Page 1

Összefoglaló a GHS / CLP szabályozásról         

2010  október                ToxInfo

Tanácsadó

Betéti

Társaság

1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.biztonsagiadatlap.hu


Mi a GHS?    Tágabb  értelemben  a  GHS,  vagyis  a  Vegyi  Anyagok  Osztályozásának  és  Címkézésének  Globálisan  Harmonizált  Rendszere  az  ENSZ  új  besorolási  rendszere.  Szűkebb  értelemben  az  anyagok  és  keverékek (korábban: készítmények) osztályozását, címkézését és csomagolását szabályozó rendelet,  az 1272/2008/EK számú rendelet, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16‐án  fogadott el. Az Európai Közösség minden tagállamára érvényes szabályozás 2009. január 20‐án lépett  hatályba  és  egy  átmeneti  időszakot  követően  a  jelenleg  érvényben  lévő  osztályozási,  címkézési  és  csomagolási irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) helyébe lép.    Mi a célja?    A veszélyes anyagok azonosítása és a felhasználók informálása a veszélyekről a biztonsági adatlapon  és a címkén feltüntetett standardizált szimbólumok és mondatok segítségével.    Mi a háttere, mi a viszonya a REACH‐hez?    2008. szeptember 3‐án az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az anyagok és készítmények  besorolásával,  címkézésével  és  csomagolásával  (röviden  CLP  ‐  az  angol  classification,  labelling  és  packaging  szavak  kezdőbetűiből)  kapcsolatos  új  szabályozáshoz  kapcsolódó  kompromisszum  csomagot, amely a meglévő EU szabályozást és a GHS szabályozást közelíti egymáshoz.  Az  új  CLP  szabályozás  (1272/2008/EK)  biztosítja,  hogy  az  egyes  anyagok  egész  világon  ugyanazzal  a  veszély‐besorolással és címkével legyenek ellátva. Nemzetközileg elfogadott besorolási kritériumokat  és  címkézési  elemeket  használva  előmozdítható  a  kereskedelem,  illetve  az  emberek  és  a  környezet  védelme  a  vegyi  anyagok  veszélyeivel  szemben.  Az  új  jogszabály  kiegészíti  a  vegyi  anyagok  regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH rendeletet.       A  1272/2008/EK  rendelet  egy  átmeneti  időszakot  követően  felváltja  a  jelenlegi,  az  anyagok  (67/548/EK  irányelv)  és  készítmények  (1999/45/EK  irányelv),  besorolásra,  címkézésre  és  csomagolásra vonatkozó jogszabályokat.             

2 http://www.biztonsagiadatlap.hu 


GHS kontra CLP    Az anyagok és keverékek kereskedelme nem csak a belső, hanem a globális piacot is érintő kérdés. A  nemzetközi  kereskedelem  megkönnyítése,  ugyanakkor  az  emberi  egészség  és  a  környezet  védelme  érdekében, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) keretében 12 év alatt gondosan kidolgozták  az  osztályozás  és  címkézés  harmonizált  kritériumait,  valamint  azok  alkalmazásának  általános  elveit,  aminek  eredményeként  létrejött  a  “Vegyi  anyagok  osztályozásának  és  címkézésének  egyetemes  harmonizált rendszere”    A CLP‐rendelet különböző nyilatkozatokat követ, amelyekkel a Közösség megerősítette arra irányuló  szándékát,  hogy  a  nemzetközileg  elfogadott  GHS‐kritériumoknak  a  közösségi  jogszabályokba  való  beépítése  révén  hozzájáruljon  az  osztályozási  és  címkézési  kritériumok  egyetemes  harmonizációjához.  A  vállalkozásoknak  részesülniük  kell  az  osztályozásra  és  címkézésre  vonatkozó  szabályok  egyetemes  harmonizációjának  előnyeiből,  továbbá  –  egyrészről  –  a  szállításra  és  felhasználásra vonatkozó osztályozás és címkézés szabályainak, valamint – másrészről – a szállításra  vonatkozó szabályok közötti összhangnak az előnyeiből.  A  CLP  jelenleg  az  ENSZ  GHS  második  javított  változatán  alapul.  A  DSD‐ből  és  a  DPD‐ből  átvesz  alapvető  jellemzőket  és  eljárásokat.  Emiatt  a  CLP  bevezetése  a  GHS‐nek  az  EU‐n  kívüli  országok  jogrendszerébe történt bevezetéséhez hasonlóan, de nem azonos módon történik.  A CLP‐rendelet a tagállamokban jogilag kötelező érvényű. Az iparágban közvetlenül alkalmazandó. A  CLP fokozatosan felváltja a DSD‐t és a DPD‐t. Ezek az irányelvek egy átmeneti időszak után, azaz 2015.  június 1‐jén végül hatályukat vesztik.      Melyek a szabályozás fő elemei a besorolást, a címkézést és a csomagolást illetően?     Az új jogszabály  ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

alkalmazza a GHS fő alapelveit  amennyire lehetséges a meglévő EU rendszerhez közelít  biztosítja  a  védelem  jelenlegi  szintjét  bevonva  az  EU‐maradékokat  is,  amelyeket  a  GHS  szabályozás nem fed le  biztosítja a szállítással való konzisztenciát  átveszi a 67/548/EGK tanácsi irányelv I. számú mellékletét  átveszi a REACH szabályozás XI. címét (besorolás és címkézés)   meghatározza az átmeneti periódust, amelyben a régi és a jelenlegi szabályozás is érvényben  van   amennyire  csak  lehetséges  a  GHS  terminológiát  használja,  amellett  hogy  a  REACH  terminológia elveit is megtartja pl. keverék, készítmény helyett. 

           

3 http://www.biztonsagiadatlap.hu 


Hogyan érinti új szabályozás a szállítókat és felhasználókat?  új tudományos kritériumok alapján határozza meg a vegyi anyagok veszélyes tulajdonságait.      Mikortól alkalmazandó?    Hatályba lépését követően  •

az anyagok újbóli besorolásának határideje: 2010. november 30.; 

a készítmények újbóli besorolásának határideje pedig 2015. május 31. 

Ezzel párhuzamosan  a  jelenlegi  besorolásról,  címkézésről  és  csomagolásról  szóló  rendeletek,  úgy,  mint  a  tanácsi  irányelv  67/48/EGK  és  az  1999/45/EK  irányelv  2015.  június  1‐jével  hatályon  kívül  lesznek helyezve.    Hogyan alkalmazandó az új rendelet?    Az  új  szabályozás  a  jelenlegi  jogszabállyal  együtt  elsődlegesen  a  vállalkozások  számára  az  ön‐ besorolás elvén fog működni.    Rendelkezéseinek  alkalmazásához  az  Európai  Vegyianyag‐ügynökség  (ECHA)  készít  iránymutatást  a  REACH  végrehajtási  projekt  3.6‐os  pontjában.  A  RIP  3.6‐ban  útmutatáson  túl  egy  rövid,  letölthető,  nyomatható iparág‐orientált iránymutató is készül a javasolt GHS jogszabályról.    CLP rendelet: kinek kötelező és kinek nem?    Az  EU  CLP  rendelete  alapján  2010.  december  1.  után  az  anyagokat  mind  a  CLP,  mind  a  korábbi  veszélyes anyagok címkézéséről és csomagolásáról szóló irányelv (67/548/EGK) szerint be kell sorolni,  de a címkézés és a csomagolás már a CLP rendelet előírásainak megfelelően kell történjen.  Alapvetően a jogszabály alapján,  már a piacra bocsátás előtt meg kell felelni az előírásoknak. Az EU‐ ban székhellyel rendelkező gyártók esetében ez azt jelenti, hogy azoknak az anyagoknak az esetében,  amelyeket nem bocsátanak piacra (pl.: intermedierek), nem kell megfelelni a CLP előírásainak, kivéve,  ha REACH rendelet alapján regisztrációs vagy bejelentési kötelezettség terheli.  Az  EU‐ba  importálók  esetében  a  helyzet  más.  Mivel  az  „importálás”  egyúttal  piacra  bocsátásnak  is  minősül, minden importált anyagnak meg kell felelnie a CLP előírásainak, mennyiségtől függetlenül.  Éppen  ezért  már  most  érdemes  felhívni  az  EU‐n  kívüli  gyártók  figyelmét,  hogy  lehetőség  szerint  az  anyag  címkézése  a  határidő  után  a  CLP‐nek  megfelelően  történjen.  Figyelem!  Kötelezni  a  nem  Eu‐s  gyártókat azonban nem lehet, mivel nincsenek közvetlen kötelezettségeik a CLP okán.      

4 http://www.biztonsagiadatlap.hu 


A CLP rendelet szövege letölthető a következő linkről:  http://www.biztonsagiadatlap.hu/data/files/173576228.pdf      Kapcsolódó GHS/CLP anyagok:    ƒ

ENSZ GHS teljes szövege 

ƒ

GHS / CLP veszélypiktogramok 

ƒ

H mondatok 

ƒ

P mondatok 

ƒ

Információforrások  

ƒ

CLP menetrend ‐ határidők  

ƒ

Vizsgálatok szerepe a CLP‐ben 

5 http://www.biztonsagiadatlap.hu 

Összefoglaló a GHS / CLP szabályozásról  
Összefoglaló a GHS / CLP szabályozásról  

Mi a GHS? Tágabb értelemben a GHS, vagyis a Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere az ENSZ új besoro...

Advertisement