Page 1

A ssociació                                                                                                                                                            Circular  n.  10   V eïns   V ila Jardí S ta. Madrona   Apartat de correus 80 08320 EL MASNOU associacioveinsvjsm@gmail.com

Benvolguts  veïns  /veïnes,   De  nou  ens  posem  en  contacte  amb  vosaltres  per  donar-­‐vos  a  conèixer  les  gestions  que  hem  dut  a  terme  en  el   darrer  any.   Com   us   hem   vingut   informant   en   anteriors   circulars   la   Junta   ens   vàrem   marcar   uns   objectius   a   treballar   per   aconseguir    la  millora  del  nostre  barri  i  són  aquests  pels  quals  hem  treballat.   • • • • • • •

Asfaltat del  carrer  Artesa  de  Segre.   Parc  dels  Vivers   Neteja  del  barri.   Pressió  de  l’aigua  (S.O.R.E.A.)   Bandes  d’insonorització  de  l’autopista.   Autobús  el  barri.   Semàfor  a  Vila  Jardí  amb  Mare  de  Déu  de  Núria.  

Hem afegit  dos  objectius  nous:   • •

L’aixecament que  estan  patint  molts  trams  de  voreres  degut  els  arbres   Pavimentació  de  la  vorera  del  carrer  Pep  Ventura  cantonada  Verge  de  Déu  de  Núria.  

Durant aquest   període   de   temps   hem   mantingut   vàries   reunions   amb   els   diferents   representats   de   l’Ajuntament.   S’ha  fet  un  seguiment  en  cadascú  dels  objectius  proposats,  dels  qual  us  donem  informació.   Asfaltat  Artesa  de  Segre   El   mes   de   gener   del   2012,   vàrem   ser   rebuts   pel   Regidor   d’Urbanisme   Sr.   Eduard   Garcia   i     pel   Sr.   Silvestre   Sensat,   se’ns   informa   que   el   13   d’octubre   de   2011,   el   projecte   d’asfaltat   estava   aprovat   i   que   tenien   els   diners   per   endegar  aquest  projecte,  Els  detalls  de  la  reunió  es  varen  publicar  a  la  WEB  en  data  20  de  gener  de  2012.   Hem   mantingut   vàries   reunions   per   parlar   d’aquest   projecte   en   el   qual   la   Junta   posa   tot   el   seu   interès   per   que   es   porti  a  terme.   I  va  ser  en  l’  última  reunió  del  dia  8  de  gener  de  2013,  on  se’ns  comunica  que  ja  tenen    tots  el  permisos.  I  que   compten  en  tres  mesos  començar  les  obres.   Parc  dels  Vivers.   En  quant  al  parc  dels  Vivers  no  tenen  una  resposta  per  donar-­‐nos.    En  aquests  moments  la  resposta  més  freqüent  és:  manca  de  pressupost.   Podem  veure  que  aquest  parc  s’ha  convertit  en  el  “PIPI  CAN”  de  tot  el  poble.   Neteja  del  Barri.   Aquí   sí   que   s’ha   notat   una   lleu   millora,   falta   més   neteja   en   els   punt   de   recollida   dels   contenidors,   Hem   de   ser   reiteratiu  insistint  en  tot  allò  que  no  acabi  d’agradar.        

 

Pàgina  1  

 


S.O.R.E.A. É  s  un  tema  que  fa  temps  que  ens  preocupa,  i  que  com  a  Junta  sempre  hem  informat  a  l’ajuntament  de  que  aquest   tema  necessita  una  solució  JA!.   En  la  reunió  el  mes  de  novembre  se’ns  va  informar  que  l’Ajuntament  estava  treballant  el  tema  i  que  esperaven   una  resposta  a  la  seves  demandes  que  són  les  de  canviar  les  canonades.  SOREA  respon  que  farà  un  estudi  el  qual   presentarà   a   l’Ajuntament.   En   la   reunió   del   dia   de   gener   nosaltres,   la   Junta,   no   vàrem   tenir   cap   informació   al   respecte.   Bandes  d’insonorització  de  l’autopista   En   aquest   punt   la   Sra.   Marta   Neira   ens   va   notificar   que   la   Concesionaria   INVICAT   dins   dels   treballs   de   conservació   de   l’Autopista   C-­‐32   ,   instal·larà   un   mur   vegetal   per   reduir   contaminació   i   soroll,   pel   que   fa   a   la   instal·lació  de  les  pantalles  acústiques  la  seva  instal·lació  resta  condicionada  a  l’avaluació  que  resulti  de  la  seva   eficàcia  en  l’estudi  específic  de  soroll.  Però  a  l’haver  dissolt  el  Parlament  ja  no  es  discutirà  en  aquesta  legislatura.   Cal  tornar  presentar  de  nou.   Autobús  al  barri.   Aquest  tema  està  tancat  fins  la  renovació  del  contracte  amb  l’explotadora  de  la  línia  (any  2014)   Un  semàfor  Vila  Jardí  cruïlla  Mare  de  Déu  de  Núria.   No   parlem   de   semàfors   sinó   de   seguretat   en   aquest   punt.   De   totes   les   reunions   que   hem   tingut   amb   l’Alcaldia   no   hem  tingut  cap  resposta.  Nosaltres  hem  fet  vàries  propostes  suggerint  solucions  de  menys  cost  però  que  siguin   una   mesura   per   pacificar   la   cruïlla.   En   la   reunió   del   mes   de   gener   se’n   informa   que   en   breu   pintaran   les   senyalització   i   que   faran   algunes   millores,   d’aquestes   millores   fetes   creíem   que   no   són   suficients   el   punt   conflictiu  hi  és  .   Punts  nous:     L’aixecament  que  estan  patint  les  voreres  dels    carrers  Girona  i  Vila  Jardí,  degut  els  arbres.     Han  fet  un  seguiment  i  tenen  previst  fer  actuacions  en  aquells  arbres  que  presenten  més  perill.     Pavimentació  de  la  vorera  del  carrer  Pep  Ventura  cantonada  Verge  de  Núria.     Aquí  també  la  resposta  és  manca  de  pressupost,  quan  no  entenem  el  per  què    aquest  tros  no  es  va  asfaltar  en  seu   moment,  Pensen  que  posem  faran  una  pavimentació  sense  rajoles....     Com  podeu  veure  la  Junta  ha  treballat  i  està  treballant  amb  ganes.  Ens  hagués  agradat  haver  tingut  més  resultats,   però   no   depèn   de   nosaltres   sinó   del   nostre   Ajuntament.   Això   sí   en   aquests   moments   hem   de   posar   moltes   forces   per  veure  fer  l’ASFALTAT  D’ARTESA  DE  SEGRE.       Els informem novament que tenen a la seva disposició la pàgina d’internet de l’AVVS http://veins-­‐vjardi-­‐ santamadrona.blogspot.com/per les consultes o propostes que vulgueu fer-nos arribar i també el correu electrònic associacioveinsvjsm@gmail.com.     Cordialment,     La  Junta:  de  l’Associació  de  Veïns  Vila  Jardí  –  Santa  Madrona

 

Pàgina  2  

 

Circular n.10  
Circular n.10  

Resum de les actuacions de la junta en el transcurs de ll'any 2012

Advertisement