Memòria 2011 Associació Hàbitats

Page 1

memòria 2011 conèixer, conservar, compartir


© Memòria 2011 Associació Hàbitats Av. Mistral, 36 – Esc. Esq. – Pral. 2a 08015 Barcelona · Tel. 934213216 info@associaciohabitats.cat www.associaciohabitats.cat Textos Associació Hàbitats Fotografies Associació Hàbitats i voluntariat del Projecte Rius realitzades durant l’any 2011


índex Associació Hàbitats Missió ...................................................................................... 4 Objectius ................................................................................. 5

Estructura i organització............................................................ 6

Conèixer

Hàbitats Educació .................................................................... 8

Inspecció de rius....................................................................... 9

Jornades de Custòdia Fluvial i Participació Social ....................... 12

Ecoeducació............................................................................. 13 Reptes ..................................................................................... 13 Conservar

Adopció de rius ........................................................................ 14

Fem dissabte! ........................................................................... 16

Planta’t! ................................................................................... 16

Concurs Esquitxos .................................................................... 17

Reptes ..................................................................................... 17 Compartir

Hàbitats Empreses .................................................................... 18

Ajuntaments Projecte Rius.......................................................... 19

Escoles compromeses amb els rius ............................................ 20

Voluntariat en família ............................................................... 20

Reptes ..................................................................................... 21 Presència ................................................................................................ 22 2012

................................................................................................ 23

Comptes ................................................................................................ 24 Agraïments.............................................................................................. 25


memòria 2011

associació hàbitats Missió Associació Hàbitats és una entitat sense afany de lucre creada l’any 1997 amb l’objectiu de fomentar l’apropament de les persones a l’entorn natural, emprant eines com l’educació ambiental, el voluntariat i la participació social. Totes les iniciatives impulsades per l’entitat incorporen aquests valors i es tradueixen en la premissa: conèixer, conservar i compartir.

p.4

CONÈIXER

L’entitat aposta per donar a conèixer les característiques i funcionament dels ecosistemes, transmetent la importància de la biodiversitat i el seu equilibri. Per aquest motiu, s’empra l’educació ambiental com a conjunt d’estratègies i eines que permeten analitzar el medi natural des d’una perspectiva holística, posant èmfasi en la reflexió sobre la relació entre éssers humans i natura.

CONSERVAR

Les iniciatives que desenvolupa l’entitat tenen un impacte directe en la millora sobre el territori. Per garantir l’èxit dels projectes es compta amb la col·laboració del voluntariat, que pot participar de manera esporàdica o bé engegant projectes de custòdia del territori que refermen el compromís amb el medi i medi natural i posen en valor el patrimoni sociocultural associat.

COMPARTIR

Associació Hàbitats té per objectiu sensibilitzar i mobilitzar el conjunt de la població per a la presa de consciència sobre la importància del medi natural i al seu inherent patrimoni cultural, així com fomentar actituds cíviques i responsables vers el medi. Les iniciatives de l’entitat fomenten la participació social del màxim d’agents possibles, aglutinant així diferents col·lectius com la comunitat educativa, els ajuntaments i altres organismes públics, les empreses, les famílies i, en definitiva, totes les persones.

Figura 1. Eixos i eines emprades per Associació Hàbitats per la consecució dels objectius de l’entitat.


associació hàbitats

Objectius Treballar per la protecció i millora de la qualitat de l’entorn natural i cultural a través de projectes demostratius implicant les organitzacions vinculades a la conservació del patrimoni natural i cultural, a les institucions públiques i privades, als voluntaris i a la societat en general. Conscienciar la societat a través de l’educació ambiental de la importància d’adoptar actituds encaminades a millorar la qualitat dels hàbitats, fomentant la participació ciutadana. Apropar la ciutadania a través de l’educació ambiental a l’entorn natural, desenvolupant actuacions i projectes participatius per a la conservació d’espais d’interès natural i cultural, així com de la fauna i flora. Estimular i potenciar el voluntariat ambiental en les tasques de conservació i protecció de l’entorn natural i cultural. Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació, protecció i millora de l’entorn natural potenciant el treball en xarxa.

El CEIP Castell de Farners fa la inspecció d’un tram del riu Tordera a Santa Coloma de Farners dins del Projecte Rius. Aquesta iniciativa desenvolupa els objectius d’Associació Hàbitats centrant-se en els ecosistemes fluvials.

p.5


memòria 2011

Estructura i organització SOCIS I SÒCIES

El principal espai decisori de l’entitat és l’Assemblea General de Socis i Sòcies. Es reuneix com a mínim un cop l’any i els integrants revisen i orienten la gestió de l’entitat, col·laboren en establir les línies de treball, així com poden presentar candidatura als càrrecs de la Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan de govern que s’encarrega de gestionar, dinamitzar i representar a l’entitat, així com de garantir que totes les actuacions es desenvolupin de manera coherent amb la missió i valors amb els que es van constituir l’entitat. Es reuneix periòdicament diversos cops a l’any.

L’Assemblea General de l’any 2011, realitzada el 12 de març a la seu de la Casa de l’Aigua a Tortosa.

p.6

Membres de la Junta l’any 2011: David Tapias Baqué, president Olga Alcaide Ardenaz, secretària Sílvia Gili Olmeda, tresorera Alfred Bellès Mitjans, vocal Carles Crespo Mera, vocal Pol Guardis Bedmar, vocal Núria Morral Nadal, vocal Eulàlia Serrano Alcaraz, vocal

Reunió de la Junta Directiva i l’equip tècnic el 16 de desembre de 2011 a la seu d’Associació Hàbitats.


associació hàbitats

EQUIP TÈCNIC

Per tal d’executar les decisions preses, implementar projectes i dinamitzar l’entitat existeix l’equip tècnic que s’estructura en quatre àrees de treball: Àrea de coordinació: té la missió d’orientar les actuacions de l’entitat, dissenyar les línies estratègiques que permetin assolir els objectius establerts i interlocutar amb les institucions públiques i privades. Àrea de voluntariat i educació ambiental: fa referència a l’acompanyament i formació dels voluntaris i voluntàries, així com al disseny dels materials i continguts didàctics, el desenvolupament de les activitats de sensibilització i dels projectes de l’entitat.

VOLUNTARIAT

Els voluntaris i voluntàries, conjuntament amb els socis i sòcies, són l’ànima d’Associació Hàbitats. Gràcies a la seva tasca l’entitat desenvolupa els seus principals projectes. Periòdicament s’organitzen trobades territorials de voluntariat. Aquests espais serveixen per intercanviar experiències, aportar idees i albirar nous horitzons, alhora que es referma el marcat caràcter social i participatiu de l’entitat.

147 socis i sòcies 8 membres a la Junta Directiva 4 professionals a l’equip tècnic més de 1000 voluntaris actius

Associació Hàbitats és membre de les següents xarxes:

Àrea d’economia: engloba les tasques d’administració, la confecció de pressupostos, la captació de fons i la gestió de subvencions, així com l’atenció a socis i sòcies. Àrea de comunicació: comprèn el disseny de la imatge gràfica i corporativa de l’entitat, l’execució d’estratègies de difusió i el manteniment de les eines comunicatives.

p.7


memòria 2011

conèixer Conèixer el medi que ens envolta és el primer pas per prendre consciència de la seva importància. L’educació ambiental és una eina que permet reflexionar sobre el paper de l’ésser humà en l’entorn des d’una perspectiva holística. L’objectiu d’aquesta reflexió és afavorir actituds de responsabilitat i compromís vers el medi natural i el seu inherent patrimoni sociocultural, impulsant una ciutadania activa i creativa davant la conservació del territori.

Hàbitats Educació Hàbitats Educació estableix l’estratègia educativa d’Assocació Hàbitats. Fruit d’una acurada reflexió pedagògica, l’any 2011 s’aprova el Projecte Educatiu d’Assocaició Hàbitats que defineix una metodològica pròpia amb les següents característiques: Participativa: les persones implicades són les protagonistes de l’activitat. Pràctica i significativa: els continguts estan contextualitzats en l’experiència de la persona, vinculant en tot moment teoria i pràctica. Adaptada al medi: les activitats incorporen una anàlisi prèvia de les persones que hi participen i del medi on es desenvolupa. Atenta a les visions dels i de les participants: la construcció del coneixement pren com a punt de partida les idees, sensacions, opinions i sentiments previs de les persones respecte al tema que es tracti. Interdisciplinar: les activitats educatives tenen en compte coneixements de les ciències socials i naturals. Propera al medi: el contacte directe amb el medi ambient permet despertar l’interès i la motivació de les persones respecte el seu entorn. Col·laborativa: el treball en equip enriqueix l’experiència, tot compartint visions i coneixements. Reflexiva: cada activitat genera noves inquietuds sobre la realitat, els comportaments, els sistemes de valors i les actituds, tot fomentant la reflexió personal. Innovadora: la forma d’aprendre i de vincular-se a l’entorn de cada persona és diferent i, en conseqüència, l’activitat explora diferents tipus de tècniques. Motivadora: l’activitat fomenta la creativitat, tot potenciant el desenvolupament de capacitats i interessos.

p.8


conèixer

Inspecció de rius La inspecció de rius és una activitat que s’emmarca dins Projecte Rius, iniciativa engegada l’any 1997 amb l’objectiu principal d’estimular la participació activa de la ciutadania en la conservació i millora dels ecosistemes fluvials. La inspecció de rius és la tasca principal que realitzen els grups de voluntaris en les diferents conques hidrogràfiques del país. La seva missió consisteix en analitzar l’estat de salut dels trams de rius que han escollit emprant una metodologia científica especifica en la que es contemplen diferents paràmetres físics, químics i biològics. Projecte Rius proporciona als voluntaris i voluntàries els materials necessaris per a l’anàlisi, a més d’oferir-los atenció i assessorament permanent. Amb els resultats obtinguts per cada grup de voluntaris es confecciona l’Informe RiusCat sobre l’estat de salut dels rius catalans, presentat en roda de premsa a l’Institut d’Estudis Catalans.

Aspectes analitzats durant el treball de camp Anàlisi hidromorfològic Cabal, qualitat de l’hàbitat, qualitat del bosc de ribera i alteracions Un membre del grup Pipistrellus pren mesures per determinar el cabal del riu Onyar a Riudellots de la Selva durant una sortida formativa.

Anàlisi fisicoquímic Temperatura, propietats organolèptiques, pH, nitrats i oxigen El CEIP Lliurona, acompanyats per Romero Roig i Maria López, analitzen l’oxigen dissolt d’un tram del riu Muga a Lliurona.

Anàlisi biològic Índex de macroinvertebrats i biodiverstat Alumnes del Col·legi Sagrat Cor de Torelló realitzen el mostreig de macroinvertebrats a un tram del riu Ges.

p.9


memòria 2011

Grups de voluntaris del Projecte Rius

Casal de la Dona de Súria Grup d’inspecció des de 2000 al riu Cardener

Institut Antoni Tarroja Grup d’inspecció des de 2008 al riu Ondara

Esplai Obert de Castellar del Vallès Grup d’inspecció des de 2010 al riu Ripoll

Voluntaris Forestals de La Pobla Grup d’inspecció des de 2005 al riu Francolí Daniel Macià i família Grup d’inspecció des de 2001 al riu Anoia Figura 2 (pàgs. 10 i 11). Distribució territorial dels grups d’inspecció

p.10


conèixer

Associació Martinet Grup d’adopció des de 2005 a la riera de Martinet

Els grups de voluntaris i voluntàries del Projecte Rius es distribueixen al llarg i ample de les principals conques hidrogràfiques de Catalunya. Es compta amb més d’un miler de persones que dos cops l’any, a la primavera i a la tardor, s’apropen al tram de riu que han escollit per tal d’avaluar-ne l’estat en què es troba. Posteriorment, el tractament estadístic del conjunt de dades recollides ens ofereix una fotografia dels ecosistemes fluvials. El grups tenen un origen molt heterogeni. Poden estar conformats per grups de particulars (famílies, grups d’amistats) o ser algun tipus d’organització (associacions, administracions, empreses...) 1% 3% 3%

Comunitat educativa Particulars

6% 45% 12%

Entitats ambientals Altres entitats Administració pública

ERM Foundation Grup d’inspecció des de 2011 a la riera de Gualba

Empreses 30%

Altres

Figura 3. Distribució dels grups d’inspecció per tipologia

Informe RiusCat 2011 L’Informe RiusCat ha posat de manifest que al voltant del 75% dels ecosistemes fluvials presenten un hàbitat amb alteracions. Una de les problemàtiques més persistents és la degradació del bosc de ribera, degut principalment a causes antròpiques com l’ocupació de les riberes per usos agraris, industrials o urbans. Una altra de les problemàtiques observades és la creixent presència d’espècies invasores, tant animals com vegetals, que avancen en detriment de les espècies autòctones, sovint vulnerables a aquests estralls. La presència de deixalles als cursos fluvials no disminueix al llarg dels anys, si bé cada cop és menys habitual trobar grans deixalles com electrodomèstics o material industrial, és molt comuna la presència de residus generats pel consum domèstic, com per exemple envasos de plàstic. En termes generals, enguany es reflecteix un estancament en la qualitat dels espais fluvials i hi ha el perill d’un empitjorament fruit de la davallada en les inversions públiques que tenen per objectiu assolir el bon estat ecològic de les masses fluvials abans de 2015, segons estableix la Directiva Europea Marc de l’Aigua.

p.11


memòria 2011

Jornades de custòdia fluvial i participació social La segona edició de les Jornades de custòdia i participació social ha tractat sobre estratègies de recuperació del bosc de ribera. Associació Hàbitats ha dedicat els últims anys a treballar per la gestió i la recuperació d’aquests importants ecosistemes, en constatar que mentre la qualitat de les aigües dels nostres rius ha millorat en els últims anys, els hàbitats fluvials i el bosc de ribera presenten una recuperació molt més lenta.

La recuperació del bosc de ribera és clau en la millora de l’estat ecològic dels ecosistemes fluvials

Les jornades constitueixen una important formació pels voluntaris i voluntàries, així com per les entitats conservacionistes o de custòdia del territori, els estudiants i professionals que treballen o estan interessats en projectes de custòdia fluvial basats en processos participatius. La jornada s’inicià amb una conferència sobre les espècies invasores als boscos de ribera. Seguidament, tingué lloc una taula rodona on les entitats participants donaren a conèixer diferents projectes participatius de millora i recuperació d’espais fluvials. A la tarda es realitzà una sessió pràctica al riu Tenes, centrada en la identificació d’espècies i el seu tractament.

Presentació d’un cas de gestió fluvial amb participació de voluntariat.

Visita pràctica per analitzar l’estat i les possibles actuacions a realitzar en una zona de bosc de ribera al riu Tenes.

p.12


conèixer

EcoEducació El 2011 s’ha dut a terme la campanya EcoEducació, un programa d’activitats adreçades al públic familiar, infants, joves i adults, que vol sensibilitzar entorn la importància de conservar el medi natural, tot fomentat la cooperació, el treball en equip i la creativitat a l’hora d’adquirir actituds de responsabilitat i compromís vers el medi. Des de la construcció de menjadores per ocells amb materials reciclats, fins a la realització d’itineraris naturalistes, passant per l’estudi al laboratori d’organismes macroinvertabrats, aquest projecte contribueix a assolir els objectius de l’Agenda 21, que il·lustra com petites accions locals comporten grans avenços a escala global.

Descoberta de la riera de Corbera organitzada per l’Ajuntament de Cobera de Llobregat la tardor de 2011 dins de la campanya EcoEducació.

Reptes L’educació ambiental és una branca de l’educació molt recent. La reflexió teòrica sobre la disciplina és escassa però això no és motiu per no pensar sobre la feina que realitzem. El Projecte Educatiu és encara un document poc habitual entre les entitats ambientals de Catalunya i ha sigut un important pas endavant per Associació Hàbitats. Ara cal continuar desenvolupantlo i donant-lo a conèixer per tal que tot el tercer sector ambiental continuï avançant en la seva tasca pedoagògica. L’èxit assolit pel Projecte Rius planteja constants reptes per tal de respondre a les demandes de més d’un miler de voluntaris i voluntàries a tot el país. L’evolució de la metodologia d’inspecció és un aspecte a continuar desenvolupant en el futur per tal de mantenir la motivació dels grups i millorar el rigor del treball de camp. A més, el programa educatiu de l’entitat ha de continuar creixent per tal d’oferir activitats innovadores i adreçades al màxim de públics possibles, des dels voluntaris propis a altres amb els que encara no es treballa per tal d’ampliar la sensibilitat envers el medi de tota la societat.

p.13


memòria 2011

conservar Conservar els espais naturals i el patrimoni sociocultural és fer una aposta ferma pel territori. Associació Hàbitats promou que les iniciatives de millora dels ecosistemes siguin engegades pel voluntariat ambiental, de tal manera que el compromís amb el medi neix des de la mateixa societat. Es tracta d’un mecanisme on els protagonistes principals són les persones que decideixen actuar per protegir i millorar el seu entorn més proper, una fórmula d’empoderament que promou un canvi basat en el compromís vers el medi.

Adopció de rius L’adopció de rius és una estratègia de custòdia del territori original d’Associació Hàbitats. Aquesta fórmula de gestió i millora dels ecosistemes fluvials es caracteritza perquè neix de la demanda del grups de voluntaris que analitzen l’estat de salut d’un tram de rius i volen participar de la gestió correcta. Davant aquest interès, Associació Hàbitats es reuneix amb el grup i valora la viabilitat del projecte o accions proposades. Si el resultat és favorable es convida al grup a passar a l’estadi d’adopció, mitjançant el qual el grup i l’entitat es comprometen a engegar accions de custòdia fluvial: neteja de lleres, disseny i senyalització d’itineraris, recuperació del bosc de ribera, disseny de material divulgatiu... Associació Hàbitats proporciona acompanyament i suport tècnic per dur a termes aquestes iniciatives de millora ambiental i s’encarrega de presentar les propostes als ajuntaments i altres organismes implicats en la gestió de l’aigua i del territori per tal de comptar amb la seva col·laboració, tot vinculant el màxim d’agents en la custòdia del medi. D’altra banda, l’entitat realitza el seguiment dels projectes d’adopció durant la seva implementació i, un cop finalitzades les actuacions previstes, dóna suport a les accions de manteniment. En aquest sentit, ofereix assessorament tècnic i administratiu de manera continuada. La tasca duta a terme per Associació Hàbitats ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya per la innovació i excel·lència dels projectes d’adopció en el marc del Programa de custòdia de l’entorn fluvial des de l’any 2007 fins al 2010.

Reconeixement de la Generalitat de Catalunya per la innovació i excel·lència dels projectes de custòdia de l’entorn fluvial des de l’any 2007 fins al 2010

Les pluges de novembre a Aiguafreda van afectar greument el pont de la riera de Martinet. La tasca de seguiment del grup d’adopció local, l’Associació Martinet, va afavorir que el Parc Natural del Montseny arrangés el pont en poques setmanes.

p.14


conservar

Projectes desenvolupats l’any 2011 El riu Congost al pas per les Franqueses del Vallès Durant 2011 s’ha realitzat una primera aproximació al riu Congost al pas per Les Franqueses del Vallès. El projecte ha sorgit arran de la col·laboració del Consorci de la Conca del Besòs i l’Ajuntament de Les Franqueses i s’ha plantejat com una segona fase del condicionament del riu Congost realitzada per altres agents en anys anteriors en trams confrontats. Fins ara, s’ha elaborat l’estudi tècnic de la zona escollida, s’està realitzant recerca de finançament específic i s’estudia emprendre accions de dinamització i participació social en el cas que el projecte prosperi.

Riu Congost a Les Franqueses del Vallès

El riu Tenes al pas per Riells del Fai Es tracta d’un projecte d’adopció d’un tram del Tenes a l’alçada de l’antiga central hidroelèctrica de Riells del Fai i restauració d’aquest immoble per convertir-lo en un centre d’educació ambiental i interpretació naturalista. El projecte veu la llum l’any 2009 amb la signatura del conveni de custòdia amb el propietari dels terrenys. Durant 2011 s’han dut a terme actuacions de sanejament de l’edifici, retirada d’elements perillosos, desbrossada del terreny i senyalització. Actualment, se cerca finançament per executar les següents etapes del projecte. El projecte rep el suport de l’Ajuntament de Bigues i Riells i dels voluntaris del Projecte Rius al municipi.

Desbrossada del terreny adjancent a la Central Hidroelèctrica de Riells del Fai

Seguiment d’altres adopcions Abrera: manteniment de les actuacions al torrent Gran, neteja de deixalles de les riberes i xerrada de difusió del Projecte Rius. Aiguafreda: s’estan ultimant els continguts d’uns plafons informatius per a la riera de Martinet. S’ha col·laborat en les tasques de manteniment de les franges contra incendis a Seva, es fa el seguiment de l’estat ecològic i la neteja de deixalles de les riberes. Amer: manteniment i difusió del camí “voramera” a la riera d’Amer, control de l’estat de salut de l’ecosistema i neteja de les riberes. Avinyó: manteniment del camí i les passeres realitzades, seguiment de l’estat ecològic, neteja de deixalles de les riberes i difusió del projecte. Collserola: neteja de deixalles de les riberes, difusió del projecte i formació dels voluntaris del Parc Natural de Collserola. L’any 2011 el Procés Participatiu de la riera de Vallvidriera va rebre un premi Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans.

Premi Sant Jordi 2011 per al procés participatiu i de restauració de la riera de Vallvidriera.

p.15


memòria 2011

Fem dissabte! La jornada de neteja de rius, anomenada Fem Dissabte!, és una activitat de conscienciació sobre l’estat de conservació dels rius i el seu entorn. L’objectiu és donar a conèixer la situació en què es troben aquests ecosistemes a Catalunya, fomentar la reflexió i proposar accions de millora. Fem Dissabte! es realitza de manera simultània i coordinada a diferents rius i rieres de Catalunya i consisteix en retirar les deixalles i residus que s’acumulen a les riberes i zones pròximes als rius. La jornada té un marcat caire participatiu i educatiu, donat que fomenta la conscienciació ciutadana respecte a la necessitat de conservar els entorns fluvials. L’any 2011 l’activitat s’ha celebrat a 26 municipis de les diverses conques hidrogràfiques del territori: Abrera, Aiguafreda, Altafulla, Ametlla del Vallès,Barberà del Vallès, Bigues i Riells, Calders, Castellbisbal, Collserola, Cornellà de Llobregat, Navàs, Olot, Sabadell, Salt, Sant Andreu de la Barca, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Farners, Santa Maria de Palautordera, Santa Perpètua de la Mogoda, Tarragona, Torelló, Tortosa, Sant Martí de Llémena i Montornès del Vallès.

Fem dissabte! a Sant Andreu de la Barca

Es calcula que hi varen participar més de 1.000 persones i es va comptar amb la col·laboració dels ajuntaments i de les entitats locals. L’esforç de tots els participants es va traduir en la recollida de 15 tones de deixalles. El nombre rècord de participants de la cinquena edició d’aquesta activitat posa de manifest que cada cop són més les persones que s’estimen els nostres rius, així com a nivell municipal hi ha un compromís més actiu amb el medi. Cada cop són mes els pobles i ciutats que treballen per recuperar la biodiversitat, bellesa i dignitat del seu entorn natural.

Planta’t! Planta’t és una jornada d’educació ambiental centrada en la identificació d’espècies vegetals invasores i la plantació d’espècies autòctones. La jornada pretén sensibilitzar entorn les problemàtiques que pateixen els ecosistemes fluvials, marcada per un fort caràcter lúdic i participatiu, vol posar de relleu la importància de conservar l’entorn fluvial. Coincidint amb l’Any Internacional dels Boscos, Planta’t s’ha celebrat a 4 municipis de la conca de l’Ebre: Tortosa, Tàrrega, Lleida i Ratera-Plans de Sió, per tal de mobilitzar al voluntariat d’aquests territoris i establir vincles de col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals participants. La jornada ha servit per prendre consciència de l’estat de degradació d’alguns trams dels boscos de ribera catalans, donar a conèixer les principals problemàtiques que pateixen i col·laborar en la seva recuperació.

p.16

Planta’t al riu Ebre al pas per Tortosa.


conservar

Concurs de fotografia Esquitxos El 2011 ha tingut lloc la cinquena edició del concurs de fotografia Esquitxos. Es tracta d’un certamen obert al conjunt de la població amb l’objectiu de despertar l’interès general pels espais naturals i oferir-ne una visió calidoscòpica, tot afavorint la creativitat. Per celebrar l’Any Internacional dels Boscos el tema escollit ha estat “Riberes plenes de vida”, premiant les instantànies relacionades amb la conservació del bosc de ribera, la vida que acullen les riberes dels rius i rieres o que reflecteixin el patrimoni natural i cultural que aquest espais representen. El concurs ha gaudit de gran èxit tant pel que fa a la participació com a la qualitat de les fotografies presentades. Aquesta iniciativa vol posar de relleu la necessitat d’actuar de manera activa i creativa com a motor de canvi de valors en la gestió de l’aigua i del paisatge, deixant de concebre la natura i, molt especialment, l’aigua com un recurs destinat a l’ús i consum. Es volen potenciar visions que representin l’aigua com a patrimoni natural i cultural de la humanitat. D’aquesta manera, s’incentiva la faceta artística de la ciutadania a través de la captació d’imatges fotogràfiques que il·lustrin la riquesa natural del territori.

Inauguració de l’exposició de les fotografies guanyadores i finalistes i guardonats del concurs Esquitxos 2011

El concurs ha estat reconegut per la Federació Catalana de Fotografia i els fotògrafs professionals han optat a les distincions d’artista i de mestre. El lliurament de premis s’ha celebrat al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, lloc on s’han exposat les fotografies durant el mes de novembre.

Reptes Els projectes d’adopció representen la maduresa del voluntariat, donat que s’inicien en el moment que el grup de voluntaris decideix implicar-se de manera més activa i continuada en tasques directes de millora d’un espai fluvial. Engegar projectes de custòdia amb voluntariat és una tasca força complexa que implica molta dedicació, expertesa i recursos, però des d’Associació Hàbitats continuarem apostant per desenvolupar un model on els grups de voluntaris siguin protagonistes. El seguiment dels projectes un cop finalitzades les actuacions de millora també presenta dificultats. Aquesta etapa requereix visites, desplaçaments, reunions i realitzar activitats per a mantenir la cohesió dels grups de voluntariat. Sovint, obtenir finançament per aquesta fase és complicat, donat que es considera menys atractiva davant d’altres iniciatives de major impacte o visibilitat. Malgrat les dificultats, cal continuar realitzant aquesta tasca, afavorint i reconeixent la labor dels grups de voluntaris locals.

p.17


memòria 2011

compartir Compartir reptes i objectius és fonamental per aconseguir una societat compromesa amb el medi. La conservació del territori és un assumpte que concerneix a totes les persones. Tenim dret a gaudir d’un medi natural no degradat, però també tenim el deure de conservar-lo. Per aquest motiu, Associació Hàbitats cerca la implicació de diferents col·lectius en la conservació dels espais naturals i del patrimoni sociocultural associat. La premissa és convertir les persones en les protagonistes de la conservació del medi, tot impulsant estratègies de participació social que impliquin agents socials com les empreses, els ajuntaments i altres organismes públics, la comunitat educativa i les famílies.

Hàbitats Empreses L’any 2011 Associació Hàbitats inicia una campanya específica d’implicació de les empreses en la conservació del medi natural. Les empreses poden participar de manera activa i significativa en la conservació del medi natural, ja sigui realitzant actuacions directes de millora del territori, o bé treballant la conscienciació i interioritzant hàbits de respecte vers el medi. En definitiva, l’objectiu principal del projecte es desenvolupar la responsabilitat social de les empreses atenent a la doble necessitat de sensibilitzar i actuar. D’aquesta manera, es promou la presa de contacte amb l’entorn natural des d’un vessant participatiu i d’esbarjo, tot fomentant el treball en equip, la motivació i la satisfacció dels treballadors i treballadores fora del centre laboral, a la vegada que es contribueix activament en la conservació del medi ambient. Es tracta d’activitats que permeten a treballadors/es i directius/ves realitzar tasques de coneixement i millora de l’entorn natural per tal de refermar el compromís de les empreses amb la conservació del medi ambient i afavorint el pas del voluntariat corporatiu al voluntariat personal. Associació Hàbitats ofereix solucions personalitzades a les inquietuds i interessos de cada empresa i cerca la millora manera de col·laborar per tal de compartir reptes i sumar natura. Les empreses poden aportar coneixements i recursos als projectes i activitats d’Associació Hàbitats, ajudant a impulsar iniciatives que vetllen per la participació del conjunt de la societat en la conservació de l’entorn natural.

Voluntariat corporatiu de Novartis a Barberà del Vallès al riu Ripoll

p.18


compartir

Ajuntaments Projecte Rius Els ajuntaments, dins dels seus objectius polítics de millora del municipi, poden reforçar l’aplicació de mesures que contribueixin al desenvolupament sostenible, tant pel que fa a la millora social com ambiental, per tal de fer compatible la conservació del patrimoni cultural i natural amb els usos socials i el progrés econòmic del municipi, ja que tot plegat repercuteix positivament en la qualitat de vida de la població. Els entorns fluvials constitueixen hàbitats de gran valor ecològic i econòmic, que vertebren i proporcionen riquesa al territori, donant lloc a usos i activitats que contribueixen a generar els paisatges fluvials actuals, amb un llegat cultural propi i ben valuós a cada territori. Els espais fluvials tenen un paper clau en el manteniment de la qualitat ambiental i paisatgística de cada municipi, a més de ser essencials per a la conservació de la biodiversitat i en proporcionar recursos naturals renovables, benestar social i atractiu turístic. Projecte Rius dóna suport, col·labora i acompanya els ajuntaments que desitgen fer un pas endavant en la conservació del patrimoni natural i cultural del seu territori a través de la participació ciutadana i l’educació ambiental. L’objectiu principal és treballar a nivell local implicant els diferents consistoris en la conservació dels seus espais fluvials i del patrimoni sociocultural associat, sota el distintiu Ajuntament Projecte Rius. La tasca que realitzen els voluntaris d’inspecció del Projecte Rius és en benefici del conjunt de la població i, per tant, des d’Associació Hàbitats es cerca el reconeixement consistorial. L’ajuntament pot donar suport i reforçar la tasca dels grups de voluntaris del seu municipi a través de convenis de col·laboració. Associació Hàbitats col·labora amb els ajuntaments per dur a terme actuacions de sensibilització i millora dels ecosistemes fluvials que travessen les diferents poblacions catalanes. Hores d’ara són molts els ajuntaments implicats en la conservació del seus rius: Aiguafreda, Bigues i Riells, Calders, Martorell, Palau Solità i Plegamans, Sant Vicenç Savall, Santa Coloma de Farners, Santa Perpètua de la Mogoda, Sabadell i Vic, entre d’altres. Tanmateix, durant el darrer trimestre de 2011 ha vist la llum una nova proposta de col·laboració que vol augmentar el compromís dels consistoris amb els entorns fluvials.

L’Ajuntament de Vic ha impulsat l’any 2011 la participació de 9 escoles al Projecte Rius. Un del centre és el Col·legi Sant Miquel dels Sants que analitza un tram del riu Gurri.

p.19


memòria 2011

Escoles compromeses amb els rius El Projecte Rius està integrat principalment per la comunitat educativa, és a dir, escoles, instituts i professorat que es comprometen a realitzar un seguiment de l’estat de salut del rius del seu municipi. Es valora molt positivament la implicació d’infants i joves, donat que es troben en una edat molt propícia per a l’adquisició d’hàbits i actituds i, per tant, d’interioritzar un compromís de responsabilitat i de respecte vers el medi. Dins d’aquet projecte cal destacar la col·laboració amb el programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya. El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. En aquest sentit, Associació Hàbitats, que comparteix els mateixos objectius, ha realitzat una sèrie de tallers adreçats al professorat d’escoles i instituts en els que s’analitzen les característiques i funcionament dels ecosistemes hídrics amb l’objectiu d’introduir aquesta temàtica en els currículums escolars.

Voluntariat en família Associació Hàbitats afavoreix un tipus de voluntariat que es realitza en grup, ja es tracti d’un grup d’amics o de familiars. L’experiència del voluntariat genera noves dinàmiques en l’esfera familiar i en els relacions interpersonals, potenciant la responsabilitat i el comprimís amb la protecció de l’entorn natural. El voluntariat constitueix alhora una experiència educativa que fomenta la reflexió i l’esperit crític, així com afavoreix el creixement personal per a tots els membres del grup i, en tractar-se d’una acció en conjunta, enforteix els llaços generacionals i és una bona opció per compartir el temps de lleure. El voluntariat en família constitueix un col·lectiu nombrós dins del conjunt de grups de voluntaris del Projecte Rius i s’adapta a tot tipus de grups familiars (diferents generacions, amb infants o no...) Podem resumir quatre aspectes clau que determinen aquest èxit: Organització autònoma: la inspecció de rius és una activitat pensada per a què els grups la realitzin de manera autònoma. Això afavoreix que un gran nombre de famílies que tenen dificultats per participar en activitats programades trobin una bona alternativa en aquesta proposta. El propi grup escull l’espai on dur a terme la seva tasca i compta amb un període de temps prou ampli per realitzar-la, evitant així desplaçaments i horaris massa rígids.

p.20

Taller de descoberta d’un espai fluvial amb docents del programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya a Santa Margarida i els Monjos


compartir

Cooperació i integració: les activitats tenen en compte les capacitats de tots els participants. Els projectes adreçats a famílies sovint estan ideats per a infants exclusivament o requereixen de la presència de l’adult, però no integren ambdues edats en les activitats. En canvi, la metodologia del Projecte Rius inclou aspectes molt variats, de tal manera que totes les persones poden realitzar alguna o totes les parts, sense que cap d’elles sigui més fàcil o menys important pel fet de correspondre als infants o als més grans. Per exemple, el mostreig de macroinvertebrats és una part complexa de la inspecció de rius, però no és exclusiva pels adults, ans al contrari: els infants són experts mostrejadors i existeixen macroinvertebrats que els troben especialment els grups integrats per infants. Per tant, la tasca de tots és igualment valuosa i l’activitat la realitza la família de forma conjunta, aprenent els uns amb els altres. Perspectiva intergeneracional: aquest aspecte, afavorit per l’anterior, suposa un valor afegit a l’activitat, ja que podem vincular els coneixements empírics in situ amb l’experiència del passat del membres adults i més grans. Així també podrem avaluar la qualitat de l’espai fluvial des d’un punt de vista holístic i amb abast cronològic. Motivació i educació: el projecte té un gran valor educatiu. Els aprenentatges associats poden ser adquirits per totes les edats i, a més, l’activitat aplica una metodologia participativa, pràctica, significativa i col·laborativa, desenvolupada en un context proper a les persones. El model de voluntariat que promou Associació Hàbitats a través del projecte Rius es presentà al II Congrés Europeu del Voluntariat celebrat a Barcelona els dies 9, 10 i 11 de novembre de 2011.

Associació Hàbitats va presentar el seu model de voluntariat en família al taller “Nous models de voluntariat”, un dels més participatius dins del II Congrés Europeu de Voluntariat

Reptes La situació de crisi estructural en la que ens trobem fa perillar el compromís d’alguns sectors envers el medi. En aquests moments és especialment important vincular nous actors dins dels projectes de voluntariat i educació ambiental per tal de continuar avançant cap a una societat més participativa en els afers comuns, inclosa la gestió, consevació i millora del territori i els espais naturals.

p.21


memòria 2011

presència Comunicar i difondre les iniciatives engegades és fonamental per donar a conèixer l’entitat i la tasca que realitza, així com per enfortir les relacions amb totes aquelles persones que ja col·laboren amb Associació Hàbitats. Per una altre banda, la comunicació ambiental representa un àrea de treball molt important en la conservació del medi en un entorn cada cop més saturat d’informacions de tota mena. A més, els diferents elements que formen part de l’estratègia comunicativa de l’entitat són clau en el desenvolupament de la transparència i la qualitat. Alguns dels canals i materials emprats són els següents: Revista Espiadimonis: Associació Hàbitats edita una revista en format paper que compta amb dos números anuals i un tiratge de 500 exemplars per número. Es distribueixen nominativament al socis i socìes i estan a lliure disposició a diferents punts de difusió. Posteriorment, cada número es troba disponible en format digital al web de l’associació. Butlletí digital: recull de notícies destacades que s’envia a més de 3.000 adreces electròniques amb una periodicitat quinzenal. Espai web d’Associació Hàbitats: el web de l’associació compta amb més de 40.000 visites anuals i es fa ressò de la filosofia, projectes i activitats de l’entitat. Xarxes socials: l’entitat empra eines comunicatives 2.0, és a dir, xarxes socials d’Internet, que permeten la interacció amb les persones vinculades a l’entitat. Actualment, es compta amb perfil propi a Facebook, Twitter, Issuu, Youtube, Picassa i sindicació de continguts RSS. Notes de premsa: es compta amb una estratègia de difusió de notes de premsa al mitjans de comunicació locals i generals, que s’ha traslluït en diferents aparicions a ràdio, televisió i diaris. Conferències i assistència a congressos: es tracta tant d’una activitat com d’una estratègia de difusió del projecte, tot donant-lo a conèixer i garantint la seva presència en els espais de debat públic. Atenció al públic: Associació Hàbitats és a disposició de totes les persones oferint atenció presencial i telefònica per tal d’informar, assessorar i donar a conèixer tots els recursos existents.

p.22

Revistes Espiadimonis editades l’any 2011


2012

2012 15 anys coneixent, conservant i compartint els espais fluvials La filosofia i valors de l’entitat es reflecteixen en la premissa conèixer, conservar i compartir. Aquesta perspectiva permet, en primer lloc, conèixer el medi que ens envolta i reflexionar sobre el paper de l’ésser humà en ell des d’una concepció holística i mitjançant l’educació ambiental. En segon lloc, a través del voluntariat ambiental fa a les persones protagonistes de la gestió i millora del medi, il·lustrant així el concepte conservar. Per últim, el verb compartir es tradueix en la participació social que situa la protecció del medi ambient en un assumpte que incumbeix a totes les persones. Podem afirmar que el Projecte Rius és viu i que la seva filosofia, valors i metodologia cobren significat amb el pas del temps. Després de gairebé 15 anys de trajectòria s’observa com el projecte no només s’ha mantingut, sinó que s’ha ampliat. Cada vegada són més les persones que s’interessen per aquesta iniciativa de conservació dels espais fluvials a través de l’educació ambiental i al llarg dels anys els grups de voluntariat es renoven i avancen en les seves tasques arribant a desenvolupar projectes de custòdia del territori, propiciant processos participatius molt enriquidors. No obstant això, aquest èxit té una contrapartida important, ja que comporta la necessitat d’una major inversió. Es tracta d’una inversió en recursos humans i tècnics que permetin atendre el creixent voluntariat. I tot això depèn inevitablement del finançament. La situació social actual, fortament marcada per la crisi econòmica, ha comportat la retallada d’ajuts i subvencions que fins ara feien possible la continuïtat del projecte. És especialment paradoxal que en el moment en què Projecte Rius gaudeix de major èxit social vegi trontollar la seva continuïtat a causa de la manca finançament. El 2012 Projecte Rius celebrarà el seu 15 aniversari amb la satisfacció d’haver mobilitzat a milers de voluntaris, realitzant projectes d’educació ambiental per introduir el respecte al medi ambient des de les edats més primerenques fins a les més avançades, afavorint així les relacions intergeneracionals, la cooperació i el treball en equip; realitzant actuacions directes de gestió i recuperació d’espais fluvials, sensibilitzant i implicant a ajuntaments, empreses, escoles, entitats i persones en la protecció del medi ambient i difonent tot aquest missatge a altres zones de la península Ibèrica, de manera que Projecte Rius és ja una realitat a Madrid, València, Cantàbria, Astúries, Galícia, la zona del Bierzo, Portugal i també a Mèxic i Bòsnia-Hercegovina. Per part nostra, seguim apostant per un model de conservació que neix de la iniciativa social i ciutadana, que avança en la mesura que creix la implicació de les persones amb el medi, la sensibilització i la interiorització dels valors de respecte, responsabilitat i cooperació. Per aquest motiu, Associació Hàbitats no és exclusivament una entitat ambientalista o naturalista, sinó principalment de caràcter social.

p.23


memòria 2011

comptes El programa d’activitats d’Associació Hàbitats ha comptat amb un pressupost de més de 153.000 €, en el que la major part del finançament prové dels recursos propis de l’entitat, donat que les subvencions públiques han patit les retallades de la situació social, política i econòmica actual. Per fer front a aquesta situació, l’entitat ha optat per mantenir els projectes vigents disminuint proporcionalment la seva dotació. Sens dubte, aquest 2011 ha suposat un punt d’inflexió a nivell econòmic per a l’entitat. Els escenaris que s’obren de cara al futur obliguen a cercar ingressos fora de les ajudes públiques i a restringir al màxim les despeses.

Despeses 2011 ESTUCTURA Recursos Humans

97.945,84

Infraestructura i manteniment

24.746,77

Comunicació i difusió Subtotal

4.447,69 127.158,3

PROJECTES Inspecció de rius Adopció d’espais fluvials Educació ambiental Subtotal TOTAL

3.469,65 15.606,02 6.915,17 25.991,40 153.149,74

Ingressos 2011 FINANÇAMENT EXTERN Públic

27.277,28

Privat

50.620,45

Subtotal

77.897,73

FINANÇAMENT INTERN Socis Serveis ambientals

12.491,12

Romanent anys anteriors

56.546,89

Subtotal

75.252,01

TOTAL

p.24

6.214,00

153.149,74


agraïments El treball de l’Associació Hàbitats no seria possible sense el compromís i la col·laboració dels socis i sòcies i de milers de persones que integren els grups de voluntaris de l’entitat. El seu compromís amb el medi ambient és el nostre motor. Sense aquesta energia, la nostra tasca no seria possible. A tots ells: moltes gràcies. De la mateixa manera, l’entitat agraeix encaridament la tasca d’organismes públics i privats que han donat suport a Associació Hàbitats l’any 2011: Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Parc Natural del Foix, Agència Catalana de l’Aigua, Aigües Ter Llobregat, Catalunya Caixa, Consorci per la Defensa de la Conca del riu Besòs, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, als Ajuntaments de Barcelona, Calders, Martorell, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Santa Coloma de Farners, Santa Perpètua de la Mogoda i Vic i a Bonpreu.


memòria 2011 conèixer, conservar, compartir