Page 1

AKTUELLT PA

Kvarnholmen

Ny allmän utsiktsplats med vyer över Djurgården och Stockholms inlopp.

N3

Ett nyhetsbrev från Kvarnholmen Utveckling AB Till dig som bor eller arbetar på Kvarnholmen. nUMMEr 3 2013

Punkthus med stadsradhus i botten på nordvästra kajen.

Kvarnholmen fortsätter att växa – detaljplan fem till samråd Nu har Nacka kommun i samarbete med Kvarnholmen Utveckling AB planlagt för ytterligare 540 bostäder, förskola samt ett antal lokaler för service och arbetsplatser på Kvarnholmen. Den femte av totalt sex detaljplaner är ute på samråd fram till 11 november. Illustrationer: ÅWL Arkitekter Syftet med Kvarnholmens detaljplanearbete är att omvandla en idag delvis sluten och sliten industrimiljö till en öppen och levande stadsdel med bra balans mellan bostäder och kontor, utbud av närservice, restauranger, skola, kultur och rekreation. 540 bostäder och förskola I den femte av sex detaljplaner ingår området mitt på Kvarnholmen som kallas platån, bebyggelse på nordvästra kajen med utsikt över Stockholms inlopp och Djurgården samt två punkthus i anslutning till befintliga bostäder på Tre Kronors väg. Förutom 540 bostäder planeras även ytor för rekreation och lek, en förskola med åtta avdelningar, nya utsiktsplatser samt en fortsättning av strandpromenaden runt Kvarnholmen. I detaljplanen görs bland annat plats för en ny allmän utsiktsplats och park vid Kvarnholmsvägen med vyer över

Djurgården och Stockholms inlopp. NyTT MÖTER GAMMALT ÅWL som varit ansvariga arkitekter ­under planarbetet har arbetat mycket med att få den nya bebyggelsen att smälta in med den äldre. De två nya punkthusen närmast befintliga bostäder har fått enkla och rena fasader som anknyter till funktionalismens enkelhet och raka linjer. Byggnaderna i solfjädern på platån ska få en tegelbeklädnad ut mot Tre Kronors väg och Kvarnholmsvägen för att harmoniera den gamla Spisbrödsfabriken. För att undvika parkeringsproblem i framtiden planeras nya garage i flera plan under ett flertal av byggnaderna för att tillgodose behovet för både tillkommande och befintlig bebyggelse. Detaljplan etapp 5 är ute på samråd fram till 11 november 2013. Klicka här för mer information om detaljplanen på Nacka kommuns webb.

På platån placeras bostadshusen i form av en solfjäder för att öppna upp vyerna mot södra Kvarnholmen och Ryssberget.

FAKTA: Detaljplan 5 Befintlig bebyggelse: • Funkisbebyggelse, flerbostadshus och radhus. Nybyggnad: • Bostadsområde (solfjädern/platån). • Kommunal förskola med åtta avdelningar. • Två punkthus i närhet av befintliga funkisbostäderna (Västhusen). • Fem bostadshus på nordvästra kajen med stadsradhus i botten.


Kvarnholmen runt FOTO: Fredrik Hjerling och EMIL

KUABs arbeten

VERTIKALEN

1

Här SER DU EN DEL AV DET SOM händer just nu på Kvarnholmen både vad gäller bostadsbyggande och KUABs infrastrukturarbeten.

len, förbindelsen Arbetet med Vertika en och Mjölnarmellan Kvarnholmsväg r med att öppna vägen pågår. Vi räkna i år och hissen er trapporna i decemb skiftet. med spång efter års

NYlander

BYGGHERRARNAS ARBETEN

Det HÄR är KUAB

NORRA

ANGÖRING PENDELBÅT

Kvarnholmen Utveckling AB driver stadsutvecklingen på Kvarnholmen och ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. I vårt arbete ingår att tillsammans med Nacka kommun ta fram detaljplaner för 2 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

N

ÖL

MJ

QVARNEN TRE KRON

N- T M INE HA AS AG

M

1 T

SPELE

EN RVÄG

MUN

LNA

MJÖ

MAGASING MAGASIN 4

NYA KVARNEN 1

NYA KVARN

MAK

KVARNGRÄND

H HAVREKVARN- AVREK VAR TORGET N

NYA KVARNEN 1

3

MAKAR

KVARNHOLMSVÄGEN

EN SVÄG

OLM

NH KVAR

2 SPISBRÖDSFABRIKEN

TRE KRONORS VÄG

ÖL

MJ TRE

ÄGEN HAVREV

EN

E ÄG SV

ÄG

L VA

SV

LM N

Vi har vårt projektkontor i Munspelet på Kvarnholmsvägen 77. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du vill ha mer information om Kvarnholmen eller har synpunkter på våra arbeten. Du kan maila oss på info@kvarnholmen.com eller gå in på www.kvarnholmen.com där du hittar mer information.

GEN SIKTVÄ

O

NH

AR

N

E ÄG RV N EL NN TU GS ER NB FIN

S VÄG KRONOR

KV

NA

Vi har även i uppdrag att utveckla infrastrukturen på Kvarnholmen. Det innebär att vi iordningsställer nya vägar, kajer, parker och ledningsstråk för bland annat el, fiber, fjärrvärme, vatten och avlopp.

GEN VETEVÄ

EN RÅGVÄG

M

LN

AR VÄ G

EN

SÖDRA VÄGEN

SÖDRA KAJEN

KVAR NHOLM

SVÄG EN

GÄDDVIKEN

6

7

SILO 19-20

tet I höst börjar arbe mest s en m ol nh ar med Kv nad. gg spektakulära by ta sis på a Mer om dett . et ev br ts he sidan i ny

8

södra Rivningen av kajerna på vi har h Kvarnholmen är klar oc som en ng påbörjat marksaneri er ut. mb ve no gå kommer att på

EN ÄG ARV

Vi håller på att bygga vägen som ska leda till Kvarnholmsförbindelsen – den kommande bron och tunneln till centrala Nacka. Vägen som förbinder parken och platån är därför avstängd och vårt arbetsområde är inhägnat av säkerhetsskäl. Broentreprenören kommer att etablera sig i området efter årsskiftet.


2 3

JM har påbörjat rivningen av den östra delen av bageriet. Det är det första steget inför kommande bergschakt. Här ska man bland annat schakta för SALTSJÖN nya garage och bostäder på Kvarnholmsvägen.

Nya grannar flyttar in på Kvarnholmsvägen. Inflyttningen i JMs Nya Kvarnen 1 påbörjas i månadsskiftet oktober/november och pågår fram till våren 2014. Totalt ska 57 familjer få nytt boende här på Kvarnholmen.

A KAJE

N

4

NOR

5

SILO 3

GÅNGEN

NEN 2

KARONIGRÄND

KVA R

NH

6

OL

MS

PAR

4

KE

N

RONIFABRIKEN

N

KVARNHOLMSTORGET

DISPONENTVILLAN

KVARNHOLMSVÄGEN

EN

AJ

NK

A CE

O SV I

7

ND

ER

SV I

KS B

RO

N

DRA

EN VÄG

JEN

LKA

SIL

8

På Kvarnholmens norra kaj, med utsi kt över Djurgården, håller Riksbyggen på att omvandla Silo 3 till bostäder. Stommen är nu helt färdig och man tar nu sig an montage av fönster och putsarbeten. Inom kort inleds takarbeten. Omvandlingen som pågått sedan bör jan av 2011 ska vara klar till juni 2014.

SVINDERSVIKEN

5

AKTUELLA BOSTADSPROJEKT Nu pågår arbetet med finjustering av Norra kajen, ytorna framför kajhusen och installation av kantbalkar. Arbetet som inleddes i september kommer att pågå till årsskiftet. Nästa vår kommer även vägen beläggas med gatsten. I perioder kommer parkeringarna framför husen att flyttas till den stora parkeringen på Mjölnarvägen.

Brf Silo III & Brf Qvarnen Tre Kronor: 163 lgh, inflyttning från juni 2014. www.riksbyggen.se/kvarnholmen Brf Hamnmagasinet: 71 lgh, inflyttning pågår. www.brfhamnmagasinet.se

Nya Kvarnen 1 & 2: 144 lgh, inflyttning pågår www.jm.se Magasin 4: 62 lgh, inflyttning slutet 2014. www.fastighetscompagniet.se


SILO 19–20:

Silo 19–20 ritades av Eskil Sundahl och uppfördes på Kvarnholmen 1926. Den var öns signaturbyggnad fram till 2010 då den revs på grund av sitt dåliga skick.

SPektakulärt bygge påbörjas I HÖST startar bygget av Kvarnholmens mest spektakulära landmärke. Byggnaden ÄR inte ett utan FEM SAMMANKOPPLADE 12-VÅNINGSHUS SOM SKA uppföras på samma plats som den tidigare Siloanläggningen som tronade över kvarnholmen fram till 2010. Illustrationer: Sweco. Foto: KF arkiv Byggnaden som nu ska uppföras ritades av Per Wigow, arkitekt på Sweco. Den påminner om den tidigare Siloanläggningen som fanns på plats både till skala och volym. De fem sammankopplade husen kommer att rymma cirka 200 lägenheter och bli en signaturbyggnad inte bara för Kvarnholmen utan för hela Stockholms inlopp. Utsikt till WAXHOLM Under dygnets mörka timmar kommer de många inglasade inslagen i form av fönsterrader, tornvåningar och trapphus att lysa upp Kvarnholmens östra del. Från byggnadens högsta punkt ska man en klar dag kunna se ända till Vaxholm i Stockholms skärgård. Anläggningsarbete påbörjas nu i höst och inleds med förstärkningsarbeten och bullerdämpande åtgärder. Från och

med december 2013 fram till hösten 2014 genomförs bergschakten. Det är ett mastodontarbete och man ska bland annat ta sig 12 meter ner i berget för att göra plats för tre garagevåningar. Eftersom byggnaden uppförs mycket nära befintliga hus på norra kajen kommer Peab Anläggning, som ansvarar för schakten, att använda metoder som i möjligaste mån minskar störningarna för närboende. Bland annat används ljuddämpade borriggar och en metod där man hydrauliskt spräcker berget närmast norra kajen istället för att spränga. Resterande berg kommer att sprängas bort och lastas ut från våren till hösten 2014. Därefter kan själva husproduktionen påbörjas. Silo19–20 beräknas vara klar för inflyttning under 2017.

Trasig belysning, Klotter eller något som inte fungerar på KVARNHOLMEN? Du vet väl att du som bor, vistas eller arbetar på Kvarnholmen kan felanmäla direkt till JM Kundservice via telefon eller e-post?

KONTAKTA JM KUNDSERVICE: Telefon: 020-731 731 eller E-post: kundservice@jm.se

Den byggnad som arkitekten Per Wigow ritat påminner och den tidigare siloanläggningen både i skala och volym. Precis som sin föregångare är den tänkt att bli ett landmärke för Kvarnholmen.

MISSA INTE OSS PÅ

KVARNHOLMEN.COM

På vår webb hittar du det mesta du behöver veta om Kvarnholmen. Här finns information om KUAB, våra planer, aktuella arbeten och störningar, bostadsprojekt, e-post och telefonnummer för felanmälan samt kontaktuppgifter till oss på projektkontoret. Välkommen in!

Kvarnholmen nyhetsbrev nr3 2013  

Nyhetsbrevet ges ut av Kvarnholmen utveckling AB flera gånger per år. Du kan prenumerera på den gratis genom att besöka www.kvarnholmen.com

Kvarnholmen nyhetsbrev nr3 2013  

Nyhetsbrevet ges ut av Kvarnholmen utveckling AB flera gånger per år. Du kan prenumerera på den gratis genom att besöka www.kvarnholmen.com

Advertisement