Page 1

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS

MEMÒRIA ANUAL

2014


Benvingudes i benvinguts a la nostra memòria, el recull visual i escrit de tota la feina feta durant l’any 2014. Ens agradaria que fos per a vosaltres una eina que servís per conèixer-nos millor i, sobretot, per a vincular-vos més amb la nostra entitat i amb la seva raó de ser, que no és una altra que la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius. És diu aviat! Una de les nostres principals tasques durant l’any 2014 ha estat fer front a l’avantprojecte de la contrareforma de la llei 2/2010 i les seves conseqüències per a la població. Estem satisfetes i satisfets perquè, els moviments de defensa dels DSiR, hem aconseguit aturar aquesta contrareforma que suposava la vulneració d’aquests drets i un retrocés social intolerable. També ens segueixen preocupant, i força, totes les reestructuracions que s’estan fent en l’àmbit de la salut pública en general, i de la salut sexual i reproductiva en concret, sota el discurs de la crisi. Seguim treballant per aconseguir una societat on la salut sigui un dret a gaudir de forma universal. A més, durant el 2014 hem mantingut els nostres projectes i n’hem començat de nous, i ho hem fet amb la il·lusió que fa treballar per la reivindicació dels nostres drets, per aconseguir una democràcia paritària i real lluitant contra l’ordre social i cultural que representa el patriarcat. Volem donar el nostre agraïment a totes les entitats, públiques i privades, que heu contribuït a que continuem treballant amb i per a les persones i, molt especialment, a les persones associades que formeu part integrant de l’APFCIB i ens doneu suport per continuar amb la nostra tasca. Moltes gràcies i bona lectura! Maria Ferrero Presidenta


Índex Presentació

1

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat

7

Promoció dels drets i la salut afectivosexual i prevenció d’ITS

17

Programa d’incidència política i social

29

Programa de sensibilització i difusió

38

Comunicació i premsa

43

Per concloure

46


Presentaci贸


PRESENTACIÓ

Qui som? L'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears

MISSIÓ

(APFCiB) és una entitat no governamental interdisciplinària d'àmbit autonòmic, que es va constituir a Barcelona l'any 1982, arran del sorgiment dels Centres de Planificació Familiar. Està registrada a la Direcció General de Dret d’Entitats Jurídiques del

La nostra missió és: 

La promoció i defensa del Drets Sexuals i Reproductius (DSiDR), amb l’objectiu d’impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i l’educació de la societat en l’àmbit de la Salut Sexual i Reproductiva (SSiR).

Treballar de forma transversal la dimensió de gènere que aquesta temàtica implica de manera molt important.

Impulsar una manera interdisciplinària d'entendre la planificació familiar i la salut sexual, creant espais i canals de trobada, intercanvi i reflexió per a debatre i aprofundir en el tema que ens ocupa, des de diverses vessants.

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 9.719 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona. El seu funcionament intern és assembleari, tot i que la Junta Directiva és l’òrgan que defineix i supervisa el dia a dia de l’Associació. És una de les entitats fundadores de la Federació de Planificació Familiar d'Espanya (FPFE), organisme que integra a totes les associacions que treballen a nivell estatal. També forma part de la Federació de Planificació Familiar Internacional (IPPF), amb representació a més de 182 països d’arreu del món i integrada per 150 organitzacions nacionals autònomes. A nivell autonòmic, l’APFCiB forma part de la Xarxa de Dones per la Salut, la Xarxa de Sida i Món Local i col·labora activament amb Ca la Dona i altres entitats de Catalunya. Des de la seva fundació, l’APFCiB ha treballat per aconseguir que els DSiDR siguin efectius, liderant campanyes com ara: la integració dels centres de planificació familiar a la xarxa pública sanitària, la legalització de l’avortament, la universalització dels mètodes contraceptius i de l’educació sexual i la millora dels serveis d’atenció a la població en aquest àmbit, entre d’altres.

APFCiB MEMÒRIA 2014

2


PRESENTACIÓ

Equip humà PRINCIPIS 

La igualta t i solidarita t, prom ovent la igu altat de drets i d e ures de totes les persones, sense discrim inació de cap tipus.

La participa ció , com a instrum ent eficaç per a construi r una societat m illor, i com un dret de t otes les person es.

La pluralitat, ent esa com el respecte i la va loració de la dive rsitat com a font d’ap rene ntatge i con ei xem ent m utu entre les pe rsones.

El compromís i la crítica social , com la visibilització de les injustícies i desigualt ats.

L’apoder ament, com a dret de les person es a ésser protagoni stes del seu propi procés d e crei xem ent i agents del seu pro pi canvi, respectant la seva llib ertat i dignitat.

La transp arènci a com a pauta d’actuació, pro po rcionant dades accessibles, entenedores i útils dels nostres com ptes, activitats i m etodologia de trebal l.

APFCiB MEMÒRIA 2014

Sabem que el recurs més valuós per aconseguir els nostres objectius són les persones. Per això, l’APFCiB compta amb un equip de persones multidisciplinari, professional i compromès, capaç de crear nous programes que s’adaptin a la realitat social i a la seva contínua dinàmica. Persones que assisteixen a conferències, fòrums, jornades i altres tipus de formacions, per tal de romandre actualitzades i poder aportar a l’associació el seu capital humà. Un capital que és bàsic per poder canalitzar i fer efectiu tot el suport que l’entitat rep al llarg de l’any, i transformar-ho en oportunitats de futur. El nostre equip està format per personal contractat fix i professionals externs que donen suport a les nostres activitats, segons les diferents necessitats. Els i les professionals externs/es formen part tant del món de la salut (ginecologia, infermeria i psicologia clínica), com del món de l’assistència social (psicologia social i comunitària, antropologia, educació i treball social, humanitats...). El personal contractat està format per:          

1Coordinadora de projectes 1 Directora i 1 Director del Centre Jove 1 Metgessa 1 I nfermera 2 Psicòlogues 2 Treballadores socials 2 Tècniques de formació i SSiR 1 Comptable 1 Ad ministrativa 1 Auxiliar administrativa

3


PRESENTACIÓ

Recursos econòmics Com sabeu, els recursos econòmics són imprescindibles per poder finançar les nostres activitats i els nostres projectes. L’aspecte més destacable del 2014 ha estat el notable increment de les subvencions rebudes per part de l’Ajuntament de Barcelona, així com la signatura d’un nou conveni: “Aquí t’escoltem”. A més, hem augmentat el nombre d’associades i associats mercès a l’esforç que estem realitzant per crear una nova estratègia de comunicació que ens ajudi a millorar les nostres estructures i serveis. Per últim, cal destacar que la Fundació Obra Social “La Caixa” continua confiant en la nostra missió, els nostres principis i la nostra actuació a través d’una donació que ja fa anys ens concedeixen.

Diversificació d'ingressos Finançament privat 37.629€

10%

90%

Finançament públic 337.929€

Els mitjans de finançament actuals de l’APFCiB són

Entitats col·laboradores

APFCiB MEMÒRIA 2014

els següents: 

Administracions locals ................................74.829€

Administració autonòmica .....................263.100€

Obres socials i entitats financeres .............. 3.000€

Empreses privades ......................................29.415€

Altres ingressos ............................................... 5.214€

4


PRESENTACIÓ

On estem? ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS (seu i domicili social): Hotel d’Entitats La Pau C/ Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 1 08020 Barcelona  933 055 322 / 663 917 170  cordinacioprojectes@apfcib.org  administracio@apfcib.org www.apfcib.org www.observatori.apfcib.org www.facebook.com/odsir.apfcib @observatoriDSiD

CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT (CJAS) C/ La Granja, 19, baixos 08024 Barcelona  93 415 10 00  correu@centrejove.org Gestió i administració:  93 415 75 39  cjas@centrejove.org www.centrejove.org/ www.facebook.com/centrejove Horari d’atenció: dilluns a dijous de 11 a 19 h. / divendres de 10 a 17 h. dijous migdia tancat de 14 a 16 h.

APFCiB MEMÒRIA 2014

5


PRESENTACIÓ

Com ho fem? ATENCIÓ AL COL·LECTIU ADOLESCENT I JOVE Consulta presencial, telefònica i a través del web Anticoncepció d'urgència (AU) Atenció a l'embaràs i la seva resolució Consell Assistit (VIH/sida i altres ITS) Atenció psicològica Treball social Tallers d'educació afectiva i sexual Prevenció de les relacions desiguals i/o violentes en grups de joves vulnerables i en risc Investigació i desenvolupament

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ Sensibilització a famílies Campanya Tira pel Dret(s)! Maleta pedagògica Xerrades de sensibilització en DSiR

PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT SEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS Dones: - Tallers a dones de cases d'acollida i pisos assistits - Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR i prevenció de violències Altres col·lectius: - Tallers per alumnes de Centres de Formació Ocupacional - Intervenció intercultural amb joves de diferents cultures - Formació per a la prevenció en adolescents d'abusos sexuals entre iguals - IdJoves: promoció de les relacions de gènere positives i de la salut sexual i reproductiva

INCIDÈNCIA POLÍTICA Observatori de Drets Sexuals i Reproductius Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva Xarxa de Dones per la Salut

Publicació de llibres, díptics i diferents materials informatius

Comitè 1r. de Desembre

Conferències, ponències i jornades

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

Col·laboració a campanyes i xarxes socials

Plataforma Nosaltres Decidim

APFCiB MEMÒRIA 2014

6


PRESENTACIÓ

Com ho fem?

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat APFCiB MEMÒRIA 2014

7


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Atenció específica a joves i adolescents El Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) és un servei d'atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, obert al públic des de l'any 1992. Es considera un servei de referència, complementari als serveis sanitaris, psicològics i socials, i actua des d'una perspectiva d'optimització dels recursos existents en la xarxa sociosanitària normalitzada. La seva finalitat és atendre i acompanyar als i les joves i adolescents i els seus entorns en el seu procés de creixement per tal d’afavorir la vivència d’una afectivitat i sexualitat positiva i responsable, basada en la cultura de la igualtat i la negociació. El servei es basa en la filosofia de “portes obertes”, és a dir, es dona atenció immediata, gratuïta i confidencial des de la primera demanda, des d’una perspectiva integral i global. Els diferents programes, desenvolupats per un equip de professionals multidisciplinari, contemplen una àmplia mirada al canviant món dels i les adolescents i joves que permet adequar de forma continuada les activitats educatives, preventives i assistencials.

Cartera de serveis del CJAS

Proves ITS (sida, sífilis)

Prova embaràs i acompanyament

Derivació per l’IVE

Anticoncepció d’emergència

Assessorament i prescripció mètodes anticonceptius

Acompanyament psicològic

Acompanyament social

Psicoteràpies focals breus

Atenció mèdica

APFCiB MEMÒRIA 2014

Amar-se a un mateix és l’inici d’un romanç que durarà tota la vida (Oscar Wilde)

El 2014 ha estat un any especial, i és perquè ha viscut el primer relleu en la direcció des del seu origen per la jubilació de la persona que ha dirigit el projecte, la Dra. Rosa Ros i Rahola. El paper de la Rosa ha estat clau per aconseguir que el CJAS sigui el que és actualment, un espai de referència per a joves i professionals de tot Catalunya en relació a la sexualitat. El seu és, doncs, un gran llegat i l’equip del centre, la seva direcció, els i les professionals de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i la seva junta directiva faran els possibles per mantenir-lo i ampliarlo.

8


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

La consulta presencial, telefònica i on-line Es tracta d’un programa dirigit a persones entre 14 anys (o menys) fins a 30 anys, que accedeixen al nostre servei de forma presencial, telefònica (tel. 93 415 10 00) o a través de la web (www.centrejove.org). Els motius de la consulta poden ser generals o específics: des de temes relacionats amb les primeres relacions fins a orientació i suport psicoterapèutic, passant per atenció a l’embaràs i la seva resolució, demanda de l’anticoncepció d’urgència, orientació sobre mètodes anticonceptius, possible infecció del VIH/sida i/o d’altres ITS, consulta medico-sanitària, identitat i/o orientació sexual, trastorns emocionals i orientació i suport psico-social per a famílies. L’anonimat de la persona que realitza la consulta permet a la professional oferir una informació adequada i eficaç, fer contenció i acompanyament davant situacions de conflicte o de risc important, promoure la reflexió en els casos que necessitin un ajust professional especialitzat, resoldre les incidències en l’ús dels mètodes contraceptius, en especial les de la contracepció hormonal. I, sobretot, ens permet apropar als i les joves i adolescents i a les seves famílies a una atenció presencial i específica.

Motius de consulta presencial. Any 2014

Ens basem en la idea que el jove és un subjecte de ple dret que ha d'accedir a informació i als mètodes anticonceptius. I com a tal subjecte de dret, ha de ser atès (Jordi Baroja)

Com son les usuàries i els usuaris presencials?

Anticoncepció d’urgència

26,3%

Edat mitja de primeres visites

21 anys

VIH/sida i altres ITS

18,3%

D’on venen

75% BCN ciutat. 20% resta de província

Amenorrea, embaràs, demanda IVE

20,8%

Sexe

80% noies

Atenció psicològica

12,4%

Edat mitja de la 1a. relació coital

16,48 anys

Consulta anticoncepció hormonal

8,7%

Freqüència de visites

Prop del 50% han vingut dues o més vegades durant l’any

Consulta mèdica

3,4%

Situació laboral

65% estudien. 21% treballen

Nivell d’instrucció

40% universitaris. 40% ESO i batxillerat. 20% altres

Altres

APFCiB MEMÒRIA 2014

11,1%

9


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Anticoncepció d’urgència, embaràs i IVE El CJAS forma part de la xarxa d’assistència sanitària que dispensa l’anticoncepció d’urgència de manera gratuïta. Sovint, aquesta demanda representa una via d’accés a l’educació per a la salut i el reforçament de les mesures preventives. Alhora, aquesta intervenció ens permet elaborar estratègies i prevenir altres situacions semblants, així com iniciar conjuntament l’abordatge del consell anticonceptiu i la importància de la protecció davant les ITS. En relació a l’embaràs, hem de considerar factors com l’edat, el nivell de maduresa, la cultura, la situació personal i familiar, la relació de parella, etc. que poden condicionar la presa de decisió. Quan una noia adolescent s’assabenta que està embarassada, ha d’afrontar una situació molt difícil i, per això, és important tenir un diagnòstic de confirmació el més aviat possible, ja que el fet de tenir més temps ajudarà a prendre una decisió més madurada i a buscar el suport necessari per afrontar la situació (parella, amistats, família, professionals).

Nombre de consultes ateses. Any 2014

Embaràs

Nombre de proves

636

Nombre de proves d’embaràs positives

189

Nombre d’IVE’s

170

IVE instrumental

97%

Nombre d’unitats dispensades

738

IVE’s

Anticoncepció d’urgència

APFCiB MEMÒRIA 2014

No és pot parlar de Drets Reproductius sense parlar de Drets Humans i Drets Sexuals, ja que estan estretament vinculats (Osiris Canales)

El CJAS ofereix un espai on les i els joves poden tenir un bon acompanyament durant tot el procés de decisió quan l’embaràs s’ha produït, així com conèixer els serveis que ofereixen suport davant aquesta situació, independentment de la decisió que es prengui. En el cas que es decideixi avortar, aquest acompanyament contempla no tan sols la presa de decisió, sinó també la derivació a una clínica concertada o al PASSIR de referència. Durant l’any 2014, l’edat mitja en el moment de fer-se la prova d’embaràs és de 20 anys i fins a una de cada tres tenen menys de 18 anys. En el cas de demandes de dones més grans de 30 anys, se les ha atès i han estat derivades al servei corresponen, tenint present la seva situació personal i social.

10


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Programa específic de prevenció i consell assistit en VIH/sida Durant l’adolescència la sexualitat s'expressa en tot el seu potencial i es busca amb qui compartir-la, gaudir-ne, posar-la a prova... Els i les adolescents, amb les seves característiques específiques, conceptualitzen el risc en termes immediats, sense establir els efectes de les seves accions a llarg termini, la qual cosa els converteix en un col·lectiu vulnerable. El principal objectiu d’aquest projecte és orientar i aconsellar sobre la problemàtica de la infecció per l'VIH i altres ITS, emfasitzant en la prevenció i l’educació sexual. S’ofereix un espai específic per a consell assistit als i les joves i adolescents, detectant situacions de risc, facilitant la detecció voluntària, confidencial i gratuïta d'anticossos de l'VIH (prova ràpida o clàssica) i donant suport psicosocial a aquells casos que així ho requereixin i a les seves famílies. El programa també incorpora la formació, col·laboració i suport a professionals, agents de salut i tècnics/ques d'institucions públiques o d'altres entitats sense ànim de lucre.

Nombre de consultes ateses. Any 2014 Edat mitjana

24 anys

Nombre de proves VIH/sida

610

Nombre de proves de sífilis

182

Com cada any, s’ha col·laborat amb el Centre d’Estudis Epidemiològics (CEEISCAT), complimentant el full de registre epidemiològic de la infecció pel VIH/sida i de la sífilis

APFCiB MEMÒRIA 2014

El saber és l’únic espai de llibertat del ser (Michel Foucault)

La prova ràpida i gratuïta de detecció d’anticossos anti-VIH s’ha realitzat a un total de 610 joves el 2014. La facilitat d’accés al servei, junt a la confidencialitat i la gratuïtat de la prova, han estat essencials i aquest servei continua sent un bon recurs per tots aquells joves que se’ls fa difícil connectar amb el risc i que d’altra manera deixarien passar el temps abans de decidir fer-se la prova. L’evolució en els darrers cinc anys mostra una clara tendència a la disminució en el número de proves realitzades. D’entre totes les proves realitzades l’any 2014, s’ha determinat 4 proves reactives en la detecció d’anticossos del VIH/sida i cap en relació a la prova de la sífilis.

11


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Programa específic d’atenció psicològica Es tracta d’un programa de caràcter de prevenció i promoció de la salut

mental,

principalment.

Així,

quan

es

detecta

alguna

problemàtica greu en l’adolescent o jove, s’intenta fer una contenció i un acompanyament fins que és possible la derivació al servei especialitzat adient de la xarxa pública. L’any 2014 un total de 87 adolescents i joves han fet atenció psicològica en el nostre centre, i han rebut suport i/o assessorament 9 pares i/o mares en relació a dificultats i/o problemàtiques amb els seus fills o filles. En total s’han realitzat un total de 439 visites d’atenció psicològica. D’aquestes 87 persones ateses, 65 son noies i 22 nois. I per tipus d’intervenció, la més habitual ha estat l’acompanyament seguida de psicoteràpies focals.

Edat i sexe en consultes

En la incertesa trobarem la llibertat per crear qualsevol cosa que desitgem (Deepak Chopra) El principal motiu de consulta són les dificultats en les relacions sexuals. A partir d’aquesta demanda inicial, s’han

pogut detectar

i treballar

aspectes que estaven interferint en la

vivència

de

la

sexualitat

compartida

com

autoestima,

inseguretats,

la

baixa pors,

angoixes i/o dificultats en la relació de

parella

desconeixement

en de

general, la

sexualitat

masculina i femenina, mites i tabús.

APFCiB MEMÒRIA 2014

12


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Programa específic de treball social Les nostres treballadores socials atenen les consultes presencials i porten a la pràctica el treball educatiu en grup i el comunitari, des d'una visió global de promoció i prevenció de la salut. Intentem ajudar als nostres usuaris i usuàries, dins les nostres possibilitats d’actuació, a mobilitzar els seus propis recursos personals i els del seu entorn social, fent-los partícips perquè puguin identificar-se com a individus de ple dret per decidir sobre la seva salut. Sempre es respecta la confidencialitat de la conversa amb l’usuari o usuària, procurant que ell/a sigui qui faci la demanda i es responsabilitzi de la situació en la que es troba. El treball social que es realitza al CJAS parteix de la prevenció i la detecció de situacions de risc. En aquest context, és important realitzar un estudi de la situació i elaborar un diagnòstic, garantint la derivació correcta a les unitats de tractament adequades (derivació a hospitals, a la xarxa de serveis socials, salut mental, serveis educatius i de lleure, etc.), així com la coordinació adequada amb els diferents serveis socials i de salut.

Principals motius de consulta Embaràs en joves amb una situació familiar i econòmica socialment desfavorida o menors d’edat, tant si s’han acollit a l'IVE com si han continuat l’embaràs. La prova de detecció d’anticossos per una possible infecció pel VIH i la sífilis o altres ITS en joves amb conductes de risc important Persones migrades i/o sense residència..., especialment aquells/es pacients amb diagnòstic positiu Usuaris i usuàries en atenció psicològica amb problemàtiques familiars, personals i/o socials.

APFCiB MEMÒRIA 2014

El coneixement de la realitat social solament és accessible, plenament, des de l’interior d’una pràctica social transformadora (Aníbal Quijano)

En aquest sentit, durant el 2014 s’han gestionat uns 50 casos que requerien una intervenció més específica i un seguiment social. Molts d’aquests han estat atesos directament per les treballadores socials del CJAS en entrevistes individualitzades. Alguns casos (embaràs en menors d’edat, agressió sexual, avortament farmacològic, necessitat d’un abordatge global i continuat, vulnerabilitat social, etc.) han arribat al Centre i han demanat ajut mèdic o psicosocial per recomanació de diferents institucions públiques o privades de la xarxa d’atenció –Serveis Socials bàsics, Centres de Salut Mental (CESMIJ), Hospital de Dia d’Adolescents, associacions sense ànim de lucre d’atenció social, etc.–.

13


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Tallers d’educació afectiva i sexual Els tallers d’educació afectiva i sexual són un dels principals programes del servei. El CJAS ofereix un espai educatiu, en forma de taller, per treballar en grup els aspectes relacionats amb la salut sexual i l’afectivitat des dels seus inicis. Els tallers, especialment aquells que es realitzen en el propi Centre, també permeten que els i les joves coneguin l’espai, l’oferta de prestacions i les professionals que fan l’atenció. S’ha pogut observar que molts dels i les joves que han participat en un taller, conserven la referència i utilitzen el recurs més tard, quan els sorgeix la necessitat. Aquest treball en grup, actiu i participatiu, es mostra com una bona eina per a tractar l’afectivitat i la sexualitat, les relacions personals des d’un punt de vista positiu i altres qüestions que tenen a veure amb l’orientació sexual, les relacions desiguals, els trastorns de l’alimentació, l’ús de les TIC’s, les drogues... Des d’aquesta perspectiva resulta més senzill treballar els comportaments de risc, les seves possibles conseqüències i com afrontar-los o evitar-los. Núm. tallers

Homes

Dones

Total

Programa “Parlem-ne” (Aj. de Barcelona)

52

608

584

1192

Grups dels PFI (Gencat i Aj. Bcn)

64

240

94

334

Demandes directes dels centres educatius

106

1.331

1.312

2.643

Construint relacions més igualitàries

3

0

11

11

Altres grups especials

11

32

31

73

246

2.349

2.144

4.493

Programes

APFCiB MEMÒRIA 2014

La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure per a què es desenvolupi (Maria Montessori)

Durant l’any 2014 s’han realitzat un total de 246 tallers. Els diferents materials i dinàmiques utilitzades en els tallers inclouen jocs per treballar conceptes com la sexualitat i la identitat a través de fotografies; targetes amb mites i tabús sobre la sexualitat i l’afectivitat; casos hipotètics segons el grup d’edat i la situació específica; exemples de mètodes anticonceptius i aprenentatge de l’ús del preservatiu amb els “Gegants Encantats”... Un del eixos principals de treball ha estat amb joves vulnerables provinents de PFI, de UEC o del treball d’educadors i educadores de carrer.

14


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Informació i sensibilització Des del CJ AS també es mantenen de manera permanent programes d’informació i sensibilitza ció entre els que destaquen la pàgina web i la distribució de preservatius. Durant el 2014, s’han repartit al voltant de 5.000 targetes de divulgació del CJ AS, on consten les diferents maneres d’accés a l’atenció (presencial, on-line i telefònica). Es trac ta de material bàsic del CJ AS on consta el telèfon, l’adreça, l’horari i l’adreça de la pàgina web. La pàgina web del CJ AS va tenir 55.480 visites, amb una mi tjana d’unes 150 visites al dia. Aquest resultat permet afirmar que és un recurs molt consultat i amb bons resultats. La pàgina del CJ AS a facebook té al voltant de 400 seguidors/es i s’han anat publicant notícies i informacions variades amb un periodicitat míni ma setmanal.

Web i facebook

Encara hi ha molts i moltes que es sorprenen perquè em defineixo com a home feminista, una cosa que proclamo amb contundència (Octavio Salazar Benítez)

La vocació del CJ AS és la del servei a joves i adolescents i això es pot fer de manera directa però també indirecta a partir del treball amb els i les profes sionals que després podran

transmetre

allò

après.

Així,

la

formació a professionals ha estat sempre un element molt important pel centre i així ho mostren les actuacions dutes a terme. A més, la vocació docent del CJAS s’ha traduït en la formació a estudiants en pràctiques de diferents disciplines: treball social, psicologia i infermeria. En aquest

sentit

cal

destacar

el

conveni

de

col·laboració signat amb l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source de Lausanne, Suïssa.

APFCiB MEMÒRIA 2014

15


CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT

Dades estadístiques del programa: les xifres parlen! Nº joves

2.321

Atenció personal en

Nº visites

3.424

l'entrevista presencial

Nº consultes

3.811

Edat mitjana

21 anys

Nº d’atencions en consulta telefònica

Atenció personal no

2.292

Nº d’atencions en consulta virtual

presencial

707

Total atencions Atenció en grup: tallers d’educació afectiva-sexual secundària i especials Difusió de l’experiència i formació a professionals

2.999

Nº de tallers

246

Total de participants

4.493

Nº de professionals participants en una acció formativa o suport

410

Nº de participants en una acció de difusió (mares i pares, agents de salut...)

230

Total de participants

640

Nombre total d’atencions en les diferents activitats Atenció personal en l'entrevista presencial

3.424

Atenció personal no presencial

2.999

Atenció en grup: tallers d’educació afectiva-sexual

4.493

Atenció en grup: mares adolescents/joves Difusió de l’experiència / Formació a professionals TOTAL

APFCiB MEMÒRIA 2014

13 640 11.569

16


Promoció dels drets i la salut sexual i prevenció d’ITS p


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT SEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR L'APFCIB té diferents programes educatius adreçats a la capacitació de dones a través dels que s'ha detectat la necessitat imprescindible d'aprofundir en la promoció dels drets i la salut sexual i reproductiva com a eix fonamental per a la qualitat de vida de les persones en qualsevol de les diferents etapes. Per això, l’APFCiB té un programa específic adreçat a l'apoderament de les dones, i des d'on s'ha intervingut amb diversos grups: 

Dones que es troben en cases d’acollida i pisos assistits

Dones migrades

Dones d'entitats i xarxes

Dones joves

ELS NOSTRES DRETS NO PODEN SER INVISIBLES: MOBILITZA’T!!!

El principal objectiu d’aquest programa és promoure coneixements que millorin la capacitat de decisió de les dones i, com a conseqüència, obtinguin una vida més plena i saludable.

Llocs on s’han realitzat els tallers i nombre de dones participants Nombre de grups, entitats i xarxes de dones participants

39

Nombre de dones participants

274

Nombre d'intervencions

Municipis

APFCIB MEMÒRIA 2014

21 grupals 35 individuals 200h de formació i assessorament La Llagosta, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Viladecans, Tarragona, Granollers, Llinars del Vallès, Barcelona, Lleida i Girona

El llenguatge, la paraula, és una forma més de poder, una de les moltes que ens ha estat prohibida (Victòria Sau)

El programa inclou, també, la prevenció de l'abús sexual en dones i la reducció dels casos de revictimització, i ha tingut un resultat altament satisfactori tant a nivell d'intervencions arreu dels municipis de la província, com de nombre de dones directament beneficiàries i d'entitats, xarxes i serveis municipals coordinats per dur a terme aquestes intervencions. Totes les professionals municipals i tècniques implicades van insistir en la necessitat de donar continuïtat a les intervencions i consolidar-les com un espai més de capacitació als grups de dones dels municipis.

18


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT SEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR

Projecte adreçat a dones de cases d’acollida i pisos assistits Es tracta d’un programa educatiu que es realitza a tot el territori català des de l’any 2000. Està dirigit a dones que han viscut situacions de violència masclista, que té com a finalitat promoure i crear consciència en relació amb la seva salut sexual i reproductiva. Es treballa amb dones amb embarassos no desitjats, amb relacions sexuals múltiples i transitòries, dones amb parelles usuàries del sexe comercial, etc. En definitiva, dones amb complexitat per incorporar les situacions de risc.

Assistència prèvia a algún espai educatiu sobre salut sexual. 2014 Sí

No

28% 72%

Durant el 2014, s’intervé a 6 cases d’acollida i continua l’experiència als pisos assistits. S'incorpora, també, de forma estable la intervenció amb el grup de dones del SARA de Barcelona.

Dades tallers 2014 Lloc

Núm. dones

C.A. Segrià

Assistència

% millora

11

95%

70%

C.A. Barcelonès

7

95%

50%

C.A. Gironès

6

95%

60%

C.A. Vallès Oriental I

9

95%

70%

C.A. Vallès Oriental II

7

70%

75%

C.A. Tarragonès

12

90%

70%

Pisos assistits barcelonès

13

95%

80%

Grup dones SARA

12

95%

90%

TOTAL

APFCIB MEMÒRIA 2014

77 dones han participat als tallers

En total, han significat 96h. de formació i una mitjana d'un 85% de millora de les capacitats i d'objectius assolits. Aquests tallers s’han convertit en una eina bàsica de recuperació de les dones residents. Les cases configuren un espai on, en molts casos per primera vegada, poden reflexionar des de i sobre elles mateixes i prendre consciència de la necessitat d’adoptar un paper actiu de cara a la seva autocura. Tot això, emmarcat per un moment personal molt adient de reestructuració, donada la seva situació i el tipus de servei on es troben. Les cases on ja fa anys que s’intervé sol·liciten de nou els tallers. El taller, a més de l’objectiu específic, permet desangoixar la situació de les dones en tots els temes sanitaris i de la salut en general.

19


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT SEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR

Des de l’any 2011, el projecte consta d’una entrevista individual, voluntària i confidencial amb una ginecòloga professional de la nostra Entitat per tal d'aclarir dubtes que les dones poden tenir a nivell sanitari. Durant l’entrevista s’ofereix a les dones un servei de counselling d'orientació i prevenció en matèria de salut sexual i reproductiva, així com la possibilitat de realitzar-se una citologia. A petició de tècniques i professionals, el 2014, per segon any, s’ha fet una nova intervenció a un grup de dones del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de Barcelona.

Edat de les dones participants. 2014

Nombre de fills i filles de les dones participants. 2014

28%

Nivell d’estudis de les assistents. Any 2014 Sense estudis

21%

Primaris

32%

Secundaris

42%

Universitaris

5%

Lloc de naixement de les assistents. 2014

28%

8% 24%

24%

24%

23%

4%

5%

13%

21%

16%

20%

14%

8%

16-20 21-30 31-40 41-50 Més de 50

APFCIB MEMÒRIA 2014

0

1

2

3 o més

Xina

Països de l'Est

Catalunya

Resta de l'Estat

Amèrica Llatina

Àfrica

20


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT SEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR

Capacitació de dones prevenció de l’abús sexual

sobre

La concepció de la sexualitat promoguda i sostinguda pel sistema patriarcal té com a resultat una desigualtat de gènere que situa a la dona en una posició de major vulnerabilitat enfront qualsevol episodi de violència i, concretament, enfront l’abús sexual. Per tal de reduir els efectes que té aquesta vivència en la vida d'una dona (revictimització), cal en primer lloc que la dona identifiqui la situació d’abús i compti amb les eines per fer-ne front. Així mateix, atenent a que la realitat de l’abús sexual sol ser silenciada (la majoria de les vegades per por, però també per desconeixement del que és un abús), és importat que les dones puguin identificar una situació d’abús i es sentin amb seguretat per verbalitzar-la i demanar ajuda.

Dades 2014 Nombre de dones participants

Grups i Municipis participants

69 1 d'Abrera 1 La Llagosta 1 Vilanova i la Geltrú 2 Barcelona

Percentatge millora i assoliment objectius

90%

Total hores de formació

50h

APFCIB MEMÒRIA 2014

Qui defensa que la igualtat de gènere és un fet, s’equivoca per complert. Les mitges veritats han substituït a la realitat. I sobre tot això pesa un silenci, una ignorància que ningú no es molesta en desvetllar (Espido Freire)

El programa consta de 5 sessions de 2 hores de durada cada sessió, amb un enfocament formatiuparticipatiu i respectuós amb les particularitats del grup, de forma general, adaptant la metodologia a cada situació concreta. Cal destacar que la metodologia emprada, d’una banda, permet abordar els conceptes necessaris per adquirir i incorporar, tant els coneixements com les habilitats necessàries per al reconeixement de relacions abusives en general i, situacions d’abús sexual en particular. I, de l’altra, crea l’espai necessari per a la participació i l'exposició de les preocupacions, vivències i coneixements previs de les dones assistents a la formació.

21


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT SEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR

Servei de formació, assessorament i atenció a dones migrades Aquest programa s'ha iniciat al 2014 des de la Federació de Planificació Familiar Estatal a diverses Comunitats Autònomes, entre elles Catalunya. L'APFCiB ha instaurant el programa després de fer una important diagnosi sobre la situació de les dones migrades en relació a la salut sexual i reproductiva i el vincle que això suposa per a la prevenció de violències i s’ha posat en marxa un servei específic que consta d’assessorament, formació i atenció ginecològica per a treballar aquests àmbits a Barcelona ciutat i altres territoris de l'àrea metropolitana. Dones que han participant per país de procedència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides en el període 2014

APFCIB MEMÒRIA 2014

Si no t’agrada alguna cosa, canvia-la. Si no pots canviar-la, canvia la teva actitud (Maya Angelou).

S'ha realitzat la formació a dones immigrades a través de cicles formatius adaptats a les necessitats i demandes de cada grup i amb un temari específic per promoure la SSiR garantint un millor desenvolupament social i laboral de les dones migrades i convertir-les en agents actives de la seva salut i de les seves comunitats. La nostra intervenció ha estat basada en els estudis i experiències que estableixen la interculturalitat, no sols com la coexistència de cultures, sinó com la construcció d'una relació efectiva entre elles (interacció, solidaritat, reciprocitat), és a dir, implica una cooperació entre les ètnies que cerquen i volen mantenir les seves pròpies identitats dins els esquemes de pertinença a una societat. La interculturalitat emfatitza el que es té en comú i la necessitat de compartir-ho, més enllà del particular i personal.

22


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT SEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR Durant l’any 2014 s'han realitzat un total de 8 tallers en els quals han participat un total de 83 dones i 15 assessoraments individuals. El perfil de les dones ha estat molt divers. En els tallers han participat dones que feia poc havien arribat a Barcelona, a través d'un procés de reagrupament familiar, mentre que altres es trobaven en un procés de recuperació d'una situació de violència amb la parella i iniciaven la vida de forma independent i sense parella. Com a conseqüència les necessitats i expectatives, així com els continguts treballats en els tallers, ha estat molt divers. Aquest programa s'inicia al 2014 i tindrà continuïtat durant el 2015.

Dades generals del programa. Any 2014

Tallers realitzats 2014

Nombre total de dones participants

98

5 juny 2014 al Centre Cívic del Raval, Barcelona

31d'octubre a Fundació Escó, Barcelona

Nombre total d’hores de formació

39h

19 juny a la Biblioteca del barri de la Sagrada Família, Barcelona

8 novembre al Pis tutelat de l'associació Bayt-al-Thaqafa, Barcelona

22 octubre al Casal de Barri Folch i Torres, Barcelona

13 novembre al Mas Guinardó, Barcelona

23 octubre a la Biblioteca de la Sagrada Família, Barcelona

26 novembre al Centre cívic Drassanes, Barcelona

Nombre de grups amb qui es fa intervenció Nombre d'entitats i serveis públics i/o municipals implicats

APFCIB MEMÒRIA 2014

8 grupals 15 assessoraments individuals 15

23


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT SEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR

Capacitació de dones joves com a agents de drets i salut sexual i reproductiva L'experiència de l'APFCiB amb joves ens demostra que són un col·lectiu prioritari a l'hora de treballar la SSiR. També ens demostra que la manera més eficient d'aconseguir bons resultats és la formació a joves com agents de salut i drets que aconsegueixin l'efecte multiplicador als seus entorns naturals. L'APFCiB, compta amb el Material didàctic sobre Drets Sexuals i Reproductius que és la guia per a definir els continguts d'aquestes capacitacions. Dades generals del programa. Any 2014 Nombre total de dones participants

36

Nombre d’hores de formació

36h

Municipis on es fa intervenció

Mataró, Abrera i Viladecans

Nombre d'entitats i serveis públics i/o municipals implicats

Grau de satisfacció de les dones

APFCIB MEMÒRIA 2014

8 98% responen amb la màxima puntuació

v

Esperem que les noves generacions, a nivell social i polític, entenguin que sense les llibertats de les dones garantitzades no es pot avençar cap a una societat millor (Sílvia Aldavert)

Així doncs, aquest 2014 s’ha realitzat la intervenció en 3 grups de joves de diferents municipis. Aquesta formació s’ha adreçat a dones de 16 a 25 anys que lideren grups juvenils dels municipis i poden actuar d'agents de salut i drets amb els coneixements adquirits. Són monitores d'entitats d'educació no formal, d'entitats juvenils, delegades de classes, de les joventuts polítiques, entre d'altres. La intervenció ha consistit en un taller de 3 sessions i 4 hores de durada cada sessió. En total, 12 hores de formació amb cadascun dels grups. Els objectius han estat altament assolits i les avaluacions de les participants molt satisfactòries. Els 3 municipis participants han demanat poder donar continuïtat al programa.

24


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT AFECTIVOSEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Altres col·lectius Promoció de la salut i prevenció del VIH/sida en alumnes dels Centres de Formació Ocupacional El programa educatiu, dirigit a persones especialment exposades al VIH, persegueix com a finalitat última: crear consciència de risc relacionat amb la seva salut sexual i reproductiva. El treball en grup facilita la reflexió i el debat envers a l’autocura, evidencia els diferents posicionaments davant la salut, afavorint la comprensió de la relació existent entre la prevenció i l’estat de salut en general. Per treballar la prevenció s’ha de tenir en compte que el risc de transmissió d'ITS pot augmentar en moments concrets per una especial vulnerabilitat biològica, psíquica i social de les persones. Considerem necessari que tant dones com homes puguin assumir que un contacte sexual sense risc es responsabilitat dels dos membres de la parella. Dades tallers 2014 Santa Coloma de Gramenet

CFO La Ginesta. Grameimpuls

Santa Coloma de Gramenet

CFO La Ginesta. Grameimpuls

Torelló

Ajuntament. Escola adults

Grup de dones nouvingudes Curs neteja Nouvinguts. Alfabetització

Torelló

Ajuntament. Escola adults

Nouvinguts. Alfabetització

Vic

Ajuntament

PQPI càrrniques

Vic

Ajuntament

PQPI comerç

Vic

Ajuntament

PQPI mecànica

Hospitalet de Llobregat

Ajuntament

PQPI esports

APFCIB MEMÒRIA 2014

Grup de Tastet d’ Oficis

Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem en peus (Emily Dickinson).

Durant el 2014 s'han realitzat 8 tallers amb un total de 85 participants, 42 homes i 43 dones, d'un marge d'edat dels 15 als 51 anys. Les valoracions han estat molt positives, tan per part dels i les participants (70% valora el curs amb un "molt bé" i el 30% amb un "bé"), com pels tutors i tutores que opinen que és imprescindible per l'educació integral del seu alumnat. De forma general hem pogut evidenciar que els alumnes més joves tenen una inadequada formació en sexualitat, amb moltes idees allunyades de la realitat i que reben a través de les xarxes socials i pels amics de més edat. El professorat en general han mostrat satisfacció amb els tallers i ens han assegurat els recursos que hem sol·licitat per fer l’activitat. Finalment, han demandat poder repetir l’activitat l’any vinent.

25


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT AFECTIVOSEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Altres col·lectius Intervenció intercultural sobre DSiDR i SSiR en la població jove Els estudis i l’experiència ens demostren que, en el context dels processos migratoris, les denominades “segones generacions” són les més vulnerables a l’hora de patir malestar i desarrelament, la qual cosa pot generar situacions de risc i/o d’exclusió social. Un dels aspectes on s’inicia aquest procés és en l’àrea de la salut sexual i reproductiva. Aquest projecte es duu a terme amb la finalitat d’intervenir en joves de diversos orígens culturals, sensibilitzant-los respecte els DSiDR i SSiR, per tal de contribuir a la millora del benestar de la població jove des de la prevenció i incidència en la realitat actual. D'altra banda, també és important donar-los a conèixer els serveis i la xarxa pública sanitària per tal que en puguin fer-ne el millor ús. En definitiva, la finalitat última del projecte ha estat afavorir l’empoderament d’aquests i aquestes joves a través del coneixement dels seus DSiDR i de com exercir-los. Llocs on s’han realitzat els tallers i perfil dels/les participants. Any 2014 Grups

Núm.

%migrant

País d’origen participants

IES Besós

77

45,5%

Xina, Marroc, Sud-Amèrica, Índia, Pakistan, Romania

IES Miquel Taradell

136

60,3%

Marroc, Pakistan, Sud-Amèrica, Europa, Bangladesh, Filipines, Xina, Rep. Dominicana

Escola Cintra

29

34,5%

Rep. Dominicana, Bangladesh, Marroc, Pakistan, Sud-Amèrica, Romania

Escola Gavina

33

30,3%

Ucraïna, Brasil, Itàlia, Marroc, Rep. Dominicana

APFCIB MEMÒRIA 2014

La tasca d’aquest segle és ensenyar a les persones com viure juntes (Amin Maalouf)

Durant l’any 2014, aquest projecte nascut el 2010, ha treballat amb 275 joves d’entre 14 i 18 anys de diferents cultures, inclosa l'autòctona, a centres educatius de Barcelona. Les sessions s’han executat seguint les recomanacions dels i les professionals del centre i el programa curricular. Aquest any s’ha decidit prioritzar intervencions amb alumnat amb dificultats afegides i diversitat funcional per la demanda dels propis equips educatius. Els resultats i incidència del projecte han estat molt satisfactoris ja que el nivell de coneixements adquirits ha estat molt elevat, tant per la metodologia emprada com per l’adaptació dels continguts a la realitat social dels i les joves.

26


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT AFECTIVOSEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Altres col·lectius Projecte de formació per a la prevenció en adolescents d’abusos sexuals entre iguals El projecte pretén promoure la prevenció de l’abús sexual entre els i les adolescents que resideixen en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAEs) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), a partir d’un treball basat en l’educació afectiva i sexual entesa des de la perspectiva del model biogràfic. Parteix de l’acceptació positiva de la pròpia identitat sexual i l’aprenentatge de coneixements que permeten viure les diferents possibilitats de la sexualitat en cada edat, segons la persona desitja i del reconeixement del dret al plaer i de la consideració de la sexualitat com una dimensió positiva on l’ètica relacional és un factor indispensable. Després de la prova pilot el 2013, durant el 2014 s’han realitzat dues intervecions amb grups de noies del CRAE la Llar i del Centre d’Acollida Antaviana, els dos de Barcelona, i ambdues entitats ja han sol·licitat la possibilitat de donar continuïtat al programa.

Persones destinatàries del projecte Joves d’entre 14 i 18 anys. S’ha escollit aquesta franja d’edat perquè, d'una banda, l’adolescència constitueix una etapa de crisi en les persones. I, per altra banda, és una època on el grup d’iguals té una gran importància, motiu principal pel que cal treballar encara més les capacitats i habilitats dels i les joves per adoptar conductes d’autoprotecció davant una possible situació d’abús. L’equip de professionals del centre. En la mesura que són les persones responsables de la protecció i educació dels i les adolescents, constitueixen figures indispensables en la prevenció i detecció de l’abús sexual entre adolescents.

APFCIB MEMÒRIA 2014

Existeix una bona manera de categoritzar els cossos? Què ens diuen les categories? Les categories ens diuen més sobre la necessitat de categoritzar els cossos que sobre els cossos mateixos (Judith Butler)

Dades 2014 Nombre de participants

34

Nombre de joves institucionalitzades

22

Nombre de professionals del CRAE

12

Nombre d’hores de formació

30

% assistència tallers

75%

% participació activa

90%

Nivell satisfacció participants (de l’1 al 10)

9,5

Nivell augment capacitació (de l’1 al 5)

4

27


PROMOCIÓ DELS DRETS I LA SALUT AFECTIVOSEXUAL I PREVENCIÓ D’ITS

Altres col·lectius IdJoves: Promoció de les relacions de gènere positives i de la salut sexual reproductiva Aquest projecte innovador és una iniciativa adreçada a gent jove que vulgui formar part de grups juvenils dins el seu entorn, i actuar com a agents de salut i drets. Durant el 2014 s’han format 11 persones. Poden ser monitors/es d'entitats d'educació no formal, d'entitats juvenils, delegats/des de classes, de les joventuts polítiques, joves a títol individual, etc. Es tracta d'un projecte de continuïtat que pretén consolidar grups de joves per tal que s'autogestionin en la seva activitat. L’objectiu principal és que els i les joves promoguin processos de canvi dins dels seus barris i dels seus entorns més propers, impulsant formes de viure l’afectivitat en positiu i d’entendre el món que els envolta i construir les seves vides i el seu entorn des d’una perspectiva democràtica i paritària. Activitats realitzades al 2014 Elaboració del programa formatiu. Continguts: concepte de sexualitats, drets sexuals i reproductius, sexe/gènere, estereotips i rols de gènere, prevenció d’embarassos no planificats i ITS, prevenció de l’abús i la violència, el treball de l’agent de salut al barri, recursos a l’abast sobre DS i DR.

Creació d’un grup de Facebook amb 177 membres. www.facebook.com/groups/idjoves

Elaboració del vídeo ‘No me quieras tanto, quiéreme mejor’ https://www.youtube.com/watch?v=r6BfHtDvMPs

APFCIB MEMÒRIA 2014

Que l’amor no et limiti, sinó no serà amor (del vídeo No me quieras tanto, quiéreme mejor realitzat per IdJoves)

Oferim la possibilitat de crear grups d’agents de salut –constituïts per un mínim de 5 persones–, que rebran una formació gratuïta i específica sobre Drets Sexuals i Reproductius (DSiDR) i Salut Sexual i Reproductiva (SSiR). Un cop creats i consolidats els grups, les professionals de l’APFCiB els ajudaran a detectar i definir les possibles necessitats i conflictes que hi ha en el seu entorn (en relació a la formació rebuda) i a fer un calendari d’activitats que incentivin canvis positius, estables i sostenibles, basant-se en els recursos que tinguin al seu abast. Així doncs, impulsarem estratègies i activitats comunitàries que serveixin per divulgar la formació rebuda i sensibilitzar la comunitat, especialment els/les adolescents i joves, en relació als DSiDR i la SSiR.

28


Programa d’incidència política i social


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Observatori de Drets Sexuals i Drets Reproductius El portal web de l’observatori de DSiDR, obert des de l’any 2008, s’ha consolidat com a referent i com a font d’informació actualitzada en l’àmbit de la salut sexual i la salut reproductiva així com a plataforma o altaveu de les accions que promouen, reivindiquen i defensen els drets sexuals i reproductius. Això implica un manteniment de la web constant i un alt nivell d’actualització i publicació. Així, durant el 2014 s’han publicat més de 300 notícies i activitats, s’han donat a conèixer nous materials i noves campanyes i s’ha dinamitzat el compte de Facebook i el compte de Twitter. A més, l’ODSiR manté una estreta relació amb entitats, xarxes i plataformes virtuals, formades per membres de diversos sectors de la població, que arriben a molts d’altres espais, de manera que han afavorit la difusió de l’ODSiR molt més enllà del que es podria preveure inicialment.

Informe: Resum - observatori.apfcib.org Període: 01/01/2014 - 12/31/2014

Total de sessions

67,448.00

Total de pàgines vistes

212,405.00

Total d’accessos

462,966.00

APFCIB MEMÒRIA 2014

Tothom té l’esperança que el món pugui arribar a ser un lloc millor on viure i la tecnologia pugui col·laborar perquè això succeeixi (Tim Berners Lee)

Les dades del 2014 mostren un increment de les visites d'un 25% respecte al 2012 i sumen un augment de més del 40% en els últims 2 anys. Al facebook s'ha realitzat més de 500 publicacions pròpies i es compta amb 2.074 seguidors i seguidores que suposa un important increment des dels anys anteriors. I al Twitter, creat al 2012, s'han realitzat més de 700 publicacions pròpies i s'han aconseguit 340 seguidors i seguidores noves aquest 2014. En global, durant el 2014, s'han triplicat els seguidors i seguidores que tenim. Així doncs, l’espai es consolida com a referent per cercar la informació i actualitat relacionada amb els DSiR, sobretot pel que fa a les darreres notícies, iniciatives i materials que se'n deriven.

30


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva L’Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva es va constituir, per primera vegada, el 15 de desembre del 2009. Està integrat pels membres de tots els grups parlamentaris i té la funció de promoure la renovació ideològica i social i la sensibilització en matèria de Drets Sexuals i Reproductius. L’APFCIB participa en els treballs i dinamitza les reunions de l'Intergrup. També compta amb el suport de la Federació de Planificació Familiar Estatal, la Federació de Planificació Familiar Internacional-Xarxa Europea (IPPF-EN) i el Fòrum Parlamentari Europeu (FPE) i té entre els seus objectius la missió de difondre els continguts i promoure el compliment del Programa d'Acció adoptat en la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament (El Caire, 1994) i de la Plataforma per l'Acció adoptada en la IV Conferència Mundial sobre les Dones (Beijing, 1995).

Composició de l’intergrup al 2014 I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez, coordinadora de l’Intergrup i membre del Grup Parlamentari de Convergència i Unió I. Sra. Rosa Amorós i Capdevila del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Activitats realitzades per l’ Intergrup durant el 2014 04-04-2014 Parlament Catalunya I Acció Parlamentària

Sessió de sensibilització sobre la situació actual en matèria de desenvolupament i SSiR tant a nivell local com global: presentació CJAS i Informes AOD 2013

Del 23 al 25 - 04- 2014 Estocolm

Participació a la VI Conferència Internacional de Parlamentaris sobre la Implementació del Programa d’Acció de la CIPD. Hi va assistir la diputada Sra. Lorena Vicioso (ICV-EUiA) de l’Intergrup català

09-06-2014 Madrid II Acció Parlamentària

Trobada dels Intergrups estatal, català i basc per participar a la Jornada “Del Caire al post 2015: la salut i els drets sexuals i reproductius es juguen el seu futur en el 2014”

20-11-2014 Parlament de Catalunya III Acció Parlamentària

Presentació de l’Informe 2014 del Fons de Població Mundial de Nacions Unides "El poder de 1.800 milions Adolescents, Joves i la transformació del futur"

I. Sra. Núria Segú Ferré del Grup Parlamentari Socialista de Catalunya I. Sra. Eva García i Rodríguez del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya I. Sra. Lorena Vicioso Adria del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa I. Sra. Carmen de Rivera i Pla del Grup Parlamentari Ciutadans I. Sra. Isabel Vallet Sànchez del Grup Mixt (Subgrup Parlamentari CUP) Personal de Suport : Sra. Anna Casas i Gregorio, Lletrada, i Sra. Eva Vendrell i Catalán, Gestora parlamentària

APFCIB MEMÒRIA 2014

Full Parlamentari. Núm. 5. Any 2014

31


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Més resultats destacables Al 2014, la nostra agenda política ha estat copsada per la contínua amenaça de la contrarreforma que el Ministre de Justícia d’Espanya, Alberto Ruiz-Gallardón, va presentar davant el Consell de Ministres el 20 de desembre de 2013, anomenada Ley orgánica de protección de los derechos del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Així doncs, i seguint la feina iniciada ja al 2013, l’APFCIB ha intensificat la feina d’incidència política i social per tal de mobilitzar tots els i les agents en contra d’aquesta reforma fins a aconseguir un posicionament de la majoria de les institucions i entitats catalanes.

Ni un pas enrere: avui com ahir les dones decidim desobeir! Avortament lliure i gratuït! (Lema feminista)

Gener - febrer: ens reunim bilateralment amb cada grup parlamentari i també fem una reunió conjunta per avaluar la situació i acordar l'inici del procés per l'elaboració d'una nova llei catalana. S'aproven al Parlament 2 mocions més relacionades amb el tema presentades per ICV-EUiA i PSC. Març- juliol: s'aprova definitivament la creació del grup de treball per a l'elaboració de la llei pròpia a Catalunya dins de la Comissió de Salut del Parlament. Trobades amb les diputades per fer aportacions a les compareixences i treballs del grup. Inici de les compareixences al grup que es poden seguir al web del Parlament. Juny: aprovació, a petició de l’APFCIB, de la Resolució del Consell de Dones de Catalunya contra la reforma de la Llei 2/10 de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs. Juny a octubre: l’APFCIB impulsa la reunió i declaració de la Comissió assessora d'atenció maternoinfantil i d'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva del Departament de Salut per posicionar-se en contra de la reforma de la Llei 2/10 de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs.

APFCIB MEMÒRIA 2014

32


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Més resultats destacables Seguint aquesta línia, l’APFCIB, juntament amb altres entitats, vam mobilitzar el Congrés dels Diputats a Madrid per a contraprogramar la jornada que havien organitzat els moviments antielecció amb el suport de l’anterior Ministre de Justícia per al 3 de juliol. Dones amb Iniciativa va crear una delegació catalana entre les quals hi va assistir una membre de l’entitat. Va ser un èxit i es va assolir l’objectiu fonamental de tapar i superar el moviment antielecció. També, en el marc de les plataformes de les que som membres vam organitzar i participar en múltiples jornades de treball, manifestacions, mobilitzacions, etc. que durant tot el 2014 s’anaven programant fins aconseguir l’aturada de la Contrareforma i la dimissió del Ministre de Justícia.

Membres de l’APFCiB van participar a la manifestació que es va celebrar a Madrid, l’1 de gener de 2014

Alguns cartells de manifestacions, mobilitzacions i jornades esdevingudes a l’any 2014

APFCIB MEMÒRIA 2014

33


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Més resultats destacables Al juliol del 2014 es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona la Mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat. Aquesta mesura ha estat impulsada per la Delegació de Salut amb la Regidoria de Dona i Drets Civils i la Regidoria d’Adolescència i Joventut i s’ha creat una taula

transversal

amb

representacions

d’institucions,

organitzacions no governamentals i ciutadania. L’APFCIB, com a membre del C1D, va participar en tot el procés d’elaboració, redacció i consens dels treballs de la mesura que continuaran en els propers anys per a la seva implementació. Aquesta iniciativa és única a Catalunya i l’APFCiB va promoure’n la presentació al Parlament de Catalunya a través de l’Intergrup.

L'activisme és per a mi font de felicitat absoluta. Em realitzo com a persona, aprenc moltíssim, creixo... Per egoisme pur, faig activisme social (Ada Colau)

L’APFCIB va ser convidada, com a entitat experta, a participar al projecte Movilizarse para una mayor equidad en el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSSR) en España que està liderat per les entitats DECIDES, Interarts, l’Insitut de Recerca de la Vall d’Hebrón i l’Institut Català de la Salut Si esteu interessats/des, us podeu descarregar el document de la pàgina web: http://observatori.apfcib.org/pagina.php?pag=39 Durant el 2014, la nostra companya Noemí Elvira va formar part de la fase de diagnòstic a través dels Grups de Discussió d´Experts i va col·laborar en l’estudi Diagnóstico de situación del acceso a los DSSR –desde la atención a la salud– de mujeres inmigrantes en edad fértil en España. El projecte continuarà durant el 2015.

APFCIB MEMÒRIA 2014

34


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Comitè 1r. de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya L’APFCIB és membre de la Junta Directiva del Comitè 1r de Desembre, organització no governamental constituïda l’any 1998 com a plataforma d’ONG que treballen per donar resposta al VIH/sida al territori de Catalunya, eradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb l’VIH/sida i incidir en les polítiques per a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions de vida de les persones amb VIH/sida i a prevenir de forma adequada la seva transmissió. Les 24 entitats membres del C1D li donem funcionament com a Plataforma basada en les decisions preses des de les reunions Plenàries i/o l’Assemblea General, essent aquestes executades per la Junta Directiva. Alhora, els i les membres del C1D s’articulen al voltant de grups de treball per tal d’optimitzar el seu treball i afavorir la participació.

Per a més informació podeu consultar el web del C1D http://www.comite1desembre.org/

APFCIB MEMÒRIA 2014

Sense una atenció de qualitat i que garanteixi els drets, un país no té sentit (Montse Pineda, Presidenta del Comitè 1 de desembre).

El que més destaca del treball polític de 2014 és l’impuls i negociació amb tots els partits polítics amb presència parlamentària de l’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma relacionat, fonamental a l’hora de donar una resposta eficaç i sensibilitzada davant els desafiaments que presenta la pandèmia del VIH/sida en els propers anys. El dia 6 de març es va aprovar per unanimitat a la Comissió de Salut del Parlament aquest pacte històric fruit de l’esforç de la ciutadania i de les entitats que treballen en l’àmbit de la salut i del VIH-sida. Així mateix, el dia 12 de febrer es va llegir al Ple Parlament de Catalunya la “Declaració del Parlament de Catalunya per la qual referma el seu compromís històric d’afrontar l’epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i de lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus”. Des del C1D es va realitzar un vídeo divulgatiu amb participació de representats de les entitats membre, representants polítics del Parlament de Catalunya i el Conseller de Salut: “Estem d’acord, tenim acord” i el ressò mediàtic va ser important.

35


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Comitè 1r. de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya A part de la formació i la prevenció, el C1D considera fonamental la sensibilització de la societat civil al voltant de les problemàtiques per poder eradicar l’estigma i la discriminació que pateixen les persones que viuen amb VIH. La comunicació cap a fora, la relació entre les entitats i amb altres organitzacions afins, el teixit de xarxes de solidaritat i suport mutu, la visibilització i la informació són claus per donar resposta a aquesta necessitat. Per això, s'han realitzat nombroses activitats al carrer i, també, a la xarxa, on s’inclou tota l’estratègia de comunicació del Comitè. Sota el lema “aCORDades en Drets” el C1D ha portat a terme diferents activitats per commemorar el Dia Mundial de la Sida al llarg del dia 1 de desembre i els dies que l'envolten. Aquest any s’han reforçat la descentralització i la visibilització del territori que conformen les quatre províncies catalanes. També s’han realitzat diferents campanyes de comunicació, divulgació i sensibilització i ens vam sumar a la campanya per la DISCRIMINACIÓ ZERO, promoguda per ONUSIDA amb motiu del dia per a la no discriminació, l’1de març. Per a més informació podeu consultar el web del C1D http://www.comite1desembre. org/

Si una llei no respon a les necessitats de les persones, com a C1D, tenim la responsabilitat de canviar-la. (Mercè Meroño, Àmbit Prevenció)

Així mateix, el Dia 1 de Desembre es van presentar els vídeos i els banners de la Campanya “Som Centenars que treballem per a milers. Som el Comitè". La campanya es composa de 2 vídeos: un spot curt amb missatges clau;

i

un

vídeo

amb

extractes

d’entrevistes amb 7 membres del C1D sobre el sentit del Comitè, les accions que porta a terme o la importància que aquest té per a les entitats.

APFCIB MEMÒRIA 2014

36


PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Treball en xarxa El treball en xarxa és un dels objectius prioritaris de l’APFCIB i per això, durant el 2014, a més de participar activament amb el C1D, s’ha treballat conjuntament amb la Campanya pel Dret a l’Avortament i la Plataforma Nosaltres Decidim, i les entitats que en formen part. Cal destacar, també, l’estreta col·laboració que s’ha consolidat amb les entitats que tenen un llarg recorregut i experiència de treball relacionada amb els DSiR, com ACAI, l’Associació Catalana de Llevadores, Dones Juristes, Creación Positiva, la Societat Catalana de Contracepció, l’Asociación Nacional de la Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD), etc. L’APFCIB és membre activa de la Xarxa de Dones per la Salut, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i del Consell de Dones de Barcelona, amb les reunions i activitats que se’n deriven de tot això.

Durant el 2014, hem promogut, donat suport i participat a les diverses manifestacions per aturar la Contrareforma de la Llei d'Avortament, col·laborant amb

L’APFCiB forma part de:

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

Plataforma Nosaltres Decidim

Consell Nacional de Dones de Catalunya

APFCIB MEMÒRIA 2014

No sabíem, les dones que ens reunim un dimecres al mes per pensar, projectar, xerrar i riure juntes que la nostra xarxa compliria deu anys amb tanta bona salut i vocació per complir-ne molts més... (La Xarxeta. Introducció al llibre 10 Anys treballant x la salut de les dones)

d'altres moviments i plataformes. Hem continuat participant a les accions del 8 de març, Dia de les Dones, del 28 de maig, Dia Internacional de la Salut de les Dones, el 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament, etc. També vam col·laborar activament amb la presentació del documental Yo decido. El tren de la libertad, que va tenir lloc el 10 de juliol de 2014 a Barcelona, al CCCB.

37


Programa de sensibilitzaci贸 i difusi贸


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Sensibilització a famílies: l’educació afectiva i sexual com a part del procés de creixement

part del procés de creixement

El 2014 hem començat un nou programa de sensibilització a famílies a través de les AMPES de 2 escoles bressol, 2 centres d’educació primària i 2 centres d’educació secundària de la ciutat de Barcelona, prioritzant la intervenció al Districte de Sant Martí. És imprescindible realitzar formació per a famílies per tal de complementar el treball amb joves i fer que la intervenció sigui realment efectiva. Partim del plantejament que cal ampliar el camp d’intervenció des de la salut afectiva i sexual a l’educació i creixement dels fills i filles, per entendre que és difícil abordar per separat una dimensió que travessa tot el comportament dels nois i noies i, més especialment, dins d’aquesta etapa. S’ha detectat la demanda creixent en relació a aquest tipus de programes sobretot pel que fa a formacions per a famílies amb fills i filles que van des dels 0 als 10 anys.

La valoració general del programa és molt positiva.

Dades del programa. Any 2014 Edats

Nombre de sessions

Persones assistents

Espai Familiar de Sant Martí

0-3

2

27

Espai familiar la caseta del barri

0-3

1

5

Escola bressol Diagonal Mar

0-3

1

8

CEIP Provençals

6-12

1

35

CEIP L’Arenal de Llevant

6-12

2

29

CEIP Pau Casals

6-12

2

20

Escola La Gavina

12-16

2

17

IES Sant Martí. Programa parlem-ne (ASPB)

12-16

2

5

Centre escolar

TOTAL DE PERSONES ASSISTENTS

APFCiB MEMÒRIA 2014

Allò que es calla en la primera generació, la segona ho arrossega al seu cos (Françoise Dolto)

146

El programa dirigit a famílies ha tingut una molt bona acollida sobretot en la franja d’edat de 0 a 12 anys. Volem destacar especialment aquest fet ja que ens assenyala que els pares i mares es preocupen per l’educació afectiva i sexual dels seus fills i filles des d’abans de l’adolescència i que per tant adopten una mirada que contempla, d’alguna forma, aquesta educació des de la infància. En general, hem trobat a mares i pares amb molt interès en la temàtica i amb moltes ganes de tenir eines i pautes.

39


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Sensibilització a famílies: l’educació afectiva i sexual com a part del procés de creixement

part del procés de creixement

Amb aquest programa, que ja té més de deu anys, es pretén donar una sortida creativa i participativa a la demanda d’orientació que fan mares i pares en relació al seus rols com a progenitors/es, tenint present que la nostra societat ha experimentat una sèrie de canvis que han afectat l’estructura de la família nuclear i han donat pas a nous tipus de nuclis familiars. Entenent el conflicte com “la via dels possibles” i fugint de la seva vessant més negativa, aquests tallers ofereixen un espai on poder parlar dels nostres adolescents, però des d’una relació més propera i personal que faciliti la trobada d’una significació a les seves conductes, enriquint els vincles i propiciant la seva bona evolució. Durant el 2014 els tallers, encarregats pel Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, s’han realitzat a 26 municipis del territori, amb una participació molt alta i una dinàmica de compartir experiències què és fonamental per a la implicació de les famílies.

Dades 2014

Municipis

Vacarisses, Santa Eulàlia de Riuprimer, Tavèrnoles, Vallirana, Bigues i Riells, Ametlla del Vallès, Teià, La Llagosta, Masquefa, Sant Feliu de Codines, Calaf, Badia del Vallès, La Granada, Castellbell i el Vilar, Tiana, Sant Cugat de Sesgarrigues, Copons, Sant Vicenç de Castellet, Castellbisbal, Canet de Mar, Casserres, Cubelles, Montseny, Sant Andreu de Llavaneres, Folgueroles, Súria.

Persones assistents

317 mares / 120 pares

Valoració de l’activitat (de l'1 al 10)

8,9

Valoració formadora (de l'1 al 10)

8,6

APFCiB MEMÒRIA 2014

La cooperació no és absència de conflictes, sinó el mitjà per a resoldre el conflicte (Deborah Tannen)

Com en anys anteriors, els resultats d’aquest projecte són molt satisfactoris. Un dels fenòmens més destacables és la constant participació de les mares i la dificultat per aconseguir l’augment en l’assistència dels pares. No obstant, la participació dels pares ha incrementat els tres darrers anys, fins arribar al 26% d’assistència al 2014. Insistim, però, en la necessitat de treballar des d’una vessant educativa més transversal, que intervingui amb famílies, educadors i educadores i joves de forma simultània. Pensem, doncs, que cal obrir-se a noves possibilitats i reorientar els continguts i la metodologia per tal de poder aprofundir i millorar en aquesta tasca educativa que duem a terme.

40


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Campanya Tira pel Dret(s)! Dins de la Campanya Tira pel Dret(s)! iniciada l’any 2009, en aquest 2014 s’ha realitzat la IV Jornada de Treball sobre DSiR: ESTRATÈGIES DE RESISTÈNCIA PER GARANTIR ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS amb l’objectiu de generar espais de reivindicació, participació i treball comunitari per a moviments socials, professionals i entitats especialitzades en els DSiR . Així, el 26 de febrer es va realitzar aquesta jornada al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i fruit d’un treball en xarxa entre l’APFCIB, Acsur Las Segovias i Creación Positiva. En aquesta ocasió, la sessió va anar a càrrec de la Sra. María Teresa Trejo Avalos, comunicadora i activista feminista salvadorenya. Coordinadora de l’Àrea de Comunicació i Cultura Feminista i del Centre Cultural de Dones Joves de Las Dignas. A la jornada van assistir més de 40 representants de grups, moviments i entitats de dones i professionals catalanes.

La institucionalització del feminisme ha coartat la radicalitat de la seva lluita. Cal impulsar la força organitzativa de las dones en torn a les seves pròpies necessitats... (María Teresa Trejo Avalos)

L’APFCIB té una important trajectòria pel que fa a la formació i sensibilització de professionals en l’àmbit de Drets i Salut Sexual i Reproductiva. Durant el gener del 2014 es va realitzar una nova formació: SEXUALITAT I DIVERSITAT FUNCIONAL MOTORA organitzada conjuntament amb la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD) en la que van participar 10 professionals de diversos àmbits i territoris catalans. Va tenir una duració de 14h i va comptar amb la docència de la Sra. Dolors Chacón, la Sra. Maria Honrubia, la Dra. Rosa Ros i la Sra. Esther Sánchez com a membres de la Societat Catalana de Contracepció, l’ANSSYD i l’APFCIB.

APFCiB MEMÒRIA 2014

41


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Jornades, tallers i cursos En el marc del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, l’APFCiB, com a membre de la Xarxa de dones per la Salut, va impulsar la jornada Món sanitari i moviment feminista, sinèrgia necessària per garantir els Drets Sexuals i Reproductius, centrada en la defensa de l’actual Llei de SSiR i d’IVE davant de l’amenaça de Contrareforma del Govern del PP. A la jornada van assistir més de 60 professionals i representants dels moviments de dones. En aquest esdeveniment es va comptar amb la col·laboració de sindicats, societats científiques, entitats i col·legis professionals, entre d’altres i, a la taula central, van participar la Sra. Sílvia Aldavert Garcia de l’APFCIB i el Sr. Francesc Sancho Serena, Secretaria de Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Xerrades realitzades l’any 2014 Avortem la Contrareforma. Organitzada per Gata Maula el 23 de gener a Can Batlló, Barcelona. Drets Sexuals i Reproductius i la reforma de la Llei d’avortament el 10 de febrer a l’Ajuntament d’Esparraguera. Drets Sexuals i Reproductius i la reforma de la Llei d’avortament el 5 de març a la Universitat Pompeu Fabra. Drets Sexuals i Reproductius i la reforma de la Llei d’avortament el 6 de març a la Universitat de Lleida. Avantprojecte de la Llei d’avortament, el 19 de març al Col·legi d’Advocats i Advocades de Barcelona. Avortem la Contrareforma, organitzada per Acció Lila el 21 de març a l’Ateneu Popular La Sèquia de Manresa.

APFCiB MEMÒRIA 2014

Educació sexual per a decidir, anticonceptius per no avortar, avortament legal per no morir (lema)

Per altra banda, donada la situació d’amenaça viscuda durant tot l’any en relació a la Llei de SSiR i d’IVE, l’APFCIB ha respost a totes les demandes de xerrades i ponències de sensibilització en favor dels DSiR arreu de Catalunya. Han estat més de 30 xerrades que diversos grups, entitats, institucions i moviments van sol·licitar a l’APFCIB i que han estat realitzades per diverses persones vinculades a l’entitat de forma voluntària. Vam assistir a l’Ateneu La Sèquia de Manresa, a l’Espai Can Batlló de Barcelona, a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet, a l’Ajuntament de Gavà, a la Universitat de Lleida, a l’Ajuntament d’Esparraguera, l’Ajuntament de Montcada, a la Universitat Pompeu Fabra, a l’Ajuntament de districte de l’Eixample, l’Ajuntament d’Alella, la Jornada de Dones Emprenedores o al Col·legi d’Advocats i Advocades, entre d’altres.

42


PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Programa de comunicació i premsa


PROGRAMA DE COMUNICACIÓ I PREMSA

El butlletí i el web de l’APFCiB El TRIANGLE és una de les nostres eines més importants de comunicació. Es tracta d’un butlletí mensual que enviem per correu electrònic a totes les sòcies i socis, així com a tots aquells contactes afins als nostres objectius, i que respon a la necessitat imperant de donar, de forma organitzada i sistemàtica, tota la informació sobre els esdeveniments socials i polítics que es realitzen entorn els DSiDR. Ha tingut molt bona rebuda i el públic ens ha transmès la seva satisfacció. A més, es tracta d'un butlletí pensat i estructurat per donar molta més visibilitat a l'entitat i a les seves activitats i projectes i a les sòcies i socis, amb la finalitat d'afavorir els processos de transparència i participació democràtica. A la vegada, està totalment enllaçat a les webs de l'APFCIB i Observatori i les xarxes social relacionades. S'ha enviat per correu electrònic a més de 400 contactes cada mes. La mitjana d'apertures està entre el 50 i el 60% i s'han anat incrementant les subscripcions externes per rebre'l. Es difon també per les xarxes socials i queda penjat al web de l'APFCIB per si es vol consultar.

Allà on hi ha una mobilització social, Internet es converteix en un instrument dinàmic de canvi social (M. Castells)

Aquest 2014 s'ha elaborat i posat en funcionament una nova plana web de l’APFCIB on es manté una actualització constant dels temes més importants i de referència per al treball que ens ocupa. S'ha creat un web amb una imatge molt més actualitzada i atractiva que pot ser fàcilment gestionable i amb informació totalment actualitzada i derivacions a altres espais de màxim interès. Gràcies a això i a que hem fet el seguiment en primera línia de l'actualitat, s'ha aconseguit un increment de més d'un 20% de visites al 2014.

APFCiB MEMÒRIA 2014

44


PROGRAMA DE COMUNICACIÓ I PREMSA

Comunicació i premsa Durant l’any 2014 han estat nombroses les nostres aparicions als mitjans de comunicació així com les notes de premsa, mostrant el nostre rebuig a l’aprovació de la contrareforma de l’actual Llei de SSiR i d’IVE. L’APFCIB va insistir en què el Govern del Partit Popular mantè un posicionament ideològic repressiu que atempta contra l’autonomia reproductiva de les dones. La pressió dels moviments socials, entre ells l'APFCIB, va aconseguir que aquesta Contrareforma s'aturés. Va ser un gran èxit dels moviments de dones i professionals a favor dels Drets Sexuals i Reproductius. Malgrat mantenir-se l'amenaça de la reforma per retallar els drets de les dones menors d'edat per al 2015, durant el 2014 es va guanyar una batalla important per mantenir els drets fonamentals de les dones. L'APFCIB continuarà la tasca de comunicació i sensibilització per tal de garantir aquests drets. Seguirem insistint en l’obligatorietat que la norma del 2010 exigeix per a introduir l’educació sexual a l’ensenyament obligatori i l’accés a mètodes anticonceptius d’última generació a través de la xarxa de salut pública. I la necessitat de formació a professionals sociosanitaris en totes les qüestions relacionades amb la salut sexual i reproductiva, inclosos els avortaments.

L'APFCIB ha fet Intervencions a: 

Televisió: TV3, 8TV, BTV, La Sexta, Telecinco, Cuatro.

Ràdio: Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena SER, Onda Cero, Ràdio Gràcia, Ràdio Sants-Montjuïc, Ràdio Ateneu El Clot.

Premsa escrita: La Vanguardia, El Periodico, Diari ARA, Diari de Mallorca, El Segre, Diari de Girona, La Burxa, Indèpendant, Svenska Dagbladet de Suècia , Resvista treball, Revista de l’Associa ció de Dones Periodistes .

APFCiB MEMÒRIA 2014

Notes de premsa i resum d'aparicions als mitjans de comunicació. Any 2014 Nota premsa 14/02/2014. Dia europeu de la Salut Sexual. Jo decideixo, jo desobeeixo. Nota de premsa 29/05/2014. El Dpt. de Salut es compromet a garantir els drets de dones catalanes i rebutja la contrareforma. Nota de premsa 24/09/2014. Celebrem l'èxit de la retirada de la Contrareforma de la Llei de SSiR i d’IVE. 10-01-2014: Redes contra la restricción del aborto. Entrevista a Sílvia Aldavert a El Periódico. 11-01-2014: Entrevista a Santiago Barambio a La Sexta Noticias

17-01-2014: Reportatge sobre l’avantprojecte, amb la intervenció de Santiago Barambio, a La Sexta Columna 27-01-2014: Article Dia de la Marmota de Sílvia Aldavert a la Revista Treball d’ICV-EUiA

28-01-2014: Entrevista a Sílvia Aldavert a la Revista Treball d’ICV-EUiA per al diari INDÉPENDANT , IVG en Espagne: le droit à décider des femmes est en sursis 01-02-2014: Tren de la libertad: l'experiència de tres sòcies de l'APFCIB1 de febrer de 2014: Crònica d’una dia històric. 07-03-2014: L’embaràs adolescent i la reforma de la llei d’avortament. Entrevista a Sílvia Aldavert al Diari El Segre de Lleida. Març 2014: Reportatge La Reforma de la Llei de l’Avortament. Un pas enrere per al Drets Sexuals i Reproductius. Font APFCIB. Periòdic LA BURXA.

45


Per concloure


Per conclure L’any 2014 ha estat un any molt intens i d’un gran èxit per allò que l’APFCiB defensa amb més coratge. Hem aconseguit, gràcies a la mobilització social, aturar la terrible contrareforma de Llei de SSiR i d’IVE aprovada al Consell de Ministres el mes de desembre de 2013. Durant tot l’any els esforços han estat immensos i el resultat molt positiu. Malgrat tot, sabeu que les amenaces continuen, els Governs ultraconservadors segueixen vulnerant els Drets Sexuals i Reproductius arreu del món i, també, aquí a casa nostra. Seguim vivint un important retrocés en l'accés a l'anticoncepció, l'accés als serveis de SSiR, l’educació sexual i l'absència de la implementació d'una política de formació a estudiants i professionals sociosanitaris. Tanmateix, tal com es pot observar en aquesta memòria, des de l’APFCiB seguim i seguirem lluitant i obrint espais de llibertat. Seguirem treballant per les sexualitats lliures, plaents, no discriminatòries ni heteropatriarcals. Per fer-ho, comptem amb el vostre suport i us seguim animant a la mobilització, l’acció i la desobediència civil, política i institucional davant de qualsevol mesura que vulneri els Drets Sexuals i Reproductius. Des d’aquestes pàgines, volem agrair la seva dedicació al nostre equip humà: la Pepa, la Noe, la Imma, la Sílvia, la Mari Pau, la Raquel, la Marta, la Fanny, la Paula, la Glòria, la Rosa i el Jordi. Agrair a les nostres col·laboradores: l’Àfrica, el Carlos, l’Esther, la Carme, la Maria, la Rosa, l’Anna i la Belen. I, sobretot, agrair-vos a tots i totes vosaltres el suport, compromís i passió per fer possible que l’APFCIB continuï, més viva que mai, després de prop de 30 anys.

APFCiB MEMÒRIA 2014

Els nostres premis

Premi Ferran Salsas i Roig. Salut Comunitària. Ajuntament de Rubí. Desembre de 2005

Premi Maria Aurèlia Capmany 2009 de l'Ajuntament de Barcelona pel millor Projecte en favor dels Drets Sexuals i Reproductius

Premi de la Universitat Progressista d'Estiu 2012 per la tasca de sensibilització, prevenció i educació de la societat en matèria de salut sexual i reproductiva

47


Les dades parlen Nombre de persones ateses directament en relació a la seva SSiR Joves Dones Nombre de persones formades

Famílies Professionals Persones d’orígens culturals diversos TOTAL

Nombre total de persones amb qui s’ha treballat directament

Nombre de formacions per grups

6.423 5.532 414 596 702 359 7.603

14.026

Joves

252

Dones

56

Famílies

48

Altres col·lectius

76

Nombre total de grups de formació

432

Altres dades d’interès Nombre d’entitats, serveis, centres i institucions amb qui s’ha realitzat el treball en xarxa

510

Nombre de municipis del territori català on s’ha treballat

74

Activitats d’incidència directa amb representants polítiques

55

Activitats de mobilització social directa

35

Total de visites-sessions a les webs Nombre de seguidors de l’ODSiR a les xarxes socials Nombre de notícies difoses sobre DSiR

212.405 2.836 560

Nombre de materials i estudis difosos sobre DSiR

52

Nombre d’aparicions a mitjans de comunicació

66

1188

APFCiB MEMÒRIA 2014

48


Moltes gràcies!

Aquesta memòria s’ha imprès amb paper reciclat Aquesta memòria està redactada tenint cura d’emprar un llenguatge no sexista


ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS (seu i domicili social):

CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT (CJAS) C/ La Granja, 19, baixos

Hotel d’Entitats La Pau C/ Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 1 08020 Barcelona  933 055 322 / 663 917 170  cordinacioprojectes@apfcib.org  administracio@apfcib.org

08024 Barcelona  93 415 10 00  correu@centrejove.org

www.apfcib.org www.observatori.apfcib.org

Gestió i administració:  93 415 75 39  cjas@centrejove.org www.centrejove.org

b www.facebook.com/odsir.apfcib @observatoriDSiD Amb el suport de:

www.facebook.com/centrejove

Apfcib memo 2014  

Memòria anual 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you