Page 1

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!


Ciutat& Vila& Jardí& ( D O B L E

s e n t i t )!

A!l’entrada!del!carrer,!tan!si!es!vé!de!la!NJII!com!de!Teià,! els!!senyals!que!ens!avisin!que!el!carrer!es!de!doble!senOt,! que!a!més!limiO!la!velocitat!i!la!prohibició!de!circular!els! vehicles!que!pel!seu!volum!o!longitud!i!que!no!puguin! maniobrar!a!la!sorOda!al!final!del!carrer.!!!!

La# circulació# de# vehicles# per# el# carrer# Ciutat# Vila# Jardí,# entre# l’Avinguda# Kennedy# i# el# carrer# Mare# de# Déu# de# Núria,# s’ha# converBt#darrerament#en#fortament#perillosa,#en#especial#per#els#vianants.# En#primer#lloc,#és#un#carrer#de#dues#direccions##que#és#usat#especialment#per#entrar#al#Masnou#per#els#vehicles#procedents#de# Teià,#no#te#cap#senyal#de#limitació#de#velocitat#i#les#voreres#són#molt#estretes#que#inclòs#en#alguns#llocs#és#impossible#passarLhi.# Degut#a#la#manca#de#qualsevol#limitació#de#velocitat,#els#que#hi#circulen#ho#fan#a#velocitats#inadequades.# Hom# pensa# que# s’hauria# d’instalNlar# algun# sistema# que# limités# la# velocitat,# tan# sigui# amb# cartells# limitadors# com# amb# plataformes#reductores#de#la#velocitat.# Com#a#exemple,#al#Masnou#tenim#dos#carrers:# Avinguda#Kennedy:#Entre#el#pont#de#l’autopista#de#Teià#i#la#carretera#Nacional#II,#hi#ha#vuit#senyals#limitadores#de#velocitat#(5# de#40#per#hora,#1#de#30#i#2#de#20),#a#més#de#cinc#plataformes#reductores.#És#clar#que#és#una#zona#perillosa#per#ser#zona#escolar,# però#per#Vila#Jardí#també#hi#passen#molts#escolars#i#joves#que#retornen#de#les#escoles#i#de#la#zona#esporBva.# Carrer#Sant#Felip:#Al#carrer#Sant#Felip,#paralNlel#a#la#carretera#Nacional,#també#hi#ha#alguns#senyals#limitadores#de#sols#poder# circular#a#40,#a#més#de#dues#plataformes#reductores.#

EL&SENYAL&de&zona&de&circulació&“PACIFICADA”!!hi!!ha!de!ser!forçadament!per! protegir! als! vianants! que! es! veuen! forçats! a! baixar! de! les! voreres! degut! als! obstacles!que!hi!ha!i!NO&queda!amplada!per!caminar.! EL& SENYAL& STOP& ha& d’estar& a! la! cruïlla! amb! el! “torrent”! (Mare! de! Déu! de! Núria),! per! evitar& la& acceleració,! dels! cotxes! i! les! motos,! abans& de& la& pujada.!

2


Cruïlla!

Ciutat&Vila&Jardí&–&Mare&de&Déu&de&Núria! UN&cotxe&està&aparcat.&&& Quan! s’arriba! a! la! cruïlla! el! vehicle! s’ha! de! situar! al! centre! de! la! via! privant! el! pas! al! cotxe! que! ve! frontalment! o! del! carrer! de!l’esquerra.!!

Repintar&&STOP,&pas!de!vianants!i! Prohibir&aparcar&en!un!espai! d’uns!metres!prudencials.!

Els&senyals!de!limitació!velocitat! Els&senyals!de!zona!de!pacificació! i!!!el&senyal!STOP&...!!a!la!cruïlla?! El&SENYAL&de&zona&de&ciculació&“PACIFICADA”!hi!de!ser!forçadament!per!evitar!als!vianants!que!es! veuen!forçats!a!baixar!de!les!voreres!degut!als!obstacles!que!hi!ha!i!queda!amplada!per!caminar.! El& SENYAL& STOP& ha& d’estar& a! la! cruïlla! amb! el! “torrent”! (Mare& de& Déu& de& Núria),! per! evitar& l’aceleració,!dels!cotxes!i!les!motos,!abans!de!la!pujada.!

3


Ciutat&Vila&Jardí&(SorZdes&dels&garatges)!

4 fotos consecutives per poder visualitzar l’escena del que podria passar.

Com es pot comprobar és l’aproximació al canvi de rasant del carrer Ciutat Vila Jardí.

El pendent és molt fort i no permet veure la baixada fins que el vehicle no arriba a poc metres del cim.!! La fletxa vermella és el pas de sortida de cotxes d’un grup de 4 cases que està a pocs metres del cim quasi quan es comença abaixar . De fet no es veu ni es pot intuir que existeix aquesta sortida, el risc de col·lisió és molt elevat.! Amb la fletxa verda s’indica una sortida del garatge que els cotxes, furgonetes o camions aparcats no permeten la visió fins que la part davantera o la part del maleter no sobre surt de la fila de vehicles estacionats. ! La visió del cotxe que baixa no és bona fins que no ha superat el cim.

OPCIONS : Senyalització avisant del perill per la immediata sortida dels garatges. Canviar de vorera la senyalització per l’aparcament Raonament: A la vorera esquerra hi ha 3 guals més que a la dreta. Per tant més espai per aparcament. Mès nitidesa per la visió dels vehicles que surten o entran dels garatges.

A mitja pujada del carrer a la vorera esquerra hi ha un banc que dificulta poder obrir la porta del conductor

4


Neteja I CONTENIDORS !

Al!capdemunt!del!carrer!Artesa!de!Segre,!a!poca!distància!del!“Parc!dels!Vivers”!sota! del!pont!de!l’autopista,!que!deu!ser!TEIÀ,!hi!ha!un!grup!de!contenidors!amb!un!entorn! molt!agradable,&endresat&i&net.!! A! la! part! oposada! del! “parc”,! la! cantonda! del! carrer! Pep! Ventura! ni! ha! un! altre! de! grup! de! contenidors,!és!ja!en!El!Masnou,el!seu!entorn!és!:! fasZgós,&desagradable,&desendreçat,&i&molt&BRUT.& Això&NO&és!un!problema!de!manca!de!DINERS,&és& una& falta& sanitària,& higiènica,& i& de& voluntat& de! l’ofici!!de!la!brigada!de!neteja&i&menyspreu&cap&els& veïns&i!per!extensió!a&tots&els&Masnovins.&!

5


PODA TARDOR 2012!

S’està!apropant!l’època!de!la!poda!d’arbres!però!serà!com!cada!any!?! Els!“platans”!del!carrer!Cusi!i!Fortunet!(anOga!carretera!de!TEIÀ)!SI!o!NO!?& Caldria!fer&les&gesZons&perOnents!a!la!Diputació!reiterant!que!fa&molts& anys!que!no!es!te!cura!d’aquests!arbres!i!les!molèsOes!que!ocasionen! als!veïns,!cal!veure!els!seus!paOs,!totes!les!branques!invadeixen!les! Vivendes.! Els!arbres!estan!malalts,!les!fulles!cauen!des!de! la! primavera! i! els! diumenges! de! l’esOu! fa! vergonya& i& es& perillós,! perquè! amb! la! humitat! es!fàcil&relliscar.& El& mateix& perill& pel& vianant,! es! troba! en! el! carrer&Ciutat&Vila&Jardi&degut!al!problema!i!a!les! fortes!pendents!de!les!voreres.!

diumenge&5&de&agost&de&2012&11:03& carrer&Cusi&i&Fortunet&&

De& qui& serà& la& RESPONSABILITAT& en& el& cas& de& les& & caigudes& amb& GREUS&LESIONS&?&&&& 7


SOTA PONT D’AUTOPISTA El PILÓ de GRAVA TEIÀ o EL MASNOU! Qui!es!el!responsable!?! QUI&EL&VA&PORTAR&?& Qui&l’ha&de&treure?& QUAN

el

TREURAN

?

El&piló&de&grava&és&la&llavor&i&atracció&pels&altres&pilons&que&creixent&al& seu&voltant.&

9


ARTESA DE SEGRE Diputaci贸!

Aig眉es del Ter A.C.E.S.A.

!

A.C.A. PER QUAN . . . ?

Qui es el responsable ?

9.1$


$ Una$comissió$de$la$Junta$va$ser$atesa$pel$Regidor$d'Urbanisme$$ Sr.$Eduard&Garcia$acompanyat$pel$Sr.$Silvestre&Sensat,$i$s'ens$va$ informar$que$el$13$d'octubre$de$2011,$la$Junta$de$Govern$Local$va& aprovar$inicialment$el&projecte&d'urbanització$del$carrer$ Artesa$de$Segre.$ $

L'espai$estarà$dotat$de$vorera$en$el$cantó$de$mar,$delimitant$el$ parc$dels$Vivers$i$d'una$amplada$de$2$metres,$amb$arbrat$a$base$ de&Lledoners,$il·luminat$per$faroles$de$6$metres$d'alçada$amb$la$ curvatura$per$poder$dona$llum$a$tota$l'amplada$del$carrer.$ $

El$paviment$serà$del$material$rugós$i$adherent$adequat$$per$ evitar$el$efecte$lliscant$dels$vehicles$qui$circulin.$ $

El$carrer$serà$de$doble$direcció$i$es$senyalitzarà$les$limitacions$de$ velocitat,$pas$de$vianants,$etc.$ $

El$projecte$ja$aprovat$i$dotada&la&provisió&econòmica,$queda$ pendent$dels$informes$$i$autoritzacions$de$les$demès$ administracions$i$organismes$competents,$per$que$esdevingui$ aprovat$amb$caràcter$definitiu.$ $

Les&administracions&son&quatre:$ $

1.$P$La&Diputació$que$te$implicació$pel$carrer$Cusí$i$Fortunet$(Carretera&antiga&de&Teià)$$ $

2.$P$Aigües&del&Ter,$degut$a$la$canonada$que$passa$per$sota$de$l'autopista$$ $

3.$P$ACESA,$el$carrer$Artesa$de$Segre$està$per$sota$d'un$tam$de$l'autopista$ $

4.$P$ACA$(Agència&Catalana&de&l'Aigua)$com$entitat$gestora$del$Torrent&d'Ase$(Av.$Mare$de$Dèu$de$Nùria).$ $ $

1 ANY despres COM ESTA TOT EL TEMA? $

9.1.1$$

REVISIÓ SETEMBRE 2012  
REVISIÓ SETEMBRE 2012  

Recull de incidencies no solventades en el transcurs del any 2.012

Advertisement