Page 29

ÖYÓeh á°VÉjQ

(1236) Oó©dG - (17) áæ°ùdG - Ω ( 2010) QÉjCG (17) ÚæK’G

á«FÉæãdG ≥≤ëj ïfƒ«e ¿ôjÉH Iô°ûY á°ùeÉÿG Iôª∏d É«fÉŸCG ¢SCÉc πªëjh

30

ΩÉ≤à°S á«≤jôaC’G ·C’G ádƒ£H ájOôØdG ΩGƒYC’G ‘ (Ü.±.G) - ÆQƒÑ°ùfÉgƒL ‘ âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG Ωó≤dG Iôµd »≤jôaC’G OÉ–’G ø∏YCG ΩGƒYC’G ‘ ΩÉ≤à°S á«≤jôaC’G ·C’G ¢SCÉc ádƒ£H ¿CG ÆQƒÑ°ùfÉgƒL .2013 ΩÉY øe kGAóH ájOôØdG É«æ«Zh ¿ƒHɨdG ‘ 2012 ΩÉY IQô≤e á∏Ñ≤ŸG ádƒ£ÑdG ™Ñàà°Sh ‘ §≤a óMGh ΩÉY ó©H iôNCG ádƒ£ÑH ‹ÉàdÉH ,kÉ©e á«FGƒà°S’G .É«Ñ«d πc 1968 ΩÉ``Y òæe ΩÉ≤J á«≤jôaC’G ·C’G ádƒ£H â``fÉ``ch ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ±OÉ°üJ âfÉc É¡æµd ,á«LhõdG ΩGƒYC’G ‘ ÚeÉY ádƒ£ÑdG º¶æJ å«M ,äGƒ``æ`°`S ™`` HQCG π``c ¬``JGP ΩÉ``©`dG ‘ ⁄É``©`dG ≈∏Y …ODƒ` j Ée ∞«°üdG ‘ ∫É``jó``fƒ``ŸGh ΩÉ©dG ™∏£e á«≤jôaC’G äÉ«FÉ¡ædG ‘ ܃∏£ŸG iƒà°ùŸÉH á«≤jôaC’G äÉÑîàæŸG Qƒ¡X ΩóY .á«ŸÉ©dG ⁄É©dG ¢SCÉc »FÉ¡f ™HQ RÉ«àLG ‘ »≤jôaCG Öîàæe …CG π°ûah (1990) ÊhÒeɵdG ɪg §≤a ÚÑîàæe ¿CG ɪc ,¿B’G ≈àM .QhódG Gòg ¤EG Ó°Uh §≤a (2002) ‹É¨æ°ùdGh

Gk ócCÉàe ¢ù«d ƒ«æjódÉfhQ ¿Ó«e ™e AÉ≤ÑdG øe

RÎjhQ - ƒfÓ«e

(Ü.±.G)

¢SCɵdG Ö≤∏H ¿ƒ∏Øàëj ïfƒ«e ¿ôjÉH Ωƒ‚

á«°VÉ≤dG áHô°†dG …ÒÑjQ ∂`` fGô`` a »``°` ù` fô``Ø` dG ‹hó`` ` dG ¬`` ` Lhh Iôc ≈≤∏J ÚM øÁôH QOÒØd á«°VÉ≤dG áHô°†dG ≈eôŸÉH kGOôØæe ¬°ùØf óLƒa πeƒH ¿Éa øe á©FGQ πé°ùj »``µ`d ¬©bƒe ø``e ¢``SQÉ``◊G êhô``N ô``¶`à`fGh .63 á≤«bódG ‘ ådÉãdG ±ó¡dG πH ±Gó`` `gCG á``KÓ``ã`H ï«fƒ«e ¿ô``jÉ``H ∞àµj ⁄ ¬d ¿É``c ô¨jÉà°ûæjÉØ°T ¿É«à°SÉH ‹hó``dG ™aGóŸG ¿CG πÑb ™HGôdG áaÉ°VEÉH ±Gó``gC’G π°ù∏°ùe øe Ö«°üf kÉ°†jCG IóJôe áªég ôKEG ≥FÉbO ™Ñ°ùH IGQÉÑŸG ájÉ¡f ≈∏Y É¡∏Ñ≤à°SÉa Ú©aGóŸG ¥ƒa á«dÉY Iôc ≈≤∏J å«M .¢SQÉ◊G …ôXÉf ΩÉeCG ≈eôŸG ‘ É¡©HÉJ ºK √Qó°U ‘ õ¨æjôa ø°ùJQƒJ ‹hódG OôW IGQÉÑŸG äó¡°Th .ÚÑY’ Iô°û©H IGQÉÑŸG øÁôH πªcCÉa 77 á≤«bódG

óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe QhO AÉL ºK á«∏ëŸG ¢SCɵdG ™aQ Ò¡°T »µ«JÉeGQO RƒØH ájQÉ≤dG ¢SCɵdG øe ¬eôë«d .(1-2) á≤∏£e Iô£«°S •ƒ°ûdG ‘ É°Uƒ°üN äÉjôéŸG ≈∏Y ¿ôjÉH ô£«°S ¬æµd ¢UôØdG øe ÒÑc OóY ≈∏Y ¬«a π°üMh ∫hC’G …óædƒ¡dG ÈY 35 á≤«bódG ≈àM π«é°ùàdG ‘ ôNCÉJ á∏cQ ò«Øæàd iÈ``fG …ò``dG ø``HhQ ¿Éa Ú``jQBG ≥dCÉàŸG .¢SQÉ◊G QÉ°ùj ≈∏Y Iƒ≤H IôµdG π°SQCÉa AGõL ¬«©°S kGó``cDƒ`e Iƒ≤H ÊÉãdG •ƒ°ûdG ¿ôjÉH CGó``H ɵ«ØjEG »JGhôµdG õ«ªŸG ¬aGóg ±É°VCÉa Ö≤∏dG ¤EG øe Iôc ¬eÉeCG äCÉ«¡J ÚM ÊÉãdG ±ó¡dG ¢ûà«dhG óéj ⁄ øHhQ É¡©aQ ≈檫dG á¡÷G øe á«æcQ á∏cQ .52 á≤«bódG ‘ ∑ÉÑ°ûdG πNGO É¡©°Vh ‘ áHƒ©°U

,(»°SÉ«b º`` `bQ) ¬``î`jQÉ``J ‘ ø``jô``°`û`©`dGh á``«`fÉ``ã`dG å«M ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO á≤HÉ°ùe »FÉ¡f ¤EG πgCÉJh ≈∏Y πÑ≤ŸG âÑ°ùdG ‹É£j’G ¿Ó«e ÎfG ¬LGƒ«°S ójQóe ∫ÉjôH ¢UÉÿG "ƒ«HÉfôH ƒZÉ«àfÉ°S" Ö©∏e .ÊÉÑ°S’G ÜÉ≤dCGh èjƒq àJ å«M øe »°SÉ«≤dG ¬ªbQ …QÉaÉÑdG ≥jôØdG RõYh ɪc ,kÉÑ≤d 15 ó«°UôH ¢SCɵdG á≤HÉ°ùe ‘ ÜÉ≤dC’G OóY ó©H áæeÉãdG Iôª∏d ¢SCɵdGh …Qhó``dG á«FÉæãH ôØX 2006h 2005h 2003h 2000h 1986h 1969 ΩGƒ``YCG ÚM 1999 hQÉæ«°S ÖæŒ ‘ ¿ôjÉH í‚h .2008h É¡æ«M êƒJ PEG ,‹É◊G º°Sƒª∏d ¬HÉ°ûe ™°Vh ‘ ¿Éc »FÉ¡fh ¢``SCÉ`µ`dG »FÉ¡f ¤EG π``°`Uhh …Qhó`` dG Ö≤∏H øe ¬eôM äGòdÉH øÁôH øµd ,ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO

(Ü.±.G) - ÚdôH Iôµd ÊÉŸC’G …QhódG π£H ï«fƒ«e ¿ôjÉH É£N Iôª∏d á«KÓãdG RGô``MEG ƒëf á«fÉãdG Iƒ£ÿG Ωó≤dG ôKEG á«∏ëŸG ¢SCɵdG Ö≤d √RGôMEÉH ¬îjQÉJ ‘ ¤hC’G ±GógCG á©HQCÉH øÁôH QOÒ``a ≈∏Y ≥MÉ°ùdG √Rƒ``a ‘ »ÑŸhC’G Ö©∏ŸG ≈∏Y âÑ°ùdG ¢ùeCG øe ∫hCG áØ«¶f .ÚdôH á≤«bódG ‘ øHhQ ¿Éa ÚjQG …óædƒ¡dG πé°Sh ‘ ¢ûà«dhCG ɵ«ØjEG »``JGhô``µ`dGh AGõ``L á∏cQ ø``e 35 á≤«bódG »ØjÒÑjQ ∂fGôa »°ùfôØdGh 52 á≤«bódG ±GógC’G 83 á≤«bódG ‘ ô¨jÉà°ûæjÉØ°T ¿É«à°SÉHh 63 .á©HQC’G Iôª∏d »∏ëŸG …Qhó``dG Ö≤∏H êƒ``J ¿ôjÉH ¿É``ch

ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ¤EG πgCÉàj ¿ƒ«d »°ùfôØdG …QhódG (Ü.±.G) - É«°Sƒ≤«f

(Ü.±.G)

»ÑY’ ™e …QhódG ¢SCɵH πMGôdG ∫hC’G ¬Ñ≤d RôMCG …òdG É«∏«°Sôe .1992 òæe …QhódG ‘ ¿É«JEG âfÉ°S ™e ¢ù«f ∫OÉ©Jh »ÁQ ∂``jƒ``d ∫hCÓ` d πé°S ,1-1 πjƒfÉÁEG ¿É`` «` JEG â``fÉ``°`ù`dh (2) .(69) QÉ«ØjQ ƒcÉfƒe ™``e Rƒ``dƒ``J ∫OÉ``©` Jh ≈∏Y ¿ƒ``dƒ``H RÉ``ah ,±Gó`` gCG ¿hó``H ¬∏é°S ±ó`` ¡` `H ô`` Ø` `°` `U-1 ø`` ` jQ AGõL á``∏`cQ ø``e π``«`J …Qƒ``¨` jô``Z ™e »`` °` `ù` `fÉ`` f ∫OÉ`` ` ©` ` ` Jh ,(20) ∫hCÓ` `d π``é`°`S .1-1 ¿É``«`°`ù`æ`dÉ``a πÑb (39) »éM ∞°Sƒj »Hô¨ŸG ,IÒ`` ` ` NC’G á``≤` «` bó``dG ‘ √Oô`` ` W Gƒ¨fCG hô``H »LÉ©dG ¿É«°ùædÉØdh .(66)

ôØ°U-2 ¿Éeƒd ≈∏Y Ék ©bƒàe Gk Rƒa ≥≤M ¿ƒ«d

80h 41) ∫ófh »∏jRGÈdG hOQƒÑdh ÊhÒeɵdGh (AGõ``L »à∏cQ øe CÉ£N 49) »eÉ°ùf ƒÁó«H …Ôg .(¬≤jôa ≈eôe ‘ ≈¡fCÉa É«∏«°Sôe π£ÑdG É``eCG øjô°û©dGh ådÉãdG √RƒØH ¬ª°Sƒe πHƒfhôZ ¬``Ø`«`°`V ÜÉ``°` ù` M ≈``∏` Y .zΩhQOƒ∏«a{ Ö©∏e ≈∏Y ôØ°U-2 ¬«jójO ÜQó`` `ŸG ≥``jô``Ø`d π``é`°`Sh ≠fÉ«f hOÉ``eÉ``e ‹É¨æ°ùdG ¿É°ûjO ‹hó`` dGh (AGõ`` L á``∏`cQ ø``e 41) á∏«ªL Iójó°ùàH áaôY øH ”ÉM 18 ¤EG √ó«°UQ ≠fÉ«f ™aQh .(89) ¥QÉØH ±Gó¡dG Ö≤d kGRôfi kÉaóg ºLÉ¡e hÒeÉZ øY óMGh ±óg …ƒd ÉàjQÉZQÉe â∏ØàMGh .¿ÉjQƒd …OÉædG ∂``dÉ``e á``∏` eQCG ¢``Sƒ``Ø` jQO

¢ù«fQO …ôaƒL ¬««∏«ÑfƒŸh (79) .(41) ¿ÉÑeƒc ¿É«∏«dh (58h 15) πeÉM á``ª`°`UÉ``©`dG ≥``jô``a ≈``¡` fCGh õcôŸG ‘ º``°` Sƒ``ŸG ¢``SCÉ` µ` dG Ö``≤` d .ô°ûY ådÉãdG IÒ`` NC’G á``∏`Mô``ŸG â``ª`°`ù`Mh πM …ò``dG Ì©àŸG hOQƒ`` H º°Sƒe º°SƒŸG Ö≤d √RGô``MEG ó©H kÉ°SOÉ°S ¬°VQCG êQÉ``N §≤°S ƒ``gh ,»°VÉŸG Ö©∏e ≈`` ∏` Y ¢``ù` æ` d ΩÉ`` ` ` `eCG 4-3 OôW IGQÉÑe ‘ zäQ’ƒH ¢ùµ«∏«a{ ‘ ÊÉ«°S πjɵ«e ¬©aGóe É¡«a .á°SOÉ°ùdG á≤«bódG ƒ∏«ØjƒJ ¢``ù` æ` ∏` d π`` é` `°` `Sh ‹É¨æ°ùdGh (63h 21) Gó``«`dhÉ``e ΩÉ°üY »°ùfƒàdGh (37) ƒ°S ÉÑeÉ°S (AGõ`` `L á`` ∏` `cQ ø`` e 57) á``©` ª` L

.¢ù«cÒH ¿É«eGO OôW ó©H ¿ÉL Ò``°` ù` chCG ÜQó`` e ó`` `cCGh ¬≤jôa ™e ≈≤Ñ«°S ¬fCG õjófÉfôa »àdG AÉÑfC’G ºZQ πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ øe ’k ó``H πëj ób ¬``fCG ¤EG Ò°ûJ π«MQ ∫ÉëH hOQƒH ‘ ¿ÓH ¿GQƒd πeÉM øY ≥HÉ°ùdG ‹hódG ™aGóŸG IGQÉÑŸG √òg øµJ ⁄{ :2009 Ö≤d ™e É``fCG .Ò°ùchCG ™e ‹ IÒ``NC’G øëfh ,∞°üfh ΩÉY òæe ≥jôØdG .zAÉ≤ÑdÉH ó«©°S ÉfCG ∂dòd Ωó≤àf ábÉ£ÑdG ¬««∏«Ñfƒe õéMh ÉHhQƒj{ ¤EG IÒ``NC’G á``«` HhQhC’G ¢ùjQÉH ¬Ø«°†e ≈∏Y √RƒØH z≠«d Ö©∏e ≈``∏`Y 1-3 ¿É``eÒ``L ¿É``°`S πé°Sh .z¢`` ù` `fGô`` H …O ∑QÉ`` ` ` H{ ≠æjOQCG Oƒdƒe »cÎdG ∞«°†ª∏d

kÉ©bƒàe kGRƒ`` `a ¿ƒ``«` d ≥``≤` Mh §Ñg …ò``dG ôØ°U-2 ¿Éeƒd ≈∏Y ≈∏Y á«fÉãdG á``LQó``dG ¤EG kÉ≤HÉ°S Úaó¡H ,z¿’Ò`` ` ` ` ` `L{ ¬``Ñ` ©` ∏` e ¢ù«eƒZ »Ñª«à«aÉÑd ÚØ«¶f º«dGÒe »``æ` °` Sƒ``Ñ` dGh (1+45) .(68) ¢ûà«fÉ«H Ò°ùchCG ô``¶`à`fG ,¬``à`¡`L ø``e IÒ`` ` NC’G π``Ñ` b á``≤` «` bó``dG ≈``à` M ≥jôW ø``Y Rƒ``Ø`dG ±ó``g ≥≤ë«d »µ«é∏ÑdG ø`` ` ` ` `ÁC’G √Ò`` `¡` ` X ƒ°Tƒ°S ¢VQCG ≈∏Y QÉѨæg ∂jQó°S π«é°ùàdG Ò°ùchCG íààaGh .1-2 (5) kÉ` °` †` jCG QÉ``Ñ`¨`æ`g ≥``jô``W ø``Y »jójEG …Òé«ædG ∫OÉ©j ¿CG πÑb AÉ≤∏dG ƒ°Tƒ°S πªcCGh .(46) ¿hGôH 61 á≤«bódG òæe ÚÑY’ Iô°û©H

áæeÉãdG á`` ∏` `Mô`` ŸG äó``¡` °` T …QhódG øe IÒ``NC’G ¿ƒKÓãdGh øe ∫hCG Ωó``≤` dG Iô``µ`d »°ùfôØdG ¤EG ¿ƒ``«` d π``gCÉ` J â``Ñ`°`ù`dG ¢``ù` eCG É`` ` HhQhCG ∫É`` £` `HCG …QhO á``≤`HÉ``°`ù`e Ò°ùchCG ¬``≤`aGQh πÑ≤ŸG º°Sƒª∏d á≤HÉ°ùŸG øe …󫡪àdG QhódG ¤EG ÅLÉØŸG π``«`d Ì``©`J AGô`` L É``¡` JGP .¿ÉjQƒd ΩÉeCG …OÉ`` f ä’É`` Ø` `à` `MG π`` X ‘h Ö≤∏dG ø``ª`°`V …ò`` `dG É``«`∏`«`°`Sô``e RƒØH ¬``ª`°`Sƒ``e ¬``FÉ``¡` fEGh kÉ` ≤` HÉ``°` S πHƒfhôZ ¬``Ø`«`°`V ≈``∏` Y í``jô``°` U kÉeƒªfi ´Gô°üdG ¿É``c ,ôØ°U-2 π«dh Ò°ùchCG ,¿ƒ``«`d á``jó``fCG Ú``H á≤HÉ°ùŸG ƒëf ÚàbÉ£H ∞£ÿ ¿ƒ«d É¡ª°ùM ,¤hC’G á``jQÉ``≤` dG (á£≤f 72) kÉ` Ø` «` °` Uh ¬``dƒ``∏` ë` H ådÉãdG Ò°ùchCG øY á£≤f ¥QÉØH π«d ø``Y Úà£≤fh (á£≤f 71) »Ø൫°S …òdG (á£≤f 70) ™HGôdG »`` HhQhC’G …Qhó`` dG ‘ ácQÉ°ûŸÉH .z≠«d ÉHhQƒj{ ‘ ÈcC’G ô°SÉÿG π«d ¿Éch õcôŸG πàëj ¿Éc PEG á∏MôŸG √òg ¬æµd ,á∏MôŸG ¥Ó£fG πÑb ÊÉãdG 2-1 ¿ÉjQƒd ¬Ø«°†e ΩÉ``eCG §≤°S íààaGh .zQGƒà°Sƒe hO{ Ö©∏e ≈∏Y ‹É¨JÈdG È``Y π«é°ùàdG π``«`d ¿ÉjQƒd øµd ,(33) Éà°Sƒc hOQɵjQ »YÉaO CÉ` £` N ø``e kÉ`©`jô``°`S ∫OÉ`` Y ‘ πé°ù«d hÒeÉZ øØ«c ¬∏¨à°SG hQóf’ πjɵ«e ¢``SQÉ``◊G ≈eôe ôaƒL ¿Éj πé°ùj ¿CG πÑb ,(37) ¿ÉjQƒd ≥≤ëjh (66) RƒØdG ±óg ƒgh …Qhó`` `dG ‘ ™``HÉ``°`ù`dG õ``cô``ŸG π«d ÜQó`` e ∫É`` bh .¬`` d π``°` †` aC’G ,IQÉ°ùÿG º``ZQ{ :É«°SQÉZ …OhQ Iôe Éæ≤≤Mh kÉ` ©` FGQ º``°`Sƒ``ŸG ¿É``c ¿CG øµÁ ¿É``c á£≤f 70 Ió``jó``L …QhO ‘h ∫hC’G õcôŸG ‘ Éæ©°†J .z∫É£HC’G

™e ≈≤Ñ«°S ¿Éc Ée GPEG ¿CÉ°ûH GócCÉàe ¢ù«d ¬fEG ƒ«æjódÉfhQ ∫Éb √Oƒ≤«d Úaóg πé°S ¿CG ó©H πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ¿Ó«e »°SEG …OÉf …QhóH IÒ`` NC’G ¬``JGQÉ``Ñ`e ‘ ¢Sƒàæaƒj ≈∏Y ô``Ø`°`U-3 RƒØ∏d .âÑ°ùdG ¢ùeCG øe ∫hCG Ωó≤dG Iôµd ‹É£jE’G ¤hC’G áLQódG õcôŸG ‘ º°SƒŸG ÜòHòàŸG iƒà°ùŸG ÖMÉ°U ¿Ó«e »¡æ«°Sh øe Üô≤e ≥jó°U ƒ``gh hOQÉfƒ«d πMÒ°Sh …Qhó``dÉ``H ådÉãdG óMGh º°Sƒe ó©H ≥jôØdG øY ƒ«æjódÉfhQ »∏jRGÈdG ¬æWGƒe .ójó÷G ÜQóŸG ájƒg OóëàJ ⁄ ɪæ«H §≤a øe áÄŸÉH 100 áÑ°ùæH GócCÉàe ¿Éc GPEG ɪY ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh kGôNDƒe ≥dCÉàŸG ƒ«æjódÉfhQ ∫Éb πÑ≤ŸG º°SƒŸG ¿Ó«e ™e ¬FÉ≤H ."º∏YCG ’" á«fƒjõØ∏àdG …ɵ°S á£ëŸ º°SƒŸG ájÉ¡æH √ó``≤`Y »¡àæj …ò`` dG ƒ``«`æ`jó``dÉ``fhQ º``°`ù`à`HGh ƒ«æjódÉfhQ ∫Dƒ°Sh .¿ƒahôµ«ŸG ΩÉeCG øe É©jô°S ó©àHGh πÑ≤ŸG Öîàæe á∏«µ°ûJ øe √OÉ©Ñà°SG øY É≤HÉ°S ⁄É©dG ‘ ÖY’ π°†aCG .»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ɨfhO ÜQóŸG É¡æ∏YCG »àdG πjRGÈdG ‘ kÉaóg 12 RôMCG …òdGh ÉeÉY 30 √ôªY ≠dÉÑdG ÖYÓdG ∫Ébh Ö©∏ŸG ‘ Éæg …OQ" º°SƒŸG Gòg ‹É£jE’G ¤hC’G áLQódG …QhO Öîàæª∏d Ωɪ°†fÓd É«aÉc ¢ù«d º°SƒŸG Gòg ¬à∏©a Ée ¿Éc GPEG .kGÒãc ¬eÎMG ÉfCGh √QGôb Gòg ¿EÉa »æWƒdG

OÉ–’G ≈∏Y ÜÉéj’ÉH OÒ°S ¿ÓH ÖîàæŸG ÖjQóJ ≈∏Y ±ô°û«d »°ùfôØdG (Ü.±.G) - hOQƒH ‹É◊G ¬HQóe ¿ÉH óM’G ¢ùeCG »°ùfôØdG hOQƒH …OÉf ø∏YG ±ô°û«d »°ùfôØdG OÉ``–’G ≈∏Y ÜÉéj’ÉH OÒ°S ¿Ó``H ¿GQƒ``d …òdG ∂«æ«ehO ¿ƒÁôd ÉØ∏N »æWƒdG ÖîàæŸG ÖjQóJ ≈∏Y .⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉg ó©H ¬Ñ°üæe ∑Ϋ°S ¿ÓH ¿GQƒ``d ΩÉ``b ó≤d{ ¬``YRh »ª°SQ ¿É«H ‘ hOQƒ``H ø∏YGh »°ùfôØdG OÉ–’G ≈∏Y ÜÉéj’ÉH OÒ°S ¬fÉH hOQƒH …OÉf ÆÓHÉH .z»æWƒdG ÖîàæŸG ÖjQóJ ≈∏Y ±Gô°T’Gh ∫ÓN ¬«ÑY’ ΩÉ``eG É°†jG ó``M’G ¢``ù`eCG ø``∏`YG ¿Ó``H ¿É``ch ‘ É«ª°SQ ¬Ñ°üæe øY »∏îàdG Qôb ¬fÉH á≤∏¨e á«ÑjQóJ á°üM .º°SƒŸG ájÉ¡f

⁄É©dG ádƒ£H ‘ ó°ùdGh ∂dÉeõdG ó«dG Iôµd ájófÓd (Ü.±.G) - áMhódG ó«dG Iôµd ájófÓd ⁄É``©`dG ádƒ£H Ú``æ`K’G Ωƒ``«`dG ≥∏£æJ OGOƒ«°S ΩEG »H ™e …ô°üŸG ∂dÉeõdG »≤à∏j å«M z܃∏Z ôHƒ°S{ π«a QÉÑfhCG É°†jG º°†J »àdG ‹h’G áYƒªéŸG ‘ ÊÉÑ°S’G ∫ÉjQ ™e ádƒ£ÑdG º¶æe …ô£≤dG ó°ùdGh , »∏jRGÈdG π«àeƒcÒ°S RQÉà°S ¿ÒKhÉ°S ÖfÉéH á«fÉãdG áYƒªéŸG ‘ ÊÉæÑ∏dG ó°ùdG .‹GΰS’G 750 ‹G ÉgõFGƒL π°üJh …QÉ÷G 21 »àM ádƒ£ÑdG ôªà°ùJh ∞«°UƒdGh ,Q’hO ∞``dCG 400 »∏Y π£ÑdG π°üëjh , Q’hO ∞dG .Q’hO ∞dCG 150 ådÉãdGh ,Q’hO ∞dCG 200 ¬àaÉ°†à°SG ∫ÓN øe Ö≤∏dG »∏Y á°ùaÉæª∏d ó°ùdG ≈©°ùjh ºgh Úahô©ŸG ÚaÎëŸG øe OóY ™e óbÉ©J å«M ádƒ£Ñ∏d ‘ Ö``Y’ π°†aCG IõFÉL ≈∏Y õFÉ◊G ¢ûà«dÉH ƒfÉØjEG »JGhôµdG ±Gó¡dGh ,ó``«`dG Iô``µ`d ‹hó`` dG OÉ`` –’G πÑb ø``e Ú``Jô``Ÿ ΩÉ``©`dG ƒcÒe »JGhôµdG ¢SQÉ◊Gh, ±hQGR’ πjÒc ºLÉ¡ŸG Êhó≤ŸG ¢SQ’ »``cô``‰ó``dGh ¢ûà«dƒµ«f ƒ``µ`JGQ »Hô°üdGh ¢ûà«aƒ∏«dCG .ø°ùæZQƒj ™ªŒ ádƒ£ÑdG ¿G ádƒ£ÑdG ôjóe …QGƒµdG ¿hó©°S ∫Ébh ¤EG ™∏£àf øëfh ,⁄É``©`dG ‘ ó«dG Iô``c »ÑY’h á``jó``fCG π°†aCG äÉ«dGó«ŸÉH Rƒ``Ø`∏`d á``cQÉ``°`û`ŸG ¥ô``Ø` dG π``Ñ`b ø``e á``jƒ``b á°ùaÉæe Ée πc ∫òÑæ°Sh .øjõFÉØ∏d Égó°UQ ” »àdG ájó≤ædG õFGƒ÷Gh ÚÑYÓdG äÉ©∏£J ¤EG ≈bôj »FÉæãà°SG çóM áeÉbE’ Éæ©°SƒH ≈∏Y ô£b ᩪ°Sh áfɵà ≥«∏jh ,AGƒ``°`S óM ≈∏Y Ògɪ÷Gh .áeÉ¡dG á«°VÉjôdG ä’ƒ£ÑdG áaÉ°†à°SG ó«©°U

ÉjOh QhOGƒc’G ≈∏Y á«Hƒæ÷G ÉjQƒc Rƒa (Ü.±.G) - ∫ƒ«°S …QhOGƒ`` ` c’G √Ò``¶` f ≈``∏`Y á``«`Hƒ``æ`÷G É``jQƒ``c Öîàæe RÉ`` a QÉWG ‘ á``jOh á«dhO IGQÉÑe ‘ ∫ƒ«°S ‘ ó``M’G ¢ùeCG ôØ°U-2 ‘ ΩÉ≤J »àdG Ωó≤dG Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd ∫h’G äGOGó©à°SG .Ú∏Ñ≤ŸG Rƒ“ 11 ≈àM ¿GôjõM 11 øe É«≤jôaG ܃æL (83) ≠``fƒ``j-≠``fƒ``°`û`J ‹h (73) ∫ƒ``jQ-≠``fƒ``°` S ‹ π``é`°`Sh .Úaó¡dG ‘ É``«`≤`jô``aG ܃``æ`L ∫É``jó``fƒ``e ‘ á``«`Hƒ``æ`÷G É``jQƒ``c Ö``©`∏`Jh .¿Éfƒ«dGh ÉjÒé«fh ÚàæLQ’G ÖfÉL ¤G á«fÉãdG áYƒªéŸG QÉjG 24 ‘ á«fÉK á``jOh IGQÉ``Ñ`e á«Hƒæ÷G É``jQƒ``c ¢VƒîJh É°†jG ∫ÉjófƒŸG ‘ ∑QÉ°ûJ »àdG ¿ÉHÉ«dG É¡àØ«°†e ΩÉeG ‹É◊G ∑QɉódGh Gó``æ`dƒ``g Ö``fÉ``L ¤G á``°`ù`eÉ``ÿG á``Yƒ``ª`é`ŸG øª°V .¿hÒeɵdGh

عدد الأثنين 17 أيار 2010  

صحيفة السبيل اليومية الأردنية

Advertisement