Page 1


l eprogramme

l eVE NDRE DI1 9NOVE MBRE 9h00-10h00

Accuei l etpet i tdéj euner

10h0011h00

Conf ér ence“Act uai r e,s emet t r eàs oncompt e”

11h0012h00

At el i erAct uar i atàl ’ ét r anger

At el i erRet r ai t e

Mi di

13h0014h00

At el i erF i nanceAL M

14h0014h50

At el i erAs s ur anceVi e

S t anddesent r epr i s es 15h0015h50

16h0016h50

At el i erPr évoyanceS ant é

At el i erAs s ur anceNonVi e

At el i erRéas s ur ance

At el i erERM S ol vabi l i t éI I

L are vuei sf a-HORSSE RI E-Nove mbre201 0

9


I nt e r vi e w

RagnarNorbe rg: unnouve auche rche ural ' i sf a

Asf r om New Year 2011 RagnarNor ber g wi l l be hol di ng a Res ear ch Chai r atI SF A, Uni ver s i t yL yon1,s pons or ed by BNP Par i bas .He j us tr et i r edasPr of es s orofSt at i s t i csatL ondon Schoolof Economi cs ,a pos the t ook upi n 2000.Bef or et hi she wasa Pr of es s orofI ns ur ance Mat hemat i cs ,f i r s tatt he Uni ver s i t y of Os l o,t hen att he Uni ver s i t y ofCopenhagen. I n bet ween he hasbeen a Gues tPr of es s or atET HZ ur i chand t heUni ver s i t yofMel bour ne, t aughtatt heUni ver s i t y ofSt r as bour gandt he F r eeUni ver s i t yofBr us s el s ,andpai dl ongervi s i t s t oanumberofacademi ci ns t i t ut i onsi ncl udi ng Mos cow St at e Uni ver s i t y,St anf or d Uni ver s i t y, andt heUni ver s i t yoft heAegean.Hi sr es ear ch addr es s es a br oad r ange oft opi csi nr i s k t heor y,i ns ur ance mat hemat i cs( l i f eandnonl i f e) ,cr edi bi l i t yt heor y,f i nanci almat hemat i cs , and r el at ed ar easi ns t at i s t i csandpr obabi l i t y. Hei swel l known i nt he i nt er nat i onals ci ent i f i c and pr of es s i onal communi t i es as or gani z er ofmeet i ngs ,edi t orofacademi cj our nal s ,and s peaker i n conf er ences ,academi c depar t ment s , and l ear ned s oci et i es ar ound t he wor l d.

L are vuei sf a-HORSSE RI E-Nove mbre201 0

21


L E SP ARTE NAI RE S

DUF ORUM

Revue isfa #3  
Revue isfa #3  
Advertisement