Page 1

Guwahati, Janasadharan

¤fl¡¬ı‰¬Ú

l Vol.

10th

l Issue

&ª±˝√√±È¬œ ’±1n∏ øά¬ıËn∏·Î¬ˇ1 ¬Û1± õ∂fl¡±ø˙Ó¬

233 l Sunday, 26th August, 2012, Total Pages 12

˜”˘… – 5 Ȭfl¡±

RNI Regn. No. ASS ASS/2003/09984

cmyk

Œ√›¬ı1œ˚˛±

cmyk

1±Ê√…1 ‰¬±ø1 ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡Õ˘ ¸±ø˝√√Ó¬… ’fl¡±Àάø˜

õ∂Ô˜ ¸—¶®1Ì √˙˜ ¬ıÂ√1 l ¸—‡…± 233 l Œ√›¬ı±1 l 9 ˆ¬±√, 1934 ˙fl¡ l 26 ’±·©Ü, 2012 ‰¬Ú, ˜≈ͬ ¬Û‘ᬱ 12

¸—fl¡È¬1 ·1±˝√√Ó¬ ’¸˜

e-paper : www.janasadharan.in

˝◊√øÓ¬¬ı±‰¬fl¡ ø‰¬ôL±À1 1n∏ø‰¬¸•Ûiß ¬Û±Í¬fl¡1 ¬ı±À¬ı

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – Œ·±á¬œ·Ó¬ ¸—‚¯∏«, ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬± ø¬ıÓ¬fl«¡ ’±ø√ Œ¬ı˚˛± ‡¬ı11 ˜±Ê√ÀÓ¬ 1±Ê√…Õ˘ ’±ø˝√√˘ ¤fl¡ ¸≈‡¬ı1º Œ¬ıÃøXfl¡ ˜˝√√˘1 ˘·ÀÓ¬ 1±øÊ√…¬ı±¸œ1 ¬ı±À¬ı ’˝√√± ¤˝◊√ ¸≈‡¬ı1 ˝√√í˘ 1±Ê√…1 ‰¬±ø1Ê√Ú ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…Àfl¡ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ¸±ø˝√√Ó¬… ¤fl¡±Àά˜œ1 ø¬ıÀ˙¯∏ ¬ı“Ȭ±º ˝◊√˚˛±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ø˜ø‰¬— ˆ¬±¯∏±1 ¸±ø˝√√Ó¬…Õ˘ 8 ¬Û‘ᬱӬ

fl¡Ì«±È¬fl¡Ó¬ ‰¬±fl¡ø1 ¸≈1øé¬Ó¬ ’¸˜œ˚˛±1

0

ά ÚÀ·Ú ˙˝◊fl¬œ˚˛± ¤·1±fl¡œ ¬ıg≈Àª ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú fl¡ø1 ¸≈ ø ÒÀ˘, ëø¬ı øȬ ¤ øά, Œ˜1±¬Û±Úœ, ¬ı±Ú¬Û±Úœ, ά0 ø˝√√˜ôL ø¬ıù´1 ¬Û√Ó¬…±· ¤˝◊√ ’±È¬±˝◊√À¬ı±1 1±Ê√…‡Úfl¡ ŒÊ√±fl¡±ø1 Ôfl¡± ø¬ı¯∏˚˛ ¸•ÛÀfl«¡ ’±¬Û≈øÚ ¤Àfl¡± ø˘‡± Ú±˝◊√ øfl¡˚˛∑í õ∂ùüÀȬ± ˜˝◊√ Œ˚øÓ¬˚˛± øÚÊ√Àfl¡ fl¡ø1 ‰¬±˝◊√ÀÂ√±, Œ˜±1 ˜Ú1¬Û1± ¤È¬± õ∂ùü˝◊√ ›˘±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√ñ Œfl¡±ÚÀȬ± ø¬ı¯∏À˚˛ ø˘ø‡˜∑ ’¸˜ ¬ı±ø˝√√À1øˆ¬Ó¬À1 ˆ¬˚˛±Úfl¡ ¸—fl¡È¬1 ˜±Ê√Ó¬º ¤˝◊ √ ¸—fl¡È¬¸˜” ˝ √ 1 ˘·Ó¬ ø˚ ¸—fl¡ä, ¸±˝√√¸ ’±1n∏ ‘√ϬˇÓ¬±À1 1±Ê√ … ‰¬1fl¡±À1 ˚≈ “ Ê √ fl¡ø1¬ı ˘±ø·øÂ√˘ ŒÓ¬ÀÚ ¸—fl¡ä, ¸±˝√√¸ ’±1n∏ ‘√ϬˇÓ¬±1 Œfl¡±ÀÚ± ¬Ûø1‰¬˚˛ fl¡íÀÓ¬± Ù≈¬øͬ ά◊ͬ± Ú±˝◊√º ¬ı1— ø˚ ‚øȬÀÂ√ Ó¬±fl¡ Œ˚Ú ‚øȬ¬ıÕ˘ ¤ø1 ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ø˚ ¬ı±Ò± ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√ Œ¸˝◊√ ¬ı±Ò± Œ˚Ú ø√¬ı ˘±À· ¬ı±À¬ı ø√˚˛± ¬ı±Ò±Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ’Ô‰¬ 78 Ê√Ú ø¬ıÒ±˚˛Àfl¡À1 øÚ1—fl≈¡˙ ¸—‡…±·ø1á¬Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡ø1 ¤˝◊√ ‰¬1fl¡±1 ·øͬӬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊ √ ø¬ı¯∏ ˚ ˛ À ¬ı±1 ¸•ÛÀfl« ¡ ’±·ÀÓ¬ ¬ıU¬ı±1 ø˘ø‡ÀÂ√±º øfl¡c ŒÓ¬ÀÚ Œ˘‡±˝◊√ ˚±fl¡ ¶Û˙« fl¡ø1¬ı ˘±À· ŒÓ¬›“ø¬ı˘±fl¡fl¡ ¶Û˙« fl¡1± ’Ô¬ı± ŒÓ¬ÀÚÀ¬ı±1 fl¡Ô±Ó¬ ¸±˜±Ú…Ó¬˜ &1n∏Q› øfl¡¬ı± ø√¬ı ˘·œ˚˛± ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ 8 ¬Û‘ᬱӬ

ˆ¬±Ó‘¬QÀ¬ı±Ò1 ¬ı±Ìœ ∆˘ &ª±˝√√±È¬œÓ¬ fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ, ø˙鬱ԫœÕ˘ ø¬ıÀ˙¯∏ ¸≈ø¬ıÒ± ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü√ – ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ ˆ¬œøÓ¬¢∂ô¶ ∆˝√√ ’¸˜Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√±¸fl¡À˘ fl¡Ì«±È¬fl¡Õ˘ ‚”ø1 ·íÀ˘˝◊√ ‚”1±˝◊√ ¬Û±¬ı ¬Û”¬ı«1 ‰¬±fl¡ø1º ŒÓ¬ÀÚ√À1 ø˙鬱ԫœ¸fl¡˘Àfl¡± ø˙鬱Ú≈ᬱÚÓ¬ ά◊¬Ûø¶öøÓ¬ øÚ˚˛˜œ˚˛± ¬ı≈ø˘ ·Ì… fl¡1± ˝√√í¬ıº fl¡Ì«±È¬fl¡1¬Û1± ’¸˜Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√±¸fl¡˘1 ˜ÚÕ˘ ’±¶ö±1 ˆ¬±¬ı ‚”1±˝◊√ ’Ú±1 ά◊ÀVÀ˙… øÓ¬øÚø√Úœ˚˛± w˜Ì¸”‰¬œ ∆˘ ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘Õ˘ ’˝√√± 8 ¬Û‘ᬱӬ

˜≈‡… ˜Laœfl¡ ¸±é¬±» ’±1 ’À˙±fl¡1

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü√ – 1±Ê√…1 ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·fl¡ ’±øÊ√ fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ ’±1 ’À˙±Àfl¡ ‰¬1fl¡±1œ ¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬ ¸±é¬±» fl¡ø1 fl¡Ì«±È¬fl¡1¬Û1± ’¸˜ Ó¬Ô± ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 Â√±S-Â√±Sœ ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß õ∂øӬᬱÚÓ¬ fl¡±˜ fl¡1± fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡˘ ˆ¬œøÓ¬√√¢∂ô¶ ∆˝√√ &ø‰¬ ’˝√√±1 ø¬ı¯∏˚˛ ¸µˆ¬«Ó¬ ’±À˘±‰¬Ú± fl¡À1º ’±À˘±‰¬Ú±fl¡±˘Ó¬ ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ fl¡Ì«±È¬fl¡1¬Û1± ά◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√± Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ 1±Ê√…‡ÚÕ˘ ‚”ø1 ˚±¬ıÕ˘ fl¡Ì«±È¬fl¡ ‰¬1fl¡±À1 fl¡Ì«±È¬fl¡1 ¬Û1•Û1±·Ó¬ ¸±Ê√Ó¬ ˜≈‡… ˜Laœ ·Õ·º fl¡˝◊√Ú±Ò1±Ó¬ ’±1 ’À˙±fl¡À1 ¸±é¬±Ó¬1 ¸˜˚˛Ó¬, fl¡±¯∏Ó¬ ıÚ˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ 8 ¬Û‘ᬱӬ

ø‰¬1±„√√Ó¬ ¬Û≈Ú1 ø˝√√—¸± 6 Ê√Úfl¡ Ú‘˙—¸ ˝√√Ó¬…± ’±√±˘Ó¬1 fl¡±Í¬·Î¬ˇ±Ó¬ øÔ˚˛ ˝√√í¬ıÕ˘ ¸g±Ú˝√√œÚ 2, ¸±g… ’±˝◊√Ú ¬ı˘ª»

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, fl¡±Ê√˘·“±›, ø¬ıÊ√Úœ, 25 ’±·©Ü – ø¬ı øȬ ¤ øÎ¬Õ˘ ˙±øôL ‚”ø1 ’˝√√± ¬ı≈ø˘ √±¬ıœ fl¡1±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ø‰¬1±— øÊ√˘±Ó¬ ’±øÊ√ ¸—‚øȬӬ ø˝√√—¸±Rfl¡ ‚Ȭڱ˝◊√ õ∂˙±¸Ú1 ¤˝◊√ √±¬ıœ Ù≈¬È≈¬fl¡±1 ŒÙ¬ÚÓ¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ’±øÊ√ ¸øg˚˛± ø‰¬1±— øÊ√˘±1 ø¬ıÊ√Úœ Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ˜±ø˘¬Û±1±Ó¬ ’¶a-˙¶aÀ1 ¸ø7¡¡¡Ó¬ ¤√˘ ≈√¬ı‘M« √˝√◊ ’±&ø‰¬ Òø1 Â√Ê√Ú ˙1̱ԫœfl¡ Ú‘˙—¸ˆ¬±Àª ˝√√Ó¬…± fl¡À1º ’±˜&ø1 ’±|˚˛ ø˙ø¬ı11¬Û1± ¤ ¤Â√- 19-4550 ’±1n∏ ¤ ¤Â√-19 ø‰¬-0571 Ú•§11 ≈√‡Ú Ȭ±È¬± 8 ¬Û‘ᬱӬ

’±Ê√˜˘1 ŒÙ¬‰¬¬ı≈fl¡ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ Â√œ˘ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – ¸±•x√±ø˚˛fl¡ ø¬ı¯∏¬ı±©Û ø¬ı˚˛¬Û±¬ı ¬Û1± ˜ôL¬ı… fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’±øÊ√ ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬ı√1n∏øVÚ ’±Ê√˜˘1 ŒÙ¬‰¬¬ı≈fl¡ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊¸˜”˝√ ¬ıg fl¡ø1 ø√À˚˛ ŒÙ¬‰¬¬ı≈fl¡ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√º Â√íø‰¬À˚˛˘ ŒÚȬªøfl«¡— Â√±˝◊√ȬÀȬ±1 ˜±Ò…À˜À1 ø¬ıÓ¬øfl«¡Ó¬ ˜ôL¬ı… fl¡1± ¬ı≈ø˘ Œfl¡fœ˚˛ ·‘˝√ ˜La̱˘À˚˛ fl¡1± ’øˆ¬À˚±·1 øˆ¬øM√√Ó¬ ŒÙ¬‰¬¬ı≈fl¡ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ 8 ¬Û‘ᬱӬ

‰¬fÀ˙‡1 ¸±Ê≈√ ˝√√›fl¡ – 1øfl¡¬ı≈˘

fl¡±øÊ√1„√√± ¸µˆ¬«Ó¬ ˜ôL¬ı…1 Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛± ¬ıÚ˜Laœ1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü√ – ø¬ıÀÊ√ø¬Û ¬ı±˚˛≈1 ˘·Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ¸•Ûfl«¡ ÚÔfl¡± ŒÚÓ¬± ø¬Û ‰¬fÀ˙‡1fl¡ ’±√±˘Ó¬1 ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ¬±Ê√Ú1 ¤ÀÚ È≈¬˘≈„√± ˜ôL¬ı…¡ øÚά◊Ê√ fl¡±Í¬·Î¬ˇ±Ó¬ øÔ˚˛ ˝√√í¬ıÕ˘ ¸±Ê≈√ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ Œfl¡±ÀÚ± fl¡±1ÌÀÓ¬ ¸˜Ô«ÚÀ˚±·… ˝√√í¬ı ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√ ¬ıÚ ’±1n∏ ¢∂±À˜±iß˚˛Ú ø¬ı¬ı‘øÓ¬ÀȬ±Ó¬ ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ÀÚ Œ‰¬ÀÚ˘1 ŒÚ±ª±À1º ˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√ÀÚº ¸—¬ı± ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ¬± ‰¬fÀ˙‡1fl¡À˝√√ √˜±Ò…˜Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡1± ¤fl¡ ø¬ı¬ı‘øÓ¬Ó¬ ˙œ1 1é¬fl¡ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡À1º ø¬ı1n∏ÀX› ø¬ıÀ√ ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ÀÚ fl¡±øÊ√1„√√± 1±©Ü™œ˚˛ ‰¬fÀ˙‡À1 ¤ÀÚ Ò1Ì1 ˜ôL¬ı…À1 ά◊√…±ÚÓ¬ ’Ú≈õ∂Àª˙ ¸•Ûfl«¡Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û ø¬ıw±øôL1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1 Œ‚±˘±¬Û±ÚœÓ¬ ˜±Â√ ŒÚÓ¬±Ê√ÀÚ fl¡1± È≈¬˘≈„√± ˜ôL¬ı…1 Œ·±‰¬1 Ó¬1±1 Òø1 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ¶§±Ô« ø¸øX fl¡1±1 ¤fl¡ õ∂Ó¬…±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ ’±√±˘Ó¬1 ¡Z±1¶ö ˝√√í¬ı fl≈¡-’øˆ¬¸øg 1‰¬Ú± fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ø¸X±ôL ¬ı≈ø˘ Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√º ø¬ı¬ı‘øÓ¬ÀȬ±Ó¬ ˜Laœ ø¬ı1n∏ÀX Œfl¡ª˘ ’±√±˘Ó¬1 ¡Z±1¶ö UÀÂ√˝◊√ÀÚ fl¡˚˛ Œ˚ ’¸˜1 ˜±øȬ, ¬Û±Úœ,

Œ˝√√±ª±˝◊√ Ú˝√√˚˛, 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡

8 ¬Û‘ᬱӬ

ά◊– Û”¬ı1 Â√±S õ∂øÓ¬øÚøÒ1 ∆¸ÀÓ¬ ’±1 ’À˙±fl¡, 1øfl¡¬ı≈˘

˜˝√√±Ú·1œÓ¬ ø¬ıøά’í1 ’A±ø˘fl¡±Ó¬ ’øˆ¬˚±Ú ≈√Ú«œøÓ¬ øÚ¬ı±1fl¡ ˙±‡±1

fl¡˚˛˘±-õ∂øÓ¬¬ı±√ – ¸˜Ô«Ú Œ¸±Ì Ù≈¬˘1 Ȭ±¬ıÓ¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ ÀÂ√ ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ˚˛ ÒÚ ¬Û≈Ó¬˘±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ fl¡±˝◊√Õ˘

ŒÒ˜±øÊ√1 ’¬Û˝√√+Ó¬ 2 ˆ¬±Ó‘¬1 ˜‘Ó¬À√˝√ ά◊X±1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ŒÊ√±Ú±˝◊√, 25

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 25 ’±·©Ü√ – fl¡˚˛˘± ‡ÚÚ1 ¬ı±À¬ı ¬ıvfl¡ ’±¬ı∞I◊Ú1 Ú±˜Ó¬ ≈√Úœ«øÓ¬ ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ Œfl¡·1 Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± õ∂øÓ¬À¬ı√ÚÓ¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ Ó¬Ô… ¸µˆ¬«Ó¬ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü√ – ’±˚˛-¬ı…˚˛1 ¸±˜?¸… ÚÔfl¡± ¤Ê√Ú ‡G ά◊iß˚˛Ú Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±À1 øÚÊ√1 ø¶öøÓ¬ ¶Û©Ü fl¡1±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± øÚÊ√1 ø¶öøÓ¬ÀÓ¬ ’Ȭ˘ ø¬ı¯∏˚˛±1 ˜˝√√±Ú·1œ1 ˝√√±Ó¬œ·“±ªø¶öÓ¬ ¬ı±¸·‘˝√Ó¬ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± ’¸˜ ’±1鬜1 ’±ÀÂ√ ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ‘¬Qº fl¡±ø˘ Œfl¡fœ˚˛ ø¬ıM√√˜Laœ ø¬Û ø‰¬√•§1À˜ 57Ȭ± ’±¬ıø∞I◊Ó¬ ≈√Ú«œøÓ¬ øÚ¬ı±1fl¡ ’±1n∏ Ó¬√±1fl¡œ ˙±‡±˝◊√ ’Ó¬øfl¡«ÀÓ¬ ’øˆ¬˚±Ú ‰¬˘±˝◊√ ø¬ıÀ√˙œ fl¡˚˛˘± ¬ıvfl¡1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˜±S ¤È¬±Ó¬À˝√√ ‡ÚÚ ’±1y Œ˝√√±ª±1 Ó¬Ô… ¸√1œ fl¡ø1 ¤fl¡ ŒÚ±È¬¸˝√√ ¬ıU ¬Ûø1˜±Ì1 Ú·√ ÒÚ Î¬◊X±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ‚Ȭڱ1 ø¬ıª1Ìœ1 ¸—¬ı±√À˜˘À˚±À· Œfl¡·1 õ∂øÓ¬À¬ı√ÚÓ¬ ά◊À~‡ Ôfl¡±1 √À1 Œfl¡±ÀÚ± ≈√Úœ«øÓ¬ ˜ÀÓ¬ ˜ø1·“±› øÊ√˘±1 ˜±˚˛— ά◊iß˚˛Ú ‡G1 ‡G ά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛± ˜– ·Ê√Ú±¬Û≈1 ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘ ¶Û©Ü fl¡ø1 ø√øÂ√˘º øfl¡c ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ˚˛ ’±·cfl¡ ’±ø√˘1 ˜˝√√±Ú·1œ1 ˝√√±Ó¬œ·“±ª1 ’Ú≈¬Û˜ Ú·1Ó¬ Ôfl¡± õ∂±¸±À√±¬Û˜ ’A±ø˘fl¡±Ó¬ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ¶§±Ô«ÀÓ¬ ’“±Àfl¡±1À·±Ê√ ø¶öøÓ¬ ∆˘ õ∂øÓ¬¬ı±√ ’¬ı…±˝√√Ó¬ [‚1 Ú— 34] ’±øÊ√ ¬Û≈ª± õ∂±˚˛ 8 ¬ıÊ√±Ó¬ ≈√Úœ«øÓ¬ øÚ¬ı±1fl¡ ’±1n∏ Ó¬√±1fl¡œ ˙±‡±1 1±ø‡ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 Ù¬˘Ó¬ ø¬ıÀ1±Òœ ø˙ø¬ı11 ˜±Ê√ÀÓ¬ ’fl¡˘˙1œ˚˛± ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ Â√Ê√Úœ˚˛± ¤È¬± √À˘ ’øˆ¬˚±Ú ‰¬˘±˚˛º ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ 8 ¬Û‘ᬱӬ √˘ÀȬ±º ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ˚˛ fl¡˚˛˘±1 ¬ıvfl¡ ’±¬ı∞I◊Ú 8 ¬Û‘ᬱӬ

’±·©Ü – ŒÒ˜±øÊ√ øÊ√˘±1 ø‰¬À˜Ú ‰¬±¬Ûø1Ó¬ Œ˚±ª± 23 ’±·©ÜÓ¬ ’ø‰¬Ú±Mê√ ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ’¬Û˝√√1Ì fl¡ø1 øÚ˚˛± ø¬ıøά’í ’±ø√˘1 ‚1Ó¬ ά◊X±1 Œ˝√√±ª± ÒÚ-Œ¸±Ì¸˜”˝√, ˙øÚ¬ı±À1 ¬ı…ª¸±˚˛œ ˆ¬±Ó‘¬¡Z˚˛ ’±Ê√·1 ’±Ú‰¬±1œ [50] ’±1n∏ ’±ÀÚ±ª±1 ’±Ú‰¬±1œ [45]1 ˜‘Ó¬À√˝√ ’±øÊ√ ≈√¬Û1œ˚˛± ‰¬˜fl¡— ¬Û=±˚˛Ó¬1 Ú˘¬ı±1œ ·“±ª1 ¸˜œ¬Û1 Ȭ±ÚȬ±ø1 ∆Ú1 ¬Û±1Ó¬ ά◊X±1 ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ‚Ȭڱ˝◊√ øÊ√˘±‡ÚÓ¬ Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º ŒÊ√±Ú±˝◊√ ˜˝√√fl≈¡˜± ¸√11 ’±·±˜ √˘„√√1 ˆ¬±Ó‘¬¡Z˚˛1 ˜‘Ó¬À√˝√ ά◊X±1 Œ˝√√±ª±1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ˜øÊ√˚˛±Ó¬ ¤øÓ¬˚˛± õ∂Ò±Ú ¸•Û±√fl¡ ¬Û1˜±Úµ 1±Ê√¬ı—˙œ1 ˘·ÀÓ¬ ‡¬ı1 ø¬ı˚˛ø¬Û ¬Û1±1 ˘À· ˘À· ŒÓ¬›“1 ¤fl¡±—˙ ’¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ ’Ú≈·Ó¬1 Œ¶§26√±‰¬±ø1Ó¬±˝◊√ Œ˚Ú ¸fl¡À˘± ¸œ˜± Œ‰¬1±˝◊√ ∆·ÀÂ√º Ê√±Ó¬œ˚˛ ’Ú≈ᬱÚÀȬ±fl¡ øÓ¬˘ ÚÓ≈ ¬ Ú ø√ ~ œ, 25 ’±·©Ü √ – ø¬ı‰¬±1Àfl¡ Œ√ ˙ ˙±¸Ú fl¡ø1¬ı ’=˘ÀȬ±1 ¸˜¢∂ 8 ¬Û‘ᬱӬ Ú±˘±À·, ¸—ø¬ıÒ±Úõ∂√M√ 鬘Ӭ± ’±1n∏ ’øÒfl¡±11 ˜±Ê√Ó¬ øÓ¬˘Õfl¡ ˜‘Ó≈¬…1 ·˝3√1Õ˘ ŒÍ¬ø˘ ø√˚˛± ¬Û1˜± ¬ı±ø˝√√Úœ1 fl¡±˜-fl¡±Ê√Ó¬ ¤øÓ¬˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¬ıU ŒÊ√…ᬠø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛± ’øÓ¬˙˚˛ Ô±øfl¡ ø¬ı‰¬±1Àfl¡ ¤ÀÚ 1±˚˛ ø√¬ı ˘±À· ø˚À¬ı±1 fl¡±˚«fl¡1œ é≈¬Jº ëÚ±› ¬ı≈ø1À˘› øȬ„√√1¬Û1± ÚÚ˜±í ¬Û1˜±Úµ1 √±øyfl¡Ó¬±, ∆¶§1±‰¬±ø1Ó¬±1 ø¬ı1n∏ÀX ¤øÓ¬˚˛± ¸ˆ¬±1 ŒÊ√…ᬠø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±˝◊√ fl¡1±ÀȬ± ¸yªº ¤fl¡ ’±À˘±‰¬Ú± ‰¬SêÓ¬ ˆ¬±· ∆˘ Œ√˙1 ’Ú˙Ú fl¡ø1¬ı ˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 95 ¬ıÂ√1œ˚˛± ‹øÓ¬˝√√…˜˚˛ ˝◊√øÓ¬˝√√±¸ fl¡˘—øfl¡Ó¬ fl¡1± ¬Û1˜± ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¸À¬ı«±2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛1 ˜≈‡… Ú…±˚˛±Òœ˙ ¤Â√ ¤˝◊√‰¬√ fl¡±¬Û±øά˚˛±˝◊√ Œ¶§26√±‰¬±ø1Ó¬±1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ’±øÊ√ ˜˝√√±Ú·1œ1 √œ‚˘œ¬Û≈‡≈1œ¬Û±1Ó¬ 12 ‚∞I◊œ˚˛± ’Ú˙ÚÓ¬ ¬ıÀ˝√√ ˆ¬¬ı±Úœõ∂¸±√ ’øÒfl¡±1œº Ú…±˚˛¬Û±ø˘fl¡±1 ¸µˆ¬«Ó¬ ¤˝◊√ Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì« ˜ôL¬ı… fl¡À1º ˜≈‡… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú Œfl¡fœ˚˛ ¸—·Í¬fl¡, ’±Ê√œªÚ ’±1n∏ ø˝√√ÕÓ¬¯∏œ ¸√¸…, õ∂fl¡±˙Ú ¸ø‰¬¬ı ’øÒfl¡±1œÀ˚˛ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± 5 ¬ıÊ√±1¬Û1± 8 ¬Û‘ᬱӬ Ú…±˚˛±Òœ˙·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ñ ëø¬ı‰¬±1Àfl¡ Œ√˙ 8 ¬Û‘ᬱӬ ø¬ı˚˛ø˘ 5 ¬ıÊ√±Õ˘ ’Ú˙ÀÚÀ1 õ∂øÓ¬¬ı±√ ¸±¬ı…ô¶ fl¡À1º ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¶§ÀÌ«±8˘ ˝◊√øÓ¬˝√√±¸Ó¬

fl¡±˚«fl¡1œ fl¡ø1¬ı ¬Û1± 1±˚˛À˝√√ ø√˚˛fl¡

Œ¶§26√±‰¬±1œ ¬Û1˜±1 ø¬ı1n∏ÀX ø¬ıÀ^±˝√√

Ú…±˚˛¬Û±ø˘fl¡±1 õ∂øÓ¬ ¬Û1±˜˙« ˜≈‡… Ú…±˚˛±Òœ˙ fl¡±¬Û±øά˚˛±1

√œ‚˘œ¬Û≈‡≈1œ¬Û±1Ó¬ ’Ú˙ÚÓ¬ ¬ıø˝√√˘ ¸±ø˝√√Ó¬…fl¡˜«œ

1±Ê√…1 ¸—‚¯∏«¬ÛœøάˇÓ¬ øÊ√˘±Ó¬ ëŒÙ¬˜±í1 Ê√±˘Ó¬ 1±˜À√ª 60‡Ú ÚÓ≈¬Ú ’±1鬜 Ô±Ú±

’±øÊ√ Œfl¡±ÚÀ˚±1 ø¬Ûøg˜ ¬ı≈ø˘ ˆ¬±ø¬ıÀÂ√∑

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – Œ·±á¬œ ¸—‚¯∏«˝◊√ Ê≈√1n∏˘± fl¡1± 1±Ê√…1 ¬Û“±‰¬‡Ú øÊ√˘±Ó¬ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 60‡Ú ÚÓ≈¬Ú ’±1鬜 Ô±Ú± ¶ö±¬ÛÚ1 ά◊À√…±· ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√º ’±1鬜 ¸”S1¬Û1± Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ø¬ı øȬ ¤ øά1 Œfl¡±fl¡1±Á¡±1, ø‰¬1±—, ›√±˘&ø1, ¬ı±·ƒ‰¬± øÊ√˘±1 ˘·ÀÓ¬ Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±Ó¬ ¤˝◊√ Ô±Ú±¸˜”˝√ ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√í¬ıº ˝◊√˚˛±À1 ø‰¬1±— øÊ√˘±Ó¬ 7‡Ú, ›√±˘&ø1 øÊ√˘±Ó¬ 8‡Ú, ¬ı±·ƒ‰¬± øÊ√˘±Ó¬ 16‡Ú ’±1n∏ Œfl¡±fl¡1±Á¡√±1 øÊ√˘±Ó¬ 19‡Ú ÚÓ≈¬Ú Ô±Ú± ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√í¬ıº ŒÓ¬ÀÚ√À1 Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±Ó¬ ’±Ú 10‡Ú ’±1鬜 Ô±Ú± ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√í¬ıº ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ Ò≈¬ı≈1œ1 ’±1鬜 ¸”S˝◊√ ¬ı…Mê√ fl¡À1ñ ëŒ˚±ª± ¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬¬ı±À1 &ª±˝√√±È¬œ ˜≈‡… fl¡±˚«±˘À˚˛ ÚÓ≈¬Ú Ô±Ú± ¶ö±¬ÛÚ1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ ¶ö±Ú øÚÒ«±1Ì1 ¬ı±À¬ı ¬ı±Ó«¬± Œõ∂1Ì fl¡À1íº Î¬◊À~‡À˚±·…, Œ·±á¬œ·Ó¬ ¸—‚¯∏«˝◊√ øÊ√˘±Àfl¡˝◊√‡ÚÓ¬ ¤˝◊√ ¬Û˚«ôL 100Ê√ÚÀ1± ’øÒfl¡ ¬ı…øMê√1 õ∂±Ì ∆˘ÀÂ√º ŒÓ¬ÀÚ√À1 ·‘˝√˝√œÚ ∆˝√√ÀÂ√ ˘é¬±øÒfl¡ Œ˘±fl¡º

∆˙øé¬fl¡ õ∂øÓ¬á¬±Ú ø¬ıÀÒ˚˛fl¡ ¸—À˙±ÒÚ1 √±¬ıœ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – ë’¸˜ ’õ∂±À√ø˙fl¡ ∆˙øé¬fl¡ õ∂øÓ¬á¬±Ú ø¬ıÀÒ˚˛fl¡-2011í1 Œfl¡Ó¬À¬ı±1 √Ù¬±1 ø¬ı1n∏ÀX ¬Û≈Ú1 ’±Àµ±˘Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸±Ê≈√ ∆˝√√ÀÂ√ ¸À√à ’¸˜ Œˆ¬k±1 ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙é¬fl¡ ¸Lö±º ø¬ıÀÒ˚˛fl¡‡Ú1 øfl¡Â≈√˜±Ú √Ù¬±˝◊√ Œˆ¬k±1 ø˙é¬fl¡ ¸˜±Ê√Õ˘ Œ‚±1 ’˜±øÚ˙± Ú˜±˝◊√ ’Ú±1 ¬ı±À¬ı 8 ¬Û‘ᬱӬ

øÚø©ç¡˚˛ ˜ø˝√√˘± ’±À˚˛±·, ¬Û≈Ú·«Í¬Ú1 √±¬ıœ

øfl¡ ¸±ÀÊ√...

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 25 ’±·©Ü – Œ˚±·&1n∏ 1±˜À√ªÕ˘ õ∂Ô˜¬ı±11 ¬ı±À¬ı ø¬ıøÒ ¬ı˘ª»fl¡±1œ ¸=±˘fl¡±˘À˚˛ [˝◊√ øά] Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛± Ê√±ÚÚœ Œõ∂1Ì fl¡ø1À˘º Ù¬íÀ1˝◊√Ú ¤fl¡À‰¬√? Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ ¤"√√ [ŒÙ¬˜±]1 ’ÒœÚÓ¬ 1±˜À√ª1 ‚øÚá¬

Œˆ¬k±1 ø˙é¬fl¡1 Œ|Ìœ¬ıÊ«√Ú

¬ı±˘fl‘¡¯ûÕ˘ ¸=±˘fl¡±˘À˚˛ Ê√±ÚÚœ Œõ∂1Ì fl¡1±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ’Ú≈1+¬Û Ê√±ÚÚœ 1±˜À√ªÕ˘› Œõ∂1Ì fl¡À1º Ê√±ÚڜӬ 1±˜À√ª1¡Z±1± ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ≈√‡Ú Ú…±À¸ ø¬ıÀ√˙œ ˜≈^± ø¬ıøÚ˜˚˛ ÚœøÓ¬ ά◊˘—‚±À1 √±Ú-¬ı1„√√øÌ 8 ¬Û‘ᬱӬ

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – 1±Ê√…Ó¬ ¬ıøÒ«Ó¬ Ú±1œ øÚ˚«±Ó¬Ú, ˝√√Ó¬…±-ø˝√√—¸±1 ‚ȬڱӬ 1±øÊ√…fl¡ ˜ø˝√√˘± ’±À˚˛±·1 Œfl¡±ÀÚ± ˆ¬”ø˜fl¡± Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· Ó≈¬ø˘ ˜ø˝√√˘± ’±À˚˛±· ¬Û≈Ú·«Í¬Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√ 1±Ê√…1 ˜ø˝√√˘± ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√º 8 ¬Û‘ᬱӬ

’±˘-fl¡±˚˛√±À1˝◊√ Ú˝√√˚˛, ª±øù´—ȬÚÀ1± Œ1±¯∏Ó¬ Úí ˝◊√øÊ√ ŒÎ¬í Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏, 25 ’±·©Ü – øfl¡Ó¬±¬Û‡Ú ¤øÓ¬˚˛±› õ∂fl¡±˙ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ’ø‰¬À1˝◊√ õ∂fl¡±˙ ˝√√í¬ı ¤˝◊√ ¢∂Lö‡Ú√√º øfl¡c ¢∂Lö‡Ú ø˘ø‡ Ôfl¡±1 ‡¬ı1 ¸fl¡À˘±ÀÓ¬ ø¬ı˚˛ø¬Û ¬Ûø1ÀÂ√º ø˚Ê√Ú Œ˘‡Àfl¡ ¤˝◊√ øfl¡Ó¬±¬Û‡Ú 1‰¬Ú± fl¡ø1ÀÂ√ ŒÓ¬›“ Œ˘‡fl¡-¸±—¬ı±ø√fl¡ Ú˝√√˚˛º ŒÓ¬›“ ˝√√í˘ ˝√√±Ó¬Ó¬ ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ ˜±1̱¶a ∆˘ Ê√œªÚ-˜1Ì ˚≈“Ê√Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ¤Ê√Ú fl¡˜±ÀG±º øfl¡Ó¬±¬Û‡ÚÓ¬ õ∂Ó¬…é¬ ’øˆ¬:Ó¬±1 ø¬ıª1Ì ø√¬ı ¤˝◊√ ’-Œ˘‡fl¡Ê√ÀÚº ˝◊√˜±Ú ø√ÀÚ ˝√√±Ó¬Ó¬ ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ ’¶a-˙¶aÀ˝√√ ∆˘ Ù≈¬1± Œ˘‡fl¡Ê√ÀÚ Œ˚±ª± Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú

ŒÚˆ¬œ fl¡˜±ÀG±1 ˙œ¯« ø¬ı¯∏˚˛±1 ∆¸ÀÓ¬ ’í¬ı±˜±

˜±˝√√ ¤Ê√Ú ¸˝√√À˚±·œ ¸±—¬ı±ø√fl¡1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ø˘ø‡ ¸•Û”Ì« fl¡ø1ÀÂ√ ¬ıU õ∂Ó¬…±øé¬Ó¬ ¢∂Lö‡Úº ¤˝◊√ ¬ı¯∏«À1 11 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ 9˚111 ø¬ıÀ˙¯∏ ¶ú‘øÓ¬ ¸“≈ªø1 ά◊Àij±‰¬Ú fl¡1± ˝√√í¬ı ¢∂Lö‡Úº fl¡±1Ì ¤˝◊√‡Ú ¸±Ò±1Ì øfl¡Ó¬±¬Û Ú˝√√˚˛º ëÚí ˝◊√øÊ√ ŒÎ¬íí Ú±˜1 ¢∂Lö‡ÚÓ¬ ’±ÀÂ√ ¤fl¡ ø˙˝√√1Ìfl¡±1œ ’øˆ¬˚±Ú1 ‚Ȭڱº øfl¡c Œfl¡±ÀÚ±Àª Ú±Ê√±ÀÚ Œfl¡±ÀÚ ø˘ø‡ÀÂ√ ¤˝◊√‡Ú øfl¡Ó¬±¬Ûº Œfl¡±ÀÚ Ù¬±ø√˘ fl¡ø1ÀÂ√ ¤˝◊√ Œ·±¬ÛÚ Ó¬Ô…º ’±À˜ø1fl¡±ÀÓ¬± ŒÊ√±fl¡±1øÌ Ó≈¬ø˘ÀÂ√ ¢∂Lö‡Ú1 ‡¬ıÀ1º øfl¡c Œfl¡±ÀÚ±Àª Ú±Ê√±ÀÚ Œ˘‡fl¡ Œfl¡±Ú∑ ˜±ÀÔ“± 8 ¬Û‘ᬱӬ

cmyk

cmyk

¢∂Lö1 1+¬ÛÓ¬ ˘±ÀάÚ-˝√√Ó¬…±1 Ò±1±ˆ¬±¯∏…


26 ’±·©Ü√, Œ√›¬ı±1, 2012, &ª±˝√√±È¬œ, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ

Â√±˘±fl¡±øȬӬ ’ø¢ü¸—À˚±·Ó¬ ’øˆ¬˚≈Mê√ ≈√Ê√Úfl¡ ŒÊ√í˘Õ˘ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Â√±˘±fl¡±øȬ, 25 ’±·©Ü√ – ¸—‚¯∏«Ê√Ê«√1 Œfl¡±fl¡1±Á¡±1 øÊ√˘±Ó¬ ˙±øôL ‚”ø1 ’˝√√±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ fl¡±ø˘ ø√Ú-≈√¬Û1ÀÓ¬ ‚1 ;À˘±ª±1 ¸íÀÓ¬ Ê√øάˇÓ¬1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ ’±1鬜À˚˛ ≈√Ê√Úfl¡ Œ¢∂5±1 fl¡ø1 ŒÊ√í˘Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º õ∂±5 ‡¬ı1 ’Ú≈¸ø1 Œfl¡±fl¡1±Á¡±1 øÊ√˘±1 Â√±˘±fl¡±øȬ ά◊¬Û-’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 fl¡±˘œ¬Û≈‡≈1œ øˆ¬ ø‰¬ øά ø‰¬1 ’ôL·«Ó¬ ø˜˘ø˜ø˘¬Û±1± ·“±ª1 ¸—‡…±˘‚≈ ˜≈Â√ø˘˜ ·“±ªÓ¬ ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œÀ˚˛ øÓ¬øÚȬ± ‚1 ˆ¬¶úœˆ¬”Ó¬ fl¡À1º ˜È¬1 ‰¬±˝◊√Àfl¡À˘À1 ’˝√√± øÚfl¡È¬ªÓ«¬œ ‡±¢∂±¬ı±1œ ·“±ª1 ˙—fl¡1 ˝◊√ù≠±1œ, Œ‰¬˜˘± ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ ’±1n∏ Œ¢∂µ±˝◊√ ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ ’±ø√ ˚≈ªfl¡¸fl¡˘ ά◊Mê√ ’ø¢üfl¡±G1 ¸íÀÓ¬ Ê√øάˇÓ¬ Ôfl¡±1 ’øˆ¬À˚±· Ó≈¬ø˘ ’±1鬜1 ›‰¬1Ó¬ ø˘ø‡Ó¬ ’øˆ¬À˚±· ø√À˚˛º ’øˆ¬À˚±·1 øˆ¬øM√√Ó¬ ’±1鬜À˚˛ Ó¬±˘±‰¬œ ‰¬˘±˝◊√ ˝◊√˚˛±À1 ˙—fl¡1 ˝◊√ù≠±1œ ’±1n∏ Œ‰¬˜˘± ¬ı¸≈˜Ó¬±1œfl¡ ’±È¬fl¡ fl¡ø1 Œfl¡±fl¡1±Á¡±1 ŒÊ√í˘Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡1± ¬ı≈ø˘ Â√±˘±fl¡±øȬ ά◊¬Û-’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ˆ¬±1õ∂±5 ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º

ŒÙ¬økά±˝◊√˘¸˝√√ ˚≈ªfl¡ ’±È¬fl¡ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ’±·˜øÚ, ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, Ò≈¬ı≈1œ, 25 ’±·©Ü√ – Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 ’±·˜øÚ ’±1鬜À˚˛ ’±øÊ√ ¬ı‘˝√» ¬Ûø1˜±Ì1 øÚ‰¬±Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸±˜¢∂œ ŒÙ¬økά±˝◊√˘¸˝√√ ¤Ê√Ú ˚≈ªfl¡fl¡ ’±È¬fl¡ fl¡À1º Ò‘Ó¬ ˚≈ªfl¡Ê√Ú1 ‚1 Œ·±ª±˘¬Û±1± øÊ√˘±1 ¬Û±˝◊√fl¡±Ú1 ›‰¬1Ó¬ ¬ı≈Ê√≈1n∏fl¡˜±øÌfl¡¬Û≈1Ó¬ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º õ∂±5 Ó¬Ô… ˜ÀÓ¬, √ø¸1 ’±˘œ1 ¬Û≈S ’±ø˜Ú≈1 ˝◊√Â√˘±À˜ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± Œfl¡±‰¬ø¬ı˝√√±11¬Û1± ¤È¬± Œ¬ı·Ó¬ 105Ȭ± ŒÙ¬økά±˝◊√˘1 ¬ıȬ˘ ¤‡Ú ˚±Sœ¬ı±˝√√œ ¬ı±Â√Ó¬ Œ˜‚±˘˚˛1 Ó≈¬1±Õ˘ øÚ Ô±Àfl“¡±ÀÓ¬ ¬ı±Â√‡Ú1 ¬Ûø1‰¬±˘Àfl¡ Ê√±øÚ¬ı ¬Û±ø1 ’±·˜øÚ1 ›‰¬1Ó¬ ¬ı±Â√1¬Û1± Ú˜±˝◊√ ø√À˚˛º 1±˝◊√ ÀÊ√ ¤˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ Ê√±øÚ¬ı ¬Û±ø1 ’±1鬜fl¡ ’ª·Ó¬ fl¡1±Ó¬ ’±·˜øÚ ’±1鬜À˚˛ ˚≈ªfl¡Ê√Úfl¡ ’±È¬fl¡ fl¡À1º

MARBLE MURTIYA All kinds of Marble Murti i.e. Ganesh-Laxmi, RadhaKrishna, Bishnu-Laxmi, ShivParvati, Kartik, Ma-Durga, Ma-Saraswati, Hanuman, Ma-Kali, Ma-Mansa, Santoshi-Ma, Shivling, Nandi and also metal Murties are found here, white metal murties, Natraj, Jesus also available here. ARTICLE WORLD S-29, 2 nd Floor Shopper's Point, Fancy Bazar, Ghy - 1, Ph.- 2632319, 94350-48866, 95087-49232 (M)

fl¡˘·±øÂ√˚˛±Ó¬ Œ˚ÃÓ≈¬fl¡1 √±¬ıœÓ¬ ¬ÛPœfl¡ ˝√√Ó¬…± Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, fl¡˘·±øÂ√˚˛±, 25 ’±·©Ü – ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘±1 fl¡˘·±øÂ√˚˛± ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ’±¬Û1n∏ø¬Û ·“±ªÓ¬ Œ˚ÃÓ≈¬fl¡ √±¬ıœ fl¡ø1 ˝√√Ó¬…± fl¡1± ‚Ȭڱ˝◊√ ¬ı‘˝√M√1 ’=˘Ó¬ Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘±1 Œ‚“±1±˜±1± ·“±ª1 ’øÓ¬ √ø1^ ¬Ûø1˚˛±˘1 Ê√‰¬˜Ó¬ ’±˘œ1 fl¡Ú…± ’Ê≈√Ù¬± ‡±Ó≈¬Ú [28]1 √˝√ ¬ıÂ√1 ¬Û”À¬ı« ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘±1 ’±¬Û1n∏ø¬Û ·“±ª1 Ù¬Ê√1 ’±˘œ ˜≈kœ1 ¬Û≈S Ú±øÂ√1ά◊øVÚ1 ˘·Ó¬ ¸±˜±øÊ√fl¡ 1œøÓ¬-ÚœøÓ¬ ˜ÀÓ¬ ø¬ı¬ı±˝√√ ˝√√˚˛º ≈√Ê√ÚÕfl¡ ¬Û≈S ¸ôL±Ú1 ˜±Ó‘¬ ’Ê≈√Ù¬± ‡±Ó≈¬Úfl¡ ø¬ı˚˛±1 ø¬ÛÂ√À1¬Û1±˝◊√ Œ˚ÃÓ≈¬fl¡1 ¬ı±À¬ı ¶§±˜œ Ú±øÂ√1ά◊øVÚ ’±1n∏ ˙±UÀ˚˛Àfl¡ ˙±1œø1fl¡ ’±1n∏ ˜±Úø¸fl¡ øÚ˚«±Ó¬Ú

Œ˝√√1±˝◊√ ÀÂ√ Œ˜±1 2011 ‰¬Ú1 ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı¯∏«1 165490 Ú•§11 Œ1øÊ√À©Ü™˙…Ú fl¡±Î«¬‡Ú Œ˝√√1±˝◊√ÀÂ√º ˝◊√ øÓ¬ñ Œ1±Ê√œ ‰¬±—˜± ά±ø˘˜¬ı±1œ, Ú·“±›

ø‰¬øfl¡»¸± Œ˚ÃÚ ≈ √ ¬ ı« ˘ Ó¬±, Ú¬Û≈ — ¸fl¡Ó¬±, ¶§ õ üÀ√ ± ¯∏ Ó ¬, ø˘—·¬ıX«fl¡ ˚La, ŒÓ¬˘, fi¯∏Ò ø˜ø|Ó¬ Œ·1…±ø∞I◊ ˚ ≈ M ê√ ø‰¬øfl¡»¸±º Himalay Herbo Call : 9678357175

‰¬˘±˚˛º ¬Û”¬ı«1 √À1 qfl≈¡1¬ı±À1 øÚ˙± Œ˚ÃÓ≈¬fl¡1 √±¬ıœÓ¬ ¶§±˜œ ’±1n∏ ˙±UÀ˚˛ ’Ê≈√Ù¬±fl¡ ˜±1ø¬ÛȬ

ø¬ı1n∏ÀX ¬ı1øˆ¬Í¬± ’±1鬜 ‰¬fl¡œÓ¬ ¤Ê√±˝√√±1 √±ø‡˘ fl¡ø1ÀÂ√ ˚ø√› ˝√√Ó¬…±fl¡±1œ ¸•xøÓ¬

’=˘ÀȬ±1 ¸˜¬ı±˚˛ ¸ø˜øÓ¬1 ¤ ø¬Û ¤˘, ø¬ı ø¬Û ¤˘, ¤ ¤ ª±˝◊√ ’±ø√ ’“±‰¬øÚ1 ¸1˝√¸—‡…fl¡ ‰¬±Î¬◊˘ ø˝√√Ó¬±øÒfl¡±1œÕ˘ ø¬ıÓ¬1Ì fl¡1±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ fl¡í˘± ¬ıÊ√±1Ó¬ ø¬ıSêœ fl¡1±1 ¬ı‘˝√» ŒÚȬªfl«¡ ·øϬˇ ά◊øͬÀÂ√º ’±øÊ√ ‰¬±ø1 ¬ıÊ√±Ó¬ fl¡˘·±øÂ√˚˛±1 øά˜±¬Û≈1Ó¬ ¤ ¤Â√ 15 Ú•§11 ¬Û˘±Ó¬fl¡ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º ˜ø˝√√f ø¬Ûflƒ¡’±¬Û ˆ¬±Ú¸˝√√ 66 ¬ıô¶± Œ‰¬±1±— fl¡˘·±øÂ√˚˛±1 øά˜±¬Û≈1 ·“±ªÓ¬ 66 ¬ıô¶± ‰¬±Î¬◊˘ 1±˝◊√ÀÊ√ Ê√s fl¡ø1 fl¡˘·±øÂ√˚˛± ’±1鬜fl¡ Œ‰¬±1±— ‰¬±Î¬◊˘ Ê√s ·Ó¬±˝◊√ ø√À˚˛º ·±Î¬ˇœ‡Ú1 ‰¬±˘fl¡ ’±1n∏ ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘±1 fl¡˘·±øÂ√˚˛± ’±1鬜 Ô±Ú±1 ‡±˘±‰¬œÀ˚˛ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√˚˛± ˜ÀÓ¬ øÓ¬Ó¬±¬Û±Úœ ’ôL·«Ó¬ øά˜±¬Û≈1 ·“±ªÓ¬ 66 ¬ıô¶± Œ‰¬±1±— ¸˜¬ı±˚˛ ¸ø˜øÓ¬1¬Û1± ˘øÓ¬Ù¬ Ú±˜1 ‰¬±Î¬◊˘1 ‰¬±Î¬◊˘ Ê√s Œ˝√√±ª±Ó¬ ¸˜¬ı±˚˛ ¸ø˜øÓ¬ ’±1n∏ Œ‰¬±1±— Œ¬ı¬Û±1œÀ˚˛ ‰¬±Î¬◊˘ø‡øÚ Sê˚˛ fl¡ø1 ’±1鬜 õ∂˙±¸Ú1 ø¬ı1n∏ÀX 1±˝◊√ÀÊ√ Ó¬œ¬ıË ¬ı„√√±˝◊√·“±ªÕ˘ 15±øÚ fl¡ø1 Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ õ∂øÓ¬øSê˚˛± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ 1±˝◊√ÀÊ√ ‰¬±Î¬◊˘ø‡øÚ Ê√s fl¡À1º

¶§±˜œ ¬Û˘±Ó¬fl¡, ’=˘¬ı…±ø¬Û ‰¬±=˘… fl¡1± ¬ı≈ø˘ ’±Rœ˚˛˝◊√ ’øˆ¬À˚±· fl¡À1º Œ¸˝◊√ øÚ˙± ’Ê≈√Ù¬±fl¡ ˜±1ø¬ÛȬ fl¡ø1 ’À‰¬Ó¬Ú fl¡ø1 1‡±1 ‡¬ı1 õ∂øÓ¬À¬ı˙œÀ˚˛ ŒÙ¬±ÚÀ˚±À· ø¬ÛÓ‘¬·‘˝√fl¡ Ê√Ú±˚˛º ø¬ÛÂ√Ó¬ ’Ê≈√Ù¬±fl¡ ˜≈˜”¯∏≈« ’ª¶ö±Ó¬ ¬ı1øˆ¬È¬± ¶§±¶ö…Àfl¡fÕ˘ ’±ÀÚ ˚ø√› ø‰¬øfl¡»¸Àfl¡ øÓ¬øÚ ‚∞I◊± ¬Û”À¬ı« ’Ê≈√Ù¬±1 ˜‘Ó≈¬… Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ‚Ȭڱ ¸—Sê±ôLÓ¬ ’Ê≈√Ù¬±1 ø¬ÛÓ‘¬·‘˝√1 Œ˘±Àfl¡ Ú±øÂ√1ά◊øVÚ1

Ú˘¬ı±1œ1 Ê√±øÊ√˚˛±¬ı±1œÓ¬ Œ¬ı±˜±Ó¬—fl¡ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ú˘¬ı±1œ, 25 ’±·©Ü√ – Ú˘¬ı±1œ ¸√1 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Ê√±øÊ√˚˛±¬ı±1œ ‰¬ífl¡Ó¬ ¤È¬± ·1±fl¡œø¬ı˝√√œÚ øˆ¬ ’±˝◊√ ø¬Û Œ¬ı·fl¡ ∆˘ ¤fl¡ ù´±¸1n∏Xfl¡1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º õ∂±5 ¬ı±Ó¬ø1 ˜ÀÓ¬, ’±øÊ ø√Ú1 õ∂±˚˛ 1 ¬ıÊ√±Ó¬ 31Ú— 1±©Ü™œ˚˛ ‚±˝◊√¬ÛÔ1 Ê√±øÊ√˚˛±¬ı±1œ ‰¬ífl¡Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ ¤È¬± ·1±fl¡œø¬ı˝√√œÚ øˆ¬ ’±˝◊√ ø¬Û õ∂Ó¬…é¬ fl¡À1º ‰¬ífl¡ÀȬ±1 ¶ö±Úœ˚˛ ¬ı…ª¸±˚˛œ ’±1n∏ 1±˝◊√ÀÊ√ Œ¬ı·ÀȬ±1 ·1±fl¡œ1 ¸g±Ú fl¡À1 ˚ø√› Œ¬ı·ÀȬ±1 Œfl¡±ÀÚ± ·1±fl¡œ ŒÚ±À˘±ª±Ó¬ ‰¬ífl¡ÀȬ±Ó¬ ¤fl¡ ’±Ó¬—fl¡1 ¬Ûø1Àª˙1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º ø¬ÛÂ√Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ Œ¬ı·ÀȬ±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬ı±˜±Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸±˜¢∂œ Ôfl¡±1 ¸Àµ˝√√Ó¬ ’±1鬜fl¡ ‡¬ı1 ø√À˚˛º ‚Ȭڱ¶ö˘œÓ¬ ’±1鬜 ’±1n∏ Œ¸Ú±

¬ı±ø˝√√Úœ1 Œ˘±fl¡ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ øÚ˚˛LaÌ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ Œ¬ı±˜± Ôfl¡±1 ¸Àµ˝√√Ó¬ Œ¬ı±˜± ø¬ıÀ˙¯∏:fl¡ ‚Ȭڱ¶ö˘œÕ˘ ∆˘ ’±À˝√√º õ∂±˚˛ ≈√‚∞I◊±ÀÊ√±1± ¤fl¡ ù´±¸1n∏Xfl¡1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ’ôLÓ¬ ‚Ȭڱ¶ö˘œÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ Œ¬ı·ÀȬ± Œ‡±˘±1 ø¬ÛÂ√Ó¬À˝√√ õ∂fl‘¡Ó¬ 1˝√√¸…1 ά◊ƒ√‚±È¬Ú ˝√√˚˛º Œ¬ı·ÀȬ±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬ı±˜± Ôfl¡±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ˜ø˝√√˘± ’±1n∏ ø˙q1 øfl¡Â≈√ fl¡±À¬Û±1 ά◊X±1 Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬À˝√√ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ Ê√ ’±1n∏ ’±1鬜À˚˛ ¶§øô¶ ’Ú≈ˆ¬ª fl¡À1º ˝◊√ ø¬ÛÀÚ, õ∂±˚˛ ≈√‚∞I◊± Òø1 ¸‘ø©Ü fl¡1± ù´±¸1n∏Xfl¡1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ’ôL Œ¬ÛÀ˘±ª±1 øfl¡Â≈√ ¸˜˚˛ ø¬ÛÂ√Ó¬À˝√√ Œ¬ı·ÀȬ±1 õ∂fl‘¡Ó¬ ·1±fl¡œ ˝√√±øÊ√1 ˝√√˚˛º

Ê≈√1œ˚˛±Ó¬ ˆ¬”ø˜fl¡ Œfl¡f fl¡ø1 ¸—‚¯∏« øÔÓ¬±ÀÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ 1, ’±˝√√Ó¬ 4

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ê≈√1œ˚˛±, 25 ’±·©Ü – Ê≈√1œ˚˛± ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ·ø1˚˛± fl¡±Õª˜±1œ ·“±ªÓ¬ qfl≈¡1¬ı±À1 øÚ˙± ∆¬ÛÓ‘¬fl¡ ¸•ÛøM√√fl¡ ∆˘ ¤Àfl¡È¬± ¬Ûø1˚˛±˘À1 ≈√Ȭ± ∆Ù¬√1 ˜±Ê√Ó¬ ¸—‚øȬӬ ¤fl¡ ¸—‚¯∏Ó« ¬ ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡ øÔÓ¬±ÀÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ‰¬±ø1Ê√ÚÕfl¡ Œ˘±fl¡ &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚º˛ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ·“±›‡Ú1 ˝√√1˜≈Ê√ ’±˘œ1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ¤‚±1Ê√Úœ˚˛± ¤øȬ √À˘ øÚÊ√1 ¬Ûø1˚˛±˘1 Ù¬ø1√ ’±˘œ1 √‡˘Ó¬ Ôfl¡± ¤Àά±‡1 ˜±øȬӬ ¬ı˘¬Û”¬ı«fl¡ˆ¬±Àª ‚1 ¸±øÊ√¬ıÕ˘ øÚ˙±˝◊√ ’¬ÛÀ‰¬©Ü± fl¡1±1 ¸Ày√ ¬Û±˝◊√ Ù¬ø1√ ’±˘œ ’±1n∏

¸±˜ø1fl¡ ’øˆ¬˚ôL± Œ¸ª± ˆ¬±1Ó¬1 1±©Ü™¬ÛøÓ¬1 ∆˝√ fl¡±˜±G±1 fl¡˜« ’øˆ¬˚ôL±, ŒÓ¬Ê√¬Û≈À1 øÚ•ßß-ά◊À~ø‡Ó¬ fl¡˜«1 ¬ı±À¬ı øÚø¬ı√± Ê√±ø11 ¬ı±À¬ı ¤˜ ˝◊√ ¤Â√1 Œ˚±·… Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈Mê√ øͬfl¡±√±1 ’±1n∏ ’Ú… ‰¬1fl¡±1œ ø¬ıˆ¬±·Ó¬ fl¡˜«1Ó¬ øͬfl¡±√±1 ¬ı±‰¬øÚ1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·…Ó¬±1 øˆ¬øM√√¸•Ûiß Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈Mê√˚’-Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈Mê√ øͬfl¡±√±11 ¬Û1± øÚø¬ı√± ’±À¬ı√Ú1 ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√ – fl¡˜«1 Ú±˜ – [fl¡] øÊ√ ˝◊√ ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 ’ÒœÚÓ¬ ø˜Â√± Œfl¡•ÛÓ¬ ˆ¬ªÚ Ú— ø¬Û- 15 ’±1n∏ ø¬Û- 22 1 ø¬ıÀ˙¯∏ Œ˜1±˜øÓ¬º [‡] øÊ√ ˝◊√ ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 ’ÒœÚÓ¬ ˜G˘ II Ó¬ ¬Û±Úœ Œ˚±·±Ú ¬ı…ª¶ö±1 ø¬ıÀ˙¯∏ Œ˜1±˜øÓ¬ ˚Ú¬ıœfl¡1̺ [·] øÊ√ ˝◊√ ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 ’ÒœÚÓ¬ √· ˝◊√ά◊øÚȬӬ ˆ¬ªÚ Ú— øȬ- 39 ’±1n∏ øȬ 401 ø¬ıÀ˙¯∏ Œ˜1±˜øÓ¬º [‚] øÊ√ ˝◊√ ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 ’ÒœÚÓ¬ ˆ¬ªÚ Ú— ø¬Û-5 ’±1n∏ ø¬Û -6 [¤fl¡fl¡ ¤ ø‰¬ ø‰¬ ¤Ú]1 ø¬ıÀ˙¯∏ Œ˜1±˜øÓ¬º [„√√] øÊ√ ˝◊√ 859 ˝◊√ άø¬ıvά◊ ¤Â√1 ’ÒœÚÓ¬ ø‰¬ÚøάȬ Ȭ¬ÛÓ¬ ˆ¬ªÚ Ú— ø¬Û˚¤Ú˚1¤1 ¬Û1± ¤˘Õ˘ ø¬ıÀ˙¯∏ Œ˜1±˜øÓ¬º [‰¬] øÊ√ ˝◊√ 859 ˝◊√ άø¬ıvά◊ ¤Â√1 ’ÒœÚÓ¬ ’í øȬ ¤˜ ¤ ø‰¬ ø‰¬ ¤ÚÓ¬ ¬ÛÔ1 ø¬ıÀ˙¯∏ Œ˜1±˜øÓ¬º fl¡˜«ÀȬ±1 ’±Ú≈˜±øÚfl¡ ˜”˘… – [fl¡] 18.00 ˘±‡ Ȭfl¡± [‡] 33.00 ˘±‡ Ȭfl¡± [·] 25.00 ˘±‡ Ȭfl¡± [‚] 34.00 ˘±‡ Ȭfl¡± [„√√] 18.00 ˘±‡ Ȭfl¡± [‰¬] 21.00 ˘±‡ Ȭfl¡±º ¸˜±Ò±1 ˜…±√ – õ∂øÓ¬ÀȬ± fl¡˜«1 ¬ı±À¬ı 06 [Â√˚˛] ˜±˝√√º ¤˜ ˝◊√ ¤Â√1 Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈Mê√ ŒÚ±À˝√√±ª± øͬfl¡±√±11 ¬ı±À¬ı ’ø¢∂˜ ÒÚ1 ¬Ûø1˜±Ì – [fl¡] 36,000˚- Ȭfl¡±, [‡] 66,000˚- Ȭfl¡±, [·] 50,000˚- Ȭfl¡±, [‚] 68,000˚- Ȭfl¡±, [„√√] 36,000˚- Ȭfl¡±, [‰¬] 42,000˚- Ȭfl¡±º øÚø¬ı√±1 ˜”˘… – 500˚- Ȭfl¡±, ø˚Àfl¡±ÀÚ± ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Œ¬ı—fl¡1 ¬Û1± øά øά ˚Œ¬ı—fl¡±1 Œ‰¬fl¡1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ øÊ√ ˝◊√ ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 ¬ÛÀé¬ Sêø˜fl¡ Ú— [fl¡]1 ¬Û1± [‚]Õ˘ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1Ó¬, Sêø˜fl¡ Ú— [„√√] ’±1n∏ [‰¬] 1 ¬ı±À¬ı øÊ√ ˝◊√ 859 ˝◊√ άø¬ıvά◊ ¤Â√1 ¬ÛÀé¬ ŒÈ¬—·±Ó¬ õ∂À√˚˛ Œ˝√√±ª±Õfl¡º øÚø¬ı√± ’±À¬ı√Ú ¢∂˝√√Ì1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ – 30 ’±·©Ü, 2012 Œ˚±·…Ó¬±1 øˆ¬øM√√ – [fl¡] ¤˜ ˝◊√ ¤Â√1 Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈Mê√ øͬfl¡±√±11 ¬ı±À¬ı – [fl¡] Œ|Ìœ ë˝◊√í Œfl¡ÀȬ·1œ [¤] [i], [‡] Œ|Ìœ ëøά√√í Œfl¡ÀȬ·1œ [¤] [ ii], [·] ’±1n∏ [‚] Œ|Ìœ ëøά√√í Œfl¡ÀȬ·1œ [¤] [i ], [˝◊√] ’±1n∏ [¤Ù¬] Œ|Ìœ ë˝◊√í Œfl¡ÀȬ·1œ [¤] [i ] [‡] ’Ú… øͬfl¡±√±11 ¬ı±À¬ı – ¸ÀôL±¯∏Ê√Úfl¡ˆ¬±Àª ¸˜±Ò± fl¡1± ˚±ªÓ¬œ˚˛ ˜”˘…1 fl¡˜«, ¬ı±ø¯∏«fl¡ ’±˚˛, ‰¬ø˘Ó¬ ˜”˘ÒÚ, ¶ö±˚˛œ ¸•ÛøM√√, ‰¬1fl¡±1œ ø¬ıˆ¬±·Ó¬ ¬ı±fl¡œ ’±√±˚˛1 Œfl¡±ÀÚ± ¬ı≈Ê√±¬Û1± ÚÔfl¡±, ’±˜±ÚÓ¬ Ê√˜± ’±ø√1 ∆¸ÀÓ¬ ¤˜ ˝◊√ ¤Â√1 Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈øMê√1 øˆ¬øM√√ ¬Û”1̺ øÚø¬ı√± Ê√±ø1 fl¡1±1 Ó¬±ø1‡ – 31 ’±·©Ü 2012 ¬ı± Ó¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ øÚø¬ı√± ¢∂˝√Ì1 Ó¬±ø1‡ – 24 ŒÂ√ÀõI◊•§1 2012 ŒÈ¬±fl¡± – 1] ά◊ ¬ ÛÀ1±Mê√ ëŒ˚±·…Ó¬±1 øˆ¬øM√ √ Ó ¬íÕfl¡ ¤È¬± Œ|Ìœ Ó¬˘Ó¬ Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈ ø Mê√ øͬfl¡±√±1¸fl¡À˘› ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº Œ˚±·… Œ|Ìœ øͬfl¡±√±11 ¬Û1± ¬Û˚«±5 ¸“˝√±ø11 ’ø¬ı˝√√ÀÚ ¢∂˝√Ìfl¡±1œ ø¬ı¯∏˚˛±Ê√ÀÚ ŒÓ¬ÀÚ ’±À¬ı√Ú ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú± fl¡ø1 ‰¬±¬ı ¬Û±ø1¬ıº [2] øÚø¬ı√±1 ˜”˘…1 ¬ı±¬ı√ ˚±ªÓ¬œ˚˛ ˜”˘…1 øά øά˚ Œ¬ı—fl¡±1 Œ‰¬fl¡ ’±√±˚˛ øÚø√˚˛± ’±À¬ı√Ú øÚø¬ı√± Ê√±ø11 ¬ı±À¬ı ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú± fl¡1± Ú˝√√˚˛º [3] ¤˜ ˝◊√ ¤Â√1 Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈Mê√ ŒÚ±À˝√√±ª± øͬfl¡±√±1¸fl¡À˘ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 Œ˚±·…Ó¬±1 øˆ¬øM√√ ¬Û”1Ì1 ’±ª˙…fl¡œ˚˛ Ó¬Ô…¬Û±øÓ¬ ¬ı±fl¡œ ’±√±˚˛1 ¬ı≈Ê√±¬Û1± ÚÔfl¡± ˙¬ÛÓ¬Ú±˜±1 ∆¸ÀÓ¬ ·“±øÔ ø√¬ı ˘±ø·¬ıº [4] øÚø¬ı√± Ê√±ø11 ’±À¬ı√Ú Ú±fl¡‰¬ Œ˝√√±ª±1 ŒéSÓ¬, øÚø¬ı√±fl¡±1œÊ√ÀÚ øÚø¬ı√±1 ˜”˘… ‚”1±˝◊√ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıº ’ªÀ˙…, øͬfl¡±√±1Ê√ÀÚ øÚø¬ı√± Ê√±ø11 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú Ú±fl¡‰¬ Œ˝√√±ª±1 ¸µˆ¬«Ó¬ ø¬ÛÂ√1 ά◊2‰¬Ó¬1 ’øˆ¬˚ôL±¡ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬ ’Ô«±» ˜≈‡… fl¡±˚«±˘˚˛ ˜≈‡… ’øˆ¬˚ôL± øÂ√˘— ˜G˘- 11 Õ˘ øÚø¬ı√± Ê√±ø11 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“1 ’±À¬ı√Ú Ú±fl¡‰¬ Œ˝√√±ª±1 ¸µˆ¬«Ó¬ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı, ˚±1 ø¸X±ôL ‰”¬Î¬ˇ±ôL ’±1n∏ õ∂À˚±Ê√…fl¡±1œ ’±1n∏ øÚø¬ı√± Ê√±ø1 ŒÚ±À˝√√±ª±1 ¬ı±À¬ı øͬfl¡±√±1Ê√ÀÚ Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 é¬øÓ¬¬Û”1Ì1 √±¬ıœ fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº [5] ά◊¬ÛÀ1±Mê√ ø¬ıÓ¬— Ó¬Ô…¬Û±øÓ¬ ¤˜ ˝◊√ ¤Â√1 Œª¬ıÂ√±˝◊√Ȭ www.mes.gov.in ’±1n∏ ˝◊√øG˚˛±Ú Œ¬∏Cά Ê√±Ì«±˘ÀÓ¬± ά◊¬Û˘t ∆˝√√ÀÂ√º øÚø¬ı√± ’±˝◊√ ¤ ¤Ù¬ άø¬ıvά◊-2162 1 ¸•Û”Ì« Ê√±ÚÚœ ’±1n∏ Ó¬±ø˘fl¡±ˆ¬≈øMê√1 øˆ¬øM√√ ¤˜ ˝◊√ ¤Â√1 ¸fl¡À˘± fl¡±˚«±˘˚˛ ’±1n∏ ¤˜ ˝◊√ ¤Â√1 Œª¬ıÂ√±˝◊√ȬÀÓ¬± ά◊¬Û˘t ∆˝√√ÀÂ√º DAVP 10102/11/1353/1213

øÚ˘±˜ Ê√±ÚÚœ ø¬ı:±Ú ’±1n∏ õ∂˚≈øMê√ ¸=±˘fl¡±˘˚˛1 øÚ•ß Î¬◊ø~ø‡Ó¬ ¬ı±˝√√Ú ≈√‡Ú øÚ˘±˜À˚±À· ø¬ıSêœ1 ¬ı±À¬ı Œ˘±ª± ø¸X±ôL ’Ú≈¸ø1 ’˝√√± ˝◊√—1±Ê√œ 3˚9˚2012 Ó¬±ø1À‡ ø¬ı˚˛ø˘ 2 [≈√˝◊√] ¬ıÊ√±Ó¬ ˜≈fl¡ø˘Õfl¡ ά±fl¡ ¬ı…ª¶ö±À1 øÚ˘±˜ fl¡1± ˝√√í¬ıº ˝◊√26≈√fl¡ ŒSêÓ¬±¸fl¡˘fl¡ ˚Ô± ¸˜˚˛1 ¬Û”À¬ı« ¸=±˘fl¡±˘˚˛1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ά±fl¡Ó¬ ˆ¬±· ˘í¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√ÀÚ±ª± ˝√√í˘º ά±fl¡1 ’ôLÓ¬ ø˚ ŒSêÓ¬±˝◊√ ¬ı±˝√√Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı ŒÓ¬À‡ÀÓ¬ ά±fl¡ ˜”˘…1 ¸fl¡À˘± ÒÚ Ú·√ ø˝√√‰¬±À¬Û ’±√±˚˛ ø√À˝√√ ·±Î¬ˇœ‡Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı, ’Ú…Ô± ŒÓ¬›“1 ά±fl¡ ˜”˘… ¢∂˝√ÌÀ˚±·… Ú˝√í¬ı ’±1n∏ ¬Û1ªÓ«¬œ ¶ö±Úõ∂±5 ŒSêÓ¬±˝◊√ Ú·√ ÒÚ ’±√±˚˛ ø√ ·±Î¬ˇœ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√í¬ı, ÒÚ±À√˙ [Œ‰¬fl¡]À˚±À· ÒÚ Œ˘±ª± Ú˝√√í¬ıº ·±Î¬ˇœ ¬Û±›Ó¬±˝◊√ ¬Û1ªÓ«¬œ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ø¬ıˆ¬±·1 ¬Û?œ˚˛Ú øÚÀÊ√ fl¡ø1 ˘í¬ıº ‰¬1fl¡±1œ fl¡˜«‰¬±1œÀ˚˛ øÚ˘±˜Ó¬ ˆ¬±· ˘í¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº ά◊À~‡ Ô±Àfl¡ Œ˚ ά±fl¡1 ¬Û”À¬ı« ¬ı±˝√√Ú ≈√‡Ú ‰¬±¬ı ø¬ı‰¬±ø1À˘ ¸=±˘fl¡±˘˚˛1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ‰¬±¬ı ¬Û±ø1¬ıº øÚ˘±˜ fl¡ø1¬ı ˘·± ¬ı±˝√√Ú ≈√‡Ú1 ø¬ıª1Ì – [1] ˜±1n∏øÓ¬ Ê√œ¬Ûø‰¬ fl¡øÍ¬Ú Œ√˝√± ¬Û?œ˚˛Ú Ú— ¤ ¤Â√-25-8550º øÚÒ«±ø1Ó¬ ¸¬ı«øÚ•ß ˜”˘… - 15,000.00 [Œ¬Û±g1 ˝√√±Ê√±1] Ȭfl¡±º [2] ˜±1n∏øÓ¬ Ê√œ¬Ûø‰¬ fl¡øÍ¬Ú Œ√˝√± ¬Û?œ˚˛Ú Ú— ¤ ¤Â√-01-9528º øÚÒ«±ø1Ó¬ ¸¬ı«øÚ•ß ˜”˘… - 12000.00 [¬ı±1 ˝√√±Ê√±1] Ȭfl¡±º ¶§±˚ ¸=±˘fl¡, ø¬ı:±Ú › õ∂˚≈øMê√ ’¸˜ Ê√Ú¸—À˚±·˚1516˚12 ø√Â√¬Û≈1 ––– &ª±˝√√±È¬œ- 6

›˘±˘ ›˘±˘ ›˘±˘ ø¬ı√…±Ô«œ1 2013 ‰¬Ú1 HSLC Exam. 1 ¬ı±À¬ı Last Month Preparation & H.S. Final Exam. 1 ¬ı±À¬ı Questions & Answers Bank, 85 ¬Û1± 90% COMMON ¸y±¬ı… øÚø(Ó¬ õ∂Àùü±M√√1 Class-V to XII ∆˘Àfl¡ Guide & Model Question & HS 1st year Question Bank ’¸˜1 ¸fl¡À˘± øfl¡Ó¬±¬Û1 ø¬ı¬Û̜Ӭ ¬Û±¬ıº

B.B. Publications, Contact : NECT, Ghy, Ph. : 98647 05008

Ȭ±È¬± Œ˜øÊ√fl¡1 ‡≈µ±Ó¬ ø˙q1 ˜‘Ó≈¬… Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ∆˜1±¬ı±1œ, 25 ’±·©Ü – ˜ø1·“±› øÊ√˘±1 ∆˜1±¬ı±1œ ’±1鬜 øÚÀª˙1 ’ôL·«Ó¬ ˙&Ú¬ı±˝√√œ ·“±ªÓ¬ ’±øÊ√ ’±À¬ıø˘ ¬Û“±‰¬ ¬ıÊ√±Ó¬ ˜ø1·“±›-∆˜1±¬ı±1œ ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ¬ÛÔÓ¬ ¤‡Ú ÚÓ≈¬Ú Ú•§1ø¬ı˝√√œÚ ·±Î¬ˇœÀ˚˛ ‡≈øµ›ª±1 Ù¬˘Ó¬ ’±Ú±1n∏˘ ˝◊√Â√˘±˜1 [11] øÔÓ¬±ÀÓ¬ ˜‘Ó≈¬… ˝√√˚˛º

MILITARY ENGINEER SERVICES Commander Works Engineer (AF) Jorhat-05, on behalf of President of India invites applications by 31 Aug 2012 from the eligibile MES enlisted and unlisted contractors working with other Govt. Department meeting eligibility criteria as given under for issue of tender of under mentioned works: Name of Work

Provision of Furniture for RSP Pilots and Provn of Almirah Steel for Training Wing and Locker bed side for Trainees at AFS Jorhat under GE (AF) Jorhat

Estimated Cost of Work:

Rs.8.09 LAKHS (At par market)

Completion Period:

05 MONTHS. Amount of Earnest Money for Con- Rs.16,180/- in the form of CALL DEPOSIT RECEIPT from any Scheduled Bank. BGB tractors not enlisted with MES: not acceptable. Cost of Tender Elgibility Critera: (a) For MES enlisted contractors (b) For other Contractors

Date of issue of Tender:

Rs. 500.00 in the form of DD/BANKERS CHEQUE from any Scheduled Bank in favour of GE (AF) Jorhat CLASS -E; CATEGORY ‘d(i) & SSD Rs. 50,000.00 Meeting enlistment criteria of MES as under :i) Satisfactorily completed three works costing not less than Rs. 7.50 lakhs Or ii) Two works costing not less than Rs. 10.00 Lakhs Or iii) One work costing not less than Rs. 20.00 Lakhs iv) Average annual turnover for last two consecutive years shall not be less than Rs. 25.00 Lakhs. v) Solvent upto Rs. 10.00 Lakhs or Financially sound for engagement upto Rs. 25.00 Lakhs vii) Adequate T&P viii) No Recovery outstanding in Govt. Deptt (in the form of affidavit) On or after 01 Sep 2012

Date of Receipt of Tender On or after 21 Sep 2012 Notes: 1. Application not accompanied by requisite value DD/Bankers Cheque towards Cost of Tender shall not be considered for issue of tender. 2. Contractors not enlisted with MES will be required to enclose necessary documents to prove their eligibility as given above including affidavit for no recovery outstanding. 3. In case of rejection of application for issue of Tender, the applicant shall be refunded the cost of tender. However, Contractor may appeal to NEXT HIGHER ENGINEER AUTHORITY i.e Chief Engineer (AF) Shillong Zone for rejection of his application for issue of tender whose decision shall be final and binding and contractor shall not be entitled to any compensations what so ever for non issue of tender. 4. The above details are also available on MES website www.mes.gov.in. and India Trade Journal. Full notice of tender IAFW - 2162 & Enlistment Criteria is available in all Offices of MES and also on MES website. 80021/Advt/614/E8 dt. 08Aug 2012

ŒÓ¬›“1 ¬Ûø1˚˛±À˘ ¬ı±Ò± õ∂√±Ú fl¡À1“±ÀÓ¬˝◊√ ˝√√1˜≈Ê√ ’±1n∏ ŒÓ¬›“ ¸˝√√À˚±·œÀfl¡˝◊√Ê√ÀÚ ˝√√±Ó¬Ó¬ ∆˘ Œ˚±ª± Œ‰¬±fl¡± ’¶aÀ1 Ù¬ø1√ ’±˘œ ’±1n∏ ŒÓ¬›“1 ¬Ûø1˚˛±˘1 ’±Ú Œfl¡√¬ı±Ê√ÚÀfl¡± ’±Sê˜Ì fl¡1±Ó¬ Ù¬ø1√ ’±˘œ øÔÓ¬±ÀÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ’±Sê˜ÚÓ¬ Ù¬ø1√1 ¬Û≈S UÀÂ√˝◊√Ú ’±˘œ, ¬ÛPœ ˜ÀÚ±ª±1 Œ¬ı·˜, ˜≈Mê√±1 UÀÂ√˝◊√Ú, ’±fl¡Ó¬1 UÀÂ√˝◊√Ú &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ∆˝√√ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸±ÒœÚ ˝√√í¬ı ˘·± ˝√√˚˛º ‚Ȭڱ ¸—Sê±ôLÓ¬ ˜‘Ó¬fl¡1 ¬Ûø1˚˛±À˘ Ê≈√1œ˚˛± ’±1鬜 Ô±Ú±Ó¬ 243˚12 Ú•§1Ó¬ ¤fl¡ Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡ø1ÀÂ√º

Ù≈¬˘&ø1Ó¬ ≈√‚«È¬Ú±, ’±˝√√Ó¬ 1

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, 1˝√√±, 25 ’±·©Ü – 1˝√√± ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Ù≈¬˘&ø1Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ õ∂±˚˛ ¬Û“±‰¬ ¬ıÊ√±Ó¬ ¸—‚øȬӬ ¤fl¡ ¬ÛÔ ≈√‚È« ¬Ú±Ó¬ ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡ &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º õ∂±5 Ó¬Ô… ˜ÀÓ¬, ¬Ûø(˜ ˙±˘˜1±1 ¶ö±Úœ˚˛ ¸˜±Ê√fl¡˜«œ ¬ı±¬ı≈˘ ˝√√œ1± [65] Ú±˜1 ¬ı…øMê√Ê√ÀÚ ’±øÊ√ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸±5±ø˝√√fl¡ ˙øÚ¬ı1œ˚˛± ¬ıÊ√±1Õ˘ ∆· ˙±fl¡¬Û±‰¬ø˘ Sê˚˛ fl¡ø1 ‚1Õ˘ ’±ø˝√√¬ıÕ˘ 37Ú— 1±©Üœ™ ˚˛ ‚±˝◊√¬ÛÔÀȬ± ¬Û±1 ˝√√í¬ı ÒÀ1“±ÀÓ¬˝◊√ Ú·“±ª1¬Û1± &ª±˝√√±È¬œ ’øˆ¬˜≈‡œ ¤ ¤Â√-07 ˝◊√-3333 Ú•§11 ¤‡Ú ·±Î¬ˇœÀ˚˛ ‡≈µ± ˜1±Ó¬ øÂ√øfl¡øȬ ¬ÛÀ1º Ó¬Ó¬±ø˘Àfl¡ ¶ö±Úœ˚˛ Œ˘±Àfl¡ ’±˝√√Ó¬ ¬ı…øMê√Ê√Úfl¡ Ú·“±› ’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º ‚Ȭڱ ¸—‚øȬӬ fl¡ø1 ·±Î¬ˇœ‡Ú ¬Û˘±˚˛Ú fl¡À1 ˚ø√› ø¬ÛÂ√Ó¬ 1˝√√± ’±1鬜À˚˛ ·±Î¬ˇœ‡Ú Ê√s fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, 1˝√√±1 ˜±Ê√˜øÊ√˚˛±Ó¬ ά◊√„√œ˚˛± ·1n∏1 ¬ı±À¬ı˝◊√ øÚ˙± ≈√‚«È¬Ú± ¬ı‘øX ˝√√í¬ıÕ˘ Òø1ÀÂ√º 1˝√√±1 ·Î¬ˇ˜±ø1, 1˝√√± ÚÓ≈¬Ú ‰¬±ø1’±ø˘Ó¬ ˙Ó¬±øÒfl¡ ά◊√„√œ˚˛± ·1n∏ 1±©Ü™œ˚˛ ¬ÛÔÓ¬ øÚ˙± ‚”ø1 Ù≈¬1±Ó¬ ˚±Ú-Ê“√Ȭ1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛ ’±1n∏ ≈√‚«È¬Ú± ¸—‚øȬӬ ˝√√˚˛º

øÒ— ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ‰≈¬ø1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, øÒ—, 25 ’±·©Ü√ – ’±1鬜1 ŒÙ“¬±À¬Û±˘± øÚ1±¬ÛM√√± ¬ı…ª¶ö±ÀȬ±fl¡ Œˆ¬„≈√‰¬±ø˘ fl¡ø1 ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ¤øÓ¬˚˛± øÚÀӬà øÒ— ’±1n∏ ˝◊√˚˛±1 “√±øÓ¬fl¡±¯∏1œ˚˛± ’=˘¸˜”˝√Ó¬ Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡ˆ¬±Àª ¸—‚øȬӬ fl¡ø1¬ıÕ˘ Òø1ÀÂ√ ‰≈¬ø1, άfl¡±˝◊√øÓ¬, ˝√√Ó¬…±, ˘≈FÚ ’±ø√1 √À1 Œfl¡Ó¬À¬ı±1 ’¸±˜±øÊ√fl¡ fl¡±˚«fl¡˘±¬Ûº ˚±1 ¬ı±À¬ı Ê√œªÚ ’±1n∏ ¸•ÛøM√√1 øÚ1±¬ÛM√√±˝√√œÚÓ¬±Ó¬ ˆ¬≈ø·¬ı ˘·±Ó¬ ¬Ûø1ÀÂ√ ¸˜¢∂ ’=˘¬ı±¸œº qfl≈¡1¬ı±À1 øÚ˙± øÒ— ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛1 ≈√ª±1 ˆ¬±ø„√√ ≈√Ȭ±Õfl¡ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ŒÂ√Ȭ ‰≈¬ø1 fl¡ø1 øÚ˚˛± ‚Ȭڱ˝◊√ ¸˜¢∂ ’=˘ÀȬ±ÀÓ¬ Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡…, øÒ— ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛1¬Û1±˝◊√ ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ≈√‡ÚÕfl¡ ø‰¬ø˘— ŒÙ¬Ú ‰≈¬ø1 fl¡ø1 øÚ˚˛±1 ≈√˜±˝√√ ¬Û±1 ŒÚÃ˝√√›“ÀÓ¬˝◊√ ¬Û≈Ú1 Òø1Sœ õ∂ÀÊ√"√1 ≈√Ȭ±Õfl¡ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ‰≈¬ø1 Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ˝◊√ ’=˘ÀȬ±Ó¬ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛±1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º ¶úÓ¬«¬ı… Œ˚ øÒ— Ô±Ú±1¬Û1± ˜±S 50 ø˜È¬±1 øÚ˘·ÀÓ¬ ’ªø¶öÓ¬ øÒ— ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ≈√˜±˝√√1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ≈√¬ı±1Õfl¡ ‰≈¬ø1 Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ˝◊√ øÒ— ’±1鬜1 ŒÙ“¬±À¬Û±˘± øÚ1±¬ÛM√√± ¬ı…ª¶ö±ÀȬ± ø¡ZÓ¬œ˚˛¬ı±11 ¬ı±À¬ı õ∂˜±Ì ˝√√˚˛º ˝◊√Ù¬±À˘, ¤˝◊√ ‚Ȭڱ ¸—Sê±ôLÓ¬ øÒ— ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛± fl¡±˚«±˘˚˛1¬Û1± ø√˚˛± ¤Ê√±˝√√±11 øˆ¬øM√√Ó¬ øÒ— ’±1鬜À˚˛ Ó¬√ôL ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√ ˚ø√› ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡Àfl¡± fl¡1±˚˛M√ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ¶úÓ«¬¬ı… Œ˚ øÒ— ’=˘Ó¬ ø¬ı·Ó¬ øfl¡Â≈√ø√Ú Òø1 S꘱» ¬ı‘øX ¬Û±¬ıÕ˘ Ò1± ¤ÀÚÒ1Ì1 ’¸±˜±øÊ√fl¡ fl¡±˚«fl¡˘±¬Ûfl¡ ∆˘ ø‰¬øôLÓ¬ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ øÒ„√√1 ¸À‰¬Ó¬Ú ˜˝√√˘º

¸—‚¯∏«Ê√Ê«√1 ¤À˘fl¡±Ó¬ ‰¬±˝◊√Àfl¡À˘À1 fl¡±fl¡Ó¬ ø¬ıSêœ ˝√√fl¡±1 fl¡˜˘ √M√1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Â√±˘±fl¡±øȬ, 25 ’±·©Ü – ˝√√Ó¬…±, ’¬Û˝√√1Ì, ÒÚ √±¬ıœ, Œ·±á¬œ ¸—‚¯∏« ’±ø√À1 Ê√Ê«√ø1Ó¬ ‰¬1˜ øÚ1±¬ÛM√√±˝√√œÚÓ¬±1 ˜±ÀÊ√À1√ ∆√øÚfl¡ fl¡˜ ¬ÛÀ鬛 ø¬ı˙ øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ’øÓ¬Sê˜ fl¡ø1 ¤fl¡±—˙ ¬ÛϬˇ≈Õª ¢∂±˝√√fl¡fl¡ ‚À1 ‚À1 ∆· ¬ı±Ó¬ø1 fl¡±fl¡Ó¬ Œ˚±·±Ú Òø1 Ê√Úøõ∂˚˛Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı±¸≈·“±› øÚª±¸œ ¤Ê√Ú Œ˘±Àfl¡º fl¡˜˘ √M√ Ú±˜1 42 ¬ıÂ√1œ˚˛± Œ˘±fl¡Ê√ÀÚ øÚÀӬà ¬Û≈ª± fl¡±fl¡Ó¬1 ¤ÀÊ√kœ ά◊Xª Œ©Ü±11¬Û1± ø¬ıøˆ¬iß ∆√øÚfl¡ fl¡±fl¡Ó¬1 ά◊¬Ûø1 øÓ¬øÚø√Úœ˚˛±, ¸±5±ø˝√√fl¡ fl¡±fl¡Ó¬ ∆˘ ‰¬±˝◊√Àfl¡˘ ‰¬˘±˝◊√ ¬ı±¸≈·“±› ‰¬˝√√11¬Û1± ø¬ı˙ øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ’“±Ó¬1Ó¬ ·1n∏ˆ¬±¯∏± Ú±À˜ ͬ±˝◊√Ó¬ ∆· ‰¬±˝◊√Àfl¡˘ Œ˜1±˜øÓ¬ ’±1n∏ fl¡±fl¡Ó¬ ø¬ıSêœ1 fl¡±˜ ¤Àfl¡˘À· fl¡À1º ø˘‡±-¬ÛϬˇ± ÚÊ√Ú± ’Ô‰¬ ’¸˜œ˚˛±, ¬ı±—˘±, ø˝√√µœ, ¬ıÀάˇ±, ŒÚ¬Û±˘œ, ‰¬±›Ó¬±˘œ ˆ¬±¯∏± ¸˘¸ø˘˚˛±Õfl¡ fl¡í¬ı ¬Û1± Œ˘±fl¡Ê√Úfl¡ ’±1鬜, Œ¸Ú± ŒÊ√±ª±Ú ’Ô¬ı± ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ˝√√±1±˙±øô¶ ˚±ÀÓ¬ Úfl¡À1 Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ‰¬±˝◊√Àfl¡˘1 ’±·Ó¬ ά±„√√1 ά±„√√1 ’±‡À1À1 Œõ∂Â√ ø˘ø‡ Œ˚±ª± ¤˜±˝√√ Òø1 Œ·±á¬œ ¸—‚¯∏«Ó¬ ’±Sê±ôL ’=˘1 ‰≈¬Àfl¡ Œfl¡±ÀÌ øÚˆ¬«À˚˛ ‚”ø1 fl¡±fl¡Ó¬ ø¬ıSêœ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º Œ·±ÀȬ˝◊√ ø√ÚÀȬ± ·1n∏ˆ¬±¯∏±Ó¬ ‰¬±˝◊√Àfl¡˘ Œ˜1±˜øÓ¬1 fl¡±˜ fl¡ø1 Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± øÚ˙± Ú¬ıÊ√±ÀÓ¬± ¸±g… ’±˝◊√Ú1 ˜±Ê√ÀÓ¬± ø¬ı˙ øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ’øÓ¬Sê˜ fl¡ø1 ¬ı±¸≈·“±ªÕ˘ ’±À˝√√º

¬ıÀfl¡±Ó¬ Ȭ±È¬± øά ’±˝◊√¬ı±˝◊√fl¡1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ¸—‚¯∏« Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ıÀfl¡±, 25 ’±·©Ü√ – fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ¬ıÀfl¡± ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Œfl¡µ≈&ø1 37Ú— 1±©Ü™œ˚˛ ‚±˝◊√¬ÛÔÓ¬ ’±øÊ√ ø¬ı˚˛ø˘ 1 ¬ıÊ√±Ó¬ Ȭ±È¬± øά ’±˝◊√ ’±1n∏ ¬ı±˝◊√fl¡1 ˜≈‡±˜≈‡œ ¸—‚¯∏«Ó¬ ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡ &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º õ∂±5 Ó¬Ô… ˜ÀÓ¬, Ú·“±› øÊ√˘±1¬Û1± ˜ÀÚ±˝√√1 ø¸— [37] Ú±˜1 ¬ı…øMê√Ê√ÀÚ Ú•§1ø¬ı˝√√œÚ 135 ø‰¬ ø‰¬ ¬Û±˘ƒÂ√±1 ¬ı±˝◊√fl¡À1 ¬Ûø(˜¬ı—·Õ˘ ’±ø˝√√ Ô±Àfl“¡±ÀÓ¬ ¬ıÀfl¡±Ó¬ ¤˜ ¤˘-04 ¤-9771 Ú•§11 Ȭ±È¬± øά ’±˝◊√‡ÀÚ ¸—Àfl¡Ó¬ø¬ı˝√√œÚˆ¬±Àª 37Ú— 1±©Üœ™ ˚˛ ‚±˝◊√¬ÛÔÓ¬ ‚”1±˝◊√ Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ ˜≈‡±˜≈‡œ ¸—‚¯∏Ó« ¬ ˝√√˚º˛ ¬ı±˝◊√fl¡ ’±À1±˝√√œÊ√Úfl¡ ¬ıÀfl¡±Ó¬ õ∂±Ôø˜fl¡ ø‰¬øfl¡»¸± fl¡1±˝◊√ ά◊iÓß ¬ ø‰¬øfl¡»¸±1 ¬ı±À¬ı &ª±˝√√±È¬œ ø‰¬øfl¡»¸± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º

Ú±øÊ√1±Ó¬ ¬Û≈1n∏¯∏ øÚ˚«±Ó¬Ú – ¬ÛPœ1 ˆ¬≈ª± Œ·±‰¬1Ó¬ 1„√√±‚1Ó¬ ˚≈ªfl¡ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, Ú±øÊ√1±, 25 ’±·©Ü – ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«Ó¬ ·±˝√√«¶ö… ø˝√√—¸± õ∂øÓ¬À1±Ò ’±˝◊√Ú-2005 õ∂ªÓ«¬Ú fl¡1±1 ø¬ÛÂ√À1¬Û1± Œfl¡±ÀÚ± Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Ûé¬1 ’Ú±fl¡±—øé¬Ó¬ ’±1n∏ ¬’¬ı±ø=Ó¬ ά◊‰¬Ó¬øÚÓ¬ ¬ı‘øX Œ¬Û±ª± ¶§±˜œ-¶aœ1 ¸±Ò±1Ì ·‘˝√fl¡µ˘ ¤fl¡±—˙ ¸≈À˚±· ¸g±Úœ ¬ı…øMê√ ’±1n∏ Œfl¡±ÀÚ± ·Í¬Ú˜”˘fl¡ fl¡±˜1 ÚÊœ1 ÚÔfl¡± Ó¬Ô±fl¡øÔÓ¬ ˜ø˝√√˘± ¸—·Í¬ÀÚ ¬ı‘øM√√ 1+À¬Û Œ˘±ª±1 ‚Ȭڱ˝◊√ õ∂øÓ¬øSê˚˛±1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√ Ú±øÊ√1± ’=˘Ó¬º ¤˝◊√ ’±˝◊√Ú1 ˆ¬œøÓ¬ õ∂√˙«ÀÌÀ1 ¬ıU Œé¬SÀÓ¬˝◊√ ˙±1œø1fl¡ ’±1n∏ ˜±Úø¸fl¡ øÚ˚«±Ó¬Ú1 ˆ¬˚˛ Œ√‡≈ª±˝◊√ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¤fl¡±—˙ ¬Û≈1n∏¯∏ øÚ˚«±Ó¬Ú1 ’±ø˝√√˘±Ó¬À˝√√ ¬Ûø1ÌÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ ’±˝◊√Ú‡Ú1 ’ÒœÚÓ¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √Gø¬ıøÒ1 498[¤] Ò±1±ÀȬ± ¬Û≈1n∏¯∏ øÚ˚«±Ó¬Ú1 ˝√√±√øÔ˚˛±1Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· ά◊øͬÀÂ√º ˜ø˝√√˘±1 ø¬ı1n∏ÀX ·±˝√√«¶ö… ø˝√√—¸± õ∂øÓ¬À1±Ò1 fl¡±1ÀÌ õ∂̜Ӭ 498[¤] Ò±1±1 ’ÒœÚÓ¬ ¬ÛPœfl¡ Œ˚ÃÓ≈¬fl¡ √±¬ıœ ¬ı± øÚ˚«±Ó¬Ú fl¡1± ¸µˆ¬«Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± Œ˘±fl¡fl¡ Ê√±ø˜Úø¬ı˝√√œÚˆ¬±Àª ’øÚø«√©Üfl¡±˘1 ¬ı±À¬ı ’±È¬fl¡ fl¡1± ˝√√˚˛ ˚ø√› ˝◊√˚˛±1 ’ÒœÚÓ¬ ¬Û?œ˚˛Úfl‘¡Ó¬√ ’øÒfl¡±—˙ Œ·±‰¬À1˝◊√ ’ªÀ˙¯∏Ó¬ ˆ¬≈ª± ¬ı≈ø˘ õ∂øÓ¬¬Ûiß Œ˝√√±ª± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ;˘ôL øÚ√˙«Ú Ú±øÊ√1± ˜˝√√fl≈¡˜±1 Œ·À˘fl¡œ ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Œ√›¬Û±Úœ øȬÙ≈¬fl¡ ’=˘1 ¤Ê√Ú Î¬◊√œ˚˛˜±Ú ˚≈ªfl¡fl¡ ¤˝◊√ ’±˝◊√Ú1 ά◊Mê√ Ò±1±1 ’ÒœÚÓ¬ fl¡±ø˘ ø˙ª¸±·1 øÊ√˘± 1„√√±‚11 ’±˘˝√√œ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ˝◊√ ’=˘ÀȬ±Ó¬ ø¬ı1+¬Û õ∂øÓ¬øSê˚˛± ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ Œ·À˘fl¡œ ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Œ√›¬Û±Úœ øȬÙ≈¬fl¡1 ˘≈fl¡˜±Ú ’±˘œ1 ¬Û≈S Ó¬Ô± ’=˘ÀȬ±1 ¸1¬ı1˝√√œ ˚≈ªfl¡ ¬ı±¬ı≈˘ ’±˘œÀ˚˛ ˝◊√Â√˘±˜œfl¡ 1œøÓ¬ ’Ú≈¸ø1 1997 ¬ı¯∏«Ó¬ ˝√√±À˘±ª±øȬ— ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Ú±˜øÓ¬

¬ı„√√±˘œ ¬ı1ø‰¬˘±1 ˜fl¡À˘‰¬ ’±˘œ1 fl¡Ú…± ˝◊√˚˛±Ê√ø˜Ú Œ¬ı·˜1 ∆¸ÀÓ¬ ø¬ı¬ı±˝√√¬Û±˙Ó¬ ’±ªX ˝√√˚˛º ø¬ı¬ı±˝√√1 ¸≈√œ‚« 15 ¬ıÂ√À1 ≈√À˚˛± ¬ÛøÓ¬-¬ÛPœ Ó¬Ô± ¬Ûø1˚˛±˘1 ˘·Ó¬ ¶§±ˆ¬±øªfl¡ˆ¬±Àª Ê√œªÚ øÚ¬ı«±˝√√ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º øfl¡c ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 √±•ÛÓ¬… Ê√œªÚÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ¸øÓ¬-¸ôL±Ú ŒÚ±À˝√√±ª±Ó¬ ¬ÛPœ ˝◊√˚˛±Ê√ø˜Ú ’±1n∏ ≈√À˚˛±È¬± ¬Ûø1˚˛±˘À1 ¸ijøÓ¬ ¸±À¬ÛÀé¬ ¬ı±¬ı≈˘ ’±˘œÀ˚˛ Œ˚±ª± 17 Ê≈√˘±˝◊√ Ó¬ ¬ı·œ fl¡±˘µœ Ú±˜1 ˚≈ªÓ¬œ·1±fl¡œfl¡ ¸±˜±øÊ√fl¡ˆ¬±Àª ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ÛPœ1 ˜˚«±√± ø√À˚˛º ¬ı±¬ı≈˘1 ¤˝◊√ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ø¬ı¬ı±˝√√ fl¡±˚«Ó¬ Œ¬ÛÀȬ Œ¬ÛÀȬ ø¬ıÀ1±Òˆ¬±ª ¬Û≈ø˝√√ 1±ø‡ Œ˚±ª± 22 Ê≈√˘±˝◊√Ó¬ ¬ı±¬ı≈˘ ‚1Ó¬ ÚÔfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ ˝◊√˚˛±Ê√ø˜ÀÚ ˙U1-˙±U11 ∆¸ÀÓ¬ ¬ı±fl¡-ø¬ıÓ¬G±Ó¬ ø˘5 ∆˝√√ ˙±UÀªfl¡fl¡ ˙±1œø1fl¡ˆ¬±Àª õ∂˝√±1 fl¡ø1 ’±‚±È¬õ∂±5 fl¡ø1 ø¬ÛÓ‘¬·‘˝√Õ˘ &ø‰¬ ˚±˚˛º 21 ’±·©ÜÓ¬ ˝◊√˚˛±Ê√ø˜ÀÚ ø˙ª¸±·11 øÊ√˘± ˜≈‡… Ú…±ø˚˛fl¡ √G±Òœ˙1 ’±√±˘Ó¬Ó¬ ¶§±˜œ ¬ı±¬ı≈˘ ’±˘œÀ˚˛ Œ˚ÃÓ≈¬fl¡ √±¬ıœ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ˙±1œø1fl¡ˆ¬±Àª øÚ˚«±Ó¬Ú ‰¬˘±˝◊√ ‚11 ¬Û1± Œ‡ø√ ø√˚˛± ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· √±ø‡˘ fl¡À1º ¤˝◊√ ’øˆ¬À˚±·1 øˆ¬øM√√Ó¬ øÊ√˘± ˜≈‡… Ú…±ø˚˛fl¡ √G±Òœ˙1 øÚÀ«˙ ˜À˜« 23 ’±·©ÜÓ¬ øÚ˙± Œ·À˘fl¡œ ’±1鬜 Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚˛± ø¬ıÊ≈√ øfl¡—fl¡1 ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ Œ˚±ª± ’±1鬜1 √À˘ ¬ı±¬ı≈˘fl¡ ‚11 ¬Û1± Œ¢∂5±1 fl¡À1º Œ·À˘fl¡œ1 ’±1鬜À˚˛ ¤øȬ Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡ø1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √Gø¬ıøÒ1 ’ÒœÚÓ¬ Œ¢∂5±1 fl¡ø1 øÊ√˘± ˜≈‡… Ú…±ø˚˛fl¡ √G±Òœ˙1 ’±√±˘Ó¬Ó¬ ˝√√±øÊ√1 fl¡1±˚˛º ’±√±˘ÀÓ¬ ¬ı±¬ı≈˘ ’±˘œfl¡ ŒÊ√í˘Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º ë·±˝√√«¶ö… ø˝√√—¸± õ∂øÓ¬À1±Ò ’±˝◊√ Ú-2005í1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √Gø¬ıøÒ ¸•xøÓ¬ ¬Û≈1n∏¯∏ øÚ˚«±Ó¬Ú1 ˝√√±øÔ˚˛±1Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ Œ˝√√±ª±ÀȬ± ά◊Mê√ ‚Ȭڱ˝◊√ ;˘ôL øÚ√˙«Ú √±ø„√√ Òø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ¸À‰¬Ó¬Ú ˜˝√√À˘º


cmyk

cmyk

˝◊√øÓ¬¬ı±‰¬fl¡ ø‰¬ôL±À1 1n∏ø‰¬¸•Ûiß ¬Û±Í¬fl¡1 ¬ı±À¬ı

ø¬ı˘±¸œ¬Û±1±Ó¬ ’±|˚˛ ø˙ø¬ı1Ó¬ ¬Û≈Ú1 ø˙q1 ˜‘Ó≈¬… Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ı1fl¡±µ±, 25 ’±·©Ü – Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 ø¬ı˘±¸œ¬Û±1± ˜˝√√fl≈¡˜±Ó¬ ø˙ø¬ı1Ó¬ ¬Û≈Ú1 ’±øÊ√ ¤øȬ 7 ¬ıÂ√1œ˚˛± ø˙q1 ;1Ó¬ ’±Sê±ôL ∆˝√√ ˜‘Ó≈¬… Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜˝√√fl≈¡˜±ÀȬ±Ó¬ ˙1̱ԫœ1 ˜‘Ó¬fl¡1 ¸—‡…± 12Ê√ÚÕ˘ ¬ı‘øX ¬Û±À˘º õ∂±5 Ó¬Ô… ˜ÀÓ¬, ˜˝√√fl≈¡˜±ÀȬ±1 Œ¬ı±ª±˘fl¡±˜≈1œ-Œ¸±ÌÀfl¡±¯∏ √±1n∏˘ ά◊˘≈˜ ˜±^±Â√±1 ˙1̱ԫœ ø˙ø¬ı1Ó¬ Œ·±¸“±˝◊√·“±› Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ¬ı±˘±¬Û±1± 2‡G ·“±ª1 ¬ı±ø¸µ± Â√±M√√±1 ’±˘œÀ˚˛ 6 ¬Û‘ᬱӬ

Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱ

26 ’±·©Ü√, Œ√›¬ı±1, 2012 ‰¬Ú, &ª±˝√√±È¬œ, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ

¸—¬ı±√À˜˘Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ¬± ø¬Û ‰¬fÀ˙‡1, ˙øÚ¬ı±À1 &ª±˝√√±È¬œÓ¬

ø1˚˛±-˝√√Ó¬…±fl¡±G

ø¬ıÊ√ڜӬ ≈√Ê√Úfl¡ ŒÊ√í˘Õ˘ Œõ∂1Ì

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ø¬ıÊ√Úœ, 25 ’±·©Ü – ø‰¬1±— øÊ√˘±1 ø¬ıÊ√Úœ Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ fl¡±ª±øȬfl¡± øÚª±¸œ ’øˆ¬˜±Ú… ¸1fl¡±11 ø¡ZÓ¬œ˚˛ fl¡Ú…± ø1˚˛± ¸1fl¡±11 [7] ˝√√Ó¬…±fl¡±G ¸µˆ¬«Ó¬ ’±øÊ√ ’±1鬜À˚˛ 2Ê√Ú ’øˆ¬˚≈Mê√fl¡ ’±È¬fl¡ fl¡ø1 ŒÊ√í˘Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º ’øˆ¬˚≈Mê√¡Z˚˛ SêÀ˜ fl¡±ª±øȬfl¡± øÚª±¸œ ·øÌ 6 ¬Û‘ᬱӬ

fiÀ√…±ø·fl¡ ø¬ıfl¡±˙Ó¬ ø¬ÛÂ√¬Ûø1 ∆1ÀÂ√ ’¸˜/ ˝◊√ øG˚˛±Ú Œ‰¬•§±Â«√ ’¬ıƒ fl¡˜±‰«¬ ¤G ˝◊√ G±ø©Ü™Ê√1 õ∂øÓ¬À¬ı√Ú1 Ó¬Ô… ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – 1±Ê√…1 fiÀ√…±ø·fl¡ ’±1n∏ fl‘¡ø¯∏ ø¬ıfl¡±˙1 ŒÚøÓ¬¬ı±‰¬fl¡ Â√ø¬ı ¤‡Ú Ù≈¬øȬ ά◊øͬÀÂ√ ˝◊√øG˚˛±Ú Œ‰¬•§±Â«√ ’¬ıƒ fl¡˜±‰«¬ ¤G ˝◊√G±ø©Ü™Ê√1 Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± õ∂øÓ¬À¬ı√ÚÓ¬º ˝◊√øG˚˛±Ú Œ‰¬•§±Â«√ ’¬ıƒ fl¡˜±‰«¬ ¤G ˝◊√G±ø©Ü™ÀÊ√ Ê√±˜«±Ú ¸—¶ö± fl¡Ú1±Î¬ ¤Î≈¬Ú≈Àª1 ø©ÜÙ≈¬„√√1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ 2004-05 ¬ı¯∏«1¬Û1± ’±1y fl¡ø1 2011-

ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘Ó¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡fl¡ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ Â√±SÀÚÓ¬±1

Ê√Ú ¸˜Ô«Ú ’±√±˚˛1 Œ‰¬©Ü± ¤Ú ¤˝◊√‰ƒ¬ ø¬Û ø‰¬1

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘, 25 ’±·©Ü√ – Ó¬Ô…Ê√Ú±1 ’øÒfl¡±1 ’±˝◊√Ú1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘1 ¤Ê√Ú ¸±—¬ı±ø√Àfl¡ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘±1 ά◊¬Û±˚˛≈Mê√1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ Ê√ÀÚ±ª± ¤‡Ú ’±À¬ı√Ú Î¬◊ͬ±˝◊√ ˘í¬ı1 ¬ı±À¬ı 24 ’±·©Ü1 ø¬ı˚˛ø˘ ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘ ’±=ø˘fl¡ 6 ¬Û‘ᬱӬ

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬Û±Úœ·“±›, 25 ’±·©Ü√ – ¬ıU ‚±Ó¬õ∂øÓ¬‚±Ó¬1 ’ôLÓ¬ ¤Ú ¤˝◊√‰¬ƒ ø¬Û ø‰¬À˚˛ ¤˝◊√¬ı±1 ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√ Œfl¡Ó¬À¬ı±1 Ê√Úfl¡˘…±Ì˜”˘fl¡ ’“±‰¬øÚº ˜”˘Ó¬– Ú±˜øÚ Œ¸±ªÌø˙ø1 Ê√˘ø¬ı≈√…» õ∂fl¡ä1 ø¬ı1n∏ÀX fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê√ ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬, ’±Â≈√, ˚≈ª-Â√±S ¬Ûø1¯∏√, øȬ ¤˜ ø¬Û Œfl¡, Ȭ±˝◊√ ’±À˝√√±˜ Â√±S ¸Lö±Àfl¡ ’±ø√ fl¡ø1 ¸1n∏-¬ı1 40Ȭ±À1± ’øÒfl¡ ¸—·Í¬ÀÚ ‰¬˘±˝◊√ ’˝√√± Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡ ’±Àµ±˘Ú1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ı±Ò… ∆˝√√ ¤Ú ¤˝◊√‰ƒ¬ ø¬Û ø‰¬ 6 ¬Û‘ᬱӬ

¸±À1·±˜± ’±1n∏ ¸—¶‘®øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ ¸•xœøÓ¬ ø√ª¸ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – ’¸˜Àfl¡ Òø1 Œ√˙1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôLÓ¬ ¸•xøÓ¬ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± ¸—‚¯∏«, ’±˙±øôL1 ¸˜˚˛Ó¬ ˙±øôL1 ¬Ûø1Àª˙ ¸‘ø©Ü1 ά◊ÀVÀ˙… 븱À1·±˜± ¸≈1¬ı±ø˝√√Úœí ’±1n∏ ¸—¶‘®øÓ¬À˚˛ ’˝√√± 29 ’±1n∏ 30 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1ÀÂ√ 6 ¬Û‘ᬱӬ

12 ¬ı¯∏« ¬Û˚«ôL ά◊M√1-¬Û”¬ı1 ’±È¬±˝◊√Àfl¡˝◊√‡Ú 1±Ê√… ¸±˜ø1 fl‘¡ø¯∏, ά◊À√…±· ’±1n∏ Œ¸ª±‡G1 ø¬ıfl¡±˙ ¸µˆ¬«Ó¬ ¤fl¡ ’Ò…˚˛Ú ‰¬˘±˝◊√øÂ√˘º Œ¸˝◊√ ’Ò…˚˛Ú1 Ù¬˘±Ù¬À˘ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±11 √±¬ıœ1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ fl‘¡ø¯∏, ά◊À√…±· ’±1n∏ Œ¸ª±‡G1 Œ˙±‰¬Úœ˚˛ Â√ø¬ı ¤‡ÚÀ˝√√ √±ø„√√ ÒÀ1º õ∂øÓ¬À¬ı√ÚÓ¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ Ó¬Ô… ˜ÀÓ¬, 2004-05

¬ı¯∏«1¬Û1± 2011-12 ¬ı¯∏« ¬Û˚«ôL ’¸˜1 fl‘¡ø¯∏ ø¬ıfl¡±˙1 ˝√√±1 Œfl¡ª˘ 3.7 ˙Ó¬±—˙º ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ ’¸˜ Œfl¡ª˘ Ú±·±À˘G [2.2 ˙Ó¬±—˙] ’±1n∏ Œ˜‚±˘˚˛Ó¬Õfl¡À˝√√ [3 ˙Ó¬±—˙] ’±· ¬ı±øϬˇ ’±ÀÂ√º ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 1±Ê√…Àfl¡˝◊√‡Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ fl‘¡ø¯∏ ø¬ıfl¡±˙Ó¬ ¸¬ı«±øÒfl¡ ’±· ¬ı±øϬˇ ’±ÀÂ√ ø˜ÀÊ√±1±˜ [6.5 ˙Ó¬±—˙]º ¬ı±fl¡œ 6 ¬Û‘ᬱӬ

ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ’øˆ¬À˚±·

¸˜±Ê√ fl¡˘…±ÌÓ¬ ¬ı…˚˛1 ˘é¬… 150 Œfl¡±øȬ

˜…±Ú˜±11¬Û1±› ά◊M√1 ¬Û”¬ıÕ˘ ‰¬ø˘ÀÂ√ ’Ú≈õ∂Àª˙

ø¬ı˝√√±˘œÓ¬ ø¬ı≈√…»¶Û‘©Ü ∆˝√√ øfl¡À˙±11 ˜‘Ó≈¬… ¬ı1¯∏±˝◊√ Ê√œ¬Û±˘ fl¡1± ‚“±˝√√øÚÓ¬ øÚˆ¬«À˚˛ ø¬ı‰¬1Ì ¬ıÚ1œ˚˛± ˜í˝√√1, fl¡±øÊ√1„√√±1 ¤˝◊√ ‘√˙… ˙øÚ¬ı±11

¸»fl¡±11 ‡ø1 ’±øÚ¬ıÕ˘ ∆· õ∂±Ì ·í˘ ‡≈1±fl¡1

∆¬ıͬ±˘±—Â√íÓ¬ ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ¬ı·1±À˘ ˜í¬ı±˝◊√˘ Ȭ±ª±1

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ø¬ı˝√√±˘œ, 25 ’±·©Ü – ø¬ı˝√√±˘œ1 ¬ı1·±— ’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ’Ҝڶö ¬ı1ˆ¬œ˘ ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬√±1 õ∂Àª˙ ¬ÛÔ Ó¬Ô± ø¬ı˝√√±˘œ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛Õ˘ Œ˚±ª± ¤Ê√Ú øfl¡À˙±1 Œ˚±ª± øÚ˙± ø¬ı√≈…»¶Û‘©Ü ∆˝√√ ˜Ó≈¬… Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ˝◊√ ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√º õ∂±5 ¬ı±Ó¬ø1˜ÀÓ¬, 1±øÓ¬˚˛± ¬ı±ø51 Œ¯∏±~ ¬ıÂ√1œ˚˛± ¬Û≈S ’1n∏Ì ¬ı±ø5À˚˛ fl¡±ø˘ 6 ¬Û‘ᬱӬ

ø1˘±À˚˛k1 Ȭ±ª±1 ¶ö±¬ÛÚ fl¡À1º õ∂±˚˛ ¬ı±1 ˘±‡ Ȭfl¡± ¬ı…˚˛ ¸±À¬ÛÀé¬ ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± Ȭ±ª±1ÀȬ±1 øÚ˜«±Ì ¸•Û”Ì« Œ˝√√±ª±1 ≈√ø√Ú1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œÀ˚˛ Œfl¡Ã˙À˘À1 Ȭ±ª±1ÀȬ± ¬ı·1±˝◊√ øfl¡Â≈√ ’—˙ øÚ˙±1 ˆ¬±·Ó¬ ∆˘ ˚±˚˛º ‚Ȭڱ ¸—Sê±ôLÓ¬ ’±1鬜À˚˛ Ó¬√ôL ’±1y fl¡ø1ÀÂ√ ˚ø√› ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ Œfl¡±ÀÚ±À˘±fl¡Àfl¡ fl¡1±˚˛M√ 6 ¬Û‘ᬱӬ

’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬1 Â√±S-Â√±SœÕ˘ Ê√˘¬Û±øÚ

Œ¬ı—fl¡ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ ‡≈ø˘¬ıÕ˘ ∆· ’±˙±Ó¬ Œ‰“¬‰¬±¬Û±Úœ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ˜±Ò¬Û≈1, 25 ’±·©Ü√ – ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬1 Â√±S-Â√±Sœ1 ’Ò…˚˛Ú1 ¬ı±À¬ı› Œfl¡fœ˚˛-1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 ¬ıÂ√ø1 ˝√±√Ê√±1 ˝√±√Ê√±1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ’±¬ı∞I◊Ú ø√ÀÂ√ ˚ø√› ¤fl¡±—˙ ‰¬1fl¡±1œ ’±À˜±˘±-ø¬ı¯∏˚˛± fl¡˜«‰¬±1œ1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ¬Ûø1 ’±“‰¬øÚ¸˜”˝√ õ∂˝√¸ÚÓ¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º õ∂±5 ¬‡¬ı1 ˜ÀÓ¬, ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬ fl¡˘…±Ì ø¬ıˆ¬±À· 2011-12 ¬ı¯∏«1 ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬1 Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘1 Ê√˘¬Û±øÚ Œ˜±fl¡˘±˝◊√ ø√ÀÂ√º ¤˝◊√Àé SÓ¬ ˜±Ò…ø˜fl¡ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ’Ò…˚˛Ú1Ó¬ Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘1 ø¬ıÀ˙¯∏ ’¸≈ø¬ıÒ± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º øfl¡c õ∂±Ôø˜fl¡ ’±1n∏ ά◊2‰¬ õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ’Ò…˚˛Ú1Ó¬ 6 ¬Û‘ᬱӬ

‰¬±˜&ø1Ó¬ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœfl¡ ≈√¬ı‘«M√1 ’±Sê˜Ì Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, ‰¬±˜&ø1, 25 ’±·©Ü – Ú·“±› øÊ√˘±1 ‰¬±˜&ø1 Ô±Ú±1¬Û1± ˜±S 1 øfl¡.ø˜. øÚ˘·1 ‰¬±˜&ø1-fl≈¡1n∏ª±¬ı±˝√√œ ¸—À˚±·œ ¬ÛÔÓ¬ fl¡±ø˘ ¤√˘ ’ø‰¬Ú±Mê√ ≈√¬ı‘«M√1 ’±Sê˜Ì1 ˘é¬… ˝√√˚˛ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœº øÚ˙± õ∂±˚˛ ŒÎ¬1 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸—‚øȬӬ ¤˝◊√ ‚Ȭڱfl¡ Œfl¡f fl¡ø1 ’=˘ÀȬ±Ó¬ ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√ Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1º ≈√¬ı‘«M√1 √˘ÀȬ±Àª &˘œ‰¬±˘Ú±À1 fl¡1± ’±Sê˜Ì1 ¤˝◊√ ‚ȬڱӬ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¤Ê√Ú ¸√¸… &˘œø¬ıX ∆˝√√ ’±˝Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ fl¡Ô˜ø¬Û 1鬱 ¬ÛÀ1 ≈√Ê√Úº õ∂±5 ¬ı±Ó¬ø1 ˜ÀÓ¬ ˜È¬1 ‰¬±˝◊√Àfl¡˘Ó¬ ’˝√√± ≈√¬ı‘«M√1 Ò±1±¸±1 &˘œ‰¬±˘Ú±Ó¬ ‰¬±˜&ø1 øÓ¬øÚ’±ø˘1 õ∂¸iß ¬ı1± [38] Ú±˜1 ˚≈ªfl¡Ê√Ú ’±˝√√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ˘ø˘Ó¬ ¬ı1± [45] ’±1n∏ 1∞I◊≈ 1±Ê√À‡±ª± [45] Ú±˜1 ’±Ú ≈√Ê√Ú ¬ı…øMê√ fl¡Ô˜ø¬Û 1鬱 6 ¬Û‘ᬱӬ

≈√¬ı‘«M√1 ’±Sê˜ÌÓ¬ ’±˝√√Ó¬ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¸√¸…Ê√Ú, ‰¬±˜&ø1Ó¬

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ∆¬ıͬ±˘±—Â√í, 25 ’±·©Ü√ – ˝√√±˜À1Ú ˜˝√√fl≈¡˜±1 ∆¬ıͬ±˘±—Â√í Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Œ˘À„√√1œÓ¬ Ôfl¡± ¤È¬± ˜í¬ı±˝◊√˘ Ȭ±ª±1 ‰¬±ø1Ȭ± ¬Û©ÜÓ¬ ≈©‘®øÓ¬fl¡±1œÀ˚˛ 1±˚˛±¸øÚfl¡ ^¬ı… ’±1n∏ Œ˝√√fl¡‰≈¬ Œ¬ıvάÀ1 fl¡±øȬ Œ¬Û˘±˝◊√ ø√˚˛± ‚Ȭڱ˝◊√ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛±1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Ê√±øÚ¬ı¬Û1± ˜ÀÓ¬ ˜˝√√±˘é¬œ Ú±˜1 Œfl¡±•Û±ÚœÀȬ±Àª Œ˘À„√√1œÓ¬ ¤È¬±

Ú·“±ªÓ¬ ’¶aÒ±1œ ˚≈ªÀfl¡ fl¡±øϬˇ øÚÀ˘ ¸±—¬ı±ø√fl¡1 Œfl¡À˜1±, ˜È¬1 ‰¬±˝◊√Àfl¡˘ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, Ú·“±›, 25 ’±·©Ü – Ú·“±ªÓ¬ ¤øÓ¬˚˛± ’¶aÒ±1œ ˚≈ªfl¡1 øȬø‚˘ø‚˘øÚº ’Õ¬ıÒ ’¶aÀ1 ¸¬ı«¸±Ò±1Ìfl¡ ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ˆ¬±¬ı≈øfl¡À1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ ˘≈Ȭ¬Û±Ó¬ ‰¬˘±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ’±1鬜À˚˛ ≈√¬ı‘«M√fl¡ fl¡1±˚˛M√ fl¡1±Ó¬ ¬ı…Ô« ∆˝√√ÀÂ√º ¤ÀÚ ¤fl¡±øÒfl¡ ‚Ȭڱ1 ˜±Ê√ÀÓ¬ fl¡±ø˘ ¤Ê√Ú ¸—¬ı±√fl¡˜«œ ≈√¬ı‘«M√1 fl¡¬ı˘Ó¬ ¬ÛÀ1º øÚά◊Ê√ Ȭ±˝◊√˜ ’¸˜ Ú±˜1 ŒÂ√ÀȬ˘±˝◊√Ȭ Œ‰¬ÀÚ˘ÀȬ±1 Ú·“±ª1 ¸—¬ı±√fl¡˜«œ ¬ıœÀ1Ú ¬ı1±fl¡ ‰¬±ø1Ê√Úœ˚˛± √˘ ¤È¬±˝◊√ ¬ı±È¬ Œˆ¬øȬ Òø1 ˜í¬ı±˝◊√˘ ŒÙ¬±Ú, ˜±øÚÀ¬ı·,

øˆ¬øά’í Œfl¡À˜1± ’±1n∏ ¤ ¤Â√-01 ¤ ¤˘-2572 Ú•§11 fl¡í˘± 1„√√1 ¬Û±˘Â√±1 ˜È¬1 ‰¬±˝◊√Àfl¡˘‡Ú fl¡±øϬˇ ∆˘ ˚±˚˛º ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ fl¡±ø˘ ¸øg˚˛± õ∂±˚˛ 9.45 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸—¬ı±√fl¡˜«œ ¬ıœÀ1Ú ¬ı1± Ú·“±› ‰¬˝√√11¬Û1± ’±À˜±˘±¬ÛøA-ŒÓ¬ø˘˚˛±·“±› ¬ÛÀÔÀ1 ‚1Õ˘ ¬ı≈ø˘ ∆· Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ ÚªøÚø˜«Ó¬ ¬Ûfl¡œ √˘„√√1 ›¬Û1Ó¬ øfl¡Â≈√ ¸˜˚˛ 1˚˛º Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛ÀÓ¬ ŒÓ¬ø˘˚˛±·“±› ’øˆ¬˜≈À‡ Œ˚±ª± ¤‡Ú ˝◊√øG˚˛± ·±Î¬ˇœ ¬ı1±1 ›‰¬1ÀÓ¬ 1˚˛º ·±Î¬ˇœ‡Ú1¬Û1± 6 ¬Û‘ᬱӬ

≈√ڜӬ ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ’Ú≈¬Ûø¶öøÓ¬fl¡ Œfl¡f fl¡ø1 ά◊M√5 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ø√¬Ûœ˘±, 25 ’±·©Ü – √1„√√1 ≈√Úœ é≈¬^ õ∂±Ôø˜fl¡ ¶§±¶ö… Œfl¡fÓ¬ ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ’Ú≈¬Ûø¶öøÓ¬fl¡ Œfl¡f fl¡ø1 ’±øÊ√ ¤fl¡ ά◊M√5 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º ø¬ı¯∏˚˛øȬ ¸•Ûfl«¡Ó¬ õ∂±Ôø˜fl¡ ¶§±¶ö… Œfl¡føȬ1 ¸ij≈‡Ó¬ ≈√Úœ ’=˘1 ˙Ó¬±øÒfl¡ ˜ø˝√√˘±˝◊√ ˝◊√˚˛±1 õ∂øÓ¬¬ı±√ Ê√Ú±˝◊√

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – ’fl¡˘ ¬ı±—˘±À√˙1 ¬Û1±˝◊√ Ú˝√√˚˛, ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± ˜…±Ú˜±11 ¬Û1±› ’¸˜ Ó¬Ô± ά◊M√1¬Û”¬ı«±=˘Õ˘ ¬ı…±¬Ûfl¡ ˝√√±1Ó¬ ’Ú≈õ∂Àª˙ ’±1y ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ √±¬ıœ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 ¸±—·Í¬øÚfl¡ ¸•Û±√fl¡ ø¬Û ‰¬fÀ˙‡11º ’±øÊ√ ¤fl¡ ¸—¬ı±√À˜˘Ó¬ ¤˝◊√ √±¬ıœ fl¡ø1 ŒÓ¬›“ ˜ôL¬ı… fl¡À1 Œ˚ ‰¬œÚ ’±1n∏ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 Œ‰¬±1±—À‰¬±ª± ¸—¶ö±˝◊√ ¤˝◊√ ¯∏άˇ˚LaÓ¬ ø˘5º Œfl¡f Ó¬Ô± 1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 ¤˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± &1n∏Q¸˝√√fl¡±À1 ∆˘ ˙œÀ‚Ë˝◊√ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì Úfl¡ø1À˘ ˜…±Ú˜±11¬Û1± Œ˝√√±ª± ’Ú≈õ∂ÀªÀ˙ ¬ı±—˘±À√˙œ ’Ú≈õ∂Àª˙fl¡±1œ1 √À1˝◊√ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ∆˝√√ ¬Ûø1¬ı ¬Û±À1º ‰¬fÀ˙‡11 ˜ôL¬ı… ë’˘¬ÛÀÓ¬ ˜˝◊√ ˜ø̬Û≈11 ¬Û1± ’±ø˝√√ÀÂ√±º ’1n∏̱‰¬˘ Ú±˘±À·G, ˜ø̬Û≈1, ø˜ÀÊ√±1±˜Õ˘, ˜…±Ú˜±11¬Û1± Œ˝√√±ª± ’Ú≈õ∂ÀªÀ˙ ¬ı…±¬Ûfl¡ 1+¬Û ∆˘ÀÂ√ºí ŒÓ¬›“ 6 ¬Û‘ᬱӬ

’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬± ø¬ıÓ¬fl«¡

1—¬ı— ŒÓ¬1±„√√fl¡ ¸˜Ô«Ú √1— øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, ˜„√√˘Õ√, 25 ’±·©Ü – ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±fl¡ ∆˘ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ø¬ıÓ¬fl«¡ ¸µˆ¬«Ó¬ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ 1—¬ı— ŒÓ¬1±À„√√ Œ˘±ª± ø¶öøÓ¬fl¡ √1— øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±˝◊√ ¬Û”Ì« ¸˜Ô«Ú Ê√Ú±˚˛º ’±øÊ√ ø√Ú1 1 ¬ıÊ√±Ó¬ √1— øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±fl¡é¬Ó¬ ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú Î¬◊¬Û¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬, √1— øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ fl¡ø¬ı ·œøÓ¬fl¡±1 ˝◊√ø^Â√ ’±˘œ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ øÊ√˘± ¸ˆ¬±1 Ê√1n∏1œ fl¡Ì«Ò±1 ¸ˆ¬±˝◊√ ˜Ó¬ Œ¬Û±¯∏Ì fl¡À1 Œ˚, ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 øÚ˚˛˜±ª˘œ1 ÿÒ√ı«Õ˘ Œfl¡±ÀÚ± Œ˚±ª± ά◊ø‰¬Ó¬ Ú˝√√˚˛º ¤˝◊√ øÚ˚˛˜±ª˘œ1 ’±Ò±1Ó¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 õ∂øSê˚˛±Àfl¡ Òø1 ¸fl¡À˘± ø¸X±ôL ’±1n∏ fl¡±˜fl¡±Ê√1 õ∂øÓ¬ øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 fl¡Ì«Ò±1 ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ¬Û”Ì« ¸˜Ô«Ú õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ¸ˆ¬±˝◊√ ’¸˜1 ¸¬ı«¬ı‘˝√» 6 ¬Û‘ᬱӬ

›√±˘&ø1Ó¬ ˙±øôL ¸ˆ¬± Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ›√±˘&ø1, 25 ’±·©Ü√ – ¸±•xøÓ¬fl¡ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ ›√±˘&ø1 øÊ√˘±1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôLÓ¬ ˙±øôL¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ ’±ø˝√√ÀÂ√º õ∂˙±¸Ú1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤˝◊√ ¸ˆ¬±À¬ı±1Ó¬ ¸fl¡À˘± Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—·Í¬Ú ’±1n∏ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘À¬ı±À1 ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 ›√±˘&ø1 øÊ√˘±fl¡ ø˝√√—¸± ’±1n∏ ˝√√Ó¬…±1¬Û1± ”√1Ó¬ 1±ø‡¬ıÕ˘ 1±˝◊√Ê√Õ˘ ’±˝3√±Ú 6 ¬Û‘ᬱӬ

Â√±øfl¡Ú± ‡±Ó≈¬ÚÕ˘ ’¸˜Àfl¡˙1œ ’ø•§fl¡±ø·1œ ¬ı“Ȭ± ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, ¬ı1À¬ÛȬ±, 25 ’±·©Ü√ – ’¸˜ Œfl¡˙1œ ’ø•§fl¡±ø·1œ Œ¸“±ª1øÌ Ú…±À¸ ’±· ¬ıÀϬˇ±ª± 2011 ¬ı¯∏«1 ’ø•§fl¡±ø·ø1 ¬ı“Ȭ±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıø˙©Ü Œ˘ø‡fl¡± Â√±øfl¡Ú± ‡±Ó≈¬Úfl¡ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ’¸˜ Œfl¡˙1œ ’ø•§fl¡±ø·ø1 1±˚˛À‰¬ÃÒ≈1œ1 ¤fl¡±ôL ¸˝√√À˚±·œ, ŒÓ¬›“1 ’±√˙«Ó¬ ø¬ıù´±¸œ, Ê√œªÚœfl¡±1, ¸˜±Ê√fl¡˜«œ, ¸±ø˝√√Ó¬…¸—¶‘®øÓ¬Õ˘ Ú±˝◊√¬ı± Ê√±Ó¬œ˚˛ Ê√œªÚÕ˘ ø¬ıÀ˙¯∏ ’ª√±Ú ’±· ¬ıÀϬˇ±ª± ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√fl¡ 1987 ‰¬ÚÀ1¬Û1± ’ø•§fl¡±ø·ø1 Œ¸“±ª1øÌ Ú…±À¸ õ∂øÓ¬ ≈√¬ıÂ√11 ˜”À1 ˜”À1 ¬ı1À¬ÛȬ± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¡Z±1± ¤˝◊√ ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ø¬ı·Ó¬ ¬Û“ø‰¬˙ ¬ıÂ√1Ó¬ Ú…±À¸ ˜≈ͬ 14·1±fl¡œ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√Õ˘ 6 ¬Û‘ᬱӬ

ø‰¬øfl¡»¸±1 ’ˆ¬±ªÓ¬ Œ·±¸“±˝◊√·“±ªÓ¬ ˚≈ªÓ¬œ1 ˜‘Ó≈¬… Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Œ·±¸“±˝◊√·“±›, ¿1±˜¬Û≈1, 25 ’±·©Ü√ – õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ø‰¬øfl¡»¸±1 ’ˆ¬±ªÓ¬ Œ·±¸“±˝◊√·“±› ˜˝√√fl≈¡˜±1 ’¸˜-¬ı—· ¸œ˜±ôL1 ø˙˜≈˘È¬±À¬Û± ÚÔ« ¬Û±È«¬ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘Ó¬ Ôfl¡± ˙1̱ԫœ ø˙ø¬ı1Ó¬ ¤·1±fl¡œ ˚≈ªÓ¬œ1 ˜‘Ó≈¬… Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ˝◊√ ’=˘ÀȬ±Ó¬ Œ˙±fl¡1 “√± Œ¬Û˘±˝◊√ÀÂ√º 1±Ê√…‡ÚÓ¬ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± Œ·±á¬œ·Ó¬ ¸—‚¯∏«Ó¬ ·‘˝√˝√±1± ∆˝√√ ˜˝√√fl≈¡˜±1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôL1 140Ȭ± ¬Ûø1˚˛±˘1 700À1± ’øÒfl¡ Œ˘±Àfl¡ ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ ’±|˚˛ ¢∂˝√Ì fl¡ø1 ’±ÀÂ√º øfl¡c 6 ¬Û‘ᬱӬ ø¬ıù´1 1 Ú•§1

ø¬ıÚ±˜”À˘… ø˘—·¬ıÒ«fl¡ Œfl¡±ÀÚ± ¬Û±ù«´øSê˚˛± Ú±˝◊√ ’±˜±1 fi¯∏Ò1 ¬ı…ª˝√√±11 ¡Z±1± ’±À¬Û±Ú±1 Œ˚ÃÚ ˙øMê√ ¬ıϬˇ±˝◊√ ŒÓ¬±˘fl¡ ’±1n∏ ’±À¬Û±Ú±1 ø˘—· 3˚˚ñ4˚˚ ∆˘ ά±„√√1 ’±1n∏ √œ‚˘ fl¡1±›fl¡ ’±1n∏ Œ˚ÃÚ øSê˚˛±1 ¸˜˚˛ 25-30 ø˜øÚȬ ¬Û˚«ôL ¬ıϬˇ±›fl¡º

Ê√±˜«±Ú ø˘—·¬ıÒ«fl¡ ˚La ˜±S

Ȭfl¡±

¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˜±SÀfl¡ Ù¬˘ ¬Û±¬ı ’±À¬Û±Ú±1 ø˘—· 7˚ ˚1¬Û1± 8˚ ˚∆˘ √œ‚˘, ˙fl¡Ó¬, fl¡Àͬ±1, ‘√Ϭˇ ’±1n∏ ˜Ê√¬ı≈Ó¬ fl¡ø1 ŒÓ¬±˘fl¡º Ú¬Û≈—¸Ó¬±, ˙œ‚ˬÛÓ¬Ú, ¶§õüÀ√±¯∏, ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± qSê±Ú≈˝√ œÚÓ¬± ’±ø√ Œ1±· ”√1 fl¡ø1 ¸Ày±·1 ¸˜˚˛ 25 1¬Û1± 30 ø˜øÚÈ¬Õ˘ ¬ıϬˇ±›fl¡, 45 ø√Ú1 fi¯∏Ò1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡±˜¸”S ¬Û≈øô¶fl¡±, ˜ô¶œ ŒÓ¬˘, ¶aœ Ȭڱ1

Ùˬœ

˘±ˆ¬1 ¸•Û”Ì« Œ·…1±ø∞I◊

¬Ûø1ø¶öøÓ¬ ά◊M√±˘ fl¡ø1 ŒÓ¬±À˘º ø¬ÛÂ√Ó¬ øÊ√˘± ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛±1 øÚÀ«√˙Ó¬ ˜˝√√fl≈¡˜± ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛± ’±øÓ¬fl≈¡1 1˝√√˜±ÀÚ ‚Ȭڱ¶ö˘œÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¬ı≈Ê√ Œ˘±ª±Ó¬ õ∂øÓ¬¬ı±√œ ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘ ˙±ôL ˝√√˚˛º ‚Ȭڱ1 ø¬ıª1øÌ ˜ÀÓ¬, ’±øÊ√ ¬Û≈ª± 9˜±Ú ¬ıÊ√±Ó¬ ≈√Úœ1 ¬ıœÀ1ù´1 6 ¬Û‘ᬱӬ

Ê√ij·“±› ¬Û±À˘ø˝√√ ≈√¬ı‘«M√1 ˝√√±Ó¬Ó¬ øÚ˝√√Ó¬ ˆ¬”À¬ÛÚ1 ˜‘Ó¬À√˝√ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, Ϭfl≈¡ª±‡Ú±, 25 ’±·©Ü√ – ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ õ∂ˆ¬±øªÓ¬ ∆˝√√ øÚÊ√ ·‘˝√Õ˘ ‚”ø1 ’˝√√±1 ¸øgé¬ÌÓ¬ fl¡ø˘fl¡Ó¬±1 ˝√√±›1± Œ1í˘ Œ©Ü‰ÚÓ¬ ’ø‰¬Ú±Mê√ ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ’±Sê˜Ì fl¡1±Ó¬ ˜‘Ó≈¬… Œ˝√√±ª± ˘ø‡˜¬Û≈11 Ϭfl≈¡ª±‡Ú±1 ¬ı¯∏«±˜≈‡1 ˆ¬”À¬ÛÚ È¬±˝◊√√1 ˜‘Ó¬À√˝√ ’±øÊ√ ¬ı¯∏«±˜≈‡Õ˘ ’Ú± ˝√√˚˛º ˝◊√ø¬ÛÀÚ, ’±øÊ ˆ¬”À¬ÛÚ1 ˘·ÀÓ¬ ’¸˜1 ø¬ıøˆ¬iß 1±Ê√…Ó¬ ≈√¬ı‘«M√1 ’±Sê˜ÌÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ ’¸˜œ˚˛±1 ¬Ûø1˚˛±˘fl¡ é¬øÓ¬¬Û”1Ì ’±1n∏ ά◊¬Û˚≈Mê√ ¸—¶ö±¬ÛÚ ø√˚˛±1 √±¬ıœÓ¬ Ϭfl≈¡ª±‡Ú± 6 ¬Û‘ᬱӬ

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ˆ¬≈1±·“±›, 25 ’±·©Ü√ – ¸•xøÓ¬ 1±Ê√…1 ¸¬ı«ÀS ‰¬ø˘ Ôfl¡± Œ·±á¬œ ¸—‚¯∏«1 Ù¬˘ ˜À˜« ˜À˜« ˜”1 ¬Û±øÓ¬ ˘í¬ı ˘·± ∆˝√√ÀÂ√ øÚ1œ˝√√ ¸¬ı«˝√±1± 1±˝◊√ÀÊ√º 1±Ê√…1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ øfl¡Â≈√ ά◊ißÓ¬ Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ ‰¬1fl¡±1œ ¸”SÓ¬ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ¤øÓ¬˚˛±› ø¬ıøˆ¬ißÊ√Ú1 ˜±Ê√Ó¬ ¬Û”¬ı«1 ø¬ıù´±¸ ‚≈ø1 ’˝√√± Ú±˝◊√º ’¸˜1 √À1 ø¬ıøˆ¬iß Ê√±øÓ¬ Ê√ÚÀ·±á¬œ1 1±Ê√… ¤‡ÚÓ¬ Œ·±á¬œ ¸—‚¯∏«1 √À1 ‚Ȭڱ

¤È¬± ’øÓ¬ ¶Û˙«fl¡±Ó¬1 ø¬ı¯∏˚˛ Œ¸˚˛± Ê√±øÚ› ¤fl¡±—˙ Œ˘±Àfl¡ õ∂øÓ¬ÀȬ± Ê√±øÓ¬ Ê√ÚÊ√±øÓ¬1 Ê√±øÓ¬ ¸N± 1鬱 Œ˝√√±ª±Õfl¡ ¤fl¡ ¸—˝√√øÓ¬˜”˘fl¡ ¬ı…ª¶ö±1 ¸‘ø©Ü1 ˝√√Àfl¡ ¤È¬± ˜=Ó¬ ά◊¬Ûø¬ı©Ü Œ˝√√±ª±Ó¬ õ∂À˚˛±Ê√Ú ˚ø√› Œ¸˚˛± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ¸±•xøÓ¬fl¡ ¸˜˚˛Ó¬ ¸˜±À˘±‰¬Ú±Ó¬ ∆fl¡ ¸˝√√À˚±ø·Ó¬± ’±1n∏ ¸˝√√˜ø˜«Ó¬±1À˝√√ õ∂À˚˛±Ê√Ú ∆˝√√ÀÂ√ ¸±•xøÓ¬fl¡ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬º ’±Úøfl¡ ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… 6 ¬Û‘ᬱӬ

cmyk

cmyk

˙±øôL ‚”1±˝◊√ ’±øÚ¬ıÕ˘ ˜ø1·“±ªÓ¬ ¸˜”˝√œ˚˛± õ∂±Ô«Ú±-Ú±˜±Ê√


4

Œ√›¬ı1œ˚˛± ø¬ıÀ˙¯∏

26 ’±·©Ü√, Œ√›¬ı±1, 2012 &ª±˝√√±È¬œ

¬Û±Í¬fl¡ ¸˜±ÀÊ√ Œfl¡±ÀÚ± Ê√±øÓ¬1

·ˆ¬œ1Ó¬± ’±1n∏ &Ì-·ø1˜± ’±ÀÚ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ¸≈ø¬ıÒ± ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˜˝√√±¬Û≈1n∏¯∏ ˙—fl¡1À√ª1 ø√ÚÀÓ¬ Œ¸˝◊√ õ∂øSê˚˛±1 ’±1y ø1øÌøfl¡ ø1øÌøfl¡ ∆˝√√øÂ√˘º Œ¸À˚˛À˝√√ ¬ıÚÙ≈¬˘ fl¡ø¬ı ˚Ó¬œfÚ±Ô ≈√ª1±˝◊√ ∆fl¡øÂ√˘ñ 댬ı√ά◊¬ÛøÚ¯∏√1 ¬ı±øÂ√ ¬ı±øÂ√ Ù≈¬˘ Ó≈¬ø˘º fl¡Ó¬

’¸˜Ó¬ ’Ú≈¬ı±√ ¸±ø˝√√Ó¬…1 ¿¬ı‘øX Œ˝√√±ª±Ó¬ ¸—¬ı±√ ¬ÛS1 ˆ¬”ø˜fl¡± ¶§œfl¡±1 fl¡ø1¬ı˝◊√ ˘±ø·¬ıº ¸•xøÓ¬ ’¸˜1¬Û1± ’¸˜œ˚˛±, ˝◊√ —1±Ê√œ, ¬ı±—˘±, ø˝√√µœ ˆ¬±¯∏±Ó¬ ŒÎ¬1 fl≈¡ø1˜±Ú ∆√øÚfl¡ fl¡±fl¡Ó¬ øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ ¬õ∂fl¡±˙ ∆˝√√ Ôfl¡±1 ¬ı±ø˝√√À1› ¸±5±ø˝√√fl¡ fl¡±fl¡Ó¬ ’±1n∏ ¬ÛÀ¯∏fl¡œ˚˛±-˜±À˝√√fl¡œ˚˛± ¬ı±Ó«¬±À˘±‰¬ÚœÀ˚˛± ˚ÀÔ©Ü ¸—‡…fl¡ õ∂fl¡±˙ ¬Û±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ À¬ı±1Ó¬ ά◊2‰¬ ˜±Ú1 ·ä, ά◊¬ÛÚ…±¸, õ∂ªg, fl¡ø¬ıÓ¬± ’±ø√ ’Ú≈¬ı±√1 1+¬ÛÓ¬ ¸˜À˚˛ ¸˜À˚˛ õ∂fl¡±˙ ¬Û±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√º Œ¸˝◊√ À¬ı±1Àfl¡ Ô”¬Û ‡≈ª±˝◊√ ¢∂Lö±fl¡±À1 õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏± ¸±ø˝√√Ó¬…1 ˆ¬“1±˘Õ˘ ά◊À~‡À˚±·… ’ª√±Ú ’±·¬ ıÀϬˇ±ª± Œ√‡± ∆·ÀÂ√º fl¡±fl¡Ó¬-’±À˘±‰¬ÚœÀ¬ı±À1 ø¬ıU ’±1n∏ ¬Û”Ê√± ά◊¬Û˘Àé¬ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ø¬ıÀ˙¯∏ ¸—‡…±Ó¬ ά◊»fl‘¡©Ü ˜±Ú1 ’Ú≈¬ı±√1 Œ˘‡± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ¬ÛϬˇ≈Õªfl¡ øˆ¬iß ¶§±√ ø√À˚˛º ’Ú≈¬ı±√1 Ê√˚˛˚±S± ’¬ı…±˝√√Ó¬ Ôfl¡±1 Ù¬˘Ó¬ ‚1Ó¬ ¬ıø˝√√À˚˛˝◊√ ¬ÛϬˇ≈ÕªÀ˚˛ 1n∏‰¬, Ê√±¬Û±Úœ, ¬ı±—˘±, ø˝√√µœ, ˜±øfl«¡Ú, ŒÚ±À¬ı˘ ø¬ıÊ√˚˛œ ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡1 ¸±ø˝√√Ó¬…1±øÊ√1 ∆¸ÀÓ¬ ø‰¬Ú±øfl¡ ˝√√í¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º Œ¸˝◊√ √À1 ’¸˜1 ¬ıU ˘tõ∂øӬᬠ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡1 ά◊À~‡À˚±·… ¸‘ø©Ü ¬ıUÀfl¡˝◊√ Ȭ± ø¬ıÀ√˙œ ˆ¬±¯∏±Õ˘ ’Ú”ø√Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤øÓ¬˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬… Ê√·Ó¬Ó¬ ’Ú≈¬ı±√1 &1n∏Q ’¬Ûø1¸œ˜ ø˝√√‰¬±À¬Û ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ’Ú≈¬ı±√ ¸±ø˝√√Ó¬…› ¸‘Ê√Úœ˙œ˘ ¸±ø˝√√Ó¬…1 ¤È¬± ’—·º ά◊»fl‘¡©Ü ’Ú≈¬ı±√1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈¬ı±√fl¡1 Œ¸˝◊√ ø√˙Ó¬ ¬Û”¬ı«ªÓ«¬œ ’Ò…˚˛Ú (Prior study) ’øÓ¬ √1fl¡±1œ fl¡Ô±º ’Ú≈¬ı±√fl¡ ¤·1±fl¡œ ø¬ıø˙©Ü ¬ÛøGÓ¬ Ú˝√√íÀ˘ ˆ¬±˘ ’Ú≈¬ı±√ ’±˙± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1º ŒÓ¬›“1 ¸±ø˝√√Ó¬…1 :±Ú1 ¬ı±ø˝√√À1› Œˆ¬ÃÀ·±ø˘fl¡, ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ ’±1n∏ ˆ¬±¯∏± :±Ú, ¸˜¸±˜ø˚˛fl¡ ¬Û‘øÔªœ‡Ú1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¸˜…fl¡ Ò±1̱ Ô±øfl¡¬ı˝◊√ ˘±ø·¬ıº ¤‡Ú ¢∂Lö ¬ı± ¤È¬± Œ˘‡± ¬ı±À1 ¬ı±À1 ¬ÛøϬˇ ˜”˘ ø¬ıfl‘¡Ó¬ Úfl¡1±Õfl¡ õ∂±?˘ ˆ¬±¯∏±À1 ˆ¬±¯∏±ôL1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± 鬘Ӭ±1 ŒÓ¬›“ ’øÒfl¡±1œ ˝√√í¬ı ˘±À·º [”√1ˆ¬±¯∏ – 98643-04780]

’Ú≈¬ı±√ ¸±ø˝√√Ó¬…1 ˆ¬”ø˜fl¡± ’±1n∏ &1n∏Q m

‰¬µÚ ˙˜«±

˚Ó¬ÀÚÀ1 Œ√ª ·“±øͬ˘± ˜±˘±Ò±ø1ºí &1n∏Ê√Ú±˝◊√ ¸≈√œ‚« fl¡±˘ ˆ¬±1Ó¬1 ø¬ıøˆ¬iß Ó¬œÔ«¶ö±Ú w˜Ì fl¡ø1 ˘±ˆ¬ fl¡1± :±Ú ŒÓ¬›“1 ·œÓ¬, ¬Û√-Œ‚±¯∏±, ڱȬӬ ¸øißøª©Ü ∆˝√√øÂ√˘º ˘ÑœÚ±Ô Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª±˝√√“Ó¬1 ø√ÚÀÓ¬ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±-¸±ø˝√√Ó¬…˝◊√ ¤È¬± øÚÊ√¶§ ‰¬ø1S ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘º Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ ø¬ıËøȬÀÂ√ ’¸˜ ’øÒfl¡±1 fl¡1± ¸”ÀS

’¸˜œ˚˛± Â√±S˝◊√ ˝◊√—1±Ê√œ ˆ¬±¯∏± ø˙øfl¡ ¬Û±(±Ó¬…1 ¬ı˝√√˘ ¸±ø˝√√Ó¬… Ê√·Ó¬Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡1±1 ¸≈ø¬ıÒ± ¬Û±À˘ ’±1n∏ ˝◊√˚˛±1 Œ˚±À·ø√ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±-¸±ø˝√√Ó¬…À1± ¿ı‘øX ‚øȬ¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√í˘º ‡Ëœ©Ü±Ú ø˜Â√ÀÚ1œ¸fl¡À˘ ø˙ª¸±·1Ó¬ ’¸˜œ˚˛±

ˆ¬±¯∏±-¸±ø˝√√Ó¬…1 Ê√˚˛˚±S± ’±1y fl¡ø1øÂ√˘ ë’1n∏À̱√˚˛í ¸—¬ı±√ ¬ÛS1 Œ˚±À·ø√º Â√±1 ¤Î¬ª±Î«¬ Œ·˝◊√ÀȬ 'The History of Assam' ¬Û≈øÔ Î¬◊ø˘˚˛±˝◊√ ’¸˜fl¡ ’±1n∏ ¤Ï¬±¬Û ’±· ¬ı±øϬˇ ˚±¬ıÕ˘ ¸≈ø¬ıÒ± fl¡ø1 ø√À˘º fl¡ø˘fl¡Ó¬±Ó¬ ˘ÑœÚ±Ô Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª±, ‰¬ffl≈¡˜±1 ’±·1ª±˘±, Œ˝√√˜‰¬f Œ·±¶§±˜œ ’±ø√À˚˛ ë’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±1 ά◊ißøÓ¬ ¸±øÒÚœ ¸ˆ¬±í [‰¬˜≈Õfl¡ ’– ˆ¬±– ά◊– ¸±–] ’±1n∏ ëŒÊ√±Ú±fl¡œí fl¡±fl¡Ó¬1 Œ˚±À·ø√ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏± ¸±ø˝√√Ó¬…1 Ê√·Ó¬Ó¬ ÚÓ≈¬Ú ø√·ôL1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1À˘º ˘±À˝√√ ˘±À˝√√ ¸±ø˝√√Ó¬…1 ’±Ú ’±Ú ø√˙1 ˘·ÀÓ¬ ’Ú≈¬ı±√ ¸±ø˝√√Ó¬…ÀÓ¬± ’¸˜œ˚˛± Œ˘‡fl¡-¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡¸fl¡À˘ ˜ÀÚ±À˚±· ø√¬ıÕ˘ Òø1À˘º õ∂Ô˜ ’ª¶ö±Ó¬ ø¬ıÀ√˙œ ˆ¬±¯∏±1 [˜”˘Ó¬– ˝◊√—1±Ê√œ1] ά◊»fl‘¡©Ü ¬Û≈øÔ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±Õ˘ ˆ¬±„√√øÚ fl¡1±Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ˜ÀÚ±À˚±· ø√À˘º

¤È¬± Œõ∂˜1 ·ä

Œõ∂

˜1 ø¬ı¯∏À˚˛ ’ÀÚÀfl¡˝◊√ ’ÀÚfl¡ ø˘ø‡ ∆·ÀÂ√º øfl¡ ø˘ø‡ÀÂ√ ’±ø˝√√Â√± Œ˚øÓ¬˚˛± Œ˜±1 ’±1n∏ ¬ı≈øÊ√¬ıÕ˘ ¬ı±fl¡œ Ú±˝◊√ ˜˝◊√ ŒÓ¬±˜±1 Œfl¡ª˘ Œ¸˝◊√À¬ı±1 fl¡í¬ıÕ˘ ·íÀ˘› øÚ(˚˛ Œfl¡√√¬ı±‡ÀÚ± ¸≈√œ‚« ˜±ÚÓ¬ øfl¡Ø ∆‚ÌœÀ˚˛fl¡1 fl¡Ô± qøÚ ˘±Ê√fl≈¡1œ˚˛± ˜±Ú≈˝√Ê√Úœfl¡ ’±1n∏ ˜˝√√±ˆ¬±1Ó¬ ø˘ø‡¬ı ˘±ø·¬ıº ˜˝◊√ Œ¸˝◊√À¬ı±1Õ˘ ˚±¬ı Œ‡±Ê√± Ú±˝◊√º Œfl¡ª˘ Ú±øÓ¬√œ‚« Œõ∂˜1 ·ä ¤È¬± ’±øÊ√ ’±À¬Û±Ú±fl¡ qÚ±¬ı Œ¬ıøÂ√ ˜1˜ ˘±ø· ·í˘ ø·ø1À˚˛fl¡1º fl¡±¯∏Õ˘ Ȭ±Ú ˜±ø1 ’±øÚ ‡≈øÊ√ÀÂ√±º Œõ∂˜1 fl¡Ô± fl¡í1¬ı±Ó¬ √œ‚˘œ˚˛±Õfl¡ ›˘±À˘, ά◊»¸≈fl¡ ŒÓ¬›“ Œ˝√√± Œ˝√√±Õfl¡ ˝√√“±ø˝√√ fl¡í¬ıÕ˘ Òø1À˘, Ó≈¬ø˜› ’±1n∏ ˆ¬±˘ Œfl¡±ÀÚ±¬ı± Ó¬1n∏Ì-Ó¬1n∏ÌœÀ˚˛ Œ˜±1 ¬Û1± Œõ∂˜1 ¸—:± ø¬ı‰¬±ø1À˘, ø√˚˛±Ø ˝◊√˚˛±Àfl¡˝◊√ fl¡˚˛ Œ¬ı±À˘ ¬ı≈¬ı«fl¡ øfl¡¬ı± ·Â√Ó¬ ˘±À·ÀÚØ Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ ˆ¬±˘ ˘·± ·ä ¬ı± ¸±Ò≈ ¤È¬± fl¡í¬ıÕ˘ ŒÊ√±1Õfl¡ ’±˝◊√Ú±Ó¬ Œ¸˝◊√Ê√Úœ Ó≈¬ø˜ ÚÕ˝√√ ’±Ú Œfl¡±ÚÀÚ±, ˆ¬±˘Õfl¡ Òø1À˘, ˜≈ͬÀÓ¬ Œfl¡øÓ¬˚˛± fl¡íÓ¬ fl¡íÓ¬ Œ˚ ˜˝◊√ fl¡í¬ı ˘·œ˚˛± Œ˝√√±ª± Œ‰¬±ª±À‰¬±Úº ‰¬˝√√11 õ∂ÀÓ¬fl¡À1 ‚À1 ‚À1 ’±˝◊√Ú± ’±ÀÂ√, ’±˜±1 Ú±˝◊√ ¤˝◊√ ·äº ’±øÊ√ ’±À¬Û±Ú±Àfl¡± fl¡í¬ıÕ˘ ›˘±˝◊√ÀÂ√± ¤Àfl¡È¬±˝◊√ ·“±ªÓ¬ ¤˝◊√ õ∂Ô˜ ˜À˚˛˝◊√ ë’±˝◊√Ú±í ’±øÚÀ˘±Ø ∆Ô ø√¬ı± ˆ¬±˘Õfl¡º Ê√œÀ˚˛fl¡1 ‰¬fl≈¡Ó¬ Ú¬Û1±Õfl¡ ’±Â≈√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ’±˝◊√Ú±‡Ú ·Ó¬ ·äº ’ªÀ˙…√√ ¬ıUÀÓ¬˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬ÀÚ˝◊√ ¬Û≈1øÌ ·ä ¤˝◊√ÀȬ±º ¸“‰¬± ˘·±˝◊√ ŒÔ±ª±1 ’±À·À˚˛ ˜ÀÚ ˜ÀÚ fl¡Ô±, ¤˝◊√ ·ä ˝◊√˜±ÀÚ˝◊√ ¬Û≈1øÌ Œ˚ ¤Àfl¡¬ı±À1 ’±Àfl¡Ã ¤¬ı±1 øÚÊ√1 ˜≈‡‡Ú ‰¬±À˘ õ∂Ô˜ÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚÀÚ± ¤˝◊√ÀȬ± ·ä ø˘ø‡øÂ√˘ ˜±Ú≈˝√Ê√ÚœÀ˚˛ñ Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ¸1·1 Œ¸˚˛± Ê√±øÚ¬ıÀ1± ’±øÊ√ ’±1n∏ Œfl¡±ÀÚ± ά◊¬Û±˚˛ 0 ά õ∂±ÌƒøÊ√» ¬ı1± ¬Û1œÀ˝√√ Œ˚ÚØ øÚÀÊ√ ˝◊√˜±Ú ’¬Û1+¬Û± ¬ı≈ø˘ Ú±˝◊√º Ó¬Ô±ø¬Û ‰¬ø˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ ·äÀȬ± øͬfl¡ ¸±˜±Ú… Ò±1̱› Ú±øÂ√˘ ŒÓ¬›“1 ˝◊√˚˛±1 Œ¸˝◊√√À1˝◊√ñ ø˚√À1 ‰¬ø˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ Œ˘±fl¡·œÓ¬À¬ı±1º ø¸À¬ı±11 fl¡Ô± ’±1n∏ ¸≈1À¬ı±1º ø˚√À1 ‰¬ø˘ ’±·ÀÓ¬º ø˚ Ú˝√√›fl¡, ’±1n∏ ˆ¬±À˘˜±Ú ¬ıÂ√1 ¬Û±1 ∆˝√√ ·í˘ ˝◊√˚˛±1 ’±ø˝√√ÀÂ√ ’±Ú ’±Ú ·äÀ¬ı±1º 1í¬ı, ’±Ú ·ä1 ˘·Ó¬ Ó≈¬˘Ú± Úfl¡ø1¬ı ¤˝◊√ÀȬ± ·äfl¡º ¬ıUÓ¬ ø¬ÛÂ√Ó¬º ¤È¬± ¬ıÂ√1ÀÓ¬ fl¡Ó¬ øfl¡ ‚Ȭڱ ‚ÀȬ, Ó¬±ÀÓ¬ ’Ó¬Àfl¡˝◊√Ȭ± ·ä ˜±Ú≈À˝√√ qÀÚ ’±1n∏ ˘À· ˘À· ¬Û±˝√√ø1› ˚±˚˛º øfl¡c ¤˝◊√ÀȬ± ¬ıÂ√11 fl¡Ô±Ø ≈√‡1 ‚Ȭڱ ø¬ÛÀ‰¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ¤Àfl¡± Ú‚øȬ˘º ·ä1 1˝√√¸…ÀȬ± øfl¡∑ Œ¸˝◊√ ¤¬ı±1 ∆fl¡ÀÂ√±Àª˝◊√ ˜˝◊√, ¤˝◊√ÀȬ± ·ä ¤¸˜˚˛1 ¸1n∏ ŒÂ√±ª±˘œÊ√Úœ ˜±ÀÔ“± ¤øÓ¬˚˛± ·±ˆ¬1n∏ ˝√√í˘º ·“±ª1 ’±øÊ√Õ˘Àfl¡ ‰¬ø˘ ’±ø˝√√ÀÂ√Ø Œ¸˝◊√ Œfl¡±Ú fl¡±˝√√±øÚ¬ı±À1 ¬Û1±º ˜˝◊√ ¸fl¡À˘±Àª˝◊√ Ó¬±˝◊√1 1+¬Û1 fl¡Ô± ¤fl¡˜≈À‡ ¶§œfl¡±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ›¬ÛÊ√±1 ø√ÚÀ¬ı±1ÀÓ¬± ¬ı±À√˝◊√, Œ˜±1 fl¡fl¡±1 fl¡fl¡±fl¡1 Òø1À˘º ¸fl¡À˘±Àª√√ ¤È¬± fl¡Ô±˝◊√ fl¡íÀ˘ Œ˚ Ê√œÀ˚˛fl¡ ’ø¬ıfl¡˘ fl¡fl¡±fl¡À1± Ê√ij1 ’±·À1 ¬Û1± Ê√œ˚˛±˝◊√ ’±ÀÂ√ ¤˝◊√ ·äº fl¡›“ ˜±fl¡1 ¸“±‰¬ÀÓ¬ ·Ï¬ˇ ∆˘ ά◊øͬÀÂ√º Œ¸˝◊√ ¤Àfl¡‡ÀÚ˝◊√ ˜≈‡º Œ¸˝◊√ ¤Àfl¡˝◊√ ˆ¬“±Ê√º ˜±fl¡-Ê√œÀ˚˛fl¡1 ˝◊√˜±Ú ø˜˘ ¸‰¬1±‰¬1 Œ√‡± qÚfl¡º ¤øÓ¬˚˛± ·äÀȬ± ñ ’±˜±1 Œ√˙‡Ú1 ¬Û”¬ı ŒÚ ά◊M√1Õ˘ Œ˚ Ê√±¬Û±Ú Œ¬ı±˘± Œ√˙ Œ¬Û±ª±˝◊√ Ú±˚±˚˛º ŒÂ√±ª±˘œøȬ1 ˜±Àfl¡ øÚÀÊ√› ·˜ ¬Û±˝◊√øÂ√˘ ¤‡Ú ’±ÀÂ√, Œ¸˝◊√ Œ√˙‡Ú1 ¬ıU øˆ¬Ó¬1n∏ª±, ’±¬Û≈øÚ fl¡äÚ± Œ¸˝◊√ fl¡Ô±º øfl¡c Ê√œÀ˚˛fl¡fl¡ ’±˝◊√Ú±‡Ú ø√¬ıÕ˘ ¸√±À˚˛√ ø¬ÛÂ√ fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1± Ò1ÀÌ› øˆ¬Ó¬1n∏ª± ·“±› ¤‡ÚÓ¬ ¤˝√√±˘ Ó¬1n∏Ì Œ˝√√±“˝√øfl¡øÂ√˘ ŒÓ¬›“, Ê√±ÀÚ±‰¬± Ó¬±˝◊√ ’±˝◊√Ú±Ó¬ øÚÊ√1 1+¬Û ‰¬±˝◊√ √•ÛÓ¬√œÀ˚˛ ¬ı±¸ fl¡ø1øÂ√˘ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¤fl¡˜±S Ê√œÀ˚˛fl¡1 ’˝√√—fl¡±1œ ∆˝√√ ¬ÛÀ1 ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛Ø ¤ø√Ú ø¬ÛÀÂ√ ŒÂ√±ª±˘œøȬ1 ˜±fl¡ Œ¬ı˜±1Ó¬ ¬Ûø1˘º ¸1n∏∆¸ÀÓ¬º øÓ¬øÚ›øȬ1 Œ¸˝◊√ ¸—¸±1‡Ú ’±øÂ√˘ ¤ÀÚ ¤‡Ú ¸—¸±1, ˚±fl¡ ˜±ÀÚ≈À˝√√ fl¡˚˛ 댸±Ì1 ¸—¸±1íº Œ‡±ª±-Œ¬ı±ª±, ¸≈1± Œ¬ı˜±1Ó¬ Ú¬ÛÀ1˝◊√¬ı± Œfl¡±Ú, Ú˝√√˚˛ÀÚ∑ ¬Û±ÀÂ√ ø√Ú Œ˚±ª±1 ø¬Ûg±-ά◊1±1 Œ¬ıø˘fl¡± ’ˆ¬±ª Ú±˝◊√, ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛±1 ˘·ÀÓ¬± Œfl¡±ÀÚ± ˘À· ˘À· ˜±Àfl¡ ¬ı≈øÊ√À˘ Œ˚ ¤˝◊√ Œ¬ı˜±1 ¸1n∏-¸≈1± Ú˝√√˚˛, Ò1Ì1 ‡fl¡±-‡≈µ± Ú±˝◊√, ˜≈ͬ1 ›¬Û1Ó¬ Œ¸˝◊√ Œ˚ ’±À¬Û±Ú±À˘±Àfl¡ ¤Àfl¡¬ı±À1 ˘·Ó¬ ∆˘ Œ˚±ª± Œ¬ı˜±1º ø√Ú Œ˙¯∏ ∆˝√√ ’˝√√± ¬ı≈ø˘ ·˜ ¬Û±˝◊√ ŒÓ¬›“ ¤ø√Ú ŒÂ√±ª±˘œøȬfl¡ ˜±øÓ¬ ’±øÚÀ˘ øÚÊ√1 fl¡˚˛ ë‚1ÀÓ¬ Ô±øfl¡› ¶§·«Ó¬ Ôfl¡±í øͬfl¡ ŒÓ¬ÀÚfl≈¡ª±º ¸1·ÀÓ¬± ø¬ÛÀÂ√ ¬ı…øÓ¬Sê˜ ˝√√˚˛, ’±À¬Û±Ú±À˘±Àfl¡ Ê√±ÀÚ˝◊√º fl¡±¯∏Õ˘ ’±1n∏ fl¡íÀ˘, Œ¬ı±À˘, ’˜≈fl¡ Ê√±·±Ó¬ ¬ı1 Œ√‡øÚ˚˛±1 ˜˝√√± ¸≈‡Ó¬ Ô±øfl¡À˘› ¸≈‡1 ¬Ûø‡˘±-¬Û±ø‡ Œ˚Ú ø√ÚÀ¬ı±1Ó¬ ¬ı±fl¡‰¬ ¤È¬±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¸˝◊√ 1˝√√¸…˜˚˛ ¬ıdÀȬ± ’±ÀÂ√, Ó¬˝◊√ ¬ı…øÓ¬Sê˜ ‚Ȭ±¬ıÕ˘ fl¡Ó¬ øfl¡ Œ˚ ¬Û±fl¡-ø¬ı¬Û±fl¡ ’±ø˝√√ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ø¬ı‰¬±ø1-Œ‡“±‰¬±ø1 ˘íø¬ı ’±1n∏ ˜˝◊√ ˜1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ˚øÓ¬˚˛±˝◊√ Ú˝√√˚˛ø˝√√Ø øÓ¬øÚøȬ õ∂±Ìœ1 Œ¸˝◊√ ¸≈‡1 ‚1‡Ú1 ¬Û±Úœ Ú¸1fl¡± Œ˜±Õ˘ ˜ÚÓ¬ ¬Ûø1 ŒÓ¬±1 ¬ı≈fl≈¡‡ÀÚ Ò1Ù¬1±˝◊√ ά◊øͬ¬ı, ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝◊√ Œ¬ı1±‡ÚÀÓ¬± Ù¬±È¬ Œ˜ø˘¬ı1 ά◊¬ÛSê˜ ‚øȬ˘º øõ∂˚˛Ó¬˜± ¬ÛPœ ¬ıdÀȬ± ¸ij≈‡Ó¬ Œ˜ø˘ ˘íø¬ı ñ ˘À· ˘À· Œ˜±fl¡ Œ√ø‡¬ıÕ˘ ’±1n∏ fl¡Ú…±fl¡ ¤ø1 ·‘˝√¶ö ˝√√ͬ±ÀÓ¬ ‰¬˝√√1Õ˘ ˚±¬ı ˘·œ˚˛± Œ˝√√±ª±1 ¬Û±ø¬ıº Úfl¡íÀ˘› ˝√√í¬ı Œ˚ fl¡Ô±ø‡øÚ ∆fl¡ ά◊ͬ±1 ‡ÀôLfl¡ ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ Ê√1n∏1œ ¸fl¡±˜ ¤È¬± ’±ø˝√√ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√í˘ø˝√√º ’±À¬Û±Ú±1 Â√±Õ· ŒÓ¬›“ Ï≈¬fl¡±˘º Œ¸˝◊√ Œ˚ 똱Ú≈˝√ ˜À1 ∆fl¡, ‰¬1±˝◊√ ˜À1 ∆1íØ ˝√√“±ø˝√√ ά◊øͬÀÂ√, ¤˝◊√ÀȬ±› ¤È¬± fl¡Ô± ˝√√í˘ÀÚØ øfl¡c ˜˝◊√ ∆fl¡ÀÂ√±Àª˝◊√ ¤˝◊√ø√‡øÚÀ˚˛˝◊√ ’±øÂ√˘ Œ¬ıÀ‰¬1œ1 Œ˙¯∏ fl¡Ô±º ŒÂ√±ª±˘œÊ√ÚœÀ˚˛ ˜±fl¡1 Œ˚ ˜˝◊√ ’±À¬Û±Ú±fl¡ ’±øÊ√fl¡±ø˘1 Œ˙¯∏ fl¡Ô±ø‡øÚ ¬Û±˝√√1± ·ä ∆fl¡ Ôfl¡± Ú±˝◊√º Œ¸˝◊√ ø√ÚÓ¬ Ú±øÂ√˘º ¬Û≈ª±-¸øg˚˛± ¬ı± ·“±ª1¬Û1± ‰¬˝√√1Õ˘ Œ˚±ª±1 Œfl¡±ÀÚ±¬ı± øÚÊ√±ÚÀ1± øÚÊ√±Ú ¬ı±À¬ı› Â√˜±˝√√-¬ıÂ√1 ¸˜˚˛1 ˆ¬1 ≈√¬Û1œ˚˛± Œ˚øÓ¬˚˛±˝◊√ ’±ª˙…fl¡ ∆˝√√øÂ√˘º ·‘˝√¶ö1 ¬ÛPœ1 ˜±fl¡Õ˘ ˜ÚÓ¬ ¬Ûø1 Ó¬±˝◊√1 ˜ÚÓ¬ øͬfl¡ ¤˝◊√¬ı±À¬ı˝◊√ ¬ı±˝√√ ¸±øÊ√ ¬ı≈fl≈¡‡Ú øÚÊ√±ÀÚ ø¬ı¯∏±˚˛, Ó¬±˝◊√ ¬ıø˝√√˘ ¸±—‚±øÓ¬fl¡ ≈√ˆ¬«±¬ıÚ±º ˜ÀÚ ’±˝◊√Ú±‡Ú ¸ij≈‡Ó¬ Œ˜ø˘ ˘˚˛ ˜ÀÚ ·¬ı«› ˝√√í˘ ’ªÀ˙…, øfl¡˚˛ÀÚ± ’±1n∏ 1 ˘±ø· ’±˝◊√Ú±1 ˜±Ê√1 ŒÓ¬øÓ¬˚˛±Õ˘Àfl¡ Œ¸˝◊√ ·“±ª1 ¬Û1± Ó¬±˝◊√1 ø¬ÛÀÚ ‰¬±˝◊√ Ôfl¡± Œfl¡±ÀÚ±Àª˝◊√ ·“±› ¤ø1 ‰¬˝√√1Õ˘ ˜±fl¡1 ’¬Û1+¬Û ˜≈‡‡ÚÕ˘ ∆· Œ¬Û±ª± Ú±øÂ√˘º Ó¬Ô±ø¬Û Œ¸˝◊√ ’¬ı±fl¡ ∆˝√√ ‰¬±˝◊√ Ô±Àfl¡º ·¬ı«1 ˆ¬±¬ı Œ·±¬ÛÚ fl¡ø1 ¬ÛPœÀ˚˛ ’±˝◊√Ú±Ó¬ Œ√‡± ˜±fl¡1 ¤¬ı±1 ∆fl¡ ‰¬±À˘ ø·ø1À˚˛fl¡fl¡, ˜≈‡‡ÚÓ¬ Œ1±·˙˚…±1 øÚ©xˆ¬ Ú·íÀ˘› Ú˝√√˚˛ÀÚ ¬ı±1n∏∑ ˜≈‡‡Ú Ú±˝◊√, Ó¬±1 ¸˘øÚ øÓ¬À1±Ó¬± ˜±Ú≈˝√1 ˜Úñ ¤˝◊√˜±S Ù≈¬˘± Ù≈¬˘ ¤¬Û±˝√√1 ’±À¬Û±Ú±À˘±Àfl¡ Ê√±ÀÚ˝◊√ √À1 ¸Ê√œª, Œfl¡±˜˘ ’±1n∏ ¸fl¡À˘±º ∆‚ÌœÀ˚˛fl¡1 fl¡Ô± qøÚ Ó¬1n∏Ì ·‘˝√¶ö˝◊√ ˜1À˜À1 ¬ı≈Ê√±À˘ Œ¬ıÀ‰¬1œfl¡, ¸fl¡±˜ Ê√1n∏1œ ø¬ıÚµœ˚˛± Œ¸˝◊√ ˜≈‡Ø Œ¸˝◊√ fl¡˜ ¬ı˚˛¸ÀÓ¬ Œ√‡± ˜±fl¡1 ˜≈‡‡ÚÕ˘ Ú˝√√íÀ˘ ŒÓ¬±˜±À˘±fl¡fl¡ ¤ø1 Œ˚±ª±1 ¬ı±À¬ı, Ó¬±Àfl¡± ˝◊√˜±Ú Ó¬±˝◊√1 ˜ÚÓ¬ ¬Ûø1 ˚±˚˛ ˘À· ˘À·, ’ôL11 Œ˙±fl¡1 Œ¬ı±Ê√±ÀȬ± √œ‚˘œ˚˛±Õfl¡, Œ˜±À1± Ê√±ÀÚ± ¸Ó¬ ˚±˚˛∑ ø‰¬ôL± Úfl¡ø1¬ı± ¬Û±Ó¬˘±˝◊√ ø√À˚˛ Œ¸˝◊√ ˜≈À‡º ŒÂ√±ª±˘œÊ√Úœ1 Œ√ά◊Ó¬±Àfl¡ Ó¬±˝◊√ Œ˝√√±ª±˝◊√-ŒÚ±À˝√√±ª±˝◊√ ø¬ÛÀÂ√ñ ˜˝◊√ ˆ¬±À˘ ˆ¬±À˘ ά◊˘øȬ˜, ’±À˝√√±ÀÓ¬ ŒÓ¬±˜±À˘±fl¡Õ˘ Œ¸˝◊√√À1 ’±˝◊√Ú±1 ¸ij≈‡Ó¬ ∆1 Ôfl¡±ÀȬ± ˘é¬… fl¡ø1øÂ√˘º ¤ø√Ú øfl¡¬ı±øfl¡ø¬ı ’±øÚÀ˜±º øͬÀfl¡˝◊√, ’±¬Û≈øÚ øͬÀfl¡˝◊√ Òø1ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬Û‘øÔªœÓ¬ ¬ıUÓ¬ ŒÓ¬›“ Ó¬±˝◊√fl¡ ¸≈øÒÀ˚˛˝◊√ Œ¬Û˘±À˘, øfl¡˚˛ ∆1 Ô±fl¡ ŒÓ¬ÀÚ√À1, ¤ÀÚfl≈¡ª± ø·ø1À˚˛fl¡ ’±ÀÂ√ ø˚ øÓ¬À1±Ó¬±Ê√Úœfl¡ ˆ¬≈À˘±ª±1 ¬ı±À¬ı Œ¬ıÀ˘· fl¡±˜ Ú±˝◊√∑ Ó¬±˝◊√ Œ√ά◊Ó¬±fl¡fl¡ ˜±fl¡1 Œ˙¯∏ fl¡Ô±ø‡øÚ1 ¤ÀÚÀ˚˛ ¤·±˘˜±Ú õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬ ø√ ˚±˚˛º ’±˜±1 ·ä1 ¤˝◊√ Ó¬1n∏Ì ∆¸ÀÓ¬ Œ·±ÀȬ˝◊√À¬ı±1 ˆ¬±ø„√√-Œ˜ø˘ Œ˙¯∏Ó¬ fl¡íÀ˘ Œ¬ı±À˘, ˜˝◊√ ø·ø1À˚˛fl¡Ê√Ú ø¬ÛÀÂ√ Œ¸˝◊√Ò1Ì1 Ú±øÂ√˘º ‰¬˝√√11 ¬Û1± ά◊˘øȬ ˜±1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡Ô± ¬Û±øÓ¬ Ô±Àfl¡± Œ¸˝◊√√À1, ˜±fl¡ Œ√‡± ¬Û±›“ ’±ø˝√√ ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ ŒÓ¬›“ ∆‚ÌœÀ˚˛fl¡1 ¸ij≈‡Ó¬ Œ˜ø˘ Òø1À˘ ’±˝◊√Ú±‡ÚÓ¬º ˜±fl¡1 õ∂øÓ¬ ŒÂ√±ª±˘œøȬ1 ’ôL1 ά◊¬Ûø‰¬ Ôfl¡± ’Ó¬ø√ÀÚ ˚Ó¬Ú fl¡ø1 ˘·Ó¬ ∆˘ ’˝√√± Œ¸˝◊√ ά◊¬Û˝√√±1ñ Ù≈¬˘1 ·ˆ¬œ1 ’Ú≈1±· ’±1n∏ ’±Ú≈∏·Ó¬… Œ√ø‡, Ó¬±˝◊√1 ¸1˘ ø¬ıù´±¸ Ú'± fl¡±øȬ ŒÔ±ª± ¬ı±fl¡‰¬ ¤È¬±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ôfl¡± ¤‡Ú ’±˝◊√Ú±º Œ√ø‡ Œ√ά◊Ó¬±fl¡1 õ∂±Ì ˜˜«±øôLfl¡ ¬ı…Ô±À1 ‰¬¬Û‰¬¬Ûœ˚˛± ∆˝√√ ¬Ûø1˘º ∆‚ÌœÀ˚˛Àfl¡ ’±Úµ ˜ÀÚ ’±˝◊√Ú±‡Ú Œ˜ø˘ ˘íÀ˘ øÚÊ√1 Ê√œÀ˚˛fl¡fl¡ ŒÓ¬›“ Œfl¡±ÀÚ±˜ÀÓ¬˝◊√ fl¡í¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘ Œ˚ ’±˝◊√Ú±Ó¬ ˜≈‡‡Ú1 ¸ij≈‡Ó¬º ø·1œÀ˚˛Àfl¡ ’ÕÒ˚« ∆˝√√ ¸≈øÒÀ˘, øfl¡ Œ√ø‡Â√±∑ ά◊æ√±ø¸Ó¬ Œ¸˝◊√‡Ú ˜≈‡ Ó¬±˝◊√1 ˜±fl¡1 Ú˝√√˚˛, ¬ı1— Ó¬±˝◊√À1˝◊√ ˜≈‡Ø ∆‚ÌœÀ˚˛Àfl¡ fl¡˚˛ øfl¡Ø ¤˝◊√ fl¡Ô± ’±À¬Û±Ú±À˘±Àfl¡ ˆ¬±˘Õfl¡À˚˛ øfl¡Â≈√˜±Ú 1˝√√¸…fl¡ 1˝√√¸… ∆˝√√ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ ø√À˘˝◊√ Ê√œªÚ ‰¬˘±˝◊√ Ê√±ÀÚ Â√±Õ· Œ˚ Ê√œªÚÓ¬ ˝√√ͬ±ÀÓ¬ ¤ÀÚ øfl¡Â≈√˜±Ú ˜≈˝√”Ó«¬ ’±ø˝√√ Œ˚±ª±Ó¬ ¸≈ø¬ıÒ± ˝√√˚˛, ¤˝◊√ ˆ¬±ø¬ıÀ˚˛˝◊√ ŒÓ¬›“ Úœ1Àª ’“±Ó¬ø1 ·í˘ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√˚˛ø˝√√, ø˚À¬ı±1 ˜≈˝√”Ó«¬Ó¬ Ú≈¸≈øÒÀ˘ ¤Àfl¡±Àª˝◊√ Ú±˝◊√, øfl¡c Ê√œÀ˚˛fl¡1 ›‰¬11 ¬Û1±º ’±‰¬˘ÀÓ¬ Œõ∂À˜± ¤fl¡ 1˝√√¸…˜˚˛ ά◊¬Û˘øt, Ê√±øÚÀÂ√ÀÚØ Œ¸±Ò±1 ˘À· ˘À· ‰¬fl≈¡¬Û±Úœ1 ∆¸ÀÓ¬ Œ·±ÀȬ˝◊√ ’ôL1‡ÀÚ˝◊√ Œ˚Ú Î¬◊øȬ-ˆ¬±ø˝√√ ›˘±˝◊√ ’±ø˝√√¬ı Œ‡±ÀÊ√ ¬ı±Ê√Õ˘º ∆‚ÌœÀ˚˛Àfl¡› fl¡±1 ˘·Ó¬ Œfl¡øÓ¬˚˛± fl¡íÓ¬ Œfl¡ÀÚÕfl¡ Œõ∂˜Ó¬ ¬Û1± ˚±˚˛ Œ¸˚˛± ø·ø1À˚˛Àfl¡ ëøfl¡ Œ√ø‡Â√±í ¬ı≈ø˘ Œ¸±Ò±1 ˘À· ˘À· õ∂Ô˜ÀÓ¬ Ò˘ Œfl¡±ÀÚ˝◊√¬ı± fl¡í¬ı ¬Û±À1∑ øfl¡c ˜±ÀÊ√ ˜±ÀÊ√ ¤ÀÚfl≈¡ª± Ú±˘±À·ÀÚ Œ¬ı±ª±˝◊√ ø√À˘ ‰¬fl≈¡À˘±1, Ó¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬À˝√√ ŒÔ±fl¡±Ô≈øfl¡ ˜±ÀÓ¬À1 ’±À¬Û±Ú±1 Œ˚Ú ¸ij≈‡1 ¬Û1± øõ∂˚˛Ê√Ú ŒÚ±À˝√√±ª± ∆˝√√ ·íÀ˘À˝√√ fl¡í¬ıÕ˘ Òø1À˘, Œ¬ı±À˘, ’í ˜˝◊√ ¤˝◊√À˝√√ ¬ı≈øÊ√ ¬Û±À˘± øfl¡˚˛ Ó≈¬ø˜ Œõ∂˜1 ’Ú≈ˆ¬”øÓ¬› Ó¬œ¬ıË ∆˝√√ ά◊Àͬ∑ Œ˜±1 øfl¡c ˘±À·º ¤¬ı±1 ‰¬˝√√1Õ˘ ∆·øÂ√˘±Ø ‚1Õ˘ ∆· ¤˝◊√Ê√Úœ1 Â√ø¬ıÀȬ±› ˘·ÀÓ¬ ∆˘ Œ˜±1 øÚÊ√À1 øfl¡ ∆˝√√øÂ√˘ Ê√±ÀÚ ...º

¸±Ó¬¸1œ

Œ¸˝◊√¸fl¡˘1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±Úµ ‰¬f ’±·1ª±˘± ’Ú…Ó¬˜ ’±øÂ√˘ ’±1n∏ ŒÓ¬›“1 ˆ¬±„√√øÚ ˝◊√˜±ÀÚ˝◊√ qª˘± ∆˝√√øÂ√˘ Œ˚ ˜±Ú≈À˝√√ ŒÓ¬›“fl¡ ˜1˜ÀÓ¬ 눬±„√√øÚ Œfl“¡±ª1í ’±‡…± ø√øÂ√˘º fl¡ø¬ı ˘—ÀÙ¬À˘±1 'The Pslam of life' fl¡ø¬ıÓ¬±ÀȬ± ëÊ√œªÚ ¸—·œÓ¬í Ú±˜ ø√ ŒÓ¬›“ ¤˝◊√√À1 ˆ¬±„√√øÚ fl¡ø1øÂ√˘ ñ 븗¸±1 ˚≈Ê “ √1 ͬ±˝◊√,√ q¬ı1 ¸fl¡±˜ Ú±˝◊√º fl¡±ø‰¬ ¬Û±ø1 ˚≈Ê “ √± ¸À¬ı fl¡ø1 õ∂±Ì¬ÛÚ˚¤˘±˝√√ øÚ˝√√±ø˘ ŒÔ±ª± ¬ıœ1À¬ı˙ ·±Ó¬ Œ˘±ª±˚Ú˝√√í¬ı± ·1n∏1 √À1 ‡≈“ø‰¬À˘À˝√√ Œ‡±Ê√ ÒÀ1˚1ÌÓ¬ ¬ıœÀ1f ¬ı≈ø˘ Œ˝√√±ª± ‡…±øÓ¬˜±Ú˚˜˝√√± ˜˝√√± ¬Û≈1n∏¯1∏ ‰¬±ÀÚøfl¡À1 Ê√œªÚ1...˚∆Ô ˚±¬ı ¬Û±À1± Œ‡±Ê√ ¸˜˚˛ ¬ı±ø˘Ó¬ºí ¬Û1ªÓ«¬œ ¸˜˚˛Ó¬ ¬ıUÀfl¡˝◊√ Ê√Ú fl‘¡Ó¬ø¬ı√… Œ˘±Àfl¡ ø¬ıÀ√˙œ ˆ¬±¯∏±1 ά◊»fl‘¡©Ü ¬Û≈øÔ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±Õ˘ ’Ú≈¬ı±√ fl¡ø1 ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±-¸±ø˝√√Ó¬…1 ˆ¬“1±˘ ‰¬˝√√fl¡œ fl¡ø1ÀÂ√º Ó¬≈√¬Ûø1 ¬ı±—˘± ’±1n∏ ø˝√√µœ ˆ¬±¯∏±Àfl¡ Òø1 õ∂±ôLœ˚˛ ˆ¬±¯∏±1 ¬ıU ¬ÛøͬӬ ¸≈‡¬Û±Í¬… ¢∂Lö ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±Õ˘ ˆ¬±„√√øÚ fl¡ø1 ¤fl¡±—˙˝◊√ fl‘¡øÓ¬Q1 ¬Ûø1‰¬˚˛ √±ø„√√ Òø1ÀÂ√º ˘±À˝√√ ˘±À˝√√ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±Ó¬ 1ø‰¬Ó¬ ά◊»fl‘¡©Ü ˜±Ú1 ¬Û≈øÔ ˝◊√ —1±Ê√œÀfl¡ Òø1 ’±Ú ’±Ú ˆ¬±¯∏±Õ˘› ˆ¬±„√√øÚ ˝√√í¬ıÕ˘ Òø1À˘º ˝◊√ ˚˛±1 ¡Z±1± ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬…1 ·ˆ¬œ1Ó¬±1 ¬Ûø1‰¬˚˛ ’±Ú ¬Û±Í¬Àfl¡ ¬Û±¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ ’¸˜ õ∂fl¡±˙Ú ¬Ûø1¯∏√, ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±, ø˙q ¸±ø˝√√Ó¬… Ú…±¸ ’±ø√1 øÚø‰¬Ú± ’Ú≈ᬱÚ1 ’ø1˝√√̱1 fl¡Ô± ά◊˘±˝◊√ fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1º Ó¬≈√¬Ûø1 ’¸˜1 ¬ıU ’¢∂Ìœ ’±1n∏ &Ìœ õ∂fl¡±˙fl¡1 õ∂À‰¬©Ü±ÀÓ¬± ’Ú≈¬ı±√ õ∂øSê˚˛±1 Ò±1±ÀȬ± ’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√º Œ˘‡fl¡-Œ˘ø‡fl¡±¸fl¡À˘ ˚ÀÔ©Ü ¬Ûø1|˜ ’±1n∏ fl¡Àͬ±1 ’Ú≈˙œ˘Ú1 Œ˚±À·ø√ ¤Àfl¡±‡Ú fl¡±˘Ê√˚˛œ ¢∂Lö1

ˆ¬±„√√øÚ fl¡ø1 ˆ¬±¯∏±-¸±ø˝√√Ó¬…1 ˆ¬“1±˘ ¸˜‘X fl¡ø1¬ıÕ˘ ø˚ ’±¢∂˝√√ Œ√‡≈ª±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√ Œ¸˚˛± Ó≈¬˘Ú±ø¬ı˝√√œÚº ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ≈√Ȭ± ¬ˆ¬±¯∏±Ó¬ √‡˘ ’±1n∏ ¬ı≈…»¬ÛøM√√ Ô±øfl¡À˘À˝√√ [ø˚ÀȬ± ˆ¬±¯∏±1 ¬Û1± ˆ¬±„√√øÚ fl¡ø1¬ı ’±1n∏ ø˚ÀȬ±Õ˘ fl¡ø1¬ı] ¬ˆ¬±„√√øÚ ¢∂Lö ¤Àfl¡±‡Ú ¸≈‡¬Û±Í¬… ∆˝√√ ά◊Àͬº ¸±ø˝√√Ó¬…1 Œ˚±·¸”S ¶ö±¬ÛÚÓ¬ ’Ú≈¬ı±√1 &1n∏Q ’¬Ûø1¸œ˜º ά◊¬Û˚≈Mê√ˆ¬±Àª ’±1n∏ ø¬ıô¶‘Ó¬ 1+¬ÛÓ¬ ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬…1 fl¡±˘Ê√˚˛œ ¢∂LöÀ¬ı±11 ’Ú≈¬ı±√ ŒÚ±À˝√√±ª± ¬ı±À¬ı ø¬ıù´˝◊√ ˚ÀÔ±ø‰¬Ó¬ 1+¬ÛÓ¬ ˜”˘…±—fl¡Ú fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√ º ¤øÓ¬˚˛± ’¸˜œ˚˛±1 øÚø‰¬Ú±Õfl¡ ¬ıÀάˇ± ˆ¬±¯∏±› ¸±—ø¬ıÒ±øÚfl¡ˆ¬±Àª ¶§œfl‘¡Ó¬ Œ˝√√±ª±Ó¬ Œ¸˝◊√ ˆ¬±¯∏±Ó¬ 1ø‰¬Ó¬ ά◊»fl‘¡©Ü ¸‘ø©Üfl¡ ¸±ø˝√√Ó¬… ’fl¡±Àά˜œ ¬Û≈1¶®±À1À1 ¸ij±Ú Ê√ÀÚ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ¬ıÀάˇ± ˆ¬±¯∏±Ó¬ 1ø‰¬Ó¬ ·ä, ά◊¬ÛÚ…±¸, fl¡ø¬ıÓ¬±, õ∂ªg ’±ø√ ˝◊√ —1±Ê√œÀfl¡ Òø1 ’±Ú ’±Ú ˆ¬±¯∏±Õ˘ ˆ¬±¯∏±ôL1 Œ˝√√±ª± ά◊ø‰¬Ó¬º &ª±˝√√±È¬œ1 ¤Ú ¤˘ ¬Û±ø¬ıvÀfl¡˙…ÚƒÂ√ Ú±˜1 õ∂fl¡±˙Ú Œ·±á¬œÀȬ±Àª ¬ıÀάˇ± ˆ¬±¯∏±Ó¬ Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡ˆ¬±Àª ¬Û≈øÔ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ¬ıÀάˇ± ˆ¬±¯∏±-¸±ø˝√√Ó¬…1 Ê√˚˛˚±S± ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º ŒÊ√…ᬠ¸±—¬ı±ø√fl¡, Œ˘‡fl¡ Ê√˚˛fl¡±ôL ˙˜«±˝◊√ ¬ıÀάˇ± ˆ¬±¯∏±1 ¤˜≈øͬ˜±Ú ά◊»fl‘¡©Ü ·ä ˝◊√ —1±Ê√œÕ˘ ˆ¬±„√√øÚ fl¡ø1ÀÂ√ [Ú±˜ñ Modern Bodo short stories] ’±1n∏ ¤˝◊√ ‡Ú ŒÚ˙…ÀÚ˘ ¬ı≈fl¡ ¬∏C±À©Ü õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ά◊ø˘˚˛±˝◊√ ÀÂ√º Œ¸˝◊√ √À1 ˙øMê√˜˚˛ √±À¸ 1¸1±Ê√ ˘ÑœÚ±Ô Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª±1 ë¬ı≈Ϭˇœ ’±˝◊√ 1 ¸±Ò≈í‡Ú ¬ı±—˘± ˆ¬±¯∏±Õ˘ ’Ú≈¬ı±√ fl¡ø1 ¬ı±—˘± ’±1n∏ ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬…1 ˜±Ê√Ó¬ Œ˚±·¸”S ¶ö±¬ÛÚÓ¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1ÀÂ√º ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬…Ó¬ Ϭ±À¬Û Ϭ±À¬Û

’±· ¬ı±øϬˇÀ˝√√ ’±øÊ√ ’Ú≈¬ı±√ ¸±ø˝√√Ó¬…˝◊√ ¤È¬± &1n∏Q¬Û”Ì« ¶ö±Ú ¬Û±¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ’Ú≈¬ı±√1 ¸˜˚˛Ó¬ U¬ıU ’Ú≈¬ı±√ ÚÕ˝√√ ˆ¬±¬ı±Ú≈¬ı±√À˝√√ ˝√√˚˛ ’±1n∏ ŒÓ¬øÓ¬˚˛±À˝√√ ˝◊√ ¸≈‡¬Û±Í¬… ∆˝√√ ά◊Àͬº ø¬ÛÀÂ√ ˜”˘1 Œfl¡±ÀÚ± ˘1‰¬1 Úfl¡1±Õfl¡ ¤˝◊√ fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ˘±À·º ø˚ÀȬ± ˆ¬±¯∏±1 ¬Û1± ø˚ÀȬ± ˆ¬±¯∏±Õ˘ ’Ú≈¬ı±√ fl¡1± ˝√√˚˛ Œ¸˝◊√ ÀȬ±1 ¬ı±fl¡…1œøÓ¬, ˙s ‰¬˚˛Ú, ’˘—fl¡±1, Ê√Ó≈¬ª± Í“¬±‰¬, ¸øg-¸˜±¸ ˝◊√ Ó¬…±ø√1 ˜±Ò…À˜À1 ’Ú≈¬ı±À√fl¡ ¤Àfl¡±‡Ú 1‰¬Ú± ¬Û±Í¬ÚÀ˚±·… fl¡ø1 ŒÓ¬±À˘º Ó¬≈√¬Ûø1 ’Ú≈¬ı±√fl¡1 Œ˜±È¬±˜≈øȬˆ¬±Àª ≈√À˚˛±È¬± ˆ¬±¯∏±1 ›¬Û1Ó¬ ¸˜…fl¡ :±Ú ’ø¬ı˝√√ÀÚ ¸≈‡¬Û±Í¬… ’Ú≈¬ı±√ ’±˙± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1º ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… ¬Û‘øÔªœ1 ¸À¬ı«±»fl‘¡©Ü ¢∂LöÀ¬ı±1 ά◊ißÓ¬ Ê√±øÓ¬À¬ı±À1 øÚÊ√ øÚÊ√ ˆ¬±¯∏±Õ˘ ’Ú≈¬ı±√ fl¡ø1 ¸±ø˝√√Ó¬…1 ˆ¬“1±˘ ‰¬˝√√fl¡œ fl¡ø1ÀÂ√º Ó¬≈√¬Ûø1 ˝◊√ ˚˛±1 ¡Z±1± ¤Àfl¡±Ê√Ú ¬Û±Í¬Àfl¡ øÚÊ√ ˆ¬±¯∏±Ó¬ ¢∂Lö ¤Àfl¡±‡Ú ø˚˜±Ú ¸˝√√Ê√ˆ¬±Àª ¬ÛøϬˇ¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛, Œ¸˝◊√ Œ¸±ª±√ ˜”˘ ˆ¬±¯∏±Ó¬ Ú±¬Û±¬ı› ¬Û±À1º Ó¬≈√¬Ûø1 ’Ú≈¬ı±√Àfl¡ ˜”˘ ˚±ÀÓ¬ Œfl¡øÓ¬˚˛±› ø¬ıfl‘¡Ó¬ Ú˝√√˚˛ Ó¬±1 õ∂øÓ¬ ¸Ó¬ÀÓ¬ ¸À‰¬Ó¬Ú ˝√√í¬ı ˘±À·º ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±1 ¢∂Lö ¤‡Ú õ∂ÔÀ˜ ˝◊√ —1±Ê√œ ’±1n∏ ˝◊√ —1±Ê√œ1 ¬Û1± ’±Ú ’±Ú ˆ¬±¯∏±Õ˘ ’Ú≈¬ı±√ fl¡ø1¬ıÕ˘ ˜”˘1 ø¬ıfl‘¡Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ˆ¬˚˛ Ú±Ô±Àfl¡, øfl¡c ˆ¬±¯∏± ¬ı±·ø1 ¬ı±·ø1 ∆· Ô±øfl¡À˘ Œ¸˝◊√ ø¬ıfl‘¡øÓ¬ ‚Ȭ±1 ¸y±ªÚ± Ô±Àfl¡º Œ˚ÀÚ ñ

fl¡±Ú±Î¬ˇ± Ê√±˜«±Ú ¬ı±—˘± ˝◊√ Ó¬…±ø√º ’¸˜œ˚˛± ˝◊√ —1±Ê√œ ˜±˘±˚˛˘˜

ø˝√√µœ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 Eric Cornell 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 (2) The sky is blue because blue is the 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 Why is sky is blue? 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 colour God wants it to be. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 I offer two answers: 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 (1) The sky is blue because of the wave 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 lenght dependence of Rayleigh scattering, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Œ√›¬ı1œ˚˛±√ fl¡ø¬ıÓ¬±

¸±ø˝√√Ó¬…1 ·ˆ¬œ1Ó¬±1 ά◊˜±Ú ¬Û±¬ı ¬Û1±1 ά◊¬Û±˚˛ ∆˝√√ÀÂ√ ’Ú≈¬ı±√ ¬ı± ˆ¬±„√√øÚº fl¡±1Ì ¤·1±fl¡œ ¬Û±Í¬Àfl¡ ¬Û‘øÔªœ1 ¸fl¡À˘± ˆ¬±¯∏± Ê√Ú±ÀȬ± ’¸yª fl¡Ô±º Œ¸À˚˛À˝√√ ’Ú≈¬ı±√1 ˜±Ò…À˜À1 ŒÓ¬›“1 øÚÊ√1 ’±˚˛M√Ó¬ Ôfl¡± ˆ¬±¯∏±ÀȬ±1 Œ˚±À·ø√ ø¬ıù´ ¸±ø˝√√Ó¬…1 Œ¸±ª±√ ˘í¬ı ¬Û±À1º ’Ú≈¬ı±À√ ˆ¬±¯∏±¸±ø˝√√Ó¬… ¸˜‘X fl¡À1º ’Ó¬œÊ√À1 ¬Û1± ¬ıU ø¬ıÀ√˙œ ˆ¬±¯∏±1 ¬ı± ˆ¬±1Ó¬1 ’±=ø˘fl¡ ˆ¬±¯∏±1 1‰¬Ú±1±øÊ√ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±Õ˘ ’Ú”ø√Ó¬ ∆˝√√ ’±ø˝√√ÀÂ√º øÚÊ√1 ˜±Ó‘¬ˆ¬±¯∏±ÀÓ¬ ’¸˜œ˚˛±¸fl¡À˘ Œ¸˝◊√ ¬Û≈øÔÀ¬ı±1 ¬ÛøϬˇ¬ıÕ˘ ¬Û±˝◊√ :±Ú1 ˆ¬“1±˘ ‰¬˝√√fl¡œ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º øͬfl¡ Œ¸˝◊√√À1 ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±1 Œ|ᬠ¢∂LöÀ¬ı±1 ’±Ú ˆ¬±¯∏±Õ˘ ’Ú”ø√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ¡Z±1± ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬…1

Œˆ¬fl≈¡˘œ1 1±øÓ¬ fl¡ø¬Û˘ ͬ±fl≈¡1

¬ı±ø1¯∏±1 1±øÓ¬

Œ˘•Û¬Ûí©Ü1 õ∂26√±˚˛±Ó¬ ¬ıUÓ¬ 1±øÓ¬ Œˆ¬fl≈¡˘œÀ¬ı±À1 ˜˝√√ ø·ø˘øÂ√˘ √œ‚˘ ¬ÛÔÀȬ±Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± Ú±øÂ√˘ ˜±S Â√±˚˛±1 ø˜øÂ√˘ ¬Û±1 ∆˝√√ Œ˚±ª± ˝“Ó¬1, ¸√…˜‘Ó¬1

√œ¬Û fl¡˜˘ ˙˝◊√fl¡œ˚˛±

Œ√±ˆ¬±· 1±øÓ¬ ά◊ø1 ’±ø˝√√˘ ‰¬1±˝◊√-¬Û±Úœø¬Û˚˛±... Ú±ø˝√√ø¬ı... Ú±ø˝√√ø¬ı Ó¬˝◊√... ’±˜øÚ Úfl¡ø1ø¬ı... fl¡±˝◊√Õ˘ ‡1± ø˙˚˛±˘1 ø¬ı˚˛±... ‚1ø‰¬ø1fl¡±˝◊√ ŒÍ¬˝√√ ¬Û±øÓ¬¬ı... Ó¬±À˜±˘ fl¡±øȬ¬ı Œfl¡±ÀÚ∑

ŒE˝◊√ÚÀȬ±Àª 1±øÓ¬1 ˙sÀ¬ı±1 ά◊‰≈¬ø¬ÛøÂ√˘ ¬ı1¯∏≈ÌÊ√±fl¡1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ø¸˝√√“Ó¬1 ŒÈ¬±1ÀȬ±1øÌ ’±1y ˝√√í˘ fl¡±¯∏1 ‡±˘øfl¡È¬±Ó¬ ’±·ÀÓ¬ Ú±øÂ√˘ ¤À˝√√Ú ¸˜˘˚˛

õ∂Ô˜ ¬ı1¯∏≈ÌÊ√±Àfl¡˝◊√ fl¡ø1À˘ ¤˝◊√ ‰¬˜»fl¡±1 ’√…±¬ıøÒ ˜‘Ó¬ Œˆ¬fl≈¡˘œÀ¬ı±11 ά◊1n∏µø˘ Ê√œªÚ ¤øÓ¬˚˛± ø¸˝√√“Ó¬1 ·±ÚÓ¬ Œõ∂˜1 ŒÔÃøfl¡¬ı±ÀÔà fl¡FÓ¬ ά◊˘±˝√√, ¸≈1 ø¸˝√√“Ó¬1 ¬ı±À¬ı Œ˜Ã ¬ı1¯∏±ñÓ¬±ÀÓ¬±Õfl¡› øfl¡¬ı±º ŒÈ¬±1ÀȬ±1±˚˛√ õ∂øÓ¬ÀȬ±Àª ø˝√√˚˛±1 ¬ıÓ¬1± ¬Ûͬ±˚˛, Œ¸˝◊√ ¸≈1Ó¬ ¬ı˚˛ Ê√œªÚ Ò±1± ¤È¬±1 ¬Û1± ’±ÚÀȬ±Õ˘ ’G1 ¬Û1± ’GÀfl¡±¯∏Õ˘ Ê√ij õ∂Ê√ij ’ø¬ı1Ó¬ ¤˝◊√ ¸≈11 Ò±1±ÀÓ¬˝◊√ ¤˝◊√ ¸≈À1˝◊√ ø¸˝√√“Ó¬1 ¬Û1˜1 õ∂±Ô«Ú± ŒÚøfl¡ ¸‘ø©Ü ø¶öøÓ¬ õ∂˘˚˛1 fl¡±1Ì∑

Œ¬ı—-øÊ√ø˘1 fl¡fl«¡˙ ˜±ÀÓ¬ √œ‚˘Ó¬˜ fl¡ø1ÀÂ√ ά◊Ê√±·1œ øÚ˙± ·øϬˇ ά◊øͬÀÂ√ ¬ı±ø1¯∏±1 ˘·Ó¬ Œ˜±1 ’±Rœ˚˛Ó¬±...

fl¡±˝◊√Õ˘ ‡1± ø˙˚˛±˘1 ø¬ı˚˛±... ’í ‰¬1±˝◊√-¬Û±Úœø¬Û˚˛±... ¤˝◊√ øÚ˙± Ó¬˝◊√ ’±ø˝√√À˘ ›˘±˝◊√ Ú±À˝√√ ¬ı±1œ1 Ϭ±¬Û1 ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±.. ¤˝◊√ ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œ¬Û±˝√√1ÀÓ¬˝◊√ ¤ø√Ú ¬ıÚ Ù¬ø1„√√1 √À1 Œ‡ø¬Û˚˛±˝◊√ Ù≈¬ø1øÂ√À˘± Œõ∂˚˛¸œ1 ¬ı≈fl≈¡1 ά“ø1fl¡Ú±... ’í ‰¬1±˝◊√-¬Û±Úœø¬Û˚˛±... ¬ı±ø1¯∏±1 1±øÓ¬ ¤øÓ¬˚˛± کܱ˘øÊ√˚˛± ¬Û≈ª±ÀÓ¬ ‚1ø‰¬ø1fl¡±Ê√Úœ ¬Û±¬ıø˝√√... 1íÀ√ ˝√√“±ø˝√√¬ı... ¬ı1¯∏≈ÀÌ fl¡±øµ¬ı... Ó¬˝◊√ÀÓ¬± Ú±˜±Ó¬ ŒÓ¬øÓ¬˚˛±, ¬Û±Úœ ø¬Ûά◊...ø¬Ûά◊...Ø [”√1ˆ¬±¯∏–8876608908]

fl¡±ø˚˛fl¡ 1+¬Û ÚÔfl¡± 1˝√√¸…˜˚˛ Œõ∂1̱1 ’±Ò±1 [|X±1 ø√˘œ¬Û fl≈¡˜±1 Ó¬±˜≈˘œÀ√ª1 ˝√√±Ó¬Ó¬]

˜1˜œ ¬ı1ͬ±fl≈¡1 Ó¬±˘≈fl¡√±1 Úœ˘±1 Ú±˜ Ú˝√√˚˛ Ê√±ÀÚ± ’±fl¡±˙ Ú±˜ ¸œ˜±˝√√œÚ ά◊√±1Ó¬±1 ¬ıÌ«˜˚˛ ¸•ÛÀ√À1 ¸˜≈8˘ ’Ú≈¬Û˜ ’±fl¡±˙ ’±˜±1 Ú±µøÚfl¡ ø‰¬Sø˙䜛 ’±fl¡±˙ Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ø¬ıÊ≈√˘œ Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ¬ı1¯∏≈Ì ø¬ı¯∏±√ ¸fl¡À˘± ¸±˜ø1 ¬ı≈fl≈¡Ó¬ ’±fl¡±˙ Úœ˘± ¸√±˚˛

’±fl¡±˙1 1—√√ øfl¡˚˛ Œ˚ Úœ˘± õ∂ùü ˝√√+√À˚˛ ˝√√+√À˚˛ ˚≈À· ˚≈À· ¬Û√±Ô«ø¬ı√ 1 ˜ÀÓ¬ñ

’±fl¡±˙, ’Ú≈ˆ¬ªœ ’ôL11 ¬ı±À¬ı fl¡±ø˚˛fl¡ 1+¬Û ÚÔfl¡± 1˝√√¸…˜˚˛ Œõ∂1̱1 ’±Ò±1... [”√1ˆ¬±¯∏ – 9435122827]


Ê√Ú¸±Ò±1Ì

26 ’±·©Ü√, Œ√›¬ı±1, 2012, &ª±˝√√±È¬œ, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ

¶ö±Úœ˚˛ ¬ı±Ó¬ø1

5

øͬfl¡±√±1-¤Ú øÊ√ ’íÀ1 Œ·±¬ÛÚ ¬ı≈Ê√±¬ı≈øÊ√ fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL±1

¬ı1À¬ÛȬ± Ê√Ú¶§±¶ö…Ó¬ ’Ú±˜˚˛ ’“±‰¬øÚÓ¬ ˘≈FÚ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, ’±À˘±¬ÛøÓ¬‰¬1√, 25 ’±·©Ü – Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ ø¬ıˆ¬±·1 ¬ı1À¬ÛȬ± ¸—˜G˘1 ¤fl¡±—˙ fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL±1 ≈√Úœ« øÓ¬’øÚ˚˛˜ ’±1n∏ Ê√±ø˘˚˛±øÓ¬1 ¬ı±À¬ı øÊ√˘±‡Ú1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôLÓ¬ Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ1 ¤fl¡±øÒfl¡ ¬ı…˚˛¬ıU˘ ’“±‰¬øÚ ¸•xøÓ¬ ‰”¬Î¬ˇ±ôL Œˆ¬“Àfl√±ˆ¬±›Ú±Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ Ú·1±=˘1 ˘·ÀÓ¬ ¢∂±˜±=˘1 Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ ø¬ıqX Œ‡±ª±¬Û±Úœ ’±1n∏ ’Ú±˜˚˛ ’“±‰¬øÚ 1+¬Û±˚˛Ì1 Ú±˜Ó¬ Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ1 ¬ı1À¬ÛȬ± ¸—G˘1 ¤‰¬±˜ Ò≈1g1 fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL±˝◊√ ¢∂±˜±=˘1 ¸˝√√Ê-¸1˘ Œ˘±fl¡1 ’:±ÀÓ¬ ¤‰¬±˜ øͬfl¡±√±1 ’±1n∏ Ó¬Ô±fl¡øÔÓ¬ ¤Ú øÊ√ ’í1 fl¡˜«fl¡Ó«¬±À1 ø˜ø˘ ˘±‡ ˘±‡ Ȭfl¡± ’±R¸±» fl¡1±Ó¬ fl¡±˚«Ó¬– ‰¬1fl¡±1œ ’“±‰¬øÚ ¬ı≈À˜1±— ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ˘é¬Ìœ˚˛ Œ˚ ¸—˜G˘ÀȬ±1 ’ôL·«Ó¬ ¬ı±‚¬ı1 ¸˜ø©Ü1 ˜øµ˚˛±, ¸Sfl¡Ì1± ˜±øÌfl¡¬Û≈1, ø√√˜œ1¬Û±˜, √—1±, ’±·˜øµ˚˛± ’±1n∏ øÊ√˘±‡Ú1 Ê√Úœ˚˛± ¸˜ø©Ü1 Â√˚˛È¬± ¬Û=±˚˛Ó¬1 √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡±

¬ıÀfl¡±1 ¸Sœ˚˛± Ú‘Ó¬… ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø˜È¬œ ·Í¬Ú Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ıÀfl¡±, 25 ’±·©Ü – ¸Sœ˚˛± Ú‘Ó¬…1 ά◊¬Û˚≈Mê√ ø˙鬱 ø√˚˛±1 ά◊ÀVÀ˙… fl¡±˜1+¬Û [¢∂±˜…] øÊ√˘±1 ¬ıÀfl¡± ‰¬˝√√11 ˜±Ê√˜øÊ√˚˛±Ó¬ ø¬ı·Ó¬ øÓ¬øÚ¬ıÂ√1 ¬Û”À¬ı« ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘ ¸Sœ˚˛± Ú‘Ó¬…1 ¤‡Ú ø¬ı√…±˘˚˛º ø¬ı√…±˘˚˛‡Ú ¸øͬfl¡ ˆ¬±Àª ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡1±1 ά◊ÀVÀ˙… ’˘¬ÛÀÓ¬ ø¬ı√…±˘˚˛ ¬Ûø1‰¬±˘Ú±1 ¤øȬ fl¡ø˜È¬œ ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚º˛ ¸Sœ˚˛± Ú‘Ó¬…1 ø¬ı√…±˘˚˛1 fl¡ø˜È¬œ ·Í¬Ú1 ¬ı±À¬ı ø¬ıø˙©Ü ¸˜±Ê√fl¡˜«œ Ê√Ú±«√Ú ’øÒfl¡±1œ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ¸ˆ¬±Ó¬ Ê√Ú±«√Ú ’øÒfl¡±1œfl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬, Ô±ÀÚù´1 1±ˆ¬±fl¡ ά◊¬Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ê√˚À˛ √ª ’øÒfl¡±1œfl¡ ¸•Û±√fl¡, Ê√Ú±ÔÚ ˜±1±fl¡fl¡ ¸˝√√– ¸•Û±√fl¡ ’±1n∏ ˆ¬”À√ª ’øÒfl¡±1œ, ø¬ı≈√…» ø¬ıfl¡±˙ ¬ı1n∏ª±Àfl¡ Òø1 Œfl¡¬ı±Ê√ÀÚ± ¸√¸…fl¡ ∆˘ ¤fl¡ ˙øMê√˙±˘œ fl¡ø˜È¬œ ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚º˛

fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL± ’±¬ı≈˘ UÀÂ√˝√◊Ú ˆ¬”¤û±˝◊√ ø¬ı·Ó¬ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ ø¬ıˆ¬±·1 ø¬ıøˆ¬iß ’“±‰¬øÚ 1+¬Û±˚˛Ì1 Ú±˜Ó¬ øͬfl¡±√±1À1 Œ·±¬ÛÚ ¬ı≈Ê√±¬ı≈øÊ√Ó¬ ¬ı…±¬Ûfl¡ ≈√Ú«œøÓ¬-’øÚ˚˛˜ ¸—‚øȬӬ fl¡ø1 ’˝√√±1 ά◊¬Ûø1 fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL± ˆ¬”¤û±˝◊√ øÚÊ√1 ˙±‡±1 Œfl¡¬ı±È¬±› ¬Û=±˚˛Ó¬1 ˙ ˙ ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±˘1 ’Ú±˜˚˛ ’“±‰¬øÚ1 ¶§±¶ö…¸ijÓ¬ Œ˙ɬ±·±1 øÚ˜«±Ì Úfl¡1±Õfl¡ ’“±‰¬øÚ1 Œfl¡¬ı± ˘±‡ Ȭfl¡± ’±R¸±» fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±· ά◊øͬÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, Œfl¡f ’±1n∏ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±11 ’Ô« ¬Û≈ø“ Ê√À1 1±Ê√…1 ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±˘À¬ı±1fl¡ ¤È¬±Õfl¡ ¶§±¶ö…¸ijÓ¬ ’Ú±˜˚˛ Œ˙ɬ±·±1 øÚ˜«±Ì1 ¤˝◊√ ¬ı…˚˛¬ıU˘ ’“±‰¬øÚ1 ’ÒœÚÓ¬ fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL± ’±¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√Ú ˆ¬”¤û±˝◊√ øÚÊ√1 ¤À˘fl¡±Ó¬ ˙ ˙ ¤ÀÚ Œ˙ɬ±·√√±1 ’Ò« øÚø˜«Ó¬ fl¡ø1 1‡± ¸ÀN› øÚ˜«±Ì fl¡±˚«1 √±ø˚˛Q ˘±ˆ¬ fl¡1± ¤‰¬±˜ Ò≈1g1 øͬfl¡±√±11 Â√SÂ√±˚˛±Ó¬ ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ¤Ú øÊ√ ’í1 Ú±˜Ó¬ ˝√√Àfl¡-ø¬ı˝√√Àfl¡ ø¬ı˘ ’±√±˚˛ ø√ ’“±‰¬øÚ‡Úfl¡ ¸•Û”Ì1« +À¬Û Œˆ¬“Àfl¬±-ˆ¬±›Ú±Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ fl¡1±1

’øˆ¬À˚±· ά◊øͬÀÂ√º ˝◊√Ù¬±À˘, ’±Ò1n∏ª± ’±1n∏ øڕߘ±Ú1 fl¡±˜1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ øÚ˜«±Ìfl¡Ó«¬±fl¡ ¬ı≈Ê√Ú ¬Ûø1˜±Ì1 ø¬ı˘ ’±√±˚˛ ø√˚˛±ÀÓ¬ 鬱ôL Ú±Ô±øfl¡ ≈√Ú«œøÓ¬¢∂ô¶ fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL± ’±¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√Ú ˆ¬”¤û±˝◊√ ’±Úøfl¡ ŒÓ¬›“1 ˙±‡±1 ’ôL·«Ó¬ ·1±‡˝√√Úœ˚˛±Ó¬ ’±Sê±ôL ¬Û=±˚˛Ó¬¸˜”˝√1 ˙ ˙ √ø1^ ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±˘1 Ú±˜Ó¬ Œ˙ɬ±·±1 øÚ˜«±Ì fl¡1± Œ√‡≈ª±˝◊√ ˆ¬≈ª± ø¬ı˘ ¬ıÚ±˝◊√ ˘±‡ ˘±‡ Ȭfl¡± ’±R¸±» fl¡1±À1± &1n∏Ó¬1 ’øˆ¬À˚±· ά◊øͬÀÂ√º ’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬ øÊ√˘±‡Ú1 ¬ı±‚¬ı1 ¸˜ø©Ü1 ˜±øÌfl¡¬Û≈1, ¸Sfl¡Ì1± ø√˜œ1¬Û±˜ ’±1n∏ √—1± ¬Û=±˚˛Ó¬1 ¸˝√√¶±⁄ øÒfl¡ ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±˘ ø¬ı·Ó¬ ¸˜˚˛Ó¬ ¬ıËp¡¬Û≈S1 ·1±‡˝√√Úœ˚˛±Ó¬ ¸¬ı«¶±§ ôL ∆˝√√ øÚÊ√ ·“±› ’Ô¬ı± øÚÊ√1 ‚1-≈√ª±1 Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ ø¬ıøˆ¬iß ˜Ô±Î¬◊ø11 ˘·ÀÓ¬ ’±Ú ͬ±˝◊√Õ˘ ¶ö±Ú±ôLø1Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√› Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ1 ¬ı1À¬ÛȬ± ¸—˜G˘1 Ò≈1g1 fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL± ’±¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√Ú ˆ¬”¤û±˝◊√ ¸˝√√¶⁄±øÒfl¡ ¤ÀÚ ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±˘1 Ú±˜ÀÓ¬± ’Ú±˜˚˛ ’“±‰¬øÚ1

¬ı1À¬ÛȬ±Ó¬ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬ 1鬱ÀÔ« Œ˜ÃÚ ¸˜√˘ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛÈ«¬±1, ¬ı1À¬ÛȬ±, 25 ’±·©Ü – ¸±•xøÓ¬fl¡ ’¸˜1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 õ∂øÓ¬ ˘é¬… fl¡ø1 ¬ıÓ«¬˜±Ú ’¸˜ Ó¬Ô± ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏Ó« ¬ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬ ’±1n∏ ¤fl¡Ó¬± 1鬱1 ¬ı±À¬ı ’¸˜1 ¸¬ı«¬ı‘˝√» ø˙é¬fl¡ fl¡˜«‰¬±1œ ¸—·Í¬Ú ’¸˜ ø˙é¬fl¡-fl¡˜«‰¬±1œ ‹fl¡… ˜=1 ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ’±˝3√±ÚÓ¬ ’±øÊ√ ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘±1 ¸√1 ͬ±˝◊ ¬ı1À¬ÛȬ± ‰¬˝√√1Ó¬ ¤fl¡ Œ˜ÃÚ ¸˜√˘ ά◊ø˘›ª± ˝√√˚º˛ ø˙é¬fl¡-fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡À˘ ˝√√±ÀÓ¬ ˝√√±ÀÓ¬ ë˝√√Ó¬…±-ø˝√√—¸± ¬ıg fl¡1fl¡í, ëø˝√√—¸± Ú˝√√˚˛ ˙±øôL ˘±À·í, 똑Ó≈¬… Ú˝√√˚˛ Ê√œªÚ ˘±À·í, ë’±ø√ Œõ≠í fl¡±Î«¬ ∆˘ ˙±øôL¬¬Û”Ì« Œ˜ÃÚ ¸˜√˘1 ’ôLÓ¬ ¬ı1À¬ÛȬ± Œ¬ÛÃ1¸ˆ¬±1 Œ‡˘ ¬ÛÔ±1Ó¬ ¤‡Ú Œ˙±fl¡¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡À1º ¸ˆ¬±Ó¬ ø¬ı øȬ ¤ øάfl¡ Œfl¡f fl¡ø1

Œfl¡±fl¡1±Á¡±1, ø‰¬1±—, Ò≈¬ı≈1œ, ¬ı„√√±˝◊√·±“ ›, ¬ı±·ƒ‰¬± ’±1n∏ ’Ú…±Ú… øÊ√˘±Ó¬ ¸—‚øȬӬ ¸±•xøÓ¬fl¡ ‚Ȭڱª˘œfl¡ ‹fl¡… ˜=˝◊√ ·ø1˝√√̱ ø√À˚˛ ’±1n∏ ˝√√Ó¬…±-ø˝√√—¸±Ó¬ fl¡1n∏Ì ˜‘Ó¬≈ …fl¡ ¸±ªøȬ Œ˘±ª± Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 ’±R±1 ø‰¬1˙±øôL1 ¬ı±À¬ı ¤fl¡ ø˜øÚȬ ¸˜˚˛ Œ˜ÃÚÓ¬± ’ª˘•§Ú fl¡À1º ¸ˆ¬±Ó¬ ¸—‚¯∏¬« ÛœøάˇÓ¬ ¤À˘fl¡±Ó¬ ¬ıUÓ¬1 ‚1-¬ı±1œ, ¸±-¸•ÛøM√√ Ò√ı—¸, Œfl¡√√¬ı± ˝√√±Ê√±1 ¬Ûø1˚˛±˘ ·‘˝√˝√±1± Œ˝√√±ª±, ’¸˜1 ¬ı±ø˝√√11 Œfl¡¬ı±‡ÀÚ± 1±Ê√…Ó¬ ’Ò…˚˛Ú ’±1n∏ fl¡˜«¸—¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 Ôfl¡± ¤fl¡ ¬ı‘˝√» ¸—‡…fl¡ Œ˘±fl¡1 õ∂Ó¬…±·˜ÚÓ¬ ·ˆ¬œ1 ά◊À¡Z· õ∂fl¡±˙ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¤˝◊√ Œ·±ÀȬ˝◊√ ø¬ı¯∏˚À˛ Ȭ±1 ›¬Û1Ó¬ ’¸˜ Ó¬Ô± ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±1fl¡ ø¬ı˝√√œÓ¬ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈À1±Ò Ê√Ú±˚˛º

¬ı1À¬ÛȬ±Ó¬ ·ä fl¡˜«˙±˘± ¬ı1À¬ÛȬ± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ά◊À√…±·Ó¬ ¬ı1À¬ÛȬ± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬± ˆ¬ªÚÓ¬ ’±øÊ√À1¬Û1± ¤‡Ú øÊ√˘±øˆ¬øM√√fl¡ ·ä fl¡˜«˙±˘± ’±1y ∆˝√√ÀÂ√º ¸˜±Ê√fl¡˜«œ ÒœÀ1f Ú±Ô fl¡±fl¡øÓ¬1 Œ¸“±ª1ÌÓ¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤˝◊√ fl¡˜«˙±˘±‡Ú ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 ¬ı1À¬ÛȬ± ˜±Òª Œ‰¬ÃÒ≈1œ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ’ª¸1õ∂±5 ’Ò…é¬ ’Ê≈√«Ú ‰¬f √±À¸º øÊ√˘±‡Ú1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôL1¬Û1± ’˝√√± fl≈¡ø1·1±fl¡œÀ1± ’øÒfl¡ ’—˙¢∂˝√√Ìfl¡±1œfl¡ ·ä1 ø¬ıøˆ¬iß ø√˙Ó¬ ø¬ıø˙©Ü ·äfl¡±1 ’Ó¬Ú≈ ˆ¬A±‰¬±˚« õ∂˙±ôL fl≈¡˜±1 √±¸, Œ√¬ı¬ıËÓ¬ √±¸ ’±1n∏ √œÀÚ˙ √±À¸ ¬ı…ª˝√√±ø1fl¡ Œfl¡Ã˙˘ ¸•ÛÀfl«¡ ˆ¬±¯∏Ì ø√À˚˛º

ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 Úª±·Ó¬ ’±√1øÌ ¸ˆ¬±1 ≈√Ȭ± ø¬ıÀ˙¯∏ ˜≈˝√”Ó«¬, ˙øÚ¬ı±À1

2

4

6

7

8 10

9 12

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ∆¬ıͬ±˘±—Â√í, 25 ’±·©Ü – ∆¬ıͬ˘±—Â√í ¸˜¬ı±˚˛1 ’±·cfl¡ ≈√Ȭ± ¬ı¯∏«1 ¬ı±À¬ı ’˘¬ÛÀÓ¬ ¸˜¬ı±˚˛‡Ú1 ’—˙œ√±1¸fl¡À˘ 8Ê√Úœ˚˛± ¤‡Ú ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡ø1 ¸˜¬ı±˚˛ ‡Ú1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú±1 √±ø˚˛Q ø√À˚˛º Œ¸˝◊√ ά◊ÀV˙… fl¡±ø˘ ˜ÀڱڜӬ ¸√¸…¸fl¡À˘ ’±·cfl¡ ≈√Ȭ± ¬ı¯∏«1 ¬ı±À¬ı fl¡—À¢∂Â√œ ˚≈ªÀÚÓ¬± ø˘¬Û‰¬Ú Œ¬ıfl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ fl¡1± ˝√√˚˛º ¸˜¬ı±˚˛‡Ú1 ¸•Û±√fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û Úø˘Úœ ¬ı1n∏ª±˝◊√ fl¡±˚…øÚ¬ı«±˝√√ fl¡ø1 ’±ÀÂ√ ˚ø√› ¸ø˜øÓ¬‡Ú1 ’±Ú ¸±Ó¬·1±fl¡œ ¸√¸… ∆˝√√ÀÂ√ ‰¬f ŒÓ¬1Ì [ά◊¬Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬] ˜ø˝√√˘± ¸√¸…± ø¬ıøÊ√Ó¬± Œ¬ıí¬Ûœ, œ√¬Ûfl¡ √±¸ Œ˝√√˜±1œÀ¬ı ¬ıËn∏Ú‰¬Ú Œ¬ı, ‰¬Sêø‰¬√— øÓ¬˜≈—, ‰¬±1À˜Ú ŒÈ¬1̺

3

5

13

11

14 15

16

18

17

19 20

21 23

24

22 25

26

27

øÔ˚˛Õfl¡ 1º Ê≈√¬Û≈ø1, øÚÀ‰¬˝◊√ ¸1n∏ ‚1 [2] 2º ˜±√ø˘, 1鬱-fl¡ª‰¬√ [3] 3º ˘± [2] 4º 1„√√±-Ê√¬ı± [2] 6º fl¡±ø¬ı« ˆ¬±¯∏±Ó¬ ’øˆ¬Ò±Ú [5] 7º ¬Û±ÚœÓ¬ ›¬ÛÊ√± [3] 9º ≈√‡œ˚˛± [2] 10º õ∂±Ì, Ê√œªÚ [2] 11º ¶§ˆ¬±ª, õ∂fl‘¡øÓ¬ [4] 13º ¬ı±À1 ¬ı±À1, ¬ı±À1¬ÛøÓ¬ [5] 14º ¸±˜¢∂œ, ¬ıd [2] 17º ¬Û‘Ôfl¡, ’ø˜˘ [2] 18º Ò≈Ú ˜±ø1 Ù≈¬1± øÓ¬À1±Ó¬± [3] 21º ‰¬±fl¡ø1, ˜‘·˚˛±Ê√œªœ Ê√±øÓ¬ø¬ıÀ˙¯∏ [2] 22º ·±‡œ11 ›¬Û1Ó¬ ¬Û1± ‰¬±˜øÚ [2] 24º ’˝√√—fl¡±1 [2] 25º ‡—, ŒSê±Ò [2] 26º Œ·±g ’±1n∏ ά◊˙±˝√√ Œ˘±ª± ˝◊√øf˚˛ [2] ¬ÛÔ±ø˘Õfl¡ 1º ¬Û±Úœ ø√ ŒÔ±ª± ¬ı±˝√√œ ˆ¬±Ó¬

ñ ÒËn∏ªÀÊ√…±øÓ¬ Ú±Ô

∆¬ıͬ±˘±—Â√íÓ¬ ¸˜¬ı±˚˛1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ øÚ¬ı«±‰¬Ú

˙s-˙‘—‡˘-3890 1

’ÒœÚÓ¬ ¶§±¶ö…¸ijÓ¬ ’Ú±˜˚˛ Œ˙ɬ±·±1 øÚ˜«±Ì fl¡1± Œ√‡≈ª±˝◊√ Ó¬Ô± fl¡øÔÓ¬ ¤Ú øÊ√ ’í1 Ú±˜Ó¬ ˆ¬≈ª± ø¬ı˘ ¬ıÚ±˝◊√ ˘±‡ ˘±‡ Ȭfl¡± ’±R¸±» fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√Ù¬±À˘, øÚÊ√1 ¤À˘fl¡±Ó¬ ≈√Ú«œøÓ¬’øÚ˚˛˜ ’±1n∏ Ê√±ø˘˚˛±øÓ¬À1 ’Ú±˜˚˛ ’“±‰¬øÚ1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ¬ı…˚˛1 Ú±˜Ó¬ fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL± ’±¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√Ú ˆ¬”¤û±˝◊√ ˘±‡ ˘±‡ Ȭfl¡± ’±R¸±» fl¡1± ¸ÀN› ø¬ıˆ¬±·ÀȬ±1 ˙œ¯∏« ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡À˘ ≈√Ú«œøÓ¬¢∂ô¶ fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL±Ê√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ’±øÊ√Àfl¡±¬ÛøÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ¬ı…ª¶ö± ŒÚ±À˘±ª±ÀȬ± 1˝√√¸…Ê√Úfl¡º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL±Ê√Ú1 fl¡±˜-fl¡±Ê√1 ˘·ÀÓ¬ √ø1^ ¬Ûø1˚˛±˘¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ’±ª˙…fl¡œ˚˛ ’Ú±˜˚˛ ’“±‰¬øÚ1 ≈√Ú«œøÓ¬1 ά◊2‰¬ ¬Û˚«±˚˛1 Úœ1À¬Ûé¬ Ó¬√ôL √±¬ıœ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ≈√Ú«œøÓ¬Ó¬ ˘≈Ó≈¬1œ-¬Û≈Ó≈¬1œ Œ˝√√±ª± fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL± ’±¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√Ú ˆ¬”¤û±1 ø¬ı1n∏ÀX Ó¬»fl¡±À˘ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ 1±˝◊√ÀÊ√ ˜Laœ Œ·ÃÓ¬˜ 1˚˛ ’±1n∏ øÊ√˘± ά◊¬Û±˚˛≈Mê√fl¡ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º

[3] 4º &1n∏, ¬ÛøGÓ¬ [2] 5º Ò≈ÀÚ±ÀÓ¬ ά◊Ù¬ø1 ¬Û1± Ó≈¬˘± [3-2] 7º ‰¬1±˝◊√ ’±ø√1 ¬ı±˝√√ [2] 8º ˜±˝√√œ1 ¶§±˜œ [2] 9º ˜La-√±Ú, ˙1Ì [2] 10º 1¸ [2] 12º ’—·œfl¡±1 fl¡ø1 Œfl¡±ª± fl¡Ô± [3] 14º ˜˝√√±˜±1œ [3] 15º ‚1 ’±ø√1 ’±26√±√Ú [2] 16º Œˆ¬±fl¡-ø¬Û˚˛±˝√√Ó¬ ’±Ó≈¬1 ˝√√ [4] 19º fl¡±1Ì, ¸˜±√1 [3] 20º ø√Ú [2] 22º ¬ÛøÓ¬¬ıËÓ¬± [2] 23º fl¡±À1±¬ı±1 øˆ¬Ó¬1n∏ª± ¶§ˆ¬±ª1 fl¡Ô± Œfl¡±ª± [3-2] 26º ¤ø¬ıÒ √œ‚˘œ˚˛± ’±fl‘¡øÓ¬1 ¸1n∏ ˜±Â√ [2] 27º ∆√ª:, ŒÊ√…±øÓ¬¯∏˜ÀÓ¬ ˆ¬±·… ·ÌÚ± fl¡ø1 Ê√œøªfl¡± ’Ê«√± Œ˘±fl¡ [3]

ά◊M√1 – ˙s-˙‘—‡˘-3889 øÔ˚˛Õfl¡ – 1º fl“¡±1œ 2º Úª 3º Ú±˜-‡±ø1Ê√ 4º ’¬Û±1· 5º ˆ¬±˘≈fl¡-;1 6º fl¡‡ 9º ·¬Û 12º Œ¬ı√ 14º Ú1±-¬ı·1œ 16º Œ·±Ú± 18º U1n∏˜ 21º ›‡ 22º ˆ¬œ˜ 25º √ø˝√√ 26º ¬Û‚±º ¬ÛÔ±ø˘Õfl¡ – 1º fl“¡±˝√√ 3º Ú±1œ 4º ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡ 7º Œ˘˜√ 8º ‡· 10º ‡±˝√√œ 11º 1Ê√fl¡ 12º Œ¬ı· 13º ;˘Ú 15º Ê√U√√ 17º Œ¬ıU 19º Œ˙±¬ı 20º Ú±› 23º ·Ó«¬ 24º ‡√˜√˜√ 26º ¬Û1œ 27º ά◊‚±º l Ê√.¬Û±.

Œ‰¬ÀKC˘ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√øG˚˛±1 Ú·1À¬ı1± ˙±‡±Ó¬ Œ¬Û=Ú±1 ø√ª¸ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ú·1À¬ı1±, 25 ’±·©Ü – ¸˜¢∂ Œ√˙1 ˘·ÀÓ¬ Œ‰¬ÀKC˘ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±1 Ú·1À¬ı1± ˙±‡±À˚˛± ’±øÊ√ Œ¬Û=Ú±1 ø√ª¸ ¬Û±˘Ú fl¡À1º ˝◊√ ˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ¬ı—fl¡ÀȬ±1 Ú·1À¬ı1± ˙±‡±1 ˙±‡± õ∂ªgfl¡ ø¬Û Œfl¡ √±¸1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú±Ó¬ ¤‡Ú ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ά◊Mê√ ¸ˆ¬±Ó¬ ˜≈‡… ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡ ø¬ı˜˘± õ∂¸±√ ‰¬ø˘˝√√± fl¡À˘Ê√1 ’Ò…é¬ Î¬ 0 ø¬ıˆ¬”øÓ¬ ˆ¬”¯∏Ì ¬ÛG±√√º ¸ˆ¬±1 ’ôLÓ¬ Œ¬ı—fl¡ÀȬ±1 ø¬ı¯∏˚˛± fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡À˘ ¢∂±˝√√fl¡Õ˘ ά◊¬Û˚≈Mê√ Œ¸ª± ’±· ¬ıϬˇ±¬ıÕ˘ ’±1n∏ Œ¬ı—fl¡ÀȬ±fl¡ ¤øȬ ά◊»fl‘¡©Ü Œ¬ı—fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ·øϬˇ Ó≈¬ø˘¬ıÕ˘ ˙¬ÛÓ¬ ˘˚˛º

ŒÓ¬Ê¬Û≈1Ó¬ ˝√√Ê√˚±Sœfl¡ ¸—¬ıÒ«Ú± Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ú¬Û±˜, 25 ’±·©Ü – ¬ÛøªS ˝√√Ê√ ά◊¬Û˘Àé¬ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ¬ı1 ˜Â√øÊ√√ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± ¸ø˜øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ ’±øÊ√ ø√Ú1 √˝√ ¬ıÊ√±Ó¬ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ¬ı1 ˜Â√ø√Ê√ õ∂±—·ÌÓ¬ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘±1 2012 ¬ı¯∏1« ˝√√Ê√˚±Sœ¸fl¡˘fl¡ ø¬ı√±˚˛ ¸—¬ıÒ«Ú± :±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√˚˛º ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 ø¬ıø˙©Ü ’±˝◊√ÚÊ√œªœ ’±˘˝√√±Ê√ ∆‰¬˚˛√ ˝◊√À¶® ’±˘˜1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ ˜≈‡… ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ˘ø‡˜¬Û≈1 øÊ√˘±1 Œ‰¬Ãø√ ’±1¬ı ‰¬1fl¡±11 ¡Z±1± ¬Û≈1¶‘®Ó¬ ’±˘˝√√±Ê√ ‰¬±˜Â≈√˘ UÀÂ√˝◊√ÀÚ ø¬ıô¶‘Ó¬ ’±À˘±‰¬Ú± ’±· ¬ıϬˇ±˚˛º ı1 ˜Â√øÊ√√ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ê√˚˛Ú±˘ ’±¬ıø√Ú ¸˜±Ê√ fl¡˜«œ ∆‰¬˚˛√ Â√±˘±Ó≈¬˘ ’±˘˜ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡± ¸ˆ¬±Ó¬ øÊ√˘±‡Ú1 39 ·1±fl¡œ ¬Û≈1n∏¯∏ ’±1n∏ 15 ·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± ˝√√Ê√ ˚±Sœfl¡ Œ1Â√˜œ 1n∏˜±˘ ’±1n∏ ¢∂ÀLöÀ1 ¸—¬ıÒ«Ú± :±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√˚º˛

’ø‰¬Ú±Mê√ ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œ1¡Z±1± ø¬ı≈√…»fl¡˜«œfl¡ ’±Sê˜Ì1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ’ˆ¬˚˛±¬Û≈1œÓ¬ õ∂øÓ¬¬ı±√œ fl¡±˚«¸”‰¬œ¬

¸±—¬ı±ø√fl¡ ŒÓ¬±˘Ú √M√Õ˘ ¢∂±˜… ¸±—¬ı±ø√fl¡Ó¬± ë√M√À√ª Œ·±¶§±˜œí ¬ı“Ȭ± Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, Ϭfl≈¡ª±‡Ú±, 25 ’±·©Ü – Ϭfl≈¡ª±‡Ú± Ê√±˘ˆ¬±1œ1 ë’¸˜œ˚˛± õ∂øÓ¬ø√Úí1 Œ¸±Ì±ø1 ‰¬±¬Ûø11 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡ ¸±—¬ı±ø√fl¡, fl¡ø¬ı, ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ ŒÓ¬±˘Ú √M√Õ˘ 2012 ¬ı¯∏«1 ë√M√À√ª Œ·±¶§±˜œí ¸À√à ’¸˜ ¢∂±˜… ¸±—¬ı±ø√fl¡Ó¬± ¬ı“Ȭ± ’±· ¬ıÀϬˇ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡…, ’¸˜1 ø¡ZÓ¬œ˚˛‡Ú fl¡±fl¡Ó¬ 1871 ‰¬ÚÀÓ¬ ˜±Ê≈√˘œ1¬Û1± ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ ¿¿ ’±Î¬◊Úœ’±È¬œ ¸S1¬Û1± √M√À√ª Œ·±¶§±˜œÀ˚˛ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ά◊ø˘ª±˝◊√øÂ√˘º Œ¸˝◊√ ˜˝√√±Ú ¸±—¬ı±ø√fl¡ Ó¬Ô± ’±¸±˜ ø¬ı˘±ø¸Úœ fl¡±fl¡Ó¬1 õ∂øӬᬱ¬Ûfl¡ ¸•Û±√fl¡ Œ·±¶§±˜œ1 ¶ú1ÌÓ¬ ˜±Ê≈√˘œ1 ’±Î¬◊Úœ’±È¬œ ¸S1 ¬Û‘á¬À¬Û±¯∏fl¡Ó¬±Ó¬ ˜±Ê≈√˘œ ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¸—¶ö±˝◊√ 2008 ¬ı¯∏«1¬Û1± õ∂ªÓ«¬Ú fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√ ¸À√à ’¸˜ ¢∂±˜… ¸±—¬ı±ø√fl¡Ó¬± ¬ı“Ȭ±º ˘é¬Ìœ˚˛ Œ˚ ά◊Mê√ ¬ı“Ȭ± ˘±ˆ¬ fl¡1± ŒÓ¬±˘Ú √M√ ˝◊√ 1992 ‰¬ÚÓ¬ ά◊M√1 õ∂À√˙1 ˜œ1±È¬ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1¬Û1± ˝◊√—1±Ê√œ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ

˘±ˆ¬ fl¡1±1 ά◊¬Ûø1 2012 ¬ı¯∏«ÀÓ¬± ¬¬ı≈ÀG˘‡±µ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1¬Û1± ¬Û≈Ú1 ˝◊√—1±Ê√œ ø¬ıˆ¬±·ÀÓ¬ õ∂Ô˜ Œ|Ìœ1 ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º 1984 ‰¬ÚÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈À¸Ú± ¬ı±ø˝√√ڜӬ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1 2004 ‰¬ÚÓ¬ ’ª¸1 ¢∂˝√ Ì fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¸±—¬ı±ø√fl¡ √M√ ˝◊√ ˝◊√ ˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ 2008 ¬ı¯∏«Ó¬ Ê√Úøõ∂˚˛ fl¡±fl¡Ó¬ ’¸˜œ˚˛± õ∂øÓ¬ø√øÚ fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ Œ¸±Ì±ø1 ‰¬±¬Ûø1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û Œ˚±·√±Ú fl¡1±1 ø√Ú Òø1 øÚˆ¬«œfl¡, øÚ1À¬Ûé¬ ’±1n∏ ¸Ó¬…øÚᬠ¸—¬ı±√À¸ª± fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ˝◊√ Ù¬±À˘, fl¡±¬ı… ¸—fl¡˘Ú ëø˝√√˚˛± Œ√ά◊˘í1 ¶⁄©Ü± ¸±—¬ı±ø√fl¡ ŒÓ¬±˘Ú √M√ 1 ¸Ù¬˘Ó¬±Ó¬ ¸˜¢∂ Ϭfl≈¡ª±¬ı±¸œ Œ·Ã1ª±øi§Ó¬º ¶úÓ«¬¬ı… Œ˚ ¬Û=˜¬ı±11 ¬ı±À¬ı õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ˘·œ˚˛± √M√ À√ª Œ·±¶§±˜œ ¸±—¬ı±ø√fl¡Ó¬± ¬ı“Ȭ±Ó¬ ¤øȬ Œ¸±Ì1 ¬Û√fl¡, Ú·√ ÒÚ, ¤‡Ú õ∂˙øô¶-¬ÛS ’±1n∏ ˜”˘…ª±Ú ¢∂Lö1 ŒÈ¬±À¬Û±˘± õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º

øÒ— ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 Úª±·Ó¬ ’±√1øÌ ¸ˆ¬± ά◊ƒ√˚±¬ÛÚ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, øÒ—, 25 ’±·©Ü – ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«¸˜”˝√1 √À1 ¤˝◊√¬ı±À1± 24 ’±1n∏ 25 ’±·©ÜÓ¬ Ú·“±ª1 ’±·˙±1œ1 ά◊2‰¬ ø˙鬱1 ’Ú≈á¬±Ú øÒ— ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 47 Ó¬˜ Úª±·Ó¬ ’±√1øÌ ¸ˆ¬±‡Ú ≈√ø√Úœ˚˛± ø¬ıô¶‘Ó¬ fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 ¬Û±˘Ú fl¡1± ˝√√˚˛º õ∂Ô˜ ø√Ú± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬ÛÓ¬±fl¡± ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡ø1 ’Ò…é¬ Î¬0 ˙1» fl≈¡˜±1 √M√˝◊√ fl¡±˚«¸”‰¬œ1 qˆ¬±1y fl¡À1º Â√ø˝√√√ Ó¬¬Û«Ì fl¡À1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ ŒÊ√…±øÓ¬fl¡± ¬ı1±˝◊√º ’±√1øÌ ¸ˆ¬±1 ’±1yøÌÀÓ¬ Úª±·Ó¬¸fl¡˘fl¡ ά◊ÀVø˙… ’±√1øÌ ˆ¬±¯∏Ì õ∂√±Ú fl¡À1 ’Ò…é¬ Î¬0 √M√ ’±1n∏ ¸•Û±√fl¡œ˚˛ õ∂øÓ¬À¬ı√Ú ¬Û±Í¬ fl¡À1 Â√±S ¤fl¡Ó¬± ¸ˆ¬±1 ¸•Û±√fl¡ Œ·ÃÓ¬˜ fl¡±fl¡øÓ¬À˚˛º Úª±·Ó¬ ’±√1øÌ ¸ˆ¬±Ó¬ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1 øÚø«√©Ü ¬ıMê√±1 ˆ¬±¯∏Ì ø√À˚˛ fl¡À˘Ê√ ά◊iß˚˛Ú ¬Ûø1¯∏√1 ¸=±˘fl¡ ά0 Œ˚±À·Ú fl¡ø˘Ó¬±˝◊√º ά◊Mê√ ¸ˆ¬±Ó¬ øÒ— 1±Ê√˝√ ‰¬Sê1 ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛± Ê√˚˛ôL fl≈¡˜±1 ¬ı1±, ¬Ûø1‰¬±˘Ú± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ŒÊ√…±øÓ¬fl¡± ¬ı1± ’±1n∏ &ª±˝√√±È¬œ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛1 ’øÒ¬ıMê√± ÚªøÊ√» √M√˝◊√ qÀˆ¬26√±˜”˘fl¡ ¬ıMê√¬ı… ’±· ¬ıϬˇ±˚˛º ’Ú≈ᬱÚÓ¬ Œfl¡√√¬ı±·1±fl¡œ› Úª±·Ó¬1 ˘·ÀÓ¬ ’Ò…±¬Ûfl¡ õ∂Ó≈¬˘ ˙˜«±À˚˛± ‰¬˜≈ ¬ıMê√¬ı… ’±· ¬ıϬˇ±˚˛º ø¡ZÓ¬œ˚˛ ø√Ú1 ’Ú≈ᬱÚ1 ¸±˜1øÌ ¬ÛÀ1 ¤fl¡ ¬ıÌ«±Ï¬… ¸—¶‘®øÓ¬fl¡ fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1º

ø˜Â√±˜±1œÓ¬ ¶®±Î¬◊Ȭ ’±1n∏ ·±˝◊√ά1 ¬Û1œé¬Ì ø˙ø¬ı1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ø˜Â√±˜±1œ, 25 ’±·©Ü – ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘ 1±Ê√˝√ ‰¬Sê1 ’ôL·«Ó¬ ø˜Â√±˜±1œ Œ¸Ú± ‰¬±Î¬◊Úœ1 ’ÒœÚÓ¬ Ôfl¡± ø˜Â√±˜±1œ Œfl¡fœ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ 22 ’±·©Ü1¬Û1± 24 ’±·©ÜÕ˘ øÓ¬øÚø√Úœ˚˛± fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 ˆ¬±1Ó¬ ¶®±Î¬◊Ȭ ’±1n∏ ·±˝◊√ά1 ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û1œé¬Ì ø˙ø¬ı1 ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛± ˜G˘1 41 ‡Ú ø¬ı√…±˘˚˛1 45 ·1±fl¡œ Â√±S-Â√±SœÀ˚˛ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬Ì ø˙ø¬ı1Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º ¬Û1œé¬Ì ø˙ø¬ı1øȬ ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ˆ¬±Àª ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 Œfl¡ øά ¤Â√ ’±1 ’í øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛±1 ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ fl¡ø˜Â√Ú±1 ’Ê√˚˛ ¬Û±À∞I◊º õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ ¬Ûø1ÀªÀ˙À1 ¸˜‘X ø˜Â√±˜±1œ Œfl¡fœ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ˆ¬±1Ó¬ ¶®±Î¬◊Ȭ ’±1n∏ ·±˝◊√ά1 ¤˝◊√ ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û1œé¬Ì ø˙ø¬ı1ÀȬ± ¸Ù¬˘ˆ¬±Àª ¸•Ûiß ˝√√˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ˜±Gø˘fl¡ ¬Û˚«±˚˛1 ¤˝◊√ ¬Û1œé¬Ì ø˙ø¬ı11 ¸Ù¬˘ õ∂±Ô«œ¸fl¡À˘ ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘ øˆ¬øM√√Ó¬ ¤fl¡ ¬Û1œé¬Ì ø˙ø¬ı1Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ı ’±1n∏ Œ˙¯∏Ó¬ fl‘¡Ó¬fl¡±˚« ˘±ˆ¬ fl¡1± ø˙鬱ԫœ¸fl¡À˘ ¸¬ı«ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±Ó¬ ‰¬¬Û±Ú ¬Û1œé¬Ì ø˙øª1Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº

Œ©ÜȬ Œ¬ı—fl¡ ’ˆ¬˚˛±¬Û≈1œ ˙±‡±1 õ∂˙—¸Úœ˚˛ ¬Û√À鬬Û

ø¬ı√…±˘˚˛Õ˘ ˝◊√À˘"™√íøÚfl¡ øÙ¬åI◊±1 √±Ú Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¸‘Ê√Ú¢∂±˜, 25 ’±·©Ü – ¬Û‘øÔªœÓ¬ ˜±Úª Ê√±øÓ¬1 õ∂±˚˛À¬ı±1 Œ¬ı˜±1 ¬Û±Úœ1 ¬Û1±˝◊√ ˝√√˚º˛ Œ¸À˚˛ ø¬ı…±˘˚˛1 Â√±S-Â√±SœÀ˚˛ ’¬Ûø1©®±1 ’±1n∏ ’±˝◊√1Ì ˜≈Mê√ ¬Û±Úœ Œ¸ªÚ fl¡ø1 ˚±ÀÓ¬ Ú±Ú± Ê√øȬ˘ Œ1±·Ó¬ ’±Sê±ôL Ú˝√√˚˛ Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıqX ¬Û±Úœ Œ¸ªÚ fl¡1± ά◊ø‰¬Ó¬º ’±øÊ√ ά◊M√1 ˙±˘˜±1± ˜˝√√fl¡≈ ˜±1 ‹øÓ¬˝√√…˜øGÓ¬ ∆˙˘ ˆ¬±¶®˚« ¸˜‘X ¿ ¿ ·ÀÚ˙ ˜øµ1 õ∂±—·ÌÓ¬ ’ªø¶öÓ¬ ˘±˘˜±øȬ ≈√1±˜±1œ ¿¿ ·ÀÌ˙ ˝√√±˝◊√¶≈®˘Õ˘ √˝√ ˝±√√Ê√±1 Ȭfl¡±1 √±˜1 ¤øȬ ˝◊√À˘"™√íøÚfl¡ øÙ¬åI◊±1 ’Ú≈√±Ú ø˝√√‰¬±À¬Û ’±· ¬ıϬˇ±˝◊√ ¤˝◊√√À1 ˜ôL¬ı… fl¡À1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ©ÜȬ Œ¬ı—fl¡ ’ˆ¬˚˛±¬Û≈1œ ˙±‡± ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ øά ø¬ı √±À¸º ά◊À~‡… Œ˚ Œ¬ı—fl¡ÀȬ±Àª ¤fl¡ ˜±S ¬ı…ª¸±˚˛œfl¡ Œ¸ª±Ó¬ øÚÀ˚˛±øÊ√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¤˘±øÚ ¸±˜±øÊ√fl¡ fl¡±À˜± ˝√√±Ó¬Ó¬

∆˘ÀÂ√º Ó¬±À1˝◊√ ’—˙ ø˝√√‰¬±À¬Û ’±øÊ√ Œ¬ı—fl¡ÀȬ±1 Ó¬1Ù¬1¬Û1± ëø˙é¬fl¡ ø√ª¸1í ˘·Ó¬ ¸—·øÓ¬ 1±ø‡ ¸±˜±Ê√øfl¡ ά◊i˚ß Ú˛ 2012-13 ø¬ıM√√œ˚˛ ¬ı¯∏1« ¬Û”Ê√œ1¬Û1± ¤˝◊√ ’Ú≈√±Ú ’±· ¬ıϬˇ±˚˛º Ó¬≈√¬Û˘Àé¬ ø¬ı√…±˘˚˛‡ÚÓ¬ ø¬ı√…±˘˚˛ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’Ú≈fl¡≈ ˘ ‰¬f Ú±Ô1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊ÀV˙… ¬ı…±‡…± fl¡À1 õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡ ˙±øôL1±˜ ˜±À˘± √±¸º ¸ˆ¬±Ó¬ Œ¬ı—fl¡ÀȬ±1 ˙±‡± ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ øά ø¬ı √±¸1 ά◊¬Ûø1¬ ø¬ıø˙©Ü ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ˆ¬±¯∏Ì ’±· ¬ıϬˇ±˚˛ SêÀ˜ ¸˜±Ê√fl¡˜«œ ά±– Â√±˜Â≈√˘ ˝√√fl¡, ø¬ı√…±˘˚˛‡Ú1 ’±1¬ıœ ø˙é¬fl¡ Œ˜Ã– ’±s≈‰¬ Â√±˘±˜ ’±ø√À˚˛º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ©ÜȬ Œ¬ı—fl¡ ’ˆ¬˚˛±¬Û≈1œ ˙±‡±1 ¤ÀÚ õ∂˙—¸Úœ˚˛ ¬Û√À鬬Ûfl¡ ø¬ı√…±˘˚˛ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± ¸ø˜øÓ¬1 Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± ¬ı±ÚÓ¬ øÚ˝√√Ó¬1 ¬Ûø1˚˛±˘¬ı·«Õ˘ ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘± õ∂˙±¸Ú1 Ó¬1Ù¬1¬Û1± Œ‰¬flƒ¡ ø¬ıÓ¬1Ì1 ¤øȬ ‘√˙…¬ ñ fl≈¡ôL˘ ά◊¬Ûø1 ’=˘¬ı±¸œÀ˚˛√ ˆ¬“”˚˛¸œ õ∂˙—¸± fl¡ø1ÀÂ√º

Ó¬±˜±1˝√√±È¬Ó¬ 25 ø√Ú Òø1 ¬ıg ø¬ı√…±˘˚˛ ∆˙øé¬fl¡ ¬Ûø1Àª˙ ø¬ıÚ©Ü, Â√±S-Â√±Sœ-’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡1 ˜±Ê√Ó¬ ˝√√±˝√√±fl¡±1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ó¬±˜±1˝√√±È¬, 25 ’±·©Ü – Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 Ó¬±˜±1˝√√±È¬ ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ¬ı‘˝√M√1 ’=˘ÀȬ±1 42‡ÚÓ¬Õfl¡ ’øÒfl¡ ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ø¬ı·Ó¬ 25 ø√Ú Òø1 ¬Û±Í¬√±Ú ¸•Û”Ì«1+À¬Û ¬ıg ∆˝√√ Ôfl¡±Ó¬ Â√±S-Â√±Sœ ’±1n∏ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡¸fl¡˘1 ˜±Ê√Ó¬ ˝√√±˝√√±fl¡±11 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√ √œ‚«ø√Ú Òø√1 ¬ıg ∆˝√√ Ôfl¡±Ó¬ ¸˜¢∂ ’=˘ÀȬ±1 ∆˙øé¬fl¡ ¬Ûø1Àª˙ ø¬ıÚ©Ü ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ Œ˚±ª± 19 Ê≈√˘±˝◊√Ó¬ ø¬ı øȬ ¤ øά ’=˘Ó¬ Œ·±á¬œ·Ó¬ ¸—‚¯∏«˝◊√ ‰¬1˜ 1+¬Û Œ˘±ª±Ó¬ ˘é¬±øÒfl¡ ¸—‡…±˘‚≈ ¸•x√±˚˛1 Œ˘±fl¡ ·‘˝√˝√±1± ∆˝√√ Ó¬±˜±1˝√√±È¬ Ô√±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ fl¡±Â√±1œ·“±› ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, ¤˜ ˝◊√ ¶≈®˘ ’±1n∏ øÂ√øÚ˚˛1 ˜±^±Â√±, fl¡±˜±Úά±—·± ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ˜±^±Â√±, fl¡±˜±Úά±—·± ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, Œ¬ı˘¬Û±1 ¤˜ ˝◊√

˜±^±Â√±, ¬Û˘±˙fl¡±øµ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, Œ¬Û±fl¡±˘±·œ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, Ò≈Ó≈¬1±˜±1œ ¤˜ ˝◊√ ˜±^±Â√±, ¬ı±¸ôLœ¬Û≈1 ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, ¸±¬Û˜±1œ ŒÊ√ ø¬ı ¶≈®˘, øÓ¬Úfl¡ø1 ø˜S ˝√√±˝◊√¶≈®˘, ¤Ú ¤Ú ¤fl¡±Àά˜œ ¶≈®˘, ¤Â√ ¤˜ ø˜S ¤˜ ˝◊√ ¶≈®˘, Ó¬±˜±1˝√√±È¬ ŒÊ√ ø¬ı ¶≈®˘, fl≈¡øfl¡˘± ά±—·± ˝√√±˝◊√¶≈®˘, Œ¬ı˘¬Û±1 ŒÊ√ ø¬ı ¶≈®˘, 1±˜Ú±Ô¬Û±1± ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, Œˆ¬1Àˆ¬1œ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, fl¡±˘±‰¬±Ú¬Û±1± ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, ’±Ê√±√ ø˙鬱 øÚÀfl¡Ó¬Ú [˝√√ø1¬Û≈1], ڱȬ±¬ı±1œ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, ¬ı1Ê√±Ú ¤˘ ø¬Û ’±1n∏ ¤˜ ˝◊√ ¶≈®˘, ˝√√±Ó¬œÒ≈1± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ ’±1n∏ fl¡øÚᬠ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛, ˆ¬±È¬œÀ¬ÛȬ˘± ¤˜ ˝◊√ ˜±^±Â√±, ˆ¬±È¬œÀ¬ÛȬ˘± ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, ˜Ò…À¬ÛȬ˘± ¤˜ ˝◊√ ˜±^±Â√±, Œ¬ÛȬ˘±·“±› ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ˜±^±Â√±, ¬Û~œ˜—·˘ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, ˝√√ø˘1±˜ ¤˘ ø¬Û

ñ ˝◊√ά◊ ø¬ı

¶≈®˘, ά◊Ê√±ÚÀ¬ÛȬ˘± ¤˜ ˝◊√ ¶≈®˘, fl≈¡˜±1·? ŒÊ√ ø¬ı ¶≈®˘, ¸±Ó¬À˙›1± ¤˜ ˝◊√ ˜±^±Â√±, Œ¸±Ì±˝√√±È¬ øÂ√øÚ˚˛1 ˜±^±Â√± ’±1n∏ Ȭ±˝◊√Ȭ˘ ˜±^±Â√± ’±1n∏ ø¬ı øȬ ¤ øά1 ¢∂±˝√√±˜¬Û≈1 ’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ’ôL·«Ó¬ ¢∂±˝√√±˜¬Û≈1 ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛, ¢∂±˝√√±˜¬Û≈1 ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, Œfl¡•§˘¬Û≈1 ˝√√±˝◊√¶≈®˘, fl¡±Í¬±˘&ø1 Œ¬ı¬ıœÀ˘G ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘ ’±1n∏ ¿1±˜¬Û≈1 ˝√√±˝◊√¶≈®˘Ó¬ ˜≈ͬ 42‡Ú ø˙鬱Ú≈ᬱÚÓ¬ ’±|˚˛ ¢∂˝√Ì fl¡À1º ˝◊√ø¬ÛÀÚ, Œ˚±ª± ¤fl¡ ’±·©Ü1¬Û1± ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ øÚÀ«√˙ ’Ú≈¸ø1 ά◊Mê√ ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√Ó¬ ·1˜ ¬ıg Œ˙¯∏ ∆˝√√ ¬Û±Í¬√±Ú ’±1y Œ˝√√±ª±1 fl¡Ô± ’±øÂ√˘º øfl¡c ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√Ó¬ ˙1̱ԫœ Ôfl¡±1 ¬ı±À¬ı ø˙鬱˜LaœÀ˚˛ ά◊Mê√ ¬ıg ¸±Ó¬ ø√ÚÕ˘ ¬ıϬˇ±˝◊√ ø√˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬Û≈Ú1 16 ’±·©ÜÓ¬ ø˙鬱Ú≈ᬱڸ˜”˝√1¬Û1± ˙1̱ԫœ ’“±Ó¬1±˝◊√

¬Û±Í¬√±Ú ’±1y fl¡1± fl¡Ô± Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1øÂ√˘º øfl¡c ά◊Mê√ Œ‚±¯∏̱ ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ fl¡±˚«Ó¬– ¬Ûø1ÌÓ¬ ŒÚ±À˝√√±ª±Ó¬ ’±øÊ√› ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√Ó¬ ¬Û±Í¬√±Ú ¸•Û”Ì«1+À¬Û ¬ıg ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, 16 ’±·©Ü1¬Û1± ø˙é¬fl¡¸fl¡˘fl¡ ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ fl¡Ó«¬‘¬Û鬽◊√ ¬Û±Í¬√±Ú ’±1y fl¡1±1 øÚÀ«√˙ ø√ÀÂ√ ˚ø√› ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√ ‡±˘œ ÚÔfl¡±1 ¬ı±À¬ı ¬Û±Í¬√±Ú ’±1y fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√ ø˙é¬fl¡¸fl¡À˘º ¤˝◊√ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ ’±1n∏ øfl¡˜±Ú ø√ÚÕ˘ Ô±øfl¡¬ı, ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√ Œfl¡øÓ¬˚˛± ‡±˘œ ˝√√í¬ı ˝◊√ ˚˛±1 Œfl¡±ÀÚ± øÚ(˚˛Ó¬± ŒÚ±À˝√√±ª± ∆˝√√ÀÂ√º Ù¬˘Ó¬ Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘1 ¤È¬± ˜”˘…ª±Ú ø˙鬱¬ı¯∏« Ò√ı—¸ Œ˝√√±ª±1 ¸y±ªÚ± õ∂fl¡È¬ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¬ıU Œ˜Ò±ªœ Â√±S-Â√±Sœ1 ά◊8˘ ˆ¬øª¯∏…Ó¬1 ø˙鬱 Ê√œªÚ Œ‚±1 ’gfl¡±11 ø√À˙ ·øÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√º

¬Û”¬ı ˜ø1·“±› øÊ√˘± ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¸Lö±1 ¸Ê√±·Ó¬± ¸ˆ¬± Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ı±1¬Û”Ê√œ˚˛±, 25 ’±·©Ü – ˜ø1·“±› øÊ√˘±1 ¬Ûø(˜ ¬ı±˜≈̬ıøάˇ ˚≈ª ¸—‚1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ¬Û”ª ˜ø1·“±› ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¸Lö±1 Ê√Ú fl¡˘…±Ì ’“±‰¬øÚ1 ’ÒœÚÓ¬ fl¡±ø˘ ø√ÚÀ˚±1± fl¡˚«¸‰” ¬œÀ1 ŒÓÊ√ ¸=˚˛ ø˙ø¬ı1 ’±1n∏ ¶§±¶ö… ¸Ê√±·Ó¬± ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ¬Û≈ª± 10.30 ¬ıÊ√±Ó¬ fl¡ø˘˚˛±¬ı1 Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 ¸•Û±√fl¡ ¸±1—· ˆ¬”¤û±˝◊√ ά◊Mê√ ŒÓ¬Ê√ ¸=˚˛ ø˙ø¬ı11 ά◊À¡Z±ÒÚœ ˆ¬±¯∏Ì ’±· ¬ıϬˇ±˝◊√ õ∂Ô˜ ·1±fl¡œ 1Mê√√±Ó¬± ø˝√√‰¬±À¬Û øÚÀÊ√˝√◊ 1Mê√ √±Ú fl¡ø1 ’Ú≈ᬱÚøȬ1 qˆ¬±1y fl¡À1º ˝◊√ø¬ÛÀÚ ø√Ú1 ¤‚±1 ¬ıÊ√±1¬Û1± ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ¸Ê√±·Ó¬± ¸ˆ¬±Ó¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Q fl¡À1 Œ√ªfl¡±ôL ŒÎ¬fl¡±˝◊√ ’“±Ó¬ ÒÀ1 ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¸Lö±1 ¸•Û±√fl¡ ˜±Ú¸ fl≈¡˜±1 Ú±ÀÔº

ø¬ıÒ±˚˛fl¡ õ∂√œ¬Û ¬ıËp¡1 Œ¢∂5±11 ·ø1˝√√̱ ˙±˘¬ı±1œ ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ˆ¬ª±Úœ¬Û≈1, 25 ’±·©Ü – Œfl¡±fl¡1±Á¡±1 ¬Ûø(˜ ¸˜ø©Ü1 ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ õ∂√œ¬Û fl≈¡˜±1 ¬ıËp¡fl¡ ’±1鬜À˚˛ Œ¢∂5±1 fl¡1± fl¡±˚«fl¡ ˙±˘¬ı±1œ øÊ√˘± ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬ fl¡ø˜øȬÀ˚˛ Ó¬œ¬ıË ·ø1˝√√̱ ø√˚±˛ 1 ˘·ÀÓ¬ ŒÓ¬›“fl¡ ˙œÀ‚Ë ø¬ıÚ±‰¬ÀÓ«¬ ˜≈øMê√ ø√¬ıÕ˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ’±øÊ√ ¤fl¡ ø¬ı:ø5 Œ˚±À· ˙±˘¬ı±1œ øÊ√˘± ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬ fl¡ø˜È¬œÀ˚˛ ά◊À~‡ fl¡À1 Œ˚ ¸•Û”Ì« ·ÌÓ¬±øLafl¡ ¬ÛXøÓ¬À1 1±˝◊√Ê√1 ¡Z±1± øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ õ∂øÓ¬øÚøÒ ¤Ê√Úfl¡ ¯∏άˇ˚La1 ’±¬ı«Ó¬Ó¬ Œ¬Û˘±˝◊√ ¸•Û”Ì« ’±ÀSê±˙˜”˘fl¡ ˆ¬±Àª ’±1鬜À˚˛ Œ¢∂5±1 fl¡1± fl¡±˚«… ¤fl¡±ôL˝◊√ Ó¬œ¬ıË ·ø1˝√√̱1 Œ˚±·…º ’±1n∏ ¸±•xøÓ¬fl¡ ≈√–¸˜˚˛Ó¬ õ∂˙±¸ÀÚ ø¬ı øȬ ¤ øάӬ ά◊Mê√ 1±˝◊√Ê√1 õ∂øÓ¬øÚøÒÊ√Úfl¡ ˙±øôL-¸ø•xøÓ¬1 ˝√√Àfl¡ fl¡±˜ fl¡ø1 Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ¯∏άˇ˚La1 ¬ı˘œ fl¡1±ÀȬ± ¤fl¡±ôL˝◊√ ≈√ˆ¬«±·…Ê√Úfl¡ ¬ı≈ø˘› ά◊À~‡ fl¡À1º

ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ¬ıËp¡fl¡ ˜≈øMê√1 √±¬ıœ Œ·±¸“±˝◊√·“±› ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Œ·±¸“±˝◊√·“±›, 25 ’±·©Ü – 29Ú— Œfl¡±fl¡1±Á¡±1 ¬Ûø(˜ [Ê√ÚÊ√±øÓ¬] ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ õ∂√œ¬Û fl≈¡˜±1 ¬ıËp¡fl¡ ’±1鬜À˚˛ Œ¢∂5±1 fl¡1± fl¡±˚«fl¡ ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬1 Œ·±¸“±˝◊√·“±› øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ Ó¬œ¬ıË ˆ¬±¯∏±À1 ·ø1˝√√̱ ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ıÚ±‰¬ÀÓ«¬ ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ø√¬ıÕ˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ¸±—¬ı±ø√fl¡fl¡ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√˚˛± ˜ÀÓ¬, ¤Ê√Ú Ê√Úõ∂øÓ¬øÚøÒfl¡ ˜±S ¤fl¡±—˙ Œ˘±fl¡1 ’øˆ¬À˚±·1 øˆ¬øM√√Ó¬ øÚ˙± ’±1鬜À˚˛ Œ¢∂5±1 fl¡ø1 ∆˘ Œ˚±ª±ÀÓ¬± ’¬Û˜±ÚÊ√Úfl¡º ‰¬1fl¡±11 ¤ÀÚÒ1Ì1 ’ø¬ıÀ¬ı‰¬fl¡œ fl¡±˚«˝◊√ ˙±øôL1 ¬Ûø1Àª˙ ά◊ißÓ¬ fl¡1±1 ¸˘øÚ ø¬ıø‚ÆÓ¬ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘À˝√√ Œ·±¸“±˝◊√·“±ª1 ŒÊ√…ᬠڱ·ø1fl¡¸fl¡À˘ ˜ôL¬ı… fl¡ø1ÀÂ√º


6

26 ’±·©Ü√, Œ√›¬ı±1, &ª±˝√√±È¬œ˚øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 2012

Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱ1¬Û1±

¸±À1·±˜± ’±1n∏ ¸—¶‘®øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ ¸•xœøÓ¬ 븕xœøÓ¬ ø√ª¸ 2012íº &ª±˝√±È¬œ1 ˘±©ÜÀ·È¬ø¶öÓ¬ 1n∏^ ø¸—˝√√ ¶ú‘øÓ¬ Œ‰¬Ã˝√√√ õ∂±—·ÌÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬¬ı… ¤˝◊√ ¸•xœøÓ¬ ø√ª¸ ά◊¬Û˘Àé¬ ¤‡Ú ¸±ø˝√√Ó¬… ¸—¶‘®øÓ¬1 õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±À1± ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1ÀÂ√º Œ¸˝◊√ ’Ú≈¸ø1 29 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ ≈√Ȭ± ˙±‡±Ó¬ ˙±¶aœ˚˛ ’±1n∏ ’±Ò≈øÚfl¡ Ú‘Ó¬…1 ˘·ÀÓ¬ ˙±¶aœ˚˛, Œ˘±fl¡¸—·œÓ¬, ’±Ò≈øÚfl¡ ·œÓ¬ ’±1n∏ Œ˘±fl¡ ¬ı±√…˚La1 õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ 30 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ √˘œ˚˛ Œ˘±fl¡Ú‘Ó¬… ’±1n∏ ’±Ò≈øÚfl¡ Ú‘Ó¬…1 ˘·ÀÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ’¸˜1 Ô˘≈ª± ¬ı¶a1 ›¬Û1Ó¬ Œ¸Ãµ˚« õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±º ¸˜±ôL1±˘ˆ¬±Àª ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸fl¡À˘±À1 ¬ı±À¬ı ˜≈fl¡ø˘ ¶§-1ø‰¬Ó¬ fl¡ø˘Ó¬±, ·ä, 1¸ 1‰¬Ú±, ¸±Ò≈ ’±1n∏ Œõ∂˜¬ÛS ø˘‡± ¬õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±º Sê˜˙– Œ¸“±ª1øÌ ˝√√í¬ıÕ˘ ’±1y fl¡1± ø‰¬øͬ ø˘‡± ’ˆ¬…±¸fl¡ Ú-ά◊æ√±ø¯∏Ó¬ fl¡1±1 ø‰¬ôL±À1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± Œõ∂˜ ø¬ı¯∏˚˛¬ıdfl¡ ∆˘ ø˘‡± ¬ÛS¸˜”˝√ 1 Œ|ᬠ¬ı≈ø˘ ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ¤˙‡Ú øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ø‰¬øͬ ¢∂Lö ’±fl¡±À1 õ∂fl¡±˙ fl¡1±1 ά◊¬Ûø1 Œ|ᬠø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ 50 Ȭ± ·ä, 100 Ȭ± fl¡ø¬ıÓ¬±, 50 Ȭ± ¬ı…—· 1‰¬Ú± ’±1n∏ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ¸±Ò≈fl¡ ¸—fl¡˘Ú ’±fl¡±À1 ’±·cfl¡ ¢∂LöÀ˜˘±Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ˝√√í¬ıº Œfl¡±ÀÚ± ˆ¬øÓ«¬ ˜±‰≈¬˘ õ∂À˚˛±Ê√Ú ŒÚ±À˝√√±ª± ¸±ø˝√√Ó¬… õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±Ó¬ Œ|ᬠŒ˝√√±ª±¸fl¡˘fl¡ ¸•xœøÓ¬ ø√ª¸1 øÚ˙±1 ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¬Û≈1¶®±1 õ∂√±Ú fl¡1± ’±1n∏ ¸—¬ıÒ«Ú± :±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√í¬ıº ά◊À~‡Úœ˚˛ Œ˚ ¸•xœøÓ¬ ø√ª¸ 2012 ά◊¬Û˘Àé¬ 30 ŒÂ√ÀõI◊•§11 ¸øg˚˛± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ¬ıÌ«±Ï¬… ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ’¸˜1 ø¬ıøˆ¬iß Ê√ÚÀ·±á¬œ ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß Œé¬SÓ¬1 ∆¸ÀÓ¬ Ê√øάˇÓ¬ ¬ıUÀfl¡˝◊√ ·1±fl¡œ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ¬ı…øMê√fl¡ 븱À1·±˜± ¸≈1¬ı±ø˝√√Úœ ¬ı“Ȭ±í ’±1n∏ 븗¶‘®øÓ¬ ’¸˜ ¬ı“Ȭ± 2012í õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ıº ¸±ø˝√√Ó¬… õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±Ó¬ ’—˙ Œ˘±ª± õ∂øÓ¬À˚±·œ¸fl¡À˘ Ù¬ÀȬ± ’±1n∏ ¸•Û”Ì« Ê√œªÚ ¬Û?œ¸˝√√ Œ˘‡±¸˜”˝√ ’˝√√± 20 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬Û±ª±Õfl¡ Œ¸±Ì˜øÌ √M√ , ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ¸±À1·±˜± ¸≈1¬ı±ø˝√√Úœ, ˝√√“±Ó¬œ·“±›, ˘ø‡˜œÚ·1 Œ¸Î¬◊Ê√ ¸1Ìœ ¬ÛÔ, ‚1 Ú•§1- 3, ŒÙ¬±Ú – 84862-72313 ’±1n∏ ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±1 õ∂øÓ¬À˚±·œ¸fl¡À˘ ŒÊ√±Ú±˘œ ¬Û±ÀȬ±ª±1œ ŒÚ›·, ¸=±ø˘fl¡±, ¸—¶‘®øÓ¬ ’¸˜, ŒÙ¬±Ú- 98540-64071 ¤˝◊√ Ú•§1Ó¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº

ø¬ı˘±¸œ¬Û±1±Ó¬ ’±|˚˛ ø˙ø¬ı1Ó¬ ¬Û≈Ú1 ø˙q1 ¸¬Ûø1˚˛±À˘ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ ˘˚˛º Œ˚±ª± 3˚4 ø√Ú Òø1 ’±˘œ1 7 ¬ıÂ√1œ˚˛± ¬Û≈S Œ¬ı~±˘ Œù´À‡ ;1Ó¬ ’±Sê±ôL ∆˝√√ ø˙ø¬ı1Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸± ’ø¬ı˝√√ÀÚ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± ˜‘Ó≈¬…˜≈‡Ó¬ ¬ÛÀ1º ø˙qøȬ1 ˜‘Ó≈¬…Ó¬ ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ Œ˙±fl¡±fl≈¡˘ ¬Ûø1Àª˙1 ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ ¶§±¶ö… ø¬ıˆ¬±À· Ú±˜˜±S ø‰¬øfl¡»¸± õ∂√±Ú fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· ά◊O±¬ÛÚ ∆˝√√ÀÂ√º Œ¬ı~±˘1 ˜‘Ó≈¬…1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜˝√√fl≈¡˜±ÀȬ±Ó¬ ˜‘Ó¬fl¡1 ¸—‡…± 12Ê√ÚÕ˘ ¬ı‘øX ˝√√˚˛ ’±1n∏ ˝◊√˚˛±À1 8øȬ ø˙qº ˝◊√ø¬ÛÀÚ, øÊ√˘± ’±1n∏ ˜˝√√fl≈¡˜± Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ ø¬ıˆ¬±·1 ø¬ı¯∏˚˛±-fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡À˘ Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú ø˙ø¬ı1Ó¬ øÙ¬åI◊±1, Œ˙ɬ±·±1, ø¬ıvø‰¬— ¬Û±Î¬◊ά±1 ’±ø√1 Œ˚±·±Ú Òø1ÀÂ√ ˚ø√› ¸1˝√√¸—‡…fl¡ ø˙ø¬ı1ÀÓ¬ ˙1̱ԫœÀ˚˛ ø¬ıqX Œ‡±ª±¬Û±Úœ ’±1n∏ õ∂À˚˛±Ê√Ú√œ˚˛ Œ˙ɬ±·±1 ’ø¬ı˝√√ÀÚ Ú±1fl¡œ˚˛ Ê√œªÚ fl¡È¬±¬ı ˘·± ∆˝√√ÀÂ√º

›√±˘&ø1Ó¬ ˙±øôL ¸ˆ¬±

1—¬ı— ŒÓ¬1±„√√fl¡ ¸˜Ô«Ú √1—

Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º Œ˚±ª± 17 ’±·©ÜÓ¬ Á¡±1·“±›, Œ¸±Ì±˝◊√·“±› ’±1n∏ fl≈¡øô¶˜±1œÓ¬, 18 ’±·©ÜÓ¬ fl¡±˘±˝◊√·“±› Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ¬ı±ø˘¬Û±1± ·“±› ’±1n∏ ˝◊√fl¡1±¬ı±1œÓ¬, 19 ’±·©ÜÓ¬ ’±Àͬø1‚±È¬ ’±1n∏ Ú±›¬ıg±Ó¬, 21 ’±·©ÜÓ¬ ˜±Ê√¬ı±È¬1 ˘±˜±¬ı±1œÓ¬, 22 ’±·©ÜÓ¬ ·ø1˚˛±Á¡±1 [¬Û±ÀÚ1œ], 23 ’±·©ÜÓ¬ ¬Û±‰¬ÕÚ ÚÚÀfl¡ õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ’±1n∏ 24 ’±·©ÜÓ¬ 2Ú— Ê√—‚˘ ¬ıvfl¡ [ÒÚø˙ø1‚±È¬] ’±ø√Ó¬ ˙±øôL¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ ¤˜ ø‰¬ ¤˘ ¤ Ê√·√œ˙ ¸1fl¡±1, √øG1±˜ 1±ˆ¬±, ’ø˘f Œ˜±Â√±˝√√±1œ, fl¡±øÓ¬«fl¡ ¬ıÀάˇ± ’±ø√1 ά◊¬Ûø1 ›√±˘&ø1 øÊ√˘± ¬ıÀάˇ± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±, ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛Ó¬±¬ı±√œ ˚≈ª-Â√±S ¬Ûø1¯∏√, øÊ√˘± ¸—‡…±˘‚≈ Â√±S ¸Lö±, øÊ√˘± ’±ø√¬ı±¸œ Â√±S ¸Lö±, øÊ√˘± ¬ıÀάˇ± Â√±S ¸Lö± ’±ø√ ¸—·Í¬Ú1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±¸fl¡˘ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ ¸fl¡À˘±Àfl¡ ˙±øôL ’±1n∏ ¸•xœøÓ¬ ’È≈¬È¬ 1±ø‡¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º øÊ√˘± ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ Ô±ÀÚù´1 ˜±˘±fl¡±1 ’±1n∏ ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ Œ√ªøÊ√Ó¬ Œ√ά◊1œÀ˚˛ ¤ÀÚ ¸ˆ¬±À¬ı±1Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ õ∂˙±¸Ú1 ˘·Ó¬ Œ˚±·±À˚±· 1±ø‡¬ıÕ˘ ¬¸fl¡À˘±À1 õ∂øÓ¬ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º

Ê√±Ó¬œ˚˛ ’Ú≈ᬱÚøȬ1 ¬ı‘˝√M√1 ¶§±Ô«1 ‡±øÓ¬1Ó¬ ¤ÀÚÒ1Ì1 ø¬ıÓ¬fl«¡1 ˙œÀ‚Ë ›1 Œ¬Û˘±¬ıÕ˘ ¸—øù≠©Ü ¸fl¡À˘± ¬Ûé¬Õ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º √1— øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¸•Û±√fl¡ ¸»1±˜ ŒÎ¬fl¡±˝◊√ ’“±Ó¬Ò1± ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√fl¡ ¸√¸… ˆ¬±1Ó¬ ˆ¬”¯∏Ì ˜˝√√ôL, ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¸—·Í¬fl¡ ‰¬ø˝√√1n∏øVÚ ’±˘œ ’±˝√√À˜√ ’±1n∏ ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂fl¡±˙Ú ’±˝3√±˚˛fl¡ ∆˙À˘Ú fl≈¡˜±1 1±Ê√¬ı—˙œ, ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú ¬ÛøSfl¡± ¸•Û±√fl¡ ά0 1±˜‰¬f ŒÎ¬fl¡±, √1— øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú ¸•Û±√fl¡ ’±s≈˘ fl¡±ø√1 ’±˝√√À˜√ ’±1n∏ Ó¬1n∏Ì ’±Ê√±√ ŒÎ¬fl¡± ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

‰¬±˜&ø1Ó¬ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœfl¡ ≈√¬ı‘«M√1 ’±Sê˜Ì ¬ÛÀ1º ‰¬±˜&ø1 øÓ¬øÚ’±ø˘Ó¬ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ ¬Û˝√√1± ø√ Ôfl¡± ’ª¶ö±ÀÓ¬ ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√ÚœÕ˘ &˘œ‰¬±˘Ú± fl¡1±1 ‚Ȭڱ˝◊√ ‰¬±˜&ø1Ó¬ ’¶aÒ±1œ ≈√¬ı‘«M√1 øȬø‚˘-ø‚˘øÚ õ∂˜±Ì fl¡ø1À˘º ‚Ȭڱ1 ø¬ıª1Ìœ ’Ú≈¸ø1 ’±Ú ø√Ú±1 √À1 ‰¬±˜&ø11 ¬ı1Õ√ø‰¬˘± ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ ‰¬±˜&ø1Ó¬ ¬Û˝√√1± ø√ ’±øÂ√˘º øÚ˙± õ∂±˚˛ 1.30 ¬ıÊ√±Ó¬ Œ¸±Ì±1œ¬ı±ø˘1 ø√˙1¬Û1± ’˝√√± ¬Û±˘‰¬±1 ˜È¬1 ‰¬±˝◊√Àfl¡˘Ó¬ øÓ¬øÚÊ√Ú ˚≈ªfl¡ ’±ø˝√√ fl≈¡1n∏ª±¬ı±˝√√œ ¬ÛÀÔÀ1 &ø‰¬ ˚±˚˛º √˝√ ø˜øÚȬ˜±Ú1 ø¬ÛÂ√Ó¬ 3Ê√Úœ˚˛± ¤˝◊√ ˚≈ªfl¡1 √˘ÀȬ± ¬Û≈Ú1 ά◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√±Ó¬ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ 1í¬ıÕ˘ øÚÀ«√˙ ø√˚˛±Ó¬ ≈√¬ı‘«M√1 √˘ÀȬ±Àª ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœfl¡ ’ù≠œ˘ ˆ¬±¯∏±À1 ·±ø˘-·±˘±Ê fl¡ø1 Ú·“±ª1 ø√˙Õ˘ Ó¬œ¬ıË Œ¬ıÀ·À1 &ø‰¬ ˚±˚˛º ˝◊√˚˛±1 õ∂±˚˛ √˝√ ø˜øÚȬ˜±Ú1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬Û≈Ú1 √˘ÀȬ± Œ¸±Ì±1œ¬ı±ø˘1 ø√˙Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√±Ó¬ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ ¬Û≈Ú1 1í¬ıÕ˘ øÚÀ«√˙ ø√˚˛±Ó¬ ˚≈ªfl¡Àfl¡˝◊√Ê√ÀÚ øfl¡Â≈√ øÚ˘·Ó¬ ¬ı±˝◊√fl¡‡Ú 1±ø‡ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¸√¸…Õ˘ ά◊ÀVø˙ øÓ¬øÚÊ“√±˝◊√ &˘œ‰¬±˘Ú± fl¡ø1 ά◊Ò±› ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ‚ȬڱӬ õ∂¸iß ¬ı1±1 Œ¸“±ˆ¬ø1Ó¬ &˘œÀ˚˛ ’±‚±Ó¬ fl¡À1º ‰¬±˜&ø11 1ífl¡À˘G ¬Û±fl«¡1 fl¡˜«‰¬±1œ õ∂¸iß ¬ı1± ¸•xøÓ¬ Ú·“±› ’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸±ÒœÚ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ‚Ȭڱ1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ‰¬±˜&ø1 ’±1鬜 Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚˛± ø¬ıø¬ÛÚ ‰¬f Ú±Ô1 ˘·ÀÓ¬ Ú·“±› øÊ√˘±1 ’øÓ¬ø1Mê√ ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ ø¸—˝√√1±˜ ø˜ø˘ ‚Ȭڱ¶ö˘œÕ˘ ’±ø˝√√ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¬ı≈Ê√ ˘˚˛º

˙±øôL ‚”1±˝◊√ ’±øÚ¬ıÕ˘ ˜ø1·“±ªÓ¬ ¸˜”˝√œ˚˛±

¸ˆ¬±1 √À1 ¤øȬ ¸¬ı«¬ı‘˝√» ’Ú≈ᬱÀÚ± 1±Ê√…‡ÀÚ ¤ÀÚ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¸ij≈‡œÚ Œ˝√√±ª±1 ¸˜˚˛Ó¬ ¬ı…ô¶ ’±ÀÂ√ 鬘Ӭ±1 Œ‡±ª± fl¡±À˜±1±º ’¸˜1 ˜±Ú≈À˝√√ ’¸˜1 ˜±øȬӬ øÚÊ√1 ¬ı≈øÚ˚˛±√ Œ˝√√1n∏ª±¬ıÕ˘ ά◊¬ÛSê˜ Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ ¸Àµ˝√√ ά◊¬ÛÊ√±1 ¸˜˚˛Ó¬ ø¬ıù´±¸1 ¤fl¡ ¬Ûø1Àª˙ ¸‘ø©ÜÓ¬ ¬ı…ô¶ Œ˝√√±ª±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ øÚÀÊ√› ø¬ı¸•§±√1 ¬ıø˘ ∆˝√√ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¶§±Ô«±Ài§¯∏œ, ’Ú±‰¬±1œ, ’ø¬ıÀ¬ı‰¬fl¡ ’±1n∏ ’¬Û√±Ô«Ó¬±fl¡ õ∂øÓ¬¬Ûiß fl¡ø1 Œ¶§26√±‰¬±1œ Ó¬±À1 ¤fl¡±—˙ ø¬ıø˙©Ü Œ˘±fl¡Àfl¡± ¸ˆ¬± Ó¬…±· fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… Â√±S ¸Lö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ 1+¬Û˜ ¬ı1± ’±1n∏ ŒÓ¬›“1 ¤√˘ ¸Ó¬œÔ«˝◊√ ¸±—¬ı±ø√fl¡Ê√Úfl¡ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ õ∂√±Ú fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±· fl¡1±˝◊√ÀÂ√ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±˝◊√º Ê√±øÓ¬ ’±1n∏ Œ·±á¬œ1 ¶§±Ô« 1鬱1 ¬ı±À¬ı ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± Ê√±Ó¬œ˚˛ ’Ú≈á¬±Ú ¤øȬfl¡ Ê√±øÓ¬ Œ·±á¬œ1 ά◊øͬÀÂ√º ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¬ı√Ú √±À¸ fl¡±fl¡Ó¬Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡1± ¤‡Ú ø¬ı:ø51 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛ Œ˚ ¸—fl¡È¬fl¡±˘Ó¬ ¸øSê˚˛ ˆ¬”ø˜fl¡± ¢∂˝√Ì1 ‰¬±ø˘fl¡± ˙øMê√ õ∂√±Ú fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¤ÀÚ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ ’Ú≈ᬱÚøȬÀfl¡ ŒÍ¬ø˘ Â√±S ŒÚÓ¬±Ê√ÀÚ ¶ö±Úœ˚˛ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 ¬ı≈Ô fl¡ø˜È¬œ1 ¤Ê√Ú ŒÚÓ¬±1 ˘·ÀÓ¬ ¤È¬± ˚≈ªfl¡1 √˘fl¡ ˘·Ó¬ ∆˘ ŒÍ¬˘±˜1± ø√ÀÂ√ Ò√ı—¸1 ø√À˙ ¤fl¡±—˙ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ ø¬ıÀ˙¯∏ ά◊¬Û±øÒÒ±1œ Ê√±øÓ¬ 1鬱1 ¬ı±À¬ı ›˘±˝◊√ ’˝√± ˆ¬±ª1œ˚˛±˝◊√º ø˚ÀȬ± øÓ¬øÚ’±ø˘1 1±Ê√Uª± ¶ö±ÚÓ¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡Ê√Úfl¡ ’±&ø‰¬ Òø1 ’±1 øȬ ’±˝◊√ ’±À¬ı√Ú‡Ú Î¬◊ͬ±˝◊√ ˘í¬ıÕ˘ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ õ∂√±Ú ¸˜˚˛Ó¬ ’¸˜Ó¬ õ∂øÓ¬ÀȬ± Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ›‰¬1Ó¬ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡Q1 √±ø˚˛Q ˜”1 ¬Û±øÓ¬ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬1 ¬ı±ÌœÀ1 fl¡À1º ¸±—¬ı±ø√fl¡Ê√ÀÚ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ñ ŒÓ¬›“ ø˚‡Ú ’±1 øȬ ’±˝◊√ ’±À¬ı√Ú Œ˚±ª± 26 Ê≈√˘±˝◊√Ó¬ øÊ√˘± ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ ’±¶ö±˝√√œÚÓ¬±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ’±¶ö± ‚≈1±˝◊√ ’Ú±Ó¬ ˜”˘ √±ø˚˛Q ˜”1¬Û±øÓ¬ ˘í¬ı ˘±ø·øÂ√˘ Œ¸˝◊√ÀȬ± ¸˜˚˛Ó¬ Œ¶§26√±‰¬±ø1Ó¬±1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ √±ø‡˘ fl¡ø1øÂ√˘ Œ¸˝◊√ ’±À¬ı√Ú‡ÚÀ1 Úfl¡˘ fl¡ø¬Û ’±Â≈√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Ê√ÀÚ ∆˘ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ õ∂√±Ú fl¡À1º √À1 Ê√‚Ú… ’±‰¬1ÀÌÀ1 ’Ú≈ᬱÚøȬÀfl¡ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡Q˝√√œÚÓ¬±1 ¸ij≈‡œÚ fl¡1±˝◊√ Œ˚Ú Ò√ı—¸d¬ÛÓ¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ fl¡1±Ó¬À˝√√ Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì« fl¡Ô±ÀȬ± ˝√√í˘ ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘ 1±Ê√˝√‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛1¬Û1± ¸±—¬ı±ø√fl¡Ê√ÀÚ ¶ö±Úœ˚˛ ¤‡Ú ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬ı…ô¶ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ¤˝◊√‰¬±˜ ˆ¬±ª1œ˚˛±1 ¤ÀÚ ˆ¬”ø˜fl¡±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ øÚ1é¬1 ¶≈®˘ ŒÚÀ√‡± ¤fl¡±—˙ Ó¬Ô±fl¡øÔÓ¬ ¸1n∏ ¸1n∏ ˆ¬”ø˜ ¸—Sê±ôLœ˚˛ Ó¬Ô… ø¬ı‰¬±ø1øÂ√˘º Œ¸˝◊√ Ó¬Ô… ø¬ı‰¬1± ’±À¬ı√Ú‡Ú1 Úfl¡˘ fl¡ø¬Û øfl¡√À1 Â√±S ŒÚÓ¬±¸fl¡˘1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ‰¬˝√√± ˜±Ú≈À˝√√ ’=˘1 ˙±øôL ¸•xœøÓ¬1 ¶§±Ô«Ó¬ ¸‚ÀÚ ¸ˆ¬± ¸ø˜øÓ¬Ó¬ ø˜ø˘Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ’¸˜1 ‹øÓ¬˝√√…¬Û”Ì« ¸•xœøÓ¬1 ¬ı±ô¶ª ’øˆ¬:Ó¬±1 fl¡Ô± ∆fl¡ Úª õ∂Ê√ijfl¡ ’±ù´ô¶ fl¡1±Ó¬ ¬ı…ô¶ ∆˝√√ ¬Û1± Œ√‡± ∆·ÀÂ√ ¬ıU ’=˘Ó¬º 831 ø˝√√—¸±Rfl¡ ¬Ûø1˘ Œ¸˚˛± 1˝√√¸…1 ø¬ı¯∏˚˛º ˝◊√Ù¬±À˘ ¸±—¬ı±ø√fl¡Ê√ÀÚ ŒÍ¬˘±˜1± ’±1鬜 Ô±Ú±Ó¬ ¤‡Ú ¤Ê√±˝√√±1 √±ø‡˘ fl¡ø1ÀÂ√º ¸—‚¯∏«1 ¸˜˚˛Ó¬ Œfl¡ÀÚÕfl¡ ¤Àfl¡±Ê√Ú Œ·±á¬œ ¸—‚¯∏«À1 ’±Sê±ôL ˜≈Â√˘˜±Úfl¡ ø˝√µ≈ ¬Ûø1˚˛±À˘ ¬ı± ø˝√√µ≈fl¡ ˜≈Â√˘˜±Ú ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±Àfl¡ ’±|˚˛ ø√øÂ√˘ ŒÓ¬ÀÚ ‚Ȭڱ1 ø¬ıª1Ì ø√ ’¸˜1 ¸±•x√±ø˚˛fl¡ ¸•xœøÓ¬1 ‹øÓ¬˝√√… Œ¬Û±-Œ¬ı±ª±1œ Ó¬Ô± ’=˘1 Úª õ∂Ê√ijfl¡ ∆fl¡ ø¬ı¬Û≈˘ ’±¶ö± ‚≈1±˝◊√ ’Ú±Ó¬ ˚P¬Û1 ∆˝√√ÀÂ√º ˜ø1·“±ª1 √À1 ø˙øé¬Ó¬1 ’øÓ¬ øÚ•ß ˝√√±11 ≈√Ȭ± ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√ øS¬Û≈1± [6.4 ˙Ó¬±—˙], ’1n∏̱‰¬˘ õ∂À√˙ [4.8 ˙Ó¬±—˙] ’±1n∏ ø‰¬øfl¡˜ [3.9 ˙Ó¬±—˙]º ‰¬1˜ øÊ√˘± ¤‡ÚÀÓ¬± ø¬ıøˆ¬iß ·“±ªÓ¬ ¸˜”˝√œ˚˛± õ∂±Ô«Ú±, Ú±˜±Ê√1 ¡Z±1± ˙±øôL ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ¤˝◊√À¬ı±1 ¸1n∏ ¸1n∏ ˜±Ú≈˝√1 fl¡±˜ ø¬ıάˇ•§Ú±ÀȬ± ˝√√í˘ fiÀ√…±ø·fl¡ ø¬ıfl¡±˙1 Œé¬SÓ¬ ’¸˜1 ¶ö±Ú ά◊M√1-¬Û”¬ı1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ¸¬ı«øڕߺ 2004-05 ¬ı¯∏«1¬Û1± ˝√√íÀ˘› fl¡˜«˜˚˛ Ê√œªÚ1 ¬ıU ¸˜˚˛ ø√ÀÂ√ ˙±øôL ‚≈1±˝◊√ ’Ú±1 Ú±Ú± õ∂À‰¬©Ü±Ó¬º fl¡±1Ì ¸±•xøÓ¬fl¡ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ 2011-12 ¬Û˚«ôL ¤˝◊√ ’±Í¬È¬± ¬ı¯∏«Ó¬ ’¸˜1 fiÀ√…±ø·fl¡ ø¬ıfl¡±˙1 ˝√√±1 Œfl¡ª˘ 1.9 ˙Ó¬±—˙º ˝◊√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ 18.7 ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ ø¬ı¬Û√Ó¬ ¬Ûø1ÀÂ√ ‡˝√√Úœ˚˛± ø¬ıÒ√ıô¶ ’=˘¸˜”˝√1¬Û1± ∆· ø¬ıøˆ¬iß ¶ö±ÚÓ¬ ¸1n∏ ¬ı1 fl¡±˜Ó¬ øÚÀ˚˛±øÊ√Ó¬ ∆˝√√ ˙Ó¬±—˙À1 fiÀ√…±ø·fl¡ ø¬ıfl¡±˙1 Œé¬SÓ¬ ¸¬ı«±øÒfl¡ ’±· ¬ı±øϬˇ ’±ÀÂ√ ø‰¬øfl¡˜º ˜≈ͬ1 ›¬Û1Ó¬ ά◊M√1-¬Û”¬ı1 ’±È¬±˝◊√Àfl¡˝◊√‡Ú Ô±øfl¡ Œfl¡±ÀÚ±˜ÀÓ¬ ˆ¬±Ó¬ ˜≈øͬ1 ¬ı…ª¶ö± fl¡1±¸fl¡˘º fl¡±1Ì fl¡˜«¶ö±Ú1¬Û1± ά◊ˆ¬øÓ¬ ’±ø˝√√ Œ‡øÓ¬ ¬ı±øÓ¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı 1±Ê√…˝◊√ fiÀ√…±ø·fl¡ ø¬ıfl¡±˙1 Œé¬SÓ¬ ’¸˜1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ ˚ÀÔ©Ü ’±· ¬ıϬˇ±º ø¬ı·Ó¬ ’±Í¬ ¬ıÂ√1Ó¬ ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± Ú±·±À˘G1 ’fl¡Ì˜±Ú ˜±øȬ1 fl¡Ô± ¬ı±À√˝◊√ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ Ú±˝◊√ Œˆ¬øȬ ˜±øȬº ¤›“À˘±fl¡fl¡ fl¡±˜1 ¬ı±À¬ı ¤‡Ú ¬ı˝√√˘ Œé¬S ˘±À·º Œfl¡ª˘ fiÀ√…±ø·fl¡ ø¬ıfl¡±˙1 ˝√√±1 10.3 ˙Ó¬±—˙, ø˜ÀÊ√±1±˜1 12.8 ˙Ó¬±—˙, Œ˜‚±˘˚˛1 11.9 ˙Ó¬±—˙, ’1n∏̱‰¬˘ õ∂À√˙1 ’¸˜ÀÓ¬ Ú˝√√˚˛ ˆ¬±1Ó¬ÀÓ¬ fl¡±˜ fl¡ø1 Œ‡±ª±1 ¤fl¡ ˙±øôL¬Û”Ì« ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª±ÀȬ± ¤›“À˘±Àfl¡ ø˚Àfl¡±ÀÚ± Ó¬…±·1 9.7 ˙Ó¬±—˙ ’±1n∏ øS¬Û≈1±1 9.4 ˙Ó¬±—˙º ¤Àfl¡˝◊√ ’ª¶ö± Œ¸ª±‡G1 ø√˙ÀÓ¬±º ’¸˜Ó¬ Œ¸ª±‡G1 ø¬ıfl¡±˙1 ˝√√±1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ά◊2‰¬ ø˙鬱 ˘±ˆ¬ fl¡ø1 ø¬ıøˆ¬iß Ê√±Ó¬œ˚˛ ’Ú≈ᬱÚ1 √±ø˚˛QÕ˘ 1„√√± Úœ˘± ˘±˝◊√Ȭ1 Œ¬Û±˝√√11 ˜±Ê√Ó¬ 8.5 ˙Ó¬±—˙, ø˚ Œfl¡ª˘ Ú±·±À˘G [6.4 ˙Ó¬±—˙] ’±1n∏ øS¬Û≈1± [8.3 ˙Ó¬±—˙]Ó¬Õfl¡À˝√√ ›¬Û1Ó¬º Œ¸ª±‡G1 ›‡ ›‡ ˜=Ó¬ ¸•xœøÓ¬1 ù≠í·±Ú ø√˚˛± ¬ı1˜±Ú≈˝√1 ˆ¬±›1œ˚˛±¸fl¡˘ ø˚˝√√ÀÓ¬˝◊√ ¬ı…ô¶ Ú±Ô±fl¡fl¡ ¬ıÓ«¬˜±Ú ‰¬˝√√± Ó¬Ô± ø¬ıfl¡±˙1 Œé¬SÀÓ¬± ά◊M√1-¬Û”¬ı1 1±Ê√…¸˜”˝√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±·¬ ı±øϬˇ ’±ÀÂ√ øS¬Û≈1± [12.1 ˙Ó¬±—˙]º Œ˚±ª± ’±Í¬È¬± fl¡øÔÓ¬ ¸1n∏ ¸1n∏ ≈√·«Ó¬ ’¸˜1 õ∂øÓ¬Ê√Ú Ú±·ø1Àfl¡˝◊√ ά◊Àͬ±ÀÓ¬ ¬ıÀ˝√√±ÀÓ¬ ¤È¬±˝◊√ ø‰¬ôL± ˙±øôL Œfl¡øÓ¬˚˛± ’±ø˝√√¬ıº fl¡±˜ fl¡ø1 ¬ıÂ√1Ó¬ ’¸˜Ó¬ Œfl¡ª˘ Œ˚±·±À˚±·‡GÓ¬À˝√√ øfl¡Â≈√ ø¬ıfl¡±˙ ∆˝√√ÀÂ√º Œ˚±·±À˚±· ‡GÓ¬ ’¸˜1 ø¬ıfl¡±˙1 ˝√√±1 19.7 Œ‡±ª± ˜±Ú≈˝√ ŒÓ¬›“À˘±fl¡º ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ˘±À· ¤‡Ú ¬ı˝√√˘ fl¡˜«Àé¬S øÚ1±¬ÛM√√±º øfl¡c ¤˝◊√À¬ı±1 ˆ¬±ø¬ı¬ı1 Œ˚Ú ¸˜˚˛ Ú±˝◊√ ˆ¬±¯∏Ì ø√¬ı Ê√Ú± ¬ı1 ˜±Ú≈˝√¸fl¡˘1º ˙Ó¬±—˙º øS¬Û≈1±, Ú±·±À˘G ’±ø√ 1±Ê√…1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ ˝◊√ ›¬Û1Ó¬º

ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘Ó¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡fl¡ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ Â√±SÀÚÓ¬±1

fiÀ√…±ø·fl¡ ø¬ıfl¡±˙Ó¬ ø¬ÛÂ√¬Ûø1 ∆1ÀÂ√ ’¸˜/

˜…±Ú˜±11¬Û1±› ά◊M√1 ¬Û”¬ıÕ˘ ‰¬ø˘ÀÂ√

Œ¬ı—fl¡ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ ‡≈ø˘¬ıÕ˘ ∆· ’±˙±Ó¬ Œ‰“¬‰¬±¬Û±Úœ

Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ı√…±˘˚˛õ∂Ò±Ú ’±1n∏ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡¸fl¡˘ ¬ı±1n∏Õfl¡À˚˛ ø¬ı¬Û±„√√Ó¬ ¬Ûø1¬ı ˘·± ∆˝√√ÀÂ√ Œ¬ı—fl¡Ó¬ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ Œ‡±˘±fl¡ ∆˘º øÓ¬Ó¬±¬ı1 ˜˝√√fl≈¡˜±1 ’ôL·«Ó¬ øÚ•ß õ∂±Ôø˜fl¡ ’±1n∏ ά◊2‰¬ õ∂±Ôø˜fl¡ ô¶1Ó¬ ’Ò…˚˛Ú fl¡1± ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬1 Â√±S-Â√±SœÀ˚˛ Œ¬ı—fl¡Ó¬ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ ‡≈ø˘¬ı ŒÚ±ª±ø1 Ê√˘¬Û±øÚ1 ’±˙±˝◊√ ¬ı±√ ø√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 Œ˚±1˝√√±È¬ø¶öÓ¬ Ê√˘fl¡˘…±Ì fl¡±˚«±˘À˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛1 õ∂Ò±Ú¸fl¡˘Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡1± ø‰¬øͬ Ú— JWB-309/Sc/ pre-me/2011-12/467-86 ’±1n∏ ¸=±˘fl¡1 ø‰¬øͬ Ú— Dsc/Acctt pre-me/pt-III/906/08/ 632 dtd. 13-3-12 Ó¬ ά◊À~‡ fl¡1± ’±ÀÂ√ Œ˚ Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡À˘ Ê√˘¬Û±øÚ ¬Û±¬ıÕ˘ Œ¬ı—fl¡1 ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ Œ‡±˘±ÀȬ± ¬ı±Ò…Ó¬±˜”˘fl¡ ’±1n∏ ¤fl¡±∞I◊1¡Z±1±À˝√√ ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ά◊Mê√ ÒÚ1±ø˙ õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ıº ø¬ı√…±˘˚˛1 õ∂Ò±Ú¸fl¡À˘ ¤˝◊√ ¬ÛS ¬Û±˝◊√ Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘fl¡ Œ¬ı—fl¡Ó¬ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ ‡≈ø˘¬ı1 ¬ı±À¬ı Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡À1º øfl¡c Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡À˘ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ Ú±˜øÚ Œ¸±ªÌø˙ø1 Ê√˘ø¬ı≈√…» õ∂fl¡ä øÚ˜«±Ìfl¡±˚« ¸±˜ø˚˛fl¡ˆ¬±Àª ¶öø·Ó¬ 1‡±1 ¬Û1ªÓ«¬œ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡¸fl¡˘fl¡ ˘·Ó¬ ∆˘ øÓ¬Ó¬±¬ı1Ó¬ Œfl¡¬ı±È¬±› Œ¬ı—fl¡Õ˘ ∆· ø¬ı˜≈‡ ∆˝√√ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’±ø˝√√¬ı ˘·± ˝√√˚˛º ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ Ú±˜øÚ¬ı±¸œ 1±˝◊√Ê√1 ¸˜Ô«Ú ˘±ˆ¬1 ˘é¬…À1 Œfl¡Ó¬À¬ı±1 Ê√Úfl¡˘…±Ì˜”˘fl¡ ’“±‰¬øÚ ˝√√±Ó¬Ó¬ Œ˘±ª± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘ ø¬ıÀ˜±1Ó¬ ¬Û1± ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º Œ¬ı—fl¡Ó¬ ŒÓ¬1 ¬ıÂ√1 Ó¬˘1 Â√±SÊ√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«Ó¬ ¤Ú ¤˝◊√‰ƒ¬ ø¬Û ø‰¬ fl¡Ó«¬‘¬Û鬽◊√ ø‰¬ ¤Â√ ’±1 ’“±‰¬øÚÓ¬ 40 ˘±‡ Ȭfl¡± ¬ı…˚˛ fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ Â√±Sœ¸fl¡˘fl¡ Œ¬ı—fl¡ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ ‡≈ø˘¬ıÕ˘ ø√˚˛± Ú˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ ¶Û©Üˆ¬±Àª Œ¬ı—fl¡ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ Ê√Ú±˝◊√ ø√ÀÂ√º ø˚À˝√√Ó≈¬ ¬Û=˜ ‰¬ø˘Ó¬ 2012-13 ¬ı¯∏«Ó¬ ¬ıUÊ√±øÓ¬fl¡ Œfl¡±•Û±ÚœÀȬ±Àª ά◊Mê√ ’“±‰¬øÚ1 ’ÒœÚÓ¬ 150 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¬ÛÀfl¡Ê√1 Œ|ÌœÕ˘Àfl¡ øÚ•ß õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ’ôLˆ¬≈«Mê√ Â√±S-Â√±Sœ ŒÓ¬1 ¬ıÂ√1 Ó¬˘1º Œ¸À˚˛ Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡À˘ ‰¬1fl¡±1œ Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬ı±È¬-¬ÛÔ1 ά◊iß˚˛Ú, ¶§±¶ö… Œ¸ª±, fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1, ‰¬±˝◊√Àfl¡˘ ø¬ıÓ¬1Ì ’±ø√ fl¡±˚«¸”‰¬œ ˝√√±Ó¬Ó¬ ∆˘ÀÂ√º Ú±˜øÚ Ê√˘¬Û±øÚ ˘±ˆ¬ fl¡1±ÀȬ±Ó¬ ’øÚ(˚˛Ó¬± ’±ø˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º øÓ¬Ó¬±¬ı11 ˝◊√ά◊ ø¬ı ’±˝◊√, Œ©ÜȬ Œ¬ı—fl¡ ’±1n∏ ¢∂±˜œÌ Œ¬ı—Àfl¡ ŒÓ¬1 Œ¸±ªÌø˙ø1 Ê√˘ø¬ı≈√…» õ∂fl¡ä øÚ˜«±Ì1 Œé¬SÓ¬ ˘ø‡˜¬Û≈1-ŒÒ˜±øÊ√¬ı±¸œ 1±˝◊√Ê√1 ¸˜Ô«Ú ˘±ˆ¬1 ¬ı±À¬ı ¤Ú ¤˝◊√‰ƒ¬ ø¬Û ø‰¬ ¬ıÂ√1 Ó¬˘1 Â√±S-Â√±Sœfl¡ Œfl¡±ÀÚ±¬ÛÒ…˝◊√ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ Œ‡±˘± Ú˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡fl¡ Ó¬Ô± ¬ø¬ı√…±˘˚˛1 õ∂Ò±Ú¸fl¡˘fl¡ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ ‰¬˘±˝◊√ Ôfl¡± fl≈¡‰¬fl¡±ª±Ê√1 ’—˙ ø˝√√‰¬±À¬Û˝◊√ ’±øÊ√ ¬ıUÊ√±øÓ¬fl¡ Œfl¡±•Û±ÚœÀȬ±Àª ˘ø‡˜¬Û≈1 øÊ√˘±1 ¬ıÒ±fl¡1± ¸√1œ fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º ¸±˜±Ú… ‰¬1fl¡±1œ ¸±˝√√±˚… ¬Û±¬ı1 ¬ı±À¬ı ‰¬1fl¡±À1 Œ˘±ª± ø¸X±ôLfl¡ ø˙øÔ˘ ’=˘Ó¬ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡À1 w±˜…˜±Ì ø‰¬øfl¡»¸± ø˙ø¬ı1º ¸”À˚«±√˚˛ ˚≈ªfl¡ ¸—‚ ’±1n∏ fl≈¡ø‰¬˚˛±˜±1œ fl‘¡¯∏fl¡ ¸—‚1 fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı› ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡¸fl¡À˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ¤˝◊√ÀéSÓ¬ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√ Úœ1ª ˆ¬”ø˜fl¡± ¬Û±˘Ú fl¡1±ÀȬ± ¸˝√√À˚±·Ó¬ ’±øÊ√ ¬ı±ø˘Ê√±Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤˝◊√ ø‰¬øfl¡»¸± ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ ¤Ú ¤˝◊√‰ƒ¬ ø¬Û ø‰¬1 Œ·1n∏fl¡±˜≈‡ 1˝√√¸…Ê√Úfl¡ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡¸fl¡À˘ ˜Ó¬ Œ¬Û±¯∏Ì fl¡ø1ÀÂ√º õ∂fl¡ä1 ˜≈‡… ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛± ά±– Œ˝√√1•§ Œ¸±À̱ª±˘, ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı¯∏˚˛± ά±– Ê√˚˛¿ Ô±fl¡À‰¬Ú, ά±– ˆ¬±¶®1 Ú±˚˛fl¡ ’±1n∏ ά±– ø¬ıfl¡±˙ÀÊ√…±øÓ¬ Ú±ÀÔ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 ¬ı‘˝√M√1 ¬ıÒ±fl¡1± ’=˘1 ¬Û“±‰¬ ˙Ó¬±øÒfl¡ Œ˘±fl¡fl¡ ¶§±¶ö… ¬Û1œé¬± fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ıÚ±˜”˘œ˚˛± fi¯∏Ò õ∂√±Ú fl¡À1º ’Ú…˝√√±ÀÓ¬, Ê√Ú ¸˜Ô«Ú ’±√±˚˛1 ¬ı±À¬ı ¤Ú ¤˝◊√‰ƒ¬ ø¬Û ø‰¬1 ¤ÀÚ Ê√Úfl¡˘…±Ì ˜˝√√•ú√ ‡±Ú [35] ’±1n∏ øÚ˜«˘ ¶§Ì«fl¡±1 [24] ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ 705Ú— fl¡±ª±øȬfl¡± ø˙q ’“±‰¬øÚ1 ¸˜±ôL1±˘ˆ¬±Àª Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ Œfl¡±•Û±ÚœÀȬ±Àª ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√ Œ·1n∏fl¡±˜≈‡ õ∂fl¡ä øÚ˜«±Ì1 fl¡±˜º fl¡˘…±Ì ¬Û±Í¬˙±˘±1 2˚˛ Œ|Ìœ1 Â√±Sœ Ó¬Ô± ’øˆ¬˜±Ú… ¸1fl¡±1 ’±1n∏ Œ1‡± ¸1fl¡±11 fl¡Ú…± ø1˚˛± Œ˚±ª± 21 ’±·©Ü1 õ∂fl¡ä¶ö˘œÕ˘ øÚÀӬà ¸1¬ı1±˝√√ ∆˝√√ÀÂ√ øÚ˜«±Ì ¸±˜¢∂œº Ù¬˘Ó¬ ¬ı‘˝√» Ú√œ¬ı±g1 ø¬ı1n∏ÀX fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê√ ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬, øÚ˙± Œ˙±ªøÚ Œfl¡±Í¬±1¬Û1±˝◊√ 1˝√√¸…Ê√Úfl¡ˆ¬±Àª øÚ1n∏ÀV˙ ∆˝√√øÂ√˘º ø¬ÛÂ√Ó¬ 22 ’±·©Ü1 ¸øg˚˛± fl¡±ª±øȬfl¡±1 ’±Â≈√Àfl¡ Òø1 ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√ Ê√ÀÚ±ª± U—fl¡±1 fl¡±˚« ¬ı≈À˜1±„√√Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ Œ˝√√±ª±À˝√√ ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¸˜œ¬ÛªÓ«¬œ Œ‰¬Ã1±&ø11 Ò±ÚøÚ ¬ÛÔ±1Ó¬ ά◊X±1 ∆˝√√øÂ√˘ ø˙qøȬ1 ’Ò«Ú¢ü ˜‘Ó¬À√˝√º ø1˚˛±fl¡ Œfl¡±ÀÚ± ≈√¬ı‘«M√˝◊√ Œ˚ÃÚ ’±øÓ¬˙˚√√… ‰¬˘±˝◊√ ˝√√Ó¬…± fl¡1±1 ’±˙—fl¡± fl¡ø1øÂ√˘ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√º 23 ’±·©ÜÓ¬ ø1˚˛±1 ˝√√Ó¬…±fl¡±1œfl¡ fl¡1±˚˛M√1 √±¬ıœÓ¬ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ ¤fl¡ ø¬ı˙±˘ õ∂øÓ¬¬ı±√œ ¸˜√˘ ά◊ø˘˚˛±˚˛º ά◊Mê√ ø√Ú±˝◊√ ø¬ıÊ√Úœ ’±1鬜À˚˛ Œ¸±Ò±-Œ¬Û±Â√±1 ¬ı±À¬ı 12Ê√Ú ¬ı…øMê√fl¡ ’±È¬fl¡ fl¡À1º ø¬ÛÂ√Ó¬ ˝◊√˚˛±À1 √˝√Ê√Úfl¡ ˚±¬ıÕ˘ ø√˚˛± ˝√√˚˛ ˚ø√› ·øÌ ˜˝√√•ú√ ‡±Ú ’±1n∏ øÚ˜«˘ ’ø•§fl¡±ø·ø1 ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ Ú…±¸1 ¸•Û±√fl¡ ’Ê≈√«Ú ‰¬f √±À¸ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ¤˝◊√ ¬ı“Ȭ±õ∂±5 ø¬ıø˙©Ü ¶§Ì«fl¡±11 ø¬ı1n∏ÀX ’±1鬜À˚˛ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √Gø¬ıøÒ ’±˝◊√Ú1 ’ÒœÚÓ¬ Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡ø1 ŒÊí√˘Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º ¬ı…øMê√¸fl¡˘ ˝√√í˘ SêÀ˜ 1987‰¬ÚÓ¬ √œÚ¬ıg≈ Ó¬±˘≈fl¡√±À1 [&ª±˝√√±È¬œ], 1989 ‰¬ÚÓ¬ ˚≈Ȭœ˚˛±ˆ¬±Àª ˘é¬…Ò1 Œ‰¬ÃÒ≈√1œ ø¬ıÊ√ڜӬ ˙±øôL ¸˜√˘ [&ª±˝√√±È¬œ] ’±1n∏ øÓ¬˘fl¡ √±¸ [¬ı1À¬ÛȬ±], 1991 ‰¬ÚÓ¬ ˚≈Ȭœ˚˛±ˆ¬±Àª ά0 ˝√√œÀ1Ú Œ·±˝√√“±˝◊√ [&ª±˝√√±È¬œ] ’±1n∏ ÚÀ1f ’¸˜ ø˙é¬fl¡-fl¡˜«‰¬±1œ ‹fl¡… ˜=1 ¬ıÀάˇ±¬ı±Ê√±1 ’±1n∏ ˜±øÌfl¡¬Û≈1 ¬ıvfl¡ ¸ø˜øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ ’±øÊ√ ø‰¬1±— øÊ√˘±1 Ú±Ô ¬Û±ÀȬ±ª±1œ [¸≈µ1œø√˚˛±, ¬ı1À¬ÛȬ±], 1993 ‰¬ÚÓ¬ fl¡1n∏̱ fl¡±ôL √±¸ [¸≈µ1œø√˚˛±, ¬ı1À¬ÛȬ±], 1995 ‰¬ÚÓ¬ Ú‘Ó¬… ø¬ıÊ√ڜӬ ¤fl¡ ˙±øôL ¸˜√˘ ά◊ø˘›ª± ˝√√˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ø¬ı øȬ ¤ øάӬ Œ·±á¬œ ¸—‚¯∏« ¬ıg fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ˙±øôL¬ÛøȬ˚˛¸œ ¬Û≈©Û± ˆ¬”¤û±, 1997 ‰¬ÚÓ¬ ˜—·˘‰¬Gœ ¬ıËp¡ [˝√√ø1ø˙„√√±], 1999 ‰¬ÚÓ¬ 1˜± ¬ı1ͬ±fl≈¡1 [Œ˚±1˝√√±È¬], 2001 ¸•xœøÓ¬-¸—˝√√øÓ¬ ’È≈¬È¬ 1‡±1 √±¬ıœÓ¬ Ó¬Ô± ø¬ıÒ√ıô¶ ∆˙øé¬fl¡ ¬Ûø1Àª˙ ‚”1±˝◊√ ’Ú±1 ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ ά◊ø˘›ª± ˝√√˚˛ ¤˝◊√ ‰¬ÚÓ¬ ά0 ¬ıœÀ1f Ú±Ô √M√ [&ª±˝√√±È¬œ], 2003 ‰¬ÚÓ¬ ’øÚ˘ 1±˚˛À‰¬ÃÒ≈1œ [&ª±˝√√±È¬œ], 2005 ‰¬ÚÓ¬ ’ø•§fl¡±ø·1œ1 ¸˜√˘º ¸˜√˘ÀȬ± ¶ö±Úœ˚˛ ˘Ñœ ˜øµ1 ڱȬ ˆ¬ªÚ1¬Û1± ’±1y ∆˝√√ ø¬ıÊ√Úœ ‰¬˝√√1 ¬Ûø1w˜Ì fl¡ø1 ¬Û≈Ú1 ڱȬ ˆ¬ªÚÓ¬ Ê√œ˚˛1œ qø‰¬¬ıËÓ¬± 1±˚˛À‰¬ÃÒ≈1œ, 2007 ‰¬ÚÓ¬ ά0 ˝√√ø1Ú±Ô ˙˜«±√Õ˘ [Ú˘¬ı±1œ] ’±1n∏ 2009 ‰¬ÚÓ¬ õ∂¸iß fl≈¡˜±1 ŒÎ¬fl¡± ¸±˜1øÌ ¬ÛÀ1º [¸ÀÔ«¬ı±1œ]º ’˝√√± 2 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ ’ø•§fl¡±ø·1œ Œ¸±ª“1øÌ Ú…±¸ ’±1n∏ ¬ı1À¬ÛȬ± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¡Z±1± ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤fl¡ ¸ˆ¬±Ó¬ ø¬ıø˙©Ü Œ˘ø‡fl¡± Â√±øfl¡Ú± ‡±Ó≈¬Úfl¡ ’ø•§fl¡±ø·1œ ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ¤fl¡ ø¬ı:ø5Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ’ø•§fl¡±ø·1œ Œ¸“±ª1øÌ Ú…±¸1 ά◊À√…±·Ó¬ õ∂øÓ¬ ≈√¬ıÂ√11 ˜”À1 ˜”À1 ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¡Z±1± ¸øg˚˛± ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± ¬ı…øMê√ Ó¬Ô± ø¬ı˝√√±˘œ ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 ø¬ı¯∏˚˛ ø˙é¬fl¡ Ô≈˘ôL ¬ı1±1 øÚÀ«√˙Ó¬ ¸˜œ¬ÛÀÓ¬ ¤Àfl¡±È¬± ¶ú±1fl¡ ¬ıMê‘√Ó¬±› õ∂√±Ú fl¡ø1 ’˝√√± ∆˝√√ÀÂ√º Ôfl¡± ¬ı1ˆ¬œ˘ ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬√±1¬Û1± Â√±·˘œ1 ¬ı±À¬ı øÚ˜·Â√1 ¬Û±Ó¬ fl¡±øȬ¬ıÕ˘ ˚±˚˛º øfl¡À˙±1Ê√ÀÚ ¬Û±Ó¬1 ¬ı±À¬ı øÚ˜·Â√Ó¬ ά◊Àͬ±ÀÓ¬˝◊√ 11 ˝√√±Ê√±1 ø¬ı≈√…» ¬Ûø1¬ı±ø˝√√ Ó“¬±1Ó¬ ˘±ø· ø¬ı≈√…»¶Û‘©Ü ∆˝√√ ˜±øȬӬ ¬ı±·ø1 ¬ÛÀ1º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ¶ö±Úœ˚˛ Œ˘±fl¡1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ’±˝√√Ó¬ øfl¡À˙±1 Ê√Úfl¡ Œfl¡Ôø˘fl¡ ø˜Â√Ú ˝√±¶ÛÓ¬±˘Ó¬ ˆ¬Ó«¬œ fl¡À1±ª± ˝√√˚˛º øfl¡c ≈√ˆ¬«±·…Ê√Úfl¡ ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ·‘˝√1 ’ˆ¬±ªÓ¬ ˙1̱ԫœ¸fl¡À˘ ˜≈Mê√ ’±fl¡±˙1 Ó¬˘Ó¬ õ≠±ø©ÜÀfl¡À1 Ó¬•§≈ Ó¬ø1 ’øÓ¬ fl¡À©ÜÀ1 ˆ¬±Àª Œ˚±ª± øÚ˙±À˚˛ øfl¡À˙±1 Ê√Ú1 ˜‘Ó≈¬… ˝√√˚˛º ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ ’±øÊ√ ’±ø√¬ı±¸œ Â√±S ¸Lö±1 ø¬ı˝√√±˘œ ’±=ø˘fl¡ ø√øÚ fl¡È¬±¬ı ˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ø˙ø¬ı1¬ı±¸œfl¡ õ∂˙±¸ÀÚ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ‡±√…, ¬Û±Úœ ’±1n∏ ø‰¬øfl¡»¸± Œ¸ª± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ øfl¡À˙±1Ê√Ú1 ˜‘Ó≈¬…1 ‚ȬڱӬ ø˙é¬fl¡ Ô≈˘ôL ¬ı1±fl¡ Ê√·1œ˚˛± fl¡ø1 √±¬ıœ Ó≈¬ø˘ÀÂ√º ˝◊√Ù¬±À˘ ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ ’±· ¬ıÀϬˇ±ª± Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘ ˙1̱ԫœ¸fl¡À˘ ’øˆ¬À˚±· fl¡ø1ÀÂ√º ˙1̱ԫœ¸fl¡À˘ ’øˆ¬À˚±· fl¡À1 Œ˚ õ∂Ô˜ ’ª¶ö±Ó¬ ’±øÊ√ ø¬ÛÓ‘¬ 1±øÓ¬˚˛± ¬ı±ø5À˚˛ ’±1鬜¡Ô±Ú±Ó¬¬ ¤Ê±√˝√±1 √±ø‡˘ fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√Ù¬±À˘ ‚Ȭڱ¶ö˘œÓ¬ ø¬ıù´Ú±Ô ’±1鬜 õ∂˙±¸Ú1 Ó¬1Ù¬1¬Û1± ‡±√… ’±1n∏ ø‰¬øfl¡»¸± Œ¸ª± ’±· ¬ıϬˇ±˝◊√øÂ√˘ ˚ø√› Œ˚±ª± øfl¡Â≈√ø√Ú1¬Û1± õ∂˙±¸ÀÚ ¸fl¡À˘± Œ¸ª± ¬ıg fl¡ø1 ø√˚˛±Ó¬ õ∂±˚˛ ’Ú±˝√√±À1 ø√Ú fl¡È¬±¬ı ˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√ º õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ‡±√… ’±1n∏ ø‰¬øfl¡»¸±1 ’ˆ¬±ª Ó¬Ô± ø¬ı¯∏˚˛± ’±1n∏ fl¡±˚«¬ı±˝√√œ √G±Òœ˙ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¬ı≈Ê√Õ˘ Ó¬√ôL1 øÚÀ√˙« ø√À˚˛º ˜‘Ó¬ øfl¡À˙±1øȬ1 ˜À1±ÌM√√1 ’ˆ¬±ªÚœ˚˛ ·1˜1 ¬ı±À¬ı ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ ¬ıU Œ˘±Àfl¡ ø¬ıøˆ¬iß Œ1±·1 ’±Sê±ôL ∆˝√√ÀÂ√º fl¡±ø˘ ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸±1 ¬Û1œé¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜‘Ó¬À√˝√ ¬Ûø1˚˛±˘fl¡ ‰¬˜Ê√±˝◊√ ø√˚˛± ˝√√˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ά◊2‰¬ ¸˜Ó¬±¸•Ûiß ∆¬ı≈√…øÓ¬fl¡ Ó¬±1 ˆ¬”ø˜1¬Û1± ’ˆ¬±ªÓ¬ ‰¬±˚˛Ú± ‡±Ó≈¬Ú [17] Ú±˜1 ˚≈ªÓ¬œ·1±fl¡œ1 fl¡1n∏Ì ˜‘Ó≈¬…1 ‚Ȭڱ˝◊√ ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ Œ˙±fl¡1 “√± Œ¬Û˘±˝◊√ÀÂ√º ˜±ÀÔ“± 8˚9 Ù≈¬È¬ ά◊2‰¬Ó¬±À1 ¬Ûø1¬ı±˝√√œ ∆˝√√ Ôfl¡± ¸ÀN› ø¬ı≈√…» ø¬ıˆ¬±·1 ø¬ı¯∏˚˛± fl¡˜«‰¬±1œ ’±1n∏ ¬ı1ˆ¬œ˘ ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬√± ˚≈ªÓ¬œ·1±fl¡œ Œ˚±ª± øfl¡Â≈√ø√Ú1¬Û1± ;1 ’±1n∏ Œ¬ÛȬ1 ’¸≈‡Ó¬ ˆ¬≈ø· ’±øÂ√˘º ά◊¬Û˚≈Mê√ ø‰¬øfl¡»¸±1 ’ˆ¬±ªÀÓ¬ fl¡Ó«¬‘¬Û鬽◊√ &1n∏Q øÚø√˚˛± fl¡±˚«…Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ¤˝◊√ fl¡1n∏Ì ‚Ȭڱ1 ˚≈ªÓ¬œ·1±fl¡œ1 ’fl¡±˘ ˜‘Ó≈¬… Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±Àfl¡ ’±Àé¬¬Û fl¡À1º ˚≈ªÓ¬œ·1±fl¡œ Œ·±¸“±˝◊√·“±› ˜˝√√fl≈¡˜±1 ¬Ûø1¸˜±ø5 ŒÚÃ˝√√ÀÓ¬˝◊√ ˜‘Ó¬ øfl¡À˙±1øȬ1 ¸»fl¡±11 ¬ı±À¬ı ø¬ı˝√√±˘œ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ ø√˚˛± ·Â√ ¤ÀÊ√±¬Û± fl¡±øȬ Ô±Àfl¡±ÀÓ¬ ˜”11 ›¬Û1Ó¬ ·Â√ ¬Ûø1 ‡≈1±fl¡ ¬Û≈1n∏ ¬ı±ø51 [40] ˜‘Ó≈¬… ˝√√˚˛º ¤Àfl¡È¬± ¬Ûø1˚˛±˘1 ≈√Ê√Ú Œ˘±fl¡1 ˜‘Ó≈¬…À˚˛ ˝√√±Î¬◊ø1˚˛±À¬ÛȬ ·“±ª1 ¬ı±ø¸µ± ‰¬¬ı≈1 ¬Û±1˜±øÌfl¡1 fl¡Ú…± ¬ı≈ø˘ õ∂fl¡±˙º ø¬ı˝√√±˘œ ¬ı1·±— ¬ı±¸œ√fl¡ Œ˙±fl¡ô¶t fl¡ø1 Ó≈¬ø˘ÀÂ√º √±¬ıœ fl¡À1 Œ˚ ø¬ı øȬ ¤ øά1 Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± ‚Ȭڱª˘œÓ¬ ø¬ıÀ√˙œ 1±©Ü™1 ¯∏άˇ˚La1 ˝√√±Ó¬ ’±ÀÂ√º ŒÓ¬ÀÚ√À1 ’Ú≈õ∂Àª˙1 ’“±1ÀÓ¬± ’±ÀÂ√ ‰¬œÚ, ¬Û±øfl¡ô¶±Ú, ’±À˜ø1fl¡±1 ¯∏άˇ˚Laº ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ά◊M√1-¬Û”ª1 ¸±—·Í¬øÚfl¡ ¸•Û±√fl¡ Ê√Ú1 ˜ôL¬ı… ά◊M√1-¬Û”¬ı1 ¸—‚¯∏« ÚÓ≈¬Ú ø¬ı¯∏˚˛ Ú˝√√˚˛º ø¬ıÀ√˙œ 1±©Ü™1 ˝√√±Ó¬ Ô±Àfl¡ ¤˝◊√ ¸—‚¯∏«1 ›¬Û1Ó¬º ¬Û:±À¬ı± ¤¸˜˚˛Ó¬ ’˙±ôLÊ√Ê«√1 ∆˝√√ ¬Ûø1øÂ√˘ øfl¡c ¤È¬± ¸˜˚˛Ó¬ Œ¸˚˛± ¸˜±5 ˝√√í˘º øfl¡c ά◊M√1-¬Û”ªÓ¬ Œ¸˚˛± Ú˝√√˚˛º ¬Ûø1fl¡øäÓ¬ ¯∏άˇ˚La˝◊√ ’=˘ÀȬ±fl¡ ’˙±ôL¬ fl¡ø1 1±À‡º ‰¬1fl¡±À1 Œ˚øÓ¬˚˛±Õ˘Àfl¡ fl¡±˚«fl¡1œ 1ÌÀfl¡Ã˙˘ õ∂dÓ¬ Úfl¡À1 ŒÓ¬øÓ¬˚˛±Õ˘Àfl¡ ά◊M√1¬Û”¬ı ˙±ôL Ú˝√√í¬ıº

¸˜±Ê√ fl¡˘…±ÌÓ¬ ¬ı…˚˛1 ˘é¬… 150 Œfl¡±øȬ

ø¬ıÊ√ڜӬ ≈√Ê√Úfl¡ ŒÊ√í˘Õ˘ Œõ∂1Ì

Â√±øfl¡Ú± ‡±Ó≈¬ÚÕ˘ ’¸˜Àfl¡˙1œ ’ø•§fl¡±ø·1œ

¸»fl¡±11 ‡ø1 ’±øÚ¬ıÕ˘ ∆· õ∂±Ì ·í˘ ‡≈1±fl¡1

ø‰¬øfl¡»¸±1 ’ˆ¬±ªÓ¬ Œ·±¸“±˝◊√·“±ªÓ¬ ˚≈ªÓ¬œ1 ˜‘Ó≈¬…

≈√ڜӬ ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ’Ú≈¬Ûø¶öøÓ¬fl¡ Œfl¡f fl¡ø1 ‰¬˝√√1œ˚˛±1 ¬Û≈S fl¡±Ê√˘ ‰¬˝√√1œ˚˛± ¤fl¡ ¬ÛÔ ≈√‚«È¬Ú±Ó¬ ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±˝√√Ó¬ ø˙qøȬfl¡ Ó¬Ó¬±ÕÓ¬˚˛±Õfl¡ ›‰¬1ÀÓ¬ Ôfl¡± ≈√Úœ é≈¬^ õ∂±Ôø˜fl¡ ¶§±¶ö… Œfl¡fÕ˘ ø‰¬øfl¡»¸±1 ¬ı±À¬ı ’Ú± ˝√√˚˛º øfl¡c Ó¬±Ó¬ ¤Ê√ÀÚ± ø‰¬øfl¡»¸fl¡ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ÚÔfl¡±Ó¬ ’±˝√√Ó¬ ø˙qøȬ ø‰¬øfl¡»¸±1¬Û1± ¬ıø=Ó¬ ˝√√˚˛º ‚Ȭڱ1 ‡¬ı1 ¬Û±˝◊√ ’=˘ÀȬ±1 ˙Ó¬±øÒfl¡ ˜ø˝√√˘±1 ˘·ÀÓ¬ ’±Ú ¬ıU ¸À‰¬Ó¬Ú ¬ı…øMê√ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ Œ‰¬Ã˝√√√Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ø‰¬øfl¡»¸fl¡ ŒÚ±À˝√√±ª± ø¬ı¯∏˚˛øȬ ¸•Ûfl«¡Ó¬ õ∂øÓ¬¬ı±√ fl¡À1º ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ ˚±ÀÓ¬ Œ¬ı˚˛±Õ˘ ·øÓ¬ Úfl¡À1 Ó¬±1 õ∂øÓ¬ ˘é¬… 1±ø‡ ¶ö±Úœ˚˛ ¬ı≈Ϭˇ± ’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚±˛ Ê√Ú1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ¤øȬ ’±1鬜1 √˘ ˘À· ˘À· õ∂øÓ¬¬ı±√¶ö˘œÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√˚˛º ø¬ÛÂ√Ó¬ õ∂øÓ¬¬ı±√œ 1±˝◊√Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Œ˝√√±ª± ˜˝√√fl≈¡˜± ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛± ’±øÓ¬fl≈¡1 1˝√√˜±ÀÚ 1±˝◊√Ê√1 √±¬ıœ ’±1n∏ ›Ê√1-’±¬ÛøM√√ ¸•ÛÀfl«¡ ¬ı≈Ê√ ˘˚˛º ø¬ı¯∏˚˛±·1±fl¡œfl¡ ≈√Úœ ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±1 Ó¬1Ù¬1¬Û1± ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛‡Ú1 ø¬ıøˆ¬ij ¸˜¸…± ¸•Ûfl«¡Ó¬ ¤‡øÚ ¶ú±1fl¡-¬ÛS õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛± 1˝√√˜±ÀÚ ¶ú±1fl¡-¬ÛS ¢∂˝√Ì fl¡ø1 ø¬ı¯∏˚˛¸˜”˝√ ¸˜±Ò±Ú1 ’ÀÔ« ˙œÀ‚Ë˝◊√ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì1 ’ÀÔ« ÿÒ√ı«Ó¬Ú fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬1 ˘·Ó¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡1±1 ’±ù´±¸ õ∂√±Ú fl¡À1º

Ú·“±ªÓ¬ ’¶aÒ±1œ ˚≈ªÀfl¡ fl¡±øϬˇ øÚÀ˘ ¸±—¬ı±ø√fl¡1 ‰¬±ø1Ê√Ú ˚≈ªfl¡ Ú±ø˜ ’±ø˝√√ ë‹ øfl¡ fl¡ø1 ’±Â√∑í ¬ı≈ø˘ ¸À•§±Ò√Ú fl¡À1 ’±1n∏ ≈√Ê√Ú ˚≈ªfl¡1 ¤Ê√ÀÚ ˜”1Ó¬ ’±1n∏ ’±Ú ¤Ê√ÀÚ Œ¬ÛȬӬ ø¬Û©Ü˘ ˘·±˝◊√ ˜‘Ó≈¬…1 ˆ¬±¬ı≈øfl¡ õ∂√±Ú fl¡ø1 õ∂ÔÀ˜ ˜í¬ı±˝◊√˘ ŒÙ¬±Ú, ˜±øÚÀ¬ı· ’±1n∏ Œfl¡À˜1±ˆ¬øÓ«¬ Œ¬ı·ÀȬ± fl¡±øϬˇ ˘˚˛º ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜È¬1 ‰¬±˝◊√Àfl¡˘‡Ú ∆˘ √˘ÀȬ± ‚Ȭڱ¶ö˘œ1¬Û1± ’“±Ó¬ø1 ˚±˚˛º ¤˝◊√ ‚Ȭڱ1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ¸—¬ı±√fl¡˜«œÊ√ÀÚ ˝◊√Ȭ±‰¬±˘œ ’±1鬜 ‰¬fl¡œÓ¬ ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ ’ª·Ó¬ fl¡1±Ó¬ ’±1鬜À˚˛ ’øˆ¬˚±Ú ‰¬˘±˚˛√ ˚ø√› ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ ¤Ê√ÀÚ± ≈√¬ı‘«M√fl¡ fl¡1±˚˛M√ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ’±øÊ√ ¸—¬ı±√fl¡˜«œÊ√ÀÚ Ú·“±› ¸√1 Ô±Ú±Ó¬ √±ø‡˘ fl¡1± ¤Ê√±˝√√±11 øˆ¬øM√√Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √Gø¬ıøÒ ’±˝◊√Ú1 ’ÒœÚÓ¬ ¤øȬ Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡ø1ÀÂ√º Ú·“±› Œõ∂Â√ flv¡±À¬ı ¤˝◊√ ‚Ȭڱfl¡ Ó¬œ¬ıË ˆ¬±¯∏±À1 ·ø1˝√√ ̱ ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ≈√¬ı‘«M√fl¡ fl¡1±˚˛M√ fl¡ø1 fl¡Àͬ±1 ˙±øô¶ ø¬ıø˝√√¬ıÕ˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛Ó¬±¬ı±√œ ¸—¢∂±˜ ¬Ûø1¯∏À√ ¤˝◊√ ‚Ȭڱfl¡ Ó¬œ¬ıË ˆ¬±¯∏±À1 ·ø1˝√√̱ ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ Œ√±¯∏œfl¡ fl¡1±˚˛M√ fl¡ø1¬ıÕ˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º

∆¬ıͬ±˘±—Â√íÓ¬ ≈√¬ı‘«M√˝◊√ ¬ı·1±À˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ˝◊√Ù¬±À˘ ˝√√±˜À1ÌÓ¬ ¬ıUø√Ú1¬Û1± ˜í¬ı±˝◊√˘ Ȭ±ª±11 fl¡˝◊√˘ ‰≈¬ø11 ‚ȬڱӬ Ê√øάˇÓ¬ Ôfl¡±1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ ∆¬ıͬ˘±—Â√í1 Œ˘±˝√√± ¬ı…ª¸±˚˛œ ’±s≈˘ fl¡±˘±˜ Ú±˜1 Œ˘±fl¡Ê√Úfl¡ ’±È¬fl¡ fl¡ø1Àº ŒÓ¬›“1 ‚11¬Û1± ’±1鬜À˚˛ ¬ı≈Ê√Ú ¬Ûø1˜±Ì1 fl¡˝◊√˘ ά◊X±1 fl¡À1º ά◊X±1 fl¡1± fl¡˝◊√˘ ø‡øÚ1 ¬ıÊ√±1 √±˜ õ∂±˚˛ øÓ¬øÚ ˘é¬…±øÒfl¡ ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º

Ê√ij·“±› ¬Û±À˘ø˝√√ ≈√¬ı‘«M√1 øÊ√˘± øȬ ¤˜ ø¬Û Œfl¡1 ˙ ˙ fl¡˜«œÀ˚˛ Œ¬ıÀ¬ıÊ√œ˚˛± ‰¬±ø1’±ø˘Ó¬ ¤‡Ú õ∂øÓ¬¬ı±√œ ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡À1º õ∂øÓ¬¬ı±√¶ö˘œÓ¬ øȬ ¤˜ ø¬Û Œfl¡1 Œfl¡fœ˚˛ ŒÚÓ¬± ˝◊√f fl≈¡˜±1 ‰≈¬—Sê±—, Ϭfl≈¡ª±‡Ú± øÊ√˘± øȬ ¤˜ ø¬Û Œfl¡1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±1n∏ Ϭfl≈¡ª±‡Ú± ˜˝√√fl≈¡˜± ’±Â≈√1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±¸fl¡˘ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

Ú±øÊ√1±Ó¬ 1±˝◊√ÀÊ√ ’±È¬fl¡ fl¡ø1 ’±1鬜fl¡ ·Ó¬±À˘ ¬ı±—˘±À√˙œ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, Ú±øÊ√1±, 25 ’±·©Ü – Ú±øÊ√1± ’±√˙« ’±1鬜 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ø¬ıµ≈¬ı1 Œ˜ÔÚÀÂ√±ª± ’=˘Ó¬ ’±øÊ√ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ ¤Ê√Ú ¬ı±—˘±À√˙œ Ú±·ø1fl¡fl¡ ’±È¬fl¡ fl¡ø1 ’±1鬜fl¡ ·Ó¬±˝◊√ ø√À˚˛º øÚÊ√Àfl¡ Ϭ±fl¡±1 ˜G˘¬Û±1± ’=˘1 ∆Ó¬˚˛¬ı ’±˘œ ¬ı≈ø˘ ¬Ûø1‰¬˚˛ ø√˚˛± 40 ¬ıÂ√1œ˚˛± ¬ı…øMê√Ê√Ú1 fl¡Ô±-¬ı±Ó«¬±, ‰¬±˘‰¬˘ÚÓ¬ ¸Àµ˝√√ ›¬ÛÊ√±Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ Œ¸±Ò±-Œ¬Û±Â√± fl¡1±Ó¬ øÚÊ√Àfl¡ ¬ı±—˘±À√˙œ Ú±·ø1fl¡ ¬ı≈ø˘ ¶§œfl¡±1 fl¡À1º ˘À· ˘À· ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ Ú±øÊ√1± ’±√˙« ’±1鬜 Ô±Ú±Õ˘ ‡¬ı1 ø√˚˛±Ó¬ ’±1鬜À˚˛ ‚Ȭڱ¶ö˘œÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ¬ı±—˘±À√˙œ Ú±·ø1fl¡ ∆Ó¬˚˛¬ı ’±˘œfl¡ ’±È¬fl¡ fl¡À1º Form -7

FORM DECLARATION UNDER SECTION 6, ACT I OF 1894 . DECLARATION L.A. Case No. 3/2011 No. RLA 241/2011/20 dtd. 07.05.2012 Whereas it appears to the Government of Assam that land is required to be taken by Government at the public expenses for a public purpose, viz. for improvement of existing intermediate lane Jagiroad -Morigaon road to 2 Lane from Km 0/0 to Km 23/300 including reconstruction or RCC bridge No. 7/2 over Kapili under SARDP-NE (Phase -A) under N.H. Division Nagaon in village Oujari, Mouza-Morigaon, in the district of Morigaon, Assam, it is hereby declared that for the above purpose land measuring more or less 0Bigha-2Katha5Lessa of standard measurement bounded on the BOUNDARY OF LAND Block A: P.P. Land North - 191/ta, 190/ta, 189/ta part South- Govt. Dag No. 193 East - Govt. Dag No. 193 West - Govt. Dag No. 193 Is required within the aforesaid village Oujari. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act. I of 1894, to all whom it may concern. A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Morigaon. Nothing in this declaration will be considered to apply to land which is resumble for the said purpose under the terms of the lease and which Government elect to resume instead of acquiring under the Act.

D. Das Dy. Secretary to the Govt. of Assam Revenue JANASANYOG/1111/12 Department, Dispur Deputy Commissioner & Collector, Morigaon

Form -7

FORM DECLARATION UNDER SECTION 6, ACT I OF 1894 . DECLARATION L.A. Case No. 3/2011 No. RLA 242/2011/20 dtd. 07.05.2012 Whereas it appears to the Government of Assam that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for improvement of existing intermediate lane Jagiroad Morigaon road to 2 Lane from Km 0/0 to Km 23/300 including construction or RCC bridge No. 7/2 over Kapili under SARDPNE (Phase -A) under N.H. Division Nagaon in village Basanaghat, Mouza-Morigaon, in the district of Morigaon, Assam, it is hereby declared that for the above purpose land measuring more or less 01Bigha-0Katha-18Lessa of standard measurement bounded on the BOUNDARY OF LAND Block A: P.P. Land North - Dag No. 58/ta part South- Govt. Dag No. 69 East - Govt. Dag No. 69 West - Govt. Dag No. 69 Block B: P.P. Land North - 162/ta part South- Govt. Dag No. 153 East - 35/tha part West - Govt. Dag No. 71 Block C: P.P. Land North - Dag No. 161/ta, 156/ta part South- Govt. Dag No. 153 East - Dag No. 154, 153 West - Dag No. 335/tha part Block D: P.P. Land North - Govt Dag No. 153 South- Dag No. 230/ta, 299/ta, 228/ta part East - Govt. Dag No. 153 West - Govt. Dag No. 153 Block E: P.P. Land North - Govt Dag No. 104 South- Dag No. 126/ta part East - Govt. Dag No. 104 West - Govt. Dag No. 104 Is required within the aforesaid village Basanaghat. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act. I of 1894, to all whom it may concern. A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Morigaon. Nothing in this declaration will be considered to apply to land which is resumble for the said purpose under the terms of the lease and which Government elect to resume instead of acquiring under the Act.

D. Das Dy. Secretary to the Govt. of Assam Revenue Department, Dispur JANASANYOG/1109/12 Deputy Commissioner & Collector, Morigaon


26 ’±·©Ü√ , Œ√›¬ı±1, 2012, &ª±˝√√±È¬œ, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ

7

¶ö±Úœ˚˛ ¬ı±Ó¬ø1

Ê√Úœ˚˛±Ó¬ Œ¬Û±fl¡±˘±·œ Ú√œ1 ‡˝√√Úœ˚˛± ’¬ı…±˝√√Ó¬ ÷√1 Ú±˜±Ê√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Ò˜«õ∂±Ì 1±˝◊√Ê√1 Ú√œ1 ¬Û±1Ó¬ Œ˜±Ú±Ê√±Ó¬

Ȭœ˚˛fl¡1 ˜≈Õ√Ê√±Ú1 ’±fl¡ø¶úfl¡ ¬ı±ÀÚ ’¶ö±˚˛œ ø1— ¬ı±g ‡˝√√±˝◊√ øÚ˚˛±1 ‘√˙…

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, fl¡˘·±øÂ√˚˛±, 25 ’±·©Ü√ – Ê√Úœ˚˛± ¸˜ø©Ü1 ¬Ûø(˜ ¸œ˜±ôLÀ1√ ∆¬ı Œ˚±ª± Œ¬Û±fl¡±˘±·œ Ú√œ1 ˆ¬˚˛±ª˝√√ ‡˝√√Úœ˚˛±1 ¬Û1± ¬Ûø1S±Ì Œ¬Û±ª±1 fl¡±˜Ú±À1 Œ˚±ª± Œ¸±˜¬ı±À1 fl¡˘·±øÂ√˚˛± 1±Ê√˝√ ‰¬Sê1 ’ôL·«Ó¬ ˝√√±˘Òœ˚˛± ·“±ª1 Œfl¡√√¬ı±˙Ó¬±øÒfl¡ Ò˜«õ∂±Ì Œ˘±Àfl¡ ¬ÛøªS ÷√1 Ú±˜±Ê√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±~±˝√√1 ›‰¬1Ó¬ Œ˜±Ú±Ê√±Ó¬ Òø1 õ∂±Ô«Ú± fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ø¬ı·Ó¬ fl¡±˘ÀÂ√±ª±Ó¬ ∆Ú‡Ú1 ø¬ıÒ√ı—¸œ ‡˝√√Úœ˚˛±Ó¬ ˝√√±˘Òœ˚˛± ’±1n∏ Ò˜«¬Û≈1 ·“±ª1 Œfl¡√√¬ı±˙Ó¬±øÒfl¡

ñ ˝◊√ά◊ ø¬ı

¬Ûø1˚˛±˘ ·‘˝√ ˝√ œÚ Œ˝√√±ª±1 ά◊¬Ûø1 ˝√±√Ê√±1 ˝√±√Ê√±1 ø¬ı‚± fl‘¡ø¯∏ˆ¬”ø˜, ‚1-≈√ª±1, 1±ô¶±-‚±È¬ ’±ø√ ∆Ú‡Ú1 ¬ı≈fl≈¡Ó¬ Ê√±˝√√ ˚±˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 ˝√√±˘Òœ˚˛± ·“±ªÓ¬ ’ªø¶öÓ¬ ˜Â√øÊ√√ÀȬ±› ‡˝√√Úœ˚˛±Ó¬ Ê√±˝√√ Œ˚±ª±1 ά◊¬ÛSê˜ ∆˝√√ÀÂ√º ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ± ∆Ú‡Ú1 ‡˝√√Úœ˚˛± ’¬ı…±˝√√Ó¬ Ôfl¡±1 ¬ı±À¬ı ’=˘ÀȬ±1 ¬ıU ø˙鬱 õ∂øӬᬱÚ, Œ˜±Mê√±¬ı, ˜±^±Â√± ’±ø√Àfl¡ Òø1 ¬ıU ¬Ûø1˚˛±˘1 ‚1-≈√ª±1 ‡˝√√Úœ˚˛±Ó¬ Ê√±˝√√ Œ˚±ª±1 ’±˙—fl¡±Ó¬ ∆Ú¬Û1œ˚˛± 1±˝◊√ Ê√1 øÚ^± ˝√√1Ì ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ Àé¬SÓ¬ 1±Ê√…

’±˘Ù¬±1 fl¡¬ı˘1¬Û1± ¬Û˘±˚˛Ú ’¬Û˝√√+Ó¬ ¬ı…ª¸±˚˛œ1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ˜1±Ì, 25 ’±·©Ü – øά¬ıËn∏·Î¬ˇ øÊ√˘±1 ˜1±Ì Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ fl¡±Â√˜±1œ1¬Û1± ¬Û1ø˝√√ ¸øg˚˛± ’±˘Ù¬±1 ¡Z±1± ’¬Û˝√√+Ó¬ ¬ı…ª¸±˚˛œ øȬ—fl≈¡ ¬ı˱Ê√±ÀÊ√ [41] fl¡±ø˘ ¸øg˚˛± ’øÓ¬ Œfl¡Ã˙À˘À1 ¬Û˘±˚˛Ú fl¡ø1 Œ‡±ª±—√√ Ô±Ú±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Œ˝√√±ª±Ó¬ ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±fl¡1 ˜±Ê√Ó¬ ¤fl¡ ’±Úµ1 ¬ıÚ…± Œ¬ı±ª± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ˜1±Ì Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬, ¬Û1ø˝√√ ¬ı…ª¸±˚˛œÊ√Úfl¡ ’±˘Ù¬±1 ‰¬±ø1Ê√Úœ˚˛± ¤È¬± √À˘ ¬’¬Û˝√√1Ì fl¡ø1 Œ‡±ª±„√√1 ¤fl¡ øˆ¬Ó¬1n∏ª± ¶ö±ÚÓ¬ ˘≈fl≈¡ª±˝◊√ 1±ø‡øÂ√˘º fl¡±ø˘ ¸øg˚˛± ¬ı…ª¸±˚˛œÊ√ÀÚ Œ˙ɬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı≈ø˘ ¬ı±ø˝√√1Õ˘ Œ˚±ª±1 ¸≈À˚±· ∆˘ øfl¡Â≈√ ”√1Õ˘ ˚±˚˛ ’±1n∏ ’±g±11 ¸≈À˚±· ∆˘ ø√ø˝√√— Ú√œ1 ˜Ô±Î¬◊ø1À1 ¬Û˘±˚˛Ú fl¡À1º ¬õ∂±˚˛ ’±Ò± ‚∞I◊± Œ‡±ÀÊ√À1 ’±ø˝√√ Œ‡±ª±— Ô±Ú±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Œ˝√√±ª± ¬ı…ª¸±˚˛œ øȬ—fl≈¡1 ˆ¬±¯∏… ˜ÀÓ¬ Ô±Ú±1

¬Û1± õ∂±˚˛ 4˚5 øfl¡À˘±ø˜È¬±1 øÚ˘·Ó¬ øȬ—fl≈¡fl¡ ‰¬±ø1Ê√Úœ˚˛± √˘ÀȬ±Àª ¬Û˝√√1± ø√ 1±ø‡øÂ√˘º ø¬ÛÂ√Ó¬ øȬ—fl≈¡fl¡ ˜1±Ì Ô±Ú±1 ’±1鬜À˚˛ Ô±Ú±Õ˘ ’±øÚ Œ¸±Ò±-Œ¬Û±Â√± fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ fl¡±ø˘ ˜1±Ì Ô±Ú±1 ’±1鬜À˚˛ ’±˘Ù¬±1 ˘·Ó¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡1±1 ’¬Û1±ÒÓ¬ øάÀ˜Ã ˘±ø‰¬Ó¬

ø¬ı˚˛ø˘ øάÀ˜Ã1 é≈¬^ ¬ı…ª¸±˚˛œ Œ¬ı√±ôL Ú±ÀÔ ˜1±Ì1 ¬Û1± ’±ø˝√√¬ı ¬˘±À· ¬ı≈ø˘ ‰¬±˘fl¡ ¸œ˜±ôLøÊ√» ˙˝◊√fl¡œ˚˛±fl¡ ŒÙ¬±ÀÚÀ1 Œ˚±·±À˚±· fl¡À1º øfl¡c Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ ¸œ˜±ôL øά¬ıËn∏·Î¬ˇÓ¬ Ôfl¡±Ó¬ ˆ¬±¶®1 ¬ı1±1 Œ˜±¬ı±˝◊√˘ Ú•§1ÀȬ± ø√ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ıÕ˘ fl¡˚˛º Œ¬ı√±ôL˝◊√ ˆ¬±¶®11

øÓ¬øÚ ø˘—fl¡À˜Ú Œ¢∂5±1 Ú·1 øÚª±¸œ øÚ1?Ú ¬ı1±1 ¬Û≈S Ó¬Ô± ¬ı…ª¸±˚˛œÊ√Úfl¡ ’¬Û˝√√1ÌÓ¬ ¬ı…ª˝√√+Ó¬ ¤ ¤Â√04¤Ù¬-0273 Ú•§11 Ȭ±È¬± ‰≈¬˜í‡Ú1 ·1±fl¡œ ˆ¬±¶®1 ¬ı1± [26], øάÀ˜Ã qfl¡±Ú ¬Û≈‡≈1œ øÚª±¸œ ˆ¬≈¬ıÚ ˙˝◊√ fl¡œ˚˛±1 ¬Û≈S ¸œ˜±ôLøÊ√» ˙˝◊√fl¡œ˚˛± [22] ’±1n∏ øάÀ˜Ã fl¡˘œ˚˛±¬Û±Úœ øÚª±¸œ ¸≈ˆ¬±¯∏ Œ˜Ãø¬Û˚˛±1 ¬Û≈S Œ˝√√˜ôL Œ˜Ãø¬Û˚˛±fl¡ Œ¢∂5±1 fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ¬Û1ø˝√√

‰≈¬˜í‡Ú ¬ıµªô¶ fl¡ø1 ˜1±ÌÕ˘ 1±›Ú± ˝√√˚˛º Œ¬ı√±ôL˝◊√ øάÀ˜Ã-˜1±Ì ¬ÛÔ1 Á¡˘˜1 Œ¬Û¬∏Cí˘ øάÀ¬Û±1 ¸˜œ¬Û1¬Û1± ¬ı≈Ê√Ú ¬Ûø1˜±Ì1 ’¶a˙¶a ‰≈¬˜í‡ÚÓ¬ ά◊ͬ±˝◊√ ˘˚˛ ’±1n∏ ·±Î¬ˇœ‡Ú ¬Û≈Ú1 øάÀ˜Ã ’øˆ¬˜≈À‡ ˚±¬ıÕ˘ øÚÀ«√˙ ø√À˚˛º ‰¬±ø1Ê√Ú ˚≈ªÀfl¡ øÚÊ√Àfl¡ ¬ÛÀ1˙¬ÛLöœ ’±˘Ù¬± Œfl¡Î¬±1 ¬ı≈ø˘ ø‰¬Ú±øfl¡ ø√ ˆ¬±¶®1fl¡ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ˜ÀÓ¬ ·±Î¬ˇœ ‰¬˘±¬ıÕ˘ fl¡Àͬ±1 øÚÀ«√˙ ø√À˚˛º

·±Î¬ˇœ‡ÀÚ øάÀ˜Ã1 ¸˜œ¬Û1 fl¡±Â√˜±1œ1¬Û1± ˝◊√ øÓ¬¬Û”À¬ı« ’±˘Ù¬±1 øÊ√•ú±Ó¬ Ôfl¡± øάÀ˜Ã˙±øôL¬Û≈1 øÚª±¸œ fl¡±˜±‡…± ¬ı˱Ê√±Ê√1 ¬Û≈S [ˆ¬±Î¬ˇ±Ó¬œ˚˛±] øȬ—fl≈¡ ¬ı˱Ê√±Ê√fl¡ ¬ı˘¬Û”¬ı«fl¡ˆ¬±Àª ‰≈¬˜í‡ÚÓ¬ Ó≈¬ø˘ øÚ ¬ÛÔ±ø˘¬ı±˜ ’=À˘À1 ∆· ø√ø˝√√— Ú√œ1 ˜Ô±Î¬◊ø1Ó¬ ’¬Û˝√√+Ó¬ ¬ı…ª¸±˚˛œ¸˝√√ ’±˘Ù¬±1 Œfl¡Î¬±1Àfl¡˝◊√ Ê√Ú Ú±ø˜ ·±Î¬ˇœ‡Ú ˚±¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ ˙—øfl¡Ó¬ ∆˝√√ ‰≈¬˜í‡Ú1 ‰¬±˘fl¡ ˆ¬±¶®1 ¬ı1±˝◊√ ¸Ó¬œÔ« Œ˝√√˜ôL Œ˜Ãø¬Û˚˛±fl¡ ˜±øÓ¬ ¬Ûͬ±˚˛ ’±1n∏ Œ˝√√˜ôLfl¡ ‰≈¬˜í‡Ú ‰¬˘±¬ıÕ˘ ø√ ŒÓ¬›“ Œ˝√√˜ôL1 ¤ ¤Â√- 04¤Ù¬-4696 Ú•§11 ˝◊√ øGfl¡± ·±Î¬ˇœ‡Ú ‰¬˘±˚˛º ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±1鬜À˚˛ ˜1±Ì Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Ú±˝√√1øÌ1 ¬Û1± ≈√À˚˛±Ê√ÚÀfl¡ ·±Î¬ˇœ¸˝√√ ’±È¬fl¡ fl¡À1º ˝◊√ Ù¬±À˘ ø¸ø√Ú± øÚ˙±˝◊√ øάÀ˜Ã qfl¡±Ú ¬Û≈‡≈1œ1 øÚÊ√± ·‘˝√ 1¬Û1± ¸œ˜±ôLøÊ√» ˙˝◊√ fl¡œ˚˛±Àfl¡± ’±1鬜À˚˛ ’±È¬fl¡ fl¡À1º

Ò≈¬ı≈1œ ˙1̱ԫœ ø˙ø¬ı1Ó¬ ¸¬ı«ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ 1±Ê√œª Â√±M√√±1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, Ò≈¬ı≈1œ, 25 ’±·©Ü√ – ø¬ı øȬ ¤ øά1 Œ·±á¬œ·Ó¬ ¸—‚¯∏«1 fl¡¬ı˘Ó¬ ¬Û1±Ó¬ õ∂±Ì1 ˜±˚˛±Ó¬ õ∂±˚˛ ¤˜±˝√√ Òø1 Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 ø¬ıøˆ¬iß ’±|˚˛ ø˙ø¬ı1Ó¬ ≈√ø¬ı«¸∏˝√ Ê√œªÚ-˚±¬ÛÚ fl¡1± Œfl¡√√¬ı±˘±‡ ˙1̱ԫœfl¡ Œfl¡f Ó¬Ô± 1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 ˙œÀ‚Ë˝◊√ ¬Û≈Ú1 ¸—¶ö±¬ÛÚ ø√¬ı ¬ı≈ø˘ ø√˚˛± ˙±¸fl¡œ˚˛ ‰¬1fl¡±11 ’±ù´±¸ S꘱» Ù≈¬È≈¬fl¡±1 ŒÙ¬ÚÕ˘ ¬Û˚«¬ıø¸Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ Œ˚±ª± ¬ı‘˝√ ¶ÛøÓ¬¬ı±À1 Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 ø¬ı˘±¸œ¬Û±1± ˜˝√√fl≈¡˜±Ó¬ Ôfl¡± Œfl¡√√¬ı±È¬±› ˙1̱ԫœ1 ’±|˚˛ ø˙ø¬ı1Ó¬ ’ª¶ö±1 ¬ı≈Ê√ Œ˘±ª±1 ¬ı±À¬ı ’±ø˝√√ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√˚˛ ¸¬ı«ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ 1±Ê√œª Â√±M√√±1º ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬·1±fl¡œ1 w˜Ì fl¡±˘Ó¬ ŒÚÓ‘¬Q ’±·¬ ıϬˇ±˚˛ SêÀ˜ Â√˚˛·“±› ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Ó¬Ô± ’¸˜1 ø˙鬱 ø¬ıˆ¬±·1 ¸—¸√œ˚˛ ¸ø‰¬¬ı Œ1øfl¡¬ı≈øVÚ ’±˝√√À˜√, Ú˘¬ı±1œ ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Ê√˚˛ôL ˜~ ¬ı1n∏ª±, 1˝√√± ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Ó¬Ô± 1±øÊ√…fl¡ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬Ûœ˚≈¯∏ ˝√√±Ê√ø1fl¡±1 ˘·ÀÓ¬ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 Ò≈¬ı≈1œ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±À¬ı≈√1 Ê√±˜±ÀÚº w˜Ìfl¡±1œ √˘ÀȬ±Àª ά◊Mê√ ø√Ú± ¬Û≈ª± 8.30 ˜±Ú ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˘±¸œ¬Û±1± ˜˝√√fl≈¡˜±1 øȬ˘±¬Û±1± ˝√√±˝◊√ ¶≈®˘, Œ1±fl¡±‡±Ó¬± ˝√√±˝◊√ ¶≈®˘, ø¬ı˘±¸œ¬Û±1± ¬Û±ø¬ıvfl¡ ˝√√±˝◊√ ¶≈®˘, ø¬ı˘±¸œ¬Û±1± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛, ¬ı±„√√±˘œ¬Û±1± ˝√√±˝◊√ ˜±^±Â√±, 1108 Ú— Ó¬±˜≈fl¡¬ı±1œ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, fl¡˘±¬ı±1œ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘, Œ·Ã1œ¬Û≈1 45 Ú— Œ·1±˜±1œ ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘ ’±ø√ ’±|˚˛ ø˙ø¬ı1√Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ˙1̱ԫœ¸fl¡˘1 ’ª¶ö±1 ¬ı≈Ê√ Œ˘±ª±1 ˘·ÀÓ¬ Ò≈¬ı≈1œ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 Ó¬1Ù¬1 ¬Û1± ά◊Mê√ ø˙ø¬ı1¸˜”˝√ Ó¬ ˙1̱ԫœ¸fl¡˘1 ˜±Ê√Ó¬ ·± ŒÒ±ª± ‰¬±À¬ı±Ú, ø˙q1 ·±‡œ1, ŒÓ¬˘, ‰¬±Ù«¬, ø¬ı¶≈®È¬, ˜ø'ά◊ÀȬ± fl¡À˚˛˘ ’±ø√ ¸±˜¢∂œ ø¬ıÓ¬1Ì fl¡À1º

¬ı“±˝√√Ê√±ÚœÓ¬ ˙±øôL1 ’±˝3√±Ú Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ı“±˝√√Ê√±Úœ, 25 ’±·©Ü√ – ˙±øôL ’±1n∏ ¸±•x√±ø˚˛fl¡ ¸•xœøÓ¬ 1鬱1 ά◊ÀVÀ˙… Œ˚±ª± 22 ’±·©ÜÓ¬ √øé¬Ì Ú˘¬ı±1œ1 ¬ı“±˝√√Ê√±Úœ1 ˚:ˆ¬”ø˜ ‰¬ífl¡Ó¬ ¤‡Ú ø¬ı˙±˘ Ê√Ú¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚º˛ ˚:ˆ¬”ø˜ ¬ıøÌfl¡ ¸Lö±1 ά◊À√…±·Ó¬ øÚ˙± 8 ¬ıÊ√±Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ ¬¬ı“±›¬ÛLöœ ŒÚÓ¬± 1¬ıœÚ ø˜|˝◊√ ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ ø˝√√µ≈ ¬ı± ˜≈Â√˘˜±Ú ά◊ˆ¬˚˛Àfl¡ ’¬Û-˙øMê√1 ø¬ı1n∏ÀX ‹fl¡…¬ıXˆ¬±Àª øÔ˚˛ ø√¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º √œ‚˘œ˚˛± ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ ŒÚÓ¬±·1±fl¡œÀ˚˛ Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 Œ˜Ãø˘fl¡ ¸˜¸…±¸˜”˝√fl¡ ’±›fl¡±Ì fl¡ø1 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡¸±˜±øÊ√fl¡ ’ø¶ö1Ó¬± ¸‘ø©ÜÀ1 ’¸˜1 Ê√±Ó¬œ˚˛ Ê√œªÚfl¡ ø¬ıÒ√ıô¶ fl¡ø1¬ı Œ‡±Ê√± ˙øMê√À¬ı±1fl¡ õ∂øÓ¬Ê√Ú Ò˜«øÚ1À¬Û鬡 ’±1n∏ ·ÌÓ¬±øLafl¡ ¬ı…øMê√1 ˘·ÀÓ¬ ¸fl¡À˘± Œ|Ìœ1 ø¬ıÀ¬ıfl¡ª±Ú Œ˘±Àfl¡ ¸±˝√√À¸À1 õ∂øÓ¬À1±Ò fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ı ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ¸˝√√¶±⁄ øÒfl¡ Ú±·ø1fl¡1 ά◊¬Ûø¶öÓ¬Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ Ú˘¬ı±1œ ¸√1 Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚±˛ ¤Â√ qflv¡Õ¬ı√…˝◊√ ˆ¬±¯∏Ì √±ø„√√ ÒÀ1º ¸ˆ¬±Ó¬ 1±˝◊√Ê√1 ˜±Ê√1¬Û1± ¸˜±Ê√ ¸À‰¬Ó¬Ú ¬ı…øMê√ Ù¬1˜±Ú ’±˘œ, ø¬ıÚµ 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛› ˆ¬±¯∏Ì õ∂√±Ú fl¡À1º

¬ıËp¡¬Û≈S1 ·1±‡˝√√Úœ˚˛± õ∂øÓ¬À1±Ò ’±1n∏ ¬Û≈Ú1 ¸—¶ö±¬ÛÚ1 √±¬ıœ √øé¬Ì ˜±Ê≈√˘œ1 ¬Û1± ˆ¬±¶®1ÀÊ√…±øÓ¬ ¬ı1√Õ˘, Œ√1·“±›, 25 ’±·©Ü – 댸à Œ˚ Œ√ø‡ÀÂ√ Ú√œ1 ˜±Ê√Ó¬ ˆ¬±ø˝√√ Œ˚±ª± fl¡˘·Â√ ≈√ÀÊ√±¬Û±, Ó¬±ÀÓ¬ ’±øÂ√˘ ’±˜±1 1±Ê√Uª± Ú±˜‚1ÀȬ±º Ó¬±1¬Û1± øfl¡Â≈√ ’±·Õ˘ ’±øÂ√˘ ’±˜±1 ¬Ûfl¡œ flv¡±¬ı ‚1 ’±1n∏ 1±Ê√Uª± ˆ¬ªÚÀȬ±..., ¸fl¡À˘± Œ˙¯∏ ∆˝√√ ∆·ÀÂ√ Ú√œ1 ¬ı≈fl≈¡Ó¬ºíñ ˝√√˚˛, ¸fl¡À˘± Œ˙¯∏ ∆˝√√ ∆·ÀÂ√Ø Ú√œ1 ¬ı≈fl≈¡Ó¬ ø¬ı˘œÚ ∆˝√√ ∆·ÀÂ√ 1±Ê√Uª± ·‘˝√ , ø¬ı√…±˘˚˛, ’·ÌÚ √ø1^ fl‘¡¯∏fl¡1 ¬ı±¸·‘˝√ º Œfl¡√√¬ı±˙Ó¬±øÒfl¡ Œ˘±fl¡ ¤øÓ¬˚˛± ·‘˝√ ˝√ œÚ ∆˝√√ ¬ÛÔ1 ›¬Û1Ó¬º 2004 ‰¬Ú1¬Û1±˝◊√ ¬ıËp¡¬Û≈S1 õ∂¬ı˘ ‡˝√√Úœ˚˛±˝◊√ Œfl¡ª˘ √øé¬Ì ’“±˝√Ó¬&ø1 ’=˘À1 10˚15 ‡Ú ·“±› ‡˝√√±˝◊√ ˆ¬”ø˜˝√√œÚ fl¡ø1ÀÂ√ ’·ÌÚ Œ˘±fl¡fl¡º fl‘¡ø¯∏ˆ¬”ø˜, ¸—¶ö±¬ÛÚ ’±1n ‡±√… ¸—fl¡È¬Ó¬ ¤øÓ¬˚˛± ¬ıU Œ˘±Àfl¡˝◊√ ˜±Úø¸fl¡ ˆ¬±1¸±˜… Œ˝√√1n∏›ª±1 ά◊¬ÛSê˜ ∆˝√√ÀÂ√º Œ‡±ª±¬Û±Úœ, ¶§±¶ö… Œ¸ª±, ‡±√… ’±1n∏ ·‘˝√ Ó¬Ô± ˚±Ó¬±˚˛±Ó¬ ¬ı…ª¶ö±1 ά◊iß˚˛Ú1 ’ÀÔ« ¤˝◊√ ·‘˝√ ˝√ ±1±¸fl¡À˘ ¬ı±1•§±1 √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√º 21 ’±·©ÜÓ¬ ¬ıËp¡¬Û≈S ’±=ø˘fl¡ Ú±˜-fl¡œÓ«¬Ú ¸ø˜øÓ¬, √øé¬Ì ’“±˝√√Ó¬&ø1 ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬, √øé¬Ì ˜±Ê≈√˘œ ά◊iß˚˛Ú ¸ø˜øÓ¬, ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±1 ¤øȬ ¸“Ê√±Ó¬œ √À˘ Œ˚±1˝√√±È¬ øÊ√˘±1 ά◊¬Û±˚˛≈Mê√fl¡ ¸—øù≠©Ü ’=˘1 1±˝◊√ Ê√1 √œ‚«ø√Úœ˚˛± √±¬ıœ¸˜”˝√ ¬Û”1Ì1 ’ÀÔ« ¶ú±1fl¡-¬ÛS õ∂√±Ú fl¡À1º ¶ú±1fl¡-¬ÛS‡ÚÓ¬ ·1±‡˝√√Úœ˚˛±1 ¸˜¸…±1 ¶ö±˚˛œ ¸˜±Ò±Ú±ÀÔ« ŒÚά◊˘ ·“±›, ŒÒ±√±— ’±1n∏ Ù≈¬1Ù≈¬1œ˚˛± ∆˙˘¬ı±g øÚ˜«±Ì fl¡1±1 ¬ı±À¬ı √±¬ıœ Ê√ÀÚ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º õ∂±˚˛ 500 Ȭ± ¬Ûø1˚˛±˘1 ¬Û≈Ú1 ¸—¶ö±¬ÛÚ1 ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±› ¶ú±1fl¡-¬ÛSÓ¬ ά◊À~‡ fl¡1± ¬ı≈ø˘ √øé¬Ì ’“±˝√√Ó¬&ø11 1±˝◊√ ÀÊ√ ¤˝◊√ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡fl¡ Ê√Ú±˝◊√ ÀÂ√º

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, fl¡˜˘¬Û≈1, 25 ’±·©Ü√ – ¸±•xøÓ¬fl¡ ¸˜˚˛Ó¬ ’¸˜1 ˘·ÀÓ¬ ¸˜¢∂ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏À« Ó¬ Œ·±á¬œ ¸—‚¯∏˝« √◊ ·± fl¡ø1 ά◊ͬ±Ó¬ ¤fl¡ ’ø¶ö1 ¬Ûø1ÀªÀ˙ ø¬ı1±Ê√ fl¡ø1ÀÂ√º ˚±1 Ù¬˘Ó¬ ˘±‡ ˘±‡ Œ˘±fl¡ ·‘˝√˝√±1± Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¬ıU Œ˘±fl¡1 õ∂±Ì ˝√√±øÚ Œ˝√√±ª±1 ά◊¬Ûø1 ‚≈Ìœ˚˛± ˝√√í¬ı ˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ¤ÀÚ ‚Ȭڱ1 ˚±ÀÓ¬ ¬Û≈Ú1±¬ı‘øM√√ Ú˝√√˚˛ Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ͬ±À˚˛ ͬ±À˚˛ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ Ú±·ø1fl¡ ¸ˆ¬±º ŒÓ¬ÀÚ ¤‡Ú Ú±·ø1fl¡ ¸ˆ¬± Œ˚±ª± 21 ’±·©Ü1 ø¬ı˚˛ø˘ 4 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ı±˝◊√˝√±È¬± ‰¬±ø1’±ø˘1 1±Ê√Uª± Œõ∂鬱·‘˝√Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ ˚±˚˛º ¬ı±˝◊√˝√±È¬± ‰¬±ø1’±ø˘1 Ú±·ø1fl¡ ¸≈1鬱 ¸ø˜øÓ¬ ’±1n∏ ά◊M√1 fl¡±˜1+¬Û [¢∂±˜…] ˚≈ª ø¬ıfl¡±˙ ˜=1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Ú±·ø1fl¡ ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓQ¬ fl¡À1 ŒÊ√…ᬠڱ·ø1fl¡ Ó¬øÙ¬fl¡ Œ‰¬ÃÒ≈1œÀ˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘± ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ ¬Û±Ô«¸±1øÔ ˜˝√√ôL˝◊√ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1 ¬ıÓ«¬˜±Ú ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ ¸fl¡À˘± Œ˘±fl¡Àfl¡ ¸—˚Ó¬ ∆˝√√ ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1fl¡ &1n∏Q øÚø√¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ˝◊√ø¬ÛÀÚ ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ ˜˝√√ôL˝◊√ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ά◊æ√ª ˝√√íÀ˘ ’±1鬜 õ∂˙±¸Ú ÚÓ≈¬ı± øÊ√˘± õ∂˙±¸Ú1 ˘·Ó¬ Œ˚±·±À˚±· 1鬱 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸fl¡À˘±Àfl¡ ’Ú≈À1±Ò Ê√Ú±˝◊√ ¸ˆ¬±ÀÓ¬ Œ˚±·±À˚±·1 ¬ı±À¬ı 9435048480, 98640-92964, 9954870448 ’±1n∏ 9854492200 ŒÙ¬±Ú Ú•§1Àfl¡˝◊√Ȭ± ά◊À~‡ fl¡À1º fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ’øÓ¬ø1Mê√ ά◊¬Û±˚˛M≈ ê√ fl¡˜˘ ∆¬ı˙…˝◊√ ¸ˆ¬±Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 ¸fl¡À˘± Œ|Ìœ1 Œ˘±fl¡Àfl¡ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬ ’È≈¬È¬ 1±ø‡¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º

¬ıfl¡˘œ˚˛±‚±È¬Ó¬ ’±1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¸±Ù¬˘… Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ıfl¡˘œ˚˛±‚±È¬, 25 ’±·©Ü√ – ¬ıfl¡˘œ˚˛±‚±È¬ ’±1鬜 ’±1n∏ Œ¸Ú±¬ı±ø˝√√Úœ1 ¤øȬ √À˘ ¬ı‘˝√ ¶ÛøÓ¬¬ı±À1 ø¬ı˚˛ø˘ 2 ¬ıÊ√±Ó¬ øά‰¬ª±˝◊√ Ó¬ ¤Ê√Ú ≈√Ò«¯∏« Œfl¡Î¬±1¸˝√√ ˜≈ͬ øÓ¬øÚÊ√Ú Œfl¡ ø¬Û ¤˘ øȬ1 Œfl¡Î¬±1fl¡ ’±È¬fl¡ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ¤fl¡ Œ·±¬ÛÚ ¸”S1 ¬Û˜ Œ‡ø√ ¬ıfl¡˘œ˚˛±‚±È¬1 ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± ‡À·«ù´1 ¬ı1√Õ˘1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ Œ˚±ª± ’±1鬜 ’±1n∏ Œ¸Ú±1 √˘ÀȬ±Àª ·±Î¬ˇœÕ˘ ’À¬Û鬱1Ó¬ ˜≈˝√ ”Ó«¬Ó¬ Œfl¡ ø¬Û ¤˘ øȬ1 Œfl¡Î¬±1 øÓ¬øÚÊ√Úfl¡ ’±È¬fl¡ fl¡À1º ’±È¬fl¡±ÒœÚ ≈√Ò«¯∏« Œfl¡Î¬±1 1˜Ú ˝◊√ —À˘— ›1ÀÙ¬ Œª˘‰¬Ú1 ‚1 ˘±—˘±fl¡‰¬1 øÓ¬ª±1 Œ¬ı ·“±ª1 fl¡±—¬ı≈1± ˝◊√ —À˘„√√1 ¬Û≈Sº Ò‘Ó¬ Œfl¡Î¬±1Ê√Ú ¬ıfl¡˘œ˚˛±‚±È¬1 ¤ø1˚˛± fl¡˜±G±11

√±ø˚˛QÓ¬ ’±øÂ√˘ º ˘·ÀÓ¬ fl¡±ø¬ı« ’±—˘— øÊ√˘±1 ˜≈‡… ¬ıÚ ¸—1é¬fl¡ ’øˆ¬øÊ√» 1±ˆ¬± ’¬Û˝√√1Ì fl¡±G, ÒÚ√±¬ıœ ’±ø√ fl¡±˚«1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬√ Œ¬ı?±ø˜Ú ˝◊√ —øÓ¬ [35], ‰¬fl¡œÀ˝√√±˘± ªÙ¬— ˝◊√ —øÓ¬ ·“±ª1 ¬ı≈1± ˝◊√ —øÓ¬ ’±1n∏ 1ø¬ıÂ√ ˝◊√ —ø˝√√ [21], ∆¬ıͬ±˘±—Âí√1 ˘±1øÂ√— ˝◊√ —øÓ¬ ·“±ª1 ˜øÌ1±˜ ˝◊√ —øÓ¬1 ¬Û≈S ¬ı≈ø˘ ø‰¬Ú±Mê√ fl¡1± ˝√√˚˛º ’±È¬fl¡±ÒœÚ Œfl¡Î¬±1 øÓ¬øÚÊ√Ú1 ¬Û1± ’±1鬜À˚˛ øÓ¬øÚȬ± ˜í¬ı±˝◊√ ˘ ŒÂ√Ȭ, øfl¡Â≈√ ’±¬ÛøM√√Ê√Úfl¡ ÚøÔ-¬ÛS ά◊X±1 fl¡À1º ¬ıfl¡˘œ˚˛±‚±È¬ ’±1鬜 ‰¬fl¡œÓ¬ Ò‘Ó¬ Œfl¡ ø¬Û ¤˘ øȬ Œfl¡Î¬±1Àfl¡˝◊√ Ê√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX 8/12-U.S. 364 A 387 IPC. 251 (B/27) ’ÒœÚÓ¬ ¤fl¡ Œfl¡Â√ 1n∏Ê≈√ fl¡ø1 ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… ’±√˘Ó¬Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1ÀÂ√º

øÓ¬øÚ Œfl¡ ø¬Û ¤˘ øȬ ’±È¬fl¡

¬Û”¬ı ˜ø1·“±› ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¸Lö±1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ŒÓ¬Ê√ ¸=˚˛ ø˙ø¬ı1-¸Ê√±·Ó¬± ¸ˆ¬±1 ¤øȬ ˜≈˝√”Ó«¬

‚¢∂±¬Û±1Ó¬ ’øˆ¬ÚµÚ ’Ú≈á¬±Ú Ê√±·œÀ1±Î¬Ó¬ ˙±øôL ¬Û”¬ı Â√±·˘œfl¡È¬± ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú 1—·˜=1 ˘±˝◊√‡≈“Ȭ± ¶ö±¬ÛÚ

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ‚¢∂±¬Û±1, 25 ’±·©Ü√ – ‚¢∂±¬Û±1 ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ·œÉfl¡±˘œÚ ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û±Í¬√±Ú1 ¸±˜1øÌ ’Ú≈ᬱÚ1 ˘·Ó¬ ¸—·øÓ¬ 1±ø‡ ¤˝◊√À¬ıø˘ ˝√√±˝◊√¶®≈ ˘ ø˙鬱ôL ¬Û1œé¬± ’±1n∏ ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ’=˘ÀȬ±1 ø˙鬱Ú≈ᬱڸ˜”˝√1 ¬Û1± ø¬ıÀ˙¯∏ fl‘¡øÓ¬Q ˘±ˆ¬ fl¡1± Â√±SÂ√±Sœ¸fl¡˘fl¡ ’±1n∏ ¢∂œÉfl¡±˘œÚ ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û±Í¬√±ÚÓ¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡1± ø˙é¬fl¡ø˙é¬ø˚˛Sœ¸fl¡˘fl¡ ’˘¬ÛÀÓ¬ ’±Â≈√1 ’øˆ¬ÚµÚ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¸—¬ıÒ«Ú± Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚º˛ fl¡±˚«¸‰” ¬œ ’Ú≈¸ø1 ¬Û≈ª± ’±Â≈√1 ¬ÛÓ¬±fl¡± ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡À1 Œ˝√√À˜Ú fl¡ø˘Ó¬±˝◊√ ’±1n∏ Â√ø˝√√√ Ó¬¬Û«Ì fl¡À1 Úœ˘˜øÌ ¬ı˜«ÀÚº 11 ¬ıÊ√±Ó¬ ∆˙øé¬fl¡ ¸ˆ¬±‡Ú ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 ¬ıÚˆ¬±· ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ò…é¬ Œ˚±À·f fl¡ø˘Ó¬±˝◊√º ¸ˆ¬±Ó¬ ø¬ıø˙©Ü ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1 Ù≈¬À˘f fl¡ø˘Ó¬±, øÚø«√©Ü ¬ıMê√± ø˝√√‰¬±À¬Û ÚÀ·Ú ¬ıÀάˇ±, ’ÚôL UÊ≈√ø1 ’±1n∏ ’±˜øLaÓ¬ ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1 ø˝√√˜±Ú ¬ı˜«Ú, 1±Ó≈¬˘ ‰¬f ŒÎ¬fl¡±, ’ø˜˚˛ ¬ı˜«Ú ’±1n∏ ¸≈fl¡≈ ˜±1 ˙˜«±˝◊√º ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊– ˜±– ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ’=˘ÀȬ±Õ˘ ¸≈Ú±˜ fl¡øϬˇ˚±˛ ˝◊√ ’Ú± ø¬ıù´øÊ» fl¡ø˘Ó¬±, øfl¡À˙±1 ˆ¬1±˘œ, ¸—·œÓ¬± ¬ı≈Ê√1¬ı1n∏ª±fl¡ ’øˆ¬ÚµÚ Ê√ÀÚ±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ˝√√±˝◊√¶®≈ ˘ ø˙鬱ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ’=˘ÀȬ±Õ˘ ¸≈Ú±˜ fl¡øϬˇ˚±˛ ˝◊√ ’Ú± ’Ú≈¬Û ¬ı˜«Ú, ø¬ıˆ¬”øÓ¬ ˜Ê≈√˜√±1, øÊ√c˜øÌ ˝√√±Ê√ø1fl¡±, fl≈¡˘√œ¬Û fl¡ø˘Ó¬±, õ∂±?˘ fl≈¡˜±1 √±¸, õ∂œøÓ¬À1‡± Œ·±¶§±˜œ, 1±Àfl¡˙ ˆ¬1±˘œ ’±1n∏ Œ1„√√øÚ ¬ıÀάˇ±fl¡ ’øˆ¬ÚµÚ Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚º˛

Ó¬±˜≈˘¬Û≈1Ó¬ ˙±øôL ¸ˆ¬± Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ó¬±˜≈˘¬Û≈1, 25 ’±·©Ü√ – ø¬ıøȬø‰¬Ó¬ ¸—‚øȬӬ Œ·±á¬œ·Ó¬ ¸—‚¯∏«1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 ˜˝√√fl≈¡˜± õ∂˙±¸Ú1 ά◊À√…±·Ó¬ fl¡±ø˘ Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛ Œõ∂鬱·‘˝√ Ó¬ ¤‡Ú ˙±øôL ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ¬Û≈ª± 10.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ı±·ƒ‰¬± øÊ√˘± ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ ¬ı±¬ı≈˘ ‰¬f ¬ı1¬ı1n∏ª±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊ÀV˙… ¬ı…±‡…± fl¡À1 Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 ˜˝√√fl≈¡˜±øÒ¬ÛøÓ¬ [’¸±˜ø1fl¡] ŒÓ¬Ê√õ∂¸±√ ˆ¬”¯∏±À˘º ¸ˆ¬±Ó¬ ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡ø1 ø¬ıøȬø‰¬1 fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ¸√¸… Œ√À¬ıÚ ¬ıÀάˇ±, Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 øÊ√˘± ¬ıÀάˇ± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¸≈Úœ˘ fl≈¡˜±1 ¬ıÀάˇ±, ¸˜±Ê√À¸ªœ ˚Ó¬œÚ ŒÎ¬fl¡±, ’±ø‰¬Ú± ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ, ¸À1±Ê√ ¬Û±Í¬fl¡, ¸Ó¬…Ú±Ô fl¡ø˘Ó¬±, ¬ı±¸≈À√ª ά◊¬Û±Ò…±˚˛ ’±ø√À˚˛ ¸˜±Ê√Ó¬ ˙±øôL ¶ö±¬ÛÚ1 ˝√√Àfl¡ fl¡±˜ fl¡ø1¬ıÕ˘ 1±˝◊√ Ê√fl¡ ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ˆ¬±¯∏Ì ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ øÊ√˘± ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ ¬ı±¬ı≈˘ ‰¬f ¬ı1¬ı1n∏ª±˝◊√ ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œ1 Œfl¡±ÀÚ± Ê√±øÓ¬-Ò˜« Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ’±À˝√√±˜, ¬ıÀάˇ±, ˜≈Â√˘˜±Ú Ê√ÚÀ·±á¬œ1 Œfl¡±ÀÚ± ¤Ê√Ú Œ˘±Àfl¡ Œ¬ı˚˛± fl¡±˜ fl¡ø1À˘ Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ± √±˚˛œ ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±À1 ¬ı≈ø˘ fl¡˚˛º ˆ¬±¯∏Ì õ∂¸—·Ó¬ ŒÓ¬›“ ˙±øôL ¶ö±¬ÛÚ1 ¬ı±À¬ı 1±˝◊√ Ê√fl¡ ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¬ı±·ƒ‰¬± øÊ√˘± ’øÓ¬ø1Mê√ ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ ø˝√√1Ì… ¬ı˜«ÚÀfl¡ Òø1 Ó¬±˜≈˘¬Û≈11 ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√ ’±1n∏ Œfl¡√√¬ı±È¬±› √˘-¸—·Í¬Ú1 ŒÚÓ¬±-fl¡˜«œ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

‰¬1fl¡±1 Ó¬Ô± õ∂˙±¸ÀÚ Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ¬ı…ª¶ö± ŒÚ±À˘±ª±1 ’øˆ¬À˚±· ά◊O±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ ÀÊ√º ‡˝√√Úœ˚˛± õ∂øÓ¬À1±Ò1 ¬ı±À¬ı õ∂˙±¸Ú Ó¬Ô± ‰¬1fl¡±À1 Œfl¡±ÀÚ± ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√√Ì Úfl¡1±Ó¬ ¸‘ø©Üfl¡Ó«¬± ’±~±À˝√√˝◊√ ’=˘ÀȬ±1 ¤fl¡˜±S Œ˙¯∏ ˆ¬1¸± ¬ı≈ø˘ 1±˝◊√ ÀÊ√ Œé¬±ˆ¬ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ˚±1 Ù¬˘Ó¬ ά◊Mê√ ø√Ú± Ò˜«¬Û≈1 ’±1n∏ ˝√√±˘Òœ˚˛ ·“±ª1 ˙ ˙ Ò˜«õ∂±Ì Œ˘±Àfl¡ ÷√1 Ú±˜±Ê√ ¸•Ûiß fl¡ø1 ‡˝√√Úœ˚˛± õ∂øÓ¬À1±Ò1 ¬ı±À¬ı ’±~±˝√√1 ›‰¬1Ó¬ Œ˜±Ú±Ê√±Ó¬ fl¡ø1 õ∂±Ô«Ú± fl¡À1º

¬ı±˝◊√˝√±È¬±Ó¬ ˙±øôL¸•xœøÓ¬1 ά◊ÀVÀ˙… Ú±·ø1fl¡ ¸ˆ¬±

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ê√±·œÀ1±Î¬, 25 ’±·©Ü√ – 1±Ê√…‡Ú1 ø¬ı øȬ ¤ øά1 ’ôL·«Ó¬ øÊ√˘±Àfl¡˝◊√‡ÚÓ¬ ¸—‚øȬӬ ˆ¬˚˛±ª˝√√ fl”¡È¬±‚±Ó¬1 fl¡±˚« ’±1n∏ ¬ıø˝√√–1±Ê√…¸˜”˝√Ó¬ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1Àfl¡øffl¡ ø¬ıw±øôL ˚±ÀÓ¬ ’±1n∏ ø¬ı˚˛ø¬Û Ú±˚±˚˛, Ó¬±À1˝◊√ ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ Œ˚±ª± 18 ’±·©ÜÓ¬ Ê√±·œÀ1±Î¬Ó¬ ¤‡Ú ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º Ê√±·œÀ1±Î¬ ’±1鬜 Ô±Ú±1 ά◊À√…±·Ó¬ ’±1n∏ Ê√±·œÀ1±Î¬ ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ fl¡˘± ˜øµ1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú1 ¸ˆ¬±‡Ú ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Q fl¡À1 fl¡±À˜ù´1 ¬Û±Ó¬À1º ¸ˆ¬±Ó¬ ˜ø1·“±› ’±1鬜1 ‰¬Sê ¬Ûø1√˙«fl¡ øÊ√˚˛±Î¬◊1 1˝√√˜±Ú, Ê√±·œÀ1±Î¬ Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚˛± :±ÚÚ õ∂¸±√ ¬ıøÌ˚˛±˝◊√ ˆ¬±¯∏Ì õ∂√±Ú fl¡ø1 Œfl¡±ÀÚ± ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1À˚˛ ˚±ÀÓ¬ ’=˘ÀȬ±Ó¬ ø¬ıw±øôL1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1 Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ¸fl¡À˘±Àfl¡ ‘√ø©Ü 1±ø‡¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ¶ö±Úœ˚˛ ø¬ıøˆ¬iß √˘-¸—·Í¬ÀÚ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡1± ¤˝◊√ ¸ˆ¬±ÀÓ¬˝◊√ Ú±1±˚˛Ì ¬Û±Ó¬1fl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ ’±1n∏ ’±s≈˘ ’±øÊ√Ê√fl¡ ¸•Û±√fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ∆˘ 21 Ê√Úœ˚˛± ¤‡Ú ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡À1º

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬Û±Úœ·“±›, 25 ’±·©Ü√ – ’˘¬ÛÀÓ¬ ˘ø‡˜¬Û≈1 ά◊iß˚˛Ú ‡G1 ’Ҝڶö ˘ø‡˜¬Û≈1 ¬Û=±˚˛Ó¬1 ’ôL·«Ó¬ 10 Ú— ª±Î«¬Ó¬ ’ªø¶öÓ¬ ¬Û”¬ı Â√±·˘œfl¡È¬± 1—·˜=1 ˘±˝◊√‡≈“Ȭ± ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√˚˛º øÊ√˘± ά◊iß˚˛Ú ¬Û≈“øÊ√1 ’ÒœÚÓ¬ ’±¬ıø∞I◊Ó¬ ¤fl¡ ˘±‡ ¬Û=±Â√ ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡±À1 øÚ˜«±Ì ˝√√í¬ı ˘·œ˚˛± 1—·˜=øȬ1 ˘±˝◊√‡≈“Ȭ± ¶ö±¬ÛÚ fl¡À1 ¬Û=±˚˛Ó¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ 1±˜Ú±Ô √±À¸º ¬Û“±‰¬ ˙Ó¬±øÒfl¡ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√Ê√1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ˘±˝◊√‡“≈Ȭ± ¶ö±¬ÛÚ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬·1±fl¡œÀ˚˛ ˆ¬±¯∏Ì õ∂√±Ú fl¡À1º ά◊Mê√ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¬Û=±˚˛Ó¬ ¸ø‰¬¬ı ˚Ó¬œfÚ±Ô Œfl¡“±ª1, √˝√ Ú— ª±Î«¬ ¸√¸… ¬ı·± Œ˜øÒ ¬Û±øÓ¬1, ’Ú≈Ê√ √À˘ õ∂˜≈À‡… ¬ˆ¬±À˘¸—‡…fl¡ ·Ì…-˜±Ú… ¬ı…øMê√À˚˛ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º

27 ’±·©Ü1¬Û1± fl¡1˜ ¬Û”Ê√± Ú±øÊ√1±Ó¬ fl‘¡ø¯∏ ø¬ıˆ¬±·1 õ∂ø˙é¬Ì ø˙ø¬ı1 ¸•Ûiß

ø˙ª¸±·11 ˝√√“±˝√√‰¬1±Ó¬ ¿˜ôL ˙—fl¡1À√ª øÔÀ˚˛È¬±11 뤇øÚ Úœ˘± ‰¬1±˝◊√í ˙œ¯∏«fl¡ ڱȬ1 ¤øȬ ˜≈˝√”Ó«¬

ñ ˝◊√ά◊ ø¬ı

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, 1˝√√±, 25 ’±·©Ü√ – ’˝√√± 27 ’±·©Ü1¬Û1± ’¸˜1 ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬√±1 ’±ø√¬ı±¸œ¸fl¡˘1 ¬Û1•Û1±·Ó¬ fl¡1˜ ¬Û”Ê√± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ’¸˜Ó¬ ¬ı¸¬ı±¸ fl¡1± Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ’Ú…Ó¬˜ ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬√±1 Ê√ÚÀ·±á¬œ ’±1n∏ ’±ø√¬ı±¸œ¸fl¡˘1 Ê√±Ó¬œ˚˛ ά◊»¸ª ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ fl¡1˜ ¬Û”Ê√± ’˝√√± 27 ’±·©ÜÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ’±1n∏ ¤˝◊√ ¬Û”Ê√± Œ·±ÀȬ˝◊√ ˆ¬±√ ˜±˝√√Ê√≈ ø1 ‰¬ø˘¬ıº ¸À√à ’±ø√¬ı±¸œ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—‚, ’¸˜ [’±ÚÂ√±] 1 Œfl¡fœ˚˛ ¸ø˜øÓ¬À˚˛ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬, ø˙ª¸±·11 øάÀ˜Ã, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ1 ‰¬±¬ı≈ª±, Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈11 ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘Ó¬, ›√±˘&ø11 ¬Û±ÀÌ1œÓ¬, Ú·“±ª1 ¬ı±˜≈ڜӬ ’±1n∏ fl¡±ø¬ı« ’±—˘„√√Ó¬ ¤˝◊√ ¬Û”Ê√± 1±Ê√Uª±Õfl¡ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ’±ø√¬ı±¸œ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—‚˝◊√ ¸fl¡À˘± ’±ø√¬ı±¸œ ’±1n∏ ‰¬±˝√√ Ê√ÚÀ·±á¬œ1 Œ˘±fl¡fl¡ ¤˝◊√ ¬Û”Ê√± 27 ’±·©Ü1¬Û1± ¬Û±˘Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˝◊√ ÀÂ√º

ø˜˘ÚÓ¬œÔ«Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ˝√√í¬ı ·±À1± Œ·±ø¬ıµ ’±Ó¬± ¸˜i§˚˛ Œé¬S

¬ıÀfl¡±Ó¬ ˙—fl¡1À√ª ¸—‚1 ’øÒÀª˙Ú1 õ∂døÓ¬ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ıÀfl¡±, 25 ’±·©Ü√ – fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ¬ı±˜≈Ìœ·“±› ·±À1± Œ·±ø¬ıµ ’±Ó¬± ¸˜i§˚˛ Œé¬S õ∂±—·ÌÓ¬ √øé¬Ì-¬Ûø(˜ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘± ˙±‡±1 ’±øÓ¬Ô…Ó¬ ¿˜ôL ˙—fl¡1À√ª ¸—‚1 82 ¸—‡…fl¡ ’øÒÀª˙Ú ’˝√√± 7, 8, 9 ’±1n∏ 10 ŒÙˬ¬ıËn∏ª±1œÓ¬ ‰¬±ø1ø√Úœ˚˛± ¬ıÌ«±Ï¬… fl¡±˚«Sê˜øÌfl¡±À1 ’±À˚˛±Ê√Ú1 õ∂døÓ¬ ‰¬À˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ά◊M√ 1¬Û”¬ı ˆ¬±1Ó¬1 ’Ú…Ó¬˜ ¬ı‘˝√ » Ò˜«œ˚˛, ’±Ò…±øRfl¡ ’±1n∏ ¸±˜±øÊ√fl¡-¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ¸—·Í¬Ú ¿˜ôL ˙—fl¡1À√ª ¸—‚1 82 ¸—‡…fl¡ ’øÒÀª˙Ú Î¬◊¬Û˘Àé¬ ˜≈ͬ 38 Ȭ± ά◊¬Û-¸ø˜øÓ¬1 50

˙Ó¬±—˙ ά◊¬Û-¸ø˜øÓ¬1 ∆¬ıͬfl¡ Ó¬Ô± fl¡±˜-fl¡±Ê√ ∆˝√√ Ôfl¡± ¬ı≈ø˘ ’±√1øÌ ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˜À˝√√˙ ˜˝√√ôL ’±1n∏ ¸•Û±√fl¡ ø¸ÀXù´1 1±ˆ¬±˝◊√ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ¿˜ôL ˙—fl¡1À√ª ¸—‚1 ˜≈ͬ 47Ȭ± ¸±—·Í¬øÚfl¡ øÊ√˘±1¬Û1± ’øÒÀª˙Ú‡ÚÓ¬ fl¡À˜› ø¬ı˙ ˘é¬… ˆ¬fl¡Ó¬1¬ ¸˜±·˜ ‚øȬ¬ı ¬ı≈ø˘ ’±√1øÌ ¸ø˜øÓ¬1 ¸”ÀS õ∂fl¡±˙º ά◊À~‡… Œ˚ ˘±‡ ˘±‡ ˆ¬øMêõ∂±Ì 1±˝◊√ Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ڱȬ, ˆ¬±›Ú±, õ∂√˙«Úœ¢∂LöÀ˜˘±, ¸±ø˝√√Ó¬…-¸—¶‘®øÓ¬1 ’Ú≈ᬱÚ, Ò˜«±À˘±‰¬Úœ ¸ˆ¬± ’±1n∏ Ú±˜ õ∂¸—·À1 ά◊Ê√ø˘ ά◊øͬ¬ı 82 ¸—‡…fl¡ ¿˜ôL

˙—fl¡1À√ª ¸—‚1 ¬ı±ø¯∏«fl¡ ’øÒÀª˙Ú‡Úº ˝◊√ ø¬ÛÀÚ ’±·cfl¡ ’øÒÀª˙Ú Î¬◊¬Û˘Àé¬ ’±˝◊√ ¸fl¡˘1 ¡Z±1± ¤‡Ú ˆ¬±›Ú± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±1 õ∂˚˛±¸ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’øÒÀª˙Ú‡ÚÓ¬ ¢∂LöÀ˜˘± ’±1n∏ õ∂√˙«Úœ ¬Û‘ÔÀfl¡ ¬Û‘ÔÀfl¡ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ Ê√Ú± ∆·ÀÂ√º õ∂√˙«ÚœÓ¬ ’±¬Û≈1n∏·œ˚˛± ¸•Û√ √øé¬Ì fl¡±˜1+¬Û1 ˘·ÀÓ¬ ’¸˜1 ø¬ıøˆ¬iß Ê√±øÓ¬Ê√ÚÀ·±á¬œÀ˚˛ √±Ú-¬ı1„√√øÌ ø˝√√‰¬±À¬Û ’±· ¬ıϬˇ±¬ı ¬Û±ø1¬ı ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı¬Û1± ∆·ÀÂ√º ˘·ÀÓ¬ Œ¸ª± ¬ı±ø˝√√Úœ1 Œ¸ªfl¡-Œ¸øªfl¡±1 ¡Z±1± ˆ¬±›Ú± fl¡1±1 ø√˝√ ± fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ 82

¸—‡…fl¡ ¿˜ôL ˙—fl¡1À√ª ¸—‚1 ’øÒÀª˙Ú Î¬◊¬Û˘Àé¬ ¶ú‘øÓ¬¢∂Lö1 Œ˘‡±¸˜”˝√ ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ˆ¬±Àª ’˝√√± 30 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¬Ûͬ±¬ıÕ˘ ’±˝3√ ±Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º Ó¬≈√¬Ûø1 Œfl¡¬ı± ¸˝√√¶⁄±øÒfl¡ ˆ¬fl¡Ó¬ Ó¬Ô± Ò˜«õ∂±Ì 1±˝◊√ Ê√1 ¡Z±1±˝◊√ ’±·cfl¡ ’øÒÀª˙Ú Î¬◊¬Û˘Àé¬ ¤‡Ú ¬ıÌ«±Ï¬… Œ˙±ˆ¬±˚±S± ά◊ø˘›ª± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ’±√1øÌ ¸ø˜øÓ¬1 ά◊¬Ûø1 fl¡Ì«Ò±1 ¸ø˜øÓ¬1 ¸•Û±√fl¡ ‚Ú˙…±˜ √±¸, ø¬ıM√√œ˚˛ ¸•Û±√fl¡ ÚÀ·f Ú±Ô ˙±Õ˘ ’±1n∏ ’±√1øÌ ¸ø˜øÓ¬1 ¸•Û±√fl¡ ø¸ÀXù´1 1±ˆ¬±˝◊√ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√ÀÂ√º

Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, Ú±øÊ√1±, 25 ’±·©Ü◊√ – fl‘¡ø¯∏fl¡˜«Ó¬ Ê√øάˇÓ¬¸fl¡˘fl¡ ’øÒfl¡ ¸øSê˚˛ ’±1n∏ fl¡±˚«é¬˜ fl¡ø1 ŒÓ¬±˘±1 ά◊ÀVÀ˙… Ú±øÊ√1± ˜˝√√fl≈¡˜± fl‘¡ø¯∏ ø¬ıˆ¬±·1 fl¡±˚«±˘˚˛ fl¡é¬Ó¬ ’˘¬ÛÀÓ¬ ¤øȬ õ∂ø˙é¬Ì ø˙ø¬ı1 ¸•Ûiß ∆˝√√ ˚±˚˛º Ú±øÊ√1±ø¶öÓ¬ fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Ú Œfl¡f1 Œ¸ÃÊ√Ú…Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1± fl‘¡ø¯∏øˆ¬øM√√fl¡ õ∂ø˙é¬ÌøȬӬ ˜˝√√fl≈¡˜±ÀȬ±Ó¬ fl‘¡ø¯∏ Œ¸ª± ’±·¬ ıϬˇ±˝◊√ ’˝√√± 22 Ê√Ú ·“±› ¬Û˚«±˚˛1 fl‘¡ø¯∏ ¸•x¸±1Ì fl¡˜«œfl¡ õ∂ø˙é¬Ì õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º õ∂ø˙é¬Ì1 ’±1yøÌÀÓ¬ Ú±øÊ√1± ˜˝√√fl≈¡˜± fl‘¡ø¯∏ ø¬ı¯∏˚˛± ά0 fl≈¡˜≈√ ‰≈¬Ó¬œ˚˛±˝◊√ fl‘¡ø¯∏øˆ¬øM√√fl¡ õ∂ø˙é¬Ì1 õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛Ó¬±1 ¸µˆ¬«Ó¬ ’±À˘±fl¡¬Û±Ó¬ fl¡ø1 ¬õ∂ø˙é¬ÌÓ¬ ’±˚˛M√ fl¡1± ά◊ißÓ¬ fl‘¡ø¯∏ Œfl¡Ã˙˘¸˜”˝√ 1±˝◊√Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ¸•x¸±1Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ fl‘¡ø¯∏fl¡˜«œ¸fl¡˘fl¡ ¬ıU˜”˘œ˚˛± ¬Û1±˜˙« ’±·¬ ıϬˇ±˚˛º fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Ú Œfl¡f1 ˜≈‡… ø¬ı:±Úœ ά0 Ù¬≈À˘ù´1 Ú±ÀÔ ˜˝√√fl≈¡˜±ÀȬ±Ó¬ ‡±√… ˙¸…1 ά◊»¬Û±√Ú ¬ı‘øX fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ά◊»¬Û±ø√Ó¬ ¸±˜¢∂œ¸˜”˝√1 õ∂fl‘¡Ó¬ √±˜ ¬Û±¬ıÕ˘ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ¬ıÊ√±1 øÚ1+¬ÛÌ fl¡ø1¬ıÕ˘› ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º Ú±øÊ√1± fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Ú Œfl¡f1 ’Ú…Ó¬˜ ø¬ı:±Úœ ˘≈Ú± ¬ı1n∏ª±˝◊√ Ù≈¬˘À‡øÓ¬1 ¸µˆ¬«Ó¬ õ∂ø˙é¬Ì õ∂√±Ú fl¡À1º ˜˝√√fl≈¡˜±ÀȬ±Ó¬ Ù¬˘õ∂¸”ˆ¬±Àª fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ê√±1À¬ı1± ’±1n∏ 1Ê√Úœ·g± Ù≈¬˘1 ά◊ißÓ¬ fl‘¡ø¯∏ ¬ÛXøÓ¬1 ø¬ı¯∏À˚˛ õ∂ø˙é¬Ì õ∂√±Ú fl¡ø1 fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Úœ·1±fl¡œÀ˚˛ Ù≈¬˘À‡øÓ¬fl¡ ¬ı…ª¸±˚˛øˆ¬øM√√fl¡ ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º |¬ı…-‘√˙…1 ¸˝√√±À˚˛À1 õ∂√±Ú fl¡1± fl‘¡ø¯∏øˆ¬øM√√fl¡ õ∂ø˙é¬ÌøȬӬ Ú±øÊ√1± ˜˝√√fl≈¡˜± fl‘¡ø¯∏ ά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛± SêÀ˜ ’Ú≈¬Û Œ¬Û&, 1n∏ø̘± ø˜ø˘, ά◊»¬Û˘ ¬ı1n∏ª± ’±1n∏ ˜œÚ±é¬œ ·Õ· ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º Œ˙¯∏Ó¬ ŒÊ√…ᬠfl‘¡ø¯∏ ά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛± ’Ú≈¬Û˜ ·Õ·À˚˛ ˙˘±·1 ˙1±˝◊√ ’±·¬ ıϬˇ±˚˛º

‰¬±˜&ø1Ó¬ ¬ÛqÒÚ1 øÂ√Ȭ±fl¡1Ì ø˙ø¬ı1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, ‰¬±˜&ø1, 25 ’±·©Ü – Ú·“±› øÊ√˘±1 ‰¬±˜&ø1 1±øÊ√…fl¡ ¬Ûq ø‰¬øfl¡»¸±˘À˚˛ 뤉¬fl¡±Î¬«í1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ¬ÛqÒÚ1 øÂ√Ȭ±fl¡1Ì ø˙ø¬ı1 ¤È¬± ’˘¬ÛÀÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ ˚±˚˛º ‰¬¬ıfl¡± ’±1n∏ ·˘Ù≈¬˘± Œ1±·1 øÂ√Ȭ±fl¡1Ì ø˙ø¬ı1ÀȬ±Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸fl¡ õ∂˙±ôL ˜Ê≈√˜√±1 ’±1n∏ Œé¬S ¸˝√√±˚˛fl¡ Úª ˆ¬”¤û±˝◊√ 403 Ȭ± ¬ÛqÒÚfl¡ øÂ√Ȭ± õ∂√±Ú fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ‰¬±˜&ø1 1±øÊ√…fl¡ ¬Ûq ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛1 Ó¬1Ù¬1¬Û1± ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… ŒÓ¬ø˘˚˛±·“±›, √øé¬Ì¬Û±È¬, ø˙ø„√√˚˛±, fl≈¡˜±1·“±›, ¬ıËp¡‰¬±1œ, Œfl¡À˜1±‰≈¬fl¡, ¸”Ó¬±1·“±› ’±ø√√Ó¬ 1032 Ȭ± ·1n∏fl¡ øÂ√Ȭ± õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º


8

26 ’±·©Ü√, Œ√›¬ı±1, 2012, &ª±˝√√±È¬œ, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ

¸—¬ı±

√õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± Û1±

fl¡Ì«±È¬fl¡Ó¬ ‰¬±fl¡ø1 ¸≈1øé¬Ó¬ ’¸˜œ˚˛±1 fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ ’±1 ’À˙±Àfl¡ ’±øÊ√ ¤˝◊√ øÚø(øÓ¬ õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º ¬Û=±˚˛Ó¬ ’±1n∏ ¢∂±À˜±iß˚˛Ú ˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√Ú1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ’±øÊ√ ø¬ı˚˛ø˘ ˜˝√√±Ú·1œ1 Œ˝√√±ÀȬ˘ ¬ıËp¡¬Û≈S ’À˙±fl¡Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤‡Ú ¸—¬ı±√À˜˘Ó¬ ’¸˜ Ó¬Ô± ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘¬ı±¸œfl¡ ˆ¬±Ó‘¬-ˆ¬¢üœ ¬ı≈ø˘ ¸À•§±ÒÚ fl¡ø1 ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ñ 븘¢∂ ø¬ıù´ÀÓ¬ é≈¬^ ˆ¬±1Ó¬ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1ø‰¬Ó¬ ¬ı±—·±˘≈1n∏ ¤‡Ú ˙±øôL1 ͬ±˝◊√º ø¬ı·Ó¬ 30 ¬ıÂ√À1 ˜˝√√±Ú·1œ‡ÚÓ¬ ø˝√√—¸±Rfl¡ Œfl¡±ÀÚ± ‚Ȭڱ ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ’±˝√√fl¡ Ó¬±Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ˚±›“º ’±ø˜ ¸fl¡À˘±À1 ¸≈1鬱1 øÚø(øÓ¬ ø√ÀÂ√±ºí ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ¤‰¬±˜ ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œÀ˚˛ ¤Â√ ¤˜ ¤Â√, ¤˜ ¤˜ ¤Â√1¡Z±1± ¬ı…±¬Ûfl¡ ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1 ¸‘ø©ÜÀ1 õ∂‰¬±1 fl¡ø1øÂ√˘ Œ˚ 20 ’±·©Ü1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ 1±Ê√…‡ÚÓ¬ ¸—‚¯∏«1 ¸‘ø©Ü ˝√√í¬ıº øfl¡c ¬ı±ô¶ªÓ¬ Œ¸˚˛± Ú‚øȬ˘º fl¡Ì«±È¬fl¡ ‰¬1fl¡±À1 fl¡Àͬ±1 ¬Û√Àé¬¬Û ∆˘ ’±Ó¬—fl¡ ø¬ı˚˛À¬Û±ª±Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ¬ı±˝◊√˙Ê√Úfl¡ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… Œ¢∂5±1 fl¡ø1ÀÂ√º Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡ø1ÀÂ√ 17Ȭ±º 댘ÀÂ√Ê√í Œõ∂1Ì fl¡1± ¬Û“±‰¬Ê√Ú Œ˘±fl¡1¬Û1± Œ˘¬ÛȬ¬Û, Â√Ùƒ√ȬÀª1 ’±øÊ√› Ê√s fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ’±1n∏ ¤˝◊√ ¸˜≈√±˚˛ Ú©Ü fl¡1± Ó¬Ô± Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1fl¡ ø√˚˛± ˝√√í¬ıº ŒÓ¬ÀÚ√À1 1±Ê√…‡Ú1 ‰¬±˝◊√¬ı±1 Sê±˝◊√˜ ˙±‡±˝◊√ ’¬Û1±Òœ ø‰¬Ú±Mê√fl¡1Ì1 ¬ı±À¬ı ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… Ó¬√ôL ’±1y fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘› ŒÓ¬›“ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ’À˙±Àfl¡ fl¡˚˛ Œ˚ ’±Ó¬—fl¡Ó¬ ‚”ø1 ’˝√√±¸fl¡˘1 ·ø1ᬸ—‡…Àfl¡˝◊√ Œ˝√√±ÀȬ˘ ’±1n∏ øÂ√øfl¡Î¬◊ø1Ȭœ ¤ÀÊ√kœÓ¬ fl¡±˜ fl¡1± Œ˘±fl¡º fl¡Ì«±È¬fl¡Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ·íÀ˘ ¤˝◊√¸fl¡˘ Œ˘±fl¡fl¡ ¬Û≈Ú1 ¬Û”¬ı«1 ‰¬±fl¡ø1Ó¬ ˜fl¡1˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸—øù≠©Ü ¸—¶ö±¸˜”˝√ ¸ijÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ŒÓ¬ÀÚ√À1 Œfl¡±ÀÚ± ø˙鬱ԫœÀ˚˛ ˚±ÀÓ¬ ø˙鬱 ¢∂˝√ÌÓ¬ ¬ı±Ò±¢∂ô¶ Ú˝√√˚˛ Œ¸˝◊√ ά◊ÀVÀ˙… ˚±ªÓ¬œ˚˛ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì fl¡ø1 Œ|ÌœÀfl¡±Í¬±Ó¬ ’Ú≈¬Ûø¶öøÓ¬ ˜±Ù¬ fl¡1±1 ά◊¬Ûø1 1±Ê√œª ·±gœ ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1œé¬±› ¸±˜ø˚˛fl¡ˆ¬±Àª ¶öø·Ó¬ 1‡± ∆˝√√ÀÂ√º ë’±ø˜ ¤‡Ú 1±©Ü™À1 ¤Àfl¡ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛º ‰¬1fl¡±1 ’±À¬Û±Ú±À˘±fl¡1 ˘·Ó¬ ’±ÀÂ√º ’±˝√√fl¡ ά◊ˆ¬øÓ¬ ˚±›“íñ ŒÓ¬›“ fl¡˚˛º ¸—¬ı±√À˜˘Ó¬ fl¡Ì«±È¬fl¡1 ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ˘±˘1˜≈‡± ¬Û±‰≈¬ª±˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1À˚˛ ¬ı…±¬Ûfl¡ ’±Ó¬—fl¡1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1À˘› õ∂fl‘¡Ó¬±Ô«Ó¬ ¬ı±—·±˘≈1n∏Ó¬ ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡Àfl¡± ’±Sê˜Ì fl¡1±1 ‚Ȭڱ ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º ¸—¬ı±√À˜˘1 ¬Û”À¬ı« fl¡Ì«±È¬fl¡ ‰¬1fl¡±11 Œõ∂Â√ ¸ø‰¬¬ı ά0 ø¬ı ’±1 ˜˜Ó¬±˝◊√ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛ Œ˚ 1±Ê√…‡ÚÓ¬ 3.5 ˘±‡ ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 Œ˘±fl¡ ¬ı±¸ fl¡À1º ˝◊√˚˛±À1 2.5 ˙Ó¬±—˙˝◊√ ¬ı±—·±˘≈1n∏1 ¬ı±ø¸µ±º Œ˚±ª± 15 ’±·©Ü1¬Û1± ø¬ı˚˛¬Û± ά◊1± ¬ı±Ó¬ø11 Ù¬˘Ó¬ ˜≈ͬ 34,627 Ê√Ú Œ˘±fl¡ ά◊M√1-¬Û”¬ıÕ˘ ‚”ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ¤øÓ¬˚˛± 댬۱©Ü˜ÀÈ«¬˜í1 ¸˜˚˛ Ú˝√√˚˛ – 1øfl¡¬ı≈˘ fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ ’±1 ’À˙±Àfl¡ 1±Ê√…‡Ú1 ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú1 ∆¸ÀÓ¬ ’¸˜ Ó¬Ô± ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘ w˜Ì fl¡1± fl¡±˚«˝◊√ ’=˘¬ı±¸œ1 ˜±Ê√Ó¬ ’±¶ö± ’±1n∏ ø¬ıù´±¸ ‚”1±˝◊√ ’Ú±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡ø1ÀÂ√ ¬Û=±˚˛Ó¬ ’±1n∏ ¢∂±À˜±iß˚˛Ú ˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√ÀÚº Œ˝√√±ÀȬ˘ ¬ıËp¡¬Û≈S ’À˙±fl¡Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸—¬ı±√À˜˘Ó¬ ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ fl¡Ì«±È¬fl¡ ‰¬1fl¡±11 ¤˝◊√ ά◊À√…±À· ¤È¬± ˆ¬±˘ ¬ı±Ó«¬± Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ıº ŒÓ¬ÀÚ√À1 ‚ȬڱӬ Œfl¡±Ú Ê√øάˇÓ¬, øfl¡√À1 ¤˚˛± ‚øȬ˘ Œ¸˚˛± ø¬ıÀù≠¯∏Ì fl¡1±1 ¤øÓ¬˚˛± ¸˜˚˛ Ú˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘› ˜ôL¬ı… fl¡ø1 ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ‰¬1fl¡±À1 õ∂ÔÀ˜ ¶§±ˆ¬±øªfl¡ ’ª¶ö± ‚”1±˝◊√ ’±øÚ Î¬◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√±À¬ı±1fl¡ ¬Û≈Ú1 fl¡˜«ÀéSÕ˘ Œõ∂1ÌÓ¬À˝√√ &1n∏Q ’±À1±¬Û fl¡ø1ÀÂ√º ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ÀÚ ˘·ÀÓ¬ ˜ôL¬ı… fl¡À1 Œ˚ ˜LaœÀ·±È¬1 ¸√¸…˝◊√ fl¡Ì«±È¬fl¡Õ˘ ∆· ¬ı≈Ê√øÚ ø√˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’¸˜Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬¬ı Œ‡±Ê√± ¬ıU Œ˘±Àfl¡ ¬Ûø1fl¡äÚ± ¤ø1 1±Ê√…‡ÚÀÓ¬ Ô±øfl¡ ∆·ÀÂ√º

Œ¸±À̱ª±˘ fl¡Â√±1œ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Ûø1¯∏√-Â√±S ¸Lö±1 ¤fl¡øSfl¡1Ì ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 25 ’±·©Ü√ ¬ – Œ¸±À̱ª±˘ fl¡Â√±1œ Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ±1 ά◊iß˚˛Ú Ó¬Ô± ¬ı‘˝√ M√ 1 ¶§±Ô«1 ‡±øÓ¬1Ó¬ ’±øÊ√ ¸fl¡À˘± ¬ı±√-ø¬ı¬ı± ’±“Ó¬1±˝◊√ ¤fl¡øSÓ¬ ˝√√í˘ Œ¸±À̱ª±˘ fl¡Â√±1œ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Ûø1¯∏√ ’±1n∏ ¸À√à ’¸˜ Œ¸±À̱ª±˘ fl¡Â√±1œ Â√±S ¸Lö±1 ø¬ıˆ¬±øÊ√Ó¬ ø˙ø¬ı1º ø¬ıøˆ¬iß fl¡±1ÌÓ¬ ø¬ı·Ó¬ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ ≈√À˚˛±È¬± ¸—·Í¬Ú1 Ê√ij ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› ø¬ı·Ó¬ Œfl¡˝◊√ ˜±˝√√˜±Ú1¬Û1± ≈√À˚˛±È¬± ¸—·Í¬Ú1 ø˙ø¬ı1 ø¬ıˆ¬Mê√ ∆˝√√ fl¡±˜ fl¡ø1øÂ√˘ ˚ø√› Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ±1 Ó¬Ô± ’¸˜œ˚˛±1 Ê√±Ó¬œ˚˛ ’øô¶Q ¸≈1鬱1 ˘·ÀÓ¬ ¸fl¡À˘± õ∂fl¡±À1 ’±· ¬ı±øϬˇ Œ˚±ª±1 ˘é¬…À1 ’±øÊ√ øά¬ıËn∏·Î¬ˇ øÊ√˘± ¬Û≈øÔˆ¬“1±˘Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤fl¡ ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ˆ¬±Àª ¤fl¡øSÓ¬ ˝√√˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ˜Ó¬±√˙«1 ¬Û±Ô«fl¡…˝◊√ Œ√‡± ø√˚˛±Ó¬ ¸À√à ’¸˜ Œ¸±À̱ª±˘ fl¡Â√±1œ Â√±S ¸Lö± ’±1n∏ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Ûø1¯∏√ ≈√À˚˛±È¬± ¸—·Í¬Ú ø¬ıˆ¬Mê√ ∆˝√√ Œfl¡¬ı±¬ıÂ√1 Òø1 ¸±—·Í¬øÚfl¡ Ó¬Ô± Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ±1 ¸±˜±øÊ√fl¡ fl¡±˜¸˜”˝√

¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1 ’±ø˝√√øÂ√˘º øfl¡c ’±øÊ√ ά◊Mê√ ≈√À˚˛±È¬± ¸—·Í¬Ú1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ¸±À̱ª±˘ fl¡Â√±1œ Ê√±Ó¬œ˚˛ ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ˆ¬±Àª ≈√À˚˛±È¬± ¸—·Í¬Ú1 fl¡ø˜È¬œ ˆ¬—· fl¡ø1 ¤fl¡Sœfl¡1Ì ¸•Û”Ì« fl¡À1º ˙±ôLÚ≈ √±¸ ¬ı1˝√√±ÀÊ√±ª±˘1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ¬Û”¬ı«1 ¬Ûø1¯∏√1 ∆˝√√ ˙±ôLÚ≈ √±¸ ¬ı1˝√√±ÀÊ√±ª±˘, 1¬ıœÚ ˙˝◊√ fl¡œ˚˛± Œ¸±À̱ª±˘, Œ·±¬Û±˘ Œ¸±À̱ª±˘, ‰¬µÚ Œ¸±À̱ª±˘, ¸Lö±1 ∆˝√√ 1Ó¬Ú fl¡Â√±1œ, fl‘¡¯ûfl¡±ôL Œ¸±À̱ª±˘, Œfl¡˙ª Œ¸±À̱ª±˘, Œ√ª±Úµ Œ‰¬À˘„√√1 ø˘ø‡Ó¬ ’±√1øÌ ˆ¬±¯∏Ì Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ±1 1±˝◊√ Ê√1 ’±·Ó¬ ¬Û±Í¬ fl¡À1 1¬ıœÚ ˙˝◊√ fl¡œ˚˛± Œ¸±À̱ª±À˘º ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ±1 ¬ı‘˝√ M√ 1 ¶§±Ô«Ó¬ ’±1n∏ ¸À¬ı«±¬Ûø1 ’±À¬Û±Ú±¸ª1 ·ø1ᬸ—‡…fl¡À1 ˜1˜1 √±¬ıœÓ¬ ’±ø˜ ¸¬ı«ø√˙ÀÓ¬ øÚÀ˜«±˝√√ ’±Rø¬ıÀù≠¯∏Ì fl¡ø1 ˘±ˆ¬ fl¡1± ø¸X±ôL1 øˆ¬øM√√Ó¬ ¬Û≈Ú1 ¤Àfl¡˘À· fl¡±˜ fl¡ø1 Œ˚±ª±1 ˘é¬…À1 ’±ø˜ ≈√À˚˛±È¬±

¸—·Í¬Ú1 ø¬ıˆ¬Mê√ ø˙ø¬ı1 ¤fl¡øSÓ¬ ø√˝√ ± fl¡ø1ÀÂ√±º ø¬ıø˙©Ü ’øÓ¬øÔ1+À¬Û ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡± 1ÀÌÃÊ√ Œ¬Û&Àª ˆ¬±¯∏Ì õ∂√±Ú fl¡ø1 ¸•xøÓ¬ é≈¬^ é≈¬^ Ê√±øÓ¬-Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ’øô¶Q1 õ∂øÓ¬ ¸—fl¡È¬ Ú±ø˜ ’˝√√± ¬ı≈ø˘ ά◊À¡Z· õ∂fl¡±˙ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ Ê√ÚÀ·±á¬œ¸˜”˝√ 1 ¶§±Ô« Ó¬Ô± ’øô¶Q 1鬱1 ¶§±Ô«Ó¬ ¸fl¡À˘± ¬ı±√-ø¬ı¬ı±√ ’±“Ó¬1±˝◊√ ¤fl¡À·±È¬ ∆˝√√ õ∂Ó¬…±˝3√ ±Ú1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ı ˘±À· ¬ı≈ø˘ ¬ı…Mê√ fl¡À1º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ ¶§±˚˛M√ ˙±ø¸Ó¬ ¬Ûø1¯∏À√ Ê√ÚÀ·±á¬œ¸˜”˝√ 1 ά◊iß˚˛Ú ¸±ÒÚ fl¡ø1 ’øÒfl¡ ˙øMê√˙±˘œ fl¡1±Ó¬ ’ø1˝√√̱ Œ˚±·±˝◊√ ÀÂ√ ˚ø√› ¤‰¬±À˜ ¶§±˚˛M√ ˙±ø¸Ó¬ ¬Ûø1¯∏√ Ó¬Ô± ¶§±˚˛M√ ˙±¸ÀÚ ø¬ıˆ¬±Ê√Ú ’Ú± ¬ı≈ø˘ ’˚≈øMê√fl¡1 ˜Ó¬ ’±· ¬ıÀϬˇ±ª± ¬ı≈ø˘ ¸˜±À˘±‰¬Ú± fl¡À1º ˝◊√ ˚˛±1 ά◊¬Ûø1 ’¸˜Ó¬ ’Õ¬ıÒ ¬ı±—˘±À√˙œ1 õ∂ÀªÀ˙ Ê√ÚÀ·±á¬œ¸˜”˝√ Õ˘ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ’Ú± ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ’¸˜ ‰≈¬øMê√1 ¸øͬfl¡ 1+¬Û±˚˛Ì1 √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º ˘é¬Ìœ˚˛ˆ¬±Àª 1ÀÌÃÊ√ Œ¬Û&Àª

ÚÚœÀ·±¬Û±˘ ˜˝√√ôL1 √À1 ¬ı…øMê√À˚˛ ¶§±˚˛M√ ˙±¸Ú1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡1±ÀÓ¬± ’øÓ¬ ≈√ˆ¬«±·…Ê√Úfl¡ ’±‡…± ø√À˚˛º ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ’±øÊ√ ¤fl¡øSÓ¬ Œ˝√√±ª± Œ¸±À̱ª±˘ fl¡Â√±1œ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Ûø1¯∏√1 Ó¬√Ô« fl¡±˚«fl¡1œ ¸ø˜øÓ¬‡Ú ˙±ôLÚ≈ √±¸ ¬ı1˝√√±ÀÊ√±ª±˘fl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬, 1¬ıœÚ ˙˝◊√ fl¡œ˚˛± Œ¸±À̱ª±˘fl¡ fl¡±˚«fl¡1œ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û ∆˘ ·Í¬Ú fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¸À√à ’¸˜ Œ¸±À̱ª±˘ fl¡Â√±1œ Â√±S ¸Lö±1 Úª·øͬӬ Ó¬√Ô« fl¡±˚«fl¡1œ ¸ø˜øÓ¬‡Ú 1Ó¬Ú fl¡Â√±1œfl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬, Œfl¡˙ª Œ¸±À̱ª±˘fl¡ ¸•Û±√fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ∆˘ ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ’øˆ¬ªÓ«¬Ú1 ’±1yøÌÀÓ¬ ά◊Mê√ ¬ı…øMê√¸fl¡˘1 ˘·ÀÓ¬ 鬜À1±√ ˙˝◊√ fl¡œ˚˛±, 1ÀPù´1 Œ¸±À̱ª±˘, ø˜˘Ú Œ¸±À̱ª±˘, õ∂À¬ı±Ò Œ¸±À̱ª±˘¸˝√√ Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ±1 ˆ¬±À˘¸—‡…fl¡ Œ˘±fl¡fl¡ ¸—¬ıÒ«Ú± Ê√Ú±˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 ά◊Mê√ ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÀÓ¬ Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ±1 õ∂˚˛±Ó¬ Œfl¡¬ı±·1±fl¡œ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√1 õ∂øÓ¬ |X±?ø˘ Ê√Ú±˚˛ ¤fl¡ ø˜øÚȬ Œ˜ÃÚ õ∂±Ô«Ú± fl¡1± ˝√√˚˛º

√õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± Û1±

Œ¶§26√±‰¬±1œ ¬Û1˜±1 ø¬ı1n∏ÀX

ŒÒ˜±øÊ√1 ’¬Û˝√√+Ó¬ 2 ˆ¬±Ó‘¬1 ˜‘Ó¬À√˝√ ά◊X±1

ø¬ıÀ˙¯∏ ’ø1˝√√̱ ’±· ¬ıÀϬˇ±ª±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıø˙©Ü ø˙鬱ø¬ı√, ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ Ȭ±¬ı≈1±˜ Ȭ±˝◊√Î¬Õ˘ ¸±ø˝√√Ó¬… ’fl¡±Àάø˜À˚˛ ’±· ¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√ ˆ¬±¯∏± ¸±ø˝√√Ó¬… ¬ı“Ȭ±º ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ ø˜ø‰¬— ˆ¬±¯∏±1 ’øˆ¬Ò±ÚÀfl¡ Òø1 ˆ¬±À˘Àfl¡˝◊√‡Ú ˆ¬±¯∏± Ó¬Ô± ¬ı…±fl¡1Ì ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ¢∂LöÀ1 ø˜ø‰¬— ˆ¬±¯∏±Õ˘ Ȭ±˝◊√Àά ¬ı1„√√øÌ ’±· ¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√º ˝◊√Ù¬±À˘ õ∂±‰¬œÚ ’±1n∏ ˜Ò…˚≈·œ˚˛ ¸±ø˝√√Ó¬… ø¬ı¯∏˚˛fl¡ 1‰¬Ú±1 ¬ı±À¬ı ά0 Ú±1±˚˛Ì ‰¬f Œ·±¶§±˜œÕ˘ ’fl¡±Àάø˜À˚˛ ’±· ¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√ ˆ¬±¯∏± ¸±ø˝√√Ó¬… ¬ı“Ȭ±º ¬ıÀάˇ± ˆ¬±¯∏±1 ø¬ıø˙©Ü ø˙q ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ ˝√√ø1‰¬1Ì ¬ıÀάˇ±fl¡ ŒÓ¬›“1 ëfi¯∏1±•§± ˝◊√ø‰¬Ú ¬ı±›í Ú±˜1 ¢∂Lö‡Ú1 ¬ı±À¬ı ’fl¡±Àάø˜À˚˛ ø˙q ¸±ø˝√√Ó¬… ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ 1±Ê√…1 ’±Ú ¤Ê√Ú ø˙q ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ ˙±ôLÚ≈ Ó¬±˜≈˘œÕ˘› ¤˝◊√ ¬ı“Ȭ± ’±· ¬ıÀϬˇ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º Ó¬±˜≈˘œ 댘ɬ±fl¡í Ú±˜1 Œ˚±1˝√√±È¬1¬Û1± õ∂fl¡±ø˙Ó¬ 1±Ê√…1 ’±·˙±1œ1 ø˙q ’±À˘±‰¬Úœ1 ¸•Û±√fl¡º ŒÓ¬ÀÚ√À1 ’±Ú ¤·1±fl¡œ ¬ıÀάˇ± ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ Ê√˚˛¿ ¬ıÀάˇ±Àfl¡± ¤˝◊√¬ı±1 ¸±ø˝√√Ó¬… ’fl¡±Àάø˜ ˚≈ª ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ıº ’ªÀ˙… ¤˝◊√ ¬ı“Ȭ±Õ˘ ŒÓ¬›“ ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«ÀÓ¬ ˜ÀڱڜӬ ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ˆ¬±Àª ¬ı“Ȭ± ˘±ˆ¬ fl¡1± Ú±øÂ√˘º

˝√√˚˛ÀÓ¬± ¤˚˛±˝◊√ õ∂Ô˜ Œ˚ õ∂Ò±Ú ¸•Û±√fl¡1 Œ¶§26√±‰¬±1œ ˙±¸Ú1 ø¬ı1n∏ÀX Œfl¡±ÀÚ± ŒÊ√…ᬠø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±˝◊√ õ∂øÓ¬¬ı±√œ fl¡±˚«¸”‰¬œ 1+¬Û±˚˛Ì fl¡ø1¬ı ˘·± ∆˝√√ÀÂ√º ’±øÊ√1 ’Ú˙Ú¶ö˘œÓ¬ ˆ¬¬ı±Úœõ∂¸±√ ’øÒfl¡±1œ1 ∆¸ÀÓ¬ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 Œfl¡¬ı±Ê√ÀÚ± ¸√¸…˝◊√ ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡ø1 ¬Û1˜± ¬ı±ø˝√√Úœ1 ø¬ı1n∏ÀX ¸1ª ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ’¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡1 ’±D±¶ö˘œÕ˘ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ˜øÊ√˚˛±fl¡ ¬Ûø1ÌÓ¬ fl¡1± ¬Û1˜±Úµ 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ Ê√±Ó¬œ˚˛ ’Ú≈ᬱÚÀȬ±fl¡ Ò√ı—¸ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’øˆ¬˚±Ú ’±1y fl¡1± Œ√ø‡ ¸¬ı«ô¶1Ó¬ õ∂øÓ¬øSê˚˛±1 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√º ’Ú˙Úfl¡±1œ ˆ¬¬ı±Úœõ∂¸±√ ’øÒfl¡±1œÀ˚˛ ’Ó¬…ôL Œé¬±Àˆ¬À1 fl¡˚˛ñ 븱ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¬ıÓ«¬˜±Ú1 fl¡˜«fl¡Ó«¬±¸fl¡˘1 øÚfl‘¡©Ü ’±‰¬1Ì ’øÓ¬ ≈√ˆ¬«±·…Ê√Úfl¡º 鬘Ӭ±À˘±ˆ¬œ ¬Û1˜±Úµ 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ ¸ˆ¬±1 ‹øÓ¬˝√√…fl¡ fl¡˘≈ø¯∏Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√ºí

Œ√±fl¡±Ú-Œ¬Û±˝√√±1 ¶§Ó¬–¶£¬”Ó«¬ˆ¬±Àª ¬ıg ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ˘·ÀÓ¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬ı±¸·‘˝√Õ˘ Ê√ÚÓ¬±1 Œ¸“±Ó¬ ¬ı˚˛º ø‰¬À˜Ú ‰¬±¬Ûø1 Ô±Ú±1 ’±1鬜À˚˛ ˜‘Ó¬À√˝√ ≈√Ȭ± ŒÒ˜±øÊ√ ’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Õ˘ ˜1À̱M√√1 ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı Œõ∂1Ì fl¡ø1ÀÂ√º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ’±Ú‰¬±1œ ˆ¬±Ó‘¬¡Z˚˛fl¡ ’¬Û˝√√1Ì fl¡ø1 ˝√√Ó¬…± fl¡1±1 ‚ȬڱӬ Ê√øάˇÓ¬ Ôfl¡±1 ¸Àµ˝√√Ó¬ ’±1鬜À˚˛ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… 8Ê√Ú ¬ı…øMê√fl¡ ’±È¬fl¡ fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√Ù¬±À˘ ¤˝◊√ ‚Ȭڱ˝◊√ ˚±ÀÓ¬ ¬Û1ªÓ«¬œ ¸˜˚˛Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ’Ú±˝√√”Ó¬ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¸‘ø©Ü Úfl¡À1 Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ŒÊ√±Ú±˝◊√ ˜˝√√fl≈¡˜±1 ø¬ıøˆ¬iß Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—·Í¬Ú1 ŒÚÓ‘¬¬ı‘µ1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ŒÊ√±Ú±˝◊√ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ ŒÊ√±Ú±˝◊√ ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ’±1n∏ ¬ıÀάˇ± Â√±S ¸Lö±˝◊√ ˚≈Ȭœ˚˛±ˆ¬±Àª ˙±øôL¸ˆ¬± ’±1n∏ ¸—¬ı±√À˜˘1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡À1º ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˜ÀÚ±1?Ú ¬ı¸≈˜Ó¬±1œÀ˚˛ ’¬Û˝√√1Ì ’±1n∏ ˝√√Ó¬…± fl¡±˚«fl¡ Ó¬œ¬ıË ˆ¬±¯∏±À1 ·ø1˝√√̱ ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ¸fl¡À˘±Àfl¡ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬ ¬ıÊ√±˝◊√ 1±ø‡¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ˙±øôL-¸ø˜øÓ¬1 ¸•Û±√fl¡ Œ1fl¡±È¬ ’±˘œÀ˚˛ ¸—¬ı±À˜˘Ó¬ ¸fl¡À˘± Ê√ÚÀ·±á¬œÀ˚˛ ˙±øôLÀ1 ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 Ôfl¡± ŒÊ√±Ú±˝◊√Ó¬ ’˙±øôL ¸‘ø©Ü ˝√√í¬ı ¬Û1± ø˚Àfl¡±ÀÚ± fl¡±˚«1¬Û1± ø¬ı1Ó¬ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ ¸fl¡À˘± ¬Ûé¬fl¡ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ¸ˆ¬± ’±1n∏ ¸—¬ı±À˜˘Ó¬ ¬ıvfl¡ fl¡—À¢∂Â√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±ø√Ó¬… ¬ı1n∏ª±, ·±À1± ˚≈ªfl¡ ¸—‚1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¶§¬ÛÚ ˜±1±fl¡, ¸—‡…±˘‚≈ ά◊iß˚˛Ú ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ŒÂ√±˝√√1±¬ı ’±˘œ ’±ø√ ˆ¬±À˘¸—‡…fl¡ ¬ı…øMê√ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

¸—fl¡È¬1 ·1±˝√√Ó¬ ’¸˜

¢∂Lö1 1+¬ÛÓ¬ ˘±ÀάÚ-˝√√Ó¬…±1

’±Ê√˜˘1 ŒÙ¬‰¬¬ı≈fl¡ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ Â√œ˘

˜Laœ, ’±À˜±˘± Œfl¡±ÀÚ› ˆ¬¬ı± Ú±˝◊√º ¤øÓ¬˚˛± Œ˚Ú ’¸˜Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ø¶öøÓ¬ ¤È¬±˝◊√ – ˚fl¡ ά◊øȬ Œ˚øÚ ŒÓ¬øÚ Œ¸“±Ó¬1 ˘·Ó¬ ¤ø1 ø√˚˛± Ú±› Ú±ª1œ˚˛±º ˜˝◊√ ¸√±˚˛ ¤È¬± ˆ¬≈˘ ‰¬1fl¡±1œ ÚœøÓ¬1 fl¡Ô± 1986 ‰¬Ú1¬Û1±˝◊√ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜˚˛Ó¬ ∆fl¡ ’±ø˝√√ÀÂ√± ’±1n∏ ø˘ø‡ ’±ø˝√√ÀÂ√±º ’·¬Û, fl¡—À¢∂Â√ Œfl¡±ÀÚ± √À˘˝◊√ Œ¸˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ fl¡Ì«¬Û±Ó¬ fl¡1±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ Œfl¡ª˘ ¸±˜ø˚˛fl¡ˆ¬±Àª ˜±Ú≈˝√fl¡ ¸c©Ü 1‡±1 ˘é¬…À1 √œ‚«¶ö±˚˛œ é¬øÓ¬1 ¬ı±È¬ ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ø√À˘º ˜˝◊√ ∆fl¡ ’±ø˝√√ÀÂ√± Œ˚ 븕x√±˚˛øˆ¬øM√√fl¡ ¶§±˚˛M√ ˙±¸Úí ø√˚˛±ÀȬ±Àª ¸˜¢∂ ¸˜±Ê√fl¡ ˆ¬¢ü±—˙1 ¬ı±È¬Õ˘ ŒÍ¬ø˘ ø√¬ı, ’±1n∏ ¤Àfl¡± ¤Àfl¡±øȬ ¸•x√±˚˛1 ¶§±˚˛M√˙±ø¸Ó¬ ¤À˘fl¡±Ó¬ ’±Ú ¸•x√±˚˛ ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ|Ìœ1 Ú±·ø1fl¡1 √À1 ¬ı¸¬ı±¸ fl¡1±1 ¬Ûø1Àª˙ ·øϬˇ ά◊øͬ¬ıº Ó¬±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ õ∂ÀÓ¬…fl¡‡Ú õ∂˙±¸Úœ˚˛ øÊ√˘±Àfl¡ ¤Àfl¡± ¤Àfl¡±‡Ú ¶§±˚˛M√˙±ø¸Ó¬ øÊ√˘±Õ˘ 1+¬Û±ôL1 fl¡ø1¬ı ˘±À· ’±1n∏ Ê√ÚÀ·±á¬œ˚˛ ˆ¬±¯∏± ’±1n∏ ¸—¶‘®Ó¬ 1鬱1 Ó¬Ô± õ∂À˚˛±·1 ø¬ıÀ˙¯∏ ’±˝◊√Ú õ∂Ì˚˛Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º øfl¡c 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ Œ˘±fl¡¸fl¡À˘ ë¸c©Ü 1‡±1 ÚœøÓ¬í [ë¤ø¬ÛÊ√À˜∞I◊ ¬Ûø˘‰¬œí] ¢∂˝√Ì fl¡ø1 ›¬Û1Ó¬ ˜˘˜ ¸±øÚ øˆ¬Ó¬11 Œ1±· øÚ1±fl¡1Ì1 ¬ı±ø˝√√1Ó¬ Œ√‡øÚ˚˛±1 ÚœøÓ¬ ¢∂˝√Ì fl¡ø1À˘º ø¡ZÓ¬œ˚˛ÀÓ¬ ˜˝◊√ ’¸˜ øÓ¬øÚ Ù¬±˘1¬Û1± ’±Sê±ôL Œ˝√√±ª±1 fl¡Ô± ∆fl¡ ’±ø˝√√ÀÂ√±º õ∂Ô˜, ¬ı±Ò±˝√√œÚˆ¬±Àª ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± Œ√˙1¬Û1± ‚øȬ Ôfl¡± ’Õ¬ıÒ õ∂¬ıËÊ√Úº ¤˝◊√ õ∂¬ıËÊ√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX˝◊√ ’¸˜-’±Àµ±˘Ú ·øϬˇ ά◊Àͬ“±ÀÓ¬ fl¡—À¢∂Â√Àfl¡ Òø1 ¬ı“±›¬ÛLöœ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘¸˜”À˝√√› ¤˝◊√ ’±Àµ±˘ÚÀȬ±1 ˜”˘ ˘é¬…1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡ø1À˘º ¤øÓ¬˚˛± Ó¬±1 Ù¬˘ ˘±ˆ¬ ∆˝√√ÀÂ√/ 1991 ‰¬ÚÓ¬ 1±Ê√…¸ˆ¬±Ó¬ ˜˝◊√ ¤˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ά◊O±¬ÛÚ fl¡ø1 ¸fl¡œ˚˛±˝◊√ ø√øÂ√À˘± Œ˚ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±À1 ¤˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ¸•Û”Ì«1+À¬Û ’±›fl¡±Ì fl¡ø1 ’¸˜fl¡ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘Ó¬ ¤‡Ú ø¡ZÓ¬œ˚˛ fl¡±ù¨œ1Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ fl¡ø1¬ı ‡≈øÊ√ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 Ù¬˘ ’øÓ¬˙˚˛ ø¬ı¯∏˜˚˛ ∆˝√√ ά◊øͬ¬ıº ŒÓ¬øÓ¬˚˛± Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ 1±Ê√…¸ˆ¬±Õ˘ ø¬ı˝√√±11¬Û1± øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ø¬ı˝√√±11 ¤·1±fl¡œ fl¡—À¢∂Â√1 ¸√¸… ’±˝√√˘≈ª±ø˘˚˛±, ø˚ ¬Û1ªÓ¬œ« fl¡±˘Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÓ¬ Œ˚±· ø√À˘, ŒÓ¬›“ Œ˜±1 fl¡Ô±1 ά◊øͬ õ∂øÓ¬¬ı±√ fl¡À1“±ÀÓ¬ ˜˝◊√ ŒÓ¬›“fl¡ ’¸˜1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 fl¡Ô± ÚÊ√Ú±Õfl¡ ¸√Úfl¡ ø¬ı¬ÛÀÔ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± Úfl¡ø1¬ıÕ˘ ¸fl¡œ˚˛±˝◊√ ø√øÂ√À˘±º øfl¡c Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±À1 Œfl¡±ÀÚ±ø√Ú ¤˝◊√ ø¬ıÀ√˙œ Ú±·ø1fl¡1 õ∂¬ıËÊ√Ú1 ¸˜¸…±ÀȬ± &1n∏Q¸˝√√fl¡±À1 ¢∂˝√Ì Úfl¡ø1À˘º ’±Úøfl¡ ’±øÊ√1 ø¬ı øȬ ¤ øά ’=˘1 Œ˘±fl¡¸fl¡˘Àfl¡± ’¸˜ ’±Àµ±˘Ú1 ø¬ı¬ÛÀé¬ øÔ˚˛ ø√˚˛±1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈Àõ∂1̱À˝√√ Œ˚±·±À˘º Œfl¡ª˘ ¸—‡…±˘‚≈ ¤À˘fl¡±ÀÓ¬ Ú˝√√˚˛ ά◊M√1 ’¸˜1 ø¬ıøˆ¬iß Í¬±˝◊√Ó¬ ¬ıÀάˇ±ˆ¬±¯∏œ Œ˘±Àfl¡ ’¸˜œ˚˛±ˆ¬±¯∏œ ·±“› ;˘±˝◊√ ø√˚˛±1 ‚Ȭڱ ‚øȬøÂ√˘º ’¸˜œ˚˛±ˆ¬±¯∏œ¸fl¡˘1 ø¬ı1n∏ÀX ¬ıÀάˇ±ˆ¬±¯∏œ¸fl¡˘1 ˜ÚÓ¬ ø¬ıÀ¡Z¯∏1 ˆ¬±¬ı Ê√·±˝◊√ ŒÓ¬±˘± ∆˝√√øÂ√˘º ’±øÊ√ Ó¬±1 Ù¬˘ ’±È¬±√√À˚˛ ˆ¬≈ø·¬ı ˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º Ó‘¬Ó¬œ˚˛ÀÓ¬ ›‰¬1-‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± ’±È¬±˝◊√Àfl¡Î¬◊‡Ú 1±Ê√…˝◊√ ’¸˜1 ¸œ˜± ŒÍ¬ø˘ Œ¸±˜±˝◊√ ’˝√√±1 ø¬ı¯∏À˚˛› ø¬ıøˆ¬iß ¸˜˚˛Ó¬ ø¬ıøˆ¬ißÊ√ÀÚ ø˘ø‡ ’±ø˝√√ÀÂ√, ˜À˚˛± ø˘ø‡ ’±ø˝√√ÀÂ√±º øfl¡c ’±øÊ√Àfl¡±¬ÛøÓ¬ ’¸˜ ‰¬1fl¡±À1 ‘√ϬˇÓ¬±À1 Œfl¡±ÀÚ± ¬Û√Àé¬¬Û Œ˘±ª± Œ√‡± Ú±˝◊√º ’±È¬±˝◊√Àfl¡Î¬◊‡Ú 1±Ê√…1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ú±·±À˘ÀG ’¸˜1 õ∂±˚˛ ’±˙œ ˝√±√Ê√±1 Œ˝√√"√1 ˜±øȬ Œ¬ı√‡˘ fl¡ø1 ‚1-≈√ª±1 ¸±øÊ√ÀÂ√, ÚÓ≈¬Ú ˜˝√√fl≈¡˜± ¬Û±øÓ¬ÀÂ√, ’±ø˘¬ı±È¬ ¬ı±øgÀÂ√, Ó¬±Ó¬ Ôfl¡± ˜±Ú≈˝√1¬Û1± fl¡1 ’±√±˚˛ fl¡ø1ÀÂ√, ¸œ˜±ôL ’=˘1 ’¸˜1 ˜±Ú≈˝√fl¡ Œ‡ø√ ¬Ûͬ±˝◊√ÀÂ√, Œfl¡fœ˚˛ ¸—1øé¬Ó¬ ’±1鬜 ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ ”√1Ó¬ ∆1 ‰¬±˝◊√ ’±ÀÂ√º ’¸˜ ¬Û≈ø˘‰¬ ’±· ¬ı±øϬˇ Ú±˚±˚˛º ˝◊√˚˛±1 Œ·±¬ÛÚ 1˝√√¸… øfl¡∑ ’±øÊ√1¬Û1± ≈√¬ıÂ√11 ’±·ÀÓ¬ ˜˝◊√ ø˘ø‡øÂ√À˘± Œ˚ ¤Ú ¤Â√ ø‰¬ ¤Ú1 ëÚ±·±ø˘˜í1 √±¬ıœ Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛±Õfl¡ ˜±øÚ ÚÕ˘ ’±›¬Ûfl¡œ˚˛±Õfl¡ ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11¡Z±1± ’¸˜1 ˜±øȬ √‡˘1 ¬ı±À¬ı ˝◊√—ø·Ó¬ ø√ ŒÔ±ª± ’±ÀÂ√ ŒÚøfl¡ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 :±Ó¬¸±À1˝◊√∑ ¤ÀÚ ˝◊√—ø·Ó¬ ø√˚±˛ 1 ¬ı±À¬ı ’¸˜ ‰¬1fl¡±À1 Ú·± ø¬ıÀ^±˝√√œÀfl¡ Ú˝√√˚,˛ Ú·± ’±1鬜Àfl¡± ’±¢∂±¸Ó¬ ˆ¬”ø˜fl¡± Œ˘±ª±1 Œé¬SÓ¬ õ∂øÓ¬À1±Ò fl¡ø1¬ıÕ˘ ˚±¬ıÕ˘ ø√˚±˛ Ú±˝◊√ ŒÚøfl¡∑ ˚ø√ ¤À˚˛ ˝√√˚˛ ˝◊√ ¤È¬± ˆ¬˚˛—fl¡1 ¯∏άˇ˚La ˝√√í¬ı ’±1n∏ ’¸˜ ‰¬1fl¡±1 ¤ÀÚ ’¬Û1±Ò1 ¬ı±À¬ı Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 ’±√±˘Ó¬Ó¬ ¸√±˚˛ øÔ˚˛ ø√¬ı ˘±ø·¬ıº ’ªÀ˙… ’¸˜1 Ê√Ú¸±Ò±1ÌÕ˘ ’¸˜ ‰¬1fl¡±À1 Œ¬ı±Òfl¡À1± Œfl¡À1¬Û Úfl¡À1/ Œ˜‚±˘À˚˛ ’¸˜1 ˜±ÚÚœ˚˛ ˜≈‡… ˜Laœ1 ‰¬1fl¡±1œ ¬ı±¸ˆ¬ªÚ Ôfl¡± fl¡˝◊√Ú±Ò1± ¬Û±˝√√±1‡ÀÚ± √±¬ıœ fl¡ø1 ’±ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ¶§±ÒœÚÓ¬±1 øÓ¬øÚ fl≈¡ø1 ¬Û“±‰¬ ¬ıÂ√1 ¬Û±1 ∆˝√√ Œ˚±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± Œ˜‚±˘˚˛ ¸œ˜±ôL1 ’¸˜1 Œfl¡±ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ± ·“±ª1 ˜±Ú≈˝√fl¡ ¸±˜±Ú… ¸≈À˚±·-¸≈ø¬ıÒ± ø√˚˛±1 õ∂øÓ¬› ‰¬fl≈¡ øÚø√˚˛±1 Ù¬˘Ó¬ ŒÓ¬ÀÚ ·±“ª1 ˜±Ú≈˝√ Œ˜‚±˘˚˛Ó¬ ‰¬±ø˜˘ ˝√√í¬ıÕ˘ ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’1n∏̱‰¬À˘ ά◊M√1 ¬Û±À1 fl¡ø1 ’˝√√± Œ¬ı√‡˘ õ∂øÓ¬À1±Ò fl¡ø1¬ıÕ˘› ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ¸±˜±Ú…Ó¬˜ ˚P› Ú±˝◊√º ’±Úøfl¡ ø¬ı˝√√±˘œ ¬Û˚«ôL ’1n∏̱‰¬˘ ’±· ¬ı±øϬˇ ’±ø˝√√ÀÂ√º ‰¬1fl¡±À1 ’Ê√¶⁄ ’“±‰¬øÚ1 fl¡Ô± Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√º øfl¡c 1±Ê√…‡Ú1 ¸œ˜± ˚ø√ ¸≈1鬱 fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1 ’“±‰¬øÚ1 1+¬Û±˚˛Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı fl¡íÓ¬, fl¡±1 ¬ı±À¬ı∑ ’±ÚÀȬ± ’±¢∂±¸Ú ˝√√í˘ ¬ıËp¡¬Û≈S1º 1950 ‰¬Ú1 ø¬ÛÂ√1¬Û1± ¬ıËp¡¬Û≈S1 Ó¬ø˘ S꘱» ›¬Û1Õ˘ ά◊øͬ ’˝√√±1 Ù¬˘Ó¬ ¬ı±Ú¬Û±Úœ ’±1n∏ ‡˝√√Úœ˚˛±˝◊√ S꘱» ø˚ ˆ¬˚˛—fl¡1 1+¬Û ∆˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ Ó¬±fl¡ õ∂øÓ¬À1±Ò fl¡1±1 Œfl¡±ÀÚ± õ∂fl¡±11 ø‰¬ôL±-ˆ¬±¬ıÚ± fl¡1±1 ¬Ûø1‰¬˚˛ Ù≈¬øȬ ά◊ͬ± Ú±˝◊√º ¬ı1— ¤Àfl¡È¬± ŒÏ¬ÃÀÓ¬ ά◊øȬ Œ˚±ª±Õfl¡ ˜Ô±Î¬◊ø1 ¬ı±øg ˝√√±Ê√±1-ø¬ıÊ√±1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ˜Ô±Î¬◊ø11 ˘·ÀÓ¬ ά◊È≈¬ª±˝◊√ ø√˚˛±1 fl¡±˜Àfl¡ ‰¬1fl¡±À1 fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ˜˝◊√ 1988 ‰¬Ú1¬Û1± ø¬ıøˆ¬iß ¸˜˚˛Ó¬ ∆fl¡ ’±ø˝√√ÀÂ√± Œ˚ ’±À˜ø1fl¡±Ó¬ ø˜ø‰¬ø‰¬ø¬Û Œ˚ÀÚˆ¬±Àª øÚ˚˛LaÌ fl¡ø1À˘ Œ¸˝◊√ ¬ÛXøÓ¬À˚˛˝◊√ ˝√√í˘ ¬ıËp¡¬Û≈S øÚ˚˛LaÌ1 ¬ı±À¬ı ¸yªÓ¬– ά◊M√˜ ¬ÛXøÓ¬º Œ˚øÓ¬˚˛±Õ˘Àfl¡ ¬ıËp¡¬Û≈S1 ≈√À˚˛±¬Û±11¬Û1± ¬Û±Úœ1 ˜±Ê√Ó¬ øfl¡Â≈√ √”1Õ˘Àfl¡ ’“±Ó¬À1 ’“±Ó¬À1 ø˙˘1 ¶Û±1 ¬ı±øg ˜”˘ Œ¸“±Ó¬ÀȬ± Œfl¡fœˆ¬”Ó¬ fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ı, ŒÓ¬øÓ¬˚˛±Õ˘Àfl¡ ¬ıËp¡¬Û≈S øÚ˚˛øLaÓ¬ Ú˝√√í¬ıº ˜”˘ Œ¸“±Ó¬ÀȬ± Œfl¡fœˆ¬”Ó¬ ˝√√íÀ˘ Œ¸˝◊√ Œ¸“±ÀÓ¬˝◊√ ëŒEøÊ√—í fl¡ø1 ¬ı±ø˘ ’±1n∏ ¬Û˘¸ øÚ Ô±øfl¡¬ıº ¤ÀÚ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1À˘ øfl¡Â≈√ ¬ıÂ√11 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ıËp¡¬Û≈S1 ¬ı≈fl≈¡Ó¬ ≈√À˚˛±Ù¬±À˘ø√ ˘±‡ ˘±‡ Œ˝√√"√1 ˜±øȬ ›˘±¬ıº øfl¡c Œ¸˝◊√ ”√1‘√ø©Ü ’±˜±1 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡¸fl¡˘1 ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ø¬ıù´±¸ fl¡À1 Œfl¡ÀÚÕfl¡∑ ’¸˜1 ˜±ÚÚœ˚˛ ˜≈‡… ˜Laœ ’±À˜ø1fl¡±Õ˘ ∆· Ô±Àfl¡º ŒÓ¬À‡ÀÓ¬ ø˜ø‰¬ø‰¬ø¬Û øÚ˚˛LaÌ1 ¬ÛXøÓ¬ ’±1n∏ ’“±‰¬øÚ ‰¬±˝◊√ ’˝√√±1 ¬ı±À¬ı ¸±˜±Ú… ¸˜˚˛ ά◊ø˘˚˛±¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıÀÚ∑ ‰¬Ó≈¬Ô«ÀÓ¬, ¬ıÓ«¬˜±Ú1 Œfl¡ø¬ıÀÚȬ1 ¤Ê√Ú ¸√¸… ά0 ø˝√√˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«±1 ’ÀÚfl¡ Œ√±¯∏ Ô±øfl¡¬ı ¬Û±À1º øfl¡c ŒÓ¬›“1 fl¡±˜ fl¡1±1 √é¬Ó¬± Ú≈˝◊√ fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1º ¬ı˚˛¸Ó¬ fl¡øÚᬠ¸˝√√fl¡˜«œ·1±fl¡œfl¡ ŒSê±Ò ’±1n∏ ’ª:±À1 ŒÍ¬ø˘ øÚø√ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡1 ˜ÀÚ±ˆ¬±À¬ıÀ1 ˙±¸Ú fl¡ø1 ŒÓ¬›“1 √é¬Ó¬±ø‡øÚ fl¡±˜Ó¬ ˘·±¬ı ŒÚ±ª±1±1 øfl¡¬ı± fl¡±1Ì ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ˆ¬±ø¬ı¬ıÕ˘ Ȭ±Úº ø˚ 1±Ê√ÚœøÓ¬:˝◊√ ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ Œ√˙‡Ú1 õ∂øÓ¬ ’±1n∏ ˜±Ú≈˝√1 õ∂øÓ¬ ’±ôLø1fl¡ˆ¬±Àª √±˚˛¬ıX ∆˝√√ ’±1n∏ ˆ¬±˘ ¬Û±˝◊√ fl¡±˜ fl¡À1 ŒÓ¬ÀÚ 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡1 ¬ı±À¬ı ¤ÀÚ ¬ı±√-ø¬ı¸•§±√À¬ı±1 øÚÀ‰¬˝◊√ ¸1n∏ fl¡Ô± Œ˝√√±ª± ά◊ø‰¬Ó¬º ’¸˜1 ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛ øÚÀÊ√˝◊√ ë’¸˜ ’±À¢ü˚˛ø·ø11 ›¬Û1Ó¬ Ôfl¡±í ¬ı≈ø˘ ∆fl¡ÀÂ√º ’±À¢ü˚˛ø·ø11 Ê≈√˝◊√ Ú≈˜±¬ıÕ˘ Òœ1, ø¶ö1, ˙±ôLø‰¬ÀM√√ ά◊¬Û±˚˛ ά◊ø˘›ª±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ õ∂øÓ¬ÀȬ± ˜≈˝√”Ó«¬ÀÓ¬ ‡·«˝√ô¶ ∆˝√√ Ô±øfl¡À˘ ά◊¬Û±˚˛ ŒÚ±˘±˚˛, ¬ı1— Ê≈√˝◊√ ¬ı±øϬˇ¬ıº ’¸˜1 ¸fl¡À˘± ˜±Ú≈ À ˝√ √ ¸±˜±Ú…Ó¬˜ˆ¬±Àª Ê≈ √ ˝ ◊ √ ;ø˘ Ôfl¡±ÀȬ±› ˜Ú1 øˆ¬Ó¬11¬Û1± øÚø¬ı‰¬±À1º Œ¸˝◊ √ ’ª¶ö ± ¸‘ ø ©Ü fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸fl¡À˘± ¬ı±√ - ø¬ı¸•§ ± √ ’“ ± Ó¬1±˝◊ √ , ‡—-1±·-ø¬ı¯∏ ’“ ± Ó¬1±˝◊ √ fl¡±˜ fl¡1±ÀȬ±Àª˝◊ √ ¸˜˚˛ 1 ’±˝3 √ ± Úº õ∂±‰¬œ11 Œ˘‡± ¬ÛøϬˇ ¬ ı ¬Û±ø1À˘ ˆ¬±˘º

¤È¬±˝◊√ ‡¬ı1 ‰¬‰«¬± ∆˝√√ÀÂ√, ¬Û±øfl¡ô¶±ÚÓ¬ ˘±ÀάÚfl¡ ¬ıøÒ¬ıÕ˘ Œ˚±ª± ’±À˜ø1fl¡± ø¬ıÀ˙¯∏ ŒÚÃ-Œ¸Ú±1 Â√œ˘ fl¡˜±ÀG± ¬ı±ø˝√√Úœ1 Œfl¡±ÀÚ± Œ˘±Àfl¡˝◊√ ¸fl¡À˘± Ó¬Ô… Ù¬±ø√˘ fl¡ø1ÀÂ√º ’±À˜ø1fl¡±1 ‰¬1fl¡±À1 ¸Ó¬fl«¡ fl¡ø1 ø√ÀÂ√, ¤˝◊√ ’øˆ¬˚±ÚÓ¬ ˆ¬±· Œ˘±ª± Œfl¡±ÀÚ± ø¬ı¯∏˚˛± ¬ı± fl¡˜±ÀG±Àª ’øˆ¬˚±Ú1 Œ·±¬ÛÚ Ó¬Ô… ¸√1œ fl¡ø1À˘ ŒÓ¬›“1 ø¬ı1n∏ÀX ’±˝◊√ Úœ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√√Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº øfl¡c ’±À˜ø1fl¡±1 ¸—¬ı± ˜±Ò…À˜ √±¬ıœ fl¡ø1ÀÂ√ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ø‰¬Ú±Mê√ fl¡ø1ÀÂ√ ¤˝◊√ ŒÚÃÀ¸Ú±Ê√Úfl¡º ˝◊√ ˚˛±Ó¬Õfl¡ ’±· ¬ı±øϬˇ ∆· ’±˘ fl¡±˚˛√±˝◊√ ¢∂Lö‡Ú1 Œ˘‡fl¡ ¸µˆ¬«Ó¬ øÚÊ√± Œª¬ıÂ√±˝◊√ ȬӬ ¤Ê√Ú ˜±øfl«¡Ú ŒÚà Œ¸Ú±1 Â√œ˘ fl¡˜±ÀG±1 Â√ø¬ı õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ø√ ø˘ø‡ÀÂ√ñ 뤽◊√ fl≈¡fl≈¡1ÀȬ±Àª Â√ø˝√√√ Œù´˝◊√ ‡ ›Â√˜± ø¬ıÚ ˘±ÀάÚfl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡ø1øÂ√˘ºí ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ ¢∂Lö‡ÚÓ¬ Œ˘‡fl¡1 Ú±˜ ˜±fl«¡ ›ÀªÚ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ ’±ÀÂ√º

’±øÊ√ ’±Ê√ ˜ ˘1 ¬Û“ ± ‰¬È¬±Õfl¡ ŒÙ¬‰¬¬ı≈ fl ¡ ¤fl¡±Î¬◊ ∞ I◊ ¬ıg fl¡ø1 ø√ ˚ ˛ ± 1 ø¬ÛÂ√ À Ó¬ 1±Ê√ … Ê≈ √ ø 1 Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ ø ©Ü ∆˝√ √ À Â√ º ά◊ À ~‡…, Â√ í ø‰¬À˚˛ ˘ ŒÚȬªøfl« ¡ — Â√ ± ˝◊ √ È ¬1 Ê√ ø 1˚˛ À Ó¬ ¬ıø˝√ √ – 1±©Ü ™ 1 Œ‰¬±1±—À‰¬±ª± ’±1n∏ ’¬Û˙øMê√ À ˚˛ Œ√ ˙ 1 ˙±øôL ø¬ıø‚Æ Ó ¬ fl¡1± ¬ı≈ ø ˘ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±À1 fl¡1± ’øˆ¬À˚±·1 øˆ¬øM√ Ó ¬√ ’Ú≈ ¸ g±Ú ‰¬˘±˝◊ √ ˆ¬±À˘¸—‡…fl¡ ŒÙ¬‰¬¬ı≈ fl ¡ ’±1n∏ È≈ ¬ ˝◊ √ È ¬±1 ¤fl¡±Î¬◊ ∞ I◊ ¬ıg fl¡1±1 ¸˜˚˛ À Ó¬ ¸±—¸√ ¬ı√ 1 n∏ ø VÚ ’±Ê√ ˜ ˘1 ¤fl¡±Î¬◊ ∞ I◊ Ó ¬ ø¬ıÓ¬øfl« ¡ Ó¬ ˜ôL¬ı… fl¡1±1 Ó¬Ô… Œ¬Û±˝√ √ 1 Õ˘ ’±À˝√ √ º Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±À1 ¤˝◊ √ Ó¬Ô… ˘±ˆ¬ fl¡1±1 ˘À· ˘À· ŒÙ¬‰¬¬ı≈ fl ¡ fl¡Ó‘ ¬ « ¬ Ûé¬fl¡ ¤˝◊ √ ø¬ı¯∏ À ˚˛ ’ª·Ó¬ fl¡À1 ’±1n∏ ŒÙ¬‰¬¬ı≈ fl ¡ fl¡Ó‘ ¬ « ¬ Û鬽◊ √ Ó¬±»é¬øÌfl¡ˆ¬±Àª ¬ı…ª¶ö ± ¢∂˝√ √ Ì fl¡À1º Ê√ ± øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ¸±—¸√ Ê √ Ú 1 ¬Û“ ± ‰¬È¬±Õfl¡ ŒÙ¬‰¬¬ı≈ fl ¡ ¤fl¡±Î¬◊ ∞ I◊ Ó ¬ ø¬ı øȬ ¤ øά1 ¸—‚¯∏ « fl ¡ Œfl¡f fl¡ø1 ά◊ ‰ ¬È¬øÚ˜” ˘ fl¡ ˜ôL¬ı… fl¡ø1øÂ√ ˘ º ˝◊ √ Ù ¬±À˘ ¸±—¸√ Ê √ Ú 1 Ú±˜Ó¬ Ôfl¡± ¤fl¡±Î¬◊ ∞ I◊ ¬Û“ ± ‰¬È¬± ¬ı√ 1 n∏ ø VÚ ’±Ê√ ˜ ˘1 Ú˝√ √ ˚ ˛ ¬ı≈ ø ˘ √ ± ¬ıœ fl¡ø1ÀÂ√ ¤ ’±˝◊ √ ˝◊ √ Î ¬◊ øά ¤Ù¬ √ ˘ 1 ø¬ı¯∏ ˚ ˛ ¬ ı¬ıœ˚˛ ± ¸fl¡À˘º øfl¡c ¤fl¡±Î¬◊ ∞ I◊ ¸ ˜” ˝ √ 1 ¸•Ûfl« ¡ Ó¬ ¤˝◊ √ ¬Û˚« ô L 1˝√ √ ¸ …Ê√ Ú fl¡ˆ¬±Àª øÚ˜±Ó¬ ∆˝√ √ ’±ÀÂ√ ¸±—¸√ ¬ı√ 1 n∏ ø VÚ ’±Ê√ ˜ ˘º ø¬ı øȬ ¤ øά1 ¸—‚¯∏ « fl ¡ ∆˘ ¸˜¢∂ Œ√ ˙ ÀÓ¬ ¸±•x√ ± ø˚˛ fl ¡Ó¬±1 ¬ıœÊ√ ø¸“ ‰ ¬± ¬ı≈ ø ˘ ’øˆ¬À˚±· Ó≈ ¬ ø˘ ø¬ıøˆ¬iß √ ˘ -¸—·Í¬ÀÚ ’±Ê√ ˜ ˘1 Œ¢∂5±11 √ ± ¬ıœ Ê√ À Ú±ª±1 ¸˜˚˛ À Ó¬ ¸±—¸√ Ê √ Ú 1 ¬Û“ ± ‰¬È¬±Õfl¡ ŒÙ¬‰¬¬ı≈ fl ¡ ¤fl¡±Î¬◊ ∞ I◊ ¬ıg fl¡ø1 ø√ ˚ ˛ ± 1 ‚Ȭڱ˝◊ √ ø¬ıÀ˙¯∏ Ó¬±»¬Û˚« ¬ı˝√ √ Ú fl¡ø1ÀÂ√ º

1±Ê√…1 ‰¬±ø1 ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡Õ˘ ¸±ø˝√√Ó¬… ’fl¡±Àά˜œ

Œ¸±Ì Ù≈¬˘1 Ȭ±¬ıÓ¬, ÒÚ ¬Û≈Ó¬˘±1 Œ1ÃÌfl¡ ’±˘œ ˝√√±Ê√ø1fl¡±1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ‡G ά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛±Ê√Ú1 ’A±ø˘fl¡±ÀȬ±Ó¬ õ∂±˚˛ ¸±Ó¬ ‚∞I◊± ¸˜˚˛ Ó¬±˘±‰¬œ ‰¬˘±˚˛ √˘ÀȬ±Àªº ø¬ı¯∏˚˛±Ê√Ú1 ¬ı±¸·‘˝√1 ‰≈¬Àfl¡-Œfl¡±ÀÌ Ó¬iß Ó¬ißÕfl¡ Ó¬±˘±‰¬œ ‰¬˘±˝◊√ ’øˆ¬˚±Úfl¡±1œ √˘ÀȬ±Àª Ú·√ ¸±Ó¬ ˘±‡ Ȭfl¡±1 ά◊¬Ûø1 ¬ıU ¬Ûø1˜±Ì1 Œ¸±Ì1 ·˝√√Ú± ά◊X±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 ø¬ı¯∏˚˛±Ê√Ú1 ‚11¬Û1± ‰¬±ø1‡ÚÕfl¡ ¬ı±—˘±À√˙œ Ȭ±fl¡± ’±1n∏ ≈√‡Ú ˜±øfl«¡Ú ά˘±À1± ά◊X±1 ˝√√˚˛º ¸˜±ôL1±˘ˆ¬±Àª øfl¡Â≈√ ’±¬ÛøM√√Ê√Úfl¡ ÚøÔ-¬ÛS ά◊X±1 fl¡1±1 fl¡Ô±› ¸√1œ fl¡ø1ÀÂ√ ’øˆ¬˚±Úfl¡±1œ √˘ÀȬ±Àªº ˜Ú fl¡ø1¬ı ˘·œ˚˛± Œ˚ ‡G ά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛±Ê√Ú1 ¬ı±¸·‘˝√Ó¬ Œ√˙œ-ø¬ıÀ√˙œ Ȭfl¡± ’±1n∏ Œ¸±Ì1 ·˝√√Ú±¸˜”˝√ Ù≈¬˘1 Ȭ±¬ı, ¬Û≈Ó¬˘±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬, ø¬ıÂ√Ú±1 Ó¬˘Ó¬ ά◊X±1 ˝√√˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ Ú±À˜-Œ¬ıÚ±À˜ ’Ê√¶⁄ ¸•ÛøM√√ Ôfl¡± ¤˝◊√Ê√Ú ‡G ά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX √œ‚«ø√Ú1¬Û1± ≈√Úœ«øÓ¬1 ’øˆ¬À˚±· ά◊O±¬ÛÚ ∆˝√√ ’±ø˝√√øÂ√˘º 2005-08 ‰¬ÚÓ¬ ˜– ·Ê√Ú±¬Û≈1 ’±ø√À˘ Ú˘¬ı±1œ øÊ√˘±1 ¬ı1ÀéSœ ά◊iß˚˛Ú ‡GÓ¬ ‡G ά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛±1+À¬Û fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√ fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß ‰¬1fl¡±1œ ’±“‰¬øÚÓ¬ ’øÚ˚˛˜ Œ˝√√±ª±1 ’øˆ¬À˚±· ά◊øͬøÂ√˘º ¬ı1ÀéSœÓ¬ fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√ fl¡ø1 Ô±Àfl“¡±ÀÓ¬˝◊√ ¤˝◊√Ê√Ú ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ ¬ÛøÓ¬Ó¬ ˜±øȬ ά◊iß˚˛Ú õ∂fl¡ä, ˝◊√øµ1± ’±ª±¸ Œ˚±Ê√Ú±Àfl¡ Òø1 ’±Ú ’±Ú ’“±‰¬øÚ1 ’ÒœÚÓ¬ ’±¬ıø∞I◊Ó¬ ÒÚ ˝◊√Ù¬±˘-ø¸Ù¬±˘ fl¡1± ¬ı≈ø˘ 1±˝◊√ÀÊ√ ’øˆ¬À˚±· fl¡ø1øÂ√˘º Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ ‡G ά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛±Ê√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ’±1n∏ ≈√Úœ«øÓ¬-’øÚ˚˛˜ ¸•Ûfl«¡Ó¬ ’ÀÚfl¡ ¬ı±Ó¬ø1› õ∂fl¡±˙ ∆˝√√øÂ√˘º ¬ı1ÀéSœ1¬Û1± ˜– ’±ø√˘ ˘±˝√√1œ‚±È¬ ά◊iß˚˛Ú ‡GÕ˘ ¬ı√ø˘ ˝√√˚˛ ’±1n∏ Ó¬±ÀÓ¬± ’Ú≈1+¬Û Ò1ÀÌ ’øÚ˚˛˜ ¸—‚øȬӬ fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±· ά◊O±¬ÛÚ ˝√√˚˛º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ˜±˚˛— ά◊iß˚˛Ú ‡GÕ˘ ¬ı√ø˘ ∆˝√√ ’±À˝√√ ø¬ı¯∏˚˛±Ê√ÀÚº ’±øÊ√ ’øˆ¬˚±Ú1 ¸˜˚˛Ó¬ ø¬ı¯∏˚˛±Ê√Ú ¬ı±¸·‘˝√ÀÓ¬ ’±øÂ√˘ ˚ø√› ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜1¬Û1± ¸•Û”Ì« ’±“Ó¬1Ó¬ Ô±Àfl¡º

˜≈‡… ˜Laœfl¡ ¸±é¬±» ’±1 ’À˙±fl¡1

fl¡Ì«±È¬fl¡ ‰¬1fl¡±À1 1±Ê√…‡ÚÕ˘ ‚”ø1 ’˝√√± ¸fl¡À˘±Àfl¡ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ øÚ1±¬ÛM√√± ’±1n∏ ¸˝√√±˚˛-¸˝√√À˚±ø·Ó¬± ’±· ¬ıϬˇ±¬ıº Ó¬≈√¬Ûø1 fl¡Ì«±È¬fl¡1¬Û1± &ø‰¬ ’˝√√± ø¬ıøˆ¬iß õ∂øӬᬱÚ1 fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡˘fl¡ ¬Û≈Ú1 ‰¬±fl¡ø1Ó¬ Œ˚±·√±Ú øÚø(Ó¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸—øù≠©Ü õ∂øӬᬱڸ˜”˝√ fl¡ øÚÀ«√˙ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘› ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛º ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ¤˝◊√ ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ fl¡Ì«±È¬fl¡ ‰¬1fl¡±À1 ’Ú≈¸g±Ú ‰¬˘±˝◊√ ’±ÀÂ√ ’±1n∏ ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1 õ∂‰¬±À1À1 ’±Ó¬—fl¡ ø¬ı˚˛À¬Û±ª± fl¡±˚«1 ∆¸ÀÓ¬ Ê√øάˇÓ¬ ‰¬±ø1Ê√Úfl¡ ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… Œ¢∂5±1 fl¡ø1ÀÂ√º ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ’¸˜1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ ¸•Ûfl«¡Ó¬ ŒÓ¬›“ ¬ı±ø˝√√1Ó¬ ø˚ qøÚÀÂ√ Ó¬±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ 1±Ê√…‡ÚÕ˘ ’±ø˝√√ ŒÓ¬›“ ˙±øôL¬Û”Ì« ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ õ∂Ó¬…é¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˜≈‡… ˜Laœ ·Õ·À˚˛ fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ·1±fl¡œfl¡ qÀˆ¬26√±˜”˘fl¡ ’øˆ¬˚±Ú ˝√√±Ó¬Ó¬ ∆˘ ¤ÀÚ ¸˜˚˛Ó¬ ’¸˜Õ˘ ’˝√√±1 ¬ı±À¬ı ÒÚ…¬ı±√ Ê√Ú±˚˛º ’±øÊ√1 ∆¬ıͬfl¡Ó¬ ¬ıÚ ’±1n∏ ¢∂±À˜±iß˚˛Ú ˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√ Ú, ˜≈‡… ¸ø‰¬¬ı Úª fl≈¡˜±1 √±¸, ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú Ê√˚˛ôL Ú±1±˚˛Ì Œ‰¬ÃÒ≈1œ, ˜≈‡… ˜Laœ1 ’±˚˛≈Mê√ ¸ø‰¬¬ı øÊ√¯≈û ¬ı1n∏ª±, fl¡Ì«±È¬fl¡1 ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ˘±˘1˜≈‡± ¬Û±‰≈¬ª± ’±ø√À˚˛ ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡À1º fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœfl¡ ŒÚÂ√í, ’±Â≈√1 ¸±é¬±» ’¸˜ w˜ÌÕ˘ ’˝√√± fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜Laœ ’±1 ’À˙±fl¡fl¡ ’±øÊ√ ά◊M√ 1-¬Û”¬ı«±=˘ Â√±S ¸—·Í¬Ú [ŒÚÂ√í] ’±1n∏ ¸À√à ’¸˜ Â√±S ¸Lö±1 ¤È¬± õ∂øÓ¬øÚøÒ √À˘ ¸±é¬±» fl¡ø1 fl¡Ì«±È¬fl¡Ó¬ ’¸˜ Ó¬Ô± ά◊M√ 1-¬Û”¬ı1 ’Ò…˚˛Ú1Ó¬ Â√±S-Â√±Sœ ’±1n∏ fl¡˜«1Ó¬ ¬ı…øMê√¸fl¡˘1 øÚ1±¬ÛM√√±1 ¬ı±À¬ı Ù¬˘õ∂¸” ¬Û√Àé¬¬Û ˘í¬ıÕ˘ ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º ¸±é¬±»fl¡±˘Ó¬ ŒÚÂ√í1 ’Ò…é¬ Ó¬Ô± ’±Â≈√1 ά◊¬ÛÀ√©Ü± ά0 ¸˜≈8˘ ˆ¬A±‰¬±˚«, ŒÚÂ√í1 ¸•Û±√fl¡õ∂Ò±Ú &˜Ê≈√˜ ˝√√±˝◊√ √À1 fl¡Ì«±È¬fl¡1¬Û1± ‚”ø1 ’˝√√± Â√±SÂ√±Sœ ’±1n∏ fl¡˜«1Ó¬ 1±˝◊√ Ê√fl¡ øÚ1±¬ÛM√√±1 ˜±ÀÊ√À1 ¬Û≈Ú1 ‚”1±˝◊√ øÚ¬ıÕ˘ ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 fl¡Ì«±È¬fl¡Ó¬ Â√±S-Â√±Sœ ’±1n∏ fl¡˜«1Ó¬ 1±˝◊√ Ê√ ’±ù´ô¶ ˝√√í¬ı ¬Û1±Õfl¡ øÚ1±¬ÛM√√± õ∂√±Ú1 ¬ı±À¬ı ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√√ÌÀ1± √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º ‚”ø1 ’˝√√± Â√±SÂ√±Sœ¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±1 ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˝◊√ ŒÚÂ√í1 õ∂øÓ¬øÚøÒ¬ı·«˝◊√ fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜LaœÊ√Úfl¡ fl¡˜«1Ó¬ ¬ı…øMê√¸fl¡À˘ ˚±ÀÓ¬ øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ √1˜˝√√±¸˝√√ ¬Û≈Ú1 fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 Ó¬±1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1¬ıÕ˘› ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º ά◊M√ 1-¬Û”¬ı«±=˘1 Â√±S-Â√±Sœ ’±1n∏ 1±˝◊√ Ê√1 ¸≈ø¬ıÒ±ÀÔ« ¤È¬± ¸≈fl¡œ˚˛± ÚíÀά˘ ¤ÀÊ√kœ ·Í¬Ú fl¡1±, ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œ ’±1n∏ Œ˜Ã˘¬ı±√œ ˙øMê√1 ›¬Û1Ó¬ fl¡Àͬ±1 ˙±øô¶ õ∂√±Ú1 √±¬ıœ fl¡À1 ¸—·Í¬Ú ≈√Ȭ±1 ŒÚÓ‘¬Q˝◊√ º ’±À˘±‰¬Ú±1 ’ôLÓ¬ fl¡Ì«±È¬fl¡1 ά◊¬Û-˜≈‡… ˜LaœÊ√ÀÚ ’±ù´±¸ ø√ fl¡˚˛, ’¸˜ Ó¬Ô± ά◊M√ 1-¬Û”¬ı1 Â√±S-Â√±Sœ ’±1n∏ fl¡˜«1Ó¬ Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ fl¡Ì«±È¬fl¡Ó¬ ¸•Û”Ì« øÚ1±¬ÛM√√± ø√˚˛± ˝√√í¬ıº ¤˝◊√ ÀéSÓ¬ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡¸fl¡À˘ ˆ¬˚˛ fl¡1±1 Œfl¡±ÀÚ± fl¡±1Ì Ú±˝◊√ º Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬ øÚ˚˛˜œ˚˛±fl¡1Ì, ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ fl¡˜«1Ó¬ Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ ø˚ ˜í¬ı±˝◊√À˘À1 ø¬ıÊ√Úœ ’øˆ¬˜≈À‡ ’±ø˝√√ Ô±Àfl¡“±ÀÓ¬ ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œ1 ’±Sê˜ÌÓ¬ øÚ1œ˝√√ õ∂øӬᬱÚÓ¬ fl¡±˜ fl¡ø1øÂ√˘ Œ¸˝◊√ õ∂øӬᬱÚÀÓ¬˝◊√ √1˜˝√±¸˝√ ¬Û”¬ı«1 √À1 ˜fl¡1˘ fl¡1± ˝√√í¬ıº ˘·ÀÓ¬ ŒÓ¬›“ ά◊M√ 1-¬Û”¬ı1 Œ˘±fl¡Àfl¡˝◊√Ê√ÀÚ fl¡1n∏Ì ˜‘Ó≈¬…fl¡ ¸±¬ıøȬ ˘˚˛º øÚ˝√√Ó¬ Œ˘±fl¡Àfl¡˝◊√Ê√Ú ∆˝√√ÀÂ√ñ ¬ı±À¬ı ¤È¬± ¸≈fl¡œ˚˛± ÚíÀά˘ ¤ÀÊ√kœ ·Í¬ÚÓ¬ ’±¢∂˝√√œ ¬ı≈ø˘› ˜Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º 1±¸¬Û±1±1 Ú≈1Ê√±˜±˘ ˜G˘ [30], ’±˜&ø11 ˜Ú‰≈¬1 ’±˘œ ˜G˘ [18], 1±¸¬Û±1±1 Ê√ø˝√√1n∏øVÚ ˜G˘ [20], ŒÂ√Àfl¡µ1 Œù´‡ [24], 1øÓ¬fl¡ Œù´‡ [28] ’±1n∏ ¸1Àˆ¬±·1 Ê√±˜±√1¬ı±1œ1 ’±Ù¬±Ê≈√˘ ˜G˘ [19]º ≈√¬ı‘M« √1 √˘ÀȬ±Àª ¤˝◊√ Œ˘±fl¡Àfl¡˝◊√Ê√Úfl¡ ‡≈fl≈¡ø1, √±Ê√±Ó¬œ˚˛ Œ‰¬±fl¡± ’¶aÀ1 ˝√√±øÚ-‡“≈ø‰¬ ˝√√Ó¬…± fl¡ø1À˚˛˝◊√ ¶§±Ô« ø¸øX1 ¬ı±À¬ı Ê√Ú˜±Ú¸Ó¬ Œ˝√√˚˛ õ∂øÓ¬¬Ûiß fl¡1± ¤ÀÚ ˜ôL¬ı…1 ø¬ı1n∏ÀX õ∂À˚˛±Ê√Ú¸±À¬ÛÀé¬ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬¬ı±À√± ·øϬˇ ‚Ȭڱ¶ö˘œ1¬Û1± ¬Û˘±˚˛Ú fl¡À1º ˝◊√ø¬ÛÀÚ ’±Sê˜Ì1 ¤˝◊√ ‚ȬڱӬ ’±Ú ≈√Ê√Ú Œ˘±fl¡ ŒÓ¬±˘± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ ÀÚ Œ‚±¯∏̱ fl¡À1º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ fl¡±øÊ√1„√√±1 ëfl¡íÀȬ±À1± ¸±˜…fl¡ :±Ú ÚÔfl¡± ø¬ıÀÊ√ø¬Û ¸g±Ú˝√√œÚ ∆˝√√ Ôfl¡± ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º ‚ȬڱÀȬ± ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ŒÚÓ¬±Ê√Úfl¡ fl¡±øÊ√1„√√±Õ˘ ’±ø˝√√ Œfl¡±ÀÚ ø¬ıÀ√˙œfl¡ 1é¬Ì±À¬ıé¬Ì ø√ÀÂ√ õ∂˜±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ õ∂Ó¬…±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º ø¬ıÀÊ√ø¬Û øÊ√˘± ’±1鬜1 ά◊2‰¬¬Û√¶ö ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ Ó¬√ôL ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√ ŒÚÓ¬±Ê√Úfl¡ fl¡±øÊ√1„√√±1¬Û1± ø¬ıÀ√˙œ ά◊ø˘˚˛±˝◊√ ø√¬ıÕ˘ ¬ıÚ˜LaœÊ√ÀÚ ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ø¬ıÀ√˙œ ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ˚ø√› ¬ı±Ó¬ø1 ø˘‡±1 ¬Û1Õ˘Àfl¡ Œfl¡±ÀÚ± ¤Ê√Úfl¡ Œ¢∂5±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ Œ˝√√±ª± Ê√Ú±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ‰¬fÀ˙‡À1 ¸—øù≠©Ü fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬fl¡ Ó¬Ô…¸˝√√fl¡±À1 ¤˝◊√ ¸•ÛÀfl«¡ ’ª·Ó¬ Úfl¡ø1 ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±1 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡1Ì Ú±˝◊√º ˝◊√ø¬ÛÀÚ ’±øÊ√ ¸øg˚˛±1 ˆ¬±·Ó¬ ¸—‚øȬӬ ¤ÀÚ ‚Ȭڱ øÊ√˘±‡ÚÓ¬ ˚±ÀÓ¬ Ú Ú fl¡ø1 ø¬ıÀ√˙œfl¡ 1é¬Ì±À¬ıé¬Ì ø√˚˛±1 ¬Û‘á¬À¬Û±¯∏fl¡Ó¬±À˝√√ fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ø¬ı¬ı‘øÓ¬ÀȬ±Ó¬ ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ ÀÚ Î¬◊À~‡ fl¡À1º ˝◊√ Ù¬±À˘ ’=˘Õ˘ ¸•x¸±ø1Ó¬ ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±À1 Ó¬±1 ¬ı±À¬ı øÊ√˘± √G±ÒœÀ˙ ¸øg˚˛±1¬Û1± ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ˜≈‡¬ÛS ø˝√√‰¬±À¬Û ¤È¬± øÚά◊Ê√ Œ‰¬ÀÚÀ˘ ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ¬±Ê√Ú1 ’øÓ¬1ø?Ó¬ ’±1n∏ ¶Û˙«fl¡±Ó¬1 ø¬ı¬ı‘øÓ¬ ¸•x‰¬±1 fl¡1±1 ø¬ı1n∏ÀX› ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ Ú ’±√±˘Ó¬1 ¡Z±1¶ö ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ø¬ı¬ı‘øÓ¬ÀȬ±Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º 1±Ê√…‡ÚÓ¬ ¤fl¡ fl¡±˚«fl¡1œ Œ˝√√±ª±Õfl¡ ’øÚø«√©Üfl¡±˘Õ˘ ¸±g… ’±˝◊√Ú Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º Ê√øȬ˘ ¸øgé¬Ì1 ˜±ÀÊ√À1 ¸˜˚˛ ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ˜≈˝√ ”Ó«¬Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ŒÚÓ¬±¸fl¡˘1 ¤ÀÚ ¶Û˙«fl¡±Ó¬1 ˜ôL¬ı…1 Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬¬ı±√ fl¡1±1 ¸˜˚˛ ’±ø˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘› ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ ÀÚ ¸√1œ fl¡À1º ŒÓ¬›“ ¤ÀÚ ˜ôL¬ı…1 õ∂˜±Ì ø√¬ıÕ˘ Œ¸˝◊√ ø¬ıÀ˙¯∏ √Ù¬±¸˜”˝√ ¸—À˙±ÒÚ1 ¬ı±À¬ı ¬ı±1•§±1 √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ ’˝√√±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ¬± ‰¬fÀ˙‡11 õ∂øÓ¬ õ∂Ó¬…±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ ÀÚ ’øÓ¬˙œÀ‚Ë ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ¬± ø¬Û ‰¬fÀ˙‡11 ø¬ı1n∏ÀX ø˙鬱 ø¬ıˆ¬±À· &1n∏Q øÚø√˚˛±Ó¬ é≈¬t ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ¤˝◊√¸fl¡˘ ø˙é¬fl¡-ø˙é¬ø˚˛Sœº ’±√±˘Ó¬Ó¬ Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ø¬ı¬ı‘øÓ¬ÀȬ±Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ø˙鬱˜Laœ ά0 ø˝√√˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«±fl¡ ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ Œˆ¬k±1 ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙é¬fl¡ ¸Lö±˝◊√ Œfl¡¬ı±¬ı±À1± ’±À¬ı√Ú-øÚÀ¬ı√Ú fl¡ø1øÂ√˘ ˚ø√› ˜LaœÊ√Ú1¬Û1± Œfl¡±ÀÚ± ¸≈√M√1 Ú±¬Û±À˘ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· fl¡ø1ÀÂ√ ¸Lö±˝◊√º ˜±Úª ¸•Û√ ·Ï¬ˇ±Ó¬ ¬ıËÓ¬œ ¤˝◊√¸fl¡˘ ¸À√à ’¸˜ õ∂·øÓ¬˙œ˘ Ú±1œ ¸Lö±˝◊√ ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ ëÚ±1œ1 ›¬Û1Ó¬ ¬ıøÒ«Ó¬ ø˝√√—¸± ’±1n∏ ¸˜±Ê√1 √±ø˚˛Qí ˙œ¯∏«fl¡ ≈√ˆ¬«·œ˚˛± ø˙é¬fl¡-ø˙é¬ø˚˛Sœ1 Ê√œªÚ ’øÚ(˚˛Ó¬±Õ˘ ŒÍ¬ø˘ ø√˚˛± ø¬ıÀÒ˚˛fl¡‡Ú1 ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 1±Ê√…1 ˜ø˝√√˘± ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√ Œfl¡√√¬ı±È¬±› &1n∏Q¬Û”Ì« õ∂ô¶±ª ¢∂˝√Ì fl¡À1º ’?≈ ¬ı1fl¡È¬fl¡œ1 ø¬ı1n∏ÀX Œˆ¬k±1 ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙é¬fl¡ ¸Lö±˝◊√ ’˝√√± 27 ’±·©ÜÓ¬ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ ¤fl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ˜ø˝√√˘±1 ¸˜¸…± ¸•ÛÀfl«¡ ’±À˘±‰¬Ú±Ó¬ ’—˙ ∆˘ ’1+¬Û± ¬ı1n∏ª±˝◊√ fl¡˚˛ñ Ú±1œ1 ›¬Û1Ó¬ õ∂øÓ¬¬ı±√œ fl¡±˚«¸”‰¬œ 1+¬Û±˚˛Ì fl¡ø1¬ıº ø¬ıÀÒ˚˛fl¡‡Ú ¸—À˙±ÒÚ fl¡ø1 2006 ‰¬ÚÕ˘ √±ª± ø˝√√—¸± Œfl¡ª˘ Ú±1œ1 ¸˜¸…± Ú˝√√˚˛, ˝◊√ ¸˜¢∂ ¸˜±Ê√À1 ¸˜¸…± ’±1n∏ ˝◊√˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX ¸fl¡À˘± Œ˘±fl¡√ ›˘±˝◊√ ’˝√√± õ∂À˚˛±Ê√Úº ˙±¸Ú fl¡1±1 fl¡Ô± ˆ¬±ø¬ı¬ı Ú±˘±À·º 1±Ê√ÚœøÓ¬Àfl¡± ø¬ıfl¡±˙ fl¡ø1¬ı Ú±˘±À· Ú…±˚˛¬Û±ø˘fl¡±1 ∆¸ÀÓ¬ Ê√øάˇÓ¬ Œ˘±fl¡¸fl¡À˘ºí ø¬ıøÒ¸ijÓ¬ˆ¬±Àª ¶ö±ø¬ÛÓ¬ ’±1n∏ ¬Û˚«±˚˛SêÀ˜ √˙˜ Œ|Ìœ1 ¶§œfl‘¡øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡1± Œ˝√ ˝◊√ø¬ÛÀÚ ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ¬ıMê√± ø˝√√‰¬±À¬Û ’—˙ ∆˘ ŒÊ√…ᬠ¸±—¬ı±ø√fl¡ ˜≈fl≈¡˘ fl¡ø˘Ó¬±˝◊√ fl¡˚˛ñ Œ√˙Ó¬ Ú±1œ1 ¶§±Ô«Ó¬ ¬ıU ’±˝◊√Ú ’±1n∏ Œ√˙Ó¬ ¤øÓ¬˚˛± qª±ÀȬ± ¤fl¡ Œ˜Ãø˘fl¡ ’øÒfl¡±1º ˜˝◊√ fl¡±Àfl¡± ¸˜±À˘±‰¬Ú± fl¡1± Ú±˝◊√, Ê√œªÚ ’øÒfl¡±1 Œ˜Ãø˘fl¡ ’øÒfl¡±1º ˝√√±˝◊√¶≈®˘, ˝√√±˝◊√ ˜±^±Â√±¸˜”˝√fl¡ õ∂±À√ø˙fl¡œfl¡1Ì1 ’±›Ó¬±Õ˘ ’Ú±1 √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ ’“±‰¬øÚ ’±ÀÂ√ ˚ø√› Ó¬±1¬Û1± Ú±1œ¸fl¡˘ ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ ¸˜±Ê√1 ¬ıø=Ó¬-’ªÀ˝√√ø˘Ó¬ Ú±1œ¸fl¡˘fl¡ ’““±‰¬øÚÀ¬ı±À1 ‰≈¬¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√º øfl¡c Ó¬±1 ∆¸ÀÓ¬ qª±ÀȬ± Œ˜Ãø˘fl¡ ’øÒfl¡±1 ˝√√í˘º ’±ø˜ ’±‰¬˘ÀÓ¬ Œfl¡±Ú ø√À˙À1 ∆· ’±ÀÂ√±ºí 27 ’±·©ÜÓ¬ ¸Lö±˝◊√ ·ÀÌ˙&ø11¬Û1± fl¡±ø˝√√˘œ¬Û±1±ø¶öÓ¬ øά ø¬Û ’±˝◊√ Ò≈˜Ò±À˜À1 Ú±1œ ¸¬ı˘œfl¡1Ì ’“±‰¬øÚ1 õ∂‰¬±1 ‰¬À˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ˜≈ø©ÜÀ˜˚˛ Ú±1œ1 ¬ı±ø˝√√À1 ¬ı±fl¡œ ·ø1ᬸ—‡…fl¡ ¬ıø=Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ˆ¬±¯∏Ì õ∂¸—·Ó¬ ˜≈‡… Ú…±˚˛±Òœ˙·1±fl¡œÀ˚˛ ø¬ı‰¬±1fl¡¸fl¡˘fl¡ Œfl¡±ÀÚ± 1±˚˛ õ∂√±Ú fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ Œ¸˝◊√ 1±˚˛ fl¡±˚«fl¡1œ fl¡±˚«±˘˚˛Õ˘ õ∂øÓ¬¬ı±√œ ¸˜√˘ ά◊ø˘˚˛±¬ıº ’±øÊ√ ¤fl¡ ø¬ı¬ı‘øÓ¬1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ’—˙ ∆˘ øÚ˚«±Ó¬Úø¬ıÀ1±Òœ ‹fl¡…˜=1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ ¸≈ø˜S± ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√ Ú±1œ øÚ˚«±Ó¬Ú ¬ı‘øX1 fl¡±1ÀÌ ˜”˘Ó¬– Ú±1œ1 fl¡1±ÀȬ± fl¡±˚«¬Û±ø˘fl¡±1 ¬ı±À¬ı ¸yª ˝√√˚˛ ŒÚ Ú˝√√˚˛ Ó¬±fl¡ øÚÀÊ√˝◊√ ¤¬ı±1 ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ‰¬±¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ˚ø√ Œˆ¬k±1 ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙é¬fl¡ ¸Lö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Œ˝√√˘±˘Î¬◊øVÚ ’±1n∏ ¸•Û±√fl¡ fl¡Úfl¡ fl¡±˚«¬Û±ø˘fl¡±1 ŒÓ¬ÀÚ 1±˚˛ ¬Û±˘Ú fl¡1±1 ’ªfl¡±À˙ Ú±Ô±Àfl¡ ŒÓ¬ÀôL Ú…±˚˛¬Û±ø˘fl¡±˝◊√ øfl¡ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ø¬ı‰¬±1fl¡¸fl¡˘1 õ∂øÓ¬› fl¡ø˘Ó¬±˝◊√ ¤˝◊√ õ∂øÓ¬¬ı±√œ fl¡±˚«¸”‰¬œ1 fl¡Ô± ¸√1œ fl¡ø1ÀÂ√º Ó¬≈√¬Ûø1 Œ¸˝◊√ø√Ú± ¸≈1鬱1 ¬ı±À¬ı õ∂ªøÓ«¬Ó¬ ’±˝◊√Ú1 ø¬ı:±Ú¸ijÓ¬ õ∂À˚˛±· ŒÚ±À˝√√±ª± ’±1n∏ ˜ø˝√√˘±1 ˜±Ê√Ó¬ ¸Ê√±·Ó¬±1 ’ˆ¬±ª ¬ı≈ø˘ fl¡˚˛º õ∂ùü ά◊O±¬ÛÚ fl¡À1º Œ√˙1 ¸—ø¬ıÒ±ÀÚ Ú…±˚˛¬Û±ø˘fl¡±, ø¬ıÒ±Ú˜G˘ ’±1n∏ fl¡±˚«¬Û±ø˘fl¡±1 ¬ı±À¬ı øÚø«√©Ü ’øÒfl¡±1 ’±1n∏ ø˙é¬fl¡ ¸Lö±˝◊√ Œ|Ìœ¬ıÊ«√Ú fl¡±˚«¸”‰¬œ› 1+¬Û±˚˛Ì fl¡ø1¬ıº ø˙é¬fl¡ ¸Lö±ÀȬ±Àª ¶Û©Ü ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ Ú±1œ1 ¸≈1鬱1 ¬ı±À¬ı ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √Gø¬ıøÒ ’±˝◊√ Ú1 ¬ıU Ò±1± ’±ÀÂ√ ˚ø√› ¤˝◊√ À¬ı±11 ¸Ù¬˘ õ∂À˚˛±· fl¡±˚ «ÀéS¬ øͬfl¡ fl¡ø1 ∆ÔÀÂ√º Œ¸˝◊√ ˜ÀÓ¬ Ú…±˚˛¬Û±ø˘fl¡±fl¡ √±ø˚˛Q ¬Û±˘ÚÀ1± ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛ Œ√˙1 ˜≈‡… Ú…±˚˛±Òœ˙·1±fl¡œÀ˚˛º fl¡ø1 ø√ÀÂ√ ˚ø√À˝√√ ά◊Mê√ ø¬ıÀÒ˚˛fl¡‡Ú ¸—À˙±ÒÚ Úfl¡À1 ŒÓ¬ÀôL ¬ı…±¬Ûfl¡ õ∂øÓ¬¬ı±√œ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ º Ú±1œ1 ¸≈1鬱1 Œé¬SÓ¬ õ∂˙±¸Ú ’±˝◊√ Ú ’±Úøfl¡ ø‰¬øfl¡»¸Àfl¡› Ÿ¬Ì±Rfl¡ ˆ¬”ø˜fl¡± ˘˚˛º ˝◊√ ø¬ÛÀÚ ¸À√à ’¸˜ õ∂·øÓ¬˙œ˘ Ú±1œ ¸Lö±1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ Ê≈√Ú≈ ¬ı1±˝◊√ Ú±1œfl¡ ø¬ı:±¬ÛÚÓ¬ ¬ÛÌ… ø˝√√‰¬±À¬Û √±ø„√√ Ò1±1 Ó¬œ¬ıË ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡À1º fl¡±˚«¸”‰¬œ ˝√√±Ó¬Ó¬ ˘í¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… ˝√√í¬ıº ∆¬ı≈√…øÓ¬Ú ˜±Ò…˜Ó¬ Ú±1œ1 ˜˚«±√± ˝√√±øÚfl¡±1fl¡ Â√ø¬ı1 õ∂√˙«Ú ·ø1˝√√̱1 Œ˚±·… ¬ı≈ø˘ ¬ı1±˝◊√ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡ø1 ·ÌÓ¬±øLafl¡ ˜ø˝√√˘± ¸ø˜øÓ¬, ’¸˜ ˜ø˝√√˘± ¸—‚, Ú±1œ ˜≈øMê√ ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬ ¬ı‘˝√ M√ 1 &ª±˝√√±È¬œ Ú±1œ øÚ˚«±Ó¬Úø¬ıÀ1±Òœ ‹fl¡… ˜=, fl¡±ø¬ı« õ∂·øÓ¬˙œ˘ Ú±1œ ¸—‚, ¸À√à øÓ¬ª± ˜ø˝√√˘± ¸ø˜øÓ¬, fl¡˜«‰¬±1œ ˜ø˝√√˘± ¸—·Í¬ÚÀfl¡ ø√˚˛±1 Ú±˜Ó¬ ≈√Úœ«øÓ¬ ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª± ’øˆ¬À˚±À·À1 Œ˚±ª± øÓ¬øÚ ø√Ú õ∂Ò±Ú ˜Laœ ά0 ˜ÚÀ˜±˝√√Ú ø¸„√√1 ¬Û√Ó¬…±·1 √±¬ıœÀ1 ≈√˝◊√ ¸√Ú ’‰¬˘ fl¡ø1 Ó≈¬ø˘øÂ√˘º ≈√ø√Ú1 ø¬ı1øÓ¬1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ¸±˜¬ı±11¬Û1± ¬Û≈Ú1 ’±1y ˝√√í¬ı ˘·± ¸√Ú1 fl¡±˜-fl¡±Ê√ÀÓ¬± ¸—¢∂˝√ fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±· ά◊O±¬ÛÚ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º 1±˜À√ª1 ø¬ı√…± Œ˚±· ˜øµ1 õ∂˜≈‡… fl¡ø1 ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√ 11Ȭ± õ∂ô¶±ª ¢∂˝√ Ì fl¡À1º õ∂ô¶±ª ˜À˜« ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√ Ú±1œ1 ›¬Û1Ó¬ ¬ıøÒ«Ó¬ ø˝√√—¸±1 ø¬ı1n∏ÀX ¬ı±Ò± õ∂√±Ú fl¡1±1 ø¶öøÓ¬ÀÓ¬ √˘ÀȬ± ’Ȭ˘ Ôfl¡±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ø¬ıÀ1±Òœ ’±Ú √˘ ’±1n∏¬ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ1± øfl¡Â≈√ ŒÚÓ¬±˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ’±1n∏ ¬ÛÓ¬?ø˘ Œ˚±·¬ÛœÍ¬ ¬∏C±À©Ü ˝◊√˚˛±1 ¬ı±À¬ı Ê√±ÚÚœ ˘±ˆ¬ fl¡1± ¸µˆ¬«Ó¬ ’ªÀ˙… ‹fl¡…¬ıX ∆˝√√ ¸—¢∂±˜ fl¡1±1 ø¸X±ôL ¢∂˝√√Ì fl¡À1º ˘·ÀÓ¬ Ú±1œ ’±Àµ±˘Úfl¡ ¸±˜±øÊ√fl¡ ’±Àµ±˘ÚÕ˘ ά◊iߜӬfl¡1Ì, ¸µˆ¬«Ó¬ ¸√ÚÓ¬ õ∂Ò±Ú ˜Laœ1 ¬ıMê√¬ı… qøÚ¬ı ˘±À· ¬ı≈ø˘ ˜Ó¬ Œ¬Û±¯∏Ì fl¡ø1ÀÂ√º √˘À1 ŒÊ√…ᬠŒÚÓ¬± ’1n∏Ì Œù´±1œÀ˚˛ ’±øÊ√ ø¬ıøÒ ¬ı˘ª»fl¡±1œ ¸=±˘fl¡±˘˚˛1 ά◊¬Û-¸=±˘fl¡ Ó¬Ô± Œ·±‰¬1ÀȬ±1 ¬Û±ø1¬ı±ø1fl¡ ø˝√√—¸± õ∂øÓ¬À1±Ò ’±˝◊√ Ú fl¡±˚«fl¡1œ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¸≈1鬱 ø¬ı¯∏˚˛±fl¡ øÚ˚≈øMê√ ø√ ’±˝◊√ Ú 1+¬Û±˚˛Ì fl¡1±1 √±¬ıœ fl¡˚˛ Œ˚ ¸√ÚÓ¬ õ∂Ò±Ú ˜Laœfl¡ ¬ıMê√¬ı… 1±ø‡¬ıÕ˘ ø√˚˛± ά◊ø‰¬Ó¬º Ó¬≈√¬Ûø1 ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ¸˝√√À˚±·œ √˘ ŒÊ√ øά ˝◊√ά◊Àª› ’Ú≈1+¬Û ’Ú≈¸g±Úfl¡±1œ ø¬ı¯∏˚˛± 1±ÀÊ√ù´1 ø¸À„√√ Œfl¡±ÀÚ± ˜ôL¬ı… fl¡1±1¬Û1± ø¬ı1Ó¬ Ô±Àfl¡º ά◊O±¬ÛÚ fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’±˙±fl¡˜«œ, ’—·Úª±Î¬ˇœ fl¡˜«œ, 1gÚ fl¡˜«œ1 ‰¬±fl¡ø11 øÚ1±¬ÛM√√± øÚø(Ó¬fl¡1Ì, Ú±1œfl¡ ¬ÛÌ… ¬Û1±˜˙« ø√ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ˜±Ê√ÀÓ¬ õ∂Ò±Ú ˜Laœ ά0 ˜ÚÀ˜±˝√√Ú ø¸À„√√ ¸—¸√Ó¬ ‡øÚ ø¬ı˘ ¬Û±Â√ ŒÚ±À˝√√±ª± ¬Û˚«ôL ’±¬ıø∞I◊Ó¬ fl¡˚˛˘± ¬Û”¬ı«ÀÓ¬ 1±˜À√ª1 ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ¸—¶ö± ’±1n∏ Ú…±À¸ ’±˚˛fl¡1 ’±1n∏ Œ¸ª±fl¡1 ^¬ı…1+À¬Û ¬ı…ª˝√√±1 ¬ıg fl¡1±, Ú±1œ1 ¸¬ı˘œfl¡1Ì1 ¬ı±À¬ı ¶§±˚˛M√ ¬Ûø1¯∏√Ó¬ 50 ˙Ó¬±—˙ ’±1n∏ ¸—¸√ ’±1n∏ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±Ó¬ ¬ıvfl¡Àfl¡˝◊√Ȭ±1 ‡ÚÚ ¬ıg 1‡±1 Œ¬Û±¯∏fl¡Ó¬± fl¡ø1ÀÂ√º ’ªÀ˙… ¤È¬Ú«œ ŒÊ√ÀÚÀ1˘1 fl¡±˚«±˘À˚˛ ¬Û”¬ı«1 õ∂Ô˜ ’˝√√±Ê√Úfl¡ õ∂Ô˜ ø¬ıˆ¬±·1¬Û1± ’±˚˛ ¬Ûø1À˙±Ò ¸—Sê±ôLœ˚˛ ˆ¬±À˘Àfl¡˝◊√‡Ú Ê√±ÚÚœ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘ 33 ˙Ó¬±—˙ ’±¸Ú ¸—1é¬Ì øÚø(Ó¬ fl¡1±1 √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º ’±Ú ¤fl¡ õ∂ô¶±ª ˜À˜« Ú±1œ1 ¸1¬ı1±˝√√ ¬ıg fl¡1±, ά±˝◊√ Úœ ¸≈À˚±· ø√˚˛± ¶§26√ ÚœøÓ¬À1 fl¡˚˛˘± ‡ÚÚ ’±1y fl¡1±1 ¬Ûé¬À˝√√ ˜Ó¬ Œ¬Û±¯∏Ì fl¡ø1ÀÂ√º øÚˆ¬«1À˚±·… ¸”S1 ˜ÀÓ¬ ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ˚ø√› ¤˝◊√‡ÀÚ˝◊√ Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛±Õfl¡ Œfl¡fœ˚˛ ø¬ıøÒ ¬ı˘ª»fl¡±1œ ¸=±˘fl¡±˘À˚˛ ˝√√Ó¬…± ¬ıg fl¡1± ’±1n∏ ø¬ı øȬ ¤ øά1 ø˙ø¬ı1Ó¬ Ôfl¡± ˜ø˝√√˘± ˙1̱ԫœ¸fl¡˘fl¡ ø‰¬øfl¡»¸± Ó¬Ô± ’Ú…±Ú… ¸±-¸≈ø¬ıÒ± õ∂√±Ú ¤È¬Ú«œ ŒÊ√ÀÚÀ1˘1 ∆¸ÀÓ¬ ’øÒfl¡ ’±À˘±‰¬Ú±1 ¬ı±À¬ı ¸—øù≠©Ü Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ øÚÀ«√˙ ø√ÀÂ√ õ∂Ò±Ú ˜LaœÀ˚˛º 1±˜À√ªÕ˘ Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛±Õfl¡ Œõ∂1Ì fl¡1± õ∂Ô˜ Ê√±ÚÚœº fl¡ø1¬ıÕ˘ ˜ø˝√√˘± ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√ ‰¬1fl¡±1fl¡ √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º

ø‰¬1±„√√Ó¬ ¬Û≈Ú1 ø˝√√—¸± 6 Ê√Úfl¡

’±√±˘Ó¬1 fl¡±Í¬·Î¬ˇ±Ó¬ øÔ˚˛ ˝√√í¬ıÕ˘ ‰¬fÀ˙‡1

fl¡±˝◊√Õ˘ Œˆ¬k±1 ø˙é¬fl¡1

øÚø©ç¡˚˛ ˜ø˝√√˘± ’±À˚˛±·, ¬Û≈Ú·«Í¬Ú1 √±¬ıœ

fl¡±˚«fl¡1œ fl¡ø1¬ı ¬Û1± 1±˚˛À˝√√ ø√˚˛fl¡

fl¡˚˛˘±-õ∂øÓ¬¬ı±√ – ¸˜Ô«Ú Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ÀÂ√

ëŒÙ¬˜±í1 Ê√±˘Ó¬ 1±˜À√ª


Ê√Ú¸±Ò±1Ì 26 ’±·©Ü√, Œ√›¬ı±1, 2012 ‰¬Ú

9

øfl¡1Ì ˜Ê≈√˜√±1 ù´

˜ø˝√√˘± ά◊À√…±·œ1 ’±√˙«

1Ó¬1 ¬ı…ª¸±ø˚˛fl¡ Œé¬SÓ¬ ø˚ Œfl¡˝◊√·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±˝◊√ øÚÊ√ ά◊À√…±·Ó¬ ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ ¶ö±Ú √‡˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√, ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú…Ó¬˜ ∆˝√√ÀÂ√ øfl¡1Ì ˜Ê≈√˜√±1 ù´º ¬ıU ¸˜˚˛Ó¬ ŒÓ¬›“fl¡ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˜ø˝√√˘± ¶§-ά◊À√…±·œ1 Œé¬SÓ¬ ¬ı±È¬fl¡È¬œ˚˛± ø˝√√‰¬±À¬Û› ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º øfl¡˚˛ÀÚ±, ¸M√√11 √˙fl¡ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬Ó¬ Œ˚øÓ¬˚˛± ¬ı…ª¸±ø˚˛fl¡ Œé¬SÓ¬ ˜ø˝√√˘±1 ’—˙¢∂˝√Ì ’±øÂ√˘ ŒÓ¬ÀÚ˝◊√ ’±„≈√ø˘1 ˜”1Ó¬ ·ø̬ı ¬Û1± ø¬ıÒ1, ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝◊√ ¤˝◊√ Œé¬S‡ÚÕ˘ ’±·¬ı±øϬˇ ’±ø˝√√øÂ√˘ ù´Àªº ¤˝◊√ ˚±S±Ó¬ ŒÓ¬›“ ’±øÂ√˘ øÚ–¸—·º Ó»¸ÀN› ¤fl¡ ’·Ó¬±Ú≈·øÓ¬fl¡ ¬ı…ª¸±ø˚˛fl¡ Ò±1̱ ∆˘ õ∂‰¬G ø1¶® ∆˘øÂ√ ˘ ù´Àªº øfl¡c ŒÓ¬›“ ¸Ù¬˘ ∆˝√ √ ø Â√ ˘ º fiÀ√…±ø·fl¡ˆ¬±Àª ¶§±¶ö…‡GÓ¬ ¸˝√√±˚˛ Œ˝√√±ª±Õfl¡ ά◊»À¸‰¬fl¡ ^¬ı… ά◊»¬Û±√Ú1 ¤fl¡ Œfl¡±•Û±Úœ ¬ı±˚˛ífl¡Ú1 ¸±•⁄±Ê√… ·øϬˇ Ó≈¬ø˘À˘ ù´Àªº ø˚ Œfl¡±•Û±Úœ1 ø¬ı¯∏À˚˛ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ ¬Ûø1‰¬˚˛ ø√˚˛±ÀȬ± ¬ıÓ«¬˜±Ú ˆ¬±1Ó¬ Ó¬Ô± ø¬ıù´ÀÓ¬ øÚ©xÀ˚˛±Ê√Úº øfl¡c ¤˝◊√ Œfl¡±•Û±Úœ õ∂øӬᬱ1 ’“±1Ó¬

ˆ¬±

ù´Àª ’øÓ¬Sꘜ ’±ø˝√√ÀÂ√ ¤fl¡ √œ‚˘œ˚˛± ’Ô‰¬ fl¡∞I◊fl¡¬Û”Ì« ¬ÛÔº øfl¡1Ì ˜Ê≈√˜√±11 Ê√ij ∆˝√√øÂ√˘ 1953 ‰¬Ú1 23 ˜±‰«¬Ó¬ ¬ı±—·±˘≈1n∏1 ¤È¬± fl¡ißάˇ ¬Ûø1˚˛±˘Ó¬º ·‘˝√ ‰¬˝√√1ø¶öÓ¬ ø¬ıù´¬Û fl¡È¬Ú ·±˘«Â√ ¶≈®˘1¬Û1± ¶≈®˘œ˚˛± ø˙鬱 ¢∂˝√Ì fl¡1± øfl¡1ÀÌ ¬ı±—·±˘≈1n∏ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ’ÒœÚ1 ˜±Î¬◊∞I◊ fl¡±À˜«˘ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± õ∂±Ìœø¬ı:±Ú ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ ’Ê«√Ú fl¡ø1øÂ√˘º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ŒÓ¬›“ ’À©Ü™ø˘˚˛±1 Œ˜˘¬ıÚ« ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± Œ˜øåI◊— ¤G ¬ıËn∏ø˚˛— ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ ¢∂˝√Ì fl¡ø1øÂ√˘º ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ ’Ê«√Ú fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’À©Ü™ø˘˚˛±1 Œfl¡¬ı±È¬±› Œfl¡±•Û±ÚœÓ¬ øfl¡Â≈√ ¬ıÂ√1 ø¬ıøˆ¬iß ¬Û√¬ıœÓ¬ ‰¬±fl¡ø1 fl¡1± øfl¡1ÀÌ ¶§À√˙Õ˘ õ∂Ó¬…±ªÓ«¬Ú fl¡À1º ¶§À√˙Õ˘ õ∂Ó¬…±ªÓ«¬Ú fl¡1±1 ø¬ÛÂ√À1¬Û1± øfl¡1Ì1 Ê√œªÀÚ ˘˚˛ ¤fl¡ ’Ú… Œ˜±1º 1978 ‰¬Úº ¬ı±—·±˘≈1n∏1 ¤È¬± ˆ¬±1±‚11 Œ·À1Ê√Ó¬ ˜±S 10,000 Ȭfl¡± ˜”˘ÒÀÚÀ1 ¶§±¶ö…‡GÓ¬ ¬ı…ª˝√√+Ó¬

Œ‡±Ê√ ˘±À˝√√Õfl¡ ø√ø¬ı ¸‡œ.. ˝◊√

m

¬Û±¬Ûø1 Œ¸Ãfl¡±Ò1± ¬ı1ͬ±fl≈¡1

øÓ¬˝√√±À¸ Ï≈¡øfl¡ Œ¬Û±ª± ø√ÚÀ1¬Û1± ¸˜±Ê√Ó¬ Ú±1œ1 ¶ö±Ú Œ·Ã̺ ŒÓ¬øÓ¬˚˛±1 ˚≈·Ó¬ ‚11 ‰¬±ø1À¬ı11 ˜±Ê√ÀÓ¬ Ú±1œfl¡ ’±ªX fl¡ø1 1‡± ∆˝√√øÂ√˘º ’ªÀ˙… ∆¬ıø√fl¡ ˚≈·1 Ú±1œ¸fl¡À˘ øÚÊ√¶§ õ∂øÓ¬ˆ¬± ø¬ıfl¡±˙ ’±1n∏ ¸±ÒÚ±1 ¬ı±À¬ı ’˘¬Û ˝√√íÀ˘› ¸≈ø¬ıÒ± ¬Û±˝◊√øÂ√˘º Œ¸˝◊√ ¸œø˜Ó¬ ¸≈ø¬ıÒ±1 ˜±ÀÊ√À1˝◊√ ’˜1 ∆˝√√ ά◊øͬøÂ√˘ ά◊¬ı«˙œ, Œ˘±¬Û±˜≈^±, ∆˜ÀS˚˛œ, ·±·«œ ’±ø√ Ú±1œ¸fl¡˘º ∆¬ıø√fl¡ ˚≈·1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ Œ¬ıÃX ˚≈·1 ’±1yº ¤˝◊√ ˚≈·1 ’±1yÌœÀ˚˛ ∆¬ıø√fl¡ ˚≈·Ó¬ Ú±1œ¸fl¡˘fl¡ ø˚ ’fl¡Ì˜±Ú ¸≈ø¬ıÒ± ø√˚˛± ∆˝√√øÂ√˘ Œ¸˝◊√fl¡ÌÀ1± ˜≈√± ˜±ø1À˘º Œ¬ıÃX ˚≈·1 ¸˜±Ê√ ’±øÂ√˘ ¬Û≈1n∏¯õ∏ ∂Ò±Ú ¸˜±Ê√º ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝◊√ ’±ø˝√√ ¬ÛÀ1 ¬ı±˘…ø¬ı¬ı±˝√√ ’±ø√1 √À1 Ú±1œ ¬õ∂·øÓ¬1 ’øÚ©Üfl¡±1œ øÚ˚˛˜¸˜”˝√º ¤ÀÚ√À1 Ú±1œ ˙øMê√ ø¬ıfl¡±˙Ó¬ ˚≈À· ˚≈À· Ú±Ú±Ò1Ì1 ¬ı±Ò± ø¬ı¬ÛøM√√ ’±ø˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ˚≈“øÊ√ ˚≈“øÊ√ ˝√√±1 Ú˜Ú± Ú±1œ Ê√±øÓ¬À˚˛ Œ˝√√˘±1À„√√ ¸fl¡À˘± ›Ù¬1±˝◊√ øÚÊ√ ¬ÛÔÓ¬ Ò±ª˜±Ú ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ¸fl¡À˘±À¬ı±1 ¸±˜ø1À˚˛˝√◊ ˜±› Œ‰¬ È≈¬À„√√ ˜ôL¬ı… fl¡ø1øÂ√˘ñ ëÚ±1œ Ó≈¬ø˜ ’Ò«±fl¡±˙, ˘é¬… ˝√√›fl¡ ¬Û”Ì«Ó¬±1ºí øfl¡c ¤øÓ¬˚˛± ¬õ∂ùü ˝√√˚˛ ¬Û”Ì« ’±fl¡±˙1 Ù¬±À˘ ·øÓ¬ fl¡À1“±ÀÓ¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ Œ¬Û˘±˝◊√ÀÂ√ ŒÚøfl¡ ’±øÊ√1 Ú±1œÀ˚˛ ˜˜QÀ¬ı±Ò, ˜±Ó‘¬QÀ¬ı±Ò Ó¬Ô± √±ø˚˛QÀ¬ı±Ò1 :±Ú/ ’±øÊ√fl¡±ø˘ ¸‚Ú±˝◊√ Ú±1œÀ˚˛ Ú±1œ1 ›¬Û1Ó¬ ‰¬À˘±ª± ’Ó¬…±‰¬±11 fl¡±ø˝√√Úœ ø¬ıøˆ¬iß ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜¸˜”˝√Ó¬ ¬Ûø1Àªø˙Ó¬ Œ˝√√±ª±ÀȬ±Àª Œ˚Ú Ó¬±À1˝◊√ ˝◊√—ø·Ó¬ ¬ı˝√√Ú fl¡ø1ÀÂ√º ’±øÊ√ ’˘¬Ûø√Ú1 ’±·ÀÓ¬ Œ‡±√ ˜˝√√±Ú·1œ1 ¤‡Ú ¬Û≈ø˘‰¬ Ô±Ú±Ó¬ ¤·1±fl¡œ Ú±1œ1 ›¬Û1Ó¬ ’±Ú ≈√·1±fl¡œ fl¡Ó«¬¬ı…1Ó¬ ˜ø˝√√˘± ¬Û≈ø˘‰¬ ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ ˘·1 ¬Û≈1n∏¯∏ ¸˝√√fl¡˜«œ1 ∆¸ÀÓ¬ ‘√ø©Üfl¡È≈¬ˆ¬±Àª ˜±1-Ò1 fl¡1± ¬ı±Ó¬ø1 ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ˝√√í˘º øÚ‰¬±¢∂ô¶ ’ª¶ö±Ó¬ Ôfl¡± ’øˆ¬˚≈Mê√·1±fl¡œfl¡ Œ¸› ˜±Ú¬ı ¬Û1±Õfl¡ ’¸˜ ¬Û≈ø˘‰¬1 ¬Û≈ø˘‰¬1 ˜ø˝√√˘± ’±1鬜¸fl¡˘ √1±‰¬˘ÀÓ¬ õ∂ø˙é¬Ìõ∂±5 Ú˝√√˚˛ ŒÚ ¸ø√26√±1 ’ˆ¬±ª Œ¸˝◊√ÀȬ± ¸±Ò±1Ì Ê√ÚÓ¬±˝◊√ Ú≈¬ı≈Ê√±Õfl¡ Ôfl¡± Ú±˝◊√º øͬfl¡ Œ¸˝◊√√À1 ø¬ı˚˛±1

ø√Ú-¬ı±1 ø¶ö1 Œ˝√√±ª± ¤˝√√±˘ ŒÎ¬fl¡±-·±ˆ¬1n∏fl¡ ‚1n∏ª± ¬Ûø1Àª˙Ó¬ ’¸—˚Ó¬ ’ª¶ö±Ó¬ Œ¬Û±ª± ¬ı≈ø˘ ¶ö±Úœ˚˛ ˜ø˝√√˘± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ∆˝√√-∆‰¬ ˘·±˝◊√ ¸±—¬ı±ø√fl¡ ˜±øÓ¬ ŒÎ¬fl¡±-·±ˆ¬1n∏˝√±˘fl¡ ø¬Ûøg Ôfl¡± ·±1 fl¡±À¬Û±1 ‡≈ø˘¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… fl¡ø1 fl¡±ÌÓ¬ Òø1 ’“±Í≈¬ fl¡Ï¬ˇ±˝◊√ 1‡± øȬø◊√ˆ¬ ¶ç¡œÚ1 Œ¸˝◊√ ‘√˙…ÀȬ±Àª ¬ıU Œ√1œÕ˘Àfl¡ ŒÊ√±fl¡±ø1 Ô±øfl¡À˘ Œ˜±1 ¸˜¢∂ Ú±1œ¸N±º ¤˚˛±˝◊√ ŒÚøfl¡ ’±øÊ√ ’±˜±1 Ú±1œQ Œ¬ı±Ò1 ø‰¬Ú±øfl¡Ø ˜±ÀÔ“± ’Ú≈˜±Ú1

¤øÂ√˚˛± Œ¬Ûø‰¬øÙ¬fl¡ ¬ı±˚˛íÀȬflƒ¡Ú˘íÊ√œ ¬ı“Ȭ±í ˘±ˆ¬ fl¡À1 ¢∂±˜±=˘1 √ø1^ Œ˘±Àfl¡º ¬ı±˚˛ í fl¡íÚ-¤º ά◊ À ~‡… Œ˚ 2010 ‰¬ÚÓ¬ ¤˝◊ √ ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± ά◊À√…±·œ ø˝√√‰¬±À¬Û øfl¡1Ì Œfl¡±•Û±Úœ1 ¬Û≈ø“ Ê√1 ¬Ûø1˜±Ì ’±øÂ√˘ 900 ø˜ø˘˚˛Ú ˜Ê≈√˜√±1 ù´fl¡ ’±·¬ıÀϬˇ±ª± ∆˝√√ÀÂ√ ø¬ıøˆ¬iß ¬ı“Ȭ±-¬ı±˝√√Ú1 ά˘±1º ¸ij±Úº ¤˝◊√ ¸ij±Ú1 Ó¬±ø˘fl¡±‡ÀÚ± ˚ÀÔ©Ü √œ‚˘œ˚˛±º m Œ·Ã1ª fl¡±fl¡øÓ¬ ’ªÒ±ø1Ó¬ˆ¬±Àª ¬ı±˚˛ífl¡íÚ Œfl¡±•Û±Úœ1 ¤˝◊√ 1989 ‰¬ÚÓ¬ ¬ÛΩ¿ ’±1n∏ 2005 ‰¬ÚÓ¬ ¬ÛΩˆ¬”¯∏Ì Î¬◊»À¸‰¬fl¡ ¸±˜¢∂œ ά◊»¬Û±√Ú1 ¤fl¡ ¬ı…ª¸±˚˛ ‰¬À˘±ª±1 ù´1 ¤˝◊√ ¬ı±˚˛ífl¡Ú Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ Œfl¡˝◊√ ¬ıÂ√1˜±Ú1 ¸Ù¬˘Ó¬±1 ’“±11 ¤fl¡˜±S ¬ı…øMê√·1±fl¡œÀ˚˛˝√◊ ∆˝√√ÀÂ√ ¤˝◊√ ˘±ˆ¬ fl¡1± ù´í1 ’±Ú ’±Ú ¬ı“Ȭ± ¬ı±˝√√Ú1 Ó¬±ø˘fl¡±Ó¬ ά◊À√…±· ∆˘øÂ√˘ ù´Àªº ¤˝◊√ Ò±1̱ ’±øÂ√˘ ¸•Û”Ì1« +À¬Û øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬1 ’¢∂Ìœ Œfl¡±•Û±Úœ¸˜”˝√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œfl¡±•Û±Úœ1 õ∂øӬᬱ¬Ûfl¡ ’Ò…é¬ øfl¡1Ì ’±ÀÂ√ñ Ê√œªÚÀÊ√±1± ¸±ÒÚ±1 ’±Ò≈øÚfl¡ ø¬ı:±Ú ¬ı±˚˛íÀȬflƒ¡Ú˘íÊ√œ1 ’ôL·«Ó¬º ’Ô‰¬ ¤fl¡ ¸≈ fl ¡œ˚˛ ± ¶ö ± Ú √ ‡ ˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ ˜Ê≈ √ ˜√±1 ¬ı±À¬ı ŒÈ¬fl¡ƒÚ˘íÊ√œ ¬Û±˚˛íøÚ˚˛±1 Œ¸˝◊ √ fl¡±˘Ó¬ ˆ¬±1Ó¬1 √ À 1 ¤‡Ú Œ√ ˙ Ó¬ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º Œ√˙1 ˘·ÀÓ¬ ¬ı“ È ¬± [2002], fl¡Ì« ± Ȭfl¡ ¬ı±˚˛íÀȬflƒ¡Ú˘íÊ√œ1 ¬ÛÀ˚˛±ˆ¬1 ’±øÂ√˘ ˙”Ú…º √1±‰¬˘ÀÓ¬ 15±øÚ1 Œé¬SÀÓ¬± ø¬ıÀ˙¯∏ 1±ÀÊ√…±»¸ª± ¬ı“Ȭ± [2002], ¬ı±˚˛íÀȬflƒ¡Ú˘íÊ√œ1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ά◊»¬Û±ø√Ó¬ ά◊ø~ø‡Ó¬ ’¢∂·øÓ¬ ˘Àˆ¬ ¤˝◊ √ ø‰¬øfl¡»¸± Œ¸ª±1 ¬ı±À¬ı ¸M√√11 √˙fl¡Ó¬ ˆ¬±1Ó¬Ó¬ Œ˚øÓ¬˚˛± ¬ı…ª¸±ø˚˛fl¡ ά◊ » À¸‰¬fl¡ ¸±˜¢∂œ ˜Ò≈ À ˜˝√ √ , øȬά◊ ˜ ±1 ’±1n∏ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛º ’±À˜ø1fl¡± ø¬ıË À Ȭ˝◊ √ Ú 1 Œfl¡¬ı±‡ÀÚ± Œé¬SÓ¬ ˜ø˝√√˘±1 ’—˙¢∂˝√√Ì ’±øÂ√˘ ŒÓ¬ÀÚ˝◊√ √ ¬Û±fl¡¶ö˘œÊ√øÚÓ¬ Œ1±·1 ø‰¬øfl¡»¸±Ó¬ õ∂À˚˛±· ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ’±1n∏ ˝◊√ά◊À1±¬ÛÕ˘ ά◊»À¸‰¬fl¡ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1¬Û1± ¸±˜¢∂œø¬ıÒ1 ¬ı…ª¸±ø˚˛fl¡ øˆ¬øM√√Ó¬ ά◊»¬Û±√ÀÚÀ1 ù´Àª ¸±˜¢∂œ 15±øÚ fl¡1± õ∂Ô˜ÀȬ± ά◊Õ˜˝√√Ó¬œ˚˛±ˆ¬±Àª ¸ij±Úœ˚˛ ’±„≈√ √ø˘1 ˜”1Ó¬ ·ø̬ı¬Û1±, ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝◊√ √ ¤˝◊√ √ Œ√˙1 ¶§±¶ö…‡GÕ˘› ¤fl¡ ’ˆ¬”Ó¬¬Û”¬ı« ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ’±øÚ¬ı ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œfl¡±•Û±Úœ ø˝√√‰¬±À¬Û ά"√√À1Ȭ, ˝◊√fl¡íÚø˜fl¡ Ȭ±˝◊√˜Â√1 ø¬ı‰¬±ø1øÂ√˘º øfl¡c ¤˝◊√ ά◊ÀVÀ˙… ù´Àª ‰¬À˘±ª± õ∂˚±˛ ¸Ó¬ ¬Ûø1·øÌÓ¬ ˝√ √ ˚ ˛ ¬ı±˚˛ í fl¡íÚº Œé¬S‡ÚÕ˘ ’±·¬ı±øϬˇ ’±ø˝√√øÂ√˘ øfl¡1Ì Ó¬1Ù¬1Û1± ¬ıÂ√1ÀȬ±1 Œ|ᬠ¬ÛÀ√ ¬ÛÀ√ ¬ı±Ò±1 ¸ij≈‡œÚ ∆˝√√øÂ√˘º ¤Ù¬±À˘ ¸œø˜Ó¬ ¤Àfl¡√ À 1 1989 ‰¬ÚÓ¬ ˜ø˝√ √ ˘ ± ¬ı…ª¸±˚˛ œ ¬ı“ È ¬± ˜Ê≈√˜√±1 ù´º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˜ø˝√√˘± ¶§-ά◊À√…±·œ1 ˜”˘ÒÚ, ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’±Àfl¡Ã Œ¬ı—Àfl¡› ŒÓ¬›“fl¡ ¤˝◊√ ¬ı±˚˛íÀȬfl¡ƒÚ˘íÊ√œ1 ø¬ıfl¡±˙1 [2004], ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı…ª¸±˚˛ ’±1y fl¡1±1 ¬ı±À¬ı Ÿ¬Ì ø√¬ıÕ˘ ’¬Û±1·¬ Œé¬SÀÓ¬± õ∂Ô˜ Œfl¡±ÀÚ± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı…ª¸±ø˚˛fl¡ ŒÚÓ‘¬Q ¬ı˝√√Úfl¡±1œ Œé¬SÓ¬ ¬ı±È¬fl¡È¬œ˚˛ ± ø˝√ √ ‰ ¬±À¬Û ’øˆ¬ø˝√ √ Ó ¬ fl¡ø1¬ı ∆˝√√øÂ√˘º ø¸ ø˚ Ú˝√√›fl¡, ¤ÀÚ ¬ı±Ò±1 ˜±Ê√ÀÓ¬± ˜±S Œfl¡±•Û±Úœ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬ı±˚˛ífl¡íÚ-¤ ¸—¶ö±1 Ó¬1Ù¬1¬Û1± ¬ıÂ√1ÀȬ±1 ¬Û1± ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± øfl¡1Ì ˜Ê≈√˜√±1 ù´ º Œfl¡˝◊√ Ê√Ú˜±Ú &Ì¢∂±˝√√œ1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ù´Àª õ∂øӬᬱ ’±À˜ø1fl¡±1¬Û1± ¬Û≈“øÊ√ ˘±ˆ¬ Œ|ᬠ˜ø˝√√˘± ¬ı…ª¸±˚˛œ1 ¬ı“Ȭ± fl¡ø1øÂ√˘ ¬ı±˚˛ífl¡íÚ Œfl¡±•Û±ÚœÀȬ±º 댉¬©Ü±1 ’¸±Ò… fl¡À1º ¤˝◊√√À1 ¤fl¡ ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ [2006] ’±ø√º ά◊À~‡… Œ˚ ¤Àfl¡± Ú±˝◊√íñ ¤˝◊√ ¬ı±Ìœ ’±‡À1 ’±‡À1 Ù¬ø˘˚˛±˝◊√ Œfl¡±•Û±Úœ1 ˜˚«±√± ˘±ˆ¬ fl¡1± ëȬ±˝◊ √ ˜ ƒ  √ í ’±À˘±‰¬Úœ1 ¬ı±˚˛ífl¡íÚ-¤ 2007-08 ‰¬ÚÓ¬ Ó¬1Ù¬1¬Û1± ø¬ıù´1 ’±À˜ø1fl¡±1 ¤È¬± ˙œ¯∏« ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ ù´º ¬Û1ªÓ«¬œ ¸˜˚˛Ó¬ Ê√Ú ù´1 ∆¸ÀÓ¬ ø¬ı¬ı±˝√√¬Û±˙Ó¬ ¤˙·1±fl¡œ ˙œ¯∏« õ∂ˆ¬±ª˙±˘œ ¬ı…øMê√1 Ó¬±ø˘fl¡±Ó¬ ¶ö±Ú ¤˝◊√ ¸fl¡À˘±À1 ά◊X«Ó¬ ∆· Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ ’±Àfl¡Ã ø¬ıÚ± õ∂fl¡±˙Ú Œ·±á¬œ Œ˜íά ¤Î¬ƒ øÚά◊Ê√1 Ó¬1Ù¬1¬Û1± ø¬ıù´1 ’±ªX Œ˝√√±ª± øfl¡1ÀÌ Œ√˙1 √ø1^ Œ|Ìœ1 fl¡˘…±Ì1 ˘øˆ¬ÀÂ√√ ù´Àªº ¤Àfl¡√À1 ø¬ı‡…±Ó¬ ëÙ¬¬ı«Â√í ’±À˘±‰¬Úœ1 Œ√±¯∏ÀÓ¬ ˜±Ê√øÚ˙± ’±|˚˛ ø¬ı‰¬±ø1 ’˝√√± ˙œ¯∏« ø¬ı˙Ȭ± ¬ı±˚˛íÀȬfl¡ƒÚ˘íÊ√œ Œfl¡±•Û±Úœ1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ øÚø˜ÀM√√ ˚ÀÔ©Ü ’ø1˝√√̱ Œ˚±·±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√º ¬ı±˚˛ífl¡íÚ ø¬ıù´1 ¤˙·1±fl¡œ ˙œ¯∏« 鬘Ӭ±˙±˘œ ¬ı…øMê√1 Ó¬±ø˘fl¡± ¬ıø˝√√–1±Ê√…1 Œfl¡±ÀÚ± ¬ÛÔ˝√√±1± ˚≈ªÓ¬œfl¡ 1±Ê¬ÛÔÓ¬ ¶ö±Ú ’±1n∏ øÚ˚≈øMê√ õ∂√±Úfl¡±1œ ø˝√√‰¬±À¬Û ¸5˜ ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ Ù¬±Î¬◊ÀGù´Ú1 ’ÒœÚÓ¬ ŒÓ¬›“ Œ√˙1 ø¬ıøˆ¬iß ¢∂±˜±=˘1 ’±1n∏ ëÙ¬±˝◊√ ÀÚøkÀ˚˛˘ Ȭ±˝◊√ ˜ƒÂ√í1 ø¬ıù´1 ˙œ¯∏« ˘Í¬œ˚˛±˝◊√-ˆ¬≈fl≈¡ª±˝◊√ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜1 ø˙À1±Ú±˜ fl¡À1º ¤Àfl¡√ À 1 2009 ‰¬ÚÓ¬ ¸¬ı« À |ᬠ¬ıUÀÓ¬± ¶§±¶ö…Àfl¡f ·øϬˇ Ó≈¬ø˘ÀÂ√º ¤˝◊√ ¶§±¶öÀfl¡f¸˜”˝√Ó¬ ¬Û=±˙·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± ¬ı…ª¸±˚˛œ1 Ó¬±ø˘fl¡±ÀÓ¬± √‡˘ fl¡1±À1± ÚøÊ√1 ’±ÀÂ√ ’±˜±1 1±Ê√…Ó¬º ¬ı±˚˛íÀȬflƒ¡Úí˘Ê√œ Œfl¡±•Û±Úœ ø˝√√‰¬±À¬Û ë¬ı±˚˛í øÂ√—·±¬Û≈1 ø¬ıÚ±˜”˘œ˚˛±Õfl¡ õ∂±Ôø˜fl¡ ø‰¬øfl¡»¸± Œ¸ª± ˘±ˆ¬ fl¡À1 ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ¶ö±Ú øÚø(Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√ øfl¡1Ì ˜Ê≈√˜√±1 ù´Àªº Œ¸À˚˛À˝√√ ¤øÓ¬˚˛± õ∂ùü ˝√√˚˛ ¸˜-’øÒfl¡±1, ¸˜¶§±ÒœÚÓ¬±, 鬘Ӭ± ’±ø√ ø¬ı‰¬1±Ò1Ì1 ¸fl¡À˘±À¬ı±1 ¬Û±˝◊√ ά◊øͬ Œfl¡±Ú ø√À˙ ·øÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ’±øÊ√1 Ú±1œÀ˚˛º ’±øÊ√1 Ú±1œ1 ‰¬±ø1øSfl¡ ∆¬ıø˙©Ü…Ó¬ √˚˛±-˜˜Ó¬± Ú±˝◊√øfl¡˚˛± ∆˝√√ ∆·ÀÂ√ ŒÚøfl¡ ∑ ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ ˘é¬…Ò1 Œ‰¬ÃÒ≈1œÀ˚˛ :±Ú ’±1n∏ Ó¬Ô…-õ∂˚≈øMê√À˚˛ ’=˘Õ˘ ¬Û√¬ıËÀÊ√ ∆· ø¬ı¬ı±˝√√1 ¬ı1n∏ª±1 fl¡˜«˜˚˛ Ê√œªÚÓ¬ ˚øÓ¬ ¬Û1± fl¡ø1øÂ√˘º ’øˆ¬Ò±Ú ‰¬±˝◊√ ˝◊√—1±Ê√œ ˆ¬±¯∏±1 ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±Ó¬ ¤¬ı±1 ∆fl¡øÂ√˘ñ 똱Ú≈À˝√√ fl≈¡ø1 ˙øÓ¬fl¡±1 õ∂±˚˛ øÓ¬øÚȬ± √˙fl¡Ó¬ ø¬ÛÂ√Ó¬ ¶§±˜œ·‘˝√Ó¬ øÚ˚«±øÓ¬Ó¬± ·“±ª1 Ú±øÂ√˘º 26 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸ÀÓ¬ ∆¬ıÒª… :±Ú ’±˚˛M√ fl¡ø1 ¬ı±ø·‰¬±1 fl¡±˜Ê√œªÚÓ¬ ≈√Ȭ± ¬ıdfl¡ ˆ¬˚˛ fl¡ø1¬ı ˘±À·, ¤È¬± ˝√√í˘ ø¬ıù´Ó¬ ÚªÚ…±¸1 ¸”‰¬Ú± fl¡ø1À˘º ’Ú±Ô ˜ø˝√√˘±fl¡ ø¬ı‰¬±ø1 ’±øÚ ¬ı1Ì fl¡ø1 øÓ¬øÚȬ± fl¡Ì fl¡Ì ˘í1±fl¡±Ê√¸˜”˝√ Ó¬√±1fl¡ fl¡ø1øÂ√˘º fl¡ø˘fl¡Ó¬± ˆ¬·ª±Ú ’±1n∏ ’±ÚÀȬ± ˝√√í˘ øÚÊ√1 ¬ÛPœº ¤Õfl¡˙ ˙øÓ¬fl¡±1 ≈√ª±1√ø˘Ó¬ ˜ø˝√√˘± ¸ø˜øÓ¬1 Œ˚±À·ø√ ŒÂ√±ª±˘œÀ1 ∆¸ÀÓ¬ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1¬Û1± õ∂Àªø˙fl¡± ¬Û1œé¬±Ó¬ ˆ¬·ª±Úfl¡ ˆ¬˚˛ fl¡ø1À˘ ˜±Ú≈˝√ ¸˜±Ê√‰≈¬…Ó¬ Ú˝√√˚˛ ø¬ı:±Ú-õ∂˚≈øMê√1 ‰¬˜fl¡õ∂√ ^nÓ¬ ¸—¶ö±Ú ø√øÂ√˘º Ó“¬±Ó¬1 ‚1Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√± ¯∏ᬠ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ fl¡1±, ’±À˜ø1fl¡± ’±1n∏ ¬ÛPœfl¡ ˆ¬˚˛ fl¡ø1À˘ ˜±Ú≈˝√ ‰¬ø1S‰≈¬…Ó¬ õ∂¸±1ÀÌ ’±˜±1 ˆ¬±¯∏±-¸—¶‘®øÓ¬, ˙±˘Ó¬ fl¡±À¬Û±1 ∆¬ı, ø‰¬˘±˝◊√ Ê√œ˚˛1œfl¡ ά◊2‰¬ ˚≈Mê√1±©Ü1™ ¬ı©ÜÚ1 ˝√√±ˆ¬«±Î«¬ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 Ú˝√√˚˛º Œ˜±1 ‚1‡ÀÚ˝◊√ ˝√√í˘ ¤È¬± ˜øµ1íº ¤˝◊√ ¸±˜±øÊ√fl¡ Ê√œªÚ, Ê√œªÚ Ò±1Ì1 Œ˜ø‰¬ÚÓ¬ ø‰¬˘±˝◊√ fl¡ø1 ø˙鬱À1 ø˙øé¬Ó¬ 1947 ‰¬Ú1 õ∂Ô˜Ê√Ú ’¸˜œ˚˛± ¤˜ ¸±Ò±1Ì fl¡Ô±¯∏±À1˝◊√ õ∂˜±Ì fl¡À1 ¤·1±fl¡œ Ú±1œ õ∂̱˘œ1 ˘·ÀÓ¬ ø‰¬ôL±Ò±1±Õ˘› Œ¸˝◊√¸fl¡˘ ˜ø˝√√˘±˝◊√ ∆˝√√ ˘í1±ø¬ı ¤, ’¸˜1 ø¬ı‡…±Ó¬ ά◊À√…±·¬ÛøÓ¬, øfl¡˜±Ú ˙øMê√˙±˘œ ˝√√í¬ı ¬Û±À1, øfl¡˜±Ú ’±˜”˘ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ’±øÚÀ˘º ¸˜˚˛1 Ê√œøªfl¡±1 ¬ÛÔ ŒÂ√±ª±˘œ ø¬ıø˙©Ü ‰¬±˝√√ Œ‡øÓ¬˚˛fl¡ Œ˝√√À˜f õ∂¸±√ √±ø˚˛Q˙œ˘± ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¤‡Ú ‚1fl¡ ˜øµ1¸˜ ¬Ûø1ªÓ«¬ÀÚ ’Ú± ’±˜±1 ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1øÂ√˘º ά±„√√1-√œ‚˘ ¬ı1n∏ª± ŒÓ¬›“1 ¸≈À˚±·… ¸ôL±Úº fl¡ø1 ·øϬˇ ŒÓ¬±˘±1 √é¬Ó¬± Ôfl¡± Ú±1œ1 Ê√ÚÊ√œªÚ1 Ò”¸1 Â√ø¬ı‡ÀÚ ∆˙˙ª1 ¤·1±fl¡œ øÚ¬Û≈Ì fl¡ø1 Ê√œªÚ ’±øˆ¬Ê√±Ó¬…1 Œ√ª±˘‡Ú1 ‰¬±ø1À¬ı11 ¶§ˆ¬±ªÊ√±Ó¬ &̸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı˝◊√ Œ√ªœ1+À¬Û ¬Û”Ê√± ø√ÚÀ¬ı±11 fl¡Ô± Œ¸“±ª1±˚˛º ø˙ø¬ÛÚœ Œõ∂˜√± ¸—¢∂±˜1 ˜±Ê√Ó¬ Ô±øfl¡À˚˛˝√◊ fl¡˜˘ fl≈¡˜±1œ ¬ı1n∏ª±˝◊√ ˝√√˚˛, ˜±Ó‘¬1+À¬Û ˜Ú± ˝√√˚˛º øfl¡c ’±øÊ√1 Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· ˘í1±ø˘1 ¶ú‘øÓ¬À˚˛ ˜ÚÀȬ± ¬ı1n∏ª±˝◊√ ‚1ÀÓ¬ ¸ij≈‡œÚ ¸˜±Ê√1 ’±Ó«¬Ê√Úfl¡ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1øÂ√˘º Ú±1œÀ˚˛ Œ˚Ú S꘱» ¬Û±˝√√ø1 Œ¬Û˘±¬ı Òø1ÀÂ√ کܱ˘øÊ√fl¡ fl¡À1º ¸˜±Ê√1 ’¬ÛÓ“¬±Ó¬˙±˘ ¬Û±øÓ¬ ˝√√í¬ıÕ˘ Œõ∂1̱ ’±øÔ«fl¡ˆ¬±Àª ¶§26√˘ ŒÚ±À˝√√±ª± ¬ı‘˝√» Ú±1œÊ√±øÓ¬1 Ó¬…±·, ’±√˙« ’±1n∏ ˜±Úªœ˚˛ ¸—¶‘®øÓ¬1 ¬ÛÀ˚˛±ˆ¬À1 ¬ı—˙-¬Û1•Û1± øÚ1±|˚˛± ˜ø˝√√˘±fl¡ Œ˚±·±˝◊√øÂ√˘º ¬Ûø1˚˛±˘ÀȬ±1 ’±Rœ˚˛-¶§Ê√Ú1, ¬ı±ø·‰¬±1 õ∂˜”˘…À¬ı±Ò1 fl¡Ô±º øÚÊ√ ¸ôL±Ú1 Œ√±¯‹øÓ¬˝√√…fl¡ ‡±˜≈ø‰¬ Òø1 Ôfl¡± ’±|˚˛ ø√ ¶§±ª˘•§œ ø¬ı√…±˘˚˛1 øڕ߬ı·«1 fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡˘1 ’ˆ¬±ªSn∏øȬÀ¬ı±1 ˘≈fl≈¡ª±˝◊√ 1±ø‡ ’±Ú1 ˘í1±-ŒÂ√±ª±˘œ1 1é¬Ì˙œ˘ ˜ÚÀȬ±fl¡ ŒÊ√±fl¡±ø1 ˚±˚˛º ˝√√í¬ıÕ˘ ø˙fl¡±˝◊√øÂ√˘º ˜≈‡ ŒÚÀ√‡±, ’ڱȬÚ, ˘í1±-ŒÂ√±ª±˘œ1 ø˙鬱, ≈√‡Œé¬SÓ¬ ∆ÚøÓ¬fl¡Ó¬±1 Œ√±˝√√±˝◊√ ø√ ˝√√Àfl¡-ø¬ı˝√√Àfl¡ ˘í1±ø˘1 ø˙鬱À1 ’±øÔ«fl¡ˆ¬±Àª ¶§26√˘ ‚1n∏ª± ø˙鬱À1, ∆√Ú…1 ¬ı≈Ê√ ∆˘ ¸fl¡À˘± õ∂fl¡±11 ¸˝√√±˚˛ ˜≈‡À1±‰¬fl¡ fl¡±ø˝√√Úœ ¸‘ø©Ü fl¡1±Ó¬ ¬Û±Õfl¡Ó¬ ¤‰¬±˜ ’Ô«ª˝√√ˆ¬±Àª Ê√œªÚ-˚±¬ÛÚ fl¡ø1¬ıÕ˘ ŒÚ±À˝√√±ª± ¬Ûø1˚˛±˘1 ˘í1±Ó¬±fl¡1œ˚˛± øfl¡Ó¬±¬Û1 ’±·¬ıϬˇ±˝◊√øÂ√˘º ˜ø˝√√˘±˝◊√ ¸˜¢∂ ¸±˜±øÊ√fl¡ ¬Ûø1Àª˙ÀȬ±Àª˝◊√ ø˙Àfl¡±ª± ¬Ûø1˚˛±˘1 ’¢∂Ê√¸fl¡˘Õ˘ ŒÂ√±ª±˘œfl¡ ·“±ª1¬Û1± ’±øÚ ‚1ÀÓ¬ ø¬ı√…±À1 ’±˝◊√Ó¬± Œõ∂˜√± ¬ı1n∏ª±˝◊√ Ê√œªÚ1 ’¬Û1±˝êÓ¬ ¬ÛÀ√ ¬ÛÀ√ ø¬ıÚ©Ü fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ’±‰¬ø1Ó¬ ˝√√›“, Œ˚øÓ¬˚˛± ˜ÚÓ¬ ¬ÛÀ1º ¬Û=±˙√-¯∏±øͬ1 √˙fl¡1 1±ø‡ ¶≈®˘-fl¡À˘Ê√Ó¬ ¬ÛϬˇ≈ª±˝◊√øÂ√˘º ’±˜±fl¡ ø√˚±˛ ø˙鬱Ӭ ¸fl¡À˘± Œ¸“±ª1Ì fl¡À1± ∆˙˙ª1 Œfl¡±˜˘ ¤ÀÚÒ1Ì1 fl¡±ø˝√√ÚœÀ¬ı±1Ó¬ Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ˜ø˝√√˘± Ú·“±ª1 ¸˜±Ê√À¸øªfl¡± õ∂˚±˛ Ó¬ ¯∏±øͬ-¸M√√11 √˙fl¡1 ’¸˜Ó¬ ’±øÂ√˘ñ ’±Ò…±øRfl¡Ó¬±, ¬ı˚˛¸ÀÓ¬ ’±˜±fl¡ ø˙鬱1 ’±ø√¬Û±Í¬ ¸—·Í¬Ú1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ-¸•Û±ø√fl¡± ô¶11 Œõ∂˜√± ¬ı1n∏ª± ’±øÂ√˘ ’¸˜1 Œ¸±ÌÀ¸1œ˚˛± ∆ÚøÓ¬fl¡Ó¬±, ø√˚±˛ , ¸±Ò±1Ì ∆˝√√› ’¸±Ò±1Ì ˜ø˝√√˘±¸fl¡À˘› ¸˜±ÀÚ ’±·ˆ¬±· Œ˘±ª±1 fl¡Ô± õ∂‡…±Ó¬ ‰¬±˝√√ Œ‡øÓ¬˚˛fl¡ Œ˚±1˝√√±È¬1 ¬ıÚ·œÓ¬1 øÚ˚˛˜±Ú≈ªøÓ«¬Ó¬±, ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ¸˝◊√ Ú±1œ¸fl¡˘fl¡º |X±À1 Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ¬Û±›“º ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘1 ø˝√√Ó¬1 ά◊ÀVÀ˙… m ”¬ı«± Œ‰¬ÃÒ≈1œ 1±˚˛ ¬ı±˝√√±≈√1 ø¬ı¯≈û1±˜ ¬ı1n∏ª±1 ¸≈1œ˚˛± ¸≈11 fl¡Ó¬« ı…¬Û1±˚˛ÌÓ¬±, Œ¸“±ªÀ1±ñ ø˙¬Û±1 ¬Û1± ø¬ıø26√iß ·Í¬Ú Œ˝√√±ª± ˜ø˝√√˘± ¸—·Í¬ÀÚ ˚ø√ &Ê√ª ¤È¬± Ê√œ˚˛1œ, 1±˚˛ ¬ı±˝√√±≈√1 Ú1Ú±Ô ˚±≈√À1 ’±À˘±Î¬ˇÚ ŒÓ¬±˘± ˘≈˝√◊Ó¬ ¶§±ª˘•§œ Œ˝√√±ª±1 ø˙鬱 ’±1n∏ ≈√Ê√˚« ˛ ŒÚ±À˝√√±ª±Õfl¡ øÚÊ√1 ˆ¬±¯∏±-¸—¶‘®øÓ¬fl¡ ›À˘±ª±1 ˘À· ˘À·˝◊√ ˆ¬≈˘-qX, ά◊ø‰¬Ó¬¬ı1n∏ª±1 ά±„√√1 Œ¬ı±ª±1œº fl¡±ø˘Ú±Ô Œfl¡“±ª1 1n∏^ ¬ı1n∏ª±˝◊√ Œõ∂˜√± ¬ı1n∏ª±1 ¸±˝√√¸ ’±1n∏ ˜ÀÚ±¬ı˘1 ‘√ϬˇÓ¬±À1 |X± Ê√Ú±¬ıÕ˘ Œ√‡ª≈ ±˝◊√ ∆Ô Œ˚±ª± ’Ú≈ø‰¬Ó¬ ø¬ı‰¬±1 Úfl¡1±Õfl¡ Œfl¡À˜1±À˜Ú, ¬ı1n∏ª±1 ¬ÛPœ1+À¬Û ∆¬ı¬ı±ø˝√√fl¡ ‚1Ó¬ Ô±øfl¡ ¬ÛϬˇ±-qÚ± fl¡ø1 Ê√œªÚ1 õ∂øÓ¬fl”¡˘ ¬Ûø1Àª˙fl¡ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ’±√˙fl« ¡, ‹øÓ¬˝√√… ’±1n∏ ¸±—¬ı±ø√fl¡ ˜±øÓ¬ &Ê√ªÀȬ±fl¡ ’Ú… ¤fl¡ 1+¬Û Ê√œªÚ1 ¬Û±Ó¬øÚ Œ˜ø˘ Œõ∂˜√± õ∂øÓ¬øá¬Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º Ê√œªÚ1 ˜±Ê√õ∂Ó¬…±˝3√±Ú Ê√Ú±¬ıÕ˘ ø˙Àfl¡±ª± ø˙鬱º ¬Û1•Û1±À1 ˜˝√√œ˚˛±Ú, ˜±ÚªÓ¬±¬ı±À√À1 ø√˚˛±1 õ∂À‰¬©Ü±Ó¬À˝√√ ¬ıËÓ¬œ ˝√√˚˛, ŒÓ¬ÀôL Œ¸˝◊√ÀȬ± ¬ı1n∏ª±˝◊√ ¬Û=±˙√1 √˙fl¡Ó¬ Ú·“±ªÓ¬ ˜øÊ√˚˛±Ó¬ ¤Àfl¡È¬± ¬ıÂ√1ÀÓ¬ ¶§±˜œ ¬ıÓ¬«˜±Ú ’±˜±1 ˜±Ê√1¬Û1± S꘱i§À˚˛ ά◊¡Z≈t ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 Ê√œªÚ √˙«Úfl¡º ¸—·Í¬Ú Œfl¡ÀÚÕfl¡ ˜ø˝√√˘±1 ø˝√√Ó¬±øÒfl¡±1œ øÊ√˘± ˜ø˝√√˘± ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡ø1, ’±1n∏ ¬ıU ’±À¬Û±ÚÊ√Úfl¡ Œ˝√√1n∏ª±À˚˛± Œ˝√√1±˝◊√ Œ˚±ª± √˚±˛ , ˜1˜-Œ‰¬ÀÚ˝√√, Ê√±Ó¬œ˚˛ ¶§fl¡œ˚˛Ó¬±fl¡ ø¬ı¬Ûiß fl¡1± ¸—·Í¬Ú ˝√√í¬ı ¬Û±À1Ø ’øˆ¬˚≈Mê√fl¡ ∆˘ øfl¡¬ı± ·“±Àª-ˆ¬”À¤û ˙±‡±-¸ø˜øÓ¬ ‡≈ø˘ ’±Ê√œªÚ ¸˜±Ê√fl¡˜«œ Œõ∂˜√± 鬘±, Ó¬…±·, ˜±ÚªÓ¬±À¬ı±Ò ’±ø√ ’±˜±1 ¸˜±Ê√‡Ú1 ˆ¬±¯∏±-ø˙ä-fl¡˘±’fl¡Ì˜±Ú ¸—À˙±ÒÚ1 õ∂À‰¬©Ü± ˝√√±Ó¬Ó¬ ¸˜±Ê√ Œ¸ª±Ó¬ ¬ıËÓ¬œ ∆˝√√øÂ√˘º Œ¸˝◊√ ¸”Ñ ’Ú≈ˆ¬”øÓ¬À¬ı±À1± Œ¸˝◊√ ø˙鬱ÀÓ¬ ¸—¶‘®øÓ¬1 ’ªé¬À˚˛ ¸—À¬ı√Ú˙œ˘ Œ˘±ª± ¬ı±À√˝◊√ ’fl¡Ì˜±Ú ¸˜˚˛-¸≈ø¬ıÒ±› ¸˜˚˛Ó¬ Ú±1œ ø˙鬱Ӭ ’¢∂Ìœ ¸±À„√√±1 ‡±˝◊√ ’±øÂ√˘º ˆ¬±˘-Œ¬ı˚˛±, ˜ÚÀ¬ı±1 ·Ò≈1 fl¡À1º ¬Ûø1ªÓ«¬Ú1 ŒÏ¬ÃÓ¬ ø√¬ı ŒÚ±À‡±ÀÊ√ Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· Ú±1œ¬ı±√œ ˆ¬”ø˜fl¡± Œ˘±ª±, ’¸˜ ø¬ıÒ±Ú Î¬◊ø‰¬Ó¬-’Ú≈ø‰¬Ó¬, ˆ¬≈˘-qX1 ø¬ı‰¬±1ά◊øȬ-ˆ¬±ø˝√√ Œ˚±ª± ¸˜±Ê√‡Ú1 ˘·Ó¬ ¸—·Í¬ÀÚº øfl¡1Ì Œ¬ı√œ1 √À1 ’±˝◊√ ø¬Û ¤Â√ ¸ˆ¬±1 1952 ‰¬Ú1 ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú±À1 ’±˝◊√Ó¬±1 õ∂:±1 Œ‡±Ê√ ø˜˘±¬ıÕ˘ ∆· ’±ø˜À¬ı±1 ˜ø˝√√˘±1 ’ôL1Ó¬ ά◊À¡Z· Œ˝√√±ª± Ú±1œ1 õ∂Ô˜·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± ’Ú≈˙œ˘Ú1 ø˙fl¡ø˘Ó¬ ’±øÂ√˘ ˆ¬±˘ ø¬ıw±ôLº ¸˜±Ê√ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú˙œ˘º ¶§ˆ¬±ªÊ√±Ó¬ ˜˜Ó¬±1 Ó¬±Î¬ˇÚ±ÀÓ¬ ¸˜¢∂ ø¬ıù´˝◊√ ø¬ıÒ±ø˚˛fl¡± õ∂˚±˛ Ó¬ ÿ¯∏± ˜±Ú≈˝√ Œ˝√√±ª±1 ø˙鬱º ¬Ûø1ªÓ«¬Ú1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ’±ø˜ ÚÓ≈¬Ú ¶§œfl‘¡øÓ¬ ø√¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… ˝√√í˘ øÓ¬˝√√±1 ŒÊ√í˘1 √À1 ¬ı1ͬ±fl≈¡11 ∆¸ÀÓ¬ ¯∏±øͬ1 √˙fl¡1 ’±Ú ¤·1±fl¡œ ¸˜˚˛Õ˘ ’À¬Û鬱 fl¡À1±º ŒÊ√í˘Ó¬ ¬ıµœ Ê√œªÚ fl¡ÀȬ±ª± fl¡À˚˛√œ¸fl¡˘fl¡ ·“±Àª ·“±Àª õ∂‰¬±1ø¬ı˜≈‡ Úœ1ª ¸˜±Ê√À¸øªfl¡± Ê√œªÚ ∆˝√√ÀÂ√ ¤fl¡ ø‰¬1 ˆ¬≈˘ ¸—À˙±ÒÚ1 ¤È¬± ¸≈ø¬ıÒ± ø√˚˛±1 õ∂À‰¬©Ü±¡º w˜Ì fl¡ø1, ’±øÂ√˘ 1±˚˛ ¬ı±˝√√±≈√1 ø¬ı¯≈û1±˜ ¬ı1n∏ª±1 ¸≈¯∏˜±˜øGÓ¬ fl¡˘±ñ ëConstantly ’±1n∏ ’±˜±1 ’¸˜ ˜≈˘≈fl¡Ó¬ Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ øfl¡¬ı± developing work of art íº Ê√œªÚ ≈√·˜« ά±„√√1 Œ¬ı±ª±1œ, ά◊Ê√øÚ1 õ∂‡…±Ó¬ ˆ¬≈˘ fl¡ø1ÀÂ√ÀÚ Ú±˝◊√ Œ¸˝◊√ ÀȬ± ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ‰¬±˝√√-Œ‡øÓ¬˚˛fl¡ 1±˚˛ ¬ı±˝√√±≈√1 ø˙ªõ∂¸±√ ¶öø¬ı1 Ú˝√√˚˛º Ê√œªÚ1 õ∂ª˝√√˜±Ú ·øÓ¬Õ˘ Œ‰¬±ª±1 ¬Û”À¬ı«˝◊√ ¬Ûq1 √À1 Ê“√ø¬Û˚˛±˝◊√ ¬Ûø1ÀÂ√ ¬ı1n∏ª±1 ¬ÛPœ õ∂˚±˛ Ó¬ fl¡˜˘ fl≈¡˜±1œ Â√µ ’±øÚ¬ıÕ˘ Œ¸˝◊√ ˜˝√√œ˚˛¸œ Ú±1œ1 ≈√ˆ¬«·œ˚˛± ¤·1±fl¡œ1 Ú±1œ1 ›¬Û1Ó¬ ’±Ú ¬ı1n∏ª±º ∆¬ı¬ı±ø˝√√fl¡ Ê√œªÚ1 fl¡˜ ’±√À˙«À1 ¸˜˚˛1 ¬Ûø1ªÓ«¬ÀÚ ’Ú± ¤‰¬±˜ Ú±1œº ’±Ò≈øÚfl¡ ø¬ı‰¬±1 ¬ÛXøÓ¬ÀÓ¬± Re¬ı˚˛¸ÀÓ¬ ¶§±˜œfl¡ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ ’±Àͬ±È¬± ¸≈Ù¬˘ø‡øÚ ‰¬±ø˘-Ê√±ø1 ∆˘ ’±±ø˜ formative Punishment fl¡ ’¢∂±øÒfl¡±1 ø√˚˛± ¸ôL±Úfl¡ ˘±˘Ú-¬Û±˘Ú fl¡ø1 ŒÓ¬›“ ’±&ª±˝◊√ ∆· Ô±øfl¡˜ Œ¬Û±˝√√11 Œ√‡± ˚±˚˛º ’±˝◊√ √Ú1 fl¡Ô± ¬ı±À√˝◊√ , Œ√±¯∏œfl¡ ¶§±˜œ-¶aœ ά◊ˆ¬˚˛À1 √±ø˚˛Q ¬Û±˘Ú ¸g±ÚÓ¬º ‘√©Ü±ôL˜”˘fl¡ ˙±øô¶ ø√˚˛±1 ¬Û”À¬ı« ¤¬ı±1 [”√1ˆ¬±¯∏ – 96780-08961] ¸—À˙±ÒÚ1 ¸≈ø¬ıÒ± ø√˚˛±ÀȬ± Ê√±ÀÚ± ˜±Úªœ˚˛Ó¬± Ú˝√√˚˛Ø Ú±1œÀ˚˛˝◊√ ˚ø√ ˜±Úªœ˚˛Ó¬± Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ Œ¬Û˘±˚˛, ŒÓ¬ÀôL Œfl¡±Ú ø√À˙ ’±˜±1 ¸˜±Ê√∑ ¤˝◊√ ¸fl¡À˘±À¬ı±1 Ù“¬ø˝√√˚˛±˝◊√ ‰¬±˝◊√ Œ‡±Ê√ Œ¬ÛÀ˘±ª±1 ¸˜˚˛ ¸˜±·Ó¬º [”√1ˆ¬±¯∏ – 98643-14119]

fl¡ ˆ¬˚˛ d ¬ı ¬± È √ ≈  ¬ Ó Ú ˜±Ú≈À˝√ √ Ê√œª , ¤È¬± ˝√ √í˘ ˆ¬·ª±Ú fl¡ø1¬ı ˘±À· ˝√ √í˘ øÚÊ√1 ¬ÛPœº ¬± ’±1n∏ ’±ÚÀÈ ¬˚˛ fl¡ø 1À˘ ˜±Ú≈˝√ √ ˆ¬·ª±Úfl¡ ˆ ˚˛ ’±1n∏ ¬ÛPœfl¡ ˆ¬˚˛ ˝√ √ ¸˜±Ê√‰≈¬…Ó¬ ÚÚ≈˝ √ ‰¬ø1S‰≈¬…Ó ¬ Ú˝√ √˚˛º fl¡ø1À˘ ˜± øˆ¬øM√√ÀÓ¬ fl¡±À1±¬ı±1 ›¬Û1Ó¬ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ’¬Û¬ı±√ Ê√±ø¬Û ø√˚˛±ÀÓ¬ 鬱ôL Ú±Ô±øfl¡ ’øˆ¬˚≈Mê√fl¡ ˜±1-Ò1 fl¡ø1, fl¡±À¬Û±1-fl¡±øÚ È¬±øÚ-’±Ê≈√ø1 ‡≈ø˘ Œ¬Û˘±¬ıÕ˘ fl≈¡F±À¬ı±Ò Úfl¡1± ¤˝◊√¸fl¡˘ Ú±1œÀ˚˛ õ∂fl‘¡Ó¬ÀÓ¬ õ∂˜±Ì fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ Ú±1œÀ˚˛˝◊√ Ú±1œ1 õ∂Ò±Ú ˙Sn∏º øÚÊ√1 ’øô¶Q ¬ıÊ√±˝◊√ 1‡±1 ¸—¢∂±˜Ó¬ ¬ıËÓ¬œ ∆˝√√ Ú±1œÀ˚˛ õ∂ÔÀ˜ Œˆ¬±È¬±øÒfl¡±1 ’±√±˚˛ fl¡ø1À˘, ¬Û±˚˛-Ú±¬Û±˚˛1 fl¡Àͬ±1 ’±À¬ı©ÜÚœ ˆ¬±ø„√√ ¬Û≈1n∏¯1∏ ¸˜±ÀÚ øÔ˚˛ Œ˝√√±ª±1 ¶§±ÒœÚÓ¬± ’±√±˚˛ fl¡ø1À˘, ¬Û±fl¡‚11 ˜≈1¬ı3œ ¬Û√1¬Û1± Œ√˙1 ˜≈1¬ı3œ ¬Û√ ¬Û˚«ôL ’“±Ê≈√ø1 ’±øÚÀÂ√... ¤˝◊√ ¸fl¡À˘±À¬ı±1 ¬ı1 Œ·Ã1ª1 fl¡Ô±º øfl¡c Œ¸˝◊√¬ı≈ø˘ √ø˘˚˛±˝◊√ Œ¬Û˘±À˘ ˝√√í¬ı Ê√±ÀÚ± Ú±1œ1 ¸˝√√Ê√±Ó¬ õ∂¬ı‘øM√√À¬ı±1º Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú ¬Û˝◊√‰¬±1 Œ˘±ˆ¬Ó¬ øÚÊ√1 Œ√˝√ ά◊ij≈Mê√ fl¡ø1ÀÂ√º Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ ‚11 ·‘˝√¶öfl¡ Œfl¡±À1±Ì±À1 Ò±Ú ‰¬À¬Û±ª±ø√ ÒÚ ’±øÊ«√¬ıÕ˘ ά◊‰¬È¬øÚ ø√ÀÂ√, Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ ’±Àfl¡Ã øÚÊ√ ¬Û≈S¬ıÒ≈fl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡ø1 ŒÊ√í˘1 ˆ¬±Ó¬ ‡±˝◊√ÀÂ√º

˘í1±ø˘Ó¬ ø˙é¬ ± 1 ’±ø√ ¬ Û ±Í¬ ø√ ˚ ˛ ± ˜˝√ √ œ ˚˛ ¸ œ Ú±1œ ø¬ı


cmyk

cmyk

Œ√›¬ı±1, 26 ’±·©Ü, 2012 ‰¬Ú, &ª±˝√√±È¬œ˚øά¬ıËn∏·Î¬ˇ

’øù´Ú1 Œfl¡ø1˚˛±11À|ᬠŒ¶Û˘, ˝√√±˚˛√1±¬ı±√Ó¬ ¬ı1¯∏≈Ì1 ø¬ıø‚øÚ

Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ø√Ú±˝◊√ ¸—fl¡È¬Ó¬ øÚά◊Ê√œÀ˘G ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√øÚ—Â√1 ¬ıø˘— ’±Sê˜Ì ’±1y fl¡À1 Œ˘Ùƒ¬È¬ ’±˜« ø¶ÛÚ±1 õ∂:±Ú ›Ê√±1 ¡Z±1±º ’íÀ¬ÛÚ±1 ˜±øÈ«¬Ú ·±¬ÛƒøȬ˘fl¡ ŒÓ¬›“ ά◊˝◊√Àfl¡È¬1 ¸ij≈‡Ó¬ ëõ≠±•§í Ò1± Œ¬ÛÀ˘±ª±Ó¬ øfl¡øª1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√øÚ—Â√1 õ∂Ô˜ÀȬ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬1 ¬ÛÓ¬Ú ˝√√˚˛º ›Ê√±1 ’Ù¬ ©Ü±•Û1 ŒÎ¬ø˘ˆ¬±1œÀȬ± ’±øÂ√˘ &ά Œ˘—Ô1, ø˚ÀȬ± ø¬Ûȃ¬Â√Ó¬ ¬Ûø1 Œ¬Û±ÀÚ Œ¬Û±ÀÚ Œ˚±ª±1 é¬ÌÓ¬ ·±¬ÛƒøȬÀ˘ Œfl¡±ÀÚ± ù´È¬ ŒÚÀ‡ø˘ Œ¬Ûά ’±· ¬ıϬˇ±˚˛º ¬ıÀ˘ ¬ı±Î¬◊k ’±1n∏ ø¶ÛÚ1 ¬ı±À¬ı ά◊˝◊√Àfl¡È¬Ó¬ ’±‚±Ó¬ Úfl¡ø1À˘À˝√√“ÀÓ¬Ú Œ˚Ú ’Ú≈ˆ¬ª ˝√√íÀ˘› ’±•Û±˚˛±1 ˝◊√˚˛±Ú ·íÀ˘ ˙øMê√˙±˘œ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¤¬Ûœ˘Ó¬ Œ¸“±˝√√±Ó¬1

Ӭʫ√Úœ ’±„≈√ø˘ ›¬Û1Õ˘ ŒÓ¬±À˘º ˝◊√ø¬ÛÀÚ øÚά◊Ê√œÀ˘G1 õ∂±˚˛ õ∂øÓ¬Ê√Ú Œ¬ıȃ¬Â√À˜ÀÚ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø¶ÛÚ1 ¸ij≈‡Ó¬ ø√˙˝√√±1± Œ˝√√±ª± Œ˚Ú ’Ú≈ˆ¬ª Œ˝√√±ª± õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√Ó¬ 1ø¬ı‰¬fÚ ’øù´Ú ’±1n∏ ›Ê√±˝◊√ ÚȬ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1º ŒÓ¬›“À˘±fl¡ ≈√À˚˛±Àfl¡ Ó≈¬˘Ú±˜”˘fl¡ ¸˝√√Ê√ˆ¬±Àª Œ¬ıȃ¬Â√À˜Ú ŒÊ√˜ƒÂ√ ŒÙˬ—fl¡ø˘ÀÚ [43 ’¬Û–, 122 ¬ı˘, 1‚4, 1‚4] Œ‡À˘ ˚ø√› ’ªÀ˙¯∏Ó¬ ˝√√˚˛ ¬Û±È«¬Ú±1ø¬ı˝√√œÚº ˝◊√ ø¬ÛÀÚ 16.3-5-3161 Œ¶Û˘ ø√˚˛± 1ø¬ı‰¬fÚ1 ¤˝◊√ ÀȬ± ˝√√í˘ ŒÈ¬©Ü Œ˜‰¬ øSêÀfl¡È¬1 Œ|ᬠõ∂√˙«Úº øSêÂ√ ˜±øÈ«¬Úfl¡ ëά±fl¡íÓ¬ flv¡œÚ ¬ıíã fl¡ø1

’Ù¬ø¶ÛÚ±1Ê√ÀÚ ŒÓ¬›“ ¯∏á¬ÀȬ± ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1º ’±ÚÀȬ± ¤GÓ¬ ›Ê√±˝◊√ ά· Œ¬ıˉ¬√Àª˘fl¡ õ∂À˘±øˆ¬Ó¬ fl¡ø1 댩ܬÛ΃¬ ’±Î¬◊Ȭí fl¡À1±ª±Ó¬ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬øfl¡¬Û±1 ŒÒ±ÚœÀ˚˛ fl¡À1 ¤fl¡ ¸˝√√Ê√ ©Ü±ø•Û—º ˝◊√Ù¬±À˘ ¬Û≈˘ fl¡1±1 õ∂˚˛±¸Ó¬ Sê·±1 ˆ¬±Ú øªfl¡ ά◊À˜˙ ˚±√ª1 ¬ı˘Ó¬ Œ˘· ø¬ıÙ¬1 ∆˝√√ 14Ȭ± ¬ı˘1 ˝◊√øÚ—Â√1 ¸±˜1øÌ ¬ÛÀ1º Ù¬˘¶§1+À¬Û, ¬ıÓ¬À1 ˚ø√À˝√√ ¶Û˝◊√˘ ¶ÛíÈ«¬ ŒÚÀ‡À˘, ÚȬ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ ˝√√±Ó¬Ó¬ 1±ø‡ ¤øÓ¬˚˛±› 238 1±ÚÓ¬ ø¬ÛÂ√ ¬Ûø1 Ôfl¡± 1Â√ ŒÈ¬˝◊√˘1 √˘ÀȬ±1 ¸ij≈‡Ó¬ ¬Ûø1S±Ì1 ¬ı±À¬ı ’±ÀÂ√ ¬Û¬ı«Ó¬¸˜ õ∂Ó¬…±˝3√±Úº

¶®í1 ¬ıíΫ¬ ˆ¬±1Ó¬, õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√ – 438º øÚά◊Ê√œÀ˘G, õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√ – Œ˜fl¡fl¡±˘±˜ fl¡È¬ Œfl¡±˝√√ø˘ ¬ı˘ ›Ê√± 22, ·±¬ÛƒøȬ˘ fl¡È¬ Œfl¡±˝√√ø˘ ¬ı˘ ’øù´Ú 2, ά◊˝◊√ø˘˚˛±˜Â√Ú fl¡È¬ Œ¸ª±· ¬ı˘ ›Ê√± 32, ŒÈ¬˝◊√˘1 fl¡È¬ Œfl¡±˝√√ø˘ ¬ı˘ ’øù´Ú 2, øÙv¬Ú ¤˘ ø¬ı άø¬ıvά◊ ¬ı˘ ’øù´Ú 16, ŒÙˬ—fl¡ø˘Ú ’¬Û– 43, ˆ¬±Ú øªfl¡ ¤˘ ø¬ı άø¬ıvά◊ ¬ı˘ ˚±√ª 0, Œ¬ıˉ¬Àª˘ ©Ü±•ÛƒÎ¬ ŒÒ±Úœ ¬ı˘ ›Ê√± 17, Œ¬ÛÀȬ˘ fl¡È¬ ¤G ¬ı˘ ’øù´Ú 10, ¬ıåI◊ fl¡È¬ ·yœ1 ¬ı˘ ’øù´Ú 4, ˜±øÈ«¬Ú ¬ıíã ’øù´Ú 0, ’øÓ¬ø1Mê√ 11, ˜≈ͬ – 159 ’˘ ’±Î¬◊Ȭ [61.3 ’ˆ¬±1]º ά◊˝◊√Àfl¡È¬ ¬ÛÓ¬Ú – 1-25, 2-29, 3-35, 4-55, 5-99, 6-111, 7-141, 8-153, 9159, 10-159º ¬ıø˘— – Ê√±ø˝√√1 11-4-33-0, ˚±√ª 8-0-24-1, ›Ê√± 21-6-44-3, ’øù´Ú 16.3-531-6, Œ¸ª±· 2-0-4-0, 1±˝◊√Ú± 2-0-6-0, ŒÓ¬G≈˘fl¡±1 1-0-6-0 øÚά◊Ê√œÀ˘G, ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√øÚ—Â√ – [Ù¬˘í’Ú fl¡ø1] – ·±¬ÛƒøȬ˘ ¤˘ ø¬ı άø¬ıvά◊ ¬ı˘ ›Ê√± 16, Œ˜fl¡fl¡±˘±˜ ¬Œ¬ıøȬ— 16, ά◊˝◊√ø˘˚˛±˜ƒÂ√Ú Œ¬ıøȬ— 3, ’øÓ¬ø1Mê√ 6, ˜≈ͬ 41-1 [18 ’ˆ¬±1] ά◊˝◊√Àfl¡È¬ ¬ÛÓ¬Ú – 1-26º ¬ıø˘— – ›Ê√± 9-4-13-1, Ê√±ø˝√√1 5-2-4-0, ˚±√ª 3-0-13-0, ’øù´Ú 1-0-5-0º

19 ’Ú”Ò√ı« ¬ø¬ıù´fl¡±¬Û1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ õ∂øÓ¬¬Ûé¬ ’À©Ü™ø˘˚˛±

øÚά◊ Œ˝√√Àˆ¬Ú ’íÀ¬ÛÚÓ¬ Œ‡˘¬ÛÔ±1 Ó¬…±· fl¡ø1ÀÂ√ Œfl¡1íø˘Ú ªíÊ√øÚ˚˛±fl¡œÀ˚˛

˙œ¯∏«¶ö±Ú ’é≈¬J ˝◊√—À˘G1

õ∂Ô˜ ¤ø√Úœ˚˛± ¬Ûø1Ó¬…Mê√ fl¡±øΫ¬Ù¬, 25 ’±·©Ü√ – √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 ø¬ı¬ÛÀé¬ ¤ø√Úœ˚˛± ˙‘—‡˘±1 õ∂Ô˜‡Ú Œ˜‰¬ fl¡±ø˘ ¬ı1¯∏Ì≈ 1 ¬ı±À¬ı ¬Ûø1Ó¬…Mê√ Œ˝√√±ª±Ó¬ ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1 ˙œ¯∏« Œ1—øfl¡„√√Ó¬ ¶ö±Ú ’é≈¬J Ô±Àfl¡ ˝◊√—À˘G1º ¬ı1¯∏À≈ Ì ¸•Û”Ì1« +À¬Û ø¬ıø‚øÚ ‚ÀȬ±ª± Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ˝◊√—À˘ÀG õ∂ÔÀ˜ Œ¬ıøȬ— fl¡ø1 ά◊˝√◊Àfl¡È¬ ŒÚÀ˝√√1n∏ª±˝◊√ 37 1±Ú fl¡ø1 ’±øÂ√˘º ’øÒÚ±˚˛fl¡ ’±ø˘©Ü±1 fl≈¡Àfl¡ 20 ’±1n∏ ˝◊√˚±˛ Ú Œ¬ıÀ˘ 26 1±Ú fl¡ø1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ ∆˝√√ Ô±Àfl¡º ά◊À~‡… Œ˚ Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ Ê√˚œ˛ ˝√√í¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√íÀ˘ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±˝◊√ ˝◊√—À˘Gfl¡ ’øÓ¬Sêø˜ ¤ø√Úœ˚˛± Œ1—øfl¡„√√1 ˙œ¯∏¶« ±ö Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1À˘À˝“¬ÀÓ¬Úº ˝◊√˚±˛ 1 ¬Û”À¬ı« ¸√…¸˜±5 ŒÈ¬©Ü ˙‘—‡˘±Ó¬ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±˝◊√ ˝◊√—À˘Gfl¡ ¬Û1±ˆ¬”Ó¬ fl¡ø1 ŒÈ¬©Ü Œ1—øfl¡„√√1 ˙œ¯∏Ó« ¬ ’øÒøá¬Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º

’±øÊ√ ø‡Ó¬±¬Û1 ¬ı±À¬ı ˚≈“øÊ√¬ı ˆ¬±1ÀÓ¬ Ȭ±Î¬◊ÚÂ√øˆ¬À˘ [’À©Ü™ø˘˚˛±], 25 ’±·©Ü√ – ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬ ’Ú”Ò√ı 19 ø¬ıù´fl¡±¬Û øSêÀfl¡È¬Ó¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ÀȬ± ø‡Ó¬±¬Û √‡˘1 ˚≈“Ê√Ó¬ fl¡±˝◊√Õ˘ ˆ¬±1ÀÓ¬ ‚1n∏ª± √˘ Ó¬Ô± øάÀÙ¬øG— Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ’À©Ü™ø˘˚˛±1 ø¬ı¬ÛÀé¬ ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ıº ≈√À˚˛±È¬± √À˘˝◊√ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±‡ÚÓ¬ √˙«Úœ˚˛ õ∂√˙«Ú √±ø„√√ Òø1 Ôfl¡±1 õ∂øÓ¬ ˘é¬… 1±ø‡ Œ√›¬ı±11 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘ Œ˜‰¬‡Ú ˚ÀÔ©Ü Œ1±˜±=fl¡1 ∆˝√√ ά◊øͬ¬ı ¬ı≈ø˘ Ò±1̱ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ˙œ¯∏« ¶ö±Ú1 Œ¬ıȬÂ√À˜Ú¸fl¡À˘ ’±˙±¬ı…?fl¡ Œ¬ıøȬ— õ∂√˙«Ú fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1± ¶§ÀN› ¬ıø˘— ’±1n∏ øÙ¬øã— ø¬ıˆ¬±·Ó¬

Œ√‡≈›ª± ø‰¬M√√±fl¡¯∏«fl¡ SêœÎ¬ˇ±Õ˙˘œÀ˚˛ ’±Rø¬ıù´±¸Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø˙ø¬ı1fl¡º ȬíÚœ ’±˚˛±1À˘G Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¬Û‰¬ ¬ı˘±1¡Z˚˛ fl¡˜˘ ¬Û±Â√œ [10 ά◊˝◊√Àfl¡È¬] ’±1n∏ ¸µœ¬Û ˙˜«± [8 ά◊˝◊√Àfl¡È¬]1¬Û1± ¬Û≈Ú1¬ı±1 ά◊7¡¡¡œøªÓ¬ õ∂√˙«Ú ’±˙± fl¡ø1ÀÂ√ ’øÒÚ±˚˛fl¡ ά◊ij≈Mê√ ‰¬±Àµº øÚά◊Ê√œÀ˘G1 ø¬ı¬ÛÀé¬ Œfl¡±ª±È«¬±1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ øÚ˚˛øLaÓ¬ ¬ıø˘À„√√À1 ˆ¬±1Ó¬1 Ê√˚˛Ó¬ &1n∏Q¬Û”Ì« ¬ˆ¬”ø˜fl¡± ¢∂˝√Ì fl¡1± ≈√˝◊√ ά◊√œ˚˛˜±Ú ø¶ÛÚ±1 ˝√√1ø˜Ó¬ ø¸— ’±1n∏ ¬ı±¬ı± ’¬Û1±øÊ√ÀÓ¬› ‚1n∏ª± √˙«fl¡1 ¸ij≈‡Ó¬

’À©Ü™ø˘˚˛±Ú Œ¬ıȬÂ√À˜Úfl¡ ø√˙˝√√±1± fl¡1±1 ¬Û”Ì« ¸y±ªÚ± ¬ı…Mê√ fl¡ø1ÀÂ√ ’øÒÚ±˚˛fl¡Ê√ÀÚº ά◊À~‡… Œ˚ ˆ¬±1ÀÓ¬ 19 ’Ú”Ò√ı« ø¬ıù´fl¡±¬ÛÓ¬ 2000 ’±1n∏ 2008 ¬ı¯∏«Ó¬ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ˝√√í¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√øÂ√˘º 2010Ó¬ √˘ÀȬ±Àª Œfl¡±ª±È«¬±1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ¬Û1±ˆ¬”Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √˘ÀȬ± [¸y±¬ı… ¤fl¡±√˙] – ά◊ij≈Mê√ ‰¬±µ [’øÒÚ±˚˛fl¡], õ∂˙±ôL Œ‰¬±õ∂±, ¬ı±¬ı± ’¬Û1±øÊ√Ó¬, ˝√√±Ú≈˜± ø¬ı˝√√±1œ, ø¬ıÊ√˚˛ Ê√í˘, ’é¬√œ¬Û Ú±Ô, ¸≈˜œÓ¬ Œ¬ÛÀȬ˘ [ά◊˝◊√Àfl¡È¬ 1é¬fl¡], ˝√√1ø˜Ó¬ ø¸—, fl¡˜˘ ¬Û±Â√œ, 1øfl¡fl¡±ôL ø¸—, ¸µœ¬Û ˙˜«±º

¬∏CÙ¬œ1 ∆¸ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬ ’±1n∏ ’À©Üø™ ˘˚˛±1 ’øÒÚ±˚˛fl¡, ˙øÚ¬ı±À1 Ȭ±Î¬◊ÚÂ√øˆ¬À˘Ó¬

ά˝◊ √◊ø˘˚˛±˜Â√ ˆ¬¢üœ¡Z˚˛Õ˘ ª±˝◊√ã fl¡±Î«¬

‰¬±µ1 ’±˙±

øÚά◊˚˛fl«¡, 25 ’±·©Ü√ – ’±À˜ø1fl¡±Ú ˆ¬¢üœ¡Z˚˛ Œˆ¬Ú±Â√ ’±1n∏ ŒÂ√À1Ú± ά◊˝◊√ ø˘˚˛±˜ÀÂ√ ¸˜±·Ó¬ ˝◊√ ά◊ ¤Â√ ’íÀ¬ÛÚ Î¬±¬ı˘Â√1 ¬ı±À¬ı 몱˝◊√ ã fl¡±Î«¬ ¤ø∞I◊í ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º Ù¬˘¶§1+À¬Û ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬ı±À¬ı ¸≈À˚±· ’±ø˝√√ÀÂ√ Œfl¡ø1˚˛±11 14˙ Œ¢∂G Œù≠˜ ø‡Ó¬±¬Û ø¬ıÊ√˚˛1º ά◊˝◊√ ø˘˚˛±˜Â√ ˆ¬¢üœ¡ZÀ˚˛ ¤˝◊√ ¬ı¯∏«1 ά◊˝◊√ •§˘Î¬Ú1 ˜≈fl≈¡È¬ Ê√˚˛1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ˘GÚ ’ø˘ø•Ûfl¡1 ¶§Ì« ¬Û√fl¡ øÊ√øÚÀ˘º

Ȭ±Î¬◊ÚÂ√øˆ¬À˘, 25 ’±·©Ü√ – ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬ ’Ú”Ò√ı« 19 ø¬ıù´fl¡±¬Û1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ÀȬ± ø‡Ó¬±¬Û Ê√˚˛1 ≈√ª±1√ø˘Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ’øÒÚ±˚˛fl¡ ά◊ij≈Mê√ ‰¬±Àµ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √˘ÀȬ±fl¡ ∆˘ ·ˆ¬œ1 ’±˙± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√øÓ¬¬Û”À¬ı« øÓ¬øÚ¬ı±11 ø‡Ó¬±¬Û Ê√˚˛œ ’À©Ü™ø˘˚˛±1 ø¬ı¬ÛÀé¬ ‚1n∏ª± ¬Ûø1Àª˙Ó¬ õ∂øÓ¬¡ZøiZÓ¬± ’±· ¬ıÀϬˇ±ª±ÀÓ¬± ˆ¬±1Ó¬1 ¬ı±À¬ı ¬ı‘˝√» õ∂Ó¬…±˝3√±Ú¶§1+¬Û ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ˚ø√› ø¬ıù´fl¡±¬Û Ê√˚œ˛ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’øÒÚ±˚˛fl¡ Œ˝√√±ª±1 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“ ¸À¬ı«±2‰¬ ά◊Ê√±ø1 õ∂√˙Ú« fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸±Ê≈√ ¬ı≈ø˘ ‰¬±Àµ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ˜˝√√•ú√ fl¡±˝◊√ÀÙ¬ 2000 ’±1n∏ ø¬ı1±È¬ Œfl¡±˝√√ø˘À˚˛ 2008 ‰¬ÚÓ¬ 19 ’Ú”Ò√ı« ø¬ıù´fl¡±¬Û1 ø‡Ó¬±¬Û Ê√˚˛ fl¡ø1À˚˛ 1±©Üœ™ ˚˛ √˘Ó¬ ¶ö±Ú øÚø(Ó¬ fl¡ø1øÂ√˘º

’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¤øÓ¬˚˛± ¸ij≈‡Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√ 2009 ¬Û1ªÓ«¬œ ¸˜˚˛1 20091 ø¬ÛÂ√1 õ∂Ô˜ ˝◊√ ά◊ ¤Â√ ’íÀ¬ÛÚ Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬Û1º ˝◊√ ø¬ÛÀÚ, Œfl¡ø1˚˛±11 ’øôL˜ È≈¬Ú«±À˜∞I◊Ó¬ ˚≈Ȭœ˚˛± ˝◊√ Àˆ¬∞I◊ÀȬ±1 ª±˝◊√ ã fl¡±Î«¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ øÓ¬øÚ¬ı±11 øÂ√—·˘Â√1 Œ‰¬ø•Û˚˛Ú Œ¬ı˘øÊ√˚˛±Ú øfl¡˜ flv¡±˝◊√ ©Ü±À«√º ŒÓ¬›“ ¶§À√˙œ ¸Ó¬œÔ« fl¡±À©ÜÚ øÙv¬¬ÛÀfl¡ÚÂ√1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡íÈ«¬1 ¸—¢∂±˜Ó¬ Ú±ø˜¬ıº

Â√Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡1± Ȭœ˜ ˝◊√øG˚˛±1 Œ˘·ø¶ÛÚ±1 ’±1 ’øù´Ú, ˝√√±˚˛√1±¬ı±√Ó¬ ˙øÚ¬ı±À1

Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ Œfl¡øˆ¬È¬íˆ¬±-øfl¡ø1À˘—Àfl¡±

ø¬ıÊ√˚˛1Ô ô¶t ªíÊ√øÚ˚˛±fl¡œ1 øÚά◊ Œ˝√√Àˆ¬Ú, 25 ’±·©Ü√ – øÚά◊ Œ˝√√Àˆ¬Ú ’íÀ¬ÛÚ ŒÈ¬øÚÂ√Ó¬ 2008 ‰¬Ú1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ıÊ√˚˛1Ô ô¶t ˝√√í˘ 4 ¬ı±11 Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ŒÎ¬Ú˜±fl«¡1 Ó¬±1fl¡± Œfl¡1íø˘Ú ªíÊ√øÚ˚˛±fl¡œ1º ŒÂ√ø˜ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ’±‚±Ó¬1 ¬ı±À¬ı ˆ¬±· ˘í¬ı ŒÚ±ª±1±Ó¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬ı±Â√øÚ1 ªíÊ√øÚ˚˛±fl¡œÀ˚˛ ¤Àfl¡È¬± È≈¬Ú«±À˜∞I◊Ó¬ S꘱·Ó¬ ¬Û“±‰¬¬ı±1

Œfl¡±ª±– Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ·1—˝√√±ø˘ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü√ – Œ˜‚±˘˚˛1 ·1—˝√√±ø˘ Ù≈¬È¬¬ı˘ flv¡±À¬ı ¬ı‘˝√M√1 Œ¬ı˘Ó¬˘± SêœÎ¬ˇ± ø¬ıfl¡±˙ ¸ø˜øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ ¸1n∏¸Ê√±˝◊√ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± Ê√˚1˛ ±˜ Œ˜øÒ ’±1n∏ ÒœÀ1Ú ¬ıÀάˇ± Œ¸“±ª1Ìœ ά◊M√1-¬Û”¬ı Ù≈¬È¬¬ı˘ È≈¬Ú«±À˜∞I◊1 Œfl¡±ª±È«¬±1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ’±øÊ√ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ·1—˝√√±ø˘À˚˛ Ú·“±ª1 õ∂ˆ¬± ¶ÛíÈ«¬Â√ ¤fl¡±Àά˜œfl¡ 2-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±øÊÓ¬ fl¡À1º ø¬ıÊ√˚œ˛ √˘ÀȬ±1 ∆˝√√ Œ‡˘1 1 ’±1n∏ 59 ø˜øÚȬӬ ·í˘ ≈√Ȭ± ¶®í1 fl¡À1 ŒÊ√fl¡œ Â√±—˜±˝◊√º fl¡±˝◊√Õ˘ Ȭ—˘± ¤Ù¬ ø‰¬À˚˛ 1+¬ÛÚ·11 Ê≈√Àˆ¬∞I◊±Â√ ¤Ù¬ ø‰¬1 ø¬ı1n∏ÀX ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ıº

√øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¶ö±Ú

¤Â√ ¤˘ ø¬Û ¤˘Ó¬ ˘±ø‰¬Ô ˜±ø˘—·±1 ¬ı˘Ó¬ ’±‚±Ó¬õ∂±5 1n∏UÚ± √˘1 ø1˘œ 1íÀÂ√Ã, fl¡˘À•§±Ó¬

1±øÊ√…fl¡ fl¡±1±ÀÈ¬Õ˘ 10 Œ‡˘≈Õª øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ıÀfl¡±, 25 ’±·©Ü√ – fl¡±˜1+¬Û [¢∂±˜…] øÊ√˘±1 fl¡±1±ÀȬ È≈¬Ú«±À˜∞I◊¬Û1± 1±øÊ√…fl¡ ¬Û˚«±˚˛1 Œ‡˘Ó¬ √˝√·1±fl¡œ Œ‡˘≈Õª øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ∆˝√√ øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛± 1±øÊ√…fl¡ fl¡±1±ÀȬ È≈¬Ú«±À˜∞I◊Ó¬ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1¬ıº 29 ’±1n∏ 31 ’±·©ÜÓ¬ ≈√ø√Úœ˚˛± fl¡±˚«¸‰” ¬œÀ1 øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛± øÊ√˘±Ó¬ 1±øÊ√…fl¡ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº Òœ1±Ê√ √±¸, ’±fl¡±˙ √±¸, ¬Û~ª ˜±˘±fl¡±1, ø1∞I◊1≈ ±Ê√ ¬ıÀάˇ±, Ú˚˛Ú˜øÌ ŒÎ¬fl¡±, ¬ıÚ±|œ √±¸, ø˙¬ı±˜øÌ 1±ˆ¬±, øÚ˜«±˘œ √±¸, ˜˝◊√Ú± 1±ˆ¬± ’±1n∏ 1ø¬ıÚ± ¬ıÀάˇ±Àfl¡ Òø1 √˝√·1±fl¡œ Œ‡˘≈Õª 1±øÊ√…fl¡ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ¬ı±Â√øÚ ∆˝√√ øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛± øÊ√˘±1 fl¡±1±ÀȬ È≈¬Ú«±À˜∞I◊Ó¬ Œ‡ø˘¬ı1 ¬ı±À¬ı ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıº

Œ‰¬ø•Û˚˛Ú Œ˝√√±ª±1 ø¬ı1˘ Œ·Ã1ª1¬Û1± ¬ıø=Ó¬ ˝√√˚˛º ˝◊√˚˛±1 ¬Û”À¬ı« ˜±øÈ«¬Ú± Ú±w±øȬÀ˘±ˆ¬±, Œ©ÜøÙ¬ ¢∂±Ù¬ ’±1n∏ øSêÂ√ ˝◊√ˆ¬±ÀÈ«¬À˝√√ ¤˝◊√ ’øˆ¬À˘‡ ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√øÂ√˘º ˝◊√Ù¬±À˘, ªíÊ√øÚ˚˛±fl¡œ1 ’±‚±Ó¬1 ¸≈À˚±·Ó¬ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ Œ¬Û±ÀÚ Œ¬Û±ÀÚ õ∂Àª˙ fl¡À1 ¸5˜ ¬ı±Â√øÚ1 ˜±ø1˚˛±

’±S걘 ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ¬ıø˘— õ∂ø˙é¬fl¡ øÚ˚≈Mê√ ˝◊√Â√˘±˜±¬ı±√, 25 √’±·©Ü√ – ¬õ∂±Mê√Ú Ù¬±©Ü ¬ı˘±1 ˜˝√√•ú√ ’±S걘fl¡ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú Ê√±Ó¬œ˚˛ øSêÀfl¡È¬ √˘1 ¬ıø˘— õ∂ø˙é¬fl¡ 1+À¬Û øÚ˚≈øMê√ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û±øfl¡ô¶±Ú øSêÀfl¡È¬ ¬ıíΫ¬1 ¤fl¡ ά◊2‰¬ô¶1œ˚˛ ¸”S˝◊√ ¤˝◊√ fl¡Ô± ¸√1œ fl¡ø1ÀÂ√º ¬Ù¬˘¶§1+À¬Û

’˝√√± 28 ’±·©Ü1¬Û1± ¸—˚≈Mê√ ’±1ª ’±ø˜1œ 1±©Ü™Ó¬ ’À©Ü™ø˘˚˛±1 ¬ø¬ı1n∏ÀX ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± øÂ√ø1Ê√1 ¸˜˚˛Ó¬ ’±S걘¬ Ê√±Ó¬œ˚˛ √˘1 ˘· ˘±ø·¬ıº ¶úÓ«¬¬ı… Œ˚ ¤˝◊√ ¬ıÂ√11 ’±1yøÌÀÓ¬ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ¬ıø˘— õ∂ø˙é¬fl¡1 √±ø˚˛Q

˝◊√•£¬˘Ó¬ ŒÂ√˜Â√±— ŒÙ¬±Ú ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1ÀÂ√ ¤˜ ø‰¬ Œ˜1œfl¡À˜, ˙øÚ¬ı±À1

õ∂˚˛±Ó¬ Œ˝√√˜fl¡±ôL √M√ ¬õ∂±˝◊√Ê√˜±Úœ Ù≈¬È¬¬ı˘ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±

fl¡±fl¡Ê√±Ú fl¡íø‰¬— Œ‰¬∞I◊±1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL ø¬ıÊ√˚˛œ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, fl¡±fl¡Ê√±Ú, 25 ’±·©Ü√ – Ȭœ˚˛fl¡ ’1n∏À̱√˚˛ flv¡±¬ı1 Œ¸ÃÊ√Ú…Ó¬ õ∂˚˛±Ó¬ Œ˝√√˜fl¡±ôL √M√ õ∂±˝◊√Ê√˜±øÚ Ù≈¬È¬¬ı˘ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±‡øÚ1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL Œ‡˘‡ÚÓ¬ fl¡±fl¡Ê√±Ú fl¡íø‰¬— Œ‰¬∞I◊±À1 Ȭœ˚˛fl¡ fi-&ø1 Ù≈¬È¬¬ı˘ √˘fl¡ 2-

1 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL ø¬ıÊ√˚˛œ1 ¸ij±Ú ˘±ˆ¬ fl¡À1º fl¡±ÕÚ¬Û≈‡≈1œ Œ‰¬À„√√˘œÊ√±Ú Œ‡˘ ¬ÛÔ±1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±‡ÚÓ¬ ˜≈ͬ 6Ȭ± Ù≈¬È¬¬ı˘ √À˘ ’—˙ ¢∂˝√Ì fl¡ø1øÂ√˘º Œ‡˘‡Ú qˆ¬ ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 ¬ı˘˜± ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬

ø‰¬øfl¡»¸±1 ÚÓ≈¬Ú ά◊¬Û±˚˛ ά◊æ√±ªÚ

cmyk

˝◊√øf˚˛¬ıX«fl¡ ˚La ø¬ıÚ±˜”À˘… ’±À¬Û±Ú±1 ø˘—· ˙fl¡Ó¬, √œ‚˘ ’±1n∏ ¸≈‘√Ϭˇ ∆˝√√ ά◊øͬ¬ı ’±1n∏ ¸Ày±·1 ¸˜˚˛ 401¬Û1± 60 ø˜øÚÈ¬Õ˘ ¬ı‘øX ¬Û±¬ıº ˙œÀ‚Ë Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

’±ôL–1±©Üœ™ ˚˛Ó¬ ¬Û±øfl¡ô¶±Úfl¡ õ∂øÓ¬øÚøÒQ fl¡ø1øÂ√˘º ά◊À~‡… Œ˚ ø¬Û ø‰¬ ø¬ıÀ˚˛ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ’À©Üø™ ˘˚˛±Ú ŒÎ¬ˆ¬ Œ˝√√±ª±È¬˜1fl¡ ˜±‰«¬ ˜±˝√√Ó¬ ˜≈‡… õ∂ø˙é¬fl¡1+∏À¬Û øÚ˚≈øMê√ ø√˚±˛ 1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ Ê≈√ø˘˚˛±Ú Ù¬±Î¬◊À∞I◊˝√Ú◊ fl¡ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ fl¡ø1øÂ√˘ øÙ¬øã— õ∂ø˙é¬fl¡ 1+À¬Ûº

Ú·“±›, Ú˘¬ı±1œ, ¬ı1À¬ÛȬ±, ¬ı„√√±˝◊√·±“ › ŒÂ√ø˜ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬

Â≈√¬Û±1 ˘œ·Ó¬ õ∂Ô˜ Ê√˚˛ ø¬ı≈√…» ¬Ûø1¯∏√1 ˜≈1±fl¡ ø¬ıøÒ øÚø¯∏X ˆ¬±Àª Ù¬±Î¬◊˘ fl¡1±Ó¬ ˘±ˆ¬ fl¡1± Œ¬ÛÚ±åI◊œ fl¡±˚«fl¡1œ fl¡ø1À˚˛˝◊√ ·í˘ÀȬ± ¶®í1 fl¡À1 ’1+À¬Ûº ø¡ZÓ¬œ˚˛±Ò«Ó¬ ¤Ù¬ ø‰¬ ’±À˚˛ õ∂Ó¬…±¬ıÓ«¬Ú1 ’ÀÔ« ’±Sê˜Ì1 ¸”‰¬Ú± fl¡À1 ˚ø√› ø¬ı≈√…Ó¬1 ¬Ûø1¯∏√1 1é¬Ì Œˆ¬√ fl¡ø1 ·í˘ ø√˚˛±Ó¬ ¬ı…Ô« ˝√√˚˛º ’±øÊ√1 Ê√À˚˛À1 ø¬ı≈√…ÀÓ¬ ¸±Ó¬‡Ú Œ˜‰¬1 øÓ¬øÚ‡Ú Eí ’±1n∏ ¤‡ÚÓ¬ ø¬ıÊ√˚˛œ ∆˝√√ ¸¬ı«˜≈ͬ Â√˚˛¬¬Û˝◊√ ∞I◊ ¸—¢∂˝√√ fl¡ø1ÀÂ√º ˘œ·Ó¬ fl¡±˝◊√ Õ˘ &ª±˝√√±È¬œ Ȭ±Î¬◊Ú flv¡±Àª ÚªÀÊ√…±øÓ¬ flv¡±¬ı1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ıº ˝◊√ Ù¬±À˘ ëø¬ıí øάøˆ¬Ê√ÚÓ¬ ¶ÛíøȬ«— ˝◊√ ά◊øÚ˚˛ÀÚ ©Ü±1 ¶ÛíøȬ— flv¡±¬ıfl¡ 1-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ˆ¬”Ó¬ fl¡ø1 ¸•Û”Ì« ¬Û˝◊√ ∞I◊ ’Ê«√Ú fl¡ø1ÀÂ√º

¤ø1ø√√Â√˘ ’±øfl¡¬ı Ê√±Àˆ¬À√º Œ¸À˚˛ ’±ôL–1±©Üœ™ ˚˛ ’±1n∏ ‚1n∏ª± øSêÀfl¡È¬1 ’øˆ¬:Ó¬±À1 ¬Û≈©Ü 1±˝◊√Ȭ ’±˜« Â√œ˜±1Ê√Úfl¡ ¬ıUª±¬ı ¤˝◊√ ’±¸ÚÓ¬º 19951¬Û1± 20011 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±Sê±À˜ Ú‡Ú ŒÈ¬©Ü Œ˜‰¬ ’±1n∏ 23‡Ú ¤ø√Úœ˚˛±

˝◊√ µ≈ ˝√√±Ê√ø1fl¡± ’±ôL–øÊ√˘± Ù≈¬È¬¬ı˘

ëø¬ıí øάøˆ¬Ê√ÚÓ¬ ¸•Û”Ì« ¬Û˝◊√∞I◊ ¶ÛíøȬ«— ˝◊√ά◊øÚ˚˛Ú1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, 25 ’±·©Ü – ’øˆ¬À¯∏fl¡ ˜È¬1Â√ ’±1 øÊ√ ¬ı1n∏ª± Â≈√¬Û±1 øάøˆ¬Ê√Ú ˘œ· Ù≈¬È¬¬ı˘Ó¬ õ∂Ô˜ÀȬ± ø¬ıÊ√˚˛ ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1ÀÂ√ ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ ø¬ı≈√…» ¬Ûø1¯∏√ ¶ÛíÈ«¬Â√ flv¡±Àªº ŒÚ˝√√1n∏ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ‡˘Ó¬ ø¬ı≈√…Ó¬1 √˘ÀȬ±Àª ’±øÊ√ ¤Ù¬ ø‰¬ ’±˝◊√ ¶ÛíÈ«¬Â√ flv¡±¬ıfl¡ 1-0 ·í˘1 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ≈√À˚˛±È¬± √À˘˝◊√ ’±1yøÌ1 ¬Û1±˝◊√ ’±Sê˜Ì±Rfl¡ˆ¬±Àª Œ‡ø˘¬ıÕ˘ ˘˚˛º Œ‡˘1 õ∂øÓ¬˜±Ò«1 38 ø˜øÚȬÀÓ¬ ’1+¬Û ø¬ıù´±À¸ ø¬ı≈√…» ¬Ûø1¯∏√1 ∆˝√√ ø¬ıÊ√˚˛¸”‰¬fl¡ ¤fl¡˜±S ·í˘ÀȬ± ø√À˚˛º ¤Ù¬ ø‰¬ ’±˝◊√1 øάÀÙ¬G±1 Ó¬Ô± ’øÒÚ±˚˛fl¡ ’fl¡Ú ‡±fl¡˘±1œÀ˚˛ øÚÊ√ ¬ı'ÀÓ¬ ø¬ı≈√…Ó¬1 ©Ü™±˝◊√fl¡±1 ˙…±˜

øfl¡ø1À˘—Àfl¡±Àªº fl¡±ø˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛‡Ú ŒÂ√ø˜ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ˝◊√Ȭ±˘œ1 Â√±1± ˝◊√1±Ìœfl¡ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡ø1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ά◊¬ÛڜӬ ˝√√˚˛ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı±Â√øÚ1 Œ‰¬fl¡ ·Ì1±Ê√…1 Ó¬±1fl¡± Œ¬Û¬∏C± Œfl¡øˆ¬È¬íˆ¬±˝◊√º 20111 ά◊˝◊√•§˘Î¬Ú Œ‰¬ø•Û˚˛Ú Œfl¡øˆ¬È¬íˆ¬±˝◊√ Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ 6-1, 631 ¸˝√√Ê√ ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ Ê√˚˛ ¸±¬ı…ô¶ fl¡À1º

Ȭ±Î¬◊ÚÂ√øˆ¬˘, 25 ’ √ ±·©Ü√ – √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±Ú ¬ı˘±À1 õ∂√˙«Ú fl¡1± ¸—˝√√±1œ Ù¬À˜«À1 ’Ú”Ò√ı« 19 ø¬ıù´fl¡±¬Û øSêÀfl¡È¬1 Œ˜‰¬Ó¬ øÚά◊Ê√œÀ˘Gfl¡ ’±Í¬ ά◊˝◊√Àfl¡È¬Ó¬ ø¬ıÒ√ıô¶ fl¡ø1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¶ö±Ú ’øÒfl¡±1 fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡± ’±1n∏ øÚά◊Ê√œÀ˘G ŒÂ√ø˜ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ SêÀ˜ ˝√√íã±Â«√ ’À©Ü™ø˘˚˛± ’±1n∏ ˆ¬±1Ó¬1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º ȬÂ√Ó¬ Ê√˚˛˘±ˆ¬ fl¡ø1 õ∂ÔÀ˜ Œ¬ıøȬ— fl¡1± øfl¡øª ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ ŒÎ¬øˆ¬√ Œ1±Î¬± [4-26] ’±1n∏ Œfl¡˘øˆ¬Ú ŒÂ√Àˆ¬Ê√ [3-14] ø¬ıÒ√ı—¸œ ¬ıø˘„√√1 ¸ij≈‡Ó¬ 36.5 ’ˆ¬±1Ó¬ 90 1±ÚÓ¬ ’˘ ’±Î¬◊Ȭ ˝√√˚˛º √˘ÀȬ±1 ¤˝◊√ 1±Ú ¸—‡…±Ó¬ 20 ∆fl¡ ¬ı1„√√øÚ ’±À˝√√ fl¡iß1 ŒÚÀÚÂ√ ’±1n∏ ŒÊ√± fl¡±È«¬±11¬Û1±º õ∂Ó¬≈ …M√√1Ó¬ õ∂øȬ˚˛±ÀÊ√ 14.4 ’ˆ¬±1Ó¬ ≈√˝◊√ ά◊˝◊√Àfl¡È¬1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ 94 1±Ú ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ø¬ıÊ√˚˛ ¸±¬ı…ô¶ fl¡À1º ¤˝◊√ ø¬ıÊ√˚˛Ó¬ √˘1 ά◊˝◊√Àfl¡È¬øfl¡¬Û±1 Ó¬Ô√√± ’íÀ¬ÛøÚ— Œ¬ıȃ¬Â√À˜Ú fl≈¡˝◊√iÈß ¬Ú øά fl¡Àfl¡ 50 1±Ú [43 ¬ı˘, 9‚4]1 ’ª√±ÀÚÀ1 ¬Û±˘Ú fl¡À1 ˜≈‡… ˆ¬”ø˜fl¡±º

Œé¬SÒ1 ·Õ·À˚˛ ’±1n∏ ¬ı“Ȭ± ø¬ıÓ¬1Ìœ¸ˆ¬±Ó¬ Ȭœ˚˛fl¡ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Œ˜•§1 ·Õ· ’±1n∏ Œ˚±1˝√√±È¬ Œ˘±fl¡¸ˆ¬±1 ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ ¬Û~¬ıœ ˙˝◊√fl¡œ˚˛± ·Õ· ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ ø¬ıÊ√˚˛œ √˘fl¡ øÓ¬øÚ ˝√√±Ê√±1 ’±1n∏ ø¬ıøÊ√Ó¬ √˘fl¡ ≈√˝◊√

˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡± õ∂√±Ú fl¡À1º ˝◊√˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ 14 ¬ıÂ√1 ’Ú”Ò√ı«1 fl¡±fl¡Ê√±Ú fl¡íø‰¬— ’±1n∏ Œ‰¬À„√√ø˘Ê√±Ú Ù≈¬È¬¬ı˘ √˘1 ˜±Ê√Ó¬ ¤‡Ú õ∂√˙«Úœ˜”˘fl¡ Œ‡˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º Œ‡˘‡øÚ Î¬◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 Ȭœ˚˛fl¡ ˝√√±˝◊√¶≈®˘1 õ∂±Mê√Ú õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡ ˆ¬”¬ıÚ ¬ı1n∏ª±˝◊√º

Ê√Ú¸±Ò±1Ì SêœÎ¬ˇ± Œ¸ª±, Ú˘¬ı±1œ, 25 ’±·©Ü – Ú˘¬ı±1œÓ¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± 19 ¬ıÂ√1 ’Ú≈Ò√ı«1 ¸À√à ’¸˜ ˝◊√ µ≈ ˝√√±Ê√ø1fl¡± ’±ôL–øÊ√˘± Ù≈¬È¬¬ı˘ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±Ó¬ Ú·“±› Ú˘¬ı±1œ, ¬ı1À¬ÛȬ± ’±1n∏ ¬ı„√√±˝◊√ ·“±Àª ŒÂ√ø˜ Ù¬±˝◊√ ÀÚ˘Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ¬ı1‡±˘±1 ø¬Û ø¬ı Òœ1√M√ ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± ’Ú≈øá¬Ó¬ Œfl¡±ª±È«¬±1 Ù¬±˝◊√ ÀÚ˘Ó¬ Ú·“±Àª √1„√√fl¡ 4-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º Ú·“±ª1 ∆˝√√ Œ‰¬Â√— ˝√√±À= øÓ¬øÚȬ± ·í˘ ø√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ’Ú≈Ê√ ˝√√±·ÀÊ√À1 ’±ÚÀȬ± ·í˘ ø√¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ’±À¬ıø˘ Ú˘¬ı±1œ1 ·Î«¬Ú øÙ¬ãÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ’±Ú ¤‡Ú Œfl¡±ª±È«¬±1Ó¬ ‚1n∏ª± √˘ Ú˘¬ı±1œÀ˚˛ fl¡±ø¬ı« ’±—˘„√√fl¡ 1-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º Ú˘¬ı±1œ1 ∆˝√√ õ∂Ô˜±Ò«1 ¸±Ó¬ ø˜øÚȬӬ ’1+¬Û ˆ¬”¤û±˝◊√ ø¬ıÊ√˚˛¸”‰¬fl¡ ·í˘ÀȬ± ø√À˚˛º Œ‡˘1 ø¡ZÓ¬œ˚˛±Ò«Ó¬ Ú˘¬ı±1œÀ˚˛ Œfl¡√√¬ı±È¬±› ¸˝√√Ê√ ¸≈À˚±· ’ÔÀ˘ øÚ˚˛±˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ‚¢∂±¬Û±11 1±Ê√œª

·±gœ SêœÎ¬ˇ± õ∂fl¡äÓ¬ ’±À¬ıø˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ά◊ÀM√√Ê√Ú±¬Û”Ì« Œfl¡±ª±È«¬±1Ó¬ ¬ı1À¬ÛȬ±˝◊√ øά¬ıËn∏·Î¬ˇfl¡ 1-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º ¬ı1À¬ÛȬ±1 ∆˝√√ õ∂Ô˜±Ò«Ó¬ Ù≈¬À˘f ¬ı±˚˛ÀÚ ø¬ıÊ√˚˛¸”‰¬fl¡ ·í˘ÀȬ± ø√¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ˝◊√ø¬ÛÀÚ Œ·±¬Û±˘Ô±Ú ¬Ûø˘ÀȬfl¡øÚfl¡ ˝◊√køȬøȬά◊Ȭ1 Œ‡˘ ¬ÛÔ±1Ó¬ ’±À¬ıø˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ’±Ú ¤‡Ú Œfl¡±ª±È«¬±1Ó¬ ¬ı„√√±˝◊√·“±Àª Ȭ±˝◊√À¬ıËfl¡±11 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬ı±·ƒ‰¬±fl¡ 3-2 ·í˘Ó¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º øÚX«±ø1Ó¬ ¸˜˚˛Ó¬ Œ‡˘‡Ú ·í˘ ˙”Ú… ˆ¬±Àª ¸˜±5 ∆˝√√øÂ√˘º ά◊À~‡… Œ˚ ¬Û≈ª±1 ˆ¬±·Ó¬ ‚¢∂±¬Û±1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ øõ∂-Œfl¡±ª±È«¬±1Ó¬ ¬ı„√√±˝◊√·“±Àª ø˙ª¸±·1fl¡ 8-0 ·í˘Ó¬ Ú˘¬ı±1œÓ¬ Œ˝√√±ª± Œ‡˘Ó¬ ¬ı±·ƒ‰¬±˝◊√ Œ˚±1˝√√±È¬fl¡ 4-0 ·í˘Ó¬ ’±1n∏ øά¬ıËn∏·Àάˇ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1fl¡ 2-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º fl¡±˝◊√Õ˘ ¬Û≈ª± ˝√√í¬ı˘·± ŒÂ√ø˜Ó¬ Ú˘¬ı±1œÀ˚˛ Ú·“±ª1 ø¬ı¬ÛÀé¬ ’±1n∏ ¬ı1À¬ÛȬ±˝◊√ ¬ı„√√±˝◊√·“±ª1 ø¬ı¬ÛÀé¬ Œ‡ø˘¬ıº ’±À¬ıø˘ 3.30 ¬ıÊ√±Ó¬ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘ Œ‡˘‡Ú ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº

˜„√√˘Õ√ Ȭ±Î¬◊Ú flv¡±¬ı1 ’¢∂·øÓ¬ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, ˜„√√˘Õ√, 25 ’±·©Ü – ˜„√√˘Õ√ SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±1 ά◊À√…±·Ó¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ά±– ˘øӬ٬ά◊øVÚ ’±˝√√À˜√ Œ¸“±ª1Ìœ ’±ôL–flv¡±¬ı ë¤í øάøˆ¬Ê√Ú Ù≈¬È¬¬ı˘ ˘œ·Ó¬ ˜„√√˘Õ√ Ȭ±Î¬◊Ú flv¡±À¬ı ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ’±øÊ√1 Œ‡˘Ó¬ Ȭ±Î¬◊Ú flv¡±À¬ı fiÓ¬˘± ’±=ø˘fl¡ SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±fl¡ 3-1 ·í˘Ó¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º Ȭ±Î¬◊Ú flv¡±¬ı1 ¸≈ø˜Ó¬ fl¡ø˘Ó¬±, ø¬ı¬Û≈˘ ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ ’±1n∏ ¬Û¬ıÚ ¬ıÀάˇ±Àª ¶®í1 fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ fiÓ¬˘±1 ’1+¬Û ¬ıÀάˇ±Àª ¤·í˘ ¬Ûø1À˙±Ò fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ 16 Ȭ± √˘1 Œ˚±·√±ÀÚÀ1 17 ’±·©Ü1¬Û1± ’±1y Œ˝√√±ª± ˘œ·1 ¤øÓ¬˚˛±Õ˘ √˘¸˜”˝√1 ø¶öøÓ¬ ¤ÀÚÒ1Ì1 Ê√˘Ê√˘œ

’±1n∏ ’±=ø˘fl¡ SêœÎ¬ˇ± ¸Lö± 6 ¬Û˝◊√∞I◊, ά◊√ƒ˜±1œ ˚≈ª ¸—‚, Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ’¸˜ ¬Û≈ø˘‰¬ Ȭ±¶® Ù¬‰«¬ ˙±øôL¬Û≈1 ¸—‚, ˝◊√ά◊Ú±˝◊√ÀȬά flv¡±¬ı, ˜„√√˘Õ√ Ȭ±Î¬◊Ú flv¡±Àª øÓ¬øÚ ¬Û˝◊√∞I◊Õfl¡ ÚÔ« ˜„√√˘Õ√ flv¡±¬ı ’±1n∏ ø‰¬1 Œ¸Î¬◊Ê√œ ¸—‚˝◊√ ¤fl¡ ¬Û˝◊√∞I◊Õfl¡ Œ¬Û±ª±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬Ûø(˜ √1— ’±=ø˘fl¡ Ù≈¬È¬¬ı˘ ¸Lö±, ˜±Ó‘¬ Œ¸ª± ¸—‚, Œfl¡UÓ¬˘œ ¬ı±—ø1 flv¡±¬ı, ˜≈Õ√¬ıάˇœ ŒÊ√ע±Î¬◊1œ flv¡±¬ı, ά“±˝√√œ ’±=ø˘fl¡ SêœÎ¬ˇ± ¸—¶ö± ’±1n∏ fiÓ¬˘± ’±=ø˘fl¡ SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±˝◊√ ¤øÓ¬˚˛±Õ˘ Œfl¡±ÀÚ± ¬Û˝◊√∞I◊ ˘±ˆ¬ fl¡1± Ú±˝◊√º ’±øÊ√1 Œ‡˘ –- ˝◊√ ά◊Ú±˝◊√ ÀȬά flv¡±¬ı ¬ıÚ±˜ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ’¸˜ ¬Û≈ø˘‰¬ Ȭ±¶® ٬퉫¬º

Œ¬Û1± ’ø˘ø•Ûfl¡ Œ·˜ƒÂ√Ó¬ ’—˙ ˘í¬ıÕ˘ ’˝√√± Ùˬ±k1 ¤Ô˘œÈ¬¸fl¡˘fl¡ ’±√1øÌ, Œ¬Ûø1Â√Ó¬ ˙øÚ¬ı±À1

cmyk

˝√√±˚˛√1±¬ı±√, 25 √’±·©Ü√ – Ò±1±¸±1 ¬ı‘ø©Ü1 ¸ij≈‡Ó¬ ’Ú≈¬ÛÀ˚±·œ ∆˝√√ ¬Û1± Œ‡˘¬ÛÔ±11 ¬ı±À¬ı 1±Ê√œª ·±gœ ’±ôLÊ«√±øÓ¬fl¡ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˆ¬±1Ó¬1 ø¬ı1n∏ÀX õ∂Ô˜ ŒÈ¬©Ü Œ˜‰¬1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ø√Ú±1 Œ‡˘ øÚά◊Ê√œÀ˘G1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√øÚ—Â√1 41-1 ¶®í1Ó¬ ¬Ûø1Ó¬…Mê√ Œ‚±ø¯∏Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√øÓ¬¬Û”À¬ı« ˆ¬±1Ó¬1 438 1±Ú1 õ∂Ó≈¬…M√√1Ó¬ øfl¡øª ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—ÂÓ¬ 159Ó¬ ¸±˜1øÌ ˜±ø1 ¸±˜ø¢∂fl¡ˆ¬±Àª 279 1±ÚÓ¬ ø¬ÛÂ√ ¬ÛÀ1º Ù¬˘¶§1+À¬Û Ȭœ˜ ˝◊√øG˚˛±1 ’øÒÚ±˚˛fl¡ ˜À˝√√f ø¸— ŒÒ±ÚœÀ˚˛ w˜Ìfl¡±1œ √˘ÀȬ±fl¡ Ù¬˘í’Ú fl¡À1±ª±˚˛º ˝◊√ø¬ÛÀÚ ˆ¬±1ÀÓ¬


26 ’±·©Ü, Œ√›¬ı±1, 2012, &ª±˝√√±È¬œ, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ

11

¶ö±Úœ˚˛ ¬ı±Ó¬ø1

Ϭfl≈¡ª±‡Ú± Œ¬ÛÃ1øÚ·˜ fl¡±˚«±˘˚˛1 Œ˙±‰¬Úœ˚˛ 1+¬Û ¶ö±˚˛œ ¬¬ı±Â√ ’±¶ö±Ú ¶ö±¬ÛÚ1 √±¬ıœ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, Ϭfl≈¡ª±‡Ú±, 25 ’±·©Ü◊√ – Ϭfl≈¡ª±‡Ú±1 1±˝◊√ ÀÊ√ ¬ıU ¬ıÂ√1 Òø1 ≈√Àˆ¬«±· ˆ¬≈ø·¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√ ¤øȬ ¬ı±Â√ ’±¶ö±Ú1 ’ˆ¬±ªÓ¬º ¶ö±˚˛œ ¬¬ı±Â√ ’±¶ö±Ú ÚÔfl¡±1 Ù¬˘Ó¬ ’¸˜ ¬Ûø1¬ı˝√√Ì øÚ·˜1 ’ÒœÚ1 ø¬ıøˆ¬iß ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú¸˜”˝√ ˚íÀÓ¬-Ó¬íÀÓ¬ 1‡±˝◊√ Ô˚˛º Ϭfl≈¡ª±‡Ú± Ô±Ú± ‰¬±ø1’±ø˘1 ˜±Ê√-˜øÊ√˚˛±1 ¤fl¡˜±S, ˚ÀÔ©Ü ŒÍ¬fl¡ ˜≈‡… ¬ÛÔøȬÀ˚˛ø√ ø¬ıøˆ¬iß ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú, Œ¬∏C"√√1, Œ‚“±1± ·±Î¬ˇœ ’±ø√ ¸‚ÀÚ ’˝√√±-Œ˚±ª± fl¡1±Ó¬ ¬ÛÔÀȬ±Ó¬ Ó¬œ¬ıË ˚±Ú-Ê“√Ȭ1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º ˝◊√ ˚˛±1 Ù¬˘Ó¬ ˚±Sœ¸fl¡˘1 ˘·ÀÓ¬ ¬ÛÔ‰¬±1œ, Â√±S-

¬ıÀfl¡±1 Ó¬±1±¬ı±1œÓ¬ ˙±øôL ¸ˆ¬± Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ıÀfl¡±, 25 ’±·©Ü√ – ø¬ı øȬ ¤ øάӬ ¸—‚øȬӬ ø˝√√—¸±Rfl¡ ‚Ȭڱ1 ø¬ÛÂ√Ó¬ fl¡±ø˘ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ¬ıÀfl¡±1 Ó¬±1±¬ı±1œ ˜Ê√˘œ˚˛± ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¤‡Ú ˙±øôL ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ¬ı‘˝√M√1 Ó¬±1±¬ı±1œ-¬ı±ø˘Á¡±1 ’=˘1 15‡Ú ·“±ª1 ¬ıÀάˇ±, 1±ˆ¬±, ˜≈Â√˘˜±Ú ’±ø√√ Ê√±øÓ¬Ê√ÚÀ·±á¬œ1 Œ˘±fl¡ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡± ˙±øôL fl¡ø˜È¬œ‡Ú1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Q fl¡À1 ø¬ıø˙©Ü ¸˜±Ê√fl¡˜«œ 1À˜˙ ‰¬f √±À¸º ˙±øôL ¸ˆ¬±Ó¬ ¬ıÀfl¡± 1±Ê√˝√ ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛± ÚÀ1Ú ‰¬f ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ, Â√˜1œ˚˛± 1±Ê√˝√ ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛± Œ˝√√˜ôL fl≈¡˜±1 ¬ı1n∏ª±, Â√˚˛·“±› ’±1鬜 ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛± ’±Ê√˜˘ ’±˘œ, ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¸Ú±1 ¬ıÀfl¡± ˙±‡±1 Úª˜ ¬Û?±ª Œ1øÊ√À˜∞I◊1 fl¡ÀÚ«˘ ø˝√√À˜‰¬ fl≈¡˜±1 õ∂˜≈À‡… fl≈¡ø1Ê√ÚÀ1± ’øÒfl¡ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√À˚˛ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 1±˝◊√Ê√fl¡ Œfl¡±ÀÚ± ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ Œˆ¬±˘ Ú±˚±¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ά◊À~‡… ¬ı‘˝√M√1 ’=˘ÀȬ±Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ¬ı…øMê√À˚˛ ά◊1± ¬ı±Ó¬ø1 õ∂‰¬±1 fl¡ø1 ø¬ıw±øôL1 ¸‘ø©Ü fl¡1±1 õ∂˜±Ì ¬Û±À˘ ŒÓ¬ÀÚ ¬ı…øMê√fl¡ ‘√©Ü±ôL˜”˘fl¡ ˙±øô¶ ø√˚˛± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ˙±øôL ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ ¸√1œ fl¡1± ˝√√˚˛º ¸fl¡À˘± Ê√±øÓ¬Ê√ÚÀ·±á¬œfl¡ ¤fl¡ ∆˝√√ ˙±øôL¸•xœøÓ¬ ’È≈¬È¬ 1‡±1 ¬ı±À¬ı ¸ˆ¬±˝◊√ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ά◊Mê√ ¸ˆ¬±Ó¬ ¬ı‘˝√M√1 ’=˘ÀȬ±1 ¸˝√√¶±⁄ øÒfl¡ Œ˘±Àfl¡ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º

¬Û”¬ı øάSê— ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ Úª±·Ó¬ ’±√1Ìœ ¸ˆ¬±

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ı„√√±˘˜1±, 25 ’±·©Ü – ¬ı‘˝√M√1 ¬ı„√√±˘˜1±1 ¬Û”¬ı øάSê— ’=˘1 ’Ú…Ó¬˜ ø˙鬱Ú≈á¬±Ú ¬Û”¬ı øάSê— fl¡øÚᬠ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ ’±1n∏ ¬Û”¬ı øάSê— ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ø¡Z-¬ø¬ı—˙øÓ¬Ó¬˜ Úª±·Ó¬ ’±√1Ìœ ¸ˆ¬±‡Ú ά◊˘˝√√˜±˘À˝√√À1 ø√ÚÀ˚±1± fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 ’˘¬ÛÀÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ ˚±˚˛º ¤˝◊√ ά◊¬Û˘Àé¬ ¬Û≈ª± 8 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ÛÓ¬±fl¡± ά◊ÀM√√±˘Ú, 9 ¬ıÊ√±Ó¬ Â√ø˝√√√ Ó¬¬Û«Ì, 10 ¬ıÊ√±Ó¬ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ Â√±S ¤fl¡Ó¬± ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ά◊»¬Û˘ ˙˝◊√fl¡œ˚˛±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ Ú-¬Û≈1øÌ ¸Ó¬œÔ« ¸øij˘Ú‡Ú ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 fl¡øÚᬠ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ò…é¬ ˝√√ø1õ∂¸±√ ¬ı1±˝◊√º ≈√¬Û1œ˚˛± ¬Û”¬ı øάSê— ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ò鬅 õ∂˙±ôL ŒÚ›À· ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡1± ˜≈fl¡ø˘ ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Q fl¡À1 ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛‡Ú1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Œ˝√√˜‰¬f ‡±È¬øÚ˚˛±À1º ¸ˆ¬±Ó¬ øÚø«√©Ü ¬ıMê√± ø˝√√‰¬±À¬Û ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1 Ú±›Õ¬ı‰¬√± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ò…é¬ Î¬0 ø√˘œ¬Û ˝√√±Ê√ø1fl¡±, õ∂¬ıMê±√ ¬Û≈1?˚˛ Œ¸±ÀÚ±ª±˘, ø¬ı˝√√¬Û≈1œ˚˛± ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 õ∂ø˙é¬Ì ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ò…é ˚±√ª ˙˜«± ’±ø√ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√¸fl¡À˘º

Â√±Sœ, ‰¬1fl¡±1œ fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡À˘ Ó¬œ¬ıË ’¸≈ø¬ıÒ±1 ¸ij≈‡œÚ ∆˝√√ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’¶ö±˚˛œ ¤È¬± ¬ı±Â√ ’±¶ö±Ú ’±ÀÂ√ ˚ø√› ¬ı…øMê√·Ó¬ ˚±Sœ¬ı±˝√√œ ·±Î¬ˇœ¸˜”˝√ √‰¬˝√√1‡Ú1 ˜≈‡… ¬ÛÔÀȬ±1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± ͬ±˝◊√ ÀÓ¬ 1‡±˝◊√ ŒÔ±ª±Ó¬ ¸˜¸…±1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, Ϭfl≈¡ª±‡Ú± Ú·1‡Ú1 ¬ÛÔ¸˜”˝√ 1 ’ª¶ö±› Œ˙±‰¬Úœ˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, Ϭfl≈¡ª±‡Ú± ¬Ûø1¬ı˝√√Ì øÚ·˜1 ‰¬1fl¡±1œ fl¡±˚«±˘˚˛ ’±1n∏ ¬ı±Â√ ’±¶ö±ÚÀȬ± Ú·1‡Ú1 ¤Àfl¡¬ı±À1 ˜”11 ‰¬±ø1fl¡Î¬ˇœ˚˛± Ú√œ1 fl¡±¯∏1 ¤fl¡ fl¡√˚«˜˚˛ ͬ±˝◊√ Ó¬ Ôfl¡±1 ¬ı±À¬ı ˚±Sœ¸fl¡À˘ ˚±¬ıÕ˘ ˝◊√ 26√± õ∂fl¡±˙ Úfl¡À1º

Ó¬≈√¬Ûø1 ¬Ûø1¬ı˝√√Ì øÚ·˜1 fl¡±˚«±˘˚˛ ’±1n∏ ¬ı±Â√ ’±¶ö±ÚÀȬ±1 ’ª¶ö±› Œ˙±‰¬Úœ˚˛º Œfl¡±ÀÚ± fl¡±˚«±˘˚˛ Œ˚Ú Ú±˘±À· ˆ¬¢üõ∂±˚˛ ¬Û≈1øÌ ‚1ÀȬ± Œ√ø‡À˘º ¶ö±Úœ˚˛ õ∂˙±¸Ú ’±1n∏ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ø¬ıˆ¬±À· ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±Ó¬ &1n∏Q õ∂√±Ú Úfl¡1± fl¡±˚«Ó¬ 1±˝◊√ ÀÊ√ Œé¬±ˆ¬ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ø√Úfl¡ø√ÀÚ ’ÀÚfl¡ ’ø‰¬Ú Œ˘±Àfl¡ ¬ı±¸¶ö±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˘±ª±1 ¬Ù¬˘ÀÓ¬ ¤˝◊√ ’±¶ö±ÚÀȬ±1 ˜±øȬ1 ¬Ûø1˜±Ì ˆ¬±À˘ø‡øÚ fl¡ø˜ ’±ø˝√√ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ fl¡±¯∏1œ˚˛± Œ˘±fl¡1 ·1n∏-Â√±·˘œ, Œ‚“±1±, ·±˝√√ø1 ’±ø√ ø¬ıøˆ¬iß ¬Ûq-¬Û鬜1 ¬ı±¸¶ö±ÚÕ˘ ¬Ûø1ÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√

fl¡±˚«±˘˚˛ÀȬ±º Ê√ø˝√√-¬Ûø˜ ∆·ÀÂ√ ≈√ª±1, ø‡ø1fl¡œ, fl¡±˚«±˘˚˛1 Œ¬ı1 ’±1n∏ Œ˙ɬ±·±1Àfl¡ ’±ø√ fl¡ø1 fl¡±˚«±˘˚˛1 ’Ú…±Ú… ¸±˜¢∂œÀ¬ı±1º ≈√·«g˜˚˛ ¬Ûø1Àª˙1 ˜±Ê√ÀÓ¬± Œ˚±ª± 15 ’±·©ÜÓ¬ Œ√˙1 66 ¸—‡…fl¡ ¶§±ÒœÚÓ¬± ø√ª¸1 Œ¸˝◊√ ˜˝√√±Ú ø√ÚÀȬ±Ó¬ fl¡±˚«±˘˚˛1 fl¡˜«fl¡Ó«¬±¸fl¡À˘ ŒÓ¬ÀÚ ¤fl¡ Œ˘ÀÓ¬1± ¬Ûø1Àª˙1 ˜±Ê√ÀÓ¬ ¬ÛÓ¬±fl¡± ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡À1º ’øÓ¬ Œ¸±Úfl¡±À˘ ¤øȬ ¶ö±˚˛œ ¬ı±Â√ ’±¶ö±Ú1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1 ø√¬ıÕ˘ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ˘·ÀÓ¬ ’¸˜ ¬Ûø1¬ı˝√√Ì øÚ·˜fl¡ ¸À√à Ϭfl≈¡ª±‡Ú±¬ı±¸œÀ˚˛ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ ÀÂ√º

√1„√√Ó¬ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬ ’È≈¬È¬ 1‡±1 ά◊ÀVÀ˙… øÊ√˘± fl¡—À¢∂Â√1 øÚ˚˛LaÌfl¡é¬ ¶ö±¬ÛÚ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ˜„√√˘Õ√, 25 ’±·©Ü√ – ’¸˜ õ∂À√˙ fl¡—À¢∂Â√ fl¡ø˜È¬œ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˆ¬≈ªÀÚù´1 fl¡ø˘Ó¬±1 øÚÀ«√˙˜À˜« ’±1n∏ 1— øÊ√˘± fl¡—À¢∂Â√1 ø¸X±ôL ’Ú≈¸ø1 ø¬ı øȬ ¤ øά ¤À˘fl¡±1 Œ·±á¬œ·Ó¬ ¸—‚¯∏1« ·˝◊√Ú± ∆˘ ¸•xøÓ¬ ’¸˜ Ó¬Ô± ¬ıø˝√√–1±Ê√…Ó¬ ‚øȬ Ôfl¡± ø¬ıøé¬5 ‚Ȭڱ1±øÊ√1 õ∂øÓ¬ ˘é¬… 1±ø‡ √1— øÊ√˘±Ó¬ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬ ’È≈¬È¬ 1‡±1 ά◊ÀVÀ˙… øÊ√˘± fl¡—À¢∂Â√1 ¤‡Ú ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¤È¬± øÚ˚˛LÌa fl¡é¬› ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√˚º˛ øÊ√˘± fl¡—À¢∂Â√1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ [õ∂˙±¸øÚfl¡] Œ√ª±—·Ú ø¸—˝√√fl¡ ’±˝3√±˚˛fl¡, õ∂±ÀÌù´1 fl¡ø˘Ó¬±, ˙œ˘± ‰¬˝√√1œ˚˛±, ¬‰¬±ø˝√√≈√1

1˝√√˜±Ú, ˙—fl¡1 ˝√√±Ê√ø1fl¡±, ’øÚ˘ ŒÎ¬fl¡±, Â√ø1Ù≈¬˘ ˝√√fl¡, ø√˘œ¬Û ˜˝√√ôL, ¬˝√√ø¬ı¬ı≈1 1˝√√˜±Ú, ¬ı—˙œ ¬ı1n∏ª±, 1n∏ô¶˜ ’±˘œ ’±1n∏ ’±s≈˘ ª±À˝√√√fl¡ ¸√¸… ø˝√√‰¬±À¬Û ∆˘ ¬Û1ø˝√√ ¤‡Ú ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ¸˜¢∂ √1— øÊ√˘±1 ø¬ıøˆ¬iß ¸•x√±˚˛1 ˜±Ê√Ó¬ ˚±ÀÓ¬ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬ ’È≈¬È¬ Ô±Àfl¡ Œ¸˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¬Û˚«±À¬ıé¬Ì1 √±ø˚˛Q ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚº ˝◊√˚˛±1 ά◊¬Ûø1 ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·1 øÚÀ«√˙ ˜ÀÓ¬ õ∂øÓ¬ÀȬ± ¬ıvfl¡ fl¡—À¢∂Â√1 fl¡ø˜È¬œ, ˜G˘ fl¡—À¢∂Â√1 fl¡ø˜È¬œÓ¬ ¤ÀÚ øÚ˚˛LaÌfl¡é¬ ¶ö±¬ÛÚ1 øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ øÚÀ«√˙ ø√˚˛± ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º

fl¡˜˘¬Û≈1Ó¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 ¡Z±1± ¬ıÊ√±1·‘˝√1 ¡Z±1 ά◊ƒ√‚±È¬Ú Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, fl¡˜˘¬Û≈∏1, 25 ’±·©Ü√ – fl¡±˜1+¬Û ¬¢∂±˜œÌ øÊ√˘±1 fl¡˜˘¬Û≈1 ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˚±√ª ‰¬f ŒÎ¬fl¡±˝◊√ fl¡±ø˘ Œfl¡¬ı±È¬±› ’Ú≈á¬±Ú Î¬◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1º ¬Û≈ª±1 ˆ¬±·Ó¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ Œ¬ı±fl«¡± ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬1 ’ôL·«Ó¬ Œ¬ı±fl«¡±Ó¬ 5 ˘±‡ Ȭfl¡± ¬ı…˚˛¸±À¬ÛÀé¬ øÚ˜«±Ì fl¡ø1 ά◊ø˘›ª± ¬ıÊ√±1 ·‘˝√ ¤øȬ1 ¡Z±1 ά◊√ƒ‚±È¬Ú fl¡À1º ˝◊√˚±˛ 1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ ¬ı1ø˙˘ ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬1 Œ‰¬Ã˝√√√Ó¬ 5 ˘±‡ Ȭfl¡±À1 øÚ˜«±Ì fl¡1± ¶§Ì«Ê√˚˛ôLœ ¢∂±˜ ‰¬Î¬ˇfl¡ Œ˚±Ê√Ú±1 ’ÒœÚ1 ’±R¸˝√√±˚˛fl¡ Œ·±È¬¸˜”˝√fl¡

õ∂ø˙é¬Ì ø√˚±˛ 1 ¬ı±À¬ı øÚ˜«±Ì fl¡1± ¤øȬ ·‘˝√À1± qˆ¬ ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1º ¤˝◊√ ά◊ÀVÀ˙… ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Q fl¡À1 ˜√±1Ó¬˘± ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˆ¬ÀªÚ ‰¬f ŒÎ¬fl¡±˝◊√º ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ŒÎ¬fl¡±˝◊√ ‰¬1fl¡±1œ ø¬ıøˆ¬iß ’“±‰¬øÚ1 ø¬ıÓ¬— ¬ı…±‡…± √±ø„√√ Òø1 Œ¸˝◊√À¬ı±1 ø˝√√Ó¬±øÒfl¡±1œ¸fl¡˘fl¡ ˚ÀÔ±¬Û˚≈Mê√ ¬ı…ª˝√√±11 ›¬Û1Ó¬ &1n∏Q ’±À1±¬Û fl¡À1º fl¡˜˘¬Û≈1 ά◊i˚ß Ú˛ ‡G1 ÚªøÚ˚≈Mê√ ‡G ά◊i˚ß Ú˛ ø¬ı¯∏˚±˛ ˝◊√1± ’øÒfl¡±1œÀ˚˛ ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ ˆ¬±¯∏Ì ’±·¬ıϬˇ±˚˛º ά◊Mê√ ¸ˆ¬±Ó¬ 1±©Üœ™ ˚˛ ¬Ûø1˚˛±˘ fl¡˘…±Ì

’“±‰¬øÚ1 ’ÒœÚÓ¬ 63·1±fl¡œ ø¬ıÒª± ˜ø˝√√˘±fl¡ ¤fl¡fl¡±˘œÚ ¸±˝√√±˚… ø˝√√‰¬±À¬Û √˝√ ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡±Õfl¡ ˜≈ͬ 6 ˘±‡ 30 ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡± ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ŒÎ¬fl¡±˝◊√ ø¬ıÓ¬1Ì fl¡À1º ¬ı1ø˙˘ ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˜ø˝√√¬ı≈~± ’±˘œÀ˚˛ ά◊ÀV˙… ¬ı…±‡…± fl¡1± ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊iß˚˛Ú ‡G1 Œfl¡¬ı±·1±fl¡œ ø¬ı¯∏˚˛±-fl¡˜«‰¬±1œ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡±1 ˘·ÀÓ¬ ≈√˝◊√ ˙Ó¬±øÒ√fl¡ Œ˘±fl¡ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º ˝◊√˚˛±1 ¬Û”À¬ı«-¬ı1Àάfl¡¬Û±1 ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬1 ’ôL·«Ó¬ ¬ıœ1 ø‰¬˘±1±˚˛ ˜øµ11 ’±Ò±1ø˙˘± ¶ö±¬ÛÚ fl¡À1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˚±√ª ‰¬f ŒÎ¬fl¡±˝◊√º

1˝√√±Ó¬ ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, 1˝√√±, 25 ’±·©Ü – ’¸˜1 ø¬ı øȬ ¤ øά1 ø˝√√—¸±Rfl¡ ‚Ȭڱ1 ¬ø¬ÛÂ√Ó¬ √øé¬Ì ˆ¬±1Ó¬Ó¬ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± ’˙±øôL˜˚˛ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¬ı±À¬ı ¸˜±Ê√Ó¬ ˙±øôL¸•xœøÓ¬ 1鬱1 ά◊ÀVÀ˙… fl¡±ø˘ Ú·“±› øÊ√˘±1 1˝√√±Ó¬ ’±1鬜1 ά◊À√…±·Ó¬ ¤‡Ú ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º 1˝√√± ’±1鬜 Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚˛± ¸?œª √±¸1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ 1˝√√± ’=˘1 ¸fl¡À˘± 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘, ¸±˜±øÊ√fl¡ ¸—·Í¬Ú, ’Ú≈ᬱÚ-õ∂øӬᬱÚ, ¸—¬ı±√fl¡˜«œ, ¸˜±Ê√fl¡˜«œ ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß ˆ¬±¯∏±-Ê√ÚÀ·±á¬œ1 õ∂øÓ¬øÚøÒÀ˚˛ ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡À1º 1˝√√± 1±Ê√˝√ ‰¬Sê1 ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛± ˘é¬œ√±¸ ¬ı1n∏ª±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ ’—˙¢∂˝√√Ìfl¡±1œ¸fl¡À˘

Ó¬±˜≈˘¬Û≈1Ó¬ Œõ∂鬱·‘˝√ ά◊À¡Z±ÒÚ

1˝√√± ’=˘Ó¬ ˙±øôL-¸•xœøÓ¬1 ¬ı±Àg±Ú ’È≈¬È¬ 1‡±1 Ê√ Ú ¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ó¬±˜≈ ˘ ¬Û≈ 1 , 25 ’±·©Ü √ – õ∂ô¶±ª ¢∂˝√√Ì fl¡ø1 ¤‡Ú ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡À1º Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 ’=˘1 ’¢∂Ìœ ø˙鬱Ú≈á¬±Ú Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 ¸ˆ¬±Ó¬ ¸¬ı«¸ijÓ¬SêÀ˜ ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛± ˘é¬œ √±¸ ¬ı1n∏ª±fl¡ ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛ Œ‰¬Ã˝√√√Ó¬ ø¬ıøȬø‰¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬, ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± ¸?œª √±¸fl¡ ¸•Û±√fl¡ õ∂˙±¸Ú1 ’Ú≈À˜±ø√Ó¬ ÒÚ1 ¡Z±1± øÚø˜«Ó¬ ø˝√√‰¬±À¬Û ∆˘ ø¬ıøˆ¬iß Ê√ÚÀ·±á¬œ1 õ∂øÓ¬øÚøÒfl¡ ∆˘ ¤‡Ú Œõ∂鬱·‘˝√ ÀȬ± fl¡±ø˘ ¬Û≈ª± 9 ¬ıÊ√ ± Ó¬ ’±Ú≈ á ¬±øÚfl¡ˆ¬±Àª ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ¬ıȬ^ª± ’±1鬜 ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡1± ˝√√˚˛º ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 ø¬ıøȬø‰¬1 ‰¬Sêø¬ı¯∏˚˛± ˝√√ø1‰¬1Ì ¬Û±Í¬fl¡, 1˝√√± Ú·1 ¸ø˜øÓ¬1 fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ¸√¸… Œ√À¬ıÚ ¬ıÀάˇ±˝◊√ º ¤˝◊√ ά◊¬Û˘Àé¬ Œ‰¬˚˛±1À˜Ú ˜ÚÀÊ√…±øÓ¬ ¬ı1±Àfl¡ Òø1 ¬ıU 1˝√√± ’=˘1 Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ò…é¬ ¬·Ì…˜±Ú… Œ˘±Àfl¡ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ 23 Ú±1±˚˛Ì ¬¬ıËp¡1 ’Ò…é¬Ó¬±Ó¬ ¤‡Ú ά◊À¡Z±ÒÚœ ¸ˆ¬± ’±·©ÜÓ¬√ Ú·“±›, fl¡±ø¬ı« ’±—˘— øÊ√˘±1 ¸œ˜±ôLªÓ«¬œ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ’¸˜œ˚˛±, ¬ı„√√±˘œ, fl¡±ø¬ı« ’±1n∏ ˜≈Â√˘˜±Ú Œ˘±fl¡1 ø¬ı√…±˘˚˛1 ø¬ı¯∏˚˛ ø˙é¬fl¡ ˜√Ú Œ˜±˝√√Ú ˙˜«±˝◊√ ’“±Ó¬ ¬ı¸øÓ¬õ∂Ò±Ú Î¬±ø˘˜¬ı±1œÀÓ¬± ˙±øôL fl¡ø˜È¬œ ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º Ò1± ά◊À¡Z±ÒÚœ ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊À¡Z±Òfl¡ ¬ıÀάˇ±˝◊√ ά◊À~‡ fl¡À1

¬ı±ø˘¬Û1±1 ¬ı±Ó¬ø1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ı±ø˘¬Û1±, 25 ’±·©Ü

Œ‚“±1±˜±1œÓ¬ ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú ¬ı±ø˘¬Û1± ά◊iß˚˛Ú ‡G1 ’ôL·«Ó¬ ¸fl¡À˘± Ê√±øÓ¬-Ê√ÚÀ·±á¬œ Ó¬Ô± Ò˜«±ª˘•§œ Œ˘±fl¡fl¡ ∆˘ ¬ıÓ«¬˜±Ú ’¸˜Ó¬ ø¬ı1±Ê√ fl¡1± ’˙±ôLÊ√Ê«√1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú1 ά◊ÀVÀ˙… fl¡±ø˘ ø¬ı˚˛ø˘ 3 ¬ıÊ√±Ó¬ Œ‚“±1±˜±1œ ’±=ø˘fl¡ Œõ∂鬱·‘˝√ Ó¬ ¤‡Ú 1±Ê√Uª± ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ’=˘ÀȬ±1 fl‘¡Ó¬œ ø˙é¬fl¡ Ó¬Ù≈¬1±˜ ڱʫ√±1œ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ά◊Mê√ ¸ˆ¬±Ó¬ Œfl¡˙ª ˙˜«±, ά◊À¬ÛÚ Ú±Ô, Œ·Ã1±—· ‰¬±U, ‰¬±À˝√√1 ’±˘œ, ‰¬•Û± ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ, ά◊»¬Û˘ ˜˝√√ôL, ø‰¬1±Ê√ά◊øVÚ ’±˝√√À˜√ õ∂˜≈À‡… Œfl¡¬ı±·1±fl¡œ› ¬ıMê√±˝◊√ ’¸˜Ó¬ ˙—fl¡1-’ Ê√±Ú1 ¸•xœøÓ¬1 ¤Ú±Ê√1œÎ¬±˘ Œfl¡±ÀÚ± fl¡±1ÌÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ≈√©Ü ‰¬Sê˝◊√ ø‰¬ø„√√¬ı ŒÚ±ª±À1 Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ¸fl¡À˘±Àfl¡ ’±˝3√ ±Ú Ê√Ú±˚˛º ά◊Mê√ ¸ˆ¬±ÀÓ¬˝◊√ ˜– ø‰¬1±Ê√ά◊øVÚ ’±˝√√À˜√fl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬, √œ¬Ûfl¡ ¬ıÀάˇ±fl¡ fl¡±˚«fl¡1œ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±1n∏ 1±ÀÊ√Ú ¬ı¸≈˜Ó¬±1œfl¡ ¸•Û±√fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ∆˘ Œ‚“±1±˜±1œ ’±=ø˘fl¡ ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬‡Ú ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º

˝√√ø1Ú±1±˚˛Ì ¬ı1n∏ª±1 ˜‘Ó≈¬… øÓ¬øÔ ¬Û±˘Ú ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœ1 Ê√ij√± Ó¬± ˝√ √ ø 1 Ú±1±˚˛ Ì ¬ı1n∏ ª ±1 43 ¸—‡…fl¡ ˜‘ Ó ≈ ¬ … øÓ¬øÔ ’¸˜1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôL1 ˘·ÀÓ¬ Œ˚±ª± 23 ’±·©ÜÓ¬ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈ 1 øÊ√ ˘ ±1 1„√ √ ± ¬Û1± Ô±Ú± ¤À˘fl¡±1 ¸˜” ˝ √ ·“ ± ›1鬜 ¬ı±ø˝√ √ Ú œ1 ¸˝√ √ À ˚±·Ó¬ 1„√ √ ± ¬Û1±1 ›¬Û1fl¡Â√ ± 1œ ·“ ± › õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√ … ±˘˚˛ õ∂±—·ÌÓ¬ ø√ Ú ÀÊ√ ± 1± fl¡±˚« ¸ ” ‰ ¬œÀ1 ά◊  ƒ √ ˚ ±¬ÛÚ fl¡1± ˝√ √ ˚ ˛ º ¤˝◊ √ ά◊ ¬ Û˘Àé¬ ¬Û≈ ª ± ¬ÛÓ¬±fl¡± ά◊ À M√ √ ± ˘Ú1 fl¡À1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø¬ıÀÚ±√ ¬ı1±˝◊ √ ’±1n∏ Â√ ø ˝√ √  √ Ó¬¬Û« Ì fl¡À1 ¸˜±Ê√ À ¸ªfl¡ ø¬ı˜˘ √ ± ¸ ¬ıÀάˇ ± Àªº Ô±Ú± ¸ø˜øÓ¬1 ¶ö ± ˚˛ œ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø¬ıÀÚ±√ ¬ı1±1 Œ¬ÛÃÀ1±ø˝√ √ Ó ¬…Ó¬ ’Ú≈ ø á¬Ó¬ ¶ú‘ ø Ó¬‰¬±1Ì ¸ˆ¬±Ó¬ 1„√ √ ± ¬Û1± Ô±Ú±1 ˆ¬±– ø¬ı¯∏ ˚ ˛ ± ˘ø•§  √ ·Õ·, ‰¬Sê ¸—·Í¬fl¡ Ú±1±˚˛ Ì ·Õ· ¬ı1n∏ ª ±, ¸?œªÚœ ˜ø˝√ √ ˘ ± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ Úø˜Ó¬± ¬ıË p ¡˝◊ √ ˝√ √ ø 1 Ú±1±˚˛ Ì ¬ı1n∏ ª ±1 Ê√ œ ªÚ ’±1n∏ fl¡˜« 1 ±øÊ√ 1 ø¬ı¯∏ À ˚˛ ’±À˘±fl¡¬Û±Ó¬ fl¡À1º ά◊ M ê√ ’Ú≈ á ¬±ÚÓ¬ ›¬Û1 fl¡Â√ ± 1œ ·“ ± ª1 1±˝◊ √ Ê √ 1 ¡Z±1± Ú±˜ õ∂¸—·› ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡1± ˝√ √ ˚ ˛ º

˘ø‡˜¬Û≈11 Ú±1±˚˛Ì¬Û≈1Ó¬ ¬ıËp¡¬Û≈S1 ‡˝√√Úœ˚˛±1 fl¡±˘±ôLfl¡¡ 1+¬Û ñ ˝◊√ά◊ ø¬ı

Œ˚ ø¬ıøȬø‰¬1 ø˙鬱 ø¬ıˆ¬±·1 ¬Û‘á¬À¬Û±¯∏fl¡Ó¬±Ó¬ 56 ˘±‡ Ȭfl¡± ¬ı…˚˛¸±À¬ÛÀé¬ øÚø˜«Ó¬ Œõ∂鬱·‘˝√ ÀȬ±Àª Ó¬±˜≈˘¬Û≈1¬ı±¸œ 1±˝◊√ Ê√1 ¤È¬± ¬ıUø√Úœ˚˛± ’ˆ¬±ª ¬Û”1Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√í¬ıº ø¬ıøȬø‰¬1 Ó¬√±ÚœôLÚ fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ¸√¸… Ó¬Ô± ¬ıÓ«¬˜±Ú Ó¬±˜≈˘¬Û≈11 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˝◊√ ˜±Ú≈Àª˘ ˜≈Â√±˝√√±1œ1 ά◊À√…±·Ó¬ ¤˝◊√ ˜˝√√» fl¡±˚« ¸•Û±√Ú Œ˝√√±ª± ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“ ˜≈Â√±˝√√±1œ1 ˙˘±· ˘˚˛º ά◊À¡Z±ÒÚœ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¶ö±Úœ˚˛ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√ ’±ø‰¬Ú± ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ, ˝√√À1ù´1 fl¡ø˘Ó¬±, õ∂Ù≈¬~ ‰¬f ˜˝√√ôL, Œ·±¬Û±˘ 1±Ê√¬ı—˙œ, ¿¬ÛøÓ¬ ¬ı1±, ¸≈Úœ˘ ¬ıÀάˇ± ’±ø√1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ı√…±˘˚˛‡Ú1 ø˙é¬fl¡-fl¡˜«‰¬±1œ, Â√±S-Â√±Sœ1 ά◊¬Ûø1 ø¬ıø¬Û¤Ù¬ √˘1 ŒÚÓ¬±-fl¡˜«œ¸fl¡˘ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

ø√~œÓ¬ õ∂øÓ¬1鬱 ¬˜Laœfl¡ ¸±é¬±» 1„√√±¬Û1± ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ ‰¬±Àfl«¡±˘-Œ‰¬•§±1 ’¬ıƒ fl¡˜±‰«¬1

1„√√±¬Û1±-ø˜Â√±˜±1œ ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ¬ÛÔ Î¬◊iß˚˛Ú1 √±¬ıœ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, 1„√√±¬Û1±, 25 ’±·©Ü – 74Ú— 1„√√±¬Û1± Ú·11 ¸—À˚±·œ ’±È¬±˝◊√ Àfl¡˝◊√ Ȭ± ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ø¬ıÒ√ıô¶ ¬ı±È¬-¬ÛÀÔ ¶§±ÒœÚÓ¬±1 ø¬ÛÂ√À1¬Û1± ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ Ê√Ú¸±Ò±1Ìfl¡ ;˘±-fl¡˘± ‡≈ª±˝◊√ ’˝√√±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ 1„√√±¬Û1±1 ’Ú…Ó¬˜ Œ¬ı‰¬1fl¡±1œ ’Ú≈á¬±Ú 1„√√±¬Û1± ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ ‰¬±Àfl«¡±˘ ’±1n∏ ¬ı…ª¸±˚˛œ¸fl¡˘1 ¸Lö± 1„√√±¬Û1± Œ‰¬•§±1 ’¬ıƒ fl¡˜±‰«¬1 ¤È¬± õ∂øÓ¬øÚøÒ1 √À˘ ø√~œÓ¬ øÓ¬øÚø√Ú ¬ı±˝√√1 ¬Û±øÓ¬ ¬ı±È¬-¬ÛÔ1 ά◊iß˚˛Ú ¸µˆ¬«Ó¬ õ∂øÓ¬1鬱 ˜Laœ ¤ Œfl¡ ¤∞I◊Úœfl¡ ¸±é¬±» fl¡À1º ά◊Mê√ ≈À˚˛± ¸Lö±1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±˝◊√ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜fl¡ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√˚˛± ˜ÀÓ¬, ¬ı±ø˘¬Û1±-1„√√±¬Û1±ø˜Â√±˜±1œ 21 øfl¡–ø˜– ∆√‚…«1 ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ¬ÛÔÀÂ√±ª± 2011 ¬ı¯∏«1 9 øάÀ‰¬•§1Ó¬ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ø¬ıˆ¬±À· Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±11 ¸œ˜±ôL ¬ÛÔ ¸—¶ö±fl¡ ˝√√ô¶±ôL1 fl¡À1º ¬Û1ªÓ«¬œ ¸˜˚˛Ó¬ ¸œ˜±ôL ¬ÛÔ ¸—¶ö±˝◊√ 2012 ¬ı¯∏«1 2 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ ά◊Mê√ ¬ÛÔÀÂ√±ª±1 ¬ı±À¬ı 10Ȭ±

’±¬ÛøM√√ø¬ı˝√√œÚ1 ¸µˆ¬«Ó¬ ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ø¬ıˆ¬±·1¬Û1± Ó¬Ô… ø¬ı‰¬±À1 ’±1n∏ 2012 ¬ı¯∏«1 29 ˜±‰«¬Ó¬ ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ø¬ıˆ¬±À· ¬ÛÔÀÂ√±ª±1 ’±¬ÛøM√√ø¬ı˝√√œÚ Ó¬Ô…¸˜”˝√ ¸œ˜±ôL ¬ÛÔ ¸—¶ö±fl¡ ·Ó¬±˝◊√ ø√À˚˛º ˝◊√ ˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ¸œ˜±ôL ¬ÛÔ ¸—¶ö±˝◊√ ø¬ıˆ¬±·ÀȬ±1 ’øˆ¬˚ôL±1 ¡Z±1± ¬ÛÔ¸˜”˝√ ŒÊ√±‡˜±‡ fl¡1±˝◊√ øÂ√˘ ˚ø√› ¬ÛÔ øÚ˜«±Ì1 fl¡±˜ ∆˝√√ Ú≈ͬ±Ó¬ ’=˘ÀȬ±1 1±˝◊√ Ê√ ά◊ø¡Z¢ü ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ˝◊√ ˚˛±1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ ‰¬±Àfl«¡±˘ ’±1n∏ Œ‰¬•§±1 ’¬ıƒ fl¡˜±‰«¬1 õ∂øÓ¬øÚøÒÀ˚˛ Ê√±øÚ¬ı ¬Û±À1 Œ˚ ø¬ıˆ¬±À· ¬Û≈“øÊ√1 ’ˆ¬±ªÓ¬ ¬ÛÔÀÂ√±ª± øÚ˜«±Ì1 fl¡±˜ ’±1y fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√ º ά◊À~‡… Œ˚ ø˜Â√±˜±1œÓ¬ Ôfl¡± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ŒÓ¬˘ øÚ·˜, ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¸Ú±, ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬√± ’±1n∏ 1„√√±¬Û1± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ Â√±S-Â√±Sœ1 ’øÓ¬ &1n∏Q¬Û”Ì« ¬ÛÔÀÂ√±ª±1 ø¬ıÓ¬— Ó¬Ô… ∆˘ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ ‰¬±Àfl«¡±˘1 ¸•Û±√fl¡ ø√˘œ¬Û ‰¬SêªÓ«¬œ ’±1n∏ Œ‰¬•§±1 ’¬ıƒ fl¡˜±‰«¬1 ¸˝√√fl¡±1œ ¸•Û±√fl¡ ø√¬Û±—fl¡1 Œ√í ø√~œÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1

Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ¸±—¸√ Œ˚±À‰¬Ù¬ Ó¬m ’±1n∏ 1±Ê√…¸ˆ¬±1 ¸±—¸√ ¬ıœÀ1f õ∂¸±√ ∆¬ı˙…fl¡ ˘·Ó¬ ∆˘ õ∂øÓ¬1é ± ˜Laœ ¤ Œfl¡ ¤∞I◊Úœ ’±1n∏ άڱ1 ˜Laœ ¬ÛªÚ ø¸— ‚±ÀȬ±ª±1fl¡ ά◊Mê√ ¬ÛÔÀÂ√√±ª±1 ’øÓ¬ ˙œÀ‚Ë øÚ˜«±Ì Ó¬Ô± ¬¬¬Û≈“øÊ√ ’±¬ı∞I◊Ú1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈À1±Ò Ê√Ú±˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 ¸Lö±1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±˝◊√ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ ¬ıËά·Ê√ Œ¸ª±Õ˘ ¸•x¸±ø1Ó¬ Œ˝√√±ª± ¬ıËά·Ê√ Œ1í˘À¸ª± ‰¬ø˘Ó¬ ¬ı¯∏«1 ≈√ ·«± ¬Û”Ê√±1 ’±·˜≈˝√ ”Ó«¬Ó¬ øÚ˚˛±˜œ˚˛± fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸±—¸√ Œ˚±À‰¬Ù¬ Ó¬m1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Œ1í˘˜Laœ ’±1n∏ 1±Ê√…¸ˆ¬±1 ¸±—¸√ ø¬ıù´øÊ√» ∆√˜±1œfl¡ ¶ú±1fl¡-¬ÛS Œõ∂1Ì fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ø√ ~ œ1 Œ˘±fl¡¸ˆ¬±1 ¸—¸√ fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ fl¡˜«1Ó¬ 1„√√±¬Û1±1 ˚≈ªfl¡ Ó≈¬ø˝√√Ú ˝√ √ ± Ê√ ø 1fl¡±˝◊ √ ¤˝◊ √ Œé¬SÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ˆ ¬±Àª ¸˝√ √ ± ˚˛ fl¡1±Ó¬ ˝√ √ ± Ê√ ø 1fl¡±fl¡ ¸Lö ± ˝◊ √ ÒÚ…¬ı±√ :±¬ÛÚ fl¡À1º ˝◊ √ ø ¬ÛÀÚ ’˝√ √ ± 25 ’À"√ √ ± ¬ı1Ó¬ ά◊ M ê√ ¸˜¸…± ¸µˆ¬« Ó ¬ ø√ ~ œÕ˘ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ ‰¬±Àfl« ¡ ±˘1 ¤È¬± õ∂øÓ¬øÚøÒfl¡ √ ˘ ¬Û≈ Ú 1 1±›Ú± ˝√ √ í ¬ı ¬ı≈ ø ˘ Ê√ ± øÚ¬ıÕ˘ ø√ À ˚˛ º

¬ı±ø˘¬Û1±1 ø¬ıô¶œÌ« ’=˘ õ≠±ø¬ıÓ¬ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘±1 ¬ı±ø˘¬Û1±1 Ê√1±¸1 ∆Ú1 ¬ı±Ï¬ˇøÚ ¬Û±ÚœÀ˚˛ ¬Û≈Ú1 õ≠±øªÓ¬ fl¡ø1À˘ ¬ı±ø˘¬Û1±1 ø¬ıô¶œÌ« ’=˘º ø¬ı·Ó¬ ≈√ø√Ú Òø1 Œ˝√√±ª± ŒÚ1±ÀÚÀ¬Û1± ¬ı1¯∏≈Ì1 Ù¬˘Ó¬ fl¡±ø˘ ¬Û≈ª±À1¬Û1± Ê√1±¸1, fl¡±˘øÚ ’±1n∏ ˜±Úø˙ø1 ∆Ú ŒÙ¬ÀÚ-ŒÙ¬±ÀȬ±fl¡±À1 ¬ı±øϬˇ ’˝√√±1 Ù¬˘Ó¬ ¬ı±ø˘¬Û1±1 œ√‚˘œ·“±›, ¬ı±ø˘¬Û1± õ∂±Ôø˜fl¡ ¶§±¶ö… Œfl¡f, ¬ı±ø˘¬Û1± ¸˜¬ı±˚˛, ¬Û±fl¡ø¬ı˘ ’±ø√ ¬ı±Ú¬Û±Úœ1 fl¡¬ı˘Ó¬ ¬Û1±1 ˘·ÀÓ¬ Œfl¡¬ı± Œ˝√√"√ 1 fl‘¡ø¯∏ˆ¬”ø˜ é¬øÓ¬¢∂ô¶ ˝√√˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ¬Û≈ª±À1¬Û1± ¬ı±ø˘¬Û1±ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘ ¸—À˚±·œ 52Ú— 1±©Ü™œ˚˛ ‚±˝◊√ ¬ÛÔ1 ›¬ÛÀ1À1 ¬Û±Úœ ¬ı±·1±Ó¬ ˚±Ó¬±˚˛±Ó¬1 Œé¬SÓ¬ ‰¬1˜ ’¸≈ø¬ıÒ±1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º

¬ı±ø˘À˘Â√±Ó¬ ëõ∂¬ıg ¬ıœøÔfl¡±í ά◊Àij±‰¬Ú Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ú˘¬ı±1œ, 25 ’±·©Ü√ – √øé¬Ì‡±Ó¬± ’±=ø˘fl¡ ŒÊ√…ᬠڱ·ø1fl¡ ˜=˝◊√ Œ˚±ª± 12 ’±·©Ü1 ø√Ú± ¬ı±ø˘À˘Â√± fl¡±ø˘ ˜øµ1 ˝√√±˝◊√¶≈®˘Ó¬ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ¤fl¡ ·±yœ˚«¬Û”Ì« ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ëõ∂¬ıg ¬ıœøÔfl¡±í ˙œ¯∏«fl¡ ¢∂Lö‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1º ¬ı1ˆ¬±· ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ’ª¸1õ∂±5 ’Ò…é¬ √GÒ1 ‰¬SêªÓ«¬œÀ˚˛ 1‰¬Ú± fl¡1± ά◊Mê√ ¢∂Lö‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡, ¸˜±À˘±‰¬fl¡ ά0 ¬ı¸ôL fl≈¡˜±1 ˆ¬A±‰¬±˚«˝◊√º ¢∂Lö ά◊Àij±‰¬Ú fl¡ø1 ø√˚˛± ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ ˙s ø˚À˝√√Ó≈¬ ¬ıËp¡±, Œ¸À˚˛ ˙s1 ¸±ÒÚ± fl¡1±¸fl¡˘ ¬ıËp¡±1 õ∂fl‘¡Ó¬ ά◊¬Û±¸fl¡ ¬ı≈ø˘ Œ√±˝√√±ø1 ¤‡Ú øfl¡Ó¬±¬Û ά◊Àij±‰¬Ú fl¡1± ˜±ÀÚ ¤È¬± Ê√Àij±»¸ª ¬Û±˘Ú fl¡1±, ø˚ Ê√Àij±»¸Àª ˜±Ú≈˝√ 1 Ê√œªÚÓ¬ &1n∏Q¬Û”Ì« ˆ¬”ø˜fl¡± ¬Û±˘Ú fl¡À1 ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… ’±· ¬ıϬˇ±˚˛º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ ‰¬SêªÓ¬«œ1 20 Ȭ±À1± ’øÒfl¡ ˜ÚÚ˙œ˘ õ∂¬ıg1 ¤fl¡S ¸—˘ÚøȬÀ˚˛ Â√±S ¸˜±Ê√fl¡ ¬ı±1n∏Õfl¡À˚˛ ά◊¬Ûfl‘¡Ó¬

fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ’±˙± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º √øé¬Ì‡±Ó¬± ’±=ø˘fl¡ ŒÊ√…ᬠڱ·ø1fl¡ ˜=1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¸≈À1f Ú±Ô Ó¬±˘≈fl¡√±11 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ά◊Àij±‰¬Úœ ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡± ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ Œ¬ÛkÚ±1, ˜≈øMê√˚≈“Ê√±1n∏ ٬̜f Ú±Ô fl¡ø˘Ó¬±À˚˛± ˆ¬±¯∏Ì ø√À˚˛º õ∂±˚˛ ˙Ó¬±øÒfl¡ √˙«fl¡ 1±˝◊√Ê√1 ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡± ά◊Mê√ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¸≈1-¸±ÒÚ± ¸—·œÓ¬ ø¬ı√…±˘˚˛1 ø˙鬱ԫœ¸fl¡À˘ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡1± ·œÓ¬-˜±ÀÓ¬ ’Ú≈ᬱÚÀȬ±fl¡ ’Ú… ˜±S± õ∂√±Ú fl¡À1º

˜ø1·“±ªÓ¬ ˙±øôL ¸ø˜øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±1 ≈√øȬ ‘√˙…, qfl≈¡1¬ı±À1 ñ ˝◊√ά◊ ø¬ı

¬Û±Ì¬ı±1œÓ¬ ø‰¬¬Û ∆˘ øfl¡À˙±1œ1 ’±R˝√√Ó¬…± Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, ¬ı·1œ¬ı±1œ, 25 ’±·©Ü√ – Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 ¬ı·1œ¬ı±1œ ’±È¬±Úœ ’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ’ôL·«Ó¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ‡G 1„√√±˜±øȬ ·“±ªÓ¬ ¤·1±fl¡œ øfl¡À˙±1œÀ˚˛ ø‰¬¬Û ∆˘ ’±R˝√√Ó¬…± fl¡1±1 ‚Ȭڱ˝◊√ ¸˜¢∂ ’=˘ÀȬ±Ó¬ ¬ı…±¬Ûfl¡ ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, fl¡±ø˘ ¬Û≈ªøÓ¬¬ øÚ˙± ·“±›‡Ú1 ¬ı±ø¸µ± ’±s≈˘ ¬ı±À1fl¡ Œ˜±~±1 øfl¡À˙±1œ fl¡Ú…± ˝√√±ø˘˜± ‡±Ó≈¬Ú [14]˝◊√ ’±√√Ú ø√Ú±1 √À1 ¬Ûø1˚˛±˘1 ˘·Ó¬ øÚ˙±1 ’±˝√√±1 ¢∂˝√Ì fl¡ø1 øÚÊ√1 Œ˙±ªÚœ Œfl¡±Í¬±Ó¬ q¬ıÕ˘ ˚±˚˛º øfl¡c fl¡±ø˘ ¬Û≈ª±1 ˆ¬±·Ó¬ ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±Àfl¡ ‡±Ó≈¬Ú1 q˝◊√ ά◊ͬ±Ó¬ ¬Û˘˜ Œ˝√√±ª±Ó¬ ’±1n∏ Œfl¡±Í¬±Ó¬ ŒÚÀ√ø‡ ø¬ı‰¬±1-Œ‡±‰¬±1 fl¡1±Ó¬ Úª-øÚø˜«Ó¬ ¤øȬ ·‘˝√1 Œfl¡±Í¬±˘œÓ¬ ø‰¬¬Û ∆˘ ›˘ø˜ Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ õ∂Ó¬…é¬ fl¡À1º ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±Àfl¡ ¶ö±Úœ˚˛ ’±1鬜 Ô±Ú±Ó¬ ‡¬ı1 ø√À˚˛º ’±1鬜À˚˛ ˜‘Ó¬À√˝√ÀȬ± ά◊X±1 fl¡ø1 ˜1À̱M√√1 ¬Û1œé¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬Ûø1˚˛±˘fl¡ ·Ó¬±˝◊√ ø√À˚˛º

Úœ˘≈ ‰¬SêªÓ«¬œÕ˘ ˆ¬À¬ıÚ ¬ı1nª∏ ± ¬ıÈ“ ¬±

Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ú˘¬ı±1œ, 25 ’±·©Ü – ’¸˜1 ¶§Ú±˜ÒÚ… ’øˆ¬ÀÚÓ¬±, ø‰¬Sø˙äœ, ڱȬ…ø˙äœ, ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ Ó¬Ô± Ú˘¬ı±1œ1 ¸≈¸ôL±Ú õ∂˚±˛ Ó¬ ˆ¬À¬ıÚ ¬ı1n∏ª±1 fl¡˜«1±øÊ√ ’±1n∏ ¶ú‘øÓ¬ ˚≈·˜œ˚˛± fl¡1±1 ά◊ÀVÀ˙… ’¸˜1 ø˙ä ¸±ø˝√√Ó¬…1 Œé¬S‡ÚÓ¬ Ê√œªÚÀÊ√±1± ¸±ÒÚ±1 ¶§œfl‘¡øÓ¬ ¶§1+À¬Û ø¬ı·Ó¬ 2009 ‰¬Ú1¬Û1± õ∂√±Ú fl¡ø1 ’˝√√± ˆ¬À¬ıÚ ¬ı1n∏ª± ¬ı“Ȭ± ¤˝◊√À¬ıø˘ ’¸˜1 ø¬ıø˙©Ü ڱȬ…ø˙äœ Úœ˘≈ ‰¬SêªÓ«¬œÕ˘ ’±·¬ ıϬˇ±¬ıÕ˘ ø¸X±ôL fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ 2009 ¬ı¯∏«Ó¬ ά◊Mê√ ¬ı“Ȭ± ø¬ıø˙©Ü ڱȬ…ø˙äœ ≈√˘±˘ 1˚˛fl¡, 2010 ¬ı¯∏«Ó¬ ø‰¬Sø˙äœ &1n∏Ê√œ ’±√… ˙˜«± ’±1n∏ 2011 ¬ı¯∏«Ó¬ ø¬ıø˙©Ü ’øˆ¬ÀÚÓ¬± ø¬ıÊ≈√ Ù≈¬fl¡Úfl¡ õ∂√±Ú fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘º ’˝√√± ‰¬±ø1 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ Ú˘¬ı±1œ ڱȬ… ˜øµ1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ˘·œ˚˛± ¤fl¡ ·±yœ˚…¬Û”Ì« ’Ú≈ᬱÚÓ¬ Úœ˘≈ ‰¬SêªÓ«¬œfl¡ ά◊Mê√ ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ά◊À√…±Mê√±¸fl¡À˘ Ê√Ú±˝◊√ ÀÂ√º

’øô¶Q1 ¸—fl¡È¬Ó¬ ‹øÓ¬˝√…˜øGÓ¬ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U ·Î¬ˇ ¬Û˚«È¬Ú1 õ∂‰≈¬1 ¸y±ªÚ± Ôfl¡±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± fl¡±Ì¸±1 Ú±˝◊√ ‰¬1fl¡±11 Ê√Ú¸±Ò±1Ì Œ¸ª±, Ê√±·œÀ1±Î¬, 25 ’±·©Ü√ – 1˝√√±1 ›‰¬1Ó¬ √œ‚˘œ’±È¬œÓ¬ Ôfl¡± ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U ·Î¬ˇ ¤fl¡ ¬ı≈1?œõ∂ø¸X ·Î¬ˇº ’Ú±‘√Ó¬ ’±1n∏ ά◊À¬Ûøé¬Ó¬ ∆˝√√ Ôfl¡± ¤˝◊√ ·Î¬ˇ øÚ˜«±Ì1 ’“±1Ó¬ ˘≈fl¡±˝◊√ ’±ÀÂ√ ¤Ê√Ú ˘±˘≈— 1Ê√±1 ά◊»fl‘¡©Ü fl¡±ø1fl¡1œ Œfl¡Ã˙˘, 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ø¬ı‰¬é¬ÌÓ¬± ’±1n∏ 1±Ê√…1 ¸≈1鬱1 õ∂øÓ¬ Ôfl¡± øÚᬱ1 øÚ√˙«Úº ˘±˘≈— 1Ê√± ’±ø1˜M√√1 fi1¸Ó¬ ’±1n∏ ·—·±ªÓ¬œ1 ·ˆ¬«Ó¬ Ê√ij˘±ˆ¬ fl¡1± 1Ê√± ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U1 Œ˙Ã˚«¬ıœ˚« ’±1n∏ ¬Û1±Sê˜1 fl¡±ø˝√√Úœ ά◊¬Ûfl¡±ø˝√√ÚœÀ¬ı±À1 Ê√Ú˜±Ú¸Ó¬ ’±øÊ√› ¤fl¡ ¸≈fl¡œ˚˛± ¶ö±Ú ’øÒfl¡±1 fl¡ø1 ’±ÀÂ√º øfl¡•§√ôLœ ˜ÀÓ¬ 1Ê√± ’±ø1˜M√√1 ˜‘Ó≈¬…1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U fl¡˜Ó¬±¬Û≈11 1Ê√± ˝√√˚˛º 1Ê√± ∆˝√√À˚˛˝◊√ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘UÀª 1˝√√±1 ›‰¬11 √œ‚˘œ’±È¬œÓ¬ 1±Ê√Ò±Úœ ¶ö±¬ÛÚ fl¡À1º ˝◊√ ˚˛±1

ά◊»fl‘¡©Ü ά◊√±˝√√1Ì ŒÊ√±„√√±˘¬ı√√˘U ·Î¬ˇº ’¸œ˜ 鬘Ӭ±1 ’øÒfl¡±1œ Ó¬Ô± ¬ı±U¬ı˘œ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘UÀª fl¡Â√±1œ 1Ê√±¸fl¡˘fl¡ ¬ı±Ò± ø√¬ıÕ˘ ¤˝◊√ ·Î¬ˇ ¬ı±øgøÂ√˘¬ ı≈ø˘ ά◊À~‡ ’±ÀÂ√º Ó¬≈√¬Ûø1 ¸œ˜±ôL ¸≈1鬱1 Ó¬Ô± fl¡Â√±1œ¸fl¡˘1 ’±Sê˜Ìfl¡ õ∂øÓ¬˝√√Ó¬ fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘UÀª ’±À˝√√±˜ ’±1n∏ fl¡Â√±1œ 1±Ê√…1 ¸œ˜±Ó¬ Ê√˘¬ÛÔ1 ¸≈-¬ı…ª¶ö± Ôfl¡± fl¡˘— ’±1n∏ fl¡ø¬Û˘œ1 ˜±Ê√1 ά◊¬ı«1± ˆ¬”ø˜ 1˝√√±1 øÚfl¡Ó¬ªÓ«¬œ √œ‚˘œ’±È¬œÀfl¡ ¬ı±øÂ√ ∆˘ ˙Sn∏1 ’±Sê˜Ì õ∂øÓ¬˝√√Ó¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ øÓ¬øÚ øfl¡–ø˜– √œ‚˘ øά•§±fl‘¡øÓ¬1 ›‡ ¸±Ó¬˙1œ˚˛± ·Î¬ˇ ¸±øÊ√ Ó¬±ÀÓ¬˝◊√ ¸±˜ø1fl¡ˆ¬±Àª fl¡˜Ó¬±¬Û≈1 1±Ê√…1 1±Ê√Ò±Úœ ¬Û±øÓ¬ø¢ ¬ı≈ø˘ ¤fl¡±—˙ ˝◊√ øÓ¬˝√√±¸ø¬ıÀ√ ˜Ó¬À¬Û±¯∏Ì fl¡À1º ¤˝◊√ ·Àάˇ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U1 fl¡±ø1fl¡1œ, Œˆ¬ÃÀ·±ø˘fl¡ ’±1n∏ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ø¬ı‰¬é¬ÌÓ¬± √±ø„√√ Òø1øÂ√˘º

·Î¬ˇ1 ˜±Ê√1 ·ˆ¬œ1 ‡±˘Ó¬ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘UÀª 1±Ê√ˆ¬ªÚ, ’¶a±·±1, 1±Ê√Àfl¡±¯∏ ’±1n∏ Œ¸Ú±‰¬±Î¬◊Úœ ˝◊√ Ó¬…±ø√ øÚ˜«±Ì fl¡ø1øÂ√˘ ¬ı≈ø˘› õ∂¬ı±√ ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ·Î¬ˇ1¬Û1±˝◊√ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘UÀª ˙Sn∏fl¡ ¸˝√√ÀÊ√ øÚÒÚ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1øÂ√˘ ¬ı≈ø˘ ¬Û≈1øÌ ’±‡…±Ú¸˜”˝√ Ó¬ ά◊À~‡ ’±ÀÂ√º øfl¡c ¤˝◊√ ¸±Ó¬˙1œ˚˛± ·Î¬ˇ1 ¬ıÓ«¬˜±Ú ˜±S øÓ¬øÚ˙1œ˚˛± ’øô¶QÀ˝√√ ’±ÀÂ√º õ∂PÓ¬Qø¬ı√¸fl¡À˘ ˝◊√ ˚˛±1 ‡ÚÚfl¡±˚« ‰¬˘±À˘ ˝√√˚˛ÀÓ¬± ¬ıUÀÓ¬± Ó¬Ô…√√ ά◊ƒ√‚±È¬Ú ˝√√í¬ı ¬Û±À1º 1+¬Ûfl¡Ô±1 √À1 ’±øÊ√› õ∂‰¬ø˘Ó¬ ∆˝√√ ’±ÀÂ√ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U1 ¬ıœ1Q ’±1n∏ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘UÀª ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ëŒ√›˘±—‡≈˝◊√ í ’Ô«±» Œ√› ˘·± Ó¬À1±ª±˘1 fl¡±ø˝√√Úœº ¬ıU fl¡±ø˝√√Úœ, ά◊¬Û-fl¡±ø˝√√ÚœÀ1 1+¬Ûfl¡Ô±1 Ú±˚˛fl¡, ˜˝√√±¬Û1±Sꘜ ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U1 ’øô¶Q Ê√œ˚˛±˝◊√ 1‡±

ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U ·Î¬ˇ ¤øÓ¬˚˛± ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ˘±ˆ¬Ê√Úfl¡ ¤‡Ú ˜œÚ¬Û±˜º 37 Ú— 1±©Ü™œ˚˛ ‚±˝◊√ ¬ÛÔ1 fl¡±¯∏ÀÓ¬ ’ªø¶öÓ¬ ¬ı≈1?œõ∂ø¸X ŒÊ√±„√√±˘¬ı˘U ·Î¬ˇÀȬ± ¸—1é¬Ì1 ’ˆ¬±ªÓ¬ é¬˚˛õ∂±5 Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¬ı≈1?œõ∂ø¸X ˜˝√√±¬Û1±Sꘜ ˘±˘≈— 1Ê√±Ê√ÀÚ± ’±øÊ√1‰¬±˜ ’¸˜œ˚˛±1 ˜±Ú¸¬ÛȬ1¬Û1± Œ˝√√1±˝◊√ Œ˚±ª±1 ¬Î¬◊¬ÛSê˜ ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ ÀÊ√ ¬ıUø√Ú Òø1 ‰¬1fl¡±1fl¡ ˜˝√√±¬Û1±Sꘜ ˘±˘≈— 1Ê√±Ê√Ú1 ’±ªé¬ ˜”øÓ«¬ ¶ö±¬ÛÚ1 Œé¬SÓ¬ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ’±øÊ√¬Û˚«ôL Œ¸˚˛± ¸yª ∆˝√√ Ú≈øͬ˘º ¸˜˚˛ Ô±Àfl“¡¡±ÀÓ¬˝◊√ ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ ˚ÀÔ±¬Û˚≈Mê√ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√√Ì fl¡ø1À˘À˝√√ ¤ÀÚ ¤fl¡ ¬ı≈1?œõ∂ø¸X ˝◊√ øÓ¬˝√√±¸ ˆ¬øª¯∏…» õ∂Ê√ij˝◊√ ά◊¬Û˘øt fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ’=˘ÀȬ±1 ¸À‰¬Ó¬Ú ˜˝√√À˘ ˜Ó¬À¬Û±¯∏Ì fl¡ø1ÀÂ√º


cmyk

cmyk

Guwahati, Janasadharan, Vol. 10th, Issue No. 233, Sunday, 26th August, 2012

Postal Regn. No. GH/126/2010-12

1±©Ü™œ˚˛-’±ôL–1±©Ü™œ˚˛

’±1鬜1 ¬ı±Ò±› Ú±˜±ÀÚ ’1ø¬ıµ Œfl¡Ê√ø1ª±À˘

ÒÌ«±1 ’Ú≈˜øÓ¬ Ú±¬Û±À˘ ’±˝◊√ ¤ ø‰¬À˚˛ ¿Ú·11 ά±˘ ˝}√√Ó¬ ¸”˚«±ô¶1 ¤fl¡ ˜ÀÚ±À˜±˝√√± ‘√˙…

’±À˜ø1fl¡±fl¡ õ∂Ó≈¬…M√√1 ø√¬ıÕ˘ ¸±Ê≈√ ‰¬œÚ

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 25 ’±·©Ü√ – fl¡˚˛˘± ‡øÚ ’±¬ı∞I◊Ú ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±fl¡ ∆˘ ÒÌ«± fl¡ø1¬ı Œ‡±Ê√± ’Ò≈Ú±˘≈5 Ȭœ˜ ’±iß±1 ’±·˙±1œ1 ¸√¸…¸fl¡˘fl¡ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ÒÌ«± ¸µˆ¬«Ó¬ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ ¤‡Ú ’±G±1ÀȬøfl¡— √±ø‡˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√ ø√~œ ’±1鬜À˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ’±Àµ±˘Úfl¡±1œ¸fl¡˘fl¡ õ∂Ò±Ú ˜Laœ ά0 ˜ÚÀ˜±˝√√Ú ø¸— ’±1n∏ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ڜӬœÚ ·±Î¬fl¡±1œ1 ¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬ Œ‚1±› fl¡1±1 ’±“‰¬øÚ ¬Ûø1˝√√±1 fl¡ø1¬ıÕ˘› ’±1鬜À˚˛ ¸fl¡œ˚˛±˝◊√ ø√À˚˛º Œ√›¬ı±À1 ˚ôL1-˜ôL1Ó¬ ÒÌ«± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’Ú≈˜øÓ¬ ø¬ı‰¬±ø1 Ê√ÀÚ±ª± ’±À¬ı√Ú ’±›¬Ûfl¡œ˚˛±Õfl¡ Ú±fl¡‰¬ fl¡ø1 ’øÓ¬ø1Mê√ ’±1鬜 ’±˚˛≈Mê√ [ÚÓ≈¬Ú ø√~œ] Œfl¡ ø‰¬

Â√M√œ˙·Î¬ˇÓ¬ ≈√Ê√Ú ÚÓ≈¬Ú õ∂Ê√ij1 ’±˝◊√ ø‰¬ ø¬ı ¤˜ ∆Ó¬˚˛±1 ˜±›¬ı±√œ ª±øù´—ȬÚ, 25 ’±·©Ü√ – ’±À˜ø1fl¡±fl¡ õ∂øÓ¬À1±Ò ¬ı≈ø˘ ëøÚά◊˚˛fl«¡ Ȭ±˝◊√ ˜ƒÂ√íÓ¬ õ∂fl¡±˙º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ‰¬œÚ1 fl¡ø1¬ıÕ˘ S꘱» ¸©Ü˜ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ˆ¬±1Ó¬1 ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± 1±©Ü™ fl¡ø˜Î¬◊øÚ©Ü ¬Û±È«¬œ1¡Z±1± øÚ˚˛øLaÓ¬ ë¢≠íÀ¬ı˘ Ȭ±˝◊√˜ƒÂ√í1 ˜ÀÓ¬ ά◊¢∂¬ÛLöœ øÚ˝√√Ó¬ ‰¬œÚº ‰¬œÀÚ ÚÓ≈¬Ú õ∂Ê√ij1 ¤fl¡ ’±ôL–˜˝√√±À√˙œ˚˛ ¬Ûø(˜œ˚˛± ¸—¬ı±√ ˜±Ò…À˜ Œ˚±ª± ˜±˝√√Ó¬ ά—ÀÙ¬—-411 Œ¬ıø˘ø©Üfl¡ ø˜Â√±˝◊√ ˘ [’±˝◊√ ø‰¬ ø¬ı ¤˜] ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1 ά◊ø˘˚˛±˝◊√ ÀÂ√, ø˚ õ∂±˚˛ 10¸—‡…fl¡ ¬Û±1˜±Ìøªfl¡ ’¶a fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ øÚ¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ’±1n∏ ¤˝◊√ ø˜Â√±˝◊√ ˘ ’±À˜ø1fl¡± ¬Û˚«ôL ¬Û±¬ıÕ· ¬Û±À1º ˜±øfl«¡Ú ¸±˜ø1fl¡ ’±1n∏ Œ‰¬±1±—À‰¬±ª± ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ ‰¬œÀÚ Î¬—ÀÙ¬—-41 Ú•§1 √œ‚«”√1Q Œˆ¬√œ ¤fl¡ ÚÓ≈¬Ú ’±ôL–˜˝√√±À√˙œ˚˛ Œ¬ıø˘ø©Üfl¡ ø˜Â√±˝◊√ ˘ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1 ά◊ø˘˚˛±˝◊√ ÀÂ√º ˜í¬ı±˝◊√ ˘ øÚÀ鬬ÛÌ ¬ı…ª¶ö±À1 ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ¤˝◊√ ÚÓ≈¬Ú ’±˝◊√ ø‰¬ ø¬ı ¤˜fl¡ øÚÀé¬¬Û fl¡1±1 ¬Û”À¬ı« ø¬ı‰¬±ø1 Ò√ı—¸ fl¡1±ÀȬ±› fl¡øÍ¬Ú ˝√√í¬ı

¬Û1œé¬Ì fl¡1± ¬ı≈ø˘ ˆ¬≈˘ Ó¬Ô… õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ’ªÀ˙…, fl¡±fl¡Ó¬‡ÀÚ ¶§œfl¡±1 fl¡À1 Œ˚ ‰¬œÀÚ ¤fl¡±øÒfl¡ ’¶a fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ øÚ¬ı ¬Û1± ’±ôL–˜˝√√±À√˙œ˚˛ Œ¬ıø˘ø©Üfl¡ ø˜Â√±˝◊√˘ õ∂ô¶Ó¬ fl¡ø1 ’±ÀÂ√º ά◊À~‡…, ÚÓ≈¬Ú ά—ÀÙ¬—-41 ¤ ’±Ú≈˜±øÚfl¡ 12000-14000 øfl¡˘íø˜È¬±11 ˘é¬… Œˆ¬√ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ÚÓ≈¬Ú Ó¬Ô… ’Ú≈¸ø1 ‰¬œÚ1 55-66¸—‡…fl¡ ’±˝◊√ ø‰¬ ø¬ı ¤˜ ’±ÀÂ√º ˜±øfl«¡Ú ø¬ıÀ˙¯∏:˝◊√ ¤˝◊√ fl¡Ô±› Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√ Œ˚ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±ˆ¬±Àª ‰¬œÀÚ Â√±¬ıÀ˜ø1Ú1¬Û1± øÚÀé¬¬Û fl¡ø1¬ı ¬Û1± ø˜Â√±˝◊√˘À1± ¬Û1œé¬Ì fl¡ø1ÀÂ√º

ˆ¬±1Ó¬-¬Û±fl¡ ¸œ˜±ôLÓ¬ ’øÒfl¡ ¸≈1—· Ôfl¡±1 ’±˙—fl¡± Ê√•ú≈, 25 ’±·©Ü√ – ˆ¬±1Ó¬-¬Û±øfl¡ô¶±Ú ¸œ˜±ôL ’=˘Ó¬ ’øÒfl¡ ¸≈1—· ¬ÛÔ Ôfl¡±1 ¸y±ªÚ± Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ˆ¬±1Ó¬1 ·‘˝√ ¸ø‰¬¬ı ’±1 Œfl¡ ø¸À„√√º ˆ¬±1Ó¬-¬Û±fl¡ ¸œ˜±ôL ’=˘Ó¬ øÚ1±¬ÛM√√±1 ø√˙ÀȬ±1 ¬ı≈Ê√ Œ˘±ª±1 ά◊ÀVÀ˙… qfl≈¡1¬ı±À1 Ê√•ú≈Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ¸±—¬ı±ø√fl¡1 ’±·Ó¬ ¤˝◊√ ø√˙ÀȬ± õ∂fl¡±˙ fl¡À1 ø¸À„√√º Œ˚±ª± 28 Ê≈√˘±˝◊√Ó¬ Œ‰¬ÀÓ¬±ª±˘Ó¬ ¤È¬± ¸≈1—· ’±øª©®±1 Œ˝√√±ª± ¸µˆ¬«Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ø¸À„√√ ¤ÀÚ Ò1Ì1 ’øÒfl¡ ¸≈1—· Ôfl¡±1 ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√

¬ı≈ø˘ ¬ı…Mê√ fl¡À1º Ó¬≈√¬Ûø1 ŒÓ¬›“ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¸œ˜±ôL ’=˘Ó¬ ¬Û±fl¡ Œ¸Ú±1 &˘œ‰¬±˘Ú±1 ø√˙ÀȬ±1 õ∂øÓ¬› ά◊À¡Z· õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ø¸À„√√ øÚÊ√ w˜Ì¸”‰¬œÓ¬ ø¬ı ¤Â√ ¤Ù¬, Œ‰¬±1±—À‰¬±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ά◊Ò˜¬Û≈1ø¶öÓ¬ Ú√±Ú« fl¡˜±G Œ˝√√΃¬ Œfl¡±ª±È«¬±1Ó¬ Œ¸Ú±1 fl¡˜±G±1 Œ˘– ŒÊ√– Œfl¡ øȬ ¬Û±È¬Ú±˚˛fl¡Àfl¡± ¸±é¬±» fl¡ø1¬ıº ¤Àfl¡√À1 ¿Ú·1 ’øˆ¬˜≈À‡ 1±›Ú± ˝√√í¬ı Ê√•ú≈-fl¡±ù¨œ11 ˜≈‡… ˜Laœ ›˜1 ’±s≈~±fl¡ ¸±é¬±Ó¬1 ¬ı±À¬ıº

1±˚˛¬Û≈1, 25 ’±·©Ü√ – Â√M√ œ˙·Î¬ˇ1 Ú±1±˚˛Ì¬Û≈1 øÊ√˘±Ó¬ fl¡±ø˘ Œ·±ÀȬ˝◊√ øÚ˙± øÚ1±¬ÛM√√± ¬ı±ø˝√√Úœ ’±1n∏ ˜±›¬ı±√œ1 ˜±Ê√Ó¬ Œ˝√√±ª± ¸—‚¯∏«Ó¬ ≈√Ê√Ú ˜±›¬ı±√œ øÚ˝√√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ˜±›¬ı±√œ1 ’±Ú ‰¬±ø1·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± ¸√¸…fl¡ Œ¢∂5±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ˙øÚ¬ı±À1 ’±1鬜1 ¸”SÓ¬ ¤˝◊√ fl¡Ô± õ∂fl¡±˙º Ú±1±˚˛Ì¬Û≈1 øÊ√˘± 1±˚˛¬Û≈11¬Û1± õ∂±˚˛ 400 øfl¡˘íø˜È¬±1 √øé¬ÀÌ ’ªø¶öÓ¬º øÊ√˘±‡Ú1 ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ ˜±˚˛— ¿¬ı±ô¶Àª fl¡˚˛ Œ˚ øÊ√˘±‡Ú1 ’±1鬜 ’±1n∏ ø‰¬ ’±1 ø¬Û ¤Ù¬1 39Ú— Œ¬ıÀȬø˘˚˛ÀÚ ˚≈Ȭœ˚˛± ’øˆ¬˚±Ú ‰¬˘±˝◊√ ¤˝◊√ ¸Ù¬˘Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡À1º ά◊À~‡…, ˜±›¬ı±√œ ’Ò≈…ø¯∏Ó¬ Ú±1±˚˛Ì¬Û≈1 øÊ√˘±Ó¬ ¬Û”À¬ı«› øÚ1±¬ÛM√√± ¬ı±ø˝√√Úœ ’±1n∏ ˜±›¬ı±√œ1 ˜±Ê√Ó¬ ¸—‚¯∏« Œ˝√√±ª±1 ά◊√±˝√√1Ì ’±ÀÂ√º

¬ÛÓ¬—·1 ¬Û±ø‡ ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ ˙øMê√˙±˘œ ά±¬ıø˘Ú, 25 ’±·©Ü√ – ø¬ı:±Úœ¸fl¡À˘ ’˘¬ÛÀÓ¬ ‰¬À˘±ª± ¤È¬± ·Àª¯∏̱Ӭ ¤˝◊√ fl¡Ô± Œ¬Û±˝√√1Õ˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ Œ˚ ¬ÛÓ¬—·1 ¬Û±ø‡ ά◊ißÓ¬ õ∂˚≈øMê√À1 øÚø˜«Ó¬ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˜±Úª øÚø˜«Ó¬ ¬ıdÓ¬Õfl¡›

’øÒfl¡ ˙øMê√˙±˘œº ά±¬ıø˘Ú1 ø¬∏CøÚøȬ fl¡À˘Ê√1 ·Àª¯∏fl¡¸fl¡À˘ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ‰¬À˘±ª± ¤fl¡ ·Àª¯∏̱Ӭ ¤˝◊√ fl¡Ô± õ∂fl¡±˙º fl¡À˘Ê√‡Ú1 ’Ò…±¬Ûfl¡ Ó¬Ô± ·Àª¯∏fl¡ ŒÊ√Ú Œ˝√√øÚ— ά±fl«¡ ’±1n∏ ŒÎ¬øˆ¬√ ŒÈ¬˝◊√ ˘À1 ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ fl¡˚˛ Œ˚ ¢∂±Â√U¬Û±1 Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬ÛÓ¬—·¸˜”À˝√√ ‰≈¬ø˘Ó¬Õfl¡› ¬Û±Ó¬˘ ¬Û±ø‡1

¸˝√√±˚˛Ó¬ Œfl¡¬ı± ø√ÀÚ± Òø1 ¤Àfl¡1±À˝√√ ˜1n∏ˆ¬”ø˜ ’±1n∏ ¸±·11 ›¬Û1Ó¬ ά◊ø1 Ô±øfl¡¬ı ¬Û±À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¤˝◊√ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ ¤˝◊√ ¬ÛÓ¬—·¸˜”À˝√√ øÚ1ªø26√i߈¬±Àª ˝√√±Ê√±1À1± ’øÒfl¡¬ı±1 ¬Û±ø‡ Œfl¡±¬ı±˝◊√ Ô±øfl¡¬ı ¬Û±À1º ·Àª¯∏fl¡¸fl¡À˘ ά◊À~‡ fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ ¬ÛÓ¬—·¸˜”˝√ 1 Œ√˝√ 1 ’±Ú ’—˙1 √À1 ¬Û±ø‡¸˜”À˝√√±

ø¡ZÀ¬ı√œÀ˚˛ ¤‡Ú ¬ÛSÓ¬ Ê√Ú±˚˛ Œ˚ ’±Àµ±˘Úfl¡±1œ¸fl¡˘1 fl¡Ó‘¬«Q˙œ˘ ŒÚÓ¬¬ı·«˝◊√ ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ ’±G±1ÀȬøfl¡— √±ø‡˘ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ø¡ZÀ¬ı√œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ¸—¸√1 ’øÒÀª˙Ú ¸•xøÓ¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡±1 ¬ı±À¬ı ÒÌ«± ’±Àµ±˘Ú1 ø¬ı1n∏ÀX øÚÀ¯∏Ò±:± ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√º ˚ø√ ’±Àµ±˘Úfl¡±1œÀ˚˛ ά0 ø¸— ’±1n∏ ·±Î¬fl¡±1œ1 ¬ı±¸ˆ¬ªÚ √‡˘ fl¡À1, ŒÓ¬ÀôL ’±˝◊√Úœ ¬ı…ª¶ö± Œ˘±ª± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘› ’±1鬜À˚˛ ¸fl¡œ˚˛±˝◊√ ø√À˚˛º ˝◊√Ù¬±À˘, ’1ø¬ıµ Œfl¡Ê√ø1ª±˘ ’±1n∏ ŒÓ¬›“1 ¸—·Í¬Ú ˝◊√øG˚˛± ¤À·˝◊√Ú©Ü fl¡1±¬Û˙…ÀÚ fl¡˚˛ Œ˚ ’±1鬜1 ’Ú≈˜øÓ¬ Ú±¬Û±À˘› ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ Œ‚1±› ’øˆ¬˚±Ú fl¡±˚«fl¡1œ fl¡ø1¬ı˝◊√º

˜±øfl«¡Ú ^íÚ ’±Sê˜ÌÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ ¬ı√1n∏øVÚ ˝√√±!¡±øÚ ª±øù´—ȬÚ, 25 ’±·©Ü√ – ¬Û±øfl¡ô¶±ÚÓ¬ ˜±øfl«¡Ú ^íÚ ’±Sê˜ÌÓ¬ ¸La±¸¬ı±√œ ¸—·Í¬Ú ’±˘-fl¡±˚˛√±À1 ¸•Ûøfl«¡Ó¬ ˝√√±!¡±øÚ ŒÚȬªfl«¡1 ¤Ê√Ú ˙œ¯∏« fl¡˜±G±1 ¬ı√1n∏øVÚ ˝√√±!¡±øÚ øÚ˝√√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ¸Àµ˝√√ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ Œ˚±ª± 18 ’±·©Ü1¬Û1± Œ√˙‡Ú1 ά◊M√1 ª±øÊ√ø1ô¶±Ú1 Ê√ÚÊ√±Ó¬œ˚˛ ’=˘ ù´±ª±˘Ó¬ ˜±øfl«¡Ú Œ¸Ú±˝◊√ ^íÚ ’±Sê˜Ì ‰¬˘±˝◊√ ’±ÀÂ√º ù´±ª±˘ ’=˘ ˝√√±!¡±øÚ ŒÚȬªfl«¡1 ˜”˘ ‚±øȬ ø˝√√‰¬±À¬Û ø‰¬ø˝êÓ¬ ’±1n∏

Œ¸˝◊√ ’Ú≈¸ø1 ¤˝◊√ ’±Sê˜ÌÓ¬ ¬ı√1n∏øVÚ1 ˜‘Ó≈¬… ¤fl¡õ∂fl¡±1 øÚø(Ó¬ ¬ı≈ø˘ ͬ±ª1 fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±Ù¬·±øÚô¶±Úø¶öÓ¬ ˙œ¯∏« ’±˘-fl¡±˚˛√± ŒÚÓ¬± Ê√˘±˘≈øVÚ ˝√√±!¡±øÚ1 ¬Û≈S ¬ı√1n∏øVÚ ˝√√±!¡±øÚ ŒÚȬªfl«¡1¡Z±1± ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ’øÓ¬ ˆ¬˚˛—fl¡1 ¸La±¸¬ı±√˜”˘fl¡ fl¡±˚«fl¡˘±¬Û1 ˜”˘ ŒÚÓ‘¬Q ¬ı˝√√Ú fl¡ø1øÂ√˘º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ’˘¬ÛÀÓ¬ ’±Ù¬·±øÚô¶±Ú1 ¤fl¡ Ê√ÚÊ√±Ó¬œ˚˛ ’=˘ÀÓ¬± ˜±øfl«¡Ú ^íÚ

’±Sê˜ÌÓ¬ ŒÈ¬˝√√ø1fl¡-˝◊√-Ó¬±ø˘¬ı±Ú1 ¤Ê√Ú ˙œ¯∏« ŒÚÓ¬± ˜≈~±˝√√ √±≈√~±˝√√¸˝√√ ’±Ú 20Ê√Ú ¸La±¸¬ı±√œ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º √±≈√~±˝√√1 õ∂fl‘¡Ó¬ Ú±˜ Œ˜Ã˘±Ú± ˜˝√√•ú√ Ê√±˜±˘≈øVÚ ’±1n∏ 2010 ‰¬ÚÓ¬ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ¬ı±ÀÊ√Ã1 ¤ÀÊ√kœÓ¬ ŒÓ¬›“fl¡ Ó¬±ø˘¬ı±Ú1 ¤Ê√Ú ˙œ¯∏« ŒÚÓ¬±1 ˜˚«±√± ø√˚˛± ∆˝√√øÂ√˘º øfl¡c¬ ¬Û±øfl¡ô¶±Úœ Œ¸Ú±1 ¤fl¡ ’øˆ¬˚±Ú1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ √±≈√~±À˝√√ ’±Ù¬·±øÚô¶±ÚÕ˘ ¬Û˘±˚˛Ú fl¡ø1øÂ√˘º

ά◊X±1 fl¡±˚« ’¬ı…±˝√√Ó¬

1±Ê√¶ö±Ú1 ¬ı±Ú ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ ¸≈ø¶ö1 Ê√˚¬˛ Û≈1, 25 ’±·©Ü√ – ˜≈¯∏˘Ò±1 ¬ı1¯∏≈Ì1 Ù¬˘Ó¬ 1±Ê√¶ö±Ú1 ¬ıU ’=˘Ó¬ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± ¬ı±Ú¸‘√˙ ¬Ûø1Àª˙ ˙øÚ¬ı±À1 ¬Û”¬ı«Ó¬Õfl¡ ˚ÀÔ©Ü ¸≈ø¶ö1 ’ª¶ö±Õ˘ ‚”ø1 ’±À˝√√º ’ªÀ˙… ¤øÓ¬˚˛±› 1±Ê√…‡Ú1 Œfl¡√¬ı±È¬±› ’=˘ ¬Û±Úœ1¬Û1± ¸•Û”Ì« ˜≈Mê√ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º 1±Ê√…‡Ú1 ø‰¬fl¡1, fl¡±1ø˘, ˆ¬1Ó¬¬Û≈1, Ò˘¬Û≈1, Á≈¡ÚÁ≈¡Ú≈ ’±ø√ ’=˘Ó¬ ¬ı±Ú±Sê±ôL Œ˘±fl¡¸fl¡˘Õ˘ ¸±˝√√±˚… Œõ∂1Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, Ê√˚˛¬Û≈11 ˜±^±˜¬Û≈1± ’±1n∏ Ê√ª±˝√√1 Ú·1

’=˘Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¸Ú±1 ά◊X±1fl¡±1œ √À˘ Ê√˘ˆ¬±· øÚ©®±˙Ú

fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± ‰¬˘±˝◊√ ’±ÀÂ√º ά◊À~‡…, 1±Ê√¶ö±ÚÓ¬ Œ˝√√±ª± ¤˝◊√ ¬ı±Ú¸‘√˙ ¬Ûø1Àª˙1 Ù¬˘Ó¬ 33Ê√Ú Œ˘±fl¡ øÚ˝√√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¬ıU Œ˘±fl¡ ¶ö±Ú±ôLø1Ó¬ ˝√√í¬ı ˘·± ˝√√˚˛º Ê√˚˛¬Û≈11 ¸˝√√fl¡±1œ øÊ√˘± ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ ’1n∏Ì &5±˝◊√ Ê√Ú±˚˛√ Œ˚ ¶ö±Ú±ôLø1Ó¬ Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ ’±|˚˛ ø˙ø¬ı1Ó¬ Ôfl¡±1 ¬ı…ª¶ö± fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, 1±Ê√¶ö±Ú1 ˜≈‡… ˜Laœ ’À˙±fl¡ Œ·˝√√˘ÀȬ ¬ı±ÚÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 øÚfl¡È¬±Rœ˚˛Õ˘ ≈√˝◊√ ˘±‡ Ȭfl¡±1 ¸±˝√√±˚… õ∂√±Ú1 fl¡Ô± Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√º

’±øÊ√1 ¸—‡…± fl¡±fl¡Ó¬1 ∆¸ÀÓ¬ 32 ¬Û‘ᬱ Œ√›¬ı1œ˚˛± ¬Ûø1¬Û”ø1fl¡±

ø¬ıÚ±˜”˘œ˚˛±Õfl¡ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º

øfl¡Î¬◊øȬfl¡˘1¡Z±1± ·øͬӬº ¤˝◊√ øfl¡Î¬◊øȬfl¡˘¸˜”À˝√√˝◊√ ¬ÛÓ¬—·1 ¬Û±ø‡¸˜”˝√ ¬˙øMê√˙±˘œ Œ˝√√±ª±1 fl¡±1Ì ¬ı≈ø˘ ’Ú≈˜±Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ·Àª¯∏fl¡¸fl¡À˘ ˘·ÀÓ¬ ¤˝◊√ fl¡Ô±› Ò±1̱ fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ ¬ÛÓ¬—·1 ¬Û±ø‡fl¡ ∆˘ ‰¬À˘±ª± ¤˝◊√ ·Àª¯∏̱ ¬Û±Ó¬˘ ŒÎ¬Î¬◊fl¡±1 ø¬ı˜±Ú øÚ˜«±ÌÓ¬ ¸˝√√±˚˛fl¡ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º

¬Û˝◊√‰¬± ‚”1±˝◊√ ø√˚˛± ˝√√í¬ı ˚ø√À˝√√ Ù¬˘ Ú±¬Û±˚˛

∆¬ı√…1±Ê√ ’øù´Úœ fl≈¡˜±1

¸Œ¬ıË—Àé¬À¬Û... ˝◊√øˆ¬fl¡

¤ø‰¬Î¬ Œ1ª±1œ – øÚÊ√ fl¡Ú…± Œ˝√√˜˘Ó¬± [26] ’±1n∏ ’±Ú ≈√·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±1 ˜≈‡Õ˘ ¤ø‰¬Î¬ Â√øȬ˚˛±˝◊√ ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ’±˝√√Ó¬ fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ ˘±˘ ø¸— Ú±˜1 ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡fl¡ Œ¢∂5±1 fl¡ø1 ≈√¸5±˝√√1 ¬ı±À¬ı Ú…±ø˚˛fl¡ øÊ√•ú±Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡1± ˝√√˚˛º Œ˝√√˜˘Ó¬±1 ¸±é¬…1 øˆ¬øM√√Ó¬ ˘±˘ ø¸— ’±1n∏ ’±Ú ‰¬±ø1Ê√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ¤È¬± Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º

fl¡±µ± ÚÓ≈¬Ú ø√~œ – ·œøÓ¬fl¡± ˙˜«±1 ’±R˝√√Ó¬…± Œ·±‰¬1Ó¬ Œ¢∂5±1 Œ˝√√±ª± ˝√√±ø1˚˛±Ú±1 õ∂±Mê√Ú ˜Laœ Œ·±¬Û±˘ fl¡±µ±˝◊√ ˙øÚ¬ı±À1 √±¬ıœ fl¡À1 Œ˚ ŒÓ¬›“ øÚÀ«√±¯∏ ’±1n∏ ¤fl¡ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ¯∏άˇ˚La1 ¬ıø˘ ∆˝√√ÀÂ√º ˙øÚ¬ı±À1 fl¡±µ±1 ¸±Ó¬ ø√Úœ˚˛± ’±1鬜 øÊ√•ú±1 ˜…±√ ¸˜±5 ˝√√˚˛º ’±1鬜1 ŒÊ√1±Ó¬ fl¡±µ±˝◊√ ŒÓ¬›“1 ø¬ı1n∏ÀX ά◊O±¬ÛÚ Œ˝√√±ª± ’øˆ¬À˚±·¸˜”˝√ ’¶§œfl¡±1 fl¡À1º ˝◊√Ù¬±À˘, ø√~œ1 ¤‡Ú ’±√±˘ÀÓ¬ ˙øÚ¬ı±À1 fl¡±µ±fl¡ ¬Û≈Ú1 øÓ¬øÚ ø√Ú1 ¬ı±À¬ı ’±1鬜1 øÊ√•ú±Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º

ø¬ıù´1 ’øÓ¬ Ê√Úøõ∂˚˛ 100Ì ’±˚˛À≈ ¬ıø« √fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±

¤øÓ¬˚˛± ¸•Û”Ì« ’±À1±·… ˝√√˚˛ ø‰¬øfl¡»¸±1 ¡Z±1± ¸•Û”Ì« ά◊¬Ûfl¡±1 Œ¬Û±ª±1 Œ·…1±ø∞I◊º ’±˜±1 ÚÓ≈¬Ú ’±øª©‘®Ó¬ fi¯∏Ò ¬ı…ª˝√√±11 ¡Z±1± ˜±S 5-6 ‚∞I◊±1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ¬ı·± √±·1 1— Â√±˘1 1„√√1 ∆¸ÀÓ¬ ø˜ø˘ ˚±˚˛º ¸•Û”Ì« ø‰¬øfl¡»¸±1 ¬ı±À¬ı ŒÙ¬±Ú1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

Œ˚ÃÚ-Œ1±·

’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ ¬ıé¬

Ú≈˜±¬ıÕ˘ Ò1± ‰¬±øfl¡·Â√ Œ¬Û±˝√√1±˝◊√ ŒÓ¬±˘fl¡º ’±À¬Û±Ú±1 ˙1œ11 õ∂øӬά√±˘ ø¸1±Ó¬ ÚÓ≈¬Ú ˙øMê√, ÚÓ≈¬Ú ά◊√…À˜À1 Œ˝√√1±˝◊√ Œ˚±ª± ¬Û≈1n∏¯∏Qfl¡ Ê√·±˝◊√ ŒÓ¬±˘fl¡º

’±˜±1 Œ·…1±ø∞I◊˚≈Mê√ fi¯∏Ò1 ¬ı…ª˝√√±11 ¡Z±1± ˜±S 28 ø√ÚÓ¬ ’±À¬Û±Ú±1 ¬ıé¬˚≈·˘ ¸≈µ1, øÚÀ¬Û±È¬˘ ’±1n∏ ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ fl¡ø1 ŒÓ¬±˘fl¡º ø‰¬øfl¡»¸±1 ‡1‰¬ 1050/- Ȭfl¡± [ù´±˝√√œ ø‰¬øfl¡»¸±] ’±1n∏ 1575/- Ȭfl¡± [Ê√1n∏1œ ø‰¬øfl¡»¸±]

¬Û≈1n∏¯∏¸fl¡À˘ ’ªÀ˙…˝◊√ ¬ÛϬˇfl¡ õ∂øÓ¬ ¬ı˚˛¸1 ¬Û≈1n∏¯∏1 ¬ı±À¬ı ά◊¬ÛÀ˚±·œº õ∂ÀÓ¬…fl¡ Ÿ¬Ó≈¬ÀÓ¬ ¬ı…ª˝√√±1À˚±·…º ø˚¸fl¡À˘ Œ˚ÃÚÓ¬± ˆ¬±˘ ¬Û±˚˛, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡› ¤¬ı±1 ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1fl¡º ˙œ‚ˬÛÓ¬Ú, ¶§õü Œ√±¯∏, ˜ÀÚ ø¬ı‰¬1± Ò1ÀÌ ø˘—· ¬ıÒ«Ú, Œ˚ÃÚ ’鬘Ӭ±, ¬Û≈1n∏¯∏Q˝√√œÚÓ¬±, Ò±Ó≈¬ ≈√¬ı«˘Ó¬±, õ∂¶⁄±ªÓ¬ Ò±Ó≈¬ øÚ·«Ó¬ Œ˝√√±ª±, ;˘±-Œ¬Û±1± fl¡1± ˝◊√ Ó¬…±ø√º ø˚¸fl¡˘ Œ˘±Àfl¡ Œ˚ÃÚ Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈ø· ’±ÀÂ√, Œ¸˝◊√¸fl¡À˘ ˜±S ¤¬ı±1 ˝◊√˚˛±fl¡ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ά◊ø‰¬Ó¬º

’Ù¬±1 – fi¯∏Ò1 ∆¸ÀÓ¬ ø¬ıÚ±˜”À˘…˝◊√ ¤È¬± ø˘—·¬ıÒ«fl¡ ˚Laº ø˚Àfl¡±ÀÚ± ͬ±˝◊√1 ¬Û1±˝◊√ ø‰¬øfl¡»¸± fl¡1±¬ı ¬Û±À1º ˜±S ¤¬ı±1 ŒÙ¬±ÚÓ¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡1±ÀȬ± ¬ı±>Úœ˚˛º

’øÓ¬ø1Mê√ Œ¬ÛȬ ’¬ıÀ˝√√˘± Úfl¡ø1¬ı

100Ì Œ·…1±ø∞I◊˚≈Mê√ ø‰¬øfl¡»¸± ˚ø√ ’±À¬Û±Ú±1 ˙1œ1Ó¬ ø˚Àfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 √±· Œ˚ÀÚñ fl¡í˘±, ¬ı·±, 1„√√±, ¤fl¡Ê√œ˜±, ˙1œ11 ’Ú≈ˆ¬”øÓ¬˙œ˘ ŒéS¬, ‰¬íø1˚˛±ø‰¬Â√, ˙1œ11 Œfl¡±ÀÚ± ’—˙Ó¬ ;˘±-Œ¬Û±1± fl¡1± ˝◊√˚˛±1 ¶ö±˚˛œ ø‰¬øfl¡»¸±1 ¬ı±À¬ı ’±øÊ√À˚˛˝◊√ ŒÙ¬±ÚÀ˚±À· Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡

‰¬˜À« 1±·

õ∂ˆ¬±¬ıœ ’±˚˛≈À¬ı«ø√fl¡ fi¯∏ÀÒ ’øÚ26√±fl‘¡Ó¬ ά±À˚˛øȬ„√√1 ¬Û1± ’±À¬Û±Ú±fl¡ ¸fl¡±˝√√ ø√¬ıº ˝◊√ ŒÓ¬Ê√Ó¬ fl¡À˘©Ü™í˘1 ¬Ûø1˜±Ì fl¡˜±˚˛º ¶ö±˚˛œ 1+¬ÛÓ¬ øÚ1±˜˚˛ fl¡À1º 15-20 ø√ÚÓ¬ Ù¬˘ ¬Û±¬ıº ’±˜±1 ˘·Ó¬ ˙œÀ‚Ë Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º ˜”˘… 630˚-, 1260˚-

∆¬ı√…1±Ê√ ’øù´Úœ fl≈¡˜±11 øÚˆ¬«1À˚±·… Ú±˜-øͬfl¡Ú± ‰¬±˝◊√À˝√√ fi¯∏Ò ¢∂˝√√Ì fl¡1fl¡º

24 ‚∞I◊±

’íÂ√À˘± – Ú1Àª1 ¤È¬± ¡Zœ¬ÛÓ¬ 77Ê√Ú Œ˘±fl¡fl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡1± ¤G±Â«√ Œ¬ı˝√√ƒø1— Œ¬ıË˝◊√ øˆ¬fl¡ Ú±˜1 Œ˘±fl¡Ê√Úfl¡ Œ√˙‡Ú1 ¤‡Ú ’±√±˘ÀÓ¬ qfl≈¡1¬ı±À1 fl¡±1±√G1 1±˚˛ qÚ±˚˛º ˆ¬˚˛±ª˝√√ ’±Sê˜ÌÀȬ±1 ¤¬ıÂ√11 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±√±˘ÀÓ¬ Œ¬ıË˝◊√ øˆ¬fl¡fl¡ ¸La±¸¬ı±√ ’±1n∏ Ú1˝√√Ó¬…±1 Œ√±¯∏Ó¬ Œ√±¯∏œ ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1 21 ¬ıÂ√11 fl¡±1±√G ø¬ıÀ˝√√º

Ê√Ú¸—À˚±·˚802˚12

Printed & Published by Abhinab Bora on behalf of Janasadharan Printing & Publishers (P) Ltd. (An ISO 9001:2008 Certified Co.), 26/27 Industrial Estate, Bamunimaidam, Guwahati-21 and Boiragimoth, Kacharigaon, Ward No. 3, Behind Jalan Stadium, Dibrugarh-786 003. Guwahati Of fice Phone No. : EPABX : 0361-2656423, News Desk– 9207047357, Fax : 0361-2656308/2656422, Advertisement : 9207047277, Dibrugarh Office Phone No. 9207048642, Fax No. : 0373-2310022, E-mail : janasadharan@gmail.com Editor : Dr. Sivanath Barman.

Executive Editor : Bedabrat Bora.

¸•Û±fl¬ – ά 0 ø˙ªÚ±Ô ¬ı˜«Ú

fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ¸•Û±fl¬ – Œ¬ı√¬ıËÓ¬ ¬ı1±

cmyk

cmyk

’±˝◊√ ¤Â√ ’í 9001–2008 õ∂˜±øÌÓ¬ Œfl¡±– ÊÚ¸±Ò±1Ì ø√õ∂ø∞I◊— ¤G¬ ¬Û±ø ıv±« √õ∂±˝◊Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀȬά1 ∆˝ ’øˆ¬Úª ı1±1 Z±1± ÊÚ¸±Ò±1Ì ø√õ∂ø∞I◊— ¤G¬ ¬Û±ø¬ıv±« √õ∂±˝◊Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀȬά, 26˚˛ 27 fiÀ…±ø·fl¬ ¬Û±˜, ı±˜≈̜՘±˜, &ª±˝±È¬œ-21 ’±1n∏ ∆¬ı1±·œ˜Í¬, fl¡Â√±1œ·“±›, ª±Î«¬ Ú—-3, Ê√±˘±Ú Œ©Üøά˚˛±˜1 ø¬ÛÂ√Ù¬±À˘, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ-786 003Ó¬ ˜≈ø^Ó¬ ’±1n∏ õ∂fl¬±ø˙Ó¬º &ª±˝±È¬œ fl¬±˚«±˘˚˛ ŒÙ¬±Ú Ú— – ˝◊ ø¬Û ¤ øı ¤' – 0361-2656423, øÚά◊Ê ŒÎ¬¶®-9207047357, ŒÙ¬' – 0361-2656308˚2656422, ø¬ı:±¬ÛÚ – 9207047277 øά¬ıËn∏·Î¬ˇ fl¡±˚«±˘˚˛ – ŒÙ¬±Ú Ú— – 9207048642, ŒÙ¬' – 0373-2310022º

ghy_26082012  

Leading Assamese Daily newspaper

ghy_26082012  

Leading Assamese Daily newspaper

Advertisement