Page 30

31

ÖYÓeh á°VÉjQ

(1236) Oó©dG - (17) áæ°ùdG - Ω ( 2010) QÉjCG (17) ÚæK’G

á«îjQÉJ á«KÓK øe Iƒ£N ó©H ≈∏Yh á«FÉæãdG ≥≤ëj ¿Ó«e ÎfEG

¬Ñ∏¨àH (å``dÉ``ã` dG …ó``«`¡`ª`à`dG ó«Mh ±ó``¡` H ‹ƒ`` HÉ`` f ≈``∏` Y ‘ »æjõJÉH ƒdhÉÑeÉL ¬∏é°S ¤G √ó«°UQ É©aGQ 52 á≤«bódG ≈∏Y ådÉãdG õcôŸG ‘ Éaóg 19 .ÚaGó¡dG ¬©bƒe ÉjQhóѪ°S Rõ``Yh 67 ó«°UôH ™``HGô``dG õ``cô``ŸG ‘ ¬°ùaÉæŸ 65 π``HÉ``≤` e á``£` ≤` f á`` bÉ`` £` `Ñ` `dG ≈`` `∏` ` Y ó`` `«` ` Mƒ`` `dG ÚªK Rƒ``Ø`H ó``FÉ``©`dG ƒ``eÒ``dÉ``H Éàf’ÉJG ¬Ø«°†e ÜÉ°ùM ≈∏Y á«fÉãdG á``LQó``dG ¤G §HÉ¡dG ÊÉ`` ` jƒ`` ` ZhQhÓ`` ` d Ú`` aó`` ¡` `H 90h 12) ÊÉ`` aÉ`` c ¿ƒ``°` Só``jG ±óg πHÉ≤e (AGõL á∏cQ øe .(48) ƒdƒaGÒ°S ƒ«HÉØd ƒeÒdÉH AGõ`` ` Y ≈``≤` Ñ` jh ÉHhQƒj á≤HÉ°ùe ‘ ácQÉ°ûŸG ÖfÉL ¤G πÑ≤ŸG º°SƒŸG ≠«d ¿Éc …òdG ¢Sƒàæaƒjh ‹ƒHÉf ¿Ó«e ¬Ø«°†e ΩÉ`` eG ô``°`ù`N ‘ â``Ñ` °` ù` dG ¢`` ù` `eG 3-ô`` Ø` `°` `U .á∏MôŸG ìÉààaG RÉa ,äÉ``jQÉ``Ñ` ŸG »``bÉ``H ‘h Úaó¡H Éæ«àfQƒ«a ≈∏Y …QÉH ¿É«à°ùjôc ɪ¡∏é°S ÚØ«¶f »æ«àæLQ’Gh (35) »æ«∏«à°S ,(90) ¢`` SÉ`` Ø` `jQ π`` jƒ`` fÉ`` ÁG ±ó¡H iƒ``æ`L ≈∏Y É``«`fÉ``JÉ``ch »æ«àæLQ’G ¬``∏`é`°`S ó``«` Mh ¿ƒà°SÉZ ƒ``fÉ``«` ∏` «` ª` «` °` ù` cÉ``e ÉeQÉHh ,(65) õ«Hƒd »°ùcÉe ±GógG á©HQÉH ƒfQƒØ«d ≈∏Y 45) »`` eÉ`` aGõ`` f’ …ó``«` aGó``d (49) ÊhQƒe ƒfÉØ«à°Sh (46h ƒÑ°ùjôc ¿Éfôg »æ«àæLQ’Gh ÊGƒà«∏d ±ó``g πHÉ≤e (90) ¢Sƒ«°ù«Ø«∏«fGO ¢`` SÉ`` eƒ`` J .(72) ™e …QÉ`` `«` ` dÉ`` `c ∫OÉ`` ` ©` ` `Jh »∏««fGód ±ó`` ¡` `H É``«` fƒ``dƒ``H ±óg πHÉ≤e (65) hõ``JÉ``ZGQ ¿GõdƒH õ``æ`«`JQÉ``e »``∏`jRGÈ``∏`d .(3)¿ƒà∏jGOG

‹É£jE’G …QhódG (Ü.±.G) - ÉehQ

(Ü.±.G)

º°SƒŸG Gòg ÊÉãdG Ö≤∏dÉH ¿ƒ∏Øàëj ¿Ó«e ÎfE’G Ωƒ‚

ÉehQ º°ùM ,á«fÉãdG ‘h ƒØ««c ™``e ¬``JGQÉ``Ñ` e á``é`«`à`f ¬∏«é°ùàH ∫h’G •ƒ``°`û`dG ‘ …ô¨«æ«àfƒŸG È``Y Ú``aó``¡`dG (39) ¢``û`à`«`æ`«`°`Sƒ``a ƒ``cÒ``e .(45) »°ShQ …O »∏««fGOh É`` jQhó`` Ñ` `ª` `°` `S ∞`` ` £` ` `Nh IÒ`` N’G á``©` HGô``dG á``bÉ``£` Ñ` dG ÉHhQhG ∫É``£`HG …QhO á≤HÉ°ùŸ Qhó`` ` ` ` `dG) π`` `Ñ` ` ≤` ` ŸG º`` ` °` ` Sƒ`` ` ŸG

•ƒ°ûdG ‘ ¬Jô£«°S π°UGhh ¢UÉæàbG ‘ í`` `‚h ÊÉ`` ã` `dG ≈≤∏J É``eó``æ` Y Rƒ`` Ø` `dG ±ó`` `g øe Ö``gP øe ≥ÑW ≈∏Y Iô``c Ò«aÉN Îf’G óFÉb ¬æWGƒe …Oôa Oƒ``¡` › ó``©` H »``à` «` fGR Ió«°üe ô``°` ù` µ` a Ò`` `NÓ`` `d á≤£æŸG πNGO πZƒJh π∏°ùàdG ≈∏Y √É檫H ÉgOó°ùj ¿G πÑb .»°ûJQƒc ¢SQÉ◊G QÉ°ùj

.á«fÉãdG áLQódG ≈eôe ¢`` SQÉ`` M ¢`` Vô`` ah »°ûJQƒc É``cƒ``∏` fÉ``L É``æ` «` «` °` S É¡∏bG IGQÉ``Ñ`ª`∏`d É``ª`‚ ¬°ùØf ¬jó°üàH ∫h’G •ƒ``°` û` dG ‘ ƒà«∏«Ÿ á``dhÉ``fi ø``e Ì`` c’ ƒàjG πjƒeÉ°U ÊhÒeɵdGh OÉ©HÉH á°VQÉ©dG â∏صJ ɪ«a .»∏«JƒdÉH ƒjQÉe Iôc ¿Ó«e Î``fG ¢``SCÉ`«`j ⁄h

¿Ó`` `«` ` e Î`` ` ` ` `fG ™`` ` ` ` ` `aQh 82 ¤G IQGó``°`ü`dG ‘ √ó«°UQ …òdG Éehôd 80 πHÉ≤e á£≤f ƒØ««c ≈``∏`Y √Rƒ`` a ¬©Øæj ⁄ õcôà ≈``Ø` à` cÉ``a ô`` Ø` `°` `U-2 .áaÉ°UƒdG ¿Ó`` «` `e Î`` ` ` `fG ≈`` ` `fÉ`` ` `Yh ≈∏Y √Rƒ``a ≥«≤ëàd øjôe’G Éjƒb Gó`` f ¿É`` c …ò`` `dG É``æ`«`«`°`S ¤G ¬WƒÑg ø``e º``Zô``dG ≈∏Y

.1949h 1948h 1947h ¿Ó`` «` `e Î`` ` ` fG Oô`` ` `Ø` ` ` fGh áëF’ ≈``∏`Y ÊÉ``ã` dG õ``cô``ŸÉ``H ÉéjƒàJ Ì`` ` ` `c’G á`` ` jó`` ` f’G Éeó©H É«dÉ£jG ‘ …Qhó``dÉ``H ÉÑ≤d 18 ¤G √ó``«` °` UQ ™`` `aQ √QÉL ΩÉ``eG ó``MGh Ö≤d ¥QÉØH ∞∏N ÜÉ`` ` ≤` ` `dG 9h ¿Ó`` ` «` ` e ºbôdG Ö``MÉ``°` U ¢``Sƒ``à` æ` aƒ``j .(27) »°SÉ«≤dG

…QÉaÉÑdG ≥``jô``Ø`dG ¿É``H ɪ∏Y RÉ`` ‚’G ≥``«`≤`– ¤G ±ó``¡` j ÚÑ≤∏dÉH ¬éjƒàJ ó``©`H ¬`` JGP .(¢SCɵdGh …QhódG) Ú«∏ëŸG ¿Ó`` «` `e Î`` ` ` `fG ∫OÉ`` ` ` ` ` `Yh øe ƒæjQƒJh ¢Sƒàæaƒj RÉ‚G á«dÉààŸG ÜÉ``≤` d’G Oó``Y å«M 1931 ΩGƒ`` YG ¬``dÉ``f ∫h’G ¿’ ,1935h 1934h 1933h 1932h 1946h 1943 ΩGƒ``YG ÊÉ``ã`dGh

Ö≤d ¿Ó``«`e Î``fG Rô`` MCG Ωó≤dG Iôµd ‹É£j’G …QhódG ‹GƒàdG ≈∏Y á°ùeÉÿG Iôª∏d Éæ««°S ¬Ø«°†e ≈``∏`Y √Rƒ``Ø` H óM’G ¢ùeCG øe ∫hCG ôØ°U-1 áæeÉãdG á`` ∏` `Mô`` ŸG ΩÉ`` à` `N ‘ .IÒN’G ÚKÓãdGh ƒ¨«jO »æ«àæLQ’G πé°Sh ó«MƒdG IGQÉÑŸG ±óg ƒà«∏«e √ó«°UQ É©aGQ 57 á≤«bódG ‘ ÊÉãdG õcôŸG ‘ Éaóg 22 ¤G .ÚaGó¡dG áëF’ ≈∏Y ¿Ó`` `«` ` e Î`` ` ` ` `fG ¿É`` ` ` ` ` ` ch º°ù◊ Rƒ`` Ø` `dG ¤G á``LÉ``ë` H ‹GƒàdG ≈∏Y ¢ùeÉÿG Ö≤∏dG ,¬îjQÉJ ‘ ô``°`û`Y ø``eÉ``ã` dGh áé«àf ø`` `Y ô`` ¶` æ` dG ¢``†` ¨` H ™e É`` `ehQ ô``°` TÉ``Ñ` ŸG √OQÉ`` £` `e ¿Éc ¬`` ` f’ ƒ``Ø` «` «` c ¬``Ø` «` °` †` e ᪰UÉ©dG ≥jôa ≈∏Y ¥ƒØàj ¬≤≤M Ée ƒgh ,Úà£≤f ¥QÉØH ¬°ù«Fôd á``jó``g ≈``∏`ZG ¿ƒµ«d πØàëj …òdG »JGQƒe ƒª«°SÉe ¢ùeÉÿG √OÓ«e ó«©H Ωƒ«dG .Úà°ùdGh IOÉ«≤H ¿Ó«e ÎfG ≥≤Mh ∂æëŸG ‹É``¨` JÈ``dG ¬`` HQó`` e á«FÉæãdG ƒ``«` æ` jQƒ``e ¬`` jRƒ`` L ¢SCÉc Ö≤∏H êƒ``J ¿É``c É``eó``©`H »°VÉŸG πÑb AÉ©HQ’G É«dÉ£jG ≈∏Y äÉ``Hh ,É``ehQ ÜÉ°ùM ≈∏Y ≥«≤– øe IóMGh Iƒ£N ó©H …QhódG) á«îjQÉàdG á«KÓãdG á≤HÉ°ùeh ¿É«∏ëŸG ¢``SCÉ` µ` dGh å«M (É`` ` HhQhG ∫É``£` HG …QhO ï«fƒ«e ¿ô`` `jÉ`` `H »``bÓ``«` °` S ‘ π``Ñ` ≤` ŸG â``Ñ` °` ù` dG ÊÉ`` ` ` Ÿ’G á≤HÉ°ùª∏d á«FÉ¡ædG IGQÉ``Ñ` ŸG Ö©∏e ≈∏Y á≤jô©dG á«HhQh’G ,ójQóe ‘ ƒ«HÉfôH ƒZÉ«àfÉ°S

óYƒe π«LÉJ âÑ∏W äGQÉe’G :»ã«eôdG øª«dG Ö∏W ≈∏Y AÉæH z20 »é«∏N{

ÒNC’G ≥eôdG ‘ ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ¤G πgCÉàj á«∏«Ñ°TCG

(Ü.±.G) - »HO

ÊÉÑ°SE’G …QhódG (Ü.±.G) - ójQóe

(Ü.±.G)

øHhQh (29) ɨfƒdƒc ¿ÉjQOGh πé°S Ú``M ‘ (35) hó``«`dƒ``H ’QhRÉc ƒZÉ«àfÉ°S ∫ÉjQÉ«Ød »ÑjRƒL ‹É£j’Gh (56h 40) .(77) »°ShQ ≈∏Y hÉ``Ñ`∏`H ƒµ«à∏JG RÉ`` ah ôØ°U-2 É«fhQƒc ’ ƒØ«JQƒÑjO ."¢ù«eÉe ¿É°S" ¬Ñ©∏e ≈∏Y (20) ¿É``«`fƒ``e Ò``µ`jG π``é`°`Sh (77) õ`` «` `æ` `«` `JQÉ`` e ‘É`` `°` ` û` ` Jh √ó«°UQ õFÉØdG ™aQh .Úaó¡dG øeÉãdG õcôŸG ‘ á£≤f 54 ¤G ΩÉY ø`` e ¬`` d π`` °` `†` `a’G ƒ`` ` gh .2004

ójQóe ƒµà∏JCG »ÑY’ ≈∏Y í°VGh ¿õ◊G πHÉ≤ŸG ‘h RƒØdÉH É«∏«Ñ°TCG »ÑYÓd IÒÑc áMôa

™HQ ¤G ¬dƒ°Uh ó©H á«HhQh’G »HhQh’G OÉ–’G ¢SCÉc »FÉ¡f ≥jôØdG ¿É``H ɪ∏Y ,2008 ΩÉ``Y áLQódG ¤G •ƒÑ¡dG iOÉ``Ø`J ƒgh »``°`VÉ``ŸG º``°`Sƒ``ŸG á``«`fÉ``ã`dG â– º°SƒŸG Gòg ¬≤dCÉJ OÉ©à°SG .π°ûà«e ¬Hóe ±Gô°TG ∞«°Uh ∫É`` jQÉ`` «` `a ¿É`` ` ch ¢ùØædG »``æ`Á ,2008 áî°ùf ´GõàfÉH Ó`` eG ‘É``à`«`N Ì``©`à`H ¬æµd ,¬``æ` e ¢``SOÉ``°` ù` dG õ``cô``ŸG ∫É`` ` jQ ™`` ` e √Qhó`` ` ` ` ` H ∫OÉ`` ` ©` ` ` J ±Gó`` `gG á``KÓ``ã` H á``£` °` ù` bô``°` S (4) ƒ`` «` `°` `ù` `«` `dCG ‹É`` ¨` `JÈ`` ∏` `d

≥eôdG ‘ ¬``æ` e á`` ` «` ` ` HhQh’G É`` cQƒ`` jÉ`` Ÿ π`` é` `°` `Sh .Ò`` ` ` `N’G ƒjQÉeh (23) ƒfÉ«à°SÉc Qƒàµ«a .(77) ÉJÉe õjQGƒ°S π°†aG ‘É`` à` `«` `N ≥`` ≤` `Mh ¬JÉcQÉ°ûe ïjQÉJ ‘ ¬d õcôe õcôŸG ø``ª`°`V PG …Qhó`` ` dG ‘ …QhódG ‘ Gó©≤eh ¢SOÉ°ùdG √QÉL ≈``∏`Y √Rƒ``Ø` H »`` ` `HhQh’G ójQóe ƒ``µ` «` à` ∏` JCG ¬``Ø` «` °` †` eh ƒJôHhôd á``Ø` «` ¶` f á``«` KÓ``ã` H π««fGOh (53h 14) hOGó``dƒ``°`S ácQÉ°ûŸG »``gh .(87) ƒîjQÉH ä’ƒ£ÑdG ‘É``à` «` ÿ á``«` fÉ``ã` dG

∫OÉ`` Yh (16) á``≤`£`æ`ŸG π`` NGO ÉjÒŸ’ ƒ``fÉ``jQƒ``°` S hó``fÉ``fô``a ∑ÉÑ°T äõg á«°VQG Iójó°ùàH ‘h .(44) ܃`` dÉ`` H ¢`` SQÉ`` ◊G OÉ©à°SG ÊÉ`` ` ã` ` `dG •ƒ`` `°` ` û` ` dG πé°S ÉeóæY ¬eó≤J á«∏«Ñ°TG (52) ¬≤jôa ≈eôe ‘ ƒµ«°ûJ .hójô¨«f Oô£j ¿CG πÑb ‘ É°ùeÉN ¬``dƒ``∏`M º`` ZQh π°†a’G ƒgh …Qhó``dG Ö«JôJ ¿G ’G ,2001 ΩÉ`` `Y ò``æ` e ¬`` d É¡«a ≈``¡`à`fG »``à` dG á``≤`jô``£`dG ÉcQƒjÉŸ á``Ñ`°`ù`æ`dÉ``H …Qhó`` ` ` dG ábÉ£ÑdG ´GõàfÉH á``ŸDƒ`e âfÉc

¢SCÉc »FÉ¡f ‘ ¬à¡LGƒe πÑb πÑ≤ŸG AÉ``©` HQ’G Ωƒ``j É``«`fÉ``Ñ`°`SCG êƒàŸG ó``jQó``e ƒµ«∏à∏JCG ΩÉ`` eCG »`` ` ` ` HhQh’G …Qhó`` ` ` ` `dG Ö``≤` ∏` H ."≠«d ÉHhQƒj" Rõ©«°S Rƒ`` ` Ø` ` `dG Gò`` ` ` ` gh âbƒŸG ÜQó`` ` ŸG ®ƒ``¶` M ø`` e ™e AÉ≤ÑdÉH õjQÉØdCG ƒ«fƒ£fCG ó©H ,πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ¬≤jôa ƒ«fƒ£fCG øe ¬àª¡e ¬eÓà°SG .»°VÉŸG QGPG ‘ õ«æ«ª«N ∂jQójôa ‹É`` ` ŸG ¿É`` ` ch π«é°ùàdG í``à` à` aG ¬``«` Jƒ``fÉ``c øe á``«` °` SCGQ Iô``µ` H á``«`∏`«`Ñ`°`T’

≥`` gGô`` ŸG º``LÉ``¡` ŸG π``é` °` S ‘ É«dÉZ Éaóg …QOhQ ¢SƒjQ á«∏«Ñ°TCG OÉbh ™FÉ°†dG âbƒdG ‘ ™``HGô``dG õ``cô``ŸG ´Gõ``à` fG ¤G Ωó≤dG Iôµd ÊÉÑ°S’G …QhódG ÉcQƒjÉe ∫É`` `jQ ÜÉ``°` ù` M ≈``∏` Y áæeÉãdG á``∏` Mô``ŸG ‘ ™`` HGô`` dG øe ∫hCG IÒ`` NC’G Ú``KÓ``ã`dGh ≈∏Y √Rƒ`` Ø` `H ,â``Ñ` °` ù` dG ¢`` ù` `eCG IGQÉÑe ‘ 2-3 ÉjÒŸG ¬Ø«°†e .᪰SÉM ó©H ≈``∏`Y É``cQƒ``jÉ``e ¿É`` ch ábÉ£H õ`` é` M ø`` `e äÉ`` ¶` `◊ á≤HÉ°ùŸG ¤G á©HGôdG πgCÉàdG Ωó≤àj ¿Éc PG ,¤h’G ájQÉ≤dG ∫ƒ«fÉÑ°SCG ≈``∏` Y ¬``°` VQG ≈``∏` Y 19) …QOhQ ø``µ` d ,ô``Ø` °` U-2 ¥ôa »``é` jô``N ó`` ` MCG (É`` eÉ`` Y πé°S ,á«∏«Ñ°TCG ‘ ÚÄ°TÉædG IGQÉÑe øe IÒ``NC’G IôµdG ‘ …hÉ°ùj ó`` `b É`` aó`` g É`` ` jÒ`` ` ŸCG äGQ’hó`` ` ` ` ` `dG ø`` ` e Ú`` ` jÓ`` ` ŸG AGô`` L »`` °` `ù` `dó`` fC’G ≥``jô``Ø` ∏` d …QhO ‘ á``∏` Ñ` ≤` ŸG ¬``à` cQÉ``°` û` e .∫É£HC’G ¤G √ó«°UQ á«∏«Ñ°TCG ™aQh πHÉ≤e IGQÉÑe 38 øe á£≤f 63 …ò`` `dG É`` cQƒ`` jÉ`` e ∫É`` `jô`` `d 62 á≤HÉ°ùŸG ‘ ácQÉ°ûŸÉH »Ø൫°S ."≠«d ÉHhQƒj" áØjOôdG ¢Sƒ¨jƒN" Ö``©`∏`e ≈``∏` Y ÉjÒŸCG ‘ "¢Sƒ«fGÒàjGó«e πªcCG ,êôØàe ∞``dCG 20 ΩÉ`` eCGh á≤«bódG òæe IGQÉÑŸG á«∏«Ñ°TCG OôW ó©H Ú``Ñ`Y’ Iô°û©H 64 ¬Lh …ò`` dG hó``jô``¨`«`f hQÉ``Ø` dCG ,á`` jGô`` dG º``µ` ◊ É``«` HÉ``f É``eÓ``c Ωó≤J ¤G Ò``°`û`J á``é` «` à` æ` dGh ÉjÒŸCG ø``µ`d ,1-2 ±ƒ``«`°`†`dG õ`` «` `JQhCG É`` ‰Gƒ`` N È`` Y ∫OÉ`` ` Y êQÉN øe á©FGQ Iójó°ùJ øe â©°Vh (78) AGõ``÷G á≤£æe .áLÉLõdG ≥æY ‘ á«∏«Ñ°TCG ,á∏JÉ≤dG äÉ``¶` ë` ∏` dG ‘h ≈∏ZCG …QOhQ π``jó``Ñ` dG π``é`°`S IôµH á©aÉ«dG ¬JÒ°ùe ±ó``g õéë«d ,á``Ñ`jô``b á``aÉ``°`ù`e ø``e á«HhQh’G ¬àbÉ£H á«∏«Ñ°TCG

¿G »ã«eôdG óªfi Ωó≤dG Iôµd »JGQÉe’G OÉ``–’G ¢ù«FQ ∞°ûc ‘ øjô°û©dG è«∏ÿG ¢SCÉc ádƒ£H óYƒe π«LÉJ ≈∏Y äGQÉ``e’G Ö∏W πÑ°S π°†aG Òaƒàd áØ«°†ŸG ádhódG øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH AÉL øª«dG .çóë∏d ìÉéædG ∫ÓN Gƒ``à`Ñ`K Ωó``≤` dG Iô``µ`d á«é«∏ÿG äGOÉ`` ` –’G AÉ``°` SDhQ ¿É`` ch 22 øe IÎØdG ∫Ó``N ádƒ£ÑdG óYƒe á``Mhó``dG ‘ ¢ùeG º¡YɪàLG .Ú∏Ñ≤ŸG ∫h’G ¿ƒfÉc 4 ≈àMh ÊÉãdG øjô°ûJ ΩóY ≈∏Y" º¡YɪàLG ‘ á«é«∏ÿG äGOÉ`` –’G AÉ``°` SDhQ ≥``Ø`JGh §¨°V ÖÑ°ùH »JGQÉe’G OÉ–’G øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH ádƒ£ÑdG π«LCÉJ ."áeÉfRhôdG »JGQÉe’G Ö∏£dG" ¢ùeCG ´Rh ¬d ‘Éë°U ¿É«H ‘ »ã«eôdG ∫Ébh πLG øe á«æÁ áÑZôd á«Ñ∏J AÉ``L ádƒ£ÑdG óYƒe π«LÉàH ¢UÉÿG ɪc ,øª«dG ‘ IƒNC’G øY êô◊G ™aôdh ,ìÉéæ∏d π°†aG á°Uôa ÒaƒJ ,¬°VôY πÑb á«é«∏ÿG äGOÉ``–’G ¢†©H á≤aGƒÃ »¶M Ö∏£dG ¿G …QhÉ°ûàdG ´ÉªàL’G ∫ÓN øª«dG ‘ AÉ≤°T’G QGô°UÉH ÉæÄLƒa Éææµd ."ÉgóYƒe ‘ ádƒ£ÑdG º«¶æJ ≈∏Y áMhódG ‘ ó≤Y …òdG ¬Øbƒe ≈∏Y ≈≤Ñ«°S Ωó≤dG Iôµd äGQÉeE’G OÉ–G" ¿G »ã«eôdG ócCGh πÑ°S πc Ωó≤«°Sh IQhódG √òg ìÉ‚EG πLG øe øª«dG IófÉ°ùe ‘ âHÉãdG ∫ÉM ‘ øµd ,¢ù«jÉ≤ŸG πµH áëLÉf IQhO áeÉbG ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG ºYódG OóëŸG âbƒdG ‘ IQhódG áeÉbG äÉÑ∏£àe »æª«dG OÉ–’G πªµà°ùj ⁄ øjôëÑdG ¤G ádƒ£ÑdG π≤f ¤G Ò°ûJ íFGƒ∏dG ¿Éa ,ÉgóYƒe â«ÑãJ ó©H äGOÉ–’G ™«ªL ió``d ±hô``©`e Gò``gh ,§≤°ùe ´ÉªàLG ‘ AÉ``L ɪc IõgÉL øª«dG ¿ƒµJ" ¿G »ã«eôdG ≈æ“h ."ádƒ£ÑdG √òg ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y øëfh ,OóëŸG âbƒdG ‘ »é«∏ÿG …hôµdG çó◊G Gòg ∫ÉÑ≤à°S’ πLG øe IÒÑc GOƒ¡L ¿ƒdòÑj »æª«dG OÉ–’G ‘ IƒN’G ¿G øe á≤K ."IQhódG √òg áeÉbG äÉÑ∏£àe ÚeÉJ

ÉjOh ófÓjÉJ ≈∏Y É«≤jôaG ܃æL Rƒa (Ü.±.G) - âjhÈ°ù∏«f ôØ°U-4 …ófÓjÉàdG √Ò¶f ≈∏Y É«≤jôaG ܃æL Öîàæe RÉ``a á«dhO IGQÉ``Ñ`e ‘ êôØàe ∞``dG 30 ΩÉ``eGh âjhÈ°ù∏«f ‘ ó``M’G ¢ùeCG »àdG Ωó≤dG Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd ∫h’G äGOGó©à°SG QÉWG ‘ ájOh .Ú∏Ñ≤ŸG Rƒ“ 11 ≈àM ¿GôjõM 11 øe É¡Ø«°†à°ùj (33h 30) Ó«Øe ƒ¨«∏JÉch (22) ’’É``HÉ``°`û`J …ƒ«Ø«°S πé°Sh äÉ«FÉ¡ædG ‘ É«≤jôaG ܃æL Ö©∏Jh .±Gó``g’G (90) ôcQÉH OQÉfôHh .É°ùfôah …GƒZhQh’Gh ∂«°ùµŸG ÖfÉL ¤G ¤h’G áYƒªéŸG øª°V QÉjG 24 ‘ ÉjQɨ∏H ΩÉeG ájOh äÉjQÉÑe 3 É«≤jôaG ܃æL ¢VƒîJh ¿G πÑb πÑ≤ŸG ¿GôjõM 5 ‘ ∑QɉódGh ,¬æe 27 ‘ É«Ñeƒdƒch ‹É◊G .¬æe 11 ‘ ∂«°ùµŸG ΩÉeG »ŸÉ©dG ¢Sô©∏d á«MÉààa’G IGQÉÑŸG Ö©∏J

‘ ∫h’G õcôŸG Rôëj »°SÓ«°ùjÈL º∏c 10 áaÉ°ùŸ ΰù°ûfÉe ¥ÉÑ°S (Ü.±.G) - ΰù°ûfÉe ¥ÉÑ°S ‘ ∫h’G õcôŸG »°SÓ«°ùjÈL ¬∏jÉg »Hƒ«K’G AGó©dG RôMG Iôª∏d ∂dPh óM’G ¢ùeCG º∏c 10 áaÉ°ùŸ ájõ«∏µf’G ΰù°ûfÉe áæjóe .áãdÉãdG ¬æµd ,á≤«bO 28Q02 ‘ áaÉ°ùŸG (ÉeÉY 37) »°SÓ«°ùjÈL ™£bh »ŸÉ©dG »°SÉ«≤dG ºbôdG º«£– ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏d π°ûa 27 ‘ …óædƒ¡dG Ωƒ°ùfhôH ¥ÉÑ°S ‘ ƒZƒc √ɵ«e »æ«µdG º°SÉH πé°ùŸG .á≤«bO 27, 01 √Qóbh »°VÉŸG QGPG ¿ƒJGQÉŸG ¥ÉÑ°S ‘ »ŸÉ©dG »°SÉ«≤dG ºbôdG »°SÓ«°ùjÈL πªëjh .2008 ∫ƒ∏jG ‘ ÚdôH ‘ ¬∏é°S áYÉ°S 2, 03 , 59 √Qóbh .¤hG ¿Gó«c ¢û«æcôjh á«Hƒ«K’G â∏M ,äGó«°ùdG iódh

عدد الأثنين 17 أيار 2010  

صحيفة السبيل اليومية الأردنية