Apfcib memo 2015

Page 1

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS

MEMÒRIA ANUAL

2015


Benvolgudes i benvolguts, El 2015 ha estat un any de consolidació i seguiment dels projectes duts a terme per l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB). Així, hem donat continuïtat als principals programes de l’entitat i, alhora, hem iniciat nous treballs d’incidència política i social amb el nou projecte Drets Sexuals i Reproductius en les Agendes Locals i Globals, implantant i generant activitats de formació i sensibilització en relació a la nova Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Seguint aquesta línia d’incidència política i social, hem desenvolupat múltiples actuacions basades en la col·laboració amb representants polítiques i entitats locals i internacionals. Una vegada més, destaca el treball realitzat al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), espai de referència per a l’atenció específica d’adolescents i joves en matèria de sexualitat, complementari als serveis sanitaris i socials de la xarxa pública. A més de les visites presencials, telefòniques i online, hem desenvolupat multitud d’activitats educatives dirigides a joves i programes educatius per a persones adultes i professionals. I, per suposat, hem mantingut la nostra presència en jornades, comissions, elaboració de materials, investigació i d’altres actuacions en relació a la promoció de la salut sexual d’adolescents i joves. En aquest sentit, cal destacar la realització del Material didàctic per a treballar la prevenció d’abusos sexuals entre iguals adolescents, confeccionat el amb el recolzament de l’ICD. També hem intervingut freqüentment als mitjans de comunicació (TV3, 8TV, BTV, Catalunya Ràdio, RAC1, La Vanguardia, El Periódico, Diari ARA, Diari de Mallorca...). I, com podreu comprovar en aquestes pàgines, continuem treballant amb perseverança per aconseguir que els drets sexuals siguin viscuts i entesos des d’una perspectiva integral i integrada. Però res d’això seria possible sense la col·laboració de totes les entitats, públiques i privades, que contribueixen amb nosaltres i, molt especialment, sense les persones associades que formeu part de l’APFCIB i participeu dels nostres ideals. Moltes gràcies per continuar amb nosaltres!

Maria Ferrero Presidenta


Índex Presentació

1

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat

8

Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR

22

Programa d’incidència política i social

31

Programa de sensibilització i difusió

40

Comunicació i premsa

45

Per concloure

48


Presentaciรณ


PRESENTACIÓ

Qui som L'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) és una entitat no governamental interdisciplinària d'àmbit autonòmic, que es va constituir a Barcelona l'any 1982, arran del sorgiment dels Centres de Planificació Familiar. Està registrada a la Direcció General de Dret d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 9.719 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona i inscrita al Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. El seu funcionament intern és assembleari, tot i que la Junta Directiva és l’òrgan que defineix i supervisa el dia a dia de l’Associació. És una de les entitats fundadores de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), organisme que integra a totes les associacions que treballen a nivell estatal. També forma part de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), amb representació a més de 182 països d’arreu del món i integrada per 150 organitzacions nacionals autònomes. A nivell autonòmic, l’APFCIB forma part de la Xarxa de Dones per la Salut, la Xarxa de Sida i Món Local i col·labora activament amb Ca la Dona i altres entitats de Catalunya. Des de la seva fundació, l’APFCIB ha treballat per aconseguir que els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) siguin efectius, liderant campanyes com ara: la integració dels centres de planificació familiar a la xarxa pública sanitària, la legalització de l’avortament, la universalització dels mètodes contraceptius i de l’educació sexual i la millora dels serveis d’atenció a la població en aquest àmbit, entre d’altres.

APFCIB MEMÒRIA 2015

MISSIÓ La nostra missió és: 

La promoció i defensa del Drets Sexuals i Reproductius (DSiR), amb l’objectiu d’impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i l’educació de la societat en l’àmbit de la Salut Sexual i Reproductiva (SSiR).

Treballar de forma transversal la dimensió de gènere que aquesta temàtica implica de manera molt important.

Impulsar una manera interdisciplinària d'entendre la planificació familiar i la salut sexual, creant espais i canals de trobada, intercanvi i reflexió per a debatre i aprofundir en el tema que ens ocupa, des de diverses vessants.

En l’àmbit de la cooperació internacional, la sensibilització i l’educació per al desenvolupament, incloent com a objectiu fonamental la defensa i promoció dels Drets Sexuals i Reproductius com a part indissoluble dels Drets Humans.

2


PRESENTACIÓ

Equip humà Sabem que el recurs més valuós per aconseguir els nostres objectius són les persones. Per això, l’APFCIB compta amb un equip de persones multidisciplinar, professional i compromès, capaç de crear nous programes que s’adaptin a la realitat social i a la seva contínua dinàmica. Persones que assisteixen a conferències, fòrums, jornades i altres tipus de formacions, per tal de romandre actualitzades i poder aportar a l’associació el seu capital humà. Un capital que és bàsic per poder canalitzar i fer efectiu tot el suport que l’entitat rep al llarg de l’any, i transformar-ho en oportunitats de futur. El nostre equip està format per personal contractat i per professionals externs que donen suport a les nostres activitats, segons les diferents necessitats. En tots els casos, són expertes i experts que provenen del món sociosanitari: ginecologia, infermeria, psicologia clínica, psicologia social i comunitària, antropologia, educació i treball social, humanitats, polítiques...). A més, els departaments de coordinació, direcció i administració garanteixen una gestió eficient i sostenible dels recursos de l’entitat. L’APFCIB compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adopta mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral, així com a garantir i respectar el dret d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Finalment, volem destacar que al 2015 s’ha procedit a substituir les empreses de serveis que teníem (neteja, material d’oficina…) per empreses d’inserció en una aposta ideològica coherent amb el nostre esperit associatiu.

APFCIB MEMÒRIA 2015

PRINCIPIS 

La igualtat i solidaritat, promovent la igualtat de drets i deures de totes les persones, sense discriminació de cap tipus.

La participació, com a instrument eficaç per a construir una societat millor, i com un dret de totes les persones.

La pluralitat, entesa com el respecte i la valoració de la diversitat com a font d'aprenentatge i coneixement mutu entre les persones.

El compromís i la crítica social, com la visibilització de les injustícies i desigualtats.

L'apoderament, com a dret de les persones a ésser protagonistes del seu propi procés de creixement i agents del seu propi canvi, respectant la seva llibertat i dignitat.

La transparència com a pauta d'actuació, proporcionant dades accessibles, entenedores i útils dels nostres comptes, activitats i metodologia de treball.

3


PRESENTACIÓ

Recursos econòmics L’APFCIB és possible gràcies a la col·laboració de moltes persones, empreses i institucions. Així, l’any 2015 ens deixa unes xifres prou significatives pel que fa als recursos obtinguts i a la intervenció que hem desenvolupat. Dins del capítol de les institucions públiques, un dels aspectes més destacables és que hem continuant incrementant les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Barcelona, així com noves subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i del Departament de Justícia. En relació a les institucions privades, continuem mantenint la confiança de la Fundació Obra Social “la Caixa” que, com cada any, manté la seva donació i, a més, aquest any ens ha concedit una important subvenció per un projecte de millora de la salut sexual i reducció de riscos en adolescents tutelats per l’administració pública.

464.834 € d'ingressos

12.110 persones ateses directament

El 87,48% de les aportacions correspon a les administracions públiques, mentre que el 12,52% prové de la societat civil (associades, empreses, fundacions i institucions):

58.203 €

406.631 €

Finançament públic

APFCIB MEMÒRIA 2015

122 associades + administracions públiques + entitats privades

Finançament privat

Ajuntament de Barcelona

91.171 €

Generalitat de Catalunya

313.187 €

Diputació de Barcelona

Obres socials i entitats financeres

25.770 €

Privades

27.873 €

Altres

2.273 €

4.560 €

4


PRESENTACIÓ

Recursos econòmics

Entitats col·laboradores

APFCIB MEMÒRIA 2015

5


PRESENTACIÓ

On estem ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR CATALUNYA I BALEARS(seu i domicili social): Hotel d’Entitats La Pau C/ Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 1 08020 Barcelona

DE

933 055 322 / 663 917 170  coordinacioprojectes@APFCIB.org  administracio@APFCIB.org www.APFCIB.org www.observatori.APFCIB.org www.facebook.com/odsir.APFCIB @observatoriDSiD CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT (CJAS) C/ La Granja, 19, baixos 08024 Barcelona  93 415 10 00 correu@centrejove.org Gestió i administració: 93 415 75 39 cjas@centrejove.org www.centrejove.org www.facebook.com/centrejove Horari d’atenció: dilluns a dijous de 11 a 19 h. / divendres de 10 a 17 h. dijous migdia tancat de 14 a 16 h

APFCIB MEMÒRIA 2015

6


PRESENTACIÓ

Com ho fem

ATENCIÓ AL COL·LECTIU ADOLESCENT I JOVE (CJAS)

CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Consulta presencial, telefònica i on-line Anticoncepció d'urgència (AU) Atenció a l'embaràs i la seva resolució Consell Assistit (VIH/sida i altres ITS) Atenció psicològica Treball social Tallers d'educació afectiva i sexual Tallers per alumnes de CFO Tallers d’intervenció intercultural amb joves Prevenció de les relacions desiguals i/o violentes en grups de joves vulnerables i en risc. Intervenció als equips educatius IdJoves Investigació i desenvolupament

Intervenció amb dones de cases d’acollida i pisos assistits

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Observatori de Drets Sexuals i Reproductius Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva Participació en la Mesura de Govern per promoure la SSiR Participació programa DECIDES Comitè 1r. de Desembre Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït Treball en Xarxa

Capacitació de dones sobre prevenció de l’abús sexual Servei de formació, assessorament i atenció a dones migrades Capacitació de dones joves com a agents de drets i salut sexual i reproductiva Capacitació de dones en privació de llibertat Intervenció en SSiR amb persones que exerceixen la prostitució i/o en risc de vulnerabilitat

Sensibilització a famílies: l’educació afectiva i sexual coma part del procés de creixement Campanya Tira pel Dret(s)! Maleta pedagògica Xerrades de sensibilització en DSiR Publicació de llibres, díptics i diferents materials informatius Conferències, ponències, jornades i cursos Col·laboració a campanyes i xarxes socials Comunicació i premsa

APFCIB MEMÒRIA 2015

7


Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Introducció: adolescents

atenció

específica

a

joves

i

Un any més, el Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) ha continuat essent un servei de referència en l'atenció específica per a adolescents i joves sobre sexualitat i anticoncepció. Si haguéssim de destacar el més rellevant del 2015, segurament triaríem un aspecte sovint invisible pels/les nostres usuaris/es, però clau per oferir un bon servei: el reforç i teixit d’aliances i les coordinacions amb d’altres serveis. Al 2015 també s’ha posat la llavor de projectes estratègics, com en el cas del disseny del protocol de detecció de violència masclista i heteropatriarcal que permetrà detectar i actuar millor davant de casos de sospita per part de les professionals que presten atenció. O també el projecte d’intervenció educativa en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), reforçant l’aposta per treballar amb les poblacions més vulnerables. Enguany, des del CJAS s’ha ampliat l’horari d’atenció i s’han incorporat dos nous tests de detecció d’ITS, la clamídia i el gonococ, ambdues molt prevalents en la població juvenil. També ens ha fet especial il·lusió tornar a realitzar el curs d’atenció a l’adolescència i penjar el cartell d’ “exhaurides les localitats”. Les excel·lents valoracions de les assistents ens refermen en la línia de treball actual. Cartera de serveis del CJAS

Atenció mèdica

Derivació per l’IVE

APFCIB MEMÒRIA 2015

Proves ITS (VIH, sífilis, clamídia, gonococ)

Assessorament prescripció mètodes anticonceptius

Anticoncepció d’emergència

Proves d’embaràs i acompanyament

Acompanyament

Acompanyament

social

psicològic

Psicoteràpies focals breus

Dubtes sobre sexualitat

9


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

La consulta presencial, telefònica i on-line Es tracta d’un programa dirigit a persones entre 14 anys (o menys) fins a 30 anys, que accedeixen al nostre servei de forma presencial, telefònica (tel. 93 415 10 00) o a través de la web (www.centrejove.org). Els motius de la consulta poden ser generals o específics: des de temes relacionats amb les primeres relacions fins a orientació i suport psicoterapèutic, passant per atenció a l’embaràs i la seva resolució, demanda de l’anticoncepció d’urgència, orientació sobre mètodes anticonceptius, possible infecció del VIH/sida i/o d’altres ITS, consulta medico-sanitària, identitat i/o orientació sexual, trastorns emocionals i orientació i suport psico-social per a famílies. L’anonimat de la persona que realitza la consulta permet a la professional oferir una informació adequada i eficaç, fer contenció i acompanyament davant situacions de conflicte o de risc important, promoure la reflexió en els casos que necessitin un ajust professional especialitzat, resoldre les incidències en l’ús dels mètodes contraceptius, en especial les de la contracepció hormonal. I, sobretot, ens permet apropar als i les joves i adolescents i a les seves famílies a una atenció presencial i específica de qualitat. Motius de consulta presencial. Any 2015

Motius de consulta presencial. Any 2015

Anticoncepció d’urgència

32,9%

Edat mitja de primeres visites

21 anys

VIH/sida i altres ITS

23,7%

D’on venen

75% BCN ciutat 25% resta de província

Amenorrea, embaràs, demanda IVE

16,1%

Sexe

80% noies, 20% nois

Atenció psicològica

11,5%

Edat mitja de la 1a. relació coital

16,48 anys

Consulta anticoncepció hormonal

6,2%

Freqüència de visites

Prop del 50% han vingut dues o més vegades durant l’any

Consulta mèdica

3,4%

Situació laboral

65% estudien, 21% treballen, 14% altres

Altres

6,2%

Nivell d’instrucció

40% universitaris 40% ESO i batxillerat 20% altres

APFCIB MEMÒRIA 2015

10


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Anticoncepció d’urgència, embaràs i IVE El CJAS forma part de la xarxa d’assistència sanitària que dispensa l’anticoncepció d’urgència de manera gratuïta. Sovint, aquesta demanda representa una via d’accés a l’educació per a la salut i el reforçament de les mesures preventives. Alhora, aquesta intervenció ens permet elaborar estratègies i prevenir altres situacions semblants, així com iniciar conjuntament l’abordatge del consell anticonceptiu i la importància de la protecció davant les ITS.

Nombre de consultes ateses. Any 2015 665

Nombre de proves d’embaràs positives

198

Nombre d’IVE’s gestionades

174

IVE instrumental

72%

Nombre d’unitats dispensades

981

Embaràs

IVE’s

Anticoncepció d’urgència

Les menors i l’IVE El setembre del 2015 va entrar en vigor una reforma legal que obligava a les noies de 16 i 17 anys a disposar de consentiment explícit d’un dels dos tutors legals per avortar. Al CJAS ja hem pogut veure i acompanyar els primers casos de noies que volen interrompre l’embaràs però que no poden i que estan sotmeses, en alguns casos a una enorme pressió i/o violència familiar. Cal acompanyar aquestes noies en situació tan vulnerable i canviar la llei que vulnera drets.

APFCIB MEMÒRIA 2015

Nombre de proves

En relació a l’embaràs, hem de considerar factors com l’edat, el nivell de maduresa, la cultura, la situació personal i familiar, la relació de parella, etc. que poden condicionar la presa de decisió. El CJAS ofereix un espai on les i els joves poden tenir un bon acompanyament durant tot el procés de decisió quan l’embaràs s’ha produït. En el cas que es decideixi avortar, aquest acompanyament contempla no tan sols la presa de decisió, sinó també la derivació a una clínica concertada o al PASSIR de referència.

11


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Programa específic de prevenció i consell assistit en VIH/sida Durant l’adolescència la sexualitat s'expressa en tot el seu potencial i es busca amb qui compartir-la, gaudirne, posar-la a prova... Els i les adolescents, amb les seves característiques específiques, conceptualitzen el risc en termes immediats, sense establir els efectes de les seves accions a llarg termini, la qual cosa els converteix en un col·lectiu vulnerable. El principal objectiu d’aquest projecte és orientar i aconsellar sobre la problemàtica de la infecció per l'VIH i altres ITS, emfasitzant en la prevenció i l’educació sexual. S’ofereix un espai específic per a consell assistit als i les joves i adolescents, detectant situacions de risc, facilitant la detecció voluntària, confidencial i gratuïta d'anticossos de l'VIH (prova ràpida o clàssica) i donant suport psicosocial a aquells casos que així ho requereixin i a les seves famílies.

4 proves de detecció en 1 única visita NOET QUEDISMAIAMBELDUBTE

Al 2015 la prova ràpida i gratuïta de detecció d’anticossos anti-VIH s’ha realitzat a un total de 656 joves.

Nombre de proves d’ITS. Any 2015 VIH

Sífilis

Clamídia

Gonococ

N. proves

656

469

257

257

% reactius

0,3%

0

6%

1,2%

La facilitat d’accés al servei, junt a la confidencialitat i la gratuïtat de la prova, han estat essencials. Aquest servei continua sent un bon recurs per tots aquelles persones joves que se’ls fa difícil connectar amb el risc i que, d’altra manera, deixarien passar el temps abans de decidir fer-se la prova.

Com cada any, s’ha col·laborat amb el Centre d’Estudis Epidemiològics (CEEISCAT), complimentant el full de registre epidemiològic de la infecció pel VIH/sida i de la sífilis

APFCIB MEMÒRIA 2015

12


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Programa específic d’atenció psicològica Es tracta d’un programa amb caràcter de prevenció i promoció de la salut mental, principalment. Així, quan es detecta alguna problemàtica greu en l’adolescent o jove, s’intenta fer una contenció i un acompanyament fins que és possible la derivació al servei especialitzat adient de la xarxa pública.

Principals motius de consulta. Any 2015 Noies

Nois

Total

Dificultats en la relació de parella

26

7

33

L’any 2015, un total de 108 adolescents i joves han fet atenció psicològica en el nostre centre, i han rebut suport i/o assessorament 9 pares i/o mares en relació a dificultats i/o problemàtiques amb els seus fills o filles.

Dificultats relacions sexuals

17

9

26

Dificultats relacions interpersonals

11

3

14

En total s’han realitzat més de 400 visites d’atenció psicològica. De totes les persones ateses, 79 son noies i 29 nois i, pel tipus d’intervenció, la més habitual ha estat l’acompanyament seguida de psicoteràpies focals.

Crisi adolescència

8

0

8

Crisi en l'adult jove

5

1

6

Aquí t’escoltem A aquestes dades cal afegir el volum de consultes d’atenció psicològica fetes durant la implementació del projecte Aquí t’escoltem, on 44 joves van fer 167 consultes psicològiques. Durant tot el període de gestió del servei Aquí t’escoltem per part del CJAS (octubre 2014-juny 2015), s’han atès un total de 44 persones en l’atenció individual, concretament 31 noies i 13 nois. Les edats han oscil·lat entre els 12 i els 27 anys.

APFCIB MEMÒRIA 2015

13


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Programa específic de treball social Al CJAS, la perspectiva social sempre és tinguda en compte en qualsevol tipus d’abordatge i sigui quin sigui el motiu de consulta, dins d'una visió global de promoció de la salut i de prevenció. S’intenta acompanyar i donar suport a cada jove, dins les seves possibilitats d’actuació, a mobilitzar els seus propis recursos personals i del seu entorn social, fent-lo partícip perquè pugui identificar-se com individu amb ple dret per decidir sobre la seva salut. També se li facilita l’accés a la xarxa

Eixos del treball social

d’atenció normalitzada. 

Es parteix de l'estudi de la demanda i la situació social i familiar per tal de fer un seguiment adequat del cas, i un acompanyament i derivació als centres especialitzats del seu territori .

Es coordina amb els diferents serveis socials per tal de facilitar tant l'acompanyament com el seguiment dels casos que es deriven.

Es respecta sempre la confidencialitat de l'atenció.

Es vol reforçar en cada jove els seus elements d'autonomia personal, fent-lo partícip de la situació .

En determinades situacions, s'incorpora a la família en el procés per buscar la millor resolució .

Però, alhora, també s’ofereix un recurs específic de treball social per aquells casos que ho puguin necessitar. En aquest sentit, durant el 2015 s’han gestionat uns 26 casos que requerien una intervenció més específica i un seguiment social. Molts d’aquests han estat atesos directament per les treballadores socials del CJAS en entrevistes individualitzades. En d’altres casos, a partir de l’accés espontani al servei i de les visites programades, han estat atesos en primer lloc per altres professionals de l’equip (psicòloga, infermera o metgessa), i derivats posteriorment per a una atenció social específica per part de les professionals de treball social del centre.

APFCIB MEMÒRIA 2015

14


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Tallers d’educació afectiva i sexual Es tracta d’un dels principals programes del CJAS que permet, a més d’oferir un espai educatiu per treballar en grup aspectes relacionats amb la salut sexual i l’afectivitat des dels seus inicis, que els i les joves coneguin l’espai, l’oferta de prestacions i les professionals que fan l’atenció. S’ha pogut observar que molts dels i les joves que han participat en un taller conserven la referència i utilitzen el recurs més tard, quan els sorgeix la necessitat. Aquest treball en grup, actiu i participatiu, es mostra com una bona eina per a tractar l’afectivitat i la sexualitat, les relacions personals des d’un punt de vista positiu i altres qüestions que tenen a veure amb l’orientació sexual, les relacions desiguals, els trastorns de l’alimentació, l’ús de les TIC’s, les drogues... Des d’aquesta perspectiva resulta més senzill treballar els comportaments de risc, les seves possibles conseqüències i com afrontar-los o evitar-los. Durant l’any 2015 s’han realitzat un total de 247 tallers, essent un del eixos principals el treball amb joves vulnerables provinents de PFI, de UEC o el treball d’educadors i educadores de carrer. Els diferents materials i dinàmiques utilitzades en els tallers inclouen jocs per treballar conceptes com la sexualitat i la identitat a través de fotografies; targetes amb mites i tabús sobre la sexualitat i l’afectivitat; casos hipotètics segons el grup d’edat i la situació específica; exemples de mètodes anticonceptius i aprenentatge de l’ús del preservatiu amb els “Gegants Encantats”... Distribució dels tallers. Any 2015 N.tallers

N.nois

N.noies

Total

Programa “Parlem-ne” (Aj. BCN)

49

541

519

1.060

Joves en risc social (PFI majoritàriament) (Aj. BCN + Dept Salut)

66

477

255

732

Demandes directes dels Centres Educatius

85

1.073

964

2.037

Construint Relacions+ Igualitàries (Aj.BCN)

6

90

84

174

19

104

155

259

Intervenció intercultural sobre DSiDR (Aj. BCN)

9

94

118

212

Intervenció a joves reagrupats (Aj. BCN)

1

18

12

30

10

49

37

86

2

15

23

38

247

2.461

2.167

4.628

Aquí T’escoltem (Aj. BCN)

Visites grups CJAS Relacions abusives entre iguals a CRAE (Aj. BCN)

APFCIB MEMÒRIA 2015

15


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Intervenció intercultural sobre DSiR i SSiR en la població jove Els estudis i l’experiència ens demostren que, en el context dels processos migratoris, les denominades “segones generacions” són les més vulnerables a l’hora de patir malestar i desarrelament, la qual cosa pot generar situacions de risc i/o d’exclusió social. Un dels aspectes on s’inicia aquest procés és en l’àrea de la salut sexual i reproductiva. Així doncs, aquest projecte es duu a terme amb la finalitat d’intervenir en joves de diversos orígens culturals, sensibilitzant-los respecte els DSiDR i SSiR, per tal de contribuir a la millora del benestar de la població jove des de la prevenció i incidència en la realitat actual. A més, se’ls dona a conèixer els serveis i la xarxa pública sanitària per tal que en puguin fer-ne el millor ús. Procedència de l’alumnat. Any 2015 Procedència Espanya

N. alumnes 118

Marroc

16

Equador

16

Pakistan

22

R. Dominicana

6

Bolívia

6

Xina

4

Índia

3

Altres nacionalitats Percentatge de població migrada

APFCIB MEMÒRIA 2015

21 44%

Aquest projecte nascut el 2010, ha treballat durant l’any 2015 amb 212 joves d’entre 14 i 18 anys de diferents cultures, inclosa l'autòctona, a centres educatius de Barcelona. Les sessions realitzades al llarg de 9 tallers, s’han executat seguint les recomanacions dels i les professionals del centre i el programa curricular. Aquest any s’ha decidit continuar en intervencions amb alumnat amb dificultats afegides i diversitat funcional per la demanda dels propis equips educatius. Els resultats i incidència del projecte han estat molt satisfactoris ja que el nivell de coneixements adquirits ha estat molt elevat, tant per la metodologia emprada com per l’adaptació dels continguts a la realitat social dels i les joves.

16


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

IdJoves: Promoció de les relacions de gènere positives i de la salut sexual reproductiva Aquest projecte innovador és una iniciativa adreçada a gent jove que vulgui formar part de grups juvenils dins el seu entorn, i actuar com a agents de salut i drets. L’objectiu principal és que els i les joves promoguin processos de canvi dins dels seus barris i dels seus entorns més propers, impulsant formes de viure l’afectivitat en positiu i d’entendre el món que els envolta i construir les seves vides i el seu entorn des d’una perspectiva democràtica i paritària. Es tracta d'un projecte de continuïtat, iniciat l’any 2014, que pretén consolidar grups de joves per tal que s'autogestionin en la seva activitat. Activitats realitzades al 2015 Preparació i divulgació del vídeo "No me quieras tanto y quiéreme mejor" en commemoració del Dia Europeu de la SSiR (https://www.youtube.com/watch?v=r6BfHtDvMPs) Preparació de la xerrada "La menstruació: mites i llegendes. Hi ha alternatives al dolor"?

Preparació i divulgació del vídeo "IdJoves: Manifest 25N" (https://www.youtube.com/watch?v=f2ltb6ry1Yc)

Preparació i divulgació de la foto "IdJoves amb #Llaços per la Sida", en commemoració del Dia Mundial de la Sida, en col·laboració amb el Comitè 1r. de Desembre

APFCIB MEMÒRIA 2015

Per això, oferim la possibilitat de crear grups d’agents de salut, que reben una formació gratuïta i específica sobre Drets Sexuals i Reproductius i Salut Sexual i Reproductiva. Un cop creats i consolidats els grups, les nostres professionals els ajuden a detectar i definir les possibles necessitats i conflictes que hi ha en el seu entorn i a fer un calendari d’activitats que incentivin canvis positius, estables i sostenibles, basant-se en els recursos que tinguin al seu abast. En resum, impulsem estratègies i activitats comunitàries que serveixin per divulgar la formació rebuda i sensibilitzar la comunitat, especialment els/les adolescents i joves, en relació als DSiR i la SSiR. Durant el 2015 el grup format en anys anteriors ha dissenyat i executat diverses intervencions.

17


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Intervenció als equips educatius dels Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) en educació sexual i afectiva La formació Intervenció sobre educació afectiva i sexual en adolescents i joves acollits en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) està adreçada als educadors i educadores, referents d’adolescents i joves entre 12 i 18 anys, que formen part dels equips d’atenció dels CRAE que depenen del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és proporcionar un espai per a la reflexió i l’intercanvi dels i les professionals sobre el que suposa l’abordatge de l’educació afectiva-sexual amb els i les adolescents i joves amb els que treballen. I també es busca oferir eines que els ajudin en la intervenció davant de situacions diverses en les que es puguin trobar. Durant el 2015 intervencions:

s’han

iniciat

dues

a) Formació als equips professionals dels CRAE amb un total de 26 formacions en tot el territori català (cobrint el 25% de tots els centres a Catalunya), de 6 hores de durada cadascuna b) Servei d’atenció individualitzada des del CJAS, també adreçada a professionals. El treball amb els equips d’educadors/es és clau en tant que professionals referents de joves i adolescents.

APFCIB MEMÒRIA 2015

18


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Informació i sensibilització Des del CJAS també es mantenen de manera permanent programes d’informació i sensibilització, entre els que destaquen la pàgina web i la distribució de preservatius. A més, durant el 2015 s’han repartit al voltant de 5.000 targetes de divulgació del CJAS. Es tracta d’un material bàsic on consten les diferents maneres d’accés a l’atenció del centre (presencial, online i telefònica), així com el telèfon, l’adreça, l’horari i l’adreça de la pàgina web. La pàgina web del CJAS va tenir 44.683 visites, realitzades per 22.870 usuaris/es i en total es van visualitzar 133.931 pàgines. Aquestes dades permeten afirmar que és un recurs molt consultat i amb bons resultats. La pàgina del CJAS a facebook té al voltant de 700 seguidors/es i s’han anat publicant notícies i informacions variades amb un periodicitat mínima setmanal. La vocació del CJAS és la del servei a joves i adolescents i això es pot fer de manera directa però també indirecta a partir del treball amb els i les professionals que després podran transmetre allò après. Per això, la formació a professionals ha estat sempre un element molt important pel centre i així ho mostren les actuacions dutes a terme com, per exemple, la visita d'informadors i informadores dels Punts d'Informació Juvenils de Barcelona que vam rebre i que ens va permetre debatre sobre com millorar l'atenció a la salut sexual de les i els joves de la ciutat. APFCIB MEMÒRIA 2015

19


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Curs d’Atenció Específica a l’Adolescència Durant la segona quinzena d’octubre de 2015 es va celebrar la XIXa. edició del Curs d’Atenció Específica a l’Adolescència que organitza el CJAS i que s’adreça a professionals que volen reflexionar i disposar d’eines per treballar amb aquesta població. Les sessions de treball es van dur a terme a l’Espai Fontana i van assistir 25 professionals provinents de l’àmbit de la infermeria i de l’educació social en la seva majoria. Aquest curs ha esdevingut un clàssic en l’oferta formativa a Catalunya i continua atraient l’interès de professionals, cobrint totes les places que s’oferien. Com cada any el curs ha comptat amb la presència de professionals expertes de primer nivell de l’àmbit sanitari, psicològic i social que han abordat temàtiques diverses de l’adolescent, sempre oferint una visió polièdrica i pluridisciplinar. Des d’una perspectiva basada en els Drets, en el respecte a la decisió de l’adolescent i en la mirada de gènere, es va debatre sobre l’entrevista amb el/la jove, com viu la seva sexualitat o el treball amb les famílies entre molts d’altres temes. La valoració dels i les assistents al curs va ser molt satisfactòria, ja que fins a un 90% de de les avaluacions han estat altes o molt altes. APFCIB MEMÒRIA 2015

20


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Dades estadístiques del programa: les xifres parlen

Atenció personal l'entrevista presencial

en

Nº joves

2.404

Nº visites

3.780

Nº consultes

4.465

Edat mitjana

20,4 anys

Nº d’atencions en consulta telefònica Atenció presencial

personal

no

Nº d’atencions per e-mail Total atencions

Atenció en grup: tallers d’educació afectiva-sexual

Difusió de l’experiència formació a professionals

i

1.590 698 2.288

Nº de tallers Total de participants

247 4.628

Nº de professionals participants en una acció formativa o suport

430

Nº de participants en una acció de difusió

245

Total de participants

675

Nombre total d’atencions en les diferents activitats Atenció personal en l'entrevista presencial

3.780

Atenció personal no presencial

2.288

Atenció en grup: tallers d’educació afectiva-sexual

4.628

Difusió de l’experiència / Formació a professionals

675

TOTAL

APFCIB MEMÒRIA 2015

11.371

21


Capacitació dede diferents grupsgrups de dones Capacitació diferents de com a agents de salut per a la promoció dones com a agents de salut per a i prevenció en DSiR i SSiR

la promoció i prevenció en DSiR i SSiR


CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Introducció

A partir de la nostra experiència, vam detectar la necessitat d’intervenir amb entitats i grups de dones per tal de fer-les agents actives de la seva salut i de la dels membres del seu entorn. En aquest sentit, considerem que és fonamental poder establir un programa d'intervenció educativa que inclogui els continguts imprescindibles en relació a la prevenció de la violència masclista, els abusos sexuals i, alhora, que treballi la sexualitat i la salut sexual i reproductiva des d'una perspectiva positiva i integradora i l’enfocament de la garantia i exercici dels Drets Sexuals i Reproductius. Per això, l’APFCIB té un programa específic adreçat a la capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR, des d'on s'ha intervingut amb diversos grups: • • • •

Dones que es troben en cases d’acollida i pisos assistits. Dones migrades. Dones d'entitats i xarxes. Dones joves.

El principal objectiu d’aquest programa és promoure coneixements que millorin la capacitat de decisió de les dones i, com a conseqüència, obtinguin una vida més plena i saludable. El programa inclou també la prevenció de l'abús sexual en dones i la reducció dels casos de revictimització, i ha tingut un resultat altament satisfactori, tant a nivell d'intervencions arreu dels municipis de la província, com de nombre de dones directament beneficiàries, i d'entitats, xarxes i serveis municipals coordinats per dur a terme aquestes intervencions. Totes les professionals municipals i tècniques implicades van insistir en la necessitat de donar continuïtat a les intervencions i consolidarles com un espai més de capacitació als grups de dones dels municipis. Llocs on s’han realitzat els tallers i nombre de dones participants Nombre de grups, entitats i xarxes de 28 dones participants Nombre de dones participants Nombre d'intervencions Municipis

APFCIB MEMÒRIA 2015

432 34 grupals 59 individuals 362 horers de formació i assessorament Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Granollers, Llinars del Vallès, Sant Esteve Ses Rovires, Vilanova i la Geltrú, La Llagosta

23


CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Projecte adreçat a dones de cases d’acollida i pisos assistits Es tracta d’un programa educatiu que es realitza a tot el territori català des de l’any 2000. Està dirigit a dones que han viscut situacions de violència masclista i té com a finalitat promoure i crear consciència en relació amb la seva salut sexual i reproductiva. Es treballa amb dones amb embarassos no desitjats, amb relacions sexuals múltiples i transitòries, dones amb parelles usuàries del sexe comercial, etc. En definitiva, dones amb complexitat per incorporar les situacions de risc. Durant el 2015, s’intervé a 6 cases d’acollida i continua l’experiència als pisos assistits. S'incorpora, també, de forma estable la intervenció amb el grup de dones del SARA de Barcelona. Dades tallers 2015 Núm. dones

Assistència

% millora

C.A. Segrià

12

95%

70%

C.A. Barcelonès

12

95%

50%

C.A. Gironès

12

95%

60%

C.A. Vallès Oriental I

11

95%

70%

C.A. Vallès Oriental II

12

70%

75%

C.A. Tarragonès

7

90%

70%

Pisos assistits barcelonès

5

95%

80%

Grup dones SARA

7

95%

90%

Lloc

TOTAL

APFCIB MEMÒRIA 2015

78 dones han participat als tallers

Assistència prèvia a algun espai educatiu sobre salut sexual. Any 2015

SI

NO

En total, han significat 96h. de formació i una mitjana d'un 85% de millora de les capacitats i d'objectius assolits. Aquests tallers s’han convertit en una eina bàsica de recuperació de les dones residents. Les cases configuren un espai on, en molts casos per primera vegada, poden reflexionar des de i sobre elles mateixes, i prendre consciència de la necessitat d’adoptar un paper actiu de cara a la seva autocura. Tot això, emmarcat per un moment personal molt adient de reestructuració, donada la seva situació i el tipus de servei on es troben. Les cases on ja fa anys que s’intervé sol·liciten de nou els tallers. El taller, a més de l’objectiu específic, permet desengoixar la situació de les dones en tots els temes sanitaris i de la salut en general. 24


CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Projecte adreçat a dones de cases d’acollida i pisos assistits Des de l’any 2011 el projecte consta d’una entrevista individual,

voluntària i confidencial, amb una ginecòloga professional de la nostra entitat, per tal d'aclarir dubtes que les dones poden tenir a nivell sanitari. Durant l’entrevista, s’ofereix a les dones un servei de counselling d'orientació i prevenció en matèria de salut sexual i reproductiva, així com la possibilitat de realitzar-se una citologia. A petició de tècniques i professionals, per tercer any, al 2015, s’ha fet una intervenció a un grup de dones del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de Barcelona. Edat de les dones participants. Any 2015

Dades sobre la SSiR de les dones. Any 2015

Nivell d’estudis de les assistents. Any2015 Sense estudis

5%

Primaris

32%

Secundaris

48%

Universitaris

15%

Última revisió ginecològica. Any 2015

25

18 16

35%

20

14

N.dones

12

23% 20%

15 10 8

10

6

14%

4

8%

5

2 0

0 16-20

21-30

31-40

41-50 Més de 50

APFCIB MEMÒRIA 2015

IVE

ITS

Postcoital

MAC

Mai

Menys 1 1-3 anys 3-5 anys Més 5 any any

25


CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Capacitació de dones sobre prevenció de l’abús sexual La concepció de la sexualitat promoguda i sostinguda pel sistema patriarcal té com a resultat una desigualtat de gènere que situa a la dona en una posició de major vulnerabilitat enfront qualsevol episodi de violència i, concretament, enfront l’abús sexual. Per tal de reduir els efectes que té aquesta vivència en la vida d'una dona (revictimització), és primordial que la dona identifiqui la situació d’abús i compti amb les eines per fer-ne front. Així mateix, atenent a que la realitat de l’abús sexual sol ser silenciada (la majoria de les vegades per por, però també per desconeixement del que és un abús), és importat que les dones puguin identificar una situació d’abús i es sentin amb seguretat per verbalitzar-la i demanar ajuda. Dades tallers 2015 Nombre de participants

dones

Grups participants

Total hores formació

de

APFCIB MEMÒRIA 2015

El programa consta de 5 sessions de 2 hores de durada cada sessió, amb un enfocament formatiuparticipatiu i respectuós amb les particularitats del 34 grup, de forma general, adaptant la metodologia a cada situació concreta. Cal destacar que la Grup de dones de l’Associació Ubuntu a Ciutat metodologia emprada, d’una banda, permet abordar els conceptes necessaris per adquirir i Meridiana incorporar, tant els coneixements com les habilitats PIAD Ciutat Vella Grup de dones creat pels necessàries per al reconeixement de relacions Serveis Municipals de abusives, en general, i situacions d’abús sexual, en l'Ajuntament de Vilanova i la particular. I, de l’altra, crea l’espai necessari per a Geltrú la participació i l'exposició de les preocupacions, vivències i coneixements previs de les dones 30h assistents a la formació.

26


CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Servei de formació, assessorament i atenció a dones migrades Aquest programa es va iniciar al 2014 des de la Federació de Planificació Familiar Estatal a diverses Comunitats Autònomes, entre elles Catalunya. Al 2015 l'APFCIB ha continuat amb el programa, després de fer una important diagnosi sobre la situació de les dones migrades en relació a la salut sexual i reproductiva i el vincle que això suposa per a la prevenció de violències, i s’ha engegat un servei específic que consta d’assessorament, formació i atenció per a treballar aquests àmbits a Barcelona ciutat i altres territoris de l'àrea metropolitana. Durant l’any 2015 s'han realitzat un total de 19 tallers en els que han participat un total de 223 dones

i 59 assessoraments individuals. El perfil de les dones ha estat molt divers. En els tallers han participat dones que feia poc havien arribat a Barcelona, a través d'un procés de reagrupament familiar, mentre que altres es trobaven en un procés de recuperació d'una situació de violència amb la parella i iniciaven la vida de forma independent i sense parella. Com a conseqüència, les necessitats i expectatives, aixÍ com els continguts treballats en els tallers, ha estat molt divers. Resultats globals de la capacitació Indicadors

Resultats

Nombre total de dones participants

223 dones

Nombre d’hores de formació-assessorament

129h

Nombre de grups amb qui es fa intervenció

19 + 59 assessoraments individuals

Nombre d'entitats i serveis públics i/o municipals implicats

15

Assistència als tallers (C.R.: un 70% cada sessió)

98% d’assistència

Participació activa (C.R.: el 80% cada sessió)

95% de participació

Enquestes inicials i finals contestades

85% contestades

Fitxa personal contestada

95% contestades

Continguts per sessió

100% dels continguts

Grau de coneixement segons enquesta final (C.R.: comparació enquesta inicial/final variabilitat 40% en augment de coneixements)

90%

Actitud davant l’autocura (C.R.: increment de coneixement serveis sanitaris 20%)

75%

Habilitat en relació als usos dels mètodes de “doble protecció”

90%

Assistència prèvia a algun espai educatiu sobre sexualitat (CR: almenys la meitat no han participat mai d'un espai similar)

85% de les dones era la primera vegada

Grau de satisfacció de les dones davant el taller

95% responen amb la màxima puntuació

APFCIB MEMÒRIA 2015

27


CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Capacitació de dones joves com a agents de drets i salut sexual i reproductiva L'experiència de l'APFCIB amb joves ens demostra que són un col·lectiu prioritari a l'hora de treballar la SSiR. També ens assenyala que la manera més eficient d'aconseguir bons resultats és la formació a joves com agents de salut i drets que aconsegueixin l'efecte multiplicador als seus entorns naturals. Per això, l’APFCIB, compta amb el Material didàctic sobre Drets Sexuals i Reproductius, una guia feta sota l'encàrrec de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, i consensuada amb entitats especialitzades i grups d'experts que avalen l'ús d'aquest material per treballar amb joves majors de 16 anys. D’aquesta manera, podem afavorir l'accés del col·lectiu de joves a una informació i formació integral, amb una perspectiva i enfocament positiu i que engloba la prevenció i la salut sexual i reproductiva com a part d'aquesta vivència. Dades generals del programa. Any 2015 Nombre total participants

de

dones

Nombre d’hores de formació Municipis on es fa intervenció

23 24h La Llagosta i Vilanova i la Geltrú

Nombre d'entitats i serveis públics i/o municipals implicats

6

Grau de satisfacció de les dones

90% responen amb la màxima puntuació

APFCIB MEMÒRIA 2015

Aquest 2015 s’ha realitzat la intervenció en 2 grups de dones joves de diferents municipis. Aquesta formació s’ha adreçat a dones de 16 a 25 anys que lideren grups juvenils dels municipis i poden actuar d'agents de salut i drets amb els coneixements adquirits. Són monitores d'entitats d'educació no formal, d'entitats juvenils, delegades de classes, de les joventuts polítiques, entre d'altres. La intervenció ha consistit en un taller de 3 sessions i 4 hores de durada cada sessió. En total, 12 hores de formació amb cadascun dels grups. Els objectius han estat altament assolits i les avaluacions de les participants molt satisfactòries. Els 2 municipis participants han demanat poder donar continuïtat al programa. 28


CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Capacitació de dones en privació de llibertat La nostra intervenció en el marc d’aquest programa es tradueix en portar el marc de drets sexuals i reproductius a les institucions privatives de llibertat per a dones. Les presons no són estructures alienes i impermeables a les tendències que es produeixen en el conjunt de la societat i, per tant, els estereotips i rols de gènere propis de la societat patriarcal també es reprodueixen en els centres penitenciaris. La manca d’informació, els tabús i prejudicis al voltant de la sexualitat i reproducció també hi són presents. D’altra banda, algunes de les peculiaritats de la població femenina a presó ens mostra clarament la pertinència d’una intervenció d’aquestes característiques, ja que els centres penitenciaris continuen acollint a dones amb un perfil social determinat: pobresa, vulnerabilitat i exclusió social. La capacitació va realitzar-se el febrer i març del 2015 al Centre Penitenciari per a Dones Wad Ras, i al mes de gener i febrer també es va realitzar una capacitació per un grup al Centre Penitenciari Brians. Intervencions realitzades

Grup dones

Grup de dones del Centre Penitenciari de WadRas

Han participat un total de 9 dones: 6 eren espanyoles (2 pertanyien a l’ètnia gitana), una participant de l’Argentina, una de Colòmbia i una altra del Brasil. L’edat mitjana ha estat de 38 anys, sent la més gran de 50 anys i la més jove de 20 anys. Es tracta d’un grup on l’estat civil predominant era sense parella, i 8 de les 9 dones tenien filles i/o fills. En general, les dones participants havien finalitzat els estudis de primària, a excepció de 3 dones, i presentava més variabilitat en la finalització dels estudis secundaris. Algunes de les participants estaven també en tractament per toxicomanies.

Dates: febrer-març

Grup de dones del Centre Penitenciari de Brians 1 Dates: gener-febrer

APFCIB MEMÒRIA 2015

El total de dones participants van ser 8. En un primer moment, es va fer una sessió amb 4 persones i van sumar-se 4 dones més en la segona sessió. Totes tenen entre 24 i 43 anys. Es va realitzar en coordinació amb l’educadora referent del mòdul DONES U de Brians 1. L’APFCIB va fer dos cartells de difusió que l’equip educatiu va penjar al centre.

29


CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES

Intervenció en SSiR amb persones que exerceixen la prostitució i/o amb risc de vulnerabilitat Aquest projecte, executat durant l’any 2015 amb la col·laboració de l’entitat Metges del Món, ha consistit en la realització de tallers sobre salut sexual i reproductiva destinats a persones que exerceixen la prostitució i/o persones en risc de vulnerabilitat especial a la ciutat de Barcelona. Donada les característiques específiques d’aquest col·lectiu, els continguts dels tallers estaven centrats en facilitar informació en matèria de salut sexual i reproductiva, prevenció en VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual, sensibilizació i concienciació en conductes que eviten pràctiques de risc, i promoció d'hàbits saludables en salut sexual i reproductiva. Al 2015 hem realitzat 5 tallers i s’ha treballat especialment amb dones amb vulnerabilitat, per disminuir les desigualtats de gènere en matèria de salut i apoderar-les en relació als seus drets sexuals i reproductius. A més, per tal de facilitar l’autoaprenentatge i la participació activa, s’han utilitzat una metodologia basada en mecanismes visuals i interactius com a part del procés d’orientació. El nombre total de participants als tallers ha sigut de 72 participants, encara que en molts dels casos eren persones que han participat més d’un cop en les sessions realitzades.

APFCIB MEMÒRIA 2015

30


Programa d’incidència política i social


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Observatori de Drets Sexuals i Reproductius L’Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius (ODSiR) és un projecte impulsat des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) dins el programa general d’accions sobre incidència política i sensibilització de la pròpia entitat. Des que es va posar en funcionament al febrer del 2008, l’ODSiR s’ha donat a conèixer a particulars, entitats i organismes de tal manera que s’ha convertit en l’espai de referència per a la informació, promoció i reivindicació dels Drets Sexuals i Reproductius. En aquests més de 8 anys de vida, l’equip tècnic de l’APFCIB s’ha acurat en actualitzar i impulsar l’ODSiR amb noves campanyes i propostes, de manera que tant el web com les xarxes socials vinculades són l'eix vertebrador de la difusió que surt de l'entitat cap a l'exterior. A finals del 2015 es va aconseguir una nova pàgina i nova imatge de l’espai web molt més clara i accessible. Des de l'inici del projecte, les visites i dades de referència sempre han anat en augment, en especial aquesta última etapa que han incrementat més d'un 25%. Al facebook s'ha realitzat més de 500 publicacions pròpies i es compta amb 2.084 seguidors i seguidores que suposa un important increment des dels anys anteriors. I al Twitter, que es va crear al 2012, s'han realitzat més de 2.304 publicacions pròpies i s'han aconseguit 240 seguidors i seguidores noves aquest 2015.

APFCIB MEMÒRIA 2015

32


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya Al 2015 es va iniciar el projecte Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya que està promogut i coordinat per les entitats Creación Positiva, Cooperacció i l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB). Té com a objectiu afavorir la creació d’un espai de capacitació comú sobre les agendes internacionals relacionades amb els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR). Es tracta d’un procés continuat de formació teòrica i pràctica, incloent la possibilitat de participació en espais multilaterals i internacionals, de seguiment de l’agenda de desenvolupament i altres qüestions com sessions pràctiques per treballar agendes locals i globals de DSiR.

Podeu fer el seguiment de les accions del projecte i d’altres que s’aniran difonent a través del mateix blog https://agendessexuals.wordpress.com

APFCIB MEMÒRIA 2015

És un projecte d’incidència per als agents claus, socials i governamentals, en l’àrea de la salut i DSiR per tal que s’incorporin a les agendes els elements fonamentals dels processos de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW), Comissió sobre Població i Desenvolupament (CIPD) de Nacions Unides i, a la vegada, puguin participar en els debats internacionals . Amb aquest projecte es promou la participació dels diversos agents del territori als espais decisoris del sistema multilateral i europeu, a través d’un procés continuat de formació i accions de sensibilització i comunicació a la ciutadania, campanyes d’incidència i de recerca. El projecte promou la col·laboració i el treball en xarxa entre els diferents actors implicats i compta amb el suport de l’Àrea de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

33


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva L’Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva es va constituir, per primera vegada, el 15 de desembre del 2009. Està integrat pels membres de tots els grups parlamentaris, i té la funció de promoure la renovació ideològica i social i la sensibilització en matèria de Drets Sexuals i Reproductius. L’APFCIB participa en els treballs i dinamitza les reunions de l'Intergrup. També compta amb el suport de la Federació de Planificació Familiar Estatal, la Federació de Planificació Familiar Internacional-Xarxa Europea (IPPF-EN) i el Fòrum Parlamentari Europeu (FPE), i té entre els seus objectius la missió de difondre els continguts i promoure el compliment del Programa d'Acció adoptat en la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament (El Caire, 1994) i de la Plataforma per l'Acció adoptada en la IV Conferència Mundial sobre les Dones (Beijing, 1995). Composició de l’intergrup al 2015 I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez, coordinadora de l’Intergrup i membre del Grup Parlamentari de Convergència i Unió I. Sra. Rosa Amorós i Capdevila del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya I. Sra. Núria Segú Ferré del Grup Parlamentari Socialista de Catalunya I. Sra. Eva García i Rodríguez del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya I. Sra. Lorena Vicioso Adrià del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa I. Sra. Carmen de Rivera i Pla del Grup Parlamentari Ciutadans I. Sra. Isabel Vallet Sànchez del Grup Mixt (Subgrup Parlamentari CUP) Personal de Suport : Sra. Anna Casas i Gregorio, Lletrada

APFCIB MEMÒRIA 2015

Activitats realitzades per l’Intergrup durant el 2015 27-02-2015 Parlament Catalunya I Acció Parlamentària

Sessió de presentació i informació sobre la Mesura de Govern de Salut Sexual i Reproductiva aprovada per l’Ajuntament de Barcelona.

09-04-2015 Parlament Catalunya II Acció Parlamentària

Sessió de treball i sensibilització: Agenda Post 2015. Qui i com es mesuren els progressos?

08-07-2015 Parlament de Catalunya III Acció Parlamentària

Aprovació per tots els grups parlamentaris de la Declaració Institucional del Parlament de Catalunya en favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el Marc de Desenvolupament Post2015

34


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Més resultats destacats Al 2015, la nostra agenda política ha seguit mantenint la línia de treball en defensa de la Llei 2/2010 de SSiR i d’IVE, i denunciant la desprotecció a què s’han vist avocades les dones menors d’edat després de la contrareforma aprovada pel Govern estatal. Hem liderat molts dels espais de reivindicació i, a la vegada, hem generat altres espais d’intercanvi i reflexió per als moviments socials i per a professionals de l’àmbit. Així doncs, s’ha continuat la feina d’incidència política i social per tal de mobilitzar tots els i les agents i introduir els drets sexuals i reproductius en l’agenda política catalana. L’APFCIB ha participat en el lideratge, des de l’aprovació al 2014 i durant tot el 2015, de la Mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona. Aquesta mesura ha estat impulsada per la Delegació de Salut, Qualitat de vida, Igualtat i Esports, i s’ha creat una taula transversal amb representacions d’institucions, organitzacions no governamentals i ciutadania. Vam participar en tot el procés d’elaboració, redacció i consens dels treballs de la mesura que continuaran en els propers anys per a la seva implementació. Aquesta iniciativa és única a Catalunya i l’APFCIB va promoure’n la presentació al Parlament de Catalunya a través de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.

APFCIB MEMÒRIA 2015

35


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Més resultats destacats L’APFCIB va ser convidada, com a entitat experta, a participar al projecte Movilizarse para una mayor equidad en el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSR) en España, que està liderat per les entitats Interarts, l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebrón i l’Institut Català de la Salut. Durant el 2014, vam col·laborar en l’elaboració de la diagnosi i, durant tot el 2015, hem continuat participant en les diverses activitats de formació, sensibilització i elaboració de continguts per reflexionar sobre l’abordatge professional i la dimensió cultural dels Drets Sexuals i Reproductius. L’acció s’emmarca al Programa DECIDES que l’entitat Interarts duu a terme des del 2007 a diversos països d’Amèrica Llatina.  Ens reunim amb els grups parlamentaris per incloure els DSiR en l’agenda política.  Participem en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.  Participem al Grup Municipal de Salut de l’Ajuntament de Barcelona.  Participem al Grup de Treball de prevenció de violències i abordatge per a joves del Departament de Benestar Social i Famílies.  Participem al Grup de Salut del Consell de Joventut de Barcelona.  Participem als grups de treball de prevenció de VIH i ITS amb joves i amb dones del Departament de Salut.  Participem al grup de revisió de l’anticoncepció d’urgència del Departament de Salut.  DESTACAT 2015: - Vam ser una de les entitats convidades a comparèixer a la Comissió d’Igualtat del Parlament de Catalunya per col·laborar en l’elaboració de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva entre dones i homes, aprovada el 21 de juliol. - Vam ser una de les entitats convidades a la Comissió de Drets de la dona i d’Igualtat de gènere del Parlament Europeu per la commemoració del 8 de març. The Fight for Gender Equality and Against Gender BasedViolence: European Perspectives 2015. Empowering women and girls through education.

APFCIB MEMÒRIA 2015

36


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya L’APFCIB és membre de la Junta Directiva del Comitè 1r de Desembre, organització no governamental constituïda l’any 1998 com a plataforma d’ONG que treballen per donar resposta al VIH/sida al territori de Catalunya, eradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb l’VIH/sida i incidir en les polítiques per a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions de vida de les persones amb VIH/sida i a prevenir de forma adequada la seva transmissió. Les 24 entitats membres del C1D li donem funcionament com a Plataforma basada en les decisions preses des de les reunions Plenàries i/o l’Assemblea General, essent aquestes executades per la Junta Directiva. Alhora, els i les membres del C1D s’articulen al voltant de grups de treball per tal d’optimitzar el seu treball i afavorir la participació. El que més destaca del treball polític del 2015 és el seguiment i la incidència per demanar el rendiments de comptes a tots els partits polítics, un any després de l’aprovació parlamentària de l’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma relacionat, fonamental a l’hora de donar una resposta eficaç i sensibilitzada davant els desafiaments que presenta la pandèmia del VIH/sida en els propers anys. El dia 6 de març del 2014 es va aprovar per unanimitat a la Comissió de Salut del Parlament aquest pacte històric fruit de l’esforç de la ciutadania i de les entitats que treballen en l’àmbit de la salut i del VIH-sida. Un any després, l’acord continua sense desplegar-se i sense aplicarse a les polítiques públiques i, des del C1D, s’han realitzat diverses campanyes reivindicatives a través de les xarxes socials, elaborant vídeos divulgatius i intervencions als mitjans de comunicació amb participació de representats de les entitats membre. Un cop més, aquest 2015, el C1D ha estat premiat per la seva gran tasca en la lluita per l’assoliment de drets per a les persones que viuen amb l’VIH. APFCIB MEMÒRIA 2015

37


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya A part de la formació i la prevenció, el C1D considera fonamental la sensibilització de la societat civil al voltant de les problemàtiques per poder eradicar l’estigma i la discriminació que pateixen les persones que viuen amb VIH. La comunicació cap a fora, la relació entre les entitats i amb altres organitzacions afins, el teixit de xarxes de solidaritat i suport mutu, la visibilització i la informació són claus per donar resposta a aquesta necessitat. Per això, s'han realitzat nombroses activitats al carrer i, també, a la xarxa, on s’inclou tota l’estratègia de comunicació del Comitè. Sota el lema “REVOLTES AMB LA PREVENCIÓ” el C1D ha portat a terme diferents activitats per commemorar el Dia Mundial de la Sida al llarg del dia 1 de desembre i els dies que l'envolten. Aquest any s’han reforçat la descentralització i la visibilització del territori que conformen les quatre províncies catalanes. També s’han realitzat diferents campanyes de comunicació, divulgació i sensibilització i ens vam sumar a la campanya per la DISCRIMINACIÓ ZERO, promoguda per ONUSIDA amb motiu del dia per a la no discriminació, l’1de març . Així mateix, s’han organitzat diferents accions i, entre elles, la Campanya “Setmana de la prova del VIH: 7 dies, 7 preguntes” adreçada als mitjans de comunicació i a la ciutadania general, a través de la roda de premsa i l’estratègia comunicativa que incloïa píndoles informatives responent preguntes sobre la prevenció del VIH des de la perspectiva i abordatge del C1D.

APFCIB MEMÒRIA 2015

38


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Treball en xarxa El treball en xarxa és un dels objectius prioritaris de l’APFCIB i, per això, a més de participar activament amb el C1D, durant el 2015 s’ha treballat conjuntament amb la Campanya pel Dret a l’Avortament. També cal destacar l’estreta col·laboració, que s’ha consolidat, amb les entitats que tenen un llarg recorregut i experiència de treball relacionada amb els DSiR, com ACAI, l’Associació Catalana de Llevadores, Dones Juristes, Creación Positiva, la Societat Catalana de Contracepció, l’Asociación Nacional de la Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD), etc. L’APFCIB és membre activa de la Xarxa de Dones per la Salut, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i del Consell de Dones de Barcelona, amb les reunions i activitats que se’n deriven de tot això.

L’APFCIB forma part de

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

Consell Nacional de Dones de Catalunya

A més, aquest 2015 hem entrat a formar part del Consell de la Joventut de Barcelona , que és la plataforma d’entitats juvenils més important de Barcelona. També durant el 2015, hem promogut, donat suport i participat a les diverses accions col·laborant amb d'altres moviments i plataformes. I hem continuat participant a les accions del 8 de març, Dia de les Dones, del 28 de maig, Dia Internacional de la Salut de les Dones, el 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament, etc.

APFCIB MEMÒRIA 2015

39


Programa de sensibilitzaciรณ i difusiรณ


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Sensibilització a famílies: l’educació afectiva i sexual com a part del procés de creixement El projecte tracta d’executar una intervenció de formació i sensibilització a famílies a través de les AMPES constituïdes en escoles bressol, centres d’educació primària i centres d’educació secundària de la ciutat. La intervenció treballa l’educació afectiva i sexual com a part del procés de creixement dels fills i filles i els rols que els pares i mares hauran d’anar incorporant per tal que aquest procés de creixement sigui satisfactori en l’àmbit familiar. Els continguts estan preparats i treballats específicament per a cada franja d’edat dels fills i filles, segons els Estàndards d’Educació Sexual per Europa de l’Organització Mundial de la Salut. Durant el 2015, s’han realitzat 14 tallers arreu dels barris de Barcelona, on han participat 155 persones i que han estat avaluats amb la màxima valoració pel 98% de les i els assistents. Dades principals. Any 2015 Edat

Centres

Per altra banda, aquest 2015, a demanda de la Secretaria de Núm. de Barri participants Família del Departament Benestar Social i Família, també Sant Martí 12 hem realitzat una formació Ciutat Vella 7 especialitzada adreçada a professionals per treballar Districte S.Martí 12 l’educació afectiva i sexual per a Gràcia 8 famílies amb fills i filles de 0 a 18 Poblenou 14 anys.

0-3

Espai Familiar de Sant Martí

0-3

Espai Familiar La Caseta del Barri

3-6

Escola Sant Martí

3-6

YMCA

6-12

CEIP L’Arenal de Llevant

6-12

CEIP Pau Casals

Gràcia

6-12

Escola Sant Martí

Districte S.Martí

6-12

Escola Bogatell

Poblenou

12-16

Escola Educació Especial La Gavina Horta

7

12-16

Centre Obert Sant Martí

Districte S.Martí

9

12-16

Escola Educació Especial Lexia

Gràcia

APFCIB MEMÒRIA 2015

37 Anul·lat 24

25

A aquesta formació van participar prop de 50 professionals de l’àmbit de l’educació social i que fan intervencions amb famílies d’arreu de Catalunya en el marc del Programa “Créixer amb tu”.

41


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Campanya Tira pel Dret(s)! Dins de la Campanya Tira pel Dret(s)! iniciada l’any 2009, en aquest 2015 s’ha realitzat la V Jornada de Treball: DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE amb l’objectiu de generar espais de reivindicació, participació i treball comunitari per a moviments socials, professionals i entitats especialitzades en els DSiR. Així, l’11 de febrer es va realitzar aquesta jornada fruit d’un treball en xarxa entre l’APFCIB, Cooperacció i Creación Positiva, vinculat al projecte d’incidència política Agendes de Drets Sexuals i Reproductius. En aquesta ocasió, es va comptar amb la participació del Sr. Luis Mora, responsable de gènere d’UNFPA, i de la Sra. Filomena Ruiggero, com a membre de la plataforma Countdown Europe. A la jornada van assistir més de 40 representants de grups, moviments i entitats de dones i professionals catalanes. Per altra banda, l’APFCIB té una important trajectòria pel que fa a la formació i sensibilització de professionals i durant aquest 2015 va ser l’entitat contractada per fer la formació als equips de treball de l’empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A., que va apostar per iniciar el procés i aconseguir elaborar un Pla d’Igualtat dins a la pròpia estructura de treball que aconsegueixi millorar les condicions laborals de treballadores i treballadors. Aquesta ha estat una experiència valorada molt positivament, tant per l’empresa i el seu equip, com per les formadores de l’APFCIB.

APFCIB MEMÒRIA 2015

42


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Jornades, tallers i cursos En el marc del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, i com a membre de la Xarxa de dones per la Salut, l’APFCIB va impulsar la jornada Activismes feministes per a la Salut de les Dones. També per aquest dia, ens vam unir a la campanya internacional de WGNRR La nostra salut, els nostres drets, les nostres vides!, on es posa de relleu la importància d’assegurar que el marc de desenvolupament post 2015 inclogui de forma integral els Drets Sexuals i Reproductius, per tal d’acabar amb les diferents formes de violència contra les dones que la vulneració d’aquests drets suposa. Per altra banda, i com és característic de l’APFCIB, aquest 2015 hem continuat amb la nostra participació en diferents espais formatius i de sensibilització on se’ns ha demanat la nostra presència. Activitats més destacades de l’any 2015 Dates

Espai de participació/demanda

Intervenció

De gener a juny de 2015

Ajuntament Abrera

Programa formatiu dirigit a joves de 12 a 17 anys

6 de maig de 2015

ICD. Caixafòrum

Presentació: Projecte de formació per a la prevenció d’abusos sexuals entre iguals en adolescents. Material didàctic.

5 de juny de 2015

Fundación Lucía

Participació com a ponent de Jordi Baroja a les jornades de la Fundación Lucia

8 al 10 de julio de 2015

III Jornades de Recerca de l'iiEDG "Diàlegs feministes entre l'acció i la investigació: educació, ocupació i salut" (Institut Interuniversitari d'estudis de dones, gènere i ciutadania)

Presentació Experiències en el treball de prevenció de l’abús sexual entre adolescents

APFCIB MEMÒRIA 2015

43


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Jornades, tallers i cursos Dates

Espai de participació/demanda

16 de setembre de 2015

Punts d’Informació Barcelona

17 de setembre de 2015

CEISCAT

Trobada d’intercanvi amb professionals del CEISCAT per debatre els resultats de l’informe SIVES 2015

29 de setembre de 2015

Espai jove La Fontana

Organització de la jornada L’avortament i les adolescents i joves a Catalunya. Es garanteixen els seus Drets? en el marc del Dia d’acció global per un avortament lliure, segur i gratuït.

2 i 3 d'octubre de 2015

Xarxa de Dones per la Salut

Moderació de les taules de la Jornada Els nostres cossos, les nostres vides

9 d'octubre de 2015

Fundació Sant Pere Claver

Participació com a ponent de Sílvia Egea en la taula rodona Com ens aproximem als adolescents en la xarxa sanitària

24 de novembre de 2015

Fundació Autònoma Solidària (FAS), Universitat Autònoma de Barcelona

Els drets sexuals i reproductius. La llei de la interrupció de l’embaràs i noves línies de política de la salut

26 de novembre de 2015

Grau de Sociologia. Universitat de Barcelona

Seminari a l’assignatura de Sociologia dels gèneres. Els drets Sexuals i Reproductius

1 de desembre de 2015

Ajuntament d’equitat.

Curs “Feminismes a la Mediterrània. Corrent teòric i marc conceptual de la Teoria sexe-gènere. Revisió de polítiques de reivindicació. d’apoderament femení. Transversalitat

11 de desembre de 2015

Centre Jove Sexualitat

i

Visita d’intercanvi professional d’un grup professionals d’una clínica de salut sexual per a joves de Fallun, Suècia

14 de desembre de 2015

Creació Positiva. XI Jornadas interrelación violencias machistas y VIH. IMPRESIONADAS

TALLER 1: Trabajando la prevención desde la perspectiva de los derechos sexuales.

APFCIB MEMÒRIA 2015

de

Juvenil

Intervenció

Vilanova.

de

Espai

d’Anticoncepció

Trobada d’intercanvi amb professionals

”Mòdul: igualtat. drets i Accions

44


Programa de comunicaciรณ i premsa


PROGRAMA DE COMUNICACIÓ I PREMSA

El butlletí i el web de l’APFCIB El TRIANGLE és una de les nostres eines més importants de comunicació. Es tracta d’un butlletí mensual que enviem per correu electrònic a totes les sòcies i socis, així com a tots aquells contactes afins als nostres objectius, i que respon a la necessitat imperant de donar, de forma organitzada i sistemàtica, tota la informació sobre els esdeveniments socials i polítics que es realitzen entorn els DSiR. Ha tingut molt bona rebuda i el públic ens ha transmès la seva satisfacció. A més, es tracta d'un butlletí pensat i estructurat per donar molta més visibilitat a l'entitat i a les seves activitats i projectes i a les sòcies i socis, amb la finalitat d'afavorir els processos de transparència i participació democràtica. A la vegada, està totalment enllaçat a les webs de l'APFCIB i Observatori i les xarxes socials relacionades. S'ha enviat per correu electrònic a més de 500 contactes cada mes. La mitjana d'apertures està entre el 50 i el 60% i s'han anat incrementant les subscripcions externes per rebre'l. Es difon també per les xarxes socials i queda penjat al web de l'APFCIB per si es vol consultar. La plana web de l’APFCIB, amb els avenços i la posada en funcionament de l’Observatori de DSiDR i les xarxes socials vinculades, s’ha convertit en una pàgina de presentació de l’entitat i seguiment de l'actualitat i els projectes i activitats més destacats. Es manté una actualització constant dels temes més importants i de referència per al treball que ens ocupa. Hem fet el seguiment en primera línia de l'actualitat, s'ha aconseguit un increment de més d'un 20% de visites al llarg del 2015.

APFCIB MEMÒRIA 2015

46


PROGRAMA DE COMUNICACIÓ I PREMSA

Comunicació i premsa Durant l’any 2015 han estat nombroses les nostres aparicions als mitjans de comunicació així com les notes de premsa, mostrant el nostre rebuig a l’aprovació de la contrareforma de l’actual Llei de SSiR i d’IVE que torna a deixar a les menors sense garantia dels seus drets fonamentals.

Notes de premsa i resum d'aparicions als mitjans de comunicació. Any 2015

L’APFCIB va insistir en què el Govern del Partit Popular manté un posicionament ideològic repressiu que atempta contra l’autonomia reproductiva de les dones. La pressió dels moviments socials, entre ells l'APFCIB, va aconseguir que aquesta Contrareforma s'aturés l’any anterior. Va ser un gran èxit dels moviments de dones i professionals a favor dels Drets Sexuals i Reproductius.

Nota de premsa 08/07/2015. Sobre l’Objecció de Consciència de farmàcies per no dispensar la píndola de l’endemà.

Malgrat tot, s’han retallat els drets de les dones menors d'edat aquest 2015. L'APFCIB continuarà la tasca de comunicació i sensibilització per tal de garantir aquests drets. Seguirem insistint en l’obligatorietat que la norma del 2010 exigeix per a introduir l’educació sexual a l’ensenyament obligatori i l’accés a mètodes anticonceptius d’última generació a través de la xarxa de salut pública. I la necessitat de formació a professionals sociosanitaris en totes les qüestions relacionades amb la salut sexual i reproductiva, inclosos els avortaments

APFCIB MEMÒRIA 2015

14/01/2015: Entrevista a Sílvia Aldavert a El Periódico. “500 menors cada any patiran la reforma de la llei d’avortment” Comunicat14/02/2015. Dia Europeu de la Salut Sexual. Rebuig a la contrareforma de la llei d’avortament per les menors 19/05/2015. Entrevista a Sílvia Aldavert a La Directa. “Els drets sexuals i reproductius són moneda de canvi política”

17/07/2015: Entrevista a Sílvia Aldavert a El Periódico. “Condenan a las menores a recurrir a la clandestinidad” Nota de premsa 10/08/2015. Valoració sobre l’Informe d’IVE 2014 del Departament de Salut. 2 de maig: Reportatge sobre el CJAS a 8 al dia 5 de maig: Entrevista a El Periódico de Catalunya a Jordi Baroja 16 de juliol: Debat sobre l’anticoncepció d’urgència a Badalona TV amb la presència de Jordi Baroja 10 agost: Article sobre el CJAS al suplement Salut i Medicina, El Periódico de Catalunya 4 de novembre: Entrevista per la Vanguardia Octubre: Article explicatiu del CJAS a la revista “La Salut” de Gràcia Octubre: Artículo publicado en la revista DIÁLOGOS “Jóvenes y adolescentes que visitan el CJAS de Barcelona. ¿Cómo son? 5 de novembre: Entrevista a Jordi Baroja al programa de ràdio “La Tribu” de Catalunya Ràdio 5 de novembre: Entrevista a Jordi Baroja a Ràdio 4 15 de desembre: Entrevista a Jordi Baroja als Matins de Catalunya Ràdio

47


Per concloure


Per concloure L’any 2015 ha estat un any molt intens, amb canvis importants tant de cara endins com de cara enfora. Hem aconseguit èxits importants, però també hem tingut algun daltabaix pel que fa a la retallada dels drets de les menors d’edat. Treballem i treballarem per acabar amb aquestes mesures restrictives que generen desigualtats i vulneracions dels drets fonamentals. Durant tot l’any els esforços han estat immensos i el resultat molt positiu. Malgrat tot, sabeu que les amenaces continuen, els Governs ultraconservadors segueixen vulnerant els Drets Sexuals i Reproductius arreu del món i, també, aquí a casa nostra. Seguim vivint un important retrocés en l'accés a l'anticoncepció, l'accés als serveis de SSiR, l’educació sexual i l'absència de la implementació d'una política de formació a estudiants i professionals sociosanitaris. Tanmateix, tal com es pot observar en aquesta memòria, des de l’APFCIB seguim i seguirem lluitant i obrint espais de llibertat. Seguirem treballant per les sexualitats lliures, plaents, no discriminatòries ni heteropatriarcals. Per fer-ho, comptem amb el vostre suport i us seguim animant a la mobilització, l’acció i la desobediència civil, política i institucional davant de qualsevol mesura que vulneri els Drets Sexuals i Reproductius. Des d’aquestes pàgines, volem agrair la seva dedicació al nostre equip humà, de treball i voluntariat: la Pepa, la Noe, l’Almudena, la Sílvia, la Mari Paz, la María, la Raquel, la Silvia, la Marta, la Fanny, la Glòria, la M. Rosa, el Jordi, l’Esther, l’Anna, la Carme, la Maria, l’Ester, la Cris, l’Anna, la Belen, el Santiago, el Tomeu, l’Anna, la Carlota, el Xavi i la Cati. I, sobretot, agrair-vos a tots i totes vosaltres el suport, compromís i passió per fer possible que l’APFCIB continuï, més viva que mai, després de gairebé 30 anys.

APFCIB MEMÒRIA 2015

Els nostres premis Premi Ferran Salsas i Roig. Salut Comunitària. Ajuntament de Rubí. Desembre de 2005 Premi Maria Aurèlia Capmany 2009 de l'Ajuntament de Barcelona pel millor Projecte en favor dels Drets Sexuals i Reproductius Premi de la Universitat Progressista d'Estiu 2012 per la tasca de sensibilització, prevenció i educació de la societat en matèria de salut sexual i reproductiva Premi Garci 2015 pel millor projecte Educatiu de Sant Andreu per l'activitat "I tu, com lligues" del programa Aquí T'escoltem

49


Les dades parlen

Nombre de persones a les que s’ha arribat directament

Joves

11.371

Dones

432

Famílies

155

Professionals

152

Nombre total de persones amb qui s’ha treballat directament

Nombre de formacions per grups

12.110

Joves

247

Dones

34

Famílies

18

Altres col·lectius

56

Nombre total de grups de formació

355

Altres dades d’interès Nombre d’entitats, serveis, centres i institucions amb qui s’ha realitzat el treball en xarxa

510

Nombre de municipis del territori català on s’ha treballat

74

Activitats d’incidència directa amb representants polítiques

55

Activitats de mobilització social directa

35

Total de visites-sessions a les webs Nombre de seguidors de l’ODSiR a les xarxes socials Nombre de notícies difoses sobre DSiR

212.405 2.836 521

Nombre de materials i estudis difosos sobre DSiR

66

Nombre d’aparicions a mitjans de comunicació

26

1188

APFCIB MEMÒRIA 2015

50


Les dades parlen

Moltes gràcies!

Aquesta memòria s’ha imprès amb paper reciclat Aquesta memòria està redactada tenint cura d’emprar un llenguatge no sexista

APFCIB MEMÒRIA 2015

51


ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS (seu i domicili social): Hotel d’Entitats La Pau C/ Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 1 08020 Barcelona  933 055 322 / 663 917 170  cordinacioprojectes@apfcib.org  administracio@apfcib.org www.apfcib.org www.observatori.apfcib.org

CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT (CJAS) C/ La Granja, 19, baixos 08024 Barcelona  93 415 10 00  correu@centrejove.org Gestió i administració:  93 415 75 39  cjas@centrejove.org www.centrejove.org

cib www.facebook.com/odsir.apfcib @observatoriDSiD Amb el suport de:

www.facebook.com/centrejove


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.