Page 25

⁄É©dG ‘ zá°Vƒ©H{ ô¡°TCG »°ù«e áë``` 28 ``Ø°U π«°UÉØàdG

‫ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

assabeelsports@yahoo.com

ø°ùM …Qób óªfi

óHQEG OGhQ áÄ«g á«°VÉjôdG …QÉ°†M »°VÉjQ ´hô°ûe á«°VÉjôdG ó``HQEG OGhQ áÄ«g .á«HÉÑ°ûdGh á«°VÉjôdG ÉæJô°SCÉH ≥ëà∏j ójóL ÊOQCG á©HQCG âbô¨à°SG áÄ«¡∏d IÒ°ùY IO’h ..á∏«ªL Iôµa √òg iÎ``d ÜhDhó`` ` dG •É``°`û`æ`dG OÉ`` ÷G π``ª`©`dG ø``e ΩGƒ`` `YCG ¿ÉcQCG øe ÉæcQh É°Sƒª∏eh É©bGh GôeCG íÑ°üJh QƒædG IôµØdG .‹É¨dG ÉææWh øe õjõY AõL ‘ á°VÉjôdG ¿CÉ°T ø``e π∏≤j ’ á«°VÉjôdG ó``HQG OGhQ áÄ«g QÉ¡°TEG á£HGQh á«fOQ’G á«HÉÑ°ûdGh á«°VÉjôdG ácô◊G OGhQ áÄ«g ™e ¢VQÉ©àj ’h ,á«aÉ≤ãdG Ú«dhódG Ú«fOQ’G ÚÑYÓdG ,Úà°ù°SDƒŸG ÚJÉg äÉ°ü∏≤Jh äÉMƒªWh èeGôHh ᣰûfCG á«°üî°T ô¶f á¡Lh ø``e √GQCG Gò``g ø``e ¢ùµ©dG ≈∏Y π``H ‘ ≥≤– áØjô°ûdG á°ùaÉæŸG øe ádÉM óLƒjh ,ó≤©dG πªµj .Ú«dhódG ÚÑYÓdGh OGhô∏d á«aÉ°VEG äÉÑ°ùàµe ájÉ¡ædG Iôµa ø``e GÒãc ÜÎ``bC’ á°UôØdG ‹ âë«JG ¢``ù`eCG QGƒM á°ù∏L ∫ÓN øe ,á«°VÉjôdG óHQEG OGhQ áÄ«g á°übh ≥HÉ°ùdG ‹hó``dG Ö``YÓ``dG É¡°ù°SDƒeh IôµØdG ÖMÉ°U ™``e ÌcCG OGó``à` eG ≈∏Y ¬``fCG ¬``d πé°ùj …ò`` dGh á∏eÉàM ÊÉ``g ábÉ£H ≈∏Y π°üëj ⁄ ¿Gó«ŸG ‘ ÉeÉY ô°ûY á°ùªN øe ºµ◊G É≤M’ É¡æY QòàYG IóMGh AGôØ°U ≈∏Y πH ..AGôªM .…RGõ©dG óªMCG ‹hódG IôµdG ïjQÉJ ≈∏Y ôe ô°ùjCG Ò¡X π°†aCG á∏eÉàM ÊÉg ÖîàæŸG ±ƒØ°U ‘ É«°SÉ°SCG √ó©≤e äGƒæ°ùd õéM ,á«fOQC’G »°VÉjQ ..á``«`Ñ`gò``dG ¬``JÎ``a ‘ Ú``°`ù`◊G …OÉ`` fh »``æ`Wƒ``dG ¬©e ∞≤f ¿CG Ωƒ«dG Éæe ≥ëà°ùj ..샪Wh ¥ƒ∏Nh Üò¡e Ωó≤fh ..á«°VÉjôdG óHQEG OGhQ áÄ«g »°ù°SDƒe ¬FÓeR ™eh .ΩɪàgGh ºYO øe ¿ƒ≤ëà°ùj Ée º¡d ,ô°ü≤j ⁄ á∏eÉàM øe ⪡a Ée ≈∏Y ó``HQEG ßaÉfi »eÉëŸG iȵdG ó``HQEG ájó∏H ¢ù«FQ ≈∏Y ΩOÉ``≤`dG Qhó``dGh √ò¡d Ωó≤«d Ωô°†îŸG »°VÉjôdG ƒ``gh πàdG ±hDhô``dGó``Ñ`Y .É≤ëà°ùe ɪYOh É≤F’ Gô≤e áÄ«¡dG á°ù∏L ó≤©d »°VÉjôdG π«Ñ°ùdG äÉëØ°U ≈∏Y Iƒ``YO ,á«HÉÑ°ûdGh á«°VÉjôdG ácô◊G OGhQ áÄ«g ÚH á«KÓK ≥«°ùæJ OGhQ áÄ«gh á«aÉ≤ãdG Ú«dhódG Ú«fOQC’G ÚÑYÓdG á£HGQ ÉjGƒfh äÉ«°UƒJh äGQGô``b É¡æe ô¶àæf ..á«°VÉjôdG ó``HQEG .áæ°ùM ≥aƒŸG ˆGh

áë````` 32 ````Ø°U π«°UÉØàdG

IõZ ..ó°ûæJ óeÉ°U ºZQ QÉ°ü◊G

π«Ñ°ùdG ÚY IQGOEGh Ò``gÉ``ª` L øe â``Lô``N ÉãeôdG …OÉ``f ˆGóÑY ∂∏ŸG áæjóe OÉà°S á«°VÉŸG πÑb á∏«∏dG ÊÉãdG á£NÉ°Sh áÑ°VÉZh áæjõM IGQÉÑe ΩÉ``µ` M AGOCG ≈``∏` Y ,äGó`` Mƒ`` dG ΩÉ`` ` eCG É``¡`≤`jô``a RÉ`` «` `ë` `f’É`` H º`` `µ` ` ◊G á``ª` ¡` à` e øµe …ò``dG »£jƒM ƒ``HCG ôeÉY ±óg á«Yô°T ΩóY ≈∏Y IócDƒeh »FÉ¡ædG ∞°üf Qhó``dG ÜÉgP ΩÉàN ‘ πJÉ≤dG RƒØdG øe äGóMƒdG .Ωó≤dG Iôµd ¿OQC’G ¢SCɵd

1236 Oó©dG

17 áæ°ùdG Ω 2010 QÉjCG 17 - `g 1431 IôNB’G …OɪL 2 ÚæK’G ( ådÉãdG Aõ÷G)

ÉehQ ô¡bh á«FÉæãdG ≥≤M

‹É£jE’G …QhódG π£H ¿Ó«e ÎfEG ‹GƒàdG ≈∏Y ¢ùeÉÿG ΩÉ©∏d

áë````` 30 ````Ø°U π«°UÉØàdG

(Ü.±.G) ¢ùeCG Ö≤∏dÉH º¡éjƒàJ á¶◊ ÎfE’G Ωƒ‚

áë````` 29 ````Ø°U π«°UÉØàdG

(Ü.±.G) á«FÉæãdÉH º¡éjƒàJ á¶◊ ¿ôjÉÑdG Ωƒ‚

á«FÉæãdG õéæj .. ïfƒ«e ¿ôjÉHh á«KÓãdG ƒëf Iƒ≤H ƒ£îjh

¢ù«FQ …QƒN ¥QÉWh ÉãeôdG …OÉf ¢ù«FQ IQɪ°S º«∏◊GóÑY ìhôH QGƒ``◊G ¿’OÉÑàj ÖæL ¤G kÉÑæL Gógƒ°T äGó``Mƒ``dG …OÉ``f .¿OQC’G ¢SCÉc ‘ ɪ¡«≤jôa IGQÉÑe kÉ©e ¿É©HÉàj ɪgh á«°VÉjQ …OÉf IQGOEG ƒ°†Y »ª°SôdG »eÓYE’G ≥WÉædG π«∏N ÜÉ°üZ iô°ù«dG √ójh ÉãeôdG ΩÉeCG ¬≤jôa IGQÉÑe ™HÉàj ógƒ°T äGóMƒdG á°üM ‘ ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ¬d ¢Vô©J ô°ùc áé«àf ,¢üÑ÷G á°ù«ÑM .¬≤jôØd á«ÑjQóJ äÉbÓ©dG IQGOEG ∫ÓN øeh ∑QódG äGƒ≤d áeÉ©dG ájôjóŸG ÊOQC’G ¿ƒjõØ∏àdG ™e ¿hÉ©àdÉH äCGóH …ƒæ©ŸG ¬«LƒàdGh áeÉ©dG .ÖYÓŸG Ö¨°T IôgÉX øY »≤FÉKh èeÉfôH OGóYEG AÉ°ùe 6^30 áYÉ°ùdG åÑj …òdG á«°VÉjQ äGQÉàfl èeÉfôH ‹GQ øY ¢üî∏Ÿ ¢ü°üîj ,á«fOQC’G á«FÉ°†ØdG á°TÉ°T ≈∏Y Ωƒ«dG (600) ácQÉ°ûà ¿Éª©H á∏aÉ◊G ¬JÒ°ùe ≈¡fG …òdG ¥ô°ûdG ƒ¨dG èeÉfÈdG ,ájQÉf äÉLGQO (10)h IQÉ«°S (200) Ïe ≈∏Y ¢üî°T å«d π«eõdG Ëó≤Jh OGóYG ,ø°ùM …Qób óªfi π«eõdG ±Gô°TG .QGôL ôeÉ°Sh ∫ƒÑ°ûdG ¿hó∏N Ú∏«eõdG êGôNG ..Ú°†«Ñe ‘ ±Î``ë` ŸG äGó``Mƒ``dG …OÉ`` f Ö``Y’ ìÉ``à`Ø`dGó``Ñ`Y ø``°`ù`M ‘ ™HÉàj ¢ùeCG πÑb π«Ñ°ùdG ¬JógÉ°T …Qƒ°ùdG áeGôµdG ±ƒØ°U ÉãeôdGh äGóMƒdG IGQÉÑe ¿Éª©H ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG áæjóe OÉà°SG ¬©e ¢Vƒî«d áeGôµdG ¤EG Oƒ©«°S ¬fCG ∞°ûc å«M ,¿OQC’G ¢SCÉc ‘ .ÉjQƒ°S ¢SCÉc ‘ IGQÉÑe ΩOÉ≤dG ᩪ÷G

عدد الأثنين 17 أيار 2010  

صحيفة السبيل اليومية الأردنية