Page 1

Partner in Examinering

Leverancier van vertrouwen


‘ De arbeidsmarkt vraagt om goed gekwalificeerd personeel. Scholing is daarbij onontbeerlijk. Maar wat is scholing waard als de leeropbrengsten niet transparant en waardevast zijn? De waarde van een diploma daalt, als de kwaliteit van examinering niet goed is. Als expert op het gebied van examinering is het onze ambitie om de leerinspanningen van schoolgaand, studerend en werkend Nederland te voorzien van de kenmerken Waardevol & Waardevast.’ – Kees de Jong, voorzitter Associatie

2


Leverancier van vertrouwen

De waarde van een diploma? De reputatie van uw branchevereniging, school of opleiding? Dat wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van examineren. Investeringen in het proces van examinering werpen snel vruchten af. De Associatie voor Praktijkexamens is graag uw partner in examinering. Of het nu gaat om toetstechnisch advies, toetsontwikkeling, logistiek of deskundigheidsbevordering van uw personeel. Wij zorgen voor vertrouwen in uw product.

Examendiensten 100% onafhankelijk, de hoogst gewaardeerde diploma’s, 50.000 schriftelijke en online examens per jaar. Dát is de Associatie in een notendop. Al 70 jaar is ons exameninstituut toonaangevend in de markt bij het maken én afnemen van examens. De Associatie ontwikkelt, examineert en corrigeert examens voor diverse vakgebieden. Onze expertise zetten wij inmiddels ook in voor derden. Wij zijn partner in examinering voor onderwijsorganisaties, opleidingsinstituten, brancheorganisaties, overheid en werkgevers. Wij adviseren niet alleen, u kunt ook de uitvoering met een gerust hart aan ons overlaten. U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten.

Advies & training • Advies kwaliteitsverbetering examinering Van analyses en toetstechnisch advies tot ondersteuning bij de inschaling NLQF. • Deskundigheidsbevordering Coaching, trainingen en workshops op het gebied van toetsing, examenafname en beoordeling. Uitvoering • Toetsontwikkeling & inhoudelijke uitvoering Ontwikkeling toetsen, correctie, nazorg. • Examenlogistiek Wij nemen het gehele logistieke traject van a-tot-z uit handen. • Overige diensten Van secretariële en bestuursondersteuning tot registerbeheer.

3


4


Kwaliteitsverbetering examinering

Maakt u uw eigen examenprogramma’s en examens? Dan is het goed om te weten dat u onafhankelijk advies kunt inwinnen. De Associatie biedt toetstechnisch advies en inhoudelijke ondersteuning.

Toetstechnisch advies De Associatie kan uw huidige toetsbeleid kritisch doorlichten. U krijgt een goed beeld van de sterke en zwakke punten in uw beleid. Wij adviseren in en begeleiden bij de onderstaande onderwerpen. • De ontwikkeling van toetsbeleid • De controle van de eind- & toetstermen en de toetsmatrijs van uw examens • Toetstechnische analyse van vragen en toetsen • De ontwikkeling van eind- en toetstermen • De ontwikkeling en het gebruik van een toetsmatrijs • Het vertalen van de toetsmatrijs naar examens. Keuze type examinering Begeleiding bij de keuze in type examinering: competentiegericht, schriftelijk, online of mondeling.

Analyse, rapportages en advies Benieuwd hoe uw toetsen uitpakken? Wij verzorgen analyses en rapportages over afgenomen examens inclusief een praktisch advies. Hiermee kunt u uw examinering en procedures verbeteren. • Verslaglegging examenrondes • Kwalitatieve analyse van gebruikte toetsvragen Hoe hoog is de score per vraag? Valt dat binnen acceptabele normen? • Feedback aan kandidaten over de fout beantwoorde vragen • Gemiddelde score per eindterm • Advies over verbetertrajecten in toetsing. Inschaling NLQF Bij wettelijk erkende diploma’s is het duidelijk welk opleidingsniveau een gediplomeerde heeft. Maar bij non-formele opleidingen, diploma’s en certificaten is dit niet helder. Dat kan anders. De Associatie ondersteunt u graag bij de inschaling binnen het NLQF. Inschaling toont objectief aan tot welke leerresultaten uw (non-formele) opleiding leidt. Helderheid over het behaalde eindniveau biedt grote meerwaarde. Werkgevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn, u beschikt over een solide verkoopargument. Externe deelname aan examencommissies De Onderwijsraad adviseert om externen te betrekken bij de examinering. Dit vergroot de legitimiteit en betrouwbaarheid. Immers, met externe leden neemt het onafhankelijke karakter van de examencommissie toe. De Associatie beschikt over de vereiste toetsdeskundigheid en kan optreden als extern lid van uw examencommissie.

5


Deskundigheidsbevordering: training & workshops

Examinering is een vak apart. Ons vak. Daarom biedt de Associatie trainingen en workshops op het gebied van toetsontwikkeling, examenafname, examenlogistiek en nazorg. Onze trainingen en workshops zijn maatwerk, afgestemd op uw doelen, het niveau van uw medewerkers en branche. Een greep uit ons trainingsaanbod: Toetsconstructeurs en examencommissies Leer alles over toetstechnieken: online, schriftelijk, mondeling en competentiegericht. • Training Ontwikkelen leerdoelen en toetsvormen In deze opleiding leert u functieprofielen te ‘vertalen’ in eind- en toetstermen. Hierna volgt de keuze voor de leerdoelen en de toetsvormen. • Training Examencommissies ° Taken en verantwoordelijkheden van examencommissies ° Positionering examenprogramma, niveau aanduiding ° Opstellen examenprogramma’s en toetsmatrijzen ° Beoordelingswijze en -norm vaststellen ° Examenprotocollen opstellen ° Toetsing organiseren en toetsresultaten analyseren ° Klachten en bezwaren. 6

• Training Ontwikkelen van vragen en toetsen ° Opstellen leerdoelen, indeling in taxonomieën ° Ontwikkelen van meerkeuze- en open vragen ° Competentiegericht toetsen ° Antwoordmodellen, normering en cesuur. • Training Online examinering ° Ontwikkelen van online examens ° Ontwikkelen van examenvragen ° Soorten gesloten vragen ° Het opzetten van een vragenboomstructuur voor een itembank ° Het optimaal inzetten van een digitaal toetssysteem ° Gebruik van toetssoftware. • Training Taalniveau Europa heeft zes verschillende taalniveaus: van A1 tot C2. In deze training leert u niet alleen de taalniveaus herkennen. U leert ook hoe u het juiste taalniveau toepast bij het construeren, beoordelen en vaststellen van examens. • Training Evaluatie Deze training behandelt de statistische evaluatie van toetsen en examens. Daarnaast leert u op een goede manier feedback geven aan opleiders en cursisten.


Surveillanten en examenleiders Het afnemen van een examen en de surveillance vraagt om expertise. Wat zijn de juiste procedures? Hoe zorg ik voor goed toezicht en hoe signaleer ik fraude? Uiteraard is er ook aandacht voor de controle van examenopgaven en -middelen en het omgaan met onregelmatigheden. Na de training Surveillanten en examenleiders beheersen uw medewerkers de kneepjes van het vak. Correctoren Voor correctoren bieden wij de training Beoordelen (corrigeren) van examens. Onderstaande onderwerpen komen aan de orde: • Het objectief en efficiënt beoordelen van examens • Het toepassen van het antwoordmodel • Het bepalen van de cesuur • Ontdek de valkuilen bij beoordelen. Workshops op maat Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om alleen bepaalde onderdelen uit de genoemde trainingen te volgen. In overleg ontwikkelen wij een workshop op maat.

7


8


Inhoudelijke uitvoering

De Associatie kan de examinering voor u uit handen nemen. Van a-tot-z of alleen op bepaalde onderdelen. Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat onze uitvoering voldoet aan de wet- en regelgeving binnen uw branche.

Vaststellen toetsbeleid De Associatie helpt u bij de ontwikkeling en professionalisering van uw toetsbeleid en toetsen. U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten. • Opstellen toetsbeleid • Opstellen eind- & toetstermen en toetsmatrijzen • Vaststellen examens en correctiemodellen op basis van een toetsmatrijs • Examenontwikkeling: we vertalen de toetsmatrijs naar examens. Examenontwikkeling Bij het maken van examens draait het maar om één ding. U wilt zeker weten dat met het behalen van een examen de leerdoelen zijn behaald. De Associatie ontwikkelt toetsen die passen bij de toetsmatrijs en aansluiten op uw specifieke situatie. Of het nu gaat om schriftelijke examens voor financiële professionals of praktijkopdrachten voor technisch personeel. Wij leveren elke gewenste examenvorm. Van schriftelijke en mondelinge examens tot praktijkopdrachten, meerkeuzevragen en online examens. Daar horen uiteraard ook passende correctiemodellen bij.

Correctietraject Uw correctietraject? Dat geeft u natuurlijk niet zomaar uit handen. U wilt erop kunnen vertrouwen dat de correcties snel en secuur worden uitgevoerd. Dan bent u bij de Associatie aan het goede adres. Onze inhoudelijke expertise op het gebied van corrigeren én het correctieproces staan als een huis. Onze correctoren voeren met uiterste precisie de correcties uit en stellen de uitslagen vast. Onze processen zijn waterdicht. Functiescheiding zorgt voor absolute betrouwbaarheid. Wat resulteert in vertrouwen in uw examens. Nazorg De uitbesteding van de examenontwikkeling en het correctietraject staan niet op zichzelf. Ook de nazorg moet goed geregeld zijn. De Associatie regelt het inzageproces en behandelt volgens strakke procedures de klachten, bezwaren en beroepen. Uitvoering van analyses Als u uw examinering uitbesteedt, ontvangt u uiteraard ook rapportages over de afgenomen examens. We leggen verantwoording af over de kwaliteit van de examens en de correctiemodellen. Daarbij betrekken we ook de mening van de examenkandidaten. Dit vindt u terug in een rapportage over het aantal inzagen, klachten en bezwaren.

9


10


Examenlogistiek

Het afnemen van examens? Daar komt heel wat voorbereiding en logistiek bij kijken. Van de communicatie met kandidaten tot aan het regelen van de locaties en de surveillance. Besteedt u liever uw energie en tijd aan uw eigen kernactiviteit? Dan nemen wij graag de gehele examenlogistiek voor u uit handen. • Kandidatenregistratie en -administratie Collectieve en individuele inschrijvingen, inning examengelden en uitslagverzending. • Examenafname Examenafname is mogelijk op verschillende vaste locaties in het land, maar ook in-company. Desgewenst regelen wij surveillanten op uw locatie.

• Inzage klachten- en bezwaarprocedures Laat de behandeling van aanvragen voor inzagen, klachten en bezwaren met een gerust hart aan ons over. Ook verzorgen wij rapportages en adviseren wij u over uw procedures. • Klantcontact U kunt het contact met uw kandidaten (website, e-mail en telefoon) volledig uitbesteden. Desgewenst handelen wij uit naam van uw organisatie.

Extra ondersteuning nodig? Naast de examenlogistiek kunt u ons ook inschakelen voor andere, vakgerelateerde diensten zoals: • secretariële ondersteuning; • bestuursondersteuning; • registerbeheer en -ontwikkeling.

• Toetssoftware Bij online examens levert de Associatie de toetssoftware en – indien gewenst – de toetslocaties.

11


12


Onze meerwaarde

Als u een partner zoekt voor examinering, kiest u uiteraard niet voor de eerste de beste. We zetten onze meerwaarde graag voor u op een rij.

4. Gedragscodes NRTO Wij committeren ons aan de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

1. Inhoudelijke expertise De Associatie is al ruim 70 jaar expert in examenontwikkeling, -logistiek, correctie en nazorg. Bij de Associatie werken toetsconstructeurs, correctoren, surveillanten en andere toetstechnische experts.

5. Toezicht onderwijsinspectie Een groot aantal van onze examens staat onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat is bij deze examens verplicht. Ons kwaliteitsbeleid is er echter op gericht dat al onze examens aan deze eisen voldoen. Ook als het ministerie deze verplichting niet oplegt.

2. Ervaring met grote aantallen Wij nemen 50.000 examens per jaar af op locaties verspreid door heel Nederland. 3. Hoogste kwaliteitsniveau Kwaliteit is een speerpunt in ons beleid. Dit uit zich in: - periodieke scholing en training van onze experts; - een eigen kwaliteitsafdeling en uitstekend kwaliteitsmanagementsysteem; - periodieke meting van klanttevredenheid en bijsturing.

6. Onafhankelijke toetsing, hogere marktwaarde Kiest u ervoor om uw examinering aan ons uit te besteden? Dan vergroot u hiermee ook de marktwaarde van uw diploma's. Immers, de onafhankelijke toetsing van uw examens is voor 100% gewaarborgd.

13


Opdrachtgevers & praktijkvoorbeelden

Wij rekenen niet alleen onderwijsorganisaties en opleidingsinstituten tot onze opdrachtgevers. Ook brancheorganisaties, overheid en werkgevers doen een beroep op onze expertise. Een aantal praktijkvoorbeelden op een rij:

• Wat voor een taal? De Associatie verzorgt al jarenlang de examens voor vertalers en tolken in exotische talen als Dari, Kermandji en Sorani. • Hbo-examens In opdracht van een cluster van hbo-instellingen levert de Associatie de examens, het correctietraject en de nazorg van de kernvakken uit de hbo-opleiding. • Overheid Voor een grote overheidsinstantie ontwikkelen onze toetsconstructeurs toetsvragen voor de itembank. Ambtenaren krijgen zo steeds nieuwe en actuele vragen voorgelegd. • Brancheorganisaties De cao van de uitzendbranche vereist dat bepaalde functionarissen over specifieke vaardigheden en kennis beschikken. In opdracht van de brancheorganisatie verzorgen wij het volledige logistieke traject. Alles onder hun eigen label. Daarnaast adviseren onze experts over het branchespecifieke toetsbeleid en hun examens. Uiteraard leveren wij ook de analyses en rapportages. 14

Eigen label? Of ‘powered by’? Sommige opdrachtgevers kiezen ervoor om de Associatie ‘zichtbaar’ in te zetten. Het voordeel hiervan? Het is direct helder dat zowel de onafhankelijkheid als de kwaliteit van examinering zijn gewaarborgd. Een uitbreiding van uw logo met ‘powered by Associatie’ behoort tot de mogelijkheden. Wij kunnen echter ook opereren onder uw eigen label. Dit houdt in dat de Associatie onzichtbaar blijft en alle werkzaamheden namens de opdrachtgever worden verricht. Kwaliteitsverbetering onder uw eigen label dus.


Meer weten? Wilt u de kwaliteit van uw examens verbeteren? Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers op 033 - 461 21 59 of via sales@associatie.nl.

15


‘ De waarde van een diploma? Dat is een optelsom van de kwaliteit van de opleiding en van de examinering.’ – Een diploma van waarde, Onderwijsraad (2010)

De Associatie voor Praktijkexamens Hardwareweg 7A 3821 BL Amersfoort T (033) 461 21 59 F (033) 465 24 56 E Amersfoort@associatie.nl www.associatie.nl

Associatie, partner in examinering  

Brochure van de Associatie voor Praktijkexamens. De Associatie biedt examendiensten voor opleiders, brancheorganisaties, overheid en werkgev...