Memoria 2010

Page 1

Memòria 2010 Conèixer, participar i conservar!


ÍNDEX

2010

3

QUI SOM

4

QUÈ FEM

5

Inspeccions

6

Adopcions

8

Fem dissabte

9

Planta’t

11

Esquitxos

12

Camps de treball

13

Trobades territorials

14

Rius de paraules

15

Jornades

16

Educació ambiental

17

Presència

21

TEIXINT LA XARXA

22

D’ARA EN ENDAVANT

23

AGRAÏMENTS

24

2


2010 L’objectiu principal d’enguany ha estat el foment de la participació social i ciutadana, pilar que caracteritza la nostra entitat i motor de la conservació del medi natural com a patrimoni de tots i totes. Gràcies al Pla de Participació desenvolupat al llarg de 2010, hem copsat les inquietuds de les persones que conformem el l’Associació, la qual cosa ha permès refermar-nos com una entitat de marcat caire social. Les aportacions de voluntaris i socis fan palesa la necessitat de seguir avançant en aquest sentit, és a dir, seguir articulant estratègies de conservació del medi ambient des de la ciutadania i la participació. La premissa de la nostra entitat, conèixer, participar i conservar, conservar s’ha manifestat un cop més gràcies a actuacions ja consolidades com les campanyes d’inspecció dels rius, la jornada de neteja fluvial Fem Dissabte i el concurs de fotografia Esquitxos. A banda, també s’han posat en pràctica noves iniciatives com ara els camps de treball ambiental, la jornada de recuperació del bosc de ribera Planta’t i una ampli ventall d’activitats sota el prisma de l’educació ambiental en el lleure, implicant així la participació d’escoles, empreses i altres entitats en la conservació del medi natural. També s’han materialitzat canvis de caràcter tècnic en les eines comunicatives de l’Associació. El nou Manual d’Inspecció de Rius, el nou Manual d’Adopció i el nou espai web suposen un pas endavant en els canals comunicatius entre els voluntaris i l’equip tècnic de l’entitat. Per tal d’il·lustrar les fites assolides i els reptes plantejats, us fem a mans la Memòria 2010, tot esperant que sigui del vostre interès.

David Tapias Baqué President de l’Associació Hàbitats

3


QUI SOM

L’Associació L’Associació Hàbitats és una entitat creada el 1997 amb l’objectiu de fomentar l’apropament de la ciutadania a l’entorn natural, emprant eines com l’educació ambiental, el voluntariat i la participació ciutadana. La Junta Directiva és l’òrgan que s’encarrega de gestionar, dinamitzar i representar a l’Organització, així com de garantir que totes les actuacions es desenvolupin de manera coherent amb la missió i principis amb els que es van constituir l’Entitat. Els càrrecs representats a la Junta Directiva de l’Associació Hàbitats són els següents: •

David Tapias Baqué, President

Maria Josep Pérez Crespo, Secretària

Sílvia Gili Olmeda, Tresorera

ELS NOSTRES OBJECTIUS •

Treballar per la protecció i millora de la qualitat del nostre entorn natural i cultural a través de projectes demostratius implicant a les organitzacions vinculades directament en la conservació del Patrimoni Natural i Cultural, a les institucions públiques i privades, als voluntaris i a la societat en general.

Conscienciar la societat a través de l’educació ambiental de la importància d’adoptar unes actituds encaminades a millorar la qualitat dels hàbitats, mitjançant l’educació i la participació ciutadana.

Apropar a la ciutadania a través de l’educació ambiental en l’entorn natural, desenvolupant actuacions i projectes participatius per a la conservació d’espais d’interès natural i cultural, així com de la fauna i flora.

Estimular i potenciar el voluntariat ambiental en les tasques de conservació i protecció de l’entorn natural i cultural.

Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació, protecció i millora de l’entorn natural potenciant el treball en xarxa.

4


Comptem també amb l’A Assemblea General de socis i sòcies de l’Entitat que es reuneix com a mínim un cop l’any i, d’aquesta manera, els seus integrants poden presentar candidatura als càrrecs de la Junta Directiva i ajudar a establir les bases i línies de treball de l’Entitat. A banda, periòdicament s’organitzen trobades territorials en les que es reuneixen voluntaris, equip tècnic i Junta Directiva. Es tracta d’espais de trobada a diversos punts de Catalunya que serveixen per intercanviar experiències, aportar idees i albirar nous horitzons, alhora que es referma el marcat caràcter social i participatiu de l’Entitat. Amb tot, els socis i els voluntaris són l’ànima de l’entitat, els que guien les nostres accions i ens ajuden a millorar.

¿QUANTS SOM? SOM? • 160 Socis i Sòcies • 5 professionals a l’equip tècnic • Més de 1.000 voluntaris i voluntàries

QUÈ FEM

El Projecte Rius és una iniciativa de l'Associació Hàbitats que neix amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora de l’entorn fluvial. El projecte fomenta l’apropament de les persones al riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes aquàtics, els organismes que hi viuen, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los.

EL PROJECTE RIUS EN XIFRES • 13 anys de trajectòria • Més de 4.000 persones conscienciades • 262 punts d’inspecció

5


L’àmbit d’actuació del Projecte Rius són els ecosistemes aquàtics, essent un projecte que cerca la complicitat de la societat en la conservació i millora d’aquests espais a través de l’educació i del voluntariat ambientals.

El Projecte Rius s’articula en dos nivells diferents de compromís: •

La inspecció de Rius Rius

L’adopció de Ri Rius

Tot seguit, es mostra de manera esquemàtica l’estructura de funcionament del Projecte Rius d’acord amb les fases abans esmentades:

EDUCACIÓ AMBIENTAL I FORMACIÓ

DIFUSIÓ Primer contacte amb les persones interessades

• Signatura document de compromís • Elecció de tramo de riu • Lliurament de materiales 1. INSPECCIÓ DE RIUS

• Treball de camp (1 o 2 cops l’any) • Lliurament de dades • Centralització de dades • Confecció de l’Informe anual

2. ADOPCIÓ DE RIUS

Iniciatives dels grups de voluntaris

INSPECCIÓ DE RIUS: RIUS: ANALITZEM ANALITZEM L’ESTAT DE SALUT DELS RIUS L’activitat principal dels grups de voluntaris que formen part de Projecte Rius és la inspecció d’un tram de riu per valorar el seu estat de salut. Mitjançant la inspecció s’analitzen factors físics, químics i biològics del riu. A partir de la presència o absència de macroinvertebrats es determina l’índex de qualitat de l’aigua, mentre que a partir de l’estructura, connectivitat i continuïtat de la vegetació adjacent es determina l’índex de qualitat del bosc de ribera.

6


El Projecte Rius proporciona als seus voluntaris un kit per a l’anàlisi, a més de donar suport tècnic permanent i realitzar diverses activitats formatives al llarg de les campanyes d’inspecció. La novetat d’enguany rau en la implantació de una nova metodologia d’anàlisi químic químic de la qualitat de l’aigua. l’aigua Mentre que en campanyes d’inspecció anteriors s’havia apostat pel sistema de tiretes reactives, enguany s’han emprat pastilles que es dissolen en l’aigua i mesuren nitrats, pH i oxigen dissolt. Aquest canvi de metodologia ha anat acompanyat del Nou Manual d’Inspecció d’Inspecció de Rius, Rius que serveix de guia didàctica a l’hora de dur a terme les inspeccions. A més, el Manual incorpora noves eines i estratègies de suport als grups de voluntaris, com per exemple una clau dicotòmica d’identificació de macroinvertebrats.. A banda, s’han realitzat diverses sortides al medi fluvial per tal de formar als voluntaris sobre les noves eines d’inspecció.

Com cada any, amb els resultats obtinguts per part de cada grup de voluntaris es confecciona l’Informe Informe Anual sobre l'Estat de Salut de Rius de Catalunya. Catalunya L’informe corresponent a les dades de 2010 es presentà el passat 16 de desembre en roda de premsa a l’Institut d’Estudis Catalans..

7


ADOPCIÓ DE RIUS: RIUS: MILLOREM L’ENTORN FLUVIAL Quan es detecta la inquietud d’un grup que realitza inspeccions per fer alguna cosa més per l’ecosistema que analitza, el Projecte Rius ofereix la possibilitat que el grup passi a l’etapa adopció d’un d’adopció d’un tram de riu. riu Així, els voluntaris que decideixen comprometre’s més activament amb el tram de riu escollit poden iniciar un projecte de custòdia del territori per conservar i millorar de forma més exhaustiva i decidida el riu i el seu entorn, tot desenvolupant-hi diverses actuacions. Enguany, les adopcions dutes a terme s’han centrat al municipi de Bigues i Riells, on conviuen dos projectes: • •

Condicionament del Passeig del Riu Tenes. Recuperació de l’Antiga Central Hidroelèctrica del Fai per convertir-la en un centre educatiu i de recursos ambientals.

Ambdues actuacions han comptat amb la col·laboració de diversos grups de voluntaris del municipi i amb els tècnics de l’Ajuntament de Bigues i Riells. El condicionament del Passeig Passeig del Tenes ha consistit en diverses jornades formatives sobre la riquesa biològica de l’indret (itineraris naturalistes, censos de flora i fauna, etc.) i actuacions de millora directa, com ara la retirada de residus, l’adequació de senders, l’extracció de plantes invasores, la plantació d’espècies autòctones, confecció d’un itinerari naturalista, instal·lació de senyalització interpretativa i restauració d’elements patrimonials.

La recuperació de l’Antiga Antiga Central Hidroelèctrica del Fai representa un procés més complex, tant pel que fa a recursos humans com econòmics. Durant 2010 s’ha efectuat algunes accions de condicionament de la zona com ara desbrossades, retirada de deixalles, instal·lació de senyalització interpretativa i activitats formatives per tal de posar en valor el patrimoni natural i cultural de la zona.

8


FEM DISSABTE! DISSABTE! JORNADA DE NETEJA DE DE LLERES La jornada de neteja de rius, anomenada és una activitat de Fem Dissabte! Dissabte!, abte! conscienciació sobre l’estat de conservació dels rius i el seu entorn. L’objectiu és donar a conèixer la situació en què es troben aquests ecosistemes a Catalunya, fomentar la reflexió i proposar accions de millora.

9


Fem Dissabte! Dissabte! es realitza de manera simultània i coordinada a diferents rius i rierols de Catalunya i consisteix en retirar les escombraries i residus que s’acumulen a les riberes i zones pròximes als rius. En aquest sentit, la jornada té un marcat caire participatiu, lúdic i, sobretot, educatiu, donat que fomenta la conscienciació ciutadana respecte a la necessitat de conservar els entorns fluvials. És una activitat, doncs, festiva i reivindicativa amb un alt impacte als mitjans de comunicació, cosa que permet augmentar la seva repercussió i incentivar l’acció directa.

L’any 2010 l’activitat es va dur a terme el dia 20 de març a 33 municipis catalans distribuïts al llarg de les diverses conques hidrogràfiques del territori. Es calcula que hi varen participar més de 700 persones i va comptar amb la col·laboració dels ajuntaments dels municipis participants.

10


PLANTA’T! JORNADA DE RECUPERACIÓ DEL BOSC DE RIBERA

Enguany hem celebrat la primera edició d’aquesta jornada de recuperació del bosc de ribera que, marcada per un fort caràcter lúdic i participatiu, vol posar de relleu la importància de conservar l’entorn fluvial.

Planta’t s’ha celebrat el dia 20 de novembre a 6 municipis catalans, tot i que degut a la pluja l’activitat es va ajornar en alguns dels municipis. Malgrat aquest contratemps, la jornada ha aconseguit mobilitzar més de 150 persones, tot realitzant tasques d’extracció d’espècies invasores i plantació de vegetació autòctona. La jornada va servir per prendre consciència de l’estat de degradació d’alguns trams dels boscos de ribera catalans, donar a conèixer les principals problemàtiques que pateixen i col·laborar en la seva recuperació. Tot això, des del prisma de l’educació ambiental en el lleure.

11


ESQ ESQUITXOS: CONCURS DE FOTOGRAFIA El 2010 ha tingut lloc la quarta edició del concurs de fotografia fotografia Esquitxos. Esquitxos. Es tracta d’un certamen obert al conjunt de la població amb l’objectiu de despertar l’interès general pels espais fluvials i oferir una visió calidoscòpica sobre la realitat que els envolta. El tema de l’edició d’enguany fou “LLes trad tradicions radicions als rius catalans”, catalans tot gaudint de gran èxit tant pel que fa a la participació, com a la qualitat de les fotografies presentades. La deliberació del Jurat tingué lloc el 20 d’octubre, mentre que el lliurament de premis se celebrà el 4 de novembre al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona. Durant el mes de novembre les fotografies guardonades han estat exposades al mateix Centre Cívic i, a més, s’han inclòs en el calendari de sobretaula que cada any edita i distribueix l’Associació Hàbitats.

12


CAMPS DE TREBALL A BIGUES I RIELLS Enguany, l’Associació Hàbitats ha organitzat uns camps camps de treball eball ambiental al municipi de Bigues i Riells durant la tr setmana del 26 al 30 de juliol, on s’han desenvolupat una sèrie d’activitats, tant educatives com de millora directa de l’espai, Els camps van comptar amb la participació de voluntaris de diferents punts de Catalunya que compartiren l’interès per formar-se en temes ambientals, alhora que volien exercir actuacions de millora del territori. Les activitats principals consistiren en la desbrossada i condicionament de camins, la construcció de caixes niu, la gestió d’herbes remeieres, la neteja de graffittis d’alguns elements patrimonials, la inspecció i seguiment de rastres animals i activitats nocturnes d’introducció a l’astronomia. Els camps de treball també van comptar amb activitats de lleure com l’esbarjo vora els rius, tot transmetent la idea de tenir cura dels espais per a poder-ne gaudir.

13


PLA DE PARTICI PARTICIPACIÓ: TROBADES DE VOLUNTARIS Al llarg de l’any, l’Associació Habitats ha desenvolupat un Pla de Parti Participació encaminat a copsar les inquietuds, aportacions, experiències i visions dels voluntaris i voluntàries de l’Entitat. El Pla s’ha desenvolupat des d’una perspectiva participativa que ha combinat entrevistes i qüestionaris individuals amb trobades territorials territorials a diferents punts de Catalunya: • • • • •

Salt (5 de juny) Martorell (19 de juny) Lleida (25 de setembre) Amposta (16 d’octubre) Bigues i Riells (6 de novembre)

Les trobades territorials han adoptat un format de taula rodona, on tots els participants han posat de manifest les seves impressions i el què esperen de l'Entitat. S’ha procurat complementar cada espai de debat amb altres activitats d’interès (conferències, passejades naturalistes, taller temàtics) per tal de dotar de valor afegit a cada trobada. Fruit de totes les aportacions recollides en el procés participatiu, Associació Hàbitats constata la necessitat d’emprendre actuacions de conservació del medi natural a partir de l’acció del voluntariat. Aquestes trobades permeten a l’Entitat refermar compromisos i posar fil a l’agulla de cara a la programació de l’any vinent.

14


RIUS DE PARAULES: LÈXIC AL VOLTANT DELS RIUS CATALANS Durant 2010 ha vist la llum el monogràfic Rius de Paraules, Paraules un recull de lèxic i iconografia de la cultura popular catalana al voltant dels rius de casa nostra. Els continguts d’aquest llibre són fruit d’un estudi acurat dut a terme durant anys anteriors que finalment han cristal·litzat aquest any. Rius de Paraules suposa l’inici d’una nova línia de treball relacionada amb la cultur cultura ura fluvial fluvial, luvial que permet fugir d’un punt de vista estrictament ecològic a l’hora de conèixer i intervenir en els espais fluvials. De fet, per entendre globalment un riu qualsevol cal tenir en compte les sinergies entre els processos naturals i les activitats humanes. En definitiva, l’objectiu de Rius de Paraules és la recuperació i recopilació del patrimoni i la riquesa lingüística, lexicogràfica i cultural vinculada als nostres rius. Per tal que aquest llegat arribi a tothom, Rius de Paraules ha estat distribuït a totes les biblioteques públiques de Catalunya, després de ser designat com a material d’interès general per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

15


JORNADES DE CUSTÒDIA I PARTICI PARTICIPACIÓ Al 2010 han tingut lloc les primeres Jornades de Custòdia Fluvial i Participació engegades per l’Associació Hàbitats, celebrades els dies 9 i 10 d’abril al Centre d’Estudi dels Rius Mediterranis de Manlleu. La primera sessió de les Jornades prengué un caràcter didàctic i d’intercanvi d’experiències, que comptà amb les ponències de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Projecte Rius de Galícia y de Portugal i la Xarxa de Custòdia del Territori. També es realitzà una taula rodona que comptà amb la participació de representants del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, la Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes de l’Ajuntament de Sabadell, l’entitat de Serveis Ambientals Aprèn i l’Agència Catalana de l’Aigua.

La segona sessió va consistir en una visita guiada als espais on s’estan duent a terme estratègies de custòdia fluvial als municipis de Vic i Sabadell respectivament, tot contraposant dos models diferents però alhora efectius pel que fa a l’exercici de la custòdia del territori.

16


EDUCACIÓ AMBIENTAL: AMBIENTAL: APRENEM MENTRE ENS DIVERTIM L’educació ambiental és un dels eixos vertebradors de l’Associació Hàbitats. Per aquest motiu, sempre s’ha apostat per una oferta educativa àmplia i adaptada a diferents públics, sota la premissa següent: conèixer, conèixer, participar i conservar conservar. rvar D’aquesta manera, Associació Hàbitats integra en l’organització d’activitats la doble vessant d’educar en el medi ambient i, alhora, en el temps de lleure.

A continuació oferim una descripció de les diverses tipologies d’activitats realitzades:

Sortides naturalistes Amb l’afany d’afavorir l’apropament de les persones als espais naturals, l’Associació Hàbitats ofereix sortides a paratges d’interès natural i cultural del territori català. En aquestes sortides, es dóna a conèixer als assistents les espècies animals i vegetals més comunes del bosc de ribera del nostre país, la importància de conservar els ecosistemes i les principals problemàtiques que pateixen. També es realitzen tasques d’identificació d’espècies invasores i s’explica els perjudicis que causen als ecosistemes i el perill que suposen per la biodiversitat autòctona. Durant 2010, s’han realitzat diverses sortides naturalistes: • • • • •

Aiguafreda (13 de febrer) Abrera (24 d’abril) Olot (8 de maig) Martorell (4 de setembre) Bigues i Riells (24 d’octubre)

17


Tallers Tallers especialitzats Un dels principals tallers de temàtica específica que realitzem és la construcció de caixes niu i menjadores per per ocells i la seva posterior instal·lació en zones favorables a la nidificació. S’han realitzar altres tallers tallers sobre macroinvertebrats macroinvertebrats, rats és a dir, petits organismes que habiten a les aigües dels rius i que en funció de la seva presència o absència determinen l’estat ecològic de les aigües fluvials. Un d’aquests tallers se celebrà a Santa Eulàlia de Ronçana el dia 26 de setembre. Una altra especialitat, és el taller de seguiment de rastres. rastres Aquesta activitat ofereix eines per interpretar la troballa al nostre pas de certes matèries orgàniques o marques (plomes, empremtes, excrements d’animals, etc.). A partir d’aquesta identificació és possible deduir quines espècies cohabiten en l’espai natural on ens trobem. L’activitat s’estructura en dues parts: la primera sessió és de caire didàctic, tot mostrant els rastres que podem trobar a la natura, mentre que la segons consisteix en la recerca activa d’aquests indicis i la seva interpretació. L’Associació Hàbitats va realitzar un taller de seguiment de rastres a Bigues i Riells el dia 27 de juliol.

18


Cicles Cicles de xerrades sobre gestió de l’aigua i territori Aquest any, l’Associació Hàbitats ha ofert un cicle de xerrades sobre la gestió de l’aigua a diferents conques hidrogràfiques i territoris dels Països Catalans per tal de donar a conèixer les seves problemàtiques específiques . Les xerrades s’han celebrat a la Fàbrica del Sol de Barcelona i han comptat amb les ponències de diverses entitats vinculades al medi ambient. Les entitats col·laboradores han estat les següents: • • • •

Conca del Ter: Grup de Defensa del Ter (16 de febrer) Illa de Formentera: Comissió de Santa Maria, entitat juvenil de Formentera (11 de Maig) Conca del Xúquer: Xúquer Viu (21 de setembre) Conca de l’Ebre: Plataforma en Defensa de l’Ebre (16 de novembre)

Tallers per a infants i joves Al llarg dels anys, l’Associació Hàbitats ha desenvolupat una amplia oferta educativa, adreçada a infants i joves de diverses edats amb l’objectiu de donar-los a conèixer la biodiversitat del nostre país i promoure valors de respecte, conservació i participació. Els tallers compten amb l’avantatge de poder-se incloure fàcilment en els currículums educatius d’escoles i instituts, alhora que també conformen una atractiva aposta com a activitats extraescolars per a centres culturals i de lleure. L’equip tècnic de l’entitat ha adaptat els tallers abans esmentats a diverses edats per tal que siguin a l’abast de qualsevol persona. D’aquesta manera, les inspeccions de rius han estat adaptades al públic infantil sota el nom Anem a descobrir el riu. riu Per altra banda, la construcció de caixes niu i menjadores per ocells i el taller de seguiments de rastres han estat acollits amb gran èxit per part de les escoles i instituts de Catalunya. A banda, s’ha donat un nou impuls als materials didàctics sobre canvi climàtic i sostenibilitat englobats sota el nom de Maleta Vitagera: aigua i canvi climàtic viatgen plegats. plegats. Aquesta proposta fou engegada l’any 2009 adreçada a les escoles de la ciutat de Barcelona, mentre que enguany la campanya és oberta al conjunt del territori.

19


Es tracta d’una proposta d’activitats lúdiques i educatives amb un fort component de sensibilització ambiental que permet treballar l’àrea de ciències naturals i també aspectes socials i lingüístics, tot destacant valors transversals com el treball en equip, el debat en grup i actituds de cooperació i respecte entre els joves. Es pretén, per tant, que els participants de les activitats prenguin consciència en relació amb el canvi climàtic i la conservació de la natura, a través del fil conductor de l’aigua.

Una altra proposta educativa que ha vist la llum durant 2010 té a veure amb el descobriment de la biodiversitat a la ciutat de Barcelona (també extensible a altres ciutats catalanes). Aprofitant que 2010 ha estat l’any de la Biodiversitat, l’Associació Hàbitats ha desenvolupat un projecte que inclou una sèrie de tallers i materials per als primers cicles de l'ESO, que permeten conèixer i introduir-se en l’estudi de bona part de la biodiversitat de la ciutat, com poden ser els ocells, els arbres ornamentals o els mamífers que viuen molt a prop nostre. Aquesta proposta s’emmarca en el Projecte de l’aula a la natura i està prenent forma durant el darrer trimestre de l’any, preveient que s’executi al llarg de 2011.

20


PRESÈNCIA: PRESÈNCIA: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ El principal canal comunicatiu de espai web, web l’Associació Hàbitats és l’espai que enguany estrena format tot convertint-se en un espai més interactiu i dinàmic. A través del web, l’Entitat dóna a conèixer els seu projectes, activitats i objectius, alhora que també fa difusió de notícies d’interès en els àmbits de la conservació del medi ambient i la participació.

Els voluntaris tenen accés a l’apartat d’intranet, a través del qual poden facilitar les dades de les inspeccions de rius que duen a terme i consultar els resultats de les diverses conques hidrogràfiques del territori gràcies a la georeferenciació. L’Entitat també ha apostat per les eines comunicatives 2.0 com Facebook, on compta amb un perfil propi que reuneix més de 500 amics i amigues. Aquesta eina resulta molt efectiva de cara a la difusió de les activitats que ofereix l’Associació i, alhora, permet copsar el grau d’implicació de les persones que hi estan vinculades. Respecte als mitjans de comunicació, l’Entitat manté la seva presència, sobretot en moments puntuals com la celebració del Fem Dissabte i la presentació Pública de l’Informe Anual sobre l’Estat Salut dels Rius a Catalunya.

L’Associació Hàbitats edita semestralment la Revista Espiadimonis de lliure subscripció. La revista, que a la tardor va arribar al número 21, s’estructura en diversos apartats: notícies i difusió d’activitats, divulgació d’espècies de flora i fauna, entrevista a un expert en els àmbits de les ciències naturals i la particpació social, reportatges sobre aspectes territorials i articles d’opinió de caire divers. Paral·lelament, també s’edita un butlletí digital de caràcter quinzenal amb aquelles notícies o agenda d’activitats que poden ser d’interès per a les persones vinculades a l’entitat.

21


TEIXINT TEIXINT LA XARXA XARXA PROJECTE RIUS RIUS El Projecte Rius neix a Catalunya, el 1997, de la mà de Associació Hàbitats, però la presència del Projecte en diversos espais de reflexió i d’intervenció ha permès establir vincles amb moltes i diverses organitzacions i fundacions d’arreu del món. D’aquestes sinergies ha sorgit de l’interès, per part de diversos grups, per establir acords que permetin adaptar el Projecte Rius en altres regions o països. Així, l’Associació Hàbitats dóna suport tècnic a totes aquelles entitats que volen adaptar la metodologia a la seva realitat. Actualment, s’ha implantat el Projecte Rius a Galícia (de la mà de l’entitat ADEGA), la conca del Xúquer (Fundació Limne), Cantàbria (CIMA), Madrid (Territoris Vius), El Bierzo-Laciana (Ciutat), Portugal ( ASPE), Mèxic (Gaia) i Bòsnia i Hercegovina (Lijepa NASA i WWF).

Membres de la Xarxa Projecte Rius a la Península Ibèrica

SINERGIES SINERGIES Amb ànim de sumar esforços i compartir èxits, l’Associació Hàbitats forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). Precisament, a finals de 2009 es va assumir la presidència d’aquesta última entitat. L’Entitat també es membre del Consell Català de Comunicació Científica, de l’Agenda 21 Barcelona i de la Xarxa per una Nova Cultural de l’Aigua.

22


D’ARA EN ENDAVANT El 2010 ha estat l’Any Internacional de la Biodiversitat, posant de manifest que tot i que s’ha estès la sensibilitat sobre la importància de protegir els ecosistemes, encara manca molt de camí per recórrer. A banda, el context de crisi econòmica, ha conduït irremissiblement a un estalvi de recursos per part d’administracions, empreses i ciutadans, que ha afectat de manera considerable a l’àmbit de l’associacionisme i, molt en especial, a l’àmbit que vincula la conservació del medi ambient amb la participació ciutadana. A pesar dels contratemps, l’Associació Hàbitats no cessa en la seva tasca d’apropar les persones a la natura, tot fent palesa una de les nostres principals consignes: conèixer, participar i conservar. Confiant en el potencial humà per dur a terme accions de millora de l’entorn, hem seguit apostant per la innovació i la superació, afrontant nous reptes que han cristal·litzat en una pluralitat d’activitats, esdeveniments i materials que creiem ens atorguen un paper important dins els panorama de l’educació ambiental, la participació i la conservació de la natura. Per tot això, afrontem l’any vinent amb optimisme, amb ganes de seguir treballant i, sobretot, amb ganes d’aprendre de tothom que vulgui dir la seva en un assumpte que és de l’interès de tots i totes: el nostre planeta.

Us hi sumeu?

Roger Gili Olmeda Director de l’Associació Hàbitats

23


AGRAÏMENTS

24


Associació Hàbitats Av. Mistral, 36 -Esc. esq.- Pral. 2a 08015 Barcelona Tel. 93 421 32 16 Fax 93 432 62 40 info@projecterius.org www.associaciohabitats.cat www.projecterius.cat

25