Page 1

Ě

 

ÒÆÊÒÆμ

ÇæìâáĨüóüíæîçüìåáíåüĨü

1 ÒģÔ¼Ñ ÇÜÌ ÇÜÌ

ÒïìóġòóĄëâáóüòíò +4°.. +7°

:::$67$1$$.6+$0<.= 6+$0<.=

+5°..+7°

ÓáĦáóôüòáĨáóíéîôó ËġîâáóôüòáĨáóíéîôó ËġîĪèáĬóüĨüòáĨáóíéîôó ÂĪìëġîäĄæĦüòóüĬáôá n&–çüì ÆĦòôüĬóæíðæñáóôñá n&–çüì

2-бетте

ÑæòðôâìéëáìüĬĬïĨáíåüĬòáĀòéäáèæóçüìĨüĬáèáîîáîâáòóáðùüĨáåü

˅Dzǹ˅ǶǧǰȂ

ǎƲdžǁLJǁDžǎƲLJǀǁǍǏ

6-7-беттерде ɩɧʈʆɧʈʣɶȱ ɩɯʇɯʃʈʣɶʧʂɯʃȱ ɩɧɭɧʁɧʃɧɮʛ

ʤˬ˞˘೦́˭˘˶˳́˭˘˥́ˮ˞˘ ˈ˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˪഑˲˭˟ˬ˟˲ ˙˘˳˘˳˳˘˭˙ˬ˟̆˳́ˮ˞˘ ˭˘˭˘ˮ˞˘ˮ˞́˲́ˬ೦˘ˮ ˪഑˲˭˟ˮ˧೮˙˘˳˵́೪೵ˢ˘˵́ ʹ˃˧˲˪˟˶೪೵ˢ˘˵́˪˟೮˧ˮ˟ˮ ೪˘˲˘ˬ˘˞́͘ౢ˘ˣ˘೪˟ˬ˧ ˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪˙̅˲˯ˮ́೮ ˢ˘ˬ˘˶́ˮ˘ˬ೦˘ˮˮ˘ˮ˪˟˥˧ˮ ˑʶˁʿʽͲ೪˘ˬ˘˾́೦́ˮ́೮ ೪೵˲́ˬ́˳́ˮ˙˘˳˵˘˥˞́͘ ʥ೵ˬ˵˶˲˘ˬ́ʽ˲˵˘ˬ́೪ ˪˯˭˭˶ˮˤ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲ ೪́ˣ˭˟˵˧˘ˬ˘೮́ˮ˞˘ ഑˵˪˟ˮ˙˲ˤ˹ˤˮ˛˵˟ ͨʤ˳˵˘ˮ˘ˑʶˁʿʽʹϮϬϭϳͩ ೵ˬ˵˵́೪˪˯˭˱˘ˮˤ̆˳́ˮ́೮ ˙˘˳೪˘˲˭˘˵഑˲˘೦˘˳́ ˃˘ˬ೦˘˵ʫ˲˭˟˛ˤ̆˟˚ ˭ഉˬ˧˭˞˟˞˧͘

Сәрсенбі, 2 сәуір күні сағат 10.00-11.00 аралығында Астана қаласындағы №6 емхананың бас дәрігері Лариса Викторовна БУХАНОВСКАЯ бұқарамен тікелей тілдесуге шығады. Толғандырып жүрген сауалдарыңыз болса, 70-32-19 телефонына немесе astana-akshamy.kz сайтына хабарласуға болады.

 ¼ÇË×IJ¼Ç¼Ç×IJÍÁɽ³Ç³Æ

86'(85585ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©Lª£¬˜¢© HPDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]


2 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ ʃɧɾȬʃɧɾ

ɯʁʅʇɮɧʁɧʇȱɯʃɮʧɫʧ

ʫˬ˯˲˞˘˞˘˵˘೦́˞˘///˺˘ˬ́೪˘˲˘ˬ́೪ͨʮ˘˱˯ˮ˪഑˪˵˟˭˧ͩ഑ˮ˟˲ ˹˟˳˵ˤ˚˘ˬ˧ ഑˵˟˞˧͘ ʥˤ́ˬ ˧˳Ͳ˾˘˲˘ ˘̆˳́ˮ˞˘ ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ഑ˮ˟˲ ˾˟˙˟˲ˬ˟˲˧ˮ˧೮˪˯ˮ˻˟˲˵˧೵˥́˭˞˘˳˵́˲́ˬ˘˞́͘

ʥʫʱʮʳ౦͘ Қытай билігі елдің бұрынғы қоғамдық қауіпсіздік министрі Чжоу Юнкан мен оның отбасына тиесілі 14,5 млрд долларды құрайтын активтерді тәркіледі. Саясаткердің Қытай тарихындағы ең үлкен әрі атышулы жемқорлық қылмысына қатысы бар екендігі анықталып отыр. Бұл дауға оның туыстары мен серіктестері, саяси жақтастары мен бұрын өзі басшылық еткен «CNPC» мұнай-газ компаниясы қызметкерлері, барлығы 300-ден астам адамның қатысы бар.

* * * ʤ೦́˭˞˘೦́ ˢ́ˬ́ ˟ˬ˯˲˞˘˞˘ ϯϱϬ ˘˚˵˯˙˶˳ ˳˘˵́˱ ˘ˬ́ˮ˘˞́͘ ϮϬϭϲ ˢ́ˬ೦˘ ˞˟˥˧ˮ ˯ˬ ˵˘೦́ ϱϬϬͲ˞˟˥ ˪˟˲˟˭˟˵ ˪഑ˬ˧˪˵˟˲˭˟ˮ ˵˯ˬ́೦˘˞́͘ * * * ϯ˳ഉ˶˧˲˞˟˙˟ˬ˛˧ˬ˧˳˘˺ˮ˘˳˘೮ˬ˘೦́ʹ˘˪˵˟˲͕˲˟ˢˤ˳˳˟˲ഉ˲˧˳˻˟ˮ˘Ͳ ˲ˤ˥˾͕́˹ˤˬ˯˳˯˹ˢഉˮ˟˲೵˺˙˘ˮʰ˚˘ˮʽ˺ˬ˯˙́˳˵ˤˮʤ˳˵˘ˮ˘೦˘ ˪˟ˬ˧˱͕ͨʶ˯ˮ˛˲˟˳˳Ͳ˺˯ˬˬͩ˳˘˲˘˥́ˮ˞˘˾́೦˘˲˭˘˾́ˬ́೪˪˟˾˧ˮ ഑˵˪˧ˣ˟˞˧͘ * * * ʤ˳˵˘ˮ˘˞˘഑˵˪˟ˮ˘˱˵˘˞˘ˢ˯ˬͲ˱˘˵˲˶ˬ̂˞˧˪˱˯ˬˤ˻ˤ̆೪́ˣ˭˟˵Ͳ ˪˟˲ˬ˟˲˧ˢ˯ˬ೪˯ˣ೦˘ˬ́˳́˟˲˟ˢ˟ˬ˟˲˧ˮ˙೵ˣ˶˞́೮˘ˬ˵́˭́೮ˮ˘ˮ ˘˳˵˘˭˹˘˪˵˧˳˧ˮ˵˧˲˪˟˞˧͘ * * * ͨÝãƒÄƒͲ› W®Ä»ͩ ˚˟ˬ˯˪˯˭˘ˮ˞˘˳́ˮ˞˘ ഑ˮ˟˲ ˪഑˲˳˟˵˟˵˧ˮ ˤ˵˘ˬ̂̆ˮ˞́೪ʪ˘ˬˤ̆ʺ˶˽˽̂˯ˬˤˇ˲˘ˮ˻ˤ̆˞˘഑˵˪˟ˮͨʧ˲˘ˮ˱˲ˤ ˞˟ʸ˘Ͳʶ˶˲˵ˤˮͲϮϬϭϰͩˢ˘˲́˳́ˮ˞˘ˢ˟೮˧˳˪˟ˢ˟˵˵˧͘

ʽౢ˄ͳʮʤ˃˃ˏ౞˄ಉ˃˃ʳ ǮȈШȣȕȌȈǨșȚȈȕȈШȈȓȈșȣȕȌȈФȣ©ǷșȐȝȐȒȈȓȣШȌȍȕșȈțȓȣШ ȗȘȖȉȓȍȔȈȓȈȘȣȕȣЬ ȔȍȌȐȞȐȕȈȓȣШ ȖȘȚȈȓȣФȣª ȔȍȒȍ ȔȍșСȕȌȍкȘȚșкȕȌСȘțȚȈȒȚȐȒȈȓȣШȖШțȎȈȚȚȣФțȓȈȘȣкȚȚС ǶФȈȕ кȘȚ șкȕȌСȘț Ȏиȕȍ ȈȗȈȚȚȈȕ ШаȚШȈȘț ШȣȏȔȍȚСȕСЬ ȔȈȔȈȕȌȈȘȣШȈȚȣșȚȣ Оқу-жат тығ у кезінде нысанның техникалық сипат тамасы мен тө тенше жағдай кезінде адамдарды құтқарудың әдіс-тәсілдері пысықталды. Осындай маңызды ісш а ра н ы ұ й ы м д а с т ы р у ға

белсене атсалысқаны үшін азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар инспекторы Ж.Бекмағанбетов пен директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары Ы.Махметовке басшылық атынан алғыс жарияланды.

ʈɧʃʈʣɹʁɯʂ

9100

Елордада осыншама тұрмыстық қатқыл қалдықтар контейнері қойылған.

ɼɯʘɯdz Тәуелсіздік сарайында Б.Бүрдісбековтің «Түстен тапқан бақытын» атты көркемдік көрмесі өтті.

ɩʋɫʧʃǯǯǯ Бейбітшілік және келісім сарайының опера залында күлкі күніне орай «Әзіл әлемі» өнер көрсетеді.

ɯʇʊɯʄdz М.Горький атындағы мемлекеттік академиялық Орыс драма театрында Х халықаралық Р.Вагапов атындағы татар әндері фестивалінің лауреаттары концерт қояды.

ʦʤˌʰʻʧ˃ʽʻ͘ Америка Құрама Штаттары Еуроодақ елдерінің ресейлік отынға тәуелділігін төмендету үшін Еуропаға табиғи газдың тікелей жеткізілімін жүзеге асыруға әзір деп мәлімдеді АҚШ президенті Барак Обама АҚШ-ЕО саммиті қорытындылары бойынша баспасөз мәслихатында. Сонымен бірге, ол АҚШ еуропалық елдердің экономикасына ауқымды тікелей инвестицияларды жүзеге асыруды жалғастыруға ниетті екендігін жеткізді. ʺಁˁʶʫ˄͘ Ресей Федерациясы Үкіметі өткен бейсенбі күнгі отырысында ТМД елдеріне мүше мемлекеттермен мерзімсіз ынтымақтастығын жалғастырып, мемлекетке ата-ана қамқорлығынсыз қалған кәмелеттік жасқа толмағандарды іздеп, қайтарылуы туралы мәселелерді қарастырды. ˁʫ˄ʸ͘ Оңтүстік Корея астанасында жергілікті банктердің жұмысына едәуір қиындық тудырған күдікті құрықталды. Аптаның басында кейбір банктердің төлемдерді жүзеге асыруға қабілетсіз деген өсек тарап кеткен болатын. Осы орайда екі банктің клиенттері есепшоттарынан қаржыларын қайтаруға жаппай кіріскен көрінеді. Бұл қарбалас үш күнге созылды.

ǙdžǍNjNJɅɛnjǗLJǗǍǗƽƼǍǎƼLJƼǀǗ (Басы 1-бетте) Талғат Ермегияевтің айтуынша, Елбасы Жолдауында айтылған еліміздің 2050 жылға дейінгі даму бағдарламасын жүзеге асыру «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясына тікелей байланысты. «Бес жылдыққа бөлінген бұл кезеңде мемлекетіміз дамыған отыз мемлекеттің қатарына кіруді мақсат етеді. Сонымен қатар, елдің стратегиялық, үдемелі-индустриялық, инновациялық даму қарқынын жеделдетуді көздейді. Президент тапсырмасының бізге тікелей қатысы бар. Өйткені, «Астана Экспо-2017» ұлттық компаниясының негізгі қызметі – инновациялық жобалар арқылы елімізге инвестиция тарту, бәсекеге қабілетті экономиканы құруға барынша үлес қосу. «ЭКСПО-2017» көрмесі – қазақ тари хындағы ең ірі халықаралық іс-шара. Салынған әрбір ғимарат өзімізде қалады және инновациялық идеяларды ел игілігіне жарату үшін

қызмет ету керек. Ендеше, жүзден астам мемлекет қатысатын тарихи жобаны жоғары деңгейде өткізу үшін бар күш-жігерімізді жұмсайтын боламыз. Сәтін салса, ЭКСПО қалашығының құрылыс жұмыстары жақында басталады» дейді Т.Ермегияев. Шынында, ЭКСПО көрмесі өтетін аумақ Астананың жаңа технологиялар мен инновациялар қолданатын бірегей бөлшегіне айналатын болады. Оның кешендерін тұрғызу мен көрмені өткізу шаралары республикалық бюджет есебінен қаржыландырылмақ. Бұған қоса, инвестиция тарту жөнінде келіссөздер жүргізілуде.

– ЭКСПО қалашығы тек электр энергиясы мен дәстүрлі қуат көздерінің ғана емес, жаңартылатын энергия көздері есебінен де қамтамасыз етілетін алғашқы нысандардың бірі болуы тиіс. Қалашықта «Smart Grid» жүйесі қолданысқа енгізілетін болады. «Smart Grid» – қалашық аумағында сумен жабдықтау және электр қуатымен қамтамасыз ету желілерін бақылай алатын «ақылды жүйе». Бұл жүйе ЭКСПО аумағында орналасатын инфрақұрылымды, оның ішінде қауіпсіздік желісін де толық бақылай алады, - дейді «Астана ЭКСПО – 2017» ұлттық компаниясының басқарма төрағасы. Белгілі болғандай, көрмеге дейін және көрмені өткізу кезінде елордада жиырма мыңдай жұмыс орны ашылады. Ал, «ЭКСПО – 2017» халықаралық көрмесін өткізудің мөлшерлі құны екі аптадан кейін белгілі болмақ. Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ

ǀƼnjǗljǀǗƽƼLJƼLJƼnjǎNJNjǂƼnjǀǗ ǨșȚȈȕȈȓȣШȖШțȠȣȓȈȘШȖФȈȔȌȣШȋțȔȈȕȐȚȈȘȓȣШȉȈФȣȚȉȖȑȣȕȠȈȎȈȓȗȣȉСȓСȔȉȍȘțȗиȕȌȍȘСȕȍȕȖȓȐȔȗȐȈȌȈȌȈ ȎЮȓȌȍȋȍШȖȓȎȍȚȒСȏСȗ©ȎȣȓФȣЮȏȌСȒȒȖȔȈȕȌȈªȈȚȈȕȌȣǩаȓȚțȘȈȓȣ©ǨșȚȈȕȈȌȈȘȣȕȣªкЬСȘȓСȒФȣȓȣȔȐ ȚиȎСȘȐȉȍȓСȒȖȘȚȈȓȣФȣȕȈȕȔиȓСȔȍȚȚС Шымкент қаласында өткен олимпиадаға Астана қала сының білім мекемелерінен 37 оқушы қатысты. Олимпиада қорытындысы бойынша елордалық өрендер жалпыкомандалық есепте І орын алды. 27 оқушы олимпиада жүлдегері атанды. Екеуі бірінші, сегізі екінші және он бірі үшінші орын алды. Сонымен қатар, 6 оқушыға грамоталар табысталды.


3 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ʤ̥̦̖̣̞̌̐̔ˁˏʯʪˏౢʽʦ͕ʤ̭̯̦̌̌ದ̡̣̭̼̬̖̬̣̖̬̖̌̌̌̔̌̐ಪ̖̭̞̦̞ಪ್̯̬̌ಢ̭̼̌͗

ƼnjǀƼƿǁnjLJǁnjLjʃǍǁLJǁǍƲ ǎNJLJǗɅǔǁǔƲLJǀƲ – Қаламызда қанша ардагер бар? – Астана қаласында алпыс үштен асқан ер кісілер мен елу сегізден асқан әйел адамдар, яғни, зейнеткерлер саны – 59 мың. Соның 260-ы соғыс ардагері. Өкінішке қарай, ай сайын олардың қатары азайып келеді. Сонымен бірге, елордада 4300-ге жуық тыл ардагері бар. Жалпы, бас қаланың үш ауданында жекежеке ардагерлер кеңесі жұмыс істейді. Барлық зейнеткерлер қаладағы мекемелер мен аудандарға бөлінген. Қалалық мәслихаттың депутаттары, басқа да мекемелер мерекелерде қарттарды елеусіз қалдырмайды. Бұл бағытта шамамыз келгенше көмектесіп жатырмыз. Мәселен, Қарттар күні, Наурыз мерекесі секілді басқа да мейрамдар кезінде оларға тиісті құрмет көрсетіліп, қайырымдылық шаралары ұйымдастырылып тұрады. Бүгінгі таңда қаламыздағы барлық соғыс ардагерлері тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Қазақстанның басқа қалаларынан келіп, ағайын туыстарының үйіне тіркеліп, осы қаладан зейнетақы алып жүрген жандар есепке тұрғаннан

кейін әрі кетсе бір айдың ішінде баспанаға қол жеткізіп жүр. Бұл – біздің қала басшыларының, әсіресе Астана әкімінің үлкен жетістігі. – Қазіргі кезде ардагерлерге қандай жеңілдіктер қарастырылған? – Біздің қалада тұратын соғыс ардагерлері жергілікті бюджет қаражаты есебінен коммуналдық төлемдерден түгел босатылған. Олар пәтеріне, үйдің тұрған жеріне салық төлемейді. Елордадағы соғыс ардагерлері мен зейнеткерлер қоғамдық көліктерде тегін жүреді. Сонымен бірге, олардың қаладағы орталық клиникалық госпитальде емделуге мүмкіндіктері бар. Қазір ол республикалық деңгейдегі клиника болғандықтан, онда сырттан келіп емделушілер қатары көбейіп кетті. Ал, қалған зейнеткерлеріміз Астанадағы №10 емханаға барып, ем-дом алады. Тіс емдеу, жөндеу, шаштаразға, моншаға бару мәселелері де соғыс ардагерлері үшін тегін ұйымдастырылған. Өз беттерімен жүріп-тұруға қабілетті кейбір санаттағы ардагерлеріміз санаторий, курорттарға ақысыз барып жүр.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы арқылы бөлінетін әлеуметтік көмекшілер жалғызілікті қарттардың үйлеріне барып, тамақ істеп, үйлерін жинап беруге жәрдемдеседі. Қысқасы, бүгінгі таңда елордада соғыс ардагерлерінің мәселесі жүз пайыз шешілді деп айтуға болады. – Жеңістің жетпіс жылдығы жақындап қалды. Дайындық қалай? – Мерейтойға дайындық жұмыстары басталып та кетті. Жыл сайын қала әкімдігі Жеңіс күніне орай соғыс ардагерлеріне көмек ретінде 150 мың теңге бөліп тұрады екен. Биыл да сол үрдіс жалғастырылады. Бұл, әрине республикамыздың басқа қалаларына қарағанда неғұрлым көбірек. Сонымен бірге, мерейтой қарсаңында қаламыздағы ірі компаниялармен келісіп, «Нұр Отан» партиясымен бірлесіп, игі шаралар атқармақпыз. Ардагерлерге көмектесуден ешкім де бас тартып жатқан жоқ. Дегенмен, біздің басты мақсатымыз – мерекеде соғысқа қатысқан бір адам да назардан тыс қалдырмау. Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ

mǂƼDžǗɅǎǗɍ ƼɅǔƼȽƼLJƼǍǗ} ǁǍƲLJƿǁɅNJljƼǀǗ ЧȈȏȈШșȚȈȕȕȣЬȔиȌȍȕȐȍȚШȈȑȘȈȚȒȍȘС©ЧаȘȔȍȚª ȖȘȌȍȕСȕСЬ ©ǨȓȈȠª ȝȈȓȣШȈȘȈȓȣШ иȌȍȉȐ șȣȑ ȓȣФȣȕȣЬȐȍȋȍȘСȈШȣȕǨШаȠȚȈȗǩȈШȚȣȋȍȘȍȍȊȈ ȈșȚȈȕȈȓȣШȖШȣȘȔȈȕȌȈȘȣȔȍȕȎЮȏȌȍșȍȌС

ǎənjdžƲLJǁnjǎƼnjDŽǑ ǂƼǃȽƼljǂǁnj йȚȒȍȕȈȗȚȈȌȈǺЮȘȒСȈȒȈȌȍȔȐȧșȣȕȣЬȗȘȍȏȐȌȍȕȚСǬȈȘȝȈȕЧȣȌȣȘиȓС ǴȖЬФȖȓǴȍȔȓȍȒȍȚСȕСЬЧȈȏȈШșȚȈȕȌȈФȣȚкȚȍȕȠȍȎиȕȍкȒСȓȍȚȚСȍȓȠСșС ǮȈȋȐȘǹЮȝȥȥȕȔȍȕȒȍȏȌȍșȚС Академия жетекшісі моңғол байтағының түркілер үшін өте маңызды екеніне, аталған кеңістікте ғұндар мен түркілер өздерінің далалық империяларын құрғанына тоқталды. Сол себепті бүгінде түркінің сүбелі жәдігерлері Моңғолияның салқар даласында жатыр. Бабаларымыз ерлік пен өрлікке толы жырларын осындағы Орхон бойында жазды. Сондықтан, түп-түркінің тарихы, мәдениеті мен өркениетін түгендеуге көшкен Түркі академиясы үшін киіз туырлықты моңғол елімен байланысты нығайту өте қажет. Тараптар академия мен елшілік арасында әріптестік орнату, мәдени, рухани мұраларды бірге зерттеу, тізе қоса отырып археологиялық және этнографиялық экспедиция

құру жайын талқылады. Көне түркі дәуірлеріне, ғұндарға қатысты ортақ ескерткіштерді зерттеу мен ортақ мәдени һәм тарихи шежірелерді зерделеу де сөз болды. Бұндай кездесулердің нәтижесінде талай құпияны қойнына бүгіп жатқан байтаққа ғалымдарымыздың барыпқайтуы мәселесі де жеңілдері сөзсіз. Моңғолия ұлттық ғылым академиясы мен Түркі академиясы арасында байланыс орнату да терең талқыланды. Жас ғалымдардың өзара тәжірибе алмасу жайы да ұмыт қалмады. Тараптар алдағы уақытта ынтымақтастық меморандумын бекіту жағын қолға алған дұрыс деп тарасты. Өз тілшімізден

«Жайықтың ақ шағаласы» атты әдеби-сазды сұхбат кеші 3 сәуір күні сағат 17.00-де Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде (бас ғимарат, Тұңғыш Президент атындағы 208 аудитория) өтеді. Оқу орны жанындағы «Кәусар» мәдени-танымдық бірлестігі ұйымдастыратын жыр кешінде ақын шығармашылығынан сыр тартып, оқырмандарының сауалдарына жауап береді. Шараны бірлестік жетекшісі, белгілі әнші Кенжеғали Мыржықбай жүргізеді. Келемін деушілерге есік ашық.

ʫ̡̬̖̙̦̌ˁಁ˃ʳʺʥʫʶ e.satimbek@astana-akshamy.kz

džəLJdžƲ ɅǗLjƽƼǎ

Бетті дайындаған: Таңатар ТӨЛЕУҒАЛИЕВ. Дерек көздері: www.astana.kz, www.inform.kz, www.baq.kz

ɳɯɮɯʁʈʣɶ

ɼɯɶɯɼʈʣɶ

ǧʽǶǧǷǧǹǧʹȂǴȂ

ǨȌȈȔȉȈȓȈșȣШȈȠȈȕȌȈȒЮȓȒСȕСЬȚȈțșȣȓ ȔȈțȣȕȚСȓȍȑȌСйȑȚȒȍȕСȦȔȖȘȉȈȘȎȍȘȌȍ кȔСȘȉȈȘDzЮȓȒС±ȒЮȓȓСȎȈȔȈȕȠȣȓȣШ ȈȚȈțȓȣФȈиȘȚЮȘȓСȌȍȘȚȒȍШȈȘșȣ ШȖȓȌȈȕȣȓȈȚȣȕШțȈȚȚȣШȈȘțDzЮȓȒСȕСЬ ȔȈШșȈȚȣ±ȈȌȈȔȌȈȘФȈȉȈШȣȚșȣȑȓȈț ȈȌȈȔȌȣȚиȘȉȐȍȓȍțǴȣșȣȘȝȈȓШȣȕȣЬ ȍȎȍȓȋСȈЬȣȏȣȉȖȑȣȕȠȈЧаȌȈȑȌȣЬ ȒЮȓȒСșСиȓȍȔȕСЬȎȈȘȈȚȣȓțȣȕȈȣШȗȈȓ ȍȚȒȍȕȒкȘСȕȍȌСDzЮȓȒСȈȌȈȔȉȈȓȈșȣȕ аȓȚȣȕȈȎȣȕȣșȣȕȈȚȍȋСȕȍиȓȍțȔȍȚȚСȒ ȎȈФȌȈȑȣȕȈШȈȘȈȑȉкȓСȗȈȓȈȓȈȔȈȑȌȣ DzСȔȌȍȉȖȓșȣȕȒȍȏȒȍȓȋȍȕțȈШȣȚȚȈ ШȈȓȈțȣȕȠȈȒЮȓСȗȒкЬСȓСȕȎȈșȈȘȚȈȌȣ жиȔкȔСȘСȕаȏȈȘȚȈȌȣǭȓȉȈșȣȕȈȚкȕȋȍȕ ШȐȣȕȒЮȕȌȍȘȌȍȒЮȓȒСȍЬȒСȠȚȈȘȚШȈȕ ȍЬșȍȓȍȘȌСȒкȚȍȘțȋȍиȓșСȘȍȋȍȕȘțȝȚȣ ȒЮȠȍȑȚțȋȍȒкȔȍȒȚȍșȒȍȕ Деректерге жүгінер болсақ, күлкі күнін тойлау алғаш Франциядан бастау алған. Ежелгі римдіктер «ақымақтар мерекесін»17 ақпанда атап өткен болса, наурыздың 31-інде «қалжыңдау салты» Шығыс Үндістанда етек алған екен. Ал, Ресейдің Петербор қаласының тұрғындары бір күні әдетте өрт шыққанда қағылатын дабыл даусынан оянады. Әбігерге түскен халық өрт ошағын көре алмайды. Сөйтсе, бұл әзілкештердің ойыны екен. Оқиға 1 сәуір күні болған. Осы кезден бастап бұл ойын халық қолдауына ие болып, күлкі күніне айналады. Күлкі күнінің аталуы мен ерекшелігіне келер болсақ, Франция, Англия, Америкада бұл – ақымақтар күні, Испанияда – дөкірлер, Үндістанда – тоқылдақ, Жапонияда – қуыршақтар, Шотландияда «тепкі күні» деп аталады екен. Бұл күні әркім таныстарының арқасына сездірмей «мені теп» деген жазу іледі де, оны сырттай күлкіге айналдырады. Аты айтып тұрғандай, бұл күнгі қалжыңға ешкім ренжімейді. Бір қызығы бұл мейрам көптеген елде тойланғанымен, еш жерде ресми мереке ретінде тіркеліп, демалыс жарияланбаған екен. Әзіл-қалжыңға қашанда теріс қарамайтын қазақ халқы да «Күлкі күнін» ескерусіз қалдырмаған. Қыстың қыспағын, ерте көктемнің алай-дүлей мінезін қалжыңмен жуып-шайғысы келген халық бір-бірінің көңілін қалжыңмен көтеруге тырысады. Біздіңше, қазіргі заманда біреуді күлдіру үшін де аса зор қиял қабілет, ерекше талант керек шығар… Күлмесхандар арамызда көбейіп бара жатқан заманда күлдіре білудің өзі – өнер! Сізде бұл күні үлкен-кіші, жас-кәріні бір алдап қоюды ұмытпаңыз.


4 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ʽǧǮǧʽǬDzʵ

ʤˁˁʤʺʥʸʫ˔ʤʸʤˌ˃ˏ ʤˀౢʤ˄ʫ˃˃ʳ ʥ˟˳ˢ́ˬ˙೵˲́ˮʺ˟˭ˬ˟˪˟˵˙˘˳˾́˳́ʻ೵˲˳೵ˬ˵˘ˮ ʻ˘ˣ˘˲˙˘˟˚˵́೮˵˘˱˳́˲˭˘˳́˭˟ˮ೪೵˲́ˬ೦˘ˮౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ ˺˘ˬ೪́˘˳˳˘˭˙ˬ˟̆˳́ˮ́೮೦́ˬ́˭ˤͲ˳˘˲˘˱˾́ˬ́೪˪˟೮˟˳˧ ˯˳́˪೴ˮ˞˟˲˛˟˞˟˥˧ˮϭϬͲˮ˘ˮ˘˳˵˘˭೦́ˬ́˭ˤˢ˯˙˘ˮ́˧˳˪˟ ೪˯˳˵́͘ʶ˟೮˟˳೪೵˲˘˭́ˮ˞˘ഉˬ˟˶˭˟˵˵˘ˮ˶˾́ˬ˘˲͕˳˘̆˳˘˵˵˘Ͳ ˮ˶˾́ˬ˘˲͕˵˘˲ˤ˺˾́ˬ˘˲͕̃˪˯ˮ˯˭ˤ˳˵˟˲͕೪೵೪́೪˵˘ˮ˶˾́ˬ˘˲͕ ˢ˘ˬ˱́˘ˬ೦˘ˮ˞˘ϯϬͲ˞˘ˮ˘˳˵˘˭೦˘ˬ́˭ˢ೵˭́˳˧˳˵˟˱͕ ˟ˬ˧˭˧ˣ˞˟˛˧഑ˣ˟˪˵˧˙˯ˬ́˱˯˵́˲೦˘ˮ˭ഉ˳˟ˬ˟ˬ˟˲˞˧೮ ˾˟˾˧ˬ˶˧ˮ˟˘˵˳˘ˬ́˳˶˞˘͘ʽ˲˵˘ˬ́೪˪˯˭˭˶ˮˤ˪˘˻ˤ̆ˬ˘˲ ೪́ˣ˭˟˵˧ˮ˧೮˙˲ˤ˹ˤˮ˛˧˙˘˲́˳́ˮ˞˘˯˳́ˮ˞˘˥˭ഉˬ˧˭˟˵˵˟˲ ˘˥˵́ˬ˞́͘ʽ೦˘ˮ೪˘˵́˳೪˘ˮ˪˟೮˟˳˙˘˳˾́ˬ́೦́˙˧˲೪˘˵˘˲ ˢ˯˙˘ˮ́೮˭ഉˮͲˢ˘˥́˭˟ˮ˵˘ˮ́˳˵́˲˞́͘ Жобаның бірі – «Алаш философиясы» атауын алған. Оның ХХ ғасыр басындағы ұлттың болашағы үшін күреске түскен «Алаш» партиясымен байланысы бар ма? Бар екен. Кеңес төрайымы Айгүл Сәдуақасованың айтуынша, жобаның негізіне партия қайраткерлерінің қазақ халқын ұйыстырушы идеясы алынған. Бұл жоба бойынша шетелде тұрып жатқан қандастарымызбен жұмыс жүргізілген. «Шетелдің 25 елінде қазір Қазақстаннан өткен ғасырдың 20-30-шы жылдары өзге жұртқа қоныс аударып кеткен адамдардың үшінші-төртінші ұрпақтары тұрып жатыр. Соларға

«Қазақстанды қалай елестетесіз? Қазақстан жүректеріңізде қандай әсер тудырады?» деген сұрақтарды қойдық. Сонда олар: «Біз Алаш идеясымен өстік. Қазақ жерінде болмасақ та, аталарымыз, әке-шешелеріміз бізге Алаш туралы үнемі айтып отыратын. Сол арқылы біз қазақтың кім екенін түсіндік» деп жауап берді. «Сөнбесін от алауы» деген ой осы жобадан шықты. Соңғы шығарған кітабымызды тура осылай атадық. Ондағы идеямыз: қазақтың ішіндегі от кейде лаулап жанады, кейде бәсеңдейді. Ішіміздегі отымыз ешқашанда

сөнбесін дегенді айтқымыз келген. Соның негізінде деректі фильм де түсірдік. Сол фильмде Франция, Германия, Түр кия елдерінде тұрып жатқан қазақтар мен әңгімелерімізді жазып алдық. Екі жылдан кейін, «Алаш» партиясының көсемі Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтойына орай жобамызды аяқтап, тұсауын кесеміз деп ойлаймын» деді бұл жөнінде Айгүл Кәкімбекққызы. Аталмыш жоба туралы Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми-сарапшылық кеңесінің мүшесі Айдар Әбуов те өз пікірін қоса кетті. Оның ойынша, «Алаш» партиясының

тарихы әлі толық зерттелмеген. «Алда әлі атқарар жұмыстар көп. Тарихшылардың І конгрессінде бұл мәселе көтерілген. Қазірде Алашты зерттеуді қолға алдық. Әлихан Бөкейханов туралы кітапты да дайындап жатырмыз» деді ол. Кеңес хатшысы Наталья Калашникова тарихымызға қатысты тағы екі халықаралық жоба жөнінде мәлімет берді. Оның біріншісі – саяси қуғын-сүргін жылдары туралы болса, екіншісі – Ұлы Жібек жолына арналған. Аманғали ШМИТҰЛЫ

ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ഉ˪˧˭˞˧˛˧ˮ˧೮˭೵˲́ˮ˞́೪˙˯ˬ˶́˭˟ˮϭϭͲ ϮϮ ˮ˘˶˲́ˣ ˘˲˘ˬ́೦́ˮ˞˘ ͨʤ˲˭́˳́೮͕ ഉˣ ʻ˘˶˲́ˣͩ ˘˵˵́ ೪˘ˬ˘ˬ́೪˙˘˥೪˘˶೵˥́˭˞˘˳˵́˲́ˬ೦˘ˮ˙˯ˬ˘˵́ˮ͘౭ˬ́˳˵́೮ ೵ˬ́ ˪೴ˮ˧ˮ˟ ˯˲˘˥ ˟ˬ˯˲˞˘ ˘˶˭˘೦́ˮ˞˘೦́ ˭˟˪˟˭˟ˬ˟˲ ˭˟ˮ ˪ഉ˳˧˱˯˲́ˮ˞˘˲˞́ ˳́ˮ೦˘ ˳˘ˬ೦˘ˮ ˳˘˥́˳ ˭ഉ˲˟˳˧ˮ˟ ˢ˟˵˧˱͕ ˪೴ˮ˧ ˪˟˾˟ ˢ˟೮˧˭˱˘ˣ ೵ˢ́˭˞˘˲ ˭˘˲˘˱˘˵˵˘ˬ˞́͘ ˁ˘ˬ˵˘ˮ˘˵˵́˲ഉ˳˧˭˞˟˃˧ˬ˞˟˲˞˧˞˘˭́˵˶˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ˮ́೮ ˙˘˳˾́˳́ ʫ˲˙˯ˬ ˃˧ˬ˟˾˯˚ ˳഑ˣ ˳഑˥ˬ˟˱͕ ˢ೴ˬ˞˟˛˟˲ˬ˟˲˛˟ ˟ˬ˯˲˞˘ ഉ˪˧˭˧ˮ˧೮ ˘˲ˮ˘˥́ ˞ˤ˱ˬ˯˭˞˘˲́ ˭˟ˮ ˳́˥Ͳ ˳ˤ̆˱˘˵˵˘˲́ˮ˵˘˱˳́˲˞́͘

ǚǍǠǝǨǔ ˁʤʸ˃ʤʻʤ˃ˏʻˏ౦ ʻ౬ʶ˃ʫˁʳ Е.Ерденбекұлы алдымен байқаудың өтуіне белсене атсалысқан мекеме-кәсіпорын басшыларына Астана қаласы әкімінің Алғыс хатын табыстады. Бұл құрметке бөленгендердің қатарында Есіл, Сарыарқа, Алматы аудандарының әкімдіктері, Ден сау лық сақтау, Білім, Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармалары, Статистика департаменті, Еуразия гуманитарлық институты, Гуманитарлық колледж және «Астана ақшамы», «Вечерняя Астана» газеттерінің ұжымы бар. Жеті сала бойынша өткен додада жиырма төрт жергілікті мемлекеттік орган мен аумақтық мекеме, он төрт құрылымдық мекеме, отыз денсаулық сақтау мекемесі, отыз бір мәдениет және спорт мекемесі, қырық төрт жоғары, орта және арнаулы оқу орындары, сегіз көлік, байланыс, халыққа қызмет көрсету орталықтары бақ сынасты. Байқау қазылары шара барысында мейрамның ұлттық, ізгілік, қайырымдылық сипаттарына зор мән бергенін айту қажет. Әсіресе, ұжым қызметкерлерінің толық атсалысуына, мерекенің пәл сапалық мазмұнын барынша ашуға, мәселен, қазақы киімдердің жара-

сымдылығына, ойындар мен салтдәстүрлердің дұрыс орындалу шеберлігіне, безендірілу деңгейіне жіті назар салды. Сайыс кезінде белсенділік танытқан «Астана орманы» ЖШС салтдәстүр, әдеп-ғұрып, ұлттық ойындарымызды әсерлі көрсетсе, Балалар психоневрологиялық-медициналық әлеуметтік мекемесі денсаулығы нашар жеткіншектердің өмірге деген қызығушылығын арттыра білді.

Қарттар мен мүгедектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемесі тағдыр тәлкегіне түсіп, жанарларын мұң шалған қариялардың езулерне күлкі ұялатып, шат-шадыман күйге бөледі. Статистика департаментінің байырғы дәстүрлерімізді жаңғырта көрсетуі көпшілік көңілінен шықты. Шараны ұйымдастырушылардың байқаудың жоғары деңгейде өтуіне үлес қосқан №1 аурухана, №2, 9 емханалар, №2 балалар ауруханасы, Дермотология және венералогия қатынас ауруларын алдын-ала емдеу орталығы, Тәуелсіздік сарайы, Жастар сарайы және Ішкі саясат басқармалары ұжымдарына ризашылықтары бөлек. Сайыстың нәтижесінде Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті, М.Тынышбаев атындағы көлік және коммуникациялар академиясының Ақмола колледжі, №1 аурухана, Әділет департаменті, «Сапаржай-Астана» ЖШС, Тәуелсіздік сарайы мекемелері бірінші орыннан көрінді. Салтанатты жиын соңында Ербол Тілешов сөз сөйлеп, Наурыз мейрамының қазақ халқы үшін зор маңызға ие екенін атап өтті. «Бес ғасырдан аса тарихы бар Ұлыстың ұлы күні қай заманда да салмағын жоғалтпақ емес. Ұлттық мерекені әрбір ұжым қал-қадірінше атап өтуге тиіс. Десе де, осынау той бары сында салт-дәстүріміз бен мәде ние тімізді, әдеп-ғұрпымыз бен ырым-жоралғыларымызды әлі де айыра алмайтын, ұғына алмайтын замандастарымыздың бар екені өкінішті. Мәселен, ұлттық сипаттағы мерекеде өзгенің биін әспеттеп, әнін әуелетудің қажеті қанша?! Тіпті, қарапайым тұсаукесер рәсімін дұрыс орындай алмағандар кездесті шара кезінде. Ана тілімізге де мән беру керек еді. Әрине, Наурыздың төл дәстүрлерінің жетілдіретін тұстары әлі де баршылық. Соларға аса мән беріп, қазақ мәдениетін айшықтайтын той думанына жұмыла атсалысқанымыз дұрыс» деді басқарма басшысы. Асхат РАЙҚҰЛ


5 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz (PDLOLQIR#DVWDQDDNVKDP\N]

ǹʵDZǬDzǬǰǹʵDzǫǬǸǺ Майра: ʹʥ˘˵́˳ౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˯˙ˬ́Ͳ ˳́ˮ˘ˮ˪഑˾˧˱˪˟ˬ˛˟ˮ˭˧ˮ͘ౢ˘ˣ˧˲˛˧ ˵˘೮˞˘ζϮ೪˘ˬ˘ˬ́೪˟˭˺˘ˮ˘ˮ́೮ ˘˶˭˘೦́ˮ˘೪˘˲˘˳˵́˭˟˪˟ˮˢ˘˥Ͳ ˞˘ ˵೵˲˘˭́ˮ͘ ʮ೴˪˵˧ˬ˧˛˧˭ ˙˯Ͳ ˥́ˮ˾˘ˁ˧ˣ˙˘˳೪˘˲́˱˯˵́˲೦˘ˮ ˟˭˺˘ˮ˘೦˘ ೪˘ˬ˘˥ ˵˧˲˪˟ˬ˶˧˭˟ ˙˯ˬ˘˞͍́ – Егер сіз №2 қалалық емхананың аумағында тұратын болсаңыз, біздің тіркеу бөлімімізге жеке куәлігіңізбен келіп, өтініш білдіресіз. Біздің емханаға тіркел геннен кейін у часкел ік терапевтің тексеруінен өтіп, гинеколог-дәрігерге жүктілігіңіз бойынша есепке тұруға мүмкіндігіңіз бар. ʹ ʮ˘ˬ˱͕́ ˳˧ˣ˞˧೮ ˟˭˺˘ˮ˘೦˘ ˵˧˲˪˟ˬ˶೪˘ˬ˘˥ˢ೴˲˛˧ˣ˧ˬ˟˞˧͍ – Ол үшін сіз жеке куәлігіңіздің көшірмесін ұсына отырып, емхана бас дәрігерінің атына осы емханаға бекітілуге өтініш жазуыңыз қажет.

ʸ೅̯̌̚̚ˀˏˁʿʫʶʽʦʤ͕ ʤ̭̯̦̌̌ದ̣̭̼̌̌ζϮ̵̖̥̦̦̼̌̌ಪ̭̍̌̔೅̬̞̖̬̞̐͗

ʈɼʇɸʃɸʃɫȱ ɧʇɾʛʁʛȱ ɧʍʇʍɮʛȱɯʇʊɯʇɯɼȱ ɧʃʛɾʊɧʍɭɧȱ ɩʅʁɧɮʛ

Қайролла: ʹౢ˘ˣ˧˲˛˧˪೴ˮ˞˟˙೵೪˘˲˘ˬ́೪˘೪˱˘˲˘˵೪೵˲˘ˬ˞˘˲́ˮ˞˘ ˱˘˱ˤˬˬ˯˭˘˚ˤ˲˶˳˵́೪˚˘˪˻ˤˮ˘˳́ˢ˘˥ˬ́˪഑˱˘˥˵́ˬ́˱ˢ೴˲͘ ʤ˵˘ˬ೦˘ˮ˟˪˱˟˪˧˭˞˟˲˛˟˟˛˧ˬ˟˞˧ˢഉˮ˟ˮ˟೴˾˧ˮ͍ – Бұл екпе ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 2012 жылғы 22 қазандағы «Адамның папилломавирустық инфекциясын енгізу туралы» №529 бұйрығы негізінде Астана қаласы бойынша наурыз айынан бастап егіле бастады. Ол үшін алдымен №2 қалалық аурухананың базасында арнайы ашылған кабинетте дәрігердің толық тексеруінен өтесіздер. Дәрігер рұқсат еткеннен кейін ғана екпе жүргізіледі. Ол 11-12 жастағы қыз балалар арасында жатыр мойны обырының алдын алу және оның туындау қаупін төмендету мақсатында жасалады. Адамның папилломавирустық инфекциясы – бұл папилломавирустық инфекция тудыратын созылмалы жұқпалы ауру. Астана қаласында адамның папилломавирустық инфекциясы вакцинасының 2 негізгі типі қолданылуда. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының бағдарламасы бойынша Гардасил және Церварикс ұсынылады. Алма: ʹ ʫ˪˧ ˘˱˵˘˞˘ˮ ˙˟˲˧ ˢ഑˵˟ˬ˧˱ ˢ೴˲˭˧ˮ͘ ʪഉ˲˧ˮ˧ ˶˘೪́˵́ˬ́ ˧˾˳˟˭ ˞˟͕ ˢ഑˵˟ˬ˧˭ ˙˘˳́ˬ˘˲ ˟˭˟˳͘ ʥ೵ˬ ೪˘˶˧˱˵˧˭˟͍ – Денсаулығыңызға алаңдауыңыз құптарлық. Дәрігерге неғұрлым ертерек көрініп, емді ертерек қабылдасаңыз, ауруды да тезірек жеңуге болатынын естен шығармаңыз. Уақыт созбай, алдымен учаскелік терапевт дәрігеріне көрініңіз және дәрігеріңіз қажет деп санаса, міндетті түрде флюорографиялық тексеруден өтіңіз.

Алтын: ʹ ʥ̡̖̞̯̞̣̖̦̐ ̯ಱ̬Ͳ ಢ̼̦̬̔̌ ̛̬̖̭̯̬̞̐ ̖̖̦̞̥̞̔̐̚ ̦̖ ̙೅̦̖ ̵̖̥̦̌̌̔̌ಢ̼ ̔೅Ͳ ̬̞̖̬̣̖̬̐ ̡̖̣̖̦̐ ̖̥̖̔Ͳ ̣̱̹̞̣̖̬̖̐ ̦̖ ̭̖̖̪̯̞̍ ̨̭̼ ̨̜̼̦̹̍̌ ̭̣̼̭̯̼̬̱̌ ̙ರ̬Ͳ ̞̖̞͍̐̔̚ – Нақты медициналық ұйымның аумағында тұратындар бекітілген тұрғындар регистрі базасында тіркелуі тиіс. Бұл тегін медициналық көмек алуға кепілдік беретінін естен шығармаңыз.

Болатбек: ʹ ʶ˘˲˞ˤ˯ˬ˯˛͕ ˮ˟˚˲˯˱˯˵˯ˬ˯˛ ˞ഉ˲˧Ͳ ˛˟˲ˬ˟˲ ˶˽˘˳˪˟ˬ˧˪ ˵˟˲˘˱˟˚˵˧೮ ˘ˬ˞́ˮ ˘ˬ˘ ˵˟˪˳˟˲˶˧ˮ˳˧ˣ ೪˘Ͳ ˙́ˬ˞˘˭˘˥˞́͘ ʽ˳́ ˞೵˲́˳˱˘͍ – Дұрыс. Өйткені, у часкелік дәрігер алдымен науқасты тексеріп, оларға сараптама жү ргізіп, қажет болған жағдайда арнайы мамандарға жолдайды.

Смағұлова: ʹ ʺ˟ˮ ʹ ˀ˟˳˟˥ ˘ˣ˘˭˘˵́˭́ˮ͘ ʤ˳˵˘ˮ˘೪˘ˬ˘˳́ˮ˘˪˟ˬ˛˟ˮ˧˭˟˪഑˱˙˯ˬ˘ ೪˯˥೦˘ˮ ˢ˯೪͘ ˃˟˛˧ˮ ˭˟˞ˤ˻ˤˮ˘ˬ́೪ ˪഑Ͳ ˭˟˪˪˟ˢ೴˛˧ˮ˟˘ˬ˘˭́ˮ˙˘͍ – Әрине, болады. Тек алғашқы жедел көмекке ғана жүгіне аласыз, ал жоспарлы түрдегі емді өзіңіздің еліңізде аласыз.

Раушан: ʹ ʤˮ˘˭ ϵϬ ˢ˘˳˵˘͘ ˁ˧ˣ˞˟˲˞˧೮ ˟˭˺˘ˮ˘˞˘ ˵˧˲˪˟ˬ˛˟ˮ͘ ʽˬ ˪˧˳˧˛˟ ˳˘ˮ˘˵˯˲ˤ̆ˬ́೪Ͳ˪˶˲˯˲˵˵́೪˟˭˘ˬ˶೦˘೪˘ˮ˞˘˥˞˘˙˧˲˭೴˭˪˧ˮ˞˧˪˙˘˲˭˘͍ – Алдымен ол кісі өзінің учаскелік дәрігеріне тексерілуі керек. Содан соң, егер ешқандай қарсы көрсеткіштері болмаса, қасында алып баратын адам болса, ондай жағдайда демалыс үйінде немесе санаториялықкурорттық ем алуына болады.

Айгүл: ʹˁ˧ˣ˞˧೮˟˭˺˘ˮ˘೦˘˵˧˲˪˟ˬ˛˟ˮ˭˧ˮ͘ʤ˥˵́೮́ˣ˾͕́˪೴ˮ˞˧ˣ˛˧˳˵˘˻ˤ˯ˮ˘˲ ˞˟೮˛˟˥˧ˮ˞˟ˮ˟˭˟˳˟೴˥ˢ˘೦˞˘˥́ˮ˞˘˟˭˘ˬ˶́˭˘˙˯ˬ˘˭˘͍ – ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 жылғы 6 желтоқсандағы №1472 «Тұрғындарға стационар алмастырушы көмек көрсетуді бекіту туралы» бұйрығы негізінде учаскелік терапевт дәрігеріне тексерілу арқылы барлық талдауларды тапсырасыз. Сырқат екеніңіз анықталса, күндізгі стационарда жатып емделуге және де үй жағдайында тегін медициналық көмек алуға құқығыңыз бар.

Сұлушаш: ʹʫ˪˧ˢ˘˳˘˲˙˘ˬ˘˭ˮ́೮ ˞˟ˮ˟೪́ˣ˶́ˢˤ˧˪഑˵˟˲˧ˬ˟˞˧͘ ʽ˳́ˬ˘˥˘˶́˲೦˘ˮˢ˘೦˞˘˥˞˘ ˞ഉ˲˧˛˟˲˞˧೴˥˛˟˾˘೪́˲˘˘ˬ˘Ͳ ˭́ˮ˙˘͍ – Ме ке н ж а й ы ң ы з д ы айтыңызшы. ʹʥ˟˥˙˧˵˾˧ˬ˧˪˪഑˾˟˳˧ˮ˞˟˛˧ ζϳϮ೴˥˞˟˵೵˲˘˭́ˣ͘ – Ондай жағдайда, әрине, дәрігерді үйге шақыр туыңызға бол ады. Себебі, Бейбітшілік көшесіндегі №72 үй ем ханамыздың Ә.Мол дағ ұлова көшесі, №33 үйде орналасқан балалар бөлімшесіне қарайды. Сондықтан баланың дене қызуы көтеріліп, ауырған жағдайда 39-72-88, 5783-32, 57-83-48 телефондары арқылы хабарласып, дәрігерді үйге шақыртуға болады. Содан кейін учаскелік дәрігер келіп, баланы толығымен тексеріп, ем тағайындайды.

Айсұлтан: ʹ ʥ˧˲ ˢ́ˬ˞˘ˮ ˙˟˲˧ ˢ೴˲˟˛˧˭ ˘˶́˲˘Ͳ ˞́͘ʶ˘˲˞ˤ˯ˬ˯˛͕ˮ˟˚˲˯˱˘˵˯ˬ˯˛͕˵˟˲˘˱˟˚˵ ˞ഉ˲˧˛˟˲ˬ˟˲˧ˮ˧೮ ˟˳˟˙˧ˮ˞˟ ˵೵˲˭́ˮ͘ ʺ˘೦˘ˮ ˮ˟˳˟˙˟˱˵˧˭೴˛˟˞˟˪˵˧˪˵˘೦˘˥́ˮ˞˘ˬ˭˘˥˞͍́ – Учаскелік дәрігеріңізге келіп, қайтадан барлық талдауларды тапсырып, талдаулар нәтижесімен кардиолог дәрігеріне барыңыз. Егер кардиолог дәрігерінің шешімімен мүгедектік белгілері болған жағдайда сіздің мәселеңіз арнайы комиссияның талқылауына жолданады.

Балерке: ʹ ʪഉ˲˧˛˟˲˧˭ ೴˥˛˟ ˵˟ˬ˟˹˯ˮ ˳˯೦́˱͕ ˞ഉ˲˧˛˟˲ˬ˧˪ ˵˟˪˳˟˲˶˞˟ˮ ഑˵˶˧˭˪˟˲˟˪˵˧˛˧ˮ˟˳˪˟˲˵˵˧͘ʽ˳́˵˟˪Ͳ ˳˟˲˶˭˧ˮ˞˟˵˵˧˭˟͍ – Тұрғындардың арнайы жас мөлшеріне байланысты аурудың алдын алу үшін скринингтен өтуі керек. Осы арқылы арнайы жас мөлшеріне байланысты қандағы қант құрамын, холестерин мөлшерін, көз қысымы, қан қысымын анықтау және сүт безінің обыры, жатыр мойнының обыры, тікішек обыры, простатанды анықтау, асқазан-өңеш жолдарының обыры, қан құрамындағы В және С вирустық гепатиттері маркерін анықтау жүргізіледі. Скринингтік тексерілу барысында анықталған науқастар диспансерлік есепке алынып, арнайы қан қысымы және қан құрамында қант анықталған жағдайға байланысты тегін дәрілік препараттар жазылады.

Сайлау: ʹ ˃˟˲˘˱˟˚˵ ˞ഉ˲˧˛˟˲˧ˮ˞˟ ͨʪͩ ˟˳˟˙˧ˮ˞˟ ˵೵˲˘˵́ˮ˞́೪˵˘ˮ͕ ˢ́ˬ ˳˘˥́ˮ ͨˬ˘˲ˤ˳˵˘͕ͩ ͨ˪˯ˮ˪˯˲ͩ˳˟˪˧ˬ˞˧˞ഉ˲˧ˬ˧˪˱˲˟˱˘˲˘˵˵˘˲˞́˵˟˛˧ˮ˘ˬ˘˭́ˮ͘ˁ˯೮೦́˪˟ˣ˞˟˞ഉ˲˧˛˟˲ˬ˟˲˙˘˳೪˘ ˱˲˟˱˘˲˘˵˵˘˲˞́೵˳́ˮ́˱ˢ೴˲͘ʻ˟˛˟͍ – ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 2013 жылғы 12 желтоқсандағы №726, №786 бұйрықтарының қосымшасына сәйкес, диспансерлік есепте тұрған науқастарға тегін босатылатын дәрілік препараттардың тізіміне өзгерістер енгізілді. Осыған орай, «конкор» препараты «бипролға», «лариста» препараты «кондесарға» ауыстырылды. Препараттардың саудадағы атауы өзгертілгенімен, әсер ету механизмі ұқсас. Сонымен қатар, бұл дәрілер енді тұрғындардың әлеуметтік-қамтылған қосымша санатына да – зейнеткерлерге, мүгедектерге, ҰОС ардагерлеріне, жүкті әйелдер мен 18 жасқа дейінгі балаларға және т.б. беріледі. Бұл санаттағылардың дәрілік препараттар тізімі кеңейтілген. Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ


6 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

˅Dzǹ˅ǶǧǰȂ

Б

аспасөздің басты миссиясы - шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету. Әлгі тезистің өзі ғана ақиқат бола алмайтыны бесенеден белгілі, сондықтан да ақиқат антитезис арқылы синтезге жету барысында анықталады. Сол синтезге апаратын сүрлеудің барлық бағыттарында журналистер жүреді. Біз бұл жерде оппозициялық басылымдарды айтып отырғанымызды оқырман біліп отырған болар. Шынында да әлгі синтезге жетуде ол газеттерге қысым жасап керегi жоқ. Шыға берсiн. Олар шулауға iлiк таба алмай отырған кейбір сәттерде әкiмшiлiк ресурстар оларды жабуға тырысады. Бұл – билiктiң өзiне зиян. Оқырманның қазір көзі қарақты, көңілі ояу. Ақ-қараны айыра білетін адам үшін ақиқатты өзі анықтағаны қоғам үшін әлдеқайда пайдалы дер едік. Сондықтан да антитезис ауадай қажет. Және де демократиялық қоғамда олар бізден сұрамайды да. Олай болса, жалпы журналистика өзінің басты миссиясын толық орындап отыр деп батыл айта алатынымыз хақ. Әрине, астын сызып айта кетер бір мәселе, ақиқатты бір басылым жалғыз өзі айтып отырмаған шығар, бірақ барлық басылымдарды бажайлау арқылы ақиқатты табу қиын емес. Ақиқатқа ұжымдық жолмен жетудің де өз артықшылығы бар. Мұнда объективті пікірге оқырманның өзі жететіні – ерекше құбылыс. Қазіргі қазақ журналистикасының жалпы картинасын осылай сипаттауға болар еді. Десек те, қазіргі қазақ журналистикасының хал-ахуалы туралы салған жерден айтып кету – қиынның қиыны. Әрине, бұл қазақ журналистикасы әлі қалыптаспады дегенді білдірмесе керек. Керісінше, ұлттық журналистика өзінің көп палитралы кемел шағына қонғанына біраз уақыт болды. Дәл қазір оны бір арнаға түсіп үлгерген үлкен механизмге теңеуге болар еді. Дегенмен, уақыт талабы қашан да қатал. Сондықтан да болар, әлгі механизм қашан да унификацияны талап етіп отыратыны – заңдылық. Журналистер арасында әзіл әңгіме бар: «Күн шықпаса да, «Егемен» шығады». Осы сөздің астарында журналистиканың өмірдің өзіндей қажетті қажеттілік екені анық байқалады. Қандай жағдай болғанда да, бұқаралық ақпарат құралдары өз жұмысын тоқтатпайтындығы көп нәрседен хабар береді. Сондықтан да ол өміріміз қандай болса, солай бейімделіп отыратыны да – айқын құбылыс. Әлгінде ғана айтқан унификация деп отырғанымыздың мәнісі осында жатыр. Анығы сол, бүгінгі картинаны көз алдымызға алып келу шегініссіз мүмкін емес. Логикалық тұрғыдан да. Бүгінгі әңгімеміздің мақсаты тұрғысынан да. Айтары жоқ, соңғы отыз жылда қазақ журналистикасы бір арнаға баяғыда түсіп үлгерген басқа өркениетті елдердің баспасөзіне қарағанда талай тотанақты басынан өткерді. Сексенінші жылдардың ортасында басталған «пікірлердің әр алуандығы» деп аталатын горбачевщина бір құбылысты әртүрлі бағалауға әкеп тіреп қойды. Қатып қалған жалғыз ғана пікірге құрылатын коммунистік журналистиканы неше түрлі бағыттағы медиахолдингтер ауыстырғалы қай заман?! Бүгінгі таңда Қазақстанның ақпарат кеңістігінде үкіметтік, партиялық, олигархиялық, оппозициялық, салалық, жекеменшіктік және тағы басқа баспасөз құралдары бейбіт қатар өмір сүре бастады. Мемлекет мүддесін алдыңғы планда қорғайтын ресми газеттер реестрінің сақталып қалуы билік позициясын әлсіреуден алып қалғаны бұқаралық ақпарат құралдарының шын мәнінде

ÄñîëÞéæïðæèÞíÞçâÞßìéĞÞéùßãîăìéëãġëãîáã ëãĞùéùêïÞëÞðùëÞäÞðĪùåùéêÞçèãéãäÞðĪÞëùëĪÞåăî äĠîððùğßĩîăßăéãâăÆĩäñîëÞéæïðæèÞčèĩïăí ÈîãÞðæàðăèĩïăíģÞéÞçèãïðãéãïãèðãäñîëÞéæïðæèÞ ĪìĞÞêĢöăëĪÞäãðêÞêÞëâùĪÈãîãèâãïãğăåêãêéãèãððăğ ġåăäñîëÞéæïðæèÞïùåġêăîïĢîãÞéêÞçâùÈãåèãé áãëêãêéãèãððăèïÞýïÞðóÞéùĪðùğïÞëÞïùëÞëġðèãëâã ĞÞëÞäĢåãáãÞïÞðùëùëâæÞéãèðæèÞéùĪðĠîĞùâÞëĠĞùëÞðùë ßìéïÞĪâĩéìïùäãîâãäñîëÞéæïðæèÞëùğîìéăêãëìîëù ìëÞëïÞçùëÞçöùĪðÞéÞðĢïãâăÌïùðãåæïðăÞëðæðã åæïÞàðìîéÞîùâÞßÞïöùéùĪĪÞÞéÞâù¿ăîÞëùĪìéÞîâÞ äñîëÞéæïðæèÞëùğĪĠâăîãðăëãäĢáăëãðăëăèãåâãçïìĪðùĪ ãêãïģÞîÞíìðùîïÞğùåßÞîîæèÞâÞëùğãèăäÞĞùëâÞâÞ äñîëÞéæïðãîðĠîÈìëðîÞïðĪÞðìéùèĩïăíðăğèġèäæãáăë ĪÞëöÞäãîâãëðÞîùéðĪùïùèãéáãëăêãëâããöèăêëăğâã äñîëÞéæïðãîêãëÞðĪĠçîùĞùëèãïăïñáãâĩðăßÞîêÞçâù Ëãáã"ÓÞéùĪĪÞíãéăêâãĪĠéÞĪïùåĪÞéÞîãâă¾âÞêâÞîâùğ ÞĪíÞîÞðïùåġêăîïĢîñăðăíðăâãêĢêèăëãêãï

төртінші билік екенін айқындай түсті. Мұның өзі тәуелсіздік туын тұғырға қондырған кезде, әсіресе, ұлттық құндылықтарымызды түгендеуге мүмкіндік бергені сөзсіз. Баспасөз ұлтты ұйыстырды. Ұлт құдіреті бірлікте екенін баспасөз дәлелдеді. Қоғамды алмағайып өларада алдағы күнге сенімділікпен қарауды үйретті. Тоқсаныншы жылдары қазақ журналистикасы тарихымыздағы талай ақтаңдақтарды ашты. Ұлтымыздың өшкені жанып, жоғалғаны табылуына қазіргі қазақ журналистикасының сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. Әсіресе, осы жылдары қазақ публицистикасы өзінің шарықтау шегіне жетті десек, қате айтпаймыз. Алашордашыларды тарих сахнасына қайта шығарудан бастап социалистік қоғамдағы репрессия құрбандары туралы ащы шындықтарға дейін қазақ басылымдары жарыса жазған тұс осы болды. Мемлекеттік саясаттың ұлттық басымдыққа ие болуына да қазақ газеттерінің игі ықпалы болғанын қазір ұмытуға болмайды. Бір қуанарлығы, жас мемлекеттің басындағы барлық мәселелердің халықтық тұрғыдан жазылуына тек үкіметтік ғана емес, барлық қазақ тіліндегі алуан түрлі позициядағы газеттер де мұрындық болды. Тоқсаныншы

БАСПАСӨЗ жылдардағы қазақ газеттерінің ұлттық тақырыптарды корпоративтік рухта ауызбіршілікпен жаза білгендігі тек қана халықтың еңсесін көтеріп қойған жоқ, сонымен бірге алға жылжуымыздың бағдаршамындай болғаны рас. Жалпы, біз өз ұлтымыздың басынан өткен сан қилы зауалды жақсы білеміз. Дей тұра, дербес мемлекеттікке қол жеткізе алмай зарлаған үш ғасырлық кіріптарлық көп құндылықтарымыздан айырылуымызға әкелгенін біле тұра, қазіргі тәуелсіздігіміздің критерийін әркім өзінше бағалаған кез де болғаны шындық. Бұл, әсіресе, оппозициялық басылым беттерінен анық көрінді. Енді кез келген адамды да, кез келген құбылысты да қаралағысы келсе — қаралай салатын, ақтағысы келсе — ақтай салатын

ͨʶ഑ˮ˟ͩ ˢ˶˲ˮ˘ˬˤ˳˵ˤ˪˘Ͳ ˮ́೮ ˪˟˥˙˧˲ ˪˘ˮ˯ˮ˞˘˲́ˮ ˳˘Ͳ ˮ˘ˬ́ ˵೴˲˞˟ ˳˘೪˵˘˱ ೪˘ˬ೦˘ˮ ೪ ˘ ˣ ˘ ೪ ˙ ˘ ˳ ˱ ˘ ˳ ഑ ˣ ˧ ೪ ˘ ˣ ˧ ˲ ഑ˣ˧ˮ˧೮ ˵˟˺ˮˤ˪˘˳́ ˭˟ˮ ˵˟˺Ͳ ˮ ˯ ˬ ˯ ˛ ˤ ̆ ˳ ́ ˮ ˢ ˘ ೮ ˘ ˲ ˵ ́ ˱ ೴ˬ˛˟˲˛˟ˮ˧˭˟ˮ͕ ˘˞˘˭ˤ ˹˘˪Ͳ ˵˯˲ ˭˟ˮ ˭˟˭ˬ˟˪˟˵˾˧ˬ˞˧˪˵˟ˮ ˘˶́˵೪ˤ ೪˯˥೦˘ˮ ˢ˯೪͘ ʽˬ˘˥ ˞˟˥˵˧ˮ˧˭͕ ˘˲ˣ˘ˮ ˘೪˱˘˲˘˵ ೴˾˧ˮ˘̆೦́ˮ˘ˮ˵˘˶˳́ˬ́˱͕˪೴ˮ ೵ˣ˘೪೪˘ ˢ೴˲˛˟ˮ˞˟ ˢ೴ˣ ˢ˯ˬ ˢ˘ˣ˙˘˥˵́ˮ ͨ˞ˤ˪˵˯˹˯ˮˮ́˥ ˢ˶˲ˮ˘ˬˤ˳˵˟˲˛˟ͩ ೪˘˲˘೦˘ˮ˞˘ ʤ˞˘˭˵˶˲˘ˬ́˵˯ˬ೦˘˥˵́ˮˢഉˮ˟ ౭ˬ˵˙˯ˬ˘˾˘೦́ˮ˯˥ˬ˘˥˵́ˮ˵˶Ͳ ́ˮ˞́˛˟˲ˬ˟˲ഉˬ˧˞˟˙˘˲˾́ˬ́೪͘ ʺ˟ˮ͕ ˟೮ ˘ˬ˞́˭˟ˮ͕ ˯˳́೦˘ˮ ೪˶˘ˮ˘˭́ˮ͘

Б Б


7 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

˅Dzǹ˅ǶǧǰȂ «сары баспасөз» сахнаға шықты. Диалектикалық материализм тілімен кестелесек, антогонистік емес қарамақайшылықтар дегеніміз осы шығар, бәлкім?! Қысқасы, қазіргі бұқаралық ақпарат құралдары баяғы біз отыра қалып, ит терісін басына қаптайтын буржуазиялық баспасөзге айналғаны ақиқат. Ат төбеліндей азғантай ғана топтың мүддесін қорғайтын осындай баспасөзді қалай атауға болады? Сондықтан да азат мемлекеттігімізді, шекаралық тұтастығымызды, әлеуметтік бірлігімізді сақтау мен нығайтудың, экономикалық іргетасымызды бекітудің зіл батпан салмағы атқарушы биліктің иығына түсіп тұрғанын тек мемлекетшіл баспасөз ғана халыққа дұрыс түсіндіре алды. Мемлекеттік билік пен азаматтық қоғам институттарының өзара қарым-қатынасы елдің үкіметтік БАҚ (жалпыұлттық газеттер мен жергілікті басқару органдарының басылымдары) арқылы жүзеге асатынын ескерсек, олардың көп қырлы қызметіне тұтас қоғамның түсіністікпен оң ықпал етуіне жол ашылғанын топшылау қиын емес. Осы газеттер беттерінде халық өз ұсыныстарын нақты айту арқылы мемлекеттік басқару ісіне араласуын

бөлек бір буыны бар. Ол буын — жиырмасыншы ғасырдың төртінші ширегіндегі өтпелі кезеңде журналист болып нан тапқан біздің буын. Олар айырмашылығы жер мен көктей екі түрлі журналистиканы жалғап тұрған алтын көпірдей көрінеді маған. Пақырлардың пешенесіне «тауларды аласартпай, даланы жаңғырту» миссиясы жазылыпты. Олар кеше ғана социализмнің сойылын соғып, сыбызғысын тартса, бүгін капитализмнің қамытынан қашып құтылмайтынына көз жеткізіп, күйін күйттеуде. Бұл құбылысты сатқындық категориясына өз басым жатқыза алмаймын. Адам қоғамнан қалай тыс өмір сүре алмаса, журналист те сол қоғамның құлдығынан қалай қашып құтылар еді?! Баяғыда қаламын тістеп отырмаса, шабыты келмейтін сол жайсаңдар компьютер деген кереметтің құлағын шертуді үйренуге мәжбүр болды. Бұрын «жасампаз совет адамының» жан дүниесін зерттеген олар енді қалталы қазақтардың мүддесін қорғауды үйрене бастады. Жоспарлы экономиканың жа уыр болған цифрлары мен проценттеріне шайтан аяғын сындырып жатқанда да сыр бермейтін социалистік баспасөз жауынгерлері қазір макроэкономистер мен менеджерлерді сүріндіретін

БЕРЕНСӨЗІМЕН БАҒАЛАНАДЫ қамтамасыз ете білетіні айтпаса да түсінікті. Қазақ журналистикасының осы кезең ішінде тағы бір бағындырған белесі деп нарықтық экономика канондарын халыққа түсіндіру болды. Бұл өтпелі кезеңде оқырманның нарықтық экономика туралы таным-түсінігін кеңейтуге деген талаптан туындады. Аталмыш тақырыпты да қазақ журналистері біршама меңгерді. Біздің қоғамда бұл тақырыпты орыстілді журналистер терең қаузайды деген пікір қалыптасқан. Бұған өз басым қарсымын. Экономика тақырыбын орыстілділердің үңгiп, зерттеп жатқаны да шамалы. Сосын мына бір мәселеге назар аудару керек. Қазақстанда экономикалық талдау материалдардың бәрi тиісті құрылымдарда мемлекеттік тілде емес, ресми тiлде жазылады. Бұл орыс журналистеріне “дайын асқа – тік қасық” деген принциппен жұмыс істеуге мүмкіндік бередi. Олар өз кезегінде материалды тек газеттiң стилiне бiршама келтiрiп, басылым бетiне жариялайды. Көбінше техникалық жұмыс атқарады. Ешқандай креатив жоқ. Ал, бiздің жұмысымыздың тотанағы бастан асады. Қазақ журналистерi орыс тiлiндегi экономикалық сараптамалардың табиғатын әуелi түсiнiп алуы үшін уақытын кетіреді, бұл – бiр барьер. Содан соң қазақшаға аудару қажет, бұл – екiншi барьер. Үшiншiден, оны қазақтың менталитетiне ыңғайлап, қазақ оқырманы түсiнетiндей деңгейде жазып шығу керек. Сондықтан да экономика тақырыбында жазатын қазақ журналистерінің жұмысын лайықты дәрежеде бағалайтын кез әлдеқашан келді. Күндіз де, түнде де ұлт болашағы үшін ұйықтамайтын журналистердің

құйтырқы сұрақтар қойып, сұхбаттаса беретін болды. Бір журналистиканы табиғаты бөлек басқа бір журналистикаға айналдырып жіберген осы буынды алтын көпірге теңеп отырғаным да сондықтан. «Көне» журналистиканың кейбір канондарын саналы түрде сақтап қалған қазақ баспасөзі қазір өзінің техникасы мен технологиясын жаңартып үлгергенімен адами фактор мен мемлекетшілдіктен ауытқи қойған жоқ. Олай дейтінім, арзан ақпарат үшін аяғынан таусылып, күн ұзаққа жүргенде жүз жол жазбайтын «диктофонный журналистерге» қарағанда Адам туралы толғайтын және Ұлт болашағын ойлайтын туындыгерлер әлі де баршылық.

Мен, ең алдымен, осыған қуанамын. Алайда, мұның бәрі енді бір жиырма жылдан кейін тарих қойнауына кіріп, ұмытыла бастауы да мүмкін-ау. Қазір болып жатқан құбылыс көз алдыңнан тасалана берген сайын көңілден де кете бастайтыны - диалектикалық заңдылық. Біз қаласақ та, қаламасақ та журналистиканың табиғатын гуманитариядан технократицизмге бұру басталды. Бұл «соғыста» енді бәрібір солар жеңіске жетпей қоймайды. Урбанизацияның қатал заңы сентиментализмді осылай таптай бермек. Қазақ мерзімді баспасөзінің бүгінгі таңдағы бағытбағдары туралы соңғы кездері жиі айтыла бастады. «Нұр медиа» холдингіне қарасты біраз газеттердің порталдық нұсқаларға көшірілуі бұл әңгімені онан сайын ушықтыра түскені рас. Әлемде бұл үрдістің көптен белең алғаны тағы белгілі. «Вашингтон пост» газетін қазір сатып алушылар өте аз. Есесіне оның сайттық нұсқасын күніне 5 миллион адам оқиды. WWW - нағыз әлемдік шырмауық екенін түсінетін кез әлдеқашан келді! Әлемдік заманауи жаңалыққа ілесетін уақытымыз туды! Бірақ, біздің буынның оқырманы тасқа басылған қағазды қолына ұстап отырмаса көңілі көншімейді! Дәл осы жерде есіме «Москва слезам не верит» фильмі түсіп отыр. Есіңізде ме, оператор жігіттің айтқаны? Олай болса, кез келген өнер құрып кетеді дегенге өз басым сене бермеймін. Газет те қанша жерден кәсіп дегеніңмен өнерге жатады. Өнердің элементтері онда толып жатыр. Сондықтан да газет құрып кетеді деген әңгімеге әзірше мотивация көріп тұрған жоқпын. Дегенмен, ойланатын мәселе баршылық. Тарих үшін жиырма жыл деген не, тәйірі! Болмашы ғана сәт. Сол бір өзіңе аса қымбат та, қазыналы сәтті ұстап тұру мүмкін емес. Баспасөз баррикадасының басқа басындағылар бізге жақындап келіп қалды. Екі бірдей формацияның құқайын көрген алтын көпір журналистикасының өкілі ретінде қазақ журналистикасының соңғы жиырма жылдағы тігінділері осы кезеңнің барлық қарама-қайшылығын көз алдымызға әкелетініне сенгім келеді. Әрине, біз бұл мақалада Тәуелсіздік алғалы бергі ұлттық баспасөздің тарихына шолу жасауды алдымызға міндет етіп қоюдан аулақпыз. Бұл журналистика тарихымен айналысатын ғалымдарымыздың айтар әңгімесі болса керек. Мен бүгін қазақ баспасөзіндегі негізгі проблемаға кеңірек тоқталғанды жөн көрдім. Қазақ газеттерінің таралымы неге аз? Қазақ газеттерінің неге беделі төмен? Осы

сұрақтар мені ерекше мазалайтынын жасыра алмаймын. Маған студенттер «Қазақ басылымдарының арасында жікшілдік бар ма?» деген сұрақты жиі қояды. Қазақ басылымдарының таралымы аз болып отырғанда, қоғамдық пікірге ықпал етіп отыр деп айту қиын. Белгілі бір деңгейде әсері болуы мүмкін. Алайда, ауыз толтырып айтатындай ықпалы жоқ. Ықпалы болмағаннан кейін жікшілдік қайдан болсын. Ал тікелей отандық журналистикада топтық мүдделердің төңірегіне топтасқан басылымдар бар екені анық. Бұл — белгілі бір қаржылық топтардың, медиа-магнаттардың, жеке бақуатты тұлғалардың мүддесіне қызмет ететін бұқаралық ақпарат құралдары. Олардың арасында белгілі бір мүдделерге қатысты қарама-қайшылық туындап, бір-бірімен астыртын күрес жүргізіп жататыны – бесенеден белгілі жәйт. Ендеше, жікшілдікті осы төңіректен іздеген дұрыс. Осыдан жиырма жылдан астам бұрын “Арай”-“Заря” деген журналда бас редактор болып отырған кезде Әшiрбек Көпiшев ағамыз теледидардан берген сұхбатында “Газет-журнал дегенiмiз – тауар” деп айтып қалды. Сол кезде «тауары несi, газет дегенiмiз рухани азық қой» деп айтқандар жыртылып айырылды. Адам психологиясы - өте қиын құбылыс. Тың ойды тітіркеніп қабылдайды. Ал, қазір нарық заманының канондарына біршама бағынып қалған халық газеттiң тауар екенiне көзi жетiп отыр. Ендігі жерде баспасөздің төңiрегiнде жүрген бәріміз де осы тауарымызды қалай өткiзудi ойластырып, соның жолдарын қарастыруымыз керек. Осы жағына әлi де енжар екенімізді мойындауға тура келеді. Бiздiң елiмiзде газет рыногы қалыптасқан жоқ. Оның өзi – бiрте-бiрте логикалық жолмен жүретiн нәрсе. Экономикалық жағдай жақсарғаннан кейiн де орыстілді газеттерге қызығушылық басым. Қазақ газеттерiнiң рыногке батыл кiре алмай жатқанының нақты объективтi себебi қазақ оқырмандарының аздығынан көрінеді. Ауылдағылардың ақшасы жоқ, шаһардағылардың қазақ баспасөзiне қызығушылығы шамалы. Қала қазақтарының көбi өзiнiң менталитеттерiне жақын орыс газеттерiн алуға бейiм тұрады. Қазақ газеттерiн автомат тiреп тұрып алдыра алмайсың. Дегенмен, қазақ тiлiне бет бұрып жатқан қала қазақтары да бiршама. Ендi бiр 10 жылдан кейiн қазақ газеттерінiң таралымы көбейедi деп ойлаймын. Мысалы, апталық газеттер 20 мың дана тираж алса,

ол газеттiң болашағы жаман емес. Таралымы аз газеттердiң, шынын айту керек, еңбегi зая кетiп жатыр. Жергiлiктi әкiмдiктердегi баспасөзбен айналысатын адамдар әлi стереотиптен шыға алмай отыр. Баспасөзге жазылу бұрынғыша ескі дағдымен, әкімшілдік-әміршілдік әдіспен жүзеге асырылады. Мониторинг жүргiзіліп, оқырмандарға ешқандай бағыт-бағдар беріп жатқан ешкім көрінбейді. Облыстық және аудандық газеттерге жаздырсақ, жарап жатыр деп ойлайды. Сөйтіп, халықтың көзiн ашатын басқа да сауатты газеттер таратылмай қала бередi. Сондықтан республикалық газеттерге жергiлiктi жерлерде мониторинг жасап, қоғамдық таратушыларға бағытбағдар берген жөн. Мысалы, мектептерде, кәсiпорындарда республикалық газеттердiң әрқайсысымен жеке таныстырып, ұстанымын, бағытын көрсетiп отырса дейсің. Алайда, бұл жұмыстарды газет өзі жүргізбесе, оны атқаруға ешкім де мүдделі емес. “Біреудің жоғын біреу түйеге мініп жүріп іздейдінің” кебі. Мен “облысымыздың халқы пікір алуандығын қалыптастырсын, әр түрлі газет оқысын” деген әкімқараны естіген емеспін. Мұның бәрі нондалып қалған нәрсе екеніне көзім жеткен соң айтып отырмын. Олар жаңа газеттерді қолдамақ тұрмақ, сенің газетіңе жазылғалы тұрған адамның өзіне тоқпақтап жүріп өзінің облыстық газетін өткізіп тынады. Ал, бір газеттен артық жазылуды қарапайым халықтың қалтасы көтермейді. Қазақ газеттерін Қазақстанда рыногке шығару машақатын француздар өліп жейтін шаянды өзбектің базарына шығарып, “алың, алың” деумен бірдей. Жабайы түсіндірсек, осылай. Қысқасы, өзбектердің шаянды сатып алғысы келмейтіні сияқты қазақтардың да өз тіліндегі газетті оқуға құлқы болмай отыр. Сырнайлататын ештеңе жоқ, төтесінен тартсақ, осы әңгіме жетпіс пайыз шындыққа саяды. Бұдан кейін Қазақстанда газет рыногы қалыптасты деп кесіп айту қиын. Сондықтан да әр газет менеджмент пен маркетингті мықтап қолға алуы қажет. Қорыта айтқанда, бізге газет ісінде үлкен реформа керек! Жоғарыда айтқан ұйымдастыру мәселелерінен де маңызды проблема – газет контентін жоғары дәрежеге көтеру. Басылымдарымыздың мазмұнын байытпай «ел қазір газет оқымайды» деген байбаламымыз да негізсіз болар еді. Ең алдымен, жылтыр сөзді құрту керек. Қазір ой керек! Қысқа сөздің қауызына әп-әдемі қондыра салатын ойды меңзеп тұрмын! Ой болғанда да ешқайда бұра тартпайтын ортадағы ойды айтамын. Баспасөз қашан да жылтыр сөзімен емес, беренсөзімен бағаланады. Белгілі бір мәселені бүгешігесіне дейін түпкілікті зерттеу материалдарға құрылған бір номердегі үш айқара беттен тұратын «Айқара» деген жеке газетімді өз серіктестеріммен бірігіп шығару арқылы қазіргі заманауи газеттің бет-бейнесі қандай болуы керектігіне өз қал-қадірімізше барлау жасап көрген едік. 2008 жылы 23 номері ғана шыққан осы басылымды жұрт жаман қабылдаған жоқ. Сол газеттің концепциясын қазіргі мерзімді баспасөзге ұсынар едім. Шын мәнінде қазіргі заманғы газетте жаңалық жариялап берекет таппайсың. Газет структурасы біздің заманымызда танымдық-сараптамалық мақалаларға құрылуы керек. Сонда ғана біз газеттерді қорғап қала аламыз. Сонда ғана біз басқалармен бейбіт қатар өмір сүру құқына ие боламыз! Шархан ҚАЗЫҒҰЛ


8 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

‫ز‬DzǬǺdzǬǹ

ɩɧʁɧʃʛȱȮȱɳɧʈʊɧʃ ౢ˯೦˘˭˞˘˾˟˾˧˭˧ˮ˵˘˱˱˘೦˘ˮഉˬ˟˶˭˟˵˵˧˪˭ഉ˳˟ˬ˟ˮ˧೮˙˧˲˧ʹ˪ഉ˭˟ˬ˟˵˪˟˵˯ˬ˭˘೦˘ˮ˞˘˲˞́೮ ೪೵೪́ˬ˘˲́ˮ೪˯˲೦˘˶͕˯˵˙˘˳́ˬ́೪ˢ˘˥˳́ˣ˞́೪˵́೮˘ˬ˞́ˮ˘ˬ˶͘ʤ˵˘ˬ೦˘ˮ˭ഉ˳˟ˬ˟˙˧˲ˮ˟˾˟ ˢ́ˬ˞˘ˮ˙˟˲˧೪˘ˬ˘ˬ́೪˙˧ˬ˧˭˙˟˲˶˭˟˪˟˭˟ˬ˟˲˧ˮ˞˟˪೴ˮ˵ഉ˲˵˧˙˧ˮ˟ˮ˵೴˳˪˟ˮ˟˭˟˳͘ Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқыларын қорғау жөніндегі комиссия – тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган. Оның құрамына мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, Зорлық пен зомбылықтың салдарынан өмірдің қиын жағдайына тап болғандарға арналған дағдарыс орталығының, «Әді лет» кәсіподақ ұйымының және Меди ци налық-әлеуметтік сауықтыру орталығының өкілдері кіреді. Астана қаласы әкімінің қаулысы мен жыл басында Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқы ла рын қорғау жөніндегі комиссияның міндеті Балалардың құқықтарын қорғау басқармасына берілді. Осы уақыт ішінде 4 рет комиссия отырысы өтіп, 36 материал қаралды. Айта кету керек, комиссия өткен отырыстың тапсырмалары бойынша есеп беруді дағдыға айналдырған. Талдау көрсеткендей, қаралатын мәселе лердің басым бөлігі – ата-ана құқығын шектеу немесе айыру, балаларды арнайы білім мекемелеріне жіберу, ата-аналарды ішімдік ішу мен есірткіден бас тартқызу үшін күштеп емдеуге жіберу сияқты болып келеді.

Мәселен, қаңтар мен наурыз айларында 10 адам ата-ана құқынан айырылды. Тағы бес ата-ананың құқына шектеу қойылса, алтауы күштеп емдеуге жіберілді. Алаңдататын тағы бір жайт, кәмелетке толмағандардың қоғамдық жерлерде әкімшілік құқық бұзуы белең алып тұр. Өкінішке қарай, жасөспірімдер өз қателіктерін дер ке зін де түсінбейді. Өзінен үлкендердің жетегінде кетіп, қателіктерге жол береді. Осыдан келіп оң-солын танымағандар қылмысты болып шыға келеді. Кешкілік және түнгі уақытта кіреберістерде, аулада, саябақта, көңіл көтеру, ойын-сауық орындарында тәртіп бұзатын, ұрлыққарлық жасаймын деп ұсталып қалып жатқан жасөспірімдер де бар. Мәселен, комиссияның төрт оты ры сын дағы алты материал бөгде адамның затын ұрлау дерегі бойынша қаралды. Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқыларын қорғау жөніндегі комиссия 2014 жылғы кешенді жоспар жасауда кәмелетке толмағандардың қайтадан қылмысқа баруының алдын алу мақсатында жасөспірімдерді ведомствоаралық

деңгейде әлеуметтік қолдау мәселе сін көтерді. Атап айтсақ, атааналардың жауапсыздығынан 8 бен 12 жас ара лығындағы балаларды мектепке орналастырмау мәселесі

ʤ˥˵˘˪˟˵˶˪˟˲˟˪͕ ʥ˘ˬ˘ˬ˘˲˞́೮೪೵೪́೪˵˘˲́ˮ ೪˯˲೦˘˶˙˘˳೪˘˲˭˘˳́ ೪೵˲́ˬ೦˘ˬ́˙˟˲˧͕̆೦ˮˤ͕ˢ˘˲˵́ ˢ́ˬ˧˾˧ˮ˞˟˭˘˭˘ˮ˞˘˲ ϱ˙˘ˬ˘ˮ́೮೪೵ˢ˘˵˘ˬ˶́ˮ˘ ˪഑˭˟˪˵˟˳˪˟ˮ͕˵˘೦́ϯ˙˘ˬ˘೦˘ ೪೵ˢ˘˵˲ഉ˳˧˭˞˟ˬ˶˞˟͘ʽ˳́ ˢ˘೦˞˘˥˙˯˥́ˮ˾˘ˢ˘˥˳́ˣ ˯˵˙˘˳́ˬ˘˲˭˟ˮ˯ˬ˘˲˞́೮ ˙˘ˬ˘ˬ˘˲́˭˟ˮ͕ͨ˵ഉ˶˟˪˟ˬ ˵˯˙́ˮ˞˘೦́ˬ˘˲˭˟ˮͩ˘ˬ˞́ˮ ˘ˬ˶ˢ೵˭́˳˵˘˲́ˮ˪೴˾˟˥˵˧˱͕ ˙˘ˬ˘ˬ˘˲˞́೮˭˟˪˵˟˱˪˟ ˳˟˙˟˱˳˧ˣ˪˟ˬ˭˟˶˧ˮ˟ˢ˯ˬ˙˟˲˭˟˶˛˟˾˘˲˘ˬ˘˲೪˯ˬ˞˘ˮ˶˞˘͘

өте өзекті. Себебі, ата-ана баласы туғанда оның құжатын АХАЖ ор ган да рына уақытылы тір кемей ді екен. Осылайша, комиссия шешімімен балалар мектепке

тартылып, 12 жастағы жасөспірім туу туралы куәлік алды. Айта кету керек, Балалардың құқықтарын қорғау басқармасы құрылғалы бері, яғни, жарты жыл ішінде мамандар 5 баланың құжат алуына көмектескен, тағы 3 балаға құжат рәсім делуде. Осы жағдай бойынша жайсыз отбасылар мен олардың балаларымен, «тәуекел тобын да ғы лар мен» алдын алу жұмыстарын күшейтіп, балалардың мектепке себепсіз келмеуіне жол бермеуге шаралар қолдануда. Сонымен қатар, ата-аналар немесе олардың заңды өкіл дерінің бала тәрбиелеуден жалтаруы, балаларды қаңғыбастыққа итермелеу, теріс

ɼʣʇʂɯɹʧʃȱɮɯʈɯʂǰȱɼʣɶʧʂȱɩɧʇǯǯǯ

Е

ртеңгілік жұмысқа келерде итерісіп, жармасып автобусқа мінеміз. Екі-үш аялдама өткенше жең жыртылып, жаға қисайғанына қарамай, бір ғана мақсатты ойлайсың. Есіктен құлап қалмауың керек. Сол есігі құрғыр жабылғанша, сосын ашылған кезде жазатайым жағдайда ұшырап қалмасам дейсің. Шамасы бесінші аялдамаға жеткенше жаның шыдаса болды. Онда автобустағылардың

Кешкілік жұмыстан жай шығамыз. Мұнда басқаша жағдай. Автобуста адам аз болады. Бірақ, одан да таң ғы автобустағыдай иін тіресіп тұрғаны жақсы ма деп ойлаймыз. Таңғы автобусқа кіру қиын болса, мұнда ең қиыны кірген соң. Анау да, мынау да орын береді. Танып жатқандары шамалы. Жасы үлкен деп сыйлағандары шығар. Сонда өзіңнің елуді еңсергеніңді сезесің.

ʤ˃˃ˏ౦ʮʫʺʳʻʮʫʿʮ౬ˀʺʳʯͳʤ˄ шамамен жартысы түседі. Анаумынау емес, «Министрліктер үйі» аталатын жер. Ала таң атқан соң жұмысқа қоғамдық көлікпен жететін жұрттың көпшілігі осы алып аттың тағасы сияқты доғалана салынған әйдік ғимараттың ішіндегі қарапайым қызметкерлер шығар деп топшылайсың. Одан әрі үш аялдамада манағы қисайған жағаны түзеп, шыққан есті қайта кіргізіп, адам санатына енесің. Ертеңгіліктегі қоғамдық көліктің көз үйренген көрінісі – осы.

Күнделікті бір бағыттағы автобустарға мінгендіктен шоферлері болмаса да кондукторлары көз таныс. Бәрінің киімдері ұқсас болғанмен, мінездері әрқилы. Әдеттерін де білеміз. Біреуі анда-мында билет бермейді. Автобусқа кіргізгеніне риза болып тұра бересің. Енді біреуі кейде түсер кезде билетіңді қайта алып қалады. Жеткізгендеріне ри за сың. Бір әйел кондуктор өте тәртіпті. Аялдаманың атын айқайлап айтып тұратын тағы біреуі бар. Негізі аялдамалардың аты авто-

бус ішінде радио жазба арқылы автоматты түрде хабарланады. Әрі қазақша. Айналып тұратын радиожазба «Келесі аялдама Бейбітшілік пен келісім сарайы» десе, мынау қосамжарлана «Пирамида» деп жар салады. Ресми хабарлама «Келесі аялдама Ұлттық академиялық кітапхана» десе, мынау «Керуен» дейді. Жүргіншілерге соңғы, екінші нұсқасы түсінікті. Әлгі көп ші лік тің асфальтталған тротуардан гөрі төте соқпақты ұнататыны сияқты.

Хош, сол баяғы автобустамыз. Алақандағы 60 теңгемізді алған кондуктор билетін берді. Студент кезден және бір әдетіміз: билеттің нөміріне қараймыз. Екі жағындағы сандары тең болса «бақытты билет» саналады. Ол кездегі Алматыдағы билеттер алты санды болатын. Енді Астанада бес санды екен. Ортадағысын бейтарап қалдырамыз да, ана жақтағы екі сан мен мына жақтағы екі санның қосындыларын теңдестіріп көреміз. Бірдей болса, Қайнекең бүгін

пиғылды әрекеттер жасауына қатысты алдын алу жұмыстарына көңіл бөлінуде. Айта кеткен жөн, «Голубой парус» жеке білім беру мекемесі ди рек то ры ның бастамасымен жайсыз отбасыдан шыққан үш бала тегін оқуға кірісті. Нәтижесінде, екі баланың шешесі ішімдік ішуді қойып, өз-өздеріне келіп жұмысқа орналасқан. Ал, балалардың оқуға ын тасы артып, мектептен тыс шараларға белсене қатысуда. Сондықтан, бала тәрбиесіне келгенде, қоғам болып белсенділік танытқанымыз абзал. Гүлмира АЙМАҒАНБЕТ «бақытты». Бір жағының бір саны артық болса – кездесу. Әй, күні бойы кіммен кездеспейсің. Екі сан артық болса – дастархан. Расында, ондай билет ұстаған күні аяқ астынан қонаққа барып қаламыз. Сонымен, кезекті билетті алдық. Бұл жолы бақытымызды іздеуге үлгермедік. Жайшылықтағы көк бояулы емес, мынау қызыл түсті билет екен. Бастапқыда наурыздың құрметіне мерекелік билет пе деп едік. Жоқ, сыры басқаша болып шықты. Бұл 20 теңгелік балалар билеті екен. Солай жазылып тұр. «20 теңге» деген құны да көрсетіліп тұр. Осы автобусқа кіргенде бірер жас орын ұсынып, кондуктордың өзі және бір бос орынды көрсетіп жасымыздың үлкен екенін қайта-қайта сездіріп еді. Енді беріп тұрғаны – баланың билеті. Кереғарлықты қараңыз. Ойымызға ауылда айтылатын сөздің бірі түскені: «Аттың жемін жеп, тайдың ойынын ойнайды». Соған ұқсас жағдай екен. Несі бар, «қарт» деп құрметтегеннен гөрі «бала» деп алдарқатқаны жанымызға жақын сияқты. Аман болыңдар, Астананың кондукторлары! Қайнар ОЛЖАЙ


9 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǹʵǮʵdz (Жалғасы. Басы газетіміздің №33 (3090) санында)

Кезек нөмірі

ÍæíìæëæóóĄëóĪñĨüîġêĬïñüîáîóĪñĨüî ġêäæíĪĬóáçåüìáñæòæâĄîåæóĪñĨáîöáìüĬóüĦ ĬáôĬáñòüèçáĨüîáîĬïñĨáìáóüîáèáíáóóáñóĄèĄíĄ Т.А.Ж

405 ǏǩǶǼǴDZǶlj 406 ǏǼǵǩǬǮǴȅǭDZǶǷǫ NJlj 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 431 432 433 434 435 436

437 438

 440 441

442 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 458 460 461 462 463 464 465 466 467 468 470 471 472

Кезекке Санаты қою күні

 ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZǷáDZ ßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǚȄǺǷǮǫǩǧlj ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǞǩǺǮǶǷǫǩǕǐ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǴǸȄǺǸǩǮǫǩ ǓǩǸDZȈ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǼǴǮǼǪǮdzǷǫǶǩ njǷǴȄȁǮǫǩǚlj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǑǰǻǷǴǮǼǷǫǩǚǕ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕǷǴǭǩǾǵǮǻǷǫǖǚ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǜǹDZǶǪǩǺǩǹǷǫǩnjǨ ǗǹǩǴǵǩǶ ljǾǵǮǻǷǫǩǚǖ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ NJǩȈǾǵǮǻǷǫǩnjǡ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǚǼǴǮDzǵǮǶǷǫǩǏǓ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǡǩȈǹǵǩǶǷǫǕlj ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǜǻǮǸǷǫǩǏǚ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ NJǹǩDzǶDZǶǬǮǹNjǖ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǑǫǩȁǮǫǩǡǓ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕǷDzǻǩǸǷǫǚǕ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǗǹǩǰǪǩǮǫǩNJǛ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǜǵǮǹǰǩdzǷǫǩljǓ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǼǴǻǩǮǫǩǡǚ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljDzǭǩǹǾǩǶljNJ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕǼǾǩǵǮǭDZǶǩNJǛ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓǼǴǵǩǶǪǮǻǷǫǩljǗ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǶǴǩǶǪǮǻǷǫǩljǗ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓǩǹȄǵǺǩdzǷǫǩǙlj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǴȅǭDZdzǮǶǷǫǚNJ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ljDzǻǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ njlj ǚǩǫǷȂǮǶdzǷǖNj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕǩǵǪǮǻǷǫǩljnj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǙǩǭDZǫDZǴǎǚ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǮǵDZǹǪǩǮǫǩǍǜ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩǹDZǪǩǮǫǎlj ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ljǪǭȄdzǩǹDZǵǷǫǓǓ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǠǷǵǩǶǷǫǩǍǎ ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǞǩǸǩǹǏǩDzǶǩǬǼǴ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǏǩǬȄǸǩǹljǴDZȈǰǩǻ ǗǹǩǴǵǩǶ ǡǼdzǩǶǷǫljNJ ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǍǩǼdzǮǶǷǫljǛ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǞǩǵǮǻǷǫǩljǏ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǖǼǹǼǵǪǮǻǷǫǖ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǖǼǹǬǩǰDZǶǩljǎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǷǯǩdzǷǫǓǑ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǜǺdzǼǵǪǩǮǫǩljǏ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǘǷǪǮǴDZǶǺdzǩȈǛNj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǚǩǺǩǶǷǫǎlj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǡǼdzǮǶǷǫǩǡǑ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩǺDZǵǷǫǩǍǛ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǎǺǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩljǚ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǩǯǵǩǶǷǫǩNJlj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǼȁǮdzǪǩǮǫǎǛ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǎǴȅǯǩǺǷǫǩǕlj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǶǬDZǹǷǫǩNJnj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǩǴDZǵǷǫǩǚǠ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǑȁǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǚǞ ǓǷǸǪǩǮǫǩǞǔ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǡǩdzDZǹǯǩǶǷǫǩǦǍ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǓǩǹDZǪǩǮǫǩǍǎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǘǹDZǵǯǩǶǷǫǩNJǕ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǚǮDzǻǮǶǷǫǩNJ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǚǩǴDZDzǚNj ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǼǩǶǷǫǩljǏ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ NJǮǹǭDZǵǼǹǩǻǷǫǩǔǚ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕȈǺǴǮǫNJlj ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǔǷǸǩǻDZǶǧǕ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ljǪǼǴǾǩDZǹǷǫǩljǚ ǗǹǩǴǵǩǶ ǚȄǰǭȄdzǷǫǏǛ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǏǼǵǩǪǮdzǖǖ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓȄǭȄǹǶDZȈǰǷǫǩǛǜ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ

473 474 475 476 477

ljǪDZǴǷǫǩǕǓ ǎȁǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩNJ NJǩǹdzDZǶǾǷǮǫǩǕǕ ǕǼdzǩǶǷǫǩǓ ǘǹǷǾǷǹȀDZdzǐǚ

  

478 480 481 482 483 484 485 486 487 488 

ǡǫǩȀǮǶdzǷljǔ ǛǼǹǮǪǮdzǷǫǩǚǛ ǜǵǮǹǰǩdzǷǫǍǎ NJDZǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǩǛ ǤǪȄǹǩDzǘ ǓǴǷǸdzǷNjǔ ǎǺDZǴȅǪǩǮǫǩljǐ ǓǷǯǩǾǵǮǻǷǫǩnjǚ ǐǩǵǪǩǕǩǶǬǩǰ ǑȁǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩǜǑ ǓǩǹǩǪǩdzǺDZǶǩǖǚ ǍǩǼǴǮǶǪǩǮǫǩǐǚ

      

     500 501 502 503 504

NJǩDzdzǮǮǫǩǔǏ ǡǩDzǭǩǾǵǮǻǷǫǩnjǓ ǚǼǴǻǩǶǷǫǩǕǛ ǗǹȄǶǪǮdzǷǫǩljǚ ǛǮǹǴDZdzǪǩǮǫǩNJǓ ǡǩDzǵǮǹǭǮǶǷǫǩnjǍ ǜǻǮǼǴDZǶǩljǛ ǑǵǩǶǪǩǮǫǎǛ ǡǩǸdzǩǹDZǶǘǘ ǚǼǽDZȈǶǷǫǩǓ ǏǼǹdzDZǪǩǮǫǩǕǚ ǓǼǩǻǓǏ ǗȁǩdzǪǩǮǫǩǚǘ ǐdzǹDZǶǎǕ ǛǩȁǮǫNjǕ

       

505 506 507 508 510 511

NJǩǾǵǮȁǷǫǩnjNJ NJǩǻȄǹǪǮdzǷǫǩNJNJ ǕǼdzǼȁǮǫǗ ǍDZǶǩǺDZǴǷǫǩljǍ ǗǵǩǹǷǫǩNJlj ǎǹǯǩǶǷǫǩǖǑ ǕǩǾǩǶǗǶǭǩǺȄǶ

   

512 NJǩDzǵǼǾǩǵǪǮǻǷǫǩ ljǓ513 514 515 516 517 518 520 521 522 523

     

524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 536 537 538 540

ljȇǸǷǫǞlj ǓǩǪǭǼǴǴDZǶǩǚǓ ǖǺǩǶǪǩǮǫǩǏNJ ǍǯǩǸǸǩǹǷǫǩNJǚ ǖǼǬǼǵǩǶǷǫǩǚǛ ǓǷdzȄȁǮǫǛ ǓǩǹDZǵǷǫǩǐǕ ljdzDZǵǪǩǮǫǩljǚ ljǪȄȁǮǫǩǖǓ NJDZǬǷǰDZǶǩljlj ǛǷdzǸǩǮǫǩljlj

NJǩǴǼǮǫǩljNj ǕǩǵǮǭǮǴlj ǍǷǶǪǮǬǷǫǩǖNj ǍȇǺǮǵǪǩǮǫǩNJlj ǗǪǩǮǫǩljlj ǗǹǵǩǶǻǩǮǫǩljǎ ǍǯǩǶǩǶǷǫǩǦlj ǞǩǴȄǵǓ ǏǩǶǭǼǴDZǶǩǓǖ NJǩdzDZǹǷǫǩǜǓ ǓǷǯǩǾǵǮǻǷǫǩNJǚ ǛǮǶǔNj ljǺǻǩǼǾǩǶnj ǓǩǺDZǵǷǫǩǔǕ ǞǩǭDZǮǫǩǖlj ǓǷǺǩǴǩǸǷǫǩǎnj ǡǩǾǵǩǶǷǫljǓ

        

541 542 543 544

ǑǵǩǶǪǩǮǫǩnjNJ ǕǼdzǼȁǮǫǩǡǓ ǐǩDzǬDZǴȅǭDZǶǷǫǩǗǛ ǛǮǵǮȁǮǫǩǍǎ

  

545 546 547 548 

ǚǷdzǷǴǷǫǚǖ ǍǮǾǶDZȀǑNj ǚǩǭǼǷǫǩnjǡ ǕǼǺDZǹǷǫǩnjNJ ǠǼǬǼǶǷǫǩǗǑ

  

550 ǚǩdzǻǩǬǩǶǷǫǩǡlj 551 ǙȄǺǸǩǮǫǩljǎ 552 NJǼǬǼǪǩǮǫǩnjǚ

 

553 NJǮdzǯǩǶǷǫǑǓ 554 ljǪȄǴdzǩǭȄǹǷǫǩǓǎ 555 556 557 558 

ǚǩǹȄǪǩǮǫǩǛǓ ǕǮǴȅǶDZȀǮǶdzǷǎǖ ǙȄǺǸǩǮǫǩǕ ljǼǪǩdzDZǹǷǫǩǛNj ǏǩǪȄdzǪǩǮǫǩljǍ

  

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ

560 ǛǴǮȁǷǫǎǬDZǶǪǩDzǓǐǮDzǶǮǻdzǮǹ

561 562 563 564 565 566 567 568 570 571 572

      

ljǪǭDZǴȅǵǩǶǷǫǩljNJ ǕǼǺǩǮǫǩǕ ljǴDZǮǫǩljǛ ǕǼdzǩǯǩǶǷǫǩnjNJ ǍǷǺǵǩǬǩǶǪǮǻǷǫǏǍ ǓǩDzǹǪǮdzǷǫǩǕǡ NJǩDzdzǮǶǷǫǩǖǕ ǡǩDzǵǼǹǩǻǚ ljǾǵǮǻǷǫNJǏ ǓǩǺȄǵǯǩǶǷǫǏǓ ǑǴȅȈǺǷǫǩnjlj ljdzǷǴȅǰDZǶǑlj

573 ljdzǻǩǶǷǫǩljlj 574 ǓǷǻǴȈǹǷǫljnj

 

575 576 577 578 580

ǙǩǵǩǰǩǶǷǫǩǏǕ ǚdzǩdzǷǫǩnjǜ ǏǼǵǩǪǩǮǫǩǙǐ ǛǩǺDZǶǩnjǛ ǚǩǭȄdzǷǫǩǖǕ ǚǩǬȄǵǪǮdzǷǫǩ ǚǩǼǴǮ ljǺǾǩǹǪǮdzǷǫǶǩ 581 ljǪDZǴȅǭDZǶǩnjǼǴȅǵDZǹǩ NJǷǹǩǶǪǩǮǫǶǩ 582 ljǹǬȄǶǪǩǮǫǩǚǓ 583 ǠǮdzDZǵǪǩǮǫǏǏ

   

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 

584 585 586 587 588   

ǚȄǫǩljǑ ǓǩǹDZǵǷǫǩnjǞ ǡDZǶǩǴDZǮǫǩnjǗ ǎǺǪǷǴǷǫǩljǚ ǖǼǺǼǸǷǫǩnjǖ ǏǼǶǼǺǷǫǩǙǩǪDZǬǩ ǕǼǾǩǵǪǩǮǫǩljNJ ljǪDZǴȅǭDZǶǩlj ǕǼǾǩǵǪǩǮǫǩljNJ ǓǷȁǸǮǺǷǫǕǏ ǘǮǹǮǫǷǰǶDZdzǷǫǩǚNj

     

   600 601 602 603

ljǴdzǮǶǷǫǓǖ ljǪǭǹǩǮǫǩǖlj njǩǪǭǼǴDZǶǩǓǕ ljDzǻǾǷǯDZǶǖǗ ǛǴǮǼǪǩǮǫǩǖǕ ljDzǻdzǷǯDZǶǖǗ ǓǹǩǫȀǼdzǚlj ǓǩǹDZǪǩǮǫǩǚ ǍǼǴDZȁdzǮǫDZȀǑǗ

    

604 605 606 607 608 610

ǖǩǴǻǩǮǫǩnjǑ ljǪDZǴȅǭDZǶǷǫǚǓ ǕǷǴǭǩǾǩǶǷǫǩljǏ ǖǩǺȄǵǪǩǮǫǩǏǏ ǕǷǴǭǩǾǵǮǻǷǫǩljǏ ǖǩǺȄǵǪǩǮǫǩnjǏ ǙǷǹǑǹDZǶǩǗǴǮǬǷǫǶǩ

   

611 612 613 614 615

ljǼǺǮDzǻǷǫǩǓ ǚǩǻǻǩǹǷǫǕǚ ǓǩǹǩȁǩǮǫǩǦǓ ljǪDZȁǮǫǩnjǚ ǑǺdzǩdzǷǫǩnjǎ

  

616 617 618 

ǏǩdzDZȈǕǕ ǓǩǯǵǼǹǩǻǷǫǩǙǙ ǏǩǶǺǮDzǻǷǫǩljlj ǕǩǴDZǪǩǮǫǩǏ

  

620 ǏǩdzǼǸǷǫǩǔǓ 621 ǜǵǮǹǪǮdzǷǫǩljǓ 622 ǓǩǹǺȄǪǮdzǷǫǩǚǍ

 

623 njǩǪȀǮǶdzǷljǖ624 625 626 627 628 

NJDZdzǻǩǺǷǫǓǡ ǍǩǵǮǻǕǑ ǍǼDzǺǮǵǪǩǮǫǩǞǕ NJǩǶȂDZdzǷǫǩljǚ ǛǩǬǩǪǩǮǫǩǡǏ ǑǭǹDZǺǷǫǕǗ

   

630 631 632 633

ǜǯǩǶǷǫǎNj ljǻǩȁǷǫǩǙǛ ljDzǻǼǬǩǶǷǫǩnjǎ ǚǮǹDZdzǪǩǮǫǎlj

  

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ

634 ljǾǵǮǻǷǫǩǛǡ 635 ljDzǻǪǩǮǫljǕ

 

636 637 638 640

  

ljǪDZǴȅǵǩǯDZǶǷǫNJ ljdzǸǩǹǷǫljlj ǑǺǩǪǮdzǷǫǩljǏ ǏǭǩǶǷǫǩǑǖ ǙǮǫȁǶǮDzǭǮǹNjNj

641 ǓǩǻDZǵǷǫǩnjǡ642 ǡǼȁǩdzǷǫǎlj643 ljǴDZǵǪǮǻǷǫǓǛ644 645 646 647 648 650

ǕǮǭǮǼǪǩǮǫǩnjǛ ǚǵǩǬǼǴǷǫǩǓǜ ǑǵǩǶǷǫǚNJ ǚǵǩǬǼǴǷǫǏ ǙǩdzDZǵǯǩǶǷǫǩǚǓ ǕǼǾǩǶǪǮǻǯǩǶǷǫǩǕ ǡǩǶǭǩǴDZǶǷǫǓǕ

   

651 652 653 654 655 656 657 658 660 661 662 663

ljǪDZdzǮǮǫǩǓǍ ǚǩǴDZǵǷǫǩǗǕ ljǵǩǶǭȄdzǷǫǩǖǚ ljǾǵǮǻǯǩǶǷǫǩǐǚ ǑǬǴDZdzǷǫǩNJǩǻDZǵǩǛ ǕǼdzǩǻǩǮǫǩNJǏ NJǮDzǴǷǫǩljǗ ǛǩdzǮǶǷǫǩǚǡ ǛǼǹǮǪǩǮǫǗǍ ǏȄǴdzDZǪǩǮǫǕǓ ǏǼǶǼǺǷǫǩNjNj ljǪǭDZǪǮdzǷǫǩnjǕ ǓǷǯǩǶǷǫǖǐ

      

664 ǕǷǵȄǶǐǖ 665 NJǩǴǭDZǮǫǩNJǏ

 

666 667 668 

ǕǼǹǺǩǴDZǵǷǫǩǚǓ ǔǷǰǷǫǩȈǎǖ ǑǶǮǹǪǩǮǫǩǕǚ NJǷǹǩǵǪǩDzǕǚ

  

670 671 672 673

ǚǮDzǸDZȁǮǫǩljǧ ǕǩǭǪǩDzǍ ljǪǭDZǾǩǺDZǵǷǫǩǔǜ ǑǺǵǩǬǩǵǪǮǻǷǫǩljǗ

  

674 675 676 677 678 680 681

ǚǩǬȄǵǯǩǶǞǼǺǵǩǶ ǐǩdzǼǷǫǩǔlj ǏǩǪǩǬDZǶǩǖ ǔDZǻǻǩǼǔǖ ǚǼǴǮDzǵǮǶǓǓ ǖȄǬǵǮǻǯǩǶǷǫǩnjǕ ǓǩǭȄǹǾǩǶǷǫǩǕǎ ǚǼǶǭǮǻǷǫǩǙǛ

    

682 683 684 685

ǗǺǸǩǶǷǫǩljǛ NJǩǴǻǩǪǩǮǫlj ǎǹǮdzǮȁǷǫǩNJǑ ǛǩǯDZǭǮǶǷǫǏǓ

  

686 ǕǩǴǩǾǷǫǘNJ 687 ǓǼǴȅǵǩǮǫǩǓǚ

 

688     

     

 700 701 702 703

ljǴȅǯǩǶǷǫǩǡǓ ǍǯǼǺǼǸǷǫǩǏǩǶǶǩǜ ǓǮǪǮdzǷǫǩNjNJ ljǵDZǹǯǩǶǷǫǩǖǗ ǍDZǴȅǭǩǪǮdzǷǫǩǏǎ ǚǩǭǫǩdzǩǺǷǫǩǙǏ ǓǼǻǻȄǪǩǮǫǩǓǜ ǙǩǾDZǵǷǫǩǓǛ ǎǹǬǩǴDZǮǫǩǔǗ ǙǩDzǵǯǩǶǷǫǩ ǚǩǴǻǩ ǶǩǻǛǩǼǸǮdzǷǫǶǩ ljǪǭDZǾǩǶǷǫǩǚnj ǡǩǹDZǸǷǫǩǍ ǐǼǪȀǮǶdzǷǘǍ ljǪǭǹǩDZǵǷǫǩǓǖ ǡǩǹǩǫǾǩǶlj ǛǼdzǮǶǷǫNJ

704 705 706 707 708

ǡǷǶǩǮǫǩǍǕ ǚǩȈǪǩDzNJǮǹǭDZǾǩǶ ǡǩȈǾǵǮǻǷǫǩǕǘ ǡǩȈǾǵǮǻǷǫǩǖǕ ǕǩǼdzǮǶǷǫǩǙǜ

  

   

ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ljǼßǩǶǺǻǩǶǭǮǵǷdzǹǩǻDZȈǴȄá ǹǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄÝǺdzǮǹDZ ǷáDZßǩǴǩǹȄǶǩáǩǻȄǺǼȁȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

 ǕǩǺǩǶǷǫǩNJǕ 710 ǍDZǴȅǭǩǪǮdzǷǫǩǡǚ 711 ǕǼdzǩǮǫljǗ

 

712 ǓǮǹDZǵǪǩǮǫǩnjǡ714 715 716 717 718 720

713 ljȁDZǹǪǮdzǷǫǩljǡ ǓǼǭǩDzǪǮǹǬǮǶǷǫǩǍǓ ǖǼǹǯǩǶǷǫǩǏ ǕǩǵǪǮǻǪǩǮǫNJǚ ljǪDZǴǷǫǩǏǼǸǩǹǜ ǑǺDZǶǩǐNJ ljǾǵǮǻǷǫǩǓǚ ǏǩdzǼǸǪǮdzǷǫǩnjǛ

   

ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǦdzǷǴǷǬDZȈǴȄáǰLǴǰǩǴǩǴǩǹ ǯǩßǭǩDzǴǩǹǺǩǴǭǩǹȄǶǩǶ ǻçǹßȄǶéDzLǶǮǶǩDzȄǹȄǴßǩǶ ǻçǴßǩǴǩǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǻǷǸǵéǬǮǭǮdzǻǮǹȎ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǓǮDzǪLǹǺǷǰȄǴǵǩǴȄ ǩǼǹǼǴǩǹǭȄãǩǼȄǹ ǻéǹǴǮǹLǵǮǶǩǼȄǹǩǻȄǶ ǩǰǩǵǩǻǻǩǹ ǕéǬǮǭǮdzǪǩǴǩǴǩǹȄ ǪǩǹǶǮǵǮǺǮǷǴǩǹǭȄ ǻÝǹǪDZǮǴǮǼȁLǷǻǪǩǺȄǴǩǹȄ ǗǹǩǴǵǩǶ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǓåǸǪǩǴǩǴȄǷǻǪǩǺȄ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄ

721 ljǾǵǮǻǷǫǩǛǙ 722 ǓǷǬǩǪǩǮǫǩǚǎ

 

ǐǮDzǶǮǻdzǮǹ ǛǷǴȄáǮǵǮǺǷǻǪǩǺȄɀɚɥΥɚɫɵɛɚɪ


10 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǷǬǸdzǯǬǹ ʤದ̼̦ ౢ̼̬̌̔ ʺ̼̬̌̚Ͳಁ̣̞ ̍ಱ̣ ̨̙̣̬̼̔̌̔ ಱ̣̯ ̨̜̹̼̣Ͳ ̬̼̔̌ ˌ̨ದ̦̌ ˄೅̵̨̛̣̦̯̼̌̏ಪ͕ ˏ̼̬̜̍̌ ʤ̛̣̯̼̦̭̬̦̦̞̌ಪ͕ ʤ̜̼̍̌̔ಪ͕ ˌ೅̡೅̬̞̥ ౢಱ̜̖̬̞̔̌̍̔ಱ̣̼̦̼ಪ ್̥̞̬̣̖̬̞̦ ರ̣̞̐ ̯ಱ̯̼̪̜̯̌ದ̦̌͘ʥರ̡̞̣̯ರ̡̬̞೅̣̖̥̞̦̞ಪಱ̣̼̪̖̬̖̦̯̞̚ʺಱ̴̭̯̌̌ ˌ̨ದ̜̌೅̣̖̥̦̞ಪ̡̨̙̖̯̞̯̞̣̞̦̙̖̯̞̞̣̖̦͕̭̣̯̞̣̖̬̖̙̍̐̔̔̌̌̚ ̣̔̌̌ಢ̦̌͘ʥ̞̬̌ದ̨͕̭̼̯ಱ̣ಢ̣̬̼̌̌̔ಪದ̜̌Ͳದ̜̭̼̦̯̞̣̞̦̌̔̌̌̌ ದಱ̬̥̖̯̯̖̖̦͕̯̐ಱಢ̼̬̼̦̦̯̌ರ̡̡̛̭̞̬̥̖̖̦͕̞̯̖̯̖̦̐̍͘

˃ʳʸˁʳʯ ʮʤ˄ʪʤʻ ˁʤౢ˃ʤʻ˄ ˌʤˀʤʸʤˀˏ

ಉʯʧʫ˃ʳʸʪʳ౦ʥಁˀʳʻʥʳʸ͕ ಉʯ˃ʳʸʳ౦ʪʳౢ౭ˀʺʫ˃˃ʫ Бүгінде ана тілінде сөйлемейтін орыс, ағылшын, француз, жапон азаматын көрмейсіз. Ал, өз тілінде сөйлегісі келмейтін, сөйлей алмайтын қазақ толып жүр. Неге? Әрине, әлемдік ағымнан қалмауымыз керек, шет тілдерді білгеніміз пайдалы. Алайда, ата-бабаның киелі рухы мен күші ана тілімізде емес пе?! Ендеше, неге әлі күнге дейін басқа ұлттарды есептемегенде, әр қазақ өз тілінде сөйлемейді? Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін, қазақ тілі – рухани негізіміз» деді ғой. Осы түйінді мәселеге байланысты Қазақ гуманитарлық заң универси те тін дегі Саяси дискуссиялар клубы арнайы сауалдама жүргізді. Мұнда барлығы мың респондент қамтылды. Оларға қазақ және орыс тілдерінде бес сұрақ қойылды. «Сіз қазақ тілін білесіз бе?» деген сауалға қатысушылардың 72,8 пайызы «иә» десе, 27, 2 пайызы «жоқ» депті. Бұл көрсеткіш көпшілігіміздің қазақ тілін білетіндігімізді айқындайды. Екінші сұрақ: «Қазақ тілін қаншалықты деңгейде білесіз?». «Көбінесе орыс тілінде сөйлеймін» деген жауап нұсқасын сұралғандардың 33,9 пайызы белгілесе, 25,7 пайызы «Қазақ тілінде ойлаймын, жазамын, сөйлеймін» нұсқасын таңдапты. Сауалдама қорытындысынан қатысушылардың үштен бірі ғана қазақ тілді телеарналарды көретіні анықталды. Ал, 54 пайызы өз тілінің мемлекеттік те,

ресми де тіл болуын қолдаса, 45,7 пайызы бұған қарсы. Сауалдама қорытындысынан түйгеніміз, елімізде қазақ тілінде сөйлей білетін адамдар жеткілікті, бірақ көпшілігі орыс тілінде сөйлегенді қалайды. Біздіңше, әрбір үлкенді-кішілі ұжымда қазақ тілін оқыту курстарын кеңейте түсу қажет. Батыс елдері мен АҚШ-та қонақтарына тегін тіл оқытатын арнайы ор талықтар жұмыс істейді. Дегенмен, әрқайсымыз мемлекеттен, өзгеден жәрдем күтпей, ана тілін жетік меңгеруге күш-жігер салуымыз қажет. Елбасы бір сөзінде: «Ел мен үшін не істей алады?» деп сұрамаңыз, «ел үшін өзім не істей аламын?» деп сұраңыз» деген еді. Ендеше, әр қазақстандық, алдымен өзіміз, қазақ жастары осы сұрақты өзімізге қойып, жауабын тауып, тегіс қазақ тілінде сөйлеуіміз қажет. Мәселен, Қазақ гуманитарлық заң университеті Президент Н.Назарбаевтың «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде» деген сөзін ту етіп, әр айдың үшінші аптасының сәрсенбі күнін «Ана тілі күні» деп белгілеген. Бұл күні студенттердің ана тілінде сөйлеулеріне айрықша мән беріледі. Игі бағыттағы бастама келелі нәтижесін беретініне сенеміз. Диана МАДИБЕКОВА, Қазақ гуманитарлық заң университетінің курс студенті

ljáǸǩǹǩǻǻȄáǾǩǪǩǹǴǩǵǩ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǻǩǪDZßDZ ǹǮǺǼǹǻǩǹǯÝǶǮǻǩǪDZßǩǻǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄ ǹǮǻǻǮǼǪǩǺáǩǹǵǩǺȄljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄ ÝdzȎǵǭȎǬȎǶȎã ǩǻȄǶǩǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ DZǶǭǮdzǺǤǍédzǮǶçǴȄdzåȁǮǺȎ ZZZXSUDVWDQDN] ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǶȄã ǩǼǵǩßȄǶǩǶdzǷǵǵǼǶǩǴǭȄááǩǴǭȄáǻǩǹǭȄ ȁȄßǩǹǼǪǷDzȄǶȁǩáȄǰǵǮǻǯǮǻdzȎǰǼȁȎǴǮǹǭȎ ǩǶȄáǻǩǼ˜ǻǩáȄǹȄǪȄǶǩȯǼȀǩǺdzǮǪǷDzȄǶȁǩ NJǩǼȄǹǯǩǶ ǕǷǵȄȁçǴȄ ǭǩãßȄǴȄ ljǪȄǴǩDzǾǩǶǭǩãßȄǴȄâǩǹǩßǩǶǭȄǻǩǺ ǯǷǴȄ ǬǷǴȅǽ dzǴǼǪ ǪçǹȄǴȄǺȄǶǩ ǭǮDzȎǶ ǞǩDzǹǮǻǭDZǶ NJǷǴßǩǶǪǩǮǫ dzåȁǮǺȎ  ǎǺȎǴ åǰǮǶȎ ǩǹǶǩǺȄǶȄã ǪǷDzȄǵǮǶ áǩDzǻǩǴǩǵǩ ǻǮǶǭǮǹǭȎåǻdzȎǰǼǻǼǹǩǴȄǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ ǏçǵȄǺǻǩǹǭȄã ǻǷǴȄá ǻȎǰȎǵȎ ǯçǵȄǺ ǻǩǹǭȄãǻǷǴȄáǻǩDzǺǸǮǿDZǽDZdzǩǿDZȈǺȄǵǮǶ ǷǹȄǶǭǩǼǵǮǹǰȎǵȎǻǮǶǭǮǹǴȎdzáçǯǩǻǻǩǵǩǭǩ dzåǹǺǮǻȎǴǬǮǶ ǛǮǶǭǮǹǬǮǪȎǴȎdzǻȎǴȎdzǻǩǴǩǸǻǩǹßǩǺÝDzdzǮǺ dzǮǴǮǻȎǶ ǪǩǹǴȄá ÝǴǮǼǮǻǻȎ ǯǮǻdzȎǰǼȁȎǴǮǹ ǯȎǪǮǹȎǴǮǭȎ ǛǮǶǭǮǹǴȎdzáçǯǩǻǻǩǵǩǶȄãǻǷǸǻǩǵǩǺȄ ǶȄãdzåȁȎǹǵǮǺȎǯȄǴǭȄ㈘ǺÝǼȎǹ ǺǩßǩǻǭǮDzȎǶáǷǺǩǺǩǶǩßǩǶǭǩǪǮǹȎǴǮ ǭȎljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǚǩǹȄǩǹáǩǭǩãßȄǴȄ  dzǩǪDZǶǮǻ ǵǮdzǮǶǯǩDzȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǶǮǵǮǺǮ otdel_tbo@mail.ru ȆǴǮdzǻǹǷǶǭ Ȅá ǵǮdzǮǶǯǩDzȄǪǷDzȄǶȁǩǩǴǼßǩǪǷǴǩǭȄ

ǛǮǶǭǮǹǴȎdz áçǯǩǻǻǩǵǩǶȄã ǻǷǸǻǩǵǩǺȄ ǻǮǬȎǶçǺȄǶȄǴǩǭȄ ǛǮǶǭǮǹǬǮ áǩǻȄǺǼßǩ dzǷǶǫǮǹǻǻǮǹǬǮ ǺǩǴȄǶßǩǶ ǻǮǶǭǮǹǴȎdz åǻȎǶȎǵǭǮǹ ÝǴǮǼǮǻǻȎ ǯǮǻdzȎǰǼȁȎǴǮǹǵǮǶljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄDZǶǭǮdzǺ ǚǩǹȄǩǹáǩǭǩãßȄǴȄdzǩǪDZǶǮǻǵǮdzǮǶǯǩDzȄǪǷDzȄǶȁǩǷǹǶǩǴǩǺáǩǶ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǻǩǪDZßDZ ǹǮǺǼǹǺǻǩǹ ǯÝǶǮǻǩǪDZßǩǻǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄǹǮǻǻǮǼǪǩǺ áǩǹǵǩǺȄǶǩçǺȄǶȄǴǩǭȄ ǛǮǶǭǮǹǬǮ áǩǻȄǺǼßǩ åǻȎǶȎǵǭǮǹǭȎ çǺȄ ǶǼǭȄãǺǷãßȄǵǮǹǰȎǵȎǯȄǴǭȄ㈘ ǺÝǼȎǹǺǩßǩǻǭǮDzȎǶ ǛǮǶǭǮǹǬǮ áǩǻȄǺǼßǩ åǻȎǶȎǵǭǮǹȎ Ǫǩǹ dzǷǶǫǮǹǻǻǮǹ ǯȄǴǭȄã ˆ˜ ǺÝǼȎǹ ǺǩßǩǻǭǩdzǮǴǮǺȎǵǮdzǮǶǯǩDzljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ DZǶǭǮdzǺ ǚǩǹȄǩǹáǩ ǭǩãßȄǴȄ  áǩǪǩǻ dzǷǶǽǮǹǮǶǿǰǩǴ ljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄǶȄã ǻǩǪDZßDZ ǹǮǺǼǹǺǻǩǹ ǯÝǶǮǻǩǪDZßǩǻǸǩDzǭǩǴǩǶǼǭȄǹǮǻǻǮǼǪǩǺ áǩǹǵǩǺȄǶǭǩǩȁȄǴǩǻȄǶǪǷǴǩǭȄ âǷǺȄǵȁǩ ǩáǸǩǹǩǻ ǸǮǶ ǩǶȄáǻǩǵǩǶȄ    ǻǮǴǮǽǷǶȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǶǮǵǮǺǮ RWGHOBWER#PDLOUX ȆǴǮdzǻǹǷǶǭȄá ǵǮdzǮǶǯǩDzȄǶǩ ǻDZȎǺǻȎ ǺçǹǩǼǭȄ ǯȎǪǮǹǼ ǩǹáȄǴȄǩǴǼßǩǪǷǴǩǭȄ ǛǮǶǭǮǹǴȎdzdzǷǵDZǺǺDZȈǾǩǻȁȄǺȄnjǩDzǺDZǶ ǕDZǹǩǺǕǩǹǩǻçǴȄ 

ʶ഑˱೪˘˙˘˵˵́೴˥ˬ˟˲˞˟˙˯ˬ˘˵́ˮ ഑˲˵˵˧೮˘˥́˲˭˘˾˘ˬ́೪˵˘˲́ ˮ˟˞˟͍

ǓåǸáǩǪǩǻǻȄéDzǴǮǹǬǮÝǭǮǻǻǮǵǮǻǹ ǯÝǶǮǷǭǩǶǯǷßǩǹȄǪDZȎdzǻȎdzǻǮǬȎßDZǵǩǹǩǻǻǩǹ ǯǩǻǩǭȄǷǴǭǮǬǮǶȎãȎǰtǯÝǶǮǷǭǩǶǭǩ dzåǸáǩǪǩǻǻǭǮǬǮǶǺåǰǕçǶǭǩDzéDzǴǮǹǭǮ åǹǻȁȄááǩǶǭǩǷǭǩǶǻçǹßȄǶǭǩǹǭȄãǩǵǩǶ ǮǺǮǶ ȁȄßǼȄ t åǹǻǻȎã ǻǩǹǩǴǼ ǶéǻǮǺȎǶǮ ǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄ ǪǷǴǵǩá ǍÝǴȎǹǮdz ǩDzǻǺǩá ǮǬǮǹ åǹǻ ǻåǵǮǶǬȎ áǩǪǩǻǻǩ ǪǷǴǺǩ ǷǴ ǻåǵǮǶǶǮǶǯǷßǩǹȄáǩǹǩDzǯǩǶßȄȁǰǩǻǻǩǹ ǭȄãÝǺǮǹȎǶǮǶǴǩǸȄǴǭǩǸǯȄǴǭǩǵǭȄáǸǮǶ ǯǩǶǩǭȄǎǬǮǹßDZǵǩǹǩǻǻǩǯǮǴǭǮǻdzȎȁǻǮǹ ǪǷǴǵǩßǩǶ ǯǩßǭǩDzǭǩ ǵçǶǭǩDz åǹǻǻȎã dzådz ǻéǻȎǶȎǵDZǶǼǻȄǶǩǵǮǻǹǯȄǴǭǩǵǭȄáǸǮǶ ǯǩDzȄǴǩǭȄ ǮdzǮǶ ǛåǵǮǶǬȎ áǩǪǩǻǻǩ åǹǻ ȁȄááǩǶǶǩǶ dzǮDzȎǶ ǵDZǶǼǻǻȄã ȎȁȎǶǭǮ dzådzǻéǻȎǶǪédzȎǴǯǷßǩǹßȄáǩǪǩǻáǩǯǩDzȄǴȄǸ éǴǬǮǹǮǭȎNJçǴßȄǴȄǵDZǰǮǹǻǻǮǴǬǮǶǭÝǴǮǴ ǕçǶǭǩDzǯǩßǭǩDzǭǩåǹǻȁȄááǩǶßDZǵǩǹǩǻǻǩ ǻȄǶȄǺ ǩǴǼ ǯǷǴǭǩǹȄǶ áǷǹßǩDzǻȄǶ áǷǹ ßǩǶȄǺ áçǹǩǴǭǩǹȄǶǺȄǰ ǭǮǵ ǩǴǼ ǵéǵdzȎǶ ǮǵǮǺ Ǔådz ǻéǻȎǶ ÝǺǮǹȎǶǮǶ ǩǭǩǵǭǩǹǭȄã dzåǹǼáǩǪȎǴǮǻȎÝǸǺÝǻǻǮǯǷßǩǴǩǭȄǻȄǶȄǺ ǩǴǼȄ áDZȄǶǭǩDzǭȄ ǯÝǶǮ ǺǩǺáǩǴǩáǻȄá ǩáȄǴǮǺǻǮǶǩǭǩǺǼéǹǮDzǺǩǴǭǩǹȄåǴȎǵǬǮ ǩǸǩǹȄǸǺǷßǼȄǵéǵdzȎǶ ǓæǘâljNJljǛǛǤêǒǔǎǙǍǎnjǀæǙǛâljǜǀǘǚǀǐǍǀnjǀ âljǖǍljǒNJǗǔǜǓǎǙǎǓ" ǓåǸ áǩǪǩǻǻȄ éDzǴǮǹǭȎã åǰȎǶǮ ǻÝǶ ǮǹǮdzȁǮǴȎdzǻǮǹȎ Ǫǩǹ ljǻǩǸ ǩDzǻǺǩá ǻéǻȎǶ dzȎǹǵǮDzǻȎǶ ǺǩǻȄǴȄ ǻǷǹǴǩǹǵǮǶ ǻéǻȎǶǶǮǶ ǻǩǰǩǹǻǩǻȄǶǯǩǪǭȄáǻǩǹǵǮǶåǹǻdzǮáǩǹǺȄ dzǹǩǶǭǩǹßǩ áǷǺȄǴßǩǶ åǹǻ ǺåǶǭȎǹǼǬǮ ǩǹǶǩǴßǩǶǺǼáçǪȄǹǴǩǹȄǵǮǶǩǫǻǷǵǩǻǻȄ åǹǻǭǩǪȄǴǭǩǹȄǵǮǶǯÝǶǮǻǩßȄǭǩǪǩǺáǩ áçǹǩǴǭǩǹǵǮǶǯǩǪǭȄáǻǩǴǩǭȄǗǺȄǶǭǩDz éDzǭȎãÝǹǻçǹßȄǶȄßDZǵǩǹǩǻǻȄãǶǮǬȎǰǬȎåǹǻ áǷǹßǩǶȄǺȄǵǮǶåǹǻdzǮǰȎǶǭǮÝǹǮdzǮǻǮǻǼ ǩǴßȄȁǩǹǻǻǩǹȄǶǪȎǴǼȎǻDZȎǺ ǓåǸ ǯǩßǭǩDzǭǩ åǹǻ dzǮǰȎǶǭǮ ǩǼǩ áȄǺȄǵȄǶȄã ǻȄǵ ǯǷßǩǹȄ ǪǷǴǼȄǶǩǶ ǯÝǶǮ dzådz ǻéǻȎǶǶȎã ÝǺǮǹȎǶǮǶ ǸÝǻǮǹǭǮǶ ǭǩǴǩßǩ ȁȄßǼ ǵéǵdzȎǶ ǪǷǴǵǩDzǭȄ ǗǺȄǶ ǭǩDzǯǩßǭǩDzǭǩǪǩǴdzǷǶǭǩǹǭǩǷǹǶǩǻȄǴßǩǶ

ౢ˘ˮ˾˘˘˞˘˭˞˘˲˯˥ˬ˘˭˘೦˘ˮ ˢ˟˲˞˟ˮ഑˲˵˾́೪೪˘ˮ˞˘ʹ ˳˘˳೪˘ˬ˘೪˵˘˱͕ˮ˟˧˳˵˟˲˧ˮ ˙˧ˬ˭˟˥͕˘˥೦˘˥ˬ˘˱͕೴˲˟˥˛˟ ˙˯˥˘ˬ˞́˲́˱ˢ˘˵˘˞́͘ʥ೵ˬ ഉ˳˧˲˟˳˟͕˪഑˱೪˘˙˘˵˵́˵೵˲೦́ˮ ʹ೴˥ˬ˟˲˞˟˛˧഑˲˵˪˟೪˘˵́˳˵́ ˢ˘೦˞˘˥͘ʥˤ˧˪೦ˤ˭˘˲˘˵˵˘˲˞˘ ഑˲˵˾́೪೪˘ˮ˞˘˘˞˘˭˞˘˲˞́೮ ˪഑˱˾˧ˬ˧˛˧͕˪഑˭˟˪˵˧˵˯Ͳ ˳˱˘˥͕ˢ˯೦˘˲́೪˘˙˘˵˵˘˲˞˘ˮ ˳˟˪˧˲˧˱͕഑ˣ഑˭˧˲˧ˮ˟˵˧˪˟ˬ˟˥ ೪˘˶˧˱˵഑ˮ˞˧˲˧˱ˢ˘˵˘Ͳ ˵́ˮ́˙˧ˣ˞˧೮˵഑˵˟ˮ˾˟ ˢ˘೦˞˘˥˵ഉˢ˧˲ˤ˙˟˳˧ˮ˞˟ˢˤ˧ ˪˟ˣ˞˟˳˟˵˧ˮˢഉ˥˵͘ʽ˳́ˮͲ ˞˘˥˵˯˳́ˮ˯೪ˤ೦˘ˬ˘˲˞́೮ ೪˘˥˵˘ˬ˘ˮ˙˘˳́ˮ˘˟˾˪˧˭ ˪˟˱˧ˬ˞˧˪˙˟˲˟˘ˬ˭˘˥˞́͘ ౢ˘ˮ˞˘˥ˢ˘೦˞˘˥˙˯ˬ˭˘˳́ˮ͕ ˟೮˙˘˳˵́˳͕́೪˘˲˘˱˘˥́˭ ˺˘ˬ́೪೪˘഑˲˵˵˧೮೪೵˲˙˘ˮ́ ˙˯ˬ˭˘˳೴˾˧ˮ˞೵˲́˳ഉ˲˟˪˟˵ ˟˵˟˙˧ˬ˶˪˟˲˟˪͕˳˯ˮ́˭˟ˮ ೪˘˵˘˲͕˱˳ˤ˺˯ˬ˯˛ˤ̆ˬ́೪ ˢ˘೦́ˮ˘ˮ˞˘˥́ˮ˙˯ˬ೦˘ˮ́ ˢ഑ˮ͘ ǻǮǵȎǹǭǮǶ ǯǩǺǩǴßǩǶ åǹǻ ǺǩǻȄǴǩǹȄǵǮǶ ǻéǺǼǬǮǪǷǴǩǭȄ ljǭǩǵǭǩǹǭȄ ßDZǵǩǹǩǻǻǩǶ áǩǼȎǸǺȎǰ ȁȄßǩǹǼǭȄã ǪȎǹ ǯǷǴȄ t ǻéǻȎǶ dzȎǹǵǮDzǻȎǶ ǩǹǶǩDzȄǺǩǻȄǴȄáǻǷǹǴǩǹǩǹáȄǴȄdzåȁȎǹǼ ǚǷǴ ǩǹáȄǴȄ ǾǩǴȄáǻȄ åǹǻ ȁȄááǩǶ ßDZǵǩǹǩǻǻǩǶ áǩǼȎǸǺȎǰ ǯǮǹǬǮ ȁȄßǩǹǼßǩ ǪǷǴǩǭȄ ǘÝǻǮǹǴǮǹǭȎãdzȎǹǮǪǮǹȎǺǪåǴǵǮǴǮǹȎǶǭǮ åǹǻȁȄááǩǶǭǩǾǩǪǩǹǪǮǹǮǻȎǶǶédzǻǮǴǮǹ ǷǹǶǩǻǼßǩǪǷǴǩǭȄǷǶȄãáǷǺȄǴßǩǶȄǻǼǹǩ-

ǴȄǭǩǪȄǴåǹǻǭDZǺǸǮȀǮǹǴȎdzǪåǴȎǵǭǮǹȎǶǮ ǯǮǻȎǸǷǻȄǹǩǭȄ æǹǻdzǮǰȎǶǭǮǴDZǽǻǩǹáȄǴȄǩǭǩǵǭǩǹǭȄ ǻǩǺȄǵǩǴǭǩǼßǩ ǪǷǴǵǩDzǭȄ ǷǴǩǹǭȄ ǪȎǹȎǶȁȎ áǩǪǩǻáǩ ǻéǺȎǹȎǸ ǺǷǭǩǶ dzǮDzȎǶ ǩǯȄǹǩǻǩǭȄ ǓåǸ áǩǪǩǻǻȄ ßDZǵǩǹǩǻǻǩ ǻçǹǩǻ ȄǶ ÝǹǪȎǹ ǻçǹßȄǶ ǻåǵǮǶǭǮǬȎ áǩǹǩǸ ǩDzȄ ǵ ǮǹǮǯǮǴǮǹǭȎǮǺǻǮǺǩáǻǩßǩǶȄǭçǹȄǺ s ǻéǻȎǶ dzȎǹǵǮǺ éȁȎǶ åǰ éDzȎǶǭǮǬȎ ǮǺȎdzǻǮǹǭȎã ǻȄßȄǰ ǯǩǪȄǴǼȄǶ áǩǵǻǩǵǩ ǺȄǰ ǮǻǮǻȎǶ ǰǩǻǻǩǹǭȄã ǪǩǹǯǷßȄǶ ǯÝǶǮ ǭçǹȄǺǻȄßȄǶáǩǹǩǼdzǮǹǮdz s ǪǩǴdzǷǶǭǩǹȄǶǭǩßȄ ǴȇdzǻǮǹǭȎã ǪǷǺ ǪǷǴǼȄǶáǩǭǩßǩǴǩǸǺǷǶǭǩDzǩááȄǺǵǮǹ ǰȎǵȎǶǭǮ ǷǶȄ áǩǹ ǵǮǶ ǵçǰǭǩǶ ǻǩǰǩǴǩǸ ǷǻȄǹǼáǩǯǮǻ såǹǻdzǹǩǶǭǩǹȄǷǹǶǩǴǩǺáǩǶǭÝǴȎǰǭǮǹ ǭȎãǯǷǴȄǶǩǪåǬǮǻáǷȇßǩǯÝǶǮáçǴȄǸǻǩǼßǩ ǯǷǴǪǮǹǵǮǼdzǮǹǮdz s ǺǩǻȄǴȄá ǻǷǹǴǩǹǭȄã ǴDZǽǻ ǾǷǴǴǭǩǹȄ ǵǮǶ ǷǴǩǹǭȄã ǻǩǵǪǼǹǴǩǹȄǶǭǩßȄ ǮǺȎdzǻǮǹȎǶǭǮ åǰǭȎǬȎǶǮǶ ǯǩǪȄǴǼ ǯéDzǮǺȎ ǪǷǴßǩǶȄǭçǹȄǺ s ǰǩǻǻǩǹǭȄ ǭÝǴȎǰǭǮǹǭǮ ǪǩǴdzǷǶǭǩǹ ǵǮǶǴǷǭǯDZȈǴǩǹǭǩǺǩáǻǩǼßǩǪǷǴǵǩDzǭȄ sǪǩǴdzǷǶǭǩǹǵǮǶǴǷǭǯDZȈǴǩǹǭǩßȄǺǮdzǿDZȈǴǩǹ ǩǹǩǺȄǶ ǯçáǩ ǻǩáǻǩDzȁǩǴǩǹǵǮǶ ǪåǴǼǬǮǪǷǴǵǩDzǭȄ æǹǻ ȁȄááǩǶǭǩ ǶǮǵǮǺǮ ǻéǻȎǶ DZȎǺȎǶ ǺǮǰǬǮǶǯǩßǭǩDzǭǩ sǭǮǹǮǼˆ˜ǻǮǴǮǽǷǶȄǩǹáȄǴȄåǹǻ ǺåǶǭȎǹǼáȄǰǵǮǻȎǶǮǾǩǪǩǹǴǩǼáǩǯǮǻ s åǹǻ ǺåǶǭȎǹǼȁȎǴǮǹ dzǮǴǬǮǶȁǮ ßDZǵǩǹǩǻǻǩǶ ǩǭǩǵǭǩǹǭȄ ȁȄßǩǹǼǭȄ áǷǴßǩǩǴǼdzǮǹǮdz s ǺǩǻȄ ǩǼǵǩßȄǶǩǶ dzåǹȁȎǴǮǹǬǮ åǹǻ ȁȄááǩǶȄǻǼǹǩǴȄǯȄǴǭǩǵǩDzǻǼ sáǷǴǭǩǪǩǹåǹǻǺåǶǭȎǹǼáçǹǩǴǭǩǹȄǵǮǶ åǹǻǻȎǺåǶǭȎǹǼǬǮdzȎǹȎǺdzǮǶǭçǹȄǺ ljljNJǍǙljǞǕljǖǗNj ljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǛǏǍ ǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzåǹǻǪǩáȄǴǩǼ ǪåǴȎǵȎǶȎãǪǩǺǵǩǵǩǶȄæǹǻdzǮáǩǹǺȄ áȄǰǵǮǻǸǷǭǸǷǴdzǷǫǶDZǬȎ


11 Ě 

ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@astana-akshamy.kz

ǭǧǷǴǧdzǧ âǙâǩǹǯȄǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎãǯȄǴȄǻǩǵȄǰǭǩ ȯǪçDzǹȄßȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ

ǚǤǒljâǤ Ǜæǔǎǜnjǎ ǏèǕǚljǔàljǖ ǡǤàǤǚǛljǙ

èDzȄǵǶȄãǩǻǩǼȄˆǙǼǾǩǶDZǪȎǹǴȎdzáǷǹȄ˜áǷßǩǵǭȄááǷǹȄ 

æǐnjǎǙǀǚ ǎǖnjǀǐǜ

ǖǎnjǀǐnjǀ âèǙljǔǏljNJǍǤâǛljǙǍǤä ǀǚǛǎǖ ǡǤàǜǤǖljǖ

èDzȄǵǶȄãáȄǰǵǮǻǻéǹȎâǩDzȄǹȄǵǭȄǴȄááȄǰǵǮǻȎ èDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼáçáȄáǻȄáǶȄǺǩǶȄǓǷǵǵǮǹǿDZȈǴȄáǮǵǮǺçDzȄǵ èDzȄǵǶȄãǰǩãǭȄǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǍȎǶǵçǾǩǵǮǭâǷǶǩǮǫdzåȁǮǺȎéDz dzǮãǺǮ

NJǜǞnjljǔǛǎǙǔǀǓNJljǔljǖǚ ǯȄǴßȄǯǮǴǻǷáǺǩǶȄǶǩáǩǴȄǸǻǩǺáǩǶǯǩßǭǩDzȄǪǷDzȄǶȁǩ ǻǮãǬǮ ǏǗǔ ǓǗǍǤ

NJljǘǛǤä ljǛljǜǤ

ǓǎǔǛǀǙǀǔnjǎǖ ǐljǔljǔ

âǗǔǍljǖNJljàljǖ ǍǎǕljǔǤǚ ǓêǖǍǎǙǀǖǎ âèǙljǚǛǤǙàljǖ

ǚǗäǤǖlj

ljâǡlj âljǙljǏljǛǤ ǏÞǖǎ ǗǔljǙǍǤä NJljǔljǕljǔljǙǤ

010

âǤǚâlj ǕǎǙǐǀǕǍǀ âljǙǏǤ ǑǖNjǎǚǛǑǟǑǨǔljǙǤ

011

âǤǚâlj ǕǎǙǐǀǕǍǀ ǍǎNJǑǛǗǙǔǤâ NJǎǙǎǡǎǓ

012 013

ljàǤǕǍljàǤ ǚljǔǤâ ljǓǛǑNjǛǎǙǀ

014

ǚljǛǜ êǡǀǖ ǛljàljǒǤǖǍljǔàljǖ èǐljâ ǕǎǙǐǀǕǍǀ ljǓǛǑNjǛǎǙ

015 016

âǤǚâlj ǕǎǙǐǀǕǍǀ ljǓǛǑNjǛǎǙǍǀä ǏǑǤǖǤ

100 024

ǕljǛǎǙǑljǔǍǤâ ǎǕǎǚ ljǓǛǑNjǛǎǙ

027

âljǔǍǤǙǤǔàljǖ ǚljǔǤâ ljǓǛǑNjǛǎǙǀ

028

èǐljâ ǕǎǙǐǀǕǍǀ ljǓǛǑNjǛǎǙǍǀä ǏǑǤǖǤ

200

NJljǔljǖǚ ǏǗǔǏǗǔ)

131

ǛǕǓǓæNJǎǧǀ (ljǐljǧǤ)

132

NJǎǙǀǔnjǎǖ NJǗǙǤǡljâǤǖǤä ǓæNJǎǧǀ (ljǐljǧǤ)

133 134 (84 904 929)

1 260 846 471

911

ljǔǤǖàljǖ NJǗǙǤǡljâǤǖǤä ǓæNJǎǧǀ (ljǐljǧǤ)

136

(8 461 341)

949 894

1 261 836 694

911

-

1 261 836 694

911

030

âǤǚâlj ǕǎǙǐǀǕǍǀ âljǙǏǤ ǕǀǖǍǎǛǛǎǕǎǔǎǙǀ

031

ǚljǔǤâǛǤâ ǕǀǖǍǎǛǛǎǕǎǔǎǙ

032

(81)

âǤǚâlj ǕǎǙǐǀǕǍǀ ǓǙǎǍǑǛǗǙǔǤâ NJǎǙǎǡǎǓ

034

(6 443 623)

ljǔǤǖàljǖ NJǗǙǤǡljâǤ

036

âǤǚâlj ǕǎǙǐǀǕǍǀ æǐnjǎǍǎǕǀǖǍǎǛǛǎǕǎǔǎǙ

037

âǤǚâlj ǕǎǙǐǀǕǍǀ ǕǀǖǍǎǛǛǎǕǎǔǎǙǍǀä ǏǑǤǖǤ

300

137

(1 572 524)

(468 069)

æǐnjǎ ǓǙǎǍǑǛǗǙǔǤâ NJǎǙǎǡǎǓǛǀä ǓæNJǎǧǀ (ljǐljǧǤ)

138

(4 049 245)

(1 804 500)

020

âljǙljǏljǛǤǖǤä âǗǐàljǔǤǚǤ

4

Ǜæǔǎǖnjǎǖ ǚǤǒljâǤ

021

NJǧǍǏǎǛǘǎǖ ǎǚǎǘ ljǒǤǙǤǚǜ: ǛæǔǎǖnjǎǖǓǛǚ

022

 

6

ǗǘǎǙljǟǑǨǔǤâ âǤǐǕǎǛǛǎǖ ǛêǚǓǎǖljâǛljǐlj âǗǐàljǔǤǚǤ

030

1 260 845 560 

ǑǖNjǎǚǛǑǟǑǨǔǤââǤǐǕǎǛǛǎǖǛêǚǓǎǖljâǡljâljǙljǏljǛǤǖǤä II âǗǐàljǔǤǚǤ

2 14 269

ljâǡlj âljǙljǏljǛǤǖǤä Ǜêǚǜǀ NJljǙǔǤàǤ, ǚǗǖǤä ǀǡǀǖǍǎ:

040

ǕljǛǎǙǑljǔǍǤâ ǎǕǎǚ ljǓǛǑNjǛǎǙǍǀ æǛǓǀǐǜ

041

ǖǎnjǀǐnjǀ âèǙljǔǏljNJǍǤâǛljǙǍǤ æǛǓǀǐǜ

042

èǐljâ ǕǎǙǐǀǕǍǀ NJljǚâlj ljǓǛǑNjǛǎǙǍǀ æǛǓǀǐǜ, ǏǎǙ

043

âljǙǏǤ ljǓǛǑNjǛǎǙǀǖ æǛǓǀǐǜ

044

NJǎǙǀǔnjǎǖ âljǙǤǐǍǤ æǛǎǜ

045

æǐnjǎǔǎǙ

046

ljâǡlj âljǙljǏljǛǤǖǤä ǀǚǛǎǖ ǡǤàǜǤ NJljǙǔǤàǤ, ǚǗǖǤä ǀǡǀǖǍǎ:

050

ǕljǛǎǙǑljǔǍǤâ ǎǕǎǚ ljǓǛǑNjǛǎǙǍǀ ǚljǛǤǘ ljǔǜ

051

ǖǎnjǀǐnjǀ âèǙljǔǏljNJǍǤâǛljǙǍǤ ǚljǛǤǘ ljǔǜ

052

èǐljâ ǕǎǙǐǀǕǍǀ NJljǚâlj ljǓǛǑNjǛǎǙǍǀ ǚljǛǤǘ ljǔǜ, ǏǎǙ

 

14 269

9ǓljǘǑǛljǔ

054

âljǙǤǐ (ǐljǒǕ NJǎǙǜ

055 056

050

æǐnjǎ ǛæǔǎǕǍǎǙ

ǙǎǐǎǙNjǛǎǙ

053

ǑǖNjǎǚǛǑǟǑǨǔǤâ âǤǐǕǎǛǛǎǖ ǛêǚǓǎǖljâǛljǐlj

NJæǔǀǖNJǎnjǎǖ ǛljNJǤǚ (ǏljNJǤǔǕljàljǖ ǡǤàǤǖ)

054

ǓljǘǑǛljǔǏǑǤǖǤ

500

èDzȄǵǶȄãáȄǰǵǮǻǻéǹȎâǩDzȄǹȄǵǭȄǴȄááȄǰǵǮǻȎ èDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼáçáȄáǻȄáǶȄǺǩǶȄǓǷǵǵǮǹǿDZȈǴȄáǮǵǮǺçDzȄǵ èDzȄǵǶȄãǰǩãǭȄǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǍȎǶǵçǾǩǵǮǭâǷǶǩǮǫdzåȁǮǺȎéDz dzǮãǺǮ

ljâǡljâljǙljǏljǛǤǖǤäâǗǐàljǔǤǚǤǛǜǙljǔǤ ǏǤǔàǤǎǚǎNJǀ ǯǩǶǩǵǩÝǭȎǺȎ

3

ǻǮãǬǮ ǎǚǎǘǛǀ Ǔǎǐǎäǖǀä ǚǗäǤǖlj

ǎǚǎǘǛǀ Ǔǎǐǎäǖǀä NJljǚǤǖlj

I

ǗǘǎǙljǟǑǨǔǤââǤǐǕǎǛǛǎǖǛêǚǓǎǖljâǡljâljǙljǏljǛǤǖǤä âǗǐàljǔǤǚǤ

1

ǚljǔǤâ ǚljǔǜàlj ǍǎǒǀǖnjǀǛljǐljǘljǒǍlj

010

ǛêǐǎǛǀǕǖǀä NJljǙǔǤàǤ, ǚǗǖǤä ǀǡǀǖǍǎ:

011

ǛǗǐǜ ǏÞǖǎljǕǗǙǛǑǐljǟǑǨ æǛǎǔǀǕǀ)

111

ˆljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǕÝǭǮǶDZǮǻǪǩǺáǩǹǵǩǺȄ˜ǕǕáȄǰǵǮǻdzǮǹǴǮǹȎǶȎãâǙ ǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáȄǰǵǮǻdzǮǹǴǮǹȎljǹǶǩǵȄǺdzǷǭǮdzǺȎǶǪçǰßǩǶǯǩßǭǩDzǭǩ ǺǮǶȎǵǻǮǴǮǽǷǶǭǩǹȄǶǩǾǩǪǩǹǴǩǺǼǴǩǹȄãȄǰǭȄǺçǹǩDzǵȄǰ

yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ y,ˆ,…,†ˆ“…yx‰xˆ“ Š˜£Ĩ˜ªyxŠ“ˆx… yx‰ˆ}|x‚Š†ˆ|“ħ †ˆ“…yx‰xˆ“ ĩ˜£³¤ĭ†~xy}‚†z ģÅÆÂÉÑÆÅÁËÓÏÑ „˜Ĭ©¦ª,,„īƒ“æǖǀǕǍǀ æǛǓǀǐǜnjǎ ǏÞǖǎ âǤǐǕǎǛǛǎǙǍǀ ǓæǙǚǎǛǜnjǎ ǡǤàǤǖǍljǙ

014

1 336 346 769

ÞǓǀǕǡǀǔǀǓ ǡǤàǤǖǍljǙ

015

âljǙǏǤǔljǖǍǤǙǜàlj ǡǤàǤǖǍljǙ æǐnjǎ ǡǤàǤǖǍljǙ

022

ǚljǔǤâ ǚljǔǜàlj Ǎǎǒǀǖnjǀ ǛljNJǤǚ ǡǤàǤǖ  ǏǗǔǍljǙǤ) ǛljNJǤǚ ǚljǔǤàǤ NJǗǒǤǖǡlj ǡǤàǤǖǍljǙ

100  

101

ǚljǔǤâ ǚljǔǜǍljǖ Ǔǎǒǀǖnjǀ ǛljNJǤǚ ǡǤàǤǖ ǏǗǔǏǗǔ)

200

ǏǤǔǍǤâ ǛljNJǤǚ ǏǗǔ)

300 

NJǩǺǪǼǾǬǩǴǻǮǹ

ǚǩǴDZǵǬǷǯDZǶǷǫǩljǴȅǵDZǹǩǖǼǹdzǩǺDZǵǷǫǶǩ

èDzȄǵǶȄãáȄǰǵǮǻǻéǹȎâǩDzȄǹȄǵǭȄǴȄááȄǰǵǮǻȎ èDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼáçáȄáǻȄáǶȄǺǩǶȄǓǷǵǵǮǹǿDZȈǴȄáǮǵǮǺçDzȄǵ èDzȄǵǶȄãǰǩãǭȄǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǍȎǶǵçǾǩǵǮǭâǷǶǩǮǫdzåȁǮǺȎéDz dzǮãǺǮ

072

æǐnjǎǔǎǙ

074

ljâǡlj âljǙljǏljǛǤǖǤä ǀǚǛǎǖ ǡǤàǜǤ NJljǙǔǤàǤ, ǚǗǖǤä ǀǡǀǖǍǎ:

080

âljǙǤǐǍǤ æǛǎǜ

081

NJljàljǔljǜǤǖlj ǛljNJǤǚ ǚljǔǤàǤǖǤä ǕæǔǡǎǙǀǖǀä æǐnjǎǙǜǀǖǀä ÞǚǎǙǀ

082 083

æǐnjǎǔǎǙ

084

âljǙǏǤ âǤǐǕǎǛǀǖǎǖ ǛêǚǓǎǖljâǛljǐlj âǗǐàljǔǤǚǤ

090

ǓljǘǑ

Ǜljǔ

Ǜljǔ

3

4

5

60

-13358

0

-13358

Ǚǎǐ ǎǙNj ǛǀǓ

NJæǔǀǖNJǎnjǎǖ ǘljǒǍlj

ǓljǘǑǛljǔǍǤä

NJljǙ ǔǤ

ǏǑǤǖǤ

àǤ

ǖǎnjǀǐnjǀ âèǙljǔǍljǙǍǤä âljǒǛljǏǑǤǖǤljâǡlj âljǙljǏljǛǤǖǤä ǓæNJǎǧǀ  ljǐljǧǤ 

1 260 845 560

911

ǎǚǎǘNJǎǙǜǓǎǐǎäǀǖǀä NJljǚǤǖlj ljâǡlj âljǙljǏljǛǤ

911

ǎǚǎǘNJǎǙǜǓǎǐǎäǀǖǀä ǚǗäǤǖlj ljâǡlj âljǙljǏljǛǤNJǩǺǪǼǾǬǩǴǻǮǹ

2

ǡǤàlj ǙǤǔ àljǖ ǓljǘǑ

NJljàljǔljǜljǻáǩǹǼȁȄǭDZǹǮdzǻǷǹǜǻǮǸǷǫǓǩǴdzǮǶǖȄǬǵǩǶǷǫDZȀ

5 950 000

071

ǕǎǖǡǀǓǛǀ ljǓǟǑǨǔljǙǍǤ ǚljǛǤǘ ljǔǜ

2 665 940

(17 830 812) (2 679 298) 020  

021

ǗǘǎǙljǟǑǨǔǤâ ǛljNJǤǚǛǤä NJljǙǔǤàǤ ǏǗǔǍljǙǤ)

1 2012 ǏǤǔǍǤä 1 âljäǛljǙǤǖlj ǚljǔǥǍǗ ǎǚǎǘ ǚljǨǚljǛǤǖǍljàǤ æǐnjǎǙǀǚ âljǒǛlj ǎǚǎǘǛǎǔnjǎǖǚljǔǥǍǗ ǏǤǔǍǤâ ǛljNJǤǚ (ǡǤàǤǖ) ǖǎnjǀǐnjǀ âèǙljǔǍljǙǍǤä âljǒǛlj

2012 ǏǤǔǍǤä 31 ǏǎǔǛǗâǚljǖǤǖljǚljǔǥǍǗ ǎǚǎǘNJǎǙǜǏǤǔǤǖǤä 1 âljäǛljǙǤǖljǚljǔǥǍǗ âljǒǛlj ǎǚǎǘǛǎǔnjǎǖǚljǔǥǍǗ ǖǎnjǀǐnjǀ âèǙljǔǍljǙǍǤ âljǒǛlj

0  

-

NJljàljǔljǜ

911

ǜǻǮǸǷǫǓǩǴdzǮǶǖȄǬǵǩǶǷǫDZȀ

ǚǩǴDZǵǬǷǯDZǶǷǫǩljǴȅǵDZǹǩǖǼǹdzǩǺDZǵǷǫǶǩ âǙâǩǹǯȄǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎãǯȄǴȄǻǩǵȄǰǭǩ ȯǪçDzǹȄßȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ

èDzȄǵǶȄãǩǻǩǼȄˆǙǼǾǩǶDZǪȎǹǴȎdzáǷǹȄ˜áǷßǩǵǭȄááǷǹȄ 

ǚǎǖǀǕǛǎǔǎǝǗǖǤ

23 503 799

âljǙǤǐ ljǔǜ

1 359 833 599 2 982 110

ǔnjǼǵDZǴǮǫ ǩǻȄǶǭǩßȄ ǎǼǹǩǰDZȈ çǴǻǻȄá ǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎǶȎã ǏǼǹǶǩ ǴDZǺǻ DZdzǩ ǯÝǶǮ ǺǩȈǺǩǻǻǩǶǼ ǽǩdzǼǴȅǻǮǻȎǶȎã çǯȄǵȄ ǽǩdzǼǴȅǻǮǻ ǭǮdzǩǶȄǽDZǴǷǴǷǬDZȈ ßȄǴȄǵȄǶȄã dzǩǶǭDZǭǩǻȄ ǎèǜ ǸǹǷǽǮǺǺǷǹȄ âǩDzǹǩǻæǵȎǹǪǩDzçǴȄǚǩááǩǩßǩǺȄ âǩǴDZǼǴǴǩǶȄã áǩDzǻȄǺǪǷǴǼȄǶǩǪǩDzǴǩǶȄǺǻȄáǩDzßȄǺȄǶǩǷǹǻǩáǻǩǺȄǸdzåãȎǴǩDzǻǩǭȄ

012 

013

NJljǚèǒǤǕǖǤäǓljǘǑǛljǔǤǍǑNjǑǍǎǖǛǛǎǙǍǀ (êǔǎǚǘljǒǍljǖǤ) Ǜæǔǎǜ

5 950 000

æǐnjǎ ǛljNJǤǚǛljǙǖǎǛǛǗ

ǏǗǔ

III âljǙǏǤâǤǐǕǎǛǀǖǎǖǛêǚǓǎǖljâǡljâljǙljǏljǛǤǖǤäâǗǐàljǔǤǚǤ

2

(3 284 060)

ǏljǔǘǤ ǘljǒǍlj

ǓǗǍǤ

060

(73 726 000)

ǯȄǴǭȄãǯǮǴǻǷáǺǩǶȄǶǩáǩǴȄǸǻǩǺáǩǶǯǩßǭǩDzǪǷDzȄǶȁǩ ǻǮãǬǮ

911

ljǓǟǑǨǔljǙǍǤä ǏÞǖǎ NJljǚâlj NJljàljǔǤ âljàljǐǍljǙǍǤä ǦǕǑǚǚǑǨǚǤ

11

ǕǎǖǡǀǓǛǀǓljǘǑǛljǔǍljàǤæǐnjǎǙǀǚǛǎǙǛǜǙljǔǤǎǚǎǘèDzȄǵǶȄãǩǻǩǼȄˆǙǼǾǩǶDZǪȎǹǴȎdzáǷǹȄ˜áǷßǩǵǭȄááǷǹȄ 

ÄÈÐÅÊÒÎÐ-ÁÀÑ ÐÅÄÀÊÒÎÐ }¨™¦£˜ªĭx„}…

5 950 000

1 268 280 398

âǙâǩǹǯȄǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎãǯȄǴȄǻǩǵȄǰǭǩ ȯǪçDzǹȄßȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ

kx‰Šx…xxĭx„“v ›˜ŸªL¥LĦ¨œ˜¢® ·©³v ž˜«˜§¢¨°L£L›L°¢ª«£L ©¨L¢ª©ªL›L

-

1 261 836 694

ljâǡlj âljǙljǏljǛǤǖǤä Ǜêǚǜǀ NJljǙǔǤàǤ, ǚǗǖǤä 1 ǀǡǀǖǍǎ:

010

æǛǓǀǐǀǔnjǎǖ æǖǀǕǕǎǖǓæǙǚǎǛǀǔnjǎǖ âǤǐǕǎǛǛǎǙǍǀä æǐǀǖǍǀǓ âèǖǤ

èDzȄǵǶȄãǩǻǩǼȄˆǙǼǾǩǶDZǪȎǹǴȎdzáǷǹȄ˜áǷßǩǵǭȄááǷǹȄ 

3

âǗǐàljǔǤǚǤ

ǎǚǎǘǛǀ Ǔǎǐǎäǖǀä NJljǚǤǖlj

âǙâǩǹǯȄǵDZǶDZǺǻǹǴȎǬȎǶȎãǯȄǴȄǻǩǵȄǰǭǩ ȯǪçDzǹȄßȄǵǮǶǪǮdzȎǻȎǴǬǮǶ

(13358)

ǜǻǮǸǷǫǓǩǴdzǮǶǖȄǬǵǩǶǷǫDZȀ

ǏǗǔ ǓǗǍǤ

5 950 000

1268280398

ǚǩǴDZǵǬǷǯDZǶǷǫǩljǴȅǵDZǹǩǖǼǹdzǩǺDZǵǷǫǶǩ

ǓæǙǚǎǛǓǀǡǛǎǙ ljǛljǜǤæǖǀǕǍǀ æǛǓǀǐǜǍǎǖ ǏÞǖǎ ǓæǙǚǎǛǀǔnjǎǖ âǤǐǕǎǛǛǎǖ ǛêǚǓǎǖ ǓǀǙǀǚ

ljǻáǩǹǼȁȄǭDZǹǮdzǻǷǹ

053

âljǙǏǤ ljǓǛǑNjǛǎǙǀǖ ǚljǛǤǘ ljǔǜ

ǏljǙàǤǔǤâǓljǘǑǛljǔ

NJǩǺǪǼǾǬǩǴǻǮǹ

 

5

1

-

(364 562)

ǚljǔǤâ NJǗǒǤǖǡlj ǕǀǖǍǎǛǛǎǕǎǔǎǙǍǀä ǓæNJǎǧǀ (ljǐljǧǤ) ǗǘǎǙljǟǑǨǔǤâ âǤǐǕǎǛǛǎǖ ǛêǚǓǎǖ ljâǡlj

3

ǀǀǀâǤǚâljǕǎǙǐǀǕǍǀǕǀǖǍǎǛǛǎǕǎǔǎǙ

ljǻáǩǹǼȁȄǭDZǹǮdzǻǷǹ

(5 950 000)

ǎǚǎǘǛǀ Ǔǎǐǎäǖǀä ǚǗäǤǖlj

ǏǗǔ ǓǗǍǤ

ǓæǙǚǎǛǓǀǡǛǎǙǍǀä ljǛljǜǤ

135

40 329

ljȈáǻǩǴßǩǶǯȄǴǭȄãǯǮǴǻǷáǺǩǶȄǶǩáǩǴȄǸǻǩǺáǩǶǯǩßǭǩDzȄǪǷDzȄǶȁǩ ǻǮãǬǮ

013

æǐnjǎ ǍǎNJǑǛǗǙǔǤâ NJǎǙǎǡǎǓǛǀä ǓæNJǎǧǀ (ljǐljǧǤ)

ǕǀǖǍǎǛǛǎǕǎǔǎǙ ǏÞǖǎǓljǘǑǛljǔ

NJljǔljǖǚ ǏǗǔǏǗǔ)

1 359 833 599 2 982 110

ǓǙǎǍǑǛǗǙǔǤâ NJǎǙǎǡǎǓǛǀä ǓæNJǎǧǀ (ljǐljǧǤ)

ǀǀèǐljâǕǎǙǐǀǕǍǀljǓǛǑNjǛǎǙ ǖǎnjǀǐnjǀ âèǙljǔǍljǙ

012

911

NJǎǙǀǔnjǎǖ NJǗǙǤǡljâǤ âǤǚâlj ǕǎǙǐǀǕǍǀ æǐnjǎ ljǓǛǑNjǛǎǙ

ǗǘǎǙljǟǑǨǔǤââǤǐǕǎǛǛǎǖǛêǚǓǎǖ ljâǡljâljǙljǏljǛǤ

ǛljNJǤǚǛljǙǕǎǖǡǤàǤǖǍljǙǎǚǎNJǀ

1 261 836 694

NJljǚâljǍljǍǎNJǑǛǗǙǔǤâ NJǎǙǎǡǎǓ âǗǙǔljǙ

115 117

ǍǎNJǑǛǗǙǔǤâ NJǎǙǎǡǎǓǛǀä ǓæNJǎǧǀ (ljǐljǧǤ)

ljǓǛǑNjǛǎǙ ǀâǤǚâljǕǎǙǐǀǕǍǀljǓǛǑNjǛǎǙ

114

ǙǎǐǎǙNjǛǀ ǗǙǖǤǖlj ǓǎǔǛǀǙǜ

ljǒǖljǔǤǕ ǓljǘǑǛljǔǤǖǤä ǓæNJǎǧǀ ljǐljǧǤ) 2 NJljǙǔǤàǤ, ǚǗǖǤä ǀǡǀǖǍǎ:

ǎǚǎǘǛǀ Ǔǎǐǎäǖǀä NJljǚǤǖlj

ǎǚǎǘǛǀ Ǔǎǐǎäǖǀä

èDzȄǵǶȄãáȄǰǵǮǻǻéǹȎâǩDzȄǹȄǵǭȄǴȄááȄǰǵǮǻȎ èDzȄǵǭǩǺǻȄǹǼáçáȄáǻȄáǶȄǺǩǶȄǓǷǵǵǮǹǿDZȈǴȄáǮǵǮǺçDzȄǵ èDzȄǵǶȄãǰǩãǭȄǵǮdzǮǶǯǩDzȄljǺǻǩǶǩáǍȎǶǵçǾǩǵǮǭâǷǶǩǮǫdzåȁǮǺȎéDz dzǮãǺǮ

113

NJljàlj NJǎǙǀǔnjǎǖ æǛǎǔǕǎǒǛǀǖ ǚǗǕljǔljǙàlj ǙǎǐǎǙNjǛǎ

ǓǎǐǎäǍǎnjǀ ǘljǒǍlj/ǐljǔljǔ NJljǙǔǤàǤ ǍǑNjǑǍǎǖǍǛǎǙ (êǔǎǚ ǘljǒǍlj) ljǓǟǑǨǔljǙǍǤä ǦǕǑǚǚǑǨǚǤ æǛǎǔǎǛǀǖ ǕǎǖǡǀǓǛǀ êǔǎǚǛǀǓ âèǙljǔǍljǙ

ǎǚǎǘNJǎǙǜǏǤǔǤǖǤä 31 ǏǎǔǛǗâǚljǖǤǖljǚljǔǥǍǗ

0

ljǻáǩǹǼȁȄǭDZǹǮdzǻǷǹ NJǩǺǪǼǾǬǩǴǻǮǹ

0

1 268 280 398

0

1 268 280 398

ǜǻǮǸǷǫǓǩǴdzǮǶǖȄǬǵǩǶǷǫDZȀ

ǚǩǴDZǵǬǷǯDZǶǷǫǩljǴȅǵDZǹǩǖǼǹdzǩǺDZǵǷǫǶǩ

ǚǎǖǀǕǛǎǔǎǝǗǖǤ ˆljǺǻǩǶǩ áǩǴǩǺȄ ǵÝǺǴDZǾǩǻȄǶȄã ǩǸǸǩǹǩǻȄ˜ǕǕljǺǻǩǶǩáǩǴǩǺȄǵÝǺǴDZǾǩǻȄ ǩǸǸǩǹǩǻȄǶȄãǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzáȄǰǵǮǻȁȎǴǮǹȎ ǺȄǪǩDzǴǩǺ ǯǮǵáǷǹǴȄááǩ áǩǹǺȄ dzéǹǮǺ ǰǩãǶǩǵǩǺȄǶ ˆǕǮǵǴǮdzǮǻǻȎdz áȄǰǵǮǻ ǻǼǹǩǴȄ˜ âǩǰǩáǺǻǩǶ ǙǮǺǸǼǪǴDZdzǩǺȄǶȄã ǐǩãȄǵǮǶljǹǶǩǵȄǺdzǷǭǮdzǺȎǶǷǹǵǩǴǩǹȄǶ ǪçǰǼǵÝǺǮǴǮǴǮǹȎǪǷDzȄǶȁǩǾǩǪǩǹǴǩǼéȁȎǶ ǺǮǶȎǵ ǻǮǴǮǽǷǶȄ ǶåǵȎǹȎǶ ǾǩǪǩǹǴǩDzǭȄ 

ÇÁÔÁÐÓÜÖÁÓÙÜ ģåĄìâæëÇÁÐÁĭ ÃÆÂÑÆÅÁËÓÏÑ ÓáĦáóáñÓĥÌÆÔĩÁÌÉÆà ÙÏÌÔÙÜÌÁÑ ÄġìíéñáÁÊÍÁĩÁÎÂÆÓ {ġ£™˜¨°³¥ĥ‚}ĭ““ ĭüíâáóÓÏĭÓÁÍīÑÁÓ ÁòöáóÑÁÊĭīÌ

ÁĩÁÓ¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÎĪñéòìáíĭīÒÐÁÎĩÁÌÉ Ó¼ÌÙ¼ÌÆÑ ÁíáîĨáìéĭÁÌÇÁÎÏà ÎĪñäġìÁÖÁÎĭÜÈÜ ÍĢåéîáÇÁĭÜÐ

ˁʳʯʧʫʮ౭ʺˏˁʶʫˀʫʶʿʫ͍ Астана қаласы әкімдігінің «Жұмыспен қамту орталығы» КМК-ге хабарласыңыз! Мекенжайы: Астана қаласы, Брусиловский көшесі, 17/3, Бизнес-орталық ғимаратының 2-қабаты. 104,5,14,34 автобустарымен келуге болады. Анықтама алу телефоны: 57-88-88.

ÂÀÑ ÄÈÇÀÉÍÅÐ

ÅôìáóĭÁÇÜÂÁÊ ÅÉÈÁÊÎÆÑÂÆÓ ĭÁÓÓÁÔÙÜÌÁÑ ÃæîæñáĭÁÂÉÆÃÁ ÁĬüìâæëÔģÌÉÆà ÆìóáêÎīÑĩÁÈÉÎ

ՆŠ†Š,ƒ, ‰Ī£ª˜¥‰},Ò

{˜Ÿªĭ˜Ÿ˜Ĭ©ª˜¥ˆ©§«™£ ¢˜©³¥³ĦxĬ§˜¨˜ª¤ ¥ ©ª¨£L›L¥œžªL¨¢£L§Ě{¢«Ģ£L›L™¨L£›¥ ˆœ˜¢® ·Ĭ¦£ž˜Ÿ™˜ £¨L¥LĦ§L¢L¨£¨L¤¥¢ĤŸĬ˜¨˜©³¥™Ĥ£L©«L°˜¨ª¤© {˜Ÿªkx©ª˜¥˜˜Ĭ°˜¤³v›˜ŸªL¨œ˜¢® ·©³¥³Ħ¢¦¤§´¶ª¨£L¢¦¨ª˜£³Ĩ³¥œ˜ª¨L£L§Ĭ˜ªª˜£œ³ËÆÈÆËÙ¼ÑÆÅÁËÓÏÑ — }¨¢ž˜¥‰ģŠ,„y}‚ ÁêäġìÔÁÊÒÏÃÁ

ĭÁÓÆÄÆÑÌÆÑ ÒáîåôĨáù Ó¼ÌÆËÏÃÁ

ÏñüîâæëĥÓÆÍīÑÁÓ ÇáêüĬÎÁĩÜÍÁÙ ÓÆѼÍÙ¼ÏÐÆÑÁÓÏÑ

„¢¥ž˜¡³¤³Ÿ „¢¥ž˜¡³¤³Ÿ x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³ ÅïòóüĬ¢Ĥ°©L ĭ˜™³£œ˜«™Ĥ£¤©L ª£¬˜¢© 

ÑáôùáîÅÏÒĭÏÇÁ ĠÊÌÆÒÓ¼ÑÔÙ¼ÖÁÓÙÜ ËġîáêüíÒģËÆÎ

Ә¨˜£³¤³ 15100 Ҙ§©³¨³©Ě Ҙ§©³¨³©Ě Âáòðáöáîá x©ª˜¥˜Ĭ˜£˜©³~Ī™˜¥¦š¢Ĥ°©L k€Ÿœ˜ª£´©ªš¦y„v~‰


12 Ě 

Ě 

ÒæêòæîâĄĬáñáùáçüì ÒæêòæîâĄòĢôĄñçüì

www.astana-akshamy.kz E-mail: info@a info@astana-akshamy.kz @aassttaanna@ a-aakkshamy.kz k

ǸǶǵǷǹ

ɶɧʇɸʃɧȱ Ȯȱʋɶɮʧɼȱ ɳʋɶɮʧɼȱ ʧʘʧʃɮɯ

ౢ˘ˣ˘೪˵́೮˵˟ˮˮˤ˳˾˧೪́ˣ́ʯ˘˲ˤˮ˘ʪˤ̆˳ ഉ˥˟ˬ˞˟˲˘˲˘˳́ˮ˞˘೦́ഉˬ˟˭ˮ˧೮೴ˣ˞˧˪ˢ೴ˣ ˵˟ˮˮˤ˳˾˧˳˧ˮ˧೮೪˘˵˘˲́ˮ˘ˮ˯˥́˱˵೵˲́˱ ˯˲́ˮ˘ˬ˞́͘ Зарина Майамиде өткен WTA турнирінің іріктеуінен өтіп және жарыстың екінші кезеңіне дейін жеткен болатын. Осы жетістігінің арқасында ол 105-орыннан 91-орынға бір-ақ көтерілді. Ал, басқа қазақстандық әйел теннисшілердің арасында Ярос-

лава Шведова 58-ден 55-орынға жоғарыласа, Галина Воскобоева аталмыш рейтингте бір саты төмендеп, қазір 64 орында тұр. Алғашқы үштікте Серена Уильямс (АҚШ), Ли На (Қытай), Агнешка Радванска (Польша) секілді мықтылар орналасқан.

ɯʁɮʅʈ

ȱɼ ɼʋʂʧʈȱɳ Ȯȱɼʋʂʧʈȱɳʋʁɮɯɫɯʇ

ƒ×ÛĈ×Ýĉ×ے ã×ÛåăĈ×þĀßÝ×ĈãÜĈăÝĉ× ͨʤ˳˵˘ˮ˘˘˲ˬ˘ˮ˞˘˲́ͩʧ˟˲˭˘ˮˤ̆˞˘഑˵˪˟ˮ˾ˤ˲˟˪˹ˤˮ˘ˬ˞́೮˘ˬ೦˘˾೪́ˢ˟˪˱˟Ͳ ˢ˟˛˧ˮ˞˟ˢ˟೮˧˳˪˟ˢ˟˵˵˧͘ʻ˟˭˧˳˙˯˪˳˾́ˬ˘˲́ˮ˘ˮϯ͗Ϯ˟˳˟˙˧˭˟ˮ˙˘˳́˭˵೴˳˪˟ˮ ˙˧ˣ˞˧೮ˢ˧˛˧˵˵˟˲ˢ˘˲˵́ˬ˘˥˹ˤˮ˘ˬˢ˯ˬ́ˮ˞˘ˢ˘ˮ˙˟˲˧˱͕ˢ˘ˮ˘ˬ́˳˶˞́೮˯೮˘˥ ˟˭˟˳˟˪˟ˮ˧ˮ೵೪೪˘ˮ˞˘˥͘ Шаршы алаңға алдымен Теміртас Жүсіпов пен немістер сапындағы румыниялық легионер Овиди Берсеану көтерілді. Кездесу қорытындысы бойынша, Теміртас өз қарсыласын қалпақпен ұрып алғандай болды. Ол Овидиден айтарлықтай қарсылық көрмеді. Кейін рингке «арландар» қатарынан Мейірболат Тоитов (56 келі) пен Асқат Уәлиханов (64 келі) шығып, Жүсіповтің жолын одан әрі жалғастыра алмады. Екеуі бірдей осы маусымдағы алғашқы жеңілістеріне ұшырады. Мейірболат ирландиялық Майкл Конланнан айласын асыра алмаса, Асқат Артем Харутюняннан таза ұтылды. Осылайша үш кездесудің қорытындысымен германиялықтар 2:1 есебімен алға шыққан болатын.

Кезек 75 және 91 келіге жеткенде үйде отырып тақымымызды қысқанымыз жасырын емес. Бүкіләлемдік бокс сериясындағы ең үздік боксшылардың бірі саналатын Деревянченко намысты қолдан бермей, Денис Радованмен арадағы жеңісті «арландардың» есебіне жаздырды. Жалпы есеп қайта теңескен уақытта 91 келі салмақтағы Василий Левит те шегінер жер жоқ екенін жақсы түсініп, командасына жеңіс сыйлады. Бұл жолы ол Артур Манды сан соқтырып кетті. Қос команданың арасындағы қарымта кездесу 5 сәуір күні Алматыда өтетін болды. Ол кезде боксшылар 52, 60, 69, 81 және +91 келі салмақтарда жұдырықтасады деп күтілуде. Алматыда өтетін жекпе-

жектің қарсаңында қос команданың бас бапкерлері қарымта кездесуге шығатын боксшылардың аты-жөндерін жариялады. Сергей Корчинский бұл жолы Мирас Жақыпов, Самат Бәшенов, Мейірім Нұрсұлтанов, Данабек Сужанов және Руслан Мырсатаев секілді күрзі жұдырықты жігіттерімізді шаршы алаңға шығармақшы. Егер қос кездесудің қорытындысы бойынша есеп тең аяқталар болса, 52 келідегі боксшылар қосымша кездесу арқылы жартылай финалға өтетін команданы анықтамақшы. Сондай күн туа қалса, «арландардың» намысы Ілияс Сүлейменовтің қолына өтеді. Бұл туралы клубтың ресми сайты хабар таратып отыр.

˃೴˲˪ˤ̆ˮ́೮ˁ˘˭˳˶ˮ ೪೪˘ˬ˘˳́ˮ˞˘഑˵˪˟ˮ˞ˣ̅˞˯Ͳ ˞ ˞˘ˮʧ˲˘ˮͲʿ˲ˤˢ˘˲́˳́ˮ˞˘ ೪˘ˣ˘ ೪˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ˞́೪ʫˬ˞˯˳ˁ˭˟˵˯˚ ˪೴˭˧˳ˢ೴ˬ˞˟˛˟˲˘˵˘ˮ˞́͘ Елдос негізгі кезеңде чех Павел Петриков, украиналық Денис Величенко, моңғол Гандболд Мунхтурды ұтса, жартылай финалда Әзірбайжан өкілі Илгар Мушкиевті таза жеңді. Дегенмен, ақтық сында ресейлік Беслан Мудрановқа иппон әдісімен (таза жеңіс) ұтылып қалып, күмісті қанағат етіп қайтты.

ʘɧɹɩɧʁʛȱʒʅɼɼɯɹɮɯʃȱʌʁʊʊʛɾȱ ɾʌʇɧʂɧȱɳɧʈɧɾʊɧʁɮʛ ˌ˘˥˙˘ˬ́˺˯˪˪˟˥˞˟ˮౢ˘ˣ˘೪˳˵˘ˮ೵ˬ˵˵́೪೪೵˲˘˭˘˳́ˮ́೮˙˘˱˪˟˲ˬ˧˪ ೪೵˲˘˭́ ഉˬ˟˭ ˙˧˲˧ˮ˾˧ˬ˧˛˧ˮ˟ ˞˘˥́ˮ˞́೪ ˲˟˵˧ˮ˞˟ ഑˵˪˧ˣ˧ˬ˟˵˧ˮ ˢ˯ˬ˞˘˳˵́೪˪˟ˣ˞˟˳˶ˬ˟˲˛˟˳˱˯˲˵˾́ˬ˘˲˞́೮˵˧ˣ˧˭˧ˮˢ˘˳˘೪˵˘˞́͘ ʽˮ́೮ ೪೵˲˘˭́ˮ˘ ˱˟˵˟˲˙˯˲ˬ́೪ ͨˁʶʤͩ ˪˯˭˘ˮ˞˘˳́ˮ˞˘ ഑ˮ˟˲ ˪഑˲˳˟˵˧˱ˢ೴˲˛˟ˮʶ˟˚ˤˮʪ˘ˬˬ˭̃ˮ˭˟ˮˢ˘೪́ˮ˞˘ˢ˘˲˘೪˘˵˵˘ˮ́˱ ೪˘ˬ೦˘ˮ˃˘ˬ೦˘˵ʮ˘˥ˬ˘˶˯˚˵˘˪˧˲˧˱˯˵́˲͘ Алғашқы оқу-жаттығу жиындары 20-25 сәуір күндері Астана маңындағы Мичурин базасында өтеді. Осыдан кейін Италия мен Францияға келесі жиындарға аттанатын негізгі құрам жасақталатын болады. Құрама команданың жолдастық кездесулерінің күнтізбесі: 29 сәуір, Тренто қаласы. Италия – Қазақстан 30 сәуір, Азиаго қаласы. Италия – Қазақстан 3 мамыр, Руан қаласы. Франция – Қазақстан 4 мамыр, Париж қаласы. Франция – Қазақстан 7 мамырда құрама әлем чемпионатының элиталық дивизионында өнер көрсету үшін Минскіге аттанады. Дайындаған: Нұрислам ҚҰСПАНҒАЛИ

35 (3092) 2014-04-01  
35 (3092) 2014-04-01  

АСТАНА АҚЩАМЫ №35 (3092) 1 сәуір 2014

Advertisement