˬ˶́˭˘˙˯ˬ˘˞͍́ – Мұндай жағдайда сіз өзіңіз тіркелген емханаға барып, шығу талонын алуыңыз керек. Ол үшін жеке куәлігіңіздің өзіңізбен бірге болғаны жөн.

Қанат: ʹ ʮ˘˳́˲˘˵́ˮ́ ˢ˯೪͕ ˪˟˥˞˟ ೪˘Ͳ ˬ˘˞˘೦́ ˟˭˞˟˶ ˭˟˪˟˭˟ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ೪́ˣ˭˟˵ ˪഑˲˳˟˵˶˳˘˱˘˳́ˮ˘˪഑೮˧ˬ˧˭˧ˣ˵˯ˬ˭˘˥˵́ˮ ˪˟ˣ˞˟˲ ˞˟ ˙˯ˬ˘˞́͘ ʺ೵ˮ˞˘˥ ˢ˘೦˞˘˥˞˘ ೪˘˥˞˘˙˘˲́˱͕˪˧˭˛˟˾˘೦́˭˞˘ˮ೦˘ˮ́˭ ˞೵˲́˳͍ – Егер осындай жағдайлар орын алып жатса, емханадағы ішкі аудит қызметіне немесе бас дәрігер мен оның орынбасарларына және сол емхананың сайтына жазып шағымдануыңызға болады. Астанадағы барлық медициналық мекемелердегі секілді біздің шаруашылық жүргізу құқығындағы № 9 қалалық емханада да ішкі аудит қызметі жұмыс істейді. Сонымен бірге, 27-23-55 телефонына немесе www.emhana9.kz. сайтына хабарласуыңызға болады.

Динара: ʹʶ೴ˮ˞˧ˣ˛˧˙഑ˬ˧˭˞˟˯೪ˤ˵́ˮ˳˵˶˞˟ˮ˵˱˧ˮഉ˲˧ˢ˘˳˘ˮ˘Ͳ ˭́ˮ͘ʶ˧˾˪˟ˮ˵˘˥́˭˟˭˾˟˪˳೴˵˧ˮ˟ˢ˘˲́˭˘˥˞́͘ʥ˘ˬ˘ˬ˘˲ ˵˘˭˘೦́ˮ˵˟˛˧ˮ˘ˬ˶́˭˘˙˯ˬ˘˭˘͍ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 жылғы 4 қарашадағы №786 бұйрығына сәйкес, әлеуметтік факторларға байланысты сіз қосымша балалар тамағын алып, нәрестеңізді қосымша қоректендіре аласыз. Яғни, бөбегіңізді емшек сүтімен және қосымша балалар тамағымен тамақтандыруыңызға болады. Дегенмен, сәбиді емшек сүтімен қоректендірудің маңызы зор екенін ұмытпағаныңыз абзал.

Перизат: ʹ ʶ೴ˮ˞˧ˣ˛˧ ˳˵˘˻ˤ˯ˮ˘˲˞˘ ˟˭ ೪˘˙́ˬ˞˘೦́˭˪˟ˬ˟˞˧͘ʥ೵ˬ˭೴˭˪˧ˮ˙˟͍ – Біздің емханаға бекітілген болсаңыз, онда алдымен учаскелік дәрі герге барасыз. Науқасыңызға байланысты дәрігер сізге жолдама береді, сол бойынша барлық медициналық тексерулерден өткен соң күндізгі стационардың дәрігері сіздің медициналық тексерулеріңіздің қорытындысы бойынша ем белгілейді. Ем қабылдау сырқатыңызға байланысты бес күннен жеті күнге дейін созылуы мүмкін. Бұл ретте бізде ем-домның бәрі тегін жүргізілетінін ескерткім келеді. Яғни, сіз күндізгі стационарда ақысыз емделе аласыз. Қаламқас: ʹˁ˯೮೦́˪˟ˣ˞˟˲˧˪഑ˣ˧˭˘˶́Ͳ ˲́˱ ˢ೴˲͘ ʽ˳́೦˘ˮ ˙˘˥ˬ˘ˮ́˳˵́ ˯˪˶ˬˤ˳˵ ˞ഉ˲˧˛˟˲˧ˮ˟ ೪˘˲˘ˬ˘˥́ˮ ˞˟˱˟˞˧˭͘ʽˬ೴˾˧ˮ˘ˬ˞́˭˟ˮ೪˘˥˞˘ ˙˘˲˶́˭˪˟˲˟˪͍ – Окулистке қаралу үшін, алдымен учаскелік дәрігерге көрініңіз. Содан кейін дәрігердің бағыттамасымен окулистке жазыласыз. Өзіңіздің уақытыңызға ыңғайлы күнді белгілеп, дәрігердің жұмыс кестесіне сәйкес келген кезде қарала аласыз. Егер көз дәрігеріне жедел түрде көріну керек болса, окулист учаскелік дәрігердің бағыттауымен сізді кезектен тыс қабылдайды. Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ


12 Ě 

&æîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

DZˏǷǪǬǴǨʵDzǪǬǴ ʥ˧˲˧ˮ˾˧ˢ೵˭˙˘೪͘ ʮ˘˱˯ˮ˞˘˲͘ʽˬ˘˲˪˧˭˞˟˲͍ Жапон жазушысы Акутагава Рюноскэнің «Беторамал» деген әңгімесі бар. Стриндбергті оқып отырған жапон профессоры гифу шырағы мен өзінің сүйікті әйелі туралы ойланғанды жақсы көреді. Өйткені, гифу да, әйелі де жапон мәдениетінің символындай көрінеді. Күндердің күні оған бейтаныс әйел келеді. Профессордың бір шәкіртінің анасы. Ол баласының қайтыс болғанын айтып, оған берген білімі үшін рахмет айтуға келіпті. Қолындағы қағазы түсіп кеткен профессор иіле беріп, үстелдің астында әйелдің беторамалды мыжғылап отырғанын көреді. Басын көтерсе, әйелдің жүзі жылы жымиып қана тұр. Түсірсе, әйел тынымсыз беторамалды мыжғылайды. Сол сәттен бастап, профессор оңаша қалғанда әйелі мен гифу шамшырағы жайлы ғана емес, жандүниесі жылап отырса да, жүзі жылы жымиған әйел туралы да ойлай бастайды. Өйткені, ол да сезімдерге ерік бермейтін, нағыз жапон мәдениетінің көрінісіндей еді. Өйткені профессор жапондардың жапон болып қалуын жан-тәнімен қалайтын. Сөйтіп отырып, ол Стриндбергті әрі қарай оқи жөнелді. Сөйтсе, швед драматургі бет-жүзі күлімдеп тұрса да, беторамалын мыжғылайтын Париж әйелдері жайлы жазыпты. Және бұған «талғамсыздық» деп баға берген. Осыны оқығанда профессордың тұнығы лайланып қала береді. Сөйтіп, «Беторамалда» мүлде кереғар, бір-бірімен қабыспайтын екі мәдениеттің айырмашылығы сөз болады. Токиоға табан тірегенде әуежайда жылы жымиып күтіп алған жапондарға қарап, «бұлар расымен де басқа ма?» деп ойлана бердім. Қазақтарда шетелдіктің алдында бір түрлі кіріптарлық, төменшіктеу, қорлану сезімі байқалады. Ал, жапондарда «өзім» («учи») және «бөтен» («сото») деген ұғым бар. Бөтеннің бәріне құлай бермейді, өйткені өзінікін бағалайды. Акутагавада тағы бір әңгіме бар еді, жапонның сайтанды алдап соққаны жайлы. Және бұл сайтан синтоизмнің, не дзэн-буддизмдікі емес, кәдімгі Еуропа миссионерлерімен бірге еріп келген христиан сайтаны болатын. Сонда бөгде жұрттың дінін қабылдап тұрып, сайтанын сан соқтыратын жапондарда әлдеқандай менмендік бары сезіледі. Олар жымиып, иіліп-ақ тұрып өзгеден өздерін өктем ұстайды. Жапондар асқан мәдениетті дегенде, олардың бай дәстүр-салты мен рухани-мәдени байлығын айтпайсың. Мәдениет деген – ең алдымен, өзіңді құрметтеу, өзгені құрметтеу, ортаны құрметтеу. Расында олар өзгеше екен. Қарқылдап күлмейді, айқайлап сөйлемейді, дарылдап ішібауырыңа кіріп те кетпейді. Мас болып, орынсыз айқай сап жүрген жастарды да көрмейсің. Тіпті, қоғамдық орындарда, метро мен автобустарда телефонмен сөйлеспейді. Себебі, басқа адамның тынышын алуға ешкімнің құқы жоқ. Олар басындағы қиындықтарын да басқаға айтпайды. Отбасы мәселелерін таныстарымен бөліспейді. Өйткені, өз проблемаларыңмен басқа адамның басын қатыруға болмайды. Олар бір-бірімен тек қана жағымды, әдемі әсерлермен бөлісуі мүмкін, олардың әңгімесіне негіз болатын бір-ақ нәрсе – «фурю», яғни әуестік. Біреу икебанамен, біреу балетпен, біреу классикалық театрмен әуестенеді.

Өйткені күн сайын құбылып тұрған дүниеден олар сұлулық іздейді. Ал сұлулық – өнер мен табиғатта. Саябақтарының көптігі мен ескі дәстүрлерін қызғыштай қоритыны содан болса керек.

Жапондардың ұзақ өмірінің тағы бір сыры осында, өзіндік әуестігінің болуында дейді білетіндер. Сонда жұмыс істеуге қашан уақыт табады дейсіз ғой? Ал жапондар жұмысқа жан-тәнімен берілетін жер бетіндегі бірден-бір халық шығар. Олар өздерінің кәсібилігін дәлелдеу үшін күні-түні еңбек етуге дайын. Тым асыра сілтеп, жұмыс орнында құлап қалатындар да бар дейді. Жапондар заңды демалысқа шықпай қоятын болған соң, ірі компаниялар бір ай бойы

¨ÂÑÐÏ È\ÎÃÂ)Ý

жұмысын тоқтатып, қызметкерлерін босатып жібереді екен... Жапонияда қызық көп, бірақ бәрінен де таңдай қақтыратыны – адамдары. Олардың ішкі мәдениеті. Көлік күткенде екі қатар болып ұзыннан-ұзақ өшіретке тұрады. Тоқтаған көліктен түсетіндерді шығарып жіберіп, кіретіндер өз кезегімен аспай-саспай, міне береді. Жанталасып алға ұмтылу, біреудің алдын орап кету, өкшесін басып, итерісіп-жұлысу, қабақ шытысу, ұрсысу деген болмайды. Жапон көшелерінде сізді таңқалдыратыны – мінсіз тазалық. Көшеде артық-ауыс қоқысты айтпағанда, бір қиыршық құм жатпайды. Әр орындықтың жанында қоңқиып тұрған қоқыс жәшігін де көрмейсіз, бірақ Құдай-ау, адамдар сағызын тастай салуды да ар санайды. Базарларының бір түрі болады екен. Таңертең келіп, алма, мандарин қойып, жанына таразысын қалдырып, бағасын жазып, кетіп қалады. Қалаған адам керегін өлшеп алып, ақшасын қалдырып жүре береді. Бақша өсіруші кешке келіп ақшасын жинап алып кетеді. Жемістерді тегін әкету немесе біреулер қалдырған ақшаны жымқырып кету деген ой кіріп те шықпайды. Ол елде де кедейлік бар,

ол елде де кезбелер бар, бірақ, халық басқаша тәрбиеленген. Қоғамдық сана деген болады. Сол қоғамдық сана жағынан бізге әжептәуір өсу керек секілді. Мысалы, бізді күтіп алған құрбымыз айтты: «Жапондар ұрламайды, жапондар кешікпейді, жапондар алдамайды». Бір танысымыз жазып отыр: «Кофеханада телефонымды қалдырып кетіппін. Жарты сағаттан кейін барсам, орнында тұр екен. Таңғалдым әрі қатты қуандым, жолың болды деген осы» дейді. Қазақстанда. Ал, Жапонияда сен телефон түгілі одан зорғысын ұмытып кет, сөмке-сөмке ақша қалдыр, оған ешкім тиіспейді. Сөмкеңді қалдырып, бір сағаттан кейін айналып келсең, сол орнында тұрады (басымыздан өткен соң айтып жатырмыз). Сауда орталықтарына, дәмханаларға кіретін жерде қолшатыр қалдыратын орын болады, кіріп бара жатып салып кетесең, шығып бара жатып алып кетесің. Сонда біреудің дүниесі жоғалсашы. Басқа адамның затын алу деген ой оларға кіріп-шықпайды. Дүкенге барсаң, саудаласуға болмайды. Өйткені жапондар алдамайды, тиісті мөлшерден артық бағаны өздері де қоймайды, өсімқорлық оларға тән емес. Сонымен, жапондарға қарап,

бұлардың сірә ең негізгі қасиеті – ішкі мәдениеті, тазалық сүйгіштігі, не темірдей тәртібі, не ұстамдылығы деп ойлағанбыз. Олай емес екен. Олардың бүкіл тұрмыс-тіршілігін үйлесімде ұстап тұрған бір қасиет бар, ол – жапондардың сұлулыққа құштарлығы. Философ Тэцудзо Таникава жазады: «Жапондардың ұлттық мінезінің негізі, тұрмыс-тіршілігін көктей өтетін басты ерекшелігі – эстетикалық қасиеті». Олар үшін өмір де, өлім де, көше де, үй де – бәрі әдемі, бәрі үйлесімді болуы керек. Көшедегі тазалық та, қылық-ниеттегі тазалық та сол, сұлулыққа құштарлықтан келіп шығады. Біз жекеменшік үйлер орналасқан Кодайра деген ауданда тұрдық. Біздегідей далиып жатқан ауласы жоқ. Бір көлік сыярлық қана орын болады. Есесіне екі үй бір-біріне ұқсамайды. Әр үйдің алдында міндетті түрде гүлдер жайқалып тұрады. Магнолия, камелия ағаштары гүл жарып тұрғаны. Оларда ханами – гүлдерді тамашалау, цукими – айды тамашалау және юкими – қарды қызықтау деген ұғымдар бар. Мұның жиынтық атауы – моно-но-аварэ немесе мұңды сиқыр. Сұлулықты көре, байқай білу және оған табыну – жапондардың бәріне ортақ ұлттық қасиеті, керек десеңіз, дәстүрі. Әрине, адамзат баласының бәрі де әдемілікке құштар. Бірақ жапондардай оны дәстүрге айналдырған ұлттар санаулы ғана болу керек.

ʫ˪˧ˮ˾˧ˢ೵˭˙˘೪͘ ˁ˘˪˶˲˘ˮ́೮˳́˲́ Ханами жайлы жоғарыда айттық. Наурыз айының соңғы сенбісі – мейрам. Сакура гүлдейді, бүкіл халық далаға шығып, көктемді қарсы алады. Біз «шиенің гүлі» деп жүрген сакура – шын мәнінде шие емес, оның жемісі болмайды, алдымен гүлі шығып, ол түсіп болғанда барып жапырағы шығады. Әр қалада, әр көшеде неше сакура бар екені, оның қашан гүлдейтіні, қазір қандай болып тұрғаны – бәрін синоптиктер бақылап, ғаламторда жариялап отырады. Жаңалықтарда қай қалада неше талдың гүлдеп тұрғанын хабарлап жатады. Біз де Токионы сакураның гүлдеген сәтінде көрдік. Шынын айтқанда, бізге таңдай қақтырған – сакураның өзі емес, оны жапондардың соншама аялайтыны. Кейін түсіндік, бұл көктемнің, сұлулықтың ғана белгісі емес екен. Сакураның ғұмыры тымтым қысқа. Қас пен көздің арасы. Жаратылыстан үйлесім іздейтін жапондар жақсы біледі, өмір де сондай

өткінші. Сұлулық та сәттік қана, кірпік қаққандай дерсің. Сакура гүлі қалай тез солып қалатын болса, тіршілік те сондай баянсыз. Аруақтарды құрметтеу үшін сакураның түбіне жиналып, сакэсін ішіп, сушиін жейді. Олардың ескі наным-сенімі бойынша, өлген адам сакураға айналады екен. Кезінде соғысқа аттанған батырлар шие гүлі сияқты өлімге дайын тұратын. Сондықтан да ханами дейтін мерекеден мұң есіп тұратыны бар. Сөйтіп отырып сұлулыққа тамсанады. Бір кездері біз де сұлу табиғаттың аясында, табиғатпен үйлесімде ғана көшіп-қонып жүретінбіз. Табиғатты ластамақ түгілі, оны өзіңе бейімдемек түгілі, өзіміз соған бейімделіп, тұрмыс-тіршілігімізді соған ыңғайлайтын едік. Әндеріміз де сондай биік, сондай сұлу еді, жүріс-тұрыс, ізет-ибамыз да сондай еді. Бірақ біз өзгердік. Сұлулықты таптап өтіп кететін болдық. Ал, күнді бірінші болып қарсы алатын жапондар асықпайды. Өмірдің әр сәтін, әр қуанышты, көркем мезетінен ләззат алып, соны бағалауға тырысады. Бақыт баста тұрғанда дүние шыр айналып бара жатса да, кілт тоқтап, сол сәтті салмақтау керек шығар. Ал, сакураның гүлдегенін көру де бақыт емес пе?! Әсия БАҒДӘУЛЕТҚЫЗЫ


13 www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

Ě 

&æîâĄòĢôĄñçüì

ȄǹǴǵǪǷǧǻǯȆ

ʤ˵˘೪˵́ʺ೵ˣ˞˘೪೪˘˲˘೪́˲˘ˮ ˢ˘˥ˬ́˟ˬ˧˾˧ˮ˞˟˘೮́ˣ೦˘ ˙˟˲˛˧˳˧ˣഉ೮˛˧˭˟ˬ˟˲˪഑˱͘ʥ೵ˬ ೪́˲˘ˮˮ́೮ˤ˟˳˧ʹʮ˘˲˘˳˙˘˥˞˟˥˵˧ˮ˘˵˘೪˵́೪೵˳˙˟˛˧͘ ʤ೦˘˥́ˮ˞́ʮ˘˲˘˳˙˘˥͕ʥ˯˲˘˳˙˘˥͕ʫ˳˧ˬ˙˘˥˘˵˵́˙˧˲˘˵˘ˮ́೮ ˙˘ˬ˘ˬ˘˲́˾˟˵˧ˮ˟ˮ˙೴˲˪˧˵˵˧೮ ˙˘˙́ˮ˙˧ˬ˟˵˧ˮ˘˞˘˭˞˘˲˟˪˟ˮ͘ ʥ೵ˬ˘˲˪˟ˣ˪˟ˬ˛˟ˮ˵˘˶˞́೮ ೪೵˳́ˮ˘೪೵˭˘˲˟˭˟˳͕˵˟˪ ʶ഑˪˳˟˲˪˟˾́೮́ˮ˘ˮ೦˘ˮ˘ ˙˘ˬ˘˱˘ˮ˘ˬ˘˵́ˮഉ˞˟˵˧ ˙˯˱˵́͘ˁ˟˙˟˙˧͕ʶ഑˪˳˟˲˪˟ˮ˧೮ ˙೴˲˪˧˵೵̆˳˘ˬ˘˵́ˮ˙ˤ˧˛˧ˮ ˢ́ˬ˞́೮˯ˮ˟˪˧˘˥́ˮ˞˘ ೪˘ˬ́೮˙೵ˬ˵˵˯˲ˬ˘˱ˢ˘˵˘˞́͘ ˌ˧ˬ˞˟ˮ˧೮˯˲˵˘˳́ˮ˞˘˯ˮ ˪೴ˮ˘˾́೪˵೵˲˘˞́͘ʪഉˬ˯˳́ ˵೵˳˵˘˘೦˘˥́ˮ˞́ˬ˘˲˞˘˵˘˶೦˘ ˘˵˵˘ˮ˘˞́͘ౢˤ̆˞˘೦́೵̆˞˘ˮ ˙˘ˬ˘˱˘ˮ˘ˬ́˱೪˘˥˵˘˞́͘

Б

ірақ бұлар соңғы үш жыл қатарынан құр қайтып жүріпті. Жыл аралатып балапанын ала берген соң запы болған құс ұясын ауыстырған ба, әлде басқа себебі бар ма, ол жағы белгісіз. Барған сайын ұя бос тұрады. Төртінші жыл дегенде Көксеркенің Күреңті бетіндегі ұяда бүркіт жұмыртқа басқаны жайлы хабар алады. Құдай бұйыртса, енді үш айдан соң ақ үрпек балапан аламыз деп қуанысқан құсбегілердің жоспарын ойда жоқта пайда болған жаугершілік бұзады. Қаптап келе жатқан ақ орыстың ашынған әскерінен қорқып ел басқа жаққа ауады. Жарасбай құсбегі ауған елмен бірге үй ішін аттандарып жіберіп, қасына жылқышы досы Нысанбайды ертіп, Көксеркеге тартады. Ара қонып келсе, шынында Күреңті бетінде бүркіт жұмыртқа басыпты. Жұмыртқа жарғанға дейін кем дегенде отыз күн бар сияқты. Бір кетсе, қайта оралу жоқ. Жаудан қашқан ел анау. Ақыры, ойлана келіп Жарасбай ауылдан алып шыққан тайтұяқ күміс жамбысын сыйлап, қағылез қалмақ баласын керегеге таңып ұяға түсіреді. Бала жұмыртқаға қол тигізбей шапанына орап алып шығады. Жұмыртқаға адамның қолы тимеуі керек дегенді естігені бар Жарасбай құсбегі шапанды ашып, жұмыртқаны қалың қара қойдың жүніне құндақтап орап, жылы қойнына салып, көшкен елдің соңынан тартады. Бесінші қонақта көшті қуып жетеді. Ел Қобының құмына барып тығылған екен. Жарасбай Қобының жайпақ тауларын кезіп дала бүркіті қуқарақ құстың ұясын іздейді. Ақыры оны тауып, қуқарақтың өз жұмыртқасын алып тастап, орнына құндақтағы жұмыртқаны орналастырады. Қуқарақтың бүркіттен көп айырмашылығы жоқ. Тіпті, әдеттенбеген адам бүркіт пен қуқарақты айыра алмайды. Айырмашылығы – қуқарақ аңға түспейді. Тышқаншылап күн көреді. Құдайдың құдіретін-ай, бір айға жуықтағанда қуқарақ құс басқан жұмыртқа жарылып аппақ балапан шығады. Жарасбайдың қуанышында шек жоқ, ақ үрпек балапанды үйіне алып келеді. Қолбала құсты жаздай семіртіп, толық түлетеді. Күздің салқын желіне кеудесін ұрғызып, төс сүйегін қатайтады. Балапан құс болашақта нағыз қыран болатын түрі бар. Қашан көрсеңіз, көзі жайнап тұрады, мінезі сондай кең, ашу шақырмайды, қыңырлығы жоқ, бұлшық еттері бөлек-бөлек, қайыңның топшысындай қатты, кеудесі шалқақ, төбесі жалпақ, маңдайы кең, тұмсығындағы тыныс тесігі үлкен, мүйіз тұмсығы мен кеңсіріктің тұтасқан түбі етекті, аузы кере қарыс, жұтқыншағы зор, тегеуіріні қысқа, жембасары жуан, тұяғы өткір, көзі шүңірек, қабағы биік, шүйдесі нығыз... Нағыз

Þ9ÿĉ×àà×Û× Жыл сайын Мұздаққараның атағы шығандап, қыранға тән сипаттың бәрі бар. Құдай сәтін ағызады. Жарасбай атын қамшылап жетіп келсе, түлкі жоқ, бүркіті жер қауып отырып қапты. құлақ естір жерге жетеді. Алмаған аңы қалмайды. салса алдағы қансонарда бір байқар. Жарекең аттан түсіп, құсын қолына қондырып Содан тағы бір қыста Жарасбай бүркітін алып, *** еді, ол ұмсынып болмады. Қараса қағушылар аңға шығады. Күні бойы ештеме кездеспей Көптен күткен қансонар да келіп жетті. қара түлкіні қайыра қуып келеді екен. Бүркітін күн ұясына ауған кешкесалым үйіне қайтып Жарасбай қасына қағушысын ертіп, қолында тағы қоя береді. Бұл жолы алданбаспын де- келе жатса, құсы сұранып болмайды. Жанбала қыраны тауға шығады. Құстың томағасын гендей қыран әбден биіктеп алды да, екі рет жағын байқаса, тірі тіршілік нышаны жоқ. Құс тартқаны сол еді, шартарапқа ұмсынып өліп орай шүйіліп кеп, құйрығын көтеріп сақылдап тағы сұранады. Болмаған соң жібереді. Құс барады. Тура аяқ астынан сумаң еткен түлкінің тұрған түлкіге түспей қайқаң етіп шыға берді. балдақты қатты теуіп ұшады. Мұндай қылығын бұлаң құйрығын шалып қалған Жарасбай Үшінші рет қайта шүйлікті. Қара түлкі тағы бұрын-соңды көрмеген Жаракең атын тебініп, құсына қарап еді, ол да байқаған екен иығын да түспейді деп ойласа керек, бұлт етіп ойыса құсы кеткен жаққа шабады. Құсы жоқ. Тағы қомдап сұранып тұр. «Бисмиллаһ» деп босатып бергенде қыран қара тұмсықтан шеңгелді бір белегірді асып түсіп байқаса, жерде тамған қоя береді. Бүркітті аңғарған қу түлкі бұталы салды да, орнында омақастырып басып қалды. қызыл қанның ізі жатыр. Қанның кеппегендігіне жылғаны қуалап өрге қарай тартып барады. Жарасбай шауып жетіп, көзі қызарып кеткен қарағанда бұл – сөзсіз Мұздаққараның ісі. Біраз Бүркіт бір дүркін шүйіліп кеп, жалт беріп орай соғып түлкіні шеңгелдеп алды. Жер қия болғандықтан алған жерінде түлкіні ба˃˘೮೦́ ˘̆ˣ˞˘ˮ ˙˘ ˙೴˲˪˧˵˧ ˞˧˲Ͳ˞˧˲ ˟˵˟˞˧͘ ౢ˘˲˘ ˵೴ˬ˪˧ˮ˧೮ ೪˘˙́˲೦˘˳́ˮ спай сүйрете көтеріп жазыққа алып түсті. ˳഑˛˧˱͕ ˢ́ˬ́ ഑˪˱˟˳˧ˮ ˢ˟˛˧ˣ˞˧ ˞˟͕ ˙೴˲˪˧˵˧ˮ ˧˾˧˪˪˟ ˯˲˘˱ ೪೵ˮ˞˘೪˵˘˱ ೪˯˥˞́͘ Егер ана жерде басқанда бүркіттің өзі ˃೴ˬ˪˧ˮ˧೮ ೴ˬ˪˟ˮ˞˧˛˧ ˳˯ˮ˞˘˥͕ ˵˟˲˧˳˧ˮ ˳́˱́˲́˱ ೪˘ˮˢ́೦˘ˬ˘೦˘ˮ˞˘ ೪೵˥˲́೦́ тепе-теңдік таппай аунап кетуі әбден кәдік болатын. Бұл – нағыз айлалы қырандарға ˳˘ˬ˙́˲˘˱ˢ˟˲˛˟˵ˤ˧˱˵೵˲́˱˵́͘ౢ˘˲˘˵೴ˬ˪˧ˮ˧೮˵˟˲˧˳˧ˮ˪഑˲˛˟ˮౢ˯ˢ˘˭ˢ˘˲˵഑˲˟ тән әдіс. ʮ˘˲˘˳˙˘˥೦˘೴˾˵˯೦́ˣ˳́˥́ˮ˙˟˲˧˱͕˙೴˲˪˧˵˪˟ͨʺ೵ˣ˞˘೪೪˘˲˘ͩ˞˟˱˘˵೪˯˥́˱͕ Бала бүркіт бір қыста Қобының бар ˵഑˲˟ˮ˧೮˙ഉ˥˙˧˾˟˳˧˪˧ˬ˟˭ˢ˘˱೪˘ˮ˟˪˟ˮ͘ түлкісін тауысты. Осы жылы жаздың тағы бір күні тал түсте өрістен қайтқан қойға қасқыр шауып ауыл абыр-сабыр, айғай-шу құсына екі түйнек жұдырықтай қарды сығымдап жүрген соң, қан тамшылағанды қойып, сигекдүрлігіп жатқанда, Жарасбай қайыруы жоқ асатып-асатып жіберді. Таңғы аяздан ба бүркіті теп ағып отырыпты. Япырай, бүркітім жазым тұғырда отырған бүркітін босатып қоя береді. дір-дір етеді. Қара түлкінің қабырғасын сөгіп, болмаса игі еді деп алаңдаған құсбегі шауып Бала қыран қасқырды тырп еткізбей басады. жылы өкпесін жегізді де, бүркітін ішікке орап жетсе, анадай жерде таудың үлкен бұғысы сұлап Қайырусыз (баптаусыз) қыранның қасқыр құндақтап қойды. Түлкінің үлкендігі сондай, жатыр. Бұғының жұқа қолтығын тесіп жіберіп, алғаны жайлы оқиға елге аңыз боп тарайды. терісін сыпырып қанжығалағанда құйрығы қолқасын суырып жеп Мұздаққара отыр. *** Сөйтсе, әбден зарына келген құс тұяғына салбырап жерге тиіп тұрыпты. Қара түлкінің Келер жылдың қысында әйгілі Қожамжар терісін көрген Қожамжар төре Жарасбайға үш түлкі ілікпей құсаланып, сұранып ұшқанда төре Алтай-Қобда бетінің барлық құсбегілеріне тоғыз сыйын беріп, бүркітке «Мұздаққара» деп алыстан мына бұғыны байқаған екен. Барған сәлем айтып, Лақшын тауындағы қара түлкіні ат қойып, төренің бәйбішесі кілем жапқан екен. да шоқтығына жабысқан. Арқасындағы құсты ұстап, терісін әкеліп берген адамға үйірімен үш тұмсығымен қағып түсірмек болған бұғының *** тоғыз сыйым бар деп жар салады. Үш тоғызға қара танауын бүркіт бір аяғымен шеңгелдеп Т а ғ ы б і р ж ы л ы қ ы с т а Ж а р а с б а й ұстайды да, екінші аяғын шоқтықтан айырмай қызығып, әрі қара түлкіні алдырды деген атақ үшін не бір құсбегілер келіп, шарасыз қайтады. Мұздаққарасын көтеріп Қобының құмында қатып қалады. Біраз жүрген соң бұғы әлсірейді. «Ойбай, Жұмабайдың атақты құлашкеріне қара жылқы отарлатып жатқан ағайындарына бара- Сол сәтте Мұздаққара өткір тұмсығымен түлкі сарып кетіпті», «Жүністің қоңыр бүркіті ды. Олар айтады: осы маңда үлкендігі төбет ит- бұғының күретамырын орып жіберген. Үш қара түлкіге алданып, жер соғып мерт болып- тей, тұяғы ешкінікі сияқты, құйрығы сілеусінге шақырымдай жүріп барып таудың қоңыр аңы ты», «Бұлғыннан келген Қибадаттың қыраны ұқсайтын аң бар, ондай мақұлықты бұрын-соңды қансырап құлаған. топшысын сындырып, аяғын шайнатыпты», т.б. көрмеген едік дейді. Ертеңінде құсбегі құмнан *** Қара түлкіні алдырмаққа Жарасбай да жолға жылқышылар айтқан мақұлықтың ізін көреді. Мұздаққара әбден қартайғанда иесі Жашығады. Қыстың қақаған аязында тоңбасын деп Шынында қызық жануар екен. Ізді қуалай отыбала қыранды тері ішікке орап бөктеріп алады. рып алыстан өзін де байқайды. Мұздаққараның расбай: жануар дала тағысының қызығын бір Үш күн жол жүріп, Қожамжар төренің ауылына томағасын сыпырып қоя береді. Айлалы құс адамдай көрдім, бұдан былай еркін өмір сүрсін келеді. Бір күн бүркітінің бойын жаздырып, биіктемей құм төбелерді қуалай ұшып барып, деп қоя беріпті. Балақбаудан босаған құс еркін қауырсынын тарап, баптайды. Ертеңінде таң аша тұяқ мақұлықты бір айналып шығып, осал қалықтап ұшып кеткен. Бір айдан соң айналып қараңғысында биік шоқыға барып тұрады. тұсың осы болар дегендей сауырынан ұстайды. соғыпты. Жарасбай құсына қозы сойып беріп Жерге жарық түсе қағушылар қара түлкіні Сауырына қонған пәлеге ұмтылған аңның қонақ қылған екен. Қонақасын жеген соң інінен қуып шығарады. Кәнігі қу түлкі қарсыз тұмсығын бүре шеңгелдеп басып қалады. Бұл қайта ұшып кеткен. Мұздаққараны соңғы рет жиек жолды қуалап оқтай зулайды. Жарасбай мақұлық зіңгіт дейтін аң екен. Қазақта бойжет- біреулер атақты Көксеркенің Күреңті жақ бүркітін босатып жіберіп, қапталдай шабады. кен ұл мен қызға «зіңгіттей бопты» дейтен бетінен көрген... Түлкі жақын мойнақты асып көзден ғайып теңеу бекер айтылмапты. Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ *** болады. Бүркіт те одан бұрын алдын орап қарсы


14 Ě 

ÒæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ƶLJLjƶǃƶgƶǁƶLJǑcǀƭǂƺƭƹƭǃƭigƶljǁǑLJǑ ƶǧǨǖǣǖfǖǡǖǧDZ

ȫ

10.04.2014

ͨʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˭೵೪˵˘ˢ́೴˾®ˮˢ˟˲˶˽˘˳˪˟ˬ˟˲®ˮ˭ഉˢ˙೴˲ˬ˟˱ˤ˟ˬ˧˪˵˟ˮ˾́೦˘˲˶ ;˳˘˵́˱˘ˬ˶Ϳ˵˶˲˘ˬ́ͩʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮ϮϬϭϰˢ́ˬ೦́ ϭϯˮ˘˶˲́ˣ˞˘೦́ζϭϵϳͲϯϴϰ೪˘˶ˬ́˳́ˮ́೮˪೴˾˧ˮˢ˯̅˵˶˲˘ˬ́ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǯȄǴßȄ ǵǩǼǺȄǵǭǩßȄǏǮǹdzǷǭǮdzǺȎǶǮâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǶȄãˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶǭǩßȄǯǮǹǬȎǴȎdzǻȎ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǪǩǺáǩǹǼǯÝǶǮåǰȎǶåǰȎǪǩǺáǩǹǼǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄáǩãǻǩǹǭǩßȄˆâǩǰǩáǺǻǩǶǙǮǺǸǼǪǴDZ dzǩǺȄǩǺǻǩǶǩǺȄǶȄãǵÝǹǻǮǪǮǺȎǻǼǹǩǴȄ˜ǯȄǴßȄ ȁȎǴǭǮǭǮǬȎ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵéǴȎdz ǻǼǹǩǴȄ˜ ǯȄǴßȄǶǩǼǹȄǰǭǩßȄǰǩãǭǩǹȄǶǩǺÝDzdzǮǺâǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄêdzȎǵǮǻȎǶȎãǯȄǴßȄǻǩǵȄǰǭǩßȄ ȯáǩǼǴȄǺȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ǪǩǺ ǯǷǺǸǩǹȄǶ ȎǺdzǮ ǩǺȄǹǼ ǵǩáǺǩǻȄǶǭǩ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄãÝdzȎǵǭȎǬȎâljǜǔǤǎǛǎǍǀ  ˆǕǮǵǴǮdzǮǻ ǵçáǻǩǯȄ éȁLǶ ǯǮǹ ǼȀǩǺdzǮǴǮǹLǶ

ǵÝǯǪéǹǴǮǸDZǮǴȎdzǻǮǶȁȄßǩǹǼ ǺǩǻȄǸǩǴǼ ǻǼǹǩǴȄ˜ ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǯȄǴßȄǶǩǼǹȄǰ ǭǩßȄȯáǩǼǴȄǺȄǶȄãdzéȁȎǯǷDzȄǴǺȄǶ ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄãǀȁdzȎǺǩȈǺǩǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz ǵǮdzǮǵǮǺȎ ǷǺȄ áǩǼǴȄ áǩǪȄǴǭǩǶßǩǶ ǺÝǻǻǮǶǪǩǺǻǩǸéȁǯçǵȄǺdzéǶȎȎȁȎǶǭǮǷǶȄǪçáǩǹǩǴȄá ǩáǸǩǹǩǻ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǭǩ ǯǩǹDZȈǴǩǼǭȄ áǩǵǻǩǵǩǺȄǰ ǮǻǺȎǶ ǗǺȄ áǩǼǴȄǶȄã ǷǹȄǶǭǩǴǼȄǶ ǪǩáȄǴǩǼ ljǺǻǩ Ƕǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵȎǶȎã ǪȎǹȎǶȁȎ ǷǹȄǶǪǩǺǩǹȄ ǚǕ ǞǷǹǷȁǼǶßǩǯédzǻǮǴǺȎǶ

ÞdzLǵǑǛǩǺǵǩßǩǵǪǮǻǷǫ

Ó¼È¼Í (Жалғасы. Басы газетіміздің №39 (3096) санында)

Кезек нөмірі

ÍæíìæëæóóĄëóĪñĨüîġêĬïñüîáîóĪñĨüî ġêäæíĪĬóáçåüìáñæòæâĄîåæóĪñĨáîöáìüĬóüĦ ĬáôĬáñòüèçáĨüîáîĬïñĨáìáóüîáèáíáóóáñóĄèĄíĄ Т.А.Ж

Кезекке Санаты қою күні

   

ǓǼȁǮǬǩǴDZǶǩljǕ ǛdzǩȀǮǶdzǷljǚ NJǮǬDZǵǷǫǩNJlj ǓǩDzǶǼǴǭDZǶǩǏǚ ljǪDZȁǮǫǩljǍ njǩǴDZǮǫǩnjǕ

   

   

ǖǩǪDZǖ ǕǩǵǪǮǻǷǫǩǡlj ǍǯǼǵǩǬǩǴDZǮǫǩǏǍ ǓǷǴǵǩdzǷǫǩǐlj ǚǮDzǻdzǼǴǷǫlj NJǮdzǯDZǬDZǻǷǫǕnj ǕǮǭǮǴǪǮdz WHVW ǚǮDzǭǩǶǷǫǩǦǕ ǎǹǵǩdzǷǫǩnjǗ ǏǼǺǼǸǷǫǩnjǓ ljǪDZǴǪǩǮǫǩnj ǏǩdzǮǶǷǫǩǙǛ

   

  

  

 ǜǹǩǰǪǮdzǷǫǛǓ         

         

ǍǯǼǶǼǺǷǫǩǛǍ ǕǷǵǼǶǷǫǩǚǚ ǓǩǵǪǮǻǷǫǩǓǓ ljǰǩǻljdzȄǴǻǩDz ǓǩǺdzDZǹǪǩǮǫǩljǐ ljǪDZǴȅǵǩǯDZǶǷǫǩǍǖ ǚǫǮǹdzǼǶǷǫǩǖǖ ǖǺǩǶǪǩǮǫǍǏ ǕǼǺǩǪǮdzǷǫǩnjǓ njǼǴǰDZǹǩǙǩǵǩǰǩǶ ljdzǩǮǫǩǓǓ ǚǮDzǭǩǾǵǮǻǷǫǩNJlj ljǶǼǩǹǪǮdzǷǫǙǞ ǍǼDzǺǮǶǷǫǓNJ ljDzǻǪǩǮǫǩǚǓ ljǪǮǶǷǫǩǕǛ ǚDZǸǻǩǶǷǫǩǕlj ǚǩǹǬǩǴDZǮǫǩNJNJ ǖǩdzǮǮǫǩǙǑ

 NJǮdzǯǩǶǷǫǩǕlj ǚǩǹǺǮǶǪǩǮǫǩǜǡ ǛǷdzǻǩǶǷǫǍǓ

 

   

   

njǷǶȀDZǿdzǩȈnjǕ ǏǼǵǩǪǩǮǫǩǜǕ ǛǼǴǮǸǷǫǩNJlj ǓǩǹǩǸǩǺdzǩǴǎNj ǧǺǼǸǷǫǩǝǓ ljǴǸȄǺǸǩǮǫǩljNJ

 NJǩDzǯǩǶǷǫǖǚ     

ǓǩȁdzDZǶǪǩǮǫǩǕǓljDzǻǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǕlj ǗǹǭǩǪǩǮǫǩljNJ ǛǩDzǯǩǶǷǫǙǓ ljǪȄǴdzǩǺȄǵǷǫǩljǓ ljǼǰǪǩǮǫǩǙǑ ǑǺǵǩǬǼǴǷǫǏNJ ǚǼǴǮDzǵǮǶǎNJ ǛǷdzǼǵǷǫǩǕǓ ljǺdzǩǹǷǫNJ

    

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ

    

ǓǩǸǼǚǩǴDZǵǩ ǛǷǾǺǩǶǍǩǵDZǹǩ ljdzǯDZǬDZǻǷǫǩǏǑ ǚǩǹDZǮǫǩǏǓ ǛǼDzǵǮǪǩǮǫǩǜǜ ǕǼdzǼȁǮǫǙǗ ǓǼȀǮǹǪǩǮǫǩǍǚ ǕȄǶǪǩǮǫǩǏǕ

    

  

ljǾǵǮǭȅȈǶǷǫǩljǎ ǗǺǸǩǶǷǫǕlj ǗǹȄǶǪǩǮǫǩljNJ ǓǼǹǺǩǶǷǫǩǛǎ ǗǻǩǹǪǩǮǫljǜ

  

   

ǐǩǾǩǹDZǮǫǩǛǛ ǢǼdzDZǶNjǚ ǚdzǩǹǬǩǑǑ ǖǼǹDZǸǩǕǼdzǩȁdzȄǰȄ ǚǵǩǬǼǴǷǫǩǚǕ ljǾǵǮǭǷǫǩǚǡ ǗǺǸǩǶǷǫǕǓ

   

  

ǚǮDzǻDZǵǷǫǩǡǓ ǓǩǴDZǩdzǪǩǹǷǫǛǕ ǓǩǵǮǴǾǩǶNJ ljǴȅǯǩǶǷǫǩljǕ

  

    

NJǩDzǻǩǺǷǫǩljǙ ǚǩǵǹǩǻǷǫǩǕǓ ǦǬǩǵǪǮǹǭDZǮǫǩǍǜ ǛǼǹǬǼǶǷǫǩǏNJ ǖǩǺȄǹǷǫǩǚǑ ljǭǩǵǪǩǮǫǩǓǓ ǍǯǩdzǼǸǷǫǩljǗ ljǸǸǩǰǷǫǩǓǖ ǡǮǹdzǮǰǷǫǩǜǑ

    

 ljǭǮǻǾǩǶlj ǘǩǹǽǮǶǷǫǍNj

 

     

ǖǩǭȄǹǷǫǩNjǚ ǏǼǰǪǩǮǫǩljǚ ǑǺǩǪǮdzǷǫǩǍǓ ǚǮǹDZdzǪǩǮǫǩljlj ljǾǵǮǭDZȈǹǷǫǩljǕ ǑǺǩǪǮdzǷǫǩǍǩǶǩǓ ǓǼǩǶǭȄdzǷǫǩǓǏ ǐǼǴǬǩǹDZǶǏǞ ljDzǵǼǴǭDZǶǕNJ ǓǼǺǩDZǶǷǫǜNJ

     

 ǕǼǾǩǵǮǭǹǩǾDZǵǷǫǩ ljǓ ǍǩǴDZǸǷǫǩnjǞ ljǶǩDzǪǩǮǫǩǍ ǖǼǹǸǮDZǺǷǫǩǓǖ ljǹDZǶǬǩǰDZǶǷǫǩnjǓ ǙǩDZǺǷǫǜNJ ǛǼǺǼǸǪǮǹǬǮǶǚlj ǛǼdzǮǮǫǩǛǚ ǙǩǾDZǵǯǩǶǷǫǩnjǜ ǠDZǯǷǫǩNjǖ ljǻȄǵǻǩǮǫǩǜǑ ǓǼǩǶǭȄdzǷǫǩǓNJ ǑǺdzǩdzǷǫǩljǡ njǩǪǭǼǴǴDZǶǩnjǚ ǚǩdzDZǮǫǩnjǏ ǕǮǭǮǹǷǫǩǍǛ NJǩDzǭǩǼǴǮǻǷǫǩljlj

        

  

  

ǏǼǵǩǬǩǴDZǮǫǩnjlj NJǮǹǭǮǶǷǫǩǔlj ljDzǻdzǼǴǷǫǩǓǓ ǚǩǹǯǩdzǷǫǩǖǛ

ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ

  

ǚǩǴȄdzǷǫǩljǕ ǚǼǴǻǩǶǩǴDZǮǫǩǓNJ ǚǮDZǴǾǩǶǷǫǩnjǑ ǑǺdzǩdzǷǫǏNJ

  

 ǓǷǯǩǾǵǮǻǷǫǩǠǕ ǜǩǴDZǮǫǩǏǚ

 

  

ǓǩǺǮǶǷǫǩǖǛ ǏǼǵǩǪǩǮǫǕǚ ǚDZǵǪǩǮǫǩǚǛ ǕǼǶǬǩǴǷǫNjlj

  

  

ǍǹǷǶǷǫǩǛNj NJǼǴǮdzǪǩǮǫǩǓǗ ǓǩǰȄǵǯǩǶǷǫǩǙǖ njǷǹǭǩǶǷǫǩǕǜ NJǩDzǭǩǼǴǮǻǷǫǕlj

  

        

ǖǼǹǼǵǷǫǩǖǏ ǛǴǮǼǴDZǮǫǩǐǕ ǍǯǩDzǶǷǫǩljǑ ǍȇǺǮǶǮǫǩljǍ ǠǩǴǬDZǵǪǩǮǫǑǏ ǓǼǵǩǹǰǩdzǏ NJǩǼǯǩǶǷǫǩNJǡ ǓǷǻǴȈǹNjǩǺDZǴDZDzNj ǓǩǴDZǮǫǩǖǓ ljDzǻdzǼǴǷǫǩǓǓ ǚǮDzǴǏǩǶǩǹǬǼǴȅ ljǪǭǹǩǾǵǩǶǷǫǩǕNJ NJǼǺǼǹǵǩǶǷǫǩǚlj ǑǾǺǩǶǬǩǴDZǮǫNJlj ǕǩDzǭǩǪǮdzǷǫǩǛ ljǼǪǩdzDZǹǷǫǩ ǔǩǰǰǩǻ ǓǩǰǩǾǺǻǩǶǷǫǶ ǎǹdzDZǶWHVW ǖǼǹǩǴDZǶǩljǛ ǓǮǶǮǪǩǮǫǓǩǪǭǹǩȁ ǔǩǻȄǽǼǴǴDZǶǩ ǦǴȅǶǩǹǩǙǩǭDZdzǷǫǩ

        

                           

ǎǫǴǷǮǫǩǔǮDzǴǩǕ ǚǩǴDZǵǷǫǩǙǩǭDZȈǙ ǍǷǺǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩǓǛ ǓǩǹǩǻǩǮǫǩǡǼdzǮǶ ǡǩǸǷǫǩǴǗdzǺǩǶǩǖ ljǪDZǴȅǭDZǶǩǙǖ NjǩǴDZǮǫǩNjlj NJǩǴǵȄȁǮǫNJǖ ǞǩǵDZǻǷǫǩǐDZǶǶǩǻǞ ǓǴȄȁǪǩǮǫǩnjǙ ǍǯǩǸǩǹǷǫǩNJDZǪDZ njǩǪǭǼǴǴDZǶǩǓǩǶǩǰDZȈ ǡDZǬDZǪǩǮǫljǪǩDzǙ ǓǩdzǻǩǮǫǩljDzǶǼǹlj ǞǷǭǯǩǪǮǹǬǩǶǷǫǛǜ ǏǩǪȄdzǷǫǩnjǞ ǕǼǾǩǵǮǭǬǩǴDZǮǫǩ Ǚlj ǙǩȂǼǸdzDZǶǩǗlj ǓǼǴǻǩǺǷǫǩnjǚ ǖǮȀdzDZǶǩǨǶǩNj ǓȄǴȄȁǪǮdzǷǫǩǓǩǰǻǩDz ǐǼǴǾǩǹǶǩǮǫǛǴǮdzdzǩDZǹ ǞǩǹDZǻǷǶǷǫǩǎNj ǓǼǹdzǮǶǷǫǩljǹǭǩdzǕ ljǪDZȁǮǫǩljDzǶǼǹǓ ǛǮǵDZǹǷǫǩǓǚ ǏǩǵǩǶǻǩǮǫǩǑǎ ǓǩǹǩǺǩǹǻǷǫǩljlj ljǾǻǩDzǴǩdzljǹǬǩǶǪǮdz ljǻȁǩǪǩǹǷǫǩǚǛ ǏǩǵǩǶǻǩǮǫǩǑǎ ǚǮDzǭǩǴDZǶǩǡǦ ǓǼǴǯǩǶǷǫǩǔǏ ljǶǭǮǪǮǹǬǮǶǷǫǩǍǙ NJǩǻȄǹǪǮdzǷǫǩnjNJ ǖǼǬǼǵǩǶǷǫǩljǴDZȈNJ ǘǹǶǩǰǩǹǷǫǩǓǍ ǏǼǵǩǻǩǮǫǩNJlj ǕǼǹȄǶǷǫǩNjǚ ljǭǮdzǮǹǚǩǵǩǻǩDz ǓǼǩǶǭȄdzǷǫǩnjǚ ǓǩDzǹǪǮdzǷǫǩǓǩǶȁǩDzǵ ljȇǪǩǮǫǩǖǼǹDZǸǩ ljǴǻȄǶǪǮdzǷǫǶǩ NJǼǴdzǮǶǷǫǩljǓ ǚǮǹDZdzǪǩǮǫǩǏǓ ǓǼǭDZǩǹǷǫǩljǏ ǛǩǺǻȄǹǷǫǩǙǗ ǕǼǺǻǩǽDZǶljǵǩǶǻǩDz ǕǩǾǩǶǷǫǩǖNJ ǛǼǴǮdzǮǶǷǫǩ NJǩdzȄǻ ǏǮdzǺǮǵǪǩǮǫǶǩ

                           

 ǕǩdzǻǩǮǫǩ njǼǴȅǶǩǹ ljDzǻǸǮdzǷǫǶǩ ljdzǸǩǹǷǫ ǛǩǴǬǩǻ ǙǩȁDZǻǷǫDZȀ ǛǩǴǩǺǷǫǩljǚ ǗǵǩǹǷǫǩljǴDZȈǛ ǎǬǷǹǷǫǩljNj

  

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

                   

ǚǵǩǬǼǴǷǫǩljǴDZȈǞ ljǪDZǴǬǩǸǩǹǷǫǛnj ǛǼǴǮǪǩǮǫǩǓǩDZǹǚ ǕǮǴǮǾDZǶljǘǩǫǴǷǫDZȀ ǍȇdzǷǫǧǹDZDzǑǴȅDZȀ ǚǮDzǻdzǩǺǷǫǖǼǹǴǩǶǚ ǖDZǯǶDZdzǗǴȅǬǩNj ǎǹǯǩǶǷǫǩljDzǬǼǴȅǓ NJǮǴȅǬDZǪǩǮǫǩNJǝ ǍǷǺǵǼǾǩǶǷǫǩNJǓ ǓǼǩǶȄȁǪǮdzǷǫǩljǖ ǎǽǹǮǵǷǫǩ ǑǹDZǶǩ ǧǹȅǮǫǶǩ NJDZǭǩȁǮǫljǎ ǓǩǸDZǶǷǺ ǛǩǻȅȈǶǩ ǧǹȅǮǫǶǩ ǍǯǼǵǩǭDZǴȅǭDZǶǩǕǚ ljǪǭȄdzǩǹDZǵǷǫǩljǕ ǓDZǴDZǪǩǮǫǩljǺǮǴȅǖ NjǩǬǶǮǹljǶǭǹǮDzlj ǙǩǾDZǵǯǩǶǷǫǩljǍ NJǩDzǬǩǶǭȄǮǫǩljǏ ǗǵǩǹǷǫǩǏǩǶǩǹǛ ljǫDZǴǾǩDzǹǞǼǩǶǭǩǬ ǐǩǼǹǪǮdzǷǫǩǓǜ ǛǼǴǮǮǫǩǎǺǮǶdzǼǴǛ ǏǼǵǩǴDZǶǩǏǚ ǐǩdzǩǹDZǶǩǏǩǶǶǩlj ǔǮǪǰǩdzǚǑǫǩǶǷǫǶǩ ǛǩǹdzǩǶ NjǴǩǭDZǵDZǹ ǖDZdzǷǴǩǮǫDZȀ ǝDZǴǷǶDZdz ǕDZǾǩDZǴ ǑǫǩǶǷǫDZȀ NJǮDzǺǮǶǪǮdzǷǫǩljNJ ǍǯǩǶǬDZǹǷǫljlj ǗǴǯǩǻǩǮǫǩ ǦǴȅǫDZǹǩ ǓǩǭDZǹǯǩǶǷǫǶǩ ǕǩǭǩǴDZǮǫǩǏǎ ǓǩDzȄǹǪǮdzǷǫǩljǛ ǖǼǬǵǩǶǷǫǩljǾDZdzlj ǕǮȁǮǴljǺȄǴǪǮdz ǗǹǩdzǪǩǮǫǩNJǡ NjǩǬǶǮǹljǶǭǹǮDzlj NJǼǹdzDZǻǪǩDz njǼǴȅǪǩǹȁȄǶ

 ǛǩǪǼǴǷǫǩǚǩǼǴǮlj ǏǩǶǯǼǵǩǶǷǫǩǙǩȈǎ ǑǺdzǩdzǷǫ ǍǩǼǹǮǶǪǮdz ǐǩDzdzǮǶǷǫDZȀ NJǮǹǭȎǪǩDzǘǩǹDZǭǩ ǘȁǮǶǷǫǩǙǷǰǩǓ NJDZǻȈdzǷǫǩǔǩǹDZǺǩlj NJǮdzǻDZǪǩǮǫǩǡǓ ljǪǭDZdzǩǹDZǵǷǫǩǓǎ ǛǩDzǪǮdzǷǫǓǼǹǼȁ NJǮDzǺǮǶǪǮdzǷǫǩljǏ ǍǼDzǺǮǶǪȎǛǩǴǬǩǻ ǛǼǹǺǼǶǷǫǓǓ ljǾǵǮǻǷǫǕǩdzǺǩǻ ǓǩDzǹǼǴǴǩǮǫDZȀ      

                          

ǏǩǶǸǮDZǺǷǫǩnjǍ ǛȇǴȇǪǮdzǷǫǩǔǖ ljǪǭdzǩǹDZǵǷǫǩǔǕ ljǪǭǼǴǴǩǮǫǍDZǶǕǍ ǙǼǺǻǮǵǦǴȅǵDZǹǩǙ ljǶǬǮǶNJǮǹǭDZǵǼǹǩǻ ljǭDZdzǩǹDZǵǷǫǩǔǕ ljǪǭDZdzǩǹDZǵǷǫǩǔǕ ǙǩdzȄǵǷǫǩǕǩdzǼǹǩ ǘǩǹǩǵǷǶǷǫǩǖǘ ǛDZǴǮǼǪǩDzǶljǺǮǵǬǼǴ ǍǷǺǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩ Ǐlj ljǺǼǪǩǮǫǩǡǑ ǚǩǹǪǩǺǷǫǩǗǴȅǬǩ NjȈȀǮǺǴǩǫǷǫǶǩ

      

   

ǚǩǪǭǮǶǪǮdzǷǫǩǗNJ ǖǼǹǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩǙǓ ǚǩǬDZǶǻǩǮǫǩǍǚ ljǺdzǩǹǷǫǩǚǛ ǎǹǵǮdzǪǩǮǫǩǚǓ ǚǩǼǭǮǬǮǹǷǫǩnjǕ ǖǼǹǮǻǷǫǓǩDzǹǩǻ ǕǩDzdzǮǶǷǫDZȀ

   

  

ǛǩdzǴȄȁǮǫǩlj ljdzdzǼǴǷǫǩǞǩǴDZǭǩǡ NJǩǹǵǮǶǷǫǚǏ ǕǼǹǰǩǪǩǮǫ NJǷǴǩǻǾǩǶ ǚǩǵǩǹǾǩǶǷǫDZȀ ǑǺdzǩdzǷǫǩljǰDZǰǩǚ ǓǩǴDZǮǫǩǔǩǰǰǩǻǓ ljDzǻǵǼǾǩǶǷǫǩǍǖ ǕǼǾǩǵǮǻǯǩǶǷǫǩǐ ǞǷǰǾǩDzǕǮDzǹǩǵ ǚǩǭǫǩdzǩǺǷǫǩNJǩǻDZǵǩ ǛǩǴǩǺǪǩǮǫǩljǵǩǶǯǷǴ njǼǹDZȀljǶǭǹǮDz ǛDZǾǷǶǷǫDZȀ

  

    

 

    

ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǻǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǗǹǩǴǵǩǶ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ èǗǚǻǮãǮǺǻȎǹȎǴǬǮǶǭǮǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ɀɚɥΥɚɫɵɛɚɪ


15 Ě 

ÒæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ͨʮ˘˳́ˬ˞˘ˮ˞́˲˶ͩ˵˟˺ˮ˯ˬ˯˛ˤ̆˳́ˮˢ˯˳˱˘˲ˬ˘˞́

ǷǬǸdzǯǬǹ

ˑ˪˳˱˲˟˳˳Ͳˢ˟ˬ˧ˬ˟˲˧˳˪˟೪˯˳́ˬ˘˞́ ǩȐȣȓǨșȚȈȕȈȌȈ©ǺțȘVȈªȒȖȔȗȈȕȐȧșȣȕȣЬаșȣȕȣșȣȉȖȑȣȕȠȈ ȎȈЬȈȥȒșȗȘȍșșȎȍȓСȕССșȒȍШȖșțȎȖșȗȈȘȓȈȕȣȗȖȚȣȘ ǮȈШȣȕȌȈ©ǭǽǸǶªǽȈȓȣШ ȈȘȈȓȣШ ȔȈȔȈȕȌ ȈȕȌ ȣȘ ȣȓФ Ȉȕ ȒкȘȔ ȍșСȕ ȌȈȑȣȕȌȈț Ȏиȕȍ Ȗȕȣ кȚȒСȏț ȎкȕСȕȌȍȋС ȌȐȘȍȒȞȐȧ Ȕȍȕ ©$VWDQD 6RODUª ǮȀǹ кȒСȓȌȍȘС ȍȓȖȘȌȈȔȣȏȌȣЬ иȘȚЮȘȓС кȔСȘ șȈ ȓȈȓȈȘȣȕȈȎȈșȣȓȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȓȈȘ Ȍȣ ȍȕȋСȏțȌСЬ ȕȍȋСȏȋС ȈșȗȍȒȚСȓȍȘСȕ ȚȈȓШȣȓȈȌȣ

Аталған іс-шаралар аясында 18 ұзақ желіні бөлу, 25 желідегі автобустар кестесінің санын қайта қарастыру, 50 желіні 76 желіге дейін көбейту қарастырылған. Сонымен қатар, аялдамалар қалпына келтіріліп, жеті қайта отыру аймағы ұйымдастырылады. Бұл жұмыстар үстіміздегі

жылдың 1 шілдесіне дейін аяқталады. Астана қаласының Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы осы жаңа маршруттарға қажетті автобустар санын анықтады. Осы мақсатта биыл газбен жүретін «IVEKO» маркалы жаңа 350 автобус сатып алынады.

Атап айтқанда, аталмыш кәсіпорын дар қаланың объектілерін, кө ш е л е р м е н с а я б а қ т а рд а н , кіреберістер мен автобустық аялдамаларға дейін жарықтандыру үшін фотоэлектрлік панельдерді пайдалану көмегімен қаланың инфрақұрылымдық келбетін «жасылдандыруды» жоспарлап отыр. Кездесудің қоры тындысында екі кәсіпорын арасындағы өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Сондай-ақ, жақын мерзімде ««ЕХРО-2017» көрмесін өткізуге барлық дайындық кезеңінде бірлескен іс-шаралардың толық жоспарына қол қою жоспарланып отыр.

ǡȄßȄǺ ǑǴȅDZǶdzǩ ǻçǹßȄǶ ǩǴǩǪȄǶ ǮǹȎǬǮǶáǩǹǺǼȄǶǩǶáçǻáǩǹǼǯçǵȄǺǻǩǹȄ ǻǷǴǩǺǺȄǰ ǯéǹǬȎǰȎǴǼǭǮ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǛåǻǮǶȁǮ ǯǩßǭǩDzǴǩǹ ǭǮǸǩǹǻǩǵǮǶǻȎǶȎã ǾǩǪǩǹǴǩǼȄǶȁǩ ǷǺȄǭǩǶ ǻåǹǻ dzéǶ ǪçǹȄǶ ǻǩãǮǹǻǮãǶǮǶ ǷáDZßǩ ǷǹǶȄǶǩ ǪȎǹǶǮȁǮ ǻǮǾǶDZdzǩ ǯȎǪǮǹȎǴǭȎ  ǯÝǶǮ ǼȀǩǺdzȎǴǮǹȎǶǭǮǬȎ ǯǮdzǮ éDzǴǮǹǬǮ ǩǸǩǹǩǻȄǶ ǺǷáǸǩáǻǩǹßǩ áǩǸ DZǶǮǹǻǻȎ ǵǩǻǮǹDZ

ǩǴǭǩǹǻåǺǮǴǭȎǵǮǻǹǩǼǵǩáǻǩǷǺȄǶǭǩDz ǯçǵȄǺǻǩǹ ǩǻáǩǹȄǴǭȄ ǚǷǴ dzéǶȎ dzǮȁdzǮ áǩǹǩDzǩǻǩǴǵȄȁǯçǵȄǺǩȈáǻǩǴǭȄ

 ǯȄǴßȄ ǺÝǼȎǹǭǮ ǺǩßǭǮ ǘǷǴDZǻǮǾǶDZdzǩǴȄádzǷǴǴǮǭǯßDZǵǩǹǩǻȄǶǭǩ NJǮDzǪȎǻȁȎǴȎdz  áǩǴǩ ǻǼǹDZǺǻǮǹȎǶȎã dzǮǰǭǮǺǼȎåǻǮǭȎǏǩȈǼǯéǹǼȁǩãßȄǻǩǼ

ǺǼ ǩǫǻǷǫǮǴǷǵǷǻǷ ǺǸǮǴǮǷ ǯÝǶǮ ǩǻ ǺǸǷǹǻǻǩǹȄǶȄãÝǼǮǺáǷDzǴǩǹȄȁǩáȄǹȄ ǴǩǭȄèDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼdzǷǵDZǻǮǻȎǶȎãǻǮǴ  

ǗǹȄǶǭǩǼȁȄtǏǮdzǮǺǷǻǷǹȄǶǭǩǼȁȄǺȄǚǏǓǩǺǸǩdzǷǫǩǻȄDzȄǵǺǩǴȄǶßǩǶǵéǴȎdz ǪǷDzȄǶȁǩǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄáǯǩǹDZȈǴǩDzǭȄ ǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄáljǺǻǩǶǩáNJǕǷǵȄȁçǴȄ éDz ljâˆǟǮǺǶǩǪǩǶdz˜ßDZǵǩǹǩǻȄ ǵǮdzǮǶǯǩDzȄ ǪǷDzȄǶȁǩǯȄǴßȄˆ˜ǺÝǼȎǹǺǩßǩǻ ǭǮåǻǮǭȎ ǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩǏǡǚˆǀǺdzǮǹǏâ˜ǵéǴdzȎ ǓǍǕ ǩǺǽǩǴȅǻ ȁȄßǩǹǼ áǷǶǭȄǹßȄǺȄ ǿǮǴǴȇǴǷǰǩáǷǺǸǩǩǬǹǮǬǩǻȄǵǮǶçǺȄǶȄǴǩǭȄ  ǪǩßǩǶȄ ǻåǵǮǶǭǮǻǼ ÝǭȎǺȎǵǮǶ ǬǷǴ ǴǩǶǭǻȄá  ȯ ǔǷǻ ǓǍǕ ǩǺǽǩǴȅǻ ȁȄßǩǹǼ áǷǶǭȄǹßȄǺȄǿǮǴǴȇǴǷǰǩáǷǺǸǩǩǬǹǮǬǩǻȄǵǮǶ ǪǩǺǻǩǸáȄáçǶȄtǻǮãǬǮ æǻȎǶȎȁǻǮǹǵȄǶǩǵǮdzǮǶǯǩDzǪǷDzȄǶȁǩljǺǻǩ ǶǩáNJǕǷǵȄȁçǴȄdzéDzȯdzǩǪǯǮdzǮ ǺǷǻǷǹȄǶǭǩǼȁȄǺȄǵǮǶǯǩǹDZȈǴǩǶßǩǶǵǮǰǮǻǻǮǶ ǪǩǺǻǩǸ áǩǪȄǴǭǩǶǩǭȄ ǯÝǶǮ ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄá åǻdzȎǰȎǴǼȎǶǮǪȎǹdzéǶáǩǴßǩǶǭǩǻǷáǻǩǻȄǴǩǭȄ ǚǩǼǭǩǺǩǻǻȄááǩ áǩǻȄǺǼ éȁȎǶ ǪǩǺǻǩǸáȄ

Ǫǩßǩ ǺǷǵǩǺȄǶǩǶ ǵåǴȁǮǹȎǶǭǮǬȎ dzǮǸȎǴǭȎdz ǯǩǹǶǩǶȄ ǵȄǶǩ ǩßȄǵǭǩßȄ ȁǷǻáǩ ǩǼǭǩǹǼȄ áǩǯǮǻ ǏǮdzǮǺǷǻǷǹȄǶǭǩǼȁȄǺȄǓǩǺǸǩdzǷǫǩǚǩ ǬǩǭǩǻǏǩDzȄǹǪǮdzǷǫǶǩǑǑǖ ˆǟǮǺǶǩǪǩǶdz˜ljâ.=NjǛNj NJǑǓ76(6.=.$ ǛåǴǮǵ áçǯǩǻǻǩǹȄǶǭǩ ǴǷǻǻȄã ǶåǵȎǹȎ ǺǩǼǭǩǺǩǻǻȄá åǻdzȎǰǼ dzéǶȎ ǯǮdzǮ ǻçǴßǩǶȄã ǭǮǹǮdzǻǮǹȎǰǩãǭȄǻçǴßǩǶȄãdzÝǺȎǸǷǹȄǶǩǻǩǼȄ ǻǷǴȄádzåǹǺǮǻȎǴǼȎǻDZȎǺ ljáȁǩǶȄ ǭǮǹǪǮǺ ȁǷǻȄǶǩǶ ǩǼǭǩǹǼ ǯǩßǭǩDzȄǶǭǩ ǩáȁǩ ǩǼǭǩǹȄǵȄ ǯéǹǬȎǰȎǴǬǮǶ áçǯǩǻǻȄã ǩǻǩǼȄǶ ǶåǵȎǹȎǶ ǯÝǶǮ dzéǶȎǶ dzåǹǺǮǻǼǬǮǵȎǶǭǮǻǻȎ ljǼdzǿDZǷǶǵéǴdzȎǵǮǶǻǩǶȄǺǻȄǹǼǵȄǶǩǵǮdzǮǶ ǯǩDzǪǷDzȄǶȁǩljǺǻǩǶǩáNJǕǷǵȄȁçǴȄdz éDzȯdzǩǪdzéǶǭǮǺǩßǩǻǪǩǺǻǩǸǺǩß ǭǮDzȎǶǯéǹǬȎǰȎǴǮǭȎ ǕȄǶǩǻǮǴǩǹáȄǴȄǩǶȄáǻǩǵǩǩǴǼßǩ ǪǷǴǩǭȄǶǮǵǮǺǮ

ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎãǍȎǶǸǹǷǪǴǮǵǩǴǩǹȄǶǰǮǹǻǻǮǼǷǹǻǩǴȄßȄ˜ dzǷǵǵǼǶǩǴǭȄáǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǵǮdzǮǵǮǺȎǍȎǶǺǩǴǩǺȄǪǷDzȄǶȁǩǰǮǹǻǻǮǼ ǻǩǴǭǩǼǯÝǶǮǵǷǶDZǻǷǹDZǶǬǪåǴȎǵȎǶȎãǵǩǵǩǶȄ ǍéDzǺǮǶǷǫǩljáǵǩǹǩǴÞǹȎǸáȄǰȄǶȄã áǩDzǻȄǺǪǷǴǼȄǶǩǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄǻǼßǩǶǻǼȄǺǭǷǺǻǩǹȄǶȄãáǩDzßȄǺȄǶǩ ǷǹǻǩáǻǩǺȄǸdzåãȎǴǩDzǻǩǭȄ

ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÐÅÄÀÊÒÎÐ }¨™¦£˜ªĭx„}…

yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ †ˆ“…yx‰xˆ“ ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“

îòáàñûíàí áàñòàëàäû!

©ǽȈȉȈȘªȚȍȓȍȈȘȕȈșȣȕȈȕ ©ǴȍȘȍȑȓȭȖȚȉȈșȣª ȎȈȓȗȣʘȓȚȚȣʐ ȉȈȑʐȈțȣȕ ȚȈȔȈȠȈȓȈʔȣȏȌȈȘ

âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ êdzȎǵǮǻȎ ǾǩǴȄáǻȄã ÝǴǩǼáǩǻȄǶǯÝǶǮǮãǪǮdzǹǮǺǼǹǺǻǩǹȄǶȄãdzÝǺȎǸǻȎdz ǭǮãǬǮDzȎǶ ǯǷßǩǹȄǴǩǻǼ ǵǩáǺǩǻȄǶǭǩ ˆǏçǵȄǺǸǮǶ áǩǵǻǼ t ǯǷǴ dzǩǹǻǩǺȄ˜ ǪǩßǭǩǹǴǩǵǩǺȄǶ ǪǮdzȎǻǻȎ

ˁ˧ˣˢ೵˭́˳˳́ˣ˳́ˣ͕˭˘˭˘ˮ˞́೦́೮́ˣ˞́ ˘˶́˳˵́˲೦́೮́ˣ˪˟ˬ˟˞˧͕ ˙˧˲˘೪˙˧ˬ˧˭˘ˬ˶೦˘೪˘˲˘ˢ˘˵́೮́ˣ ˢ˟˵˪˧ˬ˧˪˳˧ˣ˙˟͍

ǞljNJljǙǔljǖǍǤǙǜ

kx‰Šx…xxĭx„“v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ©¨L¢ª©ªL›L

Îòàí

ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ˆǏçǵȄǺǸǮǶ áǩǵǻǼ ǷǹǻǩǴȄßȄ˜ ǓǕǕ ǚȎǰǭǮǹǭȎ  ǻǮãǬǮ dzåǴǮǵȎǶǭǮ ȁÝdzȎǹǻǩáȄǻåǴǮǶǮǻȎǶǻǮǬȎǶdzǼǹǺǻǩǹßǩȁǩáȄǹǩǭȄ sȆǴǮdzǻǹǷǬǩǰǭÝǶǮdzǮǹǴǮǼȁȎ sǻȎǬȎǶȁȎ sȆǴǮdzǻǹDZdz sǻÝǹǪDZǮȁȎ sǩǺǸǩǰ ǗáǼǵǮǹǰȎǵȎtǩDz s ǻǼǹDZǰǵ ǵǮǶǮǭǯǮǹȎ ǻǼǹDZǰǵ ǺǩǴǩǺȄǶǩ ǺÝDzdzǮǺ ǪȎǴȎǵȎǪǷǴǼȄǻDZȎǺ s ǵǮDzȎǹǪDZdzǮ ǵǩǵǩǶǭȄßȄ ǪǷDzȄǶȁǩ dzǮǵȎǶǭǮ ǯȄǴǭȄáéǰȎǴȎǺǺȎǰǮãǪǮdzåǻȎǴȎǪǷǴǼȄǻDZȎǺ sáǷDzǵǩǵǮãǬǮǹǼȁȎǺȎ ȆdzǷǶǷǵDZdzǩǴȄáǪȎǴȎǵȎǪǷǴǼȄ ǻDZȎǺ ǗáǼǵǮǹǰȎǵȎtǩDz ǗáȄǻǼdzǼǹǺȄǶǻǷǴȄáǩȈáǻǩßǩǶǻȄãǭǩǼȁȄǻçǹǩáǻȄ ǯçǵȄǺǸǮǶáǩǵǻǩǵǩǺȄǰǮǻȎǴǮǭȎ NJǩǹǴȄáǵÝǺǮǴǮǴǮǹǪǷDzȄǶȁǩǎNJǹǼǺDZǴǷǫǺdzDZDz dzåȁǮǺȎéDzǵǮdzǮǶǯǩDzȄǶǭǩǷǹǶǩǴǩǺáǩǶljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ˆǏçǵȄǺǸǮǶ áǩǵǻǼ ǷǹǻǩǴȄßȄ˜ ǓǕǕßǩǾǩǪǩǹǴǩǺȄãȄǰǭǩǹ ljǶȄáǻǩǵǩǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎ ˆǏçǵȄǺǸǮǶ áǩǵǻǼ ǷǹǻǩǴȄßȄ˜ ǓǕǕǶȄã DZǶǻǮǹǶǮǻǹǮǺǼǹǺȄ ZZZ F]DVWDQDN]

ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ

ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ Ó¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ÎĪñäġìÁÖÁÎĭÜÈÜ ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ

ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ

ÅôìáóĭÁÇÜÂÁÊ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉÎ

ՆŠ†Š,ƒ, ‰Ī£ª˜¥‰},Ò

{˜Ÿªĭ˜Ÿ˜Ĭ©ª˜¥ˆ©§«™£ ¢˜©³¥³ĦxĬ§˜¨˜ª¤ ¥ ©ª¨£L›L¥œžªL¨¢£L§Ě{¢«Ģ£L›L™¨L£›¥ ˆœ˜¢® ·Ĭ¦£ž˜Ÿ™˜ £¨L¥LĦ§L¢L¨£¨L¤¥¢ĤŸĬ˜¨˜©³¥™Ĥ£L©«L°˜¨ª¤© {˜Ÿªkx©ª˜¥˜˜Ĭ°˜¤³v›˜ŸªL¨œ˜¢® ·©³¥³Ħ¢¦¤§´¶ª¨£L¢¦¨ª˜£³Ĩ³¥œ˜ª¨L£L§Ĭ˜ªª˜£œ³ËÆÈÆËÙ¼ÑÆÅÁËÓÏÑ — ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ

ಉ̯̞̦̞̥ದ̼̣̱̌̍̔̌ ϭˁಁ˄ʳˀʪʫʻ̭̯̣̼̍̌̌̔ ˃̨̣̼ಢ̼̬̌ದwww.kaztube.kž̭̜̯̼̦̔̌ ౭̜̼̥̭̯̼̬̱̹̼̣̬̔̌̌͗ ౢˀʿ̛̬̖̖̦̯̞̙̦̼̦̔̌̔̌̚ಢ̼ಁ̜̖̣̖̬̞̭̯̖̬̞̙̔೅̦̖ ̨̯̭̼̣̼̍̌ದͲ̴̨̛̖̥̬̣̼̔̐̌́ದ್̭̭̯̙̦̞̦̖̞̌́̌̔̐ಱ̣̯̯̼ದ̡̨̛̛̥̭̭́ ౢˀʥ̜̣̦̼̭̙̌̌೅̦̖̌ದ̪̬̯̖̦̯̯̞̞̌̌̌̐̐ ౢˀʺ೅̛̛̛̖̦̖̯̥̦̭̯̬̣̞̞̔̐ ౢˀʫಪ̡̖̙̍೅̵̦̖̣̼̌ದ̯̼೅̡̣̖̱̥̖̯̯̞ದ̨̬ಢ̛̛̱̥̦̭̯̬̣̞̞̌̐ ౢˀಉಪ̡̛̛̞̬̣̞̥̱̥̦̭̯̬̣̞̞̔̌̐ ǯȄǴǭȄã ǯǮǴǻǷáǺǩǶȄǶǭǩ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄ ǘǹǮǰDZǭǮǶǻȎǶȎã ȯædzȎǵȎǵǮǶˆǕǮǹǮDzǴȎǷǻǪǩǺȄ˜çǴǻǻȄádzǷǶdzǼǹǺȄǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶǪǷǴǩǻȄǶ ǓǷǶdzǼǹǺéȁdzǮǰǮãǪǷDzȄǶȁǩåǻdzȎǰȎǴǮǭȎǪȎǹȎǶȁȎdzǮǰǮãtǩǼǭǩǶǭȄáǮdzȎǶȁȎdzǮǰǮã tǷǪǴȄǺǻȄáéȁȎǶȁȎdzǮǰǮãtǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǴȄá ǓǷǶdzǼǹǺáǩáǩǻȄǺǼéȁȎǶǻǩǸǺȄǹȄǺǻǩǹáǩǯǮǻǻȎáçǯǩǻǻǩǹáǷǺȄǵȁǩǺȄǵǮǶǪȎǹǬǮ ǩǹǶǩDzȄ ǸȎȁȎǶǭǮ ǩǼǭǩǶǭȄá áǩǴǩǴȄá ÝdzȎǵǭȎdzǻǮǹǬǮ ǯȄǴǭȄã ǺÝǼȎǹȎ ǩǹǩǴȄßȄǶǭǩǪǮǹȎǴǮǭȎ ǎǬǯǮDzǻǮǬǯǮDzǴȎǩáǸǩǹǩǻǻȄZZZDVWDQDQHZVN]ǺǩDzǻȄǶǩǶǩǴǩǩǴǩǺȄǰǭǩǹ

ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ

ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ

„¢¥ž˜¡³¤³Ÿ „¢¥ž˜¡³¤³Ÿ x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³ ÅïòóüĬ¢Ĥ°©L ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©L ª£¬˜¢© 

ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ËġîáêüíÒģËÆÎ

Ә¨˜£³¤³ 15100 Ҙ§©³¨³©Ě Ҙ§©³¨³©Ě Âáòðáöáîá x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³~Ī™˜¥¦š¢Ĥ°©L k€Ÿœ˜ª£´©ªš¦y„v~‰


40 (3097) 2014  

АСТАНА АҚШАМЫ №40 (3097) 12 сәуір 2014

Advertisement