Memòria Projecte Rossinyol 2017-2018

Page 1

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ Projecte Rossinyol Tarragona Curs 2017-2018

1


“[...] En realitat, per a mi no era una mentora; era una amiga, perquè li podia explicar tot el que em passava i les meves xafarderies” Moussa Mentorada del Projecte Rossinyol 2017-2018

2


ÍNDEX

1.- Associació Quilòmetre Zero: Memòria del Projecte Rossinyol - curs 17/18

4

2.- Cronograma: calendari d’activitats. Desenvolupament del projecte

7

3.- Perfil de mentors i mentores

8

4.- Avaluació de les mentores i mentors

10

5.- Avaluació de les mentorades i mentorats

17

6.-Avaluació del professorat de les escoles participants

20

7.- Implicació de les famílies: activitats conjuntes i reunions de treball

25

8.- Anàlisi espacial del territori: un exemple

27

3


1. Associació Quilòmetre Zero: Memòria del Projecte Rossinyol - Edició 2017-2018 L’Associació Quilòmetre Zero és una entitat de voluntariat de Tarragona, d’iniciativa social, sense ànim de lucre que gestiona diferents projectes de voluntariat dirigits a l’àmbit de la infància, l’adolescència i la joventut. El nostre objectiu és posar en valor la igualtat, la llibertat i la solidaritat, mitjançant el voluntariat, promovent la participació social i voluntària amb la finalitat d’ajudar a pal·liar la situació en què es troben molts nens i nenes, joves i famílies de la província de Tarragona. El projecte Rossinyol va ser el primer projecte de Mentoria Social que l’entitat va començar a implementar l’any 2014 a la ciutat de Tarragona amb dotze parelles amb voluntariat universitari i alumnat del col·legi de Bonavista de Tarragona. Fins a dia d’avui, i al llarg de les següents edicions, s’ha anat augmentant el nombre de parelles (fins a més de 30) i el territori d’actuació (amb noves escoles/Instituts participants) arribant a altres municipis com la Canonja o Vila-Seca. La finalitat principal del projecte Rossinyol és facilitar la integració social de nens i nenes de diferents contextos socioculturals i amb dificultats socioeconòmiques en el seu entorn familiar, influint en el seu creixement i facilitant el desenvolupament personal i vital, de manera resilient. És una oportunitat que afavoreix la interacció, l’entesa i el respecte a la diversitat en el context social multicultural en el moment que vivint. És una experiència que beneficia als nens i nenes, les seves famílies, els centres escolars i Instituts com també a les pròpies universitats, sent l’objectiu vertebrador facilitar, als nens i nenes, suport, consell, amistat, reforç i un exemple positiu mitjançant la construcció d’un vincle en aquesta nova relació. Així doncs, el projecte té una doble vessant enriquidora: es dirigeix a joves estudiants universitaris i de grau superior i a nens i nens de primària i primers cursos de la ESO i les seves famílies. Des de l’Associació Quilòmetre Zero, i a partir del model Nightingale, el projecte Rossinyol pretén establir una xarxa de relacions i un conjunt de

4


pràctiques i dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la Universitat Rovira i Virgili (URV), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), dels Instituts i dels Centres Educatius del territori per avançar en aquest model innovador i novedós en la intervenció social al nostre territori. En aquesta línia, l’Associació segueix treballant en nous projectes socials (com el GrowUp, o en la creació de projectes socials en Mentoria Social en persones refugiades...), juntament i amb la col·laboració dels agents anomenats anteriorment, amb l’objectiu d’apropar la Mentoria Social com a eina transformadora de les múltiples realitats socials que envolten els col·lectius més vulnerables de la nostra societat, i en concret, del nostre territori. ** * L’objectiu d’aquest document és plasmar, donar a conèixer i fer difusió tant als agents implicats en el projecte com a la societat en general, de l’avaluació i les dades referides a l’execució del Projecte Rossinyol a la Província de Tarragona del curs 2017-2018. Així doncs, aquest curs (2017/2018) el projecte Rossinyol ha comptat amb la col·laboració dels següents centres escolars: l’Escola de Bonavista (Tarragona), l’Escola de Camp Clar (Tarragona), l’Escola de Sant Salvador (Tarragona) i l’Institut de Collblanc1 (la Canonja). A banda, com hem esmentat a la introducció, col·laborem juntament amb la URV i la UOC en quan a la captació del voluntariat social, la difusió del projecte com també donant un suport continuat en la implementació del projecte. En aquesta edició, han participat un total de 17 nens i nenes de les escoles mencionades anteriorment, un dels quals va deixar, de forma anticipada i per decisió del propi nen, el projecte. Aquest fet, va suposar dur a terme un tancament anticipat i buscar un nou mentorat/da, concretament, de l’Escola de Bonavista. De forma exitosa, l’equip educatiu de l’escola, juntament amb la coordinació del projecte, van procedir a realitzar la selecció d’una nova nena, duent a terme novament l’emparellament amb la persona mentora voluntària. D’aquesta manera, aquesta parella va finalitzar el projecte amb total normalitat, juntament amb les altres parelles, al juny del 2018.

1

En aquesta edició, en aquest institut el projecte va iniciar-se a principis del mes de febrer del 2018 amb un total de 4 parelles de mentoria (veure punt 2)

5


Aquest any ha hagut una parella 1-2 (mentora amb dos mentorats), de l’escola de Camp Clar, i una altra parella 2-1 (dos mentors/a amb un mentorat) de l’Escola deSant Salvador, totes dues finalitzant el projecte amb èxit. Tots els alumnes han sigut dels últims cursos de primària i del primer cicle de la ESO.

En relació al voluntariat, en aquesta edició hem tingut un total de 17 persones voluntàries que s’han convertit amb mentors i mentores dels nens i nenes, havent, només, una baixa -al principi de la relació- per qüestions personals i professionals de la persona voluntària2. Aquests voluntaris han sigut provinents de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona (Cicle Superior d’Integració Social). A tall de reflexió, l’equip de l’Associació Quilòmetre Zero vol emfatitzar amb les dificultats trobades aquest any, tant en la realització de la difusió del projecte com en la captació del voluntariat social; també amb el procés d’iniciar noves col·laboracions amb noves escoles/administracions de la província de Tarragona degut al context sociopolític que hem viscut en el darrer any i afectant, concretament, en els mesos d’inici del projecte (setembre i octubre del 2017) Creiem que ha dificultat en l’inici i en l’execució del projecte, raó per la qual en aquesta edició s’observa una reducció considerable tant en nombre de parelles de mentoria (17) com en escoles participants en el projecte (4).

2

Tampoc va haver continuïtat per part del nen mentorat degut a les dificultats en trobar una mentora amb el perfil adequat per al nen com també per les dificultats afegides per part de l’entorn familiar.

6


2. Cronograma: calendari d’activitats. Desenvolupament del projecte Rossinyol 2017-2018.

Setembre Octubre 2017

Octubre Desembre 2017

DIFUSIÓ:

Preparació i execució de la campanya de presentació del projecte a les diferents facultats de les Universitats (UOC-URV) per la captació del voluntariat. Realització de conferències i xerrades. Presentació del projecte a les escoles i Instituts proposats i interessats en implementar programa. CAPTACIÓ SELECCIÓ:

I

Comença el procés de selecció del voluntariat social mitjançant entrevistes personals per part de l’equip de coordinació i supervisió del projecte.

REUNIONS TREBALL ESCOLES:

DE

Inici

de les reunions amb els equips educatius (professorat i direccions) de les escoles participants a l’edició. Selecció dels nens i nenes participants i feedback a l’equip de l’entitat. REUNIONS PARES:

Trobada amb els pares/mares dels nens/es del projecte per fer pedagogia del projecte. Finalitza el procés de selecció de les persones voluntàries.

Novembre Desembre 2017

GenerFebrer 2018

Març - Maig 2018

FORMACIÓ VOLUNTARIAT:

PLANIFICACIÓ SEGUIMENT:

S’inicia el procés de formació del voluntariat en Mentoria Social; preparació de l’inici de projecte.

Es comença el seguiment exhaustiu del projecte.

FESTA D’INICI:

Organització i execució de la festa inicial de trobada entre els voluntaris, nens i nenes i famílies. AUTORITZACIONS LEGALS:

Impuls i execució del protocol d’actuació del projecte i signatures de les autoritzacions legals obligatòries. PRIMERA ETAPA:

Inici de les quedades setmanals de les parelles de Mentoria Social (desembre 2018)

I

Preparació de la formació continuada a través de les sessions de 3 seguiment (3), tutories individuals i seguiment online mitjançant MESSAGENES. INICI PROJECTE A LA CANONJA

Després de les reunions amb l’equip educatiu i la selecció dels nens/es, es procedeix a la realització de la festa d’inici amb 4 parelles de mentoria. (febrer 2018)

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS CONJUNTES

Organització i execució d’activitats conjuntes entre les parelles de Mentoria i els familiars dels nens i nenes. TREBALL AMB LES FAMÍLIES

Planificació de les reunions de treball amb les famílies. PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE LA FORMACIÓ FINAL PLANIFICACIÓ DEL TANCAMENT DEL CURS I COMIAT

Maig i juny Agost 2018

Realització de les reunions de treball amb les famílies TANCAMENT PROJECTE:

Execució de la festa final del projecte. Festa de cloenda. Avaluació i formació en el tancament de la relació de mentoria del voluntariat. Realització de les reunions de tancament i avaluació amb les escoles. Avaluació global i presentació de memòries PLANIFICACIÓ CURS SEGÜENT

Taula 1. Elaboració pròpia.

3

Les sessions de seguiment es configuren com el principal espai presencial de seguiment/formació per a les persones mentores i mentors participants del projecte. Se’n realitzen 3 durant tot el procés del projecte: una al principi del projecte, on es tracta la I etapa de Mentoria (Construcció de la relació). La segona, a meitat del projecte, on es tracta la II i III etapa de la relació de Mentoria (Consolidació de la relació i aprofundiment amb els objectius). I la última, a 2-3 setmanes abans de finalitzar el projecte, on es tracta el comiat i la finalització de la relació de mentoria. Destacar que, aquelles persones que no poden assistir a les sessions grupals, se les convoca de forma individual la setmana següent.

7


3. Perfil dels mentors i les mentores Tal com s’ha anomenat anteriorment, en aquesta edició, el projecte ha comptat amb un total de 17 persones voluntàries mentores provinents de graus universitaris i de cicles superiors d’Integració i Animació sociocultural. En relació a les mentores estudiants universitàries, destaquen aquelles provinents de graus en l’àmbit de l’educació i la psicologia (18%) seguit de l’àmbit del Treball Social i l’Educació Social (17%). Tal com es ve donant també en les passades edicions, s’observa una participació d’estudiants d’altres disciplines no socials, com ara, d’Enginyeries o la Biotecnologia (12%) o de l’àmbit jurídic i de l’Economia (6%). Així mateix, aquest any han participat un total de 4 alumnes provinents de cicles superiors d’integració i animació sociocultural de l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, un 29% del total. Altres disciplines presents en els participants del projecte, han sigut per exemple, en la Història, en el Turisme o formació específica amb Arts i el Teatre. Tal com mostra el següent gràfic, l’àmbit social i de l’educació i la psicologia encara és el que predomina en els estudis de les persones voluntàries participants en el projecte amb un 64% enfront del 36% d’altres disciplines científiques o no socials. Gràfic 1. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

Distribució per estudis de les mentores i mentors curs 2017-2018 (n=17) Àmbit del Treball i l'Educació Social

Àmbit de l'Educació i la psicologia

Integració i Animació Sociocultural

Àmbit científic i tecnològic

Dret - ADE

Altres

18%

6%

17% 18%

12% 29%

8


En relació al gènere, pràcticament la totalitat de persones voluntàries participants de l’edició d’aquest any han sigut del gènere femení (16); només una persona participant ha sigut del gènere masculí. L’edat de les persones voluntàries és jove, amb una mitjana de 20 anys no havent cap persona que superés els 25 anys d’edat. El gruix d’edat, doncs, es troba entre els 19 i els 22 anys.

Gràfic 2. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Distribució de gènere de les mentores i mentors (curs 2017-2018) (n=17)

6%

Masculí Femení

94%

9


4. Avaluació de les mentores i mentors Aquest anàlisi s’ha realitzat gràcies a les respostes en l’avaluació, mitjançant qüestionaris anònims, de les 16 persones mentores i mentors que van finalitzar el projecte Rossinyol de l’edició 2017-2018 a meitats de juny del 2018. AVALUACIÓ QUANTITATIVA Indicador Valoració general del projecte Rossinyol Valoració de l’experiència vital Motivació en repetir l’experiència Accessibilitat de la coordinació Suport continuat? Valoració de la plataforma MESSAGENES Valoració relació amb la família del mentorat/da (pares i mares) Relació amb el mentorat/da Adequació del temps amb el mentorat Valoració del temps per ajudar al mentorat/da Valoració del temps passat amb el mentorat en l’ajuda del propi mentor/a

Puntuació de l’1 al 5, sent 1 valor molt negatiu i 5 valor molt positiu 4,4 4,3 4 4,6 3,8 3,6 4,3 4,6 3,7 4

Taula 2. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

L’accessibilitat i el suport de la coordinació durant tot el procés del projecte i l’adequació (qualitat) del temps passat amb els nens i nenes són els dos ítems que han rebut una major puntuació quedant-se molt a prop de la màxima valoració (5), per part de les persones mentores voluntàries. En la mateixa línia, la valoració general del projecte i l’experiència vital també reben una puntuació força positiva, element que constata les millores realitzades any rere any gràcies, en part, a l’avaluació i les suggerències de millora per part dels mentors i mentores, principal agent al projecte. Per contra, la relació amb la família dels infants mentorats i la comunicació mitjançant la plataforma MESSAGENES són els ítems que reben una menor puntuació per part de les persones voluntàries. Aquest resultats confirmen i donen força a un dels principals reptes que té l’Entitat amb el Projecte Rossinyol: que és el de millorar la implicació familiar amb els nens i nenes i amb el projecte, i per tant, també en la comunicació amb les mentores i mentors.

10


Un dels reptes a nivell d’Entitat, però també a nivell global a tots els projectes de Mentoria social a Catalunya, és millorar l’eina del Messagenes, fer-la més efectiva i més eficient tant per als mentors i mentores com també per als tècnics dels projectes. El Recer Caixa4 que s’engegarà el proper curs (2018-19) per part de la Universitat de Girona, però també amb la implicació de la URV i altres entitats (com la Coordinadora estatal de Mentoria Social), ajudarà a millorar l’eina i a fer-la més operativa per a tots els agents implicats.

Indicador Utilitat de la formació inicial en la preparació de les tasques Necessitat de formació addicional Freqüència de les sessions de seguiment/formació Qualitat de les sessions de seguiment/formació Definició clara de les responsabilitats com a mentor/a per part de la coordinació

Puntuació de l’1 al 5, sent 1 valor molt negatiu i 5 valor molt positiu 3,9 2,7 4,3 4 4,3

Taula 3. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

En referència a la formació i als diferents espais de seguiment i formació que es duen a terme durant els mesos d’execució del projecte, destacar que la freqüència de les sessions de seguiment i la definició clara de les responsabilitats i límits del rol del mentor/a reben una puntuació positiva per part dels mentors i mentores; dos ítems interrelacionats i que sense una bona formació i seguiment per part de la coordinació del projecte, no seria possible. Els mentors i mentores, tampoc veuen del tot necessari una formació addicional (2,7).

4

APPlying mentoring és un projecte RecerCaixa amb l’objectiu d’afavorir la inclusió social de les persones immigrants i refugiades a través de la mentoria social. Un dels objectius específics és el de dissenyar eines tecnològiques que permetin el seguiment, la recollida de dades i l’avaluació dels diferents programes de mentoria social. http://mentoringapp.vahid.es/

11


Àmbits d'ajuda per al mentorat/da gràcies a la relació de mentoria

18% Àmbit acadèmic

37%

Àmbit personal Àmbit familiar

5%

40%

Àmbit social

Gràfic 3. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

Segons les mentores i mentors, l’àmbit personal (15) i l’àmbit social (14) són els dos àmbits en què els nens mentorats i mentorades s’han beneficiat més gràcies a la relació de mentoria construïda durant més de 6 mesos. En menys intensitat, l’àmbit familiar (2) i l’àmbit acadèmic (7) són els que, els nens i nenes, menys s’han pogut beneficiar a través del temps compartit, segons les mentores i mentors. Així, en quins aspectes específics han pogut millorar els nens, segons les mentores i mentors? Aspectes que milloren en el nen/a segons el mentor/a al fer el projecte Rossinyol Millora de les habilitats comunicatives Millora de l’ús del català Millora de la responsabilitat i l’assumpció de límits Millora de l’autoestima, autoconfiança i/o seguretat Millora de les actituds de participació i/o iniciativa Increment de l’autonomia Millora de l’empatia i de la resolució de conflictes Millora de la resiliència i l’autocontrol Coneixement de la diversitat cultural i social de nous contextos propers Increment de les expectatives acadèmiques

% 75% 18% 31% 62% 50% 37% 37% 25% 75% 50%

Taula 4. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

La millora de les habilitats comunicatives i el coneixement de la diversitat cultural i social dels nous contextos són els aspectes que, segons les mentores, han pogut impactar d’una manera més positiva en els seus mentorats i mentorades. Per contra, la millora de l’ús del català i la millora de la responsabilitat i l’assumpció de límits són els ítems amb menor impacte en els nens i nenes. 12


Coneixement de les normes socials i de si mateix Confiança en una altra persona Millora de l'ús del català Millora de la resiliència i l'autocontrol Millora de la responsabilitat i l'assumpció de límits Millora de l'empatia i de la resolució de conflictes Increment de l'autonomia Millora de les actituds de participació i inicativa Increment de les expectatives acadèmiques

0

2

4

6

8

10

12

14

Millora de l'autoestima, l'autoconfiança i/o seguretat Coneixement de la diversitat cultural i social de nous contextos propers Millora de les habilitats comunicatives

Gràfic 4. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

Com s’ha pogut observar a la Taula 2, les persones voluntàries donen una puntuació de 4 (força positiva) en la valoració de l’ajuda per al propi mentor/a gràcies a la relació de mentoria. El següent gràfic, mostra en quins àmbits, segons les mentores, s’han pogut beneficiar-se gràcies a la relació creada amb el nen o nena.

En cas d'ajuda per al propi mentor/a, en quins àmbit creu que l'ha beneficiat? 3%

Àmbit acadèmic

33%

Àmbit personal Àmbit familiar 54% 10%

Gràfic 5. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

13

Àmbit social


La major part de mentores i mentors consideren que en termes personals és en el que s’han beneficiat més gràcies a la relació establerta amb el nen o nena, també en l’àmbit social. En l’àmbit acadèmic (1 persona) i familiar (3 persones) quasi bé no hi veuen benefici.

AVALUACIÓ QUALITATIVA A continuació oferim els resultats de les respostes obertes i qualitatives contestades per les 16 mentores o mentors en relació al projecte; són les més rellevants i les més comunes a totes res respostes rebudes en aquest apartat. Elements positius del projecte, segons les mentores i mentors “Oferir oportunitats als nens/es que no haurien tingut sense la participació al projecte. Ofereix al mentorat el seu propi espai i llibertat” “Per al mentor és un espai de desconnexió per compartir experiències i passar-ho bé” “Agafar consciència d’altres realitats, viure una nova experiència” “Intercanvi cultural, tenir hores de descans amb el mentorat per desconnectar de la feina i els problemes” “Senzillesa social i humana, l’afinitat que s’estableix” “Oferir suport al nen/a en aquells àmbits que necessita, fer-li veure que té altres oportunitats diferents al seu entorn” Taula 5. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Elements negatius del projecte, segons les mentores i mentors “Manca de relació amb els pares, dificultat per arribar a les famílies” “Manca de pedagogia a pares i nens/nenes participants del què és la mentoria i el projecte Rossinyol” “Poques activitats conjuntes mentors/es-mentorats-des; també amb els pares” “La dotació econòmica, insuficient” “Manca de coordinació mentors i escola (en quan a informació del nen)” “Afrontar el comiat de la relació” Taula 6. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

14


Que ha aportat a les mentores i mentors aquesta experiència? “Veure altres realitats culturals, i ajudar a millorar-les. Diferents formes de veure la vida” “Autoconeixement, millorar la empatia i la comprensió; satisfacció personal en poder conèixer una nena encantadora, tornar a ser nena, gaudir i viure el present” “Aprendre mútuament, recordar moments de la infància i veure la vida d’una manera senzilla i tranquil·la; tornar a recordar sensacions” “Molta força i voluntat per ajudar a les persones que ho necessiten, que els hi pugui servir per a un futur” “Tenir paciència” “ Millorar el tracte amb els nens i conèixer Tarragona” Taula 7. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Suggerències de millora. Que canviarien els mentores i mentors del funcionament del projecte? “Tenir més opcions de disponibilitat en les sessions de seguiment/formació” “Realitzar més activitats conjuntes, també amb els pares” “Involucrar l’entorn del mentorat/da i cohesionar-lo” “Realitzar més pedagogia als pares de què és el projecte” “Millorar les dinàmiques grupals inicials del projecte per promoure un ambient més càlid” “Més comunicació amb la família” Taula 8. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

15


Millores MESSAGENES. Què s’hauria de millora de la plataforma de comunicació MESSAGENES, segons les mentores i mentors? “Què es puguin pujar vídeos i més d’una imatge” “Cap, la trobo correcta” “Millora l’organització del contingut, és poc intuïtiva i clara; a vegades és difícil d’entendre i contestar les DATACARDS” “Millorar la carga de l’aplicatiu i que pugui funcionar millor des del mòbil (molts cops des de l’APP no funcionava” “Tenir unes DATCARDS més qualitatives” Taula 9. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Aconsellarien, les mentores i mentors, realitzar el voluntariat en Mentoria Social a altres persones? “Sí, perquè aportes, però també t’aporta més del que et creus; és un aprenentatge mutu i gratificant” “Sí, perquè és una experiència que t’omple i et fa créixer com a persona; et fa qüestionar aspectes que donem per asseguts” “Sí, perquè contribueixes a millorar l’entorn social, en la construcció d’una persona i a canviar el seu entorn proper” “És un voluntariat que també és valora a nivell professional a part de l’experiència personal que t’aporta” “Sí, per conèixer altres realitats” Taula 10. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Quina ha sigut l’experiència en el cas d’aquelles mentores que han tingut més d’un mentorat o mentorada? “Bona, però al principi competien un amb l’altre. Al cap d’unes setmanes, cap problema. Taula 11. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

16


5. Avaluació de les mentorades i mentorats Aquest anàlisi s’ha realitzat gràcies a les respostes en l’avaluació, mitjançant qüestionaris anònims, a 15 nens i nenes mentorades (de 16 en total) que van finalitzar el projecte Rossinyol de l’edició 2017-2018 a meitats de juny del 2018.

AVALUACIÓ QUANTITATIVA Indicador Valoració general del projecte Rossinyol Valoració de l’experiència vital Motivació en repetir l’experiència Relació amb la mentora o mentor Diversió amb la mentora o mentor Tenir més assiduïtat de les trobades amb la mentora o mentor Es sent millor a l’escola? Aprenentatge de noves experiències o coneixements Confiança amb la mentora o mentor

Puntuació de l’1 al 5, sent 1 valor molt negatiu i 5 valor molt positiu 4,8 5 4,7 4,9 5 4,7 4,2 4,7 4,7

Taula 12. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

De forma general, les puntuacions, dels nens i nenes mentorades, en la major part dels ítems són més que positives. Destacar les màximes puntuacions dels indicadors de l’experiència vital i de la diversió en la relació de mentoria amb el mentor/a (amb un 5). La valoració general del projecte o la motivació en repetir l’experiència també han estat força puntuades amb un 4,8 i 4,7. En contra, l’indicador amb una menor puntuació ha estat el del benefici acadèmic, en la qual els mentorats i mentorades havien de contestar si el projecte els hi havia ajudat a estar millor a l’escola. Tot i així, la puntuació és d’un 4,2 sobre 5.

17


AVALUACIÓ QUALITATIVA A continuació oferim els resultats de les respostes obertes i qualitatives contestades per les 14 mentorades o mentorats en relació al projecte; són les més rellevants i les més comunes a totes res respostes rebudes en aquests apartats.

Digues alguna de les activitats realitzades amb la teva mentorada o mentorat. Anar a la bolera Anar al cine Anar a la platja i a la piscina Anar al Port de Tarragona (en el dia dels Reis Mags) Anar a visitar monuments romans de Tarragona Anar a la Universitat Anar a veure un partit del Nàstic Anar a la Plantada popular Anar al Jungle Trek Anar als museus Cuinar a la casa de la mentora Taula 13. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

Coses apreses per la meva mentorada o mentorat “Conèixer llocs nous de Tarragona” “Aprendre coses dels romans de Tarragona” “Parlar més català” “Ser una mica menys nerviós” “Aprendre anar en bus” “La participació” “Que he de sortir més sovint” “Anar als museus realitzats per persones en paràlisis cerebrals” “Aprendre coses que aprèn ella [la mentora] a la Universitat” Taula 14. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Què t’ha agradat més del projecte? “Quan vaig conèixer a la meva mentora” “Que podíem anar allà on volíem” “Anar al cinema” “Anar a la Universitat” “Anar al Nàstic” “Les activitats” Taula 15. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

18


Que no t’ha agradat del projecte? “Que sigui tan curt de temps” “Que només sigui de 3 hores setmanals” “Que només sigui un any” “Res, tot em va agradar del projecte” Taula 16. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

19


6. Avaluació del professorat de les escoles participants

La informació extreta de l’avaluació dels equips educatius de les diferents escoles participants5 s’ha extret gràcies a la participació de tots els professors referents amb el projecte, tutors implicats i les direccions corresponents, en un total d’11 professionals participants en l’avaluació del professorat. AVALUACIÓ QUANTITATIVA Indicador Valoració general del projecte Accessibilitat/relació amb la coordinació del projecte Benefici del projecte per als nens i nenes participants Satisfacció de la figura de ‘referent de l’escola’ del projecte

Puntuació de l’1 al 5, sent 1 valor molt negatiu i 5 valor molt positiu 4,9 4,5 4,8 4,5

Taula 17. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

En l’avaluació als equips educatius de les escoles participants, s’observa una puntuació molt positiva en cadascun dels indicadors i ítems presentats. Així, destacar la valoració general del projecte Rossinyol, amb una puntuació de 4,9 sobre 5; també, segons els professors, el benefici del projecte en els nens és molt important amb una puntuació de 4,8/5. Per l’altra banda, l’accessibilitat i la relació amb la coordinació del projecte com també la satisfacció de ser el referent de l’escola del projecte reben una puntuació força positiva amb un 4,5.

5

En aquesta edició del Projecte Rossinyol (2017-2018) les escoles participants han sigut les següents: l’Escola de Camp Clar, l’Escola de Bonavista, l’Escola de Sant Salvador i l’Institut de Collblanc (La Canonja).

20


Segons el professorat, en quins àmbits s'han beneficiat més els nens i nenes participants? 4%

Àmbit acadèmic

Àmbit personal

Àmbit familiar

Àmbit social

40% 44%

12%

Gràfic 6. Elaboració pròpia. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Segons el professorat, els àmbits en què és beneficien més els mentorats i mentorades són en l’àmbit personal (11) i l’àmbit social (10). Contràriament, l’àmbit familiar i acadèmic són els que menys els ajuda la participació en el projecte.

Aspectes de millora en el nen/a segons el professorat gràcies a la participació en el projecte Millora de les habilitats comunicatives Millora de l’ús del català Millora de la responsabilitat i l’assumpció de límits Millora de l’autoestima, autoconfiança i/o seguretat Millora de les actituds de participació i/o iniciativa Increment de l’autonomia Millora de l’empatia i de la resolució de conflictes Millora de la resiliència i l’autocontrol Coneixement de la diversitat cultural i social de nous contextos propers Increment de les expectatives acadèmiques Tots els aspectes en general

% 54% 36% 9% 72% 45% 37% 18% 9% 72% 18% 18%

Taula 18. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018.

El coneixement de la diversitat cultural i social de nous contextos propers i la millora de l’autoestima, autoconfiança i/o seguretat són els aspectes que, segons els equips educatius, els nens i nenes participants milloren gràcies a la participació en el projecte. En l’avaluació de les mentores i mentors, són també aquests dos aspectes els major puntuats (veure Taula 4).

21


La millora de la resiliència i l’autocontrol i la millora de la responsabilitat i l’assumpció de límits són els aspectes que menys impacten als infants mentorats participants.

Millora de l'ús del català Millora de la resiliència i l'autocontrol Millora de la responsabilitat i l'assumpció de límits Millora de l'empatia i de la resolució de conflictes Increment de l'autonomia Millora de les actituds de participació i inicativa Increment de les expectatives acadèmiques Millora de l'autoestima, l'autoconfiança i/o seguretat Coneixement de la diversitat cultural i social de nous contextos propers Millora de les habilitats comunicatives

0

2

4

6

8

10

Gràfic 7. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

AVALUACIÓ QUALITATIVA A continuació oferim els resultats de les respostes obertes i qualitatives contestades pel professorat implicat (11) en relació al projecte; són les més rellevants i les més comunes a totes res respostes rebudes en aquest apartat.

Gràcies a la participació al projecte, quins beneficis, considereu, que s’han endut els nens i nenes? “Sortir del seu context, del seu barri i conèixer altres realitats. Establir vincles emocionals amb altres joves amb expectatives, interessos i cultures diferents. Persones fora de l’àmbit escolar i familiar” “Tenir algú en qui confiar” “Realitzar activitats que mai abans havien fet, per la seva situació actual” Taula 19. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

22


Quines coses s’han pogut beneficiar menys els nens i nenes? “Res, crec que tot ha estat positiu” “Totes les activitats del projecte són beneficioses” “Potser, en l’increment de les expectatives acadèmiques” Taula 20. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Voluntat de continuar col·laborant en el projecte de Mentoria Social “Sí, m’agrada molt el projecte i em sembla molt interessant” “Sí, per tots els beneficis que aporta al nostre alumnat, sempre ha sigut positiu” “Sí, he conegut el projecte aquest any i crec que és interessant formar part d’ell” “Sí, perquè els nens tenen oportunitats de realitzar activitats i conèixer altres llocs que d’una altra manera seria molt difícil” Taula 21. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

Quines millores o canvis realitzarien? “Voldríem que es pogués estendre a més nens i nenes, també estaria bé poder mantenir-lo més d’un any/curs, encara que som conscients dels recursos” “No, crec que està molt ben plantejat” “Conèixer millor les activitats setmanals dels alumnes amb els seus mentors i mentores” “Tenir persones voluntàries substitutes en cas de baixa de mentor/mentora, perquè el nen es senti sempre acompanyat” Taula 22. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

23


Altres aportacions personals “M’agradaria que s’ampliés el número de nens/nenes mentorades” “Ampliar tant en nombre de nens com en el temps. Estaria bé que poguessin fer un acompanyament” “Buscar sempre que sigui possible una major implicació dels tutors del centre, encara que en un Institut és més difícil i en una persona de referència crec que és més fàcil per a tothom” “Tenir més informació de l’activitat dels nens/es durant el projecte” “Crec que, a qui més aporta és als alumnes, els adults fem un acompanyament si cal. Els mentors també s’emporten unes grans vivències personals” Taula 23. Dades extretes de l’avaluació 2017-2018

24


7. Implicació de les famílies: activitats conjuntes i reunions de treball

Tal com s’ha emfatitzat al llarg d’aquesta memòria, un dels reptes del Projecte Rossinyol a Tarragona és arribar millor a les famílies, poder explicar-los el projecte d’una forma més pedagògica i, per tant, aconseguir una major implicació per part d’aquestes amb el projecte, en les seves activitats i, sobretot, amb els seus fills, els mentorats i mentorades. En aquesta passada edició (2017-2018) la coordinació va començar a plantejar, en el cronograma metodològic del projecte, diferents activitats conjuntes amb les famílies, persones mentores i infants mentorats. L’objectiu principal és construir espais i impulsar la millora de les relacions entre fills/es i pares com també entre pares i les persones mentores. A part, la finalitat també és la de conèixer, per dins, el projecte i que per tant, les famílies observin el Rossinyol com una oportunitat de millora dels seus fills i filles, en el seu desenvolupament vital i social. D’aquesta manera, al mes d’abril del 2018, vam impulsar i executar dos tallers de sabons i olis naturals gràcies a la col·laboració d’una monitora experta en la realització de sabons naturals. Es van realitzar en horari matí, de 10 a 13h, al Centre Cívic de Bonavista (Tarragona).

Gràfic 8. Imatge del taller de sabons al Centre Cívic. Abril 2018

Imatge del primer taller de sabons naturals al Centre Cívic de Bonavista (Tarragona) amb la participació de mares, mentores i nens i nenes mentorades. Van tenir l’oportunitat de conèixer i fer sabons naturals, de forma col·laborativa i promovent l’autoconeixement.

25


Seguint el mateix objectiu, buscar la implicació de les famílies, en aquesta edició hem iniciat un seguit de reunions de treball amb les famílies. Un mes abans de finalitzar el projecte, al maig del 2018, vam realitzar un total de 2 reunions de treball amb els pares i mares dels nens i nenes participants. L’objectiu de la trobada era, en primer lloc, poder reflexionar, conversar i opinar, en un espai informal i relaxat, sobre el projecte, els possibles dubtes o aquells elements millorables, segons les famílies, per a les properes edicions. Així doncs, aquest primer objectiu té un enfoc avaluatiu i reflexiu sobre el funcionament i la metodologia del projecte. En segon lloc, l’espai també vol ser de reflexió en relació a la importància de compartir temps amb els nostres fills i filles. Es va tenir l’oportunitat de realitzar una pluja d’idees sobre les dificultats, avui en dia, per tenir espais per compartir temps de qualitat amb els nostres fills, com també d’enumerar aquelles qüestions, activitats de cadascun dels barris, que si existissin, facilitarien aquests espais de relacions de qualitat. En definitiva, aquestes trobades es van transformar en espais de reflexió i conversa sobre el projecte però també en relació als fills i filles i de quines maneres podem millorar les nostres relacions dins el nucli familiar i social. L’Entitat seguirà treballant per construir espais com aquests, ampliar les activitats conjuntes i convertir a les famílies en un agent actiu en el desenvolupament del Projecte Rossinyol a Tarragona.

Gràfic 9. Imatge de la reunió de treball amb les famílies a l’Institut Collblanc de la Canonja.

26


8. Anàlisi espacial del territori: un exemple

Un dels objectius generals del Projecte Rossinyol és que els nens i nenes participants puguin conèixer espais, llocs i realitzar activitats novedoses, que d’una altra manera, tindrien dificultats per dur-les a terme. Aquest és un anàlisi espacial del territori d’una parella de mentoria d’aquesta edició (17-18) on es planifica i es mostren tots els nous espais o activitats rellevants per realitzar i realitzades durant els 6 mesos del projecte, amb l’objectiu de ‘plasmar’ el recorregut en el marc dels compromisos adquirits en aquesta relació de Mentoria (nen i mentora).

Gràfic 10. Mapa espacial.

Llocs recorreguts i coneguts pel mentorat i la mentora: Bonavista (1), Camp Clar (2), Torreforta (3), Les Gavarres (7).

27


GrĂ fic 11. Mapa espacial.

Platja del Miracle (4), Casa de la mentora (5), Part Alta de Tarragona (6), Parc Central (8), Riu FrancolĂ­ (9), Jungle Trek (10), La Rambla (11).

28


Un agraïment a totes les persones, institucions, entitats que fan possible aquest projecte.

Associació Quilòmetre Zero Projecte Rossinyol 2017-2018

29